BAN CHẤP HÀNH TRUNGƯƠNG BAN TUYÊN GIÁO

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2009 ĐỀCƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về Tăng cường cuộcđấu tranh chống âm mưu, hoạtđộng “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá I. Bối cảnh rađời Chỉ thị: - Trong những năm qua, Ban Chấp hành Trungương, Bộ Chính Trị, Ban Bí thư đ ã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về tăng cường lãnhđạo công tácđảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới, như: Nghị quyết số 08, ngày 17/2/1998 của Bộ Chính trị ( khoá VIII) về “Chiến lược an ninh quốc gia”; Nghị quyết Trungương 8 ( khoá IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ”; Thông báo Kết luận số 94-CT/TW Ban Bí thư ngày 30/12/2002 về “nhiệm vụ tăng cường cuộcđấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá”; Chỉ thị số 05CT/TW của Bộ Chính trị ngày 14/10/2006 về tăng cường lãnhđạo công tác bảođảm an ninh quốc gia trong tình hình mới. Thực các Nghị quyết, Chỉ thị trên, công tácđấu tranh chống “Diễn biến hoà bình”đãđạtđược kết quả quan trọng, góp phần giữ vữngổnđịnh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng hoạtđộngđối ngoại và tăng cường sức mạnh quốc phòng an ninh. - Từ Đại Hội X củaĐảngđến nay,điđôi với những thời cơ và thuận lợi mới, tình hình quốc tế và trong nước cũng xuất hiện những diễn biến phức tạp, tácđộngđến công tácđấu tranh chống âm mưu, thủ đ oạn “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá. Các thế lực thùđịch ráo riếtđẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hoà bình” và “xâm lăng văn hoá”đối với nước ta với các thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. - Thời gian qua, công tácđấu tranh chống âm mưu, thủ ® o ¹ n “Diễn biến hoà bình” của ta, tuyđãđạtđược những kết quả đ áng ghi nhận, nhưng cũng còn không ít khuyếtđiểm, yếu kém cần khắc phục. Tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị,đạođức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ,đảng viên và nhân dân có chiều hướng tăng, có mặt nghiêm trọng.Đáng chú ý là xu hướng “tự diễn biến”; “tự chuyển hoá”,đi chệch hướng XHCN. - Nghị quyết Trungương (Khoá X) về “Công tác tư tưởng, lí luận, báo chí trước yêu cầu mới”đãđề ra một trong các nhiệm vụ và giải pháp quan trọng là: Triển khaiđồng bộ, chủ động cuộcđấu tranh trên mặt trận tư tưởng, phản bác các luậnđiệu tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, chống pháĐảng, Nhà nước ta, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình” thực hiệnđa nguyên chính trị, hình thành lực lượngđối lập, gây bạo loạn, lậtđổ của các thế lực thùđịch ; thưòng xuyên cảnh giác, chủ động phòng, chống nguy cơtựdiễn biến ởcảTrung ương và các ngành, các cấp. Với những lí do nêu trên, ngày 24/4/2009, Ban Bí Thư đ ã ban hành Chỉ thị “Tăng cườngđấu tranh chống âm mưu, hoạtđộng “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thùđịch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá”.Đây là yêu cầu cấp thiết trong tình hình hiện nayđể góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyếtĐại hội X và phục vụ triển khai có hiệu quả một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng của Nghị quyết Trungương 5 (khoá X) về công tác tư tưởng, lí luận, báo chí trong tình hình mới.

