Graph 4.

3

Bùi Thanh Liêm

GRAPH 4.3 PH N M M V ð TH MI N PHÍ NHƯNG NHI U TÍNH NĂNG
Năm h c 2008 – 2009 là năm chính th c ñánh d u vi c ng d ng công ngh thông tin vào trong nhà trư ng. Do ñó, vi c ng d ng các ph n m m vào trong gi ng d y cũng ñang là nhu c u c a r t nhi u giáo viên mà ñ c bi t là các giáo viên toán b i l môn toán và tin h c có quan h r t g n gũi v i nhau. Khi nói v lĩnh v c v ñ th thì có th th y ngay nh ng ph n m m có th ñáp ng nhu c u này là The Geometer’s Sketchpad (cũng mi n phí d s d ng nhưng tính năng còn ít và h n ch ); Mathcad (ñây là v ñ th khá m nh (2D, 3D), có phí và r t khó s d ng nó yêu c u ngư i dùng ph i nh r t nhi u l nh ph c t p)…Nhưng n i lên trong s các ph n m m thu c lĩnh v c y, Graph có l là ph n m m v ñ th v i nhi u tính năng nhưng l i mi n phí, ñ ng th i h tr t t ti ng Vi t giúp thu n l i cho ngư i s d ng Vi t Nam. Sau ñây, tôi xin gi i thi u thông tin v chương trình cũng như ñôi nét v cách s d ng: 1) Vài nét v ph n m m: -Graph là m t ph n m m mi n phí v i mã ngu n m ñư c vi t b i Ivan Johansen và ñư c phát hành v i gi y phép GNU General Public License (GPL). Có th tóm t t gi y phép này là m i ngư i có quy n t i (download), sao chép, làm quà t ng và phát tán ph n m m này cho b t kì ai mà không c n xin phép; mã ngu n ph n m m có th xem và s a ñ i m t cách t do v i m t ñi u ki n ph i thông báo cho tác gi bi t v vi c s a ñ i ph n m m; ñư c phép kinh doanh ph n m m này nhưng không ñư c ki m l i trên b n thân nó (t c là giá thành c a d ch v không vư t quá giá g c c a s n ph m). -Graph ñư c ki m tra tương thích t t v i các h ñi u hành Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows 2000 và Windows XP (32bit). -Ph n m m Graph s giúp các giáo viên toán b c THPT, THCS v nhanh các ñ th hàm s d ng parabol, hyperbol, các hàm trùng phương (nói chung là các hàm s y=f(x)); các ñ th c a phương trình tham s x=x(t), y=y(t); các ñ th d ng t a ñ c c r=f(t). Ngoài ra, nó còn giúp ích trong vi c tô màu cho mi n ph ng, tính di n tích hình ph ng, minh h a mi n nghi m, nhúng các hình v vào chương trình c a Microsoft Office (c th là Microsoft Powerpoint). -Graph còn chép phép ngư i s d ng chuy n sang giao di n ti ng Vi t, ñây là m t tính năng r t hay ñ i v i ngư i Vi t Nam vì nó giúp nhanh chóng làm quen và s d ng chương trình thành th o; tính năng này r t khó tìm th y các ph n m m cùng lo i khác (nói ñây ch y u là các ph n m m nư c ngoài, còn ph n m m do ngư i Vi t l p trình thì chưa th y có ph n m m nào vư t qua graph).

Trang 1

Sau ñây. ng v i Trang 2 . Trong c a s báo vi c cài ñ t hoàn t t hãy nh n Finish ñ hoàn thành công vi c cài ñ t.3 có m t giao di n r t thân thi n v i ngư i s d ng gi ng v i giao di n c a nhi u ng d ng khác (ch ng h n gi ng v i chương trình so n th o văn b n Microsoft Word).3 m c này tôi xin trình bày m t cách r t chi ti t v các cài ñ t ph n m m Graph 4. 3) Cài ñ t Graph 4. ñ quý th y (cô) m i làm quen v i tin h c (ho c không s d ng máy vi tính trong th i gian khá dài) có th n m ñư c quy trình cài ñ t m t ph n m m thông thư ng. tôi xin gi i thi u sơ lư c v giao di n và m t s tính năng n i b t c a Graph 4. cài ñ t ph n m m cho t t c các tài kho n ngư i dùng (Install for all user).3.padowan.3: Graph 4. n u có thay ñ i hãy nh n Back ñ quay v c a s c n thay ñ i. N u trong quá trình s d ng có mu n ñóng góp ho c ch nh s a mã ngu n c a chương trình thì có th liên h v i tác gi qua ñ a ch email graph@padowan.3 cũng như cách chuy n giao di n v ti ng Vi t. c a s k ti p. Sau khi t i ph n m m Graph 4. c a s ñ u tiên hi n ra (Select Setup Language) ch n ngôn ng ti ng Anh (English).dk và nh n vào ch Download ñ t i v ph n m m Graph 4. c a s ti p theo (Setup-Graph) ch mang tính ch t gi i thi u ph n m m. ti p t c nh n Next. quý th y (cô) c n duy t ñ n thư m c (hay ñĩa) ch a file cài ñ t c a chương trình (có th ñ m c ñ nh C:\Program Files\Graph). t o bi u tư ng trên thanh tác v (Create a Quick Launch icon). r i nh n OK.3.Graph 4. K ñ n c a s hi n ra c n ch n các thu c tính cho vi c cài ñ t: t o bi u tư ng trên desktop (Create a desktop icon). 4) M t s tính năng n i b t c a Graph 4. ñ ng th i n u th y (cô) quan tâm ñ n mã ngu n thì cũng tìm th y t i trang Web này.3 Bùi Thanh Liêm 2) T i (download) ph n m m Graph: Hi n nay trang ch c a Graph ñã có phiên b n m i nh t 4. không nên v i tìm ngôn ng ti ng Vi t (Vietnamese) b i vì ñây chưa có h tr . Còn ñ i v i các th y (cô) thu c lĩnh v c chuyên ngành thì có th b qua m c này. Trong c a s k ti p s cho bi t n i dung c a gi y phép GNU General Public License. Quý th y (cô) truy c p vào trang ch http://www. n u không hãy nh n Install ñ b t ñ u ti n trình cài ñ t. c a s cu i cùng này. khi ñã ñ c kĩ n i dung hãy ñánh d u ki m vào m c I accept the agreement r i nh n Next.3.exe) ñ ti n hành cài ñ t. quý th y (cô) ti n hành nh n ñôi chu t vào t p tin th c thi c a chương trình (.dk .3 v . hãy nh n nút Next ñ ti p t c. r i nh n Next. quý th y (cô) c n xem k nh ng gì mình ñã thi t l p.

nh . tôi ch hư ng d n giao di n ti ng Anh mà không nói ñ n giao di n ti ng Vi t. Zoom (phóng to. quý th y (cô) ch c n nh n tr c ti p vào mà không c n vào thanh menu. di chuy n hàm s ). ta s th y ngay 5 khu v c như sau: -Thanh tiêu ñ : cho bi t tên c a chương trình. C a s c a ph n m m Graph: Thanh tiêu ñ Thanh menu Thanh công c C a s qu n lí các tác v C a s v ñ th Khi nhìn vào giao di n c a Graph 4. -Thanh menu: hay còn g i là thanh th c ñơn g m các ch ñ File (t p tin). giúp ngư i s d ng quan sát ñư c ñ th .…). Calc (tính toán ñ dài. ñi u này s nói sau ph n k t lu n. Edit (ch nh s a ñ i tư ng). -C a s v ñ th : ñây là khu v c quan tr ng nh t c a graph.Graph 4.3 Bùi Thanh Liêm m i ch ñ tôi s kèm hình ch p c a giao di n ñ minh h a. ñây. -Thanh công c : ñưa ra nh ng tính năng (công c ) thư ng ñư c s d ng.3. vi phân. di n tích.…). Trang 3 . thông tin v ph n m m). Help (tr giúp. Function (hàm s .

ñ o hàm c p 2 t i m t ñ i s nào ñó. cũng như các vi c làm khác. Trang 4 . dùng chu t kéo th thì ch cho k t qu g n ñúng. bên dư i c a s này s giúp th y (cô) tính nhanh giá tr c a hàm s . -Tính ñ dài. nh p thông tin ghi chú trên ñ th vào khung Legent text (có th nh p b ng ti ng Vi t v i các font ch Unicode). Sau ñó h p tho i hi n ra. ñi n vào kho ng ñ i s (Argument range).3 Bùi Thanh Liêm -C a s qu n lí các tác v : khu v c này qu n lí các hàm s . ñ r ng m c Graph properties. Sau khi xong. Tuy nhiên. ñ o hàm c p 1. màu. nh n OK. Ngoài ra. n u mu n cho k t qu chính xác hơn thì hãy nh p vào hai kho ng gi i h n c a ñ i s c a s ñó ( ñây ph n m m ch cho k t qu g n ñúng v i 4 ch s th p phân). sau ñó dùng chu t kéo th ñ t o ra mi n gi i h n c n tính di n tích và r i quan sát k t qu phía góc trái c a s Graph. ch n ki u nét v .Graph 4. n u quý th y (cô) có yêu c u tính di n tích thì ch n Calc > Area (ho c nh n bi u tư ng trên thanh công c ). *M t s tính năng: -V ñ th hàm s : ð th c hi n vi c v ñ th ta b m vào menu Function>Insert Function (ho c nh n nút Insert ). ñ b ñ i tư ng nào ch vi c b d u ki m trong ô trư c ñ i tư ng ñó. di n tích gi i h n b i các ñư ng: Sau khi v ñ th . quý th y (cô) nh p hàm s c n v vào khung Function equation.

c n ch n công c Calc > Length r i nh p vào kho ng giá tr c a hoành ñ vào b ng phía dư i giao di n s th y ngay k t qu .…sau ñó nh p ño n văn b n vào khung bên dư i. Cu i cùng nh n OK là hoàn t t công vi c.x. c a s hi n ra ñi n vào m i quan h (Relation) và ràng bu c (Constraints). ði n vào chú thích v h b t phương trình này m c Description (dùng ti ng Vi t v i font Unicode). r i thi t l p các thu c tính: nét v (Style). width (ñ r ng).) r i ch n chương trình Microsoft Equation 3. 6.Graph 4. Trong c a s hi n ra. quý th y (cô) nh n ch n menu Function>Insert Label (F8) (bi u tư ng hình ch A trên thanh công c ). -Minh h a mi n nghi m: Graph có kh năng giúp th y (cô) minh h a mi n nghi m c a h b t phương trình b c nh t hai n. ð th c hi n hãy ch n menu Function>Insert relation (ho c nh n F6). các hình nh. -Chèn văn b n vào c a s v ñ th : M t câu h i ñ t ra là ngoài tính năng v ñ th . th y (cô) có th chèn b t kỳ kí hi u ñ c bi t nào b ng cách nh n vào bi u tư ng . Ngoài ra. n u mu n chèn các kí hi u toán h c thì nh n vào bi u tư ng có ch (OLE . (xem minh h a bên dư i). màu ch .0 ho c Mathtype (n u máy có cài s n chương trình này). Trang 5 . ño n phim…ð th c hi n vi c này. ti n hành thi t l p các thu c tính cho ño n text như font.0. Mathtype 5. c . Graph có cho phép chèn văn b n vào c nh ñ th ñ làm rõ tính ch t c a hàm s ñó hay không? Graph không nh ng cho phép chèn văn b n vào c nh ñ th mà còn chèn ñư c c các kí hi u toán h c trong các ph n m m Microsoft Equation 3.3 Bùi Thanh Liêm Ngoài ra ñ tính ñ dài c a m t ño n ñ th hàm s . màu (color).x.

quý th y (cô) nh n vào menu Edit>Options. tôi ch vi t bài hư ng d n giao di n ti ng Anh mà không là ti ng Vi t. giao di n Graph v ti ng Vi t: Trong th i ñ i phát tri n như vũ bão c a công ngh thông tin cũng như trong xu th h i nh p c a Vi t Nam.3 Bùi Thanh Liêm -Nhúng hình v vào Microsoft Powerpoint: ð i v i các th y (cô) gi ng d y b ng giáo án ñi n t s d ng Powerpoint làm công c ñ trình di n thì làm sao ñ ñưa ñ th ñư c v b ng graph vào bài trình di n c a mình? Vi c làm này khá ñơn gi n b i vì trong quá trình cài ñ t Graph ñã tích h p vào b Microsoft Office. quý th y (cô) nh n ch n menu Insert>Object r i ch n Graph system c a s Insert object. ngay l p t c ñ th s ñư c nhúng vào slide Powerpoint. ð chuy n giao di n Graph t ti ng Anh sang ti ng Vi t. vi c làm này cũng ñư c th c hi n tương t trên các ng d ng khác c a b ng d ng văn phòng c a Microsoft. Chính vì th . Vi c s a ñ i hình v cũng r t d dàng ch vi c nh p ñôi vào nó. nh n OK. Ngoài ra. K ñ n. Nhưng nói ñây không ph nh n tính ti n l i c a ti ng Vi t trong ph n m m.Graph 4. r i s a bình thư ng. Vi c dùng chung ngôn ng các ph n m m khác nhau s giúp ích r t nhi u cho quý th y (cô) không b b ng khi sang s d ng m t ph n m m khác. -ðưa Trang 6 . k ñ n c a s hi n ra kéo thanh trư t và tìm ñ n Vietnamese m c Language (m c ñ nh là English). các ph n m m Toán vào Vi t Nam hi n nay ch y u mang giao di n ti ng Anh. ti n hành v ñ th trên c a s Graph r i ñóng c a s ñó l i. c a s so n th o c a Powerpoint.

or Toán t logic -Bi n s (h ng s ): Bi n/ H ng s Chú thích x Bi n s d ng trong hàm chu n y=f(x) Trang 7 . ñ o hàm c p 1(2) trong m t kho ng c a ñ i s v i s gia c a ñ i s t quy ñ nh (giá tr tính ra ñư c l p thành b ng).Graph 4.3 Bùi Thanh Liêm Trên ñây là m t s tính năng n i b t c a chương trình. t ñ nh nghĩa các hàm.3 có nhi u tính năng hay khác t o hi u ng ñ ng cho ñ th hàm s . *Danh m c các phép toán. tính giá tr c a hàm s . bi n s và các hàm c a Graph 4.3: -Phép toán (toán t ): Phép toán Chú thích ^ Nâng lên lũy th a Phép tr (d u âm) + Phép c ng * Phép nhân / Phép chia > So sánh l n hơn >= So sánh l n hơn ho c b ng < So sánh nh hơn <= So sánh nh hơn ho c b ng = So sánh b ng and. Ngoài ra. Graph 4.

ph n trên tôi ñã gi i thi u nhi u tính năng c a Graph 4. giá tr tr v radian ho c ñ sqr(x) Tr v bình phương c a bi n s x sqrt(x) Tr v căn b c hai c a bi n s x root(n. log(x) Tr v logarit cơ s 10 c a bi n s x abs(x) Tr v giá tr tuy t ñ i c a bi n s x.3. x − 1 + a. giá tr tr v radian ho c ñ atan(x) Hàm ngư c c a hàm tanx. Trang 8 .Graph 4. 5) K t lu n: Graph 4. t o hi u ng ñ ng c a ñ th ñ xét tính liên t c c a hàm ch a tham s .x) Tr v căn b c n c a bi n s x ln(x) Tr v logarit cơ s e c a bi n s x. tuy nhiên nó còn các tính năng khác khá hay như v ti p tuy n c a hàm s .x-1+a)).3 là m t ph n m m v ñ th mi n phí v i nhi u tính năng nên nó v a là m t món quà quý báo cho quý th y (cô) ñang gi ng d y môn Toán trư ng ph thông. x >1    Sau khi dùng ph n m m Graph v i tính năng Calc>Animate. ch ng h n ñ i v i bài toán: Tìm s th c a sao cho hàm s sau ñây liên t c t i ñi m x=1.x^2+2. tìm ra ñư c a=3 ( ñây tôi s d ng hàm If(x>1.141592653589793238462643) i ðơn v c a s ph c (i2=-1) -Các hàm s thư ng dùng: Hàm s Chú thích sin(x) Tr v hàm s sin v i bi n s x (ñơn v c a x là radian ho c ñ ) cos(x) Tr v hàm s cos v i bi n s x (ñơn v c a x là radian ho c ñ ) tan(x) Tr v hàm s tang v i bi n s x (ñơn v c a x là radian ho c ñ ) asin(x) Hàm ngư c c a hàm sinx. x ≤ 1  f (x ) =  2  x + 2. v a là m t công c giúp h c sinh h c t p và khám phá s lí thú c a toán h c. giá tr tr v radian ho c ñ acos(x) Hàm ngư c c a hàm cosx. V i vi c làm này giúp minh h a cho h c sinh th y rõ hơn b n ch t c a các lý thuy t v gi i h n.3 Bùi Thanh Liêm t Bi n s d ng trong phương trình tham s (t a ñ c c) e S e (e=2.718281828459045235360287) pi S π (pi=3.

Long Phú. Email: thanhliem24@gmail. xã Long Ð c .Graph 4. H. Sóc Trăng.3 Bùi Thanh Liêm Các tính năng này s ñư c tôi gi i thi u rõ hơn vào trong d p khác.com ÐT: 079 3858652 Trang 9 . BÙI THANH LIÊM GIÁO VIÊN. T. p Hòa Hưng. TRƯ NG THCS LONG ð C S nhà 327.