Đơn vị

:
……………………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số: C07 - H
(Ban hành theo QĐ số: 999-TC/QĐ/CĐKT
Ngày 2/11/1996 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số:………

Cấp cho ông (bà):........................................................................................................................................................
Chức vụ:......................................................................................................................................................................
Được cử đi công tác :..................................................................................................................................................
Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số…………..ngày………….tháng………….năm 20....................................
Từ ngày……..tháng……….năm 20…….đến ngày………….tháng…………năm 20..............................................
Ngày … tháng … năm ………
Thủ trưởng đơn vị

Tiền ứng trước
Lương:.................................................
Công tác phí:.......................................
Cộng:...................................................
Nơi đi
Và nơi đến
Nơi đi:..........................
.....................................
Nơi đến:.......................
.....................................
Nơi đi:..........................
.....................................
Nơi đến:.......................
.....................................
Nơi đi:..........................
.....................................
Nơi đến:.......................
.....................................
Nơi đi:..........................
.....................................
Nơi đến:.......................
.....................................
Nơi đi:..........................
.....................................
Nơi đến:.......................
.....................................

Ngày
giờ

Phương
tiện sử
dụng

Độ dài
chặng
đường

Thời gian lưu trú
Trên
đường đi

Ở nơi
đến

Lý do
lưu trú

Chứng nhận của cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)

......đ − Vé cước xe đạp:.... − Về người:...................................................... ............................................................... Phụ trách kế toán tài vụ (Ký tên) ........................ .........................................................đến ngày.............................. − Lưu trú ở nơi công tác − Tại.......................... Phụ cấp lưu trú: − Lưu trú ở dọc đường (nếu có) − Tại..ngày Người đi công tác (Ký tên) Thủ trưởng cơ quan (Ký tên.....................................................Nơi đi:......................................................................................................đ = ...........................đ = .............đ − Ở..................giờ đến...............đ = .......................................................................... ........................................phụ cấp = .....đ − Phụ phí lấy vé bằng điện thoại:............................................................................đ − Vé trọ:.............từ ngày................................. ..........................................vé x .........................đ = .................................................... Bằng chữ : .....đ = ..............................đ = .........đ 1....................vé x ..................... ....................................... Nơi đến:...................................................................................đến ........................... − Tiền trọ: − Ở........ DUYỆT Thời gian lưu trú được hưởng phụ cấp Tại ......km = .........(từ.................. Nơi đến:........vé x .................. Nơi đến:...................................................................vé x ....đ x .....................................................................................................................................giờ) phụ cấp = ............................... ............................................ngày.............................................................. đ 100 2.........................đ Cộng : ........................................................................vé x .......................................................................................vé x .................................................... .............. Nơi đi:......... Phụ cấp đi đường: − Chặng đường từ:.................................................................................................. Nơi đi:....... đóng dấu) DUYỆT Số tiền thanh toán là ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful