KINH

C HÀNG NGÀY

D U THÁNH GIÁ Nhân danh Cha và Con và Thánh Th n. Amen. Kinh c Chúa Thánh Th n

con làm nh ng vi c lành, vì công nghi p vô cùng c Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Kinh S p Mình L y Chúa con, con s p mình xu ng tr c m t Chúa con. Con tin th t Chúa kh p m i n i, thông bi t m i s , h ng xem th y con, h ng nghe l i con c u nguy n. Xin Chúa r t nhân t hãy oái xem s nghèo ng t con và nh n l i con nguy n. L y Chúa xin hãy m mi ng l i con ra, thì con s cao rao nh ng l i ng i khen Chúa. Kinh Vì D u L y Chúa chúng con, vì d u Thánh Giá T , xin ch a chúng con T cho kh i k thù T, nhân danh Cha và T Con và Thánh Th n. Amen.

Chúng con l y n c Chúa Thánh Th n thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin c Chúa Thánh Th n xu ng, y lòng chúng con là k tin c y c Chúa Tr i, và t l a kính m n c Chúa Tr i trong lòng chúng con; chúng con xin c Chúa Tr i cho c Chúa Thánh Th n xu ng. - S a l i m i s trong ngoài chúng con. Chúng con c u cùng c Chúa Tr i x a ã cho c Chúa Thánh Th n xu ng soi lòng d y d các Thánh Tông , thì r y chúng con c ng xin c Chúa Tr i cho c Chúa Thánh Th n l i xu ng, yên i d y d chúng

Kinh Sáng Danh Sáng danh c Chúa Cha, và Con và c Chúa Thánh Th n. c Chúa

mà c u chu c con, l i ch n l y con làm con H i Thánh n a. Amen. Kinh Tin L y Chúa con, con tin th t có m t c Chúa Tr i là ng th ng ph t vô cùng. Con l i tin th t c Chúa Tr i có Ba Ngôi, mà Ngôi Th Hai ã xu ng th làm ng i ch u n n ch u ch t mà chu c t i thiên h . B y nhiêu i u y cùng các i u H i Thánh d y thì con tin v ng vàng vì Chúa là ng thông minh và chân th t vô cùng ã phán truy n cho H i Thánh. Amen. Kinh C y L y Chúa con, con trông c y v ng vàng vì công nghi p c Chúa Giêsu thì Chúa s ban n cho con gi o nên i này, cho ngày sau c lên thiên àng xem th y m t c Chúa Tr i h ng phúc i i, vì Chúa là ng phép t c và lòng lành vô cùng ã

Nh ã có tr c vô cùng và bây gi và h ng có và i i ch ng cùng. Amen. Kinh Th L y L y Chúa con, con là v t phàm hèn cùng là không tr c m t Chúa, con h t lòng th l y và nh n th t Chúa là u c i r m i s , là cùng sau h t m i loài. Chúa ã d ng nên con cùng th t là Chúa con n a, thì con xin dâng linh h n và xác cùng m i s trong ngoài con trong tay Chúa. Amen. Kinh i n

L y Chúa con, con i n Chúa vì nh ng n lành Chúa ã ban cho con x a nay, nh t là ã d ng nên con và cho Con Chúa ch u ch t

Kinh Kính M ng Kính m ng Maria y n phúc. Amen. Tôi tin kính c Chúa Giêsu Kitô là Con M t c Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Amen. vì Chúa là ng tr n t t tr n lành vô cùng. Kinh L y Cha L y Cha chúng con trên tr i. l i vì Chúa thì con th ng yêu ng i ta nh mình con v y. và Giêsu con lòng Bà g m phúc l . chúng con nguy n danh Cha c sáng. xu ng ng c t tông. ý Cha th hi n d i t c ng nh trên tr i. . Bà có phúc l h n m i ng i n . Kinh Tin Kính Tôi tin kính c Chúa Tr i là Cha phép t c vô cùng d ng nên tr i t.phán h a s Amen. Xin Cha cho chúng con hôm nay l ng th c h ng ngày và tha n chúng con nh chúng con c ng tha k có n chúng con. nh ng c u chúng con cho kh i s d . Thánh Maria c M Chúa Tr i. c u cho chúng con là k có t i khi nay và trong gi lâm t . ch u óng anh trên cây Thánh-giá. c Chúa Tr i cùng Bà. Xin ch chúng con sa ch c cám d . sinh b i Bà Maria ng trinh: ch u n n i quan Phong-xi-ô Philatô. n c Cha tr n. Amen. b i phép c Chúa Thánh Th n mà Ng i xu ng thai. ch t và táng xác. ngày th ba b i Kinh Kính M n L y Chúa con. y ch ng có l nào sai c. con kính m n Chúa h t lòng h t s c trên h t m i s .

cùng c Thánh Micae t ng lãnh thiên th n. l i t i tôi m i àng. cùng ông thánh Gioan Baotixita. Vì v y tôi xin R t Thánh c Bà Maria tr n i ng trinh. l i t i tôi. ông thánh Gioan Baotixita. mi ng nói mình làm. Amen. l i nói. Tôi tin h ng s ng v y. Kinh Cáo Mình (m i) Tôi thú nh n cùng Thiên Chúa toàn n ng và cùng anh ch em. Tôi ã ph m t i nhi u trong t t ng. ông thánh Phaolô. (tôi l i cáo mình cùng Cha)* vì tôi ã ph m t i nhi u. ông thánh Phêrô. cùng các thánh. * (Các ch trong ngo c ch c khi x ng t i. vi c làm và nh ng i u thi u sót: l i t i tôi. lên tr i ng bên h u c Chúa Cha phép t c vô cùng. kh n c u cho tôi tr c toà Thiên Chúa. l i t i tôi. Amen. cùng hai ông thánh tông . c Thánh Micae t ng lãnh thiên th n. và các thánh (tôi l i xin Cha)* c u cùng c Chúa Tr i là Chúa chúng tôi tha t i cho tôi cùng. lòng lo. các thiên th n. các thánh và anh ch em. lòng ng. Chúa chúng ta. l i t i tôi m i àng. ông thánh Phêrô. Tôi tin kính c Chúa Thánh Th n. các thánh thông công. hai ông thánh tông .trong k ch t mà s ng l i. còn nh ng lúc khác thì không c. l i t i tôi. Tôi tin có H i Thánh h ng có kh p th này. ông thánh Phaolô. Vì v y tôi xin c Bà Maria tr n i ng trinh.) . ngày sau b i tr i l i xu ng phán xét k s ng và k ch t. Tôi tin xác loài ng i ngày sau s ng l i. Tôi tin phép tha t i. Kinh Cáo Mình (c ) Tôi cáo mình cùng c Chúa Tr i phép t c vô cùng và R t Thánh c Bà Maria tr n i ng trinh.

k o ma qu d cám d c con. Amen. và nh n Chúa thì con s lánh xa d p t i cùng làm vi c n t i cho x ng. con cám n c Thánh Thiên Th n gi con t thu m i sinh n nay cho kh i tay qu . Amen. cho chúng con c bi t vi c ph i làm. Chúa ã d ng nên con. Kinh c Thánh Thiên Th n Con thân c Thánh Thiên Th n. xem con ban êm. vì công nghi p c Chúa Giêsu. Vì v y con c u cùng c Thánh Thiên Th n gi con ban ngày. cho n tr n i. m lòng cho con bi t c o thánh Chúa Tr i t. là ng h ng s ng h ng tr cùng c Chúa Cha và c Chúa Thánh Th n ch ng cùng. cùng khi làm. cùng chê ghét m i t i con trên h t m i s . l i nói. thì con lo bu n au n. u nh b i n Chúa. Kinh Sáng Soi i i Cúi xin Chúa sáng soi. vi c làm chúng con h ng nên tr n lành theo ý Chúa. c Thánh Thiên Th n là th y con. Amen. Kinh Phù H Chúng con th l y ng i khen Chúa là ng có phép t c vô cùng.Kinh n N n T i L y Chúa con. con d c lòng ch a c i. ã th ng chúng con n s m mai nay. thì xin Chúa xu ng n phù h cho chúng con trót ngày hôm nay. L i xin Chúa s a s lo. mà con ã c lòng ph n ngh ch l i ngh a cùng Chúa. xin Chúa giúp cho m i kinh m i vi c chúng con. Con l y c Thánh Thiên Th n kh n nguy n cho con . kh i sa ph m t i gì. và cho Con Chúa ra i ch u n n ch u ch t vì con. Chúa là ng tr n t t tr n lành vô cùng. tính thiêng liêng sáng láng. t kh i s cho n hoàn thành.

ch a m i s d . ph n th ba là n m M u nhi m mùa M ng. Sau ây là nh ng i u c n ph i làm: suy g n 1 M u nhi m. Ta hãy xin cho c lòng yêu ng i. xin em các linh h n lên thiên àng. xin tha t i chúng con. Tuy nhiên không bu c c nh ng kinh v a nói c ân xá c a kinh Mân Côi. nh t là nh ng linh h n c n thêm lòng ch ng xót Chúa h n. Amen. ph n th hai là n m M u nhi m mùa Th ng. y . Sau ó có th c kinh Tin Kính. 1 kinh L y Cha. Th hai thì ng m: c Bà i vi ng Bà thánh Isave. chúng ta làm d u Thánh giá. 3 kinh Kính m ng. xin cùng c Chúa Tr i cho linh h n con c lên cùng c Chúa Tr i và Thánh Thiên Th n h ng s ng vui v i i ch ng cùng. c 1 kinh L y Cha. Ta hãy xin cho c khiêm nh ng. xin c u chúng con cho kh i sa ho ng c. 10 kinh Kính m ng và 1 kinh Sáng danh. và có th thêm kinh C u c Bà. kh i u kinh Mân côi. L N H T MÂN CÔI Cách th c L n h t Tr n tràng h t Mân Côi g m 15 ch c. Sau m i ch c kinh c: L y Chúa Giêsu. Amen. 1 kinh Sáng danh. nh ng chia ra ba ph n riêng bi t. m i ph n g m 5 ch c.thông minh sáng láng. gi m i s r n. n khi con lâm chung. H t tràng h t thì c kinh L y N V ng. tay l n khúc u c a tràng h t. NG M T T N m S Vui y Th nh t thì ng m: Thiên Th n truy n tin cho c Bà ch u thai. Ph n th nh t là n m M u nhi m mùa Vui. Ch c nào c ng c nh th nh ng v i s suy g m các M u nhi m khác nhau. ó là 1 ch c h t.

Ta hãy xin c vác Thánh giá theo chân Chúa. Ta hãy xin cho c lòng khó kh n. Ta hãy xin cho c gi ngh a cùng Chúa luôn. Ta hãy xin óng inh tính xác th t vào thánh giá Chúa. Th hai thì ng m: c Chúa Giêsu ch u ánh òn. Th n m thì ng m: c Chúa Giêsu ch u ch t trên cây thánh giá. y y Th ba thì ng m: c Chúa Giêsu ch u i mão gai. Ta hãy xin cho c s ng l i th t v ph n linh h n. Ta hãy xin cho c n n n t i nên.y Th ba thì ng m: c Bà sinh c Chúa Giêsu n i hang á. ng Th nh t thì ng m: c Chúa Giêsu lo bu n m hôi máu. Th n m thì ng m: c Bà tìm c c Chúa Giêsu trong n thánh. Th b n thì ng m: c Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. y y y N ms Th y M ng y y Th nh t thì ng m: c Chúa Giêsu s ng l i. Th b n thì ng m: c Bà dâng c Chúa Giêsu trong n thánh. . Ta hãy xin cho c ch u m i s s nh c b ng lòng. Ta hãy N ms xin cho c hãm mình ch u khó b ng lòng. Ta hãy xin cho c vâng l i ch u l y.

Th n m thì ng m: c Chúa Tr i th ng c M trên tr i. Th b n thì ng m: c Chúa Tr i cho c Bà lên tr i. Ta hãy xin n ch t lành trong tay cM . xin cho chúng con c th y c Chúa Giêsu. H i ôi! Bà là Chúa b u chúng con. xin ch b l i con kêu xin. L y M là M Chúa C u th . xin hãy nh x a nay ch a t ng nghe có ng i nào ch y n cùng c M xin b u ch a c u giúp mà c M t b ch ng nh m l i. Chúng con n i khóc lóc than th kêu kh n Bà th ng. Ôi khoan thay! nhân thay! d u thay! Thánh Maria tr n i ng trinh. y y Kinh L y N V L y N V ng M nhân lành làm cho chúng con c s ng. xin c M oái n con là k t i l i. xin ghé m t th ng xem chúng con. Ta hãy xin cho c ái m nh ng s trên tr i.y Th hai thì ng m: c Chúa Giêsu lên tr i. Amen. c vui. ng y khách y. kêu n cùng Bà. m t d lòng th ng và nh m l i con cùng. Nhân vì s y. Thân l y M . con h t lòng trông c y than van ch y n s p mình xu ng d i chân c M là N ng Trinh trên h t các k ng trinh. chúng con. n sau kh i ày. Con lòng Bà g m phúc l . Th ba thì ng m: c Chúa Thánh Th n hi n xu ng. con cháu E-và ch n . Ta hãy xin cho c lòng y d y m i n c Chúa Thánh Th n. Amen. c c y. KINH HÃY NH L y Thánh N ng Trinh Maria là M r t nhân t . Ta hãy xin c M phù h cho ta c th ng cùng c M trên n c Thiên àng.

h ng che ch con. cho con c làm ng i. thì con c ng h p cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám n nh v y.H ng ch a chúng con cho kh i m i s d . l i cho Ngôi Hai xu ng th làm ng i. Kinh Cám n Chúa Tr i th nào. cùng h ng gìn gi con. M thông n Chúa. l i cho con c o thánh c Chúa Tr i. xin ch a chúng con cho kh i tay k d . . Kinh Trông C y Chúng con trông c y r t thánh c M Chúa Tr i. và ã cho ph n xác con êm nay (t i thì c: ngày hôm nay) c m i s lành. cùng ch u nhi u n nhi u phép H i Thánh n a. Amen. mà l i sinh ra con.Th c Chúa Giêsu. c L y trái tim c c thanh c c t nh r t thánh Bà Maria. xin ch chê ch b l i chúng con nguy n trong c n gian nan thi u th n. hi n vinh sáng láng. Amen. V y các Thánh trên n c thiên àng cám n c ng xót chúng con. Các Câu L y L y r t thánh trái tim . Con cám n c Chúa Tr i là Chúa lòng lành vô cùng ch ng b con. Amen. l i c u l y con k o ph i ch t t i n n n t i ch ng k p. cùng xin ghé m t th ng xem trong thì lâm t .Kinh L y Thánh M u L y Thánh M u Maria là M r t nhân t . chu c t i ch u ch t trên cây Thánh Giá vì con. ch ng con không i i. . c N ng trinh.

L y ông thánh Giuse là b n thanh s ch Bà Maria tr n i ng trinh. t n Chúa là Ð ng Nhân lành giàu lòng xót th ng. Amen.. cho n h t Kinh L y N V ng Gia ình. chúng con chúc t ng. do lòng r ng rãi Chúa ban. L y Chúa là s sáng linh h n con. Con l i xin Chúa vì công nghi p c Chúa Giêsu ban n cho con c n n n ghét t i cùng d c lòng ch a th t.C u cho chúng con. ..C u cho chúng con. Các Thánh T o Vi t Nam.C u cho chúng con. Kinh ¼n N n T i. Chúa chúng con. xin soi sáng cho con c bi t m i t i con ã ph m trong ngày hôm nay. Amen. c II. Kinh Cám n.C u cho chúng con. nh công nghi p Chúa Giêsu Kitô. 50 Kinh Mân Côi. Kinh Tr cB a n L y Chúa. . Kinh c Chúa Thánh Th n. . Kinh Trông C y và Các Câu L y. ho c làm i u gì l i ngh a cùng Chúa.. ho c lo. Kinh Xét Mình N V ng ban s b ng an. c ti p Kinh Xét Mình . Kinh Xin n Ch t Lành . ho c nói. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và cho c a n chúng con s p dùng. Kinh Chi u T i Làm D u Thánh Giá.

Con l y n r t thánh c Bà Maria là Chúa b u con. con xin phó dâng linh h n và xác con tay Chúa con. Amen. Vì v y con c u cùng c Bà phù h cho con c lòng vui kính m n c Chúa Tr i. Kính m ng . xin soi sáng cho linh h n con c lòng tin th t cùng m nh m k o ph i u mê. trong khi con lâm chung cho con l y s kh n khó làm vui m ng.. thì xin Chúa c ng gìn gi con ban êm. Amen. hay là tin ch c d i k ngh ch thù con. là c Chúa Cha. Ch gì s ng ch t con c gi m t lòng kính m n Chúa luôn. Vì v y con c u cùng c Bà phù h cho con trong khi con lâm chung k o ph i ch c d k ngh ch thù con... con tin th t c Chúa Tr i Ngôi Th Nh t.. có phép t c vô cùng. Con l y n r t thánh c Bà Maria là Chúa b u con. ã ban cho c M c c quang c c minh soi sáng c và thiên àng. Kinh Phó Dâng L y Chúa con. Amen. Chúa ã phù h con ban ngày. . con tin th t c Chúa Tr i Ngôi Th Ba. Kính m ng . con tin th t Ngôi Th Hai. ã ban cho c Bà y lòng vui kính m n c Chúa Tr i. Amen.. k o sa ph m t i gì m t lòng Chúa hay là ch t t i n n n t i ch ng k p. là c Chúa Thánh Th n. Kính m ng .Con l y r t thánh c Bà Maria là Chúa b u con. Vì v y con c u cùng c Bà phù h cho con trong khi con lâm chung.. ã ban cho c Bà c quy n phép c trên tr i d i t. là Con c Chúa Tr i cùng là Con m t c Bà.

xin Chúa con hãy th ng nh m l i con kêu van. Chúa con ã phán d y r ng. cùng vì l i Chúa con phán h a. Kinh L y Chúa Con L y Chúa con. bay hãy xin thì bay s c. Xin Chúa con nghe l i con c u xin kêu van. V y con xin Chúa con lòng lành vô cùng th ng n các linh h n n i l a luy n t i. ho c còn giam n i l a luy n t i thì xin m c a tù r c y cho ra mà em n ch n h ng vui th t là n c thiên àng vì công nghi p Chúa con ã ch u n n ch u ch t vì chúng con. N u Chúa con ch p t i. Thì rày chúng con xin Cha r t nhân lành hay th ng vô cùng. cha m . s tha h t m i t i l i k làm dân Ng i thay th y. Kinh V c Sâu L y Chúa con. xin ban cho các linh h n (linh h n ) c ngh ng i i i. Xin Chúa con m c a thiên àng cho các linh h n y vào. L y Chúa con. cho linh h n ông bà. Linh h n con c y vì l i h a y thì ã trông c y Chúa con. Amen. êm ngày hãy trông c y Ng i cho liên. b n h u con. 33 n m cùng ch u nh ng s th ng khó cho các linh h n c r i. Amen. xin c u l y các linh h n (linh h n ) cho kh i tù ng c mà c ngh yên. xin tha ph n ph t cho các hinh h n ã c u nguy n hôm nay. nào ai r i c? B i Chúa con h ng có lòng lành. hãy l ng nghe ti ng con c u xin.Kinh B i L i L y Ð c Chúa Giêsu x a b i l i mà xu ng th gian. vì Ng i r t nhân lành hay th ng vô cùng. anh em. L y Chúa con. Nh ng k làm dân c Chúa Tr i. con ã trông c y Chúa con. con d i v c sâu kêu lên Chúa con. và c sáng soi vô cùng. .

Thánh Gia ã chia s nh ng tân toan trong i s ng gian nan. mong ngày sau sung s ng cùng M muôn i trên thiên àng. Giáo H i Chúa c n nhi u tín h u nhi t thành s t m n. Kinh L y Thánh Gia L y Thánh Gia. M ây v i chúng con. Xa M chúng con bi t c y trông ai? i chúng con gian nan kh s l m. Bi t l y g ng lành mà d ng d c con cái. Bi t nh n nh c và hòa gi i khi tính tình và cách c x khác nhau. nh ng có M bên chúng con. cùng nhau xây d ng n c Chúa muôn i. vui s ng qua ki p l u ày. gia ình chúng con long ong t i ngày. Con xin dâng lên Chúa m i l i nguy n. Bi t hi u ngh a và chung th y t trong gia ình cho n ngoài xã h i. Giêsu. chúng con an vui ch p nh n l n nhau. c u chu c con và gìn gi con qua êm yên lành. Amen. x a Thánh C Giuse ã d n a M Maria và Chúa Giêsu tr n sang Ai C p. xin cho chúng con bi t ph ng v trong tin yêu. Amen Kinh L y N V ng Gia ình s ng vô L y N V ng gia ình. M con cùng nhau chia s . lúc vui c ng nh lúc bu n. xin Chúa ban thêm n qu ng i th tha. Kinh Sáng L y Chúa con. Giuse ± i chúng con sóng gió ba ào.Xin cho các linh h n y c s cùng h ng soi cho liên. m i công vi c. Xin cho chúng con: Bi t thông c m và s ng theo L i Chúa d y trong Thánh Kinh. chúng con th y quên h t u phi n. Bi t l ng nghe và kính tr ng nhau. Maria. con th l y và yêu m n chúa h t lòng con. Amen. vui bu n s ng kh . và vui bu n c a ngày hôm na Xin cho m i s c s y ra theo . Con t n Chúa ã d ng nên con.

Prayer at Bedtime: O my God. c u chu c con và gìn gi con su t ngày hôm na Con xin dâng lên Chúa m i s lành con ã làm hôm nay. I thank you for having created me. I thank you for having created me. works. I adore you. Morning Offering: O my God. con l i dâng các s y cho Trái Tim Chúa. Xin gìn gi con êm nay. Kinh T i L y Chúa con. and may your grace be with me always and with those I love . Amen . và xin phúc lành c a Chúa luôn cùng con và nh ng ng i con yêu m n . KINH MÔN VÀ S V . Amen . and may your grace be with me always and with those I love . KINH DÂNG NGÀY L y R t Thánh Trái Tim c Chúa Giêsu. joyr. and sufferings of this da Grant that they may be all according to your will and for greater glor Keep me from all sin and evil. and for having preserved me during the night. Xin gìn gi con kh i m i t i l i và xin phúc lành c a Chúa luôn cùng con và nh ng ng i con yêu m n. m i vi c con làm. having saved me by your grace. Con t n Chúa ã d ng nên con. và xin tha th m i l i l m con ph m . Khi dâng mình tê" l trên bàn th . and for having preserved me during this da I pray that you will take for yourself whatever good I might have done this day. Amen. and that you will forgive me whatever evil I might have don Protect me this night. có ý c u nguy n cách riêng theo ý c Giáo Hoàng. and I love you with all my heart. con nh Trái Tim C c S ch c Bà Maria mà dâng cho Trái Tim Chúa m i l i con c u xin. cho c n vì t i l i con và c u nguy n theo ý Chúa .Thánh ý Chúa và danh Chúa c sáng. I offer you all my prayers. I adore you. m i s khó con ch u trong ngày hôm nay. Amen . con th l y và yêu me6'n Chúa h t lòng con. having saved me by your grace. and I love you with all my heart.

các thiên th n. Amen. Chúa xóa t i tr n gian. L y Con m t Thiên Chúa. xin c u cho chúng con. và nh ng i u thi u xót. là Con Ð c Chúa Cha. Chúa Giêsu Kitô. - Chúng con ca ng i Chúa. và ã ban Con M t Cha c u r i chúng con. M Giáo h i. chúng con th l y Chúa. Xin cho chúng con can m tuyên x ng danh Ng i v i nh ng ng i s ng xung quanh. Chúa ng bên h u Ð c Chúa Cha. Amen. là Vua trên tr i. Chúng con c u xin nh danh Chúa Giêsu Kitô. là Chiên Thiên Chúa. Chúng con c u nguy n cho m i ng i trên toàn th gi i c m i g i hi u bi t và yêu m n Chúa Giêsu. l y Chúa là Thiên Chúa. Chúa chúng con. Amen Kinh Tôi Thú Nh n Tôi thú nh n cùng Thiên Chúa toàn n ng và cùng anh ch em. là ng C u Th và C u chu c nhân lo i. Kinh Vinh Danh Vinh danh Thiên Chúa trên các t ng tr i và bình an d i th chong i thi n tâm. Amen. l i nói vi c làm. Cha ã g i ích danh m i ng i chúng con. và r ng l ng chia s tình th ng c a Ng i v i nh ng k còn s ng cách xa. l i t i t i m i àng. và anh ch em kh n c u cho tôi tr c tòa Thiên Chúa. chúng con tôn vinh Chúa. xin th ng xót chúng con. Xin cho m i ng i c nh n bi t tình th ng vô biên c a Ng i. chúng con chúc t ng Chúa. Vì l y Chúa Giêsu Kitô. ng h ng yêu th ng. ch có Chúa là Ð ng Thánh. Thánh Phaolô tông . ch có Chúa la Chúa. các thánh. xin th ng xót chúng con. L y Chúa la Thiên Chúa là Thiên Chúa. c u cho chúng con. L y M Maria. Xin cho tình th ng c a Ng i bi n i m i thành ph n trong xã h i. là Chúa Cha toàn n ng. chúng con c m t chúa vì vinh quang cao c Chúa. Chúa chung ta. l i t i tôi. Cha ã g i Thánh Th n Chúa n hoàn thành s v c a Chúa Giêsu gi a chúng con. Do lòng trung thành. Xin hãy m lòng chúng con v i Chúa Giêsu. ch có Chúa là Ð ng T i Cao. xin nh m l i chúng con c u kh n. Chúa xóa t i tr n gian. Vì v y t i xin Ð c Bà Maria tr n i ng trinh. . Tôi ã ph m t i nhi u trong t t ng. cùng Ð c Chúa Thánh Th n trong vinh quang Ð c Chúa Cha. L i t i tôi.L y Cha.

Th n m: Gi chay nh ng ngày H i thánh bu c. Th b n: Th o kính cha m . Th b n: Ai khao khát nhân c tr n lành y là phúc th t. Th ba: X ng t i trong m t n m ít là m t l n. Th b y: Ch l y c a ng i. Th hai: Ch kêu tên Ð c Chúa Tr i vô c . Th sáu: Kiêng th t nh ng ngày H i thánh d y. Th tám: Ch làm ch ng d i. Th hai: Ch làm vi c xác ngày Chúa nh t cùng các ngày L bu c.KINH M I ÐI U R N Ð o Ð c Chúa Tr i có M i i u r n: Th nh t: Th ph ng m t Ð c Chúa Tr i và kính m n Ng i trên h t m i s . Th chín: Ch mu n v ch ng ng i. Th sáu: Ch làm s dâm d c. vì ch ng s c yên i v y. KINH TÁM M I PHÚC TH T KINH SÁU ÐI U R N H I THÁNH H i thánh có sáu i u r n: Th nh t: Xem l ngày Chúa nh t cùng các Phúc th t Tám M i: Th nh t: Ai có lòng khó kh n y là phúc th t. Th n m: Ch gi t ng i. ngày L bu c. Th ba: Gi ngày Chúa nh t. Th b n: Ch u Mình Thánh Ð c Chúa Giêsu trong Mùa Ph c Sinh. Th ba: Ai khóc lóc y là phúc th t. sau l i yêu ng i nh mình ta v y. vì ch ng s c no v y. Th m i: Ch tham c a ng i. Amen. vì ch ng N c Ð c Chúa Tr i là c a mình v y. vì ch ng s c t Ð c Chúa Tr i làm c a mình v y. . Th hai: Ai hi n lành y là phúc th t. M i i u r n y tóm v hai này mà ch : Tr c kính m n m t Ð c Chúa Tr i trên h t m i s .

Amen. Th b n: R n b o k có t i. b n: Vi ng k li t cùng k tù r c. Th nh t: L y l i lành mà khuyên ng i. Th sáu: Ai gi lòng s ch s y là phúc th t. and of the Son. and in Jesus Christ. ng linh h n b y m i: .Th n m: Ai th ng xót ng i y là phúc th t. n m: Cho khách nhà. Th tám: Ai ch u kh n n n vì Ð o ngay y là phúc th t. Th b y: Ai làm cho ng i hòa thu n y là phúc th t. ba: Cho k rách r i n m c. born of the i có m i b n m i: xác b y m i: nh t: Cho k ói n. Th hai: M d y k mê mu i. Th ba: Yên i k âu lo. The Apostles Creed I believe in God. sáu: Chu c k làm tôi. vì ch ng s c th y m t Ð c Chúa Tr i v y. b y: Chôn xác k ch t. the Father Almighty. Prayers of the Rosary KINH Th Th Th Th Th Th Th Th Th Th ng ng M ng I B N M I Sign Of The Cross In the name of the Father. who was conceived by the Holy Spirit. vì ch ng s c g i là con Ð c Chúa Tr i v y. Th b y: C u cho k s ng và k ch t. hai: Cho k khát u ng. Th n m: Tha k d ta. vì ch ng s c th ng xót v y. Th sáu: Nh n k m t lòng ta. vì ch ng N c Ð c Chúa Tr i là c a mình v y. our Lord. Creator of Heaven and earth. his only Son. and of the Holy Spirit.

Blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb. Amen. Mother of Mercy. who art in Heaven. poor banished children of Eve. save us from the fires of hell. Amen. the Lord is with you. forgive us our sins. Give us this day our daily bread. hallowed by Thy name. the third day He rose again from the dead. Amen. was crucified. especially those in most need of your Mercy. Our Father Our Father. Jesus. from there he will come to judge the living and the dead. Thy will be done on earth as it is in Heaven. the resurrection of the body. world without end. Thy kingdom come. pray for us sinners now and at the hour of our death. To thee do we send up our sighs. He descended into hell. Holy Queen Hail. the Father almighty. As it was in the beginning is now and ever shall be. I believe in the Holy Spirit. Hail. To thee we cry. to the Son and to the Holy Spirit. and lead us not into temptation. and life everlasting. the Communion of Saints. and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us.He suffered under Pontius Pilate. Amen Hail Mary Hail Mary. mourning and weeping in this valley of tears. mother of god. thine . Holy Mary. died and was buried. Holy Queen. Amen Glory Be Glory be to the Father. our sweetness and our hope. the Holy Catholic Church. our life. he ascended into Heaven sits at the right hand of God. but deliver us from evil. and lead all souls to Heaven. full of grace.Virgin Mary. the forgiveness of sins. O My Jesus O my Jesus. Turn then most gracious advocate.

The Visitation (Charity) Luke 1:39-56 Elizabeth greets Mary: "Blessed art Thou amoung women and blessed is the fruit of thy womb!" 3. 1. Mysteries of the Rosary The Joyful Mysteries Said on Mondays and Saturdays. The Nativity (Poverty) Luke 2:1-20 The Virgin Mary gives birth to the Redeemer of the World. Jesus. The Baptism of Christ in the Jordan John 1:29-34 The heavens open wide and the voice of the Father declares Jesus the beloved Son 2. show unto us the blessed Fruit of they womb. 4.eyes of mercy towards us. O loving. when Christ changes water into wine and opens the hearts of the disciples to faith. The Luminous Mysteries John 8:12 Said on Thursdays. announcing she is to be the Mother of God 2. 1. O holy Mother of God That we may be made worthy of the promises of Christ. Pray for us. O sweet Virgin Mary. . Finding in the Temple (Piety) Luke 2:42-52 The Blessed Mother finds Jesus in the Temple. O clement. The Annunciation (Humility) Luke 1:26-38 The Angel Gabriel appears to Mary. The Presentation (Obedience) Luke 2:22-39 The Blessed Mother presents the Child Jesus in the Temple 5. The Wedding Feast at Cana John 2:111 The first of the signs. And after this our exile.

5. 3. 1. 4. The Institution of the Eucharist (food for our salvation) Matthew 26:26-30 Christ offers his body and blood as food under the signs of bread and wine. The Agony in the Garden (Contrition) Luke 22:39-44 At Gethsemane. The Announcement of the Kingdom Matthew 4:17 Jesus proclaims the coming of the Kingdom of God. and testifies "to the end" His love for humanity. The Crucifixion (Self-Denial) Matthew 27:33-50 Jesus is nailed to the cross and dies after hours of agony. Carrying of the Cross (Patience) Luke 23:26-32 Jesus carries the heavy cross upon His shoulders to Calvary. The Transfiguration Matthew 17:1-8 The glory of the Godhead shines forth from the face of Christ as the Father commands the astonished Apostles to "listen to him. The Glorious Mysteries Said on Wednesdays and Sundays. 4. The Scourging at the Pillar (Purity) Matthew 27:26 Jesus is cruelly scourged until His mortified body could bear no more. 3. . the first among believers.thanks to the intervention of Mary. 2. for whose salvation He will offer Himself in sacrifice. Jesus prays as He contemplates the sins of the world. calls us to conversion and forgives the sins of all who draw near to Him in humble trust. Crowning with Thorns (Courage) Matthew 27:28-31 A crown of thorns is placed on the head of Jesus. The Sorrowful Mysteries Said on Tuesdays and Fridays." 5.

1. . 5. 4. Descent of the Holy Spirit (Love) Acts 2:24 The Holy Spirit descends upon Mary and the Apostles. 2. The Ascension (Hope) Luke 24:50-51 Jesus ascends into Heaven forty days after His Resurrection. three days after His death. The Assumption (Eternal Happiness) The Blessed Mother is united with her Divine Son in Heaven. The Coronation (Devotion to Mary) Mary is gloriously crowned Queen of Heaven and earth. The Resurrection (Faith) Matthew 28:1-20 Jesus rises glorious and immortal. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful