P. 1
Giao an Ngu Van 11 Co Ban Tu Tiet 01 Den Tiet 64_2

Giao an Ngu Van 11 Co Ban Tu Tiet 01 Den Tiet 64_2

|Views: 553|Likes:
Được xuất bản bởibichtotruong

More info:

Published by: bichtotruong on Sep 25, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2012

pdf

text

original

Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè :1-2 ppct Vµo phñ chóa

TrÞnh -Lª H÷u Tr¸cA-Môc tiªu cña bµi d¹y: Gióp häc sinh: -HiÓu râ gi¸ trÞ hiÖn thùc s©u s¾c cña t¸c phÈm còng nh th¸i ®é tríc hiÖn thùc vµ ngßi bót kÝ sù ch©n thùc ,s¾c s¶o cña Lª H÷u Tr¸c qua ®o¹n trÝch miªu t¶ cuéc sèng vµ cung c¸ch sinh ho¹t n¬i phñ chóa TrÞnh. B-ChuÈn bÞ ph¬ng tiÖn: -Sgk,Sgv Ng÷ v¨n 11. Tµi liÖu tham kh¶o vÒ Lª H÷u Tr¸c - ThiÕt kÕ bµi gi¶ng C- Ph¬ng ph¸p sö dông Gv kÕt hîp ph¬ng ph¸p ®äc s¸ng t¹o, ®èi tho¹i, trao ®æi,nªu vÊn ®Ò D-Néi dung vµ tiÕn tr×nh lªn líp Ho¹t ®éng cña Gv& HS Ho¹t ®éng 1 (æn ®Þnh tæ chøc líp) -KiÓm tra bµi cò -ThiÕt kÕ bµi míi Ho¹t ®éng 2 ( Híng dÉn hs t×m hiÓu tiÓu dÉn ) (?) Nh÷ng hiÓu biÕt cña anh (chÞ) vÒ t¸c gi¶ Lª H÷u Tr¸c vµ t¸c phÈm “Thîng kinh kÝ sù”? -HS dùa vµo SGK tr×nh bµy ý chÝnh. -GV tæng hîp: Néi dung vµ yªu cÇu cÇn ®¹t

I) TiÓu dÉn 1) T¸c gi¶ Lª H÷u Tr¸c -HiÖu H¶i Thîng L·n ¤ng , xuÊt th©n trong mét gia ®×nh cã truyÒn thèng häc hµnh,®ç ®¹t lµm quan. -Ch÷a bÖnh giái ,so¹n s¸ch ,më trêng truyÒn b¸ y häc -T¸c phÈm næi tiÕng “H¶i Thîng y t«ng t©m lÜnh” 2) T¸c phÈm“Thîng kinh kÝ sù -QuyÓn cuèi cïng trong bé “ H¶i Thîng y t«ng t©m lÜnh” -TËp kÝ sù b»ng ch÷ H¸n ,hoµn thµnh n¨m 1783 ,ghi chÐp nh÷nh ®iÒu m¾t thÊy tai nghe II) §äc hiÓu v¨n b¶n * Tãm t¾t theo s¬ ®å: Th¸nh chØ-> Vµo cung -> NhiÒu lÇn cöa -> Vên c©y ,hµnh lang -> HËu m· qu©n tóc trùc> Cöa lín ,®¹i ®êng ,quyÒn bæng ->g¸c tÝa ,phßng trµ ->HËu m· qu©n tóc trùc -> Qua mÊy lÇn tríng gÊm -> HËu cung ->B¾t m¹ch kª d¬n -> VÒ n¬i trä. 1) Quang c¶nh –cung c¸ch sinh ho¹t cu¶ phñ chóa 1

Ho¹t ®éng 3 ( Híng dÉn hs t×m hiÓu v¨n b¶n ) -GV yªu cÇu HS ®äc ®o¹n trÝch theo lùa chän cña GV -GV yªu cÇu HS tãm t¾t ®o¹n trÝch theo s¬ ®å.

Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.com.vn

Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản * Chi tiÕt quang c¶nh: + RÊt nhiÒu lÇn cöa , n¨m s¸u lÇn tríng gÊm. + Lèi ®i quanh co, qua nhiÒu d·y hµnh lang + Canh gi÷ nghiªm nhÆt (lÝnh g¸c , thÎ tr×nh ) + C¶nh trÝ kh¸c l¹ (c©y cèi um tïm, chim kªu rÝu rÝt, danh hoa ®ua th¾m …) + Trong phñ lµ nh÷ng ®¹i ®ång ,quyÒn bæng g¸c tÝa ,kiÖu son ,m©m vµng chÐn b¹c) + Néi cung thÕ tö cã sËp vµng ,ghÕ rång ,nÖm gÊm ,mµn lµ… - NhËn xÐt ,®¸nh gi¸ vÒ quang c¶nh: -> Lµ chèn th©m nghiªm ,kÝn cæng ,cao têng -> Chèn xa hoa ,tr¸ng lÖ ,léng lÉy kh«ng ®au s¸nh b»ng -> Cuéc sèng hëng l¹c(cung tÇn mÜ n÷ ,cña ngon vËt l¹) -> Kh«ng khÝ ngét ng¹t ,tï ®äng( chØ cã h¬i ngêi ,phÊn s¸p ,h¬ng hoa) (?) Qua nh÷ng chi tiÕt trªn,anh (chÞ ) cã nhËn xÐt g× vÒ quang c¶nh cña phñ chóa? -Hs nhËn xÐt ,®Ênh gi¸ . - Gv tæng hîp * Cung c¸ch sinh ho¹t: + vµo phñ ph¶i cã th¸nh chØ ,cã lÝnh ch¹y thÐt ®êng + trong phñ cã mét guång m¸y phôc vô ®«ng ®¶o; ng¬× truyÒn b¸o rén rµng ,ngêi cã viÖc quan ®i l¹i nh m¾c cöi + lêi lÏ nh¾c ®Õn chóa vµ thÕ tö ph¶i cung kÝnh lÔ phÐp ngang hµng víi vua + chóa lu«n cã phi tÇn hÇu trùc …t¸c gi¶ kh«ng ®îc trùc tiÕp gÆp chóa … “ph¶i khóm nóm ®øng chê tõ xa” +ThÕ tö cã tíi 7-8 thÇy thuèc tóc trùc, cã ngêi hÇu cËn hai bªn…t¸c gi¶ ph¶i l¹y 4 l¹y - §¸nh gi¸ vÒ cung c¸ch sinh ho¹t: => ®ã lµ nh÷ng nghi lÔ khu«n phÐp…cho thÊy sù cao sang quyÒn quÝ ®Ðn tét cïng => lµ cuéc sèng xa hoa hëng l¹c ,sù léng hµnh cña phñ chóa => ®ã lµ c¸i uy thÕ nghiªng trêi l¸n lít c¶ cung vua

(?) Theo ch©n t¸c gi¶ vµo phñ, h·y t¸i hiÖn l¹i quang c¶nh cña phñ chóa? -Hs t×m nh÷ng chi tiÕt vÒ quang c¶nh phñ chóa. -Gv nhËn xÐt ,tæng hîp.

-GV nªu vÊn ®Ò: (?) LÇn ®Çu ®Æt ch©n vµo phñ Chóa ,t¸c gi¶ ®· nhËn xÐt : “cuéc sèng ë ®©y thùc kh¸c ngêi thêng” .anh (chÞ) cã nhËn th¸y ®iÒu ®ã qua cung c¸ch simh ho¹t n¬i phñ chóa? - Gv tæ chøc hs ph¸t hiÖn ra nh÷ng chi tiÕt miªu t¶ cung c¸ch sinh ho¹t vµ nhËn xÐt vÒ nh÷ng chi tiÕt ®ã

2) Th¸i ®é t©m tr¹ng cña t¸c gi¶ (?) Nhµ nghiªn cøu NguyÔn §¨ng - T©m tr¹ng khi ®èi diÖn víi c¶nh sèng n¬i 2

Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.com.vn

Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản Na cho r»ng : “kÝ chØ thùc sù xuÊt hiÖn khi ngêi cÇm bót trùc diÖn tr×nh bµy ®èi tîng ®îc ph¶n ¸nh b»ng c¶m quan cña chÝnh m×nh”.XÐt ë ph¬ng diÖn nµy TKKS ®· thùc sù ®îc coi lµ mét t¸c phÈm kÝ sù cha ? H·y ph©n tÝch th¸i ®é cña t¸c gi¶ ? -HS th¶o luËn ,trao ®æi ,®¹i diÖn tr×nh bµy . - GV gîi më : (?) Th¸i ®é cña t¸c gi¶ tríc quang c¶nh phñ chóa ? (?) Th¸i ®é khi b¾t m¹ch kª ®¬n ? (?) Nh÷ng b¨n kho¨n gi÷a viªc ë vµ ®i ë ®o¹n cuèi nãi lªn ®iÒu g×? - Hs th¶o luËn ,trao ®æi ,cö ®¹i diÖn tr×nh bµy. -Gv nhËn xÐt ,tæng hîp

phñ chóa + C¸ch miªu t¶ ghi chÐp cô thÓ -> tù ph¬i bµy sù xa hoa ,quyÒn thÕ + C¸ch quan s¸t , nh÷ng lêi nhËn xÐt ,nh÷ng lêi b×nh luËn : “ C¶nh giµu sang cña vua chóa kh¸c h¼n víi ngêi b×nh thêng”… “ lÇn ®Çu tiªn míi biÕt caÝ phong vÞ cña nhµ ®¹i gia” + Tá ra thê ¬ döng dng víi c¶nh giµu sang n¬i phñ chóa. Kh«ng ®ång t×nh víi cuéc sèng qu¸ no ®ñ ,tiÖn nghi mµ thiÕu sinh khÝ .Lêi v¨n pha chót ch©m biÕm mØa mai . - T©m tr¹ng khi kª ®¬n b¾t m¹ch cho thÕ tö + LËp luËn vµ lý gi¶i c¨n bÖnh cña thÕ tö lµ do ë chèn mµn the tríng gÊm,¨n qu¸ no ,mÆc qu¸ Êm, t¹ng phñ míi yÕu ®i. §ã lµ c¨n bÖnh cã nguån gèc tõ sù xa hoa ,no ®ñ hëng l¹c, cho nªn c¸ch ch÷a kh«ng ph¶i lµ c«ng ph¹t gièng nh c¸c vÞ l¬ng y kh¸c. +HiÓu râ c¨n bÖnh cña thÕ tö ,cã kh¶ n¨ng ch÷a khái nhng l¹i sî bÞ danh lîi rµng buéc,ph¶i ch÷a bÖnh cÇm chõng ,cho thuèc v« thëng v« ph¹t Sî lµm tr¸i y ®øc ,phô lßng cha «ng nªn ®µnh g¹t së thÝch c¸ nh©n ®Ó lµm trßn tr¸ch nhiÖm vµ l¬ng t©m cña ngêi thÇy thuèc. D¸m nãi th¼ng ,ch÷a thËt . Kiªn quyÕt b¶o vÖ chÝnh kiÕn ®Õn cïng. => §ã lµ ngêi thµy thuèc giái ,giµu kinh nghiÖm ,cã l¬ng t©m ,cã y ®øc, => Mét nh©n c¸ch cao ®Ñp ,khinh thêng lîi danh,quyÒn quÝ, quan ®iÓm sèng thanh ®¹m ,trong s¹ch.

(?) Qua nh÷ng ph©n tÝch trªn , h·y ®¸nh gi¸ chung vÒ t¸c gi¶ ? -Hs suy nghÜ ,tr¶ lêi . -Gv nhËn xÐt ,tæng hîp:

3) Bót ph¸p kÝ sù ®Æc s¾c cña t¸c phÈm + Kh¶ n¨ng quan s¸t tØ mØ ,ghi chÐp trung thùc ,t¶ c¶nh sinh ®éng + Lèi kÓ khÐo lÐo ,l«i cuèn b»ng nh÷ng sù viÖc chi tiÕt ®Æc s¾c . + Cã sù ®an xen víi t¸c phÈm thi ca lµm t¨ng chÊt tr÷ t×nh cña t¸c phÈm .

(?) Qua ®o¹n trÝch ,Anh (chÞ) cã nhËn xÐt g× vÒ nghÖ thuËt viÕt kÝ sù cña t¸c gi¶ ?H·y ph©n tÝch nh÷ng nÐt ®Æc s¾c ®ã? - HS trao ®æi ,th¶o luËn ,®¹i diÖn tr×nh bµy . - GV tæng hîp :

III) Tæng kÕt chung - Ph¶n ¸nh cuéc sèng xa hoa ,hëng l¹c ,sù lÊn lít cung vua cña phñ chóa –mÇm mèng dÉn ®Õn c¨n bÖnh thèi n¸t trÇm kha cña XH phong kiÕn ViÖt Nam cuèi thÕ kØ XVIII 3

Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.com.vn

vn TuÇn Líp d¹y 4 .Häc sinh chuÈn bÞ bµi “Tõ ng«n ng÷ chung ®Õn lêi nãi c¸ nh©n” .mét nhµ th¬ .ph¸t biÓu c¶m xóc cña c¸ nh©n.Môc tiªu cña bµi häc : Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản Ho¹t ®éng 4 (Cñng cè vµ luyÖn tËp) (?) Qua ®o¹n trÝch em cã suy nghÜ g× vÒ bøc tranh hiÖn thùc cña x· héi phong kiÕn ®¬ng thêi ? Tõ ®ã h·y nhËn xÐt vÒ th¸i ®é cña t¸c gi¶ tríc hiÖn thùc ®ã ? -HS suy nghÜ .coi thêng danh lîi.Béc lé c¸i t«i c¸ nh©n cña Lª H÷u Tr¸c : mét nhµ nho.Híng dÉn dÆn dß Hs .mét danh y cã b¶n lÜnh khÝ ph¸ch . Ngµy so¹n : Ngµy d¹y: d¹y: TiÕt sè : 3 ppct Tõ ng«n ng÷ chung ®Õn lêi nãi c¸ nh©n A.GV rót kinh nghiÖm bµi d¹y .com. .

t×m hiÓu bµi theo c©u hái SGK C. c¸c phô ©m.ph¬ng tiÖn .t×m hiÓu c¸c ng÷ liÖu cã liªn quan ThiÕt kÕ bµi gi¶ng .Yªu cÇu H/s ®äc Sgk lêi nãi c¸ nh©n (?) T¹i sao nãi ng«n ng÷ lµ tµi s¶n chung cña x· héi ? 1.Muèn giao tiÕp.--> C¸c tõ.H/s suy nghÜ tr¶ lêi theo Sgk .Trß : ®äc SGK.Ng«n ng÷ lµ tµi s¶n chung cña céng ®ång ®îc thÓ hiÖn qua c¸c yÕu tè.muèn hiÓu biÕt nhau. c¸c qui t¾c chung.Gîi më.Thµy : SGK. c¸c thanh ®iÖu ) --> C¸c tiÕng (©m tiÕt ) t¹o bëi sù kÕt hîp gi÷a c¸c ©m vµ c¸c thanh (?) TÝnh chung cña ng«n ng÷ ®.vn 5 .com.céng ®ång ph¶i cã mét ph¬ng tiÖn chung. SGV.gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn ng«n ng÷ cña x· héi B.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản Gióp häc sinh: * N¾m ®îc nh÷ng biÓu hiÖn cña c¸i chug trong ng«n ng÷ cña x· héi vµ c¸i riªng trong lêi nãi cña c¸ nh©n .biÕt ph¸t huy phong c¸ch ng«n ng÷ c¸ nh©n khi sö dông ng«n ng÷ chung * Cã ý thøc t«n träng nh÷ng quy t¾c ng«n ng÷ chung cña x· héi võa cã s¸ng t¹o.tµi s¶n chung cña x· héi .dùa theo Sgk tr×nh bµy .Gv nhËn xÐt bæ sung téc.Néi dung vµ tiÕn tr×nh lªn líp: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung vµ yªu cÇu cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1 (æn ®Þnh tæ chøc – kiÓm tra bµi cò) Ho¹t ®éng 2 (t×m hiÓu chung vÒ lÝ thuyÕt) I) T×m hiÓu chung vÒ ng«n ng÷ chung vµ .tøc c¸c tiÕng cã nghÜa îc biÓu hiÖn qu¸ nh÷ng qui t¾c --> C¸c ng÷ cè ®Þnh ( gåm thµnh ng÷ vµ qu¸n nµo ?Do ®©u mµ cã nh÷ng qui ng÷ ) t¾c ®ã ? + C¸c qui t¾c vµ ph¬ng thøc chung --> Qui t¾c cÊu t¹o c¸c kiÓu c©u Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a chóng * N©ng cao n¨ng lùc lÜnh héi nh÷ng nÐt riªng trong ng«n ng÷ cña c¸ nh©n.§ång thêi rÌn luyÖn ®Ó h×nh thµnh vµ n©ng cao n¨ng lùc s¸ng t¹o cña c¸ nh©n.thuyÕt tr×nh D.Ph¬ng ph¸p sö dông .C¸c yÕu tè. . Ph¬ng tiÖn ®ã chÝnh lµ ng«n ng÷ .kÕt luËn + C¸c yÕu tè chung trong thµnh phÇn ng«n ng÷ : --> C¸c ©m.KÕt hîp 2 ph¬ng ph¸p diÔn dÞch vµ quy n¹p .Ng«n ng÷.Gv nhËn xÐt kh¸i qu¸t. quèc gia.ChuÈn bÞ.mçi d©n .H/s suy nghÜ.BiÓu hiÖn cña tÝnh chung trong ng«n ng÷ : . c¸c thanh ( c¸c nguyªn ©m.vµ qui t¾c Êy ph¶i lµ cña mäi ngêi trong céng ®ång x· héi th× míi t¹o ®îc sù thèng nhÊt -> Ng«n ng÷ lµ tµi s¶n chung cña x· (?) tÝnh chung trong ng«n ng÷ héi cña céng ®ång ®îc biÓu hiÖn qua nh÷ng ph¬ng diÖn nµo ? .trao ®æi. nhÊt lµ cña nh÷ng nhµ v¨n cã uy tÝn.

com.Gv dÆn dß híng dÉn Hs lµm bµi * Bµi tËp 2 Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo..Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản -Häc sinh suy nghÜ.ph¬ng thøc chung ( Lùa chän vÞ trÝ cho qu¸t. t¸ch c©u) quan ®Õn phong c¸ch ng«n ng÷ cña c¸c nhµ v¨n nhµ th¬ . ®o¹n v¨n.Gv nhËn xÐt.Gv yªu cÇu Hs ®äc s¸ch Gk (?) Anh chÞ hiÓu thÕ nµo lµ lêi nãi cña c¸ nh©n?C¸i riªng trong lêi nãi cña ng«n ng÷ c¸ nh©n ®.. ho¹c s¾c th¸i phong c¸ch .Hs tr¶ lêi.Gv yªu cÇu Hs ®äc ghi nhí Sgk . Gv nhËn xÐt kh¸i chung.th¶o luËn .dÆn dß ) .®¹i diÖn nhãm tr¶ lêi * Bµi tËp 1 .c©u. . VÝ dô:.C¸i riªng trong ng«n ng÷ c¸ nh©n rÊt phong phó ®a d¹ng : + Giäng nãi c¸ nh©n : khi nãi mçi ngêi cã mét giäng riªng + Vèn t÷ ng÷ c¸ nh©n ( do thãi quen sö dông tõ ng÷ nhÊt ®Þnh ) + Sù s¸ng t¹o chuyÓn ®æi khi sö dông ng«n ng÷ chung ( s¸ng t¹o nghÜa tõ.s¶n phÈm riªng cña c¸ nh©n: îc biÓu hiÖn qua nh÷ng ph¬ng diÖn nµo ? . t¸ch tõ..Lêi nãi.Häc sinh suy nghÜ tr¶ lêi ng÷ chung ®Ó t¹o ra lêi nãi. mçi nhãm ®¶m nhiÖm mét bµi tËp II) LuyÖn tËp . s¸ng t¹o qui t¾cc . chuyÓn lo¹i tõ .) (?) BiÓu hiÖn râ nhÊt. tæng hîp Ho¹t ®éng 4 ( Cñng cè.trao ®æi vµ --> Ph¬ng thøc chuyÓn nghÜa tõ tr¶ lêi. tØnh lîc tõ ng÷.Gv híng dÉn hs ph©n tÝch c¸c giao tiÕp vÝ dô minh ho¹ --> Lêi nãi c¸ nh©n lµ s¶n phÈm cña mét ngêi nµo ®ã võa cã yÕu tè qui t¾c chung cña ng«n ng÷.®¹i biÓu tr×nh bµy .Hs suy nghÜ trao ®æi.BiÓu hiÖn râ nhÊt cña nÐt riªng trong phong c¸ch ng«n ng÷ c¸ nh©n lµ phong c¸ch ng«n Ho¹t ®éng 3 ng÷ cña c¸c nhµ v¨n (gäi t¾t lµ phong c¸ch ( luyÖn tËp ) ng«n ng÷ c¸ nh©n) .võa mang s¸c th¸i riªng vµ ®ãng gãp cña c¸ nh©n ..chuyÓn lo¹i tõ. dÉn mét sè vÝ dô cã liªn tõ ng÷.) .Gv híng dÉn Hs t×m nh÷ng dÉn vÝ dô: chøng thùc tÕ ( c¸c qui t¾c t¹o tõ.ph¬ng thøc chuyÓn nghÜa.2.Gv tæ chøc líp thµnh 2 nhãm.. cô thÓ + T¹o ra c¸c tõ míi tõ nh÷ng chÊt liÖu cã s½n nhÊt cña lêi nãi c¸ nh©n thêng vµ theo c¸c ph¬g thøc chung thÊy ë nh÷ng ai? + VËn dông linh ho¹t. trong kÕt hîp tõ.vn 6 ..®¸p øng yªu cÇu ..Khi nãi hoÆc viÕt mçi c¸c nh©n sö dông ng«n .

vn 7 .com.Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè : 4 ppct Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản tËp sè 3 . chuÈn bÞ «n tËp viÕt bµi nghÞ luËn sè 1 .

®¸nh gi¸ n¨ng lùc b¶n th©n cña mçi hs. g¾n víi nh÷ng t¸c phÈm ®· häc .HiÒn tµi lµ nguyªn khÝ cña quèc gia * Hs ®äc phÇn gîi ý c¸ch lµm bµi sgk ng÷ v¨n11 trang/ 15 .§iÓm kh¸ : + Nh ®iÒu kiÖn cña ®iÓm giái. chuÈnn bÞ ®¸p ¸n biÓu ®iÓm . nhng cßn m¾c mét sè lçi vÒ hµnh v¨n .LËp dµn ý cho bµi viÕt II) Ra ®Ò : . lùa chän thao t¸c lËp luËn . lËt ®i lËt l¹i vÊn ®Ò ë nhiÒu ph¬ng diÖn + Hµnh v¨n trong s¸ng. híng dÉn hs .C¸c thao t¸c nghÞ luËn ( Sgk ng÷ v¨n 10/tr 131) 2.Cñng cè kiÕn thøc ®· häc vÒ v¨n nghÞ luËn ë líp díi . c©u .vn . diÔn ®¹t tr«i ch¶y. hiÒn tµi lµ nguyªn khÝ cña quèc gia ) C.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản ViÕt bµi lµm v¨n sè 1 NghÞ luËn x· héi A. viÕt ®îc mét bµi v¨n nghÞ luËn cã néi dung s©u s¾c vµ thùc tÕ cuéc sèng häc tËp cña hs .Ph¬ng ph¸p sö dông : .§iÓm trung b×nh : + X¸c ®Þnh ®óng luËn ®Ò + LuËn ®iÓm luËn cø cha thùc sù ®Çy ®ñ + BiÓt tr×nh bµy c¸c luËn ®iÓm luËn cø mét c¸ch khoa häc . «n l¹i mét sè v¨n b¶n nghÞ luËn ®· häc( tùa trÝch diÔm thi tËp. luËn ®iÓm ®Çy ®ñ + S¾p xÕp triÓn khai c¸c ý mét c¸ch khoa häc + BiÕt liªn hÖ më réng .Néi dung vµ tiÕn tr×nh: I) Híng d·n chung: *Gv yªu cÇu hs «n l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë líp 10 Cô thÓ lµ : 1. tõ ®ã rót ra kinh nghiÖm ®iÒu chØnh ®Ó bµi lµm sau tèt h¬n B.com. hs thùc hµnh D.X¸c ®Þnh luËn ®iÓm luËn cø. H·y viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn ®Ó ph¸t biÓu ý kiÕn cña anh/ chÞ vÒ mét trong c¸c c©u tôc ng÷ : “ Cã chÝ th× nªn” “ThÊt b¹i lµ mÑ thµnh c«ng” “ KiÕn tha l©u còng ®Çy tæ” .Hs lµm bµi.Gv ra ®Ò phï hîp víi hs.ThÇy : §äc tµi liÖu.Tùa trÝch diÔm thi tËp . «n tËp l¹i kiÕn thøc ®· häc vÒ v¨n nghÞ luËn ë líp 10.§äc l¹i 2 v¨n b¶n nghÞ luËn trong sgk ng÷ v¨n 10 .Gv dùa vµo tr×nh ®é cña hs ra mét sè ®Ò bµi VÝ dô: + §Ò 1: “ TruyÖn cêi tam ®¹i con gµ gîi cho anh/chÞ suy nghÜ g× khi gÆp mét t×nh huèng hay mét vÊn ®Ò vît qu¸ tÇm hiÓu biÕt cña m×nh? + §Ò 2.môc tiªu bµi d¹y Gióp Hs .X¸c ®Þnh vÊn ®Ò cÇn nghÞ luËn . rót kinh nghiÖm .ChuÈn bÞ ph¬ng tiÖn .V©n dông kiÕn thøc. kh«ng m¾c lçi tõ.Trß: ®äc kÜ híng dÉn cña sgk trang 14.§iÓm kÐm : Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 8 Email: nghian3t@yahoo.LËp dµn ý cho bµi v¨n nghÞ luËn ( Sgk ng÷ v¨n 10/ tr89) . ra ®Ò.§iÓm giái: + X¸c ®Þnh râ vÊn ®Ò nghÞ luËn + X¸c ®Þnh c¸c luËn cø. Gv quan s¸t III) §¸nh gi¸.Gv híng dÉn.LËp luËn trong v¨n nghÞ luËn ( Sgk ng÷ v¨n 10/tr109) .KiÓm tra.

t¸o b¹o mµ tinh tÕ B. tµi liÖu ®äc tham kh¶o ( Hå Xu©n H¬ng-tõ céi nguån vµo thÕ tôc .vn .Môc tiªu bµi d¹y : Gióp Hs . m¾c nhiÒu lçi chÝnh t¶. ng÷ ph¸p Ngµy so¹n : TiÕt sè :5ppct Tù t×nh TuÇn d¹y: Líp d¹y: Hå Xu©n H¬ng A.kh¸t väng h¹nh phóc cña Hå xu©n H¬ng .SGV.com.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản + HoÆc cha x¸c ®Þnh ®îc luËn ®Ò + HoÆc cha biÕt triÓn khai c¸c luËn ®iÓm luËn cø ®Ó lµm s¸ng râ yªu cÇu cña ®Ò bµi + Hµnh v¨n yÕu.ChuÈn bÞ ph¬ng tiÖn * ThÇy : SGK.C¶m nhËn ®îc t©m tr¹ng võa buån tñi võa phÉn uÊt tríc t×nh c¶nh Ðo le vµ kh¸t väng sèng. c¸ch dïng tõ ng÷ h×nh ¶nh gi¶n dÞ giµu søc biÓu c¶m.§µo Th¸i T«n). thiÕt kÕ bµi gi¶ng Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 9 Email: nghian3t@yahoo.ThÊy ®îc tµi n¨ng nghÖ thuËt th¬ N«m cña Hå Xu©n H¬ng: ViÖt ho¸ th¬ §êng luËt.

com. nhµ th¬ trµo phóng mµ tr÷ t×nh.Hs ®äc/ Gv yªu cÇu Hs nªu c¶m nhËn chung nhÊt vÒ bµi th¬ ( Buån.tuæi trÎ còng ®ang tµn lôi --> T¨ng c¸i yªn tÜnh.h¬i trÇm thÓ hiÖn nçi buån kÝn ®¸o xãt xa ) .Hå Xu©n H¬ng sinh ra vµ lín lªn trong mét giai ®o¹n lÞch sö ®Çy sãng giã (nöa cuèi TK XVIII nöa ®Çu TK XIX) .kh¸i qu¸t Néi dung vµ yªu cÇu cÇn ®¹t I) TiÓu dÉn .Néi dung vµ tiÕn tr×nh Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Ho¹t ®éng 1 (æn ®Þnh tæ chøc – kiÓm tra bµi cò) Ho¹t ®éng 2 (T×m hiÓu tiÓu dÉn ) . s¸ch bµi tËp vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái gîi ý cña sgk C – Ph¬ng ph¸p sö dông : * KÕt hîp ®äc hiÓu v¨n b¶n víi ph¬ng ph¸p gîi më nªu vÊn ®Ò.Gv yªu cÇu Hs ®äc v¨n b¶n ( §äc chËm r·i. ®¹i diÖn tr¶ lêi .vn .Cuéc ®êi vµ t×nh duyªn Ðo le ngang tr¸i .®ªm khuya.qu¹nh v¾ng ) (?) Hai c©u ®Çu cho thÊy t¸c gi¶ ®ang ë trong hoµn c¶nh vµ t©m tr¹ng nh thÕ nµo ? .anh chÞ Ên tùîng víi tõ nµo nhÊt ? t¹i sao? Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.Kh«ng gian.v¾ng lÆng + “Tr¬ c¸i hång nhan”: Sù bÏ bµng cña duyªn phËn --> Tõ “tr¬” ®Çu c©u nhÊn m¹nh c¸i tñi hæ bÏ bµng --> Tõ “c¸i” ®i liÒn víi “hång nhan” gîi sù rÎ róng mØa mai 10 Ho¹t ®éng 3 ( §äc hiÓu v¨n b¶n ) . thuyÕt tr×nh * TÝch hîp víi bµi “ Lêi nãi-s¶n phÈm cña c¸ nh©n” D.HXH lµ nhµ th¬ cña phô n÷.HXH s¸ng t¸c c¶ th¬ N«m vµ th¬ H¸n ( theo giíi nghiªn cøu bµ ®Ó ll¹i kho¶ng 40 bµi th¬ N«m truyÒn tông vµ tËp “ Lu H¬ng kÝ” gåm 24 bµi th¬ ch÷ H¸n vµ 26 bµi ch÷ N«m) .Gv ®Þnh híng gîi më (?) Më ®Çu bµi th¬ lµ khung c¶nh g× ? Thêi gian cã g× ®Æc biÖt ? TiÕng trèng v¨ng v¼ng gîi cho em c¶m gi¸c g× ? (?) Gi÷a khung c¶nh ®ã HXH hiÖn lªn nh thÕ nµo ? Trong c©u th¬ thø 2 .Hs tr¶ lêi .giao lu víi nhiÒu v¨n sÜ næi tiÕng .Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản * Trß : §äc sgk.Hs ®äc Sgk (?) Qua phÇn giíi thiÖu em nhËn thÊy ®iÓm g× næi bËt trong cuéc ®êi vµ tÝnh c¸ch cña Hå Xu©n H¬ng ? . v¾ng lÆng.Tù t×nh II n»m trong chïm 3 bµi cïng tªn cña HXH II) §äc hiÓu v¨n b¶n 1) Bèn c©u th¬ ®Çu a) Hai c©u ®Çu .suy nghÜ . mét con ngêi c« ®éc ngåi ®èi diÖn víi lßng m×nh --> BÏ bµng + Trèng canh dån : Thêi kh¾c. thêi gian : réng lín.Hs trao ®æi.bíc ®i cña thêi gian --> nh¾c nhë con ngêi r»ng t×nh yªu.Gv nhËn xÐt.thÊm thÝa c« ®¬n. ®Ëm ®µ chÊt v¨n häc d©n gian .Con ngêi th«ng minh cã c¸ tÝnh m¹nh mÏ.

to¹c”.C¸ nh©n suy nghÜ. Chóng kh«ng bÞ hoµn c¶nh trãi buéc cø xiªn ngang mµ v¬n lªn trªn mÆt ®Êt.com.Gv gîi ý : (?) Hai c©u th¬ lµ 2 h×nh ¶nh thiªn nhiªn.. mét tiÕng nÊc nghÑn ngµo hay lêi tr× triÕt chÝnh m×nh “ ®a c¸i hång nhan cña (?) Hai c©u thùc gióp anh chÞ m×nh ra mµ m¹t s¸t” hiÓu thªm g× vÒ nh©n vËt tr÷ t×nh ? .Gv nhËn xÐt.®©m” + nh÷ng bæ ng÷ “ ngang.cµng c¶m nhËn nçi ®au th©n phËn + “ VÇng tr¨ng..Nçi niÒm ph·n uÊt göi g¾m qua h×nh tîng thiªn nhiªn + Rªu vµ ®¸ : sù vËt v« tri vµ mÒm yÕu nhng cã mét søc sèng m·nh liÖt.sù bÏ cña nh©n vËt cßn phËn hÈm duyªn «i” tr÷ t×nh ®îc biÓu hiÖn qua nghÖ thuËt ®éc ®¸o” (?) Anh chÞ c¶m nhËn ®îc t©m tr¹ng g× cña nh©n vËt tr÷ t×nh trong 2 c©u th¬ 5-6 ? h·y ph©n tÝch t©m tr¹ng ®ã ? ..cha trßn” : Gîi sù ®ång nhÊt gi÷a ngêi vµ c¶nh .cø xÐ to¹c ch©n m©y mµ biÓu hiÖn khÝ ph¸ch + NghÖ thuËt ®¶o ng÷ : Lµm næi bËt sù phÉn uÊt cu¶ cá c©y + Nh÷ng ®éng tõ m¹nh” xiªn.vn .Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản (?) NhÞp ®iÖu c©u th¬ thø 2 cã t¸c dông nh thÕ nµo trong viÖc diÔn t¶ t©m tr¹ng cña nh©n vËt tr÷ t×nh ? .xãt xa. cµng tØnh. C¶nh t×nh cña HXH ®îc gîi qua h×nh ¶nh chøa ®ùng sù Ðo le “ Tr¨ng s¸p tµn * Gv híng dÉn Hs tæng kÕt 4 mµ cha trßn. muén m»n.tr¶ lêi + NhÞp ®iÖu 1/3/3 --> c©u th¬ nh bÞ ng¾t lµm 3.thÓ hiÖn sù bíng bØnh ngang ng¹nh 11 Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.hs suy nghÜ .tuæi xu©n ®· tr«i qua mµ nh©n c©u th¬ ®Çu.trao ®æi th¶o luËn .Gv gîi ý (?) Côm tõ “ say l¹i tØnh” gîi lªn ®iÒu g× ? H×nh ¶nh vÇng tr¨ng ccã lien quan g× ®Õn th©n phËn n÷ sÜ hä Hå ? .Hs tr×nh bµy b) Hai c©u thùc .h¬ng t×nh qua ®Ó chØ tñi.gîi sù dë dang..nh÷ng h×nh ¶nh thiªn nhiªn ®ã nãi lªn ®iÒu g× ? (?) Anh chÞ cã nhËn xÐt g× vÒ trËt tù c¸c tõ ng÷ trong 2 c©u th¬? TrËt tù ®ã cã t¸c dông nh thÕ nµo trong viÖc diÔn t¶ c¶nh vµ t×nh ? 2) Bèn c©u th¬ cuèi a) hai c©u 5-6 . nhÊn m¹nh duyªn kh«ng trän vÑn . H¬ng rîu tho¶ng qua nh÷ng ý c¬ b¶n “ Nçi buån ®Ó l¹i vÞ ®¾ng ch¸t.. tæng hîp --> Nãi râ h¬n thùc c¶nh vµ thùc t×nh cña HXH + “ Say l¹i tØnh”: Gîi vßng quÈn quanh : cµng say. vÇng tr¨ng .Hs suy nghÜ..

chèng chäi. ®Æc s¾c. xu©n l¹i l¹i nhng con ngêi th× tuæi xu©n qua kh«ng bao giê trë l¹i . mét nçi chua ch¸t kh«n ngu«i + NghÖ thuËt t¨ng tiÕn “ m¶nh t×nh.bµi th¬ nãi lªn bi kÞch vµ kh¸t väng sèng.buån tñi + Ng¸n : ch¸n ng¸n. h×nh ¶nh gi¶n dÞ.ng¸n ngÈm--> XH¬ng ch¸n ng¸n nçi ®êi Ðo le.tæng hîp => §ã chÝnh lµ t©m tr¹ng phÉn uÊt.san sÎ. ®¹i diÖn tr×nh bµy . nã lµ nçi lßng cña ngêi phô n÷ xa. khi h¹nh phóc ®èi víi hä lµ chiÕc ch¨n qu¸ hÑp Ho¹t ®éng 4 ( cñng cè.híng dÉn ) (?) Qua viÖc t×m hiÓu bµi th¬. chuÈn bÞ bµi “C©u c¸ mïa thu” .kh¸t väng h¹nh phóc cña HXH .§ã lµ tiÕng thë dµi ngao ng¸n.Hs ®äc ghi nhí Sgk . Con ngêi còng quÉy ®¹p. ý nghÜa nh©n v¨n cña bµi th¬ lµ ë chç : trong buån tñi ngêi phô n÷ vÉn g¾ng vît lªn trªn sè phËn nhng cuèi cïng vÉn r¬i vµo bi kÞch 2) NghÖ thuËt Sö dông tõ ng÷.Gv dÆn dß Hs : + Häc thuéc bµi th¬.tÝ con con --> diÔn t¶ sù xãt xa ®Õn téi nghiÖp.phÇn luyÖn tËp .com.Gv tæng hîp .h·y ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t nh÷ng gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña bµi th¬? (?) Theo anh chÞ ®©u lµ gi¸ trÞ nh©n v¨n cña bµi th¬ ? . ®ång thêi còng minh chøng cho tµi n¨ng ng«n ng÷ xuÊt chóng cña bµ( TN trong th¬ bµ lu«n sèng ®éng ®Çy søc sèng) (?) Hai c©u kÕt diÔn t¶ t©m tr¹ng g× cña nh©n vËt tr÷ t×nh? T©m tr¹ng ®ã ®îc diÔn t¶ qua nh÷ng tõ ng÷ nµo ? Gîi ý : (?) Tõ ng¸n diÔn t¶ t©m tr¹ng g× ? côm tõ “ xu©n ®i. b¹c bÏo: xu©n ®i. mét vµi em tr×nh bµy . xu©n l¹i l¹i” gîi cho anh chÞ suy nghÜ g× ? .vn . §ã lµ t©m tr¹ng cña kÎ suèt ®êi mang th©n ®i lµm lÏ ph¶i chÞu c¶nh “ KÎ ®¾p ch¨n b«ng. Rªu xiªn ngang mÆt ®Êt.T©m tr¹ng ch¸n chêng.gv nhËn xÐt.Hs suy nghÜ.Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y: III) Tæng kÕt chung 1) Néi dung Qua lêi tù t×nh.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản * Gv nhÊn m¹nh: Hai c©u luËn lµ b¶n lÜnh khÝ ph¸ch cña n÷ sÜ hä Hå. h×nh ¶nh giµu søc gîi ®Ó diÔn t¶ nh÷ng biÓu hiÖn phong phó cña t©m tr¹ng 12 Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.Gv híng dÉn häc sinh gi¶i quyÕt bµi 1.ph¸ ph¸ch cña HXH.Hs trao ®æi th¶o luËn. ®¸ ®©m to¹c ch©n m©y nh muèn v¹ch trrêi bíi ®Êt mµ hên o¸n. kÎ l¹nh lïng”. sù cùa quËy.ph¶n kh¸ng l¹i sè phËn hoµn c¶nh b) Hai c©u kÕt .

vn TuÇn d¹y: Líp d¹y: 13 .Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản Ngµy so¹n : TiÕt sè :6 C©u c¸ mïa thu Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.com.

B×nh Lôc. “thu Èm” D. tªn lóc nhá NguyÔn Th¾ng .Sinh t¹i quª ngo¹i ë x· Ho»ng X¸-ý Yªn. §äc l¹i 2bµi “Thu vÞnh” vµ “Thu Èm” C – Ph¬ng ph¸p sö dông : . tÊm lßng yªu níc th¬ng d©n. Lín lªn vµ sèng chñ yÕu ë quª néi : Lµng Vµ. ®ç ®Çu c¶ ba k× thi .vn 14 .XuÊt th©n:gia ®×nh nho häc nghÌo. lµ ngêi ham häc.yªu ®Êt níc.Gv nhËn xÐt.Nam ®Þnh .TÝch hîp so s¸nh víi 2 bµi “Thu vÞnh”. th«ng minh. kiªn quyÕt bÊt hîp t¸c víi thùc d©n Ph¸p .ThÊy ®îc tµi n¨ng th¬ n«m xuÊt chóng cña NguyÔn KhuyÕn v¬Ý bót ph¸p t¶ c¶nh t¶ t×nh. t×m hiÓu bµi theo c©u hái gîi ý cña Sgk.cã cèt c¸ch thanh cao.sö dông tõ ng÷ B.C¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp cña c¶nh thu ®iÓn h×nh cho mïa thu lµng c¶nh ViÖt Nam vïng ®ång b»ng B¾c bé . sgv. tµi liÖu ®äc thªm vÒ NguyÔn KhuyÕn “NK vÒ t¸c gia vµ t¸c phÈm” * Trß : §äc Sgk.NguyÔn khuyÕn 1835-1909 .Con ngêi c¬ng trùc tiÕt th¸o.Gv yªu cÇu hs ®äc bµi th¬ vµ I) TiÓu dÉn . giíi thiÖu ng¾n gän vÒ t¸c gi¶ NguyÔn KhuyÕn vµ chïm th¬ thu.§ãng gãp næi bËt lµ m¶ng th¬ N«m. nghÖ thuËt gieo vÇn.S¸ng t¸c c¶ ch÷ H¸n vµ ch÷ N«m víi sè lîng lín ( trªn 800 bµi gåm c¶ th¬ v¨n. ph¶n ¸nh cuéc sèng thuÇn hËu cña ngêi n«ng d©n. thuyÕt gi¶ng . phong kiÕn . c©u ®èi) .KÕt hîp ®äc hiÓu v¨n b¶n víi c¸c ph¬ng ph¸p gîi më nªu vÊn ®Ò. cã thÓ kÓ mét sè giai tho¹i vÒ NguyÔn khuyÕn ( Th¬ chöi Hoµng Cao Kh¶i. ®¶ kÝch ch©m biÕm thùc d©n.x· Yªn §æ.Hs ®äc Sgk (?) PhÇn tiÓu dÉn tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò g× ? . Lª Hoan) Ho¹t ®éng 3 ( §äc hiÓu v¨n b¶n ) . kh¸i qu¸t.Môc tiªu bµi häc Gióp Hs .t©m tr¹ng thêi thÕ .híng d·n häc sinh t×m hiÓu bµi th¬ theo híng bæ däc( c¶nh thu vµ t×nh thu) .c¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp t©m hån thi nh©n: tÊm lßng yªu thiªn nhiªn.HiÖu QuÕ S¬n. th¬ trµo phóng .Néi dung vµ tiÕn tr×nh Ho¹t ®éng cña Gv vµ Hs Néi dung vµ yªu cÇu cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1 (æn ®Þnh tæ chøc – kiÓm tra bµi cò) Ho¹t ®éng 2 (T×m hiÓu tiÓu dÉn ) .ChuÈn bÞ ph¬ng tiÖn * ThÇy : Sgk.com.Th¬ v¨n nãi lªn t×nh yªu quª h¬ng ®Êt níc.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản (thu ®iÕu ) NguyÔn KhuyÕn A.C©u c¸ mïa thu(thu ®iÕu) n»m trong chïm th¬ thu 3 bµi cña NguyÔn II) §äc hiÓu v¨n b¶n Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.hs dùa vµo Sgk tr×nh bµy .th¬ lµng c¶nh.Hµ nam .

C¶nh thu ®éc ®¸o. l¸nh ®êi tho¸t tôc. hÑp vµ thu nhá trong lßng ao.Hs trao ®æi th¶o luËn theo tæ nhãm .sãng gîn. C¶ tiÕng vµ h×nh ®Òu cùc nhá * To¸t lªn vÎ v¾ng lÆng hiu qu¹nh: Ên tîng vÒ mét thÕ giíi Èn dËt. tÜnh lÆng * Kh«ng gian tÜnh. NguyÔn KhuyÕn ®· ghi nhËn ®îc 2 ®Æc trng cña ao thulµ “l¹nh lÏo’ vµ “ trong veo”.Hs ph¸t hiÖn nh÷ng ®Æc trng cña ao thu.c¶nh thu ®îc ®ãn nhËn tõ cao xa tíi gÇn. giã nhÑ. v¾ng ngêi v¾ng tiÕng. c¸i tÜnh cña mét cuéc sèng ©m Ø kÝn ®¸o Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo. giã thu. c¸i hån cña cuéc sèng n«ng th«n xa ®îc NguyÔn khuyÕn ghi nhËn. cßn “thu ®iÕu” th× ngîc l¹i.chñ thÓ trÇm ng©m tÜnh lÆng + C¶nh buån. tõ ®iÓm nh×n ®ã c¶nh thu ®îc t¸c gi¶ quan s¸t nh thÕ nµo ? .. xøng hîp: Ao nhá-thuyÒn bÐ. cö ®¹i diÖn tr×nh bµy . nãi ®Õn ao lµ ®éng ®Õn mét c¸i g× rÊt gÇn gòi th©n quen.Ao lµ nÐt thêng gÆp trong th¬ nguyÔn khuyÕn. trêi thu) * Gv b×nh gi¶ng : Ao thu lµ thø ao rÊt riªng chØ mïa thu míi xuÊt hiÖn. a. rÊt riªng + C¶nh ®iÓn h×nh h¬n c¶ cho mïa thu lµng c¶nh ViÖt Nam * NguyÔn KhuyÕn ®· chän nh÷ng chi tiÕt rÊt tiªu biÓu cho mïa thu xø B¾c ( Ao thu. m©y khÏ l¬ löng .Gv theo dâi. khu xãm * C¸c chuyÓn ®éng khÏ kh«ng ®ñ t¹o nªn ©m thanh. trong ®Õn tËn ®¸y. l¸ khÏ ®a vÌo.Gv tæng hîp (?) Kh«ng chØ ®éc ®¸o. trêi thu. + Tõ mét khung ao hÑp. kh«ng hÒ gîn t¹p (?) Anh chÞ cã nhËn xÐt g× vÒ kh«ng gian mïa thu qua nh÷ng ®êng nÐt mµu s¾c chuyÓn ®éng.ao l¹nh níc yªn. kh«ng hÒ pha lÉn.§êng nÐt chuyÓn ®éng nhÑ nhµng tinh tÕ ( sèng h¬i gîn tÝ. ®iÓn * NguyÔn KhuyÕn n¾m b¾t ®îc c¸i thÇn th¸i rÊt riªng cña c¶nh thu: Kh«ng khÝ dÞu nhÑ.) . c¶ 3 bµi th¬ thu «ng ®Òu nh¾c ®Õn mµu xanh. c¶nh thu ®îc më ra theo nhiÒu híng sinh ®éng + Thêi gian kh«ng ph¶i lµ mét ngµy mét buæi mµ c¶ mét mïa thu b. “ Xanh ng¾t” lµ xanh trong.com. chøa ®ùng nhiÒu t©m sù ) 1) C¶nh thu (?) §iÓm nh×n c¶nh thu cña t¸c gi¶ cã g× ®Æc s¾c. trêi xanhníc trong. kh¸ch v¾ng teo. c¶nh vËt thanh s¬ .Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản ph¸t biÓu Ên tîng t×nh c¶m cña m×nh khi ®äc bµi th¬ ( bøc tranh thu buån..Mµu s¾c: níc trong. ch©n thµnh víi hån quª Trêi thu trong xanh.tæ chøc häc sinh th¶o luËn b»ng c¸c c©u hái gîi ý (?) So víi “thu vÞnh” ®iÓm bao qu¸t cña t¸c gi¶ cã g× kh¸c? (?) t×m nh÷ng tõ ng÷. t©m hån NguyÔn KhuyÕn lµ thÕ: th©n mËt b×nh dÞ. §ã lµ c¸i hån thu.hs suy nghÜ tr¶ lêi.l¹i tõ gÇn ®Õn cao xa.vn 15 . NK rÊt yªu mµu cña trêi thu. tinh khiÕt ®Ðn tuyÖt ®èi. h×nh ¶nh nãi lªn nÐt riªng cña c¶nh thu? . ©m thanh? . ph¸t hiÖn nh÷ng chi tiÕt tiªu biÓu . v¾ng. sãng biÕc .§iÓm nh×n ®éc ®¸o: kh¸c víi “thu vÞnh” .C¶nh vËt to¸t lªn sù hµi hoµ.

. ®¹i diÖn tr×nh bµy 3) Thµnh c«ng vÒ mÆt nghÖ thuËt .Nãi chuyÖn c©u c¸ nhng thùc ra t¸c gi¶ kh«ng chó ý vµo viÖc c©u c¸. cçi lßng cña thi nh©n còng tÜnh lÆng. bøc tranh thu cßn gîi cho anh chÞ nh÷ng c¶m gi¸c g× ? . nh÷ng biÕn th¸i tinh vi cña t©m tr¹ng( nh÷ng tõ l¸y ®îc sö dông thÇn t×nh ) . vÒ sù bÕ t¾c. trao ®æi .Ng«n ng÷ trong s¸ng.. gi¶n dÞ. c¶nh thu vµo lßng. ®Ëm nÐt nghÖ thuËt cña §êng 16 Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo. bÊt lùc cña b¶n th©n? Nhµn th©n song kh«ng nhµn t©m... theo anh chÞ cã ph¶i NguyÔn KhuyÕn tËp trung miªu t¶ c¶nh c©u c¸ kh«ng? Tõ c¶nh thu ®· ph©n tÝch.Gv nhËn xÐt tæng hîp 2) T×nh thu . cã kh¶ n¨ng diÔn t¶ tinh tÕ nh÷ng biÓu hiÖn cña sù vËt. anh chÞ c¶m nhËn thÊy ®iÒu g× biÕn ®æi trong t©m hån thi nh©n? T¹i sao thi nh©n l¹i cã t©m tr¹ng ®ã ? . .Hs trao ®æi th¶o luËn.hs ph¸t biÓu tù do .. ®Êt níc ? ....Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản h×nh cho mïa thu xø B¾c.vn . NkhuyÕn kh«ng thÓ ung dung ®i c©u nh mét Èn sÜ thùc thô (?) §»ng sau sù tÜnh lÆng ®ã. t×nh thu? H·y nhËn xÐt vÒ ng«n ng÷ ®îc t¸c gi¶ sö dông trong bµi th¬? ..Gv tæng hîp Ho¹t ®éng 4 ( T×m hiÓu ®Æc s¾c vÒ nghÖ thuËt ) (?) §äc l¹i bµi th¬. C¸i se l¹nh cña c¶nh thu thÊm vµo t©m hån nhµ th¬ hay chÝnh c¸i l¹nh cña t©m hån thi nh©n ®ang thÊm vµo c¶nh vËt --> T©m sù cña mét nhµ nho l¸nh ®êi tho¸t tôc song vÉn kh«ng ngu«i nghÜ vÒ ®Êt níc nh©n d©n.gv kh¸i qu¸t.C¸ch gieo vÇn tµi t×nh ( vÇn eo: tö vËn rÊt khã sö dông) võa lµ c¸ch ch¬i ch÷ võa lµ h×nh thøc biÓu ®¹t néi dung .Hs suy nghÜ. Nãi c©u c¸ nhng thùc ra lµ ®Ó ®ãn nhËn trêi thu.com.§Æc biÖt câi lßng tÜnh lÆng ®îc gîi lªn s©u s¾c tõ mét tiÕng ®éng nhá: tiÕng c¸ ®íp måi --> ®ã lµ sù tÜnh lÆng tuyÖt ®èi cña t©m c¶nh. anh chÞ cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch gieo vÇn cña t¸c gi¶? C¸ch gieo vÇn nh thÕ cã t¸c dông g× trong viÖc diÔn t¶ c¶nh thu..Trong bøc tranh thu xuÊt hiÖn nhiÒu gam mµu xanh gîi c¶m gi¸c se l¹nh. göi g¾m t©m sù * Câi lßng tÜnh lÆng ®Ó + C¶m nhËn ®é trong veo cña níc + C¶m nhËn c¸i h¬i gîn cña sãng + C¶m nhËn ®é r¬i khÏ cña l¸ . trong trÎo nh lµng quª ViÖt trong tiÕt thu * Kh«ng gian tÜnh lÆng--> Nçi c« qu¹nh uÈn khóc trong t©m hån cña nhµ th¬ . anh chÞ c¶m nhËn ®iÒu g× vÒ tÊm lßng cña NguyÔn KhuyÕn ®èi víi thiªn nhiªn.. tæng hîp * Gv nªu vÊn ®Ò: bµi th¬ víi nhan ®Ò “ c©u c¸ mïa thu”..Bµi th¬ mang nÐt ®Æc s¾c cña nghÖ thuËt ph¬ng ®«ng. ®¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy .Hs trao ®æi th¶o luËn.

t¶ c¶nh ngô t×nh III) Tæng kÕt chung .Hs ®äc ghi nhí Sgk (?) Qua bµi häc anh chÞ cã c¶m nhËn nh thÕ nµo vÒ h×nh ¶nh NguyÔn KhuyÕn trong bøc tranh thu? .Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 7 ppct Ph©n tÝch ®Ò. lµng c¶nh ViÖt Nam.Híng dÉn häc sinh gi¶i c¸c bµi tËp trong Sgk.Gv tæng hîp thi: lèi lÊy ®éng t¶ tÜnh. võa ph¶n ¸nh t×nh yªu ®¸t níc võa cho thÊy t©m sù thêi thÕ cña t¸c gi¶ . chuÈn bÞ tiÕt “ Ph©n tÝch ®Ò.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản . tõ ng÷.NghÖ thuËt : Th¬ thu cña NguyÔn võa cã nh÷ng mÆt gièng víi c¸ch viÕt vÒ mïa thu trong v¨n häc cæ nhng cã nh÷ng mÆt rÊt míi : ®ã lµ nh÷ng nÐt vÏ thùc h¬n. c¶nh ®Ñp song buån. dÆn dß ) .com.Néi dung: Bøc tranh thu mang vÎ ®Ñp ®iÓn h×nh cho mïa thu.lËp dµn ý cho bµi v¨n nghÞ luËn A.vn 17 .Môc tiªu bµi d¹y Gióp hs : Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo. h×nh ¶nh ®Ëm hån d©n téc Ho¹t ®éng 5 ( cñng cè.Hs suy nghÜ ph¸t biÓu theo c¶m nhËn cña c¸ nh©n . lËp dµn ý cho bµi v¨n nghÞ luËn” .

sö dông thao t¸c lËp luËn chñ yÕu nµo?) . yªu cÇu vÒ thÓ lo¹i( yªu cÇu h×nh thøc ) yªu cÇu tµi liÖu ( ph¹m vi dÉn chøng ) §Ò v¨n nghÞ lôn thêng cã 2 d¹ng : ®Ò cã ®Þnh híng cô thÓ vµ ®Ò tù do s¸ng t¹o ( ®Ò næi vµ ®Ò ch×m ) vÝ dô ®Ò sè 1 lµ ®Ò næi. cö ®¹i diÖn tr×nh bµy . thiÕt kÕ bµi gi¶ng C. nh»m môc ®Ých g×.Sgk.Gv yªu cÇu hs ®äc 3 ®Ò bµi trong sgk/ tr23 .Môc ®Ých cña ph©n tÝch ®Ò lµ t×m hiÓu ph©n tÝch ®Ò? chÝnh x¸c c¸c yªu cÇu c¬ b¶n cña ®Ò bµi .ThÊy ®îc tÇm quan träng vµ ý nghÜa s©u xa cña viÖc ph©n tÝch ®Ò lËp dµn ý tríc khi viÕt bµi v¨n nghÞ luËn .) ph¹m vi dÉn chøng sÏ sö dông? .Gv dïng ®Ò bµi lµm dÉn chøng: VÝ dô :§Ò bµi sè 1 VÊn ®Ò nghÞ luËn Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.Ph©n tÝch ®Ò ( T×m hiÓu ®Ò) lµ suy (?) Th«ng qua viÖc tr¶ lêi c¸c c©u nghÜ kÜ ®Ó nhËn thøc ®óng vµ ®ñ c¸c ý hái ë phÇn I/sgk. ®Ò sè 2.Gv tæ chøc líp thµnh 3 nhãm .com. Sgv.BiÕt c¸ch ph©n tÝch ®Ò lËp dµn ý cho bµi v¨n nghÞ luËn . Mçi nhãm chÞu tr¸ch nhiÖm ph©n tÝch ®Ò vµ lËp dµn ý cho mét ®Ò bµi cô thÓ .Gv lu ý : Mét ®Ò bµi v¨n nghÞ luËn thêng ®Æt ra c¸c yªu cÇu nhÊt ®Þnh : yªu cÇu vÒ néi dung ( luËn ®Ò). c¸c tµi liÖu tham kh¶o kh¸c.Hs suy nghÜ tr¶ llêi ( KÕt thóc qu¸ tr×nh ph©n tÝch ®Ò ngêi .Gv gîi ý dÉn d¾t b»ng nh÷ng c©u I) Ph©n tÝch ®Ò hái gîi ý .Gv tæng hîp viÕt ph¶i x¸c ®Þnh ®îc c¸c yªu c©ï nh bµi viÐt vÒ c¸i g×.ChuÈn bÞ ph¬ng tiÖn : .Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản ..RÌn luyÖn ý thøc thãi quen ph©n tÝch ®Ò lËp dµn ý tríc khi viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn B.vn 18 . anh chÞ hiÓu thÕ nghÜa vµ yªu cÇu cña ®Ò nµo lµ ph©n tÝch ®Ò ? T¹i sao ph¶i .Hs trao ®æi th¶o luËn.Néi dung vµ tiÕn tr×nh Ho¹t ®éng cña Gv& Hs Néi dung vµ yªu cÇu cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1 ( æn ®Þnh tæ chøc.Khi ph©n tÝch ®Ò chóng ta ph¶i x¸c ®Þnh ®îc: + VÊn ®Ò cÇn nghÞ luËn lµ g×?( Ph¹m vi nghÞ luËn) + Yªu cÇu vÒ n«i dung ( TriÓn khai vÊn ®Ò nghÞ luËn nh thÕ nµo?) + Yªu cÇu vÒ ph¬ng ph¸p ( Ph¶i sö dông thao t¸c lËp luËn nµo : gi¶i thÝch chøng minh hay b×nh luËn . 3 lµ ®Ò ch×m . kiÓm tra bµi cò) Ho¹t ®éng2 ( T×m hiÓu ph©n tÝch ®Ò) ..

§Ò sè 2 VÊn ®Ò nghÞ luËn lµ t©m sù cña HXH trong bµi th¬ Tù t×nh II .. §Ò sè 2 + VÊn ®Ò cÇn nghÞ luËn : T©m sù cña HXH trong bµi th¬ Tù t×nh sè 2 + Yªu cÇu vÒ néi dung : Nªu ®îc c¶m nghÜ cña m×nh vÒ t©m sù vµ diÔn biÕn t©n tr¹ng cña HXH + Yªu cÇu vÒ ph¬ng ph¸p : Sö dông thao t¸c ph©n tÝch kÕt hîp vpÝ thao t¸c nªu c¶m nghÜ .Hs dùa vµo Sgk tr×nh bµy : 3 bíc chÝnh .Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản lµ viÖc chuÈn bÞ hµnh trang vµo thÕ kØ míi.Gv lu ý : V®Ò nghÞ luËn cã khi trïng víi ph¹m vi néi dung cña ®Ò bµi ( ®Ò 1&2) còng cã khi vÊn ®Ò nghÞ luËn kh«ng trïng víi ph¹m vi néi dung cña ®Ò bµi ( ®Ò 3) – ngêi viÕt cã quyÒn tù x¸c ®Þnh mét vÊn ®Ò mµ m×nh t©m ®¾c nhÊt hoÆc n¾m v÷ng nhÊt ( ë ®Ò 3 vÊn ®Ò nghÞ luËn cã thÓ lµ vÎ ®Ñp mïa thu trong th¬ . hîp lÝ vµ chÆt chÏ .Ph¸t huy ®iÓm m¹nh . gióp viÖc hµnh v¨n thuËn tiÖn h¬n ) Ho¹t ®éng 3 ( T×m hiÓu c¸ch lËp dµn ý ) .vn 19 .LËp dµn ý lµ s¾p xÕp c¸c ý theo tr×nh tù l«gic khoa häc hîp lÝ ( Gióp ngêi viÕt kh«ng bá qua c¸c ý chÝnh. lo¹i bá nh÷ng ý kh«ng cÇn thiÕt. chøng minh. kh¾c phôc ®iÓm yÕu lµ hµnh ®éng thiÕt thùc chuÈn bÞ hµnh trang vµo thÕ kØ XXI + Yªu cÇu ph¬ng ph¸p : Sö dông c¸c thao t¸c b×nh luËn. DÉn chøng th¬ HXH lµ chñ yÕu II) LËp dµn ý .Ngêi VN còng kh«ng Ýt ®iÓm yÕu 3.Gv nªu c©u hái: ViÖc lËp dµn ý thêng gåm nh÷ng bíc nµo? .Gv yªu cÇu hs x¸c ®Þnh c¸c luËn ®iÓm. Dïng c¸c dÉn chøng thùc tÕ x· héi lµ chñ yÕu. Gv híng dÉn hs triÓn khai ph©n tÝch ®Ò cho c¸c ®Ò 1-2 * VÝ dô : §Ò sè 1 + VÊn ®Ò nghÞ luËn : “ viÖc chuÈn bÞ hµnh trang vµo thÕ kØ” + Yªu cÇu vÒ néi dung : Tõ ý kiÕn cña Vò Khoan cã nh÷ng suy nghÜ : 1.. gi¶i thÝch . còng cã thÓ lµ t©m tr¹ng cña thi nh©n trong bµi th¬ Thu ®iÕu ) . luËn cø vµ s¾p xÕp chóng thµnh dµn ý hoµn chØnh cho c¸c ®Ò sè 1&2 Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.Trªn c¬ së trªn.Ngêi VN cã nhiÒu ®iÓm m¹nh 2.Gv nhËn xÐt kh¸i qu¸t : ViÖc lËp dµn ý cã thÓ gåm 2 bíc lín : t×m ý vµ “dµn” c¸c ý ®· t×m ®îc thµnh mét hÖ thèng khoa häc.com.

Yªu cÇu néi dung : + Bøc tranh cô thÓ hiÖn thùc vÒ cuéc sèng xa hoa nhng thiÕu sinh khÝ cña phñ chóa TrÞnh + Th¸i ®é phª ph¸n nhÑ nhµng nhng thÊm thÝa còng nh nh÷ng dù c¶m vÒ sù suy vong cña triÒu ®ai Lª.ChuÈn bÞ ph¬ng tiÖn .) .Gi¸o viªn tæng hîp Ho¹t ®éng 4 ( cñng cè. híng dÉn.TrÞnh .Hs tr×nh bµy . ®iÒu cÇn gi¶i quyÕt tríc ®Æt tríc.ViÖc s¾p xÕp c¸c ý trong bµi v¨n nghÞ luËn ph¶i tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c : + Hîp l« gic ( c¸c ý ngang bËc ph¶i t¬ng ®¬ng nhau.Yªu cÇu vÒ ph¬ng ph¸p : sö dông thao t¸c ph©n tÝch kÕt hîp víi b×nh luËn.Hs cö ®¹i diÖn tr×nh bµy .kÕt ) III) LuyÖn tËp * §Ò sè 1 ...Hs suy nghÜ dùa vµo dµn ý võa triÓn khai.Sgk. DÉn chøng th¬ Hå Xu©n H¬ng lµ chu yÕu .Gv kh¸i qu¸t : .vn 20 .Yªu cÇu vÒ néi dung + dïng v¨n tù N«m + Sö dông c¸c tõ thuÇn viÖt ®¾c dông + Sö dông c¸c biÖn ph¸p tu tõ ( ®¶o ng÷ .Môc tiªu bµi d¹y Gióp hs : . thiÕt kÕ bµi gi¶ng Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.BiÕt c¸ch ph©n tÝch mét vÊn ®Ò chÝnh trÞ x· héi hoÆc v¨n häc B. tr¶ lêi .com.Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 8 ppct Thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch A.Yªu cÇu ph¬ng ph¸p .Gv nhËn xÐt bæ sung.VÊn ®Ò cÇn nghÞ luËn : gi¸ trÞ hiÖn thùec s©u s¾c cña ®o¹n trÝch “ vµo phñ chóa TrÞnh” . luËn cø) ph¶i tu©n theo nh÷ng nguyªn t¾c nµo ? . ®iÒu cÇn gi¶i quyÕt sau ®Æt sau) + Hîp t©m lÝ ngêi tiÕp nhËn ( c¸c ý nªn tr×nh bµy tõ dÔ ®Õn khã. kÕt hîp víi nªu c¶m nghÜ . Sö dông thao t¸c ph©n tÝch . gîi ý (?) Theo anh chÞ viÖc s¾p xÕp c¸c ý ( luËn ®iÓm. dÆn dß ) .Gv yªu cÇu hs ®äc ghi nhí sgk/24 .Gv dÆn dß hs chuÈn bÞ bµi “ thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch” .Gv tæ chøc líp thµnh 2 nhãm .Hs suy nghÜ trao ®«Ø th¶o luËn lµm bµi tËp 1&2 phÇn luyÖn tËp .Gv yªu cÇu hs nh¾c laÞ c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n cña bµi häc .Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản .VÊn ®Ò cÇn nghÞ luËn : Tµi n¨ng sö dông ng«n ng÷ d©n téc cña Hå Xu©n H¬ng .N¾m ®îc môc ®Ých yªu cÇu cña thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch . tõ thÊp ®Õn cao) _ Trong mét bµi v¨n nghÞ luËn. dµn nªn chia lµm 3 phÇn ( Më –th©n. Sgv . Dïng dÉn chøng trong v¨n b¶n “ Vµo phñ chóa Trinh lµ chñ yÕu” * §Ò sè 2 .

yªu cÇu ) * Ng÷ liÖu 1: §o¹n v¨n sgk/ 25 ..Gv nhËn xÐt.Gi¸o ¸n c¸ nh©n lªn líp C. ®¹i diÖn cho sù ®åi bai trong x· héi c©u hái cña sgk. Ph©n tÝch còng kh«ng bao giê t¸ch rêi cac thao t¸c kh¸c nh gi¶i thÝch.vn 21 . cö ®¹i diÖn tr×nh truyÖn KiÒu bµy. . tæng hîp trªn c¬ së + SK sèng b»ng nghÒ ®åi b¹i c¸c c©u hái gîi më + SK lµ kÎ ®åi b¹i nhÊt trong nh÷ng kÎ ®åi (?) LuËn ®iÓm( ý kiÕn. chøng minh.Hs ®äc ®o¹n trÝch cña Hoµi Thanh -LuËn ®iÓm : Së Khanh lµ mét kÎ bÈn thØu .gv yªu cÇu hs kÓ mét sè ®èi tîng ph©n tÝch trong c¸c bµi v¨n nghÞ luËn ( XH hoÆc VH) . b¸c bá . thlµ g×? êng xuyªn lõa bÞp tr¸o trë ) (?) C¸c luËn cø lµm s¸ng tá cho luËn .com.Hs th¶o luËn vÒ c¸c c¸ch thøc ph©n tÝch vµ nh÷ng lu ý khi ph©n tÝch D-néi dung vµ tiÕn tr×nh Ho¹t ®éng cña Gv& Hs Yªu cÇu cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1 ( æn ®Þnh tæ chøc. kiÓm tra bµi cò ) -KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ ë nhµ cña I.Hs ph¸t biÓu tù do Ho¹t ®éng 3 Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo..Hs th¶o luËn theo nhãm tr¶ lêi c¸c ®ª tiÖn.Thao t¸c ph©n tÝch kÕt hîp chÆt chÏ víi ®iÓm?( C¸c yÕu tè ®îc ph©n tÝch ) tæng hîp : Sau khi ph©n tÝch chi tiÕt – bé (?) H·y ph©n tÝch vµ chøng minh mÆt gi¶ dèi lõa bÞp – Hoµi Thanh ®· tæng trong ®o¹n v¨n trªn t¸c gi¶ ®· kÕt hîp kh¸i qu¸t b¶n chÊt cña Së Khanh: møc hîp chÆt chÏ gi÷a 2 thao t¸c ph©n cao nhÊt cña t×nh h×nh ®åi b¹i trong x· héi tÝch vµ tæng hîp? .Gv nªu vÊn ®Ò : Tõ vÝ dô trªn anh /chÞ hiÓu thÕ nµo lµ ph©n tÝch trong v¨n nghÞ luËn ? nh÷ng yªu cÇu c¶u thao t¸c nµy ? . ®¹i diÖn tr×nh bµy .Hs trao ®æi.Ph¬ng ph¸p sö dông .KÕt hîp diÔn gi¶ng víi viÖc tæ chøc ®Þnh híng hs ph©n tÝch c¸c ng÷ liÖu .Gv nhËn xÐt. s¬ kÕt => Ph©n tÝch chia nhá ®èi tîng thµnh nhiÒu yÕu tè ®Ó xem xÐt mét c¸ch kÜ cµng néi dung h×nh thøc vµ mèi quan hÖ bªn trong còng nh bªn ngoµi cña chóng Ph©n tÝch bao g׬ còng g¾n liÒn víi thao t¸c tæng hîp ®Ó ®¶m b¶o nhËn thøc ®èi tîng trong chØnh thÓ cña nã.Môc ®Ých vµ yªu cÇu cña thao t¸c lËp häc sinh luËn ph©n tÝch -Giíi thiÖu bµi míi: Ho¹t ®éng ( T×m hiÓu môc ®Ých . nhËn xÐt chÐo -C¸c luËn cø : . trë mÆt mét c¸ch tr¾ng trîn. quan b¹i( Gi¶ tö tÕ ®Ó ®¸nh lõa mét ngêi con g¸i ®iÓm ) ®c thÓ hiÖn trong ®o¹n v¨n hiÕu th¶o.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản .

hs ®äc c¸c ng÷ liÖu 1.Dù kiÕn tr¶ lêi : Môc ®Ých lµm râ søc m¹nh thÕ lùc cña ®ång tiÒn -> T¸c gi¶ xem xÐt ®ång tiÒn ë nhiÒu khÝa c¹nh ( mÆt tèt.Ng÷ liÖu 2/ II trang26 22 Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo. ®Ó ®¹t ®îc môc ®Ýh ®ã. t¸c gi¶ ®· chØ ra viÖn ra rÊt nhiÒu lÝ do ®Ó chøng minh II. 25 + Ph©n chia dùa trªn c¬ së quan hÖ néi bé trong b¶n th©n ®èi tîng – nh÷ng biÓu hiÖn vÒ nh©n c¸ch ®åi b¹i cña Së Khanh + Ph©n tÝch kÕt hîp chÆt chÏ víi tæng hîp . kÕt hîp diÔn gi¶ng .Dù kiÕn tr¶ lêi : Môc ®Ých lµm râ b¶n chÊt ®åi b¹i cña Së Khanh => T¸c gi¶ ®· ph©n tÝch chia ®èi tîng thµnh c¸c yÕu tè nhá. t¸c gi¶ ®· ph©n chia ®èi tîng nh thÕ nµo ®Ó xem xÐt ? .Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản ( T×m hiÓu c¸ch ph©n tÝch ) . theo nh÷ng tiªu chÝ.Gv ®Þnh híng b»ng nh÷ng c©u hái gîi më. ng÷ liÖu 1-2 /II .Ng÷ liÖu 1/II SGK: 26 + Ph©n tÝch theo quan hÖ néi bé cña ®èi tîng : ®ång tiÒn võa cã t¸c dông tèt võa cã t¸c h¹i xÊu + Ph©n tÝch theo quan hÖ kÕt qu¶ . t¸c gi¶ ®· ph©n chia ®èi tîng thµnh nh÷ng yÕu tè nµo. tÝnh ®åi b¹i cña XH xa) (?) Môc ®Ých cña thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch trong ng÷ liÖu 2/II. ph¬ng diÖn nhá ®Ó xem xÐt .nguyªn nh©n ( ®Ó chØ râ t¸c haÞi cña ®ång tiÒn ) -> kÕt qu¶ : ND kh¼ng ®Þnh t¸c h¹i cña ®ång tiÒn -> Nguyªn nh©n : v× ®ång tiÒn chi phèi hang lo¹t nh÷ng hµnh ®éng gian ¸c bÊt chÝnh + Ph©n tÝch theo quan hÖ nguyªn nh©n – kÕt qu¶ -> Nguyªn nh©n: ®ång tiÒn cã søc m¹nh t¸c qu¸i -> KÕt qu¶ : ND cã th¸i ®é khinh bØ khi nãi vÒ ®ång tiÒn + Trong qu¸ tr×nh lËp luËn.C¸ch ph©n tÝch * Ng÷ liÖu 1/ I.vn .Ng÷ liÖu 1/I Sgk. hay nãi c¸ch kh¸c Hthanh ®· ph©n tÝch kÜ cµng nh÷ng biÓu hiÖn ®åi b¹i cña Së Khanh ë nhiÒu ph¬ng diÖn (?) Môc ®Ých cña thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch ë ng÷ liÖu 1/II lµ g× ? §Ó ®¹t ®îc môc ®Ých.com. mÆt xÊu) §Æc biÖt khi kh¼ng ®Þnh t¸c h¹i cña ®ång tiÒn.Hs th¶o luËn nhãm . quan hÖ nµo ? . ph©n tÝch lu«n g¾n liÒn tæng hîp .2 môc II sgk/ 26 .§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy -Gv tæng hîp (?) Môc ®Ých c¶ thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch ë ng÷ liÖu 1/ I lµ g×?§Ó ®¹t ®îc môc ®Ých ®ã t¸c gi¶ ®· lµm nh thÕ nµo ? . Tõ viÖc ph©n tÝch lµm næi bËt nh÷ng biÓu hiÖn ®åi b¹i cña SK-> Kh¸i qu¸t lªn gi¸ trÞ hiÖn thùc cña nh©n vËt nµy ( Bøc tranh vÒ nhµ chøa.

sau ®ã cÇn chia nhá ®èi tîng ph©n tÝch ( ý kiÕn quan niÖm ) ra tõng yÕu tè nhá ®Ó t×m hiÓu s©u h¬n ViÖc ph©n t¸ch ®èi tîng thµnh c¸c yÕu tè nhá cã thÓ dùa trªn nh÷ng tiªu chÝ. Ho¹t ®éng 4 ( cñng cè vµ luyÖn tËp) . sù ®¸nh gi¸ cña ngêi ph©n tÝch ®èi víi ®èi tîng ®îc ph©n tÝch III.Quan hÖ gi÷a ®èi tîng nµy víi ®èi tîng kh¸c cã liªn quan( bµi Lêi ngêi kÜ n÷ .LuyÖn tËp 1.vn 23 .Gv híng dÉn dÆn dß hs chuÈn bÞ bµi Th¬ng Vî – Tó X¬ng .Gv cho hs th¶o luËn vÒ c¸ch thøc ph©n tÝch vµ nh÷ng lu ý khi ph©n tÝch . hoµn toµn bÕ t¾c b.hs chia 2 nhãm.Xu©n DiÖu.Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.Dù kiÕn hs tr¶ lêi :lµm râ t¸c h¹i cña viÖc bïng næ d©n sè ®èi víi cuéc sèng con ngêi + Ph©n tÝch theo quan hÖ nh©n qu¶ -> Nguyªn nh©n : bïng næ d©n sè -> KÕt qu¶ : ®êi sèng con ngêi bÞ ¶nh hëng nhiÒu + Ph©n tÝch theo quan hÖ néi bé cña ®èi tîng : c¸c ¶nh hëng cña viÖc bïng næ d©n sè ®èi víi con ngêi -> thiÕu l¬ng thùc -> suy dinh dìng.Quan hÖ néi bé cña ®èi tîng( diÔn biÕn.Gv nhËn xÐt tæng hîp .Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản . t× bµ hµnh – B¹ch C DÞ) . c¸c cung bËc c¶m xóc cña KiÒu ): ®au xãt quÈn quanh.Trong ®o¹n trÝch ngêi viÕt ®· ph©n tÝch ®èi tîng tõ nh÷ng mèi quan hÖ nµo ? a. trao ®æi rót ra c¸ch thøc khi tiÕn hµnh ph©n tÝch mét vÇn ®Ò chÝnh trÞ.v¨n häc – cö ®¹i diÖn tr×nh bµy . quan hÖ nhÊt ®Þnh : + Quan hÖ gi÷a c¸c yÕu tè t¹o nªn ®èi tîng + Qua hÖ gi÷a ®èi tîng víi c¸c ®èi tîng liªn quan + Quan hÖ gi÷a ngêi ph©n tÝch víi ®èi tîng ph©n tÝch ( th¸i ®é.com. thÊt nghiÖp + Trong khi lËp luËn t¸c gi¶ ®· kÕt hîp chÆt chÏ thao t¸c ph©n tÝch víi kh¸i qu¸t tæng hîp : D©n sè cµng t¨ng th× chÊt lîng cuéc sèng cµng gi¶m.x· hé. th¶o luËn mçi nhãm chÞu tr¸ch nhiÖm mét phÇn cña bµi tËp * Tríc khi ph©n tÝch cÇn x¸c ®Þnh râ môc ®Ých cña viÖc ph©n tÝch lµ lµm s¸ng tá ý kiÕn.Hs ®äc ghi nhí sgk . quan ®iÎm nµo ®ã ( kÕt luËn cña lËp luËn ). suy tho¸i nßi gièng -> thiÕu viÖc lµm.Hs th¶o luËn.Hs lµm bµi tËp 1 t¹i líp .

Sgv . thiÕt kÕ bµi gi¶ng . sù kÕt hîp gi÷a giäng ®iÖu tr÷ t×nh vµ tù trµo B. t liÖu vÒ th¬ v¨n Tó X¬ng .Sgk.Gi¸o ¸n c¸ nh©n lªn líp Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.vn 24 . giµu søc biÓu c¶m. Qua nh÷ng lêi tù trµo thÊy ®îc nh©n c¸ch vµ t©m sù cña «ng Tó . th¬ng yªu vµ lÆng lÏ hi sinh v× chång con .ChuÈn bÞ ph¬ng tiÖn .C¶m nhËn ®îc h×nh ¶nh bµ Tó: vÊt v¶.Môc tiªu bµi d¹y Gióp Hs : .Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè 9-10 ppct Th¬ng vî Tó X¬ng A.thÊy ®îc t×nh c¶m yªu th¬ng quÝ träng cña Tó X¬ng dµnh cho vî.com. vËn dông h×nh ¶nh ng«n ng÷ cña v¨n häc d©n gian. ®¶m ®¬ng.ThÊy ®îc nh÷ng thµnh c«ng vÒ mÆt nghÖ thuËt cña bµi th¬: tõ ng÷ gi¶n dÞ .

Gv híng dÉn Hs kh¸i qu¸t nh÷ng 1.Tó X¬ng l¹i kh¸c.§äc hiÓu v¨n b¶n 1.Con ngêi cã c¸ tÝnh s¾c s¶o .” Ho¹t ®éng 3 ( Híng dÉn ®äc hiÓu v¨n b¶n) .KÕt hîp diÔn gi¶ng víi viÖc tæ chøc ®Þnh híng hs ph©n tÝch .Hs lµm viÖc víi Sgk I. viÖt hãa th¬ §êng luËt.Gv dÉn chøng: Tó X¬ng tõng tÕ . chuÈn bÞ cho bíc hiÖn ®¹i hãa th¬ ca d©n téc 2. lßng tri ©m sèng vî: “ Con g¸i nhµ dßng lÊy s©u s¾c ®îc «ng Tó c« ®óc l¹i trong bµi th¬ “ chång kÎ chî. TP Nam §Þnh ..vn 25 II.TiÓu dÉn . kiÓm tra bµi cò ) -KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ ë nhµ cña häc sinh -Giíi thiÖu bµi míi: Ho¹t ®éng 2 ( T×m hiÓu tiÓu dÉn ) . Cã thÓ t×m hiÓu theo 2 c¸ch.TrÇn TÕ X¬ng( 1870-1907) thêng gäi lµ Tó X¬ng hay Cao X¬ng . . theo bè côc vµ theo nh©n vËt .Th¬ xa Ýt viÕt vÒ ngêi vî.Ph¬ng ph¸p sö dông . x©y dùng 2 h×nh ¶nh tr÷ t×nh ®éc ®¸o( h×nh ¶nh bµ Tó vµ «ng Tó ).com. huyÖn MÜ Léc. c©u ®èi. phãng tóng kh«ng chÞu gß bã vµo khu«n s¸o trêng quy( 8 lÇn ®i thi chØ ®ç tó tµi) . «ng dµnh h¼n mét m¶ng ®Ò tµi viÐt vÒ vî.tÝch hîp víi bµi :” Tõ ng«n ng÷ chung ®Õn lêi nãi c¸ nh©n” D-néi dung vµ tiÕn tr×nh Ho¹t ®éng cña Gv& Hs Yªu cÇu cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1 ( æn ®Þnh tæ chøc.Quª t¹i lµng VÞ Xuyªn. tÕng cã miÕng kh«ng.TÊt c¶ nh÷ng th¬ng c¶m xãt xa.§Ó l¹i sù nghiÖp th¬ v¨n phong phó kho¶ng 150 bµi th¬( th¬ N«m lµ chÝnh) gåm nhiÒu thÓ th¬vµ mét sè bµi v¨n tÕ. Th¬ng vî” gÆp ch¨ng hay chí . Gåm 2 m¶ng trµo phóng vµ tr÷ t×nh ..Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản C.VÒ t¸c gi¶ Tó X¬ng nÐt chÝnh vÒ t¸c gi¶ vµ bµi th¬ .Gv diÔn gi¶ng: Bµi th¬ mang kÕt cÊu thÊt ng«n b¸t có ®êng luËt. _Gv nªu vÊn ®Ò: Qua lêi giíi thiÑu cña «ng Tó.. h×nh ¶nh bµ Tó hiÖn Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo. phó.Gv nhËn xÐt lu ý Hs c¸ch ®äc .VÒ bµi th¬ “ Th¬ng vî” .Hs ®äc v¨n b¶n .Cã c«ng lín trong viÖc ®æi míi tiÕng ViÖt trong v¨n häc.H×nh ¶nh bµ Tó * T×nh th¬ng vî s©u nÆng cña Tó X¬ng ®îc thÓ hiÖn qua sù thÊu hiÓu nçi gian tru©n vÊt v¶ vµ nh÷ng ®øc tÝnh cao ®Ñp cña bµ Tó .

c¬ cùc ( th©n. lÆng lÏ chÊp nhËn sù vÊt v¶ v× chång con + “ Duyªn” tõ nhµ phËt chØ quan hÖ vî chång + “Nî” phô thuéc phiÒn lôy -> Duyªn lµ sù kÕt hîp ®Ñp ®Ï. c«ng viÖc kh«ng chØ vÊt v¶ mµ cßn nguy hiÎm . ®ßng thêi thÓ hiÖn ®øc tÝnh chÞu th¬ng chÞu khã hÕt lßng v× chång con cña bµ 26 (?) Hai c©u luËn.. phËn. Tó X¬ng lÊy bµ Tó duyªn th× Ýt mµ nî th× nhiÒu + Thµnh ng÷ “ n¨m n¾ng mêi ma”.c«ng viÖc hiÓm nguy) (?) T¸c gØa mîn h×nh ¶nh g× ®Ó nãi lªn sù vÊt v¶ cña Bµ Tó? NhËn xÐt vÒ c¸ch dïng tõ ng÷ cña t¸c gi¶ trong 2 c©u thùc? (?) C©u th¬ thø t gióp anh/ chÞ hiÓu thªm g× vÒ c«ng viÖc cña bµ Tó? a. sö dông lèi nãi t¨ng cÊp diÔn t¶ vÊt v¶ cùc nhäc mµ bµ Tó ph¶i g¸nh chÞu. Tó X¬ng ®· vËn dông ca dao ®Ó t¹o nªn nh÷ng c©u th¬ mang dÊu Ên c¸ nh©n + §¶o ng÷ ( Côm tõ “lÆn léi”) nhÊn m¹nh sù vÊt v¶ ©m thÇm lÎ loi + Th©n cß gîi sù tñi nhôc.vn .Con ngêi giµu ®øc hi sinh. b¬n b¶ trªn s«ng níc cña nh÷ng ngêi bu«n b¸n . . kh«ng mét lêi phµn nµn. tr¸i l¹i lµ nî . «ng tó cßn hiÓu râ nh÷ng ®øc tÝnh cao ®Ñp cña bµ ? Nh÷ng chi tiÕt nµo nãi râ ®øc tÝnh cao ®Ñp cña bµ Tó? _ Hs trao ®æi th¶o luËn _ Gv nhËn xÐt.Gv nªu vÊn ®Ò: Kh«ng chØ thÊu hiÓu nh÷ng vÊt v¶ gian tru©n cña vî . nî lµ tr¸ch nhiÖm ph¶i tr¶. tr¶ lêi c¸ nh©n . ®¹i diÖn tr×nh bµy . tæng hîp b.Nçi vÊt v¶ gian tru©n . NÕu tèt ®Ñp.Hs tiÕp tôc trao ®æi suy nghÜ. ®Þnh híng ? Nçi vÊt v¶ gian tru©n cña bµ Tó hiÖn lªn qua chhi tiÕt nµo? ( Hoµn c¶nh lam lò.Gv gîi më. Gi÷a x· héi ®Èo diªn. Ên tîng vÒ mät bµ Tó lÎ loi.nî – t×nh”.g¸nh v¸c ®îc mét tr¸ch nhiÖm nÆng nÒ “ nu«i ®ñ n¨m con víi mét chång” .C©u th¬ më ®Çu : h×nh ¶nh bµ Tó hiÖn lªn qua lêi giíi thiÖu : vÊt v¶. v¾ng vÎ. lam lò + Thêi gian: triÒn miªn + Kh«ng gian: chon von.tr¸ch nhiÖm nÆng nÒ.Hai c©u thùc gîi t¶ cô thÓ h¬n h×nh ¶nh cña bµ Tó + Mîn h×nh ¶nh con cß trong ca dao cô thÓ hãa caÝ vÊt v¶ cùc nhäc cña bµ Tó. nguy hiÓm . ®ång thêi nhÊn m¹nh sù tÇn t¶o.C©u th¬ thø t nãi râ sù vËt lén víi cuéc sèng cña bµ : gîi t¶ c¶nh chen chóc..Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản lªn nh thÕ nµo trong 4 c©u th¬ ®Çu ? .Gv kh¸i qu¸t : Bµ tó lµ ngêi hiÕmcã trong x· héi vµ v¨n häc.) ph©n tÝch sù s¸ng t¹o cña Tó x¬ng + Qu·ng v¾ng= n¬i hiu qu¹nh.§øc tÝnh cao ®Ñp . phËn lµ c¸i b¾t buéc ph¶i chÞu -> Con ngêi lÊy nhau bëi 3 yÕu tè “ duyªn.. Tó X¬ng ®· nhËp th©n vµo bµ Tó ®Ó nãi lªn t©m sù g×? H·y ph©n tÝch c¸ch sö dông ng«n ng÷ c¶u t¸c gi¶ trong 2 c©u th¬? . lÊy nhau lµ duyªn. nh÷ng ®¹o lÝ XH bÞ coi thêng ( nhµ kia lçi Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.Hs troa ®æi th¶o luËn nhãm.Hs suy nghÜ .com.Con ngêi ®¶m ®ang th¸o v¸t chu ®¸o víi chång con.

. nhËp th©n vµo bµ Tó ®Ó nãi thay vî nh÷ng t©m sù b. ®Þnh híng ? §»ng sau nh÷ng c©u th¬ diÔn t¶ nçi cùc nhäc cña bµ tó lµ th¸i ®é g× cña t¸c gi¶ ? ? Hai c©u th¬ kÕt lµ lêi cña ai? Th¸i ®é cña t¸c gi¶ ? a-Yªu th¬ng. ¨n tranh cña 5 ®øa con .. chöi thãi ®êi b¹c bÏo ®· biÐn «ng tõ mét nhµ nho thµnh kÎ ¨n b¸m v« tÝch sù Tù tr¸ch b¶n th©n c¶m thÊy bÊt lùc.§»ng sau sù kh«i hµi trµo phóng lµ th¸i ®é xãt xa.Gv gîi më. Sù hê h÷ng cña «ng ®èi víi thãi ®êi lµ mét biÓu hiÖn cña thãi ®êi b¹c bÏo..Con ngêi cã nh©n c¸ch .Gv rót kinh nghiÖm bµi gi¶ng III.) Bµ tó vÉn lµ ngêi vî giµu ®øc hi sin. d»n vÆt . th¬ng c¶m. an b¸m.Néi dung: t×nh yªu th¬ng quÝ träng vî cña Tó X¬ng thÓ hiÑn qua sù thÊu hiÓu nâi vÊt v¶ gian tru©n vµ nh÷ng ®øc tÝnh cao ®Ñp cña bµ Tó . bµ tó lÊy «ng lµ do duyªn sè nhng duyªn mét mµ nî hai.”.H×nh ¶nh «ng Tó qua nçi lßng th¬ng vî (?) Qua bµi th¬ “th¬ng vî” Anh/ chÞ c¶m nhËn ®îc ®iÒu g× vÒ Tó x¬ng? -Gv tæ chøc hs th¶o luËn theo tæ nhãm . Tó x¬ng rña m¸t m×nh .com.. vÉn gi÷ ®îc gia ®¹o 2. T©m sù vÎ ®Ñp nh©n c¸ch cña Tó x¬ng ( nçi ®au.vn 27 . híng dÉn.®¹i diÖn c¸c nhãm lÇn lît tr×nh bµy .gv híng dÉn hs chuÈn bÞ tiÕt “ Tõ ng«n ng÷ chung ®Õn lêi nãi c¸ nh©n”( t2) . coi b¶n th©n lµ ®øa con ®Æc biÖt. qóy träng tri ©n vî . Tó X¬ng tù coi m×nh lµ c¸i nî ®êi mµ bµ Tó ph¶i g¸nh chÞu. tù lªn ¸n b¶nn th©n . d¸m chöi th¼ng Xhéi.hs ®äc ghi nhí Sgk .Cñng cè – luyÖn tËp 1. §ã lµ bi kÞch cña mét líp nhµ nho sinh “ bÊt phïng thêi” Ho¹t ®éng 4 ( Cñng cè. dÆn dß ) -Gv yªu cÇu hs ®¸nh gi¸ l¹i nh÷ng gi¸ trÞi vÒ néi dung vµ nghÖ thuËt cña bµi th¬ . nhÉn n¹i.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản phÐp con khinh bè. tiÕng cêi chua ch¸t ) 2.. tù ph¸n xÐt. phong c¸ch võa ©n t×nh võa hãm hØnh Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.Tó X¬ng c¶m phôc vî s©u s¾c . kÎ ¨n theo...Tó X¬ng d¸m lªn ¸n..¤ng Tó kh«ng dùa vµo duyªn sè ®Ó trót bá tr¸ch nhiÖm. Tó X¬ng kh«ng chØ c¶m mµ cßn nãi lªn nçi vÊt v¶ cña vî C¸ch nã kh«i hµi “ Nu«i ®ñ.Tó X¬ng tù h¹ m×nh. Tó X¬ng th¬ng vî qu¸ mµ hãa giËn m×nh. ¨n n¨n hèi hËn.NghÖ thuËt : TiÕp thu s¸ng t¹o ng«n ng÷ ca dao d©n ca vµ thµnh ng÷ ..

TiÕp tôc t×m hiÓu mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a ng«n ng÷ chung vµ lêi nãi c¸ nh©n .PhÇn thùc hµnh: Sö dông ph¬ng ph¸p gîi më.Ph¬ng ph¸p sö dông .Sgk. cñng cè rÌn luyÖn kÜ nhËn biÕt yÕu tè chung vµ riªng trong c¸ch sö dông ng«n ng÷ cña c¸ nh©n B.ChuÈn bÞ ph¬ng tiÖn .Môc tiªu bµi d¹y Gióp Hs : .Gv æn ®Þnh tæ chøc.PhÇn lÝ thuyÕt : kÕt hîp ph¬ng ph¸p diÔn gi¶ng víi gi¶ng gi¶i .Quan hÖ gi÷a ng«n ng÷ chung vµ lêi nãi c¸ nh©n Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.Hs lµm viÖc víi sgk/ môc III/ III.vn 28 .com.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản Ngµy so¹n Ngµy dËy TiÕt sè 12 ppct Tõ ng«n ng÷ chung ®Õn lêi nãi c¸ nh©n ( tiÕp theo) A. hs luyÖn tËp. Sgv .LuyÖn tËp.Gi¸o ¸n c¸ nh©n lªn líp C. gviªn nhËn xÐt D-néi dung vµ tiÕn tr×nh Ho¹t ®éng 1: . nªu c©u hái kiÓm tra bµi cò Ho¹t ®éng 2 ( T×m hiÓu quan hÖ gi÷a ng«n ng÷ chung vµ lêi nãi c¸ nh©n) . thiÕt kÕ bµi gi¶ng .

Gv nªu c©u hái: Ng«n ng÷ chung vµ lêi nãi c¸ nh©n cã quan hÖ nh thÕ nµo ?H·y ph©n tÝch mèi quan hÖ ®ã dùa trªn híng dÉn cña sgk vµ thùc tÕ sö dông ng«n ng÷? . niÒm tin mang l¹i ¸nh s¸ng cho cuéc ®êi mÑ 4. ®ßng thêi ®Ó lÜnh héi lêi nãi cña ngêi kh¸c + Mçi c¸ nh©n kh«ng h×nh thµnh vµ chiÕm lÜnh ng«n ng÷ chung th× kh«ng thÓ t¹o ra ®îc lêi nãi riªng. mçi nhãm phô tr¸ch mét c©u hái . ®ång thêi còng cã nghÜa bãng chØ søc sèng d¹t dµo cña cuéc sèng. kh«ng thÓ tham gia vµo giao tiÕp chung trong x· héi + Ng«n ng÷ chung ®îc hiÖn thùc hãa trong lêi nãi c¸ nh©n h¬n n÷a cßn ®îc biÕn ®æi ph¸t triÓn trong chÝnh qu¸ tr×nh mçi c¸ nh©n sö dông ng«n ng÷ chung ®Ó giao tiÕp + Sù biÕn ®æi vµ chuyÓn hãa diÔn ra trong lêi nãi c¸ nh©n dÇn dÇn gãp phÇn h×nh thµnh vµ x¸c lËp nh÷ng c¸i míi trong ng«n ng÷.chØ ®øa con. tõ “xu©n” thø hai chuyÓn nghÜa chØ søc sèng míi. ®øa con lµ niÒm h¹nh phóc.com.Tõ “Xu©n”trong ng«n ng÷ chung ®îc c¸c t¸c gi¶ dïng víi nghÜa riªng -> Trong th¬ Hå Xu©n H¬ng: Xu©n= mïa xu©n= søc sèng. sö dông c¸c c©u hái gîi më 1.NguyÔn Du ®· cã sù s¸ng t¹o khi sö dông tõ “n¸ch” nh thÕ nµo ? -> ChuyÓn nghÜa tõ “n¸ch” chØ vÞ trÝ trªn c¬ thÓ con ngêi sang nghÜa chØ vÞ trÝ giao nhau gi÷a 2 bøc têng t¹o thµnh gãc -> Tõ “n¸ch” ®îc chuyÓn nghÜa theo ph¬ng thøc Èn dô 2.Tõ “män m»n” ®îc c¸ nh©n hãa. t¹o ra khi dùa vµo : + TiÕng “män” víi nghÜa gèc nhá kh«ng ®¸ng kÓ ( nhá män) Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 29 Email: nghian3t@yahoo. tríc ®ã cha cã trong ng«n ng÷ chung cña x· héi.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản .Sù s¸ng t¹o nghÜa tõ “ mÆt trêi” : -> Th¬ Huy CËn: mÆt trêi dïng víi nghÜa gèc chØ mét thiªn thÓ trong vò trô nhng dïng theo phÐp nh©n hãa nªn cã thÓ “xuèng biÓn”.Gv tæng hîp * Gi÷a ng«n ng÷ chung vµ lêi nãi c¸ nh©n cã quan hÖ biÖn chøng thèng nhÊt.Trong c¸c vÝ dô a-b-c cã 3 tõ do c¸c c¸ nh©n t¹o ra. “ mÆt trêi” hai dïng víi nghÜa Èn dô.vn . nhu cÇu t×nh c¶m cña tuæi trÎ -> Trong th¬ NguyÔn Du: “ Xu©n” trong “cµnh xu©n” chØ vÎ ®Ñp nhêi con g¸i tuæi trÎ -> Trong th¬ NguyÔn KhuyÕn: “Xu©n” trong “ bÇu xu©n” chØ men say nång cña rîu ngon.Hs trao ®æi th¶o luËn theo nhãm . §èi víi mÑ. Chóng ®îc t¹o ra trªn c¬ së mét tiÐng cã s½n víi c¸c nguyªn t¾c chung: a. cña t×nh c¶m th¾m thiÕt b¹n bÌ -> Trong th¬ Hå ChÝ Minh: Tõ “ xu©n” thø nhÊt chØ mïa ®Çu tiªn trong n¨m. ®©y lµ mèi quan hÖ 2 chiÒu + Ng«n ng÷ chung lµ c¬ së ®Ó mçi c¸ nh©n s¶n sinh ra lêi nãi cô thÓ cña m×nh . nghÜa lµ lµm cho ng«n ng÷ chung ph¸t triÓn Ho¹t ®éng 3 ( Híng dÉn häc sinh luyÖn tËp) .Hs lµm viÖc theo nhãm.Gv tæ chøc líp thµnh 4 nhãm.§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy .hµnh ®éng gièng con ngêi -> Th¬ Tè H÷u : “ mÆt trêi” chØ lÝ tëng c¸ch m¹ng.Gv nhËn xÐt tæng hîp. t¬i ®Ñp 3. th¶o luËn . bµn b¹c trao ®æi. ¸nh s¸ng cña ch©n lÝ -> Th¬ NguyÔn Khoa §iÒm : “ mÆt trêi” ®Çu dïng víi nghÜa gèc.

Tõ “néi soi” ®îc t¹o ra tõ 2 tiÕng cã s½n .Gv híng dÉn hs chuÈn bÞ bµi “Bµi ca ngÊt ngëng” .Hs ®äc ghi nhí sgk/ tr 35 . tiÕng thø 2 mang vÇn “¨n”.com. t liÖu vÒ th¬ v¨n NguyÔn C«ng Trø .Gi¸o ¸n c¸ nh©n lªn líp C.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản + Nh÷ng quy t¾c cÊu t¹o chung nh sau: -> Quy t¾c t¹o tõ l¸y ®«i lÆp l¹i phô ©m ®Çu “m” -> TiÕng gèc “män” ®Æt tríc. Sgv . ®ång thêi dùa vµo ph¬ng thøc cÊu t¹o tõ ghÐp chÝnh phô cã tiÕng chÝnh chØ hµnh ®éng ®i sau vµ tiÕng phô bæ sung ý nghÜa ®i tríc Ho¹t ®éng 4 ( Cñng cè.vn 30 . dÆn dß ) .Tõ ‘giái gi¾n” ®îc t¹o trªn c¬ së tiÕng giá theo quy t¾c nh c¸c tõ trªn: l¸y phô ©m ®Çu. tiÕng l¸y ®Æt sau -> TiÕng l¸y lÆp l¹i ©m ®Çu nhng ®æi vÇn thµnh “¨n” b.ChuÈn bÞ ph¬ng tiÖn .N¾m ®îc nh÷ng tri thøc vÒ thÓ th¬ h¸t nãi B.KÕt hîp diÔn gi¶ng víi viÖc tæ chøc ®Þnh híng hs ph©n tÝch .HiÓu ®óng nghÜa cña kh¸i niÖm sèng “ ngÊt ngëng” ®Ó kh«ng nhÇm lÉn víi lèi sèng lËp dÞ cña mét sè ngêi hiÖn ®¹i .Môc tiªu bµi d¹y Gióp Hs -HiÓu ®îc phong c¸ch sèng cña NguyÔn C«ng Trø víi tÝnh c¸ch cña mét nhµ nho vµ hiÓu ®îc v× sao cã thÓ coi ®ã lµ sù thÓ hiÖn b¶n lÜnh c¸ nh©n mang ý nghÜa tÝch cùc .Gîi më nªu vÊn ®Ò D-néi dung vµ tiÕn tr×nh Ho¹t ®éng cña Gv& Hs Yªu cÇu cÇn ®¹t Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè 13-14 ppct Bµi ca ngÊt ngëng NguyÔn C«ng Trø A. thiÕt kÕ bµi gi¶ng .Ph¬ng ph¸p sö dông . “giái gi¾n” cã nghÜa lµ rÊt giái c.Sgk. híng dÉn.

vn I. hµo phãng nhËn tr¸ch nhiÖm víi ®êi => Mét th¸i ®é ngÊt ngëng + Víi NCT. huyÖn Nghi Xu©n.com.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản Ho¹t ®éng 1 ( æn ®Þnh tæ chøc .Sù nghiÖp : s¸ng t¸c nhiÒu ( Trªn 50 bµi th¬. lµm viÖc theo nhãm .Gv nªu vÊn ®Ò : Trong 6 c©u ®Çu phong c¸ch ngÊt ngëng cña NguyÔn ®îc thÓ hiÖn nh thÕ nµo? T¹i sao NguyÔn tù nhËn m×nh lµ tay “ngÊt ngëng”? .Hs ®äc v¨n b¶n nªu c¶m nhËn chung vÒ tinh thÇn bµi th¬ .TiÓu dÉn : . lu«n chøng tá m×nh lµ con ngêi tµi n¨ng .§äc hiÓu v¨n b¶n 1. hiÖu Ngé Trai. th¸i ®é s½n sµng dÊn th©n ®a m×nh vµo vßng trãi buéc cña lÔ gi¸o phong kiÕn . NCT muèn nãi ®iÒu g×? T¹i sao? (?) Tµi thao lîc cña m×nh ®îc NCT thÓ hiÖn ra sao? Gi¶i thÝch 2 tõ “ngÊt ngëng”? (?) NhËn xÐt vÒ nghÖ thuËt trong 6 c©u Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.S¸u c©u ®Çu : * Th¸i ®é sèng ngÊt ngëng khi lµm quan .Con ngêi ®Çy b¶n lÜnh. lµng Uy ViÔn.10 c©u gi÷a – 3 c©u kÕt ) . danh kh«ng chØ lµ “ Vinh” mµ cßn lµ “Nî” lµ tr¸ch nhiÖm. ¤ng coi viÖc 31 .Gv giíi thiÖu bµi míi Ho¹t ®éng 2 ( T×m hiÓu phÇn tiÓu dÉn) .Gia ®×nh nho häc.Gv yªu cÇu hs x¸c ®Þnh bè côc cho bµi th¬ . ®Ò cËp trùc tiÕp ®Õn phong c¸ch th¸i ®é sèng ng«ng nghªnh ngang tµng khinh ®êi ng¹o thÕ cña mét nh©n c¸ch nhµ nho.Tù Tån ChÊt. 60 bµi ca trï . t tin. S¸ng t¸c chñ yÕu b»ng ch÷ N«m.Gv ®Þnh híng: lµ lêi tù thuËt .C©u th¬ ®Çu nhÊn m¹nh ®Õn vai trß cña kÎ sÜ – kh¼ng ®Þnh lÝ tëng trung qu©n – ý thøc tr¸ch nhiÖm cña kÎ lµm trai + NguyÔn C«ng Trø coi c«ng danh lµ lÏ sèng “§· mang tiÐng ë trong trêi ®Êt/ ph¶i cã danh g× víi nói s«ng” + NCT v¬ tÊt c¶ tr¸ch nhiÖm trong thiªn h¹ vµo b¶n th©n. Lµ kÎ sÜ ngang tµng phãng tóng .Gv ®Þnh híng hs n¾m b¾t nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ t¸c gi¶ t¸c phÈm Ho¹t ®éng 3 ( §äc hiÓu v¨n b¶n ) .Gv tæ chøc ®Þnh híng b»ng nh÷ng c©u hái gîi më: (?) Hai c©u th¬ ®Çu. §îc ®¸nh gi¸ lµ mét trong 2 thi sÜ næi tiÐng ®Çu thÕ kØ XIX II. cã nhiÒu ®ãng gãp cho sù ph¸t triÓn cña thÓ lo¹i c¶ trï . kiÓm tra bµi cò ) .Gv híng dÉn hs triÓn khai t×m hiÓu theo bè côc 3 phÇn .Hs x¸c ®Þnh: 3 phÇn ( 6 c©u ®Çu.Hs th¶o luËn.Nhµ nghÌo song ham häc.NguyÔn C«ng Trø ( 1778-1858) . biÖt hiÖu Hi V¨n .Con ngêi giµu lßng yªu níc th¬ng d©n cã c«ng lín trong viÖc khai hãa yen d©n. tØnh Hµ TÜnh .Hs lµm viÖc víi sgk . phong c¸ch ®ã thÓ hiÖn ë hai tõ “ ngÊt ngëng” .Gv kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña hs . 1 bµi phó nho). thi cö lËn ®Ën m·i n¨m 42 tuæi míi ®ç gi¶i nguyªn -Cuéc ®êi lµm quan th¨ng trÇm.

bá ngoµi tai mäi lêi thÞ phi + NCT kh«ng lµ ngêi câi PhËt . nghiªm cÈn lÔ nghi. tæng hîp Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.Gv nhËn xÐt.Lµm nªn NCT ngÊt ngëng kh«ng chØ ë b¶n lÜnh mµ cßn ë tµi n¨ng . khoe khoang tµi n¨ng cña b¶n th©n 2.Gv ®Þnh híng... sù ngang tµng lµm quan lµ mét ®iÒu kiÖn ..Gv nhËn xÐt. ph¬ng tiÖn ®Ó thÓ hiÖn hoµi b·o v× d©n. lµm nªn nh÷ng chiÕn c«ng hiÓn h¸ch.cã khi. gîi më (?) Th¸i ®é ngÊt ngëng cña NCT thÓ hiÖn qua nh÷ng chi tiÕt.” + C¸ch ng¾t nhÞp ng¾n.§¹i diÖn hs tr¶ lêi .Hs trao ®æi th¶o luËn vÒ phong c¸ch ngÊt ngëng cña NCT trong ®o¹n th¬ . khinh thÞ c¶ thÕ gian kinh kú * NgÊt ngëng gi÷a chèn nh©n gian . tæng hîp -Gv lu ý hs vÒ mÆt nghÖ thuËt: + C¸c tõ ng÷ H¸n..®i chïa – c«ng khai dÉn c« ®Çu con h¸t lªn chïa. Tµi thao lîc cña «ng ®îc liÖt kª b»ng hµng lo¹t c¸c sù kiÖn + NCT tõng ngang däc. quan trêng – gi÷ nhiÒu träng tr¸ch . dån dËp = th¸i ®é tù tin. lµ sù th¸ch thøc c¸ tÝnh cña mét nhµ nho ®èi víi trËt tù x· héi phong kiÕn ®¬ng thêi . qu©n sù.vn .Mét viÖc lµm tr¸i kho¸y. câi Tiªn 32 .>< NCT ph« tr¬ng .NCT ngÊt ngëng tríc d luËn + D¸m bá qua lÔ nghi sèng thuËn theo lÏ tù nhiªn + Tho¸t khái nh÷ng rµng buéc th«ng thêng Nh ngêi thîng cæ «ng coi thêng sù ®îc mÊt. Déu biÕt quan trêng gß bã nhng «ng vÉn chän con ®êng lµm quan . kh«ng tu khæ h¹nh mµ sèng phãng tóng th¶nh th¬i . ngîc ®êi .ViÖt trong c©u më ®©ï chØ tíc vÞ + C¸c ®iÖp tõ “ cã lóc. v× níc.Mêi c©u tiÕp * Sù kiÖn ngÊt ngëng ngµy c¸o quan §« m«n gi¶i tæ chi niªn §¹c ngùa bß vµng ®eo ngÊt ngëng . ng¾t nhÞp.§¹i diÖn hs tr¶ lêi .®ç ®Çu.D¸m ®Ò cao thó h¸t nãi...lËp nhiÒu chiÕn c«ng ) + NCT tù xng lµ “«ng” tù nhËn m×nh lµ “ tay ngÊt ngëng” . §ã lµ con ngêi tµi n¨ng ë nhiÒu lÜnh vùc ( Thi cö.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản th¬( chó ý c¸ch dïng tõ ng÷.C¸ch nghØ c¸ch ch¬i kh¸c ngêi + NCT sèng ph¸ c¸ch : Lµ tíng..NCT d¸m trªu ng¬i. tù cho m×nh lµ “tµi bé” “ thao lîc” => NgÊt ngëng lµ mét lêi tù khen. sù kiÖn nµo? h·y ph©n tÝch ? (?) T¹i sao NCT l¹i d¸m ngÊt ngëng nh vËy? .Hs ®äc 11 c©u tiÕp .com. c¸ch xng h«) . ( Kh¾c kØ phôc lÔ vi nh©n) Khu«n mÉu cña nhµ nho lµ khiªn tèn. d¸m ph« phang sù gÇn gòi cña m×nh v¬i c¸c ca nhi ¶ ®µo + NCT cã d¹ng tõ bi song l¹i sèng tiªn c¸ch.

híng dÉn.Hs lÇn lît ph¸t biÓu suy nghÜ c¸ nh©n mµ vÉn lµ con ngêi cña cuéc ®êi song «ng kh«ng víng tôc 3.Gv yªu cÇu Hs ®äc ghi nhí sgk .§¹i diÖn hs tr¶ lêi .Cñng cè – luyÖn tËp 1.Gv nªu vÊn ®Ò luyÖn tËp (?) Muèn thÓ hiÖn mét phong c¸ch sèng vµ b¶n lÜnh ®éc ®¸o cÇn cã nh÷ng phÈm chÊt vµ n¨ng lùc g× ?Cã ph¶i “ ngÊt ngëng” lµ sèng lËp dÞ.Néi dung .Mét NCT tµi n¨ng khÝ ph¸ch ®Çy b¶n lÜnh tríc sù ph¸t triÓn phøc t¹p cña lÞch sö 2.vn 33 ..Hs suy nghÜ c¸ nh©n .NghÖ thuËt . vÉn gi÷ trän ®¹o lµm t«i vµ vÉn gi÷ ®îc b¶n lÜnh c¸ tÝnh III.com. kh¸c thêng? .Ba c©u kÕt .Gv gîi më : (?) NCT muèn kh¼ng ®Þnh ®iÒu g×? t¹i sao «ng d¸m kh¼ng ®Þnh vËy ? .Hs ®äc 3 c©u kÕt vµ ph©n tÝch th¸i ®é ngÊt ngëng cña NCT .Gv dÆn dß hs chuÈn bÞ bµi “ Bµi ca ng¾n ®i trªn b·i c¸t” Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.Ng¹o ngÔ bu«ng mét c©u hái ®Ó kh¼ng ®Þnh ®Çy ch¾c nÞch “ .NCT ngÊt ngëng tù hµo lµ mét trung thÇn . tæng hîp Ho¹t ®éng 4 ( Cñng cè.dÆn dß ) .Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản .Hs ®¸nh gi¸ chung vÒ gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña bµi th¬? (?) Bµi th¬ gióp anh/chÞ hiÓu giµ vÒ con ngêi NCT? (?) H·y chØ ra nh÷ng nÐt tù do cña bµi h¸t nãi so víi bµi th¬ §êng luËt vµ cho biÐt ý nghÜa cña tÝnh chÊt tù do ®ã ? .Gv nhËn xÐt.D¸m tù s¸nh m×nh víi c¸c danh sÜ næi tiÕng cña ph¬ng B¾c ..Ai ngÊt ngëng nh «ng?” => §iÒu quan träng sèng trong mét m«i trêng ®Çy trãi buéc.Tiªu biÓu cho thÓ ca trï ( kÕt hîp th¬ vµ nh¹c ) ng«n ng÷ phãng tóng tù do phï hîp víi viÖc thÓ hiÖn con ngêi c¸ nh©n . ph¸t biÓu . NCT vÉn thùc hiÖn ®îc lÝ tëng cña m×nh.

vn 34 .HiÓu ®îc mèi quan hÖ gi÷a néi dung vµ h×nh thøc cña bµi th¬ cæ thÓ vÒ nhÞp ®iÖu.TiÓu dÉn .N¾m ®îc trong hoµn c¶nh nhµ nguyÔn b¶o thñ tr× trÖ . thiÕt kÕ bµi gi¶ng .Gv ®Þnh híng hs n¾m b¾t 1.Gîi më nªu vÊn ®Ò D-néi dung vµ tiÕn tr×nh Ho¹t ®éng cña Gv& Hs Yªu cÇu cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1 ( æn ®Þnh tæ chøc. t liÖu vÒ th¬ v¨n Cao B¸ Qu¸t .Cao B¸ Qu¸t ( 1809-1855). Cao B¸ Qu¸t tuy vÉn ®i thi song ®· tá ra ch¸n ghÐt con ®êng mu cÇu danh lîi tÇm thêng .ChuÈn bÞ ph¬ng tiÖn .Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản Ngµy so¹n Ngµy d¹y TiÕt sè :15 ppct Bµi ca ng¾n ®i trªn b·i c¸t ( Sa hµnh ®o¶n ca) Cao B¸ Qu¸t A.Gi¸o ¸n c¸ nh©n lªn líp C. Sgv . gãp phÇn lÝ gi¶i hµnh ®éng khëi nghÜa cña Cao B¸ Qu¸t vÒ sau( 1854) . h×nh ¶nh B.Hs lµm viÖc víi sgk I. Tù Chu ThÇn.Sgk. kiÓm tra bµi cò ) -KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ ë nhµ cña häc sinh -Giíi thiÖu bµi míi: Ho¹t ®éng 2 ( T×m hiÓu tiÓu dÉn ) .Môc tiªu bµi d¹y Gióp Hs .VÒ t¸c gi¶ nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ t¸c gi¶ . Bµi th¬ thÓ hiÖn th¸i ®é phª ph¸n sù b¶o thñ tr× trÖ cña häc thuËt vµ chÕ ®é nhµ NguyÔn . hiÖu Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.com.Ph¬ng ph¸p sö dông .KÕt hîp diÔn gi¶ng víi viÖc tæ chøc ®Þnh híng hs ph©n tÝch .

réng h¬n lµ con ®êng ®êi.§îc ngêi ®¬ng thêi t«n lµ “thÇn Siªu.5. MÉn Hiªn. «ng chØ ®ç cö nh©n . ch÷. do sù ®è kÞ cña quan trêng.Gv ®Þnh híng: C¶m xóc chung cña bµi th¬: C« ®¬n.Con ngêi tµi n¨ng ®øc ®é. l¹i lµ ngêi cã t tëng tù do. nãng báng.Hs ph¸t biÓu tù do . khã kh¨n(§i mét bíc nh lïi mét bíc) + §i kh«ng kÓ thêi gian ( mÆt trêi lÆn cha nghØ) + MÖt mái. réng mªnh m«ng. ch¸n ng¸n. tr¾ng xo¸.com. vÇn luËt Ho¹t ®éng 3 ( §äc hiÓu v¨n b¶n ) ..ViÕt theo thÓ hanh( ca hµnh) mét thÓ th¬ cæ t¬ng ®èi tù do vÒ sè c©u .3 t×m hiÓu h×nh ¶nh b·i c¸t trong 4 c©u th¬ ®Çu + Nhãm 4. tµi hoa. hoang mang. sau ®ã bÞ chu di tam téc .¤ng tham gia cuéc khëi nghÜa MÜ L¬ng vµ hi sinh trong mét trËn chiÕn víi quan qu©n nhµ NguyÔn 2.H×nh ¶nh ngêi ®i trªn c¸t: + Bíc ®i trÇy trËt. Ngêi lµng Phó ThÞ -Gia L©m-B¾c Ninh .Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản t¸c phÈm Cóc §êng. bÕ t¾c (?) Bµi th¬ diÔn t¶ ®iÒu g× ? T×m bè côc cho bµi th¬? .Gv kh¸i qu¸t : T¶ c¶nh b·i c¸t vµ sù viÖc ®i trªn b·i c¸t ®Ó tõ ®ã dÉn d¾t suy nghÜ vÒ con ®êg danh lîi. cö ngêi II. c« ®¬n ( níc m¾t 35 Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo. dµi => H×nh ¶nh b·i c¸t dµi. th¸nh Qu¸t”. khao kh¸t ®æi míi nhng cuéc ®êi kh¸ th¨ng trÇm. phãng kho¸ng.Bèn c©u ®Çu .Nh©n c¸ch cøng cái. tuyÖt väng. §ã lµ h×nh ¶nh thiªn nhiªn ®Ñp d÷ déi.§îc s¸ng t¸c trong dÞp CBQ tõ Hµ Néi vµo HuÕ thi héi cã ®i qua vïng c¸t tr¾ng ë Qu¶ng B×nh . kh¾c nghiÖt cña miÒn trung níc ta..2. b¶n lÜnh vµ phÈm c¸ch phi thêng.vn .Hs ®äc v¨n b¶n nªu c¶m nhËn chung vÒ tinh thÇn bµi th¬ . nçi buån ch¸n bÕ t¾c cña ngêi ®i ®êng . tõng tham gia cuéc khëi nghÜa MÜ L¬ng.VÒ t¸c phÈm .Bót ph¸p l·ng m¹n béc lé th¸i ®é phª ph¸n m¹nh mÏ chÕ ®é phong kiÕn b¶o thñ vµ chøa ®ùng t tëng khai s¸ng cã tÝnh chÊt tù ph¸t => CBQ lµ ngêi cã trÝ tuÖ lín.HS trao ®æi th¶o luËn. ¤ng s¸ng t¸c c¶ th¬ ch÷ N«m vµ ch÷ H¸n víi c¸c t¸c phÈm nh : “ Cao B¸ qu¸t thi tËp” “ Cao Chu ThÇn thi tËp” “ MÉn Hiªn thi tËp” . nhøc m¾t díi ¸nh mÆt trêi. .. dêng nh bÊt tËn.§äc hiÓu v¨n b¶n * Bè côc: 2 phÇn + 4 c©u ®Çu: c¶nh b·i c¸t dµi vµ ngêi ®i trªn c¸t + 12 c©u cßn l¹i: t©m tr¹ng vµ suy nghÜ cña ngêi ®i trªn b·i c¸t dµi 1.HS chia 6 nhãm + Nhãm 1.H×nh ¶nh b·i c¸t: + §iÖp ng÷: b·i c¸t + Tõ ng÷: l¹i.6 t×m hiÓu h×nh ¶nh ngíi ®i trªn c¸t trong 4 c©u th¬ ®Çu .

®iÓn tÝch) .C©u c¶m th¸n: “B·i c¸t dµi. nh lay tØnh ngêi kh¸c nhng còng chÝnh lµ tù hái b¶n th©n => ¤ng ®· nhËn ra tÝnh chÊt v« nghÜa cña lèi häc khoa cö.GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i (?) T©m tr¹ng cña l÷ kh¸ch khi ®i trªn b·i c¸t lµ g×? tÇm t tëng cña Cao B¸ Qu¸t thÓ hiÖn qua t©m tr¹ng ®ã? .com. c«ng danh cho b¶n th©n. nhäc nh»n ..Bèn c©u tiÕp + Sù c¸m dç cña c«ng danh ®èi víi ngêi ®êi: Xa nay.. mµ ph¶i tù m×nh hµnh h¹ th©n x¸c m×nh ®Ó theo ®uæi con ®êng c«ng danh -> Nçi ch¸n n¶n. dÔ lµm say ngêi -> T©m tr¹ng ch¸n ghÐt danh lîi vµ phßng danh lîi nh kÎ say sa trong qu¸n rîu + C©u hái tu tõ “Ngêi say.” .GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi . con ®êng ®êi ®Çy ch«ng gai.vn .Gv nhËn xÐt tæng hîp => Ngêi ®i trªn c¸t thËt khã nhäc. day døt vµ cã phÇn bÕ t¾c 36 (?) Dßng t©m tr¹ng vµ suy nghÜ cña nhµ th¬ cã chuyÓn biÕn nh thÕ nµo? (chó ý tõ ng÷.Hai c©u: Kh«ng häc ®îc tiªn «ng phÐp ngñ TrÌo non..HS dïng b¶ng phô tr¶ lêi theo nhãm nh trªn * ý nghÜa tîng trng .H×nh ¶nh b·i c¸t:Tîng trng cho m«i trêng x· héi. tÇm thêng * 6 c©u tiÕp (b¶n dÞch th¬ 7 c©u) . léi suèi.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản tr×nh bµy tríc líp r¬i) . con ®êng c«ng danh ®¬ng thêi lµ v« nghÜa..GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo. c« ®¬n (?) Tõ h×nh ¶nh thùc b·i c¸t vµ ngêi ®i trªn c¸t h·y nªu ý nghÜa tîng trng .HS chia nhãm nhá (theo bµn) trao ®æi th¶o luËn.H×nh ¶nh ngêi ®i trªn c¸t:Tîng trng cho con ngêi buéc ph¶i dÊn th©n trong cuéc ®êi ®Ó mu cÇu sù nghiÖp. giËn m×nh v× kh«ng cã kh¶ n¨ng nh ngêi xa.. dßng hä (Trong ®ã cã CBQ) 2.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi (?) Nhµ th¬ suy nghÜ nh thÕ nµo vÒ con ®êng danh lîi ®èi víi mçi ngêi vµ con ®êng Êy trong hoµn c¶nh x· héi phong kiÕn? .. Mêi hai c©u tiÕp * 6 c©u ®Çu . gian khæ. + V× c«ng danh . khã nhäc +Tù tr¸ch m×nh. cö ngêi tr×nh bµy tríc líp .. giËn kh«n v¬i + Tõ ng÷: TrÌo non. léi suèi ->Sù vÊt v¶. cho gia ®×nh.danh lîi( danh väng ®i víi quyÒn lîi) mµ con ngêi ph¶i tÊt t¶ xu«i ngîc. b¨n kho¨n cho¸n ®Çy t©m trÝ. thËt mÖt mái.C¸c c©u hái tu tõ -> thÕ lµ thÕ nµo? cã nªn ®i tiÕp hay ch¨ng? tÝnh sao ®©y? ®i tiÕp sÏ ph¶i ®i nh thÕ nµo? -> Ngêi ®i trªn c¸t bçng nhiªn dõng l¹i. khã nhäc mµ vÉn ®æ x« vµo -> trong khu«n khæ vµ hoµn c¶nh cña XHPK còng kh«ng cßn con ®êng nµo kh¸c + Danh lîi còng lµ mét thø rîu ngon dÔ c¸m dç.” -> nh tr¸ch mãc nh giËn d÷. mÖt mái cña t¸c gi¶ .

Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo. §i mµ thÊy phÝa tríc lµ ®êng cïng. 7 ch÷. 3/5. §ã lµ lý do dÉn «ng ®Õn víi cuéc khëi nghÜa nhµ NguyÔn .Hs ®äc ghi nhí Sgk . BÊt lùc v× kh«ng thÓ ®i tiÕp mµ còng cha biÕt lµm g× tiÕp .GV híng dÉn Hs chèt l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n .NhÞp ®iÖu bµi th¬ gãp phÇn diÔn t¶ thµnh c«ng nh÷ng c¶m xóc suy t cña nh©n vËt tr÷ t×nh vÒ con ®êng danh lîi gËp ghÒnh tr¾c trë (?) Ph©n tÝch ý nghÜa cña nhÞp ®iÖu bµi th¬ ®èi víi viÖc diÔn t¶ c¶m xóc vµ suy t cña nh©n vËt tr÷ t×nh? . lµ nói lµ biÓn khã x¸c ®Þnh ph¬ng híng => T thÕ dõng l¹i nh×n bèn phÝa mµ hái väng lªn trêi cao.vn 37 . phÝa Nam ®Òu ®Ñp hïng vÜ nhng còng ®Çy khã kh¨n hiÓm trë.Gv dÆn dß. híng dÉn Hs chuÈn bÞ bµi: “ LuyÖn tËp thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch” . 4/3 vv NhÞp ®iÖu diÔn ®¹t sù gËp ghÒnh. híng dÉn.Sè lîng ch÷ trong c©u kh«ng ®Òu: 5 ch÷. 8 ch÷ . NhÞp ®iÖu cña bµi th¬: ®îc t¹o nªn chñ yÕu nhê sù thay ®æi ®é dµi cña c¸c c©u th¬ còng nh sù kh¸c nhau trong c¸ch ng¾t nhÞp cña mçi c©u ®em l¹i kh¶ n¨ng diÔn ®¹t phong phó . tróc tr¾c cña nh÷ng bíc ®i trªn b·i c¸t dµi. Tæng kÕt: . bÊt lùc vµ nuèi tiÕc. §øng l¹i nh×n quanh b·i c¸t dµi. cã Ých cho ®êi h¬n.Sù ch¸n ghÐt cña mét ngêi trÝ thøc ®èi víi con ®êng danh lîi tÇm thêng ®¬ng thêi vµ niÒm khao kh¸t thay ®æi cuéc sèng . dÆn dß) .GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi Ho¹t ®éng 4 ( Cñng cè.Khóc “®êng cïng” (cïng ®å) cã ý nghÜa biÓu tîng: nçi tuyÖt väng trïm lªn c¶ b·i c¸t dµi. c¶ ngêi ®i.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản .com.GV híng dÉn HS lµm bµi tËp luyÖn tËp Gîi ý: Cao B¸ Qu¸t ®· thÊy ph¶i lµm ®îc viÖc g× lín lao h¬n.H×nh ¶nh thiªn nhiªn trë l¹i: PhÝa B¾c. tîng trng cho con ®êng c«ng danh ®¸ng ch¸n ghÐt III.c¸ch ng¾t nhÞp: 2/3. l¹i hái chÝnh lßng m×nh thÓ hiÖn khèi m©u thuÉn lín ®ang ®Ì nÆng trong t©m trÝ nhµ th¬ 3.

Th¸i ®é : B.GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp nªu vÊn ®Ò. ph©n biÖt tù phô víi tù hµo (ngêi tù phô lµ ngêi tin tëng th¸i qu¸ vµo b¶n th©n m×nh viÖc g× còng nghÜ m×nh lµm ®îc vµ m×nh lµ giái nhÊt) 38 Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.Gi¸o ¸n c¸ nh©n lªn líp C. TiÕn tr×nh d¹y häc 1 KiÓm tra bµi cò: Em h·y nªu môc ®Ých yªu cÇu cña thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch? nªu c¸c c¸ch ph©n tÝch? 2. kh«ng cè g¾ng) . thiÕt kÕ bµi häc . Nh÷ng biÓu hiÖn vµ t¸c h¹i cña th¸i ®é tù ti: . xa l¸nh b. bµi tËp1.Gi¶i thÝch kh¸i niÖm tù ti.Nh÷ng biÓu hiÖn cña th¸i ®é tù ti: Rôt rÌ. Nh÷ng biÓu hiÖn vµ t¸c h¹i cña th¸i ®é tù phô .Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 16 ppct LuyÖn tËp thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch A. kh«ng d¸m xuÊt hiÖn ë chç ®«ng ngêi do kh«ng tù tin vµo b¶n th©n. Ph¬ng tiÖn thùc hiÖn: . tÝch hîp víi TiÕng ViÖt D.SGK. SGV.HS chia 6 nhãm trao ®æi th¶o luËn.Gi¶i thÝch kh¸i niÖm tù phô. Bµi tËp 1 * Gîi ý a.com. nhót nh¸t. . Giíi thiÖu bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS * Ho¹t ®éng1: (Gv híng dÉn HS lµm bµi tËp 1) . C¸ch thøc tiÕn hµnh .KiÕn thøc: ¤n tËp vµ cñng cè nh÷ng tri thøc vÒ thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch 2. tr¶ lêi c©u hái SGK trang 43.Cö ngêi tr×nh bµy tríc líp Néi dung cÇn ®¹t 1.Kü n¨ng : RÌn kü n¨ng vÒ thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch 3. Môc tiªu bµi häc: Gióp HS 1.vn . TÝch hîp víi phÇn ®äc v¨n qua c¸c v¨n b¶n. ph©n biÖt tù ti víi khiªm tèn (Tù ti lµ ngêi kh«ng d¸m lµm viÖc g×.T¸c h¹i cña th¸i ®é tù ti: dÔ sèng thu m×nh. trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái.

Gv dÆn dß.Nh÷ng biÓu hiÖn cña th¸i ®é tù phô: kiªu c¨ng. híng dÉn. coi th. coi m×nh lµ nhÊt (Gv híng dÉn HS lµm bµi tËp 2) . X¸c ®Þnh c¸c ý chÝnh cÇn cã .HS chia nhãm nhá theo bµn. X¸c ®Þnh th¸i ®é hîp lý: §¸nh gi¸ ®óng b¶n hái bµi tËp 2.HS viÕt thµnh bµi v¨n hoµn chØnh 1 trong 2 ®Ò trªn . h¹n chÕ vµ kh¾c tríc líp phôc mÆt yÕu 2. cö ngêi tr×nh bµy th©n ®Ó ph¸t huy mÆt m¹nh.T¸c h¹i cña th¸i ®é tù phô: dÔ chñ quan.Ph©n tÝch nghÖ thuËt ®¶o trËt tù có ph¸p + L«i th«i sÜ tö vai ®eo lä / SÜ tö vai ®eo lä l«i th«i + Ëm oÑ quan trêng miÖng thÐt loa / Quan trêng miÖng thÐt loa Ëm oÑ .GV chèt l¹i nh÷ng ý chÝnh .Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản .Ph©n tÝch cô thÓ nghÖ thuËt sö dônh tõ ng÷.Nªu c¶m nghÜ vÒ c¸ch thi cö ngµy xa vµ liªn hÖ c¸ch thi cö ngµy nay Ho¹t ®éng 3 ( Cñng cè.Ph©n tÝch sù ®èi lËp gi÷a 2 h×nh ¶nh sÜ tö vµ quan trêng .Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.Giíi thiÖu hai c©u th¬ vµ ®Þnh híng ph©n tÝch . luém thuém + Ëm oÑ -> tõ l¸y tîng thanh chØ ©m thanh to víng trong cæ häng nªn nghe kh«ng râ tiÕng . X¸c ®Þnh c¸ch lËp luËn: Tæng. * Ho¹t ®éng2 hîm hÜnh.vn 39 . có ph¸p.Ph©n tÝch nghÖ thuËt sö dông tõ ng÷ giµu h×nh tîng vµ c¶m xóc qua c¸c tõ: L«i th«i. Ëm oÑ + L«i th«i -> tõ l¸y tîng h×nh chØ sù l«i th«i. h×nh ¶nh .com. tr¶ lêi c©u c. dÆn dß) .Suy nghÜ vÒ c¸ch thi cö ngµy xa b. Bµi tËp 2 * Gîi ý a.ph©n. híng dÉn Hs chuÈn bÞ bµi: “ LÏ ghÐt th¬ng” .Häc sinh nh¾c l¹i nh÷ng thao t¸c c¬ b¶n cña lËp luËn ph©n tÝch trong v¨n nghÞ luËn . êng trao ®æi th¶o luËn.hîp .

TiÕng viÖt vµ ®äc v¨n D.TruyÖn th¬ n«m “ Lôc V©n Tiªn” thuéc thÓ t©m: T¸c phÈm. gîi t×m. tËt xÊu ®ang tån t¹i trong ®êi sèng x· héi. t¸i hiÖn.NhËn thøc ®îc t×nh c¶m yªu ghÐt ph©n minh.GV chó ý híng dÉn HS ®äc Tiªn (tõ c©u 473 – 504) trong tæng sè 2082 diÔn c¶m thÓ hiÖn ®îc th¸i ®é c©u th¬. ghÐt vµ nång nhiÖt c¶m .®¹o ®øc nång ®Ëm. Giíi thiÖu bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t *Ho¹t ®éng 1 A. B. Kiªn quyÕt lªn ¸n nh÷ng thãi h.com.TÝch hîp ph©n m«n Làm v¨n. vÒ d¹y häc vµ ch÷a bÖnh cho d©n ë Gia §Þnh .HS x¸c ®Þnh néi dung träng . vÞ trÝ trÝch lo¹i truyÖn N«m b¸c häc nhng l¹i mang tÝnh ®o¹n. SGV. néi dung ®o¹n trÝch chÊt d©n gian.Gi¸o ¸n c¸ nh©n lªn líp . m·nh liÖt vµ tÊm lßng th¬ng d©n s©u s¾c cña NguyÔn §×nh ChiÓu .SGK. vÎ ®Ñp b×nh dÞ. TiÓu dÉn . KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng ®äc .Gi¸o viªn tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p: ®äc s¸ng t¹o. . TiÕn tr×nh d¹y häc 1 KiÓm tra bµi cò: Ph©n tÝch h×nh ¶nh thùc vµ ý nghÜa tîng trng cña b·i c¸t dµi vµ ngêi ®i trªn c¸t ? 2. C¸ch thøc tiÕn hµnh . yªu. s©u s¾c. kÕt hîp víi c¸c h×nh thøc trao ®æi th¶o luËn. TrÝch ®o¹n “LÏ ghÐt th¬ng” .Néi dung: Lêi cña nh©n vËt «ng Qu¸n nãi vÒ Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo. 1. tr¶ lêi c¸c c©u hái.vn 40 .Trang ¶nh ch©n dung NguyÔn §×nh ChiÓu C.NguyÔn §×nh ChiÓuA.S¸ng t¸c kho¶ng sau n¨m 1850 khi NguyÔn §×nh ChiÓu ®· bÞ mï.Tãm t¾t ( SGK) *Ho¹t ®éng 2 2. Môc tiªu bµi häc: 1. thÓ hiÖn nh÷ng quan niÖm ®¹o ®øc truyÒn thèng vµ kh¸t väng cña ngêi b×nh d©n vÒ lÏ c«ng b»ng trong khu«n khæ x· héi phong kiÕn . ch©n chÊt cña ng«n tõ 2. T¸c phÈm. Th¸i ®é: Häc sinh cã th¸i ®é yªu.GV yªu cÇu HS ®äc tiÓu dÉn.hiÓu v¨n b¶n v¨n häc.HiÓu ®îc ®Æc trng c¬ b¶n cña bót ph¸p tr÷ t×nh NguyÔn §×nh ChiÓu: c¶m xóc tr÷ t×nh. 3. thiÕt kÕ bµi häc . thuyÕt tr×nh. Ph¬ng tiÖn thùc hiÖn: .VÞ trÝ: N»m ë phÇn ®Çu truyÖn th¬ Lôc V©n . .Gäi HS ®äc bµi th¬ .Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 17+ 18 LÏ ghÐt th¬ng (TrÝch “ TruyÖn Lôc V©n Tiªn” ) . ghÐt tríc nh÷ng hµnh vi xÊu xa. KiÕn thøc Gióp häc sinh : .

. b.hiÓu v¨n b¶n.GV ph¸t phiÕu häc tËp.Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y TiÕt:2 LÏ ghÐt th¬ng Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo. ¬ng” cho thÊy gi÷a th¬ng vµ a. + H×nh thøc: nhãm nhá. + Tõ c©u 7 – 30: Lêi «ng Qu¸n bµn vÒ lÏ ghÐt th¬ng. ch¼ng cã nghÜa lÝ g×.T×m hiÓu chó thÝch . . + 6 c©u ®Çu: §èi tho¹i gi÷a ¤ng Qu¸n vµ V©n Tiªn. nhiÖm vô: (?)¤ng Qu¸n ghÐt nh÷ng ai? V× . . *Cñng cè tiÕt1 .HS chia nhãm nhá. th¬ng ë ®êi.GV chèt l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n nh©n d©n bÞ ¸p bøc mµ lªn ¸n bän vua chóa *DÆn dß tiÕt1: b¹o ngîc. ghÐt cã mèi quan hÖ víi nhau . g¾n víi t×nh c¶m th¬ng d©n s©u s¾c. th¬ng cña «ng Qu¸n.Th¸i ®é cña «ng Qu¸n: ®øng h¼n vÒ phÝa . LÏ ghÐt. + HS häc bµi + Giê sau häc tiÕp bµi “ LÏ ghÐt th¬ng”.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi I. + Hai c©u kÕt: Lêi kÕt *Ho¹t ®éng 3 (?) C©u nãi cña «ng Qu¸n “V× chng hay ghÐt còng lµ hay thII.Mèi quan hÖ gi÷a ghÐt vµ th¬ng.vn 41 . . KiÖt mª d©m → §Ó d©n sa hÇm cña b¶n th©n vÒ t tëng cña «ng sÈy hang. giao nãi. ch¼ng ®¸ng .Bè côc: 3 phÇn. xÐt vµ chèt kiÕn thøc + §êi Ngò b¸ ph©n v©n → D©n chÞu nhäc nh»n. ®©u. T×m hiÓu v¨n b¶n.§¹i diÖn nhãm tr¶ lêi. Qu¸n? + §êi U. . .Gi¶i thÝch tõ khã.GhÐt nh÷ng tªn vua chóa b¸n níc h¹i d©n. + Thóc quý ph©n b¨ng dèi tr¸ → G©y ra t×nh thÕ rèi bêi lµm khæ nh©n d©n. GV nhËn than khæ cùc. trao ®æi → Lêi tuyªn ng«n vÒ lÏ yªu ghÐt cña «ng Qu¸n th¶o luËn.HS t×m hiÓu bè côc bµi th¬ B.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản xóc cña t¸c gi¶. hai lÏ ghÐt.com. cö ngêi tr×nh bµy tríc nh mét yªu cÇu vÒ ®¹o ®øc lÝ tëng cña con líp GV nhËn xÐt ngêi. §äc . LÖ ®a ®oan → D©n ph¶i chÞu lÇm . .§èi lËp cña mét t×nh c¶m thèng nhÊt: nh thÕ nµo? ý nghÜa cña c©u + §· th¬ng c¸i tèt ®Ñp tÊt ph¶i ghÐt c¸i xÊu xa nãi ®ã? vµ ngîc l¹i.GV tæ chøc ho¹t ®éng nhãm: * ¤ng Qu¸n ghÐt. lÝ do g×? Qua ®ã nªu nhËn xÐt + Vua Trô.“ViÖc tÇm phµo”: viÖc ch¼ng ®©u vµo + Thêi gian: 3 phót. . §äc.

GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng3 . tÝnh c¸ch cña ngêi d©n Nam Bé: th¼ng th¾n. .HS chia 6 nhãm. Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t II.Mèi quan hÖ gi÷a ghÐt vµ th¬ng. a. tr¶ lêi c©u hái . trao ®æi th¶o luËn.com.§iÖp ng÷: + “GhÐt”t¹o nªn mét ®iÖp khóc buån cã t¸c dông nhÊn m¹nh nh÷ng ®iÒu ®¸ng ghÐt. khæ cùc vµ sè phËn long ®ong cña nh÷ng nho sÜ hiÒn tµi kh«ng gÆp vËn gÆp 42 Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo. nhng l¹i gÆp ph¶i sè phËn long ®ong. T×m hiÓu v¨n b¶n.GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i kiÕn thøc *Ho¹t ®éng2 .GV tæ chøc ho¹t ®éng nhãm: + H×nh thøc: nhãm nhá ( theo bµn) (?) ¤ng Qu¸n th¬ng nh÷ng ngêi nµo? Nh÷ng ngêi Êy cã ®Æc ®iÓm chung g×? §iÒu ®ã cho thÊy «ng Qu¸n quan t©m ®Õn líp ngêi nµo trong x· héi? . ®Èy d©n vµo c¶nh lÇm than khæ cùc. c. .Qua viÖc thÓ hiÖn lÏ ghÐt th¬ng cña «ng Qu¸n. (?) Nªu ý nghÜa cña h×nh tîng nh©n vËt «ng Qu¸n? . th¬ng ®êi. . yªu ghÐt ph©n minh. . c©u b¸t t¶ c¶nh khæ cña d©n→ Vua chóa c¸c thêi nµy lµ nh÷ng kÎ ®¸ng ghÐt nhÊt v× chóng ch¼ng quan t©m g× ®Õn d©n. th¬ng cña «ng Qu¸n. t¸c gi¶ bµy tá th¸i ®é g×? . khinh tµi.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi * ¤ng Qu¸n ghÐt. (?) ChØ ra nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt mµ t¸c gi¶ sö dông trong nh÷ng c©u th¬ trªn? Nªu t¸c dông? .Nh÷ng ngêi tµi réng chÝ cao. LÏ ghÐt. * ý nghÜa: .vn . * Ho¹t ®éng1 .Th¬ng xãt cho nh©n d©n ph¶i chÞu c¶nh lÇm than. ®øc ®é hÕt lßng v× d©n. bÊt nh©n. + “Th¬ng” ®Ó nhÊn m¹nh th¸i ®é th¬ng yªu quý träng.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản (TrÝch “ TruyÖn Lôc V©n Tiªn” ) . .HS lµm viÖc ®éc lËp.C¸ch diÔn ®¹t: C©u lôc nãi vÒ nçi ghÐt cô thÓ ®èi víi vua chóa.§øng h¼n vÒ phÝa nh©n d©n bÞ ¸p bøc mµ lªn ¸n bän vua chóa b¹o ngîc. * ¤ng Qu¸n th¬ng.NguyÔn §×nh ChiÓu1.Ph¸t ng«n cho lÏ ghÐt th¬ng cña t¸c gi¶. cö ®¹i diÖn tr¶ lêi tríc líp . .æn ®Þnh tæ chøc 2. träng nghÜa. KiÓm tra bµi cò: Ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a ghÐt vµ th¬ng cña «ng Qu¸n? 3.Häc sinh trao ®æi th¶o luËn. → T×nh th¬ng cña «ng Qu¸n suy cho cïng lµ th¬ng d©n.GV chØ ®Þnh ®¹i diÖn tr¶ lêi tríc líp sau ®ã chèt l¹i kiÕn thøc * NghÖ thuËt. b. Th¸i ®é cña t¸c gi¶.Tiªu biÓu cho phÈm chÊt.

Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản thêi. → T tëng lÊy d©n lµm gèc thÊm nhuÇn trong c¸c ®iÒu th¬ng, ghÐt. - T©m sù cña NguyÔn §×nh ChiÓu: + Th¬ng bËc hiÒn tµi cã phÇn th¬ng m×nh. + Mîn t liÖu tõ sö s¸ch xa xa ®Ó Ýt nhiÒu nãi vÒ t×nh h×nh x· héi ViÖt Nam díi chÕ ®é nhµ NguyÔn: ¸p bøc bãc lét nh©n d©n, ®Èy nh©n d©n vµo cuéc sèng ®ãi khæ cïng cùc. d. §Æc s¾c nghÖ thuËt. - Dïng nhiÒu ®iÓn tÝch ®Ó nãi chuyÖn ®¹o lÝ nhng kh«ng kh« khan, gi¸o huÊn. - Ng«n ng÷: gi¶n dÞ, méc m¹c nhng ®Çy c¶m xóc khiÕn ngêi dÔ ®ång c¶m víi lÏ ghÐt th¬ng cña t¸c gi¶. - §iÖp ng÷ dån dËp. + Côm “ghÐt ®êi”®îc lÆp l¹i 8 lÇn ë 10 c©u liÒn nhau. + “Th¬ng «ng”, “Th¬ng thÇy” lÆp 9 lÇn ë 14 c©u. → DiÔn t¶ th¸i ®é ghÐt th¬ng døt kho¸t m·nh liÖt cña t¸c gi¶. - NghÖ thuËt ®èi: T¹o cho c©u th¬ nhÞp nhµng, c©n ®èi, mang vÎ ®Ñp cæ ®iÓn. - Sö dông khÈu ng÷. → Bót ph¸p tr÷ t×nh trong ®o¹n th¬. III.Tæng kÕt : - LÏ ghÐt th¬ng cña N§C xuÊt ph¸t tõ t×nh c¶m yªu th¬ng nh©n d©n, mong muèn nh©n d©n ®îc sèng yªn b×nh, h¹nh phóc, nh÷ng ngêi tµi ®øc cã ®iÒu kiÖn thùc hiÖn chÝ b×nh sinh - §Æc trng bót ph¸p tr÷ t×nh cña N§C: triÕt lÝ ®¹o ®øc nhng kh«ng hÒ kh« khan cøng nh¾c mµ d¹t dµo c¶m xóc IV. LuyÖn tËp: - HS cã thÓ chän c©u 4 hoÆc c©u 7,8 tù do thÓ hiÖn nh÷ng ®iÒu ®· c¶m nhËn ®îc

*Ho¹t ®éng 4 (?) ChØ ra c¸c ph¬ng tiÖn ng«n ng÷ trong lêi cña «ng Qu¸n nh: ®iÖp ng÷, thµnh ng÷, tiÓu ®èi, tõ l¸y…Ph©n tÝch t¸c dông cña chóng trong viÖc t¹o nªn giäng ®iÖu truyÒn c¶m cña «ng Qu¸n? - HS chia 4 nhãm tr¶ lêi vµo phiÕu häc tËp

Ho¹t ®éng 5 ( Cñng cè, híng dÉn, dÆn dß) - GV híng dÉn HS kh¸i qu¸t néi dung c¬ b¶n cña ®o¹n trÝch - Hs ®äc ghi nhí sgk - Gv híng dÉn hs luyÖn tËp + HS lµm bµi tËp trong SGK + GV yªu cÇu HS lµm vµo b¶ng phô thêi gian 3 phót, HS lªn b¶ng tr×nh bµy, GV nhËn xÐt. - Gv dÆn dß, híng dÉn Hs chuÈn bÞ bµi: ChuÈn bÞ ®äc thªm bµi “ Ch¹y giÆc” vµ “ Bµi ca phong c¶nh H¬ng S¬n” - Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 19 ppct

§äc thªm Ch¹y giÆc - NguyÔn §×nh ChiÓuBµi ca phong c¶nh H¬ng S¬n

Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.com.vn

43

Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản - Chu M¹nh TrinhA. Môc tiªu bµi häc: 1.KiÕn thøc Gióp HS n¾m ®îc vÎ ®Ñp t tëng thÈm mÜ cña 2 bµi th¬: - Nçi lßng ®au xãt, th¬ng d©n tha thiÕt tríc c¶nh ch¹y giÆc cña §å ChiÓu - ¸ng ca trï t¶ ®îc c¸i hån cña c¶nh trÝ H¬ng S¬n b»ng c¶m nhËn vµ ngßi bót tµi hoa cña Chu M¹nh Trinh 2.KÜ n¨ng: BiÕt c¸ch ®äc hiÓu t¸c phÈm v¨n häc 3.Th¸i ®é:H×nh thµnh t×nh c¶m xãt th¬ng ®èi víi nh©n d©n khi ®Êt níc bÞ giÆc ngo¹i x©m vµ lßng c¨m thï giÆc. Qua c¶nh ®Ñp H¬ng S¬n thªm yªu quª h¬ng, ®Êt níc B. Ph¬ng tiÖn thùc hiÖn: - SGK, SGV, thiÕt kÕ bµi häc - Gi¸o ¸n c¸ nh©n lªn líp C. C¸ch thøc tiÕn hµnh - Gi¸o viªn tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p: ®äc s¸ng t¹o, gîi t×m, t¸i hiÖn, thuyÕt tr×nh, kÕt hîp víi c¸c h×nh thøc trao ®æi th¶o luËn, tr¶ lêi c¸c c©u hái. D. TiÕn tr×nh d¹y häc 1 KiÓm tra bµi cò: 2. Giíi thiÖu bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1 - Gv gäi HS ®äc Néi dung cÇn ®¹t A.Bµi “ Ch¹y giÆc” I.§äc - Gi¶i nghÜa tõ khã - T×m hiÓu tiÓu dÉn (SGK) *Ho¹t ®éng2 II.T×m hiÓu v¨n b¶n - HS chia nhãm nhá( theo bµn) 1.C¶nh ®Êt níc vµ nh©n d©n khi thùc d©n trao ®æi th¶o luËn, tr¶ lêi c©u Ph¸p ®Õn x©m lîc hái 1(SGK) - Tõ ng÷, h×nh ¶nh: tan chî, phót sa tay, l¬ x¬ Hs cö ngêi tr×nh bµy tríc líp ch¹y, d¸o d¸c bay... - GV chèt l¹i -> C¶nh tan n¸t, tan t¸c, ®æ vì thª th¶m cña ngêi d©n ch¹y lo¹n, ®Æc biÖt lµ trÎ em, c¶nh nhµ cöa lµng xãm bÞ ®èt ph¸ cíp bãc tan hoang, ®iªu tµn. - Thêi cuéc ®· vì nh bµn cê thÕ mµ ngêi cÇm qu©n phót sa tay, lì bíc kh«ng thÓ cøu v·n -> C¶nh ®Êt níc vµ ND khi bÞ thùc d©n Ph¸p x©m lîc ®îc t¸c gi¶ miªu t¶ ch©n thùc vµ sinh - C©u hái 2, 3 ( SGK) ®éng - GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi 2.T©m tr¹ng t¸c gi¶ - §au xãt, buån th¬ng, mong mái vµ thÊt väng - Hai c©u kÕt: C©u hái tu tõ -> hái nhng còng lµ mØa mai, tr¸ch cø ®ång thêi lµ mét tiÕng kªu cøu *Ho¹t ®éng 3: => TÊm lßng yªu níc th¬ng d©n s©u nÆng cña - Gäi HS ®äc t¸c gi¶ - GV nhËn xÐt B.Bµi ca phong c¶nh H¬ng S¬n I.§äc Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.com.vn 44

Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản *Ho¹t ®éng 4: - HS chia 6 nhãm - Nhãm 1, 2, 3 tr¶ lêi c©u hái 1(SGK) - Nhãm 4, 5, 6 tr¶ lêi c©u hái 2(SGK) - HS tr¶ lêi vµo b¶ng phô, cö ngêi tr×nh bµy tríc líp - GV chèt l¹i - Gi¶i nghÜa tõ khã - T×m hiÓu tiÓu dÉn ( SGK) II.T×m hiÓu v¨n b¶n 1.C¶m høng chñ ®¹o cña bµi ca - ThÓ h¸t nãi - C©u më ®Çu: BÇu trêi c¶nh bôt -> C¶nh ®Ñp cña HS lµ c¶nh cña chèn linh thiªng, c¶nh cña câi phËt => C¶m høng chñ ®¹o cña c¶ bµi h¸t nãi: ngîi ca c¶nh cña H¬ng S¬n, c¶nh ®Ñp gîi lªn s¾c th¸i linh thiªng, t¹o kh«ng khÝ t©m linh cho ngêi ®äc - Kh«ng khÝ t©m linh cña c¶nh H¬ng S¬n ®îc hiÖn lªn qua 2 c©u th¬: V¼ng bªn tai mét tiÕng chµy k×nh Kh¸ch tang h¶i giËt m×nh trong giÊc méng 2.C¸ch c¶m nhËn phong c¶nh thiªn nhiªn - ¦íc lÖ tîng trng - Sù c¶m nhËn c¶nh ®Ñp gi¸n tiÕp - VÎ ®Ñp HS mang ®Ëm s¾c th¸i t«n nghiªm cña phËt gi¸o. TiÕng chu«ng chïa võa gÇn võa xa gîi sù tÜnh lÆng vµ nçi th¶ng thèt trong t©m hån du kh¸ch -> thùc vµ h cã c¶m gi¸c nh hoµ lÉn víi nhau 3.NghÖ thuËt miªu t¶ c¶nh H¬ng S¬n - Khung c¶nh ®îc nh×n tõ xa: C¶nh bôt, non níc m©y trêi... - C¶nh ®îc miªu t¶ theo lèi cËn c¶nh + VÎ ®Ñp thÇn tiªn + Trung t©m quÇn thÓ H¬ng S¬n -> Sù phèi hîp khÐo lÐo ©m thanh, mµu s¾c, tõ bao qu¸t ®Õn cô thÓ theo bíc ch©n du kh¸ch võa ®i võa nh×n, võa nghe võa c¶m nhËn, tëng tîng vµ nguyÖn cÇu, lßng l©ng l©ng thµnh kÝnh =>T×nh yªu quª h¬ng ®Êt níc cña t¸c gi¶

- C©u hái 3 (SGK) - HS lµm viÖc c¸ nh©n tr×nh bµy tríc líp

* Ho¹t ®éng 5 -GV chèt l¹i néi dung bµi häc - Gv dÆn dß + HS häc bµi + Giê sau tr¶ bµi viÕt sè1 - Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè:20 ppct

Tr¶ bµi Lµm v¨n sè 1 A. Môc tiªu bµi häc. Gióp HS - HiÓu râ nh÷ng u khuyÕt ®iÓm cña bµi lµm ®Ó cñng cè kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng vÒ v¨n nghÞ luËn -Rót kinh nghiÖm vÒ c¸ch ph©n tÝch ®Ò, lËp dµn ý bµi v¨n nghÞ luËn - Söa lçi vÒ dïng tõ, ®Æt c©u, x©y dùng bè côc, liªn kÕt v¨n b¶n. Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.com.vn 45

Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản B. chøng minh. + NhiÒu em ®· x¸c ®Þnh ®îc néi dung yªu cÇu cña ®Ò. bµi lµm cßn lan man. TiÕn tr×nh d¹y häc 1. ch÷a mét sè lçi c¬ b¶n D..com. + Bè côc bµi lµm cha râ rµng. + S¾p xÕp c¸c ý cha hîp lÝ vµ l« gÝc. IV. lËp dµn ý I. C. .KiÓu bµi: NghÞ luËn x· héi. kÕt.NhËn xÐt bµi lµm cña HS * ¦u ®iÓm.vn . Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo. .Híng dÉn HS lËp dµn ý theo ®¸p ¸n . Ph©n tÝch ®Ò. .GV tr¶ bµi häc sinh rót kinh nghiÖm.KiÓm tra bµi cò:nªu nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt ®Æc s¾c cña t¸c gi¶ trong bµi “ LÏ ghÐt th¬ng” 3. Ph¬ng tiÖn .§iÓm giái: . + Bµi cha vËn dông ®îc c¸c thao t¸c lµm v¨n nghÞ luËn.C¸ch thøc tiÕn hµnh: .Tr¶ bµi * Líp : .) *Ho¹t ®éng 3 .§iÓm trung b×nh: 46 *Ho¹t ®éng 2: .æn ®Þnh tæ chøc 2. víng m¾c yÕu kÐm vÒ c¸c mÆt.HS h×nh dung l¹i bµi viÕt cña m×nh ®Ó chØ ra néi dung träng t©m.GV yªu cÇu HS x©y dùng ®¸p ¸n.GV chÐp ®Ò lªn b¶ng. + Bè côc bµi viÕt râ rµng. bµi lµm cña HS .Gi¸o ¸n.GV gi¶i ®¸p th¾c m¾c nÕu cã.Néi dung:Bµn vÒ tÝnh trung thùc trong häc tËp vµ trong thi cö cña HS ngµy nay.Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS * Ho¹t ®éng1 . Ph©n tÝch ®Ò. + X¸c ®Þnh ®îc néi dung träng t©m. . . V. nhËn xÐt bµi lµm cña HS. th©n.Xem l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n cña v¨n nghÞ luËn x· héi. . dµi dßng. + BiÕt vËn dông kÜ n¨ng lµm v¨n nghÞ luËn x· héi th«ng qua c¸c thao t¸c gi¶i thÝch.Cho HS x¸c ®Þnh l¹i néi dung yªu cÇu cña ®Ò.§Ò bµi H·y bµn vÒ tÝnh trung thùc trong häc tËp vµ trong thi cö cña häc sinh ngµy nay II.GV nhËn xÐt bµi lµm cña HS ( ChØ ra nguyªn nh©n nh÷ng h¹n chÕ.. .§iÓm kh¸: . III. Néi dung cÇn ®¹t A.LËp dµn ý. +Mét sè bµi nhÇm sang bµn b¹c vÒ gi¸o viªn + Cßn m¾c lçi chÝnh t¶ vµ diÔn ®¹t. b×nh luËn * Nhîc ®iÓm: +Mét sè bµi lµm qu¸ s¬ sµi + Mét sè em cha x¸c ®Þnh ®îc néi dung träng t©m.H×nh thøc: X¸c ®Þnh bè côc gåm 3 phÇn më.

§iÓm yÕu.C¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp bi tr¸ng cña bøc tîng ®µi cã mét kh«ng hai trong lÞch sö v¨n häc ViÖt Nam thêi trung ®¹i vÒ ngêi n«ng d©n.vn 47 .§iÓm yÕu.KiÕn thøc: Gióp HS . diÔn ®¹t .§iÓm trung b×nh: . nghÖ thuËt cña th¬ v¨n N§C .§iÓm kh¸: . sù nghiÖp vµ gi¸ trÞ néi dung.Rót kinh nghiÖm .Gv dÆn dß hs: So¹n bµi “ T¸c gia NguyÔn §×nh ChiÓu” Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 21-22-23 ppct V¨n tÕ nghÜa sÜ CÇn Giuéc . kÐm: *Líp : . dïng tõ.C¶m nhËn ®îc tiÕng khãc bi tr¸ng cña N§C: Khãc th¬ng nh÷ng nghÜa sÜ hi sinh khi sù nghiÖp cßn dang dë. khãc th¬ng cho mét thêi k× lÞch sö khæ ®au nhng vÜ ®¹i cña d©n téc Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.Chó ý lçi chÝnh t¶.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản .CÇn ®äc kÜ ®Ò ®Ó x¸c ®Þnh ®óng träng t©m cña bµi lµm .nghÜa sÜ .§iÓm giái: . kÐm: VI.Môc tiªu cÇn ®¹t 1.NguyÔn §×nh ChiÓuA.N¾m ®îc nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ th©n thÕ.com.

1846 l¹i ra huÕ ®Ó chÈn bÞ thi tiÕp . hiÖu Träng Phñ.KiÓm tra bµi cò:Phong c¶nh H¬ng S¬n ®îc t¸c gi¶ miªu t¶ nh thÕ nµo? Nªu c¶m høng chñ ®¹o cña bµi ca? 2. sù kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn tÝnh hiÖn thùc vµ giäng ®iÖu tr÷ t×nh bi tr¸ng. kÕt hîp víi c¸c h×nh thøc trao ®æi th¶o luËn.vn . SGV. «ng bá thi vÒ nam chÞu tang mÑ.Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng 1 . tr¶ lêi c¸c c©u hái. Däc ®êng vÊt v¶ l¹i th¬ng mÑ khãc nhiÒu. Thùc d©n Ph¸p t×m mäi c¸ch mua chuéc ¤ng nhng kh«ng ®îc .com. nghÖ thuËt x©y dùng h×nh tîng nh©n vËt. tù lµ M¹nh Tr¹ch.N¨m 1833 ®îc cha ®a ra HuÕ ®Ó ¨n häc . b¶ng phô. Hèi Trai .Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản . gîi t×m.Cuéc ®êi .PhÇn I: T¸c gi¶ I.GV gäi HS ®äc phÇn cuéc ®êi t¸c gi¶ sau ®ã tãm t¾t ý chÝnh Néi dung cÇn ®¹t A.NhËn thøc ®îc nh÷ng thµnh tùu xuÊt s¾c vÒ mÆt ng«n ng÷. t¸i hiÖn.Bíc ®Çu hiÓu nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ thÓ v¨n tÕ 2. t¹o nªn gi¸ trÞ sö thi cña bµi v¨n nµy . C¸ch thøc tiÕn hµnh .N§C ( 1822.Khi TDP x©m lîc N§C vÉn cïng c¸c l·nh tô nghÜa qu©n bµn mu ®Þnh kÕ giÕt giÆc. b¶ng phô C.Sinh ra ë quª mÑ: lµng T©n Thíi.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS . «ng bÞ ®au nÆng vµ mï c¶ hai m¾t . lµ mét ngêi thÇy mÉu mùc.KÜ n¨ng: H×nh thµnh kÜ n¨ng tãm t¾t v¨n b¶n vµ kÜ n¨ng ®äc hiÓu v¨n b¶n v¨n häc 3.¤ng häc nghÒ thuèc sau ®ã vÒ quª võa d¹y häc võa bèc thuèc võa lµm th¬.ChuÈn bÞ cña GV: SGK. c¸nh ®ång Ba Tri rîp kh¨n tang khãc th¬ng §å ChiÓu => N§C lµ ngêi con cã hiÕu.Gi¸o viªn tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p: ®äc s¸ng t¹o.TiÕn tr×nh bµi d¹y 1. gi¸o ¸n. D. thuyÕt tr×nh.1888).N¨m 1849 s¾p thi th× ®îc tin mÑ mÊt. sèng gi÷a t×nh th¬ng vµ lßng h©m mé cña bµ con c« b¸c . phiÕu häc tËp .ChuÈn bÞ cña HS: SGK.Th¸i ®é:Tr©n träng tµi n¨ng cña NguyÔn §×nh ChiÓu vµ tÊm lßng biÕt ¬n ®èi víi nh÷ng nghÜa sÜ ®· x¶ th©n cøu níc B. tØnh Gia §Þnh( nay thuéc thµnh phè HCM) . huyÖn B×nh D¬ng.N¨m1888 ¤ng tõ trÇn. mét chiÕn sÜ yªu níc víi nghÞ lùc vµ ý chÝ phi thêng 48 *Ho¹t ®éng2: Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo. Cha lµm th l¹i trong dinh tæng chÊn Lª V¨n DutÖt . vë so¹n.N¨m 1843 vµo Gia §Þnh thi ®ç tó tµi.Hoµn c¶nh xuÊt th©n: trong mét gia ®×nh nhµ nho. phñ T©n B×nh.

Hoµn c¶nh ra ®êi bµi “ V¨n tÕ nghÜa 49 . híng dÉn..HS chia 6 nhãm trao ®æi tiÒm Èn trong tÇng s©u c¶m xóc.NghÖ thuËt th¬ v¨n §×nh ChiÓu . Tè c¸o téi ¸c giÆc x©m l¨ng (?) Nªu nh÷ng nÐt chÝnh vÒ ( Ph©n tÝch vÝ dô) nghÖ thuËt th¬ v¨n NguyÔn 3.HS dùa mét phÇn vµo cuéc ®êi. .Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản . ®äc khi cóng.Néi dung th¬ v¨n ChiÓu -LÝ tëng ®¹o ®øc. kÝch lÖ lßng c¨m thï giÆc vµ ý chÝ cøu níc cña nh©n d©n ta .PhÇn II : T¸c phÈm I. dÆn dß) III.Lßng yªu níc. ThÓ lo¹i v¨n tÕ: lµ lo¹i v¨n g¾n víi phong tôc tang lÔ.Hs lµm viÖc víi SGK .Gv ®Þnh híng Hs kh¸i qu¸t nh÷ng ý c¬ b¶n (?)ThÓ lo¹i v¨n tÕ thêng ®îc sö dông trong nh÷ng trêng hîp nµo? (?) Hoµn c¶nh ra ®êi cña bµi V¨n tÕ? (?) Bè côc cña bµi v¨n tÕ? Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo. tÕ ngêi chÕt.TiÓu dÉn 1.Gv dÆn dß. nhiÖt thµnh.GV híng dÉn HS t×m hiÓu sù nghiÖp th¬ v¨n II.GV chèt l¹i .V¨n ch¬ng tr÷ t×nh ®¹o ®øc: vÎ ®Ñp th¬ v¨n .. th¬ng d©n:Th¬ v¨n yªu níc chèng Ph¸p cña N§C ghi l¹i ch©n thùc mét thêi dau th¬ng cña ®Êt níc.§Ëm ®µ s¾c th¸i Nam bé: Lêi ¨n tiÕng nãi méc m¹c. híng dÉn Hs .vn Néi dung cÇn ®¹t B.TruyÖn Lôc V©n Tiªn . 2.Nh÷ng t¸c phÈm chÝnh chÝnh cña N§C * Tríc khi TDP x©m lîc: . nh©n nghÜa: Nh÷ng bµi häc . suy ngÉm.Bót ph¸p tr÷ t×nh xuÊt ph¸t tõ câi t©m trong phô s¸ng..Sù nghiÖp th¬ v¨n (?) H·y kÓ tªn nh÷ng t¸c phÈm 1..GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi .LuyÖn tËp .Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y TiÕt2 1) KiÓm tra bµi cò:Nªu nh÷ng néi dung chÝnh trong th¬ v¨n NguyÔn §×nh ChiÓu ? 2) Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV & HS Ho¹t ®éng 1 ( Híng dÉn HS t×m hiÓu kh¸i qu¸t) .GV chèt l¹i .D¬ng Tõ..Hµ MËu (?) Nh÷ng néi dung chÝnh *Sau khi TDP x©m lîc (SGK) trong th¬ v¨n NguyÔn §×nh 2. ®ång thêi nhiÖt liÖt biÓu d¬ng nh÷ng anh hïng nghÜa sÜ ®· chiÕn ®Êu hi sinh v× tæ quèc. ..com.Lèi th¬ thiªn vÒ kÓ mang mµu s¾c diÔn xíng rÊt Ho¹t ®éng 3 phæ biÕn trong VHDG Nam bé ( Cñng cè. vµ chñ yÕu lµ sù chuÈn bÞ bµi: nghiÖp th¬ v¨n ®Ó lµm bµi . th¶o luËn tr¶ lêi b»ng b¶ng .HS chia nhãm nhá (theo bµn) vÒ ®¹o lµm ngêi mang tinh thÇn nh©n nghÜa cña trao ®æi th¶o luËn cö ngêi ®¹o nho nhng l¹i rÊt ®Ëm ®µ tÝnh nh©n d©n vµ tr×nh bµy tríc líp truyÒn thèng d©n téc .

II.GV më réng: Giäng ®iÖu chung cña 1 bµi v¨n tÕ lµ l©m li.Híng dÉn HS t×m hiÓu chó thÝch.Hs ®äc c©u më ®Çu (?) Em hiÓu thÕ nµo vÒ c©u më ®Çu? ý nghÜa cña nã ®èi víi t tëng cña toµn bµi v¨n? NhËn xÐt vÒ kÕt cÊu? T¸c dông? . Ho¹t ®éng 2 ( §äc hiÓu v¨n b¶n ) .Thµnh kÝnh.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản . sÜ cÇn giuéc” ( SGK) 3. c©u v¨n ph¶n ¸nh biÕn cè chÝnh trÞ lín lao cña thêi cuéc: Sóng giÆc Khung c¶nh b·o t¸p cña thêi ®¹i: TDP x©m lîc níc ta Lßng d©n Mong muèn cuéc sèng hoµ b×nh vµ ý chÝ kiªn cêng b¶o vÖ Tæ quèc cña nh©n d©n ta → Lµ c©u cã ý nghÜa kh¸i qu¸t chñ ®Ò t tëng bµi v¨n tÕ.Sau lêi than cã tÝnh chÊt quen thuéc cña thÓ lo¹i v¨n tÕ.GV híng dÉn HS lÇn lît ®äc diÔn c¶m tõng ®o¹n. s¶ng kho¸i. ca ngîi tÊm g¬ng hi sinh tù nguyÖn cña nh÷ng nghÜa binh cã tÊm lßng yªu níc s©u s¾c. KÕt cÊu bµi v¨n tÕ chÆt chÏ. ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh diÔn biÕn c¶m xóc cña con ngêi trong hoµn c¶nh ®au th¬ng.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi 1-PhÇn 1: . sù c¶m phôc cña t¸c gi¶ vµ nh©n d©n. C¸i chÕt v× nghÜa lín cña hä lµ bÊt tö. s©u l¾ng 4. hîp lÝ. sö dông nhiÒu th¸n tõ vµ nh÷ng tõ ng÷.vn 50 . C¸c bµi v¨n tÕ hiÖn ®¹i còng tu©n + KÕt (Cßn l¹i): Ca ngîi linh hån bÊt diÖt cña c¸c nghÜa sÜ. 3. thèng thiÕt. trang nghiªm . thñ kÕt cÊu nµy. 1.Bè côc: 4 phÇn + Lung khëi (2 c©u ®Çu): Kh¸i qu¸t bèi c¶nh thêi ®¹i vµ ý nghÜa cña c¸i chÕt bÊt tö + ThÝch thùc: ( C©u 3 →15): Håi tëng vÒ cuéc ®êi ngêi nghÜa sÜ + Ai v·n: (16 → 28): Lßng tiÕc th¬ng.com.TrÇm buån. --> KÕt cÊu ®èi lËp kh¼ng ®Þnh sù bÊt Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo. h×nh ¶nh cã gi¸ trÞ biÓu c¶m m¹nh.Trang träng 2.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi .§äc hiÓu v¨n b¶n .TrÇm l¾ng → hµo høng.

Vµo trËn víi nh÷ng thø vÉn dïng trong sinh ho¹t hµng ngµy (C©u 12.GV híng dÉn Hs t×m hiÓu h×nh ¶nh ngêi nghÜa sÜ n«ng d©n . ®èt. .C¸ch ng¾t nhÞp ng¾n gän. §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶. . 7) VÎ ®Ñp hµo hïng khi x«ng trËn . ch©n chÊt nhng ®éc ®¸o. th¸i ®é. hä ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn lín: + VÒ t×nh c¶m: C¨m thï giÆc s©u s¾c (C©u 6. x«ng vµo. hµnh ®éng cña hä ra sao? + Nhãm 3: T×m nh÷ng chi tiÕt. døt kho¸t: §¸nh. vÊt v¶.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản tö cña c¸i chÕt. danh tiÕng cña hä vang nh mâ . PhÇn 2: H×nh tîng ngêi nghÜa sÜ n«ng d©n: . 4.C¸c nhãm cö nhãm trëng. .vn . hµnh ®éng khi qu©n giÆc tíi .GV híng dÉn HS th¶o luËn nhãm. 5) Th¸i ®é. hoµn toµn xa l¹ víi c«ng viÖc binh ®ao (C©u 3. h×nh ¶nh kh¾c ho¹ vÎ ®Ñp hµo hïng khi x«ng trËn cña ngêi nghÜa sÜ n«ng d©n? + Nhãm 4: Nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt næi bËt ®îc sö dông? .GV híng dÉn c¸c nhãm thèng nhÊt ý kiÕn b»ng b¶ng phô sau: B¶ng Phô Lai lÞch vµ hoµn c¶nh sinh sèng . chÐm ngîc.Lµ nh÷ng ngêi n«ng d©n sèng cuéc ®êi lao ®éng lam lò. th kÝ. x«.com.GV giao nhiÖm vô: + Nhãm 1: Ngêi nghÜa sÜ cã nguån gèc xuÊt th©n nh thÕ nµo? + Nhãm 2: Khi qu©n giÆc x©m ph¹m bê câi. 2. chÐm. ®¹p. lít tíi. ®¹p lªn ®Çu NghÖ thuËt .Tõ ®an chÐo t¨ng sù m·nh liÖt: ®©m ngang.Khi qu©n giÆc x©m ph¹m ®Êt ®ai bê câi cha «ng.Hµng lo¹t h×nh ¶nh 51 Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo. 13) → VÎ ®Ñp méc m¹c.§éng tõ m¹nh. lßng nghÜa cña nh÷ng ngêi n«ng d©n ®îc trêi thÊu tá.KhÝ thÕ chiÕn ®Êu: TiÕn c«ng nh vò b·o. + Nhãm lín: 4nhãm + Thêi gian: 7phót . .

HS chia nhãm nhá (theo bµn) ¬n chóa. . t×nh c¶m cña t/gi¶ ®èi víi nh÷ng 3-PhÇn 3: Th¸i ®é c¶m phôc vµ niÒm xãt thnghÜa sÜ) ¬ng v« h¹n cña t¸c gi¶: . KiÓm tra bµi cò: Nªu c¶m nhËn vÒ h×nh ¶nh ngêi nghÜa sü n«ng d©n trong bµi v¨n tÕ? 2.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản → KiÓu c¨m thï mang t©m lÝ n«ng d©n. Ho¹t ®éng 3 ( Cñng cè. quan qu©n khã nhäc…→ nghÜa sÜ Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.vn 52 . h×nh ¶nh.Gv dÆn dß hs: tiÕp tôc chuÈn bÞ tiÕt thø 3 cña bµi . kh«ng qu¶n ng¹i bÊt k× sù hi sinh gian khæ nµo. 9) + Hµnh ®éng: Tù nguyÖn chiÕn ®Êu (C©u 10.Gv kh¸i qu¸t : B»ng bót ph¸p hiÖn thùc.®Þch. c« ®óc tõ ®êi sèng thùc tÕ nhng cã tÇm kh¸i qu¸t cao. rÊt tù tin vµ ®Çy ý chÝ quyÕt th¾ng (C©u 14. Sù th« s¬ .Gv híng dÉn hs tù häc Lu ý:. tÊc ®Êt ngän rau . N§C ®· ph¸t hiÖn. ngîi ca b¶n chÊt cao quý vÉn tiÒm Èn ®»ng sau manh ¸o v¶i. . ChiÕn th¾ng cña ta – thÊt b¹i cña giÆc. 15) ®èi lËp Ta . 11) thï xèc tíi.Chi tiÕt ch©n thùc ®îc chän läc. Bëi v¨n ch¬ng trung ®¹i cho tíi bÊy giê cha cã t¸c phÈm nµo chó ý khai th¸c vÎ ®Ñp t©m hån cao quý ®ã cña ngêi n«ng d©n. dÆn dß) . . Bµi míi: Ho¹t ®éng 1 ( Híng dÉn hs t×m hiÓu th¸i ®é.H×nh ¶nh ngêi nghÜa sÜ n«ng d©n hiÖn lªn nh mét tîng ®µi nghÖ thuËt s÷ng s÷ng “V« tiÒn kho¸ng hËu”. híng dÉn. tõ ng÷ nµo? .Liªn hÖ: Bµi “LÝnh thó ngµy xa” + Còng ®¨ng lÝnh + Phôc vô giai cÊp thèng trÞ + Th¸i ®é: BÞ b¾t buéc ra ®i TiÕt 3 1. sau cuéc ®êi lam lò cña ngêi n«ng d©n: Lßng yªu níc vµ ý chÝ quyÕt t©m b¶o vÖ Tæ quèc.Chi tiÕt: X¸c phµm véi bá.Hs ®äc ®o¹n 3 (?)Th¸i ®é c¶m phôc vµ niÒm xãt th¬ng v« h¹n cña t¸c gi¶ ®îc béc lé qua nh÷ng chi tiÕt.com.hiÖn ®¹i. + VÒ nhËn thøc: ý thøc ®îc tr¸ch nhiÖm ®èi víi sù nghiÖp cøu níc (C©u 8.

nghÑn ngµo tríc t×nh c¶nh MÑ giµ = MÑ mÊt con : TrÎ → giµ ®au th¬ng cña ®Êt níc. sèng lµm chi . ch¼ng ph¶i . dËt dê. giµ trÎ hai hµng luþ nhá…--> võa kh¸i qu¸t íc lÖ. nhiÒu søc gîi s©u xa: + NiÒm uÊt øc.vn . Vî yÕu = Vî mÊt chång: KhoÎ → → Lµ tiÕng khãc th¬ng kh«ng cña riªng t¸c gi¶ yÕu mµ cña c¶ quª h¬ng.Lµ 1 trong nh÷ng TP xuÊt s¾c nhÊt cña N§C.GV chèt l¹i . tr¶ lêi c©u chØ lµ nh÷ng d©n thêng nhng s½n sµng dÊy hái.Tõ ng÷. Ho¹t ®éng 2 4. . PhÇn 4: (GV híng dÉn HS t×m hiÓu phÇn TiÕp tôc nçi xãt th¬ng vµ biÓu d¬ng c«ng 4) tr¹ng ngêi ®· khuÊt Ho¹t ®éng 3 ( Cñng cè. híng dÉn. N§C ®îc xem lµ ngêi ®Çu tiªn ®a h×nh ¶nh ngêi nghÜa sÜ n«ng d©n thµnh h×nh tîng trung t©m trong s¸ng t¸c VH.GV yªu cÇu HS t×m hiÓu tõ ng÷. cña d©n téc. ®ång thêi bµy tá niÒm c¶m phôc vµ xãt th¬ng s©u s¾c ®èi víi hä.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi yªu (C©u 25): . giäng ®iÖu: ®o¸i . cña nh©n d©n. trao ®æi th¶o luËn. khÝ ph¸ch qu¶ c¶m cña ngêi nghÜa sÜ CÇn Giuéc. .Hs ®äc ghi nhí sgk . võa biÓu c¶m m¹nh mÏ. t¸c gi¶ béc lé niÒm tù hµo vÒ tinh thÇn yªu níc. →Th¸i ®é cã tõ nhiÒu nguån c¶m xóc: + Nçi tiÕc hËn cho ngêi liÖt sÜ hi sinh khi sù (?) Th¸i ®é ®ã xuÊt ph¸t tõ nghiÖp cßn dang dë (C©u 24) nh÷ng nguån c¶m xóc nµo? + Nçi xãt xa cña gia ®×nh mÊt ngêi th©n .Tæng KÕt . h×nh ¶nh cã gi¸ trÞ biÓu c¶m trong c©u 25. cö ngêi tr×nh bµy tríc líp binh v× mét lßng yªu níc . tr¶ lêi c©u hái → Mét trong nh÷ng c©u v¨n hay nhÊt nãi vÒ . ®Êt níc MÑ khãc con: Tríc®Ìn khuya dµnh cho ngêi liÖt sÜ. Nã kh«ng chØ gîi nçi Vî t×m chång: Lóc bãng xÕ ®au mµ cßn khÝch lÖ lßng c¨m thï vµ ý chÝ * Giäng v¨n bi thiÕt. n·o nïng nçi ®au mÊt m¸t trong chiÕn tranh vÖ quèc xa nay. .nh×n. c¶nh Ðo le.thµ th¸c…--> xãt th¬ng vµ kh¼ng ®Þnh phÈm chÊt cao ®Ñp cña nghÜa binh. thay! Leo lÐt.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản trao ®æi th¶o luËn. “mét trong nh÷ng bµi v¨n hay nhÊt cña chóng ta” (Hoµi Thanh) 53 Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo. cã nhËn xÐt vµo b¶ng phô . dÆn dß) .GV chèt l¹i * Tõ ng÷: §au ®ín bÊy. tiÕp nèi sù nghiÖp dang dë cña nh÷ng ngêi nghÜa sÜ. + Sù c¨m hên nh÷ng kÎ g©y nªn nghÞch * H×nh ¶nh chän läc tinh tÕ.Qua bµi v¨n tÕ.HS chia 6 nhãm.H×nh ¶nh: Cá c©y mÊy dÆm sÇu gi¨ng.Víi t¸c phÈm nµy.Gv yªu cÇu Hs ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t nh÷ng gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña t¸c phÈm .vèn kh«ng.Gv híng dÉn hs luyÖn tËp .HS lµm viÖc ®éc lËp III.com.

Gv dÆn dß.KÜ n¨ng:Cã kÜ n¨ng ph©n tÝch vµ sö dông c¸c thµnh ng÷.com.SGK.SGK.KiÓm tra bµi cò: 2. . thiÕt kÕ bµi so¹n. SGV.Bµi míi Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo. ®iÓn cè A. LuyÖn tËp . Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 24 ppct Thùc hµnh vÒ thµnh ng÷.KiÕn thøc: Gióp HS .Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y IV.N©ng cao hiÓu biÕt vÒ thµnh ng÷ vµ ®iÓn cè.TiÕn tr×nh bµi d¹y 1. b¶ng phô C.HS lµm bµi tËp 2 SGK trang 65 . vÒ t¸c dông biÓu ®¹t cña chóng.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản .Môc tiªu cÇn ®¹t 1.GV híng dÉn HS t¸i hiÖn l¹i h×nh tîng ngêi nghÜa sÜ trong bµi v¨n tÕ (§Æc biÖt tõ c©u 10 ®Õn 15). ®iÓn cè khi cÇn thiÕt 3. .vn 54 .BiÕt c¸ch sö dông thµnh ng÷ vµ ®iÓn cè trong nh÷ng trêng hîp cÇn thiÕt 2. ®iÓn cè” .ChuÈn bÞ cña GV vµ HS . híng dÉn Hs chuÈn bÞ bµi: “ Thùc hµnh vÒ thµnh ng÷. nhÊt lµ trong c¸c v¨n b¶n v¨n ch¬ng nghÖ thuËt.C¶m nhËn ®îc gi¸ trÞ cña thµnh ng÷ vµ ®iÓn cè .Th¸i ®é:Thªm hiÓu vµ yªu tiÕng ViÖt B.

c« ®äng.Bµi tËp1 + “ Mét duyªn hai nî” -> Mét m×nh ph¶i ®¶m ®ang c«ng viÖc gia ®×nh ®Ó nu«i c¶ chång vµ con + “ N¨m n¾ng mêi ma” -> VÊt v¶ cùc nhäc.com.2 tr¶ lêi c©u thø nhÊt +Nhãm3.GV chèt l¹i Néi dung cÇn ®¹t 1. khi b¹n vÒ l¹i treo giêng lªn + “®µn kia” gîi l¹i chuyÖn Chung Tö K× nghe tiÕng ®µn cña B¸ Nha mµ hiÓu ®îc ü nghÜ cña b¹n.HS chia 6 nhãm +Nhãm1. chËt hÑp. 3. ngang tµng cña Tõ H¶i => C¸c thµnh ng÷ trªn ®Òu dïng h×nh ¶nh cô thÓ vµ ®Òu cã tÝnh biÓu c¶m: ThÓ hiÖn sù ®¸nh gi¸ ®èi víi ®iÒu ®îc nãi ®Õn. ®ång thêi qua h×nh ¶nh cô thÓ. mÊt tù do + “§éi trêi ®¹p ®Êt” -> biÓu hiÖn ®îc lèi sèng vµ hµnh ®éng tù do. thó vËt.GV chèt l¹i *Ho¹t ®éng4: . 2. sinh ®éng thÓ hiÖn néi dung kh¸i qu¸t vµ cã tÝnh biÓu c¶m.4 tr¶ lêi c©u thø hai +Nhãm5.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản Ho¹t ®éng cña GV vµ HS * Ho¹t ®éng1: . v« nh©n tÝnh cña bän quan qu©n ®Õn nhµ Thuý KiÒu khi gia ®×nh nµng bÞ vu oan + “ c¸ chËu chim lång” -> biÓu hiÖn ®îc c¶nh sèng tï tóng. Do ®ã sau khi b¹n chÕt. cÊu t¹o æn ®Þnh.Bµi tËp2 + “ §Çu tr©u mÆt ngùa” -> biÓu hiÖn ®îc tÝnh chÊt hung b¹o.HS chia nhãm nhá ( Theo bµn) trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái bµi tËp 1 cö ngêi tr×nh bµy tríc líp .GV chèt l¹i *Ho¹t ®éng3 . hµm sóc -> §iÓn cè chÝnh lµ nh÷ng sù viÖc tríc ®©y hay c©u ch÷ trong s¸ch ®êi tríc ®îc dÉn ra vµ sö dông lång ghÐp vµo bµi v¨n. vµo lêi nãi ®Ó nãi vÒ nh÷ng ®iÒu t¬ng tù 4. kh«ng chÞu sù bã buéc. Bµi tËp 4 + “Ba thu”: Kinh thi cã c©u: “NhÊt nhËt bÊt kiÕn nh tam thu hÒ” ( Mét ngµy kh«ng thÊy mÆt nhau l©u nh ba mïa thu) -> c©u th¬ trong “TruyÖn KiÒu” muèn nãi khi KT ®· t¬ng t TK th× mét ngµy kh«ng thÊy mÆt nhau l©u nh ba n¨m 55 * Ho¹t ®éng2: .GV híg dÉn HS lµm t¹i líp c©u ®Çu sau ®ã híng dÉn HS vÒ nhµ lµm tiÕp nh÷ng c©u th¬ cßn l¹i Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo. chÞu ®ùng d·i dÇu n¾ng ma => C¸c thµnh ng÷ ng¾n gän. Bµi tËp 3: + “Giêng kia”: Gîi l¹i chuyÖn vÒ TrÇn Phån thêi HËu H¸n dµnh riªng cho b¹n lµ Tõ TrÜ mét c¸i giêng khi b¹n ®Õn ch¬i.6 tr¶ lêi c©u thø ba . B¸ Nha treo ®µn kh«ng gÈy n÷a v× cho r»ng kh«ng cã ai hiÓu ®îc tiÕng ®µn cña m×nh -> §Æc ®iÓm cña ®iÓn cè: Ch÷ dïng ng¾n gän mµ biÓu hiÖn ®îc t×nh ý s©u xa.HS tr¶ lêi b»ng b¶ng phô sau ®ã cö ngêi tr×nh bµy tríc líp . Nã dïng ®Ó nãi vÒ khÝ ph¸ch h¶o h¸n.HS lµm viÖc c¸ nh©n tr×nh bµy tríc líp . ngang tµng. kh«ng chÞu khuÊt phôc bÊt cø uy quyÒn nµo.vn .

. gîi t×m.Gi¸o viªn tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p: ®äc s¸ng t¹o.GV híng dÉn VD : Nãi víi nã nh níc ®æ ®Çu vÞt. thuyÕt tr×nh. dÆn dß) chuyªn lõa g¹t nh÷ng phô n÷ thËt thµ ngay th¼ng . kh«ng t×m hiÓu thÊu ®¸o.TiÕn tr×nh bµi d¹y Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.hiÓu v¨n b¶n v¨n häc.vn 56 . SGV.Cã ý thøc tr©n träng ngêi hiÒn tµi. C¸ch thøc tiÕn hµnh .com. D. kh«ng ®i s©u ®i s¸t. . quan hÖ réng. mÊt ®i tÝnh h×nh tîng vµ dµi dßng h¬n *Ho¹t ®éng 6: 6.Qua ®ã HS nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña nh©n tµi ®èi víi quèc gia . B. mét nh©n vËt kiÖt xuÊt trong lÞch sö níc ta.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản + “ ChÝn ch÷” + “LiÔu Ch¬ng §µi” *Ho¹t ®éng5: + “ M¾t xanh” .HiÓu ®îc tÇm t tëng mang tÝnh chiÕn lîc.Bµi tËp7 Ho¹t ®éng 7 VD : Thêi buæi bÊy giê thiÕu g× nh÷ng g· Së Khanh ( Cñng cè.SGK.HS lµm viÖc c¸ nh©n.RÌn kÜ n¨ng ®äc . KÜ n¨ng:. t¸i hiÖn. ch¼ng ¨n thua . tr¶ lêi c¸c c©u hái. chñ tr¬ng tËp hîp nh©n tµi ®Ó x©y dùng ®Êt níc cña vua Quang Trung.“ Ch©n ít ch©n r¸o” -> võa míi ®Õn cßn l¹ lÉm .Bµi tËp 6 . kÜ lìng Thay thÕ: Qua loa => Khi thay thÕ cã thÓ biÓu hiÖn ®îc phÇn nghÜa c¬ b¶n nhng mÊt ®i phÇn s¾c th¸i biÓu c¶m.“ Cìi ngùa xem hoa” -> lµm viÖc qua loa. 3. KiÕn thøc: Gióp häc sinh: .ThÊy ®îc c¸ch diÔn ®¹t tinh tÕ b»ng lêi lÏ võa t©m huyÕt võa cã søc thuyÕt phôc cao vµ lËp luËn chÆt chÏ cña t¸c gi¶.Bµi tËp 5 lêi c©u hái bµi tËp 5 cö ngêi .b¾t n¹t ngêi míi ®Õn lÇn ®Çu . 2.HS vÒ lµm nh÷ng bµi tËp cßn l¹i .SGK.“ Ma cò b¾t n¹t ma míi” -> û thÕ th«ng thuéc ®Þa tr×nh bµy tríc líp bµn.GV chèt l¹i néi dung bµi häc . tù g× lµm bµi 6.HS chia nhãm nhá ( Theo bµn) trao ®æi th¶o luËn tr¶ 5. 1. Th¸i ®é: .GV chèt l¹i Thay thÕ : b¾t n¹t ngêi míi ®Õn . Môc tiªu cÇn ®¹t.. b¶ng phô C.7 VD : Mäi ngêi ®· ®i guèc trong bông anh råi 7. kÕt hîp víi c¸c h×nh thøc trao ®æi th¶o luËn. híng dÉn.Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 25-26 ppct chiÕu cÇu hiÒn. (Ng« Th× NhËm) A.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS . thiÕt kÕ bµi so¹n.

§äc.GV yªu cÇu HS x¸c ®Þnh bè côc cña v¨n b¶n... íc nguyÖn ®îc nhiÒu ngêi hiÒn ra gióp rËp triÒu ®×nh mµ vua míi g©y dùng nªn + “ ChiÕu nµy.HS ®äc v¨n b¶n.Hµ Néi) .Ngêi lµng T¶ Thanh Oai.Nhµ Lª sôp ®æ. Ng« Th× NhËm ®îc cö lµm ThÞ lang bé l¹i. I. PhÇn 2 Tríc ®©y thêi thÕ suy vi… cña TrÉm PhÇn 3 ChiÕu nµy ban xuèn g… mäi ngêi ®Òu 57 . tiªu diÖt qu©n Thanh vµ bän tay sai.HS chó ý nh÷ng tõ khã gi¶i thÝch cuèi ch©n trang s¸ch. Nh÷ng c©u v¨n cã h×nh ¶nh.. tõng lµm quan díi thêi Lª C¶nh Hng . T¸c phÈm. chó ý nh÷ng ®o¹n v¨n bµy tá th¸i ®é t×nh c¶m cña ngêi viÕt.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản 1. thÓ lo¹i t¸c phÈm? *Häat ®éng 2: (§äc .GV chó ý c¸ch ®äc: Râ rµng.Quang Trung giao cho Ng« Th× NhËm thay lêi m×nh viÕt “ChiÕu cÇu hiÒn”.. 1788.1775 ®ç tiÕn sü..vn hiÒn vËy .Ng« Th× NhËm (1764 – 1803). . 1.Khi NguyÔn HuÖ ra B¾c lÇn 2. hiÖu Hi Do·n.. II.kªu gäi nh÷ng ngêi tµi ®øc ra gióp d©n gióp níc. §äc – hiÓu v¨n b¶n. trÊn S¬n Nam (nay: Thanh Tr× . .Bè côc: + “ Tõng nghe.. .hay sao?” :Suy nghÜ cña nhµ vua vÒ t×nh h×nh ®Êt níc hiÖn t¹i.HS ®äc phÇn tiÓu dÉn . Lµ ngêi ®îc nhµ vua tin dïng giao cho so¹n th¶o giÊy tê quan träng. ..) . -1788 Quang Trung tiÕn qu©n ra B¾c.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi (?) ChØ ra nh÷ng nÐt chÝnh vÒ t¸c gi¶ Ng« Th× NhËm? Néi dung cÇn ®¹t (?) Nªu hoµn c¶nh ra ®êi. . .ngêi hiÒn vËy”: Vai trß vµ sø mÖnh cña ngêi hiÒn ®èi víi nhµ vua vµ ®Êt níc + “ Tríc ®©y.b¸n rao” :Nh÷ng yªu cÇu vµ biÖn ph¸p cÇu hiÒn. «ng ®· theo gióp T©y S¬n.hiÓu v¨n b¶n.KiÓm tra bµi cò:T×nh c¶m cña t¸c gi¶ vµ nh©n d©n ®¬ng thêi ®èi víi ngêi nghÜa sÜ ®îc thÓ hiÖn nh thÕ nµo trong 2 phÇn cuèi bµi v¨n tÕ ? 2. 1. Hoµn c¶nh ra ®êi. TiÓu dÉn. ph¶n øng tiªu cùc.ThÓ lo¹i: ChiÕu b.com.. .BÒ t«i nhµ Lª mang nÆng t tëng trung qu©n. T¸c gi¶. tuyÓn hiÒn cô thÓ + Cßn l¹i: Mong muèn vµ lêi khÝch lÖ nhêi hiÒn cña nhµ vua ChiÕu cÇu hiÒn PhÇn 1 Tõng nghe …sinh ra ngNguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm êi Email: nghian3t@yahoo.. NguyÔn HuÖ lªn ng«i.Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng 1 ( híng dÉn H/s t×m hiÓu tiÓu dÉn) . 2. a.

. II. luyÖn tËp tiÕt1) lµ ch©n lÝ.GV chèt l¹i .GV chèt l¹i lµ tinh hoa. tr¶ lêi a. Th¸i ®é vµ hµnh ®éng cña nho sÜ B¾c Hµ T©m tr¹ng cña vua Quang Trung. cã tµi n¨ng v¨n ch¬ng. c©u hái. 58 *Ho¹t ®éng 1 .Bá ®i ë Èn.Lµm cÇm chõng. tr¸i víi quy luËt cuéc sèng. . ý trêi. TiÓu dÉn. Kinh dÞch. võa tá ra ngêi viÕt cã kiÕn thøc s©u réng.Gi÷ m×nh im lÆng.§äc 2.LÊy ý trong Kinh Thi.Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y TiÕt 2 1. §ã (Cñng cè.Vai trß cña ngêi hiÒn tµi ®îc ®¸nh gi¸ cao b»ng íc líp nghÖ thuËt so s¸nh “ nh sao s¸ng trªn trêi cao”. . b.HS «n l¹i thÓ lo¹i chiÕu vµ néi lßng d©n dung v¨n b¶n “ ChiÕu cÇu hiÒn” . .KiÓm tra bµi cò:Nªu hoµn c¶nh ra ®êi vµ néi dung chÝnh v¨n b¶n “ ChiÕu cÇu hiÒn” 2.H×nh ¶nh mang ý nghÜa tîng trng. C¸ch xö thÕ cña ngêi hiÒn.vn Sö dông h×nh ¶nh . Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo. lµ tÊt yÕu. → BÊt hîp t¸cuæng phÝ tµi n¨ng.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản (?) T×m hiÓu c¸ch ®¸nh gi¸ cña t¸c gi¶ vÒ vai trß vµ nhiÖm vô cña ngêi hiÒn nh thÕ nµo? NhËn xÐt vÒ c¸ch nªu vÊn ®Ò cña ngêi viÕt? .Ph¶i do thiªn tö sö dông. .Kh«ng lµm nh vËy lµ tr¸i víi ®¹o trêi. . + Sao s¸ng ¾t chÇu vÒ ng«i B¾c thÇn… → Dïng h×nh ¶nh so s¸nh lÊy tõ luËn ng÷.. C¸ch xö thÕ cña ngêi hiÒn. tinh tó cña trêi ®Êt non s«ng . Cã søc Ho¹t ®éng 3 thuyÕt phôc m¹nh mÏ ®èi víi sÜ phu B¾c Hµ.com. yªu cÇu HS chia 6 nhãm trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi b»ng b¶ng phô . T×m hiÓu v¨n b¶n trao ®æi th¶o luËn. Th¸i ®é nho sÜ .§äc – hiÓu v¨n b¶n 1. Lµm c¬ së cho viÖc .H×nh ¶nh so s¸nh: + Ngêi hiÒn nh sao s¸ng trªn trêi.Võa ch©m biÕm nhÑ nhµng.HS chia nhãm nhá (theo bµn) 2. T×m hiÓu v¨n b¶n a.GV chèt l¹i néi dung bµi häc chiªu hiÒn ®·i sÜ: cÇu hiÒn lµ viÖc lµm hîp ý trêi. HiÖu qu¶ .Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t I. * Th¸i ®é nho sÜ. cö ngêi tr×nh bµy tr.GV kÎ mÉu b¶ng.

LuËn ®iÓm thuyÕt phôc: kÕt hîp t×nh lÝ. → Tha thiÕt tr«ng chê.Lêi hay. híng dÉn. . d©n lêi c©u hái. gióp níc Ng« Th× NhËm .Hs tr¶ lêi c¸ nh©n chÊn lßng ngêi Ho¹t ®éng 3 ( Cñng cè. . cÇu hiÒn nh thÕ nµo? c.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản (?) T©m tr¹ng cña vua Quang Trung vµ t×nh h×nh thêi thÕ * Vua Quang Trung.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi . t×nh c¶m cña vua Quang Trung Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo. bµy tá râ rµng. ph©n .Môc ®Ých: thuyÕt phôc hä ra gióp vua. ch©n lËp khoa luËt” thµnh.ChØ ra tÝnh chÊt thêi ®¹i.vn 59 . khuyÕn khÝch kh«ng kÓ thø bËc. C¸ch cÇu hiÒn cña vua Quang Trung.Lêi kh«ng hîp.. cã s¬ suÊt kh«ng b¾t téi. c¸ch nãi giÇu h×nh ¶nh bµy tá th¸i ®é thµnh t©m. dÆn dß) III. + Nh©n d©n: cha hèi søc + §øc ho¸ cha nhuÇn. ®îc khen thëng.HS chia nhãm nhá (theo . .. nhËn xÐt a ra gióp triÒu ®×nh v× lÏ nµy lÏ kh¸c) vÒ nghÖ thuËt lËp luËn cña . më ra t¬ng lai (?) C¸ch kÕt thóc bµi chiÕu tèt ®Ñp cho ®Êt níc. → Khã kh¨n cÇn cã hiÒn tµi. tr¶ quan . + Biªn ¶i: cha yªn. kªu gäi lµm phÊn .KÕt thóc bµi chiÕu: lêi kÝch lÖ.GV chèt l¹i + Do c¸c quan tiÕn cö. + D©ng sí tù tiÕn cö.HS häc bµi. C¸ch viÕt tÕ nhÞ.GhÐ chiÕu l¾ng nghe..Hs nhËn xÐt vÒ tµi ®øc cña nhiÒu ngêi tµi giái cã lßng víi d©n víi níc nhng chvua Quang Trung. cho c¶ ngêi nh thÕ nµo? hiÒn cã t¸c dông ®éng viªn. khiªm *Ho¹t ®éng 2 nhêng nhng còng rÊt kiªn quyÕt trong viÖc cÇu (?) Vua Quang Trung cã c¸ch hiÒn.Hs ®äc ghi nhí sgk . .§èi tîng thuyÕt phôc: giíi sÜ phu B¾c Hµ ( rÊt . . ®îc diÔn t¶ nh thÕ nµo? . dÔ thùc hiÖn => TÇm nh×n mang tÝnh chiÕn lîc cña vua Quang Trung .Ai còng cã quyÒn tham gia kh«ng ph©n biÖt bµn) trao ®æi th¶o luËn. mu hay ®îc dïng.LuyÖn tËp . cö ngêi tr×nh bµy .Kªu gäi mäi ngêi tµi ®øc chung vai g¸nh v¸c viÖc níc. t×nh lÝ râ rµng..Giäng ®iÖu tha thiÕt.Tæng kÕt .NhËn xÐt vÒ nghÖ thuËt lËp luËn cña bµi chiÕu vµ t tëng. . cã søc thuyÕt phôc cao.com.Ngµy ®ªm mong mái. tríc líp + §îc d©ng sí t©u bµy. kh«ng dïng. biÖn ph¸p cô thÓ. → §êng lèi réng më. so¹n bµi “ Xin tÝch dÉn dô. . .C¸ch tiÕn cö ®a d¹ng. t©m huyÕt.Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y IV. triÒu ®×nh. chØ trÝch . + Trong trtiÒu cßn nhiÒu thiÕu xãt. chi tiÕt cô thÓ.

GV chØ lµm nhiÖm vô ®Þnh híng vµ chèt. víi níc.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 27 §äc thªm: xin lËp khoa luËt (TrÝch TÕ cÊp b¸t ®iÒu) .vn 60 .CÇn cho HS ®äc kü. ®Ó thÊy râ gi¸ trÞ cña v¨n b¶n . V× sao nãi chñ tr¬ng cÇu hiÒn. ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß SGK. TiÕn tr×nh d¹y häc Ho¹t ®éng 1. Tæ chøc kiÓm tra bµi cò (h×nh thøc: VÊn ®¸p) 1. B¶n ®iÒu trÇn thø Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo. NghÖ thuËt lËp luËn chÆt chÏ. lêi lÏ cÇu hiÒn cña t¸c gi¶.kÕt hîp tù ®äc. Tõ ®ã kh¸i qu¸t tÇm nh×n vµ t tëng cña vua Quang Trung vµ nghÖ thuËt nghÞ luËn cña Ng« Th× NhËm. t×m hiÓu nh÷ng luËn ®iÓm chÝnh. tù tr¶ lêi c©u hoitrong SGK. thuyÕt phôc lÝ t×nh vµ tÊm lßng trung thùc cña t¸c gi¶ ®èi víi d©n. kÝn kÏ. B. * Nh÷ng ®iÓm cÇn lu ý . KÕt qu¶ cÇn ®¹t Gióp häc sinh hiÓu tÇm nh×n xa réng vµ tiÕn bé vÒ vai trß cña luËt ph¸p ®èi víi viÖc ®¶m b¶o vµ ph¸t triÓn cña nhµ níc ph¸p quyÒn vµ x· héi tu©n thñ luËt ph¸p. lêi lÏ Êy lµ rÊt phï hîp víi ®èi tîng vµ môc ®Ých cÇu hiÒn cña bµi chiÕu? Ho¹t ®éng 2: DÉn vµo bµi NguyÔn Trêng Té theo ®¹o Thiªn Chóa vµ lµ mét häc gi¶ næi tiÕng víi nh÷ng t tëng ®æi míi ®Êt níc thÓ hiÖn trong t¸c phÈm chÝnh luËn – b¶n ®iÒu trÇn: TÕ cÊp b¸t ®iÒu (8 ®iÒu cÇn thiÕt göi lªn vua Tù §øc nhµ NguyÔn. 2. Ph©n tÝch hÖ thèng luËn ®iÓm trong bµi ChiÕu cÇu hiÒn. SGV ThiÕt kÕ bµi d¹y C. V× sao th¸i ®é. NhËn xÐt th¸i ®é.NguyÔn Trêng TéA. biÖn ph¸p cÇu hiÒn cña Quang Trung lµ cô thÓ vµ dÔ dµng thùc hiÖn? 3.com.

®øng trªn lu¹t ph¸p.LuËt bao gåm nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau: kØ c¬ng.. m«i trêng. lµm tèt ch¼ng ai khen. T×m hiÓu vµ nhËn xÐt vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn luËt ph¸p ë níc ta hiÖn nay trªn mét lÜnh vùc mµ em biÕt (ch¼ng h¹n: an toµn giao th«ng. râ rµng. ®Ó hä nhËn thøc râ vÊn ®Ò quan träng cña luËt ph¸p. Chñ tr¬ng nh vËy míi ®¶m b¶o ®îc c«ng b»ng x· héi. nghÖ thuËt nÕu kh«ng cã luËt ph¸p lµm nÒn t¶ng.. lµm tr¸i luËt ph¸p. §¹o ®øc lín nhÊt lµ chÝ c«ng v« t. (30 Mèi quan hÖ gi÷a luËt ph¸p vµ ®¹o ®øc. chó ý c¸c c©u hái tu tõ. . NhËn xÐt c¸ch ®äc. luËt ph¸p lµ ®¹o ®øc. 71) 2. v¨n ch¬ng nghÖ thuËt.. rµnh m¹ch. Nhµ níc. tõng môc. vËn hµnh vµ ph¸t triÓn b»ng luËt ph¸p.com.) 3. kÓ c¶ vua chóa ®îc ®øng ngoµi. nghiªm minh. nhµ níc ph¸p quyÒn. C©u 3: Theo t¸c gi¶.. Kh«ng cã ai. x· héi tån t¹i. d©n ®Òu ph¶i cã th¸i ®é t«n träng vµ thùc hiÖn nghiªm chØnh. * Ba HS ®äc 2 lÇn toµn bµi. So¹n bµi “ Thùc hµnh vÒ nghÜa cña tõ trong sö dông” Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo. bµn vÒ sù cÇn thiÕt cña luËt ph¸p ®èi víi x· héi. Gi¶i thÝch tõ khã: theo c¸c chó thÝch ch©n trang 4. §ã lµ nh÷ng nhµ níc ph¸p quyÒn. §äc * Giäng khóc triÕt. ®äc bµi viÕt 2 – 3 lÇn ë nhµ 2. tam c¬ng ngò thêng. ®¹o ®øc. §Õn Khæng Tö còng ph¸i c«ng nhËn ®iÒu nµy. VÒ t¸c gi¶ (1830-1871) * HS tù ®äc theo tiÓu dÉn (SGK..Bè côc: (1) Vai trß vµ t¸c dông cña luËt ph¸p ®èi víi x· héi. (2) Mèi quan hÖ gi÷a luËt ph¸p víi ®¹o Nho. v¨n ch¬ng cã t¸c dông lµm cho nghÖ thuËt biÖn luËn t¸c ®éng ®Õn t duy vµ t©m lÝ c¸c nhµ nho – vèn lµ nh÷ng ngêi gi¬ng cao ngän cê ®¹o ®øc cña Th¸nh Khæng – vµ chÝnh Khæng Tö ®· nhËn ra c¸i h¹n chÕ. C©u 4: Quan hÖ hi÷a ®¹o ®øc vµ luËt ph¸p lµ ë chç thèng nhÊt gi÷a ®óng luËt vµ ®¹o ®øc. chÝnh lÖnh. kh«ng ®îc vi ph¹m. . Tr¸i luËt còng ®ång nghÜa víi tr¸i ®¹o ®øc.§iÒu trÇn: v¨n nghÞ luËn chÝnh trÞ – x· héi tr×nh bµy vÊn ®Ò theo tõng ®iÒu. C©u 5: ViÖc nh¾c ®Õn Khæng Tö vµ c¸c kh¸i niÖm ®¹o ®øc. Ho¹t ®éng 4. C©u 2: T¸c gi¶ chñ tr¬ng vua. kh«ng lµm hay lµm dë ch¼ng ai chª. uy quyÒn. quan. Ho¹t ®éng 3: híng dÉn ®äc – hiÓu kh¸i qu¸t 1. C«ng b»ng. ThÓ lo¹i vµ bè côc .Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản 27/60 lµ b¶n mang tªn Xin lËp khoa luËt. 3. nh»m thuyÕt phôc triÒu ®×nh më khoa luËt.vn 61 .ViÖc thùc hµnh luËt ph¸p ë c¸c níc ph¬ng t©y rÊt c«ng b»ng. chñ quan vµ kh«ng tëng cña gi¸o lÝ. Ho¹t ®éng 5: Híng dÉn tæng kÕt vµ luyÖn tËp 1. Híng dÉn ®äc – hiÓu chi tiÕt C©u 1: . . tr. Nho häc kh«ng cã truyÒn thèng t«n träng luËt ph¸p v× chØ nãi su«ng trªn giÊy.

.....ChuÈn bÞ cña GV vµ HS .Cñng cè vµ n©ng cao nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸c ph¬ng thøc chuyÓn nghÜa cña tõ vµ hiÖn tîng tõ nhiÒu nghÜa.. nøa.......... t×a liÖu tham kh¶o “ Tõ vùng häc TV”.......Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 28 ppct Thùc hµnh nghÜa cña tõ trong sö dông A. b¶ng phô C....... “L¸”: ®îc dïng víi nghÜa gèc: chØ bé phËn cña c©y..TiÕn tr×nh bµi d¹y 1.vËt b»ng tre...Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1 ............vËt b»ng giÊy ......... giµu søc biÓu hiÖn cña tiÕng ViÖt B.... 2.HS chia nhãm nhá ( Theo bµn) trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái bµi tËp1 cö ngêi tr×nh bµy tríc líp .. ®ång thêi chän lùa tõ thÝch hîp trong tõng ng÷ c¶nh 3.... thiÕt kÕ bµi so¹n.....NguyÔn ThiÖn Gi¸p ...Tõ “ L¸” cßn ®îc dïng víi c¸c nghÜa kh¸c .vn ....com...Dïng víi c¸c tõ chØ bé phËn c¬ thÓ ngêi -.. thêng ë trªn ngän hay trªn cµnh c©y....... hiÖn tîng ®ång nghÜa.Kü n¨ng: LuyÖn tËp ®Ó cã thÓ sö dông tõ theo c¸c nghÜa kh¸c nhau vµ lÜnh héi tõ víi c¸c nghÜa kh¸c nhau.....kim lo¹i *§iÓm chung: .. cã h×nh d¸ng máng vµ cã bÒ mÆt nhÊt ®Þnh b...............vËt b»ng v¶i ...§ã ®Òu lµ c¸c vËt cã h×nh d¸ng máng.... cá ...KiÓm tra bµi cò: 2..........SGK...SGK..KiÕn thøc: Gióp HS ... SGV...GV chèt l¹i Néi dung cÇn ®¹t 1....Bµi tËp 1 a.Môc tiªu cÇn ®¹t 1. dÑt nh c¸i l¸ c©y 62 (?)Tõ ®ã rót ra ®Æc ®iÓm chung vµ mèi quan hÖ cña chóng Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.Th¸i ®é: båi dìng vµ n©ng cao t×nh c¶m yªu quý vèn tõ ng÷ phong phó........

GV híng dÉn HS lµm viÖc c¸ nh©n . theo mét lÏ nµo ®ã mµ m×nh cã thÓ kh«ng ng ý 5.HS chia 6 nhãm .5.Do ®ã c¸c nghÜa cña tõ l¸ cã quan hÖ víi nhau:®Òu cã nÐt nghÜa chung ( chØ thuéc tÝnh cã h×nh d¸ng máng nh l¸ c©y) 2. “ Canh c¸nh”-> kh¾c ho¹ t©m tr¹ng day døt triÒn miªn cña t¸c gi¶ HCM.vn 63 .ThÓ hiÖn con ngêi t¸c gi¶ ( nh©n ho¸) b. v©ng lµ tõ ®ång nghÜa chØ sù ®ång ý.Cñng cè . c©u vÒ ©m thanh chuyÖn bïi tai +Nhãm4.“Nã thêng gi÷ ch©n hËu vÖ trong ®éi bãng cña hái vµo phiÕu häc tËp trêng” .3 t×m tõ.2. “ Liªn can” c.GV chèt l¹i *Ho¹t ®éng4 .6 t×m tõ.T×nh c¶m mÆn nång.Bµi tËp3 .GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi .Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản .Bµi tËp 2 *Ho¹t ®éng2 VD: .DÆn dß: HS häc bµi vµ so¹n bµi “ ¤n tËp VH trung ®¹i VN” .GV ph¸t vÊn theo c©u hái SGK .HS trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi b»ng b¶ng phô sau ®ã cö ngêi tr×nh bµy tríc líp .Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.Tù lµm bµi5 3. “ B¹n” *Ho¹t ®éng5 .HS chia nhãm nhá theo bµn . sù chÊp thuËn víi lêi ngêi kh¸c -> ChÞu:thuËn theo lêi ngêi kh¸c.“ CËy” cã “ Nhê” lµ ®ång nghÜa: B»ng lêi nãi t¸c ®éng ®Õn ngêi kh¸c víi môc ®Ých mong muèn hä gióp m×nh lµm mét viÖc g× ®ã -> dïng “ CËy” thÓ hiÖn ®îc niÒm tin vµo sù s½n sµng gióp ®ì vµ hiÖu qu¶ gióp ®ì cña ngêi kh¸c .“Nhµ «ng Êy cã n¨m miÖng ¨n” trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u . ®Æt c©u .GV chèt l¹i néi dung bµi häc 4.GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i . ®Æt c©u vÒ t×nh c¶m . c©u nãi chua ch¸t. lêi mêi mÆn nång +Nhãm1. nçi cay ®¾ng.“ ChÞu” cã nhËn.“§ã lµ nh÷ng g¬ng mÆt míi trong lµng th¬ VN” *Ho¹t ®éng3 3. nghe.com.HS tr¶ lêi ( TÝch hîp bµi ®äc v¨n Trao duyªn ®· häc ë líp10) 4.Bµi tËp5 a.Bµi tËp 4 .Nãi ngät.

Sinh ra t¹i Hµ Néi nhng thuë nhá TL sèng ë quª ngo¹i: phè huyÖn CÈm Giµng.Cã quan niÖm v¨n ch¬ng lµnh m¹nh.Th¹ch LamA. ®äc diÔn c¶m kÕt hîp ph©n tÝch.vn . tÝnh t×nh ®iÒm ®¹m.T¸c phÈm chÝnh: Sgk 64 Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo. quÈn quanh vµ sù c¶m th«ng.SGK. . tiÕn bé vµ cã biÖt tµi vÒ truyÖn ng¾n 2. trao ®æi vµ th¶o luËn.ThÊy ®îc mét vµi nÐt ®éc ®¸o trong bót ph¸p nghÖ thuËt cña Th¹ch Lam qua truyÖn ng¾n tr÷ t×nh “ Hai ®øa trΔ 2. Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1: .C¶m nhËn ®îc t×nh c¶m xãt th¬ng cña Th¹ch Lam ®èi víi nh÷ng ngêi ph¶i sèng nghÌo khæ.B¶ng phô C. . Môc tiªu cÇn ®¹t.1942) .Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 37-38-39 Hai ®øa trÎ .æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò: Thµnh tùu chñ yÕu cña v¨n häc ViÖt Nam tõ ®Çu thÕ kØ XX ®Õn c¸ch m¹ng th¸ng 8 n¨m 1945 ? 3. SGV ng÷ v¨n 11 chuÈn . tr©n träng cña nhµ v¨n tríc mong íc cña hä vÒ mét cuéc sèng t¬i s¸ng h¬n.T¸c gi¶ ( 1910.TiÓu dÉn 1. . ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: . 1. trÇm tÜnh vµ rÊt tinh tÕ. 3. KiÕn thøc Gióp häc sinh : .Tªn khai sinh: NguyÔn Têng Vinh ( sau ®æi thµnh NguyÔn Têng L©n) . TiÕng viÖt vµ ®äc v¨n D.GV chèt l¹i Néi dung cÇn ®¹t A.GV gäi HS ®äc phÇn tiÓu dÉn SGK sau ®ã tãm t¾t néi dung chÝnh .Lµ ngêi th«ng minh. sèng v« danh v« nghÜa B.hiÓu v¨n b¶n v¨n häc.TiÕn tr×nh d¹y häc 1. tØnh H¶i D¬ng ( mét phè huyÖn nghÌo in ®Ëm trong t©m trÝ Th¹ch Lam) . .TÝch hîp ph©n m«n Làm v¨n. so s¸nh qua h×nh thøc nªu vÊn ®Ò.com.s¸ng t¸c .Ph¬ng ph¸p ®äc – hiÓu. C¸ch thøc tiÕn hµnh . Th¸i ®é:Häc sinh cã th¸i ®é ®ång c¶m víi nh÷ng c¶nh ®êi quÈn quanh.Gi¸o ¸n. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng ®äc . bÕ t¾c.

vá thÞ vµ l¸ nh·n . rÊt quen thuéc ë mçi miÒn quª ViÖt Nam * C¶nh chî tµn . .vn 65 .. tiÕng Õch b»ng b¶ng phô sau ®ã cö ngêi nh¸i kªu ran ngoµi ®ång.Bøc tranh ®êi sèng n¬i phè huyÖn nghÌo +Nhãm5. chÊt th¬ thÓ hiÖn trong miªu t¶ *Ho¹t ®éng3: c¶m xóc. -> c¶nh vËt ®Ñp vµ buån. D·y tre lµng tríc mÆt ®en l¹i.. nªu nhËn xÐt *C¶nh ngµy tµn . t©m tr¹ng cña nh©n vËt. . thanh tre hay bÊt cø thø g× cña nh÷ng ngêi b¸n hµng ®Ó l¹i.Bè côc: 1.. gÇn nh kh«ng cã cèt truyÖn. (?) C¶nh vËt trong truyÖn ®· ®îc miªu t¶ trong thêi gian vµ kh«ng gian nh thÕ nµo? .H×nh ¶nh:Ph¬ng t©y ®á rùc nh löa ch¸y vµ nh÷ng ®¸m m©y ¸nh hång nh hßn than s¾p tµn.Sù hoµ quyÖn hai yÕu tè: hiÖn thùc vµ l·ng m¹n . ngêi còng vÒ hÕt.ThÓ lo¹i: TruyÖn ng¾n tr÷ t×nh: cèt truyÖn rÊt ®¬n gi¶n. vá bëi.C¶nh ®îi tµu .. kh«ng mét tiÕng ån µo.Mét mïi ©m Èm bèc lªn -> mïi riªng cña ®Êt -> C¶nh chî tµn ë phè huyÖn CÈm Giµng vµ còng lµ cña nhiÒu phè huyÖn nghÌo ngµy xa Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.Bøc tranh ®êi sèng n¬i phè huyÖn nghÌo 2.¢m thanh: tiÕng trèng thu kh«ng.hiÓu v¨n b¶n .Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản .Trªn ®Êt chØ cßn r¸c rëi. ®Ëm chÊt tr÷ t×nh..GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi .2: t×m hiÓu vÒ c¶nh ngµy tµn ®îc TG miªu t¶ NTN? nªu nhËn xÐt +Nhãm3. .T×m hiÓu bè côc vµ thÓ lo¹i I.§Æc ®iÓm truyÖn ng¾n Th¹ch Lam: Sgk 3.Chî ®· v·n tõ l©u.MÊy ®øa trÎ con nhµ nghÌo nhÆt nh¹nh thanh nøa.Gi¶i thÝch tõ khã .XuÊt xø: trÝch trong tËp “ N¾ng trong vên” *Ho¹t ®éng2 . c¶nh vËt thiªn .Mét chiÒu ªm ¶ nh ru vµ tho¶ng qua giã m¸t.4 t×m hiÓu vÒ c¶nh chî tµn ®îc TG miªu t¶ NTN? nªu II.HS ®äc diÔn c¶m ®o¹n ®Çu tr÷ t×nh vµ c¶nh ®îi tµu B.HS chia 6 nhãm +Nhãm1.TruyÖn ng¾n “ Hai ®øa trΔ .Híng dÉn HS t×m hiÓu v¨n b¶n nhiªn.com..HS trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi .T×m hiÓu v¨n b¶n nhËn xÐt 1.6: t×m hiÓu c¶nh ®ªm a.§äc v¨n b¶n . chØ cßn mét vµi ngêi b¸n hµng vÒ muén ®ang thu xÕp hµng ho¸ .. tiÕng muçi vo ve trong tr×nh bµy tríc líp c¸c cöa hµng h¬i tèi.GV chèt l¹i .§äc.C¶nh vËt lóc chiÒu tèi vµ ®ªm xuèng tèi..

QuÇng s¸ng th©n mËt chung quanh .VÖt s¸ng cña nh÷ng con ®om ®ãm. ®êng mÊp m« thªm.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản * C¶nh ®ªm tèi Bãng tèi .§Ìn hoa k× leo lÐt.com.Mét chÊm löa nhá vµ vµng l¬ löng ®i trong ®ªm tèi . . dÆn dß tiÕt1 . mét vµi ¸nh s¸ng nhá nhoi khiÕn bãng tèi cµng thªm dµy ®Æc Tãm l¹i: C¶nh vËt lóc chiÒu tèi vµ ®ªm xuèng gÇn gòi..Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y ¸nh s¸ng .GV híng dÉn HS: + HS häc bµi + Giê sau häc tiÕp bµi “ Hai ®øa trΔ .. .. gîi nçi buån man m¸c trong lßng ngêi...sÉm ®en h¬n n÷a.§êng phè vµ c¸c ngâ con dÇn dÇn chøa ®Çy bãng tèi . b×nh dÞ mµ nªn th¬. TiÕt2-3 ( Hai ®øa trÎ) Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.Cñng cè.Tha thít tõng hét s¸ng lät qua phªn nøa => yÕu ít. =>Bãng tèi ®Çy dÇn 4.Mét khe ¸nh s¸ng ..” .. le lãi => Bãng tèi ¸t c¶ ¸nh s¸ng...Tèi hÕt c¶ con ®êng th¨m th¼m ra s«ng.vn 66 .Trêi nh¸ nhem tèi “ c¸t lÊp l¸nh tõng chç. th©n thiÕt. ®Ìn d©y s¸ng xanh.

mÑ lµm hµng s¸o.” +H×nh ¶nh bµ cô Thi h¬i ®iªn.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản 1..Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS * Ho¹t ®éng1: (?) Ph©n tÝch h×nh ¶nh nh÷ng ngêi d©n phè huyÖn ®îc nhµ v¨n gîi ra trong t¸c phÈm vµ nªu nhËn xÐt . th»ng con nhá bß ra ®Êt. ®«i m¾t “ Bãng tèi ngËp ®Çy dÇn” vµ c¸i buån cña buæi chiÒu quª thÊm thÝa vµo t©m hån ng©y th¬ cña c« .HS chia nhãm nhá trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái: (?) C¶nh ®îi tµu ®îc miªu t¶ nh thÕ nµo? V× sao chÞ em Liªn vµ mäi ngêi cè thøc ®îi tµu dï ch¼ng ®îi ai. nh÷ng ®øa trÎ con nhµ nghÌo ven chî. mái mßn-> TÊt c¶ ®îc hiÖn ra qua c¸i nh×n xãt th¬ng cña Th¹ch Lam => Gi¸ trÞ nh©n ®¹o *Ho¹t ®éng2 (?) Ph©n tÝch t©m tr¹ng Liªn vµ An tríc khung c¶nh thiªn nhiªn vµ bøc tranh ®êi sèng n¬i phè huyÖn . chØ cã “ mÊy tiÕng ®µn bÇu kªu lªn bÇn bËt.æn ®Þnh tæ chøc 2.com. => nh÷ng kiÕp sèng vÊt vëng. tï tóng trong c¸i “ ao ®êi b»ng ph¼ng” ( Xu©n DiÖu). mái mßn * T©m tr¹ng chÞ em Liªn vµ An .HS chia nhãm nhá theo bµn trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái cö ngêi tr×nh bµy tríc líp . hµng ®· ®¬n s¬ l¹i v¾ng kh¸ch nªn “ ch¶ kiÕm ®îc bao nhiªu” ( H×nh ¶nh ngän ®Ìn ®îc nh¾c ®i nh¾c l¹i nhiÒu lÇn) +Gia ®×nh b¸c xÈm: n»m ngåi ngay trªn chiÕc chiÕu r¸ch tr¶i trªn mÆt ®Êt. bè liªn mÊt viÖc.Gäi HS ®äc ®o¹n v¨n t¶ c¶nh ®îi tµu . cã nh÷ng c¶m gi¸c m¬ hå kh«ng hiÓu” Tãm l¹i: Chõng Êy ngêi trong bãng tèi ngµy nµy qua ngµy kh¸c sèng quÈn quanh.vn . tèi dän hµng. .C¶nh nhµ sa sót..Cuéc sèng con ngêi *H×nh ¶nh nh÷ng ngêi d©n phè huyÖn +MÑ con chÞ TÝ víi c¸i châng tre.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng3 . vµi chÐn níc chÌ.KiÓm tra bµi cò: C¶nh vËt trong truyÖn ®· ®îc miªu t¶ trong thêi gian vµ kh«ng gian nh thÕ nµo? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch miªu t¶ c¶nh vËt Êy? 3. c¸i thau s¾t tr¾ng chê tiÒn thëng trèng tr¬ tríc mÆt. Ngµy mß cua b¾t tÐp.§ªm nµo còng vËy chÞ em Liªn vµ An vµ nh÷ng ngêi d©n phè huyÖn còng cè thøc ®îi chuyÕn 67 Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo. Hµng b¸n ch¼ng ¨n thua g×.C¶nh ®îi tµu .Mçi ngêi mét c¶nh nhng hä ®Òu cã chung sù buån ch¸n.Cµng vÒ khuya “ T©m hån Liªn yªn tÜnh h¼n.GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i Néi dung cÇn ®¹t b. ngän ®Ìn dÇu leo lÐt.ChÞ em Liªn ®îc mÑ giao cho tr«ng nom mét cöa hµng t¹p ho¸ nhá xÝu.Liªn ngåi yªn lÆng bªn mÊy qu¶ thuèc s¬n ®en. Liªn th¬ng mÊy ®øa trÎ con nhµ nghÌo ven chî nhng chÞ còng ch¼ng cã tiÒn ®Ó cho chóng . lÇm than cïng sù buån ch¸n. c« thÊy “ Lßng buån man m¸c”. c¶ nhµ bá HN vÒ quª.. ch¼ng mua b¸n 2.

h×nh ¶nh chän läc võa mang ý nghÜa hiÖn thùc võa mang ý nghÜa biÓu trng( bãng tèi. mét niÒm an ñi.com. trao mßn mái.KÕt luËn g×? .) Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiÕt sè: 40 ppct Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo. tèi t¨m vµ quÈn quanh cña ®æi th¶o luËn ngêi d©n phè huyÖn .GV híng dÉn HS lµm bµi tËp luyÖn tËp . tÎ nh¹t hµng ngµy cña hä. c¶m xóc.Mét vµi c¸ nh©n tr¶ lêi cho con ngêi quª h¬ng. lèi kÓ chuyÖn thñ thØ nh t©m sù víi ngêi ®äc.Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y IV.§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy . luyÖn tËp tr× trÖ tõ l©u cña XHVN thêi Ph¸p thuéc.Th¹ch Lam ®· miªu t¶ bøc tranh phè huyÖn (?) H·y nhËn xÐt vÒ nh÷ng ®Æc nghÌo b»ng nh÷ng c¶nh. nh÷ng toa h¹ng trªn sang träng lè nhè ngêi. (?) Qua truyÖn ng¾n “ Hai ®øa trΔ.Cñng cè. huyÖn? ®ång vµ kÒn lÊp l¸nh” nã ®èi lËp víi cuéc ssèng .NÐt ®Æc s¾c cña phong c¸ch nghÖ thuËt Th¹ch Lam + Võa ®Ëm ®µ yÕu tè hiÖn thùc võa ph¶ng phÊt chÊt l·ng m¹n. ®oµn tµu) . mét chót t¬i s¸ng cho sù sèng nghÌo khæ.HS lµm bµi tËp1 . mét nçi khao kh¸t m¬ hå.Gv ®Þnh híng b»ng nh÷ng vÒ nh÷ng kØ niÖm cña ngµy xa sung síng. chÊt th¬ + Tiªu biÓu cho lo¹i truyÖn t©m t×nh cña Th¹ch Lam ( C¸i t×nh ngêi ch©n chÊt nhÑ nhµng thÊm s©u kh¾p thiªn truyÖn. ®Ìn. ngän. nh÷ng ngêi.Gv dÆn dß hs chuÈn bÞ tiÕt sau .§oµn tµu tõ Hµ Néi “ víi nh÷ng toa ®Ìn s¸ng tr®oµn tµu ®èi víi ngêi d©n phè ng. ¤ng ®· giµnh . mét m¬ íc kh«ng bao giê t¾t. TL muèn ph¸t biÓu ®iÒu III.§èi víi chÞ em Liªn. thÕ giíi néi t©m cña nh©n vËt. chuyÕn tµu ®ªm cßn gîi nhí . cña c©u hái gîi më Hµ Néi xa x¨m.vn 68 . .Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản g×? tµu ®i ngang qua (?) Nªu ý nghÜa cña h×nh ¶nh .. giäng v¨n nhÑ nhµng trÇm tÜnh.Hs lµm viÖc theo nhãm.Hµ Néi rùc s¸ng vµ huyªn n¸o .Gv nhËn xÐt tæng hîp -> ChuyÕn tµu ®ªm “ nh ®· ®em mét thÕ giíi kh¸c ®i qua” ®oµn tµu ®Õn vµ ®i nh mét lÞch tr×nh nhng h×nh ¶nh ®oµn tµu s¸ng trng còng t¹o mét tho¸ng vui.Cèt truyÖn ®¬n gi¶n. C¶nh phè huyÖn nghÌo võa hiÖn thùc võa chøa chan tinh thÇn nh©n ®¹o . tÞch mÞch => HiÖn thùc c¶nh ®êi buån tÎ ë mét phè huyÖn nhá cã mét ý nghÜa kh¸i qu¸t: nã t¸i hiÖn tÝnh 4. nghÌo nµn.LuyÖn tËp . nh÷ng con ngêi nghÌo khæ trong bãng tèi mét sù c¶m th«ng vµ xãt th¬ng nång hËu. nh©n vËt chñ yÕu ®îc khai th¸c bëi t©m tr¹ng. c¶m xóc tinh tÕ. ®¬n ®iÖu. nh÷ng chi s¾c nghÖ thuËt cña t¸c phÈm? tiÕt rÊt ch©n thËt vµ c¶m ®éng.Sau khi con tµu ®i qua: phè huyÖn l¹i ch×m vµo yªn tÜnh.

HS chia nhãm nhá trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái 2... c©u v¨n 2. v¨n ho¸.com..C¸ch thøc tiÕn hµnh: . chÝnh trÞ.Quan hÖ.SGK.Môc tiªu cÇn ®¹t 1.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản Ng÷ c¶nh A.Bèi c¶nh giao tiÕp réng: Toµn bé nh÷ng nh©n tè x· héi.. ®ång thêi cã n¨ng lùc lÜnh héi chÝnh x¸c néi dung. môc ®Ých cña lêi nãi.Th¸i ®é: båi dìng vµ n©ng cao t×nh c¶m yªu quý vèn tõ ng÷ phong phó.Kh¸i niÖm ng÷ c¶nh ( SGK) II. TÝch hîp víi ®äc v¨n vµ lµm v¨n D.Bïi Minh To¸n .Kü n¨ng:BiÕt nãi vµ viÕt cho phï hîp víi ng÷ c¶nh giao tiÕp. lóc nµo?. trao ®æi th¶o luËn.TiÕn tr×nh bµi d¹y 1. 2.GV híng dÉn HS ph©n tÝch vÝ dô 1/SGK . chÝnh x¸c trong bèi c¶nh cña nã 2. thiÕt kÕ bµi so¹n. phong tôc. 3..GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp nªu vÊn ®Ò. tËp qu¸n. tr¶ lêi c©u hái.C¸c nh©n tè cña ng÷ c¶nh 1. mét s¶n phÈm ng«n ng÷ 69 *Ho¹t ®éng 2 (?) Ng÷ c¶nh bao gåm nh÷ng nh©n tè nµo? C¸c nh©n tè ®ã cã quan hÖ g× tíi qu¸ tr×nh lÜnh héi vµ t¹o lËp lêi nãi? Ph©n tÝch vÝ dô . vÞ thÕ cña nh©n vËt giao tiÕp chi phèi néi dung vµ h×nh thøc cña lêi nãi. c¸c yÕu tè cña ng÷ c¶nh vµ vai trß cña ng÷ c¶nh trong ho¹t ®éng giao tiÕp b»ng ng«n ng÷.SGK. c©u v¨n trong mèi quan hÖ víi ng÷ c¶nh.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS . => Mçi c©u ®Òu ®îc s¶n sinh ra trong mét bèi c¶nh nhÊt ®Þnh vµ chØ ®îc lÜnh héi ®Çy ®ñ. ®Þa lÝ.VÝ dô: SGK/ 102 C©u nãi “Giê muén thÕ nµy mµ hä cha ra nhØ?” + Kh«ng ®Æt trong bèi c¶nh sö dông nµo sÏ kh«ng hiÓu ®îc néi dung + §Æt c©u nãi trªn vµo bèi c¶nh ph¸t sinh trong truyÖn ng¾n “Hai ®øa trΔ ta biÕt mét sè th«ng tin vÒ bèi c¶nh cña c©u nãi trªn: C©u nãi ®ã lµ cña ai? nãi ë ®©u. “ Tõ trong ho¹t ®éng giao tiÕp”.KiÓm tra bµi cò: 3. b¶ng phô C. cña céng ®ång ng«n ng÷ => T¹o nªn bèi c¶nh v¨n ho¸ cña mét ®¬n vÞ ng«n ng÷.vn .Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1 .C¸c nh©n vËt giao tiÕp cã quan hÖ t¬ng t¸c víi nhau .Nh©n vËt giao tiÕp .Bèi c¶nh ngoµi ng«n ng÷ . kinh tÕ. SGV. giµu søc biÓu hiÖn cña tiÕng ViÖt B.KiÕn thøc: Gióp HS N¾m ®îc kh¸i niÖm ng÷ c¶nh.Nh©n vËt giao tiÕp: Ngêi nãi ( Ngêi viÕt) vµ mét hoÆc nhiÒu ngêi kh¸c tham gia ho¹t ®éng giao tiÕp .Gv chuÈn kiÕn thøc Néi dung cÇn ®¹t I.Kh¸i niÖm 1. cö ngêi tr×nh bµy tríc líp .æn ®Þnh tæ chøc 2.

3.cña chÝnh t¸c gi¶. kÕt hîp tõ ng÷. tr¶ lêi c©u hái cö ngêi tr×nh bµy tríc líp . tiÕng trèng canh dån dËp mµ ngêi phô n÷ vÉn c« ®¬n. .GV chuÈn kiÕn thøc Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.. kh¸i qu¸t *Ho¹t ®éng 3 (?) Nªu vai trß cña ng÷ c¶nh ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n sinh vµ lÜnh héi v¨n b¶n? .Gv nhËn xÐt. còng cã thÓ lµ hiÖn thùc t©m tr¹ng cña con ngêi -> t¹o nªn phÇn nghÜa sù viÖc cña c©u VD SGK 3.Bèi c¶nh giao tiÕp hÑp: §ã lµ n¬i chèn. môc ®Ých.Bµi tËp1 . hiÖn tîng x¶y ra xung quanh => T¹o nªn t×nh huèng cña tõng c©u nãi * Chó ý: TÊt c¶ sù thay ®æi ë t×nh huèng ®Òu chi phèi néi dung vµ h×nh thøc cña c¸c c©u nãi .HS chia 4 nhãm: mçi nhãm lµm 1 bµi tËp lÇn lît 1.. mét ngêi phô n÷ lËn ®Ën.V¨n c¶nh . tr¬ träi. c©u v¨n. c©u v¨n: Ng÷ c¶nh lµ c¬ së cña viÖc dïng tõ. tr¾c trë trong t×nh duyªn 3.Ngoµi sù diÔn t¶ t×nh huèng. ®Æt c©u.§èi víi ngêi nãi ( ngêi viÕt) vµ qu¸ tr×nh s¶n sinh lêi nãi. thêi gian ph¸t sinh c©u nãi cïng víi nh÷ng sù viÖc.V¨n c¶nh cã thÓ lµ lêi ®èi tho¹i hoÆc ®¬n tho¹i. 2. Ngêi n«ng d©n ®· thÊy râ h×nh ¶nh d¬ bÈn cña kÎ thï vµ c¨m ghÐt chóng mçi khi thÊy bãng d¸ng tµu xe cña chóng 2.. IV.HiÖn thùc ®îc nãi tíi: Cã thÓ lµ hiÖn thùc bªn ngoµi c¸c nh©n vËt giao tiÕp.Gv híng dÉn HS lµm bµi tËp luyÖn tËp . võa lµ c¬ së cho viÖc lÜnh héi ®¬n vÞ ng«n ng÷ VD: SGK III. cã thÓ ë d¹ng nãi hoÆc d¹ng viÕt .Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản VD Bèi c¶nh v¨n ho¸ cña c©u nãi cña chÞ TÝ trong truyÖn ng¾n “ Hai ®øa trΔ -> XHVN tríc CM th¸ng 8 n¨m 1945 *Chó ý: Bèi c¶nh v¨n ho¸ ®èi víi v¨n b¶n v¨n häc .LuyÖn tËp 1.C©u v¨n xuÊt ph¸t tõ bèi c¶nh: Tin tøc vÒ kÎ ®Þch ®Õn ®· phong thanh mêi th¸ng nay mµ lÖnh quan ( ®¸nh giÆc) th× vÉn cßn chê ®îi.Vai trß cña ng÷ c¶nh 1.Hs lµm viÖc c¸ nh©n.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng 4 ..Hai c©u th¬ cña HXH g¾n liÒn víi t×nh huèng giao tiÕp cô thÓ: ®ªm khuya.C©u th¬ lµ sù diÔn t¶ t×nh huèng.Nh÷ng chi tiÕt trong hoµn c¶nh sèng cña gia 70 (?) ThÕ nµo lµ v¨n c¶nh? Quan hÖ cña v¨n c¶nh víi viÖc sö dông vµ lÜnh héi ®¬n vÞ ng«n ng÷? .V¨n c¶nh võa lµ c¬ së cho viÖc sö dông. 2.. c©u v¨n.vn .C¸c chi tiÕt trong 2 c©u v¨n ®Òu b¾t nguån tõ hiÖn thùc .Bµi tËp3: . c©u th¬ cßn béc lé t©m sù cña nh©n vËt tr÷ t×nh.com. cßn t×nh huèng lµ néi dung ®Ò tµi cña c©u th¬ .§èi víi ngêi nghe ( ngêi ®äc) vµ qu¸ tr×nh lÜnh héi lêi nãi.Bµi tËp2 . hiÓu ®îc néi dung ý nghÜa. ®éc lËp tr¶ lêi .c¸c nhãm trao ®æi th¶o luËn. 4 .. c©u v¨n: Ng÷ c¶nh lµ c¨n cø ®Ó lÜnh héi tõ ng÷.cña lêi nãi.

1. KiÕn thøc Gióp häc sinh : .Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 41-42 Ch÷ ngêi tö tï .Kh«ng ph¶i nãi vÒ ®Ò tµi ®ång hå mµ nãi vÒ thêi gian . . Trong k× .Gv dÆn dß. giµu gi¸ trÞ t¹o h×nh. Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo. dÆn dß.GV híng dÉn HS lµm bµi tËp 5 thi ®ã toµn quyÒn Ph¸p ®· ®Õn dù 5. híng dÉn vÒ thêi gian . kh«ng khÝ cæ xa. híng dÉn Hs chuÈn bÞ bµi: “ Ch÷ ngêi tö tï”NguyÔn Tu©n .com. ng«n ng÷ gãc c¹nh.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản ®×nh Tó X¬ng chÝnh lµ bèi c¶nh t×nh huèng cho néi dung cña 6 c©u th¬ ®Çu .GV hÖ thèng l¹i néi dung bµi häc .Nh»m môc ®Ých nªu nhu cÇu cÇn biÕt th«ng tin 4.Cñng cè. thñ ph¸p ®èi lËp.Hoµn c¶nh s¸ng t¸c chÝnh lµ ng÷ c¶nh: Sù kiÖn vµo n¨m §inh DËu ( 1897) chÝnh quyÒn míi do TDP lËp nªn ( nhµ níc) ®· tæ chøc cho c¸c sÜ tö ë HN xuèng thi chung ë trêng Nam §Þnh. ®ång thêi hiÓu thªm quan ®iÓm nghÖ thuËt cña NguyÔn Tu©n qua nh©n vËt nµy.vn 71 . Môc tiªu cÇn ®¹t.C¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp cña h×nh tîng nh©n vËt HuÊn Cao.VD: viÖc dïng thµnh ng÷ “ Mét duyªn hai nî” kh«ng ph¶i chØ ®Ó nãi nçi vÊt v¶ cña bµ Tó mµ xuÊt ph¸t tõ chÝnh ng÷ c¶nh s¸ng t¸c: bµ Tó ph¶i lµm ®Ó nu«i c¶ con vµ chång 4.HiÓu vµ ph©n tÝch ®îc nghÖ thuËt cña thiªn truyÖn: t×nh huèng truyÖn ®éc ®¸o.Bµi tËp 4 .Bµi tËp 5 .NguyÔn Tu©nA.

. 72 *Ho¹t ®éng2 . c¸i thiªn l¬ng B. SGV ng÷ v¨n 11 chuÈn . .TÝch hîp ph©n m«n Làm v¨n.Cuéc ®êi ( SGK) . KiÓm tra bµi cò: C¶m nhËn cña em vÒ bøc tranh ®êi sèng n¬i phè huyÖn nghÌo? 3.TruyÖn ng¾n “ Ch÷ ngêi tö tï” + XuÊt xø: trÝch trong tËp “ Vang bãng mét thêi” + TËp truyÖn “ Vang bãng mét thêi” B.SGK.Gi¸o ¸n. trao ®æi vµ th¶o luËn.T×m hiÓu v¨n b¶n 1.TiÓu dÉn 1.Bè côc: (1) Tõ ®Çu.s¸ng t¸c .vn . KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng ®äc .B¶ng phô C. ®äc diÔn c¶m kÕt hîp ph©n tÝch.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: . mét nghÖ sÜ suèt ®êi ®i t×m c¸i ®Ñp .Ph¬ng ph¸p ®äc – hiÓu.Híng dÉn HS t×m hiÓu v¨n Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo. nay thuéc phêng Nh©n ChÝnh.com.HS ®äc diÔn c¶m ®o¹n ®Çu vµ c¶nh cho ch÷ .1987) . c¸i ®Ñp. Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1: ..N¨m 1996 NguyÔn Tu©n ®îc nhµ níc tÆng gi¶i thëng HCM vÒ v¨n häc nghÖ thuËt 2. .GV gäi HS ®äc phÇn tiÓu dÉn SGK sau ®ã tãm t¾t néi dung chÝnh .§äc v¨n b¶n ...TiÕn tr×nh d¹y häc 1. quËn Thanh Xu©n... so s¸nh qua h×nh thøc nªu vÊn ®Ò.Hoµn c¶nh xuÊt th©n:trong mét gia ®×nh nhµ nho khi H¸n häc ®· tµn .. Th¸i ®é:Häc sinh biÕt yªu quÝ.NguyÔn Tu©n lµ nhµ v¨n lín. Hµ Néi . trong thiªn h¹: Cuéc nhËn tï..NghÖ thuËt th ph¸p vµ thó ch¬i ch÷ cña ngêi xa .æn ®Þnh tæ chøc 2..T×nh huèng truyÖn .hiÓu v¨n b¶n I. c¸c c xö ®Æc biÖt cña qu¶n ngôc víi «ng HuÊn trong nöa th¸ng ë nhµ lao (3) Cuèi cïng: c¶nh cho ch÷ II.råi sÏ liÖu: Cuéc trß truyÖn gi÷a qu¶n ngôc vµ thÇy th¬ l¹i vÒ tö tï HuÊn Cao vµ t©m tr¹ng cña thÇy th¬ l¹i (2) TiÕp.Gi¶i thÝch tõ khã . TiÕng viÖt vµ ®äc v¨n D.T×nh huèng lµ c¸i t×nh thÕ x¶y ra truyÖn..T¸c gi¶ ( 1910.Quª qu¸n: lµng Mäc.GV giíi thiÖu qua vÒ nghÖ thuËt th ph¸p vµ thó ch¬i ch÷ cña ngêi xa T×m hiÓu bè côc GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng3: .hiÓu v¨n b¶n v¨n häc.GV chèt l¹i Néi dung cÇn ®¹t A.§äc. tr©n träng c¸i tµi.T¸c phÈm chÝnh . 3.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản 2. C¸ch thøc tiÕn hµnh .

t¹o nªn cuéc gÆp gì k× l¹ trong chèn ngôc tï tèi t¨m..” 73 Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.gãp . Nhng c¶ hai nh©n vËt nµy ®Òu lµ nh÷ng con ngêi cã t©m hån nghÖ sÜ.H×nh tîng nh©n vËt HuÊn Cao .vn . T¸c gi¶ ®· ®Æt nh÷ng nh©n vËt nµy trong mét t×nh thÕ ®èi ®Þch: tö tï vµ qu¶n ngôc.com. tri kØ => T×nh huèng ®éc ®¸o nµy lµm næi bËt vÎ ®Ñp 4.2: t×m hiÓu vÒ vÎ Néi dung cÇn ®¹t 2. ®Çy trí trªu gi÷a nh÷ng t©m hån tri ©m.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi (?) VÎ ®Ñp HC ®îc t¸c gi¶ kh¾c ho¹ nh thÕ nµo? . ng¾n “ Ch÷ ngêi tö tï” quan hÖ gi÷a nh©n vËt vµ x· héi. nh¬ bÈn=> mèi quan hÖ ®Æc biÖt Ðo le.Gv d¨n dß: HS häc bµi.Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS * Ho¹t ®éng1: (?) H×nh tîng nh©n vËt HC ®îc kh¾c ho¹ b»ng bót ph¸p nµo víi nghÖ thuËt nµo lµ chñ yÕu? .-> lµ ngêi v¨n vâ toµn tµi . dÆn dß tiÕt1 cña h×nh tîng HuÊn Cao. th¸i ®é cña thÇy trß qu¶n ngôc..Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản b¶n kho¶nh kh¾c sù sèng hiÖn ra ®Ëm ®Æc. trªn b×nh diÖn nghÖ thuËt hä lµ tri ©m.Cã tµi viÕt ch÷ nhanh vµ rÊt ®Ñp “ Ch÷ «ng ®Ñp l¾m. tri kØ víi nhau..H×nh tîng nh©n vËt HuÊn Cao ®îc kh¾c ho¹ b»ng bót ph¸p l·ng m¹n lÝ tëng ho¸ b»ng biÖn ph¸p ®èi lËp t¬ng ph¶n.æn ®Þnh tæ chøc 2.GV chèt l¹i nh©n vËt HuÊn Cao vµ Qu¶n ngôc.Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y phÈm TiÕt 2 ( Ch÷ ngêi tö tï) 1. ®Æt trong mét t×nh huèng ®Æc biÖt -> vÎ ®Ñp trªn nhiÒu ph¬ng diÖn: * Tµi hoa.KiÓm tra bµi cò: NhËn xÐt t×nh huèng truyÖn ng¾n “ Ch÷ ngêi tö tï” cña NguyÔn Tu©n? 3. lµm s¸ng tá tÊm lßng .HS chia 6 nhãm +Nhãm1.HS trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi phÇn thÓ hiÖn s©u s¾c t tëng t¸c phÈm c©u hái sau ®ã cö ngêi tr×nh .Trong “ Ch÷ ngêi tö tï” NguyÔn tu©n ®· x©y bµy tríc líp dùng ®îc mét t×nh huèng truyÖn ®éc ®¸o: Hai .ThÓ hiÖn gi¸n tiÕp qua nh÷ng lêi nãi..Cñng cè. thÓ hiÖn m©u thuÉn t×nh huèng? NhËn xÐt vÒ hoÆc quan hÖ gi÷a nh©n vËt nµy víi nh©n vËt t×nh huèng trong truyÖn kh¸c hoÆc m©u thuÉn trong lßng mét nh©n vËt. trªn b×nh diÖn x· héi hoµn toµn ®èi lËp víi nhau. m«i trêng.. nghÖ sÜ .giê sau biÖt nhìn liªn tµi cña viªn qu¶n ngôc ®ång thêi häc tiÕp bµi “ Ch÷ ngêi tö tï” còng thÓ hiÖn s©u s¾c t tëng chñ ®Ò cña t¸c . cã khi (?) Anh/chÞ hiÓu thÕ nµo lµ chøa ®ùng c¶ mét ®êi ngêi.

Tríc khi nhËn ra tÊm lßng cña qu¶n ngôc: «ng HuÊn coi y chØ lµ tiÓu nh©n cÆn b·.. cao *Ho¹t ®éng2 c¶ (?) Nh©n vËt qu¶n ngôc ®îc => HuÊn cao lµ ngêi kh«ng chØ cã tµi mµ cßn cã c¶ t¸c gi¶ miªu t¶ nh thÕ nµo? t©m.. cao c¶ . nghÜ ngîi vµ cuèi cïng quyÕt ®Þnh cho ch÷ -> Mét con ngêi cã “ thiªn l¬ng” trong s¸ng. biÕn mét kÎ tö tï thµnh thÇn tîng ®Ó t«n thê *Ho¹t ®éng 3 -> Ngôc quan cã nh÷ng phÈm chÊt khiÕn HC c¶m . chËt hÑp.. v¸i *Ho¹t ®éng 4 l¹y tï nh©n Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo. cã thiªn l¬ng cao ®Ñp .Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản ®Ñp tµi hoa..TrËt tù.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi . nªn ®èi xö rÊt cao ng¹o .Say mª kÝnh träng tµi hoa vµ nh©n c¸ch anh hïng cña HuÊn Cao . ch©n víng xiÒng.HS trao ®æi th¶o luËn tr¶ tÆng ba ngêi b¹n th©n) lêi b»ng b¶ng phô sau ®ã cö .com. kØ c¬ng trong nhµ tï bÞ ®¶o ngîc hoµn toµn: tï nh©n trë thµnh ngêi ban ph¸t c¸i ®Ñp.GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i tÊm lßng “BiÖt nhìn liªn tµi” .Nh©n vËt qu¶n ngôc c©u hái cö ngêi tr×nh bµy tr.Kh«ng v× tiÒn b¹c hay quyÒn thÕ mµ Ðp m×nh c¶? nªu nhËn xÐt viÕt ch÷.C¶nh cho ch÷ .ThÓ hiÖn trùc tiÕp qua lêi nãi cña «ng HuÊn “ nhËn xÐt Ch÷ ta.. thiªn l¬ng cao c¶ l¹i to¶ s¸ng ë chÝnh n¬i bãng tèi vµ c¸i ¸c ®ang ngù trÞ .vn 74 . lµm ®¶o lén trËt tù trong nhµ tï.. cho ch÷ bao giê ( c¶ ®êi míi chØ viÕt . khinh bØ bän tiÓu nh©n ®¾c +Nhãm5.4 t×m hiÓu vÒ khÝ -> Mét ngêi nhÊt mùc tµi hoa ph¸ch hiªn ngang..ViÖc cho ch÷ vèn lµ mét viÖc thanh cao..Gäi HS ®äc ®o¹n v¨n t¶ kÝch coi lµ “ mét tÊm lßng trong thiªn h¹” vµ t¸c gi¶ c¶nh cho ch÷ coi ®ã lµ “ mét thanh ©m trong trÎo. mét s¸ng t¹o nghÖ thuËt l¹i diÔn ra trong mét c¨n buång tèi t¨m. coi träng c¸i ®Ñp..” (?) C¶nh cho ch÷ ®îc t¸c gi¶ diÔn t¶ nh thÕ nµo? 4.D¸m bÊt chÊp luËt ph¸p.. cã . -> c¸i ®Ñp l¹i ®îc s¸ng t¹o gi÷a chèn h«i h¸m.Coi thêng c¸i chÕt. cao .Ngêi nghÖ sÜ tµi hoa say mª t« tõng nÐt ch÷ kh«ng ph¶i lµ ngêi ®îc tù do mµ “ cæ ®eo g«ng... nh©n c¸ch trong s¸ng.Ung dung nhËn rîu thÞt cña qu¶n ngôc vµ tr¶ lêi ngêi tr×nh bµy tríc líp qu¶n ngôc b»ng c©u nãi “ khinh b¹c ®Õn ®iÒu” .Lµm nghÒ coi ngôc ( C¸i xÊu vµ c¸i ¸c) nhng l¹i lµ íc líp ngêi cã t©m hån nghÖ sÜ.Khi nhËn râ tÊm lßng “ BiÖt nhìn liªn tµi” cña mét con ngêi cã së thÝch cao quÝ mµ chän nhÇm nghÒ th× tõ ng¹c nhiªn b¨n kho¨n.” ..6: t×m hiÓu vÒ chÝ. r¨n d¹y ngôc quan. nghÖ sÜ? nªu . cßn ngôc quan th× khóm nóm.HS chia nhãm nhá theo bµn trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi 3.GV chèt l¹i ->Mét trang anh hïng dòng liÖt *Nh©n c¸ch trong s¸ng.” +Nhãm3. bÊt khuÊt? *KhÝ ph¸ch hiªn ngang bÊt khuÊt nªu nhËn xÐt . nh bÈn.

LuyÖn tËp .GV híng dÉn HS lµm bµi tËp thêi lµ thø v¨n xu«i cã nhÞp ®iÖu riªng giµu søc luyÖn tËp truyÒn c¶m . KiÓm tra bµi cò: Em h·y nªu môc ®Ých yªu cÇu cña thao t¸c lËp luËn so s¸nh? 3. nh÷ng nÐt nh kh¾c nh ch¹m. dùng c¶nh. Nh©n vËt nµo còng râ nÐt.vn Néi dung cÇn ®¹t 75 .HS lµm bµi tËp luyÖn tËp Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 43 ppct LuyÖn tËp thao t¸c lËp luËn so s¸nh A.Ng«n ng÷ nghÖ thuËt võa giµu cã. dÆn dß.Cñng cè. c¸i truyÖn? thiÖn c¸i cao c¶ ®· chiÕn th¾ng vµ to¶ s¸ng . C¸ch thøc tiÕn hµnh: .TÝch hîp víi phÇn ®äc v¨n qua c¸c v¨n b¶n.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản (?) Nªu nh÷ng nÐt nghÖ -> Trong chèn ngôc tï t¨m tèi ®ã. SGV .GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp nªu vÊn ®Ò.Mét kh«ng khÝ cæ kÝnh. gãc c¹nh ®ång .HS chia nhãm nhá trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái: 5.com. trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái.Môc tiªu cÇn ®¹t 1.Bót ph¸p ®iªu luyÖn khi dùng ngêi.Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.Kü n¨ng : BiÕt vËn dông thao t¸c lËp luËn so s¸nh ®Ó viÕt ®o¹n v¨n cã søc thuyÕt phôc vµ hÊp dÉn B.B¶ng phô C. tÝch hîp víi TiÕng ViÖt D. æn ®Þnh tæ chøc 2. giµu tÝnh chÊt t¹o h×nh. híng dÉn .KiÕn thøc: ¤n tËp vµ cñng cè nh÷ng tri thøc vÒ thao t¸c lËp luËn so s¸nh 2.Ph¬ng tiÖn thùc hiÖn: . kh«ng ph¶i c¸i thuËt ®Æc s¾c cña thiªn xÊu c¸i ¸c ®ang lµm chñ mµ chÝnh lµ c¸i ®Ñp.ThiÕt kÕ bµi so¹n . .TiÕn tr×nh d¹y häc 1. trang nghiªm cã phÇn bi tiÕt “ luyÖn tËp thao t¸c lËp tr¸ng bao trïm c¶ thiªn truyÖn luËn so s¸nh” .Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y III.NÐt ®Æc s¾c nghÖ thuËt .SGK. c¶nh nµo còng cã thÓ h×nh dung râ mån mét 4.Gv híng dÉn hs chuÈn bÞ .

vn 76 .. vì v¹c dÇn. .HS chia 6 nhãm trao ®æi . . dÆn dß . c¶ hai ®Òu trë thµnh “ ngêi xa l¹” trªn chÝnh quª h¬ng cña m×nh => H¹ Tri Ch¬ng sèng tríc ChÕ Lan Viªn h¬n mét ngh×n n¨m nhng t©m tr¹ng khi xa quª trë vÒ ®Òu cã nh÷ng nÐt t¬ng ®ång 2. tr¶ lêi nhau: ban ®Çu thu ho¹ch cßn Ýt. híng dÉn Hs chuÈn bÞ bµi: “ LuyÖn tËp vËn dông kÕt hîp c¸c thao t¸c . híng dÉn. tiÕng nãi cña v¨n nh©n trÝ thøc thîng lu 4.com.Khi trë vÒ. tr¶ lêi c©u hái bµi ¬ng ra ®i lóc cßn trÎ vµ trë vÒ lóc tuæi ®· cao tËp1.GV chuÈn kiÕn thøc tiÕn bé dÇn. Cñng cè.” . tr¶ lêi c©u hái bµi tËp 3.Bµi tËp 4 . ngêi häc råi sÏ cã nh÷ng tiÕn bé lín => So s¸nh ®Ó ta thªm kiªn nhÉn trªn con ®êng häc tËp *Ho¹t ®éng3 . lóc vÒ giµ líp + Trë l¹i An Nh¬n.Th¬ cña Bµ HuyÖn Thanh Quan dïng nhiÒu tõ ng÷ H¸n ViÖt -> phong c¸ch trang nh· ®µi c¸c. hiÓm hãc .Bµi tËp3 *Gîi ý + Gièng nhau: cïng lµ th¬ thÊt ng«n b¸t có. tuæi lín råi . Bµi tËp 1 1 * Gîi ý .Mïa xu©n.Th¬ HXH dïng ng«n ng÷ hµng ngµy -> phong c¸ch gÇn gòi.HS chia nhãm nhá theo bµn.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản * Ho¹t ®éng1: .GV chuÈn kiÕn thøc 3. mïa thu ë ®©y chØ c¸c giai ®o¹n kh¸c trao ®æi th¶o luËn. ®Òu gieo vÇn vµ tu©n thñ nghiªm chØnh luËt ®èi + Kh¸c nhau: . tr×nh bµy tríc líp .Cö ngêi tr×nh bµy tríc + Khi ®i trÎ. cö ngêi tr×nh bµy tríc líp . trao ®æi th¶o luËn.HS chia nhãm nhá theo bµn. b×nh d©n tuy cã xãt xa nhng vÉn tinh nghÞch..Häc hµnh còng vËy: cïng víi thêi gian.§iÓm gièng nhau: c¶ hai t¸c gi¶ ®Òu rêi quª hth¶o luËn.GV chèt l¹i nh÷ng ý chÝnh .Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.Gv dÆn dß.HS lµm ë nhµ . Bµi tËp 2 * Ho¹t ®éng2 * Gîi ý .GV híng dÉn HS lµm bµi tËp vÒ nhµ 4.Gv híng dÉn HS lµm bµi tËp 1. cö ngêi thu ho¹ch ®îc nhiÒu h¬n.Häc sinh nh¾c l¹i nh÷ng thao t¸c c¬ b¶n cña lËp luËn so s¸nh trong v¨n nghÞ luËn . cïng víi thêi gian sÏ c©u hái bµi tËp 2.

trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái.Kü n¨ng : BiÕt vËn dông nh÷ng ®iÒu ®· n¾m ®îc ®Ó viÕt mét bµi ( hoÆc mét phÇn bµi. mét ®o¹n) v¨n nghÞ luËn. KiÓm tra bµi cò: 3.TÝch hîp víi phÇn ®äc v¨n qua c¸c v¨n b¶n.ThiÕt kÕ bµi so¹n .TiÕn tr×nh d¹y häc 1.KiÕn thøc: ¤n tËp vµ cñng cè v÷ng ch¾c h¬n c¸c kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng vÒ thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch vµ so s¸nh . tÝch hîp víi TiÕng ViÖt D.Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS * Ho¹t ®éng1: Néi dung cÇn ®¹t I.Ph¬ng tiÖn thùc hiÖn: . . SGV .N¾m ®îc c¸ch vËn dông kÕt hîp hai thao t¸c ®ã trong mét bµi v¨n nghÞ luËn 2.SGK.Môc tiªu cÇn ®¹t 1. C¸ch thøc tiÕn hµnh: .GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp nªu vÊn ®Ò.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 44 ppct LuyÖn tËp vËn dông kÕt hîp c¸c thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch vµ so s¸nh A. ¤n l¹i thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch vµ lËp 77 Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.B¶ng phô C. æn ®Þnh tæ chøc 2.com. trong ®ã cã sö dông kÕt hîp c¸c thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch vµ so s¸nh B.vn .

Ph©n tÝch gióp *Ho¹t ®éng3 con ngêi nhËn thøc b»ng t duy trõu tîng. cßn nhiÒu ngêi giái h¬n m×nh. c¸i ®Üa c¹n ( ®Ó thÊy sù nhá bÐ. cö ngêi tr×nh bµy . 1. V× m×nh hay cßn nhiÒu ngêi hay h¬n m×nh.HS chia nhãm nhá theo bµn.com.Bµi tËp2 .Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y 3.vn 78 .Gv híng dÉn HS «n l¹i nh÷ng luËn so s¸nh kiÕn thøc ®· häc vÒ hai thao t¸c . M×nh giái. yªu cÇu . tr¶ lêi c©u * Gîi ý hái bµi tËp 1.Bµi tËp1 trao ®æi th¶o luËn.GV chuÈn kiÕn thøc + Ph©n tÝch “ Tù kiªu tù ®¹i lµ khê d¹i.Häc sinh nh¾c l¹i t¸c dông cña viÖc kÕt hîp hai thao t¸c trong v¨n nghÞ luËn . Cñng cè.Môc ®Ých.HS lµm viÖc c¸ nh©n tr×nh gióp con ngêi nhËn thøc b»ng t duy cô thÓ bµy tríc líp 2.Bµi tËp3 (HS lµm ë nhµ) Häc sinh nh¾c l¹i t¸c dông cña viÖc kÕt hîp hai thao t¸c trong v¨n nghÞ luËn .C¸ch thøc * Ho¹t ®éng2 II.Kh¸i niÖm lµm bµi tËp 1 .LuyÖn tËp .So¹n bµi “ H¹nh phóc cña mét tang gia” .Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản . so s¸nh . dÆn dß . v« nghÜa vµ ®¸ng th¬ng cña thãi tù kiªu tù m·n ®èi víi mçi c¸ nh©n trong tËp thÓ hoÆc céng ®ång) => Thao t¸c ph©n tÝch ®ãng vai trß chñ ®¹o. thao t¸c so s¸nh cã vai trß bæ trî.So¹n bµi “ H¹nh phóc cña mét tang gia” Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.GV híng dÉn HS lµm bµi tËp vÒ ®o¹n v¨n bµn vÒ vÎ ®Ñp cña mét bµi th¬ ( bµi nhµ v¨n) 4.§o¹n v¨n sö dông thao t¸c ph©n tÝch vµ thao tríc líp t¸c so s¸nh: . híng dÉn.GV chuÈn kiÕn thøc VËn dông kÕt hîp ph©n tÝch vµ so s¸nh. Tù kiªu tù ®¹i tøc lµ tho¸i bé” + So s¸nh: Ngêi mµ tù kiªu tù m·n th× còng nh c¸i chÐn. viÕt .

. ®Çy tµi n¨ng cña Vò Träng Phông: võa xoay quanh m©u thuÉn trµo phóng c¬ b¶n.B¶ng phô C. 2.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: . 1.TÝch hîp ph©n m«n Làm v¨n. tiÓu thuyÕt “ Sè ®á”.hiÓu v¨n b¶n v¨n häc.TiÓu dÉn .GV gäi HS ®äc phÇn tiÓu dÉn 1. KiÕn thøc Gióp häc sinh : . ®äc diÔn c¶m kÕt hîp ph©n tÝch. TiÕng viÖt vµ ®äc v¨n D. biÕn ho¸ ë ch¬ng XV cña tiÓu thuyÕt “Sè ®á”. Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.com. SGV ng÷ v¨n 11 chuÈn. ®åi b¹i cña x· héi “thîng lu” thµnh thÞ nh÷ng n¨m tríc c¸ch m¹ng th¸ng t¸m n¨m 1945. gi¶ dèi vµ lªn ¸n chóng B.NhËn ra b¶n chÊt lè l¨ng.T¸c gi¶ ( 1912. .Vò Träng Phông . so s¸nh qua h×nh thøc nªu vÊn ®Ò.ThÊy ®îc th¸i ®é phª ph¸n m¹nh mÏ vµ bót ph¸p ch©m biÕm m·nh liÖt.æn ®Þnh tæ chøc 2.vn 79 . Th¸i ®é:Häc sinh nhËn thøc ®îc thÕ nµo lµ sù lè l¨ng ®åi b¹i.Quª qu¸n: lµng H¶o. Môc tiªu cÇn ®¹t. . nay thuéc huyÖn Mü Hµo. võa s¸ng t¹o ra nh÷ng t×nh huèng kh¸c nhau.TiÕn tr×nh d¹y häc 1. t¹o nªn mét mµn hµi kÞch phong phó.Vò Träng PhôngA.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 45-46 ppct H¹nh phóc cña mét tang gia ( TrÝch “Sè ®á” ) . C¸ch thøc tiÕn hµnh .Ph¬ng ph¸p ®äc – hiÓu. 3. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng ®äc . Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t *Ho¹t ®éng1: A.Gi¸o ¸n.SGK. KiÓm tra bµi cò: Ph©n tÝch c¶nh cho ch÷ trong truyÖn ng¾n “Ch÷ ngêi tö tï” vµ lÝ gi¶i t¹i sao t¸c gi¶ nãi ®©y lµ c¶nh tîng “Xa nay cha tõng cã” ? 3.1939) t¹i Hµ Néi SGK sau ®ã tãm t¾t néi dung . trao ®æi vµ th¶o luËn.

nghÌo tóng.vn 80 . . .§äc.Híng dÉn HS t×m hiÓu v¨n II. rÊt giËt g©n. h¹nh phóc khi cô cè tæ chÕt => T×nh huèng trµo phóng chÝnh yÕu cña toµn bé ch¬ng truyÖn 4. h¹nh phóc -> H¹nh th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái sau phóc cña mét gia ®×nh v« phóc.Sù nghiÖp s¸ng t¸c ®å sé ...B¾t ®Çu cã truyÖn ®¨ng b¸o tõ n¨m 1930 ..HS chia nhãm nhá trao ®æi chÕt mµ l¹i vui vÎ.GV chèt l¹i . niÒm vui cña ®ã cö ngêi tr×nh bµy tríc líp mét lò con ch¸u ®¹i bÊt hiÕu . hµi híc: con ch¸u cña ®¹i gia ®×nh nµy thËt sù sung síng.HS ®äc diÔn c¶m B. ®îc mÖnh danh lµ “ ¤ng vua phãng sù ®Êt B¾c” => To¸t lªn niÒm c¨m phÉn m·nh liÖt c¸i x· héi ®en tèi thèi n¸t ®¬ng thêi ®îc thÓ hiÖn b»ng phong c¸ch nghÖ thuËt ®éc ®¸o => ¤ng lµ mét trong nh÷ng nhµ v¨n hiÖn thùc lín.hiÓu ®o¹n trÝch .V¨n minh n÷a còng nãi vµo.§äc v¨n b¶n trÝ vµ bè côc . sung síng...T×nh huèng trµo phóng (?) Nªu t×nh huèng trµo phóng ..Gv dÆn dß.®¸m cø ®i: C¶nh ®¸m ma g¬ng mÉu *Ho¹t ®éng3: (3) Cßn l¹i: c¶nh h¹ huyÖt .Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.T¸c phÈm “sè ®á” + XuÊt xø : ®¨ng lÇn ®Çu trªn Hµ Néi b¸o 1936 + Tãm t¾t néi dung:Sgk *Ho¹t ®éng2 + ThÓ lo¹i: tiÓu thuyÕt trµo phóng . cã ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo sù ph¸t triÓn cña v¨n xu«i VN hiÖn ®¹i 2..Nhan ®Ò rÊt l¹..Hoµn c¶nh xuÊt th©n:trong mét gia ®×nh nghÌo .Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản chÝnh tØnh Hng Yªn . khiÕn ngêi ®äc trong ®o¹n trÝch? ph¶i chó ý: Tang gia mµ l¹i h¹nh phóc.. bÖnh tËt .cho TuyÕt vËy: NiÒm vui vµ h¹nh phóc cña c¸c thµnh viªn gia ®×nh vµ mäi ngêi khi cô cè tæ qua ®êi (2) TiÕp.GVhíng dÉn HS T×m hiÓu vÞ I..Gi¶i thÝch tõ khã ...com.Mét ®¸m ma g¬ng mÉu.Bè côc: (1) Tõ ®Çu..Nhµcã ngêi .Ph¶n ¸nh ®óng mét sù thËt mØa mai. híng dÉn Hs chuÈn bÞ bµi:häc tiÕp tiÕt 2 bµi .Cuéc ®êi ng¾n ngñi. dÆn dß .GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi .híng dÉn. Cñng cè.GV chèt l¹i .T×m hiÓu v¨n b¶n b¶n 1.VÞ trÝ: ch¬ng XV cã nhan ®Ò ®Çy ®ñ lµ H¹nh phóc cña mét tang gia.

.. h¹nh phóc cña c¸c thµnh viªn trong vµ ngoµi gia ®×nh khi cô cè tæ qua ®êi *NiÒm vui lín nhÊt chung cho c¶ ®¹i gia ®×nh: Cô cè tæ chÕt vµ “ C¸i chóc th kia sÏ ®i vµo thêi k× thùc hµnh chø kh«ng cßn lµ lÝ thuyÕt viÓn v«ng n÷a” ->Mét ®¹i gia ®×nh bÊt hiÕu *NiÒm vui kh¸c nhau cña nh÷ng thµnh viªn trong gia ®×nh cô cè tæ .æn ®Þnh tæ chøc 2. . h¸o danh .GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i Néi dung cÇn ®¹t 2.V¨n Minh ( ch¸u néi):ThÝch thó v× c¸i chóc th kia ®· ®i vµo thêi k× thùc hµnh chø kh«ng cßn lµ lÝ thuyÕt viÓn v«ng n÷a ..” -> ®iÓn h×nh cho lo¹i ngêi ngu dèt.Cô cè Hång ( con trai c¶): Sung síng v× lÇn ®Çu tiªn ®îc diÔn trß giµ yÕu tríc ®¸m ®«ng cô “nh¾m nghiÒn m¾t l¹i ®Ó m¬ mµng.vn .Hai vÞ c¶nh s¸t Min §¬ vµ Min Toa “ Sung síng cùc ®iÓm” v× ®ang thÊt nghiÖp ®îc thuª dÑp 81 *Ho¹t ®éng3 (?) NiÒm vui cña nh÷ng ngêi ngoµi gia ®×nh cô cè tæ ®îc t¸c gi¶ diÔn t¶ nh thÕ nµo? .Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS * Ho¹t ®éng1: (?) NiÒm vui chung cña gia ®×nh cô cè Hång lµ g×? .¤ng Ph¸n mäc sõng: ThËt sung síng v× gi¸ trÞ ®«i sõng h¬u v« h×nh trªn ®Çu m×nh...GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng2 (?) NiÒm vui kh¸c nhau cña nh÷ng thµnh viªn trong gia ®×nh cô cè tæ ®îc t¸c gi¶ miªu t¶ nh thÕ nµo? ..HS chia nhãm nhá theo bµn trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái cö ngêi tr×nh bµy tríc líp .com.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo. nhõ nã «ng sÏ ®îc tr¶ c«ng xøng ®¸ng ..NiÒm vui.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản TiÕt 2 ( H¹nh phóc cña mét tang gia) 1.CËu Tó T©n ( ch¸u néi): Síng ®iªn ngêi lªn v× ®îc dïng ®Õn c¸i m¸y ¶nh míi mua -> c¬ héi hiÕm cã ®Ó cËu gi¶i trÝ vµ chøng tá tµi nghÖ chôp ¶nh cña m×nh .Vî V¨n Minh ( ch¸u d©u): mõng rì v× ®îc dÞp l¨ng xª nh÷ng mèt y phôc t¸o b¹o nhÊt -> c¬ héi qu¶ng c¸o hµng ®Ó kiÕm tiÒn .C« TuyÕt ( ch¸u g¸i): §îc dÞp mÆc bé y phôc ng©y th¬.KiÓm tra bµi cò: Nªu t×nh huèng trµo phóng trong ch¬ng truyÖn “ H¹nh phóc cña mét tang gia”? 3.Xu©n tãc ®á: danh gi¸ vµ uy tÝn cµng cao thªm v× chÝnh nhê h¾n mµ cô cè tæ chÕt *NiÒm vui cña nh÷ng ngêi ngoµi gia ®×nh .

mÊt hÕt nh©n *Ho¹t ®éng4 t©m (?) C¶nh ®¸m ma ®îc t¸c gi¶ => T¸c gi¶ ®· khai th¸c nh÷ng yÕu tè m©u thuÉn miªu t¶ nh thÕ nµo? §¸m ma Êy ®Ó g©y cêi. mÕu m¸o vµ ngÊt ®i . t©y.B¹n bÌ cô Cè Hång: C¬ héi ph« tr¬ng nh÷ng (?) Nªu nhËn xÐt vÒ c¸ch miªu hu©n huy ch¬ng.. mét con ngêi -> bËt 4.NÐt ®Æc s¾c nghÖ thuËt .§¸m phô n÷ quÝ ph¸i. cêi t×nh víi nhau => Gia ®×nh cã tang mµ l¹i tang cô tæ.Qu¶ thùc ®ã lµ mét ®¸m ma g¬ng mÉu ®Æc s¾c cña thiªn truyÖn? cho sù gi¶ dèi.-> Khoe sang. lîn quay ®i läng. h¸o danh cña mét gia .C¶nh “ ®¸m ma g¬ng mÉu” .Cô cè Hång ho kh¹c.HS lµm bµi tËp luyÖn tËp .Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản trËt tù cho ®¸m ®«ng .HS lµm bµi tËp luyÖn tËp “phong c¸ch ng«n ng÷ b¸o chÝ” . Th¸i ®é hµnh ®éng cña hä tuy kh¸c nhau nhng ®Òu gièng nhau ë sù bÊt hiÕu. 4.Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo. hµng phè..: ®îc dÞp chiªm ngìng mét ®¸m ma to t¸t nhÊt danh gi¸ nhÊt. v« ®¹o ®øc. => §¸m tang diÔn ra nh mét tÊn ®¹i hµi kÞch nãi *Ho¹t ®éng5 lªn sù lè l¨ng. tµu.CËu Tó T©n biÓu diÔn chôp ¶nh.Gv híng dÉn hs chuÈn bÞ bµi: . dÆn dß. ®îc dÞp khoe khoang.. kh«ng ai th¬ng tiÕc. cã ®ñ ..®îc sö . híng dÉn lªn tiÕng cêi . bÊt nghÜa.. Xu©n tãc ®á cÇm mò nghiªm trang mét c¸ch gi¶ vê . hÑn hß t¸n tØnh nhau.. vµi ba tr¨m c©u ®èi. sung síng.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi ®×nh giµu sang mµ bÊt hiÕu.NghÖ thuËt trµo phóng bËc thÇy: tõ mét t×nh huèng trµo phóng c¬ b¶n nhµ v¨n triÓn khai m©u thuÉn theo nhiÒu t×nh huèng kh¸c nhau t¹o nªn mét mµn ®¹i hµi kÞch phong phó vµ rÊt biÕn ho¸ ..Ngêi ®i ®a ®¸m gi¶ dèi.. ®åi b¹i cña x· héi t s¶n thîng lu thêi (?) Nªu nh÷ng nÐt nghÖ thuËt tríc CM. ®¸m giai thanh g¸i lÞch. lè bÞch. vµi ba tr¨m ngêi ®i ®a ®¸m. nãi ngîc.vn 82 .LuyÖn tËp .com.GV híng dÉn HS lµm bµi tËp dông linh ho¹t mang l¹i hiÖu qu¶ nghÖ thuËt cao luyÖn tËp III. hoÆc r©u ria ®ñ lo¹i t¶ cña t¸c gi¶ . nãi mØa.GV chuÈn kiÕn thøc kiÖu b¸t cèng.HS chia nhãm nhá trao ®æi *C¶nh ®¸m ma nh ®¸m ríc th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái . chim nhau. .Chän nh÷ng chi tiÕt ®èi lËp nhau gay g¾t nhng cïng tån t¹i trong mét sù vËt.D©n phè hai bªn ®êng ®æ x« ra xem nh xem mét sù l¹ *C¶nh h¹ huyÖt .. tiÕng kÌn huyªn n¸o tæ chøc theo c¶ ta. TÊt c¶ ®Òu h¶ hª.¤ng Ph¸n mäc sõng cø oÆt ngêi ®i khãc to b»ng nh÷ng ©m thanh l¹: høt!.. c¸i cêi phª ph¸n ®Çy mØa mai ch©m ®îc coi lµ mét ®¸m ma g¬ng biÕm mÉu cho ®iÒu g×? 3.Cñng cè.høt!.høt!.§¸m ma to cha tõng thÊy ë ®Êt Hµ Thµnh. khoe giµu mét c¸ch lè bÞch vµ hîm hÜnh ..Thñ ph¸p cêng ®iÖu. hîm hÜnh.

TiÕn tr×nh bµi d¹y 1. d©n d·.Ng«n ng÷ b¸o chÝ 1. ch©m biÕm nhng hµm chøa mét chÝnh kiÕn vÒ thêi cuéc *Ho¹t ®éng4 (?) Nªu nhËn xÐt chung vÒ v¨n b¶n b¸o chÝ vµ ng«n ng÷ b¸o chÝ Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi Néi dung cÇn ®¹t I.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản Ngµy so¹n Ngµy gi¶ng TiÕt sè: 47+ 52 ppct Phong c¸ch ng«n ng÷ b¸o chÝ A.com.B¶n tin VD ( SGK) -> Mét b¶n tin cÇn cã thêi gian. nªu ®Æc ®iÓm chung cña tiÓu phÈm . ®Æc trng ng«n ng÷ b¸o chÝ vµ phong c¸ch ng«n ng÷ b¸o chÝ.C¸ch thøc tiÕn hµnh: GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp nªu vÊn ®Ò. ph©n biÖt ®îc ng«n ng÷ b¸o chÝ víi ng«n ng÷ ë nh÷ng v¨n b¶n kh¸c ®îc ®¨ng t¶i trªn b¸o 2.TiÓu phÈm VD ( SGK) -> ThÓ lo¹i gän nhÑ.KiÓm tra bµi cò: 3.Phãng sù VD ( SGK) -> Phãng sù b¸o chÝ vÒ thùc chÊt còng lµ b¶n tin nhng ®îc më réng phÇn têng thuËt chi tiÕt sù kiÖn vµ miªu t¶ b»ng h×nh ¶nh ®Ó cung cÊp cho ngêi ®äc mét c¸i nh×n ®Çy ®ñ.GV híng dÉn HS t×m hiÓu mét sè thÓ lo¹i v¨n b¶n b¸o chÝ (?) Ph©n tÝch VD SGK nªu ®Æc ®iÓm chung cña b¶n tin . ®Þa ®iÓm. SGV.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng 2 (?) Ph©n tÝch vÝ dô nªu ®Æc ®iÓm chung cña phãng sù . giµu søc biÓu hiÖn cña tiÕng ViÖt B. b¶ng phô C. . 3.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng3 (?) Ph©n tÝch vÝ dô.SGK. ph©n tÝch mét bµi phãng sù b¸o chÝ.KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng viÕt mét mÈu tin.T×m hiÓu mét sè thÓ lo¹i v¨n b¶n b¸o chÝ a. sinh ®éng vµ hÊp dÉn c. tr¶ lêi c©u hái.Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1 .ChuÈn bÞ cña GV vµ HS .vn 83 .Th¸i ®é: båi dìng vµ n©ng cao t×nh c¶m yªu quý vèn tõ ng÷ phong phó.SGK.KiÕn thøc: Gióp HS N¾m ®îc kh¸i niÖm. thiÕt kÕ bµi so¹n.Môc tiªu cÇn ®¹t 1. giäng v¨n th©n mËt. TÝch hîp víi ®äc v¨n vµ lµm v¨n D. sù kiÖn chÝnh x¸c nh»m cung cÊp nh÷ng tin tøc míi cho ngêi ®äc b. trao ®æi th¶o luËn.æn ®Þnh tæ chøc 2. thêng cã s¾c th¸i mØa mai.

.C¸c ph¬ng tiÖn diÔn ®¹t vµ ®Æc trng cña ng«n ng÷ b¸o chÝ 1.Gv dÆn dß hs chuÈn bÞ cho tiÕt . a. t¹o nh÷ng ®iÓm nhÊn trong th«ng tin 2.2: t×m hiÓu vÒ tõ vùng? +Nhãm3.vn . h×nh ¶nh. thêng ng¾n gän.NhËn xÐt chung vÒ v¨n b¶n b¸o chÝ vµ ng«n trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u ng÷ b¸o chÝ hái.æn ®Þnh tæ chøc 2.. mçi ph¹m vi ph¶n ¸nh. ®¶o ng÷. mçi thÓ lo¹i b¸o chÝ l¹i cã mét líp tõ vùng rÊt ®Æc trng b.VÒ ng÷ ph¸p -> C©u v¨n trong ng«n ng÷ b¸o chÝ rÊt ®a d¹ng.ë b¸o viÕt: khæ ch÷.Mçi thÓ lo¹i cã yªu cÇu riªng vÒ sö dông ng«n ng÷ c. ph¶n ¸nh d luËn vµ ý kiÕn cña quÇn chóng ®ång thêi nªu lªn quan ®iÓm. kiÓu ch÷ phèi hîp víi mµu s¾c. chÝnh kiÕn cña 4. cö ngêi tr×nh bµy tríc líp a. dÆn dß. so s¸nh.6: t×m hiÓu vÒ c¸c biÖn ph¸p tu tõ? .B¸o chÝ cã nhiÒu thÓ lo¹i vµ tån t¹i ë hai d¹ng chÝnh b.Cñng cè.Bµi tËp vÒ nhµ: BT 1+ 3 . nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña x· héi .HS chia 6 nhãm +Nhãm1.com.HS chia nhãm nhá ( Theo bµn) 2.VÒ c¸c biÖn ph¸p tu tõ . m¹ch l¹c ®Ó ®¶m b¶o th«ng tin chÝnh x¸c c.Chøc n¨ng chung: Cung cÊp tin tøc thêi sù.Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y Giê sau tr¶ bµi viÕt sè3 TiÕt 2( Phong c¸ch ng«n ng÷ b¸o chÝ) 1.Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1 (?) Nªu ®Æc ®iÓm vÒ diÔn ®¹t trong phong c¸ch ng«n ng÷ b¸o chÝ . Èn dô. khóc chiÕt .§Æc trng cña ng«n ng÷ b¸o chÝ 84 *Ho¹t ®éng 2 (?) Nªu vµ ph©n tÝch ®Æc trng cña phong c¸ch ng«n ng÷ Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.HS trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi b»ng b¶ng phô sau ®ã cö ngêi tr×nh bµy tríc líp .. cã h×nh ¶nh vµ nh¹c ®iÖu thÝch hîp víi tõng néi dung vµ thÓ lo¹i .GV chèt l¹i Néi dung cÇn ®¹t II.4 t×m hiÓu vÒ ng÷ ph¸p? +Nhãm5.Kh«ng h¹n chÕ c¸c biÖn ph¸p tu tõ tõ vùng vµ có ph¸p Sö dông kh«ng Ýt h×nh ¶nh vÝ von. -> nh»m diÔn ®¹t chÝnh x¸c. híng dÉn tê b¸o.KiÓm tra bµi cò: 3. song song phèi hîp c©u ng¾n víi c©u dµi.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản . s¸ng sña. C¸c ph¬ng tiÖn diÔn ®¹t..ë b¸o nãi: ng«n ng÷ b¸o chÝ ®ßi hái ph¶i ph¸t ©m râ rµng.Gv híng dÉn hs lµm bµi tËp 2 II.HS lµm bµi tËp 2 t¹i líp tr¶ bµi sè 3 . ho¸n dô.LuyÖn tËp .VÒ tõ vùng VD ( SGK) -> Tõ vùng trong ng«n ng÷ b¸o chÝ hÕt søc phong phó.

Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản b¸o chÝ? a.Hs nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n cña bµi häc . hÊp dÉn(sgk) *Ho¹t ®éng3 .Bµi tËp vÒ nhµ: BT 2 sgk .TÝnh ng¾n gän( Sgk) c.Cñng cè. truyÖn A.Gv yªu cÇu hs ®äc ghi nhí .Gv híng dÉn hs chuÈn bÞ tiÕt sau “ ChÝ phÌo” .GV híng dÉn HS lµm bµi tËp luyÖn tËp III. híng dÉn .vn 85 .TÝnh th«ng tin thêi sù( sgk) .TÝnh sinh ®éng.LuyÖn tËp 4.Gv rýt kinh nghiÖm bµi d¹y Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiÕt sè: 49+50 ppct Mét sè thÓ lo¹i v¨n häc: Th¬.HS lµm bµi tËp 1 t¹i líp .com. dÆn dß.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi b.Môc tiªu cÇn ®¹t Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.

TÝch hîp víi ®äc v¨n D. chñng lo¹i) lµ ph¬ng thøc tån t¹i chung + ThÓ ( thÓ tµi.Th¬ chó träng ®Õn c¸i ®Ñp.KiÕn thøc: Gióp HS .GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.HiÓu kh¸i qu¸t ®Æc ®iÓm cña mét sè thÓ lo¹i v¨n häc: th¬ truyÖn 2. .SGK. .SGK.KiÓm tra bµi cò: 3.TiÕn tr×nh bµi d¹y 1. b¶ng phô C.Yªu cÇu vÒ ®äc th¬ . hoµn c¶nh s¸ng t¸c.C¸i cèt lâi cña th¬ lµ tr÷ t×nh .Kh¸i lîc vÒ th¬ . nh÷ng liªn tëng. nh÷ng rung ®éng cña tr¸i tim tríc cuéc ®êi.NhËn biÕt lo¹i vµ thÓ trong v¨n häc . tr¶ lêi c©u hái.Th¬ 1.com.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi Néi dung cÇn ®¹t *T×m hiÓu chung vÒ lo¹i thÓ + Lo¹i ( lo¹i h×nh.Lµ mét thÓ lo¹i v¨n häc cã ph¹m vi phæ biÕn réng vµ s©u . thiÕt kÕ bµi so¹n.KÜ n¨ng: VËn dông nh÷ng hiÓu biÕt vÒ thÓ lo¹i v¨n häc vµo viÖc ®äc v¨n 3.C¸ch thøc tiÕn hµnh: GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp nªu vÊn ®Ò.Theo c¸ch thøc tæ chøc bµi th¬ cã: th¬ c¸ch luËt. kiÓu. th¬ trµo phóng ...Th¸i ®é: Say mª t×m hiÓu mét sè thÓ lo¹i v¨n häc quen thuéc B. th¬ tù sù. lµ tiÕng nãi cña t×nh c¶m con ngêi. tù sù vµ kÞch I. phÇn thi vÞ cña t©m hån con ngêi vµ cuéc sèng kh¸ch quan . .. tªn t¸c gi¶. trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái cö ngêi tr×nh bµy tríc líp *Ho¹t ®éng3 (?) Nªu c¸c yªu cÇu chung khi ®äc th¬ .Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1 .LÝ gi¶i. nhÞp ®iÖu. th¬ v¨n xu«i => Th¬ lµ thÓ lo¹i ra ®êi sím vµ cã nhiÒu thµnh tùu ®¸ng kÓ 2. thÓ lo¹i. .. hµm sóc. d¹ng) lµ sù hiÖn thùc ho¸ cña lo¹i + C¸c t¸c phÈm v¨n häc ®îc ph©n thµnh 3 lo¹i lín: Tr÷ t×nh.Th¬ t¸c ®éng ®Õn ngêi ®äc b»ng sù nhËn thøc cuéc sèng.CÇn biÕt râ tªn bµi th¬. tëng tîng phong phó.. h×nh ¶nh.Ng«n ng÷ th¬ c« ®äng. nh¹c ®iÖu. tËp th¬.æn ®Þnh tæ chøc 2.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS . . trao ®æi th¶o luËn.GV híng dÉn HS t×m hiÓu chung vÒ lo¹i thÓ .HS chia nhãm nhá.. n¨m xuÊt b¶n. .Th¬ ca lµ tÊm g¬ng cña t©m hån. ®¸nh gi¸ bµi th¬ vÒ c¶ hai ph¬ng diÖn néi dung vµ nghÖ thuËt 86 *Ho¹t ®éng 2 (?) Nªu kh¸i lîc chung vÒ th¬ .vn . giµu h×nh ¶nh. th¬ tù do.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản 1.Ph©n lo¹i th¬ theo néi dung biÓu hiÖn cã: th¬ tr÷ t×nh..§äc kÜ bµi th¬. c¶m nhËn ý th¬ qua c©u ch÷. SGV.

®Æc biÖt lµ nh©n vËt ChÝ PhÌo. truyÖn cæ tÝch.Ph©n tÝch nh©n vËt trong dßng lu chuyÓn cña cèt truyÖn .Trong v¨n häc trung ®¹i cã truyÖn viÕt b»ng ch÷ h¸n vµ truyÖn th¬ N«m .Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y Ngµy so¹n Ngµy gi¶ng.SGK..Kh¸i lîc vÒ truyÖn . nghÖ thuËt trÇn thuËt. truyÒn thuyÕt.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản TiÕt 2: *Ho¹t ®éng1 (?) Nªu kh¸i lîc chung vÒ truyÖn ..HiÓu vµ ph©n tÝch ®îc c¸c nh©n vËt chÝnh. miªu t¶ t©m lÝ.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng3: GV híng dÉn HS lµm bµi tËp luyÖn tËp 4.Gv kh¸i qu¸t l¹i néi dung c¬ b¶n cña bµi häc . ng«n ng÷ nghÖ thuËt B. TiÕt sè: 53-54ppct ChÝ PhÌo -Nam CaoA. hoµn c¶nh s¸ng t¸c. ý nghÜa t tëng.Trong v¨n häc d©n gian truyÖn cã nhiÒu kiÓu lo¹i: thÇn tho¹i. dÆn dß. thiÕt kÕ bµi häc Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo. híng dÉn .Ph©n tÝch diÔn biÕn cña cèt truyÖn . . SGV.ThÊy ®îc mét sè nÐt nghÖ thuËt ®éc ®¸o cña t/phÈm nh: ®iÓn h×nh hãa nh©n vËt.Lµ mét thÓ lo¹i v¨n häc ph¶n ¸nh ®êi sèng trong tÝnh kh¸ch quan cña nã qua con ngêi. gi¸o dôc. Môc tiªu bµi häc: Gióp HS . trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái cö ngêi tr×nh bµy tríc líp II. Ph¬ng tiÖn thùc hiÖn: . Cã cèt truyÖn vµ nh©n vËt . qua ®ã thÊy ®îc gi¸ trÞ hiÖn thùc vµ gi¸ trÞ nh©n ®¹o míi mÎ cña t¸c phÈm . gi¸ trÞ cña truyÖn trªn c¸c ph¬ng diÖn: nhËn thøc. . truyÖn võa.vn 87 . truyÖn dµi 2.Gv híng dÉn hs chuÈn bÞ “ T¸c gia Nam Cao” .HS chia nhãm nhá.TruyÖn 1.X¸c ®Þnh vÊn ®Ò truyÖn ®Æt ra.Cñng cè.Trong v¨n häc hiÖn ®¹i cã truyÖn ng¾n.T×m hiÓu bèi c¶nh x· héi. thÈm mÜ *Ghi nhí: sgk *LuyÖn tËp -HS lµm bµi tËp 2 t¹i líp *Ho¹t ®éng 2 (?) Nªu c¸c yªu cÇu chung khi ®äc truyÖn .. sù kiÖn ®îc miªu t¶ vµ kÓ l¹i bëi mét ngêi kÓ chuyÖn nµo ®ã.com.Yªu cÇu vÒ ®äc truyÖn . hµnh vi.Sö dông nhiÒu h×nh thøc ng«n ng÷ kh¸c nhau .

Bè côc:3 phÇn (1) ®o¹n më ®Çu: ChÝ PhÌo say rîu.Nªu c¸c yªu cÇu chung khi ®äc truyÖn .H×nh tîng nh©n vËt ChÝ PhÌo a. xa phñ.Gi¶i thÝch tõ khã .GV híng dÉn Hs ®äc mét sè ®o¹n . trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái cö ngêi tr×nh bµy tríc líp Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo. Giíi thiÖu bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1 .Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản . kÕt hîp víi c¸c h×nh thøc trao ®æi th¶o luËn. xa tØnh” n»m trong thÕ “ quÇn ng tranh thùc” . ngét ng¹t. kh«ng cöa. tr¶ lêi c¸c c©u hái.TiÓu dÉn -Tªn t¸c phÈm: + C¸i lß g¹ch cò: sù luÈn quÈn. gîi t×m. thuyÕt tr×nh. kh«ng khÝ t¨m tèi. kh«ng mÑ.HS chia nhãm nhá.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng3 (?) H×nh ¶nh lµng Vò §¹i ®îc t¸c gi¶ miªu t¶ nh thÕ nµo?Em cã nhËn xÐt g×? . D.quª t¸c gi¶ B.T×m hiÓu chi tiÕt 1.Toµn bé truyÖn CP diÔn ra ë lµng Vò §¹i. ¸p bøc . §©y chÝnh lµ kh«ng gian nghÖ thuËt cña t¸c phÈm .ThÞ Në + ChÝ PhÌo: nhÊn m¹nh nh©n vËt ChÝ PhÌo .vn . C¸ch thøc tiÕn hµnh . ©m thÇm mµ quyÕt liÖt.Lµng nµy d©n “kh«ng qu¸ hai ngh×n.HS chia nhãm nhá.com.§äc.Gi¸o ¸n c¸ nh©n lªn líp C. Sau n÷a lµ nh÷ng ngêi n«ng d©n thÊp cæ bÐ häng suèt ®êi bÞ ®Ì nÐn.ChÝ phÌo tríc khi ®i tï .Cµy thuª cuèc mín ®Ó kiÕm sèng 88 *Ho¹t ®éng 2: .hiÓu v¨n b¶n I.h×nh ¶nh thu nhá cña n«ng th«n VN tríc CM th¸nh 8. bÕ t¾c + §«i løa xøng ®«i: nhÊn m¹nh mèi t×nh ChÝ PhÌo.Gi¸o viªn tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p: ®äc s¸ng t¹o.GV gäi hs ®äc phÇn tiÓu dÉn trong s¸ch gi¸o khoa sau ®ã tãm t¾t ý chÝnh Néi dung cÇn ®¹t PhÇnII: T¸c phÈm A.C¬ së cña truyÖn: “ChÝ PhÌo” lµ chuyÖn vÒ ngêi thËt. => H×nh ¶nh thu nhá cña n«ng th«n VN tríc CM 2. TiÕn tr×nh d¹y häc 1 KiÓm tra bµi cò: 2.Cã t«n ti trËt tù thËt nghiªm ngÆt: cao nhÊt lµ cô tiªn chØ B¸ KiÕn “ bèn ®êi lµm tæng lÝ”.Hoµn c¶nh xuÊt th©n: kh«ng cha. võa ®i võa chöi cµn (2) ChÝ PhÌo tríc khi ®i tï (3) ChÝ PhÌo sau khi ®i tï II.M©u thuÉn giai cÊp gay g¾t. mçi c¸nh kÕt thµnh bÌ ®¶ng xung quanh mét ngêi. ®i ë hÕt nhµ nµy ®Õn nhµ kh¸c. uy thÕ nghiªng trêi råi ®Õn ®¸m cêng hµo.1945 .T×m hiÓu bè côc . chóng kÕt thµnh bÌ c¸nh.§äc . kh«ng mét tÊc ®Êt c¾m dïi. kh«ng nhµ. trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái cö ngêi tr×nh bµy tríc líp *Ho¹t ®éng4: (?) Ph©n tÝch h×nh ¶nh ChÝ PhÌo tríc khi ®i tï .H×nh ¶nh lµng Vò §¹i. viÖc thËt ë lµng §¹i Hoµng. t¸i hiÖn.

cuéc gÆp gì gi÷a ChÝ PhÌo vµ ThÞ Në vµ ThÞ Në diÔn ra nh thÕ nµo? ý . bãp ch©n xoa bông.BÞ ThÞ Në cù tuyÖt ChÝ phÌo uèng rîu: cµng .ChÝ chØ thÊy nhôc chø yªu ®¬ng g× ...GV híng dÉn HS t×m hiÓu vÒ => T×nh tr¹ng xung ®ét giai cÊp ë n«ng th«n nh©n vËt hÕt søc gay g¾t kh«ng g× cã thÓ xoa dÞu dîc 3.T×nh thÕ bi kÞch dÉn ®Õn viÖc giÕt chÕt B¸ ®ã nhµ v¨n NC muèn nãi ®iÒu KiÕn råi tù s¸t cña ChÝ PhÌo g×? .CP ®Õn nhµ B¸ KiÕn..8 n¨m CP lï lï lÇn vÒ tr«ng kh¸c h¼n: (?) Sau khi ë tï vÒ ChÝ PhÌo cã +Nh©n h×nh:( Hs lÇn lît tr×nh bµy) sù thay ®æi nh thÕ nµo? Qua + Nh©n tÝnh:( Hs lÇn lît tr×nh bµy) ®ã nhµ v¨n NC muèn nãi ®iÒu => ChÝ phÌo bÞ vïi dËp c¶ thÓ x¸c lÉn linh g×? hån.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản .Nh©n vËt B¸ KiÕn .Tõng m¬ íc: mét ng«i nhµ nho nhá. cã lßng tù träng nhng v× ghen tu«ng B¸ KiÕn ®· ®Èy anh canh ®iÒn hiÒn lµnh vµ chÊt ph¸c Êy vµo nhµ tï TiÕt 2 b. giÕt chÕt B¸ kiÕn vµ sau ®ã chØ cßn mét c¸ch lµ tù s¸t -> khi ý thøc trë vÒ CP kh«ng b»ng lßng trë l¹i cuéc sèng thó vËt nh tríc n÷a vµ CP ®· chÕt trªn ngìng cöa trë vÒ *Ho¹t ®éng4 cuéc sèng ..N¨m 20 tuæi: ®i ë cho nhµ B¸ KiÕn.Bèn ®êi lµm tæng lÝ “Uy thÕ nghiªng trêi” . trao ®æi th©m ®éc giÕt chÕt phÇn ngêi tr«ng con ngêi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái cö ngêi chÝ tr×nh bµy tríc líp =>HiÖn tîng bi th¶m Êy kh¸ phæ biÕn vµ cã tÝnh qui luËt trong x· héi ®¬ng thêi.vn 89 .DiÖn m¹o bªn ngoµi: tiÕng qu¸t “ rÊt sang”..com.ChÝ PhÌo sau khi ë tï vÒ *Ho¹t ®éng1: -§i biÖt 7. “ Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo. + H¾n thÊy thÌm l¬ng thiÖn.HS chia nhãm nhá.nhµ tï thùc d©n ®· tiÕp tay l·o cêng hµo .GV chuÈn kiÕn thøc m×nh. muèn lµm hoµ víi *Ho¹t ®éng3 mäi ngêi biÕt bao (?) T×nh thÕ nµo dÉn ®Õn viÖc => Linh hån ChÝ PhÌo ®· trë vÒ CP giÕt chÕt BK råi tù s¸t? Qua d.HS chia 6 nhãm trao ®æi th¶o cña ChÝ PhÌo thøc dËy: luËn cö ngêi tr×nh bµy tríc líp +LÇn ®Çu tiªn CP nhËn ra sù hiÖn h÷u cña . . chÊt ph¸c.biÕt ph©n (?) Em cã nhËn xÐt g× vÒ CP biÖt t×nh yªu ch©n chÝnh vµ thãi d©m dôc xÊu trong 20 n¨m ®Çu cña cuéc xa ®êi? => 20 n¨m ®Çu cña cuéc ®êi ChÝ PhÌo lµ mét .GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi anh canh ®iÒn hiÒn lµnh.T×nh yªu th¬ng méc m¹c ch©n thµnh cña ngêi víi cuéc ®êi ChÝ? ®µn bµ xÊu xÝ Êy ®· khiÕn b¶n chÊt l¬ng thiÖn .Nhµ v¨n ®· nªu ra mét vÊn ®Ò míi trong sè phËn t¨m tèi cña ngêi n«ng d©n: bÞ tµn ph¸ vÒ t©m hån.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi uèng cµng tØnh . bÞ huû diÖt *Ho¹t ®éng2 c¶ nh©n tÝnh (?) Cuéc gÆp gì gi÷a ChÝ PhÌo c..Hoµn c¶nh gÆp gì: nghÜa cña cuéc gÆp gì ®ã ®èi . nhËn ra t×nh tr¹ng bÕ t¾c cña th©n phËn m×nh + Khi thÊy ThÞ Në bng b¸t ch¸o hµnh ®Õn h¾n “RÊt ng¹c nhiªn” vµ hÕt søc xóc ®éng. BÞ bµ ba B¸ KiÕn gäi lªn ®Êm lng.

chuÈn bÞ cho tiÕt: “Thùc hµnh *Ghi nhí vÒ lùa chän trËt tù c¸c bé phËn *LuyÖn tËp trong c©u” -HS lµm bµi tËp 1 t¹i líp .Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y .SGK. gian hïng.Gv híng dÉn hs luyÖn tËp. thiÕt kÕ bµi so¹n.KiÓm tra bµi cò: 3. sö dông khÈu ..TiÕn tr×nh bµi d¹y 1.Ng«n ng÷ tù nhiªn. nham hiÓm.C¸ch x©y dùng nh©n vËt ®iÓn h×nh .Gv chèt l¹i nh÷ng néi dung c¬ ng÷ quÇn chóng.C¸ch thøc tiÕn hµnh: GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp nªu vÊn ®Ò.Ng«n ng÷ kÓ chuyÖn võa lµ b¶n cña bµi häc ng«n ng÷ t¸c gi¶ võa lµ ng«n ng÷ nh©n vËt. b¶ng phô C.Bµi míi Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.vn 90 . TÝch hîp víi ®äc v¨n vµ lµm v¨n D. .HS tr¶ lêi b»ng phiÕu häc tËp => BK tiªu biÓu cho giai cÊp thèng trÞ: cã quyÒn GV kiÓm tra sau ®ã chèt l¹i lùc.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS . sèng ®éng. tr¶ lêi c©u hái.KiÕn thøc: Gióp HS N©ng cao nhËn thøc vÒ vai trß. tÝnh to¸n thuéc vÒ ph¬ng ch©m chÝnh s¸ch cïng nh÷ng ©m mu th©m ®éc trong viÖc ®µn ¸p thèng trÞ nh©n d©n ..Së trêng miªu t¶ vµ ph©n tÝch diÔn biÕn t©nm lÝ nh©n vËt 4. .SGK.Lµ mét l·o giµ h¸o s¾c vµ ghen tu«ng ®Õn nghÖ thuËt ®Æc s¾c? thÈm h¹i .Th¸i ®é: Lu«n cã ý thøc c©n nh¾c. híng dÉn .Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản c¸i cêi Tµo Th¸o” .Cñng cè. dÆn dß. trao ®æi th¶o luËn.com.NÐt ®Æc s¾c nghÖ thuËt .Kü n¨ng: Cã kÜ n¨ng s¾p xÕp tõ ng÷ khi nãi vµ viÕtc©u v¨n trong mèi quan hÖ víi ng÷ c¶nh. 3. lùa chän trËt tù tèi u cho c¸c bé phËn c©u B.æn ®Þnh tæ chøc 2.Nh©n vËt ®éc tho¹i ph¬i ra nh÷ng suy nghÜ. 4. t¸c dông cña trËt tù c¸c bé phËn c©u trong viÖc thÓ hiÖn ý nghÜa vµ liªn kÕt ý trong v¨n b¶n 2.Bµi tËp vÒ nhµ: bµi tËp2 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 55 ppct Thùc hµnh vÒ lùa chän trËt tù c¸c bé phËn trong c©u A. SGV.Môc tiªu cÇn ®¹t 1.B¶n chÊt gian hïng thÓ hiÖn ®Çy ®ñ nhÊt *Ho¹t ®éng5 trong c¸i c¸ch h¾n ®èi xö víi CP (?) Nªu vµ nhËn xÐt nh÷ng nÐt .

2: tr¶ lêi ý a +Nhãm3.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1 .C©u tiÕp theo phÇn “ S¸ng h«m sau” cÇn ®Æt ë êi tr×nh bµy tríc líp ®Çu c©u ®Ó tiÕp nèi thêi gian b.HS ®äc bµi tËp. tr×nh tin cÇn thiÕt bµy tríc líp bèi c¶nh ngoµi ng«n ng÷ .4 tr¶ lêi ý b +Nhãm5.Bµi tËp2 ¸n tèi u ta ph¶i xem xÐt mèi .HS chia 2 d·y II. trao ®æi nªn tríc tiªn lµ nªu hoµn c¶nh thêi gian th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái cö ng.§iÒu quan träng ë c©u nµy lµ thêi gian MÞ vÒ lµm d©u nªn nã ®îc ®Æt ë *Ho¹t ®éng4 cuèi c©u ( vÞ trÝ giµnh cho nh÷ng tin quan träng) .vn 91 .HS chia nhãm nhá.S¾p xÕp nh vËy kh«ng sai vÒ ng÷ ph¸p vµ ý nghÜa v× “ rÊt s¾c” vµ “ nhá” lµ c¸c thµnh phÇn ®¼ng lËp. ®ång chøc: cïng lµm thµnh phÇn phô cho danh tõ “ con dao” Nhng ®Æt vµo ®o¹n v¨n sÏ kh«ng phï hîp víi môc ®Ých cña hµnh ®éng: Môc ®Ých ®e do¹. uy hiÕp ®èi ph¬ng b.Nh»m môc ®Ých dån träng t©m th«ng b¸o vµo tõ “ rÊt s¾c” phï hîp víi môc ®Ých ®e do¹.Chñ thÓ hµnh ®éng ®îc nªu tríc.TrËt tù trong c©u ghÐp +D·y1 tr¶ lêi ý a 1.§o¹n v¨n kÓ vÒ mét sù kiÖn ( MÞ bÞ b¾t) cho .Bµi tËp 1 a.cö ngêi tr×nh bµy tríc líp v× vÕ chÝnh tiÕp theo c©u tríc ®ang nãi vÒ h¾n .VÕ chØ nguyªn nh©n cÇn ®Æt sau vÕ chÝnh . tr¶ lêi c©u hái 2.HS lµm viÖc c¸ nh©n.HS ®äc bµi tËp a.Trong t×nh huèng nµy sù s¾p xÕp nh thÕ l¹i lµ phï hîp bëi môc ®Ých phñ ®Þnh t¸c dông cña con *Ho¹t ®éng 2 dao ®èi víi viÖc chÆt c©y to .CÇn chän ph¬ng ¸n C quan hÖ cña nã víi nh÷ng c©u tríc vµ sau nã Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.HS trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi b»ng b¶ng phô sau ®ã cö ngêi tr×nh bµy tríc líp .Bµi tËp1 +D·y 2 tr¶ lêi ý b a.GV chuÈn kiÕn thøc vµ vÕ phô ®øng sau liªn kÕt víi nh÷ng c©u ®i sau: cô thÓ ho¸ cho mét c¸i g× rÊt xa x«i b.GV chèt l¹i Néi dung cÇn ®¹t I. träng t©m th«ng b¸o.VÕ chØ sù nhîng bé ®Òu lµ c¸c vÕ phô xÐt vÒ mÆt cÊu t¹o ng÷ ph¸p nhng ®èi víi nh÷ng trêng hîp nµy cÇn ®Æt sau ®Ó bæ sung mét th«ng .Bµi tËp 3 .GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi C¸ch viÕt ( A) lµ phï hîp nh»m nhÊn m¹nh vµo sù th«ng minh *Ho¹t ®éng3 3.GV híng dÉn HS lµm bµi tËp1 HS chia 6 nhãm +Nhãm1. phÇn biÓu thÞ thêi gian ®Æt ë gi÷a bëi sù liªn kÕt ý c¸c c©u tríc ®ã ®Òu tËp trung vµo viÖc: ai lµ ngêi ®Î ra ChÝ PhÌo c.com.VÒ ng÷ ph¸p ®ã kh«ng ph¶i lµ thµnh phÇn chÝnh cña c©u nhng nã biÓu hiÖn phÇn tin míi. uy hiÕp B¸ KiÕn cña ChÝ PhÌo c.Gv gîi ý: ®Ó chän ®îc ph¬ng 2.Bµi tËp2 .6: tr¶ lêi ý c .TrËt tù trong c©u ®¬n 1.

®¶m b¶o sù m¹ch l¹c vµ liªn kÕt ý gi÷a c¸c c©u Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè: 56 ppct B¶n tin A. TÝch hîp víi ®äc v¨n vµ lµm v¨n D. yªu cÇu c¬ b¶n cña b¶n tin * VD ( SGK) 1.vn .Th¸i ®é: Cã th¸i ®é trung thùc.Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y cò.GV chèt l¹i néi dung bµi häc => ViÖc s¾p xÕp ®óng trËt tù c¸c bé phËn trong .Môc tiªu cÇn ®¹t 1.lim.SGK.GV híng dÉn HS t×m hiÓu môc ®Ých. . tr¶ lêi c©u hái.HS ®äc VD SGK Néi dung cÇn ®¹t I.KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng viÕt b¶n tin ng¾n ph¶n ¸nh c¸c sù kiÖn trong nhµ trêng vµ m«i trêng x· héi gÇn gòi 3.Môc ®Ých. thiÕt kÕ bµi so¹n.C¸ch thøc tiÕn hµnh: GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp nªu vÊn ®Ò.KiÕn thøc: Gióp HS N¾m ®îc yªu cÇu vÒ néi dung. trao ®æi th¶o luËn.Gv híng dÉn hs chuÈn bÞ tiÕt: c©u kh«ng chØ cã t¸c dông tu tõ mµ cßn cã t¸c “B¶n tin” dông vÒ c¸c ph¬ng diÖn kh¸c: ph©n bè th«ng tin . híng dÉn .B¶n tin th«ng b¸o kÕt qu¶ k× thi ¤.KÕt qu¶ xÕp 92 Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.pÝch To¸n quèc tÕ cña ®oµn HS ViÖt Nam. nhÊn m¹nh träng t©m th«ng b¸o.TiÕn tr×nh bµi d¹y 1. SGV. b¶ng phô C.míi. dÆn dß.Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1 .Cñng cè. h×nh thøc cña b¶n tin vµ c¸ch viÕt b¶n tin 2.KiÓm tra bµi cò: 3.æn ®Þnh tæ chøc 2. yªu cÇu cña b¶n tin .ChuÈn bÞ cña GV vµ HS .com. thËn träng khi ®a tin B.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản 4.SGK.

C¸c th«ng tin ®ã kh«ng cÇn thiÕt bëi kh«ng phï hîp vµ vi ph¹m nguyªn t¾c ng¾n gän.B¶n tin ph¶i ®¶m b¶o tÝnh thêi sù ( ®a tin kÞp *Ho¹t ®éng 2: thêi.GV chèt l¹i II. yªu cÇu cña b¶n tin ( SGK) *Ho¹t ®éng3 (?) Nªu c¸ch khai th¸c vµ lùa chän tin? .C¸ch viÕt b¶n tin 1.Bµi tËp vÒ nhµ: BT 3 4. chi tiÕt h¬n sù kiÖn hoÆc cã thÓ c¾t nghÜa cô thÓ h¬n nguyªn nh©n hoÆc kÕt qu¶ cña sù kiÖn ®îc ®a tin * Ghi nhí: sgk III. sóc tÝch cña b¶n tin 4. còng cã thÓ lµ mét c©u trÇn thuËt.Gv yªu cÇu hs ®äc ghi nhí sgk .vn 93 .Gv híng dÉn hs chuÈn bÞ c¸c tiÕt ®äc thªm “ Cha con nghÜa nÆng. nhanh chãng). tinh thÇn thÓ dôc” . néi (?) Nªu môc ®Ých. híng dÉn . b¶n tin nãi riªng.com.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Môc ®Ých.GV chèt l¹i tin 3.B¶n tin cã tÝnh thêi sù bëi sau 3 ngµy ®· ®îc ®a .Khai th¸c vµ lùa chän tin . lµm cho ngêi ®äc tin vµo nh÷ng tin tøc ®îc th«ng b¸o 5.HS chia nhãm nhá ( Theo thø t kh¼ng ®Þnh tr×nh ®é cña HS ViÖt Nam. bµn) trao ®æi th¶o luËn tr¶ thµnh tùu cña nÒn gi¸o dôc níc ta trong viÖc båi dlêi c©u hái. yªu cÇu dung th«ng tin ph¶i ch©n thùc. vi hµnh.PhÇn triÓn khai cã thÓ nªu cô thÓ. tin ph¶i cã ý nghÜa XH.LuyÖn tËp . cö ngêi tr×nh bµy ìng nh©n tµi tríc líp 2.HS trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi b»ng b¶ng phô sau ®ã cö ngêi tr×nh bµy tríc líp .Kh«ng ph¶i mäi sù kiÖn ®Òu cã thÓ lµ nguån tin cña b¶n tin 2.PhÇn më ®Çu thêng th«ng b¸o kh¸i qu¸t vÒ sù kiÖn vµ kÕt qu¶ c. chÝnh x¸c.Cã t¸c dông ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cña b¸o chÝ nãi chung.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng4 .CÇn khai th¸c.4 tr¶ lêi ý b +Nhãm5.Cñng cè.Tªn cña b¶n tin ®Òu kh¸i qu¸t néi dung cña tin: sù kiÖn vµ kÕt qu¶ cña sù kiÖn B¶n tin thêng ®Æt nhan ®Ò ng¾n gän gåm mét côm tõ.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản . c©u nghi vÊn ng¾n gän b.HS lµm bµi tËp 1+ 2 t¹i líp . lùa chän sù kiÖn cã ý nghÜa cô thÓ. dÆn dß.HS chia 6 nhãm +Nhãm1.Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.6: tr¶ lêi ý c .2: tr¶ lêi ý a +Nhãm3.ViÕt b¶n tin a. chÝnh x¸c cña b¶n tin/ .

Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản

Ngµy so¹n Ngµy gi¶ng TiÕt sè : 57 ppct

§äc thªm “Vi hµnh” ( TrÝch “Nh÷ng bøc th göi c« em hä”) - NguyÔn ¸i Quèc-

A.Môc tiªu cÇn ®¹t 1.KiÕn thøc: Gióp häc sinh thÊy. - B»ng bót ph¸p trµo phóng, t¸c gi¶ ®· phª ph¸n 1 c¸nh ®Ých ®¸ng c¸i lè l¨ng, kÖch cìm cña Kh¶i §Þnh trong chuyÕn Y sang Ph¸p tham dù cuéc ®Êu x¶o thuéc ®Þa ë M¸c-X©y. NhÊn m¹nh nghÖ thuËt ch©m biÕm s©u cay cña t¸c phÈm. 2.KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng ®äc hiÓu v¨n b¶n v¨n häc thuéc thÓ lo¹i trµo phóng 3.Th¸i ®é: H×nh thµnh th¸i ®é ®óng ®¾n ®èi víi nh÷ng ngêi cã c«ng víi níc vµ phª ph¸n nh÷ng kÎ b¸n níc h¹i d©n B.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS - SGK, SGV, thiÕt kÕ bµi so¹n, - SGK, b¶ng phô C.C¸ch thøc tiÕn hµnh: GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp nªu vÊn ®Ò, trao ®æi th¶o luËn, tr¶ lêi c©u hái. TÝch hîp víi tiÕng ViÖt vµ lµm v¨n D.TiÕn tr×nh bµi d¹y 1.æn ®Þnh tæ chøc 2.KiÓm tra bµi cò: 3.Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1 - HS ®äc phÇn tiÓu dÉn SGK (?) Em h·y cho biÕt hoµn c¶nh s¸ng t¸c truyÖn ng¾n “Vi hµnh”? Néi dung cÇn ®¹t A.TiÓu dÉn - Hoµn c¶nh s¸ng t¸c: t¸c gi¶ viÕt “Vi hµnh” ®¨ng b¸o ®óng vµo dÞp Kh¶i §Þnh ®îc chÝnh phñ Ph¸p ®a sang dù cuéc ®Êu x¶o thuéc ®Þa tæ chøc ë M¸c X©y ®¨ng trªn b¸o “Nh©n ®¹o” ngµy 94

Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.com.vn

Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản (?) ViÕt truyÖn ng¾n nµy 19.2.1923. NguyÔn ¸i Quèc nh»m môc - Môc ®Ých: ViÕt truyÖn ng¾n nµy NguyÔn ¸i ®Ých g×? Quèc nh»m v¹ch mÆt tªn vua bï nh×n Kh¶i §Þnh vµ - GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi nh÷ng thñ ®o¹n x¶o tr¸ cña thùc d©n Ph¸p tríc Nh©n d©n Ph¸p. *Ho¹t ®éng2 - HS ®äc B.§äc- hiÓu v¨n b¶n - Nªu bè côc I.§äc - Gv ph¸t vÊn HS tr¶ lêi - Gi¶i thÝch tõ khã - Bè côc: 2 ®o¹n (1) Cuéc ®èi tho¹i cña ®«i trai g¸i trªn chuyÕn tµu ®iÖn ngÇm *Ho¹t ®éng3 (2) C¶m tëng, håi tëng vµ b×nh luËn cña ngêi viÕt (?) Nªu m©u thuÉn trµo khi lu«n bÞ hiÓu lÇm lµ Kh¶i §Þnh vi hµnh phóng c¬ b¶n cña truyÖn II.T×m hiÓu v¨n b¶n ng¾n “Vi hµnh”? 1.M©u thuÉn trµo phóng c¬ b¶n cña truyÖn ng¾n - HS chia nhãm nhá ( Theo “Vi hµnh” bµn) trao ®æi th¶o luËn tr¶ - M©u thuÉn gi÷a b¶n chÊt bªn trong vµ h×nh thøc lêi c©u hái, cö ngêi tr×nh bµy bªn ngoµi; gi÷a b¶n chÊt bï nh×n sa ®o¹, hÌn h¹, tríc líp thãi ¨n ch¬i ®µng ®iÕm vµ sø mÖnh cña «ng vua - GV chèt l¹i ë mét níc; gi÷a môc ®Ých vµ viÖc lµm cña chÝnh quyÒn thùc d©n Ph¸p ®èi víi ND Ph¸p trong viÖc *Ho¹t ®éng4 sö dông K§ sang th¨m Ph¸p (?) Nªu t×nh huèng ®éc ®¸o cña thiªn truyÖn? - HS lµm viÖc c¸ nh©n, tr×nh 2.T×nh huèng truyÖn ®éc ®¸o: bµy tríc líp - T×nh huèng nhÇm lÉn -> NhÇm t¸c gi¶ víi tªn vua bï nh×n Kh¶i §Þnh => lµm t¨ng tÝnh kh¸ch quan, hÊp dÉn, t¨ng tÝnh *Ho¹t ®éng5 trµo phóng vµ ®¶ kÝch, t¨ng tÝnh ch©n thËt tè c¸o (?) Ph©n tÝch h×nh tîng trong viÖc thÓ hiÖn chñ ®Ò vµ kh¾c ho¹ ch©n nh©n vËt Kh¶i §Þnh dung vua K§ - HS chia nhãm nhá ( Theo 3.H×nh tîng nh©n vËt Kh¶i §Þnh bµn) trao ®æi th¶o luËn tr¶ - H×nh d¸ng bªn ngoµi lêi c©u hái, cö ngêi tr×nh bµy + VÎ ngoµi: Da mÆt vµng bñng nh vá chanh, mòi tríc líp tÑt, m¾t xÕch. - GV chèt l¹i + Trang phôc: cã c¸i g× ph« ra hÕt, trang søc, lôa lµ.... ®Çu ®éi c¸i chôp ®Ìn. -> C¸i nh×n kú thÞ cña ngêi Ph¸p ®èi víi ¤ng vua An Nam + Th¸i ®é: nhót nh¸t, lóng tóng cña kÎ lÐn lót vông trém. - Lè l¨ng, cæ hñ, vua nh hÒ, thËm chÝ kh«ng b»ng mét tªn hÒ. ¡n ch¬i sa ®o¹, lµm mÊt thÓ diÖn quèc *Ho¹t ®éng6 gia, cam t©m lµm bï nh×n, tay sai cho TDP (?) Nªu nÐt nghÖ thuËt ®Æc 4.NghÖ thuËt ch©m biÕm ®Æc s¾c s¾c cña t¸c phÈm? - Nhan ®Ò - GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi - T¹o t×nh huèng nhÇm lÉn - Dïng h×nh thøc viÕt th ( cho c« em hä) - Sù s¸ng t¹o trong viÖc sö dông linh ho¹t, réng r·i c¸c c¸ch ch¬i ch÷ so s¸nh vÝ von trµo phóng. Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.com.vn 95

Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản Giäng v¨n m¸t mÎ, mØa mai, chÊt trµo phóng thÊm ®îm trong truyÖn ng¾n “Vi hµnh” tõ cèt chuyÖn -> 4. Cñng cè, híng dÉn, dÆn tõng chi tiÕt, c©u v¨n dß III KÕt luËn: (?) Gi¸ trÞ néi dung vµ gi¸ trÞ + “Vi Hµnh” lµ 1 t¸c phÈm cã gi¸ trÞ vÒ néi dung: nghÖ thuËt cña truyÖn ng¾n “ ThÓ hiÖn lßng c¨m thï m·nh liÖt cña NguyÔn ¸i Vi Hµnh”? Quèc ®èi víi bän thùc d©n vµ phong kiÕn, tay sai - Gv híng dÉn hs chuÈn bÞ tiÕt víi th¸i ®é ®¶ kÝch võa quyÕt liÖt võa s©u cay. sau + T¸c phÈm ®· thÓ hiÖn tµi n¨ng s¸ng t¹o ®éc ®¸o - Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y cña ngßi bót chuyÖn ng¾n hiÖn ®¹i b»ng tµi ch©n biÕm s¾c s¶o vµ phª ph¸n s©u cay

Ngµy so¹n Ngµy gi¶ng TiÕt sè : 58 §äc thªm Cha con nghÜa nÆng ( TrÝch) - Hå BiÓu Ch¸nhTinh thÇn thÓ dôc - NguyÔn C«ng HoanA.Môc tiªu cÇn ®¹t 1.KiÕn thøc: Gióp häc sinh thÊy - T×nh nghÜa cha con trong truyÖn ng¾n “ Cha con nghÜa nÆng” qua mét ®o¹n trÝch - TÝnh chÊt bÞp bîm cña phong trµo thÓ dôc thÓ thao ®¬ng thêi mµ TDP cæ vò rÇm ré qua truyÖn ng¾n “Tinh thÇn thÓ dôc” - 2.KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng ®äc hiÓu v¨n b¶n v¨n häc 3.Th¸i ®é: Tr©n träng t×nh nghÜa cha con. Lªn ¸n sù bÞp bîm cña TDP B.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS - SGK, SGV, thiÕt kÕ bµi so¹n, - SGK, b¶ng phô C.C¸ch thøc tiÕn hµnh: GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp nªu vÊn ®Ò, trao ®æi th¶o luËn, tr¶ lêi c©u hái. TÝch hîp víi tiÕng ViÖt vµ lµm v¨n D.TiÕn tr×nh bµi d¹y 1.æn ®Þnh tæ chøc 2.KiÓm tra bµi cò:Nªu t×nh huèng ®éc ®¸o trong truyÖn ng¾n “Vi hµnh”? 3.Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1 HS ®äc phÇn tiÓu dÉn SGK Tãm t¾t ý chÝnh GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng2 HS ®äc Nªu bè côc Gv ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng3 Néi dung cÇn ®¹t A.T¸c phÈm “Cha con nghÜa nÆng”(TrÝch) I.TiÓu dÉn(SGK) II.§äc hiÓu v¨n b¶n 1.§äc - Gi¶i thÝch tõ khã - Bè côc: (1) T©m tr¹ng tuyÖt väng cña TrÇn V¨n Söu trªn cÇu Mª Tøc (2) Cuéc gÆp gì vµ trß chuyÖn cña hai cha con (3) Hai cha con trë lªn Phó Tiªn 96

-

Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.com.vn

b.HS chia 6 nhãm .GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng 5 . ®¸ng th¬ng. ®a ngêi ®i xem bãng ®¸ mµ nh dÉn gi¶i tï binh.4 tr¶ lêi c©u 3 lñi trèn xa Söu kh«ng khi nµo ngu«i nçi nhí nhµ.T¸c phÈm “ Tinh thÇn thÓ dôc” I.T×nh nghÜa cha con . t×m mäi c¸ch kh«ng tu©n lÖnh cña d©n lµng 97 *Ho¹t ®éng4 .Kh«ng qu¶n hiÓm nguy lÎn . .NghÖ thuËt dùng truyÖn ®éc ®¸o: .GV chèt l¹i Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.4 tr¶ lêi c©u 2 +Nhãm5.T×m hiÓu v¨n b¶n a.Miªu t¶ nh©n vËt: Chó ý nhiÒu ®Õn lêi nãi vµ hµnh ®éng .Ng«n ng÷ giµu mµu s¾c Nam Bé A.2: tr¶ lêi c©u 1 +Nhãm3.com.Nªu bè côc .GV híng dÉn HS t×m hiÓu v¨n b¶n .6: tr¶ lêi c©u 4 c¸c con.Khi thÊy cha bá ch¹y ra søc ®uæi theo mong gÆp cha.TiÓu dÉn(SGK) II.T×m hiÓu v¨n b¶n v¨n b¶n a. trµo phóng c¸i tinh thÇn thÓ dôc cña mét thêi tríc c¸ch m¹ng +C¶nh1:Tê tr¸t vÒ lµng víi giäng cøng nh¾c.TrÇn V¨n TÝ qu¶ lµ ®øa con hiÕu nghÜa. bÝ mËt vÒ gÆp nhng kh«ng ®îc l¹i ph¶i ®i ngay trong ®ªm v× th¬ng con.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản .6: tr¶ lêi c©u 3 . h¸ch dÞch lµ nguyªn nh©n cho tÊt c¶ c¸c c¶nh sau + 3 c¶nh sau lµ 3 c¶nh ®èi phã kh¸c nhau cña d©n lµng tríc c¸i lÖnh s¾t ®¸ cña quan huyÖn +C¶nh cuèi cïng lµ c¶nh trãc n· d÷ déi. ¤m chÇm lÊy cha trß chuyÖn ©n cÇn. ®Þnh nh¶y xuèng s«ng tr×nh bµy tríc líp tù tö.NghÖ thuËt .vn .Cuéc gÆp gì c¶m ®éng trªn cÇu Mª Tøc c. ®¸ng träng..TVS sau h¬n chôc n¨m xa con.§äc hiÓu v¨n b¶n 1. hiÓu vµ cµng th¬ng cha.HS trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái sau ®ã cö ngêi tr×nh bµy tríc líp .còng do sî c¸i uy cña quan huyÖn qua tê tr¸t mµ ra b.Tãm t¾t ý chÝnh ..T×nh cha víi con: TrÇn V¨n Söu lµ ngêi cha bÊt +Nhãm1.HS chia 6 nhãm +Nhãm1. lÈn trèn. nhí +Nhãm5.HS ®äc phÇn tiÓu dÉn SGK .T×nh con ®èi víi cha:NgÇm theo dâi c©u chuyÖn cña «ng ngo¹i víi cha. quyÕt bá nhµ theo cha ®Ó lµm lông nu«i cha.GV híng dÉn HS t×m hiÓu 2.Gv ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng6 .Gi¶i thÝch tõ khã .Bè côc: Gåm 5 c¶nh nhá 2.5 c¶nh liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau ®Ó thÓ hiÖn chñ ®Ò.§äc .. lo cho c¸c con.2: tr¶ lêi c©u2 h¹nh nÆng t×nh víi c¸c con.NghÖ thuËt kÓ chuyÖn:Theo tr×nh tù thêi gian .T×nh huèng truyÖn giµu kÞch tÝnh .Suèt trong nh÷ng n¨m +Nhãm3.Cuéc ch¹y ®uæi trong ®ªm cña hai cha con.GV chèt l¹i ..HS trao ®æi th¶o luËn tr¶ vÒ th¨m con nhng sî lµm khã vµ ¶nh hëng ®Õn c¸c lêi c©u hái sau ®ã cö ngêi con nªn l¹i bÊm bông ra ®i.M©u thuÉn trµo phóng c¬ b¶n cña truyÖn Néi dung mÖnh lÖnh yªu cÇu g¾t gao b¾t buéc d©n lµng ph¶i xem ®¸ bãng trªn huyÖn vµ sù sî h·i.HS ®äc .

C¸ch thøc n¾m b¾t th«ng tin nhanh: + C¨n cø vµo nhan ®Ò cña b¶n tin + C¨n cø vµo c©u mang néi dung th«ng tin quan träng nhÊt cã liªn quan ®Õn sù kiÖn ®îc nh¾c ®Õn trong nhan ®Ò 3.Bµi tËp 1 .GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng3 Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo. híng dÉn. SGV. kinh tÕ. c¸c h¹n chÕ vÒ b×nh ®¼ng giíi) . trao ®æi th¶o luËn. yªu cÇu cña b¶n tin vµ c¸ch viÕt b¶n tin 3.HS ®äc bµi tËp1 SGK . cö ngêi tr×nh bµy tríc líp .Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1 .Néi dung chñ yÕu cña b¶n tin: Dù ¸n ph¸t triÓn vµ ®a c©y dîc liÖu ViÖt Nam ra thÞ trêng thÕ giíi ®îc lùa chän vµo danh s¸ch 10 øng cö viªn ®o¹t gi¶i thëng “M«i trêng vµ ph¸t triÓn 2007” . th«ng tin vÒ kÕt qu¶ (®øng ®Çu khu vùc vÒ b×nh ®¼ng giíi) vµ c¸c sù kiÖn ( b×nh ®¼ng giíi trong gi¸o dôc.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS . .Bµi tËp3 98 *Ho¹t ®éng 2: . b¶ng phô C.SGK.Gv híng dÉn hs chuÈn bÞ tiÕt “ LuyÖn tËp viÕt b¶n tin” .SGK.vn . tr¶ lêi c©u hái.ý nghÜa phª ph¸n cña truyÖn: Sù gi¶ dèi bÞp bîm cña phong trµo TDTT thêi Ph¸p thuéc trong khi ®êi 4.TiÕn tr×nh bµi d¹y 1.C¸ch thøc tiÕn hµnh: GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp nªu vÊn ®Ò. thiÕt kÕ bµi so¹n. TÝch hîp víi ®äc v¨n vµ lµm v¨n D.com. y tÕ. triÓn khai tõ th«ng tin kh¸i qu¸t ®Õn cô thÓ chi tiÕt.æn ®Þnh tæ chøc 2.PhÇn sau cô thÓ ho¸ vµ gi¶i thÝch cho phÇn tríc .KiÓm tra bµi cò:Nªu môc ®Ých.HS ®äc bµi tËp2 .VÒ dung lîng: §é dµi trung b×nh.lo¹i b¶n tin b×nh thêng 2.VÒ cÊu tróc: b¶n tin cã nhan ®Ò.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản c.KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng viÕt b¶n tin ng¾n ph¶n ¸nh c¸c sù kiÖn trong nhµ trêng vµ m«i trêng x· héi gÇn gòi 3.Bµi tËp 2 .Môc tiªu cÇn ®¹t 1.Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y Ngµy so¹n Ngµy gi¶ng TiÕt sè: 59 ppct LuyÖn tËp viÕt b¶n tin A. Cñng cè.KiÕn thøc: Gióp HS ¤n tËp.HS chia nhãm nhá ( Theo bµn) trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái. cñng cè kiÕn thøc vÒ b¶n tin vµ c¸ch viÕt b¶n tin 2. dÆn sèng ND cßn v« cïng khæ cùc dß .Th¸i ®é: Cã th¸i ®é trung thùc.GV chèt l¹i Néi dung cÇn ®¹t 1.Gv kh¸i qu¸t l¹i nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña bµi häc . thËn träng khi ®a tin B.

GV híng dÉn HS viÕt b¶n tin 4.ViÖc ®a th«ng tin sè lîng c¸c trêng ®¹i häc nh©n.HS chän t×nh huèng . viÕt phÇn më ®Çu.C¸ch ch÷a: cã thÓ ®a c©u ®ã xuèng cuèi b¶n tin *Ho¹t ®éng4 . tr×nh bµy tríc líp ®¨ng kÝ dù thi vµo vÞ trÝ ®ã lµ kh«ng hîp lÝ v× ..Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản .GV cñng cè l¹i ND bµi häc .GV híng dÉn hs chuÈn bÞ bµi “Pháng vÊn vµ tr¶ lêi pháng vÊn” .Bµi tËp 4 .Cñng cè.vn 99 .HS ®äc bµi tËp3 lµm viÖc c¸ . híng dÉn .GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi tríc vµ sau nã ®Òu nãi vÒ thÓ thøc cuéc thi . dÆn dß. 4.. phÇn triÓn khai cña b¶n tin.com.§Æt tªn cho b¶n tin.Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.Thu thËp vµ lùa chän t liÖu ®Ó viÕt b¶n tin .

phï hîp víi môc ®Ých vµ ®èi tîng pháng vÊn.GV chèt l¹i Néi dung cÇn ®¹t I. . trao ®æi th¶o luËn.HS ®äc c©u hái 1.SGK. b¶ng phô C.Kh«ng ph¶i bÊt cø cuéc trß chuyÖn. hái ®¸p nµo còng mÆc nhiªn ®îc coi lµ pháng vÊn.Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1 .vn .SGK.æn ®Þnh tæ chøc 2. tr¶ lêi c©u hái.Môc tiªu cÇn ®¹t 1.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản Ngµy so¹n Ngµy gi¶ng TiÕt sè : 60 ppct Pháng vÊn vµ tr¶ lêi pháng vÊn A. t«n träng quyÒn ®îc bµy tá ý kiÕn cña c«ng chóng vµ v× thÕ lµ mét biÓu hiÖn cña tinh thÇn d©n chñ trong x· héi v¨n minh II..T«n träng pháng vÊn vµ tr¶ lêi pháng vÊn lµ t«n träng sù thËt.Th¸i ®é: ThÊy ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã th¸i ®é khiªm tèn. trong giao tiÕp víi mäi ngêi B. SGV. cö ngêi tr×nh bµy tríc líp .b . . cã ý nghÜa. 100 *Ho¹t ®éng 2: . TÝch hîp víi ®äc v¨n vµ lµm v¨n D.HÖ thèng c©u hái pháng vÊn ph¶i: Ng¾n gän.KÜ n¨ng: N¾m ®îc mét sè kÜ n¨ng pháng vÊn vµ tr¶ lêi pháng vÊn.Môc ®Ých.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS .com.ChuÈn bÞ pháng vÊn .X¸c ®Þnh: + Chñ ®Ò pháng vÊn + Môc ®Ých pháng vÊn + §èi tîng pháng vÊn + Ngêi thùc hiÖn pháng vÊn + Ph¬ng tiÖn pháng vÊn .Nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n ®èi víi ho¹t ®éng pháng vÊn 1. thiÕt kÕ bµi so¹n.KiÕn thøc: Gióp HS Cã nh÷ng hiÓu biÕt ®Çu tiªn vÒ pháng vÊn vµ tr¶ lêi pháng vÊn.HS chia nhãm nhá ( Theo bµn) trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái.C¸ch thøc tiÕn hµnh: GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp nªu vÊn ®Ò.TiÕn tr×nh bµi d¹y 1. nhÊt lµ kÜ n¨ng ®Æt c©u hái vµ tr¶ lêi c©u hái 3. biÕt chia sÎ l¾ng nghe. ChØ lµ pháng vÊn khi cuéc trß chuyÖn Êy ®îc thùc hiÖn nh»m môc ®Ých râ rµng lµ ®Ó thu thËp th«ng tin vÒ mét chñ ®Ò quan träng.2 SGK .HS ®äc c©u hái a. nh· nhÆn.HS tr¶ lêi b»ng b¶ng phô Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo. râ rµng. tÇm quan träng cña pháng vÊn vµ tr¶ lêi pháng vÊn . mét lo¹i ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu trong x· héi v¨n minh 2.KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra bµi tËp viÕt b¶n tin 3.

Nªu nh÷ng yªu cÇu ®èi víi ngêi tr¶ lêi pháng vÊn? III.Th¸i ®é th©n t×nh. l¾ng nghe vµ chia xÎ th«ng tin víi ngêi tr¶ lêi -KÕt thóc cuéc pháng vÊn cÇn c¶m ¬n ngêi tr¶ lêi pháng vÊn 3.Gv híng dÉn hs: So¹n bµi “ VÜnh biÖt Cöu trïng ®µi” .Biªn tËp sau khi pháng vÊn . TiÕn hµnh pháng vÊn .Cñng cè. kh«ng l¹c ®Ò . th¼ng th¾n.com. liªn kÕt víi nhau vµ ®îc s¾p . cö chØ. ch©n thµnh 4.C©u tr¶ lêi râ rµng vµ hÊp dÉn dÉn . ®a ®Èy ®Ó c©u chuyÖn kh«ng rêi r¹c.HS ®äc bµi tËp 3 lµm viÖc xÕp theo mét tr×nh tù hîp lÝ c¸ nh©n.Kh«ng ®îc thay ®æi néi dung pháng vÊn nhng cã thÓ thay ®æi.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản *Ho¹t ®éng3 lµm râ ®îc chñ ®Ò.Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.Gv yªu cÇu hs ®äc ghi nhí * Ghi nhí: sgk sgk . s¾p xÕp l¹i c©u cho râ rµng m¹ch l¹c *Ho¹t ®éng4 .vn 101 . híng . ®iÖu bé.Cã thÓ ghi l¹i nÐt mÆt..Ngoµi nh÷ng c©u hái ®· chuÈn bÞ s½n cÇn cã thªm mét sè c©u hái gîi më.Trung thùc.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi . dÆn dß .Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi ngêi tr¶ lêi pháng vÊn . söa chõa mét sè tõ ng÷. tr×nh bµy tríc líp 2. ®ång c¶m.

V¨n phong gi¶n dÞ.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản TiÕt sè: 61-62-63 ppct VÜnh biÖt cöu trïng ®µi ( TrÝch “Vò Nh T«” ) . .Gi¸o ¸n. s©u s¾c .æn ®Þnh tæ chøc 2.TÝch hîp ph©n m«n Làm v¨n.hiÓu ®o¹n trÝch I.TiÓu dÉn 1. bi kÞch cña Vò Nh T« vµ §an ThiÒm trong håi V cña vë kÞch .§äc. ®«n hËu. Hµ Néi .Vë kÞch “ Vò Nh T«”: sgk B.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: . KiÓm tra bµi cò: 3. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng ®äc .T×m hiÓu v¨n b¶n 102 *Ho¹t ®éng 2 .SGK. trong s¸ng.vn .TiÕn tr×nh d¹y häc 1.N¾m ®îc nh÷ng ®Æc ®iÓm cña thÓ lo¹i bi kÞch. diÔn biÕn t©m tr¹ng. HiÓu vµ ph©n tÝch ®îc xung ®ét kÞch. 1. huyÖn Tõ S¬n. KiÕn thøc Gióp häc sinh : . B¾c Ninh. Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1: . Môc tiªu cÇn ®¹t.Hoµn c¶nh xuÊt th©n:trong mét gia ®×nh nhµ nho .GV ph©n vai cho HS ®äc håi V Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.Ph¬ng ph¸p ®äc – hiÓu.GV gäi HS ®äc phÇn tiÓu dÉn SGK sau ®ã tãm t¾t néi dung chÝnh .NhËn thøc ®îc quan ®iÓm nh©n d©n cña NHT ®ång thêi thÊy ®îc th¸i ®é ngìng mé.§äc v¨n b¶n .Gi¶i thÝch tõ khã II. th©m trÇm. .T¸c gi¶ ( 1912. so s¸nh qua h×nh thøc nªu vÊn ®Ò. nay thuéc x· Dôc Tó huyÖn §«ng Anh. tr©n träng tµi n¨ng cña t¸c gi¶ ®èi víi nh÷ng nghÖ sÜ cã t©m huyÕt vµ tµi n¨ng lín nhng l¹i l©m vµo t×nh tr¹ng m©u thuÉn kh«ng thÓ gi¶i quyÕt ®îc gi÷a kh¸t väng nghÖ thuËy lín lao vµ thùc tÕ x· héi kh«ng t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó hä thùc hiÖn kh¸t väng Êy .com.hiÓu t¸c phÈm kÞch 3.1960) . ®äc diÔn c¶m kÕt hîp ph©n tÝch.Quª qu¸n: lµng Dôc Tó. TiÕng viÖt vµ ®äc v¨n D.B¶ng phô C.N¾m ®îc nh÷ng nÐt ®Æc s¾c vÒ nghÖ thuËt cña vë kÞch qua ®o¹n trÝch 2.S¸ng t¸c .Cuéc ®êi (SGK) -N¨m 1996 ®îc nhµ níc tÆng gi¶i thëng HCM vÒ v¨n häc nghÖ thuËt 2. Th¸i ®é: Kh¬i gîi t×nh c¶m nh©n v¨n cña con ngêi B. trao ®æi vµ th¶o luËn.GV chèt l¹i Néi dung cÇn ®¹t A. SGV ng÷ v¨n 11 chuÈn .Cã thiªn híng khai th¸c ®Ò tµi lÞch sö vµ cã ®ãng gãp næi bËt ë thÓ lo¹i tiÓu thuyÕt vµ kÞch . tÝnh c¸ch. C¸ch thøc tiÕn hµnh .T¸c phÈm chÝnh: sgk .NguyÔn Huy Tëng A.

tµi lín. ¤ng còng kh«ng ph¶i lµ ngêi h¸m lîi (Khi ®îc vua ban thëng lôa lµ.Lµ ngêi ®am mª c¸i tµi.TÝnh c¸ch vµ diÔn biÕn t©m tr¹ng cña Vò nh T« (?) Nªu tÝnh c¸ch vµ diÔn biÕn . cã hoµi b·o lín. thiÕt thùc cña nh©n d©n TiÕt 2 *Ho¹t ®éng1 2. kinh hoµng.GV chèt l¹i .vn 103 . M©u thuÉn nµy . nguy nga.M©u thuÉn gi÷a nh©n d©n lao ®éng khèn khæ thuÉn xung ®ét c¬ b¶n cña vë lÇm than víi bän h«n qu©n b¹o chóa vµ phe c¸nh kÞch còng nh ®o¹n trÝch cña chóng sèng xa hoa truþ l¹c. cã lÝ tëng nghÖ thuËt cao c¶.chØ vÈy bót lµ chim hoa ®· hiÖn lªn” cã thÓ “ sai êi tr×nh bµy tríc líp khiÕn g¹ch ®¸ nh viªn tíng cÇm qu©n. liªn tµi cã thÓ chÕt. MÆc dï bÞ Lª T¬ng Dùc do¹ giÕt Vò nh T« vÉn kiªn quyÕt tõ chèi x©y Cöu trïng ®µi. tµi s¸ng t¹o ra c¸i ®Ñp .“BÖnh §an ThiÒm” lµ mª ®¾m tµi hoa siªu viÖt cña ngêi s¸ng t¹o nghÖ thuËt. vµng b¹c «ng ®· ®em chia hÕt cho thî)..HS chia nhãm nhá ( Theo bµn) vèn cã tõ tríc.HS chia nhãm nhá.Vò Nh T« lµ mét kiÕn tróc s thiªn tµi.Lµ ngêi lu«n tØnh t¸o trong mäi trêng hîp. s½n sµng chÕt v× ®µi cao. trao ®æi ®Ñp: Mét thiªn tµi “ ngµn n¨m cha dÔ cã mét” “ th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái cö ng. thuÇn tuý cña mu«n ®êi vµ lîi Ých trùc tiÕp. tr¸ng lÖ.GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi 3.BiÕt ch¾c ®µi lín kh«ng thµnh.GV híng dÉn HS lµm bµi tËp khÈn kho¶n khuyªn Vò trèn ®i nhng kh«ng ®îc luyÖn tËp => kÎ tri ©m.Lµ mét nghÖ sÜ cã nh©n c¸ch lín. lµ hiÖn t©m tr¹ng Vò Nh T«? th©n cho niÒm kh¸t khao say mª s¸ng t¹o c¸i .V× ®am mª tµi n¨ng mµ nµng lu«n khÝch lÖ VHT x©y CT§. t©m trÝ nµng giê ®©y *Ho¹t ®éng 3: chØ cßn tËp trung b¶o vÖ tÝnh m¹ng cho Vò nµng . íc m¬ x©y mét toµ ®µi cao c¶.Nh©n vËt §an ThiÒm . thuÇn tuý hoµn toµn tho¸t li khái hoµn c¶nh lÞch sö x· héi cña ®Êt níc.T©m tr¹ng bi kÞch ®Çy c¨ng th¼ng cña «ng: x©y Cöu trïng ®µi lµ ®óng hay sai? lµ cã c«ng hay cã téi? => Vò Nh T« lµ mét nh©n vËt bi kÞch bëi ®· mang trong m×nh kh«ng chØ nh÷ng say mª kh¸t väng lín lao mµ cßn c¶ nh÷ng lµm l¹c trong suy *Ho¹t ®éng 2 nghÜ vµ hµnh ®éng.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản *Ho¹t ®éng 3 1. LÝ tëng. cã thÓ x©y . xa rêi ®êi sèng nh©n d©n .com.GV chuÈn kiÕn thøc dùng l©u ®µi cao c¶. s¸ng t¹o ra c¸i ®Ñp . gay g¾t . s½n sµng quªn m×nh ®Ó b¶o vÖ c¸i tµi Êy . . thËt ®Ñp ®Ï vµ ch©n chÝnh nhng l¹i cao siªu. cö ngêi tr×nh bµy tríc líp c¨ng th¼ng.M©u thuÉn thø hai: M©u thuÉn gi÷a quan niÖm nghÖ thuËt cao siªu. v× ngêi tri ©m Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.Nh÷ng m©u thuÉn xung ®ét c¬ b¶n (?) Ph©n tÝch nh÷ng m©u . thiªu huû th× «ng nµo? míi bõng tØnh xiÕt bao ®au ®ín. ®Õn khi Lª T¬ng Dùc b¾t Vò Nh T« trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u x©y Cöu trïng ®µi th× nã biÕn thµnh xung ®ét hái. Cöu trïng ®µi bÞ ®Ëp ph¸.Khi «ng vµ §an ThiÒm bÞ (?) §an ThiÒm lµ ngêi nh thÕ b¾t. nãc vên m©y mµ kh«ng hÒ tÝnh sai mét viªn g¹ch nhá” .

com. ch©n lÝ.Gv yªu cÇu hs ®äc ghi nhí sgk .KiÕn thøc: Gióp HS Cñng cè vµ n©ng cao thªm nh÷ng hiÓu biÕt vÒ cÊu t¹o vµ c¸ch sö dông cña mét sè kiÓu c©u thêng dïng trong v¨n b¶n tiÕng ViÖt 2. híng dÉn .Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y III. ®óng sai kh«ng thuéc riªng vÒ mét phÝa nµo Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt sè:64 ppct Thùc hµnh vÒ sö dông mét sè kiÓu c©u trong v¨n b¶n A.vn 104 .Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản * Ghi nhí: sgk 4.Cñng cè. dÆn dß.Gv híng dÉn hs chuÈn bÞ tiÕt: “ Thùc hµnh vÒ sö dông mét sè kiÓu c©u trong v¨n b¶n” .Kh«ng thÓ ®a ra mét lêi gi¶i ®¸p tho¶ ®¸ng.luyÖn tËp Gîi ý: . biÕt lùa chän kiÓu c©u thÝch hîp ®Ó sö dông khi nãi vµ viÕt Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo. lÜnh héi mét sè kiÓu c©u thêng dïng.Môc tiªu cÇn ®¹t 1.Kü n¨ng:BiÕt ph©n tÝch.

KiÓm tra bµi cò: 3. Nhng c©u cã khëi ng÷ liªn kÕt chÆt chÏ h¬n vÒ ý víi c©u ®i tríc nhê sù ®èi lËp víi c¸c tõ g¹o vµ hµnh 2.GV híng dÉn HS lµm bµi tËp1 .ChuÈn bÞ cña GV vµ HS .Bµi tËp 1 a. .HS ®äc bµi tËp .VÞ trÝ: ®Çu c©u.SGK. trao ®æi th¶o luËn.HS chia nhãm nhá.Dïng kiÓu c©u cã khëi ng÷ 1.VÞ trÝ: §Çu c©u. c¶m xóc .GV chèt l¹i *Ho¹t ®éng 2 .Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS *Ho¹t ®éng1 .Bµi tËp1 a.vn .Khëi ng÷: Hµnh b.com.Cha mét ngêi ®µn bµ nµo yªu h¾n c¶ c.Bµi tËp2 .Bµi tËp 2 CÇn chän ph¬ng ¸n C v× viÖc dÉn nguyªn v¨n lêi c¸c anh l¸i xe t¹o nªn Ên tîng kiªu h·nh cña c« g¸i vµ s¾c th¸i ý nhÞ cña ngêi kÓ chuyÖn 3.HS ®äc bµi tËp . tr¶ lêi c©u hái .C©u thø hai cã khëi ng÷: Tù t«i .DÊu phÈy . ®êi sèng. tríc chñ ng÷ 105 Ho¹t ®éng 4 HS lµm viÖc c¸ nh©n tr×nh bµy tríc líp *Ho¹t ®éng 5: . lùa chän c¸ch sö dông kiÓu c©u trong v¨n b¶n B..C©u bÞ ®éng: §êi h¾n cha bao giê ®îc s¨n sãc bëi mét bµn tay “ ®µn bµ” 3.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản 3.C©u cã khëi ng÷: Hµnh th× nhµ thÞ may l¹i cßn . TÝch hîp víi ®äc v¨n vµ lµm v¨n D. tríc chñ ng÷ . SGV.HS chia 2 d·y + D·y1 tr¶ lêi ý a + D·y 2 tr¶ lêi ý b .C©u thø hai cã khëi ng÷: C¶m gi¸c.C¸ch thøc tiÕn hµnh: GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp nªu vÊn ®Ò.HS ®äc bµi tËp.SGK.cö ngêi tr×nh bµy tríc líp .GV ph¸t vÊn HS tr¶ lêi *Ho¹t ®éng3 .Bµi tËp 3 (SGK) II. ph¶i) b.HS trao ®æi th¶o luËn cö ngêi tr×nh bµy tríc líp .Dïng kiÓu c©u bÞ ®éng 1.So s¸nh víi: Nhµ thÞ may l¹i cßn hµnh -> Hai c©u t¬ng ®¬ng vÒ nghÜa c¬ b¶n: biÓu hiÖn cïng mét sù viÖc.GV chuÈn kiÕn thøc Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo. t×nh tù.Th¸i ®é: Lu«n cã ý thøc c©n nh¾c.HS chia 6 nhãm .C©u kh«ng sai nhng kh«ng nèi tiÕp ý vµ híng triÓn khai ý cña c©u ®i tríc 2.TiÕn tr×nh bµi d¹y 1. thiÕt kÕ bµi so¹n. b¶ng phô C.H¾n cha ®îc mét ngêi ®µn bµ nµo yªu c¶ ( Chó ý tõ bÞ ®éng: bÞ ®îc.æn ®Þnh tæ chøc 2.Bµi tËp 3 a. tr¶ lêi c©u hái.Nªu mét ®Ò tµi cã quan hÖ liªn tëng víi ®iÒu ®· nãi trong c©u tríc b. trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái cö ngêi tr×nh bµy tríc líp Néi dung cÇn ®¹t I.

bËt cêi -> Sau khi chuyÓn c©u cã hai vÞ ng÷ cïng cã cÊu t¹o lµ mét côm ®éng tõ. trao ®æi b..) 4. dÆn dß.DÊu phÈy ...GV chèt l¹i néi dung bµi häc .Tæng kÕt vÒ viÖc sö dông ba kiÓu c©u trong v¨n b¶n 1.( SGK) 3.HS ®äc bµi tËp 1.Nªu mét ®Ò tµi cã quan hÖ víi ®iÒu ®· nãi trong c©u tríc *Ho¹t ®éng 6 III.Bµ giµ kia thÊy thÞ hái.Cñng cè..T¸c dông liªn kÕt ý.Bµi tËp 3 .§Òu chiÕm vÞ trÝ ®Çu c©u 2.Tr¹ng ng÷: NhËn ®îc.Giáo án Ngữ Văn 11 – Chương trình cơ bản .Ph©n biÖt tin thø yÕu (ë phÇn phô ®Çu c©u) th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái cö ngêi víi tin quan träng ( ë phÇn vÞ ng÷ chÝnh cña tr×nh bµy tríc líp c©u: Quay l¹i . trao ®æi a.. tr×nh Chän ph¬ng ¸n C võa ®óng vÒ ý võa liªn kÕt ý bµy tríc líp chÆt chÏ võa mÒm m¹i uyÓn chuyÓn *Ho¹t ®éng 8 3.HS chia nhãm nhá.HS ®äc bµi tËp a.. híng dÉn .So¹n bµi “ T×nh yªu vµ thï hËn” .vn 106 .bé ®êng ( C©u ®Çu) .Bµi tËp1 ..HS lµm viÖc c¸ nh©n. cïng biÓu hiÖn ho¹t ®éng cña mét chñ thÓ nhng viÕt theo kiÓu c©u tríc th× sù nèi tiÕp vÒ ý râ rµng h¬n *Ho¹t ®éng 7 2. t¹o m¹ch l¹c trong v¨n b¶n Nguyễn Đại Nghĩa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Email: nghian3t@yahoo.VÞ trÝ ®Çu c©u th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái cö ngêi b..HS chia nhãm nhá.Dïng kiÓu c©u cã tr¹ng ng÷ chØ t×nh huèng .com.Bµi tËp 2 .Gv rót kinh nghiÖm bµi d¹y IV..Côm ®éng tõ tr×nh bµy tríc líp c.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->