CUC XUC TIEN THUONG MAI

Phòng/Ban:
Thoi diêm kiêm kê.......gio...ngay....thang....nám..
Ban kiêm kê gôm:
-Ông/Ba........... Chuc vu:............ dai diên................. Truong ban
-Ông/Ba........... Chuc vu:............ dai diên................. Uy viên
-Ông/Ba........... Chuc vu:............ dai diên................. Uy viên
Dã kiêm kê TSCD, kêt qua nhu sau:

luong
Nguyên
gia
Gia tri
con lai

luong
Nguyên
gia
Gia tri
con lai

luong
Nguyên
gia
Gia tri
con lai
Ghi chu
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E
Công
Thu truong don vi Truong Ban kiêm kê
(Kv. hţ tên) (Kv. hţ tên. dong dau)
Phu trách kê toán
(Kv. hţ tên)
ō:8ŧ
STT
Tên tai san
cô dinh
Mã sô
TSCD
Noi su dung
BIÊN BAN KIEM KÊ TSCD
Theo sô kê toan Theo kiêm kê Chênh lêch

3-. 9E3 3g2 /3 /3 /3 %7..H3 .. .3  %$l % 22H 3 .H3 :8 ...32H2 3.3 . .

 3.

 3.

 l2H%$l 96:3.3 .3 .8/3 $ .: %H3983 .3.94E3  9H3 %7.3 $ .3 :H3 E E97 . :H3 E E97 .  9H3 O3/ : !97E.3 $ .3.32H  9H3 .3 %042H :H3 E E97 .8. 3 8 %$l %04894E3 . $%%  3 %97.3 H3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful