P. 1
Bài tập hóa học 10

Bài tập hóa học 10

|Views: 2,439|Likes:
Được xuất bản bởihoahoc10

More info:

Published by: hoahoc10 on Sep 18, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/26/2013

pdf

text

original

Chương 1: Cấu tạo nguyên tử

Kí hiệu nguyên tử :
A
Z
X
Trong đó: X: kí hiệu nguyên tố.
A: số khối.
Z: số hiệu nguyên tử.
Bài tập áp dụng:
Bài 1: Hãy tính số khối c! c"c nguyên tử s!u:
!. #: có 1$%& 1$n '. (g: có 1)*& 1)n
+. ,!: có 11%& )-n *. Br: có số đ. /TH, 0à 12& số n3tron 0à 44.
c. 5: có số hiệu nguyên tử Z6 17& số n3tron ,6)-
Bài ): Hãy t89 số n3tron c! c"c nguyên tố s!u:
!. :u: số khối A6$1& có )7%. c. ;: có A6 11& Z6 12
+. Ag: có A6 1-<& có số hiệu nguyên tử Z6 4< '. =: có A6 1$& có >*.
Bài 1: T89 số %roton c! c"c nguyên tử s!u:
!. A0: A6 )<& ,6 14
+. Zn: A6 $4& , 6 14
c. :: A6 1)& , 6$
Bài 4: Hãy .i?t kí hiệu nguyên tử c"c nguyên tố s!u:
!. #: A6 1)& Z6 1$ *. Ag: Z6 4< ,6$-
+. ;: A6 11 Z6 12 @. 5: Z6 17 ,6)-
c. A0: A6)< Z611 g. =: A61$ ,6>
'. (g: Z6 1) ,6 1) h. :!: A6 4- ,6 )-
k. :0: A612 ,6)>
Bài 2: trong c"c nguyên tử s!u& nhAng nguyên tử nào thuBc cCng 9Bt nguyên tố hó! hDc.
1 2 16 23 35 12 37 39 13
1 1 8 11 17 6 17 19 6
A, B, D, E, F, G, M, R, L
Bài $: Hãy E"c đFnh số điện tích hGt nhHn& số /I /TH,& số %& số n& số *& nguyên tử khối c"c nguyên tử
s!u:
!.
40
20
Ca '.
12
1<
Cl
+.
35
25
Mn *.
11
12
P
c.
50
24
Cr @.
4-
1>
Ar
Bài <: X"c đFnh điện tích hGt nhHn& số %& số n& số *& khối 0JKng nguyên tử c! nguyên tố có kí hiệu nguyên
tử s!u:
< 17 )1 4- 1) <7
1 7 11 )- 1$ 12
LiM NM ,!M :!M #M Br
Bài tập KÍ HIỆU NGUYÊN TỬ
Bài >: Ii?t kí hiệu nguyên tử c! nguyên tố s!u& +i?t:
!O #i0ic có điện tích hGt nhHn 0à 14 P& số n3tron 0à 14.
+O 5Q9 có 1-* .à 12n.
cO 5!0i có 17% .à )-n.
'O ,*on có số khối 0à )-& số % +Rng số n.
Bài 7: Ii?t kí hiệu nguyên tử c! nguyên tố X& +i?t:
!O X có $% .à >n.
+O X có số khối 0à )< .à 14n.
cO X có số khối 0à 12 .à số % kS9 số n 0à 1 hGt.
'O X có số khối 0à 17 .à số n +Rng 1&-21 0Tn số %.
Nhận dạng: /U +ài có cho TỔNG SỐ HẠT c! nguyên tử nguyên tố X 0à #.
Đủ dữ kiện, lập hệ phương t!nh gi"i
LJu V: #ố hGt 9!ng điện H9: W
#ố hGt 9!ng điện 'J3ng: Z
#ố hGt khXng 9!ng điện: ,
#ố hGt 9!ng điện: Z P W 6 )Z
Bài tập áp dụng:
Bài 1-: TYng số hGt c! 9Bt nguyên tử nguyên tố X 0à 2> hGt. Trong đó& số hGt 9!ng điện nhiUu h3n số
hGt khXng 9!ng điện 0à 1> hGt. T89 số %roton& n3tron& *0*ctron c! nguyên tử X.
Bài 11: TYng số hGt %roton& n3tron& *0*ctron c! nguyên tử nguyên tố X 0à 112. #ố hGt 9!ng điện nhiUu
h3n số hGt 9!ng điện 0à )2 hGt. X"c đFnh số hGt %roton .à số khối c! nguyên tử nguyên tố X.
Z
Gng
1:
;hJ3ng %h"%:
B1: /[t \n số
] ^Di Z& ,& W 0Tn 0JKt 0à số %roton& n3tron& *0*ctron c! nguyên tử nguyên tố X.
B): 0_% hệ %hJ3ng tr8nh
tYng số hGt: ZP,PW 6 #
nguyên tử trung h`! .U điện: Z6W
)Z P , 6 #
'a! .ào đU +ài 0_% thê9 1 %hJ3ng tr8nh nA!
B1: gibi hệ %hJ3ng tr8nh t89 Z& ,.
B4: 0à9 th*o yêu cTu đU.
#$%& #'&( )*
+,#
Bài 1): TYng số hGt c3 +bn c! nguyên tử nguyên tố X 0à 1$& trong đó số hGt 9!ng điện gc% đối số hGt
khXng 9!ng điện. X"c đFnh số hiệu nguyên tử .à số khối c! nguyên tử X.
Bài 11: ,guyên tử nguyên tố X có tYng số hGt c3 +bn 0à >)& trong đó số hGt 9!ng điện nhiUu h3n số hGt
khXng 9!ng điện 0à )). X"c đFnh số hiệu nguyên tử& số khối .à kí hiệu nguyên tố X.
/"% số: Z 6 )$ M A6 2$ M kí hiệu
Fe
2$
)$
Bài 14: TYng số hGt c! 9Bt nguyên tử nguyên tố X 0à 14. Trong đó số hGt 9!ng điện 'J3ng ít h3n số hGt
khXng 9!ng điện 0à 1 hGt. Ii?t kí hiệu nguyên tố X.
Bài 12: TYng số hGt %roton& n3tron& *0*ctron nguyên tử 9Bt nguyên tố X 0à 47 trong đó& số hGt khXng
9!ng điện +Rng 21&1)2d số hGt 9!ng điện. X"c đFnh điện tích hGt nhHn& số khối. Ii?t kí hiệu nguyên tử
nguyên tố đó.
Bài 1$: 9Bt nguyên tử c! 9Bt nguyên tố X có tYng số hGt trong nguyên tử 0à 2) .à có số khối 0à 12. #ố
hiệu nguyên tử nguyên tố X 0à: e:/ ])--7O
A. 1> B. )1 :. 1< Z. 12
#hi-u dữ kiện, gi"i .ất phương t!nh
Bài tập áp dụng:
Bài 1<: tYng số hGt %roton& n3tron& *0*ctron c! nguyên tử 9Bt nguyên tố X 0à 11. Hãy E"c đFnh số khối&
số hiệu nguyên tử& .à .i?t kí hiệu hó! hDc c! X.
Bài 1>: tYng số hGt %roton& n3tron&*0*ctron c! nguyên tử nguyên tố X 0à 2> .à số khối c! X f 4-. Ii?t
kí hiệu nguyên tố X.
Bài 17: tYng số %roton& n3tron& *0*ctron trong nguyên tử 9Bt nguyên tố ( 0à 1>. Hãy E"c đFnh số hiệu
nguyên tử& số khối& .à .i?t kí hiệu nguyên tử (.
;hJ3ng %h"%:
B1: /[t \n số
] ^Di Z& ,& W 0Tn 0JKt 0à số %roton& n3tron& *0*ctron c! nguyên tử nguyên tố X.
B): 0_% %hJ3ng tr8nh tYng số hGt
Z P , P W 6 tYng số hGt 6 #
I8 nguyên tử trung h`! điện: Z6W
)Z P , 6 #
, 6 # g )Z
B1: gibi +ct %hJ3ng tr8nh
B4: 0à9 th*o yêu cTu +ài to"n.
Z
Gng
):
Bài )-: nguyên tử X có tYng số hGt +Rng 2>& số %roton gTn +Rng số n3tron. T89 Z .à A. Ii?t kí hiệu
nguyên tử X.
Công thứ tính nguyên tử !h"i t#ung $%nh
1 1 2 2 n n
X
1 2 n
A .x +A .x +...+A .x
A
x +x +...+x
=
Trong đó:
A
0à nguyên tử khối trung +8nh
A
1
& A
)
..: 0à số khối 9hi đing .F.
,?u E
1
& E
)
j: 0à phần trăm số nguyên t 9hi đing .F 6k E
1
PE
)
P ..P E
n
6 1--d
,?u E
1
& E
)
j: 0à số nguyên t 9hi đing .F 6k E
1
PE
)
P ..P E
n
6 tYng số nguyên tử.

Bài )1: Tính nguyên tử khối trung +8nh c! c"c nguyên tố s!u& +i?t trong ta nhiên chlng có c"c đing .F
0à:
!O
( )
12
1<
C 75,8!

1<
1<
C
e )4&)dO
+O
( )
1)
6
C 98,9!

11
$
C
cO
1)
1$
S
e 72dO .à
11
1$
S
e -&>dO c`n 0Gi 0à
14
1$
S
Bài )): Tính nguyên tử khối trung +8nh c! c"c nguyên tố s!u& +i?t trong ta nhiên chlng có c"c đing .F
0à:
2> $- $1 $)
)> )> )> )>
1$ 1< 1>
> > >
22 2$ 2< 2>
)$ )$ )$ )$
)-4 )-$ )-<
>) >) >)
O ,ie$<& <$dOM ,ie)$&1$dOM ,ie)& 4)dOM ,ie1& $$dO
O =e77& <2<dOM =e-& -17dOM =e-& )-4dO
O N*e2&>4dOM N*e71& $>dOM N*e)&1<dOM N*e-&11dO
O ;+e)&2dOM ;+e)1& <dOM ;+e))&
!
"
#
$
)->
>)
4dOM ;+e21& 4dO
%S: !& '()*+ , "& 1-).. , #& '')/* , $& 0.*)0.
Bài )1: :!c+on có ) đing .F +Un. /ing .F thm nhct có $%roton& <n3tron& chi?9 1&11d. /ing .F thm h!i có
ít h3n đing .F thm nhct 1n3tron.
!. Ii?t kí hiệu nguyên tử :. +. Tính nguyên tử khối trung +8nh c! :.
Bài )4: /ing có h!i đing .F +Un. /ing .F thm 1 có )7% .à 1$n& chi?9 1-&>d. /ing .F thm ) có ít h3n
đing .F thm nhct )n. Tính nguyên tử khối trung +8nh c! đing.
Bài )2: !. ,guyên tố X có ) đing .F . đing .F X
1
có tYng hGt 0à 7) trong đó hGt 9!ng điện nhiUu h3n hGt
khXng 9!ng điện 0à )4. Tính số hiệu nguyên tử .à số khối c! đing .F này
+. /ing .F X
)
có số khối nhi?u X
1
0à ) n3tron . Ii?t kV hiệu c! đing .F X
)
. Trong ta nhiên X
1
chi?9 <1d. Tính nguyên tử khối trung +8nh c! X
;;: T89 số khối A .à E c! 9hi đing .F
] Th!y .ào cXng thmc 6k
#$%& Đ/&( 01
&ạng ': #!2 nguyên tử kh3i tung .!nh
Bài )$: :0o có h!i đing .F 0à
12 1<
1< 1<
M Cl Cl . Tn 0ệ số nguyên tử c! h!i đing .F này 0à 4 : 5. Tính nguyên tử
0JKng trung +8nh c! :0o. %S: 1')'
Bài )<: Bro9 có h!i đing .F 0à
<7 >1
12 12
M 2r 2r . Tn 0ệ số nguyên tử c! h!i đing .F này 0à 67 : 64. Tính nguyên
tử 0JKng trung +8nh c! Bro9. %S: */)/1
Bài )>: (Xt nguyên tố X có h!i đing .F .oi tn 0ệ số nguyên tử 0à
)1
)<
. HGt nhHn nguyên tử X có 12
%roton. Trong nguyên tử c! đing .F thm nhct có 44 n3tron. #ố n3tron trong nguyên tử c! đing .F thm
h!i nhiUu h3n trong đing .F thm nhct 0à ) n3tron. Tính nguyên tử khối trung +8nh c! nguyên tố X ./"% số
: <7&7).
Bài )7: ,guyên tố A có h!i đing .F X .à p. Tn 0ệ số nguyên tử c! X : p 0à 42 : 422. TYng số hGt trong
nguyên tử c! X +Rng 1). X nhiUu h3n p 0à ) n3tron. Trong p số hGt 9!ng điện gc% ) 0Tn số hGt khXng
9!ng điện. Tính nguyên tử 0JKng trung +8nh c! A.%S: 0.)1(
Bài 1-: Tính d số nguyên tử 9hi đing .F c! c"c nguyên tố s!u:
!.
12
1<
C

1<
1<
C
& 12& 42
C
A =
+.
63
29
C".à
65
29
C"& $1& 24
C"
A =
c.
12
6
C .à
13
6
C& .à 1)& -1
C
A =
Bài 11: :0o có h!i đing .F +Un. /ing .F thm nhct có 1<%& 1>n. /ing .F thm h!i có nhiUu h3n đing .F thm
nhct )n. Tính d số nguyên tử 9hi đing .F +i?t rRng 12& 42
C
A =
Bài 1): Bo có h!i đing .F& 9hi đing .F đUu có 2 %roton. /ing .F thm nhct có số %roton +Rng số n3tron.
/ing .F thm h!i có số n3tron +Rng 1&) 0Tn số %roton. Bi?t nguyên tử 0JKng trung +8nh c! B 0à 1-&>1).
T89 d 9hi đing .F.e %S: 1()(/3 , (1)113 &
Bài 11: /ing có h!i đing .F có số khối 0à $1 .à $2. Hãy tính E*9 mng .oi )< đing .F có số khối 0à $2 th8
có +!o nhiêu đing .F có số khối 0à $1q Bi?t :u A $1& 24 = . e/#: <1O
;;: ] /[t \n số
0_% %hJ3ng tr8nh th*o
0_% thê9 %hJ3ng tr8nh nA! E
1
PE
)
6 1-- e ho[c +Rng số nguyên tử O
gibi hệ %t.
0à9 th*o yêu cTu +ài to"n.
&ạng (: Cho
A
, 83 kh3i 9: ;
5
, ;
6
<
Bài 14: ,*on có h!i đing .F 0à
)-
,* .à
))
,*. Hãy tính E*9 mng .oi 1> nguyên tử
))
,* th8 có +!o nhiêu
nguyên tử
)-
,*q Bi?t ,* A )-&1> = .e%S: 1(0&
ZGng 1: T89 số khối đing .F c`n 0Gi
Bài 12: Tính số 4hố5 67ng 89 #:n l;5 c! c"c nguyên tố s!u +i?t 9hi nguyên tố có h!i đing .F +Un:
!.
65
29
C"e )<d O& :u A $1& 24 =
+.
12
1<
C
e <2&> d O & 12& 42
C
A =
Bài 1$: :0o có ) đing .F +Un. /ing .F thm nhct có số khối 0à 1<& có 1<%& chi?9 )2d. ,guyên tử khối
trung +8nh c0o 0à 12&24. Ii?t kí hiệu nguyên tử c! h!i đing .F c0o.
Bài 1<: /ing có h!i đing .F +Un. /ing .F thm nhct có )7%& 1$n& chi?9 1-&>d. ,guyên tử khối trung +8nh
:u 0à $1&24. Ii?t kí hiệu nguyên tử h!i đing .F c! đing.
Bài 1>: Bro9 có h!i đing .F& trong đó đing .F
<7
Br chi?9 24&2d. X"c đFnh số khối đing .F c`n 0Gi& +i?t
Br A <7& 71 = . e /#: >1 O
Bài 17: :ó +!o nhiêu %hHn tử đing errO oEit kh"c nh!u +i?t rRng :u .à = có c"c đing .F s!u:
65 63 16 17 18
29 29 8 8 8
C", C", #, #, #
Bài 4-: :ó +!o nhiêu 0oGi %hHn tử c!c+on oEit kh"c nh!u +i?t rRng : .à = có c"c đing .F s!u:
12 13 16 17 18
6 6 8 8 8
C, C, #, #, #
Bài 41: :ó +!o nhiêu 0oGi %hHn tử c!c+on đioEit kh"c nh!u +i?t rRng : .à = có c"c đing .F s!u:
12 13 16 17 18
6 6 8 8 8
C, C, #, #, #
;;: ] /[t \n số
T89 số khối A
i
.à E
i
c! c"c đing .F.
L_% %t 'a! .ào
^ibi %t .à 0à9 th*o yêu cTu +ài to"n.
&ạng ): #!2 83 kh3i =>ng ?@ ABn lạiC
&ạng *: DáA =@nh 83 phEn tử
ZGng ): to"n đing .F +Un
BFG #HI JKLM& #HI
5N ,êu thành %hTn ccu tGo c! nguyên tử q #o s"nh điện tích .à khối 0JKng c! %& n& *q
6N !O Hãy tính khối 0JKng nguyên tử c! c"c nguyên tử s!u:
,guyên tử : e$*& $%& $nO.
,guyên tử ,! e11*& 11%& 1)nO.
,guyên tử A0 e11*& 11%& 14nO.
+O Tính tn số khối 0JKng nguyên tử so .oi khối 0JKng hGt nhHnq
cO Ts đó có tht coi khối 0JKng nguyên tử thac t? +Rng khối 0JKng hGt nhHn đJKc khXngq
%S: 0.)1<1.
=0*
>4g& , 1()'1<1.
=0*
>4g& , +')01<1.
=0*
>4g&
4N :ho +i?t 1 nguyên tử (g có 1)*& 1)%& 1)n.
!O Tính khối 0JKng 1 nguyên tử (gq
+O 1 e9o0O nguyên tử (g n[ng )4&1-2 egO. Tính số nguyên tử (g có trong 1 e9o0O (gq
%S: !& +.)1(<1.
=0+
>g& , "& -).+/<1.
01
nguyên t
ON Tính khối 0JKng c!:
!O )&2.1-
)4
nguyên tử ,!
+O 1-
)2
nguyên tử Br
%S: !& /')+* >g& , "& 110()0+ >g&
GGC +,# &+P& &(KLQ& #R S &(KLQ& #* +TU +VC S Đ/&( 01
5N /Fnh nghu! nguyên tố hó! hDcq I8 s!o số hiệu nguyên tử 0Gi đ[c trJng cho 9Bt nguyên tố hó! hDcq
6N ,guyên tử 0à g8 q ;hHn tử 0à g8 q ;hHn tử c! đ3n chct .à hK% chct kh"c nh!u chh nào q
4N ,êu sa kh"c nh!u giA! điện tích hGt nhHn .à số khốiq /Fnh nghu! đing .Fq
ON Hãy %hHn +iệt c"c kh"i niệ9: số khối& nguyên tử khối& khối 0JKng nguyên tử& khối 0JKng 9o0.
WN X"c đFnh điện tích hGt nhHn& số %& số n& số *& khối 0JKng nguyên tử c! nguyên tố có kí hiệu nguyên tử
s!u:
< 17 )1 4- 1) <7
1 7 11 )- 1$ 12
LiM NM ,!M :!M #M Br
XN Ii?t kí hiệu nguyên tử c! nguyên tố s!u& +i?t:
!O #i0ic có điện tích hGt nhHn 0à 14 P& số n3tron 0à 14.
+O 5Q9 có 1-* .à 12n.
cO 5!0i có 17% .à )-n.
'O ,*on có số khối 0à )-& số % +Rng số n.
7N Ii?t kí hiệu nguyên tử c! nguyên tố X& +i?t:
!O X có $% .à >n.
+O X có số khối 0à )< .à 14n.
cO X có số khối 0à 12 .à số % kS9 số n 0à 1 hGt.
'O X có số khối 0à 17 .à số n +Rng 1&-21 0Tn số %.
YN X"c đFnh ccu tGo hGt et89 số *& số %& số nO& .i?t kí hiệu nguyên tử c! c"c nguyên tử s!u& +i?t:
!O TYng số hGt c3 +bn 0à 112& số hGt 9!ng điện nhiUu h3n số hGt khXng 9!ng điện 0à )2 hGt.
+O TYng số hGt c3 +bn 0à 72& số hGt 9!ng điện nhiUu h3n số hGt khXng 9!ng điện 0à )2 hGt.
cO TYng số hGt c3 +bn 0à 4-& số hGt khXng 9!ng điện nhiUu h3n số hGt 9!ng điện 'J3ng 0à 1 hGt.
'O TYng số hGt c3 +bn 0à 1$& số hGt 9!ng điện gc% đXi số hGt khXng 9!ng điện.
*O TYng số hGt c3 +bn 0à 2)& số hGt khXng 9!ng điện +Rng 1&-$ 0Tn số hGt 9!ng điện H9.
@O TYng số hGt c3 +bn 0à 47& số hGt khXng 9!ng điện +Rng 21&1)2d số hGt 9!ng điện.
%S:
>- $2 )< )4 12 11
12 1- 11 1) 1< 1$
O M O M O M O M O M O ! ? " ? # ? $ ? e ? @ ?
ZN X"c đFnh ccu tGo hGt et89 số *& số %& số nO& .i?t kí hiệu nguyên tử c! c"c nguyên tử s!u& +i?t:
!O TYng số hGt c3 +bn 0à 11.
+O TYng số hGt c3 +bn 0à 1>.
cO TYng số hGt c3 +bn 0à 2)& số % 0on h3n 1$.
'O TYng số hGt c3 +bn 0à 2>& số khối nhv h3n 4-.
%S:
7 1) 12 17
4 $ 1< 17
O M O M O M O ! ? " ? # ? $ ?
5[N,*on có h!i đing .F 0à
)-
,* .à
))
,*. Hãy tính E*9 mng .oi 1> nguyên tử
))
,* th8 có +!o nhiêu
nguyên tử
)-
,*q Bi?t )-&1>
Ne
A = .
%S: 1(0

55N:ho nguyên tử 0JKng trung +8nh c! (!gi* 0à )4&1)<. #ố khối c"c đing .F 0Tn 0JKt 0à )4 & )2 .à A
1
.
;hTn trw9 số nguyên tử tJ3ng mng c! A
1
.à A
)
0à <>&$d .à 1-&7d. T89 A
1
.
%S: 0-
56N,guyên tố X có h!i đing .F 0à X
1
& X
)
& )4&>
?
A = . /ing .F X
)
có nhiUu h3n đing .F X
1
0à ) n3tron.
Tính số khối .à tn 0ệ %hTn trw9 c! 9hi đing .F & +i?t tn 0ệ số nguyên tử c! h!i đing .F 0à X
1
: X
)
6 1 :
).
%S: 0+ >-.3& , 0- >+.3&
54N,guyên tử X c! nguyên tố x có tYng số hGt c3 +bn 0à 4$. #ố hGt khXng 9!ng điện +Rng
>
12
số hGt
9!ng điện.
!O X"c đFnh tên x.
+O p 0à đing .F c! X. p có ít h3n X 0à 1 n3tron .à p chi?9 4d .U số nguyên tử c! x. Tính
nguyên tử 0JKng trung +8nh c! x.
%S: !& B , "& 1.)/-
5ON5hối 0JKng nguyên tử c! B +Rng 1-&>1. B trong ta nhiên gi9 h!i đing .F
1-
B .à
11
B. Hvi có +!o
nhiêu %hTn trw9
11
B trong !Eit +oric H
1
B=
1
. :ho H
1
B=
1
6$1&>1.
GGG C 0\ &(KLQ& #R
5N Za! .ào đHu đt sy% E?% c"c * th*o tsng 0o% trong .v nguyên tửq Trong nguyên tử& * thuBc 0o% nào
0iên k?t .oi hGt nhHn ch[t nhct& y?u nhctq Trong nguyên tử& * nào zuy?t đFnh tính chct hó! hDc c!
nguyên tốq
6N Ii?t ccu h8nh * c! nguyên tố có số hiệu nguyên tử ts 1 đ?n )-. ,h_n ESt .U sa +i?n đYi số * 0o%
ngoài cCngq ,hAng nguyên tố nào 0à ki9 0oGiq ;hi ki9q 5hí hi?9q I8 s!oq
4N TYng số hGt c3 +bn trong nguyên tử X 0à 11. X"c đFnh khối 0JKng nguyên tử c! X .à .i?t ccu h8nh *.
ON :ho +i?t ccu h8nh * c! c"c nguyên tố s!u:
1s
)
)s
)
)%
$
1s
1

1s
)
)s
)
)%
$
1s
)
1%
$
4s
)
1s
)
)s
)
)%
$
1s
)
1%
4
1s
)
)s
)
)%
$
1s
)
1%
2
!O ^Di tên c"c nguyên tố.
+O ,guyên tố nào 0à ki9 0oGi& %hi ki9& khí hi?9q I8 s!oq
cO /ối .oi 9hi nguyên tử& 0o% * nào 0iên k?t .oi hGt nhHn ch[t nhct& y?u nhctq
'O :ó tht E"c đFnh khối 0JKng nguyên tử c! c"c nguyên tố đó đJKc khXngq I8 s!oq
WN :ho +i?t ccu h8nh * { %hHn 0o% ngoài cCng c! c"c nguyên tử s!u 0Tn 0JKt 0à 1%
1
M 1'
2
M 4%
1
M 2s
)
M 4%
$
.
!O Ii?t ccu h8nh * đTy đ c! 9hi nguyên tử.
+O :ho +i?t 9hi nguyên tử có 9cy 0o% *& số * trên 9hi 0o% 0à +!o nhiêuq
cO ,guyên tố nào 0à ki9 0oGi& %hi ki9& khí hi?9q ^ibi thíchq
XN :ho c"c nguyên tử s!u:
A có điện tích hGt nhHn 0à 1$P.
B có số hiệu nguyên tử 0à )-.
: có 1 0o% *& 0o% ( chm! $ *.
Z có tYng số * trên %hHn 0o% % 0à 7.
!O Ii?t ccu h8nh * c! A& B& :& Z.
+O IQ s3 đi ccu tGo nguyên tử.
cO | 9hi nguyên tử& 0o% * nào đã chm! số * tối đ!q
7N :ho c"c nguyên tử .à ion s!u:
,guyên tử A có 1 * ngoài cCng thuBc %hHn 0o% 4s .à 4%.
ron B
)P
có 1- *.
ron :
1]
có > * ngoài cCng { 0o% ,.
,guyên tử Z có ccu h8nh * 0o% ngoài cCng 0à $s
1
.
,guyên tử W có số * trên %hHn 0o% s +Rng
1
)
số * trên %hHn 0o% % .à số * trên %hHn 0o% s kS9 số *
trên %hHn 0o% % 0à $ hGt.
!O Ii?t ccu h8nh * đTy đ c! A& B& :& Z& W.
+O Bitu 'i}n ccu tGo nguyên tử.
cO | 9hi nguyên tử& 0o% * nào đã chm! số * tối đ!q
'O Tính chct hó! hDc c3 +bn c! chlngq
YN B! nguyên tử A& B& : có số hiệu nguyên tử 0à 1 số ta nhiên 0iên ti?%. TYng số * c! chlng 0à 21. Hãy
.i?t ccu h8nh * .à cho +i?t tên c! chlng.
%S:
1-
S)
1*
Cl)
1(
Cr
ZN ;hHn 0o% * ngoài cCng c! h!i nguyên tử A .à B 0Tn 0JKt 0à 1% .à 4s. TYng số * c! h!i %hHn 0o% 0à 2
.à hiệu số * c! h!i %hHn 0o% 0à 1.
!O Ii?t ccu h8nh * c! chlng& E"c đFnh số hiệu nguyên tử& t89 tên nguyên tố.
+O H!i nguyên tử có số n h3n kS9 nh!u 4 hGt .à có tYng khối 0JKng nguyên tử 0à <1 đ.:. Tính số
n .à số khối 9hi nguyên tử.
%S:
1) 17
1$ 17
M S D
5[N !O :"c ion X
P
& p
]
.à nguyên tử Z nào có ccu h8nh * 0à 1s
)
)s
)
)%
$
q
+O Ii?t ccu h8nh * c! c"c nguyên tử trung h`! X .à p. ~ng .oi 9hi nguyên tử& hãy nêu 9Bt tính
chct ho" hDc đ[c trJng .à 9Bt %hbn mng 9inh hD!.
55NTYng số hGt trong ion x
P
0à 2<. Trong nguyên tử x& số hGt 9!ng điện nhiUu h3n số hGt khXng 9!ng
điện 0à 1> hGt.
!O T89 số %& n& * c! x.
+O Ii?t ccu h8nh * c! x& x
P
.
%S: 1/e) 1/p) 0.n
56N (Bt hK% chct có cXng thmc (X
1
. :ho +i?t:
TYng số hGt %& n& * c! (X
1
0à 17$& trong đó số hGt 9!ng điện nhiUu h3n số hGt khXng 9!ng điện
0à $-.
5hối 0JKng nguyên tử c! X 0on h3n c! ( 0à >.
TYng +! 0oGi hGt trong ion X
]
nhiUu h3n trong ion (
1P
0à 1$.
!O X"c đFnh ( .à X thuBc đing .F nào c! h!i nguyên tố đóq
+O Ii?t ccu h8nh * c! ( .à X.
cO Ii?t %hJ3ng tr8nh %hbn mng tGo thành (X
1
ts c"c đ3n chct.
%S:
)< 12
11 1<
M A ?
54N TYng số hGt %roton& n3tron& *0*ctron c! nguyên tử 9Bt nguyên tố 0à )1.
!O Hãy E"c đFnh tên nguyên tố đó.

+O Ii?t ccu h8nh *0*ctron nguyên tử c! nguyên tố đó.
cO Tính tYng số *0*ctron trong nguyên tử c! nguyên tố đó.

electron của nguyên tử nguyên tố X.Gọi Z. d) X có số khối là 39 và số n bằng 1. Dạng 1: Đủ dữ kiện. c) Kali có 19p và 20n. Tìm số proton. số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18 hạt. E lần lượt là số proton. . b) Kẽm có 30e và 35n. c) X có số khối là 35 và số p kém số n là 1 hạt. electron của nguyên tử X. nơtron. d) Neon có số khối là 20. N.Bài 8: Viết kí hiệu nguyên tử của nguyên tố sau. B2: lập hệ phương trình tổng số hạt: Z+N+E = S nguyên tử trung hòa về điện: Z=E 2Z + N = S dựa vào đề bài lập thêm 1 phương trình nữa B3: giải hệ phương trình tìm Z. Bài 11: Tổng số hạt proton. N. TOÁN TỔNG SỐ HẠT Nhận dạng: Đề bài có cho TỔNG SỐ HẠT của nguyên tử nguyên tố X là S.053 lần số p. electron của nguyên tử nguyên tố X là 115. biết: a) Silic có điện tích hạt nhân là 14 +. số nơtron là 14. Xác định số hạt proton và số khối của nguyên tử nguyên tố X. biết: a) X có 6p và 8n. nơtron. Trong đó. Bài 9: Viết kí hiệu nguyên tử của nguyên tố X. Lưu ý: Số hạt mang điện âm: E Số hạt mang điện dương: Z Số hạt không mang điện: N Số hạt mang điện: Z + E = 2Z Bài tập áp dụng: Bài 10: Tổng số hạt của một nguyên tử nguyên tố X là 58 hạt. số p bằng số n. b) X có số khối là 27 và 14n. lập hệ phương trình giải Phương pháp: B1: Đặt ẩn số . Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 25 hạt. nơtron. B4: làm theo yêu cầu đề.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->