ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC
Kính gửi : - Đảng Ủy Trường Đại Học Kinh Tế - Chi Bộ Khoa Kế Toán Tài Chính Tôi tên là Sinh ngày Nơi sinh Quê quán Nơi ở hiện nay Dân tộc Tôn giáo Nghề nghiệp : Ngô Thị Ngọc Ánh : 25-01-1991 : Thạch Mỹ, Lộc Hà, Hà Tĩnh : Thạch Mỹ, Lộc Hà, Hà Tĩnh : Thuỷ Dương, Hương THuỷ, TP Huế : Kinh. : Không. :Sinh viên lớp K43A Kế Toán, trường ĐH Kinh Tế Huế

Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 26-3-2006 tại trường Trung học Cơ Sở Mỹ Châu,Lộc Hà, Hà Tĩnh Qua việc nghiên cứu Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, qua 12 tháng thử thách trong Đảng, dưới sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tôi nhận thấy: Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, là đại biểu duy nhất luôn trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, và của cả dân tộc Việt Nam. Mục đích của Đảng là xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Đảng lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của mình. Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn

thường xuyên đổi mới. nâng cao trình độ kiến thức. Đảng cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị. đạo đức cách mạng. Đảng cộng sản là Đảng cầm quyền. góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình. Đảng uỷ trường ĐH Kinh tế xem xét nguyện vọng chính đáng và tha thiết của tôi là được trở thành Đảng viên chính thức. thực hiện tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. Qua quá trình phấn đấu và rèn luyện. luôn đấu tranh . với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. chỉ thị của Đảng. đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. tự chỉnh đốn. năng lực công tác. độc lập dân tộc. Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa Quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân. pháp luật của Nhà nước và hoàn thành tốt những nhiệm vụ do cấp trên giao. tư tưởng và tổ chức. dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị của Đảng. hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật.của đất nước. Chi bộ Khoa Kế toán Tài chính. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân. Nếu được vinh dự trở thành Đảng viên chính thức của Đảng cộng sản Việt Nam. đoàn kết trên cơ sở cương lĩnh chính trị và điều lệ Đảng. + Hai: Không ngừng học tập. phục tùng một cách tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. phê bình và tự phê bình. Nghị quyết. Điều lệ Đảng. rèn luyện. lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc cơ bản. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ. Vì vậy. kỉ luật nghiêm minh. có lối sống lành mạnh. đồng thời Đảng đề ra cương lĩnh chính trị đường lối cách mạng đúng đắn phù hợp với nguyện vọng của quần chúng nhân dân. không ngừng nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng. tôi xin hứa: + Một: Tuyệt đối trung thành với mục tiêu. phẩm chất chính trị. dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới. Đảng lãnh đạo. chịu sự giám sát của nhân dân. bản thân tôi tự xét thấy mình hội đủ điều kiện và tiêu chuẩn để trở thành Đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng là một tổ chức chặt chẽ thống nhất ý chí và hành động. Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. lý tưởng của Đảng. đặc biệt là qua 12 tháng dự bị trong Đảng. tôi nguyện viết đơn này kính gửi lên Đoàn trường. tôn trọng và phát huy vai trò của nhà nước. thương yêu đồng chí.

vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt đường lối. luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. phục tùng kỷ luật. thường xuyên thực hiện phê và tự phê. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. tích cực tham gia công tác quần chúng. Huế. chủ nghĩa cơ hội. làm công tác phát triển Đảng viên. Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng. chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. luôn trung thành với Đảng. tuyên truyền. ngày 26 tháng 06 năm 2010 Người Làm Đơn Ngô Thị Ngọc Ánh . sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định.chống lại chủ nghĩa cá nhân. Phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và xứng đáng là một người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. + Ba: Không ngừng quan tâm đến đời sống của nhân dân cả về tinh thần lẫn vật chất. + Bốn: Tham gia xây dựng bảo vệ đường lối chính sách và tổ chức của Đảng. quan liêu tham nhũng. giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. chủ nghĩa cục bộ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful