P. 1
Mau BM.23 (Bien Ban Kiem Ke Tai San Co Dinh)

Mau BM.23 (Bien Ban Kiem Ke Tai San Co Dinh)

|Views: 493|Likes:
Được xuất bản bởiMURSHROOM

More info:

Published by: MURSHROOM on Sep 28, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2011

pdf

text

original

CUC XUC TIEN THUONG MAI

Phòng/Ban:
Thoi diêm kiêm kê.......gio...ngay....thang....nám..
Ban kiêm kê gôm:
-Ông/Ba........... Chuc vu:............ dai diên................. Truong ban
-Ông/Ba........... Chuc vu:............ dai diên................. Uy viên
-Ông/Ba........... Chuc vu:............ dai diên................. Uy viên
Dã kiêm kê TSCD, kêt qua nhu sau:

luong
Nguyên
gia
Gia tri
con lai

luong
Nguyên
gia
Gia tri
con lai

luong
Nguyên
gia
Gia tri
con lai
Ghi chu
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E
Công
Thu truong don vi Truong Ban kiêm kê
(Kv. hţ tên) (Kv. hţ tên. dong dau)
Phu trách kê toán
(Kv. hţ tên)
ō:8ŧ
STT
Tên tai san
cô dinh
Mã sô
TSCD
Noi su dung
BIÊN BAN KIEM KÊ TSCD
Theo sô kê toan Theo kiêm kê Chênh lêch

32H2 3..3-..H3 :8 .. . 9E3 3g2 /3 /3 /3 %7.H3 .3  %$l % 22H 3 . .3 ..

 3.

 3.

32H  9H3 .3 H3.3 .3.94E3  9H3 %7.8/3 $ .3 $ .8.3 .3 :H3 E E97 . l2H%$l 96:3.3 $ .3. 3 8 %$l %04894E3 .: %H3983 . $%%  3 %97.  9H3 O3/ : !97E.3 %042H :H3 E E97 . :H3 E E97 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->