P. 1
Dan Nhap Kinh Thanh 2

Dan Nhap Kinh Thanh 2

|Views: 66|Likes:
Được xuất bản bởi1tuan1

More info:

Published by: 1tuan1 on Sep 19, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2011

pdf

text

original

DẪN NHẬP KINH THÁNH - 2

Dẫn nhập Sáng Thế ký
Tác giả: Môi-s !h"#ng $"%c &' () !ác giả*
Sách c+, ng-.n g/c: Sách 01 ng-.n g/c c+, 02 !345 nh6n (78i5 !9i (:i5 s; c<-
ch-9c5 $#i s/ng gi, $=nh5 s; $.i >8i c+, &? h9i5 các @-/c gi,5 các ngôn ngA
khác nh,-5 B6n !9c HC->D-3D*
NhAng ch"Dng $E- c+, sách n)F (iCn !4c >G chH !3Ich5 nh"ng các s; kiJn ')
sách !3=nh >)F5 khi $"%c BiKn giải 0) hiL- $Mng5 !h= ch", >,7 gi# >G phản
ch<ng cả*
M4c $Ich c+, !ác giả sách Sáng !hế Ký không nhN' $", 3, '9! giải !hIch !H
'H 01 c-9c sáng !87* OhH cP '9! ch"Dng B-F nhQ! B)nh ch7 $1 !)i nEF
Rnh"ng chH () '9! nS! $8i c"Dng sD s)i g.' 0)i s; kiJn cD >ảnT5 !37ng khi $P
UV ch"Dng $? nPi 01 (Gch sW !-FLn B6n*
Oh+ $1 chInh: T9i (:i c+, nh6n (78i5 >"Xc $E- !iCn !37ng ch"Dng !3=nh c<-
ch-9c c7n ng"#i !hông @-, gi,7 "Xc c+, Y<c OhM, T3#i !h;c hiJn 0Xi !-FLn
B6n 0) (Gch sW >,n sD c+, hZ $"%c phác h78 [ $6F*
OhA ch=, khP,: \]! $E-*
^#i h<, $E- !iCn c+, YQng MC-si-,: S,S! U:_`
TP' !]!:
I* ^Gch SW Sáng T87:
,* 01 02 !34 c+, chMng !,5 S,S! _:_-2`
>* 01 c7n ng"#i5 S,S! _:2a-U_b S,S! 2:_V-2c
II* S; TIch O7n Ng"#i YE- TiCn:
,* S; cá' B: 0) s; s, ng?5 $dc !Inh c+, ke cá' B:5 s; !3fng ph8! $/i 0Xi !9i
(:i5 (#i h<, 01 YQng O<- Oh-9c sg $ến5 S,S! U:_-2c
>* S; !Ich 01 O,-in 0) h->Cn5 S,S! c:_-2a
c * ii, phả 0) s; @-, $#i c+, các !j ph45 S,S! `:_-U2
B* Oác s; kiJn (iCn @-,n $ến cDn Y8i H.ng Th-k5 S,S! a:_-V:22
* Oái M/ng gi,7 "Xc 0) !9i (:i c+, Nô-C5 S,S! l:_-2l
m* Hậ- B-J c+, Nô-C5 S,S! _n:_-U2
g* S; (9n &9n 01 ngôn ngA !8i \,->Cn5 S,S! __:_-U2
III* ^Gch SW T-FLn D6n:
_* S; nghiJp c+, Áp-3,-h,'5
,* S; kC- gZi c+, OhM,5 S,S! _2:_-2n
>* S; !Ich 01 Áp-3,-h,' 0) ^P!5 S,S! _U:_-_c:2c
c * S; khải !hG 0) (#i h<, c+, OhM, 0Xi Áp-3,-h,'5 nhQ! () (#i h<, 01 $<,
c7n !3,i5 01 0iJc nhận YQ! Thánh ()' cD nghiJp5 0) '9! Bong Bpi (Xn5 S,S!
_`:_-_q:2q
B* rng cE- !h,F ch7 các !h)nh ph/ !3Cn $.ng >Nng5 0) s; phá h+F các !h)nh
ph/ QF5 S,S! _V:_-_l:UV
* O-9c $#i Áp-3,-h,' !8i ihC-3,5 0) 0iJc ()' !3Zn (#i h<, c+, $<, c7n !3,i
@-, s; 3, $#i c+, s-sác5 S,S! 2n:_-2_:Uc
m* ThW nghiJ' (ong 06ng ph4c c+, Áp-3,-h,' !37ng 0iJc B6ng s-sác ()'
c+, (K !hiC- >[i 'Jnh (Jnh OhM,5 S,S! 22:_-_l
g* Áp-3,-h,' @-, $#i5 S,S! 2`:V
2* S; nghiJp c+, s-sác:
,* S; 3, $#i c+, s-sác5 S,S! 2_:U
>* Hôn nh6n c+, s-sác5 S,S! 2c:_-aq
c * S; 3, $#i c+, ii,-c/p 0) t-s,-5 S,S! 2`:2n-2a
B* NhAng nu' c-/i $#i5 S,S! 2a:_-2q:ca
U* S; nghiJp c+, ii,-c/p:
,* Mánh (Xi c+, ii,-c/p !37ng 0iJc gi)nh (QF @-F1n !3"[ng n,'5 S,S! 2q:_-
2l
>* Khải !"%ng c+, ii,-c/p 01 chiếc !h,ng !3#i5 S,S! 2V:_n-22
c * NhAng 0iJc 3]c 3/i (iCn @-,n $ến hôn nh6n 0) c-9c $#i ii,-c/p !8i Ph,-
$,n h-3,' RcP nghv, () $.ng >Nng h-3,' - '9! kh- 0;c @-,nh H,-3,n !8i
MC-sô->ô-!,-'i Th"%ngT5 S,S! 2l:_-Un:cU
c* S; nghiJp c+, t-s,- $"%c !h-ậ! !37ng Sáng !hế Ký*
`* S; nghiJp c+, iiô-sSp5 nhAng nu' c-/i $#i c+, ii,-c/p5 0) Bong Bpi c+,
gi, $=nh $"%c chZn 0)7 hi Oập5 S,S! Uq:_-`n:2a
NhAng !Cn !-ji nji >ậ! $"%c (iCn kế! 0Xi nh,-:
- h-$,' 0) t-0,*
- O,-in 0) h->Cn*
- Áp-3,-h,' 0) ^P!*
- s-sác 0) wch-',-Cn*
- t-s,- 0) ii,-c/p*
- iiô-sSp 0) các ,nh '*
Nu' nh6n 0ậ! !h-9c (inh 0v $8i:
_* HC-nPc5 ng"#i x$.ng $i 0Xi Y<c OhM, T3#ix*
2* Nô-C5 ng"#i $Png !)-*
U* Áp-3,-h,'5 ông !j c+, $<c !in*
c* ii,-c/p5 ng"#i cP c-9c $#i $"%c $ji !h,F >Nng s; cE- ng-FJn*
`* iiô-sSp5 c7n !3,i c+, ii,-c/p5 ng"#i nô (J !3[ !h)nh !L !"Xng hi Oập*
\)i hZc c+, 'Zi !h#i $8i:
- Kinh Thánh >]! $E- >Nng s; !)n (4i c+, nh6n (78i* ThiCn $)ng >G $ánh 'Q!5
S,S! U:_-2c
- Kế h78ch c<- 3:i $"%c (ập 3,5 S,S! U:_`
- Kinh Thánh kế! !hMc >Nng (#i h<, c<- ch-9c* ThiCn $)ng $"%c !=' (8i*
y' KhKh 2_:_-22:2_
Dẫn nhập y-Q! t-DIp-Tô Ký
Tác giả 0) nh6n 0ậ! !3Zng !6': Môi-s !h"#ng $"%c &' () nh6n 0ậ! chInh*
Oh+ $1 chInh: ^Gch sW c+, s-sD-3,-Cn !f khi iiô-sSp @-, $#i $ến (Mc B;ng
(Cn H9i M8c*
T" !"[ng ch+ $87: S; iiải O<-*
\ảng !P' !]!: \/n Th#i Kz T37ng ^Gch SW s-sD-3,-Cn
I* Th#i Kz Nô ^J:
_* Oảnh $)n áp !37ng hi Oập5 y-yh _:q-22
2* Oác s; kiJn !37ng !h#i !hD Q- c+, Môi-s:
,* {, $#i 0) $"%c nhận ()' c7n n-ôi5 y-yh 2:_-_n
>* | $Gnh c<- giMp ng"#i ,nh ' c+, '=nh5 y-yh 2:__-_c
c* \} !3/n $ến M,-$i-,n5 y-yh 2:_`
B* ^ập gi, $=nh5 y-yh 2:2_ Rcn nu' !3ôi @-,T5 O7ng O0 q:Un
II* Th#i Kz iiải O<-:
,* S; kC- gZi Môi-s !8i >4i g,i cháF5 y-yh U:_-_n
>* S< 'Jnh c+, OhM, 0) s; >,n nung (;c5 y-yh U:_2-22b y-yh c:_-l
c* NhAng cX $L >)7 chA, c+, Môi-s5 y-yh U:__b y-yh c:_n-_U
B* h-3ôn (iCn kế! 0Xi Môi-s !37ng 0iJc FC- cE- Ph,-3,-ôn phPng !hIch B6n
s-sD-3,-Cn5 y-yh c:2q-U_b y-yh `:_-U
* Oảnh nô (J !3[ nCn h) kh]c hDn5 y-yh `:`-2U
m* S; chH Bẫn c+, OhM, $/i 0Xi Môi-s 0) h-3ôn5 y-yh a:_-q:2`
g* O-9c !3,nh c?i 0Xi Ph,-3,-ôn 0) 0iJc giáng _n !,i 085 y-yh q:_-__:_n
h* ^K ~"%! •-,5 y-yh _2:_-`n
III* Th#i Kz Kk ^-ậ!:
,* y-Q! hi Oập5 y-yh _2:U_-`_
>* NhAng kinh nghiJ' !3Cn $"#ng $ến nMi Si-n,i5 y-yh _U:_-_V:2q &'
phEn !h,' khả7 B"Xi !iC- $1 x^78i H=nhx B"Xi $6F*
I~* Th#i Kz ^ập Pháp ~) Tj Oh<c:
,* Yến Si-n,i5 y-yh _l:_-_2
>* S; hiJn 3, c+, OhM, !3Cn nMi5 y-yh _l:_a-2`
c* \,n ch7 M"#i Yi1- {un5 y-yh 2n:_-_q
B* NhAng (-ậ! khác $"%c công >/5 y-yh 2_:_-2c:_V
* NhAng chH Bẫn (iCn @-,n $ến &6F B;ng H9i M8c5 ^1- T8'5 y-yh 2`:_-
2q:2_
m* ~iJc >j nhiJ' !hEF !ế (K !h"%ng ph€'5 y-yh 2V:_-cU
g* Th# (8F c7n >o 0)ng5 y-yh U2:_-U`
h* ~iJc ch-€n >G 0) B;ng (Cn H9i M8c5 y-yh U`:_-cn:UV
O-9c h)nh h"Dng c+, s-sD-3,-Cn5 h=nh ảnh $#i s/ng OD Y/c: IO7_O3 _n:_-
__
- Oảnh nô (J ch7 ng"#i hi Oập - H=nh ảnh nô (J ch7 !9i (:i*
- Môi-s nh" () 0G c<- !inh - H=nh ảnh c+, YQng Oh3is! *
- y-Q! hi Oập - H=nh ảnh !f >} $#i s/ng !9i (:i*
- O7n chiCn (K ~"%! •-, - H=nh ảnh c+, YQng Oh3is!5 O7n OhiCn c+, Y<c
OhM, T3#i*
- Ph,-3,-ôn $-ji !h7 s-sD-3,-Cn5 y-yh _c:V-l - H=nh ảnh c+, s<c '8nh
&Q- &, $7 $-ji ng"#i !in nhận OhM,*
- S; 3g \iLn Y}5 y-yh _c:2_ - H=nh ảnh 01 s; ngun !3[ $"%c cQ! $i*
- T34 '6F 0) !34 (W,5 y-yh _c:_l-2n - H=nh ảnh 01 s; [ c•ng c+, OhM, 0Xi
ng"#i !in nhận Ng)i*
- \)i c, c+, Môi-s5 y-yh _`:_-_l - H=nh ảnh 01 nhAng >)i c, c+, !h]ng (%i
!h-9c (inh*
- Yá' $ông h:n !8p5 y-yh _2:UV - H=nh ảnh 01 ng"#i !h-9c !hế gi,n (ẫn
!37ng nh) !h#*
- M,-3, 0) t-(i'5 y-yh _`:2U-2q - H=nh ảnh 01 các kinh nghiJ' $]ng c,F
0) ngZ! ng)7 !37ng $#i s/ng !h-9c (inh*
- NhAng n.i !hG!5 y-yh _a:U - H=nh ảnh 01 nhAng !hM 0-i &ác !hG! c+, s;
s/ng c2*
- M,-n,5 y-yh _a:c - H=nh ảnh c+, YQng Oh3is!5 \ánh c+, s; s/ng*
- N"Xc !f hon $á5 y-yh _q:a - H=nh ảnh c+, YQng Oh3is!5 N"Xc HNng S/ng
IO7_O3 _n:c*
- Y‚ h,i !,F c+, Môi-s5 y-yh _q:_2 - H=nh ảnh 01 s; h%p !ác cEn !hiế! giA,
các (?nh $87*
- T37ng 0iJc &6F B;ng H9i M8c Rh,F ^1- T8'T5 các khI B4ng5 (K nghi5 !3,ng
ph4c c+, !hEF !ế (K5 ho' gi,7 "Xcƒ $"%c nhận !hQF chInh () nhAng h=nh
ảnh 01 YQng Oh3is! 0) H9i Thánh c+, Ng)i*
Dẫn nhập ^C-0i ký
TCn sách: Y"%c $d! !h7 !Cn c+, chi phái !ế (K ^C-0i*
Tác giả: Môi-s !h"#ng $"%c &' () !ác giả*
OhA ch=, khP,: Yến gEn 0) !hánh khiế!*
Oh+ $1 chInh: M9! sách !P' !]! 01 (-ậ! pháp c+, Y<c OhM, T3#i*
Nh6n 0ậ! chInh: ThEF !ế (K !h"%ng ph€'*
Y1 !)i !3Zng !6': ^)' !hế n)7 $L !9i nh6n cP !hL $ến gEn '9! Y<c OhM,
T3#i !hánh khiế!„ Tf Thánh khiế! &-Q! hiJn hDn Vn (En !37ng sách n)F*
Sách !"Dng h%p: Sách HC->D-3D*
Ph6n !Ich:
I* Ph"Dng Pháp Tiếp Oận Y<c OhM, T3#i:
_* Thông @-, c+, (K 0) sinh !ế:
,* O+, (K !hiC-5 h=nh >Png 01 s; ch-9c !9i 0) hiến B6ng ^^0 _:2-l
>* O+, (K ch,F5 >iL- !hG 01 s; !8 Dn5 ^^0 2:_-2
c* O+, (K ch-9c !9i5 >iL- !hG s; h7) giải ()' ()nh5 ^^0 c:_-U`
B* O+, (K ch-9c s; ']c (:i5 >iL- !hG s; !h,nh s8ch kh}i 0iJc ']c (:i5 ^^0
a:2-q
2* Thông @-, ch<c 04 h7) giải c+, !hEF !ế (K:
ThEF !ế (K: s; kC- gZi5 ^^0 V:_-`b s; !h,nh s8ch5 ^^0 V:ab !3,ng ph4c5
^^0 V:q-_Ub s; ch-9c !9i ch7 !hEF !ế (K5 ^^0 V:_c-Ucb !9i (:i c+, !hEF !ế (K
^^0 _n:_-2n
II* NhAng ^-ậ! Pháp Ydc Th• O,i •-ản D6n s-sD-3,-Cn:
_* ~1 !h<c un5 ^^0 __:_-cq
2* ~1 s; s8ch sg5 0J sinh5 !ập @-án5 $87 $<cƒ5 !Q! cả nhN' nhQn '8nh s;
!37ng s8ch c+, $#i s/ng nh" () '9! $i1- kiJn $L cP $"%c 6n s+ng c+, OhM,5
^^0 _2:_-2n:2q
U* S; !h,nh s8ch c+, !hEF !ế (K 0) c+, (K5 ^^0 2_:_-22:UU
III* Nu' ^K H9i Th"#ng NiCn:
_* ^K ~"%! •-,5 >]! $E- !f _c !háng c5 ^^0 2U:` kk niJ' 0iJc 3, kh}i hi
Oập*
2* ^K Ng2 T-En5 ng)F a !háng a5 kk niJ' 0iJc >,n ch7 (-ậ! pháp5 ^^0
2U:_`*
U* ^K Thji K…n5 ng)F $E- !iCn c+, !háng _n5 ^^0 2U:2U-2`*
c* Y8i (K Oh-9c T9i5 ng)F !h< _n c+, !háng _n5 !hEF !ế (K !h"%ng ph€' 0)7
!37ng NDi OhI Thánh $L ch-9c !9i ch7 B6n s;5 ^^0 a:_-Uc ^^0 2U:2a-U2*
`* ^K ^1- T8'5 >]! $E- !f ng)F !h< _` c+, !háng _n5 !"[ng niJ' c-9c s/ng
!37ng $.ng 0]ng5 cả' !8 01 '•, gd!5 ^^0 2U:Ul-cU*
I~* ^-ậ! Tjng •-á! ~) Oác OhH Dẫn:
_* Nu' S,->á!5 >ảF nu' '9! (En5 $L ch7 $Q! nghH không c)F cQF5 ^^0 2`:2-
q
2* Nu' H6n HH* `n nu' '9! (En5 nô (J $"%c !3ả !; B75 ke ']c n% $"%c 'iKn
n%5 0) s; h7)n !3ả cD nghiJp !7)n !hL5 ^^0 2`:V-_a
U* NhAng $i1- kiJn $L cP ph"Xc 0) các cảnh cá7 (iCn @-,n $ến 0iJc sW, ph8!5
^^0 2a:_-ca
c* ^-ậ! 01 s; khQn ng-FJn5 ^^0 2q:_-Uc
Dẫn nhập D6n s/ ký
TCn sách: \]! ng-.n !f 0iJc kiL' !3, B6n s/ c+, s-sD-3,-Cn*
Tác giả: Môi-s !h"#ng $"%c &' () !ác giả*
\)i hZc !3Zng !6': ^ong 0ô !In ngun cản 0iJc !iến 0)7 '9! $#i s/ng B" Bậ!5
HD! U:q-_l
Oác $1 !)i 0) s; kiJn ch+ $87:
_* Tj ch<c 0) (ập pháp5 D,n Ds _:_-l:2U
2* {#i nMi Si-n,i5 D,n Ds _n:__-_2
U* D6n s; khinh !h"#ng ',-n,5 D,n Ds __:c-a
c* S; nản (ong c+, Môi-s5 D,n Ds __:_n-_`
`* \ảF '"Di !3"[ng (?7 $"%c >j nhiJ'5 D,n Ds __:_a-2`
a* Ohi' cM! $"%c gWi $ến5 D,n Ds __:U_-Uc
q* ^ong g,nh !G c+, h-3ôn 0) Mi-3i-,'5 D,n Ds _2:_-_a
ThQ! >8i !8i O,-$: Yi (,ng !h,ng !37ng $.ng 0]ng*
V* OW các !há' !W5 >ản >á7 cá7 c+, hZ5 D,n Ds _U:_-UU
l* S; nji (78n c+, B6n s;5 3+, sả giáng !3Cn hZ5 D,n Ds _c:_-c`* Oả !hế hJ >G
kế! án phải ng? chế! !37ng $.ng 0]ng5 D,n Ds _c:2l*
_n* NhAng s; kiJn (iCn @-,n $ến cn nu' (,ng !h,ng !37ng $.ng 0]ng5 D,n
Ds _`:_-_l:22
__* T3[ (8i O,-$5 !9i c+, Môi-s5 0) h-3ôn @-, $#i5 D,n Ds 2n:_-2l
_2* O7n 3]n $.ng5 D,n Ds 2_:_-U`
_U* \,-(,-,'5 !iCn !3i há' (%i5 0) s; $.i >8i c+, s-sD-3,-Cn5 D,n Ds 22:_-
2`:_V
_c* Yi1- !3, B6n s/ !hế hJ 'Xi5 D,n Ds 2a:_-a`
_`* NhAng (-ậ! khác nh,- (iCn @-,n $ến !hf, kế5 c+, (K B6ng5 (K h9i5 khQn
ng-FJnƒ D,n Ds 2q:_-Un:_q
_a* S; phán &S! $/i 0Xi B6n M,-$i-,n5 D,n Ds U_:_-`c 0iJc ph6n chi, $Q!
$,i phI, $ông iiô-$,nh5 D,n Ds U2:_-c2
_q* NhAng !h)nh €n ná-5 D,n Ds U`:_-Uc
NhAng h=nh >Png 01 YQng MC-si-,:
- Hon $á >G $ập >Nng gậF5 D,n Ds 2n:q-__ &' IO7_O3 _n:c
- O7n 3]n $.ng5 D,n Ds 2_:a-l &' iii, U:_c
- NhAng !h)nh €n ná-5 D,n Ds U`:_-Uc &' HD! a:_V
\ảF (En (N' >N': _* ^iCn @-,n $ến $"#ng $i5 D,n Ds __:_-U
2* ^iCn @-,n $ến ("Dng !h;c5 D,n Ds __:c-a
U* ^iCn @-,n $ến nhAng ng"#i khjng (.5 D,n Ds _U:UU-_c:2
c* ^iCn @-,n $ến các (?nh $87 c+, hZ5 D,n Ds _a:U
`* ^iCn @-,n $ến s; phán &S! c+, OhM,5 D,n Ds _a:c_
a* ^iCn @-,n $ến $.ng 0]ng5 D,n Ds 2n:2-`
q* ^En !h< nh= (iCn @-,n $ến ',-n,5 D,n Ds 2_:`
Dẫn nhập Ph4c T3-F1n ^-ậ! ^J Ký
TCn: \]! ng-.n !f h,i !f HF ^8p5 B-!37s nghv, () !h< nh=5 n7'7s nghv, ()
(-ậ! pháp*
Tác giả: Môi-s !h"#ng $"%c &' () !ác giả*
\/i cảnh (Gch sW: Thế hJ !3"Xc c+, s-sD-3,-Cn $? chế! !37ng $.ng 0]ng5 0=
0ậF 0iJc (ập (8i (-ậ! pháp () @-,n !3Zng 0) !3=nh >)F (-ậ! pháp '9! cách chi
!iế! ch7 !hế hJ 'Xi !3"Xc khi hZ $i 0)7 YQ! H<,*
N9i B-ng: M9! (78! nhAng >)i giảng 0) (#i kh-Fến cá7 $"%c Môi-s $", 3,
!8i $.ng >Nng Mô-áp !3"Xc khi >ung @-, sông iiô-$,nh Ph-Dn( _:_
Oh+ $1 chInh: Nh]c (8i (-ậ! pháp $? $"%c >,n >/ !8i nMi Si-n,i5 0Xi (#i kC-
gZi 06ng ph4c5 &n kg 0iJc h.i !"[ng nhAng kinh nghiJ' c+, !hế hJ !3"Xc*
T" !"[ng ch+ $87: Yoi h}i c+, OhM, 01 s; 06ng ph4c5 Ph-Dn( _n:_2-_U
\ảng !P' !]!:
_* Nh]c (8i cách Y<c OhM, T3#i $/i c•ng B6n s-sD-3,-Cn !37ng @-á kh<5 _:_-
c:cl
2* Nh]c (8i M"#i Yi1- {un 0) nh]c $ến s; kiJn B6n s-sD-3,-Cn !3[ !h)nh
!-FLn B6n5 >iJ! 3iCng5 06ng ph4c 0Xi 'Zi 'Jnh (Jnh5 $i1- 3un c+, OhM, `:_-
__:U2
U* \9 (-ậ! >-9c phải !-6n giA !8i O,-n,-,n5 _2:_-_a:22
c* S; chMc ()nh $/i 0Xi ng"#i 06ng giA (-ậ! pháp 0) s; 3+, sả $/i 0Xi ke >Q!
!-6n* Yd! !3"Xc B6n s; c7n $"#ng s; s/ng 0) s; chế!5 2q:_-Un:2n
`* NhAng (#i c-/i c•ng c+, Môi-s5 >)i c, c+, Môi-s5 chMc ph"Xc ƒ U_:_-
UU:2l
a* T"#ng !h-ậ! >j s-ng 01 khải !"%ng c-/i c•ng 0) Môi-s @-, $#i5 Uc:_-_2
Tf ch=, khP,: ihi nhX* Tf n)F $"%c (dp $i (dp (8i !37ng s-/! @-FLn sách*
ihi nhX:
,* S; >,n ch7 (-ậ! pháp5 Ph-Dn( c:l-_n
>* \ảng gi,7 "Xc5 Ph-Dn( c:2U
c* Oảnh nô (J !37ng @-á kh<5 Ph-Dn( `:_`
B* S; giải c<- 0v $8i5 Ph-Dn( q:_V
* S; (?nh $87 c+, OhM, 0) s; c-ng <ng5 Ph-Dn( V:2-a
m* NhAng !9i (:i c+, @-á kh<5 Ph-Dn( l:q
g* NhAng phán &S! c+, OhM,5 Ph-Dn( 2c:l
h* NhAng ng)F $? @-,5 Ph-Dn( U2:q
NhAng $78n @-,n !3Zng:
,* MJnh (Jnh 0v $8i 0) !E' @-,n !3Zng c+, 0iJc ghi nhX (#i Y<c OhM, T3#i5
Ph-Dn( a:c-_2
>* S; B" Bậ! B7 OhM, c-ng <ng 0) s; ng-F hiL' khi @-Cn 'Jnh (Jnh OhM,
0) !h# h=nh !"%ng5 Ph-Dn( V:_-2n
c* OhMc ()nh $/i 0Xi s; 06ng ph4c 0) 3+, sả B)nh ch7 !9i (:i5 Ph-Dn( 2V:_-
aV
Dẫn nhập iiô-s-C
Tác giả: Không >iế! ch]c5 cP (g () iiô-s-C*
Y1 !)i ch+ Fế-: Ohinh ph4c 0) ph6n chi, $Q! O,-n,-,n*
T" !"[ng ch+ $87: ^)' cách n)7 $L !h)nh công !37ng c-9c chiến c+, s;
s/ng5 ii7s is _:V-l
Ph6n !Ich (Gch sW:
_* y6' (ung $Q! $,i5 ii7s is _:_-`:_`
2* iiC-3i-cô s4p $j5 ii7s is a:_-2q
U* Ohiến !3ận h-hi5 B6n s-sD-3,-Cn !8i nMi t->,nh 0) i,-3i-&i'5 ii7s is q:_-
V:U`
c* Ohinh ph4c 'i1n n,'5 ii7s is _n:_-cU
`* Ohinh ph4c 'i1n >]c5 B,nh sách các 0-, >G giế!5 ii7s is __:_-_2:2c
a* Ph6n chi, $Q! $,i5 chH $Gnh các !h)nh €n ná-5 ii7s is _U:_-22:Uc
q* \)i giảng !f >iJ!5 iiô-s-C @-, $#i5 ii7s is 2U:_-2c:UU
\)i hZc g%i ý: S; ch]c ch]n h7)n !Q! các ý '-/n c+, OhM,* Yi1- n)F $"%c
!hL hiJn:
_* T37ng s; phán &S! giáng &-/ng ng"#i O,-n,-,n >[i các !9i (:i ghC gX'
c+, hZ*
2* T37ng các Bong Bpi c+, Áp-3,-h,' $"%c s[ hA- $Q! $,i cun c< 0)7 (#i
h<, c+, Y<c OhM, T3#i5 S,S! _2:q
H=nh ảnh: Oun c< 0)7 @-,n niJ' ch-ng5 0iJc >ung @-, sông iiô-$,nh !iC-
>iL- ch7 s; chế!5 $Q! h<, O,-n,-,n !iC- >iL- ch7 !hiCn $)ng* M9! s; !"Dng
$.ng h,F hDn $"%c nC- B"Xi $6F*
O,-n,-,n5 h=nh ảnh c,7 hDn c+, s; s/ng OD Y/c nh6n5 gi)nh >[i s; !h]ng
!37ng c-9c chiến !h-9c (inh5 {7{' q:2U
Ng"#i O,-n,-,n5 h=nh ảnh ke !h• !h-9c (inh c+, chMng !,5 †ph †p a:_2
Ohiến !3,nh c+, s-sD-3,-Cn5 h=nh ảnh chiến !3ận !h-9c (inh* ITi_T' a:_2
s-sD-3,-Cn nghH ngDi s,- khi chinh ph4c Rii7s is __:2UT5 h=nh ảnh FCn nghH
c+, (inh h.n5 HD! c:l*
Ng"#i O,-n,-,n kh-Q! ph4c '9! phEn5 h=nh ảnh !9i (:i B6F B", không $"%c
chinh ph4c5 HD! _2:_
Y78n chZn $dc >iJ!:
,* Y<c OhM, T3#i khIch (J iiô-s-C5 ii7s is _:_-l
>* \)i giảng !f >iJ! c+, iiô-s-C5 ii7s is 2U:_-_ab ii7s is 2c:_-q
Dẫn nhập Oác •-,n yS!
Tác giả: Không 3p5 !3-F1n !h-Fế! ch7 3Nng S,-'--Cn $? 0iế! sách n)F*
Oh+ $1 chInh: ^Gch sW !-FLn B6n s-sD-3,-Cn !37ng !h#i kz c+, _c 0G @-,n
&S!*
•-FLn sách 'inh hZ, '9! (78! nhAng (En !3[ (8i !h# !hEn !"%ng c+, B6n
!-FLn B6n Y<c OhM, T3#i5 s,- khi hZ chiế' YQ! H<, 0) >G ke !h• $)n áp*
O6- ch-FJn $"%c ký !h-ậ! &7,F @-,nh cá !Inh c+, các @-,n &S!5 $P () nhAng
ng"#i $"%c cQ! (Cn ()' ng"#i giải phPng s-sD-3,-Cn* Md! !3ái c+, ><c !3,nh
$"%c $dc >iJ! nhQn '8nh !37ng Kinh Thánh*
~iJc nghiCn c<- các ng)F !háng B"#ng nh" >9c (9 3Nng B6n s; chH !3-ng
!h)nh 0Xi OhM, >Nng h=nh !h<c >1 ng7)i !37ng phEn (Xn !h#i gi,n hDn ()
nghiC' !Mc $Zc ^#i OhM, $L $áp <ng nh- cE- !6' (inh*
\ảng !P' !]!: \, !h#i kz $"%c chi, 3, !37ng sách R!h7 ý !ác giả c+, !ập sách
n)FT*
I* Th#i Kz Ng,F S,- Khi iiô-s-C •-, Y#i5 O,c T( _:_-2:_n
II* Th#i Kz \ảF ^En \9i Y875 Sá- ^En Ph4c DGch ~) N9i Ohiến5 O,c T(
U:_-_a:U_
* ^En ph4c BGch _5 $/i 0Xi MC-sô->ô-!,-'i5 @-,n &S! ‡!-ni-Cn5 O,c T( U:`-l
* ^En ph4c BGch 25 $/i 0Xi Mô-áp5 h,i @-,n &S! t-hM! 0) S,'-g,5 O,c T(
U:_2-U_
* ^En ph4c BGch U5 $/i 0Xi ii,->in 0) Si-sC-3,5 h,i @-,n &S! YC->ô-3, 0) \,-
3ác5 O,c T( c:_-2U
* ^En ph4c BGch c5 $/i 0Xi M,-$i-,n5 @-,n &S! ihC-$C-ôn5 O,c T( a:_-q:2`
* N9i chiến5 các @-,n &S! h->i-'C-(Sc5 Thô-(, 0) ii,i-3D5 O,c T( V:UU-_n:`
* ^En ph4c BGch `5 $/i 0Xi Phi-(i-!in 0) h'-'ôn5 các @-,n &S! iiSp-!hC5 Iếp-
s,n5 t-(ôn 0) Áp-Bôn5 O,c T( _n:_-_2:_`
* ^En ph4c BGch a5 $/i 0Xi Phi-(i-!in5 @-,n &S! S,'-sôn5 O,c T( _U:_-_a:U_
III* Th#i Kz H:n ^78n ~) ~ô OhInh Ph+5 O,c T( _q:_-2_:2`
NhAng s< $iJp !h-9c (inh:
_* S; !hQ! >8i c+, c7n ng"#i5 s; !h"Dng &P! 0) giải c<- c+, Y<c OhM, T3#i*
2* S<c '8nh c+, (#i cE- ng-FJn !37ng (Mc kh€n cQp5 khi (#i cE- ng-FJn !3[
!h)nh '9! (#i kC- g)7 !h;c s; $/i 0Xi Th"%ng Yế* OhM ý $ến s; (dp $i (dp
(8i !37ng @-FLn sách n)F 3Nng s-sD-3,-Cn kC- c<- OhM,*
Sách !"Dng h%p: i,-(,-!i* S7 sánh 0iJc B6n s-sD-3,-Cn !3[ (8i !h# h=nh !"%ng
0Xi 0iJc giá7 h9i i,-(,-!i !3[ (8i c7i !3Zng nghi !h<c*
NghiCn c<- nh6n 0ậ!:
* YC->ô-3,5 ng"#i ph4 nA FC- n"Xc*
* ihC-$C-ôn5 '9! B2ng sv*
* iiSp-!hC5 ng"#i $? 09i 0)ng !h1 ng-FJn*
* S,'-sôn5 ng"#i $)n ông !-F '8nh ') Fế-*
Dẫn nhập {--!D
ˆ M9! c6- ch-FJn $‰p5 $"%c &' nh" '9! 0iCn ngZc !37ng 0un hZc*
M9! !37ng h,i sách !37ng Kinh Thánh ') ng"#i nA () nh6n 0ậ! chInh - {--!D5
ng"#i nA Mô-áp5 cP ch.ng () ng"#i HC->D-3DŠ t-&D-!C5 ng"#i $)n >) D7
Thái !3[ !h)nh h7)ng hậ- c+, '9! 0-, ng78i >,ng*
Tác giả: Không 3p5 cP !hL () S,-'--Cn*
Th#i kz: Th#i kz các @-,n &S!*
Y1 !)i: ThL n)7 ng"#i ph4 nA Mô-áp !3e !3-ng cP $"%c $#i s/ng s-ng '?n*
_* \[i (ong ch-ng !h+F !/! $‰p c•ng 0Xi s; (;, chZn khôn ng7,n5 {- { _:_a
2* \[i s; cEn c• khiC' nh"#ng5 {- { 2:2-U
U* \[i ngh !h7 (#i chH Bẫn c+, ng"#i >8n (Xn !-ji5 {- { U:_-`
c* \[i s; !hông gi, B7 ý OhM,5 {- { c:_n-__
`* \[i s; $1 c,7 (Cn '9! Bong Bpi h7)ng !9c5 {- { c:_U-_q
M4c $Ich chInh: Oh7 >iế! ()' !hế n)7 ') ng"#i nA ng78i >,ng !3[ !h)nh '9!
!37ng nhAng !j 'ẫ- c+, OhM, iiC-&- Oh3is!*
Ph6n !Ich (Gch sW:
_* S; ("- !3M !8i Mô-áp5 {- { _:_-`
2* Ke >-.n >? !3[ 01 @-C h"Dng5 {- { _:a-22
U* {--!D 'P! (M, !3Cn cánh $.ng c+, \ô-ô5 {- { 2:_-2U
c* {--!D (ập gi, $=nh 0Xi \ô-ô5 {- { c:_U
`* O7n !3,i c+, {--!D 0) \ô-ô 3, $#i5 0) () ông n9i c+, Y,-0I! s,- n)F5 {- {
c:_U-_a
a* ii, phả c+, Y,-0I!5 {- { c:_V-22
Dẫn nhập I S,-'--Cn
Tác giả: Không 3p*
^Gch sW: y7,F @-,nh >, nh6n 0ậ!*
_* S,-'--Cn5 0G @-,n &S! c-/i c•ng*
2* S,--(D5 0-, $E- !iCn c+, s-sD-3,-Cn*
U* Y,-0I!5 0G 0-, g"Dng 'ẫ- c+, s-sD-3,-Cn*
Th#i kz: M9! !37ng nhAng !h#i kz @-á $9 - s; c,i !3G c+, @-,n &S! chQ' B<!5
0"Dng @-/c $"%c !h)nh (ập*
Oác $1 !)i 0) s; kiJn chInh Fế-:
_* S; 3, $#i 0) B6ng '=nh ph4c 04 OhM, c+, S,-'--Cn5 IS,_S' _:_-2V
2* ThQ! >8i c+, t-(i !37ng 0,i !3o @-,n &S! 0) ng"#i ch,5 IS,_S' 2:_2-Ua
U* ^#i kC- gZi S,-'--Cn 0) !h#i kz niCn !hiế- $áng chM ý5 IS,_S' U:_-2_
c* ~iJc c"Xp (QF 0) !3[ 01 c+, ho' gi,7 "Xc5 IS,_S' c:_-a:2_
`* Yánh >8i ng"#i Phi-(i-!in nh# 0)7 (#i cE- ng-FJn c+, S,-'--Cn5 IS,_S'
q:_-_q
a* Ng"#i s-sD-3,-Cn (, hS! $oi '9! 0G 0-,5 IS,_S' V:_-22
q* S,--(D $"%c chZn 0) &<c BE- ()' 0-,5 IS,_S' l:_-_n:2q
V* T3ận $ánh $E- !iCn c+, S,--(D5 IS,_S' __:_-_`
l* S,-'--Cn !-FCn cá7 0"Dng @-/c 3, $#i 0) cảnh cá7 B6n s; 01 0iJc hZ $á'
cả g,n $oi '9! 0G 0-,5 IS,_S' _2:_-2`
_n* | 3iCng c+, S,--(D 0) (#i !iCn !3i c+, S,-'--Cn5 IS,_S' _U:_-2U
__* iiô-n,-!h,n giải c<- s-sD-3,-Cn5 IS,_S' _c:_-_a
_2* ~6ng ph4c !/! hDn c+, !ế (K5 IS,_S' _`:_-2U
_U* Y,-0I! $"%c &<c BE- ()' 0-,5 IS,_S' _a:_-2U
_c* Y,-0I! giế! ng"#i khjng (. iô-(i-á!5 IS,_S' _q:_-`V
_`* T=nh >8n c+, Y,-0I! 0) iiô-n,-!h,n5 IS,_S' _V:_-Un
_a* S,--(D >]! >X Y,-0I!5 IS,_S' _V:l-2q:c
_q* NhAng nu' !3G 0= c-/i c•ng c+, S,--(D 0) s; chế! c+, ông5 IS,_S' 2a:_-
U_:_U
NhAng s< $iJp !h-9c (inh: OE- ng-FJn5 Fế- !/ cP ảnh h"[ng (Xn !37ng c-9c
$#i c+, S,-'--Cn*
,* Y"%c sinh 3, B7 (#i cE- ng-FJn $"%c nhậ'5 IS,_S' _:_n-2V
>* TCn S,-'--Cn cP nghv, xcE- &in nDi Y<c iiC-hô-0,x5 IS,_S' _:2n
c* ^#i cE- ng-FJn c+, S,-'--Cn $' (8i s; giải c<- !8i MIch->,5 IS,_S'
q:2-_U
B* ^#i cE- ng-FJn c+, S,-'--Cn $,ng (Mc B6n s; khung khung $oi '9! 0G
0-,5 IS,_S' V:2_
* S,-'--Cn cE- ng-FJn không !hôi ch7 B6n s;5 IS,_S' _2:UU
Nu' $i1- (Jch (8c kh}i (-ậ! OhM,: M,ng (8i s; kh/n khj5 >Q! h8nh*
_* Y,-!hC5 IS,_S' _:a
2* S; B-ng !Mng c+, ch, '‰5 IS,_S' 2:22-2`b IS,_S' V:_-`
U* Tin cậF 0)7 0ậ! (inh !hiCng5 IS,_S' c:U
c* Không kiCn nhẫn5 IS,_S' _U:V-l
`* ~6ng ph4c '9! phEn5 IS,_S' _`:_-U`
Dẫn nhập II S,-'--Cn
Tác giả: Không 3p*
Y1 !)i chInh: S; !3G 0= c+, Y,-0I!*
Th#i kz $E-: NhAng nu' $E- !37ng !h#i gi,n !3G 0=* T37ng !h#i kz ()' 0-,
n)F5 B• >ận 39n 0Xi các chiến BGch @-6n s; () ch-FJn !h"#ng gdp !37ng !h#i
$8i QF5 Y,-0I! 0ẫn >9c (9 '9! $#i s/ng !hiCng (iCng !in kInh*
_* NhAng S; KiJn YE- TiCn:
,* H)nh @-Fế! '9! ng"#i B6n h-',-(Sc !; &"ng () $? giế! 0-, S,--(D5 IIS,
2S' _:2-_a
>* Y,-0I! !h,n khPc ch7 S,--(D 0) iiô-n,-!h,n5 IIS, 2S' _:_q-2q
2* Y,-0I! $"%c &<c BE- ()' 0-, c+, &< ii--$,5 IIS, 2S' 2:c
U* T3ận $ánh giA, các !•F !•ng c+, Y,-0I! 0Xi >Zn $EF !X c+, wch->ô-sế!5 IIS,
2S' 2:V-U2
c* NhAng s; kiJn nPi (Cn s; kInh s% Y<c OhM, T3#i c+, nh) 0-,:
,* T=' cE- s; h"Xng Bẫn c+, OhM,5 IIS, 2S' 2:_
>* T3fng ph8! nhAng ,i !=' cách cE- c8nh5 nGnh hP! >Nng cách á' sá! $/i !h+
c+, Y,-0I!5 IIS, 2S' c:`-_2
c* S,- khi $"%c $1 >8! (Cn ()' 0-,5 Y,-0I! nhận !h<c 3p 0Xi s; >iế! Dn 3Nng
$i1- QF $ến !f OhM,5 IIS, 2S' `:_-_2
B* S; h8 '=nh c+, Y,-0I! @-, 0iJc @-i công s; !h]ng (%i @-6n s; c+, '=nh ()
nh# 0)7 @-F1n nung c+, OhM,5 IIS, 2S' `:2n
* ^ong s/! s]ng $", ho' gi,7 "Xc 01 iiC-3--s,-('5 IIS, 2S' a:_-`
m* ^ong kh,7 khá! &6F B;ng $1n !h# ch7 OhM, 0) B6ng nhi1- !)i sản c+,
'=nh 0)7 0iJc &6F B;ng $1n !h# QF5 IIS, 2S' q:_-V:_V
g* ^ong nh6n !f c+, Y,-0I! $/i 0Xi c7n !3,i c+, iiô-n,-!h,n5 IIS, 2S' l:_-
_U
Th#i kz giA,: _* NhAng !h)nh công (Xn (,7 01 @-6n s; c+, 0-,5 IIS, 2S'
_n:_-_l
2* S; s, ng? c+, Y,-0I! 0) s; !3fng ph8!:
,* \G cá' B:5 IIS, 2S' __:_-2
>* Y,-0I! ()' h}ng '9! gi, $=nh 0) giế! ‹-3i5 IIS, 2S' __:_-2q
c* S; $7án ph8! c+, OhM, giáng &-/ng Y,-0I!* •-, (#i @-[ !3ách c+, !iCn !3i
N,-!h,n5 IIS, 2S' _2:_-_c*
•-, 0iJc $<, !3e >G chế!5 IIS, 2S' _2:_`-_V*
•-, 0iJc h" h}ng c+, c7n !3,i Y,-0I!: h'-nôn* •-, 0iJc BQF (78n c+, c7n
!3,i () Áp-s,-(ô'5 IIS, 2S' _`:_-_V:UU
Th#i kz c-/i: NhAng nu' c-/i $#i c+, Y,-0I!5 IIS, 2S' 2n:_-2c:2`* NhAng
phEn !h,' khả7 khác 01 s; nghiJp c+, Y,-0I!*
Y78n chZn $dc >iJ!: S; 39ng ("%ng c+, Y,-0I! $/i 0Xi MC-phi->ô-sế!5 IIS,
2S' l:_-_U
~I 07n c+, N,-!h,n5 IIS, 2S' _2:_-a
\)i Thi ThiCn cả' !8 c+, Y,-0I!5 IIS, 2S' 22:_-`_
Dẫn nhập I Oác ~-,
Tác giả: Không 3p
T;, sách: T37ng ng-FCn >ản !iếng HC->D-3D5 sách I Œ II~-, chH () '9!* ~iJc
ph6n chi, n)F cP !hL nhN' !h-ận !iJn ch7 các $9c giả HF-(8p*
\ảng !P' !]!: Sách cP !hL chi, !h)nh 2 phEn:
I* ^Gch sW !3G 0= c+, S,-(ô-'ôn:
_* S; kiJn '[ $E-5 Y,-0I! >ung h) 0) S,-(ô-'ôn kế 0G5 I~-, _~ _:_-2:ca
2* NhAng nu' $E- !3G 0= c+, S,-(ô-'ôn5 !h#i $8i h7)ng ki' c+, s-sD-3,-Cn
0) nji !iếng >[i 0=:
,* s; chZn (;, khôn ng7,n c+, 0-,5 I~-, _~ U:`-_c
>* s; &S! &W sáng s-/! c+, S,-(ô-'ôn5 I~-, _~ U:_a-2V
c* !3I khôn 0"%! !39i c+, S,-(ô-'ôn5 I~-, _~ c:2l-Uc
B* 0"Dng @-/c c+, S,-(ô-'ôn $"%c '[ ',ng5 I~-, _~ c:2_
* s; (9ng (ẫF c+, c-ng $iJn 0) h7)ng c-ng5 I~-, _~ c:22-2Vb I~-, _~ q:_-
_2
m* &6F B;ng $1n !h#5 •Bc I~-, `:_-a:Uqb
•'! g* nhAng công 0iJc &6F B;ng khác 0) s; gi)- cP 0ô c•ng5 I~-, _~ l:_q-
2Ub I~-, _~ _n:_c-2l
h* ch-Fến 0iếng !hu' c+, H7)ng hậ- SC->,5 I~-, _~ _n:_-_U
U* NhAng nu' !3G 0= !iếp !h7 c+, S,-(ô-'ôn:~"Dng @-/c c+, S,-(ô-'ôn
giả' sM! 0= cX
,* s; &, h7, @-á $9 c+, ông5 I~-, _~ _n:_c-2l
>* !Inh h,' 'C &ác !hG! khS! !iếng c+, ông5 I~-, _~ __:_-U
c* ông >9i $87 &, (=, Y<c OhM, T3#i5 I~-, _~ __:c-V
B* ke !h• B7 OhM, BQF (Cn ch/ng (8i ông5 I~-, _~ __:_c-cn
II* ^Gch sW 0"Dng @-/c s-sD-3,-Cn 0) ii--$,:
Tf (Mc S,-(ô-'ôn >ung h) ch7 $ến khi iiC-3ô->ô-,' kế 0G !8i &< ii--$,Š 0)
!f (Mc iiC-3ô->ô-,' kế 0G $ến (Mc h-ch,-&i, !3G 0= !8i s-sD-3,-Cn:
_* T=nh !38ng &6- &S 0"Dng @-/c >[i s; ng- &-€n c+, c7n !3,i S,-(ô-'ôn ()
{ô->ô-,'5 I~-, _~ __:cU-_2:_l
2* M"#i chi phái nji (78n 0) !ôn iiC-3ô->ô-,' (Cn ()' 0-, s-sD-3,-Cn5 I~-,
_~ _2:2n
U* S7 sánh (Gch sW c+, h,i 0"Dng @-/c:
,* S; !3G 0= c+, {ô->ô-,'5 h-hi-gi,5 h-s, 0) iiô-s,-phá! !8i ii--$,5 I~-, _~
_2:_-22:`n
>* S; !3G 0= $9c ác !8i s-sD-3,-Cn c+, iiC-3ô->ô-,'5 N,-$áp5 \,-C-s,5 t-(,5
yi'-3i5 r'-3i5 h-háp 0) h-ch,-&i,5 I~-, _~ _2:2n-22:`U
Nh6n 0ậ! ,nh h•ng: TiCn !3i t-(i
,* PhEn !P' !]! (Gch sW c-9c $#i ông*
>* ~1 (#i !iCn !3i*
c* ~1 phSp (8*
Y78n chZn $dc >iJ!:
- S; (;, chZn khôn ng7,n c+, S,-(ô-'ôn5 I~-, _~ U:`-_c
- ^#i cE- ng-FJn c+, S,-(ô-'ôn !8i (K B6ng $1n !h#5 I~-, _~ V:22-`U
- Oh<c 04 c+, t-(i5 I~-, _~ _q:_-_l:2_b I~-, _~ 2_:_-2l
- S; kC- gZi t-(i-sC5 I~-, _~ _l:_l-2_
Dẫn nhập II Oác ~-,
ˆ PhEn !iếp !4c sách Oác ~-, Th< NhQ!*
Tác giả: Không 3p*
Y1 !)i chInh: ^Gch sW các 0"Dng @-/c s-sD-3,-Cn 0) ii--$,5 !f gi,i $78n s,-
!3G 0= c+, h-ch,-&i, !8i s-sD-3,-Cn5 0) iiC-3ô->ô-,' !8i ii--$,5 ch7 $ến !h#i
kz ph- !•*
~1 phEn (Gch sW s-sD-3,-Cn5 $P () '9! ><c !3,nh $n !/i 01 ke !h/ng !3G s-F
$.i 0) nh6n B6n !9i (:i5 kế! c-9c >Nng cảnh nô (J*
~"Dng @-/c ii--$, c2ng s-F $.i5 nh"ng s; &S! $7án không &ảF $ến nh,nh
0= ảnh h"[ng c+, '9! s/ 0G 0-, !3G 0= !37ng !h#i kz n)F5 &' ph6n !Ich !37ng
II SW ký*
PhEn (Xn @-FLn sách n)F &7áF @-,nh c-9c $#i c+, !iCn !3i t-(i 0) !iCn !3i t-
(i-sC*
S< $iJp !h-9c (inh: Žnh h"[ng '8nh 'g c+, ke !h/ng !3G $/i 0Xi '9! $Q!
n"Xc*
\ảng !P' !]!: OP !hL chi, sách 3, >, phEn:
I* Oh+ sế- ^Gch SW NhAng Ng)F O-/i Y#i O+, t-(i:
_* rng gZi (W, !f !3#i &-/ng $L !iC- BiJ! ke !h•5 II~-, 2~ _:l-_2
2* {g sông iiô-$,nh5 II~-, 2~ 2:V
U* Y"%c cQ! (Cn !3#i5 II~-, 2~ 2:__
II* Oh+ sế- ^Gch SW t-(i:
_* rng &in $"%c Dn >9i phEn5 II~-, 2~ 2:__
2* rng ()' 3g n"Xc sông iiô-$,nh5 II~-, 2~ 2:_c
U* OhA, ()nh n"Xc $9c5 II~-, 2~ 2:_l-22
c* {+, sả >Zn !3e c"#i nh87 ông5 II~-, 2~ 2:2U-2c
`* ^)' ch7 @-6n $9i cP n"Xc5 II~-, 2~ U:_`-2n
a* HP, 3, nhi1- BE- ch7 >) g7á5 II~-, 2~ c:_-q
q* Khiến $<, >S $? chế! s/ng (8i5 II~-, 2~ c:_V-Uq
V* ^)' s8ch !h;c ph€' $9c g6F chế! ng"#i5 II~-, 2~ c:UV-c_
l* Phá! >ánh ch7 $á' $ông h)ng !3u' ng"#i5 II~-, 2~ c:c2-cc
_n* OhA, ()nh N,-,-',n () ng"#i >G ph-ng5 II~-, 2~ `:`-_`
__* rng giáng >Gnh ph-ng !3Cn ihC-h,-&i5 II~-, 2~ `:2n-2q
_2* Khiến ("‚i 3=- nji (Cn 'd! n"Xc5 II~-, 2~ a:_-q
_U* ~8ch !3En kế h78ch c+, 0-, SF-3i5 II~-, 2~ a:V-_q
_c* Khiến ch7 @-6n SF-3i >G '•5 II~-, 2~ a:_V-2n
_`* rng nPi !iCn !3i 01 s; B" Bậ! ch7 '9! !h)nh ph/ >G n8n $Pi5 II~-, 2~
q:_-_V
_a* rng ()' ch7 ng"#i ph4 nA S--n' nhận (8i sản nghiJp c+, '=nh5 II~-,
2~ V:U-a
_q* rng nPi !iCn !3i 01 0iJc H,-&,-Cn ()' 0-, SF-3i5 II~-, 2~ V:q-_`
_V* rng 3, (Jnh &<c BE- ch7 iiC-h- ()' 0-,5 II~-, 2~ l:_-`
_l* rng giA (QF @-F1n nung !iCn !3i (Mc (6' ch-ng5 II~-, 2~ _U:_c-_l
2n* S; >)F !} @-F1n nung OhM, s,- khi chế! !37ng '. 'ả c+, ông5 II~-, 2~
_U:2n-2_
\I 'ậ! 01 @-F1n nung c+, t-(i-sC - (ong kh,7 khá! $"%c nhận Dn >9i phEn $?
()' ch7 ông s/ng !37ng !inh !hEn chiến !h]ng (iCn !4c*
III* NhAng S; KiJn Yáng OhM | T37ng ^Gch SW O+, ii--$, ~) s-sD-3,-Cn:
_* iiC-h- !h;c hiJn s; phán &S! c+, OhM, $/i 0Xi iiô-3,'5 h-ch,-&i,5 iiC-
s,->Cn5 qn $<, c7n c+, h-háp5 0) nhAng ke !h# \,-,nh5 II~-, 2~ l:_-_n:Ua
2* S; !3G 0= !/! $‰p c+, iiô-ách5 II~-, 2~ __:_-_2:2_
U* S; !3G 0= c+, các 0G 0-, gi,n ác !8i s-sD-3,-Cn5 s,- khi '"#i chi phái >G
!h- ph4c5 II~-, 2~ _U:_-_q:c_
c* S; !3G 0= !/! $‰p c+, t-&C-chi,5 II~-, 2~ _V:_-2n:2_
`* S; !3G 0= &Q- &, c+, M,-n,-s5 II~-, 2~ 2_:_-2a
a* iiô-si-,5 0G 'inh @-6n c-/i c•ng5 II~-, 2~ 22:_-2U:Uq
q* M9! (78! nhAng 0G 0-, &Q- &, $? $", $ến 0iJc $Q! n"Xc >G chiế' (QF 0)
iiC-3--s,-(' >G !)n phá5 II~-, 2~ 2`:_-Un
Dẫn nhập I SW ký
Tác giả: Không ch]c ch]nŠ cP ng"#i nghv () B7 †-&D-3, >iCn s78n* T37ng
ng-FCn >ản !iếng HC->D-3D !h= I Œ IISW ký chH () '9! ') !hôi*
Th#i gi,n: OP (g $"%c 0iế! !37ng !h#i gi,n h7dc ng,F s,- khi >G ph- !•* OP
!hL $"%c c7i ():
M9! >j s-ng: Oh7 sách IŒIIS,-'--Cn5 IŒII~-,* M9! s/ 'iC- !ả (Gch sW gEn
nh" gi/ng F 0Xi các sách 0f, kL*
Ydc $iL' nji >ậ!: Oác sách S,-'--Cn 0) sách Oác ~-, nh]c $ến nhAng s;
kiJn !37ng cả h,i 0"Dng @-/c5 !37ng khi $P !h= SW Ký hE- nh" chH nPi 01 (Gch
sW n"Xc ii--$,*
| !"[ng !3Zng !6': •-F1n (;c !/i c,7 c+, Y<c OhM, T3#i5 IS-_S> c:l-_nb
IS-_S> `:2nb IS-_S> __:_cb IS-_S> _2:_Vb IS-_S> _c:25_n5_c-_`
Nh6n 0ậ! !3-ng !6': Y,-0I!* ~1 (Gch sW c-9c $#i Y,-0I!*
Ph6n !Ich sách:
•!Bc I* :
_* ii, phả5 IS-_S> _:_-l:cc
2* ^ậ! $j 0) cái chế! c+, S,--(D5 IS-_S> _n:_-_c
II* T3i1- Y8i Y,-0I!:
_* Y,-0I! (Cn ngôi 0-,5 $ánh chiế' iiC-3--s,-('5 !h-9c h8 0) @-6n $9i h•ng
'8nh c+, ông5 IS-_S> __:_-_2:cn
2* S,i (E' c+, Y,-0I! !37ng 0iJc 0ận ch-FLn ho' gi,7 "Xc !3Cn '9! chiếc &
>o 'Xi5 IS-_S> _U:_-_c
U* Ohiến !h]ng ng"#i Phi-(i-!in5 IS-_S> _c:_-_q
c* Ho' gi,7 "Xc $"%c $", 01 iiC-3--s,-('5 IS-_S> _`:_-2l
`* ^K h9i un 'fng5 IS-_S> _a:_-cU
a* ^ong ,7 "Xc &6F '9! $1n !h# ch7 OhM, c+, Y,-0I! >= !f ch/i5 IS-_S>
_q:_-2q
q* Th]ng (%i @-6n s; !7 (Xn5 IS-_S> _V:_-2n:V
V* O-9c $i1- !3, B6n s/ $EF !9i (:i5 IS-_S> 2_:_-Un
l* Oh-€n >G 0ậ! (iJ- $L &6F B;ng $1n !h# 0) h-Qn !hG B)nh ch7 S,-(ô-'ôn5
IS-_S> _2:_-cn
_n* Tj ch<c k• hDn các s; 04 !37ng 0"Dng @-/c5 IS-_S> 2U:_-2q:Uc
__* ^#i h-Qn !hG c-/i c•ng c+, Y,-0I! $/i 0Xi B6n s; 0) c7n !3,i ông () S,-
(ô-'ôn5 (ập S,-(ô-'ôn ()' 0-,5 IS-_S> 2V:_-2l:Un* Y,-0I! >ung h)5 IS-_S>
2l:2V
Y78n chZn $dc >iJ!:
_* ^#i cE- ng-FJn c+, ii,->C5 IS-_S> c:_n
2* Y,-0I! 3ảF n"Xc (QF !f giếng >Cn cW, !h)nh \ế!-(C-h'5 IS-_S> __:_q-_l
U* \)i !hi !hiCn c+, Y,-0I!5 IS-_S> _a:q-Ua
c* Mô !ả >,n há! 0) >,n nh8c c+, Y,-0I!5 IS-_S> 2`:_-U_
`* ^#i chMc ph"Xc 0) cE- ng-FJn c-/i c•ng c+, Y,-0I!5 IS-_S> 2l:_n-_l
NhAng ng-FCn B7 ch+ Fế- 01 0iJc ()' ph- !• ch7 \,->F-(ôn: NhAng ng-FCn
B7 ch+ Fế- 01 0iJc ph- !• !8i \,->F-(ôn*
* \iL- $. phác hZ, $Hnh c,7 $87 $<c 0) chi1- s6- !37ng s; s/ng c+, các 0G
0-, &< ii--$,5 0) nhAng 'ô h=nh n)F $"%c nh6n B6n n7i !h7 - Bẫn $ến s;
s-F s4p c+, 0"Dng @-/c*
* Oác 0G 0-, nh" Y,-0I!5 h-s,5 iiô-s,-phá!5 iiô-ách5 iiô-!h,'5 t-&C-chi,5
iiô-si-, () nhAng ng"#i khjng (. 01 !h-9c (inh >Q! chQp các kh-Fế! $iL'
c+, hZ*
* \[i cX các nh) c,i !3G n)F5 $Q! n"Xc $"%c c<- 0?n kh}i s; !iC- BiJ! !37ng
'9! !h#i kz B)i*
* Nh"ng $8i $, s/ 0-,5 nh" $"%c !3=nh >)F !37ng >iL- $.5 $? không s/ng !3Cn
>=nh BiJn R!iC- ch-€nT c,7 c+, s; công >=nh nh"ng $? 3Di &-/ng !9i (:i 0)
!h# h=nh !"%ng (9 (iK-5 $i1- ') ',ng $ến s; $7án &S! c+, OhM, 0) kế! c-9c
>Nng cảnh ph- !• !8i \,->F-(ôn*
Dẫn nhập II SW ký
ˆ Sách n)F () phEn n/i !iếp sách SW Ký !h< nhQ! 0) () '9! >j s-ng ch7 sách
Oác ~-,*
^Gch sW c+, ii--$, $"%c $1 cập [ $6F5 nPi ch-ng5 () '9! ><c !3,nh $n !/i
c+, s; >Q! jn 0) &, (=, OhM,5 3ải 3ác 0Xi các !h#i kz cải cách !h-9c (inh*
Ydc $iL' nji >ậ!: Nh6n !/ !h-9c (inh !37ng (Gch sW $"%c nhQn '8nh nhi1-
hDn !37ng sách SW Ký hDn () sách Oác ~-,*
,* y' B"Xi $6F xNu' Th#i Kz Oải Oách*x
>* NhAng 'inh hZ, khác $L !h,' chiế- chH !=' gdp !37ng II SW ký*
- \)i BiKn !h-Fế! kHnh ki1n c+, h->i-gi,5 IIS- 2S> _U:`-_2
- h-s, >} @-Cn Y<c OhM, T3#i5 IIS- 2S> _a:_2
- S; (iCn 'inh ng- '-9i c+, iiô-s,-phá!5 IIS- 2S> 2n:U`
- Ng-FCn nh6n c•i c+, r-&i,5 IIS- 2S> 2a:_a-2_
- M,-n,-s >G >]! ()' ph- !• 0) $"%c ph4c h.i ngôi 0G 0-,5 IIS- 2S> UU:__-
_U
Nu' !h#i kz cải cách:
_* Th#i 0-, h-s,5 IIS- 2S> _`:_-_l
2* Th#i 0-, iiô-s,-phá!5 IIS- 2S> _q:q-_n
U* Th#i 0-, iiô-ách 0) !hEF !ế (K iiC-hô-gi,-$,5 IIS- 2S> 2U:_a-_l
c* Th#i 0-, t-&C-chi,5 IIS- 2S> 2l:_-U_:2_
`* Th#i 0-, iiô-si-,5 IIS- 2S> Uc:_-U`:2a
TP' !]!:
I* T3i1- Y8i S,-(ô-'ôn:
_* S,-(ô-'ôn B6ng c+, (K !8i i,->,-ôn5 0) s; chZn (;, khôn ng7,n c+, ông5
IIS- 2S> _:_-_q
2* y6F B;ng $1n !h#5 IIS- 2S> 2:_-c:22
U* ~inh hiLn c+, OhM, $EF BẫF $1n !h#5 IIS- 2S> `:_-_c
c* \)i cE- ng-FJn c+, S,-(ô-'ôn !8i (K khánh !h)nh $1n !h#5 IIS- 2S> a:_-
c2
`* Y<c iiC-hô-0, hiJn 3, 0Xi S,-(ô-'ôn '9! (En nA, 0)7 >,n $C'5 IIS- 2S>
q:_-22
a* S; h"ng !hGnh 0) B,nh 0Zng c+, S,-(ô-'ôn5 IIS- 2S> V:_-_V
q* Oh-Fến 0iếng !hu' c+, h7)ng hậ- SC->, 0) S,-(ô-'ôn >ung h)5 IIS- 2S>
l:_-U_
II* S; Ng- y-€n O+, iiC-3ô->ô-,' Dẫn Yến ~iJc Ph6n Ohi, ~"Dng •-/c5
IIS- 2S> _n:_-_l
III* ^Gch SW Oác T3i1- Y8i Khác Nh,- Tf iiC-3ô->ô-,' Yến SC-$C-ki,:
- h->i-gi,5 IIS- 2S> _U:_-22
- h-s,5 IIS- 2S> _c:_-_a:_c
- iiô-s,-phá!5 IIS- 2S> _q:_-2n:Uq
- iiC-hô-3,'5 IIS- 2S> 2_:_-2n
- h-h,-&i,5 IIS- 2S> 22:_-l
- h-!h,-(i, Rh7)ng hậ-T5 IIS- 2S> 22:_n-2U:_`
- iiô-ách5 IIS- 2S> 2c:_-2q
- h-',-&i,5 IIS- 2S> 2`:_-2V
- r-&i,5 IIS- 2S> 2a:_-2U
- iiô-!h,'5 IIS- 2S> 2q:_-l
- h-ch,5 IIS- 2S> 2V:_-2q
- t-&C-chi,5 IIS- 2S> 2l:_-U2:UU
- M,-n,-s5 IIS- 2S> UU:_-2n
- iiô-si-,5 IIS- 2S> Uc:_-U`:2a
- iiô-,-ch,5 IIS- 2S> Ua:_-U
- iiô-hô-gi,-ki'5 IIS- 2S> Ua:c-V
- iiô-hô-gi,-kin5 IIS- 2S> Ua:l-_n
- SC-$C-ki,5 IIS- 2S> Ua:__-_U
S< $iJp !h-9c (inh: S<c '8nh c+, s; cE- ng-FJn $L ',ng (8i s; !h)nh công
0) !h]ng (%i:
IIS- 2S> __:_ab IIS- 2S> _U:_U-_Vb IIS- 2S> _c:__b IIS- 2S> _`:_2b IIS-
2S> _q:cb
IIS- 2S> 2n:Ub IIS- 2S> 2a:`b IIS- 2S> 2q:ab IIS- 2S> Un:_V-2nb IIS- 2S>
U_:2_b
IIS- 2S> U2:2nb IIS- 2S> Uc:U
NhAng >)i hZc !h-9c (inh:
_* TInh "- 0iJ! c+, !3I !-J5 IIS- 2S> _:q-_2
2* ~inh hiLn c+, OhM, !3)n $EF $1n !h# $"%c sW, s78n5 IIS- 2S> `:_U-_c
U* Tinh !hEn khn ng%i ()' ch7 B6n s; c+, Y<c OhM, T3#i không !hL >G $ánh
>8i5 IIS- 2S> 2n:2n-2`
Dẫn nhập †-3D-&,
Tác giả: Không 3p* Nh=n ch-ng !h= ng"#i !, $.ng ý 3Nng †-&D-3, không phải
() !ác giả c+, cả c-/n sách nh"ng cP !hL () ng"#i >iCn s78n c+, nhAng phEn
') ông không 0iế!* †-&D-3, () ng"#i D7 Thái >G ("- $)F !8i \,->F-(ôn 0) ()
Bong Bpi c+, !hEF !ế (K5 †&7 †3 q:_-a
Y1 !)i chInh: ~iJc !3[ 01 @-C h"Dng s,- !h#i kz ph- !• !8i \,->F-(ôn5 !ái
!hiế! $1n !h# 0) kh[i &"Xng nhAng cải cách &? h9i 0) !ôn giá7*
S< $iJp !h-9c (inh: •-F1n nung c+, ^#i Y<c OhM, T3#i !37ng B#i s/ng c7n
ng"#i* Y"%c nh]c $ến nh" () ^#i Y<c OhM, T3#i5 †&7 †3 _:_b †&7 †3 l:c*
^-ậ! Môi-s5 †&7 †3 U:2b †&7 †3 a:_Vb †&7 †3 q:a* MJnh (Jnh5 †&7 †3 a:_cb
†&7 †3 _n:U* ^-ậ! c+, OhM,5 †&7 †3 q:_n5_c
\ảng !P' !]!:
I* S; T3[ ~1 O+, NhAng Ki1- D6n D7 Thái YE- TiCn5 D"Xi S; ^?nh Y87
O+, yô-3ô->,->Cn5 •Bc †&7 _:_-a:22bb
•'! ,* Y"%c 0-, Si-3- -k @-F1n5 †&7 †3 _:_-c
>* TCn hZ c+, nhAng ng"#i con (8i !37ng B6n5 s; !3[ 01 iiC-3--s,-('5 các
!hEF !ế (K5 ng"#i ^C-0i5 Bong Bpi c+, các !ôi !X c+, S,-(ô-'ôn5 0) c+, cải
c•ng @-) >iế- c+, hZ5 †&7 †3 2:_-qn
II* Oông ~iJc y6F D;ng:
,* ^ập (8i >)n !h# 0) s; !h# ph"%ng $"%c !hiế! (ập5 †&7 †3 U:_-a
>* y6F n1n c+, $1n !h#5 †&7 †3 U:V-_U
c* D6n c+, &< '-/n !h,' gi, 0iJc &6F $1n !h#5 †&7 †3 c:_-2
B* Khi (#i $1 nghG c+, hZ >G >ác >} hZ !3[ !h)nh ke phản $/i BA B9i5 g6F nCn
s; $=nh !3J công 0iJc5 †&7 †3 c:c-2c
* S,- !h#i gi,n B)i $=nh !3J5 công 0iJc $"%c >]! $E- !3[ (8i >Nng chH B4 c+,
0-, Y,-3i-M!5 †&7 †3 `:_-a:22
m* Y1n !h# &6F &7ng5 khánh !h)nh 0) các nghi (K &", $"%c !-6n !h+5 †&7 †3
a:_`-22
III* S; T3[ ~1 O+, Ki1- D6n D7 Thái ^En Th< Nh= D"Xi Th#i †-&D-3,5
Y"%c ~-, •!-!,-&S!-& ‘F •-F1n5 †&7 †3 q:_-_n:ccb
,* D,nh sách $7)n ng"#i ("- $)F !3[ 01 @-C h"Dng c•ng †-&D-3, 0) hZ 01
$ến iiC-3--s,-('5 †&7 †3 V:_-Ua
>* †-&D-3, khiLn !3ách 0) sW, s,i các !J n8n &? h9i5 †&7 †3 l:_-_n:cc
Oông !ác !ôn giá7 0) 0un hiến c+, †-&D-3,:
- rng () '9! !ác giả nji !iếng c+, 0)i >)i Thi ThiCn5 $áng chM ý () Thi T0
__l:_-_qa*
- Th7 !3-F1n kh€- &, &", !h= †-&D-3, $? 0iế! IŒII SW ký5 nh"ng $i1- n)F
không !hL ch<ng 'inh $"%c* rng h%p s<c 0Xi NC-hC-'i !37ng 0iJc $1 &"Xng
'9! c-9c ph4c h"ng $Zc Kinh Thánh5 NN V:_-_V
- rng nji !iếng 0= () !h-k !j c+, nh) h9i ng"#i D7 Thái 0) s"- !ập hE- hế!
các sách !37ng O;- ’Xc*
Y78n chZn $dc >iJ!:
_* S; !in cậF !-FJ! 0#i 0)7 s; ch ch[ c+, Y<c OhM, T3#i c+, †-&D-3, khi
ông $"%c kC- gZi $L $", '9! !)i sản khjng (. >ung @-, nhAng nDi ng-F
hiL'5 †&7 †3 V:2_-U2
2* ^#i cE- ng-FJn 0) &"ng !9i ch7 B6n s; c+, †-&D-3,5 †&7 †3 l:`-_`
Dẫn nhập NC-hC-'i
ˆ T37ng >ản !hả7 !iếng HC->D-3D !h= các sách †-&D-3, 0) NC-hC-'i ch-ng
'9! sách*
Tác giả h7dc s78n giả: Không ch]c ch]n* Nhi1- hZc giả ch7 3Nng phEn (Xn
!37ng sách n)F () !; !3-FJn c+, NC-hC-'i*
O6- ch=, khP,: NN a:U
Y1 !)i chInh: y6F (8i các ><c !"#ng c+, iiC-3--s,-('5 nh]c (8i '9! s/ (-ậ!
n)7 $P c+, OhM,5 0) ph4c h.i các nghi (K cj &",*
\ảng !P' !]!:
I* NghiCn O<- Th7 ^78i H=nh:
_* Oh+ $1: ~iJc &6F (8i các ><c !"#ng c+, iiC-3--s,-(' $"%c c7i nh" h=nh
ảnh !hiế! (ập 0"Dng @-/c c+, OhM, !3Cn $Q! n)F*
,* \<c !"#ng $j ná! RNN _:UT cP !hL !iC- >iL- ch7 s; s-F Fế- c+, n"Xc
OhM,*
>* M•, kiCng un 0) cE- ng-FJn '[ $E- RNN _:c-__T cP !hL !iC- >iL- ch7
!=nh !38ng !6' (inh phải $d! !3"Xc 'Zi công 0iJc !h-9c (inh (Xn (,7*
c* NC-hC-'i hF sinh '9! $G, $iL' !/! $‰p 0= cX chInh nghv, cP !hL !iC- >iL-
ch7 s; hE- 0iJc ',ng !Inh chQ! hF sinh (-ôn (-ôn cEn phải cP $L h7)n !h)nh
'9! công !ác 0v $8i*
B* ~iJc &' &S! !h)nh ph/ (Mc >,n $C' RNN 2:_`-_aT cP !hL !iC- >iL- ch7
s; cEn !hiế! phải nh=n !h“ng 0)7 s; !hậ! !3"Xc khi >]! $E- công !ác &6F B;ng*
* T=' kiế' s; h%p !ác RNN 2:_q-_VT cP !hL !iC- >iL- ch7 '9! nh6n !/
!hiế! Fế- !37ng 'Zi công !ác !h)nh công*
m* T-FLn '9 'Zi !Eng (Xp gi,i cQp RNN U:_-U2T !iC- >iL- ch7 !E' @-,n
!3Zng c+, 0iJc !j ch<c !hQ- $á7*
2* NhAng Ph"Dng Pháp T"Dng T; OP ThL Y"%c D•ng YL Kh]c Ph4c Oác
T3[ Ng8i T37ng Oông Tác Th-9c ^inh*
,* Nh87 >áng5 NN 2:l*
Kh]c ph4c >Nng cách !in cậF 0)7 Y<c OhM, T3#i5 NN 2:2n
>* T<c giận 0) khinh >H5 NN c:U*
Ohiến !h]ng >Nng cách cE- ng-FJn 0) ()' 0iJc chu' chH5 NN c:c-a
c* ”' '"-5 NN c:q-V*
Ohiến !h]ng >Nng s; cảnh giác 0) cE- ng-FJn5 NN c:l
B* S; ()' ng? (ong c+, >8n >…5 NN c:_n-_2*
Kh]c ph4c >Nng (ong c,n $ả' kiCn $Gnh5 NN c:_U-_c
* ^ong !h,' (,' Ich kk5 NN `:_-`*
Kh]c ph4c >Nng s; @-[ !3ách 0) g"Dng hF sinh5 NN `:a-_q
m* Oông 0iJc h7)n !Q!5 ke !h• >G hj !h‰n 0= s; n: (;c >1n >H5 NN a:_-_`
II* NhAng S; KiJn Kế! ThMc:
,* Nh]c (8i 0) !3=nh >)F (-ậ! OhM,5 NN V:_-_V
>* ThEF !ế (K 0) ng"#i ^C-0i &"ng !9i 0) ký kế! gi,7 "Xc5 NN l:_-_n:Ul
c* KC- gZi B6n s; h?F c" !3M !37ng iiC-3--s,-('5 NN __:_-Ua
B* Khánh !h)nh các 0ách !"#ng !h)nh iiC-3--s,-('5 NN _2:_-cq
* NhAng cải cách &? h9i 0) !ôn giá75 NN _U:_-U_
Dẫn nhập t-&D-!C
Tác giả: Không 3p*
ThIch h%p 0Xi Kinh YiLn: S; $Mng $]n c+, @-FLn sách n)F nN' !37ng B,nh
sách các sách c+, Kinh Thánh $? 0) $,ng $"%c >)n c?i 3Q! nhi1-* TCn c+,
Y<c OhM, T3#i không h1 &-Q! hiJn !37ng sách t-&D-!C5 !37ng khi $P !h= 0G
0-, ng78i $87 (8i $"%c nh]c $ến hDn _`n (En* T37ng sách t-&D-!C không h1
cP á' chH $ến s; cE- ng-FJn h,F các s; !h# ph"%ng B"Xi >Q! c< h=nh !h<c
n)7 ng78i !3f s; kiCng un*
S< $iJp: Không nghi ng# g=5 sách t-&D-!C B)nh $"%c '9! ch: $<ng !37ng
^#i Y<c OhM, T3#i >[i sách n)F cP s; B8F B: €n !)ng 01 s; @-,n phong c+,
OhM, (iCn @-,n $ến B6n s; c+, Ng)i 0) s; ch]c ch]n c+, 0iJc !3fng ph8!
$Ich $áng giáng &-/ng >Q! !h=nh (=nh ch7 ke !h• c+, B6n s;*
Y1 !)i chInh: H7)ng hậ- t-&D-!C giải c<- ng"#i D7 Thái*
O6- ch=, khP,: †!†! c:_c
\ảng !P' !]!: NhAng s; kiJn chInh !37ng (Gch sW &7,F @-,nh >, >A, Fến !iJc*
I* \A, sến TiJc O+, ~-, y3&s Rh-s-C-3-T 0) s; kiJn (iCn @-,n*
_* ~)7 ng)F !h< q5 (Mc 0-, $,ng h<ng (ong s,- khi -/ng 3"%-5 0-, !3-F1n
(Jnh ch7 gZi H7)ng hậ- ~ả-!hi $ến !3"Xc 'd! 0-, 0) các @-,n !3"[ng5 nh"ng
>) $? kh"Xc !f5 †!†! _:_-_2
2* ~4 0-, giận BA @-Fế! $Gnh ()' !h7 (#i kh-Fến cá7 c+, các '"- sv5 0)
!3-Q! phế h7)ng hậ-5 †!†! _:_U-22
U* t-&D-!C5 '9! cô gái D7 Thái5 $? $"%c !-FLn !37ng (En !=' kiế' '9! 0G !6n
h7)ng hậ- kh]p 0"Dng @-/c5 †!†! 2:_-_q
II* \A, sến TiJc O+, t-&D-!C5 Oác S; KiJn M[ YE- ~) Kế! ThMc*
_* M8c-$ô-chC5 ng"#i D7 Thái 0) () >/ n-ôi c+, h7)ng hậ- t-&D-!C $? c<-
'8ng 0-,5 †!†! 2:q 0) †!†! 2:2_-2U
2* Thung ch<c H,-',n 0) M8c-$ô-chC không chG- cMi (8F H,-',n khiến ông
giận BA 0) @-Fế! $Gnh !iC- BiJ! !Q! cả ng"#i D7 Thái5 †!†! U:_-_`
U* Ng"#i D7 Thái kC- khPc khi $"%c >iế! 6' '"- c+, H,-',n5 †!†! c:_-c
c* •-Fế! !6' ,nh B2ng c+, t-&D-!C khi n)ng &-Q! hiJn !3"Xc 'd! 0-, 0Xi
'9! kế h78ch !37ng $E- nhN' ch/ng (8i 6' '"- $P5 †!†! c:`-_q
`* t-&D-!C $"%c 0-, $Pn !iếp 0Xi s; s+ng ái 0) n)ng '#i 0-, c•ng H,-',n
$ến B; >A, Fến !iJc c+, n)ng5 †!†! `:_-V
a* H,-',n B;ng c6F '9c h=nh $L !37 M8c-$ô-chC5 †!†! `:l-_c
q* T37ng '9! $C' không ng+ 0-, $? &' &S! các >iCn >ản c-ng $=nh 0)
khá' phá 3Nng M8c-$ô-chC ch“ng $"%c >,n !h"[ng B• $? c<- '8ng 0-,5
†!†! a:_-U
V* ^ong kiC- cung5 Ich kk c+, H,-',n Bẫn $ến 0iJc ông !, >G sH nh4c 0)
M8c-$ô-chC $"%c s; !ôn !3Zng (Xn (,75 †!†! a:c-__
l* \A, Fến !iJc c+, t-&D-!C 0) 6' '"- c+, H,-',n >G >8i (9* H,-',n >G
!37 !3Cn '9c h=nh B7 chInh ông B;ng (Cn5 †!†! q:_-_n
III* ^K Ph--3i'*
_* NhAng S; KiJn M[ YE-*
,* Ng"#i D7 Thái !3ả !h• (8i nhAng ke !=' h8i hZ 0Xi s; >,n @-F1n c+, 0-,5
†!†! V:_-_q
>* ~iJc !3ả !h• $"%c !hi h)nh5 †!†! l:_-U2
2* Thiế! (ập (K Ph--3i'5 †!†! l:2n-U_
U* M8c-$ô-chC $"%c @-F1n c,7 ch<c !3Zng5 †!†! _n:_-U
Dẫn nhập iiPp
Tác giả: Không 3p*
Ng)F !háng: Y6F () $1 !)i $"%c !3,nh (-ận nhi1-* Th7 nhi1- hZc giả !h= sách
n)F () sách &", nhQ! !37ng Kinh ThánhŠ nhAng hZc giả khác ch7 3Nng nP
&", nh" y-Q! t-BIp-!ô Ký*
YG, $iL': ~•ng $Q! ‹-&D*
Y1 !)i chInh: ~Qn $1 !,i h78 $j &-/ng !3Cn iiPp* •-FLn sách ',ng !Inh chQ!
!hi c, 0) !3,nh h78 !37ng cách 'iC- !ả 0) cP !hL chi, !h)nh _2 cảnh*
Oảnh _:
iiPp 0) gi, $=nh !3"Xc nhAng !,i h78 >Q! !h=nh (=nh ập &-/ng hZ*
iiPp &-Q! hiJn nh" () '9! ng"#i ch, kInh s% Y<c OhM, T3#i5 không >G s;
phá! $8! ()' h" h}ng5 $Png 0,i !hEF !ế (K $L !3-F1n $87 ch7 $8i gi, $=nh c+,
ông5 ii7p i _:`
Oảnh 2:
,* S,-!,n &-Q! hiJn !3"Xc 'd! OhM,5 nPi >Png giP () iiPp hE- 0iJc OhM, chH
0= iiPp $"%c 6n h-J $dc >iJ! c+, OhM,5 ii7p i _:l-__
>* S,-!,n $"%c phSp !hW nghiJ' iiPp >Nng cách ()' 'Q! !)i sản 0) ()' chế!
c7n cái c+, iiPp5 ii7p i _:_2-2n
c* iiPp 0ẫn giA s; chInh !3;c c+, '=nh5 ii7p i _:2_-22
Oảnh U:
,* S,-!,n (8i &-Q! hiJn !3"Xc 'd! OhM,5 !/ cá7 3Nng nế- !h6n &ác c+, iiPp >G
!,i h78 !h= iiPp sg 3+, sả OhM,5 ii7p i 2:_-`
>* S,-!,n $"%c phSp !Qn công iiPp 0Xi '9! >Jnh !ậ! kh+ng khiếp5 ii7p i
2:q-V
c* ^#i kh-Fến cá7 (9ng ngôn c+, 0% iiPp 0) s; 06ng ph4c $EF chiến !h]ng
c+, iiPp5 ii7p i 2:l-_n
Oảnh c:
\, ng"#i >8n c+, iiPp $i $ến5 0) [ q ng)F5 !hông cả' !37ng s; !hE' (dng5
ii7p i 2:__-_U
Oảnh `:
S; chG- $;ng c+, iiPp không con nA,5 ông phá! 3, nhAng (#i (N' >N'5 ii7p
i U:_-2a
Oảnh a:
S; >)n c?i kS7 B)i 0) không kế! @-ả giA, iiPp 0) >, ng"#i >8n 01 !,i h78
c+, ông*
Oác >8n giA @-,n $iL' ch7 3Nng s; !h/ng kh/ () hậ- @-ả c+, !9i (:i cá nh6n*
iiPp !; >)7 chA, 0) kh“ng $Gnh () '=nh 0ô !9i5 ii7p i c:_-U_:cn
Oảnh q:
t-(i-h- !h,' gi, c-9c >)n c?i5 ii7p i U2:_-Uq:2c
Oảnh V:
T37ng cDn giP (/c OhM, !3ả (#i iiPp 0Xi s; s7i sáng 0) @-[ !3ách5 ii7p i
UV:_-Ul:UV
Oảnh l:
^#i !hM !9i c+, iiPp5 ii7p i cn:U-`
Oảnh _n:
OhM, nPi (En !h< nh=5 ii7p i cn:q-c_:Uc
Oảnh __:
,* ^#i !hM !9i (En !h< nh= c+, iiPp5 ii7p i c2:_-a
>* OhM, @-[ !3ách t-(i-ph,5 \inh-$á! 0) Sô-ph, 01 nhAng (#i nPi ng- B/! c+,
hZ 0) 3, (Jnh hZ phải B6ng c+, (K !hiC-5 ii7p i c2:q-l
Oảnh _2:
iiPp cE- ng-FJn ch7 >8n hA- '=nh5 iiPp ph4c h.i s; !hGnh 0"%ng c+, '=nh
0) s/ng ch7 !Xi gi)5 ii7p i c2:_n-_q
NhAng >)i hZc g%i ý:
_* •-F1n nung hiL' ác c+, S,-!,n !37ng c-9c s/ng c7n ng"#i*
2* ~iJc sW B4ng s; !h/ng khj !37ng kế h78ch c+, Y<c OhM, T3#i nh" () '9!
ph"Dng !iJn $L h7)n !hiJn nh6n cách*
PhEn chZn $dc >iJ!: \)i nghG (-ận c+, iiPp 01 !3I khôn5 ii7p i 2V:_-2V
Dẫn nhập Thi ThiCn
ˆ M9! !3u' nu' '"Di >)i há! !h-9c (inh c•ng 0Xi !hi c, !h-9c (inh $"%c sW
B4ng !37ng giá7 h9i @-, 'Zi !h#i $8i !37ng 0iJc !h# ph"%ng 0) (K >ái cE-
ng-FJn* Sách Thi ThiCn $"%c B•ng nh" () sách !hánh !hi !37ng $1n !h# !h<
nh=*
Oh+ $1 nji >ậ! () s; cE- ng-FJn 0) khn ng%i5 nh"ng sách Thi ThiCn >,7
g.' 3Q! nhi1- (78i !fng !3ải !ôn giá7 khác nh,-*
Sách Thi ThiCn $"%c !3Ich Bẫn !37ng T6n ’Xc nhi1- hDn các sách khác5 chH
!h-, sách t-s,i*
Thi ThiCn !h"#ng $"%c gZi () Thi ThiCn c+, Y,-0I! >[i 0= Y,-0I! () !ác giả
c+, '9! s/ ("%ng khá (Xn các >)i Thi ThiCn*
Tác giả: Ng-.n !ác giả c+, nhi1- >)i Thi ThiCn !h= không >iế! ch]c cP !hL ()
!37ng '9! s/ !3"#ng h%p !Cn g]n (i1n 0Xi '9! s/ Thi ThiCn n)7 $P cP !hL nPi
$ến ng"#i s"- !ập hDn () chInh !ác giả*
D"Xi $6F () >ảng B,nh sách $1 nghG c+, !ác giả $"%c (QF !f nhi1- Qn >ản
khác nh,- c+, Kinh Thánh*
- Y"%c ch7 () c+, Y,-0I!: qU*
- O+, c7n !3,i Oô-3C: __*
- O+, h-sáp: _2*
- O+, ThC-',n: _
- O+, t-!h,n: _*
- O+, S,-(ô-'ôn: 2*
- O+, Môi-s: _*
- O+, y,-ch,-3i: _*
- O+, h-ghC: _*
- O+, t-&C-chi,: '9! s/ >)i Thi ThiCn $áng ng#*
- O+, †-&D-3,: _*
NhAng Thi ThiCn con (8i !h= 0ô B,nh*
Thi ThiCn 01 YQng MC-si-,: D"Xi $6F () nhAng >)i Thi ThiCn $"%c c7i () cP
(iCn @-,n $ến OhM, '9! cách !3;c !iếp h,F !iC- >iL-*
_* YQng Oh3is! () ~-, Thi T0 2:_-_2b c`:_-_qb q2:_-2nb __n:_-qb _U2:_Vb
__:_-2n
2* S; !h/ng khj c+, OhM,5 Thi T0 22:_-U_b c_:_-_Ub ``:2Ub _2:_-_c:qb
al:Uab 2n:_-2_:_U
U* S; ph4c sinh c+, YQng Oh3is!5 Thi T0 _a:_-__
c* S; !hung !hiCn c+, Oh3is!5 Thi T0 aV:_V
\/ c4c !h7 ch+ $1: M:i Thi ThiCn (iJ! kC B"Xi $6F !h7 '9! ch+ $1 3p nS!*
O7n Ng"#i:
,* •-F1n c,7 ch<c !3Zng5 s; $1 c,7 Thi T0 V:_-l
>* T9i (:i5 Thi T0 _n:_-_Vb _c:_-qb U`:_-2Vb `l:_-_q 0) nhi1- Thi ThiCn
khác*
Th-9c !hế gi,n 0) gi,n ác:
,* T"Dng phản 0Xi s; kInh s% Y<c OhM, T3#i5 Thi T0 _:_-ab c:_-Vb `:_-_2
>* S; !3= h7?n !3fng ph8!5 Thi T0 _n:_-_V
c* S; phá! $8!5 Thi T0 Uq:_-cnb Thi T0 q:_-_q
B* S/ phận5 Thi T0 l:_-2nb Thi T0 __:_-q
* Tin cậF 0)7 s; gi)- cP5 Thi T0 cl:_-2n
Kinh nghiJ' !ôn giá7:
,* •n nun5 Thi T0 2`:_-22b UV:_-22b `_:_-_lb _Un:_-V
>* Th, !9i5 Thi T0 U2:_-__
c* T3[ (8i !in OhM,5 Thi T0 cn:_-_q
B* Hiến B6ng5 Thi T0 __a:_-_l
* Tin cậF5 Thi T0 U:_-Vb _a:_-__b 2n:_-lb 2U:_-ab 2q:_-_cb U_:_-2cb Uc:_-22b
c2:_-__b a_:_-Vb a2:_-_2b l_:_-_a _2_:_-V
m* S; cP !hL B8F B: $"%c5 Thi T0 2`:_-22
g* Ng-FJn 0Zng5 Thi T0 c2:_-__b aU:_-__b _cU:_-_2
h* OE- ng-FJn5 Thi T0 ``:_-2Ub qn:_-`b qq:_-2nb V`:_-_Ub Va:_-_qb _c2:_-qb
cU:_-_2
i* Ng%i khn5 Thi T0 la:_-_Ub lV:_-lb _nn:_-`b _nU:_-22b _nq:_-cUb _Ua:_-2a
_c`:_-2_b _cV:_-_cb _cl:_-lb _`n:_-a
–* Th# ph"%ng5 Thi T0 cU:_-`b Vc:_-_2b _nn:_-` _22:_-lb _U2:_-_V
k*Th/ng khj5 !,i "Dng5 Thi T0 a:_-_nb _U:_-ab 22:_-U_ al:_-Uab VV:_-_Vb
_n2:_-2V
(* T-ji gi)5 Thi T0 q_:_-2c
'* S; s/ng chPng @-,5 Thi T0 Ul:_-_Ub cl:_-2nb ln:_-_q
n* Nh)5 Thi T0 _2q:_-`
7* NhX nh)5 Thi T0 _Uq:_-l
H9i !hánh !iC- >iL-: ,* S; ,n !7)n c+, H9i Thánh5 Thi T0 ca:_-__
>* S; 0inh hiLn c+, H9i Thánh5 Thi T0 cV:_-_cb Vq:_-q
c* T=nh !h"Dng $/i 0Xi H9i Thánh5 Thi T0 Vc:_-_2b _22:_-_n
B* S; h%p nhQ! !37ng H9i Thánh5 Thi T0 _UU:_-U
^#i Y<c OhM, T3#i: Thi T0 _l:_-_cb __l:_-_qa
T3-F1n giá7: Thi T0 aq:_-qb q2:_-2nb la:_-_Ub lV:_-l
T3ách nhiJ' c+, ng"#i !h/ng !3G: Thi T0 V2:_-Vb _n_:_-V
Th-9c !Inh c+, Y<c OhM, T3#i: ,* S; !hông sáng5 -F nghi 0) @-F1n nung5
Thi T0 _V:_-`nb _l:_-_cb 2l:_-__b a2:_-_2b aa:_-2nb Vl:_-`2b lU:_-`b lq:_-
_2b ll:_-lb __V:_-2lb _cq:_-2nb
>* S; !h"Dng &P!5 Thi T0 U2:_-__b V`:_-_Ub _Ua:_-2a
c* ~ô s[ >Q! !3i5 Thi T0 _Ul:_-2c
B* •-F1n nung sáng !875 Thi T0 UU:_-22b Vl:_-`2b _nc:_-U`
Kinh nghiJ' c+, s-sD-3,-Cn: ,* Không !in5 Thi T0 qV:_-q2
>* H7,ng !)n 0) kh/n khj5 Thi T0 ql:_-_Ub Vn:_-_l
c* Tái ph8'5 Thi T0 V_:_-_a
B* S; @-,n phong c+, Y<c OhM, T3#i5 Thi T0 _n`:_-c`b _na:_-cVb __c:_-V
Dẫn nhập Oh6' ngôn
M9! sách s"- !ập các cách ngôn 01 $87 $<c 0) !ôn giá7: \,7 g.' nhAng B8F
B: 01 c-9c s/ng $<ng $]n* Sách c2ng () '9! >)i (-ận ng]n 01 s; khôn
ng7,n5 s; công >=nh5 !iế! $95 cEn c•5 !hánh s8chƒ
T37ng nhAng Oh6' ngôn sMc !Ich !h"#ng nC- (Cn '9! s; !"Dng phản giA,
khôn ng7,n 0) ng- &-€n5 giA, công >=nh 0) !9i (:i*
Tác giả: S,-(ô-'ôn5 nPi ch-ng5 $"%c công nhận () !ác giả c+, phEn (Xn !37ng
sách Oh6' Ngôn* OP (g chInh ông không phải () !ác giả >,n $E- c+, !7)n >9
Oh6' Ngôn5 ch"Dng Un 0) U_ () c+, h-g--3D 0) ^C-'--Cn*
M4c $Ich chInh: Y", 3, nhAng (#i B8F B: $87 $<c5 nhQ! () $/i 0Xi giXi !3e*
O6- ch=, kh7á: OhOn _:c
T" !"[ng ch+ $87: KInh s% OhM,5 $"%c nh]c kh7ảng _c (En*
\ảng !P' !]!:
_* ^#i kh-Fến cá7 0) cảnh cá7 c+, ng"#i ch,5 0Xi s; khIch (J h?F gi)nh (QF
s; khôn ng7,n5 OhOn _:_-q:2q
2* ^#i kC- gZi c+, s; khôn ng7,n5 OhOn V:_-l:_V
U* Oh6' Ngôn c+, S,-(ô-'ôn - s; !"Dng phản giA, !hiJn 0) ác5 khôn ng7,n
0) ng- &-€n5 OhOn _n:_-2n:Un
c* NhAng cách ngôn 0) (#i kh-Fến cá7 cP !Inh chQ! ch6' ngôn5 OhOn 2_:_-
2c:Uc
`* Oh6' ngôn c+, S,-(ô-'ôn B7 ng"#i c+, t-&C-chi, s,7 chSp5 OhOn 2`:_-
2l:2q
a* ^#i c+, h-g--3D5 (#i cE- ng-FJn5 OhOn Un:_-UU
q* ^#i c+, 0-, ^C-'--Cn5 (#i kh-FCn c+, ng"#i '‰5 OhOn U_:_-l
Mô !ả 01 ng"#i 0% (ý !"[ng5 OhOn U_:_n-U_
Y78n chZn $dc >iJ!:
- ^#i kC- gZi c+, khôn ng7,n5 OhOn _:2n-2Ub OhOn V:_-Ua
- O9i ng-.n c+, khôn ng7,n5 OhOn 2:a
- S; @-I giá c+, khôn ng7,n5 OhOn U:_U-2a
- ~iJc chInh Fế-5 OhOn c:`-_U
- Kh7 !)ng $áng giá nhQ!5 OhOn V:__-Ua
- \A, !iJc c+, khôn ng7,n5 OhOn l:_-ab
NhAng $1 !)i $"%c >)n $ến cách $dc >iJ!:
- NPng nảF5 OhOn _c:_q52lb OhOn _`:_Vb OhOn _a:U2b OhOn _l:__
- S; h)7 phPng5 OhOn U:l-_nb OhOn __:2c-2ab OhOn _c:2_b OhOn _l:_qb
OhOn 22:l
- S; sW, !3G !3e c7n5 OhOn _U:2cb OhOn _l:_Vb OhOn 22:a5_`b OhOn 2U:_U-
_c
- Ke cá' B:5 OhOn c:_cb OhOn l:_Ub OhOn _a:2l
- KInh s% Y<c OhM, T3#i5 OhOn _:qb OhOn U:qb OhOn l:_nb OhOn _n:2qb
OhOn _c:2a-2qb OhOn _`:_a5UUb OhOn _a:ab OhOn _l:2Ub OhOn 2U:_qb
OhOn 2c:2_
- Ke ng- &-€n5 nPi h)nh5 OhOn _n:_V
- Y7ản !hZ5 OhOn _n:2_
- Ke g6F $i1- !,i ác5 OhOn _n:2U
- T; ch7 () công >=nh5 OhOn _2:_`
- DK cá-5 OhOn _2:_a
- PhH >áng !9i (:i5 OhOn _c:l
- NPi ngông5 OhOn _`:2
- ~ô cả'5 OhOn _q:_n
- Ng-F hiL'5 OhOn _q:_2
- H?7 h-F1n5 OhOn _q:2c
- O,n !hiJp 0)7 ch-FJn c+, ng"#i khác5 OhOn 2n:U
- y' !h"#ng s; khôn ng7,n5 OhOn 2U:l
- Ng- si5 OhOn 2q:22
- T; !in5 OhOn _c:_ab OhOn 2V:2a
- ^]' '.'5 OhOn 2l:__
- T=nh \8n5 OhOn _q:_qb OhOn _V:2cb OhOn _l:cb OhOn 2q:_n5_q
- HiL- >iế! !hiCng (iCng5 OhOn _`:__b OhOn 2_:2b OhOn 2c:_2
- ^"#i >iếng5 OhOn a:a-__b OhOn _n:c-`b OhOn _2:2qb OhOn _U:cb OhOn
_`:_lb OhOn _V:lb OhOn _l:_`52cb OhOn 2n:c5_Ub OhOn 22:_Ub OhOn
2c:Un-Ucb OhOn 2a:_U-_a
- H) hiếp5 OhOn _c:U_b OhOn 22:22b OhOn 2V:_a
- KiC- cung5 OhOn a:_qb OhOn __:2b OhOn _U:_nb OhOn _`:2`b OhOn
_a:_V-_lb OhOn _V:_2b OhOn 2_:c52cb OhOn 2l:2Ub OhOn Un:_U
- O€n !3Zng5 OhOn _2:2Ub OhOn _U:_ab OhOn _c:V5_`5_Vb OhOn _`:`b OhOn
_a:2_b OhOn _V:_`b OhOn 2q:_2
- Ke nh87 >áng5 OhOn U:Ucb OhOn l:qb OhOn _c:ab OhOn _l:2`b OhOn 2c:l
- T3,nh gi)nh5 OhOn U:Unb OhOn _n:_2b OhOn _`:_Vb OhOn _a:2V OhOn
_q:_5c5_lb OhOn _V:a5_lb OhOn 2n:Ub OhOn 22:_nb OhOn 2`:Vb OhOn Un:UU
- Tiế! $95 OhOn 2n:_ OhOn 2_:_qb OhOn 2U:_-U52nb OhOn 2U:2l-U`b OhOn
2`:_ab OhOn U_:c-q
- MiJng ("‚i5 OhOn c:2cb OhOn _n:__-U2b OhOn _2:a5_V522b OhOn _U:Ub
OhOn _c:Ub OhOn _`:_-q52Ub OhOn _a:_U52U52qb OhOn _q:cb OhOn _V:q52_b
OhOn _l:_b OhOn 2n:_lb OhOn 2_:UUb OhOn 2a:2Vb OhOn Un:U2
- O+, phi nghv,5 OhOn _n:2b OhOn _U:__ OhOn 2_:ab OhOn 2V:V
- O+, cải5 OhOn _n:25_`b OhOn __:c52Vb OhOn _U:q5__b OhOn _`:ab OhOn
_a:Vb OhOn _V:__b OhOn _l:cb OhOn 2q:2cb OhOn 2V:a522
- Ph4 nA &Q-5 OhOn 2:_a-_lb OhOn `:U-_c52n52Ub OhOn a:2c-U`b OhOn q:`-
2qb OhOn l:_U-_V
- Ph4 nA !/!5 OhOn `:_V-_lb OhOn U_:_n-U_b
\)i hZc !h-9c (inh: S,-(ô-'ôn () c9! chH $"#ng chX không phải () g"Dng
'ẫ-* rng 08ch 3, $"#ng (/i $ến 0Xi s; khôn ng7,n5 nh"ng !37ng phEn s,-
c+, $#i ông !h= ông $? không $i !37ng $"#ng (/i QF* O7n !3,i ông () iiC-3ô-
>ô-,' !h7 g"Dng c+, ông chX không !h7 s; kh-FCn >ả7 c+, ông 0) !3[
!h)nh ke !h/ng !3G &Q- &, 0) ng- '-9i*
Dẫn nhập T3-F1n $87
TCn sách: M"%n c+, \ản \ảF M"Di DGch iiả*T37ng \ản Kinh Thánh HC-
>D-3D !h= sách n)F $"%c gZi () K7h(!h* Nghv, c+, !f n)F cP phEn n)7 !3,nh
c?i5 nh"ng !h"#ng $"%c BGch s,ng hnh ngA () xNg"#i T3-F1n Y87x h,F
xng"#i !h-Fế! giảng*x
Tác giả: Không ch]c ch]n5 nh"ng !hông !h"#ng ng"#i !, ch7 3Nng !ác giả ()
S,-(ô-'ôn5 T3i0 _:_-2
Yánh giá !f nS! sD s)i c+, c-9c $#i S,-(ô-'ôn !37ng Kinh Thánh5 nhi1- kinh
nghiJ' $"%c nh]c !37ng sách n)F B"#ng nh" khXp 0Xi nhAng g= ') ông - cP
(g - $? !fng !3ải*
O6- ch=, khP,: T3i0 _2:_U
OhA ch=, khP,: ~ô nghv,5 B"Xi 'd! !3#i* M:i !f ngA &-Q! hiJn hDn 2` (En*
N9i B-ng: Sách >,7 g.' nhAng s-F nghv 0) kinh nghiJ' c+, '9! !3iế! gi,
') !6' !3I ông (-ôn cP các '6- !h-ẫn $/i (ập c+, các 0Qn $1 !37ng c-9c
s/ng*
S,- khi nPi 01 s; !,n 0‚ ả7 '9ng &ảF $ến 0Xi '=nh5 !ác giả !3=nh >)F @-,n
$iL' c+, c7n ng"#i !h7 ch+ nghv, B-F 0ậ! h"[ng (8c - không cP g= khác
hDn () s; h"[ng !h4 các !hM 0-i &ác !hG!*
Khi ý !"[ng n)F !ái hiJn !37ng s-/! @-FLn sách5 >)F !} cách hiLn nhiCn () !ác
giả $,ng 0ậ! (9n 0Xi ý !"[ng QF5 $.ng !h#i !ác giả c2ng nPi (Cn nhAng ch6n
(ý s6- s]c 01 nghv, 04 0) >jn phận c+, c7n ng"#i $/i 0Xi Th"%ng Yế*
O-/i c•ng B"#ng nh" !ác giả !h7á! kh}i s; s-F $7án 0) h. nghi $L $ến '9!
kế! (-ận $áng kh6' ph4c !37ng T3i0 _2:_U xKInh s% Y<c OhM, T3#i 0) giA
các $i1- 3un Ng)iŠ QF () !3Zn phận s; c+, ng"Dix
\ảng !P' !]!:
Oh"Dng _ - 2:
_* Dẫn nhập* S-F nghv 01 0ong (€n @-€n c+, c-9c $#i $Dn $iJ-5 T3i0 _:_-__
2* O7n ng"#i !; nhiCn !=' kiế' h8nh phMc $L $"%c !h7ả '?n*
,* Không !hL !=' s; !h7ả '?n h8nh phMc !37ng s; khôn ng7,n5 T3i0 _:_2-_V
>* Không !hL cP h8nh phMc 0) !h7ả '?n !37ng !hM 0-i !3En !4c5 T3i0 2:_-U
c* NghJ !h-ậ! h,F !3.ng !3Z! không ',ng (8i !h7ả '?n 0) h8nh phMc5 T3i0
2:c-a
B* O+, cải B" Bậ! không ',ng (8i h8nh phMc 0) !h7ả '?n5 T3i0 2:q-__
U* Kế! (-ận:
,* Ng"#i khôn ng7,n hDn ng"#i ng- B8i5 T3i0 2:_2-2_
>* ~1 s; h"[ng (8c - không cP g= h,F hDn () un -/ng 0) h"[ng !h4 c-9c $#i5
T3i0 2:2c-2a
Oh"Dng U :
•-,n $iL' c+, c7n ng"#i !; nhiCn 01 0ong $#i !e nh8!*Š
,* MZi 0iJc $1- cP ch- kz5 T3i0 U:_-V
>* Kế! (-ận c+, ng"#i !h7 ch+ nghv, B-F 0ậ!5 T3i0 U:_U-22
Oh"Dng c:
NghiCn c<- các !J n8n &? h9i B7 &, 3#i $<c !in5 T3i0 c: _-_`*Kế! k-ận5 !Q! cả
$1- () 0ô nghv, 0) h" không5 T3i0 c:_a
Oh"Dng `:
,* ^#i kh-FCn 01 >jn phận !ôn giá75 T3i0 `:_-q
>* ~ô nghv, c+, s; gi)- cP5 T3i0 `: l-_q
c* Kế! (-ận ()5 un -/ng 0) h"[ng !h4 $#i5 T3i0 `:_V-2n
Oh"Dng a:
~ô nghv, c+, s; s/ng (6-5 T3i0 a:U-_2
Oh"Dng q:
,* M9! ch-:i nhAng ch6' ngôn khôn ng7,n5 T3i0 q:_-2c
>* Kế! (-ận 01 ng"#i $)n >) &Q- &,5 T3i0 q:2`-2V
Oh"Dng V:
,* \jn phận công B6n5 T3i0 V:_-`
>* S; >Q! jn c+, s; s/ng5 T3i0 V:a-V
c* S; ch]c ch]n 01 s; phán &S! c+, OhM, 0) s; >Q! công c+, c-9c s/ng5
T3i0 V:_n-_c
B* Kế! (-ận c+, ng"#i h"[ng (8c5 T3i0 V:_`
* Oông 0iJc c+, Th"%ng Yế 0) c7n ng"#i5 T3i0 V:_a-_q
Oh"Dng l:
,* NhAng s; 0iJc !"Dng !; &ảF $ến ch7 ng"#i công >=nh 0) ng"#i gi,n ác
nQ' '. () $Ich c+, s; s/ng5 c7n ng"#i () '9! (7)i 0ậ! c+, h7)n cảnh* Kế!
(-ận gi/ng nh" c+, ng"#i h"[ng (8c: H?F un -/ng5 0= ng)F ',i chMng !, sg
chế!5Š T3i0 l:_-l
>* S; khôn ng7,n !h= "- 0iJ!5 'dc B• !h"#ng không $"%c c7i !3Zng5 T3i0
l:_U-_V
Oh"Dng _n:
Oác ch6' ngôn khôn ng7,n5 s; !"Dng phản giA, khôn ng7,n 0) ng- B8i5
00ƒ
Oh"Dng __:
,* ^#i kh-FCn 01 s; 39ng ("%ng5 T3i0 __:_-a
>* ^#i kh-FCn $/i 0Xi ng"#i !3e5 T3i0 __:l-_n
Oh"Dng _2:
S; 'ô !ả B"Xi h=nh !h<c !hi c, 01 !-ji gi)5 T3i0 _2:_-q* NhAng (#i kế! !hMc
c+, nh) !3-F1n $87 0) kế! (-ận c-/i c•ng (iCn @-,n $ến >jn phận c,7 cả nhQ!
c+, c7n ng"#i5 T3i0 _2:V-_c
Dẫn nhập Nh? c,
Tác giả: S,-(ô-'ôn5 cun c< 0)7 !3-F1n !h-Fế!*
Sách n)F >G phC phán BA B9i >[i 0= ngôn !f khC- g%i !37ng sách*
~iJc sách nEF $"%c &ếp 0)7 Kinh Thánh $? $"%c nhi1- hZc giả kInh s%
OhM, !37ng 'Zi !h#i $8i >)7 chA,* Nhi1- ng"#i c7i sách nh" () '9! ng4
ngôn !h-9c (inh5 !iC- >iL- ch7 !=nh cả' !hiCng (iCng !.n !8i giA, Y<c OhM,
T3#i 0Xi B6n s; c+, Ng)i h,F () giA, YQng Oh3is! 0) H9i Thánh Ng)i*
Sách () '9! >)i !hD Yông ph"Dng: NhAng !f ngA sôi nji chH cP !hL $"%c
BiKn giải cách !h7ả $áng >[i '9! !6' !3I !h-9c (inh !3"[ng !h)nh s6- s]c*
\ảng !P' !]!: RT6n (,ng !iC- >iL- ch7 YQng Oh3is!Š !6n ph4 !iC- >iL- ch7
H9i ThánhT*
_* S; !hông công !h-9c (inh giA, !6n ph4 0) !6n (,ng !hiCn !h"%ng5 Nh, Dc
_:_-2:q
2* T6n ph4 nhX nh-ng ng"#i >8n $.ng h)nh c+, '=nh 0) $i !=' kiế' ch)ng5
Nh, Dc 2:V-U:`
U* O-9c !3o ch-FJn sôi nji c+, !6n ph4 0) !6n (,ng 01 !=nh FC- s7ng ph"Dng
0) s; ái '9 (ẫn nh,-5 Nh, Dc U:a-V:_c
T" !"[ng ch+ $87: Ng"#i sC- O+, T,5 B,nh phận c+, ng"#i !in OhM, B)nh
ch7 YQng Oh3is!5 Nh, Dc 2:_a
Y78n !"Dng <ng: Thi T0 c`:_-_q
NhAng 'inh hZ, ph4:
I* T6n ^,ng ThiCn Th"%ng:
_* T=nh FC- c+, ch)ng ch $ậF 'Zi != 0ế! c+, !6n ph45 Nh, Dc c:q
2* Oh)ng 0-i 'fng 0= cX n)ng5 †sIs a2:`
U* Oh)ng phP s; s/ng c+, '=nh ch7 n)ng5 †ph †p `:2`
c* Oh)ng sg $ến $L 3"Xc n)ng5 M,! M! 2`:a
II* T6n Ph4:
_* sC- !h"Dng !6n (,ng5 Nh, Dc 2:_a
2* Oả' !hQF s; không &<ng $áng c+, '=nh5 Nh, Dc _:`
U* Y? $"%c ()' !h,nh s8ch 0) 'dc á7 >)7 không != 0ế!5 KhKh _l:V
c* D.i '=nh >Nng ch6- >á- c+, 6n $iLn Y<c OhM, T3#i5 †sIs a_:_n
`* Y", 3, (#i '#i $ến B; (K c"Xi5 KhKh 22:_q
TiJc c"Xi: _* S; sW, s78n >[i Ng"#i Oh, B)nh ch7 c7n !3,i '=nh5 M,! M!
22:2
2* S; sW, s78n !/n kS' $? $"%c !h;c hiJn5 M,! M! 22:c
U* M#i $ến B; !iJc5 '9! 0inh B; (Xn (,75 KhKh _l:l
c* ^#i '#i >G nhi1- ng"#i khinh BL5 M,! M! 22:`
`* ^#i '#i B)nh ch7 'Zi !Eng (Xp5 M,! M! 22:_n
a* •-Cn 'dc á7 (K B; c"Xi sg >G !f ch/i5 M,! M! 22:__-_U
Dẫn nhập t-s,i
Nh) !iCn !3i: rng () c7n !3,i c+, h-'/!5 h)nh ch<c !iCn !3i 0)7 !3i1- $8i c+,
r-&i,5 iiô-!h,'5 h-háp 0) t-&C-chi,5 †sIs _:_
S; kC- gZi t-s,i 0) &<c BE- ch7 ông5 †sIs a:_-V
ii, $=nh t-s,i5 †sIs q:Ub †sIs V:U-c
t-s,i $"%c &' () 0G !iCn !3i 0v $8i nhQ! !h#i O;- ’Xc: _* \[i ông () !iCn !3i
c+, s; c<- ch-9c '9! cách 3p nS!*
2* Nhi1- $78n !37ng sách t-s,i () nhAng $78n h,F nhQ! !37ng 0un hZc*
M9! s/ hZc giả hiJn $8i nghiCn c<- (#i !iCn !3i B"Xi h=nh !h<c !hi c, n)F
ch“ng khác g= nh) !h;c 0ậ! hZc nghiCn c<- h7,5 'j &e 0) ph6n !Ich h7, 0ậF*
~Xi ph"Dng pháp nh" 0ậF5 !inh h7, 0) !Inh !h/ng nhQ! c+, sách5 ch“ng khác
chi >ông h.ng5 $? >G (?ng @-Cn >[i >G (ôi 3, !h)nh nhi1- 'ảnh $L khả7 &S!*
\ảng !P' !]!:
PhEn I: Oh"Dng _-Ul5 nh]c $ến các s; kiJn $", $ến !=nh !38ng ph- !•*
,* ^#i hô h)7 0) cảnh cá7 0) s; phán &S! c+, Y<c OhM, T3#i5 &n (ẫn (#i !iCn
$7án 01 nhAng nu' !háng sáng s+, hDn 0) s; giáng (6' c+, YQng MC-si-,5
†sIs _:_-_2:a
>* ^#i !iCn !3i 01 các @-/c gi, &-ng @-,nh - h-si-3i5 \,->F-(ôn5 Mô-áp5 hi-
cập5 Phi-(i-!in5 SF-3i5 t-$ô' 0) TF-3D5 * * * †sIs _U:_-2U:_V
c* \)i 0iế! 01 !9i (:i 0) s; kh/n c•ng c+, nh6n B6n5 nhAng (#i h<, 01 c<-
3:i5 '9! >)i c, 01 ni1' !in cậF nDi Y<c OhM, T3#i5 0) s; chu' sPc c+, Ng)i
$/i 0Xi 0"#n nh7 c+, Ng)i5 †sIs 2c:_-2q:_U
B* Oh+ Fế- () nhAng !,i hZ, $"%c (7,n >á7 nghGch c•ng —p-3,-i' 0) iiC-3--
s,-('5 nhQ! () 01 0iJc nh# cậF 0)7 các $.ng 'inh n"Xc ng7)i5 †sIs 2V:_-
U_:l
* ^#i h<, 01 '9! 0G 0-, công >=nh 0) !3)n $EF Thánh ^inh5 s; $1 c,7 ng"#i
công >=nh5 0) >iến $.ng 0]ng !h)nh ngôi 0"#n c+, OhM,5 †sIs U2:_-U`:_n
m* t-&C-chi, $"%c giải c<- kh}i >)n !,F ng"#i h-si-3i5 kS7 B)i !-ji !hZ c+,
ông5 †sIs Ua:_-Ul:V
PhEn II:
PhEn II c+, sách g.' các (#i !iCn $7án5 (#i cảnh cá75 0) nhAng (#i h<, nh]c
$ến các s; kiJn s,- !h#i kz ph- !• 0) '?i !ận chế $9 OD Y/c giá7 s,- n)F*
PhEn n)F cP (#i !iCn !3i nPi 3Q! nhi1- 01 YQng MC-si-,*
OhA ch=, khP,: S; c<- 3:i* TCn c+, t-s,i cP nghv, xs; c<- 3:i c+, Y<c OhM,
T3#i*x
S; c<- 3:i:
,* Ng-.n c<- 3:i5 †sIs _2:U
>* S; 'fng 3: c+, c<- 3:i5 †sIs 2`:l
c* T"#ng c+, s; c<- 3:i5 †sIs 2a:_
B* S; c<- $#i $#i5 †sIs c`:_q
* Ng)F c<- 3:i5 †sIs cl:V
m* \)n ch6n c+, ng"#i 3,7 s; c<- 3:i5 †sIs `2:q
g* •-ảng >á s; c<- 3:i5 †sIs `2:_n
h* Oánh !,F c+, s; c<- 3:i5 †sIs `l:_a
i* M?7 c+, s; c<- 3:i5 †sIs `l:_q
–* Á7 c<- 3:i5 †sIs a_:_n
k* Ánh sáng c<- 3:i5 †sIs a2:_
\ảF $i1- con (8i $#i $#i:
_* •-F1n nung c+, OhM,5 †sIs 2a:c
2* S; phán &S! c+, OhM,5 †sIs UU:_c
U* S; 0-i 'fng5 †sIs U`:_n
c* S; c<- 3:i5 †sIs c`:_q
`* S; nh6n !f5 †sIs `c:V
a* ii,7 "Xc5 †sIs ``:U
q* Ánh sáng5 †sIs an:_l
Dẫn nhập iiC-3C-'i
ˆ iEn !iL- sW 0) s< $iJp c+, x0G !iCn !3i khác*x
Th#i kz: NhAng ng)F $n !/i !37ng 0"Dng @-/c c+, ii--$,5 !f iiô-si-, nu'
!h< _U R0G 0-, !/! c-/i c•ngT '?i ch7 $ến 0)i nu' s,- !h#i kz ph- !•*
Oh+ $1 chInh: S; !ái ph8' !9i5 cảnh nô (J 0) !3[ 01 @-C h"Dng c+, ng"#i D7
Thái*
O-9c $#i c+, iiC-3C-'i:
- ii, $=nh5 ii i3 _:_
- S; 3, $#i5 $"%c OhM, chZn $L ()' !iCn !3i5 ii i3 _:`
- S; kC- gZi (Mc con !3e5 !37ng !h#i 0-, iiô-si-,5 ii i3 _:2-a
- S; >,n nung (;c c+, OhM,5 ii i3 _:l
- S; +F nhiJ'5 ii i3 _:_n
- ^#i h<, 01 s; hiJn BiJn c+, OhM,5 ii i3 _:_l
- S<c Sp c+, nhiJ' 04 !3Cn iiC-3C-'i5 ii i3 2n:l
- N6ng $‚ >[i ^#i Y<c OhM, T3#i5 ii i3 _`:_a
- TiCn $7án 01 s; >G >]! >X5 ii i3 _:_l >G c•'5 ii i3 2n:2
- T37ng h/ >•n5 ii i3 UV:a
- \G $", s,ng hi-cập5 ii i3 cU:`-q
\ảng !P' !]!:
_* KC- gZi ()' !iCn !3i5 ii i3 _:_-_l
2* S; @-[ !3ách5 cảnh cá7 0) (#i h<, B)nh ch7 ng"#i D7 Thái5 ii i3 2:_-
2n:_V
U* ~8ch 'd! ke !h/ng !3G5 c2ng nh" >Zn chun >Q! !3-ng 0) !iCn !3i giả5 ii i3
2_:_-2U:cn
c* TiCn $7án 01 s; phán &S! c+, OhM,5 0) s; $ánh >8i iiC-3--s,-('5 0) qn
nu' ()' ph- !•5 ii i3 2`:_-2l:U2
`* ^#i h<, 01 s; !3[ 01 @-C h"Dng c+, ng"#i D7 Thái5 ii i3 Un:_-UU:2a
a* ^#i !iCn !3i phá! sinh >[i !9i (:i c+, SC-$C-ki, 0) iiC-hô-gi,-ki'5 ii i3
Uc:_-Ul:_V
q* T=nh !38ng >i $á! c+, nhAng ng"#i con sP! (8i !37ng &< ii--$,5 0) (#i !iCn
!3i 01 hZ5 ii i3 cn:_-cc:Un
V* hn +i \,-3Mc5 ii i3 c`:_-`
l* ^#i !iCn !3i 01 các @-/c gi, !h• $Gch5 ii i3 ca:_-`_:ac
S< $iJp:
_* M9! s/ $iL' chInh Fế-:
,* Ng-.n n"Xc s/ng 0) h. ch<,5 ii i3 2:_U
>* ~ế! nhD !9i (:i không !hL &P, $"%c5 ii i3 2:22
c* T=' kiế' '9! ng"#i5 ii i3 `:_
B* Y"#ng (/i c2 !/! nhQ!5 ii i3 a:_a
* OD h9i $? $ánh 'Q!5 ii i3 V:2n
m* ^#i kC- gZi $EF n"Xc ']! 01 un nun5 ii i3 l:_
g* T=nh !38ng s-F $.i c+, (ongng"#i5 ii i3 _q:l
h* Ng"#i !h% g/' 0) $Q! sS!5 ii i3 _V:_-2U
i* Ng"#i chun >Q! !3-ng5 ii i3 2U:_-cn
–* T=' kiế' Y<c OhM, T3#i nh" !hế n)75 ii i3 _l:2U
k* ii,7 "Xc 'Xi5 ii i3 U_:U_-Uc
(* S; c]! &Sn (#i Y<c OhM, T3#i5 ii i3 Ua:2_-2c
2* \G !f ch/i5 3-.ng 3ẫF >[i:
,* ^áng gi1ng c+, '=nh5 ii i3 __:_l-2_
>* ii, $=nh c+, '=nh5 ii i3 _2:a
c* Oác !hEF !ế (K 0) !iCn !3i5 ii i3 2n:_-2
B* \8n hA- c+, '=nh5 ii i3 2n:_n
* \[i !7)n !hL B6n s;5 ii i3 2a:V
m* \[i 0-,5 ii i3 Ua:2U
Dẫn nhập O, Th"Dng
ˆ O-/n sách !iếp !h7 c+, iiC-3C-'i*
Oh+ $1: M9! (78i nhAng >)i há! !,ng (K B"Xi h=nh !h<c !hL !hD chA $E-5 $"%c
0iế! nh" () ch7 '9! @-/c !,ng5 'iC- !ả cảnh ph- !• 0) !)n phá iiC-3--s,-('*
T37ng Qn >ản \ảF M"Di DGch iiả5 ng"#i !, phá! hiJn Bong chA giXi !hiJ-
nh" s,-: x~iJc &ảF 3, s,- khi s-sD-3,-Cn (6' 0)7 cảnh ph- !• $ến n:i iiC-
3C-'i ng.i khPc 0) c, ,i 7án 0) 0iế! >)i c, !h"Dng 01 iiC-3--s,-('*x
T37ng >ản Kinh Thánh HC->D-3D5 các ch"Dng _525c5` $1- cP 22 c6-5 0) ':i
c6- >]! $E- >Nng '9! chA cái !37ng s/ 22 chA cái HC->D-3D (En ("%! !h7 !h<
!;*
T37ng ch"Dng U5 >, c6- $E- !iCn >]! $E- >Nng ký !; ,(ph5 0) c< !hế !iếp !4c
ch7 $ến hế! ch"Dng n)F*
Oh"Dng ` cP 22 c6- nh"ng không !h7 !hL !hD chA $E-*
\ảng !P' !]!:
_* S; $iC- !)n c+, iiC-3--s,-(' 0) cảnh kh/n c•ng c+, nhAng ng"#i >G ("-
$)F5 0= cX !9i (:i c+, hZ5 O,hc _:_-22
2* OhM,5 YQng chun B]! c+, s-sD-3,-Cn $? phP B6n s; c+, Ng)i 0)7 '9! s/
phận kh+ng khiếp5 O,hc 2:_-22
U* S; $,- >-.n c+, iiC-3C-'i $/i 0Xi cảnh !h/ng khj c+, nh6n B6n c+, ông5
s; !in cậF c+, iiC-3C-'i [ nDi Y<c OhM, T3#i5 0) s; >]! >X $/i 0Xi iiC-3C-
'i O,hc U:_-aa
c* ~inh @-,ng !h#i !3"Xc c+, s-sD-3,-Cn !"Dng phản 0Xi cảnh >i $á! hiJn !8i
c+, hZ5 O,hc c:_-22
`* ^#i cE- ng-FJn &in s; !h"Dng &P!5 O,hc `:_-22
O6- ch=, khP,: O,hc _:_2
Dẫn nhập t-&C-chi-Cn
TCn: OP nghv, () xY<c OhM, T3#i ()' 0Ang '8nh*x
Sách n)F: O2ng gi/ng nh" sách Y,-ni-Cn 0) sách Khải h-F1n5 cP !hL $"%c
c7i () sách h-F1n >I* Sách g.' nhi1- h=nh ảnh khP BiKn giải* Thế nh"ng5
nhi1- B8F B: !37ng sách !h= 3p 3)ng 0) cP giá !3G c,7 nhQ!*
\ảng !P' !]!:
PhEn I: S; SW, S78n ~) KC- iZi TiCn T3i5 •Bc †& _:_-U:2qbb
•'! ,* O7n !3,i c+, !hEF !ế (K5 †& †B _:U
>* Y", nhAng ph- !• s,ng \,->F-(ôn5 †& †B _:_*
~-, !h< nh=5 †& †B 2c:__-_a
c* Khải !"%ng c+, t-&C-chi-Cn 01 Y<c OhM, T3#i5 †& †B _:_-2V
B* S; kC- gZi t-&C-chi-Cn5 †& †B _:U
* S; -k nhiJ' ông 0) 0iJc $"%c >,n nung (;c5 †& †B 2:_-U:2q
m* Th<c un !h-9c (inh5 †& †B U:_-U5 &' sách KhKh _n:_n
g* NhiJ' 04 c+, t-&C-chi-Cn nh" () ng"#i c,nh giA !h-9c (inh5 †& †B U:c-
__5_q-2_
h* t-&C-chi-Cn FC- cE- $"%c cả' $9ng >[i Thánh ^inh [ '<c $9 c,7 nhQ!*
MJnh $1 xY<c iiC-hô-0, phánx $"%c (dp (8i nhi1- (En !37ng cả sách*
T" !"[ng ch+ $87: xT, () OhM, HNng HA-x
PhEn II: MiC- Tả T=nh T38ng \9i Y87 O+, D6n ii--$, T3"Xc Khi \G \]!
^)' Ph- T•:
,* PhEn (Xn () khải !"%ng5 (#i cảnh cá75 0) (#i !iCn $7án 01 !9i ác c+, B6n s;5
0) s; !)n phá s]p &ảF $ến 0Xi iiC-3--s,-('5 †& †B c:_-2c:2q
>* S; phán &S! c+, OhM, $/i 0Xi >ảF n"Xc &-ng @-,nh5 †& †B 2`:_-U2:U2
PhEn III: Oh+ sế- TiCn Y7án ~) ^#i H<,5 (iCn @-,n $ến các ph"Dng cách
$L khôi ph4c s; 0inh hiLn c+, $Q! n"Xc5 •Bc †& UU:_-cV:U`bb
•'! ,* \Nng cách ("- ý $ến nhAng (#i cảnh cá7 c+, ng"#i c,nh giA !h-9c
(inh 0) un nun !9i (:i5 †& †B UU:_-UU
>* \Nng cách s, !hải ke chun >Q! !3-ng5 0) ng"#i chun !/! ()nh sg $ến 0) chun
giA >EF chiCn5 †& †B Uc:_-U_
c* \Nng s; ph4c h"ng $Q! n"Xc 0) ph4c h"ng !h-9c (inh !37ng !h-ng (2ng
$EF các h)i c/! khô5 †& †B Ua:_-Uq:2V
B* \Nng cách $ánh >8i các ke !h• c+, $Q! n"Xc5 †& †B UV:_-Ul:2l
* \Nng cách &6F '9! nDi !hánh 'Xi5 †& †B cn:_-c2:2n
m* \Nng cách !3ả (8i 0inh hiLn c+, OhM,5 †& †B cU:c-`b cc:c
g* \[i ch<c 04 c+, '9! !hEF !ế (K !3-ng !In5 †& †B cc:l-U_
h* \[i n"Xc s; s/ng !-ôn chảF !f nDi !hánh5 †& †B cq:_-2U &' KhKh
22:_-2
NhAng s; kiJn nji >ậ!:
_* S; 0inh hiLn c+, OhM, 3, kh}i $1n !h#5 †& †B _n:_a-_Vb __:2U
2* iiC-3--s,-(' !hQ! !h+5 †& †B UU:2_
U* NPi !iCn !3i 01 s; !3[ (8i c+, 0inh @-,ng Y<c OhM, T3#i khi Ng)i hiJn 3,5
†& †B cc:c
Y78n chZn $dc >iJ!:
_* TQ' (ong 'Xi5 †& †B __:_lb Ua:2`-2V
2* T3ách nhiJ' cá nh6n5 †& †B _V:2n-U2
U* ~A, ch", !ôi5 †& †B _U:_n-_`
c* T=' kiế' ng"#i chánh !3;c5 †& †B 22:Un* y' ii i3 `:_
`* NhAng ng"#i ngh $, cả'5 †& †B UU:Un-U2
a* Oác ch"Dng B)nh ch7 ng"#i !3-F1n $875 †& †B _U:_-2Ub †& †B UU:_-
Uc:U_
q* S; ph4c h"ng5 †& †B Uq:_-2V
Dẫn nhập Y,-ni-Cn
Sách $Zc ch-ng 0Xi sách Khải h-F1n*
Tác giả: Y,-ni-Cn5 gi/ng nh" t-&C-chi-Cn5 () '9! ph- !• !8i \,->F-(ôn* Y,-
ni-Cn $"%c Bẫn $ến !3"Xc 'd! 0-, NC->--cá!-nế!-s, (Mc con niCn !hiế- 0)
$"%c $)7 !87 >Nng các 'ôn kh7, hZc 0) ngôn ngA \,->F-(ôn Rc+, ng"#i
O,nh-$CTŠ D,Dn _:_q-_V
S; nghiJp: ii/ng nh" iiô-sSp - $"%c cQ! nh]c $ến $G, 0G c,7 nhQ! !37ng
0"Dng @-/c RD,Dn 2:cVT5 Y,-ni-Cn 0ẫn giA 0Ang $#i s/ng !h-9c (inh !37ng
'9! c-ng $=nh c+, ng"#i ng78i $875 D,Dn a:_n
Oh+ $1 chInh: •-F1n !/i c,7 c+, Y<c OhM, T3#i !3Cn 'Zi công 0iJc c+, c7n
ng"#i @-, 'Zi !h#i $8i* ^#i !hM nhận c+, 0G 0-, !h7 ng78i giá7 01 s; !hậ!
n)F !87 nCn nhAng c6- ch=, kh7á c+, sách n)F5 D,Dn 2:cqb D,Dn c:Uqb
D,Dn a:2a
PhEn I:
PhEn (Xn () (#i !"#ng !h-ậ! 01 !iL- sW cá nh6n 0) (Gch sW $G, ph"Dng* i.'
'9! >ản !"#ng !h-ậ! 01 các s; kiJn h.i h9p 0) s; c,n !hiJp 0"%! !3Cn !Q! cả
c+, OhM, !37ng O;- ’Xc* Y78n n)F nh]c $ến sá- '6- !h-ẫn R&-ng $9!T $87
$<c ') Y,-ni-Cn 0) các >8n ông $? !3ải @-,*
M6- !h-ẫn !h< _: iiA, s; un -/ng >-ông !hả c+, ng"#i ng78i $87 0) s; un
-/ng kiCng cA nghiC' nhd! $L cải !hiJn s<c kh7e*
S; un -/ng kiCng cA $? !h]ng5 D,Dn _:V-_`
M6- !h-ẫn !h< 2: iiA, các ph• phSp c+, >Zn ng78i giá7 0) s; khôn ng7,n
!hiCn !h"%ng !37ng 0iJc giải '9ng ch7 0-,*
S; khôn ng7,n $ến !f OhM, $? !h]ng5 D,Dn 2:_-cq
M6- !h-ẫn !h< U: S; !h# h=nh !"%ng nghGch c•ng s; !3-ng !h)nh c+, Y<c
OhM, T3#i*
^ong !3-ng !h)nh 0Xi Y<c OhM, T3#i $? !h]ng5 D,Dn U:_-Un
M6- !h-ẫn !h< c: S; kiC- ng87 c+, 0G 0-, ng78i giá7 nghGch c•ng @-F1n !/i
!h"%ng c+, Y<c OhM, T3#i*
Y<c OhM, T3#i $? !h]ng5 0-, >G $-ji 3, ng7)i $L un c}5 D,Dn c:c-Uq
M6- !h-ẫn !h< `: yMc ph8' 0ậ! !hánh*
S; !ôn kInh OhM, $? !h]ng - chA 0iế! !3Cn !"#ng5 \Cn-&á!-s, >G !3-Q! phế5
D,Dn `:_-Un
M6- !h-ẫn !h< a: iiA, 6' '"- hiL' ác 0) s; @-,n phong c+, Y<c OhM,
T3#i $/i 0Xi nhAng ng"#i !hánh c+, Ng)i*
S; @-,n phong c+, Y<c OhM, T3#i $? !h]ng5 'iJng s" !W >G kh7á (8i5 D,Dn
a:_-2Vb
PhEn II:
Khải T"%ng ~) ^#i TiCn T3i 01 >)n !,F kiL' s7á! c+, Y<c OhM, T3#i Bi
ch-FLn các cảnh khác nh,- !37ng !7)n cảnh (Gch sW5 D,Dn q:_-_2:_U
S; BiKn giải: Sách Y,-ni-Cn () sách $Zc ch-ng 0Xi sách Khải h-F1nŠ cả h,i
sách g.' nhi1- h=nh ảnh ',ng !Inh chQ! h-F1n >I*
S; c/ g]ng ()' ch7 các (#i !iCn !3i !37ng sách Y,-ni-Cn 0) sách Khải h-F1n
khXp 0Xi các s; !hậ! 0) s; kiJn !37ng (Gch sW nh6n (78i $? g6F 3, '9! s; '6-
!h-ẫn không B<! 01 ý kiến*
S; BiKn giải $Mng $]n các chi !iế! !37ng khải !"%ng không phải (Mc n)7 c2ng
3p 3)ng* H,i s; !hậ!5 nh=n ch-ng5 $"%c hE- hế! hZc giả công nhận:
_* NhAng (#i !iCn !3i !iC- >iL- s; khải !hG 01 !"Dng (,i $? $"%c 0Sn ')n phEn
n)7 !37ng (Gch sW !hế !4c 0) (Gch sW !hiCng (iCng*
2* Khải !"%ng nh]' 01 s; khải h7)n s,- 3/! c+, 0"Dng @-/c Y<c OhM, T3#i
!3Cn 'Zi @-F1n (;c !hế gi,n 0) S,-!,n*
T37ng ch"Dng q5 nhi1- nh) >=nh (-ận &' >/n c7n !hM () !iC- >iL- ch7 >/n
$ế @-/c g.' \,->F-(ôn5 \,-!"5 HF ^8p 0) ^, M? RD,Dn q:_-qT5 !iếp !h7 ()
'9! khải !"%ng c+, MC-si-, s]p giáng (6'*
T37ng ch"Dng V5 () '9! !h#i kz khác c+, (Gch sW \,-!" 0) HF ^8p &-Q! hiJn
B"Xi h=nh >Png c+, '9! c7n !hM*
Oh"Dng l g.' (#i cE- ng-FJn c+, Y,-ni-Cn 0) (#i !iCn !3i $? $"%c 0Sn ')n
0)7 !h#i $8i giáng (6' c+, YQng MC-si-,*
Oh"Dng _n $ến ch"Dng _2 g.' nhAng (#i !iCn !3i >j s-ng 0) khải !hG !hC'
01 các s; kiJn !"Dng (,i* \, ch"Dng n)F () '9! >?i chiến !3"#ng c+, các
c-9c !3,nh c?i 01 !hEn hZc 0Xi nhi1- cách BiKn giải khác nh,-*
Y78n chZn $dc >iJ!:
_* M4c $Ich c+, Y,-ni-Cn5 D,Dn _:V
2* Tảng $á 3, !f ngZn nMi5 D,Dn 2:cc-c`
U* O6- !3ả (#i c+, >, >8n HC->D-3D5 D,Dn U:_a-_V
c* \A, !iJc c+, \Cn-&á!-s,5 D,Dn `:_-U_
`* Y,-ni-Cn !37ng h,ng s" !W5 D,Dn a:_-2c
a* Khải !"%ng 01 s; phán &S!5 D,Dn q:l-_c
q* ^#i h<, ch7 ng"#i c<- $"%c (inh h.n ng"#i khác5 D,Dn _2:U
Dẫn nhập r-sC
Tác giả: r-sC5 c7n !3,i c+, \C-C-3i5 D,Dn _:_* Ng"#i c•ng !h#i kz 0Xi t-s,i
0) Mi-chC* S< $iJp c+, r-sC $"%c nh]' 0)7 0"Dng @-/c phI, \]c*
S; ph• h%p $dc >iJ! 0Xi nhiJ' 04 c+, ông:
_* rng $"%c nghv () '9! ng"#i B6n >ản &< c+, phI, \]c5 0) @-n !h-9c 0Xi
!=nh !38ng &Q- &, !.n !8i !37ng s-sD-3,-Cn*
2* HiLn nhiCn () ông $? (QF '9! ng"oi 0% !} 3, () không ch-ng !h+F* M9! s/
hZc giả nghi ng# $iL' n)F5 nh"ng nế- $i1- n)F () $Mng !h= sg giMp r-sC
'iC- !ả cách s/ng $9ng !hái $9 c+, Y<c OhM, T3#i $/i 0Xi s-sD-3,-Cn5
xng"#i 0% gi,n B6'x c+, ông5 ˜sHs _:2-Ub 2:_-`5 nh"ng 0un ph7ng !37ng
sách n)F 3Q! >Png >€F 0) $i1- QF cP !hL nPi 3Nng kinh nghiJ' c+, r-sC 0Xi
0% '=nh chH ',ng !Inh chQ! ng4 ngôn Rh,F €n B4T*
S< $iJp !h-9c (inh: S; >9i $87 &, 3#i Y<c OhM, T3#i chInh () !9i gi,n B6'
!h-9c (inh*
,* Y<c OhM, T3#i5 ng"#i ch.ng5 ˜sHs 2:2nb †sIs `c:`
>* s-sD-3,-Cn5 ng"#i 0% không !3inh >8ch5 ˜sHs 2:2
\ảng !P' !]!:
PhEn I: S; \9i Y87 O+, s-sD-3,-Cn:
Y"%c !iC- >iL- >Nng kinh nghiJ' c+, !iCn !3i !37ng $#i s/ng hôn nh6n5 ˜sHs
_:_-U:`
PhEn II: \)i iiảng O+, TiCn T3i:
Oh+ Fế- 'ô !ả 0iJc ph8' !9i !3[ (8i 0) !9i !h# h=nh !"%ng c+, B6n s;5 &n (ẫn
0Xi (#i 3un $ 0) kh-FCn >ả75 ˜sHs c:_-_U:_a
^#i kC- gZi chInh !h<c 01 s; un nun 0) (#i h<, 01 nhAng ph"Xc ()nh s,-
n)F5 ˜sHs _c:_-l
NhAng 'inh h78 c+, ngôn !f hế! s<c >Png >€F: Th"#ng BiKn !ả !=nh !38ng
&Q- &, !8i s-sD-3,-Cn*
_* Th-ng (2ng h-cô5 c7n $"#ng hF 0Zng5 ˜sHs 2:_` &' ii7s is q:2c-2a
2* x^iCn kế! 0Xi h=nh !"%ngx5 ˜sHs c:_q
U* xPh, (ẫn 0Xi nhi1- @-/c gi,x Rkhông con () '9! @-/c gi, >iJ! 3iCng 0)
!hánhT5 ˜sHs q:V
c* M9! cái >ánh B‰p chH n"Xng '9! >Cn5 ˜sHs q:V
`* xOác B6n ng78i n-/! s<c '8nh c+, s-sD-3,-Cnx R>G s-F Fế- >[i s; (iCn kế!
gi,n !)T ˜sHs q:l
a* xTPc >8c (S' $S'x Rgi) !3"Xc !-ji5 s; !3[ nCn &Q- ') không >iế!T5 ˜sHs
q:l
q* s-sD-3,-Cn >G n-/! chWng R>ản s]c B6n !9c >G >iến 'Q!T5 ˜sHs V:V
V* MPn $. không giá !3G R'9! khI 'ảnh >G h" 0) 0ô B4ng $/i 0Xi OhM,T5
˜sHs V:V
l* ThIch (f, (Zc Rkhông !h)nh !hậ! !37ng 0iJc >-ôn >ánT5 ˜sHs _2:q
Y78n chZn $dc >iJ!: S; un nun 0) s; >,n ph"Xc ()nh5 ˜sHs _c:_-l
Dẫn nhập iiô-Cn
Tác giả: iiô-Cn5 '9! !iCn !3i c+, ii--$,5 !, >iế! 3Q! I! 01 ông5 ii7 i _:_
TCn: Nghv, () xiiC-hô-0, () Y<c OhM, T3#i*x
Ng)F !háng: Không >iế! ch]c*
~un ph7ng: O,7 !h"%ng5 sách $"%c 0iế! '9! cách !h,nh nh? 0) '8nh 'g*
T" !"[ng ch+ $87: S; un nun c+, cả n"Xc 0) s; >,n ph"Xc ()nh*
D-FCn cX: M9! !3ận BGch c)7 c)7 0) '9! n8n h8n hán !3E' !3Zng5 $"%c &'
nh" () nhAng !3fng ph8! !9i (:i c+, B6n s;* T3ận BGch () (#i !iCn !3i nPi 01 s;
&6' (ung s]p &ảF $ến c+, các $9i @-6n !h• $Gch c+, ii--$,*
Tf ngA ch=, khP,: Ng)F c+, OhM,5 ii7 i _:_`b 2:_5__5U_b U:_cb
Ng)F c+, OhM,: _* •-?ng !h#i gi,n phán &S! B6n s; 0= cX !9i (:i c+, hZ*
,* T3ận BGch c)7 c)75 ii7 i _:c-l
>* N8n h8n hán !3E' !3Zng5 ii7 i _:_n-2n
c* S; &6' (ung c+, nhAng ke !h•5 ii7 i 2:_-_n
2* NhAng kC- gZi un nun 0) cE- ng-FJn5 ii7 i 2:_2-_q
U* ^#i h<, 01 giải c<- !37ng !"Dng (,i5 ii7 i 2:_V-2n
c* Sg cP '9! !h#i $"%c ph"Xc (Xn*
,* T37ng !hiCn nhiCn5 '", B.i B)7 sg >ả7 $ả' $"%c '•,5 ii7 i 2:2U-2c
>* S; $EF BẫF Y<c Thánh ^inh sg '[ 3, '9! c-9c phQn h"ng (Xn5 ii7 i
2:2V-U2 &' O7ng O0 2:_-cq
`* T37ng Th-ng (2ng iiC-hô-s,-phá!*
,* Oác n"Xc ng78i >,ng Ri# 3ScT sg >G phán &S!5 ii7 i U:_-_a
>* Si-ôn sg nhận ph"Xc ()nh 0inh hiLn5 ii7 i U:_q-2_
Y78n chZn $dc >iJ!:
_* S; un nun hế! (ong5 ii7 i 2:_2-_q
2* ^#i h<, 01 s; $EF BẫF Thánh ^inh !37ng nhAng ng)F s,- $P5 ii7 i 2:2V-
U2
Dẫn nhập h-'/!
Tác giả: TCn c+, h-'/! cP nghv, () xgánh ndngx h,F xng"#i ',ng gánh
ndng*x
M9! Bông B6n c+, TC-kô-,5 !37ng chi phái ii--$,*
M9! ng"#i chun cf- 0) chu' sPc c6F 0ả5 h'h' q:_c
S; kC- gZi ông5 h'h' q:_`
| $. '-/n >G! 'iJng h-'/!5 h'h' q:_n-_U
Ng)F !háng: NPi !iCn !3i 0)7 !3i1- $8i iiC-3ô->ô-,' II !8i s-sD-3,-Cn5 0) r-
&i, !8i ii--$,*
~un ph7ng: \=nh BG nh"ng sinh $9ng nh" !3,nh* T37ng sách 3Q! nhi1- €n B4
g6F nhi1- chM ý5 nhAng 'inh h78*
,* Ohận Sp s; !h"Dng &P! c+, Y<c OhM, T3#i >[i ke ph8' !9i $"%c s7 sánh
0Xi chiếc & >o $EF ]p5 h'h' 2:_U
>* Áp (;c c+, nhiJ' 04 $d! !3Cn !iCn !3i $"%c 0I 0Xi !iếng gE' !hS! c+, s" !W5
h'h' U:V
c* S; !h7á! n8n !37ng $"#ng !D kg !Pc c+, nhAng ng"#i D7 Thái con sP! (8i
$"%c 0I nh" ng"#i chun cf- chH con gi)nh (8i h,i &"Dng c“ng h,F cái !,i !f
hZng s" !W5 h'h' U:_2
B* S; !hiế- !h/n (#i OhM, $"%c 0I nh" n8n $Pi kS' !37ng !hế giXi !; nhiCn5
h'h' V:__-_2
h-'/! 0Xi !" cách () !iCn !3i5 h=nh >Png 01 YQng Oh3is! !3Cn nhi1- ph"Dng
BiJn:
_* ~1 ngh1 nghiJp5 ông () ng"#i ()' công5 h'h' q:_c
2* ~1 $G, 0G h…n 'Zn5 nh=n nhận g/c gác !hQp h…n c+, ông5 h'h' q:_`
U* ~1 ph"Dng pháp B8F B: >Nng 'inh h78*
c* T37ng (#i !-FCn >/ c+, ông 01 s; (inh cả' c+, OhM,5 xY6F () nhAng g=
OhM, phánx &-Q! hiJn cn (En !37ng (#i !iCn !3i c+, ông*
`* T37ng 0iJc >G kế! !9i phản @-/c5 h'h' q:_nb iii, _l:_2
a* T37ng áp (;c c+, nhiJ' 04 $… ndng !3Cn ông5 h'h' U:Vb iii, l:c
q* T37ng 0iJc 08ch 'd! s; Ich kk c+, >Zn nh) gi)-5 h'h' a:c-ab ^-^c
_2:_`-2_
\ảng !P' !]!:
_* NhAng &S! $7)n gEn k1 $/i 0Xi các n"Xc &-ng @-,nh5 h'h' _:U-_`b
h'h' 2:_-U
2* \)i giảng 3un $:
,* Y/i 0Xi ii--$,5 h'h' 2:c-`
>* Y/i 0Xi s-sD-3,-Cn5 h'h' 2:a-_a
U* ^#i kC- gZi s-sD-3,-Cn h?F !=' kiế' Y<c OhM, T3#i >Nng !Q' (ong !h)nh5
h'h' `:_-2q
c* ^Cn án $#i s/ng &, h7,5 h'h' a:c-_c
`* M9! ch-:i nhAng khải !"%ng:
,* Khải !"%ng 01 c)7 c)75 h'h' q:_-U
>* Khải !"%ng 01 (W,5 h'h' q:c-`
c* Khải !"%ng 01 B6F BZi5 h'h' q:q-l
B* Khải !"%ng 01 gi} !3ái chIn5 h'h' V:_-U
* Khải !"%ng 01 nDi !hánh >G $ánh5 h'h' l:_-_n
a* Oác khải !"%ng >G gián $78n >[i ý $. hu' B78 ng"#i !iCn !3i5 h'h'
q:_n-_U
q* ~iJc !iCn $7án ng"#i s-sD-3,-Cn >G !,n (8c 0) !3[ 01 @-C h"Dng5 h'h'
l:l-_`
Dẫn nhập Áp-$i,
Tác giả: Không >iế! g= 01 ông*
^#i !iCn !3i: y7áF @-,nh '9! '/i !h• 'á- &, &", giA, t-$ô' 0) s-sD-3,-Cn*
Ng"#i t-$ô' () c7n chá- c+, t-s,-5 0) cP '9! '/i !h• hi1' 0Xi s-sD-3,-Cn
>[i 0= ii,-c/p $? $ánh (f, @-F1n c7n !3"[ng c+, !j !iCn hZ5 S,S! 2`:2_-Ucb
S,S! 2q:c_
T" !"[ng ch+ $87: O6- _n* Ng"#i t-$ô' !f ch/i không ch7 ng"#i s-sD-3,-
Cn $i ng,ng @-, $Q! c+, hZ5 D,n Ds 2n:_c-2_* HZ 0-i 'fng 0= cX iiC-3--s,-
(' >G $ánh chiế'5 Thi T0 _Uq:q
\ảng !P' !]!: S; s4p $j c+, t-$ô' 0= cX hZ kiC- cung 0) ()' $i1- s,i @-QF
$/i 0Xi ii,-c/p5 hp˜0 _:_-_a
~iJc giải c<- B6n s; 0) sá! nhập t-$ô' 0)7 0"Dng @-/c s-sD-3,-Cn s,- n)F5
hp˜0 _:_q-2_
\)i hZc !h-9c (inh: S; @-,n phong 0) chu' sPc $dc >iJ! c+, Y<c OhM, T3#i
$/i 0Xi ng"#i D7 Thái5 0) 0iJc ch]c ch]n h=nh ph8! nhAng ke >]! >X hZ*
Dẫn nhập iiô-n,
Tác giả: iiô-n, ng"#i &< i,-(i-(C5 '9! !37ng nhAng !iCn !3i $E- !iCn5 II~-,
2~ _c:2`
Y"%c kC- gZi $i !3-F1n giá7 !8i Ni-ni-0 0) cảnh cá7 ke !h• c+, $Q! n"Xc
ông5 ông $i nhAng hế! s<c g"%ng g87*
\ản ký !h-ậ! >G ng"#i không !in nh87 c"#i ch7 () !hEn !h78i5 0) '9! 0)i hZc
giả $? &' (#i ký !h-ậ! n)F nh" () '9! !3-F1n !h-Fế! h7dc chH () '9! 0I 07n™
Ng"#i D7 Thái &' nP nh" () cP !Inh chQ! (Gch sW5 &' š7sph-s hn!i* Iy*
_n:2*
OhM, iiC-&- !3"ng Bẫn iiô-n,5 ch<ng 'inh (#i ký !h-ậ! n)F chInh &ác5 M,!
M! _2:Ul-c_b ^-^c __:2l-Un
Oá !Inh c+, iiô-n,:
_* M9! phEn !hánh hP,5 '9! s; ph, !39n kz @-dc giA, '8nh 'g 0) Fế- $-/i*
2* OP ý 3iCng5 ii7n in _:_-U
U* KInh s% Y<c OhM, T3#i5 ii7n in _:l
c* O,n $ả'5 ii7n in _:_2
`* H,F cE- ng-FJn5 ii7n in 2:_-l
a* ~6ng ph4c s,- khi >G sW, ph8!5 ii7n in U:U-c
q* Ni1' !in '• @-áng 0) Ich kk5 !hQ! 0Zng khi Ni-ni-0 un nun5 ii7n in U:c-
_nb ii7n in c:_
V* Nghv @-á nhi1- 01 B,nh B; >ản !h6n5 ii7n in c:2-U
\ảng !P' !]!:
Oh"Dng _: ^€n !3/n 'Jnh (Jnh c+, Y<c OhM, T3#iŠ s; >} ch8F 0) >G !3fng
ph8! c+, !iCn !3i*
Oh"Dng 2: ^#i cE- ng-FJn 0) $"%c giải c<-*
Oh"Dng U: ~6ng ph4c s; +F nhiJ' (En !h< nh=
Oh"Dng c: ^#i ph)n n)n cP !Inh !3e c7n c+, ng"#i !iCn !3iŠ s; >)F !} (ong
!h"Dng &P! (Xn (,7 c+, Y<c OhM, T3#i5 c•ng 0Xi s; @-[ !3ách !iCn !3i*
\)i hZc !h-9c (inh:
_* S; ng-F hiL' c+, 0iJc !3/n !3ánh nhiJ' 04*
2* Oá' B: c+, (ong FC- n"Xc Ich kk 0) ni1' !in '• @-áng 01 !ôn giá7*
U* Y<c OhM, T3#i sW B4ng nhAng c7n ng"#i >Q! !7)n nh" ph"Dng !iJn !3-F1n
>á ch6n (ý*
c* S; (Xn (,7 c+, (ong !h"Dng &P! c+, Y<c OhM, T3#i*
Dẫn nhập Mi-chC
Tác giả: Mi-chC5 ng"#i >ản &< !8i Mô-3C-sế!5 !h-9c ii--$,* rng nPi !iCn !3i
0)7 !h#i !3i1- $8i c+, iiô-!h,'5 h-ch, 0) t-&C-chi,5 () ng"#i c•ng !h#i 0Xi
t-s,i5 MiMk _:_
TCn c+, ông cP nghv, xhi gi/ng nh" iiC-hô-0,*x rng !h-9c 01 ii--$,
nh"ng nPi !iCn !3i 0Xi cả ii--$, (ẫn s-sD-3,-Cn*
S; &<c BE- c+, ông5 MiMk U:V
\ảng !P' !]!:
I* S; Ph6n Ohi, Tjng •-á!:
,* Oh"Dng _ - U5 ch+ Fế- () nhAng 3un $ 01 s; phán &S! s]p &ảF $ến*
>* Oh"Dng c - `5 (#i h<, c+, !iCn !3i 01 s; giải c<-*
c* Oh"Dng a - q5 ch+ Fế- () s; kh-FCn >ả7 0) !hM nhận !9i (:i c+, $Q! n"Xc5
c•ng 0Xi (#i h<, khôi ph4c $Q! n"Xc*
II* ^Cn Án NhAng T9i ^:i {iCng T":
,* Th# h=nh !"%ng5 MiMk _:qb MiMk `:_U
>* NhAng kế h78ch 0) '"- 'ô &Q- &,5 MiMk 2:_
c* S; !h,' (,'5 MiMk 2:2
B* ^ong !h,' c+, h7)ng !W5 !iCn !3i 0) !hEF !ế (K5 MiMk U:2-__
* Ph• phSp5 $.ng >Png5 >Pi !7án5 MiMk `:__
m* Không !h)nh !hậ!5 MiMk a:_n-_2
g* S; $.i >8i !7)n cE-5 MiMk q:2-c
h* Phản >9i5 MiMk q:`-a
III* NhAng HF ~Zng T"Dng ^,i:
,* Thiế! (ập '9! 0"Dng @-/c công >=nh5 MiMk `:2
>* S; giáng (6' c+, 0-, MC-si-,5 MiMk `:2
c* S; cải cách 0) khôi ph4c $Q! n"Xc5 MiMk q:q-_q
B* Th]ng (%i !3Zn 0‰n c+, 6n $iLn Y<c OhM, T3#i5 MiMk q:_V-2n
Y"%c !3Ich Bẫn:
,* \[i 0)i !3"[ng (?75 0= 0ậF c<- '8ng iiC-3C-'i5 ii i3 2a:_a-_lb MiMk
U:_2
>* \[i T7) Oông ^-ận 5 !6- c•ng HC-3/! Y8i $ế 0)7 (Mc OhM, iiC-&- giáng
sinh5 M,! M! 2:`-ab MiMk `:2
c* \[i YQng Oh3is!5 (Mc cW các 'ôn $. 3, $i giảng $875 M,! M! _n:U`-Uab
MiMk q:a
NhAng $78n $áng chM ý:
- YGnh nghv, 01 !ôn giá7 ch6n chInh5 MiMk a:V
- NDi sinh c+, OhM, iiC-&- $"%c !-FCn >/5 MiMk `:2
- Y<c OhM, T3#i cQ! >} !9i (:i c+, ng"#i !in nhận Ng)i5 MiMk q:_V-_l
Dẫn nhập N,-h-'
Tác giả: \iế! 3Q! I! 01 ông* TCn c+, ông cP nghv, x!h"Dng &P!x h,F x$EF s;
FCn +i*x
Ng)F !háng: M9! @-?ng !h#i gi,n !3"Xc khi Ni-ni-0 s4p $j*
Oh+ $1 chInh: S; !)n phá !h)nh Ni-ni-0*
Kh-ng cảnh (Gch sW: M9! s/ hZc giả &' sách n)F () !iếp !h7 c+, sách iiô-
n,*
D"#ng nh" ng"#i h-sF-3i s,- khi un nun >[i >)i giảng c+, iiô-n,5 ch“ng
>,7 (6- (8i !h# h=nh !"%ng !3[ (8i*
HZ c"Xp >Pc các n"Xc khác5 0) !h+ $ô c+, hZ gi/ng nh" h,ng s" !W $EF '.i5
N,Nk 2:__-_2
M4c $Ich c+, sách: ^) !-FCn >/ s; >á7 !h• c+, Y<c OhM, T3#i $/i 0Xi !h)nh
ph/ $ẫ' 'á- 0) ,n +i ii--$, 0Xi các (#i h<, giải c<- ch7 s,- n)F5 N,Nk
U:_b N,Nk _:_U-_`
\ảng !P' !]!:
Oh"Dng _:
Khải !"%ng 01 s; -F nghi 0) s<c '8nh 0ô $Gch c+, iiC-hô-0,5 YQng >e g?F
cái ách c+, ng"#i h-sF-3i 0) giải c<- ii--$,*
Oh"Dng 2:
M9! 'iC- !ả $EF kGch !Inh 01 c-9c >,7 06F Ni-ni-0*
Oh"Dng U:
M9! !,i h78 $"%c !-FCn cá7 !3Cn !h)nh ph/ $ẫ' 'á- 0) s; h-k BiJ! h7)n
!7)n $"%c >á7 !3"Xc*
OhM ý: M9! s/ các nh) giải kinh ch7 3Nng N,Nk 2:c () á' chH các & hDi
hiJn $8i5 nh"ng $6F chH () s; giải !hIch g"%ng Sp*
Dẫn nhập H,->,-cMc
Tác giả: M9! s/ ng"#i s-F (-ận !f >)i !hi !hiCn ') !ác giả cE- ng-FJn RH,K>
U:_-_lT 0) !f 0iJc h"Xng Bẫn x!3"[ng >,n nh8cx5 ch7 3Nng !ác giả () '9!
ng"#i há! !37ng $1n !h#5 nh"ng $6F chH () ph}ng $7án*
Ng)F !háng: Không ch]c ch]n* HiLn nhiCn () 0G !iCn !3i s/ng 0)7 !h#i kz \,-
>F-(ôn RO,nh-$CT* Nhi1- hZc giả Qn $Gnh !h#i gi,n c+, (#i !iCn !3i 0) 0)7 (Mc
!3i1- $8i c+, iiC-hô-gi,-ki'*
Oh+ $1 chInh: S; 'E- nhiJ' !37ng Dn !hEn h;- c+, Y<c OhM, T3#i*
O6- ch=, khP,: H,K> _:U
\ảng !P' !]!: Sách '[ $E- 0Xi 0G !iCn !3i !37ng !=nh !38ng >/i 3/i 01 $i1-
'E- nhiJ' khP hiL- c+, s; gi,n ác không >G h=nh ph8! !3Cn !hế gi,n n)F*
H,i ch"Dng $E- ch+ Fế- () 'ẫ- $/i !h78i giA, H,->,-cMc 0) Y<c OhM, T3#i*
_* ~G !iCn !3i ph)n n)n 0Xi Y<c OhM, T3#i 3Nng ,i ,i c2ng >87 ng"%c !9i (:i5
nh"ng ch“ng h1 !hQF ke gi,n ác >G !3fng ph8!5 H,K> _:_-c
2* rng nhận $"%c s; !3ả (#i !iế! (9 kế h78ch c+, Y<c OhM, T3#i @-, 0iJc sW
B4ng ng"#i \,->F-(ôn Rng"#i O,nh-$CT nh" () '9! công c4 nh,nh 0) kh+ng
khiếp $L phán &S! các n"Xc gi,n ác5 H,K> _:`-__
U* ~Qn $1 $87 $<c 0ẫn ch", $"%c !3ả (#i !37ng !6' !3I c+, nh) !iCn !3i* ^)'
s,7 ') '9! Y<c OhM, T3#i !hánh khiế! (8i cP !hL sW B4ng ng"#i ng78i $87
gi,n !) $L !)n phá nhAng c7n ng"#i công >=nh hDn hZ„ Phải chung $i1- s,i
@-QF 0) >87 ng"%c c< !iếp BiKn '?i '?i„ H,K> _:_2-_q
c* Nh) !iCn !3i $i (Cn 0Zng c,nh $L nh=n kh]p nDi* rng nhận $"%c c6- !3ả (#i
c+, OhM, 3Nng '4c $Ich c+, Ng)i sg $"%c h7)n !Q! !37ng ch/c (á!5 0) khIch
(J ông h?F ch# $%i5 H,K> 2:_-U* S,- $P !iếp !h7 () '9! c6- nPi !3[ !h)nh
kh€- hiJ- !37ng h9i !hánh OhM, H,K> 2:c
`* H)i (ong 0Xi ánh sáng 'Xi ') ông nhận $"%c5 !iCn !3i !h/! 3, '9! (78! nu'
!,i h78 giáng ch7 s; không !h)nh !hậ! RH,K> 2:aT5 s; !h,' (,' RH,K> 2:lT5
công 0iJc $ẫ' 'á- RH,K> 2:_2T5 s; un chDi !34F (8c RH,K> 2:_`T 0) !h#
h=nh !"%ng RH,K> 2:_V-2nT c+, $8i c"#ng @-/c*
a* O-/i c•ng ông !h/! (Cn (#i cE- ng-FJn c,7 !h"%ng Rh,F !hi !hiCn ng%i
khnT5 nPi 01 s; -F nghi 0) 0inh hiLn c+, Y<c iiC-hô-0, 0) !-FCn >/ s; !in
cậF không gi,7 $9ng c+, ông 0)7 kế h78ch c+, OhM,5 H,K> U:_-_l
NhAng $78n $áng chM ý:
H,K> 2:c S,7 M,i c+, s; cải cách5 {7{' _:_qb HD! _n:UV
H,K> 2:_` !,i h78 B)nh ch7 ke ()' ng"#i !, s,F*
H,K> U:_q-_V '9! $<c !in chiến !h]ng !Q! cả*
Dẫn nhập Sô-phô-ni
Tác giả: {p 3)ng ông () c7n chá- !3;c hJ c+, 0-, t-&C-chi,5 S7yp _:_
rng nPi !iCn !3i 0)7 !3i1- $8i 0-, iiô-si-,5 0-, c+, ii--$,5 S7yp _:_
Ng"#i !, nghv 3Nng ông !h/! 3, (#i !iCn !3i gEn 0Xi $E- !3i1- $8i c+, 0-, iiô-
si-,5 !3"Xc khi s; ph4c h"ng !ôn giá7 &ảF 3, !3Cn kh]p 0"Dng @-/c 0)7 !h#i
kz QF5 &' II~-, 2~ 22:_-2U:Uq
T3-F1n !h-Fế! ch7 3Nng Sô-phô-ni $? hiJp (;c 0Xi nA !iCn !3i H-n-$, 0) iiC-
3C-'i !37ng 0iJc kh[i &"Xng c-9c cải cách c+, 0"Dng @-/c*
Oh+ $1 chInh: NhAng phán &S! !3iJ! $L c+, Y<c OhM, T3#i*
O6- ch=, khP,: S7yp _:_2
N9i B-ng: iiZng 0un c+, sách hế! s<c - >-.n5 0) $EF BẫF (#i ngu' $ 0)
08ch !3En !9i (:i* Nh"ng 'd! !3#i (P B8ng s,- ()n '6F $n [ ch"Dng c-/i
c•ng5 0) nh) !iCn !3i >á7 !3"Xc 01 '9! ng)F 0-i 'fng s]p $ến5 (Mc $P ng"#i
D7 Thái sg !3[ !h)nh '9! s; ng%i khn [ giA, 'Zi B6n !9c !3Cn !hế gi,n*
\ảng !P' !]!:
_* S; !-FCn cá7 01 các phán &S! s]p &ảF 3, 0Xi ii--$,5 S7yp _:_-_V
2* KC- gZi un nun5 S7yp 2:_-U
U* NhAng phán &S! 3un $ 0Xi các n"Xc &-ng @-,nh5 S7yp 2:c-_`
c* M9! !,i h78 !-FCn >/ ch7 nhAng !9i nh6n c+, iiC-3--s,-(' 0= cX hZ s,
$78 0) '• !h-9c (inh5 !iếp !4c s/ng !37ng s; gi,n ác5 >Q! chQp 'Zi phán &S!
B)nh ch7 các @-/c gi, !h7 BG giá7*
`* M9! phán &S! !7)n cE- $"%c >á7 !3"Xc5 !37ng $P chH cP '9! !hiL- s/ ng"#i
con sP! kInh s% OhM, !h7á! n%5 S7yp U:V-_U
a* ~inh hiLn !"Dng (,i c+, s-sD-3,-Cn5 (Mc $P iiC-hô-0, sg giải c<- B6n s;
c+, Ng)i5 0) khiến hZ !3[ nCn !iếng !u' !3Cn kh]p $Q! n)F5 S7yp U:_c-2n
Dẫn nhập h-ghC
Tác giả: xNg"#i !iCn !3i c+, $1n !h#x $"%c nhi1- ng"#i >iế! $ến 0= ông $"%c
sinh 3, 0)7 !h#i kz qn nu' ph- !• !8i \,->F-(ôn5 0) !3[ 01 iiC-3--s,-('
c•ng 0Xi yô-3ô->,->Cn* TiCn !3i () '9! $.ng công 0Xi y,-ch,-3i5 †&7 †3 `:_b
a:_c
Oh+ $1 chInh: S; @-[ !3ách g,F g]! $/i 0Xi s; c€- !hả !37ng công 0iJc &6F
B;ng $1n !h#5 c•ng 0Xi nhAng kh-Fến cá7 khIch (J 0) nhAng (#i h<, ch7
nhAng ,i gánh 0ác công 0iJc*
O6- ch=, khP,: hgKg 2:c
D-FCn cX (Gch sW: NhAng ng"#i con s/ng sP! !3[ 01 @-C nh) s,- !h#i kz ph-
!•5 >ận !6' 01 0iJc 3iCng '9! cách Ich kk5 @-,n !6' !37ng 0iJc ()' nh) [ c+,
hZ ch7 $‰p $g hDn () 0iJc !ái !hiế! $1n !h# c+, OhM,* Oông 0iJc !ái !hiế! >G
ng"ng nhi1- nu'5 hgKg _:c
S< $iJp:
_*S; @-[ !3ách g,F g]!5 ch<ng !} 3Nng Y<c OhM, T3#i $? !f ch/i không >,n
ph"Xc >[i 0= $1n !h# c+, Ng)i 0ẫn >G >} >C !37ng !=nh !38ng $iC- !)n5 hgKg
_:U-__
2* NhAng (#i khIch (J khi công 0iJc !ái !hiế! $1n !h# $"%c >]! $E- !3[ (8i5
hgKg _:_2-_`
U* NhAng (#i h<, cả' $9ng ch7 nhAng ng"#i (Xn !-ji !3"Xc khi !fng !hQF
$1n !h# c+, S,-(ô-'ôn 0) !hQ! 0Zng khi nh=n 0ậ! (iJ- $Dn sD hZ $,ng cP5
hgKg 2:U* HZ $"%c >iế! () sg cP s; >)F !} @-F1n nung c+, Y<c OhM, T3#i
0) s; &-Q! hiJn c+, YQng MC-si-,5 (Mc $P 0inh @-,ng c+, OhM, sg $EF BẫF
$1n !h#5 hgKg 2:q-l
c* ^#i nh]c nh[ 3Nng hZ không &<ng $áng $L &6F nh) c+, Y<c iiC-hô-0,
08n @-6n5 hgKg 2:_n-_c
`* NhAng !iCn $7án 01 s/ phận BiJ! 07ng c+, các n"Xc ng78i $87 0) (#i !án
B"Dng yô-3ô->,->Cn nh" () '9! công c4 $"%c Y<c OhM, T3#i !-FLn chZn5
hgKg 2:2n-2U
Y78n chZn $dc >iJ!: hgKg 2:c-l
S; hiJn BiJn c+, OhM,5 ()' 0Ang '8nh5 hgKg 2:c
•-F1n nung c+, OhM,5 ()' 3Mng $9ng5 hgKg 2:a
~inh @-,ng c+, OhM, !3)n ngập5 hgKg 2:q
\=nh ,n c+, OhM, s]p $ến5 hgKg 2:l
Dẫn nhập y,-ch,-3i
Tác giả: O7n !3,i c+, \,-3,-chi5 y,D3 _:_
T, >iế! 3Q! I! 01 !iCn !3i n)F5 ông () ng"#i c•ng !h#i 0Xi h-ghC 0) c9ng !ác
0Xi h-ghC BQF (Cn ph7ng !3)7 ng"#i D7 Thái !37ng 0iJc !ái !hiế! $1n !h# !8i
iiC-3--s,-('5 †&7 †3 a:_c
HiLn nhiCn ông () ng"#i !3,i !3e 0)7 (Mc nPi !iCn !3i5 y,D3 2:c
T37ng >ản \ảF M"Di DGch iiả !h= 0)i !hi !hiCn $"%c công nhận () c+, y,-
ch,-3i 0) h-ghC*
Ng)F !háng: H,i !háng s,- khi h-ghC nPi !iCn !3i Rs7 sánh hgKg _:_b y,D3
_:_T
~un ph7ng: {Q! >Png >€F*
TiCn !3i c+, khải !"%ng B)i: ii/ng nh" h-ghC5 ông !hQF !=nh !38ng !9i (:i 0)
!h# D 01 !ôn giá7 c+, nh6n B6n '=nh5 $", 3, nhAng kh-Fến cá7 g6F &Mc
$9ng $? giMp ch7 0iJc !ái !hiế! $1n !h#*
Nh"ng (#i !iCn !3i c+, ông cP '9! ph8' 0i 39ng hDn - ông nh=n &-/ng các
!h#i $8i 0) $? !hQF s; giáng (6' c+, ~-, MC-si-, 0) >=nh 'inh c+, '9!
ng)F sáng c+, hDn B)nh ch7 Si-ôn*
O6- ch=, khP,: y,D3 _:Ub y,D3 c:a
HF 0Zng !37ng !"Dng (,i: xKhi >-ji chi1- $ến sg cP s; sáng5x y,D3 _c:q
\ảng !P' !]!: ^#i hô h)7 '[ $E-5 y,D3 _:_-a
PhEn I: M9! ch-:i >ảF khải !"%ng
_* Ng"#i $)n ông c"‚i ng;, h.ng5 $<ng !37ng nhAng c6F si'5 y,D3 _:q-_q
2* \/n cái sfng 0) >/n !h% 3…n5 y,D3 _:_V-2_
U* Ng"#i $)n ông cE' B6F $75 y,D3 2:_-_U
c* ^)' !h,nh s8ch !hEF !ế (K !h"%ng ph€'5 y,D3 y,U:_-_n
`* Oh6n $…n >Nng 0)ng 0) h,i c6F ô-(i-05 y,D3 c:_-_c
a* O-9n sách >,F5 y,D3 `:_-c
q* Ng"#i $)n >) !37ng cái gi}5 y,D3 `:`-__
V* \/n c: & ng;,5 y,D3 a:_-V* Y9i '?7 !3i1- !hiCn ch7 !hEF !ế (K !h"%ng
ph€'5 y,D3 a:_n-_`
PhEn II:
T3ả (#i nhAng ng"#i $8i BiJn $ến !f \C-!Cn 01 0iJc kiCng un* O-/i c•ng !h=
nhAng ng)F kiCng un sg >iến !h)nh các (K h9i*
PhEn III:
NhAng !iCn $7án 01 '9! !h#i kz c+, (Gch sW D7 Thái 0) '9! khải !"%ng 01
khải h7)n !/i hậ- c+, n"Xc !3#i5 y,D3 l:_-_c:2_
Nh6n !/ MC-si R„T: YQng MC-si-, nh" () ~-,*Š
,* Yến (En !h< nhQ! !37ng s; !hQp h…n5 y,D3 l:l
>* H7)ng !W \=nh hn5 y,D3 l:_n
c* \G $Png $inh !3Cn !hập !; giá5 y,D3 _2:_n
B* Ng"#i chun chiCn >G $)n chiCn >} 3Di5 y,D3 _U:q
Y78n chZn $dc >iJ!:
_* \I 'ậ! c+, s; !h)nh công !37ng công 0iJc !h-9c (inh5 y,D3 c:a-_n
2* H7)ng !W \=nh hn sg $ến5 y,D3 l:l-_n
U* S-/i ()' !h,nh s8ch5 y,D3 _U:_
Dẫn nhập M,-(,-chi
Tác giả: T, không >iế! 0= 01 c-9c $#i c+, 0G !iCn !3i n)F ng78i !3f nhAng g=
$"%c !=' !hQF !37ng sách* OP (g ông () ng"#i c•ng !h#i 0Xi NC-hC-'i5 nhAng
!=nh !38ng $"%c 'ô !ả !37ng (#i !iCn !3i 3Q! khXp 0Xi !h#i kz $P*
~un ph7ng: M8nh 'g 0) >Q! !h"#ng* OhM, $"%c 'iC- !ả nh" () cP '9! c-9c
$/i !h78i 0Xi B6n s; c+, Ng)i*
xNh"ng các ng"Di h}i 3Nngx !"Dng phản 0Xi xOhM, T7)n Nung phán 3Nngx
!37ng s-/! >, ch"Dng $E-*
Oh+ $1: M9! ><c !3,nh s/ng $9ng 01 !h#i kz kế! !hMc (Gch sW O;- ’Xc5 ch7
!hQF 3Nng cEn phải cP nhAng cải cách !7 (Xn $L BZn $"#ng ch7 YQng MC-si-,
s]p $ến*
O6- ch=, khP,: M,M( U:V
\ảng !P' !]!:
I* Md! !3ái c+, ><c !3,nh: NhAng !9i không !h)nh !hậ!5 B6n s; 07ng 6n >9i
nghv,5 0) !hEF !ế (K không !3-ng !In*
_* •n c]p c+, Y<c OhM, T3#i*
,* >[i không $áp (8i !=nh !h"Dng c+, Y<c OhM, T3#i5 M,M( _:2
>* >[i không !ôn !3Zng D,nh Y<c OhM, T3#i5 M,M( _:a
c* >[i 0iJc B6ng (Cn c+, (K cP 0ế! nhD5 M,M( _:q-V5_U-_c
B* các !hEF !ế (K 0Xi g"Dng &Q- &, $? !3[ !h)nh nhAng hon $á ()' 0Qp ph8'5
!h,F 0= hZ phải () nhAng (?nh !4 !h-9c (inh5 M,M( 2:_-V
* >[i 0iJc kInh !3Zng nhAng ke cP !9i5 M,M( 2:_q M,M( U:_`
m* >[i 0iJc giA (8i c+, B6ng _›_n cách Ich kk5 M,M( U:V
g* >[i 0iJc >)7 chA, ch7 s; không !in kInh5 M,M( U:_c
2* T9i (:i &? h9i*
,* $/i $?i nh,- gi,n !3á5 M,M( 2:_n
>* kế! hôn 0Xi ke không !in OhM,5 M,M( 2:__
c* nhAng ng"#i 0% (F BG5 M,M( 2:c-_a
B* !h7 !) !h-ậ!5 >Q! khiế!5 <c hiếp5 M,M( U:`
II* Md! phải c+, ><c !3,nh:
_* NhAng (#i h<, 0inh hiLn*
,* 01 s; $ến c+, s< giả gi,7 "Xc5 M,M( U:_-c
>* 01 s; B/c !3)n ph"Xc ()nh (Xn (,75 M,M( U:_n-_2
c* 01 nhAng !hánh nh6n !3[ !h)nh ch6- >á- Rh,F kh7 !)ngT $dc >iJ! c+, Y<c
iiC-hô-0,5 M,M( U:_a-_V
B* 01 >=nh 'inh c+, '9! ng)F 'Xi ') s; công >=nh sg chiến !h]ng M,M(
c:2-U
* 01 s; &-Q! hiJn c+, '9! nh6n 0ậ! cải cách !h-9c (inh !3"Xc khi ng)F c+,
OhM, ập $ến5 M,M( c:`-a
Y78n chZn $dc >iJ!:
Oh"Dng U: s< giả gi,7 "Xc $"%c ()' !h,nh s8ch5 M,M( U:_-c
Oh"Dng U: cDn '", ph"Xc ()nh5 M,M( U:_n
Oh"Dng U: nhAng 0iCn $á @-ý c+, Y<c OhM, T3#i5 M,M( U:_a-_q
Dẫn nhập M,-!hi-D
Tác giả: M,-!hi-D5 c2ng $"%c gZi () ^C-0i5 '9! !37ng '"#i h,i s< $.5 M,c
Mc 2:_c* Không nghi ng# g=5 ông () ng"#i D7 Thái giA ch<c ng"#i !h- !h-ế
c+, ^, M?5 M,! M! _n:U* Khi $"%c OhM, iiC-&- kC- gZi5 ông $? >} !Q! cả $L
!h7 Ng)i5 ^-^c `:2q-2V* rng !j ch<c '9! >A, !iJc (Xn ch7 OhM,5 Ng)i $?
B; !iJc >Q! chQp '9! !h;c !ế () ke !h- !h-ế >G ng"#i !, khinh !h"#ng5 ^-^c
`:2l*
Sách $"%c 0iế! ch7: Oh+ Fế- () ng"#i D7 Thái* •-,n $iL' n)F $"%c &ác
nhận >[i '9! !h;c !ế () cP kh7ảng an $78n (iCn @-,n $ến (#i !iCn !3i c+,
ng"#i D7 Thái 0) cn $78n !3Ich Bẫn !f O;- ’Xc* S< 'Jnh c+, OhM, iiC-&-
$/i 0Xi ng"#i D7 Thái $"%c nhQn '8nh $dc >iJ!5 M,! M! _n:`-ab _`:2c*
Tf ch=, khP,: ^)' !3Zn5 $"%c nh]c $i nh]c (8i $L chH 3Nng nhAng (#i !iCn !3i
!37ng O;- ’Xc $"%c ()' !3Zn !37ng YQng Oh3is!* Tf ~"Dng •-/c $"%c &-Q!
hiJn Un (En* OhM, iiC-&- () ~-,5 M,! M! 2:2b 2_:`b 22:__b 2`:Ucb
2q:__5Uq5c2*
M4c $Ich 3p 3)ng: Oh<ng !} OhM, iiC-&- ng"#i N,-&,-3S! () Mế!-si-,5 cP
ph€' cách ~-, !h7 nh" (#i !iCn !3i c+, ng"#i D7 Thái*
Ydc $iL' nji >ậ!:
_* ii, phả $EF $+ c+, YQng Oh3is!5 M,! M! _:_-_q
2* NhAng s; kiJn 0) >)i giảng chH cP !37ng sách PhMc ”' n)F:
,* S; 0iếng !hu' c+, các nh) !hông !hái $ông ph"Dng5 M,! M! 2:_
Oh8F !3/n s,ng hi Oập5 M,! M! 2:_U-_c
~iJc !)n sá! các >S !3,i5 2:_a
T3[ 01 N,-&,-3S!5 2:_l-2U
>* Ng"#i Ph,-3i-si 0) S,-$--sC $ến &in chG- >áp-!' c+, iiung M,! M! U:q
c* \)i giảng !3Cn nMi5 M,! M! `:_-q:2l
B* œH‚i nhAng ke 'J! '}i 0) gánh ndng5 h?F $ến c•ng !,*• M,! M! __:2V
* Phi--3D $i !3Cn 'd! n"Xc5 M,! M! _c:2V-U_
m* ~8ch 'd! >Zn Ph,-3,-si5 nh" () '9! >)i giảng '[ 39ng5 M,! M! 2U:_-Ul
g* ii--$, nhận Un 'iếng >8c5 M,! M! 2a:_`
h* T3ả (8i Un 'iếng >8c5 M,! M! 2q:U-_n
iiQc 'D c+, 0% Phi-(á!5 M,! M! 2q:_l
Oác !hánh s/ng (8i 0) 3, kh}i '. 'ả5 M,! M! 2q:`2
O,nh gác ngôi '95 M,! M! 2q:ac-aa
i* ~iJc h/i (9 các >inh sv5 M,! M! 2V:_2-_U
Y9ng $Q!5 M,! M! 2V:2
‘F nhiJ' s< 'Jnh 0v $8i5 M,! M! 2V:_l-2n
U* PhSp (8 chH cP !37ng sách M,-!hi-D:
,* H,i ng"#i '• $"%c chA, ()nh5 M,! M! l:2V-Un
>* Ti1n n9p !h-ế5 M,! M! _q:2c-2q
c* NhAng 0I 07n chH gdp !37ng sách M,-!hi-D:
,* O} (•ng Rh,F c} B8iT5 M,! M! _U:2c kh7 !)ng $"%c chôn giQ-5 M,! M!
_U:cc ngZc ch6-5 _U:c` cái ("Xi5 _U:cq*
>* Ng"#i $EF !X không !h"Dng &P!5 M,! M! _V:2U*
c* Oác công nh6n !37ng 0"#n nh75 M,! M! 2n:_-_a*
B* H,i $<, c7n !3,i5 M,! M! 2_:2V-U2*
* Yá' c"Xi c+, c7n !3,i nh) 0-,5 M,! M! 22:_-_c*
m* M"#i ng"#i nA $.ng !3inh5 M,! M! 2`:_-_U*
NhAng !,-(6ng5 M,! M! 2`:_c-Un
OhiCn 0) BC5 M,! M! 2`:U_-ca
Ph6n !Ich: Tf (ập !3"#ng c+, $G, 0G () ~-, c+, YQng Oh3is!*
Ng"#i - ~-,: O6- ch-FJn 01 YQng Mế!-si-, cP ph€' cách ~-,*
ii, phả 0) s; giáng sinh5 M,! M! _:_-2`b !=' kiế' 2:2b !h# ph"%ng Ng)i5
2:__b >á7 !in 01 Ng)i5 U:_-_2b !h]ng (%i !h-9c (inh c+, Ng)i5 c:_-__b s; !-FCn
cá7 01 Ng)i5 c:_qb kC- gZi 'ôn $J5 c:_V-22b (-ậ! (J 0) h-Qn !hG5 `:_-q:2lb (#i
nPi 0) 0iJc ()' c+, Ng)i5 V:_-_2:`nb các !hI B4 01 n"Xc !3#i5 _U:_-`Vb 0iJc
giế! ng"#i !i1n ph7ng5 _c:_-_2b @-F1n nung c+, Ng)i 0"%! !3Cn s<c '8nh
!hiCn nhiCn 0) >Jnh !ậ!5 _c:_c-Uab _`:U2-Ulb s; khải !hG c+, Ng)i 01 (ong
c<ng c}i c+, c7n ng"#i5 chInh Ng)i $ến $L chG- !h"Dng khP 0) 0inh hiLn5
_a:_-_q:2qb s; B8F B: c+, Ng)i 01 các ng-FCn !]c c+, !hiCn @-/c5 _V:_-
2n:Ucb s; khải h7)n $i 0)7 kinh $ô5 s; ch/i >} Ng)i5 các !hI B4 0) (#i !iCn !3i5
2_:_-22:_cb Ng)i ngun !3[ 6' '"- c+, ng"#i Ph,-3i-si 0) S,-$--sC5 22:_`-
cab Ng)i 08ch 'd! các (?nh !45 2U:_-Ulb (#i !iCn !3i 0) các !hI B4 01 !"Dng (,i5
2c:_-2`:cab nhAng s; kiJn Bẫn $ến s; phản >9i Ng)i5 2a:_-cab s; &S! &W
Ng)i5 2a:`q-q`b 2q:_-U_b s; $Png $inh Ng)i5 2q:U_-`nb các s; kiJn &ảF 3,
ng,F s,- khi Ng)i chế!5 2q:`_-`ab Ng)i !ái &-Q! hiJn !3Cn $Q! 0) Ng)i gi,7
nhiJ' 04 ch7 các 'ôn $J5 2V:_-2n*
Dẫn nhập Mác
Tác giả: Mác5 c7n !3,i c+, M,-3i !8i iiC-3--s,-('5 O7ng O0 _2:_2*
Y"%c nh]c $ến nh" () iiung Mác !37ng O7ng O0 _2:2`* ^) hZ h)ng !h6n
!hIch 0Xi \,-n,->,5 O7O( c:_n*
HiJp (;c 0Xi Ph,7-(ô 0) \,-n,->, !37ng ch-Fến !3-F1n giá7 $E- !iCn5 O7ng
O0 _2:2`b _U:`* T8' !h#i &, (=, Ph,7-(ô5 O7ng O0 _U:_Ub _`:Uq-Ul
S,- $P khôi ph4c (8i !=nh >8n 0Xi Ph,7-(ô5 IITi 2T' c:__*
T3-F1n !h-Fế! &, &", ch<ng !h;c 3Nng Mác () >8n $.ng h)nh c+, Phi--3D*
M9! 0)i !ác giả &", $? gZi sách n)F () sách PhMc ”' Phi--3D*
Nh=n ch-ng5 ng"#i !, !hf, nhận Phi--3D cP (g $? c-ng cQp nhi1- !)i (iJ-
h7dc g%i ý nhi1- !)i (iJ- $"%c ghi !37ng sách n)F*
Sách $"%c 0iế! ch7: Ng"#i !, nghv 3Nng !ác giả $? nghv $ến các OD Y/c nh6n
không phải g/c D7 Thái !37ng (Mc ch-€n >G @-FLn sách n)F*
Sách không ph• h%p (]' 0Xi các $9c giả D7 Thái5 !, cP !hL !hQF 3p $i1- n)F
!f !h;c !ế () sách chH cP '9! I! !3"ng Bẫn $ến !f (#i !iCn !3i O;- ’Xc* HDn
nA,5 0iJc giải !hIch các !f ngA 0) !ập !4c D7 Thái nPi (Cn 3Nng !ác giả nghv
$ến ng"#i i#-3Sc khi ông 0iế! sách n)F5 M,c Mc U:_qb `:c_b q:_-c5__5Ucb*
Oh+ $1 chInh: YQng Oh3is!5 ng"#i $EF !X không 'J! '}i c+, Y<c OhM, T3#i
0) c+, c7n ng"#i*
O-9c $#i c+, OhM, iiC-&- $"%c 'iC- !ả () $EF các 0iJc !/!*
Th#i gi,n cE- ng-FJn c+, OhM, >G gián $78n5 M,c Mc _:U`-Uqb !hHnh !h7ảng
Ng)i không cP !h= gi# $L B•ng >A,5 U:2nb >[i Ng)i 06ng ph4c (#i kC- gZi
0vnh cW- ch7 s; hE- 0iJc5 >8n hA- Ng)i ch7 3Nng Ng)i 3/i (78n !3I Pc5 U:2_b
Ng)i >G >á' !h7 (Mc Ng)i !=' nDi nghH ngDi5 a:U_-Uc*
Tf ch=, khP,: ^ập !<c5 $"%c (dp $i (dp (8i s-/! @-FLn sách*
Ydc $iL' nji >ậ!: Sách n)F ng]n nhQ! !37ng c sách PhMc ”'*
- ~un ph7ng s/ng $9ng 0) sinh $9ng nh" !3,nh* Nhi1- 0Qn $1 chInh c2ng
$"%c !=' !hQF !37ng sách M,-!hi-D 0) sách ^--c,5 nh"ng sách Mác không
chH $Dn !h-En () (dp (8i ') cP ghi nhi1- chi !iế! không cP [ h,i sách ki,*
- Sách PhMc ”' Mác5 c2ng nh" sách PhMc ”' iiung5 '[ $E- >Nng '9!
!-FCn >/ 01 !hEn !ánh c+, Y<c OhM, iiC-&- Oh3is!5 nh"ng khác 0Xi sách
iiung5 sách Mác không !3iLn kh,i giá7 (ý n)F*
- T-F nhiCn5 nghiCn c<- k• c-/n sách sg >9c (9 '9! s; !hậ! () '4c $Ich c+,
!ác giả () !hông @-, các công 0iJc kz BiJ- c+, OhM, iiC-&- $L ch<ng 'inh
!hEn !ánh c+, Ng)i ch< không >Nng (#i nPi c+, !ác giả*
- Nhi1- @-,n hJ cá nh6n c+, OhM, B"%c !=' gdp !37ng sách PhMc ”' n)F5
ch“ng h8n nh": œ[ ch-ng 0Xi !hM 3fng•5 M,c Mc _:_Ub œNg)i $d! !Cn ch7 hZ
() \ô-,-n‰!5• M,c Mc U:_qb œOhM, iiC-&- nji giận5• M,c Mc _n:_cb œcác
'ôn $. !hQ! kinh5• M,c Mc _n:U2b žđá' $ông (]ng ngh Ng)i '9! cách 0-i
(ong5• M,c Mc _2:Uq5 00ƒ
- Mdc B• nhQn '8nh @-F1n nung Y<c OhM, T3#i c+, YQng Oh3is!5 !ác giả
!h"#ng á' chH $ến !=nh cả' c7n ng"#i c+, Ng)i: Ng)i !hQ! 0Zng5 M,c Mc
U:`b Ng)i 'J! '}i5 c:UVb Ng)i !h]c ']c5 a:ab Ng)i !h[ B)i5 q:Ucb V:_2b Ng)i
!h"Dng FC-5 _n:2_*
- M,-!hi-D nh=n 01 @-á kh< 0) giải @-Fế! ch+ Fế- 0Xi các (#i !iCn !3i 0= cX
$9c giả ng"#i D7 Thái5 0) c2ng B)nh nhi1- ch: ch7 >)i giảng c+, OhM,
chMng !,*
- Mác !h= cô $Zng hDn5 0) I! nPi 01 (#i !iCn !3iŠ chH cP >)i ghi ng]n 01 (#i
giảng c+, OhM,5 nh"ng nhQn '8nh $ến công 0iJc 0v $8i c+, OhM, iiC-&-*
- M"#i chIn phSp (8 $"%c ghi !37ng @-FLn sách ng]n n)F ch<ng !} @-F1n
nung siC- nhiCn c+, OhM,*
- Tá' phSp (8 ch<ng 'inh @-F1n nung c+, Ng)i $/i 0Xi >Jnh !ậ!5 M,c Mc
_:U_5c_b 2:U-_2b U_:_-cb `:2`b q:U2b V:2Ub _n:ca*
- Nu' phSp (8 ch7 !hQF @-F1n nung c+, Ng)i $/i 0Xi !hiCn nhiCn5 M,c Mc
c:Ulb a:c_-clb V:V-lb __:_U-_c*
- \/n phSp (8 nPi (Cn @-F1n (;c c+, Ng)i $/i 0Xi ', @-k5 M,c Mc _:2`b `:_-
_Ub q:2`-Unb l:2a*
- H,i phSp (8 ch7 !hQF Ng)i $]c !h]ng s; chế!5 `:c2b _a:l*
\ảng !P' !]!: Sách cP !hL chi, !h)nh a phEn*
PhEn I: NhAng s; kiJn Bẫn nhập 0) >,n $E- Bẫn $ến ch<c 04 công kh,i c+,
YQng Oh3is!5 •Bc M,c _:_-_Ub*
T37ng ch"Dng $E- !iCn n)F Mác >Q! !h=nh (=nh $i ng,F 0)7 $1 !)i*
rng '[ $E- >Nng (#i công >/ OhM, iiC-&- () O7n Y<c OhM, T3#i5 M,c Mc
_:_*
{.i Ng)i Bfng (8i [ nu' >"Xc sW, s78n ch7 công 0iJc c+, Ng)i*
_* ng"#i !iCn ph7ng c+, Ng)i $ến5 M,c Mc _:2-V
2* Ng)i chG- >áp-!' nDi sông iiô-$,nh5 M,c Mc _:l
U* Ng)i >,n nung (;c >[i Thánh ^inh5 M,c Mc _:_n
c* Y<c OhM, T3#i ()' ch<ng 3Nng Ng)i () O7n Y<c OhM, T3#i5 M,c Mc
_:__
`* Ng)i $4ng $9 0Xi ke !h• c+, Ng)i5 M,c Mc _:_2-_U
PhEn II: Oh<c 04 >,n $E- !8i i,-(i-(C5 •Bc M,c _:_c-q:2Ubb
Mác >} @-, !7)n >9 ch<c 04 >,n $E- c+, OhM, !8i &< ii--$C5 &' •Bc ii
2:_U-c:2b*
•!Bc PhEn III: Oh-Fến $i $ến TF-3D 0) Si-$ôn5 M,c Mc q:2c-Un*
PhEn I~: ^#i B8F B: 0) 0iJc ()' c+, YQng Oh3is! !8i >]c i,-(i-(C5 M,c Mc
q:U_-l:`n
PhEn ~: Oh<c 04 c-/i c•ng !8i \C-3C5 0) ch-Fến $i 01 iiC-3--s,-('5 M,c
Mc _n:_-`2
PhEn ~I: NhAng s; kiJn !37ng !-En Th"Dng khP5 M,c Mc __:_-_a:V*
Dẫn nhập ^--c,
Tác giả: ^--c,5 0G F sv $"%c FC- 'ến5 &' O7O( c:_cb ^--c, c2ng () !ác giả
c+, sách Oông ~4 Oác S< Y.Š cả h,i sách $"%c 0iế! ch7 c•ng '9! $/i
!"%ng*
^--c, () >8n !h6n 0) () ng"#i $.ng h)nh 0Xi Ph,7-(ô5 nh" !37ng (#i á' chH
c+, >ản !h6n ông cP nPi $ến ch-Fến $i c+, s< $.* T37ng sách Oông ~4 Oác
S< Y. cP ch: !ác giả ch-FLn $ji $8i B,nh !f s,ng !hL s/ nhi1- œchMng !ôi•5
nPi 3Nng chInh ông cP 'd! !37ng ch-Fến $i QF5 O7ng O0 _a:_nb 2n:ab 2q:_b
2V:_a*
Nhi1- hZc giả !hQF $i1- g= $P 01 giá7 (ý c+, Ph,7-(ô !37ng sách PhMc ”'
^--c,* Ng)F !háng chInh &ác 01 (Mc 0iế! sách PhMc ”' n)F !h= không >iế! 3p*
Nh"ng nế- sách $"%c 0iế! s,- khi ^--c, $ến 0= chG- ảnh h"[ng c+, Ph,7-(ô5
!h= !; nhiCn sách phải cP ')- s]c c+, 0un kL ch-FJn Rnh"ng !h;c !ế không
phải 0ậFT*
Sách $"%c 0iế! ch7: ThC-ô-phi-(D5 ch", &ác $Gnh $"%c ng"#i n)F () ,i*
NhAng >Nng ch<ng !37ng sách nPi (Cn 3Nng sách $"%c 0iế! $dc >iJ! ch7 ng"#i
iD-3Sc R!<c ng"#i không phải g/c D7 TháiT* Yi1- n)F $"%c s-F 3, !f s; !hậ!
() !ác giả $? c/ g]ng giải !hIch các !ập @-án c+, ng"#i D7 Thái 0) $ôi khi
!hQF các !Cn D7 Thái >Nng !f ngA HF-(8p*
M4c $Ich: Y", 3, >ản !"#ng !3=nh 01 c-9c $#i OhM, iiC-&- '9! cách '8ch
(8c 0) cP !h< !; nh" () >[i chInh ng"#i ']! !hQF !,i ngh5 ^-^c _:_-c*
O6- ch=, kh7á: ^-^c _:c
Ydc $iL' nji >ậ!:
_* YP () '9! PhMc ”' 01 6n $iLn !7)n cE- c+, Y<c OhM, T3#i5^-^c 2:U2b
U:ab 2c:cq*
2* YP () '9! PhMc ”' 01 œc7n ng"#i*• Sách PhMc ”' n)F nhQn '8nh !hái
$9 cả' !hông c+, YQng Oh3is! $/i 0Xi ng"#i ngh…75 ng"#i !hQp h…n 0)
ng"#i >G &? h9i 3-.ng >}* Oác 'ôn B. ngh…75 ^-^c a:2nb ng"#i $)n >) !9i
(:i5 ^-^c q:Uq M,-3i M,-$D-(n5 ^-^c V:2 ng"#i S,-',-3i5 ^-^c _n:UUb
ng"#i !h- !h-ế 0) ng"#i cP !9i5 ^-^c _`:_b ng"#i un ')F >G >} 'dc5 ^-^c
_a:2n-2_ ng"#i ph-ng5 ^-^c _q:2_ ke c"Xp s]p chế!5 ^-^c 2U:cU 00***
U* YP () '9! PhMc ”' cE- ng-FJn5 PhMc ”' QF $dc >iJ! nhQn '8nh $ến s;
cE- ng-FJn*
,* sách g.' >, ng4 ngôn 01 cE- ng-FJn không cP ghi !37ng các sách PhMc
”' ki,* Ng"#i >8n (Mc nW, $C'5 ^-^c __:`-Vb 0G @-,n !7) không công >=nh5
_V:_-Vb ng"#i Ph,-3i-si 0) ng"#i !h- !h-ế5 _V:l-_c
>* sách g.' nhAng (#i cE- ng-FJn c+, YQng Oh3is! - 0)7 (Mc Ng)i chG- >áp-
!'5 ^-^c U:2_b !37ng $.ng 0]ng5 ^-^c `:_ab !3"Xc khi chZn các 'ôn $.5
a:_2b (Mc >iến h=nh5 l:2lb !3"Xc khi $", 3, \)i OE- Ng-FJn Oh-ng __:_b ch7
Phi--3D5 22:U2b !8i 0"#n ihế!-sC-',-nC5 22:ccb !3Cn !hập !; giá5 2U:cab 00**
c* Oác ch"Dng $E- c+, sách cP giZng $iJ- 0-i 'fng 0) ng%i khn*
M9! s/ !hánh c, OD Y/c B"%c (QF !f sách PhMc ”' n)F* œKinh cE- $<c '‰
$.ng !3inh5• !h7 (#i nPi c+, !hiCn s< 0Xi M,-3i5 ^-^c _:2V-UUb œ\)i !4ng
$<c '‰ $.ng !3inh5•5 >)i c, ng%i c+, M,-3i5 ^-^c _:ca-``b œKinh ng%i khn•
c+, y,-ch,-3i5 ^-^c _:aV-qlb œ~Gnh !4ng c,• c+, các !hiCn s< !3Cn !3#i5
^-^c 2:_U-_cb œch7 phSp c7n 3, $i• n:i 0-i 'fng c+, Si-'C-ôn5 ^-^c 2:2l-
U2*
`* Sách hế! s<c $1 c,7 ph4 nA* Ph4 nA &-Q! hiJn '9! cách nji >ậ! !37ng (#i
!"#ng !h-ậ! c+, ^--c,*
T37ng ^-^c _:_-Vn cP M,-3i5 t-(i-s,->S!Š [ ŸBc ^- _n:_-UV-c2b cP M,-3i 0)
M,-!hCŠ nhAng c7n gái c+, iiC-3--s,-('5 ^-^c 2U:2qb 0)i >) g7á $"%c
nh]c $ến5 2:Uqb c:2ab q:_2b _V:Ub 2_:2*
a* TiL- sW c+, YQng Oh3is! !37ng sách ^--c, !h= $EF $+ hDn s7 0Xi các sách
PhMc ”' ki,*
OP hDn ph6n nW, !)i (iJ- !37ng sách ^--c, () không cP !37ng >, sách ki,*
Nhi1- (#i nPi @-,n !3Zng nhQ! c+, OhM, chMng !, c2ng nh" nhAng s; c/ $áng
chM ý c+, c-9c $#i Ng)i $1- $"%c ghi (8i !37ng sách n)F*
~I B4: PhSp (8 01 $ánh cá5 ^-^c `:ab ()' s/ng (8i $<, c7n !3,i c+, ng"#i $)n
>) g7á5 q:__-_qb '"#i ng"#i ph-ng5 _q:_2b M,n-ch- $"%c chA, ()nh5 22:`_*
NhAng s; c/ khác 0) (#i nPi $"%c ^--c, ghi (8iŠ YQng Oh3is! khPc ch7 iiC-
3--s,-('5 ^-^c _l:c_b nh]c $ến (#i $)' $87 giA, Môi-s 0) t-(i !3Cn nMi
\iến H=nh5 l:Un-U_b 0ả '. hôi nh" 'á-5 22:ccb OhM, iiC-&- $<ng !3"Xc
HC-3/!5 2U:Vb ^#i OhM, nPi 0Xi các ph4 nA iiC-3--s,-('5 2U:2Vb !Cn c"Xp un
nun5 2U:cnb $i >9 $ến †'-',-M!5 2c:_U*
\ảng !P' !]!:
_* Dẫn nhập5 ^-^c _:_-cb s; giáng sinh c+, OhM, iiC-&- 0) các s; c/ (iCn
@-,n 0Xi !h#i niCn !hiế- c+, OhM, ch7 $ến (Mc Ng)i chG- (K >áp-!' 0) chG-
s; cá' B:5 ^-^c _:`-c:_U*
2* S; >]! $E- ch<c 04 công kh,i c+, Ng)i5 ch+ Fế- () [ i,-(i-(C5 c:_c-l:`n*
U* H)nh !3=nh $ến iiC-3--s,-('5 $i ng,ng @-, S,-',-3i 0) \C-3C5 ch<c 04
ch+ Fế- !8i \C-3C5 ^-^c l:`_-_l:2V*
c* NhAng ng)F c-/i $#i5 g.' các s; kiJn c+, !-En Th"Dng KhP 0) chG-
$Png $inh !3Cn !hập !;5 ^-^c _l:2l-2U:``*
`* Oác s; kiJn (iCn @-,n $ến s; ph4c sinh 0) s; !hung !hiCn5 2c:_-`_*
Dẫn nhập iiung
Tác giả: S< $. iiung*
Ng)F !háng: Không ch]c ch]n5 cP (g c-/i !hế kk !h< nhQ!*
M4c $Ich chInh: T3-F1n $EF $<c !in !37ng OhM, iiC-&- !37ng !" cách O7n
Y<c OhM, T3#i*
O6- ch=, khP,: iii, 2n:U_
Ydc $iL' nji >ậ!:
_* Sách n)F $"%c c7i () s6- s]c nhQ! 0) !h-9c (inh nhQ! !37ng Kinh Thánh*
2*T37ng sách n)F5 YQng Oh3is! $? 'dc khải chInh Ng)i 0) Y<c OhM, T3#i
'9! cách $EF $+ nhQ!5 s7 0Xi các sách PhMc h' !P' !]! khác*
,* 01 cá nh6n 0) !h-9c !Inh c+, Ng)i5 &' phEn chM !hIch œT, ()• c+, YQng
Oh3is!*
>* 01 !hEn !Inh c+, Ng)i5 iii, _:_b _n:Un-UVb _2:c`b _c:q-lb _a:_`*
c* 01 công 0iJc c+, Thánh ^inh5 &' phEn chM !hIch 01 Y<c Thánh ^inh*
B* 01 nhiJ' 04 ') Y<c OhM, T3#i gi,7 phP ch7 chInh Ng)i* ~1 !hI B45 !37ng
ch"Dng `5 Ng)i !-FCn >/ 3Nng Ng)i $"%c Y<c OhM, T3#i s,i $ến5 sá- (En (iCn
!iếp nh" 0ậF5 iii, `:2Ub `:2cb `:Unb `:Uab `:Uqb `:UV*
* 01 $G, 0G () Oh, c+, Y<c OhM, T3#i* YQng Oh3is! nPi 01 Y<c OhM, T3#i ()
œOh,• hDn cả !3u' (En*
Y<c OhM, T3#i () ch, !h-9c (inh5 iii, c:2Ub Ng)i () Oh, >,n s; s/ng5 `:2_b
s< $iJp c+, Oh,5 q:_ab Oh, () YQng (Xn hDn hế!5 _n:2lb công 0iJc c+, Oh,5
_c:_nb Y<c OhM, T3#i () Oh, ng; !37ng c7n ng"#i5 _c:2Ub Oh, 0vnh hNng5
_q:`b Oh, !hánh5 _q:__b Oh, công >=nh5 _q:_q52`*
U* Ydc $iL' cP (g nji >ậ! nhQ! c+, sách Ph-c ”' n)F () hDn ph6n nW, sách
() B)nh ch7 các s; kiJn c+, c-9c $#i YQng Oh3is! 0) nhAng (#i phán c+,
Ng)i 0)7 (Mc c-/i $#i*
c* \)i giảng 0) các 'ẫ- $)' !h78i chH gdp !37ng sách n)F - c-9c nPi ch-FJn
0Xi Ni-cô-$'5 iii, U:_-2_b 0Xi ng"#i $)n >) S,-',-3i5 c:_-2ab >)i giảng
ch7 ng"#i D7 Thái !8i (K ^1- T8'5 q:_c-Ulb V:U-`Vb 0= 07n 01 ng"#i chun
chiCn hi1n ()nh5 iii, _n:_-Unb '9! (78! nhAng B8F B: 3iCng !" 0Xi các 'ôn
$J5 nhAng (#i ,n +i 0) (#i cE- !h,F c+, Ng)i5 iii, _c:_-_q:2ab Ng)i gdp g‚
các 'ôn $J !8i >iLn i,-(i-(C5 iii, 2_:_-2`*
`* iiung ghi chSp !á' phSp (8 c+, OhM, Rch", kL s; ph4c sinh c+, Ng)iT $L
ch<ng 'inh !hEn !Inh c+, Ng)i* Sá- phSp (8 nPi !3Cn chH cP !37ng sách Ph-c
”' iiung*
- H7á n"Xc !h)nh 3"%-5 iii, 2:_-__*
- OhA, ()nh c7n !3,i @-,n !hG 0J5 iii, c:ca-`c*
- OhA, ()nh ng"#i >8i [ ,7 \C-!ế!-$,5 iii, `:_-l*
- OhA, ()nh ng"#i '• !f !h-[ s,nh 3,5 iii, l:_-q*
- Khiến ^,-&,-3D s/ng (8i5 iii, __:_-`l*
- Thả ("Xi $ánh cá (En !h< nh=5 iii, 2_:_-a*
a* H,i Bong !" !"[ng (Xn &-FCn s-/! sách n)F 3Q! cP (%i ch7 0iJc $7 $-ji:
,* Y<c !in: iii, U:_a-_Vb `:2cb a:2l5cnb q:UVb V:2cb _n:Uq-UVb __:2`-2qb
_2:cab _c:_2*
>* S; s/ng $#i $#i: iii, U:_`5_a5Uab c:_cb `:2cb a:2q5`_b __:2ab _2:`nb
_q:Ub 2n:U_*
\ảng !P' !]!: Sách cP !hL chi, 3, ` phEn:
_* Y78n '[ $E-: Ngôi ^#i !3[ !h)nh &ác !hG!5 iii, _:_-_V*
2* S; >)F !} !hEn !Inh c+, YQng Oh3is! $/i 0Xi !hế gi,n k…' !h7 >[i s;
ch<ng nhận g.' sá- phEn* YP () c+, iiung \áp-!I!5 Thánh ^inh5 các 'ôn
$J5 nhAng 0iJc ()' !7 !á! c+, YQng Oh3is!5 c+, Y<c OhM, Oh, 0) c+, Kinh
Thánh5 iii, _:_l-_2:`n*
U* S; 'dc khải 3iCng 0) s; B8F B: 3iCng ch7 các 'ôn $J5 iii, _U:_-_q:`n*
c* S; h8 '=nh 0) chiến !h]ng s; chế! c+, Ng)i5 iii, _V:_-2n:U_*
`* PhEn kế!5 iii, 2_:_-2U*
Dẫn nhập Oông ~4 Oác S< Y.
Tác giả: ^--c,5 0G F sv $"%c FC- 'ến* '9! ý nghv, n)7 $P sách n)F $"%c
&' () c-/n !iếp !h7 c+, sách PhMc ”' ^--c, 0) $"%c gWi ch7 ThC-ô-phi-
(D5 O7ng O0 _:_*
Oh+ $1 chInh: ^Gch sW phá! !3iLn c+, giá7 h9i >,n $E-5 !f (Mc OhM, !hung
!hiCn $ến (Mc Ph,7-(ô >G cE' !• !8i ^, M?5 0) '[ 3, ch<c 04 !3-F1n giá7 c+,
ông [ BP* Nhi1- ng"#i nghiCn c<- Kinh Thánh !hQF $"%c s; >]! $E- chInh
!h<c !h#i $8i Thánh ^inh !37ng sách n)F* ~iJc OhM, iiC-&- 3, $i chInh () s;
công >/ '9! chiến BGch 0v $8i kh]p !hế giXi5 !hông @-, !3-ng gi,n c+, c7n
ng"#i B"Xi @-F1n nung c+, Thánh ^inh5 O7ng O0 _:V*
Sách cP !hL chi, ()' 2 phEn: Th#i kz !3-F1n giá7 !37ng n"Xc 0) !h#i kz
!3-F1n giá7 [ n"Xc ng7)i*
I* Th#i kz !3-F1n giá7 !37ng n"Xc5 0Xi iiC-3--s,-(' () !3-ng !6'* Oông 0iJc
!3-F1n giá7 ch+ Fế- ch7 ng"#i D7 Thái !8i P,(s!in5 0) s< $. Phi--3D ()
nh6n 0ậ! nji >ậ! nhQ!*
_* Oác s; kiJn ch-€n >G*
,* s; gi,7 phP nhiJ' 04 c+, Y<c OhM, T3#i5 O7ng O0 _:c-V*
>* OhM, !hung !hiCn5 O7ng O0 _:_n-__*
c* Thánh ^inh giáng (6'5 O7ng O0 2:_-c*
B* s; !3,ng >G công nh6n5 O7ng O0 2:cb c:U_*
2* Oh<c 04 !3-F1n giá7*
,* c+, Phi--3D 0)7 ng)F (K Ng2 T-En5 O7ng O0 2:_c-cn*
\)i giảng !h< nh= c+, Phi--3D5 O7ng O0 U:_2-2a*
\)i phá! >iL- c+, Phi--3D !3"Pc !7) Oông ^-ận D7 Thái5 O7ng O0 c:`-_2*
>* c+, t-!iCn5 O7ng O0 q:_-_n*
c* c+, Phi-(Ip 0) Phi--3D5 O7ng O0 V:`-2`*
B* c+, Phi-(Ip5 O7ng O0 V:2a-cn*
U* NhAng s; !hậ! (iCn @-,n $ến giá7 h9i*
,* s; !ung !3"[ng c+, giá7 h9i*
>* s; $EF BẫF Thánh ^inh5 O7ng O0 c:U_*
c* s; h%p nhQ! 0) (ong FC- !h"Dng5 O7ng O0 c:U2-Uq*
B* s<c '8nh !h-9c (inh c+, giá7 h9i5 O7ng O0 `:_2-_a*
* 0iJc >j nhiJ' các chQp s;5 O7ng O0 a:_-a*
c* S; >]! >X giá7 h9i5 O7ng O0 c:_-U5_q-22b `:_q-_V5cnb a:V-_`*
`* NhAng >]! >X B7 S,--(D c+, T8!-sD O7ng O0 V:_-Ub l:_*
II* Th#i kz !3-F1n giá7 [ n"Xc ng7)i* \]! $E- !f iiC-3--s,-(' nh" () !3-ng
!6' $i1- h)nh5 ch“ng >,7 (6- $"%c ch-FLn $ến hn-!i-/! &< SF-3i*
_* NhAng s; kiJn sD >9 Bẫn $ến s; !3-F1n giá7 !7)n cE-*
,* ch<c 04 c+, Phi-(Ip !8i S,-',-3i5 h%p s<c 0Xi Phi--3D 0) iiung5 O7ng O0
V:`-2`*
>* s; !in OhM, c+, Ph,7-(ô5 ông !3[ !h)nh giá7 sv 0v $8i nhQ! 0) nh6n 0ậ!
chInh !37ng giá7 h9i 0)7 !h#i kz n)F5 O7ng O0 l:_-_n*
c* !E' nh=n c+, Phi--3D $"%c '[ 39ng nh# 0)7 khải !"%ng !8i !h)nh SC-s,-
3C5 Bẫn $ến ch<c 04 !3-F1n giá7 ch7 ng"#i ng78i >,ng !8i !h)nh SC-s,-3C5
O7ng O0 _n:_-cU*
B* s; $EF BẫF Thánh ^inh [ ng"#i không phải D7 Thái 0) Phi--3D >Cnh 0;c
ch7 công 0iJc !3-F1n giá7 c+, '=nh [ $P5 O7ng O0 _n:cc-__:_V*
* phC ch-€n công 0iJc c+, \,-n,->, !8i hn-!i-/! 0) cW ông ()' $8i BiJn c+,
giá7 h9i iiC-3--s,-('5 O7ng O0 __:22-2c*
m* \,-n,->, $", S,--(D !f T8!-sD !3[ 01 hn-!i-/!5 h,i ng"#i h%p !ác $L &6F
B;ng H9i Thánh !8i $P 0) (En $E- !iCn các 'ôn $. [ hn-!i-/! $"%c gZi () OD
Y/c nh6n5 O7ng O0 __:2`-2a*
g* ~iJc &n 0)7 giA,* HC-3/! >]! >X H9i Thánh !8i iiC-3--s,-('* ii,-cD @-,
$#i5 Phi--3D >G !• 0) $"%c giải c<-5 O7ng O0 _2:_-_l*
2* S; kiJn $ánh BQ- '9! kk ng-FCn 'Xi !37ng (Gch sW !3-F1n giá7 hải ng78i*
D"Xi s; h"Xng Bẫn c+, Thánh ^inh5 giá7 h9i !8i hn-!i-/! $? cW Ph,7-(ô 0)
\,-n,->, ()' giá7 sv !3-F1n giá75 iiung Mác $i c•ng hZ5 O7ng O0 _U:_-`*
U* H)nh !3=nh !3-F1n giá7 (En !h< nhQ! c+, Ph,7-(ô* Oác giá7 sv g.' Ph,7-(ô5
\,-n,->, 0) iiung Mác5 O7ng O0 _U:c-_c:2a*
NhAng nDi $"%c 0iếng !hu' 0) các s; kiJn nji >ậ!:
- Yả7 OhIp-3D: !8i $P @-,n !3Qn !h+ !3[ (8i !in nhận OhM, 0) !Cn c+, S,--(D
$"%c $ji !h)nh Ph,7-(ô $"%c ghi chSp [ $6F5 O7ng O0 _U:c-_2*
- \‰!-giC [ \,'-phi-(F5 nDi ') iiung Mác (=, >} nhP' !3-F1n giá75 O7ng
O0 _U:_U*
- hn-!i-/! &< \i-si-$i5 >)i giảng 0v $8i c+, Ph,7-(ô !8i nh) h9i*
- S; ch/ng $/i c+, ng"#i D7 Thái 0) công 0iJc !3-F1n giá7 !37ng nhAng
ng"#i ng78i5 O7ng O0 _U:cc-cl*
- \G ng"#i D7 Thái &-, $-ji kh}i !h)nh ph/5 các nh) !3-F1n giá7 $i $ến s-
cô-ni* T8i $6F hZ ()' 0iJc $"%c '9! !h#i gi,n5 nh"ng s; >]! >X BQF (Cn 0)
hZ >} !3/n $ến !h)nh ^I!-!3D 0) Y‰!->D5 O7ng O0 _c:a*
- OhA, ()nh ng"#i >8i !8i ^I!-!3D Bẫn $ến kế! @-ả () $á' B6n chMng $1 nghG
!h# ph"%ng Ph,7-(ô 0) \,-n,->,5 nh"ng ng"#i D7 Thái BQF (Cn s; phản $/i
0) nS' $á Ph,7-(ô*
- Không >G kh-Q! ph4c5 h,i ng"#i ,nh h•ng !3/n !h7á! $ến Y‰!->D5 !8i $P hZ
giảng PhMc ”' 0) B8F B: ch7 nhi1- ng"#i5 O7ng O0 _c:V-2n*
Tf $iL' n)F các giá7 sv !3[ (8i c7n $"#ng c25 !hu' 0iếng (8i 0) !j ch<c các
H9i Thánh5 3.i !3[ 01 hn-!i-/! &< SF-3i5 !3=nh '9! >ản >á7 cá7 01 ch-Fến
!3-F1n giá7 c+, hZ5 O7ng O0 _c:2_-2V*
c* H9i $.ng !8i iiC-3--s,-('*
,* 0Qn n8n5 O7ng O0 _`:`-a*
>* (-ận $iL' c+, Phi--3D >Cnh 0;c ch7 s; !; B7 c+, OD Y/c nh6n5 _`:q-__*
c* Ph,7-(ô 0) \,-n,->, !h-ậ! (8i kinh nghiJ' c+, hZ5 O7ng O0 _`:_2*
B* \)i BiKn !h-Fế! c+, ii,-cD 0) @-Fế! $Gnh c+, h9i $.ng !án !h)nh 'iKn ch7
ng"#i không phải g/c D7 Thái các @-F $Gnh 01 (-ậ! !h7 nghi (K5 O7ng O0
_`:_U-2l*
ii--$, 0) Si-(, $"%c cW $ến hn-!i-/! $L $", !h" c+, h9i $.ng ch7 nh) !h#5
O7ng O0 _`:2q-Un*
`* H)nh !3=nh !3-F1n giá7 (En !h< nh= c+, Ph,7-(ô5 O7ng O0 _`:Ua-_V:22*
,* NhAng s; kiJn >,n $E-:
S; >Q! $.ng giA, Ph,7-(ô 0) \,-n,->, 01 iiung Mác* Ph,7-(ô chZn Si-(, $i
c•ng 0Xi ông !37ng h)nh !3=nh n)F5 O7ng O0 _`:Ua-cn*
>* NhAng nDi $"%c !hu' 0iếng 0) các s; kiJn nji >ậ!:
- ~iếng !hu' các nh) !h# !8i SF-3i 0) Si-(i-&i5 O7ng O0 _`:c_* T8i ^I!-!3D5
Ti-'ô-!hC c•ng 0Xi $7)n !3-F1n giá7 $i !hu' 0iếng nhi1- !h)nh ph/ !h-9c
TiL- Á Tế Á 0) c+ng c/ H9i Thánh5 O7ng O0 _`:c_-_a:q*
- Thánh ^inh Bẫn B]! hZ $ến T3ô-ách5 !8i $P hZ $"%c kC- gZi $ến ch6- h-
>[i '9! khải !"%ng c+, ng"#i M,-&C-$7,n5 O7ng O0 _a:q-_n*
- T8i Phi-(Ip Ph,7-(ô 0) Si-(, >G >} !+ 0) ng"#i $1 (,7 !3[ (8i !in OhM,5 O7ng
O0 _a:_2-Ucb 0) '9! s/ H9i Thánh $"%c !h)nh (ập*
- S; kiJn @-,n !3Zng !iếp !h7 () !h)nh (ập H9i Thánh !8i TC-s,-(ô-ni-c,5 !8i
$P s; >]! >X BQF (Cn 0) hZ $i $ến \C-3C5 O7ng O0 _q:_-_n* T8i $6F các giá7
sv !=' gdp '9! s/ hZc !3o !3-ng !In 01 ^#i OhM, ng,F s,- khi !3[ (8i $875
O7ng O0 _q:__-_2*
- M9! !3ận >]! >X (8i >•ng nj5 0) Ph,7-(ô $i $ến h-!hCn5 $L (8i Ti-'ô-!hC 0)
Si-(, $L &6F B;ng H9i Thánh5 O7ng O0 _q:_U-_`*
- T8i h-!hCn Ph,7-(ô phá! hiJn '9! !h)nh ph/ $EF BẫF h=nh !"%ng5 0) giảng
'9! >)i !3Cn Y.i H}, ThEn5 nh"ng chH cP '9! I! ng"#i !3[ (8i $875 O7ng O0
_q:_`-Uc*
- T8i Oô-3inh-!ô Ph,7-(ô ch“ng >,7 (6- (8i c•ng 0Xi Ti-'ô-!hC 0) Si-(, !h)nh
(ập '9! H9i Thánh* Oông 0iJc !iến h)nh !37ng s; >]! >X !37ng _V !háng5
O7ng O0 _V:_-_q*
- S,- '9! !h#i gi,n B)i5 Ph,7-(ô ch)7 !8' >iJ! các ,nh '5 3.i (Cn !)- $i SF-
3i5 !8' Bfng (8i [ t-phC-sô 0) kế! !hMc h)nh !3=nh c+, ông !8i hn-!i-/!5 O7ng
O0 _V:_V-22*
a* H)nh !3=nh !3-F1n giá7 (En !h< U c+, Ph,7-(ô5 O7ng O0 _V:2U-2_:_`*
NhAng nDi $"%c !hu' 0iếng 0) các s; kiJn nji >ậ!:
- Thu' 0iếng các H9i Thánh !8i i,-(,-!i 0) &< Phi-3i-gi*
- ~iJc &n 0)7* h->ô-(ô !8i t-phC-sô5 O7ng O0 _V:2c-2V*
- Ph,7-(ô !3[ 01 t-phC-sô 0) phá! hiJn '9! nhP' !In $. ch", $"%c B8F B:
$ến nDi $ến ch/n5 0) Bẫn hZ $i 0)7 '9! $#i s/ng !h-9c (inh B" Bậ! hDn5
O7ng O0 _l:_-q*
- rng !iếp !4c công 0iJc !8i t-phC-sô !37ng h,i nu'5 O7ng O0 _l:V-_n* OhM,
>)F !} s; !án $.ng công 0iJc c+, ông @-, 0iJc >,n 6n !< chA, >Jnh ch7
Ph,7-(ô5 O7ng O0 _l:__-_2* Nhi1- !9i nh6n nhận !9i 0) $/! sách !) !h-ậ!5
O7ng O0 _l:__-2n*
- T3ận ná7 $9ng BQF (Cn giA, $á' !h% >8c5 0= hZ 3Nng s; giảng B8F c+,
Ph,7-(ô sg ()' h}ng công 0iJc ()' un >Nng ngh1 ()' h=nh !"%ng c+, hZ5
O7ng O0 _l:2U-2c*
- Ph,7-(ô 3#i t-phC-sô5 3.i !hu' 0iếng các nh) !h# !8i M,-&C-$7,n5 s,- $P
$ến HF ^8p5 O7ng O0 2n:_-2* rng ("- (8i >, !háng !8i HF ^8p5 3.i !3[ 01
M,-&C-$7,n 0) $i $ến T3ô-ách 0) giảng $875 O7ng O0 2n:U-_2*
- Tf T3ô-ách Ph,7-(ô $i $ến !h)nh Mi-(C 0) '#i các !3"[ng (?7 $ến5 O7ng
O0 2n:_U-_q*
- T8i Mi-(C5 Ph,7-(ô giảng >)i !f >iJ! 0Xi các !3"[ng (?75 2n:_q-UV*
- Tf Mi-(C Ph,7-(ô $i 01 iiC-3--s,-('5 ông $"%c Thánh ^inh cảnh cá7
!3"Xc () các h78n n8n $,ng $Pn ch# ông !8i $P5 O7ng O0 2_:_-_q*
q* Ph,7-(ô !8i iiC-3--s,-(' 0) SC-s,-3C*
,* rng !h-ậ! (8i ch7 giá7 h9i ngh các kinh nghiJ' 01 ch<c 04 c+, '=nh
giA, các ng"#i ng78i >,ng5 O7ng O0 2_:_V-2n*
>* YL Bập !]! s; nghi ng#5 Ph,7-(ô $"%c n)i &in () h?F nhận '9! (#i !h1
ng-FJn c+, ng"#i D7 Thái 0) ông $? ()' !h75 O7ng O0 2_:2n-2a*
c* Ph,7-(ô >G các ke !h• g/c D7 Thái >]! !8i $1n !h# 0) $"%c các >inh sv ^,
M? c<- !h7á!5 2_:2q-cn*
B* Ph,7-(ô >)7 chA, ch7 '=nh !3"Xc $á' $ông5 O7ng O0 22:_-2_*
* Ph,7-(ô kh“ng $Gnh @-F1n công B6n ^, M? c+, '=nh $L kh}i >G $ánh $on5
O7ng O0 22:2`-Un*
m* Ph,7-(ô 3, hE- !3"Xc !o, án D7 Thái !/i c,75 O7ng O0 2U:_-_n*
g* OhM, hiJn 3, 0Xi Ph,7-(ô 0)7 >,n BC' c•ng 0Xi '9! s< $iJp ()' ông c,n
$ả' (Cn5 O7ng O0 2U:__*
h* M9! 6' '"- c+, ng"#i D7 Thái $L giế! Ph,7-(ô Bẫn $ến 0iJc Ph,7-(ô
$"%c $", $i $ến SC-s,-3C5 O7ng O0 2U:_2-UU*
i* S; >-9c !9i c+, ng"#i D7 Thái $/i 0Xi Ph,7-(ô 0) s; >)7 chA, c+, Ph,7-
(ô !3"Xc @-,n !jng $/c () PhC-(I!5 O7ng O0 2c:_-2_*
–* \)i nPi ch-FJn c+, Ph,7-(ô !3"Xc PhC-(I! 01 ni1' !in c+, ông $/i 0Xi YQng
Oh3is!5 O7ng O0 2c:2c-2a*
k* S; >iJn h9 c+, Ph,7-(ô !3"Xc PhC-!- 0) (#i kC- gZi $/i 0Xi SC-s,5 O7ng
O0 2`:_-_2*
(* \)i giảng ch7 0-, hc-3Ip->,5 O7ng O0 2a:_-2l*
V* H)nh !3=nh c+, Ph,7-(ô $ến ^, M? 0Xi !h6n phận c+, '9! !• nh6n5 O7ng
O0 2q:_-2V:_a*
,* ii,i $78n $E- c+, ch-Fến $i5 O7ng O0 2q:2-_U*
>* ODn >?7 0) s<c '8nh !h-9c (inh c+, Ph,7-(ô5 O7ng O0 2q:_c-Ua*
c* T)- >G $]' 0) !h7á! >8n (Cn >#5 O7ng O0 2q:UV-cc*
B* NhAng 0iJc !fng !3ải !3Cn $ả7 M,n-!D5 O7ng O0 2V:_-_n*
* Ph,7-(ô $ến ^, M? 0) ch<c 04 c+, ông !8i $P5 O7ng O0 2V:_a-U_*
Dẫn nhập {ô-',
Tác giả: S< $. Ph,7-(ô*
Th" gWi ch7: Oác OD Y/c nh6n ng"#i ^, M?5 {7{' _:q*
O6- ch=, khP,: {7{' _:_ab {7{' `:_*
Sách cP !hL chi, ()' h,i phEn chInh*
PhEn I: iiá7 (ý5 {7{' _:_-__:Ua*
PhEn II: S/ng $875 {7{' _2:_-_a:2q*
Oh+ $1:
PhEn I:
Kế h78ch c<- 3:i5 &"ng công >=nh >[i $<c !in 0) nCn !hánh >[i Thánh ^inh*
PhEn II:
Oh+ Fế- () nhAng kh-FCn >ả7 01 nghv, 04 c+, OD Y/c nh6n*
h* ^-ận $iL' !)i !=nh: T37ng phEn I5 0G s< $. !iếp !4c ch<ng 'inh 3Nng nh6n
(78i >G 06F @-,nh >[i >, ><c !"#ng không !hL 0"%! @-, $"%c*
_* \<c !"#ng c+, !9i (:i !7)n cE-5 {7{' _:_-U:U_*
2* \<c !"#ng c+, các kh-Fnh h"Xng !9i (:i 0) B4c 0Zng &ác !hG!5 {7{'
q:_`-2c*
U* \<c !"#ng c+, s; chZn (;, !/i c,7 c+, Y<c OhM, T3#i5 {7{' l:q-_V*
T37ng (-ận $iL' c+, Ph,7-(ô5 ông nC- 3, !=nh !38ng $áng s% c+, nh6n (78i5
ông 08ch 3, nhAng cánh cW, !h"Dng &P! c+, OhM, B)nh ch7 kế h78ch c<-
3:i5 @-, $P !Q! cả c7n ng"#i $1- cP !hL !h7á! $"%c s; $7án &S! s]p &ảF $ến
c+, OhM, nế- hZ '-/n $"%c nh" 0ậF*
OhMng !ôi &in 'inh hZ, (-ận $iL' c+, s< $. Ph,7-(ô >Nng h=nh 0g s,- $6F
01 các ><c !"#ng ngun cách 0) cW, !h7á!*
Oh-:i &Ich ch=, khP,: Oh7 !hQF Bong s-F nghv5 {7{' _:_ab U:22-2Ub c:Ub
`:_5_Vb l:U_-U2b _n:U-c5 a-l*
\ảng !P' !]!:
PhEn I: Kế h78ch c<- 3:i*
_* S; cEn !hiế! c+, kế h78ch c<- 3:i5 cun c< 0)7 !9i (:i kh]p !hế gi,n c+,
nh6n (78i*
,* O+, !hế giXi ng"#i ng78i5 {7{' _:_V-2:_a*
>* O2ng nh" ng"#i D7 Thái5 chG- s; kế! án c+, (-ậ! pháp5 {7{' 2:_q-U:2n*
c* TQ! cả $1- () !9i nh6n5 {7{' U:2U*
2* Ph"Dng pháp c+, Kế h78ch O<- 3:i5 &"ng công >=nh h,F s; công >=nh
>Nng $<c !in5 •Bc {7 U:2l-Unb*
,* !7)n cE-5 {7{' U:2l-Un*
>* !-6n !h+ (-ậ! pháp5 {7{' U:U_*
U* Y"%c 'inh hZ, !37ng c-9c $#i c+, hp-3,-h,'5 •Bc {7 c:_-2`b*
,* ^=, >} 0iJc ()'5 {7{' c:_-a*
>* ^=, >} (K nghi5 {7{' c:l-_2*
c* ^=, >} (-ậ! pháp5 {7{' c:_U-2`*
c* Ph"Xc h8nh !37ng kế h78ch c<- 3:i5 cP hiJ- (;c !hông @-, !=nh !h"Dng c+,
Y<c OhM, T3#i $"%c >)F !} >Nng s; chế! hF sinh c+, YQng Oh3is!5 {7{'
`:_-__*
`* Ph8' 0i c+, @-) !dng 0ô $i1- kiJn 01 s; c<- 3:i $"%c giải !hIch5 {7{'
`:_2-2_*
a* hn $iLn >,n ch7 0ô $i1- kiJn QF không kh-Fến khIch ng"#i !, !iếp !4c
s/ng !37ng !9i (:i5 nh"ng $oi h}i phải $Png $inh !3Cn !hập !; giá >ản chQ! $.i
>8i c+, c7n ng"#i 0) '9! c-9c $#i hE- 0iJc !hánh khiế! ch7 Y<c OhM, T3#i5
{7{' a:_-2U*
q* T37ng ch"Dng q5 Ph,7-(ô nPi '9! cách 3p 3)ng 01 s; ch/ng chZi 0Xi
kh-Fnh h"Xng ph8' !9i 0) các h,' '-/n &ác !hG!* OP phải () ông nh]c $ến
các !fng !3ải c+, ông !3"Xc h7dc s,- khi !in OhM, !h= $P () '9! c6- h}i ')
nhi1- sinh 0iCn !hEn hZc >Q! B.ng @-,n $iL'* TQ! cả $1- $.ng ý 3Nng Ph,7-
(ô 'iC- !ả '9! cách s/ng $9ng c-9c &-ng $9! $,ng &ảF 3, !37ng (ong c7n
ng"#i5 {7{' q:q-2c*
V* YHnh c,7 c+, kế h78ch Y<c OhM, T3#i 01 s; c<- 3:i $"%c phác hZ, !37ng
ch"Dng V* YP () '9! s; s/ng !h-9c (inh 'Xi 'e cP !; B7 0) công >=nh !hông
@-, $<c !in !37ng YQng Oh3is!* Y6F () '9! !37ng nhAng ch"Dng !h-9c (inh 0v
$8i !37ng Kinh Thánh5 Thánh ^inh $"%c nh]c $ến _l (En !37ng ch"Dng n)F5
{7{' V:_-Ul*
l* ~Qn $1 &n 0)7* S; @-,n !6' s6- &, c+, Ph,7-(ô $/i 0Xi B6n !9c c+, ông5
{7{' l:_-`*
_n* S; 'E- nhiJ' c+, 0iJc chZn (;, c+, OhM, 0) cách $/i &W c+, Y<c OhM,
T3#i $/i 0Xi s-sD-3,-Cn*
,* NhAng $dc @-F1n c+, s-sD-3,-Cn5 {7{' l:c-`b {7{' U:_-2*
>* S; khác >iJ! giA, Bong Bpi !h-9c (inh 0) Bong Bpi &ác !hG! c+, hp-3,-h,'5
{7{' l:a-_U*
c* S; 'E- nhiJ' c+, ch+ @-F1n !/i c,7 c+, Y<c OhM, T3#i5 {7{' l:_c-2c*
B* Oác !iCn !3i !iCn $7án 3Nng B6n D7 Thái không s/ng $Mng !h7 $dc @-F1n
c+, hZ5 s; kC- gZi ng"#i ng78i 0) hZ !iếp nhận kế h78ch c+, Y<c OhM, T3#i
01 s; công >=nh >[i $<c !in5 {7{' l:2`-UU*
__* •-,n niJ' s,i (E' c+, ng"#i D7 Thái 01 kế h78ch c+, Y<c OhM, T3#i5
hậ- @-ả () hZ !; ch7 '=nh () công >=nh5 {7{' _n:_-U*
_2* Kế h78ch c<- 3:i >[i $<c !in $"%c giải !hIch 0) s; áp B4ng !3Cn kh]p !hế
gi,n5 {7{' _n:c-_V*
_U* Oách $/i &W c+, Y<c OhM, T3#i 0Xi s-sD-3,-Cn5 {7{' _n:_l-__:_2*
_c* Ng"#i ng78i $"%c cảnh cá7 () $fng kh7 kh7,ng 0= cX $dc @-F1n c+,
hZ5 nh"ng h?F c€n !hận 3Nng sg >G kế! !9i5 __:_U-22*
_`* S; !iCn $7án 01 0iJc ph4c @-/c c+, s-sD-3,-Cn 0) s; 'E- nhiJ' c+,
$"#ng (/i Y<c OhM, T3#i () không !hL Bo $"%c5 {7{' __:2U-2a*
PhEn II: Th;c !iKn* ^#i kh-FCn >ả7 0) B8F B: (iCn @-,n $ến nghv, 04 c+, OD
Y/c nh6n5 •Bc {7 _2:_-_a:2qb*
Oh"Dng _2:
Oh"Dng n)F !3=nh >)F '9! !37ng nhAng >ảng !P' ("%c h,F nhQ! 01 nghv, 04
OD Y/c nh6n $"%c ghi !37ng Kinh Thánh5 {7{' _2:_-2_*
Oh"Dng _U:
_* \jn phận &? h9i 0) công B6n5 {7{' _U:_-_n*
2* \jn phận s/ng !37ng s; sáng5 {7{' _U:__-_c*
Oh"Dng _c:_-_`:q:bb
Nghv, 04 $/i 0Xi ke Fế- $-/i*
_* O<- &S! 0)7 (Mc phán &S!5 •Bc {7 _c:_-Ub*
2* O€n !hận $fng cP ()' 0Qp ph8'5 •Bc {7 _c:_`-2Ub*
U* iiMp $‚ hZ 0) chX ()' $‰p (ong '=nh5 •Bc {7 _`:_-qb*
•cB NhAng ý nghv kế! (-ận: Oh+ Fế- () kinh nghiJ' cá nh6n 0) (#i ch)7*
Oh"Dng _`:
_* ^ý B7 $L !8 Dn h9 ng"#i ng7)i 0) ch<c 04 [ kh]p nDi !37ng 0ong các
ng"#i ng78i c+, s< $.5 {7{' _`:V-2_*
2* Ph,7-(ô ,7 "Xc $"%c !hu' 0iếng ^, M? 0) (#i ch)7 c+, ông $/i 0Xi các
>8n hA- OD Y/c nh6n5 {7{' _`:22-_a:_a*
U* NhAng (#i c-/i c•ng 0) chMc ph"Xc5 {7{' _`:_q-2q*
Dẫn nhập I Oô-3inh-!ô
Tác giả: S< $. Ph,7-(ô*
\/i cảnh (Gch sW: H9i Thánh !8i Oô-3inh-!ô B7 Ph,7-(ô !h)nh (ập !37ng
ch-Fến !3-F1n giá7 (En !h< nh=* H9i Thánh QF !iC' nhiK' các $i1- &Q- &,
c+, '9! !h)nh ph/ B6' (78n 06F @-,nh h9i !hánh (Mc >QF gi#*
Ng"#i HF ^8p !; h)7 01 hZc !h<c 0) !3iế! hZc c+, hZ5 nh"ng $.ng !h#i hZ
c2ng hế! s<c !3ái $87 $<c* HZ 3Q! ch-9ng 0iJc h•ng >iJn*
{p 3)ng () h->ô-(ô5 '9! OD Y/c nh6n g/c D7 Thái cP !)i h•ng >iJn5 $? $i
$ến Oô-3inh-!ô 0) !h- hM! $"%c !3I !"[ng !"%ng c+, các !In $. OD Y/c giá7
HF-(8p5 O7ng O0 _V:2c-2V
S; kiJn n)F Bẫn $ến 0iJc s7 sánh 0Xi h->ô-(ô5 0Xi !)i un nPi5 0) các (?nh !4
!ôn giá7 - nhQ! () $/i 0Xi 0iJc ()' 'Q! -F !In Ph,7-(ô5 0= Ph,7-(ô không cP
ng78i h=nh g6F s; !h- hM! RIIO7 2O3 _n:_nT
Y6F cP (g chInh () ',nh '/i Bẫn $ến s; ph $ảng !37ng H9i Thánh5 RIO7_O3
_:__-_UT* Ph,7-(ô ,7 "Xc ()' !h,nh s8ch H9i Thánh kh}i >G !inh !hEn >… phái
0) !Inh >Q! khiế!5 $P c2ng () ng-FCn cX $E- !iCn Ph,7-(ô 0iế! !h" !In n)F*
Th" !In cP !hL chi, 3, h,i phEn :
PhEn I: Oh+ $1 chInh*
~iJc ()' !h,nh s8ch h9i !hánh kh}i các @-,n niJ' s,i (E' !37ng ch<c 045
kiC- ng87 01 !3i !h<c5 các !J n8n &? h9i 0) s; 0ô !3ậ! !;5 IO7_O3 _:_-__:Uc
Oh-:i &Ich ch=, khP,: Oh7 !hQF các @-,n niJ' s,i (E' !37ng ch<c 045
IO7_O3 _:_2-_qb IO7_O3 U:c-q52_-22b IO7_O3 c:a-q
\ảng !P' !]!:
_* ^#i ch)75 IO7_O3 _:_-l
2* Nh- cE- ()' !h,nh s8ch H9i Thánh kh}i s; chi, >… kế! $ảng5 !ôn !h# c7n
ng"#i5 0) ()' 0inh hiLn s; khôn ng7,n c+, $#i n)F5 IO7_O3 _:_n-U_
U* Oh<c 04 g"Dng 'ẫ- c+, Ph,7-(ô* ˜ng h7)n !7)n không cP ý $Gnh !3=nh
>)F s; khôn ng7,n c+, $#i n)F* rng chH $Dn !h-En nC- (Cn s; khôn ng7,n
c+, Y<c OhM, T3#i !37ng '9! s< $iJp B7 Thánh ^inh '8c khải5 IO7_O3 2:_-
_a
c* y-ng $9! giA, các (?nh !4 () BQ- hiJ- c+, s; không !3"[ng !h)nh 0) &ác
!hG!5 IO7_O3 U:_-Vb
`* •-,n $iL' $Mng $]n 01 ch<c 045 '4c s" phải ():
,* Ng"#i !3-F1n >á ch6n (ý5 IO7_O3 U:_-2
>* Ng"#i ()' 0"#n5 IO7_O3 U:a-V
c* Ng"#i $.ng công 0Xi Y<c OhM, T3#i IO7_O3 U:l
B* Ng"#i !h% &6F5 cá !Inh5 IO7_O3 U:_n
* Ng"#i $EF !X $áng !in cậF5 IO7_O3 c:_-2
m* Ng"#i chG- khj 0= cX OhM,5 IO7_O3 c:l-_U
g* i"Dng 'ẫ-5 IO7_O3 c:_a-_q
h* Ng"#i@-ản !3G 'ôn $J5 IO7_O3 c:_V-2_
a* \jn phận ()' !hánh s8ch h9i !hánh*
,* Kh}i s; 0ô $87 $<c5 IO7_O3 `:_-_U
>* Kh}i s; kiJn cá75 IO7_O3 a:_-V
c* Ng"#i !in OhM, nh" () chi !hL c+, !h6n !hL OhM, 0) () $1n c+, Thánh
^inh5 phải $"%c ()' !h,nh s8ch kh}i 'Zi h,' '-/n &ác !hG!5 IO7_O3 a:l-2n
q* ^)' ch7 hôn nh6n !3[ nCn !hánh khiế! 0) !Q! cả @-,n hJ &ác !hG! 0) FC-
cE- !/i c,7 c+, s; s/ng !h-9c (inh5 IO7_O3 q:_-cn
V* ^ý !"[ng c+, OD Y/c nh6n $oi h}i phải hF sinh '9! s/ @-F1n (%i 0) $dc
@-F1n
n)7 $P 0= cX ng"#i Fế- $-/i 0) ng"#i không >iế!* Oh“ng h8n5 un !hG! cMng
!hEn !"%ng5 •Bc IO7 V:_-_Ub
•'!c l* i"Dng c+, Ph,7-(ô 01 0iJc !f >} '9! s/ @-F1n (%i 0) !; B7 0= cX
gi)nh $"%c (inh h.n ch7 YQng Oh3is!5 •Bc IO7 l:l-2qb
•'!c _n* i"Dng c+, s-sD-3,-Cn 01 0iJc không '9! (ong '9! B8 0Xi OhM,
nh" () (#i cảnh cá7 $/i 0Xi h9i !hánh5 •Bc IO7 _n:_-_`b
•'!c __* T=nh h-Fnh $J !37ng !hánh (K TiJc Thánh $oi h}i phải &, (ánh các
gi,7 kế! &Q- &,5 •Bc IO7 _n:_a-2_b
•'!c _2* Žnh h"[ng c+, OD Y/c nh6n phải $"%c g=n giA !37ng 0Qn $1 un
-/ng5 •Bc IO7 _n:2U-UUb
•'!c _U* Oác !ập @-án &? h9i phải $"%c !ôn !3Zng !37ng 0Qn $1 un 'dc5 •Bc
IO7 __:_-_ab
•'!c _c* ^)' !h,nh s8ch h9i !hánh kh}i s; 0ô !3ậ! !; !37ng TiJc Thánh5 0) s;
!ôn !3Zng cEn phải cP !37ng (K QF5 •Bc IO7 __:_q-Ucbb
•!Bc PhEn II: NhAng B8F B: 01 giá7 $i1- 0) (#i kh-FCn:
_* ~1 !Inh $, B8ng c+, 6n !< !h-9c (inh5 IO7_O3 _2:_-U_
2* TInh "- 0iJ! c+, !=nh !h"Dng5 IO7_O3 _U:_-_U
U* TInh 0"%! !39i c+, (#i !iCn !3i s7 0Xi 6n !< nPi !iếng (8 0) !E' @-,n !3Zng
c+, 0iJc B-F !3= !3ậ! !; !hIch $áng [ nDi nhP' hZp công c9ng5 IO7_O3 _c:_-
_n
c* iiá7 $i1- 01 s; ph4c sinh5 IO7_O3 _`:_-cV
`* NhAng B8F B: kế! (-ận 0) (#i ch)75 IO7_O3 _a:_-2c
Dẫn nhập II Oô-3inh-!ô
Tác giả: S< $. Ph,7-(ô*
Oh+ $1 chInh: OP phEn n)7 ch giQ-5 nh"ng hiLn nhiCn () !37ng !6' !3I Ph,7-
(ô nghv 01 0iJc >)7 chA,5 ch<ng 'inh ch7 $G, 0G s< $. c+, '=nh khi ông 0iế!
sách n)F*
Oả h,i !h" !In 0iế! ch7 H9i Thánh Oô-3inh-!ô nPi (Cn 3Nng cP '9! nh6n !/
!37ng H9i Thánh cP &- h"Xng ()' !,i !iếng ch<c 04 c+, ông c2ng nh" @-F1n
(;c c+, Ph,7-(ô* y- h"Xng QF $"%c nC- 3p !37ng các $78n 0un c+, ch-:i
&Ich ch=, khP, B"Xi $6F*
N9i B-ng: Y6F () '9! !37ng nhAng ><c !h" ',ng !Inh chQ! cá nh6n nhQ! c+,
Ph,7-(ô* rng >)n k• 01 ch<c 04 c+, '=nh5 ông !h/ (9 !6' c,n 0) >9c (9
$9ng cD c+, '=nh5 >)F !} !=nh !h"Dng 0) !6' !=nh !h-9c (inh 0Xi H9i Thánh*
Oh-:i &Ich ch=, khP,: IIO7 2O3 U:_ IIO7 2O3 `:_2b IIO7 2O3 q:2b IIO7 2O3
_n:2-Ub IIO7 2O3 __:`-ab IIO7 2O3 _2:__b IIO7 2O3 _U:U
\ảng !P' !]!: Không cP s; ph6n chi, ý !"[ng '9! cách &ác $Gnh !37ng !h"
!In n)F5 nh"ng 0Qn $1 ch+ Fế- cP !hL $"%c s]p &ếp B"Xi >, !iC- $1*
I* Oác $dc $iL' ch<c 04 s< $.:
_* hn +i5 IIO7 2O3 _:c-qb q:q5_U
2* OhG- khj5 IIO7 2O3 _:`-lb c:V-_2b a:c-_nb q:`b __:2c-cVb _2:q-_n
U* Oh6n !h)nh5 IIO7 2O3 _:_2b 2:2qb c:2b q:2
c* KiCn $Gnh5 IIO7 2O3 _:_q-_lb c:_5_a
`* •-,n !6'5 IIO7 2O3 2:U-cb q:q-Vb __:2-Ub _2:2n-2_
a* Ohiến !h]ng5 IIO7 2O3 2:_cb c:V-lb _2:_n
q* HF sinh5 IIO7 2O3 c:`5__5_`b `:_Ub __:q-l
V* T=nh !h"Dng c+, YQng Oh3is! chInh () $9ng cD chi ph/i ông5 IIO7 2O3
c:__b `:_c
l* Th-9c (inh5 IIO7 2O3 c:_Vb `:_ab _n:c
_n* Th-Fế! ph4c5 IIO7 2O3 `:__52nb a:_b _n:_-2
__* Ho, giải5 IIO7 2O3 `:_l-2_
_2* Oh<ng 'inh >Nng s; s/! s]ng5 s; h78n n8n 0) 0iJc ()' !/!5 IIO7 2O3
`:_Ub a:c-_nb _2:_2
_U* OP -F @-F1n5 IIO7 2O3 _n:_-__
_c* T; (ập5 IIO7 2O3 __:l
II* NhAng (#i hô h)7 0) B8F B: (iCn @-,n $ến !Inh 39ng ("%ng5 IIO7 2O3 V:_-
l:_`
III* YG, 0G s< $. c+, Ph,7-(ô:
_* \G ',ng !iếng >[i '9! nh6n !/ !37ng H9i Thánh5 IIO7 2O3 _n:q-_nb _2:__b
_U:U
2* ‹F @-F1n c+, ch<c 045 IIO7 2O3 2:lb _U:2
U* Oh<ng nhận !Inh &ác !h;c >[i:
,* OhM,5 IIO7 2O3 _:_52_-22b U:`5ab c:a
>* \[i s; chG- khj không ,i >= kGp 0= cX chInh nghv,5 IIO7 2O3 a:c-_nb
__:2U-2q
c* \[i s; 'dc khải (8 (•ng ') ông nhận $"%c5 IIO7 2O3 _2:_-`
B* \[i nhAng h)nh 0i 0v $8i5 IIO7 2O3 _2:_2
Y78n chZn $dc >iJ!:
_* Oh<c 04 (ý !"[ng5 IIO7 2O3 c:_-_V
2* Ohiến !h]ng s; chế!5 IIO7 2O3 `:_-l
U* KC- gZi !ách kh}i !hế gi,n5 IIO7 2O3 a:_c-_V
c* \ảng (iJ! kC nhAng !h/ng khj ') Ph,7-(ô gánh chG-5 IIO7 2O3 __:2c-UU
Dẫn nhập i,-(,-!i
Tác giả: S< $. Ph,7-(ô*
Ng)F !háng: OP (g nu' ``-an SO*
Th" !In $"%c 0iế! ch7: H9i Thánh i,-(,-!i5 '9! 0•ng c+, TiL- Á Tế Á5 ')
>iCn giXi chInh &ác c+, i,-(,-!i không $"%c >iế! 3p*
Oh+ $1 chInh: \ả7 0J giá7 $i1- 0Xi s; >iJn 'inh >Nng $<c !in5 cảnh cá7 0iJc
@-,F !3[ (8i 0Xi D7 Thái giá75 0) '9! s; >)7 chA, 01 ch<c s< $. c+, Ph,7-
(ô*
Y8i Hiến Oh"Dng c+, iiá7 H9i: M9! s/ !ác giả $? gZi !Cn nh" 0ậF ch7 !h"
!In n)F* ^-ận $iL' chInh Fế- () +ng h9 s; !; B7 c+, OD Y/c nh6n ng"%c (8i
0Xi s; B8F B: c+, nhAng ng"#i !h7 D7 Thái giá7* NhAng !hEF giá7 giả B/i
n)F c< khung khung ch7 3Nng !-6n !h+ các (-ậ! !h7 nghi (K () '9! phEn !hiế!
Fế- !37ng kế h78ch c<- 3:i*
O6- ch=, khP,: i,i( `:_
Oh-:i &Ich ch=, khP,: ch7 !hQF Bong s-F !"[ng5 i,i( _:ab i,i( 2:__-_ab
i,i( U:_-__b i,i( c:l-__b i,i( `:_-qb i,i( a:_`
NhAng !f nhQn '8nh: Y<c !in5 6n $iLn5 !; B75 !hập !; giá*
Th" !In cP !hL chi, !h)nh c phEn:
PhEn I:^#i ch)7 !hu' 0) Bẫn nhập5 i,i( _:_-l
PhEn II: ^#i kL 01 kinh nghiJ' c+, Ph,7-(ô nhN' >Cnh 0;c ch7 (#i !-FCn >/
c+, ông nPi ông () ch<c s< $. ch6n chInh*
_* PhMc ”' ') ông 3,7 giảng $ến !3;c !iếp !f s; 'dc khải c+, YQng Oh3is!
$,ng (Mc ông () '9! ng"#i D7 Thái s/! s]ng 0Xi 0iJc >]! >X H9i Thánh5
i,i( _:_n-_a
2* T37ng nhi1- nu' ông $i &, kh}i H9i Thánh !8i iiC-3--s,-(' 0) (,7 $9ng
$9c (ập 0Xi các s< $. khác5 i,i( _:_q-2U
U* T37ng công !ác giA, nhAng ng"#i ng78i5 Ph,7-(ô (-ôn $"%c OhM, Bẫn B]!5
0) !37ng !3"#ng h%p c+, TI!5 () ng"#i HF-(8p5 Ph,7-(ô kiCn @-Fế! ch7 3Nng
TI! phải $"%c 'iKn ()' !h7 (-ậ! nghi (K5 i,i( 2:_-`
c* H9i Thánh !8i iiC-3--s,-(' &ác nhận ch<c s< $. 0) công !ác c+, Ph,7-(ô
giA, ng"#i ng78i5 i,i( 2:q-_n
`* Ph,7-(ô ch“ng h1 n,7 nMng khi @-[ !3ách Phi--3D5 \,-n,->,5 0) nhAng OD
Y/c nh6n g/c D7 Thái khác5 khi ông !3ông !hQF hZ nh"%ng >9 0Xi các &-
h"Xng (K nghi5 i,i( 2:__-_c
PhEn III: Ph,7-(ô >ả7 0J giá7 (ý y"ng công >=nh >[i $<c !in5 ch< không phải
>[i 0iJc ()' c+, (-ậ! pháp*
_* \Nng cách nC- 3, s; ng- &-€n c+, các OD Y/c nh6n g/c D7 Thái $? !f >}
$<c !in 'Xi 0) ánh sáng c+, hZ $L @-,F !3[ (8i ch+ nghv, (-ậ! pháp c<ng
ng]c5 i,i( 2:_`-2_
2* \Nng cách kC- gZi !3[ (8i các kinh nghiJ' !h-9c (inh !3"Xc $6F c+, ng"#i
i,-(,-!i5 i,i( U:_-`
U* \Nng cách ch7 !hQF Áp-3,-h,' $"%c &"ng công >=nh >[i $<c !in5 i,i(
U:a-l
c* \Nng cách ch<ng !} (-ậ! pháp không cP @-F1n nung c<- ch-9c nh"ng chH
',ng (8i s; 3+, sả ch7 nhAng ,i không !-6n !h7 (-ậ! pháp5 chInh 0= $P ')
YQng Oh3is! $? c<- ch-9c nhAng ,i !in Ng)i5 i,i( U:_n-_c
`* \Nng cách ch<ng 'inh 3Nng (-ậ! pháp không !hL >?i >} gi,7 "Xc c<- 3:i
>[i $<c !in5 i,i( U:_`-_V
a* \Nng cách chH 3, 3Nng '4c $Ich c+, (-ậ! pháp cP 0,i !3o ng"#i h"Xng Bẫn
$L BZn $"#ng ch7 YQng Oh3is!5 i,i( U:_l-2`
q* \Nng cách ch7 !hQF s; 'Q! 'á! c+, nhAng ,i !f >} $<c !in !37ng YQng
Oh3is! 0) @-,F !3[ (8i ch+ nghv, (-ậ! pháp*
,* HZ $ánh 'Q! ph"Xc ()nh kế !; 0= () c7n cái Y<c OhM, T3#i5 0) !3[ (8i ()'
!ôi 'Zi ch7 (1 !hPi5 i,i( U:2a-c:__
>* HZ $ánh 'Q! !=nh cả' c7i !3Zng s; (,7 $9ng $? ()' 0= (%i Ich c+, hZ5
i,i( c:__-_a
c* HZ cP ng-F cD !3[ !h)nh c7n c+, Áp-3,-h,' !h7 phEn &ác5 !h,F 0= () c7n
c+, (#i h<,5 i,i( c:_l-U_
B* HZ ch“ng nhAng $ánh 'Q! s; !; B7 !h-9c (inh ') con ch7 s; hF sinh c+,
YQng Oh3is! không con giá !3G $/i 0Xi hZ5 i,i( `:_-a
PhEn I~: Oảnh cá75 D8F B: 0) Kh-FCn >ả7:
_* Oảnh cá7 01 các !hEF giá7 giả B/i5 0) s; (8' B4ng !; B75 i,i( `:q-_U
2* Kh-FCn >ả7 01 s; s/ng !h-9c (inh*
,* S; &-ng $9! giA, &ác !hG! 0) Thánh ^inh5 i,i( `:_q-_V
>* ~iJc ()' c+, &ác !hG! không $"%c 0)7 n"Xc Y<c OhM, T3#i5 i,i( `:_l-2_
c* T3ái c+, Thánh ^inh phải $"%c >)F !} !37ng $#i s/ng OD Y/c nh6n5 i,i(
`:22-2a
U* NhAng $dc !3"ng c+, s; s/ng !h-9c (inh
,* iiMp $‚ 0) ',ng gánh ndng5 i,i( a:_-2
>* H8 '=nh5 !; s-F &S!5 !; gánh (QF phEn '=nh5 0N (ong !f !hiJn5 i,i( a:U-a
c* S; !"Dng phản giA, giá7 $i1- c+, các !hEF giá7 giả 0) c+, Ph,7-(ô* iiá7
$i1- c+, các !hEF giá7 giả kh7 các nghi (K 0) cP BQ- 0ế! !37ng &ác !hG!5 con
giá7 $i1- c+, Ph,7-(ô !h= kh7 !hập !; giá 0) cP BQ- 0ế! c+, OhM, iiC-&-5
i,i( a:_2-_q
Dẫn nhập t-phC-sô
Tác giả: S< $. Ph,7-(ô*
Ng)F !háng: OP (g $"%c 0iế! !8i ^, M?5 nu' an-ac SO*
Oh<c 04 !8i t-phC-sô c+, Ph,7-(ô: ^En !hu' 0iếng $E- !iCn c+, ông5 O7ng
O0 _V:_V-2_ !37ng (En !hu' 0iếng !h< nh=5 ng"#i !in OhM, nhận $"%c Thánh
^inh5 O7ng O0 _l:2-q Ph,7-(ô !iếp !4c công 0iJc 0Xi s; !h)nh công $áng kL5
O7ng O0 _l:l-2n s; &-ng $9! giA, Ph,7-(ô 0Xi nhAng ng"#i !h% >8c5 O7ng
O0 _l:2U-c_ >)i giảng 0Xi các !3"[ng (?7 !8i t-phC-sô5 O7ng O0 2n:_q-U`
D-FCn cX (Gch sW c+, !h" !In: NhAng ng"#i D7 Thái !in OhM, !37ng !h#i kz
>,n $E- c+, giá7 h9i cP &- h"Xng >iJ! (ập 0) cách (F 0Xi các ,nh ' ng"#i
n"Xc ng7)i* T=nh h-/ng n)F !37ng H9i Thánh !8i t-phC-sô cP (g $? Bẫn $ến
0iJc 0iế! ><c !h" n)F5 ý ch+ $87 c+, !h" !In n)F chInh () s; hiJp '9! c+, OD
Y/c nh6n*
O6- ch=, khP,: †ph †p c:_U
Oh-:i &Ich ch=, khP,: Oh7 !hQF Bong ý !"[ng5 †ph †p _:_nb 2:a5_c-22b c:U-
_a
Oh+ $1 chInh: S; hiJp '9! c+, H9i Thánh5 nhQ! () giA, !In $. g/c D7 Thái
0) !In $. ng78i >,ng*
Yi1- n)F $"%c !hQF @-, 0iJc &-Q! hiJn nhi1- (En c+, '9! s/ !f ngA ch“ng
h8n*
_*Tf ngA œ0Xi• 0) œc•ng nh,-•5 †ph †p _:_nb 2:ab 2:22
2*Tf ngA œ'9!•5 '9! ng"#i 'Xi5 †ph †p 2:_c-_` '9! !hL5 †ph †p 2:_a '9!
Thánh ^inh5 †ph †p 2:_V '9! s; !3ông cậF5 †ph †p c:c '9! OhM,5 '9! $<c
!in5 '9! phSp >áp-!'5 '9! Y<c OhM, T3#i 0) '9! Oh, c+, 'Zi ng"#i5 †ph
†p c:`-a
NhAng !f 0) !f ngA khác &-Q! hiJn (ập (8i*
_* T37ng Y<c OhM, iiC-&- Oh3is!5 †ph †p _:_5U5a5_25_`52nb 2:_n5_Ub U:__b
c:2_
2* các nDi !3Cn !3#i5 †ph †p _:U52nb 2:ab U:_n
U* S; B" Bậ! c+, 6n $iLn5 †ph †p _:qb 2:q
S; gi)- cP c+, cD nghiJp 0inh hiLn5 †ph †p _:_Vb U:_a
S; gi)- cP c+, YQng Oh3is!5 †ph †p U:V
\ảng !P' !]!:
PhEn I: H9i Thánh 0) kế h78ch c<- 3:i
ihi chM: T37ng 0iJc !hả7 (-ận kế h78ch c<- 3:i !37ng các !h" !In khác nh,-5
Ph,7-(ô cP s; nhQn '8nh khác nh,-5 Ph,7-(ô cP s; nhQn '8nh khác nh,-*
T37ng sách ^, M? ông >)n $ến $<c !in phải $9c (ập 0Xi 0iJc ()'Š !37ng sách
i,-(,-!i !h= $<c !in phải !ách kh}i các nghi (K5 0) !37ng sách t-phC-sô !h= $P
() s; hiJp '9! c+, !In $.*
Oh"Dng _:
_* ^#i ch)75 †ph †p _:_-2
2* H9i Thánh $"%c $Gnh >[i ý OhM,5 †ph †p _:U-a
U* Kế h78ch c<- 3:i
,* Thông @-, công 0iJc c<- ch-9c c+, YQng Oh3is!5 †ph †p _:q-V
>* OP ph8' 0i 39ng kh]p 02 !345 †ph †p _:l-_n
c* \ả7 $ả' '9! s; kế nghiJp !h-9c (inh B" Bậ!5 †ph †p _:__-_c
B* OE- ng-FJn $L !In $. $"%c s7i sáng '9! cách $EF $+ 01 s; c-ng <ng B"
Bậ! c+, kế h78ch c<- 3:i*
Oh"Dng 2:
* Kế h78ch QF c-ng cQp '9! s; ph4c sinh !h-9c (inh kh}i !9i (:i 0) cQ! các
!In $. (Cn '9! nDi !hiCn !h"%ng5 †ph †p 2:_-a
m* YP h7)n !7)n () >[i 6n $iLn ch< không phải >[i 0iJc ()'5 †ph †p 2:q-_n
g* Ng"#i ng78i ng)F !3"Xc cách &, Y<c OhM, T3#i5 nh"ng nh# h-Fế! YQng
Oh3is! ')
$"%c gEn 0Xi kế h78ch c<- 3:i5 †ph †p 2:__-_U
h* Kế h78ch c<- 3:i cQ! hế! 'Zi ngun !3[ giA, ng"#i D7 Thái 0) ng"#i ng78i
0) khiến hiJp '9! !37ng !h6n !hL () nDi ng; c+, Thánh ^inh5 †ph †p 2:_c-22
Oh"Dng U:
i* S; 'E- nhiJ' 01 '4c $Ich OhM, $"%c '8c khải ch7 Ph,7-(ô 0) >j nhiJ'
ông ()' s< $. ch7 ng"#i ng78i5 †ph †p U:_-_2
–* Ph,7-(ô cE- ng-FJn (En !h< h,i ch7 s; !3Zn 0‰n !h-9c (inh c+, H9i Thánh
0) s; !hQ- hiL- !=nh !h"Dng 0ô h8n c+, YQng Oh3is! $/i 0Xi H9i Thánh5 †ph
†p U:_c-2_
PhEn I I: ¡ng B4ng !h;c !iLn*
Kế h78ch c+, OhM, $? kC- gZi g= $/i 0Xi H9i Thánh*
Oh"Dng c:
_* S; hiJp '9! c+, !In $.
,* T37ng Thánh ^inh5 †ph †p c:_-U
>* Nh]c $ến >ảF s; hiJp '9!5 †ph †p c:c-a
c* S; $, B8ng c+, 6n !< nh"ng hiJp '9! !37ng !h6n !hL c+, YQng Oh3is!5 †ph
†p c:q-_a
2* S; s/ng !3"Xc s,- nh" '9! c+, OD Y/c nh6n5 ng"#i !in OhM, >"Xc $i*
,* Không nh" ng"#i ph8' !9i5 †ph †p c:_q-2_
>* T37ng s; s/ng 'Xi5 !f >} các !9i (:i c25 †ph †p c:22-U2
Oh"Dng `:
c* \"Xc $i !37ng !=nh !h"Dng 0) !hánh s8ch5 †ph †p `:_-q
B* \"Xc $i !37ng s; sáng5 †ph †p `:V-_c
* \"Xc $i c€n !hận5 $EF BẫF Thánh ^inh5 †ph †p `:_`-2_
U* Y#i s/ng gi, $=nh*
,* \jn phận c+, ch.ng 0) 0%5 †ph †p `:22-2U
Oh"Dng a:
>* \jn phận c+, c7n cái5 ch, '‰5 ch+ !X5 †ph †p a:_-l
c* O-9c chiến !3,nh !h-9c (inh*
,* Ng-.n s<c '8nh5 †ph †p a:_n
>* h7 giáp 0) ke !h•5 †ph †p a:__-_V
`* NhAng (#i kế! 0) chMc ph"Xc5 †ph †p a:_l-2c
Y78n chZn $dc >iJ!:
- \)i cE- ng-FJn c+, Ph,7-(ô B)nh ch7 H9i Thánh5 †ph †p _:_a-2Ub U:_c-2_
- S; hiJp '9! c+, OD Y/c nh6n5 †ph †p c:U-_a
- Á7 giáp !h-9c (inh5 †ph †p a:_n-_q
Dẫn nhập Phi-(Ip
Tác giả: S< $. Ph,7-(ô*
Ng)F !háng: Không ch]c ch]n5 cP (g $"%c 0iế! !8i ^, M?5 nu' an-ac SO*
H9i Thánh: H9i Thánh Phi-(Ip () '9! !37ng nhAng H9i Thánh (ý !"[ng 01
nhi1- ph"Dng BiJn* Y6F () '9! H9i Thánh >iế! $ánh giá 0) cP (ong 39ng 3?i5
&' Phi P( c:_`-_ab IO7_O3 V:2
H9i Thánh n)F $"%c Ph,7-(ô sáng (ập !37ng ch-Fến !3-F1n giá7 (En !h< nh=5
giA, cDn >?7 !áp c+, s; >]! >X* S; kh[i $E- c+, công 0iJc 3Q! khiC' !/n5
!37ng 0ong I! ph4 nA nhP' nh,- >Cn ># sông* ^F-$i5 '9! ng"#i >-ôn h)ng
0ải s]c !I,5 () ng"#i $E- !iCn !3[ (8i 0Xi OhM,5 s,- $P ch“ng >,7 (6-5 ng"#i
c,i ng4c 0) gi, $=nh c2ng !in OhM,* NhAng ng"#i n)F5 cP (g c•ng 0Xi '9!
0)i ng"#i khác5 $? !3[ !h)nh nong c/! c+, H9i Thánh5 &' O7ng O0 _a:_2-
cn
Ydc !3"ng c+, !h" !In n)F: Y6F () '9! ><c !h" !=nh !h"Dng !h-9c (inh gWi
H9i Thánh5 !3)n ngập !=nh cả' Q' áp 0) s; >iế! Dn* Y"%c 0iế! !37ng h7)n
cảnh kh]c nghiJ!5 $,ng (Mc ông () '9! !• nh6n !h= !37ng !h" Ph,7-(ô $? nhQn
'8nh $ến !h]ng (%i 0) s; 0-i 'fng*
S; 0-i 'fng !37ng cE- ng-FJn5 Phi P( _:c !37ng PhMc ”'5 Phi P( _:_V !37ng
!=nh ,nh ' OD Y/c nh6n5 Phi P( 2:_-2 !37ng s; hF sinh 0= chInh nghv,5 Phi
P( 2:_q-_V !37ng OhM,5 Phi P( U:_ 0= cX !=nh !h"Dng B)nh ch7 H9i Thánh5 Phi
P( c:_n
S< $iJp !3Zng !6': iiC-&- Oh3is!
Oh"Dng _:
_* Nh" () ng-.n c+, !3ái !h-9c (inh5 Phi P( _:__
2* Nh" () $1 !)i c+, cE- ng-FJn5 Phi P( _:_V
U* Nh" () $9ng cD !/i c,7 c+, s; hE- 0iJc c+, OD Y/c nh6n5 Phi P( _:2n-2_
Oh"Dng 2:
c* Nh" () '9! g"Dng 0) !inh !hEn !-FJ! hả75 Phi P( 2:`-__
Oh"Dng U:
`* S; hiL- >iế! 01 Ng)i chInh () phEn !h"[ng c,7 nhQ! ch7 nhAng g= phQn
$Q- !37ng c-9c s/ng5 Phi P( 2:q-_c
a* ~)7 (Mc Ng)i !ái (6'5 !h6n !hL c+, nhAng ke !in Ng)i sg >iến hP, $ji 'Xi5
Phi P( 2:2n-2_
Oh"Dng c:
q*Ng)i cP @-F1n nung 0ô h8n !37ng s; s/ng c+, các OD Y/c nh6n5 Phi P(
c:_U
V*Ng)i () ph"Dng !iJn !3-ng gi,n $L Y<c OhM, T3#i c-ng <ng ch7 'Zi nh-
cE- c+, !In $.5 Phi P( c:_l
\ảng !P' !]!:
Oh"Dng _:
_* ^#i ch)7 h}i5 Phi P( _:_-q
2* M9! s; >9c (9 3iCng !" c+, 0I s< $. ch7 >iế! $#i s/ng n9i !6' 0) !hái $9
c+, ông $/i 0Xi H9i Thánh*
,* S; @-,n !6' s6- s]c $/i 0Xi s; phá! !3iLn 01 'd! !h-9c (inh c+, H9i
Thánh5 Phi P( _:V-__
>* rng !in ch]c 3Nng s; &i1ng &Ich c+, ông $? ch<ng 'inh () ni1' ph"Xc
h8nh ch7 nhi1- ng"#i5 Phi P( _:_2-_l
c* ˜ng '7ng $%i 0) ,7 "Xc 3Nng ch7 B• s; cE' !• ông sg $i $ến kế! @-ả g=
chung nA, !h= YQng Oh3is! sg $"%c $1 c,7 >[i s; s/ng h,F s; chế! c+, ông5
Phi P( _:2n
B* ˜ng >iế! 3Nng s; chế! () $i1- ph"Xc ()nh $/i 0Xi '=nh5 nh"ng 0= cả' !hQF
3Nng công 0iJc c+, '=nh ch", h7)n !Q! nCn ông hF 0Zng $"%c !hu' 0iếng
H9i Thánh Phi-(Ip '9! (En nA,5 Phi P( _: 2_-2`
* •-,n !6' chInh c+, ông chInh () s; !3-ng !In c+, H9i Thánh !37ng cDn >]!
>X5 Phi P( _:2q-Un
Oh"Dng 2:
U* NhAng (#i kh-FCn >ả7 01 $#i s/ng OD Y/c nh6n 0) cá !Inh c+, hZ*
,* hiJp '9!5 h8 '=nh 0) !; @-Cn '=nh5 Phi P( 2:_-c
>* !=' kiế' !6' !=nh c+, YQng Oh3is!5 Phi P( 2:`-_U
c* h%p !ác 0Xi Y<c OhM, T3#i !37ng công 0iJc !h;c hiJn s; c<- 3:i cá nh6n
0) s/ng ch7 Y<c OhM, T3#i nh" $<, c7n $‰p (ong Ng)i giA, !hế giXi gi,n
ác5 Phi P( 2:_2-_a
c* ^#i khn c+, s< $. B)nh ch7 h,i ng"#i $", !in5 Ti-'ô-!hC 0) †p->,-phô-
$Ich5 •Bc Phi 2:_l-Unb
•!B Oh"Dng U:
`* Oảnh cá7 nhAng ng"#i !h7 D7 Thái giá75 Phi P( U:_-U
a* \)i kL 01 kinh nghiJ' c+, s< $.*
,* Tfng () ng"#i D7 Thái cP $dc @-F1n 0) s/! s]ng5 $? !f >o 'Zi s; công
>=nh 01 'd! (-ậ! pháp $L !iếp nhận s; công >=nh c+, YQng Oh3is! >[i $<c !in5
Phi P( U:c-l
>* H7)i >ả7 '-/n $"%c >iế! YQng Oh3is! 0) B; phEn @-F1n phSp s/ng (8i
c+, Ng)i5 0) 0"Dn !Xi '9! $Ich c-/i c•ng () cP cá !Inh nh" YQng Oh3is!5 Phi
P( U:_n-_c
q* NhAng (#i kh-FCn !iếp !h7 ch7 H9i Thánh*
,* ^)' !h7 g"Dng c+, s< $.5 Phi P( U:_`-_q
>* O7i chfng ke !h• nghGch !hập !; giá5 Phi P( U:_V-_l
c* T3[ !h)nh công B6n !hiCn @-/c5 !3ông $%i '9! s; >iến hP, 0v $8i 0)7 (Mc
OhM, !ái (6'5 Phi P( U:2n-2_
Oh"Dng c:
B* Y<ng 0Ang !37ng OhM,5 hiJp '9!5 giMp $‚5 nhDn !f5 không (7 6-5 h,F cE-
ng-FJn 0) s-F nghv c,7 !h"%ng5 Phi P( c:_-V
V* NhAng (#i kế! !hMc >Nng s; cả' kIch5 '9! (#i h<, 01 s; chu' sPc c+,
OhM, $/i 0Xi 'Zi $i1- cEn B•ng5 (#i ch)7 0) chMc ph"Xc5 Phi P( c:_n-2U
Dẫn nhập Oô-(ô-s
Tác giả: S< $. Ph,7-(ô
Ng)F !háng: OP (g $"%c 0iế! !f ^,-'?5 nu' an-ac SO
Th" $"%c 0iế! ch7: H9i Thánh !8i Oô-(ô-s5 '9! !h)nh ph/ !h-9c TiL- Á Tế
Á*
M4c $Ich:
_* NPi ch-ng5 '9! (á !h" !hiJn ý5 nhN' kh-FCn >ả7 0) B8F B: !In $.*
2* NPi 3iCng5 nhN' ch/ng (8i nhAng s,i (E' 01 'd! giá7 (ý $"%c phá! sinh 0)
phá! !3iLn B7 s; !39n (ẫn các B8F B: c+, $87 D7 Thái 0Xi các nghiCn c<-
$ông ph"Dng 0) !3iế! hZc* NhAng BG giá7 n)F cP &- h"Xng ()' (- '# 0inh
hiLn c+, YQng Oh3is!*
NhAng $dc !3"ng: \<c !h" !3=nh >)F '9! s; gi/ng nh,- $áng kL 0Xi !h" !In
t-phC-sô5 cả 01 'd! !" !"[ng 0) ngôn !f5 nh"ng ':i !h" $1- cP $iL' $dc
>iJ! 3iCng* T37ng !h" !In t-phC-sô5 Ph,7-(ô >)n k• $ến !" !"[ng 3Nng H9i
Thánh () !h6n !hL c+, YQng Oh3is!5 !37ng khi $P !h= !37ng !h" !In Oô-(ô-s
ông (8i nhQn '8nh 3Nng YQng Oh3is! () $E- c+, H9i Thánh*
NhAng (#i cảnh cá7 01 0iJc nh# cậF 0)7 s; khôn ng7,n c+, $#i n)F $? &-Q!
hiJn !37ng !h" !In Oô-3inh-!ô !h< nhQ!5 n,F c2ng &-Q! hiJn !37ng !h" !In Oô-
(ô-s*
\ảng !P' !]!:
I*:
Oh"Dng _:
_* ^#i ch)7 0) (#i khn c+, s< $.5 O7O( _:_-V
2* ^#i cE- ng-FJn ch7 H9i Thánh*
,* YL H9i Thánh $EF BẫF !3I khôn5 kế! @-ả !37ng 0iJc ()nh5 cP s<c '8nh nh#
@-F1n nung OhM,5 O7O( _:l-__
>* T8 Dn 0= cX $"%c B; phEn !h-9c (inh5 s; giải c<- 0v $8i5 0) s; c<- ch-9c
kh}i !9i (:i5 O7O( _:_2-_c
I I* iiá7 (ý:
Oh+ $15 0inh hiLn c+, c7n ng"#i 0) công 0iJc c+, YQng Oh3is!*
Oh"Dng _:
•'!c _* S; "- 0iJ! $EF 0inh hiLn c+, Ng)i*
,* () h=nh ảnh c+, Y<c OhM, T3#i5 O7O( _:_`
>* YQng sáng !87 3, '-ôn (7)i5 O7O( _:_a
c* Ng)i cP !3"Xc '-ôn 0ậ!5 O7O( _:_q
B* Ng)i () $E- c+, H9i Thánh5 O7O( _:_V
* S; $EF BẫF c+, Y<c OhM, T3#i !37ng Ng)i5 O7O( _:_l
m* O-9c ho, giải c+, Ng)i5 O7O( _:2n-2U
g* S; 'E- nhiJ' 01 0iJc OhM, [ !37ng (ong !In $. $"%c công >/ !37ng ch<c
04 c+, s< $. Ph,7-(ô5 O7O( _:2c-2l
Oh"Dng 2:
2* S; (7 (]ng c+, Ph,7-(ô 01 !=nh !38ng c+, H9i Thánh*
,* Oác chi !hL phải hiJp '9! !37ng !=nh !h"Dng5 phải cP s; hiL- >iế! $EF $+
hDn 01 nhAng 'E- nhiJ' !h-9c (inh 01 Oh, 0) YQng Oh3is!5 O7O( 2:_-U
>* rng cảnh cá7 nhAng giá7 (ý giả 0) n)i &in h?F cP ni1' !in 0Ang 0)ng
!37ng YQng Oh3is!5 O7O( 2:c-q
I I I* iiá7 (ý 0) >M! chiến*
Oh"Dng 2:
_* Ng-F hiL' c+, !3iế! (ý !hế gi,n 0) ch+ nghv, (-ậ! pháp5 O7O( 2:V
2* ~inh hiLn siC- 0iJ! c+, YQng Oh3is! 0) @-F1n nung c+, Ng)i 01 các phSp
!]c !h-9c (inh !"Dng phản 0Xi nhAng g= !h-9c hJ !h/ng nghi (K5 O7O( 2:c-_U
U* •-F1n nung giải phPng c+, !hập !; giá !37ng 0iJc &7á >} nhAng nghi !h<c
cj h+5 O7O( 2:_c-_q
c* NhAng cảnh cá7 01 0iJc !hiCn s< 0) các ch2 nghv, h-F1n >I giả !875 $i1-
$P không !ôn !3Zng YQng Oh3is! 0= Ng)i () $E- c+, H9i Thánh5 O7O( 2:_V-_V
`* NhAng cảnh cá7 $/i 0Xi ch+ nghv, nghi (K 0) ch+ nghv, khj h8nh5 O7O(
2:2n-2U
Kh-FCn >ả7*
Oh"Dng U:
_* S; h,' 'ến !3Cn !3#i5 U:_-c
2* ^)' chế! các B4c 0Zng &ác !hG!5 O7O( U:`-q
U* i8! >} nhAng !=nh cả' &Q- &, 0) 'dc (QF 6n $iLn 0) $<c h8nh c+, YQng
Oh3is!5 O7O( U:V-_c
c* S; >=nh ,n c+, YQng Oh3is! c,i !3G $L cP s; hiJp '9! 0) >iế! Dn5 O7O( U:_`
`* T=' kiế' ch6n (ý $L giMp $‚ nh,- !37ng 0iJc B8F B: 0) cảnh cá7 c•ng
ng%i khnŠ h?F nh6n B,nh YQng Oh3is! $L ()' 'Zi s;5 O7O( U:_a-_q
ii, $=nh*
Oh"Dng U5c:
_*\jn phận c+, các !h)nh 0iCn !37ng gi, $=nh OD Y/c nh6n: 0%5 ch.ng5 c7n
cái5 ch, '‰5 ch+ !X5 O7O( U:_V-c:_
hnh ' !37ng OhM,*
Oh"Dng c:
_* sC- cE- c+, Ph,7-(ô 01 0iJc cE- ng-FJn 0) (#i kh-FCn 01 các h)nh 0i &?
h9i5 O7O( c:U-a
2* ^#i ch)7 kế! !hMc 0) (#i khn nhAng ng"#i ()' 0iJc5 O7O( c:q-_V
Dẫn nhập I TC-s,-(ô-ni-c,
Tác giả: S< $. Ph,7-(ô*
Ng)F !háng: Th#i gi,n 0) không gi,n không ch]c ch]n* NPi ch-ng !h= ng"#i
!, nghv 3Nng $6F () nhAng ><c !h" $E- !iCn c+, Ph,7-(ô 0) cP (g $"%c 0iế! !f
Oô-3inh-!ô5 nu' cl-`c SO*
H9i Thánh: D7 Ph,7-(ô !h)nh (ập !37ng ch-Fến !3-F1n giá7 (En !h< nh=*
Ph,7-(ô $? gdp s; ch/ng $/i BA B9i5 nh"ng ông $? !h)nh công !37ng 0iJc
chinh ph4c '9! s/ ng"#i D7 Thái 0) 3Q! nhi1- ng"#i HF-(8p ch7 OhM,5 $?
()' ch7 ông !h)nh (ập '9! H9i Thánh !3-ng !In5 O7ng O0 _q:_-_n
D-FCn cX (Gch sW: Ph,7-(ô cW Ti-'ô-!hC $ến $9ng 0iCn 0) c+ng c/ H9i
Thánh* T37ng ch-Fến 015 >ản >á7 cá7 c+, Ti-'ô-!hC 3p 3)ng $? !87 ng-.n
cả' h<ng $L 0G s< $. 0iế! !h" !In n)F5 IT_T& U:a
NhAng $1 !)i chInh: Y6F () '9! !37ng nhAng ><c !h" ',ng !Inh cá nh6n nhQ!
c+, Ph,7-(ô5 !h" n)F không cP !Inh chQ! giá7 (ý h,F >M! chiến nh" nhAng (á
!h" khác*
PhEn !h6n >)i c+, !h" !In n)F ch+ Fế- g.' nhAng (#i khn5 h.i <c cá nh6n5
(#i kh-FCn 0) hô h)7*
Oh6n (ý !3Zng !6'5 $"%c nhQn '8nh 0)7 s; !3ông cậF !"Dng (,i 0)7 s; !ái
(6' c+, YQng Oh3is!*
\ảng !P' !]!: Th" !In cP !hL chi, 3, a phEn*
I*Y78n !án B"Dng:
Oh"Dng _:
_* ^#i ch)7 !hu'5 IT_T& _: _
2* Khn ng%i H9i Thánh* \[i s; !3-ng !In 0) hE- 0iJc FC- !h"Dng c+, H9i
Thánh5 IT_T& _:2-c \[i s; !iếp $?i !h-9c (inh5 IT_T& _:`-a \[i ảnh
h"[ng g"Dng 'ẫ-5 IT_T& _:q-V \[i s; B‰p >} h=nh !"%ng 0) >[i s; !3ông
cậF !h-9c (inh5 IT_T& _:l-_n
I I* Y78n h.i !"[ng:
Ph,7-(ô nh]c hZ 01 $dc $iL' c+, ch<c 04 ông*
Oh"Dng 2:
_* D8n Bv5 ch6n !h)nh5 kInh s% Y<c OhM, T3#i5 nPi $Mng ch6n (ý5 không Ich
kk5 IT_T& 2:2-`
2* KhiC' nh"#ng5 nh- '=5 cP (ong FC- !h"Dng5 cEn c•5 không ch: chC !3ách
$"%c 0) nh" ng"#i ch,5 IT_T& 2:a-_2
U* rng nh]c $ến s; chG- B8F B: 0) chG- khj c+, H9i Thánh5 IT_T& 2:_U-_c
c* Nh]c $ến ni1' ,7 "Xc c+, s< $. '-/n 0iếng !hu' H9i Thánh5 0) H9i
Thánh () ni1' 0inh hiLn 0) 0-i 'fng c+, ông5 IT_T& 2:_q-2n
III* Y78n ng"#i $", !in Rs< giảT:
Oh"Dng U:
_* OW Ti-'ô-!hC $ến c+ng c/ H9i Thánh5 IT_T& U:_-`
2* \ản >á7 cá7 cP (%i c+, s< giả 0) kế! @-ả ,n +i 0) 0-i 'fng c+, >á7 cá7
QF5 IT_T& U:a-l
U* Ph,7-(ô s/! s]ng cE- ng-FJn $L ông cP !hL 0iếng !hu' H9i Thánh 0) giMp
$‚ hZ phá! !3iLn 01 'd! !h-9c (inh5 IT_T& U:_n-_U
I~* Y78n kh-FCn >ả7:
Oh"Dng c:
_* ^#i kh-FCn $/i 0Xi s; !hánh s8ch cá nh6n 0) &? h9i5 IT_T& c:_-V
2* ^#i kh-FCn >ả7 01 !=nh !h"Dng chi !hL 0) s; cEn c•5 IT_T& c:l-_2
~* Y78n !3ông cậF !"Dng (,i:
Oh"Dng c: S; !ái (6' c+, OhM,*
_* Ni1' hF 0Zng ,n +i ch7 ng"#i cP !h6n nh6n @-, $#i5 IT_T& c:_U-_c
2* Th< !; ph4c sinh5 IT_T& c:_`
U* Ph"Dng cách 0) nhAng s; kiJn k…' !h7 s; &-Q! hiJn c+, YQng Oh3is!5
IT_T& c:_a-_V
Oh"Dng `:
c* Th#i $iL' Ng)i $ến !h= không !hL >iế! $"%c5 IT_T& `:_-2
`* \Q! ng# $/i 0Xi !In $.5 IT_T& `:U
a* O7n cái c+, s; sáng phải s¢n s)ng ch75 IT_T& `:c-V
q* S; ,n !7)n c+, !In $.5 IT_T& `:l-__
~I*Y78n >jn phận:
_* ^#i kh-FCn 01 >jn phận s/ng $87 c+, $#i s/ng OD Y/c nh6n5 IT_T&
`:_2-22
2* NhAng (#i h-Qn !hG* Kế! !hMc 0) chMc ph"Xc5 IT_T& `:2U-2V
Y78n chZn $dc >iJ!:
- S; !ái (6' c+, YQng Oh3is!5 IT_T& c:_U-`:__
- \jn phận s/ng $875 IT_T& `:_2-22* Y78n $Zc ch-ng 0Xi {7{' _2:_-2_
Dẫn nhập II TC-s,-(ô-ni-c,
ˆ O-/n !iếp !h7 c+, sách TC-s,-(ô-ni-c, !h< nhQ!*
Tác giả: S< $. Ph,7-(ô*
Ng)F !háng: OP (g $"%c 0iế! !f Oô-3inh-!ô ng,F s,- khi 0iế! !h" !h< nhQ!*
D-FCn cX (Gch sW: HiLn nhiCn () '9! s/ !f ngA !37ng (á !h" !h< nhQ! c+,
Ph,7-(ô gWi ch7 H9i Thánh n)F $? >G BiKn giải s,i* Khi ông nh]c $ến s;
không !hL >iế! ch]c !h#i $iL' OhM, !ái (6'5 nhAng ngôn !f c+, ông $"%c
hiL- () s; B8F B: 3Nng ng)F c+, OhM, () gEn k1*
Yi1- n)F g6F hậ- @-ả kIch $9ng5 không !hIch $áng* Nhi1- ng"#i !3[ (8i !in
OhM, !h= cả' !hQF >Q! jn 0) !37ng !=nh !38ng >á7 $9ng5 IIT 2T& 2:2* HZ cP
@-,n $iL' s,i (Jch 01 s; gEn k1 c+, 0iJc OhM, !ái (6'5 $? ()' &á7 !39n c-9c
s/ng c+, hZ*
M9! s/ ng"#i nghv 3Nng5 @-, 0iJc cách B•ng !f [ c6- 2 0) c6- U !37ng
ch"Dng 25 H9i Thánh $? nhận '9! (á !h" giả '87 ()' 3]c 3/i !hC' 0Qn $1Š
nh"ng $P chH !h-En !MF () ph}ng $7án* OP '9! I! nghi ng# 3Nng (á !h" c+,
Ph,7-(ô $"%c 0iế! nhN' giMp jn $Gnh H9i Thánh 3/i 3]' 0) (7 6-*
Oh+ $1 !3Zng !6': S; !ái (6' c+, YQng Oh3is!
O6- ch=, khP,: IIT 2T& U:`
\ảng !P' !]!: Sách chi, ()' U phEn*
I*Oh"Dng _:
_* ^#i ch)7 !hu' 0) !8 Dn5 IIT 2T& _:_-U
2*
,* NhAng (#i ,n +i H9i Thánh !37ng cDn >]! >X5 IIT 2T& _:c-a
>* M9! s; !"Dng phản 3p nS! $"%c phác hZ, giA, s/ phận 0inh hiLn c+,
ng"#i !in OhM, 0)7 !h#i $iL' OhM, !ái (6'5 0) s/ phận c+, ke gi,n ác không
un nun5 IIT 2T& _:q-_2
I I* Oh"Dng 2:
_* ^#i cảnh cá7 $/i 0Xi s; >Q! jn g6F 3, >[i @-,n $iL' s,i (E' 01 OhM, !ái
(6'5 IIT 2T& 2:_-2
2* ^7,n >á7 nhAng s; kiJn sg &ảF 3, !3"Xc khi OhM, !ái (6'*
,* cP s; >9i $875 IIT 2T& 2:U
>* ke cP !9i !; !ôn c,7 '=nh5 IIT 2T& 2:U-c
c* 0)7 $Mng kz ke nghGch c•ng (-ậ! pháp sg hiJn 3,5 k…' !h7 phSp (85 BQ- (8
0) 0iJc kz (85 IIT 2T& 2:`-l
B* c7n ng"#i !h-9c S,-!,n sg >G !iC- BiJ! 0)7 (Mc OhM, !ái (6'5 IIT 2T& 2:V
'9! s; giả B/i $EF @-F1n phSp sg $ánh (f, ke gi,n ác5 IIT 2T& 2:_n-_2
U* ^#i kC- gZi FC- !h"Dng 0Xi ng"#i !in OhM, () ng"#i $"%c h"[ng các $dc
@-F1n c+, phMc 6' $L >á' (QF '9! giá7 (ý ()nh '8nh5 IIT 2T& 2:_U-_`
c* ^#i chMc ph"Xc ,n +i5 IIT 2T& 2:_a-_q
I I I* Oh"Dng U:
_* S; !in !"[ng c+, s< $. $/i 0Xi H9i Thánh*
,* ông FC- cE- hZ cE- ng-FJn5 IIT 2T& U:_-2
>* ông !in 3Nng hZ sg (ánh &, $i1- ác 0) 06ng ph4c các 'Jnh (Jnh c+, ông5
IIT 2T& U:U-c
c* ông 3, (Jnh hZ phải kiCn nhẫn ch# $%i s; !ái (6' c+, OhM, 0) !ách kh}i
các ,nh ' không >iế! !- $<c h8nh5 IIT 2T& U:`-a
2* i"Dng s< $.*
,* 01 cách sách cP kk (-ậ!5 IIT 2T& U:q
>* 01 0iJc !; (ập '9! cách !; ng-FJn 0H cX $L cP ảnh h"[ng !/!5 IIT 2T&
U:V-l
c* kiCn @-Fế! $oi ng"#i !in OhM, phải ()' 0iJc5 IIT 2T& U:_n
U* NhAng (#i kh-FCn kế! (-ận*
,* 01 ke ("#i >iếng 0) ke (ung &ung (]' ch-FJn5 IIT 2T& U:__-_2
>* 01 s; (,7 $9ng $EF kiCn nhận 0) ke không 06ng ph4c ng7,n c/5 IIT 2T&
U:_U-_c
c* S; chMc ph"Xc 0) (#i ch)75 IIT 2T& U:_a-_V
Dẫn nhập I Ti-'ô-!hC
Tác giả: S< $. Ph,7-(ô*
Ng)F !háng: Không ch]c ch]n*
Oh+ $1 chInh: NhAng (#i kh-FCn 0) (#i nh]c nh[ $/i 0Xi '9! '4c s" !3e 01
h)nh 0i cá nh6n 0) công 0iJc c+, '4c s"*
O6- ch=, khP,: ITi_T' U:_`
\ảng !P' !]!:
I* Oh+ Fế- () (#i kh-FCn cP !Inh chQ! giá7 (ý 0) các kinh nghiJ' cá nh6n*
Oh"Dng _:
_* ^#i ch)7 !hu'5 ITi_T' _:_-2
2* ^#i kh-FCn 01 cách &W ký 0Xi các !hEF B8F (-ậ!*
,* hZ () nhAng ke nhQn '8nh $ến ph• ngôn hDn () s; ng7,n $87 ch6n chInh
!h,F 0= &6F B;ng cá !Inh c7n ng"#i !h= hZ (8i g6F s; c?i (ẫF5Š ITi_T' _:U-a
>* hZ () ke ,7 "Xc !3[ !h)nh !hEF giá7 B8F (-ậ! pháp ') ch“ng hiL- ý nghv,
c+, (-ậ! pháp5 ITi_T' _:q-__
U* Kinh nghiJ' c+, Ph,7-(ô*
,* ông $"%c kC- gZi 0)7 ch<c 04 !37ng (Mc phản $/i BA B9i 0Xi PhMc ”'5
ITi_T' _:_2-_U
>* ông cả' !8 6n $iLn OhM, 0) !hM nhận '=nh () không &<ng $áng5 ITi_T'
_:_c-_`
c* ông kinh nghiJ' $"%c s; nhGn nh4c c+, YQng Oh3is!5 ITi_T' _:_a
c* ^#i h-Qn !hG !37ng (ong (En !h< nhQ! 0Xi Ti-'ô-!hC5 ITi_T' _:_V-2n
I I* OE- ng-FJn 0) kh-FCn >ả7 $/i 0Xi $)n ông 0) ph4 nA*
Oh"Dng 2:
_* OE- !h,F ch7 'Zi ng"#i $)n ông5 ITi_T' 2:_-c
2* YQng Oh3is! () YQng T3-ng >ả75 ITi_T' 2:`-a
U* Ph,7-(ô () s< $. c+, ng"#i ng78i >,ng5 ITi_T' 2:q
c* \jn phận c+, $)n ông 0) $)n >)5 ITi_T' 2:V-_`
I I I* iiá' '4c !h-9c (inh* Ph€' cách c+, ng"#i giá' '4c 0) chQp s;*
Oh"Dng U:
_* Ph€' cách c+, ng"#i giá' '4c*
,* cá !Inh 0) !hPi @-n5 ITi_T' U:2-U
>* !hái $9 $/i 0Xi gi, $=nh 0) >ản !h6n5 ITi_T' U:c-`
c* kinh nghiJ' 0) !iếng !/!5 ITi_T' U:a-q
2* Ph€' cách c+, chQp s;*
,* cá !Inh5 !hPi @-n5 kinh nghiJ' 01 YQng Oh3is!5 ITi_T' U:V-l
>* chG- !hW !hách '9! !h#i gi,n5 ITi_T' U:_n
c* cP 0% !3-ng !In 0) khS7 c,i !3G gi, $=nh5 ITi_T' U:__-_2
B* ph"Xc h8nh B)nh ch7 chQp s;5 ITi_T' U:_U
U* M4c $Ich c+, (á !h<5 ITi_T' U:_`
c* S; 'E- nhiJ' c+, 0iJc YQng Oh3is! !3[ !h)nh ng"#i5 ITi_T' U:ca
I~* NhAng (#i !iCn $7án 0) (#i kh-FCn*
Oh"Dng c:
_* TiCn $7án 01 0iJc >} $87 s,- n)F 0) s; h7)nh h)nh c+, giá7 (ý ', @-H sg
$", $ến hậ- @-ả phá h78i gi, $=nh 0) h=nh !h)nh s; khj !- không cP OhM,5
ITi_T' c:_-c
2* ^#i kh-FCn 01 0iJc B8F B:5 h)nh 0i c+, '4c s"5 g"Dng '4c s"*
,* các BQ- hiJ- c+, '9! '4c s" !/! c+, YQng Oh3is!5 ITi_T' c:a
>* !Inh "- 0iJ! c+, s; !in kInh5 ITi_T' c:q-V
c* !E' @-,n !3Zng c+, g"Dng !in kInh5 ITi_T' c:_2
B* >jn phận siCng $Zc Kinh Thánh 0) B8F B: 0iJc 0ận B4ng các Dn cá nh6n5Š
ITi_T' c:_U-_c
* !E' @-,n !3Zng c+, s; !3E' !" 'dc !"[ng 0) B6ng hiến !3Zn 0‰n5 c•ng 0Xi
0iJc cảnh giác 0Xi các h)nh 0i >ản !h6n5 0= cX $L cP ảnh h"[ng c<- ng"#i
khác5 ITi_T' c:_`-_a
~* ^#i kh-FCn 01 công 0iJc @-ản !3G c+, '4c s"*
Oh"Dng `:
_* Nh? nhdn 0Xi ng"#i gi) 0) ng"#i !3e5 ITi_T' `:_-2
2* Thái $9 c+, giá7 h9i $/i 0Xi $)n >) gP,5 ITi_T' `:_U-_a ihi chM: Y78n
n)F cEn $"%c nghiCn c<- 0Xi s; hiL- >iế! 01 !h#i $8i 0) h7)n cảnh &? h9i*
U* \jn phận $/i 0Xi !3"[ng (?75 ITi_T' `:_q-2n
c* \jn phận cP h)nh $9ng công !6' 0) c€n !3Zng5 ITi_T' `:2_-22
`* PhEn &n 0)75 (#i kh-FCn 01 0Qn $1 3iCng !" cá nh6n5 ITi_T' `:2U-2`
Oh"Dng a:
a* Ph"Xc ()nh c+, s; !h}, (ong5 ITi_T' a: a-V
q* Ng-F hiL' c+, s; gi)- cP 0) >jn phận c+, '4c s" () phải !3ánh !h,'
(,'* ITi_T' a:l-_2
V* M9! h-Qn !hG (7ng !3Zng ch7 '4c s" !3e phải giA (QF giá7 (ý $"%c !h,nh
s8ch ch7 $ến khi ~-, '-ôn 0-, &-Q! hiJn5 ITi_T' a:_U-_a
l* \jn phận c+, ke $EF !X5 ITi_T' a:_-2
_n* \jn phận phải &, cách nhAng giá7 s" h,F g6F s; c?i (ẫF5 ITi_T' a:U-`
__* M9! (#i hô h)7 nhN' cảnh cá7 ng"#i gi)- $fng kiC- ng87 0) !; cậF
'=nh 0) n)i kh-FCn hZ phải !f !hiJn5 $E- !" nDi !hiCn @-/c5 ITi_T' a:_q-_l
_2* ^#i h-Qn !hG c-/i c•ng phải !3-ng !In 0) !3ánh &, các giá7 (ý giả B/i5
ITi_T' a:2n-2_
Dẫn nhập II Ti-'ô-!hC
Tác giả: S< $. Ph,7-(ô*
YG, $iL' 0) !h#i gi,n: OP (g $"%c 0iế! !f ^, M?5 nu' a`-aq SO* Th" n)F
ghi (8i nhAng (#i nPi c-/i c•ng c+, s< $.*
M4c $Ich: _* Oh-ng: KhIch (J 0) chH Bẫn '9! '4c s" !3e 01 công !ác '4c s"*
2* {iCng: sC- cE- Ti-'ô-!hC5 ng"#i c7n $<c !in c+, s< $.5 h?F 09i 0? !3[ 01
^, M? $L cP !hL ,n +i ng"#i >8n $.ng h)nh5 IITi 2T' _:cb c:l52_
D-FCn cX (Gch sW: NPi ch-ng !h= ng"#i !, ch7 3Nng Ph,7-(ô chG- !• !9ih,i (En
!8i ^, M?5 0) !37ng (En [ !• !h< nh=5 ông $? 0iế! (á !h" n)F* T3"Xc $P Ph,7-(ô
cP $"%c '9! s/ !; B7 n)7 $P 0) s/ng !37ng cun nh) B7 ông !h-C5 O7ng O0
2V:Un
~)7 (Mc $P ông cP !hL !iếp cận các >8n hA- c+, '=nh5 nh"ng gi# $6F ông >G
gi,' k•5 ng,F cả r-nC-si' c2ng !hQF khP khun $L !=' gdp Ph,7-(ô5 IITi
2T' _:_q* Nhi1- ng"#i c9ng !ác 0Xi Ph,7-(ô !3"Xc $6F n,F $? >} 3Di ông5
IITi 2T' _:_` 0) ông $"%c B; kiến sg >G h)nh @-Fế! n,F ',i5 IITi 2T' c:a*
M9! giZng !h/ng !hiế! c+, n:i cô $Dn &-FCn s-/! (á !h"5 0) không (QF ()' (8
khi ') Ph,7-(ô nPng (ong '-/n gdp Ti-'ô-!hC !h6n !h"Dng c+, ông*
TInh chQ! 3iCng >iJ! c+, (á !h": Oả h,i (á !h" gWi Ti-'ô-!hC $1- h)' ch<,
nhAng (#i cun Bdn ><c &Mc* {Q! cP !hL Ti-'ô-!hC không $"%c kh} (]'5
ITi_T' `:2U
OP (g Ti-'ô-!hC c2ng nhM! nhá!5 IITi 2T' _:a-q* Tf ngA œh: !h‰n• $"%c
&-Q! hiJn nji >ậ! !37ng !h" !In n)F*
Ti-'ô-!hC $"%c !hMc gi4c $fng h: !h‰n 0= phải ()' ch<ng ch7 OhM,5 c2ng
$fng &Q- hj 0= cP ng"#i >8n !• () Ph,7-(ô5 IITi 2T' _:V h,F () ng"#i ()'
công ch7 OhM,5 IITi 2T' 2:_V
Ph,7-(ô kh-FCn nh+ Ti-'ô-!hC phải !; c7i '=nh () ng"#i chiến sv !37ng '9!
chiến BGch khP khun5 IITi 2T' 2:U-c
Th" cP !hL $"%c chi, 3, ()' c phEn: \ản !h6n các ch"Dng ch7 !, s; ph6n
$78n !; nhiCn*
\ảng !P' !]!:
I* ^#i ch)7 !hu' cá nh6n5 nhAng (#i cun Bdn 0) các kinh nghiJ'*
•!B Oh"Dng _:
_* ^#i ch)7 !h6n !h"Dng5 IITi 2T' _:_-c
2* ^#i nh]c nh[ 01 !j !iCn !in kInh OhM, c+, Ti-'ô-!hC 0) (#i cun Bdn phải
s/! s]ng 0) c,n $ả'5 IITi 2T' _:`-V
U* Nh]c $ến kế h78ch c<- 3:i !hông @-, YQng Oh3is!5 IITi 2T' _:__-_2
c* ^#i á' chH $ến 0iJc kC- gZi ng"#i 0iế! !h" 0)7 !37ng công !ác 0) ni1' !in
cậF >Q! Bi >Q! BGch c+, Ph,7-(ô $/i 0Xi OhM,5 IITi 2T' _:__-_2
`* ^#i cun Bdn (En h,i5 IITi 2T' _:_U-_c
a* Nh]c $ến s; không !3-ng !In c+, các H9i Thánh !8i ch6- Á 0) !án B"Dng
!Inh cP !hL !in cậF c+, r-nC-si-phô-3D5 IITi 2T' _:_`-_V
I I* Oh+ Fế- () (#i kh-FCn B)nh ch7 ng"#i !ôi !X !3e c+, OhM,*
Oh"Dng 2:
_* ~Xi !" cách () ng"#i chiến sv !h-9c (inh5 0ận $9ng 0iCn !h-9c (inh 0) nông
B6n !h-9c (inh*
,* H?F '8nh 'g !37ng 6n $iLn c+, OhM, 0) chZn (;, nhAng ng"#i ph4 !á
!3-ng !In5 IITi 2T' 2:_-2
>* H?F ch<ng !} >ản chQ! chG- $;ng 0) !ách kh}i các 0"Dng 0Qn c+, $#i5 IITi
2T' 2:U-c
c* Nh" () '9! 0ận $9ng 0iCn phải !-6n !h7 (-ậ! !hi $Q-5 IITi 2T' 2:`
B* Nh" () '9! nông B6n '7ng $%i h7, 'E-5 IITi 2T' 2:a
2* NhAng ch6n (ý phải ghi nhX !37ng !6' !3I*
,* S; ph4c sinh c+, YQng Oh3is!5 s; giảng $87 $? $", $ến 0iJc >} !• Ph,7-
(ô5 IITi 2T' 2:q-l
>* OhG- !h"Dng khP 0= giá7 h9i 0) chế! 0= YQng Oh3is! $L Bẫn $ến s; s/ng
$#i $#i 0) 0inh B; !h-9c (inh5 IITi 2T' 2:l-_2
U* ^#i kh-FCn 01 cách &W !3I $/i 0Xi BG giá7 0) s; !3,nh c?i !ôn giá7*
,* \Nng cách 3un >ả7 nghiC' !Mc $/i 0Xi ke h,F c?i (ẫF5 IITi 2T' 2:_c
>* \Nng cách c/ g]ng !3[ !h)nh ng"#i gi?i >)F ch6n (ý '9! cách !)i !=nh5 IITi
2T' 2:_`
c* \Nng cách !3ánh nhAng (#i không cP OhM, 0) giá7 (ý &, (8 cP !hL un (,n
0)7 s; s/ng !h-9c (inh 0) !)n phá $<c !in5 IITi 2T' 2:_a-_V
B* \Nng cách nhX 3Nng s<c '8nh c+, n1n 0Ang >1n c+, Y<c OhM, T3#i 0)
OD Y/c nh6n () phải !3ánh kh}i $i1- gi,n ác5 IITi 2T' 2:_l
* \Nng cách nhX 3Nng H9i Thánh5 gi/ng nh" '9! cun nh) (Xn5 !37ng $P cP
nhAng $. B•ng c,7 s,ng 0) $. B•ng h…n 'Zn5 0) '4c $Ich c+, ':i OD Y/c
nh6n () phải hA- Ich ch7 Oh+ c+, '=nh5 IITi 2T' 2:2n-2_
c* ^#i kh-FCn 01 nhAng kh,7 khá! cá nh6n 0) cách &W !3I 0iJc &-ng $9!*
,* TE' @-,n !3Zng c+, s; !hánh s8ch cá nh6n 0) s; $7 $-ji !h-9c(inh5 IITi
2T' 2:22
>* S; cEn !hiế! c+, 0iJc !3ánh nhAng c6- h}i ng- '-9i 0) &-ng $9! >Nng
cách kiCn nhẫn $/i &W 0Xi ke $/i $Gch5 hF 0Zng 3Nng hZ sg un nun5 ITi_T'
2:2U-2a
I I I* Oh+ Fế- () (#i !iCn !3i 01 s; >9i $87 0) s; s-F $.i c+, &? h9i5 c•ng 0Xi
(#i kh-FCn h?F 0Ang 0)ng kiCn $Gnh*
Oh"Dng U:
_* NhAng cá !Inh gi,n ác c+, c7n ng"#i 0)7 ng)F s,- 3/!5 hZ $9i (/! !ôn giá7
$L !h;c hiJn $i1- B6' B4c5 IITi 2T' U:_-a S; $iCn B8i c+, hZ sg >G >)F !}
ch7 !hiCn h8 0)7 '9! ng)F n)7 $P5 IITi 2T' U:q-l
2* Y78n &n 0)75 nh]c $ến s; >]! >X5 IITi 2T' U:__-_2
U* TiCn $7án 01 &- h"Xng !9i (:i ng)F c)ng !ung5 IITi 2T' U:_U
c* KC- gZi Ti-'ô-!hC h?F 0Ang 0)ng 0= cX nhAng cD h9i !h-9c (inh 0) $?
sX' $"%c $)7 !87 >Nng Kinh Thánh5 IITi 2T' U:_c-_`
`* S<c '8nh c+, ^#i Y<c OhM, T3#i $"%c h) hDi $L !3,ng >G 0) h7)n !hiJn
các OD Y/c nh6n 0)7 các công !ác5 IITi 2T' U:_a-_q
I~* ^#i h-Qn !hG (7ng !3Zng5 '9! kế! c-9c !h]ng (%i5 '9! s; >G >} 3Di $,-
>-.n5 '9! (#i kC- gZi !h/ng !hiế!5 '9! ni1' !in !3Zn 0‰n
Oh"Dng c:
_* ^#i h-Qn !hG (7ng !3Zng
,* 01 s; !3-ng !In !37ng 0iJc giảng $875 IITi 2T' c:_-2
>* !iCn $7án 01 '9! !h#i n)7 $P5 ng"#i !, c7i !h"#ng ch6n (ý5 h,' ngh
nhAng giá7 s" giả giảng ch7 hZ nhAng (#i (g ch=- !h7 !" B4c5 IITi 2T' c:U-
c
c* ^#i kh-FCn 3un ch<c 04 s/! s]ng 0) !3-ng !In5 IITi 2T' c:`
2* S; kế! !hMc s; nghiJp c+, Ph,7-(ô*
,* s; nghiJp QF chQ' B<! !37ng '9! !inh !hEn !h]ng (%i5 IITi 2T' c:a-V
>* !37ng ni1' !in !3Zn 0‰n nDi OhM,5 IITi 2T' c:_q-_V
U* S; cEn !=nh >8n5 cái g= $P $? ()' nh‰ >X! s; gi,n khj !37ng cảnh !• !9i*
,* N:i cô $Dn B7 s; 3, $i c+, >8n >… 0) s; >} 3Di c+, >8n $.ng h)nh không
!hL nh# cậF $"%c5 IITi 2T' c:_n-_25_a
>* M9! 0)i !iJn nghi cEn cP $L (Cn !inh !hEn !37ng cảnh !•5 IITi 2T' c:_U
c* Ti-'ô-!hC $"%c gi4c gi? $ến ng,F5 IITi 2T' c:l52_
B* ^#i ch)7 c-/i !h" 0) chMc ph"Xc5 IITi 2T' c:_l-22
Dẫn nhập TwT
Tác giả: S< $. Ph,7-(ô*
NhAng s; kiJn (iCn @-,n $ến !I!: TI! () ng"#i ng78i >,ng5 i,i( 2:U '9!
ng"#i >8n !h6n !hiế! 0) () ph4 !á c+, Ph,7-(ô5 IIO7 2O3 2:_Ub q:a5_Ub V:2U
M9! s< giả c+, H9i Thánh Oô-3inh-!ô5 IIO7 2O3 V:_a-_V () '9! ng"#i $áng
!in cậF 0) không Ich kk5 IIO7 2O3 _2:_V5 () >8n $.ng h)nh 0Xi Ph,7-(ô 0)
\,-n,->, !3Cn h)nh !3=nh $ến iiC-3--s,-('5 i,i( 2:_ Ph,7-(ô $L ch)ng [ (8i
OD-3ế! $L chu' sPc H9i Thánh5 Ti! T! _:` TI! [ ^, M? (Mc Ph,7-(ô >G >} !•
(En !h< nh=5 IITi 2T' c:_n D"#ng nh" TI! kh7e '8nh 0) chIn ch]n hDn Ti-
'ô-!hC*
Oh+ $1 chInh: ^#i kh-FCn >ả7 0) (#i cun Bdn (iCn @-,n $ến >jn phận '4c s"
0) các giá7 (ý5 0Xi s; nhQn '8nh $dc >iJ! $ến nCn ()' 0iJc ()nh*
O6- ch=, khP,: Ti! T! _:`b U:V
T" !"[ng ch+ $87: S; nhQn '8nh 0)7 0iJc ()nh $"%c !hQF [ các c6-5 Ti! T!
_:_ab 2:q5_cb U:_5V5_c Y6F () c6- !3ả (#i $EF $+ ch7 nhAng ,i ch7 3Nng cP
'9! s; '6- !h-ẫn 01 giá7 (ý giA, !h" !In c+, Ph,7-(ô 0Xi !h" !In c+, ii,-cD*
Oá !Inh c+, ng"#i OD-3ế! () nh" 0ậF5 ch7 nCn Ph,7-(ô $? nghv 3Nng cEn !hiế!
phải kh-Fến cá7 '4c s" c+, hZ nhQn '8nh 0)7 c-9c s/ng !3"Xc s,- nh" '9!
c+, OD Y/c nh6n* T-F !hế !h= ><c !h" n)F không h1 B8F 3Nng c<- 3:i nh#
0iJc ()nh5 Ti! T! U:`
\ảng !P' !]!:
I* Oh+ Fế- () (#i B8F B: 01 !j ch<c H9i Thánh 0) kk c"Dng:
Oh"Dng _:
_* ^#i ch)7 0) nh]c $ến ni1' !3ông cậF 0inh hiLn c+, Tin ^)nh5 Ti! T! _: _-c
2* M4c $Ich c+, 0iJc ph6n công TI! $ến OD-3ế!5 Ti! T! _:`
U* T3ậ! !; !37ng nh) !h# 0) kk c"Dng:
,* cá !Inh 0) ph€' cách c+, !3"[ng (?7 0) giá' '4c5 Ti! T! _:a-l
>* >jn phận phải >G! 'iJng các giá7 s" giả h,' (%i5 Ti! T! _:_n-__
c* nế! &Q- c+, ng"#i OD-3ế! >-9c phải @-[ ndng 0) >á' ch]c 0)7 ch6n (ý5 Ti!
T! _:_2-_c
B* (Cn án s; ô -ế n9i !6' 0) $87 $<c giả5 Ti! T! _:_`-_a
I I* iiá7 (ý ()nh '8nh 0) 0iJc ()nh:
Oh"Dng 2b
•'!c _* S; B8F B: c+, s< $. !hIch h%p ch7 các !Eng (Xp gi,i cQp khác nh,-*
•'! ,* 01 !inh !hEn 0) h)nh 0i c+, ng"#i gi) cả5 Ti! T! 2:2-U
>* nhAng B8F B: !hIch h%p 0Xi ng"#i !3e5 Ti! T! 2:c-a
c* (#i cun Bdn TI! 01 g"Dng cá nh6n c+, ông5 Ti! T! 2:q-l
B* >jn phận c+, !ôi !X5 Ti! T! 2:_U
2* OD h9i kh]p !hế gi,n c+, nhAng FC- cE- !h-9c Dn c<- 3:i*
,* &ả !h6n 0) !in kInh khi s/ng [ $#i n)F5 Ti! T! 2:__-_2
>* '7ng ch# s; !3ông cậF ph"Xc h8nh $"%c !h;c hiJn khi OhM, !ái (6'5 Ti!
T! 2:_U
c* s/ng !hánh khiế!5 Ti! T! 2:_c
U* TE' @-,n !3Zng c+, 0iJc c"‚ng chế !h;c hiJn nhAng ch6n (ý n)F5 Ti! T!
2:_`
I I I* Oh+ Fế- () nhAng B8F B: >j s-ng 01 giá7 (ý ()' 0iJc ()nh 0) ph"Dng
pháp c<- 3:i c+, OhM,*
Oh"Dng U:
_* \jn phận 0) nghv, 04 &? h9i5 Ti! T! U:_-2
2* Ph"Dng pháp $EF 6n $iLn c+, s; c<- 3:i
,* !Inh chQ! !7)n cE- c+, !9i (:i5 Ti! T! U:U
>* 6n $iLn ()' !€F s8ch !hông @-, YQng Oh3is!5 chX không >[i 0iJc ()nh5 ()
n1n !ảng c+, s; c<- 3:i5 Ti! T! U:c-q
U* TE' @-,n !3Zng c+, 0iJc ()nh phải $"%c B8F B: !h"#ng &-FCn5 Ti! T! U:V
c* Oách &W (ý $/i 0Xi nhAng c6- h}i ng- &-€n 0) !) $875 Ti! T! U:l-__
`* NhAng (#i kế! (-ận 0) chMc ph"Xc5 Ti! T! U:_2-_`
Y78n chZn $dc >iJ!: S; !3ông cậF ph"Xc h8nh5 Ti! T! 2:__-_c
Y"%c c<- >[i 6n $iLn5 Ti! T! U:c-q
Dẫn nhập Phi-(C-'ôn
ˆ M9! ><c !h" cá nh6n 01 s; cE- !h,F cP (g B7 Ph,7-(ô 0iế! !f ^, M?5 0) gWi
ch7 Phi-(C-'ôn !8i Oô-(ô-s5 O7O( c:q-l
NhAng s; !hậ! 01 Phi-(C-'ôn: HiLn nhiCn Phi-(C-'ôn () '9! !h)nh 0iCn c+,
H9i Thánh Oô-(ô-s5 0) B"#ng nh" Ph,7-(ô $? gdp Phi-(C-'ôn !8i nh) c+,
ông5 Phi( P(' _:2
^ong nh6n !f c+, Phi-(C-'ôn RPhi( P(' _:`-qT5 Ph,7-(ô FC- cE- Phi-(C-'ôn
ch-€n >G '9! ch: !3Z RPhi( P(' _:22T nPi 3Nng ông !, () ng"#i khá giả*
\[i Ph,7-(ô ch", h1 cP 'd! [ Oô-(ô-s RO7O( 2:_T5 ]! h“n () Phi-(C-'ôn $?
gdp Ph,7-(ô [ nDi n)7 $P5 cP !hL () !8i t-phC-sô 0= nDi n)F không &, Oô-(ô-
s (]'*
OP (g Ph,7-(ô $? giMp ch7 Phi-(C-'ôn !in OhM,*
O6- ch-FJn 01 r-nC-si': rng !, () '9! !Cn nô (J >} !3/n c+, Phi-(C-'ôn* T,
cP !hL hiL- ngE' () r-nC-si' $? (QF c]p 0) >} !3/n $ến ^, M?5 Phi( P('
_:_V !8i $P ông $"%c Ph,7-(ô Bẫn B]! !in nhận OhM, Rs7 sánh Phi( P(' _:_nT
rng !3[ !h)nh '9! 'ôn $. !in kInh c+, OhM,5 O7O( c:l* Ph,7-(ô '-/n giA
r-nC-si' !8i ^, M? $L ()' ph4 !á ch7 '=nh Phi( P(' _:_U nh"ng không
$"%c s; $.ng ý c+, Phi-(C-'ôn5 Ph,7-(ô cả' !hQF cP >jn phận phải !3ả
ng"#i nô (J 01 ch7 ch+ nh6n*
~= 0ậF s< $. 0iế! ><c !h" cE- !h,F 3Q! h,F nEF5 kh€n cE- Phi-(C-'ôn !h, !h<
0) hậ- $?i r-nC-si'*
\ảng !P' !]!:
_* ^#i ch)7 khn ng%i 0) !h6n 'ậ!5 Phi( P(' _:_-q
2* ^#i ch<ng nhận 01 s; !h,F $ji cá !Inh c+, r-nC-si'5 Phi( P(' _:_n-__
U* ^#i kC- gZi !h6n !hiế! &in !h, !h< ch7 ng"#i nô (J !3[ 015 Phi( P(' _:_2-_l
c* ^#i ch)7 !8' >iJ! 0) chMc ph"Xc5 Phi( P(' _:2n-2`
NhAng >)i hZc !h-9c (inh: {M! !f g"Dng c+, Ph,7-(ô*
_* TE' @-,n !3Zng c+, s; @-,n !6' $ến ke >Q! h8nh*
2* \jn phận !ôn !3Zng (-ậ! pháp c+, ng"#i !in OhM,: r-nC-si' phải @-,F 01
0Xi ch+ nh6n c+, '=nh*
U* T=nh h-Fnh $J OD Y/c &P, >} 'Zi ph6n >iJ! gi,i cQp 0) &? h9i*
Dẫn nhập HC->D-3D
Tác giả 0) ng)F !háng: Không 3p *
Th" n)F không cP !Cn ng"#i 0iế! 3p 3)ng5 $"%c ch7 () c+, Ph,7-(ô5 \,-n,->,5
^--c,5 h->ô-(ô 0) nhi1- ng"#i khác*
M4c $Ich: HiLn nhiCn () !h" n)F $"%c >iế! ch7 các OD Y/c nh6n g/c HC->D-
3D* NhAng OD Y/c nh6n n)F (-ôn cP ng-F cD !3[ (8i 0Xi D7 Thái giá75 0) I!
nhQ! c2ng !iếp &Mc @-á nhi1- 0Xi các nghi (K* M4c $Ich chInh c+, giá7 (ý ')
!ác giả $", 3, () !3=nh >)F s; 0inh hiLn siC- 0iJ! c+, !h#i $8i OD Y/c khi s7
sánh 0Xi !h#i $8i O;- ’Xc*
Tf ch=, khP,: T/! hDn5 h,F !/! hDn cả*
\Nng cách !h7 Bpi nhAng !f n)F5 $9c giả sg phá! hiJn Bong s-F !"[ng
chInh*
NhAng !f 0) !f ngA $"%c (dp $i (dp (8i:
Ng.i5 nPi $ến công 0iJc $? ()' !3Zn c+, YQng Oh3is!5 HD! _:Ub _n:_2b _2:2
S; kC- gZi !hiCn !h"%ng5 HD! U:_ !hEF !ế (K5 HD! c:_c s; >,n ch75 HD!
a:c c+, cải5 HD! _n:Uc @-C h"Dng5 HD! __:_a !h)nh ph/5 HD! _2:22
H?F5 '9! ch-:i __ (#i cun Bdn*
_* H?F c€n !hận5 HD! c:_
2* H?F g]ng s<c5 HD! c:__
U* H?F 0Ang (ong $ến gEn ngôi Dn ph"Xc5 HD! c:_a
c* H?F !Qn !Xi5 HD! a:_
`* H?F $ến gEn5 HD! _n:22
a* H?F cE' giA5 HD! _n:2U
q* H?F chu' sPc nh,-5 HD! _n:2c
V* H?F @-ung hế! 'Zi 0"Xng ']c 0) ch8F $", >Nng s; kiCn nhẫn5 HD! _2:_
l* H?F !h# ph"%ng Y<c OhM, T3#i '9! cách $‰p (ong Ng)i5 HD! _2:2U
_n* H?F $i !Xi5 HD! _U:_U
__* H?F B6ng !ế (K >Nng (#i ng%i khn5 HD! _U:_`
Th" cP !hL chi, ()' 2 phEn: PhEn I ch+ Fế- () giá7 (ý5 phEn II ch+ Fế- ()
s/ng $87*
\ảng !P' !]!:
PhEn I* S; "- 0iJ! c+, YQng Oh3is!:
Oh"Dng _:
_* O,7 !3Zng hDn các !iCn !3i 0= cP s; 0inh hiLn c+, Y<c OhM, T3#i5 HD!
_:_-U
2* O,7 !3Zng hDn cả !hiCn s<*
,* cP '9! B,nh &"ng !/! $‰p5 HD! _:c
>* $"%c nh=n nhận () c7n $9c s,nh c+, Oh, !hiCn !h"%ng5 HD! _:`
c* 'Zi !hiCn s< $"%c !3-F1n (Jnh phải !h# (8F Ng)i5 HD! _:a
B* $"%c cQ! (Cn c,7 hDn cả !hiCn s< 0) ng; >Cn hA- Y<c OhM, T3#i ch7 $ến
$#i $#i5 HD! _:V-_c
Oh"Dng 2:
* s< $iJp c+, Ng)i () !/i hậ- 0) ng-F kh/n ch7 ke &' !h"#ng5 HD! 2:_-c
m* Y<c OhM, iiC-&- [ B"Xi !hiCn s< '9! chM!5 chế! ch7 nh6n (78i $L cP !hL
',ng nhi1- ng"#i 0)7 !37ng s; 0inh hiLn c+, chInh Ng)i c•ng 0Xi Oh, !hiCn
!h"%ng 0) phá BiJ! ke cE' @-F1n s; chế!5 HD! 2:l-_c
PhEn II* TInh "- 0iJ! c+, ch<c !hEF !ế (K c+, OhM, iiC-&- Oh3is!*
Oh"Dng 2 R!iếp !h7T
_* Ng)i kh7ác (QF >ản chQ! c7n ng"#i
,* sW, s78n ch7 công 0iJc ho, giải c+, Ng)i5 HD! 2:_a-_q
>*chG- cá' B: $L Ng)i cP !hL giMp ke >G cá' B:5 HD! 2:_V
Oh"Dng U:
2* ^#i kC- gZi h?F s-F nghv k• $ến ch<c !hEF !ế (K c+, YQng Oh3is!5 HD!
U:_
U* S; c,7 !3Zng c+, Ng)i hDn cả Môi-s5 Môi-s nh" () '9! !ôi !X5 con YQng
Oh3is! () O7n5 HD! U:2-a
c* PhEn &n 0)75 !hQ! >8i c+, s-sD-3,-Cn*
,* ch“ng $"%c 0)7 s; FCn nghH !37ng &< O,-n,-,n5 HD! U:q-__
>* hZ không !hL 0)7 &< FCn nghH 0= cX không !in5 HD! U:_2-_l
Oh"Dng c:
c* (#i cảnh cá7 giá7 h9i không $"%c $i !h7 g"Dng c+, s-sD-3,-Cn >Q! !In5
') phải >"Xc 0)7 s; FCn nghH c+, $<c !in5 HD! c: _-V
B* ng"#i !in OhM, FCn nghH !7ng công 0iJc c+, s; c<- ch-9c 0) !hôi không
!in 0)7 công 0iJc c+, >ản !h6n nA,5 HD! c:l-__
* @-F1n nung c+, Y<c OhM, T3#i5 HD! c:_2-_U
\]! $E- (8i $1 !)i ch<c 04 !hEF !ế (K c+, YQng Oh3is!*
_* Oh<c 04 !hEF !ế (K $EF !h"Dng &P! c+, YQng Oh3is!5 '9! s; khIch (J ch7
s; kiCn $Gnh 0) cE- ng-FJn5 HD! c:_c-_a
Oh"Dng `:
2* ThEF !ế (K !h"%ng ph€'5 ch<c 04 0) công 0iJc:
,* !f !37ng (7)i ng"#i chZn 3,5 HD! `:_
>* !h"Dng &P! 0= s; Fế- $-/i c+, chInh !hEF !ế (K5 HD! `:2
c* B6ng c+, !ế (K ch7 >ản !h6n 0) ch7 B6n s;5 HD! `:U
B* ch<c QF B7 Y<c OhM, T3#i chZn5 HD! `:c
U* Ydc $iL' c+, ch<c !hEF !ế (K c+, YQng Oh3is!
,* $"%c chZn >[i Y<c OhM, T3#i !h7 '9! !h< >ậc 'Xi5 HD! `:`-a
>* Ng)i B6ng (#i cE- ng-FJn '9! cách !h, !hiế! &in $"%c giải c<- kh}i s;
chế! !37ng !inh !hEn 06ng ph4c5 HD! `:`-a
c* !3[ !h)nh ng-.n c<- 3:i $#i $#i5 HD! `:l-_n
c* ^#i @-[ !3ách5 cảnh cá75 kC- gZi 0) khn !h"[ng RphEn &n 0)7T*
B* @-[ !3ách s; chậ' hiL- 0) s; không !3"[ng !h)nh5 HD! `:__-_c
Oh"Dng a:
* '9! (#i kC- gZi h?F !Qn !Xi 01 ph"Dng BiJn ch6n (ý5 giá7 (ý5 HD! a:_-U
m* '9! (#i cảnh cá7 B)nh ch7 nhAng ,i $? h"[ng $"%c nhAng $dc @-F1n c,7
hDn !37ng gi,7 "Xc 'Xi ') (8i @-,F ("ng kh}i YQng Oh3is!5 HD! a:c-V
g* (#i khn !h"[ng c+, '9! giá7 h9i 0) s; !in !"[ng 3Nng ng"#i !in OhM, sg
!iếp !4c !3-ng !In 0) !hf, !; $"%c (#i h<,5 HD! a:l-_2
Y1 !)i 01 ch<c !hEF !ế (K c+, YQng Oh3is! '9! (En nA, $"%c (dp (8i*
`* S; ch]c ch]n ()' !3Zn các (#i h<, c+, Y<c OhM, T3#i
,* $"%c 'inh h78 !37ng c-9c $#i c+, hp-3,-h,'5 HD! a:_U-_`
>* &ác nhận >Nng '9! (#i !h15 HD! a:_a-_q
c* gi/ng nh" cái n7 c+, (inh h.n5 HD! a:_V-_l
B* $"%c >ả7 $ả' >Nng !hEF !ế (g !h"%ng ph€' !3Cn !3#i5 HD! a:2n
Oh"Dng q:
a* Oh<c !hEF !ế (K c+, MCn-chi-&C-$Sc5 '9! h=nh >Png c+, YQng Oh3is!*
,* cP '9! B,nh &"ng 0v $8i 0) !h-9c 01 '9! !h< >ậc $#i $#i5 HD! q:_-U
>* $"%c 0inh B; 0Xi c+, B6ng '9! phEn '"#i c+, hp-3,-h,' 0) c,7 !3Zng
hDn cả ch<c !hEF !ế (K c+, h-3ôn5 HD! q:c-_n
q* TP' !]! ph€' chQ! c,7 !3Zng c+, ch<c !hEF !ế (K c+, YQng Oh3is!*
,* gi/ng nh" ch<c !hEF !ế (K c+, MCn-chi-&C-$Sc !h-9c 01 '9! !h< >ậc $#i
$#i 0) $"%c &ác nhận
>* >Nng (#i !h1 c+, Y<c OhM, T3#i5 HD! q: __-22
c* >Q! >iến 0) 0ô h8n 01 @-F1n nung5 HD! q:2U-2`
B* 0ô !9i 0) !3Zn 0‰n5 B6ng chInh '=nh Ng)i ()' !ế (K5 HD! q:2a-2V
Oh"Dng V:
B* ch<c !hEF !ế (K $P n,F $"%c !hi h)nh nDi !hánh !hiCn !h"%ng5 HD! V:_-`
* !3-ng >ả7 !hông @-, '9! gi,7 "Xc !/! $‰p hDn5 HD! V:l-_U
Oh"Dng l:
m* các nghi (K cj &", 0) các !ế (K B7 !hEF !ế (K !hi h)nh chH () h=nh >Png5
HD! l:_-_n
g* công 0iJc c<- ch-9c c+, YQng Oh3is! 0) h-Fế! Ng)i !€F s8ch kh}i !9i (:i
() nhAng !h;c !ế siC- ph)'5 HD! l:__-_`
h* các $i1- kh7ản c+, gi,7 "Xc c2 ()' h=nh >Png ch7 công 0iJc hF sinh !3Zn
0‰n c+, YQng Oh3is! !37ng gi,7 "Xc 'Xi5 HD! l:_a-2V
Oh"Dng _n:
i* nh]c (8i các !ế (K c+, ng"#i D7 Thái không hiJ- @-ả !37ng 0iJc cQ! >} !9i
(:i* T37ng khi $P YQng Oh3is! !hông @-, s; hF sinh '9! (En $+ cả c+, Ng)i5
h7)n !Q! công !ác c<- ch-9c ch7 nh6n (78i 0) ng.i >Cn hA- Y<c OhM, T3#i5
ch# $%i s; ()' !3Zn kế h78ch c+, Th"%ng Yế5 HD! _n:_-_V
II* Oh+ Fế- () giá7 (ý s/ng $87 0) (#i cun Bdn*
_* Ydc @-F1n $i 0)7 s; hiJn BiJn c+, Y<c OhM, T3#i !hông @-, s; hF sinh
0) ch<c !hEF !ế (K c+, YQng Oh3is!5 HD! _n:_l-2_
2* ^#i cun Bdn
,* $ến gEn OhM, !37ng s; !h# ph"%ng 0Xi s; ch]c ch]n h7)n !7)n5 0Xi !Q'
(ong $"%c sW, s78n5 HD! _n:22
>* kiCn $Gnh 5 khIch (J nh,- 0) !3-ng !In5 HD! _n:2U-2`
U* ^#i cảnh cá7 01 hiL' h78 !ái ph8' !9i
,* h=nh ph8! giáng ch7 nhAng ke c7i !h"#ng (-ậ! pháp Môi-s5 HD! _n:2V
>* s/ phận !.i !J c+, nhAng ,i c7i !h"#ng s; hF sinh c+, YQng Oh3is! 0)
Thánh ^inh >,n Dn c+, OhM,5 HD! _n:2l-U_
c* ^#i nh]c nh[ các !In hA- g/c HC->D-3D 01 s; chG- $;ng ng7,n c"#ng
!3"Xc $6F $/i 0Xi các !h/ng khj 0) (#i kh-FCn h?F kiCn nhẫn 0) nhGn nh4c5
HD! _n:U2-Ul
Oh"Dng __:
`* YiL' B,nh các ,nh h•ng 0) nA ,nh h•ng c+, $<c !in
,* ph8' 0i c+, $<c !in5 HD! __:_-U
>* các g"Dng $<c !in $áng chM ý:
* h->Cn5 HD! __:c
* HC-nPc5 HD! __:`-a
* Nô-C5 HD! __:q
* hp-3,-h,' 0) S,-3,5 HD! __:V-_l
* s-sác5 ii,-c/p 0) iiô-sSp5 HD! __:2n-22
* Môi-s 0) ch, '‰ c+, ng"#i5 HD! __:2U-2l
* iiô-s-C 0) s-sD-3,-Cn5 HD! __:Un
* {,-háp5 HD! __:U_
NhAng !In $. nji >ậ! khác5 HD! __:U2-cn
Oh"Dng _2:
a* Oác (;c sv !h-9c (inh5 c-9c ch8F $-, c+, OD Y/c nh6n*
,* khán giả5 s; ch-€n >G5 0) ch8F nh" !hế n)75 HD! _2:_
>* ']! chu' nh=n 0)7 ch+ nh6n !8i $Ich5 nhX (8i !h]ng (%i c+, Ng)i5 HD!
_2:2
c* s; h) hDi c+, Thánh ^inh khi 'J! '}i5 HD! _2:U-c
B* giá !3G c+, s; khj nhZc 0) kk (-ậ! !37ng h-Qn (-FJn5 HD! _2:`-_n
* kế! @-ả !/! $‰p c+, s; khj nhZc 0) h-Qn (-FJn5 HD! _2:__
m* (#i kh-FCn nh+ h?F 0Ang 0)ng 0) ng,F !h“ng5 HD! _2:_2-_U
q* ^#i kh-FCn h?F cE- s; >=nh ,n ch7 'Zi ng"#i5 !hánh khiế! 0) cảnh giác
$/i 0Xi các ảnh h"[ng &Q- &,5 HD! _2:_c-_`
V* ^#i cảnh cá7 01 0iJc >án s; chMc ph"Xc s; s/ng5 HD! _2:_a-_q
l* M9! !"Dng phản giA, nMi Si-n,i c+, O;- ’Xc 0) nMi Si-ôn c+, T6n ’Xc*
,* nMi Si-n,i 0Xi s; >)F !} @-F1n nung $áng s% c+, Y<c OhM, T3#i5 HD!
_2:_V-2_
>* nMi Si-ôn 0Xi $7)n ng"#i 0inh hiLn !37ng iiC-3--s,-(' !3Cn !3#i5 HD!
_2:22-2c
_n* ^#i cảnh cá7 !3Gnh !3Zng 01 0iJc ngh (#i phán s< $iJp !3Cn !3#i 01 s; !8'
>% c+, s; 0ậ! !3En gi,n 0) !Inh 0vnh hNng c+, !hiCn @-/c Y<c OhM, T3#i5
HD! _2:2`-2V
Oh"Dng _U:
_* NhAng (#i kh-FCn c-/i c•ng 01 >jn phận c+, OD Y/c nh6n
,* >jn phận &? h9i5 HD! _U:_-a
>* >jn phận $/i 0Xi nhAng ng"#i Bẫn B]! 01 'd! !ôn giá75 HD! _U:q
c* YQng Oh3is! không !h,F $ji sg h) hDi ()' >1n 0Ang !37ng giá7 (ý OD Y/c5
HD! _U:V-l
B* \jn phận cách >iJ! kh}i !hế gi,n c+, OD Y/c nh6n5 HD! _U:_n-_c
* \jn phận !8 Dn5 (ong 39ng 3?i 0) 06ng ph4c ke Bẫn B]!5 HD! _U:_`-_q
2* NhAng (#i kế! (-ận
,* sC- cE- 01 s; cE- ng-FJn ch7 0) !-FCn >/ ph"Xc ()nh5 HD! _U:_V-2_
>* ^#i ch)7 c-/i c•ng 0) chMc ph"Xc5 HD! _U:22-2`
Y78n chZn $dc >iJ!: OhG- khj5 '9! s; ch-€n >G ch7 ch<c 04 !hEF !ế (K5 HD!
2:l-_V
S; FCn nghH c+, $<c !in5 HD! c:_-__
S; !3"[ng !h)nh !h-9c (inh5 HD! `:_2-a:2
ii,7 "Xc 'Xi5 HD! V:V-_U
Oh"Dng $<c !in* YiL' B,nh các ,nh h•ng5 HD! __:_-cn
Oh"Dng 01 œ(;c sv !h-9c (inh• 0) c-9c ch8F $-, c+, OD Y/c nh6n* S; khP
khun5 s; sW, ph8!5 0) kk (-ậ! () nhN' ch-€n >G ch7 s; !h]ng (%i5 HD! _2:_-
_U
Dẫn nhập ii,-cD
Tác giả: Không >iế! ch]c* T37ng Kinh Thánh T6n ’Xc cP >, ng"#i nji >ậ!
',ng !Cn ii,-cD* NPi ch-ng !h= ng"#i !, $.ng ý ii,-cD5 $"%c Ph,7-(ô gZi ()
œng"#i ' !3,i c+, OhM,• Ri,i( _:_lT5 () !ác giả c+, ><c !h"*
Y9c giả: HiLn nhiCn () !h" $"%c gWi $ến nhAng ng"#i D7 Thái !in OhM,
s/ng ng7)i 0•ng YQ! ThánhŠ c2ng cP !hL () 0iế! ch7 nhAng ng"#i D7 Thái
!in kInh s/ng 3ải 3ác kh]p nDi !3Cn !hế giXi5 ii, ic _:_
Oh+ $1 chInh: Tôn giá7 !h;c !iKn5 'inh ch<ng chInh >ản !h6n !ôn giá7 >Nng
0iJc ()nh5 !"Dng phản 0Xi s; &"ng nhận $<c !in ') !hôi*
O6- ch=, khP,: ii, ic _:2qb 2:2a
S; $/i kháng !"[ng !"%ng 01 giá7 (ý giA, Ph,7-(ô 0) ii,-cD: MZi '6-
!h-ẫn giả $Gnh 01 giá7 (ý giA, !h" n)F 0) !h" {ô-', () h7)n !7)n !"[ng
!"%ng*
Ph,7-(ô >G các giá7 s" giả @-QF nhiK- !37ng nh) !h# !h= $"Dng nhiCn ông
phải nhQn '8nh nhi1- 01 s; &"ng công >=nh >[i $<c !in $9c (ập 0Xi 0iJc
!-6n !h+ các nghi (K* T-F nhiCn5 khi 0iế! ch7 TI! !h= Ph,7-(ô $? $d! !E' @-,n
!3Zng c+, 0iJc ()nh ()' ch+ $1 c+, ><c !h"5 nh6n $P ch7 !hQF s; h)i ho,
h7)n !7)n 0Xi giá7 (ý c+, !h" ii,-cD* {p 3)ng () !37ng (á !h" c+, ii,-cD5 !ác
giả cP 0e nh" h8 !hQp giá !3G c+, $<c !in5 nh"ng !h;c 3, () s; $.ng ý cP !3i
!h<c 0Xi ch6n (ý5 0) không phải () œđức !in c<- 3:i• $"%c Ph,7-(ô $1 cập*
\ŽNi T£M T¤T: Th" n)F không BK g= ph6n !Ich5 nh"ng phEn (Xn n9i
B-ng cP !hL s]p &ếp B"Xi h,i !iC- $15 !ôn giá7 giả 0) !ôn giá7 ch6n chInh*
I* NhAng BQ- hiJ- c+, !ôn giá7 ch6n chInh:
Oh"Dng _:
_* S; 0-i 'fng 0) nhGn nh4c !37ng nhAng cDn !hW !hách5 ii, ic _:2-c
2* Y<c !in không B,7 $9ng 0) '9! (ong '9! B85 ii, ic _:`-V
U* OhQp nhận s; ,n >)i c-9c s/ng c+, Y<c OhM, T3#i5 ii, ic _:l-__
c* OhG- $;ng s; cá' B:5 ii, ic _:_2
`* Nhận 3, ng-.n g/c c+, cá' B: 0) hậ- @-ả khi kh-Q! ph4c s; cá' B:5 ii,
ic _:_U-_`
a* Nhận 3, Y<c OhM, T3#i chInh () ng-.n c+, 'Zi ph"Xc h8nh5 ii, ic _:_a-
_V
q* ^]ng ngh !h-9c (inh5 c€n !hận !37ng (#i nPi 0) chậ' giận5 ii, ic _:_l-
2n
V* \} 'Zi $i1- ô -ế5 0) nh- '= nhận (QF ch6n (ý c<- 3:i5 ii, ic _:2_
l* T=' !oi ch6n (ý 0) s/ng !h7 ch6n (ý QF5 ii, ic _:2`
_n* {9ng ("%ng 0) !h,nh s8ch5 ii, ic _:2q
Oh"Dng 2:
__* ~iJc ()nh
,* nh" () '9! 'inh ch<ng ch7 $<c !in5 ii, ic 2:_V
>* ph/i h%p $<c !in 0) ()' !3Zn 0‰n $<c !in5 ii, ic 2:2_-2`
Oh"Dng U:
_2* S; khôn ng7,n !h-9c !3#i5 ii, ic U:_q-_Vb
II* Oác BQ- hiJ- c+, !ôn giá7 giả:
Oh"Dng _:
_* Ngh (#i OhM, không c€n !hận 0) chPng @-Cn5 ii, ic _:22-2c
2* Tôn giá7 không cP giá !3G5 k…' !h7 '9! 'iJng ("‚i không cE' giA5 ii,
ic _:2a
Oh"Dng 2:
U* ThiCn 0G5 !3Zng ng"#i gi)- 0) khinh ke ngh…75 ii, ic 2:_-l
c* OhH 06ng ph4c phEn n)7 $/i 0Xi (-ậ! pháp5 ii, ic 2:_n-_2
`* Không cP (ong !h"Dng &P!5 ii, ic 2:_U
a* OhH &"ng nhận $<c !in 0) không cP h)nh $9ng !h"Dng &P! 0) giMp $‚5 ii,
ic 2:_c-_a
q* Y<c !in không h)nh $9ng5 ii, ic 2:_q-_V
V* Ng"#i cP !3i !h<c $.ng ý 0Xi ch6n (ý: $<c !in phải cP 0iJc ()'5 0) không
()' !h,F $ji $dc !Inh QF5 ii, ic 2:_l-2n
Oh"Dng U:
l* ^"‚i không !3G ph4c5 s<c !)n phá c+, nP5 ii, ic U:_-V
_n* S; khn ng%i 0) 3+, sả $1- &-Q! phá! !f c•ng '9! cái 'iJng5 ii, ic U:l-
_2
__* i,nh !¥5 !h,' 0Zng Ich kk 0) s; khôn ng7,n c+, @-H S,-!,n5 ii, ic
U:_c-_a
Oh"Dng c:
_2* S; >Q! ,n 0) (ong !" B4c5 ii, ic c:_-2
_U* ^#i cE- ng-FJn không $"%c nhậ' 0) !Inh chQ! !hế gi,n5 ii, ic c:U-c
_c* KiC- ng875 c/ chQp5 >Q! khiế!5 h,i (ong 0) không un nun5 ii, ic c:`-l
_`* ii…' ph, 0) s; &S! $7án không công !6'5 ii, ic c:__-_2
_a* T; ph4 !37ng 0iJc kế h78ch công 0iJc ()' un !37ng !"Dng (,i5 ii, ic
c:_U-_a
_q* \} (D >jn phận $? >iế! !3"Xc5 ii, ic c:_q
I I I* ^#i cảnh cả75 kh-FCn nh+ 0) B8F B::
Oh"Dng `:
_* ^#i cảnh cá7 ke gi)-
,* ~1 cảnh kh/n khj !37ng !"Dng (,i5 ii, ic `:_-2
>* ~1 0iJc !Ich !3A c+, cái 0) không !3ả !i1n công ch7 ng"#i ngh…75 ii, ic
`:U-c
c* ~1 0iJc !=' kiế' !hM 0-i 0) >]! >X ng"#i công >=nh5 ii, ic `:`-a
2* ^#i kh-FCn nh+ !37ng ánh sáng OhM, !ái (6'
,* H?F nhGn nh4c 0) 0Ang (ong5 $fng (N' >N' (ẫn nh,-5 ii, ic `:q-_n
>* H?F !h7 g"Dng !iCn !3i 0) iiPp !37ng s; chG- $;ng5 ii, ic `:_n-__
c* OhX cP !h1 !h/!5 ii, ic `:_2
U* S; B8F B: 01 cE- ng-FJn5 &"ng !9i 0) gi)nh (QF (inh h.n*
,* OE- ng-FJn !37ng (Mc kh/n c•ng 0) cE- ng-FJn ch7 ng"#i $,- /'5 ii,
ic `:_U-_`
>* y"ng !9i 0) cE- !h,F5 ii, ic `:_a
c* ^#i cE- ng-FJn (inh nghiJ' $"%c 'inh h78 >[i t-(i-sC5 ii, ic `:_a-_V
B* \jn phận c<- (QF (inh h.n5 ii, ic `:_l-2n
Dẫn nhập I Phi--3D
Tác giả: S< $. Phi--3D*
YP không phải () Si-'ôn Phi--3D !h-[ >,n $E-5 >/c $.ng 0) $EF s; Fế-
$-/i5 $P () c7n ng"#i $"%c YQng Oh3is! gZi () Si-'ôn5 M,c Mc _c:Uqb ^-^c
22:U_b iii, 2_:_`-_q* Tác giả chInh () Phi--3D ') YQng Oh3is! nPi !iCn !3i
sg !3[ !h)nh '9! !ảng $á (Xn5 iii, _:c2 c2ng () '9! c7n ng"#i nh"ng $"%c
3…n (-FJn s,- nhi1- nu' chG- khj 0) !hW !hách5 $"%c !hC' s<c >Nng phSp
>áp-!' c+, Thánh ^inh* {p 3)ng () ><c !h" !h-9c 01 !h#i kz s,- c+, c-9c
$#i Phi--3D*
Th#i gi,n 0) $G, $iL' khi 0iế! !h": Không >iế! ch]c* \,->F-(ôn $"%c nh]c
$ến !37ng IPhi _P3 `:_U cP !hL () h7dc không phải () !h)nh ph/ >Cn ># sông
¦-phD-3á!* Nhi1- ng"#i nghv 3Nng $P () {ô-',5 $"%c gZi >Png >€F () \,->F-
(ôn*
Y9c giả c+, !h": Th" $"%c 0iế! ch7 !-FLn B6n c+, Y<c OhM, T3#i [ 3ải 3ác
kh]p TiL- Á Tế Á* OP (g ch7 !7)n >9 các OD Y/c nh6n !37ng 0•ng5 ng"#i
D7 Thái (ẫn ng"#i iD-3Sc* Y/i 0Xi nhAng H9i Thánh ch+ Fế- B7 Ph,7-(ô
!h)nh (ập5 Phi--3D gWi s< $iJp !h-9c (inh n)F $L khIch (J5 B8F B: 0) kh-Fến
cá7*
M4c $Ich: T37ng (Mc 0iế! !h" n)F5 Phi--3D $? !-6n !h+ h,i 'Jnh (Jnh Rh,F
$i1- 3unT $dc >iJ! B7 OhM, iiC-&- !3-F1n phán 0Xi ông*
_* KhIch (J 0) !hC' s<c các ,nh '5 ^-^c 22:U2
2* Ohun >EF chiCn c+, Y<c OhM, T3#i5 iii, 2_:_`-_q
Tf ch=, khP,: OhG- khj* y-Q! hiJn hDn _` (En !37ng !h"*
O6- ch=, khP,: IPhi _P3 c:_
Oh+ $1 !3Zng !6': Y]c !h]ng khj n8n $"%c nC- g"Dng !37ng c-9c $#i OhM,
iiC-&-*
\ảng !P' !]!: ^#i ch)7 !hu'5 IPhi _P3 _:_-2
I* S; c<- 3:i 0inh hiLn:
Oh"Dng _:
_* S; !3ông cậF s/ng !ập !3-ng 0)7 s; s/ng (8i c+, YQng Oh3is!5 IPhi _P3 _: U
2* OD nghiJp không h" 0) không s-F !)n5 IPhi _P3 _:c
U* M9! @-F1n phSp Y<c OhM, T3#i khiến ch7 ng"#i !in OhM, $"%c $]c !h]ng
s; khj n8n*
,* >[i $<c !in5 IPhi _P3 _: `
>* 0-i 'fng !37ng nhAng !hW !hách5 IPhi _P3 _:a
c* !iến !Xi nh" 0)ng $"%c !inh (-FJn !37ng (W, (Mc OhM, iiC-&- hiJn 3,5 IPhi
_P3 _:q
B* !37ng !=nh !h"Dng 0) 0-i 'fng khôn !ả5 IPhi _P3 _:V
c* Kế h78ch 'E- nhiJ'*
,* 01 s; c<- 3:i ') các $Qng !iCn !3i $? !=' !oi s-F &S!5 nPi !iCn !3i 01 s;
!h"Dng khP c+, OhM, iiC-&- 0) 0inh hiLn $"%c >9c (9 s,- n)F '9! $i1- (8
(•ng $/i 0Xi các !hiCn s<5 IPhi _P3 _:_n-_2
>* s; c<- 3:i QF kC- gZi !; ki1' chế5 06ng ph4c5 không !h-9c !hế gi,n 0)
kInh s% Y<c OhM, T3#i c+, các !In $.5 IPhi _P3 _:_U-_q
c* s; c<- 3:i () 0ô giá5 IPhi _P3 _: _V-_l
B* $"%c chZn !3"Xc >-ji sáng !hế5 IPhi _P3 _:2n-2_
I I* S; s/ng c+, !In $.5 !37ng ánh sáng c+, s; c<- 3:i 0v $8i*
Oh"Dng _ R!iếp !h7T:
_* Y"%c ()' !h,nh s8ch 0) sinh (8i >Nng ch6n (ý 0vnh hNng5 0) >)F !} (ong
FC- !h"Dng ,nh '5 IPhi _P3 _:22-2`
Oh"Dng 2:
2* Y"%c giải phPng kh}i 'Zi s[ !hIch &Q- &, 0) $oi ch7 $"%c sA, !hiCng
(iCng c+, Y87 R!<c () ^#i Y<c OhM, T3#iT $L (Xn (Cn5 IPhi _P3 2:_-U
U* T3[ nCn nhAng 0iCn $á s/ng !37ng ngôi $1n !h-9c (inh5 !37ng $P YQng
Oh3is! () 0iCn $á gPc nh)5 IPhi _P3 2:`-a
c* y' OhM, () @-I >á-5 Ng)i >G !f ch/i 0) !3[ !h)nh 0iCn $á 0Qp ch6n $/i
0Xi ke không !in5 IPhi _P3 2:q-V
I I I* Oh<c 04 0) >jn phận c+, !In $.*
Oh"Dng 2 R!iếp !h7T:
_* Yáng kInh !3Zng 0) !hánh khiế! 0= () B6n s; c+, Y<c OhM, T3#i 0) phải
B6ng (#i ng%i khn (Cn YQng iiải O<- c+, hZ5 IPhi _P3 2:l-_n
2* Nh" () ng"#i ki1- ng45 () khách $i $"#ng5 phải kiCng nhAng B4c 0Zng !9i
(:i5 IPhi _P3 2:__
U* \jn phận công B6n 0) &? h9i* Oách c" &W không chC !3ách $"%c $/i 0Xi
B6n ng78i5 06ng ph4c ke cE' @-F1n5 nh6n $P ngun 'iJng s; phC phán !h•
$Gch5 IPhi _P3 2:_2-_`
c* \jn phận c+, ng"#i công B6n !/!5 IPhi _P3 2:_a-_q
`* \jn phận !37ng gi, $=nh 0Xi $<c !in*
,* O+, !ôi !X () phải 06ng ph4c 0) nhGn nh4c5 ng,F cả khi >G n8n 7,n <c5
nh6n $P ()' $‰p (ong Y<c OhM, T3#i5 IPhi _P3 2:_V-2n
>* H?F nghv $ến YQng Oh3is!5 YQng chG- khj ()' 'ẫ- ';c 0) YQng gánh
!h,F !9i (:i5 IPhi _P3 2:2_-2`
Oh"Dng U:
c* ~1 các ng"#i 0%5 cEn !h,nh s8ch 0) $"%c !3,ng s<c 0Xi các Dn !h-9c (inh5
IPhi _P3 U:_-a
B* ~1 nhAng ng"#i ch.ng5 h?F 6n cEn ch- $á7 0Xi 0%5 IPhi _P3 U:q
* Hế! !hảF 'Zi ng"#i h?F FC- !h"Dng5 (ong $EF !h"Dng &P!5 !hông cả'5 nh?
nhdn 0) B-ng !h<5 IPhi _P3 U:V-l
m* OEn ghi nhX 3Nng s; !3"#ng !hZ 0) (#i cE- ng-FJn $"%c kh<ng () B)nh ch7
nhAng ,i g=n giA 'ôi 'iJng5 &, (ánh $i1- ác5 ()' $i1- ()nh 0) s/ng ho, >=nh
0Xi 'Zi ng"#i5 IPhi _P3 U:_n-_U
I~* S; B8F B: 0) khIch (J $/i 0Xi s; chG- khj*
Oh"Dng U R!iếp !h7T:
_* OhG- khj 0= cX công >=nh chInh () ng-FCn cX $L 0-i 'fng5 không s% sJ!5
0) cEn k…' !h7 s; s¢n s)ng 'inh ch<ng ch7 kinh nghiJ' c+, OD Y/c nh6n
0) >[i '9! $#i s/ng !/!5 IPhi _P3 U:_c-_q
2* i"Dng c+, s; chG- khj c+, YQng Oh3is!5 công 0iJc !h-9c (inh5 $"%c $1
c,75 IPhi _P3 U:_V-22
Oh"Dng c:
U* S; chG- !h"Dng khP hF sinh c+, YQng Oh3is! kC- gZi s; &ả !h6n5 hiến B6ng
ch7 Y<c OhM, T3#i 0) !f >} 'Zi !" B4c !3"Xc $6F5 IPhi _P3 c:_-U
c* PhEn &n 0)75 nhAng B8F B: 01 >jn phận s/ng $87 c+, OD Y/c nh6n
nhN' $L ()' 0inh hiLn B,nh Y<c OhM, T3#i5 IPhi _P3 c:q-__
`* NhAng !hW !hách !h/ng khj chX (QF ()' (8 0) phải chG- $;ng cách 0-i
'fng5 IPhi _P3 c:_2
a* OhG- khj c•ng 0Xi YQng Oh3is! 0) chG- khj 0= YQng Oh3is!5 phải chG-
$;ng cách 0-i 'fng5 0= >iế! 3Nng $i1- QF Bẫn $ến !h]ng (%i !h-9c (inh5 IPhi
_P3 c:_U-_c
q* Yfng >,7 gi# phải chG- khj 0= () ke ()' $i1- gi,n ác5 nh"ng '9! khi
$"%c kC- gZi $L chG- khj nh" () OD Y/c nh6n $L ()' 0inh hiLn Y<c OhM,
T3#i 0) phP !hác (inh h.n c+, chMng !, ch7 s; g=n giA c+, Ng)i5 IPhi _P3
c:_`-_l
~* NhAng (#i kh-FCn nh+ 0) cảnh cá7 c-/i c•ng:
Oh"Dng `:
_* Y/i 0Xi các !3"[ng (?7 c+, H9i Thánh5 01 !inh !hEn $L chun giA >EF chiCn5
IPhi _P3 `:_-c
2* Y/i 0Xi ng"#i !3e c2ng nh" ng"#i gi)5 h?F khiC' nh"#ng 0) !in cậF OhM,5
IPhi _P3 `:`-q
U* NhAng (#i cảnh cá7 $/i 0Xi ', @-H5 IPhi _P3 `:V-l
c* S; chMc ph"Xc 0) (#i ch)75 IPhi _P3 `:_n-_c
YQng Oh3is! c+, Phi--3D:
- Ng-.n !3ông cậF5 IPhi _P3 _:U
- O7n chiCn hF sinh ()' c+, !ế (K5 IPhi _P3 _:_l
- ~iCn $á gPc nh)5 IPhi _P3 2:a
- i"Dng 'ẫ- !3Zn 0‰n5 IPhi _P3 2:2_
- YQng chG- khj (ý !"[ng5 IPhi _P3 2:2U
- YQng gánh !9i (:i5 IPhi _P3 2:2c
- Ng"#i chun (inh h.n5 IPhi _P3 2:2`
- OhM, $"%c $1 c,75 IPhi _P3 U:22
\ảF $i1- @-I !3Zng !37ng !h" !In c+, Phi--3D:
- NhAng !hW !hách !h/ng khj5 IPhi _P3 _:q
- H-Fế! YQng Oh3is!5 IPhi _P3 _:_l
- Hon $á s/ng5 IPhi _P3 2:c
- OhInh >ản !h6n YQng Oh3is!5 IPhi _P3 2:a
- Nh- '= 0) FCn (dng5 IPhi _P3 U:c
- Y<c !in c+, !In $.5 IIPhi 2P3 _:_
- NhAng (#i h<, c+, Y<c OhM, T3#i5 IIPhi 2P3 _:c
Dẫn nhập II Phi--3D
Tác giả: S< $. Phi--3D5 IIPhi 2P3 _:_
Ng)F !háng: OP (g $"%c 0iế! nu' an-qn SO*
Oh+ $1 !3Zng !6': M9! s; cảnh cá7 các giá7 s" giả 0) nhAng ke nh87 >áng*
NhN' ()' !3iJ! !iC- nhAng ảnh h"[ng c+, giá7 (ý giả5 Phi--3D $? hế! s<c
nhQn '8nh $ến ^#i Y<c OhM, T3#i 0) 0iJc ch]c ch]n phải ()' !3Zn nhAng
(#i h<, c+, Y<c OhM, T3#i*
O6- ch=, khP,: IIPhi 2P3 U:_
M9! s; $/i chiế-: iiA, IITi' 0) IIPhi *
T37ng nhAng !h" !In nEF5 ':i !ác giả nh]c $ến '9! s; kiJn () hZ s]p @-, $#i5
IITi 2T' c:ab IIPhi 2P3 _:_c
Oả h,i !ác giả !iCn $7án nhAng !h#i kz ng-F h8i $/i 0Xi H9i Thánh
,* S; !3)n (,n c+, $87 B/i5 •Bc IITi U:_Ubb •Bc c:Ubb •Bc IIPhi 2:_b
•'! >* S; $.i >8i !7)n !hL c+, &? h9i5 •Bc IITi U:_-qbb •Bc IIPhi 2:_n-22b
•'! c* S; >} $87 s]p BiKn 3,5 •Bc IITi c:U-cbb •Bc IIPhi 2:252n-22b
•cB \ảng !P' !]!: ^#i ch)7 !hu'5 IIPhi 2P3 _:_-2
I* S; s/ng !h-9c (inh:
Oh"Dng _:
_* S; kC- gZi 0)75 IIPhi 2P3 _:U
2* Y"%c giA chd! nh# 0)7 nhAng (#i h<, @-ý >á-5 IIPhi 2P3 _:c
U* \ảF >"Xc cEn !hiế! !37ng s; phá! !3iLn 0) kế! !3ái c+, s; s/ng !h-9c (inh5
IIPhi 2P3 _:`-V
c* S/ phận ch-ng c-9c5 IIPhi 2P3 _:_n-__
`* ^#i nh]c nh[ chi, !,F5 IIPhi 2P3 _:_2-_`
a* Kinh nghiJ' 0inh hiLn5 IIPhi 2P3 _:_a-_V
q* Ng-.n g/c !f Y<c OhM, T3#i c+, Kinh Thánh () @-F1n nung s7i sáng c+,
Kinh Thánh5 IIPhi 2P3 _:_l-2_
II* ThEF giá7 giả5 cá !Inh $.i >8i 0) giá7 (ý c+, chMng:
Oh"Dng 2:
_* T) $87 0) s; ch/i >} OhM, c+, hZ5 IIPhi 2P3 2:_
2* TInh phj >iến c+, !) $875 ảnh h"[ng &Q- &,5 (ong !h,' 0) $87 $<c giả5
IIPhi 2P3 2:2-U
U* S; phán &S! !h“ng !,F c+, Y<c OhM, T3#i $/i 0Xi nhAng !hiCn s< s, ng?5
c7n ng"#i !3"Xc n8n h.ng !h-k5 Sô-$ô' 0) iô-'ô-3D () s; cảnh cá7 $/i 0Xi
0iJc không kInh s% Y<c OhM, T3#i5 IIPhi 2P3 2:c-a
c* S; giải c<- c+, Y<c OhM, T3#i ch7 ng"#i công >=nh 0) cE' giA ke ác ch#
$ến s; phán &S! s,- nEF5 IIPhi 2P3 2:q-l
`* Mô !ả !hC' 01 các !hEF giá7 >} $875 cá !Inh c+, hZ5 công 0iJc c•ng s/
phận c+, hZ*
,* (ong !" B4c5 cả g,n !; $]c5 ng87 '8n5 0) >-ông !-.ng @-á '<c5 IIPhi 2P3
2:_n-_U
>* ảnh h"[ng !,i h8i c+, hZ 0) >} $87 0= cX !h,' (,'5 IIPhi 2P3 2:_c-_a
c* s; !3/ng !3ải c+, hZ5 s; >Q! jn 0) s/ phận c+, hZ5 IIPhi 2P3 2:_q
B* (#i 0un h7, h" $ản c+, hZ5 c•ng 0Xi $#i s/ng B6' B4c5 h<, h‰n 01 !; B7
c+, c7n ng"#i5 nh"ng kế! c-9c (8i () nô (J ch7 s; h" ná!5 IIPhi 2P3 2:_V-_l
* s; >} $87 0) s; >ung h78i h7)n !7)n c+, hZ5 IIPhi 2P3 2:2n-22
III* NhAng !iCn $7án 01 ke nh87 >áng5 ng)F OhM, !ái (6'5 0) (#i kh-FCn nh+
h?F 0Ang 0)ng !37ng $<c !in*
Oh"Dng U:
_* M4c $Ich c+, ><c !h"5 IIPhi 2P3 U:_-2
2* S; khiC- khIch c+, ke nh87 >áng5 IIPhi 2P3 U-c
U* S; B8i B9! c+, nhAng ke khiC- khIch*
,* 0= không >iế! Kinh Thánh O;- ’Xc5 IIPhi 2P3 U:`-a
>* 01 0iJc !hế gi,n n)F $"%c giA (8i $L B)nh ch7 s; phán &S! >Nng (W,5 IIPhi
2P3 U:q
c* iiải !hIch 01 s; chậ' !3K c+, OhM,*
,* chi1- B)i c+, ng)F !h-9c 01 Y<c OhM, T3#i5 IIPhi 2P3 U:V
>* s; !h"Dng &P! c+, Y<c OhM, T3#i ()' !3= h7?n s; !3fng ph8!5 IIPhi 2P3 U:l
`* Ng)F OhM, !ái (6' ch]c ch]n phải $ến5 IIPhi 2P3 U:_n
a* Thái $9 0) s; !3ông cậF c+, ng"#i !in OhM,5 IIPhi 2P3 U:__-_c
q* ^#i khn ng%i c+, !h" !In Phi--3D 0) (#i cảnh cá7 $/i 0Xi 0iJc >Pp 'S7
Kinh Thánh5 IIPhi 2P3 U:_`-_a
V* ^#i kh-FCn nh+ h?F 0Ang 0)ng 0) !ung !3"[ng !h-9c (inh5 IIPhi 2P3 U:_q-
_V
Dẫn nhập I iiung
Tác giả: S< $. iiung*
YG, $iL' 0) !h#i gi,n: Không >iế! ch]c5 cP (g $"%c 0iế! !8i t-phC-sô gEn
c-/i !hế kk !h< I*
Y9c giả c+, !h": HiLn nhiCn () gWi ch7 giá7 h9i nPi ch-ng >[i !h" không cP
(#i ch)7 !hu'5 (#i !8' >iJ!5 h,F nhAng á' chH cá nh6n khácŠ 0= 0ậF !h" n)F
() (78i !h" ch-ng*
T37ng !h" !In $. $"%c gZi >Nng nhAng B,nh hiJ- !3=- 'ến nh" œc7n cái >S
'Zn•5 Iii_i, 2:_5_V52Vb U:q5_Vb c:cb `:2_ 0) œng"#i >8n FC- BQ-•5 Iii_i,
U:252_b c:_5q5__
M4c $Ich: Tác giả nh]c >/n (ý B7 $L 0iế! !h" n)F $ến các !In $.: nhN' !ung
!hC' ni1' 0-i 'fng c+, hZ5 Iii_i, _:c nhN' g=n giA hZ kh}i !9i (:i5
Iii_i, 2:_ nhN' cảnh cá7 hZ 01 các giá7 s" giả5 Iii_i, 2:2a nhN' c+ng c/
$<c !in c+, hZ !37ng YQng Oh3is! 0) c,' $7,n 0Xi hZ 01 s; s/ng $#i $#i5
Iii_i, `:_U
Tf ch=, khP,: T=nh h-Fnh $J5 hiL- >iế!5 FC- !h"Dng*
Oh+ $1 !3Zng !6': Y<c OhM, T3#i () s; s/ng5 s; sáng5 công >=nh 0) FC-
!h"Dng* Oá !Inh c+, Ng)i kC- gZi c-9c s/ng !hánh khiế! 0) !=nh FC- !h"Dng
,nh ' c+, !In $.*
Ydc $iL' nji >ậ!: Th" n)F cP !hL $d! !Cn () œ!h" c+, s; ch]c ch]n*• Th" '[
$E- >Nng '9! (#i phá! >iL- kh“ng $Gnh 01 s; hiL- >iế! OhM, c+, chInh >ản
!h6n !ác giả5 Iii_i, _:_-U
Th" nhQn '8nh $ến s; hiL- >iế! !h-9c (inh ') !In $. cP !hL nhận $"%c* Tf
ngA œ>iế!• h7dc các !f !"Dng $"Dng &-Q! hiJn hDn Un (En*
\ảF 0I B4 @-,n !3Zng ') !f ngA œchMng !, Rh,F các ,nh 'T >iế!5 &-Q! hiJn:
Ng"#i !in OhM, >iế!:
_* YP () '9! s; s/ng công >=nh nPi (Cn s; sinh (8i5 Iii_i, 2:2lb `:_V
2* {Nng chMng !, sg gi/ng nh" YQng Oh3is! (Mc Ng)i !ái (6'5 Iii_i, U:2
U* {Nng YQng Oh3is! $? $ến $L cQ! $i !9i (:i c+, chMng !,5 Iii_i, U:`
c* {Nng !=nh !h"Dng ,nh ' nPi 3Nng chMng !, $? 0"%! kh}i s; chế! 0)7 s;
s/ng5 Iii_i, U:_c
`* {Nng Ng)i ng; !37ng chMng !, 0Xi s; Qn ch<ng c+, Thánh ^inh5 Iii_i,
U:2c
a* {Nng chMng !, cP s; s/ng $#i $#i5 Iii_i, `:_U
q* {Nng Ng)i ngh (#i cE- &in c+, chMng !,5 Iii_i, `:_`
\ảng !P' !]!:
I*Y<c OhM, T3#i () s; s/ng 0) s; sáng
Oh"Dng _:
_* Y"%c >)F !} !37ng YQng Oh3is!5 Iii_i, _:_-2
2* M4c $Ich c+, ><c !h"5 Iii_i, _:U-c
U* Yi1- kiJn $L gi,7 hả7 0Xi Y<c OhM, T3#i
,* $i !37ng s; sáng5 Iii_i, _:`-q
>* &"ng nhận !9i (:i5 Iii_i, _:V-_n
Oh"Dng 2:
c* Tiếp nhận OhM, iiC-&- nh" () YQng cE- !h,F 0) c+, (K ch-9c !9i5 Iii_i,
2:_-2
c* S; 06ng ph4c chInh () s; kiL' !3, 01 s; gi,7 hả7*
,* !h7 g"Dng OhM, iiC-&-5 Iii_i, 2:U-a
>* 06ng ph4c $i1- 3un 'Xi 01 !=nh !h"Dng () [ !37ng s; sáng5 Iii_i, 2:q-__
`* M9! s< $iJp gWi $ến các !Eng (Xp !In $. khác nh,- 01 s; hiL- >iế! !h-9c
(inh 0) !h]ng $"%c ', @-H5 Iii_i, 2:_2-_c
a* ^#i cảnh cá7 $/i 0Xi 0iJc h,' 'ến !hế gi,n5 Iii_i, 2:_`-_q
q* S; !3ji BậF c+, nhAng ke ch/ng (8i YQng Oh3is!5 c•ng 0Xi s; >} $87 0)
ch/i OhM,5 chInh () BQ- hiJ- c+, !h#i kz s,- 3/!5 Iii_i, 2:_V-2U
V* M9! (#i kh-FCn nh+ phải [ !37ng (g !hậ!5 0Xi s; !in ch]c 3Nng s; &<c BE-
!f nDi OhM, sg B8F $+ 'Zi 0iJc5 Iii_i, 2:2c-2q
l* S; [ !37ng OhM, sg !87 3, s; !in cậF 0) s; công >=nh chInh () BQ- hiJ- c+,
s; sinh 3, 'Xi 'e >[i OhM,5 Iii_i, 2:2V-2l
II* Y<c OhM, T3#i () !=nh !h"Dng công >=nh*
Oh"Dng U:
_* T=nh !h"Dng c+, Ng)i $"%c >)F !} !37ng 0iJc !ôn c,7 các !In $. (Cn $G, 0G
c7n cái Y<c OhM, T3#i5 Iii_i, U:_-2
2* O-9c s/ng công >=nh chInh () cách !hW nghiJ' phận ()' c7n Y<c OhM,
T3#i5 Iii_i, U:U-_n
U* T=nh !h"Dng ,nh ' chInh () BQ- hiJ- nji >ậ! c+, s; s/ng !h-9c (inh5
Iii_i, U:__-_`
c* \ản !h6n !=nh !h"Dng $"%c >)F !} @-, s; hF sinh5 chX không phải chH
>Nng 'ôi 'iJng5 Iii_i, U:_a-_V
`* Kế! @-ả c+, !=nh !h"Dng () s; 0Ang ch]c 0) (#i cE- ng-FJn $"%c nhậ'5
Iii_i, U:_l-22
a* Y<c !in 0) !=nh !h"Dng ,nh ' !h= 3Q! cEn !hiế! $/i 0Xi s; gi,7 hả7 0Xi
OhM,5 Iii_i, U:2U-2c
Oh"Dng c:
q* PhEn &n 0)7* Tinh !hEn c+, (g !hậ! 0) nhAng s,i (E' c+, !hế gi,n c•ng
0Xi ph"Dng pháp !hW nghiJ' chMng*
,* !hái $9 c+, hZ $/i 0Xi s; hP, !h6n !h)nh ng"#i c+, YQng Oh3is! @-Fế! $Gnh
ng-.n g/c 0) cá !Inh c+, hZ5 Iii_i, c:_-U
>* nhAng BQ- hiJ- !hế gi,n c+, ke ch/ng (8i YQng Oh3is!5 Iii_i, c:c-a
V* T=nh !h"Dng ThiCn OhM,
,* T37ng (ong c7n ng"#i nPi (Cn s; sinh (8i5 Iii_i, c:q
>*Y"%c >)F !} !37ng s; hP, !h6n !h)nh ng"#i 0) công 0iJc hF sinh c+, YQng
Oh3is!5 Iii_i, c:V-_n
c* ¦ !37ng !In $. !87 3, !=nh !h"Dng ,nh '5 0) h) hDi ch<ng 'inh 01 YQng
Oh3is! nh" () O<- OhM, c+, nh6n (78i5 Iii_i, c:__-_a
B* Khi $"%c ()' !3Zn5 ()' 0Ang ch]c 0) cQ! >} 'Zi s% h?i5 Iii_i, c:_q-_V
* KhDi BậF !=nh !h"Dng $/i 0Xi Y<c OhM, T3#i 0) 0Xi ,nh '5 Iii_i, c:_l-
2_
III* Y<c !in 0) !=nh !h"Dng* NhAng ng-FCn (ý $L $]c !h]ng !37ng c-9c &-ng
$9! 0Xi !hế gi,n 0) các @-F1n (;c ', @-H*
Oh"Dng `:
_* S; s/ng 06ng ph4c >Nng !=nh !h"Dng5 Iii_i, `:_-U
2* Th]ng hDn !hế gi,n5 Iii_i, `:c-`
U* S; ()' ch<ng c+, Y<c OhM, T3#i [ B"Xi $Q! 0) !3Cn !3#i5 Iii_i, `:a-l
c* S; ch<ng nhận c+, Thánh ^inh5 Iii_i, `:_n
`* S; >,n ch7 s; s/ng $#i $#i !hông @-, O7n Y<c OhM, T3#i5 Iii_i, `:__-
_U
a* S; ch]c ch]n c+, (#i cE- ng-FJn $"%c nhậ'5 Iii_i, `:_c-_`
q* Oách $/i &W 0Xi '9! ,nh ' ph8' !9i5 Iii_i, `:_a
V* \/n phEn hiL- >iế! c+, !In $.5 Iii_i, `:_V-2n
Dẫn nhập II iiung
Tác giả: S< $. iiung*
Y9c giả: iWi œ>) $"%c chZn c•ng c7n cái >)•* M9! s/ ng"Di nghv 3Nng ><c
!h" n)F nPi $ến '9! ph4 nA OD Y/c nh6n c•ng gi, $=nh 0) sinh s/ng !8i t-
phC-sô5 '9! s/ ng"#i khác (8i nghv 3Nng !h" $"%c gWi ch7 giá7 h9i 0) các
!h)nh 0iCn c+, giá7 h9i $"%c nh6n cách hP,*
Nế- giả !hiế! !h< nhQ! () $Mng !h= sách n)F () sách B-F nhQ! !37ng T6n ’Xc
$"%c gWi ch7 '9! ph4 nA*
NhAng !f nhQn '8nh: T=nh FC- !h"Dng5 &-Q! hiJn c (En5 (g !hậ!5 ` (En*
M4c $Ich: \<c !h" hiLn nhiCn $"%c 0iế! $L !h<c !Hnh nhAng ng"#i >8n $/i
0Xi !) giá7 0) 0iJc kế! gi,7 0Xi các giá7 s" giả5 IIii 2i, q-__
\ảng !P' !]!: Oh+ $1 chInh5 '9! >)i giảng 01 (g !hậ! 0) các s; giả ng-¥*
I* ^g !hậ! Y<c OhM, T3#i cP (iCn @-,n 0Xi !In $.*
,* ^iCn kế! hZ (8i !37ng !=nh !h"Dng ,nh '5 IIii 2i, _:_
>* !37ng hZ $#i $#i5 IIii 2i, _:2
c* O•ng 0Xi !=nh !h"Dng5 $"%c >iL- hiJn !37ng !inh !hEn c+, (#i ch)7 !hu'
c+, hZ5 IIii 2i, _:U
B* S; 06ng ph4c >Nng !=nh !h"Dng5 $"#ng (/i ') hZ >"Xc !h75 IIii 2i, c-a
II* NhAng s,i (E' !h-9c !hế gi,n*
,* OP nhi1- ke B: B)nh5 IIii 2i, _:q
>* Ph+ nhận s; hP, !h)nh &ác !hG! c+, Y<c OhM, iiC-&- Oh3is!5 IIii 2i, _:l
c* Phải cảnh giác $/i 0Xi hZ5 IIii 2i, _:V
B* Tách kh}i s; B8F B: c+, Y<c OhM, iiC-&- Oh3is!5 IIii 2i, _:l
* Ng-F hiL' c+, s; gi,7 hả7 0Xi ke $i !h7 !hế gi,n5 IIii 2i, _:_n-__
III* NhAng (#i kế! (-ận5 IIii 2i, _2-_U
Dẫn nhập III iiung
Tác giả: S< $. iiung*
Th" gWi ch7: i,i-M!5 IIIii Ui, _:_
T" !"[ng ch+ $87: ^ong 'ến khách c+, OD Y/c nh6n*
\ảng !P' !]!: ~Qn $1 ch+ $1 &7,F @-,nh >, nh6n 0ậ!: i,i-M!5 Yi-ô-!3Sp 0)
YC-'C-!3i- 0) '9! s/ các nh) !3-F1n giảng ("- h)nh*
I* i,i-M!5 ng"#i nhận !h"*
_* S; nhận B8ng* ~iJc n)F khP &ác $Gnh '9! cách ch]c ch]n* OP nhi1- ng"#i
',ng !Cn n)F $"%c $1 cập !37ng T6n ’Xc* M9! ng"#i $"%c Ph,7-(ô nPi $ến
!37ng {7{' _a:2U cP (g c2ng () ng"#i ') iiung $1 cập $ến5 nh"ng c2ng
không ch]c ch]n*
2* Ydc $iL' c+,:
,* &<ng $áng 0Xi (ong FC- 'ến c+, iiung5 IIIii Ui, _:_-2
>* '9! OD Y/c nh6n !3"Xc s,- nh" '9!5 >"Xc $i !37ng ch6n (ý5 IIIii Ui,
_:U-c
c* $"%c ()' ch<ng 01 (ong 'ến khách5 IIIii Ui, _:`-a
II* Yi-ô-!3Sp5 3p 3)ng () '9! (?nh $87 c+, H9i Thánh*
,* T; ch7 '=nh () !3-ng !6' 0) c-.ng !In5 IIIii Ui, _:l
>* {, 0e !, $6F () chM, !L c+, 0"#n nh75 nh"ng sg >G s< $. @-[ !3ách khi ông
$ến nDi5 IIIii Ui, _n
III* YC-'C-!3i-5 !"Dng phản 0Xi Yi-ô-!3Sp5 '9! OD Y/c nh6n 'ẫ- ';c 0Xi
!iếng !/!5 IIIii Ui, _2
I~* NhAng nh) !3-F1n giảng PhMc ”'*
,* NhAng ng"#i hE- 0iJc OhM, ("- h)nh không nhận !h• (,7 0= cX OhM, iiC-
&-5 IIIii Ui, _:q
>* y<ng $áng nhận $"%c s; $Pn !iếp n.ng hiJ! 0) (ong 'ến khách5 nh"ng (8i
>G '9! Yi-ô-!3Sp ng87 '8n &-, $-ji g,F g]!5 IIIii Ui, _:V-__
~* ^#i ch)7 kế! !hMc5 IIIii Ui, _:_U-_c
Dẫn nhập ii--$
Tác giả: OP (g () ii--$5 ,nh ' c+, ii,-cD* Nế- @-ả $Mng nh" 0ậF !h= ii--
$ 3Q! cP !hL $? () ng"#i ' !3,i c+, OhM, chMng !,Š s7 sánh M,c Mc a:Ub
i,i( _:_l
^Mc $E- nhAng ' !3,i c+, OhM, không !in Ng)i5 iii, q:` nh"ng s,- khi
OhM, iiC-&- ph4c sinh5 hZ !3[ !h)nh 'ôn $J c+, Ng)i5 O7ng O0 _:_c* OP
!hL () ii--$5 >[i cX không !in (Mc >,n $E-5 cả' !hQF 3Nng '=nh không &<ng
$áng $L ký !Cn nh" () ng"#i ' !3,i c+, OhM,* Oh7 nCn !37ng !h" ông $? !;
&"ng '=nh chH () !ôi !X5 ii- iB _:_
M4c $Ich chInh: {p 3)ng () (á !h" $"%c 0iế! nhN' $L cảnh cá7 H9i Thánh
$/i 0Xi các giá7 s" 0ô $87 $<c 0) >á7 $9ng !) giá7 $,ng ()' ng-F h8i $ến
$<c !in c+, !In $.*
O6- ch=, khP,: ii- iB _:U-c
\ảng !P' !]!: _* ^Di ch)75 ii- iB _:_-2
2* D-FCn cX $L 0iế! !h" n)F5 0) '9! (#i kh-FCn nh+ 01 0iJc >ả7 0J $<c !in
>[i cX s; &6' nhập c+, các giá7 s" 0ô $87 $<c 0) !h-9c !) giá75 ii- iB
_:U-c
U* NhAng cảnh cá7 !f 0iJc Y<c OhM, T3#i $/i &W 0Xi !9i nh6n !37ng @-á kh<5
ii- iB U-c
,* !3fng ph8! s-sD-3,-Cn 0= cX không !in5 ii- iB _:`
>* s/ phận c+, các !hiCn s< s, ng? 0) ng"#i Sô-$ô' $.i >8i5 ii- iB _:a-q
c* Ydc !3"ng c+, nhAng giá7 s" không kInh s% Y<c OhM, T3#i $"%c 'ô !ả5
0) '9! !,i h78 $"%c (7,n >á7 B)nh ch7 hZ5 ii- iB V-_U
`* ~1 phEn (#i !iCn !3i
,* c+, HC-nPc5 ông >á7 !3"Xc s/ phận c+, ke không kInh s% OhM,5 ii- iB
_:_c-_a
>* c+, các s< $.5 01 ke nh87 >áng !37ng !h#i kz s,- 3/!5 ii- iB _:_q-_l
a* TP' !]! 01 >jn phận OD Y/c nh6n*
,* !ung !3"[ng !h-9c (inh 0) nung cE- ng-FJn5 ii- iB _:2n
>* FC- 'ến Y<c OhM, T3#i 0) !in cậF YQng Oh3is! !37ng s; c<- 3:i $#i $#i5
ii- iB _:2_
c* h78! $9ng gi)nh (QF (inh h.n5 ii- iB 2c-2V
Dẫn nhập Khải h-F1n
Tác giả: S< $. iiung*
YG, $iL': OP (g () $ả7 \á!-'ô5 phI, ng7)i ># !6F c+, TiL- Á Tế Á5 !8i $P
iiung >G $)F ải œ0= cX ^#i Y<c OhM, T3#i 0) s; ()' ch<ng ch7 iiC-&-
Oh3is!*•
Ng)F !háng: Không ch]c ch]nŠ !h7 các ý kiến !3-F1n kh€- !h= 0)7 kh7ảng
nu' la SO*
TInh $áng !in cậF c+, sách: Sách $"%c !-FCn >/ () khải !hG c+, Y<c OhM,
iiC-&- Oh3is!5 KhKh _:_
Oác ph"Dng pháp BiKn giải: NhAng ph"Dng pháp hế! s<c khác nh,- 0)
!h"#ng ',ng !Inh !"[ng !"%ng* H)ng !3u' @-FLn sách $"%c 0iế! 01 sách
Khải h-F1n n)F*
OP c !3"#ng phái chInh 01 cách s-F !"[ng !37ng 0iJc giải @-Fế! 0Qn $1 ch+
$1*
_* T3"#ng phái @-á kh<: HZ !in 3Nng nhAng (#i !iCn !3i c+, sách Khải h-F1n
$? $"%c ()' !3Zn*
2* T3"#ng phái !"Dng (,i: Tin 3Nng sách g.' s; !iCn $7án 01 (Gch sW 02 !34*
U* T3"#ng phái (Gch sW: O7i các s; kiJn !37ng sách nh" () '9! s; 'iC- !ả
!"%ng !3"ng (Gch sW giá7 h9i5 !f !h#i T6n ’Xc ch7 $ến c-/i !h#i $8i*
c* T3"#ng phái B-ng ho, h,F !3"#ng phái (ý !"[ng: NhQn '8nh $ến các
ng-FCn !]c !h-9c (inh c+, sách 0) không cP ý $Gnh giá7 (ý h7á các chi !iế!
c+, nhAng khải !"%ng h-F1n >I Rh,F 'E- nhiJ'T hDn* T3"#ng phái n)F !in
3Nng cP U B8ng $78n 0iế! !37ng sách Khải h-F1n:
NhAng $78n 3Q! 3p 3)ng 01 'd! B8F B: !h-9c (inh5 nhAng $78n khá h-F1n >I5
0) 0ẫn ch<, $;ng '9! phEn !W c+, ch6n (ý ',ng !Inh B8F B:Š 0) nhAng
$78n giQ- kIn ') s; hiL- >iế! hiJn n,F c+, chMng !, không !hL BiKn giải '9!
cách &ác !h;c 3p 3)ng*
OP (g '9! 0)i (#i !iCn !3i >,7 g.' h,i phEn !W5 phEn !W gEn 0) phEn !W &,*
PhEn !W gEn $dc >iJ! nh]c $ến nhAng s; kiJn !37ng !h#i $8i c+, iiung h7dc
ng,F s,- $PŠ phEn !W &, !h= nPi 01 nhAng s; kiJn !37ng nhAng !h#i $8i s]p
!Xi*
NhAng $iL' $dc !h•:
_* Sách Khải h-F1n () sách B-F nhQ! !37ng Kinh Thánh >,7 g.' '9! (#i h<,
$dc >iJ! B)nh ch7 nhAng $9c giả 06ng ph4c RKhKh _:UT 0) $.ng !h#i !-FCn
>/ '9! s; 3+, sả giáng !3Cn nhAng ,i sW, chA, n9i B-ng c+, sách5 KhKh
22:_V-_l
2* S/ q () c7n s/ nji >ậ! !37ng sách: \ảF ch6n $…n5 >ảF H9i Thánh5 >ảF Qn5
>ảF !hiCn s<5 >ảF (7,5 >ảF !iếng sQ' sS!5 >ảF >á!5 >ảF (inh5 >ảF ngôi s,7500ƒ
0) >ảF œkhông cP g= hDn nA,*•*
U* NhAng ch"Dng kế! !hMc c+, sách >,7 g.' '9! s; !"Dng phản nji >ậ! 0Xi
nhAng ch"Dng '[ $E- c+, Sáng !hế Ký*
Sáng !hế Ký nPi 01 s; B;ng nCn 'd! !3#i5 s; !h6' nhập c+, !9i (:i 0)7 !hế
gi,n5 s; !-FCn >/ 01 s; 3+, sả5 s; !h]ng (%i c+, s,-!,n5 0) s; cQ' un œc6F s;
s/ng•*
Sách Khải h-F1n kL 01 '9! nDi ') !8i $P không cEn 'd! !3#i5 !8i $P !9i (:i >G
!34c &-Q!5 !8i $P s; 3+, sả $? $i kh}i* S,-!,n >G (ậ! $j5 0) s; ch7 phSp $/i 0Xi
œc6F s; s/ng*•
Kế h78ch nghiCn c<-: Mdc B• sách n)F !h"#ng >G >} @-, 0= cP $dc !Inh
h-F1n >I c+, sách5 cP nhi1- @-,n $iL' sg ',ng (8i s; nghiCn c<- cP Ich (%i
') không cEn $ến s; c/ g]ng BiKn giải '9! cách giá7 $i1- h,F áp $d!* Nế-
sách $"%c 0iế! >Nng 'ậ! '?5 chMng !, sg không Bá' &"ng '=nh $? khá'
phá '9! ch=, kh7á cP !hL !iế! (9 s; 'E- nhiJ' !37ng sách*
Oh+ $1 g%i ý: S; '6- !h-ẫn !h-9c (inh 0) $87 $<c c+, các !h#i $8i*
Nh6n 0ậ! !3Zng !6': OhiCn O7n5 c-/i c•ng () ke chiến !h]ng 'Zi @-F1n (;c
c+, S,-!,n* Tf OhiCn O7n $"%c nh]c $ến kh7ảng Un (En*
NhAng s; kiJn !hế kk: OP nhi1- s; kiJn nh" 0ậF !37ng sách5 chMng !ôi g%i ý
h,i s; kiJn cEn $"%c ghi nhX $L nghiCn c<- các khải !"%ng*
_* S; 3, $#i c+, $<, >S !3,i5 $"%c nhi1- ng"#i &' nh" () s; h7á !h6n !h)nh
ng"#i c+, OhM, iiC-&- Oh3is!5 KhKh _2:_-_V
2* Tiếng k…n !h< >ảF RKhKh __:_`T >á7 !in s; !h]ng (%i !3Cn kh]p cpi !hế
gi,n c+, Ng)i*
\ảng !P' !]!: Sách cP !hL $"%c chi, 3, '9! (78! nhAng khải !"%ng5 '9! 0)i
khải !"%ng $"%c ch giQ- '9! phEn h7dc !7)n >95 nhAng khải !"%ng khác !h=
khá 3p 3)ng !37ng s; B8F B:* Không phải (Mc n)7 !, c2ng cP !hL >ả7 3Nng !8i
$iL' n)7 !h= '9! khải !"%ng kế! !hMc 0) '9! khải !"%ng khác >]! $E-5 nh"ng
$L ch7 !iJn5 chMng !, sg nghiCn c<- chMng B"Xi nhAng c7n s/ khác nh,-5 !•F
!h-9c 0)7 @-,n $iL' c+, ng"#i nghiCn c<-*
Oh"Dng _:
_* iiXi !hiJ- 0) (#i h<, B)nh ch7 nhAng $9c giả 06ng ph4c5 KhKh _:_-U:22
2* ^#i ch)7 c+, iiung 0) c+, OhM, iiC-&- Oh3is! 0inh hiLn5 KhKh c:_-V:_U
Khải !"%ng _:
_* O+, OhM, iiC-&- Oh3is! 0inh hiLn5 KhKh _:l-_a
2* MJnh (Jnh c+, Ng)i >ả7 phải 0iế! ch7 >ảF H9i Thánh5 KhKh _:_l
U* S< $iJp gWi các H9i Thánh5 KhKh 2:_-U:22
Oh"Dng 2:
,* iWi t-phC-sô5 H9i Thánh 'Q! $i s; s/! s]ng5 kiCn !3= hE- 0iJc5 '8nh 'g
!37ng kk c"Dng5 nh"ng !=nh !h"Dng !3[ nCn ng-9i (8nh5 KhKh 2:_-q
>* iWi Si-'iJc-nD5 H9i Thánh ngh…7 nh"ng !hậ! s; () gi)-5 phải $"Dng $E-
0Xi '9! !h#i kz >]! >X5 KhKh 2:V-__
c* iWi \‰!-gu'5 H9i Thánh !37ng 'ôi !3"#ng c+, ác @-k5 !-F 0Ang 0)ng
nh"ng >G BG giá7 ảnh h"[ng5 KhKh 2:_2-_q
B* iWi Thi-,-!i-3D5 H9i Thánh ()' 0iJc ()nh5 nh"ng (8i B-ng nh"%ng !iCn !3i
giả5 KhKh 2:_V-_l
Oh"Dng U:
* iWi S8!-$5 H9i Thánh $,ng chế!5 KhKh U:_-a
m* iWi Phi-(,-$n-phi5 H9i Thánh Fế- $-/i nh"ng !3-ng !In5 KhKh U:q-_U
g* iWi ^,7-$i-&C5 H9i Thánh h6' h€' 0) !; '?n5 kh7 kh7,ng c+, cải c+,
H9i Thánh nh"ng !hậ! 3, !h= khj s[5 ngh…7 ngd! 0) '• (o,5 KhKh U:_c-22
| !"[ng !ái hiJn5 nhAng (#i h<, B)nh ch7 ,i kh]c ph4c*
Khải !"%ng II : Oh giQ- '9! phEn
Oh"Dng c:
_* Khải !"%ng 01 Y<c OhM, T3#i ng; !3Cn ngôi >á- !3Cn !3#i5 YQng Sáng T87
02 !345 nhận s; !h# ph"%ng c+, 'Zi sinh 0ậ! 0) c+, h,i '"Di >/n 0G !3"[ng
(?75 KhKh c:_-__
Oh"Dng `:
2* ~iJc '[ 3, >ảF c-9n sách $"%c $Png Qn >[i OhiCn O7n5 0iJc há! >)i c,
'Xi 0) s; !h# ph"%ng !7)n !hế giXi $/i 0Xi OhiCn O7n*
S; BiKn giải g%i ý: chH cP YQng Oh3is! 'Xi cP !hL !iế! (9 các 'E- nhiJ' s6-
&, nhQ! c+, Y<c OhM, T3#i*
Oh"Dng a:
U* ~iJc '[ 3, a cái Qn R$"%c ch giQ-T5 KhKh a:_-_q OP nhi1- cách BiKn
giải khác nh,- 3Q! nhi1-Š không $áng $L !hC' 0)7 nhAng cách BiKn giải
khác* M9! >)i hZc 3p 3)ng5 KhKh a:l-__ () ng"#i !in OhM, $"%c !hW nghiJ'
@-, s; chậ' !3K c+, Y<c OhM, T3#i*
Khải !"%ng III: Oh giQ- phEn n)7*
Oh"Dng q:
| !"[ng g%i ý5 s; ch ch[ c+, Y<c OhM, T3#i $/i 0Xi B6n s; c+, Ng)i5
KhKh q:_-V
Khải !"%ng I~:
Oh"Dng q: NhAng s; >ả7 $ả' ()' FCn +i*
,* 0ô s/ nhAng c7n ng"#i $áng kInh5 KhKh q:l-_n
>* ph"Dng !iJn ') nh# $P hZ $"%c &-Q! hiJn !3"Xc 'd! Y<c OhM, T3#i5
KhKh q:_U-_`
c* nhAng h78! $9ng c+, hZ 0) ni1' 0-i $#i $#i5 KhKh q:_`-_q
Khải !"%ng ~: Oh giQ- phEn n)7*
Oh"Dng V:
S; kiJn !3Zng Fế-5 0iJc '[ BQ- Qn !h< >ảF5 !3Cn !3#i FCn (dng5 KhKh V:_
S; giải !hIch cP !hL $"%c* MZi 6' nh8c 0) !iếng c+, !hiCn s< !3[ nCn !hE'
(dng >[i s; kiJn ()5 !37ng !h#i kz c+, BQ- Qn !h< >ảF5 Y<c OhM, iiC-&-
Oh3is! phải 3, $i $L ()' s< 'Jnh !3Cn $Q!* Yi1- n)F không h“n chH () s;
!"[ng !"%ng* S; !3Zn $+ 01 'd! !h#i gi,n $? s]p $ến5 KhKh _n:a* Nế- cách
BiKn giải n)F () $Mng5 KhKh V:V5 chMng !, $,ng [ ngZn ng-.n c+, kế h78ch
c<- 3:i c+, Y<c OhM, T3#i5 0) chMng !, sg !hQF $"%c nhAng s; kiJn nh]'
0)7 s; 3, $#i c+, c7n !3,i !37ng KhKh _2:_-_V
T37ng KhKh V:U-c ý !"[ng B"#ng nh" () (#i cE- ng-FJn c+, các !hánh $.
$,ng (,F (Cn !Xi Y<c OhM, T3#i $L cE- &in 0"Dng @-/c c+, YQng MC-si-,
$"%c $ến*
Oh"Dng l:
{.i !iếp !h7 '9! phEn $"%c ch giQ- c+, khải !"%ng5 0iJc !hji a cái (7,5
KhKh V:_-l:2_5 hiLn nhiCn () (7,n >á7 s; phán &S! s]p &ảF $ến*
Oh"Dng _n 0) __:
Khải !"%ng ~I:
Oh giQ- phEn n)7* OhMng !, ch“ng cP !hL nPi g= hDn () các s; kiJn B"#ng
nh" $,ng Bi ch-FLn h"Xng 01 s; ()' !3Zn kế h78ch c+, Y<c OhM, T3#i*
Yi1- n)F $"%c nC- (Cn >[i s; (7,n >á7 c+, !hiCn s< B2ng '?nh RKhKh _n:`-
qT 3Nng ch“ng con s; chậ' !3K n)7 nA,5 0) !in ()nh B7 các !iCn !3i 3,7 !3-F1n
s]p $"%c ()' !3Zn*
T37ng nhi1- ý kiến khác nh,- nh" 0ậF5 0iJc $", 3, (#i BiKn giải ch7 c-9n
sách nh} !37ng ch"Dng _n 0) ch7 h,i nh6n ch<ng !37ng ch"Dng __ @-ả ()
$i1- ng-F hiL'* \[i 0= h,i s; kiJn n)F &ảF 3, ng,F !3"Xc khi $<, >S !3,i 3,
$#i !37ng ch"Dng _25 các s; kiJn n)F cP !hL (iCn @-,n $ến !h#i kz !iCn !3i
!3"Xc khi YQng Oh3is! giáng sinh*
OP (g ch"Dng _2-2n >,7 g.' nhAng khải !"%ng $"%c ch giQ- phEn n)7 0Xi
s; &-ng $9! BA B9i 0Xi YQng MC-si-,*
Khải !"%ng ~II:
Oh"Dng _2 Π_U:
S; kiJn 0v $8i c+, kk ng-FCn* S; 3, $#i $<, >S !3,i5 YQng Oh3is!5 0) nhAng
@-F1n (;c s,-!,n c2ng $"%c >)F !} c•ng (Mc nhN' $L !iC- BiJ! Ng)i*
~iJc >iJn 'inh @-,n $iL' n)F chInh () [ ch: !37ng !h#i gi,n Ng)i s/ng B"Xi
BQ! !h= các @-F1n (;c !/i !u' $"%c h78! $9ng '9! cách $iCn c-.ng* OhM ý
$ến ý $. c+, HC-3/! nhN' !iC- BiJ! ' >S iiC-&-5 0ô s/ !3"#ng h%p @-k á'5
0) s; ch/ng $/i $EF ác ý $L $", $ến '9! kế! c4c () OhM, iiC-&- >G $Png
$inh*
$6F chMng !ôi không $", 3, cách BiKn giải chi !iế! 01 các $i1- 'E- nhiJ'5
nh"ng &in $9c giả chM ý $ến nhAng 02 khI !h-9c (inh $L cP $"%c s; !h]ng
(%i5 KhKh _2:__
Khải !"%ng ~III: Oh giQ- phEn n)7*
Oh"Dng _c:
Không cEn s; BiKn giải g"%ng Sp5 chMng !, c2ng cP !hL &' nh" ch"Dng n)F
() '9! >ảng !P' !]! ',ng !Inh chQ! !iCn !3i 01 s; &-ng $9! s]p BiKn 3, giA,
OhiCn O7n 0) các ke !h• c+, Ng)i5 KhKh _c:_-_U
Nế- @-,n $iL' n)F $"%c chQp nhận5 !37ng nu' c6- $E- !iCn _cc*nnn $8i
BiJn ch7 các !In $. &-Q! chMng c+, chế $9 OD Y/c cj $8iŠ cP (g nPi 01 0iJc
'[ 3, h78! $9ng !3-F1n giá7 !7)n cE-5 KhKh _c:a-q () (#i (7,n >á7 sD >9 01
!h]ng (%i !/i hậ-5 KhKh _c:V-__
NPi 01 ph"Xc ()nh c+, các !In $. @-á c/ KhKh _c:_2-_U
Khải !"%ng Iy: Oh giQ- phEn n)7*
Oh"Dng _c:
M•, gd! 0) '•, hái nh75 KhKh _c:_a-2n
Khải !"%ng y: Oh giQ- phEn n)7*
Oh"Dng _`:
_* NhAng ng"#i chiến !h]ng (Mc >,n sD 0) >)i há! c+, hZ5 KhKh _`:_-c
2* \ảF !hiCn s< 0) nhAng cái chSn 0)ng5 KhKh _`:`-V
Oh"Dng _a:
~iJc $j q >á! !h8nh n95 KhKh _a:_-2_
Khải !"%ng yI: Oh giQ-
Oh"Dng _q5_V:
S/ phận c+, \,->F-(ôn5 !h)nh ph/ $iế' $)ng5 0) nhAng ke !h• c+, OhiCn
O7n ') Ng)i sg $ánh >8i*
Khải !"%ng yII:
Oh"Dng _l:
_* \,n h%p &"Xng H,-(C-(--gi, !3Cn !3#i 'fng !h]ng (%i !h-9c (inh5 KhKh
_l:_-a
2* Hôn (K c+, OhiCn O7n5 KhKh _l:q-l
Khải !"%ng yIII: _* YQng Oh3is!5 YQng chinh ph4c !h-9c (inh5 c"‚i ng;,
!3]ng5 $ánh các n"Xc >Nng ngZn g"D' !h-9c (inh5 KhKh _l:__-_a
2* Oh giQ- phEn n)7* O7n !hM 0) !iCn !3i giả c•ng các $.ng 'inh c+, hZ >G
YQng Oh3is! $ánh >8i*
Khải !"%ng yI~: Oh giQ- phEn n)7
Oh"Dng 2n:
_* T3Pi >-9c S,-!,n5 KhKh 2n:_-U
2* S; ph4c sinh $E- !iCn5 KhKh 2n:c-a
U* S,-!,n $"%c phPng !hIch5 0) các h78! $9ng gi,n !) c+, nP5 KhKh 2n:q-l
c* S/ phận c+, S,-!,n5 c7n !hM 0) !iCn !3i giả5 KhKh 2n:_n
`* Phán &S! c-/i c•ng5 KhKh 2n:__-_`
Khải !"%ng y~:
Oh"Dng 2_-22* T3#i 'Xi $Q! 'Xi* Th)nh ph/ Thánh5 h=nh >Png c+, H9i
Thánh5 !6n n"Dng c+, OhiCn O7n*
Oh"Dng 2_* Oác $dc !3"ng 01: OP ng-.n g/c !f !3#i5 KhKh 2_:2 chPi sáng5
KhKh 2_:__ >iJ! 3iCng 0) $"%c ch ch[5 KhKh 2_:_2 cP !hL 0)7 $"%c5
KhKh 2_:_U n1n !ảng 0Ang ch]c5 KhKh 2_:_c không !hL (,F ch-FLn5 KhKh
2_:_a $"%c !3,ng !3I $‰p5 KhKh 2_:_V-2_ cP '9! $1n !h# !h-9c (inh5 KhKh
2_:22 $"%c chiế- sáng >[i Y<c OhM, T3#i5 KhKh 2_:2U-2` 0inh hiLn5 KhKh
2_:2a không >G ô -ế5 KhKh 2_:2q
Oh"Dng 22: ThiCn $)ng $"%c khôi ph4c* NhAng ký hiJ- $L ph6n >iJ!: Bong
sông s; s/ng5 KhKh 22:_ c6F s; s/ng5 KhKh 22:2 cQ! >} s; 3+, sả5 KhKh
22:U khải !"%ng ph"Xc ()nh 0) BQ- c+, Y<c OhM, T3#i !3Cn !hánh $.5 KhKh
22:c ng)F 0vnh cW- 0) s; !3G 0= c+, các !hánh $.*
NhAng B8F B: c-/i c•ng5 $áng !in cậF 0) cP !hậ!5 KhKh 22:a nhQn '8nh $ến
s; !3[ (8i gEn k1 c+, OhM,5 KhKh 22:q chH cP Y<c OhM, T3#i () $"%c !h#
ph"%ng5 KhKh 22:V-l cá !Inh cP &- h"Xng 0vnh cW- 0) c-/i c•ng5 KhKh
22:__ (#i h<, c-/i c•ng5 KhKh 22:_c (#i '#i c-/i c•ng5 KhKh 22:_q (#i
cảnh cá7 c-/i c•ng5 KhKh 22:_V-_l
OhMc ph"Xc 0) cE- ng-FJn5 KhKh 22:2_

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->