P. 1
hình thái kinh tế xã hội

hình thái kinh tế xã hội

|Views: 601|Likes:
Được xuất bản bởiqueen_vit

More info:

Published by: queen_vit on Sep 27, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

Vận dụng lý luận hình thái kinh tế - XH của Mác.

Phân tích tính tất yếu của việc định hướng con đường đi lên CNXH bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ? Trả lời 1. Luận chứng khoa học và vai trò phương pháp của lý luận hình thái kinh tế - xã hội của Mác - Sự ra đời lý luận hình thái kinh tế - xã hội là một bước chuyển biến cách mạng trong nhận thức về đời sống xã hội. - Lý luận đó đưa ra quan điểm duy vật về xã hội, chỉ ra sản xuất là là cơ sở của đời sống xã hội, phương thức sản xuất quyết định quá trình sinh hoạt chính trị và tinh thần nói chung. - Lý luận đó cũng chỉ ra xã hội là một hệ thống có cấu trúc phức tạp, trong đó các mặt, các lĩnh vực có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động qua lại với nhau một cách biện chứng. - Lý luận đó đã mang lại một phương pháp luận thật sự khoa học cho nhận thức và hoạt động thực tiễn cải tạo xã hội theo con đường tiến bộ. * Vai trò phương pháp luận của lý luận hình thái kinh tế - xã hội thể hiện ở chỗ: - Thứ nhất: Lý luận hình thái kinh tế - xã hội chỉ ra, sản xuất vật chất là cơ sở của đời sống xã hội, phương thức sản xuất quyết định quá trình sinh hoạt xã hội, chính trị và tinh thần nói chung. - Thứ hai: Lý luận hình thái kinh tế - xã hội chỉ ra, xã hội không phải là sự kết hợp một cách ngẫu nhiên, máy móc giữa các cá nhân mà là một cơ thể sống sinh động, các mặt thống nhất chặt chẽ với nhau. - Thứ ba: Lý luận hình thái kinh tế - xã hội chỉ ra rằng, sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên, tức là diễn ra theo quy luật khách quan chứ không phải theo ý muốn chủ quan. - Thứ tư: Lý luận hình thái kinh tế - xã hội vừa chỉ ra quy luật phát triển chung của nhân loại, vừa chỉ ra mỗi dân tộc do điều kiện lịch sử - cụ thể mà con đường phát triển riêng, đặc thù. 2. Tính tất yếu Việt Nam chưa qua giai đoạn phát triển TBCN, song với điều kiện lịch sử nhất định, có thể quá độ lên CNXH, không qua giai đoạn TBCN. Điều đó hoàn toàn phù hợp với quy luật lịch sử tự nhiên. Trong chính cương vắn tắt và sách lược vắn tắt, luận cương của đảng đã khẳng định: "Con

Do đó chúng ta có thể và cần phải lựa chọn tiến trình công nghiệp hóa.HĐH đất nước. lỗi thời. thực tiễn cách mạng VN đã làm cho nhân dân ta hiểu rõ bản chất của chủ nghĩa thực dân (Pháp) và chủ nghĩa đế quốc (Mỹ) đã củng cố việc lựa chọn con đường gắn độc lập dân tộc và CNXH. Sau thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân nước ta có đủ điều kiện quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN.đường của Cách mạng Việt Nam nhất định phải đi tới CNXH. Đại hội Đảng IX chỉ rõ: ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất. bỏ qua chế độ TBCN". KH và CN là nền tảng. Trong điều kiện hiện nay của nước ta với thế và lực trong nước và điều kiện quốc tế có nhiều thuận lợi nên không thể chỉ thực hiện các bước đi tuần tự mà cần và có thể rút ngắn thời gian. Lao động thủ công đi lên CNXH mà chưa có nền đại công nghiệp.Đại hội Đảng đã xác nhận "Đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại". xã hội với phát triển KH. do đó phải tiến hành công nghiệp hóa. động lực của sự nghiệp CNH . vừa có bước nhảy vọt. Xuất phát từ nền kinh tế phổ biến là sản xuất nhỏ. ĐH Đảng IX tiếp tục khẳng định "Con đường đi lên của nước ta là sự phát triển quá độ lên CNXH. đồng thời xây dựng QHSX phù hợp theo định hướng XHCN. Đảng ta chỉ rõ quan hệ giữa phát triển kinh tế. vừa có bước đi tuần tự. đó là: + Phương thức sản xuất cũ (TBCN) đã trở nên lạc hậu. hiện đại hóa nhằm xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH. bỏ qua thời kỳ TBCN". . hiện đại hóa. từ khi thành lập Đảng ta luôn luôn khẳng định chân lý: "Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là con đường tất yếu khách quan phù hợp với ý chí nguyện vọng của nhân dân ta". Đó là nhiệm vụ trọng tâm trong suốt thời kì quá độ tiến lên CNXH. Phương thức sản xuất mới (CSCN) tiến bộ đã xuất hiện. Qua các thời kỳ cách mạng. . công nghệ vì sự phát triển KHCN sẽ tạo ra sự phát triển nhanh của LLSX nhằm nâng cao năng suất lao động. Hơn nữa. nâng cao sức mạnh nội lực để hội nhập kinh tế thế giới Công nghiệp hóa phải gắn với hiện đại hóa mà hướng trước hết vào các ngành công nghệ cao do đó "coi giáo dục và đào tạo.

chúng ta tiến lên chủ nghĩa xã hội từ một nền kinh tế phổ biến là sản xuất nhỏ.Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. .Đổi mới hệ thống chính trị. củng cố tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng. dân chủ. đẩy mạnh công nghiệp hóa. hiện đại hóa đất nước. đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục và đào tạo. nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. . xã hội công bằng. .Nâng cao sức chiến đấu của Đảng. nên phải trải qua nhiều khâu trung gian quá độ. . văn minh” . Đồng thời không ngừng đổi mới chính trị. 3. Tuy nhiên. lạc hậu … vì vậy khâu trọng yếu mà chúng ta phải xây dựng đó là phát triển lực lượng sản xuất. nước mạnh.Coi giáo dục đào tạo là nhiệm vụ hàng đầu. xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội. bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.Xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Việc lựa chọn con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa: Đối với đất nước của chúng ta. đặc biệt công nghệ thông tin và công nghệ sinh học. đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường hợp với xu thế của thời đại và điều kiện cụ thể của nước ta.Phải đạt được trình độ công nghệ tiên tiến. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với chính trị và các mặt khác của đời sống xã hội (củng cố đổi mới kiến trúc thượng tầng): . ."Hiện nay Đảng và nhà nước ta đã vận dụng lí luận triết học Mac-Lênin về hình thái kinh tế-xã hội như thế nào" Trả lời: 1.Đây là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ. Thực hiện mục tiêu “ dân giàu.Từng bước phát triển nền kinh tế tri thức . Công nghiệp hóa. . Đồng thời phải xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần ( nhiều hình thức sở hữu đan xen nhau) là phù hợp với yêu cầu phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất của nước ta hiện nay. 4. Xây dựng đời sống văn hóa. hiện đại hóa với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta (xây dựng lực lượng sản xuất): . 2. Xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Điểm nổi lên là kinh tế của chúng ta còn quá nghèo nàn.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->