Đơn vị

:
……………………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số: C07 - H
(Ban hành theo QĐ số: 999-TC/QĐ/CĐKT
Ngày 2/11/1996 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số:………

Cấp cho ông (bà):........................................................................................................................................................
Chức vụ:......................................................................................................................................................................
Được cử đi công tác :..................................................................................................................................................
Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số…………..ngày………….tháng………….năm 20....................................
Từ ngày……..tháng……….năm 20…….đến ngày………….tháng…………năm 20..............................................
Ngày … tháng … năm ………
Thủ trưởng đơn vị

Tiền ứng trước
Lương:.................................................
Công tác phí:.......................................
Cộng:...................................................
Nơi đi
Và nơi đến
Nơi đi:..........................
.....................................
Nơi đến:.......................
.....................................
Nơi đi:..........................
.....................................
Nơi đến:.......................
.....................................
Nơi đi:..........................
.....................................
Nơi đến:.......................
.....................................
Nơi đi:..........................
.....................................
Nơi đến:.......................
.....................................
Nơi đi:..........................
.....................................
Nơi đến:.......................
.....................................

Ngày
giờ

Phương
tiện sử
dụng

Độ dài
chặng
đường

Thời gian lưu trú
Trên
đường đi

Ở nơi
đến

Lý do
lưu trú

Chứng nhận của cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)

.đ − Vé trọ:.......................(từ................ Nơi đến:.................................. .............................từ ngày............giờ đến......................... ........vé x .................... Phụ cấp lưu trú: − Lưu trú ở dọc đường (nếu có) − Tại. − Lưu trú ở nơi công tác − Tại........................................đ = ...............................................................................................vé x ...................................đ − Ở.....................................đ Cộng : ....... Nơi đi:..................ngày.............................. Nơi đến:................................................ ........đ = ..............................đ − Vé cước xe đạp:.....................đến ngày.............phụ cấp = ..............................km = .............................vé x ................................đ − Phụ phí lấy vé bằng điện thoại:........đến .................đ = ..................................................................................... ..................................... Nơi đi:...............................................đ 1..................................................đ = ............................................................đ = ........................................ Nơi đến:..đ x ......................................................................... Phụ trách kế toán tài vụ (Ký tên) .......................................... DUYỆT Thời gian lưu trú được hưởng phụ cấp Tại .......................................................................giờ) phụ cấp = ........................................... ..................................................................................vé x ..............đ = ............. − Tiền trọ: − Ở.......................................... ........................................................................................ Phụ cấp đi đường: − Chặng đường từ:.......................................... .......................................................... đ 100 2......................................................................... đóng dấu) DUYỆT Số tiền thanh toán là ......................vé x ...................................ngày Người đi công tác (Ký tên) Thủ trưởng cơ quan (Ký tên................................Nơi đi:. − Về người:.................................... Bằng chữ : ..........................................................................................................vé x .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful