Đơn vị

:
……………………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số: C07 - H
(Ban hành theo QĐ số: 999-TC/QĐ/CĐKT
Ngày 2/11/1996 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số:………

Cấp cho ông (bà):........................................................................................................................................................
Chức vụ:......................................................................................................................................................................
Được cử đi công tác :..................................................................................................................................................
Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số…………..ngày………….tháng………….năm 20....................................
Từ ngày……..tháng……….năm 20…….đến ngày………….tháng…………năm 20..............................................
Ngày … tháng … năm ………
Thủ trưởng đơn vị

Tiền ứng trước
Lương:.................................................
Công tác phí:.......................................
Cộng:...................................................
Nơi đi
Và nơi đến
Nơi đi:..........................
.....................................
Nơi đến:.......................
.....................................
Nơi đi:..........................
.....................................
Nơi đến:.......................
.....................................
Nơi đi:..........................
.....................................
Nơi đến:.......................
.....................................
Nơi đi:..........................
.....................................
Nơi đến:.......................
.....................................
Nơi đi:..........................
.....................................
Nơi đến:.......................
.....................................

Ngày
giờ

Phương
tiện sử
dụng

Độ dài
chặng
đường

Thời gian lưu trú
Trên
đường đi

Ở nơi
đến

Lý do
lưu trú

Chứng nhận của cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)

..........................đ − Phụ phí lấy vé bằng điện thoại:........ . Nơi đến:.....................................................đ − Ở............................................................................................................................vé x .......................đ = .................................................................. − Về người:.................... ...............................................đ = ...................................................................................đ x ..vé x ................................đ − Vé trọ:........................ đ 100 2....................................ngày..................................................... DUYỆT Thời gian lưu trú được hưởng phụ cấp Tại .................phụ cấp = ................................. − Tiền trọ: − Ở.................................................................................. ..........................................đ − Vé cước xe đạp:..........................................................giờ) phụ cấp = ................................................đ Cộng : ....... Phụ cấp lưu trú: − Lưu trú ở dọc đường (nếu có) − Tại...............................vé x ........từ ngày...... Phụ trách kế toán tài vụ (Ký tên) ........ ............................................................................................vé x ...............ngày Người đi công tác (Ký tên) Thủ trưởng cơ quan (Ký tên............... Nơi đến:............... đóng dấu) DUYỆT Số tiền thanh toán là ................................................ Bằng chữ : ....................(từ..................................đ = .......................................đ = .................................... Nơi đến:..................................................................đ = ..................................................đ = ... Nơi đi:..........................Nơi đi:.....................đến ngày................ Phụ cấp đi đường: − Chặng đường từ:......................................km = ............đ 1................................giờ đến.................... .......vé x ............................ Nơi đi:.............................đến ...................................................................... ..........................................................................................vé x ..................... − Lưu trú ở nơi công tác − Tại..................................................................... ............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful