Tho sån Toàn Tâp

Bán quyên cúa azazuj... Luu hành nôi bô TTVNOL - Câm in sao duói moi hình thúc.
Chú Biên : Nhà Giáo uu tú, GS, TS tâm lý TD hoc AZAZUJ, viên phó viên Ðuc Ðëo. Truóng
khoa tâm lý truòng Ðai hoc Ho Vát.

Lòi Nói dâu
Thua toàn thê anh em. nhãm huóng tói môt xã hôi công bãng hon, tránh tình trang nguòi ãn
không hêt ké lân chãng ra. Vân biêt con gái thòi nay môi con 1 kiêu, ko thê dùng 1 cách mà cua
dô 2 e,, nhung aza vân muôn mao muôi viêt cuôn sách này, nhüng mong anh em có thê dúc kêt,
hoc hói cüng nhu tu nâng cao trình dô cuá mình trong bô môn khoa hoc thú vi này, Vì dây là
cuôn sách dâu tay nên không thê tránh duoc các thiêu sót. Vì thê râtt mong nhân duoc các nhân
xét cúa quý anh em.. Moi dóng góp xin gúi vê azazuj@yahoo.com
Cuôn này có 2 phân Tho sãn Ðai Cuong và Tho Sãn Chuyên Ngành

Cuôn 1 : Tho Sån dai cuong

Chuong I Các buóc Chuân Bi
truóc khi buóc vào thê giói tho sãn hàng, các bác cân trang bi cho mình nhüng phu kiên sau:
1. Xe máy. wave tâu cüng OK. :D
2. vài bô quân áo ngon ngon.
3. Ví + tiên mãt càng nhiêu càng ít.. riêng ví thì tôi quan trong. Nhãm han chê tình trang chung
chia kiêu nông dân.
4. Keo cao su, khãn giây( công dung së nói phân sau), Bút dê cài áo. hêt muc cüng duoc,
5. Ðien thoai ( ko có cüng duoc)
Vì hình thúc cüng là 1 diêm khá quan trong nên các anh em nêu có thê nên chãm chút ngoai
hình cúa mình. nên nhó mình có thê kô dep nhung nhât thiêt phái sach së, gon gàng. móng tay
cãt ngãn, v.v....
Yêu tô thú 2 là yêu tô tâm lý. Cân phái xác dinh và hiêu rõ dôi tuong mình dinh dong là thê loai gì
dê có biên pháp thích hop. Phái luôn tu tin vào bán thân, tân dung tôt moi co hôi có thê, Hiêu rõ
mãt manh, mãt yêu cúa bán thân,. Nên có vài tài lé.
Sau khi dã hôi dú nhüng diêu kiên trên, anh em tiêp tuc buóc vào giai doan 2 LÀM QUEN
Chuong II LÀM QUEN
Ó dây nhüng truòng hop thiên thòi dia loi nhu hoc cùng lóp, ban cúa thãng ban thân hoãc có
nguòi giói thiêu v.v... së không duoc nhãc tói.
II.1 Làm quen trên duòng.
Ðây là giai doan khó nhât và phái nói là khoai nhât cúa các anh em tho sãn, tý lê thành công
thuòng rât thâp. Tuy nhiên nó cüng có nhiêu uu diêm không thê bó qqua. Vì vây khâu này là tôi
quan trong
Buóc dâu tiên ban nên rú 1 thãng ban thân di cùng, vì nhu thê ban së có can dám hon. Tuy
nhiên không nên rú quá 2 nguòi tró lên vì nhu thê nguy co mât hàng rât lón.
Thuòng thì anh em vot hàng ngoài duòng thuòng bãt dâu bãng câu kiêu nhu "chào em, xin lôi
anh có thê.... " "Nêu em không phiên thì .... " hoãc " EM oi cho anh hói...." Nông dân hon nüa thì
trêu choc hoãc gây su chú ý,. Các cách trên tuy có hiêu quá nhung cân phái bô xung thêm nüa.
Tránh làm quen ó nhüng phô lón, dông nguòi qua lai, vì nhu thê bon hàng nó hay kiêu và ngai.
Ðông thòi anh em cüng hay mât can dám vì xâu hô.
TRánh tó ra chuyên nghiêp quá, bon hàng so. Aza dã bi vâp vài lân. sau này khi quen chúng nó
cú hói sao hôi dây anh làm quen sành sói thê
Anh em khi làm quen phái nên quyêt tâm, không ngai khó ngai khô. Phái tó rõ su chân thành
muôn làm quen, tuyêt dôi tránh kiêu à oi, làm quen kiêu trêu dùa. v.v...
khi bãt dâu nên xung là ban vói mình dê tó su ngang bãng, dê bãt chuyên hon.
Nêu truòng hop hàng di vói ban thì nên nói chuyên vói cá 2 nguòi , kiêu nhu "2 ban ..." .... "mình
thây 2 ban...." Tránh tình trang chi chãm chãm nói chuyên vói em xinh mà quen em xâu. Ðãc biêt
nên chú ý dên em câm lái vì em dó mang tính quyêt dinh.
Giò hoàng dao dê vot duòng là khoáng tù 4h30 dên 6h30 chiêu .. Tránh nhüng giò bon nó dang
trên duòng di hoc hoãc bân viêc. Cüng nhu tránh vot buôi tôi vì thuòng nhá nhem nhìn không rõ,
sáng hôm sau xem lai hàng thây xâu lai thât vong. Nêu quyêt tâm 1 buôi chiêu anh em có thê vot
duoc 4, 5 môi hàng.
Ban dâu ban có thê thuc tâp ó phô nhó, vói nhüng em trung bình dê rút kinh nghiêm.
===> Ban së có duoc tên, sô dt.
Nêu con hàng khoai quá, không thê làm quen duoc mà lai quá ngon thì cüng không nên bó, Nên
di theo dê biêt nhà, Có thê biêt tên, tuôi, lich di lai và dôi khi cá sô dt nêu tân dung tôt các con mu
trà dá dâu ngõ. CÁi này anh em tu suy nghï, môi nguòi 1 cách, (Truóc dây aza cüng dã giá làm
tiêp thi clear dê lây sô dt nhà 1 con hàng).
Nêu anh em dã qua buóc II.1 thì có thê bó qua buóc này.
Khi ban có 1 con em gái, nó giói thiêu cho ban 1 con hàng. ban biêt duoc tên, sô ÐT nhung lai
kèm theo 1 câu kiêu nhu "ko duoc nói là em gt nhé"v.v... Lúc này chính là lúc ban vân dung phân
này, làm quen qua dt và tin nhãn,
II.2 Làm quen qua diên thoai và tin nhån
II.2.1 Làm quen qua diên thoai
Chuân bi : Nên suy nghï truóc trong dâu nôi dung cúa câu chuyên, nhüng câu hói mà chãc chãn
ban së gãp phái kiêu nhu "anh (ban) là ai?" "ai cho ban sô dt" , v.v.... Tâp nói cho tron tru. Giong
diêu thành khân.
Thòi diêm : Ban nên biêt hàng hoc sáng hay hoc chiêu dê goi. Nêu hoc sáng thì giò thích hop
nhât là vào lúc 4h dên 5h chiêu, vì khi dó hàng mói ngú ttrua dây. hoãc ko phái là giò nâu com,
làm viêc nhà nên së có time nói chuyên.
Nêu hang hoc chiêu thì giò thích hop là khoáng 9h30 dên 10h.
Buôi tôi thì nên goi dt làm quen vào lúc 8h30 dên 9h. tránh sóm quá hoãc muôn qúa.
Khi dâu dây bên kia nhâc máy. Nên hói 1 cách nhe nhàng và lich su. kiêu nhu " Cháu xin lôi dã
làm phiên, nhung bác cho cháu hói dây có phái là sô dt nhà xyz không" "...." " Da cháu có thê
gãp xyz không a ?" Càng ngoan ngoãn giá nai càng tôt. Ðiêu này së rât ân tuong nêu nguòi
nhâc máy chính là xyz mà ta muôn làm quen.
Vì là cuôc nói chuyên lân dâu tiên thê nên ban nhó giói han nôi dung và thòi gian nói chuyên,.
Chi cân dat duoc muc dích là làm quen là có thê OK.
Môt ví du:
reng reng reng
- Alô
- Da thua bác cho cháu hói dây có phái là nhà cúa xyz không?
- Ù dúng rôi, cháu là ai dây ( giong tré, có vé hoi cuòi ) ==> Chính nó rùi.
-Da cháu là ban cúa xyz, cháu có thê gãp xyz duoc ko a. ( Bô mày giá nai dây con a )
- Ù bác dây. Cháu có chuyên gì thê. ( Câu chuyên tró nên vui vé, nó sâp bây rùi)
- À xyz à, anh là abc dây, dao này có khoé không em?
- Abc nào thê nhi, e ko nhó ( nó tò mò rùi)
- v.v.... tròi lanh gõ mói tay quá,,, anh em nghï tiêp nhé.
NHung nhó phái có sãn trong dâu câu trá lòi cho các câu hói kiêu nhu tai sao anh biêt em, anh
là ai, anh không nói thì em së ko nói chuyên tiêp dâu, v.v....
khi kêt thì thuòng gieo 1 cái bây kiêu nhu : Thôi ko làm phiên em nüa, nhung tuân sau anh có
thê goi cho em lúc nào. v.v....
Típ : Con gái là bon tò mò, phái biêt khai thác vào diêm yêu này cúa chúng nó. Càng goi óc tò
mò cúa bon hàng bao nhiêu, co hôi thành công càng lón bây nhiêu. Hon nüa vì chúng nó thích
duoc khen nên có thê thêm vài ba câu kiêu nhu " Ban anh nói em nói chuyên có duyên lãm" .."
Em nói khéo lãm, thông minh lãm.v.v..." Tuyêt dôi tránh ca ngoi ngoai hình xinh dep khi chua
gãp mãt. dê bi hiêu là trêu dùa à oi.
Cuôc nói chuyên nên giói han trong khoáng 5 dên 10 phút là dep. Dù cuôc nói chuyên có vui thê
nào di nüa cüng nên dê dành bài cho lân sau. Së có ân tuong hon.
II.2 Làm quen qua tin nhn
Truóc khi làm quen qua tin nhãn, truóc hêt các ban hãy dùng bài dê kiêm tra xem máy dt cúa X
có còn tiên dê nhãn tin không??? Cách này rât don gián và có nhiêu cách. Ví du nhu dùng 1 máy
nháy liên tuc vào sô cúa X. Nêu máy cúa X còn tiên ==> së nháy lai... thê là ta biêt máy cúa X có
còn tiên dê nhãn không.
Nêu máy cúa X ko còn tiên. Bãt buôc ta phái quay lai buóc II.1 ... Tât nhiên có cái biên cho hop
hoàn cánh.
Nêu máy cúa X còn tiên dê nhãn tin. Bãt dâu bài làm quen qua tin nhãn.
Thòi diêm : Giò hoàng dao là khoáng 10h30 dên 11h dêm. Vì giò dó X hay ó nhà, chuân bi di
ngú, ko có viêc gì làm nên rât dê trá lòi ban.
Nêu X hoc sáng thì nhãn vào buôi sáng, hoc chiêu thì nhãn vào buôi chiêu. Tai sao u???? Rât
don gián., Con gái luôn mang trong mình tính hiêu thãng, muôn thê hiên, Khi có nguòi nhãn tin
muôn làm quen.. së rât hãnh diên vói ban bè, Khi dó 90% là X së khoe vói dúa ban gái thân
cùng lóp. Tiêp tuc sau dó 2 cô bé së nghï cách dê nhãn tin lai cho ban vào giò ra choi==> mãc
câu rôi.
Nôi dung tin nhãn:
Có rât nhiêu cách dê có thê làm quen. Ví du nhu gieo su bât ngò và tò mò: " X à, dao này thê
nào , có khoé không em?" hoãc dôi khi chi là 1 lòi chúc, môt tin nhãn hay. Ðôi tuong së tò mò và
nhãn lai hói ban là ai. Tiêp dó ban ko nói rõ mình là ai, chi nói mình là 1 nguòi muôn làm quen.
Thê thôi.
Cách trên tuy thê xét cho cùng không phái dã là hay., Ban có thê hói thãng chãng han nhu " Nêu
1 ngày có nguòi muôn nhãn tin làm quen vói em, em có dông ý làm ban vói nguòi dó không?"
v.v... tuy nhiên phái nói là làm quen qua tin nhån tý lê thành công không cao., Vì X thuòng
nghï là mình dang bi trêu hoåc ban bè muôn thú mình. Vì thê ban nên kêt hop vói goi
dthoai, Tý lê thành công së tång lên rât nhiêu.
Môt ví du có thuc
11h dêm
"Khi mo canh cua thien dang, 1 thien than nhin toi hoi: " Ban uoc dieu gi" Toi noi "Binh an va
hanh phuc se den voi nguoi dang doc tin nhan nay" I Miss U. vùa dú 160 ký tu, dó tôn tiên
"Ai the"
" Anh la ai thi dieu do co quan trong ko em? Chi can sau khi doc tin nhan do em vui la duoc roi.
Chuc em ngu ngon"
sang hom sau, 9h30. sau khi biêt chãc X dã khoe tin nhãn dó vói ban. nhãn 1 cái tin:
" Chúc e 1 ngày tôt lành, Moi dieu may man se den voi em"
"Cam on anh rat nhieu, nhung anh la ai the?"
"A nghi rang 1 ngay nao do em se biet thoi, thuc su la anh muon lam quen voi em nhung khong
co cach nao, hy vong rang a ko phai la ke vo duyen. Lam ban voi anh nhe?"
....
.....
.....
Nói chung là các anh em nên có biên chuyên cho thích hop. Nên nhó rãng TUY CO ÚNG BIÉN
nhé.
II.3 Làm quen ni ông ngi
giá sú ban dang trong 1 büa tiêc sinh nhât, môt buôi di hát karaoke hay don gián hon là trong
môt quán cafe vói 1 nhóm ban, trong dó có 1 dôi tuong ban dê ý, Ban së làm gì. Aza có thê giúp
ban
Nêu ban dep trai, phong dô thì không phái nói, nhu thê ko còn là tho sãn nüa. chi viêc ngôi chò
con gái dên làm quen thôi
Yêu tô tiên quyêt là ban phái biêt làm nôi bât mình lên, gây duoc su chú ý và thiên cám cúa dôi
tuong.
Ban có thê hoá thân thành Mâu nguòi sôi nôi, kê chuyên vui, hoà dông vói moi nguòi, Tuy nhiên
nên tránh nhüng câu chuyên có chú dê vê giói tính hoãc công kích, nói xâu 1 ai dó làm trò cuòi.
Mâu nguòi lich su, cách này cuc hiêu quá luôn, Ban ít nói, chi cuòi nhe 1 cách lich su khi có ai
nói chuyên vói ban. Tuy nhiên nên nhó là mãt phái luôn nhìn thãng vào dôi tuong, Khi dôi tuong
nhìn lai thì chò khoáng núa giây sau dó hoi cúi dâu xuông, mãt nhìn xuông mãt bàn, nó 1 nu
cuòi nhe nhàng. Nêu luyên thêm duoc vé nguong ngùng nüa thì càng tôt, tuy nhiên chi nên hoi
tó vé ngai ngùng 1 chút thôi, quá là thành con dao 2 luõi dó. Làm cho dôi tuong hiêu là ban cám
thây ngai vì dê cho dôi tuong biêt ban dang ngãm dôi tuong. sau dó tiêp tuc khoáng vài ba lân
nüa. Khi dó dôi tuong së rât mât tu nhiên và luôn có cám giác ban dang nhìn. Khi dó thì dùng lai,
Hãy nhìn di noi khác dê dôi tuong có thê nhìn ban và dánh giá vê ban
v.v....
SAu khi dã gây duoc su chú ý và ân tuong cúa X, ban hãy chò co hôi,. Nêu X vê sóm, ban hãy
là nguòi ra dãt xe cho X, hoãc khi ít nguòi, ban hãy dên làm quen. Phái luôn cô tó ra là mình
dang rât xâu hô, lây hêt can dám mói dám nói chuyên, Nhu thê së dê dat yêu câu và sau này khi
quen nhau së dê vot hon. Ðám báo räng doan này së có nhiêu anh em tho ko dông ý vói tôi, Tuy
nhiên qua thuc hành thì tôi thây cách này có hiêu quá hon là thê hiên mình phong dô, chüng
chac, (có thê tôi hop vói cách này chäng???? )
Sau khi dã tiên hành các buóc trên, có thê nói là ban và dôi tuong dã có môi dây liên hê, hãy
tiêp tuc goi diên thoai hói thãm và nhãn tin. Cái này các anh em tu nghï nhé. SAu khoáng 2,3
cuôc nói chuyên hoãc 1 tuân là có thê mòi di choi duoc. Vói các bác có nghê thì có thê nhanh
hon rât nhiêu. Tuy nhiên nên nhó là CÁI NGHÈ NÀY NÓ KO VOI ÐUOC. càng châm thì càng
chãc. thê thôi.
III. Buôi hen dâu tiên
III.1 Chun b
Sau khi dã làm quen, anh em có thê tiên dên buóc tiêp theo là hen di choi. Tuy nhiên nên nhó là
tránh mòi di vào tôi T7, nhüng buôi tôi có phim Hàn Quôc , nói chung là tôi CN là thích hop
nhât. Khi mòi di thì nên có 1 lý do nào dó, có thê là SN, hoãc don gián là ban dang buôn và
muôn có nguòi nói chuyên. v.v...
Ban nên chuân bi sãn tiên, phòng khi hêt xãng hoãc thúng lôp. v.v..
Xác dinh truóc quán nuóc së dên, së là noi ko quá ôn ào cüng nhu không quá lãng man, Nói
chung là nên dên noi nào dông thanh niên nhung lich su kiêu nhu window hay phô cô, v.v.. châp
nhân tôn kém thôi
Ví, khãn giây, bút cài áo, giây dánh xi bóng. ãn mãc gon gàng, cãt tia móng tay, vê sinh sach së.
Thêm tí double mint cho nó hoành tráng.
III.2 Tin hành
Tuyêt dôi ko nên dên dón sóm quá , nên dên truóc khoáng 5p là dep.
Nêu ban dên dón thì truóc khi dên nên gat dê chân sau lên. Khi dôi tuong ra thì ban gat dê chân
sau xuông cho dôi tuong. Ban së gây duoc 1 ân tuong rât tôt vói cú chi dó. Vì con gái rât hay dê
ý nhüng su quan tâm dù nhó nhãt cúa con trai. Khi thây X ra thì nên xuông xe, ko nên vùa ngôi
trên xe vùa chào. Lôi này aza duoc 1 con em nói lai khi nó hen gãp 1 thãng. Nên hói là :"Có cân
anh vào xin phép bô me em ko?" Chãc chãn nó së ko dê anh em làm vây dâu nhung nhu thê së
rât duoc diêm, tuy nhiên nêu làm duoc nhu thê thì rât tôt.
Thuòng thì con gái khi gãp lân dâu së rât e ngai. thê nên sau khi gãp nên nói 1 câu gì dó, môt lòi
ngoi khen hoãc 1 câu nói dùa dê phá tan khoánh khãc xa la. dê gân vói nhau hon.
Truóc hêt ban nên di dao ó nhüng phô lón khoáng 10p rôi sau dó dua dên quán ban dinh vào.
Sau khi dên ban nên là nguòi vào truóc, chon nhüng bàn ó góc khuât tuy nhiên có thê quan sát
duoc moi nguòi. Hãy chon cho X chô ngôi quay lung vói moi nguòi, vì nhu thê khi nói chuyên
bãt buôc X phái chú ý tói ban, ko bi ngoai cánh tác dông. Ban ngôi phía dôi diên. Nên kéo ghê
cho X và cô gãng tó ra lich su. Ban nên goi dô uông là 1 côc trà lipton, thuòng thì theo phép lich
su X cüng së goi 1 côc trà gì dó, nhu thê së giám bót kinh phí di rât nhiêu, Ban có thê biên
chuyên kiêu nhu goi 1 côc lipton ko có duòng, theo kiêu anh có gu uông nuóc riêng, dõ bi biêt là
mình nghèo.
Sau khi phuc vu mang nuóc dên, ban nên dón lây dua cho X kèm theo 1 nu cuòi và 1 câu mòi.
Khi nói chuyên nên tránh nhìn ngó xung quanh, lúc này cân phái thê hiên là 1 nguòi phong dô,
lich su. Tuyêt dôi ko hút thuôc dù rât thèm.
Câu chuyên nên xoay quanh nhüng chú dê mà X biêt hoäc quan tâm. Truóc dó ban phái näm rõ
X là loai con gái gì dê có cuôc nói chuyên thích hop. Tránh nói thao thao bât tuyêt hoãc nói quá
ít. Tránh nói vê mình quá nhiêu. Nên khoi câu chuyên dê X nói sau dó thinh thoáng chêm vào 1,
2 câu. Thinh thoáng cüng dua ra nhüng phán bác, lâp luân nguoc lai dê câu chuyên thêm hâp
dân. Nói chung nên tó ra mình là nguòi hiêu biêt và biêt lãng nghe. Nói nhüng chuyên mang tính
goi mó, thinh thoáng xen lân vài ba câu nói dùa.
Khi nói chuyên nên nhìn thãng vào mãt X, mãt hoi cúi xuông ( nhó là chi hoi thôi ) luôn nó 1 nu
cuòi nhe. Tó vé dang lãng nghe.
Nên ghi nhó kÿ cuôc nói chuyên và chú ý quan sát nhüng biêu hiên cúa X dê có biên pháp thích
hop.
Ví du nhu X nhìn ngó xung quanh, xoay côc hoãc nghich thìa ==> Chú dê anh em nói dang gây
nhàm chán. ==> Ðôi chú dê nói chuyên.
Nhìn dông hô==> phái vê ==> anh em nên hói luôn dê thê hiên su quan tâm, tinh ý. Con gái së
rât ân tuong vói nhüng nguòi con trai hiêu ý chúng.
Phân trên rât khó dê dua ra 1 cách hay, nó tuy thuôc vào bán thân ban,. vào hoàn cánh, vào con
nguòi cúa X, Thê nên së ko có 1 công thúc chung dê nói chuyên, Bãt buôc ban phái có su chuân
bi, tuy co úng biên. Gân nhu ko ai có thê giúp ban duoc, Ban phái vuot qua chính mình thôi.
Hãy luôn tâm niêm trong dâu dây là 1 trò choi, moi cái së tró nên don gián hon vói ban
Nói chung nên giói han cuôc khoáng 40 dên 1 tiêng, anh em nên là nguòi chú dông nói câu dó,
kiêu nhu mãc dù rât vui nhung vì anh ko muôn buôi di choi dâu tiên dã dua em vê muôn.v.v..
(cài cãm truóc vu di choi thú 2 )
Sau dó dua X vê, nên dua dên tân nhà, chúc ngú ngon. ( cá nhân aza thì ko chúc mà 5 p sau thì
goi dthoai tói chúc ngú ngon, nói là anh dang trên duòng, lúc nãy quên ko chúc em ngú ngon,
thêm vài ba câu nüa. )

Sau khi anh em dã mòi duoc dôi tuong di choi buôi dâu tiên, Tuy vào thái dô cúa dôi tuong hôm
dó dê có thê ra nhüng quyêt dinh tân công hoãc chò doi. Nêu dôi tuong vui vé, thì phái tân công
ngay. tránh dê lâu su dông cám giüa anh em và dôi tuong bi mât, Hon nua bây giò nguòi khôn
cúa khó, ko nhanh tay là mât ngay. Có thê goi diên thoai, nhãn tin hoãc dên nhà choi. tao cho X
nhüng ân tuong bât ngò và thú vi ( së nói ó duói ). Nhung nêu dôi tuong tó ra ko thích ban, Sau
buôi di choi nói chuyên có vé thò o. nhãn tin ko thèm trá lòi, v.v... thì ban cüng dùng vôi nán, (
Ðàn ông phái có ý chí chú ) Ban hãy ngay lâp túc chuyên huóng sang 1 dôi tuong khác cho dõ
mât thòi gian, lâp chô trông vào các ngày. Sau khoáng 5 dên 7 ngày thì goi dt lai nói chuyên,
Nhung tuyêt dôi nói theo kiêu cua câm. Hãy nói nhu 1 nguòi anh trai nói chuyên vói em gái. Ban
có thê bia ra 1 câu chuyên buôn nào dó cúa mình, chãng han nhu ban thây chán nán vào tuong
lai, hoãc gia dình có truc trãc, hoãc bi 1 nguòi ban thân lùa,v.v.. và ban dang cân 1 lòi khuyên, 1
nguòi dê tâm su, Lúc dó dôi tuong së thoái mái nói chuyên vói ban, Ðây là cách dánh = duòng
vòng,. Tuy hoi mêt nhung phái châp nhân khi dôi tuong không có thiên cám ngay vói ban, Hãy
nhó là luôn nói chuyên nhu 2 nguòi ban hoãc 2 anh em, tránh nói nhüng vân dê liên quan dên
tình cám. Con gái thuòng rât thích khuyên nguòi khác, dê tó ra mình là nguòi hiêu biêt. Bài này
dánh vào diêm yêu này cúa X. Tuy nhiên khi X khuyên thì hãy cô phán bác lai, kiêu nhu anh biêt
thê nhung anh ko thê làm duoc, v.v.. Nhung khi kêt câu chuyên thì hãy nói theo kiêu Hy vong
rãng anh së có thê vuot qua duoc. Rât may là anh dã có em ó bên trong thòi gian này, Mình së
là nhüng nguòi ban tôt cúa nhau em nhé.Hãy cô gãng giü lây môi quan hê này nhu nhüng
nguòi ban, dân dân khi dã thân tình hon ban së có co hôi dê chuyên huóng. Nêu cách trên vân
chua dú hiêu quá, Ban có thê phái chò thêm khoáng vài tuân nüa,. Sau dó kiêm tra lai lý do tai
sao, tìm cách thay dôi phong cách cho hop vói X hon, Ðoi cho X quên hêt ân tuong ko tôt vê
ban. Hãy tao ra 1 cuôc gãp tình cò lai vói X. Lúc này hãy thê hiên lai con nguòi cúa mình cho
thât dat. Nêu vân ko có tác dung thì có nghïa là ban ko có nãng khiêu tho sãn dâu, Hãy chuyên
sang nghê khác di.

IV. Các cách thê hiên dê tao cám tình
Nhu anh em dã biêt, 1 nguòi dàn ông thì có rât nhiêu dúc tính dê có thê lây duoc cám tình cúa 1
nguòi con gái, ví du nhu galãng, quan tâm, lãng man, tình cám, tùng trái, phong dô, tinh tê. lich
su, diêm dam v.v.. nói chung là rât nhiêu,. 1 tay tho sån lão luyên là 1 ké hôi nhâp hâu hêt
các yêu tô dó và kêt hop, sú dung 1 cách nhuân nhuyên. Vì vây anh ta có thê cua bât cú 1
cô gái nào anh ta thích bât kê cô ta là loai j, ngoan hay hu, hoc thúc hay ko. Lanh lùng hay cói
mó , tré hay già, Có nhüng nguòi mà cua duoc rât nhiêu gái, Nhung khi nhìn lai thì nhüng
nguòi con gái anh ta cua thuòng chi là 1 tuýp nguòi hop vói phong cách cúa anh ta. Ðó chua
phái là 1 tho sãn dúng nghïa.

IV.1 Phân tích dôi tuong
Ðê có thê chiêm duoc cám tình cúa dôi tuong., Bãt buôc ban phái biêt dôi tuong là nguòi con
gái nhu nào dê có kê sách thích hop. Ðây là diêu kiên tiên quyêt nhung cüng rât it anh em kê cá
có kinh nghiêm có thê làm tôt,. Thuòng thì anh em khi cua dô X, quay sang cua Y mà vân dùng
nguyên xi 1 bài, 1 phong cách mà không phân biêt duoc su khác nhau giüa tính cách cúa X và
Y, Ðê khi thât bai thuòng dô tai là ko hop. Ðê có thê biêt X là nguòi nhu nào, ban có thê khai
thác qua ban bè, nguòi quen ( 1 cách kín dáo ). Vói nhüng anh em có kinh nghiêm thì có thê
khai thác qua nhüng buôi nói chuyên, loai quân áo X mãc, Bài hát X hay nghe. Nói chung là cô
gãng thu thâp các dü liêu cúa X càng nhiêu càng tôt dê dánh giá, phân tích. Viêc này nêu làm
quen së ko tôn nhiêu thòi gian cúa ban. Nói ra dây thì có vé dài dòng, nhung diêu này thì ban
vân thuòng làm dúng không. có khác chãng là bây giò hãy chú tâm hon vào dó. Vói 1 cô gái
lãng man, ban tãng 1 bông hoa hông cho cô ta vói lý do cú chuôi kiêu nhu : Ðon gián là anh
muôn làm em vui ... cüng có thê khiên cô ta chêt mê mêt ban. Nhung vói nhüng cô gái khác thì
ban së thành 1 thãng lãng man dóm, sên (nêu cô ta thuôc tuýp nguòi nãng dông) v.v....
Môt diêu nüa nên nhó là tuy con gái rât khác nhau nhung thuòng có nhüng diêm chung, dó là
Yêu thích ký niêm, muôn giao tiêp, muôn duoc nói nhüng gì mình thích, hiêu thãng muôn chúng
tó mình, luôn mâu thuân trong tâm tuóng, muôn duoc hiêu và thông cám. v.v... dó cüng là nhüng
diêm yêu cúa con nguòi nói chung, hãy biêt tân dung và khai thác vào nhüng diêm dó.
Kêt luân : Viêc phân tích tâm lý con gái nói chung là khá dài và phúc tap. Aza së có 1 bài riêng
vê chuyên dê này trong Cuôn 2.
IV.2 Hoàn thiên bán thân
Nhu dã nói thì anh em cân phái hoàn thiên mình cho thích hop vói dôi tuong. Tuy thê hãy nhó là
vì âm và duong trái dâu nên hút nhau, Nêu ban và dôi tuong có nhüng diêu khác biêt thì dó
cüng chính là nét hâp dân cúa ban, Kiêu nhu 1 cô gái hê ngoan cüng së rât vui nêu ban dua cô
ta dên nhüng noi sôi dông, tré trung, nhüng noi mà cô ta và các ban cúa cô ta ít khi biêt tói, Tuy
nhiên phái biêt giói han cúa nó. Tránh làm cho cô ta cám thây so, Tuong tu thê nêu gãp 1 cô gái
choi bòi, ban cüng có thê dôi lúc thêm nhüng diêm nhân lãng man vói cô ta, nhung hãy nhó chi
là nhüng diêm nhân thôi, Trên hêt ban vân phái là nguòi có chung nhüng quan diêm sông vói cô
ta.
Ga lãng và Lich su: Ðiêu này thì tôi quan trong, ko cân phái bàn nüa. Tuy nhiên hãy nhó là ko chi
lich su vói dôi tuong, hãy lich su vói cá nhüng nguòi xung quanh khi có mãt dôi tuong. Kiêu
nhu cám on khi bôi bàn mang nuóc ra cho ban. v.v.. Ðôi tuong së hãnh diên vê ban. Tuy nhiên
vói ga lãng thì ko nên quá dà, dê bi cho là gà dê chãn.
Truóc mãt ban bè cúa dôi tuong và noi dông nguòi nên tó ra mình là nguòi vui vé, khéo léo dê
gân vói moi nguòi. Tuy nhiên khi chi có ban vói dôi tuong thì nên thê hiên là 1 nguòi trâm tïnh,
nam tính,. kiêu nhu prudential, luôn luôn lãng nghe, luôn luôn thâu hiêu.
Su quan tâm tói dôi tuong thì ko nên liên tuc, dê gây cám giác don diêu, Hãy cô gãng quan tâm
tói dôi tuong khi có nhiêu nguòi. Có thê nhiêu su quan tâm làm noi dông nguòi khiên anh em
cám thây ngai hoãc mât tu tin, nghï là tu ha thâp mình,. nhung hãy nhó khi mình di cua, nó là
me mình. Mình cua dô nó thì mình lai làm bô nó., thê nên hãy châp nhân diêu dó.
Con gái thuòng có ân tuong vói nhüng kiêu quan tâm, chãm sóc bât ngò, Dù cho nó có nhó
nhung cüng së rât duoc diêm trong mãt dôi tuong. Ví du: Ban dua dôi tuong di ãn kem mât 50k,
ban duoc 5 diêm, nhung nêu dang ãn, ban nói là ra goi dt, tró vê vói gói khãn giây giá 2k thì ban
së duoc 20 diêm trong mãt dôi tuong. Vây dó, hãy tu suy xét và cân nhãc nhé.
Cú nhu thê tiêp tuc, càng ngày càng tiên gân hon, Tuy nhiên phái nhó rãng trong quá trình này,
Có nhiêu thòi diêm ban cám giác nhu dôi tuong dã yêu mình rôi, thòi co tó tình thích hop rôi,
(muôn nói yêu luôn dê thit, thèm quá rôi) thì hãy cô gãng cân nhãc, kiêm chê mình xem liêu nhu
vây có sóm quá không? Vì nêu ban bi phôt thì rât khó dê làm lai. Hãy cô kìm nén mình, ít nhât là
trong 2 tuân sau buôi gãp dâu tiên.
V. Tó Tình. Hôn
Truóc khi tó tình, ban hãy chuân bi môt cách thât chu dáo. Ít nhât phái thây truóc duoc >50%
thành công thì hãy chôt. Nói chung truóc dó nên nói nhüng câu chuyên vui dê kiêm nghiêm tình
cám cúa dôi phuong vói mình. Kiêu nhu: Nêu em chon nguòi iu thì em chon nguòi nhu nào. ?
Nêu xêp hàng thì anh dúng thú bao nhiêu? Hay trãng tron hon kiêu núa dùa núa thât: Mình yêu
nhau di! Anh yêu em rôi dây.v.v.. rôi cuòi to. Tât nhiên là truóc dó ban phái thê hiên mình là
nguòi vui vé, hài huóc mói dùa duoc kiêu dó. Và còn rât nhiêu cách dê biêt. Ban quan tâm tói X
hon múc bình thuòng và X vân châp nhân diêu dó. v,v,, híc, cái này dê quá phái không?? Tu
nghï nhé.
Ðia diêm, Môt noi nào dó lãng man, ít bi làm phiên, ko gian lich su và sang trong. Ko quá ôn ào
làm ánh huóng không khí chung. Noi mà ban biêt rãng cuôc nói chuyên cúa ban không bi nguòi
khác nghe duoc. ( môt sô quán sãp ghê rât gân nhau nên nói chuyên không thoái mái)
Thòi gian: Nên chon vào buôi tôi, thuòng là vào tôi thú 7, tránh nhüng ngày lê dông nguòi. Vì
dôi tuong thuòng là nhâp nhôm muôn ra xem nhiêt náo. Ngôi yên 1 chô thuòng không tâp trung
nghe ban nói.
Tiên hành: Sau khi dua dôi tuong vào rôi. Hãy chon 1 góc khuât và ngôi nói chuyên, Trong cuôc
nói chuyên tuyêt dôi tránh tó ra trêu dùa hoãc hài huóc. Lúc này nên thê hiên cho dôi tuong thây
rãng ban rât khác moi hôm. Hôm nay ban rât cãng thãng ( môt sô chi em doc dên dây có thây
quen không???) Và ban dang có 1 tâm su gì dó.Ðuong nhiên nhu moi khi, thây ban im lãng dôi
tuong së hói ban,. Ban hãy cuòi nhe và trá lòi kiêu lâp lúng :ko có chuyên j dâu, a chi dang suy
nghï thôi.v.v.. Nêu dôi tuong hói tiêp ban dang nghï gì thì không nói, chi nhìn dôi tuong và cuòi 1
nu cuòi mang phong cách dàn ông mà ban dã tâp luyên truóc ó nhà.
Khoáng 15phút sau, không gian së chìm trong im lãng. Môi nguòi theo duôi suy nghï riêng cúa
mình.
Lúc này ban dùng nhìn dôi tuong. Hãy cô tó ra hôi hôp. Chú nào yêu thât thì không nói, hôi hôp
là cái chãc rôi. Nhung nêu ban không yêu thì cüng hãy tó ra là dang rât cãng thãng. Nhu muôn
nói mà không dám nói. Hoãc nêu không thì tó ra là dang có tâm su riêng. Lúc này dôi tuong dã
doán duoc dên 90% ngày hôm nay là ngày kêt cúa thú tình ban chãp vá. buóc sang trang mói.
Nhung vì dôi tuong là con gái, ko thê kiêm chê nhu anh em nên së là nguòi lên tiêng truóc. Kiêu
nhu Anh nói gì thì nói di, ko thì em vê dây ,v,v,,,
Ban hãy im lãng khoáng 20s, sau dó thó hãt ra (Ðú dê dôi tuong biêt) nguóc mãt lên nhìn dôi
tuong và trá lòi câu nói ban dã nghï truóc ó nhà. Kiêu nhu có diêu này anh muôn nói vói em
nhung so rãng em không châp nhân. Hãy húa vói anh là dù em có dông ý hay ko chúng ta vân
së là nhüng nguòi ban tôt nhé. v.v...dói tuong trá lòi @#$%#$%^#$^#$. v.v...
Dàn bài là nhu thê. Ban hãy nghï truóc các tình huông ó nhà và có sãn câu trá lòi trong dâu.
Nhung 1 lân nüa nhu aza nói., Hãy cô tó ra hôi hôp. ko trá lòi ngay. dùng dê dôi tuong biêt là
ban dã có sãn câu trá lòi.
Nhüng câu hói mà ban thuòng gãp
Tai sao anh yêu em?
Anh có tin chãc vào tình cám cúa anh không?
Nhu thê có quá sóm không anh?
Anh dã biêt gì vê em chua?
v.v...
Nhüng câu tù chôi thuòng gãp thì là :
E chua hiêu vê anh lãm
Hãy cho e thòi gian.
Thât su là thòi gian này em chua muôn yêu ai? ===>> vói nhüng em nào trá lòi câu này thì
thuòng là hêt dõ. Ðây là em nó không có cám tình vói ban. nhüng câu trên thì chi là cách thoái
thác thôi.
Sau khi chôt, ban hãy yên lãng và nhìn dôi tuong. sau dó nhe nhàng lây 2 tay ban câm lây tay
dôi tuong. Mãt nhìn thãng vào mãt dôi tuong. Nói linh tinh lám nhám mây câu kiêu nhu anh thê,
anh húa. Anh nghï rãng. v,v,,,,
Sau dó khoáng 5''. Hãy ra ngôi canh dôi tuong. Nêu dôi tuong ngôi bên trái thì ban vòng tay trái
ôm lên vai dôi tuong. TRánh nhüng diêm nhây cám nhu nguc, bung. së gây phán úng xâu.
Ngón tay nên vuôt tóc, Ðâu dôi tuong së ngá vào vai ban( Chú nào hôi nách thì truóc dó làm tí
nivea) Tay phái chông thât manh xuông ghê. nhó là thât manh Nêu dôi tuong ngôi bên phái thì
làm nguoc lai. Ðoc dên dây hãn së có 1 sô anh em thãc mãc, sao phái chông tay thât manh. Xin
thua rãng cái ngày chôt là cái ngày mà em nó së rât nhó, rât khó quên, Theo kinh nghiêm cúa
aza thì khi các bác chông tay thât manh khoáng 5giây thì các co cãng lên, Nguòi ban së bãt dâu
run lên. Và dôi tuong së nghï rãng ban dang rât hanh phúc và hôi hôp, thuòng thì së nghï là ban
iu thât lòng. Còn rât rât nhiêu các chiêu thúc khác nhung ko thê dua hêt ra dây. Nó quá nhiêu. Vì
thê các ban hãy tu suy nghï dua trên kinh nghiêm, Thuc tê, và khá nãng cúa ban.
Sau khi ôm 1 lúc, Ban hãy nhe nhàng xoay nguòi dôi tuong la, Quay dâu sang bên phái, nhãm
môi trên cúa dôi tuong mà hôn. nhó là hôn nhe nhàng thôi, khoáng 2 s thì dùng, Sau dó hãy ôm
dôi tuong vào lòng và ko nói j nüa.
Chuong VI. Thit và các cách thit duoc hàng
Nhu chúng ta dã biêt, gà thì nuôi dê lây thit, chúng ta ko thê bó rât nhiêu công súc, trí óc và tiên
bac chi dê yêu 1 cách don thuân, hon nüa dó cüng là 1 nghê thuât.
Ðây là 1 chuong tuong dôi nhây cám nên aza së ko thê dua ra quá chi tiêt, tuy nhiên nêu các
ban doc kÿ së hoc duoc rât nhiêu kinh nghiêm ó dây.
Cái này chi khó lân dâu tiên, Nêu ban làm truot thì viêc súa sai së vô cùng khó khãn,. Có 2 giai
doan là dua vào nhà nghi (nhà riêng, phòng riêng) và thit. Cá 2 buóc này dêu khó nhung ko phái
ko thê. Rât nhiêu anh em ngoài dòi ban aza tâm su vói aza rãng dua em vê nhà hoãc nhà nghi
rôi mà vân ko làm thit duoc em, Ðó là nhüng tai nan nghê nghiêp mà dôi khi các anh e vân mãc
phái., Aza së dua ra các huóng khãc phuc
Truóc hêt các ban phái xác dinh hàng là loai gì, ãn choi hay ngoan. còn xèng hay dã là dô
second hand dê có biên pháp thích hop mà thê hiên.
1. Nêu là ngoan và thuòng là còn xèng, diêu tiên quyêt các ban phái tao dung duoc lòng tin noi
bon nó. Không 1 ai muôn trao cái xèng cho 1 nguòi con trai thiêu chung thuý. Ban phái biêt vë
lên 1 tuong lai giüa ban vói nó. Phái chãc chãn vê 1 dám cuói. Có thê làm bãng nhüng câu nói
vui hoãc thê hiên noi dông nguòi. muc dích là dê nó tin tuóng rãng ban dang xác dinh 1 tuong
lai thuc su noi nó. Luôn thê hiên su chân thành cúa ban ó bât cú noi dâu, Cô gãng giói thiêu
hàng vói nhóm ban cúa ban dê gây su tin tuóng. Và Quan trong nhât là trong quá trình yêu nhau
có rât nhiêu co hôi tuóng nhu thit duoc dên noi thì ban vân phái cô ghìm mình ko nên nóng vôi.
Tránh nhüng cú chi khiêu goi, mang nãng tính sex khi ó noi dông nguòi, Tó ra mình là nguòi
dàng hoàng và chua bao giò have sex vói ai. Quá trình này thuòng mât khoáng 1 tháng vói cao
thú và 2 tháng vói nhüng anh em tâp su.
Ban phái biêt dánh bóng tuong lai cúa mình, kiêu nhu ban là 1 nguòi con trai có ý chí, quyêt
tâm, sau này anh së thê no thê kia, duong nhiên là phái thê hiên 1 cách khéo léo. Muc dích là dê
X thây ban là có ý chí, ó bên ban së có tuong lai.
Sau khi dã có 1 thòi gian dú dô chín và gây duoc su tin tuóng noi X, ban së chò co hôi.
2. Vói dôi tuong kiêu ãn choi, gái dú hoãc dã mât xèng. së là rât dê dàng, gân nhu là trãm phát
trãm trúng/ Nói chung là cái này thì quá dê, chi cân cua dô thì chuyên thit là duong nhiên. Tuy
nhiên nêu cám thây em vân còn xuong khó gãm thì nên tham kháo thêm bài 1.
Sau khi dã gây duoc su tin tuóng. chúng ta së chò thòi co.
3, Ko thit vào ngày em dang treo cò dó, Rât dê dê biêt chuyên dó, thuòng là vào ngày dó tính
cách e së thay dôi, 1 sô em dau bung, 1 sô em dau lung. và thuòng thì các e hay mêt mói, khó
chiu. Nói chung là nêu chú ý quan sát và suy nghï, ban së phát hiên ra diêu dó. Nhât là bây giò
ban và X dã là nguòi yêu cúa nhau,. tìm hiêu chuyên dó cüng ko khó. Chuyên cò dó lãp lai 1
tháng 1 lân.
4. Ðua vào thê. Vói nhüng em còn xèng, thì viêc dua vào nhà nghi là hoi khó. vì thê ban nên làm
viêc dó ó nhà hoãc hoãc phái di choi xa, Cách di choi xa thì có vé ôn nhung nhu thê së rât tôn
kém, mà tôn kém thì ko phái là tho nüa rôi. 1 sô nguòi ban cúa aza thòi SV dã tùng thuê nhà tro
(6,7 thãng góp tiên lai) dua hàng vê vùa kinh tê, vùa kín dáo lai dê. Các ban nên hoc hói diêu
này.
Ko làm diêu này ó nhà X hoãc phòng riêng cúa X. Nói chung tâm lý con gái së thuòng së cu
tuyêt ban
Ðua em vê nhà choi thì quá dê, nhó chon lúc ko có nguòi và nên dê kênh ÐTCô dinh nhà ban.
dõ bi làm phiên. Sau dó giói thiêu em vói phòng riêng cúa ban ( nhó cât ánh cúa em khác di) tuy
nhiên dua vê nhà nói cho cùng thì cüng hoi nguy hiêm.
Ðua di nhà nghi ( giò hoàng dao là thuòng vào khoáng 8h30 dên 9h), ban phái biêt lân dâu tiên
thì ko phái vào nhà nghi dã là thit duoc mà thuòng phái mât khoáng 1tiêng dê dong dua trong
dó.
Thê 1 Tuý quyên
Ban di uông ruou vói bon ban tù chiêu. khoáng 8h ban say ngât ngây, 1 thãng ban thân goi dt
cho X báo X dên dón ban. Khi X dên dón thì thãng ban nhò X dua ban vê,( thãng ban së bom hô
kiêu nhu e dua nó vê ngay ko cám dây.v.v..). Ban phái nhó chon noi uông ruou cách khá xa nhà
ban. Trên duòng vê ban së bi chóng mãt và ko chiu duoc gió. Ban së nói vói X dua ban vào 1
nhà nghi nào dó trên duòng rôi vê. Cô gãng thê hiên là ban say thât su ( 50-50 là X së vào vói
ban). Nêu ko thì ban nhò X lên dánh gió cho ban hoãc nhò X dìu ban lên phòng. Xong buóc 1 là
dua lên phòng.
Thê 2 Mãc ket tai nhà nghi
Ban choi bài vói mây thãng ban tù hôm truóc. Hôm nay hêt sach tiên nên ban nhò X mang $ dên
nhà nhghi trá cho ban.
Thê 3 choi bài ngúa luôn. Nói thãng là di lòng vòng hoi mêt, ban muôn vào dâu dó chi có 2
nguòi dê nói chuyên
Thê 4 Con Ðau bung dên bât chot. na ná nhu thê Tuý quyên vây
v.v...
Ban thây chua, có rât nhiêu cách dê dua hàng vào nhà nghi, ó trên chi là dàn bài. cái chính là
ban thê hiên nhu nào, có nhuân nhuyên và thành thao không thôi. Hãy tu suy nghï và tìm huóng
di cho riêng mình ban nhé.
Sau khi dã dua vào nhà nghi. ( nhó tãt dèn,. con gái di úng vói ánh sáng) Ban tiêp tuc buóc thit
hàng, Nên nhó là ko nên nóng vôi ngay, Hãy ôm và nhe nhàng nói chuyên nhu bthuòng. ko nên
tó ra sôt ruôt. Hãy nói nhüng lòi duòng mât yêu thuong. Hôn càng lâu càng tôt. Lúc này thì kinh
nghiêm và trình dô cúa ban có co hôi phát huy. gây kích thích cho X dên cuc diêm. ( bao giò
thây X mãt dai di, hoi thó tró nên lanh , mãt dó và 1 sô biêu hiên thì nhe nhàng $%#^$#&%^*$$ )
Thuòng thì X së chông cu, ban có thê ân cân nói vói X kiêu nhu anh muôn duoc ôm em mà ko
có gì ngãn cách cá. Hoãc tó bài buôn và dôi kiêu nhu em ko tin anh sao, hoãc don gián nüa là
dùng bài bao luc. lám nhám nói yêu và $%$#%#$% ko dêm xia viêc X chông cu.
Nói chung là ó thòi dai ngày nay,. cua dô thì XXX là duong nhiên nên cüng không phái là khó
lãm dâu, chi cân ban tu tin và luôn tinh táo thì ban së vuot qua duoc, Mà nói thãng cãng ra thì
các em cüng muôn XXX lãm chú ko riêng chúng ta.
Sau dây là 1 sô sai lâm các anh em hay mãc phái
1, Quá vôi vàng, kiêu nhu chua gây duoc su tin tuóng noi hàng mà dã dòi hói.
2. Luôn thê hiên viêc ham muôn khiên cho bon nó luôn tìm cách dê phòng ban.
3. Quá hâp tâp, chon sai dia diêm và ko kiêm chê duoc mình. có nhüng khi ban gân güi vói em ó
noi oái oãm kiêu nhu ó phòng khách nhà nàng. Me nàng thì sãp vê. nhung ban ko kiêm chê nôi
nên dã dòi XXX. së bi tù chôi và rât khó cho các lân sau.
4. E nó chua dú dô hung phân dã dòi hói. hoãc dòi hói lúc em nó vân dang tinh táo. chua dú
ngâm dòn.
5. Thuyêt phuc quá nhiêu. Khi em nó chông cu ( hoãc vò chông cu) thì lai ngân ra và thanh
minh, thuyêt phuc làm em nó mât cá húng. Nên nói ít mà làm nhiêu là hay hon.
6. Già níu Có nhiêu khi lân này ko ãn duoc thì nên chò thêm co hôi lân sau, nhung 1 sô anh em
hay bi cô níu kéo, có thê là do tiêc co hôi dã dua em vào nhà nghi rôi nên cú cô dòi hói, ko chiu
châp nhân thât bai. Nói chung là nêu thây khoai quá thì ko nên cô làm gì,. nên doi co hôi sau.
càng cô thì cànd mât diêm thôi. Khi cám thây chãc chãn ko nhãn duoc thì nên nói kiêu nhu e ko
muôn thì thôi, anh tôn trong e mà./ v.v.
Cuôn 2: THO SÄN CHUYÊN
NGÀNH.(Môt dãng câp mói.)

Vói nhüng anh em còn non tay, dây chi là nhüng bài doc mang tính tham kháo, không nên hoc
hói nhiêu ó dây, chi khi ban dã là cao thú, là 1 tho sãn chính hiêu thì hãy vào dây dê nâng cao
skill cúa mình.
Chuong I: Phân tích tâm lý con gái, các mâu con gái thuòng gåp
Chuong II : Các mâu con trai lý tuóng và các cách thê hiên
Chuong III: yêu em có nhiêu ké tân công, kiêu.v.v. nói chung là
hard target
Chuong IV: Yêu em dã có nguòi yêu ( có chông)
Chuong V: Cåp vói cave -mao hiêm nhung thú vi
Chuong VI: Không yêu nhung vân XXX (cái này khó này)
Chuong VII: Yêu nhiêu em môt lúc.
Chuong VIII: Yêu dê loi dung tiên (kinh nghiêm cúa 1 thång ban)
Chuong IX: Giü nguòi yêu
Chuong X :Giây hàng và các cách làm cho hàng dau khô, không
bao giò quên duoc ban.
Chuong I : Phân tích tâm lý con gái và các mâu con gái thuòng
gåp
Bình thuòng khi tiêp cân vói dôi tuong, anh em thuòng không hiêu dôi tuong thuôc loai con gái
gì dê có cách tiêp cân, cách thê hiên cho dúng. Hoãc vói 1 sô em thuôc hàng chiên thì anh em
còn bi tung hoá mù, hiêu nhâm hoàn toàn vê dôi tuong. Vây ban hãy doc kÿ bài này, liên hê vói 1
sô kinh nghiêm mà ngoài dòi dã gãp phái. dê hiêu rõ hon nhüng sai lâm mình thuòng mãc phái.
Nhãm biêt nguòi biêt ta, trãm trân trãm thãng.
Ðê phân loai hàng thì có rât nhiêu tiêu chí, theo tuôi dòi( tré hay già), trình dô vãn hoá (vô hoc và
có hoc), hình thúc, gia dình v.v.... Ó dây aza së phân loai theo 1 tiêu chí chung nhât và quan
trong nhât dó là tính cách. Môi môt tính cách së có 1 sô biêu hiên dê anh em nhân biêt, 1 sô diêm
yêu dê anh em loi dung tân công. Duói dây là môt sô loai tính cách cúa hàng mà chúng ta hay
gãp nhât.
I.1 hàng loai ngoan.Thuòng thì dây là loai hàng duoc uu ái sô môt vì môt sô lý do sau : Dê
lùa, rau sach, kô tôn kém, ko mât nhiêu time. v.v..
Biêu hiên: Cái này thì rât dê nhân thây, ó dây aza chi luu ý anh em vê 1 sô em thuôc loai quái giá
ngoan thui, dùng thây các em ãn nói nhe nhàng, quân áo kín mít, di choi vê sóm mà tuóng lâm.
Ban phái dê ý kÿ luõng các em ây, vdu nhu ban bè cúa e nhu nào, kô thê em ngoan mà ban cúa
em lai toàn dân choi. thuòng thì ban bè cùng chung 1 hê. Rôi cách em nói, nôi dung nói chuyên
nhu nào, vôn hiêu biêt cúa em nhu nào. Gia dình, lôi sông v.v... dê có 1 nhân xét thích dáng.
Các em loai này có 1 vôn sông tuong dôi ít, gân nhu su hiêu biêt cúa các em là qua sách vó,
ban bè kê lai hoãc qua 1 kênh trung gian nào dó.
Vói các em loai này thì thuòng dê chinh phuc së không mât nhiêu thòi gian nhung lâu, nghïa là
ban chi phái dâu tu thòi gian khoáng 6,7 buôi di choi nhung phái giãn các buôi di choi ra xa
nhau, ko nên tân công vói cuòng dô cao, dê khiên các e so và dôi khi nghï chúng ta là ké vô
công rôi nghê, không có viêc j làm ngoài viêc cua gái.
Ban hãy thê hiên mình là nguòi con trai vui tính, galãng và biêt hoà dông vói moi nguòi. Tránh tó
ra hiêu biêt xã hôi quá, kiêu nhu các chôn ãn choi, tránh tó ra loc lõi, nhiêu kinh nghiêm yêu
duong, Chúng nó së so ban,. Phái cô gãng tao su tin tuóng tù nói hàng, Nên nhó chúng rât dê
tin nên nhiêu khi các anh em phái cân nhãc truóc các câu nói dùa, rât dê bi tuóng thât và gây
phán cám. tránh kê vê nguòi yêucü truóc các e này,. Các em này thì thuòng khi nói chuyên së
tuong dôi thú vi vì có ãn có hoc, khác bon vô hoc. Nôi dung cuôc nói chuyên vói các em kiêu này
thì nên nói ít dên chuyên hoc hành (không lai duoc chúng nó dâu), ban nên nói vê tình ban, tình
yêu, vê cuôc sông, các mo uóc. TRánh nói vê thòi trang, hay nhüng gì là hào nhoáng, Nên tó rõ
ban là nguòi không chay theo nhüng thú phù du nhu quân áo, hình thúc, xe cô,. Nên tó thái dô
coi thuòng vói nhüng gì phàm tuc, Nói chung thê hiên hêt tâm mình là nguòi con trai có 1 tâm
hôn dep, Ðùng à oi nhu vói các loai hàng khác. Lúc nào cüng luôn giü múc nhu nguòi ban và
thê hiên là mình không có ý dinh tiên xa hon.
Nêu dú trình thì ban có thê tao cho mình 1 cuôc sông gia dình dây trãc tró, kiêu nhu bô me bó
nhau, nhiêu khi anh dên nhà ban bè nhìn cha me nó mà úa nuóc mãt. v.v.... và ban thê hiên luôn
là ban là nguòi có hoài bão, có uóc mo cháy bóng vê tuong lai, su nghiêp.v.v...
Chuong II. Các mâu con trai lý tuóng
Ðiêu dâu tiên aza muôn nói ó dây là gì??? chính là su quan tâm. Môt nguòi dàn ông dích thuc
phái là 1 nguòi dàn ông biêt quan tâm tói ban gái và moi nguòi xung quanh mình.
Ðoc dên dây chãc có anh em së hói, thê tai sao trên các forum, các cao thú toàn khuyên con trai
phái lanh lùng, phái cao ngao. Phái bât cân, phái uong nganh, phái có dâm tô chât dàn ông.v.v
và v.v.
Rôi thì phim hàn quôc, phim mÿ, toàn thây nhân vât Nam bât cân, phót lò mà hàng chay theo âm
âm.
Rôi thì ca dao tuc ngü, theo tình tình phót, phót tình tình theo.
v.v. và v,v,,, nhiêu lãm.... kê ra ó day thì núa ngày cüng không hêt.
Thê nhung.... Su thuc vân là su thuc, cuôc sông khác trên phim ánh, và càng khác xa vói nhüng
lý thuyêt xuông....
Anh em phái hiêu rõ môt diêu rãng, các lòi khuyên cúa các cao thú trên forum hoàn toàn dúng,
và dáng buôn là nó chi dúng vói diêu kiên ta dã gây duoc 1 ân tuong tôt, 1 cám tình hay nói rõ
hon là hàng dã kêt chúng ta.
Và anh em cüng cân phái hiêu rãng, chúng ta không duoc nhu bác-giung-kiu, ko duoc nhu các
tài tú diên ánh trên truyên hình, chúng ta xâu trai, chúng ta cao 1m58, chúng ta hoc ko giói,
chúng ta ko có nhiêu tiên, và chúng ta muôn yêu duoc gái xinh.
Thê nên, ngoài nhüng truòng hop dãc biêt, trong nhüng tình huông cân phái gây súc ép hoãc
dánh dòn cân não, chúng ta nên thê hiên mình là nguòi biêt quan tâm tói ban gái, tói moi nguòi,
tói gia dình, tói moi thú xung quanh chúng ta.
Lây 1 ví du nguoc vê giói tính cho anh em dê hiêu
Môt cô gái xinh, ko biêt quan tâm tói nguòi khác, së duoc cho là hình ánh lanh lùng, và mang 1
chút gì dó kiêu sa, dài các.
Môt cô gái xâu, ko biêt quan tâm tói nguòi khác, së bi cho là con hâm, hãm tài. v.v..
Vây nên ban hãy biêt quan tâm tói hàng cúa ban, có thê thì khi thê hiên ban lanh lùng, ban bât
cân mói gây duoc ân tuong và dat hiêu quá mong muôn
Su quan tâm thì thât ra ko khó nêu ban thuc su yêu, nhung nêu không yêu ( mà ó dây chú yêu
là ko yêu) thì ban hãy cô gãng dê ý, dó don gián là thói quen, só thích cúa hàng, là ban bè, là gia
dình cúa hàng, là nhüng câu hói thãm, là nhüng lòi dông viên. Muc dích là dê hàng tin tuóng và
cám thây cân chúng ta. Ðó là con duòng ngãn nhât.
Ðê tró thành 1 nguòi con trai hoàn háo, còn cân phái là nguòi con trai hài huóc, hãy suu tâp cho
mình vài ba chuc câu truyên cuòi ( nhân manh là no sex ), hoc thuôc lòng và khi hoàn cánh thích
hop và tuong tu thì có thê doc ra, dï nhiên là còn cân yêu tô hài huóc trong tùng câu nói, nhüng
tình huôn bât ngò. Tuy nhiên diêu dó cân óc suy doán nhanh nhây và dôi chút thông minh. Vây
nên cách trên là dê nhât.
Ban có thê tham kháo tai dây
http://www.ttvnol.com/joke.ttvn
Ngoài ra ban còn cân phái tró thành 1 nguòi con trai sâu sãc. Dê lãm, internet mang dên cho
chúng ta moi thú, ban hãy cô hoc vài câu danh ngôn, vài mâu chuyên ( tai dây
http://www.ttvnol.com/f_187.ttvn ) và kê ra khi thích hop.
Ví du khi hàng cúa ban buôn vì chuyên gia dình, cám thây chán nán và tuyêt vong, ban có thê
bãt dâu bãng:
anh có truyên này muôn kê vói em, chãng biêt có thê làm e bót buôn không nhung anh nghï rãng
ít ra nó cüng së làm em cám thây nhe lòng bót.v.v...
Vây dó, làm 1 nguòi con trai sâu sãc dâu có khó, nêu ban chiu khó tu rèn luyên và hoc hói.
Môt yêu tô nüa làm nên 1 nguòi con trai lý tuóng trong mãt hàng chính là su lãng man. Có thê
ban thây dó là sên, là uý mi, yêu duôi, nhung hãy dao qua ttvnol 1 vòng, chiu khó xem các title,
chü ký cúa các thành viên ( và cá cúa chính ban) ban së thây su lãng man quan trong dên múc
nào.
Ðê tao ra 1 hình ánh lãng man trong mãt hàng,, sao ban không thuôc lây vài câu tho, vài lòi bài
hát ban cám thây hay và nói trong hoàn cánh thích hop. Rôi nhüng su quan tâm dây bât ngò,
v.v... thuc su thì dê làm nhüng diêu này là ko khó.
Tuy vây aza muôn nói vói các anh em, các cách trên thuc su chi phát huy hiêu quá trong 1 thòi
gian ngãn, Ðó không phái là con nguòi thuc cúa chúng ta, con gái vôn nhây cám, nên ko sóm thì
muôn ban cüng së bi bãt bài. Vây nên hãy cô dat duoc cái mình muôn truóc khi quá muôn
Ngoài lê 1 chút, trong cá cuôc dòi sãn hàng (11 nãm tù 15 tuôi dên bây giò) aza kính phuc nhât
môt ông anh, hay nói dúng ra là su phu thì dúng hon, nhà ông này ó Nghïa Ðô, trình thì dúng là
aza phái goi bãng su tô. Ông này sinh nãm 76, truóc thòi dinh cao phong dô. môi tuân thit 1 e (
anh em nên nhó rãng con gái ngày xua thit khó hon bây giò nhiêu ). Tùng tuyên bô cua dô 200
em mói lây vo. Nói chung là dang ra ngõ gãp nguòi yêu cü....Ðên nãm 2003 thì giái nghê. Quay
sang chí thú làm ãn.
Kêt quá là sao... mói lây vo.
Vo xâu,.,,,Già (sinh nãm 79) Gia dình trung bình, công viêc cüng bình thuòng....
Hôm no hai anh em di cafe, tâm su thì ông anh này bôc lô:
"Anh biêt cái H ko dep, nhung nó là dúa duy nhât quan tâm và hiêu anh"
Vê nhà ngâm lai, thây mây ông anh, thãng ban thuôc hàng sát thú, giái nghê lây toàn vo xâu.
Thê mói biêt, tình yêu thuc su ko nãm ó hình thúc, ó su tính toán, ó giá dôi loc lùa. Bông nhiên
cám thây chán và cô don khúng khiêp.
Goi diên rú mây thãng di uông ruou, 1 thãng báo ó nhà vói vo, 1 dang di công tác. may vó duoc
thãng còn lai. 2 thãng ra Hàng Giây uông ruou dêm. (nhóm cúa aza có 4 thãng, trình ngang
nhau)
SAu cuôc ruou, cá 2 thãng bãt tay là tuân sau môi thãng cô gãng yêu thuc lòng 1 em. Quyêt
sang nãm lây vo.
gân 2 tháng trôi qua, tình hình là vân thê, vân cô don.
Hói thãng ban thì nó báo, ko yêu duoc nüa. nhìn dâu cüng thây xôi thit, cám xúc mât hêt rôi.
Thuc su thì bây giò aza dang cám thây lo quá. Sãp già rôi.
Chán thât.
Thôi lai quy ân thòi gian nüa xem tình hình thê nào.
Ðê làm 1 nguòi con trai hoàn háo và lý tuóng, môt diêu nüa mà ban cân chính là su lich lãm, thê
hiên môt phong dô dàn ông.
Ðê nói vê su cân thiêt cúa viêc này thiêt tuóng là ko cân thiêt nüa. Ó dâu aza chi di sâu phân
tích các cách dê thê hiên và các lôi hay mãc phái khi thê hiên không dúng thôi.
Bán thân chúng ta ko galãng, ko lich lãm, vây thì làm sao dê trong mãt hàng chúng ta là nhüng
chàng trai tuyêt vòi. Cái này thì phái hoc. Ko ai trong 1 sóm mà thành tài ngay duoc. Tuy vây có
nhüng anh em khi thê hiên thì hoi bi quá tâm, hoãc hoi bi guong ép. diêu dó dân dên suy nghï
trong tâm tuóng cúa hàng là chúng ta KIÉU CÁCH. Vây hãy thê hiên mình môt cách thât tu
nhiên, và nhó rãng khi di vói hàng, ko chi galãng, lich su vói 1 mình hàng mà cân phái galãng,
lich su vói moi nguòi xung quanh, dãc biêt là vói ban cúa hàng, khi dó ban së duoc rât rât nhiêu
diêm.
Ví du khi uông nuóc ó quán ra,,, hàng và ban cúa hàng di 2 xe,, ban dãt xe ai ra truóc. xe cúa
hàng u??? Hóng,,, Hãy dãt xe cúa ban hàng ra truóc. Hãy thê hiên vói hàng rãng su lich lãm,
galãng ban ko chi dành riêng cho hàng mà cho tât cá moi nguòi. Làm cho hàng hiêu rãng dó là
môt phân tinhcách cúa ban. Và hàng së tu hào vê ban. Ðó là duong nhiên.
Rõ ràng khi chúng ta di cua, dó là môt cuôc dâu trí dây gian khô. Vây thì hãy luôn luôn dông não,
së có rât rât nhiêu các tình huông phát sinh dê ban thê hiên. Ðôi khi chi 1 lân ban quan tâm
dúngcách, môt lân ban thê hiên duoc mình làm cho hàng hãnh diên, Ðiêu dó có thê gây ân
tuong mãi mãi vê sau vói hàng... Và nguoc lai. Có nhüng diêm nút mà nêu ban làm hóng, së
mât rât nhiêu thòi gian dê chüa diêm.
Môt diêu nüa chúng ta cân nhó, con gái là 1 tao vât yêu duôi vê tình cám, ai cüg vây thôi, dêu có
1 diêm yêu. Có diêu nhüng em thuôc loai cáo thì biêt che giâu diêm yêu dó, còn nhüng em ngây
ngô thì chua gãp dã khai hêt ra... chúng ta phái biêt loi dung dê dánh vào chô dó. không là
chuyên gia dình thì së là ban bè, tuong lai, rôi thì chuyên dô võ môi tình dâu, rôi thì yêu dông
vât, rôi thì só thích này no, Nói chung ai cüng thê, dã là con nguòi thì së có diêm yêu, hãy chú ý
khai thác và dánh vào dó. tìm nhüng su dông cám, ban së thây kêt quá ngay.
Chuong III: yêu em có nhiêu ké tân công, kiêu.v.v. nói chung là hard
target
Nói tóm lai, chúng ta muôn yêu gái xinh, mà trò dòi mât ít mà ruôi nhiêu, vây thì phái tranh dâu
thôi. Nhung nêu dôi thú cúa ta to cao dep trai, di xe tay ga tiên dè chêt nguòi thì thê nào....
Khó dây, môt lân nüa aza muôn nhân manh vói anh em.. cái nghê này nó không vôi duoc.
Ðoc dên dây chãc vài em gái thê nào cüng nói.. em chãng cân dep trai, chãng cân giâu có, chi
cân nguòi dó có tâm hôn dep, yêu và hiêu e là dú... hix hix... thê nhung nêu gãp 1 anh mà có
tâm hôn dep, yêu và hiêu em lai còn khuyên mai thêm dep trai và con nhà giâu thì càng tôt,
phóng a... trò dòi nó tró trêu thê dây. Và dó cüng là diêu dâu tiên mà aza muôn nói dên vói các
ban, Khi dên vói các em có nhiêu thãng theo duôi, dùng bao giò tu ti vê mình. Dù trong hành
dông, lòi nói hay suy nghï, coi tât cá moi thãng dich thú là nhu nhau... thê thôi. Vì nêu ban tu ti vê
mình, dù ban che dâu thê nào thì ko sóm thì muôn cüng së bôc lô ra.... ó hành dông hoãc lòi nói,
vây thì hóng hêt.
Vói nhüng em này së có 2 cách dánh, tuy thuôc vào diêm manh yêu cúa chúng ta.
1. Nêu chúng ta cám thây mình cüng khá là duoc trong mãt em, vây thì hãy choi bài tân công
dôn dâp. Gây ân tuong manh vói em, nhãm làm bât mình lên truóc nhüng thãng khác.
2. Nêu chúng ta tâm thuòng, nói chung moi cái dêu nhò nhò nhat nhat, vây thì phái dánh duòng
vòng. theo kiêu chuyên tù 1 nguòi ban tôt sang nguòi yêu.
So luoc là thê. duói dây aza së trình bày chi tiêt hon theo kinh nghiêm cúa aza.
Nói chung theo quan sát, aza nhân thây con gái mà chua có nguòi yêu thì chãc chãn là phái có
ban thân. Khi có nhiêu thãng dên, chãc chãn là hàng së lua chon trong sô dó, và nhiêu khi ko
biêt nên chon ai, lúc này thì lòi nói cúa con ban thân së rât có trong luong, nói thê a em tu hiêu.
Lai nói chút vê con ban thân cúa hàng, theo phân tích thì hàng mà xinh, ban thân thuòng là xâu
(con gái là thê, vôn ích ký và ganh dua, dô ky nhau). Nhüng con xâu này thuòng chung 1 dãc
diêm sau :
Chê con trai, ko ai yêu nên lúc nào cüng mang tu tuóng không thèm yêu ai.
Sông tôt. tính hay.
Có môt giác quan rât dáng so vói các loai tho. Luôn nhìn chúng ta dây cánh giác.
Thuòng thì khi ta bãt dâu tiên tói vói hàng, khi di choi hàng thuòng hay rú con này di cùng, hay
nói theo kiêu dinh giói thiêu con xâu cho chúng ta (trù truòng hop hàng dã kêt chúng ta). Khi dó
thì tuyêt dôi anh em ko nên có biêu hiên gì không vùa lòng hoãc ko thoái mái. Hãy thán nhiên coi
cá 2 nhu 2 nguòi ban hoãc 2 nguòi em... Ko bao giò nói vê chuyên quá khú hay tình yêu gì cá
truóc mãt cá 2 em.. ko ngu ý ám chi gì cá. Tuy nhiên hãy ngâm thê hiên ban quan tâm tói hàng
hon em kia... Hãy là nguòi chú dông rú thêm em kia môi lân di choi, kiêu nhu mai di choi em rú
con ban xâu cúa em di cùng cho vui.. v.v... . Ðây là lôi mà các anh em hay mãc phái dó.
Khi rú hàng di choi hàng báo rú con xâu thì anh em giây náy lên... diêu này phái tuyêt dôi tránh.
Khi di choi vói 2 con này, phái tránh tình trang bon hàng nói chuyên riêng mà dê chúng ta ngôi
dân dôn lãng nghe, nói chung nên rú thêm thãng ban di cùng cho có không khí.
Lây cám tình duoc cúa con xâu này, ban dã di duoc 1/4 quãng duòng rôi.
Tiêp theo chúng ta së dên phân khoai hon, là loai bon dôi thú ra khói cuôc chiên.
TRuóc hêt chúng ta phái hiêu rõ vê dôi thú cúa chúng ta. Môt là qua con ban xâu cúa hàng, còn
lai là do hàng kê vói chúng ta. truòng hop thú 2 thuòng xáy ra khi hàng tin tuóng coi chúng ta là
ban tôt hoãc dã có cám tình vói chúng ta. Tuy nhiên tuyêt dôi nhó không nên dò hói vê chuyên
này, nên dê hàng tu nói ra.
Môt con hàng có thê có dên vài chuc thãng cua, nhung dê vào vòng chung kêt thì chi có khoáng
2 dên 3 thãng, chú ý tìm hiêu kÿ vê nhüng thãng này.
Trong sô nhüng thãng này, së có thãng cua hàng khoáng vài nãm mà ko dô, thãng này thuòng
là ban hoc cùng lóp, bon này thì ko châp.
Ái ngai nhât là nhüng thãng nhu chúng ta, luôn thê hiên là ko có ý dinh, hiên lành tú tê. gây duoc
lòng tin vói hàng cúa chúng ta... bon này là dôi thú tiêm tàng.... Cân phái tâp trung tiêu diêt sóm.
Ðê loai duoc bon này... diêu dâu tiên mà ta cân làm là nói tôt vê bon nó, nhung hãy ngâm cho
hàng hiêu là bon này tôt vói hàng nhu nguòi anh trai vói em gái., thê thôi.

Có th bi t tên... (Tr c ây aza c ng ã gi làm ti p th clear l y s t nhà 1 con hàng). CÁi này anh em t suy ngh/. TRánh t ra chuyên nghi"p quá..ng th i anh em c ng hay m t can m vì x u h . II. Cháu có chuy"n gì th . nh ng bác cho cháu h i ây có ph i là s t nhà xyz không" ". Ch$ c n t c m!c ích là làm quen là có th OK.. Khi u dây bên kia nh c máy. tránh s m quá ho#c mu n qúa.. làm quen ki u trêu ùa.. không ng i khó ng i kh ... ho#c ko ph i là gi n u c m.Alô . nó s p b y rùi) .. d o này có kho không em? . m i ng i 1 cách.. sáng hôm sau xem l i hàng th y x u l i th t v ng. sau này khi quen chúng nó c' h i sao h. d.. Nên i theo bi t nhà.. 5 m i hàng. nh ng câu h i mà ch(c ch(n b n s& g#p ph i ki u nh "anh (b n) là ai?" "ai cho b n s t" . N u h c sáng thì gi thích h p nh t là vào lúc 4h n 5h chi u.1 bác ây. T p nói cho tr n tru. N u anh em ã qua b c II.Abc nào th nh$.i y anh làm quen sành s i th Anh em khi làm quen ph i nên quy t tâm. vì khi ó hàng m i ng ttr a d y.. tuy"t i tránh ki u à i. cháu có th g#p xyz c ko .. v. l ch i l i và ôi khi c s t n u t n d!ng t t các con m! trà á u ngõ.À xyz à. nh ng tu n sau anh có II.D th a bác cho cháu h i y có ph i là nhà c a xyz không? .. M t ví d!: reng reng reng . có v h i c i ) ==> Chính nó rùi.v. Tránh nh ng gi b n nó ang trên ng i h c ho#c b n vi"c. tr i l nh gõ m i tay quá. s t. Ban u b n có th th c t p + ph nh .. anh em ngh/ ti p nhé. Gi hoàng o v t ng là kho ng t. ki u nh " Cháu xin l i ã làm phi n. anh là abc ây. ki u nh "2 b n . N u hang h c chi u thì gi thích h p là kho ng 9h30 n 10h. #c bi"t nên chú ý n em c m lái vì em ó mang tính quy t nh. khi k t thì th ng gieo 1 cái b y ki u nh : Thôi ko làm phi n em n a. -D cháu là b n c a xyz.." Tránh tình tr ng ch$ ch m ch m nói chuy"n v i em xinh mà quen em x u. Khi b n có 1 con em gái. 4h30 n 6h30 chi u .1 Làm quen qua i n tho i Chu0n b : Nên suy ngh/ tr c trong u n i dung c a câu chuy"n. nó gi i thi"u cho b n 1 con hàng..v... "mình th y 2 b n.v. v.i. NH ng nh ph i có s2n trong u câu tr l i cho các câu h i ki u nh t i sao anh bi t em.1 úng r..v. Gi ng i"u thành kh0n. N u tr ng h p hàng i v i b n thì nên nói chuy"n v i c 2 ng i . làm vi"c nhà nên s& có time nói chuy"n..v. Th i i m : B n nên bi t hàng h c sáng hay h c chi u g i. không th làm quen c mà l i quá ngon thì c ng không nên b . s T nh ng l i kèm theo 1 câu ki u nh "ko c nói là em gt nhé"v.2 Làm quen qua i n tho i và tin nh n . tu i. Vì là cu c nói chuy"n l n u tiên th nên b n nh gi i h n n i dung và th i gian nói chuy"n.1 thì có th b qua b c này.. N u con hàng khoai quá.2. C ng nh tránh v t bu i t i vì th ng nhá nhem nhìn không rõ. Aza ã b v p vài l n..b(t chuy"n h n.v. anh là ai.. Bu i t i thì nên g i t làm quen vào lúc 8h30 n 9h. anh không nói thì em s& ko nói chuy"n ti p âu. b n bi t c tên. ( B mày gi nai y con ) . ===> B n s& có c tên. Ph i t rõ s chân thành mu n làm quen. khi b(t u nên x ng là b n v i mình t s ngang b ng.. i u này s& r t n t ng n u ng i nh c máy chính là xyz mà ta mu n làm quen. cháu là ai y ( gi ng tr . Lúc này chính là lúc b n v n d!ng ph n này." " D cháu có th g#p xyz không ?" Càng ngoan ngoãn gi nai càng t t.. b n hàng s . ( C u chuy"n tr+ nên vui v ... Nên h i 1 cách nh% nhàng và l ch s . làm quen qua t và tin nh(n. e ko nh ( nó tò mò rùi) . v i nh ng em trung bình rút kinh nghi"m. N u quy t tâm 1 bu i chi u anh em có th v t c 4. v." .

2 Làm quen qua tin nh n Tr c khi làm quen qua tin nh(n. mu n th hi"n. v.. II. . ph i bi t khai thác vào i m y u này c a chúng nó... T l thành công s t ng lên r t nhi u. m t bu i i hát karaoke hay n gi n h n là trong . Khi có ng i nh(n tin mu n làm quen.. S& có n t ng h n.v. N u máy c a X còn ti n ==> s& nháy l i. em có . s& r t hãnh di"n v i b n bè.. Khi ó 90% là X s& khoe v i 'a b n gái thân cùng l p. N u máy c a X ko còn ti n.a 160 ký t . Cách trên tuy th xét cho cùng không ph i ã là hay.n ti n "Ai the" " Anh la ai thi dieu do co quan trong ko em? Chi can sau khi doc tin nhan do em vui la duoc roi. 1 thien than nhin toi hoi: " Ban uoc dieu gi" Toi noi "Binh an va hanh phuc se den voi nguoi dang doc tin nhan nay" I Miss U." Em nói khéo l(m. Vì gi ó X hay + nhà." Tuy"t i tránh ca ng i ngo i hình xinh %p khi ch a g#p m#t.. c h i thành công càng l n b y nhiêu. Càng g i óc tò mò c a b n hàng bao nhiêu. Ti p ó b n ko nói rõ mình là ai. ko có vi"c gì làm nên r t d.tr l i b n. T i sao ???? R t n gi n... tr c h t các b n hãy dùng bài ki m tra xem máy t c a X có còn ti n nh(n tin không??? Cách này r t n gi n và có nhi u cách. Con gái luôn mang trong mình tính hi u th(ng. Vì th b n nên k t h p v i g i tho i. Ví d! nh dùng 1 máy nháy liên t!c vào s c a X. T t nhiên có c i biên cho h p hoàn c nh. + t.. N i dung tin nh(n: Có r t nhi u cách có th làm quen. thông minh l(m. i t ng s& tò mò và nh(n l i h i b n là ai. h c chi u thì nh(n vào bu i chi u. chu0n b i ng .. M i dieu may man se den voi em" "Cam on anh rat nhieu. nh(n 1 cái tin: " Chúc e 1 ngày t t lành.. Ti p t!c sau ó 2 cô bé s& ngh/ cách nh(n tin l i cho b n vào gi ra ch i==> m(c câu r. B n có th h i th ng ch ng h n nh " N u 1 ngày có ng i mu n nh(n tin làm quen v i em. sau khi bi t ch(c X ã khoe tin nh(n ó v i b n.v..v. Ví d! nh gieo s b t ng và tò mò: " X à. thuc su la anh muon lam quen voi em nhung khong co cach nao.. nh ng anh la ai the?" "A nghi rang 1 ngay nao do em se biet thoi. hy vong rang a ko phai la ke vo duyen. m t tin nh(n hay.ng ý làm b n v i ng i ó không?" v. Th i i m : Gi hoàng o là kho ng 10h30 n 11h êm.. v.. Nên nh r ng TU3 C4 5NG BI6N nhé.. Lam ban voi anh nhe?" . Nói chung là các anh em nên có bi n chuy n cho thích h p. d o này th nào . d. có kho không em?" ho#c ôi khi ch$ là 1 l i chúc. Th thôi. . II. Dù cu c nói chuy"n có vui th nào i n a c ng nên dành bài cho l n sau.. N u máy c a X còn ti n nh(n tin. M t ví d! có th c 11h êm "Khi mo canh cua thien dang.. th là ta bi t máy c a X có còn ti n nh(n không. Chuc em ngu ngon" sang hom sau. ch$ nói mình là 1 ng i mu n làm quen..b hi u là trêu ùa à i..v.. B(t u bài làm quen qua tin nh(n.1 .i. 9h30.th g i cho em lúc nào. H n n a vì chúng nó thích c khen nên có th thêm vài ba câu ki u nh " B n anh nói em nói chuy"n có duyên l(m" ... tuy nhiên ph i nói là làm quen qua tin nh n t l thành công không cao. Típ : Con gái là b n tò mò. Vì X th ng ngh là mình ang b trêu ho c b n bè mu n th mình. Cu c nói chuy"n nên gi i h n trong kho ng 5 n 10 phút là %p.... B(t bu c ta ph i quay l i b c II.3 Làm quen n i ông ng i gi s b n ang trong 1 b a ti"c sinh nh t. N u X h c sáng thì nh(n vào bu i sáng..

nh th ko còn là th s n n a. Khi i t ng nhìn l i thì ch kho ng n a giây sau ó h i cúi u xu ng.n ào c ng nh không quá lãng m n. B n nên chu0n b s2n ti n. ko nên v.v.. Khi ó thì d.. Th ng thì con gái khi g#p l n u s& r t e ng i. tuy nhiên ch$ nên h i t v ng i ngùng 1 chút thôi. bút cài áo. n+ 1 n! c i nh% nhàng. B n s& gây c 1 n t ng r t t t v i c ch$ ó.g n v i nhau h n. hoà . Xác nh tr c quán n c s& n. M u ng i l ch s . c(t t$a móng tay. Tuy nhiên nên tránh nh ng câu chuy"n có ch v gi i tính ho#c công kích.v. v" sinh s ch s&.v.ng l i. Bu i h n !u tiên . V i các bác có ngh thì có th nhanh h n r t nhi u. ch ng ch c. Làm cho i t ng hi u là b n c m th y ng i vì cho i t ng bi t b n ang ng(m i t ng. N u b n n ón thì tr c khi n nên g t chân sau lên.t yêu c u và sau này khi quen nhau s& d.. v. Hãy nhìn i n i khác i t ng có th nhìn b n và ánh giá v b n v. sau ó ti p t!c kho ng vài ba l n n a.. ch p nh n t n kém thôi Ví. Khi i t ng ra thì b n g t chân sau xu ng cho i t ng. m t l i ng i khen ho#c 1 câu nói ùa phá tan kho nh kh(c xa l . Tuy nhiên nên nh là m(t ph i luôn nhìn th ng vào i t ng.v t h n. nói chung là t i CN là thích h p nh t. SAu khi ã gây c s chú ý và n t ng c a X. III. m b o r ng o n này s có nhi u anh em th ko ng ý v i tôi. Tr c h t b n nên i d o + nh ng ph l n kho ng 10p r. th thôi. Cái này các anh em t ngh/ nhé. N u X v s m.2 Ti n hành Tuy"t i ko nên n ón s m quá . s& là n i ko quá .a chào.. nên n tr c kho ng 5p là %p.ng v i m i ng i. Khi ó i t ng s& r t m t t nhiên và luôn có c m giác b n ang nhìn. ch$ c i nh% 1 cách l ch s khi có ai nói chuy"n v i b n. L i này aza c 1 con em nói l i khi nó h%n g#p 1 th ng. v. nh ng bu i t i có phim Hàn Qu c . Thêm tí double mint cho nó hoành tráng.a ng. nói x u 1 ai ó làm trò c i. m(t nhìn xu ng m#t bàn.m t quán cafe v i 1 nhóm b n. Tuy nhiên nên nh là tránh m i i vào t i T7.C. gây c s chú ý và thi"n c m c a i t ng. có th là SN.v.i trên xe v. có th nói là b n và i t ng ã có m i dây liên h". phòng khi h t x ng ho#c th ng l p. Tuy nhiên nên nh là CÁI NGH8 NÀY NÓ KO V9I :. ho#c n gi n là b n ang bu. th nên sau khi g#p nên nói 1 câu gì ó. Aza có th giúp b n N u b n %p trai. d.i sau ó a n quán b n nh vào. b n hãy n làm quen. trong ó có 1 i t ng b n ý.. Tuy nhiên qua th c hành thì tôi th y cách này có hi u qu h n là th hi n mình phong .. Nh th s& d. Nói chung là nên n n i nào ông thanh niên nh ng l ch s ki u nh window hay ph c . quá là thành con dao 2 l 7i ó. Vì con gái r t hay ý nh ng s quan tâm dù nh nh#t c a con trai. B n s& làm gì. Khi th y X ra thì nên xu ng xe. tuy nhiên n u làm c nh th thì r t t t. Khi m i i thì nên có 1 lý do nào ó. anh em có th ti n ên b c ti p theo là h%n i ch i. phong thì không ph i nói. gi y ánh xi bóng. l y h t can m m i dám nói chuy"n. (có th tôi h p v i cách này ch ng???? ) Sau khi ã ti n hành các b c trên. B n ít nói. n m#c g n gàng. ch$ vi"c ng. Nên h i là :"Có c n anh vào xin phép b m% em ko?" Ch(c ch(n nó s& ko anh em làm v y âu nh ng nh th s& r t c i m.. III. hãy ti p t!c g i i"n tho i h i th m và nh(n tin. càng ch m thì càng ch(c.1 Chu n b Sau khi ã làm quen. k chuy"n vui. Ph i luôn c t ra là mình ang r t x u h . III. SAu kho ng 2. cách này c c hi"u qu luôn. b n hãy là ng i ra d(t xe cho X.i ch con gái n làm quen thôi Y u t tiên quy t là b n ph i bi t làm n i b t mình lên. B n có th hoá thân thành M u ng i sôi n i. kh n gi y. b n hãy ch c h i. v.3 cu c nói chuy"n ho#c 1 tu n là có th m i i ch i c.n và mu n có ng i nói chuy"n. ho#c khi ít ng i. N u luy"n thêm c v ng ng ngùng n a thì càng t t.

. ki u nh anh bi t th nh ng anh ko th làm c. Nhìn . tránh lâu s . thêm vài ba câu n a. t o cho X nh ng n t ng b t ng và thú v ( s& nói + d i ).. lúc này c n ph i th hi"n là 1 ng i phong . nó tu= thu c vào b n thân b n. th ng thì theo phép l ch s X c ng s& g i 1 c c trà gì ó.i phía i di"n. tinh ý. Nh ng tuy"t i nói theo ki u c a c0m.ng v i n n. Con gái th ng r t thích khuyên ng i khác. nói là anh ang trên ng. Th$nh tho ng c ng a ra nh ng ph n bác.ng h. Nên kh i câu chuy"n X nói sau ó th$nh tho ng chêm vào 1. ho#c gia ình có tr!c tr#c.v. m#t h i cúi xu ng ( nh là ch$ h i thôi ) luôn n+ 1 n! c i nh%. Có th g i i"n tho i. chúc ng ngon. 7 b bi t là mình nghèo. l p lu n ng c l i câu chuy"n thêm h p d n. vào hoàn c nh.v. t ra mình là ng i hi u bi t. Tr c ó b n ph i n m rõ Câu chuy n nên xoay quanh nh ng ch X là lo i con gái gì có cu c nói chuy n thích h p. Tránh nói thao thao b t tuy"t ho#c nói quá ít. Tu= vào thái c a i t ng hôm ó có th ra nh ng quy t nh t n công ho#c ch i. vào con ng i c a X. (cài c(m tr c v! i ch i th' 2 ) Sau ó a X v . Hãy luôn tâm ni"m trong u ây là 1 trò ch i.Sau khi n b n nên là ng i vào tr c. Bài này ánh vào i m y u này c a X. ây là cách ánh = ng vòng. Tuy t i ko hút thu c dù r t thèm. G n nh ko ai có th giúp b n c. d n d n khi ã thân tình h n b n s& có c h i chuy n h ng. lúc nãy quên ko chúc em ng ngon. Tuy h i m"t nh ng ph i ch p nh n khi i t ng không có thi"n c m ngay v i b n. 2 câu. Ví d! nh X nhìn ngó xung quanh. Nói chung nên t ra mình là ng i hi u bi t và bi t l(ng nghe.v.Hãy c g(ng gi l y m i quan h" này nh nh ng ng i b n. theo ki u anh có gu u ng n c riêng.a. Nên kéo gh cho X và c g(ng t ra l ch s . l p ch tr ng vào các ngày. vì nh th khi nói chuy"n b(t bu c X ph i chú ý t i b n. ch n nh ng bàn + góc khu t tuy nhiên có th quan sát c m i ng i. b n nên ón l y a cho X kèm theo 1 n! c i và 1 câu m i. B n có th bi n chuy n ki u nh g i 1 c c lipton ko có ng. ==> i ch nói chuy"n. Hãy nói nh 1 ng i anh trai nói chuy"n v i em gái. Sau kho ng 5 n 7 ngày thì g i t l i nói chuy"n. H n n a bây gi ng i khôn c a khó. N u i t ng vui v . nh th s& gi m b t kinh phí i r t nhi u. u ng là 1 c c trà lipton. ( àn ông ph i có ý chí ch' ) B n hãy ngay l p t'c chuy n h ng sang 1 i t ng khác cho 7 m t th i gian. B n ph i v t qua chính mình thôi. ( cá nhân aza thì ko chúc mà 5 p sau thì g i tho i t i chúc ng ngon. Khi nói chuy"n nên tránh nhìn ngó xung quanh. ko b ngo i c nh tác ng.n nào ó c a mình. ch ng h n nh b n th y chán n n vào t ng lai. B n nên g i . Nh ng n u i t ng t ra ko thích b n. l ch s . 1 ng i tâm s . v..v.v. B n có th b a ra 1 câu chuy"n bu.==> ph i v ==> anh em nên h i luôn th hi"n s quan tâm. R t may là anh ã có em + bên trong th i gian này. ho#c b 1 ng i b n thân l. nh(n tin ho#c n nhà ch i. nên a n t n nhà. Tránh nói v mình quá nhi u. ki u nh m#c dù r t vui nh ng vì anh ko mu n bu i i ch i u tiên ã a em v mu n. ko nhanh tay là m t ngay. thì ph i t n công ngay. xoay c c ho#c ngh ch thìa ==> Ch anh em nói ang gây nhàm chán. anh em nên là ng i ch ng nói câu ó. B n ng. Hãy ch n cho X ch ng. Hãy nh là luôn nói chuy"n nh 2 ng i b n ho#c 2 anh em.. tu= c 'ng bi n.v. Ph n trên r t khó a ra 1 cách hay.i quay l ng v i m i ng i. m i cái s& tr+ nên n gi n h n v i b n Nói chung nên gi i h n cu c kho ng 40 n 1 ti ng. Nh ng khi k t câu chuy"n thì hãy nói theo ki u Hy v ng r ng anh s& có th v t qua c. Lúc ó i t ng s& tho i mái nói chuy"n v i b n. Sau khi ph!c v! mang n c n. ) Sau khi anh em ã m i c i t ng i ch i bu i u tiên.. nh(n tin ko thèm tr l i. Th nên s& ko có 1 công th'c chung nói chuy"n. Mình s& là nh ng ng i b n t t c a nhau em nhé. thì b n c ng . Con gái s& r t n t ng v i nh ng ng i con trai hi u ý chúng. tránh nói nh ng v n liên quan n tình c m. v. Nên ghi nh k< cu c nói chuy"n và chú ý quan sát nh ng bi u hi"n c a X có bi"n pháp thích h p. T v ang l(ng nghe. Tuy nhiên khi X khuyên thì hãy c ph n bác l i. và b n ang c n 1 l i khuyên. N u cách trên v n .. th$nh tho ng xen l n vài ba câu nói ùa.ng c m gi a anh em và i t ng b m t. mà X bi t ho c quan tâm. Nói nh ng chuy"n mang tính g i m+. Sau bu i i ch i nói chuy"n có v th .. B(t bu c b n ph i có s chu0n b . Khi nói chuy"n nên nhìn th ng vào m(t X.

. Tuy nhiên ph i bi t gi i h n c a nó. luôn luôn th u hi u. Hãy t o ra 1 cu c g#p tình c l i v i X. Ki u nh cám n khi b. i m m v. IV.ng cho cô ta v i lý do c chu i ki u nh : n gi n là anh mu n làm em vui . N u b n và i t ng có nh ng i u khác bi"t thì ó c ng chính là nét h p d n c a b n. ng i quen ( 1 cách kín áo ).. Tuy nhiên hãy nh là ko ch$ l ch s v i i t ng. Ki u nh 1 cô gái h" ngoan c ng s& r t vui n u b n a cô ta n nh ng n i sôi ng. Trên h t b n v n ph i là ng i có chung nh ng quan i m s ng v i cô ta. Nói chung là c g(ng thu th p các d li"u c a X càng nhi u càng t t ánh giá.ch a hi"u qu .1 Phân tích i t ng có th chi m c c m tình c a i t ng. s d ng 1 cách nhu!n nhuy$n. Hãy chuy n sang ngh khác i.b cho là gà ch n. Vi"c này n u làm quen s& ko t n nhi u th i gian c a b n. ó c ng là nh ng i m y u c a con ng i nói chung. 1 ng i àn ông thì có r t nhi u 'c tính có th l y c c m tình c a 1 ng i con gái. khi th t b i th ng t i là ko h p.gây c m giác n i"u. Ga l ng và L ch s : i u này thì t i quan tr ng. phong . mu n giao ti p. nh ng hãy nh ch$ là nh ng i m nh n thôi. Tránh làm cho cô ta c m th y s . b n c ng có th ôi lúc thêm nh ng i m nh n lãng m n v i cô ta. T ng t th n u g#p 1 cô gái ch i b i. Nói ra ây thì có v dài dòng. Hãy c g(ng quan tâm IV. Lúc này hãy th hi"n l i con ng i c a mình cho th t t.. Vì v y anh ta có th c a b t c' 1 cô gái nào anh ta thích b t k cô ta là lo i j. có khác ch ng là bây gi hãy chú tâm h n vào ó. N u v n ko có tác d!ng thì có ngh/a là b n ko có n ng khi u th s n âu. nh ng i u này thì b n v n th ng làm úng không. Th ng thì anh em khi c a X. Tr c m#t b n bè c a i t ng và n i ông ng i nên t ra mình là ng i vui v . nam tính. Nh ng v i nh ng cô gái khác thì b n s& thành 1 th ng lãng m n d+m. lo i qu n áo X m#c.2 Hoàn thi n b n thân Nh ã nói thì anh em c n ph i hoàn thi"n mình cho thích h p v i i t ng. Sau ó ki m tra l i lý do t i sao.. nói chung là r t nhi u. S quan tâm t i i t ng thì ko nên liên t!c.. V i nh ng anh em có kinh nghi"m thì có th khai thác qua nh ng bu i nói chuy"n. s n (n u cô ta thu c tuýp ng i n ng ng) v. phân tích.. v. Tuy nhiên v i ga l ng thì ko nên quá à. tìm cách thay i phong cách cho h p v i X h n. ây là i u ki"n tiên quy t nh ng c ng r t it anh em k c có kinh nghi"m có th làm t t. Các cách th" hi n " t o c m tình .. d. B n có th ph i ch thêm kho ng vài tu n n a. M t i u n a nên nh là tuy con gái r t khác nhau nh ng th ng có nh ng i m chung. Tuy th hãy nh là vì âm và d ng trái d u nên hút nhau. Có nh ng ng i mà c a c r t nhi u gái.v. hi u th(ng mu n ch'ng t mình. tinh t . ó là Yêu thích k* ni"m. V i 1 cô gái lãng m n. b n t#ng 1 bông hoa h. K t lu n : Vi"c phân tích tâm lý con gái nói chung là khá dài và ph'c t p. ki u nh prudential. hãy bi t t n d!ng và khai thác vào nh ng i m ó. Tuy nhiên khi ch$ có b n v i i t ng thì nên th hi"n là 1 ng i tr m t/nh. ví d! nh gal ng. nh ng n i mà cô ta và các b n c a cô ta ít khi bi t t i. mu n c hi u và thông c m. v. quan tâm.. B(t bu c b n ph i bi t i t ng là ng i con gái nh nào có k sách thích h p. L nh lùng hay c+i m+ . quay sang c a Y mà v n dùng c s khác nhau gi a tính cách c a X và nguyên xi 1 bài. ó ch a ph i là 1 th s n úng ngh/a.. luôn mâu thu n trong tâm t +ng. Aza s& có 1 bài riêng v chuyên này trong Cu n 2. i t ng s& hãnh di"n v b n. lãng m n. hãy l ch s v i c nh ng ng i xung quanh khi có m#t i t ng. IV.v.. tr trung. d. khéo léo dg n v i m i ng i.ng tr i. c ng có th khi n cô ta ch t mê m"t b n.v. ngoan hay h . i cho X quên h t n t ng ko t t v b n. ko c n ph i bàn n a. tình c m. Nh ng khi nhìn l i thì nh ng ng i con gái anh ta c a th ng ch$ là 1 tuýp ng i h p v i phong cách c a anh ta. h c th'c hay ko. t. 1 tay th s n lão luy n là 1 k# h i nh p h!u h t các y u t ó và k t h p...i bàn mang n c ra cho b n. có th bi t X là ng i nh nào.. b n có th khai thác qua b n bè. l ch s .v. luôn luôn l(ng nghe. 1 phong cách mà không phân bi"t Y.. Nh anh em ã bi t. Bài hát X hay nghe. tr hay già. mu n c nói nh ng gì mình thích.

Lúc này b n . nh ng n u ang n. v. v. M i ng i theo u i suy ngh/ riêng c a mình. hãy t suy xét và cân nh(c nhé. Có nhi u th i i m b n c m giác nh i t ng ã yêu mình r. Nh ng 1 l n n a nh aza nói. ? N u x p hàng thì anh 'ng th' bao nhiêu? Hay tr(ng tr n h n ki u n a ùa n a th t: Mình yêu nhau i! Anh yêu em r. Lúc này i t ng ã oán c n 90% ngày hôm nay là ngày k t c a th' tình b n ch(p vá. ko gian l ch s và sang tr ng. (mu n nói yêu luôn th t. h.i c i to.v. th ng là vào t i th' 7.ông ng i. ít b làm phi n. Nh ng vì i t ng là con gái. M t n i nào ó lãng m n. Ví d!: B n a i t ng i n kem m t 50k. Tuy nhiên ph i nh r ng trong quá trình này. ít nh t là trong 2 tu n sau bu i g#p u tiên.i h p. cái này d. r.i) thì hãy c g(ng cân nh(c..ng i t ng bi t là b n ã có s2n câu tr l i. Hãy c kìm nén mình. b c sang trang m i. Có th nhi u s quan tâm làm n i ông ng i khi n anh em c m th y ng i ho#c m t t tin.. sau ó th+ h(t ra ( t ng và tr l i câu nói b n ã ngh/ tr c + nhà. N u i t ng h i ti p b n ang ngh/ gì thì không nói. Ng. b n c 5 i m...i y. Nh mu n nói mà không dám nói.i nói chuy"n. híc. Dàn bài là nh th .v. th i c t tình thích h p r. a i m. B n hãy ngh/ tr c các tình hu ng + nhà và có s2n câu tr l i trong u.i. Vì i t ng th ng là nh p nh m mu n ra xem nhi"t náo.. Hãy ch n 1 góc khu t và ng.v.i..i h p. Ho#c n u không thì t ra là ang có tâm s riêng. tr+ v v i gói kh n gi y giá 2k thì b n s& c 20 i m trong m(t i t ng. T t nhiên là tr c ó b n ph i th hi"n mình là ng i vui v . ki m ch mình xem li"u nh v y có s m quá không? Vì n u b n b ph t thì r t khó làm l i. th nên hãy ch p nh n i u ó. ch m sóc b t ng . B n hãy c i nh% và tr l i ki u l p l ng :ko có chuy"n j âu.t i i t ng khi có nhi u ng i.i. nh ng hãy nh khi mình i c a. càng ngày càng ti n g n h n. b n hãy chu0n b m t cách th t chu áo. ko thì em v ây .v.ng nhìn i t ng. Con gái th ng có n t ng v i nh ng ki u quan tâm. a ch$ ang suy ngh/ thôi. hài h c m i ùa c ki u ó. tránh nh ng ngày l. Trong cu c nói chuy"n tuy"t i tránh t ra trêu ùa ho#c hài h c.. Hãy c t ra h.i yên 1 ch th ng không t p trung nghe b n nói.v. thèm quá r. Mình c a nó thì mình l i làm b nó..v.i. nó là m% mình. Hãy c t ra h. T% Tình.n ào làm nh h +ng không khí chung. Ki u nh Anh nói gì thì nói i. Nói chung tr c ó nên nói nh ng câu chuy"n vui ki m nghi"m tình c m c a i ph ng v i mình. ng nhiên nh m i khi. Nh ng câu h i mà b n th ng g#p T i sao anh yêu em? Anh có tin ch(c vào tình c m c a anh không? Nh th có quá s m không anh? Anh ã bi t gì v em ch a? V. B n quan tâm t i X h n m'c bình th ng và X v n ch p nh n i u ó. Hãy h'a v i anh là dù em có . Ki u nh có i u này anh mu n nói v i em nh ng s r ng em không ch p nh n.v. Tr c khi t tình. không gian s& chìm trong im l#ng.i h p là cái ch(c r.. th y b n im l#ng i t ng s& h i b n. Ko quá . Và còn r t nhi u cách bi t. Nh ng n u b n không yêu thì c ng hãy t ra là ang r t c ng th ng.quá ph i không?? T ngh/ nhé. b n nói là ra g i t. ói t ng tr l i @#$%#$%^#$^#$. Ít nh t ph i th y tr c c >50% thành công thì hãy ch t.v. Ki u nh : N u em ch n ng i iu thì em ch n ng i nh nào. C' nh th ti p t!c. Hôm nay b n r t c ng th ng ( m t s ch em c n ây có th y quen không???) Và b n ang có 1 tâm s gì ó.. Hôn . V y ó. Kho ng 15phút sau. .. Chú nào yêu th t thì không nói. ngh/ là t h th p mình.v. i t ng bi t) ng c m(t lên nhìn i B n hãy im l#ng kho ng 20s. v. N i mà b n bi t r ng cu c nói chuy"n c a b n không b ng i c. ch$ nhìn i t ng và c i 1 n! c i mang phong cách àn ông mà b n ã t p luy"n tr c + nhà. ( m t s quán s(p gh r t g n nhau nên nói chuy"n không tho i mái) khác nghe Th i gian: Nên ch n vào bu i t i.ng ý hay ko chúng ta v n s& là nh ng ng i b n t t nhé. ko th ki m ch nh anh em nên s& là ng i lên ti ng tr c... Ti n hành: Sau khi a i t ng vào r. Lúc này nên th hi"n cho i t ng th y r ng b n r t khác m i hôm. ko tr l i ngay. Dù cho nó có nh nh ng c ng s& r t c i m trong m(t i t ng.

N u i t ng ng. còn xèng hay ã là . Và i t ng s& ngh/ r ng b n ang r t h nh phúc và h. + bên b n s& có t ng lai. ng nhiên là ph i th hi"n 1 cách khéo léo. Ng i b n s& b(t u run lên. Cái này ch$ khó l n âu tiên. C g(ng gi i thi"u hàng v i nhóm b n c a b n gây s tin t +ng. Sau ó hãy ôm i t ng vào lòng và ko nói j n a. Không 1 ai mu n trao cái xèng cho 1 ng i con trai thi u chung thu*. g n nh là tr m phát Ch ng VI. B n ph i bi t v& lên 1 t ng lai gi a b n v i nó. Ph i ch(c ch(n v 1 ám c i.. Theo kinh nghi"m c a aza thì khi các bác ch ng tay th t m nh kho ng 5giây thì các c c ng lên. Sau khi ôm 1 lúc. 2. phòng riêng) và th t. Nh ng câu t. N u là ngoan và th ng là còn xèng. V i i t ng ki u n ch i.. Th c t . ây là em nó không có c m tình v i b n.. gà thì nuôi l y th t. M!c ích là X th y b n là có ý chí. Ngón tay nên vu t tóc. B n ph i bi t ánh bóng t ng lai c a mình. b n hãy yên l#ng và nhìn i t ng.v. Và Quan tr ng nh t là trong quá trình yêu nhau có r t nhi u c h i t +ng nh th t c n n i thì b n v n ph i c ghìm mình ko nên nóng v i. C 2 b c này u khó nh ng ko ph i ko th . Quá trình này th ng m t kho ng 1 tháng v i cao th và 2 tháng v i nh ng anh em t p s . Nh chúng ta ã bi t. nh(m môi trên c a i t ng mà hôn. mang n#ng tính sex khi + n i ông ng i. Anh ngh/ r ng.. Sau ó kho ng 5''. v. Aza s& a ra các h ng kh(c ph!c Tr c h t các b n ph i xác nh hàng là lo i gì. ch i th ng g#p thì là : E ch a hi u v anh l(m Hãy cho e th i gian. trí óc và ti n b c ch$ yêu 1 cách n thu n. gái ú ho#c ã m t xèng. Nói linh tinh l m nh m m y câu ki u nh anh th . Có 2 giai n là a vào nhà ngh$ (nhà riêng.v. Luôn th hi"n s chân thành c a b n + b t c' n i âu. ây là 1 ch ng t ng i nh y c m nên aza s& ko th a ra quá chi ti t. Vì th các b n hãy t suy ngh/ d a trên kinh nghi"m. M(t nhìn th ng vào m(t i t ng. c n ây h n s& có 1 s anh em th(c m(c. s& là r t d. Nó quá nhi u. sao ph i ch ng tay th t m nh. sau này anh s& th n th kia. i u tiên quy t các b n ph i t o d ng c lòng tin n i b n nó. u i t ng s& ng vào vai b n( Chú nào hôi nách thì tr c ó làm tí nivea) Tay ph i ch ng th t m nh xu ng gh . nh là hôn nh% nhàng thôi. ki u nh b n là 1 ng i con trai có ý chí. Sau khi ã có 1 th i gian chín và gây c s tin t +ng n i X. 1... m!c ích là nó tin t +ng r ng b n ang xác nh 1 t ng lai th c s n i nó. T ra mình là ng i àng hoàng và ch a bao gi have sex v i ai. second hand có bi"n pháp thích h p mà th hi"n.i bên trái thì b n vòng tay trái ôm lên vai i t ng. chúng ta ko th b r t nhi u công s'c. s& gây ph n 'ng x u. N u b n làm tr t thì vi"c s a sai s& vô cùng khó kh n. Còn r t r t nhi u các chiêu th'c khác nh ng ko th a h t ra ây. anh h'a.dàng.i mà v n ko làm th t ph i. sau ó nh% nhàng l y 2 tay b n c m l y tay i t ng. h n n a ó c ng là 1 ngh" thu t. Th t và các cách th t c hàng .i bên ph i thì làm ng c l i. Có th làm b ng nh ng câu nói vui ho#c th hi"n n i ông ng i. ó là nh ng tai n n ngh nghi"p mà ôi khi các anh e v n m(c r.ng. Tránh nh ng c ch$ khiêu g i.. b!ng. th ng thì s& ngh/ là b n iu th t lòng. b n s& ch c h i. nh là th t m nh N u i t ng ng. tuy nhiên n u các b n c k< s& h c c r t nhi u kinh nghi"m + ây. nh ng câu trên thì ch$ là cách thoái thác thôi. Sau khi ch t. Quay u sang bên ph i. kho ng 2 s thì d. r t khó quên. R t nhi u anh em ngoài i b n aza tâm s v i aza r ng a em v nhà ho#c nhà ngh$ c em. và kh n ng c a b n. TRánh nh ng i m nh y c m nh ng c. Th t s là th i gian này em ch a mu n yêu ai? ===>> v i nh ng em nào tr l i câu này thì th ng là h t 7. quy t tâm.i h p.v. Xin th a r ng cái ngày ch t là cái ngày mà em nó s& r t nh .i c nh i t ng. B n hãy nh% nhàng xoay ng i i t ng l . Hãy ra ng. n ch i hay ngoan.

Ko làm i u này + nhà X ho#c phòng riêng c a X. Tuy nhiên n u c m th y em v n còn x ng khó g#m thì nên tham kh o thêm bài 1.a kín áo l i d-. ko nên ng m t yêu th ng. Sau ó gi i thi"u em v i phòng riêng c a b n ( nh c t nh c a em khác i) tuy nhiên a v nhà nói cho cùng thì c ng h i nguy hi m. Sau khi ã gây c s tin t +ng.a kinh t . chúng ta s& ch th i c . mà t n kém thì ko ph i là th n a r. Th 2 M(c k%t t i nhà ngh$ B n ch i bài v i m y th ng b n t. b n ph i bi t l n u tiên thì ko ph i vào nhà ngh$ ã là th t c mà th ng ph i m t kho ng 1ti ng ong a trong ó. Nói chung là n u chú ý quan sát và suy ngh/. C g(ng th hi"n là b n say th t s ( 50-50 là X s& vào v i b n). b n s& phát hi"n ra i u ó. Lúc này thì kinh t ra s t ru t. và th ng thì các e hay m"t m i. B n ph i nh ch n n i u ng r u cách khá xa nhà b n. Cách i ch i xa thì có v n nh ng nh th s& r t t n kém. có nhu n nhuy-n và thành th o không thôi.tr m trúng/ Nói chung là cái này thì quá d-.. Khi X n ón thì th ng b n nh X a b n v . Chuy"n c l#p l i 1 tháng 1 l n. a vào th .).v. l m nh m nói yêu và $%$#%#$% ko m x$a vi"c X ch ng c . nh ch n lúc ko có ng i và nên kênh TC nh nhà b n. 1 s ng i b n c a aza th i SV ã t. ho#c n gi n n a là dùng bài b o l c. b n mu n vào âu ó ch$ có 2 ng i nói chuy"n Th 4 C n au b!ng n b t ch t. Hôn càng lâu càng t t. Th 1 Tuý quy n B n i u ng r u v i b n b n t. Hãy ôm và nh% nhàng nói chuy"n nh bth ng. 1 th ng b n thân g i t cho X b o X n ón b n. Mà nói th ng c ng ra thì các em c ng mu n XXX l(m ch' ko riêng chúng ta. Hôm nay h t s ch ti n nên b n nh X mang $ n nhà nhgh$ tr cho b n. Nói th ng là i lòng vòng h i m"t. có r t nhi u cách a hàng vào nhà ngh$. ch$ c n c a thì chuy"n th t là ng nhiên. Hãy nói nh ng l i nghi"m và trình c a b n có c h i phát huy. kho ng 8h b n say ng t ngây. vì th b n nên làm vi"c ó + nhà ho#c ho#c ph i i ch i xa. h i th+ tr+ nên l nh . Nói chung tâm lý con gái s& th ng s& c tuy"t b n a em v nhà ch i thì quá d-. Quá v i vàng. Các b n nên h c h i i u này. Trên ng v b n s& b chóng m#t và ko ch u c gió. Luôn th hi"n vi"c ham mu n khi n cho b n nó luôn tìm cách phòng b n. Nên nh là ko nên nóng v i ngay. 2. hôm tr óc.. ki u nh ch a gây c s tin t +ng n i hàng mà ã òi h i.. tìm hi u chuy"n ó c ng ko khó.v. B n th y ch a. b n có th ân c n nói v i X ki u nh anh mu n có gì ng n cách c . 1 s em au b!ng. Xong b c 1 là a lên phòng. B n s& nói v i X a b n vào 1 nhà ngh$ nào ó trên ng r. + trên ch$ là dàn bài.. 4.( th ng b n s& b m h ki u nh e a nó v ngay ko c m y. ( bao gi th y X m(t d i i. 3. 1 s em au l ng.n và d i ki u nh em ko tin anh sao. V i nh ng em còn xèng. m#t và 1 s bi u hi"n thì nh% nhàng $%#^$#&%^*$$ ) c ôm em mà ko Th ng thì X s& ch ng c . Sau ây là 1 s sai l m các anh em hay m(c ph i 1. khó ch u. Nh t là bây gi b n và X ã là ng i yêu c a nhau.v. Ho#c t bài bu. gây kích thích cho X n c c i m. R t dbi t chuy"n ó. a i nhà ngh$ ( gi hoàng o là th ng vào kho ng 8h30 n 9h). N u ko thì b n nh X lên ánh gió cho b n ho#c nh X dìu b n lên phòng. c a thì XXX là ng nhiên nên c ng không ph i là khó l(m âu. na ná nh th Tuý quy n v y v. Th 3 ch i bài ng a luôn. ch$ c n b n t tin và luôn t$nh táo thì b n s& v t qua c..i. th ng là vào ngày ó tính cách e s& thay i. Hãy t suy ngh/ và tìm h ng i cho riêng mình b n nhé. Ko th t vào ngày em ang treo c .7 th ng góp ti n l i) a hàng v v. v. Nói chung là + th i i ngày nay. con gái d 'ng v i ánh sáng) B n ti p t!c b c th t hàng. 7 b làm phi n. cái chính là b n th hi"n nh nào. thì vi"c a vào nhà ngh$ là h i khó. .ng thuê nhà tr (6.i v . ( nh t(t èn. chi u.. Sau khi ã a vào nhà ngh$.

Nh m bi t ng i bi t ta. 6. Già níu Có nhi u khi l n này ko n c thì nên ch thêm c h i l n sau./ v. Ch ng I : Phân tích tâm lý con gái và các m(u con gái th g p ng V i nh ng anh em còn non tay.(M t ng c p m i.i nên c' c òi h i. có th là do ti c c h i ã a em vào nhà ngh$ r. anh em th ng không hi u i t ng thu c lo i con gái gì có cách ti p c n. 5. ) ây aza s& phân lo i theo 1 tiêu chí chung nh t và quan tr ng nh t ó là tính cách. ko ch u ch p nh n th t b i. Nên nói ít mà làm nhi u là hay h n. Ho#c v i 1 s em thu c hàng chi n thì anh em còn b tung ho mù. càng c thì cànd m t i m thôi. ho#c òi h i lúc em nó v n ang t$nh táo..3.v.v..v. V y b n hãy c k< bài này. E nó ch a h ng ph n ã òi h i. trình v n hoá (vô h c và có hoc). là 1 th s n chính hi"u thì hãy vào ây nâng cao skill c a mình. 4. nói chung là hard target Ch ng IV: Yêu em ã có ng i yêu ( có ch)ng) Ch ng V: C p v i cave -m o hi"m nh ng thú v Ch ng VI: Không yêu nh ng v(n XXX (cái này khó này) Ch ng VII: Yêu nhi u em m t lúc. ch$ khi b n ã là cao th . hi u rõ h n nh ng sai l m mình th ng m(c ph i. không bao gi quên c b n. Quá h p t p. ch i và r t khó cho các l n sau. ch a ng m òn. theo tu i i( tr hay già). anh tôn tr ng e mà. Nói chung là n u th y khoai quá thì ko nên c làm gì.v.. hình th'c. nh ng b n ko ki m ch n i nên ã òi XXX. thuy t ph!c làm em nó m t c h'ng. gia ình v. M i m t tính cách s& có 1 s bi u hi"n anh em nh n bi t. không nên h c h i nhi u + ây. Thuy t ph!c quá nhi u. . Khi c m th y ch(c ch(n ko nh n c thì nên nói ki u nh e ko mu n thì thôi. Khi em nó ch ng c ( ho#c v ch ng c ) thì l i ng0n ra và thanh minh. s& b t. phân lo i hàng thì có r t nhi u tiêu chí. nh ng 1 s anh em hay b c níu kéo. 1 s i m y u nh em l i d!ng t n công. Cu n 2: TH& S'N CHUYÊN NGÀNH. Ch ng VIII: Yêu " l i d ng ti n (kinh nghi m c a 1 th*ng b n) Ch ng IX: Gi+ ng i yêu Ch ng X :Gi(y hàng và các cách làm cho hàng au kh . ây ch$ là nh ng bài c mang tính tham kh o. kiêu. các m(u con gái th ng g p Ch ng II : Các m(u con trai lý t ng và các cách th" hi n Ch ng III: yêu em có nhi u k# t n công.. hi u nh m hoàn toàn v i t ng. tr m tr n tr m th(ng. D i ây là m t s lo i tính cách c a hàng mà chúng ta hay g#p nh t.) Ch ng I: Phân tích tâm lý con gái. cách th hi"n cho úng. liên h" v i 1 s kinh nghi"m mà ngoài i ã g#p ph i. ch n sai a i m và ko ki m ch c mình. M% nàng thì s(p v . có nh ng khi b n g n g i v i em + n i oái o m ki u nh + phòng khách nhà nàng. Bình th ng khi ti p c n v i i t ng. nên i c h i sau.

.nh n th y. Ch ng II. các m c.i thì ca dao t!c ng .. không có vi"c j làm ngoài vi"c c a gái. b n nên nói v tình b n. B n hãy th hi"n mình là ng i con trai vui tính. .ng à i nh v i các lo i hàng khác. Nên t thái coi th ng v i nh ng gì phàm t!c. Nói chung th hi"n h t t m mình là ng i con trai có 1 tâm h. chúng ta ko có nhi u ti n. S th c v n là s th c. hình th'c.n là nó ch$ úng v i i u ki"n ta ã gây c 1 n t ng t t. hay nh ng gì là hào nhoáng. ph i cao ng o. và càng khác xa v i nh ng lý thuy t xuông.. b n bè k l i ho#c qua 1 kênh trung gian nào ó.v. ko c nh các tài t i"n nh trên truy n hình. V i các em lo i này thì th ng chinh ph!c s& không m t nhi u th i gian nh ng lâu. nhi u kinh nghi"m yêu ng.. TRánh nói v th i trang. gal ng và bi t hoà . cu c s ng khác trên phim nh. kô th em ngoan mà b n c a em l i toàn dân ch i. và chúng ta mu n yêu c gái xinh. phim m<.i thì phim hàn qu c. th ng thì b n bè cùng chung 1 h".. th t i sao trên các forum.. Tránh t ra hi u bi t xã h i quá.I. tránh k v ng i yêuc tr c các e này.. rau s ch. Lúc nào c ng luôn gi m'c nh ng i b n và th hi"n là mình không có ý nh ti n xa h n. tình yêu. Các m(u con trai lý t ng i u u tiên aza mu n nói + ây là gì??? chính là s quan tâm.v.. Các em này thì th ng khi nói chuy"n s& t ng i thú v vì có n có h c. l i s ng v. nhi u l(m. và áng bu. nhi u khi anh n nhà b n bè nhìn cha m% nó mà 'a n c m(t. xe c . ngh/a là b n ch$ ph i u t th i gian kho ng 6. ph t l mà hàng ch y theo m m. v n hi u bi t c a em nh nào..ng th y các em n nói nh% nhàng.. Các em lo i này có 1 v n s ng t ng i ít. kô t n kém.. v. i ch i v s m mà t +ng l m. r t d. Nên nh chúng r t dtin nên nhi u khi các anh em ph i cân nh(c tr c các câu nói ùa..v. và v. n i dung nói chuy"n nh nào.. B n ph i ý k< l 7ng các em y. N i dung cu c nói chuy"n v i các em ki u này thì nên nói ít n chuy"n h c hành (không l i c chúng nó âu). v.v. qu n áo kín mít. theo tình tình ph t. toàn th y nhân v t Nam b t c n. Th nh ng. Ph i c g(ng t o s tin t +ng t. R.v. ki u nh b m% b nhau. chúng ta cao 1m58. . .. Chúng nó s& s b n. Anh em ph i hi u rõ m t i u r ng. c n ây ch(c có anh em s& h i.khi n các e s và ôi khi ngh/ chúng ta là k vô công r i ngh . có 1 nh n xét thích áng.7 bu i i ch i nh ng ph i giãn các bu i i ch i ra xa nhau...Th ng thì ây là lo i hàng c u ái s m t vì m t s lý do sau : Dl.v và v. khác b n vô h c. ph t tình tình theo. Nên t rõ b n là ng i không ch y theo nh ng th' phù du nh qu n áo.v. Bi u hi"n: Cái này thì r t d. chúng ta x u trai. v cu c s ng. + ây aza ch$ l u ý anh em v 1 s em thu c lo i quái gi ngoan thui. R. và b n th hi"n luôn là b n là ng i có hoài bão. ko nên t n công v i c ng cao.i cách em nói. có c m cháy b ng v t ng lai. chúng ta không c nh bác-giung-kiu. ph i ng ng nh. tránh t ra l c lõi.v. Ph i b t c n.1 hàng lo i ngoan. 1 c m tình hay nói rõ h n là hàng ã k t chúng ta. g n nh s hi u bi t c a các em là qua sách v+. vd! nh b n bè c a e nh nào. n i hàng. k ra + ay thì n a ngày c ng không h t. Gia ình. chúng ta h c ko gi i.. các cao th toàn khuyên con trai ph i l nh lùng.. s nghi"p.a. ki u nh các ch n n ch i. R. Và anh em c ng c n ph i hi u r ng. ph i có m t ch t àn ông. d... v. M t ng i àn ông ích th c ph i là 1 ng i àn ông bi t quan tâm t i b n gái và m i ng i xung quanh mình.b t +ng th t và gây ph n c m.ng v i m i ng i. ko m t nhi u time...v. N u trình thì b n có th t o cho mình 1 cu c s ng gia ình y tr(c tr+. các l i khuyên c a các cao th trên forum hoàn toàn úng.n %p.v.

t o ra 1 hình nh lãng m n trong m(t hàng. n cho Ví d! khi hàng c a b n bu. hãm tài. T. L y 1 ví d! ng c v gi i tính cho anh em d. nhà ông này + Ngh/a ô. là nh ng l i ng viên. trình thì úng là aza ph i g i b ng s t . M t cô gái x u. và mang 1 chút gì ó kiêu sa. là nh ng câu h i th m. V y nên hãy c t c cái mình mu n tr c khi quá mu n Ngoài l 1 chút.ttvnol.. sao b n không thu c l y vài câu th . Tuy v y aza mu n nói v i các anh em. là b n bè. các cách trên th c s ch$ phát huy hi"u qu trong 1 th i gian ng(n. ó là con tr+ thành 1 ng i con trai hoàn h o. chúng ta nên th hi"n mình là ng i bi t quan tâm t i b n gái. M t y u t n a làm nên 1 ng i con trai lý t +ng trong m(t hàng chính là s lãng m n..ttvnol. Tuy nhiên i u ó c n óc suy oán nhanh nh y và ôi chút thông minh. D. là gia ình c a hàng. Quay sang chí thú làm n. M!c ích là hàng tin t +ng và ng ng(n nh t. V y nên cách trên là d. b n hãy c h c vài câu danh ngôn.v..com/joke. ài các. vài l i bài hát b n c m th y hay và nói trong hoàn c nh thích h p.. h c thu c lòng và khi hoàn c nh thích h p và t ng t thì có th c ra. ch u khó xem các title. th c s thì làm nh ng i u này là ko khó. nh ng tình hu n b t ng . vài m0u chuy"n ( t i ây http://www.nh t. R.n vì chuy"n gia ình. con gái v n nh y c m. nh ng hãy d o qua ttvnol 1 vòng. hãy s u t p cho mình vài ba ch!c câu truy"n c i ( nh n m nh là no sex ). tr c th i $nh cao phong . Nói chung là d ng ra ngõ g#p ng i yêu c . v. t i m i ng i. làm 1 ng i con trai sâu s(c âu có khó.v. b n có th b(t u b ng: anh có truy"n này mu n k v i em.. n n m 2003 thì gi i ngh". ko bi t quan tâm t i ng i khác. internet mang chúng ta m i th'. V y ó.ng tuyên b c a 200 em m i l y v .. t i m i th' xung quanh chúng ta.i nh ng s quan tâm y b t ng . ó n gi n là thói quen. m i tu n th t 1 e ( anh em nên nh r ng con gái ngày x a th t khó h n bây gi nhi u ). ch ký c a các thành viên ( và c c a chính b n) b n s& th y s lãng m n quan tr ng n m'c nào. s& c cho là hình nh l nh lùng. nh ng n u không yêu ( mà + ây ch y u là ko yêu) thì b n hãy c g(ng ý. c m th y chán n n và tuy"t v ng.. ó không ph i là con ng i th c c a chúng ta. d/ nhiên là còn c n y u t hài h c trong t. n u b n ch u khó t rèn luy"n và h c h i.. y u u i. ch ng bi t có th làm e b t bu. hay nói úng ra là s ph! thì úng h n. ko bi t quan tâm t i ng i khác. trong c cu c i s n hàng (11 n m t. s& b cho là con hâm. . v. nên ko s m thì mu n b n c ng s& b b(t bài. 15 tu i n bây gi ) aza kính ph!c nh t m t ông anh.com/f_187. c m th y c n chúng ta. có th thì khi th hi"n b n l nh lùng.Th nên. còn c n ph i là ng i con trai hài h c. B n có th tham kh o t i ây http://www.ttvn Ngoài ra b n còn c n ph i tr+ thành 1 ng i con trai sâu s(c.ng câu nói. Ông này sinh n m 76. V y nên b n hãy bi t quan tâm t i hàng c a b n. ngoài nh ng tr ng h p #c bi"t.v. t i gia ình.l(m. s+ thích c a hàng. là u* m . b n b t c n m i gây c n t ng và t hi"u qu mong mu n S quan tâm thì th t ra ko khó n u b n th c s yêu. trong nh ng tình hu ng c n ph i gây s'c ép ho#c ánh òn cân não.n không nh ng anh ngh/ r ng ít ra nó c ng s& làm em c m th y nh% lòng b t.hi u M t cô gái xinh.ttvn ) và k ra khi thích h p. Có th b n th y ó là s n..v.

Ko ai trong 1 s m mà thành tài ngay c. g n 2 tháng trôi qua. còn nh ng em ngây ngô thì ch a g#p ã khai h t ra. c m xúc m t h t r. v y thì làm sao trong m(t hàng chúng ta là nh ng chàng trai tuy"t v i.. Thôi l i quy 0n th i gian n a xem tình hình th nào. tâm s thì ông anh này b c l : "Anh bi t cái H ko %p. gal ng b n ko ch$ dành riêng cho hàng mà cho t t c m i ng i. hãy chú ý khai thác và ánh vào ó. nói v s c n thi t c a vi"c này thi t t +ng là ko c n thi t n a. t ng lai. Ví d! khi u ng n c + quán ra. B n thân chúng ta ko gal ng. r. Nói chung ai c ng th . 2 th ng ra Hàng Gi y u ng r u êm. ôi khi ch$ 1 l n b n quan tâm úngcách. Và hàng s& t hào v b n. v n cô n. + gi d i l c l. l ch s v i 1 mình hàng mà c n ph i gal ng. #c bi"t là v i b n c a hàng.. l ch s v i m i ng i xung quanh. V y hãy th hi"n mình m t cách th t t nhiên. Cái này thì ph i h c. th hi"n m t phong àn ông. Hãy d(t xe c a b n hàng ra tr c.. không là chuy"n gia ình thì s& là b n bè. r.ng c m. i u ó d n n suy ngh/ trong tâm t +ng c a hàng là chúng ta KI>U CÁCH.. m t l n b n th hi"n c mình làm cho hàng hãnh di"n.a. Có nh ng i m nút mà n u b n làm h ng. th y m y ông anh. m i l y v . tình hình là v n th . trình ngang nhau) SAu cu c r u. và nh r ng khi i v i hàng.K t qu là sao.i thì s+ thích này n . Rõ ràng khi chúng ta i c a. ó là m t cu c u trí y gian kh ... ng.. Th m i bi t..i thì chuy"n v7 m i tình u. tìm nh ng s . nhìn âu c ng th y xôi th t. Th c s thì bây gi aza ang c m th y lo quá. B ng nhiên c m th y chán và cô n kh ng khi p.. s& m t r t nhi u th i gian ch a i m. G i i"n r m y th ng i u ng r u. s& có r t r t nhi u các tình hu ng phát sinh b n th hi"n. ai c g v y thôi. may v c th ng còn l i. Và ng c l i. 1 th ng b o + nhà v i v . b n s& th y k t qu ngay.. ko ch$ gal ng. Quy t sang n m l y v . c 2 th ng b(t tay là tu n sau m i th ng c g(ng yêu th c lòng 1 em. hàng và b n c a hàng i 2 xe. khi ó b n s& c r t r t nhi u i m. ko yêu c n a. tình yêu th c s ko n m + hình th'c. u có 1 i m y u. M t i u n a chúng ta c n nh .Già (sinh n m 79) Gia ình trung bình. gi i ngh" l y toàn v x u. + s tính toán.. 1 ang i công tác. làm 1 ng i con trai hoàn h o và lý t +ng. V x u.. r.. ho#c h i b g ng ép. nh ng nó là 'a duy nh t quan tâm và hi u anh" V nhà ng m l i. Có i u nh ng em thu c lo i cáo thì bi t che gi u i m y u ó. Hãy th hi"n v i hàng r ng s l ch lãm. . Tuy v y có nh ng anh em khi th hi"n thì h i b quá t m. Làm cho hàng hi u r ng ó là m t ph n tinhcách c a b n. ko l ch lãm.i.i.. i u ó có th gây n t ng mãi mãi v sau v i hàng. m t i u n a mà b n c n chính là s l ch lãm..i thì yêu ng v t. xe c a hàng ??? H ng. ) âu aza ch$ i sâu phân tích các cách th hi"n và các l i hay m(c ph i khi th hi"n không úng thôi. con gái là 1 t o v t y u u i v tình c m. V y thì hãy luôn luôn ng não.. chúng ta ph i bi t l i d!ng ánh vào ch ó. ó là ng nhiên. (nhóm c a aza có 4 th ng. th ng b n thu c hàng sát th . S(p già r.. b n d(t xe ai ra tr c. H i th ng b n thì nó b o. Chán th t. công vi"c c ng bình th Hôm n hai anh em i cafe.. ã là con ng i thì s& có i m y u.

. + hành ng ho#c l i nói.. còn l i là do hàng k v i chúng ta. th thôi. ch$ c n ng i ó có tâm h. Khi r hàng i ch i hàng b o r con x u thì anh em gi y n y lên. v n ích k* và ganh ua. yêu và hi u e là . Tuy nhiên hãy ng m th hi"n b n quan tâm t i hàng h n em kia. M t con hàng có th có n vài ch!c th ng c a.. i u này ph i tuy"t i tránh. i xe tay ga ti n è ch t ng i thì th nào.. hix hix. v y thì hãy ch i bài t n công d. Vì n u b n t ti v mình. Luôn nhìn chúng ta y c nh giác. kiêu. th nh ng n u g#p 1 anh mà có tâm h.. . là lo i b n i th ra kh i cu c chi n. m t l n n a aza mu n nh n m nh v i anh em. theo ki u chuy n t. Gây n t ng m nh v i em... k? nhau). S ng t t. tr ng h p hàng ã k t chúng ta).. nh m làm b t mình lên tr c nh ng th ng khác. theo phân tích thì hàng mà xinh. d i ây aza s& trình bày chi ti t h n theo kinh nghi"m c a aza. Khi ó thì tuy"t i anh em ko nên có bi u hi"n gì không v. v. S l c là th .. v y thì h ng h t.i n n l(ng nghe. Hãy là ng i ch ng r thêm em kia m i l n i ch i. Có m t giác quan r t áng s v i các lo i th .. ki u nh mai i ch i em r con b n x u c a em i cùng cho vui. Khi n v i các em có nhi u th ng theo u i. 1 ng i b n t t sang ng i yêu. lúc này thì l i nói c a con b n thân s& r t có tr ng l ng. nói chung nên r thêm th ng b n i cùng cho có không khí.. Ti p theo chúng ta s& n ph n khoai h n. c n ây ch(c vài em gái th nào c ng nói. ch ng c n gi u có. b n thân th ng là x u (con gái là th . Dù trong hành ng. l i nói hay suy ngh/.v.i. ko ng! ý ám ch$ gì c . hay nói theo ki u nh gi i thi"u con x u cho chúng ta (tr. tr ng h p th' 2 th ng x y ra khi hàng tin t +ng coi chúng ta là b n t t ho#c ã có c m tình v i chúng ta. Nh ng con x u này th ng chung 1 #c i m sau : Chê con trai.v. aza nh n th y con gái mà ch a có ng i yêu thì ch(c ch(n là ph i có b n thân.. V i nh ng em này s& có 2 cách ánh. ph ng . nh ng vào vòng chung k t thì ch$ có kho ng 2 n 3 th ng. Và ó c ng là i u u tiên mà aza mu n nói n v i các b n. .. Th ng thì khi ta b(t u ti n t i v i hàng.. ch(c ch(n là hàng s& l a ch n trong s ó.. nói chung là hard target Nói tóm l i.. yêu và hi u em l i còn khuy n m i thêm %p trai và con nhà gi u thì càng t t. nên hàng t nói ra.. chú ý tìm hi u k< v nh ng th ng này. nói th a em t hi u. Khó y. 1.n d p. mà trò i m t ít mà ru. v y thì ph i ánh ng vòng.. ây là l i mà các anh em hay m(c ph i ó. Khi có nhi u th ng n. Hãy th n nhiên coi c 2 nh 2 ng i b n ho#c 2 ng i em.n %p. chúng ta mu n yêu gái xinh. nói chung m i cái u nh nh nh t nh t. N u chúng ta t m th ng... Khi i ch i v i 2 con này. khi i ch i hàng th ng hay r con này i cùng. ph i tránh tình tr ng b n hàng nói chuy"n riêng mà chúng ta ng. coi t t c m i th ng ch th là nh nhau. TR c h t chúng ta ph i hi u rõ v i th c a chúng ta.n %p. tu= thu c vào i m manh y u c a chúng ta.. M t là qua con b n x u c a hàng. N u chúng ta c m th y mình c ng khá là c trong m(t em.. cái ngh này nó không v i c. ko ai yêu nên lúc nào c ng mang t t +ng không thèm yêu ai.ng bao gi t ti v mình. và nhi u khi ko bi t nên ch n ai. Nói chung theo quan sát. tính hay. Tuy nhiên tuy"t i nh không nên dò h i v chuy"n này.a lòng ho#c ko tho i mái. L y c m tình c c a con x u này. dù b n che d u th nào thì ko s m thì mu n c ng s& b c l ra. . Ko bao gi nói v chuy"n quá kh' hay tình yêu gì c tr c m#t c 2 em. L i nói chút v con b n thân c a hàng... v y thì ph i tranh u thôi. em ch ng c n %p trai.Ch ng III: yêu em có nhi u k t n công.i nhi u. Nh ng n u i th c a ta to cao %p trai.. 2.v.. trò i nó tr trêu th y. b n ã i c 1/4 quãng ng r.

i u u tiên mà ta c n làm là nói t t v b n nó.. luôn th hi"n là ko có ý nh. gây c lòng tin v i hàng c a chúng ta.. nh ng hãy ng m cho hàng hi u là b n này t t v i hàng nh ng i anh trai v i em gái. th ng này th ng là b n h c cùng l p... Ái ng i nh t là nh ng th ng nh chúng ta. lo i c b n này. b n này thì ko ch p. C n ph i t p trung tiêu di"t s m. b n này là i th ti m tàng. s& có th ng c a hàng kho ng vài n m mà ko . hi n lành t t .Trong s nh ng th ng này... .. th thôi..