P. 1
Ôn tập kiểm tra 1 tiết tuần 6 hk1 lớp 6

Ôn tập kiểm tra 1 tiết tuần 6 hk1 lớp 6

|Views: 3,435|Likes:
Được xuất bản bởibaolixi
Giáo Viên : Huỳnh Minh Lễ
ĐT : 0988997781
Giáo Viên : Huỳnh Minh Lễ
ĐT : 0988997781

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: baolixi on Sep 13, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2012

pdf

text

original

ÔN TẬP Kiểm tra 1 tiết

Toán 6
Đề 1
Bài 1 : Cho tập hợp A gồm các
số tự nhiên nhỏ hơn 12 và lớn
hơn 4. H! vi"t tập hợp A #$ng 2
cách
Bài 2 : %&nh số ph'n t( c)* tập
hợp
*+ { } 4,- 41- 42-...-1,, A =
#+ { } 1,-12-14-...-./ B =
Bài 3 : %hực hi0n ph1p t&nh
2 2
+2 .23 2 .43 a +
( )
2
+13,5 23. 1/ 4 b
 

 
6 4 2 2
+3 5 3 2 .2 c −
Bài 4 : %7m 8
+24245 12 a x =
( ) +123 2 1 2, b x − − =
2 6
+1,,3 .1,,3 1,,3
x
c =
Đề 2
Bài 1: Cho tập hợp
{ } 9 2 6 A n N n = ∈ < <
*+ :i"t tập hợp A ;<ới ;=ng
li0t >ê ph'n t(
#+ :i"t t?t c@ tập hợp con
c)* tập hợp A
Bài 2 : %hực hi0n các ph1p t&nh
*+ 1... A B C 44 A 2 D / + 5 2E
#+ 23.F22 5 B 12 D 4 A 4.
C 14 5 / + E G
c+ 24353 A 26.2 D 2
4
Bài 3 : %7m 8 #i"t 5
*+ C 122 D 8 + D 62 H 2/
#+ 1, A 28 H 4
3
54
2
c+ 4.C8 A 23+ H 22,
Đề 3
Bài 1 : :i"t tập hợp A các số tự
nhiên lớn hơn 3 và nhỏ hơn 12
Iài 2 5 %&nh
*+ 41 A 242 A 2.
#+ 22.46 A 22. 32
c+ 244/ 5 B11. D C 22 D 4 + E
;+ 2.3
2
D 1452
2
Bài 3 : %7m 8 5
*+ 28 D 12 H 1/
#+ 4
2
D C 8 A 2 + H 43
Bài 4 : I=n J*n vK* hái tLong
v<Mn N<ợc 42 OP@ táo. I=n J*n
8"p số táo tLên vào hQpR #i"t mSi
hQp chT* N<ơc / OP@ táo. Hỏi
#=n J*n c'n ;Ung #*o nhiêP hQp.
ÔN TẬP Kiểm tra 1 tiết
Toán 6
Đề 1
Bài 1 : Cho tập hợp A gồm các
số tự nhiên nhỏ hơn 12 và lớn
hơn 4. H! vi"t tập hợp A #$ng 2
cách
Bài 2 : %&nh số ph'n t( c)* tập
hợp
*+ { } 4,- 41- 42-...-1,, A =
#+ { } 1,-12-14-...-./ B =
Bài 3 : %hực hi0n ph1p t&nh
2 2
+2 .23 2 .43 a +
( )
2
+13,5 23. 1/ 4 b
 

 
6 4 2 2
+3 5 3 2 .2 c −
Bài 4 : %7m 8
+24245 12 a x =
( ) +123 2 1 2, b x − − =
2 6
+1,,3 .1,,3 1,,3
x
c =
Đề 2
Bài 1: Cho tập hợp
{ } 9 2 6 A n N n = ∈ < <
c+ :i"t tập hợp A ;<ới ;=ng
li0t >ê ph'n t(
;+ :i"t t?t c@ tập hợp con
c)* tập hợp A
Bài 2 : %hực hi0n các ph1p t&nh
;+ 1... A B C 44 A 2 D / + 5 2E
V+ 23.F22 5 B 12 D 4 A 4.
C 14 5 / + E G
W+ 24353 A 26.2 D 2
4
Bài 3 : %7m 8 #i"t 5
;+ C 122 D 8 + D 62 H 2/
V+ 1, A 28 H 4
3
54
2
W+ 4.C8 A 23+ H 22,
Đề 3
Bài 1 : :i"t tập hợp A các số tự
nhiên lớn hơn 3 và nhỏ hơn 12
Iài 2 5 %&nh
V+ 41 A 242 A 2.
W+ 22.46 A 22. 32
g+ 244/ 5 B11. D C 22 D 4 + E
h+ 2.3
2
D 1452
2
Bài 3 : %7m 8 5
c+ 28 D 12 H 1/
;+ 4
2
D C 8 A 2 + H 43
Bài 4 : I=n J*n vK* hái tLong
v<Mn N<ợc 42 OP@ táo. I=n J*n
8"p số táo tLên vào hQpR #i"t mSi
hQp chT* N<ơc / OP@ táo. Hỏi
#=n J*n c'n ;Ung #*o nhiêP hQp.
Đề 4
Bài 1 *+ :X"t tập hợp số tự nhiên lớn hơn 13 và nhỏ
hơn hoYc #$ng 22 #$ng 2 cách.
#+ Hỏi tập hợp tLên cZ #*o nhiêP ph'n t( [
Bài 2 : %hực hi0n ph1p t&nh
*+ 4.3
2
D /1 5 2
2
#+ 2
2
.22 D 2
2
.1.
c+ 2
4
.3 D B 121 D C 12 D 4+
2
E
Bài 3 : %7m 8 ∈ ℕ #i"t 5
*+ C 8 A 13+ D 63 H ,
#+ 213 A C 123 D 8 + H 423
c+ 24 A 38 H 6
4
5 6
4
Đề 5
Bài 1 : H! cho #i"t số ph'n t( c)* mSi tập hợp s*P 5
*+ { } 9 1, 3, A x x = ∈ ≤ ≤ ¥
#+ { } 9 2,,4 ., 2,,3 B x x = ∈ + = ¥
Bài 2 : %&nh hợp l\ C n"P cZ th]+
*+ 6
3
56
2
A 2
2
.2
2
D 2,,.
,
#+ 3
2
.32 A 3
2
.6
2
D 3
2
c+B 12, D 2.C3.2
4
D 3
2
.2+E 5 2
2
;+ 1, A 12 A 14 A ^ A 14/ A 13,
Bài 3 : %7m 8 ∈ ℕR #i"t 5
*+ /C8 D 3+ A 16 H 16
#+ 123 D 3.C28 D 1+ H 3
3
5 3
2
c+ 4
8 A 1
A 4
,
H 43
II_Nân !ao
Bài 1 : C'n t?t c@ #*o nhiêP ch_ số N] Nánh số tL*ng mQt OP!]n sách ;à! 1,2 tL*ng
Bài 2 : %&ch c)* 2 số là 444. `"P thêm 2 Nơn va vào số nhbn th7 t&ch mới là 333. %7m 2 số NZ
Bài 3 : co sánh
, 1 2 2 4
2 2 2 2 2 A = + + + + và
3
2 1 B = −
Bài 4 : %&nh 1,, D .. A ./ D .6 A ^ A 4 D 2 A 2 D 1
Bài 5 : d] Nánh số tL*ng c)* mQt OP!]n sách ;à! 214 tL*ng c'n ;Ung #*o nhiêP ch_ số
Bài 6 : d] Nánh số tL*ng c)* mQt OP!]n sáchR ng<Mi t* ;Ung h"t /24 ch_ số. Hỏi OP!]n sách tLên cZ
#*o nhiêP tL*ng [
Bài " : ehfng t&nh giá tLa cg th] c)* A và IR h! so sánh A và IR #i"t
A H 2,,4.2,,4 và I H 2,,,.2,,/
Đề 4
Bài 1 *+ :X"t tập hợp số tự nhiên lớn hơn 13 và nhỏ
hơn hoYc #$ng 22 #$ng 2 cách.
#+ Hỏi tập hợp tLên cZ #*o nhiêP ph'n t( [
Bài 2 : %hực hi0n ph1p t&nh
*+ 4.3
2
D /1 5 2
2
#+ 2
2
.22 D 2
2
.1.
c+ 2
4
.3 D B 121 D C 12 D 4+
2
E
Bài 3 : %7m 8 ∈ ℕ #i"t 5
;+ C 8 A 13+ D 63 H ,
V+ 213 A C 123 D 8 + H 423
W+ 24 A 38 H 6
4
5 6
4
Đề 5
Bài 1 : H! cho #i"t số ph'n t( c)* mSi tập hợp s*P 5
*+ { } 9 1, 3, A x x = ∈ ≤ ≤ ¥
#+ { } 9 2,,4 ., 2,,3 B x x = ∈ + = ¥
Bài 2 : %&nh hợp l\ C n"P cZ th]+
*+ 6
3
56
2
A 2
2
.2
2
D 2,,.
,
#+ 3
2
.32 A 3
2
.6
2
D 3
2
c+B 12, D 2.C3.2
4
D 3
2
.2+E 5 2
2
;+ 1, A 12 A 14 A ^ A 14/ A 13,
Bài 3 : %7m 8 ∈ ℕR #i"t 5
*+ /C8 D 3+ A 16 H 16
#+ 123 D 3.C28 D 1+ H 3
3
5 3
2
c+ 4
8 A 1
A 4
,
H 43
II_Nân !ao
Bài 1 : C'n t?t c@ #*o nhiêP ch_ số N] Nánh số tL*ng mQt OP!]n sách ;à! 1,2 tL*ng
Bài 2 : %&ch c)* 2 số là 444. `"P thêm 2 Nơn va vào số nhbn th7 t&ch mới là 333. %7m 2 số NZ
Bài 3 : co sánh
, 1 2 2 4
2 2 2 2 2 A = + + + + và
3
2 1 B = −
Bài 4 : %&nh 1,, D .. A ./ D .6 A ^ A 4 D 2 A 2 D 1
Bài 5 : d] Nánh số tL*ng c)* mQt OP!]n sách ;à! 214 tL*ng c'n ;Ung #*o nhiêP ch_ số
Bài 6 : d] Nánh số tL*ng c)* mQt OP!]n sáchR ng<Mi t* ;Ung h"t /24 ch_ số. Hỏi OP!]n sách tLên cZ #*o
nhiêP tL*ng [
Bài " : ehfng t&nh giá tLa cg th] c)* A và IR h! so sánh A và IR #i"t
A H 2,,4.2,,4 và I H 2,,,.2,,/

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->