Tho sån Toàn Tâp

Bán quyên cúa azazuj... Luu hành nôi bô TTVNOL - Câm in sao duói moi hình thúc.
Chú Biên : Nhà Giáo uu tú, GS, TS tâm lý TD hoc AZAZUJ, viên phó viên Ðuc Ðëo. Truóng
khoa tâm lý truòng Ðai hoc Ho Vát.

Lòi Nói dâu
Thua toàn thê anh em. nhãm huóng tói môt xã hôi công bãng hon, tránh tình trang nguòi ãn
không hêt ké lân chãng ra. Vân biêt con gái thòi nay môi con 1 kiêu, ko thê dùng 1 cách mà cua
dô 2 e,, nhung aza vân muôn mao muôi viêt cuôn sách này, nhüng mong anh em có thê dúc kêt,
hoc hói cüng nhu tu nâng cao trình dô cuá mình trong bô môn khoa hoc thú vi này, Vì dây là
cuôn sách dâu tay nên không thê tránh duoc các thiêu sót. Vì thê râtt mong nhân duoc các nhân
xét cúa quý anh em.. Moi dóng góp xin gúi vê azazuj@yahoo.com
Cuôn này có 2 phân Tho sãn Ðai Cuong và Tho Sãn Chuyên Ngành

Cuôn 1 : Tho Sån dai cuong

Chuong I Các buóc Chuân Bi
truóc khi buóc vào thê giói tho sãn hàng, các bác cân trang bi cho mình nhüng phu kiên sau:
1. Xe máy. wave tâu cüng OK. :D
2. vài bô quân áo ngon ngon.
3. Ví + tiên mãt càng nhiêu càng ít.. riêng ví thì tôi quan trong. Nhãm han chê tình trang chung
chia kiêu nông dân.
4. Keo cao su, khãn giây( công dung së nói phân sau), Bút dê cài áo. hêt muc cüng duoc,
5. Ðien thoai ( ko có cüng duoc)
Vì hình thúc cüng là 1 diêm khá quan trong nên các anh em nêu có thê nên chãm chút ngoai
hình cúa mình. nên nhó mình có thê kô dep nhung nhât thiêt phái sach së, gon gàng. móng tay
cãt ngãn, v.v....
Yêu tô thú 2 là yêu tô tâm lý. Cân phái xác dinh và hiêu rõ dôi tuong mình dinh dong là thê loai gì
dê có biên pháp thích hop. Phái luôn tu tin vào bán thân, tân dung tôt moi co hôi có thê, Hiêu rõ
mãt manh, mãt yêu cúa bán thân,. Nên có vài tài lé.
Sau khi dã hôi dú nhüng diêu kiên trên, anh em tiêp tuc buóc vào giai doan 2 LÀM QUEN
Chuong II LÀM QUEN
Ó dây nhüng truòng hop thiên thòi dia loi nhu hoc cùng lóp, ban cúa thãng ban thân hoãc có
nguòi giói thiêu v.v... së không duoc nhãc tói.
II.1 Làm quen trên duòng.
Ðây là giai doan khó nhât và phái nói là khoai nhât cúa các anh em tho sãn, tý lê thành công
thuòng rât thâp. Tuy nhiên nó cüng có nhiêu uu diêm không thê bó qqua. Vì vây khâu này là tôi
quan trong
Buóc dâu tiên ban nên rú 1 thãng ban thân di cùng, vì nhu thê ban së có can dám hon. Tuy
nhiên không nên rú quá 2 nguòi tró lên vì nhu thê nguy co mât hàng rât lón.
Thuòng thì anh em vot hàng ngoài duòng thuòng bãt dâu bãng câu kiêu nhu "chào em, xin lôi
anh có thê.... " "Nêu em không phiên thì .... " hoãc " EM oi cho anh hói...." Nông dân hon nüa thì
trêu choc hoãc gây su chú ý,. Các cách trên tuy có hiêu quá nhung cân phái bô xung thêm nüa.
Tránh làm quen ó nhüng phô lón, dông nguòi qua lai, vì nhu thê bon hàng nó hay kiêu và ngai.
Ðông thòi anh em cüng hay mât can dám vì xâu hô.
TRánh tó ra chuyên nghiêp quá, bon hàng so. Aza dã bi vâp vài lân. sau này khi quen chúng nó
cú hói sao hôi dây anh làm quen sành sói thê
Anh em khi làm quen phái nên quyêt tâm, không ngai khó ngai khô. Phái tó rõ su chân thành
muôn làm quen, tuyêt dôi tránh kiêu à oi, làm quen kiêu trêu dùa. v.v...
khi bãt dâu nên xung là ban vói mình dê tó su ngang bãng, dê bãt chuyên hon.
Nêu truòng hop hàng di vói ban thì nên nói chuyên vói cá 2 nguòi , kiêu nhu "2 ban ..." .... "mình
thây 2 ban...." Tránh tình trang chi chãm chãm nói chuyên vói em xinh mà quen em xâu. Ðãc biêt
nên chú ý dên em câm lái vì em dó mang tính quyêt dinh.
Giò hoàng dao dê vot duòng là khoáng tù 4h30 dên 6h30 chiêu .. Tránh nhüng giò bon nó dang
trên duòng di hoc hoãc bân viêc. Cüng nhu tránh vot buôi tôi vì thuòng nhá nhem nhìn không rõ,
sáng hôm sau xem lai hàng thây xâu lai thât vong. Nêu quyêt tâm 1 buôi chiêu anh em có thê vot
duoc 4, 5 môi hàng.
Ban dâu ban có thê thuc tâp ó phô nhó, vói nhüng em trung bình dê rút kinh nghiêm.
===> Ban së có duoc tên, sô dt.
Nêu con hàng khoai quá, không thê làm quen duoc mà lai quá ngon thì cüng không nên bó, Nên
di theo dê biêt nhà, Có thê biêt tên, tuôi, lich di lai và dôi khi cá sô dt nêu tân dung tôt các con mu
trà dá dâu ngõ. CÁi này anh em tu suy nghï, môi nguòi 1 cách, (Truóc dây aza cüng dã giá làm
tiêp thi clear dê lây sô dt nhà 1 con hàng).
Nêu anh em dã qua buóc II.1 thì có thê bó qua buóc này.
Khi ban có 1 con em gái, nó giói thiêu cho ban 1 con hàng. ban biêt duoc tên, sô ÐT nhung lai
kèm theo 1 câu kiêu nhu "ko duoc nói là em gt nhé"v.v... Lúc này chính là lúc ban vân dung phân
này, làm quen qua dt và tin nhãn,
II.2 Làm quen qua diên thoai và tin nhån
II.2.1 Làm quen qua diên thoai
Chuân bi : Nên suy nghï truóc trong dâu nôi dung cúa câu chuyên, nhüng câu hói mà chãc chãn
ban së gãp phái kiêu nhu "anh (ban) là ai?" "ai cho ban sô dt" , v.v.... Tâp nói cho tron tru. Giong
diêu thành khân.
Thòi diêm : Ban nên biêt hàng hoc sáng hay hoc chiêu dê goi. Nêu hoc sáng thì giò thích hop
nhât là vào lúc 4h dên 5h chiêu, vì khi dó hàng mói ngú ttrua dây. hoãc ko phái là giò nâu com,
làm viêc nhà nên së có time nói chuyên.
Nêu hang hoc chiêu thì giò thích hop là khoáng 9h30 dên 10h.
Buôi tôi thì nên goi dt làm quen vào lúc 8h30 dên 9h. tránh sóm quá hoãc muôn qúa.
Khi dâu dây bên kia nhâc máy. Nên hói 1 cách nhe nhàng và lich su. kiêu nhu " Cháu xin lôi dã
làm phiên, nhung bác cho cháu hói dây có phái là sô dt nhà xyz không" "...." " Da cháu có thê
gãp xyz không a ?" Càng ngoan ngoãn giá nai càng tôt. Ðiêu này së rât ân tuong nêu nguòi
nhâc máy chính là xyz mà ta muôn làm quen.
Vì là cuôc nói chuyên lân dâu tiên thê nên ban nhó giói han nôi dung và thòi gian nói chuyên,.
Chi cân dat duoc muc dích là làm quen là có thê OK.
Môt ví du:
reng reng reng
- Alô
- Da thua bác cho cháu hói dây có phái là nhà cúa xyz không?
- Ù dúng rôi, cháu là ai dây ( giong tré, có vé hoi cuòi ) ==> Chính nó rùi.
-Da cháu là ban cúa xyz, cháu có thê gãp xyz duoc ko a. ( Bô mày giá nai dây con a )
- Ù bác dây. Cháu có chuyên gì thê. ( Câu chuyên tró nên vui vé, nó sâp bây rùi)
- À xyz à, anh là abc dây, dao này có khoé không em?
- Abc nào thê nhi, e ko nhó ( nó tò mò rùi)
- v.v.... tròi lanh gõ mói tay quá,,, anh em nghï tiêp nhé.
NHung nhó phái có sãn trong dâu câu trá lòi cho các câu hói kiêu nhu tai sao anh biêt em, anh
là ai, anh không nói thì em së ko nói chuyên tiêp dâu, v.v....
khi kêt thì thuòng gieo 1 cái bây kiêu nhu : Thôi ko làm phiên em nüa, nhung tuân sau anh có
thê goi cho em lúc nào. v.v....
Típ : Con gái là bon tò mò, phái biêt khai thác vào diêm yêu này cúa chúng nó. Càng goi óc tò
mò cúa bon hàng bao nhiêu, co hôi thành công càng lón bây nhiêu. Hon nüa vì chúng nó thích
duoc khen nên có thê thêm vài ba câu kiêu nhu " Ban anh nói em nói chuyên có duyên lãm" .."
Em nói khéo lãm, thông minh lãm.v.v..." Tuyêt dôi tránh ca ngoi ngoai hình xinh dep khi chua
gãp mãt. dê bi hiêu là trêu dùa à oi.
Cuôc nói chuyên nên giói han trong khoáng 5 dên 10 phút là dep. Dù cuôc nói chuyên có vui thê
nào di nüa cüng nên dê dành bài cho lân sau. Së có ân tuong hon.
II.2 Làm quen qua tin nhn
Truóc khi làm quen qua tin nhãn, truóc hêt các ban hãy dùng bài dê kiêm tra xem máy dt cúa X
có còn tiên dê nhãn tin không??? Cách này rât don gián và có nhiêu cách. Ví du nhu dùng 1 máy
nháy liên tuc vào sô cúa X. Nêu máy cúa X còn tiên ==> së nháy lai... thê là ta biêt máy cúa X có
còn tiên dê nhãn không.
Nêu máy cúa X ko còn tiên. Bãt buôc ta phái quay lai buóc II.1 ... Tât nhiên có cái biên cho hop
hoàn cánh.
Nêu máy cúa X còn tiên dê nhãn tin. Bãt dâu bài làm quen qua tin nhãn.
Thòi diêm : Giò hoàng dao là khoáng 10h30 dên 11h dêm. Vì giò dó X hay ó nhà, chuân bi di
ngú, ko có viêc gì làm nên rât dê trá lòi ban.
Nêu X hoc sáng thì nhãn vào buôi sáng, hoc chiêu thì nhãn vào buôi chiêu. Tai sao u???? Rât
don gián., Con gái luôn mang trong mình tính hiêu thãng, muôn thê hiên, Khi có nguòi nhãn tin
muôn làm quen.. së rât hãnh diên vói ban bè, Khi dó 90% là X së khoe vói dúa ban gái thân
cùng lóp. Tiêp tuc sau dó 2 cô bé së nghï cách dê nhãn tin lai cho ban vào giò ra choi==> mãc
câu rôi.
Nôi dung tin nhãn:
Có rât nhiêu cách dê có thê làm quen. Ví du nhu gieo su bât ngò và tò mò: " X à, dao này thê
nào , có khoé không em?" hoãc dôi khi chi là 1 lòi chúc, môt tin nhãn hay. Ðôi tuong së tò mò và
nhãn lai hói ban là ai. Tiêp dó ban ko nói rõ mình là ai, chi nói mình là 1 nguòi muôn làm quen.
Thê thôi.
Cách trên tuy thê xét cho cùng không phái dã là hay., Ban có thê hói thãng chãng han nhu " Nêu
1 ngày có nguòi muôn nhãn tin làm quen vói em, em có dông ý làm ban vói nguòi dó không?"
v.v... tuy nhiên phái nói là làm quen qua tin nhån tý lê thành công không cao., Vì X thuòng
nghï là mình dang bi trêu hoåc ban bè muôn thú mình. Vì thê ban nên kêt hop vói goi
dthoai, Tý lê thành công së tång lên rât nhiêu.
Môt ví du có thuc
11h dêm
"Khi mo canh cua thien dang, 1 thien than nhin toi hoi: " Ban uoc dieu gi" Toi noi "Binh an va
hanh phuc se den voi nguoi dang doc tin nhan nay" I Miss U. vùa dú 160 ký tu, dó tôn tiên
"Ai the"
" Anh la ai thi dieu do co quan trong ko em? Chi can sau khi doc tin nhan do em vui la duoc roi.
Chuc em ngu ngon"
sang hom sau, 9h30. sau khi biêt chãc X dã khoe tin nhãn dó vói ban. nhãn 1 cái tin:
" Chúc e 1 ngày tôt lành, Moi dieu may man se den voi em"
"Cam on anh rat nhieu, nhung anh la ai the?"
"A nghi rang 1 ngay nao do em se biet thoi, thuc su la anh muon lam quen voi em nhung khong
co cach nao, hy vong rang a ko phai la ke vo duyen. Lam ban voi anh nhe?"
....
.....
.....
Nói chung là các anh em nên có biên chuyên cho thích hop. Nên nhó rãng TUY CO ÚNG BIÉN
nhé.
II.3 Làm quen ni ông ngi
giá sú ban dang trong 1 büa tiêc sinh nhât, môt buôi di hát karaoke hay don gián hon là trong
môt quán cafe vói 1 nhóm ban, trong dó có 1 dôi tuong ban dê ý, Ban së làm gì. Aza có thê giúp
ban
Nêu ban dep trai, phong dô thì không phái nói, nhu thê ko còn là tho sãn nüa. chi viêc ngôi chò
con gái dên làm quen thôi
Yêu tô tiên quyêt là ban phái biêt làm nôi bât mình lên, gây duoc su chú ý và thiên cám cúa dôi
tuong.
Ban có thê hoá thân thành Mâu nguòi sôi nôi, kê chuyên vui, hoà dông vói moi nguòi, Tuy nhiên
nên tránh nhüng câu chuyên có chú dê vê giói tính hoãc công kích, nói xâu 1 ai dó làm trò cuòi.
Mâu nguòi lich su, cách này cuc hiêu quá luôn, Ban ít nói, chi cuòi nhe 1 cách lich su khi có ai
nói chuyên vói ban. Tuy nhiên nên nhó là mãt phái luôn nhìn thãng vào dôi tuong, Khi dôi tuong
nhìn lai thì chò khoáng núa giây sau dó hoi cúi dâu xuông, mãt nhìn xuông mãt bàn, nó 1 nu
cuòi nhe nhàng. Nêu luyên thêm duoc vé nguong ngùng nüa thì càng tôt, tuy nhiên chi nên hoi
tó vé ngai ngùng 1 chút thôi, quá là thành con dao 2 luõi dó. Làm cho dôi tuong hiêu là ban cám
thây ngai vì dê cho dôi tuong biêt ban dang ngãm dôi tuong. sau dó tiêp tuc khoáng vài ba lân
nüa. Khi dó dôi tuong së rât mât tu nhiên và luôn có cám giác ban dang nhìn. Khi dó thì dùng lai,
Hãy nhìn di noi khác dê dôi tuong có thê nhìn ban và dánh giá vê ban
v.v....
SAu khi dã gây duoc su chú ý và ân tuong cúa X, ban hãy chò co hôi,. Nêu X vê sóm, ban hãy
là nguòi ra dãt xe cho X, hoãc khi ít nguòi, ban hãy dên làm quen. Phái luôn cô tó ra là mình
dang rât xâu hô, lây hêt can dám mói dám nói chuyên, Nhu thê së dê dat yêu câu và sau này khi
quen nhau së dê vot hon. Ðám báo räng doan này së có nhiêu anh em tho ko dông ý vói tôi, Tuy
nhiên qua thuc hành thì tôi thây cách này có hiêu quá hon là thê hiên mình phong dô, chüng
chac, (có thê tôi hop vói cách này chäng???? )
Sau khi dã tiên hành các buóc trên, có thê nói là ban và dôi tuong dã có môi dây liên hê, hãy
tiêp tuc goi diên thoai hói thãm và nhãn tin. Cái này các anh em tu nghï nhé. SAu khoáng 2,3
cuôc nói chuyên hoãc 1 tuân là có thê mòi di choi duoc. Vói các bác có nghê thì có thê nhanh
hon rât nhiêu. Tuy nhiên nên nhó là CÁI NGHÈ NÀY NÓ KO VOI ÐUOC. càng châm thì càng
chãc. thê thôi.
III. Buôi hen dâu tiên
III.1 Chun b
Sau khi dã làm quen, anh em có thê tiên dên buóc tiêp theo là hen di choi. Tuy nhiên nên nhó là
tránh mòi di vào tôi T7, nhüng buôi tôi có phim Hàn Quôc , nói chung là tôi CN là thích hop
nhât. Khi mòi di thì nên có 1 lý do nào dó, có thê là SN, hoãc don gián là ban dang buôn và
muôn có nguòi nói chuyên. v.v...
Ban nên chuân bi sãn tiên, phòng khi hêt xãng hoãc thúng lôp. v.v..
Xác dinh truóc quán nuóc së dên, së là noi ko quá ôn ào cüng nhu không quá lãng man, Nói
chung là nên dên noi nào dông thanh niên nhung lich su kiêu nhu window hay phô cô, v.v.. châp
nhân tôn kém thôi
Ví, khãn giây, bút cài áo, giây dánh xi bóng. ãn mãc gon gàng, cãt tia móng tay, vê sinh sach së.
Thêm tí double mint cho nó hoành tráng.
III.2 Tin hành
Tuyêt dôi ko nên dên dón sóm quá , nên dên truóc khoáng 5p là dep.
Nêu ban dên dón thì truóc khi dên nên gat dê chân sau lên. Khi dôi tuong ra thì ban gat dê chân
sau xuông cho dôi tuong. Ban së gây duoc 1 ân tuong rât tôt vói cú chi dó. Vì con gái rât hay dê
ý nhüng su quan tâm dù nhó nhãt cúa con trai. Khi thây X ra thì nên xuông xe, ko nên vùa ngôi
trên xe vùa chào. Lôi này aza duoc 1 con em nói lai khi nó hen gãp 1 thãng. Nên hói là :"Có cân
anh vào xin phép bô me em ko?" Chãc chãn nó së ko dê anh em làm vây dâu nhung nhu thê së
rât duoc diêm, tuy nhiên nêu làm duoc nhu thê thì rât tôt.
Thuòng thì con gái khi gãp lân dâu së rât e ngai. thê nên sau khi gãp nên nói 1 câu gì dó, môt lòi
ngoi khen hoãc 1 câu nói dùa dê phá tan khoánh khãc xa la. dê gân vói nhau hon.
Truóc hêt ban nên di dao ó nhüng phô lón khoáng 10p rôi sau dó dua dên quán ban dinh vào.
Sau khi dên ban nên là nguòi vào truóc, chon nhüng bàn ó góc khuât tuy nhiên có thê quan sát
duoc moi nguòi. Hãy chon cho X chô ngôi quay lung vói moi nguòi, vì nhu thê khi nói chuyên
bãt buôc X phái chú ý tói ban, ko bi ngoai cánh tác dông. Ban ngôi phía dôi diên. Nên kéo ghê
cho X và cô gãng tó ra lich su. Ban nên goi dô uông là 1 côc trà lipton, thuòng thì theo phép lich
su X cüng së goi 1 côc trà gì dó, nhu thê së giám bót kinh phí di rât nhiêu, Ban có thê biên
chuyên kiêu nhu goi 1 côc lipton ko có duòng, theo kiêu anh có gu uông nuóc riêng, dõ bi biêt là
mình nghèo.
Sau khi phuc vu mang nuóc dên, ban nên dón lây dua cho X kèm theo 1 nu cuòi và 1 câu mòi.
Khi nói chuyên nên tránh nhìn ngó xung quanh, lúc này cân phái thê hiên là 1 nguòi phong dô,
lich su. Tuyêt dôi ko hút thuôc dù rât thèm.
Câu chuyên nên xoay quanh nhüng chú dê mà X biêt hoäc quan tâm. Truóc dó ban phái näm rõ
X là loai con gái gì dê có cuôc nói chuyên thích hop. Tránh nói thao thao bât tuyêt hoãc nói quá
ít. Tránh nói vê mình quá nhiêu. Nên khoi câu chuyên dê X nói sau dó thinh thoáng chêm vào 1,
2 câu. Thinh thoáng cüng dua ra nhüng phán bác, lâp luân nguoc lai dê câu chuyên thêm hâp
dân. Nói chung nên tó ra mình là nguòi hiêu biêt và biêt lãng nghe. Nói nhüng chuyên mang tính
goi mó, thinh thoáng xen lân vài ba câu nói dùa.
Khi nói chuyên nên nhìn thãng vào mãt X, mãt hoi cúi xuông ( nhó là chi hoi thôi ) luôn nó 1 nu
cuòi nhe. Tó vé dang lãng nghe.
Nên ghi nhó kÿ cuôc nói chuyên và chú ý quan sát nhüng biêu hiên cúa X dê có biên pháp thích
hop.
Ví du nhu X nhìn ngó xung quanh, xoay côc hoãc nghich thìa ==> Chú dê anh em nói dang gây
nhàm chán. ==> Ðôi chú dê nói chuyên.
Nhìn dông hô==> phái vê ==> anh em nên hói luôn dê thê hiên su quan tâm, tinh ý. Con gái së
rât ân tuong vói nhüng nguòi con trai hiêu ý chúng.
Phân trên rât khó dê dua ra 1 cách hay, nó tuy thuôc vào bán thân ban,. vào hoàn cánh, vào con
nguòi cúa X, Thê nên së ko có 1 công thúc chung dê nói chuyên, Bãt buôc ban phái có su chuân
bi, tuy co úng biên. Gân nhu ko ai có thê giúp ban duoc, Ban phái vuot qua chính mình thôi.
Hãy luôn tâm niêm trong dâu dây là 1 trò choi, moi cái së tró nên don gián hon vói ban
Nói chung nên giói han cuôc khoáng 40 dên 1 tiêng, anh em nên là nguòi chú dông nói câu dó,
kiêu nhu mãc dù rât vui nhung vì anh ko muôn buôi di choi dâu tiên dã dua em vê muôn.v.v..
(cài cãm truóc vu di choi thú 2 )
Sau dó dua X vê, nên dua dên tân nhà, chúc ngú ngon. ( cá nhân aza thì ko chúc mà 5 p sau thì
goi dthoai tói chúc ngú ngon, nói là anh dang trên duòng, lúc nãy quên ko chúc em ngú ngon,
thêm vài ba câu nüa. )

Sau khi anh em dã mòi duoc dôi tuong di choi buôi dâu tiên, Tuy vào thái dô cúa dôi tuong hôm
dó dê có thê ra nhüng quyêt dinh tân công hoãc chò doi. Nêu dôi tuong vui vé, thì phái tân công
ngay. tránh dê lâu su dông cám giüa anh em và dôi tuong bi mât, Hon nua bây giò nguòi khôn
cúa khó, ko nhanh tay là mât ngay. Có thê goi diên thoai, nhãn tin hoãc dên nhà choi. tao cho X
nhüng ân tuong bât ngò và thú vi ( së nói ó duói ). Nhung nêu dôi tuong tó ra ko thích ban, Sau
buôi di choi nói chuyên có vé thò o. nhãn tin ko thèm trá lòi, v.v... thì ban cüng dùng vôi nán, (
Ðàn ông phái có ý chí chú ) Ban hãy ngay lâp túc chuyên huóng sang 1 dôi tuong khác cho dõ
mât thòi gian, lâp chô trông vào các ngày. Sau khoáng 5 dên 7 ngày thì goi dt lai nói chuyên,
Nhung tuyêt dôi nói theo kiêu cua câm. Hãy nói nhu 1 nguòi anh trai nói chuyên vói em gái. Ban
có thê bia ra 1 câu chuyên buôn nào dó cúa mình, chãng han nhu ban thây chán nán vào tuong
lai, hoãc gia dình có truc trãc, hoãc bi 1 nguòi ban thân lùa,v.v.. và ban dang cân 1 lòi khuyên, 1
nguòi dê tâm su, Lúc dó dôi tuong së thoái mái nói chuyên vói ban, Ðây là cách dánh = duòng
vòng,. Tuy hoi mêt nhung phái châp nhân khi dôi tuong không có thiên cám ngay vói ban, Hãy
nhó là luôn nói chuyên nhu 2 nguòi ban hoãc 2 anh em, tránh nói nhüng vân dê liên quan dên
tình cám. Con gái thuòng rât thích khuyên nguòi khác, dê tó ra mình là nguòi hiêu biêt. Bài này
dánh vào diêm yêu này cúa X. Tuy nhiên khi X khuyên thì hãy cô phán bác lai, kiêu nhu anh biêt
thê nhung anh ko thê làm duoc, v.v.. Nhung khi kêt câu chuyên thì hãy nói theo kiêu Hy vong
rãng anh së có thê vuot qua duoc. Rât may là anh dã có em ó bên trong thòi gian này, Mình së
là nhüng nguòi ban tôt cúa nhau em nhé.Hãy cô gãng giü lây môi quan hê này nhu nhüng
nguòi ban, dân dân khi dã thân tình hon ban së có co hôi dê chuyên huóng. Nêu cách trên vân
chua dú hiêu quá, Ban có thê phái chò thêm khoáng vài tuân nüa,. Sau dó kiêm tra lai lý do tai
sao, tìm cách thay dôi phong cách cho hop vói X hon, Ðoi cho X quên hêt ân tuong ko tôt vê
ban. Hãy tao ra 1 cuôc gãp tình cò lai vói X. Lúc này hãy thê hiên lai con nguòi cúa mình cho
thât dat. Nêu vân ko có tác dung thì có nghïa là ban ko có nãng khiêu tho sãn dâu, Hãy chuyên
sang nghê khác di.

IV. Các cách thê hiên dê tao cám tình
Nhu anh em dã biêt, 1 nguòi dàn ông thì có rât nhiêu dúc tính dê có thê lây duoc cám tình cúa 1
nguòi con gái, ví du nhu galãng, quan tâm, lãng man, tình cám, tùng trái, phong dô, tinh tê. lich
su, diêm dam v.v.. nói chung là rât nhiêu,. 1 tay tho sån lão luyên là 1 ké hôi nhâp hâu hêt
các yêu tô dó và kêt hop, sú dung 1 cách nhuân nhuyên. Vì vây anh ta có thê cua bât cú 1
cô gái nào anh ta thích bât kê cô ta là loai j, ngoan hay hu, hoc thúc hay ko. Lanh lùng hay cói
mó , tré hay già, Có nhüng nguòi mà cua duoc rât nhiêu gái, Nhung khi nhìn lai thì nhüng
nguòi con gái anh ta cua thuòng chi là 1 tuýp nguòi hop vói phong cách cúa anh ta. Ðó chua
phái là 1 tho sãn dúng nghïa.

IV.1 Phân tích dôi tuong
Ðê có thê chiêm duoc cám tình cúa dôi tuong., Bãt buôc ban phái biêt dôi tuong là nguòi con
gái nhu nào dê có kê sách thích hop. Ðây là diêu kiên tiên quyêt nhung cüng rât it anh em kê cá
có kinh nghiêm có thê làm tôt,. Thuòng thì anh em khi cua dô X, quay sang cua Y mà vân dùng
nguyên xi 1 bài, 1 phong cách mà không phân biêt duoc su khác nhau giüa tính cách cúa X và
Y, Ðê khi thât bai thuòng dô tai là ko hop. Ðê có thê biêt X là nguòi nhu nào, ban có thê khai
thác qua ban bè, nguòi quen ( 1 cách kín dáo ). Vói nhüng anh em có kinh nghiêm thì có thê
khai thác qua nhüng buôi nói chuyên, loai quân áo X mãc, Bài hát X hay nghe. Nói chung là cô
gãng thu thâp các dü liêu cúa X càng nhiêu càng tôt dê dánh giá, phân tích. Viêc này nêu làm
quen së ko tôn nhiêu thòi gian cúa ban. Nói ra dây thì có vé dài dòng, nhung diêu này thì ban
vân thuòng làm dúng không. có khác chãng là bây giò hãy chú tâm hon vào dó. Vói 1 cô gái
lãng man, ban tãng 1 bông hoa hông cho cô ta vói lý do cú chuôi kiêu nhu : Ðon gián là anh
muôn làm em vui ... cüng có thê khiên cô ta chêt mê mêt ban. Nhung vói nhüng cô gái khác thì
ban së thành 1 thãng lãng man dóm, sên (nêu cô ta thuôc tuýp nguòi nãng dông) v.v....
Môt diêu nüa nên nhó là tuy con gái rât khác nhau nhung thuòng có nhüng diêm chung, dó là
Yêu thích ký niêm, muôn giao tiêp, muôn duoc nói nhüng gì mình thích, hiêu thãng muôn chúng
tó mình, luôn mâu thuân trong tâm tuóng, muôn duoc hiêu và thông cám. v.v... dó cüng là nhüng
diêm yêu cúa con nguòi nói chung, hãy biêt tân dung và khai thác vào nhüng diêm dó.
Kêt luân : Viêc phân tích tâm lý con gái nói chung là khá dài và phúc tap. Aza së có 1 bài riêng
vê chuyên dê này trong Cuôn 2.
IV.2 Hoàn thiên bán thân
Nhu dã nói thì anh em cân phái hoàn thiên mình cho thích hop vói dôi tuong. Tuy thê hãy nhó là
vì âm và duong trái dâu nên hút nhau, Nêu ban và dôi tuong có nhüng diêu khác biêt thì dó
cüng chính là nét hâp dân cúa ban, Kiêu nhu 1 cô gái hê ngoan cüng së rât vui nêu ban dua cô
ta dên nhüng noi sôi dông, tré trung, nhüng noi mà cô ta và các ban cúa cô ta ít khi biêt tói, Tuy
nhiên phái biêt giói han cúa nó. Tránh làm cho cô ta cám thây so, Tuong tu thê nêu gãp 1 cô gái
choi bòi, ban cüng có thê dôi lúc thêm nhüng diêm nhân lãng man vói cô ta, nhung hãy nhó chi
là nhüng diêm nhân thôi, Trên hêt ban vân phái là nguòi có chung nhüng quan diêm sông vói cô
ta.
Ga lãng và Lich su: Ðiêu này thì tôi quan trong, ko cân phái bàn nüa. Tuy nhiên hãy nhó là ko chi
lich su vói dôi tuong, hãy lich su vói cá nhüng nguòi xung quanh khi có mãt dôi tuong. Kiêu
nhu cám on khi bôi bàn mang nuóc ra cho ban. v.v.. Ðôi tuong së hãnh diên vê ban. Tuy nhiên
vói ga lãng thì ko nên quá dà, dê bi cho là gà dê chãn.
Truóc mãt ban bè cúa dôi tuong và noi dông nguòi nên tó ra mình là nguòi vui vé, khéo léo dê
gân vói moi nguòi. Tuy nhiên khi chi có ban vói dôi tuong thì nên thê hiên là 1 nguòi trâm tïnh,
nam tính,. kiêu nhu prudential, luôn luôn lãng nghe, luôn luôn thâu hiêu.
Su quan tâm tói dôi tuong thì ko nên liên tuc, dê gây cám giác don diêu, Hãy cô gãng quan tâm
tói dôi tuong khi có nhiêu nguòi. Có thê nhiêu su quan tâm làm noi dông nguòi khiên anh em
cám thây ngai hoãc mât tu tin, nghï là tu ha thâp mình,. nhung hãy nhó khi mình di cua, nó là
me mình. Mình cua dô nó thì mình lai làm bô nó., thê nên hãy châp nhân diêu dó.
Con gái thuòng có ân tuong vói nhüng kiêu quan tâm, chãm sóc bât ngò, Dù cho nó có nhó
nhung cüng së rât duoc diêm trong mãt dôi tuong. Ví du: Ban dua dôi tuong di ãn kem mât 50k,
ban duoc 5 diêm, nhung nêu dang ãn, ban nói là ra goi dt, tró vê vói gói khãn giây giá 2k thì ban
së duoc 20 diêm trong mãt dôi tuong. Vây dó, hãy tu suy xét và cân nhãc nhé.
Cú nhu thê tiêp tuc, càng ngày càng tiên gân hon, Tuy nhiên phái nhó rãng trong quá trình này,
Có nhiêu thòi diêm ban cám giác nhu dôi tuong dã yêu mình rôi, thòi co tó tình thích hop rôi,
(muôn nói yêu luôn dê thit, thèm quá rôi) thì hãy cô gãng cân nhãc, kiêm chê mình xem liêu nhu
vây có sóm quá không? Vì nêu ban bi phôt thì rât khó dê làm lai. Hãy cô kìm nén mình, ít nhât là
trong 2 tuân sau buôi gãp dâu tiên.
V. Tó Tình. Hôn
Truóc khi tó tình, ban hãy chuân bi môt cách thât chu dáo. Ít nhât phái thây truóc duoc >50%
thành công thì hãy chôt. Nói chung truóc dó nên nói nhüng câu chuyên vui dê kiêm nghiêm tình
cám cúa dôi phuong vói mình. Kiêu nhu: Nêu em chon nguòi iu thì em chon nguòi nhu nào. ?
Nêu xêp hàng thì anh dúng thú bao nhiêu? Hay trãng tron hon kiêu núa dùa núa thât: Mình yêu
nhau di! Anh yêu em rôi dây.v.v.. rôi cuòi to. Tât nhiên là truóc dó ban phái thê hiên mình là
nguòi vui vé, hài huóc mói dùa duoc kiêu dó. Và còn rât nhiêu cách dê biêt. Ban quan tâm tói X
hon múc bình thuòng và X vân châp nhân diêu dó. v,v,, híc, cái này dê quá phái không?? Tu
nghï nhé.
Ðia diêm, Môt noi nào dó lãng man, ít bi làm phiên, ko gian lich su và sang trong. Ko quá ôn ào
làm ánh huóng không khí chung. Noi mà ban biêt rãng cuôc nói chuyên cúa ban không bi nguòi
khác nghe duoc. ( môt sô quán sãp ghê rât gân nhau nên nói chuyên không thoái mái)
Thòi gian: Nên chon vào buôi tôi, thuòng là vào tôi thú 7, tránh nhüng ngày lê dông nguòi. Vì
dôi tuong thuòng là nhâp nhôm muôn ra xem nhiêt náo. Ngôi yên 1 chô thuòng không tâp trung
nghe ban nói.
Tiên hành: Sau khi dua dôi tuong vào rôi. Hãy chon 1 góc khuât và ngôi nói chuyên, Trong cuôc
nói chuyên tuyêt dôi tránh tó ra trêu dùa hoãc hài huóc. Lúc này nên thê hiên cho dôi tuong thây
rãng ban rât khác moi hôm. Hôm nay ban rât cãng thãng ( môt sô chi em doc dên dây có thây
quen không???) Và ban dang có 1 tâm su gì dó.Ðuong nhiên nhu moi khi, thây ban im lãng dôi
tuong së hói ban,. Ban hãy cuòi nhe và trá lòi kiêu lâp lúng :ko có chuyên j dâu, a chi dang suy
nghï thôi.v.v.. Nêu dôi tuong hói tiêp ban dang nghï gì thì không nói, chi nhìn dôi tuong và cuòi 1
nu cuòi mang phong cách dàn ông mà ban dã tâp luyên truóc ó nhà.
Khoáng 15phút sau, không gian së chìm trong im lãng. Môi nguòi theo duôi suy nghï riêng cúa
mình.
Lúc này ban dùng nhìn dôi tuong. Hãy cô tó ra hôi hôp. Chú nào yêu thât thì không nói, hôi hôp
là cái chãc rôi. Nhung nêu ban không yêu thì cüng hãy tó ra là dang rât cãng thãng. Nhu muôn
nói mà không dám nói. Hoãc nêu không thì tó ra là dang có tâm su riêng. Lúc này dôi tuong dã
doán duoc dên 90% ngày hôm nay là ngày kêt cúa thú tình ban chãp vá. buóc sang trang mói.
Nhung vì dôi tuong là con gái, ko thê kiêm chê nhu anh em nên së là nguòi lên tiêng truóc. Kiêu
nhu Anh nói gì thì nói di, ko thì em vê dây ,v,v,,,
Ban hãy im lãng khoáng 20s, sau dó thó hãt ra (Ðú dê dôi tuong biêt) nguóc mãt lên nhìn dôi
tuong và trá lòi câu nói ban dã nghï truóc ó nhà. Kiêu nhu có diêu này anh muôn nói vói em
nhung so rãng em không châp nhân. Hãy húa vói anh là dù em có dông ý hay ko chúng ta vân
së là nhüng nguòi ban tôt nhé. v.v...dói tuong trá lòi @#$%#$%^#$^#$. v.v...
Dàn bài là nhu thê. Ban hãy nghï truóc các tình huông ó nhà và có sãn câu trá lòi trong dâu.
Nhung 1 lân nüa nhu aza nói., Hãy cô tó ra hôi hôp. ko trá lòi ngay. dùng dê dôi tuong biêt là
ban dã có sãn câu trá lòi.
Nhüng câu hói mà ban thuòng gãp
Tai sao anh yêu em?
Anh có tin chãc vào tình cám cúa anh không?
Nhu thê có quá sóm không anh?
Anh dã biêt gì vê em chua?
v.v...
Nhüng câu tù chôi thuòng gãp thì là :
E chua hiêu vê anh lãm
Hãy cho e thòi gian.
Thât su là thòi gian này em chua muôn yêu ai? ===>> vói nhüng em nào trá lòi câu này thì
thuòng là hêt dõ. Ðây là em nó không có cám tình vói ban. nhüng câu trên thì chi là cách thoái
thác thôi.
Sau khi chôt, ban hãy yên lãng và nhìn dôi tuong. sau dó nhe nhàng lây 2 tay ban câm lây tay
dôi tuong. Mãt nhìn thãng vào mãt dôi tuong. Nói linh tinh lám nhám mây câu kiêu nhu anh thê,
anh húa. Anh nghï rãng. v,v,,,,
Sau dó khoáng 5''. Hãy ra ngôi canh dôi tuong. Nêu dôi tuong ngôi bên trái thì ban vòng tay trái
ôm lên vai dôi tuong. TRánh nhüng diêm nhây cám nhu nguc, bung. së gây phán úng xâu.
Ngón tay nên vuôt tóc, Ðâu dôi tuong së ngá vào vai ban( Chú nào hôi nách thì truóc dó làm tí
nivea) Tay phái chông thât manh xuông ghê. nhó là thât manh Nêu dôi tuong ngôi bên phái thì
làm nguoc lai. Ðoc dên dây hãn së có 1 sô anh em thãc mãc, sao phái chông tay thât manh. Xin
thua rãng cái ngày chôt là cái ngày mà em nó së rât nhó, rât khó quên, Theo kinh nghiêm cúa
aza thì khi các bác chông tay thât manh khoáng 5giây thì các co cãng lên, Nguòi ban së bãt dâu
run lên. Và dôi tuong së nghï rãng ban dang rât hanh phúc và hôi hôp, thuòng thì së nghï là ban
iu thât lòng. Còn rât rât nhiêu các chiêu thúc khác nhung ko thê dua hêt ra dây. Nó quá nhiêu. Vì
thê các ban hãy tu suy nghï dua trên kinh nghiêm, Thuc tê, và khá nãng cúa ban.
Sau khi ôm 1 lúc, Ban hãy nhe nhàng xoay nguòi dôi tuong la, Quay dâu sang bên phái, nhãm
môi trên cúa dôi tuong mà hôn. nhó là hôn nhe nhàng thôi, khoáng 2 s thì dùng, Sau dó hãy ôm
dôi tuong vào lòng và ko nói j nüa.
Chuong VI. Thit và các cách thit duoc hàng
Nhu chúng ta dã biêt, gà thì nuôi dê lây thit, chúng ta ko thê bó rât nhiêu công súc, trí óc và tiên
bac chi dê yêu 1 cách don thuân, hon nüa dó cüng là 1 nghê thuât.
Ðây là 1 chuong tuong dôi nhây cám nên aza së ko thê dua ra quá chi tiêt, tuy nhiên nêu các
ban doc kÿ së hoc duoc rât nhiêu kinh nghiêm ó dây.
Cái này chi khó lân dâu tiên, Nêu ban làm truot thì viêc súa sai së vô cùng khó khãn,. Có 2 giai
doan là dua vào nhà nghi (nhà riêng, phòng riêng) và thit. Cá 2 buóc này dêu khó nhung ko phái
ko thê. Rât nhiêu anh em ngoài dòi ban aza tâm su vói aza rãng dua em vê nhà hoãc nhà nghi
rôi mà vân ko làm thit duoc em, Ðó là nhüng tai nan nghê nghiêp mà dôi khi các anh e vân mãc
phái., Aza së dua ra các huóng khãc phuc
Truóc hêt các ban phái xác dinh hàng là loai gì, ãn choi hay ngoan. còn xèng hay dã là dô
second hand dê có biên pháp thích hop mà thê hiên.
1. Nêu là ngoan và thuòng là còn xèng, diêu tiên quyêt các ban phái tao dung duoc lòng tin noi
bon nó. Không 1 ai muôn trao cái xèng cho 1 nguòi con trai thiêu chung thuý. Ban phái biêt vë
lên 1 tuong lai giüa ban vói nó. Phái chãc chãn vê 1 dám cuói. Có thê làm bãng nhüng câu nói
vui hoãc thê hiên noi dông nguòi. muc dích là dê nó tin tuóng rãng ban dang xác dinh 1 tuong
lai thuc su noi nó. Luôn thê hiên su chân thành cúa ban ó bât cú noi dâu, Cô gãng giói thiêu
hàng vói nhóm ban cúa ban dê gây su tin tuóng. Và Quan trong nhât là trong quá trình yêu nhau
có rât nhiêu co hôi tuóng nhu thit duoc dên noi thì ban vân phái cô ghìm mình ko nên nóng vôi.
Tránh nhüng cú chi khiêu goi, mang nãng tính sex khi ó noi dông nguòi, Tó ra mình là nguòi
dàng hoàng và chua bao giò have sex vói ai. Quá trình này thuòng mât khoáng 1 tháng vói cao
thú và 2 tháng vói nhüng anh em tâp su.
Ban phái biêt dánh bóng tuong lai cúa mình, kiêu nhu ban là 1 nguòi con trai có ý chí, quyêt
tâm, sau này anh së thê no thê kia, duong nhiên là phái thê hiên 1 cách khéo léo. Muc dích là dê
X thây ban là có ý chí, ó bên ban së có tuong lai.
Sau khi dã có 1 thòi gian dú dô chín và gây duoc su tin tuóng noi X, ban së chò co hôi.
2. Vói dôi tuong kiêu ãn choi, gái dú hoãc dã mât xèng. së là rât dê dàng, gân nhu là trãm phát
trãm trúng/ Nói chung là cái này thì quá dê, chi cân cua dô thì chuyên thit là duong nhiên. Tuy
nhiên nêu cám thây em vân còn xuong khó gãm thì nên tham kháo thêm bài 1.
Sau khi dã gây duoc su tin tuóng. chúng ta së chò thòi co.
3, Ko thit vào ngày em dang treo cò dó, Rât dê dê biêt chuyên dó, thuòng là vào ngày dó tính
cách e së thay dôi, 1 sô em dau bung, 1 sô em dau lung. và thuòng thì các e hay mêt mói, khó
chiu. Nói chung là nêu chú ý quan sát và suy nghï, ban së phát hiên ra diêu dó. Nhât là bây giò
ban và X dã là nguòi yêu cúa nhau,. tìm hiêu chuyên dó cüng ko khó. Chuyên cò dó lãp lai 1
tháng 1 lân.
4. Ðua vào thê. Vói nhüng em còn xèng, thì viêc dua vào nhà nghi là hoi khó. vì thê ban nên làm
viêc dó ó nhà hoãc hoãc phái di choi xa, Cách di choi xa thì có vé ôn nhung nhu thê së rât tôn
kém, mà tôn kém thì ko phái là tho nüa rôi. 1 sô nguòi ban cúa aza thòi SV dã tùng thuê nhà tro
(6,7 thãng góp tiên lai) dua hàng vê vùa kinh tê, vùa kín dáo lai dê. Các ban nên hoc hói diêu
này.
Ko làm diêu này ó nhà X hoãc phòng riêng cúa X. Nói chung tâm lý con gái së thuòng së cu
tuyêt ban
Ðua em vê nhà choi thì quá dê, nhó chon lúc ko có nguòi và nên dê kênh ÐTCô dinh nhà ban.
dõ bi làm phiên. Sau dó giói thiêu em vói phòng riêng cúa ban ( nhó cât ánh cúa em khác di) tuy
nhiên dua vê nhà nói cho cùng thì cüng hoi nguy hiêm.
Ðua di nhà nghi ( giò hoàng dao là thuòng vào khoáng 8h30 dên 9h), ban phái biêt lân dâu tiên
thì ko phái vào nhà nghi dã là thit duoc mà thuòng phái mât khoáng 1tiêng dê dong dua trong
dó.
Thê 1 Tuý quyên
Ban di uông ruou vói bon ban tù chiêu. khoáng 8h ban say ngât ngây, 1 thãng ban thân goi dt
cho X báo X dên dón ban. Khi X dên dón thì thãng ban nhò X dua ban vê,( thãng ban së bom hô
kiêu nhu e dua nó vê ngay ko cám dây.v.v..). Ban phái nhó chon noi uông ruou cách khá xa nhà
ban. Trên duòng vê ban së bi chóng mãt và ko chiu duoc gió. Ban së nói vói X dua ban vào 1
nhà nghi nào dó trên duòng rôi vê. Cô gãng thê hiên là ban say thât su ( 50-50 là X së vào vói
ban). Nêu ko thì ban nhò X lên dánh gió cho ban hoãc nhò X dìu ban lên phòng. Xong buóc 1 là
dua lên phòng.
Thê 2 Mãc ket tai nhà nghi
Ban choi bài vói mây thãng ban tù hôm truóc. Hôm nay hêt sach tiên nên ban nhò X mang $ dên
nhà nhghi trá cho ban.
Thê 3 choi bài ngúa luôn. Nói thãng là di lòng vòng hoi mêt, ban muôn vào dâu dó chi có 2
nguòi dê nói chuyên
Thê 4 Con Ðau bung dên bât chot. na ná nhu thê Tuý quyên vây
v.v...
Ban thây chua, có rât nhiêu cách dê dua hàng vào nhà nghi, ó trên chi là dàn bài. cái chính là
ban thê hiên nhu nào, có nhuân nhuyên và thành thao không thôi. Hãy tu suy nghï và tìm huóng
di cho riêng mình ban nhé.
Sau khi dã dua vào nhà nghi. ( nhó tãt dèn,. con gái di úng vói ánh sáng) Ban tiêp tuc buóc thit
hàng, Nên nhó là ko nên nóng vôi ngay, Hãy ôm và nhe nhàng nói chuyên nhu bthuòng. ko nên
tó ra sôt ruôt. Hãy nói nhüng lòi duòng mât yêu thuong. Hôn càng lâu càng tôt. Lúc này thì kinh
nghiêm và trình dô cúa ban có co hôi phát huy. gây kích thích cho X dên cuc diêm. ( bao giò
thây X mãt dai di, hoi thó tró nên lanh , mãt dó và 1 sô biêu hiên thì nhe nhàng $%#^$#&%^*$$ )
Thuòng thì X së chông cu, ban có thê ân cân nói vói X kiêu nhu anh muôn duoc ôm em mà ko
có gì ngãn cách cá. Hoãc tó bài buôn và dôi kiêu nhu em ko tin anh sao, hoãc don gián nüa là
dùng bài bao luc. lám nhám nói yêu và $%$#%#$% ko dêm xia viêc X chông cu.
Nói chung là ó thòi dai ngày nay,. cua dô thì XXX là duong nhiên nên cüng không phái là khó
lãm dâu, chi cân ban tu tin và luôn tinh táo thì ban së vuot qua duoc, Mà nói thãng cãng ra thì
các em cüng muôn XXX lãm chú ko riêng chúng ta.
Sau dây là 1 sô sai lâm các anh em hay mãc phái
1, Quá vôi vàng, kiêu nhu chua gây duoc su tin tuóng noi hàng mà dã dòi hói.
2. Luôn thê hiên viêc ham muôn khiên cho bon nó luôn tìm cách dê phòng ban.
3. Quá hâp tâp, chon sai dia diêm và ko kiêm chê duoc mình. có nhüng khi ban gân güi vói em ó
noi oái oãm kiêu nhu ó phòng khách nhà nàng. Me nàng thì sãp vê. nhung ban ko kiêm chê nôi
nên dã dòi XXX. së bi tù chôi và rât khó cho các lân sau.
4. E nó chua dú dô hung phân dã dòi hói. hoãc dòi hói lúc em nó vân dang tinh táo. chua dú
ngâm dòn.
5. Thuyêt phuc quá nhiêu. Khi em nó chông cu ( hoãc vò chông cu) thì lai ngân ra và thanh
minh, thuyêt phuc làm em nó mât cá húng. Nên nói ít mà làm nhiêu là hay hon.
6. Già níu Có nhiêu khi lân này ko ãn duoc thì nên chò thêm co hôi lân sau, nhung 1 sô anh em
hay bi cô níu kéo, có thê là do tiêc co hôi dã dua em vào nhà nghi rôi nên cú cô dòi hói, ko chiu
châp nhân thât bai. Nói chung là nêu thây khoai quá thì ko nên cô làm gì,. nên doi co hôi sau.
càng cô thì cànd mât diêm thôi. Khi cám thây chãc chãn ko nhãn duoc thì nên nói kiêu nhu e ko
muôn thì thôi, anh tôn trong e mà./ v.v.
Cuôn 2: THO SÄN CHUYÊN
NGÀNH.(Môt dãng câp mói.)

Vói nhüng anh em còn non tay, dây chi là nhüng bài doc mang tính tham kháo, không nên hoc
hói nhiêu ó dây, chi khi ban dã là cao thú, là 1 tho sãn chính hiêu thì hãy vào dây dê nâng cao
skill cúa mình.
Chuong I: Phân tích tâm lý con gái, các mâu con gái thuòng gåp
Chuong II : Các mâu con trai lý tuóng và các cách thê hiên
Chuong III: yêu em có nhiêu ké tân công, kiêu.v.v. nói chung là
hard target
Chuong IV: Yêu em dã có nguòi yêu ( có chông)
Chuong V: Cåp vói cave -mao hiêm nhung thú vi
Chuong VI: Không yêu nhung vân XXX (cái này khó này)
Chuong VII: Yêu nhiêu em môt lúc.
Chuong VIII: Yêu dê loi dung tiên (kinh nghiêm cúa 1 thång ban)
Chuong IX: Giü nguòi yêu
Chuong X :Giây hàng và các cách làm cho hàng dau khô, không
bao giò quên duoc ban.
Chuong I : Phân tích tâm lý con gái và các mâu con gái thuòng
gåp
Bình thuòng khi tiêp cân vói dôi tuong, anh em thuòng không hiêu dôi tuong thuôc loai con gái
gì dê có cách tiêp cân, cách thê hiên cho dúng. Hoãc vói 1 sô em thuôc hàng chiên thì anh em
còn bi tung hoá mù, hiêu nhâm hoàn toàn vê dôi tuong. Vây ban hãy doc kÿ bài này, liên hê vói 1
sô kinh nghiêm mà ngoài dòi dã gãp phái. dê hiêu rõ hon nhüng sai lâm mình thuòng mãc phái.
Nhãm biêt nguòi biêt ta, trãm trân trãm thãng.
Ðê phân loai hàng thì có rât nhiêu tiêu chí, theo tuôi dòi( tré hay già), trình dô vãn hoá (vô hoc và
có hoc), hình thúc, gia dình v.v.... Ó dây aza së phân loai theo 1 tiêu chí chung nhât và quan
trong nhât dó là tính cách. Môi môt tính cách së có 1 sô biêu hiên dê anh em nhân biêt, 1 sô diêm
yêu dê anh em loi dung tân công. Duói dây là môt sô loai tính cách cúa hàng mà chúng ta hay
gãp nhât.
I.1 hàng loai ngoan.Thuòng thì dây là loai hàng duoc uu ái sô môt vì môt sô lý do sau : Dê
lùa, rau sach, kô tôn kém, ko mât nhiêu time. v.v..
Biêu hiên: Cái này thì rât dê nhân thây, ó dây aza chi luu ý anh em vê 1 sô em thuôc loai quái giá
ngoan thui, dùng thây các em ãn nói nhe nhàng, quân áo kín mít, di choi vê sóm mà tuóng lâm.
Ban phái dê ý kÿ luõng các em ây, vdu nhu ban bè cúa e nhu nào, kô thê em ngoan mà ban cúa
em lai toàn dân choi. thuòng thì ban bè cùng chung 1 hê. Rôi cách em nói, nôi dung nói chuyên
nhu nào, vôn hiêu biêt cúa em nhu nào. Gia dình, lôi sông v.v... dê có 1 nhân xét thích dáng.
Các em loai này có 1 vôn sông tuong dôi ít, gân nhu su hiêu biêt cúa các em là qua sách vó,
ban bè kê lai hoãc qua 1 kênh trung gian nào dó.
Vói các em loai này thì thuòng dê chinh phuc së không mât nhiêu thòi gian nhung lâu, nghïa là
ban chi phái dâu tu thòi gian khoáng 6,7 buôi di choi nhung phái giãn các buôi di choi ra xa
nhau, ko nên tân công vói cuòng dô cao, dê khiên các e so và dôi khi nghï chúng ta là ké vô
công rôi nghê, không có viêc j làm ngoài viêc cua gái.
Ban hãy thê hiên mình là nguòi con trai vui tính, galãng và biêt hoà dông vói moi nguòi. Tránh tó
ra hiêu biêt xã hôi quá, kiêu nhu các chôn ãn choi, tránh tó ra loc lõi, nhiêu kinh nghiêm yêu
duong, Chúng nó së so ban,. Phái cô gãng tao su tin tuóng tù nói hàng, Nên nhó chúng rât dê
tin nên nhiêu khi các anh em phái cân nhãc truóc các câu nói dùa, rât dê bi tuóng thât và gây
phán cám. tránh kê vê nguòi yêucü truóc các e này,. Các em này thì thuòng khi nói chuyên së
tuong dôi thú vi vì có ãn có hoc, khác bon vô hoc. Nôi dung cuôc nói chuyên vói các em kiêu này
thì nên nói ít dên chuyên hoc hành (không lai duoc chúng nó dâu), ban nên nói vê tình ban, tình
yêu, vê cuôc sông, các mo uóc. TRánh nói vê thòi trang, hay nhüng gì là hào nhoáng, Nên tó rõ
ban là nguòi không chay theo nhüng thú phù du nhu quân áo, hình thúc, xe cô,. Nên tó thái dô
coi thuòng vói nhüng gì phàm tuc, Nói chung thê hiên hêt tâm mình là nguòi con trai có 1 tâm
hôn dep, Ðùng à oi nhu vói các loai hàng khác. Lúc nào cüng luôn giü múc nhu nguòi ban và
thê hiên là mình không có ý dinh tiên xa hon.
Nêu dú trình thì ban có thê tao cho mình 1 cuôc sông gia dình dây trãc tró, kiêu nhu bô me bó
nhau, nhiêu khi anh dên nhà ban bè nhìn cha me nó mà úa nuóc mãt. v.v.... và ban thê hiên luôn
là ban là nguòi có hoài bão, có uóc mo cháy bóng vê tuong lai, su nghiêp.v.v...
Chuong II. Các mâu con trai lý tuóng
Ðiêu dâu tiên aza muôn nói ó dây là gì??? chính là su quan tâm. Môt nguòi dàn ông dích thuc
phái là 1 nguòi dàn ông biêt quan tâm tói ban gái và moi nguòi xung quanh mình.
Ðoc dên dây chãc có anh em së hói, thê tai sao trên các forum, các cao thú toàn khuyên con trai
phái lanh lùng, phái cao ngao. Phái bât cân, phái uong nganh, phái có dâm tô chât dàn ông.v.v
và v.v.
Rôi thì phim hàn quôc, phim mÿ, toàn thây nhân vât Nam bât cân, phót lò mà hàng chay theo âm
âm.
Rôi thì ca dao tuc ngü, theo tình tình phót, phót tình tình theo.
v.v. và v,v,,, nhiêu lãm.... kê ra ó day thì núa ngày cüng không hêt.
Thê nhung.... Su thuc vân là su thuc, cuôc sông khác trên phim ánh, và càng khác xa vói nhüng
lý thuyêt xuông....
Anh em phái hiêu rõ môt diêu rãng, các lòi khuyên cúa các cao thú trên forum hoàn toàn dúng,
và dáng buôn là nó chi dúng vói diêu kiên ta dã gây duoc 1 ân tuong tôt, 1 cám tình hay nói rõ
hon là hàng dã kêt chúng ta.
Và anh em cüng cân phái hiêu rãng, chúng ta không duoc nhu bác-giung-kiu, ko duoc nhu các
tài tú diên ánh trên truyên hình, chúng ta xâu trai, chúng ta cao 1m58, chúng ta hoc ko giói,
chúng ta ko có nhiêu tiên, và chúng ta muôn yêu duoc gái xinh.
Thê nên, ngoài nhüng truòng hop dãc biêt, trong nhüng tình huông cân phái gây súc ép hoãc
dánh dòn cân não, chúng ta nên thê hiên mình là nguòi biêt quan tâm tói ban gái, tói moi nguòi,
tói gia dình, tói moi thú xung quanh chúng ta.
Lây 1 ví du nguoc vê giói tính cho anh em dê hiêu
Môt cô gái xinh, ko biêt quan tâm tói nguòi khác, së duoc cho là hình ánh lanh lùng, và mang 1
chút gì dó kiêu sa, dài các.
Môt cô gái xâu, ko biêt quan tâm tói nguòi khác, së bi cho là con hâm, hãm tài. v.v..
Vây nên ban hãy biêt quan tâm tói hàng cúa ban, có thê thì khi thê hiên ban lanh lùng, ban bât
cân mói gây duoc ân tuong và dat hiêu quá mong muôn
Su quan tâm thì thât ra ko khó nêu ban thuc su yêu, nhung nêu không yêu ( mà ó dây chú yêu
là ko yêu) thì ban hãy cô gãng dê ý, dó don gián là thói quen, só thích cúa hàng, là ban bè, là gia
dình cúa hàng, là nhüng câu hói thãm, là nhüng lòi dông viên. Muc dích là dê hàng tin tuóng và
cám thây cân chúng ta. Ðó là con duòng ngãn nhât.
Ðê tró thành 1 nguòi con trai hoàn háo, còn cân phái là nguòi con trai hài huóc, hãy suu tâp cho
mình vài ba chuc câu truyên cuòi ( nhân manh là no sex ), hoc thuôc lòng và khi hoàn cánh thích
hop và tuong tu thì có thê doc ra, dï nhiên là còn cân yêu tô hài huóc trong tùng câu nói, nhüng
tình huôn bât ngò. Tuy nhiên diêu dó cân óc suy doán nhanh nhây và dôi chút thông minh. Vây
nên cách trên là dê nhât.
Ban có thê tham kháo tai dây
http://www.ttvnol.com/joke.ttvn
Ngoài ra ban còn cân phái tró thành 1 nguòi con trai sâu sãc. Dê lãm, internet mang dên cho
chúng ta moi thú, ban hãy cô hoc vài câu danh ngôn, vài mâu chuyên ( tai dây
http://www.ttvnol.com/f_187.ttvn ) và kê ra khi thích hop.
Ví du khi hàng cúa ban buôn vì chuyên gia dình, cám thây chán nán và tuyêt vong, ban có thê
bãt dâu bãng:
anh có truyên này muôn kê vói em, chãng biêt có thê làm e bót buôn không nhung anh nghï rãng
ít ra nó cüng së làm em cám thây nhe lòng bót.v.v...
Vây dó, làm 1 nguòi con trai sâu sãc dâu có khó, nêu ban chiu khó tu rèn luyên và hoc hói.
Môt yêu tô nüa làm nên 1 nguòi con trai lý tuóng trong mãt hàng chính là su lãng man. Có thê
ban thây dó là sên, là uý mi, yêu duôi, nhung hãy dao qua ttvnol 1 vòng, chiu khó xem các title,
chü ký cúa các thành viên ( và cá cúa chính ban) ban së thây su lãng man quan trong dên múc
nào.
Ðê tao ra 1 hình ánh lãng man trong mãt hàng,, sao ban không thuôc lây vài câu tho, vài lòi bài
hát ban cám thây hay và nói trong hoàn cánh thích hop. Rôi nhüng su quan tâm dây bât ngò,
v.v... thuc su thì dê làm nhüng diêu này là ko khó.
Tuy vây aza muôn nói vói các anh em, các cách trên thuc su chi phát huy hiêu quá trong 1 thòi
gian ngãn, Ðó không phái là con nguòi thuc cúa chúng ta, con gái vôn nhây cám, nên ko sóm thì
muôn ban cüng së bi bãt bài. Vây nên hãy cô dat duoc cái mình muôn truóc khi quá muôn
Ngoài lê 1 chút, trong cá cuôc dòi sãn hàng (11 nãm tù 15 tuôi dên bây giò) aza kính phuc nhât
môt ông anh, hay nói dúng ra là su phu thì dúng hon, nhà ông này ó Nghïa Ðô, trình thì dúng là
aza phái goi bãng su tô. Ông này sinh nãm 76, truóc thòi dinh cao phong dô. môi tuân thit 1 e (
anh em nên nhó rãng con gái ngày xua thit khó hon bây giò nhiêu ). Tùng tuyên bô cua dô 200
em mói lây vo. Nói chung là dang ra ngõ gãp nguòi yêu cü....Ðên nãm 2003 thì giái nghê. Quay
sang chí thú làm ãn.
Kêt quá là sao... mói lây vo.
Vo xâu,.,,,Già (sinh nãm 79) Gia dình trung bình, công viêc cüng bình thuòng....
Hôm no hai anh em di cafe, tâm su thì ông anh này bôc lô:
"Anh biêt cái H ko dep, nhung nó là dúa duy nhât quan tâm và hiêu anh"
Vê nhà ngâm lai, thây mây ông anh, thãng ban thuôc hàng sát thú, giái nghê lây toàn vo xâu.
Thê mói biêt, tình yêu thuc su ko nãm ó hình thúc, ó su tính toán, ó giá dôi loc lùa. Bông nhiên
cám thây chán và cô don khúng khiêp.
Goi diên rú mây thãng di uông ruou, 1 thãng báo ó nhà vói vo, 1 dang di công tác. may vó duoc
thãng còn lai. 2 thãng ra Hàng Giây uông ruou dêm. (nhóm cúa aza có 4 thãng, trình ngang
nhau)
SAu cuôc ruou, cá 2 thãng bãt tay là tuân sau môi thãng cô gãng yêu thuc lòng 1 em. Quyêt
sang nãm lây vo.
gân 2 tháng trôi qua, tình hình là vân thê, vân cô don.
Hói thãng ban thì nó báo, ko yêu duoc nüa. nhìn dâu cüng thây xôi thit, cám xúc mât hêt rôi.
Thuc su thì bây giò aza dang cám thây lo quá. Sãp già rôi.
Chán thât.
Thôi lai quy ân thòi gian nüa xem tình hình thê nào.
Ðê làm 1 nguòi con trai hoàn háo và lý tuóng, môt diêu nüa mà ban cân chính là su lich lãm, thê
hiên môt phong dô dàn ông.
Ðê nói vê su cân thiêt cúa viêc này thiêt tuóng là ko cân thiêt nüa. Ó dâu aza chi di sâu phân
tích các cách dê thê hiên và các lôi hay mãc phái khi thê hiên không dúng thôi.
Bán thân chúng ta ko galãng, ko lich lãm, vây thì làm sao dê trong mãt hàng chúng ta là nhüng
chàng trai tuyêt vòi. Cái này thì phái hoc. Ko ai trong 1 sóm mà thành tài ngay duoc. Tuy vây có
nhüng anh em khi thê hiên thì hoi bi quá tâm, hoãc hoi bi guong ép. diêu dó dân dên suy nghï
trong tâm tuóng cúa hàng là chúng ta KIÉU CÁCH. Vây hãy thê hiên mình môt cách thât tu
nhiên, và nhó rãng khi di vói hàng, ko chi galãng, lich su vói 1 mình hàng mà cân phái galãng,
lich su vói moi nguòi xung quanh, dãc biêt là vói ban cúa hàng, khi dó ban së duoc rât rât nhiêu
diêm.
Ví du khi uông nuóc ó quán ra,,, hàng và ban cúa hàng di 2 xe,, ban dãt xe ai ra truóc. xe cúa
hàng u??? Hóng,,, Hãy dãt xe cúa ban hàng ra truóc. Hãy thê hiên vói hàng rãng su lich lãm,
galãng ban ko chi dành riêng cho hàng mà cho tât cá moi nguòi. Làm cho hàng hiêu rãng dó là
môt phân tinhcách cúa ban. Và hàng së tu hào vê ban. Ðó là duong nhiên.
Rõ ràng khi chúng ta di cua, dó là môt cuôc dâu trí dây gian khô. Vây thì hãy luôn luôn dông não,
së có rât rât nhiêu các tình huông phát sinh dê ban thê hiên. Ðôi khi chi 1 lân ban quan tâm
dúngcách, môt lân ban thê hiên duoc mình làm cho hàng hãnh diên, Ðiêu dó có thê gây ân
tuong mãi mãi vê sau vói hàng... Và nguoc lai. Có nhüng diêm nút mà nêu ban làm hóng, së
mât rât nhiêu thòi gian dê chüa diêm.
Môt diêu nüa chúng ta cân nhó, con gái là 1 tao vât yêu duôi vê tình cám, ai cüg vây thôi, dêu có
1 diêm yêu. Có diêu nhüng em thuôc loai cáo thì biêt che giâu diêm yêu dó, còn nhüng em ngây
ngô thì chua gãp dã khai hêt ra... chúng ta phái biêt loi dung dê dánh vào chô dó. không là
chuyên gia dình thì së là ban bè, tuong lai, rôi thì chuyên dô võ môi tình dâu, rôi thì yêu dông
vât, rôi thì só thích này no, Nói chung ai cüng thê, dã là con nguòi thì së có diêm yêu, hãy chú ý
khai thác và dánh vào dó. tìm nhüng su dông cám, ban së thây kêt quá ngay.
Chuong III: yêu em có nhiêu ké tân công, kiêu.v.v. nói chung là hard
target
Nói tóm lai, chúng ta muôn yêu gái xinh, mà trò dòi mât ít mà ruôi nhiêu, vây thì phái tranh dâu
thôi. Nhung nêu dôi thú cúa ta to cao dep trai, di xe tay ga tiên dè chêt nguòi thì thê nào....
Khó dây, môt lân nüa aza muôn nhân manh vói anh em.. cái nghê này nó không vôi duoc.
Ðoc dên dây chãc vài em gái thê nào cüng nói.. em chãng cân dep trai, chãng cân giâu có, chi
cân nguòi dó có tâm hôn dep, yêu và hiêu e là dú... hix hix... thê nhung nêu gãp 1 anh mà có
tâm hôn dep, yêu và hiêu em lai còn khuyên mai thêm dep trai và con nhà giâu thì càng tôt,
phóng a... trò dòi nó tró trêu thê dây. Và dó cüng là diêu dâu tiên mà aza muôn nói dên vói các
ban, Khi dên vói các em có nhiêu thãng theo duôi, dùng bao giò tu ti vê mình. Dù trong hành
dông, lòi nói hay suy nghï, coi tât cá moi thãng dich thú là nhu nhau... thê thôi. Vì nêu ban tu ti vê
mình, dù ban che dâu thê nào thì ko sóm thì muôn cüng së bôc lô ra.... ó hành dông hoãc lòi nói,
vây thì hóng hêt.
Vói nhüng em này së có 2 cách dánh, tuy thuôc vào diêm manh yêu cúa chúng ta.
1. Nêu chúng ta cám thây mình cüng khá là duoc trong mãt em, vây thì hãy choi bài tân công
dôn dâp. Gây ân tuong manh vói em, nhãm làm bât mình lên truóc nhüng thãng khác.
2. Nêu chúng ta tâm thuòng, nói chung moi cái dêu nhò nhò nhat nhat, vây thì phái dánh duòng
vòng. theo kiêu chuyên tù 1 nguòi ban tôt sang nguòi yêu.
So luoc là thê. duói dây aza së trình bày chi tiêt hon theo kinh nghiêm cúa aza.
Nói chung theo quan sát, aza nhân thây con gái mà chua có nguòi yêu thì chãc chãn là phái có
ban thân. Khi có nhiêu thãng dên, chãc chãn là hàng së lua chon trong sô dó, và nhiêu khi ko
biêt nên chon ai, lúc này thì lòi nói cúa con ban thân së rât có trong luong, nói thê a em tu hiêu.
Lai nói chút vê con ban thân cúa hàng, theo phân tích thì hàng mà xinh, ban thân thuòng là xâu
(con gái là thê, vôn ích ký và ganh dua, dô ky nhau). Nhüng con xâu này thuòng chung 1 dãc
diêm sau :
Chê con trai, ko ai yêu nên lúc nào cüng mang tu tuóng không thèm yêu ai.
Sông tôt. tính hay.
Có môt giác quan rât dáng so vói các loai tho. Luôn nhìn chúng ta dây cánh giác.
Thuòng thì khi ta bãt dâu tiên tói vói hàng, khi di choi hàng thuòng hay rú con này di cùng, hay
nói theo kiêu dinh giói thiêu con xâu cho chúng ta (trù truòng hop hàng dã kêt chúng ta). Khi dó
thì tuyêt dôi anh em ko nên có biêu hiên gì không vùa lòng hoãc ko thoái mái. Hãy thán nhiên coi
cá 2 nhu 2 nguòi ban hoãc 2 nguòi em... Ko bao giò nói vê chuyên quá khú hay tình yêu gì cá
truóc mãt cá 2 em.. ko ngu ý ám chi gì cá. Tuy nhiên hãy ngâm thê hiên ban quan tâm tói hàng
hon em kia... Hãy là nguòi chú dông rú thêm em kia môi lân di choi, kiêu nhu mai di choi em rú
con ban xâu cúa em di cùng cho vui.. v.v... . Ðây là lôi mà các anh em hay mãc phái dó.
Khi rú hàng di choi hàng báo rú con xâu thì anh em giây náy lên... diêu này phái tuyêt dôi tránh.
Khi di choi vói 2 con này, phái tránh tình trang bon hàng nói chuyên riêng mà dê chúng ta ngôi
dân dôn lãng nghe, nói chung nên rú thêm thãng ban di cùng cho có không khí.
Lây cám tình duoc cúa con xâu này, ban dã di duoc 1/4 quãng duòng rôi.
Tiêp theo chúng ta së dên phân khoai hon, là loai bon dôi thú ra khói cuôc chiên.
TRuóc hêt chúng ta phái hiêu rõ vê dôi thú cúa chúng ta. Môt là qua con ban xâu cúa hàng, còn
lai là do hàng kê vói chúng ta. truòng hop thú 2 thuòng xáy ra khi hàng tin tuóng coi chúng ta là
ban tôt hoãc dã có cám tình vói chúng ta. Tuy nhiên tuyêt dôi nhó không nên dò hói vê chuyên
này, nên dê hàng tu nói ra.
Môt con hàng có thê có dên vài chuc thãng cua, nhung dê vào vòng chung kêt thì chi có khoáng
2 dên 3 thãng, chú ý tìm hiêu kÿ vê nhüng thãng này.
Trong sô nhüng thãng này, së có thãng cua hàng khoáng vài nãm mà ko dô, thãng này thuòng
là ban hoc cùng lóp, bon này thì ko châp.
Ái ngai nhât là nhüng thãng nhu chúng ta, luôn thê hiên là ko có ý dinh, hiên lành tú tê. gây duoc
lòng tin vói hàng cúa chúng ta... bon này là dôi thú tiêm tàng.... Cân phái tâp trung tiêu diêt sóm.
Ðê loai duoc bon này... diêu dâu tiên mà ta cân làm là nói tôt vê bon nó, nhung hãy ngâm cho
hàng hiêu là bon này tôt vói hàng nhu nguòi anh trai vói em gái., thê thôi.

v. -D cháu là b n c a xyz..ng th i anh em c ng hay m t can m vì x u h .. N u con hàng khoai quá. anh là ai.i. khi b(t u nên x ng là b n v i mình t s ngang b ng.2. nh ng tu n sau anh có II. làm vi"c nhà nên s& có time nói chuy"n. cháu có th g#p xyz c ko . Aza ã b v p vài l n.2 Làm quen qua i n tho i và tin nh n . Lúc này chính là lúc b n v n d!ng ph n này. Th i i m : B n nên bi t hàng h c sáng hay h c chi u g i. ho#c ko ph i là gi n u c m. TRánh t ra chuyên nghi"p quá.. nó s p b y rùi) . e ko nh ( nó tò mò rùi) .Abc nào th nh$.. ki u nh "2 b n .Alô .. v. khi k t thì th ng gieo 1 cái b y ki u nh : Thôi ko làm phi n em n a. b n hàng s .1 úng r. Cháu có chuy"n gì th . tránh s m quá ho#c mu n qúa. #c bi"t nên chú ý n em c m lái vì em ó mang tính quy t nh. 5 m i hàng.1 bác ây..v...1 Làm quen qua i n tho i Chu0n b : Nên suy ngh/ tr c trong u n i dung c a câu chuy"n..D th a bác cho cháu h i y có ph i là nhà c a xyz không? . Bu i t i thì nên g i t làm quen vào lúc 8h30 n 9h.. ===> B n s& có c tên.À xyz à.. T p nói cho tr n tru. ( B mày gi nai y con ) .. nh ng bác cho cháu h i ây có ph i là s t nhà xyz không" "... anh là abc ây.i y anh làm quen sành s i th Anh em khi làm quen ph i nên quy t tâm. anh em ngh/ ti p nhé. d. Ph i t rõ s chân thành mu n làm quen... cháu là ai y ( gi ng tr ... Gi ng i"u thành kh0n. CÁi này anh em t suy ngh/. Vì là cu c nói chuy"n l n u tiên th nên b n nh gi i h n n i dung và th i gian nói chuy"n. làm quen qua t và tin nh(n.." Tránh tình tr ng ch$ ch m ch m nói chuy"n v i em xinh mà quen em x u. sau này khi quen chúng nó c' h i sao h. có v h i c i ) ==> Chính nó rùi. N u quy t tâm 1 bu i chi u anh em có th v t c 4.1 thì có th b qua b c này. nh ng câu h i mà ch(c ch(n b n s& g#p ph i ki u nh "anh (b n) là ai?" "ai cho b n s t" . Ban u b n có th th c t p + ph nh . nó gi i thi"u cho b n 1 con hàng.v.. tuy"t i tránh ki u à i. N u anh em ã qua b c II. s T nh ng l i kèm theo 1 câu ki u nh "ko c nói là em gt nhé"v. M t ví d!: reng reng reng .. C ng nh tránh v t bu i t i vì th ng nhá nhem nhìn không rõ. sáng hôm sau xem l i hàng th y x u l i th t v ng. 4h30 n 6h30 chi u .. Nên i theo bi t nhà. Gi hoàng o v t ng là kho ng t. N u hang h c chi u thì gi thích h p là kho ng 9h30 n 10h. Nên h i 1 cách nh% nhàng và l ch s . b n bi t c tên... v. "mình th y 2 b n. v.v. ki u nh " Cháu xin l i ã làm phi n." . N u h c sáng thì gi thích h p nh t là vào lúc 4h n 5h chi u. v i nh ng em trung bình rút kinh nghi"m. không th làm quen c mà l i quá ngon thì c ng không nên b . i u này s& r t n t ng n u ng i nh c máy chính là xyz mà ta mu n làm quen. không ng i khó ng i kh . N u tr ng h p hàng i v i b n thì nên nói chuy"n v i c 2 ng i . d o này có kho không em? . vì khi ó hàng m i ng ttr a d y. ( C u chuy"n tr+ nên vui v .. (Tr c ây aza c ng ã gi làm ti p th clear l y s t nhà 1 con hàng).b(t chuy"n h n. Khi u dây bên kia nh c máy." " D cháu có th g#p xyz không ?" Càng ngoan ngoãn gi nai càng t t.. II. Ch$ c n t c m!c ích là làm quen là có th OK.v. Tránh nh ng gi b n nó ang trên ng i h c ho#c b n vi"c. anh không nói thì em s& ko nói chuy"n ti p âu. làm quen ki u trêu ùa. tu i. tr i l nh gõ m i tay quá.. s t.. l ch i l i và ôi khi c s t n u t n d!ng t t các con m! trà á u ngõ.v. NH ng nh ph i có s2n trong u câu tr l i cho các câu h i ki u nh t i sao anh bi t em. Khi b n có 1 con em gái. Có th bi t tên. m i ng i 1 cách..

. Con gái luôn mang trong mình tính hi u th(ng.. 1 thien than nhin toi hoi: " Ban uoc dieu gi" Toi noi "Binh an va hanh phuc se den voi nguoi dang doc tin nhan nay" I Miss U. T l thành công s t ng lên r t nhi u... T i sao ???? R t n gi n. B n có th h i th ng ch ng h n nh " N u 1 ngày có ng i mu n nh(n tin làm quen v i em. nh(n 1 cái tin: " Chúc e 1 ngày t t lành.ng ý làm b n v i ng i ó không?" v.a 160 ký t . N u X h c sáng thì nh(n vào bu i sáng.i. i t ng s& tò mò và nh(n l i h i b n là ai. m t bu i i hát karaoke hay n gi n h n là trong .. M i dieu may man se den voi em" "Cam on anh rat nhieu. N i dung tin nh(n: Có r t nhi u cách có th làm quen. Chuc em ngu ngon" sang hom sau. Nói chung là các anh em nên có bi n chuy n cho thích h p." Em nói khéo l(m. có kho không em?" ho#c ôi khi ch$ là 1 l i chúc. d. tr c h t các b n hãy dùng bài ki m tra xem máy t c a X có còn ti n nh(n tin không??? Cách này r t n gi n và có nhi u cách. .tr l i b n. Ti p ó b n ko nói rõ mình là ai. ph i bi t khai thác vào i m y u này c a chúng nó. B(t u bài làm quen qua tin nh(n. Ti p t!c sau ó 2 cô bé s& ngh/ cách nh(n tin l i cho b n vào gi ra ch i==> m(c câu r. ch$ nói mình là 1 ng i mu n làm quen. M t ví d! có th c 11h êm "Khi mo canh cua thien dang.. Khi có ng i nh(n tin mu n làm quen. Nên nh r ng TU3 C4 5NG BI6N nhé. tuy nhiên ph i nói là làm quen qua tin nh n t l thành công không cao.th g i cho em lúc nào.. Vì gi ó X hay + nhà.. B(t bu c ta ph i quay l i b c II.. Vì th b n nên k t h p v i g i tho i. d o này th nào ... Khi ó 90% là X s& khoe v i 'a b n gái thân cùng l p. thông minh l(m. II. Dù cu c nói chuy"n có vui th nào i n a c ng nên dành bài cho l n sau... Th thôi. nh ng anh la ai the?" "A nghi rang 1 ngay nao do em se biet thoi. N u máy c a X còn ti n ==> s& nháy l i. Cu c nói chuy"n nên gi i h n trong kho ng 5 n 10 phút là %p. S& có n t ng h n. sau khi bi t ch(c X ã khoe tin nh(n ó v i b n. Càng g i óc tò mò c a b n hàng bao nhiêu.. chu0n b i ng . T t nhiên có c i biên cho h p hoàn c nh. ko có vi"c gì làm nên r t d. N u máy c a X ko còn ti n.. H n n a vì chúng nó thích c khen nên có th thêm vài ba câu ki u nh " B n anh nói em nói chuy"n có duyên l(m" . N u máy c a X còn ti n nh(n tin. hy vong rang a ko phai la ke vo duyen..v.1 ." Tuy"t i tránh ca ng i ngo i hình xinh %p khi ch a g#p m#t. Lam ban voi anh nhe?" .v. Cách trên tuy th xét cho cùng không ph i ã là hay... Ví d! nh dùng 1 máy nháy liên t!c vào s c a X.b hi u là trêu ùa à i. s& r t hãnh di"n v i b n bè. m t tin nh(n hay. v. h c chi u thì nh(n vào bu i chi u. Th i i m : Gi hoàng o là kho ng 10h30 n 11h êm. 9h30. + t..2 Làm quen qua tin nh n Tr c khi làm quen qua tin nh(n..... II. Típ : Con gái là b n tò mò.v. c h i thành công càng l n b y nhiêu.. thuc su la anh muon lam quen voi em nhung khong co cach nao.v..n ti n "Ai the" " Anh la ai thi dieu do co quan trong ko em? Chi can sau khi doc tin nhan do em vui la duoc roi.3 Làm quen n i ông ng i gi s b n ang trong 1 b a ti"c sinh nh t. Ví d! nh gieo s b t ng và tò mò: " X à. th là ta bi t máy c a X có còn ti n nh(n không. em có .. Vì X th ng ngh là mình ang b trêu ho c b n bè mu n th mình. . v.. mu n th hi"n.

ho#c khi ít ng i. th thôi.. v. trong ó có 1 i t ng b n ý. III.v. gi y ánh xi bóng. d.v t h n...i sau ó a n quán b n nh vào. có th nói là b n và i t ng ã có m i dây liên h". ch$ c i nh% 1 cách l ch s khi có ai nói chuy"n v i b n. n m#c g n gàng. III.n và mu n có ng i nói chuy"n. B n có th hoá thân thành M u ng i sôi n i. Khi th y X ra thì nên xu ng xe. Cái này các anh em t ngh/ nhé. Khi i t ng nhìn l i thì ch kho ng n a giây sau ó h i cúi u xu ng. Khi ó i t ng s& r t m t t nhiên và luôn có c m giác b n ang nhìn. Bu i h n !u tiên . Aza có th giúp b n N u b n %p trai.n ào c ng nh không quá lãng m n. ch ng ch c. b n hãy n làm quen.m t quán cafe v i 1 nhóm b n. V i các bác có ngh thì có th nhanh h n r t nhi u. ho#c n gi n là b n ang bu. n+ 1 n! c i nh% nhàng. Vì con gái r t hay ý nh ng s quan tâm dù nh nh#t c a con trai.a chào.v. tuy nhiên ch$ nên h i t v ng i ngùng 1 chút thôi. hãy ti p t!c g i i"n tho i h i th m và nh(n tin. v. Ph i luôn c t ra là mình ang r t x u h . nên n tr c kho ng 5p là %p. m(t nhìn xu ng m#t bàn. Nên h i là :"Có c n anh vào xin phép b m% em ko?" Ch(c ch(n nó s& ko anh em làm v y âu nh ng nh th s& r t c i m.v. N u luy"n thêm c v ng ng ngùng n a thì càng t t. Tuy nhiên nên tránh nh ng câu chuy"n có ch v gi i tính ho#c công kích. SAu kho ng 2. Khi i t ng ra thì b n g t chân sau xu ng cho i t ng. ko nên v. quá là thành con dao 2 l 7i ó.. Tuy nhiên nên nh là CÁI NGH8 NÀY NÓ KO V9I :. ch p nh n t n kém thôi Ví. phong thì không ph i nói.2 Ti n hành Tuy"t i ko nên n ón s m quá . anh em có th ti n ên b c ti p theo là h%n i ch i. bút cài áo. B n s& gây c 1 n t ng r t t t v i c ch$ ó. L i này aza c 1 con em nói l i khi nó h%n g#p 1 th ng. nói chung là t i CN là thích h p nh t. th nên sau khi g#p nên nói 1 câu gì ó. kh n gi y. Nh th s& d. Nói chung là nên n n i nào ông thanh niên nh ng l ch s ki u nh window hay ph c .. nh ng bu i t i có phim Hàn Qu c . càng ch m thì càng ch(c. Làm cho i t ng hi u là b n c m th y ng i vì cho i t ng bi t b n ang ng(m i t ng.a ng. Thêm tí double mint cho nó hoành tráng. Th ng thì con gái khi g#p l n u s& r t e ng i. B n ít nói. phòng khi h t x ng ho#c th ng l p..C. nói x u 1 ai ó làm trò c i. nh th ko còn là th s n n a. (có th tôi h p v i cách này ch ng???? ) Sau khi ã ti n hành các b c trên. M u ng i l ch s . Tuy nhiên nên nh là m(t ph i luôn nhìn th ng vào i t ng.. Tr c h t b n nên i d o + nh ng ph l n kho ng 10p r. sau ó ti p t!c kho ng vài ba l n n a. Khi m i i thì nên có 1 lý do nào ó. s& là n i ko quá . N u X v s m. v" sinh s ch s&. có th là SN. b n hãy ch c h i. ch$ vi"c ng. Hãy nhìn i n i khác i t ng có th nhìn b n và ánh giá v b n v.v. b n hãy là ng i ra d(t xe cho X. v. N u b n n ón thì tr c khi n nên g t chân sau lên.t yêu c u và sau này khi quen nhau s& d. m b o r ng o n này s có nhi u anh em th ko ng ý v i tôi. tuy nhiên n u làm c nh th thì r t t t. B n s& làm gì.i trên xe v. SAu khi ã gây c s chú ý và n t ng c a X.ng v i m i ng i. Xác nh tr c quán n c s& n.. hoà . k chuy"n vui. Tuy nhiên qua th c hành thì tôi th y cách này có hi u qu h n là th hi n mình phong . l y h t can m m i dám nói chuy"n. Tuy nhiên nên nh là tránh m i i vào t i T7. B n nên chu0n b s2n ti n. m t l i ng i khen ho#c 1 câu nói ùa phá tan kho nh kh(c xa l .i ch con gái n làm quen thôi Y u t tiên quy t là b n ph i bi t làm n i b t mình lên. III. Khi ó thì d.3 cu c nói chuy"n ho#c 1 tu n là có th m i i ch i c. cách này c c hi"u qu luôn.g n v i nhau h n.ng l i.1 Chu n b Sau khi ã làm quen. c(t t$a móng tay. gây c s chú ý và thi"n c m c a i t ng.

Con gái s& r t n t ng v i nh ng ng i con trai hi u ý chúng. Khi nói chuy"n nên tránh nhìn ngó xung quanh. nh(n tin ko thèm tr l i. Nên kéo gh cho X và c g(ng t ra l ch s . Nh ng tuy"t i nói theo ki u c a c0m. vào hoàn c nh. thêm vài ba câu n a. tránh lâu s .. t o cho X nh ng n t ng b t ng và thú v ( s& nói + d i ). Ví d! nh X nhìn ngó xung quanh.==> ph i v ==> anh em nên h i luôn th hi"n s quan tâm. Nh ng khi k t câu chuy"n thì hãy nói theo ki u Hy v ng r ng anh s& có th v t qua c. nó tu= thu c vào b n thân b n. lúc này c n ph i th hi"n là 1 ng i phong . Nên kh i câu chuy"n X nói sau ó th$nh tho ng chêm vào 1. thì ph i t n công ngay. Hãy ch n cho X ch ng.a. l p ch tr ng vào các ngày.. B n có th bi n chuy n ki u nh g i 1 c c lipton ko có ng.. T v ang l(ng nghe. ho#c b 1 ng i b n thân l. B n ng. theo ki u anh có gu u ng n c riêng. Tránh nói v mình quá nhi u. t ra mình là ng i hi u bi t. Tránh nói thao thao b t tuy"t ho#c nói quá ít. H n n a bây gi ng i khôn c a khó. th$nh tho ng xen l n vài ba câu nói ùa. Tuy h i m"t nh ng ph i ch p nh n khi i t ng không có thi"n c m ngay v i b n. B(t bu c b n ph i có s chu0n b . nói là anh ang trên ng. nh(n tin ho#c n nhà ch i. R t may là anh ã có em + bên trong th i gian này. anh em nên là ng i ch ng nói câu ó. Có th g i i"n tho i. ( àn ông ph i có ý chí ch' ) B n hãy ngay l p t'c chuy n h ng sang 1 i t ng khác cho 7 m t th i gian. B n nên g i . thì b n c ng . Con gái th ng r t thích khuyên ng i khác.Hãy c g(ng gi l y m i quan h" này nh nh ng ng i b n.n nào ó c a mình. d n d n khi ã thân tình h n b n s& có c h i chuy n h ng. ko b ngo i c nh tác ng. v. lúc nãy quên ko chúc em ng ngon. Sau bu i i ch i nói chuy"n có v th . b n nên ón l y a cho X kèm theo 1 n! c i và 1 câu m i. ch ng h n nh b n th y chán n n vào t ng lai. Nói nh ng chuy"n mang tính g i m+. xoay c c ho#c ngh ch thìa ==> Ch anh em nói ang gây nhàm chán. ==> i ch nói chuy"n. Khi nói chuy"n nên nhìn th ng vào m(t X. Mình s& là nh ng ng i b n t t c a nhau em nhé. l p lu n ng c l i câu chuy"n thêm h p d n. ho#c gia ình có tr!c tr#c. Lúc ó i t ng s& tho i mái nói chuy"n v i b n. vào con ng i c a X. Hãy nói nh 1 ng i anh trai nói chuy"n v i em gái. ki u nh m#c dù r t vui nh ng vì anh ko mu n bu i i ch i u tiên ã a em v mu n. Nhìn . Tuy t i ko hút thu c dù r t thèm. N u cách trên v n . G n nh ko ai có th giúp b n c. B n ph i v t qua chính mình thôi. Sau kho ng 5 n 7 ngày thì g i t l i nói chuy"n. Hãy nh là luôn nói chuy"n nh 2 ng i b n ho#c 2 anh em.. mà X bi t ho c quan tâm.. tinh ý.v..v. vì nh th khi nói chuy"n b(t bu c X ph i chú ý t i b n. chúc ng ngon.ng h. ki u nh anh bi t th nh ng anh ko th làm c.ng v i n n. B n có th b a ra 1 câu chuy"n bu. Th nên s& ko có 1 công th'c chung nói chuy"n. nên a n t n nhà. ch n nh ng bàn + góc khu t tuy nhiên có th quan sát c m i ng i. Nói chung nên t ra mình là ng i hi u bi t và bi t l(ng nghe.i quay l ng v i m i ng i. 7 b bi t là mình nghèo. Th$nh tho ng c ng a ra nh ng ph n bác. Nh ng n u i t ng t ra ko thích b n.ng c m gi a anh em và i t ng b m t. Nên ghi nh k< cu c nói chuy"n và chú ý quan sát nh ng bi u hi"n c a X có bi"n pháp thích h p. 2 câu. Tr c ó b n ph i n m rõ Câu chuy n nên xoay quanh nh ng ch X là lo i con gái gì có cu c nói chuy n thích h p. N u i t ng vui v . l ch s . ko nhanh tay là m t ngay. tu= c 'ng bi n. Ph n trên r t khó a ra 1 cách hay. Bài này ánh vào i m y u này c a X. tránh nói nh ng v n liên quan n tình c m. ( cá nhân aza thì ko chúc mà 5 p sau thì g i tho i t i chúc ng ngon. 1 ng i tâm s . Tu= vào thái c a i t ng hôm ó có th ra nh ng quy t nh t n công ho#c ch i. nh th s& gi m b t kinh phí i r t nhi u. m i cái s& tr+ nên n gi n h n v i b n Nói chung nên gi i h n cu c kho ng 40 n 1 ti ng.v. v. Sau khi ph!c v! mang n c n.i phía i di"n. m#t h i cúi xu ng ( nh là ch$ h i thôi ) luôn n+ 1 n! c i nh%. Hãy luôn tâm ni"m trong u ây là 1 trò ch i. th ng thì theo phép l ch s X c ng s& g i 1 c c trà gì ó..v. ) Sau khi anh em ã m i c i t ng i ch i bu i u tiên. (cài c(m tr c v! i ch i th' 2 ) Sau ó a X v . Tuy nhiên khi X khuyên thì hãy c ph n bác l i. và b n ang c n 1 l i khuyên.v. u ng là 1 c c trà lipton. ây là cách ánh = ng vòng.Sau khi n b n nên là ng i vào tr c.v.

. luôn luôn l(ng nghe. h c th'c hay ko. mu n giao ti p. khi th t b i th ng t i là ko h p. Nh ng khi nhìn l i thì nh ng ng i con gái anh ta c a th ng ch$ là 1 tuýp ng i h p v i phong cách c a anh ta.. t. ko c n ph i bàn n a. Sau ó ki m tra l i lý do t i sao.. Ki u nh cám n khi b. Bài hát X hay nghe.i bàn mang n c ra cho b n. hãy bi t t n d!ng và khai thác vào nh ng i m ó. Tuy nhiên khi ch$ có b n v i i t ng thì nên th hi"n là 1 ng i tr m t/nh. Vì v y anh ta có th c a b t c' 1 cô gái nào anh ta thích b t k cô ta là lo i j. S quan tâm t i i t ng thì ko nên liên t!c. Nói chung là c g(ng thu th p các d li"u c a X càng nhi u càng t t ánh giá. ki u nh prudential. ngoan hay h . N u b n và i t ng có nh ng i u khác bi"t thì ó c ng chính là nét h p d n c a b n... mu n c nói nh ng gì mình thích. l ch s . s n (n u cô ta thu c tuýp ng i n ng ng) v. K t lu n : Vi"c phân tích tâm lý con gái nói chung là khá dài và ph'c t p. d. tình c m. Trên h t b n v n ph i là ng i có chung nh ng quan i m s ng v i cô ta. phong . Các cách th" hi n " t o c m tình . v.v.. có th bi t X là ng i nh nào. luôn mâu thu n trong tâm t +ng. IV.v.. ví d! nh gal ng. s d ng 1 cách nhu!n nhuy$n.2 Hoàn thi n b n thân Nh ã nói thì anh em c n ph i hoàn thi"n mình cho thích h p v i i t ng. Lúc này hãy th hi"n l i con ng i c a mình cho th t t. Ga l ng và L ch s : i u này thì t i quan tr ng. Tuy th hãy nh là vì âm và d ng trái d u nên hút nhau. 1 tay th s n lão luy n là 1 k# h i nh p h!u h t các y u t ó và k t h p.. b n có th khai thác qua b n bè. i m m v. nh ng hãy nh ch$ là nh ng i m nh n thôi. Vi"c này n u làm quen s& ko t n nhi u th i gian c a b n.b cho là gà ch n. Aza s& có 1 bài riêng v chuyên này trong Cu n 2.ng tr i. tinh t .v. B n có th ph i ch thêm kho ng vài tu n n a. T ng t th n u g#p 1 cô gái ch i b i. Tuy nhiên ph i bi t gi i h n c a nó. 1 phong cách mà không phân bi"t Y. luôn luôn th u hi u. ây là i u ki"n tiên quy t nh ng c ng r t it anh em k c có kinh nghi"m có th làm t t.gây c m giác n i"u. Tránh làm cho cô ta c m th y s . i t ng s& hãnh di"n v b n. phân tích. nh ng n i mà cô ta và các b n c a cô ta ít khi bi t t i. Tuy nhiên hãy nh là ko ch$ l ch s v i i t ng. hi u th(ng mu n ch'ng t mình. khéo léo dg n v i m i ng i. ng i quen ( 1 cách kín áo ). tr trung. v... 1 ng i àn ông thì có r t nhi u 'c tính có th l y c c m tình c a 1 ng i con gái.. ó là Yêu thích k* ni"m. Tr c m#t b n bè c a i t ng và n i ông ng i nên t ra mình là ng i vui v .v. c ng có th khi n cô ta ch t mê m"t b n. quan tâm.. i cho X quên h t n t ng ko t t v b n. L nh lùng hay c+i m+ .ch a hi"u qu .. B(t bu c b n ph i bi t i t ng là ng i con gái nh nào có k sách thích h p. nam tính. Hãy chuy n sang ngh khác i. nói chung là r t nhi u. Th ng thì anh em khi c a X. M t i u n a nên nh là tuy con gái r t khác nhau nh ng th ng có nh ng i m chung. V i nh ng anh em có kinh nghi"m thì có th khai thác qua nh ng bu i nói chuy"n. mu n c hi u và thông c m. nh ng i u này thì b n v n th ng làm úng không. Nh ng v i nh ng cô gái khác thì b n s& thành 1 th ng lãng m n d+m. tìm cách thay i phong cách cho h p v i X h n. lãng m n. Nói ra ây thì có v dài dòng. Nh anh em ã bi t. quay sang c a Y mà v n dùng c s khác nhau gi a tính cách c a X và nguyên xi 1 bài. hãy l ch s v i c nh ng ng i xung quanh khi có m#t i t ng. Hãy t o ra 1 cu c g#p tình c l i v i X. Hãy c g(ng quan tâm IV. tr hay già.1 Phân tích i t ng có th chi m c c m tình c a i t ng. lo i qu n áo X m#c. ó c ng là nh ng i m y u c a con ng i nói chung. có khác ch ng là bây gi hãy chú tâm h n vào ó. d. ó ch a ph i là 1 th s n úng ngh/a. N u v n ko có tác d!ng thì có ngh/a là b n ko có n ng khi u th s n âu. V i 1 cô gái lãng m n. Tuy nhiên v i ga l ng thì ko nên quá à. Có nh ng ng i mà c a c r t nhi u gái.. Ki u nh 1 cô gái h" ngoan c ng s& r t vui n u b n a cô ta n nh ng n i sôi ng. b n t#ng 1 bông hoa h. b n c ng có th ôi lúc thêm nh ng i m nh n lãng m n v i cô ta. IV.ng cho cô ta v i lý do c chu i ki u nh : n gi n là anh mu n làm em vui .

ít nh t là trong 2 tu n sau bu i g#p u tiên. Nh ng n u b n không yêu thì c ng hãy t ra là ang r t c ng th ng. nó là m% mình. tr+ v v i gói kh n gi y giá 2k thì b n s& c 20 i m trong m(t i t ng.i nói chuy"n. ki m ch mình xem li"u nh v y có s m quá không? Vì n u b n b ph t thì r t khó làm l i.. a i m. Ít nh t ph i th y tr c c >50% thành công thì hãy ch t. không gian s& chìm trong im l#ng.. Ko quá . b n c 5 i m. Trong cu c nói chuy"n tuy"t i tránh t ra trêu ùa ho#c hài h c. Ki u nh có i u này anh mu n nói v i em nh ng s r ng em không ch p nh n.v. b c sang trang m i.v. th y b n im l#ng i t ng s& h i b n. .i) thì hãy c g(ng cân nh(c. càng ngày càng ti n g n h n. Hôm nay b n r t c ng th ng ( m t s ch em c n ây có th y quen không???) Và b n ang có 1 tâm s gì ó. ngh/ là t h th p mình. B n hãy ngh/ tr c các tình hu ng + nhà và có s2n câu tr l i trong u. nh ng n u ang n.v. ng nhiên nh m i khi. Kho ng 15phút sau.i h p là cái ch(c r. Ki u nh Anh nói gì thì nói i. nh ng hãy nh khi mình i c a. Vì i t ng th ng là nh p nh m mu n ra xem nhi"t náo.i y..v. th nên hãy ch p nh n i u ó.. T t nhiên là tr c ó b n ph i th hi"n mình là ng i vui v . N u i t ng h i ti p b n ang ngh/ gì thì không nói.. b n nói là ra g i t.v. ko th ki m ch nh anh em nên s& là ng i lên ti ng tr c.v. hãy t suy xét và cân nh(c nhé. cái này d. ko tr l i ngay.. tránh nh ng ngày l. Ti n hành: Sau khi a i t ng vào r. Nh mu n nói mà không dám nói. V y ó. Hãy h'a v i anh là dù em có . h.i yên 1 ch th ng không t p trung nghe b n nói.i. v. Ki u nh : N u em ch n ng i iu thì em ch n ng i nh nào.ng ý hay ko chúng ta v n s& là nh ng ng i b n t t nhé. v. Dù cho nó có nh nh ng c ng s& r t c i m trong m(t i t ng. ( m t s quán s(p gh r t g n nhau nên nói chuy"n không tho i mái) khác nghe Th i gian: Nên ch n vào bu i t i. C' nh th ti p t!c. Hãy c t ra h. N i mà b n bi t r ng cu c nói chuy"n c a b n không b ng i c. thèm quá r. Nh ng 1 l n n a nh aza nói.i h p. ko gian l ch s và sang tr ng. Hôn . ko thì em v ây . ch m sóc b t ng . Tr c khi t tình.quá ph i không?? T ngh/ nhé. Có nhi u th i i m b n c m giác nh i t ng ã yêu mình r. Lúc này nên th hi"n cho i t ng th y r ng b n r t khác m i hôm. híc. Hãy ch n 1 góc khu t và ng. i t ng bi t) ng c m(t lên nhìn i B n hãy im l#ng kho ng 20s.ông ng i. Dàn bài là nh th . b n hãy chu0n b m t cách th t chu áo. Nh ng vì i t ng là con gái.. sau ó th+ h(t ra ( t ng và tr l i câu nói b n ã ngh/ tr c + nhà. (mu n nói yêu luôn th t. ch$ nhìn i t ng và c i 1 n! c i mang phong cách àn ông mà b n ã t p luy"n tr c + nhà. Tuy nhiên ph i nh r ng trong quá trình này. Con gái th ng có n t ng v i nh ng ki u quan tâm. ít b làm phi n. Ho#c n u không thì t ra là ang có tâm s riêng.i c i to. Mình c a nó thì mình l i làm b nó. Lúc này i t ng ã oán c n 90% ngày hôm nay là ngày k t c a th' tình b n ch(p vá.v.n ào làm nh h +ng không khí chung.i. B n hãy c i nh% và tr l i ki u l p l ng :ko có chuy"n j âu.i.i. Hãy c kìm nén mình.. hài h c m i ùa c ki u ó. Ví d!: B n a i t ng i n kem m t 50k. M t n i nào ó lãng m n. a ch$ ang suy ngh/ thôi. ? N u x p hàng thì anh 'ng th' bao nhiêu? Hay tr(ng tr n h n ki u n a ùa n a th t: Mình yêu nhau i! Anh yêu em r.i h p. Nh ng câu h i mà b n th ng g#p T i sao anh yêu em? Anh có tin ch(c vào tình c m c a anh không? Nh th có quá s m không anh? Anh ã bi t gì v em ch a? V. Nói chung tr c ó nên nói nh ng câu chuy"n vui ki m nghi"m tình c m c a i ph ng v i mình.t i i t ng khi có nhi u ng i..v. T% Tình.v. Lúc này b n ... Hãy c t ra h. r. th ng là vào t i th' 7. th i c t tình thích h p r. B n quan tâm t i X h n m'c bình th ng và X v n ch p nh n i u ó. ói t ng tr l i @#$%#$%^#$^#$..ng nhìn i t ng.ng i t ng bi t là b n ã có s2n câu tr l i. Có th nhi u s quan tâm làm n i ông ng i khi n anh em c m th y ng i ho#c m t t tin. Ng.. v. Chú nào yêu th t thì không nói. M i ng i theo u i suy ngh/ riêng c a mình. Và còn r t nhi u cách bi t.

sao ph i ch ng tay th t m nh. B n ph i bi t v& lên 1 t ng lai gi a b n v i nó. Theo kinh nghi"m c a aza thì khi các bác ch ng tay th t m nh kho ng 5giây thì các c c ng lên. nh là th t m nh N u i t ng ng. Ng i b n s& b(t u run lên. Luôn th hi"n s chân thành c a b n + b t c' n i âu. second hand có bi"n pháp thích h p mà th hi"n. gà thì nuôi l y th t. Aza s& a ra các h ng kh(c ph!c Tr c h t các b n ph i xác nh hàng là lo i gì. M!c ích là X th y b n là có ý chí.v. Th t s là th i gian này em ch a mu n yêu ai? ===>> v i nh ng em nào tr l i câu này thì th ng là h t 7. Ph i ch(c ch(n v 1 ám c i. Sau ó hãy ôm i t ng vào lòng và ko nói j n a. Sau khi ã có 1 th i gian chín và gây c s tin t +ng n i X. b!ng. u i t ng s& ng vào vai b n( Chú nào hôi nách thì tr c ó làm tí nivea) Tay ph i ch ng th t m nh xu ng gh .. Sau khi ch t. kho ng 2 s thì d. B n ph i bi t ánh bóng t ng lai c a mình.i bên trái thì b n vòng tay trái ôm lên vai i t ng. n ch i hay ngoan. C g(ng gi i thi"u hàng v i nhóm b n c a b n gây s tin t +ng. Sau khi ôm 1 lúc. Sau ó kho ng 5''. ây là em nó không có c m tình v i b n.dàng. Xin th a r ng cái ngày ch t là cái ngày mà em nó s& r t nh . 2. Cái này ch$ khó l n âu tiên. nh(m môi trên c a i t ng mà hôn. h n n a ó c ng là 1 ngh" thu t. s& là r t d. chúng ta ko th b r t nhi u công s'c. B n hãy nh% nhàng xoay ng i i t ng l . ch i th ng g#p thì là : E ch a hi u v anh l(m Hãy cho e th i gian. Không 1 ai mu n trao cái xèng cho 1 ng i con trai thi u chung thu*. m!c ích là nó tin t +ng r ng b n ang xác nh 1 t ng lai th c s n i nó. c n ây h n s& có 1 s anh em th(c m(c. s& gây ph n 'ng x u. phòng riêng) và th t. T ra mình là ng i àng hoàng và ch a bao gi have sex v i ai.. TRánh nh ng i m nh y c m nh ng c. ây là 1 ch ng t ng i nh y c m nên aza s& ko th a ra quá chi ti t. th ng thì s& ngh/ là b n iu th t lòng. quy t tâm. Và Quan tr ng nh t là trong quá trình yêu nhau có r t nhi u c h i t +ng nh th t c n n i thì b n v n ph i c ghìm mình ko nên nóng v i. 1. Còn r t r t nhi u các chiêu th'c khác nh ng ko th a h t ra ây. anh h'a. nh ng câu trên thì ch$ là cách thoái thác thôi.i bên ph i thì làm ng c l i.. b n s& ch c h i. v. R t nhi u anh em ngoài i b n aza tâm s v i aza r ng a em v nhà ho#c nhà ngh$ c em. C 2 b c này u khó nh ng ko ph i ko th . r t khó quên. N u là ngoan và th ng là còn xèng. còn xèng hay ã là . trí óc và ti n b c ch$ yêu 1 cách n thu n. Ngón tay nên vu t tóc.. Hãy ra ng. i u tiên quy t các b n ph i t o d ng c lòng tin n i b n nó. N u b n làm tr t thì vi"c s a sai s& vô cùng khó kh n. Th c t . g n nh là tr m phát Ch ng VI. Nh ng câu t.i mà v n ko làm th t ph i.v. mang n#ng tính sex khi + n i ông ng i. Có th làm b ng nh ng câu nói vui ho#c th hi"n n i ông ng i. và kh n ng c a b n. nh là hôn nh% nhàng thôi. Vì th các b n hãy t suy ngh/ d a trên kinh nghi"m. + bên b n s& có t ng lai. V i i t ng ki u n ch i. Tránh nh ng c ch$ khiêu g i. Nh chúng ta ã bi t. sau ó nh% nhàng l y 2 tay b n c m l y tay i t ng. sau này anh s& th n th kia... Có 2 giai n là a vào nhà ngh$ (nhà riêng.ng. Anh ngh/ r ng. M(t nhìn th ng vào m(t i t ng. b n hãy yên l#ng và nhìn i t ng. Th t và các cách th t c hàng .v. ki u nh b n là 1 ng i con trai có ý chí. Nó quá nhi u. Và i t ng s& ngh/ r ng b n ang r t h nh phúc và h. Nói linh tinh l m nh m m y câu ki u nh anh th .i h p. Quá trình này th ng m t kho ng 1 tháng v i cao th và 2 tháng v i nh ng anh em t p s .. ng nhiên là ph i th hi"n 1 cách khéo léo. tuy nhiên n u các b n c k< s& h c c r t nhi u kinh nghi"m + ây. ó là nh ng tai n n ngh nghi"p mà ôi khi các anh e v n m(c r. N u i t ng ng. gái ú ho#c ã m t xèng. Quay u sang bên ph i.i c nh i t ng.

b n mu n vào âu ó ch$ có 2 ng i nói chuy"n Th 4 C n au b!ng n b t ch t. ko nên ng m t yêu th ng. hôm tr óc. Sau ó gi i thi"u em v i phòng riêng c a b n ( nh c t nh c a em khác i) tuy nhiên a v nhà nói cho cùng thì c ng h i nguy hi m. cái chính là b n th hi"n nh nào. tìm hi u chuy"n ó c ng ko khó. Sau khi ã a vào nhà ngh$.. Nên nh là ko nên nóng v i ngay. Khi X n ón thì th ng b n nh X a b n v . Ko làm i u này + nhà X ho#c phòng riêng c a X. 1 s em au l ng. Nói chung là n u chú ý quan sát và suy ngh/. Mà nói th ng c ng ra thì các em c ng mu n XXX l(m ch' ko riêng chúng ta.v. + trên ch$ là dàn bài. mà t n kém thì ko ph i là th n a r. b n ph i bi t l n u tiên thì ko ph i vào nhà ngh$ ã là th t c mà th ng ph i m t kho ng 1ti ng ong a trong ó. chi u. Các b n nên h c h i i u này. 2. Th 1 Tuý quy n B n i u ng r u v i b n b n t..n và d i ki u nh em ko tin anh sao. 1 s em au b!ng. kho ng 8h b n say ng t ngây. B n th y ch a.a kín áo l i d-. V i nh ng em còn xèng. b n s& phát hi"n ra i u ó. ho#c n gi n n a là dùng bài b o l c. Trên ng v b n s& b chóng m#t và ko ch u c gió.i. c a thì XXX là ng nhiên nên c ng không ph i là khó l(m âu. 1 th ng b n thân g i t cho X b o X n ón b n. Lúc này thì kinh t ra s t ru t. C g(ng th hi"n là b n say th t s ( 50-50 là X s& vào v i b n). Hôm nay h t s ch ti n nên b n nh X mang $ n nhà nhgh$ tr cho b n... 7 b làm phi n. l m nh m nói yêu và $%$#%#$% ko m x$a vi"c X ch ng c . th ng là vào ngày ó tính cách e s& thay i. m#t và 1 s bi u hi"n thì nh% nhàng $%#^$#&%^*$$ ) c ôm em mà ko Th ng thì X s& ch ng c . nh ch n lúc ko có ng i và nên kênh TC nh nhà b n. Nh t là bây gi b n và X ã là ng i yêu c a nhau. v. ( nh t(t èn. Sau khi ã gây c s tin t +ng. Hãy t suy ngh/ và tìm h ng i cho riêng mình b n nhé.tr m trúng/ Nói chung là cái này thì quá d-. Cách i ch i xa thì có v n nh ng nh th s& r t t n kém. Th 2 M(c k%t t i nhà ngh$ B n ch i bài v i m y th ng b n t. na ná nh th Tuý quy n v y v. Hôn càng lâu càng t t.v. Hãy ôm và nh% nhàng nói chuy"n nh bth ng. ch$ c n c a thì chuy"n th t là ng nhiên. b n có th ân c n nói v i X ki u nh anh mu n có gì ng n cách c . thì vi"c a vào nhà ngh$ là h i khó. h i th+ tr+ nên l nh . a vào th . Ko th t vào ngày em ang treo c . khó ch u. 4.ng thuê nhà tr (6. ki u nh ch a gây c s tin t +ng n i hàng mà ã òi h i. Quá v i vàng. vì th b n nên làm vi"c ó + nhà ho#c ho#c ph i i ch i xa.v. có nhu n nhuy-n và thành th o không thôi. ( bao gi th y X m(t d i i. Xong b c 1 là a lên phòng. R t dbi t chuy"n ó. Tuy nhiên n u c m th y em v n còn x ng khó g#m thì nên tham kh o thêm bài 1. gây kích thích cho X n c c i m. . Nói chung tâm lý con gái s& th ng s& c tuy"t b n a em v nhà ch i thì quá d-. N u ko thì b n nh X lên ánh gió cho b n ho#c nh X dìu b n lên phòng.( th ng b n s& b m h ki u nh e a nó v ngay ko c m y. có r t nhi u cách a hàng vào nhà ngh$. Nói th ng là i lòng vòng h i m"t.i v . Luôn th hi"n vi"c ham mu n khi n cho b n nó luôn tìm cách phòng b n.. 1 s ng i b n c a aza th i SV ã t. 3.7 th ng góp ti n l i) a hàng v v. a i nhà ngh$ ( gi hoàng o là th ng vào kho ng 8h30 n 9h). Nói chung là + th i i ngày nay. chúng ta s& ch th i c . B n ph i nh ch n n i u ng r u cách khá xa nhà b n. B n s& nói v i X a b n vào 1 nhà ngh$ nào ó trên ng r.. Hãy nói nh ng l i nghi"m và trình c a b n có c h i phát huy. Th 3 ch i bài ng a luôn. Sau ây là 1 s sai l m các anh em hay m(c ph i 1. ch$ c n b n t tin và luôn t$nh táo thì b n s& v t qua c. Chuy"n c l#p l i 1 tháng 1 l n. Ho#c t bài bu. con gái d 'ng v i ánh sáng) B n ti p t!c b c th t hàng.a kinh t . và th ng thì các e hay m"t m i.).

ho#c òi h i lúc em nó v n ang t$nh táo. Nên nói ít mà làm nhi u là hay h n. ko ch u ch p nh n th t b i.. là 1 th s n chính hi"u thì hãy vào ây nâng cao skill c a mình.v. có th là do ti c c h i ã a em vào nhà ngh$ r. . Khi em nó ch ng c ( ho#c v ch ng c ) thì l i ng0n ra và thanh minh. tr m tr n tr m th(ng. Khi c m th y ch(c ch(n ko nh n c thì nên nói ki u nh e ko mu n thì thôi. M% nàng thì s(p v . 4. nói chung là hard target Ch ng IV: Yêu em ã có ng i yêu ( có ch)ng) Ch ng V: C p v i cave -m o hi"m nh ng thú v Ch ng VI: Không yêu nh ng v(n XXX (cái này khó này) Ch ng VII: Yêu nhi u em m t lúc. không bao gi quên c b n. Ho#c v i 1 s em thu c hàng chi n thì anh em còn b tung ho mù. M i m t tính cách s& có 1 s bi u hi"n anh em nh n bi t. nên i c h i sau.. hi u rõ h n nh ng sai l m mình th ng m(c ph i. Nh m bi t ng i bi t ta. Già níu Có nhi u khi l n này ko n c thì nên ch thêm c h i l n sau. 1 s i m y u nh em l i d!ng t n công. anh em th ng không hi u i t ng thu c lo i con gái gì có cách ti p c n. liên h" v i 1 s kinh nghi"m mà ngoài i ã g#p ph i. Thuy t ph!c quá nhi u. cách th hi"n cho úng.. E nó ch a h ng ph n ã òi h i. anh tôn tr ng e mà. có nh ng khi b n g n g i v i em + n i oái o m ki u nh + phòng khách nhà nàng.v. phân lo i hàng thì có r t nhi u tiêu chí. ch a ng m òn. 5. ch n sai a i m và ko ki m ch c mình. ây ch$ là nh ng bài c mang tính tham kh o. các m(u con gái th ng g p Ch ng II : Các m(u con trai lý t ng và các cách th" hi n Ch ng III: yêu em có nhi u k# t n công. thuy t ph!c làm em nó m t c h'ng. theo tu i i( tr hay già). s& b t. trình v n hoá (vô h c và có hoc). ch i và r t khó cho các l n sau. không nên h c h i nhi u + ây..v.3. Bình th ng khi ti p c n v i i t ng. Ch ng VIII: Yêu " l i d ng ti n (kinh nghi m c a 1 th*ng b n) Ch ng IX: Gi+ ng i yêu Ch ng X :Gi(y hàng và các cách làm cho hàng au kh . Cu n 2: TH& S'N CHUYÊN NGÀNH. ch$ khi b n ã là cao th . Quá h p t p. nh ng b n ko ki m ch n i nên ã òi XXX.i nên c' c òi h i. ) ây aza s& phân lo i theo 1 tiêu chí chung nh t và quan tr ng nh t ó là tính cách.(M t ng c p m i.v. Nói chung là n u th y khoai quá thì ko nên c làm gì. hình th'c. 6. Ch ng I : Phân tích tâm lý con gái và các m(u con gái th g p ng V i nh ng anh em còn non tay. D i ây là m t s lo i tính cách c a hàng mà chúng ta hay g#p nh t./ v. gia ình v. nh ng 1 s anh em hay b c níu kéo. càng c thì cànd m t i m thôi. kiêu. hi u nh m hoàn toàn v i t ng.) Ch ng I: Phân tích tâm lý con gái. V y b n hãy c k< bài này.

tình yêu. các cao th toàn khuyên con trai ph i l nh lùng. B n hãy th hi"n mình là ng i con trai vui tính. và áng bu. chúng ta cao 1m58.khi n các e s và ôi khi ngh/ chúng ta là k vô công r i ngh . b n nên nói v tình b n.ng à i nh v i các lo i hàng khác. Các em lo i này có 1 v n s ng t ng i ít. nhi u khi anh n nhà b n bè nhìn cha m% nó mà 'a n c m(t.. Nói chung th hi"n h t t m mình là ng i con trai có 1 tâm h. Các em này thì th ng khi nói chuy"n s& t ng i thú v vì có n có h c. s nghi"p.v. Ph i c g(ng t o s tin t +ng t. + ây aza ch$ l u ý anh em v 1 s em thu c lo i quái gi ngoan thui. tránh t ra l c lõi. Ch ng II. Tránh t ra hi u bi t xã h i quá. N i dung cu c nói chuy"n v i các em ki u này thì nên nói ít n chuy"n h c hành (không l i c chúng nó âu). Chúng nó s& s b n. TRánh nói v th i trang.. toàn th y nhân v t Nam b t c n.... Anh em ph i hi u rõ m t i u r ng.... ki u nh các ch n n ch i. . không có vi"c j làm ngoài vi"c c a gái. Nên nh chúng r t dtin nên nhi u khi các anh em ph i cân nh(c tr c các câu nói ùa.. ki u nh b m% b nhau. và chúng ta mu n yêu c gái xinh.b t +ng th t và gây ph n c m. N u trình thì b n có th t o cho mình 1 cu c s ng gia ình y tr(c tr+. kô t n kém. M t ng i àn ông ích th c ph i là 1 ng i àn ông bi t quan tâm t i b n gái và m i ng i xung quanh mình. nhi u l(m. v cu c s ng. S th c v n là s th c. v.. g n nh s hi u bi t c a các em là qua sách v+.. n i dung nói chuy"n nh nào..v. ph t l mà hàng ch y theo m m.v.i cách em nói. Lúc nào c ng luôn gi m'c nh ng i b n và th hi"n là mình không có ý nh ti n xa h n. gal ng và bi t hoà . i ch i v s m mà t +ng l m. qu n áo kín mít. tránh k v ng i yêuc tr c các e này. n i hàng. khác b n vô h c.v.a. ph i ng ng nh. Và anh em c ng c n ph i hi u r ng. và v. các m c. v. Th nh ng.n là nó ch$ úng v i i u ki"n ta ã gây c 1 n t ng t t. l i s ng v. chúng ta x u trai. 1 c m tình hay nói rõ h n là hàng ã k t chúng ta.. hay nh ng gì là hào nhoáng. B n ph i ý k< l 7ng các em y.7 bu i i ch i nh ng ph i giãn các bu i i ch i ra xa nhau. Bi u hi"n: Cái này thì r t d. chúng ta không c nh bác-giung-kiu. d. ko c nh các tài t i"n nh trên truy n hình. ko m t nhi u time.. th ng thì b n bè cùng chung 1 h". phim m<.nh n th y. hình th'c. . có c m cháy b ng v t ng lai. Nên t thái coi th ng v i nh ng gì phàm t!c. . v n hi u bi t c a em nh nào. V i các em lo i này thì th ng chinh ph!c s& không m t nhi u th i gian nh ng lâu. v. Nên t rõ b n là ng i không ch y theo nh ng th' phù du nh qu n áo. b n bè k l i ho#c qua 1 kênh trung gian nào ó. ph i cao ng o.. R.v.. c n ây ch(c có anh em s& h i.. nhi u kinh nghi"m yêu ng. rau s ch.. theo tình tình ph t. Gia ình. và càng khác xa v i nh ng lý thuy t xuông. có 1 nh n xét thích áng. và b n th hi"n luôn là b n là ng i có hoài bão. r t d. R. ko nên t n công v i c ng cao. vd! nh b n bè c a e nh nào.i thì ca dao t!c ng .v.. Các m(u con trai lý t ng i u u tiên aza mu n nói + ây là gì??? chính là s quan tâm.ng v i m i ng i. ph i có m t ch t àn ông.v.I. th t i sao trên các forum. ph t tình tình theo. ngh/a là b n ch$ ph i u t th i gian kho ng 6. các l i khuyên c a các cao th trên forum hoàn toàn úng.. kô th em ngoan mà b n c a em l i toàn dân ch i. cu c s ng khác trên phim nh.i thì phim hàn qu c. chúng ta h c ko gi i. Ph i b t c n.v và v. chúng ta ko có nhi u ti n..1 hàng lo i ngoan. k ra + ay thì n a ngày c ng không h t.v..Th ng thì ây là lo i hàng c u ái s m t vì m t s lý do sau : Dl. R.ng th y các em n nói nh% nhàng. xe c .v.n %p.

n n m 2003 thì gi i ngh"..ng câu nói. D. ko bi t quan tâm t i ng i khác. có th thì khi th hi"n b n l nh lùng.v. là nh ng câu h i th m. 15 tu i n bây gi ) aza kính ph!c nh t m t ông anh. Ông này sinh n m 76. th c s thì làm nh ng i u này là ko khó. nh ng n u không yêu ( mà + ây ch y u là ko yêu) thì b n hãy c g(ng ý. V y nên hãy c t c cái mình mu n tr c khi quá mu n Ngoài l 1 chút. Quay sang chí thú làm n. ch ký c a các thành viên ( và c c a chính b n) b n s& th y s lãng m n quan tr ng n m'c nào. B n có th tham kh o t i ây http://www.v. trình thì úng là aza ph i g i b ng s t .l(m. n cho Ví d! khi hàng c a b n bu. Có th b n th y ó là s n. hãm tài. là b n bè. m i tu n th t 1 e ( anh em nên nh r ng con gái ngày x a th t khó h n bây gi nhi u ). t i gia ình..i nh ng s quan tâm y b t ng . y u u i. ài các. ó không ph i là con ng i th c c a chúng ta.ttvn Ngoài ra b n còn c n ph i tr+ thành 1 ng i con trai sâu s(c. còn c n ph i là ng i con trai hài h c.hi u M t cô gái xinh. V y nên cách trên là d. d/ nhiên là còn c n y u t hài h c trong t. Tuy nhiên i u ó c n óc suy oán nhanh nh y và ôi chút thông minh. ngoài nh ng tr ng h p #c bi"t. nh ng tình hu n b t ng .. n u b n ch u khó t rèn luy"n và h c h i. Tuy v y aza mu n nói v i các anh em. s& c cho là hình nh l nh lùng. và mang 1 chút gì ó kiêu sa. t i m i th' xung quanh chúng ta. t o ra 1 hình nh lãng m n trong m(t hàng. tr c th i $nh cao phong .. . ch ng bi t có th làm e b t bu. là u* m .. v.ng tuyên b c a 200 em m i l y v .v. b n hãy c h c vài câu danh ngôn. V y ó. chúng ta nên th hi"n mình là ng i bi t quan tâm t i b n gái. M t y u t n a làm nên 1 ng i con trai lý t +ng trong m(t hàng chính là s lãng m n. internet mang chúng ta m i th'.com/joke.. s+ thích c a hàng. t i m i ng i. sao b n không thu c l y vài câu th . ko bi t quan tâm t i ng i khác.nh t. s& b cho là con hâm. b n b t c n m i gây c n t ng và t hi"u qu mong mu n S quan tâm thì th t ra ko khó n u b n th c s yêu.. trong nh ng tình hu ng c n ph i gây s'c ép ho#c ánh òn cân não. hãy s u t p cho mình vài ba ch!c câu truy"n c i ( nh n m nh là no sex ). M!c ích là hàng tin t +ng và ng ng(n nh t. nên ko s m thì mu n b n c ng s& b b(t bài. làm 1 ng i con trai sâu s(c âu có khó. M t cô gái x u. hay nói úng ra là s ph! thì úng h n.ttvnol. b n có th b(t u b ng: anh có truy"n này mu n k v i em.com/f_187. con gái v n nh y c m. vài m0u chuy"n ( t i ây http://www. nhà ông này + Ngh/a ô. trong c cu c i s n hàng (11 n m t. V y nên b n hãy bi t quan tâm t i hàng c a b n. ó là con tr+ thành 1 ng i con trai hoàn h o. vài l i bài hát b n c m th y hay và nói trong hoàn c nh thích h p. h c thu c lòng và khi hoàn c nh thích h p và t ng t thì có th c ra.. là gia ình c a hàng. c m th y chán n n và tuy"t v ng. c m th y c n chúng ta.v. các cách trên th c s ch$ phát huy hi"u qu trong 1 th i gian ng(n.ttvnol. là nh ng l i ng viên.n không nh ng anh ngh/ r ng ít ra nó c ng s& làm em c m th y nh% lòng b t.ttvn ) và k ra khi thích h p. nh ng hãy d o qua ttvnol 1 vòng.n vì chuy"n gia ình.Th nên. ó n gi n là thói quen. v. T. ch u khó xem các title. L y 1 ví d! ng c v gi i tính cho anh em d. Nói chung là d ng ra ngõ g#p ng i yêu c . R..

ko l ch lãm. Hãy th hi"n v i hàng r ng s l ch lãm. ng. r. tình yêu th c s ko n m + hình th'c. Chán th t..... con gái là 1 t o v t y u u i v tình c m. H i th ng b n thì nó b o. t ng lai. m t i u n a mà b n c n chính là s l ch lãm.. Có i u nh ng em thu c lo i cáo thì bi t che gi u i m y u ó. + gi d i l c l. r. S(p già r.i thì chuy"n v7 m i tình u.. Và ng c l i. ) âu aza ch$ i sâu phân tích các cách th hi"n và các l i hay m(c ph i khi th hi"n không úng thôi. th hi"n m t phong àn ông. Tuy v y có nh ng anh em khi th hi"n thì h i b quá t m.i. l ch s v i m i ng i xung quanh. g n 2 tháng trôi qua. gi i ngh" l y toàn v x u. ã là con ng i thì s& có i m y u. Cái này thì ph i h c. 1 th ng b o + nhà v i v . b n d(t xe ai ra tr c. G i i"n r m y th ng i u ng r u. xe c a hàng ??? H ng. u có 1 i m y u. 1 ang i công tác. khi ó b n s& c r t r t nhi u i m. B ng nhiên c m th y chán và cô n kh ng khi p.K t qu là sao. Nói chung ai c ng th . Thôi l i quy 0n th i gian n a xem tình hình th nào. gal ng b n ko ch$ dành riêng cho hàng mà cho t t c m i ng i. i u ó d n n suy ngh/ trong tâm t +ng c a hàng là chúng ta KI>U CÁCH. chúng ta ph i bi t l i d!ng ánh vào ch ó..ng c m. Th c s thì bây gi aza ang c m th y lo quá. còn nh ng em ngây ngô thì ch a g#p ã khai h t ra. i u ó có th gây n t ng mãi mãi v sau v i hàng. ai c g v y thôi. ko ch$ gal ng. s& m t r t nhi u th i gian ch a i m. v y thì làm sao trong m(t hàng chúng ta là nh ng chàng trai tuy"t v i. tình hình là v n th . b n s& th y k t qu ngay.. s& có r t r t nhi u các tình hu ng phát sinh b n th hi"n. nói v s c n thi t c a vi"c này thi t t +ng là ko c n thi t n a. 2 th ng ra Hàng Gi y u ng r u êm. (nhóm c a aza có 4 th ng...i. may v c th ng còn l i.. ó là m t cu c u trí y gian kh . M t i u n a chúng ta c n nh .. Quy t sang n m l y v .. nh ng nó là 'a duy nh t quan tâm và hi u anh" V nhà ng m l i. th ng b n thu c hàng sát th . V y thì hãy luôn luôn ng não. r. Và hàng s& t hào v b n. Th m i bi t. Rõ ràng khi chúng ta i c a. ôi khi ch$ 1 l n b n quan tâm úngcách. và nh r ng khi i v i hàng. trình ngang nhau) SAu cu c r u. c m xúc m t h t r. Làm cho hàng hi u r ng ó là m t ph n tinhcách c a b n. ko yêu c n a. nhìn âu c ng th y xôi th t.i thì yêu ng v t. ho#c h i b g ng ép. làm 1 ng i con trai hoàn h o và lý t +ng. B n thân chúng ta ko gal ng. m t l n b n th hi"n c mình làm cho hàng hãnh di"n. + s tính toán. tâm s thì ông anh này b c l : "Anh bi t cái H ko %p.Già (sinh n m 79) Gia ình trung bình. m i l y v . hàng và b n c a hàng i 2 xe. th y m y ông anh. hãy chú ý khai thác và ánh vào ó. #c bi"t là v i b n c a hàng. v n cô n. ó là ng nhiên.... tìm nh ng s . Hãy d(t xe c a b n hàng ra tr c. công vi"c c ng bình th Hôm n hai anh em i cafe. V x u. không là chuy"n gia ình thì s& là b n bè. Có nh ng i m nút mà n u b n làm h ng.. V y hãy th hi"n mình m t cách th t t nhiên. c 2 th ng b(t tay là tu n sau m i th ng c g(ng yêu th c lòng 1 em. . Ko ai trong 1 s m mà thành tài ngay c.a.. l ch s v i 1 mình hàng mà c n ph i gal ng. Ví d! khi u ng n c + quán ra.i thì s+ thích này n .

.. nói chung nên r thêm th ng b n i cùng cho có không khí. v y thì ph i ánh ng vòng.. Tuy nhiên tuy"t i nh không nên dò h i v chuy"n này. v n ích k* và ganh ua. L y c m tình c c a con x u này.v.v. lúc này thì l i nói c a con b n thân s& r t có tr ng l ng. b n thân th ng là x u (con gái là th .. còn l i là do hàng k v i chúng ta. ch(c ch(n là hàng s& l a ch n trong s ó. ch$ c n ng i ó có tâm h. Khó y.n %p. hix hix. chúng ta mu n yêu gái xinh. l i nói hay suy ngh/. Có m t giác quan r t áng s v i các lo i th . và nhi u khi ko bi t nên ch n ai. .ng bao gi t ti v mình. Luôn nhìn chúng ta y c nh giác.. N u chúng ta c m th y mình c ng khá là c trong m(t em. nói th a em t hi u...a lòng ho#c ko tho i mái. nh ng vào vòng chung k t thì ch$ có kho ng 2 n 3 th ng. theo phân tích thì hàng mà xinh. cái ngh này nó không v i c. ko ai yêu nên lúc nào c ng mang t t +ng không thèm yêu ai. nói chung là hard target Nói tóm l i. ph i tránh tình tr ng b n hàng nói chuy"n riêng mà chúng ta ng. S l c là th . . Ko bao gi nói v chuy"n quá kh' hay tình yêu gì c tr c m#t c 2 em. Nói chung theo quan sát.. m t l n n a aza mu n nh n m nh v i anh em. M t con hàng có th có n vài ch!c th ng c a.. Th ng thì khi ta b(t u ti n t i v i hàng.. chú ý tìm hi u k< v nh ng th ng này.i n n l(ng nghe. L i nói chút v con b n thân c a hàng. nên hàng t nói ra. Nh ng n u i th c a ta to cao %p trai. nói chung m i cái u nh nh nh t nh t. tr ng h p th' 2 th ng x y ra khi hàng tin t +ng coi chúng ta là b n t t ho#c ã có c m tình v i chúng ta. nh m làm b t mình lên tr c nh ng th ng khác. Hãy là ng i ch ng r thêm em kia m i l n i ch i.. ây là l i mà các anh em hay m(c ph i ó.. Khi n v i các em có nhi u th ng theo u i. coi t t c m i th ng ch th là nh nhau.n %p. là lo i b n i th ra kh i cu c chi n. dù b n che d u th nào thì ko s m thì mu n c ng s& b c l ra. S ng t t. v y thì ph i tranh u thôi. Tuy nhiên hãy ng m th hi"n b n quan tâm t i hàng h n em kia. V i nh ng em này s& có 2 cách ánh.. kiêu.. tính hay. tr ng h p hàng ã k t chúng ta). Khi i ch i v i 2 con này. TR c h t chúng ta ph i hi u rõ v i th c a chúng ta. yêu và hi u em l i còn khuy n m i thêm %p trai và con nhà gi u thì càng t t. ph ng .. ki u nh mai i ch i em r con b n x u c a em i cùng cho vui. b n ã i c 1/4 quãng ng r.Ch ng III: yêu em có nhi u k t n công.. mà trò i m t ít mà ru.n d p. .i. Ti p theo chúng ta s& n ph n khoai h n. M t là qua con b n x u c a hàng. khi i ch i hàng th ng hay r con này i cùng. k? nhau). theo ki u chuy n t. ch ng c n gi u có.. + hành ng ho#c l i nói. th nh ng n u g#p 1 anh mà có tâm h. v y thì h ng h t. i u này ph i tuy"t i tránh.i nhi u. Dù trong hành ng. th thôi. 1 ng i b n t t sang ng i yêu. v y thì hãy ch i bài t n công d... em ch ng c n %p trai. yêu và hi u e là .. Hãy th n nhiên coi c 2 nh 2 ng i b n ho#c 2 ng i em.v. N u chúng ta t m th ng.. aza nh n th y con gái mà ch a có ng i yêu thì ch(c ch(n là ph i có b n thân... v. Và ó c ng là i u u tiên mà aza mu n nói n v i các b n. 1. Khi r hàng i ch i hàng b o r con x u thì anh em gi y n y lên. c n ây ch(c vài em gái th nào c ng nói. 2.. Khi ó thì tuy"t i anh em ko nên có bi u hi"n gì không v. Khi có nhi u th ng n. trò i nó tr trêu th y. Nh ng con x u này th ng chung 1 #c i m sau : Chê con trai. ko ng! ý ám ch$ gì c . tu= thu c vào i m manh y u c a chúng ta. Vì n u b n t ti v mình. hay nói theo ki u nh gi i thi"u con x u cho chúng ta (tr. i xe tay ga ti n è ch t ng i thì th nào. d i ây aza s& trình bày chi ti t h n theo kinh nghi"m c a aza... Gây n t ng m nh v i em.

.. nh ng hãy ng m cho hàng hi u là b n này t t v i hàng nh ng i anh trai v i em gái. i u u tiên mà ta c n làm là nói t t v b n nó... th thôi. b n này là i th ti m tàng. th ng này th ng là b n h c cùng l p. gây c lòng tin v i hàng c a chúng ta.. .. s& có th ng c a hàng kho ng vài n m mà ko . b n này thì ko ch p.. hi n lành t t . lo i c b n này. C n ph i t p trung tiêu di"t s m. luôn th hi"n là ko có ý nh.. Ái ng i nh t là nh ng th ng nh chúng ta.Trong s nh ng th ng này.