BAN CHẤP HÀNH TRUNGƯƠNG BAN TUYÊN GIÁO

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2009 ĐỀCƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về Tăng cường cuộcđấu tranh chống âm mưu, hoạtđộng “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá I. Bối cảnh rađời Chỉ thị: - Trong những năm qua, Ban Chấp hành Trungương, Bộ Chính Trị, Ban Bí thư đ ã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về tăng cường lãnhđạo công tácđảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới, như: Nghị quyết số 08, ngày 17/2/1998 của Bộ Chính trị ( khoá VIII) về “Chiến lược an ninh quốc gia”; Nghị quyết Trungương 8 ( khoá IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ”; Thông báo Kết luận số 94-CT/TW Ban Bí thư ngày 30/12/2002 về “nhiệm vụ tăng cường cuộcđấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá”; Chỉ thị số 05CT/TW của Bộ Chính trị ngày 14/10/2006 về tăng cường lãnhđạo công tác bảođảm an ninh quốc gia trong tình hình mới. Thực các Nghị quyết, Chỉ thị trên, công tácđấu tranh chống “Diễn biến hoà bình”đãđạtđược kết quả quan trọng, góp phần giữ vữngổnđịnh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng hoạtđộngđối ngoại và tăng cường sức mạnh quốc phòng an ninh. - Từ Đại Hội X củaĐảngđến nay,điđôi với những thời cơ và thuận lợi mới, tình hình quốc tế và trong nước cũng xuất hiện những diễn biến phức tạp, tácđộngđến công tácđấu tranh chống âm mưu, thủ đ oạn “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá. Các thế lực thùđịch ráo riếtđẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hoà bình” và “xâm lăng văn hoá”đối với nước ta với các thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. - Thời gian qua, công tácđấu tranh chống âm mưu, thủ ® o ¹ n “Diễn biến hoà bình” của ta, tuyđãđạtđược những kết quả đ áng ghi nhận, nhưng cũng còn không ít khuyếtđiểm, yếu kém cần khắc phục. Tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị,đạođức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ,đảng viên và nhân dân có chiều hướng tăng, có mặt nghiêm trọng.Đáng chú ý là xu hướng “tự diễn biến”; “tự chuyển hoá”,đi chệch hướng XHCN. - Nghị quyết Trungương (Khoá X) về “Công tác tư tưởng, lí luận, báo chí trước yêu cầu mới”đãđề ra một trong các nhiệm vụ và giải pháp quan trọng là: Triển khaiđồng bộ, chủ động cuộcđấu tranh trên mặt trận tư tưởng, phản bác các luậnđiệu tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, chống pháĐảng, Nhà nước ta, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình” thực hiệnđa nguyên chính trị, hình thành lực lượngđối lập, gây bạo loạn, lậtđổ của các thế lực thùđịch ; thưòng xuyên cảnh giác, chủ động phòng, chống nguy cơtựdiễn biến ởcảTrung ương và các ngành, các cấp. Với những lí do nêu trên, ngày 24/4/2009, Ban Bí Thư đ ã ban hành Chỉ thị “Tăng cườngđấu tranh chống âm mưu, hoạtđộng “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thùđịch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá”.Đây là yêu cầu cấp thiết trong tình hình hiện nayđể góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyếtĐại hội X và phục vụ triển khai có hiệu quả một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng của Nghị quyết Trungương 5 (khoá X) về công tác tư tưởng, lí luận, báo chí trong tình hình mới.

hoạtđộng can thiệp lậtđổ. như: “Hồ Chí Minh bình khảo” của Hồ Tuấn Hùng (Đài Loan). “Đảng cố tạo dựng hìnhảnh Hồ Chí Minh thành một giá trị quy chiếu cho Đảng viên và nhân dân chấp nhận.chính trị: + Chúng tiếp tục tiến công xuyên tạc. Cơ quan an ninhđã ngăn chặn 4. Gầnđây một số tác phẩm nhằm hạ bệ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mặt trận vỗ tay. các thế lực thù địch ráo riết đẩy m ạnh chiến l ược “Diễn biến hoà bình”. ta phát hiện thêm 2 đài (Đài tiếng nói thanh niên vàĐài Hồn Việt). tạo ra “ những khoảng trống”để dần dầnđưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập vào cán bộ. như:“Đảng chỉ tay. Âm mưu . 390 báo và tạp chí phản động và 88 nhà xuất bảnở hải ngoại chống phá ta. 1. gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng. dân chủ ở Việt Nam của Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) cho thấy rõ các bước cụ thể của Mỹ nhằm thúcđẩy mầm mống “cách mạng màu”ở Việt Nam. hiện có 413 tổ chức phản động.Đảng viên và nhân dân nhằm chuyển hoá . biểnđảo và các tài nguyên thiên nhiên vẫn tiếp tục diễn raở nhiều nơi trên thế giới với tính chất ngày càng phức tạp. hoạtđộng “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thùđịch trên lĩnh vực tư tưởng.Quố c tế : Từ Đại h ội X c ủa Đảng đến nay.Trên lĩnh vực tư tưởng. kíchđộng. Việc Mỹ triển khai “Đội hoà bình” (tổ chức chuyên tuyên truyền và kíchđộng lậtđổ) và dự kiến thực hiện Chương trình nghiên cứu liên quan sự chuyểnđổi chính trị. làm cơsởtiếp t ục duy trì chế độ độc tài”. như: quy kết chủ nghĩa Mác . phủ định. Theo báo cáo của Bộ Công an.030 thư ân xá quốc tế. ly khai. + Chúng lợi dụng những sự kiện lớn củađất nước và một số yếu kém trong quản lý của ta gầnđâyđể quy chụp. xoá bỏ hệ tư tưởng XHCN. + Chúng tập trung vào “chiến lược con người” để đào tạo m ột l ớp người thân Mỹ và phương Tây. xungđột vũ trang. hòng làm tan rã niềm tin. tư tưởng Hồ Chí Minh với một thang bậc và luậnđiệu mới. xungđột dân tộc. văn hoá từ sau Đại hội Xđến nay 1. Mỹ đ ã bộc lộ rõ ýđồ lợi dụng hợp tác giáo dục. Quốc hội giơ tay. dựng phim “Sự thật về Hồ Chí Minh” v ớ i ý đồ “ tẩy trừ huyền thoại Hồ Chí Minh”và phátđộng “Phong trào quốc dânđòi trả tên cho Sài Gòn”.Lênin sai lầm từ gốc rễ: mở chiến dịch bịađặt. những cuộc đấu tranh cục b ộ. những tranh chấp về biên giới. chia rẽ. thúc đẩy “tự diễn biến”.879 tài liệu chiến tranh tâm lí và 44. xoá bỏ chủ nghĩa MácLênin.2 Sự chống phá của các thế lực thùđịch: .1 Bối cảnh tácđộng: . “Đỉnh cao chói lọi” của Dương Thu Hương (xuất bản tại Pháp)… + Chúng huyđộng tốiđa các phương tiện thông tinđại chúng và tăng cường liên kết giữa các tổ chức phảnđộng người Việt lưu vongở nước ngoàiđể chống phá Việt Nam. Chúng coi tiến hành “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng. lãnh thổ. văn hoá là mũiđột phá. tôn giáo. Chính phủ phủi tay. Từsau đại h ội X.Đánh giá tình hình 1. 5 tổ chức phảnđộng mới và 20 chiến dịch tuyên truyền phá hoại tư tưởngđối với Việt Nam. 62 đài phát thanh và truyền hình. Xuyên tạc cuộc vậnđộng “Học tập và làm theo tấm gươngđạođức Hồ Chí Minh” là “nhốt cả dân tộc vào trong cái rọ chuyên chính vô sản về mặt chính trị”.đào tạo . . dân trắng tay”.II. khủng bố. “tự chuyển hoá” và “xâm lăng văn hoá” nhằm xoá bỏ chế độ XHCN và bản sắc văn hoá Việt Nam. xuyên tạc. văn hoá.Trong nước: Trên lĩnh vực tư tưởng.

