CUC XUC TIEN THUONG MAI

Phòng/Ban:
Thoi diêm kiêm kê.......gio...ngay....thang....nám..
Ban kiêm kê gôm:
-Ông/Ba........... Chuc vu:............ dai diên................. Truong ban
-Ông/Ba........... Chuc vu:............ dai diên................. Uy viên
-Ông/Ba........... Chuc vu:............ dai diên................. Uy viên
Dã kiêm kê TSCD, kêt qua nhu sau:

luong
Nguyên
gia
Gia tri
con lai

luong
Nguyên
gia
Gia tri
con lai

luong
Nguyên
gia
Gia tri
con lai
Ghi chu
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E
Công
Thu truong don vi Truong Ban kiêm kê
(Kv. hţ tên) (Kv. hţ tên. dong dau)
Phu trách kê toán
(Kv. hţ tên)
ō:8ŧ
STT
Tên tai san
cô dinh
Mã sô
TSCD
Noi su dung
BIÊN BAN KIEM KÊ TSCD
Theo sô kê toan Theo kiêm kê Chênh lêch

 ..3 .3  %$l % 22H 3 ... .H3 .32H2 3.. 9E3 3g2 /3 /3 /3 %7.H3 :8 .3-.

 3.

 3.

 :H3 E E97 .  9H3 O3/ : !97E.3 .: %H3983 .3.8.3 :H3 E E97 .3 .8/3 $ .3 H3. 3 8 %$l %04894E3 .3 $ . $%%  3 %97. l2H%$l 96:3.3.3 $ .3 %042H :H3 E E97 .94E3  9H3 %7.32H  9H3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful