Đơn vị

:
……………………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số: C07 - H
(Ban hành theo QĐ số: 999-TC/QĐ/CĐKT
Ngày 2/11/1996 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số:………

Cấp cho ông (bà):........................................................................................................................................................
Chức vụ:......................................................................................................................................................................
Được cử đi công tác :..................................................................................................................................................
Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số…………..ngày………….tháng………….năm 20....................................
Từ ngày……..tháng……….năm 20…….đến ngày………….tháng…………năm 20..............................................
Ngày … tháng … năm ………
Thủ trưởng đơn vị

Tiền ứng trước
Lương:.................................................
Công tác phí:.......................................
Cộng:...................................................
Nơi đi
Và nơi đến
Nơi đi:..........................
.....................................
Nơi đến:.......................
.....................................
Nơi đi:..........................
.....................................
Nơi đến:.......................
.....................................
Nơi đi:..........................
.....................................
Nơi đến:.......................
.....................................
Nơi đi:..........................
.....................................
Nơi đến:.......................
.....................................
Nơi đi:..........................
.....................................
Nơi đến:.......................
.....................................

Ngày
giờ

Phương
tiện sử
dụng

Độ dài
chặng
đường

Thời gian lưu trú
Trên
đường đi

Ở nơi
đến

Lý do
lưu trú

Chứng nhận của cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)

....................................................đến .......... − Tiền trọ: − Ở....................đ = ............................. Phụ cấp lưu trú: − Lưu trú ở dọc đường (nếu có) − Tại........................................vé x ...................................vé x ...............................................................................................đ = ....... ........................................... Nơi đến:...............đ − Vé trọ:.................đ − Ở. Phụ cấp đi đường: − Chặng đường từ:.............đến ngày.................................................................. ............. ....đ = .................. đóng dấu) DUYỆT Số tiền thanh toán là . − Lưu trú ở nơi công tác − Tại. Nơi đến:................................................. Nơi đến:......................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................vé x ........................................................................................... − Về người:........................................ DUYỆT Thời gian lưu trú được hưởng phụ cấp Tại ............đ Cộng : ................(từ...................... .........km = ..........đ = .....................................................................................................................................đ x ................. Phụ trách kế toán tài vụ (Ký tên) .......................... đ 100 2.......................................................Nơi đi:.. Bằng chữ : ..........đ = .....đ 1..... ...........................vé x ..................................................................................................... Nơi đi:...............................................................................................giờ) phụ cấp = .........giờ đến..............đ − Vé cước xe đạp:............................ngày Người đi công tác (Ký tên) Thủ trưởng cơ quan (Ký tên........................................ngày....................đ = ...................................................vé x .....từ ngày..........đ − Phụ phí lấy vé bằng điện thoại:...... Nơi đi:............. .................................................................................vé x .......................................phụ cấp = ........................................................