KINH

C HÀNG NGÀY

D U THÁNH GIÁ Nhân danh Cha và Con và Thánh Th n. Amen. Kinh c Chúa Thánh Th n

con làm nh ng vi c lành, vì công nghi p vô cùng c Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Kinh S p Mình L y Chúa con, con s p mình xu ng tr c m t Chúa con. Con tin th t Chúa kh p m i n i, thông bi t m i s , h ng xem th y con, h ng nghe l i con c u nguy n. Xin Chúa r t nhân t hãy oái xem s nghèo ng t con và nh n l i con nguy n. L y Chúa xin hãy m mi ng l i con ra, thì con s cao rao nh ng l i ng i khen Chúa. Kinh Vì D u L y Chúa chúng con, vì d u Thánh Giá T , xin ch a chúng con T cho kh i k thù T, nhân danh Cha và T Con và Thánh Th n. Amen.

Chúng con l y n c Chúa Thánh Th n thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin c Chúa Thánh Th n xu ng, y lòng chúng con là k tin c y c Chúa Tr i, và t l a kính m n c Chúa Tr i trong lòng chúng con; chúng con xin c Chúa Tr i cho c Chúa Thánh Th n xu ng. - S a l i m i s trong ngoài chúng con. Chúng con c u cùng c Chúa Tr i x a ã cho c Chúa Thánh Th n xu ng soi lòng d y d các Thánh Tông , thì r y chúng con c ng xin c Chúa Tr i cho c Chúa Thánh Th n l i xu ng, yên i d y d chúng

Kinh Sáng Danh Sáng danh c Chúa Cha, và Con và c Chúa Thánh Th n. c Chúa

mà c u chu c con, l i ch n l y con làm con H i Thánh n a. Amen. Kinh Tin L y Chúa con, con tin th t có m t c Chúa Tr i là ng th ng ph t vô cùng. Con l i tin th t c Chúa Tr i có Ba Ngôi, mà Ngôi Th Hai ã xu ng th làm ng i ch u n n ch u ch t mà chu c t i thiên h . B y nhiêu i u y cùng các i u H i Thánh d y thì con tin v ng vàng vì Chúa là ng thông minh và chân th t vô cùng ã phán truy n cho H i Thánh. Amen. Kinh C y L y Chúa con, con trông c y v ng vàng vì công nghi p c Chúa Giêsu thì Chúa s ban n cho con gi o nên i này, cho ngày sau c lên thiên àng xem th y m t c Chúa Tr i h ng phúc i i, vì Chúa là ng phép t c và lòng lành vô cùng ã

Nh ã có tr c vô cùng và bây gi và h ng có và i i ch ng cùng. Amen. Kinh Th L y L y Chúa con, con là v t phàm hèn cùng là không tr c m t Chúa, con h t lòng th l y và nh n th t Chúa là u c i r m i s , là cùng sau h t m i loài. Chúa ã d ng nên con cùng th t là Chúa con n a, thì con xin dâng linh h n và xác cùng m i s trong ngoài con trong tay Chúa. Amen. Kinh i n

L y Chúa con, con i n Chúa vì nh ng n lành Chúa ã ban cho con x a nay, nh t là ã d ng nên con và cho Con Chúa ch u ch t

Bà có phúc l h n m i ng i n . Amen. c u cho chúng con là k có t i khi nay và trong gi lâm t . và Giêsu con lòng Bà g m phúc l . Kinh Tin Kính Tôi tin kính c Chúa Tr i là Cha phép t c vô cùng d ng nên tr i t. Xin ch chúng con sa ch c cám d . c Chúa Tr i cùng Bà. . Xin Cha cho chúng con hôm nay l ng th c h ng ngày và tha n chúng con nh chúng con c ng tha k có n chúng con. b i phép c Chúa Thánh Th n mà Ng i xu ng thai. nh ng c u chúng con cho kh i s d . l i vì Chúa thì con th ng yêu ng i ta nh mình con v y. sinh b i Bà Maria ng trinh: ch u n n i quan Phong-xi-ô Philatô. ngày th ba b i Kinh Kính M n L y Chúa con. Tôi tin kính c Chúa Giêsu Kitô là Con M t c Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Kinh L y Cha L y Cha chúng con trên tr i. ch u óng anh trên cây Thánh-giá. ý Cha th hi n d i t c ng nh trên tr i. Thánh Maria c M Chúa Tr i. Amen. xu ng ng c t tông. n c Cha tr n. con kính m n Chúa h t lòng h t s c trên h t m i s . y ch ng có l nào sai c. chúng con nguy n danh Cha c sáng.phán h a s Amen. Kinh Kính M ng Kính m ng Maria y n phúc. Amen. ch t và táng xác. vì Chúa là ng tr n t t tr n lành vô cùng.

Tôi tin h ng s ng v y. l i t i tôi. l i t i tôi m i àng. và các thánh (tôi l i xin Cha)* c u cùng c Chúa Tr i là Chúa chúng tôi tha t i cho tôi cùng. Tôi ã ph m t i nhi u trong t t ng. còn nh ng lúc khác thì không c. Amen. ông thánh Phaolô. cùng các thánh. ngày sau b i tr i l i xu ng phán xét k s ng và k ch t. l i t i tôi. kh n c u cho tôi tr c toà Thiên Chúa. vi c làm và nh ng i u thi u sót: l i t i tôi. các thánh thông công. Tôi tin phép tha t i. hai ông thánh tông . Vì v y tôi xin c Bà Maria tr n i ng trinh. ông thánh Gioan Baotixita. các thánh và anh ch em. l i t i tôi m i àng. c Thánh Micae t ng lãnh thiên th n. lên tr i ng bên h u c Chúa Cha phép t c vô cùng. Amen. ông thánh Phêrô. Kinh Cáo Mình (c ) Tôi cáo mình cùng c Chúa Tr i phép t c vô cùng và R t Thánh c Bà Maria tr n i ng trinh. * (Các ch trong ngo c ch c khi x ng t i. Vì v y tôi xin R t Thánh c Bà Maria tr n i ng trinh.) . Tôi tin kính c Chúa Thánh Th n. Tôi tin có H i Thánh h ng có kh p th này. lòng lo. cùng c Thánh Micae t ng lãnh thiên th n. Chúa chúng ta. (tôi l i cáo mình cùng Cha)* vì tôi ã ph m t i nhi u. mi ng nói mình làm. Tôi tin xác loài ng i ngày sau s ng l i.trong k ch t mà s ng l i. lòng ng. ông thánh Phêrô. cùng ông thánh Gioan Baotixita. Kinh Cáo Mình (m i) Tôi thú nh n cùng Thiên Chúa toàn n ng và cùng anh ch em. ông thánh Phaolô. các thiên th n. l i nói. cùng hai ông thánh tông . l i t i tôi.

và cho Con Chúa ra i ch u n n ch u ch t vì con. Kinh c Thánh Thiên Th n Con thân c Thánh Thiên Th n. Chúa ã d ng nên con. và nh n Chúa thì con s lánh xa d p t i cùng làm vi c n t i cho x ng. kh i sa ph m t i gì. cho n tr n i. m lòng cho con bi t c o thánh Chúa Tr i t. Amen. là ng h ng s ng h ng tr cùng c Chúa Cha và c Chúa Thánh Th n ch ng cùng. t kh i s cho n hoàn thành. Amen. Kinh Phù H Chúng con th l y ng i khen Chúa là ng có phép t c vô cùng. Amen. con cám n c Thánh Thiên Th n gi con t thu m i sinh n nay cho kh i tay qu . con d c lòng ch a c i. Chúa là ng tr n t t tr n lành vô cùng. vi c làm chúng con h ng nên tr n lành theo ý Chúa. Vì v y con c u cùng c Thánh Thiên Th n gi con ban ngày. cùng chê ghét m i t i con trên h t m i s . xem con ban êm. l i nói. c Thánh Thiên Th n là th y con. xin Chúa giúp cho m i kinh m i vi c chúng con. mà con ã c lòng ph n ngh ch l i ngh a cùng Chúa. Kinh Sáng Soi i i Cúi xin Chúa sáng soi. k o ma qu d cám d c con. Con l y c Thánh Thiên Th n kh n nguy n cho con .Kinh n N n T i L y Chúa con. tính thiêng liêng sáng láng. cho chúng con c bi t vi c ph i làm. ã th ng chúng con n s m mai nay. thì xin Chúa xu ng n phù h cho chúng con trót ngày hôm nay. thì con lo bu n au n. L i xin Chúa s a s lo. cùng khi làm. vì công nghi p c Chúa Giêsu. u nh b i n Chúa.

xin cùng c Chúa Tr i cho linh h n con c lên cùng c Chúa Tr i và Thánh Thiên Th n h ng s ng vui v i i ch ng cùng. Ch c nào c ng c nh th nh ng v i s suy g m các M u nhi m khác nhau. 10 kinh Kính m ng và 1 kinh Sáng danh. L N H T MÂN CÔI Cách th c L n h t Tr n tràng h t Mân Côi g m 15 ch c. m i ph n g m 5 ch c. Ta hãy xin cho c lòng yêu ng i. chúng ta làm d u Thánh giá. ch a m i s d . ph n th hai là n m M u nhi m mùa Th ng. xin c u chúng con cho kh i sa ho ng c. Ta hãy xin cho c khiêm nh ng.thông minh sáng láng. NG M T T N m S Vui y Th nh t thì ng m: Thiên Th n truy n tin cho c Bà ch u thai. Tuy nhiên không bu c c nh ng kinh v a nói c ân xá c a kinh Mân Côi. và có th thêm kinh C u c Bà. H t tràng h t thì c kinh L y N V ng. Sau m i ch c kinh c: L y Chúa Giêsu. 1 kinh Sáng danh. kh i u kinh Mân côi. xin tha t i chúng con. gi m i s r n. Th hai thì ng m: c Bà i vi ng Bà thánh Isave. ó là 1 ch c h t. nh ng chia ra ba ph n riêng bi t. Amen. y . 3 kinh Kính m ng. tay l n khúc u c a tràng h t. Ph n th nh t là n m M u nhi m mùa Vui. Sau ó có th c kinh Tin Kính. nh t là nh ng linh h n c n thêm lòng ch ng xót Chúa h n. n khi con lâm chung. ph n th ba là n m M u nhi m mùa M ng. Sau ây là nh ng i u c n ph i làm: suy g n 1 M u nhi m. xin em các linh h n lên thiên àng. Amen. 1 kinh L y Cha. c 1 kinh L y Cha.

y Th ba thì ng m: c Bà sinh c Chúa Giêsu n i hang á. y y y N ms Th y M ng y y Th nh t thì ng m: c Chúa Giêsu s ng l i. Ta hãy N ms xin cho c hãm mình ch u khó b ng lòng. Th b n thì ng m: c Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin c vác Thánh giá theo chân Chúa. Th n m thì ng m: c Bà tìm c c Chúa Giêsu trong n thánh. ng Th nh t thì ng m: c Chúa Giêsu lo bu n m hôi máu. Ta hãy xin cho c s ng l i th t v ph n linh h n. Ta hãy xin cho c lòng khó kh n. Th n m thì ng m: c Chúa Giêsu ch u ch t trên cây thánh giá. y y Th ba thì ng m: c Chúa Giêsu ch u i mão gai. Th b n thì ng m: c Bà dâng c Chúa Giêsu trong n thánh. . Th hai thì ng m: c Chúa Giêsu ch u ánh òn. Ta hãy xin cho c ch u m i s s nh c b ng lòng. Ta hãy xin óng inh tính xác th t vào thánh giá Chúa. Ta hãy xin cho c n n n t i nên. Ta hãy xin cho c vâng l i ch u l y. Ta hãy xin cho c gi ngh a cùng Chúa luôn.

con h t lòng trông c y than van ch y n s p mình xu ng d i chân c M là N ng Trinh trên h t các k ng trinh. con cháu E-và ch n . Th b n thì ng m: c Chúa Tr i cho c Bà lên tr i. Th n m thì ng m: c Chúa Tr i th ng c M trên tr i. Ta hãy xin n ch t lành trong tay cM . ng y khách y. xin c M oái n con là k t i l i. n sau kh i ày. Ta hãy xin c M phù h cho ta c th ng cùng c M trên n c Thiên àng. Con lòng Bà g m phúc l . xin ghé m t th ng xem chúng con. Ta hãy xin cho c ái m nh ng s trên tr i. xin hãy nh x a nay ch a t ng nghe có ng i nào ch y n cùng c M xin b u ch a c u giúp mà c M t b ch ng nh m l i. KINH HÃY NH L y Thánh N ng Trinh Maria là M r t nhân t . Th ba thì ng m: c Chúa Thánh Th n hi n xu ng. kêu n cùng Bà. y y Kinh L y N V L y N V ng M nhân lành làm cho chúng con c s ng.y Th hai thì ng m: c Chúa Giêsu lên tr i. c c y. Chúng con n i khóc lóc than th kêu kh n Bà th ng. xin ch b l i con kêu xin. c vui. chúng con. Nhân vì s y. Amen. H i ôi! Bà là Chúa b u chúng con. L y M là M Chúa C u th . m t d lòng th ng và nh m l i con cùng. Ta hãy xin cho c lòng y d y m i n c Chúa Thánh Th n. Amen. Ôi khoan thay! nhân thay! d u thay! Thánh Maria tr n i ng trinh. Thân l y M . xin cho chúng con c th y c Chúa Giêsu.

cùng h ng gìn gi con. xin ch a chúng con cho kh i tay k d . M thông n Chúa. c L y trái tim c c thanh c c t nh r t thánh Bà Maria.Th c Chúa Giêsu. ch ng con không i i. cùng ch u nhi u n nhi u phép H i Thánh n a. l i cho con c o thánh c Chúa Tr i. Các Câu L y L y r t thánh trái tim . Con cám n c Chúa Tr i là Chúa lòng lành vô cùng ch ng b con. . Kinh Trông C y Chúng con trông c y r t thánh c M Chúa Tr i. thì con c ng h p cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám n nh v y. mà l i sinh ra con. h ng che ch con. l i cho Ngôi Hai xu ng th làm ng i. Amen. Amen.Kinh L y Thánh M u L y Thánh M u Maria là M r t nhân t . chu c t i ch u ch t trên cây Thánh Giá vì con. cùng xin ghé m t th ng xem trong thì lâm t . Kinh Cám n Chúa Tr i th nào. V y các Thánh trên n c thiên àng cám n c ng xót chúng con. .H ng ch a chúng con cho kh i m i s d . và ã cho ph n xác con êm nay (t i thì c: ngày hôm nay) c m i s lành. Amen. cho con c làm ng i. xin ch chê ch b l i chúng con nguy n trong c n gian nan thi u th n. hi n vinh sáng láng. l i c u l y con k o ph i ch t t i n n n t i ch ng k p. c N ng trinh.

L y ông thánh Giuse là b n thanh s ch Bà Maria tr n i ng trinh. Amen. 50 Kinh Mân Côi.C u cho chúng con. Kinh Tr cB a n L y Chúa. c ti p Kinh Xét Mình . Kinh Xin n Ch t Lành . Kinh ¼n N n T i. . nh công nghi p Chúa Giêsu Kitô.C u cho chúng con.. ho c làm i u gì l i ngh a cùng Chúa. Các Thánh T o Vi t Nam. . Kinh c Chúa Thánh Th n. Kinh Trông C y và Các Câu L y. c II. xin soi sáng cho con c bi t m i t i con ã ph m trong ngày hôm nay. Kinh Chi u T i Làm D u Thánh Giá. cho n h t Kinh L y N V ng Gia ình. Kinh Xét Mình N V ng ban s b ng an.. Chúa chúng con. do lòng r ng rãi Chúa ban.. ho c nói. L y Chúa là s sáng linh h n con. . ho c lo. Con l i xin Chúa vì công nghi p c Chúa Giêsu ban n cho con c n n n ghét t i cùng d c lòng ch a th t.C u cho chúng con. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và cho c a n chúng con s p dùng. chúng con chúc t ng. t n Chúa là Ð ng Nhân lành giàu lòng xót th ng. Kinh Cám n. Amen.C u cho chúng con.

Kính m ng .Con l y r t thánh c Bà Maria là Chúa b u con. con tin th t Ngôi Th Hai... là Con c Chúa Tr i cùng là Con m t c Bà.. là c Chúa Thánh Th n. con xin phó dâng linh h n và xác con tay Chúa con. ã ban cho c M c c quang c c minh soi sáng c và thiên àng. thì xin Chúa c ng gìn gi con ban êm. Amen. ã ban cho c Bà y lòng vui kính m n c Chúa Tr i. Vì v y con c u cùng c Bà phù h cho con trong khi con lâm chung. Amen. Kinh Phó Dâng L y Chúa con.. hay là tin ch c d i k ngh ch thù con. có phép t c vô cùng. Kính m ng . con tin th t c Chúa Tr i Ngôi Th Nh t.. Amen. Amen. xin soi sáng cho linh h n con c lòng tin th t cùng m nh m k o ph i u mê.. . là c Chúa Cha. Con l y n r t thánh c Bà Maria là Chúa b u con. Con l y n r t thánh c Bà Maria là Chúa b u con. ã ban cho c Bà c quy n phép c trên tr i d i t. Ch gì s ng ch t con c gi m t lòng kính m n Chúa luôn. Vì v y con c u cùng c Bà phù h cho con c lòng vui kính m n c Chúa Tr i. Kính m ng . Vì v y con c u cùng c Bà phù h cho con trong khi con lâm chung k o ph i ch c d k ngh ch thù con. Chúa ã phù h con ban ngày. trong khi con lâm chung cho con l y s kh n khó làm vui m ng. k o sa ph m t i gì m t lòng Chúa hay là ch t t i n n n t i ch ng k p. con tin th t c Chúa Tr i Ngôi Th Ba.

Nh ng k làm dân c Chúa Tr i. V y con xin Chúa con lòng lành vô cùng th ng n các linh h n n i l a luy n t i. Amen. êm ngày hãy trông c y Ng i cho liên. Kinh V c Sâu L y Chúa con. Thì rày chúng con xin Cha r t nhân lành hay th ng vô cùng. Amen. cùng vì l i Chúa con phán h a. xin Chúa con hãy th ng nh m l i con kêu van. nào ai r i c? B i Chúa con h ng có lòng lành. N u Chúa con ch p t i. Xin Chúa con m c a thiên àng cho các linh h n y vào. cho linh h n ông bà. 33 n m cùng ch u nh ng s th ng khó cho các linh h n c r i. Chúa con ã phán d y r ng. Kinh L y Chúa Con L y Chúa con. vì Ng i r t nhân lành hay th ng vô cùng. anh em.Kinh B i L i L y Ð c Chúa Giêsu x a b i l i mà xu ng th gian. b n h u con. s tha h t m i t i l i k làm dân Ng i thay th y. xin tha ph n ph t cho các hinh h n ã c u nguy n hôm nay. hãy l ng nghe ti ng con c u xin. ho c còn giam n i l a luy n t i thì xin m c a tù r c y cho ra mà em n ch n h ng vui th t là n c thiên àng vì công nghi p Chúa con ã ch u n n ch u ch t vì chúng con. xin c u l y các linh h n (linh h n ) cho kh i tù ng c mà c ngh yên. xin ban cho các linh h n (linh h n ) c ngh ng i i i. và c sáng soi vô cùng. L y Chúa con. cha m . con d i v c sâu kêu lên Chúa con. Linh h n con c y vì l i h a y thì ã trông c y Chúa con. Xin Chúa con nghe l i con c u xin kêu van. L y Chúa con. con ã trông c y Chúa con. bay hãy xin thì bay s c. .

vui s ng qua ki p l u ày. xin Chúa ban thêm n qu ng i th tha. M ây v i chúng con. Con t n Chúa ã d ng nên con. lúc vui c ng nh lúc bu n. vui bu n s ng kh . Kinh Sáng L y Chúa con. Con xin dâng lên Chúa m i l i nguy n. Kinh L y Thánh Gia L y Thánh Gia. Amen.Xin cho các linh h n y c s cùng h ng soi cho liên. con th l y và yêu m n chúa h t lòng con. Giáo H i Chúa c n nhi u tín h u nhi t thành s t m n. Bi t hi u ngh a và chung th y t trong gia ình cho n ngoài xã h i. Bi t nh n nh c và hòa gi i khi tính tình và cách c x khác nhau. xin cho chúng con bi t ph ng v trong tin yêu. chúng con an vui ch p nh n l n nhau. Giuse ± i chúng con sóng gió ba ào. Giêsu. m i công vi c. Xa M chúng con bi t c y trông ai? i chúng con gian nan kh s l m. M con cùng nhau chia s . chúng con th y quên h t u phi n. Thánh Gia ã chia s nh ng tân toan trong i s ng gian nan. Amen Kinh L y N V ng Gia ình s ng vô L y N V ng gia ình. Maria. Bi t l ng nghe và kính tr ng nhau. Bi t l y g ng lành mà d ng d c con cái. và vui bu n c a ngày hôm na Xin cho m i s c s y ra theo . cùng nhau xây d ng n c Chúa muôn i. nh ng có M bên chúng con. x a Thánh C Giuse ã d n a M Maria và Chúa Giêsu tr n sang Ai C p. Xin cho chúng con: Bi t thông c m và s ng theo L i Chúa d y trong Thánh Kinh. mong ngày sau sung s ng cùng M muôn i trên thiên àng. c u chu c con và gìn gi con qua êm yên lành. Amen. gia ình chúng con long ong t i ngày.

joyr. and may your grace be with me always and with those I love . c u chu c con và gìn gi con su t ngày hôm na Con xin dâng lên Chúa m i s lành con ã làm hôm nay. Xin gìn gi con kh i m i t i l i và xin phúc lành c a Chúa luôn cùng con và nh ng ng i con yêu m n. Kinh T i L y Chúa con. I adore you. works. Con t n Chúa ã d ng nên con. having saved me by your grace. cho c n vì t i l i con và c u nguy n theo ý Chúa . Amen . and I love you with all my heart. Xin gìn gi con êm nay. and that you will forgive me whatever evil I might have don Protect me this night. KINH DÂNG NGÀY L y R t Thánh Trái Tim c Chúa Giêsu. Amen. m i s khó con ch u trong ngày hôm nay. KINH MÔN VÀ S V . Prayer at Bedtime: O my God. và xin phúc lành c a Chúa luôn cùng con và nh ng ng i con yêu m n . and sufferings of this da Grant that they may be all according to your will and for greater glor Keep me from all sin and evil. I offer you all my prayers.Thánh ý Chúa và danh Chúa c sáng. I thank you for having created me. and may your grace be with me always and with those I love . con th l y và yêu me6'n Chúa h t lòng con. con nh Trái Tim C c S ch c Bà Maria mà dâng cho Trái Tim Chúa m i l i con c u xin. Amen . m i vi c con làm. and for having preserved me during the night. and I love you with all my heart. con l i dâng các s y cho Trái Tim Chúa. Morning Offering: O my God. Khi dâng mình tê" l trên bàn th . Amen . having saved me by your grace. I adore you. có ý c u nguy n cách riêng theo ý c Giáo Hoàng. and for having preserved me during this da I pray that you will take for yourself whatever good I might have done this day. và xin tha th m i l i l m con ph m . I thank you for having created me.

- Chúng con ca ng i Chúa. Amen. M Giáo h i. Xin cho chúng con can m tuyên x ng danh Ng i v i nh ng ng i s ng xung quanh. L y M Maria. Chúa xóa t i tr n gian. cùng Ð c Chúa Thánh Th n trong vinh quang Ð c Chúa Cha. Vì l y Chúa Giêsu Kitô.L y Cha. là Con Ð c Chúa Cha. l y Chúa là Thiên Chúa. L y Con m t Thiên Chúa. và nh ng i u thi u xót. Chúng con c u xin nh danh Chúa Giêsu Kitô. Amen Kinh Tôi Thú Nh n Tôi thú nh n cùng Thiên Chúa toàn n ng và cùng anh ch em. Amen. chúng con c m t chúa vì vinh quang cao c Chúa. xin th ng xót chúng con. ch có Chúa la Chúa. Thánh Phaolô tông . . chúng con tôn vinh Chúa. Do lòng trung thành. L i t i tôi. L y Chúa la Thiên Chúa là Thiên Chúa. ch có Chúa là Ð ng T i Cao. Vì v y t i xin Ð c Bà Maria tr n i ng trinh. là Chúa Cha toàn n ng. và ã ban Con M t Cha c u r i chúng con. chúng con th l y Chúa. l i t i tôi. Kinh Vinh Danh Vinh danh Thiên Chúa trên các t ng tr i và bình an d i th chong i thi n tâm. là ng C u Th và C u chu c nhân lo i. và anh ch em kh n c u cho tôi tr c tòa Thiên Chúa. Cha ã g i Thánh Th n Chúa n hoàn thành s v c a Chúa Giêsu gi a chúng con. Chúa chung ta. Chúa ng bên h u Ð c Chúa Cha. Amen. xin th ng xót chúng con. xin c u cho chúng con. Tôi ã ph m t i nhi u trong t t ng. xin nh m l i chúng con c u kh n. Xin hãy m lòng chúng con v i Chúa Giêsu. Chúa chúng con. Xin cho m i ng i c nh n bi t tình th ng vô biên c a Ng i. chúng con chúc t ng Chúa. l i t i t i m i àng. c u cho chúng con. là Vua trên tr i. các thánh. ch có Chúa là Ð ng Thánh. Chúa xóa t i tr n gian. và r ng l ng chia s tình th ng c a Ng i v i nh ng k còn s ng cách xa. Xin cho tình th ng c a Ng i bi n i m i thành ph n trong xã h i. các thiên th n. ng h ng yêu th ng. Chúng con c u nguy n cho m i ng i trên toàn th gi i c m i g i hi u bi t và yêu m n Chúa Giêsu. Cha ã g i ích danh m i ng i chúng con. là Chiên Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô. l i nói vi c làm.

Th tám: Ch làm ch ng d i. KINH TÁM M I PHÚC TH T KINH SÁU ÐI U R N H I THÁNH H i thánh có sáu i u r n: Th nh t: Xem l ngày Chúa nh t cùng các Phúc th t Tám M i: Th nh t: Ai có lòng khó kh n y là phúc th t. Th n m: Gi chay nh ng ngày H i thánh bu c. . Th sáu: Ch làm s dâm d c. vì ch ng s c yên i v y. Th hai: Ch làm vi c xác ngày Chúa nh t cùng các ngày L bu c. Amen. Th n m: Ch gi t ng i. Th b y: Ch l y c a ng i. sau l i yêu ng i nh mình ta v y. Th chín: Ch mu n v ch ng ng i. vì ch ng N c Ð c Chúa Tr i là c a mình v y. vì ch ng s c t Ð c Chúa Tr i làm c a mình v y. vì ch ng s c no v y.KINH M I ÐI U R N Ð o Ð c Chúa Tr i có M i i u r n: Th nh t: Th ph ng m t Ð c Chúa Tr i và kính m n Ng i trên h t m i s . Th b n: Ai khao khát nhân c tr n lành y là phúc th t. Th ba: Ai khóc lóc y là phúc th t. Th b n: Th o kính cha m . Th ba: Gi ngày Chúa nh t. Th hai: Ai hi n lành y là phúc th t. Th b n: Ch u Mình Thánh Ð c Chúa Giêsu trong Mùa Ph c Sinh. Th ba: X ng t i trong m t n m ít là m t l n. Th sáu: Kiêng th t nh ng ngày H i thánh d y. M i i u r n y tóm v hai này mà ch : Tr c kính m n m t Ð c Chúa Tr i trên h t m i s . Th hai: Ch kêu tên Ð c Chúa Tr i vô c . ngày L bu c. Th m i: Ch tham c a ng i.

vì ch ng s c th ng xót v y. b y: Chôn xác k ch t. Th n m: Tha k d ta. Prayers of the Rosary KINH Th Th Th Th Th Th Th Th Th Th ng ng M ng I B N M I Sign Of The Cross In the name of the Father. and of the Son. born of the i có m i b n m i: xác b y m i: nh t: Cho k ói n.Th n m: Ai th ng xót ng i y là phúc th t. his only Son. Th ba: Yên i k âu lo. the Father Almighty. vì ch ng s c th y m t Ð c Chúa Tr i v y. sáu: Chu c k làm tôi. Th sáu: Ai gi lòng s ch s y là phúc th t. ba: Cho k rách r i n m c. who was conceived by the Holy Spirit. b n: Vi ng k li t cùng k tù r c. Creator of Heaven and earth. Th hai: M d y k mê mu i. The Apostles Creed I believe in God. Amen. vì ch ng s c g i là con Ð c Chúa Tr i v y. Th tám: Ai ch u kh n n n vì Ð o ngay y là phúc th t. and of the Holy Spirit. Th b y: Ai làm cho ng i hòa thu n y là phúc th t. vì ch ng N c Ð c Chúa Tr i là c a mình v y. our Lord. Th sáu: Nh n k m t lòng ta. and in Jesus Christ. n m: Cho khách nhà. Th b n: R n b o k có t i. hai: Cho k khát u ng. Th b y: C u cho k s ng và k ch t. Th nh t: L y l i lành mà khuyên ng i. ng linh h n b y m i: .

but deliver us from evil. world without end. the Father almighty. Mother of Mercy. was crucified.He suffered under Pontius Pilate. Give us this day our daily bread. Amen. the Communion of Saints. the third day He rose again from the dead. the forgiveness of sins. Turn then most gracious advocate. O My Jesus O my Jesus. As it was in the beginning is now and ever shall be. our sweetness and our hope. Hail. hallowed by Thy name. Jesus. the Holy Catholic Church. our life. I believe in the Holy Spirit. and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. To thee we cry. Amen Hail Mary Hail Mary. Holy Queen. Amen. died and was buried. To thee do we send up our sighs. especially those in most need of your Mercy. Amen Glory Be Glory be to the Father. he ascended into Heaven sits at the right hand of God. from there he will come to judge the living and the dead. and life everlasting. the resurrection of the body. and lead all souls to Heaven. forgive us our sins. Thy kingdom come. mother of god. poor banished children of Eve. mourning and weeping in this valley of tears. pray for us sinners now and at the hour of our death. thine . save us from the fires of hell. full of grace. who art in Heaven. Thy will be done on earth as it is in Heaven. Holy Queen Hail. He descended into hell. Blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb. Our Father Our Father. and lead us not into temptation. the Lord is with you. to the Son and to the Holy Spirit. Amen.Virgin Mary. Holy Mary.

The Nativity (Poverty) Luke 2:1-20 The Virgin Mary gives birth to the Redeemer of the World. O loving. show unto us the blessed Fruit of they womb. Jesus. 4. The Baptism of Christ in the Jordan John 1:29-34 The heavens open wide and the voice of the Father declares Jesus the beloved Son 2. announcing she is to be the Mother of God 2. The Luminous Mysteries John 8:12 Said on Thursdays. Pray for us. Mysteries of the Rosary The Joyful Mysteries Said on Mondays and Saturdays.eyes of mercy towards us. O clement. The Visitation (Charity) Luke 1:39-56 Elizabeth greets Mary: "Blessed art Thou amoung women and blessed is the fruit of thy womb!" 3. And after this our exile. 1. Finding in the Temple (Piety) Luke 2:42-52 The Blessed Mother finds Jesus in the Temple. The Presentation (Obedience) Luke 2:22-39 The Blessed Mother presents the Child Jesus in the Temple 5. when Christ changes water into wine and opens the hearts of the disciples to faith. The Annunciation (Humility) Luke 1:26-38 The Angel Gabriel appears to Mary. The Wedding Feast at Cana John 2:111 The first of the signs. O sweet Virgin Mary. 1. . O holy Mother of God That we may be made worthy of the promises of Christ.

" 5. Crowning with Thorns (Courage) Matthew 27:28-31 A crown of thorns is placed on the head of Jesus. The Sorrowful Mysteries Said on Tuesdays and Fridays. The Announcement of the Kingdom Matthew 4:17 Jesus proclaims the coming of the Kingdom of God. . the first among believers. 2. The Glorious Mysteries Said on Wednesdays and Sundays. Carrying of the Cross (Patience) Luke 23:26-32 Jesus carries the heavy cross upon His shoulders to Calvary. The Crucifixion (Self-Denial) Matthew 27:33-50 Jesus is nailed to the cross and dies after hours of agony. calls us to conversion and forgives the sins of all who draw near to Him in humble trust. 1. Jesus prays as He contemplates the sins of the world. The Institution of the Eucharist (food for our salvation) Matthew 26:26-30 Christ offers his body and blood as food under the signs of bread and wine. The Transfiguration Matthew 17:1-8 The glory of the Godhead shines forth from the face of Christ as the Father commands the astonished Apostles to "listen to him. The Scourging at the Pillar (Purity) Matthew 27:26 Jesus is cruelly scourged until His mortified body could bear no more. 4.thanks to the intervention of Mary. for whose salvation He will offer Himself in sacrifice. The Agony in the Garden (Contrition) Luke 22:39-44 At Gethsemane. and testifies "to the end" His love for humanity. 3. 3. 4. 5.

4. 3. The Ascension (Hope) Luke 24:50-51 Jesus ascends into Heaven forty days after His Resurrection.1. The Resurrection (Faith) Matthew 28:1-20 Jesus rises glorious and immortal. three days after His death. The Coronation (Devotion to Mary) Mary is gloriously crowned Queen of Heaven and earth. . The Assumption (Eternal Happiness) The Blessed Mother is united with her Divine Son in Heaven. 2. Descent of the Holy Spirit (Love) Acts 2:24 The Holy Spirit descends upon Mary and the Apostles. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful