HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP PHÂN TÍCH KINH TẾ DOANH NGHIỆP Chương II: Phân tích doanh thu

bán hàng và cung cấp dịch vụ Bài 1/10 1. Lập biểu phân tích - Tính các chỉ tiêu phản ánh tốc độ phát triển: + Tốc độ phát triển định gốc + Tốc độ phát triển liên hoàn + Tốc độ phát triển bình quân - Tính thị phần doanh thu của doanh nghiệp và so sánh qua các năm 2. Phân tích: - So sánh tốc độ tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp của doanh nghiệp với tốc độ tăng trưởng doanh thu của toàn thị trường - Nhận xét về thị phần doanh thu của doanh nghiệp để đánh giá khả năng chiếm lĩnh thị trường Bài 2,3 /11,12 1. Lập biểu phân tích và tính toán số liệu Sử dụng biểu số 2.1 dạng 8 cột 2. Phân tích: - Đánh giá cơ cấu doanh thu từng bộ phận - Đánh giá mức độ tăng (giảm) của tổng doanh thu và doanh thu của từng bộ phận Bài 4/13 1:Phân tích chung tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu 1. Lập biểu phân tích và tính toán số liệu Sử dụng biểu số 2.1 dạng 8 cột 2. Phân tích - Đánh giá cơ cấu doanh thu từng bộ phận - Đánh giá mức độ tăng (giảm) của tổng doanh thu và doanh thu của từng bộ phận 2:Phân tích ảnh hưởng của số lượng và giá bán đến sự biến động của doanh thu 1. Lập biểu phân tích và tính toán số liệu

- Phương trình kinh tế: M = q x p - Sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn và lập biểu số 2.3 dạng 11 cột 2. Phân tích Căn cứ vào các tình huống xảy ra để đánh giá nhận xét về ảnh hưởng của số lượng hàng bán và đơn giá bán tới sự biến động của doanh thu Bài 5/13 1: Phân tích chung tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu 1. Lập biểu phân tích và tính toán số liệu Sử dụng biểu số 2.1 dạng 8 cột 2. Phân tích - Đánh giá cơ cấu doanh thu từng bộ phận - Đánh giá mức độ tăng (giảm) của tổng doanh thu và doanh thu của từng bộ phận 2: Phân tích ảnh hưởng của lao động, số ngày làm việc và năng suất lao động đến doanh thu 1. Căn cứ vào phương trình kinh tế: M = T x N x W - Sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn, lập biểu để tính toán ảnh hưởng của từng nhân tố Trong đó: W = M/(T xN) 2. Phân tích Căn cứ vào số liệu tính toán được để đánh giá nhận xét về ảnh hưởng của số lượng lao động, số ngày lao động và năng suất lao động bình quân tới sự biến động của doanh thu Bài 6/14 1: Phân tích chung tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu 1. Lập biểu phân tích và tính số liệu Sử dụng biểu số 2.1 dạng 8 cột 2. Phân tích - Đánh giá cơ cấu doanh thu từng bộ phận - Đánh giá mức độ tăng (giảm) của tổng doanh thu và doanh thu của từng bộ phận 2: Phân tích ảnh hưởng của số lượng và giá bán đến sự biến động của doanh thu 1. Lập biểu phân tích và tính số liệu ( biểu 11 cột) - Phương trình kinh tế: M = q x p

- Sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn và lập biểu số 2.3 dạng 11 cột 2. Phân tích Căn cứ vào các tình huống xảy ra để đánh giá nhận xét về ảnh hưởng của số lượng hàng bán và đơn giá bán tới sự biến động của doanh thu 3: Phân tích ảnh hưởng của lao động, số ngày làm việc và năng suất lao động đến doanh thu 1. Căn cứ vào phương trình kinh tế: M = T x N xW - Sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn để tính toán ảnh hưởng của từng nhân tố Trong đó: Wo = Mo/(To x No) W1(Po) = M1(Po)/(T1 x N1) 2. Phân tích Căn cứ vào số liệu tính toán được đánh giá nhận xét về ảnh hưởng của số lượng lao động, số ngày lao động và năng suất lao động bình quân tới sự biến động của doanh thu 4:Phân tích tình hình quản lý và sử dụng lao động của doanh nghiệp 1. Lập biểu phân tích và tính số liệu Lập biểu dạng 5 cột bao gồm các chỉ tiêu sau: + Doanh thu (Đã loại trừ giá) + Số lao động + Ngày công lao động + Năng suất lao động bình quân 1 người 1 ngày 2. Phân tích Căn cứ vào sự biến động của các chỉ tiêu trên để đưa ra nhận xét, đánh giá Bài 7/15 1: Phân tích chung tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu 1. Lập biểu phân tích và tính số liệu Sử dụng biểu số 2.1 dạng 8 cột 2. Phân tích - Đánh giá cơ cấu doanh thu từng bộ phận - Đánh giá mức độ tăng (giảm) của tổng doanh thu và doanh thu của từng bộ phận 2: Phân tích ảnh hưởng của số lượng và giá bán đến sự biến động của doanh thu

1. Lập biểu phân tích và tính số liệu - Phương trình kinh tế: M = q x p - Sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn và lập biểu số 2.3 dạng 11 cột 2. Phân tích Căn cứ vào các tình huống xảy ra để đánh giá nhận xét về ảnh hưởng của số lượng hàng bán và đơn giá bán tới sự biến động của doanh thu 3: 1. Lập biểu phân tích và tính số liệu - Phương trình kinh tế: M = T x W - Sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn và lập biểu phân tích dạng 10 cột Trong đó: Wo = Mo/To W1(Po) = M1(Po)/T1 2. Phân tích Căn cứ vào các tình huống xảy ra để đánh giá nhận xét về ảnh hưởng của số lượng lao động và năng suất lao động bình quân tới sự biến động của doanh thu 4: Phân tích tình hình quản lý và sử dụng lao động của doanh nghiệp 1. Lập biểu phân tích và tính số liệu Lập biểu dạng 5 cột và bao gồm các chỉ tiêu như sau: + Doanh thu (Đã loại trừ giá) + Số lao động + Năng suất lao động bình quân của toàn doanh nghiệp + Năng suất lao động bình quân của nhân viên viên bán hàng + Tỷ trọng phân bổ nhân viên bán hàng trên số lao động trực tiếp + Tỷ trọng phân bổ lao động trực tiếp trên tổng số lao động 2. Phân tích Căn cứ vào số liệu để đánh giá sự biến động của các chỉ tiêu: Số lao động, năng suất lao động, cơ cấu lao động (tỷ trọng phân bổ nhân viên bán hàng trên số lao động trực tiếp, tỷ trọng phân bổ lao động trực tiếp trên tổng số lao động) 5:Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng xuất lao động cảu toàn doanh nghiệp. 1. Căn cứ vào phương trình kinh tế: W= A*B*C, Trong đó:

A: Năng suất lao động của nhân viên bán hàng B: Tỷ trọng phân bổ nhân viên bán hàng trên số lao động trực tiếp C: Tỷ trọng phân bổ lao động trực tiếp trên tổng số lao động - Sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn để tính toán mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố. 2. Phân tích Căn cứ vào kết quả tính toán để đánh giá nhận xét về ảnh hưởng của từng nhân tố tới sự biến động của năng suất lao động bình quân. Bài 8/16 1: Phân tích chung tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu tính theo tiền Việt Nam 1. Lập biểu phân tích và tính số liệu Sử dụng biểu số 2.1 dạng 8 cột, ttrong đó doanh thu xuất khẩu và doanh thu nội địa đều tính theo tiền Việt Nam. 2. Phân tích - Đánh giá cơ cấu doanh thu từng bộ phận - Đánh giá mức độ tăng (giảm) của tổng doanh thu và doanh thu của từng bộ phận 2/ Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến doanh thu nội địa và doanh thu xuất khẩu tính theo tiền Việt Nam Đối với doanh thu nội địa, sử dụng công thức M = q x p và biểu 11 cột để tính toán và phân tích Đối với doanh thu xuất khẩu, sử dụng công thức M= QxPxR, trong đó cần lưu ý cách tính các chỉ tiêu: Q0P0R0; Q1P0R0; Q1P1R0 và Q1P1R1 và sử dụng biểu số 2.4 có chỉnh sửa cho phù hợp.

Bài số 9/17 1: Phân tích chung tình hình thực hiện hợp đồng xuất khẩu: Từ số lượng và đơn giá, tỷ giá tính doanh thu xuất khẩu theo ngoại tệ và tiền Việt Nam Sử dụng biểu số 2.1 dạng 8 cột để phân tích. 2: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu xuất khẩu theo ngoại tệ và tiền Việt Nam Nếu tính theo ngoại tệ sử dụng biểu số 2.2, nếu tính theo tiền Việt Nam sử dụng biểu 2.4

Bài 10/17 : Sử dụng các công thức đánh giá hiệu quả của hợp đồng xuất khẩu căn cứ vào số liệu của bài số 9 để đánh giá hiệu quả của hợp đồng sau khi thực hiện

Chương III: Phân tích tình hình mua hàng Bài 1/26 Ý 1: 1. Tính toán và lập biểu phân tích Sử dụng biểu số 3.1 dạng 8 cột 2. Phân tích - Đánh giá cơ cấu trị giá hàng mua theo từng bộ phận - Đánh giá mức độ tăng (giảm) của tổng trị giá hàng mua và trị giá hàng mua của từng bộ phận Ý 2: 1. Tính toán và lập biểu phân tích - Phương trình kinh tế: Mm = Qm x Pm - Sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn và lập biểu số 2.2 dạng 15cột 2. Phân tích Căn cứ vào các tình huống xảy ra để đánh giá nhận xét về ảnh hưởng của số lượng hàng mua và đơn giá mua tới sự biến động của trị giá mua hàng hoá Bài 2/27 Ý 1: 1. Tính toán và lập biểu phân tích Sử dụng biểu số 3.1 dạng 8 cột 2. Phân tích - Đánh giá cơ cấu trị giá hàng mua theo từng bộ phận - Đánh giá mức độ tăng (giảm) của tổng trị giá hàng mua và trị giá hàng mua của từng bộ phận Ý 2: 1. Tính toán và lập biểu phân tích Sử dụng biểu số 3.2 2. Phân tích Dựa vào kết quả tính được ở các cột (4), (5), (9), (10) để nhận xét và đánh giá

Bài 5/29 1. Tính tổng chi phí hợp đồng nhập khẩu 2. Tính tổng doanh thu bán hàng nhập khẩu 3. Tính tỷ suất ngoại tệ hợp đồng nhập khẩu, so sánh với tỷ giá mua ngoại tệ do ngân hàng nhà nước công bố 4. Tính lãi (lỗ) của một đơn vị ngoại tệ hợp đồng nhập khẩu 5. Tính lãi (lỗ) của cả hợp đồng nhập khẩu 6. Đưa ra kết luận về tính hiệu quả khi thực hiện hợp đồng nhập khẩu

Chương IV: Phân tích chi phí sản xuất, kinh doanh và giá thành sản phẩm Bài 1/32 Ý 1: 1. Tính toán và lập biểu phân tích Sử dụng biểu số 4.5 2. Phân tích: Dựa vào kết quả tính được ở cột (8), (9) để đưa ra nhận xét và đánh giá Ý 2: 1. Tính toán và lập biểu phân tích Sử dụng biểu số 4.6 2. Phân tích: Dựa vào kết quả tính được ở cột (9), (10), (13), (14), (15), (16) để đưa ra nhận xét và đánh giá Bài 2/33 Ý 1: 1. Tính toán và lập biểu phân tích Sử dụng biểu số 4.7 2. Phân tích - Đánh giá cơ cấu của từng khoản mục chi phí trong tổng chi phí sản xuất - Đánh giá mức độ tăng (giảm) của từng khoản mục chi phí, tổng chi phí sản xuất và giá thành đơn vị. Ý 2: 1. Tính toán và lập biểu phân tích Sử dụng biểu số 4.8 2. Phân tích Dựa vào kết quả tính được ở cột (5), (6) để đưa ra nhận xét và đánh giá Bài 5/35 Ý 1: 1. Tính toán và lập biểu phân tích Sử dụng biểu số 4.1 dạng 5 cột

2. Phân tích - Đánh giá tốc độ tăng (giảm) của doanh thu và chi phí - Đánh giá mức độ tăng (giảm) tỷ suất chi phí, tốc độ tăng (giảm) và mức tiết kiệm hay lãng phí chi phí. Ý 2: 1. Tính toán và lập biểu phân tích Sử dụng biểu số 4.1 dạng 5 cột (Chỉ tiêu 1 ở cột 3 phải loại trừ ảnh hưởng của giá) 2. Phân tích - Đánh giá tốc độ tăng (giảm) của doanh thu và chi phí - Đánh giá mức độ tăng (giảm) tỷ suất chi phí, tốc độ tăng (giảm) và mức tiết kiệm hay lãng phí chi phí. Bài 6/36 Ý 1: 1. Tính toán và lập biểu phân tích - Tính toán sự tăng (giảm) của doanh thu về số tiền và tỷ lệ - Sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn để xác định ảnh hưởng của số lượng hàng bán và đơn giá bán tới sự biến động của doanh thu 2. Phân tích - Đánh giá sự biến động của doanh thu trên cả hai mặt - Căn cứ vào các tình huống xảy ra để đánh giá nhận xét về ảnh hưởng của số lượng hàng bán và đơn giá bán tới sự biến động của doanh thu Ý 2: 1. Tính toán và lập biểu phân tích Sử dụng biểu số 4.2 2. Phân tích - Đánh giá cơ cấu của từng bộ phận chi phí theo chức năng hoạt động - Đánh giá mức độ tăng (giảm) của tỷ suất chi phí để thấy được tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng chi phí cho từng chức năng Bài 8/38 Ý 1: 1. Tính toán và lập biểu phân tích

Sử dụng biểu số 2.1 dạng 8 cột 2. Phân tích - Đánh giá cơ cấu doanh thu từng bộ phận - Đánh giá mức độ tăng (giảm) của tổng doanh thu và doanh thu của từng bộ phận Ý 2: 1. Tính toán và lập biểu phân tích Sử dụng biểu số 4.3 2. Phân tích Để đánh giá tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng chi phí của từng đơn vị, dựa vào kết quả tính được ở cột (4), (7), (8), (9), (10), (11), (12) đưa ra nhận xét và đánh giá Bài 9/38 Ý 1: 1. Tính toán và lập biểu phân tích Sử dụng biểu số 4.4 dạng 5 cột 2. Phân tích - Đánh giá tốc độ tăng (giảm) của doanh thu và chi phí tiền lương - Đánh giá mức độ và tốc độ tăng (giảm) của mức lương bình quân và năng suất lao động bình quân - Đánh giá mức độ tăng (giảm) tỷ suất chi phí, tốc độ tăng (giảm) và mức tiết kiệm hay lãng phí chi phí tiền lương. Ý 2: 1. Tính toán và lập biểu phân tích - Phương trình kinh tế: QL = T x X - Sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn tính toán ảnh hưởng của từng nhân tố 2. Phân tích Căn cứ vào các tình huống xảy ra để đánh giá nhận xét về ảnh hưởng của Số lượng lao động và Tiền lương bình quân tới sự biến động của tổng quỹ lương Bài 10/39 Ý 1: 1. Tính toán và lập biểu phân tích Tính toán sự tăng (giảm) của doanh thu về số tiền và tỷ lệ

2. Phân tích Đánh giá sự biến động của doanh thu trên cả hai mặt Ý 2: 1. Tính toán và lập biểu phân tích Sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn để xác định ảnh hưởng của số lượng hàng bán và đơn giá bán tới sự biến động của doanh thu 2. Phân tích Căn cứ vào các tình huống xảy ra để đánh giá nhận xét về ảnh hưởng của số lượng hàng bán và đơn giá bán tới sự biến động của doanh thu Ý 3: 1. Tính toán và lập biểu phân tích Sử dụng biểu số 4.4 dạng 5 cột 2. Phân tích - Đánh giá tốc độ tăng (giảm) của doanh thu và chi phí tiền lương - Đánh giá mức độ và tốc độ tăng (giảm) của mức lương bình quân và năng suất lao động bình quân - Đánh giá mức độ tăng (giảm) tỷ suất chi phí, tốc độ tăng (giảm) và mức tiết kiệm hay lãng phí chi phí tiền lương. Ý 4: 1. Tính toán và lập biểu phân tích - Phương trình kinh tế: M = T x N x W - Sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn để xác định ảnh hưởng của các nhân tố. Trong đó: Wo = Mo/(To x No) W1(Po) = M1(Po)/T1 x N1 2. Phân tích Căn cứ vào các tình huống xảy ra để đánh giá nhận xét về ảnh hưởng của Số lượng lao động, số ngày lao động và năng suất lao động bình quân tới sự biến động của doanh thu Ý 5: 1. Tính toán và lập biểu phân tích - Phương trình kinh tế: QL = T x N x X - Sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn để xác định ảnh hưởng của từng nhân tố

2. Phân tích Căn cứ vào các tình huống xảy ra để đánh giá nhận xét về ảnh hưởng của Số lượng lao động và Tiền lương bình quân tới sự biến động của tổng quỹ lương

Chương V: Phân tích lợi nhuận doanh nghiệp Bài 1/43 Ý 1: 1. Tính toán và lập biểu phân tích Sử dụng biểu số 5.2 2. Phân tích: Dựa vào kết quả tính được ở cột (4), (5) để đưa ra nhận xét và đánh giá Ý 2: 1. Tính toán và lập biểu phân tích Sử dụng biểu số 5.3 2. Phân tích: Dựa vào kết quả tính được ở cột (4), (5) để đưa ra nhận xét và đánh giá Bài 2/43 Ý 1: 1. Tính toán và lập biểu phân tích Sử dụng biểu số 5.1 2. Phân tích - Đánh giá cơ cấu lợi nhuận theo từng nguồn hình thành - Đánh giá mức độ tăng (giảm) của từng bộ phận lợi nhuận và của chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và sau thuế Ý 2: 1. Tính toán và lập biểu phân tích Sử dụng biểu số 5.2 2. Phân tích: Dựa vào kết quả tính được ở cột (4), (5) để đưa ra nhận xét và đánh giá Ý 3: 1. Tính toán và lập biểu phân tích Sử dụng biểu số 5.3 2. Phân tích: Dựa vào kết quả tính được ở cột (4), (5) để đưa ra nhận xét và đánh giá

Bài 5/47 1. Tính toán và lập biểu phân tích Sử dụng biểu số 5.5 2. Phân tích Dựa vào kết quả tính được ở cột (8), (9), (10) để đưa ra nhận xét và đánh giá cho từng đơn vị Bài 6/47 Ý 1: 1. Tính toán và lập biểu phân tích Sử dụng biểu số 2.1 dạng 8 cột 2. Phân tích - Đánh giá cơ cấu doanh thu từng bộ phận - Đánh giá mức độ tăng (giảm) của tổng doanh thu và doanh thu của từng bộ phận Ý 2: 1. Tính toán và lập biểu phân tích Sử dụng biểu số 4.3 2. Phân tích Để đánh giá tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng chi phí của từng đơn vị, dựa vào kết quả tính được ở cột (4), (7), (8), (9), (10), (11), (12) đưa ra nhận xét và đánh giá Ý 3: 1. Tính toán và lập biểu phân tích Sử dụng biểu số 5.5 2. Phân tích Dựa vào kết quả tính được ở cột (8), (9), (10) để đưa ra nhận xét và đánh giá cho từng đơn vị

Chương VI: Phân tích tài chính doanh nghiệp Bài 1/57 Ý 1: 1/ Sử dụng biểu số 6.1 tính toán số liệu 2/ Nhận xét - Cơ cấu phân bổ tài sản có hợp. - Sự biến động của tài sản trong mối liên hệ với doanh thu và lợi nhuận Ý 2: 1/ Sử dụng biểu 6.2 hoặc 6.3 để tính toán số liệu 2/ Nhận xét : cơ cấu của nguồn vốn đế thấy được khả năng tự chủ tài chính của doanh nghiệp Ý 3: Sử dụng các công thức: Hệ số đầu tư nguồn vốn thường xuyên cho tài sản dài hạn và hệ số đầu tư nguồn vốn tạm thời cho tài sản dài hạn. Căn cứ vào các tình huống sảy ra để nhận xét. Ý 4: Sử dụng các biểu từ 6.3 đến 6.10 Ý 5. Sử dụng biểu 8 cột Ý 6. Sử dụng biểu số 6.14 Ý 7. Sử dụng biểu số 6.15 Ý 8. Sử dụng các biểu số 6.16; 6.17; 6.18 tính các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tổng vốn nói chung, từng loại vốn nói riêng và đưa ra nhận xét đánh giá. Bài 2/57 Ý 1: 1. Tính toán và lập biểu phân tích - Sử dụng phương pháp tính bình quân gia quyền để tính tài sản ngắn hạn bình quân theo tháng - Sử dụng biểu 5 cột bao gồm các chỉ tiêu như sau: + Tổng doanh thu + TSNH bình quân + Số vòng chu chuyển tài sản + Số ngày chu chuyển tài sản + Mức tiết kiệm (lãng phí) vốn đầu tư tài sản 2. Phân tích:

Dựa vào kết quả tính được ở cột (4), (5) để đưa ra nhận xét và đánh giá Ý 2: 1. Tính toán và lập biểu phân tích - Phương trình kinh tế: Vtsnh = M / TSNH bq - Sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn và lập biểu dạng 10 cột 2. Phân tích Căn cứ vào các tình huống xảy ra để đánh giá nhận xét về ảnh hưởng của từng nhân tố tới sự biến động của chỉ tiêu phân tích Bài 3/58 Ý 1: 1. Tính toán và lập biểu phân tích - Sử dụng phương pháp tính bình quân gia quyền để tính hàng tồn kho bình quân theo quý - Sử dụng biểu 5 cột bao gồm các chỉ tiêu như sau: + Tổng doanh thu + HTK bình quân + Số vòng chu chuyển hàng tồn kho + Số ngày chu chuyển tài sản + Mức tiết kiệm (lãng phí) vốn đầu tư hàng tồn kho 2. Phân tích: Dựa vào kết quả tính được ở cột (4), (5) để đưa ra nhận xét và đánh giá Ý 2: 1. Tính toán và lập biểu phân tích - Phương trình kinh tế: Vhtk = M / HTK bq - Sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn để tính toán ảnh hưởng của từng nhân tố 2. Phân tích Căn cứ vào các tình huống xảy ra để đánh giá nhận xét về ảnh hưởng của từng nhân tố tới sự biến động của chỉ tiêu phân tích