Đơn vị

:
……………………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số: C07 - H
(Ban hành theo QĐ số: 999-TC/QĐ/CĐKT
Ngày 2/11/1996 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số:………

Cấp cho ông (bà):........................................................................................................................................................
Chức vụ:......................................................................................................................................................................
Được cử đi công tác :..................................................................................................................................................
Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số…………..ngày………….tháng………….năm 20....................................
Từ ngày……..tháng……….năm 20…….đến ngày………….tháng…………năm 20..............................................
Ngày … tháng … năm ………
Thủ trưởng đơn vị

Tiền ứng trước
Lương:.................................................
Công tác phí:.......................................
Cộng:...................................................
Nơi đi
Và nơi đến
Nơi đi:..........................
.....................................
Nơi đến:.......................
.....................................
Nơi đi:..........................
.....................................
Nơi đến:.......................
.....................................
Nơi đi:..........................
.....................................
Nơi đến:.......................
.....................................
Nơi đi:..........................
.....................................
Nơi đến:.......................
.....................................
Nơi đi:..........................
.....................................
Nơi đến:.......................
.....................................

Ngày
giờ

Phương
tiện sử
dụng

Độ dài
chặng
đường

Thời gian lưu trú
Trên
đường đi

Ở nơi
đến

Lý do
lưu trú

Chứng nhận của cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)

.............................đ x .................................................................................vé x .............................. ..đ = ..đ − Vé trọ:.......................................... DUYỆT Thời gian lưu trú được hưởng phụ cấp Tại ............................................. Phụ trách kế toán tài vụ (Ký tên) .................vé x . . Nơi đến:........... − Tiền trọ: − Ở......................................................................................................................................vé x .............................đ = ...............................................................phụ cấp = ...........................................................vé x .......................... ............................................................................................................đ 1.......................................................................................................................đ = ..............................đến ................................................................................................. đ 100 2................................................................từ ngày. ............................................... ..................giờ) phụ cấp = ........................................................Nơi đi:. Nơi đến:........đến ngày.............. Phụ cấp đi đường: − Chặng đường từ:......................đ − Phụ phí lấy vé bằng điện thoại:....................ngày Người đi công tác (Ký tên) Thủ trưởng cơ quan (Ký tên........... đóng dấu) DUYỆT Số tiền thanh toán là ................vé x ..............vé x ................... Nơi đến:.........đ Cộng : ........................................................................... − Lưu trú ở nơi công tác − Tại..(từ.............giờ đến............ ................................. Nơi đi:. Bằng chữ : ................................................................................. − Về người:...................đ = ........................đ − Ở......đ = ...........................................................................đ = .......................... ............................................... Nơi đi:........................................................đ − Vé cước xe đạp:................................................km = ....ngày....... Phụ cấp lưu trú: − Lưu trú ở dọc đường (nếu có) − Tại.......................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful