P. 1
Cach xem chi tay (P3)

Cach xem chi tay (P3)

5.0

|Views: 42,995|Likes:
Được xuất bản bởitypnpast

More info:

Published by: typnpast on Jul 02, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2013

pdf

text

original

^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^

hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206106 http://danghoanghai.999.org
Education E-Books: HD011206106
Compiled & Published by RoseaCách Xem Ch Tay P3

B#n quy%n cu(n sách thu+c v%:
©NhanTuongHoc.HongAnNet.com
Index:
"#NG THÁI D"$NG(ti&p theo): ....................................................................... 1
()ng thu+ tinh: ...................................................................................................... 5
NH.NG 0C I3M KHÁC V5 "#NG HÔN NHÂN........................................ 14
()ng T6 T7c (Con Cái)....................................................................................... 19
* ()ng ch9 tay hay d;u hi=u bi@u hi=n sA tuy=t tA:................................. 20
MÀU SBC VÀ CÁC "#NG CHC TAY LIÊN HE TFI BENH TRG CON.......... 20
* ()ng i Xa:........................................................................................................ 22
Trên H()ng Trí HIo:............................................................................................... 25
Trên Sanh Io:....................................................................................................... 26

"#NG THÁI D"$NG(ti&p theo):

^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206106 http://danghoanghai.999.org
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206106 http://danghoanghai.999.org

^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206106 http://danghoanghai.999.org

^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206106 http://danghoanghai.999.org

()ng thu+ tinh:

^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206106 http://danghoanghai.999.org
()ng ThJy tinh là H()ng chIy tL lòng bàn tay h(Mng vN
ngón út. Vì ngón tay út là bi@u t(Ong cJa giao t& th(*ng mãi,
hOp tác, ch& hóa, tiNn bIc... nên H()ng này nói lên nhPng ý
nghQa thuRc các lãnh vAc trên.
N&u H()ng ThJy tinh thTng rõ, không H7t khúc, gãy, uUn l(On
là tUt. N&u có cù lao, d;u ch;m, H()ng cVt, chVp nUi, uUn éo,
H7t khúc là d;u hi=u có b=nh, trW ngIi, không thành công,
hoXc thay HYi công vi=c.
()ng ThJy tinh còn H(Oc gZi là H()ng s7c kh[e.
Sau Hây là nhPng d;u hi=u HXc bi=t H(Oc tìm th;y W trên bàn
tay vMi nhPng ý nghQa:

()ng thu+ tinh rõ và dài; Ng()i có kh\ n]ng vN th(*ng mIi,
ngoIi giao, du lich, và HIt thành công lMn.
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206106 http://danghoanghai.999.org

Trên H()ng s7c kho^ có cù lao tIo thành dây xích là d;u hi=u
s(ng cuUn phYi, viêm vY hZng.

^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206106 http://danghoanghai.999.org

^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206106 http://danghoanghai.999.org


^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206106 http://danghoanghai.999.org

^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206106 http://danghoanghai.999.org


- ()ng tình duyên r_ Hôi W H`u mút H()ng: là lúc H`u xa
cách, trVc trW, sau tUt lành. (1)
- ()ng Tình duyên Hang nhbm H()ng Thái d(*ng: s_ k&t hôn
vMi ng()i có tài s\n (chcng giàu). (2)
- ()ng tình duyên có cù lao: có chcng rci nh(ng vdn có ng()i
yêu. (3)
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206106 http://danghoanghai.999.org

()ng tình duyên nbm W mép lòng bàn tay d(Mi ngón út. N&u
có dIng chP Y là có sA ly de, góa baa hay r)i xa chcng.
MuUn tính th)i gian x\y ra, ph\i khWi phát tL giMi hIn cJa
H()ng Tâm HIo Hi lên ngón út, càng xa ngón này càng chgm.
- ()ng tình duyên có kèm theo nhPng H()ng song song: có
nhiNu ng()i yêu mean.(4)
- ()ng tình duyên be cVt hay gián HoIn: có trW ngIi trong hôn
nhân hoXc vO chcng không hOp ý hay b;t Hcng. (5)
- ()ng tình duyên dài, rõ, không be cVt, phá: là d;u hi=u cJa
mRt cuRc hôn nhân lâu dài, hInh phúc. N&u quá ngVn thì
không H(Oc vQnh c6u.
- ()ng tình duyên ng\ vN H()ng Tâm HIo: hôn nhân khó bNn
chXt.
Tiêu chuhn H@ tính th)i gian (tuYi-thì n&u H()ng hôn nhân nbm
ngay giPa kho\ng Tâm HIo và lóng th7 3 ngón út ta b\o cuRc
hôn nhân x\y ra kho\ng 25 H&n 30 tuYi.

^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206106 http://danghoanghai.999.org

Bàn tay ng()i khY vì tình. L(u ý H()ng hôn nhân ch^ làm Hôi,
H()ng Tâm HIo có cù lao tIo hình \nh giUng sOi dây xích,
H()ng trí HIo dài, nhiNu m* mRng, t(Wng t(Ong và bàn tay
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206106 http://danghoanghai.999.org
nhiNu ch9.

NH.NG 0C I3M KHÁC V5 "#NG HÔN NHÂN

- ()ng hôn nhân chIy vào lòng bàn tay; VO chcng xung
khVc, nên nh()ng nhen c\m thông k^o di xa lìa nhau.
- ()ng hôn nhân dài chIy lên ngón út là tUt, n&u vào k_ giPa
ngón út và ngón Heo nhdn (Thái d(*ng) thì tr(Mc tUt sau x;u.
(xem hình)
- 7t HoIn 2,3 H()ng, Hè lên nhau là trW ngIi.
- ()ng hôn nhân có ngôi sao, bàn tay có H()ng Thái d(*ng
thì gXp ng()i bIn tr]m n]m có tài ngh=.
- ()ng hôn nhân ngobn ngoèo nh( rVn qu;n nhau, hai vO
chcng di có tình riêng n&u H()ng ;y H7t HoIn thì gi\m bMt sA
x;u.
- CuUi H()ng hôn nhân có chP thgp: Hôn nhân giàu có.
- N&u có d;u chéo thì ph\i chn thgn di be tai nIn hay trW ngIi.
- Hình r_ quIt: Ngang trái khY Hau có khi còn th;t tình.
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206106 http://danghoanghai.999.org
- CuUi H()ng hôn nhân có vòng tròn: vO chcng di gXp HiNu
không may.
- N&u cuUi H()ng ;y là hình giUng mXt tr)i thì tUt Hjp.
- N&u trên H()ng hôn nhân có ch9 nh[ nbm dZc h(Mng lên trên
di có nhiNu con trai. N&u dZc h(Mng xuUng d(Mi: di sinh con
gái. N&u nbm xéo ngang là s7c kh[e y&u.
- ()ng hôn nhân Hánh tréo lên nhau: vO chcng xung khVc,
tranh cãi gign h)n nhau luôn.
- ()ng hôn nhân ngobn ngoèo, bàn tay còn có tâm HIo uUn
éo ngobn ngoèo nh( rVn bò cuRc tình không trZn, h(Mng vN tà
dâm nhiNu h*n.
- ()ng hôn nhân Hi xuUng chIm H()ng hôn nhân th7 nh;t là
c(Mi g\ chgm.
- Có d;u ch;m là trW ngIi.
- Gián HoIn: Khó kh]n tr(Mc và sau khi k&t hôn.
- Có H()ng dZc chVn ngang: K&t hôn vMi ng()i có b=nh hay
gXp trVc trW hôn nhân. N&u be mRt H()ng dZc chVn là be k^
khác ng]n c\n. N&u H()ng hôn nhân be cVt ;y lIi dài xuôi
xuUng theo H()ng trí HIo thì sA ki=n be phá hoIi c\n trW càng
Húng.
- `u H()ng hôn nhân ch^ Hôi rci hOp lIi h(Mng lên trên thì Hó
là bi@u hi=n tr(Mc khó kh]n, sau tUt thugn lOi.
- N&u qujo xuUng: Vi=c c(Mi h[i có b;t hOp ý, trW ngIi.
- ()ng hôn nhân gXp H()ng Thái d(*ng: chcng danh giá có
tài nh(ng n&u H()ng này v(Ot quá H()ng Thái d(*ng thì cuRc
hôn nhân di ddn H&n th;t bIi hay hao tán.
- ()ng hôn nhân H7t HoIn Hè lên nhau trW ngIi, chia ly trong
v;n HN hôn nhân.
- N&u có nhPng H()ng song song: ào hoa, nhiNu ng()i yêu
ngay c\ sau khi có vO hoXc chcng.
- ()ng hôn nhân cong queo hay tua tJa H()ng nh[: VO
chcng xung khVc, vO có b=nh W bR phgn sinh dac bucng tr7ng,
còn chcng di be b=nh phYi.
- ()ng hôn nhân nh[, dài, d(Mi có H()ng phá và nhPng
H()ng chéo gZi là H()ng Lac tú là bi@u t(Ong cJa hôn nhân
gXp nhiNu trVc trW, m;t mát tiNn cJa.
- ()ng hôn nhân ch^ ba W cuUi, mUi tình rVc rUi, éo le, nghech
và có khi phIm vào bà con g`n.
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206106 http://danghoanghai.999.org
- ()ng hôn nhân gcm hai H()ng và có mRt ch;m trkng rõ W
giPa mRt H()ng cùng vMi H()ng trí HIo ngVn, thô, Hgm, thì k&t
hôn sMm b;t thành nên HOi trung niên mMi tUt.
- ()ng hôn nhân phân nhánh và trên nhánh ;y lIi phân l`n
nPa là d;u hi=u cJa ng()i Ham mê sVc Hjp có nhiNu chcng
nhiNu vO hay tình nhân và con ngoIi hôn.
- ()ng hôn nhân có nhPng H()ng nh[ tIo nên H()ng phá là
d;u hi=u khVc, xung, di gXp cuRc tình b;t chính, th()ng cô
H*n, l^ loi...
- ()ng hôn nhân r_ Hôi và có thêm hai H()ng cVt dZc là d;u
hi=u th;t bIi vN hôn nhân.
N&u c(Mi xong ckng hay gXp chia ly hay xung khVc. (Xin xem
hình)

^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206106 http://danghoanghai.999.org

^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206106 http://danghoanghai.999.org
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206106 http://danghoanghai.999.org


()ng T6 T7c (Con Cái)

()ng T6 t7c nbm W cùng ve trí vMi H()ng tình duyên. ó là
nhPng H()ng ch9 nh[ nbm dZc theo H()ng này. Khi muUn bi&t
vN sU con cái hi=n có và s_ có W mRt ng()i thì nên xem tay nP
giMi thugn h*n nam giMi.
Theo kinh nghi=m cJa nhPng nhà nghiên c7u ch9 tay ông
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206106 http://danghoanghai.999.org
ckng nh( Tây thì nhPng H()ng này Hgm nét, thTng là tUt, Hó là
d;u hi=u vN nhPng H7a con trai kh[e mInh. N&u m[ng manh,
m) nhIt, cong queo, H7t quãng là gái hoXc khó nuôi, s7c kh[e
y&u, v.v... Tuy nhiên không nên hoàn toàn nghQ rbng có bao
nhiêu thì có b;y nhiêu con vì s_ có nhPng H()ng ch9 l=ch lIc
khó kh]n.

* ()ng ch9 tay hay d;u hi=u bi@u hi=n sA tuy=t tA:

- Gò Kim tinh phTng, lVng, không có n&p nh]n, W c()m tay có
mRt H()ng ch9 vòng lên theo H()ng vòng cung.
- Ngôi sao xu;t hi=n W H()ng Henh mIng.
- Lóng chót ngón giPa có hình chP thgp.
- l H`u ngón út có vân xoVn theo hình trôn Uc.
- Gò MRc tinh lan sang gò ThY tinh.

MÀU SBC VÀ CÁC "#NG CHC TAY LIÊN HE TFI BENH
TRG CON

A. Màu sVc:
l các em bé kho\ng 3 tuYi có th@ xem màu sawsd bàn tay H@
Henh b=nh:
- màu tím; b=nh nhi=t
- màu hcng; th(*ng hàn
- màu xanh; kinh phong
- màu trVng; suy bIi
- màu vàng; b=nh tm ve
- màu Hen xám; nguy hi@m
- màu vàng 6ng hcng ldn H[; không có b=nh, s7c kh[e tUt.
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206106 http://danghoanghai.999.org

NhiNu ch9 và mNm: không nên quá gò ép H7a bé H@ tA do phát
tri@n thiên t(.
()ng ngang d(Mi và H()ng thénar (sinh HIo) dính nhau W chn
phát ngucn thì c`n ph\i khuy&n khích, che chW và tgp d`n cho
H7a bé, giúp nó tA tin và yên Yn tinh th`n. N&u ngón cái dài thì
lIi càng ph\i quan tâm H&n H7a bé.
- Khi H()ng ngang d(Mi và H()ng thénar r)i xa nhau thì ph\i
l(u ý coi chLng H7a tr^ vì Hây là d;u hi=u cJa tánh luông
tucng, di h( h[ng. C`n ph\i chZn bIn cho chúng (khi chúng
vLa lMn).

^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206106 http://danghoanghai.999.org

- N&u H()ng ngang d(Mi cong và ng\ nhiNu vN phía d(Mi c()m
cJa lòng bàn tay là H7a bé m* mRng viin vông và có tính b;t
th()ng. Không nên cho k&t bIn vMi nhPng tr^ có khuynh
h(Mng hung h]ng.
- Bàn tay quá hjp bi@u hi=n tính ích k+ h(Mng nRi. Nên cho tr^
k&t bIn vMi nhiNu tr^ khác H@ gây tính hOp qu`n.
- N&u H()ng ngang d(Mi n*i bàn tay gãy và có hình mRt cù lao
là có sA kém sút vN tinh th`n cho H7a tr^ lúc còn nh[ (giáo
dac và bci d(ong các ch;t c`n thi&t cho c* th@).

* ()ng i Xa:

ChIy tL bàn tay W gò Thái Âm. Khi H()ng này chIy vào gXp
H()ng may mVn thì Hây là bi@u t(Ong cJa sA phát tri@n công
danh sA nghi=p nh) xa x7, tha ph(*ng (MXt th(*ng mIi).
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206106 http://danghoanghai.999.org

03
02

01
SU 1: chuy&n viin du nhiNu th;t vZng.
2: chuy&n viin du nhiNu hao tYn, m;t mát.
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206106 http://danghoanghai.999.org
3: chn thgn k^o x\y ra tai nIn khi Hi xa.
4: d;u hi=u gia t]ng tai nIn. (nh;t là W H`u).

D;u hi=u cuRc viin du H`y trW ngIi, có b=nh khi Hang viin du.
B=nh lý trên bàn tay
- Gò Kim tinh có lõm sâu: di be b=nh tgt.
- Gò H[a tinh có lbn ch9 nbm ngang: s(ng cuUng phYi, huy&t
áp cao.
- Gò ThY tinh có ngôi sao: di be bIi li=t.
- Gò Thái Âm có nhPng H()ng ch9 Han nhau nh( hình l(Mi,
hàng rào: bIn gái nên chn thgn vN b=nh thuRc thgn, b=nh
thuRc H()ng sinh dac.
Trên Tâm Io:
- ()ng Tâm HIo có phân hai nhánh, mRt nhánh chIy vN
h(Mng trí HIo, mRt h(Mng vN gò mRc tinh là bi@u hi=n cJa tình
trIng kinh km b;t Yn, khí huy&t không HNu, gan và tim y&u.
- ()ng Tâm HIo be cVt bWi nhiNu H()ng ch9 nh[: c`n l(u ý
H&n b=nh tim.
- Trên H()ng Tâm HIo có cù lao sgm màu: bIn gái th()ng be
Hau W bR phgn sinh dac, thgn.
- Trên H()ng Tâm HIo có ngôi sao nbm ngay d(Mi gò ThY tinh:
b=nh tim.
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206106 http://danghoanghai.999.org

- ()ng Tâm HIo Hgm màu, lan rRng và trcng tréo lên nhau
nh( dây thong và ngobn ngoèo nh( rVn l(On: Tim y&u. DI dày
H()ng ruRt ckng không tUt. Ngoài ra Tâm HIo có d;u nJng
(ch;m sâu HIm màu ckng vgy). NhiNu tài li=u x(a cho th;y
Tâm HIo có cù lao là bi@u hi=n cJa b=nh tim.

Theo bác sQ J.Coustanno thì càng ngày các nhà y hZc càng th;y
mUi liên h= lI lùng giPa b=nh lý và các d;u hi=u t(*ng quan
xu;t hi=n trên bàn tay c\ nam ldn nP. Sau Hây là mRt sU HXc
Hi@m mà các nhà nghiên c7u vN ch9 tay cJa ông ckng nh(
Tây Hã tLng nêu ra.

Trên H()ng Trí HIo:

- ()ng trí HIo ngobn ngoèo: Hau gan, n&u uUn thành nhiNu
khúc hay be nh7c H`u.
- ()ng trí HIo be H7t khúc: chn thgn, trong H)i di be té gãy
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206106 http://danghoanghai.999.org
chân, \nh h(Wng H&n mVt và H`u. Th`n kinh be xáo trRn.
- N&u có nhPng H()ng ch9 nh[ cVt H()ng trí HIo W phía trên:
di be tai nIn W chân hay H`u.
- ()ng trí HIo g`n chIm H()ng Tâm HIo W HoIn giPa: Hay
khó thW hci hRp, tim y&u, phYi y&u hay thW nXng nN.

Trên Sanh Io:

- Trên H()ng sinh HIo có ch;m Hen: Hau nh7c gân cUt.
- Trên sinh HIo có chP thgp, d;u nhân di be tgt, có ch;m
nJng: có b=nh trong ng()i. N&u có cù lao là b=nh dây d(a lâu
ngày. N&u có H()ng phân nhánh W cuUi là b=nh phong th;p
nh7c m[i.
- Sanh HIo có H()ng ch9 nh[ chIy xuUng H@ liên hOp vMi mRt
nhánh có ngôi sao nbm W gò
Thái âm: D;u hi=u di shy thai. Nên l(u ý HN phòng. CuUi
H()ng sinh HIo có chùm tua: Hau bang, nh7c H`u.

- Sanh HIo H7t khúc: coi chLng bR máy tiêu hóa có trac trXc.
- Sanh HIo có dIng lòi tói giUng dây thong: Hau mVt, mVt y&u.
- Sanh HIo có nhiNu H()ng r_, phân nhánh: Th`n kinh be tác
HRng.

- ()ng sinh HIo có nhPng làn nh[ cVt ngang ngó qua gò Thái
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206106 http://danghoanghai.999.org
Âm: b=nh c\m Hã nXng, thgn Hau và t6 cung và phYi ckng vgy.
Khi nhPng lbn ;y xu;t hi=n d(Mi ngón tay cái trên gò Kim tinh
thì n&u là Hàn bà s_ be b]ng huy&t.
- G`n H()ng sinh HIo có vùng nh[ 6ng hcng: coi chLng tim to
hay có khi be xu;t huy&t.


- `u H()ng sinh HIo có hình bán nguy=t: @ ý b=nh phYi.
- `u H()ng sinh HIo có mRt H()ng cong h(Mng vN gò MRc
tinh là b=nh tim di phát.
- l H`u H()ng sinh HIo có nhiNu ch;m nJng màu Hen: di be
b=nh sUt rét.

- l H`u H()ng sinh HIo có nhiNu ch;m sdm màu: Nóng lInh
sUt rét, b=nh giun sán. Trên sinh HIo có nhPng lõm, lún sâu:
MVt y&u.
- `u H()ng sinh HIo có cù lao: là b=nh lâu lành. au dI dày
khi cù lao W ve trí khWi H`u cJa sinh HIo.
- `u H()ng sinh HIo có vòng tròn nh[: c`n l(u ý th7c ]n có
th@ be ngR HRc, ch&t b;t ng).
- GiPa H()ng sinh HIo có vòng tròn: MVt có th@ mù hay ch;n
th(*ng. N&u hai vòng tròn là hai mVt HNu
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206106 http://danghoanghai.999.org


^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206106 http://danghoanghai.999.org

^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206106 http://danghoanghai.999.org

^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206106 http://danghoanghai.999.org

^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206106 http://danghoanghai.999.org

^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206106 http://danghoanghai.999.org

^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206106 http://danghoanghai.999.org

^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206106 http://danghoanghai.999.org

^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206106 http://danghoanghai.999.org

^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206106 http://danghoanghai.999.org

^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206106 http://danghoanghai.999.org

^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206106 http://danghoanghai.999.org

^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206106 http://danghoanghai.999.org

^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206106 http://danghoanghai.999.org

^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206106 http://danghoanghai.999.org

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->