Công ty c

ph n Hyundai Aluminum Vina tuy n d ng

ng ngày: Th ba, 10/08/2010 09:09

THÔNG BÁO TUY N D NG Hyundai Aluminum Vina là doanh nghi p 100% v n u t Hàn Qu c, v i công ngh hàng u trong l nh v c s n xu t, gia công các s n ph m v nhôm và i ng h n 300 cán b , công nhân viên chuyên nghi p. Do yêu c u m r ng s n xu t theo k ho ch, chúng tôi c n TUY N G P nhân s cho các v trí làm vi c, c th nh sau: 1. V trí Tuy n d ng: K S C KHÍ 2. S l ng c n tuy n: 10 ng i. 3. Mô t công vi c: Nhi m v c th s trao i khi ph ng v n. 4. Yêu c u i v i ng viên: - Nam, T t nghi p i h c các chuyên ngành: C khí ch t o máy, V t li u & úc kim lo i, luy n kim, c i n... - S d ng t t vi tính v n phòng và các ph n m m tin h c chuyên ngành. - Không c n kinh nghi m, s c Công ty ào t o. - u tiên ng viên t t nghi p t i Tr ng i h c S ph m K thu t H ng Yên.
QUY N L I C A NG VIÊN - ng viên trúng tuy n s c h ng m c l ng c nh tranh. c tham gia BHXH, BHYT và h ng các quy n l i theo quy nh c a Lu t Lao ng Vi t Nam. c làm vi c trong môi tr ng chuyên nghi p, có nhi u c h i phát tri n ngh nghi p. CHU N B H S : n xin vi c. - S y u lý l ch m i làm trong vòng 06 tháng. - B n photo các b ng c p, ch ng ch liên quan; - 02 nh 3 x 4 L u ý: - Ch c n n p b n photocopy, không c n công ch ng; - Công ty không tr l i h s n u không trúng tuy n; - Công ty ch m i i ph ng v n nh ng h s nào t yêu c u. N PH S : ng viên có th d tuy n theo m t trong hai cách sau: 1. N p tr c ti p t i: Phòng th ng tr c, Công ty CP Hyundai Aluminum Vina, ng B2, Khu B, KCN Ph N i A, V n Lâm, H ng Yên. 2. G i n xin vi c và CV theo a ch th i n t : hyundaial.hrm@gmail.com H NN PH S : 25/08/2010 u tiên ng viên n p h s s m

LIÊN H : ng viên quan tâm có th liên h Phòng Nhân s - Công ty C ph n Hyundai Aluminum Vina (G p Mr. Hi u) qua s i n tho i 0321-3967771 Mobile: 0989-630163

s y u lí .html?utm_source=JSNL&utm_medium=JSNL_Article_Experience&utm_con tent=JSNL_06JUL10_LayoutB&utm_campaign=JSNL_06JUL10 n xin vi c.Hà N i Nguyen Tuan: liên h mail:Maivananvn@gmail.html?utm_source=JSNL&utm_medium=JSNL_Article_Experience&utm_con tent=JSNL_20JUL10_LayoutB&utm_campaign=JSNL_20JUL10 HUY HOANG: ok Nguyen Tuan: http://advice. b n sao các ch ng t .com Nguyen Tuan: http://advice.com/vi/career/bi-quyet-phongvan/nhung-cau-hoi-phong-van-xuongnhat. l ch(c TA và ti ng Vi t) Nguyen Tuan: liên h chi ti t:Mr An: 0986581350 Nguyen Tuan: h s g i v VP công ty hyundai Aluminum vina 73A TT4 M ình -M Trì -T Liêm.vietnamworks.vietnamworks.Nguyen Tuan: gi là 10 ng HUY HOANG: v y ah M ình(3 n ) tu i kho ng t 23-25 Nguyen Tuan: ây là thông tin n i b nên ch a có trên m ng Hoàng Nguyen Tuan: h s g m:2 nh 3x4.com/vi/career/bi-quyet-tim-viec/5-lydo-de-viet-thucam.