P. 1
Các công thức giải nhanh hóa học

Các công thức giải nhanh hóa học

|Views: 2,356|Likes:
Được xuất bản bởibluebysunshine

More info:

Published by: bluebysunshine on Sep 07, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

Các công thức giải nhanh hóa học

Các bài toán sử dụng phương pháp bảo toàn khối lượng và tăng giảm khối lượng Dang I: Tác dụng với axit 1. Axit không có tính oxi hóa mạnh (HCl; H2SO4): a) Kim loại (hỗn hợp kim loại) tác dụng với axit → Muối + H2: _Độ giảm khối lượng: ∆m = mkim loại pư + mH2 _Khối lượng muối tạo ra: mmuối = mkim loại + mgốc axit = mkim loại + nH 2 .Mgốc axit ; m = mkimloai + 71.nH 2  muôiclorua Cụ thể:  mmuôisunfat = mkimloai + 96.nH 2  _ Ghép mọi kim loại thành hóa trị II (nếu cần) b) Oxit kim loại (hỗn hợp oxit kim loại) tác dụng với dung dịch axit → Muối + H2O: 1 _ nOxi (trong oxit ) = nOxi (trong H 2O ) = nH + 2

_ mmuối = mkim loại + naxit. (Mgốc axit – 16.a)

m = moxit kimloai + 27,5.nHCl  muôiclorua Cụ thể:  mmuôisunfat = moxit kimloai + 80.nH 2 SO4  c) Muối (hỗn hợp muối) tác dụng với axit: Muối (1) + axit → Muối (2) + khí + H2O _ mmuối (2) = mmuối (1) + ∆m = mmuối (1) + nkhi.[Mgốc axit muối (2) - Mgốc axit muối (1)] 2. Dạng II: Bài toán muối liên quan đến CO; CO2 và muối cacbonat: Bài toán 1: Khử oxit kim loại (tác dụng với CO/ H2O) → CO2  Bước 1: Ghép mọi kim loại thành MO  Bước 2: Ghép mọi CO, H2 → CO (sản phẩm đưa hết về nCO2 )  Bước 3: Viết phương trình phản ứng  Bước 4: Bảo toán khối lượng, tính toán theo yêu cầu Bài toán 2: CO + oxit → Muối cacbonat (sau Al)  Bước 1: Ghép mọi bazơ, muối cacbonat → hóa trị 2: M (OH ) 2 / MCO3  Bước 2: Viết phương trình phản ứng  Bước 3: Bảo toán khối lượng, tính theo yêu cầu của đề bài. Sự liên hệ giữa 2 bài toán: khi khử oxit kim loại thường sẽ tiếp tục cho khí vào dung dịch kiếm nên bài toán 1 → bài toán 2. Các công thức tính nhanh cho cả 2 bài toán: 1. nOH− − nCO2 = nBaCO3↓ 2 . nO (oxit ) = nCO2 = nBaCO ↓ 3

Bảng vàng đối với Fe: naxit chỉ Fe 2+  Fe 2+  cả 2:  3+  Fe  2 < TL < 3 2. n ) → SO2 TL ≤ 2 . Kim loại + HNO3: STT sẩn phẩm khử Tổng quát 1 2 3 4 5 N +5 + ae → X NO2 NO N2O N2 (+4) (+2) (+1) (0) nNO − ⇔ nX 3 nNO − = anX 3 ( ) nNO − = nX 3 nHNO3 = 2nNO2 nHNO3 = 4nNO nHNO3 = 10nN2O nHNO3 = 12nN2 nHNO3 = 10nNH 4 NO3 nNO − = 2nX 3 nNO − = 8nX 3 nNO − = 10nX 3 NH4NO3 (-3) nNO − = 8nX 3 Đặc điểm nhận biết các chất khí: NO2: nâu NO: hóa nâu trong không khí N2 và N2O: không màu không hóa nâu NH4NO3: muối tan.Các bài toán sử dụng phương pháp bảo toán electoron Nguyên tắc: ne nhường = ne nhận Dạng I: Kim loại tác dụng với axit có tính oxi hóa mạnh (H2SO4 đặc. Kim loại + H2SO4: STT Tổng quát 1 2 3 Sản phẩm khử S =6 + ae → X SO2 (+4) S (0) H 2 S (−2) SO4 2− ⇔ sp khử a nSO 2− = nX 4 2 nSO 2− = nSO2 4 axit ⇔ sp khử nH 2 SO4 = nX + nSO 2− 4 ( ) nH 2 SO4 = 2nSO2 nH 2 SO4 = 4nS nH 2 SO4 = 5nH 2 S axit ⇔ sp khử nHNO3 = nX + nNO − 3 nSO 2− = 3nS 4 nSO 2− = 4nH 2 S 4 2.5 chỉ Fe3+ TL ≥ 3 TL = nFe H 2 SO4( d . cô cạn vẫn tồn tại Các ứng dụng của bảng vàng trong việc tính toán: 3. HNO3) Bàng vàng cần ghi nhớ: 1.

7moxit + 5. 2. 2− 3 − 2 roài so saùnh vôùi nCa2+ hoaëc nBa2+ ñeå . Tính số mol của axit khi oxit tác dụng với axit: ∑ mol HNO  3   H 2 SO 4  = 2nO + ∑ a.n( spk ) Trong đó: _ n(spk): số mol của sản phầm khử (khí hoặc NH4NO3) _ a: mối liên hệ giữa sản phẩm khử và axit trong bảng vàng. CAÙC COÂNG THÖÙC GIAÛI NHANH 1) Tính löôïng keát tuûa xuaát hieän khi haáp thuï heát moät löôïng CO2 vaøo dung dòch Ca(OH)2 hoaëc Ba(OH)2 Coâng thöùc: n↓ = O n n −− H C 2 O 2) Tính löôïng keát tuûa xuaát hieän khi haáp thuï heát moät löôïng CO2 vaøo dung dòch chöùa hoãn hôïp goàm NaOH vaø Ca(OH)2 hoaëc Ba(OH)2 = − n C O Coâng thöùc: Tính nCO n OH xem chaát naøo phaûn öùng heát.HNO3(l ) → NO TL ≤ 8 3 HNO3( d ) → NO2 TL ≤ 4 8 < TL < 4 3 10 3 4 < TL < 6 5 TL ≥ 4 TL ≥ 6 Những trường hợp TL đặc biệt trong ô vuông:  nH SO (d ) = 2. Tính khối lượng Fe: mFe = 0.5 TL = 2 4 nFe   n n TL = HNO3 (l ) = 10 ⇒ nFe2+ = nFe3+ = Fe  nFe 3 2  nHNO3 ( d )  =5 TL = nFe   Chú ý đặc biệt: 1.6ne ne: tổng số e cho/nhận. _ Khi có nhiều sp khử thì tính gộp lại.

Coâng thöùc:  nCO = n ↓ 2   nCO = nOH− − n ↓ 2  4) Tính theå tích dung dòch NaOH caàn cho vaøo dung dòch Al3+ ñeå xuaát hieän moät löôïng keát tuûa theo yeâu caàu Daïng naøy phaûi coù hai keát quaû Coâng thöùc: n − =3. 0 . 6( + n 2i .n 4  ↓ 6) Tính khoái löôïng muoái nitrat thu ñöôïc khi cho hoãn hôïp caùc kim loaïi taùc duïng vôùi HNO3 (khoâng coù söï taïo thaønh NH4NO3) = + .ï . noùng giaûi phoùng khí SO2. . n N ui Coâng thöùc: mMoám Kimloa3n + +8nNO 1NO ) NO (khoâng taïo khí naøo thì soá mol khí ñoù baèng khoâng) 2 2 2 7) Tính khoái löôïng muoái sunfat thu ñöôïc khi cho hoãn hôïp caùc kim loaïi taùc duïng vôùi H2SO4 ñaëc. K 9ï n im a lo i S 2 O 8) Tính löôïng muoái thu ñöôïc khi cho hoãn hôïp saét vaø caùc oxit saét taùc duïng vôùi HNO3 dö giaûi phoùng khí NO.n ↓  OH nOH− =4.n Al3+− n  ↓ 5) Tính theå tích dung dòch HCl caàn cho vaøo dung dòch Na[Al(OH)4] (hoaëc NaAlO2) ñeå xuaát hieän moät löôïng keát tuûa theo yeâu caàu Daïng naøy phaûi coù hai keát quaû Coâng thöùc: n + =n ↓  H nH+ =4.3) Tính theå tích CO2 caàn haáp thuï heát vaøo moät dung dòch Ca(OH)2 hoaëc Ba(OH)2 ñeå thu ñöôïc moät löôïng keát tuûa theo yeâu caàu Daïng naøy phaûi coù hai keát quaû. Coâng thöùc: mM o m = uá i +6 .n[Al(OH) −] − 3.

maø chæ laø 2 hoaëc 3 trong 4 chaát treân thì khoái löôïng muoái vaãn ñöôïc tính theo coâng thöùc: 22 4 mMuoá = (mhoã hôï 8 + . Fe2O3. Coâng thöùc: 40 0 mMuoá = (mhoã hôï 1 . Fe3O4 baèng HNO3 ñaëc. Fe2O3. Fe3O4 baèng H2SO4 ñaëc. hoãn hôïp ñaõ xeùt ôû ñaây khoâng nhaát thieát phaûi ñuû 4 chaát. Töông töï nhö vaán ñeà ñaõ xeùt ôû treân.n i 8 0 n p ) N 2 O - - Vôùi daïng toaùn naøy. FeO.448 (3+ 24.n 4+ o i ï 8 0 n ôp 8 NO) .nNO ) n n 33 80 80 . hoãn hôïp ñaõ cho khoâng nhaát thieát phaûi laø 4 chaát.Coâng thöùc: mMuoá = i 22 4 mMuoá = (mhoã hôï 2 . Khoâng ñöôïc noùi “HNO3 vöøa ñuû”. daïng naøy döïa vaøo coâng thöùc ôû (8) mMuoá = i 242 1 (mhoã hôïp + 24. bieát oxi hoaù löôïng saét naøy baèng oxi ñöôïc hoãn hôïp raén X. noùng dö giaûi phoùng khí SO2 Töông töï ôû treân. Thöïc ra. Khi ñoù ñeà seõ khoâng coøn chính xaùc nöõa.nNO ) ⇔ nFe(NO ) = (mhoã hôïp + 24. noùng dö giaûi phoùng khí NO2.n N O 2 10) Tính khoái löôïng muoái thu ñöôïc khi hoaø tan heát hoãn hôïp goàm Fe.527gam 80 22. HNO3 phaûi dö ñeå muoái thu ñöôïc toaøn laø muoái Fe(III).n ) + 6 i 10 n p 6 S 2 O 11) Tính khoái löôïng saét ñaõ duøng ban ñaàu. Hoaø tan heát raén X trong HNO3 loaõng dö ñöôïc NO. vì coù theå phaùt sinh khaû naêng saét coøn dö do HNO3 ñaõ heát seõ tieáp tuïc tan heát do khöû Fe(III) veà Fe(II). coâng thöùc tính muoái laø 22 4 mMu á = (mhoã h+ 2 . ) = 10.n ) + 4 i 8 0 n p N O 242 0.4 9) Tính khoái löôïng muoái thu ñöôïc khi hoaø tan heát hoãn hôïp goàm Fe. Neáu giaûi phoùng hoãn hôïp NO vaø NO2. FeO.

n ) n p 8 0 .nNO) 80 hoã hôïp N O 5 6 (m+ hoã hôï 4 2 .⇒ nFe = nFe(NO3)3 = ⇒mFe = 1 (m n + 24.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->