nhân quyền. bạo loạn lậtđổ.Trên lĩnh vực dân chủ. . phảnđộng. “chuyển hoá tư tưởng” một số phóng viên. Các cơ quan hoạchđịnh chiến lược của Mỹ đưa ra bản “lộ trình 4 bước”. phảnđối sự kiểm duyệt của cơ quan nhà nước. xuất bản: + Các thế lực thùđịch thâm nhập. các bộ phim có nội dung bạo lực. nhân vật lịch sử theo quanđiểm của Phương Tây. phóng khoáng. quanđiểm sai trái. tạo bức xúc. tài trợ xuất bản những cuốn sách dưới danh nghĩa “ văn hoá tri thức nhân loại” nhưng thực chất là truyền bá tư tưởng tư sản vào nước ta. bất bình trong công chúng.đòiđược công khai. Một bộ phận văn nghệ sĩ đ ã vàđang có khuynh hướng sáng tác phức tạp nhằm “giải thiêng” các giá trị vốnđãđược khẳngđ ịnh của dân tộc… + Tiến hành tiếp xúc. phảnđộng. kíchđộng gây rối. . nhân quyền: Cùng với việc tăng cường tuyên truyền. thùđịch và khuyến khích nhiều người lên mạngđể “traođổi”. tiếp xúc nhằm khuyến khích những hoạtđộng chốngđối của cácđối tượng cơ hội chính trị ở Việt Nam (Cựu Tổng thống Bush tiếp 4 tên phảnđộng người Việt lưu vong tại . tiêu cực. triệtđể lợi dụng công nghệ thông tin. dân tộc. tự do công bố các tác phẩm văn học nghệ thuật. trongđó bước 4 có nội dung các trườngđại học Mỹ được khuyến khích mở các cơ sở tại Việt Nam. văn nghệ sĩ có biểu hiện daođộng chính trị. + Tăng cường tán phát băngđĩa . xuất bản và một số nhà báo bằng thủ đ oạn nham hiểm. như: chú trọngđào tạo. từ đ ó lôi kéo họ làm báo theo kiểu “tự do” của phương Tây. thông qua việc mời họ ra nước ngoài giao lưu. Ngân sách của chính phủ Mỹ dành cho các chương trình Fulbringt Việt Nam tăng lên 4 triệu USD/ năm. nhân quyền phương Tây cũng như một số tổ chức quốc tếđã có những phát biểu. truyền bá thông tin.đểchu yển hoá Việt Nam. Blog…để “công bố” rộng rãi các tài liệu. tham gia biểu diễn nghệ thuật và trao giải thưởng cho các tác phẩm có nội dung lệch lạc. nghi ngờ. Thông qua “hợp tác. nhà xuất bản tư nhân làm cơ quan ngôn luận cho “ lực lượng dân chủ”. hội thảo. dùng báo mạng làm “nóng” các vấnđề củađất nước.đánh giá lại các sự kiện. phóng viênđã bộc lộ tư tưởng báo chíđối lập vớiĐảng. văn nghệ. hànhđộngủng hộ.đổi trắng thayđen. từng bước thoát ly sự lãnhđạo củaĐảng trên lĩnh vực văn hoá. quá nhấn mạnh vai trò “phản biện” và lạm d ụng “quyền lực xã hội” để đưa các bài viết công kích sự lãnhđạo củaĐảng và Nhà nước. lợi dụng một số cơ quan báo chí. lôi kéo các phần tử văn nghệ sĩ “cấp tiến”.Đại sứ quán Mỹ ráo riết triển khai dự án “Góc Hoa Kỳ” nhằm quảng bá với lớp trẻ hìnhảnh nước Mỹ. còn “Quỹ giáo dục Việt Nam” mỗi năm dành 5 triệu USD cấp cho 100 sinh viên Việt Nam học tại Mỹ. dựán lớn có liên quanđến lĩnh vực giáo dục -đào tạođang triển khaiở Việt Nam. Thời gian qua. giúpđỡ” về đ ào tạo và tiếp cận những nhà báo trẻ có tư tưởng tự do. văn nghệ: + Các thế lực thùđịch gia tăng kíchđộng văn nghệ sĩ đ òi tự do sáng tác. dễ giao lưu. có một số lãnhđạo và báo chí. Đến nay chỉ riêng Mỹ đã có 15 chương trình. lối sống Mỹ.Trên lĩnh vực văn hoá. tôn giáo: + Về dân chủ. “thu nhận” thông tin. văn hoá phẩm có nội dung xấu. quảng bá các giá trị dân chủ. mạng Internet.tham quan.đồi truỵ gây tácđộng xấuđến một bộ phận giới trẻ. lôi kéo. . + Ra sức thúcđẩy thành lập báo tư nhân.Trên lĩnh vực báo chí.

trongđó trên 550 tổ chức có hoạtđộng thường xuyên. “Nhà nước Khmer Krom”ở Tây Nam bộ. ủng hộviệc thành lập các tổ chức chính trị đối lậpở Việt Nam) Chỉ chích Chỉ thị 37 của Thủ tướng chính phủ về việc lãnhđạo và quản lý báo chí. thu thập tin tứcđồng thời tuyên truyền. cài cắm người. hộiđoàn làm nòng cốt nhằm tranh giành quần chúng. cácđ ịa phương. các cấp. phong tục tập quán … phục vụ ýđồ móc nối. công khai khuyến khích. lí luận. + Về vấnđề dân tộc: Các thế lực thùđịchđ ẩy mạnh tuyên truyền xuyên tạc lịch sử. giáo sứ Thái Hà (Hà Nội).Thông qua một số tổ chức phi chính phủ nước ngoàiđể thực hiện “Diễn biến hoà bình” + Hiện nayở Việt Nam có khoảng 700 tổ chức NGO nước ngoài. chúngđã hình thành các “tôn giáo lạ”ở vùng miền núi phía Bắc như đạo “San sư khổ tảo”ở Hà Giang. nhà nước. nghiên cứu lịch sử phát triển. miền núiđể tìm hiểu. La Vang (Quảng Trị )… Các phần tử phảnđộng. can thiệp vào công việc nội bộ. +Đặc biệt. tài trợ các chương trình. xâm hại an ninh và chủ quyền nước ta. tuyển lựa.đ ặc biệt là nghị quyết TRUNGƯƠNG 5 “Về công tác tư tưởng. Tiếp t ục h ậu thuẫn cho sốphản động ở các khu vực trọngđiểm gia tăng hoạtđộng chống phá. coiđây là một hình thức “chặnđứng cao trào tự do ngôn luậnđang dâng cao trong nước”. Các thế lực thùđịchđã lợi dụng hoạtđộng của một số tổ chức NGO vào các mụcđích chính trị. toàn quân về những âm mưu. tạo tiềnđề cho sự can thiệp của các thế lực thùđịchở bên ngoài. thực hiện ýđồ thành lập “Nhà nướcĐề gađ ộc lậpở Tây Nguyên”. “Nhà nước Chămđộc lập”ở Nam Trung Bộ và “Vương Quốc Mông”ở Tây Bắc nhằm phá vỡ sự thống nhất quốc giaở Việt Nam. chúng rất chú trọng lợi dụng việc hợp tác. dự án vào các vùng dân tộc. + Về vấnđề tôn giáo: Chúng công khai hậu thuẫn cho số đối tượng chốngđối trong các tôn giáo cả về tinh thần lẫn vật chấtđể thúcđ ẩy chủ trương ly khai trong nội bộ một số tổ chức tôn giáo. như vấnđề lịch sử vùngđất Nam Bộ Việt Nam. âm mưu tạo dựng lực lượngđối trọng với chính quyền. Thời gian qua. nhân quyền phương Tây… 2. “Sề chù ha ly lù gia’ở Lai Châu …để gây chia rẽ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. . Hạ nghị viện Hoa Kỳ ra Nghị quyết HR. tácđộng giá trị dân chủ. ly khai. xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu s ố.3096 với sốphiếu áp đảo. thủđoạn m ới ngày càng tinh vi. tựtrị. Công tácđấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá của các thế lực thùđịch trong thời gian qua Trước tình hình trên. báo chí trước yêu cầu mới”. kêu gọiđòi lạiđấtđai. cựcđoan trong các tôn giáo cũng chuyểnđổi phương pháp nắm giáo dân bằng cách lấy các tổchức hộiđồng. âm mưu thành lập “Uỷ ban liên tôn giáo chống cộng”… Cùng với việc phát triển không bình thườngđạo Tin lành trong vùngđồng bào dân tộc. nâng cao nhận thức trong toànĐảng. lịch sử vương quốc Chăm-pa để kíchđ ộng tưtưởng hận thù dân tộc. chúng liên tục kíchđộng. nhất là Ban Chỉ Đạo 94 các cấpđã có nhiều biện pháp giáo dục. cơ sở vật chất có nguồn gốc tôn giáo như vụ 42 Nhà Chung.Đảng. tạo ra các nhân tố tiềm ẩn gây mất ổn định chính trị. xảo quyệt trong chiến lược “Diễn biến hoà bình” của các thế lực . các ngành.đầu tư. 243đòi thả Nguyễn Văn Lý và thông qua Dự luật nhân quyền Việt Nam HR. toàn dân. Cao Bằng.Nhà trắng.

lãng phí. . tin tưởng vàoĐảng. nhất là trên mạng Internet.Tệ tham nhũng.1 Những kết quả đạtđ ược: . thông báo nội bộ. Kết luận của Ban Chấp hành Trungương.văn hoá. . nhận thức của một bộ phận cán bộ. thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng. . nghiệp vụ về đấu tranh chống “ Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá bướcđ ầuđược chú trọng. an ninh quốc phòng của d ất n ước. sự phối hợp giữa các ban. vào công cuộcđ ổi mới và triển vọng phát triển tốtđẹp củađất nước ta.Chủ động tấn công chính trị có hiệu quả hơn các hoạtđộng vi phạm pháp luật của số cơ hội chính trị. yếu kém . tổ chức cho quần chúngở cơ sở đấu tranh.Việc triển khai các Nghị quyết. Đại đa s ốcán bộ. của cấp trên … vì thế còn mất cảnh giác và chưa có sự quyết tâm cao trong việc chống âm mưu. một số nơi quan niệm chống “Diễn biến hoà bình” là của Trungương. Các phương tiện thông tinđại chúngđã thể hiện là kênh thông tin quan trọngđịnh hướng ý thức chính trị cho các giai tầng xã hội. c ủng cốniềm tin của nhân dân vào sức m ạnh của Đảng. ngành. hội thảo… Công tác bồi dưỡng lý luận. 2. kinh tế xã hội.2 Những khuyếtđiểm. Ban Bí thư ởmột s ốngành. mang tính hình thức. nắm chắc hơn cácđộng thái phá hoại của các thế lực thùđịch trên lĩnh vực tư tưởng . số cựcđoan. Những kết quả đạtđược nêu trênđã góp phần rất quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị.Dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trungương. giữa Trungương vàđịa phươngđã có hiệu quả hơn. địa phương còn có biểu hiện làm lướt. từng bướcđẩy lùi các hànhđộng chống phá của chúng. Bộ Chính trị. quan liêu chưađược ngăn chặn có hiệu quả làm giảm lòng tin của nhân dân. đồi truỵ ởmột s ố địa phương được t ăng cường hơn trước. thủ đ oạn “Diễn biến hoà bình” còn mơ hồ. Công tác thông tin về tình hình chính trị.thùđịch. về âm mưu. Chỉ thị. Bộ chính trị. một bộ phậnđã nhận thứcđược nhưng chưa rõ.đảng viên và nhân dân về âm mưu. Công tácđấu tranh với các luậnđiệu sai trái. bước đầu thu được những kết quả đáng khích lệ. hoạtđộng “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thùđịch. phối hợp giữa một số cơ quan chức năng trongđấu tranh còn nhiều hạn chế nên dẫnđến hiệu quả chưa cao. Thông báo. . cô lập và phân hoá kẻ xấuđể góp phầnổn định chính trị.Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng. văn hoá có nhiều c ố gắng. thủ đ oạn hoạtđộng chống phá của các thế lực thùđịchđược tăng cường dưới nhiều hình thức: thông tinđại chúng.đảng viên và nhân dân vẫn vững vàng. Nhà nước và nhân dân. .Sự chỉ đạo. .đồng thời có biện phápđấu tranh ngăn chặn. 2.đặc biệt là nắm nhữngđộng thái phá hoại của các thế lực thùđịch và tình hình tư tưởngở cơ sở chưa sâu sát dẫn đến những bất ngờ. nắm bắt diễn biến tư tưởng trong nội bộ và tâm trạng xã hội. Việc ngăn chặn hoạt động thâm nhập v ăn hoá phản động. Nhà nước. Ban Bí thư. nhất là khi diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng trong và ngoài nước được quan tâm hơn. như: v ụbiểu tình ở Sóc Trăng tháng 2/2007 và biểu tình gây rốiở Tây Nguyên tháng 4/2008 vừa qua.Việc theo dõi. phảnđộng trong các tôn giáo.

cá biệt có hiện tượng tha hoá về nhân cách. sinh viên thiếu lòng tin vào conđ ườngđi lên CNXH và công cuộcđổi mới doĐảng lãnhđạo. vu cáo. . . Tình trạng lọt. mê tín dị đ oan. -Đã có biểu hiện mong muốnđa nguyên chính trị. Kết quảcuộc điều tra dưluận xã hội năm 2007 cho thấy tỷ lệ số người cho rằng “hiện tượng tán phát tài liệu xấu. bôi nhọ lãnhđạo của các thế lực thùđịchđã tácđộng lớnđến sự phai nhạt lý tưởng cách mạng. văn nghệ còn những biểu hiện lỏng lẻo. . phát ngôn và phát tán tài liệu có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị. Chỉthịcủa Đảng. nói xấu chế độ.đảng viên và nhân dân tháng 01/2004 cho thấy có tới 33% đối t ượng cán bộ và 45% đối t ượng nhân dân được h ỏi đã trảlời: các thông tin xuyên tạc. không dámđấu tranh với những luậnđiệu sai trái. truyền bá những quan điểm chính trị phảnđộng.đường lối. nhưng tính chiến đấu.đảng viên tuy vẫn tin tưởng vào sự lãnhđạo củaĐảng. bất cậpđã tácđộng tiêu cựcđến công tácđấu tranh chống “Diễn biến hoà bình”.đađảngđối lậpở một số cán bộ. Có cán bộ.Công tác thông tinđối ngoại mặc dùđã có những cố gắng lớn nhưng chưa đa d ạng. văn hoá.đề cao quanđiểm “dân chủ tư sản”.Không ít cán bộ. thiếu bản lĩnh.đảng viên và quần chúng hoang mang. tác động của thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” tăng từ 22% năm 2006 lên 27% năm 2007. hoặc muốnđi theo hướng phát triển chế độtưbản chủnghĩa.đảng viên và nhân dânđã tham gia hoạtđộng tôn giáo. Kết quả cuộc điều tra vềtác động của các quan điểm. hoạtđộng chống phá ta của các thế lực thùđịch. giảm sút lòng tin vào chủ nghĩa Mác . chính sách. tuyên truyền các quanđiểm sai trái. bịađặt. chính sách pháp luật Nhà nước. nhất làđồng bào Việt Nam ởnước ngoài hiểu đúng về tình hình Việt Nam.Việc phản bác các luậnđiệu tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.Lênin. phụhoạ. daođộng mất phương hướng. về quyền con người. nói xấuĐảng. nhất là trên mạng Internet mặc dù có bước tiến b ộ. nhân dân các nước. với những kẻ cơ hội chính trị hoặc do nhận thức không đầy đủ. . thù địch tới tâm trạng. . sống thực dụng. ích kỷ.3 Tácđộng của âm mưu “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởngđ ối với “tự diễn biến” trong nội bộ ta Một số cán bộ. lộ bí mật của Nhà nước xảy ra nghiêm trọng. tăng 2% so với năm 2006. xuyên tạc. tự do tôn giáođể chính giới. một số viết bài chođài nước ngoài nói xấu chế độ tađể xin học bổng. một bộ phận không nhỏ cán bộ. tư tưởng Hồ Chí Minh vàđường lối củaĐảng. tháiđộ cán bộ. hành động sai trái. lý tưởng XHCN trong xã hội hiện nay.. bôi nhọ chế độ là vấnđề bức xúc trong năm” đã t ăng từ 17% năm 2006 lên 28% năm 2007.Xuất hiện một bộ phận học sinh. . chính trị. chưa chuyển t ải h ết các thông tin vềthành tựu trên các lĩnh vực c ủa đất nước. xuất bản. tính hiệu quảchưa cao. công khai phê phán sựlãnh đạo củaĐảng và sự đ iều hành của Chính phủ.Điều tra dư luận xã hội năm 2007 cho thấy cóđến 22% số ngườiđược hỏi cho rằng tệ mê tín dị đ oan là vấnđề bức xúc nhất trong năm.đảng viên suy thoái về tư tưởng.đảng viênđã viết. nhận thức hạn chế về âm mưu.Việc quản lý báo chí.Vì sự sụt giảm niềm tin. vẫn gắn bó với chế độ nhưng thụ động. Nghị quyết. 2. b ịlợi d ụng nên đã ủng hộ.

nguy hiểm hơn. các đoàn thể. . Trên cơ sở thấy rõ những âm mưu. thậm chí “phong thánh” cho một số nhà văn. kíchđộng của các thế lực thùđịch. coi trọng. nhà hoạtđộng chính trị . Một khuynh hướng khác.Gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong các giải phápđấu tranh. tiêu cực. tình trạng chiếu phim ngoại quốc tràn lan trên truyền hình… dần dần tácđộng mạnhđến sự suy thoáiđạođức lối sống của bộ phận không nhỏ học sinh. Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ Đảng. sinh viên. biểu diễn tràn lan. giữa Trungương vàđịa phương nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp các lực lượng trên mặt trận tư tưởng. giải pháp chủ yếu 1 Quanđiểm chỉ đạo . phủ định sạch trơn. tinh vi của các thế lực thù địch. phỉ báng lịch sử. . ca từ thiếu văn hoá nhưngđược phát hành. văn hoá trong cuộcđấu tranh chống các hoạtđộng “Diễn biến hoà bình” 2.đòi “lật án”để bào chữa.. xuất bảnđã xuất hiện khuynh hướng cựcđoan phản ánh hiện thựcđời sống chỉ là những yếu kém.Trên lĩnh vực văn hoá. lâu dài.văn hoá của các thế lực thùđịch và sự “tự diễn biến” trong nội bộ đ ã vàđang là cơ hộiđ ể các thế lực thùđịch ráo riếtđẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hoà bình”.đoàn thể từ Trungươngđếnđịa phương về âm mưu. chính quyền. một số tác phẩm bôiđen. để làm thất bại âm mưu. văn nghệ.Tình trạng sáng tác hàng loạt các ca khúc. từng bước láiđ ất nước tađi chệch conđường XHCN.xã hội từng có sai lầm trong quá khứ.đoàn thể. phát triển kinh tế . tạo ra sức tự đề kháng trước những luậnđiệu tuyên truyền xuyên tạc. các cấp. lật đổ. kịp thời. Mặt trận Tổ quốc. “hạ bệ thần tượng”. quay lưng lại vớiđời sống nhân dân. III. hiệu quả của cuộcđấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá trong thời gian tới. thủ đ oạn ngày càng nham hiểm.xã hội đất n ước theođịnh hướng XHCN.đòi “khơi thông một dòng văn họcđang âm thầm chảy” (dòng văn học của những cây bút chống cộng trước năm 1975). Để góp phần giữvững ổn định chính trị. tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị. Những hạn chế. cần tạođược sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hànhđộng. tư . mở diễnđàn bàn thảo.Tạođược sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cấp uỷ Đảng. các ngành. thủ đ oạn mới trong chiến lược “Diễn biến hoà bình” và coiđây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnhđạo củaĐảng. Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Trước yêu cầu của sự nghiệpđổi mới. văn hoá trong tình hình mới. yếu kém trong công tácđấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng . nâng cao chất lượng. cầnđược tiến hành thường xuyên. xây dựng những đối sách phù hợp. các địa phương cần t ập trung sức thực hiện t ốt những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sauđây: Thứ nhất.Phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành. . hoạtđộng “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thùđịch trên lĩnh vực tư tưởng. nêu cao ý thức chủ động tiến công làm thất bại các hoạt động gây bạo loạn. xây dựng và bảo vệ vững chắc T ổ quốc Việt Nam XHCN.đòiđánh giá lại vàđề cao “công lao” của một số nhân vật lịch sử đối vớiđất nước. Quanđiểm chỉ đạo và một số nhiệm vụ. báo chí. hiệu quả. tranh luận nhiều vấnđề nhạy cảm. chính quyền.

về đạo đức.đấu tranh chống các luậnđiệu phủ định. bảo vệchế độ. kiệm. T ừng ban. Nhà nước. văn hoá.Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình. cung cấp thông tin.định hướng thông tin cho cán bộ. học t ập theo gương Bác Hồvĩ đại”. . chỉnhđốnĐảng. t ưtưởng. nâng cao chất lượng sinh hoạt học tập của các tổ chứcĐảng cơ sở.Đề cao ý thức gần dân. xuất bản. yếu kém củaĐảng. liêm. giáo dục. ngành. ngăn chặn những tác phẩm có quanđiểm lệch lạc. giản di. Tập trung lãnh đaọ. tăng cường tính chiếnđấu của tổ chứcđảng và thành viên. Bảođảm an ninh thông tin. lấy “thế trận lòng dân” làm nền tảng. mở rộng dân chủ. chính. đoàn thể. nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệthuậtđể giáo dục.đường lối củaĐảng. phản bác kịp thời có hiệu quả các quanđiểm sai trái. lao động. kiênđịnh lý tưởngđộc lập dân tộc gắn liền với CNXH. giữvững ổn định chính trị xã hội. tiếp tục làm tốt công tác xây dựng.đường lối. nhất làđảng viên. bồi dưỡng lòng yêu thương con người. quy chế phát ngôn. nhất là trên mạng Internet… Chủ động. phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc hoạchđịnh các chủ trương. Giữ vững kỷ luật phát ngôn. bồiđắp ý chí kiênđịnh chủ nghĩa Mác . Thứ tư. giải quyết những vấnđề chính trị nội bộ. tăng cường công tác lãnhđạo và quản lý báo chí. củng cố vững chắc bên trong là chính. thực hiện tốt chính sách dân tộc. cần. t ạo môi trường. bóp méo chủ nghĩa Mác . cácđiểm “nóng” về khiếu kiện. bảo vệ Đảng.Lênin. Nhà nước ta nhằm kích động tâm lý bất mãn. trên sàn diễn. đẩy lùi sự suy thoái về chính trị. tạo sự thống nhất cao trongĐảng. tư tưởng Hồ Chí Minh.độc hại trên thị trường.đảng viên và trong xã hội. chống đối. cơchế. sai trái. thường xuyên kiểm tra. nhân rộng các tấm gương “Sống. Thứ hai. trên các phương tiện thông tinđại chúng. của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Có biện pháp kiên quyết ngăn chặn.Lênin. cổ vũ các tầng lớp nhân dânđấu tranh bài trừ các loại văn hoá phẩm thấp kém. tiếp tục triển khai cuộc vậnđộng “Học tập và làm theo tấm gươngđạođức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện cuộc vậnđộng “Toàn dânđoàn kết xây dựngđời sống văn hoá”đ ể xây dựng nền tảngđạođ ức trongĐảng. chống tham nhũng. chính sách để các văn nghệsĩ sáng tác được nhiều tác phẩm văn học. sự đồng thuận trong xã hộiđối với cương lĩnh. giữ gìn bản sắc dân tộc. văn nghệ. khuyên khích những tác phẩm có nội dung và nghệ thuật tốt. lãng phí trong hệ thống chính trị và xã hội. Thứ sáu. tôn giáo củaĐảng. t ự do tưtưởng sáng tạo.đi đôi với m ởrộng dân chủ.đảng viên và nhân dân. Chấp hành nghiêm túc các quyđịnh về bảo vệ bí mật quốc gia. trọng dân. địa phươngđơn vị phải chủ động phát hiện. chính sách pháp luật c ủa Nhà nước. pháp luật của Nhà nước.Thứ ba. Tăng cường công tác tuyên truyền. công chức các cấp. phổ biến pháp luật. vạch trần thủ đ oạn thổi phồng những sơ hở. có trách nhiệm với dân trong cán bộ. xây dựng nội bộ vững mạnh. Sớm phát hiện và giải quyết khẩn trương các vấnđề bức xúc. chia rẽkhối đại đoàn kết . của hệ thống dân cử và của hệ thống thông tinđại chúng. sự thống nhất trong nhận thức về nguy cơ “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thùđịch. giám sát của tổ chứcĐảng. chiếnđấu. đình công…. lối s ống trong một b ộ phận cán bộ. học dân. lối sống trung thực. quan điểm c ủa Đảng. phòng. chia rẽnội b ộ Đảng.tưởng. cổ vũ. chính sách. thùđịch. Thứ năm. tài liệu “mật”. xuyên tạc đường lối. kịp thời cung cấp. công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Kiên quyếtđấu tranh ngăn chặn hoạtđộng tập hợp lực lượng. móc nối trong ngoài. Tập trung giải quyết một bước căn bản. Thứ chín. Kiên trì thực hiệnđường lốiđối ngoạiđộc lập. có hiệu quả các vấn đề ở Tây Nguyên. bảo vệ độc l ập chủquyền toàn vẹn lãnh thổ và bản s ắc v ăn hoá dân tộc. nhất là các doanh nghiệp có hợp tác với n ước ngoài. về lịch sử.đảng viênở cả Trungương.đối phó kịp thời với âm mưu. tự chủ. hội nhập. Thứ bảy.đề cao tinh thần cảnh giác. giữ vữngđịnh hướng xã hội chủ nghĩa trong hội nhập kinh tế quốc tế. ủng hộcủa nhân dân thếgiới v ới s ựnghiệp xây dựng và phát triển đất n ước. thủ đ oạn lợi dụng sự hợp tác nàyđể thâm nhập. khôngđể các thế lực thùđịch lợi dụng gắn vấnđề dân tộc với vấnđề tôn giáođể kíchđộng quần chúng biểu tình. Tây Nam Bộ.các dân tộc. các ngành. bạo loạn. Thứ tám. chuyển hoá chế độ ta.kỹ thuật. Thứ mười. hiệu quả các hoạtđộng thông tinđối ngoại giúp cộngđồng người Việt Namở nước ngoài và bạn bè quốc tế có nhận thức đúng đắn v ề đường lối đổi m ới. hoạt động “Diễn biến hoà bình”. từng bước hiện đại hoá các phương tiện phục v ụcuộc đấu tranh chống âm mưu. chủ động phòng. nâng cao chất lượng. khôngđể công khai hoá. mở rộng hợp tác kinh tế. chống nguy cơ “Tự diễn biến” trong cán bộ. Nhà nước. Tây Bắc và các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. vềtiềm n ăng hợp tác của ta với quốc tế. liên doanh với nước ngoài trong một bộ phận không nhỏ cán bộ. quốc tế hoá các tổ chức chính trị đối lập trong nước chốngĐảng. gây mấtổn định chính trị. cácđịa phương. các cấp. BAN TUYÊN GIÁO TRUNGƯƠNG . văn hóa giáo dục gắn liền v ới việc nâng cao ý thức cảnh giác. Nhanh chóng khắc phục tư tưởng chỉ coi trọng lợi ích kinh tế mà coi nhẹ vấnđ ề an ninh tư tưởng. văn hoá con người Việt Nam nhằm tranh thủ rộng rãi sự đồng tình. giao lưu văn hoá. coi trọng việcđầu tư cơ sở vật chất . văn hoá trong việc nhận viện trợ. hợp tác.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful