P. 1
Ke Hoach Thuc Tap Chu Nhiem (Tham Khao)

Ke Hoach Thuc Tap Chu Nhiem (Tham Khao)

|Views: 6,490|Likes:
Được xuất bản bởingoduysu

More info:

Published by: ngoduysu on Sep 13, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2013

pdf

text

original

Sections

Kế hoạch chủ nhiệm

I. CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH
1. Quy chế xếp loại:
1.1. Đánh iá !" xếp loại hạnh #i$%:
1.1.1. Đánh giá hạnh kiểm đối với học sinh phải căn cứ vào biểu hiện cụ thể
v thái đ! và hành v" đạo đức# ứng $% t&ong mối 'u(n hệ với th)* giáo+ c,
giáo+ với bạn b- và t&ong 'u(n hệ $. h!i# / thức ph0n đ0u và v12n 34n t&ong
học t5p# k6t 'uả th(m gi( 3(o đ!ng+ hoạt đ!ng t5p thể c7( 3ớp+ c7( t&18ng và
hoạt đ!ng $. h!i# &-n 3u*ện th9n thể+ gi: g;n vệ sinh và bảo vệ m,i t&18ng.
1.1.<. Đánh giá hạnh kiểm đ1=c th>c hiện s(u khi k6t th?c m!t học k@+ m!t
năm học và $6p thành A 3oạiB Cốt DCE
Fhá DFE
C&ung b;nh DCGE
H6u DHE
1.&. 'i(u chu)n xếp loại hạnh #i$%:
1.<.1. Ioại tốt DCEB
(E Iu,n 3u,n kJnh t&ọng ng18i t&4n+ th12ng *4u và gi?p đK các Lm nhM tuNi#
kJnh t&ọng th)* giáo+ c, giáo và nh9n vi4n nhà t&18ng# cO / thức $9* P>ng t5p
thể+ đoàn k6t với các bạn+ đ1=c các bạn tin *4u.
bE CJch c>c &-n 3u*ện phQm ch0t đạo đức+ cO 3ối sống 3ành mạnh+ t&ung th>c+
giản P"+ khi4m tốn.
cE Roàn thành đ)* đ7 nhiệm vụ học t5p# cố gSng v12n 34n t&ong học t5p.
PE Ch>c hiện nghi4m t?c n!i 'u* nhà t&18ng# ch0p hành tốt 3u5t pháp+ 'u*
đ"nh v t&5t t>+ (n toàn $. h!i+ (n toàn gi(o th,ng# tJch c>c th(m gi( đ0u t&(nh
phTng chống t!i phạm+ tệ nạn $. h!i và ti4u c>c t&ong học t5p+ kiểm t&(+ thi
c%.
đE CJch c>c &-n 3u*ện th9n thể+ gi: g;n vệ sinh và bảo vệ m,i t&18ng.
LE Ch(m gi( đ)* đ7 các hoạt đ!ng giáo Pục 'u* đ"nh t&ong F6 hoạch giáo Pục+
các hoạt đ!ng chJnh t&"+ $. h!i Po Uhà t&18ng tN chức# tJch c>c th(m gi( các
hoạt đ!ng c7( Đ!i CUCV RW XhJ Yinh+ Đoàn CUXZ RW XhJ Yinh+ chăm 3o
gi?p đK gi( đ;nh.
1.<.<. Ioại khá DFEB Ch>c hiện đ1=c nh:ng 'u* đ"nh tại khoản 1 Điu nà*
nh1ng ch1( đạt đ6n mức c7( 3oại tốt# đ,i khi cO thi6u sOt nh1ng s%( ch:(
ng(* khi th)* giáo+ c, giáo và các bạn gOp /.
1.<.[. Ioại t&ung b;nh DCGEB XO m!t số khu*6t điểm t&ong việc th>c hiện các
'u* đ"nh tại khoản 1 Điu nà* nh1ng mức đ! ch1( nghi4m t&ọng# s(u khi
đ1=c nhSc nh\+ giáo Pục đ. ti6p thu s%( ch:( nh1ng ti6n b! cTn ch5m.
1.<.A. Ioại *6u DHEB
U6u cO m!t t&ong nh:ng khu*6t điểm s(u đ9*B
(E XO s(i phạm với tJnh ch0t nghi4m t&ọng ho]c 3]p 3ại nhiu 3)n t&ong việc
th>c hiện 'u* đ"nh tại khoản 1 Điu nà*+ đ1=c giáo Pục nh1ng ch1( s%( ch:(.
bE ^, 3_+ $?c phạm nh9n phQm+ P(nh P>+ $9m phạm th9n thể c7( giáo vi4n+
nh9n vi4n nhà t&18ng.
cE `i(n 35n t&ong học t5p+ kiểm t&(+ thi c%.
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

1
Kế hoạch chủ nhiệm
PE b?c phạm P(nh P>+ nh9n phQm c7( bạn ho]c c7( ng18i khác+ đánh nh(u+
g9* &ối t&5t t> t&" (n t&ong nhà t&18ng và ngoài $. h!i.
đE Đánh bạc+ v5n chu*ển+ tàng t&:+ s% Pụng m( tu/+ vc khJ+ ch0t nN+ ch0t đ!c
hại+ 31u hành văn hoá phQm đ!c hại+ đWi t&ud ho]c th(m gi( tệ nạn $. h!i.
1.*. Đánh iá+ xếp loại h,c l-c:
1.*.1. C.n c/ 0ánh iá+ xếp loại !" các loại h,c l-c:
(. Xăn cứ đánh giá học 3>c c7( học sinhB
e Roàn thành ch12ng t&;nh các m,n học t&ong F6 hoạch giáo Pục c7( c0p
CRXZ+ c0p CRVC#
e F6t 'uả đạt đ1=c c7( các bài kiểm t&(#
b. Rọc 3>c $6p thành f 3oạiB 3oại giMi D`E+ 3oại khá DFE+ 3oại t&ung b;nh DGE+
3oại *6u Dvi6t tStB HE+ 3oại kgm Dvi6t 3àB FgmE
1.*.&. H1nh 2h/c 0ánh iá+ các 0i$% 23un 41nh !" 2h5n 0i$%:
(. R;nh thức đánh giá+ các 3oại điểm t&ung b;nhB
e Fiểm t&( và cho điểm các bài kiểm t&(#
e CJnh điểm t&ung b;nh m,n học và tJnh điểm t&ung b;nh các m,n học s(u m!t
học k@+ m!t năm học.
b. Xho điểm thLo th(ng điểm th điểm i đ6n điểm 1i+ n6u s% Pụng th(ng điểm
khác th; phải 'u* đNi v th(ng điểm nà* khi ghi k6t 'uả đánh giá+ $6p 3oại.
1.*.*. H1nh 2h/c #i$% 235+ loại 4"i #i$% 235+ h6 78 0i$% 4"i #i$% 235:
(. R;nh thức kiểm t&(B Fiểm t&( miệng Dkiểm t&( bjng hMi đápE+ kiểm t&( vi6t
và kiểm t&( th>c hành.
b. Xác 3oại bài kiểm t&(B
e Fiểm t&( th18ng $u*4n DFCt$E gWmB Fiểm t&( miệng+ kiểm t&( vi6t P1ới 1
ti6t+ kiểm t&( th>c hành P1ới 1 ti6t#
e Fiểm t&( đ"nh k@ DFCđkE gWmB Fiểm t&( vi6t th 1 ti6t t&\ 34n+ kiểm t&( th>c
hành th 1 ti6t t&\ 34n# kiểm t&( học k@ DFChkE.
c. Rệ số điểm kiểm t&(B
e Rệ số 1B điểm kiểm t&( th18ng $u*4n.
e Rệ số <B điểm kiểm t&( vi6t+ kiểm t&( th>c hành th 1 ti6t t&\ 34n.
e Rệ số [B điểm kiểm t&( học k@.
1.*.9. :8 l;n #i$% 235 !" cách cho 0i$%
(. Zố 3)n FCđk đ1=c 'u* đ"nh t&ong ph9n phối ch12ng t&;nh thng m,n học+
b(o gWm cả kiểm t&( các 3oại ch7 đ t> chọn.
b. Zố 3)n FCt$B t&ong mki học k@ m!t học sinh phải cO số 3)n FCt$ c7( thng
m,n học+ b(o gWm cả kiểm t&( các 3oại ch7 đ t> chọn+ nh1 s(uB
e Y,n học cO th 1 ti6t t&\ $uống t&ong 1 tu)nB Jt nh0t < 3)n#
e Y,n học cO th t&4n 1 ti6t đ6n P1ới [ ti6t t&ong 1 tu)nB Jt nh0t [ 3)n#
e Y,n học cO th [ ti6t t&\ 34n t&ong 1 tu)nB Jt nh0t A 3)n.
c. Zố 3)n kiểm t&( đối với m,n chu*4nB ngoài số 3)n kiểm t&( 'u* đ"nh tại
khoản 1+ khoản < Điu nà*+ Riệu t&1\ng t&18ng CRVC chu*4n cO thể 'u* đ"nh
th4m m!t số bài kiểm t&( cho m,n chu*4n.
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

<
Kế hoạch chủ nhiệm
P. Điểm các bài FCt$ thLo h;nh thức t> 3u5n cho điểm số ngu*4n# điểm FCt$
thLo h;nh thức t&Sc nghiệm ho]c cO ph)n t&Sc nghiệm và điểm FCđk đ1=c 30*
đ6n m!t ch: số th5p ph9n s(u khi đ. 3àm t&Tn số.
đ. Uh:ng học sinh kh,ng cO đ7 số bài kiểm t&( thLo 'u* đ"nh th; phải đ1=c
kiểm t&( bl. Gài kiểm t&( bl phải cO h;nh thức+ mức đ! ki6n thức+ km năng và
th8i 31=ng t12ng đ12ng bài kiểm t&( b" thi6u. Rọc sinh kh,ng P> kiểm t&( bl
th; b" điểm i. Ch8i điểm ti6n hành kiểm t&( bl phải đ1=c 'u* đ"nh nh1 s(uB
e U6u thi6u bài FCt$ m,n nào th; giáo vi4n m,n học đO phải bố t&J cho học
sinh kiểm t&( bl k"p th8i#
e U6u thi6u bài kiểm t&( vi6t+ bài kiểm t&( th>c hành th 1 ti6t t&\ 34n c7( m,n
học \ học k@ nào th; kiểm t&( bl t&1ớc khi kiểm t&( học k@ m,n học đO#
e U6u thi6u bài FChk c7( học k@ nào th; ti6n hành kiểm t&( bl ng(* s(u khi
kiểm t&( học k@ đO.
1.*.<. H6 78 0i$% %=n h,c #hi 2h5% i5 2>nh 0i$% 23un 41nh các %=n h,c
#? !" c@ n.% h,c:
(. Đối với CRXZB
e Rệ số <B m,n Coán+ m,n Ug: ^ăn#
e Rệ số 1B các m,n cTn 3ại.
b. Đối với CRVCB
e G(n Fho( học t> nhi4n DFRCUEB
n Rệ số <B các m,n Coán+ ^5t 3/+ Roá học+ Zinh học.
n Rệ số 1B các m,n cTn 3ại.
e G(n Fho( học $. h!i và Uh9n văn DFRbR e U^EB
n Rệ số <B các m,n Ug: văn+ I"ch s%+ Đ"( 3/+ Ugoại ng: thứ nh0t.
n Rệ số 1B các m,n cTn 3ại.
e G(n X2 bảnB
n Rệ số < tJnh thLo 'u* đ"nh P1ới đ9*B
U6u học [ ho]c < m,n học n9ng c(o Dhọc thLo sách giáo kho( n9ng c(o
ho]c thLo sách giáo kho( bi4n soạn thLo ch12ng t&;nh chuQn clng với ch7 đ
t> chọn n9ng c(o c7( m,n học đOE th; tJnh cho cả [ ho]c < m,n học n9ng c(o
đO#
U6u cho học 1 m,n n9ng c(o 3à Coán ho]c Ug: văn th; tJnh th4m cho
m,n cTn 3ại t&ong < m,n Coán+ Ug: văn# n6u học 1 m,n n9ng c(o mà m,n đO
kh,ng phải 3à Coán ho]c Ug: văn th; tJnh th4m cho 1 t&ong < m,n Coán+ Ug:
văn#
U6u kh,ng học m,n n9ng c(o nào th; tJnh cho < m,n Coán và Ug: văn.
n Rệ số 1B các m,n cTn 3ại.
c. Đối với học sinh CRVC chu*4nB
e Rệ số [B m,n chu*4n#
e Rệ số <B n6u học b(n FRCU và b(n FRbR e U^ th; tJnh cho các m,n học
n9ng c(o+ t&h m,n chu*4n+ n6u học b(n X2 bản th; th>c hiện thLo 'u* đ"nh tại
điểm c khoản < Điu nà*+ t&h m,n chu*4n.
e Rệ số 1B các m,n cTn 3ại.
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

[
Kế hoạch chủ nhiệm
P. Đối với học sinh CRVC km thu5t+ điểm hệ số <B các m,n Coán+ Fm thu5t
ngh# điểm hệ số 1B các m,n cTn 3ại.
1.*.A. Bi$% 235+ cho 0i$% %=n h,c 2- ch,n !" chC 0D 2- ch,n 2huEc các
%=n h,c
(. Y,n học t> chọnB việc kiểm t&(+ cho điểm+ tJnh điểm t&ung b;nh m,n học
và th(m gi( tJnh điểm t&ung b;nh cho các m,n học đối với m,n học t> chọn
th>c hiện nh1 m,n học khác.
b. Xh7 đ t> chọn thu!c các m,n họcB
e Xác 3oại ch7 đ t> chọn c7( m,n nào th; kiểm t&( và cho điểm t&ong
'uá t&;nh học t5p m,n đO#
e Điểm kiểm t&( các 3oại ch7 đ t> chọn c7( m,n học nào th; th(m gi(
tJnh điểm t&ung b;nh c7( m,n học đO.
1.*.F. Đi$% 23un 41nh %=n h,c:
(. Điểm t&ung b;nh m,n học k@ DĐCGmhkE 3à t&ung b;nh c!ng c7( điểm các
bài FCt$+ FCđk và FChk với các hệ số 'u* đ"nh tại Điu p c7( qu* ch6
nà*B
ĐFCt$ n < $ ĐFCđk n [ $ ĐFChk
ĐCGmhk r
CNng các hệ số
b. Điểm t&ung b;nh m,n học cả năm DĐCGmcnE 3à t&ung b;nh c!ng c7(
ĐCGmhks với ĐCGmhkss+ t&ong đO ĐCGmhkss tJnh thLo hệ số <B
ĐCGmhks n < $ ĐCGmhkss
ĐCGmcn r
[
1.*.G. Đi$% 23un 41nh các %=n h,c #?+ c@ n.% h,c:
(. Điểm t&ung b;nh các m,n học k@ DĐCGhkE 3à t&ung b;nh c!ng c7( điểm
t&ung b;nh m,n học k@ c7( t0t cả các m,n với hệ số D(+ btE c7( thng m,n
họcB
( $ ĐCGmhk Coán n b $ ĐCGmhk ^5t 3/ nt
ĐCGhk r
CNng các hệ số
b. Điểm t&ung b;nh các m,n cả năm DĐCGcnE 3à t&ung b;nh c!ng c7( điểm
t&ung b;nh cả năm c7( t0t cả các m,n học+ với hệ số D(+ btE c7( thng m,n
họcB
( $ ĐCGmcn Coán n b $ ĐCGmcn ^5t 3/ nt
ĐCGcn r
CNng các hệ số
c. Điểm t&ung b;nh các m,n học k@ ho]c cả năm học 3à số ngu*4n ho]c số
th5p ph9n đ1=c 30* đ6n ch: số th5p ph9n thứ nh0t s(u khi đ. 3àm t&Tn số.
P. Đối với các m,n cho Pạ* học t&ong 1 học k@ th; 30* k6t 'uả đánh giá+ $6p
3oại c7( học k@ đO 3àm k6t 'uả đánh giá+ $6p 3oại cả năm học.
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

A
Kế hoạch chủ nhiệm
đ. Xác t&18ng h=p đ1=c mi_n học m,n Chể Pục+ m,n um nhạc+ m,n Ym
thu5t+ ph)n th>c hành m,n `iáo Pục quốc phTng và vn ninh D`aqV w vUEB
e Rọc sinh t&18ng CRVC+ CRXZ và t&18ng phN th,ng cO nhiu c0p học đ1=c
mi_n học m,n Chể Pục+ học sinh t&18ng CRXZ đ1=c mi_n học m,n um nhạc+
m,n Ym thu5t+ học sinh CRVC đ1=c mi_n học ph)n th>c hành m,n `iáo Pục
quốc phTng w vU+ n6u thu!c m!t t&ong các t&18ng h=pB mSc bệnh m.n tJnh+
b" khu*6t t5t bQm sinh# b" t(i nạn ho]c b" bệnh phải điu t&"#
e RW s2 $in mi_n học gWm cOB đ2n $in mi_n c7( học sinh và bệnh án ho]c gi0*
chứng nh5n th12ng t5t Po bệnh viện th c0p hu*ện t&\ 34n c0p#
e ^iệc cho phgp mi_n học đối với các t&18ng h=p Po b" ốm đ(u ho]c t(i nạn
cho áp Pụng t&ong năm học+ các t&18ng h=p b" bệnh m.n tJnh+ khu*6t t5t bQm
sinh ho]c th12ng t5t 39u Pài đ1=c áp Pụng cho cả năm học ho]c cả c0p học.
e Riệu t&1\ng cho phgp học sinh đ1=c mi_n học m,n Chể Pục+ um nhạc+ Ym
thu5t+ ph)n th>c hành m,n `aqV w vU+ t&ong 1 học k@ ho]c cả năm học.
U6u đ1=c mi_n học cả năm học th; m,n học nà* kh,ng th(m gi( đánh giá+
$6p 3oại học 3>c c7( học k@ và cả năm học# n6u cho đ1=c mi_n học 1 học k@
th; 30* k6t 'uả đánh giá+ $6p 3oại c7( học k@ đ. học để đánh giá+ $6p 3oại học
3>c cả năm#
e Đối với m,n `iáo Pục quốc phTng và vn ninhB U6u học sinh đ1=c mi_n học
ph)n th>c hành th; điểm t&ung b;nh m,n học đ1=c tJnh căn cứ vào điểm kiểm
t&( ph)n 3/ thu*6t.
1.*.H. 'i(u chu)n xếp loại h,c #? !" xếp loại c@ n.%
(. Ioại giMi+ n6u cO đ7 các ti4u chuQn P1ới đ9*B
e Điểm t&ung b;nh các m,n học th x.i t&\ 34n+ t&ong đOB đối với học sinh
CRVC chu*4n th; điểm m,n chu*4n th x.i t&\ 34n# đối với học sinh CRXZ và
CRVC kh,ng chu*4n th; cO 1 t&ong < m,n Coán+ Ug: văn th x.i t&\ 34n.
e Fh,ng cO m,n học nào điểm t&ung b;nh P1ới y.f
b. Ioại khá+ n6u cO đ7 các ti4u chuQn P1ới đ9*B
e Điểm t&ung b;nh các m,n học th y.f t&\ 34n+ t&ong đOB đối với học sinh
CRVC chu*4n th; điểm m,n chu*4n th y.f t&\ 34n# đối với học sinh CRXZ và
CRVC kh,ng chu*4n th; cO 1 t&ong < m,n Coán+ Ug: văn th y.f t&\ 34n.
e Fh,ng cO m,n học nào điểm t&ung b;nh P1ới f.i
c. Ioại t&ung b;nh+ n6u cO đ7 các ti4u chuQn P1ới đ9*B
e Điểm t&ung b;nh các m,n học th f.i t&\ 34n+ t&ong đO+ đối với học sinh
CRVC chu*4n th; điểm m,n chu*4n th f.i t&\ 34n+ đối với học sinh CRXZ và
CRVC kh,ng chu*4n th; cO 1 t&ong < m,n Coán+ Ug: văn th f.i t&\ 34n.
e Fh,ng cO m,n học nào điểm t&ung b;nh P1ới [.f
P. Ioại *6uB Điểm t&ung b;nh các m,n học th [.f t&\ 34n và kh,ng cO m,n học
nào điểm t&ung b;nh P1ới <.i
đ. Ioại kgmB các t&18ng h=p cTn 3ại.
L. U6u ĐCG học k@ ho]c ĐCG cả năm đạt mức 'u* đ"nh cho thng 3oại nOi tại
các khoản 1+ <+ [+ A+ f Điu nà*+ nh1ng Po ĐCG c7( 1 m,n học th0p h2n mức
'u* đ"nh cho 3oại đO n4n học 3>c b" $6p th0p $uống th; đ1=c điu chonh nh1
s(uB
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

f
Kế hoạch chủ nhiệm
e U6u ĐCG học k@ ho]c ĐCG cả năm đạt mức 3oại ` nh1ng Po ĐCG c7( 1
m,n học phải $uống 3oại CG th; đ1=c điu chonh $6p 3oại F.
e U6u ĐCG học k@ ho]c ĐCG cả năm đạt mức 3oại ` nh1ng Po ĐCG c7( 1
m,n học phải $uống 3oại H th; đ1=c điu chonh $6p 3oại CG.
e U6u ĐCG học k@ ho]c ĐCG cả năm đạt mức 3oại F nh1ng Po ĐCG c7( 1
m,n học phải $uống 3oại H th; đ1=c điu chonh $6p 3oại CG.
e U6u ĐCG học k@ ho]c ĐCG cả năm đạt mức 3oại F nh1ng Po ĐCG c7( 1
m,n học phải $uống 3oại kgm th; đ1=c điu chonh $6p 3oại H.
1.*.1I. JK2 cho l(n lLp hoMc #h=n 0NOc l(n lLp:
(. Rọc sinh cO đ7 các điu kiện P1ới đ9* đ1=c 34n 3ớpB
e Rạnh kiểm và học 3>c th t&ung b;nh t&\ 34n#
e Ugho kh,ng 'uá Af buNi học t&ong m!t năm học Dngho cO phgp ho]c kh,ng
phgp# ngho 3i4n tục ho]c ngho nhiu 3)n c!ng 3ạiE.
b. Rọc sinh thu!c 1 t&ong các t&18ng h=p P1ới đ9* th; kh,ng đ1=c 34n 3ớpB
e Ugho kh,ng 'uá Af buNi học t&ong m!t năm học Dngho cO phgp ho]c kh,ng
phgp+ ngho 3i4n tục ho]c ngho nhiu 3)n c!ng 3ạiE.
e Rọc 3>c cả năm 3oại kgm ho]c học 3>c và hạnh kiểm cả năm 3oại *6u.
e Z(u khi đ. đ1=c kiểm t&( 3ại m!t số m,n học cO điểm t&ung b;nh P1ới f.i để
$6p 3oại học 3>c cả năm nh1ng vzn kh,ng đạt 3oại t&ung b;nh.
e Rạnh kiểm cả năm $6p 3oại *6u+ nh1ng kh,ng hoàn thành nhiệm vụ &-n
3u*ện t&ong k@ ngho h- n4n vzn kh,ng đ1=c $6p 3oại v hạnh kiểm.
1.*.11. Bi$% 235 lại các %=n h,c:
Rọc sinh $6p 3oại hạnh kiểm cả năm học th t&ung b;nh t&\ 34n nh1ng
học 3>c cả năm 3oại *6u+ đ1=c 3>( chọn m!t số t&ong các m,n học cO điểm
t&ung b;nh cả năm học P1ới f.i để kiểm t&( 3ại. Điểm kiểm t&( 3ại th(* cho
điểm t&ung b;nh cả năm học c7( m,n học đO để tJnh 3ại điểm t&ung b;nh các
m,n học cả năm học và $6p 3oại 3ại v học 3>c+ n6u đạt 3oại t&ung b;nh th;
đ1=c 34n 3ớp.
1.*.1&. PQn luy6n hạnh #i$% 23on #? nhR hQ:
Rọc sinh $6p 3oại học 3>c cả năm th t&ung b;nh t&\ 34n nh1ng hạnh kiểm
cả năm học $6p 3oại *6u th; phải &-n 3u*ện th4m hạnh kiểm t&ong k@ ngho h-+
h;nh thức &-n 3u*ện Po hiệu t&1\ng 'u* đ"nh. Uhiệm vụ &-n 3u*ện t&ong k@
ngho h- đ1=c th,ng báo đ6n chJnh 'u*n+ đoàn thể $.+ ph18ng+ th" t&0n Dgọi
chung 3à c0p $.E n2i học sinh c1 t&?. Xuối k@ ngho h-+ n6u đ1=c {| b(n nh9n
P9n c0p $. c,ng nh5n đ. hoàn thành nhiệm vụ th; giáo vi4n ch7 nhiệm đ ngh"
hiệu t&1\ng cho $6p 3oại 3ại v hạnh kiểm+ n6u đạt 3oại t&ung b;nh th; đ1=c 34n
3ớp.
ĐiDu *G: Nhi6% !S cC5 h,c 7inh 'HT'
H,c 7inh cU nhVn 0iDu #i6n 75u 0Wy:
1. FJnh t&ọng th)* giáo+ c, giáo+ cán b! và nh9n vi4n c7( nhà t&18ng# đoàn k6t
gi?p đK 3zn nh(u t&ong học t5p+ &-n 3u*ện+ th>c hiện điu 3ệ+ n!i 'u* nhà
t&18ng# ch0p hành pháp 3u5t c7( Uhà n1ớc.
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

y
Kế hoạch chủ nhiệm
<. Ch>c thiện nhiệm vụ học t5p+ &-n 3u*ện thLo ch12ng t&;nh+ k6 hoạch giáo
Pục c7( nhà t&18ng.
[. }-n 3u*ện th9n thể+ gi: g;n vệ sinh cá nh9n+ gi: g;n vệ sinh m,i t&18ng.
A. Ch(m gi( các họ(t đ!ng t5p thể c7( t&18ng+ c7( 3ớp+ c7( Đ!i thi6u ni4n
Cin phong RW XhJ Yinh+ Đoàn Ch(nh ni4n X!ng sản RW XhJ Yinh+ gi?p đK
gi( đ;nh và th(m gi( c,ng tác $. h!i.
f. `i: g;n+ bảo vệ tài sản nhà t&18ng+ n2i c,ng c!ng+ gOp ph)n $9* P>ng+ bảo
vệ và phát hu* t&u*n thống c7( nhà t&18ng.
ĐiDu *H: QuyDn cC5 h,c 7inh:
H,c 7inh cU nhVn XuyDn 75u 0Wy:
1. Đ1=c b;nh đ~ng t&ong việc h1\ng thụ giáo Pục toàn Piện+ đ1=c bảo đảm
nh:ng điu kiện v th8i gi(n+ c2 s\ v5t ch0t+ vệ sinh+ (n toàn để học t5p \ 3ớp
và t> học \ nhà+ đ1=c cung c0p th,ng tin v việc học t5p c7( m;nh+ đ1=c s%
Pụng t&(ng thi6t b"+ ph12ng tiện phục vụ các hoạt đ!ng học t5p+ văn hO(+ thể
th(o+ thể Pục c7( nhà t&18ng thLo 'u* đ"nh.
<. Đ1=c t,n t&ọng và bảo vệ+ đ1=c đối $% b;nh đ~ng+ P9n ch7+ đ1=c 'u*n
khi6u nại với nhà t&18ng và các c0p 'uản 3/ giáo Pục v nh:ng 'u*6t đ"nh đối
với bản th9n m;nh+ đ1=c 'u*n chu*ển t&18ng khi cO 3/ Po chJnh đáng thLo
'u* đ"nh hiện hành+ đ1=c học t&1ớc tuNi+ học v1=t 3ớp+ học \ tuNi c(o h2n tuNi
'u* đ"nh…
[. Đ1=c th(m gi( các hoạt đ!ng nhjm phát t&iển năng khi6u v các m,n thể
Pục+ thể th(o+ nghệ thu5t Po nhà t&18ng tN chức n6u cO điu kiện.
A. Đ1=c nh5n học bNng ho]c t&= c0p khác thLo 'u* đ"nh đối với nh:ng học
sinh đ1=c h1\ng chJnh sách $. h!i+ nh:ng học sinh cO khO khăn v đ8i sống
và nh:ng học sinh cO năng 3>c đ]c biệt.
f. Đ1=c h1\ng các 'u*n khác thLo 'u* đ"nh c7( pháp 3u5t.
ĐiDu 9I: h"nh !i+ n=n nV /n xY+ 235n phSc cC5 h,c 7inh:1. Rành vi+
ng,n ng: ứng $% c7( học sinh t&ung học phải cO văn hO(+ phl h=p với đạo
đức và 3ối sống c7( 3ứ( tuNi học sinh t&ung học.
<. C&(ng phục c7( học sinh phải sạch s•+ gọn gàng+ thJch h=p với đ! tuNi+
thu5n tiện cho việc học t5p và sinh họ(t \ nhà t&18ng.
[. Fhi đi học kh,ng đ1=c t, son+ đánh ph0n+ s2n mOng t(*+ mOng ch9n+
nhu!m tOc để t&(ng điểm.
Cl* điu kiện c7( thng t&18ng+ Riệu t&1\ng cO thể 'u*6t đ"ng để học sinh m]c
đWng phục m!t số buNi t&ong tu)n n6u đ1=c nhà t&18ngvà G(n đại Piện ch( m€
học sinh c7( t&18ng đWng /.
ĐiDu 91: Các h"nh !i h,c 7inh #h=n 0NOc l"%:
Rọc sinh kh,ng đ1=c cO các hành vi s(uB
1. b?c phạm nh9n phQm+ P(nh P>+ $9m phạm th9n thể giáo vi4n+ cán b!+ nh9n
vi4n c7( nhà t&18ng+ ng18i khác và học sinh khác.
<. `i(n 35n t&ong học t5p+ kiểm t&(+ thi c%+ tu*ển sinh.
[. Đánh nh(u+ g9* &ối t&5t t> (n ninh t&ong nhà t&18ng và n2i c,ng c!ng#
A. Iàm việc khác# nghL+ t&ả 38i bjng điện thoại Pi đ!ng+ h?t thuốc+ uống &1=u+
bi( t&ong gi8 học+ khi đ(ng th(m gi( các hoạt đ!ng giáo Pục c7( nhà t&18ng.
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

p
Kế hoạch chủ nhiệm
f. Đánh bạc+ v5n chu*ển+ m(ng đ6n t&18ng+ tàng t&:+ s% Pụng văn hO( phQm
đ!c hại+ đWi t&ụ*+ th(m gi( tệ nạn $. h!i.
ĐiDu 9&: BhZn 2hN[n !" #\ lu]2:
1. Rọc sinh cO thành tJch t&ong học t5p và &-n 3u*ện đ1=c nhà t&18ng và các
c0p 'uản 3/ giáo Pục khLn th1\ng bjng các h;nh thức s(u đ9*B
e FhLn t&1ớc 3ớp+ t&1ớc t&18ng#
e FhLn th1\ng cho học sinh ti4n ti6n+ học sinh giMi.
e X0p gi0* chứng nh5n+ gi0* khLn+ bjng khLn n6u đoạt giải t&ong các k@ thi
chọn học sinh giMi thLo 'u* đ"nh c7( G! `iáo Pục và Đào tạo.
e Xác h;nh thức khLn th1\ng khác.
<. Rọc sinh vi phạm khu*6t điểm t&ong 'uá t&;nh học t5p+ &-n 3u*ện cO thể
đ1=c khu*4n &ăn ho]c $% 3/ ko 3u5t thLo các h;nh thức s(u đ9*B
e Vh4 b;nh t&1ớc 3ớp+ t&1ớc t&18ng#
e Fhiển t&ách và th,ng báo với gi( đ;nh#
e Xảnh cáo ghi học bạ.
e Gu!c th,i học cO th8i hạn.
U!i 'u* học sinh
1. FJnh t&ọng+ 3_ phgp với th)* c, giáo+ XGXU^ và ng18i 3ớn tuNi. C,n t&ọng
và gi?p đK bạn b-+ bi6t phát hu* t&u*n thống tốt đ€p c7( nhà t&18ng# cO tinh th)n
$9* P>ng 3ớp+ chi đoàn v:ng mạnh# th(m gi( tốt các hoạt đ!ng $. h!i.
<. Đi học đ?ng gi8+ cO đ)* đ7 sách v\+ Pụng cụ học t5p+ học và 3àm bài
nghi4m t?c đ)* đ7# cO tinh th)n $9* P>ng bài. Ugho học phải cO gi0* $in phgp và
cO $ác nh5n c7( ch( m€ học sinh. X0m gi(n 35n t&ong học t5p+ kiểm t&( và thi c%.
[. Đ6n t&18ng phải m]c đWng phục thLo 'u* đ"nh và cO bảng t4n. U(m sinh bM
áo t&ong 'u)n+ đ)u tOc đ€p+ gọn gàng. ^ệ sinh cá nh9n+ t&18ng+ 3ớp sạch s•# kh,ng
ăn 'uà v]t+ cO / thức $9* P>ng và bảo vệ tốt c2 s\ v5t ch0t c7( nhà t&18ng.
A. X0m v, 3_+ $?c phạm nh9n phQm+ P(nh P> và $9m phạm th9n thể c7( th)*
c, giáo và bạn b-+ kh,ng đánh nh(u g9* &ối m0t t&5t t> t&" (n t&ong nhà t&h2ng và
ngoài $. h!i+ kh,ng nOi tục+ ch%i th.
f. Fh,ng t&!m cSp tài sản c7( c,ng P9n và t5p thể. X0m đánh bạc+ tàng t&%+ s%
Pụng m( t?* và các 3oại vc khJ+ ch0t g9* chá* nN+ đ!c hại+ 31u hành văn hO( phQm
đWi t&ụ*. X0m h?t thuốc+ uống &1=u+ bi(… Xh0p hành tốt 3u5t 3ệ gi(o th,ng. Fh,ng
đi học bjng $L má*+ g%i $L đạp đ?ng 'u* đ"nh.
&. Quy 0^nh !D #hZn 2hN[n !" #\ lu]2 h,c 7inh
<.1. Xác mức đ! và h;nh thức khLn
<.1.1. FhLn t&1ớc 3ớpB ao giáo vi4n ch7 nhiệm khLn nh:ng học sinh cO biểu hiện
tốt v hành vi đạo đức+ v học t5p+ v 3(o đ!ng+ và các hoạt đ!ng văn+ thể+ mm hoạt
đ!ng t5p thể+ $. h!i.
<.1.<. FhLn t&1ớc toàn t&18ngB ao hiệu t&1\ng biểu P12ng và t]ng gi0* khLn đối
với nh:ng học sinh đ1ớc t]ng P(nh hiệu •Rọc sinh khá‚+ •học sinh giMi‚+ •học sinh
$u0t sSc‚. Ro]c đối với nh:ng t5p thể đạt P(nh hiệu •Iớp ti4n ti6n‚+ •C5p thể học
sinh $. h!i ch7 nghƒ(‚.
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

x
Kế hoạch chủ nhiệm
<.1.[. FhLn th1\ng đ]c biệtB Yức đ! khLn các cá nh9n và t5p thể đạt các giải
th1\ng c7( thành phố t&ong toàn 'uốc t&ong các k@ thi tu*ển chọn v văn hO(+ km
thu5t+ văn nghệ+ thể th(o ho]c cO nh:ng thành tJch đ!t $u0t đ]c biệt.
<.<. Xác mức đ! k| 3u5t và 'u* t&;nh ti6n hành
<.<.1. Fhiển t&ách t&1ớc 3ớp. Đối với nh:ng học sinh vi phạm m!t t&ong nh:ng
khu*6t điểm s(uB Ugho học kh,ng phgp th i[ Db(E buNi t&\ 34n t&ong 1 tháng w
kh,ng học bài+ chuQn b" bài th i[ Db(E 3)n t&\ 34n t&ong 1 tháng w Đi mu!n ho]c đi
3(o đ!ng kh,ng m(ng thLo Pụng cụ th i[ Db(E 3)n t&\ 34n t&ong 1 tháng w UOi tục+
đánh bạc Dch2i số đE h?t thuốc 3á.
YSc nh:ng s(i phạm s(u Pl cho m!t 3)nB qu(* cOp ho]c •gà‚ bài khi 3àm kiểm
t&(+ cO thái đ! kgm văn hO( và đạo đức với th)* giáo+ c, giáo+ bố m€+ bạn b- và
nh:ng ng18i $ung 'u(nh+ m0t đoàn k6t ho]c b(o chL+ đWng t;nh với hoạt đ!ng s(i
t&ái c7( bạn.
^iệc 'u*6t đ"nh khiển t&ách t&1ớc 3ớp s• Po `^XU 3ớp $gt s(u khi đ. th(m
khảo / ki6n c7( cán b! chi đoàn+ 3ớp+ c,ng bố k"p th8i t&ong ti6t sinh hoạt 3ớp+ s(u
đO báo cáo với hiệu t&1\ng.
<.<.<. Fhiển t&ách t&1ớc h!i đWng k| 3u5t nhà t&18ngB Rọc sinh vi phạm m!t t&ong
các vi phạm s(uB
e Cái phạm nhiu 3)n m!t t&ong các khu*6t điểm đ. b" khiển t&ách t&1ớc 3ớp.
e YSc nh:ng s(i phạm s(u+ Pl cho 3à m!t 3)nB „n cSp b?t+ sách+ tin bạc+ t1
t&(ng c7( bạn b-+ th)* c,+ gi( đ;nh ho]c $Om ging. `9* gN đánh nh(u t&ong và
ngoài t&18ng+ g9* P1 3u5n $0u+ ph(o tin đWn nhảm+ th(m gi( tu*4n t&u*n m4 tJn P"
đo(n+ $Lm phim+ nghL nhạc+ đọc sách báo cO n!i Pung $0u ho]c các s(i phạm khác
\ mức đ! t12ng đ12ng.
R!i đWng k| 3u5t đ ngh" khiển t&ách và Po hiệu t&1\ng 'u*6t đ"nh.
<.<.[. Xảnh cáo t&1ớc toàn t&18ngB
e Đ. b" khiển t&ách t&1ớc RĐFI nhà t&18ng mà cTn tái phạm.
e YSc nh:ng khu*6t điểm s(u đ9*+ Pl cho 3à 1 3)nB ăn cSp+ c1ớp gi5t+ t&ong và
ngoài t&18ng+ v, 3_ với th)* giáo+ c, giáo+ t&uL chọc và th, bo với phụ n: và ng18i
n1ớc ngoài+ cO nh:ng biểu hiện &… &àng v g9* &ối t&5t t> t&" (n# b" c,ng (n tạm
gi(m ho]c thong báo v t&18ng+ đánh nh(u cO tN chức+ ho]c nh:ng s(i phạm khác
t12ng đ12ng. R!i đWng k| 3u5t nhà t&18ng đ ngh" cảnh cáo+ hiệu t&1\ng 'u*6t
đ"nh.
<.<.A. ĐuNi học m!t tu)n 3_B
Rọc sinh đ. b" cảnh cáo toàn t&18ng nh1ng cTn tái phạm+ g9* ảnh h1\ng $0u.
e Vhạm các khu*6t điểm s(u Pl cho 3à 3)n đ)u nh1ng cO tJnh ch0t và mức đ!
nghi4m t&ọng 3àm tNn th12ng nhiu đ6n P(nh P> c7( nhà t&18ng+ th)* c, giáo+ và
t5p thể nh1B t&!m cSp+ t&0n 3!t+ g9* gN đánh nh(u+ cO tN chức và g9* th12ng tJch.
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A


Kế hoạch chủ nhiệm
RĐFI $gt+ đ ngh" hiệu t&1\ng 'u*6t đ"nh. R;nh thức nà* ghi vào học bạ+
thong báo cho gi( đ;nh để phối h=p giáo Pục. Ch8i gi(n nà* tJnh vào th8i gi(n ngho
cO phgp. C&ong th8i gi(n b" đ;nh cho học+ học sinh phải kiểm điểm+ su* nghƒ+ 'u*6t
t9m s%( đNi. n6u kh,ng hối h5n th; h!i đWng k| 3u5t đ ngh" đuNi 1 năm. `i( đ;nh
cO t&ách nhiệm 'uản 3/ con cái t&ong th8i gi(n nà*.
ĐuNi học 1 nămB e YSc khu*6t điểm tái phạm s(u khi b" đuNi 1 tu)n.
e Yức khu*6t điểm s(i phạm &0t nghi4m t&ọng Pl cho 3à 3)n đ)u ch7 đ!ng th(m
gi( các tN chức t&!m cSp+ t&0n 3!t+ t&ụ* 3ạc+ phản đ!ng Pung vc khJ DP(o găm+ 31Ki
34+ sung 3ục+ 3>u đạnE đánh nh(u cO tN chức g9* th12ng tJch cho ng18i khác+ c(n án
ngoài t&18ng+ b" c,ng (n bSt gi:.
RĐFI nhà t&18ng đ ngh" hiệu t&1\ng 'u*6t đ"nh thi hành+ ghi học bạ+ báo
cho gi( đ;nh và đ"( ph12ng. Uhà t&18ng 35p hW s2 báo cáo 34n c0p t&4n t&>c ti6p
'uản 3/ để bi6t và thLo P…i.
Z(u m!t năm+ n6u học sinh ti6n b! cO $ác nh5n c7( đ"( ph12ng n6u cTn đ7
tuNi+ 3àm đ2n $in học ti6p+ nhà t&18ng cc $gt cho học 3ại. XO c(m k6t c7( gi( đ;nh.
Ugoài &( giáo vi4n b! m,n cO thể đuNi 1 ti6t đối với học sinh v, 3_ m0t t&5t t>+
g9* gN với bạn t&ong 3ớp+ các học sinh nà* đ1=c ti6p tục học ti6t s(u.
Lập h! s" #$ l%ật DCh khiển t&ách t&1ớc RĐFI t&\ 34nE.
n Gản t> kiểm điểm s(i phạm c7( học sinh.
n Gi4n bản đ ngh" k| 3u5t c7( giáo vi4n ch7 nhiệm s(u khi đ. th(m khảo /
ki6n c7( t5p thể 3ớp.
n Uh:ng tài 3iệu+ t(ng v5t Dn6u cOE.
&'i (!n) #$ l%ật )!m:
n Riệu t&1\ng+ đại biểu Đoàn CUXZRXY Dho]c Đ!i CUCVE giáo vi4n ch7
nhiệm 3ớp+ h(i giáo vi4n cO kinh nghiệm và u* tJn Po h!i đWng giáo Pục đ c%.
n Rọc sinh phạm 3ki và ch( m€ học sinh clng P> Dnh1ng kh,ng cO 'u*n biểu
'u*6tE.
n Riệu t&1\ng ch7 t&;+ biểu 'u*6t bM phi6u kJn. C&18ng h=p b" đuNi học phải cO
Jt nh0t <‡[ số phi6u tán thành. Uh:ng t&18ng h=p phức tạp phải đ1( &( RĐ`a $gt+
t&1ớc khi họp RĐFI. U6u hiệu t&1\ng kh,ng nh0t t&J với RĐFI phải báo cáo
ng(* 34n c2 'u(n giáo Pục c0p t&4n.
*%+,n #hiế% nại củ- h.c sinh:
e G" cảnh cáo toàn t&18ngB Z(u khi 3àm đ2n+ [ ngà* hiệu t&1\ng phải t&ả 38i.
U6u th0* s(i+ hiệu t&1\ng phải t&iệu t5p ng(* RĐFI $gt 3ại.
e G" đuNi họcB Rọc sinh khi6u nại với nhà t&18ng ho]c c2 'u(n c0p t&4n t&>c
ti6p 'uản 3/ giáo Pục. Riệu t&1\ng phải t&ả 38i s(u i[ Db(E ngà*+ th0* s(i phải t&iệu
t5p 3ại RĐFI $gt 3ại Dt&ong phạm vi 1 tu)nE.
e ^iệc ghi học bạB Xho ghi s(u khi cuối năm đ. $gt 3ại mức k| 3u5t.
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

1i
Kế hoạch chủ nhiệm
*. 1I 0iDu Xuy 0^nh 08i !Li h,c 7inh 'HT' 'h^ x_ Qu@n '3^.
1. Vhải t&(u PWi đạo đức bRXU+ nghi4m chonh ch0p hành n!i 'u* c7( nhà
t&18ng+ pháp 3u5t c7( nhà n1ớc.
<. Vhải *4u 'u/ ,ng bà+ ch( m€+ (nh Lm và bạn b-. Vhải kJnh t&ọng 3_ phgp với
th)* c, giáo+ ng18i 3ớn tuNi.
[. Vhải gi: g;n t&5t t>+ vệ sinh và ứng $% cO văn hO( n2i c,ng c!ng. Ughi4m
chonh ch0p hành 3u5t 3ệ gi(o th,ng+ kh,ng đi $L đạp t&ong t&18ng học+ để $L
đ?ng n2i 'u* đ"nh. Fhi kh,ng cO ph5n s> kh,ng vào n2i 3àm việc c7( XG`^.
A. Vhải ch0p hành n!i 'u* học t5pB
e Đi học đ?ng gi8+ học bài và 3àm bài đ)* đ7# ngho học phải cO gi0* $in phgp
c7( phụ hu*nh+ kh,ng 'u(* cOp t&ong gi8 kiểm t&(+ kh,ng t> / bM gi8+ t&ốn
học.
e Đ6n 3ớp phải cO đ)* đ7 sách v\ và Pụng cụ học t5p. Ch(m gi( học ngh đảm
bảo tJnh tN chức+ k| 3u5t.
f. Vhải cO / thức tN chức k| 3u5t t&ong sinh hoạt t5p thể+ &-n 3u*ện km năng và
thOi 'uLn 3(o đ!ng cO k| 3u5t+ k| thu5t.
y. Vhải chăm 3o &-n 3u*ện th9n thể+ nghi4m chonh th(m gi( học t5p 'u9n s>
thLo ch12ng t&;nh+ k6 hoạch c7( nhà t&18ng.
p. Rọc sinh đ6n t&18ng phải m]c đWng phụcB áo t&Sng+ 'u)n $(nh bM áo t&ong
'u)n và cO bảng t4n+ và phl hiệut Ugà* đ)u tu)n và các ngà* 3_ h!i n: sinh
phải m]c áo. Đoàn vi4n CUXZRXY phải cO hu* hiệu đoàn và cO đWng phục
thLo 'u* đ"nh.
x. Vhải cO / thức $9* P>ng t&18ng 3ớp. U4u c(o tinh th)n gi: g;n và bảo vệ
c7( c,ng.
†. Y!t số điu c0mB X0m h?t thuốc+ uống &1=u+ bi(+ đánh bạc P1ới b0t k@ h;nh
thức nào. X0m nOi tục+ ch%i th+ vi6t v• b5* 34n t18ng+ bàn gh6. X0m g9* gk
đánh nh(u. X0m các hành vi và 38i nOi $?c phạm đ6n th)* c, giáo và ng18i
3ớn tuNi.
1i. Rọc sinh nào th>c hiện tốt đ1=c khLn th1\ng. Rọc sinh nào vi phạm tl*
thLo mức đ! áp Pụng h;nh phạt thJch đáng.
9. Nhi6% !S !" XuyDn hạn cC5 nN`i iáo !i(n chC nhi6%.
9.1. Ch/c n.n:
A.1.1. `iảng Pạ*B `iáo vi4n ch7 nhiệm 3à th)* Pạ* b! m,n văn hoá \ 3ớp.
A.1.<. `iáo PụcB Xlng với giáo vi4n b! m,n và các t&18ng h=p khác+ giáo vi4n
ch7 nhiệm ch"u t&ách nhiệm chJnh t&ong việc h;nh thành •Uh9n cách‚ c7( học
sinh 3ớp.
A.1.[. CN chức+ 'uản 3/+ điu phối các hoạt đ!ng giáo Pục c7( 3ớp.
A.1.A. Xố v0n cho t5p thể học sinh+ cho Đoàn+ Đ!i t&ong 3ớp.
9.&. Nhi6% !S cC5 iáo !i(n chC nhi6%:
A.<.1. aạ* và tN chức các hoạt đ!ng học t5p t&ong và ngoài gi8 c7( học sinh.
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

11
Kế hoạch chủ nhiệm
A.<.<. USm v:ng k6 hoạch giảng Pạ*+ giáo Pục 3(o đ!ng h1ớng nghiệp c7(
nhà t&18ng để th>c hiện t&ong 3ớp học.
A.<.[. Iàm t&ung t9m+ hạt nh9n t&ong việc $9* P>ng 'u(n hệ th)* t&T bRXU.
A.<.A. Xố v0n cho học sinh $9* P>ng 3ớp học thành đ2n v" t5p thể bRXU
m(ng tJnh ch0t giáo Pục toàn Piện+ phát hu* khả năng t> giác+ t> 'uản c7( học
sinh.
A.<.f. Riểu &… thng đối t1=ng học sinh t&ong 3ớp và cO ph12ng pháp giáo Pục
thJch h=p nh0t 3à nh:ng Lm đ]c biệt.
A.<.f. Xho đạo tNng k6t việc k6t h=p các 3>c 31=ng giáo Pục.
A.<.y. Uh5n đ"nh+ đánh giá chJnh $ác học sinh.
A.<.p. Xh"u s> cho đạo thống nh0t v c,ng tác ch7 nhiệm c7( nhà t&18ng.
9.*.'i(u chu)n aiáo !i(n chC nhi6% ibi:
A.[.1. XO u* tJn với học sinh và đWng nghiệp v chu*4n m,n và t1 cách đạo
đức+ tác phong sinh hoạt.
A.[.<. Roàn thành và th>c hiện đ)* đ7 'u* ch6 v n n6p c,ng tác ch7 nhiệm.
RW s2+ sN sách đ1=c $6p th khá t&\ 34n.
A.[.[. Ch>c hiện đ)* đ7 và cO ch0t 31=ng c(o nhiệm vụ v c,ng tác ch7
nhiệm.
A.[.A. XO nghệ thu5t giáo Pục t&ong cách ứng $% với học sinh. XO biện pháp
giáo Pục thJch h=p với thng đối t1=ng học sinh+ nh0t 3à đOi với học sinh đ]c
biệt. Vhát hu* khả năng P9n ch7+ t> 'uản học sinh. Xoi t&ọng t> giáo Pục+ giáo
vi4n ch7 nhiệm th>c s> 3à cố v0n cho học sinh+ 3à t&ung t9m t5p h=p các 3>c
31=ng giáo Pục.
A.[.f. Riệu 'uả giáo Pục c(o+ so với ch0t 31=ng b(n đ)u v1=t h(i b5c DR(i m]t
giáo Pục+ các đoàn thể t&ong 3ớp+ h!i ch( m€ hoạc sinh+ các hoạt đ!ng t5p thể+
ngoại khoá+ vJ Pụ th *6u 34n kháE.
U6u 3ớp b(n đ)u đ. khá th; phải cO ti6n b! &… &àng họăc gi: v:ng+ th0* &…
c,ng sức và nghệ thu5t giáo Pục c7( giáo vi4n ch7 nhiệm.
`iáo vi4n h1ớng Pzn quảng C&"+ ngà*tthángtnăm <ii†
`iáo sinh th>c t5p
Ugu*_n Đ;nh Ru* I4 ^ăn G;nh
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

1<
Kế hoạch chủ nhiệm
II. 'cd HIeU Vf 'PghNa 'HT' 'HỊ Ji QUẢNa 'PỊ
1. j^ch 7Y 23N`n
C&18ng CRVC th" $. quảng C&" đ1=c thành 35p ngà* 1y‡ix‡1†pf+ tại Uại X%u
với t4n 3à t&18ng c0p [ C&iệu Vhong. Đ"( cho c7( t&18ng 3à 1Ay+ Đ18ng R(i Gà
C&1ng+ Ch" $. quảng C&". C&ong [i năm 'u(+ nhà t&18ng đ. kh,ng nghng phát
t&iển+ t&1\ng thành+ 3ớn mạnh+ kh,ng nghng đi 34n. ˆLb sitL c7( t&18ng 3àB
httpB‡‡‰‰‰.thptŠt$'u(ngt&i.vn. Đ9* 3à m!t t&18ng cO u* tJn c7( t&18ng &0t 3ớn+ 3à
t&18ng cO ch0t 31=ng đào tạo c(o. Đ9* đ1=c coi 3à t&18ng t&ọng điểm. ^; v5* mà
tháng [‡1††† t&18ng đ1=c vinh P> đOn nh5n Ru9n ch12ng 3(o đ!ng hạng G(+ đ1=c
nhà n1ớc t&(o t]ng.
U n6p+ ko c12ng c7( nhà t&18ng &0t tốt+ nghi4m minh+ th)* c, t&ong t&18ng
đoàn k6t thống nh0t.
Rọc sinh c7( t&18ng &0t hi6u học+ chăm ngo(n+ / thức tốt. Ràng năm t&4n [i‹
đ5u đại học cO học sinh đạt giải 'uốc gi(+ nh0t toàn đoàn giMi tonh+ t;nh t&ạng đánh
nh(u+ h?t thuốc 3á+ ti4m chJch m( tu/ kh,ng cO.
`iáo vi4nB cO t&ách nhiệm c(o+ cO 312ng t9m ngh nghiệp+ / thức tN chức k|
3u5t. Zố 31=ng giáo vi4n đạt 3oại giMi t&4n [i‹.
Ugà* 1y‡x‡<iif Uhà t&18ng đ. tN chức thành c,ng 3_ ko niệm [i năm ngà*
thành 35p t&18ng và đOn nh5n Ru9n ch12ng I(o đ!ng hạng Uh;+ đWng th8i đ1=c
Uhà n1ớc c,ng nh5n 3à t&18ng chuQn quốc gi(.
&. Quy %= 2k ch/c cC5 nh" 23N`n
&.1. Chi 4E Nh" 23N`n:
`Wm cO <p Đảng vi4n.
X0p u| cO [ đWng chJB
e Ch)* Ug, ^i6t Đức DGJ th1E.
e X, Vh(n Ch" Chảo DV.GJ th1E.
e Ch)* C&)n Ugọc Iong D{| vi4nE.
&.&. B5n iá% hi6u Nh" 23N`n
e Ch)* Ug, ^i6t Đức DRiệu t&1\ngE+ phụ t&ách chung.
e X, Vh(n Ch" Chảo DRi4u phOE+ phụ t&ách c2 s\ v5t ch0t t&ong 3(o đ!ng.
e Ch)* Ugu*_n R:u Đức DRiệu phOE+ phụ t&ách chu*4n m,n.
&.*. 'k ch/c C=n 0o"n:
`Wm pf đWng chJ
G(n ch0p hành X,ng đoàn gWm f đWng chJB
e Ch)* Đào Cu0n Roà DXh7 C"chE.
e X, Vh(n Ch" Chảo DV.Xh7 t"chE.
e X, C&)n Ch" Y(i DŒ* vi4nE.
e X, Vh(n Chi4n Ug( DŒ* vi4nE.
e Ch)* Đ]ng Zƒ Fh(nh DŒ* vi4nE.
&.9. Đo"n 23N`nB
`Wm [f chi đoàn cO [[ chi đoàn học sinh+ 1 chi đoàn giáo vi4n và 1 chi đoàn
th>c t5p. CNng c!ng cO 1f<A Đoàn vi4n.
e Ch)* Đinh X,ng Uh5t DGJ th1 đoàn t&18ng E.
e Ch)* Ugu*_n R:u Vhong DV.GJ th1Et.
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

1[
Kế hoạch chủ nhiệm
&.<. Các 45n:
e Vhụ t&ách th1 việnB X, C&12ng Ch" `iới.
e Vhụ t&ách phTng má* vi tJnhB Ch)* I4 ^ăn Ri6u+ th)* Riệp.
e VhTng thi6t b" và th>c hànhB Vhụ t&áchB Ch)* I4 I=i Dm,n Zinh họcE+ th)*
Rjng Dm,n Roá RọcE+ th)* Riệp Dm,n ^5t I/E.
e G(n ^ăn phTng+ Rành chJnh tNng h=pB Ch)* a12ng Đ;nh C9m DCN t&1\ngE.
e VhTng * t6B X, C&)n Ch" Chu ^9n phụ t&ách.
e VhTng C&u*n thốngB X, C&)n Ch" Y(i.
e G(n ^ăn nghệB Ch)* Đinh X,ng Uh5t phụ t&ách
e G(n Ch(nh t&( nh9n P9nB Ch)* C&)n ^ăn Zung+ th)* Ugu*_n quốc Cu0n và
c, C&)n Ch" Y(i.
&.A. 'k chuy(n %=n:
'' '(n 2k 'k 23N[n
1 Rành chJnh a12ng Đ;nh C9m
< Coán Ugu*_n quốc Cu0n
[ I/ RW Đăng Ch(nh Iành
A Roá Ugu*_n Ch" X?c
f Zinh Roàng Y.i
y ^ăn C&)n Ugọc Iong
p CNng h=p I4 ^i6t a9n
x Ugoại ng: X(o bu9n Chi
† Chể Pục Ugu*_n Ch" Ughƒ(
1i Cin I4 ^ăn Ri6u
*. '1nh h1nh Đo"n 23N`n:
C&ong [A năm 'u(+ Đoàn t&18ng hoạt đ!ng &0t mạnh m•+ s,i nNi+ gOp ph)n 3àm
cho t&18ng ngà* càng v:ng mạnh. Đoàn t&18ng 3u,n 3u,n Pzn đ)u t&ong các phong
t&ào thi đu( c7( toàn tonh. C&ong nh:ng năm g)n đ9*+ Đoàn t&18ng đ1=c Cˆ Đoàn
t]ng c8 thi đu(+ nhiu năm 3in Pzn đ)u t&ong khối CRVC toàn tonh. C&18ng đ.
đ1=c nh5n c8 thi đu( cho đ2n v" $u0t sSc Pzn đ)u t&ong khối CRVC toàn tonh và
nhiu bjng khLn khác c7( Cˆ Đoàn+ th" Đoàn. Conh 3u,n coi Đoàn t&18ng 3à đ2n
v" v:ng mạnh+ $u0t sSc Pzn đ)u t&ong toàn tonh.
Riện tại toàn t&18ng cO [[ chi đoàn học sinh+ m!t chi đoàn giáo vi4n DgWm [i
đWng chJ+ b(n ch0p hành gWm f đWng chJ+ GJ th1B Ugu*_n Xh2n Ug,n+ VhO GJ th1B
Ugu*_n Đ;nh Ru*E và m!t chi Đoàn th>c t5p. CNng c!ng cO 1f<A Đoàn vi4n.
*.1. Cl cmu 2k ch/c Đo"n 23N`n
GXR Đoàn t&18ng gWm cO 1f đWng chJ+ t&ong đO cO [ đWng chJ giáo vi4n và A
đWng chJ học sinh 3ớp 1<+ f đWng chJ học sinh 3ớp 11+ [ đWng chJ học sinh 3ớp 1i.
G(n th18ng vụ cO f đWng chJB < đWng chJ giáo vi4n+ [ đWng chJ học sinhB
1. Ch)* Đinh X,ng Uh5t DGJ th1E.
<. Ch)* Ugu*_n R:u Vhong DV.GJ th1E.
[. ^ăn ^i6t Vh12ng Roài DGJ th1 chi đoàn 1<v
<
+ Œ* vi4n b(n th18ng vụE
A. I4 Ugọc Yinh DGJ th1 chi đoàn 1<v
f
+ {| vi4n b(n th18ng vụE.
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

1A
Kế hoạch chủ nhiệm
f. Ugu*_n Ch6 Fiệt DGJ th1 chi đoàn 1iv
1
+ {| vi4n b(n th18ng vụE.
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

1f
Kế hoạch chủ nhiệm
Đoàn t&18ng gWm các đ!i s(uB
e Đ!i c8 đM Dđ!i t> 'uảnEB đánh giá thi đu( thng ngà*.
e Đ!i th(nh ni4n t;nh ngu*ệnB gi: g;n (n ninh t&5t t> n2i c,ng c!ng+ t;nh
ngu*ện đứng c(nh tại các điểm đ-n $(nh+ đ-n đM.
e Đ!i báo chJ c7( Đoàn t&18ng.
e Đ!i ^ăn nghệ.
e Đ!i bOng đá+ đ!i bOng chu*n.
*.&. NEi nun c=n 2ác 7op 0ến:
e }( mSt và hoạt đ!ng c9u 3ạc b! •(&obic.
e CN chức h!i thi Ch(nh ni4n 3àm thLo 38i Gác.
e ^i6t 38i b;nh v 3ogo c7( t&18ng.
e C&iển kh(i Pu*ệt văn nghệ chào mhng sinh nh5t Đoàn ngà* <y‡[+ ngà* sinh
c7( Gác.
e Iàm t5p s(n <y‡[ và h1ớng tới ko niệm [f năm thành 35p t&18ng.
e CN chức các hoạt đ!ng t&ong ngà* <y‡[.
e Yit tinh+ tN chức 3_ k| niệm <y‡[ và chung k6t đố vui để học.
e Xhi đoàn giáo vi4n+ chi đoàn th>c t5p s1 phạm phụ đạo học sinh *6u+ kgm.
e C&iển kh(i các hoạt đ!ng đK đ)u Ii4n đ!i Yạc Đƒnh Xhi.
e R1\ng ứng h!i thi Po X,ng đoàn tN chứcB •Y€ giMi con ngo(n‚.
e I_ báo c,ng và tN chức k6t nạp đoàn vi4n tại Chành cN quảng C&".
e Ci6p tục đăng kJ và chuQn b" cho Pi_n đàn Ch(nh ni4n.
`iáo vi4n h1ớng Pzn quảng C&"+ ngà*tthángtnăm <ii†
`iáo sinh th>c t5p
Ugu*_n Đ;nh Ru* I4 ^ăn G;nh
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

1y
Kế hoạch chủ nhiệm
III. Bp HqrCH CHs NHItd
u5nh 7ách iáo 7inh 2h-c 2]p chC nhi6% 2ại lLp
I4 Ch" Ch(nh Ro( DUCE Vhụ t&ách 3(o đ!ng
I4 ^ăn G;nh Vhụ t&ách học t5p
Vhạm Ch" Ch(nh Y(i Vhụ t&ách văn thể mm
1. '1% hi$u 0Mc 0i$% lLp
Iớp 11v
A
gWm Ap thành vi4n t&ong đOB <f n: và << n(m.
Đoàn vi4nB Ap
C&ong 3ớp cO [ Lm thu!c h! ngh-o+ 1 Lm vlng c(o và [ Lm con th12ng binh.
1.1. JK2 2o"n ni6n !D h,c 2]p vH,c #? Iw
n `iMi B f Lm chi6m 1i+yA‹
n Fhá B <y Lm+ chi6m ff+[<‹
n C&ung b;nh B 1y Lm+ chi6m [A+iA‹
n H6u B i
1.&. Hạnh #i$% 23on h,c #? I
n Cốt B <A Lm+ chi6m f1+iy‹
n Fhá B 1x Lm+ chi6m [x+[‹
n C&ung b;nh B A Lm+ chi6m x+f1‹
n H6u B 1 Lm+ chi6m <+1[‹
1.*. Jếp loại lLp h,c #? I:
e Điểm thi đu(B 1i1+†điểm
e ^" thứB 1†
1.9. 'hu]n lOi:
e R)u h6t các Lm cO tinh th)n t> giác học t5p và cO / thức học t5p tốt+ đoàn k6t
gi?p đK nh(u t&ong học t5p.
e Xh0p hành n!i 'u*+ 'u* ch6 c7( nhà t&18ng.
e Roạt đ!ng văn thể mƒ các Lm th(m gi( s,i nNi+ nhiệt t;nh.
e Ch>c hiện tốt các k6 hoạch nhà C&18ng gi(o cho.
e GXZ+ GXR chi đoàn 3u,n hoàn thành tốt nhiệm vụ đ1=c gi(o.
e Iớp cO tinh th)n đoàn k6t và kh,ng chi( &• n!i b! t
1.<. BhU #h.n:
e Xh0t 31=ng học t5p ch1( c(o Dcụ thể \ ph)n s(uE
e Xh1( đạt đ1=c mục ti4u c7( 3ớp đ &( th đ)u năm.
e Đ"( bàn ph9n bố &!ng ảnh h1\ng đ6n sinh hoạt t5p thể ccng nh1 học t5p.
e Y!t số Lm cO hoàn cảnh khO khănt
1.A. '1% hi$u 2h-c 2ế !D lLp
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

1p
Kế hoạch chủ nhiệm
uxNH :ÁCH HyC :INH
CC Rọ và t4n
Ugà*
sinh
`iới
tJnh
a9n
t!c
XhN \ hiện tại I1u /
1 Ugu*_n Yinh vnh
< Ugu*_n Cu0n vnh
[ Ugu*_n U(m G;nh
A I4 I(n Xhi
f Y(i ^ăn X18ng
y I4 Ch" Fim a12ng
p Ugu*_n Ci6n Đạt
x Ugu*_n Ch" Ugọc `i(o
† Gli X,ng Rin
1i C&)n Ch" Rin
11 I4 Ch" Chu Rin
1< Chái Ch" Ruệ
1[ ^… Ch" R12ng
1A I4 Clng Fhánh
1f I4 vnh Fho(
1y C&)n vnh Fho(
1p Ugu*_n Đăng Fho(
1x I4 Ch" Fiu
1† Ugu*_n Ch" Ym Iệ
<i Đoàn Ch" aiệu Iinh
<1 Đoàn Ch" Iinh
<< I4 ^ăn Rải I/
<[ Roàng Ch" Rà Y*
<A I4 Ch" Ch(nh Ug(
<f Ugu*_n Ch" Uh1 Ugọc
<y C&)n Ugọc Uh(
<p I4 Ch" Uhàn
<x ^ăn Ch" Y* U12ng
<† I4 Uh5t Vhong
[i C&)n Ugọc Vh?c
[1 Ugu*_n Ch" Vhụng
[< Ugu*_n Yinh Z(ng
[[ Ugu*_n Vhi Z2n
[A ^… Ch" Ch(nh C9m
[f Ugu*_n bu9n thành
[y I4 Ch" Vh12ng Chảo
[p Đào Ch" Chu Chảo
[x Đ]ng Ugọc Chọ
[† Ugu*_n Ch" Chu Ch7*
Ai C&)n Ch" Ugọc C&inh
A1 Vh(n vnh Cu0n
A< Ugu*_n Ch" Co
A[ I4 Ch" R12ng ^9n
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

1x
Kế hoạch chủ nhiệm
AA I4 G( quốc ^iệt
Af RW Yinh ^c
Ay I4 ^ăn ^c
Ap ^9n Rạnh /
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

1†
Kế hoạch chủ nhiệm
uxNH :ÁCH CHx dz HyC :INH
'' H, !" 2(n ch5+ nhD nhi6p H, !" 2(n %{+ nhD nhi6p ahi ch|
1
<
[
A
f
y
p
x

1i
11
1<
1[
1A
1f
1y
1p
1x
1†
<i
<1
<<
<[
<A
<f
<y
<p
<x
<†
[i
[1
[<
[[
[A
[f
[y
[p
[x
[†
Ai
A1
A<
A[
AA
Af
Ay
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

<i
Kế hoạch chủ nhiệm
Ap
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

<1
Kế hoạch chủ nhiệm
Bp' Qsx P}N jUYtN HyC B~ I
''
H, !" 2(n H,c #? I
ahi ch|
Đ'B joại Hạnh #i$%
1.
&.
*.
9.
<.
A.
F.
G.
H.
1I.
11.
1&.
1*.
19.
1<.
1A.
1F.
1G.
1H.
&I.
&1.
&&.
&*.
&9.
&<.
&A.
&F.
&G.
&H.
*I.
*1.
*&.
**.
*9.
*<.
*A.
*F.
*G.
*H.
9I.
91.
9&.
9*.
99.
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

<<
Kế hoạch chủ nhiệm
9<.
9A.
9F.

`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

<[
Kế hoạch chủ nhiệm
uxNH :ÁCH HyC :INH 'Hxd aIx HyC NaHf
:'' Đi6n 2Y :'' Đi6n nWn nSn
1
<
[
A
f
y
p
x

1i
11
1<
1[
1A
1f
1y
1p
1x
1†
<i
<1
<<
<[
<A
CH•' jg€Na CHUNa Csx j•T
Hạnh Bi$% H,c l-c
ahi ch|
Cốt Fhá CG H6u `iMi Fhá CG H6u
Uăm
C&1ớc
Điu t&( 'u(
học bạ
`i:(
học
k@ s
Rọc
k@ s
`i:(
học
k@ ss
Rọc
k@ ss
Xả
năm
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

<A
Kế hoạch chủ nhiệm
:‚ jItU 'ƒNa H€T
'h`i
0i$%
'.78 NV ĐV j.B5n aibi
joại i5 01nh
ahi
ch|
'.Binh j.7„ CBCN
HE
nhQo
V…n
c5o
Đ)u
năm
RFs
Đ)u
RFss
`i:(
RFss
Xuối
năm
j.B5n: jNu 45n CBCN: Cán 4E+ c=n nhWn
uxNH :ÁCH 'H†Y C‡ Bˆ d‡N
Y,n học `iáo vi4n Pạ*
Coán
I/
Roá
Zinh
^ăn
Z%
Đ"(
Ugoại ng:
X,ng nghệ
Chể Pục
Cin
`aXa
quốc VhTng
'HhI BH‰x BIeU j•T

váp nSn 2Š 1H‹I1‹&IIHw
Ci6t Chứ < Chứ [ Chứ A Chứ f Chứ y Chứ p
1
<
[
A
f
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

<f
Kế hoạch chủ nhiệm
&. H6 2h8n 2k ch/c lLp:
uxNH :ÁCH CÁN Bˆ 'PqNa j•T
:'' H, V" '(n Ch/c !S
1
<
[
A
f
y
p
x

1i
11
1[
1A
uxNH :ÁCH CÁN Bˆ ĐqŒN
:'' H, V" '(n Ch/c VS
1
<
[
uxNH :ÁCH 'Hzq 'ƒ
CN 1 CN < CN [ CN A
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

<y
Kế hoạch chủ nhiệm
:• ĐŽ j•T
*. Bế hoạch chC nhi6% 2o"n 0O2
*.1. Bế hoạch 2kn Xuá2
e Ch>c hiện c,ng tác Pạ* tốt.
e th>c hiện nghi4m chonh n n6p vệ sinh t&18ng 3ớp nhjm h1ớng tới chào
mhng ngà* 'uốc t6 phụ n: x‡[ và ngà* thành 35p đoàn <y‡[.
e XhuQn b" tố các ti6t mục văn nghệ+ th(m gi( đ)* đ7 và cO ch0t 31=ng các hoạt
đ!ng t&ong các ngà* x‡[ và <y‡[ thLo k6 hoạch nhà t&18ng.
e quản 3/+ thLo P…i th18ng $u*4n v m]t n n6p vệ sinh t&ong gi8 học để đ1(
học sinh t&\ thành con ngo(n t&T giMi.
*.&. Bế hoạch cS 2h$:
*.&.1.aiáo nSc 2N 2N[n 0ạo 0/c cho h,c 7inh
5. dSc 0>ch
e `iáo Pục / thức ph0n đ0u &-n 3u*ện kh,ng nghng thLo tinh th)n noi g12ng
các th6 hệ ch( (nh đi t&1ớc.
C,n t&ọng+ 3_ phgp với th)* c, giáo+ ,ng bà+ ch( mL và nh:ng ng18i 3ớn tuNi.
e Xh0p hành nghi4m chonh pháp 3u5t nhà n1ớc+ 3u5t 3ệ gi(o th,ng
e Fhi4m tốn+ t&ung th>c với mọi ng18i+ căm ghgt cái $0u+ cO chJ ti6n th7.
e `iáo Pục 3/ t1\ng t&ung thành với nhà n1ớc bRXU.
e Ch>c hiện tốt các điu 3ệ Po nhà t&18ng đ &(.
4. Y(u c;u:
e C> giác &-n 3u*ện+ tu P1Kng bản th9n t&\ thành con ngo(n t&T giMi.
e Riểu bi6t v t&u*n thống nhà t&18ng.
e Gi6t t,n t&ọng chJnh sách pháp 3u5t c7( nhà n1ớc.
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

GŽU `s•• ^s‘U
<p
X’v }v ^Ž•
Kế hoạch chủ nhiệm
e Ch>c hiện đ)* đ7 n!i 'u* c7( nhà t&18ng.
e Đoàn k6t+ th9n ái gi?p đK bạn b- t&ong học t5p và 3(o đ!ng.
e XO n6p sống 3ành mạnh cả v thể ch0t và t9m hWn+ $ứng đáng với P(nh P> 3à
học sinh c7( m!t t&18ng chuQn 'uốc gi(.
c.ChR 2i(u:
Rạnh kiểm B
CốtB [f học sinh+ chi6m pA.Ap‹
FháB 1< học sinh+ chi6m <f.f[‹
Fh,ng cO t&ung b;nh+*6u kgm.
Rọc 3>cB
`iMiB x học sinh+ chi6m 1p.i<‹
FháB † học sinh+ chi6m y1.pi‹
CGB 1i học sinh+ chi6m <1.<x‹
n. Bi6n pháp ch>nh
e 1ii‹ học sinh th(m gi( các cu!c thi t;m hiểu v t&u*n thống 3"ch s% c7(
Đảng+ c7( qaUU ^iệt U(m.
e 1ii‹ học sinh th(m gi( hoạt đ!ng thLo ch7 đ+ ch7 điểm c7( nhà t&18ng+
đoàn t&18ng.
e quản 3/ sinh hoạt 1fph?t đ)u gi8 cO thLo giMi kiểm t&(.
e GWi P1Kng cán b! 3ớp+ cán b! đoàn+ &?t kinh nghiệm hàng tháng để n9ng c(o
năng 3>c 'uản 3/ 3ớp.
e Xho học sinh nghi4n cứu km các văn bản $6p hạnh kiểm c7( b!+ 1i điu 'u*
đ"nh c7( nhà t&18ng.
e G;nh $gt thi đu(+ hạnh kiểm hàng tu)n+ hàng tháng m!t cách P9n ch7.
e F6t h=p ch]t ch• với phụ hu*nh+ giáo vi4n b! m,n+ b(n gi(m hiệu+ đoàn
t&18ng và các tố chức $. h!i khác t&ong giáo Pục học sinh.
*.&.&.aiáo nSc 23> l-c
5. dSc 0>ch
e XO / thức+ thái đ!+ đ!ng c2 học t5p đ?ng đSn+ bi6t học v; ngà* m(i 35p
nghiệp.
e Xải ti6n ph12ng pháp học t5p+ n9ng c(o ph12ng pháp t> học.
e C&(ng b" cho học sinh 31=ng ki6n thức đ7 để b1ớc vào đ8i
e Rọc sinh nSm đ1=c nh:ng ki6n thức áp Pụng vào đ8i sống m!t cách kho(
học.
4.Y(u c;u
e Vhát đ!ng phong t&ào học tốt c7( học sinh t&ong toàn 3ớp và Pạ* tốt
t&ong t0t cả các giáo vi4n b! m,n.
e Rọc sinh đ6n 3ớp phải 3àm bài t5p và $Lm bài mới t&1ớc khi đ6n 3ớp
C&ong 'uá t&;nh học phải tJch c>c $9* P>ng bài.
c. ChR 2i(u
e `iMiB x học sinh+ chi6m 1p.i<‹
e FháB <† học sinh+ chi6m y1.pi‹
e C&ung b;nhB 1i học sinh+ chi6m <1.<x‹.
n. Bi6n pháp
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

<x
Kế hoạch chủ nhiệm
e Ch18ng $u*4n kiểm t&( sƒ số+ sN đàu bài
e Roạt đ!ng 1f ph?t đ)u gi8 b(n cán s> tăng c18ng s%( bài t5p.
e Vhối h=p với cán b! 3ớp thLo P…i đ!ng vi4n các học sinh cO thành tJch
t&ong học t5p.
e FhLn th1\ng k"p th8i các học sinh cO thành tJch c(o t&ong học t5p.
e Fiểm t&( việc chuQn b" bài v\+ Pụng cụ học t5p+ bài t5p \ nhà.
e CN chức Pạ* phụ đạo cho học sinh để học sinh *6u kgm thLo k"p bài học.
e qu(n t9m đ6n các học sinh cO hoàn cảnh khO khăn đ!ng vi4n các Lm ph0n
đ0u t&ong học t5p.
e CN chức Pạ* phục đạo th4m cho học sinh m,n Coán cho các học sinh *6u
toán t&ong 3ớp.
*.&.*. aiáo nSc !.n 2h$ %„
5.Y(u c;u
e b9* P>ng n6p sống văn minh 3ành mạnh.
e }-n 3u*ện / thức t0p thể phải 3u,n đoàn k6t.
e `Sn bO t5p thể+ thu!c và hát đ1=c m!t số bài hát t5p thể.
4.ChR 2i(u:
e 1ii‹ học sinh thu!c và hát đ1=c .
e 1ii‹ học sinh th(m gi( thể Pục gi:( gi8.
e quản 3/ học sinh hoạt đ!ng thể Pục gi:( gi8.
c. Bi6n pháp
e quản 3/ tốt sinh hoạt 1f ph?t đ)u gi8+ thể Pục gi:( gi8
e Ch(m gi( 3àm báo t18ng+ báo bảng Po đoàn t&18ng tN chức.
*.*. ChR 2i(u 2o"n ni6n cu8i 0O2
*.*.1. ChR 2i(u lLp
e `iMiB x học sinh+ chi6m 1p.i<‹
e Ci4n ti6nB <f học sinh+ chi6m f[+1†‹
e IớpB bu0t sSc
*.*.&. ChR 2i(u chi 0o"n :
e 1ii‹ 3à đoàn vi4n
e Đoàn vi4n $u0t sSc và tốt <p đoàn vi4n+ chi6m fp+A‹
e Đoàn vi4n khá <i học sinh+ chi6m A<+y‹
e Xhi đoàn đạt chi đoàn $u9t sSc.
*.*.*. Bi6n pháp 0iDu chRnh #ế hoạch:
Yki tháng gSp b(n cán s> 3ớp và b(n GXR chi đoàn để &?t kinh nghiệm.
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

<†
Kế hoạch chủ nhiệm
9. Nhi6% !S cS 2h$ cC5 4@n 2hWn 2h-c 2]p 2ại lLp 11x
9
5w Nhi6% !S chun: F6t h=p với h(i giáo sinh Y(i và Ro( để kiểm
t&(+ giám sát+ nhSc nh\ các Lm ti6n hành ch:( bài t5p 1f ph?t đ)u gi8+ t5p
thể Pục gi:( gi8+ học phụ đạo nghi4m t?c và 3(o đ!ng đ?ng k6 hoạch c7(
nhà t&18ng đ &(# đWng th8i+ clng nh(u đi thăm m!t số Lm học sinh cO hoàn
cảnh đ]c biệt t&ong 3ớp vào tu)n <f+ <y.
4w Nhi6% !S 3i(n: Qu@n l• h,c 2]p
e `iám sát các Lm ch:( bài t5p 1f ph?t đ)u gi8# đWng th8i+ gi?p đK
các Lm giải đáp thSc mSc t&ong bài t5p. Y]t khác+ k6t h=p với giáo sinh Ro(
và Y(i để giải đáp thSc mSc cho các Lm t&ong các m,n khác.
e Vhụ đạo m,n toán cho các Lm nhjm n9ng c(o k6t 'uả học t5p nOi
chung và k6t 'uả m,n toán nOi &i4ng cho học sinh.
c. H"n 2u;n:
`iáo sinh phải báo cáo với `^XU nh:ng việc đ. th>c hiện tu)n 'u(
và k6 hoạch tu)n đ6n vào ti6t [ ngà* thứ p hàng tu)n.
`iáo vi4n h1ớng Pzn
/)%+0n 1ình &%+
quảng C&"+ ngà* tháng năm <ii†
`iáo sinh th>c t5p
Lê Văn Bình
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

[i
Kế hoạch chủ nhiệm
<. Bế hoạch 0O2 1:
<.1. NEi nun c=n !i6c.
e C;m hiểu t;nh h;nh chung c7( 3ớp.
e ChLo P…i việc học t5p và th>c hiện n n6p c7( 3ớp.
e R1\ng ứng th(m gi( các hoạt đ!ng c7( t&18ng đ &(+ hoạt đ!ng chào mhng
ngà* x‡[+ đố vui để học.
e Ch(m gi( 1f ph?t đ)u gi8 c7( 3ớp t5p hát và ch:( bài t5p khO cho học sinh.
e Đ,n đốc việc th>c hiện n!i 'u* t&18ng 3ớp
e Ch>c hiện k6 hoạch 3(o đ!ng t&18ng.
e UhSc nh\ học sinh đi học đ)* đ7+ đ?ng gi8+ học ngoại khoá+ phụ đạo.
e CN chức đi thăm f gi( đ;nh học sinh Dhọc sinh cá biệt và học sinh cO hoàn
cảnh đ]c biệtE.
e C&iển kh(i hoạt đ!ng chuQn b" cho ngà* x‡[+ L(&obic+ 38i b;nh 3ogo.
e C&iển kh(i k6 hoạch phụ đạo cho học sinh.
e Chăm nhà các Lm cO hoàn cảnh đ]c biệt t&ong 3ớp
<.&. ChR 2i(u:
e USm đ1=c t;nh h;nh học t5p c7( học sinh+ / thức tN chức ko 3u5t và n n6p
c7( 3ớp.
e Đạt đ1=c nhiu ngà* học tốt+ tu)n học tốt.
e Chăm đ1=c gi( đ;nh học sinh nh1 P> ki6n.
e Chu!c các bài hát t&u*n thống c7( Đoàn+ m!t số bài hát c( ng=i Đảng+ Gác
RW+ 'u4 h12ng+ đ0t n1ớc.
e Rọc sinh th(m gi( đ)* đ7+ đạt *4u c)u.
e Rọc sinh *6u th(m gi( phụ đạo đ)* đ7.
<.*. Bi6n pháp:
e `]p gK giáo vi4n ch7 nhiệm để nSm t;nh h;nh 3ớp.
e `]p gK 3àm 'uLn 3ớp+ với GXZ+ GXR chi đoàn.
e Ch,ng 'u( GXZ 3ớp để nSm bSt đ1=c m]t mạnh+ m]t *6u c7( 3ớp+ khSc phục
khO khăn+ phát hu* thu5n 3=i để đ1( phong t&ào 3ớp đi 34n.
e XhuQn b" k6 hoạch 1f ph?t đ)u gi8 chu đáo.
e ChLo P…i các k6 hoạch c7( Uhà t&18ng và Đoàn t&18ng để phN bi6n cho 3ớp
và cho đạo th>c hiện.
e Fiểm t&( nhSc nh\ b(n cán s> b! m,n 3àm việc.
e Chăm gi( đ;nh học sinh+ g]p phụ hu*nh học sinh để t;m hiểu hoàn cảnh c7(
học sinh.
e Fhu*6n khJch các Lm th(m gi( vào hoạt đ!ng chung c7( 3ớp+ cO biện pháp
khLn th1\ng và k| 3u5t thJch đáng
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

[1
Kế hoạch chủ nhiệm
<.9. Bế hoạch 2Šn 2u;n
Bp HqrCH 'U†N &*
(Tõ ngµy 02/02/2009 ®Õn 07/02/2009)
Thø Uéi dung c«ng viÖc ChØ tiªu cÇn
®t
!iÖn "h#" th$c
hiÖn
Ug%i
th$c
hiÖn
2
02/0
2
& '$ chµ( c%)
& *µ+ ,u-n v.i t/&
%ng0 t1 chuyªn
+«n0 234' ch5
nhiÖ+)
e 67+ ®u8c
nh9ng ®:c
®i;+ <h#i
,u#t v= t/&
%ng0 >.")
& 6gh- th?@y cA
t/(ng !Bn giBC+
hiDEu tAø chuyDn
+An0 23 chu.
nhiDE+ FBC( cBC(
vD@ t/1GHng >GC")
& !240
!I th
J(µn t/&
%ng0
®(µn
gi#(
Kinh)
L
0L/0
2
& *BH+ ,u-n vGCi
>GC"0 tM+ hiDøu
>GC")
& TM+ hiDøu cuE
thDø vD@ NOEc
NiDø+ tMnh hMnh
cu.B t/1GHng0
P(BHn t/1GHng)
& TiÕ" tQc
tR+ hi;u
nhµ t/%ng vµ
>." ch5
nhiÖ+)
& 23C6 giGCi
thiDEu giBC( Kinh
th1Ec t?E" vGCi
>GC" thAng ,uB KAø
NiDø+0 KAø N?@u
FBHi0 FBn cBCn K1E
>GC"0 P(BHn NDø
tM+ hiDøu >GC")
& & 23C6)
& & 6hD+
gi#(
Kinh)
& & !CS0
!C4
Chi
®(µn
T
0T/0
2
& Sinh h(t UVW ®Çu
gi%0 ch9B Fµi tX"
T(#n0 3Xt >Y)
& ZiDø+ t/B viDEc
th1Ec hiDEn nD@
nD[" cu.B h(\c
Kinh] NA@ng "huEc0
vDE Kinh0 huy
hiDEu P(BHn)
e 2i^" c#c
-+ hi;u Fµi
h_n)
& 6gh- cBCc th?@y
cA t/(ng !Bn
giBC+ hiDEu nhBH
t/1GHng0 !% th1
P(BHn t/1GHng
FBC( cBC( tMnh
hMnh cuE thDø vD@
t/1GHng0 P(BHn
t/1GHng)
& !240
!C4
Chi
J(µn)
& 6hD+
gi#(
Kinh)
V
0V/0
2
& TX" c#c Fµi h#t
t/uy=n th`ng v=
J(µn0 v= Jang))))
& ZiDø+ t/B viDEc
th1Ec hiDEn nD@
nD[" cu.B h(\c
Kinh] NA@ng "huEc0
vDE Kinh0 huy
& TBE( /B
<hAng <h%
vui v-. vBH
hiDøu nhBu
nhiD@u hGn)
& *." "hD 3bn th;
+\ ®a+ nhXn
F7t Fµi h#t)
& 6h7c nhc c#c
-+ tX" t/ung tX"
h#t)
& Ca >.")
& 6hD+
gi#(
Kinh)
& !CS0
!C4)
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

[<
Kế hoạch chủ nhiệm
hiDEu P(BHn)
d
0d/0
2
e Zi;+ t/B Ke K`0
n= nÕ" t/Bng
"hQc0 t/$c nhXt >.")
& S@B Fµi tX")
& 4Ac Kinh
+Bng t/Bng
"hQc ®^ng
,uy ®fnh)
& 4Ac Kinh K@B Fµi
tX")
& Zi;+ t/B viÖc
th$c hiÖn n= nÕ"
c5B hAc Kinh)
& 6hD+
gi#(
Kinh)
& !CS0
!C40
FBn c#n
K$ Fé
+«n)
7
07/0
2
& Sinh h(t UVW
®Çu gi%0 <i;+
t/B Ke K`0 n=
nÕ")
& S@B Fµi tX" <hD)
& TiÕt Kinh h(t
®#nh gi# tRnh
hRnh tuÇn ,uB0
t/i;n <hBi <Õ
h(ch tuÇn t.i)
& Sinh viªn th$c
tX" chInh thøc
nhXn >." ch5
nhiÖ+)
& 6= nÕ"
t`t)
& Sinh h(t
vbn nghÖ
vui vg)
& 6ªu ®8c u0
nh8c
®i;+ c5B
>.")
& T/i;n <hBi
®8c <Õ
h(ch
tuÇn t.i)
& Sinh viªn th$c
tX" vµ >." cCng h#t
giB( >u)
& !CS F#( c#(0
gi#( viªn nhXn
hit0 ®#nh gi#0
Kinh viªn th$c tX"
nhXn >.")
23C6)
6hD+
gi#(
Kinh)
& !CS0
!C4
Chi
®(µn)
aVHu ChC nhi6%
Ugu*_n Đ;nh Ru*
*%2n) 3456 n)7+ thán) năm 899:
aiáo 7inh 2h-c 2]p
I4 ^ăn G;nh

`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

[[
Kế hoạch chủ nhiệm
aIÁq ÁN jxq ĐˆNa 'U†N &*
Ch8i gi(nB......................................................................
IớpB 11v
A
`^RaXUB Ugu*_n Đ;nh Ru*
`iáo sinhB I4 ^ăn G;nh
s. Yục đJch *4u c)uB
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ss. U!i Pung c,ng việcB
1. X,ng việcB
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
<. Đ"( điểmB ................................................................................................................
[. Ch8i gi(nB ...............................................................................................................
sss. Giện pháp th>c hiệnB
1. Điểm P(nh đ)u buNiB
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
<. Fiểm t&( Pụng cụB
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.........................................................................................................................
[. C&ong 'uá t&;nh 3(o đ!ng kiểm t&( đ,n đốc clng b(n cán s> 3ớpB
s^. Uh5n $gtB
e CJch c>cB
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
e Rạn ch6B
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
e Uh5n $gt chungB
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
aVHu ChC nhi6%
Ugu*_n Đ;nh Ru*
*%2n) t456 n)7+ thán) năm 899:
aiáo 7inh 2h-c 2]p
I4 ^ăn G;nh
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

[A
Kế hoạch chủ nhiệm
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

[f
Kế hoạch chủ nhiệm
ĐIed jxq ĐˆNa 'U†N &*
CC Rọ và t4n Đi$% CC Rọ và t4n Đi$%
1 <f
< <y
[ <p
A <x
f <†
y [i
p [1
x [<
† [[
1i [A
11 [f
1< [y
1[ [p
1A [x
1f [†
1y Ai
1p A1
1x A<
1† A[
<i AA
<1 Af
<< Ay
<[ Ap
<A
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

[y
Kế hoạch chủ nhiệm
aIÁq ÁN :INH Hqr' 'U†N &*
Ch8i gi(nB ................................................................................
IớpB 11v
A
I. ĐMc 0i$% lLp h,cB
Zƒ sốB
Y]t mạnhB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Y]t *6uB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
II. dSc 0>ch y(u c;uB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
III. NEi nunB
1. Nn đ"nh 3ớpB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
<. Gáo cáo c7( b(n cán s>B
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
[. Gáo cáo c7( G(n ch0p hành Xhi đoànB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
A. Đánh giá+ tNng k6t c7( giáo sinh th>c t5pB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

[p
Kế hoạch chủ nhiệm
IV. aiáo !i(n chC nhi6% nh]n xK2 chun:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
V. Bế hoạch 2u;n 2Li
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
aVHu ChC nhi6%
Ugu*_n Đ;nh Ru*
*%2n) t456 n)7+ thán) năm 899:
aiáo 7inh 2h-c 2]p
I4 ^ăn G;nh
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

[x
Kế hoạch chủ nhiệm
'Hzq u•I HyC :INH 'U†N &*
TT 4A vµ tªn
6= nÕ"
4A
c
tX"
4Ac
ngh
=
3bn
Th
;
j\
*B(
®é
ng
4(
t
®é
ng
<h#
c
4n
h
<i;
+
Chµ(
c%
JGng
"hQc
37n
g
4J tX"
th;
U
2
L
T
V
d
7
k
9
U0
UU
U2
UL
UT
UV
Ud
U7
Uk
U9
20
2U
22
2L
2T
2V
2d
27
2k
29
L0
LU
L2
LL
LT
LV
Ld
L7
Lk
L9
T0
TU
T2
TL
TT
TV
Td
T7
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

[†
Kế hoạch chủ nhiệm
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

Ai
Kế hoạch chủ nhiệm
BẢN :• Bp' 'U†N &*
Từ .............. đến ..............................
IớpB 11v
A
`^RaXUB Ugu*_n Đ;nh Ru*
`iáo sinhB I4 ^ăn G;nh
I.dSc 2i(uB
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
II. NhVn %M2 0ạ2 0NOc:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
III. NhVn %M2 chN5 l"% 0NOc:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
IV. ThNln hNLn+ 4i6n pháp #hoc phSc:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
aVHu ChC nhi6%
Ugu*_n Đ;nh Ru*
*%2n) t456 n)7+ thán) năm 899:
aiáo 7inh 2h-c 2]p
I4 ^ăn G;nh
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

A1
Kế hoạch chủ nhiệm
Bp HqrCH 'U†N &9
DCh ngà* i†‡i< đ6n 1f‡i<‡<ii†E
Chứ U!i Pung c,ng
việc
Xho ti4u c)n đạt Giện pháp th>c hiện
Ug18i
th>c hiện
<
e “n đ"nh 3ớp+
kiểm t&( sƒ số.
e UhSc nh\ học
sinh &( chào c8+
m(ng thLo gi0*
b?t học Ugh"
'u*6t Cˆ ^ss.
e Fiểm t&( t&>c
nh5t đWng phục.
e Fiểm t&( n n6p
chào c8 đ)u tu)n.
e Fh,ng cO học sinh
vi phạm n n6p và
đWng phục.
e Đảm bảo sƒ số và n
n6p 3ớp khi &( chào
c8 đ)u tu)n.
e Ch(m gi( học Ugh"
'u*6t nghi4m t?c và
ghi chgp đ)* đ7.
e Fiểm t&( việc th>c hiện vệ
sinh 3ớp.
đWng phục học sinh.
e UhSc nh\ học sinh 30*
biển 3ớp+ gh6 và gi: t&5t t>
t&ong gi8 chào c8.
e Fiểm t&(+ giám sát và đ,n
đốc học sinh k"p th8i
e `^XU+
e UhOm
`ZCCZV+
eGXZ.
[
Zinh hoạt 1f ph?t
đ)u gi8B
e “n đ"nh 3ớp+
kiểm t&( sƒ số.
e Fiểm t&( t&>c
nh5t đWng phục.
e Xh:( bài t5p
e Fh,ng cO hoc sinh
vi phạm n n6p học
t5p
e Rọc sinh th(m gi(
thể Pục đ)* đ7.
e Đi sớm nhSc nh\ học sinh
cTn vi phạm và Nn đ"nh tN
chức 3ớp+ kiểm t&( việc th1
hiện vệ sinh 3ớp+ kiểm t&(
đWng phục.
e C&>c kiểm t&( học sinh
học thể Pục.
e `^XU+
e `Z.Y(i+
`Z.Ro(
e GXZ 3ớp.
A
Zinh hoạt 1f ph?t
đ)u gi8B
e “n đ"nh 3ớp+
kiểm t&( sƒ số.
e Fiểm t&( t&>c
nh5t đWng phục.
e CN chức học
sinh ch:( bài t5p
toán 3J.
Fiểm t&( học sinh
t5p thể Pục gi:(
gi8.
e C0t cả học sinh đu
m(ng t&(ng phục
đ?ng 'u* đ"nh.
e Iớp sạch s•+ bàn
gh6 ng(* th~ng.
e XhuQn b" bài t5p tốt.
e RZ th(m gi( thể Pục
đ)* đ7.
e ChLo P…i đ,n đốc việc
th>c hiện n n6p c7( RZ.
e UhSc nh\ RZ cTn vi
phạm.
e Xán s> b! m,n ch:( bài
t5p.
e C&>c kiểm t&( RZ t5p thể
Pục.
e `^XU+
e `Z.G;nh+
`Z.Ro(+
e GXZ 3ớp.
f
e Zinh hoạt 1f
ph?t đ)u gi8B
n “n đ"nh 3ớp+
kiểm t&( sƒ số.
n Fiểm t&( t&>c
nh5t đWng phục.
e ”n các bài hát
t&u*n thống v
Đoàn..
e Fiểm t&( RZ t5p
thể Pục gi:( gi8.
e VhN bi6n k6
hoạch học phụ
đạo m,n toán.
e ^ệ sinh 3ớp sạch s•+
t0t cả RZ đu m(ng
t&(ng phục đ?ng 'u*
đ"nh.
e Iớp đi học đ)* đ7.
e Rát đ?ng và h(* bài
hát v Đoàn.
e RZ th(m gi( thể Pục
đ)* đ7.
e Xác Lm học *6u
m,n toán đu th(m
gi( học phụ đạo
e ChLo P…i việc th>c hiện n
n6p c7( RZ
e UhSc nh\ RZ cTn vi
phạm.
e C5p hát cho RZ.
e C&>c kiểm t&( RZ t5p thể
Pục.
e VhN bi6n k6 hoạch học
phụ đạo m,n toán.
e `^XU
e `Z.Y(i+
`Z Ro(+
e GXZ 3ớp.
e Zinh hoạt 1f
ph?t đ)u gi8B
e Iớp sạch s•+ bàn
gh6 ng(* th~ng.
e “n đ"nh 3ớp+ kiểm t&( việc
th>c hiện vệ sinh.
e `^XU+
e `Z.G;nh+
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

A<
Kế hoạch chủ nhiệm
y n “n đ"nh 3ớp+
kiểm t&( sƒ số.
n Fiểm t&( t&>c
nh5t đWng phục.
n CN chức học sinh
ch:( bài t5p toán
3J+ hoá.
Fiểm t&( RZ t5p
thể Pục gi:( gi8.
e C0t cả học sinh đu
m(ng t&(ng phục
đ?ng 'u* đ"nh+ 3ớp đi
học đ)* đ7.
e XhuQn b" bài t5p tốt.
e RZ th(m gi( thể Pục
đ)* đ7.
e Fiểm t&( đWng phục học
sinh.
e Xán s> b! m,n ch:( bài
t5p.
e C&>c kiểm t&( RZ t5p thể
Pục.
`Z.Ro(+
e GXZ 3ớp+
e GXZ b!
m,n.
p
Ch(m gi( thi h!i
kho• Vhl ĐNng
Po Đoàn t&18ng tN
chức.
Ch(m gi( đ)* đ7 và
cO ch0t 31=ng các
ph)n P> thi đạt nhiu
giải c(o.
e UhSc nh\ học sinh cO m]t
đ?ng gi8 tại s9n t&18ng+
chuQn b" < c8 CN 'uốc để
th(m gi( 3_ kh(i mạc R!i
khML Vhl ĐNng.
`^XU+
nhOm
`ZCC và
GXZ
XU
aVHu ChC nhi6%
Ugu*_n Đ;nh Ru*
*%2n) t456 n)7+ thán) năm 899:
aiáo 7inh 2h-c 2]p
I4 ^ăn G;nh
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

A[
Kế hoạch chủ nhiệm
aIÁq ÁN jxq ĐˆNa 'U†N &9
Ch8i gi(nB......................................................................
IớpB 11v
A
`^RaXUB Ugu*_n Đ;nh Ru*
`iáo sinhB I4 ^ăn G;nh
s. Yục đJch *4u c)uB
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ss. U!i Pung c,ng việcB
1. X,ng việcB
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
<. Đ"( điểmB ................................................................................................................
[. Ch8i gi(nB ...............................................................................................................
sss. Giện pháp th>c hiệnB
1. Điểm P(nh đ)u buNiB
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
<. Fiểm t&( Pụng cụB
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.........................................................................................................................
[. C&ong 'uá t&;nh 3(o đ!ng kiểm t&( đ,n đốc clng b(n cán s> 3ớpB
s^. Uh5n $gtB
e CJch c>cB
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
e Rạn ch6B
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
e Uh5n $gt chungB
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
aVHu ChC nhi6%
Ugu*_n Đ;nh Ru*
*%2n) t456 n)7+ thán) năm 899:
aiáo 7inh 2h-c 2]p
I4 ^ăn G;nh
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

AA
Kế hoạch chủ nhiệm
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

Af
Kế hoạch chủ nhiệm
ĐIed jxq ĐˆNa 'U†N &9
CC Rọ và t4n Đi$% CC Rọ và t4n Đi$%
1 <f
< <y
[ <p
A <x
f <†
y [i
p [1
x [<
† [[
1i [A
11 [f
1< [y
1[ [p
1A [x
1f [†
1y Ai
1p A1
1x A<
1† A[
<i AA
<1 Af
<< Ay
<[ Ap
<A
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

Ay
Kế hoạch chủ nhiệm
aIÁq ÁN :INH Hqr' 'U†N &9
Ch8i gi(nB ................................................................................
IớpB 11v
A
I. ĐMc 0i$% lLp h,cB
Zƒ sốB
Y]t mạnhB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Y]t *6uB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
II. dSc 0>ch y(u c;uB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
III. NEi nunB
1. Nn đ"nh 3ớpB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
<. Gáo cáo c7( b(n cán s>B
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
[. Gáo cáo c7( G(n ch0p hành Xhi đoànB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
A. Đánh giá+ tNng k6t c7( giáo sinh th>c t5pB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

Ap
Kế hoạch chủ nhiệm
IV. aiáo !i(n chC nhi6% nh]n xK2 chun:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
V. Bế hoạch 2u;n 2Li
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
aVHu ChC nhi6%
Ugu*_n Đ;nh Ru*
*%2n) t456 n)7+ thán) năm 899:
aiáo 7inh 2h-c 2]p
I4 ^ăn G;nh
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

Ax
Kế hoạch chủ nhiệm
'Hzq u•I HyC :INH 'U†N &9
TT 4A vµ tªn
6= nÕ"
4A
c
tX"
4Ac
ngh
=
3bn
Th
;
j\
*B(
®é
ng
4(
t
®é
ng
<h#
c
4n
h
<i;
+
Chµ(
c%
JGng
"hQc
37n
g
4J tX"
th;
U
2
L
T
V
d
7
k
9
U0
UU
U2
UL
UT
UV
Ud
U7
Uk
U9
20
2U
22
2L
2T
2V
2d
27
2k
29
L0
LU
L2
LL
LT
LV
Ld
L7
Lk
L9
T0
TU
T2
TL
TT
TV
Td
T7
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

A†
Kế hoạch chủ nhiệm
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

fi
Kế hoạch chủ nhiệm
BẢN :• Bp' 'U†N &9
Từ .............. đến ..............................
IớpB 11v
A
`^RaXUB Ugu*_n Đ;nh Ru*
`iáo sinhB I4 ^ăn G;nh
I.dSc 2i(uB
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
II. NhVn %M2 0ạ2 0NOc:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
III. NhVn %M2 chN5 l"% 0NOc:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
IV. ThNln hNLn+ 4i6n pháp #hoc phSc:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
aVHu ChC nhi6%
Ugu*_n Đ;nh Ru*
*%2n) t456 n)7+ thán) năm 899:
aiáo 7inh 2h-c 2]p
I4 ^ăn G;nh
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

f1
Kế hoạch chủ nhiệm
Bp HqrCH 'U†N &<
v'Š A‹I& 0ến &1‹I&‹&IIHw
Chứ U!i Pung c,ng việc Xho ti4u c)n đạt Giện pháp th>c hiện
Ug18i
th>c hiện
<
e “n đ"nh 3ớp+ kiểm
t&( sƒ số.
e UhSc nh\ học
sinh &( chào c8.
e Fiểm t&( t&>c nh5t
đWng phục.
e Fiểm t&( n n6p
chào c8 đ)u tu)n.
e Fh,ng cO học sinh vi
phạm n n6p và đWng
phục#
e Đảm bảo sƒ số và n
n6p 3ớp khi &( chào c8
đ)u tu)n.
e Fiểm t&( việc th>c hiện vệ
sinh 3ớp+ đWng phục học sinh.
e UhSc nh\ học sinh 30* biển
3ớp+ gh6 và gi: t&5t t> t&ong gi8
chào c8.
e Fiểm t&(+ giám sát và đ,n
đốc học sinh k"p th8i
e `^XU+
e UhOm
`ZCCZV+
eGXZ.
[
Zinh hoạt 1f ph?t
đ)u gi8B
e “n đ"nh 3ớp+ kiểm
t&( sƒ số.
e Fiểm t&( t&>c nh5t
đWng phục.
e Xh:( bài t5p.
e Fh,ng cO hoc sinh vi
phạm n n6p+ học t5p#
e Ch(m gi( ch:( bài t5p
cO hiệu 'uả#
e Rọc sinh th(m gi( thể
Pục đ)* đ7.
e Đi sớm nhSc nh\ học sinh
cTn vi phạm và Nn đ"nh tN
chức 3ớp+ kiểm t&( việc th1
hiện vệ sinh 3ớp+ kiểm t&( đWng
phục#
e C&>c kiểm t&( học sinh học
thể Pục.
e `^XU+
e `Z.Y(i+
`Z.Ro(
e GXZ 3ớp.
A
Zinh hoạt 1f ph?t
đ)u gi8B
e “n đ"nh 3ớp+ kiểm
t&( sƒ số.
e Fiểm t&( t&>c
nh5t đWng phục.
e CN chức học sinh
ch:( bài t5p toán 3J.
e Fiểm t&( học sinh
t5p thể Pục gi:(
gi8.
e C0t cả học sinh đu
m(ng t&(ng phục đ?ng
'u* đ"nh.
e Iớp sạch s•+ bàn gh6
ng(* th~ng.
e Ch(m gi( ch:( bài t5p
cO hiệu 'uả#
e RZ th(m gi( thể Pục
đ)* đ7.
e ChLo P…i đ,n đốc việc th>c
hiện n n6p c7( RZ.
e UhSc nh\ RZ cTn vi phạm.
e Xán s> b! m,n ch:( bài t5p.
e C&>c kiểm t&( RZ t5p thể Pục.
e `^XU+
e `Z.G;nh+
`Z.Ro(+
e GXZ 3ớp.
f
e Zinh hoạt 1f ph?t
đ)u gi8B
n “n đ"nh 3ớp+
kiểm t&( sƒ số.
n Fiểm t&( t&>c
nh5t đWng phục.
e ”n các bài hát
t&u*n thống v
Đoàn..
e Fiểm t&( RZ t5p
thể Pục gi:( gi8.
e ^ệ sinh 3ớp sạch s•+
t0t cả RZ đu m(ng
t&(ng phục đ?ng 'u*
đ"nh.
e Iớp đi học đ)* đ7.
e Rát đ?ng và h(* bài
hát v Đoàn.
e RZ th(m gi( thể Pục
đ)* đ7.
e ChLo P…i việc th>c hiện n
n6p c7( RZ
e UhSc nh\ RZ cTn vi phạm.
e C5p hát cho RZ.
e C&>c kiểm t&( RZ t5p thể Pục.
e `^XU
e `Z.Y(i+
`Z Ro(+
e GXZ 3ớp.
y
e Zinh hoạt 1f ph?t
đ)u gi8B
n “n đ"nh 3ớp+
kiểm t&( sƒ số.
n Fiểm t&( t&>c
nh5t đWng phục.
n Xh:( bài t5p 1f–.
e Fiểm t&( RZ t5p
thể Pục gi:( gi8.
e Iớp sạch s•+ bàn gh6
ng(* th~ng.
e C0t cả học sinh đu
m(ng t&(ng phục đ?ng
'u* đ"nh+ 3ớp đi học
đ)* đ7.
e XhuQn b" bài t5p tốt.
e RZ th(m gi( thể Pục
đ)* đ7.
e “n đ"nh 3ớp+ kiểm t&( việc
th>c hiện vệ sinh.
e Fiểm t&( đWng phục học sinh.
e Xán s> b! m,n ch:( bài t5p.
e C&>c kiểm t&( RZ t5p thể Pục.
e `^XU+
e `Z.G;nh+
`Z.Ro(+
e GXZ 3ớp+
e GXZ b!
m,n.
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

f<
Kế hoạch chủ nhiệm
p
e Zinh hoạt 1f–B
ch:( bài t5p#
e Fiểm t&( sƒ số+ vệ
sinh+ đWng phục#
e Zinh hoạt tu)n.
e Fh,ng cO học sinh vi
phạm#
e Xh:( bài t5p cO hiệu
'uả#
e Zinh hoạt nghi4m t?c+
t&5t t>.
e `iám sát+ nhSc nh\ học sinh
th>c hiện#
e ChLo P…i và giải đáp thSc
mSc bài t5p cho học sinh#
e CN chức 3ớp sinh hoạt.
`^XU+
nhOm
`ZCC và
GXZ
XU
aVHu ChC nhi6%
Ugu*_n Đ;nh Ru*
*%2n) t456 n)7+ thán) năm 899:
aiáo 7inh 2h-c 2]p
I4 ^ăn G;nh
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

f[
Kế hoạch chủ nhiệm
aIÁq ÁN jxq ĐˆNa 'U†N &<
Ch8i gi(nB......................................................................
IớpB 11v
A
`^RaXUB Ugu*_n Đ;nh Ru*
`iáo sinhB I4 ^ăn G;nh
s. Yục đJch *4u c)uB
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ss. U!i Pung c,ng việcB
1. X,ng việcB
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
<. Đ"( điểmB ................................................................................................................
[. Ch8i gi(nB ...............................................................................................................
sss. Giện pháp th>c hiệnB
1. Điểm P(nh đ)u buNiB
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
<. Fiểm t&( Pụng cụB
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.........................................................................................................................
[. C&ong 'uá t&;nh 3(o đ!ng kiểm t&( đ,n đốc clng b(n cán s> 3ớpB
s^. Uh5n $gtB
e CJch c>cB
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
e Rạn ch6B
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
e Uh5n $gt chungB
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
aVHu ChC nhi6%
Ugu*_n Đ;nh Ru*
*%2n) t456 n)7+ thán) năm 899:
aiáo 7inh 2h-c 2]p
I4 ^ăn G;nh
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

fA
Kế hoạch chủ nhiệm
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

ff
Kế hoạch chủ nhiệm
ĐIed jxq ĐˆNa 'U†N &<
CC Rọ và t4n Đi$% CC Rọ và t4n Đi$%
1 <f
< <y
[ <p
A <x
f <†
y [i
p [1
x [<
† [[
1i [A
11 [f
1< [y
1[ [p
1A [x
1f [†
1y Ai
1p A1
1x A<
1† A[
<i AA
<1 Af
<< Ay
<[ Ap
<A
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

fy
Kế hoạch chủ nhiệm
aIÁq ÁN :INH Hqr' 'U†N &<
Ch8i gi(nB ................................................................................
IớpB 11v
A
I. ĐMc 0i$% lLp h,cB
Zƒ sốB
Y]t mạnhB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Y]t *6uB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
II. dSc 0>ch y(u c;uB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
III. NEi nunB
1. Nn đ"nh 3ớpB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
<. Gáo cáo c7( b(n cán s>B
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
[. Gáo cáo c7( G(n ch0p hành Xhi đoànB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
A. Đánh giá+ tNng k6t c7( giáo sinh th>c t5pB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

fp
Kế hoạch chủ nhiệm
IV. aiáo !i(n chC nhi6% nh]n xK2 chun:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
V. Bế hoạch 2u;n 2Li
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
aVHu ChC nhi6%
Ugu*_n Đ;nh Ru*
*%2n) t456 n)7+ thán) năm 899:
aiáo 7inh 2h-c 2]p
I4 ^ăn G;nh
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

fx
Kế hoạch chủ nhiệm
'Hzq u•I HyC :INH 'U†N &<
TT 4A vµ tªn
6= nÕ"
4A
c
tX"
4Ac
ngh
=
3bn
Th
;
j\
*B(
®é
ng
4(
t
®é
ng
<h#
c
4n
h
<i;
+
Chµ(
c%
JGng
"hQc
37n
g
4J tX"
th;
U
2
L
T
V
d
7
k
9
U0
UU
U2
UL
UT
UV
Ud
U7
Uk
U9
20
2U
22
2L
2T
2V
2d
27
2k
29
L0
LU
L2
LL
LT
LV
Ld
L7
Lk
L9
T0
TU
T2
TL
TT
TV
Td
T7
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

f†
Kế hoạch chủ nhiệm
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

yi
Kế hoạch chủ nhiệm
BẢN :• Bp' 'U†N &<
Từ .............. đến ..............................
IớpB 11v
A
`^RaXUB Ugu*_n Đ;nh Ru*
`iáo sinhB I4 ^ăn G;nh
I.dSc 2i(uB
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
II. NhVn %M2 0ạ2 0NOc:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
III. NhVn %M2 chN5 l"% 0NOc:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
IV. ThNln hNLn+ 4i6n pháp #hoc phSc:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
aVHu ChC nhi6%
Ugu*_n Đ;nh Ru*
*%2n) t456 n)7+ thán) năm 899:
aiáo 7inh 2h-c 2]p
I4 ^ăn G;nh

`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

y1
Kế hoạch chủ nhiệm
Bp HqrCH 'U†N &A
v'Š &*‹I& 0ến &G‹I&‹&IIHw
Chứ U!i Pung c,ng việc Xho ti4u c)n đạt Giện pháp th>c hiện
Ug18i
th>c hiện
<
e “n đ"nh 3ớp+ kiểm
t&( sƒ số.
e UhSc nh\ học
sinh &( chào c8.
e Fiểm t&( t&>c nh5t
đWng phục.
e Fiểm t&( n n6p
chào c8 đ)u tu)n.
e Fh,ng cO học sinh vi
phạm n n6p và đWng
phục#
e Đảm bảo sƒ số và n
n6p 3ớp khi &( chào c8
đ)u tu)n.
e Fiểm t&( việc th>c hiện vệ
sinh 3ớp+ đWng phục học sinh.
e UhSc nh\ học sinh 30* biển
3ớp+ gh6 và gi: t&5t t> t&ong gi8
chào c8.
e Fiểm t&(+ giám sát và đ,n
đốc học sinh k"p th8i
e `^XU+
e UhOm
`ZCCZV+
eGXZ.
[
Zinh hoạt 1f ph?t
đ)u gi8B
e “n đ"nh 3ớp+ kiểm
t&( sƒ số.
e Fiểm t&( t&>c nh5t
đWng phục.
e Xh:( bài t5p.
e Fh,ng cO hoc sinh vi
phạm n n6p+ học t5p#
e Ch(m gi( ch:( bài t5p
cO hiệu 'uả#
e Rọc sinh th(m gi( thể
Pục đ)* đ.
e Đi sớm nhSc nh\ học sinh
cTn vi phạm và Nn đ"nh tN
chức 3ớp+ kiểm t&( việc th1
hiện vệ sinh 3ớp+ kiểm t&( đWng
phục#
e C&>c kiểm t&( học sinh học
thể Pục.
e `^XU+
e `Z.Y(i+
`Z.Ro(
e GXZ 3ớp.
A
Zinh hoạt 1f ph?t
đ)u gi8B
e “n đ"nh 3ớp+ kiểm
t&( sƒ số.
e Fiểm t&( t&>c
nh5t đWng phục.
e CN chức học sinh
ch:( bài t5p toán 3J.
e Fiểm t&( học sinh
t5p thể Pục gi:(
gi8.
e Ch(m gi( đ;nh <
Lm Daiệu Iinh+
Chl* IinhE
e C0t cả học sinh đu
m(ng t&(ng phục đ?ng
'u* đ"nh.
e Iớp sạch s•+ bàn gh6
ng(* th~ng.
e Ch(m gi( ch:( bài t5p
cO hiệu 'uả#
e RZ th(m gi( thể Pục
đ)* đ7
e C;m hiểu và g)n gci
h2n với RZ.
e ChLo P…i đ,n đốc việc th>c
hiện n n6p c7( RZ.
e UhSc nh\ RZ cTn vi phạm.
e Xán s> b! m,n ch:( bài t5p.
e C&>c kiểm t&( RZ t5p thể Pục.
e UhOm `Z clng GXZ 3ớp tN
chức đi th(m gi( đ;nh các Lm
s(u gi8 học th4m buNi chiu.
e `^XU+
e `Z.G;nh+
`Z.Ro(+
e GXZ 3ớp.
f
e Zinh hoạt 1f ph?t
đ)u gi8B
n “n đ"nh 3ớp+
kiểm t&( sƒ số.
n Fiểm t&( t&>c
nh5t đWng phục.
e ”n các bài hát
t&u*n thống v
Đoàn..
e Fiểm t&( RZ t5p
thể Pục gi:( gi8.
e ^ệ sinh 3ớp sạch s•+
t0t cả RZ đu m(ng
t&(ng phục đ?ng 'u*
đ"nh.
e Iớp đi học đ)* đ7.
e Rát đ?ng và h(* bài
hát v Đoàn.
e RZ th(m gi( thể Pục
đ)* đ7.
e ChLo P…i việc th>c hiện n
n6p c7( RZ
e UhSc nh\ RZ cTn vi phạm.
e C5p hát cho RZ.
e C&>c kiểm t&( RZ t5p thể Pục.
e `^XU
e `Z.Y(i+
`Z Ro(+
e GXZ 3ớp.
y
e Zinh hoạt 1f ph?t
đ)u gi8B
n “n đ"nh 3ớp+
kiểm t&( sƒ số.
n Fiểm t&( t&>c
nh5t đWng phục.
e Iớp sạch s•+ bàn gh6
ng(* th~ng.
e C0t cả học sinh đu
m(ng t&(ng phục đ?ng
'u* đ"nh+ 3ớp đi học
đ)* đ7.
e “n đ"nh 3ớp+ kiểm t&( việc
th>c hiện vệ sinh.
e Fiểm t&( đWng phục học sinh.
e Xán s> b! m,n ch:( bài t5p.
e C&>c kiểm t&( RZ t5p thể Pục.
e `^XU+
e `Z.G;nh+
`Z.Ro(+
e GXZ 3ớp+
e GXZ b!
m,n.
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

y<
Kế hoạch chủ nhiệm
n Xh:( bài t5p 1f–.
e Fiểm t&( RZ t5p
thể Pục gi:( gi8.
e XhuQn b" bài t5p tốt.
e RZ th(m gi( thể Pục
đ)* đ7.
p
e Zinh hoạt 1f–B
ch:( bài t5p#
e Fiểm t&( sƒ số+ vệ
sinh+ đWng phục#
e Zinh hoạt tu)n.
e Fh,ng cO học sinh vi
phạm#
e Xh:( bài t5p cO hiệu
'uả#
e Zinh hoạt nghi4m t?c+
t&5t t>.
e `iám sát+ nhSc nh\ học sinh
th>c hiện#
e ChLo P…i và giải đáp thSc
mSc bài t5p cho học sinh#
e CN chức 3ớp sinh hoạt.
`^XU+
nhOm
`ZCC và
GXZ
XU
aVHu ChC nhi6%
Ugu*_n Đ;nh Ru*
*%2n) t456 n)7+ thán) năm 899:
aiáo 7inh 2h-c 2]p
I4 ^ăn G;nh
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

y[
Kế hoạch chủ nhiệm
aIÁq ÁN jxq ĐˆNa 'U†N &A
Ch8i gi(nB......................................................................
IớpB 11v
A
`^RaXUB Ugu*_n Đ;nh Ru*
`iáo sinhB I4 ^ăn G;nh
s. Yục đJch *4u c)uB
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ss. U!i Pung c,ng việcB
1. X,ng việcB
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
<. Đ"( điểmB ................................................................................................................
[. Ch8i gi(nB ...............................................................................................................
sss. Giện pháp th>c hiệnB
1. Điểm P(nh đ)u buNiB
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
<. Fiểm t&( Pụng cụB
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.........................................................................................................................
[. C&ong 'uá t&;nh 3(o đ!ng kiểm t&( đ,n đốc clng b(n cán s> 3ớpB
s^. Uh5n $gtB
e CJch c>cB
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
e Rạn ch6B
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
e Uh5n $gt chungB
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
aVHu ChC nhi6%
Ugu*_n Đ;nh Ru*
*%2n) t456 n)7+ thán) năm 899:
aiáo 7inh 2h-c 2]p
I4 ^ăn G;nh
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

yA
Kế hoạch chủ nhiệm
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

yf
Kế hoạch chủ nhiệm
ĐIed jxq ĐˆNa 'U†N &A
CC Rọ và t4n Đi$% CC Rọ và t4n Đi$%
1 <f
< <y
[ <p
A <x
f <†
y [i
p [1
x [<
† [[
1i [A
11 [f
1< [y
1[ [p
1A [x
1f [†
1y Ai
1p A1
1x A<
1† A[
<i AA
<1 Af
<< Ay
<[ Ap
<A
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

yy
Kế hoạch chủ nhiệm
aIÁq ÁN :INH Hqr' 'U†N &A
Ch8i gi(nB ................................................................................
IớpB 11v
A
I. ĐMc 0i$% lLp h,cB
Zƒ sốB
Y]t mạnhB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Y]t *6uB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
II. dSc 0>ch y(u c;uB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
III. NEi nunB
1. Nn đ"nh 3ớpB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
<. Gáo cáo c7( b(n cán s>B
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
[. Gáo cáo c7( G(n ch0p hành Xhi đoànB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
A. Đánh giá+ tNng k6t c7( giáo sinh th>c t5pB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

yp
Kế hoạch chủ nhiệm
IV. aiáo !i(n chC nhi6% nh]n xK2 chun:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
V. Bế hoạch 2u;n 2Li
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
aVHu ChC nhi6%
Ugu*_n Đ;nh Ru*
*%2n) t456 n)7+ thán) năm 899:
aiáo 7inh 2h-c 2]p
I4 ^ăn G;nh
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

yx
Kế hoạch chủ nhiệm
'Hzq u•I HyC :INH 'U†N &A
TT 4A vµ tªn
6= nÕ"
4A
c
tX"
4Ac
ngh
=
3bn
Th
;
j\
*B(
®é
ng
4(
t
®é
ng
<h#
c
4n
h
<i;
+
Chµ(
c%
JGng
"hQc
37n
g
4J tX"
th;
U 6guyln jinh mnh
2 6guyln Tunn mnh
L 6guyln 6B+ !Rnh
T *ª *Bn Chi
V jBi 3bn C%ng
d *ª Thf Zi+ '_ng
7 6guyln TiÕn Jt
k 6guyln Thf 6gAc
2iB(
9 !Ci C«ng 4i=n
U0 T/Çn Thf 4i=n
UU *ª Thf Thu 4i=n
U2 Th#i Thf Zi+ 4uÖ
UL 3N Thf 4.ng
UT *ª TCng Zh#nh
UV *ª mnh Zh(B
Ud T/Çn mnh Zh(B
U7 6guyln Jbng Zh(B
Uk *ª Thf Zi=u
U9 6guyln Thf j\ *Ö
20 J(µn Thf 'iÖu *inh
2U J(µn Thf *inh
22 *ª 3bn 4ai *Y
2L 4(µng Thf 4µ jy
2T *ª Thf ThBnh 6gB
2V 6guyln Thf 6h
6gAc
2d T/Çn 6gAc 6hB
27 *ª Thf 6hµn
2k 3bn Thf jo 6_ng
29 *ª 6hXt ph(ng
L0 T/Çn 6gAc ph^c
LU 6guyln Thf phQng
L2 6guyln jinh SBng
LL 6guyln phi S_n
LT 3N Thf ThBnh Tq+
LV 6guyln ruqn
Thµnh
Ld *ª Thf ph_ng Tha(
L7 Jµ( Thf Thu Tha(
Lk J:ng 6gAc ThA
L9 6guyln Thf Thu
Th5y
T0 T/Çn Thf 6gAc T/inh
TU phBn mnh Tunn
T2 6guyln Thf TE
TL *ª Thf 4_ng 3qn
TT *ª !# su`c 3iÖt
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

y†
Kế hoạch chủ nhiệm
TV 4G jinh 3t
Td *ª 3bn 3t
T7 3qn 4nh Y
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

pi
Kế hoạch chủ nhiệm
BẢN :• Bp' 'U†N &A
Từ .............. đến ..............................
IớpB 11v
A
`^RaXUB Ugu*_n Đ;nh Ru*
`iáo sinhB I4 ^ăn G;nh
I.dSc 2i(uB
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
II. NhVn %M2 0ạ2 0NOc:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
III. NhVn %M2 chN5 l"% 0NOc:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
IV. ThNln hNLn+ 4i6n pháp #hoc phSc:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
aVHu ChC nhi6%
Ugu*_n Đ;nh Ru*
*%2n) t456 n)7+ thán) năm 899:
aiáo 7inh 2h-c 2]p
I4 ^ăn G;nh
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

p1
Kế hoạch chủ nhiệm
BẢN SƠ KẾT ĐỢT I
(Từ 09/02 đến 25/02/2009)
IớpB 11v
A
`^RaXUB Ugu*_n Đ;nh Ru*
`iáo sinhB I4 ^ăn G;nh
I.dSc 2i(uB
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
II. NhVn %M2 0ạ2 0NOc:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
III. NhVn %M2 chN5 l"% 0NOc:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
IV. ThNln hNLn+ 4i6n pháp #hoc phSc:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
aVHu ChC nhi6%
Ugu*_n Đ;nh Ru*
*%2n) t456 n)7+ thán) năm 899:
aiáo 7inh 2h-c 2]p
I4 ^ăn G;nh
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

p<
Kế hoạch chủ nhiệm
A. Bp HqrCH Ѐ' &:
A.1. NEi nun c=n !i6c :
e ChLo P…i c,ng việc học t5p và th>c hiện n n6p chung c7( 3ớp.
e R1\ng ứng th(m gi( các hoạt đ!ng Đoàn t&18ng đ &(.
e Ch(m gi( sing hoạt 1f ph?t đ)u gi8 clng 3ớp+ t5p bài hát+ ch:( bài t5p clng học sinh.
e Đ,n đốc việc học t5p c7( học sinh+ th>c hiện tốt n!i 'u* c7( nhà t&18ng.
e Ch>c hiện k6 hoạch 3(o đ!ng t&18ng đ &( và 3(o đ!ng t;nh ngu*ện.
e b6p hạnh kiểm hàng tu)n cho học sinh.
e UhSc nh\ học sinh đi học đ)* đ7+ đ?ng gi8+ học ngoại khO( và học phụ đạo c7( nhà
t&18ng đ &(.
e CN chức đi thăm gi( đ;nh học sinh nhà \ $( t&18ng và thăm gi( đ;nh học sinh khO khăn.
e XhuQn b" ti6t mục văn nghệ để th(m gi( vào đ=t Pi_n văn nghệ chào mhng sinh nh5t Đoàn
<y‡[.
e Ch(m gi( các hoạt đ!ng chào mhng px năm ngà* thành 35p Đoàn CUXZ RW XhJ Yinh
D<y‡[‡1†[1 w <y‡[‡<ii†E
e Ch(m gi( h!i thi th(nh ni4n 3àm thLo 38i Gác.
A.&. ChR 2i(u:
e USm đ1=c thành tJch học t5p c7( học sinh+ / thức ko 3u5t và n n6p c7( 3ớp+ bi6t đ1=c
hoàn cảnh gi( đ;nhg c7( thng học sinh.
e Đạt đ1=c tu)n học tốt+ ngà* học tốt
e 1ii‹ học sinh t&ong 3ớp ch0p hành đ?ng n!i 'u* c7( nhà t&18ng đ &(.
e Chăm gi( đ;nh học sinh
e C5p m!t số bài hát cho học sinh c( ng=i Đoàn+ Đảng+ các bài hát c( ng=i 'u4 h12ng+ đ0t
n1ớc.
e Rọc sinh th(m gi( 3(o đ!ng đ)* đ7.
e Đánh giá chJnh $ác hạnh kiểm cho học sinh.
A.*. Bi6n pháp:
e `]p gK giáo vi4n ch7 nhiệm để $in / ki6n giáo vi4n ch7 nhiệm.
e CN chức cho học sinh sinh hoạt 1f ph?t đ)u gi8.
e Xăn cứ vào sN thLo P…i c7( tN t&1\ng+ ph9n chi( thLo P…i cụ thể cho các tN t&1\ng.
e Fiểm t&(+ nhSc nh\ GXZ b! m,n ch:( bài t5p.
e `]p gK phụ hu*nh học sinh để t;m hiểu hoàn cảnh gi( đ;nh c7( học sinh.
e Fhu*6n khJch các Lm th(m gi( vào hoạt đ!ng chung c7( 3ớp+ cO biện pháp
khLn th1\ng+ k| 3u5t cụ thể.
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

p[
Kế hoạch chủ nhiệm
A.9. Bp HqrCH '‘Na 'U†N
Bp HqrCH 'U†N &F
v'Š I&‹I* 0ến IF‹I*‹&IIHw
Chứ U!i Pung c,ng việc Xho ti4u c)n đạt Giện pháp th>c hiện
Ug18i
th>c hiện
<
e “n đ"nh 3ớp+ kiểm
t&( sƒ số.
e UhSc nh\ học
sinh &( chào c8.
e Fiểm t&( t&>c nh5t
đWng phục.
e Fiểm t&( n n6p
chào c8 đ)u tu)n.
e Fh,ng cO học sinh vi
phạm n n6p và đWng
phục#
e Đảm bảo sƒ số và n
n6p 3ớp khi &( chào c8
đ)u tu)n.
e Fiểm t&( việc th>c hiện vệ
sinh 3ớp+ đWng phục học sinh.
e UhSc nh\ học sinh 30* biển
3ớp+ gh6 và gi: t&5t t> t&ong gi8
chào c8.
e Fiểm t&(+ giám sát và đ,n
đốc học sinh k"p th8i
e `^XU+
e UhOm
`ZCCZV+
eGXZ.
[
Zinh hoạt 1f ph?t
đ)u gi8B
e “n đ"nh 3ớp+ kiểm
t&( sƒ số.
e Fiểm t&( t&>c nh5t
đWng phục.
e Xh:( bài t5p.
e Fh,ng cO hoc sinh vi
phạm n n6p+ học t5p#
e Ch(m gi( ch:( bài t5p
cO hiệu 'uả#
e Rọc sinh th(m gi( thể
Pục đ)* đ7.
e Đi sớm nhSc nh\ học sinh
cTn vi phạm và Nn đ"nh tN
chức 3ớp+ kiểm t&( việc th1
hiện vệ sinh 3ớp+ kiểm t&( đWng
phục#
e C&>c kiểm t&( học sinh học
thể Pục.
e `^XU+
e `Z.Y(i+
`Z.Ro(
e GXZ 3ớp.
A
Zinh hoạt 1f ph?t
đ)u gi8B
e “n đ"nh 3ớp+ kiểm
t&( sƒ số.
e Fiểm t&( t&>c
nh5t đWng phục.
e CN chức học sinh
ch:( bài t5p toán 3J.
e Fiểm t&( học sinh
t5p thể Pục gi:(
gi8.
e C0t cả học sinh đu
m(ng t&(ng phục đ?ng
'u* đ"nh.
e Iớp sạch s•+ bàn gh6
ng(* th~ng.
e Ch(m gi( ch:( bài t5p
cO hiệu 'uả#
e RZ th(m gi( thể Pục
đ)* đ7.
e ChLo P…i đ,n đốc việc th>c
hiện n n6p c7( RZ.
e UhSc nh\ RZ cTn vi phạm.
e Xán s> b! m,n ch:( bài t5p.
e C&>c kiểm t&( RZ t5p thể Pục.
e `^XU+
e `Z.G;nh+
`Z.Ro(+
e GXZ 3ớp.
f
e Zinh hoạt 1f ph?t
đ)u gi8B
n “n đ"nh 3ớp+
kiểm t&( sƒ số.
n Fiểm t&( t&>c
nh5t đWng phục.
e ”n các bài hát
t&u*n thống v
Đoàn..
e Fiểm t&( RZ t5p
thể Pục gi:( gi8.
e ^ệ sinh 3ớp sạch s•+
t0t cả RZ đu m(ng
t&(ng phục đ?ng 'u*
đ"nh.
e Iớp đi học đ)* đ7.
e Rát đ?ng và h(* bài
hát v Đoàn.
e RZ th(m gi( thể Pục
đ)* đ7.
e ChLo P…i việc th>c hiện n
n6p c7( RZ
e UhSc nh\ RZ cTn vi phạm.
e C5p hát cho RZ.
e C&>c kiểm t&( RZ t5p thể Pục.
e `^XU
e `Z.Y(i+
`Z Ro(+
e GXZ 3ớp.
y
e Zinh hoạt 1f ph?t
đ)u gi8B
n “n đ"nh 3ớp+
kiểm t&( sƒ số.
n Fiểm t&( t&>c
nh5t đWng phục.
n Xh:( bài t5p 1f–.
e Fiểm t&( RZ t5p
thể Pục gi:( gi8.
e Iớp sạch s•+ bàn gh6
ng(* th~ng.
e C0t cả học sinh đu
m(ng t&(ng phục đ?ng
'u* đ"nh+ 3ớp đi học
đ)* đ7.
e XhuQn b" bài t5p tốt.
e RZ th(m gi( thể Pục
đ)* đ7.
e “n đ"nh 3ớp+ kiểm t&( việc
th>c hiện vệ sinh.
e Fiểm t&( đWng phục học sinh.
e Xán s> b! m,n ch:( bài t5p.
e C&>c kiểm t&( RZ t5p thể Pục.
e `^XU+
e `Z.G;nh+
`Z.Ro(+
e GXZ 3ớp+
e GXZ b!
m,n.
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

pA
Kế hoạch chủ nhiệm
p
e Zinh hoạt 1f–B
ch:( bài t5p#
e Fiểm t&( sƒ số+ vệ
sinh+ đWng phục#
e Zinh hoạt tu)n.
e Fh,ng cO học sinh vi
phạm#
e Xh:( bài t5p cO hiệu
'uả#
e Zinh hoạt nghi4m t?c+
t&5t t>.
e `iám sát+ nhSc nh\ học sinh
th>c hiện#
e ChLo P…i và giải đáp thSc
mSc bài t5p cho học sinh#
e CN chức 3ớp sinh hoạt.
`^XU+
nhOm
`ZCC và
GXZ
XU
aVHu ChC nhi6%
Ugu*_n Đ;nh Ru*
*%2n) t456 n)7+ thán) năm 899:
aiáo 7inh 2h-c 2]p
I4 ^ăn G;nh
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

pf
Kế hoạch chủ nhiệm
aIÁq ÁN jxq ĐˆNa 'U†N &F
Ch8i gi(nB......................................................................
IớpB 11v
A
`^RaXUB Ugu*_n Đ;nh Ru*
`iáo sinhB I4 ^ăn G;nh
s. Yục đJch *4u c)uB
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ss. U!i Pung c,ng việcB
1. X,ng việcB
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
<. Đ"( điểmB ................................................................................................................
[. Ch8i gi(nB ...............................................................................................................
sss. Giện pháp th>c hiệnB
1. Điểm P(nh đ)u buNiB
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
<. Fiểm t&( Pụng cụB
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.........................................................................................................................
[. C&ong 'uá t&;nh 3(o đ!ng kiểm t&( đ,n đốc clng b(n cán s> 3ớpB
s^. Uh5n $gtB
e CJch c>cB
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
e Rạn ch6B
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
e Uh5n $gt chungB
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
aVHu ChC nhi6%
Ugu*_n Đ;nh Ru*
*%2n) t456 n)7+ thán) năm 899:
aiáo 7inh 2h-c 2]p
I4 ^ăn G;nh
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

py
Kế hoạch chủ nhiệm
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

pp
Kế hoạch chủ nhiệm
ĐIed jxq ĐˆNa 'U†N &F
CC Rọ và t4n Đi$% CC Rọ và t4n Đi$%
1 <f
< <y
[ <p
A <x
f <†
y [i
p [1
x [<
† [[
1i [A
11 [f
1< [y
1[ [p
1A [x
1f [†
1y Ai
1p A1
1x A<
1† A[
<i AA
<1 Af
<< Ay
<[ Ap
<A
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

px
Kế hoạch chủ nhiệm
aIÁq ÁN :INH Hqr' 'U†N &F
Ch8i gi(nB ................................................................................
IớpB 11v
A
I. ĐMc 0i$% lLp h,cB
Zƒ sốB
Y]t mạnhB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Y]t *6uB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
II. dSc 0>ch y(u c;uB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
III. NEi nunB
1. Nn đ"nh 3ớpB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
<. Gáo cáo c7( b(n cán s>B
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
[. Gáo cáo c7( G(n ch0p hành Xhi đoànB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
A. Đánh giá+ tNng k6t c7( giáo sinh th>c t5pB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

p†
Kế hoạch chủ nhiệm
IV. aiáo !i(n chC nhi6% nh]n xK2 chun:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
V. Bế hoạch 2u;n 2Li
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
aVHu ChC nhi6%
Ugu*_n Đ;nh Ru*
*%2n) t456 n)7+ thán) năm 899:
aiáo 7inh 2h-c 2]p
I4 ^ăn G;nh
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

xi
Kế hoạch chủ nhiệm
'Hzq u•I HyC :INH 'U†N &F
TT 4A vµ tªn
6= nÕ"
4A
c
tX"
4Ac
ngh
=
3bn
Th
;
j\
*B(
®é
ng
4(
t
®é
ng
<h#
c
4n
h
<i;
+
Chµ(
c%
JGng
"hQc
37n
g
4J tX"
th;
U
2
L
T
V
d
7
k
9
U0
UU
U2
UL
UT
UV
Ud
U7
Uk
U9
20
2U
22
2L
2T
2V
2d
27
2k
29
L0
LU
L2
LL
LT
LV
Ld
L7
Lk
L9
T0
TU
T2
TL
TT
TV
Td
T7
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

x1
Kế hoạch chủ nhiệm
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

x<
Kế hoạch chủ nhiệm
BẢN :• Bp' 'U†N &F
Từ .............. đến ..............................
IớpB 11v
A
`^RaXUB Ugu*_n Đ;nh Ru*
`iáo sinhB I4 ^ăn G;nh
I.dSc 2i(uB
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
II. NhVn %M2 0ạ2 0NOc:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
III. NhVn %M2 chN5 l"% 0NOc:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
IV. ThNln hNLn+ 4i6n pháp #hoc phSc:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
aVHu ChC nhi6%
Ugu*_n Đ;nh Ru*
*%2n) t456 n)7+ thán) năm 899:
aiáo 7inh 2h-c 2]p
I4 ^ăn G;nh
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

x[
Kế hoạch chủ nhiệm
Bp HqrCH 'U†N &G
v'Š IH‹I* 0ến 19‹I*‹&IIHw
Chứ U!i Pung c,ng việc Xho ti4u c)n đạt Giện pháp th>c hiện
Ug18i
th>c hiện
<
e “n đ"nh 3ớp+ kiểm
t&( sƒ số.
e UhSc nh\ học
sinh &( chào c8.
e Fiểm t&( t&>c nh5t
đWng phục.
e Fiểm t&( n n6p
chào c8 đ)u tu)n.
e Fh,ng cO học sinh vi
phạm n n6p và đWng
phục#
e Đảm bảo sƒ số và n
n6p 3ớp khi &( chào c8
đ)u tu)n.
e Fiểm t&( việc th>c hiện vệ
sinh 3ớp+ đWng phục học sinh.
e UhSc nh\ học sinh 30* biển
3ớp+ gh6 và gi: t&5t t> t&ong gi8
chào c8.
e Fiểm t&(+ giám sát và đ,n
đốc học sinh k"p th8i
e `^XU+
e UhOm
`ZCCZV+
eGXZ.
[
Zinh hoạt 1f ph?t
đ)u gi8B
e “n đ"nh 3ớp+ kiểm
t&( sƒ số.
e Fiểm t&( t&>c nh5t
đWng phục.
e Xh:( bài t5p.
e Fh,ng cO hoc sinh vi
phạm n n6p+ học t5p#
e Ch(m gi( ch:( bài t5p
cO hiệu 'uả#
e Rọc sinh th(m gi( thể
Pục đ)* đ7.
e Đi sớm nhSc nh\ học sinh
cTn vi phạm và Nn đ"nh tN
chức 3ớp+ kiểm t&( việc th1
hiện vệ sinh 3ớp+ kiểm t&( đWng
phục#
e C&>c kiểm t&( học sinh học
thể Pục.
e `^XU+
e `Z.Y(i+
`Z.Ro(
e GXZ 3ớp.
A
Zinh hoạt 1f ph?t
đ)u gi8B
e “n đ"nh 3ớp+ kiểm
t&( sƒ số.
e Fiểm t&( t&>c
nh5t đWng phục.
e CN chức học sinh
ch:( bài t5p toán 3J.
e Fiểm t&( học sinh
t5p thể Pục gi:(
gi8.
e C0t cả học sinh đu
m(ng t&(ng phục đ?ng
'u* đ"nh.
e Iớp sạch s•+ bàn gh6
ng(* th~ng.
e Ch(m gi( ch:( bài t5p
cO hiệu 'uả#
e RZ th(m gi( thể Pục
đ)* đ7.
e ChLo P…i đ,n đốc việc th>c
hiện n n6p c7( RZ.
e UhSc nh\ RZ cTn vi phạm.
e Xán s> b! m,n ch:( bài t5p.
e C&>c kiểm t&( RZ t5p thể Pục.
e `^XU+
e `Z.G;nh+
`Z.Ro(+
e GXZ 3ớp.
f
e Zinh hoạt 1f ph?t
đ)u gi8B
n “n đ"nh 3ớp+
kiểm t&( sƒ số.
n Fiểm t&( t&>c
nh5t đWng phục.
e ”n các bài hát
t&u*n thống v
Đoàn..
e Fiểm t&( RZ t5p
thể Pục gi:( gi8.
e ^ệ sinh 3ớp sạch s•+
t0t cả RZ đu m(ng
t&(ng phục đ?ng 'u*
đ"nh.
e Iớp đi học đ)* đ7.
e Rát đ?ng và h(* bài
hát v Đoàn.
e RZ th(m gi( thể Pục
đ)* đ7.
e ChLo P…i việc th>c hiện n
n6p c7( RZ
e UhSc nh\ RZ cTn vi phạm.
e C5p hát cho RZ.
e C&>c kiểm t&( RZ t5p thể Pục.
e `^XU
e `Z.Y(i+
`Z Ro(+
e GXZ 3ớp.
y
e Zinh hoạt 1f ph?t
đ)u gi8B
n “n đ"nh 3ớp+
kiểm t&( sƒ số.
n Fiểm t&( t&>c
nh5t đWng phục.
n Xh:( bài t5p 1f–.
e Fiểm t&( RZ t5p
thể Pục gi:( gi8.
e Iớp sạch s•+ bàn gh6
ng(* th~ng.
e C0t cả học sinh đu
m(ng t&(ng phục đ?ng
'u* đ"nh+ 3ớp đi học
đ)* đ7.
e XhuQn b" bài t5p tốt.
e RZ th(m gi( thể Pục
đ)* đ7.
e “n đ"nh 3ớp+ kiểm t&( việc
th>c hiện vệ sinh.
e Fiểm t&( đWng phục học sinh.
e Xán s> b! m,n ch:( bài t5p.
e C&>c kiểm t&( RZ t5p thể Pục.
e `^XU+
e `Z.G;nh+
`Z.Ro(+
e GXZ 3ớp+
e GXZ b!
m,n.
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

xA
Kế hoạch chủ nhiệm
p
e Zinh hoạt 1f–B
ch:( bài t5p#
e Fiểm t&( sƒ số+ vệ
sinh
+ đWn
g phục#
e Zinh hoạt tu)n.
e Fh,ng cO học sinh vi
phạm#
e Xh:( bài t5p cO hiệu
'uả#
e Zinh hoạt nghi4m t?c+
t&5t t>.
e `iám sát+ nhSc nh\ học sinh
th>c hiện#
e ChLo P…i và giải đáp thSc
mSc bài t5p cho học sinh#
e CN chức 3ớp sinh hoạt.
`^XU+
nhOm
`ZCC và
GXZ
XU
aVHu ChC nhi6%
Ugu*_n Đ;nh Ru*
*%2n) t456 n)7+ thán) năm 899:
aiáo 7inh 2h-c 2]p
I4 ^ăn G;nh
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

xf
Kế hoạch chủ nhiệm
aIÁq ÁN jxq ĐˆNa 'U†N &G
Ch8i gi(nB......................................................................
IớpB 11v
A
`^RaXUB Ugu*_n Đ;nh Ru*
`iáo sinhB I4 ^ăn G;nh
s. Yục đJch *4u c)uB
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ss. U!i Pung c,ng việcB
1. X,ng việcB
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
<. Đ"( điểmB ................................................................................................................
[. Ch8i gi(nB ...............................................................................................................
sss. Giện pháp th>c hiệnB
1. Điểm P(nh đ)u buNiB
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
<. Fiểm t&( Pụng cụB
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.........................................................................................................................
[. C&ong 'uá t&;nh 3(o đ!ng kiểm t&( đ,n đốc clng b(n cán s> 3ớpB
s^. Uh5n $gtB
e CJch c>cB
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
e Rạn ch6B
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
e Uh5n $gt chungB
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
aVHu ChC nhi6%
Ugu*_n Đ;nh Ru*
*%2n) t456 n)7+ thán) năm 899:
aiáo 7inh 2h-c 2]p
I4 ^ăn G;nh
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

xy
Kế hoạch chủ nhiệm
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

xp
Kế hoạch chủ nhiệm
ĐIed jxq ĐˆNa 'U†N &G
CC Rọ và t4n Đi$% CC Rọ và t4n Đi$%
1 Ugu*_n Yinh vnh <f Ugu*_n Ch" Uh1 Ugọc
< Ugu*_n Cu0n vnh <y C&)n Ugọc Uh(
[ Ugu*_n U(m G;nh <p I4 Ch" Uhàn
A I4 I(n Xhi <x ^ăn Ch" Y* U12ng
f Y(i ^ăn X18ng <† I4 Uh5t Vhong
y I4 Ch" Fim a12ng [i C&)n Ugọc Vh?c
p Ugu*_n Ci6n Đạt [1 Ugu*_n Ch" Vhụng
x Ugu*_n Ch" Ugọc `i(o [< Ugu*_n Yinh Z(ng
† Gli X,ng Rin [[ Ugu*_n Vhi Z2n
1i C&)n Ch" Rin [A ^… Ch" Ch(nh C9m
11 I4 Ch" Chu Rin [f Ugu*_n bu9n thành
1< Chái Ch" Ruệ [y I4 Ch" Vh12ng Chảo
1[ ^… Ch" R12ng [p Đào Ch" Chu Chảo
1A I4 Clng Fhánh [x Đ]ng Ugọc Chọ
1f I4 vnh Fho( [† Ugu*_n Ch" Chu* Ch7*
1y C&)n vnh Fho( Ai C&)n Ch" Ugọc C&inh
1p Ugu*_n Đăng Fho( A1 Vh(n vnh Cu0n
1x I4 Ch" Fiu A< Ugu*_n Ch" Co
1† Ugu*_n Ch" Ym Iệ A[ I4 Ch" R12ng ^9n
<i Đoàn Ch" aiệu Iinh AA I4 G( quốc ^iệt
<1 Đoàn Ch" Iinh Af RW Yinh ^c
<< I4 ^ăn Rải I/ Ay I4 ^ăn ^c
<[ Roàng Ch" Rà Y* Ap ^9n Rạnh /
<A I4 Ch" Ch(nh Ug(
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

xx
Kế hoạch chủ nhiệm
aIÁq ÁN :INH Hqr' 'U†N &G
Ch8i gi(nB ................................................................................
IớpB 11v
A
I. ĐMc 0i$% lLp h,cB
Zƒ sốB
Y]t mạnhB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Y]t *6uB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
II. dSc 0>ch y(u c;uB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
III. NEi nunB
1. Nn đ"nh 3ớpB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
<. Gáo cáo c7( b(n cán s>B
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
[. Gáo cáo c7( G(n ch0p hành Xhi đoànB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
A. Đánh giá+ tNng k6t c7( giáo sinh th>c t5pB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

x†
Kế hoạch chủ nhiệm
IV. aiáo !i(n chC nhi6% nh]n xK2 chun:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
V. Bế hoạch 2u;n 2Li
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
aVHu ChC nhi6%
Ugu*_n Đ;nh Ru*
*%2n) t456 n)7+ thán) năm 899:
aiáo 7inh 2h-c 2]p
I4 ^ăn G;nh
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

†i
Kế hoạch chủ nhiệm
'Hzq u•I HyC :INH 'U†N &G
TT 4A vµ tªn
6= nÕ"
4A
c
tX"
4Ac
ngh
=
3bn
Th
;
j\
*B(
®é
ng
4(
t
®é
ng
<h#
c
4n
h
<i;
+
Chµ(
c%
JGng
"hQc
37n
g
4J tX"
th;
U
2
L
T
V
d
7
k
9
U0
UU
U2
UL
UT
UV
Ud
U7
Uk
U9
20
2U
22
2L
2T
2V
2d
27
2k
29
L0
LU
L2
LL
LT
LV
Ld
L7
Lk
L9
T0
TU
T2
TL
TT
TV
Td
T7
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

†1
Kế hoạch chủ nhiệm
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

†<
Kế hoạch chủ nhiệm
BẢN :• Bp' 'U†N &G
Từ .............. đến ..............................
IớpB 11v
A
`^RaXUB Ugu*_n Đ;nh Ru*
`iáo sinhB I4 ^ăn G;nh
I.dSc 2i(uB
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
II. NhVn %M2 0ạ2 0NOc:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
III. NhVn %M2 chN5 l"% 0NOc:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
IV. ThNln hNLn+ 4i6n pháp #hoc phSc:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
aVHu ChC nhi6%
Ugu*_n Đ;nh Ru*
*%2n) t456 n)7+ thán) năm 899:
aiáo 7inh 2h-c 2]p
I4 ^ăn G;nh
Bp HqrCH 'U†N &H
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

†[
Kế hoạch chủ nhiệm
v'Š 1A‹I* 0ến &1‹I*‹&IIHw
Chứ U!i Pung c,ng việc Xho ti4u c)n đạt Giện pháp th>c hiện
Ug18i
th>c hiện
<
e “n đ"nh 3ớp+ kiểm
t&( sƒ số.
e UhSc nh\ học
sinh &( chào c8.
e Fiểm t&( t&>c nh5t
đWng phục.
e Fiểm t&( n n6p
chào c8 đ)u tu)n.
e Fh,ng cO học sinh vi
phạm n n6p và đWng
phục#
e Đảm bảo sƒ số và n
n6p 3ớp khi &( chào c8
đ)u tu)n.
e Fiểm t&( việc th>c hiện vệ
sinh 3ớp+ đWng phục học sinh.
e UhSc nh\ học sinh 30* biển
3ớp+ gh6 và gi: t&5t t> t&ong gi8
chào c8.
e Fiểm t&(+ giám sát và đ,n
đốc học sinh k"p th8i
e `^XU+
e UhOm
`ZCCZV+
eGXZ.
[
Zinh hoạt 1f ph?t
đ)u gi8B
e “n đ"nh 3ớp+ kiểm
t&( sƒ số.
e Fiểm t&( t&>c nh5t
đWng phục.
e Xh:( bài t5p.
e Fh,ng cO hoc sinh vi
phạm n n6p+ học t5p#
e Ch(m gi( ch:( bài t5p
cO hiệu 'uả#
e Rọc sinh th(m gi( thể
Pục đ)* đ7.
e Đi sớm nhSc nh\ học sinh
cTn vi phạm và Nn đ"nh tN
chức 3ớp+ kiểm t&( việc th1
hiện vệ sinh 3ớp+ kiểm t&( đWng
phục#
e C&>c kiểm t&( học sinh học
thể Pục.
e `^XU+
e `Z.Y(i+
`Z.Ro(
e GXZ 3ớp.
A
Zinh hoạt 1f ph?t
đ)u gi8B
e “n đ"nh 3ớp+ kiểm
t&( sƒ số.
e Fiểm t&( t&>c
nh5t đWng phục.
e CN chức học sinh
ch:( bài t5p toán 3J.
e Fiểm t&( học sinh
t5p thể Pục gi:(
gi8.
e C0t cả học sinh đu
m(ng t&(ng phục đ?ng
'u* đ"nh.
e Iớp sạch s•+ bàn gh6
ng(* th~ng.
e Ch(m gi( ch:( bài t5p
cO hiệu 'uả#
e RZ th(m gi( thể Pục
đ)* đ7.
e ChLo P…i đ,n đốc việc th>c
hiện n n6p c7( RZ.
e UhSc nh\ RZ cTn vi phạm.
e Xán s> b! m,n ch:( bài t5p.
e C&>c kiểm t&( RZ t5p thể Pục.
e `^XU+
e `Z.G;nh+
`Z.Ro(+
e GXZ 3ớp.
f
e Zinh hoạt 1f ph?t
đ)u gi8B
n “n đ"nh 3ớp+
kiểm t&( sƒ số.
n Fiểm t&( t&>c
nh5t đWng phục.
e ”n các bài hát
t&u*n thống v
Đoàn..
e Fiểm t&( RZ t5p
thể Pục gi:( gi8.
e ^ệ sinh 3ớp sạch s•+
t0t cả RZ đu m(ng
t&(ng phục đ?ng 'u*
đ"nh.
e Iớp đi học đ)* đ7.
e Rát đ?ng và h(* bài
hát v Đoàn.
e RZ th(m gi( thể Pục
đ)* đ7.
e ChLo P…i việc th>c hiện n
n6p c7( RZ
e UhSc nh\ RZ cTn vi phạm.
e C5p hát cho RZ.
e C&>c kiểm t&( RZ t5p thể Pục.
e `^XU
e `Z.Y(i+
`Z Ro(+
e GXZ 3ớp.
y
e Zinh hoạt 1f ph?t
đ)u gi8B
n “n đ"nh 3ớp+
kiểm t&( sƒ số.
n Fiểm t&( t&>c
nh5t đWng phục.
n Xh:( bài t5p 1f–.
e Fiểm t&( RZ t5p
thể Pục gi:( gi8.
e Iớp sạch s•+ bàn gh6
ng(* th~ng.
e C0t cả học sinh đu
m(ng t&(ng phục đ?ng
'u* đ"nh+ 3ớp đi học
đ)* đ7.
e XhuQn b" bài t5p tốt.
e RZ th(m gi( thể Pục
đ)* đ7.
e “n đ"nh 3ớp+ kiểm t&( việc
th>c hiện vệ sinh.
e Fiểm t&( đWng phục học sinh.
e Xán s> b! m,n ch:( bài t5p.
e C&>c kiểm t&( RZ t5p thể Pục.
e `^XU+
e `Z.G;nh+
`Z.Ro(+
e GXZ 3ớp+
e GXZ b!
m,n.
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

†A
Kế hoạch chủ nhiệm
p
e Zinh hoạt 1f–B
ch:( bài t5p#
e Fiểm t&( sƒ số+ vệ
sinh+ đWng phục#
e Zinh ho
ạt tu)n.
e Fh,ng cO học sinh vi
phạm#
e Xh:( bài t5p cO hiệu
'uả#
e Zinh hoạt nghi4m t?c+
t&5t t>.
e `iám sát+ nhSc nh\ học sinh
th>c hiện#
e ChLo P…i và giải đáp thSc
mSc bài t5p cho học sinh#
e CN chức 3ớp sinh hoạt.
`^XU+
nhOm
`ZCC và
GXZ
XU
aVHu ChC nhi6%
Ugu*_n Đ;nh Ru*
*%2n) t456 n)7+ thán) năm 899:
aiáo 7inh 2h-c 2]p
I4 ^ăn G;nh
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

†f
Kế hoạch chủ nhiệm
aIÁq ÁN jxq ĐˆNa 'U†N &H
Ch8i gi(nB......................................................................
IớpB 11v
A
`^RaXUB Ugu*_n Đ;nh Ru*
`iáo sinhB I4 ^ăn G;nh
s. Yục đJch *4u c)uB
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ss. U!i Pung c,ng việcB
1. X,ng việcB
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
<. Đ"( điểmB ................................................................................................................
[. Ch8i gi(nB ...............................................................................................................
sss. Giện pháp th>c hiệnB
1. Điểm P(nh đ)u buNiB
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
<. Fiểm t&( Pụng cụB
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.........................................................................................................................
[. C&ong 'uá t&;nh 3(o đ!ng kiểm t&( đ,n đốc clng b(n cán s> 3ớpB
s^. Uh5n $gtB
e CJch c>cB
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
e Rạn ch6B
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
e Uh5n $gt chungB
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
aVHu ChC nhi6%
*%2n) t456 n)7+ thán) năm 899:
aiáo 7inh 2h-c 2]p
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

†y
Kế hoạch chủ nhiệm
Ugu*_n Đ;nh Ru* I4 ^ăn G;nh
ĐIed jxq ĐˆNa 'U†N &H
CC Rọ và t4n Đi$% CC Rọ và t4n Đi$%
1 <f
< <y
[ <p
A <x
f <†
y [i
p [1
x [<
† [[
1i [A
11 [f
1< [y
1[ [p
1A [x
1f [†
1y Ai
1p A1
1x A<
1† A[
<i AA
<1 Af
<< Ay
<[ Ap
<A
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

†p
Kế hoạch chủ nhiệm
aIÁq ÁN :INH Hqr' 'U†N &H
Ch8i gi(nB ................................................................................
IớpB 11v
A
I. ĐMc 0i$% lLp h,cB
Zƒ sốB
Y]t mạnhB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Y]t *6uB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
II. dSc 0>ch y(u c;uB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
III. NEi nunB
1. Nn đ"nh 3ớpB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
<. Gáo cáo c7( b(n cán s>B
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
[. Gáo cáo c7( G(n ch0p hành Xhi đoànB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
A. Đánh giá+ tNng k6t c7( giáo sinh th>c t5pB
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

†x
Kế hoạch chủ nhiệm
IV. aiáo !i(n chC nhi6% nh]n xK2 chun:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
V. Bế hoạch 2u;n 2Li
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
aVHu ChC nhi6%
Ugu*_n Đ;nh Ru*
*%2n) t456 n)7+ thán) năm 899:
aiáo 7inh 2h-c 2]p
I4 ^ăn G;nh
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

††
Kế hoạch chủ nhiệm
'Hzq u•I HyC :INH 'U†N &H
TT 4A vµ tªn
6= nÕ"
4A
c
tX"
4Ac
ngh
=
3bn
Th
;
j\
*B(
®é
ng
4(
t
®é
ng
<h#
c
4n
h
<i;
+
Chµ(
c%
JGng
"hQc
37n
g
4J tX"
th;
U
2
L
T
V
d
7
k
9
U0
UU
U2
UL
UT
UV
Ud
U7
Uk
U9
20
2U
22
2L
2T
2V
2d
27
2k
29
L0
LU
L2
LL
LT
LV
Ld
L7
Lk
L9
T0
TU
T2
TL
TT
TV
Td
T7
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

1ii
Kế hoạch chủ nhiệm
BẢN :• Bp' 'U†N &H
Từ .............. đến ..............................
IớpB 11v
A
`^RaXUB Ugu*_n Đ;nh Ru*
`iáo sinhB I4 ^ăn G;nh
I.dSc 2i(uB
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
II. NhVn %M2 0ạ2 0NOc:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
III. NhVn %M2 chN5 l"% 0NOc:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
IV. ThNln hNLn+ 4i6n pháp #hoc phSc:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
aVHu ChC nhi6%
Ugu*_n Đ;nh Ru*
*%2n) t456 n)7+ thán) năm 899:
aiáo 7inh 2h-c 2]p
I4 ^ăn G;nh
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

1i1
Kế hoạch chủ nhiệm

F. 'Hzq u•I HyC :INH 'qŒN Đ€':
CC Rọ và t4n
ND nếp H,c
2]p
V.n
2h$ %„
j5o
0En
ahi
ch|
CC ĐT V 'u
1
<
[
A
f
y
p
x

1i
11
1<
1[
1A
1f
1y
1p
1x
1†
<i
<1
<<
<[
<A
<f
<y
<p
<x
<†
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

1i<
Kế hoạch chủ nhiệm
[i
[1
[<
[[
[A
[f
[y
[p
[x
[†
Ai
A1
A<
A[
AA
Af
Ay
Ap
XX B Xhu*4n c)n ĐV B ĐWng phục
^ B ^Sng Ca B Chể Pục
quảng C&"+ ngà* t tháng t năm <ii†
`iáo vi4n RaXU `iáo sinh th>c t5p
Ugu*_n Đ;nh Ru* I4 ^ăn G;nh
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

1i[
Kế hoạch chủ nhiệm
BẢN SƠ KẾT ĐỢT II
(Từ 02/03 đến 21/03/2009)
IớpB 11v
A
`^RaXUB Ugu*_n Đ;nh Ru*
`iáo sinhB I4 ^ăn G;nh
I.dSc 2i(uB
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
II. NhVn %M2 0ạ2 0NOc:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
III. NhVn %M2 chN5 l"% 0NOc:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
IV. ThNln hNLn+ 4i6n pháp #hoc phSc:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
aVHu ChC nhi6%
Ugu*_n Đ;nh Ru*
*%2n) t456 n)7+ thán) năm 899:
aiáo 7inh 2h-c 2]p
I4 ^ăn G;nh
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

1iA
Kế hoạch chủ nhiệm
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

1if
Kế hoạch chủ nhiệm
IV. aHI CH’T “ HˆI HyT
1. ^ới nhà t&18ng
1.1 `iáo sinh g]p m]t b(n giám hiệu.
e Ch8i gi(nB 1Ah ch7 nh5t ngà* i1 tháng i< năm <ii†.
e Đ"( điểmB
e Chành ph)n th(m P>B VhO hiệu t&1\ng Uhà t&18ngB X, Vh(n Ch" Chảo+ Ch)*
Ugu*_n R:u Đức. Xlng toàn thể giáo sinh th>c t5p t&18ng ĐRZV Ru6.
e U!i Pung c,ng việcB
n Fiểm t&( sƒ số c7( giáo sinh th(m gi( th>c t5p.
n Vh9n c,ng chk \ cho giáo sinh th1c t5p.
1.< UghL báo cáo v t&18ng
e Ch8i gi(nB xh sáng ngà* thứ t1 ngà* iA tháng i< năm <ii†.
e Đ"( điểmB
e Chành ph)n th(m P>B Ch)* Riệu t&1\ngB Ug, ^i6t Đức# Ch)* VhO hiệu t&1\ngB
Ugu*_n R:u Đức# Ch)* bi th1 chi ĐoànB Đinh X,ng Uh5t# các th)* giáo+ c, giáo
h1ớng Pzn th>c t5p clng toàn thể giáo sinh đoàn th>c t5p s1 phạm.
e U!i Pung c,ng việcB
n Gáo cáo t;nh h;nh c7( toàn t&18ng b(o gWmB qu* m,+ tN chức+ s> phát t&iển+ t&u*n
thống và ko c12ng c7( Uhà t&18ng.
n VhN bi6n cách 3àm k6 hoạch ch7 nhiệm.
n VhN bi6n k6 hoạch 3àm sN k6 hoạch giảng Pạ*.
<. ^ới giáo vi4n h1ớng Pzn ch7 nhiệmB
(. I)n thứ nh0tB
e Ch8i gi(nB 1ph ngà* i< tháng i< năm <ii†.
e Đ"( điểmB tại văn phTng c7( Uhà t&18ng.
e Chành ph)n th(m P>B `iáo vi4n h1ớng Pzn ch7 nhiệm+ nhOm giáo sinh th>c t5p s1
phạm.
e U!i PungB Uh5n k6 hoạch ch7 nhiệm+ nghL báo cáo v t;nh h;nh 3ớp ch7 nhiệm.
b. I)n thứ h(iB
e Ch8i gi(nB 1Ah ngà* iy tháng i< năm <ii†.
e Đ"( điểmB VhTng học số A.
e Chành ph)n th(m P>B `iáo vi4n h1ớng Pzn ch7 nhiệm+ nhOm giáo sinh th>c t5p s1
phạm.
e U!i PungB Z%( ch:( số k6 hoạch ch7 nhiệm.
[.Ci6p $?c với b(n cán s> 3ớp B
(. I)n thứ nh0tB
e Ch8i gi(nB 1y gi8 Af ph?t ngà* i[ tháng i< năm <ii†.
e Đ"( điểmB VhTng học 3ớp 11v
A
.
e Chành ph)n th(m P>B `iáo vi4n h1ớng Pzn ch7 nhiệm+ `iáo sinh th>c t5p ch7
nhiệm 3ớp+ b(n cán s> 3ớp+ clng toàn b! học sinh 3ớp ch7 nhiệm.
e U!i PungB Iàm 'uLn với 3ớp+ b1ớc đ)u nSm đ1=c t;nh h;nh chung c7( 3ớp.
b. I)n thứ h(iB
e Ch8i gi(nB Ci6t f ngà* if tháng i< năm <ii†.
e Đ"( điểmB B VhTng học 3ớp 11v
A
.
e Chành ph)n th(m P>B Đoàn giáo sinh th>c t5p+ b(n cán s> 3ớp+ clng toàn b! học
sinh 3ớp ch7 nhiệm.
e U!i PungB `i(o 31u gi:( đoàn giáo sinh th>c t5p với 3ớp ch7 nhiệm.
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

1iy
Kế hoạch chủ nhiệm
aHI CH’T HˆI HyT
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

1ip
Kế hoạch chủ nhiệm
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

1ix
Kế hoạch chủ nhiệm
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

1i†
Kế hoạch chủ nhiệm
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

11i
Kế hoạch chủ nhiệm
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

111
Kế hoạch chủ nhiệm
TH†N V: B” uUYt'
ĐO2 1:
N"y 2hán n.% &IIH N"y 2hán n.% &IIH
uuy62 cC5 aVHuCN NhU% 23N[n
vB> 2(nw vB> 2(nw
N"y 2hán n.% &IIH
uuy62 cC5 45n chR 0ạo
vB> 2(nw
ĐO2 &:
N"y 2hán n.% &IIH N"y 2hán n.% &IIH
uuy62 cC5 aVHuCN NhU% 23N[n
vB> 2(nw vB> 2(nw
N"y 2hán n.% &IIH
uuy62 cC5 45n chR 0ạo
vB> 2(nw
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

11<
Kế hoạch chủ nhiệm
d•C j•C
s. X•X ^„U G—U q{H Đ˜UR......................................................................................................1
A. Uhiệm vụ cụ thể c7( bản th9n th>c t5p tại 3ớp 11vA.................................................................[i
(E Uhiệm vụ chungB F6t h=p với h(i giáo sinh Y(i và Ro( để kiểm t&(+ giám sát+ nhSc nh\ các
Lm ti6n hành ch:( bài t5p 1f ph?t đ)u gi8+ t5p thể Pục gi:( gi8+ học phụ đạo nghi4m t?c và 3(o
đ!ng đ?ng k6 hoạch c7( nhà t&18ng đ &(# đWng th8i+ clng nh(u đi thăm m!t số Lm học sinh cO
hoàn cảnh đ]c biệt t&ong 3ớp vào tu)n <f+ <y................................................................................[i
bE Uhiệm vụ &i4ngB quản 3/ học t5p..............................................................................................[i
e `iám sát các Lm ch:( bài t5p 1f ph?t đ)u gi8# đWng th8i+ gi?p đK các Lm giải đáp thSc mSc
t&ong bài t5p. Y]t khác+ k6t h=p với giáo sinh Ro( và Y(i để giải đáp thSc mSc cho các Lm t&ong
các m,n khác.................................................................................................................................[i
e Vhụ đạo m,n toán cho các Lm nhjm n9ng c(o k6t 'uả học t5p nOi chung và k6t 'uả m,n toán
nOi &i4ng cho học sinh....................................................................................................................[i
c. Ràng tu)nB..................................................................................................................................[i
`iáo sinh phải báo cáo với `^XU nh:ng việc đ. th>c hiện tu)n 'u( và k6 hoạch tu)n đ6n vào
ti6t [ ngà* thứ p hàng tu)n............................................................................................................[i
`iáo vi4n h1ớng Pzn......................................................................................................................[i
Ugu*_n Đ;nh Ru*..........................................................................................................................[i
quảng C&"+ ngà* tháng năm <ii†............................................................................................[i
`iáo sinh th>c t5p..........................................................................................................................[i
I4 ^ăn G;nh...................................................................................................................................[i
f.A. F6 hoạch thng tu)n.....................................................................................................[<
F™ R•šXR C{›U <[..................................................................................................................[<
.........................................................................................................................................[[
`s•• •U ZsUR R•šC C{›U <[..................................................................................[p
`s•• •U ZsUR R•šC C{›U <A..................................................................................Ap
`s•• •U ZsUR R•šC C{›U <f..................................................................................fp
`s•• •U ZsUR R•šC C{›U <y..................................................................................yp
G—U Zœ F™C Đ•C s ............................................................................................................ p<
..........................................................................................................................................p<
e Fhu*6n khJch các Lm th(m gi( vào hoạt đ!ng chung c7( 3ớp+ cO biện pháp khLn th1\ng+ k| 3u5t
cụ thể..............................................................................................................................................p[
y.A. F™ R•šXR CžU` C{›U...................................................................................................pA
`s•• •U ZsUR R•šC C{›U <p..................................................................................p†
`s•• •U ZsUR R•šC C{›U <x..................................................................................x†
`s•• •U ZsUR R•šC C{›U <†..................................................................................†x
G—U Zœ F™C Đ•C ss ......................................................................................................... 1iA
........................................................................................................................................1iA
VR›U ^B FŸ a{HC ................................................................................................................ 11<
`^RaB Ugu*_n Đ;nh Ru* Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
11A

11[

Kế hoạch chủ nhiệm

d) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bạn hoặc của người khác, đánh nhau, gây rối trật tự trị an trong nhà trường và ngoài xã hội. đ) Đánh bạc, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma tuý, vũ khí, chất nổ, chất độc hại, lưu hành văn hoá phẩm độc hại, đồi truỵ hoặc tham gia tệ nạn xã hội. 1.3. Đánh giá, xếp loại học lực: 1.3.1. Căn cứ đánh giá, xếp loại và các loại học lực: a. Căn cứ đánh giá học lực của học sinh: - Hoàn thành chương trình các môn học trong Kế hoạch giáo dục của cấp THCS, cấp THPT; - Kết quả đạt được của các bài kiểm tra; b. Học lực xếp thành 5 loại: loại giỏi (G), loại khá (K), loại trung bình (B), loại yếu (viết tắt: Y), loại kém (viết là: Kém) 1.3.2. Hình thức đánh giá, các điểm trung bình và thang điểm: a. Hình thức đánh giá, các loại điểm trung bình: - Kiểm tra và cho điểm các bài kiểm tra; - Tính điểm trung bình môn học và tính điểm trung bình các môn học sau một học kỳ, một năm học. b. Cho điểm theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10, nếu sử dụng thang điểm khác thì phải quy đổi về thang điểm này khi ghi kết quả đánh giá, xếp loại. 1.3.3. Hình thức kiểm tra, loại bài kiểm tra, hệ số điểm bài kiểm tra: a. Hình thức kiểm tra: Kiểm tra miệng (kiểm tra bằng hỏi đáp), kiểm tra viết và kiểm tra thực hành. b. Các loại bài kiểm tra: - Kiểm tra thường xuyên (KTtx) gồm: Kiểm tra miệng, kiểm tra viết dưới 1 tiết, kiểm tra thực hành dưới 1 tiết; - Kiểm tra định kỳ (KTđk) gồm: Kiểm tra viết từ 1 tiết trở lên, kiểm tra thực hành từ 1 tiết trở lên; kiểm tra học kỳ (KThk). c. Hệ số điểm kiểm tra: - Hệ số 1: điểm kiểm tra thường xuyên. - Hệ số 2: điểm kiểm tra viết, kiểm tra thực hành từ 1 tiết trở lên. - Hệ số 3: điểm kiểm tra học kỳ. 1.3.4. Số lần kiểm tra và cách cho điểm a. Số lần KTđk được quy định trong phân phối chương trình từng môn học, bao gồm cả kiểm tra các loại chủ đề tự chọn. b. Số lần KTtx: trong mỗi học kỳ một học sinh phải có số lần KTtx của từng môn học, bao gồm cả kiểm tra các loại chủ đề tự chọn, như sau: - Môn học có từ 1 tiết trở xuống trong 1 tuần: ít nhất 2 lần; - Môn học có từ trên 1 tiết đến dưới 3 tiết trong 1 tuần: ít nhất 3 lần; - Môn học có từ 3 tiết trở lên trong 1 tuần: ít nhất 4 lần. c. Số lần kiểm tra đối với môn chuyên: ngoài số lần kiểm tra quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, Hiệu trưởng trường THPT chuyên có thể quy định thêm một số bài kiểm tra cho môn chuyên.

GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4

Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->