KINH

C HÀNG NGÀY

D U THÁNH GIÁ Nhân danh Cha và Con và Thánh Th n. Amen. Kinh c Chúa Thánh Th n

con làm nh ng vi c lành, vì công nghi p vô cùng c Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Kinh S p Mình L y Chúa con, con s p mình xu ng tr c m t Chúa con. Con tin th t Chúa kh p m i n i, thông bi t m i s , h ng xem th y con, h ng nghe l i con c u nguy n. Xin Chúa r t nhân t hãy oái xem s nghèo ng t con và nh n l i con nguy n. L y Chúa xin hãy m mi ng l i con ra, thì con s cao rao nh ng l i ng i khen Chúa. Kinh Vì D u L y Chúa chúng con, vì d u Thánh Giá T , xin ch a chúng con T cho kh i k thù T, nhân danh Cha và T Con và Thánh Th n. Amen.

Chúng con l y n c Chúa Thánh Th n thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin c Chúa Thánh Th n xu ng, y lòng chúng con là k tin c y c Chúa Tr i, và t l a kính m n c Chúa Tr i trong lòng chúng con; chúng con xin c Chúa Tr i cho c Chúa Thánh Th n xu ng. - S a l i m i s trong ngoài chúng con. Chúng con c u cùng c Chúa Tr i x a ã cho c Chúa Thánh Th n xu ng soi lòng d y d các Thánh Tông , thì r y chúng con c ng xin c Chúa Tr i cho c Chúa Thánh Th n l i xu ng, yên i d y d chúng

Kinh Sáng Danh Sáng danh c Chúa Cha, và Con và c Chúa Thánh Th n. c Chúa

mà c u chu c con, l i ch n l y con làm con H i Thánh n a. Amen. Kinh Tin L y Chúa con, con tin th t có m t c Chúa Tr i là ng th ng ph t vô cùng. Con l i tin th t c Chúa Tr i có Ba Ngôi, mà Ngôi Th Hai ã xu ng th làm ng i ch u n n ch u ch t mà chu c t i thiên h . B y nhiêu i u y cùng các i u H i Thánh d y thì con tin v ng vàng vì Chúa là ng thông minh và chân th t vô cùng ã phán truy n cho H i Thánh. Amen. Kinh C y L y Chúa con, con trông c y v ng vàng vì công nghi p c Chúa Giêsu thì Chúa s ban n cho con gi o nên i này, cho ngày sau c lên thiên àng xem th y m t c Chúa Tr i h ng phúc i i, vì Chúa là ng phép t c và lòng lành vô cùng ã

Nh ã có tr c vô cùng và bây gi và h ng có và i i ch ng cùng. Amen. Kinh Th L y L y Chúa con, con là v t phàm hèn cùng là không tr c m t Chúa, con h t lòng th l y và nh n th t Chúa là u c i r m i s , là cùng sau h t m i loài. Chúa ã d ng nên con cùng th t là Chúa con n a, thì con xin dâng linh h n và xác cùng m i s trong ngoài con trong tay Chúa. Amen. Kinh i n

L y Chúa con, con i n Chúa vì nh ng n lành Chúa ã ban cho con x a nay, nh t là ã d ng nên con và cho Con Chúa ch u ch t

Kinh L y Cha L y Cha chúng con trên tr i. Thánh Maria c M Chúa Tr i. Amen. nh ng c u chúng con cho kh i s d . Kinh Tin Kính Tôi tin kính c Chúa Tr i là Cha phép t c vô cùng d ng nên tr i t. ngày th ba b i Kinh Kính M n L y Chúa con. chúng con nguy n danh Cha c sáng. ý Cha th hi n d i t c ng nh trên tr i. Amen. c Chúa Tr i cùng Bà.phán h a s Amen. Tôi tin kính c Chúa Giêsu Kitô là Con M t c Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. y ch ng có l nào sai c. xu ng ng c t tông. b i phép c Chúa Thánh Th n mà Ng i xu ng thai. ch u óng anh trên cây Thánh-giá. Bà có phúc l h n m i ng i n . n c Cha tr n. sinh b i Bà Maria ng trinh: ch u n n i quan Phong-xi-ô Philatô. Amen. Xin Cha cho chúng con hôm nay l ng th c h ng ngày và tha n chúng con nh chúng con c ng tha k có n chúng con. c u cho chúng con là k có t i khi nay và trong gi lâm t . Kinh Kính M ng Kính m ng Maria y n phúc. Xin ch chúng con sa ch c cám d . con kính m n Chúa h t lòng h t s c trên h t m i s . ch t và táng xác. và Giêsu con lòng Bà g m phúc l . . l i vì Chúa thì con th ng yêu ng i ta nh mình con v y. vì Chúa là ng tr n t t tr n lành vô cùng.

lên tr i ng bên h u c Chúa Cha phép t c vô cùng. lòng ng. Tôi ã ph m t i nhi u trong t t ng. Tôi tin kính c Chúa Thánh Th n. ông thánh Phêrô. hai ông thánh tông . l i t i tôi. lòng lo. l i t i tôi. Amen. còn nh ng lúc khác thì không c. và các thánh (tôi l i xin Cha)* c u cùng c Chúa Tr i là Chúa chúng tôi tha t i cho tôi cùng. ông thánh Gioan Baotixita. cùng c Thánh Micae t ng lãnh thiên th n. Kinh Cáo Mình (c ) Tôi cáo mình cùng c Chúa Tr i phép t c vô cùng và R t Thánh c Bà Maria tr n i ng trinh. Tôi tin có H i Thánh h ng có kh p th này. kh n c u cho tôi tr c toà Thiên Chúa. ngày sau b i tr i l i xu ng phán xét k s ng và k ch t. ông thánh Phêrô. Tôi tin xác loài ng i ngày sau s ng l i. mi ng nói mình làm. l i nói.trong k ch t mà s ng l i. l i t i tôi m i àng. l i t i tôi. ông thánh Phaolô. vi c làm và nh ng i u thi u sót: l i t i tôi. các thiên th n. Chúa chúng ta. Vì v y tôi xin R t Thánh c Bà Maria tr n i ng trinh. cùng các thánh. Tôi tin h ng s ng v y. cùng hai ông thánh tông . Kinh Cáo Mình (m i) Tôi thú nh n cùng Thiên Chúa toàn n ng và cùng anh ch em. Amen. cùng ông thánh Gioan Baotixita. c Thánh Micae t ng lãnh thiên th n. l i t i tôi m i àng. (tôi l i cáo mình cùng Cha)* vì tôi ã ph m t i nhi u.) . Vì v y tôi xin c Bà Maria tr n i ng trinh. * (Các ch trong ngo c ch c khi x ng t i. Tôi tin phép tha t i. các thánh và anh ch em. ông thánh Phaolô. các thánh thông công.

cùng chê ghét m i t i con trên h t m i s . và nh n Chúa thì con s lánh xa d p t i cùng làm vi c n t i cho x ng. thì xin Chúa xu ng n phù h cho chúng con trót ngày hôm nay. tính thiêng liêng sáng láng. u nh b i n Chúa. Con l y c Thánh Thiên Th n kh n nguy n cho con . Kinh Phù H Chúng con th l y ng i khen Chúa là ng có phép t c vô cùng.Kinh n N n T i L y Chúa con. cho chúng con c bi t vi c ph i làm. Vì v y con c u cùng c Thánh Thiên Th n gi con ban ngày. ã th ng chúng con n s m mai nay. và cho Con Chúa ra i ch u n n ch u ch t vì con. c Thánh Thiên Th n là th y con. con d c lòng ch a c i. k o ma qu d cám d c con. vi c làm chúng con h ng nên tr n lành theo ý Chúa. mà con ã c lòng ph n ngh ch l i ngh a cùng Chúa. L i xin Chúa s a s lo. Amen. xin Chúa giúp cho m i kinh m i vi c chúng con. Kinh c Thánh Thiên Th n Con thân c Thánh Thiên Th n. con cám n c Thánh Thiên Th n gi con t thu m i sinh n nay cho kh i tay qu . Amen. vì công nghi p c Chúa Giêsu. là ng h ng s ng h ng tr cùng c Chúa Cha và c Chúa Thánh Th n ch ng cùng. l i nói. kh i sa ph m t i gì. Chúa là ng tr n t t tr n lành vô cùng. m lòng cho con bi t c o thánh Chúa Tr i t. cho n tr n i. Kinh Sáng Soi i i Cúi xin Chúa sáng soi. thì con lo bu n au n. cùng khi làm. Chúa ã d ng nên con. Amen. t kh i s cho n hoàn thành. xem con ban êm.

ch a m i s d . 10 kinh Kính m ng và 1 kinh Sáng danh. L N H T MÂN CÔI Cách th c L n h t Tr n tràng h t Mân Côi g m 15 ch c. Sau ó có th c kinh Tin Kính. và có th thêm kinh C u c Bà. xin c u chúng con cho kh i sa ho ng c. y . tay l n khúc u c a tràng h t. 1 kinh Sáng danh. n khi con lâm chung. ó là 1 ch c h t. chúng ta làm d u Thánh giá. xin em các linh h n lên thiên àng. Ch c nào c ng c nh th nh ng v i s suy g m các M u nhi m khác nhau. nh t là nh ng linh h n c n thêm lòng ch ng xót Chúa h n. NG M T T N m S Vui y Th nh t thì ng m: Thiên Th n truy n tin cho c Bà ch u thai. Tuy nhiên không bu c c nh ng kinh v a nói c ân xá c a kinh Mân Côi. Amen. Sau ây là nh ng i u c n ph i làm: suy g n 1 M u nhi m. 3 kinh Kính m ng. Amen. kh i u kinh Mân côi. Ta hãy xin cho c lòng yêu ng i. m i ph n g m 5 ch c. c 1 kinh L y Cha. Th hai thì ng m: c Bà i vi ng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho c khiêm nh ng. gi m i s r n. Ph n th nh t là n m M u nhi m mùa Vui. nh ng chia ra ba ph n riêng bi t. 1 kinh L y Cha. xin cùng c Chúa Tr i cho linh h n con c lên cùng c Chúa Tr i và Thánh Thiên Th n h ng s ng vui v i i ch ng cùng.thông minh sáng láng. ph n th ba là n m M u nhi m mùa M ng. H t tràng h t thì c kinh L y N V ng. xin tha t i chúng con. Sau m i ch c kinh c: L y Chúa Giêsu. ph n th hai là n m M u nhi m mùa Th ng.

Ta hãy xin c vác Thánh giá theo chân Chúa. Ta hãy xin cho c vâng l i ch u l y. Th n m thì ng m: c Bà tìm c c Chúa Giêsu trong n thánh. Ta hãy xin óng inh tính xác th t vào thánh giá Chúa. Ta hãy N ms xin cho c hãm mình ch u khó b ng lòng. y y Th ba thì ng m: c Chúa Giêsu ch u i mão gai. Ta hãy xin cho c gi ngh a cùng Chúa luôn. ng Th nh t thì ng m: c Chúa Giêsu lo bu n m hôi máu. Th b n thì ng m: c Bà dâng c Chúa Giêsu trong n thánh. Ta hãy xin cho c lòng khó kh n. y y y N ms Th y M ng y y Th nh t thì ng m: c Chúa Giêsu s ng l i. Ta hãy xin cho c s ng l i th t v ph n linh h n. Th hai thì ng m: c Chúa Giêsu ch u ánh òn. Ta hãy xin cho c n n n t i nên. Th b n thì ng m: c Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho c ch u m i s s nh c b ng lòng.y Th ba thì ng m: c Bà sinh c Chúa Giêsu n i hang á. . Th n m thì ng m: c Chúa Giêsu ch u ch t trên cây thánh giá.

chúng con. m t d lòng th ng và nh m l i con cùng. ng y khách y. Th b n thì ng m: c Chúa Tr i cho c Bà lên tr i. con cháu E-và ch n .y Th hai thì ng m: c Chúa Giêsu lên tr i. xin c M oái n con là k t i l i. n sau kh i ày. xin ch b l i con kêu xin. Ta hãy xin cho c ái m nh ng s trên tr i. xin ghé m t th ng xem chúng con. c c y. Amen. KINH HÃY NH L y Thánh N ng Trinh Maria là M r t nhân t . Ta hãy xin c M phù h cho ta c th ng cùng c M trên n c Thiên àng. Amen. Ta hãy xin n ch t lành trong tay cM . Ôi khoan thay! nhân thay! d u thay! Thánh Maria tr n i ng trinh. c vui. Thân l y M . H i ôi! Bà là Chúa b u chúng con. Th ba thì ng m: c Chúa Thánh Th n hi n xu ng. y y Kinh L y N V L y N V ng M nhân lành làm cho chúng con c s ng. Nhân vì s y. kêu n cùng Bà. Ta hãy xin cho c lòng y d y m i n c Chúa Thánh Th n. L y M là M Chúa C u th . Chúng con n i khóc lóc than th kêu kh n Bà th ng. xin hãy nh x a nay ch a t ng nghe có ng i nào ch y n cùng c M xin b u ch a c u giúp mà c M t b ch ng nh m l i. xin cho chúng con c th y c Chúa Giêsu. Con lòng Bà g m phúc l . Th n m thì ng m: c Chúa Tr i th ng c M trên tr i. con h t lòng trông c y than van ch y n s p mình xu ng d i chân c M là N ng Trinh trên h t các k ng trinh.

M thông n Chúa. cùng ch u nhi u n nhi u phép H i Thánh n a. chu c t i ch u ch t trên cây Thánh Giá vì con. Kinh Trông C y Chúng con trông c y r t thánh c M Chúa Tr i. xin ch chê ch b l i chúng con nguy n trong c n gian nan thi u th n. Amen. . c N ng trinh.H ng ch a chúng con cho kh i m i s d . Con cám n c Chúa Tr i là Chúa lòng lành vô cùng ch ng b con. thì con c ng h p cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám n nh v y. Các Câu L y L y r t thánh trái tim .Kinh L y Thánh M u L y Thánh M u Maria là M r t nhân t . ch ng con không i i. h ng che ch con. cùng h ng gìn gi con. Amen. Kinh Cám n Chúa Tr i th nào. l i cho Ngôi Hai xu ng th làm ng i. cho con c làm ng i. hi n vinh sáng láng. l i cho con c o thánh c Chúa Tr i. mà l i sinh ra con. cùng xin ghé m t th ng xem trong thì lâm t . xin ch a chúng con cho kh i tay k d . và ã cho ph n xác con êm nay (t i thì c: ngày hôm nay) c m i s lành.Th c Chúa Giêsu. l i c u l y con k o ph i ch t t i n n n t i ch ng k p. V y các Thánh trên n c thiên àng cám n c ng xót chúng con. c L y trái tim c c thanh c c t nh r t thánh Bà Maria. Amen. .

Kinh Trông C y và Các Câu L y. . Amen. L y Chúa là s sáng linh h n con. Các Thánh T o Vi t Nam. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và cho c a n chúng con s p dùng. xin soi sáng cho con c bi t m i t i con ã ph m trong ngày hôm nay.. Kinh Cám n. ho c lo.C u cho chúng con. Chúa chúng con. 50 Kinh Mân Côi.C u cho chúng con.. nh công nghi p Chúa Giêsu Kitô. Kinh Xin n Ch t Lành .C u cho chúng con. ho c nói. chúng con chúc t ng. Kinh ¼n N n T i. Kinh c Chúa Thánh Th n. Kinh Tr cB a n L y Chúa. Kinh Chi u T i Làm D u Thánh Giá. t n Chúa là Ð ng Nhân lành giàu lòng xót th ng. c ti p Kinh Xét Mình . Con l i xin Chúa vì công nghi p c Chúa Giêsu ban n cho con c n n n ghét t i cùng d c lòng ch a th t. ho c làm i u gì l i ngh a cùng Chúa.C u cho chúng con. . Amen. cho n h t Kinh L y N V ng Gia ình. do lòng r ng rãi Chúa ban.. c II. Kinh Xét Mình N V ng ban s b ng an. L y ông thánh Giuse là b n thanh s ch Bà Maria tr n i ng trinh. .

Con l y r t thánh c Bà Maria là Chúa b u con. thì xin Chúa c ng gìn gi con ban êm. Vì v y con c u cùng c Bà phù h cho con trong khi con lâm chung. Amen.. Vì v y con c u cùng c Bà phù h cho con trong khi con lâm chung k o ph i ch c d k ngh ch thù con. Ch gì s ng ch t con c gi m t lòng kính m n Chúa luôn. trong khi con lâm chung cho con l y s kh n khó làm vui m ng. Amen. Kính m ng . ã ban cho c M c c quang c c minh soi sáng c và thiên àng. Amen. Kinh Phó Dâng L y Chúa con.. Con l y n r t thánh c Bà Maria là Chúa b u con. hay là tin ch c d i k ngh ch thù con. xin soi sáng cho linh h n con c lòng tin th t cùng m nh m k o ph i u mê... con xin phó dâng linh h n và xác con tay Chúa con. Vì v y con c u cùng c Bà phù h cho con c lòng vui kính m n c Chúa Tr i. . là c Chúa Thánh Th n. k o sa ph m t i gì m t lòng Chúa hay là ch t t i n n n t i ch ng k p. có phép t c vô cùng. ã ban cho c Bà y lòng vui kính m n c Chúa Tr i.. con tin th t Ngôi Th Hai. là Con c Chúa Tr i cùng là Con m t c Bà. con tin th t c Chúa Tr i Ngôi Th Nh t. Kính m ng .. Con l y n r t thánh c Bà Maria là Chúa b u con. con tin th t c Chúa Tr i Ngôi Th Ba. Kính m ng . Amen. là c Chúa Cha. Chúa ã phù h con ban ngày. ã ban cho c Bà c quy n phép c trên tr i d i t.

hãy l ng nghe ti ng con c u xin. ho c còn giam n i l a luy n t i thì xin m c a tù r c y cho ra mà em n ch n h ng vui th t là n c thiên àng vì công nghi p Chúa con ã ch u n n ch u ch t vì chúng con. êm ngày hãy trông c y Ng i cho liên. cùng vì l i Chúa con phán h a. vì Ng i r t nhân lành hay th ng vô cùng. b n h u con. bay hãy xin thì bay s c. Nh ng k làm dân c Chúa Tr i. Chúa con ã phán d y r ng. Thì rày chúng con xin Cha r t nhân lành hay th ng vô cùng. Kinh L y Chúa Con L y Chúa con. xin ban cho các linh h n (linh h n ) c ngh ng i i i. s tha h t m i t i l i k làm dân Ng i thay th y. N u Chúa con ch p t i. và c sáng soi vô cùng. nào ai r i c? B i Chúa con h ng có lòng lành. xin tha ph n ph t cho các hinh h n ã c u nguy n hôm nay. V y con xin Chúa con lòng lành vô cùng th ng n các linh h n n i l a luy n t i. Xin Chúa con nghe l i con c u xin kêu van.Kinh B i L i L y Ð c Chúa Giêsu x a b i l i mà xu ng th gian. xin c u l y các linh h n (linh h n ) cho kh i tù ng c mà c ngh yên. con d i v c sâu kêu lên Chúa con. Xin Chúa con m c a thiên àng cho các linh h n y vào. Amen. Kinh V c Sâu L y Chúa con. con ã trông c y Chúa con. 33 n m cùng ch u nh ng s th ng khó cho các linh h n c r i. Amen. L y Chúa con. cho linh h n ông bà. L y Chúa con. . anh em. cha m . Linh h n con c y vì l i h a y thì ã trông c y Chúa con. xin Chúa con hãy th ng nh m l i con kêu van.

Xa M chúng con bi t c y trông ai? i chúng con gian nan kh s l m. lúc vui c ng nh lúc bu n. cùng nhau xây d ng n c Chúa muôn i. chúng con an vui ch p nh n l n nhau. vui bu n s ng kh . Kinh Sáng L y Chúa con. M con cùng nhau chia s . xin Chúa ban thêm n qu ng i th tha. xin cho chúng con bi t ph ng v trong tin yêu. Giáo H i Chúa c n nhi u tín h u nhi t thành s t m n. Xin cho chúng con: Bi t thông c m và s ng theo L i Chúa d y trong Thánh Kinh. m i công vi c. x a Thánh C Giuse ã d n a M Maria và Chúa Giêsu tr n sang Ai C p. gia ình chúng con long ong t i ngày. và vui bu n c a ngày hôm na Xin cho m i s c s y ra theo . Con t n Chúa ã d ng nên con. Bi t hi u ngh a và chung th y t trong gia ình cho n ngoài xã h i. Amen. Kinh L y Thánh Gia L y Thánh Gia. con th l y và yêu m n chúa h t lòng con. Bi t l y g ng lành mà d ng d c con cái. Amen. Bi t l ng nghe và kính tr ng nhau. mong ngày sau sung s ng cùng M muôn i trên thiên àng. Giuse ± i chúng con sóng gió ba ào. vui s ng qua ki p l u ày. Thánh Gia ã chia s nh ng tân toan trong i s ng gian nan. Maria. M ây v i chúng con. chúng con th y quên h t u phi n. c u chu c con và gìn gi con qua êm yên lành. Con xin dâng lên Chúa m i l i nguy n. Giêsu. Amen Kinh L y N V ng Gia ình s ng vô L y N V ng gia ình.Xin cho các linh h n y c s cùng h ng soi cho liên. Bi t nh n nh c và hòa gi i khi tính tình và cách c x khác nhau. nh ng có M bên chúng con.

I adore you. KINH MÔN VÀ S V . and I love you with all my heart. I adore you. and that you will forgive me whatever evil I might have don Protect me this night. Xin gìn gi con kh i m i t i l i và xin phúc lành c a Chúa luôn cùng con và nh ng ng i con yêu m n. I offer you all my prayers.Thánh ý Chúa và danh Chúa c sáng. and for having preserved me during the night. and may your grace be with me always and with those I love . Con t n Chúa ã d ng nên con. cho c n vì t i l i con và c u nguy n theo ý Chúa . và xin phúc lành c a Chúa luôn cùng con và nh ng ng i con yêu m n . having saved me by your grace. I thank you for having created me. m i vi c con làm. Amen . con nh Trái Tim C c S ch c Bà Maria mà dâng cho Trái Tim Chúa m i l i con c u xin. Kinh T i L y Chúa con. KINH DÂNG NGÀY L y R t Thánh Trái Tim c Chúa Giêsu. Khi dâng mình tê" l trên bàn th . and may your grace be with me always and with those I love . having saved me by your grace. con l i dâng các s y cho Trái Tim Chúa. Xin gìn gi con êm nay. và xin tha th m i l i l m con ph m . Amen . c u chu c con và gìn gi con su t ngày hôm na Con xin dâng lên Chúa m i s lành con ã làm hôm nay. Morning Offering: O my God. Prayer at Bedtime: O my God. and sufferings of this da Grant that they may be all according to your will and for greater glor Keep me from all sin and evil. I thank you for having created me. Amen . có ý c u nguy n cách riêng theo ý c Giáo Hoàng. m i s khó con ch u trong ngày hôm nay. con th l y và yêu me6'n Chúa h t lòng con. joyr. and for having preserved me during this da I pray that you will take for yourself whatever good I might have done this day. Amen. and I love you with all my heart. works.

c u cho chúng con. các thánh. là Chiên Thiên Chúa. . Tôi ã ph m t i nhi u trong t t ng. L y Con m t Thiên Chúa. Vì l y Chúa Giêsu Kitô. Chúng con c u nguy n cho m i ng i trên toàn th gi i c m i g i hi u bi t và yêu m n Chúa Giêsu. các thiên th n. Xin cho m i ng i c nh n bi t tình th ng vô biên c a Ng i. Cha ã g i Thánh Th n Chúa n hoàn thành s v c a Chúa Giêsu gi a chúng con. L y M Maria. Chúa xóa t i tr n gian. l i nói vi c làm. l i t i tôi. Chúa Giêsu Kitô. Xin cho tình th ng c a Ng i bi n i m i thành ph n trong xã h i. L i t i tôi. - Chúng con ca ng i Chúa. chúng con chúc t ng Chúa. xin c u cho chúng con. và ã ban Con M t Cha c u r i chúng con. ch có Chúa la Chúa. Xin hãy m lòng chúng con v i Chúa Giêsu. xin th ng xót chúng con. chúng con th l y Chúa. là Vua trên tr i. Chúa chúng con. là ng C u Th và C u chu c nhân lo i. Chúa chung ta. L y Chúa la Thiên Chúa là Thiên Chúa. Xin cho chúng con can m tuyên x ng danh Ng i v i nh ng ng i s ng xung quanh. ng h ng yêu th ng. l y Chúa là Thiên Chúa. l i t i t i m i àng. và r ng l ng chia s tình th ng c a Ng i v i nh ng k còn s ng cách xa. cùng Ð c Chúa Thánh Th n trong vinh quang Ð c Chúa Cha. là Con Ð c Chúa Cha. là Chúa Cha toàn n ng. Chúa xóa t i tr n gian. Do lòng trung thành. xin nh m l i chúng con c u kh n. xin th ng xót chúng con. Cha ã g i ích danh m i ng i chúng con. Kinh Vinh Danh Vinh danh Thiên Chúa trên các t ng tr i và bình an d i th chong i thi n tâm.L y Cha. Amen Kinh Tôi Thú Nh n Tôi thú nh n cùng Thiên Chúa toàn n ng và cùng anh ch em. ch có Chúa là Ð ng T i Cao. Amen. ch có Chúa là Ð ng Thánh. Amen. và nh ng i u thi u xót. Chúng con c u xin nh danh Chúa Giêsu Kitô. chúng con tôn vinh Chúa. M Giáo h i. chúng con c m t chúa vì vinh quang cao c Chúa. Vì v y t i xin Ð c Bà Maria tr n i ng trinh. Amen. và anh ch em kh n c u cho tôi tr c tòa Thiên Chúa. Thánh Phaolô tông . Chúa ng bên h u Ð c Chúa Cha.

. sau l i yêu ng i nh mình ta v y. M i i u r n y tóm v hai này mà ch : Tr c kính m n m t Ð c Chúa Tr i trên h t m i s . vì ch ng s c yên i v y. Th ba: Gi ngày Chúa nh t.KINH M I ÐI U R N Ð o Ð c Chúa Tr i có M i i u r n: Th nh t: Th ph ng m t Ð c Chúa Tr i và kính m n Ng i trên h t m i s . vì ch ng s c no v y. Th tám: Ch làm ch ng d i. Th sáu: Kiêng th t nh ng ngày H i thánh d y. Th n m: Ch gi t ng i. Th n m: Gi chay nh ng ngày H i thánh bu c. vì ch ng N c Ð c Chúa Tr i là c a mình v y. Th ba: Ai khóc lóc y là phúc th t. Th hai: Ch làm vi c xác ngày Chúa nh t cùng các ngày L bu c. Th ba: X ng t i trong m t n m ít là m t l n. KINH TÁM M I PHÚC TH T KINH SÁU ÐI U R N H I THÁNH H i thánh có sáu i u r n: Th nh t: Xem l ngày Chúa nh t cùng các Phúc th t Tám M i: Th nh t: Ai có lòng khó kh n y là phúc th t. Th sáu: Ch làm s dâm d c. vì ch ng s c t Ð c Chúa Tr i làm c a mình v y. Th b n: Ch u Mình Thánh Ð c Chúa Giêsu trong Mùa Ph c Sinh. Th hai: Ai hi n lành y là phúc th t. Amen. Th b y: Ch l y c a ng i. Th b n: Ai khao khát nhân c tr n lành y là phúc th t. Th m i: Ch tham c a ng i. Th chín: Ch mu n v ch ng ng i. Th hai: Ch kêu tên Ð c Chúa Tr i vô c . Th b n: Th o kính cha m . ngày L bu c.

sáu: Chu c k làm tôi. vì ch ng s c th y m t Ð c Chúa Tr i v y. our Lord. born of the i có m i b n m i: xác b y m i: nh t: Cho k ói n. Th sáu: Ai gi lòng s ch s y là phúc th t.Th n m: Ai th ng xót ng i y là phúc th t. and of the Son. n m: Cho khách nhà. Th tám: Ai ch u kh n n n vì Ð o ngay y là phúc th t. Th n m: Tha k d ta. Th b y: Ai làm cho ng i hòa thu n y là phúc th t. and of the Holy Spirit. Amen. vì ch ng s c g i là con Ð c Chúa Tr i v y. Th nh t: L y l i lành mà khuyên ng i. hai: Cho k khát u ng. Th b y: C u cho k s ng và k ch t. vì ch ng s c th ng xót v y. and in Jesus Christ. who was conceived by the Holy Spirit. vì ch ng N c Ð c Chúa Tr i là c a mình v y. Th sáu: Nh n k m t lòng ta. Th hai: M d y k mê mu i. ng linh h n b y m i: . the Father Almighty. his only Son. b n: Vi ng k li t cùng k tù r c. Th ba: Yên i k âu lo. Th b n: R n b o k có t i. The Apostles Creed I believe in God. ba: Cho k rách r i n m c. b y: Chôn xác k ch t. Creator of Heaven and earth. Prayers of the Rosary KINH Th Th Th Th Th Th Th Th Th Th ng ng M ng I B N M I Sign Of The Cross In the name of the Father.

our sweetness and our hope. was crucified. Jesus. save us from the fires of hell. hallowed by Thy name. the Lord is with you. thine . from there he will come to judge the living and the dead. As it was in the beginning is now and ever shall be. Holy Queen Hail. Hail. the third day He rose again from the dead. our life. I believe in the Holy Spirit. the resurrection of the body. who art in Heaven. He descended into hell. pray for us sinners now and at the hour of our death. Mother of Mercy. forgive us our sins.He suffered under Pontius Pilate. poor banished children of Eve. Turn then most gracious advocate. Our Father Our Father. world without end. but deliver us from evil. and lead all souls to Heaven. Give us this day our daily bread. to the Son and to the Holy Spirit. and lead us not into temptation. Holy Mary. mother of god. Amen.Virgin Mary. Blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb. full of grace. To thee we cry. O My Jesus O my Jesus. and life everlasting. Amen. the forgiveness of sins. he ascended into Heaven sits at the right hand of God. Amen Hail Mary Hail Mary. Holy Queen. Amen Glory Be Glory be to the Father. and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Thy kingdom come. mourning and weeping in this valley of tears. Amen. died and was buried. To thee do we send up our sighs. the Father almighty. the Communion of Saints. Thy will be done on earth as it is in Heaven. especially those in most need of your Mercy. the Holy Catholic Church.

The Luminous Mysteries John 8:12 Said on Thursdays. 1. The Baptism of Christ in the Jordan John 1:29-34 The heavens open wide and the voice of the Father declares Jesus the beloved Son 2. O holy Mother of God That we may be made worthy of the promises of Christ. show unto us the blessed Fruit of they womb. . Pray for us. 1. The Visitation (Charity) Luke 1:39-56 Elizabeth greets Mary: "Blessed art Thou amoung women and blessed is the fruit of thy womb!" 3. when Christ changes water into wine and opens the hearts of the disciples to faith.eyes of mercy towards us. O loving. O sweet Virgin Mary. The Nativity (Poverty) Luke 2:1-20 The Virgin Mary gives birth to the Redeemer of the World. O clement. 4. And after this our exile. Mysteries of the Rosary The Joyful Mysteries Said on Mondays and Saturdays. announcing she is to be the Mother of God 2. The Presentation (Obedience) Luke 2:22-39 The Blessed Mother presents the Child Jesus in the Temple 5. The Annunciation (Humility) Luke 1:26-38 The Angel Gabriel appears to Mary. The Wedding Feast at Cana John 2:111 The first of the signs. Jesus. Finding in the Temple (Piety) Luke 2:42-52 The Blessed Mother finds Jesus in the Temple.

The Sorrowful Mysteries Said on Tuesdays and Fridays. The Scourging at the Pillar (Purity) Matthew 27:26 Jesus is cruelly scourged until His mortified body could bear no more. and testifies "to the end" His love for humanity. 2. Carrying of the Cross (Patience) Luke 23:26-32 Jesus carries the heavy cross upon His shoulders to Calvary." 5. The Agony in the Garden (Contrition) Luke 22:39-44 At Gethsemane. 4.thanks to the intervention of Mary. The Glorious Mysteries Said on Wednesdays and Sundays. The Crucifixion (Self-Denial) Matthew 27:33-50 Jesus is nailed to the cross and dies after hours of agony. 3. Crowning with Thorns (Courage) Matthew 27:28-31 A crown of thorns is placed on the head of Jesus. the first among believers. The Announcement of the Kingdom Matthew 4:17 Jesus proclaims the coming of the Kingdom of God. calls us to conversion and forgives the sins of all who draw near to Him in humble trust. 4. 3. . Jesus prays as He contemplates the sins of the world. for whose salvation He will offer Himself in sacrifice. 1. The Transfiguration Matthew 17:1-8 The glory of the Godhead shines forth from the face of Christ as the Father commands the astonished Apostles to "listen to him. The Institution of the Eucharist (food for our salvation) Matthew 26:26-30 Christ offers his body and blood as food under the signs of bread and wine. 5.

4. The Coronation (Devotion to Mary) Mary is gloriously crowned Queen of Heaven and earth. 2. Descent of the Holy Spirit (Love) Acts 2:24 The Holy Spirit descends upon Mary and the Apostles. The Assumption (Eternal Happiness) The Blessed Mother is united with her Divine Son in Heaven. 3. 5.1. The Resurrection (Faith) Matthew 28:1-20 Jesus rises glorious and immortal. . The Ascension (Hope) Luke 24:50-51 Jesus ascends into Heaven forty days after His Resurrection. three days after His death.