Gi¶Ì phÉu siªu ©m Gi¶Ì phÉu siªu ©m

Gan Gan - - ®-êng mËt ®-êng mËt
Gi¶Ì phÉu Gi¶Ì phÉu
siªu ©m Gan siªu ©m Gan
Nh¾c I¹i gi¶i phÉu gan Nh¾c I¹i gi¶i phÉu gan
%@ng trªn m¹c treo %@ng trªn m¹c treo § §% ngang % ngang
H¹ s-ên ph¶i: H¹ s-ên ph¶i:
- - Gan Gan
- - Tói mËt Tói mËt
s-ên tr¸i: s-ên tr¸i:
- - L¸ch L¸ch
Vïng th-îng vÞ: Vïng th-îng vÞ:
- - D dµy D dµy
- - T¸ trµng T¸ trµng
- - Tôy Tôy
H H××nh thÓ ngoµi nh thÓ ngoµi
C¸c mÆt cña gan: C¸c mÆt cña gan:
- - MÆt hoµnh MÆt hoµnh
- - MÆt tng MÆt tng
- - MÆt sau MÆt sau
C¸c d©y ch»ng cè ®Þnh gan: C¸c d©y ch»ng cè ®Þnh gan:
- - D©y ch»ng liÒm D©y ch»ng liÒm
- - D©y ch»ng vµnh D©y ch»ng vµnh
- - D©y ch»ng tam gi¸c ph¶i vµ tr¸i D©y ch»ng tam gi¸c ph¶i vµ tr¸i
- - D©y ch»ng gan D©y ch»ng gan- -d dµy d dµy
C¸c mÆt cña gan C¸c mÆt cña gan
MÆt hoµnh: MÆt hoµnh:
MÆt t¹ng MÆt t¹ng
MÆt sau MÆt sau
MÆt hoµnh MÆt hoµnh
MÆt t¹ng: MÆt t¹ng:
MÆt sau MÆt sau
MÆt t¹ng, MÆt t¹ng, h h××nh ch nh ch÷÷ : :
TM Arantius TM Arantius
TM chñ d-íi TM chñ d-íi
R·nh ngang (cöa). R·nh ngang (cöa).
R·nh d©y ch»ng trßn. R·nh d©y ch»ng trßn.
Gi-êng tói mËt. Gi-êng tói mËt.
Trªn
Tr¸i
D-íi
Ph¶i
MÆt hoµnh MÆt hoµnh
MÆt t¹ng MÆt t¹ng
MÆt sau: MÆt sau:
D©y ch»ng liÒm liªn tiÕp D©y ch»ng liÒm liªn tiÕp
víi d©y ch»ng trßn víi d©y ch»ng trßn - -> rèn. > rèn.
(D/c treo gan) (D/c treo gan)
Cè ®Þnh mÆt tr-íc
D/c trßn
D/c liÒm
C¸c d©y ch»ng cè ®Þnh gan C¸c d©y ch»ng cè ®Þnh gan
D/c vµnh D/c vµnh
D/c tam gi¸c ph¶i D/c tam gi¸c ph¶i
vµ tr¸i. vµ tr¸i.
Cè ®Þnh vµo c¬ hoµnh
C¸c d©y ch»ng cè ®Þnh gan C¸c d©y ch»ng cè ®Þnh gan
D/c tam gi¸c ph¶i D/c tam gi¸c ph¶i
tiÕp víi d/c gan tiÕp víi d/c gan- -thËn thËn
D/c vµnh tiÕp víi D/c vµnh tiÕp víi
mc nèi nhá hoÆc mc nèi nhá hoÆc
d/c gan d/c gan- -t¸ trµng. t¸ trµng.
C¸c d©y ch»ng cè ®Þnh gan C¸c d©y ch»ng cè ®Þnh gan
!h¶i phÉu ph©n chia gan !h¶i phÉu ph©n chia gan
Gi¶i phÉu theo: Gi¶i phÉu theo:
- - ××nh th¸i nh th¸i
- - Chøc n Chøc n¨ ¨ng ng
C¸c mèc gi¶i phÉu: C¸c mèc gi¶i phÉu:
- - Mch m¸u Mch m¸u
- - R·nh khe R·nh khe
Gi¶i phÉu h Gi¶i phÉu h××nh th¸i: nh th¸i:
- - Thuú ph¶i vµ tr¸i Thuú ph¶i vµ tr¸i
- - Gan ph¶i vµ tr¸i Gan ph¶i vµ tr¸i
Gi¶i phÉu chøc n Gi¶i phÉu chøc n¨ ¨ng: ng:
- - Ph©n thuú Ph©n thuú
- - Ph©n khu Ph©n khu
i¶i phÉu h i¶i phÉu h××nh th¸i nh th¸i
Gan ph¶i
Gan tr¸i
Thuú ph¶i Thuú tr¸i
i¶i phÉu chøc n i¶i phÉu chøc n¨ ¨ng ng
Ph©n thïy gan lµ mét ®¬n vÞ chøc n Ph©n thïy gan lµ mét ®¬n vÞ chøc n¨ ¨ng ®éc lËp. ng ®éc lËp.
PT gan gåm: PT gan gåm:
- - TÜnh mch cöa TÜnh mch cöa
- - § §éng mch gan éng mch gan
- - § §-êng mËt -êng mËt
- - TÜnh mch gan riªng. TÜnh mch gan riªng.

W W C¸c m¹ch m¸u C¸c m¹ch m¸u
W W C¸c khe C¸c khe
W W !h©n khu !h©n khu
W W !h©n thïy !h©n thïy
C¸c mèc gi¶i phÉu C¸c mèc gi¶i phÉu
- - C¸c tÜnh mch gan C¸c tÜnh mch gan
- - Cuèng cöa: Cuèng cöa:
TÜnh mch cöa TÜnh mch cöa
§ §éng mch gan éng mch gan
§ §-êng mËt -êng mËt
C¸c mèc m¹ch m¸u C¸c mèc m¹ch m¸u
- - C¸c tÜnh mch gan C¸c tÜnh mch gan
- - Cuèng cöa: Cuèng cöa:
TÜnh mch cöa TÜnh mch cöa
§ §éng mch gan éng mch gan
§ §-êng mËt -êng mËt
- - C¸c tÜnh mch gan C¸c tÜnh mch gan
- - Cuèng cöa: Cuèng cöa:
TÜnh mch cöa TÜnh mch cöa
§ §éng mch gan éng mch gan
§ §-êng mËt -êng mËt
- - C¸c tÜnh mch gan C¸c tÜnh mch gan
- - Cuèng cöa: Cuèng cöa:
TÜnh mch cöa TÜnh mch cöa
§ §éng mch gan éng mch gan
§ §-êng mËt -êng mËt
r·nh theo h-íng cña TM trªn gan: r·nh theo h-íng cña TM trªn gan:
#nh chÝnh: #nh chÝnh: bê tr¸i cña bê tr¸i cña
TMCD, gi TMCD, gi÷÷a hè tói mËt a hè tói mËt
=> gan ph¶i vµ gan tr¸i. => gan ph¶i vµ gan tr¸i.
#nh ph¶i: #nh ph¶i: bê ph¶i cña bê ph¶i cña
TMCD. TMCD.
#nh tr¸i: #nh tr¸i: /c trßn => thïy /c trßn => thïy
ph¶i vµ thïy tr¸i. ph¶i vµ thïy tr¸i.
' '
' '
C¸c rnh C¸c rnh
Gan tr¸i Gan ph¶i
Ph©n khu sau
Ph©n khu tr-íc
Ph©n khu gi÷a
Ph©n khu bªn
theo Bismuth
' '
' '
!h©n khu !h©n khu
Ph©n thïy theo Couinaud 1957
PT Ì PT Ì
GAN TR¸Ì GAN TR¸Ì
TïY TïY § §U¤Ì U¤Ì
PT ii PT ii
TïY TR¸Ì TïY TR¸Ì Ph©n khu B£N TR¸Ì (B£N) Ph©n khu B£N TR¸Ì (B£N)
PT iii PT iii
PT iv A PT iv A- -BB
TïY P¶Ì TïY P¶Ì
PK CN GÌ PK CN GÌ÷÷A TR¸Ì (GÌ A TR¸Ì (GÌ÷÷A) A)
PT v PT v
GAN P¶Ì GAN P¶Ì
Pk CN GÌ Pk CN GÌ÷÷A P¶Ì (TR¦íC) A P¶Ì (TR¦íC)
PT vi PT vi
PT vii PT vii
PK B£N ph¶Ì (sau) PK B£N ph¶Ì (sau)
PT viii PT viii
() theo Bismuth
!h©n thuú !h©n thuú
MÆt tr-íc: MÆt tr-íc:
2
3
4
4
8
5
7
6
MÆt tr-íc: MÆt tr-íc:
MÆt sau: MÆt sau:
3
2b
1
4
7
6
5
MÆt sau: MÆt sau:
C¾t gan tr¸i
më réng'
C¾t gan
ph¶i
'më réng'
Q thuËt th Q thuËt th¨ ¨m kh¸m siªu m kh¸m siªu
©m gan ©m gan
ChuÈn bÞ bÖnh nh©n ChuÈn bÞ bÖnh nh©n
T- thÕ bÖnh nh©n:
- N»m ngöa (ph×nh bông, nÝn thë)
- Nghiªng tr¸i (gan ®æ ra tr-íc, h thÊp)
NhÞn ¨n tr-íc 6 giê:
-Th¨m kh¸m tói mËt
- Gi¶m l-u l-îng TMC
- Tr¸nh ch-íng h¬i d dµy (uèng n-íc).
DÇu dß: rÎ qut, cong
- Ng-êi lín: .5 M
- TrÎ em: 5 M
MÆt c¾t d-íi s-ên (quÆt ng-îc)
2 MÆt c¾t däc
3 MÆt c¾t ngang
4 MÆt c¾t kÏ s-ên
5 MÆt c¾t tr¸n
C¸c mÆt ph¼ng c¾t C¸c mÆt ph¼ng c¾t
Et cåt doc Et cåt doc
Cát doc DMC Cát doc TMC
Cát doc qua thân P
§K trung b×nh (®-êng
gi÷a ®ßn): ] cm
> 16cm
* WoIfgang ratzer, MD vµ cs * WoIfgang ratzer, MD vµ cs.200. .200. Factors Affecting Factors Affecting
iver Size A Sonographic Survey of 2 Subjects iver Size A Sonographic Survey of 2 Subjects J J
Ultrasound Med 22:JJ55 Ultrasound Med 22:JJ55- -JJ6J · 0278 JJ6J · 0278- -4297 4297
t d t d. .i s i s. .n qu n qut ng t ng. .cc
Cát duoi suon quát nguoc
Cát qua nhanh TMC
Cát doc rôn gan
Cát ngang rôn gan
Cåt qua tói mËt
% 29
- gan tr¸i: d-íi øc
MÆt c¾t ngang:
- gan ph¶i: liªn s-ên
MÆt c¾t kÏ s-ên:
MÆt c¾t tr¸n:
TMTGP TMTGP
Mèi t-¬ng quan nhu m« gan Mèi t-¬ng quan nhu m« gan- -thËn thËn
Khoang Morrison Khoang Morrison
D©y ch»ng IiÒm
2 D©y ch»ng gan-d¹ dµy (%M Arantius)
3 %ói mËt
he Iín (rnh chÝnh)
5 #nh ngang
C¸c mèc gi¶i phÉu bªn ngoµi C¸c mèc gi¶i phÉu bªn ngoµi
D©y ch»ng IiÒm:
- di tÝch cña TM rèn.
- cã d¶i nèi víi phÇn tr-íc cña nh¸nh tr¸i TMC, lµ mèc ng¨n
c¸ch gi÷a ph©n thuú ÌÌÌ vµ ÌV.
2 D©y ch»ng gan-d¹ dµy:
- lµ di tÝch cña èng tÜnh mch Arantius.
- lµ mét trong ba phÇn cña mc nèi nhá.
- ng¨n c¸ch ph©n thuú Ì vµ ÌÌ.
2 D©y ch»ng gan-d¹ dµy:
- lµ di tÝch cña èng tÜnh mch Arantius.
- lµ mét trong ba phÇn cña mc nèi nhá.
- ng¨n c¸ch ph©n thuú Ì vµ ÌÌ.
3 %ói mËt:
- ng¨n c¸ch ph©n thuú ÌV vµ V,
- cïng víi TMGG to giíi hn gi÷a gan ph¶i vµ gan tr¸i
3 %ói mËt:
- ng¨n c¸ch ph©n thuú ÌV vµ V,
- cïng víi TMGG to giíi hn gi÷a gan ph¶i vµ gan tr¸i
he Iín:
- ®i tõ tói mËt ®Õn TMC.
- cïng víi TMGG to giíi hn gi÷a gan ph¶i vµ gan tr¸i
he Iín:
- ®i tõ tói mËt ®Õn TMC.
- cïng víi TMGG to giíi hn gi÷a gan ph¶i vµ gan tr¸i
C¸c mèc gi¶i phÉu bªn trong C¸c mèc gi¶i phÉu bªn trong
C¸c nh¸nh %MC
2 C¸c %M trªn gan
C¸c nh¸nh %MC:
Ph©n nh¸nh TMC tr¸i
cã h×nh ch÷ " n»m
nghiªng.
Ph©n nh¸nh TMC
ph¶i cã h×nh ch÷ "
n»m nghiªng.
2 C¸c %M trªn gan:
1. TMGP:
- bªn ph¶i: PT 7+6.
- bªn tr¸i : PT 8+5.
2. TMGG:
- bªn ph¶i: PT 8+5.
- bªn tr¸i: PT 4.
.TMGT:
- sau: 2
- tr-íc:
Câu truc âm gan
Bao gan
Gi¶Ì phÉu siªu ©m Gi¶Ì phÉu siªu ©m
®-êng mËt ®-êng mËt
V

VÌÌÌ
VÌÌ
ÌÌÌ
ÌÌ
ÌV

'
'
'
'
'
èng gan tr¸i
èng gan
ph¶i
èng ph©n
thïy
ng· ba §M
§-êng mËt trong gan
§M trong gan < mm
=> chØ thÊy khi gi·n: h×nh
ch©n cua, nhÖn, hai nßng.
§-êng mËt ngoµi gan
C¾t ngang
2 C¾t däc
' '
' '' '
' '' 'C¾t ngang:
Cát ngang trong gan
§-êng mËt ngoµi gan
C¾t ngang:
2 C¾t däc:
èng gan n»m tr-íc
TMC, ®k < 7 mm.
MC gi·n, ®k > 7 mm, h×nh hai nßng
C¾t däc
C¾t ngang
èng tói mËt nèi víi èng mËt ngoµi gan ë bê bªn ph¶i,
kho¶ng gi÷a rèn gan vµ bãng Vater.
èng tói mËt cã van eister.
%ói mËt
B×nh th-êng:
C¾t däc QuÆt ng-îc
%ói mËt
B×nh th-êng:
BÊt th-êng:
×nh th¸i:
- v¸ch ->TM hai thuú,
- ®¸y bÞ gËp vµo th©n .
$è l-îng:
- TM ®«i,
- kh«ng cã TM bÈm sinh .
VÞ trÝ: nãm s©u, lc chç
- d-íi thïy tr¸i,
- trong gan.
V¸ch ng¨n
TM ng¨n
§¸y bÞ gËp vµo th©n
TM ®«i
TM n»m trong nhu m« gan
TM lc chç
$. dô hinh thanh dich mât liên quan vang da
)bav/ yov! )bav/ yov!