No: ....... Sô: ......

Co: .......
Ho, tên nguoi giao hang: Dia chi (bô phân):
Theo Biên ban bàn giao san phŋm Sô: Ngay cua:
Nhâp tai kho: 1rung tâm Hô tro Xuât khŋu Dia diêm: 2ô-Lý 1huŭng Kiêt-Hà Aũi
Theo
c.tu
Thuc
nhâp
A C D 1 2 3 4
-
Tông sô tiên (viêt báng chu): ......................................
Sô chung tu gôc kem theo: ......................................
Ngav 26 thang 01 nàm 2007
PHIEU NHAP KHO
Mâu sô C 20 - H
Theo QD: 19/2006/QD-BTC
ngay 30 thang 3 nám 2006
cua Bô truong Bô Tai chinh
Don gia Thanh tiên
Tên, nhãn hiêu, quy cach,
phâm chât vât tu, dung cu,
san phâm, hang hoa
B
Ngav 26 thang 01 nàm 2007
%#UNG %M HO %# XUÁ% KHAU
20-Ly Thuong Kiêt-Ha Nôi
Mã DVSDNS: 102000000250
ũng :
Mã sô Dvt STT
Sô luong
Nguòi lâp phiêu Nguòi giao hàng %hu kho Kê toán truong %hu truong don vi
No: ....... Sô: ......
Co: .......
Dia chi (bô phân):
Nhâp kho tai: Cuc Xúc tiśn thuong mʼni. Dia diêm: 2ô-Lý 1huŭng Kiêt-Hà Aũi
Theo
c.tu
Thuc
nhâp
A C D 1 2 3 4
Ho, tên nguoi giao hang:
Theo hop dông sô ngay thang nám .........; Biên ban ban giao giua Công ty .................................... va Cuc Xuc tiên
thuong mai.
CUC XUC TIEN THUONG MAI
20-Ly Thuong Kiêt-Ha Nôi
Mã DVSDNS: 102000000155
PHIEU NHAP KHO
Mâu sô C 20 - H
Theo QD: 19/2006/QD-BTC
ngay 30 thang 3 nám 2006
cua Bô truong Bô Tai chinh
Ngav thang nàm
Hop dông sô ..........................
Tên, nhãn hiêu, quy cach,
phâm chât vât tu, dung cu,
san phâm, hang hoa
Mã sô
Tong sŧ tiŝn (viśt bœng chŹ).
Dvt STT
Nguòi lâp phiêu Nguòi giao hàng Thu kho Thu truong don vi
Sô luong
Don gia Thanh tiên
B
Công :

 .

9.E."l % 3 9E33g2 . /3.. 8352 34E $.3-3.55:.9 l..3...3E %393  3  %3893 .43%494E397. $. 2 % 3"9  %H3 33: 6:.G2904 9E3 3g2 . 9 35  $%% 8 l.39. 594%7:392#97$: 9 : l.3 . -53 %04H3.9-3.97.J3 $ 9H33..3%. .3%97.99. 52.3 %04 %.43 l.48 35 2 $ . .

39 l'$$  !&! 9E33g2 O :8  %04"l.  %. %%..

 .

32 549$.9.3 ... .9 l. 9 35  8 l.J3 $ 9H33.3..43%4%97.. $%% 52.93 9.99.E.4."l % 3 9E33g2 .39 ..3%. -53 %045 3839E33g2 H3-3-3. .3E %393 3 %#38 9 3 . 8352 34E  5 38 $.3.. 2 % 3"9  %H3 33: 6:. 9...55:.9 3932 l. .3 %04 %.97.43 l. /3.