ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC
Kính gửi : - Đảng Ủy Trường Đại Học Kinh Tế - Chi Bộ Khoa Kế Toán Tài Chính Tôi tên là Sinh ngày Nơi sinh Quê quán Nơi ở hiện nay Dân tộc Tôn giáo Nghề nghiệp : Ngô Thị Ngọc Ánh : 25-01-1991 : Thạch Mỹ, Lộc Hà, Hà Tĩnh : Thạch Mỹ, Lộc Hà, Hà Tĩnh : Thuỷ Dương, Hương THuỷ, TP Huế : Kinh. : Không. :Sinh viên lớp K43A Kế Toán, trường ĐH Kinh Tế Huế

Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 26-3-2006 tại trường Trung học Cơ Sở Mỹ Châu,Lộc Hà, Hà Tĩnh Qua việc nghiên cứu Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, qua 12 tháng thử thách trong Đảng, dưới sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tôi nhận thấy: Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, là đại biểu duy nhất luôn trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, và của cả dân tộc Việt Nam. Mục đích của Đảng là xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Đảng lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của mình. Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn

góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình. Vì vậy. Qua quá trình phấn đấu và rèn luyện. dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới. rèn luyện. hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật. lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc cơ bản. đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. tự chỉnh đốn. Đảng cộng sản là Đảng cầm quyền. độc lập dân tộc. Nếu được vinh dự trở thành Đảng viên chính thức của Đảng cộng sản Việt Nam. kỉ luật nghiêm minh. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ. pháp luật của Nhà nước và hoàn thành tốt những nhiệm vụ do cấp trên giao. Điều lệ Đảng. Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. đồng thời Đảng đề ra cương lĩnh chính trị đường lối cách mạng đúng đắn phù hợp với nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Chi bộ Khoa Kế toán Tài chính. Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa Quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân. Đảng là một tổ chức chặt chẽ thống nhất ý chí và hành động.của đất nước. thực hiện tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. năng lực công tác. với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. có lối sống lành mạnh. Nghị quyết. không ngừng nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng. bản thân tôi tự xét thấy mình hội đủ điều kiện và tiêu chuẩn để trở thành Đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng uỷ trường ĐH Kinh tế xem xét nguyện vọng chính đáng và tha thiết của tôi là được trở thành Đảng viên chính thức. lý tưởng của Đảng. Đảng cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị. thường xuyên đổi mới. Đảng lãnh đạo. chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị của Đảng. phẩm chất chính trị. dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. tôi nguyện viết đơn này kính gửi lên Đoàn trường. tôi xin hứa: + Một: Tuyệt đối trung thành với mục tiêu. tôn trọng và phát huy vai trò của nhà nước. đạo đức cách mạng. + Hai: Không ngừng học tập. đoàn kết trên cơ sở cương lĩnh chính trị và điều lệ Đảng. chịu sự giám sát của nhân dân. tư tưởng và tổ chức. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân. đặc biệt là qua 12 tháng dự bị trong Đảng. nâng cao trình độ kiến thức. thương yêu đồng chí. luôn đấu tranh . chỉ thị của Đảng. phê bình và tự phê bình. phục tùng một cách tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. luôn trung thành với Đảng. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.chống lại chủ nghĩa cá nhân. tích cực tham gia công tác quần chúng. tuyên truyền. Huế. luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt đường lối. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. chủ nghĩa cơ hội. Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng. giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. ngày 26 tháng 06 năm 2010 Người Làm Đơn Ngô Thị Ngọc Ánh . Phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và xứng đáng là một người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định. quan liêu tham nhũng. chủ nghĩa cục bộ. thường xuyên thực hiện phê và tự phê. + Ba: Không ngừng quan tâm đến đời sống của nhân dân cả về tinh thần lẫn vật chất. làm công tác phát triển Đảng viên. + Bốn: Tham gia xây dựng bảo vệ đường lối chính sách và tổ chức của Đảng. phục tùng kỷ luật.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful