P. 1
01 BVMT- To Khai Phi Bao Ve Moi Truong

01 BVMT- To Khai Phi Bao Ve Moi Truong

|Views: 254|Likes:
Được xuất bản bởiVũ Xuân Tuyển

More info:

Published by: Vũ Xuân Tuyển on Sep 10, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2014

pdf

text

original

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phc
T! "HAI #H$ %&O VỆ M'I T()!NG
(Đối với khai thác khoáng sản)
[01] Kỳ tính thuế: Tháng.... năm …….....
*+,- N./01 nộp 2h34 :.....................................................................................
*+5- M6 78 2h34: .............................................................................................
[04] Địa chỉ: ...................................................................................................
[05] Quận/hu!n: ................... [0"] Tỉnh/Th#nh $h%: .....................................
[0&] Đ'!n th()': ..................... [0*] +a,: .................. [0-] .ma'/: ..................
Đơn vị tiền: Việt Nam đồng
9TT
T:n loạ1
;ho<n. 7=n
98 l/>n. ;ho<n.
7=n ;h?1 2h<c
M@c phA
#hA B=o CD EF1
2G/0n. H81 CI1
;h?1 2h<c ;ho<n.
7=n ph<2 71nh
2Gon. ;J
ĐKn CL 2Anh 98 l/>n.
011 021 031 041 051 0"1 4 041 , 051
Tổng cộng:
5% t'6n $hí 78( 9! m:' t;<=ng >%' 9?' @ha' thác @h(áng A8n $h8' nB$ 9#( C5CC
t;(ng @ỳ n# /# 0gh' 7Dng chE1: .............................................................................................
...............................................................................................................................................
T:' cam >(an A% /'!u @F @ha' t;Fn /# >Gng 9# chịu t;ách nh'!m t;<?c $há$ /uật 96
A% /'!u >H @ha'./.

..........................., ng!......... tháng........... n"m..........
NG)!I NỘ# THMN hoOc
ĐPI QIỆN HR# #HS# CỦA NG)!I NỘ# THMN
KI tFnJ >Kng LMu 0gh' ;N hO tFn 9# chPc 9Q1

RSu A%: +TU%VMT
(#an hnh k$m th%o &h'ng t(
số )*+,**-+&&.#&/ ng!
01+)+,**- c2a #3 &i ch4nh)

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->