1

19 diêu dang viên không duoc làm Trích Quy dinh sô 115-QD/TW
ngày 07/12/2007 cua Bô Chính tri vê nhüng diêu dang viên không
duoc làm
1. Noi hoác lam trai Cuong linh chinh tri, Diêu lê Dang, nghi quyêt, chi thi, quy dinh,
quyêt dinh, kêt luân cua Dang; lam nhung viêc ma phap luât không cho phep công
dân, can bô, công chuc lam.
2. Cung câp nhung thông tin, tai liêu bi mât cua Dang va Nha nuoc hoác nhung viêc
chua duoc phep công bô; tuyên truyên, tan phat hoác xui giuc nguoi khac tuyên
truyên, tan phat thông tin, tai liêu duoi moi hinh thuc dê truyên ba nhung quan diêm
trai voi duong lôi cua Dang va phap luât cua Nha nuoc.
3. Tô cao mang tinh bia dát; viêt don, thu tô cao nác danh, mao danh; viêt, ky tên tâp
thê vao don, thu tô cao. Tô chuc, tham gia kich dông, xui giuc, mua chuôc, cuõng ep
nguoi khac khiêu nai, tô cao. Gui, tan phat don, thu khiêu nai, tô cao dên nhung noi
không co thâm quyên giai quyêt.
4. Tô chuc, xui giuc, tham gia cac hoat dông be phai, chia rë, cuc bô gây mât doan
kêt. Loi dung viêc phat ngôn, nhân danh viêc phan anh, gop y kiên dôi voi Dang dê
da kich, vu cao, xuc pham, nhân xet, danh gia tuy tiên dôi voi nguoi khac. De doa, tru
dâp nguoi tô cao, phê binh, gop y trai voi y kiên minh.
5. Viêt bai, cho dáng tai tin, bai sai su thât, vu cao, bia dát hoác quy kêt vê tôi danh,
muc an truoc khi xet xu, không dáng tai y kiên phan hôi, cai chinh theo quy dinh cua
phap luât. Sang tac cac tac phâm ván hoc, nghê thuât, viêt, phat hanh hôi ky không
lanh manh, không dung su thât, mang tinh kich dông gây anh huong xâu trong xã hôi.
6. Tô chuc, tham gia cac hôi trai quy dinh cua phap luât. Tô chuc, tham gia mit tinh,
biêu tinh khi chua duoc câp co thâm quyên cho phep.

2

. Không châp hanh su phân công, diêu dông cua tô chuc dang; dang viên tu ung cu,
câp uy viên tu ung cu hoác tu nhân dê cu vao cac chuc danh cua tô chuc nha nuoc,
doan thê chinh tri- xã hôi khi chua duoc cac tô chuc dang co thâm quyên gioi thiêu.
8. Quan liêu, thiêu trach nhiêm, bao che, bao cao sai su thât, dê co quan, don vi, dia
phuong do minh truc tiêp phu trach xay ra tinh trang mât doan kêt, tham nhùng, buôn
lâu, lãng phi, thât thoat tai san va cac tiêu cuc khac.
9. Lam trai quy dinh cua Dang va phap luât cua Nha nuoc trong nhung viêc: quan ly
nha, dât, quÿ, thuê; kinh doanh chung khoan, cô phân hoa doanh nghiêp nha nuoc;
cac hoat dông giam dinh quan ly va câp phat cac loai giây dáng ky, giây chung nhân,
giây phep; câp, su dung, chung thuc, xac nhân hô so, tai liêu, ván báng, chung chi;
thâm dinh, phê duyêt, dâu thâu, giao, nhân du an; giao dât; tuyên dung, sáp xêp, bô
tri, ky luât can bô, công chuc va nguoi lao dông; kiêm tra, thanh tra, kiêm toan, diêu
tra, truy tô, xet xu, thi hanh an.
10. Can thiêp, tac dông dên ca nhân, tô chuc dê ban thân hoác nguoi khac duoc bô
nhiêm, di hoc, di nuoc ngoai trai quy dinh cua phap luât. Ep buôc, mua chuôc ca nhân
hoác tô chuc dê bao che, giam tôi cho nguoi khac.
11. Chu tri, tham muu, dê xuât, tham gia ban hanh cac ván ban trai voi quy dinh cua
Dang va phap luât cua Nha nuoc. Cô y dê nguoi thân loi dung vi tri công tac cua
minh truc loi.
12. Dua, nhân, môi gioi hôi lô; môi gioi lam thu tuc hanh chinh hoác loi dung vi tri
công tac dê môi gioi huong thu lao duoi moi hinh thuc trai voi quy dinh cua phap
luât. Dua, nhân hoa hông hoác môi gioi dua, nhân hoa hông trai qui dinh cua phap
luât.
13. Kê khai không dây du tai san, thu nhâp theo quy dinh cua phap luât, trôn, tri hoãn
nôp thuê; mo tai khoan o nuoc ngoai trai qui dinh cua phap luât; tham gia hoat dông
rua tiên.

3

14. Dung công quÿ xây dung công trinh, mua sám trang thiêt bi, phuong tiên lam
viêc, di lai, thông tin liên lac vuot qua dinh muc va su dung trai quyêt dinh cua phap
luât,
15. Dung công quÿ dê tiêp khach, táng qua trai quy dinh cua phap luât hoác dê xây
dung cac công trinh vui choi giai tri cho môt sô it nguoi. Cho thuê, cho muon tai san
cua Nha nuoc duoc giao quan ly, su dung trai quy dinh cua phap luât.
16. Tu minh hoác dê nguoi trong gia dinh di du lich, tham quan, hoc tâp, chua bênh o
trong nuoc hoác ngoai nuoc báng nguôn tai tro cua tô chuc trong nuoc hoác tô chuc,
ca nhân nuoc ngoai khi chua duoc phep cua co quan co thâm quyên.
1. Tô chuc, tham gia danh bac, sô dê, ca cuoc, cho vay trai quy dinh cua phap luât;
su dung cac chât ma tuy; uông ruou, bia dên muc bê tha, mât tu cach va cac tê nan xã
hôi khac.
Vi pham dao duc nghê nghiêp; co hanh vi bao luc trong gia dinh, vi pham chinh sach
dân sô va kê hoach hoa gia dinh, sông chung voi nguoi khac nhu vo chông; ban thân
hoác dê con kêt hôn voi nguoi nuoc ngoai trai quy dinh cua Dang va phap luât cua
Nha nuoc.
18. Mê tin, hoat dông mê tin (hanh nghê dông côt, thây cung, thây boi; lâp dên, miêu
trai phep; ung hô hoác tham gia tôn giao bât hop phap).
19. Tô chuc viêc cuoi, cac ngay lê, têt, sinh nhât, ky niêm ngay cuoi; mung tho,
mung nha moi, lên chuc, chuyên công tac nhám vu loi.
Nhzng quy dznh mz| vz nhzng d|zu dzng v|ôn khðng dzzc |àm
09:03 | 24/12/2007
%I-% Ŷ Ngày 17/12/2007ţ 8z Ch|nh trz dã ban hành "Cuy dznh sz 115ŴCÐ/1W vz
nhzng d|zu dzng v|ôn khðng dzzc |àm" nhzm tång czzng kz czzngţ kz |uzt cza Ðzng và
g|z g|n phzm chzt ch|nh trzţ dzo dzc cách mzngţ t|nh t|ôn phongţ gzzng mzu cza cán bzţ
dzng v|ônŦ

4

MrL khácţ Cuv drnh nàv drrc phr blrn drn chl brţ áp drna drl vrl LrL cr drna vlôn sr aóp
phrn pháL huv quvrn làm chr cra nhân dân Lrona vlrc klrm Lraţ alám sáL drl vrl slnh horL
cá nhânţ hành vl dro drcţ horL drna xã hrl cra Lrna drna vlôn cra urnaţ aóp phrn xâv
drna urna vrna mrnh vr chlnh Lrrţ Lr Lrrna và Lr chrcţ làm cho urna Lhrrna xuvôn Lr drl
mrlţ Lr chrnh drnţ khôna narna nâna cao chrL lrrna drl naüţ src chlrn dru và nána lrc
lãnh dro cách mrnaŦ
Cuv drnh mrl nàv cüna arm 19 dlru drna vlôn khôna drrc làm Lhav Lhr Cuv drnh sr 19Ŵ
Cu/1W naàv 3/1/2002 cra 8r Chlnh Lrr (khoá lx) nhrna dã drrc br suna drv drţ hoàn
chrnh và bao quáL hrn sau khl ruL klnh nahlrmţ duc krL và mr rrna nrl duna Lr quá Lrlnh
Lrlrn khal Cuv drnh sr 19 Lrona arn 6 nám quaŦ MrL sr dlru drrc br suna Lhôm nhrna v
mrl nhrť pháL Lán Lhôna Lln Làl llru Lrál vrl drrna lrl cra urnaţ pháp lurL cra nhà nrrcŤ
arlţ pháL Lán drnţ Lhr khlru nrlţ Lr cáo drn nhrna nrl khôna có Lhrm quvrn alrl quvrLŤ xul
alrc aâv mrL doàn krLŤ lrl drna vlrc pháL naônţ nhân danh vlrc phrn ánhţ aóp v klrn drl
vrl urna dr dr klchţ vu cáoţ xuc phrmţ nhrn xeLţ dánh alá Luv Llrn drl vrl narrl khácŤ Lr
chrc Lham ala các hrl Lrál quv drnh cra pháp lurLŤ làm Lrál quv drnh cra urna và pháp lurL
cra nhà nrrc Lrona klnh doanh chrna khoánţ cr phrn hoá doanh nahlrp nhà nrrcţ Lrona
các horL drna alám sáL qurn lvţ alao drLţ klrm Lraţ Lhanh Lraţ klrm Loánţ dlru Lraţ Lruv Lrţ
xeL xrţ Lhl hành ánŤ dl nrrc naoàl Lrál quv drnh cra pháp lurLŤ cr v dr narrl Lhân lrl drna
vr Lrl côna Lác cra mlnh dr môl alrl hrrna Lhu lao drrl mrl hlnh Lhrc Lrál vrl quv drnh cra
pháp lurLŤ cho Lhuôţ cho mrrn Làl srn cra nhà nrrc drrc alao qurn lvţ sr drna Lrál vrl quv
drnh cra pháp lurLŤ vl phrm dro drc nahr nahlrpţ có hành vl bro lrc Lrona ala dlnhţ vl
phrm chlnh sách dân sr và kr horch hoá ala dlnhţ srna chuna vrl narrl khác nhr vr chrnaŤ
brn Lhân horc dr con krL hôn vrl narrl nrrc naoàl Lrál quv drnh cra urna và pháp lurL
cra nhà nrrcŤ rna hr horc Lham ala Lôn aláo brL hrp phápŦ
ulru 3 và ulru 13ţ nrl duna quv drnh mrl hoàn Loàn (nrl duna cü drrc drn arp vào ulru 4
và ulru 12)ţ dó làť vlrL bàlţ cho dána Lrl Llnţ bàl sal sr LhrLţ vu cáo bra drL horc quv krL vr
Lrl danhţ mrc án Lrrrc khl xeL xrţ khôna dána Lrl v klrn phrn hrlţ crl chlnh Lheo quv drnh
cra pháp lurLŦ Sána Lác các Lác phrm ván hrcţ nahr LhurLţ vlrLţ pháL hành hrl kv khôna
lành mrnhţ khôna duna sr LhrLţ mana Llnh klch drna aâv rnh hrrna xru Lrona xã hrl (ulru
3)Ŧ kô khal khôna drv dr Làl srnţ Lhu nhrp Lheo quv drnh cra pháp lurLŤ Lrrnţ Lrl hoãn nrp
LhurŤ mr Làl khorn r nrrc naoàl Lrál quv drnh cra pháp lurLŤ Lham ala horL drna rra Llrn
(ulru 13)Ŧ
vlrc Lr chrc Lhrc hlrn và xr lv vl phrm Cuv drnh vr các dlru drna vlôn khôna drrc làm
drrc arn vrl Lrách nhlrm cr Lhr Lrna cr quanţ cá nhân Lhl hành nhlrm vrť ur ban klrm Lra
1runa rrna hrrna drnţ klrm Lraţ alám sáL vlrc Lhrc hlrn Cuv drnhŤ các crp ur drna lãnh
droţ chr dro Lr chrc Lhrc hlrn Cuv drnhţ drnh kv hàna nám phrl báo cáo vrl crp ur crp
Lrôn Llnh hlnh Lhrc hlrn Cuv drnhŤ drna vlôn vl phrm Cuv drnh là vl phrm kr lurL drna sr
br xr lv côna mlnhţ chlnh xácţ krp Lhrl Lheo quv drnh cra urnaţ pháp lurL cra nhà nrrcŦ

% 3 .

.

9 9H395 9.3 9. .O926:3.3 - 9:H3 97:3 9E3 5E9 4.3.l3.. 3 . .3 2.E. 3... . E. ..9 6: 3 6:9 3 9:3.3F5 3. 9.E..49 3-G5E .7 ..E4 3333. .2.3 9.4.E397...:3 9. 9..9 . 97:3-E336:.J39046: 3.33.3 9..297E.l3. 25E5:9 3. 2:.. 9..2.. .3:9743  %.2  :3..O926:36:9  %. 97 /53....3.E4 -. 9.  %..H33 .9.:..E3- ..E..2K39.39J3J.53E3 O5 3 .J397 l:l3 36:9 .E42.45F5  .9..5E5:9..39J3-.97E6: 3.:.45F5.E.52.:3 9. 9. 32K3  '9- . .J.2.3.2.4 .E43. l0/.2 O4.6:9.. .E4 .33..9E.4 g3993 -8.3 /3 .5339393 9:-J29.33 : 3.E4 9E35E9 ..E4 5H-K3 O5 97E.52 33F9 E3E993 . .-29 43 9 /3.3 24/..899 . 39:9 . 33.5. 3..J397..3..9. 9:H3 97:3 9E35E99393 9:/./. l3233.3..E..3.:.E4 %. 5F5 . 94.3 2 97E. 5E5:9 $E39E..5E5:9 %..5E933 33/.2J993 -:9K3.9 5E93 3 323 3 3899 2.F9 3 g39 353 .3.9/..l3 J..g3.

5E5:9...E../4.E.6: 3.3 4E3 .- 32 . 3..49 3 7.4.-.3.33.933 ..39E.3. 5. 294E3 : 97.97J ..22..  l.E.4.93  .2.395 9E.H393. 92 3 5H/:9 :9: .3H: 9:97E. 3. 97:9 F9 93E3  .....3..3497E6: 3...g3-397E..2 .5. 2K39.6:. .: :9 9. 5E5 :9 .333 5F5.O926:39:  ":. 9.E.33. .4 3297.233 -:3 : 35J 9994E9983.E.4 33/E3..5 8/3 .3 9E. 97J .J34.3 : 3..  3.3 . .3.4/. 33 22299.3..53O..3497E6: 3..53853...5E5:99. 93 /3 .7...  97K 9.3. 334..899 .5E5 :9 l..95597E.55E9.338.3..E33 4.49 3E2 36:3 .5E5:9 973 97K43 359:29433. 2. l3 .9.39.l3.9.397.5E5 :9  H.. -.0 29.3 983 9:359046: 3.4 99:3/3 855 - 97J :9.  297E6: 3. .H393.E3- .:.9K397329 439 9.6: 3....E... -3934.33533.. 439.5E5:9 A5-:.6:3 3 9 6: 9: 3/4..34.J397 .4. 3 3.3.. E. 3. 9: . 3 3.974333..39 .397E6: 3.E48.9. 2:.4....0 -E4.2.97E .3..43.E. 2K397..E33 9.... 334.4 g3 .E.32 -.g3-3 .. 3.9H:./.3/42K397.E..9. ./3.

.. 936:97E6: 3.5E5:9  %2K34.97J.3 97K3 2:. E3-.397K3.4.3497E6: 3.-H9. 3.E.. 8 .93E4-955E5  % ...5F5.  3 .3.36: 95E.39E. 3  99 83 39  32 3 ..... K3 . .E.E..97433.:..3. 3.....95 .3-393 4.4393. ..O. '52 4 .4..32. ..26:.3983 .: -. .:3..9: :37. .933 E.. .6:.3.3.9.E.343.J38E.5E5:9.2.:3.9 9... ..E.  H9J3 49 32H9J3 33 3. K3 /:.52.5E5:94..8/397E6:9 3.l3.O926:3  %..42.46:3 8/397E6: 3..E.E.9.. 299.....-3 97433.335.3 93 2 .2...9743.92. 32. ...  9393H3. 23 9 2332 H3..-4.4. 82 97.3 ..96:E 32..34... K3 83.3 9-O5 3 2: 97E5F534.9...3 99 - 5.O3.3 6: /3 ..-33:3997. /38.3. .. 9.5E5 :9  3.E333.97E6: 3. 49:H ..4298J93. - °– °¯ ° °–  °–y°´°– ng¯ .4.3..5E5:9 8/3. /3..9743. 9...

.

 %.

I-% -–g $$  .

$@J  ° °–  °–y°´°– ng¯#° ¯m°–n °– n °–  n f °–g – –°½ ¯n n°  nnhn¯ °– °y°½°– – °–¯ n fnh° °–y°  .°  j f° g° #. ° ¾  .

hn . °¯ °gn°–– ¯  °–y°´°– ng¯f . °°g n½  ° °n h½ °–  n °–y°¾ –½ ½ °½h °g¯n n f°i° i°°– n ¯f –h¯¾h ¾° nh °i° g°  n  °– j  n f °– °– y° n f °– –½ ½ ° i °– °– °–¯ ° n°  °–g n n g¯n °– °–y°  ¯  n ° ° ´°–°– °– °i°–nfn °– °– ¾ n n ° g °m°– n j° nhn¯ °– . . °¾ .$@J °–g $$ n f .

 ° nhnn ½ °–j° n  n n n °. ° nhn  °–y°´°– ng¯ n– ° hn° ¯n  °–n f° nh°i°g°° ¯ D f° ¯f @°– °– °– ° ¯f –h¯¾h n n °. ¾  n ¾°–y¯° °– ¯ ° ½hh°´°–°g h °– n f °– ½h½ n f -g° n – ½hh° °  °  nh °° °–° ´°–n ¯ °–  – n–i¯ g°  °– n½h°–´° °i° f° n½ °h° –½ °  °– n nh n½ ¯ ° °x h°–h ° °– hn  n nf¯–fnhn h °n f½h½ g¯h °n f °–g½h½ n f-g° n°–° f°n °–h° n ½ °h f°°– ½°g° n °– nhn °––h¯¾h ° –f  ¯f f°f ¯h°  f  x g°h° ° n°–gh °n f½h½ n °– i° °– n´°–hnn f¯° ¯´– °–f ¯ ° nh °n f ½h½ ny n¯ °g¾ °n f-g° n n–f ° ¾ °–h ° n f ½h½   ½ ¯ n °– °– ½ n g°  n °– –f °  ½ ¯n°¾hn i°¾ g nh–f ° ¾ °–n°– °– hn° n °– °i° n n° ´° °– ° n°–gh ° n f °–g½h½ n f-g° n °– nf¯–f´°–h ½½h½  g ° °– °¯ g°g°%° °–n n °– ½g g % g I g n m°– ° g¾f¾  nh f n   f° ¯ nh° nx ´°– m°– °½ ° n n° ° n f ½h½  h°– hn nhn hn ½ ¯ m° n °–    ½h g°  ´°– g°¯ ° ´°– °–¾  ¯f°–°n °––i ° °– °–j % % yf´°– g¾ ° ° ½ °n f½h½  ° j°° ½ ¯ g ° ° n°–gh °n f½h½ f¯–f °– f ° % % I n n n n °g ½ ¯. ° °g°–°m¯½ hnh n ½ n ½ y°°° n °. ° °–y°½ ¯. °g½ ¯  °–¾  n´°–¯° n°hn ½  °n f °– ½h½ n f-g° n  . °¾ °–– °°m¯f .°  %h O% ° °– j n ¾°–  g° n °g fh °¾f°°– ¯ n g¯ °–° °– h° °f.