P. 1
Chuyen de Phuong Trinh Sai Phan

Chuyen de Phuong Trinh Sai Phan

|Views: 1,003|Likes:
Được xuất bản bởiSolorider_andycute

More info:

Published by: Solorider_andycute on Sep 22, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2012

pdf

text

original

Nguyễn Xuân Sơn - Lớp 10 Chuyên Lý – THPT Chuyên Quảng

Bình
1. Phương trình sai phân tuyến tính bậc hai:
a. Phương trình sai phân tuyến tính thuần nhất bậc hai:
- Định nghĩa: Phương trình sai phân tuyến tính thuần nhất b! hai "ới
h# s$ h%ng &' phương trình ()ng:
*+
n,-
, .+
n,/
, 0+
n
1 2 3 n1 23 /3 -3... 4/./5
6r7ng 89 * : 23 . "' 0 &' nh;ng h%ng s$.
<ghi#= t>ng ?u@t:
- <ếu 012 thì phương trình 4/./5 !9 ()ng
*+
n,-
, .+
n,/
1 2 4/.-5
Phương trình n'y &' phương trình tuyến tính b! nhất.
<9 !9 nghi#= t>ng ?u@t &' +
n,/
1
λ
n
+
n
3
λ
1
A
B

3 n1/3 -3...
- <ếu .12 thì phương trình 4/./5 !9 ()ng 4Ahuyết .5
*+
n,-
, .+
n
1 2 4/.B5
Phương trình n'y "C hình thD! tương tE phương trình tuyến tính b! nhất.
<9 !9 thF "iết (ưới ()ng +
n,-
1
A
C

. +
n
1 ?+
n
.
<hư "y &' ta !9 !Gng thD! nghi#=:
+
-A
1 ?
A
.+
7
"' +
-A,/
1 ?
A
.+
/
.
- <ếu phương trình 4/./5 !9 !@! h# s$ 8Cu Ah@! 2 thì ta !9 phương
trình 8H! trưng !Ia phương trình sai phân 4/./5 &' :
*
λ
-
, .
λ
, 0 1 2
Phương trình trJn sK !9 hai nghi#= &'
λ
/
"'
λ
-
.
ĐF tì= nghi#= t>ng ?u@t !Ia phương trình sai phân 4/./5 ta (Ea "'7
!@! =#nh 8C sau:
Mệnh đề 1:
Liả sM phương trình 8H! trưng !9 hai nghi#= phân bi#t 4
λ
/
:
λ
-
5 Ahi
ấy phương trình 4/./5 !9 nghi#= &'
+
n
1 0
/
λ
/
n
, 0
-
λ
-
n
6r7ng 89 0
/
"' 0
-
&' nh;ng h%ng s$ 8ưN! O@! 8ịnh "' 8ưN! O@! 8ịnh
thP7 8iCu Ai#n ban 8ầu &' +
2
"' +
/
.
Ví dụ 1:
6ì= !Gng thD! t>ng ?u@t !Ia (Qy s$ sau 4tương 8ương "ới tì= nghi#= !Ia
phương trình sai phân5
/
Nguyễn Xuân Sơn - Lớp 10 Chuyên Lý – THPT Chuyên Quảng
Bình
R
2
1 ST R
/
1 -UT R
n,-
1 BR
n,/
,-VR
n
.
Giải:
6a !9: R
n,-
1 BR
n,/
, -VR
n
.
Wuy ra R
n,-
X BR
n,/
X -VR
n
1 2.
<Jn ta !9 phương trình 8H! trưng như sau:
λ
-
- B
λ
X -V 1 2.
Phương trình n'y !9 hai nghi#= &'
λ
/
1 S "'
λ
-
1 -Y.
Wuy ra !Gng thD! t>ng ?u@t !Ia (Qy s$ 8Q !h7 &':
R
n
1 0
/
λ
/
n
, 0
-
λ
-
n
hay R
n
1 0
/
.S
n
, 0
-
.4-Y5
n
. 4Z5
[ới n12 thì R
2
1 0
/
, 0
-
1 S 4/5
[ới n1/ thì R
/
1 S0
/
X Y0
-
1 -U 4-5
6\ 4/5 "' 4-5 suy ra 0
/
1 - "' 0
-
1 ] 4B5
6hay 4B5 "'7 4Z5 ta 8ưN! !Gng thD! t>ng ?u@t !Ia (Qy s$ &':
R
n
1 -.S
n
, ].4-Y5
n
.
Mệnh đề 2:
<ếu phương trình 8H! trưng !9 nghi#= A^p
λ
/
1
λ
-
1
λ
1
A
B

thì
nghi#= t>ng ?u@t !Ia phương trình 4/./5 &'
+
n
1 0
/
λ
/
n
, 0
-
.n
λ
-
n
1 40
/
, n.0
-
5.
λ
n
.
6r7ng 89 0
/
"' 0
-
&' nh;ng h%ng s$ 8ưN! O@! 8ịnh thP7 8iCu Ai#n ban
8ầu &' +
2
"' +
/
.
Ví dụ 2:
6ì= nghi#= !Ia phương trình sai phân:
R
2
1 -/T R
/
1 -T R
n,-
1 /2R
n,/
X -]R
n
.
Giải:
6a !9 : R
n,-
1 /2R
n,/
X -]R
n
suy ra R
n,-
X /2R
n,/
, -]R
n
.
_7 89 ta !9 phương trình 8H! trưng như sau:
λ
-
- /2
λ
, -] 1 2
Phương trình !9 nghi#= A^p &'
λ
/
1
λ
-
1
λ
1 ]
<Jn phương trình sai phân 8Q !h7 !9 nghi#= t>ng ?u@t !9 ()ng:
R
n
1
λ
n
.40
/
, n.0
-
5 4Z5
[ới n 1 2 thì R
2
1 0
/
, 0
-
1 -/ 4/5
[ới n 1 / thì R
/
1 ]
/
40
/
, /.0
-
5 1 - 4-5
6\ 4/5 "' 4-5 ta 8ưN! 0
/
1 -/ "' 0
-
1 /3Y 4B5
6hay 4B5 "'7 4Z5 ta 8ưN! !Gng thD! nghi#= t>ng ?u@t !Ia phương trình sai
phân &' : R
n
1 ]
n
.4-/ , /3Y.n5
Mệnh đề 3:
<ếu phương trình 8H! trưng AhGng !9 nghi#= thE! thì sK 8ưN! nghiJn
!Da Aĩ ` gi@7 trình Đ)i ha!.
-
Nguyễn Xuân Sơn - Lớp 10 Chuyên Lý – THPT Chuyên Quảng
Bình
b Phương trình sai phân tuyến tính !h"ng thuần nhất bậc hai:
- Định nghĩa: Phương trình sai phân tuyến tính AhGng thuần nhất b! hai &'
phương trình ()ng : *+
n,-
, .+
n,/
, 0+
n
1 _
n
3 n 1 23 /3 -3..... 4/.-5
6r7ng 89 * : 23. "' 0 &' nh;ng h%ng s$T_
n
&' h'= s$ !Ia biến s$ tE nhiJn n
- Nghiệm tổng quát:
<ghi#= t>ng ?u@t !Ia phương trình sai phân tuyến tính AhGng thuần
nhất b! hai 4/.-5 &' t>ng !Ia nghi#= t>ng ?u@t !Ia phương trình sai phân
tuyến tính thuần nhất 4/./5 "' nghi#= riJng !Ia phương trình sai phân tuyến
tính AhGng thuần nhất 4/.-5 +
n
1 O͂
n
,O
Z
n.
[ới O ͂
n
&' nghi#= !Ia phương trình sai phân tuyến tính thuần nhất
4/./5 "' O
Z
n
&' nghi#= riJng !Ia phương trình sai phân tuyến tính AhGng
thuần nhất 4/.-5 .
6a tính O ͂
n
thP7 B =#nh 8C ` trJn.
0bn tính O
Z
n
thP7 / tr7ng B !@!h sau:
- <ếu * , . , 0 : 2 thì O
Z
n
1
C B A
D
+ +
.
- <ếu * , . , 0 1 2 "' -* , . : 2 thì O
Z
n
1
B A
D n
+ -
.
- <ếu * , . , 0 1 2 "' -* , . 1 2 thì O
Z
n
1
A
D
n n
-
5 / 4 −
.
Ví dụ 3: 46hi c&y=pi! 67@n Wingap7rP3 -22/5.
0h7 a
/
1 -222 T a
-
1 -22/ "' a
n,-
1 -a
n,/
X a
n
,B "ới n 1 /3 -3 B3...
dQy tì= gi@ trị !Ia a
/22
.
Giải:
Phương trình 8H! trưng !Ia phương trình 8Q !h7 &' :
λ
e 1 -
λ
-/ !9 nghi#=
A^p &'
λ
/
1
λ
-
1
λ
1 / "' *, . , 0 1 /- - , / 1 2T -* , . 1 -./ - - 12.
Wuy ra nghi#= t>ng ?u@t !Ia phương trình sai phân 8Q !h7 &':
a
n
1 /
n
.40
/
, n.0
-
5 ,
A
D
n n
-
5 / 4 −
hay a
n
1 0
/
, n.0
-
, n4n-/5./3]. 4Z5
[ới n 1 / thì a
/
1 0
/
, 0
-
1 -222. 4/5
[ới n 1 - thì a
-
1 0
/
, -.0
-
, B 1 -22/ 4-5
6\ 4/5 "' 4-5 ta 8ưN! 0
/
1 -22- "' 0
-
1 --. 4B5
6hay 4B5 "'7 4Z5 ta 8ưN!
a
n
1 /3].n4n-/5 - -n , -22- 1 /3].n
-
X B3].n , -22- 4ZZ5
6hay n 1 /22 "'7 4ZZ5 ta 8ưN! a
/22
1 /UU]-.
B

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->