5 tổ chức phảnđộng mới và 20 chiến dịch tuyên truyền phá hoại tư tưởngđối với Việt Nam. dựng phim “Sự thật về Hồ Chí Minh” v ớ i ý đồ “ tẩy trừ huyền thoại Hồ Chí Minh”và phátđộng “Phong trào quốc dânđòi trả tên cho Sài Gòn”.chính trị: + Chúng tiếp tục tiến công xuyên tạc. những cuộc đấu tranh cục b ộ.1 Bối cảnh tácđộng: . xungđột vũ trang. biểnđảo và các tài nguyên thiên nhiên vẫn tiếp tục diễn raở nhiều nơi trên thế giới với tính chất ngày càng phức tạp.030 thư ân xá quốc tế. Xuyên tạc cuộc vậnđộng “Học tập và làm theo tấm gươngđạođức Hồ Chí Minh” là “nhốt cả dân tộc vào trong cái rọ chuyên chính vô sản về mặt chính trị”. + Chúng lợi dụng những sự kiện lớn củađất nước và một số yếu kém trong quản lý của ta gầnđâyđể quy chụp.Quố c tế : Từ Đại h ội X c ủa Đảng đến nay. kíchđộng. tạo ra “ những khoảng trống”để dần dầnđưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập vào cán bộ. tôn giáo. 62 đài phát thanh và truyền hình.Trong nước: Trên lĩnh vực tư tưởng. xoá bỏ chủ nghĩa MácLênin. “tự chuyển hoá” và “xâm lăng văn hoá” nhằm xoá bỏ chế độ XHCN và bản sắc văn hoá Việt Nam. văn hoá là mũiđột phá. Theo báo cáo của Bộ Công an. các thế lực thù địch ráo riết đẩy m ạnh chiến l ược “Diễn biến hoà bình”. làm cơsởtiếp t ục duy trì chế độ độc tài”. dân trắng tay”. 390 báo và tạp chí phản động và 88 nhà xuất bảnở hải ngoại chống phá ta. hoạtđộng can thiệp lậtđổ. những tranh chấp về biên giới. dân chủ ở Việt Nam của Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) cho thấy rõ các bước cụ thể của Mỹ nhằm thúcđẩy mầm mống “cách mạng màu”ở Việt Nam.Lênin sai lầm từ gốc rễ: mở chiến dịch bịađặt.đào tạo . “Đỉnh cao chói lọi” của Dương Thu Hương (xuất bản tại Pháp)… + Chúng huyđộng tốiđa các phương tiện thông tinđại chúng và tăng cường liên kết giữa các tổ chức phảnđộng người Việt lưu vongở nước ngoàiđể chống phá Việt Nam. Từsau đại h ội X. như: quy kết chủ nghĩa Mác . xoá bỏ hệ tư tưởng XHCN.879 tài liệu chiến tranh tâm lí và 44. Âm mưu . Việc Mỹ triển khai “Đội hoà bình” (tổ chức chuyên tuyên truyền và kíchđộng lậtđổ) và dự kiến thực hiện Chương trình nghiên cứu liên quan sự chuyểnđổi chính trị. + Chúng tập trung vào “chiến lược con người” để đào tạo m ột l ớp người thân Mỹ và phương Tây. văn hoá từ sau Đại hội Xđến nay 1. chia rẽ. xungđột dân tộc.II. Mặt trận vỗ tay. ta phát hiện thêm 2 đài (Đài tiếng nói thanh niên vàĐài Hồn Việt). tư tưởng Hồ Chí Minh với một thang bậc và luậnđiệu mới. hoạtđộng “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thùđịch trên lĩnh vực tư tưởng. . Gầnđây một số tác phẩm nhằm hạ bệ Chủ tịch Hồ Chí Minh. phủ định. Quốc hội giơ tay. khủng bố.2 Sự chống phá của các thế lực thùđịch: . văn hoá. lãnh thổ. gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng. xuyên tạc.Trên lĩnh vực tư tưởng. Chính phủ phủi tay.Đánh giá tình hình 1. “Đảng cố tạo dựng hìnhảnh Hồ Chí Minh thành một giá trị quy chiếu cho Đảng viên và nhân dân chấp nhận. Mỹ đ ã bộc lộ rõ ýđồ lợi dụng hợp tác giáo dục. ly khai. thúc đẩy “tự diễn biến”. 1. hiện có 413 tổ chức phản động. Chúng coi tiến hành “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng. như: “Hồ Chí Minh bình khảo” của Hồ Tuấn Hùng (Đài Loan). hòng làm tan rã niềm tin.Đảng viên và nhân dân nhằm chuyển hoá . như:“Đảng chỉ tay. Cơ quan an ninhđã ngăn chặn 4.

thùđịch và khuyến khích nhiều người lên mạngđể “traođổi”. phảnđối sự kiểm duyệt của cơ quan nhà nước. triệtđể lợi dụng công nghệ thông tin. văn nghệ. bạo loạn lậtđổ. hội thảo.đểchu yển hoá Việt Nam. hànhđộngủng hộ. thông qua việc mời họ ra nước ngoài giao lưu. nhân quyền: Cùng với việc tăng cường tuyên truyền.Trên lĩnh vực văn hoá. tài trợ xuất bản những cuốn sách dưới danh nghĩa “ văn hoá tri thức nhân loại” nhưng thực chất là truyền bá tư tưởng tư sản vào nước ta. còn “Quỹ giáo dục Việt Nam” mỗi năm dành 5 triệu USD cấp cho 100 sinh viên Việt Nam học tại Mỹ. . “thu nhận” thông tin. văn nghệ: + Các thế lực thùđịch gia tăng kíchđộng văn nghệ sĩ đ òi tự do sáng tác. “chuyển hoá tư tưởng” một số phóng viên. trongđó bước 4 có nội dung các trườngđại học Mỹ được khuyến khích mở các cơ sở tại Việt Nam.Trên lĩnh vực báo chí.Trên lĩnh vực dân chủ. nghi ngờ.đánh giá lại các sự kiện. lợi dụng một số cơ quan báo chí. xuất bản và một số nhà báo bằng thủ đ oạn nham hiểm. phóng viênđã bộc lộ tư tưởng báo chíđối lập vớiĐảng. Các cơ quan hoạchđịnh chiến lược của Mỹ đưa ra bản “lộ trình 4 bước”. nhân quyền. từ đ ó lôi kéo họ làm báo theo kiểu “tự do” của phương Tây. tạo bức xúc.đòiđược công khai. nhân vật lịch sử theo quanđiểm của Phương Tây. bất bình trong công chúng. + Tăng cường tán phát băngđĩa .tham quan. phảnđộng. dựán lớn có liên quanđến lĩnh vực giáo dục -đào tạođang triển khaiở Việt Nam. . + Ra sức thúcđẩy thành lập báo tư nhân. truyền bá thông tin. các bộ phim có nội dung bạo lực. quảng bá các giá trị dân chủ. Ngân sách của chính phủ Mỹ dành cho các chương trình Fulbringt Việt Nam tăng lên 4 triệu USD/ năm. dễ giao lưu. tham gia biểu diễn nghệ thuật và trao giải thưởng cho các tác phẩm có nội dung lệch lạc. dùng báo mạng làm “nóng” các vấnđề củađất nước. phóng khoáng. lối sống Mỹ. văn hoá phẩm có nội dung xấu. tự do công bố các tác phẩm văn học nghệ thuật. xuất bản: + Các thế lực thùđịch thâm nhập. Thông qua “hợp tác. mạng Internet. tiếp xúc nhằm khuyến khích những hoạtđộng chốngđối của cácđối tượng cơ hội chính trị ở Việt Nam (Cựu Tổng thống Bush tiếp 4 tên phảnđộng người Việt lưu vong tại . tiêu cực. . Đến nay chỉ riêng Mỹ đã có 15 chương trình. từng bước thoát ly sự lãnhđạo củaĐảng trên lĩnh vực văn hoá. quanđiểm sai trái. giúpđỡ” về đ ào tạo và tiếp cận những nhà báo trẻ có tư tưởng tự do. Một bộ phận văn nghệ sĩ đ ã vàđang có khuynh hướng sáng tác phức tạp nhằm “giải thiêng” các giá trị vốnđãđược khẳngđ ịnh của dân tộc… + Tiến hành tiếp xúc. kíchđộng gây rối. có một số lãnhđạo và báo chí.đổi trắng thayđen. lôi kéo.Đại sứ quán Mỹ ráo riết triển khai dự án “Góc Hoa Kỳ” nhằm quảng bá với lớp trẻ hìnhảnh nước Mỹ. văn nghệ sĩ có biểu hiện daođộng chính trị. như: chú trọngđào tạo. tôn giáo: + Về dân chủ. quá nhấn mạnh vai trò “phản biện” và lạm d ụng “quyền lực xã hội” để đưa các bài viết công kích sự lãnhđạo củaĐảng và Nhà nước. phảnđộng. dân tộc. Thời gian qua. nhà xuất bản tư nhân làm cơ quan ngôn luận cho “ lực lượng dân chủ”.đồi truỵ gây tácđộng xấuđến một bộ phận giới trẻ. Blog…để “công bố” rộng rãi các tài liệu. lôi kéo các phần tử văn nghệ sĩ “cấp tiến”. nhân quyền phương Tây cũng như một số tổ chức quốc tếđã có những phát biểu.

243đòi thả Nguyễn Văn Lý và thông qua Dự luật nhân quyền Việt Nam HR. Cao Bằng. phong tục tập quán … phục vụ ýđồ móc nối. Công tácđấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá của các thế lực thùđịch trong thời gian qua Trước tình hình trên. tácđộng giá trị dân chủ. Các thế lực thùđịchđã lợi dụng hoạtđộng của một số tổ chức NGO vào các mụcđích chính trị. “Nhà nước Chămđộc lập”ở Nam Trung Bộ và “Vương Quốc Mông”ở Tây Bắc nhằm phá vỡ sự thống nhất quốc giaở Việt Nam. lí luận. ủng hộviệc thành lập các tổ chức chính trị đối lậpở Việt Nam) Chỉ chích Chỉ thị 37 của Thủ tướng chính phủ về việc lãnhđạo và quản lý báo chí. coiđây là một hình thức “chặnđứng cao trào tự do ngôn luậnđang dâng cao trong nước”. âm mưu thành lập “Uỷ ban liên tôn giáo chống cộng”… Cùng với việc phát triển không bình thườngđạo Tin lành trong vùngđồng bào dân tộc.Thông qua một số tổ chức phi chính phủ nước ngoàiđể thực hiện “Diễn biến hoà bình” + Hiện nayở Việt Nam có khoảng 700 tổ chức NGO nước ngoài.Đảng. xảo quyệt trong chiến lược “Diễn biến hoà bình” của các thế lực . tạo ra các nhân tố tiềm ẩn gây mất ổn định chính trị. giáo sứ Thái Hà (Hà Nội).đầu tư. “Nhà nước Khmer Krom”ở Tây Nam bộ. “Sề chù ha ly lù gia’ở Lai Châu …để gây chia rẽ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. +Đặc biệt. nhà nước. kêu gọiđòi lạiđấtđai. toàn dân. + Về vấnđề dân tộc: Các thế lực thùđịchđ ẩy mạnh tuyên truyền xuyên tạc lịch sử. xâm hại an ninh và chủ quyền nước ta.Nhà trắng. lịch sử vương quốc Chăm-pa để kíchđ ộng tưtưởng hận thù dân tộc. cài cắm người. các ngành. Hạ nghị viện Hoa Kỳ ra Nghị quyết HR. cơ sở vật chất có nguồn gốc tôn giáo như vụ 42 Nhà Chung.3096 với sốphiếu áp đảo. La Vang (Quảng Trị )… Các phần tử phảnđộng. nghiên cứu lịch sử phát triển. chúng rất chú trọng lợi dụng việc hợp tác. toàn quân về những âm mưu. âm mưu tạo dựng lực lượngđối trọng với chính quyền. tuyển lựa. các cấp. nhân quyền phương Tây… 2. + Về vấnđề tôn giáo: Chúng công khai hậu thuẫn cho số đối tượng chốngđối trong các tôn giáo cả về tinh thần lẫn vật chấtđể thúcđ ẩy chủ trương ly khai trong nội bộ một số tổ chức tôn giáo. Thời gian qua. nâng cao nhận thức trong toànĐảng. thực hiện ýđồ thành lập “Nhà nướcĐề gađ ộc lậpở Tây Nguyên”. can thiệp vào công việc nội bộ. thủđoạn m ới ngày càng tinh vi. công khai khuyến khích. trongđó trên 550 tổ chức có hoạtđộng thường xuyên. ly khai. tài trợ các chương trình. hộiđoàn làm nòng cốt nhằm tranh giành quần chúng. xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu s ố. báo chí trước yêu cầu mới”. cácđ ịa phương. tựtrị. Tiếp t ục h ậu thuẫn cho sốphản động ở các khu vực trọngđiểm gia tăng hoạtđộng chống phá. miền núiđể tìm hiểu. chúng liên tục kíchđộng. . thu thập tin tứcđồng thời tuyên truyền. như vấnđề lịch sử vùngđất Nam Bộ Việt Nam. chúngđã hình thành các “tôn giáo lạ”ở vùng miền núi phía Bắc như đạo “San sư khổ tảo”ở Hà Giang. cựcđoan trong các tôn giáo cũng chuyểnđổi phương pháp nắm giáo dân bằng cách lấy các tổchức hộiđồng. dự án vào các vùng dân tộc.đ ặc biệt là nghị quyết TRUNGƯƠNG 5 “Về công tác tư tưởng. nhất là Ban Chỉ Đạo 94 các cấpđã có nhiều biện pháp giáo dục. tạo tiềnđề cho sự can thiệp của các thế lực thùđịchở bên ngoài.

hoạtđộng “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thùđịch. quan liêu chưađược ngăn chặn có hiệu quả làm giảm lòng tin của nhân dân. yếu kém . ngành. nhất là khi diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng trong và ngoài nước được quan tâm hơn. cô lập và phân hoá kẻ xấuđể góp phầnổn định chính trị. Các phương tiện thông tinđại chúngđã thể hiện là kênh thông tin quan trọngđịnh hướng ý thức chính trị cho các giai tầng xã hội. . mang tính hình thức.đảng viên và nhân dân vẫn vững vàng. 2. Thông báo. phối hợp giữa một số cơ quan chức năng trongđấu tranh còn nhiều hạn chế nên dẫnđến hiệu quả chưa cao.Việc triển khai các Nghị quyết. về âm mưu. địa phương còn có biểu hiện làm lướt. . hội thảo… Công tác bồi dưỡng lý luận. sự phối hợp giữa các ban. nhận thức của một bộ phận cán bộ. tin tưởng vàoĐảng. . Nhà nước. Những kết quả đạtđược nêu trênđã góp phần rất quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị. vào công cuộcđ ổi mới và triển vọng phát triển tốtđẹp củađất nước ta.Dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trungương. một số nơi quan niệm chống “Diễn biến hoà bình” là của Trungương.Chủ động tấn công chính trị có hiệu quả hơn các hoạtđộng vi phạm pháp luật của số cơ hội chính trị. tổ chức cho quần chúngở cơ sở đấu tranh.thùđịch. an ninh quốc phòng của d ất n ước. c ủng cốniềm tin của nhân dân vào sức m ạnh của Đảng.1 Những kết quả đạtđ ược: . nghiệp vụ về đấu tranh chống “ Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá bướcđ ầuđược chú trọng. Kết luận của Ban Chấp hành Trungương. Ban Bí thư. Công tác thông tin về tình hình chính trị.Tệ tham nhũng. thủ đ oạn “Diễn biến hoà bình” còn mơ hồ. đồi truỵ ởmột s ố địa phương được t ăng cường hơn trước. văn hoá có nhiều c ố gắng. một bộ phậnđã nhận thứcđược nhưng chưa rõ.Sự chỉ đạo. . của cấp trên … vì thế còn mất cảnh giác và chưa có sự quyết tâm cao trong việc chống âm mưu. Chỉ thị. thông báo nội bộ. Nhà nước và nhân dân. nắm chắc hơn cácđộng thái phá hoại của các thế lực thùđịch trên lĩnh vực tư tưởng . Công tácđấu tranh với các luậnđiệu sai trái. . lãng phí.đồng thời có biện phápđấu tranh ngăn chặn. .văn hoá. từng bướcđẩy lùi các hànhđộng chống phá của chúng. Đại đa s ốcán bộ.Việc theo dõi.Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng. phảnđộng trong các tôn giáo. Việc ngăn chặn hoạt động thâm nhập v ăn hoá phản động. Ban Bí thư ởmột s ốngành. thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng. nắm bắt diễn biến tư tưởng trong nội bộ và tâm trạng xã hội. Bộ chính trị.đảng viên và nhân dân về âm mưu. Bộ Chính trị. như: v ụbiểu tình ở Sóc Trăng tháng 2/2007 và biểu tình gây rốiở Tây Nguyên tháng 4/2008 vừa qua. thủ đ oạn hoạtđộng chống phá của các thế lực thùđịchđược tăng cường dưới nhiều hình thức: thông tinđại chúng. nhất là trên mạng Internet. giữa Trungương vàđịa phươngđã có hiệu quả hơn. số cựcđoan. kinh tế xã hội. 2.đặc biệt là nắm nhữngđộng thái phá hoại của các thế lực thùđịch và tình hình tư tưởngở cơ sở chưa sâu sát dẫn đến những bất ngờ. bước đầu thu được những kết quả đáng khích lệ.2 Những khuyếtđiểm.

đường lối. . thù địch tới tâm trạng. cá biệt có hiện tượng tha hoá về nhân cách.. chính sách pháp luật Nhà nước. . ích kỷ. lý tưởng XHCN trong xã hội hiện nay. tháiđộ cán bộ. . nhưng tính chiến đấu. vẫn gắn bó với chế độ nhưng thụ động. không dámđấu tranh với những luậnđiệu sai trái. tuyên truyền các quanđiểm sai trái. sống thực dụng. bôi nhọ lãnhđạo của các thế lực thùđịchđã tácđộng lớnđến sự phai nhạt lý tưởng cách mạng. tác động của thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” tăng từ 22% năm 2006 lên 27% năm 2007. công khai phê phán sựlãnh đạo củaĐảng và sự đ iều hành của Chính phủ. Nghị quyết. Tình trạng lọt. . lộ bí mật của Nhà nước xảy ra nghiêm trọng. b ịlợi d ụng nên đã ủng hộ. tư tưởng Hồ Chí Minh vàđường lối củaĐảng. sinh viên thiếu lòng tin vào conđ ườngđi lên CNXH và công cuộcđổi mới doĐảng lãnhđạo. vu cáo.Điều tra dư luận xã hội năm 2007 cho thấy cóđến 22% số ngườiđược hỏi cho rằng tệ mê tín dị đ oan là vấnđề bức xúc nhất trong năm. bịađặt. nhân dân các nước. với những kẻ cơ hội chính trị hoặc do nhận thức không đầy đủ.Lênin. một số viết bài chođài nước ngoài nói xấu chế độ tađể xin học bổng. mê tín dị đ oan. hoặc muốnđi theo hướng phát triển chế độtưbản chủnghĩa. tính hiệu quảchưa cao. hoạtđộng chống phá ta của các thế lực thùđịch. xuất bản.Việc quản lý báo chí. Kết quảcuộc điều tra dưluận xã hội năm 2007 cho thấy tỷ lệ số người cho rằng “hiện tượng tán phát tài liệu xấu. -Đã có biểu hiện mong muốnđa nguyên chính trị. tăng 2% so với năm 2006.Việc phản bác các luậnđiệu tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chỉthịcủa Đảng.đađảngđối lậpở một số cán bộ. . 2. phát ngôn và phát tán tài liệu có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị.đảng viênđã viết. văn nghệ còn những biểu hiện lỏng lẻo. xuyên tạc. Có cán bộ. tự do tôn giáođể chính giới. nhất là trên mạng Internet mặc dù có bước tiến b ộ. nói xấuĐảng.đảng viên suy thoái về tư tưởng. truyền bá những quan điểm chính trị phảnđộng.Xuất hiện một bộ phận học sinh. bất cậpđã tácđộng tiêu cựcđến công tácđấu tranh chống “Diễn biến hoà bình”.đảng viên và nhân dân tháng 01/2004 cho thấy có tới 33% đối t ượng cán bộ và 45% đối t ượng nhân dân được h ỏi đã trảlời: các thông tin xuyên tạc. bôi nhọ chế độ là vấnđề bức xúc trong năm” đã t ăng từ 17% năm 2006 lên 28% năm 2007. Kết quả cuộc điều tra vềtác động của các quan điểm.đảng viên và quần chúng hoang mang.Vì sự sụt giảm niềm tin.đảng viên và nhân dânđã tham gia hoạtđộng tôn giáo. phụhoạ. chính sách. một bộ phận không nhỏ cán bộ. văn hoá. nói xấu chế độ. chưa chuyển t ải h ết các thông tin vềthành tựu trên các lĩnh vực c ủa đất nước.3 Tácđộng của âm mưu “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởngđ ối với “tự diễn biến” trong nội bộ ta Một số cán bộ.Không ít cán bộ. thiếu bản lĩnh.Công tác thông tinđối ngoại mặc dùđã có những cố gắng lớn nhưng chưa đa d ạng. hành động sai trái. về quyền con người. daođộng mất phương hướng. nhận thức hạn chế về âm mưu. giảm sút lòng tin vào chủ nghĩa Mác . chính trị.đề cao quanđiểm “dân chủ tư sản”. nhất làđồng bào Việt Nam ởnước ngoài hiểu đúng về tình hình Việt Nam.đảng viên tuy vẫn tin tưởng vào sự lãnhđạo củaĐảng. .

để làm thất bại âm mưu. mở diễnđàn bàn thảo. . hiệu quả. thủ đ oạn mới trong chiến lược “Diễn biến hoà bình” và coiđây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnhđạo củaĐảng. tinh vi của các thế lực thù địch. thủ đ oạn ngày càng nham hiểm. Những hạn chế. các ngành. phủ định sạch trơn. Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Trước yêu cầu của sự nghiệpđổi mới. lâu dài. Một khuynh hướng khác.xã hội từng có sai lầm trong quá khứ. Để góp phần giữvững ổn định chính trị. từng bước láiđ ất nước tađi chệch conđường XHCN. chính quyền.Gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong các giải phápđấu tranh.đòi “lật án”để bào chữa. nâng cao chất lượng. Trên cơ sở thấy rõ những âm mưu.đòiđánh giá lại vàđề cao “công lao” của một số nhân vật lịch sử đối vớiđất nước.Phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành. văn nghệ. Quanđiểm chỉ đạo và một số nhiệm vụ. coi trọng. lật đổ. “hạ bệ thần tượng”.Tạođược sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cấp uỷ Đảng. cần tạođược sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hànhđộng. quay lưng lại vớiđời sống nhân dân. sinh viên.đòi “khơi thông một dòng văn họcđang âm thầm chảy” (dòng văn học của những cây bút chống cộng trước năm 1975). kíchđộng của các thế lực thùđịch. ca từ thiếu văn hoá nhưngđược phát hành. văn hoá trong tình hình mới. tình trạng chiếu phim ngoại quốc tràn lan trên truyền hình… dần dần tácđộng mạnhđến sự suy thoáiđạođức lối sống của bộ phận không nhỏ học sinh.văn hoá của các thế lực thùđịch và sự “tự diễn biến” trong nội bộ đ ã vàđang là cơ hộiđ ể các thế lực thùđịch ráo riếtđẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hoà bình”. tư . hoạtđộng “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thùđịch trên lĩnh vực tư tưởng. tranh luận nhiều vấnđề nhạy cảm. phỉ báng lịch sử.đoàn thể từ Trungươngđếnđịa phương về âm mưu. các địa phương cần t ập trung sức thực hiện t ốt những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sauđây: Thứ nhất. nguy hiểm hơn. các cấp. xây dựng và bảo vệ vững chắc T ổ quốc Việt Nam XHCN. xây dựng những đối sách phù hợp. nêu cao ý thức chủ động tiến công làm thất bại các hoạt động gây bạo loạn. biểu diễn tràn lan. một số tác phẩm bôiđen. cầnđược tiến hành thường xuyên. giải pháp chủ yếu 1 Quanđiểm chỉ đạo . báo chí. . hiệu quả của cuộcđấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá trong thời gian tới.xã hội đất n ước theođịnh hướng XHCN.Trên lĩnh vực văn hoá. phát triển kinh tế . Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ Đảng. Mặt trận Tổ quốc. thậm chí “phong thánh” cho một số nhà văn. xuất bảnđã xuất hiện khuynh hướng cựcđoan phản ánh hiện thựcđời sống chỉ là những yếu kém.. tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị. yếu kém trong công tácđấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng . tạo ra sức tự đề kháng trước những luậnđiệu tuyên truyền xuyên tạc. kịp thời. nhà hoạtđộng chính trị .Tình trạng sáng tác hàng loạt các ca khúc.đoàn thể. chính quyền. các đoàn thể. giữa Trungương vàđịa phương nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp các lực lượng trên mặt trận tư tưởng. III. tiêu cực. . văn hoá trong cuộcđấu tranh chống các hoạtđộng “Diễn biến hoà bình” 2.

. công chức các cấp. mở rộng dân chủ. tôn giáo củaĐảng. chiếnđấu. trên sàn diễn. bảo vệ Đảng. lối s ống trong một b ộ phận cán bộ. Thứ tư. nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệthuậtđể giáo dục. cổ vũ. yếu kém củaĐảng. cổ vũ các tầng lớp nhân dânđấu tranh bài trừ các loại văn hoá phẩm thấp kém. nâng cao chất lượng sinh hoạt học tập của các tổ chứcĐảng cơ sở.tưởng. Nhà nước ta nhằm kích động tâm lý bất mãn. giáo dục. học t ập theo gương Bác Hồvĩ đại”. lấy “thế trận lòng dân” làm nền tảng. nhất làđảng viên. giản di. giám sát của tổ chứcĐảng. cung cấp thông tin. tài liệu “mật”. xuyên tạc đường lối.Lênin. địa phươngđơn vị phải chủ động phát hiện.đấu tranh chống các luậnđiệu phủ định. phòng. t ự do tưtưởng sáng tạo. Tăng cường công tác tuyên truyền. Giữ vững kỷ luật phát ngôn. cơchế. Tập trung lãnh đaọ. chính. chống tham nhũng. tăng cường công tác lãnhđạo và quản lý báo chí. công tác bảo vệ chính trị nội bộ. liêm. t ưtưởng. cácđiểm “nóng” về khiếu kiện. tiếp tục triển khai cuộc vậnđộng “Học tập và làm theo tấm gươngđạođức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện cuộc vậnđộng “Toàn dânđoàn kết xây dựngđời sống văn hoá”đ ể xây dựng nền tảngđạođ ức trongĐảng.đảng viên và trong xã hội. cần. tư tưởng Hồ Chí Minh. tăng cường tính chiếnđấu của tổ chứcđảng và thành viên. Nhà nước. bồi dưỡng lòng yêu thương con người. vạch trần thủ đ oạn thổi phồng những sơ hở. pháp luật của Nhà nước. về đạo đức. Bảođảm an ninh thông tin. củng cố vững chắc bên trong là chính. Thứ năm. của các cơ quan bảo vệ pháp luật. bảo vệchế độ. của hệ thống dân cử và của hệ thống thông tinđại chúng.Lênin.Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình. thực hiện tốt chính sách dân tộc. phổ biến pháp luật. xuất bản. nhân rộng các tấm gương “Sống. phản bác kịp thời có hiệu quả các quanđiểm sai trái. t ạo môi trường. kịp thời cung cấp.độc hại trên thị trường. quy chế phát ngôn. đình công…. chính sách. chỉnhđốnĐảng. sai trái. thùđịch. chống đối. chia rẽkhối đại đoàn kết . sự đồng thuận trong xã hộiđối với cương lĩnh.đi đôi với m ởrộng dân chủ. Thứ sáu. trên các phương tiện thông tinđại chúng. sự thống nhất trong nhận thức về nguy cơ “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thùđịch. xây dựng nội bộ vững mạnh. lao động. có trách nhiệm với dân trong cán bộ. văn hoá. giải quyết những vấnđề chính trị nội bộ. chính sách pháp luật c ủa Nhà nước.đường lối. kiênđịnh lý tưởngđộc lập dân tộc gắn liền với CNXH.Đề cao ý thức gần dân. ngành.Thứ ba. đẩy lùi sự suy thoái về chính trị. quan điểm c ủa Đảng. giữ gìn bản sắc dân tộc. lối sống trung thực. Thứ hai. phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc hoạchđịnh các chủ trương. khuyên khích những tác phẩm có nội dung và nghệ thuật tốt. Chấp hành nghiêm túc các quyđịnh về bảo vệ bí mật quốc gia. chia rẽnội b ộ Đảng.đảng viên và nhân dân. ngăn chặn những tác phẩm có quanđiểm lệch lạc. văn nghệ. thường xuyên kiểm tra. tạo sự thống nhất cao trongĐảng. nhất là trên mạng Internet… Chủ động. bóp méo chủ nghĩa Mác . bồiđắp ý chí kiênđịnh chủ nghĩa Mác . kiệm. T ừng ban. chính sách để các văn nghệsĩ sáng tác được nhiều tác phẩm văn học. Sớm phát hiện và giải quyết khẩn trương các vấnđề bức xúc. đoàn thể. học dân.đường lối củaĐảng. lãng phí trong hệ thống chính trị và xã hội.định hướng thông tin cho cán bộ. Có biện pháp kiên quyết ngăn chặn. tiếp tục làm tốt công tác xây dựng. giữvững ổn định chính trị xã hội. trọng dân.

từng bước hiện đại hoá các phương tiện phục v ụcuộc đấu tranh chống âm mưu. bảo vệ độc l ập chủquyền toàn vẹn lãnh thổ và bản s ắc v ăn hoá dân tộc. bạo loạn. nhất là các doanh nghiệp có hợp tác với n ước ngoài. hợp tác. quốc tế hoá các tổ chức chính trị đối lập trong nước chốngĐảng. Nhà nước. giao lưu văn hoá. khôngđể công khai hoá. có hiệu quả các vấn đề ở Tây Nguyên. giữ vữngđịnh hướng xã hội chủ nghĩa trong hội nhập kinh tế quốc tế.đối phó kịp thời với âm mưu. thủ đ oạn lợi dụng sự hợp tác nàyđể thâm nhập. cácđịa phương. các ngành. mở rộng hợp tác kinh tế. văn hoá trong việc nhận viện trợ. Kiên trì thực hiệnđường lốiđối ngoạiđộc lập. về lịch sử. văn hóa giáo dục gắn liền v ới việc nâng cao ý thức cảnh giác. Thứ tám. Nhanh chóng khắc phục tư tưởng chỉ coi trọng lợi ích kinh tế mà coi nhẹ vấnđ ề an ninh tư tưởng. Thứ mười. Thứ bảy. Kiên quyếtđấu tranh ngăn chặn hoạtđộng tập hợp lực lượng. hội nhập.các dân tộc.đề cao tinh thần cảnh giác. móc nối trong ngoài. Tây Nam Bộ. Tập trung giải quyết một bước căn bản. liên doanh với nước ngoài trong một bộ phận không nhỏ cán bộ. nâng cao chất lượng. Tây Bắc và các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. coi trọng việcđầu tư cơ sở vật chất . hiệu quả các hoạtđộng thông tinđối ngoại giúp cộngđồng người Việt Namở nước ngoài và bạn bè quốc tế có nhận thức đúng đắn v ề đường lối đổi m ới. khôngđể các thế lực thùđịch lợi dụng gắn vấnđề dân tộc với vấnđề tôn giáođể kíchđộng quần chúng biểu tình. Thứ chín. gây mấtổn định chính trị. BAN TUYÊN GIÁO TRUNGƯƠNG . vềtiềm n ăng hợp tác của ta với quốc tế. hoạt động “Diễn biến hoà bình”. tự chủ. chống nguy cơ “Tự diễn biến” trong cán bộ. văn hoá con người Việt Nam nhằm tranh thủ rộng rãi sự đồng tình. chủ động phòng.đảng viênở cả Trungương. các cấp. chuyển hoá chế độ ta.kỹ thuật. ủng hộcủa nhân dân thếgiới v ới s ựnghiệp xây dựng và phát triển đất n ước.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful