ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC
Kính gửi : - Đảng Ủy Trường Đại Học Kinh Tế - Chi Bộ Khoa Kế Toán Tài Chính Tôi tên là Sinh ngày Nơi sinh Quê quán Nơi ở hiện nay Dân tộc Tôn giáo Nghề nghiệp : Ngô Thị Ngọc Ánh : 25-01-1991 : Thạch Mỹ, Lộc Hà, Hà Tĩnh : Thạch Mỹ, Lộc Hà, Hà Tĩnh : Thuỷ Dương, Hương THuỷ, TP Huế : Kinh. : Không. :Sinh viên lớp K43A Kế Toán, trường ĐH Kinh Tế Huế

Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 26-3-2006 tại trường Trung học Cơ Sở Mỹ Châu,Lộc Hà, Hà Tĩnh Qua việc nghiên cứu Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, qua 12 tháng thử thách trong Đảng, dưới sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tôi nhận thấy: Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, là đại biểu duy nhất luôn trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, và của cả dân tộc Việt Nam. Mục đích của Đảng là xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Đảng lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của mình. Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn

thường xuyên đổi mới. nâng cao trình độ kiến thức. đồng thời Đảng đề ra cương lĩnh chính trị đường lối cách mạng đúng đắn phù hợp với nguyện vọng của quần chúng nhân dân. không ngừng nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng.của đất nước. đạo đức cách mạng. phẩm chất chính trị. có lối sống lành mạnh. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân. Nếu được vinh dự trở thành Đảng viên chính thức của Đảng cộng sản Việt Nam. tôn trọng và phát huy vai trò của nhà nước. lý tưởng của Đảng. thực hiện tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. Đảng uỷ trường ĐH Kinh tế xem xét nguyện vọng chính đáng và tha thiết của tôi là được trở thành Đảng viên chính thức. thương yêu đồng chí. chỉ thị của Đảng. Đảng lãnh đạo. lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc cơ bản. tôi nguyện viết đơn này kính gửi lên Đoàn trường. bản thân tôi tự xét thấy mình hội đủ điều kiện và tiêu chuẩn để trở thành Đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nghị quyết. Vì vậy. Đảng là một tổ chức chặt chẽ thống nhất ý chí và hành động. đặc biệt là qua 12 tháng dự bị trong Đảng. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ. độc lập dân tộc. pháp luật của Nhà nước và hoàn thành tốt những nhiệm vụ do cấp trên giao. phục tùng một cách tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình. rèn luyện. tôi xin hứa: + Một: Tuyệt đối trung thành với mục tiêu. năng lực công tác. đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. tự chỉnh đốn. hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật. phê bình và tự phê bình. Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. luôn đấu tranh . + Hai: Không ngừng học tập. tư tưởng và tổ chức. kỉ luật nghiêm minh. Chi bộ Khoa Kế toán Tài chính. Đảng cộng sản là Đảng cầm quyền. Qua quá trình phấn đấu và rèn luyện. chịu sự giám sát của nhân dân. dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới. Điều lệ Đảng. chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị của Đảng. đoàn kết trên cơ sở cương lĩnh chính trị và điều lệ Đảng. Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa Quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân. Đảng cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị.

lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. + Bốn: Tham gia xây dựng bảo vệ đường lối chính sách và tổ chức của Đảng. thường xuyên thực hiện phê và tự phê. chủ nghĩa cơ hội. + Ba: Không ngừng quan tâm đến đời sống của nhân dân cả về tinh thần lẫn vật chất. Huế. Phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và xứng đáng là một người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. tích cực tham gia công tác quần chúng. luôn trung thành với Đảng. luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. quan liêu tham nhũng. tuyên truyền. chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định. Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng. chủ nghĩa cục bộ. ngày 26 tháng 06 năm 2010 Người Làm Đơn Ngô Thị Ngọc Ánh . giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.chống lại chủ nghĩa cá nhân. phục tùng kỷ luật. vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt đường lối. làm công tác phát triển Đảng viên.