BỘ TÀI CHÍNH

___________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________

Số: 106/2007/QĐ-BTC
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu,
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
________________________
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14
tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28 tháng 09 năm
2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu
theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm
hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và
khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;
Căn cứ Nghị Quyết 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc
hội phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại
Thế giới của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.
Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu thuế xuất khẩu; Biểu thuế nhập
khẩu ưu đãi.
1

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Điều 2.
Các nhóm mặt hàng thuộc diện giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi để
thực hiện bình ổn giá tiếp tục áp dụng mức thuế suất tạm thời quy định tại Phụ
lục I ban hành kèm theo Quyết định này cho đến khi có Quyết định bãi bỏ của
Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Điều 3.
Đối với mặt hàng ô tô đã qua sử dụng, thực hiện theo quy định sau:
1. Xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) thuộc nhóm
8702 và 8703 áp dụng mức thuế nhập khẩu tuyệt đối quy định tại Quyết định số
69/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 03 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ và các
Quyết định có liên quan của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
2. Xe ô tô chở người từ 16 chỗ ngồi trở lên (kể cả lái xe) thuộc nhóm
8702 và xe vận tải hàng hoá có tổng trọng lượng có tải không quá 5 tấn thuộc
nhóm 8704 áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 150%.
3. Các loại xe ô tô khác thuộc các nhóm 87.02, 87.03, 87.04 áp dụng mức
thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi cao hơn 50% (bằng 1,5 lần) so với mức thuế
suất thuế nhập khẩu ưu đãi của xe ô tô cùng chủng loại quy định tại Biểu thuế
nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 4.
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công
báo và áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đăng
ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008.
Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng và các chế
phẩm khác thuộc phân nhóm 2710.11 (ký hiệu bằng dấu * tại cột thuế suất trong
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi) được thực hiện theo các Quyết định của Bộ trưởng
Bộ Tài chính phù hợp với từng thời gian cụ thể.
Đối với mặt hàng bộ linh kiện CKD của ô tô thuộc các nhóm 87.02,
87.03 và 87.04 (ký hiệu bằng dấu ** tại cột thuế suất trong Biểu thuế nhập khẩu
ưu đãi), không quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi cho bộ linh kiện CKD
mà thực hiện tính thuế theo từng linh kiện, phụ tùng.

2

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Bãi bỏ Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28 tháng 07 năm 2006 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập
khẩu ưu đãi và các Quyết định sửa đổi, bổ sung tên, mã số, mức thuế suất của
một số nhóm, mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành.
Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính
phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài
chính ;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài
chính;
- Lưu: VT, Vụ CST .

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)

Trương Chí Trung

3

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

BIỀU THUẾ XUẤT KHẨU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Số
TT

Thuộc các nhóm,
phân nhóm

Mô tả hàng hoá

Thuế suất
(%)

1

Các loại cát tự nhiên, đã hoặc chưa nhuộm
màu trừ cát chứa kim loại thuộc Chương
26

25.05

7

2

Đá phiến, đã hoặc chưa đẽo thô hay mới chỉ
cắt, bằng cưa hoặc cách khác, thành khối
hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông)

25.14

7

3

25.15
Đá cẩm thạch, travectine, ecaussine, và đá
vôi khác làm tượng đài hoặc đá xây dựng
có trọng lượng riêng từ 2,5 trở lên, và thạch
cao tuyết hoa, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc
mới chỉ cắt, bằng cưa hay cách khác, thành
các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả
hình vuông)

7

4

Đá granít, pophia, bazan, đá cát kết (sa
thạch) và đá khác để làm tượng đài hay đá
xây dựng, đã hoặc chưa đẽo thô hay mới
chỉ cắt bằng cưa hoặc cách khác, thành
khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình
vuông)

25.16

7

5

Đá cuội, sỏi, đá đã vỡ hoặc nghiền, chủ yếu
để làm cốt bê tông hoặc để rải đường bộ
hay đường sắt, hoặc đá balat khác đá cuội
nhỏ và đá flin (đá lửa tự nhiên), đã hoặc
chưa qua xử lý nhiệt; đá dăm vảy, xỉ từ
công nghiệp luyện kim hay phế liệu công
nghiệp tương tự, có hoặc không kèm theo
các vật liệu trong phần đầu của nhóm này;
đá dăm trộn nhựa đường, đá ở dạng viên,
mảnh, bột, làm từ các loại đá thuộc nhóm
25.15 hoặc 25.16, đã hoặc chưa qua xử lý
nhiệt

25.17

7

4

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Số
TT
6

Thuộc các nhóm,
phân nhóm

Mô tả hàng hoá

Thuế suất
(%)

Quặng sắt và tinh quặng sắt, kể cả pirit sắt
đã nung
- Quặng sắt và tinh quặng sắt, trừ pirit sắt đã
nung:
- - Chưa thiêu kết

2601

11 00 00

15

- - Đã thiêu kết

2601

12 00 00

7

- Pirit sắt đã nung

2601

20 00 00

7

7

Quặng mangan và tinh quặng mangan, kể
cả quặng mangan chứa sắt và tinh quặng
mangan chứa sắt với hàm lượng mangan từ
20% trở lên tính theo trọng lượng khô

2602

00 00 00

15

8

Quặng đồng và tinh quặng đồng

2603

00 00 00

15

9

Quặng niken và tinh quặng niken
- Loại thô

2604

00 00 00

15

- Loại tinh

2604

00 00 00

7

- Loại thô

2605

00 00 00

15

- Loại tinh

2605

00 00 00

7

- Loại thô

2606

00 00 00

15

- Loại tinh (alumin)

2606

00 00 00

7

12

Quặng chì và tinh quặng chì

2607

00 00 00

15

13

Quặng kẽm và tinh quặng kẽm

2608

00 00 00

15

14

Quặng thiếc và tinh quặng thiếc
- Loại thô

2609

00 00 00

15

- Loại tinh

2609

00 00 00

7

10

11

Quặng coban và tinh quặng coban

Quặng nhôm và tinh quặng nhôm

5

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Số
TT

Thuộc các nhóm,
phân nhóm

Mô tả hàng hoá

Thuế suất
(%)

15

Quặng crom và tinh quặng crom

2610

00 00 00

20

16

Quặng vonfram và tinh quặng vonfram

2611

00 00 00

15

17

Quặng uran hoặc thori và tinh quặng uran
hoặc tinh quặng thori
- - Loại thô

2612

10 00 00

15

- - Loại tinh

2612

10 00 00

7

- - Loại thô

2612

20 00 00

15

- - Loại tinh

2612

20 00 00

7

- Đã nung

2613

10 00 00

7

- Loại khác

2613

90 00 00

15

- Quặng ilmenite và tinh quặng ilmenite

2614

00 10 00

20

- Loại khác

2614

00 90 00

20

- - Loại thô

2615

10 00 00

15

- - Loại tinh

2615

10 00 00

7

- - - Loại thô

2615

90 10 00

15

- - - Loại tinh

2615

90 10 00

7

- - - Loại thô

2615

90 90 00

15

- - - Loại tinh

2615

90 90 00

7

- Quặng uran và tinh quặng uran:

- Quặng thori và tinh quặng thori:

18

19

20

Quặng molipden và tinh quặng molipden

Quặng titan và tinh quặng titan

Quặng niobi, tantali, vanadi hay zircon và
tinh quặng của các loại quặng đó
- Quặng zircon và tinh quặng zircon:

- Loại khác:
- - Niobi:

- - Loại khác:

6

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Số
TT
21

Thuộc các nhóm,
phân nhóm

Mô tả hàng hoá

Thuế suất
(%)

Quặng kim loại quý và tinh quặng kim loại
quý
- Quặng bạc và tinh quặng bạc:
- - Loại thô

2616

10 00 00

15

- - Loại tinh

2616

10 00 00

7

- - Loại thô

2616

90 00 00

15

- - Loại tinh

2616

90 00 00

7

- - Loại thô

2617

10 00 00

15

- - Loại tinh

2617

10 00 00

7

- - Loại thô

2617

90 00 00

15

- - Loại tinh

2617

90 00 00

7

- Loại khác:

22

Các quặng khác và tinh quặng của các
quặng đó
- Quặng antimon và tinh quặng antimon:

- Loại khác:

23

Than đá; than bánh, than quả bàng và 27.01
nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá

10

24

Than non, đã hoặc chưa đóng bánh, trừ
than huyền

27.02

10

25

Than bùn (kể cả bùn rác), đã hoặc chưa
đóng bánh

27.03

10

26

Than cốc và than nửa cốc, luyện từ than đá,
than non hoặc than bùn, đã hoặc chưa đóng
bánh; muội bình chưng than đá

27.04

10

27

Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các
khoáng bitum, ở dạng thô
- Dầu thô (dầu mỏ dạng thô)

2709 00 10 00

4

- Condensate

2709 00 20 00

4

7

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Số
TT

Thuộc các nhóm,
phân nhóm

Mô tả hàng hoá

Thuế suất
(%)

41.01

10

- Của loài bò sát

4103 20 00 00

3

- Của lợn

4103 30 00 00

10

- Loại khác

4103 90 00 00

10

30

Gốc, rễ cây các loại bằng gỗ rừng tự nhiên

44.03

5

31

Gỗ đai thùng; cọc chẻ; sào, cột và cọc bằng
gỗ, vót nhọn, nhưng không xẻ dọc; gậy gỗ,
đã cắt nhưng chưa tiện, uốn cong hoặc gia
công cách khác, dùng làm ba toong, cán ô,
chuôi tay cầm dụng cụ hoặc tương tự; dăm
gỗ và các dạng tương tự, bằng gỗ rừng tự
nhiên

44.04

5

32

Tà vẹt đường sắt hoặc đường xe điện
(thanh ngang) bằng gỗ rừng tự nhiên

44.06

10

33

Gỗ đã cưa hoặc xẻ theo chiều dọc, lạng
hoặc bóc, đã hoặc chưa bào, đánh giấy ráp
hoặc ghép nối đầu, có độ dày trên 6 mm,
bằng gỗ rừng tự nhiên

44.07

10

28

Da sống của loài bò (kể cả trâu) hoặc loài
ngựa (tươi hoặc muối, khô, ngâm vôi, axít
hoá hoặc được bảo quản cách khác, nhưng
chưa thuộc, chưa làm thành da trống hoặc
gia công thêm), đã hoặc chưa khử lông
hoặc lạng xẻ

29

Da sống của loài động vật khác (tươi, hoặc
muối, khô, ngâm vôi, axít hoá hoặc được
bảo quản cách khác nhưng chưa thuộc,
chưa làm thành da trống hoặc gia công
thêm), đã hoặc chưa khử lông hoặc lạng xẻ,
trừ các loại đã loại trừ trong Chú giải 1(b)
hoặc 1(c) của Chương này

8

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Số
TT

Thuộc các nhóm,
phân nhóm

Mô tả hàng hoá

Thuế suất
(%)

34

Tấm gỗ lạng làm lớp mặt (kể cả tấm gỗ thu
được bằng cách lạng gỗ ghép), gỗ lạng để
làm gỗ dán hoặc để làm gỗ ép tương tự
khác và gỗ khác, đã được xẻ dọc, lạng hoặc
bóc tách, đã hoặc chưa bào, đánh giấy ráp,
ghép hoặc nối đầu, có độ dày không quá 6
mm, bằng gỗ rừng tự nhiên

44.08

10

35

Gỗ (kể cả gỗ ván và viền dải gỗ trang trí để
làm sàn, chưa lắp ghép) được tạo dáng liên
tục (làm mộng, soi rãnh, bào rãnh, vát
cạnh, ghép chữ V, tạo gân, gờ dạng chuỗi
hạt, tạo khuôn hình, tiện tròn hoặc gia công
tương tự) dọc theo các cạnh, đầu hoặc bề
mặt, đã hoặc chưa bào, đánh giấy ráp hoặc
nối đầu, bằng gỗ rừng tự nhiên

44.09

10

36

Hòm, hộp, thùng thưa, thùng hình trống và
các loại bao bì tương tự bằng gỗ; tang cuốn
bằng gỗ, giá kệ để kê hàng, giá để hàng
kiểu thùng và các loại giá để hàng khác
bằng gỗ; vành đệm giá kệ để hàng, bằng gỗ
rừng tự nhiên

44.15

10

37

Thùng tô nô, thùng baren, thùng hình
trống, hình trụ, có đai, các loại thùng có đai
khác và các bộ phận của chúng, kể cả các
loại tấm ván cong, bằng gỗ rừng tự nhiên

44.16

10

38

Ván sàn (gỗ ván sàn và ván sàn sơ chế), kể
cả panen gỗ có lõi xốp nhân tạo, panen lát
sàn, ván lợp, ván rây, pa lét, cốp pha xây
dựng, bằng gỗ rừng tự nhiên

44.18

10

39

Khung cửa, bậc cửa, ngưỡng cửa, cầu
thang, cánh cửa và các bộ phận của chúng,
bằng gỗ rừng tự nhiên

44.18

5

9

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Số
TT

Thuộc các nhóm,
phân nhóm

Thuế suất
(%)

7103 10 00 00

5

- - Rubi, saphia và ngọc lục bảo

7103 91 00 00

0

- - Loại khác

7103 99 00 00

3

41

Bụi và bột của đá quý hoặc đá bán quý tự
nhiên hoặc tổng hợp

71.05

3

42

Sắt thép phế liệu, phế thải (trừ phoi tiện,
phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền,
bột đẽo của thép, đã hoặc chưa được ép
thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó)

72.04

30

43

Sắt và thép không hợp kim ở dạng thỏi đúc
hoặc các dạng thô khác (trừ sản phẩm có
chứa sắt thuộc nhóm 72.03)

72.04
72.06

2

44

Sắt, thép không hợp kim ở dạng bán thành
phẩm

72.07

2

45

Đồng phế liệu và mảnh vụn (trừ phoi tiện,
phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền,
bột đẽo của đồng, đã hoặc chưa được ép
thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó)

74.04

40

46

Hợp kim đồng chủ

74.05

15

47

Bột và vảy đồng
- Bột đồng không có cấu trúc lớp

7406 10 00 00

15

- Bột có kết cấu trúc lớp; vảy đồng

7406 20 00 00

15

40

Mô tả hàng hoá
Đá quý (trừ kim cương), đá bán quý, đã
hoặc chưa được gia công hoặc phân loại
nhưng chưa xâu chuỗi, chưa gắn hoặc nạm
dát; đá quý (trừ kim cương) và đá bán quý
chưa được phân loại, đã xâu thành chuỗi
tạm thời để tiện vận chuyển
- Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt đơn
giản hoặc tạo hình thô
- Đã gia công cách khác:

10

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Số
TT

Thuộc các nhóm,
phân nhóm

Mô tả hàng hoá

Thuế suất
(%)

48

Đồng ở dạng que, thanh và dạng hình

74.07

5

49

Niken không hợp kim và hợp kim ở dạng
thỏi

75.02

5

50

Niken phế liệu và mảnh vụn (trừ phoi tiện,
phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền,
bột đẽo của niken, đã hoặc chưa được ép
thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó)

75.03

40

51

Bột và vảy niken

75.04

5

52

Niken không hợp kim và hợp kim ở dạng
thanh, que và hình

75.05

5

53

Nhôm ở dạng thỏi

76.01

5

54

Nhôm phế liệu và mảnh vụn (trừ phoi tiện,
phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền,
bột đẽo của nhôm, đã hoặc chưa được ép
thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó)

76.02

40

55

Bột và vảy nhôm

76.03

10

56

Chì ở dạng thỏi

78.01

5

57

Chì phế liệu và mảnh vụn (trừ phoi tiện,
phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền,
bột đẽo của chì, đã hoặc chưa được ép
thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó)

78.02

37

58

Chì ở dạng thanh, que và hình

78.03

5

59

Bột và vảy chì

7804 20 00 00

5

60

Kẽm ở dạng thỏi

79.01

5

11

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Số
TT

Thuộc các nhóm,
phân nhóm

Mô tả hàng hoá

Thuế suất
(%)

61

Kẽm phế liệu và mảnh vụn (trừ phoi tiện,
phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền,
bột đẽo của kẽm, đã hoặc chưa được đóng,
ép thành khối hay thành kiện, bánh, bó)

79.02

40

62

Bột, bụi kẽm và vảy kẽm

79.03

5

63

Kẽm ở dạng thanh, que và hình

79.04

5

64

Thiếc ở dạng thỏi

80.01

2

65

Thiếc phế liệu và mảnh vụn (trừ phoi tiện,
phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền,
bột đẽo của thiếc, đã hoặc chưa được ép
thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó)

80.02

40

66

Thiếc ở dạng thanh, que và hình

8003

67

Bột và vảy thiếc

80.07

68

81.01 đến 81.13
Phế liệu và mảnh vụn của kim loại cơ bản
khác, của gốm kim loại, của sản phẩm; (trừ
phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa,
bột nghiền, bột đẽo, đã hoặc chưa được ép
thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó)

40

69

Bán thành phẩm của kim loại cơ bản khác, 81.01 đến 81.13
của gốm kim loại, của sản phẩm làm từ kim
loại cơ bản khác và gốm kim loại

5

12

00 90 00

2
2

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 106 /2007/QĐ-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
--------------PHẦN I
ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT SỐNG
Chú giải.
1. Trong phần này, khi đề cập đến một giống hoặc một loài động vật, trừ khi
có yêu cầu khác, cần phải kể đến cả giống hoặc loài động vật đó còn non.
2. Trừ khi có yêu cầu khác, trong toàn bộ danh mục này bất cứ đề cập nào liên
quan đến các sản phẩm "khô" cũng bao gồm các sản phẩm được khử nước, làm bay
hơi hoặc làm khô bằng đông lạnh.
Chương 1
Động vật sống
Chú giải.
1. Chương này bao gồm tất cả các loại động vật sống, trừ:
(a) Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không
xương sống khác thuộc nhóm 03.01, 03.06 hoặc 03.07;
(b) Vi sinh vật nuôi cấy và các sản phẩm khác thuộc nhóm 30.02; và
(c) Động vật thuộc nhóm 95.08.

Mã hàng
01.01
0101
0101
0101
0101

Mô tả hàng hoá

Ngựa, lừa, la sống.
10 00 00 - Loại thuần chủng để làm giống
90
- Loại khác:
90 30 00 - - Ngựa
90 90 00 - - Loại khác

01.02
Trâu, bò sống.
0102 10 00 00 - Loại thuần chủng để làm giống
0102 90
- Loại khác:
0102 90 10 00 - - Bò

13

Thuế suất
(%)

0
5
5

0
5

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

0102 90 20 00 - - Trâu
0102 90 90 00 - - Loại khác

5
5

01.03
Lợn sống.
0103 10 00 00 - Loại thuần chủng để làm giống
- Loại khác:
0103 91 00 00 - - Trọng lượng dưới 50 kg
0103 92 00 00 - - Trọng lượng từ 50 kg trở lên
01.04
0104
0104
0104
0104
0104
0104

10
10
10
20
20
20

10 00
90 00
10 00
90 00

01.05

0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105

11
11
11
12
12
12
19
19
19
19
19
19

0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105

94
94
94
94
94
99
99
99

10 00
90 00
10 00
90 00
10
30
90
90
90

00
00
10
90

10
20
30
90

00
00
00
00

10 00
20 00

Thuế suất
(%)

0
5
5

Cừu, dê sống.
- Cừu:
- - Loại thuần chủng để làm giống
- - Loại khác
- Dê:
- - Loại thuần chủng để làm giống
- - Loại khác
Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus
domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi (gà
Nhật Bản).
- Loại trọng lượng không quá 185 g:
- - Gà thuộc loài Gallus domesticus:
- - - Để làm giống
- - - Loại khác
- - Gà tây:
- - - Để làm giống
- - - Loại khác
- - Loại khác:
- - - Vịt con để làm giống
- - - Ngan, ngỗng con để làm giống
- - - Loại khác:
- - - - Gà lôi (gà Nhật Bản) để làm giống
- - - - Loại khác
- Loại khác:
- - Gà thuộc loài Gallus domesticus:
- - - Để làm giống, trừ gà chọi
- - - Gà chọi, trọng lượng không quá 2.000g
- - - Gà chọi, trọng lượng lớn hơn 2.000g
- - - Loại khác
- - Loại khác:
- - - Vịt để làm giống
- - - Vịt loại khác

14

0
5
0
5

0
5
0
5
0
0
0
5

0
5
5
5
0
5

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Bộ động vật linh trưởng ..Loại khác 15 Thuế suất (%) 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Vụ Chính sách thuế . gà tây và gà lôi (gà Nhật Bản) để làm giống 0105 99 40 00 .Các loại chim: . lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia) .06 0106 11 00 00 0106 12 00 00 0106 19 00 00 0106 20 00 00 0106 31 00 00 0106 32 00 00 0106 39 00 00 0106 90 00 00 Động vật sống khác..Ngan ngỗng....Mã hàng Mô tả hàng hoá 0105 99 30 00 .Chim săn mồi .Ngan ngỗng.Loại khác .Loại khác ...Cá voi. vẹt nhỏ đuôi dài.Động vật có vú: . gà tây và gà lôi (gà Nhật Bản) khác 01.BỘ TÀI CHÍNH .. vẹt đuôi dài và vẹt có mào) .. .Loài bò sát (kể cả rắn và rùa) .. cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ cá voi Cetacea).Vẹt (kể cả vẹt lớn châu Mỹ.

Chương 2 Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ Chú giải..11 hoặc 30. ướp lạnh hoặc đông lạnh. 1. tươi hoặc ướp lạnh . Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) 02..Thịt cả con và nửa con không đầu . trừ các sản phẩm của nhóm 02...Thịt cả con và nửa con không đầu . tươi hoặc ướp lạnh.Thịt cừu loại khác.03 Thịt lợn. thịt vai và các mảnh của chúng.Loại khác . Chương này không bao gồm: (a) Những sản phẩm thuộc loại đã được mô tả trong các nhóm 02.Loại khác 0203 11 00 00 0203 12 00 00 0203 19 00 00 0203 21 00 00 0203 22 00 00 0203 29 00 00 02.BỘ TÀI CHÍNH . có xương . (b) Ruột. nhưng không thích hợp làm thức ăn cho người.Đông lạnh: .08 hoặc 02.Thịt pha có xương khác ..Thịt mông. 0204 10 00 00 .Thịt lọc không xương 15 15 15 02. bò.01 đến 02.Thịt pha có xương khác . tươi.Thịt pha có xương khác 16 25 25 25 25 25 25 9 9 9 Vụ Chính sách thuế .02 0202 10 00 00 0202 20 00 00 0202 30 00 00 Thịt trâu.Thịt cả con và nửa con không đầu 0204 22 00 00 .04 Thịt cừu hoặc dê. bong bóng hoặc dạ dày của động vật (nhóm 05. thịt vai và các mảnh của chúng.04) hoặc tiết động vật (nhóm 05. tươi hoặc ướp lạnh: 0204 21 00 00 .. hoặc (c) Mỡ động vật. đông lạnh. ..Tươi hoặc ướp lạnh: . .09 (Chương 15). ướp lạnh hoặc đông lạnh.Thịt lọc không xương 15 15 15 02. .Thịt mông.01 0201 10 00 00 0201 20 00 00 0201 30 00 00 Thịt trâu. tươi.02). bò. có xương .10.Thịt cả con và nửa con không đầu .Thịt cả con và nửa con không đầu ..Thịt cừu non cả con và nửa con không đầu.

Gan .Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ.Loại khác .. của gia cầm thuộc nhóm 01. tươi.Loại khác .. ướp lạnh hoặc đông lạnh. lừa.. đông lạnh .Của lợn.Cánh .Chưa chặt mảnh. đông lạnh . đông lạnh: .Của trâu.Chưa chặt mảnh.Của gà tây: .Loại khác .Của trâu... tươi hoặc ướp lạnh . cừu. tươi hoặc ướp lạnh . trâu. la.Gan ..07 0207 11 00 00 0207 12 00 00 0207 13 00 00 0207 14 0207 0207 0207 0207 14 14 14 14 10 20 30 90 00 00 00 00 0207 24 00 00 0207 25 00 00 Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn.Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ. tươi. bò.Lưỡi .... ..Thịt cả con và nửa con không đầu 0204 42 00 00 .Chưa chặt mảnh. ngựa. đông lạnh: 0204 41 00 00 .Của gà thuộc loài Dallus Domesticus: . 10 02...Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) 0204 23 00 00 .. tươi... cả con và nửa con không đầu. la. lừa.Loại khác..05. tươi hoặc ướp lạnh .Thịt cừu non.Của lợn.Thịt lọc không xương 0204 30 00 00 . tươi hoặc ướp lạnh .Đùi . ướp lạnh hoặc đông lạnh.Loại khác....Gan . tươi hoặc ướp lạnh . đông lạnh Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ. tươi hoặc ướp lạnh .Thịt cừu loại khác.. dê.. đông lạnh: .Chưa chặt mảnh.06 0206 10 00 00 0206 0206 0206 0206 21 22 29 30 00 00 00 00 00 00 00 00 0206 0206 0206 0206 41 49 80 90 00 00 00 00 00 00 00 00 02.BỘ TÀI CHÍNH . đông lạnh 17 9 9 13 13 13 13 13 13 13 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Vụ Chính sách thuế .Thịt pha có xương khác 0204 43 00 00 . ướp lạnh hoặc đông lạnh.Thịt dê 9 9 9 9 0205 00 00 00 Thịt ngựa. bò. đông lạnh: .. bò.Thịt lọc không xương 0204 50 00 00 .. .

Của ngan.Loại khác.... ngâm nước muối.Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ. ướp lạnh. ngỗng hoặc gà lôi (gà Nhật bản) 0207 34 00 00 ..Loại khác..Của cá voi.Của thỏ .Chưa chặt mảnh.Chưa chặt mảnh.Loại khác 02. đông lạnh: 0207 36 10 00 . .Thịt lợn: 0210 11 00 00 .. . Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ..Thịt mông. tươi. của lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia) . bột mịn và bột thô ăn được từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ.. ngỗng hoặc gà lôi (gà Nhật bản): 0207 32 . ngỗng hoặc gà lôi (gà Nhật bản) 0207 33 ..Gan béo..Của bộ động vật linh trưởng . ngan.Của vịt 0207 32 20 00 . muối.. không dính nạc.. có Thuế suất (%) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 7 18 02.Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ. mỡ gia cầm.Đùi ếch .. ướp lạnh hoặc đông lạnh. tươi hoặc ướp lạnh 0207 36 ..BỘ TÀI CHÍNH .. muối.. sấy khô hoặc hun khói. chưa nấu chảy hoặc chiết suất cách khác.Loại khác 0209 00 00 00 Mỡ lợn.Của loài bò sát (kể cả rắn và rùa) .Loại khác ... đông lạnh: 0207 33 10 00 . đông lạnh.Của ngan....08 0208 10 00 00 0208 30 00 00 0208 40 00 00 0208 0208 0208 0208 50 90 90 90 00 00 00 00 10 00 90 Thịt khác và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật khác. cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ cá voi Cetacea). thịt vai và các mảnh của chúng.Của vịt..Mã hàng Mô tả hàng hoá 0207 26 00 00 . tươi hoặc ướp lạnh 0207 35 00 00 .Gan béo 0207 36 90 00 . đông lạnh: 0207 27 10 00 .. tươi hoặc ướp lạnh 0207 27 ... tươi.Gan 0207 27 90 00 .Của vịt 0207 33 20 00 . tươi hoặc ướp lạnh: 0207 32 10 00 .Loại khác: .10 18 18 Vụ Chính sách thuế .. sấy khô hoặc hun khói. ngâm nước muối.

Của loài bò sát (kể cả rắn và rùa) . bò .Loại khác....Loại khác .....Loại khác 19 Thuế suất (%) 18 18 18 18 18 20 20 20 20 20 20 Vụ Chính sách thuế .Loại khác: .Thịt mông.Thịt gà thái miếng đã được làm khô...Thịt trâu.. kể cả bột mịn và bột thô ăn được làm từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ: ..Loại khác: .Của cá voi...Thịt lợn muối xông khói .Mã hàng 0210 0210 0210 0210 0210 0210 12 19 19 19 19 20 Mô tả hàng hoá 00 00 10 20 90 00 00 00 00 00 0210 91 00 00 0210 92 00 00 0210 0210 0210 0210 0210 93 99 99 99 99 00 00 10 00 20 00 90 00 xương ..BỘ TÀI CHÍNH .. thịt lọc không xương . cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ Cetacea)..Của bộ động vật linh trưởng . của lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia) ...Thịt dọi và các mảnh của chúng .Da lợn khô . đông lạnh .

Cá ngừ vây xanh phương nam (Thunnus maccoyii) 20 Thuế suất (%) 18 25 25 25 25 0 25 25 25 Vụ Chính sách thuế . trừ cá bột .. các loại bột mịn. Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster) .06..Loại khác.. Mã hàng Mô tả hàng hoá 03. Oncorhynchus aguabonita.Chương 3 Cá và động vật giáp xác. hoặc (d) Trứng cá muối hoặc các sản phẩm thay thế trứng cá muối chế biến từ trứng cá (nhóm 16. động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác Chú giải 1.Cá cảnh: ..Cá hương hoặc cá bột . cá biển .BỘ TÀI CHÍNH .Cá hồi (Salmo trutta.06 (nhóm 02. (b) Thịt của động vật có vú thuộc nhóm 01.01). không thích hợp dùng làm thức ăn cho người (nhóm 23.Cá chép: ..) .10). động vật thân mềm hoặc động vật thuỷ sinh không xương sống khác. đã chết và không thích hợp dùng làm thức ăn cho người hoặc vì lý do chủng loại hoặc vì trạng thái của chúng (Chương 5).Cá sống khác: ..Để làm giống. sẹ và bọc trứng cá) hoặc động vật giáp xác.Loại khác. Chương này không bao gồm: (a) Động vật có vú thuộc nhóm 01. Oncorhynchus gilae.. Trong Chương này khái niệm "bột viên" có nghĩa là các sản phẩm được liên kết hoặc bằng cách nén trực tiếp hoặc bằng cách cho thêm một lượng nhỏ chất kết dính.Cá chình (Anguilla spp.04). Oncorhynchus mykiss... .08 hoặc 02. động vật thân mềm hay động vật thuỷ sinh không xương sống khác. cá nước ngọt .. 2.. (c) Cá (kể cả gan.Cá ngừ vây xanh (Thunnus thynnus) .01 0301 0301 0301 0301 10 10 10 00 10 20 00 10 30 00 0301 91 00 00 0301 0301 0301 0301 0301 0301 92 93 93 93 94 95 00 00 10 90 00 00 00 00 00 00 Cá sống.. Oncorhynchus clarki.Loại khác . bột thô hoặc bột viên làm từ cá hoặc động vật giáp xác.

Loại khác .. Scophthalmidae và Citharidae).. sẹ và bọc trứng cá: ... Oncorhynchus gilae.. cá ngừ vằn hoặc cá ngừ bụng có sọc (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis).Để làm giống (breeding) . trừ filê cá (fillets) và thịt cá khác thuộc nhóm 03.. Oncorhynchus tschawytscha.Cá nước ngọt khác Cá...... Oncorhynchus aguabonita.Cá bơn lưỡi ngựa (Halibut) (Reinhardtius hippoglossoides. Oncorhynchus clarki.Cá ngừ vằn hoặc cá ngừ bụng có sọc . .... Soleidae.Loại khác: .Loại khác . Cynoglossidae..02 0302 11 00 00 0302 12 00 00 0302 19 00 00 0302 21 00 00 0302 0302 0302 22 00 00 23 00 00 29 00 00 0302 0302 0302 0302 0302 31 32 33 34 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ..Cá hồi.. trừ gan. trừ gan. sẹ và bọc trứng cá: ..Cá ngừ vây xanh (Thunnus thynnus) 21 Thuế suất (%) 0 25 0 25 0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Vụ Chính sách thuế .. Oncorhynchus keta..Loại khác .Cá ngừ mắt to (Thunnus obesus) .Cá măng để làm giống (breeder) . Bothidae.Họ cá hồi (Salmo trutta. Oncorhynchus kisutch. sẹ và bọc trứng cá: . Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus)... Hippoglossus hippoglossus. trừ gan. Hippoglossus stenolepis) .Loại khác ...) .Cá biển khác: .Để làm giống (breeding) .Cá ngừ trắng hoặc vây dài (Thunnus alalunga) ..BỘ TÀI CHÍNH ..Cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares) .Cá dẹt (Pleuronectidae..Loại khác .Cá bơn sole (Solea spp...Cá bơn sao (Pleuronectes platessa) ..... cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho hucho) .Mã hàng Mô tả hàng hoá 0301 99 0301 0301 99 11 00 99 19 00 0301 0301 99 21 00 99 29 00 0301 0301 0301 99 31 00 99 39 00 99 40 00 03. Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster) .04.Cá măng hoặc cá bột lapu lapu: . tươi hoặc ướp lạnh...Cá ngừ (thuộc giống Thunus)...Cá bột khác: ..Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka. Oncorhynchus mykiss.. Oncorhynchus gorbuscha.

Cá ngừ vây xanh phương Nam (Thunnus maccoyii) 39 00 00 .Loại khác 40 00 00 .Cá nước ngọt 70 00 00 . Scomber japonicus) 65 00 00 .Dissostichus spp. sẹ và bọc trứng cá 03..) 69 . Clupea pallasii). . cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus) 62 00 00 .. 22 Thuế suất (%) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Vụ Chính sách thuế . Oncorhynchus tschawytscha.03 0303 0303 11 00 00 19 00 00 0303 21 00 00 0303 22 00 00 0303 29 00 00 Cá đông lạnh. Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus).. trừ gan.Cá tuyết chấm đen (Melanogrammus aeglefinus) 63 00 00 .Mã hàng 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 0302 Mô tả hàng hoá 36 00 00 .).Cá tuyết đen (Pollachius virens) 64 00 00 .Cá kiếm (Xiphias gladius) 68 00 00 .Cá tuyết (Gadus morhua.Cá hồi đỏ (Oncorhynchus nerka) .BỘ TÀI CHÍNH . trừ gan. Oncorhynchus mykiss.. Scomber australasicus. sẹ và bọc trứng cá: 61 00 00 . trừ gan.) 67 00 00 .Cá thu (Scomber scombrus.. Gadus macrocephalus)..đin nhiệt đới (Sardinella spp. trừ filê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03. Oncorhynchus gorbuscha..Cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho Hucho) ...Cá răng cưa (Toothfish .Gan. Oncorhynchus kisutch.Cá khác. Bothidae.. Oncorhynchus gilae.Cá Sác-đin (Sardina pilchardus.Loại khác . sẹ và bọc trứng cá: . trừ gan..Cá hồi khác. Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster) . Oncorhynchus clarki..Cá hồi (Salmo trutta.Cá nhám góc và cá mập khác 66 00 00 . trừ gan. Soleidae... sẹ và bọc trứng cá: .Cá trích (Clupea harengus...04. cá Sác.Loại khác . Gadus ogac. Cynoglossidae.).Cá chình (Anguilla spp.Loại khác: 69 10 00 .Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka.Cá dẹt (Pleuronectidae. sẹ và bọc trứng cá 50 00 00 . Sardinops spp. Scophthalmidae và Citharidae)..Cá biển 69 20 00 . sẹ và bọc trứng cá . Oncorhynchus keta. Oncorhynchus aguabonita.... trừ gan.

..Cá sói biển (Dicentrarchus labrax. Clupea pallasii) 52 00 00 .Cá Sác-đin (Sardina pilchardus..Cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares) 43 00 00 .. sẹ và bọc trứng cá: 51 00 00 . Gadus ogac. sẹ và bọc trứng cá: 41 00 00 .Cá răng cưa (Dissostichus spp.. Gadus ogac.Cá tuyết đen (Pollachius virens) 74 00 00 .Loại khác .Cá ngừ vây xanh phương nam (Thunnus maccoyii) 49 00 00 .BỘ TÀI CHÍNH ..Cá ngừ trắng hoặc vây dài (Thunnus alalunga) 42 00 00 ..Dissostichus spp.Cá kiếm (Xiphias gladius) 62 00 00 .Cá Meluc (một loại cá tuyết) (Merluccius spp.. Hippoglossus hippoglossus.) 77 00 00 . trừ gan.Cá chình (Anguilla spp.. Dicentrarchus punctatus) 78 00 00 .Cá ngừ vằn hoặc bụng có sọc 44 00 00 . Gadus macrocephalus). trừ gan.Cá trích (Clupea harengus.Cá khác.Cá bơn sao (Pleuronectes platessa) 33 00 00 .Cá tuyết chấm đen (Melanogrammus aeglefinus) 73 00 00 .. cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus) 72 00 00 . Gadus macrocephalus) .Cá tuyết (Gadus morhua.Cá ngừ mắt to (Thunnus obesus) 45 00 00 ... Scomber australasicus.Cá trích (Clupea harengus.).Cá ngừ vây xanh (Thunnus thynnus) 46 00 00 ..). Scomber japonicus) 75 00 00 . 23 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Vụ Chính sách thuế .) ..Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) sẹ và bọc trứng cá: 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 31 00 00 .Cá bơn lưỡi ngựa (Reinhardtius hippoglossoides... Clupea pallasii) và cá tuyết (Gadus morhua.Loại khác ..Cá thu (Scomber scombrus..Cá bơn sole (Solea spp. trừ gan.Cá ngừ (thuộc giống Thunnus).Cá nhám góc và cá mập khác 76 00 00 . trừ gan.. Sardinops spp..) 39 00 00 .Cá kiếm (Xiphias gladius) và cá răng cưa (Toothfish .. cá ngừ vằn hoặc cá ngừ bụng có sọc (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis). Hippoglossus stenolepis) 32 00 00 . cá Sác-đin nhiệt đới (Sardin-ella spp.).... sẹ và bọc trứng cá: 61 00 00 . sẹ và bọc trứng cá: 71 00 00 .

muối hoặc ngâm nước muối . .) .Cá biển .Loại khác .Gan .Bột mịn.) .Cá hun khói.) . ướp lạnh hoặc đông lạnh. nhưng không hun khói .Cá kiếm (Xiphias gladius) .Sẹ và bọc trứng cá 25 25 25 25 Filê cá (fillets) và các loại thịt cá khác (băm hoặc không băm). sấy khô. muối hoặc ngâm nước muối.Loại khác: .Gan. thích hợp dùng làm thức ăn cho người .Dissostichus spp. Oncorhynchus kisutch..Loại khác . Oncorhynchus tschawytscha.Dissostichus spp..BỘ TÀI CHÍNH . kể cả filê cá (filets): ..Của cá nước ngọt. đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói. bột thô và bột viên từ cá.Dissostichus spp...Gan.. . sấy khô. bột thô và bột viên từ cá.Cá răng cưa (Toothfish . sấy khô. cá hun khói. sấy khô.Cá răng cưa (Toothfish .. Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus)... muối hoặc ngâm nước muối: .Loại khác: .. sẹ và bọc trứng cá. Oncorhynchus keta. muối hoặc ngâm nước muối. bột mịn.Filê cá (fillets). Oncorhynchus gorbuscha. tươi.Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka.Loại khác .Mã hàng 0303 0303 0303 0303 0303 0303 79 79 79 80 80 80 10 00 20 00 10 00 20 00 03..05 0305 10 00 00 0305 20 0305 20 10 00 0305 0305 20 90 00 30 00 00 0305 41 00 00 Mô tả hàng hoá Urophycis spp.. cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho hucho) 24 Thuế suất (%) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 28 28 26 26 Vụ Chính sách thuế ....Filê cá (fillets) đông lạnh: .Cá răng cưa (Toothfish ...Cá kiếm (Xiphias gladius) . sẹ và bọc trứng cá: .Tươi hoặc ướp lạnh: .) .Cá kiếm (Xiphias gladius) .. hun khói.Cá nước ngọt . thích hợp dùng làm thức ăn cho người.Loại khác Cá.04 0304 0304 0304 11 00 00 12 00 00 19 00 00 0304 0304 0304 21 00 00 22 00 00 29 00 00 0304 0304 0304 91 00 00 92 00 00 99 00 00 03..

sấy khô..Vây cá mập 59 20 00 .. sống .Cua ..Đông lạnh: .) 69 .. .06 0306 11 00 00 0306 0306 0306 0306 12 13 14 19 0306 21 0306 0306 0306 21 10 00 21 20 00 21 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Động vật giáp xác. Gadus macrocephalus) 59 .. bao gồm cả cá ikan bilis (cá trổng) 59 90 00 .Tôm hùm (Homarus spp.Loại khác: 59 10 00 . động vật giáp xác chưa bóc mai...Tôm hùm đá và các loại tôm biển khác (Palinurus spp.BỘ TÀI CHÍNH .... muối nhưng không sấy khô hoặc không hun khói và cá ngâm nước muối: 61 00 00 . thích hợp dùng làm thức ăn cho người. muối.Loại khác. kể cả bột mịn. nhưng không hun khói: 51 00 00 ..Tươi hoặc ướp lạnh 25 Thuế suất (%) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 25 25 25 26 26 0 25 25 Vụ Chính sách thuế .Loại khác .Cá trổng (Engraulis spp. đông lạnh.Tôm Shrimps và tôm Pan-đan (prawns) ... Clupea pallasii) 49 00 00 .. Clupea pallasii) 62 00 00 ..Không đông lạnh: .Cá biển. bột thô và bột viên của động vật giáp xác.Cá trích (Clupea harengus. hoặc ngâm nước muối. bột mịn và bột viên của động vật giáp xác..Mã hàng 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 Mô tả hàng hoá 42 00 00 . Gadus ogac. sấy khô. đông lạnh... ướp lạnh.Cá. .Để làm giống ..Tôm hùm đá và các loại tôm biển khác (Palinurus spp.) . Jasus spp.): . Jasus spp..Cá tuyết (Gadus morhua. muối hoặc không muối.Loại khác.Loại khác 03. vỏ....) ..Loại khác: 69 10 00 .. đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước. vỏ. Gadus macrocephalus) 63 00 00 ..Cá biển.. Panulirus spp.Cá khô...Loại khác ..Cá trích (Clupea harengus.. đã hoặc chưa ướp lạnh. bột thô.. Panulirus spp... sống. kể cả vây cá mập 69 90 00 . tươi. Gadus ogac. muối hoặc ngâm nước muối.Cá tuyết (Gadus morhua. thích hợp dùng làm thức ăn cho người. đã hoặc chưa bóc mai.

..Sống .Trong hộp kín . tươi.Loại khác: ..Để làm giống .. sống.Trong hộp kín ...Loại khác. ướp lạnh..... muối hoặc ngâm nước muối.Mã hàng 0306 0306 0306 0306 0306 0306 21 21 22 22 22 22 0306 0306 22 41 00 22 49 00 0306 0306 0306 0306 0306 0306 22 22 23 23 23 23 0306 0306 23 41 00 23 49 00 0306 0306 0306 0306 0306 23 23 24 24 24 0306 0306 0306 24 91 00 24 99 00 29 0306 0306 29 10 00 29 20 00 0306 0306 29 91 00 29 99 00 03.): .. ướp lạnh.. thân mềm. muối 26 Vụ Chính sách thuế .. vỏ..Tươi hoặc ướp lạnh .. sống . tươi.Loại khác: ..Loại khác ..Loại khác ....Để làm giống .Loại khác Thuế suất (%) 25 25 0 25 25 25 25 25 25 0 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 Động vật thân mềm.Tươi hoặc ướp lạnh .Khô: ...Loại khác...... trừ động vật giáp xác... sống .Loại khác: ...Loại khác...Sống ...BỘ TÀI CHÍNH ..Tôm hùm (Homarus spp.........Trong hộp kín ..Tươi hoặc ướp lạnh . sống...Trong hộp kín .Loại khác .Cua: . các loại động vật thuỷ sinh không xương sống. thích hợp dùng làm thức ăn cho người: .. kể cả bột mịn.07 91 00 99 00 10 00 20 00 30 00 91 00 99 00 10 00 20 00 30 00 91 00 99 00 10 00 20 00 Mô tả hàng hoá .Loại khác: .. đông lạnh.Trong hộp kín ....Khô: ... đã hoặc chưa bóc mai...Loại khác ..........Trong hộp kín ...Loại khác: ... sấy khô.. sấy khô....Trong hộp kín ..Tươi hoặc ướp lạnh .Loại khác .......Loại khác . bột thô và bột viên của động vật giáp xác.Tôm Shrimps và tôm Pan-đan (prawns): .

muối hoặc ngâm nước muối ..Sống.Sống .... trừ động vật giáp xác.Sống...BỘ TÀI CHÍNH . ướp lạnh hoặc đông lạnh 27 Thuế suất (%) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 Vụ Chính sách thuế ..Mã hàng 0307 0307 0307 0307 10 10 10 00 10 20 00 10 30 00 0307 0307 0307 0307 0307 0307 21 21 21 29 29 29 0307 0307 0307 0307 0307 0307 31 31 31 39 39 39 0307 0307 0307 0307 0307 0307 41 41 41 49 49 49 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 51 51 51 59 59 59 60 60 60 10 00 20 00 10 00 20 00 10 00 20 00 10 00 20 00 10 00 20 00 10 00 20 00 10 00 20 00 10 00 20 00 10 00 20 00 Mô tả hàng hoá hoặc ngâm nước muối.Đông lạnh .): . muối hoặc ngâm nước muối .Hàu: .Đông lạnh .Khô. trừ ốc biển: ....Sống .Tươi hoặc ướp lạnh .. bột mịn và bột viên của động vật thuỷ sinh không xương sống.. Nototodarus spp.. Sepioteuthis spp... Perna spp. muối hoặc ngâm nước muối ..Ốc.....Vẹm (Mytilus spp.Sống .Sống...Loại khác: . kể cả điệp nữ hoàng thuộc giống Pecten....Sống . tươi hoặc ướp lạnh: .Bạch tuộc (Octopus spp.Tươi. Sepiola spp.Khô. ướp lạnh hoặc đông lạnh .) và mực ống (Ommastrephes spp.Khô.. thích hợp dùng làm thức ăn cho người. Chlamys hoặc Placopecten: .Loại khác: . Loligo spp...Sống... muối hoặc ngâm nước muối .....Điệp.Khô.Tươi hoặc ướp lạnh . tươi hoặc ướp lạnh: .Đông lạnh . bột thô...Sống . muối hoặc ngâm nước muối .Tươi hoặc ướp lạnh .Khô....Tươi hoặc ướp lạnh .Đông lạnh ..Sống .Loại khác: . tươi hoặc ướp lạnh: . Rossia macrosoma...): .Loại khác: . . tươi hoặc ướp lạnh: ..): ..Mực nang (Sepia officinalis.Tươi......

.Khô. muối hoặc ngâm nước muối 99 90 00 .. tươi hoặc ướp lạnh: 91 10 00 .Đông lạnh 99 20 00 .. muối hoặc ngâm nước muối . bột thô và bột viên của động vật thuỷ sinh không xương sống..Loại khác: 99 10 00 .Sống.... khô.. trừ động vật giáp xác.Loại khác... kể cả bột mịn..Loại khác 28 Thuế suất (%) 26 26 26 26 26 26 Vụ Chính sách thuế ..Sống 91 20 00 .BỘ TÀI CHÍNH ..Mã hàng 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 Mô tả hàng hoá 60 30 00 .Hải sâm beches-de-mer (trepang). thích hợp dùng làm thức ăn cho người: 91 .Tươi hoặc ướp lạnh 99 .

sản phẩm ăn được gốc động vật.04).10. tính theo trọng lương. 2. có hàm lượng whey protein chiếm trên 80% tính theo trọng lượng ở thể khô) (nhóm 35. tính theo trọng lượng ở thể khô. chứa chất béo sữa như là chất béo duy nhất trong sản phẩm.02).BỘ TÀI CHÍNH . Chú giải phân nhóm. (b) Khái niệm "chất phết bơ sữa" nghĩa là chất ở dạng nhũ tương nước trong dầu có thể phết lên bánh. 29 Vụ Chính sách thuế . protein hoặc chất khoáng.02) hoặc globulin (nhóm 35.06 nếu đạt ba tiêu chuẩn sau: (a) Hàm lượng chất béo sữa chiếm từ 5% trở lên. 1. Theo mục đích của phân nhóm 0404. 4. 3. (b) Hàm lượng chất khô tối thiểu là 70% nhưng không quá 85%. và (c) Sản phẩm được đóng khuôn hoặc có thể được đóng khuôn. muối hoặc bơ trở mùi. muối làm trung hoà và vi khuẩn vô hại nuôi cấy để tạo ra axit lactic. mật ong tự nhiên. có hàm lượng lactoza khan chiếm trên 95%. với hàm lượng chất béo sữa từ 80% trở lên nhưng không quá 95% tính theo trọng lượng. khái niệm "bơ" không bao gồm bơ khử nước hoặc ghee (phân nhóm 0405. chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác Chú giải. bơ whey(*) hoặc bơ phối chế lại (tươi.Chương 4 Sữa và các sản phẩm từ sữa. Chương này không bao gồm: (a) Các sản phẩm thu được từ whey. 1. 2. Theo mục đích của phân nhóm 0405. trứng chim và trứng gia cầm. hoặc (b) Albumin (kể cả dịch cô đặc từ hai hay nhiều whey protein.90). với hàm lượng chất béo từ 39% trở lên nhưng không quá 80%. nhưng có thể chứa natri clorua. Các sản phẩm thu được từ quá trình cô đặc whey có pha thêm sữa hoặc chất béo sữa được phân loại như phomat trong nhóm 04. chất màu thực phẩm. tính theo trọng lượng ở thể khô (nhóm 17.10. Theo mục đích của nhóm 0405: (a) Khái niệm "bơ" được hiểu là bơ tự nhiên. khái niệm "whey đã được cải biến" có nghĩa là các sản phẩm bao gồm các thành phần whey. Khái niệm "sữa" được hiểu là sữa còn nguyên kem hoặc sữa đã tách kem một phần hoặc toàn bộ. kể cả bơ đã đóng hộp) được tách từ sữa. Bơ không chứa chất nhũ hoá. có hàm lượng chất khô không có chất béo tối đa là 2% và hàm lượng nước tối đa là 16%. tính theo trọng lượng. ví dụ như whey đã tách toàn bộ hoặc một phần lactoza. whey đã thêm các thành phần whey tự nhiên. và các sản phẩm thu được bằng cách pha trộn các thành phần whey tự nhiên. tính theo trọng lượng.

.Đóng hộp với tổng trọng lượng từ 20 kg trở lên ....Loại khác ..Loại khác: .... sữa chua.Có hàm lượng chất béo trên 1% đến 6% tính theo trọng lượng 0401 30 00 00 . dạng bột .Mã hàng Mô tả hàng hoá Sữa và kem.Loại khác .. dạng khác ..Đóng hộp với tổng trọng lượng từ 20 kg trở lên . quả 30 Vụ Chính sách thuế .Chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác: ... 0401 10 00 00 .Loại khác 15 15 15 10 10 20 10 10 20 10 10 20 20 10 20 Buttermilk (phụ phẩm thu được từ quá trình làm bơ sữa).. cô đặc hoặc đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác.BỘ TÀI CHÍNH . kem khác đã lên men hoặc axit hoá.Chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác.5% tính theo trọng lượng: ..... hạt hoặc các thể rắn khác có hàm lượng chất béo trên 1..Loại khác: .01 04.Chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác.Có hàm lượng chất béo trên 6% tính theo trọng lượng Thuế suất (%) 04.Loại khác: .5% tính theo trọng lượng: ....Chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác . hoa quả. đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hoặc hương liệu.Chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác. kephir và sữa.Chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác. sữa đông và kem. dạng khác .Đóng hộp với tổng trọng lượng từ 20 kg trở lên: . ..Dạng bột. dạng bột ..Dạng bột.Có hàm lượng chất béo không quá 1% tính theo trọng lượng 0401 20 00 00 . chưa cô đặc.Loại khác .02 0402 10 0402 10 30 0402 10 30 10 0402 10 30 20 0402 10 30 90 0402 10 90 0402 10 90 10 0402 10 90 20 0402 10 90 90 0402 0402 0402 0402 0402 0402 21 21 21 29 29 29 20 00 90 00 20 00 90 00 0402 91 00 00 0402 99 00 00 04. chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác..03 Sữa và kem.Loại khác ... hạt hoặc các thể rắn khác có hàm lượng chất béo không quá 1.

.Loại khác: ..Dạng đặc ... hạt..Loại khác: . chất phết bơ sữa (dairy spreads)..Loại khác Whey..Whey và whey đã cải biến.Ghee .04 0404 10 0404 10 11 00 0404 10 19 00 0404 10 91 00 0404 10 99 00 0404 90 00 00 04. . kể cả pho mát whey (whey cheese) và sữa đông dùng làm pho mát: 31 Vụ Chính sách thuế .....05 0405 0405 0405 0405 0405 0405 0405 10 20 90 90 90 90 90 04. .Mã hàng Mô tả hàng hoá 0403 10 0403 10 11 00 0403 10 19 00 0403 0403 0403 0403 0403 10 10 90 90 90 91 00 99 00 10 00 90 00 04..Loại khác .Loại khác: . ca cao hoặc hương liệu.Sữa chua: .Thích hợp dùng làm thức ăn cho người: ....Loại khác Bơ và các chất béo khác và các loại dầu chế từ sữa.. kể cả dạng đặc .Loại khác .Dầu bơ (butter oil) .Whey .Bơ .Buttermilk .Loại khác .06 0406 10 00 00 00 00 10 20 30 90 00 00 00 00 hạch hoặc ca cao. đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác.BỘ TÀI CHÍNH .Chất phết bơ sữa ..Loại khác Thuế suất (%) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 18 18 5 5 18 18 Pho mát và sữa đông dùng làm pho mát..Loại khác .. sữa chua dạng lỏng: . đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất ngọt khác: . chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. .Chứa hoa quả. ..Pho mát tươi (chưa ủ chín hoặc chưa xử lý).Dạng lỏng.. các sản phẩm có chứa thành phần sữa tự nhiên.Dầu bơ khan ...Thích hợp dùng làm thức ăn cho động vật: .Whey .... đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất ngọt khác.

Loại khác .Loại khác Thuế suất (%) 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 30 30 30 20 20 20 20 10 0409 00 00 00 Mật ong tự nhiên. hoặc luộc chín trong nước.Pho mát đã xát nhỏ hoặc đã làm thành bột.... chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. đông lạnh hoặc bảo quản cách khác. hoặc đã làm chín. 0410 00 10 00 ..Loại khác 0406 30 00 00 . đã bảo quản..Trứng vịt .Đóng gói với tổng trọng lượng trên 20kg 0406 20 90 00 ...BỘ TÀI CHÍNH .Pho mát loại khác 04. lòng đỏ trứng...Lòng đỏ trứng: .Loại khác 32 5 5 Vụ Chính sách thuế . bao gồm để làm giống: . đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất ngọt khác..Pho mát tươi (chưa ủ chín hoặc chưa xử lý).Loại khác 0406 20 .. 04.Trứng gà . kể cả pho mát whey (whey cheese) 0406 10 90 00 . hấp chín.Để ấp..Loại khác: .Tổ chim 0410 00 90 00 .Loại khác: .Đã sấy khô .08 0408 11 00 00 0408 19 00 00 0408 91 00 00 0408 99 00 00 Trứng chim và trứng gia cầm nguyên vỏ. tươi. của tất cả các loại: 0406 20 10 00 ...10 Sản phẩm ăn được gốc động vật. .Đã sấy khô . tươi.Trứng vịt .Pho mát chế biến.Loại khác .07 0407 00 11 00 0407 00 12 00 0407 00 19 00 0407 00 91 00 0407 00 92 00 0407 00 99 00 04. chưa xát nhỏ hoặc chưa làm thành bột 0406 40 00 00 . sấy khô.Trứng gà .Pho mát vân xanh và pho mát khác có vân được sản xuất từ Penicillium roqueforti 0406 90 00 00 . . đóng bánh.Loại khác Trứng chim và trứng gia cầm đã bóc vỏ.Mã hàng Mô tả hàng hoá 0406 10 10 00 .

sừng hà mã. hoặc (d) Túm hoặc búi đã chuẩn bị sẵn để làm chổi hoặc bàn chải (nhóm 96. ngâm nước muối. muối. lông lợn lòi. ướp lạnh. sấy khô hoặc hun khói.BỘ TÀI CHÍNH .11 (Chương 41 hoặc 43). Trong toàn bộ danh mục này. nguyên dạng và các mảnh của chúng. 2. 1. việc phân loại tóc theo độ dài (với điều kiện là chưa sắp xếp theo đầu.01. phế liệu từ lông lợn. Chương này không bao gồm: (a) Các sản phẩm ăn được (trừ ruột.Chương 5 Sản phẩm gốc động vật. lông nhím và các loại lông dùng làm bàn chải khác.05 và các đầu mẩu và phế liệu tương tự từ da hoặc da sống thuộc nhóm 05. nguyên dạng và các mảnh của chúng. đã hoặc chưa rửa sạch hoặc gột tẩy. ngà voi. 33 5 5 4 Vụ Chính sách thuế . Theo mục đích của nhóm 05. dạ dày của động vật. (b) Da hoặc da sống (kể cả da lông) trừ các hàng hoá thuộc nhóm 05.02 0504 00 00 00 Ruột. sừng con moóc. bong bóng. bò. sừng tê giác và răng của các loài động vật đều được coi là "ngà". bong bóng. đuôi với nhau) sẽ không được coi là gia công. 0502 10 00 00 .Lông lợn hoặc lông lợn lòi và phế liệu của chúng 0502 90 00 00 . Mã hàng Mô tả hàng hoá 0501 00 00 00 Tóc người chưa xử lý. và tiết động vật ở dạng lỏng hoặc khô). tươi. phế liệu tóc. Trong toàn bộ danh mục này. chưa được chi tiết hoặc ghi ở các chương khác Chú giải.Loại khác Thuế suất (%) 5 05. 3. sừng kỳ lân biển. Lông lợn.03). (c) Nguyên liệu dệt gốc động vật. dạ dày động vật (trừ cá). răng nanh lợn lòi. trừ lông đuôi hoặc bờm ngựa và phế liệu lông đuôi hoặc bờm ngựa (Phần XI). 4. đông lạnh. khái niệm "lông đuôi hoặc bờm ngựa" để chỉ lông đuôi hoặc bờm của ngựa hay loài trâu.

08 34 5 5 5 Vụ Chính sách thuế . móng guốc. vuốt và mỏ chim ... chưa xử lý hoặc đã sơ chế nhưng chưa gia công thêm. bột và các phế liệu từ các sản phẩm trên. móng. gạc.Mai động vật họ rùa .. mai động vật họ rùa.Loại khác: . 0508 00 10 00 . mai.Loại khác Thuế suất (%) 5 5 5 5 05. động vật giáp xác hoặc động vật da gai và mai mực chưa xử lý hoặc đã sơ chế nhưng chưa cắt thành hình. gạc.Lông vũ dùng để nhồi.Mai. .Lông vũ của vịt .Ngà. móng. đã khử mỡ. chưa xử lý. bột và phế liệu từ ngà .Loại khác 3 3 4 4 4 5 4 05..05 0505 0505 0505 0505 0505 0505 10 10 10 90 90 90 10 00 90 00 10 00 90 00 Mô tả hàng hoá Da và các bộ phận khác của loài chim. lông vũ và các phần của lông vũ (đã hoặc chưa cắt tỉa) và lông tơ. sừng..Sừng. vuốt và mỏ chim chưa xử lý hoặc đã sơ chế nhưng chưa cắt thành hình. lông tơ: . . động vật giáp xác hoặc động vật da gai 0508 00 90 00 . có lông vũ hoặc lông tơ..Chất sụn và xương đã xử lý bằng axit 0506 90 00 00 . vỏ động vật thân mềm.Lông vũ của vịt .BỘ TÀI CHÍNH . bột và phế liệu từ ngà: . 0506 10 00 00 . vỏ động vật thân mềm.Loại khác .Loại khác San hô và các chất liệu tương tự. lược cá voi (phiến sừng hàm trên) và hàm răng lược cá voi.Loại khác: ..San hô và các chất liệu tương tự 0508 00 20 00 . bột và phế liệu từ các sản phẩm trên.Mã hàng 05.Loại khác . móng guốc. bột và phế liệu từ lông vũ hoặc các phần khác của lông vũ.06 05.. bột và phế liệu từ các sản phẩm trên..Loại khác Xương và lõi sừng. mới chỉ rửa sạch.07 0507 0507 0507 0507 0507 0507 0507 10 10 10 90 90 90 90 10 00 90 00 10 00 20 00 90 00 Ngà. khử trùng hoặc xử lý để bảo quản. sơ chế (nhưng chưa cắt thành hình).Sừng tê giác. xử lý bằng axit hoặc khử gelatin.

Động vật đã chết thuộc Chương 3 ..Loại khác Thuế suất (%) 05.Bong bóng cá .Mã hàng Mô tả hàng hoá Lông diên hương.Chất thơm lấy từ côn trùng cánh cứng 0510 00 20 00 .. đông lạnh hoặc bảo quản tạm thời dưới hình thức khác...... động vật thân mềm hoặc động vật thuỷ sinh không xương sống khác...Tinh dịch trâu.Trứng tằm . chất xạ hương (từ cầy hương và hươu xạ). các tuyến và các sản phẩm động vật khác dùng để điều chế dược phẩm. tươi.. động vật chết thuộc Chương 1 hoặc Chương 3.. động vật đã chết thuộc Chương 3: . chất thơm lấy từ côn trùng cánh cứng.. hoặc dê ..BỘ TÀI CHÍNH .Loại khác: . .Loại khác . cừu..Sẹ và bọc trứng cá .Của lợn..Loại khác . ướp lạnh..Loại khác 35 0 0 0 0 5 5 5 5 5 0 0 0 5 Vụ Chính sách thuế . mật đã hoặc chưa sấy khô.Xạ hương 0510 00 90 00 .Tinh dịch gia súc: . không thích hợp làm thực phẩm.... 0510 00 10 00 .. hương hải ly..10 05. bò ..Loại khác: ...11 0511 10 00 00 0511 91 0511 0511 0511 0511 0511 0511 91 91 91 91 91 99 10 20 30 40 90 00 00 00 00 00 0511 0511 0511 0511 99 99 99 99 11 19 20 90 00 00 00 00 Các sản phẩm động vật khác chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.Trứng Artemia (trứng tôm biển) .Sản phẩm từ cá hoặc động vật giáp xác.

cây và rễ rau diếp xoăn: .Cành giâm và cành ghép cây phong lan 0 0601 10 00 00 0601 20 0601 20 10 00 0601 20 20 00 0601 20 90 00 0 06. vòng hoa và các sản phẩm tương tự. 2.03 hoặc 06. dạng sinh trưởng hoặc dạng hoa. thân ống. cành hoa rời và các loại cành lá trang trí Chú giải. tuy nhiên Chương này không bao gồm: khoai tây. rễ củ.Cành giâm không có rễ và cành ghép: 0602 10 10 00 . trừ các loại rễ thuộc nhóm 12. Theo phần 2 của nhóm 06.Rễ rau diếp xoăn . củ. không tính đến những đồ phụ trợ làm bằng vật liệu khác. cành giâm và cành ghép..01 Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) Củ. thân củ. 1. rễ củ. thân rễ. . thân rễ. Khi xem xét một mặt hàng nào đó trong nhóm 06. Trong Phần này khái niệm “bột viên” có nghĩa là những sản phẩm được liên kết bằng cách nén trực tiếp hoặc thêm chất dính với hàm lượng không quá 3% tính theo trọng lượng. ở dạng ngủ. hành củ. các nhóm này không bao gồm các tác phẩm ghép hay phù điêu trang trí tương tự thuộc nhóm 97. thân củ.. Chương 6 Cây sống và các loại cây trồng khác.. thân ống và thân rễ ở dạng ngủ . rễ và các loại tương tự.BỘ TÀI CHÍNH .02 36 Vụ Chính sách thuế . người làm vườn ươm cây cung cấp để trồng hay trang trí. 1. hệ sợi nấm. rễ củ. cây và rễ rau diếp xoăn.01.PHẦN II CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT Chú giải.Loại khác 0 0 0 Cây sống khác (kể cả rễ). thân củ.04 phải kể đến những mặt hàng như lẵng hoa.01 Chương này chỉ bao gồm: cây sống và các sản phẩm (kể cả cây giống từ hạt) do người trồng hoa.12. dạng sinh trưởng hoặc ở dạng hoa. bó hoa. hành tăm.Củ. thân ống. Tuy nhiên.Củ. được làm toàn bộ hoặc một phần bằng các vật liệu nêu trong nhóm.. tỏi và các sản phẩm khác thuộc Chương 7. Mã hàng 06. 0602 10 .Cây rau diếp xoăn .

04 37 26 26 26 Vụ Chính sách thuế ..Loại khác .Loại khác: 0604 91 00 00 . cành và các phần khác của cây.Cành cây cao su 0602 10 90 00 ... không có hoa hoặc nụ.Loại khác: 0602 90 10 00 .. tươi. thấm tẩm hoặc xử lý cách khác.Cây phong lan giống 0602 90 30 00 .. đã nhuộm. thuộc loại có quả hoặc quả hạch ăn được 0602 30 00 00 . đã hoặc không ghép cành 0602 90 . khô. khô.Loại khác 0602 20 00 00 ..Hoa cúc .Loại khác Thuế suất (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 26 26 26 26 06. cây bụi đã hoặc không ghép cành.. rêu địa y dùng làm nguyên liệu để làm hoa bó hoặc trang trí..Hoa hồng .. tươi.Mã hàng Mô tả hàng hoá 0602 10 20 00 .Cây.Cây đỗ quyên và cây khô (họ đỗ quyên).Phong lan .. đã hoặc không ghép cành 0602 40 00 00 . thấm tẩm hoặc xử lý cách khác.BỘ TÀI CHÍNH ...Loại khác 06.Cành giâm và cành ghép phong lan có rễ 0602 90 20 00 .. các loại cỏ. tẩy. 0604 10 00 00 .03 0603 0603 0603 0603 0603 0603 11 12 13 14 19 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Cành hoa và nụ hoa dùng làm hoa bó hoặc để trang trí.Thực vật thuỷ sinh 0602 90 40 00 .Chồi mọc trên gốc cây cao su 0602 90 50 00 . tẩy.Rêu và địa y . đã nhuộm..Cây hoa hồng.Tươi: ..Cây cao su giống 0602 90 60 00 ..Chồi mọc từ gỗ cây cao su 0602 90 90 00 .Hoa cẩm chướng . .Loại khác Tán lá.Tươi 0604 99 00 00 .

07.Loại khác .11.Loại khác 0 18 0702 00 00 00 Cà chua. bí ngô.01 Khoai tây. rau ngải giấm.13)..04). rau mùi tây. quả thuộc chi Capsicum hoặc thuộc chi Pimenta. từ “ rau” bao gồm cả các loại nấm.Loại khác . Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) 07.Hành: . ôliu.09. trừ: (a) Các loại rau đậu khô. bột thô và bột mịn của các loại rau đậu khô thuộc nhóm 07. 20 07. .Củ hành giống . cà tím. rau mùi. (d) Bột. Trong các nhóm 07. tỏi. mảnh lát. tỏi khác. 1. 07.01 đến 07.. Nhóm 07. tươi hoặc ướp lạnh.14.Tỏi: 38 0 20 0 20 Vụ Chính sách thuế . cải xoong.12.. tươi hoặc ướp lạnh.12 bao gồm tất cả các loại rau khô từ các loại rau thuộc các nhóm từ 07. Chương này không bao gồm các loại quả thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta được làm khô.Hành và hành tăm: . tỏi tây và các loại rau họ hành..06). rau thì là. 0701 10 00 00 .03 0703 10 0703 10 11 00 0703 10 19 00 0703 10 21 00 0703 10 29 00 0703 20 Hành. bí. 4. (b) Ngô ngọt ở các dạng được nêu trong nhóm từ 11...Để làm giống 0701 90 00 00 . rễ ăn được Chú giải. thân củ. xay hoặc nghiền (nhóm 09...BỘ TÀI CHÍNH . nụ bạch hoa..Chương 7 Rau và một số loại củ.11 và 07. nấm cục (nấm củ). bột thô. kinh giới ngọt (Majorana hortensis or Origanum majorana). Tuy nhiên..13 (nhóm 11.Củ hành tăm giống .10. (c) Khoai tây dạng bột. và bột viên (nhóm 11. đã bóc vỏ (nhóm 07.05).04. bắp ngô ngọt (Zea mays var. Chương này không bao gồm các sản phẩm thức ăn cho gia súc thuộc nhóm 12. tươi hoặc ướp lạnh. bột mịn. 2.02 đến 11. hạt. 3.Hành tăm: . hành tăm. saccharata) ăn được.

Loại khác 0707 00 00 00 Dưa chuột và dưa chuột ri. củ cải ri và các loại củ rễ ăn được tương tự..Cà rốt 10 20 00 . hoa lơ. diếp củ.. tươi hoặc ướp lạnh..Cải Bruxen . tươi hoặc ướp lạnh.Củ tỏi giống 90 00 . su hào.Loại khác: .. xà lách: .BỘ TÀI CHÍNH . xà lách (Lactuca sativa) và rau diếp. foliosum) .Loại khác .Loại khác Rau diếp.Rau diếp.08 07. cần củ..Hoa lơ xanh (headed broccoli) .Loại khác .Mã hàng 0703 0703 0703 0703 0703 20 20 90 90 90 10 00 .... .. 10 .Rau diếp. củ cải đỏ làm rau trộn (sa-lát). 0708 10 00 00 .Các loại rau thuộc loại đậu khác Thuế suất (%) 0 20 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 20 20 20 07. cải xoăn và các loại rau ăn được tương tự. Phaseolus spp. tươi hoặc ướp lạnh.05 0705 11 00 00 0705 19 00 00 0705 21 00 00 0705 29 00 00 07. xà lách xoăn: ..Đậu hạt (Vigna spp.Củ giống 90 00 .Rau diếp.Hoa lơ và hoa lơ xanh: .Củ cải 90 00 00 .Rau diếp. tươi hoặc ướp lạnh. xà lách cuộn ..Hoa lơ . xà lách xoăn rễ củ (Cichorium intybus var. tươi hoặc ướp lạnh.Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 0708 20 00 00 .Tỏi tây và các loại rau họ hành. đã hoặc chưa bóc vỏ.06 0706 0706 0706 0706 Mô tả hàng hoá Bắp cải..). 39 Vụ Chính sách thuế . .Loại khác 07.04 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 10 10 10 20 90 90 90 10 00 20 00 00 00 10 00 90 00 07. củ cải.Bắp cải .) 0708 90 00 00 . tỏi khác: 10 00 ..Loại khác Cà rốt. Rau đậu..Cà rốt và củ cải: 10 10 00 . tươi hoặc ướp lạnh. xà lách xoăn (Cichorium spp..09 22 22 22 Rau khác.

Ô liu: ..Loại khác: 40 Thuế suất (%) 15 15 15 15 15 14 14 15 15 14 18 22 22 22 15 22 22 22 15 15 30 30 30 30 Vụ Chính sách thuế .Đã bảo quản bằng khí sunfurơ .Khoai tây .. ngâm nước lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác).. rau lê bina (rau bina trồng trong vườn) 0709 90 .Ngô ngọt .Mã hàng Mô tả hàng hoá 0709 20 00 00 .Măng tây 0709 30 00 00 .Cây a. đông lạnh.BỘ TÀI CHÍNH ...11 0711 0711 0711 0711 0711 0711 20 20 20 40 40 40 0711 0711 0711 0711 51 51 10 00 51 90 00 59 10 00 90 00 10 00 90 00 Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín trong nước). nhưng không ăn ngay được..Loại khác . Phaseolus spp..ti.Ớt quả... đã hoặc chưa bóc vỏ: .10 0710 10 00 00 0710 0710 0710 0710 21 22 29 30 00 00 00 00 00 00 00 00 0710 40 00 00 0710 80 00 00 0710 90 00 00 07..Đã bảo quản bằng khí sunfurơ .Đã bảo quản bằng khí sunfurơ .Dưa chuột và dưa chuột ri: .Đậu Hà Lan (Pisum sativum) ..Rau bina.Rau bina.Nấm thuộc chi Agaricus 0709 59 00 00 .Loại khác . ngâm nước muối.Loại khác 0709 70 00 00 .Hỗn hợp các loại rau Rau các loại đã bảo quản tạm thời (ví dụ. trừ loại ớt ngọt (giant chillies) 0709 60 90 00 ..sô 0709 90 90 00 . .Loại khác . bằng khí sunfurơ.Loại khác: 0709 90 10 00 .Nấm và nấm cục (nấm củ): .Nấm thuộc họ Agaricus: ...Cần tây trừ loại cần củ .Loại khác .Loại khác 0709 60 ...Rau khác .) .Đậu hạt (Vigna spp. rau bina NewZealand và rau lê bina (rau bina trồng trong vườn) .Nấm và nấm cục (nấm củ): 0709 51 00 00 ..Cà tím 0709 40 00 00 . .Rau đậu các loại.. rau bina New Zealand..Quả thuộc chi Capsicum hoặc thuộc chi Pimenta: 0709 60 10 00 ..Loại khác 07.

Loại khác: . cắt..Phù hợp để làm giống .. hỗn hợp các loại rau: .Rau khác. đã hoặc chưa bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt.Nấm.) và nấm cục (nấm củ): ..).Hành..... đã được bảo quản trừ loại được bảo quản bằng khí sunfurơ 0711 90 60 00 .Đậu hạt (Vigna spp..Loại khác 07.Nấm nhầy (Tremella spp. vụn hoặc ở dạng bột. đã được bảo quản bằng khí sunfurơ 0711 90 90 00 ..Mã hàng 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 Mô tả hàng hoá 59 59 90 90 90 90 90 90 10 00 .Ớt 30 00 .) Wilczek: .Loại khác: .gu) .Loại khác Các loại rau đậu khô.Đã bảo quản bằng khí sunfurơ 90 00 ... .): . đã được bảo quản bằng khí sunfurơ 50 00 .Hành .Đậu thuộc loài Vigna mungo (L...Loại khác.) ...Ngô ngọt 20 00 .Nấm hương (dong .Nụ bạch hoa 40 00 . Phaseolus spp.Phù hợp để làm giống ...Loại khác ...Rau khác.Loại khác 41 Thuế suất (%) 30 30 30 30 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 23 23 0 15 23 0 23 0 23 Vụ Chính sách thuế . ở dạng nguyên. mộc nhĩ (Auricularia spp...Loại khác .....Nấm cục (nấm củ) ..Mộc nhĩ (Auricularia spp.Loại khác .) Hepper hoặc Vigna radiata (L. nấm nhầy (nấm keo) (Tremella spp. đã bóc vỏ quả......Đậu Hà Lan (Pisum sativum): ..12 0712 20 00 00 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 0712 31 32 33 39 39 39 39 90 90 90 00 00 00 00 00 00 10 00 20 00 90 00 10 00 90 00 07.Tỏi . thái lát..13 0713 0713 0713 0713 0713 0713 0713 0713 10 10 10 10 10 20 20 20 10 00 90 90 10 90 90 10 00 90 00 0713 31 0713 31 10 00 0713 31 90 00 Rau khô.Phù hợp để làm giống . .Loại dùng làm thức ăn cho động vật .Loại khác . nhưng chưa chế biến thêm.. hỗn hợp các loại rau: 10 00 .) .Hành.Nấm thuộc chi Agaricus ..BỘ TÀI CHÍNH ..Đậu Hà Lan loại nhỏ (garbanzos): ..

ướp lạnh.Lõi cây cọ sago . Vicia faba var.. đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành dạng viên..14 0714 10 0714 0714 0714 0714 0714 0714 0714 10 10 10 20 90 90 90 11 19 90 00 00 00 00 00 10 00 90 00 .. khoai lang..Loại khác: . tươi..Loại khác .Phù hợp để làm giống .Phù hợp để làm giống .Loại khác . kể cả đậu trắng (Phaseolus vulgaris): ....Loại khác .BỘ TÀI CHÍNH .Thái lát hoặc đã làm thành dạng viên: ..Phù hợp để làm giống . major) và đậu ngựa (Vicia faba var.Đậu tằm (Vicia faba var.Loại khác ..Phù hợp để làm giống ..Loại khác ..Khoai lang .Mã hàng Mô tả hàng hoá 0713 32 0713 0713 0713 0713 0713 0713 0713 0713 0713 0713 0713 0713 32 32 33 33 33 39 39 39 40 40 40 50 0713 0713 0713 0713 0713 50 50 90 90 90 10 00 90 00 10 00 90 00 10 00 90 00 10 00 90 00 10 00 90 00 10 00 90 00 07.Loại khác ...Loại khác ....Đậu hạt đỏ nhỏ (Adzuki) (Phaseolus hoặc Vigna angularis): . minor): .Sắn: . lõi cây cọ sago..Loại khác Sắn. đông lạnh hoặc khô..Loại khác 42 Thuế suất (%) 0 23 0 23 0 23 0 23 0 23 0 23 10 10 10 10 10 10 Vụ Chính sách thuế ..Đậu lăng: .. equina.Phù hợp để làm giống . ....Phù hợp để làm giống ..Loại khác: .Loại khác: .. củ dong..Thanh mỏng sấy khô ... a-ti-sô Jerusalem. các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng bột hoặc i-nu-lin cao.Đậu tây. củ lan.

.Đã bóc vỏ . đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ..01 0801 11 00 00 0801 19 00 00 0801 21 00 00 0801 22 00 00 0801 31 00 00 0801 32 00 00 08. 3. (b) Cải thiện hoặc duy trì bề ngoài của chúng (ví dụ.. vỏ quả thuộc chi cam quýt hoặc các loại dưa Chú giải.Chương 8 Quả và quả hạch ăn được.Hạt đào lộn hột (hạt điều): .Đã bóc vỏ 43 Thuế suất (%) 36 36 30 30 5 37 34 34 33 33 30 30 Vụ Chính sách thuế . với điều kiện là chúng vẫn giữ được đặc tính của quả và quả hạch khô.. Chương này không bao gồm các loại quả hạch hoặc quả không ăn được.BỘ TÀI CHÍNH .Quả phỉ hay hạt phỉ (Corylus spp. tươi hoặc khô..Đã bóc vỏ Quả hạch khác.Chưa bóc vỏ .Loại khác .Chưa bóc vỏ . 2.Đã bóc vỏ .Chưa bóc vỏ . 1. .Quả óc chó: . bằng lưu huỳnh.02 0802 11 00 00 0802 12 00 00 0802 21 00 00 0802 22 00 00 0802 31 00 00 0802 32 00 00 Mô tả hàng hoá Dừa...Chưa bóc vỏ . .. Quả và quả hạch ướp lạnh được xếp cùng nhóm với quả và quả hạch tươi tương ứng.Dừa: .. bằng cách cho thêm axít sobic hoặc socbat kali).Chưa bóc vỏ .. hoặc xử lý nhằm các mục đích sau: (a) Tăng cường bảo quản hoặc làm ổn định (ví dụ. xử lý bằng nhiệt vừa phải. bằng cách cho thêm dầu thực vật hoặc một lượng nhỏ syro glucoza). tươi hoặc khô. Mã hàng 08.Đã bóc vỏ . đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ. Quả hoặc quả hạch khô thuộc Chương này có thể được hydrat lại một phần.Quả hạch Brazil: . hạt đào lộn hột (hạt điều). quả hạch Brazil..): .Quả hạnh đào: ..Đã làm khô .

cam nhỏ (clementines) và các loại giống lai chi cam quýt tương tự 0805 40 00 00 .Hạt dẻ (Castanea spp. vả..Quả ổi . bơ.06 Quả nho..Quả bơ . Citrus latifolia) 0805 90 00 00 . vả .Quả cau (betel nuts) 90 00 .Tươi 0806 20 00 00 . Citrus limonum) và quả chấp (Citrus aurantifolia.Quả cam: 10 10 00 ..Quả dứa .Quả quýt các loại (kể cả quất). tươi hoặc khô.Khô Thuế suất (%) 36 35 36 36 36 37 37 36 36 36 25 35 35 35 36 36 36 36 36 40 22 22 08.Quả măng cụt 08. .. ổi. sung. .Mã hàng 0802 0802 0802 0802 0802 0802 40 50 60 90 90 90 Mô tả hàng hoá 00 00 .07 Các loại dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ (papayas). 10 .Quả sung.Quả chà là . chuối tiêu và chuối hột rừng 0803 00 90 00 . 0803 00 10 00 .Loại khác: 10 00 .Loại khác 08.Loại khác 08.BỘ TÀI CHÍNH ..Quả họ dưa (kể cả dưa hấu): 0807 11 00 00 ..Khô 20 00 00 . tươi hoặc khô. tươi hoặc khô.Loại khác 44 36 36 Vụ Chính sách thuế .. chuối tây.Quả hồ trăn 00 00 .03 Chuối. kể cả bưởi chùm 0805 50 00 00 . xoài và măng cụt: .Chuối ngự.04 0804 0804 0804 0804 0804 0804 0804 0804 10 20 30 40 50 50 50 50 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 20 00 30 00 Quả chà là. xoài và măng cụt.Tươi 10 20 00 .Loại khác 08.Quả dưa hấu 0807 19 00 00 .) 00 00 .Quả chanh (Citrus limon. tươi..05 0805 0805 0805 0805 Quả thuộc chi cam quýt.Quả ổi.. 0806 10 00 00 . kể cả chuối lá.Hạt macadamia (Macadamia nuts) .Quả bưởi. tươi hoặc khô. dứa.Quả xoài .

tươi..BỘ TÀI CHÍNH .Loại khác Quả và quả hạch. 0808 10 00 00 .Quả anh đào ..Quả me .Đu đủ mardi backcross solo (betik solo) 0807 20 90 00 .Quả mâm xôi.08 Quả táo.Quả lê và quả mộc qua 20 22 08.09 0809 0809 0809 0809 10 20 30 40 00 00 00 00 00 00 00 00 08.Quả đào.Quả vải . . quả việt quất và các loại quả khác thuộc chi Vaccinium . đen.....Quả lý gai và quả lý chua đen. tươi.. dâu tằm và dâu đỏ.. đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín trong nước.Quả nhãn mata kucing .. anh đào. quả khế .Quả chôm chôm .Quả dâu tây . đông lạnh.Quả kiwi .Loại khác 30 30 30 36 15 15 15 10 36 36 36 37 37 37 37 37 15 36 08.Quả mít (cempedak và nangka) .Quả đu đủ (papayas): 0807 20 10 00 . mận và mận gai. trắng hoặc đỏ .Quả man việt quất.Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) 0807 20 .Quả táo 0808 20 00 00 . đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất ngọt khác. kể cả xuân đào .Loại khác 36 36 08.. quả lý gai và quả lý chua.Quả mơ .Quả mận và quả mận gai Quả khác. 0811 10 00 00 . đào (kể cả xuân đào).10 0810 10 00 00 0810 20 00 00 0810 40 00 00 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 50 60 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 00 00 00 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Quả mơ.Loại khác: ..Quả mâm xôi. dâu tằm và dâu đỏ . trắng hoặc đỏ 0811 90 00 00 .Quả dâu tây 0811 20 00 00 . .Quả boong boong.Quả nhãn . tươi.Quả sầu riêng . lê và quả mộc qua.11 45 36 36 36 Vụ Chính sách thuế .

bằng khí sunfurơ.Quả khác 0814 00 00 00 Vỏ các loại quả thuộc chi cam quýt hoặc các loại dưa (kể cả dưa hấu)..01 đến 08. 46 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 10 Vụ Chính sách thuế . .06. khô. hỗn hợp các loại quả hạch hoặc quả khô thuộc Chương này.. nước lưu huỳnh hoặc trong các dung dịch bảo quản khác.Quả mơ .Quả khác: . đông lạnh. 0812 10 00 00 .Quả khác .Quả anh đào 0812 90 00 00 .Mã hàng Mô tả hàng hoá Quả và quả hạch.Quả me .Quả táo .Trong đó quả chà là hoặc quả hạch trừ quả đào lộn hột (hạt điều) hoặc quả hạch Brazil chiếm đa số về trọng lượng .Quả khác Thuế suất (%) 08.Quả nhãn . tươi.. nước lưu huỳnh hoặc dung dịch bảo quản khác)...13 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 0813 10 20 30 40 40 40 40 50 00 00 00 00 00 00 10 00 20 00 90 00 0813 50 10 00 0813 50 20 00 0813 50 90 00 Quả.Hỗn hợp các loại quả hạch hoặc quả khô thuộc Chương này: .Quả mận đỏ .. nhưng không ăn ngay được.12 08.BỘ TÀI CHÍNH . được bảo quản tạm thời (ví dụ. trừ các loại quả thuộc nhóm 08. khô hoặc bảo quản tạm thời trong nước muối.Trong đó quả đào lộn hột (hạt điều) hoặc quả hạch Brazil hoặc quả khô chiếm đa số về trọng lượng . ngâm nước muối.

04 đến 09.BỘ TÀI CHÍNH . gia vị hỗn hợp và bột canh hỗn hợp được phân loại trong nhóm 21.Vỏ quả và vỏ lụa cà phê 47 Thuế suất (%) 18 18 20 20 37 37 37 37 37 Vụ Chính sách thuế . Mã hàng 09..Arabica WIB hoặc Robusta OIB .. . đã hoặc chưa khử chất ca-phê-in. các chất thay thế cà phê có chứa cà phê theo tỷ lệ nào đó.04 đến 09.Chương 9 Cà phê..01 0901 0901 0901 0901 0901 0901 11 11 11 12 12 12 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 21 21 21 22 22 22 90 90 10 00 90 00 10 00 90 00 10 00 20 00 10 00 20 00 10 00 Mô tả hàng hoá Cà phê....Cà phê đã rang: . 2...Loại khác . các hỗn hợp mới đó không được phân loại trong Chương này. Chương này không bao gồm hạt tiêu Cubeb (Piper cubeba) hoặc các sản phẩm khác thuộc nhóm 12.11.Chưa khử chất ca-phê-in: .Chưa xay . vỏ quả và vỏ lụa cà phê.Đã khử chất ca-phê-in: .. 1...Chưa khử chất ca-phê-in: .10 (hoặc vào hỗn hợp đã nêu trong mục (a) hoặc (b) trên đây) sẽ không ảnh hưởng tới việc phân loại sản phẩm nếu như hỗn hợp mới vẫn giữ được đặc tính cơ bản của các mặt hàng thuộc các nhóm đó.... Hỗn hợp của các sản phẩm thuộc các nhóm từ 09. chè Paragoay và các loại gia vị Chú giải.Đã xay . rang hoặc chưa rang.Chưa xay .03.Loại khác: .Arabica WIB hoặc Robusta OIB ....Đã xay .Đã khử chất ca-phê-in: .10.10 được phân loại như sau: a) Hỗn hợp của 2 hay nhiều sản phẩm thuộc cùng một nhóm cũng được xếp trong nhóm đó. Trong các trường hợp khác. b) Hỗn hợp của 2 hay nhiều sản phẩm thuộc các nhóm khác nhau cũng được xếp trong nhóm 09. Việc pha thêm các chất khác vào các sản phẩm thuộc các nhóm từ 09.Cà phê chưa rang: ....Loại khác . chè..

Nguyên cánh . ....Loại khác .BỘ TÀI CHÍNH ..Đen .Chè xanh khác (chưa ủ men): . trọng lượng gói không quá 3 kg: ....Loại khác .02 0902 10 0902 0902 0902 0902 0902 0902 10 10 20 20 20 30 10 00 90 00 10 00 90 00 0902 30 10 00 0902 30 90 00 0902 40 0902 40 10 00 0902 40 90 00 Chè đã hoặc chưa pha hương liệu..Nguyên cánh .. .Loại khác ..Loại khác 0904 0904 0904 0904 0904 0904 0904 0904 0904 11 11 11 11 12 12 12 12 20 10 00 20 00 90 00 10 00 20 00 90 00 0904 20 10 00 0904 20 20 00 0904 20 90 00 Hạt tiêu thuộc chi Piper.Chưa xay hoặc chưa nghiền: 48 Vụ Chính sách thuế .Đã xay hoặc nghiền: .Nguyên cánh . ..06 37 30 0903 00 00 00 Chè Paragoay...Mã hàng Mô tả hàng hoá 0901 90 20 00 ..Chè đen khác (đã ủ men) và chè đã ủ men một phần khác: .Loại khác 40 40 40 40 40 40 40 40 26 26 26 26 26 26 26 26 26 20 0905 00 00 00 Vani. 09. các loại quả thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta..Hạt tiêu: ..Nguyên cánh .Đen .Ớt.Loại khác ....Trắng .Chưa xay hoặc chưa nghiền: .. 09.Ớt đã xay hoặc nghiền .Chè đen (đã ủ men) và chè đã ủ men một phần. khô. đã làm khô hoặc xay hoặc nghiền: ..Loại khác . đóng gói sẵn trọng lượng gói không quá 3kg: .Các loại quả thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta...Trắng ...Các chất thay thế có chứa cà phê 09.04 Thuế suất (%) Quế và hoa quế. đã làm khô .Chè xanh (chưa ủ men) đóng gói sẵn.. xay hoặc nghiền.

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất
(%)

0906 11 00 00 - - Quế (Cinnamomum zeylanicum Blume)
0906 19 00 00 - - Loại khác
0906 20 00 00 - Đã xay hoặc nghiền

20
20
20

0907 00 00 00 Đinh hương (cả quả, than và cành).

20

09.08
0908 10 00 00
0908 20 00 00
0908 30 00 00

Hạt và vỏ, nhục đậu khấu và bạch đậu khấu.
- Hạt nhục đậu khấu
- Vỏ nhục đậu khấu
- Bạch đậu khấu

20
20
20

09.09

Hoa hồi, hoa hồi dạng sao, hạt cây thì là, hạt cây
rau mùi, cây thì là Ai cập hoặc cây ca-rum; hạt
cây bách xù (juniper berries).
- Hạt của hoa hồi hoặc hoa hồi dạng sao:
- - Hoa hồi
- - Hoa hồi dạng sao
- Hạt cây rau mùi
- Hạt cây thì là Ai cập
- Hạt cây ca-rum
- Hạt cây thì là; hạt cây bách xù (juniper berries)

18
18
18
18
18
18

0909
0909
0909
0909
0909
0909
0909

10
10
10
20
30
40
50

10
20
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00

09.10
0910 10 00 00
0910 20 00 00
0910 30 00 00
0910 91 00 00
0910
0910
0910
0910

99
99 10 00
99 20 00
99 90 00

Gừng, nghệ tây, nghệ (curcuma), lá rau thơm, lá
nguyệt quế, ca-ri (curry) và các loại gia vị khác.
- Gừng
- Nghệ tây
- Nghệ (curcuma)
- Gia vị khác:
- - Hỗn hợp các gia vị đã nêu trong Chú giải 1(b)
của Chương này
- - Loại khác:
- - - Lá rau thơm; lá nguyệt quế
- - - Ca-ri (curry)
- - - Loại khác

49

19
19
19
19
19
19
19

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Chương 10
Ngũ cốc
Chú giải.
1. (a) Các sản phẩm kể tên trong các nhóm của Chương này chỉ được phân loại
trong các nhóm đó khi ở dạng hạt, còn hoặc không còn ở trên bông hay trên thân cây.
(b) Chương này không bao gồm các loại hạt đã xát vỏ hoặc chế biến cách khác.
Tuy nhiên thóc, được xay để bỏ trấu, gạo được xát, đánh bóng, hồ, sơ chế bằng nước
nóng hoặc hơi hoặc gạo tấm vẫn được phân loại trong nhóm 10.06.
2. Nhóm 10.05 không bao gồm ngô ngọt (thuộc Chương 7).
Chú giải phân nhóm.
1. Khái niệm "lúa mì durum" có nghĩa là loại lúa mì thuộc loài Triticum durum
và các giống lai tạo từ việc kết hợp giữa các loài của Triticum durum có cùng số
nhiễm sắc thể (28) như những loài đó.

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

10.01
Lúa mì và meslin.
1001 10 00 00 - Lúa mì durum
1001 90
- Loại khác:
- - Dùng làm thức ăn cho người:
1001 90 11 00 - - - Meslin
1001 90 19 00 - - - Loại khác
- - Loại khác:
1001 90 91 00 - - - Meslin
1001 90 99 00 - - - Loại khác

Thuế suất
(%)

5

0
5
0
0

1002 00 00 00 Lúa mạch đen.

0

1003 00 00 00 Lúa đại mạch.

0

1004 00 00 00 Yến mạch.

0

10.05
1005
1005
1005
1005
10.06

Ngô
10 00 00 - Ngô giống
90
- Loại khác:
90 10 00 - - Loại đã rang nở
90 90 00 - - Loại khác

0
30
3

Lúa gạo.
50

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Mã hàng
1006
1006
1006
1006
1006
1006
1006

10
10
10
20
20
20
30

1006
1006
1006
1006
1006
1006

30
30
30
30
30
40

Mô tả hàng hoá

00
- Thóc:
00 10 - - Để làm giống
00 90 - - Loại khác
- Gạo lứt:
10 00 - - Gạo Thai Hom Mali
90 00 - - Loại khác
- Gạo đã xát toàn bộ hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa đánh
bóng hạt hoặc hồ:
- - Gạo thơm:
15 00 - - - Gạo Thai Hom Mali
19 00 - - - Loại khác
20 00 - - Gạo làm chín sơ
30 00 - - Gạo nếp
90 00 - - Loại khác
00 00 - Tấm

1008
1008
1008
1008

10
20
30
90

00
00
00
00

00
00
00
00

0
40
40
40

40
40
40
40
40
40
5

1007 00 00 00 Lúa miến.
10.08

Thuế suất
(%)

Kiều mạch, kê, hạt cây thóc chim; các loại ngũ
cốc khác.
- Kiều mạch
- Kê
- Hạt cây thóc chim (họ lúa)
- Ngũ cốc khác

51

5
5
10
5

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Chương 11
Các sản phẩm xay xát; malt; tinh bột; inulin; gluten lúa mì
Chú giải.
1. Chương này không bao gồm:
(a) Malt đã rang dùng như chất thay thế cà phê (nhóm 09.01 hoặc nhóm 21.01);
(b) Bột mịn, tấm, bột thô hoặc tinh bột đã chế biến thuộc nhóm 19.01;
(c) Mảnh ngô chế biến từ bột ngô hoặc các sản phẩm khác thuộc nhóm 19.04;
(d) Các loại rau đã chế biến hay bảo quản thuộc nhóm 20.01, 20.04 hoặc 20.05;
(e) Dược phẩm (Chương 30); hoặc
(f) Tinh bột có đặc trưng của nước hoa, mỹ phẩm hay chế phẩm vệ sinh
(Chương 33).
2. (A) Các sản phẩm thu được từ quá trình xay xát ngũ cốc, liệt kê trong bảng
dưới đây được xếp vào Chương này, nếu tính theo trọng lượng trên sản phẩm khô các
sản phẩm này có:
(a) Hàm lượng tinh bột (được xác định theo phương pháp phân cực Ewer cải
tiến) vượt quá chỉ dẫn ghi trong cột (2); và
(b) Hàm lượng tro (sau khi loại trừ các khoáng chất bổ sung) không vượt quá
chỉ dẫn ghi trong cột (3).
Các sản phẩm không giống như vậy sẽ được xếp vào nhóm 23.02. Tuy nhiên,
mầm ngũ cốc nguyên dạng, đã được xay, vỡ mảnh hoặc nghiền luôn luôn được phân
loại vào nhóm 11.04.
(B) Các sản phẩm thuộc Chương này theo những quy định trên đây sẽ được
xếp vào nhóm 11.01 hoặc 11.02, nếu có tỷ lệ Phần trăm lọt qua sàng bằng lưới kim
loại với kích thước mắt sàng ghi trong cột (4) hoặc (5) không thấp hơn tỷ lệ ghi cho
từng loại ngũ cốc, tính theo trọng lượng.
Các trường hợp khác sẽ được xếp vào nhóm 11.03 hoặc 11.04.
Tỉ lệ lọt qua sàng với kích thước mắt sàng
Ngũ cốc
(1)
- Lúa mỳ và lúa mạch đen
- Lúa đại mạch
- Yến mạch
- Ngô và lúa miến
- Gạo
- Kiều mạch

Hàm lượng
tinh bột

Hàm
lượng tro

(2)
45%
45%
45%
45%
45%
45%

(3)
2,5%
3%
5%
2%
1,6%
4%

52

315
micromet
(micro)
(4)
80%
80%
80%
80%
80%

500
micromet
(micro)
(5)
90%
-

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

3. Theo mục đích của nhóm 11.03 khái niệm "tấm" và "bột thô" được hiểu là
các sản phẩm thu được từ quá trình xay vỡ hạt ngũ cốc, mà:
(a) Đối với sản phẩm ngô, tối thiểu 95% tính theo trọng lượng lọt qua sàng
bằng lưới kim loại với kích thước mắt sàng là 2 mm;
(b) Đối với sản phẩm ngũ cốc khác, tối thiểu 95% tính theo trọng lượng lọt qua
sàng có lưới bằng kim loại với kích thước mắt sàng là 1,25 mm.
Mã hàng

Mô tả hàng hoá

11.01
Bột mì hoặc bột meslin.
1101 00 10 00 - Bột mì
1101 00 20 00 - Bột meslin
11.02
1102
1102
1102
1102
1102

10
20
90
90
90

00
00
00
00
00

00
00
10
90

11.03

15
15

Bột ngũ cốc, trừ bột mì hoặc bột meslin.
- Bột lúa mạch đen
- Bột ngô
- Loại khác:
- - Bột gạo
- - Loại khác
Ngũ cốc dạng tấm, dạng bột thô và bột viên.
- Dạng tấm và bột thô:
- - Của lúa mì:
- - - Lõi lúa mì hoặc durum
- - - Loại khác
- - Của ngô
- - Của ngũ cốc khác:
- - - Của meslin
- - - Của gạo
- - - Loại khác
- Dạng bột viên

1103
1103
1103
1103
1103
1103
1103
1103
1103

11
11
11
13
19
19
19
19
20

11.04

Ngũ cốc được chế biến theo cách khác (ví dụ,
xát vỏ, xay, vỡ mảnh, nghiền vụn, cắt lát hoặc
nghiền thô), trừ gạo thuộc nhóm 10.06; mầm
ngũ cốc nguyên dạng, xay, vỡ mảnh hoặc
nghiền.
- Ngũ cốc xay hoặc vỡ mảnh:
12 00 00 - - Của yến mạch
19
- - Của ngũ cốc khác:
19 10 00 - - - Của ngô
19 90 00 - - - Loại khác
- Ngũ cốc đã chế biến cách khác (ví dụ, xát vỏ,
nghiền vụn, cắt lát hoặc nghiền thô):

1104
1104
1104
1104

20 00
90 00
00 00
10
20
90
00

00
00
00
00

53

Thuế suất
(%)

15
15
20
15

20
20
10
20
20
20
20

20
10
20

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Mã hàng
1104
1104
1104
1104
1104
1104

22
23
29
29
29
30

Mô tả hàng hoá

00 00 - - Của yến mạch
00 00 - - Của ngô
- - Của ngũ cốc khác:
20 00 - - - Của lúa mạch
90 00 - - - Loại khác
00 00 - Mầm ngũ cốc, nguyên dạng, xay mảnh lát, hoặc
nghiền

Khoai tây, dạng bột, bột thô, bột mịn, mảnh lát,
hạt và bột viên.
1105 10 00 00 - Bột, bột mịn và bột thô
1105 20 00 00 - Dạng mảnh lát, hạt và bột viên

Thuế suất
(%)
20
5
20
20
20

11.05

11.06

1106 10 00 00
1106 20
1106 20 10 00
1106
1106
1106
1106

20
20
20
30

21
29
90
00

00
00
00
00

Bột, bột mịn và bột thô, chế biến từ các loại rau
đậu khô thuộc nhóm 07.13, từ cọ sago hoặc từ
rễ, củ hoặc thân củ thuộc nhóm 07.14 hoặc từ
các sản phẩm thuộc Chương 8.
- Từ các loại rau đậu khô thuộc nhóm 07.13
- Từ cọ sago hoặc từ rễ hoặc thân củ thuộc nhóm
07.14:
- - Từ sắn
- - Từ cọ sago:
- - - Bột thô
- - - Loại khác
- - Loại khác
- Từ các sản phẩm thuộc Chương 8

11.07
Malt, rang hoặc chưa rang.
1107 10 00 00 - Chưa rang
1107 20 00 00 - Đã rang
11.08
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1109

11
12
13
14
19
19
19
20
00

00
00
00
00

00
00
00
00

10
90
00
00

00
00
00
00

30
30
30
30
30
30

5
5

Tinh bột; i-nu-lin.
- Tinh bột:
- - Tinh bột mì
- - Tinh bột ngô
- - Tinh bột khoai tây
- - Tinh bột sắn
- - Tinh bột khác:
- - - Tinh bột cọ sago
- - - Loại khác
- I-nu-lin
Gluten lúa mì, đã hoặc chưa sấy khô.

54

30
30

20
18
20
20
20
20
20
10

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Chương 12
Hạt dầu và quả có dầu; các loại ngũ cốc, hạt và quả khác; cây công nghiệp
hoặc cây dược liệu; rơm, rạ và cỏ khô làm thức ăn gia súc
Chú giải.
1. Nhóm 12.07 áp dụng cho hạt và nhân hạt cọ, hạt bông, hạt thầu dầu, hạt
vừng, hạt mù tạt, hạt rum, hạt thuốc phiện và hạt mỡ. Không áp dụng đối với các sản
phẩm thuộc nhóm 08.01 hoặc 08.02 hoặc ô liu (Chương 7 hoặc Chương 20).
2. Nhóm 12.08 không chỉ áp dụng cho tất cả "bột mịn và bột thô" chưa khử
chất béo mà còn áp dụng cho "bột mịn và bột thô" đã đuợc khử một phần hay toàn bộ
chất béo và "bột mịn và bột thô" sau khi khử chất béo được bổ sung lại toàn phần hoặc
một phần bằng dầu lấy từ chính các bột ấy. Tuy nhiên, nhóm này không áp dụng cho
các loại phế liệu thuộc các nhóm 23.04 đến 23.06.
3. Theo mục đích của nhóm 12.09, hạt củ cải đường, hạt cây cỏ và hạt cây dạng
cỏ khác, hạt cây hoa trang trí, hạt rau, hạt cây rừng, hạt cây ăn quả, hạt đậu tằm (trừ
hạt cây thuộc loài Vicia faba) hoặc hạt đậu lupin được coi là "hạt để gieo trồng".
Tuy nhiên, nhóm 12.09 không áp dụng đối với những loại sau, cho dù dùng để
gieo trồng:
(a) Các loại rau đậu hay ngô ngọt (Chương 7);
(b) Các loại gia vị hoặc các sản phẩm khác thuộc Chương 9;
(c) Ngũ cốc (Chương 10); hoặc
(d) Các sản phẩm thuộc các nhóm từ 12.01 đến 12.07 hay 12.11.
4. Nhóm 12.11 áp dụng với các loại cây hoặc các Phần của các loại cây sau
đây: húng quế, cây borage (cây lá nhám, hoa xanh), cây nhân sâm, cây bài hương, cây
cam thảo, các loại cây bạc hà, cây hương thảo, cây cừu ly hương, cây xả thơm và cây
ngải tây.
Tuy nhiên, nhóm 12.11 không áp dụng đối với những loại sau:
(a) Dược phẩm thuộc Chương 30;
(b) Nước hoa, mỹ phẩm hay chế phẩm vệ sinh thuộc Chương 33; hoặc
(c) Thuốc côn trùng, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc khử trùng hay các
loại tương tự thuộc nhóm 38.08.
5. Theo mục đích của nhóm 12.12 khái niệm "tảo biển và các loại tảo biển
khác", không bao gồm:
(a) Các vi sinh đơn bào ngừng hoạt dộng thuộc nhóm 21.02;
(b) Các vi sinh nuôi cấy thuộc nhóm 30.02; hoặc
(c) Phân bón thuộc nhóm 31.01 hoặc 31.05.
Chú giải phân nhóm.
1. Theo mục đích của phân nhóm 1205.10, cụm từ "hạt cải dầu có hàm lượng
axit erucic thấp" có nghĩa là hạt cải dầu có chứa một lượng dầu nhất định với hàm

55

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

lượng axit erucic chiếm dưới 2% tính theo trọng lượng và thành Phần rắn chứa dưới
30 micromol glucosinolate trên 1 gram.

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

12.01
Đậu tương, đã hoặc chưa vỡ mảnh.
1201 00 10 00 - Phù hợp để làm giống
1201 00 90 00 - Loại khác
12.02
1202
1202
1202
1202

Lạc vỏ hoặc lạc nhân chưa rang, hoặc chưa chế
biến cách khác, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc vỡ
mảnh.
10
- Lạc vỏ:
10 10 00 - - Phù hợp để làm giống
10 90 00 - - Loại khác
20 00 00 - Lạc nhân, đã hoặc chưa vỡ mảnh

Thuế suất
(%)

0
2

0
10
10

1203 00 00 00 Cùi dừa khô.

5

1204 00 00 00 Hạt lanh, đã hoặc chưa vỡ mảnh.

10

12.05
Hạt cải dầu, đã hoặc chưa vỡ mảnh.
1205 10 00 00 - Hạt cải dầu có hàm lượng axit eruxit thấp
1205 90 00 00 - Loại khác

5
5

1206 00 00 00 Hạt hướng dương, đã hoặc chưa vỡ mảnh.

5

12.07
1207 20 00 00
1207 40 00 00
1207 50 00 00

5
5
8

1207
1207
1207
1207
1207

91
99
99
99
99

00 00
20 00
30 00
90 00

Quả và hạt có dầu khác, đã hoặc chưa vỡ mảnh.
- Hạt bông
- Hạt vừng
- Hạt mù tạt
- Loại khác:
- - Hạt thuốc phiện
- - Loại khác:
- - - Hạt cọ và hạnh nhân
- - - Hạt rum
- - - Loại khác

Bột mịn và bột thô từ các loại hạt hoặc quả có
dầu, trừ bột và bột thô từ hạt mù tạt.
1208 10 00 00 - Từ đậu tương
1208 90 00 00 - Loại khác

10
5
10
10

12.08

56

20
28

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

12.09
Hạt, quả và mầm, dùng để gieo trồng.
1209 10 00 00 - Hạt củ cải đường
- Hạt của các loại cây dùng làm thức ăn gia súc:
1209 21 00 00 - - Hạt cỏ linh lăng (alfalfa)
1209 22 00 00 - - Hạt cỏ ba lá (Trifolium spp.)
1209 23 00 00 - - Hạt cỏ đuôi trâu
1209 24 00 00 - - Hạt cỏ kentucky màu xanh da trời (Poa pratensis
L.)
1209 25 00 00 - - Hạt cỏ mạch đen (Lolium multiflorum Lam.,
Lolium perenne L.)
1209 29 00 00 - - Loại khác
1209 30 00 00 - Hạt của các loại cây thân cỏ trồng chủ yếu để lấy
hoa
- Loại khác:
1209 91 00 00 - - Hạt rau
1209 99
- - Loại khác:
1209 99 10 00 - - - Hạt cây cao su hoặc hạt cây kenaf
1209 99 90 00 - - - Loại khác
Hublong (hoa bia), tươi hoặc khô, đã hoặc chưa
nghiền, xay thành bột mịn hoặc ở dạng bột viên;
phấn hoa bia.
1210 10 00 00 - Hublong, chưa nghiền hoặc chưa xay thành bột
mịn hoặc chưa làm thành bột viên
1210 20 00 00 - Hublong, đã nghiền, đã xay thành bột mịn hoặc ở
dạng bột viên; phấn hoa bia

Thuế suất
(%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12.10

12.11

1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211

20
20
20
30
30
30
40
90

10 00
90 00
10 00
90 00
00 00

1211 90 11 00
1211 90 12 00

Các loại cây và các phần của cây (kể cả hạt và
quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược
phẩm hoặc thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, hoặc
các mục đích tương tự, tươi hoặc khô, đã hoặc
chưa cắt, nghiền hoặc xay thành bột.
- Rễ cây nhân sâm:
- - Đã cắt, nghiền hoặc dạng bột
- - Loại khác
- Lá coca:
- - Đã cắt, nghiền hoặc dạng bột
- - Loại khác
- Thân cây anh túc
- Loại khác:
- - Loại chủ yếu dùng làm dược liệu:
- - - Cây gai dầu, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột
- - - Cây gai dầu, ở dạng khác

57

3
5

9
0
10
0
0

10
0

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Mã hàng
1211
1211
1211
1211
1211

90
90
90
90
90

13
13
13
14
19

1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211

90
90
90
90
90
90
90
90

91
92
94
95
96
96
96
99

Mô tả hàng hoá
10
90
00
00
00
00
00
00
10
90
00

12.12

1212 20

1212 20 11 00
1212 20 19 00
1212 20 20 00
1212 20 90 00
1212 91 00 00
1212 99
1212
1212
1212
1212
1212

99
99
99
99
99

11
19
20
30
90

00
00
00
00
00

- - - Rễ cây ba gạc hoa đỏ:
- - - - Đã cắt, nghiền hoặc dạng bột
- - - - Loại khác
- - - Loại khác, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột
- - - Loại khác
- - Loại khác:
- - - Cây kim cúc, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột
- - - Cây kim cúc, ở dạng khác
- - - Gỗ đàn hương
- - - Mảnh gỗ Gaharu
- - - Rễ cây cam thảo:
- - - - Đã cắt, nghiền hoặc dạng bột
- - - - Loại khác
- - - Loại khác
Quả cây minh quyết, rong biển và tảo biển khác,
củ cải đường và mía, tươi, ướp lạnh, đông lạnh
hoặc khô, đã hoặc chưa nghiền; hạt quả và nhân
quả và các sản phẩm rau khác (kể cả rễ rau diếp
xoăn chưa rang thuộc loài Cichorium intybus
satibium) chủ yếu dùng làm thức ăn cho người,
chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.
- Rong biển và các loại tảo khác:
- - Tươi, ướp lạnh hoặc khô, dùng cho công nghệ
nhuộm, thuộc da, làm nước hoa, làm dược phẩm,
hoặc làm thuốc trừ sâu, thuốc tẩy hoặc các mục đích
tương tự:
- - - Loại dùng cho dược phẩm
- - - Loại khác
- - Loại khác, tươi, ướp lạnh hoặc khô, không dùng
cho người
- - Loại khác
- Loại khác:
- - Củ cải đường
- - Loại khác:
- - - Mía:
- - - - Để làm giống
- - - - Loại khác
- - - Hạt cây minh quyết
- - - Hạt dưa
- - - Loại khác

58

Thuế suất
(%)
10
0
10
0
10
0
10
10
10
0
0

10
10
10
10
10

0
10
10
10
10

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

1213 00 00 00 Rơm, rạ và trấu từ cây ngũ cốc, chưa xử lý, đã
hoặc chưa băm, nghiền, ép hoặc làm thành dạng
viên.
Củ cải Thụy Điển, củ cải, rễ cỏ khô, cỏ, cỏ linh
lăng, cỏ ba lá, cây hồng đậu, cải xoăn, đậu lu-pin,
đậu tằm và các sản phẩm tương tự dùng làm
thức ăn cho gia súc, đã hoặc chưa làm thành bột
viên.
1214 10 00 00 - Bột thô và bột viên cỏ linh lăng (alfalfa)
1214 90 00 00 - Loại khác

Thuế suất
(%)
10

12.14

59

1
0

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Chương 13
Nhựa cánh kiến đỏ; gôm, nhựa cây, các chất nhựa và các chất chiết xuất từ thực
vật khác
Chú giải.
1. Nhóm 13.02 áp dụng cho các chất chiết xuất từ cây cam thảo, cây kim cúc
cây hublong (hoa bia), cây lô hội và cây thuốc phiện.
Nhóm này không áp dụng cho:
(a) Chất chiết xuất từ cây cam thảo có hàm lượng trên 10% tính theo trọng
lượng là đường sucroza hoặc kẹo (nhóm 17.04);
(b) Chất chiết xuất từ Malt (nhóm 19.01);
(c) Chất chiết xuất từ cà phê, chè hay chè paragoay (nhóm 21.01);
(d) Các loại nhựa hoặc chất chiết xuất thực vật để làm đồ uống có cồn (Chương
22);
(e) Long não (Camphor), glycyrrhizin hay các sản phẩm khác thuộc nhóm
29.14 hoặc 29.38;
(f) Dịch chiết đậm đặc từ thân cây anh túc có chứa hàm lượng alkaloid từ 50%
trở lên tính theo trọng lượng (nhóm 29.39);
(g) Thuốc thuộc nhóm 30.03 hoặc nhóm 30.04 hoặc thuốc thử nhóm máu
(nhóm 30.06);
(h) Chất chiết xuất làm thuốc nhuộm hoặc thuộc da (nhóm 32.01 hoặc 32.03);
(ij) Tinh dầu, thể rắn, nguyên chất, chất tựa nhựa, nhựa dầu, nước cất tinh dầu
hoặc dung dịch nước của tinh dầu hoặc các chế phẩm từ chất có mùi thơm sử dụng để
sản xuất đồ uống (Chương 33); hoặc
(k) Cao su tự nhiên, nhựa cây balata, nhựa két, nhựa cây cúc cao su, nhựa hồng
xiêm hoặc các loại nhựa tự nhiên tương tự (nhóm 40.01).

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

13.01
1301
1301
1301
1301
1301
1301

20
90
90
90
90
90

00 00
10
20
30
90

00
00
00
00

Nhựa cánh kiến đỏ; gôm tự nhiên, nhựa cây,
nhựa gôm và nhựa dầu (ví dụ, nhựa thơm từ cây
balsam).
- Gôm Ả rập
- Loại khác:
- - Gôm benjamin
- - Gôm damar
- - Nhựa cây gai dầu
- - Loại khác

60

Thuế suất
(%)

3
5
5
5
5

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

13.02

1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302

11
11
11
12
13
19
19
19
19

10
90
00
00

00
00
00
00

20 00
30 00
40 00

1302 19 50 00
1302 19 90 00
1302 20 00 00

1302 31 00 00
1302 32 00 00
1302 39
1302 39 10 00
1302 39 90 00

Nhựa và các chiết xuất thực vật; chất pectic,
muối của axit pectinic, muối của axit pectic;
thạch, các chất nhầy và các chất làm đặc, dày
khác, đã hoặc chưa cải biến, thu được từ các sản
phẩm thực vật.
- Nhựa và các chất chiết xuất từ thực vật:
- - Từ thuốc phiện:
- - - Từ pulvis opii
- - - Loại khác
- - Từ cam thảo
- - Từ hoa bia (hublong)
- - Loại khác:
- - - Cao và cồn thuốc của cây gai dầu
- - - Cao thuốc khác
- - - Nhựa và các chiết xuất thực vật từ hoa cúc hoặc
rễ cây có chứa rotenone
- - - Sơn Nhật bản (hoặc Trung Quốc) (sơn tự nhiên)
- - - Loại khác
- Chất pectic, muối của axit pectinic, muối của axit
pectic
- Chất nhầy và chất làm đặc, dày, đã hoặc chưa biến
đổi thu được từ các sản phẩm thực vật:
- - Thạch
- - Chất nhầy và chất làm đặc, dày, đã hoặc chưa
biến đổi, thu được từ quả cây minh quyết, hạt cây
minh quyết hoặc hạt guar
- - Loại khác:
- - - Carrageenan
- - - Loại khác

61

Thuế suất
(%)

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5

5
5

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Chương 14
Nguyên liệu thực vật dùng để tết bện; các sản phẩm thực vật chưa được chi tiết
hoặc ghi ở nơi khác
Chú giải.
1. Chương này không bao gồm các sản phẩm sau đây đã được xếp trong Phần
XI: nguyên liệu thực vật hoặc sợi từ nguyên liệu thực vật, đã chế biến, chủ yếu dùng
cho ngành dệt, hoặc các nguyên liệu từ thực vật khác, đã xử lý thích hợp chỉ để dùng
làm vật liệu dệt.
2. Nhóm 14.01 áp dụng cho các loại tre (đã hoặc chưa chẻ, xẻ dọc, cắt dọc, tiện
tròn đầu, tẩy, chống cháy, đánh bóng hoặc nhuộm), liễu giỏ đã tách, sậy và các loại
tương tự, lõi mây và mây chẻ. Nhóm này không áp dụng cho nan gỗ (nhóm 44.04).
3. Nhóm 14.04 không áp dụng cho sợi gỗ (nhóm 44.05) và túm hoặc búi đã làm
sẵn để dùng làm chổi hoặc bàn chải (nhóm 96.03).

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Nguyên liệu thực vật chủ yếu dùng để tết bện
(như: tre, song, mây, sậy, liễu giỏ, cây bấc, cọ
sợi, đã rửa sạch, chuội hoặc các loại rơm, rạ
ngũ cốc đã tẩy hoặc nhuộm và vỏ cây đoạn).
1401 10 00 00 - Tre
1401 20 00 00 - Song mây
1401 90 00 00 - Loại khác

Thuế suất
(%)

14.01

14.04
1404
1404
1404
1404

20 00 00
90
90 10 00
90 20 00

1404 90 90 00

Các sản phẩm từ thực vật chưa được chi tiết
hoặc ghi ở nơi khác.
- Xơ dính hạt bông
- Loại khác:
- - Lá trầu không, lá cây biri và lá cau
- - Vỏ cây loại dùng chủ yếu trong công nghệ
thuộc da
- - Loại khác

62

5
5
5

5
5
5
5

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

vecni. xà phòng. 3. mỡ ăn được đã chế biến. (c) Các chế phẩm ăn được có chứa hàm lượng trên 15% tính theo trọng lượng các sản phẩm của nhóm 04. Chú giải phân nhóm.19.18 không bao gồm mỡ hoặc dầu hay phân đoạn của chúng. cừu hoặc dê.BỘ TÀI CHÍNH .11 và 1514. những loại đó được xếp vào nhóm thích hợp tương ứng với các loại mỡ và dầu và phân đoạn của chúng chưa bị biến chất. Nhóm 15.05 (thường thuộc Chương 21). sáp chế biến. nước hoa. Theo mục đích của các phân nhóm 1514. (d) Tóp mỡ (nhóm 23.09 không áp dụng cho các loại dầu ô liu thu được bằng phương pháp tách chiết dung môi (nhóm 15. Chương này không bao gồm: (a) Mỡ lợn hoặc mỡ gia cầm thuộc nhóm 02. dầu đã được sunfonat hoá hay các mặt hàng khác thuộc Phần VI. cặn dầu. Nguyên liệu sản xuất xà phòng. hắc ín stearin. Nhóm 15. (e) Axít béo. sơn. 15.09 hoặc 15.02 Thuế suất (%) 13 Mỡ trâu bò. 1.09. 2. cụm từ "dầu hạt cải có hàm lượng axít erucic thấp" có nghĩa là một lượng dầu nhất định có chứa hàm lượng axit eruxic dưới 2% tính theo trọng lượng. dược phẩm. CÁC LOẠI SÁP ĐỘNG VẬT HOẶC THỰC VẬT Chương 15 Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các sản phẩm tách từ chúng.01) hoặc phế liệu thuộc nhóm 23. Mã hàng Mô tả hàng hoá 1501 00 00 00 Mỡ lợn (kể cả mỡ từ mỡ lá) và mỡ gia cầm. (b) Bơ ca cao.10).04). hoặc (f) Chất thay thế cao su chế từ dầu (nhóm 40. MỠ ĂN ĐƯỢC ĐÃ CHẾ BIẾN.03. trừ các loại mỡ thuộc 63 Vụ Chính sách thuế .06. hắc ín glycerin và phế liệu mỡ lông cừu xếp vào nhóm 15.04 đến 23. mỡ hay dầu ca cao (nhóm 18.02).PHẦN III MỠ VÀ DẦU ĐỘNG VẬT HOẶC THỰC VẬT VÀ CÁC SẢN PHẨM TÁCH TỪ CHÚNG.22. các loại sáp động vật hoặc thực vật Chú giải. 1. đã bị làm biến chất. trừ các loại mỡ thuộc nhóm 02. 4. mỹ phẩm hoặc chế phẩm vệ sinh.

04 1504 1504 1504 1504 10 10 10 00 10 90 00 20 1504 20 10 00 1504 20 90 00 1504 30 1504 30 10 00 1504 30 90 00 Mỡ và dầu của cá hoặc các loài động vật có vú sống ở biển và các phần phân đoạn của chúng.Các phần phân đoạn thể rắn. 1503 00 10 00 . oleostearin..Mã hàng 1502 00 11 00 1502 00 19 00 1502 00 91 00 1502 00 99 00 Mô tả hàng hoá nhóm 15.03..Mỡ và dầu và các phần phân đoạn của chúng.Loại khác Thuế suất (%) 13 13 13 13 15..Loại khác 15.Ăn được .Loại khác .05 1506 00 00 00 Mỡ và dầu động vật khác và các phần phân đoạn của chúng. của các loài động vật có vú sống ở biển: .Loại khác .Các phần phân đoạn thể rắn.. chưa nhũ hoá. dầu oleo và dầu mỡ bò (tallow). . không thay đổi về mặt hoá học .Stearin mỡ lợn hoặc oleostearin 1503 00 90 00 .Loại khác 15 15 7 7 7 7 7 7 15.. trừ dầu gan cá: .. đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hoá học.Lanolin 1505 00 90 00 . dầu mỡ lợn.Ăn được . đã hoặc chưa tinh chế nhưng không 64 Vụ Chính sách thuế . .Dầu gan cá và các phần phân đoạn của chúng: .Loại khác .03 Stearin mỡ lợn. không thay đổi về mặt hoá học .... của cá. đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hoá học.BỘ TÀI CHÍNH .Loại khác: . chưa pha trộn hoặc chưa chế biến cách khác.Loại khác Mỡ lông và chất béo thu được từ mỡ lông (kể cả lanolin).Mỡ bò: ..Mỡ và dầu và các phần phân đoạn của chúng. 1505 00 10 00 .Thích hợp dùng làm thức ăn cho người .07 13 13 15 Dầu đậu tương và các phần phân đoạn của dầu đậu tương. 15.

.Đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 30 kg .Loại khác: .09 1509 1509 1509 1509 10 10 10 00 10 90 00 90 1509 90 11 00 1509 90 19 00 1509 90 21 00 1509 90 29 00 1509 90 91 00 1509 90 99 00 Dầu lạc và các phần phân đoạn của dầu lạc....Loại khác: . không thay đổi về mặt hoá học .Đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 30 kg ..Dầu đã tinh chế 1507 90 90 00 .Các phần phân đoạn thể rắn..Loại khác .. đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hoá học.Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) thay đổi về mặt hoá học......Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế: .Đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 30 kg ... đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hoá học.BỘ TÀI CHÍNH ...Loại khác 15..Các phần phân đoạn thể rắn....Loại khác .08 1508 10 00 00 1508 90 1508 90 11 00 1508 90 19 00 1508 90 21 00 1508 90 29 00 1508 90 91 00 1508 90 99 00 15.Loại khác: .Đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 30 kg . không thay đổi về mặt hoá học .Loại khác ......Các phần phân đoạn của dầu lạc chưa tinh chế: .Loại khác Dầu ô liu và các phần phân đoạn của dầu ô liu. không thay đổi về mặt hoá học .Các phần phân đoạn của dầu đậu tương chưa tinh chế 1507 90 20 00 ..Các phần phân đoạn thể rắn. .Dầu đã tinh luyện: . .. đã hoặc chưa khử chất nhựa 1507 90 ..Dầu thô (virgin): ..Dầu đã tinh chế: ..Loại khác 65 3 3 25 25 3 3 3 25 25 25 25 3 3 3 3 25 25 25 25 Vụ Chính sách thuế ..Dầu thô ..Loại khác ... 1507 10 00 00 .Loại khác: 1507 90 10 00 .Dầu thô..Loại khác: .Loại khác .

.. nhưng không thay đổi về mặt hoá học.Dầu thô .Dầu đã tinh chế .09. đã hoặc chưa tinh chế. kể cả hỗn hợp của các loại dầu này hoặc các phần phân đoạn của các loại dầu này với dầu hoặc phần phân đoạn của dầu thuộc nhóm 15.. duy nhất thu được từ ô liu.Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh luyện. 66 Vụ Chính sách thuế ..Mã hàng 15.BỘ TÀI CHÍNH .. nhưng không thay đổi về mặt hoá học. dầu cây rum hoặc dầu hạt bông và các phần phân đoạn của chúng.Loại khác: 90 10 00 ... dầu cây rum và các phần phân đoạn của chúng: ...13 Mô tả hàng hoá Dầu hạt hướng dương.Dầu hạt bông và các phần phân đoạn của chúng: .Dầu thô 90 .Dầu thô.Loại khác: . nhưng chưa thay đổi về mặt hoá học....Dầu hạt hướng dương.. 10 00 00 .Loại khác .10 1510 00 10 00 1510 00 91 00 1510 00 92 00 1510 00 99 00 15.Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh luyện . đã hoặc chưa tinh chế.Loại khác Dầu cọ và các phần phân đoạn của dầu cọ...12 1512 11 00 00 1512 19 1512 19 10 00 1512 19 20 00 1512 19 90 00 1512 21 00 00 1512 29 1512 29 10 00 1512 29 20 00 1512 29 90 00 15.Dầu đã tinh chế ... dầu hạt cọ hoặc dầu cọ ba-ba-su và các phần phân đoạn của chúng. . không thay đổi về mặt hoá học 90 90 00 .Dầu thô ..Loại khác 15.11 1511 1511 1511 1511 Dầu khác và các phần phân đoạn của chúng.. đã hoặc chưa khử gossypol ..Loại khác: . nhưng không thay đổi về mặt hoá học. đã hoặc chưa tinh chế.Dầu đã tinh luyện ..Các phần phân đoạn của dầu hướng dương hoặc dầu cây rum chưa tinh chế .Loại khác Thuế suất (%) 3 3 25 25 3 3 25 3 3 25 25 3 3 25 25 Dầu dừa.Các phần phân đoạn của dầu hạt bông chưa tinh chế .Loại khác: . đã hoặc chưa tinh chế. .

...Dầu đã tinh chế: ..14 1514 1514 1514 1514 1514 11 19 19 19 19 00 00 1514 1514 1514 1514 1514 91 91 10 00 91 90 00 99 99 10 00 10 00 20 00 90 00 Mô tả hàng hoá .Loại khác ..Dầu dừa (copra) và các phân đoạn của dầu dừa: .Loại khác: ..Loại khác .Các phần phân đoạn của dầu hạt cọ.Dầu thô .Loại khác ..Loại khác: ..BỘ TÀI CHÍNH .. dầu cọ baba-su chưa tinh chế: . không thay đổi về mặt hoá học..Dầu thô: ....Các phần phân đoạn thể rắn.....Loại khác Dầu hạt cải.... .Mã hàng 1513 1513 1513 1513 1513 11 19 19 19 19 00 00 10 00 20 00 90 00 1513 21 00 00 1513 29 1513 29 11 00 1513 29 19 00 1513 29 21 00 1513 29 29 00 1513 29 91 00 1513 29 99 00 15.Loại khác . không thay đổi về mặt hoá học...Dầu hạt cọ hoặc dầu cọ ba-ba-su và các phần phân đoạn của chúng: ..Dầu thô ..Các phần phân đoạn thể rắn.. của dầu hạt cọ stearin hoặc dầu cọ ba-ba-su ....Các phần phân đoạn của dầu dừa chưa tinh chế ....Loại khác: .Dầu hạt cải và các phần phân đoạn của chúng ..Loại khác: ..Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế 67 Thuế suất (%) 3 3 25 25 3 3 3 25 25 25 25 3 3 5 5 3 3 3 Vụ Chính sách thuế . không thay đổi về mặt hoá học.Loại khác: .Dầu đã tinh chế .Dầu thô ..... đã hoặc chưa tinh chế.. của dầu hạt cọ stearin hoặc dầu cọ ba-ba-su ....Loại khác ..Loại khác: .Dầu hạt cải hàm lượng axít eruxic thấp và các phần phân đoạn của chúng: .....Dầu đã tinh chế ....Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế . dầu mù tạt và phần phân đoạn của chúng.Các phần phân đoạn thể rắn.. nhưng không thay đổi về mặt hoá học. của dầu hạt cọ stearin hoặc dầu cọ ba-ba-su .

.Loại khác .Dầu thô .....Loại khác ..Các phần phân đoạn của dầu hạt vừng chưa tinh chế ..Dầu thô ...Dầu đã tinh chế ..Dầu tengkawang: .Dầu thô .Mã hàng Mô tả hàng hoá 1514 99 20 00 ..Loại khác: ... .Dầu thô 68 Thuế suất (%) 25 25 25 3 10 3 3 3 20 20 3 10 3 3 25 3 3 25 3 Vụ Chính sách thuế ...Dầu hạt cải và các phần phân đoạn của chúng 1514 99 99 00 .Loại khác ..Loại khác: 1514 99 91 00 ..Loại khác: ....BỘ TÀI CHÍNH .Dầu hạt ngô và các phần phân đoạn của dầu hạt ngô: ..Các phần phân đoạn của dầu hạt ngô chưa tinh chế: .... nhưng không thay đổi về mặt hoá học..Dầu hạt lanh và các phần phân đoạn của dầu hạt lanh: .Các phần phân đoạn thể rắn.Loại khác ..15 1515 11 00 00 1515 19 00 00 1515 21 00 00 1515 29 1515 29 11 00 1515 29 19 00 1515 29 91 00 1515 29 99 00 1515 30 1515 30 10 00 1515 30 90 00 1515 50 1515 50 10 00 1515 50 20 00 1515 50 90 00 1515 90 1515 90 11 00 1515 90 12 00 1515 90 19 00 1515 90 91 00 Mỡ và dầu thực vật xác định khác (kể cả dầu jojoba) và các phần phân đoạn của chúng..Dầu thầu dầu và các phần phân đoạn của dầu thầu dầu: .Loại khác: .Loại khác 15...Loại khác: ..Dầu thô .Các phần phân đoạn thể rắn.Dầu hạt vừng và các phần phân đoạn của dầu hạt vừng: . nhưng không thay đổi về mặt hoá học ........Dầu thô ..Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế ... nhưng không thay đổi về mặt hoá học .Loại khác .... đã hoặc chưa tinh chế..Loại khác ..

dạng thô . . tẩy và khử mùi (RBD) có chỉ số Iốt không quá 48 .Của ô liu . dạng thô .Loại khác .Của ô liu .Của hạt lanh ..Của stearin hạt cọ khác có chỉ số Iốt không quá 48 .Stearin hạt cọ đã tinh chế. có chỉ số Iốt không quá 48 ...Của dầu hạt cọ .......Của dầu cọ.Mỡ và dầu động vật và các phần phân đoạn của chúng: .Stearin hạt cọ.. tẩy và khử mùi (RBD) ..Loại khác ..Của dầu cọ...Của đậu nành .Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 10 kg trở lên .Loại khác 15.. trừ dạng thô .Mỡ và dầu đã tái este hoá và các phần phân đoạn của chúng: . dạng thô...Mỡ và dầu thực vật và các phần phân đoạn của chúng: .16 1516 10 1516 10 10 00 1516 10 90 00 1516 20 1516 1516 1516 1516 1516 1516 1516 1516 1516 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1516 1516 1516 1516 1516 1516 20 20 20 20 20 20 21 22 23 29 30 40 00 00 00 00 00 00 1516 20 50 00 1516 20 60 00 1516 20 70 00 1516 20 80 00 Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các phần phân đoạn của chúng đã qua hydro hoá. miếng: .Của dầu cọ.. este hoá liên hợp.Mã hàng 1515 1515 1515 1515 90 90 90 90 Mô tả hàng hoá 92 00 .Dầu tung đã tinh chế 99 90 .......Stearin hạt cọ đã tinh chế....Của hạt lanh ...Stearin hạt cọ.. đã hoặc chưa tinh chế.Stearin hạt cọ hoặc olein đã hydro hoá và tinh chế...Của dừa . dầu lạc hoặc dầu dừa ...Loại khác: 69 Thuế suất (%) 3 10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Vụ Chính sách thuế ...BỘ TÀI CHÍNH ..Loại khác .Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế 99 ...Loại khác: 99 10 ... nhưng chưa chế biến thêm.. dầu đậu nành.. tái este hoá hoặc eledin hoá toàn bộ hoặc một phần.. tẩy và khử mùi (RBD) ..Mỡ đã qua hydro hoá dạng lớp.Của lạc ...

...18 90 90 90 90 67 68 69 90 00 00 00 00 .Loại khác Thuế suất (%) 25 25 25 25 20 30 30 30 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các phần phân đoạn của chúng..16..Thành phần chủ yếu là dầu lạc . trừ margarin dạng lỏng .Thành phần chủ yếu là dầu hạt cọ olein đã được tinh chế........Chế phẩm giả mỡ lợn . khử nước.16. các hỗn hợp và các chế phẩm ăn được làm từ mỡ hoặc dầu động vật hoặc thực vật hoặc các phần phân đoạn của các loại mỡ hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này..Margarin dạng lỏng ..Chế phẩm tách khuôn . tẩy và khử mùi (RBD) ....Thành phần chủ yếu là dầu hạt cọ thô .Hỗn hợp hoặc chế phẩm ở dạng lỏng: .Hỗn hợp hoặc chế phẩm khác của mỡ hay dầu thực vật hoặc của các phần phân đoạn của chúng: .....Chế phẩm giả ghee .. thổi khô..Hỗn hợp hoặc chế phẩm ở dạng rắn . trừ loại thuộc nhóm 15. đã đun sôi.BỘ TÀI CHÍNH .. các hỗn hợp và các chế phẩm không ăn được từ mỡ hoặc dầu 70 Vụ Chính sách thuế .Shortening ..Loại khác ...Thành phần chủ yếu là dầu illipenut ... ô xi hoá.Của dầu cọ....Chế phẩm giả mỡ lợn. sun phát hoá....Thành phần chủ yếu là dầu đậu nành .. .Của hạt lanh .Thành phần chủ yếu là dầu cọ .. trừ mỡ hoặc dầu ăn được hoặc các phần phân đoạn của chúng thuộc nhóm 15...Mã hàng 1516 1516 1516 1516 20 20 20 20 91 92 93 99 Mô tả hàng hoá 00 00 00 00 15... polime hoá bằng cách đun nóng trong chân không hoặc trong khí trơ hoặc bằng biện pháp thay đổi về mặt hoá học khác.Loại khác: . shortening: .. dầu lạc hoặc dầu dừa .Margarin....Thành phần chủ yếu là dầu hạt cọ đã được tinh chế.Loại khác Margarin.... tẩy và khử mùi (RBD) .Thành phần chủ yếu là dầu hạt cọ olein thô .17 1517 1517 1517 1517 1517 10 90 90 90 90 00 00 10 00 20 00 30 00 1517 90 43 00 1517 90 44 00 1517 90 50 00 1517 1517 1517 1517 90 90 90 90 61 62 63 64 00 00 00 00 1517 90 65 00 1517 90 66 00 1517 1517 1517 1517 15..Của ô liu .

nước glycerin và dung dịch kiềm glycerin.... sáp côn trùng khác và sáp cá nhà táng..Của hạt lanh .Glycerin thô 1520 00 90 00 .Của dầu cọ (kể cả hạt cọ) . đã đun sôi..Loại khác . khử nước.Các hỗn hợp hoặc các chế phẩm không ăn được từ mỡ hoặc dầu thực vật hoặc từ các phần phân đoạn của các loại mỡ hoặc dầu khác nhau: . thổi khô. đậu nành hoặc dừa .Dầu lạc.Sáp thực vật .16: .20 Sáp thực vật (trừ triglyxerit).Của ôliu . 1521 10 00 00 . ô xi hoá.Loại khác Thuế suất (%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15. sun phát hoá..Các hỗn hợp hoặc các chế phẩm không ăn được từ mỡ hoặc dầu động vật hoặc từ các phần phân đoạn của chúng và mỡ hoặc dầu thực vật hoặc các phần phân đoạn của chúng Glycerin. . chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.Mã hàng Mô tả hàng hoá 1518 00 12 00 1518 00 14 00 1518 00 15 00 1518 00 16 00 1518 00 19 00 1518 00 20 00 1518 1518 1518 1518 1518 1518 00 00 00 00 00 00 31 32 33 34 39 60 00 00 00 00 00 00 động vật hoặc thực vật hoặc từ các phần phân đoạn của các loại mỡ hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này. 1520 00 10 00 ..Loại khác ..Sáp cá nhà táng 3 3 15.Của lạc.. dầu cọ hoặc dầu dừa .Loại khác: 1521 90 10 00 .Dầu ô liu và các phần phân đoạn của dầu ô liu .Mỡ và dầu động vật .21 71 3 3 3 Vụ Chính sách thuế . sáp ong.BỘ TÀI CHÍNH . polime hoá bằng cách đun nóng trong chân không hoặc trong khí trơ hoặc bằng biện pháp thay đổi về mặt hoá học khác trừ loại thuộc nhóm 15.. đã hoặc chưa tinh chế hay pha màu.Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các phần phân đoạn của chúng..Dầu hạt lanh và các phần phân đoạn của dầu hạt lanh .Sáp ong và sáp côn trùng khác 1521 90 20 00 .Các hỗn hợp hoặc các chế phẩm không ăn được từ mỡ hoặc dầu động vật hoặc từ các phần phân đoạn của các loại mỡ hoặc dầu khác nhau . thô.. dầu đậu nành.

Mã hàng Mô tả hàng hoá Chất nhờn.BỘ TÀI CHÍNH . cặn còn lại sau quá trình xử lý các chất béo hoặc sáp động vật hoặc thực vật.Chất nhờn 1522 00 90 00 . 1522 00 10 00 .22 72 3 3 Vụ Chính sách thuế . bã.Loại khác Thuế suất (%) 15.

1. THUỐC LÁ VÀ CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU THAY THẾ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN Chú giải. Chương 16 Các chế phẩm từ thịt.05 và các loại cùng tên tương ứng chỉ ra trong Chương 3 là cùng loài. động vật thân mềm hoặc động vật thuỷ sinh không xương sống khác Chú giải.04. cá hoặc động vật giáp xác. Phân nhóm này được xếp đầu tiên trong nhóm 16. đã chế biến hay bảo quản theo các quy trình đã ghi trong Chương 2 hoặc Chương 3 hoặc nhóm 05. Chương này không bao gồm các loại thịt.04. 73 Vụ Chính sách thuế . tiết. thịt.02.PHẦN IV THỰC PHẨM CHẾ BIẾN. các phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ. hoặc hỗn hợp bất kỳ của các loại trên. Chế phẩm thực phẩm được xếp vào Chương này với điều kiện các chế phẩm này chứa trên 20% tính theo trọng lượng là xúc xích. RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM. Chú giải phân nhóm. đóng gói để bán lẻ với trọng lượng tịnh không quá 250g. cá. các phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ hoặc tiết. động vật thân mềm hay động vật thuỷ sinh không xương sống khác. 2. động vật giáp xác. các phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ. Những quy định này không áp dụng với các sản phẩm nhồi thuộc nhóm 19. 1. Theo mục đích của phân nhóm 1602.02 hay các chế phẩm thuộc nhóm 21.10. Các chế phẩm này có thể chứa một lượng nhỏ mảnh vụn thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ có thể nhìn thấy được. Nếu chế phẩm có chứa 2 hay nhiều thành phần trên.04 hoặc 16. 2. Cá và động vật giáp xác được ghi theo tên thông thường trong các phân nhóm của nhóm 16.BỘ TÀI CHÍNH . động vật thân mềm hay động vật thuỷ sinh không xương sống khác. khái niệm "chế phẩm đồng nhất" được hiểu là chế phẩm từ thịt. cá hay động vật giáp xác. ĐỒ UỐNG. được làm đồng nhất mịn. Khi ứng dụng định nghĩa này không cần quan tâm đến những thành phần có những khối lượng nhỏ thêm vào làm gia vị. dùng làm thực phẩm cho trẻ em hoặc để ăn kiêng. 1. thì xếp vào nhóm tương ứng với thành phần chiếm trọng lượng lớn hơn trong chế phẩm đó thuộc Chương 16. Trong Phần này khái niệm "bột viên" (pellets) chỉ các sản phẩm được liên kết bằng phương pháp ép trực tiếp hay bằng cách pha thêm chất kết dính theo tỷ lệ không quá 3% tính theo trọng lượng. để bảo quản hoặc các mục đích khác.03 hay 21.

đã chế biến hoặc bảo quản khác.Loại khác .Loại khác..... đóng hộp ..Chế phẩm đồng nhất: .Từ gà tây ... 16.Loại khác: .Đóng hộp . đóng hộp .. 1603 00 10 00 ..Loại khác ...BỘ TÀI CHÍNH .Mã hàng Mô tả hàng hoá 1601 00 00 00 Xúc xích và các sản phẩm tương tự làm từ thịt. các phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ hoặc tiết.Làm từ thịt lợn. kể cả sản phẩm chế biến từ tiết động vật: .... ..Ca-ri cừu.Loại khác ... kể cả các sản phẩm pha trộn: ..Từ gà ca ri..Loại khác Phần chiết và nước ép từ thịt... có rau gia vị Thuế suất (%) 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 16.Thịt vai nguyên miếng và cắt mảnh: .Từ gia cầm thuộc nhóm 01.Đóng hộp ... động vật thân mềm hoặc động vật thuỷ sinh không xương sống khác....Loại khác.Loại khác . cá.02 1602 1602 1602 1602 10 10 10 00 10 90 00 20 00 00 1602 1602 1602 1602 1602 31 32 32 32 39 1602 1602 1602 1602 1602 1602 1602 41 41 41 42 42 42 49 00 00 10 00 90 00 00 00 10 00 90 00 10 00 90 00 1602 49 11 00 1602 49 19 00 1602 1602 1602 1602 49 91 00 49 99 00 50 00 00 90 1602 90 10 00 1602 90 90 00 Thịt.Đóng hộp .... đóng hộp ..Từ lợn: . hoặc từ động vật giáp xác.Từ gà loài Gallus domesticus: ..Loại khác ...03 74 30 Vụ Chính sách thuế .. từ phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ hoặc tiết.Từ gan động vật .Đóng hộp ..Từ trâu bò .Thịt hộp: ..Từ thịt gà...Loại khác .Thịt mông nguyên miếng và cắt mảnh: .Loại khác .05: . các chế phẩm thực phẩm từ các sản phẩm đó.

Xúc xích cá: 75 Thuế suất (%) 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 Vụ Chính sách thuế .....Từ cá trổng: .Cá nguyên con hoặc cá miếng..Đóng hộp .Loại khác ....Loại khác .. cá trích cơm (sparts) hoặc cá trích kê (brisling): .Loại khác: ..Đóng hộp .Loại khác .Loại khác .Đóng hộp .. không có rau gia vị 1603 00 30 00 .Loại khác ...Từ cá sacdin: .Loại khác .....Đóng hộp . đóng hộp ...Từ cá sacdin.....BỘ TÀI CHÍNH ....Từ các loại cá ngừ.. cá ngừ vằn và cá ngừ (Sarda spp... đóng hộp .Loại khác . đã chế biến và sử dụng được ngay: . nhưng chưa xay nhỏ: .Loại khác 16....Loại khác: ...Từ thịt gà. trứng cá muối và sản phẩm thay thế trứng cá muối chế biến từ trứng cá..Vây cá mập...): .....Mã hàng Mô tả hàng hoá 1603 00 20 00 .Loại khác .Từ cá hồi: ..Đóng hộp .Loại khác...Loại khác..Cá đã được chế biến hoặc bảo quản cách khác: . .. có gia vị 1603 00 90 00 .Cá ngừ...Đóng hộp ....04 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 11 11 11 12 12 12 13 10 00 90 00 10 00 90 00 1604 13 11 00 1604 13 19 00 1604 13 91 00 1604 13 99 00 1604 14 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 14 14 15 15 15 16 16 16 19 19 19 19 20 10 00 90 00 10 00 90 00 10 00 90 00 20 00 30 00 90 00 1604 20 11 00 1604 20 19 00 30 30 30 Cá được chế biến hay bảo quản.Đóng hộp .Từ cá trích: .Từ cá thu: .Đóng hộp ...Loại khác ...

BỘ TÀI CHÍNH ..Đóng hộp .Bào ngư .Loại khác ..Tôm hùm ..Loại khác 76 Thuế suất (%) 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 Vụ Chính sách thuế ..Đóng hộp 1604 20 99 00 .Bột nhão tôm shrimp: ...Tôm shrimp và tôm pandan (prawns): .Loại khác 1604 30 .Cua: ...Đóng hộp ..Loại khác ..Trứng cá muối và sản phẩm thay thế trứng cá muối: 1604 30 10 00 .. .Đóng hộp 1604 20 29 00 ...Đóng hộp 1604 30 90 00 .Loại khác: 1604 20 91 00 ..Loại khác .Loại khác: ...Loại khác: .Loại khác ...Loại khác 16.. động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác.05 1605 1605 1605 1605 10 10 10 00 10 90 00 20 1605 20 11 00 1605 20 19 00 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 20 20 30 40 40 40 90 90 90 91 00 99 00 00 00 10 00 90 00 10 00 90 00 Động vật giáp xác.Động vật giáp xác khác: .Loại khác ....Đóng hộp ....Mã hàng Mô tả hàng hoá 1604 20 21 00 . đã được chế biến hoặc bảo quản..Đóng hộp ..

.Đường củ cải .12..Chương 17 Đường và các loại kẹo đường Chú giải.Đường mía . (b) Các loại đường tinh khiết về mặt hoá học (trừ sucroza... Mã hàng 17. đường caramen.Loại khác: . 1. ở thể rắn.... .. 1.Lactoza và xirô lactoza: 1702 11 00 00 .Đường thô chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu: .. lactoza. dưới 99..Đã pha thêm hương liệu hoặc chất màu . ở thể khô. Khái niệm "đường thô" có nghĩa là các loại đường có hàm lượng sucroza tính theo trọng lượng.Đường trắng .40.01 1701 11 00 00 1701 12 00 00 1701 91 00 00 1701 99 1701 99 11 00 1701 99 19 00 1701 99 90 00 Mô tả hàng hoá Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hoá học. mật ong nhân tạo. kể cả đường lactoza. xirô đường chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu. hoặc (c) Thuốc hoặc các sản phẩm khác của Chương 30..06).. ở thể rắn.Loại khác Đường khác. glucoza và fructoza) hoặc các sản phẩm khác của nhóm 29.Đường đã tinh luyện: . .5 độ đọc kết quả tương ứng trên phân cực kế.Loại khác: . Chương này không bao gồm: (a) Các loại kẹo đường chứa ca cao (nhóm 18.Loại khác . mantoza. tinh khiết về mặt hoá học. glucoza và fructoza...11 và 1701.Loại khác 1702 20 00 00 . đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên.BỘ TÀI CHÍNH .Đường từ cây thích (maple) và xirô từ cây thích Thuế suất (%) 27 27 40 40 40 40 17. Chú giải phân nhóm.02 77 0 0 3 Vụ Chính sách thuế . Theo mục đích của các phân nhóm 1701. maltoza..Có hàm lượng lactoza khan từ 99% trở lên. tính theo trọng lượng chất khô 1702 19 00 00 ..

đã hoặc chưa bọc đường .Glucoza và xirô glucoza.Fructoza tinh khiết về mặt hoá học ... không chứa hoặc có chứa hàm lượng fructoza không quá 20% tính theo trọng lượng ở thể khô: .Xirô fructoza ..Đường đã pha hương liệu hoặc chất màu (trừ mantoza) . không chứa ca cao.Loại khác 78 Thuế suất (%) 10 10 10 3 3 3 3 5 5 5 5 10 10 10 10 35 20 35 35 Vụ Chính sách thuế .04 1704 1704 1704 1704 1704 10 90 90 90 90 00 00 10 00 20 00 90 00 Các loại kẹo đường (kể cả sô cô la trắng).Fructoza và xirô fructoza khác..Mật mía: ..Mantoza .Glucoza và xirô glucoza..Mật ong nhân tạo.Fructoza ....Xirô glucoza ...Có pha hương liệu hoặc chất màu .Đường caramen .. trừ đường nghịch chuyển: ..Loại khác. .Loại khác .Kẹo dược phẩm .Sô cô la trắng .Loại khác: . trừ đường nghịch chuyển .Loại khác: .Có pha hương liệu hoặc chất màu .Loại khác 17.Mã hàng 1702 30 Mô tả hàng hoá 1702 90 40 00 1702 90 90 00 .Loại khác 1702 30 10 00 1702 30 20 00 1702 40 00 00 1702 50 00 00 1702 60 1702 60 10 00 1702 60 20 00 1702 90 1702 90 10 00 1702 90 20 00 1702 90 30 00 10 10 10 90 90 90 10 00 90 00 10 00 90 00 17.BỘ TÀI CHÍNH ..Glucoza .Kẹo cao su. kể cả đường nghịch chuyển và đường khác và hỗn hợp xirô đường có chứa hàm lượng fructoza là 50% tính theo trọng lượng ở thể khô: . .. chứa hàm lượng fructoza trên 50% tính theo trọng lượng ở thể khô. chứa hàm lượng fructoza ít nhất là 20% nhưng dưới 50% tính theo trọng lượng ở thể khô.03 1703 1703 1703 1703 1703 1703 Mật thu được từ chiết xuất hoặc tinh chế đường.. đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên .

.. 30. 2. 20 18.04.Chưa khử chất béo 1803 20 00 00 . vỏ hạt.03 hoăc 30. Chương này không bao gồm các chế phẩm thuộc các nhóm 04. đã hoặc chưa vỡ mảnh..Chương 18 Ca cao và các chế phẩm từ ca cao Chú giải. miếng hoặc thanh có trọng lượng trên 2 kg hoặc ở dạng lỏng.Không có nhân: 79 18 18 18 32 32 Vụ Chính sách thuế .BỘ TÀI CHÍNH .01.Bột ca cao. 19. sống hoặc đã rang. 1806 10 00 00 .Sô cô la ở dạng khối..08. miếng hoặc thanh 1806 20 90 00 .Chế phẩm khác ở dạng khối. bột mịn. 19.Sô cô la ở dạng khối. vỏ lụa và phế liệu ca cao khác. Nhóm 18. 10 1805 00 00 00 Bột ca cao. đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác 1806 20 .Loại khác 1806 32 .. 10 18.. 10 1802 00 00 00 Vỏ quả. bột nhão. miếng hoặc thanh: 1806 31 . trừ các chế phẩm thuộc các nhóm đã ghi trong Chú giải 1 Chương này.Có nhân: 1806 31 10 00 .03 Bột ca cao nhão đã hoặc chưa khử chất béo.Loại khác.06 bao gồm các loại kẹo đường có chứa ca cao và các loại chế phẩm thực phẩm khác chứa ca cao.. 1803 10 00 00 . trọng lượng trên 2 kg: 1806 20 10 00 .04. 22.05. miếng hoặc thanh 1806 31 90 00 .Đã khử một phần hoặc toàn bộ chất béo 10 10 1804 00 00 00 Bơ ca cao. mỡ và dầu ca cao. 21.. 22.Loại khác .05. ở dạng khối. chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác.02. Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) 1801 00 00 00 Hạt ca cao. dạng hạt hay dạng rời khác đóng trong thùng hoặc gói sẵn.03.06 Sô cô la và các chế phẩm khác có chứa ca cao. 19. 1.

chưa đóng gói để bán lẻ 1806 90 90 00 . được chế biến đặc biệt để sử dụng cho trẻ em.. các chế phẩm thực phẩm làm từ sản phẩm thuộc các nhóm 04. có chứa từ 5% đến dưới 10% tính theo trọng lượng là ca cao..01 đến 04.Loại khác 80 Thuế suất (%) 32 32 32 32 32 Vụ Chính sách thuế . bột thô.Sô cô la ở dạng khối... có chứa từ 40% đến dưới 50% tính theo trọng lượng là ca cao.Mã hàng 1806 1806 1806 1806 1806 Mô tả hàng hoá 32 32 90 90 90 10 00 .04.Loại khác .. miếng hoặc thanh 90 00 .Sô cô la ở dạng viên hoặc dạng thanh 20 00 . tinh bột hoặc chiết xuất từ malt..Loại khác: 10 00 ..Các chế phẩm thực phẩm làm từ bột.BỘ TÀI CHÍNH .

04. không chứa ca cao hoặc chứa dưới 5% tính theo trọng lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo.BỘ TÀI CHÍNH .05) hoặc của các loại rau họ đậu đã sấy khô (nhóm 11. và (2) Bột. các loại bánh Chú giải.06 (nhóm 18. trừ các sản phẩm được nhồi thuộc nhóm 19. . Chương này không bao gồm: (a) Các loại thực phẩm có chứa trên 20% tính theo trọng lượng là xúc xích. (b) Bánh bích quy hoặc các sản phẩm khác làm từ bột hoặc tinh bột. động vật thân mềm hay động vật thuỷ sinh không xương sống khác hay hỗn hợp các loại trên (thuộc Chương 16). đã được đóng gói để bán lẻ: 81 Vụ Chính sách thuế . của khoai tây (nhóm 11. được chế biến đặc biệt dùng để chăn nuôi động vật (nhóm 23.06). Nhóm 19. trừ bột. Theo mục đích của nhóm 19.06).01 đến 04. 1.Chương 19 Chế phẩm từ ngũ cốc. tấm. 3. (b) Thuật ngữ "bột" và "bột thô" có nghĩa là: (1) Bột và bột thô từ ngũ cốc thuộc Chương 11. chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. thức ăn chế biến từ sản phẩm thuộc các nhóm 04. 4. thịt. tinh bột hoặc từ chiết xuất của malt. hoặc (c) Thuốc hoặc các sản phẩm khác thuộc Chương 30. bột thô. bột. không chứa ca cao hoặc chứa dưới 40% tính theo trọng lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo.04 không bao gồm các chế phẩm có chứa trên 6% tính theo trọng lượng là bột ca cao được tính trên cơ sở đã khử toàn bộ chất béo hoặc được bọc sô cô la hay các chế phẩm thực phẩm khác có chứa ca cao thuộc nhóm 18.Chế phẩm dùng cho trẻ em. Theo mục đích nhóm 19.09). Mã hàng 19. thức ăn chế biến từ bột. tiết.12). phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ. 2. chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. thuật ngữ "chế biến cách khác" có nghĩa là được chế biến hoặc gia công ngoài phạm vi quy định tại các nhóm hoặc các Chú giải của các Chương 10 hoặc 11. tinh bột hoặc sữa.01: (a) Thuật ngữ "tấm" có nghĩa là dạng tấm từ ngũ cốc thuộc Chương 11. bột thô hoặc bột mịn của rau đã sấy khô (nhóm 07. bột thô và bột mịn nguồn gốc thực vật ở bất kỳ Chương nào.04. cá hoặc động vật giáp xác.02.01 1901 10 Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) Chiết xuất từ malt.

04: 1901 90 31 00 ......Loại khác 1901 90 20 00 . không chứa ca cao 1901 20 20 00 .. chứa ca cao 1901 20 30 00 . mì dẹt....Loại khác 1901 10 30 00 ....Sản phẩm dinh dưỡng y tế 1901 90 90 90 .Chiết xuất từ malt .BỘ TÀI CHÍNH . đã hoặc chưa chế biến.Thực phẩm cho trẻ em.Loại khác......Dạng khác 1901 90 90 .Các chế phẩm khác từ đỗ tương: 1901 90 41 00 . bột thô..Dạng bột 1901 90 49 00 . tấm. mì sợi. tấm.Có chứa sữa 1901 90 39 .Sản phẩm dinh dưỡng y tế 1901 90 39 90 ..Loại khác: 1901 90 90 10 .Loại khác .. macaroni.. làm từ sản phẩm thuộc nhóm 04.... chưa nhồi hoặc chưa chế biến cách khác: 1902 11 00 00 .Các sản phẩm bột nhào chưa làm chín.Loại khác. gnochi.Loại khác: 1901 90 39 10 .Loại khác: 1901 90 10 . bột thô. cannelloni..02 82 38 Vụ Chính sách thuế ..01 đến 04.01 đến 04...Mã hàng Mô tả hàng hoá 1901 10 10 00 .Bột trộn và bột nhào để chế biến thành các loại bánh thuộc nhóm 19. như spaghety.. tinh bột hoặc chất chiết xuất từ malt.Sản phẩm dinh dưỡng y tế 1901 10 90 90 ..Sản phẩm dinh dưỡng y tế 1901 10 20 90 . tinh bột hoặc chất chiết xuất từ malt.Làm từ bột. cut-cut (couscous).04: 1901 10 20 10 . chưa đóng gói để bán lẻ: 1901 90 10 10 .Làm từ sản phẩm thuộc các nhóm từ 04...05: 1901 20 10 00 ....Loại khác: 1901 10 90 10 ... đã hoặc chưa làm chín hoặc nhồi (thịt hoặc các chất khác) hay chế biến cách khác.. chứa ca cao 1901 90 .Làm từ chiết xuất của malt 1901 10 20 . .Có chứa trứng Thuế suất (%) 20 10 20 30 10 20 30 30 30 30 10 20 20 20 10 20 30 30 10 30 19...Sản phẩm dinh dưỡng y tế 1901 90 10 90 ..Loại khác.Làm từ bột đỗ tương 1901 10 90 .Làm từ bột.Loại khác 1901 20 .Loại khác Các sản phẩm bột nhào (pasta)... không chứa ca cao 1901 20 40 00 . ravioli..

19. mảnh ngô chế biến từ bột ngô)..Bánh mì giòn 1905 20 00 00 .Cut-cut (couscous) 1903 00 00 00 Các sản phẩm từ tinh bột sắn và sản phẩm thay thế chế biến từ tinh bột..Loại khác: . vỏ viên nhộng dùng trong ngành dược.Loại khác: . ở dạng hạt.Mì.Thức ăn chế biến từ quá trình nổ hoặc rang ngũ cốc hoặc từ các sản phẩm ngũ cốc . hạt.Sản phẩm nhào với thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt . bánh thánh.Các sản phẩm bột nhào đã được nhồi hoặc chưa làm chín hay chế biến cách khác: . bột rây hay các dạng tương tự. bánh quế.Bánh quy ngọt.05 83 40 40 Vụ Chính sách thuế . 1905 10 00 00 .. bún làm từ gạo ăn liền ..Loại khác .Mì. có hoặc không chứa ca cao...... tấm và bột thô).. bánh đa nem và các sản phẩm tương tự. kể cả gạo đã nấu chín sơ . bánh ngọt. bánh quy và các loại bánh khác.Bánh mì có gừng và loại tương tự .Loại khác Bánh mì.Mì.04 1904 10 00 00 1904 20 00 00 1904 1904 1904 1904 30 00 00 90 90 10 00 90 90 00 Thức ăn chế biến từ quá trình nổ hoặc rang ngũ cốc hoặc từ các sản phẩm ngũ cốc (ví dụ. mảnh hoặc đã làm thành dạng khác (trừ bột. bún làm từ gạo (bee hoon) .Loại khác . chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.. đã làm chín sơ hoặc chế biến cách khác. bánh quế (wafflets) và bánh kem Thuế suất (%) 38 38 36 38 38 38 38 38 38 40 39 39 39 39 39 19.Mì ăn liền .Các sản phẩm bột nhào khác: .. ở dạng mảnh. ngũ cốc (trừ ngô).Loại khác: . miến làm từ đậu hạt .Loại khác .Các chế phẩm từ gạo.. bột xay......BỘ TÀI CHÍNH .Lúa mì bulgur . .Thức ăn chế biến từ mảnh ngũ cốc chưa rang hoặc từ hỗn hợp của mảnh ngũ cốc chưa rang và mảnh ngũ cốc đã rang hoặc ngũ cốc đã nổ .Mã hàng 1902 1902 1902 1902 1902 1902 19 19 19 19 19 20 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 20 20 30 30 30 30 40 Mô tả hàng hoá 20 00 90 90 10 90 90 10 00 90 00 10 20 90 00 00 00 00 00 .

. bánh quế....Có chứa ca cao ..Bánh quy không ngọt khác .Các loại bánh không bột ...Bánh quy ngọt: .Các sản phẩm thực phẩm ròn có hương liệu khác ..Loại khác 84 Thuế suất (%) 35 35 38 40 40 40 40 40 40 5 40 40 40 Vụ Chính sách thuế .Bánh bít cốt.Bánh quế và bánh kem xốp .Bánh thánh.Bánh quy không ngọt dùng cho trẻ mọc răng hoặc thay răng ..Loại khác: .Không chứa ca cao .Mã hàng 1905 1905 1905 1905 1905 31 31 31 32 40 10 20 00 00 Mô tả hàng hoá 00 00 00 00 1905 90 1905 90 10 00 1905 1905 1905 1905 1905 90 90 90 90 90 20 30 40 50 60 00 00 00 00 00 1905 90 70 00 1905 90 80 00 1905 90 90 00 xốp (wafers): . bánh đa nem và các sản phẩm tương tự .Bánh ga tô (cakes) .Bánh bột nhào . bánh mì nướng và các loại bánh tượng tự .BỘ TÀI CHÍNH ..Vỏ viên nhộng và sản phẩm tượng tự dùng trong dược phẩm ......

Chú giải phân nhóm.10 được xếp đầu tiên trong nhóm 20. 20.BỘ TÀI CHÍNH . thịt. chưa lên men và chưa pha rượu" để chỉ các loại nước ép có nồng độ rượu không quá 0. để bảo quản hoặc đáp ứng các mục đích khác. Nước ép cà chua có hàm lượng chất khô từ 7% trở lên được xếp vào nhóm 20. Phân nhóm 2005. bột thô và bột mịn của các sản phẩm đã ghi trong Chương 8) đã được chế biến hay bảo quản theo các quy trình khác với quy trình đã ghi trong Chú giải 1(a). quả hạch hoặc các sản phẩm khác của cây Chú giải. Chương này không bao gồm: (a) Các loại rau. quả hoặc quả hạch. (c) Các loại bánh và sản phẩm khác thuộc nhóm 19.05. (b) Các chế phẩm thực phẩm có trên 20% tính theo trọng lượng là xúc xích. cá hoặc động vật giáp xác. được chế biến hoặc bảo quản theo quy trình đã ghi trong Chương 7. chỉ bao gồm những sản phẩm thuộc Chương 7 hay nhóm 11. 1.07.06 (trừ bột.08 không áp dụng cho các loại thạch từ quả.10. phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ. khái niệm "chế phẩm đồng nhất" chỉ các loại chế phẩm của quả. Nhóm 20. 4. Theo mục đích của phân nhóm 2005. Đối với các chế phẩm này không cần quan tâm đến những thành phần có khối lượng nhỏ cho thêm vào làm gia vị.04.02.05. 1.06). tuỳ theo từng trường hợp.04 và 20.09. Các chế phẩm này có thể chứa một khối lượng nhỏ mảnh vụn rau có thể nhìn thấy được. bột nhão từ quả.04) hoặc kẹo sôcôla (nhóm 18. Các nhóm 20. hoặc hỗn hợp của các sản phẩm trên (Chương 16). khái niệm " rau đồng nhất" chỉ các loại chế phẩm từ rau. đã đồng nhất mịn. tiết. 2.Chương 20 Các chế phẩm từ rau. Phân nhóm 2005.8 hoặc 11. đóng gói để bán lẻ.05. khái niệm " các loại nước ép. hoặc (d) Các chế phẩm thực phẩm tổng hợp đồng nhất thuộc nhóm 21.01. các loại quả hạnh bọc đường hoặc các sản phẩm tượng tự chế biến dưới dạng kẹo đường (nhóm 17. quả. 6. Theo mục đích của nhóm 20.5% tính theo thể tích (xem thêm Chú giải (2) của Chương 22). 3. Theo mục đích của phân nhóm 2007.05. Theo mục đích của nhóm 20. trong bao bì với trọng lượng tịnh không quá 250 gam. 5. 2.07 và 20.10 được xếp đầu tiên trong nhóm 20.05 hoặc 11. dùng làm thức ăn cho trẻ em hoặc 85 Vụ Chính sách thuế . động vật thân mềm hay các loại động vật thuỷ sinh không xương sống. dùng làm thức ăn cho trẻ em hoặc để ăn kiêng. đã đồng nhất mịn. khái niệm "thu được từ quá trình đun nấu" có nghĩa là thu được bằng cách xử lý nhiệt ở áp suất không khí hoặc giảm áp suất để làm tăng độ dẻo của một sản phẩm thông qua việc giảm lượng nước hoặc thông qua biện pháp khác.10.

Các chế phẩm này có thể chứa một khối lượng nhỏ mảnh vụn quả có thể nhìn thấy được.Nấm thuộc chi Agaricus 2003 20 00 00 .Cà chua nguyên quả hoặc cà chua dạng miếng: .71.10 được xếp đầu tiên trong nhóm 20.để ăn kiêng.12.07.Dưa chuột và dưa chuột ri 90 ..21. 2004 10 00 00 ... Mã hàng 20.Bột cà chua dạng sệt .Loại khác 20. 2009. . 2009.04 86 31 Vụ Chính sách thuế . 2009.Loại khác: . quả hạch và các phần ăn được khác của cây. 200941.01 2001 2001 2001 2001 Rau. khái niệm "giá trị Brix" có nghĩa là đọc trực tiếp độ Brix từ tỷ trọng kế Brix hoặc của chỉ số khúc xạ được biểu thị theo khái niệm tỷ lệ phần trăm thành phần sucroza đo bằng khúc xạ kế. ở nhiệt độ 20°C hoặc được hiệu chỉnh về 20°C nếu phép đo được tiến hành ở một nhiệt độ khác.06..02 2002 10 2002 10 10 00 2002 2002 2002 2002 Mô tả hàng hoá 10 90 00 90 90 10 00 90 90 00 Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ loại bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic. 10 00 00 . đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic.Nấm cục (nấm củ) 2003 90 00 00 . 2003 10 00 00 . đã chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic.Loại khác Thuế suất (%) 40 39 39 38 38 36 36 20. 3.Loại khác Nấm và nấm cục.61. để bảo quản hoặc đáp ứng các mục đích khác. đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic.BỘ TÀI CHÍNH .Loại khác: 90 10 00 . đã đông lạnh. quả. Theo mục đích của các phân nhóm 2009.03 Rau khác.Hành 90 90 00 .Loại khác .. 2009.Khoai tây 40 40 40 20. trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.31.. Phân nhóm 2007.Nấu chín bằng cách khác trừ hấp bằng hơi hoặc luộc bằng nước . đóng gói để bán lẻ trong bao bì với trọng lượng tịnh không quá 250 gam. Khi áp dụng định nghĩa này không cần quan tâm đến những thành phần có khối lượng nhỏ cho thêm vào làm gia vị.

. trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20..Loại khác .Thực phẩm cho trẻ em 2004 90 90 00 . được bảo quản bằng đường (dạng khô có tẩm đường.. đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất ngọt khác.Khoai tây: ..Đậu hạt (Vigna spp.Đã bóc vỏ ...Mã hàng Mô tả hàng hoá 2004 90 .Bột hình hạt và bột nhão từ quả trừ xoài.Loại khác 20.Loại khác 87 Thuế suất (%) 40 40 40 35 35 38 38 38 38 35 40 37 37 38 38 38 40 40 Vụ Chính sách thuế . .Khoai tây chiên . saccharata) .Măng tre .Ngô ngọt (Zea mays var.. không đông lạnh. mứt từ quả thuộc chi cam quýt.BỘ TÀI CHÍNH ..Loại khác: .Rau khác và hỗn hợp các loại rau: .Măng tây . thu được từ quá trình đun nấu.Loại khác: . nước quả nấu đông (thạch).): .Loại khác . vỏ quả và các phần khác của cây..Đậu Hà lan (Pisum sativum) .Rau đồng nhất .. quả..07 2007 10 00 00 2007 91 00 00 2007 99 2007 99 10 00 2007 99 90 00 Mứt. quả hạch.05 2005 2005 2005 2005 2005 10 20 20 20 40 00 00 10 00 90 00 00 00 2005 2005 2005 2005 2005 51 59 60 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2005 91 00 00 2005 99 00 00 Rau khác đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic.Chế phẩm đồng nhất . .Từ quả thuộc chi cam quýt .Rau khác và hỗn hợp các loại rau: 2004 90 10 00 . ngâm trong nước đường hoặc bọc đường)..06... dứa hoặc dâu tây .Ô liu . 20.. Phaseolus spp.Loại khác 2006 00 00 00 Rau. quả hoặc quả hạch nghiền sệt và quả hoặc quả hạch nghiền cô đặc.

Loại khác ..Đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hoặc rượu .Lạc rang .Đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hoặc rượu .Từ thân cây.. đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất ngọt khác hoặc rượu.BỘ TÀI CHÍNH .Anh đào (Cherries): .Dâu tây: .Lõi cây cọ .Đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hoặc rượu . kể cả hỗn hợp: .Đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hoặc rượu .Loại khác .. đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác.Đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hoặc rượu . quả hạch và các phần khác ăn được của cây. kể cả quả xuân đào: ...Bơ lạc ..Đào.Mã hàng 20.. lạc và hạt khác...19: .Dứa ....Loại khác .Loại khác. đã hoặc chưa pha trộn với nhau: .Lê: ..Đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hoặc rượu .. kể cả dạng hỗn hợp trừ loại thuộc phân nhóm 2009..Loại khác .Loại khác ...Loại khác ....08 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 11 11 11 11 19 19 19 20 30 30 10 00 20 00 90 00 10 00 90 00 00 00 10 00 2008 30 90 00 2008 40 2008 40 10 00 2008 40 90 00 2008 50 2008 50 10 00 2008 50 90 00 2008 60 2008 60 10 00 2008 60 90 00 2008 70 2008 70 10 00 2008 70 90 00 2008 80 2008 80 10 00 2008 80 90 00 2008 91 00 00 2008 92 2008 92 10 00 Mô tả hàng hoá Quả. .Lạc: .Loại khác .Dạng hỗn hợp: ...Hạt điều ...Quả thuộc chi cam quýt: .Quả hạch..Loại khác... rễ cây và các phần ăn được khác 88 Thuế suất (%) 35 35 35 39 35 40 40 40 39 39 40 40 40 40 39 39 39 39 40 36 Vụ Chính sách thuế . chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.Mơ: ..Loại khác .

Loại khác: . đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hoặc rượu .Nước ép từ một loại quả hoặc rau khác: ..Loại khác .Nước táo ép: . đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hoặc rượu .Loại khác ...Với trị giá Brix không quá 20 ...BỘ TÀI CHÍNH .Nước cà chua ép .. chưa lên men và chưa pha rượu.Với trị giá Brix không quá 20 .Loại khác .......Nước ép hỗn hợp 89 Thuế suất (%) 36 36 40 40 40 34 34 32 32 32 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 33 33 33 Vụ Chính sách thuế .Nước ép từ một loại quả thuộc chi cam quýt khác: .Loại khác.Loại khác Nước quả ép (kể cả hèm nho) và nước rau ép.Đông lạnh .Nước dứa ép: .Nước cam ép: ..Từ thân cây.Loại khác .Loại khác. đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất ngọt khác.... với trị giá Brix không quá 20 .Loại khác ..Loại khác ....Vải .Loại khác .09 2009 11 00 00 2009 12 00 00 2009 19 00 00 2009 21 00 00 2009 29 00 00 2009 31 00 00 2009 39 00 00 2009 41 00 00 2009 49 00 00 2009 50 00 00 2009 61 00 00 2009 69 00 00 2009 2009 2009 2009 2009 2009 71 79 80 80 80 90 00 00 00 00 10 00 90 00 00 00 Mô tả hàng hoá của cây .Với trị giá Brix không quá 20 ..Với trị giá Brix không quá 30 ..Nước bưởi ép (kể cả nước quả bưởi chùm) : .. rễ cây và các phần ăn được khác của cây .Mã hàng 2008 92 20 00 2008 2008 2008 2008 2008 92 99 99 99 99 90 00 10 00 20 00 30 00 2008 99 40 00 2008 99 90 00 20..Không đông lạnh. .Loại khác ...Nước nho ép (kể cả hèm nho): .Với trị giá Brix không quá 20 ....Nhãn ..Nước ép quả nho đen .

trừ các sản phẩm ghi trong nhóm 21. khái niệm "chế phẩm thực phẩm tổng hợp đồng nhất" có nghĩa là các loại chế phẩm bao gồm một hỗn hợp đồng nhất mịn của hai hay nhiều thành phần cơ bản như thịt. Các chế phẩm này có thể chứa một lượng nhỏ những mẩu vụn có thể nhìn thấy được của thành phần nói trên.Chương 21 Các chế phẩm ăn được khác Chú giải.03 hay 30.04.07. tinh chất và các chất cô đặc từ cà phê.10. . được đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 250g để bán lẻ. cá hay động vật giáp xác.BỘ TÀI CHÍNH . Các chiết xuất từ các chất thay thế ghi trong Chú giải 1(b) trên đây được xếp vào nhóm 21. (d) Các gia vị hoặc các sản phẩm khác thuộc các nhóm từ 09. hoặc hỗn hợp các sản phẩm trên (thuộc Chương 16). dùng làm thức ăn cho trẻ em hoặc ăn kiêng. cá. 2. rễ rau diếp xoăn rang và các chất khác thay thế cà phê rang. phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ.Chất chiết xuất. Khi ứng dụng định nghĩa này. chè hoặc chè Paragoay. Theo mục đích của nhóm 21. và các chế phẩm có thành phần cơ bản từ các chất chiết xuất. thịt. (e) Các chế phẩm thực phẩm có chứa trên 20% tính theo trọng lượng xúc xích. để bảo quản hoặc cho các mục đích khác. tinh chất và các chất cô đặc từ cà phê. tiết. hoặc (g) Enzim đã pha chế thuộc nhóm 35. 3. Mã hàng 21. các chất chiết xuất. không cần quan tâm đến thành phần những khối lượng nhỏ cho thêm vào để làm gia vị. chè Paragoay và các chế phẩm có thành phần cơ bản là sản phẩm này hoặc có thành phần cơ bản là cà phê. (f) Men được đóng gói như dược phẩm hay các sản phẩm khác thuộc nhóm 30.01). (c) Chè đã pha hương liệu (nhóm 09.04.12.01.04 đến 09. rau hoặc quả. động vật thân mềm hay động vật thuỷ sinh không xương sống khác.01 Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) Chất chiết xuất.03 hoặc 21.04. Chương này không bao gồm: (a) Các loại rau hỗn hợp thuộc nhóm 07. 1. tinh chất hoặc các chất cô đặc 90 Vụ Chính sách thuế . chè.02). (b) Các chất thay thế cà phê rang có chứa cà phê theo tỷ lệ bất kỳ (nhóm 09. tinh chất và các chất cô đặc từ các sản phẩm thay thế đó.

các vi sinh đơn bào khác.Loại khác .02 2102 2102 2102 2102 10 10 10 00 10 90 00 20 00 00 2102 30 00 00 21.Loại khác 91 Thuế suất (%) 46 46 46 46 46 46 18 5 5 5 40 40 40 40 40 40 40 Vụ Chính sách thuế ..Gia vị hỗn hợp và bột canh hỗn hợp.Nước mắm .Nước xốt đậu tương . đồ gia vị hỗn hợp và bột canh hỗn hợp. bột mịn và bột thô từ hạt mù tạt và mù tạt đã chế biến. bột nở đã pha chế.BỘ TÀI CHÍNH . và chất chiết xuất.Loại khác .. tinh chất và các chất cô đặc từ chè hoặc chè Paragoay...Rễ rau diếp xoăn rang và các chất thay thế cà phê rang khác.Nước xốt cà chua nấm và nước xốt cà chua khác . tinh chất và các chất cô đặc: .. . ngừng hoạt động . các vi sinh đơn bào khác.Chất chiết xuất.02). tinh chất hoặc các chất cô đặc này hoặc có thành phần cơ bản từ chè hoặc chè Paragoay: .Loại khác: .Cà phê tan ..Men bánh mì ...Tương ớt .03 2103 10 00 00 2103 20 00 00 2103 30 00 00 2103 90 2103 90 10 00 2103 90 20 00 2103 90 30 00 2103 90 90 00 Mô tả hàng hoá này hoặc có thành phần cơ bản là cà phê: . ngừng hoạt động (nhưng không bao gồm các loại vác xin thuộc nhóm 30. tinh chất và các chất cô đặc từ các sản phẩm trên Men [hoạt động hoặc ỳ (men khô)]. sữa bột và đường ..Các chế phẩm có thành phần cơ bản từ các chất chiết xuất. .Bột mịn và bột thô từ hạt mù tạt và mù tạt đã chế biến .Mã hàng 2101 2101 2101 2101 11 11 10 00 11 90 00 12 00 00 2101 20 2101 20 10 00 2101 20 90 00 2101 30 00 00 21.Men ỳ (bị khử hoạt tính). kể cả bột tôm (belachan) ..Các chế phẩm chè bao gồm cả hỗn hợp chè.Loại khác ..Chất chiết xuất..Men hoạt động (có hoạt tính): .. tinh chất hoặc các chất cô đặc hoặc có thành phần cơ bản từ cà phê .Bột nở đã pha chế Nước xốt và các chế phẩm làm nước xốt.. và các chế phẩm có thành phần cơ bản từ các chất chiết xuất.

Loại sử dụng để sản xuất đồ uống có cồn.. có hoặc không chứa ca cao. ở dạng lỏng ...Chế phẩm dùng làm nguyên liệu thô để chế biến chất cô đặc tổng hợp .Chế phẩm làm từ sâm ....... nước xuýt..Chứa thịt . 21.Chứa thịt ...Kem không sữa .Các chế phẩm men tự phân .Loại khác: .04 2104 10 2104 2104 2104 2104 2104 10 10 20 20 20 10 00 90 00 10 00 90 00 Súp và nước xuýt và chế phẩm để làm súp..Loại khác 2105 00 00 00 Kem lạnh (ice-cream) và sản phẩm ăn được tương tự khác.Loại khác: .Chất cô đặc tổng hợp để pha đơn giản vào nước uống: ..Mã hàng Mô tả hàng hoá 21.....Chế phẩm thực phẩm đồng nhất: . ở dạng lỏng ..Súp và nước xuýt và chế phẩm để làm súp và nước xuýt: . ..Các chế phẩm có chứa cồn dùng để sản xuất đồ uống: .Loại sử dụng để sản xuất đồ uống có cồn.06 2106 2106 2106 2106 2106 2106 10 90 90 90 90 90 00 00 10 20 30 40 00 00 00 00 2106 90 51 00 2106 90 52 00 2106 90 53 00 2106 90 59 00 2106 90 61 00 2106 90 62 00 2106 90 64 00 2106 90 65 00 2106 90 69 00 Các chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.Đậu phụ đã làm khô và đậu phụ dạng thanh .Loại khác .Các chế phẩm không chứa cồn dùng để sản xuất đồ uống: .....BỘ TÀI CHÍNH .Loại sử dụng để sản xuất đồ uống có cồn.....Chất cô đặc tổng hợp để pha đơn giản vào làm nước uống .Chế phẩm dùng làm nguyên liệu thô để chế biến chất cô đặc tổng hợp: ...Si rô đã pha màu hoặc hương liệu . chế phẩm thực phẩm đồng nhất... .Loại khác 92 Thuế suất (%) 40 40 40 40 40 8 27 26 26 15 27 27 20 15 26 26 26 26 15 Vụ Chính sách thuế . ở dạng khác . ở dạng khác .Protein cô đặc và chất protein được làm rắn ..Loại sử dụng để sản xuất đồ uống có cồn....

.Các chất phụ trợ thực phẩm 2106 90 80 00 .Mã hàng Mô tả hàng hoá 2106 90 70 00 ...Sản phẩm dinh dưỡng y tế 2106 90 99 90 ..Các chế phẩm thực phẩm khác dùng cho trẻ em 2106 90 95 00 ....Chế phẩm làm từ sâm 2106 90 93 00 .....Loại khác 93 Thuế suất (%) 10 15 10 20 25 25 25 26 15 15 25 Vụ Chính sách thuế .Các chế phẩm hương liệu 2106 90 99 30 ....Loại khác: 2106 90 99 10 ..Loại khác: 2106 90 91 00 ..Chế phẩm hỗn hợp các vitamin và khoáng chất để tăng cường dinh dưỡng 2106 90 92 00 ....Chế phẩm thực phẩm dùng cho trẻ em thiếu lactase 2106 90 94 00 .Hỗn hợp khác của hoá chất với thực phẩm hoặc các chất khác có giá trị dinh dưỡng... dùng để chế biến thực phẩm ..Các chế phẩm làm ngọt gồm chất tạo ngọt nhân tạo và chất thực phẩm 2106 90 99 20 ...Seri kaya 2106 90 99 .BỘ TÀI CHÍNH ....

Đồ uống có cồn được xếp vào các nhóm thích hợp từ 22.10.01 2201 2201 2201 2201 22. Theo mục đích của Chương này và các Chương 20 và 21.Nước đá và tuyết 90 90 00 . (c) Nước cất hoặc nước khử độ dẫn hay các loại nước khử độ tinh khiết tương tự (nhóm 28.Loại khác: 90 10 00 .01).09.5% tính theo thể tích. 1.BỘ TÀI CHÍNH .06 hoặc nhóm 22. chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hay hương liệu. đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hay hương liệu và đồ uống không chứa cồn khác. 94 Vụ Chính sách thuế .09) được chế biến cho mục đích nấu nướng và không phù hợp để làm đồ uống (thường ở nhóm 21.03).. 2.03 đến 22.04.02 Mô tả hàng hoá Nước.Loại khác Thuế suất (%) 47 40 40 Nước.Nước khoáng và nước có ga 90 . không bao gồm nước quả ép hoặc nước rau ép thuộc nhóm 20. 3.02. kể cả nước khoáng và nước có ga. "nồng độ cồn tính theo thể tích" sẽ được xác định ở nhiệt độ 20o C. (d) Axít axetic đậm đặc có nồng độ axetic trên 10% tính theo trọng lượng (nhóm 29. 1. (e) Dược phẩm thuộc nhóm 30. (b) Nước biển (nhóm 25.Chương 22 Đồ uống.15). hoặc (f) Các chế phẩm nước hoa hoặc chế phẩm vệ sinh (Chương 33).08. khái niệm "đồ uống không chứa cồn" có nghĩa là các loại đồ uống có nồng độ cồn không quá 0.. Theo mục đích của nhóm 22. có mức áp suất vượt từ 3 bars. khái niệm "rượu vang có ga nhẹ" là loại rượu khi bảo quản ở nhiệt độ 20o C trong thùng kín. nước đá và tuyết. Chú giải phân nhóm.53). Theo mục đích của phân nhóm 2204. rượu và giấm Chú giải. Chương này không bao gồm: (a) Các sản phẩm của Chương này (trừ các sản phẩm của nhóm 22. Mã hàng 22.03 hay 30. kể cả nước khoáng tự nhiên hoặc nhân tạo và nước có ga. 10 00 00 .

Hèm nho khác: ..Rượu vang khác.Loại khác 22. kể cả bia ale 22.04 2204 10 00 00 2204 21 2204 21 11 00 2204 21 12 00 2204 21 21 00 2204 21 22 00 2204 29 2204 29 11 00 2204 29 12 00 2204 29 21 00 2204 29 22 00 2204 30 2204 30 10 00 38 38 30 38 38 36 59 59 Rượu vang làm từ nho tươi....Loại khác: ....Nước. hèm nho trừ loại thuộc nhóm 20..Loại khác: .BỘ TÀI CHÍNH .Có nồng độ cồn tính theo thể tích trên 15% .....Rượu vang: .. đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hay hương liệu: . hèm nho đã pha cồn để ngăn ngừa hoặc cản sự lên men của rượu: .Có nồng độ cồn tính theo thể tích không quá 15% .Có nồng độ cồn tính theo thể tích không quá 15% ....Có nồng độ tính theo thể tích trên 15% ..... kể cả nước khoáng và nước có ga.Rượu vang: . . có hương liệu .Sữa đậu nành ..Rượu vang có ga nhẹ .Có nồng độ cồn tính theo thể tích trên 15% . kể cả rượu vang cao độ..Hèm nho đã pha cồn để ngăn ngừa hoặc cản sự lên men của rượu: .Có nồng độ tính theo thể tích không quá 15% ....Đồ uống không có ga dùng ngay được không cần pha loãng .Mã hàng 2202 10 2202 10 10 00 2202 2202 2202 2202 2202 10 90 90 90 90 90 00 10 00 20 00 30 00 2202 90 90 00 Mô tả hàng hoá .Loại trong đồ đựng không quá 2 lít: .Loại khác...Nước khoáng xô đa hoặc nước có ga.Có nồng độ cồn tính theo thể tích không quá 15% 95 Thuế suất (%) 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 Vụ Chính sách thuế ..03 Bia sản xuất từ malt...Loại khác ... 2203 00 10 00 ..Có nồng độ cồn tính theo thể tích trên 15% .Sữa tươi tiệt trùng có hương liệu ...Hèm nho đã pha cồn để ngăn ngừa hoặc cản sự lên men của rượu: ......09.Có nồng độ cồn tính theo thể tích không quá 15% .Bia đen hoặc bia nâu 2203 00 90 00 ..

Vang táo hoặc vang lê .Có nồng độ cồn tính theo thể tích trên 15% 22.Loại trong đồ đựng không quá 2 lít: ..08 2208 20 Rượu Vermouth và rượu vang khác làm từ nho tươi đã pha thêm hương vị từ thảo mộc hoặc chất thơm.Cồn ê-ti-lích và rượu mạnh khác. .Loại khác. chưa chi tiết hay ghi ở nơi khác. rượu mạnh.Shandy . cồn ê-ti-lích và rượu mạnh khác..Loại khác Thuế suất (%) 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 40 20 40 40 Cồn ê-ti-lích chưa biến tính có nồng độ cồn dưới 80% tính theo thể tích. . rượu mùi và đồ uống có rượu khác....07 2207 10 00 00 2207 20 2207 20 11 00 2207 20 19 00 2207 20 90 00 22.Tô đi (toddy) .Cồn ê-ti-lích có nồng độ trên 99% tính theo thể tích .Có nồng độ cồn tính theo thể tích trên 15% Đồ uống đã lên men khác (ví dụ: vang táo. .Loại khác . vang lê. ở mọi nồng độ.05 2205 10 2205 10 10 00 2205 10 20 00 2205 90 2205 90 10 00 2205 90 20 00 22.. hỗn hợp của đồ uống đã lên men và hỗn hợp của đồ uống đã lên men với đồ uống không chứa cồn.Có nồng độ cồn tính theo thể tích trên 15% ..06 2206 2206 2206 2206 2206 00 00 00 00 00 10 20 30 40 90 00 00 00 00 00 22. vang mật ong)..Có nồng độ cồn tính theo thể tích không quá 15% .Loại khác: .Rượu sa kê (rượu gạo) .Rượu mạnh thu được từ cất rượu vang nho hoặc rượu bã nho: 96 Vụ Chính sách thuế . ở mọi nồng độ: .BỘ TÀI CHÍNH ... đã biến tính.Mã hàng Mô tả hàng hoá 2204 30 20 00 .. . đã biến tính.Có nồng độ cồn tính theo thể tích không quá 15% .Cồn ê-ti-lích chưa biến tính có nồng độ cồn tính theo thể tích từ 80% trở lên . kể cả vang mật ong Cồn ê-ti-lích chưa biến tính có nồng độ cồn tính theo thể tích từ 80% trở lên.Cồn ê-ti-lích đã biến tính và rượu mạnh đã methyl hoá: .

Có nồng độ cồn trên 46% tính theo thể tích 2208 70 ...BỘ TÀI CHÍNH .Rượu sam-su y tế có nồng độ cồn trên 40% tính theo thể tích 2208 90 30 00 .Rượu Whisky: 2208 30 10 00 .Có nồng độ cồn trên 46% tính theo thể tích 2208 60 ...Rượu rum và rượu mạnh khác được cất từ mật mía: 2208 40 10 00 .Có nồng độ cồn không quá 46% tính theo thể tích 2208 30 20 00 .Rượu đắng và các loại đồ uống tương tự có nồng độ cồn không quá 57% tính theo thể tích 97 Thuế suất (%) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 Vụ Chính sách thuế ....Rượu Gin và rượu Cối: 2208 50 10 00 .Rượu arrack và rượu dứa có nồng độ cồn không quá 40% tính theo thể tích 2208 90 60 00 .Có nồng độ cồn không quá 46% tính theo thể tích 2208 60 20 00 ...Rượu sam-su khác có nồng độ cồn trên 40% tính theo thể tích 2208 90 50 00 ..Rượu sam-su khác có nồng độ cồn không quá 40% tính theo thể tích 2208 90 40 00 .Rượu sam-su y tế có nồng độ cồn không quá 40% tính theo thể tích 2208 90 20 00 ..Mã hàng Mô tả hàng hoá 2208 20 10 00 ..Rượu Brandy có nồng độ cồn trên 46% tính theo thể tích 2208 20 30 00 .Loại khác..Có nồng độ cồn trên 46% tính theo thể tích 2208 50 .Có nồng độ cồn trên 46% tính theo thể tích 2208 40 .Có nồng độ cồn không quá 46% tính theo thể tích 2208 50 20 00 .Loại khác: 2208 90 10 00 . có nồng độ cồn trên 46% tính theo thể tích 2208 30 .Có nồng độ cồn không quá 46% tính theo thể tích 2208 40 20 00 ..Rượu Vodka: 2208 60 10 00 ..Rượu arrack và rượu dứa có nồng độ cồn trên 40% tính theo thể tích 2208 90 70 00 .Loại khác.Rượu Brandy có nồng độ cồn không quá 46% tính theo thể tích 2208 20 20 00 .. có nồng độ cồn không quá 46% tính theo thể tích 2208 20 40 00 ..Có nồng độ cồn không quá 57% tính theo thể tích 2208 70 20 00 ...Rượu mùi và rượu bổ: 2208 70 10 00 ...Có nồng độ cồn trên 57% tính theo thể tích 2208 90 .

BỘ TÀI CHÍNH .. 20 98 60 Vụ Chính sách thuế .Loại khác 60 2209 00 00 00 Giấm và chất thay thế giấm làm từ axít axetíc.Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) 2208 90 80 00 .Rượu đắng và các loại đồ uống tương tự có nồng độ cồn trên 57% tính theo thể tích 2208 90 90 00 ..

BỘ TÀI CHÍNH . Mã hàng Mô tả hàng hoá Bột mịn.Bột mịn. từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ. 1. chưa được ghi hoặc chi tiết ở nơi khác.Loại khác . từ cá hay động vật giáp xác. Theo mục đích của phân nhóm 2306.02 2302 2302 2302 2302 2302 2302 10 30 40 40 40 50 00 00 00 00 10 00 90 00 00 00 Cám. từ cá hay động vật giáp xác. Nhóm 23. trừ các phế liệu thực vật. tóp mỡ. rây. . động vật thân mềm hay động vật thuỷ sinh không xương sống khác.Từ thóc gạo . bột thô và bột viên. khái niệm " cây cải dầu hoặc hạt cải dầu có hàm lượng axít erucic thấp" có nghĩa là các loại hạt đã được định nghĩa trong Chú giải phân nhóm 1 của Chương 12. 2301 10 00 00 . không thích hợp dùng làm thức ăn cho người. ở dạng bột viên hoặc không ở dạng bột viên. thu được từ quá trình giần. tóp mỡ 2301 20 00 00 . xay xát hoặc chế biến cách khác từ các loại ngũ cốc hay các loại cây họ đậu. Chú giải phân nhóm. thức ăn gia súc đã chế biến Chú giải.Từ ngũ cốc khác: ..09 bao gồm các sản phẩm dùng trong chăn nuôi động vật. từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ. 1.Từ ngô . tấm và phế liệu khác.Chương 23 Phế liệu và phế thải từ ngành công nghiệp thực phẩm. bột thô và bột viên. phế thải thực vật và các sản phẩm phụ từ quá trình chế biến đó. bột thô và bột viên. động vật thân mềm hay động vật thuỷ sinh không xương sống khác Thuế suất (%) 23.Từ lúa mì .. thu được từ quá trình chế biến nguyên liệu gốc thực vật hoặc động vật đến mức các nguyên liệu đó mất hết tính chất cơ bản của nguyên liệu ban đầu.41.01 23.Bột mịn.Từ cây họ đậu 99 5 5 5 5 5 5 5 Vụ Chính sách thuế . sàng.

.Bã và phế thải từ quá trình ủ hoặc chưng cất Thuế suất (%) 5 3 5 3 2304 00 00 00 Khô dầu và phế liệu rắn khác. trừ các loại thuộc nhóm 23.Từ dừa hoặc cùi dừa .Từ mầm ngô . ở dạng bột viên hoặc không ở dạng bột viên.Từ cây cải dầu hoặc hạt cải dầu có hàm lượng axít eruxic thấp .Từ cây cải dầu hoặc hạt cải dầu: .06 2306 10 00 00 2306 20 00 00 2306 30 00 00 2306 41 00 00 2306 2306 2306 2306 2306 2306 49 50 60 90 90 90 00 00 00 00 00 00 20 00 90 00 Khô dầu và phế liệu rắn khác.. thu được từ quá trình chiết xuất mỡ hoặc dầu thực vật. .Từ sắn hoặc cọ sa-go .03 2303 10 2303 10 10 00 2303 10 90 00 2303 20 00 00 2303 30 00 00 Mô tả hàng hoá Phế liệu từ quá trình sản xuất tinh bột và phế liệu tương tự..Từ hạt hướng dương .Loại khác . ..Loại khác . đã hoặc chưa xay hoặc ở dạng bột viên.Từ hạt hoặc nhân hạt cọ . đã hoặc chưa xay hoặc ở dạng bột viên.. ở dạng bột viên hoặc không ở dạng bột viên.Bã ép củ cải đường.Mã hàng 23.Loại khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2307 00 00 00 Bã rượu vang. bã mía và phế thải khác từ quá trình sản xuất đường . 0 2305 00 00 00 Khô dầu và phế liệu rắn khác. bã ép củ cải đường. chưa được chi 5 100 Vụ Chính sách thuế .Từ hạt lanh . thu được từ quá trình chiết xuất dầu đậu tương. phế liệu thực vật và sản phẩm phụ từ thực vật. cặn rượu. 5 2308 00 00 00 Nguyên liệu thực vật và phế thải thực vật.BỘ TÀI CHÍNH .. bã mía và phế thải khác từ quá trình sản xuất đường.04 hoặc 23.Loại khác: . đã hoặc chưa xay hoặc ở dạng bột viên.05.Từ hạt bông . 0 23. loại dùng trong chăn nuôi động vật. thu được từ quá trình chiết xuất dầu lạc.Phế liệu từ quá trình sản xuất tinh bột và phế liệu tương tự: . bã và phế thải từ quá trình ủ hay chưng cất.

Loại dùng cho tôm 90 19 00 .Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) tiết hoặc ghi ở nơi khác..09 2309 2309 2309 2309 2309 2309 2309 2309 2309 2309 2309 Chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật..Chất tổng hợp.Loại khác 90 ... chất bổ trợ hoặc chất phụ gia thức ăn 90 30 00 .Loại khác.Thức ăn hoàn chỉnh: 90 11 00 ..Thức ăn cho chó hoặc mèo.Loại khác 101 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Vụ Chính sách thuế .BỘ TÀI CHÍNH ..Loại dùng cho lợn 90 13 00 .Loại khác: .. có chứa thịt 90 90 00 ...Chứa thịt 10 90 00 .Loại khác 90 20 00 .. đã đóng gói để bán lẻ: 10 10 00 . 10 .. 23.Loại dùng cho gia cầm 90 12 00 ....

. đã sấy bằng không khí nóng .. 1. xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ.Xì gà.Loại Oriental . làm từ lá thuốc lá .Thuốc lá điếu làm từ chất thay thế lá thuốc lá 102 Thuế suất (%) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 15 30 125 140 140 125 140 Vụ Chính sách thuế ....Loại Virginia. chưa sấy bằng không khí nóng .Chương 24 Thuốc lá và nguyên liệu thay thế thuốc lá lá đã chế biến Chú giải.02 2402 10 00 00 2402 2402 2402 2402 2402 20 20 10 00 20 90 00 90 90 10 00 2402 90 20 00 Thuốc lá lá chưa chế biến. Mã hàng 24.Loại Burley .. đã sấy bằng không khí nóng ..Thuốc lá điếu làm từ lá thuốc lá: .Lá thuốc lá chưa tước cọng: . chế biến từ lá thuốc lá hoặc từ các chất thay thế lá thuốc lá.Loại Virginia. làm từ chất thay thế lá thuốc lá .. phế liệu lá thuốc lá.Loại khác Xì gà.Loại Virginia. xì gà xén hai đầu. đã tước cọng một phần hoặc toàn bộ: ... đã sấy bằng không khí nóng . đã sấy bằng không khí nóng .Thuốc lá Bi-đi (Beedies) .Phế liệu lá thuốc lá: .Lá thuốc lá.Loại khác . .. xì gà nhỏ và thuốc lá điếu. chưa sấy bằng không khí nóng .Loại Virginia. xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ.Cọng thuốc lá .Xì gà. chưa sấy bằng không khí nóng .Loại khác.BỘ TÀI CHÍNH ... .Loại khác.. chưa sấy bằng không khí nóng .01 2401 2401 2401 2401 2401 2401 10 10 10 10 10 20 2401 2401 2401 2401 2401 2401 2401 2401 2401 20 20 20 20 20 20 30 30 30 Mô tả hàng hoá 10 20 30 90 00 00 00 00 10 20 30 40 50 90 00 00 00 00 00 00 10 00 90 00 24..Loại khác. Chương này không bao gồm các loại thuốc lá dược phẩm (Chương 30)..Loại khác: .Loại khác.

..Ang Hoon .Thuốc lá lá đã được phối trộn .Nguyên liệu thay thế thuốc lá lá đã chế biến .Thuốc lá không dùng để hút khác.Thuốc lá lá đã chế biến khác để sản xuất thuốc lá điếu: . ..Đã được đóng gói để bán lẻ: ..Loại khác 103 Thuế suất (%) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Vụ Chính sách thuế .Chiết xuất và tinh chất thuốc lá lá .Loại khác: ..BỘ TÀI CHÍNH ..Mã hàng Mô tả hàng hoá 24.03 2403 10 2403 10 11 00 2403 10 19 00 2403 10 21 00 2403 10 29 00 2403 10 90 00 2403 2403 2403 2403 2403 2403 91 99 99 99 99 99 00 00 10 30 40 50 00 00 00 00 2403 99 60 00 2403 99 90 00 Thuốc lá lá đã chế biến và các chất thay thế thuốc lá lá đã chế biến khác.Thuốc lá lá đã được phối trộn .Thuốc lá "thuần nhất" hoặc "hoàn nguyên" ... kể cả thuốc lá lá để nhai hoặc ngậm ..Loại khác ....Loại khác .. thuốc lá "thuần nhất" hoặc thuốc lá "hoàn nguyên"...Loại khác .Loại khác: ....Thuốc lá lá để hút. có hoặc không chứa chất thay thế thuốc lá lá với tỷ lệ bất kỳ: ... chiết xuất và tinh chất thuốc lá.Thuốc lá bột để hít ......

02). ép. Trừ một số trường hợp hoặc Chú giải (4) của Chương này có những yêu cầu khác. lưu huỳnh.04). đất và đá.03). tôi hoặc thu được từ việc trộn lẫn hoặc từ qui trình khác với qui trình đã ghi trong từng nhóm hàng. nhưng không phải là các sản phẩm đã nung. đá trân châu và clorit. đã rây. đá ốp mặt hoặc đá kè đập (nhóm 68. Bất kỳ sản phẩm nào có thể xếp vào nhóm 25. các loại oxit sắt mica tự nhiên. chưa giãn nở.30.21). đã nghiền. bột mịn. tuyển bằng phương pháp tuyển nổi. vôi và xi măng Chú giải. đá bọt biển (đã hoặc 104 Vụ Chính sách thuế . mỹ phẩm hoặc các chế phẩm vệ sinh (Chương 33). nghiền thành bột. các nhóm của Chương này chỉ bao gồm các sản phẩm ở dạng thô hoặc mới chỉ được làm sạch (thậm chí có thể dùng các chất hoá học để khử những tạp chất nhưng không làm thay đổi cơ cấu sản phẩm). hoặc (ij) Phấn vẽ hoặc phấn viết hoặc phấn dùng cho thợ may (nhóm 96. thuộc nhóm 38.01). (b) Chất màu từ đất có chứa từ 70% tính theo trọng lượng trở lên là sắt hoá hợp như Fe2O3 (nhóm 28.BỘ TÀI CHÍNH . đá lợp mái. 1. (d) Nước hoa. Các sản phẩm của Chương này có thể chứa chất chống bụi với điều kiện các phụ gia đó không làm cho sản phẩm đặc biệt phù hợp cho công dụng riêng hơn là công dụng chung. đá lát lề đường hoặc phiến đá lát đường (nhóm 68. Chương này không bao gồm : (a) Lưu huỳnh thăng hoa. chất màu từ đất đã hoặc chưa nung.17 và vào bất kỳ nhóm nào khác của Chương này thì phải được xếp vào nhóm 25.09). 4. (c) Dược phẩm hoặc các sản phẩm khác thuộc Chương 30.24. có thể kể đến: đá vecmiculit. mỗi tinh thể nặng từ 2.5g trở lên bằng natri clorua hay oxit magiê.02 hoặc 71.02). các bộ phận quang học làm từ natri clorua hay oxit magiê (nhóm 90. lưu huỳnh kết tủa hoặc lưu huỳnh dạng keo (nhóm 28.01). thạch cao. 3. sàng.PHẦN V KHOÁNG SẢN Chương 25 Muối. (h) Phấn chơi bi-a (nhóm 95. (g) Tinh thể cấy (trừ các bộ phận quang học). (e) Đá lát. Trong số những mặt hàng khác nhau được xếp vào nhóm 25. đá khối để khảm tranh hoặc các loại tương tự (nhóm 68. hoặc pha trộn với nhau.03). 2.17. (f) Đá quý hoặc đá bán quý (nhóm 71. tách bằng từ hay các qui trình cơ hoặc lý khác (trừ sự kết tinh).

Loại khác: . trừ lưu huỳnh thăng hoa. 0 2503 00 00 00 Lưu huỳnh các loại.Muối ăn .Nước biển . trừ cát chứa kim loại thuộc Chương 26.chưa làm thành dạng viên đánh bóng).. mảnh vỡ của đồ gốm. ở dạng phiến. bằng cưa 105 Vụ Chính sách thuế .. strontianit (đã hoặc chưa nung). hạt huyền. đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt.Loại khác: .06 5 5 Thạch anh (trừ cát tự nhiên). 2504 10 00 00 .Loại khác Thuế suất (%) 30 30 10 15 30 10 15 15 30 15 2502 00 00 00 Pirít sắt chưa nung..Đóng gói với trọng lượng tịnh dưới 45 kg: .. hổ phách.Cát oxit silic và cát thạch anh 2505 90 00 00 .Muối mỏ chưa chế biến . Mã hàng Mô tả hàng hoá 25.Muối mỏ chưa chế biến ..Muối có chứa ít nhất 94. thanh.. quartzite.... trừ oxit stronti.Loại khác .Muối mỏ chưa chế biến .Muối tinh khiết .04 Graphít tự nhiên... lưu huỳnh kết tủa và lưu huỳnh dạng keo.Loại khác 5 5 25. đã hoặc chưa nhuộm màu. . nước biển.BỘ TÀI CHÍNH .Loại khác 25.. có hoặc không ở dạng dung dịch nước hoặc có chứa chất chống đóng bánh hoặc chất làm tăng độ chẩy. gạch hoặc bê tông.01 2501 00 10 00 2501 2501 2501 2501 2501 2501 2501 2501 2501 2501 2501 2501 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 41 41 41 49 49 49 49 50 90 90 90 10 20 90 10 20 90 00 10 90 Muối (kể cả muối ăn và muối đã bị làm biến tính) và natri clorua tinh khiết.. đá bọt biển kết tụ và hổ phách kết tụ.Loại khác .. 2505 10 00 00 ..05 Các loại cát tự nhiên. que hoặc các dạng tương tự.Muối tinh khiết . chưa gia công sau khi đúc.Ở dạng bột hay dạng mảnh 2504 90 00 00 . 0 25.47% natri clorua tính trên trọng lượng khô: ..

08 2508 2508 2508 2508 2508 2508 10 30 40 50 60 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Đất sét khác (không kể đất sét trương nở thuộc nhóm 68.Đất sét chịu lửa . 2511 10 00 00 . đất chịu lửa (chamotte) hay đất dinas.Loại khác Bari sulfat tự nhiên (barytes).. canxi phosphat nhôm tự nhiên và đá phấn có chứa phosphat.11 2512 00 00 00 Bột hóa thạch silic (ví dụ. đã hoặc chưa nung.Apatít (apatite) . bari carbonat tự nhiên (witherite)... trừ bari oxit thuộc nhóm 28.Lân tự nhiên phản ứng mạnh .Apatít (apatite) ..Bentonit . 25. mullite.Mullit . đã hoặc chưa nung.Loại khác: .10 Thuế suất (%) Canxi phosphat tự nhiên..Mã hàng Mô tả hàng hoá hoặc cách khác. tripolit và diatomit) và đất silic tương tự.Chưa nghiền: .Đất sét khác .Loại khác: . thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông). 2506 10 00 00 .Bari sulfat tự nhiên (barytes) 2511 20 00 00 .Đã nghiền: .. andalusite.16. kyanite và silimanite.. đã hoặc chưa nung. . đã hoặc chưa nung.Lân tự nhiên phản ứng mạnh .Loại khác .Đá quartzit 2507 00 00 00 Cao lanh và đất sét cao lanh khác. đất tảo cát.Thạch anh 2506 20 00 00 ..Đất chịu lửa hay đất dinas 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 10 00 90 90 10 90 90 10 00 90 90 10 90 90 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2509 00 00 00 Đá phấn.Andaluzit. 25. ..Bari carbonat tự nhiên (witherite) 3 0 3 3 0 3 25.06). có trọng lượng riêng không quá 1...BỘ TÀI CHÍNH .. 106 3 3 3 Vụ Chính sách thuế . kyanit và sillimanit .

bằng cưa hoặc cách khác. thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông).Dạng tấm . thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông): . thạch cao tuyết hoa. thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông). . . ecaussine và đá vôi khác làm tượng đài hoặc đá xây dựng có trọng lượng riêng từ 2.Granit: . đã hoặc chưa đẽo thô hay mới chỉ cắt bằng cưa hoặc cách khác.Ecôtxin và đá vôi khác để làm tượng đài hoặc đá xây dựng...15 2515 11 00 00 2515 12 2515 12 10 00 2515 12 20 00 2515 20 00 00 25. 25. corundum tự nhiên..Mới chỉ cắt.Đá cát kết . corundum tự nhiên.. bằng cưa hay cách khác.Dạng tấm .5 trở lên. đá nhám.. đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt. đã hoặc chưa đẽo thô hay mới chỉ cắt... garnet tự nhiên và đá mài tự nhiên khác. thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông).BỘ TÀI CHÍNH ..Đá cẩm thạch và travertine: . bazan.13 2514 00 00 00 Đá phiến. travectine.Đá bọt 2513 20 00 00 .Thô hoặc đã đẽo thô .Dạng khối .. thạch cao tuyết hoa Đá granit. thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông): .Đá nhám..16 2516 11 00 00 2516 12 2516 2516 2516 2516 12 12 20 90 10 20 00 00 00 00 00 00 Đá cẩm thạch.. bằng cưa hoặc cách khác. dạ minh châu (garnet) tự nhiên và đá mài tự nhiên khác Thuế suất (%) 25..Đá làm tượng đài hoặc đá xây dựng khác 107 3 3 3 3 3 3 3 10 10 10 3 3 Vụ Chính sách thuế . đá cát kết (sa thạch) và đá khác để làm tượng đài hay đá xây dựng.Mới chỉ cắt.Dạng khối . bằng cưa hoặc cách khác. đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt. pophia.Thô hoặc đã đẽo thô .Mã hàng Mô tả hàng hoá Đá bọt. 2513 10 00 00 .

2519 10 00 00 .Đolomit đã nung hoặc nung kết 2518 30 00 00 . có hoặc không thêm một lượng 108 Vụ Chính sách thuế .Từ đá khác 3 3 Đolomit. 2518 10 00 00 .Đolomit chưa nung hoặc nung kết 2518 20 00 00 . đá đã vỡ hoặc nghiền.BỘ TÀI CHÍNH . hỗn hợp đolomit dạng nén. đá cuội nhỏ và đá flin. sỏi. plaster (từ thạch cao nung hay canxi sulfat đã nung).Đá cuội.16. để rải đường bộ hay đường sắt hoặc đá balat khác.. đã hoặc chưa nung hoặc nung kết. để rải đường bộ hay đường sắt hoặc đá balat khác. tinh khiết hoặc không.16.Mã hàng 25. đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt. magiê ô xít khác. đá dăm vảy. có hoặc không thêm một lượng nhỏ ô xít khác trước khi thiêu kết. đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt: . xỉ từ công nghiệp luyện kim hay phế liệu công nghiệp tương tự.Loại khác 25. sỏi.Đá dăm trộn nhựa đường .Hỗn hợp đolomit dạng nén 3 3 3 2517 10 00 00 2517 20 00 00 2517 30 00 00 2517 41 00 00 2517 49 00 00 3 3 3 25. làm từ các loại đá thuộc nhóm 25.. .20 3 3 Thạch cao.18 25.19 Magiê carbonat tự nhiên (magiezit). xỉ từ công nghiệp luyện kim hoặc phế liệu công nghiệp tương tự. anhydrit.10 . đá ở dạng viên. đá cuội nhỏ và đá flin (đá lửa tự nhiên). có hoặc không kèm theo các vật liệu trong phần đầu của nhóm này. mảnh và bột. thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông).Từ đá cẩm thạch . chủ yếu để làm cốt bê tông. magiê ôxít nung trơ (thiêu kết).17 Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) Đá cuội.Đá ở dạng viên. mảnh và bột. đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt. kể cả đolomit đã đẽo thô hay mới chỉ cắt bằng cưa hoặc các cách khác.15 hoặc 25. làm từ các loại đá thuộc nhóm 25.Magie carbonat tự nhiên 2519 90 00 00 . đã hoặc chưa qua xử lý nhiệt . đá dăm trộn nhựa đường. đá đã vỡ hoặc nghiền. có hoặc không kết hợp với các vật liệu trong phần đầu của phân nhóm 2517.Đá dăm vảy.15 hoặc 25. đã hoặc chưa nhuộm màu. magiê ôxít nấu chảy. chủ yếu để làm cốt bê tông.

.Plaster: 20 10 00 ..Xi măng màu . 2522 10 00 00 .25.. thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông).Loại khác: . 2524 10 00 00 .Để sản xuất xi măng trắng .Loại khác 5 5 25..Xi măng chịu nước khác 5 5 5 10 10 38 38 38 38 38 25.Loại khác 2521 00 00 00 Chất gây chảy gốc đá vôi. trừ oxit canxi và hydroxit canxi thuộc nhóm 28.Dùng trong nha khoa 20 90 00 .Loại khác . Vôi sống.26 Quặng steatit tự nhiên.Mã hàng 2520 2520 2520 2520 Mô tả hàng hoá nhỏ chất xúc tác hay chất ức chế.Crocidolit 2524 90 00 00 ..Vôi chịu nước Thuế suất (%) 0 3 3 10 25.Bột mi ca . xi măng super sulfat và xi măng chịu nước (xi măng thuỷ lực) tương tự.24 Amiăng (Asbestos).Mi ca thô và mi ca đã tách thành tấm hay lớp .Phế liệu mi ca 3 5 3 25.Xi măng nhôm . xi măng xỉ (xốp). đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt bằng cưa hay các cách khác..Vôi tôi 2522 30 00 00 . kể cả mi ca tách lớp. vôi tôi và vôi chịu nước..Clanhke xi măng: . phế liệu mi ca. .Vôi sống 2522 20 00 00 .Xi măng Portland: .BỘ TÀI CHÍNH . .25 2525 10 00 00 2525 20 00 00 2525 30 00 00 Mi ca.Thạch cao.Xi măng trắng.. anhydrit 20 .22 25. 109 Vụ Chính sách thuế .Loại khác . đã hoặc chưa pha màu hoặc ở dạng clanhke. 10 00 00 .. xi măng nhôm.23 2523 10 2523 10 10 00 2523 10 90 00 2523 2523 2523 2523 2523 2523 21 29 29 29 30 90 00 00 10 90 00 00 00 00 00 00 Xi măng Portland. dùng để sản xuất vôi hay xi măng.. đá vôi và đá có chứa canxi khác. đã hoặc chưa pha màu nhân tạo . talc.

axit boric tự nhiên chứa không quá 85% H3BO3 tính theo trọng lượng khô.Epsomit .Quặng borat natri tự nhiên và tinh quặng borat natri tự nhiên (đã hoặc chưa nung) 2528 90 00 00 ..Loại khác Quặng borat tự nhiên và tinh quặng borat (đã hoặc chưa nung). lơxit (leucite).29 2529 10 00 00 2529 21 00 00 2529 22 00 00 2529 30 00 00 25. nepheline và nepheline syenite.. . chưa giãn nở .. epsomit (magie sulfat tự nhiên): . 2528 10 00 00 .BỘ TÀI CHÍNH ..28 25. nhưng không kể borat tách từ nước biển tự nhiên. chưa làm thành bột 20 .30 2530 10 00 00 2530 2530 2530 2530 20 20 10 00 20 20 00 90 00 00 Felspar. .Vermiculit (chất khoáng bón cây).Lơxit.Kiezerit ..Có chứa canxi florua không quá 97% tính theo trọng lượng .Loại khác Thuế suất (%) 3 0 3 25. fluorit (fluorspar). nepheline và nepheline syenite Các chất khoáng chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.Có chứa canxi florua trên 97% tính theo trọng lượng .Kiezerit.Bột talc 20 90 00 ..Loại khác 110 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 Vụ Chính sách thuế . đá trân châu và clorit.Felspar .Fluorit (fluorspar): .Mã hàng 2526 2526 2526 2526 Mô tả hàng hoá 10 00 00 .Chưa nghiền.Đã nghiền hoặc làm thành bột: 20 10 00 .

19). hợp chất chì và ôxit sắt. và (b) Xỉ.21). được phân loại vào phân nhóm 2620. Tuy nhiên. 111 Vụ Chính sách thuế . Chương này không bao gồm: (a) Xỉ hay các phế liệu công nghiệp tương tự đã được gia công như đá dăm nện để làm đường (thuộc nhóm 25. 2. là loại dùng để tách arsen hoặc kim loại hoặc dùng để sản xuất các hợp chất hoá học của chúng. Xỉ. tro và cặn chứa arsen. hoặc (g) Đồng.10). chứa chủ yếu là các loại dầu này (nhóm 27. Theo mục đích của phân nhóm 2620. tali hoặc các hỗn hợp của chúng. Theo mục đích của các nhóm từ 26. 1. tro và cặn chứa arsen. trừ tro và cặn từ quá trình đốt rác thải của đô thị (nhóm 26. ngay cả khi các quặng này không dùng để luyện kim.Chương 26 Quặng.06). thuộc loại dùng để tách arsen hoặc những kim loại trên hoặc dùng để sản xuất các hợp chất hoá học của chúng. và bao gồm chủ yếu là chì.44 hoặc các kim loại thuộc Phần XIV hoặc XV.60. xỉ và tro Chú giải. chì tetraethyl). 1. niken hay coban sten sản xuất bằng quy trình nấu chảy (Phần XV). tro và cặn dùng trong công nghiệp tách kim loại hay dùng để sản xuất các hợp kim hoá học. thuỷ ngân.17 không bao gồm các loại khoáng đã qua các quy trình không thông thường đối với ngành công nghiệp luyện kim. (f) Phế liệu hoặc mảnh vụn của kim loại quý hay kim loại dát phủ kim loại quý. phế liệu hoặc phế thải khác chứa kim loại quý hoặc hỗn hợp kim loại quý. (c) Cặn từ thùng chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ.20 chỉ áp dụng đối với: (a) Xỉ. " cặn của xăng pha chì và cặn của hợp chất chì chống kích nổ " nghĩa là cặn thu được từ các thùng chứa xăng pha chì và các hợp chất chì chống kích nổ (ví dụ. có chứa hay không chứa kim loại. các nhóm từ 26.21. (e) Sợi xỉ.17. thuật ngữ "quặng" dùng để chỉ các loại quặng khoáng dùng trong công nghiệp luyện kim để tách thuỷ ngân và kim loại thuộc nhóm 28. (b) Magie carbonat tự nhiên (magnesite) đã hoặc chưa nung (nhóm 25. (d) Xỉ bazơ thuộc Chương 31. 2.01 đến 26. Nhóm 26.BỘ TÀI CHÍNH .01 đến 26.17).12). sợi silicat hoặc các loại sợi khoáng tương tự (nhóm 68. thuộc loại sử dụng chủ yếu cho việc thu hồi kim loại quý (nhóm 71. 3. Chú giải phân nhóm.

0 2610 00 00 00 Quặng crôm và tinh quặng crôm. trừ pirit sắt đã nung: 2601 11 00 00 . 0 2603 00 00 00 Quặng đồng và tinh quặng đồng. 2612 10 00 00 .BỘ TÀI CHÍNH . 0 2606 00 00 00 Quặng nhôm và tinh quặng nhôm. tính theo trọng lượng khô. 0 2604 00 00 00 Quặng niken và tinh quặng niken. 2613 10 00 00 .12 Quặng uran hoặc thori và tinh quặng uran hoặc tinh quặng thori. 0 2605 00 00 00 Quặng coban và tinh quặng coban. kể cả quặng mangan chứa sắt và tinh quặng mangan chứa sắt với hàm lượng mangan từ 20% trở lên. 0 2609 00 00 00 Quặng thiếc và tinh quặng thiếc.Quặng inmenit và tinh quặng inmenit 0 112 Vụ Chính sách thuế . 0 26. 2614 00 10 00 ..Mã hàng Mô tả hàng hoá Quặng sắt và tinh quặng sắt. .14 Quặng titan và tinh quặng titan.Quặng sắt và tinh quặng sắt. 0 2607 00 00 00 Quặng chì và tinh quặng chì. kể cả pirit sắt đã nung.Pirit sắt đã nung Thuế suất (%) 26. 0 2608 00 00 00 Quặng kẽm và tinh quặng kẽm.Quặng thori và tinh quặng thori 0 0 26.01 0 0 0 2602 00 00 00 Quặng mangan và tinh quặng mangan. 0 2611 00 00 00 Quặng vonfram và tinh quặng vonfram.Đã nung 2613 90 00 00 .Chưa nung kết 2601 12 00 00 .13 Quặng molipden và tinh quặng molipden.Đã nung kết 2601 20 00 00 .Loại khác 0 0 26.Quặng uran và tinh quặng uran 2612 20 00 00 ..

.20 2620 11 00 00 2620 19 00 00 2620 21 00 00 2620 2620 2620 2620 29 30 40 60 00 00 00 00 00 00 00 00 2620 91 00 00 2620 99 00 00 Xỉ..Loại khác . berily.Kẽm tạp chất cứng (sten tráng kẽm) .Loại khác: .Chứa chủ yếu là đồng .. crom hoặc các hỗn hợp của chúng .Loại khác 113 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Vụ Chính sách thuế .Loại khác 26.Loại khác 0 0 26. 2615 10 00 00 .Quặng antimon và tinh quặng antimon 2617 90 00 00 .Chứa chủ yếu là kẽm: .Loại khác Quặng kim loại quý và tinh quặng kim loại quý.17 0 0 2618 00 00 00 Xỉ hạt nhỏ (xỉ cát) từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép.Loại khác .Chứa antimon. 10 2619 00 00 00 Xỉ.16 Các quặng khác và tinh quặng của các quặng đó. 2617 10 00 00 .Quặng zircon và tinh quặng zircon 2615 90 00 00 .Chứa chủ yếu là nhôm . vanadi hay zircon và tinh quặng của các loại quặng đó. cađimi. tali hoặc hỗn hợp của chúng. địa xỉ (trừ xỉ hạt).Cặn của xăng pha chì và cặn của hợp chất chì chống kích nổ ..Mã hàng Mô tả hàng hoá 2614 00 90 00 . thuỷ ngân. là loại dùng để tách asen hoặc những kim loại trên hoặc dùng để sản xuất các hợp chất hoá học của chúng .. kim loại hoặc các hợp chất của chúng. tro và cặn (trừ tro và cặn thu được từ quá trình sản xuất sắt hoặc thép).Chứa chủ yếu là chì: ..15 Quặng niobi.Quặng bạc và tinh quặng bạc 2616 90 00 00 .Chứa asen. tantali. có chứa arsen.BỘ TÀI CHÍNH . vụn xỉ và các phế thải khác từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép. 2616 10 00 00 .Loại khác Thuế suất (%) 0 0 0 26. 10 26..

Loại khác Thuế suất (%) 26.Mã hàng Mô tả hàng hoá Xỉ và tro khác.Tro và cặn từ quá trình đốt rác thải đô thị 2621 90 00 00 . 2621 10 00 00 .21 114 10 10 Vụ Chính sách thuế . kể cả tro tảo biển (tảo bẹ). tro và cặn từ quá trình đốt rác thải đô thị.BỘ TÀI CHÍNH .

không có khoáng chất) không vượt quá 14%.04. 2707. Theo mục đích của phân nhóm 2710. thu được bằng phương pháp bất kỳ. 3. các loại sáp khoáng chất Chú giải.11. dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng.Chương 27 Nhiên liệu khoáng. Chương này không bao gồm: (a) Các hợp chất hữu cơ đã được xác định riêng về mặt hoá học.11. 115 Vụ Chính sách thuế .BỘ TÀI CHÍNH .03 hoặc 30. và (c) Các loại dầu này ở dạng nhũ tương trong nước hoặc hoà lẫn với nước. (b) Dược phẩm thuộc nhóm 30. Bao gồm: (a) Các loại dầu không còn dùng được như là sản phẩm ban đầu (ví dụ.12. toluen. từ rửa bể chứa dầu. không có khoáng chất). "than antraxit" có nghĩa là loại than có giới hạn chất dễ bay hơi (trong điều kiện khô. 2. sau khi sử dụng phương pháp chưng cất giảm áp suất sẽ chuyển đổi sang 1. xylen hoặc naphthalen. khái niệm này không bao gồm các polyolefin tổng hợp lỏng. Theo mục đích của phân nhóm 2701.833 kcal/kg trở lên (trong điều kiện ẩm. 4. 2. trừ metan và propan nguyên chất đã được phân loại ở nhóm 27. Chú giải phân nhóm. Theo mục đích của nhóm 27. khái niệm "dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ khoáng bitum" không chỉ bao gồm dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và dầu thu được từ khoáng bitum mà còn bao gồm các loại dầu tương tự. "than bitum" là loại than có giới hạn chất dễ bay hơi (trong điều kiện khô. "dầu nhẹ và các chế phẩm" là các loại dầu có thể tích thành phần cất từ 90% trở lên (kể cả hao hụt) ở nhiệt độ 210o C (theo phương pháp ASTM D 86). Theo mục đích của phân nhóm 2701. hoá chất) dùng để sản xuất các sản phẩm gốc.01. hoặc (c) Hỗn hợp hydro carbon chưa no thuộc nhóm 33. loại dưới 60% thể tích chưng cất ở 300o C. dầu bôi trơn đã sử dụng.10.013 millibars (Chương 39) 3. Trong nhóm 27.20. 2707.30 và 2707. Tuy nhiên. 1. các chất chứa bi tum. "xylen" và "naphthalen" chỉ áp dụng cho các sản phẩm chứa hơn 50% tính theo trọng lượng tương ứng là benzen. không có khoáng chất) trên 14% và giới hạn nhiệt lượng từ 5. với điều kiện trọng lượng cấu tử không thơm cao hơn cấu tử thơm.10.05. "toluen".02 hoặc 38. cũng như loại dầu khác chủ yếu chứa hỗn hợp hydrô cácbon chưa no. có hoặc không có nước. (b) Dầu cặn từ bể chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ.40 khái niệm "benzen".11. "dầu thải" có nghĩa là các chất thải chứa chủ yếu là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu chế từ khoáng bitum (theo mô tả Chú giải 2 của Chương này). hoặc từ dầu cắt để chạy máy. như dầu thu hồi từ dầu tràn. 1. dầu thuỷ lực đã sử dụng và dầu biến thế đã sử dụng). chứa chủ yếu là dầu này và nồng độ chất phụ gia cao (ví dụ. Theo mục đích của các phân nhóm 2707.10. 33.

và các loại hắc ín khoáng chất khác...01 2701 2701 2701 2701 2701 2701 11 12 12 12 19 20 00 00 10 90 00 00 00 00 00 00 Than đá.Than bùn. kể cả hắc ín tái chế. nhưng chưa đóng bánh 2702 20 00 00 .03 Than cốc và than nửa cốc (luyện từ than đá). khí máy phát và các loại khí tương tự.Than non. đã hoặc chưa ép thành kiện. 2702 10 00 00 . đã hoặc chưa nghiền thành bột. .Than antraxit . đã hoặc chưa đóng bánh. 2703 00 10 00 .Than cốc và than nửa cốc luyện từ than đá 2704 00 20 00 ..Than để luyện cốc . than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá. than bánh.Than đá loại khác .Than bùn đã đóng bánh 5 5 27. 2704 00 10 00 . đã hoặc chưa khử nước hay chưng cất từng phần.BỘ TÀI CHÍNH .Mã hàng Mô tả hàng hoá 27. muội bình chưng than đá.Than đá...Muội bình chưng than đá 5 5 27..Loại khác ..04 0 5 5 2705 00 00 00 Khí than đá. than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá Than non. than non hoặc than bùn.Than cốc và than nửa cốc luyện từ than non hay than bùn 2704 00 30 00 .02 Than bùn (kể cả bùn rác). trừ các loại khí dầu mỏ và khí hydrocarbon khác.Than bánh.Than non đã đóng bánh Thuế suất (%) 5 0 5 5 5 27.Than bi tum: . nhưng chưa đóng bánh: . 0 2706 00 00 00 Hắc ín chưng cất từ than đá. đã hoặc chưa đóng bánh. đã hoặc chưa nghiền thành bột. nhưng chưa đóng bánh 2703 00 20 00 . đã hoặc chưa đóng bánh. trừ than huyền. than non hoặc than bùn. khí than ướt. 0 116 Vụ Chính sách thuế .

10 15 0 15 Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi tum.Loại khác: .Naphthalen .BỘ TÀI CHÍNH . có chứa từ 70% khối lượng trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi tum này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó..Nhựa chưng (hắc ín) 2708 20 00 00 .Mã hàng Mô tả hàng hoá 27. trừ dầu thô.Các hỗn hợp hydrocarbon thơm khác có thành phần cất từ 65% thể tích trở lên (kể cả hao hụt) được cất ở nhiệt độ 250oC theo phương pháp ASTM D 86 .Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. .Xylen .Loại khác: ...Loại khác Nhựa chưng (hắc ín) và than cốc nhựa chưng.Condensate 2709 00 90 00 .. các sản phẩm tương tự có khối lượng cấu tử thơm lớn hơn cấu tử không thơm. các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác có chứa từ 70% khối lượng trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi tum. thu được từ hắc ín than đá hoặc hắc ín khoáng chất khác.08 Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi tum.Benzen .Nguyên liệu để sản xuất than đen . ở dạng thô. .Than cốc nhựa chưng Thuế suất (%) 1 1 1 1 1 1 1 1 27. 2709 00 10 00 .09 27..Dầu creosote . dầu thải. 2708 10 00 00 . những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó.Loại khác 0 0 27.07 2707 2707 2707 2707 2707 10 20 30 40 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2707 2707 2707 2707 91 00 00 99 99 20 00 99 90 00 Dầu và các sản phẩm khác từ chưng cất hắc ín than đá ở nhiệt độ cao.. trừ dầu thải: 117 Vụ Chính sách thuế .Toluen .Dầu thô 2709 00 20 00 .

.Loại khác: . loại thông dụng ......Nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho hàng không (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy từ 23oC trở lên ....Loại khác...........Nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho hàng không (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy dưới 23oC .Dung môi có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới 1% .Không pha chì..Có pha chì..Dung môi khác .. reformate và các chế phẩm khác để pha chế xăng .....Dầu trung (có khoảng sôi trung bình) và các chế phẩm: ..Dầu thô đã tách phần nhẹ ..Mỡ bôi trơn .Xăng máy bay ...Loại khác 118 Thuế suất (%) * * * * * * * * * * * * * 0 0 0 15 5 5 5 5 10 5 3 5 0 0 0 5 Vụ Chính sách thuế ...Có pha chì. loại cao cấp .Dầu bôi trơn khác ........Loại khác.....Dầu nhiên liệu: ...Loại khác .. loại cao cấp ..Nguyên liệu để sản xuất than đen ....BỘ TÀI CHÍNH .Dầu và mỡ bôi trơn: .Không pha chì....Dầu bôi trơn cho động cơ máy bay ...Kerosene ..Nhiên liệu diesel khác ........Naphtha..Dung môi trắng (white spirit) .Dầu dùng trong bộ hãm thuỷ lực (dầu phanh) ...Loại khác ..Xăng động cơ: ......Nhiên liệu đốt khác ... không pha chì ....Nhiên liệu diesel dùng cho động cơ tốc độ cao ..Mã hàng Mô tả hàng hoá 2710 11 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 2710 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 13 14 15 16 20 30 40 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2710 11 60 00 2710 11 70 00 2710 11 90 00 2710 19 2710 19 13 00 2710 19 14 00 2710 2710 2710 2710 19 19 19 19 16 19 20 30 00 00 00 00 2710 2710 2710 2710 2710 2710 19 19 19 19 19 19 41 42 43 44 50 60 00 00 00 00 00 00 2710 2710 2710 2710 19 19 19 19 71 72 79 90 00 00 00 00 ..Dầu biến thế và dầu dùng cho bộ phận ngắt mạch ... có pha chì .Dầu nhẹ và các chế phẩm: ...... loại thông dụng .Dầu khoáng sản xuất dầu bôi trơn .Tetrapropylene ..

.Etylen .. butylen và butadien: . sáp than bùn... sáp than cám. ... sáp parafin. bi tum dầu mỏ và các cặn khác từ dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc từ các loại dầu chế biến từ các khoáng bi tum.Loại khác: ...Propan .Loại khác .Butan ..Etylen.75% tính theo trọng lượng ..Chưa nung .Loại khác .Vazơlin (Petroleum jelly) . đã hoặc chưa nhuộm màu.Đã nung .Chứa biphenyl đã polyclo hóa (PCBs).Mã hàng Mô tả hàng hoá .Bi tum dầu mỏ .Khí thiên nhiên .11 2711 2711 2711 2711 2711 2711 2711 11 12 13 14 14 14 19 00 00 00 00 00 00 10 00 90 00 00 00 2711 21 00 00 2711 29 00 00 27.Dạng hóa lỏng: .Sáp parafin .13 2713 2713 2713 2713 11 12 20 90 00 00 00 00 00 00 00 00 Khí dầu mỏ và các loại khí hydrocarbon khác..Loại khác Cốc dầu mỏ. propylen....Dạng khí: ..Cặn khác từ dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc từ các loại dầu thu được từ các khoáng bi tum 119 Thuế suất (%) 20 20 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 Vụ Chính sách thuế . sáp than non. sáp dầu lửa vi tinh thể.Khí thiên nhiên .Sáp parafin có hàm lượng dầu dưới 0.Loại khác 27.. terphenyl đã polyclo hóa (PCTs) hoặc biphenyl đã polybrom hóa (PBBs) 2710 99 00 00 . . sáp khoáng khác và sản phẩm tương tự thu được từ qui trình tổng hợp hay qui trình khác.. ozokerite.12 2712 10 00 00 2712 20 00 00 2712 90 2712 90 10 00 2712 90 90 00 27.Cốc dầu mỏ: .Dầu thải: 2710 91 00 00 .BỘ TÀI CHÍNH .Loại khác Vazơlin (Petroleum jelly)..

asphaltite và đá chứa asphalt.14 1 1 2715 00 00 00 Hỗn hợp chứa bi tum có thành phần chính là asphalt tự nhiên. cut-backs). đá phiến sét dầu hoặc đá phiến sét bi tum và cát hắc ín. bi tum dầu mỏ. 1 2716 00 00 00 Năng lượng điện. hắc ín khoáng chất hoặc nhựa hắc ín khoáng chất (ví dụ. matít có chứa bi tum. 1 120 Vụ Chính sách thuế .Mã hàng Mô tả hàng hoá Bi tum và asphalt.BỘ TÀI CHÍNH .Đá phiến sét dầu hoặc đá phiến sét bi tum và cát hắc ín 2714 90 00 00 .Loại khác Thuế suất (%) 27. 2714 10 00 00 . ở dạng tự nhiên. bi tum tự nhiên.

46 hoặc 28. 1. trong đó một vài hay tất cả các phần cấu thành của các mặt hàng đó nằm trong Phần này và chúng được trộn với nhau để tạo ra một sản phẩm của Phần VI hay VII. (B) Theo Chú giải mục (A) trên. các nguyên tố phóng xạ hoặc các chất đồng vị Chú giải.06. Theo Chú giải 1 ở trên. 33.07 hoặc 38. 33. Các mặt hàng đóng gói thành bộ gồm từ hai hoặc nhiều phần cấu thành riêng biệt. 33. các hợp chất vô cơ hay hữu cơ của kim loại quý. phải được xếp vào nhóm phù hợp với sản phẩm đó. 30. 33. và (c) Có thể nhận biết là chúng nhằm bổ sung cho nhau. (b) Được trình bày đi kèm cùng với nhau. với điều kiện là các chất cấu thành phải: (a) Theo cách thức đóng gói của chúng cho thấy rõ ràng là chúng được sử dụng cùng nhau mà không cần phải đóng gói lại. các mặt hàng xếp vào các nhóm 30.06. thông qua bản chất hoặc tỷ lệ tương ứng của chúng trong sản phẩm. kim loại đất hiếm.43.04. (b) Các sản phẩm được nêu ở mục (a) trên đây đã được hoà tan trong nước. 37. (A) Các mặt hàng (trừ quặng phóng xạ) đáp ứng các mô tả trong nhóm 28. 3.06. (c) Các sản phẩm nêu ở mục (a) trên đây hoà tan trong các dung môi khác miễn là sự hoà tan chỉ là một phương pháp thông thường và cần thiết để đóng gói những sản 121 Vụ Chính sách thuế .45 phải được xếp vào các nhóm đó và không được đưa vào nhóm nào khác của Danh mục.05. 2. 30. 28. 32.04.12. 35.07. có hoặc không chứa tạp chất.PHẦN VI SẢN PHẨM CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT HOẶC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN Chú giải. các nhóm thuộc Chương này chỉ bao gồm: (a) Các nguyên tố hoá học riêng biệt và các hợp chất được xác định về mặt hoá học riêng biệt. 33. 1.05.BỘ TÀI CHÍNH . các mặt hàng đáp ứng các mô tả trong nhóm 28.03.52 được xếp vào các nhóm đó và không được đưa vào nhóm nào khác của Phần này.08 vì đã được đóng gói theo liều lượng hoặc đóng gói để bán lẻ được xếp vào các nhóm đó và không xếp vào bất cứ nhóm nào khác của Danh mục.44 hoặc 28. Trừ khi có yêu cầu khác. Chương 28 Hoá chất vô cơ.

fulminat. (c) Các sản phẩm nêu tại Chú giải 2. chất tẩy mực đóng gói để bán lẻ. tetrathio-xianat-diamminocromat và các xianat phức khác.47). hay kim loại quý hoặc hợp kim kim loại quý thuộc Chương 71. 122 Vụ Chính sách thuế . hydroxianua và axit funminic. thuộc nhóm 38.42).24. telluroxianat. xyanat và thioxyanat. (b) Các oxít halogenua của carbon (nhóm 28.5g mỗi tinh thể.phẩm nhằm mục đích duy nhất là bảo đảm an toàn hoặc để vận chuyển và dung môi ấy không làm cho sản phẩm có công dụng đặc biệt ngoài công dụng thông thường của nó.06.52 và cacbua (nhóm 28. 3.24.53) trừ xianamit canxi.07. thuộc nhóm 38. của các bazơ vô cơ (nhóm 28. Theo Chú giải 1 của Phần VI. các sản phẩm hữu cơ thuộc các nhóm từ 28. (e) Peroxit hydrô. (f) Đá quý hoặc đá bán quý (tự nhiên.49).BỘ TÀI CHÍNH .13. đã được làm ổn định bằng các chất hữu cơ (nhóm 28. selenocyanat.46 và 28. để nạp cho bình cứu hoả hoặc lựu đạn dập lửa. oxit xianua và xianua phức của các bazơ vô cơ (nhóm 28. (b) Các hợp chất hữu cơ . xianua.11).42). halogenua xianogen và xianamit và các dẫn xuất kim loại của chúng (nhóm 28. của các bazơ vô cơ (nhóm 28. selenocarbonat.43 đến 28. isoxianic.12). tổng hợp hoặc tái tạo) hay bụi hoặc bột của các loại đá đó (nhóm 71.13). hay các sản phẩm khác của Phần V.vô cơ trừ các hợp chất đã nêu tại Chú giải 2 trên đây. (c) hoặc (d) trên đây có thêm chất chống bụi hoặc chất màu để dễ nhận biết hay để đảm bảo an toàn miễn là sự pha thêm này không làm cho sản phẩm có công dụng đặc biệt ngoài công dụng thông thường của nó. các sản phẩm dùng như chất dập lửa. thuộc nhóm 32. thuộc nhóm 32.36). (d) Các sản phẩm vô cơ sử dụng như chất phát quang. (d) Thiocarbonat. được làm rắn bằng urê (nhóm 28. tinh khiết hoặc không tinh khiết. (b).31).01). halogenua thiocarbonyl. thuộc nhóm 38. (b) hoặc (c) trên đây có thêm một chất ổn định (kể cả chất chống đóng cứng) cần thiết cho sự bảo quản hay vận chuyển. tellurocarbonat. hạt hoặc mảnh. (e) Graphit nhân tạo (nhóm 38. dạng tinh khiết hoặc không tinh khiết (Chương 31). thioxianic và các axit xianic đơn hoặc phức khác (nhóm 28. (e) Các sản phẩm được đề cập ở mục (a).05). (d) Các sản phẩm được đề cập ở mục (a). 4 hoặc 5 của Chương 31. xianogen. Chương này không bao gồm: (a) Natri clorua hoặc magiê oxit. chỉ các hợp chất carbon sau đây là được xếp vào Chương này: (a) Oxit carbon. 2. 3.02 đến 71.37). oxysunphua carbon. Thêm vào dithiônit và sulfosilát. carbonat và peroxocarbonat của các bazơ vô cơ (nhóm 28. tinh thể nuôi cấy (trừ các bộ phận quang học) halogenua kim loại kiềm hoặc kiềm thổ được tạo ra nặng không dưới 2. hỗn hợp nấu thuỷ tinh và thuỷ tinh khác ở dạng bột. (c) Carbon disunphua (nhóm 28.

Nhóm 28. Các nguyên tố hoá học (ví dụ. Các nhóm 28. (b) Các chất đồng vị phóng xạ tự nhiên hoặc nhân tạo (kể cả các chất đồng vị phóng xạ của kim loại quý hay kim loại cơ bản thuộc Phần XIV và XV). đã được làm giàu bằng một hay vài chất đồng vị nói trên. hoặc ở dạng hình trụ hay dạng que. 7. thuộc Phần XV.26 đến 28. silíc và selen) đã được kích tạp dùng trong ngành điện tử phải xếp vào Chương này.48 bao gồm photpho đồng (đồng phospho) có chứa hơn 15% tính theo trọng lượng phốt pho. đề cập tới: .các hạt nhân riêng lẻ. 4.(g) Kim loại. vô cơ hay hữu cơ. Các axit phức đã được xác định về mặt hoá học bao gồm một axit phi kim loại thuộc phân Chương II và một axit kim loại thuộc phân Chương IV phải được xếp vào nhóm 28. 8.42 6. (e) Ống (cartridges) nhiên liệu đã bức xạ của lò phản ứng hạt nhân. thuật ngữ “chất đồng vị”. có độ phóng xạ riêng (đặc trưng) trên 74 Bq/g (0. nguyên chất hoặc không nguyên chất. 123 Vụ Chính sách thuế .42 chỉ bao gồm muối kim loại hoặc muối amoni hoặc muối peroxy.18. Nhóm 28. prometi (nguyên tố số 61).01). loại làm bằng halogenua kim loại kiềm hay kiềm thổ (nhóm 90. poloni (nguyên tố số 84) và tất cả các nguyên tố có số thứ tự trong bảng tuần hoàn lớn hơn 84. nghĩa là các nguyên tố mà thành phần đồng vị tự nhiên đã được làm thay đổi một cách nhân tạo. ví dụ. chúng phải được xếp vào nhóm 38. các chất tán sắc (kể cả gốm kim loại).hỗn hợp các chất đồng vị của một nguyên tố và nguyên tố đó. Khi được cắt thành hình đĩa. của các nguyên tố hoặc các chất đồng vị của chúng. 5.002_Ci/g). (c) Hợp chất. đã hoặc chưa trộn với nhau. hoặc (h) Các bộ phận quang học.44 chỉ áp dụng cho: (a) Tecneti (nguyên tố số 43). (d) Hợp kim. đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học. đã hoặc chưa pha trộn với nhau. . Loại trừ có yêu cầu khác. các hợp kim hoặc gốm kim loại. Theo mục đích của Chú giải này và cách diễn đạt của các nhóm 28. không kể những hạt nhân tồn tại trong thiên nhiên dưới dạng chất đồng vị đơn .BỘ TÀI CHÍNH . (f) Chất thải phóng xạ còn sử dụng được hoặc không.11.44 và 28. kể cả cacbua kim loại được nung kết (cacbua kim loại được nung kết với kim loại).45. các sản phẩm gốm và hỗn hợp chứa các nguyên tố hoặc chất đồng vị hoặc các hợp chất vô cơ hoặc hữu cơ từ các chất đó. các muối kép và phức được phân loại trong nhóm 28. nhưng chúng phải ở dạng chưa gia công như kéo. miếng hoặc hình dáng tương tự.

Loại khác 28.03 2803 2803 2803 2803 00 00 00 00 10 20 30 90 00 00 00 00 Carbon (muội carbon và các dạng khác của carbon chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác).Kim loại kiềm hoặc kim loại kiềm thổ: 2805 11 00 00 .Muội carbon dùng cho ngành cao su .Muội axetylen . . kim loại đất hiếm.Asen 2804 90 00 00 .Phospho 2804 80 00 00 .99% tính theo trọng lượng 2804 69 00 00 .Muội carbon khác . clo.. 2804 10 00 00 .Flo.Chứa silic với hàm lượng không dưới 99.Canxi 2805 19 00 00 . brom 3 0 0 2802 00 00 00 Lưu huỳnh.Khí hiếm: 2804 21 00 00 ..05 124 0 0 0 Vụ Chính sách thuế . lưu huỳnh dạng keo. đã hoặc chưa pha trộn hoặc tạo hợp kim với nhau..Silic: 2804 61 00 00 .01 2801 10 00 00 2801 20 00 00 2801 30 00 00 Flo.Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) PHÂN CHƯƠNG I CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 28. thăng hoa hoặc kết tủa. ..Nitơ 2804 40 00 00 .Selen Kim loại kiềm hoặc kim loại kiềm thổ.Loại khác 0 0 10 3 3 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 28.Loại khác 2804 30 00 00 . thủy ngân.04 Hydro. tellurium .Oxy 2804 50 00 00 . 28..Argon 2804 29 00 00 .Iot ..BỘ TÀI CHÍNH . brom và iot.Hydro ..Boron.Loại khác 2804 70 00 00 . scandium và yttrium. khí hiếm và các phi kim loại khác.Clo . .Natri 2805 12 00 00 .

scandium và yttrium đã hoặc chưa pha trộn hoặc tạo hợp kim với nhau 2805 40 00 00 .. 1 28. axit sulfonitric. 28.Loại khác: ..Silic dioxit: ..BỘ TÀI CHÍNH ..06 Hydro clorua (hydrochloric acid).Loại khác . axit phosphoric.Hợp chất vô cơ chứa oxy khác của phi kim loại: .. axit boric.. axit closulfuric.Mã hàng Mô tả hàng hoá 2805 30 00 00 ..Bột silic 125 10 0 10 0 0 2810 00 00 00 Oxit boron.09 2809 2809 2809 2809 2809 2809 2809 2809 10 20 20 20 20 20 20 20 00 00 30 30 30 90 90 90 10 90 10 90 Diphosphorous pentaoxide.Hydro florua (hydrofuoric acids) ..Loại khác 2811 2811 2811 2811 11 00 00 19 19 10 00 19 90 00 2811 21 00 00 2811 22 2811 22 10 00 Axit vô cơ khác và các hợp chất vô cơ chứa oxy khác của các phi kim loại.Hydro clorua (hydrochloric acid) 2806 20 00 00 .. ... 2806 10 00 00 ..Axit vô cơ khác: .Carbon dioxit .Axit phosphoric và axit polyphosphoric: ...Axit asenic .Thủy ngân Thuế suất (%) 0 0 PHÂN CHƯƠNG II AXIT VÔ CƠ VÀ CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ CÓ CHỨA OXY CỦA CÁC PHI KIM LOẠI 28. axit sulfuric bốc khói (oleum) 10 2808 00 00 00 Axit nitric.. đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học..Axit phosphoric .Axit closulfuric 10 3 2807 00 00 00 Axit sulfuric..Loại dùng cho thực phẩm: . axit polyphosphoric.Kim loại đất hiếm.Loại khác ...Axit phosphoric .11 0 0 0 0 0 0 Vụ Chính sách thuế . ..Diphosphorous pentaoxide .Loại khác: .

17 Kẽm oxit.15 2815 2815 2815 2815 11 12 20 30 00 00 00 00 00 00 00 00 Natri hydroxit (xút ăn da). phospho trisulfua thương phẩm.Loại khác 29 .Mã hàng 2811 2811 2811 2811 Mô tả hàng hoá 22 90 00 .Loại khác 0 0 28.BỘ TÀI CHÍNH . natri peroxit hoặc kali peroxit.. 2816 10 00 00 ..12 Halogenua và oxit halogenua của phi kim loại. HYDROXIT VÀ PEROXIT KIM LOẠI 28.Oxit..Dạng rắn . 2813 10 00 00 .Magie hydroxit và magie peroxit 2816 40 00 00 .13 0 0 PHÂN CHƯƠNG IV BAZƠ VÀ OXIT VÔ CƠ. hydroxit và peroxit.Carbon disulfua 2813 90 00 00 . kali hydroxit (potash ăn da).Kali hydroxit (potash ăn da) . 2817 00 10 00 . của stronti hoặc bari 5 5 28. .16 Magie hydroxit và magie peroxit..Diasenic pentaoxit 29 90 00 . kẽm peroxit.Loại khác Thuế suất (%) 0 0 0 PHÂN CHƯƠNG III HỢP CHẤT HALOGEN HOẶC HỢP CHẤT SULFUA CỦA PHI KIM LOẠI 28.Loại khác: 29 10 00 .Kẽm peroxit 0 0 126 Vụ Chính sách thuế ..Natri hoặc kali peroxit 3 3 10 20 0 0 28.Natri hydroxit (xút ăn da): .Dạng khan 2814 20 00 00 . oxit.Clorua và oxit clorua 2812 90 00 00 .. hydroxit và peroxit..Loại khác Sulfua của phi kim loại..Dạng dung dịch nước (soda kiềm hoặc soda lỏng) .14 Amoniac.Dạng dung dịch nước 28. của stronti hoặc bari.Kẽm oxit 2817 00 20 00 . 2814 10 00 00 .. dạng khan hoặc dạng dung dịch nước. 2812 10 00 00 .

19 Crom oxit và hydroxit. trừ corundum nhân tạo 2818 30 00 00 . các oxit.Oxit nhôm.Hydroxit và oxit vanađi . chì đỏ và chì da cam 2824 10 00 00 .Loại khác 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vụ Chính sách thuế . ôxit nhôm.21 Oxit sắt và hydroxit sắt. môxicot) 2824 90 00 00 . 2818 10 00 00 .Hydroxit và oxit đồng .Chì monoxit (chì ôxit. đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học 2818 20 00 00 . hydroxit nhôm.18 Corundum nhân tạo.Oxit và hydroxit sắt 2821 20 00 00 .Hydrazin và hydroxilamin và các muối vô cơ của chúng .Germani oxit và zircon dioxit .Mangan dioxit 2820 90 00 00 .Loại khác 0 0 28.20 Mangan oxit. 2821 10 00 00 . 0 2823 00 00 00 Titan oxit. 2820 10 00 00 .Hydroxit và oxit molipđen . các loại bazơ vô cơ. coban oxit thương phẩm.Corundum nhân tạo.Crom trioxit 2819 90 00 00 .Liti oxit và hydroxit .Antimon oxit . chất màu từ đất có hàm lượng sắt hóa hợp Fe2O3 chiếm 70% trở lên.BỘ TÀI CHÍNH .Loại khác 0 0 0 28.24 Chì oxit.Chất màu từ đất 0 0 2822 00 00 00 Coban oxit và hydroxit. 0 28. hydroxit và peroxit kim loại khác.Loại khác 0 0 28. .Hydroxit và oxit niken . đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học.Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) 28. 2819 10 00 00 .Nhôm hydroxit 0 3 28.25 2825 10 00 00 2825 2825 2825 2825 2825 2825 2825 2825 20 30 40 50 60 70 80 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Hydrazin và hydroxylamin và các muối vô cơ của chúng.

clorit.. hypobromit..BỘ TÀI CHÍNH . .. iođua (iodides) và iođua oxit (iodide oxides).26 2826 2826 2826 2826 12 19 30 90 00 00 00 00 00 00 00 00 28..Natri bromua hoặc kali bromua .Loại khác .Loại khác: 90 10 00 . CỦA CÁC AXIT VÔ CƠ VÀ CÁC KIM LOẠI 28.Bromua và bromua oxit: ..Loại khác ..Loại khác Clorua. 10 00 00 .Loại khác 0 0 0 0 0 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Clorat và peclorat.Của magiê .Của niken .Clorat: 128 Vụ Chính sách thuế . florosilicat.27 2827 2827 2827 2827 10 00 00 20 20 10 00 20 90 00 2827 2827 2827 2827 31 32 35 39 00 00 00 00 00 00 00 00 2827 41 00 00 2827 49 00 00 2827 51 00 00 2827 59 00 00 2827 60 00 00 28. iotdat và peiodat.29 Florua.Loại khác .Nhôm hexaflorua natri (cryolit tổng hợp) .Clorua khác: . canxi hypoclorit thương phẩm...28 2828 2828 2828 2828 28. clorua oxit và clorua hydroxit.Loại khác .Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) PHÂN CHƯƠNG V MUỐI VÀ MUỐI PEROXIT. -Florua: .Của nhôm .Natri hypoclorit 90 90 00 .Canxi hypoclorit thương phẩm và canxi hypoclorit khác 90 .Canxi clorua: . bromua và oxit bromua. ...Iođua (iodides) và iođua oxit (iodide oxides) Hypoclorit.Loại khác ..Đồng ..Của nhôm .Amoni clorua .Loại thương phẩm . bromat và pebromat.Clorua oxit và clorua hydroxit : . floroaluminat và các loại muối flo phức khác...

Của đồng .Loại khác 0 0 28... nitrat.Sulfit khác .Loại khác .Nitrit .Phèn (alums) .34 Nitrit..Loại khác 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 0 0 0 129 Vụ Chính sách thuế .Loại thương phẩm . 2830 10 00 00 .33 Sulfat.Natri sulfit .Loại khác 2829 90 00 00 .Thiosulfat 0 0 0 28.Dinatri sulfat .Loại khác ...Loại khác .Loại khác 0 0 28...Peroxosulfat (persulfat) 2833 11 00 00 2833 19 00 00 2833 2833 2833 2833 2833 2833 2833 2833 2833 2833 2833 2833 2833 21 22 22 22 24 25 27 29 29 29 29 30 40 00 00 10 90 00 00 00 00 00 00 00 00 10 20 90 00 00 00 00 00 00 00 28.Của magiê . 2834 10 00 00 .Loại khác Thuế suất (%) 0 0 0 28.30 Sulfua.BỘ TÀI CHÍNH ... .Loại khác: .Chì sunphat tribazơ .31 Dithionit và sulfosilat.Của bari .Của crom hoặc kẽm .Nitrat: 2834 21 00 00 ....Natri sulfua 2830 90 00 00 . 2831 10 00 00 .. ..32 2832 10 00 00 2832 20 00 00 2832 30 00 00 Sulfit....Của natri 2829 19 00 00 . polysulfua. thiosulfat. phèn (alums). peroxosulfat (persulfat).Natri sulfat: ..Của niken ..Sulfat loại khác: .Của nhôm: .Mã hàng Mô tả hàng hoá 2829 11 00 00 .Của natri 2831 90 00 00 .. đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học..Của kali 2834 29 00 00 ..

Canxi hydro orthophotphat (“dicanxi phosphat”): .hoặc dinatri .Loại khác Xyanua.Mã hàng Mô tả hàng hoá 28....Loại khác Carbonat.Của natri 2837 19 00 00 .39 130 3 Vụ Chính sách thuế .37 Silicat. peroxocarbonat (percarbonat)..Poly phosphat: .Stronti carbonat .Phosphat: . amoni carbonat thương phẩm có chứa amonicarbamat..Tetranatri pyrophosphat .Của canxi phosphat khác .36 2836 2836 2836 2836 2836 2836 2836 20 30 40 50 50 50 60 00 00 00 00 00 00 10 00 90 00 00 00 2836 91 00 00 2836 92 00 00 2836 99 00 00 Phosphinat (hypophosphit). xyanua oxit và xyanua phức.Natri hydrogencacbonat (natri bicacbonat) . ....Loại khác: 0 0 0 28.Xyanua phức Thuế suất (%) 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 28. silicat kim loại kiềm thương phẩm.Loại khác ..Của mono.Liti carbonat .. ...Phosphinat (hypophosphit) và phosphonat (phosphit) .Của natri: 2839 11 00 00 .Bari carbonat .Dinatri carbonat .BỘ TÀI CHÍNH ..Loại dùng cho thức ăn gia súc .Kali carbonat . polyphosphat..Natri triphosphat (natri tripolyphosphat) ..Loại khác ...Canxi carbonat : .Loại khác: . đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học.Loại khác ... ...Xyanua và xyanua oxit: 2837 11 00 00 .Của kali ...Loại khác: .Loại khác 2837 20 00 00 ..35 2835 10 00 00 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 22 24 25 25 25 26 29 00 00 00 00 2835 2835 2835 2835 31 00 00 39 39 10 00 39 90 00 10 90 00 00 00 00 00 00 28. phosphonat (phosphit) và phosphat.Loại dùng trong ngành thực phẩm hoặc dược phẩm .Natri metasilicat 2839 19 . .

Hợp chất vàng .Loại khác Thuế suất (%) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PHÂN CHƯƠNG VI LOẠI KHÁC 28.Peroxoborat (perborat) 28.Dạng khan .Dạng khác . trừ các chất azit..43 2843 10 00 00 2843 2843 2843 2843 21 29 30 90 00 00 00 00 00 00 00 00 Kim loại quý dạng keo. .Natri dicromat 2841 50 00 00 .Muối của đồng hoặc crom ... manganat và permanganat: 2841 61 00 00 .Kim loại quý dạng keo ...40 2840 2840 2840 2840 11 19 20 30 00 00 00 00 00 00 00 00 Borat. peroxoborat (perborat).Loại khác 2839 90 00 00 . .Loại khác .BỘ TÀI CHÍNH ..Vonframat 2841 90 00 00 .Hợp chất bạc: . hợp chất hữu cơ hay vô cơ của kim loại quý.. hỗn hống 131 0 0 0 0 0 Vụ Chính sách thuế .Natri arsenit . .Manganit.Mã hàng Mô tả hàng hoá 2839 19 10 00 .Kali permanganat 2841 69 00 00 . kể cả alumino silicat đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học . peroxocromat .Hợp chất khác.Loại khác 28.Natri silicat 2839 19 90 00 ..42 2842 10 00 00 2842 2842 2842 2842 90 90 10 00 90 20 00 90 90 00 Muối khác của axit vô cơ hay peroxo axit (kể cả nhôm silicat đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học)..Bạc nitrat .41 Muối của axit oxometalic hoặc axit peroxometalic.Loại khác 28. đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học.Cromat và dicromat khác...Dinatri tetraborat (borat tinh chế .Borat khác .hàn the): . 2841 30 00 00 ...Loại khác: . hỗn hống của kim loại quý.Silicat kép hay phức.Loại khác 2841 70 00 00 .Molipdat 2841 80 00 00 .

hợp kim.BỘ TÀI CHÍNH .30. đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học. pluton và hợp chất của nó.20 hoặc 2844.Loại khác .Mã hàng Mô tả hàng hoá 28.Uran tự nhiên và các hợp chất của nó. chất thải phóng xạ: ..Uran tự nhiên và các hợp chất của nó . hợp kim.. sản phẩm gốm và các chất hỗn hợp có chứa uran đã được làm giàu thành U 235. chất thải phóng xạ: . hợp kim.Nguyên tố phóng xạ và đồng vị phóng xạ và các hợp chất của nó.. các chất tán xạ (kể cả gốm kim loại). đồng vị hoặc các hợp chất trên. pluton và hợp chất của nó .Uran đã làm giàu thành U 235 và hợp chất của nó. các hợp chất. sản phẩm gốm và các chất hỗn hợp có chứa các nguyên tố.Loại khác . hỗn hợp và các phế liệu có chứa các sản phẩm trên. sản phẩm gốm và hỗn hợp có chứa uran tự nhiên hay các hợp chất uran tự nhiên: .Loại khác ...Loại khác .Loại khác .Nước nặng (deuterium oxide) Thuế suất (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.45 132 0 Vụ Chính sách thuế . các chất tán xạ (kể cả gốm kim loại).Nguyên tố phóng xạ và đồng vị phóng xạ và các hợp chất trừ loại thuộc phân nhóm 2844..10. sản phẩm gốm kim loại và các chất hỗn hợp chứa uran đã được làm nghèo tới U 235. thori và hợp chất của nó . của các đồng vị này.Uran và hợp chất của nó.Uran đã được làm nghèo tới U 235 và các hợp chất của nó.44 2844 10 2844 10 10 00 2844 10 90 00 2844 20 2844 20 10 00 2844 20 90 00 2844 30 2844 30 10 00 2844 30 90 00 2844 40 2844 2844 2844 2844 40 40 40 50 11 19 90 00 00 00 00 00 Các nguyên tố hóa học phóng xạ và các đồng vị phóng xạ (kể cả các nguyên tố hóa học và các đồng vị có khả năng phân hạch hoặc làm giầu) và các hợp chất của chúng. .44.. các chất tán xạ (kể cả gốm kim loại). pluton hay hợp chất của các sản phẩm này: .Rađi và muối của nó . thori và các hợp chất của nó. 2844.Uran và hợp chất của nó. 2845 10 00 00 ...Hộp (cartridges) nhiên liệu đã bức xạ của lò phản ứng hạt nhân Chất đồng vị trừ các đồng vị thuộc nhóm 28. vô cơ hay hữu cơ. các chất tán xạ (kể cả gốm kim loại). hợp kim. thori hay các hợp chất của các sản phẩm trên: ....

.52 2853 00 00 00 Các hợp chất vô cơ khác (kể cả nước cất hoặc nước khử độ dẫn và các loại nước tinh khiết tương tự). 28.Loại khác 0 0 2848 00 00 00 Phosphua.47 Hydro peroxit. đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học. trừ hỗn hống của kim loại quý. của thuỷ ngân.Của canxi . trừ các hợp chất carbua của nhóm 28. 2846 10 00 00 . không khí hóa lỏng (đã hoặc chưa loại bỏ khí hiếm). của yttrium hoặc của scandi hoặc của hỗn hợp các kim loại này. trừ phosphua sắt.Loại khác 2850 00 00 00 Hydrua.BỘ TÀI CHÍNH . Các hợp chất.Thuỷ ngân sulphat 2852 00 20 00 .Loại khác 0 0 28. 2847 00 10 00 . vô cơ hoặc hữu cơ. hỗn hống.46 Các hợp chất. nitrua. azit. 133 5 0 0 0 Vụ Chính sách thuế .Mã hàng Mô tả hàng hoá 2845 90 00 00 .49. vô cơ hay hữu cơ. đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học.49 2849 10 00 00 2849 20 00 00 2849 90 00 00 Carbua.Dạng lỏng 2847 00 90 00 .Loại khác 0 0 0 0 0 28. đã hoặc chưa làm rắn bằng ure.Hợp chất thuỷ ngân loại dùng như chất phát quang 2852 00 90 00 . của kim loại đất hiếm. silicua và borua. đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học. không khí nén.Loại khác Thuế suất (%) 0 28.Của silic .Hợp chất xerium 2846 90 00 00 . trừ hỗn hống. 2852 00 10 00 .

(b).05). hoặc các sản phẩm của nhóm 29.04 hoặc glyxerin thô của nhóm 15.11). (c).41. (d).BỘ TÀI CHÍNH . (b) Các hỗn hợp của hai hay nhiều chất đồng phân của cùng một hợp chất hữu cơ (có hoặc không chứa tạp chất). đã được xác định riêng về mặt hoá học. có hoặc không chứa tạp chất. pha loãng theo nồng độ tiêu chuẩn. việc pha thêm đó không làm cho sản phẩm trên có công dụng đặc biệt ngoài công dụng thông thường của nó. (f) Chất màu gốc động vật hoặc thực vật (nhóm 32. no hoặc chưa no (Chương 27). các sản phẩm hữu cơ tổng hợp được sử dụng như tác nhân tăng sáng huỳnh 134 Vụ Chính sách thuế .20. Trừ khi có yêu cầu khác. (f) Các sản phẩm đã nêu ở (a). (c) Các sản phẩm thuộc nhóm 29. 2. các nhóm của Chương này chỉ bao gồm: (a) Các hợp chất hữu cơ riêng biệt. (d) Hợp chất cácbon được nêu ở Chú giải 2 của Chương 28. Chương này không bao gồm: (a) Hàng hoá thuộc nhóm 15.03). (b) Cồn êtylic (nhóm 22.02 hoặc 31. các chất tiếp hợp dùng cho loại muối này và các chất amin có khả năng diazo hoá và các muối của chúng. của nhóm 29. (h) Các sản phẩm dưới đây.40. và các muối của chúng.39 hoặc ete đường. (d) hoặc (e) trên đây đã pha thêm chất ổn định (kể cả chất chống đóng cứng) cần thiết để bảo quản hoặc vận chuyển. (c) Metan hoặc propan (nhóm 27. để sản xuất thuốc nhuộm azo: muối diazoni.07 hoặc 22. (e) Các sản phẩm được nêu ở (a).Chương 29 Hoá chất hữu cơ Chú giải. (g) Các sản phẩm đã nêu ở (a). đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học. acetal đường và este đường. (d) Các sản phẩm được nêu ở mục (a). (e) hoặc (f) đã pha thêm tác nhân chống bụi hoặc chất màu hay chất có mùi thơm để dễ nhận biết hoặc vì lý do an toàn. (b) hoặc (c) đã hoà tan trong nước. 1.36 đến 29. (b) hoặc (c) trên đây đã hoà tan trong các dung môi khác nhưng sự hoà tan chỉ là một phương pháp thông thường và cần thiết để đóng gói những sản phẩm nhằm mục đích duy nhất là bảo đảm an toàn hoặc để vận chuyển và dung môi này không tạo cho sản phẩm một công dụng đặc biệt nào khác ngoài công dụng thông thường của chúng. (e) Urê (nhóm 31. (b). (c).08). trừ hỗn hợp các chất đồng phân hydro cácbon mạch hở (trừ các chất đồng phân lập thể). chất màu hữu cơ tổng hợp.

(C) Theo Chú giải 1 của Phần VI và Chú giải 2 của Chương 28 thì: (1) Muối vô cơ của các hợp chất hữu cơ như các hợp chất có chức axit-. nitro halogen hoá. Đối với nhóm từ 29. nitrosunfo hoá hoặc nitro sunfo halogen hoá. Theo mục đích của nhóm 29.hoặc enol . như sunfo-halogen hoá. và (3) Hợp chất phối trí. thuộc nhóm 38. hoặc (k) Các bộ phận quang học.20.41.11. các chất tẩy mực đóng gói để bán lẻ.05 đến 29.11 và từ 29.04) hoặc thuốc nhuộm hay chất màu khác được làm thành một dạng nhất định hoặc đóng gói để bán lẻ (nhóm 32. ethylenediamine tartrate (nhóm 90.hoặc các bazơ hữu cơ. phải được xếp vào trong nhóm tương ứng với hợp chất hữu cơ. phải xếp vào nhóm có số thứ tự sau cùng trong Chương. "chức ôxi" được hạn chế trong khuôn khổ các chức được nói đến trong nhóm 29. 3. 29. thuộc nhóm 38. phenol.42. trừ các sản phẩm có thể được phân loại trong phân Chương XI hoặc nhóm 29. hoặc nhiên liệu lỏng hay khí hoá lỏng đựng trong đồ chứa có dung tích không quá 300 cm3 dùng để bơm hoặc bơm lại ga bật lửa hút thuốc hoặc các loại bật lửa tương tự (nhóm 36.08 đến 29.04 đến 29.07).18 và 29. được phân loại trong nhóm có thứ tự sau cùng trong 135 Vụ Chính sách thuế . (A) Este của hợp chất hữu cơ chức axit thuộc phân Chương I đến VII với các hợp chất hữu cơ của các phân Chương này phải xếp cùng nhóm với các hợp chất ấy có nghĩa là được xếp vào nhóm có số thứ tự sau cùng trong các phân Chương này. (h) Metaldehyde. khi đề cập đến các dẫn xuất halogen hoá. các nhóm nitro hoá hay nitroso hoá không được coi là có "chức nitơ". viên. Các mặt hàng có thể xếp vào hai hay nhiều nhóm thuộc Chương này phải xếp vào nhóm có số thứ tự sau cùng. làm thành dạng nhất định (ví dụ.22.06. hexamethylennetetramine hoặc chất tương tự. (2) Các muối được tạo nên giữa các hợp chất hữu cơ của các phân Chương I đến X hoặc nhóm 29. 5. 29.06). từ 29. của các phân Chương từ I đến X hoặc nhóm 29.13.01). 29.42 phải được xếp vào nhóm tương ứng với bazơ hay axit (kể cả các hợp chất có chức phenol hay enol) mà chính từ đó chúng được tạo thành. Theo mục đích của nhóm 29. nitro hoá hoặc nitroso hoá đều đề cập đến các dẫn xuất hợp chất.BỘ TÀI CHÍNH .20 (các nhóm có chứa ôxi hữu cơ đặc trưng).12. sunfonat hoá. (B) Este của cồn etylic với các hợp chất hữu cơ có chức axit trong phân Chương từ I đến VII phải xếp vào cùng nhóm với các hợp chất có chức axit tương ứng. 4.14. ví dụ.12). que hay các dạng tương tự) để sử dụng như nhiên liệu.29.13 đến 29.quang hay chất phát quang (nhóm 32. (g) Enzim (nhóm 35.24. (ij) Các sản phẩm dùng như chất dập lửa để nạp cho các bình cứu hoả hoặc các loại lựu đạn dập lửa.

37: (a) Thuật ngữ “hormon” bao gồm các yếu tố làm tiết hormon hoặc kích thích hormon. cả các nguyên tử của các phi kim loại hoặc của kim loại khác (như lưu huỳnh. các chất ức chế và kháng hormon (anti-hormon). 1. mà còn bao gồm những dẫn xuất hormon và những chất có cấu trúc tương tự được sử dụng chủ yếu như chất trung gian trong quá trình tổng hợp các sản phẩm thuộc nhóm này. 2.31 là các hợp chất hữu cơ mà trong đó các phân tử chứa. polyme vòng của andehit hoặc của thioandehit.31 (hợp chất vô cơ hữu cơ khác) không bao gồm các dẫn xuất đã sunfonat hoá hoặc halogen hoá (kể cả các dẫn xuất hợp chất). (E). oxy và nitơ. oxy hoặc nitơ. Các hợp chất của các nhóm 29.33 và 29. Alcoholate kim loại phải xếp vào cùng nhóm với rượu tương ứng trừ rượu etanol (nhóm 29. 29. Nhóm 29.30 và 29. 136 Vụ Chính sách thuế .05). anhydrit của các axit cacboxilic đa bazơ. điều này làm cho các hợp chất trên mang tính chất của dẫn xuất halogen hoá hoặc sunpho hoá (hoặc các hợp chất dẫn xuất). asen hay chì) liên kết trực tiếp với các nguyên tử carbon. trong số những phân đoạn phù hợp được tạo bởi “quá trình bẻ gãy” của tất cả các liên kết kim loại. este vòng của rượu hoặc phenol đa chức.30 (hợp chất lưu huỳnh hữu cơ) và nhóm 29. 8.BỘ TÀI CHÍNH . trừ liên kết cacbon – kim loại. chỉ có nguyên tử của lưu huỳnh hoặc halogen trực tiếp liên kết với cácbon. Chú giải 3 Chương 29 không áp dụng cho các phân nhóm của Chương này. Các quy định này chỉ áp dụng khi các dị tố loại ở trên vòng là kết quả duy nhất của chức năng đóng vòng hay các chức năng kể đến ở đây. 7. Trong bất kỳ nhóm nào của Chương này. cả các nguyên tử hydro.Chương 29. Nhóm 29. ngoài hydro. Theo mục đích của nhóm 29. các dẫn xuất của một hợp chất hoá học (hay một nhóm các hợp chất hoá học) cần được xếp vào cùng một phân nhóm với hợp chất ấy (hay nhóm hợp chất) với điều kiện là không có sự miêu tả đặc trưng hơn trong các phân nhóm khác và không có phân nhóm nào mang tên “Loại khác” trong những phân nhóm có liên quan. Halogenua của axit cacboxylic phải xếp vào cùng nhóm với axit tương đương.32. (b) Khái niệm "được sử dụng chủ yếu như hoóc môn" không chỉ bao gồm những dẫn xuất hormon và những chất có cấu trúc tương tự được sử dụng với tác dụng chủ yếu như hormon. Chú giải phân nhóm. 6. xeton peroxit. (D).34 không bao gồm epoxit có vòng 3 cạnh (có 3 nguyên tử ở trên vòng).

.Loại khác 2902 2902 2902 2902 11 19 20 30 00 00 00 00 00 00 00 00 2902 2902 2902 2902 2902 2902 2902 2902 2902 2902 2902 41 42 43 44 50 60 70 90 90 90 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 29..Axetylen 2901 29 90 00 .Benzen .. .Loại khác 29.BỘ TÀI CHÍNH ....Etylen 2901 22 00 00 . 2901 10 00 00 .Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) PHÂN CHƯƠNG 1 HYDROCARBON VÀ CÁC DẪN XUẤT HALOGEN HOÁ.02 Hydrocarbon mạch vòng.Clometan (clorua metyl) và cloetan (clorua etyl): 11 10 00 .. SUNFONAT HOÁ..Xylen: . .m-xylen ..No ..Etylbenzen ...Hỗn hợp các đồng phân của xylen ...Buten (butylen) và các đồng phân của nó 2901 24 00 00 ...Toluen ..Dẫn xuất clo hoá bão hoà của hydrocarbon mạch hở: 11 . NITRO HOÁ HOẶC NITROSO HOÁ CỦA CHÚNG 29.Loại khác: ..Loại khác: 2901 29 10 00 .p-xylen .3 Butađien và isopren 2901 29 .Chưa no: 2901 21 00 00 .Propen (propylen) 2901 23 00 00 ..03 Dẫn xuất halogen hóa của hydrocarbon..Cumen .Dodecylbenzen . xyclen và xycloterpen: .1.Các loại alkylbenzen khác .Xyclan..Xyclohexan ...Loại khác 12 00 00 .Dichlorometan (metylen clorua) 2903 2903 2903 2903 10 00 20 00 90 00 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 Vụ Chính sách thuế .Styren .o-xylen .Loại khác .01 Hydrocarbon mạch hở..Clorua metyl 11 90 00 .

.2.Các dẫn xuất khác đã halogen hóa hoàn toàn chỉ với flo và clo ....Loại khác .2.1-trichloro.Loại khác .Trichlorotrifluoroetan .Dẫn xuất clo hoá chưa bão hoà của hydrocarbon mạch hở: . 2.Trichlorofluorometan .Dibrometan) .Dẫn xuất đã halogen hóa của hydrocarbon cyclanic..Dichlorotetrafluoroetan và chloropentafluoroetan ..Dẫn xuất flo hoá..Vinyl clorua (cloetylen): . cyclenic hoặc cycloterpenic: ..2.Metyl bromua .. clodane (ISO) và heptaclo (ISO) ...Etylenđiclorua (ISO) (1..Cloroform (trichlorometan) .Etylenđibromua (ISO) (1.2 . 5.Dẫn xuất đã halogen hóa của hydrocarbon thơm: .Dichlorodifluorometan ....Loại khác . 4....Bromochlorodifluorometan..Loại khác: .Carbon tetraclorua ..1. INN) . brom hoá hoặc iot hoá của hydrocarbon mạch hở: .Mã hàng Mô tả hàng hoá 2903 2903 2903 2903 13 14 15 19 00 00 00 00 00 00 00 00 2903 2903 2903 2903 2903 2903 21 21 21 22 23 29 10 90 00 00 00 00 00 00 00 00 2903 2903 2903 2903 31 39 39 39 00 00 00 00 10 00 90 2903 2903 2903 2903 2903 41 42 43 44 45 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2903 46 00 00 2903 47 00 00 2903 49 00 00 2903 51 00 00 2903 52 00 00 2903 59 00 00 2903 61 00 00 2903 62 00 00 2903 69 00 00 .Vinyl clorua monome (VCM) . o-dichlorobenzen và pdichlorobenzen . bao gồm cả lindane (ISO.Các dẫn xuất halogen hóa hoàn toàn khác .Loại khác .. 1.Chlorobenzen.bis(pchlorophenyl) etan) .dicloetan) .Hexachlorobenzen (ISO) và DDT (ISO) (clofenotan(INN)....Loại khác 138 Thuế suất (%) 0 5 5 5 0 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Vụ Chính sách thuế . 3.Loại khác ..Tricloroetylen ..Dẫn xuất halogen hóa của hydrocarbon mạch hở có chứa từ hai nhóm halogen khác nhau trở lên: .. bromotrifluorometan và dibromotetrafluoroetan .1. 6 – Hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)).Loại khác .BỘ TÀI CHÍNH .....Aldrin (ISO).Tetracloroetylen (percloroetylen) ..

Rượu polyhydric khác: . .Rượu đơn chức chưa no: ..Loại khác ..Mannitol .05 2905 11 00 00 2905 12 00 00 2905 2905 2905 2905 13 14 16 17 00 00 00 00 00 00 00 00 2905 19 00 00 2905 22 00 00 2905 29 00 00 2905 31 00 00 2905 32 00 00 2905 39 00 00 2905 41 00 00 2905 2905 2905 2905 2905 42 43 44 45 49 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Rượu mạch hở và các dẫn xuất halogen hóa.. SUNFONAT HOÁ.. muối và các etyl este của chúng 2904 20 00 00 .Metanol (rượu metylic) . 2904 10 00 00 . đã sunfonat hóa.2-diol) .Glycerol .Diols: .Butanol khác . sunfonat hoá. đã hoặc chưa halogen hóa.Loại khác .....Loại khác .. NITRO HOÁ HOẶC NITROSO HOÁ CỦA CHÚNG 29. hexadecan-1-ol (rượu xetyl) và octadecan-1-ol (rượu stearyl) .Octanol (octyl) và đồng phân của nó .Rượu no đơn chức (monohydric): .Pentaerythritol .Dẫn xuất chỉ chứa các nhóm sulfo. nitro hoá hoặc nitroso hoá của rượu mạch hở: 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vụ Chính sách thuế .Butan-1-ol (rượu n-butylic) .Dẫn xuất halogen hoá... nitro hoá hoặc nitroso hoá của hydrocarbon.2-Etyl-2-(hydroxymethyl)propan-1.3-diol (trimethylolpropane) ..BỘ TÀI CHÍNH ..Rượu terpen mạch hở .Propan-1-ol (rượu propyl) và propan-2-ol (rượu Isopropyl) .Propylen glycol (propan-1.Loại khác .D-glucitol (sorbitol) ..Loại khác Thuế suất (%) 29.04 3 3 3 PHÂN CHƯƠNG II RƯỢU VÀ CÁC DẪN XUẤT HALOGEN HOÁ. nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng.Mã hàng Mô tả hàng hoá Dẫn xuất sunfonat hoá....Dẫn xuất chỉ chứa các nhóm nitro hoặc các nhóm nitroso 2904 90 00 00 ..Etylen glycol (ethanediol) .Dodecan -1-ol (rượu lauryl).

.Cyclanic. sunfonat hoá.Mã hàng Mô tả hàng hoá 2905 51 00 00 . VÀ CÁC DẪN XUẤT HALOGEN HOÁ. nitro hóa.Octylphenol. NITRO HOÁ HOẶC NITROSO HOÁ CỦA CHÚNG 29. methylcyclohexanol và dimethylcyclohexanol .07 2907 11 00 00 2907 12 00 00 2907 13 00 00 2907 15 00 00 2907 19 00 00 2907 21 00 00 2907 22 00 00 2907 23 00 00 2907 29 00 00 Phenol.BỘ TÀI CHÍNH .. cyclenic hay cycloterpenic: . .4’-Isopropylidenediphenol (bisphenol A..Loại khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.. nonylphenol và các chất đồng phân của chúng..Pentaclophenol 2908 19 00 00 ..06 2906 11 00 00 2906 12 00 00 2906 13 00 00 2906 19 00 00 2906 21 00 00 2906 29 00 00 Thuế suất (%) 0 0 Rượu mạch vòng và các dẫn xuất halogen hóa.08 140 0 0 Vụ Chính sách thuế .. sunfonat hóa..Loại khác 0 0 0 0 0 0 PHÂN CHƯƠNG III PHENOL. rượu-phenol.Loại khác 29.Loại khác .Loại thơm: .. diphenylolpropane) và muối của nó . RƯỢU-PHENOL....Rượu benzyl ..Monophenol: ... muối của chúng . .Sterols và inositols .Menthol ..Ethchlorvynol (INN) 2905 59 00 00 .Polyphenol. nitro hoá hoặc nitroso hoá của phenol hoặc của rượuphenol..Hydroquinone (quinol) và muối của nó .4.Loại khác .Naphtol và muối của chúng .Cyclohexanol.Phenol (hydroxybenzene) và muối của nó .. rượu-phenol: .Dẫn xuất chỉ chứa halogen hóa và muối của chúng: 2908 11 00 00 . SUNFONAT HOÁ.Cresol và muối của chúng .Resorcinol và muối của nó . hoặc nitroso hóa của chúng.. .Loại khác Dẫn xuất halogen hoá.

AXETAL VÀ HEMIAXETAL. nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng .Dinoseb (ISO) và muối của nó 2908 99 00 00 .Loại khác . nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng . PEROXIT RƯỢU.Ete monobutyl của etylen glycol hoặc của dietylen glycol . phenol rượu ete và các dẫn xuất halogen hóa. digol) . sunfonat hóa.Dietyl ete . sunfonat hóa.Ete cyclanic. và các dẫn xuất halogen hóa. sunfonat hóa. SUNFONAT HOÁ. EPOXIT CÓ VÒNG BA CẠNH. sunfonat hóa..2’-Oxydiethanol (dietylen glycol. nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vụ Chính sách thuế . nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng: . phenol-ete.Loại khác: ... nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng . sunfonat hóa.Phenol ete.Loại khác: 2908 91 00 00 . NITRO HOÁ HOẶC NITROSO HOÁ CỦA CÁC CHẤT TRÊN 29. sunfonat hóa. PEROXIT XETON.09 2909 2909 2909 2909 2909 11 19 19 19 20 00 00 10 00 90 00 00 00 2909 30 00 00 2909 41 00 00 2909 43 00 00 2909 44 00 00 2909 49 00 00 2909 50 00 00 2909 60 00 00 Ete.BỘ TÀI CHÍNH .Rượu ete và các dẫn xuất halogen hóa...Metyl tertiary butyl ete .. (đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học). peroxit xeton.Ete thơm và các dẫn xuất đã halogen hóa.. nitro hóa hoặc nitroso hóa của các chất trên. peroxit xeton.Peroxit rượu.. PEROXIT ETE. phenol-rượu-ete.. rượu-ete.Ete mạch hở và các dẫn xuất halogen hóa. VÀ CÁC DẪN XUẤT HALOGEN HOÁ.Loại khác Thuế suất (%) 0 0 PHÂN CHƯƠNG IV ETE.. và các dẫn xuất halogen hóa. sunfonat hóa.. peroxit ete. cyclenic hoặc cycloterpenic và các dẫn xuất halogen hóa. peroxit rượu. peroxit ete.. nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng: .Loại khác .Ete monoalkyl khác của etylen glycol hoặc của dietylen glycol .Mã hàng Mô tả hàng hoá . .2.

Ethylvanillin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyt) .Loại khác .Mã hàng Mô tả hàng hoá 29.12 2912 2912 2912 2912 2912 11 11 11 12 19 10 90 00 00 00 00 00 00 2912 21 00 00 2912 29 00 00 2912 30 00 00 2912 2912 2912 2912 2912 41 42 49 50 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Aldehyt.Etanal (acetaldehyt) . hoặc nitroso hóa của các sản phẩm thuộc nhóm 29.3.10 2910 2910 2910 2910 2910 10 20 30 40 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Epoxit.Loại khác . nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng. 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PHÂN CHƯƠNG VI HỢP CHẤT CHỨC XETON VÀ HỢP CHẤT 142 Vụ Chính sách thuế ..Methyloxirane (propylen oxit ) .Chloro..BỘ TÀI CHÍNH . polyme mạch vòng của aldehyt.Vanillin (4. nitro hóa..hydroxy.. nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng. không có chức oxy khác: .Oxirane (etylen oxit) .aldehyt.Aldehyt mạch hở không có chức oxy khác: . phenol . ...Polyme mạch vòng của aldehyt .Loại khác . INN) . .1..aldehyt và aldehyt có chức oxy khác: .12. và các dẫn xuất halogen hóa.Loại khác 2911 00 00 00 Axetal và hemiaxetal.methoxybenzaldehyt) .Formalin . có hoặc không có chức oxy khác.Paraformaldehyde 2913 00 00 00 Dẫn xuất halogen hóa. có hoặc không có chức oxy khác.Aldehyt mạch vòng.Benzaldehyt .Metanal (formaldehyt): . sunfonat hóa.Rượu aldehyt .Dieldrin (ISO. sunfonat hóa.Loại khác ..2... paraformaldehyt. phenol epoxy và ete epoxy có vòng ba cạnh và các dẫn xuất đã halogen hóa. sunfonat hóa. rượu epoxy.. Thuế suất (%) 0 0 0 0 0 0 PHÂN CHƯƠNG V HỢP CHẤT CHỨC ALDEHYT 29.Ete .3 epoxypropane (epichlorohydrin) ..

các dẫn xuất halogen hoá. peroxit và peroxyaxit của chúng. nitro hoá hoặc nitroso hoá của các chất trên .Loại khác ... NITRO HOÁ HOẶC NITROSO HOÁ 29.. nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng. HALOGENUA.. và các dẫn xuất halogen hóa.Xeton mạch hở không có chức oxy khác: .Loại khác ..Loại khác . halogenua. cyclenic hoặc cycloterpenic không có chức oxy khác: . muối và este của nó: 2915 11 00 00 .Loại khác .Quinon: .Cyclohexanon và methylcyclohexanones . nitro hóa hoặc nitroso hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PHÂN CHƯƠNG VII AXIT CARBOXYLIC VÀ CÁC ALHYDRIT. alhydric axetic: 143 0 0 0 Vụ Chính sách thuế .Rượu xeton và aldehyt xeton .Metylpentan-2-one (methyl isobutyl keton) ..Phenylaceton (phenylpropan -2.Xeton thơm không có chức oxy khác: . sunfonat hóa. SUNFONAT HOÁ.Xeton cyclanic.4.Butanon (methyl ethyl keton) .Axit fomic.Phenolxeton và xeton có chức oxy khác . sunfonat hoá..one) . PEROXIT VÀ PEROXYAXIT CỦA CHÚNG VÀ CÁC DẪN XUẤT HALOGEN HOÁ. có hoặc không có chức oxy khác.. .Dẫn xuất halogen hóa.Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) CHỨC QUINON 29..Axit fomic 2915 12 00 00 .Long não .BỘ TÀI CHÍNH ..Este của axit fomic . sunfonat hóa.Axeton ..Ionones và methylionones .15 Axit carboxylic đơn chức đã bão hoà mạch hở và các alhydrit.Anthraquinon ..Muối của axit fomic 2915 13 00 00 .14 2914 2914 2914 2914 11 12 13 19 00 00 00 00 00 00 00 00 2914 2914 2914 2914 21 22 23 29 00 00 00 00 00 00 00 00 2914 2914 2914 2914 31 39 40 50 00 00 00 00 00 00 00 00 2914 61 00 00 2914 69 00 00 2914 70 00 00 Xeton và quinon.Axit axetic và muối của nó....

.. halogenua.Axit metacrylic và muối của nó ..Etyl axetat 2915 32 00 00 . muối và este của chúng: 2915 70 10 00 .Loại khác 29.Este của axit acrylic . muối và este của chúng 2915 90 90 00 . nitro hoá hoặc nitroso hoá của chúng...Dinoseb(ISO) axetat 2915 39 00 00 ..Axit axetic 2915 24 00 00 . muối và este của chúng 2915 50 00 00 .Axit carboxylic đơn chức mạch hở.16 2916 2916 2916 2916 2916 2916 2916 11 12 13 14 14 14 15 00 00 00 00 00 00 10 00 90 00 00 00 2916 19 00 00 2916 20 00 00 Axit carboxylic đơn chức mạch hở chưa bão hoà. cyclenic hoặc cycloterpenic.. muối và este của nó 2915 70 20 00 . peroxit và peroxyaxit của chúng.....Loại khác: 2915 90 10 00 . peroxit.Axit palmitic. chưa bão hoà.Este của axit metacrylic: .Axit acrylic và muối của nó . các dẫn xuất halogen hoá. cyclanic..BỘ TÀI CHÍNH .Axit carboxylic đơn chức. axit carboxylic đơn chức mạch vòng. muối và este của nó . các alhydrit..Axit palmitic. axit stearic.Mã hàng Mô tả hàng hoá 2915 21 00 00 . sunfonat hoá. các alhydrit..Metyl metacrylic .Loại khác 2915 40 00 00 .Clorua axetyl 2915 90 20 00 .Axit butanoic.. halogenua.Axit propionic..Este của axit axetic: 2915 31 00 00 . peroxit và peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên: . các alhydrit..Loại khác . . muối và este của chúng 2915 70 ..Axit stearic 2915 70 30 00 .Vinyl axetat 2915 33 00 00 .Axit mono-.. axit myristic... axit linoleic hoặc axit linolenic.n-Butyl axetat 2915 36 00 00 .Loại khác .Axit oleic. axit pentanoic. muối và este của chúng 2915 60 00 00 .hoặc tricloaxetic.Muối và este của axit stearic 2915 90 .Loại khác .. peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất 144 Thuế suất (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vụ Chính sách thuế . di.Axit lauric..Anhydrit axetic 2915 29 00 00 . halogenua..

nitro hóa hoặc nitroso hóa của các chất trên..17 2917 2917 2917 2917 2917 2917 2917 2917 11 12 12 12 13 14 19 20 2917 2917 2917 2917 2917 2917 2917 2917 32 33 34 35 36 37 39 39 00 00 10 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) trên .Alhydrit phthalic .Loại khác: . peroxit. các alhydrit.Axit carboxylic đa chức cyclanic. halogenua.... halogenua. các alhydrit..Este của axit phenylaxetic . peroxit và peroxyaxit của chúng.Axit benzoic. . peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên: .. muối và este của nó ..Peroxit bezoyl và clorua benzoyl ..Dioctyl orthophthalates ..Axit polycarboxylic đơn chức mạch hở.Axit axetic 2. peroxit và peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên: . halogenua. các alhydrit. muối và este của chúng . muối và este của nó .. halogenua. các alhydrit.Dinonyl hoặc didecyl orthophthalates .Axit phenylaxetic và muối của nó .Axit terephthalic và muối của nó ..Trioctyltrimellitat 145 0 0 0 5 0 0 0 0 0 13 10 10 0 0 0 5 Vụ Chính sách thuế ...Dioctyl adipat (DOA) ..Axit adipic..Mã hàng 2916 2916 2916 2916 2916 2916 2916 31 32 34 35 36 39 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 2916 39 90 00 29.Loại khác: .Dimethyl terephthalat . sunfonat hóa.Loại khác 0 0 0 0 0 Axit carboxylic đa chức.. muối và este của nó: .. peroxit. cyclenic hoặc cycloterpenic.BỘ TÀI CHÍNH .Axit carboxylic thơm đơn chức.Alhydrit maleic .Axit oxalic. axit sebacic. peroxit và peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên ...Loại khác . halogenua... các alhydrit... peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên: .Loại khác . các dẫn xuất halogen hóa...Axit azelaic.Binapacryl (ISO) ...4.Dichlorophenyl và muối và este của chúng .Axit carboxylic thơm đa chức..Este khác của các axit orthophthalates .

... ..Chlobenzilat (ISO) . halogenua.Loại khác ...Loại khác .Axit carboxylic có chức aldehyt hoặc chức xeton nhưng không có chức oxy khác...5-triclophenoxy acetic) muối và este của nó ..5-T (ISO) (2... các alhydrit.Este sulfonic alkyl của phenol .Loại khác: ..4.Muối và este của axit tactaric . sunfonat hóa... muối và este của nó . muối và este của nó ..Mã hàng Mô tả hàng hoá 2917 39 20 00 . các dẫn xuất halogen hóa.2. halogenua.Loại khác 146 Thuế suất (%) 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vụ Chính sách thuế ..Axit citric . halogenua. các alhydrit.Axit salicylic và muối của nó ..Axit tactaric .Axit lactic.Axit carboxylic có chức rượu nhưng không có chức oxy khác..BỘ TÀI CHÍNH . peroxit và peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên ...Loại khác 29. peroxit và peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên: .Loại khác .Loại khác: .Axit O-axetylsali cylic. peroxit và peroxyaxit của chúng.Muối và este của axit citric: . nitro hóa hoặc nitroso hóa của các chất trên...18 2918 2918 2918 2918 2918 2918 2918 2918 2918 2918 11 12 13 14 15 15 15 16 18 19 00 00 00 00 00 00 00 00 10 90 00 00 00 00 00 00 00 00 2918 2918 2918 2918 2918 2918 2918 21 22 23 29 29 29 30 00 00 00 00 00 00 10 00 90 00 00 00 2918 91 00 00 2918 99 00 00 Axit carboxylic có thêm chức oxy và các alhydrit... halogenua.Axit carboxylic có chức phenol nhưng không có chức oxy khác. peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên: . peroxit.4.Canxi citrat .Axit gluconic.Chất hóa dẻo phthalic khác và este của alhydrit phthalic 2917 39 90 00 ...Este khác của axit salicylic và muối của nó . muối và este của nó . các alhydrit.

cyclenic hoặc cycloterpenic. các dẫn xuất halogen hóa..Loại khác: .Dimetyl sunphat . muối của chúng: . sunfonat hóa. . 2919 10 00 00 .Loại khác . và các dẫn xuất của chúng...Tri (2.Hexamethylenediamin và muối của nó .. muối của chúng: . kể cả lacto phosphat.Ethylenediamin và muối của nó .Este thiophosphoric (phosophorothioates) và muối của chúng.Methylamin. các dẫn xuất đã halogen hóa. nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng.Loại khác 29. . sunfonat hóa.21 2921 11 00 00 2921 19 00 00 2921 2921 2921 2921 21 22 29 30 00 00 00 00 00 00 00 00 Hợp chất chức amin. muối của chúng 147 0 0 0 0 0 0 Vụ Chính sách thuế .Loại khác 3 3 0 0 0 0 PHÂN CHƯƠNG IX HỢP CHẤT CHỨC NITƠ 29.3-dibromopropyl) photphat 2919 90 00 00 . CÁC DẪN XUẤT HALOGEN HOÁ.Loại khác ..Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) PHÂN CHƯƠNG VIII ESTE CỦA CÁC AXIT VÔ CƠ CỦA CÁC PHI KIM LOẠI VÀ MUỐI CỦA CHÚNG.Loại khác .. các dẫn xuất halogen hóa. nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng: . SUNFONAT HOÁ.20 2920 11 00 00 2920 2920 2920 2920 19 00 00 90 90 10 00 90 90 00 Este của axit vô cơ khác của các phi kim loại (trừ este của hydro halogenua) và muối của chúng. sunfonat hóa. HOẶC NITROSO HOÁ CỦA CÁC CHẤT TRÊN 29.Amin đa chức mạch hở và các dẫn xuất của chúng.BỘ TÀI CHÍNH ..Parathion (ISO) và parathion –methyl (ISO) (methyl-parathion) . di.hoặc trimethylamin và muối của chúng ..Amin đơn hoặc đa chức cyclanic.19 Este phosphoric và muối của chúng. NITRO HOÁ..Amin đơn chức mạch hở và các dẫn xuất của chúng. nitro hóa hoặc nitroso hóa của các chất trên.

Triethanolamine và muối của chúng .Anilin và muối của nó ..Diphenylamin và các dẫn xuất của chúng. ete và este của chúng.Rượu amino. dexamfetamin (INN).Loại khác: . muối của chúng .Loại khác ...Amino aldehyt...Ethambutol và muối của nó. lefetamin (INN).Mã hàng Mô tả hàng hoá 2921 41 00 00 2921 42 00 00 2921 43 00 00 2921 44 00 00 2921 45 00 00 2921 46 00 00 2921 49 00 00 2921 51 00 00 2921 59 00 00 29.22 2922 2922 2922 2922 2922 2922 11 12 13 14 19 19 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 2922 19 20 00 2922 19 90 00 2922 21 00 00 2922 29 00 00 ... amino-xeton và amino-quinon.Monoethanolamin và muối của chúng .Toluidin và các dẫn xuất của chúng. levamfetamin (INN). muối của chúng .. etilamfetamin (INN).Các dẫn xuất anilin và muối của chúng . fencamfamin (INN). p. trừ loại chứa 2 chức oxy trở lên. ete và este của chúng.Loại khác Hợp chất amino chức oxy.BỘ TÀI CHÍNH . muối của chúng .. muối của chúng: .Loại khác ..1.. trừ loại chứa 2 chức oxy trở lên.Amfetamin (INN).Naphthylamin (alpha-naphthylamin). m-. muối của chúng: 148 Thuế suất (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 3 3 3 3 Vụ Chính sách thuế .Diethanolamin và muối của chúng . trừ loại chứa 2 chức oxy trở lên. mefenorex (INN) và phentermin (INN). . diaminotoluenes và các dẫn xuất của chúng..Dextropropoxyphen (INN) và muối của chúng .Amin thơm đa chức và các chất dẫn xuất của chúng...Phenylenediamin.. muối của chúng . 2Naphthylamin (beta-naphthylamin) và các dẫn xuất của chúng. muối của chúng .. muối của chúng: .Axit aminohydroxynaphthalenesulphonic và muối của chúng . este và các dẫn xuất khác dùng để sản xuất chế phẩm chống lao .Rượu n-butyl D-2-Amino (D-2-Amino-n-Butylalcohol) .Amin thơm đơn chức và các dẫn xuất của chúng.. muối của chúng: . benzfetamin (INN)....o-.. muối của chúng: ..Amino-naphtol và amino-phenol khác.Loại khác .

Tilidine (INN) và muối của nó 2922 49 .4.Lecithin và các phosphoaminolipids khác: ..Amit mạch hở (kể cả carbamates mạch hở) và các dẫn xuất của chúng. muối của chúng: 2922 41 00 00 . lecithin và chất phosphoaminolipids khác.24 2924 11 00 00 2924 12 00 00 2924 19 00 00 2924 21 2924 21 10 00 Muối và hydroxit amoni bậc 4...Muối natri của axit glutamic 2922 42 90 00 . đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học . methadon (INN) và normethadon (INN)..Axit anthranilic và muối của nó 2922 44 00 00 ...Mã hàng Mô tả hàng hoá 2922 31 00 00 ..Ethoxyphenylurea (dulcin) 149 Thuế suất (%) 0 3 5 10 36 36 3 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 Vụ Chính sách thuế ...Choline và muối của nó . muối của chúng: .p-Aminosalicylic axit và muối. muối của chúng: .Amfepramon (INN).Lecithin.Loại khác: 2922 49 10 00 .Amit mạch vòng (kể cả carbamates mạch vòng) và các dẫn xuất của chúng. và este của chúng..Ureines và các dẫn xuất của chúng. đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học. monocrotophos (ISO) và photphamidon (ISO) .. muối của chúng 2922 42 .... .Phenol rượu amino......Meprobamat (INN) . . muối của chúng 2922 39 00 00 .Loại khác 2922 50 . este và các dẫn xuất khác của chúng 2922 50 90 00 .Axit glutamic và muối của chúng: 2922 42 10 00 .Floaxetamit (ISO)...... muối của chúng: .Axit mefenamic và muối của chúng 2922 49 90 00 .Loại khác ..Loại khác . hợp chất chức amit của axit carbonic.Lysin và este của nó.23 2923 2923 2923 2923 2923 10 20 20 20 90 00 00 10 00 90 00 00 00 29.Loại khác Hợp chất chức carboxyamit. trừ loại chứa 2 chức oxy trở lên.Axit amino..BỘ TÀI CHÍNH .Axit glutamic 2922 42 20 00 .Loại khác . phenol axit amino và các hợp chất amino khác có chức oxy: 2922 50 10 00 .Loại khác 29.Muối khác 2922 43 00 00 ..

Imit và các dẫn xuất của chúng..28 Dẫn xuất hữu cơ của hydrazin hoặc của hydroxylamin. methadon (INN) intermediat (4-cyano-2-dimethylamino-4.Sacarin và muối của nó . muối của chúng: .Butylphenylmethyl carbamate...Loại khác 29. .1-cyanoguanidin (dicyandiamit) .Fenproporex (INN) và muối của nó.Isoxianat: .Mã hàng Mô tả hàng hoá 2924 21 20 00 .Linuron 2928 00 90 00 ..BỘ TÀI CHÍNH .. 2927 00 10 00 .Diuron và monuron 2924 21 90 00 .Loại khác ...Loại khác: 2924 29 10 00 . .26 2926 10 00 00 2926 20 00 00 2926 30 00 00 Hợp chất chức nitril.....Loại khác 2924 23 00 00 .Loại khác 29.axit acetylanthranilic) và muối của chúng 2924 24 00 00 .Imin và các dẫn xuất của chúng.... azo.Azodicarbonamit 2927 00 90 00 .Loại khác 29. methyl isopropyl phenyl carbamate 2924 29 90 00 .29 2929 10 00 2929 10 00 10 2929 10 00 20 0 0 Hợp chất chức nitơ khác..27 Hợp chất diazo-.Aspartame 2924 29 20 00 .. muối của chúng: .Acrylonitril .. 2928 00 10 00 .Ethinamate (INN) 2924 29 .25 2925 11 00 00 2925 12 00 00 2925 19 00 00 2925 21 00 00 2925 29 00 00 Hợp chất chức carboxyimit (kể cả sacarin và muối của nó) và các hợp chất chức imin.2-axit acetamidobenzoic (N .Loại khác Thuế suất (%) 0 0 3 0 18 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.Loại khác 0 0 29.hoặc azoxy.Toluen diisocyanate 150 Vụ Chính sách thuế ... .Glutethimit (INN) .Diphennylmenthance .Clodimeform (ISO) .4diphenylbutan) 2926 90 00 00 ..

..Lactones khác ..Ethephon ..Loại khác: 10 00 . VÀ CÁC SULFONAMIT 29.Natri xyclamat 20 00 .Thiuram mono-.Loại khác .Xyclamat loại khác 90 00 .Cumarin.Loại khác 0 0 0 0 0 29. . HỢP CHẤT DỊ VÒNG.Captafol (ISO) và metamidophos (ISO) .Lactones: .Methionin .32 2932 2932 2932 2932 11 12 13 19 00 00 00 00 00 00 00 00 2932 21 00 00 2932 29 00 00 2932 2932 2932 2932 2932 2932 91 92 93 94 95 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Hợp chất dị vòng chỉ chứa (các) dị tố oxy.Thiocarbamat và dithiocarbamat . .30 2930 2930 2930 2930 2930 29..Chì tetraetyl . metylcumarins và etylcumarins .Tetrahydrofuran . di...Hợp chất asen .hữu cơ khác.Loại khác Thuế suất (%) 5 9 9 0 PHÂN CHƯƠNG X HỢP CHẤT HỮU CƠ-VÔ CƠ. .hữu cơ .Loại khác: .BỘ TÀI CHÍNH .Mã hàng 2929 2929 2929 2929 2929 10 90 90 90 90 Mô tả hàng hoá 00 90 .Tetrahydrofucannabinols (tất cả các đồng phân) .Piperonal .31 2931 2931 2931 2931 2931 20 30 40 50 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 20 30 40 90 00 00 00 00 00 Hợp chất lưu huỳnh-hữu cơ..... AXIT NUCLEIC VÀ CÁC MUỐI CỦA CHÚNG..Hợp chất có chứa một vòng furan chưa ngưng tụ (đã hoặc chưa hydro hóa) trong cấu trúc: .1-(1.Loại khác: 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vụ Chính sách thuế .3-benzodioxol-5-yl) propan-2-one ...Loại khác 0 0 0 0 0 00 00 00 00 00 Hợp chất vô cơ .Isosafrole ...Rượu furfuryl và rượu tetrahydrofurfuryl .Loại khác .hoặc tetrasulfua .2-Furaldehyt (fufuraldehyt) .N-(phosphonomethyl) glycin và muối của chúng .Safrole .

của loại dược phẩm .Alfentanil (INN).Hydantoin và các dẫn xuất của nó . phenoperidin (INN)....Hydrazit axit isonicotinic (isonicotinic acid hydrazide) và muối của nó.. .Loại khác .Hợp chất có chứa một vòng pyrazole chưa ngưng tụ (đã hoặc chưa hydro hóa) trong cấu trúc: . phencyclidin (INN) (PCP)..Mã hàng Mô tả hàng hoá 2932 99 10 00 .BỘ TÀI CHÍNH .Loại khác .Hợp chất chứa trong cấu trúc 1 vòng quinolin hoặc isoquinolin (đã hoặc chưa hydro hóa).Loại khác: .. este và dẫn xuất..Cimetiđin . bromazepam (INN)... difenoxin (INN).Carbofuran 2932 99 90 00 .Dipyrone (analgin) .Phenazone (antipyrin) và các dẫn xuất của nó: ..Loại khác: . dipipanon (INN). chưa ngưng tụ thêm: .Hợp chất có chứa 1 vòng pyrimidine (đã hoặc chưa hydro hóa) hoặc vòng piperazine trong cấu trúc: 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vụ Chính sách thuế .Piperidin và muối của nó .. anileridin (INN).Hợp chất có chứa một vòng pyridine chưa ngưng tụ (đã hoặc chưa hydro hóa) trong cấu trúc: ... methylphenidat (INN).... bezitramid (INN)......... pentazocin (INN).Clopheniramin và isoniazit .. ketobemidon (INN).. fentanyl (INN). pethidin (INN).Loại khác .Levorphanol (INN) và muối của nó ..Loại khác .Loại khác 29. propiram (INN) và trimeperidin (INN)..Hợp chất có chứa một vòng imidazole chưa ngưng tụ (đã hoặc chưa hydro hóa) trong cấu trúc: .Muối paraquat . muối của chúng . pipradrol (INN).33 2933 2933 2933 2933 11 11 10 00 11 90 00 19 00 00 2933 2933 2933 2933 21 00 00 29 29 10 00 29 90 00 2933 31 00 00 2933 32 00 00 2933 33 00 00 2933 39 2933 39 10 00 2933 39 20 00 2933 39 30 00 2933 39 90 00 2933 41 00 00 2933 49 00 00 Thuế suất (%) 0 0 Hợp chất dị vòng chỉ chứa (các) dị tố ni tơ. diphenoxylat (INN). piritramit (INN)..Loại khác ..Piridin và muối của nó . pethidin (INN) chất trung gian A.

temazepam (INN). prazepam (INN).Loại khác . camazepam (INN). fludiazepam (INN).Melamin 2933 69 00 00 ..Lactam khác . estazolam (INN). cyclobarbital (INN).Lactam: 2933 71 00 00 .34 153 0 Vụ Chính sách thuế .Loại khác: 2933 99 10 00 .Loprazolam (INN).. pinazepam (INN)..Diazinon 2933 59 90 00 .Alprazolam (INN).. diazepam (INN). butobarbital. nitrazepam (INN). methaqualon (INN) và zipeprol (INN)..Mebendazole và parbendazole 2933 99 90 00 . mecloqualon (INN). tetrazepam (INN) và triazolam (INN). muối của chúng 2933 59 . midazolam (INN). pentobarbital (INN). muối của chúng 2933 99 .Loại khác: 2933 91 00 00 .Loại khác: 2933 59 10 00 .... đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học.Allobarbital (INN). flunitrazepam (INN). norđazepam (INN). 2934 10 00 00 .Loại khác Các axit nucleic và muối của chúng. clonazepam (INN). ethyl loflazepate (INN). flurazepam (INN).. lorazepam (INN). secbutabarbital (INN).Các dẫn xuất khác của malonylurea (axit barbituric).Hợp chất có chứa 1 vòng thiazol chưa ngưng tụ (đã hoặc chưa hydro hóa) trong cấu trúc Thuế suất (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29. halazepam (INN). amobarbital (INN). mazindol (INN). secobarbital (INN) và vinylbital (INN).Malonylurea (axit bacbituric) và các muối của nó 2933 53 00 00 .6-Hexanelactam (epsilon-caprolactam) 2933 72 00 00 .. barbital (INN). các muối của chúng 2933 54 00 00 . clorazepate..Clobazam (INN) và methyprylon (INN) 2933 79 00 00 .. methyl phenobarbital (INN).. hợp chất dị vòng khác. delorazepam (INN). lormetazepam (INN). phenobarbital(INN).Mã hàng Mô tả hàng hoá 2933 52 00 00 .... chlordiazepoxide (INN). pyrovalerone (INN).Hợp chất chứa vòng triazine chưa ngưng tụ (đã hoặc chưa hydro hóa) trong cấu trúc: 2933 61 00 00 ..BỘ TÀI CHÍNH ... oxazepam (INN). butalbital (INN).. nimetazepam (INN). muối của chúng 2933 55 00 00 . medazepam (INN).Loại khác .

có hoặc không có bất kỳ loại dung môi nào.. ketazolam (INN)..Vitamin B12 và các dẫn xuất của nó . sultams..Axit D. chưa ngưng tụ thêm 2934 30 00 00 .Sultones.Vitamin B1 và các dẫn xuất của nó . chưa ngưng tụ thêm .... haloxazolam (INN).Vitamin C và các dẫn xuất của nó ..Vitamin B6 và các dẫn xuất của nó .Axit penicillanic 6-Amino 2934 99 90 00 .. và hỗn hợp của các chất trên.BỘ TÀI CHÍNH .Vitamin và các dẫn xuất của nó..Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) 2934 20 00 00 . pemolin (INN).Loại khác 10 5 0 5 2935 00 00 00 Sulfonamit.Aminorex (INN).Hợp chất có chứa trong cấu trúc 1 vòng phenothiazin (đã hoặc chưa hydro hóa).Loại khác.. chưa pha trộn: ..Axit nucleic và muối của nó 2934 99 20 00 . oxazolam (INN).hoặc DL-pantothenic (vitamin B3 hoặc vitamin B5) và các dẫn xuất của nó . .Loại khác: 2934 99 10 00 . VITAMIN VÀ HORMON 29. clotiazepam (INN)..Hợp chất có chứa trong cấu trúc 1 vòng benzothiazol (đã hoặc chưa hydro hóa).. phenmetrazin (INN) và sufentanil (INN). brotizolam (INN).Loại khác: 2934 91 00 00 .Vitamin A và các dẫn xuất của nó .Vitamin khác và các dẫn xuất của nó .dextromoramit (INN). mesocarb (INN). phedimetrazin (INN). cloxazolam (INN). diltiazem 2934 99 30 00 ..Vitamin E và các dẫn xuất của nó ... các dẫn xuất của chúng sử dụng chủ yếu như vitamin. muối của chúng 2934 99 . 0 0 0 0 PHÂN CHƯƠNG XI TIỀN VITAMIN.Vitamin B2 và các dẫn xuất của nó . tự nhiên hoặc tái tạo bằng phương pháp tổng hợp (kể cả các chất cô đặc tự nhiên)... kể cả các chất cô đặc tự nhiên 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vụ Chính sách thuế ..36 2936 2936 2936 2936 21 22 23 24 00 00 00 00 00 00 00 00 2936 2936 2936 2936 2936 2936 25 26 27 28 29 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Tiền vitamin và vitamin các loại.

prednisone (dehydrocortisone) và prednisolone (dehydrohydrocortisone) .. các dẫn xuất và các chất có cấu trúc tương tự của chúng . tự nhiên hoặc tái tạo bằng phương pháp tổng hợp.. được sử dụng chủ yếu như hormon.Insulin và muối của nó .Somatotropin.Mã hàng Mô tả hàng hoá 29. prostaglandins.. este và các dẫn xuất khác của chúng.Cortisone.Các hormon steroit. các dẫn xuất và các chất có cấu trúc tương tự của chúng: . các dẫn xuất và các chất có cấu trúc tương tự của chúng . thromboxanes và leukotrienes. hydrocortisone.Các dẫn xuất của axit amin . . các dẫn xuất và các chất có cấu trúc tương tự của chúng: .Oestrogens và progestogens .BỘ TÀI CHÍNH ..Loại khác Thuế suất (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PHÂN CHƯƠNG XII GLYCOSIT VÀ ALCALOIT THỰC VẬT. các dẫn xuất và các chất có cấu trúc tương tự của chúng.Epinephrine .Loại khác .Các dẫn xuất halogen hóa của các hormon corticosteroit (corticosteroidal hormones) .Prostaglandins. các hormon protein và các hormon glycoprotein.Các hormon polypeptit. các dẫn xuất và các chất có cấu trúc tương tự của chúng: . 29.Rutosit (rutin) và các dẫn xuất của nó 2938 90 00 00 . TỰ NHIÊN HOẶC TÁI TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP.38 Glycosit...37 2937 11 00 00 2937 12 00 00 2937 19 00 00 2937 21 00 00 2937 22 00 00 2937 23 00 00 2937 29 00 00 2937 2937 2937 2937 31 39 40 50 00 00 00 00 00 00 00 00 2937 90 00 00 Các hormon. và các muối. tự nhiên hoặc tái tạo bằng phương pháp tổng hợp. 2938 10 00 00 . thromboxanes và leukotrienes..Loại khác 155 3 3 Vụ Chính sách thuế .Hormon catecholamine. kể cả chuỗi polypeptit cải biến. CÁC MUỐI.. ete.Loại khác . ESTE VÀ CÁC DẪN XUẤT KHÁC CỦA CHÚNG. ETE.Loại khác ..

..Cocain và các dẫn xuất của nó .....Cafein và muối của nó . thebacon (INN) và thebain.Loại khác: . ecgonin. morphin. muối của chúng . muối của chúng: . metamfetamin racemat..Các ephedrin và muối của chúng: .Cao thuốc phiện.Fenetyllin (INN) và muối của nó .Ergotamin (INN) và các muối của nó .Loại khác . dihydrocodein (INN).BỘ TÀI CHÍNH . muối của chúng: . ethylmorphin.Loại khác .Alcaloit từ thuốc phiện và các dẫn xuất của chúng.Cathin (INN) và muối của nó . levometamfetamin.39 2939 11 00 00 2939 19 00 00 2939 20 00 00 2939 30 00 00 2939 2939 2939 2939 41 42 43 49 00 00 00 00 00 00 00 00 2939 51 00 00 2939 59 00 00 2939 2939 2939 2939 61 62 63 69 00 00 00 00 00 00 00 00 2939 91 2939 91 10 00 2939 91 90 00 2939 99 10 00 2939 99 90 00 Alcaloit thực vật.Mã hàng Mô tả hàng hoá 29. ete...Alkaloit của cây canh-ki-na và dẫn xuất của chúng. pholcodin (INN).. oxymorphon (INN)..Loại khác .Alcaloit của lúa mạch (alkaloids of rye ergot) và các dẫn xuất của chúng.Ephedrin và muối của nó ..Loại khác 156 Thuế suất (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vụ Chính sách thuế .Loại khác -Theophyllin và aminophyllin (theophyllinethylendiamin) và các dẫn xuất của chúng.Pseudoephedrin (INN) và muối của nó ...Cocain...Loại khác . . etorphin (INN).Axit lysergic và các muối của nó .. nicomorphin (INN). các muối.. hydromorphon (INN).. tự nhiên hoặc tái tạo bằng phương pháp tổng hợp. oxycodon (INN)... heroin. este và các dẫn xuất khác của chúng: . codein..Loại khác: . buprenorphin (INN). hydrocodon (INN).Nicotin sunfat .Ergometrin (INN) và các muối của nó . các muối. metamfetamin (INN). este và các dẫn xuất của chúng. các muối của chúng . muối của chúng: .

.Cloramphenicol và các dẫn xuất của nó.Các penicillin và các dẫn xuất của chúng có cấu trúc là axit penicillanic.Loại khác . mantoza.41 2941 10 2941 2941 2941 2941 2941 10 10 10 10 20 11 19 20 90 00 00 00 00 00 00 2941 30 00 00 2941 40 00 00 2941 50 00 00 2941 90 00 00 Kháng sinh..37. trừ các sản phẩm thuộc nhóm 29.Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) PHÂN CHƯƠNG XIII HỢP CHẤT HỮU CƠ KHÁC 2940 00 00 00 Đường.Loại khác . muối của chúng .Streptomycins và các dẫn xuất của chúng. muối của chúng: . muối của chúng .BỘ TÀI CHÍNH . tinh khiết về mặt hóa học. 29.. và muối của chúng. 157 3 8 8 3 0 0 0 0 0 0 0 Vụ Chính sách thuế .Amoxicillins và muối của nó: ....38.Erythromycin và các dẫn xuất của nó. trừ sucroza.Ampicillin và các muối của nó .Loại khác 2942 00 00 00 Hợp chất hữu cơ khác. muối của chúng .39. lactoza.. acetal đường và este đường.Loại không tiệt trùng . 29. ete đường. glucoza và fructoza. muối của chúng . hoặc 29..Các tetracyclines và các dẫn xuất của chúng.

hoặc đồ ăn để bồi dưỡng sức khoẻ.BỘ TÀI CHÍNH . (b) Thạch cao đã nung hoặc nghiền mịn dùng trong nha khoa (nhóm 25. (f) Các chế phẩm dùng trong nha khoa với thành phần cơ bản là thạch cao (nhóm 34. (2) Toàn bộ mặt hàng thuộc Chương 28 hoặc 29. mới chỉ được chuẩn hoá hoặc hoà tan trong dung môi bất kỳ.20). trừ các chế phẩm dinh dưỡng để truyền tĩnh mạch (Phần IV). và (3) Muối và chất cô đặc thu được từ việc làm bay hơi nước khoáng tự nhiên. (e) Xà phòng hoặc các sản phẩm khác thuộc nhóm 34. đồ uống tăng lực và nước khoáng).02. mảng kháng thể. 3.07). Theo mục đích của nhóm 30.01). 2.02).04 và Chú giải 4(d) của Chương này. ngay cả khi các chế phẩm đó có tính năng phòng bệnh hay chữa bệnh. (c) Nước cất hoặc dung dịch nước của các loại tinh dầu. tiếp hợp kháng thể và tiếp hợp mảng kháng thể.06 chỉ áp dụng cho các chất sau đây.03 đến 33.07. chất bổ sung cho thực phẩm.03 và 30. dùng cho y tế (nhóm 33. 4. và (3) Các cao chiết từ một thảo dược thuộc nhóm 13. Chương này không bao gồm : (a) Đồ ăn hay đồ uống (như đồ ăn theo chế độ dinh dưỡng. cụm từ "các sản phẩm miễn dịch cải biến" chỉ áp dụng cho các kháng thể đơn clon vô tính (MABs). tiểu đường. Theo mục đích của nhóm 30.02.01 có chứa thêm dược phẩm. hoặc (h) Albumin máu chưa điều chế để dùng cho phòng bệnh hoặc chữa bệnh (nhóm 35. những chất này phải xếp vào nhóm này và không thể đưa vào nhóm nào khác của Danh mục: 158 Vụ Chính sách thuế . (d) Các chế phẩm thuộc các nhóm từ 33. (b) Những sản phẩm đã pha trộn: (1) Các dung dịch keo và huyền phù (trừ lưu huỳnh dạng keo). (2) Các cao thực vật thu được từ việc xử lý hỗn hợp các nguyên liệu thực vật. 1. Nhóm 30. những mục dưới đây cần hiểu như sau: (a) Những sản phẩm không pha trộn gồm: (1) Sản phẩm không pha trộn đã hoà tan trong nước.Chương 30 Dược phẩm Chú giải.

các chất chiết xuất từ các tuyến hoặc các bộ phận khác hoặc từ các chất tiết của chúng dùng để chữa bệnh. và (l) Dụng cụ chuyên dụng cho mổ tạo hậu môn giả. các vật liệu vô trùng tương tự (bao gồm cả chỉ phẫu thuật tự tiêu và chỉ cho nha khoa vô trùng) và băng dính vô trùng dùng băng bó vết thương trong phẫu thuật.02 0 0 Máu người.Chất chiết xuất từ các tuyến hoặc các bộ phận khác hoặc từ các chất tiết của chúng 3001 90 00 00 . các thanh chắn dính vô trùng dùng trong phẫu thuật hoặc nha khoa. (b) Gạc và nút gạc vô trùng. hồi tràng và mở niệu đạo. chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. Mã hàng Mô tả hàng hoá Các tuyến và các bộ phận phủ tạng khác dùng để chữa bệnh. (d) Chất cản quang dùng để chiếu. heparin và các muối của nó. ví dụ. (f) Xi măng hàn răng và các chất hàn răng khác. 3001 20 00 00 . trên các sản phẩm khác thuộc nhóm 29. ở dạng khô. (k) Phế thải dược phẩm.BỘ TÀI CHÍNH . (c) Thuốc cầm máu vô trùng dùng cho giải phẫu hoặc nha khoa.37 hoặc trên các chất diệt tinh trùng. kháng huyết thanh và các sản phẩm khác của máu và các chế phẩm miễn dịch cải biến thu 159 Vụ Chính sách thuế . đã hoặc chưa làm thành dạng bột. máu động vật đã điều chế dùng cho chữa bệnh. đã được cắt thành hình dạng nhất dịnh và gắn với các viên nhện hoặc tấm mặt của chúng dùng cho như thông ruột. phòng bệnh hoặc chẩn đoán bệnh.Loại khác Thuế suất (%) 30.01 30. các chất khác từ người hoặc động vật được điều chế dùng cho phòng bệnh hoặc chữa bệnh. (h) Hộp và bộ dụng cụ cấp cứu. đó là. (h) Chế phẩm hoá học tránh thụ thai dựa trên hormon.(a) Chỉ catgut phẫu thuật vô trùng. hết hạn sử dụng. có hay không tự tiêu. chụp X-quang và các thuốc thử chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân là các sản phẩm không pha trộn đóng gói theo liều lượng hoặc các sản phẩm gồm hai thành phần trở lên đã pha trộn dùng cho mục đích trên. các loại dược phẩm không thích hợp đối với mục đích dự kiến ban đầu của nó. xi măng gắn xương. (e) Thuốc thử nhóm máu. (ij) Các chế phẩm gel được sản xuất để sử dụng cho người hoặc thuốc thú y như chất bôi trơn cho các bộ phận của cơ thể khi tiến hành phẫu thuật hoặc khám bệnh hoặc như một chất gắn kết giữa cơ thể và các thiết bị y tế.

05 hoặc 30.Vắc xin bệnh ho. 30. sởi.. có hoặc không thu được từ qui trình công nghệ sinh học .Thuốc (trừ các mặt hàng thuộc nhóm 30.Chứa hormon hoặc các sản phẩm khác thuộc nhóm 29. hấp thụ qua da) hoặc làm thành dạng nhất ..06) gồm các sản phẩm đã hoặc chưa pha trộn. vắc xin (vaccine). có hoặc không thu được từ qui trình công nghệ sinh học: . chưa được đóng gói theo liều lượng hoặc làm thành dạng nhất định hoặc đóng gói để bán lẻ. hoặc streptomycins hoặc các chất dẫn xuất của chúng: .Loại khác ..Kháng huyết thanh và các chế phẩm miễn dịch cải biến.06) gồm từ hai thành phần trở lên đã pha trộn với nhau dùng cho phòng bệnh hoặc chữa bệnh.05 hoặc 30.37 nhưng không chứa kháng sinh: .Chứa amoxicillin (INN) hoặc muối của nó ...Chứa các chất kháng sinh khác . 30.03 3003 10 3003 10 10 00 3003 10 20 00 3003 10 90 00 3003 20 00 00 3003 31 00 00 3003 39 00 00 3003 40 00 00 Mô tả hàng hoá được từ qui trình công nghệ sinh học hoặc các qui trình khác.02..Vắc xin dùng làm thuốc thú y .Chứa alkaloit hoặc các chất dẫn xuất của chúng nhưng không chứa hormon hoặc các sản phẩm 160 Thuế suất (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 Vụ Chính sách thuế .. .Kháng huyết thanh và các sản phẩm khác của máu và các chế phẩm miễn dịch cải biến.Loại khác .02. có cấu trúc axit penicillanic.Mã hàng 3002 10 3002 10 10 00 3002 10 20 00 3002 3002 3002 3002 10 90 00 20 20 10 00 20 20 00 3002 20 90 00 3002 30 00 00 3002 90 00 00 30. vi sinh (trừ các loại men) và các sản phẩm tương tự. viêm màng não A/C. độc tố (toxin).BỘ TÀI CHÍNH .. .Giải độc tố uốn ván .Loại khác .Vắc xin dùng làm thuốc cho người: .Loại khác Thuốc (trừ các mặt hàng thuộc nhóm 30.Dung dịch đạm huyết thanh .. đã được đóng gói theo liều lượng (kể cả các sản phẩm thuộc loại dùng để truyền. dùng cho phòng bệnh hoặc chữa bệnh... bại liệt .Chứa các penicillin hoặc chất dẫn xuất của chúng.Loại khác .Chứa insulin .

pyrazinamid..Chứa isoniazid... phenoxymethyl penicillin hoặc muối của chúng . amoxycillin hoặc muối của nó.Loại khác .BỘ TÀI CHÍNH .Loại khác: .. các lincomycin hoặc các dẫn xuất của chúng .. 30... ....Chứa các gentamycine. đã được đóng gói theo liều lượng (kể cả các sản phẩm thuộc loại dùng để truyền.Chứa ampicillin.. dùng cho phòng bệnh hoặc chữa bệnh.. hấp thụ qua da) hoặc làm thành dạng nhất định hoặc đóng gói để bán lẻ.Chứa các kháng sinh khác: ..Chứa các penicillin hoặc các dẫn xuất của chúng: .Chứa các sulfamethoxazol và các dẫn xuất của chúng ...Loại khác 30.Chứa erythromicin hoặc các dẫn xuất của chúng: ..Chứa penicillin G (trừ penicillin G benzathin).02.Dạng uống hoặc dạng mỡ: . hoặc các dẫn xuất của chúng.Dạng mỡ .Mã hàng Mô tả hàng hoá thuộc nhóm 29....Loại khác .05 hoặc 30. dạng uống ...Chứa các streptomycin hoặc các dẫn xuất của chúng: ..Dạng uống hoặc dạng mỡ .....06) gồm các sản phẩm đã hoặc chưa pha trộn......04 3004 10 3004 10 15 00 3004 10 16 00 3004 10 19 00 3004 10 21 00 3004 10 29 00 3004 20 3004 20 31 00 3004 20 32 00 3004 20 39 00 3004 20 71 00 3004 20 79 00 3004 20 91 3004 20 91 10 3004 20 91 20 3004 20 91 30 3004 20 91 90 3004 20 99 Thuốc (trừ các mặt hàng thuộc nhóm 30. dạng uống .37 hoặc các kháng sinh 3003 90 00 00 .Loại khác ..Chứa tetracylin hoặc chloramphenicol hoặc các dẫn xuất của chúng: .Chứa các penicillin hoặc các chất dẫn xuất của chúng..Dạng mỡ ... hoặc các streptomycin hoặc các chất dẫn xuất của chúng: ...Loại khác: 161 Thuế suất (%) 0 8 8 0 0 0 8 8 0 8 0 8 8 8 0 Vụ Chính sách thuế . có cấu trúc axit penicillanic...Dạng uống .Loại khác .Loại khác ...

.. dạng tiêm 3004 40 20 00 .Chứa insulin 3004 32 .Chứa các gentamycine hoặc các dẫn xuất của chúng.....Dược phẩm khác có chứa vitamin hoặc các sản phẩm khác thuộc nhóm 29..Dạng uống 3004 40 60 90 ..Chứa alkaloit hoặc các dẫn xuất của chúng nhưng không chứa hormon.Chứa hormon tuyến thượng thận..... dạng tiêm 3004 40 30 00 ..40.Loại khác: 3004 32 90 10 .....Loại khác .Loại khác 3004 40 ..Chứa morphin hoặc các dẫn xuất của nó.. các dẫn xuất của chúng và chất có cấu trúc tương tự của chúng: 3004 32 40 .Chứa atropin sulphate 3004 40 90 00 .Chứa papaverine hoặc berberine: 3004 40 50 10 .Mã hàng Mô tả hàng hoá 3004 20 99 10 ..Loại khác 3004 50 ....30 3004 40 50 .37 nhưng không chứa kháng sinh: 3004 31 00 00 .Loại khác 3004 39 00 00 ..Dạng khác 3004 40 70 00 .37 hoặc các chất kháng sinh : 3004 40 10 00 ... dạng xirô ... dạng uống 3004 40 40 00 .Chứa vitamin B hỗn hợp (containing vitamin B complex): 162 Thuế suất (%) 8 0 0 10 0 5 0 0 0 5 5 0 5 2 5 2 5 0 0 Vụ Chính sách thuế .Chứa quinin sulphate hoặc bisulphate.Chứa hydrocortisone natri succinat hoặc florocinolone acetonide: 3004 32 40 10 .....Chứa hormon hoặc các sản phẩm khác thuộc nhóm 29...40.Loại khác 3004 32 90 .... trừ hàng hóa thuộc các phân nhóm 3004.36: 3004 50 10 00 ..Của loại phù hợp cho trẻ em.... các sản phẩm khác thuộc nhóm 29.20 hoặc 3004. dạng tiêm 3004 20 99 90 .Chứa theophylline: 3004 40 60 10 .BỘ TÀI CHÍNH .Chứa quinin hoặc các muối của nó và thuốc điều trị sốt rét.Chứa fluocinolone acetonide 3004 32 40 90 .Loại khác.Chứa dexamethasone hoặc các dẫn xuất của nó 3004 32 90 90 ....Dạng uống 3004 40 50 90 . chứa nhiều hơn một loại vitamin: 3004 50 81 .Dạng khác 3004 40 60 ..Chứa quinin hydroclorit hoặc dihydroquinin clorit.

paracetamol hoặc dipyrone (INN) .Loại khác...Loại khác ..Loại khác: 10 .. chứa vitamin B1 hoặc B2 hoặc B6 hoặc B12 50 .... chứa vitamin C 60 .. thuốc hạ sốt và các loại dược phẩm khác dùng để điều trị ho hoặc cảm có hoặc không chứa chất kháng Histamin: 00 ..Chứa primaquine 3004 90 60 30 ...Loại khác..Chứa procan hydroclorit 00 .Loại khác: 10 . chứa vitamin PP 70 ..Thuốc gây tê: 00 ....Dạng dịch truyền 20 .. AIDS hoặc các bệnh khó chữa khác 00 .Thuốc điều trị bệnh sốt rét: 10 .Dung dịch dạng giọt dùng cho trẻ em 90 .... chứa vitamin A 40 ..Loại khác... artesunate hoặc chloroquine 20 . sát trùng .Dung dịch dạng giọt dùng cho trẻ em 90 .Loại khác...Chứa diclofenac.Loại khác ....Loại khác.Nước tiệt trùng đóng kín dùng để xông.Thuốc giảm đau....Loại khác ....Thuốc đông y 3004 90 60 90 ..Loại khác ...Loại khác Thuế suất (%) 0 0 5 0 0 8 0 0 8 8 8 5 0 0 0 0 0 5 0 8 8 5 8 8 0 5 8 8 0 163 Vụ Chính sách thuế .......Chứa artemisinin.BỘ TÀI CHÍNH . dạng khác 40 .Chứa diclofenac... cao xoa giảm đau.Dạng dịch truyền 20 . loại dùng trong dược phẩm 00 ...Dầu..Dạng dịch truyền 20 ..... dạng tiêm 30 .....Thuốc sát khuẩn.Loại khác ...Dung dịch dạng giọt dùng cho trẻ em 30 ....Loại khác: 00 .....Thuốc đặc hiệu để chữa ung thư.Mã hàng 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 81 81 81 89 89 89 89 90 90 90 90 90 3004 3004 3004 3004 3004 3004 50 50 50 50 90 90 90 90 90 90 10 3004 90 20 3004 90 30 3004 90 41 3004 90 49 3004 90 51 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 90 90 90 90 90 90 90 90 90 59 59 59 59 59 59 60 60 60 Mô tả hàng hoá 10 . dạng đặc hoặc lỏng 90 ... chứa vitamin khác 90 ...Loại khác: 10 ..Chứa chlorpheniramine maleate 20 .Chứa acetylsalicylic acid.....

...90.. thuốc đắp).....Dạng dịch truyền .90.99.. trừ loại thuộc phân nhóm 3004.99.BỘ TÀI CHÍNH . cao dán.Loại khác.Loại khác: .Loại khác...90. cimetidine (INN)...Loại khác . nhôm hydroxit hoặc magie hydroxit hoặc oresol. phẫu thuật.. dạng khác.10 ..... ranitidine (INN). hấp thụ qua da .Chứa dung dịch natri clorit hoặc dung dịch gluco: .. chứa salbutamol (INN): .Chứa Sorbitol: .Dạng dịch truyền .. chlopromazine.05 3005 10 ..Thuốc nhỏ mũi chứa naphazoline hoặc xylometazoline hoặc oxymetazoline ..Thuốc đông y .... dung dịch gluco 30% .. dạng tiêm .99.10 ... trừ loại thuộc phân nhóm 3004..Loại khác ....Mã hàng 3004 3004 3004 3004 3004 90 90 90 90 90 70 70 70 70 80 Mô tả hàng hoá 10 20 90 00 3004 90 91 3004 90 91 10 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 90 90 90 90 90 90 90 90 90 91 92 92 92 93 93 93 99 99 90 10 90 10 90 10 3004 90 99 20 3004 90 99 30 3004 90 99 40 3004 90 99 50 3004 90 99 60 3004 90 99 70 3004 90 99 90 30. đã thấm tẩm hoặc tráng bằng dược chất hoặc làm thành dạng nhất định hoặc đóng gói để bán lẻ dùng cho y tế..Băng dính và các sản phẩm khác có một lớp keo 164 Vụ Chính sách thuế ..Dịch truyền và các dung dịch dinh dưỡng hoặc chất điện giải dùng để truyền qua tĩnh mạch .Chứa phenobarbital.99..Chứa sulpiride (INN)..Loại khác ..10 Thuế suất (%) 8 8 0 0 8 0 0 5 0 5 0 8 0 8 5 8 8 0 Bông. trừ loại thuộc phân nhóm 3004..Loại khác: ..Thuốc đông y ..Chứa piperazine hoặc mebendazole (INN) .Dịch truyền sodium clorit.Chứa piroxicam (INN) hoặc ibuprofen..... băng và các sản phẩm tương tự (ví dụ: băng để băng bó.Loại khác ....10 ..Chứa piroxicam (INN) hoặc ibuprofen.Thuốc tẩy giun: ....Thuốc dùng chữa bệnh ung thư hoặc tim mạch bằng cách truyền. .. gạc.. trừ loại thuộc phân nhóm 3004. nha khoa hoặc thú y.... diazepam.90. dung dịch gluco 5%....

Chỉ catgut phẫu thuật vô trùng..Băng . loại phù hợp để chẩn đoán sinh học trong thú y .Gạc .Xi măng gắn xương .. các chất thử chẩn đoán bệnh được chỉ định dùng cho bệnh nhân: ..Bari sulfat..Loại khác .Chỉ tự tiêu vô trùng dùng cho nha khoa hoặc phẫu thuật. .BỘ TÀI CHÍNH .Loại khác Các mặt hàng dược phẩm ghi trong Chú giải 4 của Chương này. gạc vô trùng chuyên dùng để cầm máu trong phẫu thuật hoặc nha khoa.Chất cản quang dùng trong chiếu chụp bằng tia X..Loại khác ...Loại khác: .Xi măng hàn răng và các chất hàn răng khác .. dạng uống . có hoặc không phải loại tự tiêu . thanh chặn dính dùng trong nha khoa hoặc phẫu thuật vô trùng.Các chế phẩm hóa học dùng để tránh thai dựa trên hormon hoặc dựa trên các sản phẩm khác của nhóm 29..37 hoặc dựa trên các chất diệt tinh trùng .Loại khác .. xi măng gắn xương: .Các thuốc thử nguồn gốc vi khuẩn. có hoặc không phải loại tự tiêu: .Đã tráng phủ hoặc thấm tẩm dược chất . bông. băng và tảo nong vô trùng. thanh chặn dính dùng trong nha khoa hoặc phẫu thuật vô trùng.Hộp và bộ dụng cụ cấp cứu .06 3006 10 3006 10 10 00 3006 10 90 00 3006 20 00 00 3006 30 3006 30 10 00 3006 30 20 00 3006 30 30 00 3006 30 90 00 3006 40 3006 3006 3006 3006 40 40 50 60 10 20 00 00 00 00 00 00 3006 70 00 00 dính: ...Các thuốc thử chẩn đoán vi sinh khác .Mã hàng 3005 3005 3005 3005 3005 3005 10 10 90 90 90 90 Mô tả hàng hoá 10 00 90 00 10 00 20 00 90 00 30.Các chế phẩm gel được sản xuất để dùng cho người hoặc thuốc thú y như chất bôi trơn cho các bộ phận của cơ thể khi tiến hành phẫu thuật hoặc 165 Thuế suất (%) 5 5 9 9 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 Vụ Chính sách thuế . các vật liệu vô trùng tương tự (bao gồm cả chỉ phẫu thuật tự tiêu và chỉ cho nha khoa vô trùng) và băng dính vô trùng dùng cho băng bó vết thương trong phẫu thuật.Xi măng hàn răng và các chất hàn răng khác.Chất thử nhóm máu ..

Loại khác: 3006 91 00 00 ..Dụng cụ chuyên dụng cho mổ tạo hậu môn giả 3006 92 00 00 .BỘ TÀI CHÍNH .Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) khám bệnh hoặc như một chất gắn kết giữa cơ thể và thiết bị y tế .Phế thải dược phẩm 166 5 14 Vụ Chính sách thuế ..

(viii) Urê. tinh khiết hoặc không tinh khiết.05: (a) Mặt hàng đáp ứng một trong các mô tả sau: (i) Xỉ bazơ. 3. (v) Muối kép (tinh khiết hoặc không tinh khiết) hoặc hỗn hợp canxi nitrat và amoni nirat. Chương này không bao gồm : (a) Máu động vật thuộc nhóm 05. thạch cao hoặc các chất vô cơ không phải là phân bón. tinh khiết hoặc không tinh khiết.BỘ TÀI CHÍNH .02 chỉ áp dụng cho các mặt hàng sau đây. với điều kiện không được đóng gói theo cách thức đã được mô tả trong nhóm 31. các bộ phận quang học bằng kali clorua (nhóm 90. 167 Vụ Chính sách thuế . (b) Phân bón gồm bất kỳ các loại nào đã ghi trong mục (a) trên được pha trộn với nhau. hoặc hỗn hợp của những mặt hàng này. 3(a). (iii) Muối kép. với điều kiện không được đóng gói theo cách thức đã được mô tả trong nhóm 31. (d) Phân bón ở dạng lỏng gồm những mặt hàng ghi trong mục (a)(ii) hoặc (a)(viii) kể trên. tinh khiết hoặc không tinh khiết. tinh khiết hoặc không tinh khiết hoặc xử lý bằng dầu. của amonisulphat và amoni nitrat.05: (a) Mặt hàng đáp ứng một trong các mô tả sau: (i) Natri nitrat. thuộc nhóm 38. ở dạng dung dịch nước hoặc dạng dung dịch amoniac.24.11. (c) Phân bón chứa amoni clorua hoặc các loại bất kỳ đã ghi trong mục (a) hoặc (b) trên đây được pha trộn với đá phấn. (ii) Amoni nitrat. 2.03 chỉ áp dụng cho các mặt hàng dưới đây. 4(a) hoặc 5 dưới đây). tinh khiết hoặc không tinh khiết. (vii) Canxi xianamit.01). 1. (b) Các hợp chất riêng biệt đã được xác định về mặt hoá học (trừ những mặt hàng đã ghi trong các Chú giải 2(a). hoặc (c) Các tinh thể kali clorua nuôi cấy (trừ các bộ phận quang học) mỗi tinh thể nặng từ 2.5g trở lên.Chương 31 Phân bón Chú giải. (iv) Amonisulphat. tinh khiết hoặc không tinh khiết. Nhóm 31. Nhóm 31. (vi) Muối kép (tinh khiết hoặc không tinh khiết) hoặc hỗn hợp canxi nitrat và magie nitrat.

(b) Phân bón gồm bất kỳ các loại đã mô tả trong mục (a) trên đây được pha trộn với nhau.Nguồn gốc chỉ từ thực vật: . (iii) Supephosphat (đơn. kainit và xinvit). nhưng không hạn chế hàm lượng flo.Loại khác 168 Thuế suất (%) 0 0 0 0 Vụ Chính sách thuế . Mã hàng 31. được xếp vào nhóm 31. với điều kiện là chúng không đóng gói theo cách thức được mô tả ở nhóm 31. tinh khiết hoặc không tinh khiết.10. chưa xử lý hóa học .Loại khác: .Phân bón bổ sung dạng lỏng. cacnalit.05: (a) Mặt hàng đáp ứng với một trong các mô tả sau: (i) Muối kali tự nhiên dạng thô (ví dụ. (iv) Canxi hydroorthophosphat có hàm lượng flo từ 0. chưa xử lý hóa học .Loại khác . kép hoặc ba).. trừ loại ghi trong Chú giải 1(c) ở trên. tinh khiết hoặc không tinh khiết. Nhóm 31. khái niệm "các loại phân bón khác" chỉ áp dụng cho các sản phẩm cùng loại được sử dụng như phân bón và chứa ít nhất một trong các nguyên tố cấu thành cơ bản của phân bón như nitơ. tinh khiết hoặc không tinh khiết. (iv) Magie kali sulphat. (ii) Kali clorua. (iii) Kali sulphat.BỘ TÀI CHÍNH . Theo mục đích của nhóm 31.. (b) Phân bón gồm bất kỳ các loại được mô tả ở mục (a) trên đây đã pha trộn với nhau. 4. thạch cao của các chất vô cơ khác không phải là phân bón.Phân bón bổ sung dạng lỏng. tinh khiết hoặc không tinh khiết.(ii) Phosphat tự nhiên thuộc nhóm 25. được trộn với đá phấn.. (c) Phân bón chứa bất kỳ các loại được mô tả trong mục (a) hoặc (b) trên đây. 6. đã nung hoặc xử lý bằng nhiệt tiếp để loại bỏ tạp chất. phospho hoặc kali. và hỗn hợp của 2 loại đó.01 3101 00 11 00 3101 00 19 00 3101 00 91 00 3101 00 99 00 Mô tả hàng hoá Phân bón gốc thực vật hoặc động vật.2% trở lên tính trên trọng lượng sản phẩm khô khan nước.04 chỉ áp dụng cho các loại mặt hàng dưới đây. 5. phân bón sản xuất bằng cách pha trộn hoặc xử lý hóa học các sản phẩm động vật hoặc thực vật..05. Amoni dihydroorthophosphat (monoamoni phosphat đơn) và diamoni hydroorthophosphat (diamoni phosphat). .05. đã hoặc chưa pha trộn với nhau hoặc qua xử lý hóa học. nhưng không hạn chế hàm lượng flo.

.05 Phân khoáng hoặc phân hóa học.Amoni sulphat 3102 29 00 00 .Superphosphat: .Mã hàng Mô tả hàng hoá 31.Natri nitrat 3102 60 00 00 . có chứa kali.. ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng trong bao bì 169 Thuế suất (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 5 Vụ Chính sách thuế .Muối kép và hỗn hợp của canxi nitrat và amoni nitrat 3102 80 00 00 ..Loại dùng làm thức ăn chăn nuôi .02 Phân khoáng hoặc phân hóa học.03 3103 3103 3103 3103 3103 10 10 90 90 90 10 00 90 00 10 00 90 00 Phân khoáng hoặc phân hóa học..BỘ TÀI CHÍNH . có chứa nitơ. có chứa phosphat. có hoặc không ở dạng dung dịch nước 3102 40 00 00 ..Loại khác .Phân phosphat đã nung . 3105 10 00 .Các mặt hàng của Chương này ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng trong bao bì trọng lượng cả bì không quá 10 kg 3105 10 00 10 .Urê.Superphosphat và phân phosphat đã nung.Amoni sulphat. phân bón khác. 3102 10 00 00 .Hỗn hợp urê và amoni nitrat ở dạng dung dịch nước hoặc dung dịch amoniac 3102 90 00 00 .Loại khác.Hỗn hợp của amoni nitrat với canxi cacbonat hoặc các chất vô cơ không có chất làm màu mỡ cho đất khác 3102 50 00 00 . phospho và ka li.04 Phân khoáng hoặc phân hóa học.Amoni nitrat.Loại khác 3102 30 00 00 . có chứa hai hoặc ba nguyên tố cấu thành phân bón là nitơ.Loại khác 31. kể cả hỗn hợp chưa được chi tiết trong các phân nhóm trước 31. muối kép và hỗn hợp của amoni sulphat và amoni nitrat: 3102 21 00 00 . 3104 20 00 00 .Kali sulphat 3104 90 00 00 . . các mặt hàng của Chương này ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng trong bao bì trọng lượng cả bì không quá 10kg.Loại khác: .Loại khác 31. có hoặc không ở dạng dung dịch nước ...Kali clorua 3104 30 00 00 .

phospho.Phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa ba nguyên tố là nitơ.Loại khác 170 Thuế suất (%) 3 0 3 0 0 0 0 0 0 Vụ Chính sách thuế .Loại khác 3105 60 00 00 .BỘ TÀI CHÍNH .Mã hàng Mô tả hàng hoá 3105 10 00 20 .Phân khoáng hoặc phân hoá học có chứa ba nguyên tố là nitơ.Amoni dihydro orthophosphat (monoamoni phosphat) và hỗn hợp của nó với diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat) .Diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat) 3105 40 00 00 .. phospho và kali 3105 30 00 00 .Loại khác 3105 20 00 00 ..Chứa nitrat và phosphat 3105 59 00 00 .Phân khoáng hoặc phân hóa học khác có chứa hai nguyên tố là nitơ và phospho: 3105 51 00 00 . ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng trong bao bì 3105 10 00 90 .. kali.Phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa hai nguyên tố là phospho và kali 3105 90 00 00 ..

3. kể cả chất men tráng (nhóm 32.12).04.08 kể cả các dung dịch (trừ colodion) gồm có sản phẩm bất kỳ đã mô tả trong các nhóm từ 39. chất gắn và các loại ma tít khác.Chương 32 Các chất chiết xuất làm thuốc nhuộm hoặc thuộc da.15). bìa sách hoặc dải băng mũ.36 đến 29. và làm bằng: (a) Bột kim loại (kể cả các kim loại quý) hoặc chất màu. sơn và véc ni.07. 32. 6. và kể cả thuốc nhuộm và các chất màu khác đã làm thành dạng nhất định hay đóng gói để bán lẻ thuộc nhóm 32. hoặc (c) Matit asphalt hoặc matit bitum khác (nhóm 27. vảy và bột kim loại) sử dụng để nhuộm màu mọi chất liệu hoặc dùng như là nguyên liệu trong việc sản xuất các chế phẩm màu.01 đến 39. 29.BỘ TÀI CHÍNH . 2. 32. Tuy nhiên nhóm này không áp dụng cho các chất màu phân tán trong môi trường không chứa nước. gelatin hoặc chất kết dính khác. thuỷ tinh thu được từ thạch anh nung chảy hoặc silic đã nung chảy khác ở dạng đã nêu trong nhóm 32. thuốc nhuộm.10.06 chỉ áp dụng cho các chế phẩm dựa trên các chất màu (kể cả trường hợp thuộc nhóm 32. (b) Tanat hoặc các chất dẫn xuất tananh khác của các sản phẩm thuộc nhóm từ 29. thuốc màu và các chất màu khác. kết tủa trên một tấm làm nền bằng vật liệu bất kỳ. 4. 1. Chương này không bao gồm: (a) Các nguyên tố hoặc hợp chất đã được xác định riêng về mặt hoá học (trừ những chất hay hợp chất thuộc nhóm 32.13 hoặc 32. 32. ví dụ.12 chỉ áp dụng cho các tấm mỏng thuộc loại dùng để in.07. 5.30 hoặc Chương 28. dùng để sản xuất sơn.41 hoặc 35.08. các chất màu thuộc nhóm 25. Nhóm 32. 32.12) hay dùng cho các chế phẩm khác thuộc nhóm 32. Khái niệm "lá phôi dập" trong nhóm 32.01 đến 35.03.39. Các nhóm 32. tannin và các chất dẫn xuất của chúng.09. các loại mực Chú giải. ở dạng lỏng hoặc dạng bột nhão.04. 171 Vụ Chính sách thuế .15.06).04 bao gồm các hỗn hợp của muối diazoni ổn định và các chất tiếp hợp để sản xuất các phẩm nhuộm azo.12. 32. 32.13 trong các dung môi hữu cơ dễ bay hơi khi trọng lưọng dung môi vượt quá 50% tính theo trọng lượng dung dịch.06.04. hoặc (b) Kim loại (kể cả kim loại quý) hoặc chất màu. các chất vô cơ sử dụng như chất phát quang (nhóm 32.03 hay 32. Nhóm 32. đông kết bằng keo. Khái niệm "chất màu" trong Chương này không bao gồm các sản phẩm dùng như chất độn trong các loại sơn dầu.05 và 32. mặc dù có hoặc không phù hợp cho các chất keo màu. 32.

Chất màu hữu cơ tổng hợp và các chế phẩm từ chúng như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này: 3204 11 .. các sản phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang hoặc như các chất phát quang.Chất chiết xuất từ cây mẻ rìu (Quebracho) . ta nanh và các muối.Thuốc nhuộm phân tán và các chế phẩm từ chúng: 3204 11 10 00 .. các chế phẩm enzim dùng khi tiền thuộc da.03 Chất màu hữu cơ tổng hợp. có hoặc không chứa chất thuộc da tự nhiên. đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học.04 172 0 0 Vụ Chính sách thuế .Dạng thô 3204 11 90 00 .Loại khác 0 0 32. .Loại khác 5 5 32.. .Từ cây cau mứt (Gambier) .Loại khác 0 0 Chất thuộc da hữu cơ tổng hợp. đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học. chất thuộc da vô cơ. các chế phẩm thuộc da.BỘ TÀI CHÍNH . 3203 00 10 00 . đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học. ete.Chất chiết xuất từ cây keo (Wattle) ....Loại khác: .Loại sử dụng trong công nghiệp thực phẩm hoặc đồ uống 3203 00 90 00 . 3202 10 00 00 . các chế phẩm làm từ chất màu gốc động vật hoặc thực vật đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này.Loại khác 0 0 32.02 Các chất màu gốc động vật hoặc thực vật (kể cả chất chiết xuất nhuộm nhưng trừ muội động vật). các chế phẩm làm từ chất màu hữu cơ tổng hợp như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này. este của chúng và các chất dẫn xuất khác.01 3201 3201 3201 3201 3201 10 20 90 90 90 00 00 00 00 10 00 90 00 Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) Chất chiết xuất thuộc da gốc thực vật.Mã hàng 32..Chất thuộc da hữu cơ tổng hợp 3202 90 00 00 .

các chế phẩm như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này làm từ các chất nhuộm màu. kể cả hỗn hợp từ hai loại chất màu trở lên của các phân nhóm từ 3204.Thuốc nhuộm bazơ và các chế phẩm từ chúng ..Loại khác 3205 00 00 00 Các chất nhuộm màu..Mã hàng 3204 3204 3204 3204 12 12 13 14 10 90 00 00 Mô tả hàng hoá 00 00 00 00 3204 15 00 00 3204 16 00 00 3204 17 00 00 3204 19 00 00 3204 20 00 00 3204 90 00 00 .Loại khác . thuốc nhuộm cầm màu và các chế phẩm từ chúng: .Loại khác .04 hoặc 32.Chất màu xanh nước biển và các chế phẩm từ chúng: 173 Thuế suất (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vụ Chính sách thuế . 32. hoặc màu đỏ từ hợp chất crom ....Chất màu khác và các chế phẩm khác: ..19 ...03.Thuốc nhuộm chàm (kể cả loại có thể dùng như thuốc màu) và các chế phẩm từ chúng .Thuốc màu và các chế phẩm từ chúng ..Loại khác .Thuốc nhuộm axit.Thuốc nhuộm axit . các sản phẩm vô cơ được dùng như chất phát quang đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học. trừ các loại thuộc nhóm 32.. các chế phẩm như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này.Loại khác: ..05.Thuốc màu và các chế phẩm từ dioxit titan: .Thuốc màu .Thuốc màu ...... có hoặc không tạo phức kim loại và các chế phẩm từ chúng..Các sản phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như chất tác nhân tăng sáng huỳnh quang ..Màu vàng crom. da cam molybdat..Thuốc nhuộm trực tiếp và các chế phẩm từ chúng .Loại khác. xanh crom.BỘ TÀI CHÍNH .Thuốc màu và các chế phẩm từ hợp chất crom: .Chứa hàm lượng dioxit titan ở thể khô từ 80% trở lên tính theo trọng lượng: .Loại khác . 32....11 đến 3204.. .Thuốc nhuộm hoạt tính và các chế phẩm từ chúng ..06 3206 11 3206 3206 3206 3206 3206 3206 3206 11 11 19 19 19 20 20 10 00 90 00 10 00 90 00 10 00 3206 20 90 00 3206 41 Chất màu khác.

...Các chất láng bóng dạng lỏng và các chế phẩm tương tự .Thuốc màu đã pha chế.Các chế phẩm 3206 49 90 00 ... 10 .Loại chịu được nhiệt trên 100oC 174 Thuế suất (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13 Vụ Chính sách thuế .08 3208 3208 3208 3208 Thuốc màu đã pha chế...Men kính và men sứ.Các chế phẩm 3206 42 90 00 .. các chất men kính và men sứ. men sành...Loại khác 3206 49 .Mã hàng Mô tả hàng hoá 3206 41 10 00 .Dùng trong nha khoa 10 19 . ở dạng bột.Litopon và các thuốc màu khác và các chế phẩm từ kẽm sulfua: 3206 42 10 00 .Loại khác 32. hạt hoặc vẩy Sơn và vecni (kể cả men tráng (enamels) và lacquers) làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học.. phối liệu để nấu thủy tinh và thủy tinh khác.. đã phân tán hay hòa tan trong môi trường không chứa nước. các loại màu đã pha chế và các chế phẩm tương tự đã pha chế .Các chế phẩm 3206 41 90 00 ..Phối liệu để nấu thuỷ tinh và thuỷ tinh khác. tráng men hoặc thủy tinh.Loại khác: 10 19 10 .Loại khác 3206 50 .Các sản phẩm vô cơ được dùng như chất phát quang: 3206 50 10 00 ...Từ polyeste: .Vecni (kể cả lacquers): 10 11 00 ..Loại khác 3206 42 .Phối liệu để nấu men thủy tinh .. các dung dịch như đã ghi trong Chú giải 4 của Chương này..BỘ TÀI CHÍNH . ..07 3207 10 00 00 3207 20 3207 20 10 00 3207 20 90 00 3207 30 00 00 3207 40 00 00 32.. chất cản quang đã pha chế. ở dạng bột. hạt hoặc vẩy...Các chế phẩm 3206 50 90 00 .Loại khác: 3206 49 10 00 ... các chất láng bóng dạng lỏng và các chế phẩm tương tự dùng trong công nghiệp gốm sứ. men sành (slips) và các chế phẩm tương tự: .. các chất cản quang đã pha chế và các loại màu đã pha chế..Loại khác .

Loại khác: .Vecni (kể cả lacquer)... . vải giả da 3208 90 90 30 ....Loại khác 32..Chất xử lý bề mặt dùng trong sản xuất vải tráng.Sơn chống hà và sơn chống ăn mòn dùng để sơn vỏ tàu thuỷ 3208 10 90 20 ..Vecni (kể cả lacquerrs)..Dùng trong nha khoa 3208 90 29 00 ..Loại khác 3208 20 .Từ polyme acrylic hoặc polyme vinyl: 3208 20 40 00 ..Chất xử lý bề mặt dùng trong sản xuất vải tráng....BỘ TÀI CHÍNH ....Bán thành phẩm của sơn 3208 10 90 90 ......Loại khác: 3208 20 90 10 .. loại chịu được nhiệt trên 100oC 3208 20 90 20 ..Vecni (kể cả lacquers)..Vecni (kể cả lacquers): 10 10 ...Loại khác 3208 90 90 ..Loại chịu nhiệt không quá 100oC 175 Thuế suất (%) 28 10 15 28 10 5 13 5 15 28 5 13 5 28 10 5 15 28 13 28 Vụ Chính sách thuế .Loại khác 3208 90 ....Loại chịu được nhiệt trên 100oC 10 90 ..Dùng trong nha khoa 3208 90 19 00 .Mã hàng Mô tả hàng hoá 3208 10 19 20 ...Loại khác ...Sơn chống hà và sơn ăn mòn dùng để sơn vỏ tàu thuỷ 3208 90 90 20 . dùng trong nha khoa 3208 20 90 .Sơn chống hà hoặc sơn chống ăn mòn dùng để sơn vỏ tàu thủy 3208 20 70 00 .Vecni (kể cả lacquers).Loại khác: 3208 10 90 10 ...Từ polyme acrylic hoặc polyme vinyl: 10 . đã phân tán hay hòa tan trong môi trường nước. loại chịu nhiệt không quá 100oC: 3208 90 21 00 ......Bán thành phẩm của sơn 3208 90 90 90 .09 3209 3209 3209 3209 10 10 10 10 Sơn và vecni (kể cả các loại men tráng (enamels) và lacquers) làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học.Loại khác: 3208 90 90 10 .Bán thành phẩm của sơn 3208 20 90 90 . loại chịu được nhiệt trên 100oC: 3208 90 11 00 . vải giả da 3208 20 90 30 ....Loại chịu nhiệt không quá 100oC 3208 10 90 .

Thuốc màu nước đã pha chế dùng để hoàn thiện da .Mã hàng Mô tả hàng hoá 3209 10 40 00 ..Loại khác: 3209 90 00 10 .Loại khác 32. lá phôi dập....Vecni (kể cả lacquers).Sơn chống hà và sơn chống ăn mòn dùng để sơn vỏ tàu thuỷ 3209 90 00 90 ..Sơn chống hà và sơn chống ăn mòn dùng để sơn vỏ tàu thủy 3209 10 90 .Loại khác 5 10 15 28 13 28 15 5 10 28 13 28 0 5 28 10 15 28 3 3211 00 00 00 Chất làm khô đã điều chế.10 3210 3210 3210 3210 00 00 00 00 11 19 20 30 00 00 00 00 3210 00 50 00 3210 00 90 3210 00 90 10 3210 00 90 20 3210 00 90 90 Sơn và vecni khác (kể cả các loại men tráng (enamels) và lacquers và màu keo)..... 176 Vụ Chính sách thuế .BỘ TÀI CHÍNH .Chất phủ bằng nhựa polyurethan ...Màu keo ..Vecni (kể cả lacquers): .Sơn cho da thuộc 3209 90 00 50 .. loại chịu nhiệt không quá 100oC 3209 90 00 30 . loại chịu được nhiệt trên 100oC 3209 90 00 20 .12 Thuế suất (%) Thuốc màu (pigments) (kể cả bột và vẩy kim loại) được phân tán trong môi trường không có nước..Bán thành phẩm của sơn 3209 90 00 40 .Loại khác: .Loại khác: 3209 10 90 10 . 32.Sơn chống hà và sơn chống ăn mòn dùng để sơn vỏ tàu thuỷ . các loại thuốc màu nước đã pha chế dùng để hoàn thiện da. dùng để sản xuất sơn (kể cả men tráng).Loại chịu được nhiệt trên 100oC ...Sơn cho da thuộc 3209 10 50 00 .Bán thành phẩm của sơn 3209 10 90 90 .Loại khác 3209 90 00 .Bán thành phẩm của sơn . ở dạng lỏng hay dạng bột nhão. thuốc nhuộm và các chất màu khác đã làm thành dạng nhất định hay đã đóng gói để bán lẻ. ..Vecni (kể cả lacquers).Loại khác ..

Loại khác 5 5 32.Bột nhão nhôm 3212 90 12 00 ... sàn. chất màu pha. chất bả bề mặt trước khi sơn 3214 90 00 00 . gắn và các loại ma tít khác.Màu đen: ... các chất bả bề mặt trước khi sơn.Mực in: .14 32.. dùng để phủ bề mặt chính nhà. các vật liệu phủ bề mặt không chịu nhiệt...15 3215 3215 3215 3215 3215 3215 11 11 11 19 90 90 10 00 90 00 00 00 10 00 Mực in.Loại khác.Loại khác . học đường hoặc sơn bảng hiệu. màu trang trí và các loại màu tương tự ở dạng viên.. ma tít để ghép nối... gắn và các loại ma tít khác.Thuốc màu (kể cả bột và vẩy kim loại) được phân tán trong môi trường không có nước. các hợp chất dùng để trát. các hợp chất dùng để trát.Lá phôi dập 3212 90 .Thuốc nhuộm hoặc các chất màu khác đã làm thành dạng nhất định hoặc đã đóng gói để bán lẻ: 3212 90 21 00 .Loại sử dụng trong công nghiệp thực phẩm hoặc đồ uống 3212 90 29 00 .Mã hàng Mô tả hàng hoá 3212 10 00 00 . hộp.Loại khác Chất màu dùng cho nghệ thuật hội họa. đã hoặc chưa cô đặc hoặc làm thành thể rắn. ở dạng lỏng hay dạng bột nhão. khay hay các dạng hoặc đóng gói tương tự.Loại khác . tường trong nhà..Loại khác . mực viết hoặc mực vẽ và các loại mực khác. dùng để sản xuất sơn (kể cả men tráng): 3212 90 11 00 .13 Ma tít để gắn kính. để ghép nối. . 3213 10 00 00 . dùng cho da thuộc 3212 90 19 00 ..Mực được đóng rắn bằng tia cực tím ..Loại khác: . lọ.. trần nhà hoặc tương tự. tuýp.Khối carbon loại dùng để sản xuất giấy than 177 5 5 5 5 5 8 Vụ Chính sách thuế .Loại khác: .BỘ TÀI CHÍNH ..Ma tít để gắn kính. các chất gắn nhựa. các chất gắn nhựa...Loại khác Thuế suất (%) 3 3 3 3 3 3 32.Bộ màu vẽ 3213 90 00 00 ... 3214 10 00 00 .

Mực vẽ và mực viết: 60 10 ..Loại khác 90 00 ..BỘ TÀI CHÍNH .Mã hàng 3215 3215 3215 3215 90 90 90 90 Mô tả hàng hoá dùng 1 lần 60 ...Loại khác 178 Thuế suất (%) 5 8 8 Vụ Chính sách thuế .Mực vẽ 60 90 ...

chất tựa nhựa. tráng hoặc phủ nước hoa hoặc mỹ phẩm. không kể những cái khác. cho các sản phẩm sau đây: các túi nhỏ đựng nước hoa.Của cam 3301 13 00 00 .Của chanh 3301 19 00 00 . phớt và các sản phẩm không dệt. 2. tinh dầu đậm đặc trong mỡ. nước cất tinh dầu và dung dịch nước của các loại tinh dầu. giấy thơm và các loại giấy đã thấm hoặc tẩm mỹ phẩm.07 áp dụng. . cho các sản phẩm. Khái niệm "chất thơm" trong nhóm 33. 4. 3.Tinh dầu của các loại quả chi cam quýt: 3301 12 00 00 . kể cả tinh dầu sáp và tinh dầu nguyên chất.01. mền xơ. mỹ phẩm hoặc các chế phẩm dùng cho vệ sinh Chú giải. trong các loại sáp hay các chất tương tự.07 áp dụng.Loại khác .05. nhựa chứa dầu đã chiết. dầu gỗ thông hoặc dầu thông sunphat hoặc các sản phẩm khác thuộc nhóm 38.01 179 5 5 5 Vụ Chính sách thuế .BỘ TÀI CHÍNH .. phù hợp dùng cho các hàng hoá đã ghi trong các nhóm này và được đóng gói để bán lẻ. sản phẩm phụ terpen từ quá trình khử terpen các loại tinh dầu.Chương 33 Tinh dầu và các chất tựa nhựa.03 đến 33. Khái niệm “ nước hoa. các chế phẩm vệ sinh dùng cho động vật. các chế phẩm có hương thơm khi đốt. không kể những cái khác. 1.Tinh dầu khác trừ tinh dầu của các loại chi cam quýt: Thuế suất (%) 33.01 hoặc 13. (b) Xà phòng hoặc các sản phẩm khác thuộc nhóm 34. đã hoặc chưa pha trộn (trừ nước cất tinh dầu và dung dịch nước của tinh dầu)...01. Chương này không bao gồm: (a) Nhựa dầu tự nhiên hoặc chiết xuất thực vật thuộc nhóm 13. dung dịch bảo quản kính sát tròng hoặc mắt nhân tạo. mỹ phẩm hoặc các chế phẩm dùng cho vệ sinh” của nhóm 33. ngâm. Các nhóm từ 33. thu được bằng phương pháp tách hương liệu của hoa hoặc phương pháp dầm. trong các loại dầu không bay hơi. đã thấm tẩm.02. nước hoa. hoặc (c) Gôm. các thành phần thơm tách từ các chất đó hoặc chất thơm tổng hợp. Mã hàng Mô tả hàng hoá Tinh dầu (đã hoặc chưa khử terpen).02 chỉ liên quan tới các chất thuộc nhóm 33.

dùng cho sản xuất đồ uống.Chế phẩm rượu thơm. ở dạng lỏng . các chế phẩm dùng để trang điểm móng tay hoặc móng chân...02 3302 10 3302 10 10 00 3302 10 20 00 3302 10 90 00 3302 90 00 00 Hỗn hợp các chất thơm và các hỗn hợp (kể cả dung dịch cồn) với thành phần chủ yếu gồm một hoặc nhiều các chất thơm này.. . cây thìa là hoặc cây palmrose 3301 29 92 00 . nhục đậu khấu..Của cây bạc hà khác 3301 29 ...Loại dùng cho dược phẩm: 3301 29 11 00 .Chế phẩm trang điểm môi 3304 20 00 00 ..Loại khác ......Chất tựa nhựa 3301 90 .. loại dùng để sản xuất đồ uống có rượu. cây thìa là hoặc cây palmrose 3301 29 12 00 . bạch đậu khấu... dùng làm nguyên liệu thô trong công nghiệp.Loại khác 33.Loại khác: 3301 90 10 00 ...Loại khác 3301 30 00 00 . ở dạng khác .Của cây đàn hương 3301 29 99 00 ..Chế phẩm trang điểm mắt 180 30 30 Vụ Chính sách thuế .Loại khác: . quế.Loại khác .Của cây húng chanh. sả.Chế phẩm rượu thơm..Mã hàng Mô tả hàng hoá 3301 24 00 00 .04 Mỹ phẩm hoặc các chế phẩm để trang điểm và các chế phẩm dưỡng da (trừ dược phẩm)... loại dùng để sản xuất đồ uống có rượu.Nước cất và dung dịch của các loại tinh dầu phù hợp dùng để làm thuốc 3301 90 90 00 . 3304 10 00 00 . các chế phẩm khác làm từ các chất thơm.Loại khác: 3301 29 91 00 .. gừng.Của cây đàn hương 3301 29 19 00 . quế..Loại khác Thuế suất (%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 5 5 27 3303 00 00 00 Nước hoa và nước thơm.. sả....Của cây bạc hà cay (Mantha piperita) 3301 25 00 00 . bạch đậu khấu..Của cây húng chanh. nhục đậu khấu. 33.Loại dùng trong công nghiệp thực phẩm hoặc đồ uống: ... kể cả các chế phẩm chống nắng hoặc bắt nắng. gừng.BỘ TÀI CHÍNH .

trong hoặc sau khi cạo mặt.Chỉ tơ nha khoa .Loại khác .. ..Muối thơm dùng để tắm và các chế phẩm dùng để tắm khác . đã đóng gói để bán lẻ. mỹ phẩm hoặc vệ sinh khác.Các chế phẩm dùng để làm thơm hoặc khử mùi trong phòng.07 3307 10 00 00 3307 20 00 00 3307 30 00 00 3307 41 00 00 Chế phẩm dùng cho tóc.Loại khác Các chế phẩm dùng trước."Agarbatti" và các chế phẩm có mùi thơm khi đốt cháy 181 Thuế suất (%) 28 30 27 15 27 15 32 27 27 27 27 27 26 27 30 30 30 30 Vụ Chính sách thuế ..... kể cả các chế phẩm có mùi dùng trong nghi lễ tôn giáo: .Các chế phẩm dùng trước.Loại trị nấm có chứa thành phần hoá dược . kể cả kem và bột làm chặt chân răng.Kem và nước thơm dùng cho mặt và da 3304 99 20 00 .05 3305 3305 3305 3305 3305 3305 10 10 10 20 30 90 00 00 00 00 00 00 10 90 00 00 00 33.. các chất khử mùi nhà (trong phòng) đã được pha chế.06 3306 10 3306 10 10 00 3306 10 90 00 3306 20 00 00 3306 90 00 00 33.Chế phẩm trang điểm móng tay và móng chân . thuốc làm rụng lông và các chế phẩm nước hoa. .Dầu gội đầu (shampoo): ..Loại khác: 3304 99 10 00 .Loại khác: 3304 91 00 00 .Dạng kem hoặc bột để ngăn ngừa các bệnh về răng .BỘ TÀI CHÍNH .Kem trị mụn trứng cá 3304 99 90 00 .Chất khử mùi cá nhân và chất chống ra mồ hôi . chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.Chế phẩm uốn tóc hoặc làm duỗi tóc .. các chất khử mùi cơ thể.Phấn..Mã hàng Mô tả hàng hoá 3304 30 00 00 ..Loại khác . . các chế phẩm dùng để tắm rửa..Thuốc đánh răng: . có hoặc không có mùi thơm hoặc có đặc tính tẩy uế.Gôm tóc .Loại khác Chế phẩm dùng cho vệ sinh răng hoặc miệng. đã hoặc chưa nén 3304 99 . chỉ tơ nha khoa. trong hoặc sau khi cạo mặt .Loại khác 33..

Loại khác 182 Thuế suất (%) 30 30 30 30 30 30 30 Vụ Chính sách thuế .....Mã hàng 3307 3307 3307 3307 3307 3307 3307 49 49 49 90 90 90 90 10 00 90 00 10 00 20 00 30 00 3307 90 40 00 3307 90 90 00 Mô tả hàng hoá . đã được thấm hoặc phủ nước hoa hoặc mỹ phẩm khác .Loại khác .BỘ TÀI CHÍNH .Dung dịch nhỏ mắt khi đeo kính áp tròng .....Nước hoa hoặc mỹ phẩm khác.. kể cả thuốc làm rụng lông .Loại khác: ..Loại khác: .Chế phẩm dùng để thơm phòng .Khăn và giấy.Chế phẩm vệ sinh động vật .

Trong nhóm 34. bánh dạng viên hay dạng khuôn nén. hoặc các chế phẩm dùng để tắm có chứa xà phòng hay chất hoạt động bề mặt hữu cơ khác (nhóm 33.23 ngay cả khi các sản phẩm đó có tính chất sáp. bột hoặc kem đánh răng. các chế phẩm dùng để đánh bóng hoặc tẩy sạch. các chế phẩm dùng để giặt. (b) Các hợp chất đã xác định về mặt hoá học riêng biệt.06 hoặc 33.07).01 có thể chứa các chất phụ trợ (ví dụ chất tẩy. Trong nhóm 34. Theo mục đích của nhóm 34. 5.01 nếu dùng ở dạng thanh.04.02 "các chất hữu cơ hoạt động bề mặt" là các sản phẩm khi hoà tan trong nước với nồng độ 0. kem cạo râu và bọt cạo râu.Chương 34 Xà phòng.02 hoặc 38. Nhóm này không áp dụng với : (a) Các sản phẩm thuộc nhóm 15.5 x 10-2 N/m (45 dyne/cm) hoặc thấp hơn 4. khoáng chất hay nguyên liệu khác.03 khái niệm "dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và dầu thu được từ khoáng bitum" áp dụng với các sản phẩm như đã định nghĩa tại Chú giải 2 Chương 27. Xà phòng và các sản phẩm khác thuộc nhóm 34. để trong một giờ ở nhiệt độ như trên: (a) Cho một chất lỏng trong suốt hay trắng mờ hoặc thể sữa mà không bị phân tách các chất không hoà tan. 1.05. bột nhão dùng làm hình mẫu. các chất hữu cơ hoạt động bề mặt. khái niệm "xà phòng" chỉ áp dụng cho loại xà phòng hoà tan trong nước. Các dạng khác sẽ được xếp vào nhóm 34. căn cứ vào giới hạn quy định dưới đây. 2. nến và các sản phẩm tương tự. 183 Vụ Chính sách thuế .BỘ TÀI CHÍNH .16. 34.01. chất độn hoặc dược phẩm). rửa. Theo mục đích của nhóm 34. có hoặc không hoà tan trong nước. (b) Giảm sức căng bề mặt nước xuống 4. hoặc (c) Dầu gội đầu. (c) Các sản phẩm có tính chất sáp với thành phần cơ bản là một hay nhiều loại sáp và chứa chất béo. bột mài mòn. Các sản phẩm có chứa bột mài mòn phải xếp vào nhóm 34. (b) Các sản phẩm thu được bằng phương pháp pha trộn các loại sáp khác nhau. 33.17). các loại sáp nhân tạo. sáp dùng trong nha khoa và các chế phẩm dùng trong nha khoa có thành phần cơ bản là thạch cao Chú giải. khái niệm “sáp nhân tạo và sáp chế biến" chỉ áp dụng cho: (a) Các sản phẩm hữu cơ có tính chất sáp được sản xuất bằng phương pháp hoá học.5% ở nhiệt độ 20oC. Chương này không bao gồm: (a) Chế phẩm hay hỗn hợp ăn được chế biến từ mỡ hay dầu động vật hoặc thực vật được dùng như chế phẩm tách khuôn (nhóm 15. các chế phẩm bôi trơn. sáp chế biến. 3. và. nhựa.05 như "bột cọ rửa và các chế phẩm tương tự".

có hoặc không 184 Thuế suất (%) 36 36 36 36 37 37 28 19 28 36 Vụ Chính sách thuế . tráng hoặc phủ xà phòng hoặc chất tẩy: . mền xơ. có hoặc không chứa xà phòng.(b) Sáp động vật hoặc thực vật không pha trộn. mền xơ. ở dạng thỏi. đã hoặc chưa trộn lẫn hay mới chỉ pha màu.. có hoặc không chứa xà phòng.). ở dạng thỏi. (c) Sáp khoáng chất hay sản phẩm tương tự thuộc nhóm 27. Mã hàng Mô tả hàng hoá 34.Dùng cho vệ sinh (kể cả các sản phẩm đã tẩm thuốc): ..12.21.Phôi xà phòng .Loại khác: .05. nỉ và sản phẩm không dệt. đã được thấm tẩm.Xà phòng ở dạng khác: .Loại khác.01 3401 11 3401 11 10 00 3401 11 20 00 3401 11 30 00 3401 11 90 00 3401 19 3401 19 10 00 3401 3401 3401 3401 3401 3401 3401 19 20 20 20 20 20 30 90 00 10 90 90 90 00 00 10 90 00 Xà phòng. giấy.. ở dạng lỏng hoặc ở dạng kem và đã được đóng gói để bán lẻ..... phân tán hay hoà tan trong dung môi lỏng (nhóm 34. tráng hoặc phủ xà phòng hoặc chất tẩy .... . đã thấm tẩm.Loại khác . miếng. nỉ và sản phẩm không dệt.Loại khác .Xà phòng và các sản phẩm và các chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt. bánh hoặc các hình dạng khác.Sản phẩm đã tẩm thuốc . hoặc (d) Sáp pha trộn. đã thấm tẩm. các sản phẩm và các chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt dùng để làm sạch da. ở dạng lỏng hoặc dạng kem và đã được đóng gói để bán lẻ.Dùng để tách nổi mực cho giấy tái sinh .. miếng.Các sản phẩm và các chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt dùng để làm sạch da..Loại khác .Bằng nỉ hoặc sản phẩm không dệt.. các sản phẩm và các chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt dùng như xà phòng.Loại khác: .. đã hoặc chưa tinh chế hoặc pha màu của nhóm 15..... tráng hoặc phủ xà phòng hoặc chất tẩy . và giấy. đã được thấm tẩm.09. bằng nỉ hoặc sản phẩm không dệt. bánh hoặc các hình dạng khác... tráng hoặc phủ xà phòng hoặc chất tẩy..BỘ TÀI CHÍNH .Xà phòng tắm . 38..

.Dạng cation: .. các chế phẩm hoạt động bề mặt.Chế phẩm hoạt động bề mặt dạng anion ....Chế phẩm giặt.Chế phẩm hoạt động bề mặt khác ...... rửa hoặc chế phẩm làm sạch khác.ionic): ...Chế phẩm hoạt động bề mặt dạng anion .Loại khác . có hoặc không chứa xà phòng.Loại khác: .Chất thấm ướt dùng để sản xuất thuốc diệt cỏ .BỘ TÀI CHÍNH ..Các chất hữu cơ hoạt động bề mặt.Ở dạng lỏng: .Loại khác: .. kể cả các chế phẩm tẩy trắng. các chế phẩm dùng để giặt..01..Loại khác ....Dung dịch polyol có tính hoạt động bề mặt dùng trong công nghiệp sản xuất polyurethan . rửa hoặc chế phẩm làm sạch dạng anion.. kể cả các chế phẩm tẩy trắng.. làm sạch hoặc tẩy nhờn .Chế phẩm đã đóng gói để bán lẻ: .Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) chứa xà phòng 34.02 3402 3402 3402 3402 3402 3402 3402 3402 3402 11 11 11 11 12 12 12 13 13 10 00 20 00 90 00 10 00 90 00 00 00 10 3402 13 00 90 3402 19 00 00 3402 20 3402 20 11 00 3402 20 12 00 3402 20 13 00 3402 20 19 00 3402 20 91 00 3402 20 92 00 3402 20 93 00 3402 20 99 00 3402 90 Chất hoạt động bề mặt hữu cơ (trừ xà phòng).Cồn béo đã sulfat hóa ... rửa (kể cả các chế phẩm dùng để giặt.... rửa hoặc chế phẩm làm sạch khác. .Dạng không phân ly (non .Chế phẩm giặt..Loại khác ..Chất thấm ướt dùng để sản xuất thuốc diệt cỏ .Dạng anion: . rửa phụ trợ) và các chế phẩm làm sạch... đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ: .Ở dạng lỏng: 185 8 8 8 8 8 0 8 8 8 18 8 18 8 18 8 18 Vụ Chính sách thuế . làm sạch hoặc tẩy nhờn .Chế phẩm giặt.Chế phẩm giặt.Chế phẩm hoạt động bề mặt khác ... trừ các loại thuộc nhóm 34.. kể cả các chế phẩm tẩy trắng..Loại khác . kể cả các chế phẩm tẩy trắng.. rửa hoặc các chế phẩm làm sạch dạng anion... làm sạch hoặc tẩy nhờn . làm sạch hoặc tẩy nhờn .

..Chế phẩm giặt...Chế phẩm giặt. các chế phẩm dùng cho việc tháo bu lông hoặc đai ốc.Loại khác .Dạng lỏng: 3403 11 11 00 . rửa hoặc chế phẩm làm sạch khác. làm sạch hoặc tẩy nhờn .Chế phẩm giặt.....Loại khác . có thành phần cơ bản là dầu bôi trơn) và các chế phẩm dùng để xử lý bằng dầu hoặc mỡ cho các vật liệu dệt.Chất thấm ướt . kể cả các chế phẩm tẩy trắng.. rửa hoặc chế phẩm làm sạch dạng anion....Chế phẩm dầu bôi trơn 3403 11 19 00 .Chế phẩm hoạt động bề mặt anion: ..BỘ TÀI CHÍNH .Mã hàng 3402 90 11 00 3402 90 12 00 3402 90 13 00 3402 90 14 00 3402 90 15 00 3402 90 19 00 3402 90 91 00 3402 90 92 00 3402 90 93 00 3402 90 94 00 3402 90 95 00 3402 90 99 00 Mô tả hàng hoá .Chế phẩm giặt.. kể cả các chế phẩm tẩy trắng.Loại khác: .....Chất thấm ướt .Chế phẩm dùng để xử lý các vật liệu dệt.... da lông hoặc các vật liệu khác: ..Chế phẩm hoạt động bề mặt dạng anion: ..Loại khác Thuế suất (%) 8 8 10 8 8 10 8 8 8 8 8 8 34.Chất thấm ướt . da lông hoặc các vật liệu khác. rửa hoặc chế phẩm làm sạch khác.. làm sạch và tẩy nhờn Các chế phẩm bôi trơn (kể cả các chế phẩm dầu cắt......Chế phẩm hoạt động bề mặt khác: .. rửa hoặc chế phẩm làm sạch dạng anion.. kể cả các chế phẩm tẩy trắng..Có chứa các loại dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc dầu thu được từ khoáng bi tum: 3403 11 .Loại khác . làm sạch hoặc tẩy nhờn ... nhưng trừ các chế phẩm có thành phần cơ bản chứa 70% trở lên tính theo trọng lượng là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ khoáng bi tum.Loại khác ..Chế phẩm hoạt động bề mặt khác: .. ..03 186 5 5 Vụ Chính sách thuế . da thuộc.... da thuộc.. kể cả các chế phẩm tẩy trắng... làm sạch hoặc tẩy nhờn . các chế phẩm chống gỉ hoặc chống mài mòn và các chế phẩm dùng cho việc tách khuôn đúc.....Chất thấm ướt ....

.04. kem và các chế phẩm tương tự dùng để bảo quản đồ gỗ.. tấm không dệt..Dầu dùng cho động cơ máy bay 3403 99 12 00 . 3404 20 00 00 ..Chất đánh bóng.Dạng lỏng: 3403 99 11 00 .Ở dạng lỏng: 3403 19 11 00 ..04 Sáp nhân tạo và sáp chế biến. dùng cho giày dép. kính hoặc kim loại.Loại khác: ....Dạng lỏng: 3403 91 11 00 ...Loại khác: ..Loại khác 3403 19 90 00 ...Bột nhão và bột khô để cọ rửa và các chế phẩm cọ rửa khác: Thuế suất (%) 5 5 5 19 10 5 5 5 5 5 20 10 3 3 34..Loại khác 3403 19 .. trừ các loại sáp thuộc nhóm 34.Loại khác: 3403 91 . sàn gỗ hoặc các hàng hoá khác bằng gỗ 3405 30 00 00 .Dầu dùng cho động cơ máy bay 3403 19 12 00 ..05 187 28 28 28 Vụ Chính sách thuế .. đồ đạc. da lông hay các vật liệu khác: .. da thuộc. trừ các chất đánh bóng kim loại 3405 40 .Loại khác 3403 91 90 00 .Loại khác 3403 99 90 00 .Mã hàng Mô tả hàng hoá 3403 11 90 00 .. tráng hoặc phủ bằng các chế phẩm trên).Loại khác 34. các loại bột nhão và bột khô để cọ rửa và chế phẩm tương tự (có hoặc không ở dạng giấy... đã được thấm tẩm....Từ poly (oxyetylen) ( polyetylen glycol) 3404 90 00 00 .Chế phẩm khác chứa dầu silicon 3403 99 19 00 .BỘ TÀI CHÍNH .Chế phẩm chứa dầu silicon 3403 19 19 00 .Chất đánh bóng và các chế phẩm tương tự dùng để đánh bóng khuôn cửa.Chất đánh bóng.. sàn nhà.. 3405 10 00 00 . khuôn cửa...Chế phẩm chứa dầu silicon 3403 91 19 00 ....Chế phẩm dùng để xử lý các vật liệu dệt... plastic xốp hoặc cao su xốp....Loại khác Chất đánh bóng và các loại kem.Loại khác . mền xơ..Loại khác 3403 99 .... kem và các chế phẩm tương tự dùng cho giày dép hoặc da thuộc 3405 20 00 00 ..

Mã hàng 3405 3405 3405 3405 3405 40 40 90 90 90 Mô tả hàng hoá 10 00 . với thành phần cơ bản là thạch cao nung hoặc canxi sulfat. các chế phẩm khác dùng trong nha khoa. Bột nhão dùng để làm khuôn mẫu. 3407 00 10 00 . kể cả loại làm đồ chơi trẻ em.07 188 5 0 0 Vụ Chính sách thuế .Loại khác 3406 00 00 00 Nến. dạng móng ngựa.Chất bột nhão dùng để làm khuôn mẫu.Chất đánh bóng kim loại 90 00 .Các chế phẩm được coi như "sáp dùng trong nha khoa" hoặc như "chất làm khuôn răng".BỘ TÀI CHÍNH . dạng thanh hoặc các dạng tương tự 3407 00 30 00 . đã đóng gói thành bộ để bán lẻ hoặc ở dạng phiến.Loại khác .Loại khác: 10 00 .Chế phẩm khác dùng trong nha khoa có thành phần cơ bản là thạch cao (thạch cao nung hoặc canxi sulfat) Thuế suất (%) 27 27 20 28 28 34.Bột nhão và bột khô để cọ rửa 90 00 . đã đóng gói thành bộ để bán lẻ hoặc ở dạng phiến.. nến cây và các loại tương tự.... kể cả loại làm đồ chơi trẻ em 3407 00 20 00 . các chế phẩm được coi như "sáp dùng trong nha khoa" hay như "các chất làm khuôn răng". dạng móng ngựa. dạng thanh hoặc các dạng tương tự.

các dạng tinh bột biến tính. Theo mục đích của nhóm 35. rửa hoặc các sản phẩm khác thuộc Chương 34. 10 00 00 . thuốc hoặc các sản phẩm khác thuộc Chương 30..Loại khác 189 Thuế suất (%) 10 10 10 10 10 10 10 Vụ Chính sách thuế . các muối của casein và các chất dẫn xuất casein khác.Các muối của casein và các chất dẫn xuất casein khác 90 20 00 .13).. (e) Các loại protein làm cứng (nhóm 39.02).Albumin trứng: .02. muối albumin và các chất dẫn xuất albumin khác. 2. 1.Loại khác: 90 10 00 . Mã hàng 35. tính theo hàm lượng chất khô dextroza..Đã làm khô .Casein 90 . các sản phẩm có hàm lượng đường khử trên 10% sẽ thuộc nhóm 17.02 3502 11 00 00 3502 19 00 00 3502 20 00 00 3502 90 00 00 Albumin (kể cả các chất cô đặc của 2 hoặc nhiều whey protein. enzim Chú giải.Albumin sữa.01 3501 3501 3501 3501 Mô tả hàng hoá Casein. Chương này không bao gồm: (a) Men (nhóm 21.Chương 35 Các chất chứa anbumin.BỘ TÀI CHÍNH .02). chứa trên 80% whey protein tính theo trọng lượng khô ).Keo casein 35. khái niệm "dextrin" chỉ các sản phẩm tinh bột đã phân giải với hàm lượng đường khử. kể cả các chất cô đặc của hai hoặc nhiều whey protein . Như vậy. (c) Các chế phẩm enzim dùng cho tiền thuộc da (nhóm 32. (d) Các chế phẩm enzyme dùng để ngâm. không quá 10%.. keo hồ. hoặc (f) Các sản phẩm gelatin thuộc ngành công nghiệp in (Chương 49).05. .Loại khác . keo casein. (b) Các phân đoạn của máu (trừ anbumin máu chưa điều chế dùng cho phòng bệnh hoặc chữa bệnh).

.13 hoặc từ cao su Thuế suất (%) 10 3 3 10 3 10 8 10 10 20 35.03 3503 00 10 00 3503 00 20 00 3503 00 30 3503 00 30 10 3503 00 30 90 3503 00 90 3503 00 90 10 3503 00 90 90 Mô tả hàng hoá Gelatin (kể cả gelatin ở dạng tấm hình chữ nhật (bao gồm cả hình vuông).Dạng khác với dạng bột.06 190 14 14 Vụ Chính sách thuế .. 3506 10 00 00 . protein khác và các dẫn xuất của chúng.Keo . chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. các chất keo khác có nguồn gốc động vật.. đã hoặc chưa crom hóa. tinh bột đã tiền gelatin hóa hoặc este hóa). keo điều chế từ bong bóng cá.Loại khác 3504 00 00 00 Peptones và các dẫn xuất của chúng.Loại khác .Keo điều chế từ bong bóng cá: . đã đóng gói để bán lẻ như keo hoặc như các chất kết dính.Dextrin. tinh bột tan hoặc tinh bột đã nung 10 90 00 .. trọng lượng không quá 1kg . có độ trương nở từ A250 hoặc B-230 trở lên . hoặc dextrin hoặc các dạng tinh bột biến tính khác.Loại khác 20 00 00 .01 đến 39.Dạng khác với dạng bột.. chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. 35.Loại khác: 3506 91 00 00 .. đã hoặc chưa gia công bề mặt hoặc nhuộm màu) và các dẫn xuất gelatin. trừ keo casein thuộc nhóm 35.Mã hàng 35. có độ trương nở từ A250 hoặc B-230 trở lên . các loại keo có thành Phần chính là tinh bột.Dextrin và các dạng tinh bột biến tính khác: 10 10 00 .01. các sản phẩm phù hợp để dùng như keo hoặc chất kết dính.05 3505 3505 3505 3505 Dextrin và các dạng tinh bột biến tính khác (ví dụ. 10 .Gelatin dạng bột theo hệ thống chia độ Bloom có độ trương nở từ A-250 hoặc B-230 trở lên .Loại khác: .BỘ TÀI CHÍNH .Keo Keo đã điều chế và các chất dính đã điều chế khác.Chất kết dính làm từ polyme thuộc các nhóm từ 39.Các sản phẩm phù hợp dùng như keo hoặc như các chất kết dính. trọng lượng tịnh không quá 1 kg. bột da sống.. đã đóng gói để bán lẻ như keo hoặc chất dính. .

Chất kết dính Ca2LS dùng trong sản xuất gạch chịu lửa 3506 99 00 90 .Mã hàng Mô tả hàng hoá 3506 99 00 .07 191 3 3 Vụ Chính sách thuế . 3507 10 00 00 .. enzym đã chế biến chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác..Rennet và rennet dạng cô đặc 3507 90 00 00 ...Loại khác: 3506 99 00 10 .Loại khác Enzym.BỘ TÀI CHÍNH ..Loại khác Thuế suất (%) 5 14 35.

các vật tạo sáng bằng lửa và loại tương tự.Ngòi an toàn hoặc ngòi nổ 3603 00 90 00 .Loại khác: .Pháo hoa . các sản phẩm pháo.03 Ngòi an toàn. đầu đạn cơ bản.. pháo hiệu sương mù và các sản phẩm pháo hoa khác. ngòi nổ. bộ phận đánh lửa.BỘ TÀI CHÍNH .Pháo hoa nhỏ và kíp nổ dùng làm đồ chơi .04. Khái niệm “các sản phẩm làm từ vật liệu dễ cháy” thuộc nhóm 36. trừ các sản phẩm pháo hoa thuộc nhóm 36. pháo mưa. 3603 00 10 00 . viên. trừ bột nổ đẩy.. . 2. Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) 3601 00 00 00 Bột nổ đẩy.Thiết bị báo hiệu nguy cấp .Ngòi bán thành phẩm. que hoặc các dạng tương tự) dùng làm nhiên liệu. và nhiên liệu đã điều chế tương tự ở dạng rắn hoặc bán rắn. và (c) Nhựa thông. nhiên liệu có thành phần chủ yếu là cồn. 192 0 0 0 26 0 26 26 26 Vụ Chính sách thuế .Loại khác 3605 00 00 00 Diêm.04 3604 3604 3604 3604 3604 10 90 90 90 90 00 00 10 00 20 00 90 00 Pháo hoa. tuýp tín hiệu 3603 00 20 00 . 1. 0 3602 00 00 00 Thuốc nổ đã điều chế. kíp nổ điện.Chương 36 Chất nổ. các chế phẩm dễ cháy khác Chú giải.Loại khác 36. 0 36.06 chỉ áp dụng cho: (a) Metaldehyde. các hợp kim tự cháy. (b) Nhiên liệu lỏng hoặc nhiên liệu khí hoá lỏng đựng trong bình dùng cho bơm hoặc thay thế ga bật lửa và có dung tích không quá 300 cm3. nụ xòe hoặc kíp nổ. Chương này không bao gồm các hợp chất đã được xác định riêng về mặt hoá học trừ những loại được mô tả ở Chú giải 2(a) hoặc 2(b) dưới đây.. hexamethylenetetramine và các chất tương tự. đã làm thành dạng nhất định (ví dụ. diêm. pháo hiệu.

... cồn rắn và các nhiên liệu được điều chế tương tự khác .06 3606 10 00 00 3606 90 3606 90 10 00 3606 90 20 00 3606 90 30 00 3606 90 40 00 3606 90 90 00 Mô tả hàng hoá Hợp kim Xeri -sắt và các hợp kim tự cháy khác ở tất cả các dạng.Loại khác: . các sản phẩm làm từ vật liệu dễ cháy như đã nêu trong Chú giải 2 của Chương này. các vật tạo sáng bằng lửa và các loại tương tự .Xeri.BỘ TÀI CHÍNH .. .Mã hàng 36.Loại khác 193 Thuế suất (%) 26 20 20 20 20 20 Vụ Chính sách thuế . có dung tích không quá 300cm3 .Nhiên liệu lỏng hoặc nhiên liệu khí hóa lỏng đựng trong thùng dùng cho bơm hoặc thay thế ga bật lửa.Đuốc nhựa thông..Đá lửa dùng cho bật lửa .Nhiên liệu rắn hoặc bán rắn.sắt và các hợp kim tự cháy khác ở tất cả các dạng .

Chương 37 Vật liệu ảnh hoặc điện ảnh Chú giải.Loại khác .BỘ TÀI CHÍNH . chưa phơi sáng. không có dãy lỗ kéo phim. phim in ngay dạng phẳng. Trong Chương này từ “ảnh” liên quan đến quá trình tạo các ảnh xem được. đã hoặc chưa đóng gói.Phim dùng cho chụp X quang ... bằng vật liệu bất kỳ trừ giấy. có phủ lớp chất nhạy.Phim khác.Tấm chụp ảnh và phim loại khác.Loại chế tạo đặc biệt để dùng cho công nghiệp in . trực tiếp hay gián tiếp. 3702 10 00 00 .Loại khác: . có chiều rộng không quá 105 mm: 3702 31 00 00 . 1.. chưa phơi sáng... chưa phơi sáng.Phim dùng cho chụp X quang . Mã hàng 37.Loại khác Phim chụp ảnh ở dạng cuộn. bìa hoặc vật liệu dệt. bìa hoặc vật liệu dệt......Loại chế tạo đặc biệt để dùng cho công nghiệp in .Loại chế tạo đặc biệt để dùng cho công nghiệp in . phim in ngay ở dạng cuộn. bằng cách chiếu sáng hoặc bằng tác động của ánh sáng hoặc các dạng phát xạ khác lên bề mặt nhạy sáng. có tráng nhũ tương bạc halogenua: Thuế suất (%) 0 17 5 8 5 17 5 17 37.01 3701 10 00 00 3701 20 00 00 3701 30 00 3701 30 00 10 3701 30 00 90 3701 91 00 3701 91 00 10 3701 91 00 90 3701 99 00 3701 99 00 10 3701 99 00 90 Mô tả hàng hoá Các tấm dùng chụp ảnh và phim chụp ảnh dạng phẳng. . Chương này không bao gồm các phế liệu hoặc phế thải. bằng vật liệu bất kỳ trừ giấy. 2.Phim in ngay ..Loại khác.02 194 0 17 Vụ Chính sách thuế ... có phủ lớp chất nhạy. chưa phơi sáng.Loại khác . có một chiều trên 255 mm: . có phủ lớp chất nhạy.Loại khác: .Dùng cho chụp ảnh màu (đa màu): .Dùng cho chụp ảnh màu (đa màu) 3702 32 .. có phủ lớp chất nhạy.

..Phim in ngay 3702 41 90 90 ..Loại chuyên dùng cho y tế..Loại khác 3702 39 .Loại khác 3702 44 .Phim trong suốt dùng nguồn sáng tia hồng ngoại 3702 43 50 00 ..Loại chuyên dùng cho y tế. nha khoa hoặc thú ý hoặc trong công nghiệp in 3702 32 90 00 ... phẫu thuật.......Loại chuyên dùng cho y tế....Loại chuyên dùng cho y tế.Loại chuyên dùng cho y tế.. phẫu thuật.... dùng cho chụp ảnh màu (đa màu): 195 Thuế suất (%) 0 17 17 0 17 0 17 5 0 17 5 5 0 17 5 5 0 17 5 Vụ Chính sách thuế ..Loại chuyên dùng cho y tế.Loại khác: 3702 41 90 10 ..Loại khác 3702 43 ..Loại chiều rộng trên 105 mm đến 610 mm: 3702 44 30 00 . nha khoa hoặc thú y hoặc trong công nghiệp in 3702 43 90 .Loại khác ..... có chiều rộng không quá 105 mm: 3702 41 . phẫu thuật.Phim in ngay 3702 44 90 90 .Loại khác: 3702 39 30 00 .Mã hàng Mô tả hàng hoá 3702 32 40 00 .. nha khoa hoặc thú y hoặc trong công nghiệp in 3702 44 90 .Loại khác ..Phim trong suốt dùng nguồn sáng tia hồng ngoại 3702 39 50 00 . nha khoa hoặc thú y hoặc trong công nghiệp in 3702 39 90 00 .. nha khoa hoặc thú y hoặc trong công nghiệp in 3702 42 90 ...... nha khoa hoặc thú y hoặc trong công nghiệp in 3702 41 90 .....Phim trong suốt dùng nguồn sáng tia hồng ngoại 3702 44 50 00 .. phẫu thuật.Phim loại khác...Loại khác 3702 42 ...Phim in ngay 3702 43 90 90 ..Loại chiều rộng trên 610 mm và chiều dài không quá 200 m: 3702 43 30 00 ....Phim in ngay 3702 42 90 90 ....BỘ TÀI CHÍNH ..Loại khác: 3702 43 90 10 . trừ loại dùng cho chụp ảnh màu: 3702 42 40 00 .Loại khác: 3702 44 90 10 .Loại chiều rộng trên 610 mm và chiều dài trên 200 m.. không có dãy lỗ kéo phim..Loại khác: 3702 42 90 10 . phẫu thuật... phẫu thuật. dùng cho chụp ảnh màu (đa màu): 3702 41 30 00 ...Loại chiều rộng trên 610 mm và chiều dài trên 200 m.Loại khác..

trừ loại dùng cho đèn chiếu: ..Loại chuyên dùng cho quay phim điện ảnh . nha khoa hoặc thú y hoặc trong công nghiệp in ..Loại chuyên dùng cho quay phim điện ảnh ... nha khoa hoặc thú y hoặc trong công nghiệp in .Loại chuyên dùng quay phim điện ảnh . phẫu thuật..Loại chuyên dùng cho y tế.. nha khoa hoặc thú y hoặc trong công nghiệp in .........Loại chuyên dùng cho y tế.Loại chiều rộng không quá 16 mm và chiều dài không quá 14 m: . phẫu thuật.Loại khác: ... nha khoa hoặc thú y hoặc trong công nghiệp in ...Phim trong suốt dùng nguồn sáng tia hồng ngoại 196 Thuế suất (%) 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 17 Vụ Chính sách thuế .... nha khoa hoặc thú y hoặc trong công nghiệp in ... phẫu thuật. dùng cho đèn chiếu: ..Mã hàng 3702 51 3702 51 40 00 3702 3702 3702 3702 51 90 51 90 10 51 90 90 52 3702 52 20 00 3702 52 50 00 3702 52 90 00 3702 53 3702 53 40 00 3702 3702 3702 3702 53 90 53 90 10 53 90 90 54 3702 54 40 00 3702 3702 3702 3702 54 90 54 90 10 54 90 90 55 3702 55 20 00 3702 55 50 00 3702 3702 3702 3702 55 90 00 56 56 20 00 56 50 00 3702 56 90 00 3702 91 3702 91 40 00 Mô tả hàng hoá .Loại chiều rộng trên 35 mm: .BỘ TÀI CHÍNH ..Loại khác: ..Loại chuyên dùng quay phim điện ảnh ..Loại chuyên dùng cho y tế.Loại chiều rộng trên 16 mm đến 35 mm và chiều dài không quá 30 m..Loại khác: ..Loại khác .Loại chiều rộng trên 16 mm nhưng không quá 35 mm và chiều dài không quá 30 m..Loại chiều rộng trên 16 mm nhưng không quá 35 mm và chiều dài trên 30 m: .....Loại chuyên dùng cho y tế.... nha khoa hoặc thú y hoặc trong công nghiệp in ...Loại khác ...Loại chuyên dùng cho quay phim điện ảnh .Loại khác: .. phẫu thuật..Loại khác ..Loại khác .Loại khác .... phẫu thuật..Loại chuyên dùng quay phim điện ảnh .Loại chiều rộng không quá 16 mm và chiều dài trên 14 m: ..Loại khác ...Loại chiều rộng không quá 16 mm: .Loại chuyên dùng cho y tế....Loại chuyên dùng cho y tế.... phẫu thuật.

Loại khác 3702 94 .Loại khác.. nha khoa hoặc thú y hoặc trong công nghiệp in 3702 93 90 . có chiều rộng trên 610 mm: ..Loại chuyên dùng quay phim điện ảnh 3702 91 90 90 ...04 10 10 10 20 20 20 20 90 00 00 00 00 00 00 00 00 10 90 10 20 90 00 Phim chụp ảnh bằng giấy... bìa và vật liệu dệt để chụp ảnh. chưa phơi sáng......Loại khác 37.BỘ TÀI CHÍNH ..Loại khác Thuế suất (%) 0 0 17 17 0 0 17 17 0 17 0 17 17 0 17 17 5 17 10 17 17 Tấm.Loại chuyên dùng cho quay phim điện ảnh 3702 95 40 00 .. nha khoa hoặc thú y hoặc trong công nghiệp in 3702 95 90 00 ... bìa và vật liệu dệt. phẫu thuật..Loại chiều rộng trên 16 mm nhưng không quá 35 mm và chiều dài trên 30 m: 3702 94 20 00 ....Phim trong suốt dùng nguồn sáng tia hồng ngoại 3702 93 50 00 .Loại chuyên dùng cho y tế..Loại có chiều rộng dưới 1000 mm .Loại chuyên dùng cho y tế. .Ở dạng cuộn. phẫu thuật...Loại khác . giấy.Loại khác.Loại khác: 3702 91 90 10 .. có phủ lớp chất nhạy.Loại chuyên dùng quay phim điện ảnh 3702 93 90 90 .Loại khác .. dùng cho chụp ảnh màu (đa màu): ..Loại chuyên dùng cho y tế.Loại khác: 3702 93 90 10 .Loại chuyên dùng cho y tế..Loại khác 3702 93 ....Loại khác. nha khoa hoặc thú y hoặc trong công nghiệp in 3702 91 90 .. phẫu thuật. nha khoa hoặc thú y hoặc trong công nghiệp in 3702 94 90 00 .Loại chiều rộng trên 16 mm đến 35 mm và chiều dài không quá 30 m: 3702 93 40 00 . phẫu thuật.Phim trong suốt dùng nguồn sáng tia hồng ngoại 3702 94 40 00 . bằng giấy .Loại khác 3702 95 .. 197 Vụ Chính sách thuế .....Giấy sắp chữ photo .... đã phơi sáng nhưng chưa tráng..Mã hàng Mô tả hàng hoá 3702 91 50 00 .. phim...Phim trong suốt dùng nguồn sáng tia hồng ngoại 3702 95 50 00 .Loại chiều rộng trên 35 mm: 3702 95 20 00 .....03 3703 3703 3703 3703 3703 3703 3703 3703 37. chiều dài từ 120 m trở lên 3702 95 60 00 .

Phim tài liệu khác . chất kết dính và các chế phẩm tương tự).Mã hàng Mô tả hàng hoá 3704 00 10 00 .Phim tài liệu khác .Loại khác Phim điện ảnh đã phơi sáng và đã tráng. phim kỹ thuật và phim khoa học . đã phơi sáng..Loại khác.Dùng cho in offset .Tấm và phim dùng cho chụp tia X quang 3704 00 90 00 .Phim thời sự.. chỉ có duy nhất rãnh tiếng . phim du lịch. keo hồ.Loại khác.Loại khác 198 Thuế suất (%) 5 17 3 5 3 17 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 Vụ Chính sách thuế ....Phim thời sự.. phim kỹ thuật và phim khoa học . đã đóng gói theo định lượng hoặc đóng gói để bán lẻ ở dạng sử dụng được ngay. đã hoặc chưa có rãnh tiếng hoặc chỉ có duy nhất rãnh tiếng.Loại khác 37. .. đã tráng..06 3706 10 3706 10 10 00 3706 3706 3706 3706 3706 10 10 10 90 90 30 00 40 00 90 00 10 00 3706 90 30 00 3706 90 40 00 3706 90 90 00 37.Dạng nhũ tương nhạy 90 .07 3707 3707 3707 3707 Tấm chụp ảnh và phim chụp ảnh.Loại khác: .Loại khác .. các sản phẩm chưa pha trộn dùng trong nhiếp ảnh.. 10 00 00 .Loại khác: .. chỉ có duy nhất rãnh tiếng ..05 3705 3705 3705 3705 3705 10 90 90 90 90 00 00 10 00 20 00 90 00 37.Vi phim (microfilm) ..Vật liệu phát sáng 90 90 00 .Loại khác: 90 10 00 . trừ phim dùng trong điện ảnh. . phim du lịch.Loại khác Chế phẩm hóa chất dùng trong nhiếp ảnh (trừ vecni.BỘ TÀI CHÍNH .Loại chiều rộng từ 35 mm trở lên: .Dùng cho chụp tia X quang .

12) hoặc chất xúc tác chứa các kim loại hoặc các hợp kim kim loại ở các dạng.20). 199 Vụ Chính sách thuế . 2. 3. dùng trong quá trình chế biến thực phẩm cho người (chủ yếu thuộc nhóm 21. ví dụ. các phương pháp để xác định những tiêu chuẩn đó. hoặc (e) Chất xúc tác đã qua sử dụng dùng cho tách kim loại cơ bản hoặc dùng cho sản xuất các hợp chất hoá học của kim loại (nhóm 26. dầu dippel. chất xúc tác đã qua sử dụng dùng chủ yếu cho việc thu hồi kim loại quý (nhóm 71.22.BỘ TÀI CHÍNH . thuốc diệt cỏ. độ tin cậy của mỗi tiêu chuẩn phù hợp cho mục đích phân tích. (2) Thuốc trừ sâu và côn trùng gây hại. tro và cặn bã (kể cả bùn cặn.Chương 38 Các sản phẩm hóa chất khác Chú giải. (5) Các sản phẩm ghi trong Chú giải 3(a) hoặc 3(c) dưới đây.5 g.24 bao gồm những hàng hoá được nêu dưới đây. Chương này không bao gồm: (a) Các nguyên tố hoặc các hợp chất được xác định riêng về mặt hoá học trừ những trường hợp sau: (1) Graphit nhân tạo (nhóm 38. bằng oxits magiê hoặc các muối halogenua của kim loại kiềm hoặc kiềm thổ.06). Nhóm 38. để phân loại các chất qui chiếu được chứng nhận. thuốc chống nảy mầm.22 sẽ được ưu tiên trước so với bất cứ một nhóm nào khác trong Danh mục. (c) Xỉ. thuốc diệt nấm. (b) Hỗn hợp hoá chất với thực phẩm hoặc các chất có giá trị dinh dưỡng khác. những hàng hoá này không được xếp vào bất kỳ nhóm nào trong Danh mục: (a) Tinh thể nuôi cấy (trừ các bộ phận quang học) có trọng lượng mỗi tinh thể không dưới 2. arsen hoặc hỗn hợp của chúng và thoả mãn các yêu cầu của Chú giải 3(a) hoặc 3(b) thuộc Chương 26 (nhóm 26.13). thuốc khử trùng và các sản phẩm tương tự đã đóng gói theo cách thức được mô tả ở nhóm 38. (d) Dược phẩm (nhóm 30. thuốc điều hoà sinh trưởng cây trồng. (3) Các sản phẩm dùng như vật liệu nạp cho bình dập lửa hoặc lựu đạn dập lửa (nhóm 38. (4) Các chất quy chiếu được chứng nhận nêu tại Chú giải 2 dưới đây. (b) Dầu rượu tạp. nhóm 38.01).08. trừ bùn cặn của nước thải) chứa kim loại. (B) Ngoại trừ các sản phẩm của Chương 28 hoặc 29.thuật ngữ “các chất qui chiếu được chứng nhận” có nghĩa là các chất qui chiếu được cấp một giấy chứng nhận công bố các tiêu chuẩn về các tính chất được công nhận. chuẩn hoá hoặc qui chiếu.03 hoặc 30.(A) Theo mục đích của nhóm 38.04). 1.20). bột mịn hoặc được sàng qua lưới dệt (Phần XIV hoặc XV).

(c) Chất tẩy mực đã đóng gói để bán lẻ;
(d) Chất sửa giấy nến và các chất lỏng dùng để xoá khác, được đóng gói để bán
lẻ; và
(e) Chất thử gia nhiệt gốm sứ, nóng chảy được (ví dụ, nón Seger).
4. Trong toàn bộ Danh mục, “rác thải đô thị” có nghĩa là rác thải được thu hồi
từ các hộ gia đình, khách sạn, nhà hàng, bệnh viện, cửa hàng, văn phòng….., rác thải
thu được do quét vỉa hè và đường phố cũng như rác thải thu được do phá huỷ và xây
dựng. Nhìn chung rác thải đô thị chứa một lượng lớn các vật liệu như nhựa, cao su,
gỗ, giấy, các sản phẩm dệt, thuỷ tinh, kim loại, thức ăn, đồ đạc nội thất bị hỏng và các
vật dụng bị hỏng hoặc thải loại khác. Tuy nhiên, thuật ngữ “rác thải đô thị”, không
bao gồm:
(a) Vật liệu hoặc vật phẩm riêng biệt đã được phân loại từ rác thải, như phế thải
nhựa, cao su, gỗ, giấy, đồ dệt, thuỷ tinh hoặc kim loại và ắc quy đã qua sử dụng, được
đưa vào các nhóm phù hợp của chúng trong Danh mục;
(b) Phế thải công nghiệp;
(c) Phế thải dược phẩm, như được ghi trong Chú giải 4 (k) của Chương 30;
hoặc
(d) Rác thải bệnh viện, như được nêu trong Chú giải 6 (a) dưới đây.
5. Theo mục đích của nhóm 38.25, “bùn cặn của nước thải” có nghĩa là bùn cặn
thu được từ nhà máy xử lý nước thải đô thị và bao gồm phế thải trước khi xử lý, các
chất phát sinh do cọ rửa và bùn cặn chưa làm ổn định. Bùn cặn đã làm ổn định thích
hợp để sử dụng như phân bón bị loại trừ khỏi Chương này (Chương 31).
6. Theo mục đích của nhóm 38.25, khái niệm “chất thải khác” áp dụng đối với:
(a) Rác thải bệnh viện, là rác thải bẩn từ việc nghiên cứu y khoa, chẩn đoán,
điều trị hoặc từ các khâu y khoa khác, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y, thường chứa
các mầm bệnh và các chất dược liệu và đòi hỏi quy trình xử lý đặc biệt (chẳng hạn
như băng bẩn, găng tay đã sử dụng và ống tiêm đã sử dụng);
(b) Dung môi hữu cơ thải;
(c) Chất thải từ dung dịch tẩy kim loại, chất lỏng thuỷ lực, chất lỏng dùng cho
phanh và chất lỏng chống đông; và
(d) Chất thải khác từ ngành công nghiệp hoá chất hoặc các ngành công nghiệp
có liên quan.
Tuy nhiên, khái niệm “chất thải khác” không bao gồm chất thải chứa chủ yếu
dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc dầu thu được từ các khoáng bitum (nhóm 27.10).
Chú giải phân nhóm.
1. Phân nhóm 3808.50 chỉ bao gồm những hàng hoá thuộc nhóm 38.08, chứa
một hay nhiều các chất sau đây: aldrin (ISO); binapacryl (ISO); camphechlor (ISO)
(toxaphene); captafol (ISO); chlordane (ISO); chlordimeform (ISO); chlorobenzilate
(ISO);
DDT
(ISO)
(clofenotane
(INN),
1,1,1-trichloro-2,2-bis(pchlorophenyl)ethane); dieldrin (ISO, INN); dinoseb (ISO), các muối hoặc các ester
của chúng; ethylene dibromide (ISO) (1,2-dibromoethane); ethylene dichloride (ISO)
(1,2-dichloroethane); fluoroacetamide (ISO); heptachlor (ISO); hexachlorobenzene

200

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

(ISO); 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), gồm lindan (ISO, INN); các
hợp chất của thuỷ ngân; methamidophos (ISO); monocrotophos (ISO); oxirane
(ethylene oxide); parathion (ISO); parathion-methyl (ISO) (methyl-parathion);
pentachlorophenol (ISO); phosphamidon (ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5trichlorophenoxyacetic acid), các muối của chúng hoặc các ester của chúng.
2. Theo mục đích của các phân nhóm 3825.41 và 3825.49, “dung môi hữu cơ
thải” là các chất thải có chứa chủ yếu dung môi hữu cơ, không còn phù hợp để sử
dụng tiếp như các sản phẩm ban đầu, được hoặc không được sử dụng cho mục đích
thu hồi dung môi.

Mã hàng

38.01

Mô tả hàng hoá

3801
3801
3801

10 00 00
20 00 00
30 00 00

3801

90 00 00

Graphit nhân tạo; graphit dạng keo hoặc dạng
bán keo; các chế phẩm làm từ graphit hoặc
carbon khác ở dạng bột nhão, khối, tấm hoặc ở
dạng bán thành phẩm khác.
- Graphit nhân tạo
- Graphit dạng keo hoặc dạng bán keo
- Bột nhão carbon làm điện cực và các dạng bột
nhão tương tự dùng để lót lò nung
- Loại khác

3802
3802
3802
3802
3802

10
90
90
90
90

Carbon hoạt tính; các sản phẩm khoáng chất tự
nhiên hoạt tính; muội động vật, kể cả tàn muội
động vật.
- Carbon hoạt tính
- Loại khác:
- - Bauxit hoạt tính
- - Đất sét hoạt tính hoặc đất hoạt tính
- - Loại khác

3803

00 00 00 Dầu nhựa thông (dầu tall), đã hoặc chưa tinh
chế.

38.04

Dung dịch kiềm thải ra trong quá trình sản xuất
bột giấy từ gỗ, đã hoặc chưa cô đặc, khử đường
hoặc xử lý hóa học, kể cả lignin sulfonat, nhưng
trừ dầu nhựa thông (dầu tall) thuộc nhóm 38.03
00 10 00 - Dung dịch kiềm sunphit cô đặc
00 90 00 - Loại khác

38.02

3804
3804

00 00
10 00
20 00
90 00

201

Thuế suất
(%)

3
3
3
3

1
1
1
1
1

1
1

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Mã hàng
38.05

3805
3805

Mô tả hàng hoá

Dầu turpentin gôm, dầu turpentin gỗ hoặc dầu
turpentin sulphat và các loại dầu tecpen khác
được sản xuất bằng phương pháp chưng cất
hoặc xử lý cách khác từ gỗ cây lá kim; chất
dipenten thô; dầu sulfit nhựa thông và các chất
para-xymen thô khác; dầu thông có chứa chất
alpha-tecpineol như thành phần chủ yếu.
10 00 00 - Dầu turpentin gôm, dầu turpentin gỗ hoặc dầu
turpentin sunphat
90 00 00 - Loại khác

38.06

Colophan và axit nhựa cây, và các dẫn xuất của
chúng; cồn colophan và dầu colophan; gôm nấu
chảy lại.
- Colophan và axit nhựa cây
- Muối colophan, muối của axit nhựa cây hoặc
muối của các dẫn xuất của colophan hoặc axit nhựa
cây, trừ các muối của sản phẩm cộng của colophan
- Gôm este:
- - Dạng khối
- - Loại khác
- Loại khác:
- - Gôm nấu chảy lại ở dạng khối
- - Loại khác

3806
3806

10 00 00
20 00 00

3806
3806
3806
3806
3806
3806

30
30
30
90
90
90

3807

00 00 00 Hắc ín gỗ; dầu hắc ín gỗ; chất creosote gỗ; chất
naphtha gỗ; hắc ín thực vật; hắc ín từ quá trình
ủ rượu, bia và các chế phẩm tương tự làm từ
colophan, axít nhựa cây hay các hắc ín thực vật.

38.08

3808

50

3808

50

3808
3808

50
50

10 00
90 00
10 00
90 00

Thuốc trừ côn trùng, thuốc diệt loài gậm nhấm,
thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc chống nẩy
mầm và thuốc điều hoà sinh trưởng cây trồng,
thuốc khử trùng và các loại tương tự, đóng gói
sẵn hoặc đóng gói để bán lẻ hoặc như các chế
phẩm hoặc sản phẩm (ví dụ, băng, bấc và nến đã
xử lý lưu huỳnh và giấy bẫy ruồi).
- Hàng hoá đã nêu trong Chú giải phân nhóm 1 của
Chương này:
- - Thuốc trừ côn trùng:
11
- - - Chế phẩm trung gian để sản xuất thuốc trừ côn
trùng:
11 10 - - - - Chứa BPMC (FENOBUCARD)
11 90 - - - - Loại khác

202

Thuế suất
(%)

5
5

5
5

5
5
5
5
3

7
0

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Mã hàng
3808
3808
3808
3808
3808
3808
3808
3808
3808
3808
3808
3808
3808
3808
3808
3808
3808
3808
3808
3808
3808
3808
3808
3808
3808
3808
3808
3808
3808
3808
3808
3808
3808

Mô tả hàng hoá

50 12 00 - - - Hương vòng chống muỗi hoặc bột làm hương
vòng chống muỗi
50 13 00 - - - Dạng bình xịt
50 19
- - - Loại khác:
50 19 10 - - - - Tấm chống muỗi, lưới tẩm thuốc diệt muỗi
50 19 90 - - - - Loại khác
50 20
- - Thuốc diệt nấm:
50 20 10 - - - Có hàm lượng validamycin đến 3%
50 20 90 - - - Loại khác
50 30
- - Thuốc diệt cỏ, thuốc chống nảy mầm và và
thuốc điều hoà sinh trưởng cây trồng:
50 30 10 - - - Thuốc diệt cỏ
50 30 90 - - - Loại khác
50 40 00 - - Thuốc khử trùng
- - Loại khác:
50 91 00 - - - Thuốc bảo quản gỗ, là chế phẩm chứa chất diệt
côn trùng hoặc diệt nấm, trừ chất phủ bề mặt
50 99 00 - - - Loại khác
- Loại khác:
91
- - Thuốc trừ côn trùng:
91 10
- - - Chế phẩm trung gian để sản xuất thuốc trừ côn
trùng:
91 10 10 - - - - Chứa BPMC (FENOBUCARD)
91 10 90 - - - - Loại khác
91 20 00 - - - Hương vòng chống muỗi hoặc bột làm hương
vòng chống muỗi
91 30 00 - - - Dạng bình xịt
91 90
- - - Loại khác:
91 90 10 - - - - Tấm chống muỗi, lưới tẩm thuốc diệt muỗi
91 90 90 - - - - Loại khác
92 00
- - Thuốc diệt nấm:
92 00 10 - - - Có hàm lượng validamycin đến 3%
92 00 90 - - - Loại khác
93 00
- - Thuốc diệt cỏ, thuốc chống nảy mầm và thuốc
điều hoà sinh trưởng cây trồng:
93 00 10 - - - Thuốc diệt cỏ
93 00 90 - - - Loại khác
94 00 00 - - Thuốc khử trùng
99
- - Loại khác:
99 10 00 - - -Thuốc bảo quản gỗ, chứa chất diệt côn trùng
hoặc diệt nấm
99 90 00 - - - Loại khác

203

Thuế suất
(%)
8
8
17
3
3
1

1
0
0
1
1

7
0
8
8
17
3
3
1

1
0
0
1
1

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Mã hàng
38.09

Mô tả hàng hoá
Chất để hoàn tất, các chất tải thuốc để làm tăng
tốc độ nhuộm màu hoặc để hãm màu và các sản
phẩm và chế phẩm khác (ví dụ, chất xử lý hoàn
tất vải và thuốc gắn màu), dùng trong ngành
dệt, giấy, thuộc da hoặc các ngành công nghiệp
tương tự, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.
- Dựa trên thành phần cơ bản là tinh bột
- Loại khác:
- - Loại dùng trong công nghiệp dệt hoặc các ngành
công nghiệp tương tự:
- - - Nguyên liệu Deemac dùng để sản xuất chế
phẩm làm mềm vải
- - - Chế phẩm làm mềm vải
- - - Loại khác
- - Loại dùng trong công nghiệp giấy hoặc các
ngành công nghiệp tương tự
- - Loại dùng trong công nghiệp thuộc da hoặc các
ngành công nghiệp tương tự

3809

10 00 00

3809

91 00

3809

91 00 10

3809
3809
3809

91 00 20
91 00 90
92 00 00

3809

93 00 00

38.10

Chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại; chất giúp
chảy và các chế phẩm phụ trợ khác dùng cho
hàn thiếc, hàn hơi hoặc hàn điện; bột và bột
nhão gồm kim loại và các vật liệu khác dùng để
hàn thiếc, hàn hơi hoặc hàn điện; các chế phẩm
dùng làm lõi hoặc vỏ cho điện cực hàn hoặc que
hàn.
10 00 00 - Các chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại; bột và
bột nhão gồm kim loại và các vật liệu khác dùng để
hàn thiếc, hàn hơi hoặc hàn điện
90 00 00 - Loại khác

3810
3810
38.11

3811
3811
3811
3811

Chế phẩm chống kích nổ, chất ức chế quá trình
ô xy hóa, chất chống dính, chất làm tăng độ
nhớt, chế phẩm chống ăn mòn và các chất phụ
gia đã điều chế khác, dùng cho dầu khoáng (kể
cả xăng) hoặc cho các loại chất lỏng dùng như
dầu khoáng.
- Chế phẩm chống kích nổ:
11 00 00 - - Từ hợp chất chì
19 00 00 - - Loại khác
- Các phụ gia cho dầu bôi trơn:
21
- - Chứa dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ
khoáng bitum:
21 10 00 - - - Đã đóng gói để bán lẻ
204

Thuế suất
(%)

1

3
8
1
1
1

3
3

1
1

1

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Mã hàng
3811
3811
3811
3811
3811

21
29
90
90
90

Mô tả hàng hoá

90 00 - - - Loại khác
00 00 - - Loại khác
- Loại khác:
10 00 - - Chế phẩm chống gỉ hoặc chống ăn mòn
90 00 - - Loại khác

38. 12

Chất xúc tiến lưu hoá cao su đã điều chế; các
hợp chất hóa dẻo cao su hoặc plastic, chưa được
chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chế phẩm chống
ô xy hóa và các hợp chất khác làm ổn định cao
su hoặc plastic.
- Chất xúc tiến lưu hoá cao su đã điều chế
- Hợp chất hoá dẻo dùng cho cao su hay plastic
- Các chế phẩm chống ô xy hóa và các hợp chất
khác làm ổn định cao su hay plastic:
- - Carbon trắng
- - Loại khác

Thuế suất
(%)
1
1
1
1

3812
3812
3812

10 00 00
20 00 00
30

3812
3812

30 10 00
30 90 00

3813

00 00 00 Các chế phẩm và các vật liệu nạp cho bình dập
lửa; lựu đạn đã nạp chất dập lửa.

0

3814

00 00 00 Hỗn hợp dung môi hữu cơ và các chất pha
loãng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác;
các chất tẩy sơn hoặc tẩy vecni đã pha chế.

3

38.15

Chất khơi mào phản ứng, các chất xúc tiến phản
ứng và các chế phẩm xúc tác, chưa được chi tiết
hoặc ghi ở nơi khác.
- Chất xúc tác có nền:
- - Chứa niken hoặc hợp chất niken như chất hoạt
tính
- - Chứa kim loại quý hoặc hợp chất kim loại quý
như chất hoạt tính
- - Loại khác
- Loại khác

3815

11 00 00

3815

12 00 00

3815
3815

19 00 00
90 00 00

38.16

Xi măng, vữa, bê tông chịu lửa và các loại vật
liệu kết cấu tương tự, trừ các sản phẩm thuộc
nhóm 38.01.
00 10 00 - Xi măng chịu lửa
00 90 00 - Loại khác

3816
3816

205

0
3

3
0

3
3
3
3

8
8

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất
(%)

3817

00 00 00 Các loại alkylbenzen hỗn hợp và các loại
alkylnaphthalen hỗn hợp, trừ các chất thuộc
nhóm 27.07 hoặc nhóm 29.02.

0

3818

00 00 00 Các nguyên tố hóa học đã được kích tạp dùng
trong điện tử, ở dạng đĩa, tấm mỏng hoặc các
dạng tương tự; các hợp chất hóa học đã được
kích tạp dùng trong điện tử.

0

3819

00 00 00 Chất lỏng dùng trong bộ hãm thủy lực và các
chất lỏng đã được điều chế khác dùng cho sự
truyền động thủy lực, không chứa hoặc chứa
dưới 70% tính theo trọng lượng dầu có nguồn
gốc từ dầu mỏ hay các loại dầu thu được từ
khoáng bitum.

3

3820

00 00 00 Chế phẩm chống đông và chất lỏng chống đóng
băng đã điều chế.

3

38.21

Môi trường nuôi cấy đã điều chế để phát triển
hoặc nuôi các vi sinh vật (kể cả các virút và các
loại tương tự) hoặc thực vật, các tế bào của
người hoặc động vật.
00 10 00 - Môi trường nuôi cấy đã điều chế để phát triển các
vi sinh vật
00 90 00 - Loại khác

3821
3821
38.22

3822

00 10 00

3822

00 20 00

3822
3822

00 30 00
00 90 00

38.23

Chất thử chẩn đoán hoặc chất thử thí nghiệm có
lớp bồi, chất thử chẩn đoán hoặc chất thử thí
nghiệm được điều chế có hoặc không có lớp bồi,
trừ loại thuộc nhóm 30.02 hoặc nhóm 30.06; các
chất quy chiếu được chứng nhận.
- Tấm, phiến, màng, lá và dải bằng plastic được
thấm, tẩm hoặc tráng phủ chất thử chẩn đoán bệnh
hoặc chất thử thí nghiệm
- Bìa giấy, nỉ xenlulo và băng giấy bằng sợi xenlulo
được thấm, tẩm hoặc tráng phủ chất thử chẩn đoán
bệnh hay chất thử thí nghiệm
- Băng và dải có chất chỉ thị đã khử trùng
- Loại khác

0
0

0
0
20
0

Axit béo monocarboxylic công nghiệp; dầu axit
từ quá trình tinh lọc; cồn béo công nghiệp.
- Axit béo monocarboxylic công nghiệp; dầu axit từ
quá trình tinh lọc:
206

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Mã hàng
3823
3823
3823
3823
3823
3823
3823
3823
3823

11
12
13
19
19
19
70
70
70

Mô tả hàng hoá

00 00 - - Axit stearic
00 00 - - Axit oleic
00 00 - - Axit béo dầu nhựa thông
- - Loại khác:
10 00 - - - Dầu axit từ quá trình tinh lọc
90 00 - - - Loại khác
- Cồn béo công nghiệp:
10 00 - - Dạng sáp
90 00 - - Loại khác

38.24

3824

10 00 00

3824

30 00 00

3824

40 00 00

3824
3824

50 00 00
60 00 00

3824

71 00

3824

71 00 10

3824
3824

71 00 90
72 00 00

3824
3824

73 00 00
74 00

3824

74 00 10

Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn
đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa
học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các
ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản
phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm
tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi
khác.
- Các chất gắn đã điều chế dùng cho khuôn đúc
hoặc lõi đúc
- Carbua kim loại không kết tụ trộn với nhau hoặc
trộn với các chất gắn kim loại
- Phụ gia đã điều chế dùng cho xi măng, vữa hoặc
bê tông
- Vữa và bê tông không chịu lửa
- Sorbitol trừ loại thuộc phân nhóm 2905.44
- Hỗn hợp chứa các dẫn xuất halogen hoá của
metan, etan hoặc propan:
- - Chứa chlorofluorocarbons (CFCs), chứa hoặc
không chứa hydrochlorofluorocarbons (HCFCs),
perfluorocarbons (PFCs) hoặc hydrofluorocarbons
(HFCs):
- - - Dầu dùng cho máy biến thế hoặc bộ phận ngắt
mạch
- - - Loại khác
- - Chứa bromochlorodifluoromethane,
bromotrifluoromethane hoặc
dibromotetrafluoroethanes
- - Chứa hydrobromofluorocarbons (HBFCs)
- - Chứa hydrochlorofluorocarbons (HCFCs),
chứa hoặc không chứa perfluorocarbons (PFCs)
hoặc hydrofluorocarbons (HFCs), nhưng không
chứa chlorofluorocarbons (CFCs):
- - - Dầu dùng cho máy biến thế hoặc bộ phận ngắt
mạch
207

Thuế suất
(%)
5
10
10
10
10
5
5

0
0
5
8
0

8
0
0
0

8

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Mã hàng
3824
3824
3824
3824

74
75
76
77

3824

78 00 00

3824

79 00 00

3824
3824

81 00 00
82 00 00

3824
3824
3824

83 00 00
90
90 10 00

3824

90 20 00

3824

90 30 00

3824
3824
3824

90 40 00
90 50 00
90 60 00

3824

90 90 00

38.25

Các sản phẩm còn lại của ngành công nghiệp
hoá chất hoặc các ngành công nghiệp có liên
quan, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác;
rác thải đô thị; bùn cặn của nước thải; các chất
thải khác được nêu ở Chú giải 6 của Chương
này.
10 00 00 - Rác thải đô thị
20 00 00 - Bùn cặn của nước thải
30 00 00 - Rác thải bệnh viện

3825
3825
3825

00
00
00
00

Mô tả hàng hoá
90
00
00
00

- - - Loại khác
- - Chứa tetrachloride carbon
- - Chứa 1,1,1-trichloroethane (methyl chloroform)
- - Chứa bromomethane (methyl bromide) hoặc
bromochloromethane
- - Chứa perfluorocarbons (PFCs) or
hydrofluorocarbons (HFCs), nhưng không chứa
chlorofluorocarbons (CFCs) hoặc
hydrochlorofluorocarbons (HCFCs)
- - Loại khác
- Hỗn hợp và các chế phẩm chứa oxirane (oxit
etylen), polybrominated biphenyls (PBBs),
polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated
terphenyls (PCTs) hoặc tris(2,3-dibromopropyl)
phosphate:
- - Chứa oxirane (oxit etylen)
- - Chứa polychlorinated biphenyls (PCBs),
polychlorinated terphenyls (PCTs) hoặc
polybrominated biphenyls (PBBs)
- - Chứa (2,3-dibromopropyl) phosphate
- Loại khác:
- - Chất tẩy mực, sửa bản in từ khuôn tô và chất tẩy
rửa dạng lỏng khác, đã đóng gói để bán lẻ
- - Hỗn hợp các chất hoá học, dùng trong chế biến
thực phẩm
- - Bột nhão dùng để sao chụp với thành phần cơ
bản là gelatin, ở dạng hàng rời hoặc đóng gói để sử
dụng được ngay (ví dụ, bồi trên giấy hoặc vật liệu
dệt)
- - Dung môi vô cơ phức hợp
- - Dầu axeton
- - Các chế phẩm hoặc hỗn hợp chứa monosođium
glutamate
- - Loại khác

208

Thuế suất
(%)
0
0
0
0
0

0

0
0
0
5
8
0

0
0
27
0

26
26
26

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Mã hàng
3825
3825
3825

3825
3825
3825

Mô tả hàng hoá

- Dung môi hữu cơ thải:
41 00 00 - - Đã halogen hoá
49 00 00 - - Loại khác
50 00 00 - Chất thải từ dung dịch tẩy kim loại, chất lỏng thuỷ
lực, dầu phanh và chất lỏng chống đông
- Chất thải khác từ ngành công nghiệp hoá chất
hoặc các ngành công nghiệp có liên quan:
61 00 00 - - Chứa chủ yếu các hợp chất hữu cơ
69 00 00 - - Loại khác
90 00 00 - Loại khác

209

Thuế suất
(%)
26
26
26

26
26
26

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

PHẦN VII
PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN
PHẨM BẰNG CAO SU
Chú giải.
1. Các mặt hàng xếp thành bộ từ hai hay nhiều phần cấu thành riêng biệt, trong
đó một số hoặc tất cả các phần cấu thành của các mặt hàng nằm trong Phần này được
trộn với nhau để tạo ra một sản phẩm của Phần VI hay VII, phải được xếp vào nhóm
phù hợp với sản phẩm đó, với điều kiện các phần cấu thành đó thoả mãn:
(a) theo cách thức đóng gói của chúng cho thấy rõ ràng là chúng được sử dụng
cùng nhau mà không cần phải đóng gói lại;
(b) được đi kèm cùng với nhau; và
(c) có thể nhận biết, thông qua tính chất hoặc tỷ lệ tương đối mà các phần cấu
thành tạo nên, bổ sung cho nhau.
2. Trừ những mặt hàng trong nhóm 39.18 hoặc 39.19, plastic, cao su và các sản
phẩm của chúng, đã in hoa văn, có các đặc điểm hoặc biểu tượng tranh ảnh, mà không
chỉ đơn thuần phục vụ cho công dụng chính của sản phẩm đó, được xếp vào Chương
49.
Chương 39
Plastic và các sản phẩm bằng plastic
Chú giải.
1. Trong toàn bộ danh mục khái niệm “plastic” có nghĩa là các loại nguyên liệu
thuộc nhóm 39.01 đến 39.14 , mà tại thời điểm polyme hóa hoặc trong các giai đoạn
tiếp sau đó, được tạo thành hoặc đã có khả năng được tạo thành dưới tác động bên
ngoài ( thường là nhiệt độ, áp suất, nếu cần có thể thêm dung môi hay các chất hóa
dẻo) bằng phương pháp đúc, đổ khuôn, đùn, cán hay các quá trình khác để tạo hình và
giữ nguyên hình dạng khi không còn tác động bên ngoài.
Trong toàn bộ danh mục, bất kỳ nội dung nào liên quan đến “plastic” cũng bao
gồm sợi lưu hóa. Tuy nhiên thuật ngữ này không áp dụng đối với các nguyên liệu
được coi là nguyên liệu dệt thuộc Phần XI.
2. Chương này không bao gồm:
(a) Các chế phẩm dầu bôi trơn của nhóm 27.10 hoặc 34.03;
(b) Các loại sáp thuộc nhóm 27.12 hay 34.04;
(c) Các hợp chất hữu cơ được xác định riêng về mặt hóa học (Chương 29);
(d) Heparin hoặc muối của nó (nhóm 30.01);
(e) Dung dịch (trừ collodion) gồm các sản phẩm bất kỳ được mô tả trong nhóm
39.01 đến 39.13 trong các dung môi hữu cơ dễ bay hơi khi trọng lượng dung môi vượt
210

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

quá 50% tính theo trọng lượng dung dịch (nhóm 32.08); lá phôi dập thuộc nhóm
32.12;
(f) Các chất hữu cơ hoạt động bề mặt hoặc các chế phẩm thuộc nhóm 34.02;
(g) Gôm nấu chảy hoặc gôm este (nhóm 38.06);
(h) Các chất phụ gia đã điều chế dùng cho dầu khoáng (kể cả xăng) hoặc cho
các loại chất lỏng sử dụng như dầu khoáng (nhóm 38.11);
(ij) Chất lỏng dùng trong bộ hãm thuỷ lực từ polyglycol, silicon hoặc các
polyme khác thuộc Chương 39 (nhóm 38.19);
(k) Chất thử chuẩn đoán hoặc chất thử thí nghiệm có lớp bồi bằng nhựa (nhóm
38.22);
(l) Cao su tổng hợp như định nghĩa của Chương 40, hoặc các sản phẩm của
chúng;
(m) Bộ đồ yên cương (nhóm 42.01) hay các loại hòm, vali, túi sách tay hay các
loại hộp đựng khác thuộc nhóm 42.02;
(n) Dây tết bện, các sản phẩm bằng liễu gai hoặc các sản phẩm khác thuộc
Chương 46;
(o) Các loại tấm phủ tường thuộc nhóm 48.14;
(p) Các mặt hàng thuộc Phần XI (nguyên liệu và các sản phẩm dệt);
(q) Các mặt hàng thuộc Phần XII (ví dụ, hàng giầy dép , mũ và các vật đội đầu
khác, dù, ô che nắng, ba toong, roi da, roi điều khiển súc vật kéo hay các bộ phận của
các mặt hàng trên);
(r) Đồ kim hoàn giả thuộc nhóm 71.17;
(s) Các mặt hàng thuộc Phần XVI (máy và các dụng cụ cơ khí hay dụng cụ
điện);
(t) Phụ tùng máy bay hoặc xe thuộc Phần XVII;
(u) Các mặt hàng thuộc Chương 90 (ví dụ, các bộ phận quang học, gọng kính
đeo, dụng cụ vẽ);
(v) Các mặt hàng thuộc Chương 91 (ví dụ, vỏ đồng hồ đeo tay hay vỏ đồng hồ
loại khác);
(w) Các mặt hàng thuộc Chương 92 (ví dụ, nhạc cụ hay các bộ phận phụ tùng
của nhạc cụ);
(x) Các mặt hàng thuộc Chương 94 (ví dụ, đồ nội thất, đèn và bộ đèn, biển hiệu
được chiếu sáng, cấu kiện nhà lắp sẵn);
(y) Các mặt hàng thuộc Chương 95 (ví dụ, đồ chơi trẻ em, trò chơi, dụng cụ thể
thao); hoặc
(z) Các mặt hàng thuộc Chương 96 (ví dụ, bàn chải, khuy, khoá, kéo, lược, ống
tẩu hút thuốc lá, đót thuốc lá hay các loại tương tự, phụ tùng bình chân không hoặc
các loại tương tự, bút, bút chì bấm).
3. Nhóm 39.01 đến 39.11 chỉ áp dụng đối với các mặt hàng được sản xuất bằng
phương pháp tổng hợp hoá học, thuộc các loại sau:

211

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

(a) Các loại polyolefin tổng hợp dạng lỏng có hàm lượng cất dưới 60% tính
theo thể tích ở nhiệt độ 300oC, sau đó chuyển sang áp suất 1.013 milibar khi sử dụng
phương pháp chưng cất bằng cách hạ áp suất (nhóm 39.01 và 39.02);
(b) Các loại nhựa chưa được polyme hoá ở mức độ cao, thuộc loại comaroneindene (nhóm 39.11);
(c) Các loại polyme tổng hợp khác trung bình có tối thiểu 5 đơn vị monome
trùng hợp;
(d) Silicôn (nhóm 39.10);
(e) Resol (nhóm 39.09) và các tiền polyme khác.
4. Thuật ngữ “copoloyme” dùng để chỉ tất cả các loại polyme trong thành phần
của nó không chứa loại monome đơn nào chiếm 95% tính theo trọng lượng trở lên của
tổng hàm lượng polyme.
Theo mục đích của Chương này, trừ khi có yêu cầu khác, các copolyme (bao
gồm copolyme ngưng tụ, các sản phẩm copolymer cộng hợp, copolyme khối và
copolyme ghép) và hỗn hợp polyme pha trộn được xếp vào nhóm các loại polyme của
đơn vị comonome nào chiếm tỷ trọng cao hơn các đơn vị comonome đơn khác. Theo
mục đích của Chú giải này các đơn vị comonome cấu thành các polyme thuộc cùng
nhóm sẽ cùng được xem xét.
Nếu không có loại comonome đơn nào chiếm tỷ trọng cao hơn, các copolyme
hay hỗn hợp polyme pha trộn trong trường hợp này sẽ được xếp vào nhóm cuối cùng
theo số thứ tự, trong các nhóm tương đương được xem xét.
5. Các loại polyme đã biến đổi về mặt hoá học, đó là những polyme mà chỉ có
Phần thêm vào trong mạch chính polyme bị biến đổi do phản ứng hóa học, chúng
được xếp vào nhóm cùng với các loại polyme chưa biến đổi. Quy định này không áp
dụng đối với các copolyme ghép.
6. Trong các nhóm từ 30.01 đến 39.14, thuật ngữ “dạng nguyên sinh” chỉ áp
dụng với những dạng sau:
(a) Dạng lỏng và dạng bột nhão kể cả dạng phân tán (dạng nhũ tương, và huyền
phù) và dạng dung dịch;
(b) Các khối với hình dạng không đều, cục, bột (kể cả bột đúc khuôn), hạt,
mảnh và các dạng khối tương tự.
7. Nhóm 39.15 không áp dụng đối với các loại phế liệu, phế thải và mảnh vụn
của một loại vật liệu nhựa nhiệt dẻo đơn, đã được chuyển sang dạng nguyên sinh (các
nhóm 39.01 đến 39.14).
8. Theo mục đích của nhóm 39.17 thuật ngữ “ống, ống dẫn và ống mềm” dùng
để chỉ các sản phẩm rỗng nòng ở dạng bán thành phẩm hoặc thành phẩm, loại thường
dùng làm ống dẫn vận chuyển, đường ống dẫn hoặc cung cấp khí hoặc chất lỏng (ví
dụ, ống mềm tưới trong vườn, ống khoan). Thuật ngữ này cũng bao gồm các vỏ xúc
xích và các loại ống vỏ có thành mỏng khác. Tuy nhiên, trừ những loại nêu trong Phần
cuối này, những sản phẩm có mặt cắt trong không phải hình tròn, ô van, chữ nhật
(chiều dài không quá 1,5 lần chiều rộng) hoặc dạng hình đa giác đều sẽ không được
xem là ống, ống dẫn và ống mềm, mà phải xem như là ở dạng hình.

212

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

9. Theo mục đích của nhóm 39.18, thuật ngữ “tấm phủ tường hoặc phủ trần
bằng plastic” sẽ áp dụng đối với các sản phẩm ở dạng cuộn, có chiều rộng từ 45 cm
trở lên, thích hợp cho việc trang trí tường hoặc trần, loại tấm này được phủ plastic trên
lớp nền bằng vật liệu bất kỳ trừ giấy, lớp plastic đó (trên một mặt) được sơn giả vân,
rập nổi, làm mầu, in hay trang trí dưới hình thức khác.
10. Trong nhóm 39.20 và 39.21, thuật ngữ “tấm phiến, màng, lá và dải" chỉ áp
dụng cho các loại tấm, phiến, màng, lá và dải (trừ loại thuộc Chương 54) và cho các
dạng khối hình học đều, đã hoặc chưa in hay được gia công bề mặt bằng cách khác,
chưa cắt hay được cắt thành hình chữ nhật ( kể cả hình vuông) nhưng chưa được gia
công thêm (thậm chí khí cắt như vậy chúng trở thành các sản phẩm có thể dùng ngay
được).
11. Nhóm 39.25 chỉ áp dụng đối với các sản phẩm sau đây, những sản phẩm
không thuộc các nhóm trước của phân Chương II:
(a) Các loại thùng, bể ( kể cả bể tự hoạt), vại và các loại đồ chứa tương tự có
dung tích trên 300 lít;
(b) Các khung cấu trúc dùng trong xây dựng, ví dụ, làm sàn, tường, vách ngăn,
trần hoặc mái nhà;
(c) Ống máng và các phụ kiện ghép nối trong máng;
(d) Cửa ra vào, cửa sổ và bộ khung của chúng và ngưỡng cửa ra vào;
(e) Ban công, lan can, hàng rào, cổng và các loại hàng rào chắn tương tự;
(f) Cửa chớp, rèm che ( kể cả mành mành) và các vật phẩm tương tự và các
phụ tùng, bộ phận lắp ráp các vật phẩm trên;
(g) Các loại tủ ngăn lớn để lắp ráp các bộ phận và lắp ráp cố định, ví dụ, lắp
trong của hiệu, công xưởng, kho tàng;
(h) Các cấu kiện kiến trúc trang trí, ví dụ, nếp máng cong, vòm nhà, chuồng
chim câu; và
(ij) Bộ phận cố định và khung giá để lắp cố định ở trong hoặc trên cửa ra vào,
cửa sổ, cầu thang, tường và các bộ phận khác của nhà cửa, ví dụ, tay cầm, quả đấm,
bản lề cửa, công-xom, tay vịn lan can, thanh vắt khăn mặt, biển xoay và các loại biển
bảo vệ khác.
Chú giải phân nhóm.
1. Trong Chương này, polyme (kể cả copolyme) và polyme đã thay đổi về mặt
hóa học được phân loại theo các nguyên tắc sau:
(a) Khi có phân nhóm “Loại khác” trong các phân nhóm của cùng một nhóm:
(1) Việc gọi tên một polyme trong 1 phân nhóm với tiếp đầu ngữ “poly” (ví dụ
như polyetylen và polyamit -6,6) nghĩa là đơn vị monome cấu thành hoặc các đơn vị
monome của polyme đã được gọi tên phải chiếm 95% tính theo trọng lượng trở lên
trong tổng thành phần polyme.
(2) Các copolyme được gọi tên trong các phân nhóm 3901.30, 3903.20,
3903.30 và 3904.30 đuợc phân loại vào các phân nhóm đó với điều kiện là các đơn vị
comonome của copolyme được gọi tên chiếm 95% tính theo trọng lượng trở lên trong
tổng thành phần polyme.

213

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Do đó. (b) Khi không có phân nhóm “Loại khác” trong các phân nhóm của cùng một nhóm: (1) Các polyme được phân loại vào phân nhóm bao gồm các polyme của đơn vị monome có trọng lượng cao hơn tất cả các đơn vị comonome đơn khác.94: . Theo mục đích của nhóm 3920..Dạng lỏng hoặc bột nhão .Loại khác . sẽ được xếp vào phân nhóm còn lại của nhóm... các đơn vị monome cấu thành polyme thuộc cùng một phân nhóm cũng sẽ được xem xét.43.Loại khác: .Dạng lỏng hoặc bột nhão . Do đó.Loại khác 0 0 0 0 0 0 0 Polyme từ propylen hoặc từ các olefin khác. Chỉ có các đơn vị comonome cấu thành các polyme trong nhóm của các phân nhóm được xem xét mới được so sánh.Loại khác .Polyetylen có trọng lượng riêng dưới 0. (4) Các polyme không thỏa mãn các điều kiện (1). dạng nguyên sinh.(3) Các polyme biến đổi về mặt hóa học được xếp vào phân nhóm “Loại khác” với điều kiện các polyme đã biến đổi về mặt hóa học không được mô tả chi tiết hơn trong các phân nhóm khác. thuật ngữ “chất hóa dẻo” bao gồm cả chất hóa dẻo bổ sung. 2.94 trở lên . 214 Vụ Chính sách thuế .Copolyme Etylen -vinyl axetat: .. dạng nguyên sinh. Các hỗn hợp polyme pha trộn được phân loại vào cùng một phân nhóm như các polyme của cùng các đơn vị monome theo các tỷ lệ giống nhau.. các đơn vị monome cấu thành polyme thuộc cùng một phân nhóm cũng sẽ được xem xét..Polyetylen có trọng lượng riêng từ 0. Chỉ có các đơn vị comonome cấu thành các polyme trong các nhóm được xem xét mới được so sánh. (2) Các polyme biến đổi hóa học được phân loại vào phân nhóm tương ứng với polyme chưa biến đổi.BỘ TÀI CHÍNH .01 3901 3901 3901 3901 3901 3901 3901 3901 3901 3901 39. (2) hoặc (3) ở trên. bao gồm các polyme của đơn vị monome có trọng lượng cao hơn tất cả các đơn vị comonome đơn khác. Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) PHÂN CHƯƠNG I DẠNG NGUYÊN SINH 39. .02 10 10 10 20 30 30 30 90 90 90 30 00 90 00 00 00 30 00 90 00 30 00 90 00 Polyme từ etylen.Dạng lỏng hoặc bột nhão .

Trong nước .Trong nước .Dạng phân tán: .Polyisobutylen: .Dạng khác .Loại khác: ..BỘ TÀI CHÍNH ..Loại khác 3 5 3 5 10 5 5 10 5 3 5 10 5 5 Polyme từ vinyl clorua hoặc từ olefin đã halogen hóa khác...Copolyme styren-acrylonitril (SAN) : .....Dạng phân tán: ..Dạng phân tán: .Dạng khác ..Polystyren: .Loại giãn nở được: .Loại khác Thuế suất (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Polyme từ styren..Trong nước ....Loại khác: .Mã hàng 3902 3902 3902 3902 3902 3902 3902 3902 3902 3902 3902 3902 3902 10 10 10 10 20 20 20 30 30 30 90 90 90 Mô tả hàng hoá 10 00 20 00 90 00 30 00 90 00 30 00 90 00 30 00 90 00 39.04 11 11 11 19 19 19 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 90 90 90 90 90 00 00 00 00 00 00 10 90 10 90 30 30 10 30 90 90 00 30 30 30 90 90 90 10 90 10 90 30 30 10 30 90 90 00 ....Polypropylen: .. 215 Vụ Chính sách thuế ...Dạng lỏng hoặc bột nhão .Dạng bột ..Dạng hạt ..Loại khác: ..Loại khác ..Dạng hạt ..Dạng lỏng hoặc bột nhão .....Loại khác: .Loại khác .03 3903 3903 3903 3903 3903 3903 3903 3903 3903 3903 3903 3903 3903 3903 3903 3903 3903 3903 3903 3903 3903 3903 3903 39.Loại khác .Dạng khác .Loại khác .Loại khác ..Loại khác ..Dạng hạt .......Dạng lỏng hoặc bột nhão . . dạng nguyên sinh.. dạng nguyên sinh.Copolyme acrylonitril-butadie-styren (ABS): .Dạng hạt .Copolyme Propylen: ....Loại khác .

..Loại khác ..Fluoro-polyme: ..Dạng bột ...Loại khác: ...Dạng hạt .Mã hàng Mô tả hàng hoá 3904 10 3904 3904 3904 3904 3904 3904 10 10 10 10 10 10 10 90 90 90 90 90 3904 3904 3904 3904 3904 3904 3904 3904 3904 3904 3904 3904 3904 3904 3904 3904 3904 3904 3904 3904 3904 3904 21 21 21 21 22 22 22 22 30 30 30 30 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3904 3904 3904 3904 3904 3904 3904 3904 3904 3904 61 61 61 61 69 69 69 69 69 69 00 00 10 00 20 00 90 40 90 90 90 90 30 90 90 90 90 00 10 20 30 90 10 20 90 10 20 90 10 20 90 10 20 90 00 10 20 90 00 10 20 90 ..Loại khác: .Dạng khác ..Copolyme Vinyl chloride-vinyl acetat: .Dạng hạt ..Polyme vinyliden clorua: ......Cùng loại polyme.Chưa hóa dẻo: .Dạng phân tán ....Dạng hạt .Dạng hạt ..Loại khác .. chưa pha trộn với bất kỳ chất nào khác: ...Dạng hạt ..Dạng khác .Dạng hạt ...Loại khác: .Poly(vinyl clorua) khác: ......Dạng hạt ..Loại khác 216 Thuế suất (%) 8 0 10 8 0 8 10 0 8 10 0 3 5 0 3 5 0 0 3 5 0 3 5 0 0 3 5 0 Vụ Chính sách thuế ... dạng huyền phù .....Dạng bột . dạng bột ..Đã hóa dẻo: ...Dạng bột .Loại khác ..PVC nhũ tương..Copolyme vinyl clorua khác: ..Poly(vinyl clorua)...BỘ TÀI CHÍNH ...Dạng bột .Loại khác .Dạng bột .Polytetrafluoroethylen: .....Dạng bột ....Dạng bột ..Dạng bột ..Loại khác: ...Dạng khác .Dạng phân tán .Dạng hạt .

.Poly(metyl methacrylat): ..Phân tán trong nước .Dạng phân tán trong nước .Dạng phân tán . ...Poly(vinyl axetat): ........ ......Loại khác .Phân tán trong nước .Loại khác: .Dạng phân tán: .Copolyme vinyl axetat: .....Loại khác ...Loại khác: . các loại polyme vinyl khác ở dạng nguyên sinh.Copolyme ....Dạng hạt .Loại khác Thuế suất (%) 0 3 5 0 Polyme từ vinyl axetat hay từ các vinyl este khác.Dạng phân tán .Dạng lỏng hoặc bột nhão .Loại khác Polyme acrylic.Loại khác: . có hoặc không chứa các nhóm axetat chưa thuỷ phân: ..Dạng lỏng hoặc bột nhão: .. dạng nguyên sinh.. dạng nguyên sinh.Loại khác: .Loại khác ....06 3906 3906 3906 3906 10 10 10 00 10 90 00 90 3906 3906 3906 3906 90 90 90 90 3906 90 91 00 11 11 10 11 90 19 00 ...Dạng phân tán trong nước .Copolyme: .Loại khác: .BỘ TÀI CHÍNH ...05 3905 3905 3905 3905 12 19 19 19 00 00 00 00 10 00 90 3905 3905 3905 21 00 00 29 00 00 30 3905 3905 30 10 00 30 90 00 3905 3905 91 00 00 99 00 3905 3905 3905 99 00 11 99 00 19 99 00 90 39.Loại khác ...Dạng khác ..Dạng bột ....Poly(vinyl alcohol)..Dạng phân tán 217 8 5 0 10 5 5 5 5 10 5 0 8 5 8 5 5 8 Vụ Chính sách thuế .Loại khác: ..Dạng phân tán trong nước .Loại khác: ...Mã hàng 3904 3904 3904 3904 3904 3904 90 90 90 90 90 90 30 90 90 90 90 Mô tả hàng hoá 00 10 20 90 39.Dạng khác .Loại khác ..

...Chất phủ dạng bột .9.Chất thấm hút 90 99 90 ..Loại khác: . dạng nguyên sinh. nhựa ankyt..07 0 5 Polyaxetal.Poly(ethylen terephthalat): ..10 hoặc -6..Chưa no: .......Polyamit-6.Loại khác: 90 99 10 .. nhựa thioure: 218 Vụ Chính sách thuế .... -6..Loại khác .... -6. 10 .Polyamit-6 10 90 00 .Poly(axit lactic) ..08 3908 3908 3908 3908 Polyamit dạng nguyên sinh..Loại khác ..Polyete khác .Dạng lỏng hoặc bột nhão .Loại khác 3907 3907 3907 3907 3907 3907 3907 3907 3907 3907 3907 3907 3907 3907 3907 3907 10 20 30 30 30 30 40 50 50 50 60 60 60 60 60 70 3907 3907 3907 3907 3907 3907 3907 3907 91 91 91 91 91 99 99 99 39.Loại khác 39. -6..BỘ TÀI CHÍNH .Polycarbonat . ..12: 10 10 00 .Dạng mảnh vỡ ..Loại khác 90 00 00 .Polyoxetal .09 3909 10 00 00 00 00 20 30 90 00 00 00 00 00 00 00 00 10 90 90 90 00 00 10 90 10 90 00 20 00 90 90 10 90 90 40 00 90 00 Thuế suất (%) 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 Nhựa amino. este polyalyl và các polyeste khác.Loại khác ....Nhựa epoxit: .Polyeste khác: .Dạng lỏng hoặc bột nhão .. polyeste khác và nhựa epoxy.Loại khác: .Dạng phân tán .Chất phủ dạng bột từ polyeste . -12. -11...Dạng lỏng hoặc bột nhão .. dạng nguyên sinh.Mã hàng 3906 3906 3906 Mô tả hàng hoá 90 99 . .Nhựa alkyt: ..6.Loại khác .Nhựa ure...Loại khác 39. dạng nguyên sinh. polycarbonat. nhựa phenolic và polyuretan.Dạng hạt .Loại khác: .

Hợp chất dùng để đúc 90 00 ..Loại khác Thuế suất (%) 5 0 5 0 0 0 3 3 0 0 0 39. polyterpen.Nitrat xenlulo (kể cả colodion): .12 3912 3912 3912 11 00 00 12 00 00 20 3912 3912 3912 20 11 00 20 19 00 20 20 00 3912 3912 3912 31 00 00 39 00 00 90 Xenlulo và các dẫn xuất hóa học của nó.Nhựa phenolic: 10 00 .Loại khác 00 00 .Axetat xenlulo: . nhựa inden hoặc nhựa cumaron-inden và polyterpen: 3911 10 10 00 ..Loại khác .Carboxymethylxenlulo và muối của nó ...Loại khác Nhựa từ dầu mỏ...11 10 . 3910 00 20 00 . polysulfon và các sản phẩm khác đã nêu trong Chú giải 3 của Chương này... 39. dạng nguyên sinh.Loại khác . dạng nguyên sinh.Dạng phân tán hoặc dạng hoà tan 3910 00 90 00 ...Hợp chất dùng để đúc 90 00 . polysulfua.Loại khác .Chưa hóa dẻo: ...Loại khác .Hợp chất dùng để đúc 90 00 .Nhựa melamin: 10 00 ...Polyurethan 39.Nhựa từ dầu mỏ. nhựa cumaron.Loại khác 3911 90 00 00 .Dạng lỏng hoặc bột nhão 3911 10 90 00 . chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. . dạng nguyên sinh.Mã hàng 3909 3909 3909 3909 3909 3909 3909 3909 3909 3909 3909 3909 10 10 20 20 20 30 30 30 40 40 40 50 Mô tả hàng hoá 10 00 .BỘ TÀI CHÍNH .10 Silicon. nhựa cumaron-inden.Nhựa amino khác: 10 00 .Đã hóa dẻo ... chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.Hợp chất dùng để đúc trừ phenol formaldehyt 90 00 .Loại khác ..Loại khác: 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vụ Chính sách thuế .11 39..Đã hóa dẻo .Nitroxelulo bán hoàn thiện đã ngâm nước .Chưa hóa dẻo ..Ete xenlulo: ..

các muối và este của nó 90 00 00 .Loại khác 0 0 3913 3913 39.Dạng hạt 90 90 00 . nhưng chưa gia công cách khác. chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác..Từ protein đã được làm rắn: 00 00 00 00 00 00 10 00 39.14 3914 3914 Chất trao đổi ion làm từ các polyme thuộc các nhóm từ 39.. 00 10 00 .Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) 3912 3912 90 20 00 . dạng nguyên sinh. protein đã làm cứng.Sợi monofilamen .15 3915 3915 3915 3915 3915 10 20 30 90 90 3915 90 90 00 Phế liệu. axit alginic) và các polyme tự nhiên đã biến đổi (ví dụ.13 Polyme tự nhiên (ví dụ.Loại khác 0 0 39. . đã hoặc chưa gia công bề mặt..BỘ TÀI CHÍNH . dạng thanh. que và các dạng hình. của plastic.Từ polyme styren .Loại dùng để tách thuỷ ngân hoặc kim loại khác từ nước thải 00 90 00 . BÁN THÀNH PHẨM.Loại khác 0 0 PHÂN CHƯƠNG II PHẾ LIỆU.Từ plastic khác: .Axit alginic.. dạng nguyên sinh.. PHẾ THẢI VÀ MẨU VỤN.Từ polyme vinyl clorua .13.Dạng thanh. phế thải và mẩu vụn.01 đến 39. các dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên).Sợi monofilamen .Từ nhựa khác: ...Từ polyme vinyl clorua: . que và hình . 10 00 00 .Dạng thanh..Từ copolyme của vinyl axetat và vinyl clorua trong đó thành phần chủ yếu là vinyl axetat monome .Từ polyme etylen .16 3916 3916 3916 3916 3916 3916 3916 3916 10 00 20 00 10 00 20 00 40 220 10 10 10 10 10 5 10 5 10 Vụ Chính sách thuế . .Loại khác 10 10 10 20 20 20 90 90 Plastic dạng sợi monofilamen có kích thước mặt cắt ngang bất kỳ trên 1 mm.. que và hình .Từ polyme etylen: . THÀNH PHẨM 39.

.. .. ống dẫn và ống vòi loại dẻo...Ống. ống vòi và các phụ kiện dùng để ghép nối chúng.Loại khác. ống dẫn...BỘ TÀI CHÍNH . ống dẫn và ống vòi khác: .Loại khác .Dạng tấm rời để ghép ..Mã hàng 3916 3916 3916 3916 3916 90 90 90 90 90 40 40 90 90 90 Mô tả hàng hoá 10 . bằng polyetylen .Loại khác.Từ plastic khác: . ống dẫn và ống vòi.. bằng plastic (ví dụ.Loại khác 39..Tấm trải sàn: ...Dạng sợi monofilamen 90 ...Dạng sợi monofilamen 90 .. chưa gia cố hoặc kết hợp với chất liệu khác.Các linh kiện để ghép nối Tấm trải sàn bằng plastic.Loại khác ..Loại khác . tấm phủ tường hoặc phủ trần bằng plastic. có kèm các linh kiện . không kèm các linh kiện: ...Bằng polyme propylen .Loại khác: 10 . . chưa gia cố hoặc kết hợp với chất liệu khác.Bằng polyme etylen .17 3917 10 3917 3917 10 10 00 10 90 00 3917 3917 3917 3917 21 22 23 29 3917 31 00 00 3917 32 3917 3917 3917 32 10 00 32 90 00 33 00 00 3917 3917 39 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39.Bằng plastic khác .Bằng polyme vinyl clorua .. khuỷu. có hoặc không tự dính.Tấm trải sàn: .Từ polyme vinyl chlorua: . bằng polyetylen 221 Thuế suất (%) 10 10 19 19 19 19 19 10 19 19 18 18 36 36 36 36 36 Vụ Chính sách thuế .Ruột nhân tạo (vỏ xúc xích) bằng protein đã được làm rắn hoặc bằng chất liệu xenlulo: .Ống. có áp suất gãy tối thiểu là 27.Dạng tấm rời để ghép..Loại khác. vành đệm).Ống.Loại khác ..Từ protein đã được làm rắn . các đoạn nối..Loại khác . dạng cuộn hoặc dạng tấm rời để ghép..Loại khác ..18 3918 10 3918 3918 3918 3918 10 11 00 10 19 00 10 90 00 90 3918 3918 90 11 00 90 13 00 5 10 5 10 Các loại ống...Vỏ xúc xích hoặc vỏ giăm bông .. như đã nêu trong Chú giải 9 của Chương này......6 MPa .. loại cứng: ..

....Loại khác .....Băng sử dụng trong sản xuất dây điện và dây điện thoại .Băng sử dụng trong sản xuất dây điện và dây điện thoại .Loại khác .Từ polyme vinyl chlorua: .Loại khác: ..Mã hàng 3918 3918 3918 Mô tả hàng hoá 90 19 00 .Từ polyme acrylic: .Từ polyme etylen ..Bằng polyme vinyl clorua ..Từ polyme styren: . lá.... phiến. .Loại khác .. màng......Bằng polyme vinyl clorua . lá và dải khác.Loại sử dụng như chất kết dính bằng cách làm nóng chảy .. bằng plastic..20 3920 3920 3920 3920 10 20 20 20 00 00 00 00 10 00 90 3920 30 10 00 3920 3920 3920 30 90 30 90 10 30 90 90 3920 43 00 3920 3920 43 00 10 43 00 20 3920 3920 43 00 90 49 00 00 3920 51 00 00 Thuế suất (%) 36 36 36 Tấm.Màng BOPP . chưa được bổ trợ hoặc chưa được kết hợp tương tự với các vật liệu khác.Có hàm lượng chất hoá dẻo không dưới 6% tính theo trọng lượng: ..Loại khác: 90 91 00 .-Từ polyetylen 90 99 00 ....Loại khổ rộng trên 2 m . có hoặc không ở dạng cuộn.Ở dạng cuộn. băng.Từ polyetylen: . không xốp và chưa được gia cố..Tấm ABS sử dụng cho sản xuất tủ lạnh .BỘ TÀI CHÍNH .Loại khác .Từ poly(metyl metacrylat) 222 19 19 19 19 14 14 9 5 9 10 5 10 10 10 18 10 10 Vụ Chính sách thuế .Loại khác .. màng.. dải và các loại tấm phẳng khác tự dính.Loại khác .Loại khác 39. chiều rộng không quá 20 cm: . .Từ polyme propylen: . làm bằng plastic.Loại khác Tấm... chưa gắn lớp mặt. phiến.Loại khác: .19 3919 3919 10 10 10 00 3919 10 21 00 3919 3919 3919 3919 3919 10 10 90 90 90 29 00 90 00 10 00 90 00 39.Loại khác ..

Loại khác .Từ poly(etylen terephtalat): 62 10 00 .Loại xốp: .Từ xenlulo hoặc các dẫn xuất hóa học của nó: 71 .Từ nhựa amino: 93 10 00 . nhựa alkyt. dải khác..Màng xenlophan 71 20 00 ..Loại sử dụng như chất kết dính bằng cách làm nóng chảy 92 90 00 .21 3921 3921 3921 3921 11 11 12 13 10 90 00 00 00 00 00 00 Tấm.Từ polyeste khác .Dạng tấm và phiến .....Từ nhựa phenolic: 94 10 00 .Mã hàng 3920 3920 3920 3920 3920 3920 3920 3920 3920 3920 3920 3920 3920 3920 3920 3920 3920 3920 3920 3920 3920 3920 3920 3920 3920 3920 3920 Mô tả hàng hoá 59 00 00 .BỘ TÀI CHÍNH .Từ polyurethan 223 Thuế suất (%) 10 10 5 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 Vụ Chính sách thuế ... lá. và chiều rộng không quá 2m 91 90 00 .Từ plastic khác: 91 .Ruy băng giật bằng sợi visco..Từ các dẫn xuất xenlulo khác ..Từ polycarbonat 62 .Loại khác 93 ..Từ polycarbonat.Loại khác 63 00 00 .Dạng màng 62 90 00 ..Từ polyamit-6 92 20 00 .Từ polyme vinyl clorua .. .Dạng tấm phenol formaldehyt (bakelit) 94 90 00 .Từ polyme styren: . bằng plastic..Từ xelulo axetat 79 00 00 .Từ polyamit: 92 10 00 ....Loại khác 99 00 00 . este polyallyl hoặc polyeste khác: 61 00 00 ......Loại khác 92 ..... dạng lá 71 90 00 ..38 mm nhưng không quá 0. độ dày từ 0.....Từ polyeste chưa no 69 00 00 ..Từ plastic khác 39....Loại sử dụng như chất kết dính bằng cách làm nóng chảy 93 90 00 .Loại khác 94 .Loại khác 73 00 00 .Từ xelulo tái sinh: 71 10 00 ..76 mm.. màng...........Loại khác .Màng dùng để làm kính an toàn.Từ poly(vinyl butyral): 91 10 00 . phiến..

bình xối nước và các thiết bị vệ sinh tương tự.Loại khác .Bình.Dạng tấm và phiến . ống chỉ. thùng thưa và các loại tương tự: ... lõi và các vật phẩm tương tự 224 Thuế suất (%) 10 10 9 9 9 9 5 37 37 37 37 37 37 18 23 26 26 26 13 26 5 Vụ Chính sách thuế ..Loại khác ....Từ xenlulo tái sinh: ...BỘ TÀI CHÍNH . chai. băng.. bằng plastic.Phụ kiện của bình xối nước ..Bệ xí bệt ..Từ polyme etylen: . bệ rửa..Loại khác: ..Từ plastic khác . bằng plastic.Dạng tấm và phiến ...Loại khác .Bệ rửa và bệ tiểu dạng xối nước của nam: . lọ. mũ van và các loại nút đậy khác bằng plastic.Loại khác .Mã hàng 3921 3921 14 10 00 14 90 00 3921 3921 3921 3921 3921 3921 19 19 90 90 90 90 3921 90 90 90 10 00 90 00 20 00 90 90 10 39..Loại khác .. ... bệ và nắp xí bệt. nắp....Từ plastic khác: . .. chậu rửa.Suốt chỉ.Bao và túi (kể cả loại hình nón): .Bệ và nắp xí bệt: .Loại khác Các sản phẩm dùng trong vận chuyển hoặc đóng gói hàng hóa.Loại khác: .23 3923 3923 3923 10 00 10 00 10 10 00 90 3923 3923 21 21 10 00 3923 3923 3923 21 90 00 29 00 00 30 3923 3923 3923 30 10 00 30 90 00 40 00 00 Mô tả hàng hoá .. bồn rửa và chậu rửa .Hộp đựng phim. bồn rửa.Loại khác Bồn tắm. bình thót cổ và các sản phẩm tương tự: ..22 3922 3922 3922 3922 3922 10 00 00 20 20 10 00 20 20 00 90 3922 3922 3922 90 11 00 90 19 00 90 90 00 39... bồn tắm vòi sen..Loại khác .Hộp.Băng sử dụng trong sản xuất dây điện và dây điện thoại .Loại khác: .Túi vô trùng được gia cố bằng lá nhôm (trừ túi cổ cong) .Tuýp để đựng kem đánh răng ..Nắp xí bệt . hòm. nút.. bồn tắm vòi sen.. đĩa điện ảnh .Dạng tấm và phiến .Bồn tắm....

.Linh kiện lắp vào đồ đạc trong nhà.Hàng may mặc và đồ phụ trợ may mặc (kể cả găng tay.Tượng nhỏ và các đồ trang trí khác . cửa sổ và khung của chúng và ngưỡng cửa ra vào . găng hở ngón và găng bao tay): .Cửa ra vào..Các sản phẩm vệ sinh.Loại khác Sản phẩm khác bằng plastic và các sản phẩm bằng các vật liệu khác của các nhóm từ 39. các sản phẩm gia dụng và các sản phẩm phục vụ vệ sinh khác...Linh kiện lắp trong xe có động cơ .Loại khác: 225 Thuế suất (%) 23 27 37 37 37 36 35 35 36 35 18 35 20 32 35 27 27 16 Vụ Chính sách thuế .Quạt và màn che kéo bằng tay. dung tích trên 300 lít .Loại khác 39.Hàng may mặc dùng để tránh các chất hoá học.Loại khác ..Cửa chớp. khung và các dụng cụ cầm tay kèm theo.. . bằng plastic. phóng xạ và lửa . chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. mành che (kể cả mành chớp lật).Đồ dùng trong văn phòng hoặc trường học . trong xe cộ và các loại tương tự: . các sản phẩm tương tự và các bộ phận của nó . bộ đồ dùng nhà bếp.Khuôn plastic lấy dấu răng .Loại khác 3924 3924 3924 3924 3925 3925 10 00 00 3925 20 00 00 3925 30 00 00 3925 90 00 00 3926 3926 3926 10 00 00 20 3926 20 60 00 3926 3926 20 90 00 30 00 3926 3926 3926 3926 3926 3926 30 30 40 90 90 90 3926 3926 90 32 00 90 39 00 10 00 90 00 00 10 00 20 00 Đồ vật bằng plastic dùng trong xây lắp.Mã hàng Mô tả hàng hoá 3923 3923 50 00 00 . . bể và các loại đồ chứa đựng tương tự.. bộ đồ dùng nhà bếp 90 . nắp.01 đến 39. các bộ phận của chúng .BỘ TÀI CHÍNH .24 Bộ đồ ăn.14....Bô để giường bệnh.Loại khác . mũ van và các nút đậy tương tự khác 90 00 00 .Loại khác: 90 10 00 .Bộ đồ ăn.Nút.. 10 00 00 .Thùng chứa.Loại khác: . bô đi tiểu (loại xách tay được) hoặc bô để phòng ngủ 90 90 00 . y tế và phẫu thuật: ..Phao cho lưới đánh cá ..

Các thiết bị... khung ngực (breastshell).. hệ thống chăm sóc.Loại khác 226 Thuế suất (%) 16 5 5 18 18 5 18 18 18 18 18 18 0 18 18 18 27 Vụ Chính sách thuế ........ phom giầy: 90 80 10 ..Đinh phản quang 90 49 00 .. nuôi dưỡng bệnh nhân (loại Haberman) 90 90 20 .Loại khác: 90 90 10 ... kíp nổ 90 59 00 .Loại khác ......Để chăm sóc gia cầm 90 70 00 ...Móc hình chữ J hoặc khối chùm bằng plastic dùng cho ngòi nổ..Phom giầy 90 80 90 .Loại khác 90 60 00 ..Dây băng truyền hoặc băng tải 90 55 00 .Dây vợt racket có chiều dài không quá 15 m đã đóng gói để bán lẻ 90 90 90 .Loại khác 90 90 .Tấm thẻ để trình bày đồ nữ trang hoặc những đồ vật nhỏ để trang điểm cá nhân..Mã hàng 3926 3926 3926 3926 3926 3926 3926 3926 3926 3926 3926 3926 3926 3926 3926 3926 3926 3926 3926 Mô tả hàng hoá 90 39 10 ..Túi đựng nước tiểu 90 39 90 .Mặt nạ bảo hộ và các vật phẩm tương tự sử dụng khi hàn và trong các công việc tương tự 90 44 00 .BỘ TÀI CHÍNH .. phễu vắt sữa bằng tay...Đệm cứu sinh dùng để bảo vệ người ngã từ trên cao xuống 90 45 00 .Lá chắn bảo vệ của cảnh sát 90 42 00 ..... chuỗi hạt..Núm vú. tấm chắn núm vú..Loại khác ..Độn coocxê và các đồ phụ trợ tương tự dùng kèm theo y phục hoặc các đồ phụ trợ của quần áo 90 80 ...Các sản phẩm dùng cho công nghiệp: 90 53 00 .. dụng cụ an toàn và bảo vệ: 90 41 00 .

Chương 40 Cao su và các sản phẩm bằng cao su Chú giải. nhưa cây họ sacolasea và các loại nhựa tự nhiên tương tự. Tuy nhiên. (e) Sản phẩn thuộc các Chương 90. găng tay bao và các sản phẩm thuộc các nhóm từ 40. 4. 2. hạt. và những chất như vậy được tái sinh. sẽ không đứt dù cho kéo dãn đến ba lần chiều dài ban đầu của chúng. trong toàn bộ Danh mục. (c) Mũ và các vật đội đầu khác hoặc các bộ phận của chúng (kể cả mũ tắm) thuộc Chương 65. chất này khi ở khoảng nhiệt độ từ 180C và 290C. sự có mặt của các chất theo quy định của Chú giải 5(B) (ii) và (iii) cũng được chấp nhận. nhựa két. như các chất xúc tiến.5 lần chiều dài ban đầu.05.01 đến 40. Chương này không bao gồm: (a) Các loại hàng hóa trong Phần XI (nguyên liệu dệt và các sản phẩm dệt). (b) Các khối có hình dạng không đều. khái niệm “dạng nguyên sinh” chỉ áp dụng cho các dạng dưới đây: (a) Dạng lỏng và dạng bột nhão (kể cả latex đã hay chưa tiền lưu hóa. hoặc (f) Sản phẩm thuộc Chương 95 (trừ găng tay. là không được chấp nhận. (b) Giầy dép và các bộ phận của giầy dép thuộc Chương 64. nhựa cây cúc cao su. khái niệm “cao su” chỉ những sản phẩm dưới đây đã hoặc chưa lưu hóa hoặc ở dạng cứng: cao su tự nhiên. 92. 3.13). cục. phiến.02.BỘ TÀI CHÍNH . khái niệm “cao su tổng hợp” chỉ các sản phẩm sau: (a) Các chất tổng hợp chưa no mà chúng có thể chuyển đổi một chiều thành chất nhựa nhiệt cứng (non-thermoplastic) bằng quá trình lưu hóa với lưu huỳnh. và 227 Vụ Chính sách thuế . (b) Chất dẻo lưu huỳnh (TM). 94 hoặc 96. nhựa cây balata. chất hoá dẻo và chất trương nở. tấm. Trong các nhóm 40. trong vòng 5 phút sau khi bị kéo giãn tới 2 lần chiều dài ban đầu. (d) Dụng cụ điện hoặc cơ khí và các bộ phận của chúng thuộc Phần XVI (kể cả đồ điện các loại). bột. 1.03 và 40. như chất độn. miếng và dạng khối tương tự. sự có mặt của bất kỳ một chất nào không cần thiết để tạo liên kết ngang. các dẫn xuất thế cao su từ các loại dầu. Theo Chú giải 1 của Chương này và nhóm 40. các chất kích hoạt lưu hoá có thể được thêm vào. Theo mục đích của phương pháp thử này thì các chất tạo liên kết ngang.11 đến 40. Trừ khi có yêu cầu khác. và các dạng phân tán và dung dịch khác). và nó sẽ co lại nhiều nhất đến 1. găng hở ngón. cao su tổng hợp. làm bằng cao su cứng.

được phân loại như các loại dải. 40. chất chịu lạnh. (iii) Một lượng rất nhỏ các chất sau đây: chất nhạy nhiệt (thông thường để sản xuất latex cao su nhạy nhiệt).BỘ TÀI CHÍNH . chất đông tụ. chất pepti hoá. Nhóm 40. 8.02 không áp dụng cho bất kỳ loại cao su hay hỗn hợp cao su nào đã kết hợp trước hoặc sau khi đông tụ với: (i) Các chất lưu hoá . 7. Sợi dây hoàn toàn bằng cao su lưu hoá.08 khái niệm “thanh” và “dạng hình” chỉ áp dụng cho sản phẩm như đã mô tả. lá. chất điều chỉnh độ nhớt hoặc các chất phụ gia với mục đích đặc biệt tương tự. khái niệm “phế liệu. tác nhân hoạt động bề mặt cation (thông thường sản xuất cao su có điện dương). Theo mục đích của nhóm 40. chất phế liệu. (A) Các nhóm 40.02. chất ổn định. tráng phủ hoặc bao ngoài bằng cao su.01.10 gồm cả băng tải. dây bện đã ngâm tẩm. đi tải. trừ những chất trong mục (B). phủ.08. (ii) Một lượng nhỏ các sản phẩm để phân nhỏ chất nhũ hoá. nhưng chưa cắt thành hình hoặc gia công theo cách khác. chưa cắt hoặc mới chỉ cắt đơn giản thành hình chữ nhật (kể cả hình vuông) có hoặc chưa có tính chất của sản phẩm đã hoặc chưa in hoặc gia công bề mặt theo cách khác. phế thải và mảnh vụn" chỉ các chất thải cao su. Trong các nhóm 40. băng truyền (dây curoa) hoặc dây truyền bằng vải dệt đã ngâm tẩm. đã hoặc chưa cắt theo chiều dài hoặc gia công bề mặt nhưng chưa gia công cách khác. cao su tự nhiên đã khử trùng hợp. thanh hoặc dạng hình khác thuộc nhóm 40.03. hoặc ép với cao su hoặc làm từ sợi dệt. mảnh vụn từ quá trình sản xuất hoặc gia công cao su và các sản phẩm cao su không còn sử dụng được như mục đích ban đầu của chúng vì cắt ra thành từng mảnh. (ii) Bột mầu hoặc các chất mầu khác. có thể trong những trường hợp sau: (i) Các chất nhũ hoá hoặc chất chống dính. chất làm bở. có kích thước mặt cắt ngang trên 5mm. chất hãm hoặc các chất kích hoạt (trừ các chất được thêm vào để chuẩn bị quá trình tiền lưu hoá latex cao su).01 và 40. lá. 5. (iii) Các chất hoá dẻo hoặc chất trương nở (trừ dầu khoáng trong trường hợp cao su chịu dầu). trừ trường hợp những chất này thêm vào chỉ để nhận biết.05 và 40. dải” chỉ áp dụng cho các loại tấm. chất độn.(c) Cao su tự nhiên đã biến đổi do ghép hoặc pha trộn với plastic.04. (B) Sự có mặt của những chất dưới đây trong bất kỳ một loại cao su hay hỗn hợp cao su nào sẽ không ảnh hưởng đến việc phân loại mặt hàng đó trong nhóm 40. Trong nhóm 40. chất chống oxy hoá. tráng. chất bảo quản. 40. hỗn hợp của các chất tổng hợp chưa no với các polyme tổng hợp no với điều kiện là các sản phẩm kể trên đáp ứng các yêu cầu về lưu hoá và đàn hồi như đã nêu ở mục (a). 228 Vụ Chính sách thuế . miễn là cao su hoặc hỗn hợp cao su đó vẫn giữ được đặc trưng cơ bản như một nguyên liệu thô.01 hoặc 40. 9. chất xúc tiến. 40.08 khái niệm “tấm. dải và khối hình học đều. tác nhân gia cố. các dung môi hữu cơ hay bất kỳ chất nào khác. 6. mài mòn hoặc các lý do khác.02.

BỘ TÀI CHÍNH .Cao su tự nhiên ở dạng khác: . nhựa két......Crếp loại khác .Loại khác . lá hoặc dải. kể cả vỏ crếp làm từ mẩu cao su vụn .. .Cao su tấm được làm khô bằng không khí .....TSNR 20 ..TSNR 10 .RSS hạng 4 ...Mủ cao su tự nhiên. nhựa cây họ sacolasea và các loại nhựa tự nhiên tương tự: 229 Thuế suất (%) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Vụ Chính sách thuế .Chứa không quá 0.RSS hạng 3 .... nhựa két.5% hàm lượng amoniac: ..TSNR L ... nhựa cây họ sacolasea và các loại nhựa tự nhiên tương tự.Cao su rơi vãi (trên cây.RSS hạng 1 ....TSNR GP ..Loại khác .Mã hàng Mô tả hàng hoá 40.Cao su chế biến cao cấp .01 4001 10 4001 10 11 00 4001 10 19 00 4001 10 21 00 4001 10 29 00 4001 4001 4001 4001 4001 4001 4001 4001 21 21 21 21 21 21 21 22 4001 4001 4001 4001 4001 4001 4001 4001 4001 4001 4001 22 22 22 22 22 22 29 29 29 29 29 4001 4001 4001 4001 29 29 29 29 10 20 30 40 50 90 00 00 00 00 00 00 10 20 30 40 50 90 00 00 00 00 00 00 10 20 30 40 00 00 00 00 50 60 70 80 00 00 00 00 4001 29 90 00 4001 30 Cao su tự nhiên. nhựa cây cúc cao su...Loại khác ..RSS hạng 5 .TSNR CV .Mủ cao su .Crếp tái chế..Nhựa cây balata. dưới đất hoặc loại đã hun khói) và phần thừa lại trên cốc ...Váng cao su ..Loại khác . nhựa cây balata.. đã hoặc chưa tiền lưu hóa: ..Loại khác: ....Được cô bằng ly tâm .RSS hạng 2 ..Crếp làm đế giầy ....Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR): .....Được cô bằng ly tâm ....Tấm cao su xông khói: ... ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm.... nhựa cây cúc cao su..5% hàm lượng amoniac: ..Chứa trên 0...Loại khác .

Cao su isobuten-isopren (butyl) (IIR) ... ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm.Dạng latex (dạng mủ cao su) ...Cao su acrylonitril-butadien (NBR): ..Cao su diene chưa liên hợp...Hỗn hợp của sản phẩm bất kỳ thuộc nhóm 40. cao su styrenbutadien đã được carboxyl hoá (XSBR): .01 với một sản phẩm bất kỳ của nhóm này.Dạng latex (dạng mủ cao su): .Dạng nguyên sinh 4001 30 99 00 ..BỘ TÀI CHÍNH ..Cao su butadien (BR) .Cao su isobuten-isopren (butyl) (IIR).Loại khác .Dạng latex (dạng mủ cao su) .Loại khác .. lá hoặc dải.Loại khác .Jelutong: 4001 30 11 00 .Loại khác: .Loại khác ..Loại khác ..Cao su chloropren (chlorobutadien) (CR): .01 với sản phẩm bất kỳ của nhóm này: ...Loại khác: 4001 30 91 00 .. lá hoặc dải.Cao su styren-butadien (SBR). .. cao su haloisobuten-isopren (CIIR hoặc BIIR): . ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm.Loại khác 40.Dạng nguyên sinh 4001 30 19 00 ...Loại khác .Của copolyme từ cao su tự nhiên với poly 230 Thuế suất (%) 3 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 Vụ Chính sách thuế .Loại khác .Hỗn hợp mủ cao su tự nhiên với mủ cao su tổng hợp ... hỗn hợp của một sản phẩm bất kỳ của nhóm 40.02 4002 11 00 00 4002 19 00 00 4002 20 00 00 4002 31 00 00 4002 39 00 00 4002 41 00 00 4002 49 00 00 4002 4002 4002 4002 4002 4002 51 59 60 60 60 70 00 00 00 00 10 00 90 00 00 00 4002 80 4002 80 10 00 4002 80 90 00 4002 91 4002 91 10 00 3 3 3 3 Cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu..etylen-propylen (EPDM) (ethylen-propylene-non conjugated diene rubber) ....Dạng latex (dạng mủ cao su) .Cao su isopren (IR): .Dạng nguyên sinh .Mã hàng Mô tả hàng hoá ..

. 0 4004 00 00 00 Phế liệu.Hỗn hợp với muội carbon hoặc oxit silic .08 4008 11 00 00 4008 19 00 00 4008 21 00 00 4008 29 00 00 Tấm. phế thải và mảnh vụn từ cao su (trừ cao su cứng) và bột và hạt thu được từ chúng.Dải "camel-back" dùng để đắp lại lốp cao su 4006 90 00 00 . ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm.10 . thanh và dạng hình...06 Các dạng khác (ví dụ. đĩa. lá và dải .Dạng tấm.Của copolyme từ cao su tự nhiên với poly (metyl-methacrylat) 4002 99 90 00 . dạng phân tán trừ các sản phẩm thuộc phân nhóm 4005.. 3 40. 4006 10 00 00 . .Loại khác 3 3 4007 00 00 00 Chỉ và dây bện bằng cao su lưu hóa. .Dạng dung dịch.Mã hàng Mô tả hàng hoá (metyl-methacrylat) 4002 91 90 00 .. dải..Loại khác 4002 99 . ống và dạng hình) và các sản phẩm khác (ví dụ..Loại khác Thuế suất (%) 3 3 3 4003 00 00 00 Cao su tái sinh. chưa lưu hóa.Dạng tấm.Loại khác 5 5 5 5 40. 3 40. lá và dải . vòng) bằng cao su chưa lưu hóa...Từ cao su không xốp: . ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm.Loại khác: .... bằng cao su lưu hoá trừ cao su cứng.BỘ TÀI CHÍNH .Loại khác .Từ cao su xốp: . lá hoặc dải.Dạng tấm.Loại khác: 4002 99 10 00 .Loại khác 231 3 3 3 3 Vụ Chính sách thuế . lá và dải . lá. lá hoặc dải. thanh.05 4005 10 00 00 4005 20 00 00 4005 91 00 00 4005 99 00 00 Cao su hỗn hợp..

......Loại khác 232 Thuế suất (%) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Vụ Chính sách thuế .Có chiều rộng trên 20 cm ..Băng tải hoặc đai tải: ..Có kèm phụ kiện ghép nối: ..Loại khác .Có kèm phụ kiện ghép nối: ..BỘ TÀI CHÍNH ..Loại khác ... băng truyền (dây cu roa) hoặc đai truyền bằng cao su lưu hóa..Loại khác: ..Loại khác . khớp.Mã hàng 40.. trừ cao su cứng..Ống hút và xả bùn mỏ ..09 4009 11 00 00 4009 12 00 00 4009 4009 4009 4009 4009 4009 21 21 21 22 22 22 4009 4009 4009 4009 4009 4009 31 31 31 32 32 32 4009 4009 4009 4009 4009 4009 41 41 41 42 42 42 10 00 90 00 10 00 90 00 10 00 90 00 10 00 90 00 10 00 90 00 10 00 90 00 40...Ống hút và xả bùn mỏ ...Không kèm phụ kiện ghép nối ....Loại khác Băng tải hoặc đai tải. ...Loại khác .Loại khác .Đã gia cố hoặc kết hợp duy nhất với kim loại: .Loại khác . khuỷu..Không kèm phụ kiện ghép nối: ... vành đệm). có hoặc không kèm theo các phụ kiện để ghép nối (ví dụ.Ống hút và xả bùn mỏ .Không kèm phụ kiện ghép nối: ..10 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 11 11 11 12 12 12 19 19 19 10 00 90 00 10 00 90 00 10 00 90 00 Mô tả hàng hoá Các loại ống.Chỉ được gia cố bằng kim loại: .Ống hút và xả bùn mỏ . các đoạn nối..... .Chỉ được gia cố bằng vật liệu dệt: ..Ống hút và xả bùn mỏ ..Ống hút và xả bùn mỏ .Có kèm phụ kiện ghép nối .Có chiều rộng trên 20 cm ...Có chiều rộng trên 20 cm .Loại khác .Có kèm phụ kiện ghép nối: . ống dẫn bằng cao su lưu hóa.Chưa gia cố hoặc kết hợp với các vật liệu khác: .....Đã gia cố hoặc kết hợp duy nhất với vật liệu dệt: ..Đã gia cố hoặc kết hợp với vật liệu khác: ..Không kèm phụ kiện ghép nối: ...

trừ băng truyền có gân hình chữ V. với chu vi ngoài trên 180 cm đến 240 cm 4010 34 00 00 ..Chiều rộng không quá 450 mm 4011 20 90 00 .Băng truyền hoặc đai truyền: 4010 31 00 00 ...Loại sử dụng cho ô tô con (kể cả loại ô tô chở người có khoang chở hành lý riêng và ô tô đua) 4011 20 .. với chu vi ngoài trên 180 cm đến 240 cm 4010 35 00 00 .BỘ TÀI CHÍNH ...11 Lốp mới..Loại khác.Loại dùng cho máy dọn đất 4011 61 00 90 .Loại dùng cho xe và máy nông nghiệp hoặc lâm nghiệp: 4011 61 00 10 ...Loại dùng cho máy bay 4011 40 00 00 .Băng truyền liên tục có có mặt cắt hình thang (băng chữ V).Loại dùng cho xe và máy xây dựng hoặc xếp dỡ công nghiệp và có kích thước vành không quá 61 cm: 4011 62 00 10 ... loại dùng hơi bơm.Loại dùng cho máy dọn đất 233 Thuế suất (%) 15 15 15 15 3 3 3 30 30 10 0 39 39 10 20 10 20 10 Vụ Chính sách thuế .Băng truyền liên tục có mặt cắt hình thang (băng chữ V).Mã hàng Mô tả hàng hoá . có chu vi ngoài trên 60 cm đến 150 cm 4010 36 00 00 .Loại dùng cho xe đạp .Băng truyền đồng bộ liên tục.Loại khác 4011 62 00 ...Loại dùng cho ô tô buýt hoặc ô tô vận tải: 4011 20 10 00 . có hoa lốp hình chữ chi hoặc tương tự: 4011 61 00 ..Loại khác 4011 30 00 00 .Loại dùng cho máy dọn đất 4011 62 00 90 . với chu vi ngoài trên 60 cm đến 180 cm 4010 32 00 00 .. có gân hình chữ V...Băng truyền liên tục có mặt cắt hình thang (băng chữ V).Loại khác 40.Băng truyền đồng bộ liên tục.. với chu vi ngoài trên 60 cm đến 180 cm 4010 33 00 00 .Loại khác 4011 63 00 .. 4011 10 00 00 . có gân hình chữ V. có chu vi ngoài trên 150 cm đến 198 cm 4010 39 00 00 ..Loại dùng cho xe và máy xây dựng hoặc xếp dỡ công nghiệp và có kích thước vành trên 61 cm: 4011 63 00 10 . trừ băng truyền có gân hình chữ V.Băng truyền liên tục có mặt cắt hình thang (băng chữ V)..Loại dùng cho xe môtô 4011 50 00 00 .. bằng cao su.

..... bằng cao su....Loại dùng cho ô tô buýt và ô tô vận tải: .BỘ TÀI CHÍNH ..Lốp đắp lại: .Loại khác 00 .Loại khác ..Loại dùng cho máy bay ..Loại khác 40....Loại khác 00 ..Loại khác.. có chiều rộng trên 450 mm 90 00 ..Loại dùng cho máy dọn đất . loại dùng hơi bơm.....Mã hàng 4011 4011 4011 4011 63 69 69 69 4011 92 4011 92 4011 92 4011 93 4011 93 4011 93 4011 94 4011 4011 4011 4011 4011 4011 4011 94 94 99 99 99 99 99 Mô tả hàng hoá 00 90 .Loại khác ..Loại dùng cho máy dọn đất 90 00 .. lốp đặc hoặc nửa đặc.Loại sử dụng cho ô tô con (kể cả loại ô tô chở người có khoang chở hành lý riêng và ô tô đua) ..12 4012 11 00 00 4012 4012 4012 4012 4012 4012 4012 4012 4012 4012 4012 12 12 12 13 19 19 19 19 19 19 20 10 00 90 00 00 00 10 20 30 40 90 00 00 00 00 00 Lốp đã qua sử dụng hoặc lốp đắp lại....Loại dùng cho máy dọn đất 30 00 ..Loại khác .Loại dùng cho xe môtô ..Loại khác ..Loại dùng cho xe và máy nông nghiệp hoặc lâm nghiệp: 00 10 ......Loại dùng cho xe thuộc Chương 87 20 00 .Lốp đã qua sử dụng..Loại dùng cho máy dọn đất 00 90 .Loại khác .....Loại dùng cho xe đạp ..Loại khác: 10 00 ..Loại dùng cho máy dọn đất 00 90 .. hoa lốp và lót vành.. bằng cao su.Loại khác: . loại dùng hơi bơm: 234 Thuế suất (%) 20 10 20 10 20 10 20 10 20 20 10 10 10 36 36 10 0 47 47 20 20 20 Vụ Chính sách thuế .Loại khác: 00 10 ..Loại khác: 00 ...Loại dùng cho xe và máy xây dựng hoặc xếp dỡ công nghiệp và có kích thước vành không quá 61 cm: 00 10 .Loại dùng cho máy dọn đất 00 90 .. ..Chiều rộng không quá 450 mm .Loại dùng cho xe và máy xây dựng hoặc xếp dỡ công nghiệp và có kích thước vành trên 61 cm: 10 00 .Loại dùng cho các xe khác thuộc Chương 87 .

Loại khác: ...Loại khác 4012 20 30 ... dùng cho xe thuộc nhóm 87.Lốp có thể đắp lại hoa lốp chiều rộng không quá 450 mm 4012 90 80 00 ..Loại lốp đặc khác có đường kính ngoài trên 250 mm...Mã hàng Mô tả hàng hoá 4012 20 10 00 ... chiều rộng không quá 450 mm 4012 90 15 00 ...Có chiều rộng trên 450 mm 4012 90 29 00 ..Loại khác: 4012 20 91 00 .... chiều rộng trên 450 mm 4012 90 19 00 .. chiều rộng không quá 450 mm..Lốp trơn 4012 20 99 00 .Chiều rộng không quá 450 mm 4012 20 29 00 ...Loại dùng cho ô tô buýt hoặc ô tô vận tải: 4012 20 21 00 ....Loại khác 4012 90 . dùng cho xe thuộc nhóm 87...Lót vành 4012 90 90 00 .Loại khác 4012 20 40 00 ..Phù hợp để đắp lại 4012 20 30 90 .Loại dùng cho máy bay: 4012 20 30 10 .Loại dùng cho xe môtô 4012 20 50 00 .Loại khác 4012 90 70 00 .09 4012 90 16 00 . 235 Vụ Chính sách thuế .....Loại khác 40.Loại dùng cho các xe khác thuộc Chương 87 .09 4012 90 14 00 .Có chiều rộng không quá 450 mm 4012 90 22 00 .Loại lốp đặc khác có đường kính ngoài trên 250 mm.. bằng cao su..Lốp đặc: 4012 90 11 00 ......Loại dùng cho máy dọn đất 4012 20 70 00 ....Loại sử dụng cho ô tô con (kể cả loại ô tô chở người có khoang chở hành lý riêng và ô tô đua) .Lốp nửa đặc: 4012 90 21 00 ...BỘ TÀI CHÍNH .. chiều rộng không quá 450 mm...Loại khác .Loại dùng cho xe đạp 4012 20 60 00 .Có đường kính ngoài trên 250 mm.Có đường kính ngoài không quá 100 mm 4012 90 12 00 ..13 Thuế suất (%) 45 45 20 0 5 45 45 20 20 30 20 30 30 30 30 5 5 30 30 5 30 30 30 5 Săm các loại.Loại lốp đặc khác có đường kính ngoài trên 250 mm.Có đường kính ngoài trên 100 mm nhưng không quá 250 mm 4012 90 13 00 .

..Dùng cho loại lốp có chiều rộng trên 450 mm .Loại dùng cho ô tô buýt hoặc ô tô tải: ..Dùng cho loại lốp có chiều rộng trên 450 mm ...BỘ TÀI CHÍNH ..Loại khác: .Loại dùng cho máy dọn đất: .Bao tránh thai ..Dùng cho loại lốp có chiều rộng trên 450 mm . ô tô buýt hoặc ô tô tải: ..Loại dùng cho máy bay ....Dùng cho loại lốp có chiều rộng không quá 450 mm .Loại dùng cho xe môtô . có hoặc không kèm theo các phụ kiện lắp ráp bằng cao su cứng.Loại khác 236 Thuế suất (%) 30 10 30 10 40 28 5 40 30 5 0 30 5 8 3 3 3 Vụ Chính sách thuế .Loại khác: ..14 4014 10 00 00 4014 90 4014 90 10 00 4014 90 40 00 4014 90 90 00 Mô tả hàng hoá .Dùng cho loại lốp có chiều rộng không quá 450 mm ...Dùng cho loại lốp có chiều rộng trên 450 mm .....Loại dùng cho các xe khác thuộc Chương 87: ..Núm vú của chai cho trẻ em ăn và các loại tương tự ....Dùng cho loại lốp có chiều rộng không quá 450 mm .Dùng cho loại lốp có chiều rộng trên 450 mm Sản phẩm vệ sinh hoặc y tế (kể cả núm vú cao su).. .Loại dùng cho xe đạp ...Dùng cho loại lốp có chiều rộng không quá 450 mm ...Loại dùng cho ô tô con (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý riêng và ô tô đua): .Nút chai dùng cho dược phẩm .Mã hàng 4013 10 4013 10 11 00 4013 10 19 00 4013 10 21 00 4013 10 29 00 4013 20 00 00 4013 90 4013 90 11 00 4013 90 19 00 4013 90 20 00 4013 90 31 00 4013 90 39 00 4013 90 40 00 4013 90 91 00 4013 90 99 00 40.Loại dùng cho ô tô con (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý riêng và ô tô đua). bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng.Loại khác: ..Dùng cho loại lốp có chiều rộng không quá 450 mm ...

Loại khác .BỘ TÀI CHÍNH ......Đệm chống va cho tàu thuyền hoặc ụ tàu.Dùng cho xe có động cơ thuộc nhóm 87..Bộ phận và phụ tùng của dù xoay thuộc nhóm 88...15 4015 4015 4015 4015 4015 4015 11 19 90 90 90 90 00 00 00 00 00 00 00 00 10 20 90 40..Loại khác .Loại khác .Loại có mạ dát chì dùng để chống tia X .Dùng cho xe đạp thuộc nhóm 87.Loại khác 20 20 Các sản phẩm khác bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng. vòng đệm và các miếng chèn khác: .16 . dùng cho mọi mục đích. bằng cao su lưu hóa....03.11 ... 87. 87. 87.04 ...Bộ phận và phụ tùng dùng cho xe thuộc Chương 87: .....05 hoặc 87.15 hoặc 87...Bằng cao su xốp ..Loại khác: .Trang phục lặn . trừ cao su cứng.02.Dùng trong phẫu thuật .Mã hàng 40.Miếng đệm....Tấm lót sàn và tấm trải sàn: ....Dải cao su ... găng bao tay: .16 4016 10 00 00 4016 4016 4016 4016 4016 4016 4016 4016 4016 4016 91 91 91 92 92 92 93 93 93 94 10 00 90 00 10 00 90 00 10 00 90 00 00 00 4016 95 00 00 4016 99 4016 99 11 00 4016 99 12 00 4016 99 17 00 4016 99 19 00 4016 99 20 00 4016 99 30 00 Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) Sản phẩm may mặc và đồ phụ trợ may mặc (kể cả găng tay.12 .Loại khác .Đầu bịt cách điện cho các chân tụ điện .Loại khác: .09. có hoặc không bơm phồng được ..Tẩy: ..Tẩy dùng để gắn vào (eraser tips) .Dùng cho xe có động cơ thuộc nhóm 87.. 87.Loại khác: .Loại khác .... găng hở ngón và găng bao tay).. 87.13...Các sản phẩm có thể bơm phồng khác ..04..Tấm lót sàn . . ..Găng tay. găng tay hở ngón.Các sản phẩm khác sử dụng cho máy hoặc các thiết bị điện hoặc cơ khí hoặc cho các mục đích kỹ 237 5 15 20 20 38 38 20 20 3 3 5 5 10 10 35 5 5 5 Vụ Chính sách thuế .

.Loại khác: .....Thảm và tấm trải bàn .Loại khác .Loại chịu lực xây dựng kể cả lực cầu ...Mã hàng 4016 4016 4016 4016 4016 99 99 99 99 99 51 59 60 70 80 Mô tả hàng hoá 00 00 00 00 00 4016 99 90 4016 99 90 10 4016 99 90 90 thuật khác: ...Lót đường ray xe lửa (rail pad) . các sản phẩm bằng cao su cứng. 238 Thuế suất (%) 3 3 5 5 5 20 5 10 Vụ Chính sách thuế .......Vòng dây và vỏ bọc bằng cao su dùng cho dụng cụ lao động dạng dây tự động ..Loại khác 4017 00 00 00 Cao su cứng (ví dụ.... ebonit) ở các dạng..Trục lăn cao su .BỘ TÀI CHÍNH . kể cả phế liệu và phế thải.

hoẵng hoặc chó.06. linh dương gazen. chưa làm thành da trống hoặc gia công thêm). (A) Các nhóm từ 41. nai Anxet. BỘ ĐỒ YÊN CƯƠNG.01 đến 41. 3. dê Mông Cổ hoặc dê Tây tạng).01.05 hoặc nhóm 67.BỘ TÀI CHÍNH . hươu. những sản phẩm sau vẫn được xếp vào Chương 41.01 Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) Da sống của loài bò (kể cả trâu) hoặc loài ngựa (tươi hoặc muối. trong trường hợp có thể). HÀNG DU LỊCH.PHẦN VIII DA SỐNG. sơn dương.11). còn lông vũ hoặc lông tơ. nhuộm mầu hoặc được thấm nhũ tương dầu (thêm chất béo) trước khi làm khô. cừu Trung Quốc. 1. Tuy nhiên. (B) Theo mục đích của các nhóm từ 41. hoặc cừu Ấn độ.15. Chương này không bao gồm: (a) Da vụn và phế liệu tương tự từ da sống (nhóm 05. Mã hàng 41. lạc đà (kể cả lạc đà một bướu). các loại da sống còn lông. của động vật thuộc loài bò (kể cả trâu).03. ngâm vôi. thuật ngữ “da mộc” bao gồm cả da sống đã được thuộc lại. tuần lộc. lợn (kể cả lợn lòi Pecari). hoặc (c) Da sống còn lông đã thuộc ta nanh hoặc chuội (Chương 43). cừu (trừ các loại cừu Astrakhan.04 đến 41. 2.06 không bao gồm da sống đã qua quy trình thuộc ta nanh (kể cả tiền thuộc) có thể lộn được (các nhóm từ 41. DA THUỘC. DA LÔNG VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ DA. Trong toàn bộ danh mục khái niệm “da tổng hợp” chỉ các chất liệu quy định trong nhóm 41. cừu Broadtail. khô. TÚI XÁCH TAY VÀ CÁC LOẠI ĐỒ CHỨA TƯƠNG TỰ CÁC MẶT HÀNG TỪ RUỘT ĐỘNG VẬT (TRỪ TƠ TỪ RUỘT CON TẰM) Chương 41 Da sống (trừ da lông) và da thuộc Chú giải. ngựa. axit hoá hoặc được bảo quản cách khác. (b) Da chim hoặc các phần da chim. cừu Mông cổ hoặc cừu Tây tạng) hoặc thuộc loài dê (trừ dê Yemen. thuộc nhóm 05. 239 Vụ Chính sách thuế . cừu Batư. đã hoặc chưa khử lông hoặc lạng xẻ.04 đến 41. nhưng chưa thuộc.

Da sống nguyên con.03 41.04 4104 11 00 00 4104 19 00 00 4104 41 00 00 4104 49 00 00 Da thuộc hoặc da mộc của loài bò (kể cả trâu) hoặc loài ngựa.BỘ TÀI CHÍNH .Loại khác . chưa xẻ. da váng có mặt cật (da lộn) . trọng lượng trên 16 kg 4101 90 00 00 . axít hoá hoặc được bảo quản cách khác.. trọng lượng da một con không quá 8 kg khi sấy khô..Đã được axít hoá 4102 29 00 00 .05 240 0 5 Vụ Chính sách thuế .Của loài bò sát 4103 30 00 00 . ngâm vôi. nhưng chưa thuộc. hoặc muối.. 10 kg khi muối khô. khô..Mã hàng Mô tả hàng hoá 4101 20 00 00 . đã hoặc chưa khử lông hoặc lạng xẻ. đã hoặc chưa khử lông hoặc lạng xẻ. trừ các loại đã ghi ở Chú giải 1(c) của Chương này. ngâm vôi. . chưa làm thành da trống hoặc gia công thêm). dạng muối ướt hoặc bảo quản cách khác 4101 50 00 00 .02 Da sống của loài động vật khác (tươi.Ở dạng khô (mộc) 0 0 0 0 0 5 5 41.Của lợn 4103 90 00 00 .Ở dạng khô (mộc): . không có lông. hoặc 16 kg ở dạng tươi. kể cả da lưng. đã hoặc chưa xẻ. 4103 20 00 00 ..Loại khác Da thuộc hoặc da mộc của cừu.Da sống nguyên con. không có lông.Da cật. trừ các loại đã loại trừ trong Chú giải 1(b) hoặc 1(c) của Chương này.Loại khác Thuế suất (%) 0 0 0 41.Ở dạng ướt (kể cả xanh-ướt) 4105 30 00 00 . nhưng chưa được gia công thêm. đã hoặc chưa lạng xẻ. chưa xẻ. 4102 10 00 00 ..Loại khác.Loại khác 0 0 0 41. nhưng chưa thuộc.Ở dạng ướt (kể cả xanh-ướt): . axít hoá hoặc được bảo quản cách khác. chưa làm thành da trống hoặc gia công thêm).Da cật. khô. 1/2 da lưng và da bụng Da sống của cừu (tươi. nhưng chưa được gia công thêm. 4105 10 00 00 . da váng có mặt cật (da lộn) .Loại không còn lông: 4102 21 00 00 .Loại còn lông . hoặc muối.

trừ da thuộc nhóm 41. chưa xẻ .Ở dạng khô (mộc) . đã hoặc chưa xẻ.. kể cả da trống. đã hoặc chưa xẻ. của các loài động vật khác. kể cả da trống.Của lợn: ..Của dê .Da cật.06 4106 21 00 00 4106 22 00 00 4106 4106 4106 4106 31 32 40 40 00 00 00 00 00 00 10 4106 40 00 90 4106 91 00 00 4106 92 00 00 41. đã hoặc chưa xẻ. nhưng chưa được gia công thêm..Ở dạng khô (mộc) . trừ da thuộc nhóm 41.Loại khác .Da váng có mặt cật (da lộn) .. không có lông..Da váng có mặt cật (da lộn) . của cừu.14.Ở dạng ướt (kể cả xanh-ướt) .Ở dạng khô (mộc) Da thuộc đã được gia công thêm sau khi thuộc hoặc làm mộc.Loại khác 4112 00 00 00 Da thuộc đã được gia công thêm sau khi thuộc hoặc làm mộc.BỘ TÀI CHÍNH .07 4107 11 00 00 4107 12 00 00 4107 19 00 00 4107 91 00 00 4107 92 00 00 4107 99 00 00 Da thuộc hoặc da mộc của các loài động vật khác.Da sống nguyên con: ..Mã hàng Mô tả hàng hoá 41.Của dê: .. kể cả nửa con: .Của loài bò sát . .... . 41.13 4113 4113 4113 4113 10 20 30 90 00 00 00 00 00 00 00 00 Da thuộc đã được gia công thêm sau khi thuộc hoặc làm mộc.14. kể cả da trống.Của loài bò sát: .Loại khác 241 Thuế suất (%) 0 5 0 5 3 0 0 5 10 10 10 10 9 10 10 10 9 10 10 Vụ Chính sách thuế .Loại đã tiền thuộc bằng chất thuộc da gốc thực vật . chưa xẻ ..Loại khác .Loại khác: .Ở dạng ướt (kể cả xanh-ướt) ..Da cật. không có lông.Của lợn ..14. đã hoặc chưa xẻ. trừ da thuộc nhóm 41.Ở dạng ướt (kể cả xanh-ướt) . của bò (kể cả trâu) hoặc của ngựa. . không có lông.Loại khác. không có lông..

da nhũ Thuế suất (%) 41.15 242 5 5 Vụ Chính sách thuế . da nhũ. không phù hợp dùng cho sản xuất hàng da.Da vụn và phế liệu khác từ da thuộc hoặc da tổng hợp. có hoặc không ở dạng cuộn.BỘ TÀI CHÍNH .Mã hàng Mô tả hàng hoá Da thuộc dầu (kể cả da thuộc dầu kết hợp). các loại bột da 5 5 41. dạng tấm. có hoặc không ở dạng cuộn 4115 20 00 00 . dạng tấm.Da thuộc tổng hợp với thành phần cơ bản là da thuộc hoặc sợi da thuộc. 4115 10 00 00 . bụi da và các loại bột da.Da láng và da láng bằng màng mỏng được tạo trước. bụi da. tấm mỏng hoặc dạng dải. 4114 10 00 00 . da vụn và phế liệu khác từ da thuộc hoặc da tổng hợp.14 Da thuộc tổng hợp với thành phần cơ bản là da thuộc hoặc sợi da thuộc. tấm mỏng hoặc dạng dải. da láng và da láng bằng màng mỏng được tạo trước.Da thuộc dầu (kể cả da thuộc dầu kết hợp) 4114 20 00 00 . không phù hợp dùng cho sản xuất hàng da.

được lót bằng da lông hoặc da lông nhân tạo hoặc gắn da lông hoặc da lông nhân tạo ở mặt ngoài trừ đồ tráng trí thuần túy (nhóm 43.09). như bàn đạp ở yên cương ngựa. 2. tổng hợp hoặc tái tạo) cũng được phân loại vào nhóm này ngay cả khi các bộ phận như vậy không chỉ nằm ghép nối hoặc trang trí đơn giản.08). (a) Túi làm bằng các tấm plastic.02).06). roi điều khiển súc vật hoặc các mặt hàng khác thuộc nhóm 66. đá quý hoặc đá bán quý (tự nhiên.BỘ TÀI CHÍNH . (k) Các sản phẩm thuộc Chương 94 (ví dụ. Trong trường hợp. các mặt hàng du lịch. có tay cầm. ghế…). được trình bầy riêng (chủ yếu ở Phần XV). cốt khuy bọc hoặc phụ tùng khác của các vật phẩm này. hàm thiếc ngựa. hoặc (m) Khuy các loại. nhóm 42. trò chơi. (l) Các sản phẩm thuộc Chương 95 (ví dụ. tủ.17). ngọc trai tự nhiên hay nuôi cấy. (c) Các loại lưới hoàn chỉnh (nhóm 56. Chương này không bao gồm: (a) Chỉ catgut vô trùng dùng trong phẫu thuật hoặc các vật liệu khâu vô trùng tương tự dùng trong phẫu thuật (nhóm 30.Chương 42 Các sản phẩm bằng da thuộc. (e) Mũ và các vật đội đầu khác hoặc các bộ phận của các sản phẩm trên thuộc Chương 65. khuy tán bấm. đồ nội thất (giường.04). (b) Hàng may mặc hoặc đồ phụ trợ quần áo (trừ găng tay. vòng tay hoặc các đồ kim hoàn giả khác (nhóm 71. dụng cụ thể thao). 1. (h) Các đồ gắn trang trí cho bộ đồ yên cương.02.06. các sản phẩm làm từ ruột động vật (trừ tơ từ ruột con tằm) Chú giải.02 và 42. yếm ngựa và khóa yên ngựa. (A) Ngoài các loại trừ của Chú giải 1 nói trên. găng hở ngón và găng tay bao). (g) Khuy măng sét. hoặc các bộ phận khác của nhạc cụ (nhóm 92.23). miễn là chúng không làm cho sản phẩm có thêm đặc tính khác. túi xách và các loại đồ chứa tương tự. không được thiết kế để sử dụng lâu dài (nhóm 39. cúc bấm. (d) Các mặt hàng thuộc Chương 64.02 không bao gồm. da để làm trống hoặc loại tương tự. bàn. bộ đồ yên cương. (f) Roi da. có hoặc không được in.03 hoặc 43. các bộ phận đó tạo ra đặc tính cho sản phẩm thì sản phẩm đó được xếp vào Chương 71. khuy bán thành phẩm thuộc nhóm 96. đồ chơi trẻ em. (B) Các sản phẩm của nhóm 42.03 có các bộ phận làm bằng kim loại quý hoặc kim loại mạ kim loại quý. (ij) Dây da. 243 Vụ Chính sách thuế . đèn và bộ đèn). (b) Sản phẩm bằng vật liệu tết bện (nhóm 46.

hoặc được phủ toàn bộ hay chủ yếu bằng các vật liệu trên hoặc bằng giấy.Cặp. . ba lô. túi đeo vai cho học sinh .. túi đi chợ. đai hoặc rọ bịt mõm. valy. túi yên.02 4202 11 4202 4202 4202 4202 4202 4202 4202 11 11 12 12 12 19 19 10 00 90 00 10 00 90 00 10 00 4202 19 90 00 4202 21 00 00 Hòm.. túi đựng chai rượu. dây đeo súng và đai da cổ tay. túi để dụng cụ. túi cặp học sinh.BỘ TÀI CHÍNH .3. túi sách. bằng tấm plastic..03. hộp đựng phấn. va ly.. vải lót yên. cặp sách.. hộp camera. hộp nhạc cụ. bằng vật liệu dệt. hộp đựng thuốc lá điếu. túi xách tay.. có hoặc không có quai đeo vai. hộp đựng thuốc lá sợi. bao súng. thuật ngữ “hàng may mặc và đồ phụ trợ quần áo” chỉ các loại găng tay. túi đựng bản đồ.Hòm. nhưng trừ dây đeo đồng hồ (nhóm 91. ví. bao kính. xắc đựng đồ nữ trang.. xắc cốt. da tổng hợp hoặc bằng 244 Thuế suất (%) 26 35 35 35 35 35 35 35 Vụ Chính sách thuế . miếng đệm đầu gối.Mặt ngoài bằng nhựa hoặc vật liệu dệt: . thắt lưng.Loại khác . bao súng ngắn mắc vào yên ngựa và các loại đồ chứa tương tự... hộp đựng đồ trang sức. Mã hàng Mô tả hàng hoá 4201 00 00 00 Bộ đồ yên cương dùng cho các loại động vật (kể cả dây kéo. bằng sợi lưu hóa hoặc bằng bìa.. bao ống nhòm..13). găng hở ngón và găng tay bao (kể cả các loại găng dùng trong thể thao và bảo hộ).. cặp học sinh và các loại đồ chứa tương tự: . cặp tài liệu. cặp sách.Cặp. túi đựng đồ ăn hoặc đồ uống có phủ lớp cách. hộp đựng dao kéo và các loại túi hộp tương tự bằng da thuộc hoặc da thuộc tổng hợp.Mặt ngoài bằng da thuộc.. tạp dề và các loại quần áo bảo hộ khác.Túi xách tay.Loại khác: . xắc đựng đồ nữ trang.Loại khác . Theo mục đích của nhóm 42. áo chó và các loại tương tự)..Túi du lịch .Mặt ngoài bằng da thuộc. túi đeo vai cho học sinh bằng sợi cao su lưu hóa .. dây dắt. cặp tài liệu. làm bằng vật liệu bất kỳ. da tổng hợp hoặc bằng da láng: . túi thể thao. dây đeo quần.. kể cả loại không có tay cầm: . 42.Loại khác . túi du lịch. túi đựng đồ vệ sinh cá nhân.

Đồ phụ trợ quần áo khác 42.Loại khác ..Dây đai an toàn và dụng cụ lao động dùng trong công nghiệp 4205 00 30 00 .Mặt ngoài bằng nhựa hoặc vật liệu dệt .Dây hoặc dây tết bằng da thuộc dùng để trang sức 4205 00 40 00 ....Dây buộc giầy.Túi thể thao ...05 Sản phẩm khác bằng da thuộc hoặc da tổng hợp.Thiết kế đặc biệt dùng cho thể thao .Loại khác ..Thắt lưng và dây đeo súng .Hàng may mặc .Các đồ vật thuộc loại thường mang theo trong túi hoặc trong túi xách tay: .03 4203 10 00 00 4203 21 00 00 4203 29 4203 4203 4203 4203 29 29 30 40 10 90 00 00 00 00 00 00 da láng .Mặt ngoài bằng da thuộc.Găng tay thường.Loại khác ...Sản phẩm khác dùng cho máy móc hoặc thiết bị cơ khí hoặc mục đích kỹ thuật khác 4205 00 90 00 ..Găng tay thường...Mã hàng Mô tả hàng hoá 4202 22 00 00 4202 29 00 00 4202 31 00 00 4202 32 00 00 4202 39 00 00 4202 91 4202 4202 4202 4202 4202 4202 4202 91 91 92 92 92 99 99 10 00 90 00 10 00 90 00 10 00 4202 99 90 00 42..Mặt ngoài bằng nhựa hoặc vật liệu dệt ..Loại khác 245 Thuế suất (%) 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 20 35 35 35 35 20 20 20 0 20 Vụ Chính sách thuế .Loại khác: .... .Loại khác Hàng may mặc và đồ phụ trợ quần áo bằng da thuộc hoặc bằng da tổng hợp. tấm lót 4205 00 20 00 . găng tay hở ngón và găng tay bao loại khác: .Găng tay bảo hộ lao động .Mặt ngoài bằng sợi cao su lưu hóa hoặc bìa các tông .Loại khác .BỘ TÀI CHÍNH ..Loại khác: . bằng nhựa . da tổng hợp hoặc bằng da láng ... găng tay hở ngón và găng tay bao: .. 4205 00 10 00 ....Loại khác ..Mặt ngoài bằng nhựa hoặc vật liệu dệt: ..Mặt ngoài bằng da thuộc. da tổng hợp hoặc bằng da láng: .Túi đựng giấy toalét.

bằng màng ruột già (dùng trong kỹ thuật dát vàng).BỘ TÀI CHÍNH .Mã hàng Mô tả hàng hoá 4206 00 00 00 Sản phẩm làm bằng ruột động vật (trừ tơ từ ruột con tằm). bằng bong bóng hoặc bằng gân. 246 Thuế suất (%) 0 Vụ Chính sách thuế .

2. thuộc nhóm 58. các mảnh cắt khác.01). có hoặc không có đầu.03 bao gồm da lông và các phần da lông. Trong toàn bộ Danh mục cụm từ “da lông nhân tạo” là loại giả da lông gồm lông cừu.04 tùy theo từng trường hợp.03). được ghép cùng với vật liệu khác.01.03. da nguyên con. còn lông thuộc Chương 41 (xem Chú giải 1(c) Chương này).01). đồ chơi trẻ em. đuôi.Chương 43 Da lông và da lông nhân tạo. (e) Mũ và các vật đội đầu khác hoặc các bộ phận của chúng thuộc Chương 65. lông động vật hay các loại sợi khác được gắn hoặc may lên da thuộc.Của loài chồn vizôn.03 hay 43. có lông vũ hoặc lông tơ (nhóm 05. Hàng may mặc và phụ trợ quần áo (trừ các sản phẩm mà phần Chú giải 2 đã loại trừ) được lót bằng da lông hoặc da lông nhân tạo hoặc ở mặt ngoài được đính da lông hoặc da lông nhân tạo trừ đồ trang trí thuần túy được xếp vào nhóm 43. chưa nhổ lông. 1. (d) Các vật phẩm thuộc Chương 64.05 hay 67. bàn chân hoặc các mẩu.01 hay 60. bằng da thuộc và da lông hoặc bằng da thuộc và da lông nhân tạo (nhóm 42. các sản phẩm làm từ da lông và da lông nhân tạo Chú giải.BỘ TÀI CHÍNH .01. áp dụng cho các loại da động vật có lông đã thuộc ta nanh hoặc chuội. đuôi hoặc bàn chân Thuế suất (%) 43. (b) Da sống. sử dụng được trong thuộc da lông). lên vải dệt hoặc lên các loại vật liệu khác. Trong toàn bộ Danh mục những nội dung liên quan đến “da lông” trừ da lông sống thuộc nhóm 43. 4301 10 00 00 . các trò chơi. Mã hàng Mô tả hàng hoá Da lông sống (kể cả đầu.01 247 0 Vụ Chính sách thuế . Nhóm 43. và da lông và các chi tiết bằng da lông. (c) Găng tay. 5. được may lại với nhau tạo thành quần áo hay các chi tiết hoặc phụ trợ quần áo hoặc dưới dạng sản phẩm khác. 41. dụng cụ thể thao). 4. găng hở ngón và găng tay bao. 3. nhưng không bao gồm giả da lông làm bằng cách dệt thoi hay dệt kim (thông thường.02 hoặc 41. Chương này không bao gồm: (a) Da chim hoặc mảnh da chim. trừ da sống trong các nhóm 41. hoặc (f) Các mặt hàng thuộc Chương 95 (ví dụ.

BỘ TÀI CHÍNH . có hoặc không có đầu.Của các giống cừu như: Astrakhan.Đầu. cừu Ấn Độ.Loại khác: .Của loài động vật khác.03 4303 4303 4303 4303 Da lông đã thuộc hoặc chuội (kể cả đầu. bàn chân và các mẩu hoặc các mảnh cắt khác). . Trung Quốc hoặc Tây Tạng.Túi thể thao . ... đồ phụ trợ quần áo và các vật phẩm khác bằng da lông. có hoặc không có đầu.. da nguyên con.Sản phẩm dùng cho mục đích công nghiệp 90 90 00 . đuôi hoặc bàn chân 4301 60 00 00 . có hoặc không có đầu.02 4302 11 00 00 4302 19 00 00 4302 20 00 00 4302 30 00 00 43.. đuôi. chưa ghép nối: .Của loài cáo..Loại khác . đuôi hoặc bàn chân 4301 80 00 00 .Mã hàng Mô tả hàng hoá 4301 30 00 00 . bàn chân hoặc các mẩu hoặc mảnh cắt khác sử dụng được trong thuộc da lông 43.Sản phẩm dùng cho mục đích công nghiệp . Caracul. đã hoặc chưa ghép nối (không có thêm các vật liệu phụ trợ khác) trừ loại thuộc nhóm 43.Da lông nhân tạo ..Loại khác 43.Loại da nguyên con và các mẩu hoặc các mảnh cắt của chúng. đã ghép nối Hàng may mặc. bàn chân và các mẩu hoặc các mảnh cắt. chưa ghép nối .04 4304 00 10 00 4304 00 20 00 4304 00 91 00 4304 00 99 00 Da lông nhân tạo và các sản phẩm làm bằng da lông nhân tạo. đuôi hoặc bàn chân.Của loài chồn vizon . Broadtail.Loại khác: 90 20 00 . đuôi. Mông Cổ. đuôi. da nguyên con. da nguyên con.Đầu.03.Loại da nguyên con. có hoặc không có đầu.Loại khác 248 Thuế suất (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 35 29 35 35 35 Vụ Chính sách thuế . Ba Tư và các giống cừu tương tự. đuôi hoặc bàn chân 4301 90 00 00 .Hàng may mặc và đồ phụ trợ quần áo 90 . 10 00 00 .

mẩu vụn. hộp dùng cho máy móc. dùng cho các sản phẩm thuộc nhóm 96. các bộ phận của máy móc. Chương này không bao gồm: (a) Gỗ. hòm. (n) Các bộ phận của súng (nhóm 93.01).02). LIE VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG LIE. hoặc (r) Các mặt hàng thuộc Chương 97 (ví dụ. tẩu hút thuốc và phụ tùng của chúng. ô dù. (ij) Các mặt hàng thuộc nhóm 68.PHẦN IX GỖ VÀ CÁC MẶT HÀNG BẰNG GỖ. (k) Đồ kim hoàn giả thuộc nhóm 71. đã hoặc chưa chẻ. dạng thô. tủ. bàn ghế…). THAN TỪ GỖ. (o) Các mặt hàng thuộc Chương 94 (ví dụ. than từ gỗ Chú giải.17. (c) Gỗ. CỎ GIẤY HOẶC CÁC VẬT LIỆU TẾT BỆN KHÁC. dưới dạng mảnh. (f) Các mặt hàng thuộc Chương 46. (q) Các mặt hàng thuộc Chương 96 (ví dụ . diệt nấm hay các mục đích tương tự (nhóm 12. vỏ. đã được nghiền thành bột. nhạc cụ và các bộ phận của chúng).11).05). mẩu vụn. (h) Các mặt hàng thuộc Chương 66 (ví dụ. cấu kiện nhà lắp ghép sẵn). (g) Giầy dép hoặc các bộ phận của chúng thuộc Chương 64.08. dụng cụ thể thao).02. CÁC SẢN PHẨM BẰNG LIỄU GAI VÀ SONG MÂY Chương 44 Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ. dùng chủ yếu trong công nghệ làm nước hoa. dùng chủ yếu cho công nghệ nhuộm hoặc thuộc da (nhóm 14. (m) Các mặt hàng thuộc Phần XVIII (ví dụ. batoong và các bộ phận của chúng). (d) Than hoạt tính (nhóm 38.03. bút chì) trừ thân và tay cầm. 1. dưới dạng mảnh. đồ đạc như đồ chơi trẻ em. bằng gỗ. được nghiền hoặc tán nhỏ thành bột. 249 Vụ Chính sách thuế . (l) Các mặt hàng thuộc Phần XVI hoặc Phần XVII (ví dụ. các tác phẩm nghệ thuật).04). đèn và bộ đèn. khuy. (e) Các sản phẩm thuộc nhóm 42.BỘ TÀI CHÍNH . thiết bị và đồ dùng của thợ đóng xe). xẻ hoặc cắt theo chiều dài (thuộc nhóm 14. vỏ bào. trang thiết bị trò chơi. vỏ đồng hồ. (b) Tre nứa hoặc các vật liệu khác có tính chất như gỗ loại chủ yếu dùng để tết bện. (p) Các mặt hàng thuộc Chương 95 (ví dụ. hoặc thuốc diệt côn trùng. dược phẩm. CÁC SẢN PHẨM TỪ RƠM. đồ nội thất (giường.

Pau Marfim. Chú giải phân nhóm. Moabi. Okoumé. Palissandre de Rose. Framiré. Freijo. Seraya trắng. Gerongang. viên hoặc các dạng tương tự. bánh. Suren. Palissandre de Rio. Nyatoh.11 hoặc 44. Mansonia. Bossé clair. Jequitiba. 44. Trong Chương này. Merbau. dạng khúc. Avodiré. được cắt hoặc tạo dáng thành các hình dạng khác nhau. Mandioqueira. Mengkulang. Ipé. Saqui-Saqui. Ramin. Onzabili. bó hoặc các dạng tương tự .39 và 4412. Nhóm 44. Tiama. Limba. đột lỗ. dăm gỗ. đã hoặc chưa đóng thành khối. thuật ngữ "gỗ nhiệt đới" chỉ một trong các loại gỗ dưới đây: Abura. Azobé. Lauan trắng. Koto. ván ghép hoặc gỗ đã được làm tăng độ rắn. Kempas. thanh nhỏ. Aningré.09. Niangon. Fromager. Meranti đỏ nhạt. Jongkong.Gỗ nhiên liệu. Palissandre de Para. Meranti Bakau. Meranti đỏ sẫm. Meranti vàng. Obeche. Mã hàng Mô tả hàng hoá Gỗ nhiên liệu. Sipo. Sapelli.31. Orey. bề mặt hoặc bộ phận làm việc khác được tạo ra từ vật liệu bất kỳ được chi tiết ở Chú giải 1 của Chương 82. 4401 10 00 00 . Tola.21 đến 4407. khái niệm "gỗ đã được làm tăng độ rắn" chỉ loại gỗ đã qua xử lý về mặt hoá học hoặc lý học (trong trường hợp loại gỗ này. Teak. Bossé foncé.2. Iroko. Paldao. 4407. Punah. Ilomba. Dabema. Jelutong. cành. 4. Padauk. khái niệm "gỗ" trong một nhóm của Chương này cũng bao gồm cả tre nứa và các vật liệu khác có tính chất gỗ. Các mặt hàng thuộc nhóm 44. Meranti trắng. Cativo. Andiroba. Kotibé. Balsa. Palissandre de Guatemala. Cedro. Afrormosia. Jaboty. Alan. 3.. dạng khúc.31 đến 4408.BỘ TÀI CHÍNH . Fuma. dăm gỗ: 4401 21 00 00 . Imbuia. ván sợi ép. Merawan. Mersawa.17 không bao gồm các dụng cụ có lưỡi. Ako. cành. Ozigo. Ovengkol. Balau. Macaranduba. miễn là không tạo cho chúng những đặc trưng của các mặt hàng thuộc nhóm khác. Mahogany. Pulai. Sepetir. 6.21 bao gồm các mặt hàng có mô tả riêng của các loại ván dăm hoặc tương tự. đã được uốn cong. và do đó đã tăng tỷ trọng (mật độ) hoặc độ cứng cũng như tăng sức bền cơ học hoặc độ bền khi có tác động hoá học hoặc điện. Quaruba.Từ cây lá kim Thuế suất (%) 44.29. gờ. Theo mục đích của các phân nhóm từ 4403.12 có thể được gia công tạo hình như đã đưa ra trong nhóm 44. 5. 4408. vỏ bào. Tauari. Doussié. Virola. việc xử lý thêm chỉ để đảm bảo sự liên kết tốt giữa các lớp). Dibétou. Makoré. hoặc tạo dáng kiểu khác. Kapur. uốn thành múi. Kosipo.10. Merpauh. Theo mục đích của Chú giải 1 ở trên và trừ khi có yêu cầu khác. thanh nhỏ. được cấu tạo bằng các lớp được liên kết với nhau.14 đến 44. Các nhóm từ 44. Acajou d'Afrique.01 250 5 5 Vụ Chính sách thuế . Keruing. Louro. Pau Amarelo.41 đến 4403. bó hoặc các dạng tương tự.49. phế liệu gỗ và mùn cưa.Vỏ bào. trừ hình chữ nhật hoặc hình vuông. Sucupira.

khúc gỗ xẻ và gỗ dán . dùng làm ba toong... khúc gỗ xẻ và gỗ dán ..Loại khác: .Meranti đỏ sẫm..03 4403 10 4403 4403 4403 4403 4403 10 10 20 20 20 10 00 90 00 10 00 90 00 4403 41 4403 4403 4403 4403 4403 41 41 49 49 49 4403 4403 4403 4403 4403 4403 4403 4403 4403 91 91 91 92 92 92 99 99 99 44.Loại khác: .. nhưng không xẻ dọc.Loại khác. khúc gỗ xẻ và gỗ dán ..Loại khác Thuế suất (%) 5 5 44.. viên hoặc các dạng tương tự Than củi (kể cả than đốt từ vỏ quả hoặc hạt)... thuộc cây lá kim: . cọc chẻ. sào...Cột sào. gỗ Meranti đỏ nhạt và gỗ Meranti Bakau: ... cột và cọc bằng gỗ.Loại khác 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gỗ đai thùng. gậy gỗ.. dăm gỗ và các dạng 251 Vụ Chính sách thuế .Cột sào. uốn cong hoặc gia công cách khác.Cột sào.Loại khác .Gỗ sồi (Fagus spp): .Loại khác .Từ cây không thuộc loại lá kim 4401 30 00 00 .Cột sào. đã hoặc chưa đóng thành dạng khối..04 10 00 90 00 10 00 90 00 10 00 90 00 10 00 90 00 10 00 90 00 Gỗ cây.): . cán ô.. đã hoặc chưa bóc vỏ.. chất màu.Loại khác: . vót nhọn. bằng gỗ nhiệt đới đã nêu trong Chú giải phân nhóm 1 của Chương này: .Của tre 4402 90 00 00 . chất creozot hoặc các chất bảo quản khác: .Cột sào.. khúc gỗ xẻ và gỗ dán .02 44...Gỗ sồi (Quercus spp..BỘ TÀI CHÍNH .Mã hàng Mô tả hàng hoá 4401 22 00 00 ..Mùn cưa và phế liệu gỗ. khúc gỗ xẻ và gỗ dán . giác gỗ hoặc đẽo vuông thô.Loại khác .. đã hoặc chưa đóng thành khối. khúc gỗ xẻ và gỗ dán .Loại khác... chuôi...Loại khác .Cột sào.. tay cầm dụng cụ hoặc tương tự. khúc gỗ xẻ và gỗ dán .. 4402 10 00 00 .Đã xử lý bằng sơn.. đã cắt nhưng chưa tiện. bánh. .Cột sào.Loại khác .Loại khác .

... ): ..Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) tương tự..): .. 4406 10 00 00 .Đã bào.Meranti đỏ sẫm. đã đánh giáp hoặc nối đầu 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vụ Chính sách thuế . gỗ Meranti vàng và gỗ Alan .Loại chưa được ngâm tẩm 4406 90 00 00 .Gỗ Meranti Bakau .Gỗ Sapelli . bột gỗ..Loại khác .Loại khác: .Loại khác ......Ramin (Gonystylus spp.Gỗ Virola...Đã bào. đã đánh giáp hoặc nối đầu ... đã đánh giáp hoặc nối đầu .Kapur (Dryobalanops spp.....Loại khác 44.06 Tà vẹt đường sắt hoặc đường xe điện (thanh ngang) bằng gỗ.Loại khác .. 4404 10 00 00 .BỘ TÀI CHÍNH .. đã hoặc chưa bào.... gỗ Meranti trắng.. 1 44.) . lạng hoặc bóc..Đã bào. gỗ Seraya trắng. Imbuia và Balsa .Từ cây lá kim 4404 20 00 00 .Meranti đỏ sẫm hoặc gỗ Meranti đỏ nhạt . ..Từ cây không thuộc loại lá kim 3 3 4405 00 00 00 Sợi gỗ.Các loại gỗ nhiệt đới được nêu trong Chú giải phân nhóm 1 của Chương này: .. gỗ Meranti đỏ nhạt và gỗ Meranti Bakau: .. có độ dày trên 6 mm...Lauan trắng.Keruing (Dipterocarpus spp. ): . đã đánh giáp hoặc nối đầu ..): ..Jelutong (Dyera spp.Gỗ Mahogany (Swietenia spp...Đã bào....Đã bào.Loại khác . đánh giấy ráp hoặc ghép nối đầu. ): .Gỗ từ cây lá kim .07 4407 10 00 00 4407 21 00 00 4407 22 00 00 4407 25 4407 25 10 00 4407 25 20 00 4407 26 00 00 4407 27 00 00 4407 28 00 00 4407 29 4407 29 11 00 4407 29 19 00 4407 29 21 00 4407 29 29 00 4407 29 31 00 4407 29 39 00 4407 29 41 00 4407 29 49 00 4407 29 51 00 Gỗ đã cưa hoặc xẻ theo chiều dọc...Kempas (Koompassia spp....Gỗ Iroko .... đã đánh giáp hoặc nối đầu ..

loại khác 4407 29 99 00 .Loại khác . đã bào.Loại khác ...Loại khác: .).Ván lạng lớp mặt ... đã được xẻ dọc.Loại khác .) 4407 94 00 00 .Loại khác: 4407 91 00 00 ...... lạng hoặc bóc tách. đánh giấy ráp.): 4407 29 61 00 ..Jongkong (Dactylocladus spp.) 4407 29 80 00 .) và Merbau (Intsia spp.. .Loại khác: 4407 29 91 00 .. đã đánh giáp hoặc nối đầu 4407 29 69 00 . có độ dày không quá 6 mm. ) 4407 92 00 00 .. gỗ Meranti đỏ nhạt và gỗ Meranti Bakau .Loại khác .. đã hoặc chưa bào.08 4408 10 4408 10 10 00 4408 10 30 00 4408 10 90 00 4408 31 00 00 4408 39 4408 39 10 00 4408 39 90 00 4408 90 00 00 Tấm gỗ lạng làm lớp mặt (kể cả tấm gỗ thu được bằng cách lạng gỗ ghép)...Các loại gỗ nhiệt đới được ghi trong Chú giải phân nhóm 1 của Chương này: .) và Merbau (Intsia spp.BỘ TÀI CHÍNH ..Gỗ sồi (Quercus spp...Balau (Shorea spp.Gỗ Meranti đỏ sẫm.).) . gỗ lạng để làm gỗ dán hoặc để làm gỗ ép tương tự khác và gỗ khác..Tếch (Tectong spp.Gỗ từ cây lá kim: ... gỗ thông để sản xuất ván ghép ... đã đánh giáp hoặc nối đầu 4407 29 92 00 .....Jongkong (Dactylocladus spp.) 4407 95 00 00 .Mã hàng Mô tả hàng hoá 4407 29 59 00 ..Mengkulang (Heritiera spp.Gỗ tần bì (Fraxinus spp..Thanh mỏng bằng gỗ tuyết tùng đã gia công để sản xuất bút chì.Gỗ thích (Acer spp....Loại khác 253 Thuế suất (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vụ Chính sách thuế . ) 4407 93 00 00 ..Loại khác 4407 29 70 00 ..Gỗ sồi (Fagus spp.) 4407 99 00 00 .Đã bào.Loại khác 44. ghép hoặc nối đầu..Gỗ anh đào (Prunus spp...Thanh mỏng gỗ Jelutong đã gia công để sản xuất bút chì ....

Ván sợi có tỷ trọng trung bình (MDF): .Mã hàng Mô tả hàng hoá Gỗ (kể cả gỗ ván và viền dải gỗ trang trí để làm sàn. bao gồm một lớp duy nhất là gỗ (trừ tre).Có tỷ trọng trên 0. 4409 10 00 00 .Loại khác .Ván dăm định hướng và ván xốp (OSB) .Loại khác Ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác.5 g/cm3 nhưng không quá 0.11 4411 12 00 00 4411 13 00 00 4411 14 00 00 4411 92 00 00 4411 93 00 00 4411 94 00 00 Ván dăm. tiện tròn hoặc gia công tương tự) dọc theo các cạnh..Từ tre .Gỗ từ cây không thuộc loại lá kim: 4409 21 00 00 .8 g/cm3 .Có tỷ trọng không quá 0.Loại có chiều dày trên 5 mm nhưng không quá 9 mm . tạo gân.Có tỷ trọng trên 0.12 254 8 Vụ Chính sách thuế . đã hoặc chưa ghép lại bằng keo hoặc bằng các chất kết dính hữu cơ khác.Gỗ dán khác.5 g/cm3 Gỗ dán.Ván dăm ..BỘ TÀI CHÍNH . gờ dạng chuỗi hạt.Loại khác: ..Tre 4409 29 00 00 . ván xốp) bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác. đã hoặc chưa bào.Bằng gỗ: . mỗi lớp có chiều dày không quá 6 mm: 3 3 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 44. . gỗ dán ván lạng và các tấm ván khác tương tự. đã hoặc chưa liên kết bằng keo hoặc bằng chất kết dính hữu cơ khác.10 4410 4410 4410 4410 11 12 19 90 00 00 00 00 00 00 00 00 44.. tạo khuôn hình..09 44.Gỗ cây lá kim . chưa lắp ghép) được tạo dáng liên tục (làm mộng. đầu hoặc bề mặt. ghép chữ V.8 g/cm3 . 4412 10 00 00 ... vát cạnh..Loại khác Thuế suất (%) 44.Loại có chiều dày trên 9 mm . bào rãnh.. soi rãnh. . ván dăm định hướng (OSB) và các loại ván tương tự (ví dụ..Loại có chiều dày không quá 5 mm .. đánh giấy ráp hoặc nối đầu.

Loại khác .Giá kệ để kê hàng. ở dạng khối. thùng hình trống và các loại bao bì tương tự bằng gỗ. có đai. thùng hình trống.Cửa sổ. thùng hình trống và các loại bao bì tương tự. giá kệ để hàng kiểu thùng và các loại giá để hàng khác. kể cả các loại tấm ván cong. khung ảnh. với ít nhất một lớp mặt ngoài bằng gỗ không thuộc loại lá kim 4412 39 00 00 . kể cả panen gỗ có lõi xốp nhân tạo. thùng baren. 4416 00 10 00 . bằng gỗ. cốt hoặc khuôn giầy.BỘ TÀI CHÍNH . giá kệ để kê hàng. hộp. vành đệm giá kệ để hàng bằng gỗ.18 255 5 Vụ Chính sách thuế .Tấm khối.Loại khác 26 26 44... các loại thùng có đai khác và các bộ phận của chúng. thùng thưa.Có ít nhất một lớp mặt ngoài bằng gỗ nhiệt đới đã được nêu trong Chú giải phân nhóm 1 của Chương này 4412 32 00 00 .Cốt hoặc khuôn (phom) của giầy. cửa sổ sát đất và khung cửa sổ 20 26 44. tấm mỏng và tấm lót 4412 99 00 00 . vành đệm giá kệ để hàng Thùng tô nô. thùng thưa..15 Hòm. giá để hàng kiểu thùng và các loại giá để hàng khác. bằng gỗ.16 Dụng cụ các loại. thân và cán chổi hoặc bàn chải.Loại khác: 4412 94 00 00 .Loại khác. 37 44. panen lát sàn và ván lợp đã lắp ghép. hộp.17 Đồ mộc. đồ gỗ dùng trong xây dựng. ủng. bằng gỗ.. tay cầm dụng cụ.Loại khác 26 26 44. 4415 10 00 00 Hòm. 3 4414 00 00 00 Khung tranh. tang cuốn cáp 4415 20 00 00 . tang cuốn cáp bằng gỗ. 4417 00 00 10 . tấm.Loại khác Thuế suất (%) 8 8 8 8 8 4413 00 00 00 Gỗ đã được làm tăng độ rắn.. hình trụ. khung gương bằng gỗ hoặc các sản phẩm bằng gỗ tương tự.Mã hàng Mô tả hàng hoá 4412 31 00 00 . ủng 4417 00 00 90 . 4418 10 00 00 .Tấm ván cong 4416 00 90 00 . thanh hoặc tạo hình. thân dụng cụ. bằng gỗ.

.Loại khác: 4421 90 91 00 .Panen có lõi xốp nhân tạo 4418 90 90 00 . bằng gỗ 90 ...20 4420 4420 4420 4420 Gỗ khảm và dát..Loại khác..Loại khác 256 Thuế suất (%) 5 5 5 3 3 3 3 3 3 37 33 33 33 37 20 35 35 35 35 35 35 35 35 Vụ Chính sách thuế . que kem và thìa xúc kem 4421 90 70 00 . 44..Quạt tay và tấm che kéo bằng tay.Cho sàn đã khảm 4418 72 00 00 . bằng gỗ.. các loại đồ dùng bằng gỗ không thuộc Chương 94.Yên ngựa và yên bò 4421 90 92 00 . bằng gỗ.Loại khác 44.Tượng nhỏ và các đồ trang trí khác. guồng cuốn chỉ may và các sản phẩm tương tự 4421 90 20 00 .. tráp và các loại hộp đựng đồ kim hoàn hoặc đựng dao kéo.Chuỗi hạt 4421 90 99 00 .Mã hàng Mô tả hàng hoá 4418 20 00 00 .Mắc treo quần áo 4421 90 ..Thanh gỗ để làm diêm 4421 90 30 00 .Ván cốp pha xây dựng 4418 50 00 00 .Loại khác: 4421 90 10 00 .Loại khác 4419 00 00 00 Bộ đồ ăn và bộ đồ làm bếp.Loại khác: 4418 90 10 00 . nhiều lớp 4418 79 00 00 . và các sản phẩm tương tự.Cột trụ và xà. bằng gỗ....BỘ TÀI CHÍNH . 4421 10 00 00 . khung và cán của khung và bộ phận của khung và cán 4421 90 80 00 . rầm .Móc gỗ hoặc ghim gỗ dùng cho giầy dép 4421 90 40 00 .Ván lợp 4418 60 00 00 .Loại khác 4418 90 ......Tăm .Các đồ nội thất bằng gỗ không thuộc Chương 94 90 90 00 .Loại khác: 90 10 00 . tượng nhỏ và đồ trang trí. 10 00 00 .21 Các sản phẩm bằng gỗ khác.Panen lát sàn đã lắp ghép: 4418 71 00 00 .. ống sợi và suốt sợi.Cửa ra vào và khung cửa ra vào và ngưỡng cửa của chúng 4418 40 00 00 .Que kẹo...Lõi cuộn chỉ.

03 Các sản phẩm bằng lie tự nhiên. tấm. Chương này không bao gồm: (a) Giầy dép hoặc các bộ phận của giầy dép thuộc Chương 64. đã bóc vỏ hoặc đã đẽo thô thành hình vuông. đồ chơi trẻ em.Lie tự nhiên. lá và dải. hoặc (c) Các mặt hàng thuộc Chương 95 (ví dụ. thô hoặc đã sơ chế 4501 90 00 00 .Dạng khối. lie phế liệu. dạng hình trụ đặc. lie đã ép.BỘ TÀI CHÍNH . hoặc ở dạng khối. tấm lát ở mọi hình dạng. kể cả dạng đĩa 4504 90 00 00 . 1. 4503 10 00 00 .04 257 10 20 Vụ Chính sách thuế .Nút và nắp đậy 4503 90 00 00 .Loại khác Thuế suất (%) 45.Loại khác Lie kết dính (có hoặc không có chất gắn) và các sản phẩm bằng lie kết dính. 4504 10 00 00 . dụng cụ dùng cho các trò chơi. thô hoặc đã sơ chế. lá. Mã hàng Mô tả hàng hoá Lie tự nhiên. dụng cụ thể thao). 4501 10 00 00 . hình chữ nhật (kể cả hình vuông) hoặc dải (kể cả dạng phôi lie đã cắt cạnh dùng làm nút hoặc nắp đậy).01 4502 00 00 00 Lie tự nhiên. tấm. (b) Mũ và các vật đội đầu khác hay các bộ phận của chúng thuộc Chương 65. nghiền thành hạt hoặc thành bột.Loại khác 1 1 5 20 20 45.Chương 45 Lie và các sản phẩm bằng lie Chú giải. 45.

Từ tre 4601 22 00 00 . sậy. tủ. đã kết lại với nhau trong các tao dây song song hoặc đã được dệt. sợi dệt thô hoặc sợi dệt. các lá dài hẹp chiều ngang. Mã hàng Mô tả hàng hoá Dây tết bện và các sản phẩm tương tự làm bằng vật liệu tết bện. bàn. nhưng không bao gồm dải bằng da thuộc hoặc da tổng hợp hoặc dải bằng nỉ hay sản phẩm không dệt.. khái niệm "vật liệu tết bện. chão. hoặc monofilament. các loại đèn và bộ đèn).)... chiếu. hoặc (e) Các mặt hàng thuộc Chương 94 (ví dụ. (d) Xe hoặc thân xe bằng song mây (thuộc Chương 87). mành). Trong Chương này khái niệm "vật liệu tết bện" dùng để chỉ các loại vật liệu ở trạng thái hoặc hình dạng thích hợp cho việc tết bện hoặc gia công tương tự.07). bấc. có hoặc không có vật liệu kết nối là vật liệu dệt đã xe. . Theo mục đích của nhóm 46. cây cọ sợi.. dải và dạng tương tự thuộc Chương 54. ghế.01. monofilament. thành tấm.. các dây bện và các sản phẩm tương tự bằng vật liệu tết bện. ở dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm (ví dụ.01 258 28 28 28 Vụ Chính sách thuế . thảm. đã kết lại với nhau trong các tao dây song song" dùng để chỉ các vật liệu tết bện. dải từ vật liệu gốc thực vật khác (ví dụ.14. thảm và mành bằng vật liệu thực vật: 4601 21 00 00 . 1. cáp đã hoặc chưa tết bện (nhóm 56.Chiếu. hoặc các dải thu được từ các lá to).Từ song mây 4601 29 00 00 . sợi dệt tự nhiên chưa xe. dải và dạng tương tự bằng plastic và dải giấy. lông đuôi hoặc bờm ngựa. tre. các vật liệu tết bện. cỏ giấy hoặc từ các loại vật liệu tết bện khác. dây bện và các sản phẩm tương tự bằng vật liệu tết bện. đồ nội thất (giường. bao gồm rơm. 2. 3. liễu gai hoặc liễu. đã hoặc chưa ghép thành dải. tóc.Loại khác Thuế suất (%) 46. đã được xếp kề cạnh và kết với nhau. dải gỗ mỏng.BỘ TÀI CHÍNH . dải vỏ cây. các dây bện và các sản phẩm tương tự bằng vật liệu tết bện. (b) Thừng. (c) Giầy. Chương này không bao gồm: (a) Tấm phủ tường thuộc nhóm 48. dép hoặc mũ và các vật đội đầu khác hoặc các bộ phận của chúng thuộc Chương 64 hoặc 65. các sản phẩm bằng liễu gai và song mây Chú giải.Chương 46 Sản phẩm làm từ rơm. ở dạng tấm.

làm trực tiếp từ vật liệu tết bện hoặc làm từ các mặt hàng thuộc nhóm 46..Dây tết bện và các sản phẩm tết bện tương tự của vật liệu tết bện.Loại khác: 4601 99 10 00 .Dây tết bện và các sản phẩm tết bện tương tự của vật liệu tết bện..Từ tre ..BỘ TÀI CHÍNH .....Loại khác 259 Thuế suất (%) 28 28 28 28 28 28 28 28 12 28 28 28 28 28 Vụ Chính sách thuế ..Loại khác 4601 94 .Mã hàng Mô tả hàng hoá .......Từ song mây: 4601 93 10 00 .Bằng vật liệu thực vật: .Loại khác 4601 93 .....Từ tre: 4601 92 10 00 ..Từ song mây . đã hoặc chưa ghép thành dải 4601 92 90 00 . đã hoặc chưa ghép thành dải 4601 99 90 ..Loại khác 4601 99 .Dây tết bện và các sản phẩm tết bện tương tự của vật liệu tết bện...Từ vật liệu thực vật khác: 4601 94 10 00 ..02 4602 4602 4602 4602 11 12 19 90 00 00 00 00 00 00 00 00 Hàng mây tre...Dây đay gai quỳnh 4601 99 90 90 ...Chiếu và thảm 4601 99 20 00 ..Loại khác: 4601 92 . đã hoặc chưa ghép thành dải 4601 93 90 00 . đã hoặc chưa ghép thành dải 4601 94 90 00 .Loại khác 46.. . liễu gai và các mặt hàng khác.Dây tết bện và các sản phẩm tết bện tương tự của vật liệu tết bện.01. các sản phẩm từ cây họ mướp.Loại khác: 4601 99 90 10 ..Loại khác ..

loại hoà tan. trừ loại hòa tan. khái niệm "bột giấy hoá học từ gỗ.03 4703 11 00 00 4703 19 00 00 4703 21 00 00 4703 29 00 00 Bột giấy hoá học từ gỗ. giấy loại hoặc các tông loại (phế liệu và vụn thừa) Chú giải. Theo mục đích của nhóm 47.Từ gỗ cây lá kim . .04 260 0 0 Vụ Chính sách thuế .02.Từ gỗ không thuộc loại cây lá kim . ... loại hoà tan" có nghĩa là bột giấy hoá học từ gỗ có hàm lượng phần không hoà tan là 92% trở lên đối với bột giấy sản xuất bằng phương pháp sunfat hoặc kiềm hoặc 88% trở lên đối với bột giấy sản xuất bằng phương pháp sunfit sau khi ngâm một giờ trong dung dịch natri hydroxit (NaOH) nồng độ 18% ở nhiệt độ 20°C.. 0 47.BỘ TÀI CHÍNH .Từ gỗ cây lá kim .Từ gỗ cây lá kim 4704 19 00 00 .Từ gỗ không thuộc loại cây lá kim .Chưa tẩy trắng: 4704 11 00 00 . và đối với bột giấy sản xuất bằng phương pháp sunfit hàm lượng tro không được lớn hơn 0.Chưa tẩy trắng: .15% tính theo trọng lượng. 0 4702 00 00 00 Bột giấy hoá học từ gỗ. sản xuất bằng phương pháp sulfat hoặc kiềm.Từ gỗ không thuộc loại cây lá kim Bột giấy hoá học từ gỗ.. GIẤY VÀ CÁCTÔNG VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG Chương 47 Bột giấy từ gỗ hoặc từ chất liệu xơ sợi xenlulo khác..Đã qua bán tẩy trắng hoặc tẩy trắng: . sản xuất bằng phương pháp sulfít. Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) 4701 00 00 00 Bột giấy cơ học từ gỗ. 1.Đã qua bán tẩy trắng hoặc tẩy trắng: 0 0 0 0 47.. GIẤY LOẠI HOẶC CÁC TÔNG LOẠI (PHẾ LIỆU VÀ VỤN THỪA). trừ loại hòa tan.PHẦN X BỘT GIẤY TỪ GỖ HOẶC TỪ CHẤT LIỆU XƠ SỢI XENLULO KHÁC.

Bột giấy từ xơ bông vụn .07 4707 10 00 00 4707 20 00 00 4707 30 00 00 4707 90 00 00 Bột giấy tái chế từ giấy loại hoặc cáctông loại (phế liệu và vụn thừa) hoặc từ vật liệu xơ sợi xenlulo khác. từ tre .Bột giấy tái chế từ giấy loại hoặc cáctông loại (phế liệu và vụn thừa) . .Loại khác: .Từ gỗ không thuộc loại cây lá kim 0 0 4705 00 00 00 Bột giấy từ gỗ thu được bằng việc kết hợp các phương pháp nghiền cơ học và hoá học.BỘ TÀI CHÍNH . chưa nhuộm màu toàn bộ .Loại hóa học .Giấy hoặc cáctông kraft hoặc giấy hoặc cáctông sóng chưa tẩy trắng ..Loại khác. kể cả phế liệu và vụn thừa chưa phân loại 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vụ Chính sách thuế ..Giấy hoặc cáctông khác được làm chủ yếu từ bột giấy hóa học đã tẩy trắng.. 0 47.Giấy hoặc cáctông được làm chủ yếu từ bột giấy cơ học (ví dụ. tạp chí chuyên ngành và các ấn phẩm tương tự) .Loại cơ học .Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) 4704 21 00 00 .Loại khác. giấy in báo.Từ gỗ cây lá kim 4704 29 00 00 ...06 4706 10 00 00 4706 20 00 00 4706 30 00 00 4706 91 00 00 4706 92 00 00 4706 93 00 00 47.Loại bán hóa học Giấy loại hoặc cáctông loại (phế liệu và vụn thừa). .

bằng giấy hoặc bằng cáctông Chú giải. hoặc (p) Các sản phẩm thuộc Chương 95 (ví dụ. các nhóm 262 Vụ Chính sách thuế . dụng cụ của các trò chơi. Trừ khi nhóm 48.09. dụng cụ thể thao) hoặc các sản phẩm thuộc Chương 96 (ví dụ.05). Theo nội dung Chú giải 7. kem hoặc các chế phẩm tương tự (thuộc nhóm 34.01 đến 48. hoặc bằng các chất đánh bóng. 3. (l) Các sản phẩm thuộc Chương 64 hoặc 65. Chương này không bao gồm: (a) Các sản phẩm thuộc Chương 30. đồ chơi. cúc). và cũng bao gồm cả các loại giấy. (o) Các sản phẩm thuộc nhóm 92. (e) Giấy hoặc cáctông có phủ lớp chất nhạy thuộc các nhóm từ 37. (b) Lá phôi dập của nhóm 32.05) hoặc giấy hoặc cáctông bồi mica (nhóm 68. (k) Sợi giấy hoặc các sản phẩm dệt bằng sợi giấy (Phần XI).01 đến 37. cáctông. 2. các nhóm từ 48. Theo mục đích của Chương này. được xếp vào Chương này). (g) Giấy được gia cố bằng tấm plastic. giấy và cáctông tráng phủ với bột mica.05 bao gồm cả giấy và cáctông được cán láng.03 có yêu cầu khác. các loại khuy. trừ các tấm phủ tường thuộc nhóm 48.04. cán láng đặc biệt. (d) Giấy hoặc tấm lót xenlulo đã thấm tẩm.12. hoặc một lớp giấy hoặc cáctông được tráng hoặc phủ một lớp plastic.Chương 48 Giấy và cáctông. làm bóng hoặc hoàn thiện bằng các phương pháp tương tự. (f) Giấy được thấm tẩm chất thử chẩn đoán hoặc chất thử thí nghiệm (nhóm 38. (n) Lá kim loại bồi trên giấy hoặc cáctông (thường thuộc Phần XIV hoặc XV). tấm lót xenlulo và súc xơ sợi xenlulo.22). (c) Các loại giấy thơm hoặc các loại giấy đã thấm tẩm hoặc tráng bằng các loại mỹ phẩm (Chương 33). trừ khi có yêu cầu khác.01).14 (Chương 39). (h) Các sản phẩm thuộc nhóm 42. 1.BỘ TÀI CHÍNH . lớp plastic này dày hơn 1/2 tổng bề dày. mọi sự đề cập đến “giấy” đều bao gồm cả đề cập đến cáctông (bất kể độ dầy hoặc khối lượng tính trên 1 m2). hoặc các sản phẩm làm bằng loại giấy này. (ij) Các sản phẩm thuộc Chương 46 (các sản phẩm bằng vật liệu tết bện). (m) Giấy hoặc cáctông ráp (nhóm 68.14) (tuy nhiên.02 (ví dụ hàng du lịch). tráng hoặc phủ bằng xà phòng hoặc chất tẩy (nhóm 34. đã nhuộm màu hoặc in vân toàn bộ bằng phương pháp nào đó. các sản phẩm làm bằng bột giấy. làm giả hình bóng nước hoặc gia keo bề mặt.

tấm lót xenlulo hoặc súc xơ sợi xenlulo được xử lý theo các phương pháp khác.01 đến 48. Định lượng không quá 80 g/m2 . Theo mục đích của nhóm 48. Được nhuộm màu toàn bộ.02 . Trong Chương này "giấy in báo" có nghĩa là loại giấy không tráng sử dụng để in báo. và 1. hoặc 2. có độ nhám bề mặt Parker Print Surf (1MPa) cho cả hai mặt trên 2.5 kPa.5 micromet (microns). Độ dày (calliper) trên 225 micromet (microns) đến 508 micromet và hàm lượng tro trên 3 %. hoặc (c) Có hàm lượng tro trên 3% và độ trắng từ 60% trở lên. hoặc 2. 7.m2/g trở xuống. loại dùng để viết. giấy. Trong Chương này "giấy và cáctông kraft" có nghĩa là loại giấy và cáctông có hàm lượng bột giấy sản xuất bằng phương pháp sunfat hoặc kiềm không dưới 80% so với tổng lượng bột giấy. 6. Trừ khi nội dung của nhóm có yêu cầu khác. và 1. có hàm lượng bột giấy cơ học hoặc hoá cơ không nhỏ hơn 50% so với tổng lượng bột giấy. định lượng từ 40 g/m2 đến 65 g/m2. hoặc (e) Có hàm lượng tro từ 3% trở xuống. hoặc (b) Có hàm lượng tro trên 8%. độ dày (caliper) từ 254 micromet (microns) trở xuống và hàm lượng tro trên 8 %. Độ dày (caliper) từ 225 micromet (microns) trở xuống.BỘ TÀI CHÍNH . và 1. cáctông. nhóm 48.02 không bao gồm giấy hoặc cáctông lọc (kể cả giấy làm túi lọc chè) hoặc giấy nỉ hoặc cáctông nỉ. Tuy nhiên. không gia keo hoặc được gia keo nhẹ. 4. hoặc (c) Có độ trắng dưới 60%.11 được xếp vào nhóm có số thứ tự cuối cùng trong Danh mục.này không áp dụng cho giấy. 5. Định lượng không quá 80 g/m2. hoặc (d) Có hàm lượng tro trên 3% đến 8%. độ trắng từ 60% trở lên và chỉ số bục từ 2.5 kPa. các thuật ngữ “giấy và cáctông. Đối với loại giấy hoặc cáctông có định lượng trên 150 g/m2: (a) Được nhuộm màu toàn bộ. độ trắng dưới 60% và chỉ số bục (burst index) từ 2. hoặc (b) Có độ trắng từ 60 % trở lên. cáctông. hoặc 2.m2/g trở xuống. tấm lót xenlulo và súc xơ sợi xenlulo đáp ứng mô tả trong 2 hoặc nhiều nhóm từ 48. 263 Vụ Chính sách thuế . in hoặc các mục đích đồ bản khác” và “giấy làm thẻ và giấy băng không đục lỗ” nghĩa là giấy và cáctông được làm chủ yếu từ bột giấy tẩy trắng hoặc bột giấy cơ học hoặc bột giấy hoá cơ và thoả mãn một trong những tiêu chí sau đây: Đối với loại giấy hoặc cáctông định lượng không quá 150 g/m2: (a) Có hàm lượng bột giấy cơ học hoặc hoá cơ từ 10% trở lên. Được nhuộm màu toàn bộ.

tấm lót xenlulo và súc xơ sợi xenlulo: (a) ở dạng dải hoặc cuộn có chiều rộng trên 36 cm. bằng vụn xơ dệt). . Trừ các hàng hoá thuộc nhóm 48.23. có hoặc không gắn với nhau theo kiểu các tao song song hoặc dệt thoi. Các sản phẩm bằng giấy hoặc cáctông. Nhóm 48. lớp plastic được làm giả vân.11 và 4804.8. 264 Vụ Chính sách thuế . ở dạng cuộn hoặc tờ. vụn gỗ..21. được phân loại trong nhóm 48. đã in sẵn để ghép làm phông cảnh.14. nhuộm màu. có hàm lượng bột giấy sản xuất bằng phương pháp sunfat hoặc kiềm không dưới 80% so với tổng lượng bột giấy tính theo trọng lượng.09 chỉ áp dụng đối với giấy. rập nổi. (iii) Tráng hoặc phủ bề mặt bằng một lớp plastic. (ii) Mặt làm gồ ghề do gắn trang trí bằng vụn rơm. rập nổi hoặc đục lỗ răng cưa.23 áp dụng cho các loại thiếp. có hoặc không tráng hoặc phủ bằng lớp plastic trong suốt để bảo vệ. bằng giấy. 11. làm bằng giấy hoặc cáctông dùng cho máy Jacquard hoặc các loại máy tương tự và ren giấy.20 không bao gồm các loại tờ rời hoặc thiếp. khái niệm "giấy dán tường và các loại tấm phủ tường tương tự" chỉ áp dụng đối với: (a) Giấy ở dạng cuộn. đã cắt theo cỡ.01 và từ 48. nhuộm màu bề mặt. xếp vào Chương 49. chữ hoặc biểu tượng tranh ảnh. mà các loại đó không chỉ đơn thuần là phụ đối với công dụng chủ yếu của sản phẩm. Nhóm 48. cáctông. Theo mục đích của nhóm 48. 1. 9. chiều rộng từ 45 cm đến 160 cm. thích hợp cho việc trang trí tường hoặc trần nhà. Chú giải phân nhóm.03 đến 48. đã hoặc chưa in. thích hợp với trang trí tường hoặc trần nhà: (i) Giả vân.. cáctông. 10.. hoặc (b) ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) với một chiều trên 36 cm và chiều kia trên 15 cm khi không gấp. đã in các motip. tấm lót xenlulo và các sản phẩm của chúng.19. thích hợp cho cả việc dùng để trải sàn và phủ tường. Các nhóm 48. kiểu mẫu hoặc môtip khi dán lên tường. có hoặc không ở dạng cuộn. giấy. 12. in theo mẫu hoặc trang trí kiểu khác. "kraft lớp mặt" có nghĩa là loại giấy và cáctông được sản xuất hoàn chỉnh trực tiếp trên máy hoặc làm bóng bề mặt trên máy. Theo mục đích của phân nhóm 4804.14 hoặc 48. thẻ răng cưa. (c) Tấm phủ tường bằng giấy đã làm sẵn thành các băng. rập nổi. hoặc (iv) Phủ bề mặt bằng vật liệu tết bện. định lượng lớn hơn 115 g/m2 và có độ bục tối thiểu như đã chỉ ra trong bảng dưới đây hoặc chỉ số tương đương nội suy hoặc ngoại suy tuyến tính cho các loại có định lượng khác.BỘ TÀI CHÍNH . thẻ rời. ở dạng cuộn. (b) Các loại diềm và băng trang trí. in theo mẫu trên mặt hoặc trang trí bề mặt bằng cách khác (ví dụ. được xử lý như trên.

có hàm lượng bột giấy sản xuất bằng phương pháp sunfat hoặc kiềm không dưới 80% so với tổng lượng bột giấy. nhiệt độ 230C.9 6 70 830 1.21 và 4804. định lượng từ 60 g/m2 đến 115 g/m2 và thoả mãn một trong các bộ tiêu chuẩn sau đây: a) Chỉ số bục không dưới 3. "giấy làm lớp sóng sản xuất từ bột giấy bán hoá học" có nghĩa là giấy.5% theo chiều ngang và trên 2% theo chiều dọc.24 và 4805. được làm chủ yếu từ bột giấy rơm rạ bán hoá học.060 4. định lượng từ 130 g/m2 trở lên. Các phân nhóm 4805. và có độ bền nén CMT 30 (phép thử độ bền nén phẳng sau khi đã làm sóng trong phòng thí nghiệm với thời gian để điều hoà mẫu 30 phút) trên 1.790 2.3 7.BỘ TÀI CHÍNH . b) Có độ bền xé và độ bền kéo tối thiểu được chỉ ra trong bảng sau đây hoặc chỉ số tương đương nội suy tuyến tính cho các định lượng khác: Độ bền xé tối thiểu mN Độ bền kéo tối thiểu kN/m Định lượng g/m2 Chiều dọc Chiều dọc + chiều ngang Chiều dọc Chiều dọc + chiều ngang 60 700 1. Phân nhóm 4805.11. ở dạng cuộn. và có độ bền nén CMT 30 (phép thử độ bền nén phẳng sau khi đã làm sóng trong phòng thí nghiệm với thời gian để điều hoà mẫu 30 phút) lớn hơn 1. nhiệt độ 230C.4 12.070 2.29. dạng cuộn.7 kPa. Theo mục đích của các phân nhóm 4804.425 3.8 Niutơn/g/m2 tại điều kiện thử nghiệm có độ ẩm tương đối là 50%. có hàm lượng bột giấy gỗ cứng bán hoá học chưa tẩy trắng không nhỏ hơn 65% so với tổng lượng bột giấy.510 1. 5.7 10.25 bao gồm giấy và cáctông được làm toàn bộ hoặc chủ yếu bằng bột giấy tái chế từ giấy loại và cáctông loại (phế liệu và vụn 265 Vụ Chính sách thuế .2 80 965 2. "giấy kraft làm bao" có nghĩa là loại giấy được sản xuất hoàn chỉnh trực tiếp trên máy.635 3.6 115 1.m2/g và hệ số giãn dài trên 4.12 bao gồm giấy. Theo mục đích của phân nhóm 4805.4 Niutơn/g/m2 tại điều kiện thử nghiệm có độ ẩm tương đối là 50 %.Định lượng g/m2 ------------------------ Độ bục tối thiểu Kpa ---------------------------- 115 393 125 417 200 637 300 824 400 961 2.3 100 1.230 2. 4.3 3. ở dạng cuộn.8 8.

.. giấy làm thẻ và giấy băng không đục lỗ.. có hàm lượng bột giấy sunfít trên 40% so với tổng lượng bột giấy. dạng cuộn hoặc tờ..Giấy và cáctông sản xuất thủ công ... "giấy bao gói làm từ bột giấy sunfit" có nghĩa là loại giấy được làm bóng trên máy.Giấy và cáctông sử dụng làm nền cho giấy và cáctông nhạy sáng. Theo mục đích của phân nhóm 4810.. trên giấy nền có hàm lượng bột giấy cơ học không nhỏ hơn 50% so với tổng lượng bột giấy.01 hoặc 48. dạng 266 Thuế suất (%) 32 32 32 5 5 5 5 5 20 32 Vụ Chính sách thuế .01 Giấy in báo. hàm lượng tro không quá 8 % và chỉ số bục không dưới 1.Loại khác 48.Giấy làm nền sản xuất giấy carbon.Giấy làm nền sản xuất giấy nhôm . 6.Giấy làm nền sản xuất giấy carbon .Định lượng không quá 55g/m2 4801 00 90 00 . "giấy tráng nhẹ" là loại giấy..BỘ TÀI CHÍNH .. loại dùng để in.Loại khác .Giấy và cáctông khác.. Mã hàng Mô tả hàng hoá 48.30.03.Giấy làm nền sản xuất giấy ghép đầu lọc thuốc lá . viết hoặc dùng cho các mục đích đồ bản khác.. giấy và cáctông sản xuất thủ công. . Các sản phẩm này có chỉ số bục không nhỏ hơn 2 kPa·m2/g. khối lượng chất tráng trên mỗi mặt không quá 15 g/m2. không chứa bột giấy cơ học hoặc hoá cơ hoặc có hàm lượng bột giấy này không lớn hơn 10%: .. dạng cuộn hoặc tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông). nhạy nhiệt hoặc nhạy điện . được tráng 2 mặt.. 7.Có định lượng từ 40g/m2 đến 150g/m2. ở dạng cuộn với chiều rộng lớn hơn 15 cm hoặc ở dạng tấm hình chữ nhật (bao gồm cả hình vuông) với một chiều từ 36 cm trở lên và chiều kia từ 15 cm trở lên ở dạng không gấp ..Loại khác: .thừa).Giấy làm nền sản xuất giấy dán tường .22. kích thước bất kỳ trừ giấy thuộc nhóm 48.Có định lượng dưới 40g/m2: ... có định lượng dưới 20g/m2. 4801 00 10 00 . có định lượng không quá 72 g/m2... Theo mục đích của phân nhóm 4805. Cáctông lớp mặt có thể có mặt trên được nhuộm màu hoặc được làm từ bột giấy không phải là bột giấy tái chế đã tẩy trắng hoặc không tẩy trắng.47 kPa·m2/g.02 4802 10 00 00 4802 20 00 00 4802 40 00 00 4802 54 4802 54 10 00 4802 4802 4802 4802 54 54 54 54 90 90 10 90 20 90 30 4802 54 90 90 4802 55 Giấy và cáctông không tráng.

.Loại khác .Dạng tấm hình chữ nhật (bao gồm cả hình vuông) với một chiều từ 36 cm trở xuống và chiều kia từ 15 cm trở xuống ở dạng không gấp .Loại khác ... hỗn hợp các đốm mầu hoặc giấy da giả cổ: ..Giấy và cáctông trang trí. loại có các sợi.Giấy làm nền sản xuất giấy cácbon . hỗn hợp các đốm mầu hoặc giấy da giả cổ: ...Có định lượng lớn hơn 150 g/m2: .... kể cả loại có hình bóng nước...... dạng tờ với một chiều không quá 435 mm và chiều kia không quá 297 mm ở dạng không gấp: . có hàm lượng bột giấy cơ học hoặc hoá cơ trên 10% so với tổng lượng bột giấy: ...Dạng cuộn với chiều rộng từ 15 cm trở xuống ...Có định lượng từ 40g/m2 đến 150g/m2. có định lượng từ 40 g/m2 đến 150 g/m2: .BỘ TÀI CHÍNH ...Loại khác.... loại có các sợi..Loại khác .Loại khác: .Giấy làm nền sản xuất giấy carbon ...... loại làm giả vân đá..Giấy làm nền sản xuất giấy carbon . loại làm giả vân đá.Loại khác: . kể cả loại có hình bóng nước...Dạng cuộn: 267 Thuế suất (%) 32 32 5 5 5 32 32 32 5 32 5 32 32 32 5 32 Vụ Chính sách thuế .... loại làm giả vân đá.Giấy và cáctông trang trí.....Loại khác .Giấy và cáctông trang trí......... loại có các sợi hoặc hỗn hợp các đốm mầu và giấy da giả cổ: ...Giấy và cáctông khác..Giấy làm nền sản xuất giấy carbon .Ở dạng cuộn với chiều rộng từ 15 cm trở xuống hoặc ở dạng tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông) với một chiều từ 36 cm trở xuống và chiều kia từ 15 cm trở xuống ở dạng không gấp .. kể cả loại có hình bóng nước.Loại khác: .Mã hàng 4802 4802 4802 4802 4802 4802 4802 4802 55 55 55 55 55 55 55 56 21 29 90 90 90 90 90 Mô tả hàng hoá 00 00 10 20 30 90 4802 56 21 00 4802 4802 4802 4802 4802 56 56 56 56 57 29 00 90 90 10 90 90 00 4802 57 00 10 4802 57 00 90 4802 58 4802 58 21 00 4802 4802 4802 4802 58 58 58 58 4802 61 29 00 90 90 10 90 90 cuộn: .Loại khác .........Loại khác .Giấy làm nền sản xuất giấy nhôm ..Loại khác ..Giấy làm nền sản xuất giấy chống dính ..

.BỘ TÀI CHÍNH .Loại khác: 4802 61 90 10 . tấm lót xenlulo và súc xơ sợi xenlulo đã hoặc chưa làm chun...02 hoặc 48. hỗn hợp các đốm mầu hoặc giấy da giả cổ.Giấy và cáctông trang trí...Giấy làm nền sản xuất giấy carbon 4802 61 90 20 . kể cả loại có hình bóng nước. ở dạng cuộn với chiều rộng từ 15 cm trở xuống 4802 61 20 00 .Loại khác Thuế suất (%) 32 32 5 5 32 32 32 5 5 32 5 5 32 48......Giấy và cáctông trang trí khác kể cả loại có hình bóng nước. hỗn hợp các đốm mầu hoặc giấy da giả cổ 4802 62 90 .. .03. loại làm giả vân đá.. loại có các sợi. loại làm giả vân đá.. dạng tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông) với một chiều từ 36 cm trở xuống và chiều kia từ 15 cm trở xuống ở dạng không gấp 4802 62 20 00 ....Giấy làm nền sản xuất giấy carbon 4802 62 90 20 .Giấy và cáctông trang trí kể cả loại có hình bóng nước. loại có các sợi. loại làm giả vân đá..Giấy làm nền sản xuất giấy nhôm 4802 69 00 90 ... giấy khăn ăn hoặc khăn lau tay và các loại giấy tương tự dùng cho các mục đích nội trợ hoặc vệ sinh. trừ loại thuộc nhóm 48..Tấm lót xenlulo hoặc súc xơ sợi xenlulo 4803 00 90 00 .Giấy làm nền sản xuất giấy nhôm 4802 61 90 90 ..04 36 36 Giấy và cáctông kraft không tráng. loại có các sợi.Giấy và cáctông trang trí kể cả loại có hình bóng nước..Loại khác 4802 69 00 .. hỗn hợp các đốm mầu hoặc giấy da giả cổ 4802 61 90 . hỗn hợp các đốm mầu hoặc giấy da giả cổ.. làm nhăn.Loại khác: 4802 62 90 10 .Dạng tờ với một chiều không quá 435 mm và chiều kia không quá 297 mm ở dạng không gấp: 4802 62 10 00 .Giấy làm nền sản xuất giấy carbon 4802 69 00 20 .... dập nổi. nhuộm màu bề mặt. loại làm giả vân đá.Loại khác: 4802 69 00 10 .Cáctông kraft lớp mặt: 268 Vụ Chính sách thuế ..Mã hàng Mô tả hàng hoá 4802 61 10 00 ....Loại khác Giấy vệ sinh hoặc giấy dùng làm giấy lụa lau mặt.. đục lỗ răng cưa.. ở dạng cuộn hoặc tờ. loại có các sợi. trang trí hoặc in bề mặt... ở dạng cuộn hoặc tờ.Loại khác 4802 62 . 4803 00 30 00 ...Giấy làm nền sản xuất giấy nhôm 4802 62 90 90 .03 48..

.Loại dùng để sản xuất bảng thạch cao .... để làm băng dính gỗ dán .Mã hàng 4804 4804 4804 4804 4804 4804 11 11 11 19 19 19 10 00 90 00 10 00 90 00 4804 21 4804 21 10 00 4804 4804 4804 4804 4804 21 21 29 29 29 91 00 99 00 10 00 90 00 4804 31 4804 31 10 00 4804 31 30 00 4804 4804 4804 4804 4804 4804 31 31 31 31 39 39 90 90 10 90 20 90 90 10 00 4804 39 90 00 4804 4804 4804 4804 4804 4804 4804 4804 Mô tả hàng hoá ..Loại dùng làm bao xi măng .Loại khác ...Loại khác: .Loại chưa tẩy trắng: 41 10 00 ...Loại đã tẩy trắng có hàm lượng bột giấy hoá học từ gỗ trên 95% so với tổng lượng bột giấy 49 00 00 .......Loại dùng để sản xuất bảng thạch cao ...Giấy và cáctông kraft khác có định lượng từ 225 g/m2 trở lên: 51 .....Loại chưa tẩy trắng: .Loại khác ...Loại chưa tẩy trắng: 51 10 00 ...Giấy kraft cách điện 41 90 00 ..Loại khác ..Có độ bền ướt từ 40 g đến 60 g.... để làm băng dính gỗ dán ....Loại khác: .Loại chưa tẩy trắng: .Loại khác: ..Loại chưa tẩy trắng: ..Loại khác ....Loại khác ..Loại dùng để sản xuất bảng thạch cao .Loại khác ..Loại dùng sản xuất bảng thạch cao ..Loại khác: .Giấy và cáctông kraft khác có định lượng từ 150 g/m2 trở xuống: ..BỘ TÀI CHÍNH .Loại khác ..Giấy kraft cách điện 51 90 .Giấy làm nền sản xuất giấy ráp ..Loại dùng làm bao xi măng .Loại khác 42 00 00 ......Có độ bền ướt từ 40 g đến 60 g...Loại khác: 269 Thuế suất (%) 17 17 19 19 3 28 28 20 20 5 10 5 5 20 10 19 5 25 25 25 5 Vụ Chính sách thuế .Loại khác: ...Giấy kraft cách điện .....Giấy kraft làm bao: .Giấy và cáctông kraft khác có định lượng trên 150 g/m2 đến dưới 225 g/m2: 41 ...

..Cáctông ép có định lượng từ 600 g/m2 trở lên 4804 51 90 20 .Loại khác 48.Loại đã tẩy trắng có hàm lượng bột giấy hoá học từ gỗ trên 95% so với tổng lượng bột giấy: 4804 52 10 00 .....Có định lượng từ 150 g/m2 trở xuống: .Loại khác: ...Mã hàng Mô tả hàng hoá 4804 51 90 10 .... để làm băng dính gỗ dán 4804 51 90 90 .. đã in màu ....Có định lượng nhỏ hơn 225 g/m2 . ..Loại khác 4804 59 00 00 ..Loại khác: ..Giấy dùng để chèn vào giữa các sản phẩm thuỷ tinh phẳng khi đóng gói...Cáctông lớp mặt (được làm từ bột giấy tái chế): .. có hàm lượng nhựa không quá 0....Có độ bền ướt từ 40g đến 60 g....Loại khác .Có định lượng từ 150 g/m2 trở xuống ..Giấy gói diêm.BỘ TÀI CHÍNH ...Giấy làm lớp sóng: .....05 4805 11 00 00 4805 12 4805 12 10 00 4805 12 90 00 4805 19 4805 19 10 00 4805 19 90 00 4805 4805 4805 4805 4805 4805 4805 4805 4805 24 25 25 25 30 30 30 40 50 00 00 10 00 90 00 10 90 00 00 00 00 00 00 4805 91 4805 91 10 00 4805 4805 4805 4805 91 91 91 91 90 90 10 90 20 90 90 Giấy và cáctông không tráng khác.Giấy lọc và cáctông lọc .Loại khác 4804 52 ...Loại khác .Có định lượng trên 150 g/m2 nhưng dưới 225 g/m2 ..Sản xuất từ bột giấy bán hóa học .Loại dùng để sản xuất bảng thạch cao 4804 52 90 00 .Loại khác: . ở dạng cuộn hoặc tờ.Sản xuất từ bột giấy rơm rạ: .Giấy nỉ và cáctông nỉ .Có định lượng trên 150 g/m2 đến dưới 225 g/m2 .Giấy thấm .. chưa được gia công hơn mức đã chi tiết trong Chú giải 3 của Chương này...Loại khác 270 Thuế suất (%) 5 10 25 25 25 25 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 5 20 25 5 Vụ Chính sách thuế .Giấy vàng mã ..Loại khác ....Có định lượng trên 150 g/m2: ....Loại khác .Giấy bao gói làm từ bột giấy sunfit: .6% ..

Giấy tự nhân bản 10 4808 10 00 00 4808 20 00 00 4808 30 00 00 4808 90 4808 90 10 00 4808 90 90 00 10 10 10 10 48. chưa tráng hoặc thấm tẩm bề mặt. làm nhăn. dạng cuộn hoặc tờ. giấy can. đã hoặc chưa được gia cố với nhau.. dạng cuộn hoặc tờ. giấy bóng mờ và giấy bóng trong hoặc các loại giấy trong khác...08 Thuế suất (%) 10 10 10 10 3 10 3 5 20 Giấy và cáctông làn sóng (có hoặc không dán các tờ phẳng trên mặt). giấy tự coppy (giấy tự nhân bản) và các loại giấy dùng để sao chụp khác (kể cả giấy đã tráng hoặc thấm tẩm dùng cho nhân bản giấy nến hoặc các tấm in offset) đã hoặc chưa in.03. 4809 20 00 00 .Giấy bóng mờ và giấy bóng trong hoặc các loại giấy trong khác 4807 00 00 00 Giấy và cáctông bồi (được làm bằng cách dán các lớp giấy phẳng hoặc cáctông phẳng với nhau bằng một lớp keo dính).Có định lượng trên 150 g/m2 đến dưới 225 g/m2: .BỘ TÀI CHÍNH ..Giấy và cáctông sóng.06 4806 4806 4806 4806 10 20 30 40 00 00 00 00 00 00 00 00 .. đã làm chun. . giấy chống thấm dầu.Mã hàng 4805 4805 4805 4805 4805 4805 92 92 92 93 93 93 Mô tả hàng hoá 10 00 90 00 10 00 90 00 48.. có hoặc không dập nổi hoặc đục lỗ răng cưa ..Loại khác 10 Giấy than.Có định lượng từ 225 g/m2 trở lên: .Giấy kraft khác. dập nổi hoặc đục lỗ răng cưa..09 271 Vụ Chính sách thuế .Giấy kraft làm bao bì.Giấy giả da gốc thực vật .Loại khác: . có hoặc không dập nổi hoặc đục lỗ răng cưa .... đã hoặc chưa đục lỗ răng cưa . giấy lót hoặc giấy bọc ngoài .Giấy và các tông nhiều lớp . trừ các loại thuộc nhóm 48. ở dạng cuộn hoặc tờ.Loại khác Giấy giả da gốc thực vật.Loại khác .Giấy chống thấm dầu .Giấy dập nổi kể cả giấy trang trí dùng để sản xuất giấy viết. . ở dạng cuộn hoặc tờ.Giấy can . giấy in. 48.. đã làm chun hoặc làm nhăn.Giấy và các tông nhiều lớp . đã làm chun hoặc làm nhăn.

.Giấy làm nền sản xuất giấy nhôm .Dùng cho máy điện tim...10 4810 13 4810 13 40 00 4810 13 50 4810 13 50 10 4810 4810 4810 4810 13 13 13 13 50 90 90 90 10 90 20 4810 13 90 90 4810 14 4810 14 50 00 4810 14 60 4810 14 60 10 4810 14 60 20 4810 14 60 90 4810 14 90 4810 14 90 10 4810 14 90 90 4810 19 00 Giấy và cáctông.. phế dung kế.Giấy làm nền sản xuất giấy nhôm ..... đã tráng một hoặc cả hai mặt bằng một lớp cao lanh (China clay) hoặc bằng các chất vô cơ khác. có hoặc không nhuộm màu bề mặt. nhạy nhiệt hoặc nhạy điện . với bất kỳ kích cỡ nào....Loại khác .. não điện kế và máy đánh giá sức khoẻ thai nhi.... không chứa bột giấy cơ học hoặc hoá cơ hoặc loại có hàm lượng các bột giấy này không quá 10% so với tổng lượng bột giấy: .Loại khác.Loại khác: ...Giấy và cáctông loại dùng để viết.Giấy và cáctông dùng làm nền cho giấy hoặc cáctông nhạy sáng.... có hoặc không có chất kết dính và không có lớp phủ tráng nào khác.Loại khác. nhạy nhiệt hoặc nhạy điện .....Loại khác .. nhạy nhiệt hoặc nhạy điện . .Loại khác: 272 Thuế suất (%) 20 5 5 10 5 5 10 5 5 5 10 5 10 Vụ Chính sách thuế . phế dung kế. chiều rộng từ 15 cm trở xuống .Loại khác .Loại khác: ..Giấy và cáctông dùng làm nền cho giấy hoặc cáctông nhạy sáng.Giấy và cáctông dùng làm nền cho giấy hoặc cáctông nhạy sáng..Loại khác 48.... có hoặc không trang trí hoặc in bề mặt..Dùng cho máy điện tim..Loại khác ..BỘ TÀI CHÍNH ... một chiều từ 36 cm trở xuống và chiều còn lại từ 15 cm trở xuống ở dạng không gấp: .. máy siêu âm. máy siêu âm.Giấy và cáctông dùng làm nền cho giấy hoặc cáctông nhạy sáng. ở dạng cuộn hoặc tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông).Dạng tờ có một cạnh không quá 435 mm và cạnh kia không quá 297 mm ở dạng không gấp: . nhạy nhiệt hoặc nhạy điện ........ có chiều rộng từ 15 cm trở xuống: .Dạng cuộn: .Mã hàng Mô tả hàng hoá 4809 90 00 00 . in hoặc các mục đích đồ bản khác. một chiều từ 36 cm trở xuống và một chiều từ 15 cm trở xuống ở dạng không gấp . não điện kế và máy đánh giá sức khoẻ thai nhi...

.... nhạy nhiệt hoặc nhạy điện 4810 22 40 90 . in hoặc các mục đích đồ bản khác.Loại khác 4810 22 90 .. phế dung kế..Dùng cho máy điện tim...Loại khác .Giấy tráng nhẹ: 4810 22 30 00 .Giấy và cáctông dùng làm nền cho giấy hoặc cáctông nhạy sáng...Giấy làm nền sản xuất giấy nhôm 4810 22 90 20 . dạng cuộn có chiều rộng từ 15cm trở xuống hoặc dạng tờ hình chữ nhật (bao gồm cả hình vuông) có một chiều từ 36 cm trở xuống và một chiều từ 15 cm trở xuống ở dạng không gấp 4810 29 50 .Loại khác. ở dạng cuộn có chiều rộng từ 15 cm trở xuống hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (bao gồm cả hình vuông) có một chiều từ 36 cm trở xuống và một chiều từ 15 cm trở xuống ở dạng không gấp: 4810 22 40 10 ..Loại khác: 4810 29 40 00 ..Giấy làm nền sản xuất giấy nhôm 273 Thuế suất (%) 5 5 10 5 5 5 10 5 5 10 5 5 10 5 Vụ Chính sách thuế .....Mã hàng Mô tả hàng hoá 4810 19 00 10 .. não điện kế và máy đánh giá sức khoẻ thai nhi.....BỘ TÀI CHÍNH .. não điện kế và máy đánh giá sức khoẻ thai nhi..Giấy và cáctông loại dùng để viết. nhạy nhiệt hoặc nhạy điện 4810 29 50 90 ...Loại khác: 4810 22 90 10 ..Loại khác: 4810 29 90 10 . nhạy nhiệt hoặc nhạy điện 4810 22 90 90 ...Dùng cho máy điện tim.. có hàm lượng các bột giấy này vượt quá 10% so với tổng lượng bột giấy: 4810 22 .Giấy làm nền sản xuất giấy nhôm 4810 19 00 20 ..Giấy và cáctông dùng làm nền cho giấy và cáctông nhạy sáng.Loại khác 4810 29 90 .... máy siêu âm... nhạy nhiệt hoặc nhạy điện 4810 19 00 90 ...Loại khác 4810 29 ...Giấy làm nền sản xuất giấy nhôm 4810 22 40 20 . ở dạng cuộn có chiều rộng từ 15 cm trở xuống hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (bao gồm cả hình vuông) có một chiều từ 36 cm trở xuống và một chiều từ 15 cm trở xuống ở dạng không gấp: 4810 29 50 10 ..... dạng cuộn có chiều rộng từ 15cm trở xuống hoặc dạng tờ hình chữ nhật (bao gồm cả hình vuông) có một chiều từ 36 cm trở xuống và một chiều từ 15 cm trở xuống ở dạng không gấp 4810 22 40 ..Giấy và cáctông dùng làm nền cho giấy hoặc cáctông nhạy sáng.. máy siêu âm.Loại khác. phế dung kế..Giấy và cáctông dùng làm nền cho giấy hoặc cáctông nhạy sáng..

ở dạng cuộn có chiều rộng từ 15 cm trở xuống hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (bao gồm cả hình vuông) có một chiều từ 36 cm trở xuống và một chiều từ 15 cm trở xuống ở dạng không gấp 4810 31 90 00 .BỘ TÀI CHÍNH ...Loại đã tẩy trắng... dạng cuộn có chiều rộng từ 15 cm trở xuống hoặc dạng tờ hình chữ nhật (bao gồm cả hình vuông) có một chiều từ 36 cm trở xuống và một chiều từ 15 cm trở xuống ở dạng không gấp 4810 31 30 00 . ắc qui..Loại khác.Loại khác: 274 Thuế suất (%) 5 10 10 10 10 8 8 10 10 10 10 10 10 Vụ Chính sách thuế ..... ở dạng cuộn có chiều rộng từ 15 cm trở xuống hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (bao gồm cả hình vuông) có một chiều từ 36 cm trở xuống và một chiều từ 15 cm trở xuống ở dạng không gấp 4810 92 90 00 ..Giấy được sử dụng như vật liệu chèn giữa các bản cực pin. nhạy nhiệt hoặc nhạy điện 4810 29 90 90 ...Loại khác 4810 99 ...Mã hàng Mô tả hàng hoá 4810 29 90 20 ..Loại khác 4810 32 ..Cáctông có mặt dưới màu xám 4810 92 30 00 ..Giấy và cáctông dùng làm nền cho giấy và cáctông nhạy sáng..Dạng cuộn có chiều rộng từ 15 cm trở xuống hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) có một chiều từ 36 cm trở xuống và một chiều từ 15 cm trở xuống ở dạng không gấp 4810 32 90 00 . ở dạng cuộn có chiều rộng từ 15 cm trở xuống hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (bao gồm cả hình vuông) có một chiều từ 36 cm trở xuống và một chiều từ 15 cm trở xuống ở dạng không gấp 4810 39 90 00 ..Giấy được sử dụng như vách ngăn giữa các bản cực pin.Giấy và cáctông khác: 4810 92 .Loại khác 4810 31 . có hàm lượng bột giấy hoá học từ gỗ lớn hơn 95% so với tổng lượng bột giấy và có định lượng trên 150 g/m2: 4810 32 20 00 . ắc qui..Loại khác. có hàm lượng bột giấy hoá học từ gỗ lớn hơn 95% so với tổng lượng bột giấy và có định lượng từ 150g/m2 trở xuống: 4810 31 20 00 ... dạng cuộn có chiều rộng từ 15 cm trở xuống hoặc dạng tờ hình chữ nhật (bao gồm cả hình vuông) có một chiều từ 36 cm trở xuống và một chiều từ 15 cm trở xuống ở dạng không gấp 4810 39 30 00 .Loại khác: 4810 39 20 00 ....Loại khác 4810 39 .......Loại đã tẩy trắng..Loại khác .Loại khác.Giấy nhiều lớp: 4810 92 10 00 ..

03.. trang trí hoặc in bề mặt... tấm lót xenlulo và súc xơ sợi xenlulo. 48..Loại tự dính: . cáctông.Dạng cuộn có chiều rộng từ 15 cm trở xuống hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (bao gồm cả hình vuông) có một chiều từ 36 cm trở xuống và một chiều từ 15 cm trở xuống ở dạng không gấp ....11 4811 10 4811 10 10 4811 10 10 10 4811 10 10 90 4811 10 90 4811 10 90 10 4811 10 90 90 4811 41 4811 41 10 00 4811 41 90 00 4811 49 4811 49 10 00 4811 49 90 00 Giấy.Loại khác: . ở dạng cuộn có chiều rộng từ 15 cm trở xuống hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (bao gồm cả hình vuông) có một chiều từ 36 cm trở xuống và một chiều từ 15 cm trở xuống ở dạng không gấp 4810 99 90 00 .Loại khác ... ắc qui..Loại khác 48..Loại khác ... đã hoặc chưa cắt theo kích cỡ ... thấm tẩm hoặc phủ bằng plastic (trừ chất dính): 275 Thuế suất (%) 10 10 10 31 5 31 5 15 15 15 15 Vụ Chính sách thuế .09 hoặc 48. với kích thước bất kỳ.BỘ TÀI CHÍNH .Loại khác ..Dạng cuộn có chiều rộng từ 15 cm trở xuống hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (bao gồm cả hình vuông) có một chiều từ 36 cm trở xuống và một chiều từ 15 cm trở xuống ở dạng không gấp: .Giấy và cáctông dính hoặc đã quét lớp keo dính: . phủ.Loại khác: .Giấy và cáctông đã quét hắc ín.. trừ các loại thuộc các nhóm 48... .Tấm phủ sàn có thành phần cơ bản là giấy hoặc cáctông.Mã hàng Mô tả hàng hoá 4810 99 20 00 . đã tráng.Tấm phủ sàn có thành phần cơ bản là giấy hoặc cáctông.Dạng cuộn có chiều rộng từ 15 cm trở xuống hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (bao gồm cả hình vuông) có một chiều từ 36 cm trở xuống và một chiều từ 15 cm trở xuống ở dạng không gấp . thấm tẩm.. chất bi-tum hoặc nhựa đường: . dạng cuộn có chiều rộng từ 15cm trở xuống hoặc dạng tờ hình chữ nhật (bao gồm cả hình vuông) có một chiều từ 36 cm trở xuống và một chiều từ 15 cm trở xuống ở dạng không gấp 4810 99 30 00 . ở dạng cuộn hoặc tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông).Giấy và cáctông đã tráng... nhuộm màu bề mặt.Loại khác....Giấy được dùng như vách ngăn giữa các bản cực pin.Loại khác .. đã hoặc chưa cắt theo kích cỡ .10.

dạng cuộn với chiều rộng không quá 10 cm 4811 59 20 00 ..Tấm phủ sàn có thành phần cơ bản là giấy hoặc cáctông.Tấm phủ sàn có thành phần cơ bản là giấy hoặc cáctông.Giấy và cáctông đã phủ cả mặt ngoài và mặt trong bằng tấm nhựa trong suốt và phủ lớp nhôm ở mặt trong... ở dạng cuộn có chiều rộng từ 15 cm trở xuống hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (bao gồm cả hình vuông) có một chiều từ 36 cm trở xuống và một chiều từ 15 cm trở xuống ở dạng không gấp: 4811 59 30 10 . sáp parafin.... đã hoặc chưa cắt theo kích cỡ 4811 60 10 90 . stearin..... dạng cuộn với chiều rộng không quá 10 cm 4811 51 20 ....Loại khác 4811 59 90 .. đã hoặc chưa cắt theo kích cỡ 4811 51 90 90 ... đã hoặc chưa cắt theo kích cỡ 4811 51 20 90 .Loại khác: 276 Thuế suất (%) 28 31 15 31 15 28 3 31 15 31 15 31 15 Vụ Chính sách thuế ..... định lượng trên 150 g/m2: 4811 51 10 00 .Tấm phủ sàn có thành phần cơ bản là giấy hoặc cáctông.Loại khác 4811 60 ..Mã hàng Mô tả hàng hoá 4811 51 .....Loại khác... tẩm hoặc phủ bằng sáp... dầu hoặc glycerol: 4811 60 10 .Giấy cáctông đã phủ polyetylen sử dụng để sản xuất lót cốc bằng giấy..Dạng cuộn có chiều rộng từ 15 cm trở xuống hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (bao gồm cả hình vuông) có một chiều từ 36 cm trở xuống và một chiều từ 15 cm trở xuống ở dạng không gấp: 4811 60 10 10 ....Loại khác: 4811 51 90 10 ...Tấm phủ sàn có thành phần cơ bản là giấy hoặc cáctông.Loại khác 4811 59 .Loại khác.....Giấy các tông đã phủ polyetylen sử dụng để sản xuất lót cốc bằng giấy.BỘ TÀI CHÍNH . ở dạng cuộn có chiều rộng từ 15 cm trở xuống hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (bao gồm cả hình vuông) có một chiều từ 36 cm trở xuống và một chiều từ 15 cm trở xuống ở dạng không gấp: 4811 51 20 10 .. đã hoặc chưa cắt theo kích cỡ 4811 59 30 90 .Giấy và cáctông đã tráng...Loại khác: 4811 59 10 00 ...Loại khác 4811 51 90 . đã hoặc chưa cắt theo kích cỡ 4811 59 90 90 . thấm.Loại khác 4811 60 90 .Tấm phủ sàn có thành phần cơ bản là giấy hoặc cáctông.Loại đã tẩy trắng.Loại khác: 4811 59 90 10 . sử dụng để đóng gói thực phẩm dạng lỏng 4811 59 30 ...

đã hoặc chưa cắt theo cỡ hoặc ở dạng tập nhỏ hoặc cuốn sẵn thành ống. cáctông.. nhuộm mầu.Giấy.. đã hoặc chưa cắt theo kích cỡ 4811 60 90 90 . dập nổi..BỘ TÀI CHÍNH .Loại khác 4811 90 .Giấy dán tường và các tấm phủ tường tương tự.Loại khác 4812 00 00 00 Khuôn.. đã hoặc chưa cắt theo kích cỡ 4811 90 90 90 ... . đã hoặc chưa cắt theo kích cỡ 4811 90 30 90 .13 Giấy cuốn thuốc lá.Tấm phủ sàn có thành phần cơ bản là giấy hoặc cáctông. tấm che cửa sổ trong suốt bằng giấy.Loại khác 4811 90 90 . bằng giấy đã được tráng hoặc phủ. 4813 10 00 00 . bằng giấy trên bề mặt có phủ lớp vật liệu tết bện.Loại khác: ..Loại khác: 4811 90 90 10 ... đã được tráng hoặc phủ bằng một lớp plastic trong để bảo vệ 277 28 28 28 31 31 31 31 Vụ Chính sách thuế .Mã hàng Mô tả hàng hoá 4811 60 90 10 . có hạt nổi.Giấy dán tường và các loại tấm phủ tường tương tự. Thuế suất (%) 31 15 5 31 8 5 5 31 8 0 48.Dạng cuộn với chiều rộng không quá 5 cm 4813 90 00 00 .. nhuộm màu bề mặt.Giấy tạo vân 4811 90 90 30 ..Dạng tập hoặc cuốn sẵn thành ống 4813 20 00 00 ...Giấy dán tường và các tấm phủ tường tương tự.. đã hoặc chưa kết lại với nhau kiểu các tao song song hoặc dệt thoi . tấm lót xenlulo và súc xơ sợi xenlulo khác: 4811 90 30 .. tấm lọc bằng bột giấy.Giấy làm nền sản xuất giấy nhôm 4811 90 90 20 . in hình hoặc trang trí bề mặt bằng cách khác. dập nổi..Tấm phủ sàn có thành phần cơ bản là giấy hoặc cáctông.Giấy "giả vân gỗ" .. trên bề mặt có một lớp plastic có hạt nổi.Giấy tạo vân 4811 90 30 20 .Tấm phủ sàn có thành phần cơ bản là giấy hoặc cáctông.Dạng cuộn có chiều rộng từ 15 cm trở xuống hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (bao gồm cả hình vuông) có một chiều từ 36 cm trở xuống và một chiều từ 15 cm trở xuống ở dạng không gấp: 4811 90 30 10 ..14 4814 10 00 00 4814 20 00 00 4814 90 00 4814 90 00 10 4814 90 00 20 Giấy dán tường và các loại tấm phủ tường tương tự..Loại khác 48... in hình hoặc trang trí cách khác ..

đồ phụ kiện may mặc bằng bột giấy.Loại khác Phong bì. các vật phẩm trang trí..Mã hàng Mô tả hàng hoá 4814 90 00 90 . túi ví. các đồ dùng nội trợ. cặp tài liệu và cặp hồ sơ in sẵn. tấm lót xenlulô hoặc súc xơ sợi xenlulo dùng cho các mục đích nội trợ hoặc vệ sinh..Bưu thiếp. bưu thiếp trơn và danh thiếp 4817 30 00 00 .Tấm in offset bằng giấy .. bưu thiếp.09).Khăn vệ sinh và băng vệ sinh.17 48. khăn và tã lót cho trẻ sơ sinh và các vật phẩm vệ sinh tương tự: . đã hoặc chưa đóng hộp.. bằng giấy hoặc cáctông. các loại giấy stencil nhân bản (giấy nến) và các tấm in offset. giấy. khăn trải bàn. đựng các văn phòng phẩm bằng giấy Thuế suất (%) 28 10 10 15 20 48. đựng các loại văn phòng phẩm. 4817 10 00 00 .BỘ TÀI CHÍNH . tã lót cho trẻ sơ sinh.Giấy vệ sinh . bằng giấy.. băng vệ sinh.16 4816 4816 4816 4816 4816 20 90 90 90 90 00 00 00 00 00 00 10 20 90 Giấy than..Loại khác 48. tấm lót xenlulo hoặc súc xơ sợi xenlulo. các loại hộp.Tã lót . vệ sinh hoặc các vật phẩm dùng cho bệnh viện tương tự. và các vật phẩm 278 31 31 31 30 30 30 28 28 28 Vụ Chính sách thuế .. cặp tài liệu và cặp hồ sơ in sẵn. băng vệ sinh.Loại khác . khăn mặt.Loại khác: . giấy lụa lau tay. khăn trải giường.Khăn tay. khăn lau tay.Khăn vệ sinh.Giấy tự copy (giấy tự nhân bản) . .Khăn. giấy tự coppy (giấy tự nhân bản) và các loại giấy dùng để sao chụp khác (trừ các loại thuộc nhóm 48.Phong bì 4817 20 00 00 .. tã lót cho trẻ sơ sinh và các vật phẩm vệ sinh tương tự: .Hộp. . dạng cuộn có chiều rộng không quá 16 cm hoặc cắt theo hình dạng. bưu thiếp trơn và các loại danh thiếp bằng giấy hoặc cáctông.. túi ví. kích thước. khăn ăn. lau mặt hoặc khăn mặt .Khăn trải bàn và khăn ăn . giấy lụa lau tay.Giấy truyền nhiệt (heat transfer paper) .18 4818 4818 4818 4818 10 00 00 20 00 00 30 00 00 40 4818 40 11 00 4818 40 19 00 4818 40 20 00 Giấy vệ sinh và giấy tương tự.. bằng giấy hoặc cáctông.

kể cả gói giấy hình tổ sâu (bồ đài) . sổ đặt hàng.21 Các loại nhãn bằng giấy hoặc cáctông. hộp lưu trữ và các vật phẩm tương tự. loại dùng trong văn phòng. tập viết thư. tập ghi nhớ.Vở bài tập . cửa hàng hoặc những nơi tương tự 4820 50 00 00 4820 90 00 00 Sổ đăng ký.19 4819 10 00 00 4819 20 00 00 4819 30 00 00 4819 40 00 00 4819 50 00 00 4819 60 00 00 48.BỘ TÀI CHÍNH . tập giấy ghi chép có chèn giấy than kê lót và các vật phẩm văn phòng khác. vỏ bìa kẹp hồ sơ. sổ nhật ký và các ấn phẩm tương tự . hộp đựng hồ sơ (files).Bìa đóng hồ sơ (trừ bìa đóng sách). bìa kẹp hồ sơ. khay thư và các vật phẩm tương tự bằng giấy hoặc cáctông dùng cho văn phòng. vở ghi chép. hộp và va li. . sổ nhật ký và các ấn phẩm tương tự. tấm lót xenlulo hoặc súc xơ sợi xenlulo. bằng giấy hoặc cáctông không sóng .Sổ đăng ký. hộp và va li gấp. . vở bài tập. bằng giấy hoặc cáctông. quyển giấy thấm. quyển biên lai. quyển biên lai. sổ sách kế toán.Thùng.Loại khác 48. bìa kẹp hồ sơ và vỏ bìa kẹp hồ sơ . hộp.Album để mẫu hay để các bộ sưu tập khác . đã hoặc 4820 10 00 00 4820 20 00 00 4820 30 00 00 4820 40 00 00 279 Thuế suất (%) 30 30 18 18 28 28 28 28 31 31 31 31 31 31 Vụ Chính sách thuế . kể cả túi đựng các bản ghi chép . bằng giấy hoặc cáctông. tập ghi nhớ. bằng giấy hoặc cáctông sóng .Thùng. biểu mẫu thương mại các loại.Các vật phẩm dùng cho trang trí và đồ phụ kiện may mặc 4818 90 00 00 .Loại khác 48. khay thư.20 Thùng. sổ đặt hàng. va li.Biểu mẫu thương mại và tập giấy ghi chép có chèn giấy than kê lót . album dùng để đựng mẫu hoặc để các bộ sưu tập và các loại bìa sách.Hộp đựng hồ sơ (box files). vở ghi chép.Bao và túi xách loại khác.Bao bì đựng khác. cửa hàng hoặc những nơi tương tự. cáctông. quyển bìa đóng hồ sơ (loại tờ rời hoặc loại khác).Mã hàng Mô tả hàng hoá tượng tự 4818 50 00 00 . túi xách và các loại bao bì khác.Bao và túi xách có đáy rộng từ 40 cm trở lên . tập viết thư. bằng giấy. sổ kế toán.

Giấy ghi điện tâm đồ .. túi hoặc mang trên người . tấm lót xenlulo và súc xơ sợi xenlulo khác.. vòng đệm bằng giấy . túi hoặc mang theo người . cốc.Mã hàng Mô tả hàng hoá 4821 10 4821 10 10 00 4821 10 90 00 4821 90 4821 90 10 00 4821 90 90 00 chưa in.Giấy cuốn sẵn thành ống để sản xuất pháo hoa 280 5 5 5 0 0 32 32 5 10 20 28 28 28 Vụ Chính sách thuế . chén và các vật phẩm tương tự.. 4822 10 00 00 . tờ và đĩa số. kể cả nhãn cho đồ trang sức cá nhân hoặc tư trang cá nhân loại thường được để trong ví.22 48.Cáctông đã tráng polyetylen cất khuôn để làm cốc giấy .. giấy hoặc cáctông.Khay... đã cắt theo kích cỡ hoặc hình dạng. đã in dùng cho máy tự ghi: . hoặc cáctông (đã hoặc chưa đục lỗ răng cưa hoặc làm cứng).23 4823 20 00 00 4823 40 4823 40 10 00 4823 40 90 00 4823 4823 4823 4823 4823 4823 4823 4823 61 69 70 70 70 90 90 90 00 00 00 00 00 00 00 10 90 10 00 20 00 4823 90 30 00 4823 90 40 00 Giấy. giấy.Loại khác Thuế suất (%) 28 28 28 28 48.Thẻ trình bày cho đồ trang sức. đĩa. bằng giấy hoặc các tông . bát.Loại đã in: .Loại khác Ống lõi. túi hoặc mang trên người ..Loại khác . kể cả đồ trang điểm cho người hoặc tư trang cá nhân loại thường được để trong ví..Loại khác .Loại khác . .Khung kén tằm ..Loại khác: ...Loại khác .Giấy lọc và cáctông lọc . các vật phẩm khác bằng bột giấy. tấm lót xenlulo hoặc súc xơ sợi xenlulo.Từ tre . suốt.Nhãn loại dùng cho đồ trang sức.Miếng đệm..Loại khác: . ..Loại dùng để cuốn sợi dệt 4822 90 00 00 . cúi và các loại lõi tương tự bằng bột giấy.BỘ TÀI CHÍNH .Các sản phẩm bằng bột giấy đúc khuôn hoặc nén: . kể cả nhãn cho đồ trang sức cá nhân hoặc tư trang cá nhân loại thường được để trong ví. cáctông..Nhãn loại dùng cho đồ trang sức.Loại cuộn.

Giấy làm nền sản xuất giấy ghép đầu lọc thuốc lá .Giấy dùng làm vật liệu phân cách các bản của pin.Mã hàng Mô tả hàng hoá 4823 90 50 4823 4823 4823 4823 4823 4823 90 90 90 90 90 90 50 50 60 70 90 90 10 90 00 00 4823 4823 4823 4823 90 90 90 90 90 90 90 90 20 30 40 50 10 4823 90 90 90 .Loại khác 281 Thuế suất (%) 10 25 28 28 20 28 28 28 10 20 Vụ Chính sách thuế .Giấy kraft ở dạng cuộn có chiều rộng 209 mm loại sử dụng như là bao gói cho que diêm: ..BỘ TÀI CHÍNH ....Giấy vàng mã .Loại có định lượng từ 150 g/m2 trở xuống ......Loại khác: .Thẻ dùng cho thiết bị văn phòng ..Giấy silicôn .......Thẻ Jacquard đã đục lỗ . ắc qui .....Loại khác .Quạt tay và màn che kéo tay .

11. niên giám do các tổ chức thương mại. tờ rời. dấu in cước. xuất bản phẩm định kỳ thông thường. (b) Bản đồ. chủ đề. tranh ảnh và các sản phẩm khác của công nghiệp in. được copy nhiệt hoặc được đánh máy. được rập nổi. nhóm 49. bản in hoặc bản in đá gốc (nhóm 97. khái niệm "sách tranh ảnh cho trẻ em" có nghĩa là loại sách dành cho trẻ em trong đó chủ yếu là tranh ảnh và lời chỉ là phụ. Chương này không bao gồm: (a) Phim ảnh âm bản hoặc dương bản (Chương 37). đồ cổ có tuổi trên 100 năm hoặc các loại hàng hoá khác thuộc Chương 97. Theo mục đích của nhóm 49. (b) Tập tranh ảnh minh họa. được photocopy. tem bưu chính hoặc tem thuế. 5. catalogue quảng cáo thương mại.01 cũng bao gồm: (a) Bộ sưu tập các tái bản. hoặc ở dạng tập có số trang hoặc ở dạng tờ rời. 2.01 không bao gồm các xuất bản phẩm chỉ dành riêng cho việc quảng cáo (ví dụ. tạp chí chuyên ngành và các xuất bản phẩm định kỳ được đóng thành tập có từ 2 số trở lên trong một bìa. Theo mục đích của Chương 49. dạng nổi. và phụ lục cho một cuốn sách. được tạo ra nhờ một máy xử lý dữ liệu tự động.03. thì phải được xếp vào nhóm 49. có kèm theo phần lời đề mục. (c) Bộ bài để chơi hoặc hàng hoá khác thuộc Chương 95. và (c) Các phần đã in của sách hoặc sách nhỏ. được chụp lại. tạp chí chuyên ngành.01. hoặc (d) Bản khắc. báo. khái niệm "đã in" cũng có nghĩa là đã được tái bản bằng máy nhân bản. phong bì ngày phát hành đầu tiên. 3. sách chuyên đề (pamphlet). các loại sách gấp. ví dụ như của các tác phẩm nghệ thuật hoặc tranh vẽ.04. đã hoặc chưa in (nhóm 90. Các loại báo. đánh máy và sơ đồ Chú giải. các loại tranh ảnh minh họa không kèm theo lời đề mục. khác với các loại báo.Chương 49 Sách.11. 6. cơ quan tuyên truyền du lịch xuất bản). sơ đồ hoặc quả địa cầu. 1. Theo Chú giải 3 của Chương này.Nhóm 49. Các ấn phẩm này được xếp trong nhóm 49. Tuy nhiên. với cách đánh số trang phù hợp để đóng gói thành một hoặc nhiều tập. ấn phẩm bưu chính hoặc những loại hàng hoá tương tự thuộc nhóm 97. sách mỏng.02).23). ở dạng đã xếp thành tập hoặc tờ rời hoặc đã có ký hiệu trang để đóng gói thành bộ hoàn chỉnh hoặc từng phần của tác phẩm hoàn chỉnh và dự định sắp xếp để đóng . các loại bản thảo viết bằng tay. 4. thì được xếp vào nhóm 49. 282 Vụ Chính sách thuế .BỘ TÀI CHÍNH . có hoặc không chứa tư liệu quảng cáo.

các bản sao chụp lại bằng giấy có phủ lớp chất nhạy và bằng giấy than của các loại kể trên. bản đồ treo tường. 4906 00 10 00 . 4905 10 00 00 . công nghiệp. kể cả các bản sao chụp lại trên giấy bắt nhạy 4906 00 90 00 . in hoặc viết tay.06 283 0 0 Vụ Chính sách thuế . đã in. kỹ thuật. khoa học. dạng tờ đơn hoặc không phải dạng tờ đơn.Mã hàng 49.Loại khác: 4905 91 00 00 . . Bản đồ. địa hình hoặc các mục đích tương tự.Loại khác 0 0 0 49. thương mại.Dùng cho giáo dục . có hoặc không có minh họa tranh ảnh hoặc chứa nội dung quảng cáo.Sách giáo dục.Loại khác: .01 4901 10 00 4901 10 00 10 4901 10 00 90 4901 91 00 00 4901 99 4901 99 10 00 4901 99 90 00 Mô tả hàng hoá Các loại sách in..Loại khác Báo. biểu đồ thủy văn hoặc các loại biểu đồ tương tự kể cả tập bản đồ.Loại khác 4903 00 00 00 Sách tranh ảnh.05 Các loại sơ đồ và bản vẽ cho kiến trúc. đã hoặc chưa đóng thành quyển hoặc minh họa tranh ảnh.Các loại sơ đồ và bản vẽ. tạp chí chuyên ngành và các xuất bản phẩm định kỳ. lịch sử hoặc văn hoá xã hội . văn bản viết tay.BỘ TÀI CHÍNH .. Thuế suất (%) 0 5 0 0 5 49.Dạng quyển 4905 99 00 00 .Loại khác ..Dạng tờ đơn.. bản đồ địa hình và quả địa cầu. 4902 10 00 00 . và các phụ chương của chúng .Loại khác: . là bản gốc vẽ tay..Từ điển và bộ bách khoa toàn thư...Phát hành ít nhất 4 lần trong một tuần 4902 90 00 00 ... sách vẽ hoặc sách tô màu cho trẻ em.. kỹ thuật. sách gấp.02 4904 00 00 00 Bản nhạc.Quả địa cầu . có hoặc không gấp: . sách mỏng và các ấn phẩm tương tự.Loại khác 0 0 0 5 49.

.Loại khác 4911 91 90 . các catalog thương mại và các ấn phẩm tương tự .Đề can các loại (decalcomainis). 4908 10 00 00 . thư tín hoặc thông báo..Loại khác 4911 91 30 .. cổ phiếu. bản thiết kế và ảnh các loại: 4911 91 20 .Tem thư. có hoặc không có minh hoạ. tài liệu tương tự.. kể cả tranh và ảnh in. các loại thiếp chúc mừng in sẵn..Tranh ảnh và sơ đồ treo tường dùng cho mục đích hướng dẫn: 4911 91 20 10 . tem thuế hoặc các loại tem tương tự chưa dùng: .Biểu đồ và sơ đồ hướng dẫn giải phẫu động vật hoặc thực vật và các ấn phẩm tương tự 4911 91 20 90 . tem thuế hoặc tem tương tự hiện hành hoặc mới phát hành. hoặc sẽ có giá trị bề mặt được công nhận. các loại giấy bạc (tiền giấy).11 Các ấn phẩm khác.Mã hàng 49..07 4907 00 10 00 4907 00 20 4907 00 20 10 4907 00 20 90 4907 00 40 00 4907 00 90 00 Mô tả hàng hoá Các loại tem thư.Tem thư loại chưa dùng . điện tín. giấy có dấu tem sẵn..Giấy bạc (tiền giấy).Biểu đồ và sơ đồ hướng dẫn giải phẫu động vật hoặc thực vật và các ấn phẩm tương tự 4911 91 30 90 ....Loại khác Thuế suất (%) 0 20 0 0 20 5 20 4909 00 00 00 Bưu thiếp in hoặc bưu ảnh. chưa sử dụng tại nước mà chúng có.Loại khác 49.Chứng khoán. mẫu séc. có hoặc không có phong bì kèm theo hoặc trang trí.... 32 4910 00 00 00 Các loại lịch in. 4911 10 00 00 . dùng cho các sản phẩm thủy tinh 4908 90 00 00 . cổ phiếu hoặc chứng chỉ trái phiếu và các loại chứng từ. kể cả bloc lịch 32 49.Loại khác: 284 20 10 28 10 28 Vụ Chính sách thuế ..Loại khác: 4911 91 .Tranh....BỘ TÀI CHÍNH . mẫu séc .. .Tranh in và ảnh khác: 4911 91 30 10 . chứng khoán.08 Đề can các loại (decalconamias)..Các ấn phẩm quảng cáo thương mại. chứng chỉ trái phiếu và các loại tương tự..Loại khác . được đấu thầu hợp pháp ..

....Mã hàng Mô tả hàng hoá 4911 91 90 10 .Loại khác 285 Thuế suất (%) 10 28 28 28 28 Vụ Chính sách thuế .BỘ TÀI CHÍNH ...Thẻ in sẵn cho đồ trang sức hoặc các đồ tư trang nhỏ trang điểm cá nhân hoặc đồ dùng cá nhân thường được mang theo trong ví.Loại khác 4911 99 .......Nhãn tự dính đã được in để báo nguy hiểm gây nổ 4911 99 90 00 .. túi sách tay hoặc mang theo người 4911 99 20 00 .Biểu đồ và sơ đồ hướng dẫn giải phẫu động vật hoặc thực vật và các ấn phẩm tương tự 4911 91 90 90 .Loại khác: 4911 99 10 00 .

01. (m) Các sản phẩm hoặc hàng hoá thuộc Chương 48 (ví dụ. mền xơ xenlulo). phớt hoặc sản phẩm không dệt. phủ hoặc ép với cao su.06. 286 Vụ Chính sách thuế .BỘ TÀI CHÍNH . trừ vải lọc dùng trong công nghệ ép dầu hoặc tương tự (nhóm 59. rơm nhân tạo) có chiều rộng trên 5mm. chỉ tơ nha khoa. thuộc nhóm 43. dệt kim hoặc móc. của nhóm 33.02).01 đến 37.04).03 hoặc 67. bằng plastic (Chương 39). da lông nhân tạo hoặc các sản phẩm làm bằng các vật liệu đó. (d) Amiăng (asbestos) thuộc nhóm 25. (ij) Các loại vải dệt thoi. (o) Lưới tóc hoặc các vật đội đầu khác hoặc các bộ phận của chúng thuộc Chương 65. thuộc Chương 39. (q) Vật liệu dệt đã phủ bột mài (nhóm 68. 67. (k) Da sống còn lông (Chương 41 hoặc 43) hoặc sản phẩm da lông.11). (f) Các loại vải dệt có phủ lớp chất nhạy của các nhóm từ 37. (g) Sợi monofilamen có kích thước mặt cắt ngang bất kỳ trên 1mm hoặc sợi dạng dải hoặc các dạng tương tự (ví dụ. (n) Giày dép hoặc các bộ phận của giày dép.04. thuộc Chương 40.12 hoặc 68. đóng gói riêng để bán lẻ. Phần này không bao gồm: (a) Lông cứng hoặc lông động vật dùng làm bàn chải (nhóm 05. lông đuôi hoặc bờm ngựa hoặc phế liệu lông đuôi hoặc bờm ngựa (nhóm 05. phớt hoặc sản phẩm không dệt. (e) Các sản phẩm của nhóm 30.05) và xơ carbon hoặc các sản phẩm bằng xơ carbon thuộc nhóm 68. hoặc các sản phẩm làm từ các vật liệu đó.13. (b) Tóc hoặc các sản phẩm bằng tóc (nhóm 05.06. (p) Hàng hoá thuộc Chương 67. phủ hoặc ép với plastic.03 hoặc 43. (c) Xơ nhung tách từ hạt bông hoặc các vật liệu thực vật khác thuộc Chương 14.15. 1. (h) Các loại vải dệt thoi. ghệt hoặc xà cạp hoặc các mặt hàng tương tự thuộc Chương 64.24 hoặc các sản phẩm từ amiăng hoặc các sản phẩm khác thuộc nhóm 68. hoặc các loại dây tết bện hoặc vải hoặc sản phẩm dạng song mây tre đan khác hoặc liễu gai bằng sợi monofilamen hoặc sợi dạng dải tương tự (Chương 46). đã ngâm tẩm. (l) Các loại hàng hoá làm bằng vật liệu dệt thuộc nhóm 42.02. đã ngâm tẩm.11).04.01 hoặc 42. hoặc các sản phẩm làm từ các vật liệu đó.05 hoặc 30. tráng.PHẦN XI NGUYÊN LIỆU DỆT VÀ SẢN PHẨM DỆT Chú giải. dệt kim hoặc móc. tráng.

000 decitex. (u) Hàng hoá thuộc Chương 96 (ví dụ. các vật liệu dệt này được xem như một loại vật liệu đồng nhất. trừ hàng thêu bằng chỉ thuỷ tinh trên vải lộ nền (Chương 70). (A) Hàng hoá thuộc các Chương từ 50 đến 55 hoặc các nhóm 58. độ mảnh trên 20. độ mảnh trên 10. (b) Để chọn nhóm thích hợp trước tiên phải lựa chọn Chương phù hợp và sau đó lựa chọn nhóm thích hợp trong Chương đó. (d) Từ xơ dừa. dụng cụ thể thao và lưới). (c) Từ gai dầu hoặc lanh: (i) Đã chuốt hoặc làm bóng. độ mảnh trên 20. (e) Từ xơ thực vật khác. đèn và bộ đèn). 2. bộ đồ khâu du lịch. 5 hoặc 6 dưới đây. đồ chơi. hoặc (v) Hàng hoá thuộc Chương 97.000 decitex.BỘ TÀI CHÍNH . chập 3 hoặc nhiều hơn. 4. hoặc (ii) Chưa chuốt hoặc chưa làm bóng. (s) Hàng hoá thuộc Chương 94 (ví dụ. (b) Từ các xơ nhân tạo (kể cả sợi từ 2 hoặc nhiều sợi monofilamen trở lên thuộc Chương 54).(r )Xơ thuỷ tinh hoặc các sản phẩm bằng xơ thuỷ tinh. thiết bị trò chơi. (t) Hàng hoá thuộc Chương 95 (ví dụ. khoá kéo và băng máy chữ). độ mảnh trên 20. sợi xoắn thừng và sợi cáp": (a) Từ tơ tằm hoặc phế liệu tơ tằm. đồ nội thất. các loại sợi (đơn.05) được phân loại như một loại vật liệu dệt có trọng lượng bằng tổng trọng lượng của các thành phần. (B) Qui tắc trên được hiểu là: Khi không có một vật liệu dệt nào chiếm tỷ trọng trội hơn.000 decitex. (C) Các nguyên tắc của phần (A) và (B) trên đây cũng áp dụng cho các loại sợi nêu trong Chú giải 3. độ mảnh 1. (d) Trường hợp một Chương hoặc một nhóm có các hàng hoá làm bằng vật liệu dệt khác nhau.09 hoặc 59. kể cả trong thành phần hàng hóa không có loại vật liệu không thuộc Chương này. bộ đồ giường. sợi coóc.000 decitex. 3. (c) Khi cả hai Chương 54 và 55 đều liên quan đến một Chương khác. hàng hoá sẽ được phân loại như nó được làm toàn bộ từ một vật liệu dệt của nhóm có thứ tự cuối cùng trong số các nhóm tương đương cùng đưa ra xem xét. thì Chương 54 và 55 được xem như một Chương. hoặc 287 Vụ Chính sách thuế .02 và được làm từ hỗn hợp của 2 hay nhiều loại vật liệu dệt được phân loại như nó được làm duy nhất bằng một loại vật liệu dệt chiếm tỷ trọng trội hơn bất kỳ loại vật liệu dệt đơn nào khác. (A) Theo mục đích của Phần này. và những nội dung loại trừ trong phần (B) tiếp theo. sợi kim loại được phân loại như nguyên liệu dệt. bàn chải. (a) Sợi quấn từ lông đuôi và bờm ngựa (nhóm 51.10) và sợi đã kim loại hóa (nhóm 56.429 decitex trở lên. xe hoặc cáp) mô tả dưới đây sẽ được xem như "sợi xe. vải dệt thoi.

(c) Dạng con sợi hoặc cuộn sợi gồm các con sợi hoặc cuộn sợi nhỏ hơn được phân cách nhau bởi các đường chỉ làm cho chúng độc lập với nhau. (b) Dạng hình cầu.BỘ TÀI CHÍNH . con sợi hoặc cuộn sợi với trọng lượng không quá: (i) 85 g đối với sợi filament nhân tạo độ mảnh dưới 3. (d) Sợi kim loại hóa thuộc nhóm 56. và (e) Sợi sơnin. ống tuýp hoặc cuộn có lõi tương tự. chưa tẩy trắng. (c) Đoạn tơ từ ruột con tằm thuộc nhóm 50. hoặc (iii) 500g đối với các loại sợi khác. khái niệm sợi "đóng gói để bán lẻ" có nghĩa là. tơ tằm hoặc phế liệu tơ tằm. 52. hoặc (ii) Bằng nguyên liệu dệt khác trừ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn. (c) Sợi xe hoặc sợi cáp bằng tơ tằm hoặc phế liệu tơ tằm.000 decitex. 4. sợi được tăng cường bằng chỉ kim loại đã nêu trong thuộc Phần (A) (f) trên. đã tẩy trắng. hoặc (ii) 125 g đối với các loại sợi khác. xe hoặc cáp) đóng gói ở các dạng: (a) Trên bìa. trừ sợi được tăng cường bằng chỉ kim loại.06. 54 và 55. và (ii) Sợi đơn bằng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn. với trọng lượng (kể cả lõi) không quá: (i) 85 g đối với tơ tằm. và các sợi monofilamen thuộc Chương 54. mỗi con sợi hoặc cuộn sợi nhỏ có trọng lượng đồng nhất không quá: (i) 85g đối với tơ tằm. và 288 Vụ Chính sách thuế . nhuộm hoặc đã in. phế liệu tơ tằm hoặc sợi filament nhân tạo.000 decitex. 51. (A) Theo với mục đích của các Chương 50.05.06.(f) Được tăng cường bằng chỉ kim loại (B) Một số loại trừ: (a) Sợi bằng lông cừu hoặc lông động vật khác và bằng sợi giấy. (ii) 125g đối với các loại sợi khác có độ mảnh dưới 2. đã tẩy trắng. trừ: (i) Sợi đơn bằng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn. (b) Sợi xe hoặc sợi cáp. sợi (đơn. sợi quấn và sợi sùi vòng thuộc nhóm 56. độ mảnh trên 5. hoặc (ii) 125g đối với các loại sợi khác.000 decitex. guồng gờ. ở dạng con sợi hoặc cuộn sợi. (b) Sợi filament nhân tạo thuộc Chương 55 và sợi multifilament không xoắn hoặc xoắn dưới 5 vòng xoắn trên mét thuộc Chương 54. độ mảnh từ 133 decitex trở xuống. đã đóng gói. chưa tẩy trắng: (i) Bằng tơ tằm hoặc phế liệu tơ tằm. phế liệu tơ tằm hoặc sợi filament nhân tạo. nhuộm hoặc in. lưu ý xem xét cả những loại trừ trong Phần (B) dưới đây. (B) Loại trừ: (a) Sợi đơn bằng nguyên liệu dệt bất kỳ.

BỘ TÀI CHÍNH . khăn bông. bobin côn hoặc cọc sợi. cuộn trên ống sợi con. 289 Vụ Chính sách thuế . dán dính hoặc cách khác (trừ loại hàng dệt tấm gồm ít nhất hai tấm có chất liệu dệt tương tự được ghép nối đuôi nhau và những tấm làm từ ít nhất hai loại vật liệu dệt được ghép thành lớp. khăn lau. Theo mục đích của Phần này. mền chăn). hoặc bằng polyeste 53 cN/tex Sợi đơn. và (c) Có xoắn "Z" cuối cùng. khái niệm "sợi có độ bền cao" có nghĩa là loại sợi có độ bền tương đối đo bằng cN/tex (xen ti newton một tex). (b) Sản phẩm đã hoàn tất. trừ khi có yêu cầu khác. sợi xe (folded) hoặc sợi cáp bằng visco rayon 27 cN/tex 7. 8. Theo mục đích của Phần này. (b) Đã hoàn tất để sử dụng làm chỉ khâu. hoặc trình bày ở dạng các chi tiết riêng biệt hoặc ở dạng một số các chi tiết gắn thành một dải.(d) Sợi đơn. suốt ngang.000g (kể cả lõi). (c) Đã viền lại hoặc cuộn mép. 54. (f) Đan hoặc móc thành các hình dạng.04. các Chương từ 56 đến 59. 6. khăn trải bàn. hoặc (ii) Cuộn trên lõi hoặc cuộn cách khác để sử dụng trong công nghiệp dệt (ví dụ. sợi xe hoặc sợi cáp bằng nguyên liệu dệt bất kỳ: (i) Ở dạng con sợi hoặc cuộn sợi được guồng chéo. không áp dụng cho hàng hoá hoàn thiện đã nêu tại mục 7 trên đây. hoặc bằng polyeste 60 cN/tex Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp bằng nylon hoặc các polyamit khác. hoặc cuốn theo dạng kén tằm dùng cho các máy thêu). lớn hơn các tiêu chuẩn sau đây: Sợi đơn bằng nylon hoặc các polyamit khác. khái niệm "chỉ khâu" có nghĩa là loại sợi xe hoặc sợi cáp: (a) Cuộn trên lõi (ví dụ. may hoặc gia công thêm (ví dụ. và (b) Các Chương từ 50 đến 55 và Chương 60 không áp dụng cho các hàng hoá của các Chương từ 56 đến 59. Theo mục đích của các Chương từ 50 đến 60: (a) Các Chương từ 50 đến 55 và Chương 60 và. sẵn sàng để sử dụng (hoặc chỉ cần tách ra bằng cách cắt các đường chỉ phân chia) mà không cần phải khâu. may. (d) Cắt theo cỡ và đã trải qua công đoạn gia công rút chỉ. 5. Theo mục đích của các nhóm 52. guồng gờ. khái niệm "hoàn thiện" nghĩa là: (a) Đã cắt thành hình trừ hình vuông hoặc hình chữ nhật. hoặc thắt nút tại bất kỳ mép nào nhưng trừ các loại vải có các mép cắt được làm cho khỏi sổ bằng cách khâu vắt hoặc các cách đơn giản khác.08.01 và 55. khăn vuông. ống sợi xe. ống tuýp) trọng lượng không quá 1. có hoặc không có đệm). (e) Đã ghép bằng cách khâu.

bao gồm cả monofilament. Vải dệt thoi thuộc các Chương từ 50 đến 55 gồm các loại vải có các lớp sợi dệt song song được đan đặt lên nhau theo góc nhọn hoặc góc vuông. hoặc (ii) có màu không xác định được ("sợi xám"). Chú giải Phân nhóm. 12. Theo mục đích của Phần này. Những lớp này được gắn tại các giao điểm của sợi bằng các chất dính hoặc liên kết bằng nhiệt. 290 Vụ Chính sách thuế . các khái niệm dưới đây có ý nghĩa là: (a) Sợi chưa tẩy trắng Là loại sợi: (i) có màu tự nhiên của các loại xơ gốc và chưa tẩy trắng. khái niệm "đã ngâm tẩm" bao gồm cả "đã nhúng". đã được nhuộm tăng trắng (cả khối hoặc không hoàn toàn cả khối) hoặc đã xử lý bằng hồ trắng.5 lần độ dài ban đầu. nếu là xơ nhân tạo thì có thể được xử lý cả khối với tác nhân khử bóng (ví dụ. Theo mục đích của Chú giải này. 1. (b) Sợi đã tẩy trắng Là loại sợi: (i) đã qua quá trình tẩy trắng. được làm từ các xơ đã tẩy trắng hoặc.9. (ii) gồm hỗn hợp của xơ đã tẩy trắng và chưa tẩy trắng. hoặc làm từ các loại xơ đã nhuộm hoặc đã in. hàng dệt may sẵn thuộc các nhóm khác nhau phải được phân loại theo các nhóm phù hợp của từng loại ngay cả khi sắp xếp theo bộ để bán lẻ. Trừ khi có quy định khác. nhuộm (cả khối hoặc không) hoặc in.BỘ TÀI CHÍNH .01 đến 61.11. cũng như một số trường hợp thuộc Danh mục này. khái niệm “sợi đàn hồi” có nghĩa là sợi. hoặc đã in. Theo mục đích của Phần này và. Loại sợi này có thể được xử lý bằng cách hồ không màu hoặc nhuộm không bền màu (mất màu sau khi giặt bình thường bằng xà phòng) và.01 đến 62. Theo mục đích của Phần này. được sản xuất từ nguyên liệu tái sinh. khái niệm "hàng dệt may sẵn" nghĩa là các hàng hoá của các nhóm từ 61. trừ sợi dệt theo lối. 13. 10. khái niệm "polyamit" gồm cả "aramit". không bị đứt khi bị kéo dãn ra gấp ba lần độ dài ban đầu và sau khi co lại thì có độ dài gấp hai lần độ dài ban đầu trong khoảng thời gian năm phút sau đó lại được kéo dãn ra đến độ dài không lớn hơn 1. hoặc (iii) sợi xe hoặc sợi cáp và gồm cả sợi đã tẩy trắng và chưa tẩy trắng. trừ khi có qui định khác. (c) Sợi màu (đã nhuộm hoặc đã in) Là loại sợi: (i) đã nhuộm (cả khối hoặc không hoàn toàn cả khối) trừ màu trắng hoặc màu không bền. 14. Sản phẩm có tính đàn hồi bằng những vật liệu dệt kết hợp với sợi cao su cũng được phân loại trong Phần này. titan điôxit). 11. bằmg chất liệu dệt tổng hợp. Trong Phần này cũng như những Phần khác của Danh mục.14 và 62.

bằng cấy nhung hoặc bằng quá trình batik. (f) Vải dệt thoi đã nhuộm Là loại vải dệt thoi: (i) đã được nhuộm đồng đều một màu trừ màu trắng (trừ một số trường hợp có yêu cầu khác) hoặc được xử lý bằng sự hoàn thiện màu trừ màu trắng (trừ một số trường hợp có yêu cầu khác). trừ khi có yêu cầu khác.(ii) gồm hỗn hợp của các xơ đã nhuộm từ màu khác nhau hoặc hỗn hợp của xơ chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng với các xơ màu (sợi macnơ hoặc sợi hỗn hợp). hoặc xử lý bằng loại hồ tăng trắng. (iii) làm từ cúi hoặc sợi thô đã in. (g) Vải dệt thoi bằng các loại sợi màu khác nhau Là vải dệt thoi (trừ vải dệt thoi đã in): (i) bằng các loại sợi có màu khác nhau hoặc các loại sợi cùng màu nhưng có ánh màu khác nhau (trừ màu tự nhiên của các loại xơ hợp thành). hoặc (ii) dệt từ sợi được nhuộm đồng đều một màu. hoặc được in một hay nhiều màu cách khoảng tạo thành các chấm đốm. (ii) bằng các loại sợi chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng và sợi nhuộm màu. (h) Vải dệt thoi đã in Là loại vải dệt thoi đã được in cả tấm. ở dạng tấm. nhuộm hoặc in. (d) Vải dệt thoi chưa tẩy trắng Vải dệt thoi được làm từ sợi chưa tẩy trắng và vải đó chưa được tẩy trắng. cho sợi monofilamen và sợi dạng dải hoặc dạng tương tự của Chương 54. hoặc (iii) dệt bằng sợi macnơ hoặc sợi hỗn hợp (Trong mọi trường hợp. dùng giấy chuyển màu. ví dụ. hoặc (iii) dệt từ sợi đã tẩy trắng và sợi chưa tẩy trắng.BỘ TÀI CHÍNH . nhuộm tăng trắng. (Các loại sau đây cũng được xem như vải dệt thoi đã in: vải có các hình được tạo ra bằng cách. một cách tương tự. Loại vải này có thể được xử lý bằng cách hồ không màu hoặc nhuộm không bền màu. Những định nghĩa trên đây cũng áp dụng. dùng bàn chải hoặc súng phun. ở dạng tấm. loại trừ các loại sợi dùng làm sợi biên hoặc sợi đầu tấm). (e) Vải dệt thoi đã tẩy trắng Loại vải dệt thoi: (i) đã được tẩy hoặc. hoặc (iv) là sợi xe hoặc sợi cáp và gồm cả sợi đã tẩy trắng hoặc chưa tẩy trắng và sợi màu.) 291 Vụ Chính sách thuế . được dệt hoặc không dệt từ các sợi có màu khác nhau. (ii) dệt từ sợi đã tẩy trắng.

chưa đóng gói để bán lẻ. 2. 5 5005 00 00 00 Sợi tơ kéo từ phế liệu tơ cắt ngắn. và cả sản phẩm của nó. đã đóng gói để bán lẻ. (B) Để áp dụng qui tắc này: (a) trong trường hợp thích hợp. Tuy nhiên. chỉ có phàn quyết định việc phân laọi theo Qui tắc Giải thích 3 mới được đưa ra xem xét.Quá trình kiềm bóng không ảnh hưởng đến việc phân loại của các loại sợi hoặc các loại vải kể trên. phế liệu sợi tơ và tơ tái chế). (A) Các sản phẩm thuộc các Chương từ 56 đến 63 làm từ hai hay nhiều loại nguyên liệu dệt được coi như chỉ làm từ một loại nguyên liệu duy nhất tương tự như quy định phân loại sản phẩm từ các Chương 50 đến 55 hoặc của nhóm 58. (c) Trường hợp hàng thêu thuộc nhóm 58. đồ thêu không lộ nền. 5 5003 00 00 00 Phế liệu tơ (kể cả kén không phù hợp để ươm tơ. chỉ cần phân loại theo vải nền.09 tại Chú giải 2 Phần này nghĩa là coi như các nguyên liệu trong nhóm giống nhau. 10 5004 00 00 00 Sợi tơ (trừ sợi tơ kéo từ phế liệu tơ cắt ngắn). (ij) Vải dệt vân điểm Là loại vải có cấu trúc trong đó mỗi sợi ngang tuần tự đan xen ở trên và ở dưới sợi dọc kế tiếp và mỗi sợi dọc tuần tự đan xen ở trên và ở dưới sợi ngang kế tiếp. Chương 50 Tơ tằm Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) 5001 00 00 00 Kén tằm thích hợp để ươm tơ. (b) Trường hợp sản phẩm dệt làm từ một lớp vải nền và lớp bề mặt có tuyết hoặc vòng thì không cần xem xét đến vải nền. 5 5006 00 00 00 Sợi tơ và sợi tơ kéo từ phế liệu tơ cắt ngắn. 5 5002 00 00 00 Tơ sống (chưa xe hay chưa đậu). chưa được đóng gói để bán lẻ. đoạn tơ lấy từ ruột của con 5 292 Vụ Chính sách thuế . Các định nghĩa tại các phần từ (d) đến (h) nêu trên cũng được áp dụng tương tự với các loại vải dệt kim hoặc móc.10 và sản phẩm của nó. được phân loại theo chỉ thêu.BỘ TÀI CHÍNH .

07 Vải dệt thoi dệt từ sợi tơ hoặc sợi kéo từ phế liệu tơ.Vải dệt thoi khác.Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) tằm. 5007 10 00 00 . 50.Các loại vải khác 293 12 12 12 Vụ Chính sách thuế .BỘ TÀI CHÍNH . trừ tơ vụn 5007 90 00 00 . có tỷ trọng tơ hoặc phế liệu tơ từ 85% trở lên.Vải dệt thoi từ tơ vụn 5007 20 00 00 .

chưa được carbon hoá: . lông hải ly. lông dê Angora. lông thỏ (bao gồm cả lông thỏ Angora).01 5101 11 00 00 5101 19 00 00 5101 21 00 00 5101 29 00 00 5101 30 00 00 Mô tả hàng hoá Lông cừu.11)..03 294 10 10 Vụ Chính sách thuế . 1. (c) "Lông động vật loại thô" là lông của các loại động vật không kể ở trên..Loại khác . .02) và lông đuôi hoặc bờm ngựa (nhóm 05.02 Phế liệu lông cừu hoặc lông động vật loại mịn hoặc loại thô.Lông động vật loại thô Thuế suất (%) 0 0 0 0 0 51. lông lạc đà (kể cả lông lạc đà một bướu).Đã được carbon hoá Lông động vật loại mịn hoặc loại thô. lông bò Tây Tạng. chưa chải thô hoặc chải kỹ.Chương 51 Lông cừu..Phế liệu khác từ lông cừu hoặc từ lông động vật 0 0 0 51.. lông lạc đà không bướu Vicuna. sợi từ lông đuôi hoặc bờm ngựa và vải dệt thoi từ các nguyên liệu trên Chú giải. Trong toàn bộ Danh mục: (a) "Lông cừu" là lông xơ tự nhiên mọc từ con cừu non hoặc con cừu trưởng thành.Chưa giặt. kể cả phế liệu sợi nhưng trừ lông tái chế. lông dê Kashmir hoặc lông của các loại dê tương tự (trừ loại dê thông thường).BỘ TÀI CHÍNH .Của dê Ca-sơ-mia (len casơmia) 5102 19 00 00 ... 5103 10 00 00 . Mã hàng 51.Đã giặt.Loại khác .Lông cừu xén . lông lạc đà không bướu Llama.Lông cừu xén .Lông động vật loại mịn: 5102 11 00 00 . trừ lông cứng và lông bờm dùng làm bàn chải (nhóm 05. lông động vật loại mịn hoặc loại thô. . (b) "Lông động vật loại mịn" là lông của dê Alpaca.Loại khác 5102 20 00 00 .Xơ vụn từ lông cừu hoặc từ lông động vật loại mịn 5103 20 00 00 . lông chuột hải ly hoặc lông chuột nước. lông dê Tibetan. chưa chải thô hoặc chải kỹ. kể cả loại đã được làm sạch sơ bộ: . lông thỏ rừng.

08 Sợi len lông cừu hoặc lông động vật loại mịn.Lông cừu chải thô .Loại khác 5 5 51.Có tỷ trọng lông cừu từ 85% trở lên 5106 20 00 00 .06 5107 10 00 00 . đã chải thô hoặc chải kỹ Sợi len lông cừu chải thô. 5108 10 00 00 . chưa đóng gói để bán lẻ.Lông cừu chải kỹ dạng từng đoạn .Chải thô 5108 20 00 00 . 5106 10 00 00 .Có tỷ trọng lông cừu dưới 85% 51.Có tỷ trọng lông cừu dưới 85% Sợi lông động vật loại mịn (chải thô hoặc chải kỹ).Có tỷ trọng lông cừu từ 85% trở lên 5107 20 00 00 .09 5110 00 00 00 Sợi làm từ lông động vật loại thô hoặc từ lông đuôi hoặc bờm ngựa (kể cả sợi quấn bọc từ lông đuôi hoặc bờm ngựa).. Thuế suất (%) 10 3 0 0 0 0 0 0 51. 51.Của dê Ca-sơ-mia (len casơmia) . chưa đóng gói để bán lẻ..05 5105 10 00 00 5105 21 00 00 5105 29 00 00 5105 31 00 00 5105 39 00 00 5105 40 00 00 Lông cừu và lông động vật loại mịn hoặc loại thô.. đã chải thô hoặc chải kỹ: .Loại khác . đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ. đã chải thô hoặc chải kỹ (kể cả lông cừu chải kỹ.Phế liệu từ lông động vật loại thô 5104 00 00 00 Lông cừu hoặc lông động vật loại mịn hoặc loại thô tái chế.Mã hàng Mô tả hàng hoá loại mịn 5103 30 00 00 . đã đóng gói để bán lẻ.Cúi (top) lông cừu và lông cừu chải kỹ khác: ..Loại khác .BỘ TÀI CHÍNH . .Lông động vật loại thô. chưa đóng gói để bán lẻ. 295 5 5 5 Vụ Chính sách thuế . dạng từng đoạn).Chải kỹ 5 5 5 5 51. 5109 10 00 00 .07 Sợi len lông cừu chải kỹ.Có tỷ trọng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn từ 85% trở lên 5109 90 00 00 .Lông động vật loại mịn.

Loại khác .12 5112 11 00 00 5112 19 00 00 5112 20 00 00 5112 30 00 00 5112 90 00 00 Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải thô hoặc từ sợi lông động vật loại mịn chải thô..Loại khác .Trọng lượng không quá 200 g/m2 .Loại khác.. pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament nhân tạo .Loại khác 12 12 12 Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải kỹ hoặc sợi từ lông động vật loại mịn chải kỹ.11 5111 11 00 00 5111 19 00 00 5111 20 00 00 5111 30 00 00 5111 90 00 00 51. .. pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament nhân tạo . . pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ staple nhân tạo .Loại khác.Loại khác. pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ staple nhân tạo .BỘ TÀI CHÍNH .Mã hàng 51. 296 12 12 12 12 12 Vụ Chính sách thuế .Có tỷ trọng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn từ 85% trở lên: .Loại khác 12 12 12 5113 00 00 00 Vải dệt thoi từ sợi lông động vật loại thô hoặc sợi lông đuôi hoặc bờm ngựa..Trọng lượng không quá 300 g/m2 .Loại khác.Có tỷ trọng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn từ 85% trở lên: .

31 decitex đến dưới 232. kiểu dệt là vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi.BỘ TÀI CHÍNH . Theo mục đích của các phân nhóm 5209. . Mã hàng Mô tả hàng hoá 5201 00 00 00 Xơ bông.Sợi có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192. làm từ xơ không chải kỹ: . nhuộm màu xám hoặc nhuộm màu nhạt hơn so với màu sợi dọc.Loại khác 5203 00 00 00 Xơ bông. chưa chải thô hoặc chưa chải kỹ.Phế liệu sợi (kể cả phế liệu chỉ) .56 decitex đến dưới 714. kể cả vân chéo gãy.Bông tái chế 5202 99 00 00 .Sợi có độ mảnh từ 192.Sợi có độ mảnh từ 232.Loại khác: 5202 91 00 00 .Loại khác 5204 20 00 00 ..Có tỷ trọng bông từ 85% trở lên 5204 19 00 00 .04 52. chải thô hoặc chải kỹ. đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ.Đã đóng gói để bán lẻ Thuế suất (%) 0 10 10 10 0 52. các sợi dọc được nhuộm cùng một màu và sợi ngang là sợi không tẩy trắng. có tỷ trọng bông từ 85% trở lên.. chưa đóng gói để bán lẻ. 52..29 decitex trở lên (chi số mét không quá 14) ....42.Sợi có độ mảnh dưới 125 decitex (chi số mét trên 80) 297 5 5 5 5 5 5 5 5 Vụ Chính sách thuế .42 và 5211.Chưa đóng gói để bán lẻ: 5204 11 00 00 . Chỉ khâu làm từ bông. mặt phải của vải có hiệu ứng dọc.Sợi có độ mảnh từ 714.29 decitex (chi số mét từ trên 14 đến 43) ... đã tẩy trắng.56 decitex (chi số mét trên 43 đến 52) .Sợi đơn.Chương 52 Bông Chú giải phân nhóm.31 decitex (chi số mét trên 52 đến 80) . 1..05 5205 11 00 00 5205 12 00 00 5205 13 00 00 5205 14 00 00 5205 15 00 00 Sợi bông (trừ chỉ khâu). .02 Phế liệu bông (kể cả phế liệu sợi và bông tái chế). từ "denim" là vải dệt từ các sợi có các màu khác nhau. 5202 10 00 00 .

.Sợi có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192.29 decitex (chi số mét sợi đơn trên 14 đến 43) ... làm từ xơ không chải kỹ: . từ xơ chải kỹ: .56 decitex (chi số mét sợi đơn trên 43 đến 52) .56 decitex (chi số mét trên 43 đến 52) .29 decitex (chi số mét sợi đơn trên 14 đến 43) .29 decitex trở lên (chi số mét không quá 14) .Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh dưới 125 decitex (chi số mét sợi đơn trên 80) .Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192.29 decitex trở lên (chi số mét sợi đơn không quá 14) .Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 714..56 decitex (chi số mét sợi đơn trên 43 đến 52) .Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 714.38 decitex (chi số mét trên 94 đến 120) .Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192.56 decitex đến dưới 714.31 decitex (chi số mét trên 52 đến 80) .38 decitex đến dưới 125 decitex (chi số mét trên 80 đến 94) ..Sợi có độ mảnh từ 106.Sợi có độ mảnh từ 83..31 decitex (chi số mét sợi đơn trên 52 đến 80) ..56 decitex đến dưới 714.Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 232.33 decitex đến dưới 106..Sợi có độ mảnh từ 192.31 decitex đến dưới 232..Sợi xe hoặc sợi cáp.Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 106.29 decitex trở lên (chi số mét sợi đơn không quá 14) .BỘ TÀI CHÍNH ...38 decitex đến dưới 125 decitex (chi số mét sợi đơn trên 80 đến 94) 298 Thuế suất (%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Vụ Chính sách thuế .31 decitex đến dưới 232.Sợi đơn.Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 192.Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 232...Sợi có độ mảnh dưới 83.56 decitex đến dưới 714..29 decitex (chi số mét trên 14 đến 43) .Sợi có độ mảnh từ 232.Mã hàng 5205 21 00 00 5205 22 00 00 5205 23 00 00 5205 24 00 00 5205 26 00 00 5205 27 00 00 5205 28 00 00 5205 31 00 00 5205 32 00 00 5205 33 00 00 5205 34 00 00 5205 35 00 00 5205 41 00 00 5205 42 00 00 5205 43 00 00 5205 44 00 00 5205 46 00 00 Mô tả hàng hoá .33 decitex (chi số mét trên 120) .Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 192..31 decitex (chi số mét sợi đơn trên 52 đến 80) ..Sợi có độ mảnh từ 714..Sợi xe hoặc sợi cáp. làm từ xơ chải kỹ: .31 decitex đến dưới 232.

56 decitex (chi số mét trên 43 đến 52) .Sợi có độ mảnh từ 232.31 decitex đến dưới 232.Sợi có độ mảnh dưới 125 decitex (chi số mét trên 80) . làm từ xơ đã chải kỹ: .Sợi có độ mảnh từ 232...Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192.06 5206 11 00 00 5206 12 00 00 5206 13 00 00 5206 14 00 00 5206 15 00 00 5206 21 00 00 5206 22 00 00 5206 23 00 00 5206 24 00 00 5206 25 00 00 5206 31 00 00 5206 32 00 00 5206 33 00 00 5206 34 00 00 5206 35 00 00 Sợi bông (trừ chỉ khâu) có tỷ trọng bông dưới 85%.Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 83.Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 232.31 decitex đến dưới 232.38 dexitex (chi số mét sợi đơn trên 94 đến 120) 5205 48 00 00 .Sợi có độ mảnh từ 714..31 decitex (chi số mét sợi đơn trên 52 đến 80) .29 decitex (chi số mét sợi đơn trên 14 đến 43) ...Sợi có độ mảnh dưới 125 decitex (chi số mét trên 80) .56 decitex đến dưới 714..29 decitex (chi số mét trên 14 đến 43) .Sợi có độ mảnh từ 714.Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh dưới 83.56 decitex (chi số mét trên 43 đến 52) ..29 decitex (chi số mét trên 14 đến 43) .29 decitex trở lên (chi số mét không quá 14) ..Sợi đơn..Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 192.Sợi có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192..33 decitex đến dưới 106.Sợi có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192. làm từ xơ không chải kỹ: .29 decitex trở lên (chi số mét sợi đơn không quá 14) ...56 decitex đến dưới 714.Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh dưới 125 decitex (chi số mét sợi đơn trên 80) 299 Thuế suất (%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Vụ Chính sách thuế .31 decitex (chi số mét trên 52 đến 80) .31 decitex đến dưới 232..Sợi có độ mảnh từ 192.. ..Sợi đơn.Mã hàng Mô tả hàng hoá 5205 47 00 00 .Sợi có độ mảnh từ 192.Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 714. chưa đóng gói để bán lẻ.29 decitex trở lên (chi số mét không quá 14) .31 decitex (chi số mét trên 52 đến 80) ..Sợi xe hoặc sợi cáp. làm từ xơ không chải kỹ: ..56 decitex đến dưới 714.56 decitex (chi số mét sợi đơn trên 43 đến 52) .BỘ TÀI CHÍNH .33 decitex (chi số mét sợi đơn trên 120) 52.

29 decitex (chi số mét sợi đơn trên 14 đến 43) .Vải dệt khác .Loại khác 52.Vải vân điểm. trọng lượng không quá 100 g/m2 . kể cả vải vân chéo chữ nhân .Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 232.Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi.. trọng lượng trên 100 g/m2 .07 Sợi bông (trừ chỉ khâu) đã đóng gói để bán lẻ. trọng lượng trên 100 g/m2 .Vải dệt khác ..BỘ TÀI CHÍNH . trọng lượng không quá 100 g/m2 .Vải vân điểm..08 5208 11 00 00 5208 12 00 00 5208 13 00 00 5208 19 00 00 5208 21 00 00 5208 22 00 00 5208 23 00 00 5208 29 00 00 5208 31 00 00 5208 32 00 00 5208 33 00 00 5208 39 00 00 5208 41 00 00 Thuế suất (%) 5 5 5 5 5 5 5 Vải dệt thoi từ sợi bông... kể cả vải vân chéo chữ nhân .Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 192. trọng lượng không quá 100 g/m2 300 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Vụ Chính sách thuế .31 decitex (chi số mét sợi đơn trên 52 đến 80) .Vải vân điểm.Từ các sợi có các màu khác nhau: .Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh dưới 125 decitex (chi số mét sợi đơn trên 80) 52. có tỷ trọng bông từ 85% trở lên.Chưa tẩy trắng: ..Vải vân điểm.Đã tẩy trắng: .Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi.Vải dệt khác ....Vải vân điểm.Sợi xe hoặc sợi cáp.29 decitex trở lên (chi số mét sợi đơn không quá 14) ...56 decitex (chi số mét sợi đơn trên 43 đến 52) .Mã hàng 5206 41 00 00 5206 42 00 00 5206 43 00 00 5206 44 00 00 5206 45 00 00 Mô tả hàng hoá .Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi. từ xơ chải kỹ: ...Vải vân điểm. 5207 10 00 00 . ....Đã nhuộm: .Vải vân điểm.56 decitex đến dưới 714.Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 714.. trọng lượng không quá 200 g/m2..Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192. trọng lượng trên 100 g/m2 . kể cả vải vân chéo chữ nhân .31 decitex đến dưới 232. trọng lượng không quá 100 g/m2 .Có tỷ trọng bông từ 85% trở lên 5207 90 00 00 .

.Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi.Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi.Vải dệt khác . pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo..Vải vân điểm .. kể cả vải vân chéo chữ nhân .. kể cả vải vân chéo chữ nhân .. ..Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi.Vải vân điểm.Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi..Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi.Đã in: 5208 51 00 00 . trọng lượng trên 100 g/m2 5208 59 00 00 .Vải denim .Đã tẩy trắng: .. kể cả vải vân chéo chữ nhân ... trọng lượng trên 200 g/m2.. có trọng lượng không quá 200 g/m2.10 Thuế suất (%) 12 12 12 12 12 12 Vải dệt thoi từ sợi bông.Vải vân điểm ..Vải vân điểm . .BỘ TÀI CHÍNH .Vải vân điểm.Vải dệt khác .Vải vân điểm . có tỷ trọng bông dưới 85%.Vải vân điểm.Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi.Vải dệt khác .. có tỷ trọng bông từ 85% trở lên.09 5209 11 00 00 5209 12 00 00 5209 19 00 00 5209 21 00 00 5209 22 00 00 5209 29 00 00 5209 31 00 00 5209 32 00 00 5209 39 00 00 5209 41 00 00 5209 42 00 00 5209 43 00 00 5209 49 00 00 5209 51 00 00 5209 52 00 00 5209 59 00 00 52. kể cả vải vân chéo chữ nhân 5208 49 00 00 .Chưa tẩy trắng: .Vải dệt khác 52.. trọng lượng trên 100 g/m2 5208 43 00 00 ..Từ các sợi có các màu khác nhau: . kể cả vải vân chéo chữ nhân ...Vải dệt khác 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Vải dệt thoi từ sợi bông..Đã nhuộm: .. kể cả vải vân chéo chữ nhân .Vải vân điểm .Chưa tẩy trắng: 301 Vụ Chính sách thuế .Đã in: ..Vải dệt khác .Vải dệt khác .Mã hàng Mô tả hàng hoá 5208 42 00 00 .. trọng lượng không quá 100 g/m2 5208 52 00 00 ..

Vải vân điểm .Vải dệt khác .11 5211 11 00 00 5211 12 00 00 5211 19 00 00 5211 20 00 00 5211 31 00 00 5211 32 00 00 5211 39 00 00 5211 41 00 00 5211 42 00 00 5211 43 00 00 5211 49 00 00 5211 51 00 00 5211 52 00 00 5211 59 00 00 Vải dệt thoi từ sợi bông.Đã in: .Đã tẩy trắng: 5210 21 00 00 . kể cả vải vân chéo chữ nhân 5210 39 00 00 . kể cả vải vân chéo chữ nhân ..Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi khác..Vải dệt khác ..Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi.Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi.Vải vân điểm 5210 59 00 00 .Vải vân điểm 5210 49 00 00 ..Vải dệt khác .Vải vân điểm ...Đã nhuộm: .Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi....Vải vân điểm . kể cả vải vân chéo chữ nhân ..Vải dệt khác .Vải vân điểm 5210 19 00 00 .Đã tẩy trắng . kể cả vải vân chéo chữ nhân .Vải dệt khác 302 Thuế suất (%) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Vụ Chính sách thuế ..Vải vân điểm ..Chưa tẩy trắng: ..Vải dệt khác ..Đã nhuộm: 5210 31 00 00 ..Vải dệt khác .Từ các sợi có màu khác nhau: 5210 41 00 00 . ..Vải vân điểm 5210 29 00 00 .Vải denim . kể cả vải vân chéo chữ nhân ..Mã hàng Mô tả hàng hoá 5210 11 00 00 .Vải dệt khác 52. pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo.... có tỷ trọng bông dưới 85%.Vải vân điểm 5210 32 00 00 .Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi. có trọng lượng trên 200 g/m2.Từ các sợi có các màu khác nhau: ..Đã in: 5210 51 00 00 .BỘ TÀI CHÍNH .Vải dệt khác ....

.Đã nhuộm ....BỘ TÀI CHÍNH .Đã in ..Trọng lượng trên 200 g/m2: .. .Mã hàng Mô tả hàng hoá 52.Từ các sợi có các màu khác nhau ...Đã nhuộm .Đã tẩy trắng .Đã in 303 Thuế suất (%) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Vụ Chính sách thuế .Chưa tẩy trắng .12 5212 5212 5212 5212 5212 11 12 13 14 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5212 5212 5212 5212 5212 21 22 23 24 25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Vải dệt thoi khác từ sợi bông..Trọng lượng không quá 200 g/m2: ..Chưa tẩy trắng .Từ các sợi có màu khác nhau .Đã tẩy trắng .

xơ lanh dạng ngắn và phế liệu lanh (kể cả phế liệu sợi và sợi tái chế). xơ gai dầu dạng ngắn và phế liệu gai (kể cả phế liệu sợi và sợi tái chế). xơ dạng ngắn. xơ gai ramie và xơ dệt gốc thực vật khác.).Loại khác 0 0 53. dạng nguyên liệu thô hoặc đã chế biến nhưng chưa kéo thành sợi.Loại khác Thuế suất (%) 0 0 0 0 53.Xơ lanh dạng ngắn hoặc phế liệu lanh Gai dầu (cannabis sativa L. dạng nguyên liệu thô hoặc đã ngâm 5302 90 00 00 .Sợi đơn 5306 20 00 00 . thô hoặc đã chế biến nhưng chưa kéo thành sợi.BỘ TÀI CHÍNH .Lanh. dạng nguyên liệu thô hoặc đã chế biến nhưng chưa kéo thành sợi. 5306 10 00 00 .Gai dầu. nhưng chưa kéo thành sợi: . 53.Lanh. xơ vụn và phế liệu của các loại xơ này (kể cả phế liệu sợi và sợi tái chế). . 5302 10 00 00 . chưa được ghi hay chi tiết ở nơi khác hoặc kể cả. đã chải hoặc gia công bằng cách khác.Sợi xe hoặc sợi cáp 53.06 Sợi lanh. sợi giấy và vải dệt thoi từ sợi giấy Mã hàng 53.. đã tách lõi.03 5305 00 00 00 Xơ dừa. dạng nguyên liệu thô hoặc đã ngâm . đã đập.02 Đay và các loại xơ libe dệt khác (trừ lanh. 5303 10 00 00 .01 5301 10 00 00 5301 21 00 00 5301 29 00 00 5301 30 00 00 Mô tả hàng hoá Lanh.Chương 53 Xơ dệt gốc thực vật khác. gai dầu và gai ramie).Đã tách lõi hoặc đã đập .07 3 3 5 3 3 Sợi đay hoặc sợi từ các loại xơ libe dệt khác thuộc 304 Vụ Chính sách thuế . dạng nguyên liệu thô hoặc đã ngâm 5303 90 00 00 . xơ dạng ngắn và phế liệu của các loại xơ này (kể cả phế liệu sợi và sợi tái chế). xơ chuối (loại xơ gai manila hoặc Musa textilis Nee)..Loại khác .Đay và các loại xơ libe dệt khác. dạng nguyên liệu thô hoặc đã chế biến nhưng chưa kéo thành sợi.

Loại khác: .Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp 53.Chưa hoặc đã tẩy trắng .BỘ TÀI CHÍNH ..Sợi gai dầu .Loại khác .Mã hàng Mô tả hàng hoá nhóm 53.08 5308 5308 5308 5308 5308 10 20 90 90 90 00 00 00 00 10 00 90 00 53..03.Có tỷ trọng lanh từ 85% trở lên: . .Có tỷ trọng lanh dưới 85%: ... 5310 10 00 00 .10 5311 00 00 00 Vải dệt thoi từ các loại sợi dệt gốc thực vật khác. .Sợi giấy . 5307 10 00 00 .Sợi đơn 5307 20 00 00 .Loại khác Vải dệt thoi từ sợi lanh.Loại khác 5 5 5 5 12 12 12 12 53..Sợi dừa .Chưa hoặc đã tẩy trắng ..Loại khác Vải dệt thoi từ sợi đay hoặc từ các loại xơ libe dệt khác thuộc nhóm 53. sợi giấy.Chưa tẩy trắng 5310 90 00 00 .03. vải dệt thoi từ sợi giấy.09 5309 11 00 00 5309 19 00 00 5309 21 00 00 5309 29 00 00 Thuế suất (%) 5 5 Sợi từ các loại xơ dệt gốc thực vật khác. 305 12 12 12 Vụ Chính sách thuế .

02 306 0 0 0 Vụ Chính sách thuế . 2. sợi như định nghĩa ở (b). sợi như định nghĩa ở (a). đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ. Trong toàn bộ Danh mục. kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex. Sợi dạng dải và các dạng tương tự thuộc nhóm 54.03 không áp dụng cho sợi filament tổng hợp hoặc nhân tạo của Chương 55. liên quan đến các loại sợi. Mã hàng Mô tả hàng hoá Chỉ khâu làm từ sợi filament nhân tạo.01 Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu).Sợi dún: 5 5 54. 1.Sợi có độ bền cao làm từ nylon hoặc các polyamit khác: 5402 11 00 00 . xelulo) để sản xuất polyme như cupram rayon (cupro) hoặc visco rayon. . hoặc quá trình biến đổi hoá học để sản xuất polyme (ví dụ.05 không được coi là xơ nhân tạo. sợi dạng dải và các dạng tương tự từ nguyên liệu dệt nhân tạo Chú giải. polyolefin hay polyurethan. 5401 10 00 00 . Các khái niệm “tổng hợp (synthetic)” và “nhân tạo (artificial)”. hoặc (b) Bằng quá trình xử lý hoá học hay phân huỷ các polyme hữu cơ tự nhiên (như. hoặc quá trình biến đổi hoá học các polyme hữu cơ tự nhiên (ví dụ. casein và các protein khác. tái tạo: các loại xơ. "tổng hợp (synthetic)" và "nhân tạo (artificial)" sẽ có cùng nghĩa như nhau khi sử dụng trong lĩnh vực “nguyên liệu dệt”.04 hoặc 54. hoặc axit alginic). Các khái niệm “nhân tạo (man-made)”. chưa đóng gói để bán lẻ.Loại khác 5402 20 00 00 .Chương 54 Sợi filament nhân tạo. Các nhóm 54.BỘ TÀI CHÍNH .Từ sợi filament nhân tạo Thuế suất (%) 54.Sợi có độ bền cao từ polyeste . để sản xuất polyme như axetat xelulo hoặc alginat. polyeste. poly(vinyl alcohol) được kết hợp bởi quá trình thuỷ phân poly(axetat vinyl)).Từ các aramid 5402 19 00 00 .. thuật ngữ “sợi nhân tạo” có nghĩa là những loại sợi staple và sợi filament bằng polyme hữu cơ được sản xuất từ một trong hai quá trình công nghiệp sau: (a) Bằng quá trình polyme hoá các monome hữu cơ để sản xuất polyme như polyamit.Từ sợi filament tổng hợp 5401 20 00 00 ..02 và 54. có nghĩa: tổng hợp: các loại xơ. xelulo.

sợi xe (folded) hoặc sợi cáp: .03 5403 10 00 00 5403 31 00 00 5403 32 00 00 5403 33 00 00 5403 39 00 00 5403 41 00 00 5403 42 00 00 5403 49 00 00 Sợi filament nhân tạo (trừ chỉ khâu)...Từ các polyeste 5402 44 00 90 .. độ mảnh mỗi sợi đơn trên 50 tex 5402 33 00 00 .Từ xenlulo axetat . xoắn trên 50 vòng xoắn trên mét: 5402 51 00 00 .Sợi khác...Loại khác 5402 45 00 00 . từ các polyeste được định hướng một phần 5402 47 00 00 .Từ các polyeste 5402 34 00 00 .Loại khác...Từ viscose rayon..Mã hàng Mô tả hàng hoá 5402 31 00 00 .Từ polyeste 5402 69 00 00 ...Loại khác ..... chưa đóng gói để bán lẻ.Từ các polypropylen 5402 39 00 00 . kể cả sợi monofilament nhân tạo có độ mảnh dưới 67 decitex.Loại khác. đơn. không xoắn hoặc xoắn không quá 50 vòng xoắn trên mét: 5402 44 00 .Loại khác 307 Thuế suất (%) 1 1 3 0 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 Vụ Chính sách thuế . từ các polyeste 5402 48 00 00 .Loại khác ...Từ xenlulo axetat .. độ mảnh mỗi sợi đơn không quá 50 tex 5402 32 00 00 . sợi xe (folded) hoặc sợi cáp: 5402 61 00 00 .Từ viscose rayon .Từ nylon hoặc các polyamit khác 5402 52 00 00 .Từ polyeste 5402 59 00 00 .Sợi khác. từ nylon hoặc từ các polyamit khác 5402 46 00 00 .Loại khác .Từ viscose rayon. đơn. ..Từ nylon hoặc các polyamit khác.Từ nhựa đàn hồi: 5402 44 00 10 . đơn: .Sợi khác...BỘ TÀI CHÍNH ..Loại khác ..Sợi khác.Loại khác.Sợi khác...... từ polypropylen 5402 49 00 00 . không xoắn hoặc xoắn không quá 120 vòng xoắn trên mét .Loại khác. xoắn trên 120 vòng xoắn trên mét ..Sợi có độ bền cao từ viscose rayon .Từ nylon hoặc các polyamit khác 5402 62 00 00 .Loại khác 54.Từ nylon hoặc các polyamit khác.

BỘ TÀI CHÍNH .Sợi monofilament: ..04 5404 5404 5404 5404 11 12 19 90 00 00 00 00 00 00 00 00 Sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh từ 67 decitex trở lên và kích thước mặt cắt ngang không quá 1mm..Đã nhuộm .Loại khác: ..Từ nhựa đàn hồi ...Loại khác .Vải dệt thoi đã được nêu ở Chú giải 9 Phần XI .... ..Mã hàng Mô tả hàng hoá 54. 0 5406 00 00 00 Sợi filament nhân tạo (trừ chỉ khâu).Vải dệt thoi khác.Loại khác .. sợi dạng dải và dạng tương tự (ví dụ..Loại khác . từ polypropylen ...Loại khác . có tỷ trọng sợi filament bằng nylon hoặc các polyamit khác từ 85% trở lên: . sợi giả rơm) từ nguyên liệu dệt tổng hợp có chiều rộng bề mặt không quá 5 mm.Chưa hoặc đã tẩy trắng: ..Đã in 308 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Vụ Chính sách thuế . ... sợi giả rơm) từ nguyên liệu dệt nhân tạo có chiều rộng bề mặt không quá 5 mm..Vải lưới nylon dệt thoi từ sợi filament không xoắn thích hợp để sử dụng như vật liệu gia cố cho vải sơn dầu ..04.. kể cả vải dệt thoi thu được từ các nguyên liệu thuộc nhóm 54.Từ các sợi có các màu khác nhau .. 5 54.Loại khác Thuế suất (%) 0 0 0 0 5405 00 00 00 Sợi monofilament nhân tạo có độ mảnh từ 67 decitex trở lên và kích thước mặt cắt ngang không quá 1 mm.Chưa tẩy trắng: .Vải mành lốp và vải băng tải .Loại khác.Vải dệt thoi từ sợi có độ bền cao bằng nylon hoặc các polyamit hoặc các polyeste khác: . đã đóng gói để bán lẻ.Vải dệt thoi từ sợi dạng dải hoặc dạng tương tự .07 5407 10 5407 10 11 00 5407 10 19 00 5407 5407 5407 5407 10 10 20 30 91 99 00 00 00 00 00 00 5407 41 5407 41 10 00 5407 5407 5407 5407 41 42 43 44 90 00 00 00 00 00 00 00 Vải dệt thoi bằng sợi filament tổng hợp.Vải mành lốp và vải băng tải .. sợi dạng dải và dạng tương tự (ví dụ.

...Đã in .Vải dệt thoi khác: . có tỷ trọng sợi filament tổng hợp từ 85% trở lên: .Đã in 309 Thuế suất (%) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Vụ Chính sách thuế ...Đã nhuộm ..Vải dệt thoi khác..Từ các sợi có các màu khác nhau .Vải dệt thoi khác... có tỷ trọng sợi filament tổng hợp dưới 85%..Chưa hoặc đã tẩy trắng .Chưa hoặc đã tẩy trắng .05.Đã nhuộm .Đã in . được pha chủ yếu hay pha duy nhất với bông: .Mã hàng 5407 5407 5407 5407 51 52 53 54 00 00 00 00 Mô tả hàng hoá 00 00 00 00 5407 61 00 00 5407 69 00 00 5407 5407 5407 5407 71 72 73 74 00 00 00 00 00 00 00 00 5407 5407 5407 5407 81 82 83 84 00 00 00 00 00 00 00 00 5407 5407 5407 5407 91 92 93 94 00 00 00 00 00 00 00 00 54.Đã nhuộm . có tỷ trọng sợi filament polyeste từ 85% trở lên: .Từ các sợi có các màu khác nhau ..Vải dệt thoi khác.Đã nhuộm ...Chưa hoặc đã tẩy trắng ...Đã nhuộm .Đã in Vải dệt thoi bằng sợi filament nhân tạo.Vải dệt thoi khác.Từ các sợi có các màu khác nhau .. có tỷ trọng sợi filament nhân tạo hoặc sợi dạng dải hay dạng tương tự từ 85% trở lên: .Loại khác . ..Chưa tẩy trắng .Từ các sợi có các màu khác nhau .Có tỷ trọng sợi filament polyeste không dún từ 85% trở lên ..Vải dệt thoi bằng sợi có độ bền cao từ viscose rayon: ..Loại khác .Vải dệt thoi khác.Đã in .Chưa hoặc đã tẩy trắng .BỘ TÀI CHÍNH . có tỷ trọng sợi filament polyeste dún từ 85% trở lên: ..Từ các sợi có các màu khác nhau ...08 5408 10 5408 10 10 00 5408 10 90 00 5408 5408 5408 5408 21 22 23 24 00 00 00 00 00 00 00 00 . kể cả vải dệt thoi thu được từ các nguyên liệu thuộc nhóm 54..Chưa hoặc đã tẩy trắng ..

Đã in 310 Thuế suất (%) 12 12 12 12 Vụ Chính sách thuế ...Vải dệt thoi khác: .Mã hàng 5408 5408 5408 5408 31 32 33 34 00 00 00 00 Mô tả hàng hoá 00 00 00 00 .Chưa hoặc đã tẩy trắng .Từ các sợi có các màu khác nhau ..Đã nhuộm .BỘ TÀI CHÍNH ..

chưa chải kỹ hoặc chưa gia công cách khác để kéo sợi. thoả mãn các chỉ tiêu kỹ thuật dưới đây: (a) Chiều dài của tô trên 2 m. bao gồm các filament song song có cùng chiều dài tương đương chiều dài của tô.Từ polypropylen . Các nhóm 55..Loại khác 5503 5503 5503 5503 5503 5503 11 19 20 30 40 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Xơ staple tổng hợp. (e) Tổng độ mảnh của tô trên 20. Tô có chiều dài không quá 2 m thì được xếp vào nhóm 55. 1.Từ acrylic hoặc modacrylic . (d) Nếu là tô filament tổng hợp: tô phải được kéo duỗi nhưng không thể kéo dài hơn 100% chiều dài của nó. Mã hàng 55.Từ polypropylen .Từ polyeste .Từ acrylic hoặc modacrylic .Từ aramit .03 hoặc 55. (b) Xoắn dưới 5 vòng trên mét.Từ các polyeste ..02 chỉ áp dụng với tô filament nhân tạo.Loại khác .Chương 55 Xơ sợi staple nhân tạo Chú giải. (c) Độ mảnh mỗi filament dưới 67 dexitex.BỘ TÀI CHÍNH .Từ nylon hoặc từ polyamit khác: . .Loại khác 311 0 0 0 0 0 0 5502 00 00 00 Tô (tow) filament nhân tạo. chưa chải thô.Từ nylon hoặc từ polyamit khác . .000 dexitex. 55.01 và 55.03 Thuế suất (%) 0 0 3 0 0 0 Vụ Chính sách thuế .01 5501 5501 5501 5501 5501 10 20 30 40 90 00 00 00 00 00 Mô tả hàng hoá 00 00 00 00 00 Tô (tow) filament tổng hợp.04.

.Từ xơ nhân tạo 0 0 55.Có tỷ trọng xơ staple bằng nylon hoặc các polyamit khác từ 85% trở lên: .Sợi đơn .Loại khác Thuế suất (%) 55.Từ nylon hay từ polyamit khác . chải kỹ hoặc chưa gia công cách khác để kéo sợi. đã chải thô.Từ viscose rayon 5504 90 00 00 .Loại khác. chưa chải thô...Từ polyeste .Sợi xe (foled) hoặc sợi cáp .Có tỷ trọng xơ staple bằng acrylic hay modacrylic từ 85% trở lên: .Từ xơ tổng hợp 5505 20 00 00 .09 5509 11 00 00 5509 12 00 00 5509 21 00 00 5509 22 00 00 5509 31 00 00 5509 32 00 00 5509 41 00 00 5509 42 00 00 Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple tổng hợp.Từ xơ staple nhân tạo 3 3 1 1 1 1 1 55. đã chải thô.Mã hàng Mô tả hàng hoá Xơ staple nhân tạo.. Chỉ khâu làm từ xơ staple nhân tạo..Sợi xe (foled) hoặc sợi cáp . chưa chải kỹ hoặc chưa gia công cách khác để kéo sợi. chải kỹ hoặc chưa gia công cách khác để kéo sợi.Từ acrylic hoặc modacrylic .Sợi xe (foled) hoặc sợi cáp .Có tỷ trọng xơ staple polyeste từ 85% trở lên: . phế liệu sợi và nguyên liệu tái chế) từ xơ nhân tạo.Sợi đơn . từ xơ staple polyeste: 312 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Vụ Chính sách thuế . 5505 10 00 00 . đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ.06 5506 5506 5506 5506 10 20 30 90 00 00 00 00 00 00 00 00 Xơ staple tổng hợp.Từ xơ staple tổng hợp 5508 20 00 00 .. có tỷ trọng xơ staple tổng hợp từ 85% trở lên: . .. 5508 10 00 00 ..Loại khác.08 55.04 Phế liệu (kể cả phế liệu xơ. . chưa đóng gói để bán lẻ.Loại khác 5507 00 00 00 Xơ staple nhân tạo.Sợi đơn .BỘ TÀI CHÍNH .05 55. 5504 10 00 00 .Sợi đơn .Sợi xe (foled) hoặc sợi cáp .

.Được pha chủ yếu hay pha duy nhất với bông 5509 69 00 00 .Được pha chủ yếu hay pha duy nhất với lông cừu hay lông động vật loại mịn 5509 62 00 00 .Loại khác 5509 53 00 00 ..12 313 12 Vụ Chính sách thuế .11 Các loại vải dệt thoi từ xơ staple tổng hợp.Được pha chủ yếu hay pha duy nhất với lông cừu hay lông động vật loại mịn: 5509 52 00 10 ...Được pha chủ yếu hay pha duy nhất với xơ staple nhân tạo 5509 52 00 . được pha chủ yếu hoặc duy nhất với bông .Chưa hoặc đã tẩy trắng 5 5 5 55. có tỷ trọng loại xơ này từ 85% trở lên.Sợi khác Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple nhân tạo.Sợi khác.Được pha chủ yếu hay pha duy nhất với lông cừu hay lông động vật loại mịn 5509 92 00 00 ..Sợi khác: 5509 91 00 00 .Có tỷ trọng xơ staple polyeste từ 85% trở lên: 5512 11 00 00 . 5511 10 00 00 .Loại khác .Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp ...Có tỷ trọng xơ staple nhân tạo từ 85% trở lên: .. chưa đóng gói để bán lẻ...Mã hàng Mô tả hàng hoá 5509 51 00 00 .Sợi đơn .Sợi khác.Sợi khác.Loại khác ...... có tỷ trọng loại xơ này từ 85% trở lên 5511 20 00 00 . được pha chủ yếu hoặc duy nhất với lông cừu hay lông động vật loại mịn .Từ xơ staple nhân tạo Thuế suất (%) 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55.Từ xơ staple tổng hợp.BỘ TÀI CHÍNH .Loại khác 55. có tỷ trọng loại xơ này dưới 85% 5511 30 00 00 . từ xơ staple bằng acrylic hay modacrylic: 5509 61 00 00 ..Được pha chủ yếu hay pha duy nhất với bông 5509 59 00 00 .Từ xơ staple tổng hợp...10 5510 11 00 00 5510 12 00 00 5510 20 00 00 5510 30 00 00 5510 90 00 00 Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple nhân tạo.Được pha chủ yếu hay pha duy nhất với bông 5509 99 00 00 . . đã đóng gói để bán lẻ.Sợi đơn 5509 52 00 90 .

Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi.Loại khác .Từ xơ staple polyeste.Loại khác 5512 91 00 00 .Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyeste 314 12 12 12 12 12 12 Vụ Chính sách thuế ..Từ xơ staple polyeste.Từ xơ staple polyeste. từ xơ staple polyeste .Chưa hoặc đã tẩy trắng: ..Loại khác . kể cả vải vân chéo chữ nhân. trọng lượng không quá 170 g/m2....Loại khác 55.BỘ TÀI CHÍNH ..Vải dệt thoi khác . trọng lượng trên 170 g/m2.Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi. dệt vân điểm .Vải dệt thoi khác 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp.Vải dệt thoi khác . kể cả vải vân chéo chữ nhân.Từ các sợi có các màu khác nhau: .Mã hàng Mô tả hàng hoá 5512 19 00 00 . . pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông. . từ xơ staple polyeste .Vải dệt thoi khác .... dệt vân điểm . dệt vân điểm .... pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông.Vải dệt thoi khác .Đã in: .Từ xơ staple polyeste.Chưa hoặc đã tẩy trắng: .... dệt vân điểm ..Chưa hoặc đã tẩy trắng 5512 99 00 00 ...Từ xơ staple polyeste..Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi. dệt vân điểm .Đã nhuộm: .Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyeste .Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyeste ... có tỷ trọng loại xơ này dưới 85%.Đã nhuộm: . kể cả vải vân chéo chữ nhân. từ xơ staple polyeste .Có tỷ trọng xơ staple bằng acrylic hay modacrylic từ 85% trở lên: 5512 21 00 00 .Chưa hoặc đã tẩy trắng 5512 29 00 00 . có tỷ trọng loại xơ này dưới 85%.Từ xơ staple polyeste. dệt vân điểm ..13 5513 11 00 00 5513 12 00 00 5513 13 00 00 5513 19 00 00 5513 21 00 00 5513 23 00 00 5513 29 00 00 5513 31 00 00 5513 39 00 00 5513 41 00 00 5513 49 00 00 55.14 5514 11 00 00 5514 12 00 00 5514 19 00 00 5514 21 00 00 5514 22 00 00 5514 23 00 00 Thuế suất (%) 12 12 12 12 12 Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp.

..Từ các sợi có các màu khác nhau ..Đã in: 5514 41 00 00 .Chưa hoặc đã tẩy trắng ..... được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament nhân tạo: .Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyeste 5514 49 00 00 .. từ xơ staple polyeste 5514 43 00 00 ....Đã in ..Từ xơ staple polyeste: . kể cả vải vân chéo chữ nhân.Đã in 315 Thuế suất (%) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Vụ Chính sách thuế .Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament nhân tạo ..Có tỷ trọng xơ staple nhân tạo dưới 85%..Từ xơ staple bằng acrylic hoặc modacrylic: .Từ các sợi có các màu khác nhau .Vải dệt thoi khác 5514 30 00 00 .Mã hàng Mô tả hàng hoá 5514 29 00 00 .Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi.Từ xơ staple polyeste.Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu hoặc lông động vật loại mịn .16 5516 5516 5516 5516 11 12 13 14 00 00 00 00 00 00 00 00 5516 5516 5516 5516 21 22 23 24 00 00 00 00 00 00 00 00 Các loại vải dệt thoi khác từ xơ staple tổng hợp. .Loại khác Vải dệt thoi từ xơ staple nhân tạo..Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament nhân tạo .Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu hoặc lông động vật loại mịn .15 5515 11 00 00 5515 12 00 00 5515 13 00 00 5515 19 00 00 5515 21 00 00 5515 22 00 00 5515 29 00 00 5515 91 00 00 5515 99 00 00 55. dệt vân điểm 5514 42 00 00 .Loại khác ..Vải dệt thoi khác 55.Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ staple viscose rayon ..Vải dệt thoi khác: .Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament nhân tạo . ....BỘ TÀI CHÍNH .Có tỷ trọng xơ staple nhân tạo từ 85% trở lên: .Từ các sợi có các màu khác nhau .Đã nhuộm ..Loại khác ..Đã nhuộm .Chưa hoặc đã tẩy trắng .

.Đã in ...Chưa hoặc đã tẩy trắng .Đã nhuộm ..Mã hàng Mô tả hàng hoá 5516 5516 5516 5516 31 32 33 34 00 00 00 00 00 00 00 00 5516 5516 5516 5516 41 42 43 44 00 00 00 00 00 00 00 00 5516 5516 5516 5516 91 92 93 94 00 00 00 00 00 00 00 00 .BỘ TÀI CHÍNH .Có tỷ trọng xơ staple nhân tạo dưới 85%.Loại khác: .Có tỷ trọng xơ staple nhân tạo dưới 85%..Từ các sợi có các màu khác nhau ...Từ các sợi có các màu khác nhau . được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu hoặc lông động vật loại mịn: . được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông: .Đã in 316 Thuế suất (%) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Vụ Chính sách thuế ..Từ các sợi có các màu khác nhau ....Đã nhuộm ..Đã in .Chưa hoặc đã tẩy trắng .Chưa hoặc đã tẩy trắng .Đã nhuộm .

14).05.09) ở đó vật liệu dệt chỉ được thể hiện như vật tải.04 hoặc 54.03 cũng bao gồm cả các sản phẩm không dệt trong đó plastic hoặc cao su tạo thành chất kết dính. trong đó vật liệu dệt chỉ đơn thuần là vật liệu để gia cố (Chương 39 hoặc 40).05). không bao gồm: (a) Phớt đã ngâm tẩm. hoặc sợi dạng dải hoặc các dạng tương tự thuộc nhóm 54.02 và 56. bồi trên nền phớt hoặc trên nền vật liệu không dệt (nhóm 68. Thuật ngữ “phớt” bao gồm cả phớt xuyên kim (needleloom) và vải được cấu tạo từ một màng bằng xơ dệt được liên kết tốt hơn do khâu đính chính xơ của màng đó. hoặc tráng hoăc phủ cả hai mặt bằng vật liệu trên. Tuy nhiên. Nhóm 56. sợi xoắn thừng và sợi cáp và các sản phẩm của chúng Chú giải. (b) Sản phẩm không dệt. các nhóm 56. 4.04 không bao gồm sợi dệt. bản mỏng hoặc dải bằng plastic xốp hoặc cao su xốp kết hợp với phớt hoặc vật liệu không dệt.11. Nhóm 56. tráng hoặc phủ bằng các chất hoặc các chế phẩm (ví dụ. bồi trên nền phớt hoặc trên nền sản phẩm không dệt (nhóm 68. 1. (c) Bột hoặc hạt mài tự nhiên hoặc nhân tạo. (b) Các sản phẩm dệt thuộc nhóm 58. 2.03 bao gồm phớt và các sản phẩm không dệt. (d) Mica đã liên kết khối hoặc tái chế. tráng.Chương 56 Mền xơ. Các nhóm 56. đã ngâm tẩm. các chẩt làm mềm vải thuộc nhóm 38. 317 Vụ Chính sách thuế . sợi xe. theo mục đích của phần này. không cần quan tâm đến bất cứ sự thay đổi nào về màu sắc. Chương này không bao gồm: (a) Mền xơ. hoặc bọc hoàn toàn bằng plastic hoặc cao su.05. sợi coóc (cordage). xà phòng hoặc các chất tẩy thuộc nhóm 34.03. tráng hoặc phủ không thể nhìn được bằng mắt thường (thường thuộc các Chương từ 50 đến 55). có chứa vật liệu dệt từ 50% trở xuống tính theo trọng lượng hoặc phớt đã bọc hoàn toàn bằng plastic hoặc cao su (Chương 39 hoặc 40). phớt và các sản phẩm không dệt. các loại sợi đặc biệt. trong đó chất ngâm tẩm. phủ hoặc ép với plastic hoặc cao su. với điều kiện là việc tráng hoặc phủ như vậy có thể nhìn thấy được bằng mắt thường mà không cần quan tâm đến sự biến đổi về mầu sắc (Chương 39 hoặc 40).02 và 56. phớt hoặc các sản phẩm không dệt. đã ngâm tẩm. phủ hoặc ép với plastic hoặc cao su bất kể tính chất của các vật liệu này (đặc hoặc xốp).BỘ TÀI CHÍNH . tráng. các chất đánh bóng. nước hoa hoặc mỹ phẩm thuộc Chương 33. hoặc (c) Tấm. kem hoặc các chế phẩm tương tự thuộc nhóm 34. hoặc (e) Lá kim loại bồi trên nền phớt hoặc bồi trên vật liệu không dệt (thường Phần XIV hoặc XV). 3.01.

.... tã thấm và tã lót cho trẻ sơ sinh và các sản phẩm vệ sinh tương tự.Phớt xuyên kim và vải khâu đính . phủ hoặc ép lớp: . các loại xơ dệt.Trọng lượng trên 25 g/m2 nhưng không quá 70 g/m2 . chiều dài không quá 5 mm (xơ vụn)..Loại khác: .. .03 5603 11 00 00 5603 12 00 00 5603 13 00 00 5603 14 00 00 5603 91 00 00 5603 92 00 00 5603 93 00 00 5603 94 00 00 Mô tả hàng hoá Mền xơ bằng nguyên liệu dệt và các sản phẩm của nó. bụi xơ và kết xơ (neps) từ công nghiệp dệt. các sản phẩm khác làm từ mền xơ: .Từ xơ nhân tạo: .Loại khác .Từ nguyên liệu dệt khác .... đã hoặc chưa ngâm tẩm...Loại khác Phớt. chưa ngâm tẩm.Trọng lượng trên 150 g/m2 318 Thuế suất (%) 5 5 5 5 5 5 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Vụ Chính sách thuế . tráng.Trọng lượng không quá 25 g/m2 ..Trọng lượng trên 25 g/m2 nhưng không quá 70 g/m2 .Trọng lượng trên 150 g/m2 .Xơ vụn polyamit ..Trọng lượng không quá 25 g/m2 ...Băng và gạc vệ sinh.Mã hàng 56.Loại khác ..Bằng sợi filament nhân tạo: .BỘ TÀI CHÍNH . từ mền xơ .Loại khác Các sản phẩm không dệt. phủ hoặc ép lớp.Từ bông . tráng..Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn .. đã hoặc chưa ngâm tẩm. tráng phủ hoặc ép lớp.Xơ vụn và bụi xơ và kết xơ từ công nghiệp dệt: .Trọng lượng trên 70 g/m2 nhưng không quá 150 g/m2 . .Trọng lượng trên 70 g/m2 nhưng không quá 150 g/m2 .01 5601 10 00 00 5601 5601 5601 5601 5601 5601 5601 5601 21 22 22 22 29 30 30 30 00 00 10 00 90 00 00 00 10 00 90 00 56..Mền xơ..Tô (tow) làm đầu lọc thuốc lá .Phớt khác.02 5602 10 00 00 5602 21 00 00 5602 29 00 00 5602 90 00 00 56.

Từ xơ tổng hợp khác: . dải hoặc bột hoặc phủ bằng kim loại. đã cuốn bọc (trừ các loại thuộc nhóm 56. 5604 10 00 00 . . sợi sùi vòng. đã ngâm tẩm. có hoặc không ngâm tẩm. đã hoặc chưa tết hoặc bện.04 hoặc 54... sợi dạng dải và các dạng tương tự thuộc nhóm 54.BỘ TÀI CHÍNH .04 hoặc nhóm 54.Từ tơ chuối abaca (Manila hemp hoặc Musa textilis Nee) hoặc các sợi (lá thực vật) rắn khác .Loại khác 319 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Vụ Chính sách thuế . được bọc bằng bằng vật liệu dệt. 12 56. phủ hoặc bao ngoài bằng cao su hoặc plastic. tráng. dây thừng và cáp. sợi sơnin (chenille) (kể cả sợi sơnin xù). là loại sợi dệt hoặc dải hoặc dạng tương tự thuộc nhóm 54.07 5607 21 00 00 5607 29 00 00 5607 5607 5607 5607 41 00 00 49 00 00 50 50 10 00 5607 5607 5607 5607 50 90 00 90 90 10 00 90 20 00 5607 90 90 00 Dây xe.04 hoặc 54.Loại khác: .Dây xe để buộc hoặc đóng kiện .Dây xe để buộc hoặc đóng kiện . có hoặc không quấn bọc.05 và sợi quấn bọc lông bờm ngựa).04 5 5 5605 00 00 00 Sợi kim loại hoá.Mã hàng Mô tả hàng hoá Chỉ cao su và chỉ coóc (cord) cao su.05. được kết hợp với kim loại ở dạng dây.Từ polyethylen hoặc polypropylen: .000 decitex.Sợi coóc cho dây đai chữ V làm từ xơ nhân tạo đã xử lý bằng resoxin formaldehyt.Từ xizan (sisal) hoặc từ xơ dệt khác của các cây thuộc chi cây thùa: . phủ hoặc bao ngoài bằng cao su hoặc plastic.Loại khác . tráng.. sợi dệt.Loại khác Thuế suất (%) 56. 5 5606 00 00 00 Sợi cuốn bọc.. dải và dạng tương tự thuộc nhóm 54..05.Từ sợi nhân tạo .05.Loại khác . sợi polyamit và sợi polytetrafloro-ethylen có độ mảnh lớn hơn 10. dùng để đóng gói hàng dệt (nguyên liệu kết dính) ..Chỉ cao su và chỉ coóc cao su được bọc bằng vật liệu dệt 5604 90 00 00 ..Loại khác . dây coóc (cordage)...

. dây coóc (cordage).Loại khác . dây coóc (cordage) hoặc sợi xoắn thừng.BỘ TÀI CHÍNH .Loại khác: .04 hoặc 54.Loại khác: . lưới đánh cá và các loại lưới khác đã hoàn thiện.08 5608 5608 5608 5608 5608 5608 5608 11 19 19 19 90 90 90 00 00 20 90 00 00 00 00 00 10 90 Tấm lưới được thắt gút bằng sợi xe.. ..Mã hàng Mô tả hàng hoá 56. 320 Thuế suất (%) 12 12 10 12 10 12 Vụ Chính sách thuế . sợi dạng dải và dạng tương tự thuộc nhóm 54.Từ nguyên liệu dệt nhân tạo: . dây xoắn thừng hoặc dây cáp chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác..Túi lưới .Lưới đánh cá thành phẩm . từ nguyên liệu dệt..-Túi lưới ..05.. dây xe.Loại khác 5609 00 00 00 Các sản phẩm làm từ sợi.

Từ bông .Loại khác.Thảm “Kelem”.Loại khác . dệt thoi. 2. bao gồm thảm “Kelem”..... Theo mục đích của Chương này.02 5702 10 00 00 5702 20 00 00 5702 5702 5702 5702 5702 31 32 39 39 39 00 00 00 00 5702 5702 5702 5702 5702 5702 5702 41 42 49 49 49 49 50 00 00 00 00 10 00 90 00 10 00 20 00 90 00 Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác. Chương này không bao gồm các loại lót của hàng dệt trải sàn. “Schumacks”. Mã hàng 57. cụm từ “thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác” có nghĩa là các loại trải sàn trong đó vật liệu dệt được dùng làm bề mặt của sản phẩm khi sử dụng và gồm cả các sản phẩm có các đặc tính của hàng dệt trải sàn nhưng dự định dùng cho các mục đích khác...01 5701 5701 5701 5701 Mô tả hàng hoá Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác loại thắt gút. chưa hoàn thiện: . .Từ các loại nguyên liệu dệt khác: . “Karamanie” và các loại thảm dệt thủ công tương tự. có cấu tạo vòng lông. có cấu tạo vòng lông.. không có cấu tạo vòng lông.Từ các nguyên liệu dệt nhân tạo . chưa hoàn 321 Thuế suất (%) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Vụ Chính sách thuế ....Loại khác.Từ bông ..Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn 90 . “Karamanie” và các loại thảm dệt thủ công tương tự ...Chương 57 Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác Chú giải.Từ các loại nguyên liệu dệt khác: 90 10 00 .Từ các loại nguyên liệu dệt khác: .Loại khác..Hàng dệt trải sàn từ xơ dừa .Từ xơ đay ..Từ bông 90 90 00 . “Schumacks”..Từ các nguyên liệu dệt nhân tạo .Loại khác . không chần sợi vòng hoặc phủ xơ vụn.Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn .BỘ TÀI CHÍNH . đã hoặc chưa hoàn thiện. 10 00 00 . đã hoặc chưa hoàn thiện.Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn .. 1. đã hoàn thiện: .Loại khác 57..

05 322 12 12 12 Vụ Chính sách thuế .. 5704 10 00 00 .Từ các nguyên liệu dệt khác: .Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn .Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn ..Từ nylon hoặc các polyamit khác .Từ bông 5705 00 20 00 ... không có cấu tạo vòng lông..Từ bông .Từ các loại nguyên liệu dệt khác: .Từ xơ đay 5705 00 90 00 .BỘ TÀI CHÍNH .. đã hoặc chưa hoàn thiện.Loại khác 12 12 57. .Loại khác Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác..Từ bông .Từ xơ đay .3 m2 5704 90 00 00 .Loại khác.Từ bông .Từ xơ đay . 5705 00 10 00 .04 Các loại thảm khác và các loại hàng dệt trải sàn khác....Loại khác Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác.Từ các nguyên liệu dệt nhân tạo khác ..03 5703 5703 5703 5703 5703 5703 5703 10 20 30 90 90 90 90 00 00 00 00 00 00 10 00 20 00 90 00 Mô tả hàng hoá thiện: . không chần sợi nổi vòng hoặc phủ xơ vụn.. được chần.Từ xơ đay .Loại khác .. đã hoàn thiện: . đã hoặc chưa hoàn thiện.Các tấm nhỏ có diện tích bề mặt tối đa là 0. đã hoặc chưa hoàn thiện.Từ các nguyên liệu dệt nhân tạo .. từ phớt. sợi nổi vòng.Mã hàng 5702 50 10 00 5702 50 20 00 5702 50 90 00 5702 5702 5702 5702 5702 5702 91 92 99 99 99 99 00 00 00 00 10 00 20 00 90 00 57.Loại khác Thuế suất (%) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 57..

2. cụm từ “vải dệt thoi khổ hẹp” là: (a) Vải dệt thoi có khổ rộng không quá 30 cm. Chương này không áp dụng cho các loại vải dệt nêu trong Chú giải 1 của Chương 59.05). (b) Vải dệt thoi dạng ống có chiều rộng khi trải phẳng không quá 30 cm. 3. không cắt Thuế suất (%) 58.02 hoặc 58. phủ hoặc ép lớp. thuộc nhóm 56. Nhóm này không bao gồm loại thảm trang trí thêu tay (nhóm 58.Chương 58 Các loại vải dệt thoi đặc biệt. hàng trang trí. hạt hoặc các mẫu trang trí bằng vật liệu dệt hoặc vật liệu khác. Mã hàng Mô tả hàng hoá Các loại vải dệt nổi vòng và các loại vải sơnin (chenille).. 6.BỘ TÀI CHÍNH . Ngoài các sản phẩm của nhóm 58. khái niệm “hàng thêu” là hàng thêu bằng chỉ kim loại hoặc chỉ thuỷ tinh trên vải lộ nền.09. và hàng được khâu đính trang trí đồng tiền Xê kin (Sequin).06. Vải dệt thoi khổ hẹp có biên tua viền được phân loại vào nhóm 58. đã ngâm tẩm.Vải có sợi ngang nổi vòng. Chương này cũng bao gồm các mặt hàng làm từ sợi kim loại và loại làm trang trí như các loại vải dùng cho nội thất hoặc dùng cho các mục đích tương tự. các loại vải dệt chần sợi vòng.06.Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn . một vòng hoàn chỉnh hoặc nhiều hơn để tạo thành vòng sợi cho sợi ngang đi qua. 5. Trong nhóm 58. có chiều rộng khi chưa gấp mép không quá 30 cm.03. thảm trang trí. vải “dệt quấn” (gauze) là loại vải có sợi dọc gồm toàn bộ hoặc một phần của sợi dựng hoặc sợi nền và sợi cuốn cả vòng hoặc nửa vòng đi bắt chéo qua sợi dựng hoặc sợi nền tạo thành nửa vòng. trừ các loại vải thuộc nhóm 58. không kể những cái khác.04 không áp dụng cho vải lưới thắt nút từ sợi xe. 7.08. 5801 10 00 00 . chưa được cắt phần nổi. với điều kiện đã tạo biên ở hai mép (dệt thoi. 1. 4.08. hoặc những mặt hàng khác thuộc Chương 59. tráng. Nhóm 58. hàng thêu Chú giải. Nhóm 58. hoặc được dệt sẵn như thế hoặc được cắt từ những tấm rộng hơn. và (c) Vải cắt xiên với các mép gấp. Theo mục đích của nhóm 58. Theo mục đích của nhóm 58. hàng ren.01 cũng bao gồm các loại vải dệt thoi có sợi ngang nổi vòng.10.01 323 12 12 Vụ Chính sách thuế . ở trạng thái này chúng không có lông đứng.Từ bông: 5801 21 00 00 . sợi coóc hoặc sợi xoắn thừng. gắn keo hoặc bằng cách khác).

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

5801
5801
5801
5801
5801

22
23
24
25
26

00
00
00
00
00

00
00
00
00
00

5801
5801
5801
5801
5801
5801
5801
5801
5801

31
32
33
34
35
36
90
90
90

00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00

10 00
90 00

58.02

5802 11 00 00
5802 19 00 00
5802 20 00 00
5802 30 00 00

- - Nhung kẻ
- - Vải có sợi ngang nổi vòng khác
- - Vải có sợi dọc nổi vòng, có sọc dọc (không cắt)
- - Vải có sợi dọc nổi vòng, có sọc dọc, đã cắt
- - Các loại vải sơnin
- Từ sợi nhân tạo:
- - Vải có sợi ngang nổi vòng, không cắt
- - Nhung kẻ
- - Vải có sợi ngang nổi vòng khác
- - Vải có sợi dọc nổi vòng, có sọc dọc (không cắt)
- - Vải có sợi dọc nổi vòng, có sọc dọc, đã cắt
- - Các loại vải sơnin
- Từ các vật liệu dệt khác:
- - Từ tơ tằm
- - Loại khác
Vải khăn lông và các loại vải dệt thoi tạo vòng
lông tương tự, trừ các loại vải khổ hẹp thuộc
nhóm 58.06; các loại vải dệt chần sợi nổi vòng,
trừ các sản phẩm thuộc nhóm 57.03.
- Vải khăn lông và các loại vải dệt thoi tạo vòng
lông tương tự, từ bông:
- - Chưa tẩy trắng
- - Loại khác
- Vải khăn lông và các loại vải dệt thoi tạo vòng
lông tương tự, từ các vật liệu dệt khác
- Các loại vải dệt có chần sợi nổi vòng

Vải dệt quấn, trừ các loại vải khổ hẹp thuộc
nhóm 58.06.
5803 00 10 00 - Từ bông
5803 00 90
- Loại khác:
5803 00 90 10 - - Tấm lưới đan bằng plastic để che cho cây trồng
5803 00 90 90 - - Loại khác

Thuế suất
(%)
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

12
12
12
12

58.03

Các loại vải tuyn và các loại vải dệt lưới khác,
không bao gồm vải dệt thoi, dệt kim hoặc móc;
hàng ren dạng mảnh, dạng dải hoặc dạng mẫu,
trừ các loại vải thuộc các nhóm từ 60.02 đến
60.06.
5804 10
- Vải tuyn và vải dệt lưới khác
5804 10 10 00 - - Từ tơ tằm
5804 10 20 00 - - Từ bông

12
10
12

58.04

324

12
12

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

5804 10 90 00 - - Loại khác
- Ren dệt máy:
5804 21 00 00 - - Từ sợi nhân tạo
5804 29 00 00 - - Từ vật liệu dệt khác
5804 30 00 00 - Ren thủ công

Thuế suất
(%)
12
12
12
12

58.05

Thảm trang trí dệt thủ công theo kiểu Gobelins,
Flanders, Aubusson, Beauvais và các kiểu tương
tự, và các loại thảm trang trí thêu tay (ví dụ,
thêu mũi nhỏ, thêu chữ thập), đã hoặc chưa hoàn
thiện.
5805 00 10 00 - Từ bông
5805 00 90 00 - Loại khác

58.06

5806 10
5806
5806
5806
5806

10
10
10
20

10
20
90
00

00
00
00
00

5806 31
5806 31 10 00
5806 31 20 00
5806 31 30 00
5806 31 40 00
5806 31 90 00
5806 32
5806 32 10 00

5806 32 20 00
5806 32 30 00

Vải dệt thoi khổ hẹp, trừ các loại hàng thuộc
nhóm 58.07; vải khổ hẹp gồm toàn sợi dọc không
có sợi ngang liên kết với nhau bằng chất keo
dính (bolducs).
- Vải dệt thoi có tạo vòng lông (kể cả vải khăn lông
và vải dệt tạo vòng lông tương tự) và vải dệt từ sợi
sơnin:
- - Từ tơ tằm
- - Từ bông
- - Loại khác
- Vải dệt thoi khác, có chứa sợi đàn hồi
(elastomeric) hoặc sợi cao su từ 5% trở lên tính theo
trọng lượng
- Vải dệt thoi khác:
- - Từ bông:
- - - Vải dệt thoi khổ hẹp thích hợp cho sản xuất
băng mực dùng cho máy chữ hoặc các loại máy
tương tự
- - - Làm nền cho giấy cách điện
- - - Băng làm khoá kéo, khổ rộng không quá 12mm
- - - Băng vải dày để bọc ống dẫn, cọc hoặc các loại
tương tự
- - - Loại khác
- - Từ sợi nhân tạo:
- - - Vải dệt thoi khổ hẹp thích hợp cho sản xuất
băng mực dùng cho máy chữ hoặc các loại máy
tương tự; băng vải dày dùng để sản xuất dây đai an
toàn ghế ngồi
- - - Băng làm khoá kéo khổ rộng không quá 12 mm
- - - Băng vải dày để bọc ống dẫn, cọc và các loại

325

12
12

12
12
12
12

12
12
12
12
12
12

12
12

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Mã hàng
5806
5806
5806
5806
5806

32
39
39
39
40

Mô tả hàng hoá

tương tự
90 00 - - - Loại khác
- - Từ nguyên liệu dệt khác:
10 00 - - - Từ tơ tằm
90 00 - - - Loại khác
00 00 - Các loại vải dệt chỉ có sợi dọc không có sợi ngang,
liên kết với nhau bằng chất kết dính (bolducs)

Các loại nhãn, phù hiệu và các mặt hàng tương
tự từ vật liệu dệt, dạng chiếc, dạng dải hoặc đã
cắt theo hình hoặc kích cỡ, không thêu.
5807 10 00 00 - Dệt thoi
5807 90 00 00 - Loại khác

Thuế suất
(%)
12
12
12
12

58.07

58.08
5808
5808
5808
5808

Các dải bện dạng chiếc; dải, mảnh trang trí dạng
chiếc, không thêu, trừ loại dệt kim hoặc móc;
tua, ngù và các mặt hàng tương tự.
10
- Các dải bện dạng chiếc:
10 10 00 - - Kết hợp với sợi cao su
10 90 00 - - Loại khác
90 00 00 - Loại khác

5809 00 00 00 Vải dệt thoi từ sợi kim loại và vải dệt thoi từ sợi
kim loại hoá thuộc nhóm 56.05, sử dụng để trang
trí, như các loại vải trang trí nội thất hoặc cho
các mục đích tương tự, chưa được chi tiết hay
ghi ở nơi khác.
58.10
5810 10 00 00
5810 91 00 00
5810 92 00 00
5810 99 00 00

Hàng thêu dạng chiếc, dạng dải hoặc dạng theo
mẫu.
- Hàng thêu không lộ nền
- Hàng thêu khác:
- - Từ bông
- - Từ xơ nhân tạo
- - Từ nguyên liệu dệt khác

5811 00 00 00 Các sản phẩm dệt đã chần dạng chiếc, bao gồm
một hay nhiều lớp vật liệu dệt kết hợp với lớp
đệm bằng cách khâu hoặc cách khác, trừ hàng
thêu thuộc nhóm 58.10.

326

12
12

12
12
12
12

12
12
12
12
12

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Chương 59
Các loại vải dệt đã được ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp; các mặt hàng dệt
thích hợp dùng trong công nghiệp
Chú giải.
1. Trừ khi có yêu cầu khác, theo mục đích của Chương này khái niệm "vải dệt"
chỉ áp dụng đối với vải dệt thoi thuộc các Chương từ 50 đến 55 và các nhóm 58.03 và
58.06, dải viền và vải trang trí ở dạng cuộn, chiếc, tấm thuộc nhóm 58.08 và vải dệt
kim hoặc móc thuộc nhóm 60.02 đến 60.06.
2. Nhóm 59.03 áp dụng đối với :
(a) Các loại vải dệt, đã ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép với plastic, bất kể trọng
lượng tính trên 1m2 và bất kể tính chất của vật liệu plastic (đặc hoặc xốp), trừ:
(1) Vải trong đó chất ngâm tẩm, tráng hoặc phủ không thể nhìn được bằng mắt
thường (thường ở các Chương từ 50 đến 55, 58 hoặc 60); theo mục đích của phần này,
không cần quan tâm đến sự thay đổi về màu sắc;
(2) Các sản phẩm nếu không bẻ gãy thì không quấn bằng tay quanh một trục
tròn có đường kính 7 mm, ở nhiệt độ từ 15oC đến 30oC (thường thuộc Chương 39);
(3) Các sản phẩm trong đó vải dệt hoặc được bọc hoàn toàn bằng plastic hoặc
được tráng hoặc phủ cả hai mặt bằng vật liệu đó, miễn là việc tráng hoặc phủ có thể
nhìn được bằng mắt thường mà không cần quan tâm đến sự thay đổi về màu sắc
(Chương 39);
(4) Vải được tráng hoặc phủ từng phần bằng plastic và có hoạ tiết do việc xử lí
đó tạo nên (thường gặp ở các Chương từ 50 đến 55, 58 hoặc 60);
(5) Tấm, lá hoặc dải bằng plastic xốp, kết hợp với vải dệt, mà trong đó vải dệt
chỉ đơn thuần nhằm mục đích gia cố (Chương 39); hoặc
(6) Các sản phẩm dệt thuộc nhóm 58.11.
(b) Vải dệt từ sợi, dải và từ các dạng tương tự, đã ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc
bao ngoài bằng plastic, thuộc nhóm 56.04.
3. Theo mục đích của nhóm 59.05, khái niệm "các loại hàng dệt phủ tường" áp
dụng đối với các sản phẩm ở dạng cuộn, chiều rộng không dưới 45 cm, dùng để trang
trí trần nhà hoặc tường, có bề mặt dệt được gắn chặt trên lớp bồi hoặc được xử lý mặt
sau (ngâm tẩm hoặc tráng để có thể phết hồ).
Tuy nhiên, nhóm này không áp dụng cho các hàng phủ tường có phủ vụn dệt
hoặc bụi xơ dệt gắn trực tiếp trên lớp bồi giấy (nhóm 48.14) hoặc trên lớp bồi vật liệu
dệt (thường thuộc nhóm 59.07).
4. Theo mục đích của nhóm 59.06, khái niệm "vải dệt đã được cao su hóa" có
nghĩa là :
(a) Vải dệt đã ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép với cao su,
(i) Trọng lượng không quá 1.500 g/m2; hoặc
(ii) Trọng lượng trên 1.500 g/m2 và chứa vật liệu dệt trên 50% tính theo trọng
lượng;
327

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

(b) Các loại vải làm từ sợi, dải hoặc các dạng tương tự, đã được ngâm tẩm,
tráng, phủ hoặc bao ngoài bằng cao su, thuộc nhóm 56.04; và
(c) Các loại vải gồm sợi dệt đặt song song được liên kết với cao su, bất kể
trọng lượng tính trên 1m2 của chúng.
Tuy nhiên, nhóm này không áp dụng cho các tấm, tấm mỏng hoặc dải bằng cao
su xốp, kết hợp với vải dệt, mà trong đó vải dệt chỉ đơn thuần phục vụ cho mục đích
gia cố (Chương 40), hoặc các sản phẩm dệt thuộc nhóm 58.11.
5. Nhóm 59.07 không áp dụng cho:
(a) Các loại vải trong đó việc ngâm tẩm, tráng hoặc phủ không thể nhìn thấy
được bằng mắt thường (thông thường thuộc các Chương từ 50 đến 55, 58 hoặc 60);
theo mục đích của phần này, không tính đến sự thay đổi về mầu sắc;
(b) Vải được vẽ các hoạ tiết (trừ vải bạt đã sơn vẽ để làm phông cảnh cho rạp
hát, phông trường quay hoặc các loại tương tự);
(c) Vải được phủ từng phần bằng xơ vụn, bụi xơ, bột cây bần hoặc các loại
tương tự và mang hoạ tiết do việc xử lý đó tạo nên; tuy nhiên, các loại vải giả tạo
vòng cũng được phân loại trong nhóm này;
(d) Vải được hoàn thiện bằng cách hồ thông thường có thành phần cơ bản là
tinh bột hoặc các chất tương tự khác;
(e) Gỗ được trang trí trên lớp bồi là vải dệt (nhóm 44.08);
(f) Bột hoặc hạt mài tự nhiên hoặc nhân tạo, trên lớp bồi bằng vải dệt (nhóm
68.05);
(g) Mica tự nhiên hoặc nhân tạo, trên lớp bồi bằng vải dệt (nhóm 68.14); hoặc
(h) Lá kim loại trên lớp bồi bằng vải dệt ( thường thuộc Phần XIV hoặc XV).
6. Nhóm 59.10 không áp dụng đối với:
(a) Băng truyền hoặc băng tải, bằng vật liệu dệt, có độ dày dưới 3 mm; hoặc
(b) Băng truyền hoặc băng tải hoặc dây cuaroa bằng vải dệt đã ngâm tẩm,
tráng, phủ hoặc ép với cao su hoặc làm từ sợi dệt hoặc sợi coóc đã ngâm tẩm, tráng,
phủ hoặc bao ngoài bằng cao su (nhóm 40.10).
7. Nhóm 59.11 áp dụng đối với các loại hàng hoá dưới đây, những loại hàng
hoá này không xếp vào bất kỳ nhóm nào khác của Phần XI:
(a) Sản phẩm dệt dạng mảnh, được cắt thành đoạn dài hoặc đơn giản là cắt
thành hình chữ nhật (kể cả hình vuông) (trừ các loại sản phẩm có đặc tính của các sản
phẩm thuộc các nhóm từ 59.08 đến 59.10), chỉ có các loại sau:
(i) Vải dệt, phớt và vải dệt thoi lót phớt, đã được tráng, phủ, bọc hoặc ép với
cao su, da thuộc hoặc vật liệu khác, dùng để làm vải nền kim chải, và các loại vải
tương tự sử dụng cho các mục đích kỹ thuật khác, kể cả vải nhung khổ hẹp được
ngâm tẩm bằng cao su, dùng để bọc các trục dệt (các thùng dệt);
(ii) Vải dùng để rây sàng;
(iii) Vải lọc dùng trong công nghệ ép dầu hoặc các mục đích tương tự, làm từ
vật liệu dệt hoặc làm từ tóc;

328

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

(iv) Vải dệt nhiều lớp với nhiều lớp sợi dọc hoặc sợi ngang, có hoặc không tạo
phớt, đã được ngâm tẩm hoặc tráng, dùng cho máy móc hoặc cho các mục đích kỹ
thuật khác;
(v) Vải dệt được gia cố bằng kim loại, dùng cho các mục đích kỹ thuật;
(vi) Sợi coóc, dây tết hoặc loại tương tự, có hoặc không ngâm tẩm, tráng hoặc
gia cố bằng kim loại, dùng trong công nghiệp như vật liệu để đóng gói hoặc vật liệu
bôi trơn;
(b) Các mặt hàng dệt (trừ các sản phẩm thuộc các nhóm từ 59.08 đến 59.10)
loại sử dụng cho các mục đích kỹ thuật (ví dụ, vải dệt và phớt, được dệt vòng liền
hoặc kèm theo cơ cấu nối ráp, dùng trong máy sản xuất giấy hoặc các máy tương tự
(ví dụ, để chế biến bột giấy hoặc ximăng amiăng), các miếng đệm, gioăng, đĩa đánh
bóng hoặc các chi tiết máy khác).

Mã hàng

59.01

5901 10 00 00
5901
5901
5901
5901

90
90 10 00
90 20 00
90 90 00

59.02
5902
5902
5902
5902
5902
5902
5902
5902
5902

10
10
10
10
10
20
20
20
20

10
10 10
10 90
90 00
20 00
90
90 10

5902 20 90 90
5902 90 00
5902 90 00 10

Mô tả hàng hoá

Thuế suất
(%)

Vải dệt được tráng keo hoặc hồ tinh bột, dùng để
bọc ngoài bìa sách hoặc loại tương tự; vải can;
vải bạt đã xử lý để vẽ; vải hồ cứng hoặc các loại
vải dệt đã được làm cứng tương tự để làm cốt
mũ.
- Vải dệt được tráng keo hoặc hồ tinh bột dùng để
bọc ngoài bìa sách hoặc các loại tương tự
- Loại khác:
- - Vải can
- - Vải bạt đã xử lý để vẽ
- - Loại khác

12

Vải mành dùng làm lốp từ sợi có độ bền cao từ
nylon, hoặc các polyamit, các polyeste khác hoặc
viscose rayon.
- Từ nylon hoặc các polyamit khác:
- - Vải bạt làm lốp được cao su hoá:
- - - Vải mành nylon mã số 1680 D/2 và 1890 D/2
- - - Loại khác
- - Loại khác
- Từ polyeste:
- - Vải bạt làm lốp được cao su hoá
- - Loại khác:
- - - Vải mành dùng làm lốp từ sợi có độ bền cao từ
polyeste và bông
- - - Loại khác
- Loại khác:
- - Vải bạt làm lốp được cao su hoá

329

12
12
12

0
5
5
0
5
1
0

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

5902 90 00 90 - - Loại khác
59.03
5903
5903
5903
5903

10 00 00
20 00 00
90
90 10 00

5903 90 90 00

Thuế suất
(%)
1

Vải dệt đã được ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép
với plastic, trừ các loại thuộc nhóm 59.02.
- Với poly (vinyl chlorit)
- Với polyurethan
- Loại khác:
- - Vải bạt làm lốp được ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc
ép với nylon hoặc các polyamit khác
- - Loại khác

12
12
12
12

59.04

Vải sơn, đã hoặc chưa cắt theo hình; các loại trải
sàn có một lớp tráng hoặc phủ gắn trên lớp bồi
là vật liệu dệt, đã hoặc chưa cắt thành hình.
5904 10 00 00 - Vải sơn
5904 90 00 00 - Loại khác

12
12

5905 00 00 00 Các loại vải dệt phủ tường.

12

59.06
5906 10 00 00
5906
5906
5906
5906

91 00 00
99
99 10 00
99 90 00

59.07

5907 00 10 00
5907 00 30 00
5907 00 40 00
5907 00 50 00
5907 00 60 00
5907 00 90 00

Vải dệt cao su hoá, trừ các loại thuộc nhóm
59.02.
- Băng dính có chiều rộng không quá 20 cm
- Loại khác:
- - Vải dệt kim hoặc vải móc
- - Loại khác:
- - - Tấm vải cao su dùng cho bệnh viện
- - - Loại khác
Các loại vải dệt được ngâm tẩm, tráng hoặc phủ
bằng cách khác; bạt đã vẽ làm phông màn cho
sân khấu, phông trường quay hoặc loại tương tự.
- Các loại vải dệt được ngâm tẩm, tráng hoặc phủ
với dầu hoặc các chế phẩm từ dầu
- Các loại vải dệt được ngâm tẩm, tráng hoặc phủ
với hoá chất chịu lửa
- Các loại vải được ngâm tẩm, tráng hoặc phủ với
nhung xơ vụn, toàn bộ bề mặt được phủ với xơ vụn
dệt
- Các loại vải được ngâm tẩm, tráng hoặc phủ lớp
sáp, hắc ín, bitum hoặc các sản phẩm tương tự
- Các loại vải được ngâm tẩm, tráng hoặc phủ bằng
các vật liệu khác
- Loại khác
330

10
10
5
5

10
5
10
10
10
10

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Các loại bấc dệt thoi, tết hoặc dệt kim dùng cho
đèn, bếp dầu, bật lửa, nến hoặc các loại tương
tự; mạng đèn măng xông và các loại vải dệt kim
hình ống dùng làm mạng đèn măng xông, đã
hoặc chưa ngâm tẩm.
5908 00 10 00 - Bấc; mạng đèn măng xông
5908 00 90 00 - Loại khác

Thuế suất
(%)

59.08

Các loại ống dẫn dệt mềm và các loại ống dệt
tương tự có lót hoặc không lót hoặc bọc vỏ cứng,
hoặc có các phụ kiện từ vật liệu khác.
5909 00 10 00 - Các loại vòi cứu hỏa
5909 00 90 00 - Loại khác

12
12

59.09

Băng tải, băng truyền hoặc băng đai bằng vật
liệu dệt, đã hoặc chưa ngâm, tẩm, tráng, phủ
hoặc ép bằng plastic, hoặc gia cố bằng kim loại
hoặc vật liệu khác.
5910 00 00 10 - Băng tải nỉ
5910 00 00 90 - Loại khác

0
0

59.10

59.11
5911 10 00 00

5911 20 00 00

5911 31 00 00
5911 32 00 00
5911 40 00 00
5911 90
5911 90 10 00
5911 90 90 00

Các sản phẩm và mặt hàng dệt phục vụ cho mục
đích kỹ thuật, đã nêu tại Chú giải 7 của Chương
này.
- Vải dệt, phớt và vải dệt thoi lót phớt đã được
tráng, phủ, hoặc ép bằng cao su, da thuộc hoặc vật
liệu khác, loại sử dụng cho băng kim máy chải, và
vải tương tự phục vụ cho mục đích kỹ thuật khác,
kể cả vải khổ hẹp làm từ nhung được ngâm tẩm cao
su, để bọc các lõi, trục dệt
- Vải dùng để sàng, đã hoặc chưa hoàn thiện
- Vải dệt và phớt, được dệt liền hoặc kèm theo cơ
cấu nối ráp dùng cho máy sản xuất giấy hoặc các
máy tương tự (ví dụ, để chế biến bột giấy hoặc xi
măng amiăng):
- - Trọng lượng dưới 650 g/m2
- - Trọng lượng từ 650 g/m2 trở lên
- Vải lọc dùng trong ép dầu hoặc loại tương tự, kể
cả loại làm từ tóc người
- Loại khác:
- - Các loại hàng dệt làm bao bì và miếng đệm
- - Loại khác

331

12
0

0

0

0
0
0

0
0

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Chương 60
Các loại hàng dệt kim hoặc móc
Chú giải.
1. Chương này không bao gồm :
(a) Hàng ren, móc thuộc nhóm 58.04;
(b) Các loại nhãn, phù hiệu hoặc các sản phẩm tương tự, dệt kim hoặc móc,
thuộc nhóm 58.07; hoặc
(c) Vải dệt kim hoặc móc, đã ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp, thuộc Chương
59. Tuy nhiên, các loại vải dệt kim hoặc móc có tạo vòng lông, được ngâm tẩm, tráng,
phủ hoặc ép lớp, vẫn được phân loại vào nhóm 60.01.
2. Chương này cũng kể cả các loại vải làm từ sợi kim loại và được sử dụng
trong trang trí, như vải trang trí nội thất hoặc dùng cho các mục đích tương tự.
3. Trong toàn bộ Danh mục bất kỳ sự liên quan nào đến hàng “dệt kim" bao
gồm cả hàng khâu đính trong đó các mũi khâu móc xích đều được tạo thành bằng sợi
dệt.

Mã hàng
60.01
6001 10
6001 10 10 00
6001 10 90 00
6001 21 00 00
6001 22 00 00
6001 29 00 00
6001
6001
6001
6001
6001
6001
6001
60.02

91
92
92
92
99
99
99

00 00
10 00
90 00
10 00
90 00

Mô tả hàng hoá
Vải có tạo vòng lông, bao gồm cả các loại vải
"vòng lông dài" và vải khăn lông, dệt kim hoặc
móc.
- Vải "vòng lông dài":
- - Chưa tẩy trắng, không làm bóng
- - Loại khác
- Vải tạo vòng lông bằng dệt kim:
- - Từ bông
- - Từ xơ sợi nhân tạo
- - Từ các loại nguyên liệu dệt khác
- Loại khác:
- - Từ bông
- - Từ xơ sợi nhân tạo:
- - - Chưa tẩy trắng
- - - Loại khác
- - Từ nguyên liệu dệt khác:
- - - Chưa tẩy trắng, không làm bóng
- - - Loại khác

Thuế suất
(%)

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Vải dệt kim hoặc móc có khổ rộng không quá 30
cm, có tỷ trọng sợi đàn hồi hoặc sợi cao su từ 5%
trở lên, trừ loại thuộc nhóm 60.01.
332

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

6002 40 00 00 - Có tỷ trọng sợi đàn hồi từ 5% trở lên nhưng không
có sợi cao su
6002 90 00 00 - Loại khác
60.03

Thuế suất
(%)
12
12

6003
6003
6003
6003
6003

10
20
30
40
90

Vải dệt kim hoặc móc có khổ rộng không quá 30
cm, trừ loại thuộc nhóm 60.01 hoặc 60.02.
- Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn
- Từ bông
- Từ xơ sợi tổng hợp
- Từ xơ sợi nhân tạo
- Loại khác

12
12
12
12
12

60.04

Vải dệt kim hoặc móc có khổ rộng hơn 30 cm, có
tỷ trọng sợi đàn hồi hoặc sợi cao su từ 5% trở
lên, trừ các loại thuộc nhóm 60.01.
10
- Có tỷ trọng sợi đàn hồi từ 5% trở lên nhưng không
có sợi cao su:
10 10 00 - - Có tỷ trọng sợi đàn hồi không quá 20%
10 90 00 - - Loại khác
90 00 00 - Loại khác

12
12
12

6004
6004
6004
6004

00
00
00
00
00

00
00
00
00
00

60.05

6005
6005
6005
6005

21
22
23
24

00
00
00
00

00
00
00
00

6005 31
6005 31 10 00
6005 31 90 00
6005 32
6005 32 10 00
6005 32 90 00
6005 33
6005 33 10 00

Vải dệt kim sợi dọc (kể cả các loại làm trên máy
dệt kim dệt dải trang trí), trừ loại thuộc nhóm
60.01 đến 60.04.
- Từ bông:
- - Chưa hoặc đã tẩy trắng
- - Đã nhuộm
- - Từ các sợi có màu khác nhau
- - Đã in
- Từ sợi tổng hợp:
- - Chưa hoặc đã tẩy trắng:
- - - Vải dệt kim làm từ polyeste và polybutylen
terephthalat trong đó polyeste chiếm tỷ trọng lớn
hơn dùng để làm quần áo bơi
- - - Loại khác
- - Đã nhuộm:
- - - Vải dệt kim làm từ polyeste và polybutylen
terephthalat trong đó polyeste chiếm tỷ trọng lớn
hơn dùng để làm quần áo bơi
- - - Loại khác
- - Từ các sợi có màu khác nhau:
- - - Vải dệt kim làm từ polyester và polybutylen
terephthalat, trong đó polyeste chiếm tỷ trọng lớn
hơn dùng để làm quần áo bơi
333

12
12
12
12

12
12
12
12
12

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

6005 33 90 00 - - - Loại khác
6005 34
- - Đã in:
6005 34 10 00 - - - Vải dệt kim làm từ polyeste và polybutylen
terephthalat trong đó polyeste chiếm tỷ trọng lớn
hơn dùng để làm quần áo bơi
6005 34 90 00 - - - Loại khác
- Từ xơ nhân tạo:
6005 41 00 00 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng
6005 42 00 00 - - Đã nhuộm
6005 43 00 00 - - Từ các sợi có màu khác nhau
6005 44 00 00 - - Đã in
6005 90 00 00 - Loại khác
60.06
Vải dệt kim hoặc móc khác.
6006 10 00 00 - Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn
- Từ bông:
6006 21 00 00 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng
6006 22 00 00 - - Đã nhuộm
6006 23 00 00 - - Từ các sợi có màu khác nhau
6006 24 00 00 - - Đã in
- Từ xơ sợi tổng hợp:
6006 31
- - Chưa hoặc đã tẩy trắng:
6006 31 10 00 - - - Tấm lưới từ sợi nylon dùng làm vật liệu bồi cho
các tấm ghép khảm
6006 31 90 00 - - - Loại khác
6006 32
- - Đã nhuộm:
6006 32 10 00 - - - Tấm lưới từ sợi nylon dùng làm vật liệu bồi cho
các tấm ghép khảm
6006 32 90 00 - - - Loại khác
6006 33 00 00 - - Từ các sợi có màu khác nhau
6006 34 00 00 - - Đã in
- Từ xơ sợi nhân tạo:
6006 41 00 00 - - Chưa hoặc đã tẩy trắng
6006 42 00 00 - - Đã nhuộm
6006 43 00 00 - - Từ các sợi có mầu khác nhau
6006 44 00 00 - - Đã in
6006 90 00 00 - Loại khác

334

Thuế suất
(%)
12
12
12
12
12
12
12
12

12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Chương 61
Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, dệt kim hoặc móc
Chú giải.
1. Chương này chỉ áp dụng với mặt hàng may mặc sẵn được dệt kim hoặc móc.
2. Chương này không bao gồm:
(a) Những mặt hàng thuộc nhóm 62.12;
(b) Quần áo cũ hoặc các sản phẩm may mặc cũ khác thuộc nhóm 63.09; hoặc
(c) Dụng cụ chỉnh hình, đai thắt phẫu thuật, băng giữ hoặc loại tương tự (thuộc
nhóm 90.21).
3. Theo mục đích của các nhóm 61.03 và 61.04 :
(a) Khái niệm "bộ com-lê" có nghĩa là một bộ quần áo có hai hoặc ba chiếc, có
lớp ngoài may bằng cùng một loại vải và bao gồm:
- Một áo vét hoặc jacket có lớp ngoài, trừ tay áo, gồm từ 4 mảnh trở lên, được
thiết kế để che phần trên của cơ thể, có thể kèm theo một áo gilê có hai thân trước
may bằng cùng một loại vải như lớp ngoài của những chiếc khác trong cùng bộ và
thân sau may bằng loại vải giống như vải lót của áo vét hoặc jacket; và
- Một bộ trang phục được thiết kế để che phần dưới của cơ thể và bao gồm một
quần dài, quần ống chẽn hoặc quần sooc (trừ quần bơi), váy hoặc chân váy, không có
yếm cũng như dây đeo.
Tất cả các bộ phận cấu thành của một "bộ com-lê" phải may bằng cùng một
loại vải, cùng màu sắc và thành phần nguyên liệu; chúng phải giống về kiểu dáng và
kích cỡ tương ứng hoặc phù hợp với nhau. Tuy nhiên, các bộ phận này có thể có các
dải viền (dải bằng vải khâu vào đường nối) bằng các loại vải khác.
Nếu một vài thành phần riêng biệt để che phần dưới của cơ thể được trình bày
cùng nhau (ví dụ, hai quần dài hoặc quần dài và quần soóc, hoặc váy hoặc chân váy và
quần dài), thì bộ phận cấu thành của phần dưới là một quần dài hoặc, đối với trường
hợp bộ com-lê của phụ nữ hoặc trẻ em gái, là váy hoặc chân váy, các loại quần khác
được xem xét một cách riêng rẽ.
Khái niệm "bộ com-lê" bao gồm cả những bộ quần áo dưới đây, dù có hoặc
không có đủ các điều kiện nêu trên:
- Bộ lễ phục ban ngày, gồm một áo jacket trơn (áo khoác dài) có vạt sau tròn
trễ xuống và một quần sọc;
- Bộ lễ phục buổi tối (áo đuôi tôm) thường bằng vải màu đen, áo jacket tương
đối ngắn ở phía trước, không cài khuy, vạt áo hẹp được cắt đến ngang hông và trễ
xuống ở phía sau;
- Bộ jacket dạ tiệc, trong đó có một jacket giống kiểu jacket thông thường (mặc
dù loại áo này có thể để lộ mặt trước áo sơ mi nhiều hơn), nhưng có ve áo làm bằng
lụa bóng tơ tằm hoặc giả tơ tằm.

335

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

(b) Khái niệm "bộ quần áo đồng bộ" có nghĩa là bộ quần áo (trừ bộ com-lê và
quần áo thuộc nhóm 61.07, 61.08 hoặc 61.09), gồm một số chiếc được may sẵn bằng
cùng một loại vải, được xếp bộ để bán lẻ, bao gồm:
- Một áo được thiết kế để che phần trên của cơ thể, trừ áo chui đầu là chiếc áo
thứ hai mặc trong của bộ áo kép, và một áo gilê cũng tạo thành một chiếc áo thứ hai,

- Một hoặc hai loại trang phục khác nhau, được thiết kế để che phần dưới của
cơ thể và gồm có quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn, quần soóc (trừ đồ
bơi), váy hoặc chân váy.
Tất cả các bộ phận của một bộ quần áo đồng bộ phải được may bằng cùng một
loại vải, cùng kiểu cách, màu sắc và thành phần nguyên liệu; chúng phải có kích cỡ
tương ứng hoặc phù hợp với nhau. Khái niệm "bộ quần áo đồng bộ" không bao gồm
bộ quần áo thể thao hoặc bộ quần áo trượt tuyết, thuộc nhóm 61.12.
4. Các nhóm 61.05 và 61.06 không bao gồm các loại áo có túi ở phía dưới thắt
lưng, có dây thắt lưng kẻ gân nổi hoặc có dây, đai khác thắt ở gấu áo, hoặc loại áo có
bình quân dưới 10 mũi khâu/1 cm dài theo mỗi chiều tính trên một đơn vị diện tích ít
nhất là 10 cm x 10 cm. Nhóm 61.05 không bao gồm áo không tay.
5. Nhóm 61.09 không bao gồm áo có dây rút, dây thắt lưng kẻ gân nổi hoặc
dây đai khác thắt ở gấu.
6. Theo mục đích của nhóm 61.11:
(a) Khái niệm "quần áo và hàng may mặc phụ trợ cho trẻ em" chỉ các sản phẩm
dùng cho trẻ có chiều cao không quá 86 cm; kể cả khăn, tã lót trẻ sơ sinh.
(b) Những mặt hàng mà xét sơ bộ có thể vừa xếp vào nhóm 61.11, vừa xếp
được vào các nhóm khác của Chương này phải được xếp vào nhóm 61.11.
7. Theo mục đích của nhóm 61.12, “bộ quần áo trượt tuyết" có nghĩa là quần,
áo hoặc bộ quần áo mà, theo hình thức và chất vải, chúng được sử dụng chủ yếu để
mặc cho trượt tuyết (việt dã hoặc leo núi). Gồm có:
(a) Một "bộ đồ trượt tuyết liền quần", là một bộ đồ liền được thiết kế để che
phần trên và dưới của cơ thể; thêm vào tay áo và cổ áo bộ đồ trượt tuyết liền quần này
có thể có túi hoặc dây đai chân; hoặc
(b) Một "bộ quần áo đồng bộ trượt tuyết", là bộ quần áo gồm hai hoặc ba chiếc,
được xếp bộ để bán lẻ và bao gồm:
- Một áo như kiểu áo khoác có mũ trùm, áo chắn gió, áo jacket chắn gió hoặc
loại tương tự, được cài bằng khoá rút (khoá kéo), có thể kèm thêm một áo gilê, và
- Một quần có hoặc không cao quá thắt lưng, một quần ống chẽn hoặc một
quần yếm và quần có dây đeo.
"Bộ quần áo đồng bộ trượt tuyết" có thể cũng bao gồm một áo liền quần tương
tự như loại áo đã nêu ở mục (a) trên và một kiểu áo jacket có lót đệm, không có ống
tay mặc ở ngoài bộ áo liền quần.
Tất cả các bộ phận của một "bộ quần áo đồng bộ trượt tuyết" phải được may
bằng cùng loại vải, kiểu dáng và thành phần nguyên liệu, đồng màu hoặc khác màu;
chúng phải có kích cỡ tương ứng hoặc phù hợp với nhau.

336

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

8. Loại quần áo mà, xét sơ bộ, có thể vừa xếp được vào nhóm 61.13 và vừa xếp
được vào các nhóm khác của Chương này, trừ nhóm 61.11, thì được xếp vào nhóm
61.13.
9. Quần áo thuộc Chương này được thiết kế để cài thân trước từ trái qua phải
được coi là quần áo nam giới hoặc trẻ em trai, và quần áo được thiết kế để cài thân
trước từ phải qua trái được coi là quần áo phụ nữ hoặc trẻ em gái. Quy định này không
áp dụng cho những loại quần áo mà cách cắt may của chúng thể hiện rõ ràng là dùng
cho nam hoặc nữ.
Quần áo không thể nhận biết được là quần áo nam hoặc nữ thì được xếp vào
nhóm quần áo phụ nữ hoặc trẻ em gái.
10. Các mặt hàng của Chương này có thể được làm bằng sợi kim loại.

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Áo khoác dài, áo khoác mặc khi đi xe (car-coat),
áo khoác không tay, áo choàng không tay, áo
khoác có mũ (kể cả áo jacket trượt tuyết), áo gió,
áo jacket chống gió và các loại tương tự, dùng
cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc,
trừ các loại thuộc nhóm 61.03.
6101 20 00 00 - Từ bông
6101 30 00 00 - Từ sợi nhân tạo
6101 90 00 00 - Từ các nguyên liệu dệt khác

Thuế suất
(%)

61.01

61.02

6102
6102
6102
6102

10
20
30
90

00
00
00
00

00
00
00
00

Áo khoác dài, áo khoác mặc khi đi xe (car-coat),
áo khoác không tay, áo choàng không tay, áo
khoác có mũ trùm (kể cả áo jacket trượt tuyết),
áo gió, áo jacket chống gió và các loại tương tự,
dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái, dệt kim hoặc
móc, trừ các loại thuộc nhóm 61.04.
- Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn
- Từ bông
- Từ sợi nhân tạo
- Từ các nguyên liệu dệt khác

Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo
khoác thể thao, quần dài, quần yếm có dây đeo,
quần ống chẽn, và quần soóc (trừ quần áo bơi),
dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc
móc.
6103 10 00 00 - Bộ com-lê
- Bộ quần áo đồng bộ:
6103 22 00 00 - - Từ bông

20
20
20

20
20
20
20

61.03

337

20
20

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

. lanh hoặc tơ tằm 6103 39 90 00 .Từ sợi tổng hợp . quần dài.Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn .Từ bông ..Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn 6103 32 00 00 ..Từ sợi tổng hợp .Áo váy dài: .BỘ TÀI CHÍNH ..Từ các nguyên liệu dệt khác 61.Từ sợi tổng hợp 6103 29 00 00 .Loại khác . quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi)...Từ bông .Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn 6103 42 00 00 .Mã hàng Mô tả hàng hoá 6103 23 00 00 .Từ sợi tổng hợp ..Từ sợi tổng hợp 6103 39 . quần yếm có dây đeo.....04 6104 6104 6104 6104 13 00 00 19 19 20 00 19 90 00 6104 22 00 00 6104 23 00 00 6104 29 00 00 6104 6104 6104 6104 31 32 33 39 00 00 00 00 00 00 00 00 6104 6104 6104 6104 6104 41 42 43 44 49 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Bộ com-lê... quần yếm có dây đeo..Loại khác ..Áo jacket và áo khoác thể thao: 6103 31 00 00 .Từ bông .... áo váy dài.. quần váy...Từ các nguyên liệu dệt khác: .Từ bông 6103 33 00 00 ..Từ bông ..Các loại váy và quần váy: 338 Thuế suất (%) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Vụ Chính sách thuế .Từ sợi tổng hợp ..Bộ com-lê: . dệt kim hoặc móc . .Từ sợi tổng hợp 6103 49 00 00 .Từ các nguyên liệu dệt khác . váy.Từ bông 6103 43 00 00 .Từ các nguyên liệu dệt khác ...Quần dài. quần ống chẽn và quần soóc: 6103 41 00 00 ..Bộ quần áo đồng bộ: . áo khoác thể thao.. bộ quần áo đồng bộ.Áo jacket và áo khoác thể thao: .. áo jacket. dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái..Từ các nguyên liệu dệt khác: 6103 39 10 00 .Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn .Từ gai ramie...Từ các nguyên liệu dệt khác .Từ sợi nhân tạo .Từ các nguyên liệu dệt khác .

.Từ các nguyên liệu dệt khác Áo khoác ngắn (blouses). dệt kim hoặc móc.Từ sợi nhân tạo 6106 90 00 00 . quần sịp..Từ bông 6106 20 00 00 .Từ các nguyên liệu dệt khác Áo sơ mi nam giới hoặc trẻ em trai.05 6105 6105 6105 6105 6105 10 20 20 20 90 00 00 10 00 20 00 00 00 ..Từ các nguyên liệu dệt khác 339 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Vụ Chính sách thuế . quần sịp: .Từ sợi nhân tạo ....Từ bông .Từ bông .Từ các nguyên liệu dệt khác . áo khoác ngoài mặc trong nhà và các loại tương tự.Từ sợi nhân tạo . .Từ sợi tổng hợp .Từ sợi nhân tạo: .Từ bông . dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai.Từ các nguyên liệu dệt khác Thuế suất (%) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 61. quần yếm có dây đeo. dệt kim hoặc móc. 6106 10 00 00 ..BỘ TÀI CHÍNH . áo choàng tắm.07 6107 11 00 00 6107 12 00 00 6107 19 00 00 6107 21 00 00 6107 22 00 00 6107 29 00 00 6107 91 00 00 6107 99 00 00 Quần lót. áo sơ mi và áo sơ mi phỏng kiểu nam dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái. quần ống chẽn và quần soóc: .06 61.Mã hàng Mô tả hàng hoá 6104 6104 6104 6104 51 52 53 59 00 00 00 00 00 00 00 00 6104 6104 6104 6104 61 62 63 69 00 00 00 00 00 00 00 00 61.Từ các nguyên liệu dệt khác ... .Các loại áo ngủ và bộ pyjama: .Từ sợi nhân tạo ... dệt kim hoặc móc.Quần lót..Loại khác: .... bộ pyjama.Từ các nguyên liệu dệt khác .Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn ..Các loại quần dài.Từ sợi tổng hợp .Từ bông .Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn .. áo ngủ.Từ bông .Từ sợi tổng hợp ..Từ bông .

...Váy lót có dây đeo và váy lót trong: ..Từ các nguyên liệu dệt khác ..Từ bông .Từ lông dê Ca-sơ-mia 6110 19 00 00 .. ..Từ lông cừu hoặc lông động vật mịn . quần xi líp.. từ gai (ramie)..10 340 20 20 20 Vụ Chính sách thuế . bộ pyjama.Dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai.Quần xi líp và quần đùi bó: . váy ngủ...Váy ngủ và bộ pyjama: ..Dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai. áo chui đầu.Từ lông cừu 6110 12 00 00 .. dệt kim hoặc móc.Loại khác Thuế suất (%) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 61.09 6109 6109 6109 6109 6109 10 10 10 00 10 20 00 90 90 10 00 6109 90 20 00 6109 90 90 00 Mô tả hàng hoá Váy lót có dây đeo. áo may ô và các loại áo lót khác.Từ sợi nhân tạo ..Dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai .Từ sợi nhân tạo . từ các vật liệu khác .. gilê và các mặt hàng tương tự. dệt kim hoặc móc.Từ các nguyên liệu dệt khác: . áo mỏng mặc trong nhà...Từ bông . váy lót trong.Từ các nguyên liệu dệt khác: .BỘ TÀI CHÍNH ..Từ bông .Loại khác .. áo choàng tắm.Từ sợi nhân tạo ..Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn: 6110 11 00 00 .Dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái . áo khoác ngoài mặc trong nhà và các loại tương tự dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái.. quần đùi bó.Mã hàng 61.Từ bông ..Từ các nguyên liệu dệt khác Áo Ti-sớt (T-shirt). . lanh hoặc tơ tằm .Loại khác: .Từ sợi nhân tạo . .08 6108 6108 6108 6108 6108 11 19 19 19 19 00 00 20 00 30 00 90 00 6108 21 00 00 6108 22 00 00 6108 29 00 00 6108 31 00 00 6108 32 00 00 6108 39 00 00 6108 91 00 00 6108 92 00 00 6108 99 00 00 61...Từ các nguyên liệu dệt khác .Loại khác Áo bó. dệt kim hoặc móc..Từ bông: . áo cài khuy (Cardigans).

Bộ đồ của thợ lặn .Từ bông 6111 30 00 00 .Từ các nguyên liệu dệt khác 61.Loại khác . . bộ quần áo trượt tuyết và bộ quần áo bơi.13 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 61.Bộ quần áo trượt tuyết . .11 Bộ quần áo và đồ phụ trợ cho quần áo trẻ sơ sinh.Quần áo bơi cho phụ nữ hoặc trẻ em gái: .Quần áo chống cháy . dệt kim hoặc móc.Từ các nguyên liệu dệt khác . 59.Từ các nguyên liệu dệt khác .BỘ TÀI CHÍNH .Từ các nguyên liệu dệt khác Quần áo được may từ các loại vải dệt kim hoặc móc thuộc nhóm 59..Từ sợi nhân tạo 6110 90 00 00 .Từ bông 6110 30 00 00 .Loại khác: ..Mã hàng Mô tả hàng hoá 6110 20 00 00 .Từ sợi tổng hợp ...Từ sợi tổng hợp 6111 90 00 00 ..Quần áo bảo hộ hoặc an toàn cho người lao động: . dệt kim hoặc móc..Từ bông .14 6114 6114 6114 6114 6114 00 00 00 00 00 00 00 20 30 30 30 90 10 20 20 20 90 90 90 00 00 00 00 00 00 10 90 10 90 00 10 90 00 Bộ quần áo thể thao.Từ bông .07..Quần áo chống cháy .Bộ quần áo thể thao: .Từ sợi tổng hợp .Từ sợi tổng hợp ..Loại khác .Từ các nguyên liệu dệt khác 341 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5 20 5 20 20 5 20 20 Vụ Chính sách thuế .Từ các nguyên liệu dệt khác Thuế suất (%) 20 20 20 61. dệt kim hoặc móc....Quần áo bơi cho nam giới hoặc trẻ em trai: ..Từ sợi nhân tạo: .06 hoặc 59. ..Loại khác Các loại quần áo khác.Quần áo chống cháy . 6111 20 00 00 .03.12 6112 6112 6112 6112 11 12 19 20 00 00 00 00 00 00 00 00 6112 31 00 00 6112 39 00 00 6112 41 00 00 6112 49 00 00 61.

. tráng hoặc phủ với plastic hoặc cao su .Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn .Từ sợi tổng hợp.Từ sợi tổng hợp: . có độ mảnh mỗi sợi đơn dưới 67 dexitex: ..Tất dài đến đầu gối hoặc trên đầu gối dùng cho phụ nữ.. khăn quàng cổ.Từ sợi tổng hợp ..Loại khác: .Từ bông .Loại khác Thuế suất (%) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 61... quần áo nịt khác: ..Quần tất..16 6116 10 00 00 6116 6116 6116 6116 6116 6116 91 92 93 93 93 99 00 00 00 00 10 00 90 00 00 00 Quần tất. dệt kim hoặc móc..Loại khác .Từ các nguyên liệu dệt khác Găng tay. có độ mảnh sợi đơn từ 67 dexitex trở lên ..15 6115 10 00 00 6115 21 00 00 6115 22 00 00 6115 6115 6115 6115 29 29 10 00 29 90 00 30 6115 30 10 00 6115 30 90 00 6115 6115 6115 6115 94 95 96 99 00 00 00 00 00 00 00 00 61.. khăn choàng rộng đội đầu. . các chi tiết dệt kim hoặc móc của bộ quần áo hoặc hàng phụ trợ quần áo..Khăn choàng. dùng cho người giãn tĩnh mạch) . 6117 10 .. dệt kim hoặc móc khác..Từ bông . khăn choàng vai.Từ các nguyên liệu dệt khác: .. găng tay hở ngón và găng tay bao.Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn .Nịt chân (ví dụ.Được ngâm tẩm.Loại khác . dùng cho người giãn tĩnh mạch) và giày dép không đế. . có độ mảnh sợi đơn dưới 67 dexitex .. mạng che mặt và các loại tương tự: 6117 10 10 00 ..Loại khác .Găng tay của thợ lặn ...Từ sợi tổng hợp..BỘ TÀI CHÍNH .Mã hàng Mô tả hàng hoá 61...Từ bông .17 342 20 20 Vụ Chính sách thuế ..Từ bông 6117 10 90 00 . quần áo nịt.Từ các nguyên liệu dệt khác Hàng phụ trợ quần áo đã hoàn chỉnh.Từ bông . bít tất dài (trên đầu gối). bít tất ngắn và các loại hàng bít tất dệt kim khác.Loại khác: . dệt kim hoặc móc. kể cả nịt chân (ví dụ.

nơ con bướm và cà vạt: ...Các loại hàng phụ trợ khác: .Loại khác ..BỘ TÀI CHÍNH .Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn ..Nơ thường..Các chi tiết 343 Thuế suất (%) 20 20 20 20 Vụ Chính sách thuế .Loại khác ..Mã hàng Mô tả hàng hoá 6117 80 6117 6117 6117 6117 80 80 80 90 11 19 90 00 00 00 00 00 .

03 và 62.Bộ lễ phục ban ngày. 344 Vụ Chính sách thuế . quần ống chẽn hoặc quần soóc (trừ quần bơi). 3. áo jacket tương đối ngắn ở phía trước. đai thắt phẫu thuật.Chương 62 Quần áo và hàng may mặc phụ trợ.Bộ jacket dạ tiệc. 1. . dù có hoặc không đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên: . thì phải là váy hoặc chân váy.04: (a) Khái niệm "bộ com-lê" có nghĩa là một bộ quần áo có hai hoặc ba chiếc.Một bộ trang phục được thiết kế để che phần dưới của cơ thể và bao gồm quần dài. không bao gồm các sản phẩm dệt kim hoặc móc (trừ các mặt hàng thuộc nhóm 62. hoặc váy hoặc chân váy và quần dài). Chương này không bao gồm: (a) Quần áo cũ hoặc hàng may mặc cũ khác thuộc nhóm 63.Một áo vét hoặc Jacket có lớp ngoài. có thể kèm theo một áo gilê có thân trước may bằng cùng một loại vải như mặt ngoài của những chiếc khác trong cùng bộ và thân sau may bằng loại vải giống như vải lót của áo vét hoặc Jacket. và .09. . Tất cả các bộ phận cấu thành của một "bộ com-lê" phải may bằng cùng một loại vải. một váy hoặc một chân váy. không có yếm cũng như dây đeo. chúng phải giống nhau về kiểu dáng và kích cỡ tương ứng hoặc phù hợp với nhau. Theo mục đích của các nhóm 62. hoặc (b) Dụng cụ chỉnh hình.21). hai quần dài hoặc quần dài và quần soóc. có lớp ngoài may bằng cùng một loại vải và bao gồm: . không cài khuy. đối với trường hợp bộ com-lê của phụ nữ hoặc trẻ em gái. gồm một áo jacket trơn (áo khoác dài) có vạt sau tròn trễ xuống và một quần sọc. cùng màu sắc và thành phần nguyên liệu.12). được thiết kế để che phần trên của cơ thể. băng giữ hoặc loại tương tự (thuộc nhóm 90. trừ tay áo.BỘ TÀI CHÍNH . gồm từ 4 mảnh trở lên. 2. Khái niệm "bộ com-lê" bao gồm cả những bộ quần áo dưới đây. các loại quần khác được xem xét một cách riêng rẽ. Nếu một vài thành phần riêng biệt để che phần dưới của cơ thể được trình bày cùng nhau (ví dụ. các bộ phận này có thể có các dải viền (dải bằng vải khâu vào đường nối) bằng một loại vải khác. Tuy nhiên. Chương này chỉ áp dụng đối với những mặt hàng may sẵn bằng vải dệt bất kỳ trừ mền xơ. thường bằng vải màu đen. trong đó một jacket giống kiểu jacket thông thường (mặc dù có thể để lộ mặt trước của áo sơ mi nhiều hơn).Bộ lễ phục buổi tối (áo đuôi tôm). không dệt kim hoặc móc Chú giải. thì bộ phận cấu thành của phần dưới là một quần dài hoặc. vạt áo hẹp được cắt đến ngang hông và trễ xuống ở phía sau. nhưng có ve áo làm bằng lụa bóng tơ tằm hoặc giả tơ tằm.

mà xét theo hình thức và chất vải. tã lót trẻ sơ sinh. được xếp bộ để bán lẻ. "Bộ quần áo đồng bộ trượt tuyết" cũng có thể gồm một bộ quần áo liền quần giống như bộ quần áo đã nêu ở mục (a) ở trên và một áo jacket có lót đệm.09. trừ áo gilê cũng có thể tạo thành chiếc áo thứ hai.BỘ TÀI CHÍNH . 4. một quần ống chẽn hoặc một quần yếm có dây đeo.(b) Thuật ngữ "bộ quần áo đồng bộ" có nghĩa là bộ quần áo (trừ bộ com-lê và quần áo thuộc nhóm 62. Khăn tay có cạnh trên 60 cm phải được xếp vào nhóm 62. chúng phải có kích cỡ tương ứng hoặc phù hợp với nhau. phải được phân loại như khăn tay (nhóm 62. "bộ quần áo trượt tuyết" có nghĩa là quần. xét sơ bộ. trừ nhóm 62. đồng màu hoặc khác màu. Các mặt hàng mà.09. Gồm có: (a) Một "bộ đồ trượt tuyết liền quần" là một bộ đồ liền được thiết kế để che các phần trên và dưới của cơ thể. quần soóc (trừ đồ bơi).08) gồm một số chiếc được may sẵn bằng cùng một loại vải. cùng kiểu dáng và thành phần nguyên liệu. là bộ quần áo gồm hai hoặc ba chiếc. được xếp bộ để bán lẻ và bao gồm: .11.09 và vừa có thể xếp được vào các nhóm khác của Chương này phải được xếp vào nhóm 62. màu sắc và thành phần nguyên liệu. áo jacket chắn gió hoặc loại tương tự. có thể kèm thêm một áo gilê. quần yếm có dây đeo. và . và . và bao gồm: . 7. Khăn choàng và các mặt hàng thuộc dạng khăn quàng.14. được thiết kế để che phần dưới của cơ thể và gồm quần dài. váy hoặc chân váy. 345 Vụ Chính sách thuế . xét sơ bộ. Khái niệm “bộ quần áo đồng bộ” không áp dụng cho bộ đồ thể thao hoặc bộ đồ trượt tuyết.Một quần có hoặc không cao quá thắt lưng. vuông hoặc gần như vuông. chúng đượáỉư dụng chủ yếu để mặc cho trượt tuyết (việt dã hoặc leo núi). hoặc (b) Một "bộ quần áo đồng bộ trượt tuyết". quần ống chẽn. được cài bằng khoá rút (khoá kéo). áo hoặc bộ quần áo. Tất cả các bộ phận của một "bộ quần áo đồng bộ trượt tuyết" phải được may bằng cùng một loại vải.Một hoặc hai loại trang phục khác nhau. (b) Những hàng hoá mà.11.Một áo như kiểu áo khoác có mũ trùm. thêm vào tay áo và một cổ áo bộ đồ trượt tuyết liền quần có thể có túi hoặc dây đai chân. có thể vừa xếp được vào nhóm 62.13). thuộc nhóm 62. 5. không có cạnh nào trên 60 cm. Theo mục đích của nhóm 62.10 và vừa có thể xếp vào các nhóm khác của Chương này. có thể vừa xếp được vào nhóm 62. Tất cả các bộ phận của một bộ quần áo đồng bộ phải có cùng một loại vải. cùng kiểu dáng. chúng cũng phải có kích cỡ tương ứng hoặc phù hợp với nhau.10. áo khoác chắn gió. phải được xếp vào nhóm 62. kể cả khăn. không có ống tay mặc ở ngoài bộ áo liền quần đó. 6.Một áo được thiết kế để che phần trên của cơ thể. Theo mục đích của nhóm 62.09: (a) Khái niệm "quần áo và hàng may mặc phụ trợ dùng cho trẻ em" chỉ các sản phẩm dùng cho trẻ em có chiều cao không quá 86 cm.07 hoặc 62.

Loại khác: 346 Thuế suất (%) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Vụ Chính sách thuế ..Từ các nguyên liệu dệt khác Áo khoác ngoài... trừ loại thuộc nhóm 62. áo gió. áo khoác có mũ (kể cả áo jacket trượt tuyết). áo khoác không tay.Từ các nguyên liệu dệt khác .Từ bông .8.Từ sợi nhân tạo ..Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn ..Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn . áo jacket chống gió và các loại tương tự. . áo choàng mặc khi đi xe. áo choàng không tay.Từ bông . áo jacket chống gió và các loại tương tự.. áo khoác không tay.Từ sợi nhân tạo .Loại khác: . áo mưa. Quần áo của Chương này được thiết kế để cài thân trước từ trái qua phải sẽ được coi là cho nam giới hoặc trẻ em trai. . áo choàng không tay. và các loại tương tự: .. áo choàng không tay.BỘ TÀI CHÍNH .Áo khoác ngoài. trừ các loại thuộc nhóm 62.Từ bông . áo gió.. Mã hàng Mô tả hàng hoá 62.. áo mưa.Từ các nguyên liệu dệt khác .Áo khoác ngoài. dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái.Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn .Từ sợi nhân tạo . áo choàng mặc khi đi xe. Quần áo mà không thể phân biệt được là dùng cho nam hoặc nữ thì được xếp vào nhóm quần áo phụ nữ hoặc trẻ em gái.. áo choàng không tay và các loại tương tự: . dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai.01 6201 6201 6201 6201 11 12 13 19 00 00 00 00 00 00 00 00 6201 6201 6201 6201 91 92 93 99 00 00 00 00 00 00 00 00 62..04. áo choàng mặc khi đi xe (carcoats). và áo được thiết kế để cài thân trước từ phải qua trái được coi là quần áo dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái.03. áo khoác không tay. Các mặt hàng của Chương này có thể được làm bằng sợi kim loại. áo khoác không tay.. áo choàng mặc khi đi xe (carcoats). 9.02 6202 6202 6202 6202 11 12 13 19 00 00 00 00 00 00 00 00 Áo khoác ngoài. Quy định này không áp dụng cho những quần áo mà cách cắt may của chúng thể hiện rõ ràng là dùng cho nam hoặc nữ. áo khoác có mũ trùm (kể cả áo jacket trượt tuyết).

Mã hàng 6202 6202 6202 6202 91 92 93 99 00 00 00 00 Mô tả hàng hoá 00 00 00 00 62. quần yếm có dây đeo. quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi).Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn . bộ quần áo đồng bộ.Từ các nguyên liệu dệt khác .Từ sợi tổng hợp . áo khoác thể thao.Loại khác . .Từ bông .BỘ TÀI CHÍNH . quần yếm có dây đeo.... bộ quần áo đồng bộ.Từ sợi tổng hợp .. áo khoác thể thao.Từ các nguyên liệu dệt khác 347 Thuế suất (%) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Vụ Chính sách thuế .Loại khác .Từ sợi nhân tạo ... dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai.Quần dài.......Bộ com-lê: .Từ sợi tổng hợp ..Từ bông .. và quần soóc (trừ quần áo bơi)... quần dài.Từ bông .Từ bông: .Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn .Từ các nguyên liệu dệt khác: ..Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn .Áo jacket và áo khoác thể thao: ... .Từ bông ..Từ các nguyên liệu dệt khác . quần ống chẽn.. quần ống chẽn và quần soóc : ...Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn . dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái. quần yếm có dây đeo.03 6203 6203 6203 6203 6203 11 12 19 19 19 00 00 00 00 Bộ com-lê.Quần yếm có dây đeo . váy.Từ sợi tổng hợp .Bộ com-lê: .. váy dài.04 6204 6204 6204 6204 11 12 13 19 00 00 00 00 ..Từ sợi tổng hợp ...Bộ quần áo đồng bộ: . quần dài...Từ các nguyên liệu dệt khác 00 00 00 00 10 00 90 00 6203 22 00 00 6203 23 00 00 6203 29 00 00 6203 6203 6203 6203 31 32 33 39 00 00 00 00 6203 6203 6203 6203 6203 6203 41 42 42 42 43 49 00 00 10 90 00 00 00 00 00 00 62. chân váy. áo jacket..Từ bông .Từ các nguyên liệu dệt khác 00 00 00 00 Bộ com-lê.Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn . áo jacket.

.. quần ống chẽn và quần soóc: ..Từ sợi nhân tạo .Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn ..Từ sợi tổng hợp .Từ tơ tằm hoặc phế liệu tơ tằm ...Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn ..Từ bông .Từ các nguyên liệu dệt khác 20 20 20 20 20 6206 6206 6206 6206 6206 10 20 30 40 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 348 Vụ Chính sách thuế .Từ bông .Từ sợi tổng hợp .Từ sợi nhân tạo .Từ các nguyên liệu dệt khác .Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn ...Từ bông . quần yếm có dây đeo.Từ các nguyên liệu dệt khác .Từ bông .Áo jacket và áo khoác thể thao: .Từ các nguyên liệu dệt khác 20 20 20 62.Từ sợi tổng hợp .Từ sợi tổng hợp .Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn .BỘ TÀI CHÍNH . áo sơ mi và áo choàng sơ mi phỏng kiểu nam cho phụ nữ hoặc trẻ em gái.Mã hàng Mô tả hàng hoá 6204 6204 6204 6204 21 22 23 29 00 00 00 00 00 00 00 00 6204 6204 6204 6204 31 32 33 39 00 00 00 00 00 00 00 00 6204 6204 6204 6204 6204 41 42 43 44 49 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6204 6204 6204 6204 51 52 53 59 00 00 00 00 00 00 00 00 6204 6204 6204 6204 61 62 63 69 00 00 00 00 00 00 00 00 .05 6205 20 00 00 6205 30 00 00 6205 90 00 00 Áo sơ mi nam giới hoặc trẻ em trai... ..Từ sợi nhân tạo .Từ bông ...Quần dài......Váy và chân váy: .06 Áo choàng ngắn.Từ bông .Từ các nguyên liệu dệt khác ..Từ sợi tổng hợp .Áo váy dài: .Từ bông .Từ các nguyên liệu dệt khác ..Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn .Từ các nguyên liệu dệt khác Thuế suất (%) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 62.Bộ quần áo đồng bộ: . .Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn .

áo mỏng mặc trong nhà.. quần đùi và quần sịp: . áo choàng tắm. váy lót.Từ nguyên liệu dệt khác .Từ nguyên liệu dệt khác .Từ bông .Váy ngủ và bộ pyjama: . ..Từ nguyên liệu dệt khác Áo may ô và các loại áo lót khác.Áo phông ...Áo ngủ và bộ pyjama: . quần đùi bó. váy lót trong.. quần đùi.Loại khác .Từ bông ..Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn ....Loại khác 6208 6208 6208 6208 6208 6208 6208 91 91 91 92 99 99 99 62. quần xi líp...Quần lót.Từ bông .BỘ TÀI CHÍNH .08 6208 11 00 00 6208 19 00 00 6208 21 00 00 6208 22 00 00 6208 29 00 00 Mô tả hàng hoá Áo may ô và các loại áo lót khác. áo khoác ngoài mặc trong nhà và các loại tương tự dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái.. bộ pyjama. quần lót.09 Quần áo may sẵn và đồ phụ kiện hàng may cho trẻ em. áo khoác ngoài mặc trong nhà và các loại tương tự.Loại khác: ..Từ sợi nhân tạo .Từ sợi tổng hợp: 6209 6209 6209 6209 10 00 90 00 00 00 10 00 90 00 349 Thuế suất (%) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Vụ Chính sách thuế .Loại khác: ... quần sịp. ..Từ bông ... 20 .Từ nguyên liệu dệt khác: . váy ngủ.Loại khác 30 . tã lót (vải tã lót) và các loại tương tự 20 90 00 .Từ sợi bông: .Váy lót và váy lót trong: ..07 6207 11 00 00 6207 19 00 00 6207 21 00 00 6207 22 00 00 6207 29 00 00 6207 91 00 00 6207 99 00 00 62.Từ nguyên liệu dệt khác .Mã hàng 62.Từ bông: 20 20 00 .Từ sợi nhân tạo .. áo choàng tắm. dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai.Từ nguyên liệu dệt khác ... áo sơ mi.. bộ pyjama.Từ sợi nhân tạo .Từ sợi nhân tạo . bộ quần áo pyjama... áo ngủ.Quần đùi bó và quần xi líp .

Quần áo khác dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái: ... 59.11 350 20 20 20 Vụ Chính sách thuế .Quần áo bảo hộ dùng trong công nghiệp: .Loại khác .Loại khác 6209 90 00 00 ...Loại khác .07.Quần áo chống cháy . tã lót (vải tã lót) và các loại tương tự 6209 30 30 00 . bộ quần áo pyjama.Từ nguyên liệu dệt khác 62.Quần áo chống cháy . 59.Loại khác .Bộ quần áo trượt tuyết .Loại khác ...Mã hàng Mô tả hàng hoá 6209 30 10 00 . áo sơ mi.Quần áo chống cháy ..10 6210 6210 6210 6210 10 10 10 00 10 90 00 20 6210 6210 6210 6210 6210 6210 6210 20 20 20 20 20 20 30 10 10 10 90 90 90 6210 6210 6210 6210 6210 6210 6210 6210 6210 6210 6210 6210 30 30 30 30 30 30 40 40 40 50 50 50 10 10 10 90 90 90 00 00 00 00 00 00 10 90 10 90 10 90 10 90 10 90 10 90 Quần áo may từ các loại vải thuộc nhóm 56.Loại khác Bộ quần áo thể thao.BỘ TÀI CHÍNH ...Quần áo chống cháy .Loại khác: .Phụ kiện may mặc 6209 30 90 00 ..Bộ com-lê..Dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai 6211 12 00 00 .. 56.03..Quần áo khác....Dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái 6211 20 00 00 .11 đến 6201.Quần áo bảo hộ dùng trong công nghiệp: .03: .... bộ quần áo trượt tuyết và quần áo bơi. quần áo khác.06 hoặc 59. loại được mô tả từ phân nhóm 6201.Quần áo bơi : 6211 11 00 00 .Áo phông.Từ các loại vải thuộc nhóm 56. .Loại khác ..Quần áo bảo hộ dùng trong công nghiệp .. quần và các loại tương tự 6209 30 20 00 .Loại khác: .Quần áo chống cháy . loại được mô tả từ phân nhóm 6202.03.19: . .Quần áo chống cháy .....Quần áo khác dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai: Thuế suất (%) 20 20 20 20 20 20 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 62.Quần áo khác....11 đến 6202.02 hoặc 56...02.Loại khác .19: ..Quần áo khác dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai: ..

... các sản phẩm tương tự và các chi tiết của chúng...Từ bông . khăn choàng rộng đội đầu và choàng vai.14 351 20 20 20 Vụ Chính sách thuế .Loại khác: .Từ bông 6213 90 00 00 .Từ các loại nguyên liệu dệt khác .Quần áo chống cháy 90 .. dây đeo quần. mạng che mặt và các loại tương tự.Từ bông .Loại khác .Loại khác 00 . khăn quàng cổ.. nịt tất.Coóc xê nịt bụng: .Áo choàng phẫu thuật 00 ... 6213 20 00 00 ..Mã hàng 6211 6211 6211 6211 6211 6211 6211 32 33 33 33 39 39 39 00 00 00 00 00 00 00 6211 6211 6211 6211 6211 6211 41 42 43 43 43 49 00 00 10 90 00 Mô tả hàng hoá 00 ..13 Khăn tay và khăn quàng cổ nhỏ hình vuông. dây móc bít tất. 6214 10 00 00 ..Từ các loại nguyên liệu dệt khác 62.BỘ TÀI CHÍNH .Xu chiêng: ...Từ các loại nguyên liệu dệt khác Khăn san.Quần áo chống cháy 90 .Từ bông .. được làm hoặc không được làm từ dệt kim hoặc móc.Từ nguyên liệu dệt khác 62.Từ sợi nhân tạo: 00 .Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn 6214 30 00 00 .Từ bông ...Từ các loại nguyên liệu dệt khác .. áo nịt ngực.Từ các loại nguyên liệu dệt khác .Từ nguyên liệu dệt khác: 10 .Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn 00 ......Từ bông . .. gen.Gen và quần gen: .Quần áo khác dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái: 00 .Từ sợi nhân tạo: 10 .12 6212 6212 6212 6212 6212 6212 6212 6212 6212 6212 6212 6212 10 10 10 20 20 20 30 30 30 90 90 90 10 00 90 00 10 00 90 00 10 00 90 00 10 00 90 00 Xu chiêng..Từ bông .Từ tơ tằm hoặc phế liệu tơ tằm 6214 20 00 00 .Loại khác . khăn choàng vai.Từ xơ tổng hợp Thuế suất (%) 20 5 20 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 62...

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất
(%)

6214 40 00 00 - Từ xơ nhân tạo
6214 90 00 00 - Từ nguyên liệu dệt khác

20
20

62.15
6215 10 00 00
6215 20 00 00
6215 90 00 00

20
20
20

Nơ thường, nơ con bướm và cà vạt.
- Từ tơ tằm hoặc phế liệu tơ tằm
- Từ xơ nhân tạo
- Từ nguyên liệu dệt khác

62.16
Găng tay, găng tay hở ngón và găng tay bao.
6216 00 10 00 - Găng tay bảo hộ lao động, găng tay hở ngón và
găng tay bao
- Loại khác:
6216 00 91 00 - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn
6216 00 92 00 - - Từ bông
6216 00 99 00 - - Loại khác
Phụ kiện may mặc làm sẵn khác; các chi tiết của
quần áo hoặc của phụ kiện may làm sẵn, trừ các
loại thuộc nhóm 62.12.
6217 10 00 00 - Phụ kiện may mặc
6217 90 00 00 - Các chi tiết của quần áo

20
20
20
20

62.17

352

20
20

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Chương 63
Các mặt hàng dệt đã hoàn thiện khác; bộ vải; quần áo dệt cũ và các loại hàng dệt
cũ khác; vải vụn

Chú giải.
1. Phân Chương I chỉ áp dụng đối với các sản phẩm dệt đã hoàn thiện, được
làm từ bất cứ loại vải nào.
2. Phân Chương I không bao gồm:
(a) Hàng hóa thuộc các Chương từ 56 đến 62; hoặc
(b) Quần áo cũ hoặc các mặt hàng cũ khác thuộc nhóm 63.09.
3. Nhóm 63.09 chỉ bao gồm những mặt hàng dưới đây:
(a) Các mặt hàng làm bằng vật liệu dệt:
(i) Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, và các chi tiết rời của chúng;
(ii) Chăn và tấm đắp du lịch;
(iii) Vỏ ga, gối, đệm trải giường, khăn trải bàn, khăn vệ sinh và khăn nhà bếp;
(iv) Các mặt hàng dùng cho nội thất, trừ thảm thuộc nhóm các nhóm từ 57.01
đến 57.05 và các thảm thêu trang trí thuộc nhóm 58.05;
(b) Giày dép, mũ và các vật đội đầu khác làm bằng vật liệu bất kỳ trừ amiăng.
Để được xếp vào nhóm này, các mặt hàng đã nêu ở trên phải thoả mãn cả hai
điều kiện sau đây:
(i) Chúng phải có ký hiệu là hàng còn mặc được; và
(ii) Chúng phải được thể hiện ở dạng đóng gói cỡ lớn hoặc kiện, bao hoặc các
kiểu đóng gói tương tự.

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế
suất (%)

PHÂN CHƯƠNG I
CÁC MẶT HÀNG MAY SẴN HOÀN THIỆN
KHÁC
63.01
Chăn và chăn du lịch.
6301 10 00 00 - Chăn điện
6301 20 00 00 - Chăn (trừ chăn điện) và chăn du lịch, từ lông cừu
hoặc lông động vật loại mịn
6301 30 00 00 - Chăn (trừ chăn điện) và chăn du lịch, từ bông
6301 40 00 00 - Chăn (trừ chăn điện) và chăn du lịch, từ xơ sợi tổng
hợp
6301 90 00 00 - Chăn và chăn du lịch khác
353

12
12
12
12
12

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

63.02
6302 10 00 00
6302
6302
6302
6302
6302

21
22
22
22
29

00 00

6302
6302
6302
6302
6302
6302

31
32
32
32
39
40

00 00
10
90
00
00

00
00
00
00

6302
6302
6302
6302

51
53
59
60

00
00
00
00

00
00
00
00

10 00
90 00
00 00

6302 91 00 00
6302 93 00 00
6302 99 00 00
63.03

6303
6303
6303
6303

12 00 00
19
19 10 00
19 90 00

6303 91 00 00
6303 92 00 00
6303 99 00 00

Khăn trải giường, khăn trải bàn, khăn trong
phòng vệ sinh và khăn nhà bếp.
- Khăn trải giường, dệt kim hoặc móc
- Khăn trải giường khác, đã in:
- - Từ bông
- - Từ sợi nhân tạo:
- - - Từ vải không dệt
- - - Loại khác
- - Từ nguyên liệu dệt khác
- Khăn trải giường khác :
- - Từ bông
- - Từ sợi nhân tạo:
- - - Từ vải không dệt
- - - Loại khác
- - Từ nguyên liệu dệt khác
- Khăn trải bàn, dệt kim hoặc móc
- Khăn trải bàn khác:
- - Từ bông
- - Từ sợi nhân tạo
- - Từ nguyên liệu dệt khác
- Khăn trong phòng vệ sinh và khăn nhà bếp, từ vải
dệt vòng lông hoặc các loại vải dệt vòng lông tương
tự, từ bông
- Loại khác:
- - Từ bông
- - Từ sợi nhân tạo
- - Từ nguyên liệu dệt khác
Màn che (kể cả rèm trang trí) và rèm mờ che phía
trong; diềm màn che hoặc diềm giường.
- Dệt kim hoặc móc:
- - Từ sợi tổng hợp
- - Từ nguyên liệu dệt khác:
- - - Từ bông
- - - Loại khác
- Loại khác:
- - Từ bông
- - Từ sợi tổng hợp
- - Từ nguyên liệu dệt khác

354

Thuế
suất (%)

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

12
12
12

12
12
12
12
12
12

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

63.04

6304
6304
6304
6304
6304

11
19
19
19
19

6304
6304
6304
6304
6304
6304

91
91
91
92
93
99

00 00
10 00
20 00
90 00

10
90
00
00
00

00
00
00
00
00

63.05
6305 10
6305 10 11 00
6305 10 19 00
6305 10 21 00
6305 10 29 00
6305 20 00 00
6305 32
6305
6305
6305
6305

32 10 00
32 20 00
32 90 00
33

6305
6305
6305
6305
6305
6305
6305
6305

33
33
33
39
39
39
39
90

10 00
20 00
90 00
10 00
20 00
90 00

Các sản phẩm trang trí nội thất khác, trừ các loại
thuộc nhóm 94.04.
- Các bộ khăn phủ giường:
- - Dệt kim hoặc móc
- - Loại khác:
- - - Từ bông
- - - Loại khác, không dệt
- - - Loại khác
- Loại khác:
- - Dệt kim hoặc móc:
- - - Màn chống muỗi
- - - Loại khác
- - Không dệt kim hoặc móc, từ bông
- - Không dệt kim hoặc móc, từ sợi tổng hợp
- - Không dệt kim hoặc móc, từ nguyên liệu dệt khác
Bao và túi dùng để đóng, gói hàng.
- Từ đay hoặc các nguyên liệu dệt từ sợi libe khác
thuộc nhóm 53.03:
- - Mới :
- - - Từ đay
- - - Loại khác
- - Cũ:
- - - Từ đay
- - - Loại khác
- Từ bông
- Từ nguyên liệu dệt nhân tạo:
- - Túi, bao đựng hàng loại lớn có thể gấp, mở linh
hoạt:
- - - Từ vải không dệt
- - - Dệt kim hoặc móc
- - - Loại khác
- - Loại khác, từ polyetylen hoặc dải polypropylen
hoặc dạng tương tự:
- - - Dệt kim hoặc móc
- - - Bằng sợi dệt dạng dải hoặc tương tự
- - - Loại khác
- - Loại khác:
- - - Từ vải không dệt
- - - Dệt kim hoặc móc
- - - Loại khác
- Từ nguyên liệu dệt khác:

355

Thuế
suất (%)

12
12
12
12

12
12
12
12
12

12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
12
12
12
12

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

6305 90 10 00 - - Từ gai dầu thuộc nhóm 53.05
6305 90 20 00 - - Từ dừa (xơ dừa) thuộc nhóm 53.05
6305 90 90 00 - - Loại khác
63.06

6306
6306
6306
6306
6306

12
19
19
19
19

00 00

6306
6306
6306
6306
6306
6306
6306
6306

22
29
29
29
30
40
40
40

00 00

6306
6306
6306
6306

91 00 00
99
99 10 00
99 90 00

10 00
20 00
90 00

10 00
90 00
00 00
10 00
90 00

63.07
6307 10
6307
6307
6307
6307
6307
6307
6307
6307
6307

10
10
10
20
90
90
90
90
90

10
20
90
00

00
00
00
00

30 00
60
60 10
60 90

Tấm vải chống thấm nước, tấm hiên và tấm che
nắng; tăng; buồm cho tàu thuyền, cho ván lướt
hoặc ván lướt cát; các sản phẩm dùng cho cắm
trại.
- Tấm vải chống thấm nước, tấm hiên và tấm che
nắng:
- - Từ sợi tổng hợp
- - Từ nguyên liệu dệt khác:
- - - Từ sợi dệt thực vật thuộc nhóm 53.05
- - - Từ bông
- - - Loại khác
- Tăng:
- - Từ sợi tổng hợp
- - Từ nguyên liệu dệt khác:
- - - Từ bông
- - - Loại khác
- Buồm cho tàu thuyền
- Đệm hơi:
- - Từ bông
- - Loại khác
- Loại khác :
- - Từ bông
- - Từ nguyên liệu dệt khác:
- - - Từ vải không dệt
- - - Loại khác
Các mặt hàng may đã hoàn thiện khác, kể cả mẫu
cắt may.
- Khăn lau sàn, khăn lau bát đĩa, khăn lau bụi và các
loại khăn lau tương tự:
- - Từ vải không dệt trừ phớt
- - Từ phớt
- - Loại khác
- Áo cứu sinh và đai cứu sinh
- Loại khác:
- - Tấm phủ ô che, cắt sẵn hình tam giác
- - Dây đai bảo hiểm:
- - - Đai và dây nịt an toàn trong công nghiệp
- - - Loại khác
356

Thuế
suất (%)
12
12
12

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

12
12
12
0
20
5
20

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

6307 90 90
6307
6307
6307
6307

90
90
90
90

90
90
90
90

11
19
20
90

- - Loại khác:
- - - Đai cứu sinh:
- - - - Đai và dây nịt an toàn trong công nghiệp
- - - - Loại khác
- - - Mặt nạ dùng trong phẫu thuật
- - - Loại khác

Thuế
suất (%)

5
20
5
20

PHÂN CHƯƠNG II
BỘ VẢI KÈM CHỈ TRANG TRÍ
6308 00 00 00 Bộ vải bao gồm vải và chỉ, có hoặc không có phụ
kiện dùng để làm chăn, thảm trang trí, khăn trải
bàn hoặc khăn ăn đã thêu, hoặc các sản phẩm dệt
tương tự, đóng gói sẵn để bán lẻ.

20

PHÂN CHƯƠNG III
QUẦN ÁO VÀ CÁC SẢN PHẨM DỆT MAY ĐÃ
QUA SỬ DỤNG; VẢI VỤN
6309 00 00 00 Quần áo và các sản phẩm may mặc đã qua sử
dụng khác.
63.10

6310
6310
6310
6310
6310
6310

10
10
10
90
90
90

10 00
90 00
10 00
90 00

Vải vụn đã qua sử dụng hoặc mới, dây xe, dây
coóc (cordage), dây thừng, dây cáp dạng đoạn,
mảnh đã qua sử dụng hoặc mới và các phế liệu từ
vải vụn, dây xe, dây coóc (cordage), dây thừng,
dây cáp, từ nguyên liệu dệt.
- Đã được phân loại:
- - Vải vụn cũ hoặc mới
- - Loại khác
- Loại khác:
- - Vải vụn cũ hoặc mới
- - Loại khác

357

100

50
50
50
50

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

PHẦN XII
GIÀY, DÉP, MŨ VÀ CÁC VẬT ĐỘI ĐẦU KHÁC, Ô, DÙ, BA TOONG, GẬY
TAY CẦM CÓ THỂ CHUYỂN THÀNH GHẾ, ROI GẬY ĐIỀU KHIỂN, ROI
ĐIỀU KHIỂN SÚC VẬT THỒ KÉO VÀ CÁC BỘ PHẬN CỦA CÁC LOẠI
HÀNG TRÊN; LÔNG VŨ CHẾ BIẾN VÀ CÁC SẢN PHẨM LÀM TỪ LÔNG
VŨ CHẾ BIẾN; HOA NHÂN TẠO; CÁC SẢN PHẨM LÀM TỪ TÓC NGƯỜI

Chương 64
Giày, dép, ghệt và các sản phẩm tương tự; các bộ phận của các sản phẩm trên
Chú giải.
1. Chương này không bao gồm:
(a) Giày hoặc dép đi một lần bằng vật liệu mỏng (như: giấy, tấm plastic) không
gắn đế. Các sản phẩm này được phân loại theo vật liệu làm ra chúng;
b) Giày dép bằng vật liệu dệt, không có đế ngoài, gắn với mũi giày, bằng cách
khâu hoặc cách dán khác (Phần XI);
(c) Giày dép cũ thuộc nhóm 63.09;
(d) Các sản phẩm bằng amiăng (nhóm 68.12);
(e) Giày dép chỉnh hình hoặc các thiết bị chỉnh hình khác, hoặc các bộ phận
của chúng (nhóm 90.21); hoặc
(f) Giày dép đồ chơi hoặc giày ống có gắn lưỡi trượt băng hoặc trượt patanh;
giầy thể thao bảo vệ ống chân hoặc giầy bảo hộ tương tự (Chương 95).
2. Theo mục đích của nhóm 64.06, khái niệm “các bộ phận” không bao gồm
các móc gài, bộ phận bảo vệ, khoen, móc cài, khoá cài, vật trang trí, đai viền, đăng
ten, búp cài hoặc các vật trang trí khác (được xếp trong các nhóm thích hợp) hoặc các
loại khuy hoặc các hàng hoá khác thuộc nhóm 96.06.
3. Theo mục đích của Chương này:
a) khái niệm “cao su” và “plastic” bao gồm cả vải dệt thoi hoặc các sản phẩm
dệt khác có lớp ngoài bằng cao su hoặc plastic có thể nhìn thấy được bằng mắt
thường; theo mục đích của phần này, không tính đến sự thay đổi về màu sắc; và
(b) khái niệm “da thuộc” liên quan đến các mặt hàng thuộc các nhóm 41.07 và
từ 41.12 đến 41.14.
4. Theo Chú giải 3 của Chương này:
a) vật liệu làm mũ giày được xếp theo loại vật liệu cấu thành có diện tích mặt
ngoài lớn nhất, không tính đến các vật phụ tùng hoặc phụ trợ như những mảng ở mắt
cá chân, mép viền, vật trang trí, khoá cài, mác nhãn, dây giày hoặc các vật gắn lắp
tương tự;

358

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

(b) vật liệu cấu thành của đế ngoài được tính là vật liệu có bề mặt rộng nhất
trong việc tiếp xúc với đất, không tính đến phụ tùng hoặc các vật phụ trợ như đinh
đóng đế giày, đinh, que, các vật bảo hiểm hoặc các vật gắn lắp tương tự.
Chú giải phân nhóm.
1. Theo mục đích của các phân nhóm 6402.12, 6402.19, 6403.12, 6403.19 và
6404.11, khái niệm “giày dép thể thao” chỉ áp dụng với:
(a) giày dép được thiết kế cho hoạt động thể thao và đã có, hoặc chuẩn bị sẵn
để gắn, đóng đinh, bịt đầu, ghim kẹp, chốt hoặc tương tự;
(b) Giày ống trượt băng, giày ống trượt tuyết và trượt tuyết việt dã, giày ống
gắn ván trượt, giày ống đấu vật , giày ống đấu quyền Anh và giày đua xe đạp.

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Giày, dép không thấm nước, có đế ngoài và mũ
bằng cao su hoặc plastic, mũ giày, dép không gắn
hoặc lắp ghép với đế bằng cách khâu, tán đinh,
xoáy ốc, cắm đế hoặc các cách tương tự.
6401 10 00 00 - Giày, dép có gắn mũi kim loại bảo vệ
- Giày, dép khác:
6401 92 00 00 - - Giày cổ cao quá mắt cá chân nhưng chưa đến
đầu gối
6401 99 00 00 - - Loại khác

Thuế suất
(%)

64.01

64.02

6402 12 00 00
6402 19 00 00
6402 20 00 00
6402
6402
6402
6402

91
91 10 00
91 90 00
99 00 00

Các loại giày, dép khác có đế ngoài và mũ giày
bằng cao su hoặc plastic.
- Giày, dép thể thao:
- - Giày ống trượt tuyết, giày ống trượt tuyết việt dã
và giày ống gắn ván trượt
- - Loại khác
- Giày, dép có đai hoặc dây gắn mũ với đế bằng
chốt cài
- Giày, dép khác:
- - Giày cổ cao quá mắt cá chân:
- - - Giày lặn
- - - Loại khác
- - Loại khác

Giày, dép có đế ngoài bằng cao su, plastic, da
thuộc hoặc da tổng hợp và mũ bằng da thuộc.
- Giày, dép thể thao:
6403 12 00 00 - - Giày ống trượt tuyết, giày ống trượt tuyết việt dã
và giày ống gắn ván trượt

38
38
38

38
38
38

38
38
38

64.03

359

38

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

6403 19
- - Loại khác:
6403 19 10 00 - - - Giày, dép có gắn đinh vào đế hoặc các loại
tương tự
6403 19 90 00 - - - Loại khác
6403 20 00 00 - Giày dép có đế ngoài bằng da thuộc, và mũ giày
có đai vòng qua mu bàn chân và quai xỏ ngón chân
cái
6403 40 00 00 - Giày, dép khác, có mũi bằng kim loại để bảo vệ
- Giày, dép khác có đế ngoài bằng da thuộc:
6403 51 00 00 - - Giày cổ cao quá mắt cá chân
6403 59 00 00 - - Loại khác
- Giày, dép khác:
6403 91 00 00 - - Giày cổ cao quá mắt cá chân
6403 99 00 00 - - Loại khác
64.04

6404 11
6404 11 10 00
6404 11 90 00
6404 19 00 00
6404 20 00 00
64.05
6405 10 00 00
6405 20 00 00
6405 90 00 00
64.06

6406
6406
6406
6406

Giày, dép có đế ngoài bằng cao su, plastic, da
thuộc hoặc da tổng hợp và mũ giày bằng nguyên
liệu dệt.
- Giày, dép có đế ngoài bằng cao su hoặc plastic:
- - Giày, dép thể thao, giày tennis, giày bóng rổ,
giày thể dục, giày luyện tập và các loại tương tự:
- - - Giày, dép có gắn đinh vào đế hoặc các loại
tương tự
- - - Loại khác
- - Loại khác
- Giày, dép có đế ngoài bằng da thuộc hoặc da tổng
hợp
Giày, dép khác.
- Có mũ giày bằng da thuộc hoặc da tổng hợp
- Có mũ giày bằng vật liệu dệt
- Loại khác

Các bộ phận của giày, dép; (kể cả mũ giày đã
hoặc chưa gắn lên đế trừ đế ngoài); miếng lót
của giày, dép có thể tháo rời, gót giày và các sản
phẩm tương tự; ghệt, ống giày, các sản phẩm
tương tự và các bộ phận của chúng.
10
- Mũ giày và các bộ phận của mũ giày, trừ miếng lót
bằng vật liệu cứng trong mũ giày:
10 10 00 - - Mũi giày bằng kim loại
10 90 00 - - Loại khác
20 00 00 - Đế ngoài và gót giày bằng cao su hoặc plastic
360

Thuế suất
(%)
38
38
38
38
38
38
38
38

38
38
38
38

38
38
36

20
20
30

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Mã hàng

6406 91 00 00
6406 99
6406 99 11 00
6406 99 12 00
6406 99 19 00
6406 99 21 00
6406 99 29 00
6406 99 90 00

Mô tả hàng hoá
- Loại khác:
- - Bằng gỗ
- - Bằng vật liệu khác:
- - - Bằng kim loại:
- - - - Bằng sắt hoặc thép
- - - - Bằng đồng
- - - - Loại khác
- - - Bằng cao su hoặc plastic:
- - - - Tấm lót giày
- - - - Loại khác
- - - Loại khác

361

Thuế suất
(%)
20

7
7
7
7
7
7

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Chương 65
Mũ và các vật đội đầu khác và các bộ phận của chúng
Chú giải.
1. Chương này không bao gồm:
(a) Mũ và các vật đội đầu khác, cũ thuộc nhóm 63.09;
(b) Mũ và các vật đội đầu khác, bằng amiăng (nhóm 68.12); hoặc
(c) Mũ búp bê, mũ đồ chơi khác, hoặc các mặt hàng dùng trong lễ hội hoá trang
của Chương 95.
2. Nhóm 65.02 không bao gồm khung mũ được làm bằng cách khâu, trừ các
khung mũ được làm một cách đơn giản bàng cách khâu các dải theo hình xoáy ốc.

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất
(%)

6501 00 00 00 Các loại thân mũ hình nón, hình chuông bằng
phớt (nỉ, dạ), chưa dựng theo khuôn, chưa làm
vành; thân mũ chóp bằng và thân mũ hình trụ
(kể cả thân mũ hình trụ đa giác), bằng phớt (nỉ,
dạ).

10

6502 00 00 00 Các loại thân mũ, được làm bằng cách tết hoặc
ghép các dải làm bằng vật liệu bất kỳ, chưa dựng
theo khuôn, chưa làm vành, chưa có lót, chưa có
trang trí.

10

6504 00 00 00 Các loại mũ và các vật đội đầu khác, được làm
bằng cách tết hoặc ghép các dải làm bằng chất
liệu bất kỳ đã hoặc chưa có lót, hoặc trang trí.

37

65.05

Các loại mũ và các vật đội đầu khác, dệt kim
hoặc móc hoặc làm từ ren, phớt hoặc vải dệt
khác ở dạng mảnh (trừ dạng dải), đã hoặc chưa
lót hoặc trang trí; lưới bao tóc bằng vật liệu bất
kỳ, đã hoặc chưa có lót hoặc trang trí.
6505 10 00 00 - Lưới bao tóc
6505 90 00 00 - Loại khác

65.06
6506 10

37
37

Mũ và các vật đội đầu khác, đã hoặc chưa lót
hoặc trang trí.
- Mũ bảo hộ:

362

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

6506 10 10 00 - - Mũ bảo hiểm cho người đi xe máy
6506 10 20 00 - - Mũ bảo hộ công nghiệp và mũ bảo hiểm cho lính
cứu hoả, trừ mũ bảo hộ bằng thép
6506 10 30 00 - - Mũ bảo hộ bằng thép
6506 10 90 00 - - Loại khác
- Loại khác:
6506 91 00 00 - - Bằng cao su hoặc plastic
6506 99
- - Bằng vật liệu khác:
6506 99 10 00 - - - Bằng da lông
6506 99 90 00 - - - Loại khác
6507 00 00 00 Băng lót vành trong thân mũ, lớp lót, lớp bọc,
cốt, khung, lưỡi trai, quai dùng để sản xuất mũ
và các vật đội đầu khác.

363

Thuế suất
(%)
10
1
1
1
37
37
37
37

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Chương 66
Ô, dù che, ba toong, gậy tay cầm có thể chuyển thành ghế, roi gậy điều khiển, roi
điều khiển súc vật thồ kéo và các bộ phận của các sản phẩm trên

Chú giải.
1. Chương này không bao gồm:
(a) Gậy chống dùng để đo hoặc loại tương tự (nhóm 90.17);
(b) Báng súng, chuôi kiếm, gậy chống chịu lực hoặc loại tương tự (Chương
93); hoặc
(c) Hàng hoá thuộc Chương 95 (ví dụ, ô, dù che, loại dùng làm đồ chơi).
2. Nhóm 66.03 không bao gồm các bộ phận, đồ trang trí hoặc đồ phụ trợ bằng
vật liệu dệt, hoặc bao bì, tuarua, dây da, hộp đựng ô hoặc các loại tương tự, bằng vật
liệu bất kỳ. Những hàng hoá này đi kèm, nhưng không gắn vào, các sản phẩm của
nhóm 66.01 hoặc 66.02 được phân loại riêng và không được xem như là bộ phận tạo
thành của các sản phẩm đó.

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Các loại ô, dù (kể cả ô có cán là ba toong, dù che
trong vườn và các loại ô, dù tương tự).
6601 10 00 00 - Dù che trong vườn và các loại ô, dù tương tự
- Loại khác:
6601 91 00 00 - - Có cán kiểu ống lồng
6601 99 00 00 - - Loại khác

Thuế suất
(%)

66.01

6602 00 00 00 Ba toong, gậy tay cầm có thể chuyển thành ghế,
roi da, roi điều khiển súc vật thồ, kéo và các loại
tương tự.
66.03
6603
6603
6603
6603

Các bộ phận, đồ trang trí, đồ phụ trợ cho các
mặt hàng thuộc nhóm 66.01 hoặc 66.02.
20 00 00 - Khung ô, kể cả khung có gắn với cán (thân gậy)
90
- Loại khác:
90 10 00 - - Cho hàng hoá thuộc nhóm 66.01
90 20 00 - - Cho hàng hoá thuộc nhóm 66.02

364

37
37
37
37

28
28
28

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

Chương 67
Lông vũ và lông tơ chế biến, các sản phẩm bằng lông vũ hoặc lông tơ; hoa nhân
tạo; các sản phẩm làm từ tóc người

Chú giải.
1. Chương này không bao gồm:
(a) Vải lọc loại làm bằng tóc (nhóm 59.11);
(b) Các motif trang trí bằng ren, đồ thêu hoặc vải dệt khác (Phần XI);
(c) Giày, dép (Chương 64);
(d) Mũ và các vật đội đầu khác hoặc lưới bao tóc (Chương 65);
(e) Đồ chơi, dụng cụ thể thao hoặc các mặt hàng dùng trong lễ hội hoá trang
(Chương 95); hoặc
(f) Chổi phất trần, nùi bông thoa phấn bằng lông vũ hoặc mạng bằng tóc
(Chương 96).
2. Nhóm 67.01 không bao gồm:
(a) Các sản phẩm mà trong đó lông vũ hoặc lông tơ chỉ dùng làm đệm, lót, nhồi
(ví dụ, đệm giường thuộc nhóm 94.04);
(b) Các sản phẩm may mặc hoặc đồ phụ trợ của quần áo mà trong đó lông vũ
và lông tơ chỉ dùng như vật trang trí hoặc lót đệm; hoặc
(c) Hoa hoặc cành lá nhân tạo hoặc các phần của chúng hoặc các sản phẩm làm
sẵn thuộc nhóm 67.02.
3. Nhóm 67.02 không bao gồm:
(a) Các sản phẩm bằng thuỷ tinh (Chương 70); hoặc
(b) Hoa, cành, lá, quả nhân tạo bằng gốm, đá kim loại, gỗ hoặc vật liệu khác,
được làm trên một tấm bằng cách đúc, luyện, khắc, ép hoặc các công nghệ khác, hoặc
gồm các bộ phận được lắp ráp lại với nhau trừ việc ghép, gắn bằng keo, lắp với một
vật khác hoặc các phương pháp tương tự.

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

6701 00 00 00 Da và các bộ phận khác của loài chim có lông
vũ hoặc lông tơ; lông vũ, các phần của lông vũ,
lông tơ và các sản phẩm làm từ chúng (trừ các
mặt hàng thuộc nhóm 05.05 và các lông ống đã
chế biến).
67.02

Thuế suất
(%)
20

Hoa, cành, lá, quả nhân tạo và các phần của
chúng; các sản phẩm làm bằng hoa, lá hoặc
365

Vụ Chính sách thuế - BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TÀI CHÍNH .Bằng tóc người . được chế biến để dùng làm tóc giả hoặc sản phẩm tương tự. 6702 10 00 00 .Bằng vật liệu dệt tổng hợp: . lông mi.Bằng vật liệu khác 37 36 6703 00 00 00 Tóc người đã được chải. râu.Bằng vật liệu khác 366 20 28 28 28 28 Vụ Chính sách thuế . 67..04 6704 6704 6704 6704 11 19 20 90 00 00 00 00 00 00 00 00 Thuế suất (%) Tóc giả.Loại khác . các sản phẩm bằng tóc người chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác. bằng lông động vật hoặc bằng các loại vật liệu dệt..Bằng plastic 6702 90 00 00 . lông mày giả. . chuốt. lông cừu hoặc lông động vật khác hoặc loại vật liệu dệt khác. độn tóc và các loại sản phẩm tương tự bằng tóc người.Bộ tóc giả hoàn chỉnh . tẩy hoặc xử lý bằng cách khác.Mã hàng Mô tả hàng hoá quả nhân tạo.

THẠCH CAO.11 (ví dụ. hoặc của nhóm 96. ngâm tẩm hoặc phủ thuộc nhóm 48.47. (d) Các sản phẩm của Chương 71.18). (m) Các sản phẩm của nhóm 96. (k) Các sản phẩm thuộc Chương 94 (ví dụ. ngâm tẩm hoặc phủ thuộc Chương 56 hoặc 59 (ví dụ. (h) Vật liệu cách điện (nhóm 85. khuy). các cấu kiện nhà lắp ghép sẵn hay còn gọi là nhà tiền chế). bảng đá phiến dùng để vẽ). tuy nhiên. xi măng.02. thuộc Chương 82.02. mica hoặc các vật liệu tương tự Chú giải 1.BỘ TÀI CHÍNH . nếu làm bằng các vật liệu đã được ghi trong Chú giải 2(b) của Chương 96. bút chì bằng đá phiến) hoặc nhóm 96.10 hoặc 48.16 mà còn đối với tất cả các loại đá thiên nhiên khác (ví dụ.PHẦN XIII SẢN PHẨM BẰNG ĐÁ. nhóm 96. (l) Các sản phẩm của Chương 95 (ví dụ. khoáng đolomit và steatit) đã được gia công tương tự.06 (ví dụ. bàn ghế. Trong nhóm 68. XI MĂNG.46) hoặc các khớp gioăng làm bằng vật liệu cách điện thuộc nhóm 85. hoặc (n) Các sản phẩm thuộc Chương 97 (ví dụ. đồ nội thất (giường. THUỶ TINH VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG THUỶ TINH Chương 68 Sản phẩm làm bằng đá. MICA HOẶC CÁC VẬT LIỆU TƯƠNG TỰ. tẩm asphalt hoặc bitum).). (e) Dụng cụ hoặc các bộ phận của dụng cụ. (h) Đầu mũi khoan hàn răng (nhóm 90. (b) Giấy và các tông đã được tráng.15 hoặc 25. đồng hồ và vỏ đồng hồ). quarzit. 367 Vụ Chính sách thuế .. ĐỒ GỐM. đèn và bộ đèn. dụng cụ máy móc thiết bị dùng cho các trò chơi hoặc các dụng cụ thể thao). thạch cao. khái niệm "đá xây dựng hoặc đá làm tượng đài đã được gia công" được áp dụng không chỉ đối với nhiều loại đá đã được nêu ra trong nhóm 25. không áp dụng đối với đá phiến.10 (ví dụ. đá flint. tủ. amiăng. AMIĂNG. (f) Đá in litô thuộc nhóm 84. các tác phẩm nghệ thuật).09 (ví dụ.. vải được thấm. giấy đã được tráng bột mica hoặc than chì. đồ chơi.42. 2. vải được tráng hoặc phủ bột mica. Chương này không bao gồm: (a) Hàng hoá thuộc Chương 25. giấy và các tông được thấm tẩm asphalt hoặc bitum). (ij) Các sản phẩm thuộc Chương 91 (ví dụ. (c) Vải dệt đã được tráng.

dạng hình chữ nhật hoặc dạng khác (kể cả dạng hình vuông). không có cốt.Đá khác . đá dăm và bột đá đã nhuộm màu nhân tạo . giũa hoặc cắt. Đá nghiền. . mài hoặc xay thành bột Thuế suất (%) 23 23 23 23 23 23 23 23 23 20 68. hoặc bằng gốm.01. làm bằng đá tự nhiên (kể cả đá phiến). đánh bóng.Mã hàng Mô tả hàng hoá 6801 00 00 00 Các loại đá lát. có bề mặt nhẵn hoặc phẳng: . bằng các vật liệu mài tự nhiên hoặc nhân tạo đã được kết khối.02 6802 10 00 00 6802 21 00 00 6802 23 00 00 6802 29 00 00 6802 6802 6802 6802 91 92 93 99 00 00 00 00 00 00 00 00 Đá làm tượng đài hoặc đá xây dựng đã được gia công (trừ đá phiến) và các sản phẩm làm từ các loại đá trên. đá khối và các sản phẩm tương tự.. đá mài dạng hình tròn và tương tự.. đá mài hoặc đá đánh bóng bằng tay.Loại khác: . mà diện tích bề mặt lớn nhất của nó có thể nằm gọn trong một hình vuông có cạnh nhỏ hơn 7 cm. đá khối dùng để khảm và các loại tương tự. tra-véc-tin và thạch cao tuyết hoa . tra-véc-tin và thạch cao tuyết hoa .. bột đá đã nhuộm màu nhân tạo... trừ các sản phẩm thuộc nhóm 68. mài.Đá khác 6803 00 00 00 Đá phiến đã gia công và các sản phẩm làm bằng đá phiến hoặc làm bằng đá phiến kết khối (từ bột đá phiến kết lại thành khối). có hoặc không kèm theo các bộ phận bằng các vật liệu khác. 68.Đá granit . đá dăm.Đá nghiền (thớt cối xay) và đá mài để nghiền.04 368 20 Vụ Chính sách thuế .Đá làm tượng đài hoặc đá xây dựng khác và các sản phẩm làm từ chúng. và các phần của chúng bằng đá tự nhiên.BỘ TÀI CHÍNH .Đá cẩm thạch..Đá cẩm thạch. đá lát lề đường và phiến đá lát đường.Đá vôi khác . mới chỉ cắt hoặc cưa đơn giản. đá hạt. đá mài.Đá granit . bằng đá tự nhiên (kể cả đá phiến) có hoặc không có lớp lót. đá hạt.Đá lát. dùng để nghiền.. bằng đá tự nhiên (trừ đá phiến). 6804 10 00 00 .

Loại khác .Loại khác Thuế suất (%) 0 5 20 5 20 5 20 10 10 10 10 68. đã hoặc chưa cắt thành hình hoặc đã khâu.11 hoặc 68. . các tông hoặc các vật liệu khác.Chứa hạt đã mài bằng khoáng chất corundum nâu . 6806 10 00 00 .Trên nền bằng vải dệt . xỉ bọt và các loại vật liệu quặng khoáng trương nở tương tự (kể cả hỗn hợp của chúng) 6806 90 00 00 .Loại khác . sợi silicat và các loại sợi khoáng tương tự (kể cả hỗn hợp của chúng)....BỘ TÀI CHÍNH .Trên nền bằng vật liệu dệt khác Sợi xỉ. ở dạng rời.Sợi xỉ..Bằng kim cương tự nhiên hoặc kim cương tổng hợp kết khối .... đất sét trương nở. xỉ bọt và các loại vật liệu quặng khoáng trương nở tương tự. đá mài khác.Đá nghiền.Loại khác .Chứa hạt đã mài bằng khoáng chất corundum nâu ..Mã hàng 6804 21 00 00 6804 22 00 6804 22 00 10 6804 22 00 90 6804 23 00 6804 23 00 10 6804 23 00 90 6804 30 00 6804 30 00 10 6804 30 00 90 68.Trên nền bằng giấy hoặc các tông: . đóng hoặc được sắp xếp hoặc hoàn thiện bằng cách khác. giấy.Chứa hạt đã mài bằng khoáng chất corundum nâu ..Bằng đá tự nhiên: ...06 369 5 5 5 Vụ Chính sách thuế ..Đá mài hoặc đá đánh bóng bằng tay: .Bằng vật liệu mài kết khối hoặc bằng gốm: .. vermiculit (khoáng mica) đã tách lớp.12 hoặc Chương 69.Vermiculite (khoáng mica) đã tách lớp..Loại khác Bột mài hoặc đá giăm mài tự nhiên hay nhân tạo. cách âm hoặc các vật liệu khoáng hấp thụ âm.. có nền bằng vật liệu dệt.. đá mài dạng hình tròn và dạng tương tự: .Hình đĩa để đánh bóng .. sợi silicat và các loại sợi khoáng tương tự. dạng tấm hoặc dạng cuộn 6806 20 00 00 . các hỗn hợp và các sản phẩm cách nhiệt. đất sét trương nở.05 6805 6805 6805 6805 6805 10 20 20 20 30 00 00 10 00 90 00 00 00 Mô tả hàng hoá . trừ các sản phẩm thuộc nhóm 68.

.07 6808 00 00 00 Panen.Loại khác Thuế suất (%) 68.Chứa amiăng . ngói... 68. bằng xi măng sợi xenlulô hoặc tương tự.11 6811 40 00 00 6811 6811 6811 6811 81 82 83 89 00 00 00 00 00 00 00 00 Các sản phẩm làm bằng thạch cao hoặc bằng các hỗn hợp có thành phần cơ bản là thạch cao.. 6807 10 00 00 .Loại khác Các sản phẩm bằng xi măng.. phiến đá lát đường.Sản phẩm khác: .Mã hàng Mô tả hàng hoá Các sản phẩm bằng asphalt hoặc bằng vật liệu tương tự (ví dụ.Tấm.Ống. gạch và các sản phẩm tương tự: .. lá..Không chứa amiăng: .Loại khác .. panen.Dạng cuộn 6807 90 00 00 .Các cấu kiện làm sẵn cho xây dựng hoặc kỹ thuật dân dụng . .10 6810 11 00 00 6810 19 00 00 6810 91 00 00 6810 99 00 00 68.Ngói. tấm.Gạch và gạch khối xây dựng . gỗ giăm hoặc phế liệu khác. đã hoặc chưa được gia cố. sợi rơm rạ hoặc bằng phoi bào. ống dẫn và các khớp nối ống hoặc ống dẫn .Loại khác ..Khuôn bằng thạch cao dùng trong nha khoa .Tấm làn sóng . khối và các sản phẩm tương tự làm bằng sợi thực vật.. ngói và các sản phẩm tương tự chưa được trang trí: . bằng bê tông hoặc đá nhân tạo. ngói và các sản phẩm tương tự khác . . panen. thạch cao hoặc chất dính khoáng khác.. bằng gỗ đã được kết khối bằng xi măng.Loại khác 370 5 5 30 30 30 10 30 30 30 30 30 20 20 20 20 20 Vụ Chính sách thuế . mạt gỗ.Loại khác Các sản phẩm bằng xi măng amiăng. bitum dầu mỏ hoặc hắc ín than đá).BỘ TÀI CHÍNH .Tấm. .09 6809 11 00 00 6809 6809 6809 6809 19 00 00 90 90 10 00 90 90 00 68. gạch.Các sản phẩm khác: .Được phủ mặt hoặc gia cố chỉ bằng giấy hoặc các tông .

đoạn. giấy. đĩa. đã hoặc chưa được gia cố. giầy dép và vật đội đầu.Chứa amiăng . sợi và chỉ. vòng đệm.. các tông cứng và nỉ.Loại khác: .BỘ TÀI CHÍNH .Lót và đệm phanh 10 6813 89 00 00 . các sản phẩm làm từ hỗn hợp đó hoặc làm từ amiăng (ví dụ.13.Không chứa amiăng: 6813 81 00 00 . phụ kiện quần áo.. con lăn.Sợi amiăng (trừ loại làm từ crocidolite) đã được gia công. các hỗn hợp với thành phần cơ bản là amiăng hoặc thành phần chính là amiăng và magie carbonat.Quần áo. để làm phanh. đã hoặc chưa bện.11 hoặc 68. các chất hỗn hợp với thành phần cơ bản là amiăng (trừ loại làm từ crocidolite) hoặc có thành phần cơ bản là amiăng (trừ loại làm từ crocidolite) và magie carbonat.. giầy dép và vật đội đầu . sợi crocidolite đã được gia công. các chất hỗn hợp với thành phần cơ bản là crocidolite hoặc có thành phần cơ bản là crocidolite và magie carbonat. đã hoặc chưa bện. vải dệt thoi.Loại khác: . giầy dép. 6813 20 00 00 . phụ kiện quần áo.Giấy.Quần áo... các chất khoáng khác hoặc xenlulo đã hoặc chưa kết hợp với vật liệu dệt hoặc các vật liệu khác. côn hoặc các sản phẩm tương tự với thành phần chính là amiăng.12 6812 80 6812 80 10 00 6812 80 90 00 6812 91 00 00 6812 92 00 00 6812 93 00 00 6812 99 6812 99 10 00 6812 99 90 00 Mô tả hàng hoá Sợi amiăng đã được gia công. sợi và chỉ. ở dạng tấm hoặc cuộn . các miếng đệm).Bằng crocidolite: . chỉ.Vật liệu ghép nối làm bằng sợi amiăng ép..Loại khác .Mã hàng 68.. ... tấm lót) chưa lắp ráp. mũ và vật đội đầu khác. dây coóc (cord) và dây.Loại khác Thuế suất (%) 10 10 10 10 10 10 10 68. quần áo.. trừ các loại thuộc nhóm 68.. vải dệt kim hoặc dệt thoi .13 Vật liệu mài và các sản phẩm từ vật liệu mài (ví dụ. vải dệt kim hoặc dệt thoi . tấm mỏng. các tông cứng và nỉ .Loại khác 10 371 10 Vụ Chính sách thuế . dải.. dây coóc (cord) và dây.

dolomit hoặc cromit . lá và dải bằng mica đã được kết khối hoặc tái chế. có hoặc không có lớp nền bằng giấy.Có chứa magiezit.Đá thử (bằng cách rạch lên)...Các loại sản phẩm khác: .Mã hàng Mô tả hàng hoá Mi ca đã gia công và các sản phẩm làm từ mica..Vải sợi carbon . .Các sản phẩm làm từ grafit hoặc carbon khác không phải là sản phẩm điện: ..Tấm. 6814 10 00 00 . có hoặc không có lớp nền phụ trợ 6814 90 00 00 .BỘ TÀI CHÍNH . kể cả mica đã được liên kết khối hoặc tái chế.. các tông hoặc các vật liệu khác.14 68.15 6815 10 6815 10 10 00 6815 10 20 00 6815 6815 6815 6815 10 10 10 20 90 90 10 90 90 00 00 6815 91 00 00 6815 99 00 00 Các sản phẩm bằng đá hoặc bằng các chất liệu khoáng khác (kể cả sợi carbon.. gạch xây gạch lát vỉa hè.Sản phẩm từ than bùn . các sản phẩm bằng sợi carbon và các sản phẩm làm bằng than bùn).. chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác...Loại khác 372 10 10 5 18 10 18 20 10 5 Vụ Chính sách thuế .Loại khác Thuế suất (%) 68.Sợi hoặc chỉ .Loại khác: .Loại khác . gạch lát nền và các sản phẩm xây dựng tương tự .

gạch khối. khuy) hoặc thuộc nhóm 96. tẩu hút thuốc). (b) Các sản phẩm thuộc nhóm 68.). Chương này không bao gồm: (a) Các sản phẩm thuộc nhóm 28. (l) Các sản phẩm thuộc nhóm 96.44.14 chỉ áp dụng đối với những sản phẩm như vậy trừ những sản phẩm được phân loại trong các nhóm từ 69.. các cấu kiện nhà làm sẵn). 2. 373 30 Vụ Chính sách thuế . tủ. ngói và các loại hàng gốm khác. đồ nội thất (giường. (e) Các sản phẩm thuộc Chương 82. đèn và bộ đèn. làm từ bột hóa thạch silic (ví dụ.13. máy hoặc thiết bị trò chơi và các dụng cụ thể thao). Các nhóm từ 69. (c) Các sản phẩm thuộc Chương 71 (ví dụ.14 (ví dụ. sứ đã được nung sau khi tạo hình.21). các tác phẩm nghệ thuật). (f) Vật cách điện (nhóm 85.BỘ TÀI CHÍNH . Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) PHÂN CHƯƠNG I CÁC LOẠI HÀNG HOÁ BẰNG BỘT HOÁ THẠCH SILIC HOẶC BẰNG CÁC LOẠI ĐẤT SILIC TƯƠNG TỰ.01 đến 69. đồng hồ và vỏ đồng hồ). sứ Chú giải 1. dụng cụ.. (k) Các sản phẩm của Chương 95 (ví dụ. (g) Răng giả (nhóm 90. (ij) Các sản phẩm thuộc Chương 94 (ví dụ.03.47.06 (ví dụ. Chương này chỉ áp dụng đối với những sản phẩm gốm. (h) Các sản phẩm thuộc Chương 91 (ví dụ. (d) Gốm kim loại thuộc nhóm 81.04. hoặc (m) Các sản phẩm thuộc Chương 97 (ví dụ.Chương 69 Đồ gốm. tripolite hoặc diatomite) hoặc từ các loại đất silic tương tự.46) hoặc các khớp gioăng làm bằng vật liệu cách điện thuộc nhóm 85. đồ chơi. VÀ CÁC SẢN PHẦM CHỊU LỬA 6901 00 00 00 Gạch. đồ kim hoàn giả).04 đến 69. bàn ghế. đất tảo cát.

Ngói lợp mái 90 . hàng trang trí kiến trúc và hàng xây dựng bằng gốm.Chứa trên 50% tính theo trọng lượng là graphit hoặc carbon khác hoặc hỗn hợp của các sản phẩm này 6903 20 00 00 . 10 00 00 . 6902 10 00 00 . canxi (Ca) hoặc crom (Cr).Loại khác Thuế suất (%) 69. gạch lát nền.. chụp ống khói. tay cầm) trừ các sản phẩm làm bằng bột hóa thạch silic hoặc đất silic tương tự. bình thử vàng. chén thử vàng bạc. 6904 10 00 00 . đường dẫn ống khói. nắp giá đỡ. ngói đệm và các loại tương tự bằng gốm. sứ khác.BỘ TÀI CHÍNH . phích cắm. các loại ống. ngói lót.03 0 0 0 PHÂN CHƯƠNG II CÁC SẢN PHẨM GỐM. bao vỏ. 6903 10 00 00 . bình cổ cong. dioxít silic (SiO2) hoặc hỗn hợp hay hợp chất của các chất này 6902 90 00 00 .Loại khác: 90 10 00 . sứ.Gạch xây dựng 6904 90 00 00 . ống dẫn.Mã hàng Mô tả hàng hoá Gạch. thể hiện ở dạng magie oxit (MgO). SỨ KHÁC 69.Chứa trên 50% tính theo trọng lượng là oxit nhôm (Al2O3) hoặc hỗn hợp hay hợp chất của oxit nhôm và dioxit silic (SiO2) 6903 90 00 00 .Chứa trên 50% tính theo trọng lượng là oxit nhôm (Al2O3).Loại khác 69. ống khói. sứ chịu lửa khác (ví dụ. nồi nấu kim loại.02 Các loại hàng gốm. gạch khối.05 6905 6905 6905 6905 Ngói lợp..Loại khác 5 5 10 69.04 Gạch xây dựng.Chứa trên 50% tính theo trọng lượng là 1 hay nhiều nguyên tố magie (Mg). canxi oxit (CaO) hoặc crom oxit (Cr2O3 ) 6902 20 00 00 . nút.Gạch lót cho máy nghiền bi 90 90 00 . ngói chịu lửa và các loại vật liệu hàng xây dựng bằng gốm chịu lửa trừ các sản phẩm làm bằng bột hóa thạch silic hoặc đất silic tương tự.Loại khác 374 37 37 48 48 48 Vụ Chính sách thuế .

chậu giặt.09 6909 11 00 00 6909 12 00 00 6909 19 00 00 6909 90 00 00 69.Loại khác 69. 6907 10 00 00 ..Các sản phẩm có độ cứng tương đương từ 9 trở lên trong thang đo độ cứng Mohs . sứ. khối và các sản phẩm tương tự dạng hình chữ nhật hoặc dạng khác.Loại khác: 90 10 00 .BỘ TÀI CHÍNH .07 69. máng thoát và các phụ kiện để lắp ráp bằng gốm.. bệ chậu giặt. diện tích bề mặt lớn nhất của nó có thể nằm gọn trong hình vuông có cạnh dưới 7cm 6907 90 00 00 .Đồ gốm sứ dùng trong phòng thí nghiệm. máng. có hoặc không có lớp nền. . sứ dùng trong việc chuyên chở hoặc đóng hàng.Bằng sứ porcelain hoặc bằng sứ china . chậu và các vật chứa tương tự dùng trong nông nghiệp bằng gốm. các khối khảm và các loại sản phẩm tương tự bằng gốm. Các loại tấm lát đường và vật liệu lát. chậu vệ sinh dành cho phụ nữ. 10 00 00 .Loại khác . sứ.. các khối khảm và các sản phẩm tương tự bằng gốm. bồn tắm.Gạch lát. bình. bình xối nước.Gạch trơn 90 90 00 .Loại khác Thuế suất (%) 38 69.. sứ đã tráng men. máng dẫn. dùng trong lĩnh vực hóa học hoặc kỹ thuật khác.10 Đồ gốm sứ dùng trong phòng thí nghiệm. có hoặc không có lớp nền.Mã hàng Mô tả hàng hoá 6906 00 00 00 Ống dẫn. khối và các sản phẩm tương tự. liễn và các sản phẩm tương tự bằng gốm.Gạch lát.. gạch ốp lát tường và lát nền lò sưởi bằng gốm. bệ đi tiểu nam và các sản phẩm vệ sinh 375 Vụ Chính sách thuế . dùng trong hóa học hoặc kỹ thuật khác: . bệ xí bệt. sứ đã tráng men.08 6908 6908 6908 6908 Các loại tấm lát đường và vật liệu lát. mà diện tích bề mặt lớn nhất của nó có thể nằm gọn trong một hình vuông có cạnh nhỏ hơn 7cm 90 . dạng hình chữ nhật hoặc dạng khác. sứ không tráng men.Loại khác 49 47 49 47 47 0 0 0 20 Bồn rửa. gạch ốp lát tường và lát nền lò sưởi bằng gốm không tráng men.

trừ loại bằng sứ. 6913 10 00 00 . 6914 10 00 00 . sứ khác.14 Các sản phẩm khác bằng gốm.11 Bộ đồ ăn.Loại khác 47 38 69. 69.Bằng sứ hoặc bằng sứ china 6910 90 00 00 .Bộ đồ ăn và bộ đồ nhà bếp 6911 90 00 00 .BỘ TÀI CHÍNH . đồ gia dụng và đồ vệ sinh khác bằng gốm. 6910 10 00 00 .Bằng sứ hoặc bằng sứ china 6913 90 00 00 . bộ đồ nhà bếp.Loại khác 36 36 69.Loại khác 36 36 376 Vụ Chính sách thuế .Loại khác 6912 00 00 00 Bộ đồ ăn. 6911 10 00 00 . sứ.Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) tương tự gắn cố định bằng gốm. đồ gia dụng và đồ sứ vệ sinh khác bằng sứ.13 47 47 35 Các loại tượng nhỏ và các loại sản phẩm trang trí bằng gốm. sứ. bộ đồ nhà bếp.Bằng sứ hoặc bằng sứ china 6914 90 00 00 .

44.19. (c) Cáp sợi quang thuộc nhóm 85.06 vẫn được phân loại trong nhóm đó cho dù có hoặc không có đặc trưng của hàng hoá.05.47. dụng cụ đo khí áp. bình xịt dầu thơm hoặc các bình xịt tương tự hoặc các sản phẩm khác thuộc Chương 96. 3. 377 Vụ Chính sách thuế .07 (ví dụ.04 và 70. bình chân không. 4. dụng cụ. vật cách điện (nhóm 85. (e) Đèn hoặc bộ đèn. các biển đề tên được chiếu sáng hoặc các loại tương tự. (b) Len khoáng vật với hàm lượng oxit silic (SiO2) dưới 60% tính theo trọng lượng nhưng với một hàm lượng oxit kiềm (K2O hoặc Na2O) trên 5% tính theo trọng lượng hoặc hàm lượng oxit boric (B2O3) trên 2 % tính theo trọng lượng. 70. hạt hoặc vẩy).BỘ TÀI CHÍNH . Theo nhóm 70. hoặc (g) Khuy. đồ kim hoàn giả). hoặc các bộ phận của chúng thuộc nhóm 94. các đồ trang trí cây thông Nôen hoặc các sản phẩm khác thuộc Chương 95 (trừ mắt thuỷ tinh không có bộ phận điều khiển. 2. lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu" có nghĩa là lớp phủ cực mỏng bằng kim loại hoặc bằng hợp chất hoá học (ví dụ oxit kim loại) mà lớp đó có tác dụng hấp thụ. nhiệt kế. nguyên liệu để nấu thuỷ tinh. 1. ví dụ. hấp thụ tia hồng ngoại hoặc để tăng tính phản chiếu của kính trong khi vẫn giữ được độ trong suốt hoặc mờ. (d) Sợi quang học. (c) khái niệm "lớp hấp thụ. khái niệm "len thuỷ tinh" có nghĩa là: (a) Len khoáng vật với hàm lượng silic đioxit (SiO2) không dưới 60% tính theo trọng lượng. hoặc không cho ánh sáng phản chiếu từ bề mặt của kính. các chất men kính và men sứ. Theo mục đích của các nhóm 70. ống tiêm dưới da. (b) Các sản phẩm thuộc Chương 71 (ví dụ. các bộ phận quang học đã được gia công quang học.46) hoặc các khớp gioăng bằng vật liệu cách điện thuộc nhóm 85.05: (a) thuỷ tinh không được coi là "đã gia công" bởi bất cứ một quá trình nào trước khi tôi luyện. có nguồn sáng cố định thường xuyên. mắt giả. các biển hộp được chiếu sáng. máy hoặc thiết bị trò chơi. (b) việc cắt thành hình không ảnh hưởng đến phân loại thuỷ tinh dạng tấm. Chương này không bao gồm : (a) Hàng hoá thuộc nhóm 32. (f) Đồ chơi. dùng cho búp bê hoặc cho các sản phẩm khác thuộc Chương 95).Chương 70 Thuỷ tinh và các sản phẩm bằng thuỷ tinh Chú giải. dụng cụ thể thao. thuỷ tinh khác ở dạng bột.03. Những sản phẩm được kể đến trong nhóm 70. lá. máy đo tỷ trọng chất lỏng hoặc các sản phẩm khác của Chương 90.

. 7013.. thủy tinh ở dạng khối..Bằng thạch anh nấu chảy hoặc oxit silic nấu chảy khác: .Loại khác .33.Loại khác: .Bằng thủy tinh khác có hệ số giãn nở tuyến tính không quá 5 x10-6 độ Kenvin khi ở nhiệt độ từ 0o C đến 300oC: ...06. Trong bảng Danh mục này. ..Dạng thanh . Mã hàng Mô tả hàng hoá 7001 00 00 00 Thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác... đã hoặc chưa tráng lớp hấp thụ... dạng thanh hoặc ống.Loại khác Thuế suất (%) 0 3 3 27 3 27 5 3 27 5 3 Thuỷ tinh đúc và thuỷ tinh cán. khái niệm "pha lê chì" có nghĩa là chỉ loại thuỷ tinh có hàm lượng chì monoxit (PbO) tối thiểu là 24% theo khối lượng..Loại khác: . nhưng chưa gia công cách khác. 5.Loại khác .Ống thuỷ tinh trung tính trong suốt..91. đường kính trên 3 mm đến 22 mm ..Để làm ống đèn chân không ...Loại khác: .Để làm ống đèn chân không . khái niệm "thuỷ tinh" bao gồm cả thạch anh nấu chảy và oxit silic nấu chảy khác.18)...22.Theo mục đích của các phân nhóm 7013. Chú giải phân nhóm.03 Thủy tinh ở dạng hình cầu (trừ loại hạt thuộc nhóm 70.41 và 7013... đường kính trên 3 mm đến 22 mm .02 7002 10 00 00 7002 20 00 00 7002 31 7002 31 10 00 7002 31 90 00 7002 32 7002 32 10 00 7002 32 90 7002 32 90 10 7002 7002 7002 7002 7002 32 39 39 39 39 90 90 10 00 90 90 10 7002 39 90 90 70.Dạng ống: ..Dạng hình cầu . chưa gia công..Để làm ống đèn chân không . lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu. 1. 70.. 7013.....BỘ TÀI CHÍNH .. 378 Vụ Chính sách thuế .Ống thuỷ tinh trung tính trong suốt. ở dạng tấm hoặc dạng hình.Len khoáng vật không có những đặc diểm kỹ thuật ở trên được phân loại trong nhóm 68.

lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu: . mờ.Kính quang học.Kính quang học. lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu.Kính quang học.Dạng hình Kính kéo và kính thổi.... chưa được gia công về mặt quang học . lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu: . 2.. nhưng chưa gia công cách khác. có tráng lớp hấp thụ.Loại khác 379 Thuế suất (%) 5 43 43 5 43 40 40 5 43 5 43 5 30 5 40 Vụ Chính sách thuế ..Kính..Loại khác . sáng hoặc có tráng lớp hấp thụ.Loại khác Kính nổi và kính đã mài hoặc đánh bóng bề mặt..Loại khác ..Loại khác . chưa được gia công về mặt quang học ..04 7004 20 7004 20 10 00 7004 20 90 00 7004 90 7004 90 10 00 7004 90 90 00 70.Dạng tấm có cốt thép ... sáng hoặc chỉ mài bề mặt: .. ở dạng tấm. nhưng chưa gia công cách khác. mờ... đã hoặc chưa tráng lớp hấp thụ.. chưa được gia công về mặt quang học . chưa được gia công về mặt quang học .Loại khác .Kính quang học.Dạng tấm không có cốt thép: ..Loại khác. hình vuông hoặc hình chữ nhật (kể cả loại đã cắt 1..Mã hàng 7003 12 7003 12 10 00 7003 12 20 00 7003 12 90 00 7003 19 7003 19 10 00 7003 19 90 00 7003 20 00 00 7003 30 00 00 70..Loại khác: .BỘ TÀI CHÍNH ..Thuỷ tinh quang học.. chưa được gia công về mặt quang học . được phủ màu toàn bộ. sáng hoặc có tráng lớp hấp thụ.. .Kính không có cốt thép khác: .Phủ màu toàn bộ. chưa được gia công về mặt quang học .Kính không có cốt thép. 3 hoặc 4 góc) .Thuỷ tinh quang học.Loại kính khác: . lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu: .05 7005 10 7005 10 10 00 7005 10 90 00 7005 21 7005 21 10 00 7005 21 90 00 Mô tả hàng hoá . đã hoặc chưa tráng lớp hấp thụ.. .. mờ. lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu. ở dạng tấm.Thuỷ tinh được phủ màu toàn bộ.

. khắc..Loại khác 7005 30 00 00 . gia công cạnh.. chưa được gia công về mặt quang học 7005 29 90 00 .. 70.Phù hợp dùng cho xe có động cơ thuộc Chương 87 .05.03.Phù hợp dùng cho xe có động cơ thuộc Chương 87 .. tráng hoặc gia công cách khác.Kính an toàn nhiều lớp: . máy bay.Loại khác Thuế suất (%) 5 40 30 70.BỘ TÀI CHÍNH ...Loại khác: 7005 29 10 00 .Có kích cỡ và hình dạng phù hợp với từng loại xe. máy bay...Phù hợp dùng cho tầu....06 70.Phù hợp dùng cho máy bay hoặc tàu vũ trụ thuộc Chương 88 ..Phù hợp dùng cho tàu. chưa được gia công về mặt quang học 7006 00 90 00 . .. nhưng chưa làm khung hoặc lắp với các vật liệu khác.Loại khác .Phù hợp dùng cho máy dọn đất . tàu vũ trụ hoặc tàu thuyền: . tàu vũ trụ hoặc tàu thuyền: .Phù hợp dùng cho đầu máy xe lửa hoặc xe điện hoặc dàn máy di chuyển trên đường sắt hay đường xe điện thuộc Chương 86 ..Loại khác: 380 5 30 29 0 3 3 10 15 27 0 3 3 Vụ Chính sách thuế .. thuyền hoặc các kết cấu nổi thuộc Chương 89 .Kính có cốt thép Kính thuộc các nhóm 70.Có kích cỡ và hình dạng phù hợp với từng loại xe..Loại khác: . làm bằng thuỷ tinh cứng (đã tôi) hoặc thủy tinh đã cán mỏng.Kính quang học..Mã hàng Mô tả hàng hoá 7005 29 .Phù hợp dùng cho máy bay hoặc tàu vũ trụ thuộc Chương 88 ..... đã uốn cong.....07 7007 11 7007 11 10 00 7007 11 20 00 7007 11 30 00 7007 11 40 00 7007 19 7007 19 10 00 7007 19 90 00 7007 21 7007 21 10 00 7007 21 20 00 7007 21 30 00 7007 21 40 00 7007 29 Kính an toàn.. khoan.Kính quang học.Phù hợp dùng cho đầu máy xe lửa hoặc xe điện hoặc dàn máy di chuyển trên đường sắt hay đường xe điện thuộc Chương 86 ...Kính an toàn cứng (đã tôi): . thuyền hoặc các kết cấu nổi thuộc Chương 89 .04 hoặc 70. 7006 00 10 00 .

Nút chai.Loại khác .. 7009 10 00 00 .. và các bộ phận bằng thủy tinh của vỏ bóng đèn. bình bảo quản bằng thủy tinh.Loại khác 5 15 7008 00 00 00 Kính dùng làm tường ngăn nhiều lớp.. ống đèn tia âm cực hoặc các loại tương tự. dùng cho đèn điện.Ống đựng thuốc tiêm .. truyền tĩnh mạch ..Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) 7007 29 10 00 .. huyết thanh và các chất tiêm truyền khác loại có dung tích không quá 1 lít . kể cả gương chiếu hậu.. có hoặc không có khung. ống.Phù hợp dùng cho máy dọn đất 7007 29 90 00 .Loại khác: .Chai khác để đựng dung dịch tiêm.Loại khác: 7009 91 00 00 . lọ. nút chai..Dùng cho ống đèn tia âm cực: .Loại khác: .Trụ (stem) giữ dây tóc bóng đèn .Có khung 70.Ống đèn hình vô tuyến .Ống đèn hình vô tuyến . dạng hở. chai.Loại khác 381 30 27 30 10 20 20 5 5 20 5 27 0 0 0 27 Vụ Chính sách thuế . ống đựng thuốc tiêm và các loại đồ chứa khác. dùng trong vận chuyển hoặc đóng hàng.Chai và lọ để đựng thuốc kháng sinh. bằng thủy tinh. nắp đậy và các loại nắp khác...Dùng cho đèn điện: . .Chưa có khung 7009 92 00 00 ... chưa có các bộ phận lắp ghép.Bình lớn và bình thót cổ . . lọ..10 7010 7010 7010 7010 7010 10 20 90 90 90 00 00 00 00 10 00 20 00 7010 90 30 00 7010 90 90 00 70...BỘ TÀI CHÍNH .Loại khác Vỏ bóng đèn thủy tinh (kể cả bóng dạng bầu và dạng ống).Loại khác . bằng thủy tinh.09 Gương thuỷ tinh. bình thót cổ.Gương chiếu hậu dùng cho xe có động cơ . 27 70. nắp đậy và các loại nắp khác ..11 7011 7011 7011 7011 7011 7011 7011 7011 7011 10 10 10 20 20 20 90 90 90 10 00 90 00 10 90 00 00 00 00 00 10 90 Bình lớn.

. chưa được gia công về mặt quang học..13 7013 10 00 00 7013 22 00 7013 22 00 10 7013 22 00 90 7013 28 00 00 7013 33 00 7013 33 00 10 7013 33 00 90 7013 37 00 00 7013 41 00 7013 41 00 10 7013 41 00 90 7013 42 00 00 7013 49 00 00 7013 91 00 7013 91 00 10 7013 91 00 90 7013 99 00 00 Mô tả hàng hoá Bộ đồ ăn....Bộ đồ uống bằng thủy tinh.Bộ đồ ăn (trừ bộ đồ dùng để uống) hoặc đồ nhà bếp bằng thủy tinh.Loại khác .Chưa đánh bóng. làm mờ hoặc gia công cách khác .Loại khác Dụng cụ tín hiệu bằng thủy tinh và các bộ phận quang học bằng thủy tinh (trừ những sản phẩm thuộc nhóm 70. đồ trang trí nội thất hoặc đồ dùng cho các mục đích tương tự bằng thủy tinh (trừ các sản phẩm thuộc nhóm 70.Bằng pha lê chì: ..Loại khác . đồ nhà bếp. mài..Bộ đồ uống bằng thủy tinh khác..Loại khác .14 382 5 0 Vụ Chính sách thuế . trừ loại bằng gốm thủy tinh: .Loại khác . mài. đồ vệ sinh..Loại khác Thuế suất (%) 47 30 37 47 30 37 47 30 37 47 47 30 37 47 70.Loại khác .Chưa đánh bóng.Bằng thủy tinh có hệ số giãn nở tuyến tính không quá 5 x 10-6 độ Kenvin khi ở nhiệt độ từ 0oC đến 300oC . làm mờ hoặc gia công cách khác . .. trừ loại bằng gốm thủy tinh: . mài..Bằng pha lê chì: ...Bằng pha lê chì: .Bằng pha lê chì: .Loại khác .. làm mờ hoặc gia công cách khác .Bằng gốm thủy tinh . mài.BỘ TÀI CHÍNH . đồ dùng văn phòng....Loại khác .Dùng cho xe có động cơ 7014 00 90 00 . 7014 00 10 00 .Chưa đánh bóng..Chưa đánh bóng..10 hoặc 70..15)..Mã hàng 70..18).Đồ dùng bằng thủy tinh khác: .. trừ loại bằng gốm thủy tinh: ... làm mờ hoặc gia công cách khác .

tấm vuông.Loại khác 37 48 0 0 0 0 Hạt thủy tinh.17 7017 10 7017 10 10 00 7017 10 90 00 7017 20 00 00 7017 90 00 00 70. panen. hạt 383 Vụ Chính sách thuế .18 Đồ thủy tinh dùng cho phòng thí nghiệm. và các sản phẩm làm từ các loại trên trừ đồ kim hoàn giả. 10 00 00 . làm lồi.. tượng nhỏ và các đồ trang trí khác.Loại khác: 90 10 00 .Loại khác Khối lát. tấm. tấm. thuộc loại được sử dụng trong xây dựng. . hạt thủy tinh rỗng và mảnh của chúng. mắt thủy tinh trừ các bộ phận cơ thể giả khác. có hoặc không có lớp lót nền dùng để khảm hoặc cho các mục đích trang trí tương tự. lớp. khối thủy tinh nhỏ và đồ thủy tinh nhỏ khác. đã hoặc chưa được chia độ hoặc định cỡ.Bằng thạch anh hoặc dioxit silic nấu chảy khác: . cho vệ sinh hoặc dược phẩm.. thủy tinh giả đá quý hoặc đá bán quý và các đồ vật nhỏ tương tự bằng thủy tinh.Các loại kính dùng cho kính hiệu chỉnh 90 .Kính đồng hồ cá nhân hoặc đồng hồ thời gian 90 90 00 .Mã hàng 70. dùng để khảm hoặc các mục đích trang trí tương tự 7016 90 00 00 .. lõm hoặc tương tự. chưa được gia công về mặt quang học.15 7015 7015 7015 7015 Mô tả hàng hoá Kính đồng hồ cá nhân hoặc đồng hồ thời gian và các loại mắt kính tương tự. trừ đồ kim hoàn giả.16 70.Loại khác Thuế suất (%) 3 5 5 70..Ống phản ứng thạch anh và vòng kẹp được thiết kế để chèn vào lò luyện khuyếch tán và lò ô xi hóa để sản xuất tấm bán dẫn mỏng .BỘ TÀI CHÍNH . có hoặc không có lớp lót nền. 7016 10 00 00 . được uốn cong.Thủy tinh dạng khối và đồ thủy tinh nhỏ khác. ngói và các sản phẩm khác bằng thủy tinh ép hoặc thủy tinh đúc. vỏ hoặc các dạng tương tự.Loại khác . các loại kính đeo để hiệu chỉnh hoặc không hiệu chỉnh. thủy tinh giả ngọc trai. dùng để sản xuất các loại kính trên. đèn phủ chì và các loại tương tự. gạch. có hoặc không có cốt thép. thủy tinh đa phân tử hoặc thuỷ tinh bọt dạng khối.Bằng thủy tinh khác có hệ số giãn nở tuyến tính không quá 5 x10-6 độ Kenvin khi ở nhiệt độ từ 0oC đến 300 oC .

Hạt thủy tinh đường kính không quá 1mm 7018 90 00 ..Chiếu ..19 7019 7019 7019 7019 7019 11 12 19 19 19 00 00 00 00 7019 7019 7019 7019 31 00 00 32 00 00 39 39 10 00 10 00 90 00 7019 39 90 00 7019 40 00 00 7019 51 00 00 7019 52 00 00 7019 7019 7019 7019 59 00 00 90 90 30 00 90 90 00 Xơ thủy tinh (kể cả len thủy tinh) và các sản phẩm của nó (ví dụ. đệm.Loại khác .Ống trượt thoát hiểm .Có chiều rộng không quá 30 cm .Sợi thô . sợi thô..Ở dạng bị cắt mảnh. thủy tinh giả đá quý hoặc đá bán quý và các đồ vật nhỏ tương tự bằng thủy tinh 7018 20 00 00 .. tấm và các sản phẩm không dệt tương tự: .Loại khác: . . sợi xe và sợi bện đã cắt đoạn: .. vải dệt)..Vải dệt thoi từ sợi thô .Loại khác ..Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) thủy tinh có đường kính không quá 1 mm. dệt trơn.. . thủy tinh giả ngọc trai... mạng.Vải dệt thoi khác: .Loại khác 70.... dệt từ sợi filament có độ mảnh mỗi sợi đơn không quá 136 tex . sợi..20 384 0 0 Vụ Chính sách thuế ..Khuôn bằng thủy tinh: 7020 00 11 00 .. chiếu.. trọng lượng dưới 250 g/m2.BỘ TÀI CHÍNH ..Loại khác: 7018 90 00 10 .Loại khác: .Tấm mỏng (như voan).Sợi xe ..Loại khác .Loại khác: .Có chiều rộng trên 30 cm. 7018 10 00 00 . chiều dài không quá 50 mm ..Loại khác 38 0 0 38 3 3 3 3 3 3 3 10 3 3 3 3 3 3 70..Mắt thuỷ tinh 7018 90 00 90 .Sợi bện đã cắt đoạn.Tấm mỏng (voan) .Loại khác Các sản phẩm khác bằng thủy tinh.Hạt thủy tinh.Loại dùng để sản xuất acrylíc 7020 00 19 00 ...Xơ thuỷ tinh đã được thấm tẩm hoặc tráng phủ asphalt dùng để bọc ngoài đường ống .

BỘ TÀI CHÍNH . để sản xuất tấm bán dẫn mỏng 7020 00 90 .Bình ga làm từ sợi thuỷ tinh 7020 00 90 90 ..Mã hàng Mô tả hàng hoá 7020 00 20 00 ..Ruột phích và ruột bình chân không khác 7020 00 90 20 .Loại khác 385 Thuế suất (%) 24 46 5 30 Vụ Chính sách thuế .Loại khác: 7020 00 90 10 .Ống phản ứng thạch anh và vòng kẹp được thiết kế để chèn vào lò luyện khuyếch tán và lò ôxi hóa..

PHẦN XIV NGỌC TRAI TỰ NHIÊN HOẶC NUÔI CẤY. (B) Nhóm 71. kim loại được dát phủ kim loại quý. (b) Vật liệu khâu vô trùng trong phẫu thuật. mũ và các vật đội đầu khác hoặc các sản phẩm khác thuộc Chương 64 hoặc 65. thì tất cả các sản phẩm gồm toàn bộ hoặc từng phần bằng: (a) Ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy hoặc bằng đá quý hoặc đá bán quý (tự nhiên. Chương này không bao gồm: (a) Hỗn hợp của kim loại quý. Theo Chú giải 1 (a) của Phần VI và loại trừ những sản phẩm được đưa ra ở dưới đây.43).BỘ TÀI CHÍNH . 2.15).13. chẳng hạn như các đồ đính kèm hoặc đồ trang trí phụ (ví dụ. tổng hợp hoặc tái tạo). đai và viền).02 hoặc 42. TIỀN KIM LOẠI Chương 71 Ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy. 386 Vụ Chính sách thuế .03 ghi trong Chú giải 2 (B) của Chương 42.15 không bao gồm các sản phẩm mà trong đó kim loại quý hoặc kim loại được dát phủ kim loại quý được biểu hiện chỉ như là thành phần phụ. (d) Các chất xúc tác hỗ trợ (nhóm 38. ĐÁ QUÝ HOẶC ĐÁ BÁN QUÝ. KIM LOẠI ĐƯỢC DÁT PHỦ KIM LOẠI QUÝ. đá quý hoặc đá bán quý. (g) Hàng hoá thuộc Phần XI (nguyên liệu dệt và các sản phẩm dệt). được phân loại trong Chương này. các chất hàn răng hoặc các hàng hoá khác thuộc Chương 30.04. (h) Giày dép. (e) Các sản phẩm thuộc nhóm 42.16 không bao gồm các sản phẩm có chứa kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý (trừ khi chúng được coi như là thành phần phụ). các chất bóng).03 hoặc 43. tiền kim loại Chú giải. đồ kim hoàn giả. và các sản phẩm của chúng. kim loại quý.14 và 71. ĐỒ KIM HOÀN GIẢ. 1. 3. VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG. và mục (b) của Chú giải trên không áp dụng cho các sản phẩm này. hoặc (b) Kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý. hoặc kim loại quý dạng keo (nhóm 28. 71. KIM LOẠI QUÝ. (f) Các sản phẩm thuộc nhóm 43. (A) Nhóm 71. (c) Các sản phẩm thuộc Chương 32 (ví dụ. chữ lồng.

(l) Các sản phẩm thuộc Chương 90. nhưng không áp dụng với kim loại được dát phủ kim loại quý hoặc kim loại cơ bản hoặc phi kim loại dát phủ kim loại quý. (m) Vũ khí hoặc các bộ phận của chúng (thuộc Chương 93). (c) Các hợp kim khác chứa 2 % trở lên. trừ đá saphia và kim cương đã được gia công nhưng chưa được gắn dùng cho đầu kim máy hát (nhóm 85.22). thì được coi là hợp kim vàng.BỘ TÀI CHÍNH . đồ sưu tập (nhóm 97. các sản phẩm và các bộ phận của chúng. tổng hợp hoặc tái tạo). là bạch kim. (A) Khái niệm "kim loại quý" nghĩa là bạc. các sản phẩm thuộc Chương 82 có bộ phận làm việc bằng đá quý hoặc đá bán quý (tự nhiên.06). thuộc Phần XVI. trừ khi có yêu cầu khác. trừ ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy hoặc đá quý hoặc đá bán quý. có chứa bụi hoặc bột đá quý hoặc đá bán quý (tự nhiên hoặc tổng hợp). Các hợp kim của kim loại quý được phân loại theo các quy tắc sau: (a) Một hợp kim có chứa 2 % trở lên. Theo mục đích của Chương này. hoặc các bộ phận của chúng. 5. gậy chống hoặc các sản phẩm khác thuộc Chương 66. (k) Những sản phẩm dùng để mài mòn thuộc nhóm 68. hoặc có dưới 2 % tính theo trọng lượng. các thiết bị cơ khí hoặc hàng điện tử. Tuy nhiên. (p) Các tác phẩm điêu khắc hoặc tượng tạc nguyên bản (nhóm 97. tổng hợp hoặc tái tạo) vẫn được phân loại trong Chương này. iridi. Trong Danh mục này khái niệm "kim loại được dát phủ kim loại quý" có nghĩa là vật liệu có nền là kim loại mà trên một mặt hoặc nhiều mặt của kim loại đó được phủ kim loại quý bằng cách hàn thiếc. rodi và rutheni. batoong. (B) Khái niệm "bạch kim" nghĩa là platin. là vàng. (n) Các sản phẩm ghi trong Chú giải 2 của Chương 95. cán nóng hoặc các 387 Vụ Chính sách thuế . là bạc thì được coi là hợp kim bạc. osmi. tính theo trọng lượng. nhưng không có bạch kim. 4. nhạc cụ). là bạch kim thì được coi là một hợp kim của bạch kim. Trong Danh mục này. toàn bộ bằng đá quý hoặc đá bán quý (tự nhiên. hợp kim bất kỳ (kể cả hỗn hợp nung kết và hợp chất liên kết kim loại) có chứa kim loại quý được xem như là một hợp kim của kim loại quý nếu kim loại quý đó cấu thành bằng 2 % tính theo trọng lượng của hợp kim. tính theo trọng lượng. đồng hồ và đồng hồ đeo tay.03).05) hoặc đồ cổ trên 100 năm tuổi (nhóm 97. hàn hơi.(ij) Ô dù. máy móc. 6. vàng và bạch kim.04 hoặc 68. 91 hoặc 92 (dụng cụ khoa học. tính theo trọng lượng. (o) Các sản phẩm được phân loại trong Chương 96 theo Chú giải 4 của Chương đó. khi đề cập đến một kim loại quý hoặc một kim loại quý đặc biệt cần đề cập đến cả các hợp kim đã được coi như hợp kim của kim loại quý hoặc của kim loại quý đặc biệt theo quy định đã nêu trong Chú giải 5 trên đây. palladi. (C) Khái niệm "đá quý hoặc đá bán quý" không bao gồm bất cứ một loại nào đã được ghi trong Chú giải 2(b) của Chương 96. (b) Một hợp kim có chứa 2 % trở lên. hàn điện. 7.05 hoặc Chương 82.

ví tay có dây hoặc chuỗi tràng hạt). và (b) Các sản phẩm sử dụng cá nhân thuộc loại bỏ túi thông thường. jet hoặc san hô. mặt dây chuyền.19. Trừ khi có yêu cầu khác. khái niệm "đồ kim hoàn giả" có nghĩa là các sản phẩm kim hoàn như đã mô tả trong nội dung của mục (a) Chú giải 9 ở trên (nhưng không bao gồm các loại khuy cài hoặc các sản phẩm khác thuộc nhóm 96.11 và 7110. không gắn ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy. các hàng hoá giống như mô tả của nhóm 71. 2.12 được phân loại vào nhóm đó và không được xếp vào nhóm nào khác của Danh mục. mỗi hợp kim được phân loại theo kim loại. dây chuyền. Theo mục đích của các phân nhóm 7106. thuật ngữ này cũng bao gồm cả kim loại cơ bản được khảm dát kim loại quý. hoa tai. 8. khuy cúc khác. hộp thuốc lá hoặc hộp cigà. thuộc nhóm 96. 9.17. Mặc dù đã quy định trong Chú giải 4 (B) của Chương này.5 mm. Theo mục đích của nhóm 71. Theo phân loại các hợp kim trong các phân nhóm của nhóm 71. trâm cài tóc hoặc các loại tương tự.31 và 7110. đồ vệ sinh. tổng hợp hoặc tái tạo) cũng không gắn kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý (trừ trường hợp tráng mạ hoặc chỉ là thành phần phụ). xà cừ. mai rùa. vòng đeo tay. huy chương và phù hiệu tôn giáo hoặc huy chương và phù hiệu khác). nhưng theo các phân nhóm 7110. dây đồng hồ. nhẫn. tự nhiên hoặc tái tạo.15). ví dụ. Chú giải phân nhóm. palladi.41. hộp phấn. hộp đựng kẹo cao su hoặc hộp đựng thuốc viên. Theo mục đích của nhóm 71. 388 Vụ Chính sách thuế . rodi hoặc rutheni. khái niệm "bạch kim" không bao gồm iridi. khái niệm "bột" và "dạng bột" có nghĩa là các sản phẩm có 90 % tính theo trọng lượng trở lên lọt qua rây (sàng) có đường kính mắt rây (sàng) 0. 7110. rodi. trâm cài. đá quý hoặc đá bán quý tổng hợp hoặc tái tạo. khái niệm "đồ kim hoàn" có nghĩa là: (a) Các đồ vật nhỏ để trang sức cá nhân (được nạm dát ngọc hoặc không) (ví dụ.phương pháp bọc phủ cơ khí tương tự. 7108. bộ đồ ăn. với ngọc trai tự nhiên hoặc ngọc trai nuôi cấy.14.21. Theo mục đích của nhóm 71. khuy cài cổ tay áo. đồ dùng của người hút thuốc và các sản phẩm khác sử dụng trong gia đình. khái niệm “mặt hàng vàng bạc” hoặc "đồ kỹ nghệ vàng bạc" bao gồm các sản phẩm như các đồ vật trang trí. hoặc ghim cài tóc. hoặc lược chải.11. paladi. Các sản phẩm này có thể được kết hợp hoặc là một bộ.11. bạch kim. đá quý hoặc đá bán quý (tự nhiên. osmi. iridi.13. Theo Chú giải 1(a) Phần VI. ngà voi. 11.10. hổ phách. 10. đá quý hoặc đá bán quý.BỘ TÀI CHÍNH . 7110. 3. osmi hoặc rutheni có hàm lượng trội hơn so với mỗi kim loại khác.10. 7110. loại để trong túi xách tay hoặc mang theo người (ví dụ. dây đeo đồng hồ bỏ túi. 1. văn phòng hoặc tôn giáo.06. ghim cài cà vạt.

.Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt. đã hoặc chưa được gia công hoặc phân loại nhưng chưa xâu chuỗi. nhưng chưa được gắn hoặc nạm dát. tách một cách đơn giản hay mới chỉ được chuốt hoặc mài sơ qua ..Đã gia công cách khác: 7103 91 00 00 . đã được xâu thành chuỗi tạm thời để tiện vận chuyển. chưa gắn hoặc nạm dát.03 389 0 0 0 Vụ Chính sách thuế .Chưa được phân loại .Ngọc trai nuôi cấy: 7101 21 00 00 . ngọc trai. tự nhiên hoặc nuôi cấy. chưa được phân loại. đá quý (trừ kim cương) và đá bán quý.Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt đơn giản hoặc tạo hình thô .Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) PHÂN CHƯƠNG I NGỌC TRAI TỰ NHIÊN HOẶC NUÔI CẤY VÀ ĐÁ QUÝ HOẶC ĐÁ BÁN QUÝ 71. đã được xâu thành chuỗi tạm thời để tiện vận chuyển.Rubi. tự nhiên hoặc nuôi cấy. tách một cách đơn giản hay mới chỉ được chuốt hoặc mài sơ qua .. 7101 10 00 00 ..Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt..02 7102 10 00 00 7102 21 00 00 7102 29 00 00 7102 31 00 00 7102 39 00 00 Kim cương. đã hoặc chưa được gia công.Kim cương phi công nghiệp: .. chưa gắn hoặc nạm dát.BỘ TÀI CHÍNH .Loại khác 3 3 3 1 0 0 0 0 71.Đã gia công 71.Loại khác . saphia và ngọc lục bảo 7103 99 00 00 . đã hoặc chưa được gia công hoặc phân loại nhưng chưa xâu thành chuỗi..01 Ngọc trai..Loại khác Đá quý (trừ kim cương) và đá bán quý.Chưa được gia công 7101 22 00 00 .Ngọc trai tự nhiên .Kim cương công nghiệp: . 7103 10 00 00 ..

chưa gắn hoặc nạm dát...Dạng bột .5 0.Dạng chưa gia công khác: .Chưa gia công 7106 92 00 00 . ..5 0.Dạng bột .. đã hoặc chưa gia công hoặc phân loại nhưng chưa xâu thành chuỗi..Dạng khác: 7106 91 00 00 .5 Vụ Chính sách thuế . hoặc ở dạng bột.05 7105 10 00 00 7105 90 00 00 Đá quý hoặc đá bán quý tổng hợp hoặc tái tạo.Loại khác Thuế suất (%) 0 0 0 0 1 1 PHÂN CHƯƠNG II KIM LOẠI QUÝ VÀ KIM LOẠI ĐƯỢC DÁT PHỦ KIM LOẠI QUÝ 71. hoặc dạng bột.Dạng khối. chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm..Đã gia công ..Dạng tiền tệ 390 1 1 1 1 0.Không phải dạng tiền tệ: .5 0.Mã hàng Mô tả hàng hoá 71. thỏi hoặc thanh đúc . đã được xâu thành chuỗi tạm thời để tiện vận chuyển.BỘ TÀI CHÍNH .5 0.Của kim cương .Chưa gia công .Thạch anh áp điện: . chưa gia công quá mức bán thành phẩm..Dạng bán thành phẩm 7107 00 00 00 Kim loại cơ bản được dát phủ bạc.06 Bạc (kể cả bạc được mạ vàng hoặc bạch kim).Loại khác. 7106 10 00 00 .. đá quý hoặc đá bán quý tổng hợp hoặc tái tạo chưa phân loại.08 7108 7108 7108 7108 7108 7108 11 12 12 12 13 20 00 00 10 90 00 00 00 00 00 00 Vàng (kể cả vàng mạ bạch kim) chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm.Loại khác . 71. .. ..Dạng bán thành phẩm khác .Loại khác Bụi và bột của đá quý hoặc đá bán quý tự nhiên hoặc tổng hợp. chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt đơn giản hoặc tạo hình thô .04 7104 7104 7104 7104 10 10 10 00 10 20 00 20 00 00 7104 90 00 00 71.

10 7110 7110 7110 7110 11 11 10 00 11 90 00 19 00 00 7110 21 7110 21 10 00 7110 21 20 00 7110 21 90 00 7110 29 00 00 7110 7110 7110 7110 31 31 10 00 31 90 00 39 00 00 7110 7110 7110 7110 41 41 10 00 41 90 00 49 00 00 Bạch kim. bột hoặc xốp .Tro (xỉ) có chứa kim loại quý hoặc các hợp chất kim loại quý ..Loại khác: 1 1 71..Mã hàng Mô tả hàng hoá 7109 00 00 00 Kim loại cơ bản hoặc bạc.Rodi: .Loại khác ... 71...Loại khác Kim loại cơ bản.. thỏi. loại sử dụng chủ yếu cho việc thu hồi kim loại quý.Loại khác .. thỏi. thanh đúc. chưa gia công quá mức bán thành phẩm..Loại khác... hoặc dạng bột..Loại khác . chưa được gia công quá mức bán thành phẩm.Loại khác . thỏi..Bạch kim: . bạc hoặc vàng. thỏi..Loại khác .Loại khác .. bột hoặc xốp .12 391 1 Vụ Chính sách thuế . 7112 30 00 00 . thanh đúc. phù hợp dùng để làm răng giả .Loại khác Thuế suất (%) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 71. mạ bạch kim 7111 00 90 00 . thanh đúc.Paladi: ..Chưa gia công hoặc ở dạng bột: .Dạng hợp kim chứa không dưới 20% tính theo trọng lượng là paladi. thanh đúc.Dạng khối.. 7111 00 10 00 . osmi và ruteni: .BỘ TÀI CHÍNH ..Chưa gia công hoặc ở dạng bột: . bột hoặc xốp . dạng khối.Bạc hoặc vàng... .11 Phế liệu và mảnh vụn của kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý..Chưa gia công hoặc ở dạng bột: . phế liệu và mảnh vụn khác chứa kim loại quý hoặc hỗn hợp kim loại quý..Loại khác . chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm.Chưa gia công hoặc ở dạng bột: .Dạng khối.Dạng khối.. dát phủ bạch kim...Iridi.. dát phủ vàng. bột hoặc xốp .

Bộ phận ..Bằng bạc.Loại khác . đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý khác 7114 19 00 00 ..15 30 30 30 Các sản phẩm khác bằng kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý. ..Bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý: ..Loại khác: 7112 99 10 00 .. bằng kim loại quý hoặc kim loại được dát phủ kim loại quý. đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý: .Bộ phận .Từ vàng. kể cả kim loại dát phủ bạc trừ mảnh vụn có chứa các kim loại quý khác 7112 99 90 00 .. đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý 7114 20 00 00 . bằng kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý. kể cả kim loại dát phủ bạch kim trừ mảnh vụn có chứa các kim loại quý khác 7112 99 .Mã hàng Mô tả hàng hoá 7112 91 00 00 ... .Loại khác Đồ kỹ nghệ vàng hoặc bạc và các bộ phận rời của đồ kỹ nghệ vàng bạc.Bộ phận .Bằng kim loại quý khác. đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý khác: ...Từ bạc..Bằng kim loại quý đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý: ..Loại khác Thuế suất (%) 1 1 1 1 PHÂN CHƯƠNG III ĐỒ KIM HOÀN.Bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý 30 30 25 25 30 30 71.13 7113 11 7113 11 10 00 7113 11 90 00 7113 19 7113 7113 7113 7113 7113 19 19 20 20 20 10 00 90 00 10 00 90 00 Đồ kim hoàn và các bộ phận rời của đồ kim hoàn...14 71.Bằng bạc..Loại khác ..Bằng kim loại quý khác..BỘ TÀI CHÍNH .Từ bạch kim. ĐỒ KỸ NGHỆ VÀNG BẠC VÀ CÁC SẢN PHẨM KHÁC 71... 392 Vụ Chính sách thuế . kể cả kim loại dát phủ vàng trừ mảnh vụn có chứa các kim loại quý khác 7112 92 00 00 ...Bằng kim loại quý đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý: 7114 11 00 00 .

Bộ phận .Đồ kim hoàn giả khác .Loại khác Sản phẩm bằng ngọc trai thiên nhiên hoặc nuôi cấy.. được coi là tiền tệ chính thức hoặc không chính thức ... tổng hợp hoặc tái tạo) Thuế suất (%) 30 30 30 30 71.Loại khác: 7115 90 10 00 ...Bộ phận Tiền kim loại.16 71.Tiền bằng vàng...Bằng đá quý hoặc đá bán quý (tự nhiên.BỘ TÀI CHÍNH . bằng bạch kim 7115 90 .18 7118 10 7118 7118 7118 7118 10 10 00 10 90 00 90 90 10 00 7118 90 20 00 7118 90 90 00 Đồ kim hoàn giả.Bằng kim loại cơ bản.Vòng . .Khuy măng sét và khuy rời: .Tiền bằng bạc .Tiền bằng bạc.. loại được coi là tiền tệ chính thức .Loại khác: .Vật xúc tác ở dạng tấm đan hoặc lưới..Bằng kim loại mạ vàng hoặc mạ bạc 7115 90 90 00 . 7116 10 00 00 . không được coi là tiền tệ chính thức: .Loại khác .Bằng vàng hoặc bạc 7115 90 20 00 . đá quý và đá bán quý (thiên nhiên.. tổng hợp hoặc tái tạo).Loại khác: ...Bằng ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy 7116 20 00 00 .Loại khác: ...Đồ kim hoàn giả khác ...17 7117 7117 7117 7117 7117 7117 7117 7117 7117 7117 7117 11 11 11 19 19 19 19 90 90 90 90 10 00 90 00 10 00 20 00 90 00 10 00 20 00 90 00 71.Mã hàng Mô tả hàng hoá 7115 10 00 00 .. ..Bộ phận . đã hoặc chưa mạ kim loại quý: .Loại khác .Loại khác 393 30 30 30 30 27 27 27 27 27 27 30 30 29 29 29 Vụ Chính sách thuế ..Tiền kim loại (trừ tiền vàng)..Vòng ....

kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý. 73.13 hoặc 32. tác phẩm nghệ thuật).PHẦN XV KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN Chú giải. lót đệm giường.07 đến 32. 1.06 hoặc 65. đồ nội thất. (l) Các sản phẩm thuộc Chương 95 (ví dụ. đèn và bộ đèn. 83.10. kể cả dây cót của đồng hồ cá nhân hoặc đồng hồ thời gian khác.18 và các sản phẩm tương tự bằng kim loại cơ bản. biển hộp được chiếu sáng.06) hoặc các sản phẩm khác thuộc Phần XIX (vũ khí và đạn dược). 394 Vụ Chính sách thuế . trừ dây cót dùng cho đồng hồ cá nhân hoặc đồng hồ thời gian khác (nhóm 91. Phần này không bao gồm: (a) Sơn. 83. các thiết bị cơ khí và đồ điện). (m) Giần. 73. khuy.15. 2.07. đồ chơi. hợp kim kim loại quý. 73. (h) Dụng cụ hoặc thiết bị phụ tùng thuộc Phần XVIII.12.06). (b) Lò xo và lá lò xo bằng kim loại cơ bản. mực hoặc các sản phẩm khác đã được pha chế với chất cơ bản là vảy hoặc bột kim loại (các nhóm từ 32.03. Trong Danh mục này. (b) Hợp kim sắt-ceri hoặc các hợp kim tự cháy khác (nhóm 36. các cấu kiện nhà lắp ghép).17 hoặc 73.08) hoặc các sản phẩm khác thuộc Phần XVII (xe. 32. quản bút chì. thuộc nhóm 83. khái niệm “các bộ phận có công dụng chung” có nghĩa: (a) Các sản phẩm thuộc nhóm 73. sàng bằng tay. 32. ngòi bút hoặc các sản phẩm khác thuộc Chương 96 (các mặt hàng khác). (e) Hàng hoá thuộc Chương 71 (ví dụ.02. và (c) Sản phẩm thuộc các nhóm 83.06.12. (f) Các sản phẩm thuộc Phần XVI (máy móc. dụng cụ thể thao).10 và khung và gương bằng kim loại cơ bản.BỘ TÀI CHÍNH .15) các bộ phận của hàng hoá thuộc các chương này không bao gồm các bộ phận có công dụng chung như đã nêu ở trên. Từ Chương 73 đến Chương 76 và từ Chương 78 đến Chương 82 (nhưng trừ nhóm 73. tầu và thuyền. máy móc thiết bị dùng cho các trò chơi game. bút máy.07. phương tiện bay).15). (d) Khung ô hoặc các sản phẩm khác thuộc nhóm 66. đồ kim hoàn gỉa). (c) Mũ và các vật đội đầu khác hoặc các bộ phận của chúng thuộc nhóm 65. hoặc (n) Các sản phẩm thuộc Chương 97 (ví dụ.01. (g) Đường ray xe lửa hoặc xe điện đã được lắp ráp (nhóm 86. (k) Các sản phẩm thuộc Chương 94 (ví dụ. 83.08. (ij) Các viên chì nhỏ được chế tạo để sản xuất đạn dược (nhóm 93.14).

molypđen. đồng. 5. các khái niệm sau đây có nghĩa: (a) Phế liệu và mảnh vụn Phế liệu và mảnh vụn kim loại từ quá trình sản xuất hoặc gia công kim loại bằng phương pháp cơ khí và các sản phẩm bằng kim loại chắc chắn không thể sử dụng được vì nguyên nhân bị gãy. gemani. khái niệm “kim loại cơ bản” có nghĩa là: sắt và thép. vanadi. (b) Một hợp kim mà thành phần gồm các kim loại cơ bản thuộc Phần này và các nguyên tố không thuộc Phần này thì hợp kim đó sẽ được coi như hợp kim của các kim loại thuộc phần này nếu tổng trọng lượng của các kim loại cơ bản đó bằng hoặc lớn hơn tổng trọng lượng của các thành phần khác có mặt trong hợp kim. tantali. zirconi. niobi (columbi). khi việc xem xét có liên quan đến bất cứ một kim loại cơ bản nào trong Danh mục này. Khái niệm “gốm kim loại” cũng bao gồm cả cacbua kim loại thiêu kết (cacbua kim loại thiêu kết với một kim loại). và hợp chất liên kết kim loại (thường gọi là hợp chất liên kim). các sản phẩm bằng kim loại cơ bản (kể cả các sản phẩm bằng nguyên vật liệu pha trộn được coi như sản phẩm bằng kim loại cơ bản theo các nguyên tắc giải thích) gồm hai hoặc nhiều kim loại cơ bản thì được coi như sản phẩm của kim loại cơ bản nào có hàm lượng trội hơn so với từng kim loại khác. nhôm. 3. và (c) Gốm kim loại của nhóm 81. bismut. bị mài mòn hoặc các nguyên nhân khác. cađimi. chì. Việc phân loại các sản phẩm hỗn hợp: Trừ khi có yêu cầu khác. khái niệm “gốm kim loại” chỉ các sản phẩm có sự kết hợp dị thể của một thành phần kim loại và một thành phần gốm trong cấu trúc tế vi. Trong Danh mục này. indi. 7. khái niệm "hợp kim" bao gồm cả hỗn hợp bột kim loại thiêu kết. 6. 8. kẽm. titan. 395 Vụ Chính sách thuế . mangan. niken. 4. Việc phân loại các hợp kim (trừ hợp kim fero và các hợp kim chủ như đã được xác định trong Chương 72 và 74): (a) Một hợp kim cấu thành từ các kim loại cơ bản được phân loại vào nhóm hợp kim của kim loại có hàm lượng trội hơn so với từng kim loại khác có trong hợp kim.BỘ TÀI CHÍNH . cắt ra. berili. được coi như là một và là cùng một kim loại. thiếc. (c) Trong Phần này.Theo nội dung trên và theo Chú giải 1 của Chương 83. hafini. rheni và tali. magie. gali. antimon. Trong Phần này. Trong Danh mục này. các sản phẩm thuộc Chương 82 hoặc 83 được loại trừ khỏi các Chương từ Chương 72 đến Chương 76 và từ Chương 78 đến Chương 81. crom. coban. hoặc các dạng khác của sắt hoặc thép. vonfram. hỗn hợp dị thể trộn kỹ thu được bằng cách nung chảy (trừ gốm kim loại). cũng cần phải xem xét những hợp kim mà chúng được phân loại như những hợp kim của kim loại đó theo Chú giải 5 ở trên.13 được coi như một loại kim loại cơ bản. Trừ khi có những yêu cầu khác. (b) Một hợp kim được coi như chứa toàn bộ một loại kim loại khi mà hợp kim của kim loại đó được phân loại theo Chú giải 5. Theo mục đích này: (a) Sắt và thép.

Crôm trên 10% . thường được sử dụng như một chất phụ gia cho quá trình sản xuất các hợp kim khác hoặc như chất khử ôxy. (e) và (f) của Danh mục. trừ carbon. Trong Chương này và. riêng hàm lượng của đồng tối đa là 10 %.(b) Bột Là sản phẩm có hàm lượng từ 90% trở lên tính theo trọng lượng lọt qua được rây (sàng) có đường kính mắt rây bằng 1 m Chương 72 Sắt và thép Chú giải. khử lưu huỳnh hoặc cho mục đích tương tự trong ngành luyện kim đen và thông thường hợp kim này không có tính rèn. 1.Silic trên 8% . đã hoặc chưa nung kết.Silic không quá 8% . các khái niệm sau có nghĩa: (a) Gang thỏi Là loại hợp kim sắt-carbon không có tính rèn. (c) Hợp kim fero Là các hợp kim có dạng thỏi.Phospho trên 3% . (d) Thép 396 Vụ Chính sách thuế .Tổng các nguyên tố khác trên 10%. cũng như dạng hạt hoặc dạng bột.Crôm không quá 10% . trong các Chú giải (d). cục hoặc dạng thô tương tự và các dạng thu được bằng phương pháp đúc liên tục.Photpho không quá 3% .Mangan trên 30% .Tổng các nguyên tố khác không quá 10%. có hàm lượng sắt từ 4% trở lên tính theo trọng lượng và một hoặc nhiều nguyên tố khác dưới đây: .BỘ TÀI CHÍNH . (b) Gang kính (gang thỏi giàu mangan) Là loại hợp kim sắt-carbon chứa trên 6% nhưng không quá 30% mangan tính theo trọng lượng và các thành phần khác theo giới hạn đã nêu ở điểm (a) nêu trên. khối.Mangan không quá 6% . có hàm lượng carbon trên 2% tính theo trọng lượng và có thể chứa một hoặc nhiều nguyên tố khác trong giới hạn dưới đây: .

03 (không kể loại được sản xuất bằng phương pháp đúc) và có hàm lượng cacbon không quá 2% tính theo trọng lượng. (ij) Bán thành phẩm Các sản phẩm đúc liên tục có mặt cắt đông đặc. có những khuyết tật bề mặt rõ ràng.05% trở lên .1% trở lên (trừ lưu huỳnh.5% tính theo trọng lượng trở lên.Mangan từ 1.3% trở lên . carbon và nitơ).Zirconi từ 0. (g) Các thỏi sắt hoặc thép từ phế liệu nấu lại Các sản phẩm đúc thô dạng thỏi không có đậu rót hoặc đậu ngót.08% trở lên .05% trở lên .Vonfram từ 0.2% tính theo trọng lượng và crôm từ 10.Chì từ 0. gang kính hoặc hợp kim fero.Titan từ 0.3% trở lên .Là các vật liệu dễ uốn có chứa sắt trừ các vật liệu thuộc nhóm 72.Cobal từ 0.Các nguyên tố khác tính cho mỗi nguyên tố từ 0.1% trở lên .BỘ TÀI CHÍNH . đã hoặc chưa qua cán nóng thô.3% trở lên . thành phần hoá học của chúng không giống với gang thỏi.6% trở lên .4% trở lên . và 397 Vụ Chính sách thuế .Silic từ 0. Tuy nhiên.3% trở lên .4% trở lên . (h) Hạt Là những sản phẩm có dưới 90% tính theo trọng lượng lọt qua mắt sàng 1 mm và 90% trở lên tính theo trọng lượng lọt qua mắt sàng 5 mm. (e) Thép không gỉ Là loại thép hợp kim có hàm lượng carbon không quá 1.Molybđen từ 0.3% trở lên .Vanadi từ 0.Đồng từ 0.0008% trở lên .Bo từ 0.Nikel từ 0.Nhôm từ 0. riêng thép crom có thể có hàm lượng cacbon cao hơn.Crôm từ 0. có thể chứa hoặc không chứa các nguyên tố khác.65% trở lên .Niobi từ 0.06% trở lên . (f) Thép hợp kim khác Là những loại thép có thành phần không tuân theo định nghĩa của "thép không gỉ" và chứa ít nhất một trong các nguyên tố với hàm lượng sau: . photpho.

kẻ carô. Các sản phẩm này có thể được khía răng cưa. (k) Các sản phẩm được cán phẳng Các sản phẩm cán có mặt cắt ngang đông đặc hình chữ nhật (trừ hình vuông). tam giác hoặc đa giác lồi (kể cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng". nếu chiều dày của nó dưới 4. gân. chữ nhật (kể cả hình vuông). (n) Góc. bầu dục. hình thoi) và các sản phẩm được khoan. hình dẻ quạt. Các sản phẩm này có thể: . Các sản phẩm cán phẳng có hình dạng khác hình chữ nhật hoặc hình vuông. hình giọt nước. rãnh. hoặc . Các sản phẩm cán phẳng kể cả các sản phẩm đó với các hình nổi được tạo ra trực tiếp từ quá trình cán (ví dụ.được xoắn sau khi cán. 2 cạnh kia thẳng. rãnh. khuôn hoặc hình. hình núm. rãnh hoặc các dạng khác được tạo ra trong quá trình cán (tăng độ bền cho thanh và que). Chương 72 không kể đến các sản phẩm của nhóm 73. chưa được gia công quá mức cán nóng thô hoặc được tạo hình bằng phương pháp rèn. Các sản phẩm này không ở dạng cuộn. tam giác hoặc đa giác lồi (kể cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng". cán nóng. chữ nhật (kể cả hình vuông). chiều dài bằng nhau và song song). gấp nếp hoặc đánh bóng.02. chiều dài bằng nhau và song song). (l) hoặc (m) ở trên hoặc định nghĩa về dây.01 hoặc 73. gân hoặc các dạng khác được tạo ra trong quá trình cán (thanh và que gia cố). bầu dục.Đoạn thẳng.Cuộn từ các lớp được chồng lên nhau liên tiếp. có 2 cạnh đối diện là vòng cung lồi. với mọi kích thước.75 mm thì chiều rộng tối thiểu phải gấp 10 lần chiều dày hoặc nếu chiều dày từ 4. (m) Thanh và que khác Các sản phẩm không phù hợp với các định nghĩa tại mục (ij). 2 cạnh kia thẳng. hình dẻ quạt. (k).Các sản phẩm khác có mặt cắt đông đặc. (l) Thanh và que.có khía răng cưa. có 2 cạnh đối diện là vòng cung lồi. kể cả phôi để tạo các sản phẩm dạng góc. có mặt cắt ngang đông đặc đều nhau dọc theo chiều dài hình dạng mặt cắt là hình tròn. được phân loại như các sản phẩm có chiều rộng 600 mm trở lên. với điều kiện là bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hoặc sản phẩm của các nhóm khác. . 398 Vụ Chính sách thuế . không thích hợp như định nghĩa tại mục (ij) nêu trên ở dạng sa: . khuôn và hình Các sản phẩm có mặt cắt ngang đông đặc đều nhau dọc chiều dài và không thích hợp với mọi định nghĩa về sản phẩm tại mục (ij). (k) hoặc (l) ở trên hoặc định nghĩa về dây. gân. nếu chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hoặc các sản phẩm thuộc nhóm khác. có mặt cắt ngang đông đặc hình tròn. ở dạng cuộn cuốn không đều Các sản phẩm cán nóng dạng cuộn cuốn không đều.BỘ TÀI CHÍNH .75 mm trở lên thì chiều rộng phải trên 150 mm và tối thiểu phải gấp 2 lần chiều dày.

(d) Thép gió 399 Vụ Chính sách thuế . vanadi.Nikel trên 0.Trên 0. 3.05% (c) Thép silic kỹ thuật điện Thép hợp kim có hàm lượng silic tối thiểu là 0.1% của một trong các nguyên tố bất kỳ sau: nhôm. titan.08% tính theo trọng lượng.Bismut trên 0. Kim loại đen được phủ bằng kim loại đen khác được phân loại như những sản phẩm từ kim loại đen có trọng lượng trội hơn.3% . 1.Lưu huỳnh từ 0. Các sản phẩm sắt hoặc thép thu được bằng phương pháp điện phân. Trong Chương này các khái niệm sau có nghĩa: (a) Gang thỏi hợp kim Gang thỏi chứa 1 hoặc nhiều nguyên tố có phần trăm tính theo trọng lượng như sau: . có mặt cắt ngang đông đặc đều nhau dọc chiều dài. Thanh và que rỗng bằng sắt hoặc thép không đúng như định nghĩa này được phân loại vào nhóm 73. theo hình dạng. kích thước bên ngoài lớn nhất của mặt cắt trên 15 mm nhưng không quá 52 mm.1% trở lên . molypden.Crôm trên 0. Trong thành phần của chúng có thể chứa nhôm theo hàm lượng không quá 1% tính theo trọng lượng và chứa các nguyên tố khác theo một tỷ lệ hợp lý khiến cho chúng không mang đặc tính của thép hợp kim khác.Đồng trên 0. thành phần và mô tả bề ngoài của chúng. (b) Thép không hợp kim dễ cắt gọt Thép không hợp kim chứa 1 hoặc nhiều nguyên tố sau có phần trăm tính theo trọng lượng như sau: . ở dạng cuộn. Chú giải phân nhóm. vonfram. 2.2% .04. khác với định nghĩa về sản phẩm được cán phẳng.BỘ TÀI CHÍNH .(o) Dây Các sản phẩm được tạo hình nguội. thích hợp cho các mũi khoan.6% nhưng không quá 6% và chứa hàm lượng cacbon không quá 0.Telu trên 0.01% .08% trở lên .3% .Selen trên 0.05% . bằng đúc áp lực hoặc nung kết được phân loại vào các nhóm của Chương này như các sản phẩm được cán nóng tương tự.Chì từ 0. và kích thước bên trong lớn nhất của mặt cắt không quá 1/2 kích thước bên ngoài lớn nhất. (p) Thanh và que rỗng Thanh và que rỗng với mặt cắt ngang bất kỳ.

silic: .Có hàm lượng silic trên 55% tính theo trọng lượng .5% trở xuống tính theo trọng lượng .Gang thỏi không hợp kim có hàm lượng phospho từ 0.02 cần lưu ý các nguyên tắc sau: Một hợp kim fero được coi như 2 nguyên tố và được phân loại vào phân nhóm thích hợp (nếu có) nếu chỉ 1 trong các nguyên tố của hợp kim vượt quá tỷ lệ phần trăm tối thiểu được nêu ở Chú giải 1 (c) của Chương này.7%. 2.5% đến 1.Mangan từ 0. vonfram và vanadi với hàm lượng tổng cộng từ 7% trở lên tính theo trọng lượng. Khi phân loại các hợp kim fero trong các phân nhóm của nhóm 72.9%.Thép hợp kim chứa ít nhất 2 trong 3 nguyên tố molybden.01 7201 10 00 00 7201 20 00 00 7201 50 00 00 72.. và các nguyên tố khác theo tỷ lệ hợp lý khiến cho thép này không mang đặc tính của thép hợp kim khác. có hoặc không có các nguyên tố khác. dạng khối hoặc dạng thô khác.5% tính theo trọng lượng .BỘ TÀI CHÍNH .3%. gang kính Hợp kim fero.Có hàm lượng carbon trên 2% tính theo trọng lượng . Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) PHÂN CHƯƠNG I NGUYÊN LIỆU CHƯA QUA CHẾ BIẾN. carbon từ 0..Fero .6% trở lên tính theo trọng lượng và crôm từ 3% đến 6% tính theo trọng lượng.Loại khác . tương tự.Loại khác 400 3 0 0 0 0 0 3 Vụ Chính sách thuế . .Silic từ 0. nó sẽ được coi như 3 hoặc 4 nguyên tố nếu 2 hoặc 3 nguyên tố của hợp kim vượt quá phần trăm tối thiểu trên.02 7202 11 00 00 7202 19 00 00 7202 21 00 00 7202 29 00 00 Gang thỏi và gang kính ở dạng thỏi.. CÁC SẢN PHẨM Ở DẠNG HẠT HOẶC DẠNG BỘT 72.Gang thỏi không hợp kim có hàm lượng phospho trên 0.Gang thỏi hợp kim.Fero . (e) Thép silic-mangan Thép hợp kim chứa các nguyên tố sau theo hàm lượng: .Các bon không quá 0. . .6% đến 2. và . Để áp dụng nguyên tắc này hàm lượng "mỗi nguyên tố khác" không được nói rõ trong Chú giải 1 (c) của Chương này phải trên 10% tính theo trọng lượng.mangan: ..

Loại khác .niken 7202 70 00 00 .Bằng thép không gỉ . mạt cưa. 7205 10 00 00 .vanadi 7202 93 00 00 .silic .vonfram .molipđen 7202 80 00 00 .BỘ TÀI CHÍNH . sắt hoặc thép.. cục hoặc các dạng tương tự.03 72.Có hàm lượng cácbon trên 4% tính theo trọng lượng 7202 49 00 00 .94%.Fero . phoi cắt và bavia.Loại khác Các sản phẩm chứa sắt được hoàn nguyên trực tiếp từ quặng sắt và các sản phẩm sắt xốp khác. ở dạng tảng.Hạt . 7203 10 00 00 . vảy cán.Fero . gang kính.vonfram và fero .Phoi tiện..Phế liệu và mảnh vụn của thép hợp kim: . thỏi đúc sắt hoặc thép phế liệu nấu lại.Fero .Phế liệu và mảnh vụn khác: .Fero .Fero .silic .Loại khác 7202 50 00 00 . mảnh vỡ.Fero .Phế liệu và mảnh vụn của sắt hoặc thép tráng thiếc .crom 7202 60 00 00 .mangan .titan và fero .Fero .crom: 7202 41 00 00 . cục hoặc các dạng tương tự.. dạng tảng.05 401 0 Vụ Chính sách thuế .Thỏi đúc phế liệu nấu lại Hạt và bột của gang thỏi.. .04 7204 10 00 00 7204 21 00 00 7204 29 00 00 7204 30 00 00 7204 41 00 00 7204 49 00 00 7204 50 00 00 Phế liệu.Fero . sắt có độ sạch tối thiểu là 99. mạt giũa.Mã hàng Mô tả hàng hoá 7202 30 00 00 . đã hoặc chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện.. bó . phoi bào. mảnh vụn sắt.Loại khác Thuế suất (%) 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.Bột: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72..Phế liệu và mảnh vụn của gang .titan 7202 92 00 00 .Loại khác: 7202 91 00 00 .Các sản phẩm chứa sắt được hoàn nguyên trực tiếp từ quặng sắt 7203 90 00 00 .Loại khác .silic ... bánh..silic .niobi 7202 99 00 00 ..Fero .

Loại khác Thuế suất (%) 0 0 PHÂN CHƯƠNG II SẮT VÀ THÉP KHÔNG HỢP KIM 72.Loại khác: .Loại khác .Có hàm lượng carbon dưới 0. phôi dạng tấm bằng sắt hoặc thép (kể cả loại tráng thiếc) .Của thép hợp kim 7205 29 00 00 . có chiều rộng nhỏ hơn hai lần chiều dày ...06 7206 7206 7206 7206 Sắt và thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc các dạng thô khác (trừ sản phẩm có chứa sắt thuộc nhóm 72..25% trở lên tính theo trọng lượng: .Sắt hoặc thép dạng khối được tạo hình qua rèn thô...25% tính theo trọng lượng: .Có hàm lượng carbon từ 0...Mã hàng Mô tả hàng hoá 7205 21 00 00 .Loại khác .....03)..Loại khác: .BỘ TÀI CHÍNH .Mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông).Phôi dẹt (dạng phiến) ....Dạng thỏi đúc: 10 10 00 .Loại khác 72...Phôi dẹt (dạng phiến) ........6% trở lên tính theo trọng lượng: .Loại khác 90 00 00 .. 10 ..Loại khác có mặt cắt ngang hình chữ nhật (trừ hình vuông): .6% tính theo trọng lượng trở lên 10 90 00 .Loại khác 402 1 1 1 5 3 5 5 3 3 5 3 3 5 Vụ Chính sách thuế . phôi dạng tấm bằng sắt hoặc thép (kể cả loại tráng thiếc) .. .Sắt hoặc thép dạng khối được tạo hình qua rèn thô.Phôi dẹt (dạng phiến) .Có hàm lượng carbon từ 0....Có hàm lượng carbon từ 0..Loại khác: .07 7207 11 00 00 7207 12 7207 7207 7207 7207 12 10 00 12 90 00 19 00 00 20 7207 20 11 00 7207 20 19 7207 20 19 10 7207 20 19 90 7207 20 91 00 7207 20 99 7207 20 99 10 7207 20 99 90 Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm.Loại khác ...

.09 7209 7209 7209 7209 7209 15 16 17 18 18 00 00 00 00 00 00 10 00 7209 18 20 00 7209 18 90 00 Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng.Dạng không cuộn.Có hàm lượng carbon dưới 0..Có chiều dày dưới 0.Có chiều dày trên 1mm đến dưới 3mm .Chiều dày từ 4.Tấm thép đen (tôn đen) cán để tráng thiếc (Tin .Ở dạng cuộn.Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4. đã ngâm tẩy gỉ: . cán nguội (ép nguội). dạng không cuộn.. có hình dập nổi trên bề mặt . không được gia công quá mức cán nóng.Loại khác.. dạng cuộn. chưa phủ. không được gia công quá mức cán nguội (ép nguội): . dạng cuộn.Loại khác. được cán nóng..5 mm: ... có chiều rộng từ 600mm trở lên.75 mm đến 10 mm ..Chiều dày từ 4. không được gia công quá mức cán nóng: ......Có chiều dày từ 0.08 7208 10 00 00 7208 7208 7208 7208 7208 25 25 25 26 27 10 90 00 00 00 00 00 00 7208 7208 7208 7208 7208 36 37 38 39 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7208 7208 7208 7208 7208 51 52 53 54 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 72.Mã hàng Mô tả hàng hoá 72.mill blackplate .Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4.5mm đến 1mm .Có chiều dày từ 3mm trở lên .Dạng cuộn.75 mm .75 mm ..TMBP) . không được gia công quá mức cán nóng: .Chiều dày dưới 3 mm . không được gia công quá mức cán nóng. có chiều rộng từ 600mm trở lên. . có hình dập nổi .Dạng cuộn để cán lại .Loại khác .Loại khác Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng..Chiều dày dưới 3 mm .75 mm đến 10 mm ..6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 0.BỘ TÀI CHÍNH .Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4.Chiều dày trên 10 mm ..Loại khác.17 mm .Chiều dày từ 4. mạ hoặc tráng.75 mm . chưa dát phủ.. mạ hoặc tráng.Loại khác 403 Thuế suất (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 3 7 7 Vụ Chính sách thuế .Chiều dày dưới 3mm .. .75mm trở lên: .Chiều dày trên 10 mm .... không được gia công quá mức cán nóng....

Có hàm lượng carbon từ 0.....Được mạ hoặc tráng chì.5mm: . không được gia công quá mức cán nguội (ép nguội): .Có chiều dày từ 3 mm trở lên .Có hàm lượng carbon dưới 0.2 mm .5mm đến 1mm .Có chiều dày từ 0.5 mm: .17 mm .Có hàm lượng carbon từ 0.Hình lượn sóng: .Mã hàng 7209 7209 7209 7209 7209 25 26 27 28 28 00 00 00 00 00 00 7209 7209 7209 7209 28 90 00 90 90 10 00 90 90 00 10 00 72.. mạ hoặc tráng.6% trở lên tính theo trọng lượng .. có chiều rộng từ 600mm trở lên.Loại khác ..Được mạ hoặc tráng thiếc: .Có chiều dày trên 1mm đến dưới 3mm .Loại khác Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng..Có chiều dày dưới 0..Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp khác: .6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1.Loại khác ..Loại khác ..6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1. đã phủ...Có hàm lượng carbon từ 0..6 % trở lên tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1...Hình lượn sóng .Có chiều dày từ 0...Loại khác: .Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân: .... .2 mm 404 Thuế suất (%) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 10 5 10 5 12 Vụ Chính sách thuế .6% trở lên tính theo trọng lượng .6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 0....Có hàm lượng carbon dưới 0. kể cả hợp kim chì thiếc: .5 mm ..Có chiều dày dưới 0..Loại khác ...10 7210 11 7210 11 10 00 7210 11 90 00 7210 12 7210 12 10 00 7210 12 90 00 7210 20 7210 20 10 00 7210 20 90 00 7210 30 7210 30 10 7210 7210 7210 7210 30 30 30 30 10 10 10 90 90 90 10 7210 30 90 90 7210 41 7210 41 10 00 Mô tả hàng hoá .Loại khác ..Loại khác ..2 mm .BỘ TÀI CHÍNH ..5 mm trở lên: .5 mm: .Loại khác: ..Chiều dày không quá 1..Có hàm lượng carbon dưới 0..Chiều dày không quá 1.Ở dạng không cuộn..

Được mạ hoặc tráng nhôm: 7210 61 .Không phủ.......Loại khác: 7210 69 90 10 .........2 mm 7210 61 90 90 .Chiều dày không quá 1.Có hàm lượng carbon dưới 0...6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1....Loại khác 7210 69 90 .Loại dùng để sản xuất các bộ phận cho sản phẩm thuộc nhóm 8415....2 mm 7210 69 10 90 ......Được mạ hoặc tráng bằng oxit crom hoặc bằng crom và oxit crom .5 mm 7210 49 90 00 .Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân.5 mm: 7210 61 10 10 ..6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1. mạ hoặc tráng kim loại: 7210 70 10 11 .Được mạ hoặc tráng hợp kim nhôm-kẽm: 7210 61 10 .Loại khác 7210 50 00 00 ...Loại chiều dày không quá 1.Loại chiều dày không quá 1..6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1.Có hàm lượng carbon dưới 0.6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1..2 mm: 7210 49 10 10 .Loại khác 7210 61 90 ..5 mm 7210 41 90 00 . chì.Có hàm lượng carbon dưới 0. chiều dày dưới 1.Được mạ hoặc tráng thiếc.2 mm: 405 Thuế suất (%) 10 10 0 12 10 10 3 12 10 12 10 12 10 12 10 3 10 3 Vụ Chính sách thuế ....Được sơn.Loại khác 7210 70 10 20 .. 8418 và 8450 7210 70 10 19 .....5 mm: 7210 69 10 10 .BỘ TÀI CHÍNH ....Loại khác 7210 69 .. ô xít crom hoặc bằng crom và ô xít crom ..Loại chiều dày không quá 1.Loại chiều dày không quá 1. quét vécni hoặc phủ plastic: 7210 70 10 ....Loại khác: 7210 69 10 .Loại khác 7210 49 .Loại khác: 7210 61 90 10 ....Loại khác 7210 49 20 00 .Mã hàng Mô tả hàng hoá 7210 41 20 00 .Loại khác: 7210 49 10 .04% tính theo trọng lượng 7210 49 10 90 ..Loại khác 7210 70 .Có hàm lượng carbon dưới 0.....Có hàm lượng carbon dưới 0.... mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp hợp kim hoá bề mặt có hàm lượng carbon dưới 0.Được phủ..5 mm: ..2 mm 7210 69 90 90 ...2 mm 7210 61 10 90 .6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1.

..2 mm: 7210 70 90 31 . 84.Loại dùng để sản xuất các bộ phận cho sản phẩm thuộc nhóm 84.5 mm: 7210 90 10 10 ..BỘ TÀI CHÍNH .18 và 84.6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1..Được mạ hoặc tráng kẽm hoặc nhôm.. chiều dày không quá 1.2 mm 7210 70 10 90 .Loại dùng để sản xuất các bộ phận cho sản phẩm thuộc nhóm 84.Mã hàng Mô tả hàng hoá 7210 70 10 31 .Được mạ hoặc tráng kẽm hoặc nhôm bằng phương pháp khác..Loại khác 7210 70 90 20 . 84.2 mm 7210 70 90 50 .Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân. chiều dày trên 1..Được mạ hoặc tráng kẽm hoặc nhôm.Được mạ hoặc tráng kẽm hoặc nhôm bằng phương pháp khác. chiều dày không quá 1.Loại khác 7210 90 ..2 mm 7210 90 10 40 ... chiều dày trên 1..18 và 84..2 mm 406 Thuế suất (%) 3 12 5 10 12 0 3 10 3 3 12 5 10 12 0 5 3 10 5 10 12 Vụ Chính sách thuế ..Được mạ hoặc tráng kẽm hoặc nhôm bằng phương pháp khác...50 7210 70 90 19 ..Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân..... chiều dày trên 1.Được mạ hoặc tráng kẽm hoặc nhôm. chiều dày trên 1...2 mm 7210 70 10 50 .......Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân... chiều dày trên 1.2 mm 7210 70 10 60 ..2 mm 7210 90 10 60 .. chiều dày không quá 1.. mạ hoặc tráng kim loại: 7210 70 90 11 . chiều dày dưới 1..50 7210 70 90 39 .15.Không phủ.Loại khác 7210 70 10 40 ....Chưa được phủ..Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân.Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân. chiều dày không quá 1.....50 7210 70 10 39 .15.. chì.. 84.Loại khác: .Có hàm lượng carbon dưới 0....2 mm 7210 70 90 90 .....Loại khác 7210 70 90 40 .2 mm 7210 90 10 50 .Loại dùng để sản xuất các bộ phận cho sản phẩm thuộc nhóm 84... mạ hoặc tráng kim loại 7210 90 10 20 .Được mạ hoặc tráng thiếc.Loại khác 7210 70 90 . ô xít crom hoặc bằng crom và ô xít crom ..15.Được mạ hoặc tráng thiếc.18 và 84. chì hoặc ôxít crôm hoặc bằng crôm và ôxít crôm 7210 90 10 30 .2 mm 7210 70 90 60 . chiều dày trên 1.Loại khác: 7210 90 10 .

Loại khác 72.2 mm 90 60 ....Dạng lượn sóng 407 Thuế suất (%) 0 5 3 10 5 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Vụ Chính sách thuế .Loại khác ..2 mm 90 90 . chiều rộng không quá 400 mm .Hình lượn sóng.Loại khác: .BỘ TÀI CHÍNH ...Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân. chiều dày không quá 0.....25% tính theo trọng lượng: . không ở dạng cuộn và không có hình nổi: .Loại khác.6% tính theo trọng lượng ..Dạng đai và dải..Được mạ hoặc tráng thiếc.Hình lượn sóng. có hàm lượng carbon dưới 0...Không được gia công quá mức cán nóng: . chiều dày từ 4...Mã hàng 7210 7210 7210 7210 90 90 90 90 7210 90 7210 90 7210 90 7210 90 7210 90 Mô tả hàng hoá 10 90 ..11 7211 13 7211 13 10 00 7211 13 20 00 7211 7211 7211 7211 13 90 00 14 14 10 00 14 20 00 7211 7211 7211 7211 14 90 00 19 19 10 00 19 20 00 7211 19 30 00 7211 19 90 00 7211 23 7211 23 10 00 Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng. chì hoặc ôxít crôm hoặc bằng crôm và ôxít crôm 90 30 ..Loại khác .Loại khác 90 ..Chưa được phủ. chưa phủ..2 mm 90 50 .Có hàm lượng carbon dưới 0.. chiều rộng không quá 400 mm ...Được cán 4 mặt hoặc ở dạng khuôn hộp kín.Loại khác. chiều dày trên 1.Loại khác: 90 10 .Loại khác .. có chiều rộng dưới 600mm. hàm lượng carbon dưới 0...Dạng đai và dải.2 mm 90 40 ......17 mm . mạ hoặc tráng kim loại 90 20 .Được mạ hoặc tráng kẽm hoặc nhôm. có hàm lượng carbon dưới 0. chiều rộng trên 150 mm nhưng không quá 400 mm ...6% tính theo trọng lượng .6% tính theo trọng lượng .Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân.. chiều dày trên 1... chiều dày không quá 1.Dạng đai và dải...... chiều dày không quá 1. có chiều rộng trên 150mm và chiều dày không dưới 4 mm.Hình lượn sóng..Chưa được gia công quá mức cán nguội (ép nguội): .Được mạ hoặc tráng kẽm hoặc nhôm bằng phương pháp khác.75 mm trở lên: .. . mạ hoặc tráng.

.Dạng đai và dải.Được mạ hoặc tráng thiếc: ..Loại khác.....Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp khác: . đã phủ. .Dạng đai và dải.5 mm . chiều dày không quá 0..Loại khác..04% tính theo trọng lượng .Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân: ..Loại khác: 10 00 . có hàm lượng carbon dưới 0. quét vécni hoặc phủ plastic: .Dạng đai và dải.....Loại khác: ..BỘ TÀI CHÍNH ..6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1.Loại khác: 10 00 ..Loại khác . có hàm lượng carbon dưới 0.Được phủ.6% tính theo trọng lượng 7211 90 30 00 .. chiều dày không quá 0.17 mm 90 00 .Loại khác 72.17 mm 90 00 ..12 7212 7212 7212 7212 10 10 10 00 10 90 00 20 7212 20 10 00 7212 20 20 00 7212 20 90 00 7212 30 7212 30 10 00 7212 30 20 00 7212 30 90 7212 30 90 10 7212 7212 7212 7212 30 90 90 40 40 10 00 40 20 00 7212 40 90 00 7212 50 Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng.Loại khác..Dạng đai và dải.. chiều rộng không quá 400 mm 30 00 ..Loại khác .Dạng lượn sóng 20 00 . có hàm lượng carbon dưới 0...6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1. chiều rộng không quá 400 mm .Loại khác . có hàm lượng carbon dưới 0.Loại khác .5 mm .Dạng đai và dải.Mã hàng 7211 7211 7211 7211 7211 7211 7211 7211 7211 7211 7211 Mô tả hàng hoá 23 23 23 29 29 29 29 29 90 90 90 20 00 .Loại khác.Được sơn. mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp hợp kim hoá bề mặt có hàm lượng carbon dưới 0...Loại khác.Dạng đai và dải.5 mm .. chiều dày không quá 0. chiều rộng không quá 400 mm 20 00 .Được mạ hoặc tráng bằng phương pháp khác: 408 Thuế suất (%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 10 10 0 10 5 5 5 Vụ Chính sách thuế ..17 mm 7211 90 90 00 .. chiều rộng không quá 400 mm . có chiều rộng dưới 600mm...Dạng lượn sóng.. chiều rộng không quá 400 mm ..Loại khác .. chiều rộng không quá 400 mm 30 00 .Loại khác ..Dạng đai và dải. chiều rộng không quá 400 mm . mạ hoặc tráng.Loại khác.6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1.

kẽm 90 90 ..Loại khác: 7214 7214 7214 7214 7214 00 00 00 00 00 00 00 10 20 90 Sắt hoặc thép không hợp kim. có hàm lượng carbon dưới 0. kể cả công đoạn xoắn sau khi cán.Loại khác: . .Loại khác: 90 10 .Loại để làm que hàn . chiều rộng không quá 400 mm: 10 10 ....kẽm 10 90 . được cán nóng.. cán nóng....Có mặt cắt ngang hình tròn: 10 11 10 .Loại khác... có hàm lượng carbon dưới 0..Mạ hoặc tráng nhôm. kéo nóng hoặc ép đùn nóng..Có hàm lượng carbon dưới 0.Loại khác 72.Loại khác .Loại khác 10 19 . chiều rộng không quá 400 mm 20 00 .13 7213 10 00 00 7213 20 00 00 7213 91 00 7213 7213 7213 7213 7213 7213 7213 91 91 91 99 99 99 99 72.Có đường kính mặt cắt ngang hình tròn dưới 14 mm: ..Loại khác 90 .Được dát phủ: 10 00 ..Mạ hoặc tráng hợp kim nhôm ...14 Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác..Loại để làm que hàn . mới chỉ qua rèn.Dạng đai và dải..Loại khác. dạng cuộn cuốn không đều.6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1....Loại khác ...5 mm: 20 10 ......BỘ TÀI CHÍNH ...6% tính theo trọng lượng: 10 11 . kẽm 20 90 .5 mm 90 00 .Loại khác.Mạ hoặc tráng nhôm. rãnh.Thép cơ khí chế tạo .. 10 ...Loại khác 20 ...Mã hàng 7212 7212 7212 7212 50 50 50 50 7212 7212 7212 7212 7212 7212 7212 7212 50 50 50 50 50 60 60 60 7212 60 Mô tả hàng hoá 10 ....Thép cơ khí chế tạo 10 11 90 .Dạng đai và dải.Có răng khía..Thép cơ khí chế tạo . bằng thép dễ cắt gọt .Đã qua rèn: .Loại khác: .. dạng thanh và que.Loại khác 10 20 90 409 Thuế suất (%) 10 0 10 0 10 0 0 0 0 10 0 5 5 10 5 5 10 5 10 Vụ Chính sách thuế . gân hoặc các dạng khác được tạo thành trong quá trình cán ....6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1.

...Có hàm lượng carbon dưới 0.Loại khác 7214 99 ..Loại khác 7214 20 19 .Loại khác 7214 20 .....Thép cơ khí chế tạo 7214 10 19 90 ...Thép cơ khí chế tạo 7214 99 10 90 .Có hàm lượng carbon dưới 0.Loại khác: 7214 91 ...Loại khác 7214 91 20 .Thép cơ khí chế tạo 7214 20 11 90 ..Loại khác: 7214 99 10 .Loại khác: 7214 10 21 .6% tính theo trọng lượng: 7214 20 11 ..Loại khác: 7214 20 19 10 ...Loại khác 7214 30 00 00 ..Loại khác: 7214 10 29 10 ..Có hàm lượng carbon từ 0..6% tính theo trọng lượng: 7214 91 10 10 ...Loại khác 7214 20 29 .BỘ TÀI CHÍNH ...Mã hàng Mô tả hàng hoá 7214 10 19 10 .....Thép cơ khí chế tạo 7214 91 10 90 ...Thép cơ khí chế tạo 7214 10 29 90 .Thép cơ khí chế tạo 7214 20 21 90 ..Có răng khía..Thép cơ khí chế tạo 7214 10 21 90 ..Có mặt cắt ngang hình tròn: 7214 20 21 10 . gân hoặc các dạng khác được tạo thành trong quá trình cán hoặc xoắn sau khi cán: ............Thép cơ khí chế tạo 7214 20 29 90 .........Loại khác: 7214 20 29 10 .......Loại khác 410 Thuế suất (%) 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 0 5 10 5 10 5 10 Vụ Chính sách thuế .Mặt cắt ngang hình chữ nhật (trừ hình vuông): 7214 91 10 ...........Có mặt cắt ngang hình tròn: 7214 10 21 10 .6% trở lên tính theo trọng lượng: 7214 91 20 10 .6% trở lên tính theo trọng lượng. loại trừ dạng mặt cắt ngang hình tròn: 7214 99 10 10 .Loại khác: 7214 20 21 ..Thép cơ khí chế tạo 7214 20 19 90 ..Loại khác .Loại khác 7214 10 29 .. bằng thép dễ cắt gọt ...Có hàm lượng carbon từ 0.Thép cơ khí chế tạo 7214 91 20 90 ....Loại khác ... rãnh......Loại khác..Có mặt cắt ngang hình tròn: 7214 20 11 10 .

. có chiều cao dưới 80 mm: ..Hình chữ U... không gia công quá mức cán nóng... kéo nóng hoặc ép đùn.Loại khác 72...Hình chữ H .Thép cơ khí chế tạo 7214 99 90 90 .... không được gia công quá mức cán nóng.Loại khác 411 Thuế suất (%) 5 10 0 5 10 5 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Vụ Chính sách thuế .Có chiều cao dưới 80 mm .16 7216 10 00 00 7216 21 00 00 7216 22 00 00 7216 7216 7216 7216 31 32 33 40 00 00 00 00 00 00 00 00 7216 50 7216 50 10 00 7216 50 90 00 Sắt hoặc thép không hợp kim dạng góc. hình.Thép cơ khí chế tạo 7215 90 00 90 . ..Thép cơ khí chế tạo 7215 50 10 90 . mới chỉ được tạo hình nguội hoặc gia công kết thúc nguội 7215 50 . kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn: . I hoặc H. khuôn..15 Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác.Hình chữ I .Hình chữ L .Mã hàng Mô tả hàng hoá 7214 99 90 ...Hình chữ U ..Loại khác 72...Có hàm lượng carbon từ 0. mới chỉ được tạo hình nguội hoặc gia công kết thúc nguội: 7215 50 10 .. không gia công quá mức cán nóng. kéo nóng hoặc ép đùn có chiều cao từ 80 mm trở lên: . có chiều cao dưới 80 mm ..Loại khác: 7215 90 00 10 .Hình chữ L hoặc chữ T.Thép cơ khí chế tạo 7215 50 90 90 ...Hình chữ L hoặc chữ T. không gia công quá mức cán nóng.Hình chữ T .BỘ TÀI CHÍNH . kéo nóng hoặc ép đùn.6% trở lên tính theo trọng lượng. loại trừ dạng mặt cắt ngang hình tròn : 7215 50 10 10 .Loại khác 7215 90 00 . khuôn và hình khác.Bằng thép dễ cắt gọt.Loại khác 7215 50 90 .Loại khác: 7214 99 90 10 .Loại khác: 7215 50 90 10 . kéo nóng hoặc ép đùn...Góc...Loại khác. 7215 10 00 00 .Hình chữ U. có chiều cao từ 80mm trở lên .. I hoặc H không gia công quá mức cán nóng.

Được mạ hoặc tráng kẽm: .Không được mạ hoặc tráng..Có hàm lượng carbon dưới 0..6% tính theo trọng lượng . thép dây dẹt cuộn tang.Loại khác: ..Loại khác Dây sắt hoặc thép không hợp kim.Loại khác .Loại khác .Được mạ hoặc tráng kim loại cơ bản khác: .Được tạo hình hoặc hoàn thiện trong quá trình gia công nguội từ các sản phẩm cán phẳng . thép dây dẹt cuộn tang..25% tính theo trọng lượng ..25% đến dưới 0. dây tanh... ..Góc.45% tính theo trọng lượng .Loại khác .6% trở lên tính theo trọng lượng: .Loại khác .45% trở lên tính theo trọng lượng: .Có hàm lượng carbon từ 0...25% đến dưới 0.Có hàm lượng carbon từ 0..Có chứa hàm lượng carbon từ 0.Dây tanh. thép dây dự ứng lực..Thu được từ các sản phẩm cán phẳng .BỘ TÀI CHÍNH .17 7217 10 7217 10 10 00 7217 10 22 00 7217 10 29 00 7217 10 31 00 7217 10 39 00 7217 20 7217 20 10 00 7217 20 20 00 7217 20 91 00 7217 20 99 00 7217 30 7217 30 10 00 7217 30 20 00 7217 30 31 00 Mô tả hàng hoá .Có hàm lượng carbon từ 0.. dây thép dễ cắt gọt .Có hàm lượng carbon từ 0.Dây thép carbon cao để làm lõi cáp nhôm dẫn điện chịu lực (ACSR) . không gia công quá mức tạo hình nguội hoặc gia công kết thúc nguội: ..Mã hàng 7216 61 00 00 7216 69 00 00 7216 91 00 00 7216 99 00 00 72.6% trở lên tính theo trọng lượng: .. đã hoặc chưa được đánh bóng: ...25% tính theo trọng lượng ....Chứa hàm lượng carbon dưới 0...6% tính theo trọng lượng: ...25% đến dưới 0.... dây thép dễ cắt gọt . thép dây dự ứng lực.Chứa hàm lượng carbon từ 0. khuôn và hình khác.Dây thép carbon cao phủ hợp kim đồng loại dùng để làm tanh lốp (dây tanh) 412 Thuế suất (%) 10 10 10 10 10 5 5 5 5 10 5 0 5 10 0 0 Vụ Chính sách thuế .25% tính theo trọng lượng .Có hàm lượng carbon dưới 0.Dây thép làm nan hoa.

Không gia công quá mức cán nóng..Mã hàng Mô tả hàng hoá 7217 30 39 00 . không ở dạng cuộn: ..Chiều dày từ 1mm đến dưới 3 mm .5 mm đến 1 mm .18 7218 7218 7218 PHÂN CHƯƠNG III THÉP KHÔNG GỈ Thép không gỉ ở dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác..Loại khác: 7217 90 00 10 . 10 00 00 .Chiều dày dưới 3 mm .Loại khác 7217 90 00 .Chiều dày trên 10 mm ..Loại khác: 91 00 00 . tạo sóng hoặc đánh bóng .Có mặt cắt ngang hình chữ nhật (trừ hình vuông) 99 00 00 .Loại khác: .Chiều dày từ 4. .Chiều dày từ 4....Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4.75 mm . bán thành phẩm thép không gỉ.BỘ TÀI CHÍNH .75 mm .5 mm không có hình dập nổi được tạo ra từ quá trình cán..25% tính theo trọng lượng 7217 90 00 90 .Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4.Loại khác 413 Thuế suất (%) 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vụ Chính sách thuế .Không gia công quá mức cán nguội: ..Loại khác 72.5 mm ..Ở dạng thỏi đúc và dạng thô khác ..75 mm .75 mm trở lên .Chiều dày từ 4.Không gia công quá mức cán nóng.Chiều dày dưới 3 mm . hoặc dập...Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4.Loại khác 72..75 mm đến 10 mm .Chiều dày dưới 0.Chiều dày trên 10 mm .. ở dạng cuộn: .Loại có hàm lượng carbon dưới 0.Chiều dày dưới 1.5 mm đến dưới 125 mm có hình dập nổi được tạo ra từ quá trình cán.75 mm đến 10 mm .Chiều dày từ 0.. có chiều rộng từ 600 mm trở lên. tạo sóng hoặc đánh bóng .19 7219 7219 7219 7219 11 12 13 14 00 00 00 00 00 00 00 00 7219 7219 7219 7219 21 22 23 24 00 00 00 00 00 00 00 00 7219 7219 7219 7219 7219 7219 7219 31 32 33 34 35 90 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 7219 90 20 00 7219 90 90 00 Thép không gỉ cán phẳng...... hoặc dập.Chiều dày từ 1..

. các bán thành phẩm bằng thép hợp 414 Thuế suất (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Vụ Chính sách thuế . chiều rộng không quá 400 mm ..Loại khác ..Có mặt cắt ngang hình tròn . dạng cuộn cuốn không đều.Loại khác ..Loại khác ..Loại khác PHÂN CHƯƠNG IV THÉP HỢP KIM KHÁC.. .Loại khác 7221 00 00 00 Thanh và que thép không gỉ được cán nóng.Chiều dày từ 4. khuôn và hình 72..Có mặt cắt ngang hình tròn .Dạng thanh và que. mới được gia công tạo hình nguội hoặc gia công kết thúc nguội: .Các dạng góc. ..75 mm trở lên: .Loại khác: .. chiều rộng không quá 400 mm .Chiều dày dưới 4.Dạng thanh và que.22 7222 11 00 00 7222 19 00 00 7222 20 7222 7222 7222 7222 7222 7222 20 20 30 30 30 40 10 00 90 00 10 00 90 00 00 00 Thép không gỉ dạng thanh và que khác.. thép không gỉ ở dạng góc...Loại khác ..Dạng đai và dải.Mã hàng 72.20 7220 7220 7220 7220 7220 7220 7220 7220 7220 7220 7220 7220 11 11 11 12 12 12 20 20 20 90 90 90 10 00 90 00 10 00 90 00 10 00 90 00 10 00 90 00 Mô tả hàng hoá Các sản phẩm thép không gỉ được cán phẳng. không gia công quá mức cán nóng..23 Dây thép không gỉ.Dạng đai và dải. 72.Không gia công quá mức cán nguội: ..24 Thép hợp kim khác ở dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác.Loại khác . 7223 00 10 00 .Loại khác .Các thanh và que khác: . kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn: .Dạng đai và dải... khuôn và hình khác.Có mặt cắt ngang hình tròn .75 mm: .Có kích thước mặt cắt ngang trên 13 mm 7223 00 90 00 . có chiều rộng dưới 600 mm. CÁC DẠNG THANH.Không gia công quá mức cán nóng: .. chiều rộng không quá 400 mm . chiều rộng không quá 400 mm ..BỘ TÀI CHÍNH .. QUE RỖNG BẰNG THÉP HỢP KIM HOẶC KHÔNG HỢP KIM 72.Dạng đai và dải.

Các hạt tinh thể (cấu trúc tế vi) có định hướng: .26 7226 7226 7226 7226 7226 7226 7226 7226 7226 11 11 11 19 19 19 20 20 20 7226 7226 7226 7226 7226 7226 7226 7226 91 91 91 92 92 92 99 99 10 00 90 00 10 00 90 00 10 00 90 00 10 00 90 00 10 00 90 00 10 00 Thép hợp kim khác được cán phẳng..... có chiều rộng từ 600 mm trở lên..Loại khác .Không gia công quá mức cán nguội (ép nguội): .Loại khác: . . chiều rộng không quá 400 mm .Loại khác ..Các hạt (cấu trúc tế vi) kết tinh có định hướng . có chiều rộng dưới 600 mm. .Bằng thép silic kỹ thuật điện: .Không được gia công quá mức cán nóng: .. chiều rộng không quá 400 mm 415 Thuế suất (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vụ Chính sách thuế .... chiều rộng không quá 400 mm .Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp khác ..Loại khác: .Bằng thép silic kỹ thuật điện: .Loại khác .... chiều rộng không quá 400 mm ...Loại khác.25 7225 11 00 00 7225 19 00 00 7225 30 00 00 7225 40 00 00 7225 50 00 00 7225 91 00 00 7225 92 00 00 7225 99 00 00 72.Dạng đai và dải.BỘ TÀI CHÍNH .Ở dạng thỏi đúc và dạng thô khác 7224 90 00 00 ...Loại khác: ...Dạng đai và dải.. không gia công quá mức cán nóng.Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân ...Loại khác . không được gia công quá mức cán nguội .Dạng đai và dải. không ở dạng cuộn ..Loại khác.Loại khác Thép hợp kim khác được cán mỏng.Loại khác 72. không gia công quá mức cán nóng.Loại khác . chiều rộng không quá 400 mm . chiều rộng không quá 400 mm .Dạng đai và dải.Dạng đai và dải..... ở dạng cuộn ...Mã hàng Mô tả hàng hoá kim khác.Loại khác .Loại khác.Bằng thép gió: .Loại khác: . 7224 10 00 00 ...Dạng đai và dải.

Loại khác 416 Thuế suất (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vụ Chính sách thuế . khuôn.Ở dạng thanh và que. hình bằng thép hợp kim khác.Loại khác .Loại khác ..Các loại thanh và que khác: .Loại khác .. không gia công quá mức cán nguội hoặc gia công kết thúc nguội: .Ở dạng thanh và que..Bằng thép mangan .Loại khác 72.Thanh và que rỗng: .. các dạng góc..silic 7227 90 00 00 .Loại khác 72.27 Các dạng thanh và que thép hợp kim khác. 7227 10 00 00 . .Loại khác .6% trở lên tính theo trọng lượng: . không gia công quá mức rèn: .Dạng thanh và que khác.Mã hàng Mô tả hàng hoá 7226 99 90 00 .Bằng thép silic-mangan 7229 90 00 00 .Loại khác ...Bằng thép gió 7227 20 00 00 .Có mặt cắt ngang hình tròn . khuôn và hình . bằng thép hợp kim hoặc không hợp kim.Có mặt cắt ngang hình tròn .. thanh và que rỗng.Có mặt cắt ngang hình tròn ..Có hàm lượng carbon từ 0. dạng cuộn không đều. kéo nóng hoặc ép đùn: . bằng thép silic-mangan: .Các loại thanh và que khác. được cán nóng.Có mặt cắt ngang hình tròn .29 Dây thép hợp kim khác.Loại khác ... không gia công quá mức cán nóng..Loại khác ... 7229 20 00 00 .Có mặt cắt ngang hình tròn . bằng thép gió: .Các loại thanh và que khác.BỘ TÀI CHÍNH ....Có mặt cắt ngang hình tròn ..Có mặt cắt ngang hình tròn ..Các dạng góc.28 7228 7228 7228 7228 7228 7228 7228 10 10 10 20 20 20 30 10 00 90 00 10 00 90 00 7228 30 10 00 7228 30 90 00 7228 40 7228 40 10 00 7228 40 90 00 7228 50 7228 7228 7228 7228 7228 7228 7228 50 50 60 60 60 70 80 10 00 90 00 10 00 90 00 00 00 7228 80 11 00 7228 80 19 00 7228 80 90 00 Các dạng thanh và que khác bằng thép hợp kim khác.Loại khác 72.

. thanh hình có mặt cắt rỗng bằng gang đúc.Lưỡi ghi. tà vẹt (dầm ngang).Loại khác: .Loại khác Các loại ống. gối ray. Chương này từ "dây" là các loại sản phẩm được tạo hình nóng hoặc nguội. như: ray.Các loại ống và ống dẫn 7303 00 90 00 . 7303 00 10 00 . khuôn và các dạng hình đã được hàn. bệ đỡ (bedplate) và vật liệu chuyên dùng khác cho việc ghép hoặc định vị đường ray. đục lỗ hoặc ghép bằng các bộ phận lắp ráp.Ray . 2. ghi chéo (cóc đường ray). Mã hàng Mô tả hàng hoá Cọc cừ (sheet piling) bằng sắt hoặc thép đã hoặc chưa được khoan lỗ.Chương 73 Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép Chú giải. tấm xiết (kẹp ray). có hình dạng mặt cắt ngang bất kỳ với kích thước không vượt quá 16 mm.. 1. lưỡi ghi. ray dẫn hướng và ray có răng. khuôn và hình Thuế suất (%) 73. ống dẫn.01 73. cần bẻ ghi và các đoạn nối chéo khác. cần bẻ ghi và các đoạn nối khác .Loại khác 0 5 0 0 0 0 0 73.Cọc cừ 7301 20 00 00 . thanh chống xô.BỘ TÀI CHÍNH . ghi chéo (cóc đường ray). 7301 10 00 00 . .Thanh nối ray và tấm đệm ray (tà vẹt dọc) .Tà vẹt (dầm ngang) . Trong Chương này khái niệm “gang đúc” áp dụng cho các sản phẩm thu được từ quá trình đúc trong đó hàm lượng sắt tính theo trọng lượng lớn hơn hàm lượng của từng nguyên tố khác và thành phần hoá học của nó khác với thành phần hóa học của thép theo định nghĩa của Chú giải 1(d) Chương 72.02 7302 10 00 00 7302 30 00 00 7302 7302 7302 7302 40 00 00 90 90 10 00 90 90 00 Vật liệu xây dựng đường ray xe lửa hoặc xe điện bằng sắt hoặc thép. tấm đệm ray. sắt hoặc thép ở dạng góc. thanh nối ray.03 417 10 3 Vụ Chính sách thuế .Dạng góc.

ống và ống khoan..Mã hàng Mô tả hàng hoá 73.Loại khác: ..Loại khác.Loại khác ..Được kéo nguội hoặc cán nguội (ép nguội): .....Cần khoan và ống chống có ren và ống nối ren dùng để khoan 418 Thuế suất (%) 0 0 0 0 0 0 5 0 1 10 5 0 1 10 5 0 1 0 1 1 Vụ Chính sách thuế ....Có đường kính ngoài duới 140 mm và hàm lượng carbon dưới 0...Có đường kính ngoài dưới 140 mm và hàm lượng carbon dưới 0...Ống dẫn chịu áp lực cao .Loại khác.Ống dẫn chịu áp lực cao .45% tính theo trọng lượng ....Cần khoan và ống chống có ren và ống nối ren dùng để khoan .Được kéo nguội hoặc cán nguội (ép nguội): .Ống dẫn chịu áp lực cao .....Ống chống... có mặt cắt ngang hình tròn.Loại khác .....Bằng thép không gỉ .Loại khác.04 7304 11 00 00 7304 19 00 00 7304 7304 7304 7304 22 23 24 29 00 00 00 00 00 00 00 00 7304 31 7304 31 10 00 7304 7304 7304 7304 31 31 31 31 90 90 10 90 20 90 30 7304 7304 7301 7304 7304 31 39 39 39 39 90 00 00 00 00 90 10 20 30 7304 39 00 90 7304 7304 7304 7304 7304 7304 41 41 41 49 49 49 00 00 00 00 00 00 10 90 10 90 7304 51 7304 51 10 00 Các loại ống..Loại khác .... bằng sắt (trừ gang đúc) hoặc thép .BỘ TÀI CHÍNH .. có mặt cắt ngang hình tròn...Loại khác: . không nối..Ống thép không hàn để sản xuất xích máy kéo . bằng thép hợp kim khác: .45% tính theo trọng lượng ..Ống khoan bằng thép không gỉ .Ống dẫn chịu áp lực cao . bằng thép không gỉ: .Loại khác.. sử dụng cho khoan dầu hoặc khí: .Loại khác .. ống dẫn và thanh hình có mặt cắt rỗng.Loại khác: ..Ống dẫn sử dụng cho đường ống dẫn dầu hoặc khí: .Được kéo nguội hoặc cán nguội (ép nguội): .. có mặt cắt ngang hình tròn...Ống thép không hàn để sản xuất xích máy kéo .. bằng thép không gỉ .Loại khác .Loại khác ... bằng sắt hoặc thép không hợp kim: .Ống khoan khác .

Loại khác: 10 .Loại khác ..Loại khác .Loại khác .Ống thép không hàn để sản xuất xích máy kéo 30 ...Loại khác hàn theo chiều dọc . nối mở..Ống dẫn được sử dụng cho đường ống dẫn dầu hoặc khí: . hàn...Hàn..Loại khác . được hàn.Có đường kính ngoài dưới 140 mm và hàm lượng carbon dưới 0.Ống chống và ống sử dụng cho khoan dầu hoặc khí: .Hàn.....4 mm.Loại khác: 10 .Mã hàng 7304 7304 7304 7304 7304 7304 7304 7304 7304 7304 51 51 51 59 59 59 90 90 90 90 Mô tả hàng hoá 90 90 90 00 00 00 00 00 00 00 .Loại khác Các loại ống.. thanh hình có mặt cắt rỗng khác bằng sắt hoặc thép (ví dụ.Ống chống sử dụng trong khoan dầu hoặc khí ..Ống dẫn chịu áp lực cao .. tán đinh hoặc ghép bằng cách tương tự)..45% tính theo trọng lượng 7304 90 00 90 ..Loại khác 73...Loại khác: 10 .. có mặt cắt hình tròn..Ống dẫn chịu áp lực cao 90 . tán bằng đinh hoặc ghép với nhau bằng cách tương tự)..Loại khác: ...Ống dẫn sử dụng cho đường ống dẫn dầu hoặc khí: ...... được hàn: .. ống dẫn.Loại khác 419 Thuế suất (%) 0 1 0 1 0 1 10 5 5 5 10 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 Vụ Chính sách thuế .Hàn chìm theo chiều dọc bằng hồ quang .05 7305 7305 7305 7305 11 12 19 20 00 00 00 00 00 00 00 00 7305 7305 7305 7305 7305 7305 7305 31 31 31 39 39 39 90 10 90 00 00 00 00 00 00 10 90 00 73..Ống dẫn chịu áp lực cao 20 ...Loại khác .Hàn theo chiều dọc: . bằng thép không gỉ .Ống dẫn chịu áp lực cao 90 .Loại khác . bằng thép không gỉ .BỘ TÀI CHÍNH .Ống và ống dẫn bằng thép không gỉ .06 7306 11 00 00 7306 19 00 00 7306 21 00 00 7306 29 00 00 Các loại ống và ống dẫn khác bằng sắt hoặc thép (ví dụ.Loại khác. đường kính mặt cắt ngoài trên 406. . ...

Ống dùng cho nồi hơi . bằng thép hợp kim khác: .Loại khác .Ống thép vách đơn hoặc kép... măng sông)..Loại khác: .Loại khác: .Loại khác.....Loại khác .Ống được bọc vỏ (ống nhiệt) dùng cho các bộ phận phát nhiệt của bàn là điện phẳng hoặc nồi cơm điện.. có mặt cắt ngang hình tròn.. được hàn.Mã hàng 7306 30 7306 30 10 00 7306 30 20 00 7306 30 30 00 7306 7306 7306 7306 30 90 30 90 10 30 90 90 40 7306 40 10 00 7306 40 20 00 7306 40 30 00 7306 40 90 00 7306 50 7306 50 10 00 7306 50 90 00 7306 7306 7306 7306 7306 7306 7306 61 69 90 90 90 90 90 00 00 00 00 10 00 90 90 10 90 90 Mô tả hàng hoá ..Loại khác.Ống dùng cho nồi hơi .Loại khác .Mặt cắt ngang hình vuông hoặc hình chữ nhật .Ống dẫn chịu áp lực cao .Loại khác.. có mặt cắt ngang hình tròn.Loại khác . có đường kính ngoài trên 105 mm . được hàn.Ống và ống dẫn bằng thép không gỉ.Ống dùng cho nồi hơi .. khớp nối.Ống và ống dẫn có chứa hàm lượng niken ít nhất là 30% tính theo trọng lượng. được hàn.Loại khác .Bằng gang không dẻo 7307 19 00 00 . bằng sắt hoặc thép không hợp kim: .. khuỷu. bằng sắt hoặc thép. tráng nhựa flo hóa hoặc phủ kẽm cromat có đường kính ngoài không quá 15 mm ....Phụ kiện dạng đúc: 7307 11 00 00 .. có mặt cắt ngang không phải là hình tròn: . bằng thép không gỉ: . bằng thép không gỉ: 7307 21 00 00 . .. được mạ đồng.. với đường kính ngoài không quá 10 mm .Ống dẫn chịu áp lực cao ..Loại khác.BỘ TÀI CHÍNH .. có mặt cắt ngang hình tròn. có đường kính ngoài không quá 12 mm ..Loại khác Các loại ống nối (phụ kiện ghép nối) cho ống hoặc ống dẫn (ví dụ..Loại khác: .07 420 5 5 5 Vụ Chính sách thuế .. được hàn.Loại có mép bích để ghép nối Thuế suất (%) 10 10 10 5 10 7 7 7 7 5 5 5 5 10 5 10 73.Ống và ống dẫn vách kép hàn nối hai lớp .Loại khác..

.BỘ TÀI CHÍNH .Cửa ra vào.08 7308 10 7308 10 10 00 7308 10 90 00 7308 20 7308 20 11 00 7308 20 19 00 7308 20 21 00 7308 20 29 00 7308 30 00 00 7308 40 7308 40 10 00 7308 7308 7308 7308 40 90 40 90 10 40 90 90 90 Các cấu kiện bằng sắt hoặc thép (trừ các cấu kiện nhà làm sẵn thuộc nhóm 94... khuôn. bằng sắt hoặc thép. thanh.Loại khác: .. tấm.Dạng cấu kiện tiền chế được lắp ráp bằng các khớp nối .Loại khác ..Cột lưới (kết cấu giàn): ..Loại ống khuỷu.Mã hàng Mô tả hàng hoá 7307 22 00 00 . cửa cống. cửa sổ.Thiết bị dùng cho giàn giáo..Cầu và nhịp cầu: .Loại hàn giáp mối 7307 99 00 00 .Dạng cấu kiện tiền chế được lắp ráp bằng các khớp nối . ván khuôn... cửa ra vào.. cầu.Thép chống lò . mái nhà.Loại khác . khuỷu nối ống và măng sông có ren để ghép nối 7307 23 00 00 . cửa sổ và các loại khung cửa và ngưỡng cửa ra vào .06) và các bộ phận rời của các cấu kiện (ví dụ. .Loại ống khuỷu. nhịp cầu.Loại có mép bích để ghép nối 7307 92 00 00 .. lan can. và các loại khung cửa. khuỷu nối ống và măng sông có ren để ghép nối 7307 93 00 00 . cột trụ và các loại cột khác)..Loại khác: 7307 91 00 00 ..Loại khác .. góc...Dạng cấu kiện tiền chế được lắp ráp bằng các khớp nối . hình ống và các loại tương tự đã được gia công để dùng làm cấu kiện xây dựng.Loại khác ..Loại khác 73.Tháp và cột lưới (kết cấu giàn): .Dạng cấu kiện tiền chế được lắp ráp bằng các khớp nối .Loại hàn giáp mối 7307 29 00 00 .. cột lưới.. bằng sắt hoặc thép..Tháp: . khung mái. vật chống hoặc cột trụ chống hầm lò: . ngưỡng cửa ra vào. cửa chớp..Loại khác: 421 Thuế suất (%) 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 5 5 10 0 3 0 Vụ Chính sách thuế .Loại khác .....

.. đã hoặc chưa được lót hoặc tạo lớp cách nhiệt. ..BỘ TÀI CHÍNH . bằng sắt hoặc thép. thùng phuy...Ray dùng cho tàu thuyền 7308 90 90 00 .Loại khác: .Loại khác ..Loại khác: 00 19 10 . trừ loại chứa khí gas hoá lỏng (LPG): 00 11 00 .. két.Có dung tích dưới 50 lít: .Loại khác 7309 00 00 00 Các loại bể chứa. đã được uốn cong hoặc làm lượn sóng dùng để lắp ráp với các đường ống và đường dẫn ngầm 7308 90 40 00 .. hình hộp..11 Các loại thùng chứa ga nén hoặc ga lỏng bằng sắt hoặc thép. bằng sắt hoặc thép dung tích không quá 300 lít.. đã hoặc chưa được lót hoặc tạo lớp cách nhiệt.Dạng cấu kiện tiền chế được lắp ráp bằng các khớp nối 7308 90 30 00 . bình chứa và các thùng chứa tương tự dùng để chứa mọi loại vật liệu (trừ ga nén hoặc ga lỏng).. 73.Có dung tích dưới 1 lít .Loại khác 10 00 90 00 422 Thuế suất (%) 10 10 10 10 10 5 10 15 10 15 10 17 5 0 Vụ Chính sách thuế .Dạng hình trụ bằng thép đúc liền....Có dung tích dưới 30 lít 00 19 .Bộ phận của ống hoặc đường ống..10 7310 10 00 00 7310 21 7310 7310 7310 7310 7310 21 21 29 29 29 73.Mã hàng Mô tả hàng hoá 7308 90 20 00 . nhưng chưa được ghép với thiết bị cơ khí hoặc thiết bị nhiệt. đường hầm làm bằng các tấm sắt hoặc thép tạo sóng (tạo múi). hộp được đóng kín bằng cách hàn hoặc gấp nếp (vê mép): ...Loại khác . uốn cong và định hình 7308 90 50 00 .Tấm mạ kẽm. ...Có dung tích dưới 1 lít .Loại khác: 7311 7311 7311 7311 10 00 90 00 Các loại đồ chứa dạng két.Có dung tích từ 30 lít đến dưới 110 lít 00 19 90 .Có dung tích từ 50 lít trở lên . thùng hình trống..Lon. lon và các loại đồ chứa tương tự dùng để chứa mọi loại vật liệu (trừ ga nén hoặc ga lỏng). nhưng chưa được lắp ráp với thiết bị cơ khí hoặc thiết bị nhiệt. có dung tích trên 300 lít..

Mã hàng 7311 7311 7311 7311 00 00 00 00 Mô tả hàng hoá 91 00 . bằng thép không gỉ ..Loại khác ...Loại đai liền dùng cho máy móc.Loại khác: 99 10 ...14 7314 12 00 00 7314 14 00 00 7314 19 7314 19 10 00 7314 19 90 00 7314 20 00 00 7314 31 00 00 7314 39 00 00 Tấm đan (kể cả đai liền). dây treo và các loại tương tự bằng sắt hoặc thép. lưới và rào khác: 423 Thuế suất (%) 17 5 0 5 5 5 3 5 5 30 0 0 10 10 20 20 20 Vụ Chính sách thuế . lưới và rào khác.... băng tết.Tấm đan: .Loại đai liền dùng cho máy móc.Dây bện tao. lưới và rào làm bằng dây sắt hoặc thép.. dây thừng. . cáp.Phên..Loại khác . được hàn ở các mắt nối: .BỘ TÀI CHÍNH ..Loại khác: ..Loại khác: .. trừ thép không gỉ .Tấm đan khác.Loại được mạ hoặc tráng bằng đồng thau và có đường kính danh định không quá 3mm .Tấm đan..Cuộn dây bện tao kiểu cài khoá..Loại khác 73. dây thừng và cáp: .Được mạ hoặc tráng kẽm . phên.Có dung tích dưới 30 lít 99 .Dây bện tao có đường kính dưới 3mm .Cáp thép dự ứng lực . 73.12 7312 10 7312 10 10 00 7312 10 20 00 7312 7312 7312 7312 7312 10 10 10 10 90 40 90 90 90 00 00 10 90 00 Dây bện tao... dây đai xoắn hoặc dây đơn dẹt có gai hoặc không. . sản phẩm dạng lưới sắt hoặc thép được tạo hình bằng phương pháp đột dập và kéo dãn thành lưới (expanded metal).. dây đôi xoắn dùng làm hàng rào bằng sắt hoặc thép. bằng thép không gỉ .Có dung tích từ 30 lít đến dưới 110 lít 99 90 . lưới và rào...Các loại phên. chưa cách điện..Loại khác 7313 00 00 00 Dây sắt hoặc thép gai.. được hàn ở mắt nối. phên. dây tao dẹt và dây bện thừng không xoay . bằng dây với kích thước mặt cắt tối đa từ 3 mm trở lên và có cỡ mắt lưới từ 100 cm2 trở lên .Loại khác ..

..Loại khác: .Loại khác .15 7315 11 7315 11 11 00 7315 11 12 00 7315 11 19 00 7315 11 21 00 7315 11 22 00 7315 11 23 00 7315 11 29 00 7315 12 00 00 7315 19 7315 19 11 00 7315 19 12 00 7315 19 19 00 7315 7315 7315 7315 7315 7315 19 19 19 20 20 20 7315 7315 7315 7315 7315 7315 7315 81 81 81 82 82 82 89 91 00 92 00 99 00 10 00 90 00 10 00 90 00 10 00 90 00 . bằng sắt hoặc thép.Bằng thép mềm .. ghép nối bằng mối hàn: .....Xích xe môtô .Loại khác ..Loại khác: 424 Thuế suất (%) 30 30 30 20 35 35 1 35 35 1 1 1 35 35 1 35 35 1 1 1 1 1 1 1 Vụ Chính sách thuế .Bằng thép mềm .Bằng thép mềm: ...Nối bằng chốt có ren hai đầu: .Các bộ phận: .Xích xe đạp .Mã hàng 7314 7314 7314 7314 41 42 49 50 00 00 00 00 Mô tả hàng hoá 00 00 00 00 73........Xích xe đạp .....Loại khác ..Sản phẩm dạng lưới được tạo hình bằng phương pháp đột dập và kéo dãn thành lưới (expanded metal) Xích và các bộ phận rời của xích...BỘ TÀI CHÍNH .Được tráng plastic .... ...Xích xe môtô ..Loại khác .Xích xe môtô ....Bằng thép mềm: .Loại khác .Được mạ hoặc tráng kẽm ........Bằng thép mềm ...Xích truyền khác có độ dài mắt xích từ 6 mm đến 32 mm .Xích con lăn: .Loại khác.Loại khác .......Loại xích khác .....Xích khác: ..Xích xe đạp ..Loại khác: .Xích xe đạp ...Xích trượt: ..Xích xe môtô .Loại khác .....Loại khác ....Xích gồm nhiều mắt được nối bằng khớp dạng bản lề và các bộ phận của nó: ...

... đinh gấp.Xích xe môtô 7315 89 19 00 ...Xích xe đạp 7315 89 22 00 ..Xích xe môtô 7315 89 29 00 ..Loại khác . chốt định vị.. vòng đệm (kể cả vòng đệm vênh) và các sản phẩm tương tự bằng sắt hoặc thép. .Của xích xe đạp và xích mô tô 7315 90 90 90 . đai ốc...Xích xe đạp 7315 89 12 00 .. chốt hãm.Loại khác 7315 90 .. đinh tán. bằng sắt hoặc thép.BỘ TÀI CHÍNH ... móc và các bộ phận rời của chúng bằng sắt hoặc thép.Loại khác .Đinh dây 7317 00 20 00 .Loại khác 7315 90 90 . nhưng trừ loại có đầu bằng đồng.Loại sử dụng cho ô tô .. vít đầu vuông....Loại khác: 7315 89 21 00 .....Loại khác Thuế suất (%) 33 33 1 33 33 1 35 1 35 1 3 73..... vít treo.Có đường kính ngoài không quá 16 mm: .Loại khác .Loại sử dụng cho ô tô ....Vít gỗ khác: .Vít đầu vuông ..Các sản phẩm đã ren: . bu lông....Mã hàng Mô tả hàng hoá .Có đường kính ngoài không quá 16 mm: 425 20 20 20 1 5 10 5 10 Vụ Chính sách thuế ... có hoặc không có đầu bằng vật liệu khác.. ghim rập (trừ các sản phẩm thuộc nhóm 83..Bằng thép mềm: 7315 90 10 10 ..Loại khác: ..Các bộ phận khác: 7315 90 10 . đinh ấn (đinh rệp).05) và các sản phẩm tương tự.Của xích xe đạp và xích mô tô 7315 90 10 90 .18 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 00 00 10 10 10 90 90 90 10 10 90 10 90 Vít...Loại khác: 7315 90 90 10 .....Đinh móc và đinh vòng: ....17 73..Loại khác 7316 00 00 00 Neo.Bằng thép mềm: 7315 89 11 00 ... Đinh. đinh bấm.. 7317 00 10 00 ..Ghim dập 7317 00 90 00 .

........Loại sử dụng cho ô tô 90 ...Loại khác: 10 .Mã hàng 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 15 10 10 90 90 90 7318 7318 7318 7318 15 15 15 15 11 11 11 12 7318 7318 7318 7318 7318 15 15 15 15 15 12 12 19 19 19 7318 7318 7318 7318 15 15 15 15 91 91 91 92 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 92 92 99 99 99 10 10 10 90 90 90 10 10 10 90 90 Mô tả hàng hoá 10 .Loại khác: 10 .Có đường kính ngoài không quá 16 mm: 10 ......Loại sử dụng cho ô tô 90 .....Loại khác ... có hoặc không có đai ốc hoặc vòng đệm: ....Loại khác: ..... có hoặc không có đai ốc: 10 ........Loại khác ...BỘ TÀI CHÍNH .Loại khác: 10 .....Loại khác ...Loại khác ...........Loại khác .........Loại sử dụng cho ô tô 90 .Loại sử dụng cho ô tô 90 .Đinh vít và bu lông khác...Loại sử dụng cho ô tô 90 .Loại khác: 10 ........Loại sử dụng cho ô tô 90 ..Vít cho kim loại: 10 ............Bu lông cho kim loại.Đai ốc: ..Loại sử dụng cho ô tô 90 . có hoặc không có đai ốc: 10 .Vít tự hãm: .....Loại khác .Loại sử dụng cho ô tô 90 ..Loại khác ....Loại khác .Có đường kính ngoài không quá 16 mm: 10 .....Loại sử dụng cho ô tô 90 ......Loại sử dụng cho ô tô 90 ...Có đường kính ngoài không quá 16 mm: ..Loại khác .Loại sử dụng cho ô tô 90 .......Loại sử dụng cho ô tô 426 Thuế suất (%) 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 Vụ Chính sách thuế ......Vít cho kim loại: 10 .Bu lông cho kim loại.Loại khác .Loại khác .Loại khác: 10 ...

Loại khác 90 ..Loại sử dụng cho ô tô 10 90 .......Loại sử dụng cho ô tô 90 90 ...Các sản phẩm không có ren: ..Loại khác: 10 ...Vòng đệm khác: 10 ..Loại khác: 10 ......Loại khác: 90 10 ..Loại sử dụng cho ô tô 10 90 .Có đường kính ngoài không quá 16 mm: 10 10 ..Có đường kính ngoài không quá 16 mm: 10 10 .....Có đường kính ngoài không quá 16 mm: 10 10 .Mã hàng 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 16 19 19 19 19 19 19 19 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 7318 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 29 29 29 29 29 Mô tả hàng hoá 90 90 .....Loại khác: 90 10 ...Vòng đệm lò xo vênh và vòng đệm hãm khác: 10 ....Có đường kính ngoài không quá 16 mm: 10 10 ..Loại sử dụng cho ô tô 90 90 .Loại khác: 90 10 .Chốt hãm và chốt định vị: 10 .....Loại sử dụng cho ô tô 10 90 ..Loại khác: 90 10 ...Loại sử dụng cho ô tô 10 90 ...Loại khác .Loại khác .....Loại khác 90 ....Có đường kính ngoài không quá 16 mm: 10 10 ...Loại khác .Loại sử dụng cho ô tô 90 90 ...Loại khác ..Loại khác ..Loại khác 90 ....Loại khác: 90 10 .Loại khác 90 .Loại sử dụng cho ô tô 90 90 ...Loại khác 90 .....Loại sử dụng cho ô tô 90 90 ...........Loại khác ......Có đường kính ngoài không quá 16 mm: 10 10 .....Loại sử dụng cho ô tô 10 90 ......Đinh tán: 10 ...BỘ TÀI CHÍNH ..Loại khác: 427 Thuế suất (%) 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 Vụ Chính sách thuế ........Loại khác 90 .Loại sử dụng cho ô tô 10 90 .

.Dụng cụ khác: .Loại khác Bếp lò.. chưa được ghi hoặc chi tiết ở nơi khác.Lò xo cuộn: ..Loại khác .Loại khác 428 30 30 30 3 3 3 3 3 3 26 26 26 26 26 26 10 10 Vụ Chính sách thuế . . bằng sắt hoặc thép.Loại khác 73..19 Kim khâu..21 7321 11 00 00 7321 12 00 00 7321 19 00 00 7321 81 00 00 7321 7321 7321 7321 7321 82 89 90 90 90 00 00 00 00 10 00 90 00 Lò xo và lá lò xo.Bộ phận: .Loại dùng nhiên liệu lỏng . kim băng và các loại kim khác bằng sắt hoặc thép.Loại dùng nhiên liệu khí hoặc dùng cả khí và nhiên liệu khác . .. lò ga hình vòng... kể cả dụng cụ dùng nhiên liệu rắn .. để sử dụng bằng tay..BỘ TÀI CHÍNH ...Loại khác Thuế suất (%) 5 10 73.. kể cả dụng cụ dùng nhiên liệu rắn . vỉ nướng... bằng sắt hoặc thép.Lò xo lá và các lá lò xo: . lò hâm nóng dạng tấm và các loại đồ dùng gia đình không dùng điện tương tự và các bộ phận rời của chúng.Loại dùng nhiên liệu lỏng .Các loại kim khác 7319 90 00 00 .Loại sử dụng cho ô tô 7318 29 90 90 . cái xỏ dây. vỉ lò.Loại khác .Loại dùng nhiên liệu khí hoặc dùng cả khí và nhiên liệu khác .Của buồng đốt dùng cho lò đốt bằng dầu hỏa .Loại khác: .Kim băng 7319 30 00 00 .20 7320 7320 7320 7320 7320 7320 7320 7320 7320 10 10 10 20 20 20 90 90 90 10 00 90 00 10 00 90 00 10 00 90 00 73.Dùng cho xe có động cơ .Mã hàng Mô tả hàng hoá 7318 29 90 10 .. bếp nấu (kể cả loại có nồi hơi phụ dùng cho hệ thống nhiệt trung tâm). lò sấy. bằng sắt hoặc thép. 7319 20 00 00 .Loại khác.Dùng cho xe có động cơ hoặc máy dọn đất .Loại khác. kim đan...Dụng cụ nấu và lò hâm nóng dạng tấm: . lò nướng. kim thêu và các loại tương tự.. kim móc..Dùng cho xe có động cơ hoặc máy dọn đất .

Đồ dùng nhà bếp . bằng sắt hoặc thép.Bằng gang...Đồ dùng nhà bếp .Dùng cho bệ xí hoặc bệ tiểu giật nước (loại cố định) 429 29 30 26 28 30 30 30 30 30 30 20 20 30 35 35 30 Vụ Chính sách thuế . các loại gia dụng khác và các bộ phận rời của chúng.Bồn tắm: .23 7323 10 00 00 7323 7323 7323 7323 7323 7323 7323 7323 7323 7323 7323 91 91 91 92 93 93 93 94 99 99 99 10 00 90 00 00 00 10 00 90 00 00 00 10 00 90 00 73. .Loại khác Thuế suất (%) 73..Bằng gang 7322 19 00 00 .24 7324 10 00 00 7324 7324 7324 7324 21 00 00 29 00 00 90 90 10 00 Bộ đồ ăn. miếng cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng. bằng thép không gỉ .....Loại khác. bằng sắt hoặc thép.Loại khác ..Bằng gang..Đồ dùng nhà bếp ..Bùi nhùi bằng sắt hoặc thép.Loại khác .Mã hàng Mô tả hàng hoá Lò sưởi của hệ thống nhiệt trung tâm không dùng điện và các bộ phận rời của nó. bao tay và các loại tương tự.BỘ TÀI CHÍNH . . .Chậu rửa và bồn rửa.Bằng thép không gỉ: .... đã tráng men .Bằng sắt (trừ gang) hoặc thép.Loại khác 7322 90 00 00 .Loại khác Đồ trang bị trong nhà vệ sinh và các bộ phận rời của chúng. bằng sắt hoặc thép.Bằng gang.. có lắp quạt chạy bằng mô tơ hoặc quạt gió và bộ phận của chúng. miếng cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng..Loại khác: .. bùi nhùi bằng sắt hoặc thép. kể cả các bộ phận: .Loại khác . bao tay và các loại tương tự . bằng sắt hoặc thép. đã hoặc chưa được tráng men . thiết bị làm nóng không khí và bộ phận phân phối khí nóng (kể cả loại có khả năng phân phối không khí tự nhiên hoặc khí điều hoà) không sử dụng năng lượng điện. bằng sắt hoặc thép. đồ nhà bếp....Lò sưởi và bộ phận của chúng: 7322 11 00 00 . chưa tráng men: .. đã tráng men .Loại khác: .22 73...

..Loại khác: ..Lồng nuôi gia cầm và loại tương tự ..Loại khác: 91 00 00 ...Loại khác 430 20 20 20 7 18 20 20 0 20 5 18 18 18 18 0 18 Vụ Chính sách thuế .Loại khác: . lọ đựng nước tiểu (loại có thể di chuyển) và chậu đựng nước tiểu để trong phòng 7324 90 90 00 .Bánh lái tàu thuỷ ..Bi nghiền và các hàng hoá tương tự dùng cho máy nghiền ..Ống và cốc dùng cho nhựa mủ cao su ..Bộ kẹp bằng thép không gỉ đã lắp với măng sông cao su dùng cho các ống nối và khớp nối bằng gang ..Sản phẩm bằng dây sắt hoặc thép: .. đinh móc lắp trên giầy để thúc ngựa .Loại khác .Ống và cốc dùng cho nhựa mủ cao su ..Mã hàng Mô tả hàng hoá 7324 90 20 00 . mấu. gai...Loại khác .Loại khác: . ...BỘ TÀI CHÍNH .Loại để sản xuất tanh lốp xe .Đã được rèn hoặc dập nhưng chưa được gia công tiếp: ...Xích khoá nòng súng lục hoặc súng ô quay với cò súng ..Loại khác Thuế suất (%) 73....Móng ngựa...Bô.25 7325 10 7325 10 10 00 7325 10 90 00 20 20 7325 20 7325 7325 7325 Các sản phẩm đúc khác bằng sắt hoặc thép..Bẫy chuột .Loại khác: 99 10 00 ..Bằng thép không gỉ .Bi nghiền và các hàng hoá tương tự dùng cho máy nghiền 99 .Loại khác 30 30 73.26 7326 11 00 00 7326 7326 7326 7326 7326 7326 7326 7326 7326 7326 7326 7326 19 19 19 20 20 20 20 20 20 90 90 90 00 00 10 00 90 20 50 90 90 90 00 00 10 90 10 00 30 00 7326 90 40 00 7326 90 50 00 7326 90 70 00 7326 90 90 7326 90 90 10 7326 90 90 90 Các sản phẩm khác bằng sắt hoặc thép..Ống và cốc dùng đựng nhựa mủ cao su 99 90 00 .Loại khác .. .Loại khác: .Bằng gang không dẻo: .Bẫy chuột ......

hoặc Kim loại có ít nhất 97.5 S Lưu huỳnh 0.Chương 74 Đồng và các sản phẩm bằng đồng Chú giải. hoặc (ii) Tổng hàm lượng của các nguyên tố khác lớn hơn 2.7 Sn Thiếc 0.85% tính theo trọng lượng là đồng.4 Mg Magie 0.8 Te Telu 0.3 Các nguyên tố khác (*).8 Zn Kẽm 1. ví dụ: Al (nhôm).5% tính theo trọng lượng là đồng. tính cho mỗi nguyên tố 0.5 Cd Catmi 1.8 Pb Chì 1.25 As Asen 0.3 Cr Crom 1. Ni (Niken).0 Zr Ziriconi 0. Trong Chương này các khái niệm sau có nghĩa: (a) Đồng nguyên chất Kim loại có ít nhất 99. (c) Các hợp kim đồng chủ Hợp kim chứa các nguyên tố khác với hàm lượng lớn hơn 10% tính theo trọng lượng của đồng. Co (Cobal).5%. (b) Hợp kim đồng Vật liệu kim loại khác với đồng chưa tinh luyện trong đó hàm lượng đồng tính theo trọng lượng lớn hơn so với từng nguyên tố khác. Si (Silic).3 (*) Các nguyên tố khác.BỘ TÀI CHÍNH . Fe (Sắt). Be (Berili). với điều kiện: (i) Hàm lượng của ít nhất một trong các nguyên tố khác phải lớn hơn giới hạn đã nêu trong bảng trên. Mn (Mangan). thường không có tính rèn và sử dụng như chất phụ gia trong sản xuất 431 Vụ Chính sách thuế . 1. với điều kiện hàm lượng các tạp chất không vượt quá giới hạn ghi trong bảng sau: Bảng – Các nguyên tố khác Hàm lượng giới hạn (% trọng lượng) Nguyên tố Ag Bạc 0.

Chiều dày của các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả "hình chữ nhật biến dạng") phải trên 1/10 chiều rộng. có mặt cắt ngang đặc đều nhau dọc theo chiều dài. Các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông). có mặt cắt ngang đặc hình chữ nhật (trừ hình vuông) có hoặc không có các góc được làm tròn (kể cả "hình chữ nhật biến dạng". với điều kiện là bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hoặc sản phẩm của nhóm khác.03).48. có hai cạnh đối diện là vòng cung lồi. dải và lá mỏng Các sản phẩm có bề mặt được làm phẳng (trừ các sản phẩm chưa gia công nhóm 74. tam giác hoặc đa giác có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. được đưa vào nhóm 74. Các sản phẩm có mặt cắt ngang là hình chữ nhật (kể cả hình vuông). ở dạng cuộn hoặc không. tam giác đều hoặc đa giác đều lồi (kể cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng". kéo. (f) Dây Các sản phẩm được cán.Với dạng hình chữ nhật (kể cả hình vuông) chiều dày không quá 1/10 chiều rộng. có cùng hình dạng. ép đùn. Chiều dày của các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả "hình chữ nhật biến dạng") phải trên 1/10 chiều rộng.BỘ TÀI CHÍNH . dây. chiều dài bằng nhau song song). hai cạnh kia thẳng. tam giác đều hoặc đa giác đều lồi (kể cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng". chiều dài bằng nhau và song song).03 đồng chưa gia công. lá mỏng. hai cạnh kia thẳng. que. chữ nhật (kể cả hình vuông). ở dạng cuộn. ép đùn. mặt cắt ngang đều nhau dọc theo chiều dài. dải. Khái niệm này cũng bao gồm cả các sản phẩm được đúc hoặc thiêu kết. bầu dục. hình dạng mặt cắt là hình tròn. và khác với định nghĩa về thanh. có 2 cạnh đối diện là vòng cung lồi. rèn hoặc tạo hình. có mặt cắt ngang đông đặc đều nhau dọc theo chiều dài. phiến. ví dụ. lá. ép đùn. Khái niệm này cũng áp dụng cho các sản phẩm được đúc hay thiêu kết có cùng hình dạng hoặc kích thước đã được gia công thêm sau khi sản xuất (trừ cách cắt gọt đơn giản hoặc cạo gỉ). ống hoặc ống dẫn. hai cạnh kia thẳng. khử lưu huỳnh hoặc tác dụng tương tự trong ngành luyện kim màu. không ở dạng cuộn. Riêng đồng phospho có hàm lượng phospho trên 15% tính theo trọng lượng phải xếp vào nhóm 28. bầu dục. Các loại que và thanh dây có đầu nhọn hay được xử lý đơn giản khác để dễ đưa vào máy cho quá trình gia công tiếp theo. với điều kiện bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hoặc sản phẩm của các nhóm khác. hình dạng mặt cắt là hình tròn.các hợp kim khác hoặc như chất khử ô-xi. tam giác hoặc đa giác có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. (d) Thanh và que Các sản phẩm được cán. (e) Dạng hình Các sản phẩm được cán. thành thanh kéo (thanh dây) hoặc ống. chiều dài bằng nhau và song song) chiều dày bằng nhau. chữ nhật (kể cả hình vuông). (g) Tấm. 432 Vụ Chính sách thuế . cụ thể: . có hai cạnh đối diện là vòng cung lồi. kéo hoặc rèn. đã được gia công thêm sau khi sản xuất (trừ cách cắt gọt đơn giản hoặc cạo gỉ). kéo. ở dạng cuộn hoặc không. tấm.

ống và ống dẫn có mặt cắt như vậy có thể được đánh bóng. có hoặc không có các nguyên tố khác. ren. Trường hợp có nguyên tố khác. mặt cắt là hình tròn. Các sản phẩm có mặt cắt ngang là hình chữ nhật (kể cả hình vuông). tam giác đều hoặc đa giác đều lồi. (b) Hợp kim trên cơ sở đồng-thiếc (đồng thanh) Hợp kim đồng và thiếc. hình giọt nước. 433 Vụ Chính sách thuế .Hàm lượng niken dưới 5% tính theo trọng lượng (xem phần hợp kim đồngniken-kẽm (bạc niken)). gân. (c) Hợp kim trên cơ sở đồng-niken-kẽm (bạc niken) Hợp kim đồng. có hoặc không có các nguyên tố khác. hình núm. rãnh. tam giác đều hoặc đa giác đều lồi có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. Trong trường hợp có nguyên tố khác. đồng dạng và đồng hướng. bầu dục. . cũng được coi là ống hay ống dẫn với điều kiện là mặt cắt ngang bên trong và bên ngoài đồng tâm. trọng lượng của niken phải trội hơn so với trọng lượng của từng nguyên tố khác. xếp được. (h) Ống và ống dẫn Các sản phẩm rỗng. Khi có các nguyên tố khác: . làm lượn sóng. trừ trường hợp khi thành phần thiếc từ 3% trở lên thì hàm lượng kẽm có thể cao hơn thiếc nhưng phải dưới 10% tính theo trọng lượng. (d) Hợp kim trên cơ sở đồng và niken Hợp kim đồng và niken. hình thoi) và các sản phẩm đó được khoan. có hoặc không có các nguyên tố khác nhưng trong mọi trường hợp.BỘ TÀI CHÍNH .10 áp dụng cho các tấm. niken và kẽm.Hàm lượng kẽm trội hơn so với hàm lượng của mỗi nguyên tố khác. Chú giải phân nhóm. uốn cong. hàm lượng thiếc phải trội hơn so với hàm lượng của từng nguyên tố khác. hàm lượng kẽm chứa trong đó không quá 1% tính theo trọng lượng. khoan. tráng. Các nhóm 74.Với các hình dạng khác trừ hình chữ nhật và hình vuông. dải và lá mỏng đã được gia công theo hình mẫu (ví dụ. cuộn hoặc không. các khái niệm sau có nghĩa: (a) Hợp kim trên cơ sở đồng-kẽm (đồng thau) Hợp kim đồng và kẽm. Hàm lượng niken từ 5% tính theo trọng lượng trở lên (xem phần hợp kim đồng kẽm (đồng thau)). hình côn hoặc nối với các mặt bích. Trong Chương này.09 và 74. đai hoặc vòng. chữ nhật (kể cả hình vuông). thắt lại. có mặt cắt ngang rỗng đều nhau dọc theo chiều dài.. với điều kiện chúng không mang đặc tính của mặt hàng hay sản phẩm của nhóm khác. lá. nở ra. và . đánh bóng hoặc tráng với điều kiện là bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hay sản phẩm của nhóm khác. có hoặc không có các nguyên tố khác. mép. 1. với mọi loại kích thước. kẻ carô. độ dày thành ống bằng nhau.Hàm lượng thiếc dưới 3% tính theo trọng lượng (xem phần hợp kim đồngthiếc (đồng thanh)).

. .Bột không có cấu trúc lớp 7406 20 00 00 ....Đồng tinh luyện: .. que và dạng hình.Bột có cấu trúc lớp. 0 7402 00 00 00 Đồng chưa tinh luyện. .Que ..07 7407 10 7407 10 30 00 7407 10 90 00 0 3 Đồng ở dạng thanh..Bằng đồng tinh luyện: 11 00 .Hợp kim trên cơ sơ đồng-kẽm (đồng thau) ... đồng xi măng hoá (đồng kết tủa).Bằng đồng tinh luyện: .Hợp kim đồng: .06 Bột và vảy đồng. 0 74.Loại khác . vảy đồng 0 0 74..BỘ TÀI CHÍNH ..Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) 7401 00 00 00 Sten đồng.Có kích thước mặt cắt ngang tối đa trên 6 mm đến 14 mm 11 00 90 .Loại khác .Loại khác 434 0 0 10 5 10 Vụ Chính sách thuế .03 7403 7403 7403 7403 11 12 13 19 00 00 00 00 00 00 00 00 7403 21 00 00 7403 22 00 00 7403 29 00 00 Đồng tinh luyện và hợp kim đồng chưa gia công..Hợp kim trên cơ sở đồng-thiếc (đồng thanh) .Dạng hình .Bằng hợp kim đồng: 7407 21 00 00 .05) 0 0 0 0 0 0 0 7404 00 00 00 Đồng phế liệu và mảnh vụn. cực dương đồng dùng cho điện phân tinh luyện.Loại khác 74. 0 7405 00 00 00 Hợp kim đồng chủ..Có kích thước mặt cắt ngang tối đa trên 6 mm: 11 00 10 . 7406 10 00 00 .Thanh để kéo dây . 0 74.. .Cực âm và các phần của cực âm .Bằng hợp kim đồng-kẽm (đồng thau) 7407 29 00 00 .Loại khác 19 00 00 .08 7408 7408 7408 7408 Dây đồng.Hợp kim đồng khác (trừ các loại hợp kim đồng chủ thuộc nhóm 74....

Bằng hợp kim đồng-niken (đồng kền) hoặc hợp kim đồng-niken-kẽm (bạc-niken) 7408 29 00 00 .Bằng hợp kim đồng-kẽm (đồng thau): . với chiều dày (không kể phần bồi) không quá 0.12 Thuế suất (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 3 3 Các loại ống nối của ống hoặc ống dẫn.15 mm. .Bằng hợp kim đồng-kẽm (đồng thau) 7411 22 00 00 .. nối khuỷu.Loại khác ..Bằng hợp kim đồng khác 74.15 mm...Bằng đồng tinh luyện .Bằng hợp kim đồng-niken (đồng niken) hoặc hợp kim đồng-niken-kẽm (bạc-niken) . ...11 Các loại ống và ống dẫn bằng đồng.Loại khác 74..BỘ TÀI CHÍNH . măng sông)....Chưa được bồi: .. bìa.Loại khác .Đã được bồi: . plastic hoặc vật liệu bồi tương tự). dải có chiều dày trên 0.Loại khác 74.Bằng đồng hợp kim: 7411 21 00 00 .Bằng hợp kim đồng: 7408 21 00 00 . khớp nối đôi.Mã hàng Mô tả hàng hoá . lá..Dạng cuộn . bằng đồng (ví dụ.09 7409 11 00 00 7409 19 00 00 7409 21 00 00 7409 29 00 00 7409 31 00 00 7409 39 00 00 7409 40 00 00 7409 90 00 00 74.. 7411 10 00 00 .Bằng hợp kim đồng khác Đồng lá mỏng (đã hoặc chưa ép hoặc bồi trên giấy.10 7410 11 00 00 7410 12 00 00 7410 21 00 00 7410 22 00 00 Đồng ở dạng tấm.Bằng đồng tinh luyện .Dạng cuộn . 435 Vụ Chính sách thuế ..Bằng đồng tinh chế: .Bằng hợp kim đồng-kẽm (đồng thau) 7408 22 00 00 .Bằng hợp kim đồng-niken (đồng kền) hoặc hợp kim đồng-niken-kẽm (bạc-niken) 7411 29 00 00 .Dạng cuộn .Loại khác .Bằng đồng tinh luyện ..Bằng hợp kim đồng-thiếc (đồng thanh): ..Bằng đồng hợp kim .

Loại khác Thuế suất (%) 0 0 0 74. miếng cọ nồi. cáp.Cáp đồng.Vòng đệm (kể cả vòng đệm lò xo) .Bu lông và đai ốc .Đinh vít .. bằng đồng. 7413 00 00 10 . bằng đồng hoặc bằng sắt..Bằng hợp kim đồng-kẽm (đồng thau) 20 90 00 ..Đinh và đinh bấm. đinh tán. chưa được cách điện. bằng đồng.Bằng đồng hợp kim: 20 10 00 .Đinh .Loại khác đã được ren: . đinh bấm. bao tay và các loại tương tự: 7418 11 00 00 .13 74.Bộ đồ ăn. .. đồ nhà bếp hoặc các đồ gia dụng khác và các bộ phận rời của chúng. đinh ốc. . đinh ấn (đinh rệp). đồ trang bị trong nhà vệ sinh và các bộ phận rời của chúng. cọ rửa hoặc đánh bóng..Mã hàng 7412 7412 7412 7412 Mô tả hàng hoá 10 00 00 .Bằng đồng tinh luyện 20 .Miếng cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng... bao tay và các loại tương tự bằng đồng.15 7415 10 7415 10 10 00 7415 10 20 00 7415 10 90 00 7415 21 00 00 7415 29 00 00 7415 7415 7415 7415 33 33 10 00 33 20 00 39 00 00 Đinh.Loại khác Dây bện tao. tiết diện cắt ngang hình tròn không quá 630 mm2 7413 00 00 90 . bao tay và các loại tương tự 15 0 20 20 20 10 10 10 10 10 74.Loại khác .Ghim dập .. đinh ấn.Đinh vít...BỘ TÀI CHÍNH ..Các loại khác. dây tết và các loại tương tự bằng đồng. ghim rập (trừ các loại thuộc nhóm 83.18 436 29 Vụ Chính sách thuế . chốt máy.. bằng đồng... bu lông và đai ốc: . đồ nhà bếp hoặc đồ gia dụng khác và các bộ phận rời của chúng. đinh vít. bu lông. chưa được ren: . thép có đầu bịt đồng. vòng đệm (kể cả vòng đệm lò xo) và các sản phẩm tương tự.05) và các sản phẩm tương tự. ghim khoá. miếng cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng.Loại khác Bộ đồ ăn.Loại khác . ghim rập và các sản phẩm tương tự: .

...Loại khác 437 Thuế suất (%) 29 38 5 5 5 5 0 5 0 0 5 29 5 Vụ Chính sách thuế .. phên và lưới.. các đầu nối cho ống vòi khác .Tấm đan (kể cả đai liền)..Đã được đúc. móc khóa..Hộp đựng thuốc lá hoặc các hộp và mặt hàng tương tự 7419 99 90 ... dụng cụ đo dung tích (trừ loại sử dụng trong gia đình).Cực dương cho mạ điện..Lò xo 7419 99 50 00 ...Dùng làm luới chống muỗi hoặc màn cửa sổ 7419 99 39 90 .Bếp nấu hoặc các thiết bị nhiệt dùng cho gia đình không sử dụng điện và các bộ phận rời của chúng 7419 99 90 90 ..Loại khác 7418 20 00 00 . các phụ kiện dùng cho các vòi cứu hỏa 7419 99 20 00 .Loại khác: 7419 91 00 00 ..Bể chứa... bằng dây đồng..Dùng cho máy móc 7419 99 39 .. chốt dây đai của máy.BỘ TÀI CHÍNH .. bình chứa và các đồ chứa tương tự không gắn với các thiết bị cơ khí hoặc thiết bị nhiệt có dung tích từ 300 lít trở xuống.87).Loại khác: 7419 99 10 00 ..Loại khác: 7419 99 39 10 .. sản phẩm dạng lưới bằng đồng được tạo hình bằng phương pháp đột dập và kéo dãn thành lưới (expanded metal): 7419 99 31 00 ....Xích và các bộ phận rời của xích .. rập hoặc rèn nhưng không được gia công thêm 7419 99 .. két.Đồ trang bị trong nhà vệ sinh và các bộ phận rời của chúng 74.. thùng. đúc khuôn.. phụ tùng dùng cho tàu thuyền (không kể chân vịt tàu thuyền thuộc nhóm 84.19 Các sản phẩm khác bằng đồng.. 7419 10 00 00 .Loại khác: 7419 99 90 10 ..Mã hàng Mô tả hàng hoá 7418 19 00 00 ..Loại khác 7419 99 40 00 .....

hình dạng mặt cắt là hình tròn. chiều dài bằng nhau song song). que. 1. dây. bầu dục. 438 Vụ Chính sách thuế . dạng cuộn. lá. không ở dạng cuộn. hình dạng mặt cắt là hình tròn. và khác với định nghĩa về thanh. ống hoặc ống dẫn. hai cạnh kia thẳng. kéo hoặc rèn.02).BỘ TÀI CHÍNH . tam giác hoặc đa giác có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. kéo. tam giác đều hoặc đa giác đều lồi (kể cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng". Chiều dày của các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả "hình chữ nhật biến dạng") phải trên 1/10 chiều rộng. (c) Dây Các sản phẩm được cán. ép đùn. có hai cạnh đối diện là vòng cung lồi. kéo. ở dạng cuộn hoặc không. có mặt cắt ngang đặc hình chữ nhật (trừ hình vuông) có hoặc không có các góc được làm tròn (kể cả "hình chữ nhật biến dạng". mặt cắt ngang đều nhau dọc theo chiều dài. có cùng hình dạng. lá. lá mỏng. (d) Tấm. chữ nhật (kể cả hình vuông).Với dạng hình chữ nhật (kể cả hình vuông). Trong Chương này các khái niệm sau có nghĩa: (a) Thanh và que Các sản phẩm được cán. tam giác hoặc đa giác có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. cụ thể: . Chiều dày của các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả "hình chữ nhật biến dạng") phải trên 1/10 chiều rộng. tấm. với điều kiện là bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hoặc sản phẩm của nhóm khác. chiều dài bằng nhau và song song) chiều dày bằng nhau. (b) Dạng hình Các sản phẩm được cán.Chương 75 Niken và các sản phẩm bằng niken Chú giải. hai cạnh kia thẳng. có mặt cắt ngang đặc đều nhau dọc theo chiều dài. rèn hoặc tạo hình. đã được gia công thêm sau khi sản xuất (trừ cách cắt gọt đơn giản hoặc cạo gỉ). ở dạng cuộn hoặc không. chữ nhật (kể cả hình vuông). có 2 cạnh đối diện là vòng cung lồi. ép đùn. có mặt cắt ngang đông đặc đều nhau dọc theo chiều dài. hai cạnh kia thẳng. Các sản phẩm có mặt cắt ngang là hình chữ nhật (kể cả hình vuông). chiều dày không quá 1/10 chiều rộng. Khái niệm này cũng bao gồm cả các sản phẩm được đúc hoặc thiêu kết. bầu dục. dải và lá mỏng Các sản phẩm có bề mặt được làm phẳng (trừ các sản phẩm chưa gia công nhóm 75. chiều dài bằng nhau và song song). Các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông). ép đùn. với điều kiện bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hoặc sản phẩm của các nhóm khác. Khái niệm này cũng áp dụng cho các sản phẩm được đúc hay thiêu kết có cùng hình dạng hoặc kích thước đã được gia công thêm sau khi sản xuất (trừ cách cắt gọt đơn giản hoặc cạo gỉ). dải. tam giác đều hoặc đa giác đều lồi (kể cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng" có hai cạnh đối diện là vòng cung lồi.

439 Vụ Chính sách thuế . làm lượn sóng. mặt cắt là hình tròn. hình giọt nước. thắt lại. nở ra. khoan.BỘ TÀI CHÍNH .4 0. gân.06 áp dụng cho các tấm. tam giác đều hoặc đa giác đều lồi. với điều kiện chúng không mang đặc tính của mặt hàng hay sản phẩm của nhóm khác.5% tính theo trọng lượng. hoặc đa giác đều lồi có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. với điều kiện là bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hay sản phẩm của nhóm khác. uốn cong. có mặt cắt ngang rỗng đều nhau dọc theo chiều dài. dải và lá mỏng đã gia công theo hình mẫu (ví dụ. tam giác đều. 1. với điều kiện: (i) Hàm lượng coban không quá 1. (e) Ống và ống dẫn Các sản phẩm rỗng. tráng. cũng được coi là ống hay ống dẫn với điều kiện là mặt cắt ngang bên trong và bên ngoài đồng tâm. chữ nhật (kể cả hình vuông).Các nguyên tố khác Nguyên tố Hàm lượng giới hạn (% trọng lượng ) 0.Với các hình dạng khác trừ hình chữ nhật và hình vuông. rãnh. mỗi nguyên tố (b) Hợp kim niken Vật liệu kim loại mà trong đó hàm lượng của niken trội hơn so với hàm lượng của mỗi nguyên tố nào khác với điều kiện: (i) Hàm lượng của coban trên 1. lá. nhóm 75. Trong Chương này. hình núm. đồng dạng và đồng hướng. hoặc (iii) Tổng hàm lượng của các nguyên tố khác trừ niken và coban lớn hơn 1% tính theo trọng lượng.5% tính theo trọng lượng. Chú giải phân nhóm.. hình thoi) và các sản phẩm đó được khoan. ren.3 Fe Sắt O Oxy Nguyên tố khác.5 0. các khái niệm sau có nghĩa: (a) Niken không hợp kim Là kim loại có hàm lượng ít nhất 99% tính theo trọng lượng là niken và có thêm coban. độ dày thành ống bằng nhau. Ống và ống dẫn có mặt cắt như vậy có thể được đánh bóng. đai hoặc vòng. với mọi loại kích thước. Ngoài các mặt hàng khác. kẻ carô. hình côn hoặc nối với các mép bích. cuộn hoặc không. và (ii) Hàm lượng của bất kỳ nguyên tố nào khác không vượt quá giới hạn nêu trong bảng sau: Bảng . bầu dục. Các sản phẩm có mặt cắt ngang là hình chữ nhật (kể cả hình vuông). đánh bóng hoặc mạ. (ii) Hàm lượng tính theo trọng lượng của ít nhất 1 trong các nguyên tố khác trong thành phần vượt quá giới hạn nêu ở bảng trên.

que và hình: .01 0 0 75.05 7505 11 00 00 7505 12 00 00 7505 21 00 00 7505 22 00 00 Niken ở dạng thanh. không hợp kim 7502 20 00 00 . 7501 10 00 00 . nhưng kích thước mặt cắt ngang không vượt quá 6 mm.08 Sản phẩm khác bằng niken. 0 75. 7508 10 00 00 . lưới..06 Niken ở dạng tấm. không hợp kim . khái niệm “dây" chỉ áp dụng cho các sản phẩm. không hợp kim 7506 20 00 00 .10.Bằng hợp kim niken . 7506 10 00 00 .Bằng niken..Ống và ống dẫn: 7507 11 00 00 .Bằng hợp kim niken Các loại ống. khớp nối đôi. hình và dây. . dải và lá mỏng. khuỷu. phên.Bằng niken. ống dẫn và các ống nối của chúng (ví dụ.Loại khác: 440 0 0 0 0 Vụ Chính sách thuế . không hợp kim . bằng dây niken 7508 90 .. que.Oxit niken nung kết và các sản phẩm trung gian khác của quá trình luyện niken Thuế suất (%) 75.. 0 7504 00 00 00 Bột và vảy niken.Thanh.07 75.2.BỘ TÀI CHÍNH . Mã hàng Mô tả hàng hoá Niken sten. lá. Theo Chú giải 1(c) và mục đích của phân nhóm 7508. măng sông). dù ở dạng cuộn hoặc không ở dạng cuộn.Niken Sten 7501 20 00 00 . oxit niken thiêu kết và các sản phẩm trung gian khác của quá trình luyện niken.Niken.Dây: .Phụ kiện của ống và ống dẫn 0 0 0 0 0 0 75.Tấm đan.Bằng hợp kim niken 7507 20 00 00 . 7502 10 00 00 . có hình dạng mặt cắt ngang bất kỳ.Hợp kim niken 0 0 7503 00 00 00 Niken phế liệu và mảnh vụn.02 Niken chưa gia công.Bằng hợp kim niken 75... .Bằng niken.Bằng niken. không hợp kim 7507 12 00 00 .

..Các sản phẩm khác dùng trong xây dựng 7508 90 90 00 ..BỘ TÀI CHÍNH .Mã hàng Mô tả hàng hoá 7508 90 30 00 .Bulông và đai ốc 7508 90 40 00 .Loại khác 441 Thuế suất (%) 0 0 0 Vụ Chính sách thuế .

Chiều dày của các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả "hình chữ nhật biến dạng") phải trên 1/10 chiều rộng. ở dạng cuộn. có mặt cắt ngang đặc đều nhau dọc theo chiều dài. cụ thể: . ép đùn. có hai cạnh đối diện là vòng cung lồi. kéo hoặc rèn. có hai cạnh đối diện là vòng cung lồi. (d) Tấm. tam giác đều hoặc đa giác đều lồi (kể cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng". kéo. lá mỏng. mặt cắt ngang đều nhau dọc theo chiều dài. tam giác hoặc đa giác có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. rèn hoặc tạo hình. chiều dài bằng nhau và song song). hai cạnh kia thẳng. ống hoặc ống dẫn. 1. kéo. dải và lá mỏng Các sản phẩm có bề mặt được làm phẳng (trừ các sản phẩm chưa gia công nhóm 76.Với dạng hình chữ nhật (kể cả hình vuông) chiều dày không quá 1/10 chiều rộng. có mặt cắt ngang đông đặc đều nhau dọc theo chiều dài. Các sản phẩm có mặt cắt ngang là hình chữ nhật (kể cả hình vuông). ở dạng cuộn hoặc không. và khác với định nghĩa về thanh.BỘ TÀI CHÍNH . dây. Chiều dày của các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả "hình chữ nhật biến dạng") phải trên 1/10 chiều rộng. ép đùn. hai cạnh kia thẳng. hình dạng mặt cắt là hình tròn. que. chữ nhật (kể cả hình vuông). có cùng hình dạng. với điều kiện là bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hoặc sản phẩm của nhóm khác. tam giác đều hoặc đa giác đều lồi (kể cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng".01). (b) Dạng hình Các sản phẩm được cán. chữ nhật (kể cả hình vuông). tam giác hoặc đa giác có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. lá. Khái niệm này cũng áp dụng cho các sản phẩm được đúc hay thiêu kết có cùng hình dạng hoặc kích thước đã được gia công thêm sau khi sản xuất (trừ cách cắt gọt đơn giản hoặc cạo gỉ). chiều dài bằng nhau song song). Khái niệm này cũng bao gồm cả các sản phẩm được đúc hoặc thiêu kết. với điều kiện bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hoặc sản phẩm của các nhóm khác. 442 Vụ Chính sách thuế .Chương 76 Nhôm và các sản phẩm bằng nhôm Chú giải. có 2 cạnh đối diện là vòng cung lồi. (c) Dây Các sản phẩm được cán. có mặt cắt ngang đặc hình chữ nhật (trừ hình vuông) có hoặc không có các góc được làm tròn (kể cả "hình chữ nhật biến dạng". Các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông). không ở dạng cuộn. ở dạng cuộn hoặc không. bầu dục. đã được gia công thêm sau khi sản xuất (trừ cách cắt gọt đơn giản hoặc cạo gỉ). hai cạnh kia thẳng. Trong Chương này các khái niệm sau có nghĩa: (a) Thanh và que Các sản phẩm được cán. lá. ép đùn. chiều dài bằng nhau và song song) chiều dày bằng nhau. bầu dục. hình dạng mặt cắt là hình tròn. tấm. dải.

91.07 áp dụng cho các tấm. ren. gấp nếp. mặt cắt là hình tròn. lá.1 (2) (b) Hợp kim nhôm Vật liệu kim loại mà trong đó hàm lượng nhôm lớn hơn so với hàm lượng của mỗi nguyên tố khác tính theo trọng lượng. khái niệm “dây" chỉ áp dụng cho các sản phẩm ở dạng cuộn hoặc không ở dạng cuộn. hình thoi) và các sản phẩm đó được khoan. Trong Chương này các khái niệm sau có nghĩa: (a) Nhôm. các nhóm 76. hình côn hoặc nối với các mép bích. Chú giải phân nhóm. với điều kiện chúng không mang đặc tính của mặt hàng hay sản phẩm của nhóm khác. Ngoài những mặt hàng khác. đồng dạng và đồng hướng. nở ra. theo mục đích của phân nhóm 7616. bầu dục. độ dày thành ống bằng nhau. với điều kiện hàm lượng của bất kỳ nguyên tố nào khác không vượt quá giới hạn nêu trong bảng sau: Bảng các nguyên tố khác Nguyên tố Hàm lượng giới hạn tính theo trọng lượng (%) Sắt + silic 1 Các nguyên tố khác(1) . hình giọt nước. carô. khoan. (e) Ống và ống dẫn Các sản phẩm rỗng. không hợp kim Là kim loại có hàm lượng nhôm chiếm ít nhất 99% tính theo trọng lượng. tam giác đều hoặc đa giác đều lồi.06 và 76.BỘ TÀI CHÍNH . Ống và ống dẫn có mặt cắt như vậy có thể được đánh bóng. chữ nhật (kể cả hình vuông). với mọi kích thước. tính cho mỗi nguyên tố 0. thắt lại.. mặt cắt ngang ở hình dạng bất kỳ. Các sản phẩm có mặt cắt ngang là hình chữ nhật (kể cả hình vuông). dải và lá mỏng đã gia công theo hình mẫu (ví dụ. rãnh. đánh bóng hoặc mạ với điều kiện là bằng cách đó chúng không mang các đặc tính của mặt hàng hay sản phẩm của nhóm khác. 2. Theo Chú giải 1(c) của Chương này.Với các hình dạng khác trừ hình chữ nhật và hình vuông. 1. uốn cong. 443 Vụ Chính sách thuế . có mặt cắt ngang rỗng đều nhau dọc theo chiều dài. kích thước mặt cắt ngang không quá 6 mm. tráng. cũng được coi là ống hay ống dẫn với điều kiện là mặt cắt ngang bên trong và bên ngoài đồng tâm. đai hoặc vòng. với điều kiện: (i) Hàm lượng của ít nhất 1 trong các nguyên tố khác hoặc của sắt với silic phải lớn hơn giới hạn nêu ở bảng trên. cuộn hoặc không. hoặc (ii) Tổng hàm lượng của các nguyên tố khác trong thành phần vượt quá 1% tính theo trọng lượng. tam giác đều hoặc đa giác đều lồi có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. hình núm. gân.

0 76..Bằng nhôm.Loại khác 10 10 5 10 10 10 10 10 3 3 3 Nhôm ở dạng tấm...Đường kính không quá 0.. que và hình.Loại khác .05 7605 7605 7605 7605 11 00 00 19 19 10 00 19 90 00 7605 7605 7605 7605 21 00 00 29 29 10 00 29 90 00 76.Loại khác: ..Loại khác: ..Loại khác ....Bằng hợp kim nhôm: .Bột có cấu trúc lớp. .0508 mm .Bằng nhôm.Đường kính không quá 0.Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) 76.2 mm.04 7604 10 7604 10 10 00 7604 10 90 00 5 10 7604 21 7604 21 10 00 7604 7604 7604 7604 21 90 00 29 29 10 00 29 30 00 7604 29 90 00 76. vảy nhôm 0 0 76..Dạng hình rỗng: ..Loại khác: .. 7603 10 00 00 .06 7606 11 00 Nhôm ở dạng thanh.254 mm . 7601 10 00 00 . có chiều dày trên 0. ở dạng cuộn ..Loại khác Dây nhôm..Loại khác .Bằng hợp kim nhôm: .. .03 Bột và vảy nhôm... không hợp kim: 444 Vụ Chính sách thuế .01 Nhôm chưa gia công. không hợp kim: .Hình chữ nhật (kể cả hình vuông): ...Bột không có cấu trúc lớp 7603 20 00 00 ..Dạng hình chữ Y dùng cho các cặp zíp (cặp bằng ghim). lá và dải.Hợp kim nhôm 0 0 7602 00 00 00 Nhôm phế liệu hoặc mảnh vụn. không hợp kim: . .Kích thước mặt cắt ngang lớn nhất trên 7 mm .. không hợp kim 7601 20 00 00 ..Ống đục có lỗ để làm ống tản nhiệt của máy điều hoà không khí cho xe có động cơ .Bằng nhôm..BỘ TÀI CHÍNH .Kích thước mặt cắt ngang lớn nhất trên 7 mm ....Nhôm.Nhôm dạng thanh và que ép đùn .Dạng thanh và que ..

...Loại khác 76..Được dát phẳng hoặc tạo hình bằng phương pháp cán hay ép nhưng chưa xử lý bề mặt 7606 91 90 00 .Loại khác 445 Thuế suất (%) 3 5 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 0 3 0 0 3 3 5 Vụ Chính sách thuế .Được dát phẳng hoặc tạo hình bằng phương pháp cán hoặc ép.Đã bồi vàng giả hoặc bạc giả .Loại khác .Vật liệu làm lon kể cả vật liệu để làm phần nắp và phần móc mở nắp lon..... bìa.Loại khác 7606 92 ... dạng cuộn 7606 12 39 00 ...Loại khác..Mã hàng Mô tả hàng hoá 7606 11 00 10 ...Được dát phẳng hoặc tạo hình bằng phương pháp cán hay ép nhưng chưa xử lý bề mặt 7606 92 90 00 ..Loại khác .07 7607 7607 7607 7607 11 00 00 19 19 10 19 10 10 7607 7607 7607 7607 7607 7607 7607 19 19 20 20 20 20 20 10 90 90 00 40 00 90 90 10 90 90 Nhôm lá mỏng (đã hoặc chưa ép hoặc bồi trên giấy.Lá mỏng bằng hợp kim A1075 hoặc A3903: .Đế bản nhôm dùng trong công nghệ in 7606 12 90 90 ..Loại khác 7606 12 ..Đã được cán nhưng chưa gia công thêm ..Bằng nhôm.. chiều rộng trên 1000 mm.... được dát phẳng hoặc tạo hình bằng phương pháp cán hay ép nhưng chưa xử lý bề mặt 7606 12 90 .Đã in màu ....... không hợp kim: 7606 91 20 00 .....Loại khác: .. dạng cuộn .Đã bồi: ... chưa xử lý bề mặt 7606 11 00 90 ...Loại khác: 7606 12 90 10 .BỘ TÀI CHÍNH ...Dạng lá: 7606 12 31 00 ..Loại khác: .Loại khác ...Được phủ hai mặt tương ứng bằng hợp kim nhôm A4245 và A4247 .. .. plastic hoặc vật liệu bồi tương tự) có chiều dày (trừ phần bồi) không quá 0..2 mm..Bằng hợp kim nhôm: 7606 12 10 00 ....Bằng hợp kim nhôm: 7606 92 30 00 ..Chưa được bồi: .Loại khác 7606 12 40 00 .Bằng nhôm hợp kim mác 5082 hoặc 5182.Loại khác: 7606 91 ...

Bằng nhôm. hộp và các loại đồ chứa tương tự (kể cả các loại thùng chứa hình ống. thùng hình trống. cửa ra vào và cửa sổ. khuỷu. cầu và nhịp cầu. cứng hoặc có thể xếp lại được).Bằng hợp kim nhôm 7609 00 00 00 Các loại ống nối của ống hoặc ống dẫn (ví dụ. đã hoặc chưa lót hoặc cách nhiệt.Cầu và nhịp cầu.Loại khác: 90 10 00 . 76. . ngưỡng cửa ra vào.12 7612 7612 7612 7612 Thùng phuy. két.06) và các bộ phận rời của cấu kiện (ví dụ.. không hợp kim 7608 20 00 00 . khớp nối đôi.Cửa ra vào. dạng hình. bằng nhôm.Mã hàng Mô tả hàng hoá 76. tấm. đã hoặc chưa lót hoặc cách nhiệt nhưng chưa lắp ghép với thiết bị cơ khí hoặc thiết bị nhiệt. thanh.Thùng chứa hình ống có thể xếp lại được 90 . cửa cống. khung mái. 10 00 00 .. để chứa mọi loại vật liệu (trừ ga nén hoặc ga lỏng). có dung tích không quá 300 lít..Đồ chứa được đúc liền để đựng sữa tươi 90 90 00 . măng sông) bằng nhôm 76...Loại khác 446 Thuế suất (%) 3 3 3 17 1 3 17 5 20 18 18 Vụ Chính sách thuế . mái nhà.. cửa chớp.10 7610 10 00 00 7610 7610 7610 7610 7610 90 90 90 90 90 10 00 90 90 10 90 90 Các cấu kiện bằng nhôm (trừ các cấu kiện nhà làm sẵn thuộc nhóm 94. nhưng chưa lắp ghép với thiết bị cơ khí hoặc thiết bị nhiệt. tháp hoặc cột lưới .Loại khác: . ống và các loại tương tự bằng nhôm đã được gia công để sử dụng làm cấu kiện. cột lưới. 7608 10 00 00 . có dung tích trên 300 lít. cột trụ và các loại cột) bằng nhôm. tháp. các loại khung cửa..Loại khác 7611 00 00 00 Các loại bể chứa nước.08 Các loại ống và ống dẫn bằng nhôm.Mái phao dùng cho bể xăng dầu . bình chứa và các loại tương tự dùng để chứa các loại vật liệu (trừ ga nén hoặc ga lỏng). lan can..Loại khác: .BỘ TÀI CHÍNH . cửa sổ và các loại khung cửa và ngưỡng cửa ra vào .

bao tay và các loại tương tự bằng nhôm.Loại khác .Loại khác 76. 7614 10 .Loại khác 76.Có tiết diện mặt cắt ngang hình tròn không quá 500 mm2 7614 10 12 00 ..Loại khác: . đánh bóng. bằng nhôm..Có tiết diện mặt cắt ngang hình tròn không quá 500 mm2 7614 90 12 00 . bằng nhôm.. cọ rửa.. hoặc đánh bóng.. miếng cọ nồi.Mã hàng Mô tả hàng hoá 7613 00 00 00 Các loại thùng chứa ga nén hoặc ga lỏng bằng nhôm..Bô..Có tiết diện mặt cắt ngang hình tròn trên 500 mm2 nhưng không quá 630 mm2 7614 90 19 00 .... Dây bện tao.Loại khác 7614 90 ..Có lõi thép: .Loại khác 7614 10 90 00 . bao tay và loại tương tự .Đồ trang bị trong nhà vệ sinh và bộ phận của chúng: .BỘ TÀI CHÍNH ....14 7614 10 19 00 . bao tay và loại tương tự: .Loại khác 7614 90 90 00 . lọ đựng nước tiểu (loại có thể di chuyển) và chậu đựng nước tiểu trong phòng .Có tiết diện mặt cắt ngang hình tròn trên 500 mm2 nhưng không quá 630 mm2 Thuế suất (%) 0 76.. đồ nhà bếp hoặc các loại đồ gia dụng khác và các bộ phận của chúng.Cáp: 7614 90 11 00 . đồ trang bị trong nhà vệ sinh và phụ tùng của nó.15 7615 20 90 00 Bộ đồ ăn. chưa cách điện. miếng dùng để cọ nồi và cọ rửa.Bộ đồ ăn. băng tết và các loại tương tự.. cáp. đồ nhà bếp hoặc các loại đồ gia dụng khác và các bộ phận của chúng bằng nhôm...16 Các sản phẩm khác bằng nhôm. ..Miếng dùng để cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng.Cáp: 7614 10 11 00 .. 7615 11 00 00 7615 19 00 00 7615 20 7615 20 10 00 447 20 15 10 5 20 15 10 5 30 30 30 30 Vụ Chính sách thuế .

Đinh... móc có vít. ghim khóa..... vòng đệm và các sản phẩm tương tự: . đai ốc.Đinh . lưới và lưới rào bằng dây nhôm .. guồng quay tơ và vật phẩm tương tự dùng cho sợi dệt .Đồng xèng.Loại khác: ....Mã hàng Mô tả hàng hoá 7616 10 7616 10 10 00 7616 10 20 00 7616 10 90 00 7616 7616 7616 7616 91 00 00 99 99 20 00 99 30 00 7616 99 40 00 7616 7616 7616 7616 7616 99 99 99 99 99 60 90 90 90 90 00 10 20 90 ..Loại khác: . bulông và đai ốc .. đinh ốc.Loại khác . ghim dập (trừ các loại thuộc nhóm 83.Chớp lật.. hình tròn.. phên.. đinh bấm. bu lông.Nhôm được kéo và dát thành mắt lưới .Loại khác 448 Thuế suất (%) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 Vụ Chính sách thuế . đinh tán.. kích thước chiều dày trên 1/10 đường kính ..BỘ TÀI CHÍNH ..... chốt máy..Tấm đan. lõi suốt. mành .Ghim dập và đinh móc.Nhôm bịt đầu ống dùng để sản xuất bút chì .05).Loại khác: ..Ống và cốc dùng thu nhựa mủ .Ống chỉ..

tam giác hoặc đa giác có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. hai cạnh kia thẳng. chiều dài bằng nhau và song song). có cùng hình dạng hoặc kích thước. có cùng hình dạng. đã được gia công thêm sau khi sản xuất (trừ cách cắt gọt đơn giản hoặc cạo gỉ). que. Trong Chương này các khái niệm sau có nghĩa: (a) Thanh và que Các sản phẩm được cán. ở dạng cuộn. rèn hoặc tạo hình. chiều dài bằng nhau và song song) chiều dày bằng nhau. Các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông). dây. không ở dạng cuộn. có mặt cắt ngang đặc hình chữ nhật (trừ hình vuông) có hoặc không có các góc được làm tròn (kể cả "hình chữ nhật biến dạng". hai cạnh kia thẳng. Chiều dày của các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả "hình chữ nhật biến dạng") phải trên 1/10 chiều rộng. ép đùn. (c) Dây Các sản phẩm được cán. dải. 449 Vụ Chính sách thuế . kéo. có 2 cạnh đối diện là vòng cung lồi. với điều kiện là bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hoặc sản phẩm của nhóm khác. ép đùn. ở dạng cuộn hoặc không. với điều kiện bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hoặc sản phẩm của các nhóm khác. khác với định nghĩa về thanh.01). dải và lá mỏng Các sản phẩm có bề mặt được làm phẳng (trừ các sản phẩm chưa gia công nhóm 78. lá. tam giác đều hoặc đa giác đều lồi (kể cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng" có hai cạnh đối diện là vòng cung lồi. mặt cắt ngang đều nhau dọc theo chiều dài. bầu dục. ở dạng cuộn hoặc không.Với dạng hình chữ nhật (kể cả hình vuông) chiều dày không quá 1/10 chiều rộng. có hai cạnh đối diện là vòng cung lồi. hai cạnh kia thẳng. hình dạng mặt cắt là hình tròn. chữ nhật (kể cả hình vuông). cụ thể: .BỘ TÀI CHÍNH . ép đùn. chữ nhật (kể cả hình vuông). có mặt cắt ngang đặc đều nhau dọc theo chiều dài. Chiều dày của các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả "hình chữ nhật biến dạng") phải trên 1/10 chiều rộng. Các sản phẩm có mặt cắt ngang là hình chữ nhật (kể cả hình vuông). bầu dục. tam giác hoặc đa giác có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. hình dạng mặt cắt là hình tròn. (d) Tấm. có mặt cắt ngang đông đặc đều nhau dọc theo chiều dài. tam giác đều hoặc đa giác đều lồi (kể cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng". Khái niệm này cũng bao gồm cả các sản phẩm được đúc hoặc thiêu kết. kéo. chiều dài bằng nhau song song). lá mỏng. 1. đã được gia công thêm sau khi sản xuất (trừ cách cắt gọt đơn giản hoặc cạo gỉ). ống hoặc ống dẫn. lá. tấm. (b) Dạng hình Các sản phẩm được cán. kéo hoặc rèn. Khái niệm này cũng áp dụng cho các sản phẩm được đúc hay nung kết.Chương 78 Chì và các sản phẩm bằng chì Chú giải.

04 áp dụng cho các tấm. bầu dục. gấp nếp.002 S Lưu huỳnh 0.005 Bi Bismut 0. cũng được coi là ống hay ống dẫn với điều kiện là mặt cắt ngang bên trong và bên ngoài đồng tâm.BỘ TÀI CHÍNH . Ống và ống dẫn có mặt cắt như vậy có thể được đánh bóng. tráng. đai hoặc vòng.002 Cu Đồng 0. với điều kiện hàm lượng của mỗi nguyên tố khác trong thành phần không vượt quá giới hạn nêu trong bảng sau: Bảng các nguyên tố khác Nguyên tố Hàm lượng giới hạn (% trọng lượng) Ag Bạc 0. hình côn hoặc nối với các mép bích. tam giác đều hoặc đa giác đều lồi có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. với điều kiện chúng không mang đặc tính của mặt hàng hay sản phẩm của nhóm khác. tam giác đều hoặc đa giác đều lồi. với điều kiện là bằng cách đó chúng không mang các đặc tính của mặt hàng hay sản phẩm của nhóm khác. với mọi loại kích thước. nhóm 78.002 Cd Catmi 0.08 Fe Sắt 0. khoan. hình thoi) và các sản phẩm đó được khoan. đồng dạng và đồng hướng.02 As Arsen 0. gân.05 Ca Canxi 0. Trong Chương này khái niệm “chì tinh luyện" có nghĩa: Là kim loại chứa ít nhất 99. mặt cắt là hình tròn. nở ra. Chú giải phân nhóm.9% tính theo trọng lượng là chì. độ dày thành ống bằng nhau. lá. cuộn hoặc không. uốn cong. thắt lại. có mặt cắt ngang rỗng đều nhau dọc theo chiều dài. kẻ carô. (ví dụ Telu)..002 Nguyên tố khác. (e) Ống và ống dẫn Các sản phẩm rỗng.005 Sn Thiếc 0.002 Sb Antimon 0. Ngoài các mặt hàng khác. dải và lá mỏng đã gia công theo hình mẫu (ví dụ. Các sản phẩm có mặt cắt ngang là hình chữ nhật (kể cả hình vuông). chữ nhật (kể cả hình vuông). hình giọt nước.001 450 Vụ Chính sách thuế .005 Zn Kẽm 0. ren. 1.Với các hình dạng khác trừ hình chữ nhật và hình vuông. rãnh. tính cho mỗi nguyên tố 0. hình núm. đánh bóng hoặc tráng.

. lá. dải và lá mỏng có chiều dày (trừ phần bồi) không quá 0.. ống nối cong..Chì ở dạng tấm.Có hàm lượng antimon như hàm lượng các nguyên tố chủ yếu khác 7801 99 . 7806 00 20 00 . 78.2 mm 7804 19 00 00 .04 Chì ở dạng tấm.Thanh.Các loại ống.Chì tinh luyện .Lá.Loại khác Thuế suất (%) 0 0 0 0 0 7802 00 00 00 Chì phế liệu và mảnh vụn. lá. .Bột và vảy chì 78.Loại khác 7804 20 00 00 .Loại khác 451 0 0 0 0 0 0 Vụ Chính sách thuế .Loại khác: 7801 91 00 00 . khớp nối ống.BỘ TÀI CHÍNH .Chì chưa tinh luyện 7801 99 90 00 .Mã hàng Mô tả hàng hoá 78. măng sông) 7806 00 90 00 .Loại khác: 7801 99 10 00 . 7801 10 00 00 .06 Các sản phẩm khác bằng chì. que.... ống dẫn và phụ kiện của ống hoặc ống dẫn (ví dụ. dạng hình và dây 7806 00 30 00 ... dải và lá mỏng. dải và lá mỏng: 7804 11 00 00 .01 Chì chưa gia công. bột và vảy chì.

tam giác đều hoặc đa giác đều lồi (kể cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng" có hai cạnh đối diện là vòng cung lồi. Các sản phẩm có mặt cắt ngang là hình chữ nhật (kể cả hình vuông). que. 1. bầu dục. có mặt cắt ngang đặc hình chữ nhật (trừ hình vuông) có hoặc không có các góc được làm tròn (kể cả "hình chữ nhật biến dạng". Khái niệm này cũng áp dụng cho các sản phẩm được đúc hay thiêu kết có cùng hình dạng hoặc kích thước đã được gia công thêm sau khi sản xuất (trừ cách cắt gọt đơn giản hoặc cạo gỉ) với điều kiện bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hoặc sản phẩm của các nhóm khác. hai cạnh kia thẳng. có cùng hình dạng. Khái niệm này cũng bao gồm cả các sản phẩm được đúc hoặc thiêu kết. có mặt cắt ngang đặc đều nhau dọc theo chiều dài. cụ thể: . có mặt cắt ngang đông đặc đều nhau dọc theo chiều dài. Chiều dày của các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả "hình chữ nhật biến dạng") phải trên 1/10 chiều rộng. (c) Dây Các sản phẩm được cán. kéo. hình dạng mặt cắt là hình tròn. lá. dải. chiều dài bằng nhau song song). Trong Chương này các khái niệm sau có nghĩa: (a) Thanh và que Các sản phẩm được cán.Chương 79 Kẽm và các sản phẩm bằng kẽm Chú giải. ép đùn.01). (d) Tấm. hai cạnh kia thẳng. dải và lá mỏng Các sản phẩm có bề mặt được làm phẳng (trừ các sản phẩm chưa gia công nhóm 79. Chiều dày của các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả "hình chữ nhật biến dạng") phải trên 1/10 chiều rộng. chiều dài bằng nhau và song song) chiều dày bằng nhau. mặt cắt ngang đều nhau dọc theo chiều dài. tam giác hoặc đa giác có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. hai cạnh kia thẳng. dây. tam giác hoặc đa giác có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. ép đùn. tam giác đều hoặc đa giác đều lồi (kể cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng".Với dạng hình chữ nhật (kể cả hình vuông) chiều dày không quá 1/10 chiều rộng. tấm. chiều dài bằng nhau và song song). với điều kiện là bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hoặc sản phẩm của nhóm khác. khác với định nghĩa về thanh. rèn hoặc tạo hình.BỘ TÀI CHÍNH . Các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông). lá. có 2 cạnh đối diện là vòng cung lồi. bầu dục. chữ nhật (kể cả hình vuông). ở dạng cuộn. lá mỏng. ở dạng cuộn hoặc không. chữ nhật (kể cả hình vuông). không ở dạng cuộn. có hai cạnh đối diện là vòng cung lồi. ép đùn. kéo hoặc rèn. (b) Dạng hình Các sản phẩm được cán. hình dạng mặt cắt là hình tròn. 452 Vụ Chính sách thuế . ống hoặc ống dẫn. đã được gia công thêm sau khi sản xuất (trừ cách cắt gọt đơn giản hoặc cạo gỉ). kéo. ở dạng cuộn hoặc không.

tam giác đều hoặc đa giác đều lồi có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài.05 áp dụng cho cả các tấm. 7903 10 00 00 .Hợp kim kẽm Thuế suất (%) 79. tráng. độ dày thành ống bằng nhau. hình núm. đai hoặc vòng. bầu dục.. thắt lại. mặt cắt là hình tròn. hình côn hoặc nối với các mép bích. Các sản phẩm có mặt cắt ngang là hình chữ nhật (kể cả hình vuông). gấp nếp. Hàm lượng của kẽm ít nhất là 85% tính theo trọng lượng..01 0 0 0 7902 00 00 00 Kẽm phế liệu và mảnh vụn. cuộn hoặc không. Trong Chương này khái niệm “chì tinh luyện" có nghĩa: (a) Kẽm.Kẽm.99% tính theo trọng lượng 7901 20 00 00 .5% tính theo trọng lượng. . với điều kiện bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hay sản phẩm của nhóm khác.03 Bột. Nhóm 79. khoan. hình giọt nước.BỘ TÀI CHÍNH . Chú giải phân nhóm. rãnh. kẻ carô. nở ra. uốn cong. dải và lá mỏng đã gia công theo hình mẫu (ví dụ. tam giác đều hoặc đa giác đều lồi. (b) Hợp kim kẽm (c) Bụi kẽm Bụi thu được từ quá trình ngưng tụ hơi kẽm. không hợp kim: 7901 11 00 00 . (e) Ống và ống dẫn Các sản phẩm rỗng. gân. Có tối thiểu 80% tính theo trọng lượng các hạt lọt qua mắt sàng 63 micromét.Bụi kẽm 7903 90 00 00 .Có hàm lượng kẽm dưới 99. với mọi loại kích thước. 1. bụi và vảy kẽm.Loại khác 0 0 453 Vụ Chính sách thuế . Mã hàng Mô tả hàng hoá Kẽm chưa gia công. hình thoi) và các sản phẩm được khoan. đồng dạng và đồng hướng. Ống và ống dẫn có mặt cắt như vậy có thể được đánh bóng.. ren. đánh bóng hoặc mạ. có mặt cắt ngang rỗng đều nhau dọc theo chiều dài.Có hàm lượng kẽm từ 99. 0 79.99% trở lên tính trọng lượng 7901 12 00 00 .Với các hình dạng khác trừ hình chữ nhật và hình vuông. chữ nhật (kể cả hình vuông). lá. bao gồm những hạt hình cầu nhỏ hơn bột kẽm. cũng được coi là ống hay ống dẫn với điều kiện là mặt cắt ngang bên trong và bên ngoài đồng tâm. với điều kiện chúng không mang đặc tính của mặt hàng hay sản phẩm của nhóm khác. không hợp kim Là kim loại có hàm lượng kẽm ít nhất 97.

măng sông) 7907 00 90 00 . 7907 00 30 00 .Các loại ống.Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) 7904 00 00 00 Kẽm ở dạng thanh.Tấm. 7905 00 10 00 . que. ống dẫn và phụ kiện của ống hoặc ống dẫn (ví dụ.BỘ TÀI CHÍNH . 0 79.07 Các sản phẩm khác bằng kẽm. hình và dây. khớp nối ống. mái nhà. lá và dải 7905 00 20 00 . lá. khung cửa sổ của mái nhà và các cấu kiện xây dựng khác 7907 00 40 00 . dải và lá mỏng.05 Kẽm ở dạng tấm.Ống máng. ống nối cong.Loại khác 454 10 0 10 Vụ Chính sách thuế .Lá mỏng 0 0 79.

tam giác hoặc đa giác có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. dải và lá mỏng Các sản phẩm có bề mặt được làm phẳng (trừ các sản phẩm chưa gia công nhóm 80. Các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông). không ở dạng cuộn. rèn hoặc tạo hình. ở dạng cuộn hoặc không. cụ thể: . tam giác đều hoặc đa giác đều lồi (kể cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng". chữ nhật (kể cả hình vuông). chiều dài bằng nhau song song). bầu dục.01). ép đùn. chiều dày không quá 1/10 chiều rộng. (d) Tấm. có mặt cắt ngang đặc hình chữ nhật (trừ hình vuông) có hoặc không có các góc được làm tròn (kể cả "hình chữ nhật biến dạng". ép đùn.Với dạng hình chữ nhật (kể cả hình vuông). có mặt cắt ngang đặc đều nhau dọc theo chiều dài. kéo. dây. hình dạng mặt cắt là hình tròn. bầu dục. hình dạng mặt cắt là hình tròn. chữ nhật (kể cả hình vuông). 1.Chương 80 Thiếc và các sản phẩm bằng thiếc Chú giải. ở dạng cuộn hoặc không. dải. với điều kiện là bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hoặc sản phẩm của nhóm khác.BỘ TÀI CHÍNH . có 2 cạnh đối diện là vòng cung lồi. ống hoặc ống dẫn. có mặt cắt ngang đông đặc đều nhau dọc theo chiều dài. tam giác hoặc đa giác có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. ở dạng cuộn. Khái niệm này cũng áp dụng cho các sản phẩm được đúc hay thiêu kết có cùng hình dạng hoặc kích thước đã được gia công thêm sau khi sản xuất (trừ cách cắt gọt đơn giản hoặc cạo gỉ). lá. Chiều dày của các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả "hình chữ nhật biến dạng") phải trên 1/10 chiều rộng. lá. mặt cắt ngang đều nhau dọc theo chiều dài. Trong Chương này các khái niệm sau có nghĩa: (a) Thanh và que Các sản phẩm được cán. hai cạnh kia thẳng. với điều kiện bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hoặc sản phẩm của các nhóm khác. ép đùn. đã được gia công thêm sau khi sản xuất (trừ cách cắt gọt đơn giản hoặc cạo gỉ). Chiều dày của các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả "hình chữ nhật biến dạng") phải trên 1/10 chiều rộng. Các sản phẩm có mặt cắt ngang là hình chữ nhật (kể cả hình vuông). Khái niệm này cũng bao gồm cả các sản phẩm được đúc hoặc thiêu kết. có cùng hình dạng. hai cạnh kia thẳng. lá mỏng. tam giác đều hoặc đa giác đều lồi (kể cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng" có hai cạnh đối diện là vòng cung lồi. (c) Dây Các sản phẩm được cán. kéo hoặc rèn. (b) Dạng hình Các sản phẩm được cán. hai cạnh kia thẳng. và khác với định nghĩa về thanh. chiều dài bằng nhau và song song). 455 Vụ Chính sách thuế . tấm. kéo. chiều dài bằng nhau và song song) chiều dày bằng nhau. que. có hai cạnh đối diện là vòng cung lồi.

đồng dạng và đồng hướng.Loại khác 10 3 456 Vụ Chính sách thuế . que. với điều kiện: (i) Tổng hàm lượng các nguyên tố khác trên 1% tính theo trọng lượng. không hợp kim Là kim loại có hàm lượng thiếc chiếm ít nhất 99% tính theo trọng lượng. cũng được coi là ống hay ống dẫn với điều kiện là mặt cắt ngang bên trong và bên ngoài đồng tâm. Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) 80. Chú giải phân nhóm. cuộn hoặc không. với điều kiện hàm lượng của bismut hoặc đồng phải thấp hơn giới hạn ở bảng sau: Bảng các nguyên tố Nguyên tố Bi Cu Hàm lượng giới hạn (trọng lượng) 0.Với các hình dạng khác trừ hình chữ nhật và hình vuông. tam giác đều hoặc đa giác đều lồi. dạng hình và dây.01 Thiếc chưa gia công. độ dày thành ống bằng nhau. nở ra. Trong Chương này khái niệm “chì tinh luyện" có nghĩa: (a) Thiếc. đai hoặc vòng. khoan. Các sản phẩm có mặt cắt ngang là hình chữ nhật (kể cả hình vuông). Ống và ống dẫn có mặt cắt như vậy có thể được đánh bóng. mặt cắt là hình tròn. 1. uốn cong. 8001 10 00 00 . hoặc (ii) Hàm lượng của bismut hoặc đồng phải bằng hoặc lớn hơn giới hạn nêu ở bảng trên. không hợp kim 8001 20 00 00 .Hợp kim thiếc 3 3 8002 00 00 00 Phế liệu và mảnh vụn thiếc.4 Bismut Đồng (b) Hợp kim thiếc Vật liệu kim loại mà trong đó hàm lượng thiếc lớn hơn so với trọng lượng của mỗi nguyên tố khác. với điều kiện chúng không mang đặc tính của mặt hàng hay sản phẩm của nhóm khác. có mặt cắt ngang rỗng đều nhau dọc theo chiều dài.Thiếc. 3 80.1 0. tráng.BỘ TÀI CHÍNH . với mọi loại kích thước..Que hàn 8003 00 00 90 .03 Thiếc ở dạng thanh. thắt lại. (e) Ống và ống dẫn Các sản phẩm rỗng. 8003 00 00 10 . ren. bầu dục. chữ nhật (kể cả hình vuông). tam giác đều hoặc đa giác đều lồi có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. hình côn hoặc nối với các mép bích.

ống nối cong.Mã hàng Mô tả hàng hoá 80. 8007 00 20 00 .2 mm 8007 00 30 00 . lá và dải. plastic hoặc vật liệu bồi tương tự).BỘ TÀI CHÍNH .07 Các sản phẩm khác bằng thiếc. có chiều dày (trừ phần bồi) không quá 0.Loại khác 457 Thuế suất (%) 3 3 5 20 Vụ Chính sách thuế .Các loại ống. bìa. măng sông). có chiều dày trên 0.Dạng tấm. ống dẫn và phụ kiện của ống hoặc ống dẫn (ví dụ. 8007 00 90 00 .2 mm. khớp nối ống.Lá mỏng (đã hoặc chưa in hoặc bồi trên giấy. dạng bột và vảy 8007 00 40 00 .

Loại khác Tantan và các sản phẩm làm từ tantan. lá.Chương 81 Kim loại cơ bản khác.Loại khác Thuế suất (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81. .. trừ các loại thu được từ quá trình nung kết. “hình”.. bột 8103 30 00 00 ..Dây .Phế liệu và mảnh vụn . kể cả phế liệu và mảnh vụn. Khái niệm “thanh và que”. dải và lá mỏng . kể cả phế liệu và mảnh vụn.Bột . kể cả phế liệu và mảnh vụn. kể cả thanh và que thu được từ quá trình nung kết .Molypđen chưa gia công. các sản phẩm của chúng Chú giải phân nhóm.01 8101 10 00 00 8101 94 00 00 8101 96 00 00 8101 97 00 00 8101 99 00 00 81.Tantan chưa gia công.03 81.04 0 0 0 Magie và các sản phẩm của magie. kể cả thanh và que thu được từ quá trình nung kết .Thanh và que.Loại khác: .. .. kể cả thanh và que thu được từ quá trình nung kết. dạng hình.. lá.Magie chưa gia công: 458 Vụ Chính sách thuế . và “tấm.Loại khác: . dải và lá mỏng" đã định nghĩa trong Chú giải 1 của Chương 74 với những sửa đổi phù hợp cũng được áp dụng cho Chương này.. 1. gốm kim loại. tấm.Vonfram chưa gia công. Mã hàng 81.BỘ TÀI CHÍNH ..Loại khác Molypđen và các sản phẩm làm từ molypđen.Dây .Phế liệu và mảnh vụn . 8103 20 00 00 .Phế liệu và mảnh vụn 8103 90 00 00 . “dây”.02 8102 10 00 00 8102 94 00 00 8102 95 00 00 8102 96 00 00 8102 97 00 00 8102 99 00 00 Mô tả hàng hoá Vonfram và các sản phẩm làm từ vonfram..Bột . . kể cả phế liệu và mảnh vụn.

bột 8107 30 00 00 .Loại khác Bismut và các sản phẩm làm từ bismut. coban và các sản phẩm bằng coban.Bismut chưa gia công.. bột: . kể cả phế liệu và mảnh vụn.Chưa gia công ..Mã hàng Mô tả hàng hoá 8104 11 00 00 . 8109 20 00 00 .Zircon chưa gia công. bột 8106 00 90 00 . 8107 20 00 00 .Phế liệu và mảnh vụn 8107 90 00 00 . . kể cả phế liệu và mảnh vụn.Phế liệu và mảnh vụn .Loại khác 0 0 0 81.Loại khác 8104 20 00 00 . đã được phân loại theo cùng kích cỡ.Titan chưa gia công.Coban sten và các sản phẩm trung gian khác từ luyện coban. bột 8104 90 00 00 .Cađimi chưa gia công.Loại khác Thuế suất (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81. coban chưa gia công. phoi tiện và hạt.Loại khác 0 0 81.8% tính theo trọng lượng 8104 19 00 00 .06 Cađimi và các sản phẩm làm từ cađimi. 8108 20 00 00 . 8106 00 10 00 .Có chứa hàm lượng magie ít nhất 99. kể cả phế liệu và mảnh vụn.Loại khác .. kể cả phế liệu và mảnh vụn. bột 8109 30 00 00 . bột 8108 30 00 00 .Mạt giũa.05 8105 20 8105 8105 8105 8105 20 20 30 90 10 90 00 00 00 00 00 00 Coban sten và các sản phẩm trung gian khác từ luyện coban.Loại khác 81.Phế liệu và mảnh vụn 8108 90 00 00 .Phế liệu và mảnh vụn 8109 90 00 00 .07 Titan và các sản phẩm làm từ titan.Phế liệu và mảnh vụn 8104 30 00 00 .08 Zircon và các sản phẩm làm từ zircon. phế liệu và mảnh vụn.BỘ TÀI CHÍNH .. kể cả phế liệu và mảnh vụn.09 459 0 0 0 Vụ Chính sách thuế .Loại khác 0 0 0 81.

Beryli: . bột . kể cả phế liệu và mảnh vụn. tali và các sản phẩm từ các loại đó.Loại khác .Chưa gia công. 81. gali..Loại khác: . germani... indi..Phế liệu và mảnh vụn . phế liệu và mảnh vụn.Chưa gia công.Tali: . 8110 10 00 00 . bột .Chưa gia công. crom..Crom: ..Loại khác Thuế suất (%) 81. reni.Loại khác .Phế liệu và mảnh vụn . vanadi. kể cả phế liệu và mảnh vụn. kể cả phế liệu và mảnh vụn..12 8112 12 00 00 8112 13 00 00 8112 19 00 00 8112 21 00 00 8112 22 00 00 8112 29 00 00 8112 51 00 00 8112 52 00 00 8112 59 00 00 8112 92 00 00 8112 99 00 00 Beryli.Chưa gia công.BỘ TÀI CHÍNH ..Phế liệu và mảnh vụn 8110 90 00 00 . kể cả phế liệu và mảnh vụn.Loại khác ..Antimon chưa gia công. . niobi (columbi). hafini..Mã hàng Mô tả hàng hoá Antimon và các sản phẩm làm từ antimon. 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vụ Chính sách thuế . bột 8110 20 00 00 .Phế liệu và mảnh vụn .Loại khác 8113 00 00 00 Gốm kim loại và các sản phẩm làm từ gốm kim loại. bột .. bột .10 8111 00 00 00 Mangan và các sản phẩm làm từ mangan.

Ngoài các mặt hàng như đèn hàn. câu liêm và các dụng cụ tương tự dùng để cắt chặt. câu liêm và các dụng cụ tương tự dùng để cắt chặt 461 Thuế suất (%) 20 20 20 20 20 Vụ Chính sách thuế .66).15 được phân loại trong nhóm 82. làm vườn hoặc trong lâm nghiệp. bằng kim loại cơ bản. đường rãnh soi hoặc tương tự. 2. hoặc (d) Vật liệu mài gắn với nền kim loại cơ bản.Chương 82 Dụng cụ. Các bộ phận bằng kim loại cơ bản của các sản phẩm thuộc Chương này được phân loại theo các sản phẩm đó.01 8201 8201 8201 8201 8201 8201 10 20 30 30 30 40 00 00 00 00 10 00 90 00 00 00 Mô tả hàng hoá Dụng cụ cầm tay gồm: mai.11 và ít nhất là một số lượng tương đương các sản phẩm thuộc nhóm 82. và các mặt hàng thuộc nhóm 82. các loại đá mài có lắp gá đỡ. (b) Cacbua kim loại hoặc gốm kim loại. các sản phẩm đó vẫn giữ được đặc tính và chức năng sau khi được gắn với vật liệu mài. trừ các bộ phận chuyên dụng đặc biệt và tay cầm cho các loại dụng cụ cầm tay (nhóm 84. cuốc.Cuốc chim. cuốc chim. liềm. 1. dụng cụ xới và cào đất: .Chĩa .BỘ TÀI CHÍNH . bộ bệ rèn xách tay. bộ sửa móng tay hoặc móng chân. 3.. kéo tỉa cây các loại.09. đồ nghề. dao. dao cắt cỏ. cái nêm gỗ và các dụng cụ khác dùng trong nông nghiệp. tổng hợp hoặc tái tạo) gắn với nền kim loại cơ bản. các bộ phận có chức năng chung nêu trong Chú giải 2 Phần XV được loại trừ khỏi Chương này trong mọi trường hợp.Mai và xẻng . kéo cắt cây. với điều kiện các sản phẩm đó có răng cắt. kéo và bộ đồ ăn làm từ kim loại cơ bản. Mã hàng 82.Dụng cụ xới và cào đất . bề mặt làm việc hoặc bộ phận làm việc khác bằng: (a) Kim loại cơ bản. các bộ phận của chúng làm từ kim loại cơ bản Chú giải. hái. Chương này chỉ bao gồm các sản phẩm có lưỡi.Rìu. xẻng. đường máng.. Tuy nhiên. kéo tỉa xén hàng rào. chĩa và cào. (c) Đá quý hoặc đá bán quý (tự nhiên.15.10. rìu. cuốc. . cạnh sắc.Loại khác . Bộ gồm 1 hoặc nhiều dao thuộc nhóm 82. dụng cụ xới và làm tơi đất. Đầu. lưỡi dao của máy cạo râu dùng điện hoặc tông đơ cắt tóc dùng điện được xếp vào nhóm 85. cacbua kim loại hoặc gốm kim loại.

.Lưỡi cưa đĩa (kể cả các loại lưỡi cưa đã rạch hoặc khía): . dụng cụ cắt ống. panh..Đầu cờ lê có thể thay đổi. đầu cờ lê có thể thay đổi được.Kéo tỉa xén hàng rào.Điều chỉnh được 8204 20 00 00 . có hoặc không có tay vặn..Cưa tay .Dụng cụ cắt ống. loại vặn bằng tay: 8204 11 00 00 . làm vườn hoặc lâm nghiệp 82.02 8202 10 00 00 8202 20 00 00 8202 31 00 00 8202 39 00 00 8202 40 00 00 8202 8202 8202 8202 91 00 00 99 99 10 00 99 90 00 82. kể cả các bộ phận .Kéo tỉa cây và kéo cắt tỉa tương tự loại sử dụng một tay của người làm vườn và kéo để tỉa loại lớn (kể cả kéo xén lông gia cầm) 8201 60 00 00 . nhíp và dụng cụ tương tự .. . có hoặc không có tay Thuế suất (%) 20 20 20 20 10 0 0 0 0 0 0 20 20 5 10 82.Loại khác Giũa.Giũa.03 8203 10 00 00 8203 20 00 00 8203 30 00 00 8203 40 00 00 Cưa tay..Loại khác: .BỘ TÀI CHÍNH . lưỡi cưa các loại (kể cả các loại lưỡi rạch hoặc lưỡi khía răng cưa hoặc lưỡi cưa không răng). xén bu lông. dao cắt xén và các dụng cụ tương tự loại sử dụng hai tay 8201 90 00 00 .Lưỡi cưa thẳng.Loại khác..Có bộ phận vận hành làm bằng thép ...Cờ lê và thanh vặn ốc (bu lông) và đai ốc. nạo..Dụng cụ cầm tay khác thuộc loại sử dụng trong nông nghiệp.Mã hàng Mô tả hàng hoá 8201 50 00 00 .Lưỡi cưa xích . nhưng trừ thanh vặn tarô). nạo và các dụng cụ tương tự .Lưỡi cưa khác: .Lưỡi cưa thẳng bản to .Không điều chỉnh được 8204 12 00 00 . xén bu lông. kìm (kể cả kìm cắt). khoan và các dụng cụ cầm tay tương tự.Lưỡi cắt kim loại và dụng cụ tương tự .. .04 462 23 23 23 Vụ Chính sách thuế . khoan và các dụng cụ cầm tay tương tự Cờ lê và thanh vặn ốc (bu lông) và đai ốc loại vặn bằng tay (kể cả thanh vặn ốc (bu lông) và đai ốc có thước đo lực vặn (còn gọi là cờ lê định lực). panh. để gia công kim loại .Lưỡi cưa thẳng . lưỡi cắt kim loại.Kìm (kể cả kìm cắt)..

Tuốc nơ vít .Bộ dụng cụ gồm từ hai loại dụng cụ trở lên thuộc các phân nhóm nói trên 8206 00 00 00 Bộ dụng cụ gồm từ hai loại dụng cụ trở lên thuộc các nhóm từ 82.. chuốt.. trừ các loại để khoan đá .Loại khác .Dụng cụ để cán 463 Thuế suất (%) 5 23 20 23 23 23 20 23 23 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 Vụ Chính sách thuế . khoan.Mỏ cặp.Bàn là phẳng . đục lỗ. đe. phay.Đe. bàn mài hình tròn quay tay hoặc đạp chân có giá đỡ . dập hoặc đục lỗ .Dụng cụ để ép.07 8207 8207 8207 8207 8207 8207 8207 8207 13 19 20 30 40 50 60 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Các dụng cụ cầm tay có thể thay đổi được.05 8205 10 00 00 8205 20 00 00 8205 30 00 00 8205 40 00 00 8205 8205 8205 8205 8205 8205 8205 51 51 51 59 60 70 80 10 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8205 90 00 00 vặn Dụng cụ tay cầm (kể cả đầu nạm kim cương để cắt kính). để ép. kể cả bộ phận . đục.Dụng cụ để khoan. đèn xì.Đèn hàn ..Khuôn dùng để kéo hoặc ép đùn kim loại .Loại khác.Dụng cụ để doa hoặc chuốt .Dụng cụ để khoan đá hay khoan đất: .Dụng cụ để khoan.BỘ TÀI CHÍNH . đã đóng bộ để bán lẻ. ren hoặc ta rô . hoặc dùng cho máy công cụ (ví dụ..Dụng cụ để tarô hoặc ren .Búa và búa tạ .Mã hàng Mô tả hàng hoá 82. bàn mài hình tròn quay tay hoặc đạp chân có giá đỡ . và các loại dụng cụ để khoan đá hoặc khoan đất . bàn cặp và các đồ nghề tương tự .05. trừ các loại phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của máy công cụ.02 đến 82. kể cả khuôn kéo để kéo hoặc ép đùn kim loại. bộ bệ rèn sách tay. dập.Bào. bộ bệ rèn xách tay. ta rô. 82.. chưa được ghi hay chi tiết ở nơi khác.Dụng cụ dùng trong gia đình: .Dụng cụ cầm tay khác (kể cả đầu nạm kim cương để cắt kính): . đục máng và dụng cụ cắt tương tự cho việc chế biến gỗ .Có bộ phận làm việc bằng gốm kim loại . mỏ cặp. cán tiện hay bắt. có hoặc không gắn động cơ. đóng vít)...Loại khác . bàn cặp và các đồ nghề tương tự. ren..

. nặng 10 kg trở xuống dùng để chế biến.12 464 26 26 Vụ Chính sách thuế . làm vườn hoặc lâm nghiệp .Loại khác .Dao ăn có lưỡi cố định .Dao khác.Loại khác .. mũi chóp và các bộ phận tương tự cho dụng cụ.Dao khác có lưỡi cố định: .08. có hoặc không có răng cưa (kể cả dao tỉa)...Lưỡi dao cạo an toàn. 8212 10 00 00 .Dùng cho dụng cụ nhà bếp hoặc cho máy dùng trong công nghiệp thực phẩm .Để chế biến gỗ . trừ loại dao thuộc nhóm 82.08 8208 10 00 00 8208 20 00 00 8208 30 00 00 8208 40 00 00 8208 90 00 00 Dao và lưỡi cắt.11 8211 10 00 00 8211 91 00 00 8211 92 8211 92 50 00 8211 92 90 00 8211 93 8211 93 20 00 8211 93 90 00 8211 94 00 00 8211 95 00 00 Dao có lưỡi cắt. 20 82..Dùng trong nông nghiệp. thanh cỡ nhỏ.Lưỡi dao cạo kép 3 3 3 3 3 3 3 3 82. dùng cho máy hoặc dụng cụ cơ khí.Cán dao bằng kim loại cơ bản Dao cạo và lưỡi dao cạo (kể cả lưỡi dao cạo bán thành phẩm ở dạng dải).Dùng trong nông nghiệp. trừ loại có lưỡi cố định: . kể cả lưỡi dao cạo bán thành phẩm ở dạng dải: 8212 20 10 00 ..Loại khác: . 0 8210 00 00 00 Đồ dùng cơ khí cầm tay. làm bằng gốm kim loại..Lưỡi dao ..Các loại dụng cụ khác có thể thay đổi được 82.Dụng cụ để tiện 8207 90 00 00 .Dùng cho máy nông nghiệp... .Để gia công kim loại .Dao cạo 8212 20 .BỘ TÀI CHÍNH .Bộ sản phẩm tổ hợp . pha chế hoặc phục vụ việc làm đồ ăn hoặc đồ uống. làm vườn hoặc lâm nghiệp . chưa lắp ráp. . làm vườn hoặc lâm nghiệp .Mã hàng Mô tả hàng hoá 8207 80 00 00 .Loại khác Thuế suất (%) 0 0 0 0 20 0 0 8209 00 00 00 Chi tiết hình đĩa. và lưỡi của nó.....

kẹp gắp đường và các loại đồ dùng nhà bếp hoặc bộ đồ ăn tương tự. dao cắt bơ. kéo thợ may và các loại tương tự. thìa hớt kem. đồ xúc bánh. muôi. hộp đồ dùng cắt sửa móng tay.15 8215 10 00 00 8215 20 00 00 8215 91 00 00 8215 99 00 00 Thìa. vót bút chì và lưỡi của các loại dao đó 8214 20 00 00 . 29 82.Loại khác: .Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) 8212 20 90 00 .Loại khác 8212 90 00 00 . móng chân).Bộ sản phẩm khác .. 8214 10 00 00 . .BỘ TÀI CHÍNH .Bộ đồ và dụng cụ cắt sửa móng tay. dao pha dùng cho cửa hàng thịt hoặc làm bếp.Các bộ phận khác 26 26 8213 00 00 00 Kéo.Được mạ kim loại quý . các bộ.Loại khác 82. dĩa. dao ăn cá..Dao rọc giấy. dao rọc giấy). hớt bọt.. móng chân (kể cả dũa móng tay. mở thư.Loại khác 465 29 29 29 29 29 29 29 Vụ Chính sách thuế . móng chân (kể cả dũa móng) 8214 90 00 00 . dao bầu và dao băm.14 Đồ dao kéo khác (ví dụ tông đơ cắt tóc. dao cào giấy. và lưỡi của chúng.Bộ sản phẩm có ít nhất một thứ đã được mạ kim loại quý .

73. nối và các sản phẩm tương tự bằng kim loại cơ bản dùng cho đồ đạc trong nhà. cửa sổ.18 hoặc 73.01 8301 8301 8301 8301 8301 8310 8301 10 20 30 40 40 40 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 90 00 8301 60 00 00 8301 70 00 00 Khóa móc và ổ khoá (loại mở bằng chìa.Loại khác . rương.tại các phân nhóm tương ứng) hoặc bánh xe đẩy có đường kính trên 75 mm (kể cả bánh lốp. đồ dùng để lắp ráp. đi cùng với ổ khóa .15. giá để mũ. 2. 73. ghép.Bản lề Thuế suất (%) 29 28 29 0 25 29 29 29 83. số hoặc điện). 8302 10 00 00 .Ổ khoá thuộc loại sử dụng cho đồ dùng trong nhà . các sản phẩm bằng sắt hoặc thép thuộc nhóm 73. chốt móc và khung có chốt móc với ổ khoá. các bộ phận của sản phẩm bằng kim loại cơ bản được phân loại theo sản phẩm gốc. Mã hàng Mô tả hàng hoá 83. xích tay . chìa của các loại khóa trên. yên cương.BỘ TÀI CHÍNH . tủ.. cầu thang.Còng. khung. cơ cấu đóng cửa tự động bằng kim loại cơ bản.20. bánh xe có giá đỡ bằng kim loại cơ bản. 73. Theo mục đích của nhóm 83. thuật ngữ “bánh xe đẩy loại nhỏ" có nghĩa là loại bánh xe đẩy có đường kính không quá 75 mm (kể cả bánh lốp.02 466 26 Vụ Chính sách thuế .Chốt móc và khung có chốt móc. bằng kim loại cơ bản.Chương 83 Hàng tạp hoá làm từ kim loại cơ bản Chú giải. bằng kim loại cơ bản. tại các phân nhóm tương ứng) với điều kiện là bánh xe hoặc bánh lốp lắp vào đó có chiều rộng dưới 30 mm.02.17.Bộ phận . Theo mục đích của Chương này. hoặc các sản phẩm tương tự bằng kim loại cơ bản khác (Chương 74 đến 76 và 78 đến 81) sẽ không được xem như các bộ phận của các sản phẩm thuộc Chương này. . bằng kim loại cơ bản. hộp và các loại tương tự.. cho cửa ra vào. 1. chân giá đỡ và các loại giá cố định tương tự.Khóa móc . mắc mũ. mành che.Khóa loại khác: .Ổ khoá thuộc loại sử dụng cho xe có động cơ .Chìa rời Giá. khung vỏ xe. Tuy nhiên.12.

khóa ngăn an toàn để đồ gửi.BỘ TÀI CHÍNH . cửa bọc sắt.Giá để mũ.. két bạc... khay để bút và các loại đồ dùng văn phòng hoặc các thiết bị bàn tương tự. Tủ đựng tài liệu hồ sơ.04 Các chi tiết ghép nối dùng cho cặp giữ bìa rời hoặc hồ sơ tài liệu rời.Các chi tiết ghép nối dùng cho cặp giữ tờ rời hoặc hồ sơ tài liệu rời: 8305 10 10 00 .Loại khác Thuế suất (%) 28 26 28 28 26 26 26 26 28 26 29 83.Chốt cửa và bản lề 8302 42 90 00 . khung.Loại dùng cho yên cương 8302 49 90 00 .Bánh xe đẩy loại nhỏ 8302 30 00 00 . mắc mũ. dùng cho đồ đạc trong nhà: 8302 42 10 00 .05 467 29 Vụ Chính sách thuế .Giá.Dùng cho xây dựng: 8302 41 30 00 ..Loại khác 8302 49 . chốt cửa 8302 41 90 00 . dùng cho công nghệ làm đệm.. chân giá đỡ và các loại giá cố định tương tự 8302 60 00 00 .Loại khác. dùng cho văn phòng. bằng kim loại cơ bản.Bản lề và đinh kẹp dùng cho cửa ra vào.Loại khác 8302 50 00 00 ..Tủ đựng tài liệu hồ sơ và tủ đựng bộ phiếu thư mục 8304 00 20 00 . kẹp phiếu mục lục và các vật phẩm văn phòng tương tự bằng kim loại cơ bản. ghim dập dạng băng (ví dụ... trừ đồ đạc văn phòng thuộc nhóm 94. bằng kim loại cơ bản.Cơ cấu đóng cửa tự động 8303 00 00 00 Két an toàn đã được bọc thép hoặc gia cố. 8305 10 ... tiền gửi hoặc hòm để tiền hay đựng chứng thư và các loại tương tự làm bằng kim loại cơ bản..Mã hàng Mô tả hàng hoá 8302 20 00 00 .. móc và mắt cài khóa. khay để giấy tờ..Đồ dùng cho văn phòng hoặc để bàn bằng đồng hoặc bằng chì 8304 00 90 00 . phụ kiện và các sản phẩm tương tự khác dùng cho xe có động cơ .Loại khác 8302 42 .03. đồ dùng để lắp ráp và các sản phẩm tương tự khác: 8302 41 . để thư. cái kẹp thư.. khung.Loại khác: 8302 49 10 00 ...Giá. đóng gói). kẹp giấy. 8304 00 10 00 .Dùng cho bìa gáy xoắn 29 29 29 83.

khung tranh và các loại khung tương tự. khóa có chốt. đinh tán hình ống hoặc đinh tán có chân xòe..Loại khác.Loại khác Ống dễ uốn bằng kim loại cơ bản. khóa móc cài. mắt cài khóa.Chuông. bằng kim loại cơ bản. gương: . gương bằng kim loại cơ bản.Tượng nhỏ và đồ trang trí khác: .. lỗ xâu dây và các loại tương tự.Khung ảnh.Loại khác: .Loại khác 468 10 10 29 20 29 29 29 Vụ Chính sách thuế . bằng kim loại cơ bản.. kể cả bộ phận: . giày dép. không dùng điện.Bằng đồng hoặc chì .. ..Hạt trang trí của chuỗi hạt .Khóa có chốt. hàng du lịch hoặc các sản phẩm hoàn thiện khác. bằng đồng . chuông đĩa và các loại tương tự.Được mạ bằng kim loại quý ..Bằng kim loại cơ bản khác 29 29 29 29 29 29 29 29 83. 8307 10 00 00 . chuông đĩa và các loại tương tự: .Loại khác . khung ảnh.. tượng nhỏ và đồ trang trí khác bằng kim loại cơ bản.. bằng kim loại cơ bản.... túi xách tay.Loại khác.Dùng cho xe đạp chân . mắt cài khóa. lỗ xâu dây .BỘ TÀI CHÍNH . khung tranh và các loại khung tương tự.07 83... dùng cho quần áo.Ghim dập dạng băng 8305 90 00 00 . khóa thắt lưng. .Loại khác 8305 20 00 00 ..06 8306 8306 8306 8306 10 10 10 00 10 20 00 10 90 00 8306 8306 8306 8306 8306 21 00 00 29 29 10 00 29 90 00 30 8306 30 10 00 8306 30 90 00 Thuế suất (%) 29 29 29 Chuông.Loại khác. bằng kim loại cơ bản.Bằng sắt hoặc thép 8307 90 00 00 .Trang kim (để dát quần áo) . có hoặc không có phụ tùng lắp ghép..Đinh tán hình ống hoặc đinh tán có chân xòe . kể cả phụ tùng 83.Bằng đồng .Loại khác . hạt trang trí và trang kim.08 8308 8308 8308 8308 8308 8308 10 20 90 90 90 90 00 00 00 00 10 00 20 00 90 00 Móc cài. tăng bạt.Mã hàng Mô tả hàng hoá 8305 10 90 00 . bằng kim loại cơ bản.

nút thùng có ren.10 83.Loại khác .Nắp hộp khác .Biển báo giao thông 8310 00 00 90 .. bằng kim loại cơ bản hoặc cacbua kim loại. hàn hơi hoặc hàn bằng lửa: . dùng để hàn hồ quang điện: . hàn hơi. phủ hoặc có lõi bằng chất dễ chẩy thuộc loại dùng để hàn xì.Dạng que hàn được phủ. ghi tên. tấm đậy lỗ thoát của thùng.Nắp hộp (lon) nhôm .Loại khác Thuế suất (%) 15 15 15 15 15 15 83. cực điện và các sản phẩm tương tự. nắp hình vương miện.Loại khác Biển chỉ dẫn.Loại khác 469 10 29 29 29 29 29 29 30 29 Vụ Chính sách thuế . đã được thiêu kết..Dạng cuộn .Loại khác.Loại khác: . chữ số.Nắp đậy thùng. ghi địa chỉ và các loại biển báo tương tự.Loại khác .Bao thiếc bịt nút chai . bằng kim loại cơ bản. tấm bảo vệ được chèn ở các góc . dây và thanh. tấm đậy lỗ thoát của thùng.BỘ TÀI CHÍNH .. 8310 00 00 10 .11 8311 10 8311 10 10 00 8311 10 90 00 8311 20 8311 20 10 00 8311 20 90 00 8311 30 8311 30 10 00 8311 30 90 00 8311 90 00 00 Dây..Dạng cuộn . bằng kim loại cơ bản. được bọc.. .09 8309 8309 8309 8309 8309 8309 10 90 90 90 90 90 00 00 10 00 20 00 30 00 40 8309 90 50 00 8309 90 90 00 Mô tả hàng hoá Nút chai lọ và nắp đậy (kể cả nút.05. ống. tấm. trừ các loại thuộc nhóm 94. chữ và các loại biểu tượng khác. que. dùng để hàn xì.. bằng nhôm . bọc và dây hàn có lõi. dụng cụ niêm phong và bộ phận đóng gói khác.. bằng kim loại cơ bản. dụng cụ niêm phong.Loại khác ... hàn điện hoặc bằng cách ngưng tụ kim loại hoặc cacbua kim loại. .. bằng bột kim loại cơ bản.. miếng bọc nút chai.Điện cực kim loại cơ bản được phủ để hàn hồ quang điện: .Dạng cuộn . nút xoáy và nút một chiều)..Dây hàn có lõi bằng kim loại cơ bản.Mã hàng 83. sử dụng trong phun kim loại.Nút hình vương miện .

THIẾT BỊ GHI VÀ TÁI TẠO ÂM THANH.09).04). Chương 39 hoặc 48 hoặc Phần XV). 45 hoặc Chương 59 hoặc nhóm 68. bằng plastic thuộc Chương 39.05) hoặc bằng da lông (nhóm 43. (o) Các dụng cụ có thể thay thế lẫn nhau thuộc nhóm 82. (n) Đồng hồ thời gian.THIẾT BỊ ĐIỆN. (c) Ống chỉ.03). hoặc các sản phẩm khác sử dụng cho máy móc hoặc thiết bị cơ khí hay thiết bị điện hay sản phẩm sử dụng cho mục đích kỹ thuật khác. như đã xác định trong Chú giải 2 Phần XV.PHẦN XVI MÁY VÀ CÁC TRANG THIẾT BỊ CƠ KHÍ. 43. CÁC BỘ PHẬN CỦA CHÚNG. 470 Vụ Chính sách thuế . bằng cao su lưu hóa trừ loại cao su cứng (nhóm 40.11). 44 hoặc 48 của Phần XV). (k) Các sản phẩm thuộc Chương 82 hoặc 83. bằng kim loại cơ bản (Phần XV). (e) Băng truyền hoặc băng tải hoặc dây coroa bằng vật liệu dệt (nhóm 59. lõi guồng hoặc các loại lõi tương tự. (f) Đá quý hoặc đá bán quý (tự nhiên.07 hoặc bàn chải sử dụng như các bộ phận của máy (nhóm 96.10). (h) Ống khoan (nhóm 73.16). sử dụng trong các máy móc hoặc thiết bị cơ khí hoặc các mục đích kỹ thuật khác. những dụng cụ có thể thay đổi tương tự được phân loại theo vật liệu cấu thành bộ phận làm việc của chúng (ví dụ. lõi ống sợi.10) hoặc các sản phẩm khác bằng vật liệu dệt dùng cho các mục đích kỹ thuật (nhóm 59.22).ÂM THANH TRUYỀN HÌNH VÀ CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ TÙNG CỦA CÁC THIẾT BỊ TRÊN Chú giải: 1. trừ đá saphia và kim cương đã được gia công nhưng chưa gắn để làm đầu kim đĩa hát (nhóm 85. (d) Thẻ đục lỗ răng cưa dùng cho máy Jacquard hoặc các máy tương tự (ví dụ. tổng hợp hoặc tái tạo) thuộc các nhóm 71. 42.04 hoặc 69. Chương 39. (l) Các sản phẩm thuộc Phần XVII. bằng vật liệu bất kỳ (ví dụ. 40. đồng hồ cá nhân và các sản phẩm tương tự thuộc Chương 91. trục cuốn. THIẾT BỊ GHI VÀ TÁI TẠO HÌNH ẢNH. (g) Các bộ phận có công dụng chung.16. (b) Các sản phẩm bằng da thuộc hoặc bằng da tổng hợp (nhóm 42.BỘ TÀI CHÍNH . trong Chương 40. Phần này không bao gồm: (a) Băng truyền hoặc băng tải hoặc dây đai.02 đến 71.04. lõi ống côn. ống lõi sợi con. (m) Các sản phẩm thuộc Chương 90. (ij) Đai liên tục bằng dây hoặc dải kim loại (Phần XV).03). hoặc các sản phẩm làm toàn bộ bằng loại đá này thuộc nhóm 71. hoặc bằng cao su lưu hóa (nhóm 40. hoặc các loại hàng hóa tương tự bằng plastic (Chương 39).

85.38 hoặc.25 đến 85. nồi hơi. Chương này không bao gồm: (a) Đá nghiền.79 hoặc 85.87.44. 4. 85. 84.45.66.84. các bộ phận của chúng Chú giải.46 hoặc 85. máy móc. 84. Tuy nhiên. 84. thì toàn bộ máy đó phải được phân loại vào nhóm phù hợp với chức năng xác định của máy.48) được phân loại vào nhóm đó trong mọi trường hợp. nếu phù hợp để chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho các loại máy cụ thể. bằng bộ phận truyền. 85. các bộ phận của máy (ngoài các bộ phận của hàng hóa thuộc nhóm 84. 1.03. đá mài hoặc các sản phẩm khác của Chương 68.03. bộ phận phù hợp để chỉ sử dụng cho các hàng hóa thuộc các nhóm 85. 84. (b) Máy móc hoặc thiết bị (ví dụ.BỘ TÀI CHÍNH . 85. Trừ khi có yêu cầu cụ thể khác. 85. nếu không thì. 85.09.38 và 85.12 nếu chúng đã nạp mực hoặc được gia công công đoạn thêm để dùng cho in ấn).73.47) được phân loại theo các qui tắc sau: (a) Các bộ phận đã được định danh tại nhóm nào đó của Chương 84 hoặc 85 (trừ các nhóm 84. 471 Vụ Chính sách thuế . các loại máy liên hợp gồm hai hoặc nhiều máy lắp ghép với nhau thành một thiết bị đồng bộ và các loại máy khác được thiết kế để thực hiện hai hay nhiều chức năng khác nhau hay bổ trợ lẫn nhau được phân loại theo bộ phận chính hoặc máy thực hiện chức năng chính.03.22. máy và thiết bị cơ khí.(p) Các sản phẩm thuộc Chương 95. 84. 84.66. 84. Theo mục đích của Chú giải này.31. Chú giải 1 Chương 84 và Chú giải 1 Chương 85.87 hoặc 85. bằng cáp điện hoặc bằng bộ phận khác) để thực hiện một chức năng được xác định rõ đã quy định chi tiết tại một trong các nhóm của Chương 84 hoặc Chương 85.48.29 hoặc 85.17 và 85.48. 84.28 được phân loại vào nhóm 85. 85. đã hoặc chưa lắp vào lõi băng mực hoặc hộp mực (được phân loại theo chất liệu tạo thành. 85.09. phân loại vào nhóm 84. 84.38. bơm) bằng vật liệu gốm sứ và các bộ phận bằng gốm sứ của máy hoặc thiết bị bằng vật liệu bất kỳ (Chương 69).48. 2. 85.48.09. 3. 84. khái niệm “máy” có nghĩa là bất kỳ máy. 85.43) được phân loại theo máy đó hoặc vào nhóm thích hợp như 84. 85.22.22. Chương 84 Lò phản ứng hạt nhân.66. hoặc cho một số loại máy cùng nhóm (kể cả máy thuộc nhóm 84. Khi một máy (kể cả một tổ hợp máy) gồm các bộ phận cấu thành riêng lẻ (dù tách biệt hoặc được liên kết với nhau bằng ống.31.17.29 hoặc 85. 84. hoặc (q) Các sản phẩm bằng mực dùng cho máy chữ hoặc các băng mực tương tự. (b) Các bộ phận khác. 84.29. bộ dụng cụ hoặc dụng cụ đã nêu trong các nhóm của Chương 84 hoặc 85. (c) Tất cả các bộ phận được phân loại trong nhóm thích hợp như 84. 85. 5. Theo Chú giải 1 của Phần này. hoặc trong nhóm 96. 85.31.73.73. 84. thiết bị.

trong đó sự thay đổi nhiệt cho dù cần thiết chỉ là phần bổ sung. 84. hoặc (b) Máy móc văn phòng thuộc nhóm 84. nhóm 84.25 đến 84.59.52). không lắp mô tơ (nhóm 96. 84. mà không được phân loại vào một trong các nhóm 84.09. (b) bằng việc sử dụng tự động.86 và đồng thời thỏa mãn mô tả của một hay nhiều nhóm từ 84. 4. 84. (d) Máy để xử lý nhiệt đối với sợi dệt. thiết bị hoặc các sản phẩm khác dùng cho các mục đích kỹ thuật hoặc các bộ phận của chúng.60. hoặc 472 Vụ Chính sách thuế .19 không bao gồm: (a) Máy ươm cây giống.25 đến 84. một ổ dao).56.24.22 hoặc các sản phẩm tương tự bằng kim loại cơ bản khác (từ Chương 74 đến Chương 76 hoặc 78 đến 81). Nhóm 84. 2.03).38).21 hoặc 73. Nhóm 84. trừ máy tiện (kể cả trung tâm gia công tiện hay còn gọi là thiết bị gia công trung tâm).BỘ TÀI CHÍNH .80 thì được phân loại vào một nhóm thích hợp trong số các nhóm từ 84. máy. được thiết kế để hoạt động bằng cơ.57 chỉ áp dụng cho máy công cụ để gia công kim loại.17). hoặc nhóm 84.24 hoặc 84. hoặc (g) Máy quét sàn cơ khí thao tác bằng tay.25. 84.58.19 hoặc 70. vải hoặc các sản phẩm dệt (nhóm 84. máy móc hoặc thiết bị thỏa mãn mô tả của một hay nhiều nhóm từ 84. 3.22 không bao gồm: (a) Máy khâu dùng để đóng túi hoặc các loại bao bì tương tự (nhóm 84. (d) Các sản phẩm thuộc nhóm 73. camera kỹ thuật số của nhóm 85. máy hoặc lò ấp trứng gia cầm (nhóm 84. đồng thời hoặc tuần tự các đầu gia công tổ hợp khác nhau để tác động lên một vật gia công ở vị trí cố định (máy kết cấu dạng khối. (b) Máy làm sạch hạt (nhóm 84. bằng thủy tinh (nhóm 70.61. Nhóm 84. (e) Máy hút bụi thuộc nhóm 85.72. Máy công cụ để gia công loại vật liệu nào đó mà nó đáp ứng mô tả trong nhóm 84. Theo nội dung của Chú giải 3 Phần XVI và Chú giải 9 của Chương này.86.43).37).36). (f) Thiết bị cơ điện gia dụng của nhóm 85. (c) Máy khuếch tán dùng để chiết xuất đường quả (nhóm 84.20).24 không bao gồm: Máy in phun mực (nhóm 84.01 đến 84.65 được phân loại trong nhóm 84.57. hoặc (e) Máy hoặc thiết bị.80.(c) Đồ thủy tinh dùng cho phòng thí nghiệm (nhóm 70. 84.56 và đồng thời đáp ứng mô tả trong nhóm 84. loại này có thể thực hiện được các kiểu thao tác gia công khác nhau: (a) bằng cách thay đổi công cụ công tác tự động từ hộp đựng hoặc theo đúng Chương trình gia công (trung tâm gia công cơ khí).51).01 đến 84.64 hoặc 84. Tuy nhiên.08.

thiết bị nhập tọa độ và bộ (ổ) ghi đĩa đáp ứng các điều kiện của đoạn (C) (ii) và (C) (iii) ở trên. không được kết nối với thiết bị thu truyền hình. và. 5. (iv) Thực hiện một chương trình xử lý đòi hỏi máy phải biến đổi quy trình thực hiện. bao gồm thiết bị viễn thông kết nối có dây hoặc không dây (như mạng nội bộ hoặc diện rộng). (iii) Loa phóng thanh và micro. máy sao chụp. Những bộ phận riêng biệt của máy xử lý dữ liệu tự động được phân loại vào nhóm 84. camera kỹ thuật số và máy quay video.(c) bằng cách di chuyển tự động vật gia công đến các đầu gia công tổ hợp khác nhau (máy có nhiều ổ dao chuyển đổi dụng cụ tự động). khái niệm "máy xử lý dữ liệu tự động" là máy có khả năng: (i) Lưu trữ chương trình xử lý hoặc các chương trình và ít nhất lưu trữ các dữ liệu cần ngay cho việc lập trình.71. bàn phím. bằng các quyết định lô gíc trong quá trình chạy chương trình. (iii) Thực hiện các phép tính số học tùy theo yêu cầu của người sử dụng. mà không có sự can thiệp của con người. (ii) Có khả năng kết nối với bộ xử lý trung tâm hoặc trực tiếp hoặc thông qua một hoặc nhiều bộ phận khác. và (iii) Có khả năng tiếp nhận hoặc cung cấp dữ liệu định dạng (đã mã hóa hoặc tín hiệu thông thường) để hệ thống có thể sử dụng được. máy phô tô copy. (D) Nhóm 84.71 không bao gồm các hàng hóa sau đây khi nó được trình bày riêng rẽ. (v) Màn hình máy tính và máy chiếu. (A) Theo mục đích của nhóm 84. có hoặc không liên hợp.71. ngay cả khi nó đáp ứng tất cả các điều kiện trong Chú giải 5 (C) nêu trên: (i) Máy in. (C) Theo đoạn (D) và (E) dưới đây. (B) Máy xử lý dữ liệu tự động có thể ở dạng hệ thống bao gồm nhiều bộ phận riêng biệt. nếu không. biến thiên. đều được phân loại như bộ phận của nhóm 84. bộ phận được xem như một phần của hệ thống xử lý dữ liệu hoàn chỉnh nếu thoả mãn các điều kiện sau nếu đáp ứng các điều kiện sau: (i) Là loại chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng trong hệ thống xử lý dữ liệu tự động. (ii) Thiết bị truyền dẫn hay nhận âm thanh.71. (iv) Camera truyền hình. (ii) Lập chương trình tùy theo yêu cầu của người sử dụng.BỘ TÀI CHÍNH . (E) Các máy kết hợp hoặc làm việc kết hợp với một máy xử lý dữ liệu tự động và thực hiện một chức năng riêng biệt khác với chức năng xử lý dữ liệu tự động được phân loại vào nhóm thích hợp với chức năng tương ứng của chúng hoặc. Tuy nhiên. 473 Vụ Chính sách thuế . nó sẽ được phân loại vào các nhóm còn lại. hình ảnh hoặc dữ liệu.

2. Khái niệm “màn hình dẹt” không áp dụng cho loại sử dụng công nghệ ống đèn hình ca tốt. trừ khi nội dung nhóm không có yêu cầu nào khác.05 mm. giữ.86. bàn phím hoặc bộ quét).49. máy bện. (D) Theo Chú giải 1 Phần XVI và Chú giải 1 Chương 84. 474 Vụ Chính sách thuế . khái niệm “Sản xuất màn hình dẹt” bao gồm chế tạo các lớp nền (các lớp cơ bản cấu thành) của một màn hình dẹt (mỏng). (A) Chú giải 8 (a) và 8 (b) Chương 85 cũng áp dụng đối với khái niệm “thiết bị bán dẫn” và “mạch điện tử tích hợp”(vi mạch điện tử). loại máy mà công dụng chính của nó không được mô tả trong bất kỳ nhóm nào hoặc không có công dụng nào là chủ yếu. có dung sai lớn nhất và nhỏ nhất so với đường kính danh nghĩa không quá 1% hoặc không quá 0. một bộ hiển thị hoặc máy in). Các loại bi thép khác được xếp vào nhóm 73.70. Theo nội dung của nhóm 84. Tuy nhiên. sản xuất kính hoặc lắp ráp các bảng mạch in hoặc các bộ phận điện tử khác trong màn hình dẹt. một bộ nhập (ví dụ. (C) Nhóm 84.79. khái niệm “loại bỏ túi” chỉ áp dụng cho máy móc có kích thước không quá 170 mm x 100 mm x 45 mm.40 chỉ áp dụng cho ổ bi đũa có đường kính không quá 5 mm và có chiều dài ít nhất gấp 3 lần đường kính.26.86 được phân loại trong nhóm này và không phân loại vào nhóm khác của Danh mục. máy móc và thiết bị đáp ứng mô tả của nhóm 84. 7. như đã được sử dụng trong Chú giải và nhóm 84. Không kể những cái khác. xoắn hoặc đánh cáp) bằng dây kim loại.86. xếp vào hoặc tháo dỡ khối bán dẫn. tấm bán dẫn mỏng . (ii) Lắp ghép thiết bị bán dẫn hoặc các mạch điện tử tích hợp. mạch điện tử tích hợp và tấm màn hình dẹt. Nhóm 84. Theo Chú giải 2 của Chương này và Chú giải 3 của Phần XVI. Theo yêu cầu của phân loại. sợi dệt hoặc bất kỳ vật liệu nào khác hoặc bằng các vật liệu kết hợp. Phân nhóm 8482. Nó không bao gồm công đoạn gia công. Theo mục đích của phân nhóm 8471. và (iii) Bộ phận nâng.86. Hai đầu đũa có thể được tiện tròn. thì được phân loại vào nhóm 84. (B) Theo mục đích của Chú giải này và của nhóm 84. khái niệm “hệ thống” nghĩa là các máy xử lý dữ liệu tự động mà các bộ phận của nó đáp ứng các điều kiện nêu tại Chú giải 5 (B) Chương 84 và nó gồm ít nhất một bộ xử lý trung tâm. nhóm 84. khái niệm “thiết bị bán dẫn” cũng bao gồm các thiết bị bán dẫn nhạy sáng (cảm quang) và diote phát sáng. 1. Chú giải phân nhóm.BỘ TÀI CHÍNH . theo mục đích của Chú giải này và của nhóm 84.79 cũng bao gồm các máy để làm thừng chão hoặc cáp (ví dụ.86 cũng bao gồm những máy móc và thiết bị chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng để: (i) Sản xuất hoặc sửa chữa màn (khuôn in) và lưới quang. 8. 9.82 áp dụng cho các bi thép đã đánh bóng.6. thiết bị bán dẫn. và một bộ xuất (ví dụ. máy móc sử dụng cho hai mục đích trở lên được phân loại theo mục đích sử dụng chính và mục đích này được coi như mục đích sử dụng duy nhất.

Mã hàng 84.Hoạt động bằng điện: .Nồi hơi với công suất hơi nước trên 15 tấn/giờ .Loại khác .Lò phản ứng hạt nhân ................ không bị bức xạ.Hoạt động không bằng điện: .Máy và thiết bị để tách chất đồng vị.Hoạt động bằng điện .02 8402 11 8402 11 10 00 8402 11 20 00 8402 12 8402 12 11 00 8402 12 19 00 8402 12 21 00 8402 12 29 00 8402 19 8402 19 11 00 8402 19 19 00 8402 19 21 00 8402 8402 8402 8402 19 29 00 20 20 10 00 20 20 00 Mô tả hàng hoá Thuế suất (%) Lò phản ứng hạt nhân....Bộ phận chứa nhiên liệu (cartridges).....Các bộ phận của lò phản ứng hạt nhân 0 0 Nồi hơi tạo ra hơi nước hoặc tạo ra hơi khác (trừ các nồi hơi đun nóng nước trung tâm có khả năng sản xuất ra hơi với áp suất thấp).. .Loại khác ..Hoạt động không bằng điện 475 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 Vụ Chính sách thuế .BỘ TÀI CHÍNH ..Nồi hơi với công suất hơi nước trên 15 tấn/giờ ...01 8401 10 00 00 8401 20 00 00 8401 30 00 00 8401 40 00 00 84.. kể cả loại nồi hơi kiểu lai ghép: ...Nồi hơi dạng ống nước với công suất hơi nước không quá 45 tấn/giờ: .Nồi hơi dạng ống nước với công suất hơi nước trên 45 tấn/giờ: .Nồi hơi tạo ra hơi khác. và bộ phận của chúng . .. dùng cho các lò phản ứng hạt nhân..Hoạt động bằng điện ..Hoạt động bằng điện: ..Hoạt động không bằng điện ..Loại khác .Nồi hơi với công suất hơi nước trên 15 tấn/giờ ... các bộ phận chứa nhiên liệu (cartridges).Hoạt động không bằng điện: . nồi hơi nước quá nhiệt..Nồi hơi với công suất hơi nước trên 15 tấn/giờ .Nồi hơi nước hoặc sản ra hơi khác: .Nồi hơi nước quá nhiệt: ... máy và thiết bị để tách chất đồng vị.Loại khác . không bị bức xạ ..

20: ..Của máy phụ trợ thuộc phân nhóm 8404.03 8403 8403 8403 8403 0 0 Nồi đun nước sưởi trung tâm.Của máy phụ trợ thuộc phân nhóm 8404.Máy phụ trợ sử dụng với các loại nồi hơi thuộc nhóm 84.Thân hoặc vỏ nồi hơi .04 8404 10 8404 10 10 00 8404 10 20 00 8404 20 00 00 8404 90 8404 90 11 00 8404 90 19 00 8404 90 21 00 8404 90 29 00 8404 90 90 00 Thuế suất (%) Máy phụ trợ sử dụng với các loại nồi hơi thuộc nhóm 84. .. thiết bị quá nhiệt.02 hoặc 84.Dùng cho nồi hơi thuộc nhóm 84..Máy sản xuất chất khí hoặc khí dạng lỏng.10: .BỘ TÀI CHÍNH ..02.Bộ phận: ..Thân hoặc vỏ nồi hơi 90 90 00 ...10.. máy sản xuất khí acetylen và các loại máy sản xuất chất khí từ qui trình sản xuất nước tương tự.Loại khác Máy sản xuất chất khí hoặc khí dạng lỏng. có hoặc không kèm theo bộ lọc.Thân hoặc vỏ nồi hơi 8402 90 90 00 .03: .05 476 0 0 Vụ Chính sách thuế . trừ các loại thuộc nhóm 84..02 hoặc 84..02 . máy cạo rửa nồi hơi...Dùng cho nồi hơi thuộc nhóm 84.Loại khác . có hoặc không kèm theo bộ lọc. 8405 10 00 00 .03 .03 (ví dụ. máy sản xuất khí acetylen và các loại máy sản xuất chất khí từ qui trình sản xuất nước tương tự. thiết bị ngưng tụ dùng cho các tổ máy động lực hơi nước hoặc hơi khác..Bộ phận: 90 10 00 ..Thân hoặc vỏ nồi hơi . bộ tiết kiệm nhiên liệu.Bộ phận 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84. có hoặc không kèm theo bộ lọc.Nồi hơi 90 . có hoặc không kèm theo bộ lọc 8405 90 00 00 ...Loại khác 84.. thiết bị thu hồi chất khí).10.Loại khác .Loại khác 84.Bộ phận: 8402 90 10 00 . 10 00 00 .Thiết bị ngưng tụ dùng cho bộ phận máy động lực hơi nước hoặc hơi khác .Mã hàng Mô tả hàng hoá 8402 90 .

Động cơ gắn ngoài: .01 .Dùng cho xe khác thuộc Chương 87 .Mã hàng Mô tả hàng hoá 84. 8406 10 00 00 .11 ..38 kW (30 HP) .Dung tích xi lanh không quá 50 cc ..Dùng cho xe thuộc nhóm 87.06 Tua bin hơi nước và các loại tua bin khí khác.. chưa lắp ráp hoàn chỉnh .Loại khác: 477 Thuế suất (%) 0 0 0 0 0 5 29 5 29 5 50 30 48 30 29 42 20 25 29 29 42 Vụ Chính sách thuế .Tua bin dùng cho động cơ máy thủy .Công suất trên 22...Loại khác .Động cơ máy thủy: .Công suất trên 750 kW .Dùng cho xe thuộc nhóm 87.Dung tích xi lanh trên 250 cc nhưng không quá 1.Tua bin loại khác: 8406 81 00 00 ...11 .. .01 ..Động cơ máy bay .11 ..000 cc: ..Loại khác.Loại khác ...Dùng cho xe thuộc nhóm 87...Công suất trên 22.01 .. dung tích xi lanh không quá 1.Dùng cho xe thuộc nhóm 87.BỘ TÀI CHÍNH ..Dùng cho các loại xe khác thuộc nhóm 87.07 8407 10 00 00 8407 8407 8407 8407 8407 8407 8707 8407 21 21 21 29 29 29 29 29 00 00 10 00 90 10 10 10 10 90 90 00 8407 31 00 00 8407 32 00 8407 8407 8407 8407 32 32 32 33 00 10 00 20 00 90 00 8407 33 00 10 8407 33 00 20 8407 33 00 30 8407 33 00 90 8407 34 8407 34 10 00 8407 34 20 00 8407 34 30 00 8407 34 90 Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến hoặc kiểu piston chuyển động quay tròn..Công suất không quá 40 MW 8406 90 00 00 ...38 kW (30 HP) .Công suất trên 40 MW 8406 82 00 00 .......Loại khác: ..Dung tích xi lanh trên 50 cc nhưng không quá 250 cc: .Dùng cho máy kéo cầm tay.Công suất không quá 750 kW: . đốt cháy bằng tia lửa điện..Loại khác .100 cc . dùng cho xe chở người dưới 16 chỗ..000 cc: .Bộ phận 84.Dung tích xi lanh trên 1....Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến dùng để tạo động lực cho các loại xe thuộc Chương 87: ......Dùng cho xe thuộc nhóm 87........

Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá có tổng trọng lượng có tải trên 10 tấn nhưng không quá 20 tấn.Mã hàng Mô tả hàng hoá 8407 34 90 10 .Loại khác. chưa lắp ráp 8407 34 90 90 .Công suất trên 18.Động cơ khác: 8407 90 10 00 .Loại khác..38 kW 84. đã lắp ráp hoàn chỉnh 8407 34 90 60 .Công suất trên 22.65 kW nhưng không quá 22..Loại khác ..Loại dùng cho xe vận tải hàng có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn 8407 34 90 20 .....Công suất không quá 18..Công suất trên 40 kW nhưng không quá 100 kW .Công suất trên 750 kW ..10 ..Loại khác..Loại dùng cho xe thuộc nhóm 87.01 8408 20 12 20 ... .Công suất không quá 60 kW: ..Động cơ máy thủy: .Công suất không quá 22. đã lắp ráp 8407 90 . đã lắp ráp hoàn chỉnh 8407 34 90 40 .Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá có tổng trọng lượng có tải trên 10 tấn nhưng không quá 20 tấn...Dùng cho xe thuộc nhóm 8701.08 8408 8408 8408 8408 10 10 40 10 40 10 10 40 20 8408 10 40 30 8408 10 40 90 8408 10 90 00 8408 20 8408 20 11 00 8408 20 12 8408 20 12 10 Động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel)... chưa lắp ráp hoàn chỉnh 8407 34 90 30 .Công suất trên 22..BỘ TÀI CHÍNH .38 kW nhưng không quá 40 kW .Công suất không quá 750 kW: ..38 kW 8407 90 90 00 ...38 kW . chưa lắp ráp hoàn chỉnh 8407 34 90 50 ....Động cơ dùng để tạo động lực cho các loại xe thuộc Chương 87: .......65 kW 8407 90 20 00 ..Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá có tổng trọng lượng có tải trên 10 tấn nhưng không quá 20 tấn 478 Thuế suất (%) 3 10 15 15 20 20 25 29 29 5 26 5 3 0 0 29 29 3 15 Vụ Chính sách thuế . đã lắp ráp hoàn chỉnh: .....Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá khác và xe chở người từ 16 chỗ trở lên...Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá khác và xe chở người từ 16 chỗ trở lên...Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn 8408 20 12 30 .........

.Loại khác 8408 20 19 ..Chưa lắp ráp hoàn chỉnh: 8408 20 99 10 .. công suất không quá 22....Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá có tổng trọng lượng có tải trên 10 tấn nhưng không quá 20 tấn 8408 20 19 40 ..38 kW 8408 20 19 90 ....Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn 8408 20 99 20 .65 kW nhưng không quá 60 kW 479 Thuế suất (%) 20 29 25 29 3 10 15 29 20 5 5 3 15 20 25 3 10 15 20 37 5 26 Vụ Chính sách thuế .. đã lắp ráp hoàn chỉnh: 8408 20 92 10 .Loại dùng cho xe thuộc nhóm 87..Dùng cho máy dọn đất: 8408 90 91 10 ..Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá có tổng trọng lượng có tải trên 10 tấn nhưng không quá 20 tấn 8408 20 99 30 ....Loại khác: 8408 20 91 00 .Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá khác và xe chở người từ 16 chỗ trở lên 8408 20 99 90 ...Có công suất trên 18..Dùng cho xe thuộc nhóm 8701..Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá khác và xe chở người từ 16 chỗ trở lên 8408 20 12 50 ....Công suất trên 100 kW .Loại khác: 8408 90 91 ...38 kW 8408 20 12 90 .Động cơ khác: 8408 90 10 00 .Loại khác....01 (trừ xe thuộc nhóm 8701..Loại khác....Mã hàng Mô tả hàng hoá 8408 20 12 40 .....Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá khác và xe chở người từ 16 chỗ trở lên 8408 20 19 50 .Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn 8408 20 92 30 .Loại khác.....Loại dùng cho xe thuộc nhóm 87..........BỘ TÀI CHÍNH ..Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn 8408 20 19 30 ...Công suất không quá 18..Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá có tổng trọng lượng có tải trên 10 tấn nhưng không quá 20 tấn 8408 20 92 40 ..Loại khác 8408 20 99 .10 8408 20 92 .Loại khác 8408 90 ...01 8408 20 19 20 ..Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá khác và xe chở người từ 16 chỗ trở lên 8408 20 92 90 .Chưa lắp ráp hoàn chỉnh: 8408 20 19 10 ..10) 8408 20 92 20 ..Loại khác ........65 kW 8408 90 50 00 ..... công suất không quá 22..

..Dùng cho máy dọn đất: .... hộp trục khuỷu.Ống xi lanh .......11: .. ống xi lanh.....Piston ...Chế hòa khí và bộ phận của chúng . ống xi lanh...............Loại khác: 8408 90 99 10 .Chế hòa khí và bộ phận của chúng .Dùng cho xe của nhóm 87...Chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho động cơ đốt trong kiểu đốt cháy bằng tia lửa điện: ..Loại khác: .BỘ TÀI CHÍNH .08.01: .Piston.65 kW nhưng không quá 60 kW 8408 90 99 90 .Có công suất trên 60 kW nhưng không quá 100 kW 8408 90 92 .Có công suất trên 60 kW nhưng không quá 100 kW 84....65 kW nhưng không quá 60 kW 8408 90 92 90 .Ống xi lanh ....Loại khác ......Loại khác .Loại khác ..Thân máy....Piston..... chốt trục và chốt piston: ...Chế hòa khí và bộ phận của chúng .Thân máy.........09 8409 10 00 00 8409 91 8409 91 11 00 8409 91 12 00 8409 91 13 00 8409 91 14 00 8409 91 15 00 8409 91 16 00 8409 91 19 00 8409 91 21 00 8409 91 22 00 8409 91 23 00 8409 91 24 00 8409 91 25 00 8409 91 26 00 8409 91 29 00 8409 91 41 00 Các bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các loại động cơ thuộc nhóm 84.Có công suất trên 18.. .. quy lát và nắp quy lát: 480 Thuế suất (%) 10 28 10 28 10 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 29 Vụ Chính sách thuế ....Piston .Thân máy .Dùng cho động cơ máy bay ....Loại khác ...Thân máy . quy lát và nắp quy lát: ..Mã hàng Mô tả hàng hoá 8408 90 91 90 ...Loại khác ..Dùng cho xe của nhóm 87...07 hoặc 84.........Dùng cho đầu máy xe lửa hoặc xe điện: 8408 90 92 10 ... chốt trục và chốt piston: .Có công suất trên 18..Thân máy...Có công suất trên 60 kW nhưng không quá 100 kW 8408 90 99 ... ống xi lanh..Loại khác . quy lát và nắp quy lát: .

. hộp trục khuỷu 8409 91 43 00 ....Thân máy.Piston: 8409 91 55 10 . hộp trục khuỷu....Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá khác và xe chở người từ 16 chỗ trở lên 8409 91 51 90 ...Ống xi lanh 8409 91 44 00 .Ống xi lanh: 8409 91 53 10 ......Loại khác 8409 91 56 ....Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn 8409 91 51 20 .....Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá khác và xe chở người từ 16 chỗ trở lên 8409 91 54 90 ...Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn 8409 91 52 20 ...Dùng cho xe khác thuộc Chương 87: 8409 91 51 ........Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá khác và xe chở người từ 16 chỗ trở lên 8409 91 52 90 .. quy lát và nắp quy lát: 8409 91 52 ..............Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn 8409 91 55 20 ........Piston.Loại khác ........Chế hòa khí và bộ phận của chúng: 8409 91 51 10 ...Thân máy.... hộp trục khuỷu: 8409 91 52 10 ..Loại khác 8409 91 54 ..Loại khác .Piston..... chốt trục và chốt piston: 8409 91 55 ..Piston 8409 91 46 00 ....Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá khác và xe chở người từ 16 chỗ trở lên 8409 91 55 90 ....Loại khác 8409 91 49 00 ..Loại khác .. chốt trục và chốt piston: 8409 91 45 00 ..Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn 8409 91 54 20 ..Loại khác: 481 Thuế suất (%) 29 29 29 29 29 29 3 10 15 3 10 20 3 10 15 3 10 20 3 10 15 Vụ Chính sách thuế ...........Loại khác 8409 91 53 ...Thân máy...Loại khác .....Mã hàng Mô tả hàng hoá 8409 91 42 00 ......Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn 8409 91 53 20 .Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá khác và xe chở người từ 16 chỗ trở lên 8409 91 53 90 ............ ống xi lanh....BỘ TÀI CHÍNH ...Loại khác: 8409 91 54 10 .........

..Thân máy 8409 99 13 00 ...Piston 8409 91 66 00 ... ống xi lanh..Ống xi lanh 8409 99 14 00 ....Loại khác: 8409 91 59 10 ...........Loại khác 8409 91 79 00 ........ hộp trục khuỷu 8409 91 65 00 ....38 kW: 8409 91 64 00 ...Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn 8409 91 59 20 ........Loại khác 8409 99 19 00 ....Dùng cho tàu thuyền thuộc Chương 89: ... quy lát và nắp quy lát: 8409 91 72 00 ...Dùng cho máy dọn đất: 8409 99 11 00 .......Piston. ống xi lanh..Piston 8409 91 76 00 .....Loại khác: . chốt trục và chốt piston: 8409 99 15 00 ......Ống xi lanh 8409 91 74 00 ..Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá khác và xe chở người từ 16 chỗ trở lên 8409 91 56 90 ...Thân máy...Loại khác 8409 91 59 .BỘ TÀI CHÍNH ....Dùng cho động cơ loại khác: 8409 91 71 00 ...Loại khác ..Cho động cơ máy thủy công suất không quá 22.Loại khác 482 Thuế suất (%) 3 10 15 3 10 15 15 15 15 3 3 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Vụ Chính sách thuế ..Loại khác ...Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá khác và xe chở người từ 16 chỗ trở lên 8409 91 59 90 ..Piston....Chế hòa khí và bộ phận của chúng ...Thân máy. quy lát và nắp quy lát: 8409 99 12 00 ....Thân máy............ chốt trục và chốt piston: 8409 91 75 00 ...Loại khác ..Piston 8409 91 63 00 ...Cho động cơ máy thủy công suất trên 22.Loại khác ....Thân máy.Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn 8409 91 56 20 .Loại khác 8409 99 ............Mã hàng Mô tả hàng hoá 8409 91 56 10 ...Thân máy 8409 91 73 00 ......Chế hòa khí và bộ phận của chúng ..Loại khác . hộp trục khuỷu 8409 91 62 00 ....Piston 8409 99 16 00 ......38 kW: 8409 91 61 00 .

Piston.......Dùng cho xe của nhóm 87...Mã hàng Mô tả hàng hoá ....Ống xi lanh: 8409 99 43 10 ...Thân máy..... hộp trục khuỷu..Thân máy 8409 99 23 00 .. chốt trục hoặc chốt piston: 8409 99 25 00 .Loại khác ..... quy lát và nắp quy lát: 8409 99 22 00 ..... chốt trục hoặc chốt piston: 8409 99 45 .Ống xi lanh 8409 99 24 00 ....Piston: 8409 99 45 10 ..Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá khác và xe chở người từ 16 chỗ trở lên 8409 99 41 90 ....Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá khác và xe chở người từ 16 chỗ trở lên 8409 99 43 90 ....Thân máy.Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn 8409 99 44 20 ..BỘ TÀI CHÍNH ..Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn 8409 99 45 20 ..Chế hòa khí và bộ phận của chúng ...Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn 8409 99 43 20 ............Loại khác ........Piston.Thân máy.........Loại khác: 8409 99 44 10 .......Loại khác ......... quy lát và nắp quy lát: 8409 99 42 .Loại khác 8409 99 44 ... ống xi lanh.....Dùng cho xe của Chương 87: 8409 99 41 . hộp trục khuỷu: 8409 99 42 10 ...Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá khác và xe chở người từ 16 chỗ trở lên 483 Thuế suất (%) 15 15 15 15 15 15 15 3 10 15 3 10 20 3 10 15 3 10 15 3 10 Vụ Chính sách thuế ...Loại khác 8409 99 29 00 . ống xi lanh.........Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá khác và xe chở người từ 16 chỗ trở lên 8409 99 44 90 ...Piston 8409 99 26 00 .Loại khác 8409 99 43 .....Chế hòa khí và bộ phận của chúng: 8409 99 41 10 .....Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn 8409 99 41 20 ............Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá khác và xe chở người từ 16 chỗ trở lên 8409 99 42 90 ...Loại khác ..Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn 8409 99 42 20 .01: 8409 99 21 00 .....

... kể cả bộ điều chỉnh 484 Thuế suất (%) 15 3 10 15 3 10 15 14 14 14 3 3 3 15 15 15 15 15 15 15 0 0 0 0 Vụ Chính sách thuế . ống xi lanh..000 kW .Loại khác 8409 99 49 ...........Công suất trên 10.... quy lát và nắp quy lát: 8409 99 62 00 ..Ống xi lanh 8409 99 64 00 ..Bộ phận..Cho động cơ máy thủy công suất trên 22....Piston 8409 99 56 00 ..000 kW ..Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá khác và xe chở người từ 16 chỗ trở lên 8409 99 49 90 ....000 kW nhưng không quá 10...... .. chốt trục hoặc chốt piston: 8409 99 65 00 .....Loại khác ............Thân máy..Loại khác .38 kW: 8409 99 54 00 ....10 8410 11 00 00 8410 12 00 00 8410 13 00 00 8410 90 00 00 Tua bin thủy lực..Piston 8409 99 53 00 ..Piston....Dùng cho tàu thuyền thuộc Chương 89: .38 kW: 8409 99 51 00 ..Loại khác: 8409 99 49 10 ..Cho động cơ loại khác: 8409 99 61 00 .Loại khác 8409 99 69 00 ...000 kW .Mã hàng Mô tả hàng hoá 8409 99 45 90 .Thân máy....Piston 8409 99 66 00 ...Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá khác và xe chở người từ 16 chỗ trở lên 8409 99 46 90 ..BỘ TÀI CHÍNH ..Chế hòa khí và bộ phận của chúng ....Công suất trên 1.Cho động cơ máy thủy công suất không quá 22.....Thân máy.Thân máy 8409 99 63 00 .......Tua bin thủy lực và bánh xe guồng nước: .Loại khác: 8409 99 46 10 ...Loại khác 84...Công suất không quá 1.....Loại khác 8409 99 46 ........Loại khác .Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn 8409 99 49 20 . hộp trục khuỷu 8409 99 52 00 . bánh xe guồng nước và các bộ điều chỉnh của chúng... hộp trục khuỷu 8409 99 55 00 ......Loại dùng cho xe vận tải hàng hoá có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn 8409 99 46 20 ...Loại khác ...

Loại khác 84....Động cơ và mô tơ thủy lực: 8412 21 00 00 .Công suất trên 1...Chuyển động tịnh tiến (xi lanh) 8412 39 00 00 .BỘ TÀI CHÍNH .Loại khác ..Bộ phận: 8412 90 10 00 .Hoạt động không bằng điện ..Công suất không quá 5..Loại khác 8412 90 .13 8413 11 00 00 8413 8413 8413 8413 19 19 10 00 19 20 00 20 8413 20 10 00 8413 20 90 00 Bơm chất lỏng.100 kW .Bơm tay.19: . có hoặc không lắp dụng cụ đo lường.Có lực đẩy trên 25 kN . .000 kW .Tua bin cánh quạt: ..12 Động cơ và mô tơ khác. 8412 10 00 00 .000 kW ..Bộ phận: .Bơm có lắp hoặc thiết kế để lắp bộ phận đo lường: .Công suất không quá 1.Loại khác 8412 80 00 00 .. loại dùng cho trạm đổ xăng hoặc trạm sửa chữa bảo dưỡng ô tô. xe máy .. máy đẩy chất lỏng.Chuyển động tịnh tiến (xi lanh) 8412 29 00 00 .Loại khác: .Tua bin phản lực: .Động cơ phản lực trừ tua bin phản lực . . tua bin cánh quạt và các loại tua bin khí khác...Động cơ và mô tơ dùng khí nén: 8412 31 00 00 . trừ loại thuộc phân nhóm 8413...Các loại tua bin khí khác: .Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8412.Loại khác 84.Hoạt động bằng điện ..Công suất trên 5.11 8411 11 00 00 8411 12 00 00 8411 21 00 00 8411 22 00 00 8411 81 00 00 8411 82 00 00 8411 91 00 00 8411 99 00 00 Mô tả hàng hoá Tua bin phản lực...Có lực đẩy không quá 25 kN .10 8412 90 90 00 .100 kW .Mã hàng 84.Bơm nước ..Của tua bin phản lực hoặc tua bin cánh quạt ..Loại khác 485 Thuế suất (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 28 28 Vụ Chính sách thuế .Bơm phân phối nhiên liệu hoặc dầu bôi trơn..11 hoặc 8413.

000 m3/h .Bơm hoạt động kiểu piston quay khác: ...Loại khác .Dùng cho máy dọn đất hoặc xe có động cơ: .....000 m3/h .Loại khác.Bơm nước được thiết kế đặt chìm dưới biển ..Loại chuyển động tịnh tiến hoặc chuyển động quay ...000 m3/h .. hoạt động bằng điện: ... bơm nước công suất không quá 8...Loại khác: ..Bơm nước một tầng.Loại khác .000 m3/h nhưng không quá 13.Mã hàng 8413 30 8413 30 11 00 8413 30 19 00 8413 30 91 00 8413 8413 8413 8413 8413 30 99 00 40 40 10 00 40 20 00 50 8413 50 10 8413 50 10 10 8413 50 10 20 8413 50 10 30 8413 8413 8413 8413 8413 8413 50 50 60 60 60 60 10 90 20 00 10 10 10 10 20 8413 60 10 30 8413 8413 8413 8413 60 10 90 60 20 00 70 70 10 00 8413 70 22 00 8413 70 29 8413 70 29 10 8413 70 29 20 Mô tả hàng hoá .Hoạt động bằng điện: ..BỘ TÀI CHÍNH .Bơm nước được thiết kế để đặt chìm dưới biển .Loại khác.Bơm bê tông: .Bơm nước kiểu tua bin xung lực có công suất không quá 100 W..Hoạt động bằng điện ....Hoạt động không bằng điện .Hoạt động không bằng điện .Loại chuyển động tịnh tiến hoặc chuyển động quay .....Loại khác.... bơm nước công suất không quá 486 Thuế suất (%) 3 3 3 3 0 0 10 27 10 0 10 10 27 10 0 10 20 27 10 27 Vụ Chính sách thuế . dầu bôi trơn hoặc chất làm mát dùng cho động cơ đốt trong kiểu piston: ...Hoạt động không bằng điện .Loại khác.Loại khác .Loại khác .Loại khác. bơm nước có công suất trên 8.... trừ loại bơm đồng trục với động cơ dẫn động .Bơm nước được thiết kế để đặt chìm dưới biển ..000 m3/h . trục ngang được truyền động bằng dây đai hay khớp nối trực tiếp..Hoạt động bằng điện: . bơm nước công suất không quá 8.Bơm nhiên liệu. loại phù hợp sử dụng trong gia đình .000 m3/h nhưng không quá 13.. bơm nước có công suất trên 8.....Bơm ly tâm loại khác: ... một cửa hút.Bơm hoạt động kiểu piston chuyển động tịnh tiến khác: ...Loại khác: .Loại khác..

.....Của bơm: .Của bơm nước thiết kế đặc biệt để đặt chìm dưới biển .000 m3/h nhưng không quá 13..000 m3/h ...Loại khác..Của bơm khác... 487 Vụ Chính sách thuế .Của bơm ly tâm khác .000 m3/h .BỘ TÀI CHÍNH .20..70...000 m3/h... có công suất trên 8.. máy nén và quạt không khí hay chất khí khác..Loại khác... bơm nước công suất trên 8.....Của bơm khác..000 m3/h .Hoạt động không bằng điện ..Hoạt động không bằng điện .. hoạt động bằng điện: .Máy bơm phòng nổ trong hầm lò ..Hoạt động không bằng điện ... trừ loại thiết kế đặc biệt để đặt chìm dưới biển .. máy đẩy chất lỏng: ..000 m3/h nhưng không quá 13..Của máy đẩy chất lỏng hoạt động bằng điện .20.Bộ phận: .Của máy đẩy chất lỏng hoạt động không bằng điện Thuế suất (%) 10 0 10 10 0 27 10 0 10 0 0 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 Bơm không khí hoặc bơm chân không.Loại khác. nắp chụp điều hòa gió hoặc cửa thông gió có kèm theo quạt.000 m3/h ...Của bơm thuộc phân nhóm 8413. có hoặc không lắp bộ phận lọc...Hoạt động bằng điện .Loại khác ..90 ..Máy đẩy chất lỏng: .Của máy đẩy chất lỏng: ..Của bơm nước công suất không quá 8.Của bơm thuộc phân nhóm 8413.. hoạt động không bằng điện .Mã hàng Mô tả hàng hoá 8413 70 29 30 8413 70 29 90 8413 70 30 00 8413 81 8413 81 10 8413 81 10 10 8413 81 10 20 8413 81 10 30 8413 81 10 40 8413 8413 8413 8413 8413 81 81 82 82 82 8413 8413 8413 8413 8413 8413 8413 91 91 91 91 91 91 91 10 90 20 00 10 00 20 00 10 20 30 40 50 50 00 00 00 00 10 8413 91 50 20 8413 8413 8413 8413 8413 84.. có công suất không quá 8........10 ...10 .Bơm nước được thiết kế đặc biệt để đặt chìm dưới biển .Loại khác ...Bơm khác..14 91 91 92 92 92 50 90 90 00 10 00 20 00 8..