KINH

C HÀNG NGÀY

D U THÁNH GIÁ Nhân danh Cha và Con và Thánh Th n. Amen. Kinh c Chúa Thánh Th n

con làm nh ng vi c lành, vì công nghi p vô cùng c Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Kinh S p Mình L y Chúa con, con s p mình xu ng tr c m t Chúa con. Con tin th t Chúa kh p m i n i, thông bi t m i s , h ng xem th y con, h ng nghe l i con c u nguy n. Xin Chúa r t nhân t hãy oái xem s nghèo ng t con và nh n l i con nguy n. L y Chúa xin hãy m mi ng l i con ra, thì con s cao rao nh ng l i ng i khen Chúa. Kinh Vì D u L y Chúa chúng con, vì d u Thánh Giá T , xin ch a chúng con T cho kh i k thù T, nhân danh Cha và T Con và Thánh Th n. Amen.

Chúng con l y n c Chúa Thánh Th n thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin c Chúa Thánh Th n xu ng, y lòng chúng con là k tin c y c Chúa Tr i, và t l a kính m n c Chúa Tr i trong lòng chúng con; chúng con xin c Chúa Tr i cho c Chúa Thánh Th n xu ng. - S a l i m i s trong ngoài chúng con. Chúng con c u cùng c Chúa Tr i x a ã cho c Chúa Thánh Th n xu ng soi lòng d y d các Thánh Tông , thì r y chúng con c ng xin c Chúa Tr i cho c Chúa Thánh Th n l i xu ng, yên i d y d chúng

Kinh Sáng Danh Sáng danh c Chúa Cha, và Con và c Chúa Thánh Th n. c Chúa

mà c u chu c con, l i ch n l y con làm con H i Thánh n a. Amen. Kinh Tin L y Chúa con, con tin th t có m t c Chúa Tr i là ng th ng ph t vô cùng. Con l i tin th t c Chúa Tr i có Ba Ngôi, mà Ngôi Th Hai ã xu ng th làm ng i ch u n n ch u ch t mà chu c t i thiên h . B y nhiêu i u y cùng các i u H i Thánh d y thì con tin v ng vàng vì Chúa là ng thông minh và chân th t vô cùng ã phán truy n cho H i Thánh. Amen. Kinh C y L y Chúa con, con trông c y v ng vàng vì công nghi p c Chúa Giêsu thì Chúa s ban n cho con gi o nên i này, cho ngày sau c lên thiên àng xem th y m t c Chúa Tr i h ng phúc i i, vì Chúa là ng phép t c và lòng lành vô cùng ã

Nh ã có tr c vô cùng và bây gi và h ng có và i i ch ng cùng. Amen. Kinh Th L y L y Chúa con, con là v t phàm hèn cùng là không tr c m t Chúa, con h t lòng th l y và nh n th t Chúa là u c i r m i s , là cùng sau h t m i loài. Chúa ã d ng nên con cùng th t là Chúa con n a, thì con xin dâng linh h n và xác cùng m i s trong ngoài con trong tay Chúa. Amen. Kinh i n

L y Chúa con, con i n Chúa vì nh ng n lành Chúa ã ban cho con x a nay, nh t là ã d ng nên con và cho Con Chúa ch u ch t

chúng con nguy n danh Cha c sáng. sinh b i Bà Maria ng trinh: ch u n n i quan Phong-xi-ô Philatô. nh ng c u chúng con cho kh i s d . vì Chúa là ng tr n t t tr n lành vô cùng. ý Cha th hi n d i t c ng nh trên tr i. Tôi tin kính c Chúa Giêsu Kitô là Con M t c Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Amen. l i vì Chúa thì con th ng yêu ng i ta nh mình con v y. ngày th ba b i Kinh Kính M n L y Chúa con. Amen. con kính m n Chúa h t lòng h t s c trên h t m i s . xu ng ng c t tông. c Chúa Tr i cùng Bà. n c Cha tr n. Xin Cha cho chúng con hôm nay l ng th c h ng ngày và tha n chúng con nh chúng con c ng tha k có n chúng con. c u cho chúng con là k có t i khi nay và trong gi lâm t . Kinh L y Cha L y Cha chúng con trên tr i. ch u óng anh trên cây Thánh-giá. b i phép c Chúa Thánh Th n mà Ng i xu ng thai. và Giêsu con lòng Bà g m phúc l . Thánh Maria c M Chúa Tr i. Bà có phúc l h n m i ng i n . Kinh Tin Kính Tôi tin kính c Chúa Tr i là Cha phép t c vô cùng d ng nên tr i t.phán h a s Amen. y ch ng có l nào sai c. Amen. Kinh Kính M ng Kính m ng Maria y n phúc. Xin ch chúng con sa ch c cám d . . ch t và táng xác.

ông thánh Phêrô. lòng lo. còn nh ng lúc khác thì không c. c Thánh Micae t ng lãnh thiên th n. l i t i tôi m i àng. lòng ng. Kinh Cáo Mình (m i) Tôi thú nh n cùng Thiên Chúa toàn n ng và cùng anh ch em. Kinh Cáo Mình (c ) Tôi cáo mình cùng c Chúa Tr i phép t c vô cùng và R t Thánh c Bà Maria tr n i ng trinh. Vì v y tôi xin R t Thánh c Bà Maria tr n i ng trinh. cùng ông thánh Gioan Baotixita. vi c làm và nh ng i u thi u sót: l i t i tôi. l i t i tôi. Tôi tin có H i Thánh h ng có kh p th này. Tôi tin phép tha t i. mi ng nói mình làm. hai ông thánh tông . Tôi tin h ng s ng v y. ông thánh Phaolô. l i t i tôi. l i nói. ông thánh Phêrô. Tôi tin kính c Chúa Thánh Th n. kh n c u cho tôi tr c toà Thiên Chúa. Tôi ã ph m t i nhi u trong t t ng. * (Các ch trong ngo c ch c khi x ng t i. Chúa chúng ta. l i t i tôi.trong k ch t mà s ng l i. và các thánh (tôi l i xin Cha)* c u cùng c Chúa Tr i là Chúa chúng tôi tha t i cho tôi cùng. ngày sau b i tr i l i xu ng phán xét k s ng và k ch t. các thánh và anh ch em. l i t i tôi m i àng. cùng các thánh. cùng c Thánh Micae t ng lãnh thiên th n. Vì v y tôi xin c Bà Maria tr n i ng trinh. các thánh thông công. Amen. (tôi l i cáo mình cùng Cha)* vì tôi ã ph m t i nhi u. lên tr i ng bên h u c Chúa Cha phép t c vô cùng. ông thánh Gioan Baotixita.) . Amen. các thiên th n. ông thánh Phaolô. Tôi tin xác loài ng i ngày sau s ng l i. cùng hai ông thánh tông .

là ng h ng s ng h ng tr cùng c Chúa Cha và c Chúa Thánh Th n ch ng cùng. cho n tr n i. và cho Con Chúa ra i ch u n n ch u ch t vì con. L i xin Chúa s a s lo. Chúa là ng tr n t t tr n lành vô cùng. m lòng cho con bi t c o thánh Chúa Tr i t. c Thánh Thiên Th n là th y con. vì công nghi p c Chúa Giêsu. Amen. u nh b i n Chúa. Amen. t kh i s cho n hoàn thành. và nh n Chúa thì con s lánh xa d p t i cùng làm vi c n t i cho x ng.Kinh n N n T i L y Chúa con. thì xin Chúa xu ng n phù h cho chúng con trót ngày hôm nay. mà con ã c lòng ph n ngh ch l i ngh a cùng Chúa. vi c làm chúng con h ng nên tr n lành theo ý Chúa. l i nói. Vì v y con c u cùng c Thánh Thiên Th n gi con ban ngày. Amen. Kinh Sáng Soi i i Cúi xin Chúa sáng soi. tính thiêng liêng sáng láng. con d c lòng ch a c i. cùng chê ghét m i t i con trên h t m i s . Con l y c Thánh Thiên Th n kh n nguy n cho con . thì con lo bu n au n. cùng khi làm. ã th ng chúng con n s m mai nay. xem con ban êm. xin Chúa giúp cho m i kinh m i vi c chúng con. cho chúng con c bi t vi c ph i làm. k o ma qu d cám d c con. Chúa ã d ng nên con. kh i sa ph m t i gì. con cám n c Thánh Thiên Th n gi con t thu m i sinh n nay cho kh i tay qu . Kinh c Thánh Thiên Th n Con thân c Thánh Thiên Th n. Kinh Phù H Chúng con th l y ng i khen Chúa là ng có phép t c vô cùng.

c 1 kinh L y Cha. NG M T T N m S Vui y Th nh t thì ng m: Thiên Th n truy n tin cho c Bà ch u thai. Sau m i ch c kinh c: L y Chúa Giêsu. 10 kinh Kính m ng và 1 kinh Sáng danh. ch a m i s d . xin em các linh h n lên thiên àng. xin c u chúng con cho kh i sa ho ng c. Ta hãy xin cho c lòng yêu ng i. Amen. 3 kinh Kính m ng. Ta hãy xin cho c khiêm nh ng. nh t là nh ng linh h n c n thêm lòng ch ng xót Chúa h n. Sau ây là nh ng i u c n ph i làm: suy g n 1 M u nhi m. tay l n khúc u c a tràng h t. chúng ta làm d u Thánh giá. Tuy nhiên không bu c c nh ng kinh v a nói c ân xá c a kinh Mân Côi. Amen. Ch c nào c ng c nh th nh ng v i s suy g m các M u nhi m khác nhau. 1 kinh Sáng danh. H t tràng h t thì c kinh L y N V ng.thông minh sáng láng. và có th thêm kinh C u c Bà. Th hai thì ng m: c Bà i vi ng Bà thánh Isave. y . m i ph n g m 5 ch c. ph n th hai là n m M u nhi m mùa Th ng. ph n th ba là n m M u nhi m mùa M ng. Ph n th nh t là n m M u nhi m mùa Vui. gi m i s r n. n khi con lâm chung. xin cùng c Chúa Tr i cho linh h n con c lên cùng c Chúa Tr i và Thánh Thiên Th n h ng s ng vui v i i ch ng cùng. Sau ó có th c kinh Tin Kính. kh i u kinh Mân côi. nh ng chia ra ba ph n riêng bi t. xin tha t i chúng con. ó là 1 ch c h t. 1 kinh L y Cha. L N H T MÂN CÔI Cách th c L n h t Tr n tràng h t Mân Côi g m 15 ch c.

Ta hãy xin cho c s ng l i th t v ph n linh h n. y y Th ba thì ng m: c Chúa Giêsu ch u i mão gai. Th n m thì ng m: c Bà tìm c c Chúa Giêsu trong n thánh. Ta hãy xin cho c gi ngh a cùng Chúa luôn. Th n m thì ng m: c Chúa Giêsu ch u ch t trên cây thánh giá. Ta hãy N ms xin cho c hãm mình ch u khó b ng lòng. Th b n thì ng m: c Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Th b n thì ng m: c Bà dâng c Chúa Giêsu trong n thánh. Th hai thì ng m: c Chúa Giêsu ch u ánh òn. Ta hãy xin óng inh tính xác th t vào thánh giá Chúa. Ta hãy xin cho c vâng l i ch u l y. Ta hãy xin cho c lòng khó kh n. . y y y N ms Th y M ng y y Th nh t thì ng m: c Chúa Giêsu s ng l i. Ta hãy xin cho c n n n t i nên. Ta hãy xin cho c ch u m i s s nh c b ng lòng. Ta hãy xin c vác Thánh giá theo chân Chúa. ng Th nh t thì ng m: c Chúa Giêsu lo bu n m hôi máu.y Th ba thì ng m: c Bà sinh c Chúa Giêsu n i hang á.

kêu n cùng Bà. Nhân vì s y. Th n m thì ng m: c Chúa Tr i th ng c M trên tr i. m t d lòng th ng và nh m l i con cùng. xin c M oái n con là k t i l i. KINH HÃY NH L y Thánh N ng Trinh Maria là M r t nhân t . Ta hãy xin cho c lòng y d y m i n c Chúa Thánh Th n. Ta hãy xin c M phù h cho ta c th ng cùng c M trên n c Thiên àng. Amen. Con lòng Bà g m phúc l . Th b n thì ng m: c Chúa Tr i cho c Bà lên tr i. c vui. xin hãy nh x a nay ch a t ng nghe có ng i nào ch y n cùng c M xin b u ch a c u giúp mà c M t b ch ng nh m l i. Ta hãy xin cho c ái m nh ng s trên tr i. xin ghé m t th ng xem chúng con. Thân l y M . Th ba thì ng m: c Chúa Thánh Th n hi n xu ng. L y M là M Chúa C u th . xin cho chúng con c th y c Chúa Giêsu. con cháu E-và ch n . Chúng con n i khóc lóc than th kêu kh n Bà th ng. ng y khách y. xin ch b l i con kêu xin. Ôi khoan thay! nhân thay! d u thay! Thánh Maria tr n i ng trinh.y Th hai thì ng m: c Chúa Giêsu lên tr i. c c y. Amen. chúng con. n sau kh i ày. Ta hãy xin n ch t lành trong tay cM . con h t lòng trông c y than van ch y n s p mình xu ng d i chân c M là N ng Trinh trên h t các k ng trinh. H i ôi! Bà là Chúa b u chúng con. y y Kinh L y N V L y N V ng M nhân lành làm cho chúng con c s ng.

H ng ch a chúng con cho kh i m i s d . cùng h ng gìn gi con. l i cho con c o thánh c Chúa Tr i. mà l i sinh ra con. xin ch chê ch b l i chúng con nguy n trong c n gian nan thi u th n. hi n vinh sáng láng. cùng ch u nhi u n nhi u phép H i Thánh n a. xin ch a chúng con cho kh i tay k d . h ng che ch con. .Th c Chúa Giêsu. và ã cho ph n xác con êm nay (t i thì c: ngày hôm nay) c m i s lành. c N ng trinh. V y các Thánh trên n c thiên àng cám n c ng xót chúng con. Amen. l i cho Ngôi Hai xu ng th làm ng i. l i c u l y con k o ph i ch t t i n n n t i ch ng k p. chu c t i ch u ch t trên cây Thánh Giá vì con. M thông n Chúa. Amen. . Kinh Trông C y Chúng con trông c y r t thánh c M Chúa Tr i. Các Câu L y L y r t thánh trái tim . c L y trái tim c c thanh c c t nh r t thánh Bà Maria. Con cám n c Chúa Tr i là Chúa lòng lành vô cùng ch ng b con. cho con c làm ng i.Kinh L y Thánh M u L y Thánh M u Maria là M r t nhân t . ch ng con không i i. Kinh Cám n Chúa Tr i th nào. Amen. thì con c ng h p cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám n nh v y. cùng xin ghé m t th ng xem trong thì lâm t .

ho c lo. t n Chúa là Ð ng Nhân lành giàu lòng xót th ng. chúng con chúc t ng. Kinh c Chúa Thánh Th n.C u cho chúng con.. xin soi sáng cho con c bi t m i t i con ã ph m trong ngày hôm nay. ho c làm i u gì l i ngh a cùng Chúa. Chúa chúng con. cho n h t Kinh L y N V ng Gia ình.. . Các Thánh T o Vi t Nam. Kinh Xin n Ch t Lành .C u cho chúng con. c ti p Kinh Xét Mình . Kinh Chi u T i Làm D u Thánh Giá. 50 Kinh Mân Côi. . ho c nói. Kinh ¼n N n T i. Amen. . Amen. Kinh Trông C y và Các Câu L y.. c II. Con l i xin Chúa vì công nghi p c Chúa Giêsu ban n cho con c n n n ghét t i cùng d c lòng ch a th t. nh công nghi p Chúa Giêsu Kitô. Kinh Tr cB a n L y Chúa. do lòng r ng rãi Chúa ban. Kinh Xét Mình N V ng ban s b ng an.C u cho chúng con. L y ông thánh Giuse là b n thanh s ch Bà Maria tr n i ng trinh. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và cho c a n chúng con s p dùng. Kinh Cám n.C u cho chúng con. L y Chúa là s sáng linh h n con.

Vì v y con c u cùng c Bà phù h cho con c lòng vui kính m n c Chúa Tr i. con tin th t c Chúa Tr i Ngôi Th Ba. con tin th t c Chúa Tr i Ngôi Th Nh t.. Amen. có phép t c vô cùng.Con l y r t thánh c Bà Maria là Chúa b u con. là c Chúa Cha. Amen. Kính m ng . Con l y n r t thánh c Bà Maria là Chúa b u con. Kinh Phó Dâng L y Chúa con. . ã ban cho c M c c quang c c minh soi sáng c và thiên àng. Kính m ng . Vì v y con c u cùng c Bà phù h cho con trong khi con lâm chung.. con xin phó dâng linh h n và xác con tay Chúa con. k o sa ph m t i gì m t lòng Chúa hay là ch t t i n n n t i ch ng k p.. ã ban cho c Bà y lòng vui kính m n c Chúa Tr i. Amen. Vì v y con c u cùng c Bà phù h cho con trong khi con lâm chung k o ph i ch c d k ngh ch thù con. Kính m ng .. thì xin Chúa c ng gìn gi con ban êm. Con l y n r t thánh c Bà Maria là Chúa b u con.. là Con c Chúa Tr i cùng là Con m t c Bà. Chúa ã phù h con ban ngày. Amen. Ch gì s ng ch t con c gi m t lòng kính m n Chúa luôn.. hay là tin ch c d i k ngh ch thù con. xin soi sáng cho linh h n con c lòng tin th t cùng m nh m k o ph i u mê. con tin th t Ngôi Th Hai. ã ban cho c Bà c quy n phép c trên tr i d i t. là c Chúa Thánh Th n. trong khi con lâm chung cho con l y s kh n khó làm vui m ng.

Xin Chúa con m c a thiên àng cho các linh h n y vào. vì Ng i r t nhân lành hay th ng vô cùng. L y Chúa con. cùng vì l i Chúa con phán h a. L y Chúa con. Xin Chúa con nghe l i con c u xin kêu van. . cho linh h n ông bà. xin ban cho các linh h n (linh h n ) c ngh ng i i i. ho c còn giam n i l a luy n t i thì xin m c a tù r c y cho ra mà em n ch n h ng vui th t là n c thiên àng vì công nghi p Chúa con ã ch u n n ch u ch t vì chúng con. Linh h n con c y vì l i h a y thì ã trông c y Chúa con. nào ai r i c? B i Chúa con h ng có lòng lành. hãy l ng nghe ti ng con c u xin. bay hãy xin thì bay s c. cha m . Kinh V c Sâu L y Chúa con. Kinh L y Chúa Con L y Chúa con. êm ngày hãy trông c y Ng i cho liên. và c sáng soi vô cùng. V y con xin Chúa con lòng lành vô cùng th ng n các linh h n n i l a luy n t i. Amen. Thì rày chúng con xin Cha r t nhân lành hay th ng vô cùng. 33 n m cùng ch u nh ng s th ng khó cho các linh h n c r i. xin c u l y các linh h n (linh h n ) cho kh i tù ng c mà c ngh yên. con ã trông c y Chúa con. anh em. xin Chúa con hãy th ng nh m l i con kêu van. xin tha ph n ph t cho các hinh h n ã c u nguy n hôm nay. Chúa con ã phán d y r ng. con d i v c sâu kêu lên Chúa con.Kinh B i L i L y Ð c Chúa Giêsu x a b i l i mà xu ng th gian. Nh ng k làm dân c Chúa Tr i. s tha h t m i t i l i k làm dân Ng i thay th y. N u Chúa con ch p t i. Amen. b n h u con.

Thánh Gia ã chia s nh ng tân toan trong i s ng gian nan. Amen. M ây v i chúng con. xin Chúa ban thêm n qu ng i th tha. Bi t nh n nh c và hòa gi i khi tính tình và cách c x khác nhau. và vui bu n c a ngày hôm na Xin cho m i s c s y ra theo .Xin cho các linh h n y c s cùng h ng soi cho liên. vui s ng qua ki p l u ày. nh ng có M bên chúng con. Giuse ± i chúng con sóng gió ba ào. cùng nhau xây d ng n c Chúa muôn i. Kinh L y Thánh Gia L y Thánh Gia. gia ình chúng con long ong t i ngày. Giêsu. chúng con th y quên h t u phi n. Kinh Sáng L y Chúa con. Bi t l ng nghe và kính tr ng nhau. Bi t l y g ng lành mà d ng d c con cái. vui bu n s ng kh . Maria. m i công vi c. Giáo H i Chúa c n nhi u tín h u nhi t thành s t m n. Con t n Chúa ã d ng nên con. Bi t hi u ngh a và chung th y t trong gia ình cho n ngoài xã h i. lúc vui c ng nh lúc bu n. mong ngày sau sung s ng cùng M muôn i trên thiên àng. con th l y và yêu m n chúa h t lòng con. Amen Kinh L y N V ng Gia ình s ng vô L y N V ng gia ình. Xin cho chúng con: Bi t thông c m và s ng theo L i Chúa d y trong Thánh Kinh. Amen. Xa M chúng con bi t c y trông ai? i chúng con gian nan kh s l m. c u chu c con và gìn gi con qua êm yên lành. xin cho chúng con bi t ph ng v trong tin yêu. chúng con an vui ch p nh n l n nhau. M con cùng nhau chia s . x a Thánh C Giuse ã d n a M Maria và Chúa Giêsu tr n sang Ai C p. Con xin dâng lên Chúa m i l i nguy n.

I adore you. m i vi c con làm. Kinh T i L y Chúa con. con nh Trái Tim C c S ch c Bà Maria mà dâng cho Trái Tim Chúa m i l i con c u xin. Morning Offering: O my God. con th l y và yêu me6'n Chúa h t lòng con. con l i dâng các s y cho Trái Tim Chúa. m i s khó con ch u trong ngày hôm nay. and that you will forgive me whatever evil I might have don Protect me this night. works. and for having preserved me during this da I pray that you will take for yourself whatever good I might have done this day. Amen . cho c n vì t i l i con và c u nguy n theo ý Chúa . Khi dâng mình tê" l trên bàn th .Thánh ý Chúa và danh Chúa c sáng. và xin phúc lành c a Chúa luôn cùng con và nh ng ng i con yêu m n . and sufferings of this da Grant that they may be all according to your will and for greater glor Keep me from all sin and evil. Xin gìn gi con kh i m i t i l i và xin phúc lành c a Chúa luôn cùng con và nh ng ng i con yêu m n. có ý c u nguy n cách riêng theo ý c Giáo Hoàng. and for having preserved me during the night. I thank you for having created me. và xin tha th m i l i l m con ph m . I offer you all my prayers. Amen. and I love you with all my heart. Amen . Prayer at Bedtime: O my God. KINH MÔN VÀ S V . I adore you. and I love you with all my heart. KINH DÂNG NGÀY L y R t Thánh Trái Tim c Chúa Giêsu. having saved me by your grace. I thank you for having created me. Con t n Chúa ã d ng nên con. having saved me by your grace. joyr. and may your grace be with me always and with those I love . and may your grace be with me always and with those I love . c u chu c con và gìn gi con su t ngày hôm na Con xin dâng lên Chúa m i s lành con ã làm hôm nay. Xin gìn gi con êm nay. Amen .

Chúa xóa t i tr n gian. chúng con tôn vinh Chúa. Vì v y t i xin Ð c Bà Maria tr n i ng trinh. Chúa ng bên h u Ð c Chúa Cha. Amen. l i nói vi c làm. L i t i tôi. Xin cho chúng con can m tuyên x ng danh Ng i v i nh ng ng i s ng xung quanh. và anh ch em kh n c u cho tôi tr c tòa Thiên Chúa. L y Chúa la Thiên Chúa là Thiên Chúa. Kinh Vinh Danh Vinh danh Thiên Chúa trên các t ng tr i và bình an d i th chong i thi n tâm. l i t i t i m i àng. ng h ng yêu th ng. ch có Chúa la Chúa. M Giáo h i. ch có Chúa là Ð ng Thánh. chúng con th l y Chúa. Do lòng trung thành. Xin hãy m lòng chúng con v i Chúa Giêsu. Amen. là Chúa Cha toàn n ng. và nh ng i u thi u xót. cùng Ð c Chúa Thánh Th n trong vinh quang Ð c Chúa Cha. các thiên th n. chúng con chúc t ng Chúa. Tôi ã ph m t i nhi u trong t t ng. là Vua trên tr i. Thánh Phaolô tông . Chúa chung ta. Xin cho m i ng i c nh n bi t tình th ng vô biên c a Ng i.L y Cha. . là Chiên Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô. L y Con m t Thiên Chúa. Chúng con c u nguy n cho m i ng i trên toàn th gi i c m i g i hi u bi t và yêu m n Chúa Giêsu. là ng C u Th và C u chu c nhân lo i. xin nh m l i chúng con c u kh n. Amen. Chúa xóa t i tr n gian. xin th ng xót chúng con. Chúng con c u xin nh danh Chúa Giêsu Kitô. - Chúng con ca ng i Chúa. Cha ã g i ích danh m i ng i chúng con. và r ng l ng chia s tình th ng c a Ng i v i nh ng k còn s ng cách xa. Cha ã g i Thánh Th n Chúa n hoàn thành s v c a Chúa Giêsu gi a chúng con. l y Chúa là Thiên Chúa. Amen Kinh Tôi Thú Nh n Tôi thú nh n cùng Thiên Chúa toàn n ng và cùng anh ch em. Xin cho tình th ng c a Ng i bi n i m i thành ph n trong xã h i. Chúa chúng con. và ã ban Con M t Cha c u r i chúng con. chúng con c m t chúa vì vinh quang cao c Chúa. ch có Chúa là Ð ng T i Cao. L y M Maria. các thánh. Vì l y Chúa Giêsu Kitô. l i t i tôi. xin c u cho chúng con. xin th ng xót chúng con. là Con Ð c Chúa Cha. c u cho chúng con.

KINH TÁM M I PHÚC TH T KINH SÁU ÐI U R N H I THÁNH H i thánh có sáu i u r n: Th nh t: Xem l ngày Chúa nh t cùng các Phúc th t Tám M i: Th nh t: Ai có lòng khó kh n y là phúc th t. Th b n: Th o kính cha m . Th hai: Ch làm vi c xác ngày Chúa nh t cùng các ngày L bu c. Th sáu: Kiêng th t nh ng ngày H i thánh d y. Th b y: Ch l y c a ng i. . Amen. Th m i: Ch tham c a ng i. Th chín: Ch mu n v ch ng ng i. Th b n: Ch u Mình Thánh Ð c Chúa Giêsu trong Mùa Ph c Sinh. Th n m: Ch gi t ng i. Th hai: Ch kêu tên Ð c Chúa Tr i vô c . Th ba: Ai khóc lóc y là phúc th t. Th ba: X ng t i trong m t n m ít là m t l n. ngày L bu c. Th n m: Gi chay nh ng ngày H i thánh bu c. Th b n: Ai khao khát nhân c tr n lành y là phúc th t. Th hai: Ai hi n lành y là phúc th t. Th ba: Gi ngày Chúa nh t. Th tám: Ch làm ch ng d i. vì ch ng s c no v y. M i i u r n y tóm v hai này mà ch : Tr c kính m n m t Ð c Chúa Tr i trên h t m i s . sau l i yêu ng i nh mình ta v y. Th sáu: Ch làm s dâm d c. vì ch ng N c Ð c Chúa Tr i là c a mình v y. vì ch ng s c yên i v y. vì ch ng s c t Ð c Chúa Tr i làm c a mình v y.KINH M I ÐI U R N Ð o Ð c Chúa Tr i có M i i u r n: Th nh t: Th ph ng m t Ð c Chúa Tr i và kính m n Ng i trên h t m i s .

The Apostles Creed I believe in God. hai: Cho k khát u ng. vì ch ng s c th y m t Ð c Chúa Tr i v y. vì ch ng s c th ng xót v y. our Lord. n m: Cho khách nhà. his only Son. Creator of Heaven and earth. vì ch ng N c Ð c Chúa Tr i là c a mình v y. b y: Chôn xác k ch t. and in Jesus Christ. and of the Son. Th sáu: Nh n k m t lòng ta. and of the Holy Spirit. vì ch ng s c g i là con Ð c Chúa Tr i v y. ba: Cho k rách r i n m c. Th ba: Yên i k âu lo. Th nh t: L y l i lành mà khuyên ng i. ng linh h n b y m i: . Th sáu: Ai gi lòng s ch s y là phúc th t. Th b y: Ai làm cho ng i hòa thu n y là phúc th t. Th n m: Tha k d ta. born of the i có m i b n m i: xác b y m i: nh t: Cho k ói n. Th b y: C u cho k s ng và k ch t. who was conceived by the Holy Spirit. Th b n: R n b o k có t i.Th n m: Ai th ng xót ng i y là phúc th t. b n: Vi ng k li t cùng k tù r c. Amen. sáu: Chu c k làm tôi. Th hai: M d y k mê mu i. the Father Almighty. Th tám: Ai ch u kh n n n vì Ð o ngay y là phúc th t. Prayers of the Rosary KINH Th Th Th Th Th Th Th Th Th Th ng ng M ng I B N M I Sign Of The Cross In the name of the Father.

the Holy Catholic Church. and lead us not into temptation. Holy Queen Hail. the third day He rose again from the dead. Amen Hail Mary Hail Mary. and lead all souls to Heaven.He suffered under Pontius Pilate. but deliver us from evil. our sweetness and our hope. and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. As it was in the beginning is now and ever shall be. who art in Heaven. pray for us sinners now and at the hour of our death. especially those in most need of your Mercy. the resurrection of the body. mourning and weeping in this valley of tears.Virgin Mary. He descended into hell. save us from the fires of hell. poor banished children of Eve. to the Son and to the Holy Spirit. Amen. Our Father Our Father. our life. Holy Mary. the Lord is with you. Amen. the Father almighty. O My Jesus O my Jesus. he ascended into Heaven sits at the right hand of God. Give us this day our daily bread. To thee we cry. To thee do we send up our sighs. Thy will be done on earth as it is in Heaven. the forgiveness of sins. Amen. Blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb. full of grace. was crucified. I believe in the Holy Spirit. died and was buried. from there he will come to judge the living and the dead. Thy kingdom come. the Communion of Saints. thine . mother of god. Holy Queen. Mother of Mercy. forgive us our sins. Turn then most gracious advocate. Amen Glory Be Glory be to the Father. Jesus. and life everlasting. Hail. hallowed by Thy name. world without end.

show unto us the blessed Fruit of they womb. O holy Mother of God That we may be made worthy of the promises of Christ. The Luminous Mysteries John 8:12 Said on Thursdays. The Visitation (Charity) Luke 1:39-56 Elizabeth greets Mary: "Blessed art Thou amoung women and blessed is the fruit of thy womb!" 3. The Nativity (Poverty) Luke 2:1-20 The Virgin Mary gives birth to the Redeemer of the World. Mysteries of the Rosary The Joyful Mysteries Said on Mondays and Saturdays. announcing she is to be the Mother of God 2. 1. O sweet Virgin Mary. O loving. 4. 1. Finding in the Temple (Piety) Luke 2:42-52 The Blessed Mother finds Jesus in the Temple. The Presentation (Obedience) Luke 2:22-39 The Blessed Mother presents the Child Jesus in the Temple 5. And after this our exile. . The Wedding Feast at Cana John 2:111 The first of the signs. The Baptism of Christ in the Jordan John 1:29-34 The heavens open wide and the voice of the Father declares Jesus the beloved Son 2.eyes of mercy towards us. The Annunciation (Humility) Luke 1:26-38 The Angel Gabriel appears to Mary. O clement. when Christ changes water into wine and opens the hearts of the disciples to faith. Pray for us. Jesus.

and testifies "to the end" His love for humanity. The Transfiguration Matthew 17:1-8 The glory of the Godhead shines forth from the face of Christ as the Father commands the astonished Apostles to "listen to him. . 2. The Crucifixion (Self-Denial) Matthew 27:33-50 Jesus is nailed to the cross and dies after hours of agony. 4. Crowning with Thorns (Courage) Matthew 27:28-31 A crown of thorns is placed on the head of Jesus.thanks to the intervention of Mary." 5. 1. 4. 3. The Sorrowful Mysteries Said on Tuesdays and Fridays. 3. calls us to conversion and forgives the sins of all who draw near to Him in humble trust. for whose salvation He will offer Himself in sacrifice. The Scourging at the Pillar (Purity) Matthew 27:26 Jesus is cruelly scourged until His mortified body could bear no more. The Agony in the Garden (Contrition) Luke 22:39-44 At Gethsemane. The Glorious Mysteries Said on Wednesdays and Sundays. The Institution of the Eucharist (food for our salvation) Matthew 26:26-30 Christ offers his body and blood as food under the signs of bread and wine. Carrying of the Cross (Patience) Luke 23:26-32 Jesus carries the heavy cross upon His shoulders to Calvary. The Announcement of the Kingdom Matthew 4:17 Jesus proclaims the coming of the Kingdom of God. Jesus prays as He contemplates the sins of the world. 5. the first among believers.

1. 5. The Coronation (Devotion to Mary) Mary is gloriously crowned Queen of Heaven and earth. Descent of the Holy Spirit (Love) Acts 2:24 The Holy Spirit descends upon Mary and the Apostles. . three days after His death. The Assumption (Eternal Happiness) The Blessed Mother is united with her Divine Son in Heaven. 2. 3. The Resurrection (Faith) Matthew 28:1-20 Jesus rises glorious and immortal. The Ascension (Hope) Luke 24:50-51 Jesus ascends into Heaven forty days after His Resurrection. 4.