Đơn vị

:
……………………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số: C07 - H
(Ban hành theo QĐ số: 999-TC/QĐ/CĐKT
Ngày 2/11/1996 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số:………

Cấp cho ông (bà):........................................................................................................................................................
Chức vụ:......................................................................................................................................................................
Được cử đi công tác :..................................................................................................................................................
Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số…………..ngày………….tháng………….năm 20....................................
Từ ngày……..tháng……….năm 20…….đến ngày………….tháng…………năm 20..............................................
Ngày … tháng … năm ………
Thủ trưởng đơn vị

Tiền ứng trước
Lương:.................................................
Công tác phí:.......................................
Cộng:...................................................
Nơi đi
Và nơi đến
Nơi đi:..........................
.....................................
Nơi đến:.......................
.....................................
Nơi đi:..........................
.....................................
Nơi đến:.......................
.....................................
Nơi đi:..........................
.....................................
Nơi đến:.......................
.....................................
Nơi đi:..........................
.....................................
Nơi đến:.......................
.....................................
Nơi đi:..........................
.....................................
Nơi đến:.......................
.....................................

Ngày
giờ

Phương
tiện sử
dụng

Độ dài
chặng
đường

Thời gian lưu trú
Trên
đường đi

Ở nơi
đến

Lý do
lưu trú

Chứng nhận của cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)

...................(từ..............................................................................................................................................đến ..................................................................... Nơi đến:............................vé x .......................................... ...................phụ cấp = .................................................. Phụ cấp lưu trú: − Lưu trú ở dọc đường (nếu có) − Tại...........................................................................................................vé x .......... − Lưu trú ở nơi công tác − Tại................................................................đ − Vé trọ:..........................................................................từ ngày.đ x ...................đ = ...................... Nơi đi:...vé x ........giờ) phụ cấp = ...... Nơi đến:.....km = ......đ = ......................................................................vé x ..........................................đ Cộng : ...........................................................................................................................................................đ = ............................................................................. Nơi đến:..................................................giờ đến.........................vé x ....... ...............đ = ............................................. Phụ cấp đi đường: − Chặng đường từ:...............................................vé x ............. ........................................... Phụ trách kế toán tài vụ (Ký tên) .......ngày......đ − Vé cước xe đạp:..... − Về người:.....................................................................đ 1........................ ....... .........đ − Ở...............................đến ngày.................... ...............đ − Phụ phí lấy vé bằng điện thoại:.................................... − Tiền trọ: − Ở.........................................................................................đ = .........đ = .............. Bằng chữ : ........... đóng dấu) DUYỆT Số tiền thanh toán là .......................................... Nơi đi:.......................................................................................... DUYỆT Thời gian lưu trú được hưởng phụ cấp Tại ....................... .ngày Người đi công tác (Ký tên) Thủ trưởng cơ quan (Ký tên..................................................Nơi đi:. đ 100 2....................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful