KINH

C HÀNG NGÀY

D U THÁNH GIÁ Nhân danh Cha và Con và Thánh Th n. Amen. Kinh c Chúa Thánh Th n

con làm nh ng vi c lành, vì công nghi p vô cùng c Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Kinh S p Mình L y Chúa con, con s p mình xu ng tr c m t Chúa con. Con tin th t Chúa kh p m i n i, thông bi t m i s , h ng xem th y con, h ng nghe l i con c u nguy n. Xin Chúa r t nhân t hãy oái xem s nghèo ng t con và nh n l i con nguy n. L y Chúa xin hãy m mi ng l i con ra, thì con s cao rao nh ng l i ng i khen Chúa. Kinh Vì D u L y Chúa chúng con, vì d u Thánh Giá T , xin ch a chúng con T cho kh i k thù T, nhân danh Cha và T Con và Thánh Th n. Amen.

Chúng con l y n c Chúa Thánh Th n thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin c Chúa Thánh Th n xu ng, y lòng chúng con là k tin c y c Chúa Tr i, và t l a kính m n c Chúa Tr i trong lòng chúng con; chúng con xin c Chúa Tr i cho c Chúa Thánh Th n xu ng. - S a l i m i s trong ngoài chúng con. Chúng con c u cùng c Chúa Tr i x a ã cho c Chúa Thánh Th n xu ng soi lòng d y d các Thánh Tông , thì r y chúng con c ng xin c Chúa Tr i cho c Chúa Thánh Th n l i xu ng, yên i d y d chúng

Kinh Sáng Danh Sáng danh c Chúa Cha, và Con và c Chúa Thánh Th n. c Chúa

mà c u chu c con, l i ch n l y con làm con H i Thánh n a. Amen. Kinh Tin L y Chúa con, con tin th t có m t c Chúa Tr i là ng th ng ph t vô cùng. Con l i tin th t c Chúa Tr i có Ba Ngôi, mà Ngôi Th Hai ã xu ng th làm ng i ch u n n ch u ch t mà chu c t i thiên h . B y nhiêu i u y cùng các i u H i Thánh d y thì con tin v ng vàng vì Chúa là ng thông minh và chân th t vô cùng ã phán truy n cho H i Thánh. Amen. Kinh C y L y Chúa con, con trông c y v ng vàng vì công nghi p c Chúa Giêsu thì Chúa s ban n cho con gi o nên i này, cho ngày sau c lên thiên àng xem th y m t c Chúa Tr i h ng phúc i i, vì Chúa là ng phép t c và lòng lành vô cùng ã

Nh ã có tr c vô cùng và bây gi và h ng có và i i ch ng cùng. Amen. Kinh Th L y L y Chúa con, con là v t phàm hèn cùng là không tr c m t Chúa, con h t lòng th l y và nh n th t Chúa là u c i r m i s , là cùng sau h t m i loài. Chúa ã d ng nên con cùng th t là Chúa con n a, thì con xin dâng linh h n và xác cùng m i s trong ngoài con trong tay Chúa. Amen. Kinh i n

L y Chúa con, con i n Chúa vì nh ng n lành Chúa ã ban cho con x a nay, nh t là ã d ng nên con và cho Con Chúa ch u ch t

ch u óng anh trên cây Thánh-giá. ngày th ba b i Kinh Kính M n L y Chúa con. Amen. nh ng c u chúng con cho kh i s d . vì Chúa là ng tr n t t tr n lành vô cùng. n c Cha tr n. y ch ng có l nào sai c. Amen. Kinh Tin Kính Tôi tin kính c Chúa Tr i là Cha phép t c vô cùng d ng nên tr i t. Tôi tin kính c Chúa Giêsu Kitô là Con M t c Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. chúng con nguy n danh Cha c sáng. c u cho chúng con là k có t i khi nay và trong gi lâm t .phán h a s Amen. xu ng ng c t tông. Kinh L y Cha L y Cha chúng con trên tr i. Xin ch chúng con sa ch c cám d . b i phép c Chúa Thánh Th n mà Ng i xu ng thai. l i vì Chúa thì con th ng yêu ng i ta nh mình con v y. Bà có phúc l h n m i ng i n . ch t và táng xác. Kinh Kính M ng Kính m ng Maria y n phúc. Thánh Maria c M Chúa Tr i. sinh b i Bà Maria ng trinh: ch u n n i quan Phong-xi-ô Philatô. . con kính m n Chúa h t lòng h t s c trên h t m i s . và Giêsu con lòng Bà g m phúc l . Amen. Xin Cha cho chúng con hôm nay l ng th c h ng ngày và tha n chúng con nh chúng con c ng tha k có n chúng con. ý Cha th hi n d i t c ng nh trên tr i. c Chúa Tr i cùng Bà.

còn nh ng lúc khác thì không c. kh n c u cho tôi tr c toà Thiên Chúa.trong k ch t mà s ng l i. l i nói. cùng ông thánh Gioan Baotixita. ông thánh Phaolô. vi c làm và nh ng i u thi u sót: l i t i tôi. các thiên th n. lòng lo. hai ông thánh tông . Tôi tin phép tha t i. Amen. ông thánh Phêrô. Vì v y tôi xin c Bà Maria tr n i ng trinh. ông thánh Phaolô. Tôi tin có H i Thánh h ng có kh p th này. cùng hai ông thánh tông . Tôi tin xác loài ng i ngày sau s ng l i. Kinh Cáo Mình (m i) Tôi thú nh n cùng Thiên Chúa toàn n ng và cùng anh ch em. ngày sau b i tr i l i xu ng phán xét k s ng và k ch t. cùng c Thánh Micae t ng lãnh thiên th n. mi ng nói mình làm. Amen. ông thánh Phêrô. Tôi tin h ng s ng v y. l i t i tôi. Tôi tin kính c Chúa Thánh Th n. l i t i tôi m i àng. Tôi ã ph m t i nhi u trong t t ng. Kinh Cáo Mình (c ) Tôi cáo mình cùng c Chúa Tr i phép t c vô cùng và R t Thánh c Bà Maria tr n i ng trinh. ông thánh Gioan Baotixita. l i t i tôi. lòng ng. và các thánh (tôi l i xin Cha)* c u cùng c Chúa Tr i là Chúa chúng tôi tha t i cho tôi cùng. Vì v y tôi xin R t Thánh c Bà Maria tr n i ng trinh. * (Các ch trong ngo c ch c khi x ng t i. l i t i tôi. các thánh và anh ch em. l i t i tôi m i àng. (tôi l i cáo mình cùng Cha)* vì tôi ã ph m t i nhi u. các thánh thông công. c Thánh Micae t ng lãnh thiên th n. lên tr i ng bên h u c Chúa Cha phép t c vô cùng. cùng các thánh.) . Chúa chúng ta.

k o ma qu d cám d c con. Amen. Chúa ã d ng nên con. thì con lo bu n au n. cùng chê ghét m i t i con trên h t m i s . l i nói. kh i sa ph m t i gì. vi c làm chúng con h ng nên tr n lành theo ý Chúa. tính thiêng liêng sáng láng. Kinh Sáng Soi i i Cúi xin Chúa sáng soi. Kinh c Thánh Thiên Th n Con thân c Thánh Thiên Th n. m lòng cho con bi t c o thánh Chúa Tr i t. u nh b i n Chúa. Amen. và cho Con Chúa ra i ch u n n ch u ch t vì con. Vì v y con c u cùng c Thánh Thiên Th n gi con ban ngày. c Thánh Thiên Th n là th y con. là ng h ng s ng h ng tr cùng c Chúa Cha và c Chúa Thánh Th n ch ng cùng. cho n tr n i. Kinh Phù H Chúng con th l y ng i khen Chúa là ng có phép t c vô cùng. con cám n c Thánh Thiên Th n gi con t thu m i sinh n nay cho kh i tay qu . xin Chúa giúp cho m i kinh m i vi c chúng con. và nh n Chúa thì con s lánh xa d p t i cùng làm vi c n t i cho x ng. cùng khi làm. Con l y c Thánh Thiên Th n kh n nguy n cho con . xem con ban êm. con d c lòng ch a c i. thì xin Chúa xu ng n phù h cho chúng con trót ngày hôm nay. cho chúng con c bi t vi c ph i làm. vì công nghi p c Chúa Giêsu. mà con ã c lòng ph n ngh ch l i ngh a cùng Chúa. Amen. t kh i s cho n hoàn thành.Kinh n N n T i L y Chúa con. Chúa là ng tr n t t tr n lành vô cùng. L i xin Chúa s a s lo. ã th ng chúng con n s m mai nay.

Ch c nào c ng c nh th nh ng v i s suy g m các M u nhi m khác nhau. Ph n th nh t là n m M u nhi m mùa Vui. chúng ta làm d u Thánh giá. xin em các linh h n lên thiên àng. kh i u kinh Mân côi. ph n th ba là n m M u nhi m mùa M ng. Ta hãy xin cho c khiêm nh ng. c 1 kinh L y Cha. 3 kinh Kính m ng. y . Sau ó có th c kinh Tin Kính. Sau ây là nh ng i u c n ph i làm: suy g n 1 M u nhi m. và có th thêm kinh C u c Bà. Sau m i ch c kinh c: L y Chúa Giêsu. nh ng chia ra ba ph n riêng bi t. Th hai thì ng m: c Bà i vi ng Bà thánh Isave. xin c u chúng con cho kh i sa ho ng c. xin tha t i chúng con. Amen. Ta hãy xin cho c lòng yêu ng i. 1 kinh Sáng danh. NG M T T N m S Vui y Th nh t thì ng m: Thiên Th n truy n tin cho c Bà ch u thai. 1 kinh L y Cha. Amen. ch a m i s d . xin cùng c Chúa Tr i cho linh h n con c lên cùng c Chúa Tr i và Thánh Thiên Th n h ng s ng vui v i i ch ng cùng. gi m i s r n. ó là 1 ch c h t. L N H T MÂN CÔI Cách th c L n h t Tr n tràng h t Mân Côi g m 15 ch c.thông minh sáng láng. n khi con lâm chung. nh t là nh ng linh h n c n thêm lòng ch ng xót Chúa h n. ph n th hai là n m M u nhi m mùa Th ng. 10 kinh Kính m ng và 1 kinh Sáng danh. H t tràng h t thì c kinh L y N V ng. m i ph n g m 5 ch c. Tuy nhiên không bu c c nh ng kinh v a nói c ân xá c a kinh Mân Côi. tay l n khúc u c a tràng h t.

Ta hãy xin óng inh tính xác th t vào thánh giá Chúa. Th n m thì ng m: c Chúa Giêsu ch u ch t trên cây thánh giá.y Th ba thì ng m: c Bà sinh c Chúa Giêsu n i hang á. Th b n thì ng m: c Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho c vâng l i ch u l y. y y Th ba thì ng m: c Chúa Giêsu ch u i mão gai. Ta hãy xin cho c ch u m i s s nh c b ng lòng. . Th b n thì ng m: c Bà dâng c Chúa Giêsu trong n thánh. Ta hãy xin cho c gi ngh a cùng Chúa luôn. Th hai thì ng m: c Chúa Giêsu ch u ánh òn. Ta hãy xin cho c n n n t i nên. Ta hãy N ms xin cho c hãm mình ch u khó b ng lòng. Th n m thì ng m: c Bà tìm c c Chúa Giêsu trong n thánh. Ta hãy xin cho c lòng khó kh n. ng Th nh t thì ng m: c Chúa Giêsu lo bu n m hôi máu. Ta hãy xin c vác Thánh giá theo chân Chúa. Ta hãy xin cho c s ng l i th t v ph n linh h n. y y y N ms Th y M ng y y Th nh t thì ng m: c Chúa Giêsu s ng l i.

Th b n thì ng m: c Chúa Tr i cho c Bà lên tr i. Nhân vì s y. xin c M oái n con là k t i l i. Ta hãy xin c M phù h cho ta c th ng cùng c M trên n c Thiên àng. m t d lòng th ng và nh m l i con cùng. Ta hãy xin cho c ái m nh ng s trên tr i. xin ghé m t th ng xem chúng con. Amen. Ôi khoan thay! nhân thay! d u thay! Thánh Maria tr n i ng trinh. y y Kinh L y N V L y N V ng M nhân lành làm cho chúng con c s ng. Con lòng Bà g m phúc l . n sau kh i ày. xin ch b l i con kêu xin. kêu n cùng Bà. con h t lòng trông c y than van ch y n s p mình xu ng d i chân c M là N ng Trinh trên h t các k ng trinh. xin hãy nh x a nay ch a t ng nghe có ng i nào ch y n cùng c M xin b u ch a c u giúp mà c M t b ch ng nh m l i. c vui. chúng con. con cháu E-và ch n . Th ba thì ng m: c Chúa Thánh Th n hi n xu ng. Ta hãy xin n ch t lành trong tay cM .y Th hai thì ng m: c Chúa Giêsu lên tr i. Ta hãy xin cho c lòng y d y m i n c Chúa Thánh Th n. c c y. H i ôi! Bà là Chúa b u chúng con. Chúng con n i khóc lóc than th kêu kh n Bà th ng. Thân l y M . Th n m thì ng m: c Chúa Tr i th ng c M trên tr i. ng y khách y. xin cho chúng con c th y c Chúa Giêsu. KINH HÃY NH L y Thánh N ng Trinh Maria là M r t nhân t . L y M là M Chúa C u th . Amen.

chu c t i ch u ch t trên cây Thánh Giá vì con. Kinh Trông C y Chúng con trông c y r t thánh c M Chúa Tr i. xin ch chê ch b l i chúng con nguy n trong c n gian nan thi u th n. h ng che ch con. xin ch a chúng con cho kh i tay k d . hi n vinh sáng láng. cho con c làm ng i.H ng ch a chúng con cho kh i m i s d . Amen. cùng ch u nhi u n nhi u phép H i Thánh n a. cùng xin ghé m t th ng xem trong thì lâm t .Kinh L y Thánh M u L y Thánh M u Maria là M r t nhân t . l i c u l y con k o ph i ch t t i n n n t i ch ng k p. cùng h ng gìn gi con. c L y trái tim c c thanh c c t nh r t thánh Bà Maria. c N ng trinh. V y các Thánh trên n c thiên àng cám n c ng xót chúng con. và ã cho ph n xác con êm nay (t i thì c: ngày hôm nay) c m i s lành. M thông n Chúa. . Amen. l i cho con c o thánh c Chúa Tr i. Amen. Các Câu L y L y r t thánh trái tim . l i cho Ngôi Hai xu ng th làm ng i. . thì con c ng h p cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám n nh v y.Th c Chúa Giêsu. ch ng con không i i. Con cám n c Chúa Tr i là Chúa lòng lành vô cùng ch ng b con. mà l i sinh ra con. Kinh Cám n Chúa Tr i th nào.

Amen. . cho n h t Kinh L y N V ng Gia ình. do lòng r ng rãi Chúa ban. chúng con chúc t ng. xin soi sáng cho con c bi t m i t i con ã ph m trong ngày hôm nay. L y ông thánh Giuse là b n thanh s ch Bà Maria tr n i ng trinh. L y Chúa là s sáng linh h n con.C u cho chúng con. .. Chúa chúng con. c II. . ho c lo. ho c nói. Kinh Tr cB a n L y Chúa. Kinh ¼n N n T i. Kinh Trông C y và Các Câu L y. Kinh c Chúa Thánh Th n. Con l i xin Chúa vì công nghi p c Chúa Giêsu ban n cho con c n n n ghét t i cùng d c lòng ch a th t. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và cho c a n chúng con s p dùng. 50 Kinh Mân Côi. Các Thánh T o Vi t Nam. Amen. t n Chúa là Ð ng Nhân lành giàu lòng xót th ng. Kinh Cám n. Kinh Chi u T i Làm D u Thánh Giá. ho c làm i u gì l i ngh a cùng Chúa. Kinh Xét Mình N V ng ban s b ng an.C u cho chúng con.C u cho chúng con.C u cho chúng con. nh công nghi p Chúa Giêsu Kitô. Kinh Xin n Ch t Lành .. c ti p Kinh Xét Mình ..

Kinh Phó Dâng L y Chúa con. Vì v y con c u cùng c Bà phù h cho con trong khi con lâm chung. con tin th t Ngôi Th Hai. Vì v y con c u cùng c Bà phù h cho con c lòng vui kính m n c Chúa Tr i. Amen.. Con l y n r t thánh c Bà Maria là Chúa b u con. thì xin Chúa c ng gìn gi con ban êm. Ch gì s ng ch t con c gi m t lòng kính m n Chúa luôn.. con xin phó dâng linh h n và xác con tay Chúa con. hay là tin ch c d i k ngh ch thù con... là c Chúa Cha. Kính m ng .Con l y r t thánh c Bà Maria là Chúa b u con. Amen. Amen. ã ban cho c Bà y lòng vui kính m n c Chúa Tr i. là Con c Chúa Tr i cùng là Con m t c Bà. con tin th t c Chúa Tr i Ngôi Th Ba.. Amen. ã ban cho c M c c quang c c minh soi sáng c và thiên àng. con tin th t c Chúa Tr i Ngôi Th Nh t. có phép t c vô cùng. Kính m ng . ã ban cho c Bà c quy n phép c trên tr i d i t. k o sa ph m t i gì m t lòng Chúa hay là ch t t i n n n t i ch ng k p. Chúa ã phù h con ban ngày. Con l y n r t thánh c Bà Maria là Chúa b u con. . xin soi sáng cho linh h n con c lòng tin th t cùng m nh m k o ph i u mê. là c Chúa Thánh Th n.. Kính m ng . trong khi con lâm chung cho con l y s kh n khó làm vui m ng. Vì v y con c u cùng c Bà phù h cho con trong khi con lâm chung k o ph i ch c d k ngh ch thù con.

Amen. Thì rày chúng con xin Cha r t nhân lành hay th ng vô cùng. Kinh L y Chúa Con L y Chúa con. b n h u con. nào ai r i c? B i Chúa con h ng có lòng lành. Nh ng k làm dân c Chúa Tr i. Xin Chúa con m c a thiên àng cho các linh h n y vào. cha m . cho linh h n ông bà. xin Chúa con hãy th ng nh m l i con kêu van. Linh h n con c y vì l i h a y thì ã trông c y Chúa con. con ã trông c y Chúa con. xin tha ph n ph t cho các hinh h n ã c u nguy n hôm nay. Kinh V c Sâu L y Chúa con. con d i v c sâu kêu lên Chúa con. xin c u l y các linh h n (linh h n ) cho kh i tù ng c mà c ngh yên. và c sáng soi vô cùng. ho c còn giam n i l a luy n t i thì xin m c a tù r c y cho ra mà em n ch n h ng vui th t là n c thiên àng vì công nghi p Chúa con ã ch u n n ch u ch t vì chúng con. êm ngày hãy trông c y Ng i cho liên. xin ban cho các linh h n (linh h n ) c ngh ng i i i. cùng vì l i Chúa con phán h a. 33 n m cùng ch u nh ng s th ng khó cho các linh h n c r i. . bay hãy xin thì bay s c. L y Chúa con. anh em. V y con xin Chúa con lòng lành vô cùng th ng n các linh h n n i l a luy n t i. Amen. Chúa con ã phán d y r ng.Kinh B i L i L y Ð c Chúa Giêsu x a b i l i mà xu ng th gian. vì Ng i r t nhân lành hay th ng vô cùng. N u Chúa con ch p t i. Xin Chúa con nghe l i con c u xin kêu van. s tha h t m i t i l i k làm dân Ng i thay th y. L y Chúa con. hãy l ng nghe ti ng con c u xin.

cùng nhau xây d ng n c Chúa muôn i. Amen Kinh L y N V ng Gia ình s ng vô L y N V ng gia ình. xin cho chúng con bi t ph ng v trong tin yêu. Thánh Gia ã chia s nh ng tân toan trong i s ng gian nan. xin Chúa ban thêm n qu ng i th tha.Xin cho các linh h n y c s cùng h ng soi cho liên. chúng con th y quên h t u phi n. Amen. và vui bu n c a ngày hôm na Xin cho m i s c s y ra theo . Giuse ± i chúng con sóng gió ba ào. Xa M chúng con bi t c y trông ai? i chúng con gian nan kh s l m. vui bu n s ng kh . lúc vui c ng nh lúc bu n. Bi t l ng nghe và kính tr ng nhau. Maria. Kinh L y Thánh Gia L y Thánh Gia. Amen. m i công vi c. nh ng có M bên chúng con. chúng con an vui ch p nh n l n nhau. M con cùng nhau chia s . gia ình chúng con long ong t i ngày. Xin cho chúng con: Bi t thông c m và s ng theo L i Chúa d y trong Thánh Kinh. Bi t l y g ng lành mà d ng d c con cái. mong ngày sau sung s ng cùng M muôn i trên thiên àng. M ây v i chúng con. Giáo H i Chúa c n nhi u tín h u nhi t thành s t m n. Bi t nh n nh c và hòa gi i khi tính tình và cách c x khác nhau. vui s ng qua ki p l u ày. x a Thánh C Giuse ã d n a M Maria và Chúa Giêsu tr n sang Ai C p. c u chu c con và gìn gi con qua êm yên lành. Bi t hi u ngh a và chung th y t trong gia ình cho n ngoài xã h i. Con t n Chúa ã d ng nên con. Kinh Sáng L y Chúa con. con th l y và yêu m n chúa h t lòng con. Giêsu. Con xin dâng lên Chúa m i l i nguy n.

works. Con t n Chúa ã d ng nên con. có ý c u nguy n cách riêng theo ý c Giáo Hoàng. m i s khó con ch u trong ngày hôm nay. and for having preserved me during the night. con l i dâng các s y cho Trái Tim Chúa. Amen . I adore you. KINH DÂNG NGÀY L y R t Thánh Trái Tim c Chúa Giêsu. and sufferings of this da Grant that they may be all according to your will and for greater glor Keep me from all sin and evil. Amen. Prayer at Bedtime: O my God. having saved me by your grace. con nh Trái Tim C c S ch c Bà Maria mà dâng cho Trái Tim Chúa m i l i con c u xin. KINH MÔN VÀ S V . Morning Offering: O my God. và xin phúc lành c a Chúa luôn cùng con và nh ng ng i con yêu m n . and that you will forgive me whatever evil I might have don Protect me this night. I offer you all my prayers. c u chu c con và gìn gi con su t ngày hôm na Con xin dâng lên Chúa m i s lành con ã làm hôm nay. Amen . and may your grace be with me always and with those I love . I thank you for having created me. Xin gìn gi con êm nay. Kinh T i L y Chúa con. I thank you for having created me. and for having preserved me during this da I pray that you will take for yourself whatever good I might have done this day. Amen .Thánh ý Chúa và danh Chúa c sáng. having saved me by your grace. joyr. and I love you with all my heart. con th l y và yêu me6'n Chúa h t lòng con. and may your grace be with me always and with those I love . I adore you. and I love you with all my heart. Xin gìn gi con kh i m i t i l i và xin phúc lành c a Chúa luôn cùng con và nh ng ng i con yêu m n. và xin tha th m i l i l m con ph m . m i vi c con làm. cho c n vì t i l i con và c u nguy n theo ý Chúa . Khi dâng mình tê" l trên bàn th .

Chúng con c u xin nh danh Chúa Giêsu Kitô. l i t i tôi. ng h ng yêu th ng. Tôi ã ph m t i nhi u trong t t ng. l y Chúa là Thiên Chúa. l i t i t i m i àng. Chúa chúng con. chúng con th l y Chúa. ch có Chúa la Chúa. Xin cho m i ng i c nh n bi t tình th ng vô biên c a Ng i. và ã ban Con M t Cha c u r i chúng con. các thánh. ch có Chúa là Ð ng Thánh. chúng con chúc t ng Chúa. Xin hãy m lòng chúng con v i Chúa Giêsu. xin th ng xót chúng con. c u cho chúng con. Do lòng trung thành. Amen. các thiên th n. Chúa xóa t i tr n gian. L y Chúa la Thiên Chúa là Thiên Chúa. là Vua trên tr i. L y M Maria. xin c u cho chúng con. Vì l y Chúa Giêsu Kitô. Chúa xóa t i tr n gian.L y Cha. là Con Ð c Chúa Cha. Amen. Chúng con c u nguy n cho m i ng i trên toàn th gi i c m i g i hi u bi t và yêu m n Chúa Giêsu. chúng con c m t chúa vì vinh quang cao c Chúa. M Giáo h i. . Amen Kinh Tôi Thú Nh n Tôi thú nh n cùng Thiên Chúa toàn n ng và cùng anh ch em. và nh ng i u thi u xót. là Chúa Cha toàn n ng. xin th ng xót chúng con. L i t i tôi. Vì v y t i xin Ð c Bà Maria tr n i ng trinh. cùng Ð c Chúa Thánh Th n trong vinh quang Ð c Chúa Cha. Chúa Giêsu Kitô. là ng C u Th và C u chu c nhân lo i. L y Con m t Thiên Chúa. Cha ã g i ích danh m i ng i chúng con. Chúa chung ta. Xin cho chúng con can m tuyên x ng danh Ng i v i nh ng ng i s ng xung quanh. là Chiên Thiên Chúa. l i nói vi c làm. - Chúng con ca ng i Chúa. Xin cho tình th ng c a Ng i bi n i m i thành ph n trong xã h i. và r ng l ng chia s tình th ng c a Ng i v i nh ng k còn s ng cách xa. ch có Chúa là Ð ng T i Cao. Chúa ng bên h u Ð c Chúa Cha. chúng con tôn vinh Chúa. Kinh Vinh Danh Vinh danh Thiên Chúa trên các t ng tr i và bình an d i th chong i thi n tâm. và anh ch em kh n c u cho tôi tr c tòa Thiên Chúa. Thánh Phaolô tông . Amen. Cha ã g i Thánh Th n Chúa n hoàn thành s v c a Chúa Giêsu gi a chúng con. xin nh m l i chúng con c u kh n.

KINH M I ÐI U R N Ð o Ð c Chúa Tr i có M i i u r n: Th nh t: Th ph ng m t Ð c Chúa Tr i và kính m n Ng i trên h t m i s . Th hai: Ai hi n lành y là phúc th t. Th b n: Th o kính cha m . sau l i yêu ng i nh mình ta v y. ngày L bu c. vì ch ng s c no v y. Th tám: Ch làm ch ng d i. Th sáu: Kiêng th t nh ng ngày H i thánh d y. KINH TÁM M I PHÚC TH T KINH SÁU ÐI U R N H I THÁNH H i thánh có sáu i u r n: Th nh t: Xem l ngày Chúa nh t cùng các Phúc th t Tám M i: Th nh t: Ai có lòng khó kh n y là phúc th t. Th hai: Ch kêu tên Ð c Chúa Tr i vô c . Th n m: Gi chay nh ng ngày H i thánh bu c. Amen. vì ch ng s c yên i v y. vì ch ng N c Ð c Chúa Tr i là c a mình v y. Th sáu: Ch làm s dâm d c. Th b y: Ch l y c a ng i. Th ba: X ng t i trong m t n m ít là m t l n. Th ba: Gi ngày Chúa nh t. Th ba: Ai khóc lóc y là phúc th t. Th hai: Ch làm vi c xác ngày Chúa nh t cùng các ngày L bu c. Th chín: Ch mu n v ch ng ng i. Th m i: Ch tham c a ng i. Th b n: Ch u Mình Thánh Ð c Chúa Giêsu trong Mùa Ph c Sinh. . Th n m: Ch gi t ng i. M i i u r n y tóm v hai này mà ch : Tr c kính m n m t Ð c Chúa Tr i trên h t m i s . vì ch ng s c t Ð c Chúa Tr i làm c a mình v y. Th b n: Ai khao khát nhân c tr n lành y là phúc th t.

hai: Cho k khát u ng. sáu: Chu c k làm tôi. Th sáu: Nh n k m t lòng ta. Th b n: R n b o k có t i. Th ba: Yên i k âu lo.Th n m: Ai th ng xót ng i y là phúc th t. and of the Holy Spirit. Creator of Heaven and earth. our Lord. Amen. Th b y: C u cho k s ng và k ch t. Th hai: M d y k mê mu i. the Father Almighty. ba: Cho k rách r i n m c. Th b y: Ai làm cho ng i hòa thu n y là phúc th t. Th n m: Tha k d ta. vì ch ng s c th y m t Ð c Chúa Tr i v y. and of the Son. who was conceived by the Holy Spirit. born of the i có m i b n m i: xác b y m i: nh t: Cho k ói n. vì ch ng s c g i là con Ð c Chúa Tr i v y. ng linh h n b y m i: . vì ch ng s c th ng xót v y. and in Jesus Christ. Th sáu: Ai gi lòng s ch s y là phúc th t. The Apostles Creed I believe in God. vì ch ng N c Ð c Chúa Tr i là c a mình v y. Th nh t: L y l i lành mà khuyên ng i. b n: Vi ng k li t cùng k tù r c. n m: Cho khách nhà. Th tám: Ai ch u kh n n n vì Ð o ngay y là phúc th t. his only Son. Prayers of the Rosary KINH Th Th Th Th Th Th Th Th Th Th ng ng M ng I B N M I Sign Of The Cross In the name of the Father. b y: Chôn xác k ch t.

and life everlasting. Thy kingdom come. the Father almighty. Holy Mary. He descended into hell. save us from the fires of hell. Jesus. I believe in the Holy Spirit. died and was buried. and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. the Lord is with you. hallowed by Thy name. To thee do we send up our sighs. Amen. Hail. Give us this day our daily bread. poor banished children of Eve. the resurrection of the body. full of grace. was crucified. thine . pray for us sinners now and at the hour of our death.Virgin Mary. our sweetness and our hope. As it was in the beginning is now and ever shall be. who art in Heaven. Our Father Our Father. to the Son and to the Holy Spirit. O My Jesus O my Jesus. Mother of Mercy. To thee we cry. Blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb. Amen Hail Mary Hail Mary. from there he will come to judge the living and the dead. the forgiveness of sins. but deliver us from evil. Amen Glory Be Glory be to the Father. and lead us not into temptation. Turn then most gracious advocate. our life. Holy Queen Hail. Thy will be done on earth as it is in Heaven. especially those in most need of your Mercy. forgive us our sins. Holy Queen. the third day He rose again from the dead.He suffered under Pontius Pilate. mother of god. Amen. and lead all souls to Heaven. Amen. he ascended into Heaven sits at the right hand of God. world without end. the Holy Catholic Church. the Communion of Saints. mourning and weeping in this valley of tears.

1. O holy Mother of God That we may be made worthy of the promises of Christ. Mysteries of the Rosary The Joyful Mysteries Said on Mondays and Saturdays. The Baptism of Christ in the Jordan John 1:29-34 The heavens open wide and the voice of the Father declares Jesus the beloved Son 2. when Christ changes water into wine and opens the hearts of the disciples to faith.eyes of mercy towards us. Jesus. O sweet Virgin Mary. The Visitation (Charity) Luke 1:39-56 Elizabeth greets Mary: "Blessed art Thou amoung women and blessed is the fruit of thy womb!" 3. 1. O loving. The Annunciation (Humility) Luke 1:26-38 The Angel Gabriel appears to Mary. Finding in the Temple (Piety) Luke 2:42-52 The Blessed Mother finds Jesus in the Temple. The Presentation (Obedience) Luke 2:22-39 The Blessed Mother presents the Child Jesus in the Temple 5. The Nativity (Poverty) Luke 2:1-20 The Virgin Mary gives birth to the Redeemer of the World. Pray for us. . The Luminous Mysteries John 8:12 Said on Thursdays. show unto us the blessed Fruit of they womb. 4. The Wedding Feast at Cana John 2:111 The first of the signs. announcing she is to be the Mother of God 2. O clement. And after this our exile.

Carrying of the Cross (Patience) Luke 23:26-32 Jesus carries the heavy cross upon His shoulders to Calvary. The Glorious Mysteries Said on Wednesdays and Sundays. The Crucifixion (Self-Denial) Matthew 27:33-50 Jesus is nailed to the cross and dies after hours of agony. for whose salvation He will offer Himself in sacrifice. 3. Crowning with Thorns (Courage) Matthew 27:28-31 A crown of thorns is placed on the head of Jesus.thanks to the intervention of Mary. 4. Jesus prays as He contemplates the sins of the world. The Institution of the Eucharist (food for our salvation) Matthew 26:26-30 Christ offers his body and blood as food under the signs of bread and wine. The Sorrowful Mysteries Said on Tuesdays and Fridays. The Scourging at the Pillar (Purity) Matthew 27:26 Jesus is cruelly scourged until His mortified body could bear no more. and testifies "to the end" His love for humanity. The Announcement of the Kingdom Matthew 4:17 Jesus proclaims the coming of the Kingdom of God. calls us to conversion and forgives the sins of all who draw near to Him in humble trust. 4. 5. the first among believers. The Transfiguration Matthew 17:1-8 The glory of the Godhead shines forth from the face of Christ as the Father commands the astonished Apostles to "listen to him." 5. . 3. The Agony in the Garden (Contrition) Luke 22:39-44 At Gethsemane. 1. 2.

. 4. The Resurrection (Faith) Matthew 28:1-20 Jesus rises glorious and immortal. The Assumption (Eternal Happiness) The Blessed Mother is united with her Divine Son in Heaven. 3. 2. Descent of the Holy Spirit (Love) Acts 2:24 The Holy Spirit descends upon Mary and the Apostles. The Ascension (Hope) Luke 24:50-51 Jesus ascends into Heaven forty days after His Resurrection. The Coronation (Devotion to Mary) Mary is gloriously crowned Queen of Heaven and earth.1. 5. three days after His death.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful