P. 1
Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ

|Views: 4,038|Likes:
Được xuất bản bởiRock Man

More info:

Published by: Rock Man on Sep 18, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2014

pdf

text

original

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HA NỘI

KHOA HÓA HỌC
---------

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ
Tên đề tài:
TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC !
Chuyên nganh: Hoa hoc huu co
Mã sô: 60.44.27
Ho va tên hoc viên: Nguyên Ván A
Giao viên huong dân: GS.TS.Trân Ván B
Hà N"i # $%&%
'( C)*NG +U,N V-N TH.C /0
Ho va tên: Nguyễn Văn A Khoa: K18
Chuyên nganh: Hoa hoc huu co
Mã sô chuyên nganh: 60.44.27
Tên dê tai: 'Tông hop va nghiên cuu câu truc.¨
NỘI DUNG
P12n I: MO ĐAU
I.1. Tinh câp thiêt cua dê tai luân ván
- Nghiên cuu trong nuoc va quôc tê
-
I.2. Muc dich nghiên cuu
-
-
I.3. Đôi tuong nghiên cuu
-
-
I.4. Nhiêm vu nghiên cuu cua dê tai
-
-
I.5. Phuong phap tiên hanh nghiên cuu
- Cac phuong phap tông hop, chiêt tach
- Cac phuong phap phô dê nghiên cuu câu truc
- Cac phuong phap ....
P12n II: NỘI DUNG NGHIÊN CUU
II.1. Cac vân dê cân giai quyêt
- Tông hop cac hop chât dãy ....
- Nghiên cuu câu truc
- Thu nghiêm hoat tinh...
II.2. Du kiên kêt qua dat duoc:
- Së tông hop duoc ....
- Së công bô ... bai bao (hoác bao cao khoa hoc)
P12n III: KE HOẠCH THUC HIEN ĐỀ TAI
Thoi gian: tu thang 2/2010 dên thang 10/2010:
- Tu thang 2/2010 dên ....: Nghiên cuu tai liêu, chuân bi hoa chât, dung cu, thu
hai mâu
- Tu ...... dên.....: Tiên hanh thuc nghiêm (tông hop, chiêt tach....)
- Tu 1/9/2010 dên 30/9/2010: Xu ly sô liêu thuc nghiêm, viêt luân ván
- Tu 1/10/2010 dên 30/10/2010: Hoan thiên luân ván, hoan thanh thu tuc va bao
vê luân ván.

TAI LIEU THAM KHAO
1. Lê Ván C. Nghiên cuu... Tap chi Hoa hoc, Tâp .., sô .. tr. (1997).
2. John McCay. The study on..... J.oI Org.Chem., V. , No., p. . (2006)
Hà Nội, ngày..... tháng 2 năm 2010
Gi34 5iên 167n8 9:n H;< 5iên <=4 1;<
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Chú ý:
- Thoi gian bao vê dê cuong: 9> ?i@n luc 8h30, thu 2, ngay 1/3/2010, tai Phong
hop tâng 3A4. Sau khi bao vê, hoc viên cân chinh sua dê cuong theo y kiên
cua H•i d€ng, sau do in, dong quyên (2 quyên), co chu ki cua giao viên huong
dân va n•p vê B• môn truoc 16h00 ngay 8/3/2009.
- Chuân bi bao cao: M•i hoc viên chuân bi bao cao tr‚nh chiêu PoƒerPoint:
khoang 5-7 phut (khoang 5-10 slides), tra loi c„u h…i cua H•i d€ng: 5-8 phut.

.. II..: Tiến hành thực nghiệm (tổng hợp.2.Sẽ công bố . . Phần II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU II. Các vấn đề cần giải quyết . Đối tượng nghiên cứu I.ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ và tên: Nguyễn Văn A Chuyên ngành: Hóa học hữu cơ Mã số chuyên ngành: 60....... chiết tách .Thử nghiệm họat tính..Các phương pháp .. Mục đích nghiên cứu I. Tính cấp thiết của đề tài luận văn ..5.. Phương pháp tiến hành nghiên cứu .Sẽ tổng hợp được .... Dự kiến kết quả đạt được: .Từ tháng 2/2010 đến .) Khóa: K18 ..1...2.3..Các phương pháp phổ để nghiên cứu cấu trúc . chuẩn bị hóa chất.Nghiên cứu cấu trức . bài báo (hoặc báo cáo khoa học) Phần III: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Thời gian: từ tháng 2/2010 đến tháng 10/2010: .1.Tổng hợp các hợp chất dãy .27 Tên đề tài: “Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc…” NỘI DUNG Phần I: MỞ ĐẦU I. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài I.. dụng cụ.. thu hái mẫu .. đến..Từ ..Các phương pháp tổng hợp.44.Nghiên cứu trong nước và quốc tế I.: Nghiên cứu tài liệu. chiết tách.4.. ...

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->