KINH

C HÀNG NGÀY

D U THÁNH GIÁ Nhân danh Cha và Con và Thánh Th n. Amen. Kinh c Chúa Thánh Th n

con làm nh ng vi c lành, vì công nghi p vô cùng c Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Kinh S p Mình L y Chúa con, con s p mình xu ng tr c m t Chúa con. Con tin th t Chúa kh p m i n i, thông bi t m i s , h ng xem th y con, h ng nghe l i con c u nguy n. Xin Chúa r t nhân t hãy oái xem s nghèo ng t con và nh n l i con nguy n. L y Chúa xin hãy m mi ng l i con ra, thì con s cao rao nh ng l i ng i khen Chúa. Kinh Vì D u L y Chúa chúng con, vì d u Thánh Giá T , xin ch a chúng con T cho kh i k thù T, nhân danh Cha và T Con và Thánh Th n. Amen.

Chúng con l y n c Chúa Thánh Th n thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin c Chúa Thánh Th n xu ng, y lòng chúng con là k tin c y c Chúa Tr i, và t l a kính m n c Chúa Tr i trong lòng chúng con; chúng con xin c Chúa Tr i cho c Chúa Thánh Th n xu ng. - S a l i m i s trong ngoài chúng con. Chúng con c u cùng c Chúa Tr i x a ã cho c Chúa Thánh Th n xu ng soi lòng d y d các Thánh Tông , thì r y chúng con c ng xin c Chúa Tr i cho c Chúa Thánh Th n l i xu ng, yên i d y d chúng

Kinh Sáng Danh Sáng danh c Chúa Cha, và Con và c Chúa Thánh Th n. c Chúa

mà c u chu c con, l i ch n l y con làm con H i Thánh n a. Amen. Kinh Tin L y Chúa con, con tin th t có m t c Chúa Tr i là ng th ng ph t vô cùng. Con l i tin th t c Chúa Tr i có Ba Ngôi, mà Ngôi Th Hai ã xu ng th làm ng i ch u n n ch u ch t mà chu c t i thiên h . B y nhiêu i u y cùng các i u H i Thánh d y thì con tin v ng vàng vì Chúa là ng thông minh và chân th t vô cùng ã phán truy n cho H i Thánh. Amen. Kinh C y L y Chúa con, con trông c y v ng vàng vì công nghi p c Chúa Giêsu thì Chúa s ban n cho con gi o nên i này, cho ngày sau c lên thiên àng xem th y m t c Chúa Tr i h ng phúc i i, vì Chúa là ng phép t c và lòng lành vô cùng ã

Nh ã có tr c vô cùng và bây gi và h ng có và i i ch ng cùng. Amen. Kinh Th L y L y Chúa con, con là v t phàm hèn cùng là không tr c m t Chúa, con h t lòng th l y và nh n th t Chúa là u c i r m i s , là cùng sau h t m i loài. Chúa ã d ng nên con cùng th t là Chúa con n a, thì con xin dâng linh h n và xác cùng m i s trong ngoài con trong tay Chúa. Amen. Kinh i n

L y Chúa con, con i n Chúa vì nh ng n lành Chúa ã ban cho con x a nay, nh t là ã d ng nên con và cho Con Chúa ch u ch t

xu ng ng c t tông. sinh b i Bà Maria ng trinh: ch u n n i quan Phong-xi-ô Philatô. chúng con nguy n danh Cha c sáng. Bà có phúc l h n m i ng i n . ch u óng anh trên cây Thánh-giá. vì Chúa là ng tr n t t tr n lành vô cùng. Xin ch chúng con sa ch c cám d . con kính m n Chúa h t lòng h t s c trên h t m i s . Kinh Kính M ng Kính m ng Maria y n phúc. l i vì Chúa thì con th ng yêu ng i ta nh mình con v y. .phán h a s Amen. c u cho chúng con là k có t i khi nay và trong gi lâm t . ch t và táng xác. Kinh L y Cha L y Cha chúng con trên tr i. n c Cha tr n. nh ng c u chúng con cho kh i s d . Tôi tin kính c Chúa Giêsu Kitô là Con M t c Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. ngày th ba b i Kinh Kính M n L y Chúa con. Amen. c Chúa Tr i cùng Bà. y ch ng có l nào sai c. và Giêsu con lòng Bà g m phúc l . Thánh Maria c M Chúa Tr i. Amen. Kinh Tin Kính Tôi tin kính c Chúa Tr i là Cha phép t c vô cùng d ng nên tr i t. b i phép c Chúa Thánh Th n mà Ng i xu ng thai. Amen. Xin Cha cho chúng con hôm nay l ng th c h ng ngày và tha n chúng con nh chúng con c ng tha k có n chúng con. ý Cha th hi n d i t c ng nh trên tr i.

ông thánh Gioan Baotixita. Tôi tin kính c Chúa Thánh Th n. ông thánh Phaolô.trong k ch t mà s ng l i. ngày sau b i tr i l i xu ng phán xét k s ng và k ch t. l i t i tôi. lòng ng. (tôi l i cáo mình cùng Cha)* vì tôi ã ph m t i nhi u.) . l i t i tôi m i àng. * (Các ch trong ngo c ch c khi x ng t i. l i t i tôi m i àng. Kinh Cáo Mình (m i) Tôi thú nh n cùng Thiên Chúa toàn n ng và cùng anh ch em. Tôi tin có H i Thánh h ng có kh p th này. ông thánh Phaolô. kh n c u cho tôi tr c toà Thiên Chúa. và các thánh (tôi l i xin Cha)* c u cùng c Chúa Tr i là Chúa chúng tôi tha t i cho tôi cùng. Tôi tin phép tha t i. l i t i tôi. Tôi tin h ng s ng v y. cùng c Thánh Micae t ng lãnh thiên th n. Tôi tin xác loài ng i ngày sau s ng l i. Tôi ã ph m t i nhi u trong t t ng. Chúa chúng ta. l i nói. các thánh và anh ch em. lên tr i ng bên h u c Chúa Cha phép t c vô cùng. hai ông thánh tông . Kinh Cáo Mình (c ) Tôi cáo mình cùng c Chúa Tr i phép t c vô cùng và R t Thánh c Bà Maria tr n i ng trinh. cùng ông thánh Gioan Baotixita. l i t i tôi. ông thánh Phêrô. c Thánh Micae t ng lãnh thiên th n. Amen. cùng hai ông thánh tông . ông thánh Phêrô. các thiên th n. cùng các thánh. Amen. Vì v y tôi xin c Bà Maria tr n i ng trinh. lòng lo. Vì v y tôi xin R t Thánh c Bà Maria tr n i ng trinh. còn nh ng lúc khác thì không c. các thánh thông công. mi ng nói mình làm. vi c làm và nh ng i u thi u sót: l i t i tôi.

kh i sa ph m t i gì. tính thiêng liêng sáng láng. xem con ban êm. Kinh c Thánh Thiên Th n Con thân c Thánh Thiên Th n. l i nói. cho chúng con c bi t vi c ph i làm. là ng h ng s ng h ng tr cùng c Chúa Cha và c Chúa Thánh Th n ch ng cùng. thì xin Chúa xu ng n phù h cho chúng con trót ngày hôm nay. cùng chê ghét m i t i con trên h t m i s . Kinh Phù H Chúng con th l y ng i khen Chúa là ng có phép t c vô cùng. ã th ng chúng con n s m mai nay. Amen.Kinh n N n T i L y Chúa con. và cho Con Chúa ra i ch u n n ch u ch t vì con. m lòng cho con bi t c o thánh Chúa Tr i t. t kh i s cho n hoàn thành. mà con ã c lòng ph n ngh ch l i ngh a cùng Chúa. Amen. Vì v y con c u cùng c Thánh Thiên Th n gi con ban ngày. cùng khi làm. Amen. vì công nghi p c Chúa Giêsu. Con l y c Thánh Thiên Th n kh n nguy n cho con . vi c làm chúng con h ng nên tr n lành theo ý Chúa. cho n tr n i. Chúa ã d ng nên con. Chúa là ng tr n t t tr n lành vô cùng. u nh b i n Chúa. và nh n Chúa thì con s lánh xa d p t i cùng làm vi c n t i cho x ng. thì con lo bu n au n. Kinh Sáng Soi i i Cúi xin Chúa sáng soi. c Thánh Thiên Th n là th y con. k o ma qu d cám d c con. L i xin Chúa s a s lo. con d c lòng ch a c i. xin Chúa giúp cho m i kinh m i vi c chúng con. con cám n c Thánh Thiên Th n gi con t thu m i sinh n nay cho kh i tay qu .

Sau m i ch c kinh c: L y Chúa Giêsu. 1 kinh L y Cha. chúng ta làm d u Thánh giá. xin em các linh h n lên thiên àng. ph n th hai là n m M u nhi m mùa Th ng. c 1 kinh L y Cha. 10 kinh Kính m ng và 1 kinh Sáng danh. ch a m i s d . ph n th ba là n m M u nhi m mùa M ng. và có th thêm kinh C u c Bà. Sau ây là nh ng i u c n ph i làm: suy g n 1 M u nhi m. xin cùng c Chúa Tr i cho linh h n con c lên cùng c Chúa Tr i và Thánh Thiên Th n h ng s ng vui v i i ch ng cùng.thông minh sáng láng. 1 kinh Sáng danh. L N H T MÂN CÔI Cách th c L n h t Tr n tràng h t Mân Côi g m 15 ch c. xin tha t i chúng con. nh ng chia ra ba ph n riêng bi t. Tuy nhiên không bu c c nh ng kinh v a nói c ân xá c a kinh Mân Côi. Th hai thì ng m: c Bà i vi ng Bà thánh Isave. Amen. ó là 1 ch c h t. y . Amen. Ta hãy xin cho c khiêm nh ng. 3 kinh Kính m ng. xin c u chúng con cho kh i sa ho ng c. NG M T T N m S Vui y Th nh t thì ng m: Thiên Th n truy n tin cho c Bà ch u thai. nh t là nh ng linh h n c n thêm lòng ch ng xót Chúa h n. Ph n th nh t là n m M u nhi m mùa Vui. Ta hãy xin cho c lòng yêu ng i. Ch c nào c ng c nh th nh ng v i s suy g m các M u nhi m khác nhau. kh i u kinh Mân côi. tay l n khúc u c a tràng h t. Sau ó có th c kinh Tin Kính. n khi con lâm chung. H t tràng h t thì c kinh L y N V ng. gi m i s r n. m i ph n g m 5 ch c.

Th b n thì ng m: c Bà dâng c Chúa Giêsu trong n thánh. y y Th ba thì ng m: c Chúa Giêsu ch u i mão gai. Ta hãy xin c vác Thánh giá theo chân Chúa. ng Th nh t thì ng m: c Chúa Giêsu lo bu n m hôi máu. Th n m thì ng m: c Bà tìm c c Chúa Giêsu trong n thánh. Ta hãy xin cho c s ng l i th t v ph n linh h n. y y y N ms Th y M ng y y Th nh t thì ng m: c Chúa Giêsu s ng l i. . Ta hãy xin óng inh tính xác th t vào thánh giá Chúa. Th n m thì ng m: c Chúa Giêsu ch u ch t trên cây thánh giá.y Th ba thì ng m: c Bà sinh c Chúa Giêsu n i hang á. Ta hãy xin cho c n n n t i nên. Th hai thì ng m: c Chúa Giêsu ch u ánh òn. Ta hãy xin cho c ch u m i s s nh c b ng lòng. Ta hãy xin cho c gi ngh a cùng Chúa luôn. Ta hãy xin cho c vâng l i ch u l y. Ta hãy N ms xin cho c hãm mình ch u khó b ng lòng. Th b n thì ng m: c Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho c lòng khó kh n.

xin hãy nh x a nay ch a t ng nghe có ng i nào ch y n cùng c M xin b u ch a c u giúp mà c M t b ch ng nh m l i. c vui. Ta hãy xin cho c lòng y d y m i n c Chúa Thánh Th n. Ta hãy xin n ch t lành trong tay cM . Th n m thì ng m: c Chúa Tr i th ng c M trên tr i. Ôi khoan thay! nhân thay! d u thay! Thánh Maria tr n i ng trinh. Amen. c c y. Th ba thì ng m: c Chúa Thánh Th n hi n xu ng. kêu n cùng Bà. Nhân vì s y. n sau kh i ày. Thân l y M . m t d lòng th ng và nh m l i con cùng. Amen. KINH HÃY NH L y Thánh N ng Trinh Maria là M r t nhân t . H i ôi! Bà là Chúa b u chúng con. Chúng con n i khóc lóc than th kêu kh n Bà th ng. xin ghé m t th ng xem chúng con. L y M là M Chúa C u th . ng y khách y. Ta hãy xin cho c ái m nh ng s trên tr i. Ta hãy xin c M phù h cho ta c th ng cùng c M trên n c Thiên àng. xin cho chúng con c th y c Chúa Giêsu. con cháu E-và ch n . con h t lòng trông c y than van ch y n s p mình xu ng d i chân c M là N ng Trinh trên h t các k ng trinh. xin ch b l i con kêu xin. Con lòng Bà g m phúc l . chúng con.y Th hai thì ng m: c Chúa Giêsu lên tr i. xin c M oái n con là k t i l i. Th b n thì ng m: c Chúa Tr i cho c Bà lên tr i. y y Kinh L y N V L y N V ng M nhân lành làm cho chúng con c s ng.

. Amen. Amen. Các Câu L y L y r t thánh trái tim . Kinh Trông C y Chúng con trông c y r t thánh c M Chúa Tr i. cùng ch u nhi u n nhi u phép H i Thánh n a.Th c Chúa Giêsu. Amen. xin ch a chúng con cho kh i tay k d . Kinh Cám n Chúa Tr i th nào.Kinh L y Thánh M u L y Thánh M u Maria là M r t nhân t . c L y trái tim c c thanh c c t nh r t thánh Bà Maria. hi n vinh sáng láng. cùng h ng gìn gi con. xin ch chê ch b l i chúng con nguy n trong c n gian nan thi u th n. chu c t i ch u ch t trên cây Thánh Giá vì con. l i cho con c o thánh c Chúa Tr i.H ng ch a chúng con cho kh i m i s d . V y các Thánh trên n c thiên àng cám n c ng xót chúng con. l i cho Ngôi Hai xu ng th làm ng i. cùng xin ghé m t th ng xem trong thì lâm t . cho con c làm ng i. thì con c ng h p cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám n nh v y. M thông n Chúa. và ã cho ph n xác con êm nay (t i thì c: ngày hôm nay) c m i s lành. . l i c u l y con k o ph i ch t t i n n n t i ch ng k p. Con cám n c Chúa Tr i là Chúa lòng lành vô cùng ch ng b con. c N ng trinh. ch ng con không i i. mà l i sinh ra con. h ng che ch con.

Chúa chúng con. xin soi sáng cho con c bi t m i t i con ã ph m trong ngày hôm nay. chúng con chúc t ng. ho c lo. L y ông thánh Giuse là b n thanh s ch Bà Maria tr n i ng trinh.C u cho chúng con. . ho c nói. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và cho c a n chúng con s p dùng. Kinh Chi u T i Làm D u Thánh Giá.C u cho chúng con. t n Chúa là Ð ng Nhân lành giàu lòng xót th ng. L y Chúa là s sáng linh h n con. Kinh Xin n Ch t Lành . Amen. c ti p Kinh Xét Mình . do lòng r ng rãi Chúa ban.C u cho chúng con. ho c làm i u gì l i ngh a cùng Chúa. c II. Kinh Tr cB a n L y Chúa. nh công nghi p Chúa Giêsu Kitô. Kinh Xét Mình N V ng ban s b ng an. Amen. Kinh Trông C y và Các Câu L y. Kinh Cám n. 50 Kinh Mân Côi. Kinh ¼n N n T i. Kinh c Chúa Thánh Th n.. Các Thánh T o Vi t Nam. ..C u cho chúng con. cho n h t Kinh L y N V ng Gia ình. Con l i xin Chúa vì công nghi p c Chúa Giêsu ban n cho con c n n n ghét t i cùng d c lòng ch a th t.. .

Kính m ng . Chúa ã phù h con ban ngày. ã ban cho c Bà y lòng vui kính m n c Chúa Tr i... là c Chúa Thánh Th n. Kính m ng . hay là tin ch c d i k ngh ch thù con. Con l y n r t thánh c Bà Maria là Chúa b u con.. là c Chúa Cha. ã ban cho c M c c quang c c minh soi sáng c và thiên àng. con tin th t Ngôi Th Hai. Amen. Kinh Phó Dâng L y Chúa con. xin soi sáng cho linh h n con c lòng tin th t cùng m nh m k o ph i u mê. Amen. Amen. là Con c Chúa Tr i cùng là Con m t c Bà. Ch gì s ng ch t con c gi m t lòng kính m n Chúa luôn.. có phép t c vô cùng. con tin th t c Chúa Tr i Ngôi Th Nh t. con tin th t c Chúa Tr i Ngôi Th Ba. Con l y n r t thánh c Bà Maria là Chúa b u con. Vì v y con c u cùng c Bà phù h cho con trong khi con lâm chung.Con l y r t thánh c Bà Maria là Chúa b u con. Amen. trong khi con lâm chung cho con l y s kh n khó làm vui m ng. k o sa ph m t i gì m t lòng Chúa hay là ch t t i n n n t i ch ng k p. Kính m ng . . ã ban cho c Bà c quy n phép c trên tr i d i t.. thì xin Chúa c ng gìn gi con ban êm.. Vì v y con c u cùng c Bà phù h cho con trong khi con lâm chung k o ph i ch c d k ngh ch thù con. Vì v y con c u cùng c Bà phù h cho con c lòng vui kính m n c Chúa Tr i. con xin phó dâng linh h n và xác con tay Chúa con.

Amen. ho c còn giam n i l a luy n t i thì xin m c a tù r c y cho ra mà em n ch n h ng vui th t là n c thiên àng vì công nghi p Chúa con ã ch u n n ch u ch t vì chúng con. N u Chúa con ch p t i. Kinh V c Sâu L y Chúa con. Thì rày chúng con xin Cha r t nhân lành hay th ng vô cùng. cùng vì l i Chúa con phán h a. hãy l ng nghe ti ng con c u xin. con d i v c sâu kêu lên Chúa con. bay hãy xin thì bay s c.Kinh B i L i L y Ð c Chúa Giêsu x a b i l i mà xu ng th gian. anh em. xin ban cho các linh h n (linh h n ) c ngh ng i i i. xin c u l y các linh h n (linh h n ) cho kh i tù ng c mà c ngh yên. Chúa con ã phán d y r ng. và c sáng soi vô cùng. Xin Chúa con m c a thiên àng cho các linh h n y vào. êm ngày hãy trông c y Ng i cho liên. Linh h n con c y vì l i h a y thì ã trông c y Chúa con. vì Ng i r t nhân lành hay th ng vô cùng. cha m . b n h u con. Kinh L y Chúa Con L y Chúa con. L y Chúa con. V y con xin Chúa con lòng lành vô cùng th ng n các linh h n n i l a luy n t i. Nh ng k làm dân c Chúa Tr i. nào ai r i c? B i Chúa con h ng có lòng lành. xin tha ph n ph t cho các hinh h n ã c u nguy n hôm nay. xin Chúa con hãy th ng nh m l i con kêu van. L y Chúa con. con ã trông c y Chúa con. 33 n m cùng ch u nh ng s th ng khó cho các linh h n c r i. . cho linh h n ông bà. Xin Chúa con nghe l i con c u xin kêu van. s tha h t m i t i l i k làm dân Ng i thay th y. Amen.

chúng con th y quên h t u phi n. Amen. Amen. xin Chúa ban thêm n qu ng i th tha. Bi t l y g ng lành mà d ng d c con cái. x a Thánh C Giuse ã d n a M Maria và Chúa Giêsu tr n sang Ai C p. con th l y và yêu m n chúa h t lòng con. Xa M chúng con bi t c y trông ai? i chúng con gian nan kh s l m. lúc vui c ng nh lúc bu n. Xin cho chúng con: Bi t thông c m và s ng theo L i Chúa d y trong Thánh Kinh. Thánh Gia ã chia s nh ng tân toan trong i s ng gian nan. Giuse ± i chúng con sóng gió ba ào. Giáo H i Chúa c n nhi u tín h u nhi t thành s t m n. m i công vi c. chúng con an vui ch p nh n l n nhau. Kinh L y Thánh Gia L y Thánh Gia. Bi t nh n nh c và hòa gi i khi tính tình và cách c x khác nhau. Bi t l ng nghe và kính tr ng nhau. Con t n Chúa ã d ng nên con. M con cùng nhau chia s . gia ình chúng con long ong t i ngày. c u chu c con và gìn gi con qua êm yên lành. và vui bu n c a ngày hôm na Xin cho m i s c s y ra theo . vui bu n s ng kh . xin cho chúng con bi t ph ng v trong tin yêu. mong ngày sau sung s ng cùng M muôn i trên thiên àng. vui s ng qua ki p l u ày. Maria. Giêsu. M ây v i chúng con.Xin cho các linh h n y c s cùng h ng soi cho liên. Kinh Sáng L y Chúa con. Amen Kinh L y N V ng Gia ình s ng vô L y N V ng gia ình. nh ng có M bên chúng con. Con xin dâng lên Chúa m i l i nguy n. cùng nhau xây d ng n c Chúa muôn i. Bi t hi u ngh a và chung th y t trong gia ình cho n ngoài xã h i.

I thank you for having created me. m i vi c con làm. Morning Offering: O my God. con l i dâng các s y cho Trái Tim Chúa. con th l y và yêu me6'n Chúa h t lòng con. Amen . KINH DÂNG NGÀY L y R t Thánh Trái Tim c Chúa Giêsu. c u chu c con và gìn gi con su t ngày hôm na Con xin dâng lên Chúa m i s lành con ã làm hôm nay. joyr. Prayer at Bedtime: O my God. và xin tha th m i l i l m con ph m . có ý c u nguy n cách riêng theo ý c Giáo Hoàng. and for having preserved me during this da I pray that you will take for yourself whatever good I might have done this day. and for having preserved me during the night. Xin gìn gi con êm nay. and sufferings of this da Grant that they may be all according to your will and for greater glor Keep me from all sin and evil. having saved me by your grace. Xin gìn gi con kh i m i t i l i và xin phúc lành c a Chúa luôn cùng con và nh ng ng i con yêu m n. Kinh T i L y Chúa con. Khi dâng mình tê" l trên bàn th . and that you will forgive me whatever evil I might have don Protect me this night. and may your grace be with me always and with those I love . I offer you all my prayers. and I love you with all my heart. I thank you for having created me. KINH MÔN VÀ S V . Con t n Chúa ã d ng nên con. cho c n vì t i l i con và c u nguy n theo ý Chúa . I adore you. Amen . và xin phúc lành c a Chúa luôn cùng con và nh ng ng i con yêu m n . con nh Trái Tim C c S ch c Bà Maria mà dâng cho Trái Tim Chúa m i l i con c u xin. having saved me by your grace. works.Thánh ý Chúa và danh Chúa c sáng. I adore you. Amen. m i s khó con ch u trong ngày hôm nay. and may your grace be with me always and with those I love . Amen . and I love you with all my heart.

L y Con m t Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô. . ng h ng yêu th ng.L y Cha. L i t i tôi. chúng con tôn vinh Chúa. Thánh Phaolô tông . và ã ban Con M t Cha c u r i chúng con. là Con Ð c Chúa Cha. L y M Maria. chúng con th l y Chúa. l i t i tôi. ch có Chúa là Ð ng T i Cao. các thánh. Xin hãy m lòng chúng con v i Chúa Giêsu. và anh ch em kh n c u cho tôi tr c tòa Thiên Chúa. Chúng con c u xin nh danh Chúa Giêsu Kitô. l i nói vi c làm. ch có Chúa là Ð ng Thánh. Xin cho tình th ng c a Ng i bi n i m i thành ph n trong xã h i. - Chúng con ca ng i Chúa. l y Chúa là Thiên Chúa. Kinh Vinh Danh Vinh danh Thiên Chúa trên các t ng tr i và bình an d i th chong i thi n tâm. Do lòng trung thành. Vì l y Chúa Giêsu Kitô. chúng con chúc t ng Chúa. Chúa chúng con. Chúa xóa t i tr n gian. là Chúa Cha toàn n ng. c u cho chúng con. xin th ng xót chúng con. và nh ng i u thi u xót. Tôi ã ph m t i nhi u trong t t ng. Vì v y t i xin Ð c Bà Maria tr n i ng trinh. chúng con c m t chúa vì vinh quang cao c Chúa. Cha ã g i Thánh Th n Chúa n hoàn thành s v c a Chúa Giêsu gi a chúng con. xin c u cho chúng con. và r ng l ng chia s tình th ng c a Ng i v i nh ng k còn s ng cách xa. Chúa chung ta. xin nh m l i chúng con c u kh n. là Vua trên tr i. l i t i t i m i àng. Chúa ng bên h u Ð c Chúa Cha. các thiên th n. Chúa xóa t i tr n gian. L y Chúa la Thiên Chúa là Thiên Chúa. Xin cho m i ng i c nh n bi t tình th ng vô biên c a Ng i. cùng Ð c Chúa Thánh Th n trong vinh quang Ð c Chúa Cha. xin th ng xót chúng con. ch có Chúa la Chúa. Amen. là Chiên Thiên Chúa. Xin cho chúng con can m tuyên x ng danh Ng i v i nh ng ng i s ng xung quanh. Cha ã g i ích danh m i ng i chúng con. là ng C u Th và C u chu c nhân lo i. Amen. Amen. M Giáo h i. Chúng con c u nguy n cho m i ng i trên toàn th gi i c m i g i hi u bi t và yêu m n Chúa Giêsu. Amen Kinh Tôi Thú Nh n Tôi thú nh n cùng Thiên Chúa toàn n ng và cùng anh ch em.

Amen. Th n m: Ch gi t ng i. Th b n: Th o kính cha m . sau l i yêu ng i nh mình ta v y. Th ba: X ng t i trong m t n m ít là m t l n. Th n m: Gi chay nh ng ngày H i thánh bu c. Th m i: Ch tham c a ng i. Th b n: Ch u Mình Thánh Ð c Chúa Giêsu trong Mùa Ph c Sinh. Th sáu: Ch làm s dâm d c. Th b y: Ch l y c a ng i. ngày L bu c. M i i u r n y tóm v hai này mà ch : Tr c kính m n m t Ð c Chúa Tr i trên h t m i s . vì ch ng s c no v y. vì ch ng s c t Ð c Chúa Tr i làm c a mình v y. Th hai: Ai hi n lành y là phúc th t. Th tám: Ch làm ch ng d i. Th sáu: Kiêng th t nh ng ngày H i thánh d y. Th hai: Ch kêu tên Ð c Chúa Tr i vô c . . Th b n: Ai khao khát nhân c tr n lành y là phúc th t. vì ch ng N c Ð c Chúa Tr i là c a mình v y. Th chín: Ch mu n v ch ng ng i. Th hai: Ch làm vi c xác ngày Chúa nh t cùng các ngày L bu c.KINH M I ÐI U R N Ð o Ð c Chúa Tr i có M i i u r n: Th nh t: Th ph ng m t Ð c Chúa Tr i và kính m n Ng i trên h t m i s . Th ba: Gi ngày Chúa nh t. vì ch ng s c yên i v y. KINH TÁM M I PHÚC TH T KINH SÁU ÐI U R N H I THÁNH H i thánh có sáu i u r n: Th nh t: Xem l ngày Chúa nh t cùng các Phúc th t Tám M i: Th nh t: Ai có lòng khó kh n y là phúc th t. Th ba: Ai khóc lóc y là phúc th t.

Th b y: Ai làm cho ng i hòa thu n y là phúc th t. hai: Cho k khát u ng. the Father Almighty. who was conceived by the Holy Spirit. sáu: Chu c k làm tôi. our Lord. vì ch ng s c th y m t Ð c Chúa Tr i v y. Th ba: Yên i k âu lo. his only Son. Th nh t: L y l i lành mà khuyên ng i. n m: Cho khách nhà. born of the i có m i b n m i: xác b y m i: nh t: Cho k ói n. Amen. ng linh h n b y m i: . b y: Chôn xác k ch t. and of the Holy Spirit. Th sáu: Ai gi lòng s ch s y là phúc th t. vì ch ng s c g i là con Ð c Chúa Tr i v y. vì ch ng N c Ð c Chúa Tr i là c a mình v y. vì ch ng s c th ng xót v y. Creator of Heaven and earth. Th tám: Ai ch u kh n n n vì Ð o ngay y là phúc th t. Th hai: M d y k mê mu i. b n: Vi ng k li t cùng k tù r c. Th b n: R n b o k có t i.Th n m: Ai th ng xót ng i y là phúc th t. and in Jesus Christ. Th b y: C u cho k s ng và k ch t. and of the Son. Prayers of the Rosary KINH Th Th Th Th Th Th Th Th Th Th ng ng M ng I B N M I Sign Of The Cross In the name of the Father. ba: Cho k rách r i n m c. The Apostles Creed I believe in God. Th n m: Tha k d ta. Th sáu: Nh n k m t lòng ta.

died and was buried. who art in Heaven. and life everlasting. Thy will be done on earth as it is in Heaven. Amen Hail Mary Hail Mary. Blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb. our sweetness and our hope. I believe in the Holy Spirit. the third day He rose again from the dead. the Father almighty. save us from the fires of hell. Holy Queen Hail. was crucified. thine . but deliver us from evil. He descended into hell. Thy kingdom come. and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Turn then most gracious advocate. Amen. the resurrection of the body. Jesus. Mother of Mercy. poor banished children of Eve. To thee we cry. he ascended into Heaven sits at the right hand of God. mourning and weeping in this valley of tears. and lead all souls to Heaven. from there he will come to judge the living and the dead. hallowed by Thy name. world without end.He suffered under Pontius Pilate. full of grace. Amen Glory Be Glory be to the Father. mother of god. To thee do we send up our sighs. especially those in most need of your Mercy. and lead us not into temptation. pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.Virgin Mary. Give us this day our daily bread. O My Jesus O my Jesus. the forgiveness of sins. the Holy Catholic Church. the Lord is with you. the Communion of Saints. Amen. Our Father Our Father. our life. Holy Mary. forgive us our sins. Hail. As it was in the beginning is now and ever shall be. to the Son and to the Holy Spirit. Holy Queen.

eyes of mercy towards us. O clement. show unto us the blessed Fruit of they womb. The Nativity (Poverty) Luke 2:1-20 The Virgin Mary gives birth to the Redeemer of the World. O loving. 1. Pray for us. announcing she is to be the Mother of God 2. The Visitation (Charity) Luke 1:39-56 Elizabeth greets Mary: "Blessed art Thou amoung women and blessed is the fruit of thy womb!" 3. The Presentation (Obedience) Luke 2:22-39 The Blessed Mother presents the Child Jesus in the Temple 5. 4. Finding in the Temple (Piety) Luke 2:42-52 The Blessed Mother finds Jesus in the Temple. The Baptism of Christ in the Jordan John 1:29-34 The heavens open wide and the voice of the Father declares Jesus the beloved Son 2. Jesus. . when Christ changes water into wine and opens the hearts of the disciples to faith. The Annunciation (Humility) Luke 1:26-38 The Angel Gabriel appears to Mary. O holy Mother of God That we may be made worthy of the promises of Christ. And after this our exile. The Luminous Mysteries John 8:12 Said on Thursdays. 1. The Wedding Feast at Cana John 2:111 The first of the signs. O sweet Virgin Mary. Mysteries of the Rosary The Joyful Mysteries Said on Mondays and Saturdays.

" 5. 5. for whose salvation He will offer Himself in sacrifice. The Crucifixion (Self-Denial) Matthew 27:33-50 Jesus is nailed to the cross and dies after hours of agony. Carrying of the Cross (Patience) Luke 23:26-32 Jesus carries the heavy cross upon His shoulders to Calvary. and testifies "to the end" His love for humanity. calls us to conversion and forgives the sins of all who draw near to Him in humble trust. .thanks to the intervention of Mary. 4. Jesus prays as He contemplates the sins of the world. The Glorious Mysteries Said on Wednesdays and Sundays. 3. 3. The Transfiguration Matthew 17:1-8 The glory of the Godhead shines forth from the face of Christ as the Father commands the astonished Apostles to "listen to him. The Announcement of the Kingdom Matthew 4:17 Jesus proclaims the coming of the Kingdom of God. The Agony in the Garden (Contrition) Luke 22:39-44 At Gethsemane. 4. the first among believers. The Sorrowful Mysteries Said on Tuesdays and Fridays. 2. The Institution of the Eucharist (food for our salvation) Matthew 26:26-30 Christ offers his body and blood as food under the signs of bread and wine. The Scourging at the Pillar (Purity) Matthew 27:26 Jesus is cruelly scourged until His mortified body could bear no more. Crowning with Thorns (Courage) Matthew 27:28-31 A crown of thorns is placed on the head of Jesus. 1.

Descent of the Holy Spirit (Love) Acts 2:24 The Holy Spirit descends upon Mary and the Apostles.1. The Coronation (Devotion to Mary) Mary is gloriously crowned Queen of Heaven and earth. 4. The Resurrection (Faith) Matthew 28:1-20 Jesus rises glorious and immortal. 3. . three days after His death. The Assumption (Eternal Happiness) The Blessed Mother is united with her Divine Son in Heaven. The Ascension (Hope) Luke 24:50-51 Jesus ascends into Heaven forty days after His Resurrection. 5. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful