P. 1
Cach Danh Cave

Cach Danh Cave

|Views: 5,722|Likes:
Được xuất bản bởiDuy Huỳnh

More info:

Published by: Duy Huỳnh on Sep 13, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2014

pdf

text

original

Em ten Lan quê ở bến tre hiện đang lam dược tá,nứng cưc kỳ, anh em nao

mun th! m!nh chia "e cho #$%%&%'('),em n*+ kh,ng c-n ti.n ch/ ch0i
1ư2ng la được
Em 3n, #$#$'44&5(, 6uan %, 789: Em na+ tuong ngon, chim bot nuoc
nhieu nguc de; <a trang, an noi dieu dang de thuong, <a dat biet chieu anh
em toi ben, <a :: dam cuc ki, '##k= (h:
>in ko n?i tên <! em ha+ d@ng tên giA, "inh <iên, nh* nghBo nên ha+ đi
khách, " điện thoCiD #$%%EE5$4', F n*+ dG bH #E((45##)5% I?i chu+ện
<* thu+ết ;hJc em tK tK, em đ. ;hLng cao lMm: 7*ng cGc hot, mNi anh em
c@ng khám ;há, c? g! th,ng tin cho mOi ngưNi biết
Pia nha; lau rui ma ko dong go; cung k+: em 1in dong go; <oi anh em: bao
dam
te"t rui: ko "o cho "oba +
E= Em 3n Q %##R Q #$#$'44&5( Q 6:%
(= Em STch Q %##R Q #$#$(E(%## <* Em UiVm Q (&#R W #$#%E55%44 Q
#$#%E55%%4Q Fư
XCn 7Cnh
'= Em YhAo Q (&#R Q #$E4(%$%&& Q S!nh YhCnh Em 7ư0ng Q %##R Q
#$#4%%E5'$ Q 6:E
)= Em 7Zng Q %##R Q #$#(#($&$$
Q Em X[n Q %##R=h=(F Q #$E$E'($E$ Q PL X\;
$ = Em Loan Q (##R Q #$#$%E(4$'Q 6:)
Em YhAoQ (%tu]i Q#$#5#%'')(Q(##k="
E(=em Yh@+ Uung %##=h=(" Q #$#4$E%E$E Q Yhanh đa
E5= 7ư0ngD #$#$)4#()), 1e 3tila, %##n="hot, khu I0 Yrang Long, m^t khá,
ngưNi đ-+
đ^n
E4= YhAo #$E$E'54)# Q (##R: 7*ng được, b!nh d[n nhưng điện nư2c đ-+ đ_
E$= X+ Q6:%: Q (#tQ #$#$EE(4&&
(#=SAo Yr[m, ((t %##=(h #$#%%&)E&&
(E=Ihi,
(Et, &##=(h #$&44$$)'(
((=7Cnh, ((t, %##=(h #$#5%$$(%E
(%= Yhuỳ, ((t %##=(h #$#$%#)&&%
(&=
Yh`+D#$#$(5%#E5 E&#k=("
()=Yrang, ((t, X` <* đa;,trMng hZng ch0i cGc "ư2ng Q dtD #$#$%)&E5): Pia
%##Q'##="
(5= 6uỳnh Lan W #$E4EE#5## Q &##=$#b or E,(tr=night W FP
($= X+ W #$#4(#))#& Q (&t chợ Y[n cHnh, k=n chi.u khách cao E,) %##k=h
%#= Lan W #$#44%4%4$ Q (%t E##d=h FP d[n 7I, ngGc to l,ng t/a h!nh trái
tim
%E= Yrang W #$&44&&E4% Q ((t %##k="h can deal ie khfo n?i: Ua trMng ngGc
to, th[n h!nh gOn đa;, "Cch
"g, mang kiếng chn tr,ng trT thức
%(= L[m Ihi W #$E4&)55$4 Q &##k=h: Yiế; <iên nh* hang i"hin, r\t kfn
khách: Pư0ng m^t đa;, dáng
cao, ko trMng, ngGc to <* "jn chMc:
%%= ianh W #$#4'E%%E$ Q '##k="h gư0ng m^t đa;, da trMng, h0i kfn khách
%'= Iga W #$E%$5($#( Q %##k=h kr\t chi.u khách, jn n?i nhl nha, ch0i
b?t:9inh Rhue bthanh
%&= IgOc W #$E4%%#4EE Q ((t &##k=h Q 8ưNng 9h; gt
%)= m+ên như0ng Q %##k=h chưa tTnh hotel, trMng, ngGc đa;, giá cA "o <2o
ch\t lượng th! ;h@ hợ;
%5= 7Cnh W #$#%%4'E%% Q )##k=night %##=h
%4= 9ai Q #$#%%4454': E&#=h
IgOc W #$E45%')'& W E&k=h
'E= Yr[m Q #$E4&545)# Q (##=h IgOc Yhanh W #$#4%$(&#E Q (##=h
Loan W #$E4(E&4%(Q
''= Ihư k 7Ai nhLng p #$#$4)45$& (## Rhli n?i, ai cqng biết
'&=em 9aikhuếp #$#4))5'4) (##k=h =(" chi đi ban ng*+: YrI n7s:
ctuIP Pv Uwm
')=Yhanh kPL X\;pD #$#(&%('%& Q nriceD (##k=("=(h knếu x(h cqng chyng
"ao, ch/ "ợ em
n? 1in thêm E" th! bl mHap
'5= Em IiD #$#$$%%E&5 Q nriceD (##k=Eh=(" Q khu <Gc hoCt đzng l* 8X Lê
YhH {iêng
'$= 7ư0ngD #$#$)4#()), 1e 3tila, %##n="hot, khu I0 Yrang Long, m^t khá,
ngưNi đ-+
đ^n
&#= YhAo #$E$E'54)# Q (##R: 7*ng được, b!nh d[n nhưng điện nư2c đ-+ đ_
Q #$E4&E$''' Q >u+ên Q (##R="hot, m(#, nhl nhMn, thưNng ở khu chợ nham
<jn 7ai, 6:Y[n S!nh:
Q #$E4%5)5'4 Q Yu+.n
Q #$#%%$)$%) Q Uung W E&#=h, thưNng đi ở các RF ở (& IYS!nh:
Q #$#44#&(5) Q 7Ai Q (##=h Q #$#%)''&&% Q Lan Q E&#=h, em đi 3ttila trMng,
ch0i ở 6&, Q #$#4E)&'E( Q Yr[m 3nh, gái mát1a tCi nhê, tG thla thu|n l\+:
%##=h tênh lu,n ti.n mát 1a: Q #$E44E(E)E Q Yh`+ 7}ng E&#=h, n?i lê anh
Xq XR nhá; gi2i thiệu:
Q #$#$%)&E5) W Yrang (##=h, n?i anh 7@ng kd+lan dop gt:
Q #$#%'E%%E$ Q ianh &##=h, lêm ở khu "g:
Q #$E%$5($#( Q Iga %##=Eh
Q #$E4%%#4EE Q IgOc&##=h n?i 8ưNng m|; gt:
Q #$#%45$##) Q Y` '##=h
Q #$E4&#5$E'D Yr[m
Q #$#4)$)E&ED Yh_+
Q #$#%))E)5(D
Yh_+
Q #$#%5)%'$ED Igu+ệt
Q #$E4#%)$'ED Lan
Q #$#%55'#54D Yrinh
Q #$E45%')'&DIgOc E&#=h
Q #$E4&545)#D Yr[m (##=h Q #$#4%$(&#ED IgOc Yhanh (##=h
Q #$&44#$('(D 9ai Q
#$&44&$'5$D IgOc
Q #$#%%$'E''D Lan, anh Yu\n gt Q #$E4(E&4%(D Loan %##=h
Q #$E%$E)$44D 6uỳnh Ihư ho^c Sêch 8ư0ng
Q #$#4&4'#5ED 7i.n
Q #$#%)#)$$(D 7Zng
Q #$#%%'(%'$D Ig[n 7ê
Q
#$#4))&('%D SAo Yr[n
Q #$#%$)%E#)D Yhanh Yh`+
Q #$#%)E&E4%D Loan
Q #$#44%4%4$D Lan
#$#4%&()$(D 7ê
Igu+ệt Q #$#4')EE5% Q (#t Q (##=h
Q #$E% %)$4%5D Igu+ệt
Q #$E( #5)5%#D Yiên
Q #$E% &%(&E5D Yhanhp
Q
#$#4 ''$E5(D Lan
Q #$#4 &5%5)'D 9ai
Q #$#% 5E45##D Yrang
Q #$#4 4#4E%%D ~ến
Q #$E% 5%('$4D Yhanh Yu+.n
Q #$#%%$)$%)D Uung giá khoAng E&#=h, đ[+ lê nh?m gái 1a •ê, c? th€ tMm
chung trư2c khi b@m: YhưNng ch0i ở các k" đưNng IYS!nh:
Q #$#44#&(5)D 7Ai kchH chZng con dung đ?p, c@ng lê nh?m gái quê th,i,
nhưng giá th! (##=h, ti.n ;hg tG lo
Q #$#%E55%%4D UiVm (##=Eh, hoCt đzng ở khu FP ho^c dOc đưNng FX7Cnh
ở 6E#
Q #$#%)''&&%D Lan E&#=h, em đi 3ttila trMng, ch0i ở 6&, em nê+ <Ka hát <Ka
lêm t!nh khá ha+
thi den kQ •[+ lê " •Y c_a em má m! tên Yhu 7ư0ng #$#4)$$$)5
Q #$#4E'&'$'D 6uỳnh Ihư ma""age and euck
Q #$E4&E'%5)D Rim ở PL X\;
Q #$#%%%5&)5D 9inh nhuong W
#$#%)%)()5D 9ai ((t,IoE
Q #$#%45$##)D Y` '##=h
Yhao Linh,$E%4%)&(E,‚E##= Eh, %##= o<er kkhach tu tra tien
RFp‚,FaiPon,‚Iguoi da+dan, mat tam duoc‚
Ihi,$E4'E%54',&##=Eh ,"ai gon,‚Iuoc dau nguon, dien % ;ha, ma+ khit: Fai
nick ~9 labebui###‚
9aƒ mi IP3,#$#4($4))' Q #4:4%&#%$',%##R="hot Q &##R=o<er,‚(%' Le
7ong nhongn:', 6:&‚,8o khoang %# em gai rat 1inh nhung ;hai <ao (%'
L7n truoc roi roi moi chocac em di:
QYhi,"o dien thoai la #$#4&5)5$#:de; cuc ki::
Q Igoc Linh #$#$($((%%
8`c #$E4&&E'%' k%##I=h ~ahoo oUD gia+trang(##%
QEm ten 7uong, nguoi ngon, cao Em): 7ien em dang o tro gan "an ba+ YFI:
Fo dt cua em la D#$#%$%#E%':
Poi Xan "o UY D #$#' '($E%E5 noi anh 7ienkco dau hoip gioi thieu Pia
%##R="hot:tien RF minh chiu , thu di ma+ bro
toi <ua moi 1in duoc "o ;hone cua ma+ em gai goi , bac nao o Fai gon thi
goi ma+ em "au
, hang cuc de; luon , trang <a 1inh lam , chi toi gia ca hoi mac ,
em ten Igoc D#$E4#E5#$&D em khac ten YhuD #$E4#55)(# , o 7ai nhong co
( em, em thu nhat D#%E)(#%4', noi cho ga; Linh roi hen di choi ra gia , em
nua co "o ;hone laD #$E((%$$((:
8huc cac bac <ui <e nha, nen nho ;hai co it nhat %##:###d moi choi duoc
ma+ em na+ ,
tien nao cua da+ ma , dat nhung that ra mon , choi khoi nghi luon „
#$#:%)E&E4% k(##k=hp nguoi 65, da trang, long it, ,ma+ bot, nhiet tinh, noi a
thang o k"hoang anh, duong ngu+en huu cau gioi thieu:
#$#%4'#'%$k(##R=hourp nguoi kien giang, <u hoi nheo, dang cao rao, bu
cung duoc, nhe nhang: noianh thang nguoi 7n goi thieu:
#$#4)&#(#4 UmIP, Y73I7 … LiIP Uo 3XEIoF
Q† Fo dt #$#% )E&E4% cua em Loan la okie , em doi (##k=lan, %##k=h nhung
neu ( nguoi E luc cung
duoc gia la )##=h::: tuong ta cung nho con , chac <a da den den:: nhin cung
ha+, <a lam tinh thi dac
biet ee loi daiiiii iR
† Fo dt #$#44#&(5) ga; nhuong , noi Uung cho "o: %)$ ngu+en thai binh
iR
† Fo dt #$#% )''&&% , em na+ ten Lan, em na+ choi cung tinh cam <a rat
thich hat, bac nao thich luc
em nguoi o tren <ua d‡ong 1uong <a em <ua hat::: cuc k+ la ha; dan <a ee ,
dac biet la doi em na+ em
co the goi ban em den <a ( em E anh ::: toi da thu ca ( truong ho; roi :: gia
(##k=E ha+ ( cai , tu+ „ iR
Q Uiem #$#%E55%%4 k cao , da trang <u to p Q Lam Ihi #$E4&)55$4
Q #$#4E(&&5' ga; Yrang noi a: 7ieu gioi thireu iR
Q Yoi biết E E rát ha+ kchiêu lam nhep gia binh danQE&# E bao ;hongQ "o tel
la #$#'E)E5$(Qten la nhung:
Q #$#%45$##) ga; thu+, coi chung thang nho nha,con nho na+ dam lam do
Q c? con nhl tên 9onh như0ng cqng chHu ch!a m\+ anh lMm, đ^c biệt l* em
nˆ+ cqng hOc thức lMm :#$#%%%5&)5:
Q ianhD #$#'E&(((#Q ~en #$#4(5)#)E iR
Q em 7* ;hAi kg‰ đt #$#4'''(E) giá Etr ,;ác n?i S!nh7Ai nhLng gi2i thiệu:
9,ng to , <` <Ka đ_ ta+ ,th]i nghm nư2c \m:
Q Iguoi mau hoa hoc duong, (Et , cao E:)4Q#$#4''%))' ga; như0Šng, noi
anh Yu[‹n chiŒ:
Q Lam #$#4)$(#('
Q Linh #$#4&$#%%(
Q ianhD #$#4'E%%E$
Q IhiD #$E4&)55$4
QY7m~ #$#$&&&44' %##:###=Eh
Q Y{3IP #$#4E(&&5' %##=Eh Q Yhu+ #$#$&&&44'
%##:###=Edu iR
Q #$#%$55#&( ga; Yruc
Q #$E%5)%4(4 ga; Rim 3nh
Q Um #$E4'E4)#4 &##:###=Edu
Q #$#$%&'E(' ga; 7ue noi Yhang gioi thieu
QQ
#$#'(&#%)5ga; Linh
Q như0ng: #$#%)((%&%:Em lam trong Yo38F XI airline" ::8ao Em)%, rang
khenh, nguc tuong doi de;, cha+ chiec •a<e bien "o 5(7::trMng, rjng kh€nh,
nhl nhMn, c? đZng ti.n, dV thư0ng, 3ttila đl, khu S1 9i.n •,ng, ('t: I?i
anhYu\n gt,
Hồng 0903776131 ngưNi bMc, da ngjm đen, n?i chu+ện dV thư0ng
%##I=hour: I?i anh Yu\n gt, >u+ến #$#%$55#&( l* thợ ma+, m (4, nh!n m^t
cqng khá 1inh, ngưNi "Cch "g, chHu kh? ch!u khách, khlang E,)m, ngGc đa;,
Y` #$#%45$##) k%##I=hp
Em )(, trMng trŽo, ngGc trLn đ-+ đ^n, m^t &=E#, c? c, em tên Yr[n, cqng đi
khách "Cn lu,n: Yrang
#$#4E(&&5' k%##I=hourp
ngưNi c-n th0, m(E, nhl con, chim b?t, kh,ng hun, m!nh d[+, n?i chu+ện dV
thư0ng, n?i anh 7iếu
gt, 9• Yhu #$#4)%4%#) k%##I=hp
Uthoai #$E4$E$(54 , (& tu]i, mun 1em m^t, th! cứ add nick +ahoo <*o:
nickD meo5&u" k%##I=hourp
UthoaiD #$#%%4#$5E, trMng, t?c 1•a nh!n dV thư0ng: nickD kimhangcat
k%##I=(hptư0i tMn, đ-+ đ^n
<ui <Ž, thưNng đi bu]i trưa:
8ac bac o khu <uc nao thi tu kiem di nhe: em te"t <a ghi ro lam roi do
8? mzt em dáng cGc chuˆn, nhưng m‘i tzi giá h0i ma1 &## t*u nhanh, qua
đêm ' chai’ nhưng ti.n n*o
c_a đ\+ em n*+ l*m t!nh khá ha+: note ti.n ;hLng m!nh ;hAi trA: Em n*+ tên
9i " điện thoCiD
#E)$(()')%%: Iếu ai c? nhu c-u th! gOi em, em n*+ ch/ tiế; khách tK E$h
ban ng*+ kh,ng tiế;: I?i
anh Yu\n Ih* ở Igu+Vn Yhái S!nh gi2i thiệu
E mo“ E5t mo“ Elan euck thu“ :3 nao th“k go“ cho e the "ao na+: #$54'#')$$
nha:8h“ buo“ to“ thu“
E la linh E$t cao Em)( :Ig hag ho dc da+ du E<u (lon,ah •en Elon (<u: E
mun cug <o“ cac a ch+m
cog cag da“ cag tot: Lien he cho e "o na+ nhe:#$55%'(%&(,hoc "o na+ cug
dc#$444'#&)5
Yui biet mot em Yen Linh hien dang o omon "o dien thoai la #E)44&)54$%
noi 3nh mt S_n gioi thieu
la em biet lien
Em tên Lan, nh* ở đưNng nhCm Xjn 8hT 6) ngưNi cao ráo, như ngưNi m”u,
h*ng đa; <* đ^c biệt l*
d[m cGc: 3nh em c? nhu c-u cY #$#4#$)4## đ€ l*m •en, ung caee <*i l-n
l* lên đưNng th,i
hi e<er+bod+, moi <e <n duoc E tuan, minh moi euck mot e o q', cung duoc
lam, ae thu coi, "o dthoai #$#())))4) Q #$E4'&'%'& ten >uan
YEI X~ i 6% U3IP L39 XoE8 i Yn789 ('Y
Fi UYD#$#(5%)5$':E9 I3~ Y7o R7io n73o S3I 83o • Im3,83i
E9)5 {3Y UEn::::::
E9 YEI LE Y73I7 i 8m 87o U3IP L39 XoE8 Y3o FP
Fi UYD#$#55''4$$ E9 I3~ Y7o R7io 87E :
E9 YEI Y73I7 Y73I7 IPmio 93m 8m3 XEIomF
Fi UY D#$#)$#$'() Po3 {3Y 83i:
E9 L3I #$#%)($5%5
E9 I3~ 87m~EI L39 nP
UYD#$E$&554$4
U3~ L3 I7mIP 8i P3o 83i 83n,838 S3I n73o –Um –Ui 9io
Uo 87m Ri Uo I7m
838 8i P3o R738,87m8 838 S3I Y7i3o 93o X3 R7iE LEi UE
U3Y Umi8 R7i3o
839:
8ac anh em oi minh moi euck E em rat de; <a de thuong em na+ ten kbe Si p
o— gan cho ;ham <an hai
Yn789 "o ;hone la #$#$ ###$44 bao dam anh em ko co cho nao che duoc
<uƒ de; hong hao dau <o
do— de; lam ch+m bot dung la cha+ nuoc •uoc no di anh em
Yui m2i check E em FP, dáng chuˆn đang l*m lV t[n ở {ita, " đt c_a em nB
#$%'&)5%%E, ae nh!n •a
E l-n l* mê nga+, em m2i "inh njm E$$# th,i: 8h`c ae <ui <Ž
8hZng em đang đi <Mng, thBm t!nh gOi cho em nhf em "g bao ch‘ lu,n
F,d điện thoCi emD #$4:%)%:'%''
Uu+ên, IX ma""age, <ui <Ž, hoCt bát, hLa đZng, ngoCi h!nh khá, trMng,
mun l*m quen <2i t\t cA
các bCn nam n˜: Yel: #$4%&#E&(E
7Zng ™nh, RYX ma""age, ngoCi h!nh khá, trMng, hLa đZng, <ui <Ž, r\t mong
l*m quen <2i nh˜ng
anh lHch "G, hi€u biết: Yel: #$4)##4E&&:
Yu+.n kn˜p, IX ma""age, Em), trung thGc, thyng thMng, mong l*m quen <*
kết bCn <2i các anh
chH lHch "G dV thư0ng: Yel: #$5%)()'EE:
IgOc 9ai kn˜p, IX ma""age, I7 đa;, Em)(, &(kg, da trMng, mong l*m
quen các anh chH g-n 1a:
Yel: #$5&4#&%#4
nhượng kn˜p, IX ma""age, Em)(, '5kg, <ui <Ž, hLa đZng, ngoCi h!nh đa;,
dV thư0ng, r\t <ui
được l*m quen <2i anh chH em g-n 1a: Yel: #$%%%4$%E5:
8hi kn˜p, IX ma""age, I7 đa;, thTch kinh doanh, du lHch, ca nhCc, mong
l*m quen các anh chH
g-n 1a: Yel: #$4)$%#&))
như0ng kn˜p, IX ma""age, I7 đa;, mong l*m quen các anh chH g-n 1a: Yel:
#$&5%$##)E,
#$5%)E'#'&:
7hu, IX ma""age, ngoCi h!nh đa;, mong được kết bCn giao lưu <2i các anh
lHch "G, dV thư0ng:
Yel: #$&(E5)555:
7o*ng 3nh kn˜p, RYX ma""age, mong được l*m quen <2i các bCn g-n 1a:
Yel: #$%)&)))((:
coan kn˜p, IX ma""age tCi gia, I7 đa;, cao Em)%, &(kg, mong l*m quen
các anh chH g-n 1a:
Yel: #$5&))%4E5:
Linh kn˜p, IX ma""age, Em)%, '4kg, <ui tTnh, dV thư0ng, mong l*m quen
g^; gš giao lưu các
anh lHch "G, dV thư0ng: Yel: #$5&5E$E)E
7[n, IX ma""age, dV thư0ng, da trMng, mong l*m quen các anh chH g-n 1a:
Yel: #$4&%%4)%4:
7Cnh, IX ma""age, ngoCi h!nh khá, thTch cuzc "ng giAn dH, mong được l*m
quen <2i các anh
chH g-n 1a: Yel: #$5'##%'4%QhCn chế IY:
8hi kn˜p, IX ma""age, I7 đa;, cao, da trMng, r\t mong l*m quen các bCn <*
anh chH g-n 1a:
Yel: #$4)$%#&)):
9ai kn˜p, (Et, IX ma""age, ngoCi h!nh đa;, mong l*m quen các anh lHch "G
dV thư0ng: Yel:
#$4)###)E4:
Yh_+, n˜, IX ma""age, ngoCi h!nh dV thư0ng, hi.n, <ui tTnh, mong l*m quen
<2i các anh chH g-n
1a: Yel: #$5%)()&$$

200/h Ngọc Thanh – 0908392501 .22t 500k/h . Gia 300-400/s 27/ Quỳnh Lan – 0918110700 . chơi bót. 500/2h 0958899642 22/Hạnh.23t 100$/h SG dân HN.500k/h. mang kiếng cận trông trí thức 32/ Lâm Nhi – 0918567798 .2tr/night – SG 29/ Vy – 0908206605 . rất kén khách. ăn nói nhỏ nhẹ. trắng.Cường Mập gt 36/ Uyên Phương . 300/2h 0907399231 23/ Thuỳ.trắng hồng chơi cực sướng . 22t.500/90’ or 1.dt: 0909365176.22t 300k/sh can deal if khéo nói.300k/h (rất chiều khách.21/Nhi. hơi kén khách 34/ Nga – 0913972902 .0918578760 . 22t 300/2h 0909306553 25/ Thúy:0909273017 150k/2s 26/Trang.6 300k/h 30/ Lan – 0908838389 .600k/night 300/h 38/ Mai . dáng cao.0903388784. k/n chiều khách cao 1. ngực to lông tỉa hình trái tim 31/ Trang – 0958855183 .300k/h chưa tính hotel. 150/h Ngọc – 0918734645 – 15k/h 41/ Trâm .25t chợ Tân Định. ko trắng. da trắng.400k/sh gương mặt đẹp. ngực đẹp. ngực to và săn chắc.Minh Khue bthanh 35/ Ngọc – 0918330811 . Vú và đẹp. Da trắng ngực to. Tiếp viên nhà hang Oshin. sạch sẽ. Gương mặt đẹp. 22t. giá cả so vớI chất lượng thì phù hợp 37/ Hạnh – 0903384133 . thân hình gọn đẹp. 21t.200/h . 33/ Oanh – 0908413319 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->