TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hoà, ngày 06 tháng 09 năm 2010

ĐỀ NGHỊ
(V/v: nghỉ dạy để đi học nghiệp vụ)

Kính gửi:

- Ông Nguyễn Trọng Đàn Hiệu trưởng - Bà Phan Thị Thanh Loan trưởng khoa tiếng Anh

Tôi tên Nguyễn Ngọc Thức, giảng viên khoa tiếng Anh. Tôi đề nghị được nghỉ dạy 10 ngày để đi học hòan tất chương trình thạc sĩ. Thời gian bắt đầu nghỉ là từ ngày 20 – 09 – 2010 đến hết ngày 30 – 09 – 2010. Tôi cam kết sẽ dạy bù đủ số tiết cho các lớp tiếng Anh sau khi học xong. Kính mong bà trưởng khoa tiếng Anh và ông hiệu trưởng chấp thuận. Xin chân thành cảm ơn.
HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG KHOA NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

GS-T.S Nguyễn Trọng Đàn

Th.s Phan T. Thanh Loan

Nguyễn Ngọc Thức