KINH

C HÀNG NGÀY

D U THÁNH GIÁ Nhân danh Cha và Con và Thánh Th n. Amen. Kinh c Chúa Thánh Th n

con làm nh ng vi c lành, vì công nghi p vô cùng c Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Kinh S p Mình L y Chúa con, con s p mình xu ng tr c m t Chúa con. Con tin th t Chúa kh p m i n i, thông bi t m i s , h ng xem th y con, h ng nghe l i con c u nguy n. Xin Chúa r t nhân t hãy oái xem s nghèo ng t con và nh n l i con nguy n. L y Chúa xin hãy m mi ng l i con ra, thì con s cao rao nh ng l i ng i khen Chúa. Kinh Vì D u L y Chúa chúng con, vì d u Thánh Giá T , xin ch a chúng con T cho kh i k thù T, nhân danh Cha và T Con và Thánh Th n. Amen.

Chúng con l y n c Chúa Thánh Th n thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin c Chúa Thánh Th n xu ng, y lòng chúng con là k tin c y c Chúa Tr i, và t l a kính m n c Chúa Tr i trong lòng chúng con; chúng con xin c Chúa Tr i cho c Chúa Thánh Th n xu ng. - S a l i m i s trong ngoài chúng con. Chúng con c u cùng c Chúa Tr i x a ã cho c Chúa Thánh Th n xu ng soi lòng d y d các Thánh Tông , thì r y chúng con c ng xin c Chúa Tr i cho c Chúa Thánh Th n l i xu ng, yên i d y d chúng

Kinh Sáng Danh Sáng danh c Chúa Cha, và Con và c Chúa Thánh Th n. c Chúa

mà c u chu c con, l i ch n l y con làm con H i Thánh n a. Amen. Kinh Tin L y Chúa con, con tin th t có m t c Chúa Tr i là ng th ng ph t vô cùng. Con l i tin th t c Chúa Tr i có Ba Ngôi, mà Ngôi Th Hai ã xu ng th làm ng i ch u n n ch u ch t mà chu c t i thiên h . B y nhiêu i u y cùng các i u H i Thánh d y thì con tin v ng vàng vì Chúa là ng thông minh và chân th t vô cùng ã phán truy n cho H i Thánh. Amen. Kinh C y L y Chúa con, con trông c y v ng vàng vì công nghi p c Chúa Giêsu thì Chúa s ban n cho con gi o nên i này, cho ngày sau c lên thiên àng xem th y m t c Chúa Tr i h ng phúc i i, vì Chúa là ng phép t c và lòng lành vô cùng ã

Nh ã có tr c vô cùng và bây gi và h ng có và i i ch ng cùng. Amen. Kinh Th L y L y Chúa con, con là v t phàm hèn cùng là không tr c m t Chúa, con h t lòng th l y và nh n th t Chúa là u c i r m i s , là cùng sau h t m i loài. Chúa ã d ng nên con cùng th t là Chúa con n a, thì con xin dâng linh h n và xác cùng m i s trong ngoài con trong tay Chúa. Amen. Kinh i n

L y Chúa con, con i n Chúa vì nh ng n lành Chúa ã ban cho con x a nay, nh t là ã d ng nên con và cho Con Chúa ch u ch t

sinh b i Bà Maria ng trinh: ch u n n i quan Phong-xi-ô Philatô. Amen. Thánh Maria c M Chúa Tr i. Xin Cha cho chúng con hôm nay l ng th c h ng ngày và tha n chúng con nh chúng con c ng tha k có n chúng con. Kinh L y Cha L y Cha chúng con trên tr i. . Amen. b i phép c Chúa Thánh Th n mà Ng i xu ng thai. xu ng ng c t tông.phán h a s Amen. con kính m n Chúa h t lòng h t s c trên h t m i s . Amen. chúng con nguy n danh Cha c sáng. ch t và táng xác. ch u óng anh trên cây Thánh-giá. l i vì Chúa thì con th ng yêu ng i ta nh mình con v y. y ch ng có l nào sai c. Tôi tin kính c Chúa Giêsu Kitô là Con M t c Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Kinh Kính M ng Kính m ng Maria y n phúc. c Chúa Tr i cùng Bà. n c Cha tr n. Kinh Tin Kính Tôi tin kính c Chúa Tr i là Cha phép t c vô cùng d ng nên tr i t. nh ng c u chúng con cho kh i s d . ngày th ba b i Kinh Kính M n L y Chúa con. vì Chúa là ng tr n t t tr n lành vô cùng. ý Cha th hi n d i t c ng nh trên tr i. c u cho chúng con là k có t i khi nay và trong gi lâm t . Xin ch chúng con sa ch c cám d . và Giêsu con lòng Bà g m phúc l . Bà có phúc l h n m i ng i n .

) . cùng c Thánh Micae t ng lãnh thiên th n. Kinh Cáo Mình (c ) Tôi cáo mình cùng c Chúa Tr i phép t c vô cùng và R t Thánh c Bà Maria tr n i ng trinh. vi c làm và nh ng i u thi u sót: l i t i tôi. ông thánh Gioan Baotixita. hai ông thánh tông . cùng ông thánh Gioan Baotixita. các thánh và anh ch em. Tôi tin có H i Thánh h ng có kh p th này. Tôi ã ph m t i nhi u trong t t ng. * (Các ch trong ngo c ch c khi x ng t i. c Thánh Micae t ng lãnh thiên th n. các thánh thông công. và các thánh (tôi l i xin Cha)* c u cùng c Chúa Tr i là Chúa chúng tôi tha t i cho tôi cùng. kh n c u cho tôi tr c toà Thiên Chúa. Kinh Cáo Mình (m i) Tôi thú nh n cùng Thiên Chúa toàn n ng và cùng anh ch em. (tôi l i cáo mình cùng Cha)* vì tôi ã ph m t i nhi u. l i nói. cùng các thánh. l i t i tôi m i àng. l i t i tôi m i àng. Vì v y tôi xin c Bà Maria tr n i ng trinh. mi ng nói mình làm. Amen. Tôi tin kính c Chúa Thánh Th n. lòng ng. Tôi tin phép tha t i. Tôi tin xác loài ng i ngày sau s ng l i. ông thánh Phêrô. Tôi tin h ng s ng v y. Amen. ngày sau b i tr i l i xu ng phán xét k s ng và k ch t. l i t i tôi. ông thánh Phêrô. Chúa chúng ta. ông thánh Phaolô. lên tr i ng bên h u c Chúa Cha phép t c vô cùng. l i t i tôi.trong k ch t mà s ng l i. cùng hai ông thánh tông . Vì v y tôi xin R t Thánh c Bà Maria tr n i ng trinh. ông thánh Phaolô. l i t i tôi. còn nh ng lúc khác thì không c. các thiên th n. lòng lo.

c Thánh Thiên Th n là th y con. tính thiêng liêng sáng láng. vì công nghi p c Chúa Giêsu. và nh n Chúa thì con s lánh xa d p t i cùng làm vi c n t i cho x ng. thì xin Chúa xu ng n phù h cho chúng con trót ngày hôm nay. và cho Con Chúa ra i ch u n n ch u ch t vì con. Vì v y con c u cùng c Thánh Thiên Th n gi con ban ngày. Kinh c Thánh Thiên Th n Con thân c Thánh Thiên Th n.Kinh n N n T i L y Chúa con. cho chúng con c bi t vi c ph i làm. thì con lo bu n au n. m lòng cho con bi t c o thánh Chúa Tr i t. Con l y c Thánh Thiên Th n kh n nguy n cho con . cùng chê ghét m i t i con trên h t m i s . L i xin Chúa s a s lo. con cám n c Thánh Thiên Th n gi con t thu m i sinh n nay cho kh i tay qu . xin Chúa giúp cho m i kinh m i vi c chúng con. Amen. Kinh Sáng Soi i i Cúi xin Chúa sáng soi. Kinh Phù H Chúng con th l y ng i khen Chúa là ng có phép t c vô cùng. u nh b i n Chúa. vi c làm chúng con h ng nên tr n lành theo ý Chúa. cùng khi làm. l i nói. Amen. mà con ã c lòng ph n ngh ch l i ngh a cùng Chúa. ã th ng chúng con n s m mai nay. là ng h ng s ng h ng tr cùng c Chúa Cha và c Chúa Thánh Th n ch ng cùng. con d c lòng ch a c i. t kh i s cho n hoàn thành. kh i sa ph m t i gì. cho n tr n i. k o ma qu d cám d c con. xem con ban êm. Amen. Chúa ã d ng nên con. Chúa là ng tr n t t tr n lành vô cùng.

Ta hãy xin cho c khiêm nh ng. n khi con lâm chung. Amen. 10 kinh Kính m ng và 1 kinh Sáng danh. tay l n khúc u c a tràng h t. L N H T MÂN CÔI Cách th c L n h t Tr n tràng h t Mân Côi g m 15 ch c. 3 kinh Kính m ng. Ta hãy xin cho c lòng yêu ng i. Sau m i ch c kinh c: L y Chúa Giêsu. Sau ây là nh ng i u c n ph i làm: suy g n 1 M u nhi m. xin tha t i chúng con. ph n th hai là n m M u nhi m mùa Th ng. và có th thêm kinh C u c Bà. y . Tuy nhiên không bu c c nh ng kinh v a nói c ân xá c a kinh Mân Côi. chúng ta làm d u Thánh giá.thông minh sáng láng. Amen. NG M T T N m S Vui y Th nh t thì ng m: Thiên Th n truy n tin cho c Bà ch u thai. Ph n th nh t là n m M u nhi m mùa Vui. ch a m i s d . H t tràng h t thì c kinh L y N V ng. gi m i s r n. ó là 1 ch c h t. m i ph n g m 5 ch c. xin c u chúng con cho kh i sa ho ng c. kh i u kinh Mân côi. Th hai thì ng m: c Bà i vi ng Bà thánh Isave. xin em các linh h n lên thiên àng. Ch c nào c ng c nh th nh ng v i s suy g m các M u nhi m khác nhau. xin cùng c Chúa Tr i cho linh h n con c lên cùng c Chúa Tr i và Thánh Thiên Th n h ng s ng vui v i i ch ng cùng. ph n th ba là n m M u nhi m mùa M ng. Sau ó có th c kinh Tin Kính. nh t là nh ng linh h n c n thêm lòng ch ng xót Chúa h n. 1 kinh Sáng danh. c 1 kinh L y Cha. nh ng chia ra ba ph n riêng bi t. 1 kinh L y Cha.

Ta hãy xin cho c gi ngh a cùng Chúa luôn. Ta hãy xin cho c lòng khó kh n. Th hai thì ng m: c Chúa Giêsu ch u ánh òn. ng Th nh t thì ng m: c Chúa Giêsu lo bu n m hôi máu. Th b n thì ng m: c Bà dâng c Chúa Giêsu trong n thánh. Th n m thì ng m: c Chúa Giêsu ch u ch t trên cây thánh giá. y y Th ba thì ng m: c Chúa Giêsu ch u i mão gai. Ta hãy xin cho c ch u m i s s nh c b ng lòng. Ta hãy xin cho c s ng l i th t v ph n linh h n. . Ta hãy xin óng inh tính xác th t vào thánh giá Chúa. Th n m thì ng m: c Bà tìm c c Chúa Giêsu trong n thánh. Ta hãy xin c vác Thánh giá theo chân Chúa.y Th ba thì ng m: c Bà sinh c Chúa Giêsu n i hang á. y y y N ms Th y M ng y y Th nh t thì ng m: c Chúa Giêsu s ng l i. Ta hãy xin cho c vâng l i ch u l y. Ta hãy xin cho c n n n t i nên. Ta hãy N ms xin cho c hãm mình ch u khó b ng lòng. Th b n thì ng m: c Chúa Giêsu vác cây Thánh giá.

Con lòng Bà g m phúc l . n sau kh i ày. Thân l y M . y y Kinh L y N V L y N V ng M nhân lành làm cho chúng con c s ng.y Th hai thì ng m: c Chúa Giêsu lên tr i. Th n m thì ng m: c Chúa Tr i th ng c M trên tr i. Ta hãy xin c M phù h cho ta c th ng cùng c M trên n c Thiên àng. H i ôi! Bà là Chúa b u chúng con. c c y. Th b n thì ng m: c Chúa Tr i cho c Bà lên tr i. L y M là M Chúa C u th . con h t lòng trông c y than van ch y n s p mình xu ng d i chân c M là N ng Trinh trên h t các k ng trinh. Th ba thì ng m: c Chúa Thánh Th n hi n xu ng. xin ghé m t th ng xem chúng con. Ôi khoan thay! nhân thay! d u thay! Thánh Maria tr n i ng trinh. Ta hãy xin cho c ái m nh ng s trên tr i. con cháu E-và ch n . c vui. m t d lòng th ng và nh m l i con cùng. xin hãy nh x a nay ch a t ng nghe có ng i nào ch y n cùng c M xin b u ch a c u giúp mà c M t b ch ng nh m l i. Nhân vì s y. kêu n cùng Bà. Amen. Amen. xin cho chúng con c th y c Chúa Giêsu. Ta hãy xin cho c lòng y d y m i n c Chúa Thánh Th n. KINH HÃY NH L y Thánh N ng Trinh Maria là M r t nhân t . Ta hãy xin n ch t lành trong tay cM . chúng con. Chúng con n i khóc lóc than th kêu kh n Bà th ng. xin c M oái n con là k t i l i. ng y khách y. xin ch b l i con kêu xin.

Kinh Trông C y Chúng con trông c y r t thánh c M Chúa Tr i. c N ng trinh. l i cho con c o thánh c Chúa Tr i. xin ch a chúng con cho kh i tay k d . Con cám n c Chúa Tr i là Chúa lòng lành vô cùng ch ng b con. l i c u l y con k o ph i ch t t i n n n t i ch ng k p. cho con c làm ng i. cùng xin ghé m t th ng xem trong thì lâm t . . cùng ch u nhi u n nhi u phép H i Thánh n a. hi n vinh sáng láng. ch ng con không i i. Amen. thì con c ng h p cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám n nh v y. c L y trái tim c c thanh c c t nh r t thánh Bà Maria. và ã cho ph n xác con êm nay (t i thì c: ngày hôm nay) c m i s lành. h ng che ch con. V y các Thánh trên n c thiên àng cám n c ng xót chúng con. xin ch chê ch b l i chúng con nguy n trong c n gian nan thi u th n. Kinh Cám n Chúa Tr i th nào. M thông n Chúa. l i cho Ngôi Hai xu ng th làm ng i.H ng ch a chúng con cho kh i m i s d . chu c t i ch u ch t trên cây Thánh Giá vì con. mà l i sinh ra con.Kinh L y Thánh M u L y Thánh M u Maria là M r t nhân t . cùng h ng gìn gi con.Th c Chúa Giêsu. Các Câu L y L y r t thánh trái tim . Amen. . Amen.

Kinh Xin n Ch t Lành . ho c lo. . Kinh c Chúa Thánh Th n. c ti p Kinh Xét Mình .C u cho chúng con. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và cho c a n chúng con s p dùng. Kinh Tr cB a n L y Chúa. c II. Kinh Cám n. L y ông thánh Giuse là b n thanh s ch Bà Maria tr n i ng trinh. t n Chúa là Ð ng Nhân lành giàu lòng xót th ng. Kinh ¼n N n T i.. Con l i xin Chúa vì công nghi p c Chúa Giêsu ban n cho con c n n n ghét t i cùng d c lòng ch a th t. xin soi sáng cho con c bi t m i t i con ã ph m trong ngày hôm nay. Kinh Trông C y và Các Câu L y.C u cho chúng con. Amen. 50 Kinh Mân Côi. chúng con chúc t ng. Kinh Chi u T i Làm D u Thánh Giá. ho c nói. do lòng r ng rãi Chúa ban. . nh công nghi p Chúa Giêsu Kitô.C u cho chúng con. ho c làm i u gì l i ngh a cùng Chúa. Chúa chúng con..C u cho chúng con. Amen. . Các Thánh T o Vi t Nam. Kinh Xét Mình N V ng ban s b ng an. L y Chúa là s sáng linh h n con. cho n h t Kinh L y N V ng Gia ình..

k o sa ph m t i gì m t lòng Chúa hay là ch t t i n n n t i ch ng k p. ã ban cho c Bà y lòng vui kính m n c Chúa Tr i.. ã ban cho c Bà c quy n phép c trên tr i d i t. Amen.. Amen.. Ch gì s ng ch t con c gi m t lòng kính m n Chúa luôn. Kinh Phó Dâng L y Chúa con. Con l y n r t thánh c Bà Maria là Chúa b u con. Kính m ng . Con l y n r t thánh c Bà Maria là Chúa b u con. Amen. trong khi con lâm chung cho con l y s kh n khó làm vui m ng. thì xin Chúa c ng gìn gi con ban êm. là Con c Chúa Tr i cùng là Con m t c Bà.. là c Chúa Cha. xin soi sáng cho linh h n con c lòng tin th t cùng m nh m k o ph i u mê.. hay là tin ch c d i k ngh ch thù con.. Vì v y con c u cùng c Bà phù h cho con c lòng vui kính m n c Chúa Tr i. là c Chúa Thánh Th n. Amen. ã ban cho c M c c quang c c minh soi sáng c và thiên àng. Kính m ng . Vì v y con c u cùng c Bà phù h cho con trong khi con lâm chung k o ph i ch c d k ngh ch thù con. con tin th t c Chúa Tr i Ngôi Th Nh t. Kính m ng . . con tin th t c Chúa Tr i Ngôi Th Ba. con xin phó dâng linh h n và xác con tay Chúa con. Vì v y con c u cùng c Bà phù h cho con trong khi con lâm chung. có phép t c vô cùng. Chúa ã phù h con ban ngày. con tin th t Ngôi Th Hai.Con l y r t thánh c Bà Maria là Chúa b u con.

ho c còn giam n i l a luy n t i thì xin m c a tù r c y cho ra mà em n ch n h ng vui th t là n c thiên àng vì công nghi p Chúa con ã ch u n n ch u ch t vì chúng con. êm ngày hãy trông c y Ng i cho liên. anh em. N u Chúa con ch p t i. Xin Chúa con nghe l i con c u xin kêu van. vì Ng i r t nhân lành hay th ng vô cùng. cùng vì l i Chúa con phán h a. L y Chúa con. con d i v c sâu kêu lên Chúa con. Chúa con ã phán d y r ng. xin tha ph n ph t cho các hinh h n ã c u nguy n hôm nay. con ã trông c y Chúa con. . hãy l ng nghe ti ng con c u xin. Amen. V y con xin Chúa con lòng lành vô cùng th ng n các linh h n n i l a luy n t i. s tha h t m i t i l i k làm dân Ng i thay th y. L y Chúa con. xin Chúa con hãy th ng nh m l i con kêu van. bay hãy xin thì bay s c. Xin Chúa con m c a thiên àng cho các linh h n y vào. Thì rày chúng con xin Cha r t nhân lành hay th ng vô cùng. Kinh V c Sâu L y Chúa con. Amen. Nh ng k làm dân c Chúa Tr i. cha m . Kinh L y Chúa Con L y Chúa con. Linh h n con c y vì l i h a y thì ã trông c y Chúa con. cho linh h n ông bà. 33 n m cùng ch u nh ng s th ng khó cho các linh h n c r i. xin c u l y các linh h n (linh h n ) cho kh i tù ng c mà c ngh yên. xin ban cho các linh h n (linh h n ) c ngh ng i i i.Kinh B i L i L y Ð c Chúa Giêsu x a b i l i mà xu ng th gian. b n h u con. nào ai r i c? B i Chúa con h ng có lòng lành. và c sáng soi vô cùng.

Con xin dâng lên Chúa m i l i nguy n. chúng con th y quên h t u phi n. vui s ng qua ki p l u ày. Amen. Kinh Sáng L y Chúa con. lúc vui c ng nh lúc bu n. Xa M chúng con bi t c y trông ai? i chúng con gian nan kh s l m. và vui bu n c a ngày hôm na Xin cho m i s c s y ra theo . Bi t l ng nghe và kính tr ng nhau. M con cùng nhau chia s . mong ngày sau sung s ng cùng M muôn i trên thiên àng. xin Chúa ban thêm n qu ng i th tha. Giêsu. m i công vi c. Xin cho chúng con: Bi t thông c m và s ng theo L i Chúa d y trong Thánh Kinh. x a Thánh C Giuse ã d n a M Maria và Chúa Giêsu tr n sang Ai C p. c u chu c con và gìn gi con qua êm yên lành. Giuse ± i chúng con sóng gió ba ào. Amen Kinh L y N V ng Gia ình s ng vô L y N V ng gia ình. con th l y và yêu m n chúa h t lòng con.Xin cho các linh h n y c s cùng h ng soi cho liên. Bi t nh n nh c và hòa gi i khi tính tình và cách c x khác nhau. Kinh L y Thánh Gia L y Thánh Gia. Con t n Chúa ã d ng nên con. chúng con an vui ch p nh n l n nhau. gia ình chúng con long ong t i ngày. Giáo H i Chúa c n nhi u tín h u nhi t thành s t m n. M ây v i chúng con. xin cho chúng con bi t ph ng v trong tin yêu. nh ng có M bên chúng con. cùng nhau xây d ng n c Chúa muôn i. Maria. Amen. Bi t hi u ngh a và chung th y t trong gia ình cho n ngoài xã h i. Thánh Gia ã chia s nh ng tân toan trong i s ng gian nan. Bi t l y g ng lành mà d ng d c con cái. vui bu n s ng kh .

m i s khó con ch u trong ngày hôm nay. và xin tha th m i l i l m con ph m . c u chu c con và gìn gi con su t ngày hôm na Con xin dâng lên Chúa m i s lành con ã làm hôm nay. and may your grace be with me always and with those I love . and I love you with all my heart. having saved me by your grace. works. Morning Offering: O my God. I adore you. joyr. Con t n Chúa ã d ng nên con. Amen . và xin phúc lành c a Chúa luôn cùng con và nh ng ng i con yêu m n . Amen . and for having preserved me during this da I pray that you will take for yourself whatever good I might have done this day. having saved me by your grace. I thank you for having created me. Xin gìn gi con kh i m i t i l i và xin phúc lành c a Chúa luôn cùng con và nh ng ng i con yêu m n. con th l y và yêu me6'n Chúa h t lòng con. Amen. and sufferings of this da Grant that they may be all according to your will and for greater glor Keep me from all sin and evil. m i vi c con làm. con nh Trái Tim C c S ch c Bà Maria mà dâng cho Trái Tim Chúa m i l i con c u xin. KINH MÔN VÀ S V . I adore you. and I love you with all my heart. I offer you all my prayers. Kinh T i L y Chúa con. and that you will forgive me whatever evil I might have don Protect me this night. and for having preserved me during the night. có ý c u nguy n cách riêng theo ý c Giáo Hoàng. Amen . Khi dâng mình tê" l trên bàn th .Thánh ý Chúa và danh Chúa c sáng. con l i dâng các s y cho Trái Tim Chúa. KINH DÂNG NGÀY L y R t Thánh Trái Tim c Chúa Giêsu. and may your grace be with me always and with those I love . I thank you for having created me. Xin gìn gi con êm nay. Prayer at Bedtime: O my God. cho c n vì t i l i con và c u nguy n theo ý Chúa .

Amen. cùng Ð c Chúa Thánh Th n trong vinh quang Ð c Chúa Cha. Vì v y t i xin Ð c Bà Maria tr n i ng trinh. - Chúng con ca ng i Chúa. xin th ng xót chúng con. ng h ng yêu th ng. Chúng con c u nguy n cho m i ng i trên toàn th gi i c m i g i hi u bi t và yêu m n Chúa Giêsu. ch có Chúa là Ð ng T i Cao. Chúa chúng con. là Con Ð c Chúa Cha. ch có Chúa là Ð ng Thánh.L y Cha. Amen. Cha ã g i ích danh m i ng i chúng con. l i t i t i m i àng. xin th ng xót chúng con. Do lòng trung thành. l i nói vi c làm. L y Chúa la Thiên Chúa là Thiên Chúa. Xin cho m i ng i c nh n bi t tình th ng vô biên c a Ng i. Amen Kinh Tôi Thú Nh n Tôi thú nh n cùng Thiên Chúa toàn n ng và cùng anh ch em. Vì l y Chúa Giêsu Kitô. và r ng l ng chia s tình th ng c a Ng i v i nh ng k còn s ng cách xa. Chúa ng bên h u Ð c Chúa Cha. các thiên th n. Chúa xóa t i tr n gian. chúng con c m t chúa vì vinh quang cao c Chúa. và nh ng i u thi u xót. L y M Maria. Kinh Vinh Danh Vinh danh Thiên Chúa trên các t ng tr i và bình an d i th chong i thi n tâm. l y Chúa là Thiên Chúa. xin nh m l i chúng con c u kh n. chúng con chúc t ng Chúa. ch có Chúa la Chúa. Xin hãy m lòng chúng con v i Chúa Giêsu. L y Con m t Thiên Chúa. . là Chiên Thiên Chúa. Xin cho chúng con can m tuyên x ng danh Ng i v i nh ng ng i s ng xung quanh. Chúa xóa t i tr n gian. là ng C u Th và C u chu c nhân lo i. Xin cho tình th ng c a Ng i bi n i m i thành ph n trong xã h i. Chúa Giêsu Kitô. xin c u cho chúng con. L i t i tôi. l i t i tôi. là Vua trên tr i. M Giáo h i. Chúa chung ta. Chúng con c u xin nh danh Chúa Giêsu Kitô. Thánh Phaolô tông . và ã ban Con M t Cha c u r i chúng con. các thánh. c u cho chúng con. Cha ã g i Thánh Th n Chúa n hoàn thành s v c a Chúa Giêsu gi a chúng con. là Chúa Cha toàn n ng. Tôi ã ph m t i nhi u trong t t ng. và anh ch em kh n c u cho tôi tr c tòa Thiên Chúa. chúng con tôn vinh Chúa. chúng con th l y Chúa. Amen.

KINH TÁM M I PHÚC TH T KINH SÁU ÐI U R N H I THÁNH H i thánh có sáu i u r n: Th nh t: Xem l ngày Chúa nh t cùng các Phúc th t Tám M i: Th nh t: Ai có lòng khó kh n y là phúc th t. vì ch ng s c yên i v y. vì ch ng N c Ð c Chúa Tr i là c a mình v y. M i i u r n y tóm v hai này mà ch : Tr c kính m n m t Ð c Chúa Tr i trên h t m i s . Th n m: Gi chay nh ng ngày H i thánh bu c. Th b n: Ch u Mình Thánh Ð c Chúa Giêsu trong Mùa Ph c Sinh. Th ba: Ai khóc lóc y là phúc th t. vì ch ng s c t Ð c Chúa Tr i làm c a mình v y. vì ch ng s c no v y. Th sáu: Ch làm s dâm d c. Th tám: Ch làm ch ng d i. Th n m: Ch gi t ng i. Th chín: Ch mu n v ch ng ng i. Th b n: Ai khao khát nhân c tr n lành y là phúc th t. Th m i: Ch tham c a ng i. Th ba: X ng t i trong m t n m ít là m t l n.KINH M I ÐI U R N Ð o Ð c Chúa Tr i có M i i u r n: Th nh t: Th ph ng m t Ð c Chúa Tr i và kính m n Ng i trên h t m i s . sau l i yêu ng i nh mình ta v y. Th hai: Ch làm vi c xác ngày Chúa nh t cùng các ngày L bu c. Th hai: Ch kêu tên Ð c Chúa Tr i vô c . Th b n: Th o kính cha m . ngày L bu c. Th b y: Ch l y c a ng i. Th sáu: Kiêng th t nh ng ngày H i thánh d y. Amen. Th hai: Ai hi n lành y là phúc th t. . Th ba: Gi ngày Chúa nh t.

who was conceived by the Holy Spirit. and of the Holy Spirit. b y: Chôn xác k ch t. Th b y: Ai làm cho ng i hòa thu n y là phúc th t. ba: Cho k rách r i n m c. vì ch ng s c th ng xót v y. Th tám: Ai ch u kh n n n vì Ð o ngay y là phúc th t. ng linh h n b y m i: . the Father Almighty. vì ch ng s c th y m t Ð c Chúa Tr i v y. b n: Vi ng k li t cùng k tù r c. vì ch ng N c Ð c Chúa Tr i là c a mình v y. hai: Cho k khát u ng. Th sáu: Ai gi lòng s ch s y là phúc th t. Th n m: Tha k d ta. our Lord. sáu: Chu c k làm tôi. Th sáu: Nh n k m t lòng ta. and in Jesus Christ. Th hai: M d y k mê mu i. Amen. The Apostles Creed I believe in God. Th b y: C u cho k s ng và k ch t. Creator of Heaven and earth. born of the i có m i b n m i: xác b y m i: nh t: Cho k ói n. vì ch ng s c g i là con Ð c Chúa Tr i v y. Th nh t: L y l i lành mà khuyên ng i. Th b n: R n b o k có t i. Prayers of the Rosary KINH Th Th Th Th Th Th Th Th Th Th ng ng M ng I B N M I Sign Of The Cross In the name of the Father. and of the Son. Th ba: Yên i k âu lo. n m: Cho khách nhà.Th n m: Ai th ng xót ng i y là phúc th t. his only Son.

Amen Glory Be Glory be to the Father. the Communion of Saints. was crucified. Our Father Our Father. O My Jesus O my Jesus. Give us this day our daily bread. the Father almighty. and lead us not into temptation. but deliver us from evil. Amen. hallowed by Thy name. and life everlasting. I believe in the Holy Spirit. Thy kingdom come. and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. who art in Heaven. Holy Mary. poor banished children of Eve. Turn then most gracious advocate. from there he will come to judge the living and the dead. the Holy Catholic Church. Amen. forgive us our sins. Blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb. world without end. mother of god. our sweetness and our hope. To thee we cry. save us from the fires of hell. the Lord is with you. Amen. died and was buried. our life. Amen Hail Mary Hail Mary. especially those in most need of your Mercy. to the Son and to the Holy Spirit. the third day He rose again from the dead. mourning and weeping in this valley of tears.Virgin Mary.He suffered under Pontius Pilate. To thee do we send up our sighs. As it was in the beginning is now and ever shall be. and lead all souls to Heaven. Mother of Mercy. the forgiveness of sins. he ascended into Heaven sits at the right hand of God. thine . Holy Queen. He descended into hell. pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail. Holy Queen Hail. Jesus. Thy will be done on earth as it is in Heaven. the resurrection of the body. full of grace.

Jesus. when Christ changes water into wine and opens the hearts of the disciples to faith. Mysteries of the Rosary The Joyful Mysteries Said on Mondays and Saturdays. . And after this our exile. The Visitation (Charity) Luke 1:39-56 Elizabeth greets Mary: "Blessed art Thou amoung women and blessed is the fruit of thy womb!" 3. The Annunciation (Humility) Luke 1:26-38 The Angel Gabriel appears to Mary. 1. 1. O clement. The Nativity (Poverty) Luke 2:1-20 The Virgin Mary gives birth to the Redeemer of the World. The Presentation (Obedience) Luke 2:22-39 The Blessed Mother presents the Child Jesus in the Temple 5. announcing she is to be the Mother of God 2. The Luminous Mysteries John 8:12 Said on Thursdays. The Baptism of Christ in the Jordan John 1:29-34 The heavens open wide and the voice of the Father declares Jesus the beloved Son 2. O holy Mother of God That we may be made worthy of the promises of Christ. The Wedding Feast at Cana John 2:111 The first of the signs. O loving. Finding in the Temple (Piety) Luke 2:42-52 The Blessed Mother finds Jesus in the Temple. 4.eyes of mercy towards us. show unto us the blessed Fruit of they womb. Pray for us. O sweet Virgin Mary.

thanks to the intervention of Mary. 1. calls us to conversion and forgives the sins of all who draw near to Him in humble trust. The Transfiguration Matthew 17:1-8 The glory of the Godhead shines forth from the face of Christ as the Father commands the astonished Apostles to "listen to him. 4. . The Announcement of the Kingdom Matthew 4:17 Jesus proclaims the coming of the Kingdom of God. 5. for whose salvation He will offer Himself in sacrifice. The Institution of the Eucharist (food for our salvation) Matthew 26:26-30 Christ offers his body and blood as food under the signs of bread and wine. 4. Crowning with Thorns (Courage) Matthew 27:28-31 A crown of thorns is placed on the head of Jesus. the first among believers. The Sorrowful Mysteries Said on Tuesdays and Fridays. 3. The Agony in the Garden (Contrition) Luke 22:39-44 At Gethsemane. Carrying of the Cross (Patience) Luke 23:26-32 Jesus carries the heavy cross upon His shoulders to Calvary." 5. The Scourging at the Pillar (Purity) Matthew 27:26 Jesus is cruelly scourged until His mortified body could bear no more. The Glorious Mysteries Said on Wednesdays and Sundays. 3. Jesus prays as He contemplates the sins of the world. and testifies "to the end" His love for humanity. 2. The Crucifixion (Self-Denial) Matthew 27:33-50 Jesus is nailed to the cross and dies after hours of agony.

4. The Resurrection (Faith) Matthew 28:1-20 Jesus rises glorious and immortal.1. 5. 2. The Coronation (Devotion to Mary) Mary is gloriously crowned Queen of Heaven and earth. The Ascension (Hope) Luke 24:50-51 Jesus ascends into Heaven forty days after His Resurrection. Descent of the Holy Spirit (Love) Acts 2:24 The Holy Spirit descends upon Mary and the Apostles. 3. . three days after His death. The Assumption (Eternal Happiness) The Blessed Mother is united with her Divine Son in Heaven.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful