P. 1
KINH ĐỌC HÀNG NGÀY

KINH ĐỌC HÀNG NGÀY

|Views: 184|Likes:
Được xuất bản bởiTracy Delzell

More info:

Published by: Tracy Delzell on Sep 26, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2013

pdf

text

original

KINH

C HÀNG NGÀY

D U THÁNH GIÁ Nhân danh Cha và Con và Thánh Th n. Amen. Kinh c Chúa Thánh Th n

con làm nh ng vi c lành, vì công nghi p vô cùng c Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Kinh S p Mình L y Chúa con, con s p mình xu ng tr c m t Chúa con. Con tin th t Chúa kh p m i n i, thông bi t m i s , h ng xem th y con, h ng nghe l i con c u nguy n. Xin Chúa r t nhân t hãy oái xem s nghèo ng t con và nh n l i con nguy n. L y Chúa xin hãy m mi ng l i con ra, thì con s cao rao nh ng l i ng i khen Chúa. Kinh Vì D u L y Chúa chúng con, vì d u Thánh Giá T , xin ch a chúng con T cho kh i k thù T, nhân danh Cha và T Con và Thánh Th n. Amen.

Chúng con l y n c Chúa Thánh Th n thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin c Chúa Thánh Th n xu ng, y lòng chúng con là k tin c y c Chúa Tr i, và t l a kính m n c Chúa Tr i trong lòng chúng con; chúng con xin c Chúa Tr i cho c Chúa Thánh Th n xu ng. - S a l i m i s trong ngoài chúng con. Chúng con c u cùng c Chúa Tr i x a ã cho c Chúa Thánh Th n xu ng soi lòng d y d các Thánh Tông , thì r y chúng con c ng xin c Chúa Tr i cho c Chúa Thánh Th n l i xu ng, yên i d y d chúng

Kinh Sáng Danh Sáng danh c Chúa Cha, và Con và c Chúa Thánh Th n. c Chúa

mà c u chu c con, l i ch n l y con làm con H i Thánh n a. Amen. Kinh Tin L y Chúa con, con tin th t có m t c Chúa Tr i là ng th ng ph t vô cùng. Con l i tin th t c Chúa Tr i có Ba Ngôi, mà Ngôi Th Hai ã xu ng th làm ng i ch u n n ch u ch t mà chu c t i thiên h . B y nhiêu i u y cùng các i u H i Thánh d y thì con tin v ng vàng vì Chúa là ng thông minh và chân th t vô cùng ã phán truy n cho H i Thánh. Amen. Kinh C y L y Chúa con, con trông c y v ng vàng vì công nghi p c Chúa Giêsu thì Chúa s ban n cho con gi o nên i này, cho ngày sau c lên thiên àng xem th y m t c Chúa Tr i h ng phúc i i, vì Chúa là ng phép t c và lòng lành vô cùng ã

Nh ã có tr c vô cùng và bây gi và h ng có và i i ch ng cùng. Amen. Kinh Th L y L y Chúa con, con là v t phàm hèn cùng là không tr c m t Chúa, con h t lòng th l y và nh n th t Chúa là u c i r m i s , là cùng sau h t m i loài. Chúa ã d ng nên con cùng th t là Chúa con n a, thì con xin dâng linh h n và xác cùng m i s trong ngoài con trong tay Chúa. Amen. Kinh i n

L y Chúa con, con i n Chúa vì nh ng n lành Chúa ã ban cho con x a nay, nh t là ã d ng nên con và cho Con Chúa ch u ch t

nh ng c u chúng con cho kh i s d . ý Cha th hi n d i t c ng nh trên tr i. Tôi tin kính c Chúa Giêsu Kitô là Con M t c Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. và Giêsu con lòng Bà g m phúc l . ch u óng anh trên cây Thánh-giá. c u cho chúng con là k có t i khi nay và trong gi lâm t . ngày th ba b i Kinh Kính M n L y Chúa con.phán h a s Amen. Thánh Maria c M Chúa Tr i. Xin ch chúng con sa ch c cám d . Kinh Kính M ng Kính m ng Maria y n phúc. Amen. xu ng ng c t tông. y ch ng có l nào sai c. Kinh L y Cha L y Cha chúng con trên tr i. sinh b i Bà Maria ng trinh: ch u n n i quan Phong-xi-ô Philatô. Amen. . ch t và táng xác. l i vì Chúa thì con th ng yêu ng i ta nh mình con v y. chúng con nguy n danh Cha c sáng. n c Cha tr n. con kính m n Chúa h t lòng h t s c trên h t m i s . vì Chúa là ng tr n t t tr n lành vô cùng. c Chúa Tr i cùng Bà. b i phép c Chúa Thánh Th n mà Ng i xu ng thai. Bà có phúc l h n m i ng i n . Amen. Kinh Tin Kính Tôi tin kính c Chúa Tr i là Cha phép t c vô cùng d ng nên tr i t. Xin Cha cho chúng con hôm nay l ng th c h ng ngày và tha n chúng con nh chúng con c ng tha k có n chúng con.

Tôi tin h ng s ng v y. Vì v y tôi xin R t Thánh c Bà Maria tr n i ng trinh. Tôi tin kính c Chúa Thánh Th n. cùng các thánh. Amen. cùng c Thánh Micae t ng lãnh thiên th n. lòng lo. và các thánh (tôi l i xin Cha)* c u cùng c Chúa Tr i là Chúa chúng tôi tha t i cho tôi cùng. Vì v y tôi xin c Bà Maria tr n i ng trinh. Tôi ã ph m t i nhi u trong t t ng. Tôi tin xác loài ng i ngày sau s ng l i. kh n c u cho tôi tr c toà Thiên Chúa. cùng ông thánh Gioan Baotixita. các thánh thông công. cùng hai ông thánh tông . ông thánh Phaolô. mi ng nói mình làm. l i t i tôi. Chúa chúng ta. c Thánh Micae t ng lãnh thiên th n. l i t i tôi. l i t i tôi.trong k ch t mà s ng l i. các thánh và anh ch em. Kinh Cáo Mình (m i) Tôi thú nh n cùng Thiên Chúa toàn n ng và cùng anh ch em. ngày sau b i tr i l i xu ng phán xét k s ng và k ch t. (tôi l i cáo mình cùng Cha)* vì tôi ã ph m t i nhi u. l i t i tôi m i àng. ông thánh Phêrô. các thiên th n. còn nh ng lúc khác thì không c.) . lên tr i ng bên h u c Chúa Cha phép t c vô cùng. Kinh Cáo Mình (c ) Tôi cáo mình cùng c Chúa Tr i phép t c vô cùng và R t Thánh c Bà Maria tr n i ng trinh. vi c làm và nh ng i u thi u sót: l i t i tôi. ông thánh Gioan Baotixita. lòng ng. ông thánh Phêrô. Tôi tin phép tha t i. ông thánh Phaolô. l i nói. hai ông thánh tông . l i t i tôi m i àng. * (Các ch trong ngo c ch c khi x ng t i. Amen. Tôi tin có H i Thánh h ng có kh p th này.

Con l y c Thánh Thiên Th n kh n nguy n cho con .Kinh n N n T i L y Chúa con. Chúa là ng tr n t t tr n lành vô cùng. cho chúng con c bi t vi c ph i làm. k o ma qu d cám d c con. xem con ban êm. ã th ng chúng con n s m mai nay. kh i sa ph m t i gì. l i nói. c Thánh Thiên Th n là th y con. và nh n Chúa thì con s lánh xa d p t i cùng làm vi c n t i cho x ng. mà con ã c lòng ph n ngh ch l i ngh a cùng Chúa. Chúa ã d ng nên con. và cho Con Chúa ra i ch u n n ch u ch t vì con. L i xin Chúa s a s lo. cho n tr n i. con d c lòng ch a c i. vi c làm chúng con h ng nên tr n lành theo ý Chúa. t kh i s cho n hoàn thành. Amen. Amen. là ng h ng s ng h ng tr cùng c Chúa Cha và c Chúa Thánh Th n ch ng cùng. m lòng cho con bi t c o thánh Chúa Tr i t. vì công nghi p c Chúa Giêsu. cùng khi làm. Vì v y con c u cùng c Thánh Thiên Th n gi con ban ngày. thì con lo bu n au n. con cám n c Thánh Thiên Th n gi con t thu m i sinh n nay cho kh i tay qu . Amen. xin Chúa giúp cho m i kinh m i vi c chúng con. thì xin Chúa xu ng n phù h cho chúng con trót ngày hôm nay. u nh b i n Chúa. tính thiêng liêng sáng láng. Kinh Phù H Chúng con th l y ng i khen Chúa là ng có phép t c vô cùng. Kinh Sáng Soi i i Cúi xin Chúa sáng soi. cùng chê ghét m i t i con trên h t m i s . Kinh c Thánh Thiên Th n Con thân c Thánh Thiên Th n.

c 1 kinh L y Cha. và có th thêm kinh C u c Bà.thông minh sáng láng. chúng ta làm d u Thánh giá. Ta hãy xin cho c khiêm nh ng. xin tha t i chúng con. Ph n th nh t là n m M u nhi m mùa Vui. L N H T MÂN CÔI Cách th c L n h t Tr n tràng h t Mân Côi g m 15 ch c. n khi con lâm chung. Sau ó có th c kinh Tin Kính. NG M T T N m S Vui y Th nh t thì ng m: Thiên Th n truy n tin cho c Bà ch u thai. tay l n khúc u c a tràng h t. nh ng chia ra ba ph n riêng bi t. xin c u chúng con cho kh i sa ho ng c. ó là 1 ch c h t. ch a m i s d . gi m i s r n. 1 kinh Sáng danh. H t tràng h t thì c kinh L y N V ng. m i ph n g m 5 ch c. Amen. ph n th hai là n m M u nhi m mùa Th ng. xin em các linh h n lên thiên àng. Ta hãy xin cho c lòng yêu ng i. 3 kinh Kính m ng. kh i u kinh Mân côi. 1 kinh L y Cha. y . Sau m i ch c kinh c: L y Chúa Giêsu. nh t là nh ng linh h n c n thêm lòng ch ng xót Chúa h n. Ch c nào c ng c nh th nh ng v i s suy g m các M u nhi m khác nhau. Tuy nhiên không bu c c nh ng kinh v a nói c ân xá c a kinh Mân Côi. Amen. 10 kinh Kính m ng và 1 kinh Sáng danh. ph n th ba là n m M u nhi m mùa M ng. xin cùng c Chúa Tr i cho linh h n con c lên cùng c Chúa Tr i và Thánh Thiên Th n h ng s ng vui v i i ch ng cùng. Sau ây là nh ng i u c n ph i làm: suy g n 1 M u nhi m. Th hai thì ng m: c Bà i vi ng Bà thánh Isave.

. Ta hãy xin c vác Thánh giá theo chân Chúa. Th hai thì ng m: c Chúa Giêsu ch u ánh òn. Th b n thì ng m: c Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho c vâng l i ch u l y. y y Th ba thì ng m: c Chúa Giêsu ch u i mão gai. Th n m thì ng m: c Chúa Giêsu ch u ch t trên cây thánh giá. Ta hãy xin óng inh tính xác th t vào thánh giá Chúa.y Th ba thì ng m: c Bà sinh c Chúa Giêsu n i hang á. Ta hãy xin cho c lòng khó kh n. Th n m thì ng m: c Bà tìm c c Chúa Giêsu trong n thánh. Ta hãy xin cho c ch u m i s s nh c b ng lòng. Ta hãy xin cho c gi ngh a cùng Chúa luôn. Th b n thì ng m: c Bà dâng c Chúa Giêsu trong n thánh. Ta hãy xin cho c n n n t i nên. Ta hãy xin cho c s ng l i th t v ph n linh h n. ng Th nh t thì ng m: c Chúa Giêsu lo bu n m hôi máu. Ta hãy N ms xin cho c hãm mình ch u khó b ng lòng. y y y N ms Th y M ng y y Th nh t thì ng m: c Chúa Giêsu s ng l i.

y Th hai thì ng m: c Chúa Giêsu lên tr i. H i ôi! Bà là Chúa b u chúng con. m t d lòng th ng và nh m l i con cùng. con h t lòng trông c y than van ch y n s p mình xu ng d i chân c M là N ng Trinh trên h t các k ng trinh. Th n m thì ng m: c Chúa Tr i th ng c M trên tr i. Thân l y M . Ôi khoan thay! nhân thay! d u thay! Thánh Maria tr n i ng trinh. xin hãy nh x a nay ch a t ng nghe có ng i nào ch y n cùng c M xin b u ch a c u giúp mà c M t b ch ng nh m l i. Ta hãy xin c M phù h cho ta c th ng cùng c M trên n c Thiên àng. y y Kinh L y N V L y N V ng M nhân lành làm cho chúng con c s ng. chúng con. Chúng con n i khóc lóc than th kêu kh n Bà th ng. c c y. Th ba thì ng m: c Chúa Thánh Th n hi n xu ng. Nhân vì s y. kêu n cùng Bà. Amen. con cháu E-và ch n . ng y khách y. L y M là M Chúa C u th . c vui. xin ghé m t th ng xem chúng con. Ta hãy xin cho c lòng y d y m i n c Chúa Thánh Th n. Amen. n sau kh i ày. xin cho chúng con c th y c Chúa Giêsu. Ta hãy xin cho c ái m nh ng s trên tr i. xin c M oái n con là k t i l i. Ta hãy xin n ch t lành trong tay cM . Con lòng Bà g m phúc l . KINH HÃY NH L y Thánh N ng Trinh Maria là M r t nhân t . xin ch b l i con kêu xin. Th b n thì ng m: c Chúa Tr i cho c Bà lên tr i.

l i cho Ngôi Hai xu ng th làm ng i.Kinh L y Thánh M u L y Thánh M u Maria là M r t nhân t . Amen. xin ch a chúng con cho kh i tay k d . Amen. Các Câu L y L y r t thánh trái tim . cùng xin ghé m t th ng xem trong thì lâm t . và ã cho ph n xác con êm nay (t i thì c: ngày hôm nay) c m i s lành. h ng che ch con. hi n vinh sáng láng. chu c t i ch u ch t trên cây Thánh Giá vì con. cùng h ng gìn gi con. M thông n Chúa. Con cám n c Chúa Tr i là Chúa lòng lành vô cùng ch ng b con. V y các Thánh trên n c thiên àng cám n c ng xót chúng con.Th c Chúa Giêsu. thì con c ng h p cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám n nh v y. mà l i sinh ra con. . c N ng trinh.H ng ch a chúng con cho kh i m i s d . . xin ch chê ch b l i chúng con nguy n trong c n gian nan thi u th n. cùng ch u nhi u n nhi u phép H i Thánh n a. cho con c làm ng i. Kinh Cám n Chúa Tr i th nào. l i cho con c o thánh c Chúa Tr i. l i c u l y con k o ph i ch t t i n n n t i ch ng k p. Amen. ch ng con không i i. c L y trái tim c c thanh c c t nh r t thánh Bà Maria. Kinh Trông C y Chúng con trông c y r t thánh c M Chúa Tr i.

Kinh ¼n N n T i. Kinh Chi u T i Làm D u Thánh Giá.C u cho chúng con. ho c nói. chúng con chúc t ng.C u cho chúng con. 50 Kinh Mân Côi. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và cho c a n chúng con s p dùng. t n Chúa là Ð ng Nhân lành giàu lòng xót th ng. L y ông thánh Giuse là b n thanh s ch Bà Maria tr n i ng trinh. ho c làm i u gì l i ngh a cùng Chúa. . Con l i xin Chúa vì công nghi p c Chúa Giêsu ban n cho con c n n n ghét t i cùng d c lòng ch a th t..C u cho chúng con. Kinh Tr cB a n L y Chúa.C u cho chúng con. c ti p Kinh Xét Mình . L y Chúa là s sáng linh h n con. Kinh Xét Mình N V ng ban s b ng an. Amen. nh công nghi p Chúa Giêsu Kitô.. Amen. Kinh c Chúa Thánh Th n. . Kinh Trông C y và Các Câu L y. ho c lo. Kinh Cám n. cho n h t Kinh L y N V ng Gia ình.. xin soi sáng cho con c bi t m i t i con ã ph m trong ngày hôm nay. Các Thánh T o Vi t Nam. c II. Kinh Xin n Ch t Lành . Chúa chúng con. . do lòng r ng rãi Chúa ban.

Amen. Amen. trong khi con lâm chung cho con l y s kh n khó làm vui m ng. Vì v y con c u cùng c Bà phù h cho con trong khi con lâm chung k o ph i ch c d k ngh ch thù con. Vì v y con c u cùng c Bà phù h cho con trong khi con lâm chung. Con l y n r t thánh c Bà Maria là Chúa b u con. là c Chúa Thánh Th n. thì xin Chúa c ng gìn gi con ban êm.. ã ban cho c M c c quang c c minh soi sáng c và thiên àng..Con l y r t thánh c Bà Maria là Chúa b u con. là c Chúa Cha. Chúa ã phù h con ban ngày.. ã ban cho c Bà y lòng vui kính m n c Chúa Tr i. Amen. k o sa ph m t i gì m t lòng Chúa hay là ch t t i n n n t i ch ng k p. . Con l y n r t thánh c Bà Maria là Chúa b u con. con tin th t c Chúa Tr i Ngôi Th Nh t. con tin th t c Chúa Tr i Ngôi Th Ba. con xin phó dâng linh h n và xác con tay Chúa con.. ã ban cho c Bà c quy n phép c trên tr i d i t. là Con c Chúa Tr i cùng là Con m t c Bà. Amen.. Kính m ng . có phép t c vô cùng. hay là tin ch c d i k ngh ch thù con. Kính m ng . Vì v y con c u cùng c Bà phù h cho con c lòng vui kính m n c Chúa Tr i. xin soi sáng cho linh h n con c lòng tin th t cùng m nh m k o ph i u mê.. Kính m ng . Kinh Phó Dâng L y Chúa con. con tin th t Ngôi Th Hai. Ch gì s ng ch t con c gi m t lòng kính m n Chúa luôn.

N u Chúa con ch p t i. Nh ng k làm dân c Chúa Tr i. Amen. cùng vì l i Chúa con phán h a. . bay hãy xin thì bay s c. con d i v c sâu kêu lên Chúa con. con ã trông c y Chúa con. xin tha ph n ph t cho các hinh h n ã c u nguy n hôm nay. cha m . Thì rày chúng con xin Cha r t nhân lành hay th ng vô cùng. nào ai r i c? B i Chúa con h ng có lòng lành. 33 n m cùng ch u nh ng s th ng khó cho các linh h n c r i.Kinh B i L i L y Ð c Chúa Giêsu x a b i l i mà xu ng th gian. Amen. Xin Chúa con nghe l i con c u xin kêu van. êm ngày hãy trông c y Ng i cho liên. L y Chúa con. cho linh h n ông bà. vì Ng i r t nhân lành hay th ng vô cùng. và c sáng soi vô cùng. L y Chúa con. Xin Chúa con m c a thiên àng cho các linh h n y vào. anh em. xin Chúa con hãy th ng nh m l i con kêu van. Kinh V c Sâu L y Chúa con. Kinh L y Chúa Con L y Chúa con. Chúa con ã phán d y r ng. b n h u con. ho c còn giam n i l a luy n t i thì xin m c a tù r c y cho ra mà em n ch n h ng vui th t là n c thiên àng vì công nghi p Chúa con ã ch u n n ch u ch t vì chúng con. hãy l ng nghe ti ng con c u xin. Linh h n con c y vì l i h a y thì ã trông c y Chúa con. V y con xin Chúa con lòng lành vô cùng th ng n các linh h n n i l a luy n t i. s tha h t m i t i l i k làm dân Ng i thay th y. xin c u l y các linh h n (linh h n ) cho kh i tù ng c mà c ngh yên. xin ban cho các linh h n (linh h n ) c ngh ng i i i.

Amen Kinh L y N V ng Gia ình s ng vô L y N V ng gia ình.Xin cho các linh h n y c s cùng h ng soi cho liên. Bi t hi u ngh a và chung th y t trong gia ình cho n ngoài xã h i. con th l y và yêu m n chúa h t lòng con. và vui bu n c a ngày hôm na Xin cho m i s c s y ra theo . xin Chúa ban thêm n qu ng i th tha. vui s ng qua ki p l u ày. nh ng có M bên chúng con. Bi t nh n nh c và hòa gi i khi tính tình và cách c x khác nhau. Thánh Gia ã chia s nh ng tân toan trong i s ng gian nan. Kinh L y Thánh Gia L y Thánh Gia. Con t n Chúa ã d ng nên con. Giuse ± i chúng con sóng gió ba ào. Xin cho chúng con: Bi t thông c m và s ng theo L i Chúa d y trong Thánh Kinh. chúng con an vui ch p nh n l n nhau. Xa M chúng con bi t c y trông ai? i chúng con gian nan kh s l m. Maria. Amen. x a Thánh C Giuse ã d n a M Maria và Chúa Giêsu tr n sang Ai C p. Amen. vui bu n s ng kh . m i công vi c. Giêsu. Kinh Sáng L y Chúa con. chúng con th y quên h t u phi n. Giáo H i Chúa c n nhi u tín h u nhi t thành s t m n. Con xin dâng lên Chúa m i l i nguy n. M ây v i chúng con. gia ình chúng con long ong t i ngày. xin cho chúng con bi t ph ng v trong tin yêu. cùng nhau xây d ng n c Chúa muôn i. Bi t l y g ng lành mà d ng d c con cái. c u chu c con và gìn gi con qua êm yên lành. M con cùng nhau chia s . Bi t l ng nghe và kính tr ng nhau. mong ngày sau sung s ng cùng M muôn i trên thiên àng. lúc vui c ng nh lúc bu n.

and that you will forgive me whatever evil I might have don Protect me this night. m i s khó con ch u trong ngày hôm nay.Thánh ý Chúa và danh Chúa c sáng. joyr. and sufferings of this da Grant that they may be all according to your will and for greater glor Keep me from all sin and evil. I thank you for having created me. and for having preserved me during this da I pray that you will take for yourself whatever good I might have done this day. and may your grace be with me always and with those I love . con th l y và yêu me6'n Chúa h t lòng con. Amen. Amen . having saved me by your grace. I offer you all my prayers. KINH MÔN VÀ S V . and I love you with all my heart. works. con l i dâng các s y cho Trái Tim Chúa. and I love you with all my heart. cho c n vì t i l i con và c u nguy n theo ý Chúa . và xin tha th m i l i l m con ph m . I adore you. Kinh T i L y Chúa con. and for having preserved me during the night. có ý c u nguy n cách riêng theo ý c Giáo Hoàng. và xin phúc lành c a Chúa luôn cùng con và nh ng ng i con yêu m n . con nh Trái Tim C c S ch c Bà Maria mà dâng cho Trái Tim Chúa m i l i con c u xin. Prayer at Bedtime: O my God. KINH DÂNG NGÀY L y R t Thánh Trái Tim c Chúa Giêsu. and may your grace be with me always and with those I love . I thank you for having created me. Morning Offering: O my God. Amen . Xin gìn gi con kh i m i t i l i và xin phúc lành c a Chúa luôn cùng con và nh ng ng i con yêu m n. Xin gìn gi con êm nay. I adore you. c u chu c con và gìn gi con su t ngày hôm na Con xin dâng lên Chúa m i s lành con ã làm hôm nay. Amen . Khi dâng mình tê" l trên bàn th . m i vi c con làm. having saved me by your grace. Con t n Chúa ã d ng nên con.

Chúa Giêsu Kitô. Do lòng trung thành. . ch có Chúa la Chúa. cùng Ð c Chúa Thánh Th n trong vinh quang Ð c Chúa Cha. Xin hãy m lòng chúng con v i Chúa Giêsu. và ã ban Con M t Cha c u r i chúng con. là Chúa Cha toàn n ng. Cha ã g i Thánh Th n Chúa n hoàn thành s v c a Chúa Giêsu gi a chúng con. ng h ng yêu th ng. ch có Chúa là Ð ng T i Cao. là Con Ð c Chúa Cha. M Giáo h i. Thánh Phaolô tông . Amen. Kinh Vinh Danh Vinh danh Thiên Chúa trên các t ng tr i và bình an d i th chong i thi n tâm. Amen. Vì l y Chúa Giêsu Kitô. chúng con th l y Chúa. - Chúng con ca ng i Chúa. L y Con m t Thiên Chúa. là Chiên Thiên Chúa. Chúa chung ta. và r ng l ng chia s tình th ng c a Ng i v i nh ng k còn s ng cách xa. Chúa xóa t i tr n gian. xin th ng xót chúng con. Chúa ng bên h u Ð c Chúa Cha. Tôi ã ph m t i nhi u trong t t ng. xin c u cho chúng con. Amen Kinh Tôi Thú Nh n Tôi thú nh n cùng Thiên Chúa toàn n ng và cùng anh ch em. và nh ng i u thi u xót. chúng con c m t chúa vì vinh quang cao c Chúa. và anh ch em kh n c u cho tôi tr c tòa Thiên Chúa.L y Cha. ch có Chúa là Ð ng Thánh. L y Chúa la Thiên Chúa là Thiên Chúa. chúng con chúc t ng Chúa. các thánh. Chúa chúng con. l i t i tôi. Chúng con c u xin nh danh Chúa Giêsu Kitô. l i t i t i m i àng. l y Chúa là Thiên Chúa. là Vua trên tr i. Xin cho m i ng i c nh n bi t tình th ng vô biên c a Ng i. L y M Maria. Xin cho tình th ng c a Ng i bi n i m i thành ph n trong xã h i. L i t i tôi. Vì v y t i xin Ð c Bà Maria tr n i ng trinh. chúng con tôn vinh Chúa. l i nói vi c làm. Chúng con c u nguy n cho m i ng i trên toàn th gi i c m i g i hi u bi t và yêu m n Chúa Giêsu. Chúa xóa t i tr n gian. Amen. xin nh m l i chúng con c u kh n. Cha ã g i ích danh m i ng i chúng con. là ng C u Th và C u chu c nhân lo i. xin th ng xót chúng con. Xin cho chúng con can m tuyên x ng danh Ng i v i nh ng ng i s ng xung quanh. các thiên th n. c u cho chúng con.

KINH TÁM M I PHÚC TH T KINH SÁU ÐI U R N H I THÁNH H i thánh có sáu i u r n: Th nh t: Xem l ngày Chúa nh t cùng các Phúc th t Tám M i: Th nh t: Ai có lòng khó kh n y là phúc th t. Th hai: Ch làm vi c xác ngày Chúa nh t cùng các ngày L bu c. Th sáu: Kiêng th t nh ng ngày H i thánh d y. Th sáu: Ch làm s dâm d c. Th hai: Ai hi n lành y là phúc th t. vì ch ng s c t Ð c Chúa Tr i làm c a mình v y. ngày L bu c. Th b y: Ch l y c a ng i. Th b n: Th o kính cha m . Th b n: Ai khao khát nhân c tr n lành y là phúc th t. sau l i yêu ng i nh mình ta v y. Th tám: Ch làm ch ng d i. . vì ch ng N c Ð c Chúa Tr i là c a mình v y. Th b n: Ch u Mình Thánh Ð c Chúa Giêsu trong Mùa Ph c Sinh. M i i u r n y tóm v hai này mà ch : Tr c kính m n m t Ð c Chúa Tr i trên h t m i s . Th chín: Ch mu n v ch ng ng i. Th hai: Ch kêu tên Ð c Chúa Tr i vô c . Amen. Th ba: X ng t i trong m t n m ít là m t l n. vì ch ng s c no v y. Th n m: Gi chay nh ng ngày H i thánh bu c. Th ba: Gi ngày Chúa nh t. vì ch ng s c yên i v y. Th ba: Ai khóc lóc y là phúc th t. Th m i: Ch tham c a ng i. Th n m: Ch gi t ng i.KINH M I ÐI U R N Ð o Ð c Chúa Tr i có M i i u r n: Th nh t: Th ph ng m t Ð c Chúa Tr i và kính m n Ng i trên h t m i s .

b n: Vi ng k li t cùng k tù r c. Th sáu: Ai gi lòng s ch s y là phúc th t. the Father Almighty. n m: Cho khách nhà. Th sáu: Nh n k m t lòng ta. vì ch ng N c Ð c Chúa Tr i là c a mình v y. Amen. Th b y: Ai làm cho ng i hòa thu n y là phúc th t. his only Son. and of the Holy Spirit. who was conceived by the Holy Spirit. ng linh h n b y m i: . b y: Chôn xác k ch t. ba: Cho k rách r i n m c. Th nh t: L y l i lành mà khuyên ng i. vì ch ng s c th y m t Ð c Chúa Tr i v y. and of the Son. Th b y: C u cho k s ng và k ch t. sáu: Chu c k làm tôi. and in Jesus Christ. hai: Cho k khát u ng. Prayers of the Rosary KINH Th Th Th Th Th Th Th Th Th Th ng ng M ng I B N M I Sign Of The Cross In the name of the Father. The Apostles Creed I believe in God. born of the i có m i b n m i: xác b y m i: nh t: Cho k ói n. vì ch ng s c g i là con Ð c Chúa Tr i v y. Th tám: Ai ch u kh n n n vì Ð o ngay y là phúc th t. Th b n: R n b o k có t i. Th n m: Tha k d ta. Th hai: M d y k mê mu i. Th ba: Yên i k âu lo. our Lord.Th n m: Ai th ng xót ng i y là phúc th t. Creator of Heaven and earth. vì ch ng s c th ng xót v y.

our life. but deliver us from evil. mourning and weeping in this valley of tears. Turn then most gracious advocate. Amen Hail Mary Hail Mary. thine . and lead all souls to Heaven. save us from the fires of hell. Amen. to the Son and to the Holy Spirit. poor banished children of Eve. world without end. Jesus. hallowed by Thy name. especially those in most need of your Mercy. Hail. To thee we cry. the third day He rose again from the dead. Amen. Blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb. I believe in the Holy Spirit. the forgiveness of sins.He suffered under Pontius Pilate. died and was buried. and lead us not into temptation. To thee do we send up our sighs. the resurrection of the body. our sweetness and our hope. Our Father Our Father. He descended into hell. Amen Glory Be Glory be to the Father. Thy kingdom come. O My Jesus O my Jesus. the Father almighty. Mother of Mercy. and life everlasting. Holy Queen. forgive us our sins. pray for us sinners now and at the hour of our death. Holy Mary. mother of god. the Communion of Saints. Thy will be done on earth as it is in Heaven. was crucified. he ascended into Heaven sits at the right hand of God. from there he will come to judge the living and the dead.Virgin Mary. the Lord is with you. full of grace. As it was in the beginning is now and ever shall be. who art in Heaven. Give us this day our daily bread. and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Holy Queen Hail. the Holy Catholic Church. Amen.

The Baptism of Christ in the Jordan John 1:29-34 The heavens open wide and the voice of the Father declares Jesus the beloved Son 2. .eyes of mercy towards us. Mysteries of the Rosary The Joyful Mysteries Said on Mondays and Saturdays. O sweet Virgin Mary. And after this our exile. O holy Mother of God That we may be made worthy of the promises of Christ. when Christ changes water into wine and opens the hearts of the disciples to faith. O clement. The Nativity (Poverty) Luke 2:1-20 The Virgin Mary gives birth to the Redeemer of the World. announcing she is to be the Mother of God 2. show unto us the blessed Fruit of they womb. Pray for us. O loving. The Annunciation (Humility) Luke 1:26-38 The Angel Gabriel appears to Mary. The Luminous Mysteries John 8:12 Said on Thursdays. 1. Finding in the Temple (Piety) Luke 2:42-52 The Blessed Mother finds Jesus in the Temple. The Visitation (Charity) Luke 1:39-56 Elizabeth greets Mary: "Blessed art Thou amoung women and blessed is the fruit of thy womb!" 3. 4. Jesus. The Presentation (Obedience) Luke 2:22-39 The Blessed Mother presents the Child Jesus in the Temple 5. 1. The Wedding Feast at Cana John 2:111 The first of the signs.

3. Crowning with Thorns (Courage) Matthew 27:28-31 A crown of thorns is placed on the head of Jesus. The Glorious Mysteries Said on Wednesdays and Sundays. and testifies "to the end" His love for humanity." 5. 1. 3. The Scourging at the Pillar (Purity) Matthew 27:26 Jesus is cruelly scourged until His mortified body could bear no more. The Announcement of the Kingdom Matthew 4:17 Jesus proclaims the coming of the Kingdom of God. Carrying of the Cross (Patience) Luke 23:26-32 Jesus carries the heavy cross upon His shoulders to Calvary. 2. The Transfiguration Matthew 17:1-8 The glory of the Godhead shines forth from the face of Christ as the Father commands the astonished Apostles to "listen to him. The Institution of the Eucharist (food for our salvation) Matthew 26:26-30 Christ offers his body and blood as food under the signs of bread and wine. Jesus prays as He contemplates the sins of the world. The Sorrowful Mysteries Said on Tuesdays and Fridays. 4. 5. The Agony in the Garden (Contrition) Luke 22:39-44 At Gethsemane.thanks to the intervention of Mary. calls us to conversion and forgives the sins of all who draw near to Him in humble trust. . The Crucifixion (Self-Denial) Matthew 27:33-50 Jesus is nailed to the cross and dies after hours of agony. for whose salvation He will offer Himself in sacrifice. the first among believers. 4.

5. 3. The Assumption (Eternal Happiness) The Blessed Mother is united with her Divine Son in Heaven. The Coronation (Devotion to Mary) Mary is gloriously crowned Queen of Heaven and earth. . The Resurrection (Faith) Matthew 28:1-20 Jesus rises glorious and immortal. 4.1. three days after His death. Descent of the Holy Spirit (Love) Acts 2:24 The Holy Spirit descends upon Mary and the Apostles. The Ascension (Hope) Luke 24:50-51 Jesus ascends into Heaven forty days after His Resurrection. 2.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->