Giáo viên giáng day: LÊ ANH VÄN

Ôn tâp kiên thúc Công Nghê 8
Em hãy cho biêt thê nào là phép chiêu vuông
góc?
Phép chiêu vuông góc là phép chiêu mà huóng
chiêu vuông góc vói mãt phãng chiêu
Hãy kê tên các hình chiêu vuông góc mà em dã
duoc hoc?
Các hình chiêu dã hoc:
Hình chiêu dúng
Hình chiêu bãng
Hình chiêu canh
lãt vân dê
lê hiêu rõ hon vê phép chiêu vuông góc
và phuong pháp tìm các hình chiêu vuông
góc thì hôm nay chúng ta së nghiên cúu
bài "Hình chiêu vuông góc¨
Cho môt vât thê nhu hình
bên. Hãy tìm các hình
chiêu dúng, hình chiêu
bãng, hình chiêu canh cúa
vât thê
'% %HE
.PHUONG PHÁP CH& GÓC THÚ NHÁT
Chon mãt phãng chiêu
l

l

' trí tuong dôi cúa vât thê dôi vói nguòi quan sát
và các mãt phãng chiêu?
'ât thê nãm giüa nguòi quan sát và mãt phãng
chiêu (Nãm truóc mãt phãng chiêu dôi vói nguòi
quan sát)
l

Nhìn tù phía truóc
Tìm các hình chiêu vuông góc
l

HÌNH HIÉU lNG
ìn tù phía truóc
l

Nhìn tù trên xuông
l

ìn tù trên xuông
HÌNH HIÉU BANG
l

Nhìn tù bên trái
l

Nhìn tù bên trái
HÌNH HIÉU NH
l

$au khi chiêu
l

%ia chiêu
$au khi chiêu
l

luòng gióng
%ia chiêu
$au khi chiêu
l

àm thê nào dê biêu diên các hình chiêu trên
cùng môt mãt phãng bán vë?
l

oay mãt phãng hình chiêu bãng xuông duói
90
o
, xoay mãt phãng hình chiêu canh sang phái
90
o
l

l
B
l
B

A
O

A
O
DÀI
DÀI
R
O
N
G
DÀI

A
O
RONG
BIEU DIEN A V% %HE
RONG
Hình chiêu bãng
Hình chiêu dúng
Hình chiêu canh
.PHUONG PHÁP CH& GÓC THÚ BA
lê tìm các hình chiêu theo phuong pháp
chiêu góc thú ba ta cüng làm tuong tu
nhu phuong pháp chiêu góc thú nhât tuy
nhiên cân chú ý các diêm sau:
Mãt phãng chiêu nãm giüa nguòi quan sát và
vât thê (hay 'ât thê nãm sau mãt phãng chiêu
dôi vói nguòi quan sát)
Sau khi chiêu vât thê lên các mãt phãng
chiêu, ta xoay mãt phãng chiêu bãng lên trên
90
o
, xoay mãt phãng chiêu canh sang trái 90
o
dê biêu diên các hình chiêu trên cùng 1 mãt
phãng (Mãt phãng chiêu dúng)
Hình chiêu tù truóc
Hình chiêu tù trên
Hình chiêu tù trái
: PP tìm các hình chiêu vuông góc
Chon các mãt phãng chiêu thích hop
lãt vât thê vào giüa các mãt phãng chiêu
Dùng các duòng thãng vuông góc vói mãt
phãng chiêu và di qua các dinh cúa vât thê dê
xác dnh dinh cúa các hình chiêu
y dung hình chiêu thông qua các diêm dã biêt
oay các mãt phãng chiêu bãng và chiêu canh
theo các huóng thích hop sao cho trùng vói mãt
phãng chiêu dúng
III. VÍ DU MINH HO:
O
X Y
Z
PHUONG PHÁP HIÉU GÓ %H NHÁ%
X Y
Z
PHUONG PHÁP HIÉU GÓ %H NHÁ%
Phuong chiêu chính
X Y
Z
PHUONG PHÁP HIÉU GÓ %H NHÁ%
ác hình chiêu thu duoc trên
các måt phång hình chiêu
X Y
Z
PHUONG PHÁP HIÉU GÓ %H NHÁ%
X Y
Z
PHUONG PHÁP HIÉU GÓ %H NHÁ%
X Y
Z
PHUONG PHÁP HIÉU GÓ %H NHÁ%
X Y
Z
PHUONG PHÁP HIÉU GÓ %H NHÁ%
X Y
Z
PHUONG PHÁP HIÉU GÓ %H NHÁ%
PHUONG PHÁP HIÉU GÓ %H NHÁ%
X Y
Z
PHUONG PHÁP HIÉU GÓ %H NHÁ%
X
Y
Z
PHUONG PHÁP HIÉU GÓ %H NHÁ%
x
y
O
z
PHUONG PHÁP HIÉU GÓ %H BA
x
y
O
z
PHUONG PHÁP HIÉU GÓ %H BA
x
y
O
z
PHUONG PHÁP HIÉU GÓ %H BA
x
y
O
z
$au khi chiêu
PHUONG PHÁP HIÉU GÓ %H BA
x
y
O
z
PHUONG PHÁP HIÉU GÓ %H BA
PHUONG PHÁP HIÉU GÓ %H BA
x
y
O
z
x
y
O
z
PHUONG PHÁP HIÉU GÓ %H BA
x
y
O
z
PHUONG PHÁP HIÉU GÓ %H BA
x
y
O
z
PHUONG PHÁP HIÉU GÓ %H BA
x
y
O
z
PHUONG PHÁP HIÉU GÓ %H BA
PHUONG PHÁP HIÉU GÓ %H BA
x
y
O
z
PHUONG PHÁP HIÉU GÓ %H BA
Cúng cô, bài tâp
Cu 1: So sánh su khác nhau trong phuong
pháp chiêu góc thú nhât và phuong pháp
chiêu góc thú ba?
Cúng cô, bài tâp
Trá lòi:
- Trong phuong pháp chiêu góc thú nhât:
'ât thê nãm truóc mãt phãng chiêu dôi vói nguòi
quan sát
' trí các hình chiêu: Hình chiêu bãng dãt duói hình
chiêu dúng, hình chiêu canh dãt bên phái hình
chiêu dúng
- Trong phuong pháp chiêu góc thú ba:
'ât thê nãm sau mãt phãng chiêu dôi vói nguòi
quan sát
' trí các hình chiêu: Hình chiêu bãng dãt trên hình
chiêu dúng, hình chiêu canh dãt bên trái hình chiêu
dúng
Cúng cô, bài tâp
Bài tâp trang 13,14 SG Công nghê 11
1 2
3
B
C
Cúng cô, bài tâp
Huóng chiêu
Hình chiêu
A B C Tên goi
1 Hình chiêu canh
2 Hình chiêu bãng
3 Hình chiêu dúng
3 1
2
Báng 2.1. Quan hê giüa huóng chiêu và hình chiêu
2
1 3
Báng 2.2. PPCG1
Báng 2.3. PPCG3

39539.3 
2.4-99345F5.:;:3 O. !F5.:;:3O.5F5.:2.3 .:;:3O.;2953.: 9H3.E.K3.:;:3O.202 ... E.K3.: . 
K3.: 3 K3.:-3 K3.:.3

l9;3 
l:7.3;5F5.:;:3O. ;5..35E59K2.E.K3.:;:3 O.9K23,.39,83H3.: - K3.:;:3O.

 !..! !& %% 429;993.K3 -H3 9K2.E.K3 .: 3 K3.: -3 K3.:.3., ;99

'%%

32953.:
l 

2953..: 297.99 .: .3 .3..38E9 .6:.3.: l '9932.'97J9.E..3.2953 ..6:.38E9.. 6:.2953.38E9 .

K3.:3O.:..%K2.97. l K395J. .E.

97. .. &l l K395J.

K3997H3:3 l .

K3997H3:3 l  & .

l K39-H397E .

 & l K39-H397E .

$.: l .:.

:.$.: %..: l .

: l l.:.: %.3O3 ..$.

:97H3 .2934 -:/3.3292953-3.K3.E. l .

:.4.35 4 l .38.2953K3. 4 4.2953K3.:-3:3/.

l .

l  .

&'%% l  #  #   #  .

.

: 3 K3.3 K3.:.K3.:-3 .

K3. 28.397E 4 -:/3.39 3..: 9.2953.3.6:.: 953.4. .2953.:2953.:. .:O.9399: 3H3.3. !.E.:O.3.9-.2953 .: .99 .E.K3.:97H3.: 3 ..35E5 .E.:32.:9045.E.:.9.'99328.38E9 $.:-3H397H3 4 4.329 53 953.:.6:.38.38E9.329..99H3.35E5..! !& % l9K2..5.

K3.:997H3 K3. ..:997.:997E K3.

2953.4..:. 3.58..K3.99 E. 6:. 3.E.:9J.99.29 53.5 l9.:..E.:936:.E.393.39J..:-3...2953..: 3 '  . 2 -9 4.3 904.E..E.E..: 3.E.:3O..4.K3.:3O.: /3K3. .2953.. 3 3.E.!!9K2.4973.29 53.E.:.

.! !& %%  .!.

!.:..! !& %%  !.3.J3 ..

!.97H3 .:  ..! !& %% E.2953K3.:9: .E..K3.

! !& %%  .!..

.! !& %%  .!.

! !& %%  ..!.

.!.! !& %%  .

.!.! !& %%  .

! !& %%  ..!.

! !& %%  .!..

.! !& %% .!.

!..! !& %  .

! !& %  ..!.

! !& %  ..!.

!.:  ..! !& % $.:.

.! !& %  .!.

! !& %  .!..

.! !& %  .!.

!..! !& %  .

! !& %  ..!.

.!.! !& %  .

! !& %  .!..

! !& % .!..

3. . 3.: O.3 5E5 . 5..3 5E5 . -95 : $4 8E3 8 E.: 9743 5.: O. 9 -.. 9 39 .

 K3 .3 5E5 . K3 .: 29 53 .3.: K3 . 3.: 3 %743 5.E. '9 9 32 8. 6:. 9 -..: .: .: 3 K3 .3 8E9 ' 97J . 9 39 '9 9 32 97. K3 .3 9 -H3 5 K3 .: 3 K3 . 29 53 ..: .3 8E9 ' 97J .: K3 . 3.3 9 -H3 97E K3 .E.: 3 .: .: -3 9 /.: O. 6:.3 5E5 .. -95 %7 %743 5.: -3 9 97H3 K3 .: O.

3  $ 3 3    .3. -95 95 97.

3.:. -95 .: K3.3.:   %H3 K3.3 K3.3.:-3 K3..:    3 !! 3 !! .: 3   3 ":.K3.3.:.