P. 1
giay di duong

giay di duong

|Views: 828|Likes:
Được xuất bản bởihongdenhong

More info:

Published by: hongdenhong on Sep 11, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2013

pdf

text

original

Đơn vị

:
……………………………..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập T! "# H$n% p%&c
Mẫu số: C07 - H
'()n %*n% +%,# -Đ ./: 000TC1-Đ1CĐ2T
N3*4 516616007 c8) (ộ T*9 c%:n%;
GIẤY ĐI ĐƯỜNG </:………
C=p c%# >n3 '?*;:........................................................................................................................................................
C%@c vA:......................................................................................................................................................................
ĐBCc cD E9 c>n3 +Fc :..................................................................................................................................................
T%,# c>n3 lGn% '%#Hc 39=4 39I9 +%9GJ; ./…………..n3*4………….+%Fn3………….nKL 5M....................................
TN n3*4……..+%Fn3……….nKL 5M…….EOn n3*4………….+%Fn3…………nKL 5M..............................................
Ngày … tháng … năm ………
T!n "ng t#$%& Th' t#$(ng )*n +,
PBơn3:.................................................
C>n3 +Fc p%::.......................................
Cộn3:...................................................
Nơ9 E9
V* nơ9 EOn
N3*4
39Q
R%Bơn3
+9Gn .D
"An3
Độ "*9
c%Hn3
EBQn3
T%Q9 39)n lBJ +S&
PT "#
lBJ +S&
C%@n3 n%ận c8) cơ UJ)n
'2T +VnW EXn3 "=J;
TSVn
EBQn3 E9
Y nơ9
EOn
Nơ9 E9:..........................
.....................................
Nơ9 EOn:.......................
.....................................
Nơ9 E9:..........................
.....................................
Nơ9 EOn:.......................
.....................................
Nơ9 E9:..........................
.....................................
Nơ9 EOn:.......................
.....................................
Nơ9 E9:..........................
.....................................
Nơ9 EOn:.......................
.....................................
Nơ9 E9:..........................
.....................................
Nơ9 EOn:.......................
.....................................
Nơ9 E9:..........................
.....................................
Nơ9 EOn:.......................
.....................................
Nơ9 E9:..........................
.....................................
Nơ9 EOn:.......................
.....................................
Nơ9 E9:..........................
.....................................
Nơ9 EOn:.......................
.....................................
− VZ n3BQ9:.......................................................................v[ \ .........................E ] .........................................E
− V[ cBIc \, E$p:.............................................................v[ \ .........................E ] .........................................E
− R%A p%: l=4 v[ ?^n3 E9Gn +%#$9:.....................................v[ \ .........................E ] .........................................E
− V[ +S_:............................................................................v[ \ .........................E ] .........................................E
-. /h0 &12 ) )$3ng:
− C%Hn3 EBQn3 +N:..................................................EOn ................................................................
.........................E \ ..................................`L
] ............................................ E
6MM
4. /h0 &12 5$u t#6:
− PBJ +S& a "_c EBQn3 'nOJ cX;
− T$9..............................n3*4.........................'+N...................39Q EOn.....................39Q; p%A c=p ] ....................
− PBJ +S& a nơ9 c>n3 +Fc
− T$9..............................+N n3*4.....................EOn n3*4..........................................p%A c=p ] ............................
− T9Zn +S_:
− Y............................................................v[ \ ..............................E ] ...........................................................E
− Y............................................................v[ \ ..............................E ] ...........................................................E
Cộn3 : .............................................................
(^n3 c%b : ......................................................
78Y9T
T%Q9 39)n lBJ +S& EBCc %Ban3 p%A c=p
T$9 .........................................................n3*4
78Y9T
</ +9Zn +%)n% +#Fn l*
.........................................................
Ng$3 ) &:ng tá&
(Ký tên)
Th' t#$(ng &* ;u<n
(Ký tên, đóng dấu)
/h0 t#á&h => t?án tà +0
(Ký tên)

....................................................................vé x ............................................................phụ cấp = ........đến .... Phụ trách kế toán tài vụ (Ký tên) .................................đ − Vé trọ:......................................................................vé x ......................giờ đến...............................................đ − Ở........................................................................Nơi đi:.................................... Nơi đến:.................................. .............................................đ = ....................................(từ............................................. Nơi đến:..........................................................vé x ..........................đ − Vé cước xe đạp:. − Lưu trú ở nơi công tác − Tại................................................... − Về người:... Bằng chữ : ....... ..........................................................ngày Người đi công tác (Ký tên) Thủ trưởng cơ quan (Ký tên........từ ngày.......................đến ngày................. đ 100 2.........đ = .......................vé x .vé x .......................................................................................................................................................................... .......................đ Cộng : ........................................ ...................vé x ...................... Nơi đến:................................ ...............................................................đ = ....................................đ 1...... ............................................................................................................ Nơi đi:.............................................km = ........... Nơi đi:........................đ x .................................................đ − Phụ phí lấy vé bằng điện thoại:........đ = ............ DUYỆT Thời gian lưu trú được hưởng phụ cấp Tại ....................................... Phụ cấp lưu trú: − Lưu trú ở dọc đường (nếu có) − Tại........ .......giờ) phụ cấp = ........................................................đ = .................................... đóng dấu) DUYỆT Số tiền thanh toán là .................................. − Tiền trọ: − Ở................................... Phụ cấp đi đường: − Chặng đường từ:.............................đ = .................................................ngày....................................

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->