BAN CHẤP HÀNH TRUNGƯƠNG BAN TUYÊN GIÁO

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2009 ĐỀCƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về Tăng cường cuộcđấu tranh chống âm mưu, hoạtđộng “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá I. Bối cảnh rađời Chỉ thị: - Trong những năm qua, Ban Chấp hành Trungương, Bộ Chính Trị, Ban Bí thư đ ã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về tăng cường lãnhđạo công tácđảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới, như: Nghị quyết số 08, ngày 17/2/1998 của Bộ Chính trị ( khoá VIII) về “Chiến lược an ninh quốc gia”; Nghị quyết Trungương 8 ( khoá IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ”; Thông báo Kết luận số 94-CT/TW Ban Bí thư ngày 30/12/2002 về “nhiệm vụ tăng cường cuộcđấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá”; Chỉ thị số 05CT/TW của Bộ Chính trị ngày 14/10/2006 về tăng cường lãnhđạo công tác bảođảm an ninh quốc gia trong tình hình mới. Thực các Nghị quyết, Chỉ thị trên, công tácđấu tranh chống “Diễn biến hoà bình”đãđạtđược kết quả quan trọng, góp phần giữ vữngổnđịnh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng hoạtđộngđối ngoại và tăng cường sức mạnh quốc phòng an ninh. - Từ Đại Hội X củaĐảngđến nay,điđôi với những thời cơ và thuận lợi mới, tình hình quốc tế và trong nước cũng xuất hiện những diễn biến phức tạp, tácđộngđến công tácđấu tranh chống âm mưu, thủ đ oạn “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá. Các thế lực thùđịch ráo riếtđẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hoà bình” và “xâm lăng văn hoá”đối với nước ta với các thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. - Thời gian qua, công tácđấu tranh chống âm mưu, thủ ® o ¹ n “Diễn biến hoà bình” của ta, tuyđãđạtđược những kết quả đ áng ghi nhận, nhưng cũng còn không ít khuyếtđiểm, yếu kém cần khắc phục. Tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị,đạođức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ,đảng viên và nhân dân có chiều hướng tăng, có mặt nghiêm trọng.Đáng chú ý là xu hướng “tự diễn biến”; “tự chuyển hoá”,đi chệch hướng XHCN. - Nghị quyết Trungương (Khoá X) về “Công tác tư tưởng, lí luận, báo chí trước yêu cầu mới”đãđề ra một trong các nhiệm vụ và giải pháp quan trọng là: Triển khaiđồng bộ, chủ động cuộcđấu tranh trên mặt trận tư tưởng, phản bác các luậnđiệu tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, chống pháĐảng, Nhà nước ta, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình” thực hiệnđa nguyên chính trị, hình thành lực lượngđối lập, gây bạo loạn, lậtđổ của các thế lực thùđịch ; thưòng xuyên cảnh giác, chủ động phòng, chống nguy cơtựdiễn biến ởcảTrung ương và các ngành, các cấp. Với những lí do nêu trên, ngày 24/4/2009, Ban Bí Thư đ ã ban hành Chỉ thị “Tăng cườngđấu tranh chống âm mưu, hoạtđộng “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thùđịch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá”.Đây là yêu cầu cấp thiết trong tình hình hiện nayđể góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyếtĐại hội X và phục vụ triển khai có hiệu quả một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng của Nghị quyết Trungương 5 (khoá X) về công tác tư tưởng, lí luận, báo chí trong tình hình mới.

Theo báo cáo của Bộ Công an.030 thư ân xá quốc tế. tôn giáo. ta phát hiện thêm 2 đài (Đài tiếng nói thanh niên vàĐài Hồn Việt). dân trắng tay”. gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng. xungđột dân tộc. lãnh thổ. “tự chuyển hoá” và “xâm lăng văn hoá” nhằm xoá bỏ chế độ XHCN và bản sắc văn hoá Việt Nam. Mỹ đ ã bộc lộ rõ ýđồ lợi dụng hợp tác giáo dục. ly khai. + Chúng tập trung vào “chiến lược con người” để đào tạo m ột l ớp người thân Mỹ và phương Tây. xoá bỏ chủ nghĩa MácLênin. . như: quy kết chủ nghĩa Mác .đào tạo . xoá bỏ hệ tư tưởng XHCN. “Đảng cố tạo dựng hìnhảnh Hồ Chí Minh thành một giá trị quy chiếu cho Đảng viên và nhân dân chấp nhận. 5 tổ chức phảnđộng mới và 20 chiến dịch tuyên truyền phá hoại tư tưởngđối với Việt Nam. Cơ quan an ninhđã ngăn chặn 4. văn hoá từ sau Đại hội Xđến nay 1. “Đỉnh cao chói lọi” của Dương Thu Hương (xuất bản tại Pháp)… + Chúng huyđộng tốiđa các phương tiện thông tinđại chúng và tăng cường liên kết giữa các tổ chức phảnđộng người Việt lưu vongở nước ngoàiđể chống phá Việt Nam.chính trị: + Chúng tiếp tục tiến công xuyên tạc. biểnđảo và các tài nguyên thiên nhiên vẫn tiếp tục diễn raở nhiều nơi trên thế giới với tính chất ngày càng phức tạp. Xuyên tạc cuộc vậnđộng “Học tập và làm theo tấm gươngđạođức Hồ Chí Minh” là “nhốt cả dân tộc vào trong cái rọ chuyên chính vô sản về mặt chính trị”. hoạtđộng can thiệp lậtđổ. Âm mưu . + Chúng lợi dụng những sự kiện lớn củađất nước và một số yếu kém trong quản lý của ta gầnđâyđể quy chụp. những tranh chấp về biên giới. Quốc hội giơ tay.1 Bối cảnh tácđộng: .879 tài liệu chiến tranh tâm lí và 44. dựng phim “Sự thật về Hồ Chí Minh” v ớ i ý đồ “ tẩy trừ huyền thoại Hồ Chí Minh”và phátđộng “Phong trào quốc dânđòi trả tên cho Sài Gòn”. 62 đài phát thanh và truyền hình. hòng làm tan rã niềm tin. khủng bố. Chính phủ phủi tay. hoạtđộng “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thùđịch trên lĩnh vực tư tưởng. Chúng coi tiến hành “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng. Gầnđây một số tác phẩm nhằm hạ bệ Chủ tịch Hồ Chí Minh.Quố c tế : Từ Đại h ội X c ủa Đảng đến nay. Từsau đại h ội X.2 Sự chống phá của các thế lực thùđịch: . chia rẽ. văn hoá.Đánh giá tình hình 1. văn hoá là mũiđột phá. kíchđộng. hiện có 413 tổ chức phản động. xungđột vũ trang. Việc Mỹ triển khai “Đội hoà bình” (tổ chức chuyên tuyên truyền và kíchđộng lậtđổ) và dự kiến thực hiện Chương trình nghiên cứu liên quan sự chuyểnđổi chính trị. 390 báo và tạp chí phản động và 88 nhà xuất bảnở hải ngoại chống phá ta. các thế lực thù địch ráo riết đẩy m ạnh chiến l ược “Diễn biến hoà bình”.Trong nước: Trên lĩnh vực tư tưởng. phủ định. 1. làm cơsởtiếp t ục duy trì chế độ độc tài”. như:“Đảng chỉ tay. như: “Hồ Chí Minh bình khảo” của Hồ Tuấn Hùng (Đài Loan). Mặt trận vỗ tay.II.Lênin sai lầm từ gốc rễ: mở chiến dịch bịađặt. xuyên tạc. tạo ra “ những khoảng trống”để dần dầnđưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập vào cán bộ.Đảng viên và nhân dân nhằm chuyển hoá . tư tưởng Hồ Chí Minh với một thang bậc và luậnđiệu mới.Trên lĩnh vực tư tưởng. dân chủ ở Việt Nam của Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) cho thấy rõ các bước cụ thể của Mỹ nhằm thúcđẩy mầm mống “cách mạng màu”ở Việt Nam. thúc đẩy “tự diễn biến”. những cuộc đấu tranh cục b ộ.

phảnđối sự kiểm duyệt của cơ quan nhà nước. bất bình trong công chúng. văn hoá phẩm có nội dung xấu.Trên lĩnh vực văn hoá. văn nghệ. phóng viênđã bộc lộ tư tưởng báo chíđối lập vớiĐảng. . thùđịch và khuyến khích nhiều người lên mạngđể “traođổi”. mạng Internet. nghi ngờ. dân tộc. Các cơ quan hoạchđịnh chiến lược của Mỹ đưa ra bản “lộ trình 4 bước”. quảng bá các giá trị dân chủ. xuất bản: + Các thế lực thùđịch thâm nhập. “thu nhận” thông tin. giúpđỡ” về đ ào tạo và tiếp cận những nhà báo trẻ có tư tưởng tự do. lôi kéo các phần tử văn nghệ sĩ “cấp tiến”. “chuyển hoá tư tưởng” một số phóng viên. phảnđộng. quanđiểm sai trái. nhân vật lịch sử theo quanđiểm của Phương Tây.đánh giá lại các sự kiện.đổi trắng thayđen. văn nghệ: + Các thế lực thùđịch gia tăng kíchđộng văn nghệ sĩ đ òi tự do sáng tác. tiếp xúc nhằm khuyến khích những hoạtđộng chốngđối của cácđối tượng cơ hội chính trị ở Việt Nam (Cựu Tổng thống Bush tiếp 4 tên phảnđộng người Việt lưu vong tại .Đại sứ quán Mỹ ráo riết triển khai dự án “Góc Hoa Kỳ” nhằm quảng bá với lớp trẻ hìnhảnh nước Mỹ. quá nhấn mạnh vai trò “phản biện” và lạm d ụng “quyền lực xã hội” để đưa các bài viết công kích sự lãnhđạo củaĐảng và Nhà nước. kíchđộng gây rối. trongđó bước 4 có nội dung các trườngđại học Mỹ được khuyến khích mở các cơ sở tại Việt Nam. Thời gian qua.Trên lĩnh vực dân chủ. nhân quyền. lôi kéo. tự do công bố các tác phẩm văn học nghệ thuật. thông qua việc mời họ ra nước ngoài giao lưu.đòiđược công khai. từ đ ó lôi kéo họ làm báo theo kiểu “tự do” của phương Tây. bạo loạn lậtđổ. triệtđể lợi dụng công nghệ thông tin. văn nghệ sĩ có biểu hiện daođộng chính trị. hội thảo. . lối sống Mỹ. như: chú trọngđào tạo. phảnđộng. Thông qua “hợp tác. + Tăng cường tán phát băngđĩa . còn “Quỹ giáo dục Việt Nam” mỗi năm dành 5 triệu USD cấp cho 100 sinh viên Việt Nam học tại Mỹ. Một bộ phận văn nghệ sĩ đ ã vàđang có khuynh hướng sáng tác phức tạp nhằm “giải thiêng” các giá trị vốnđãđược khẳngđ ịnh của dân tộc… + Tiến hành tiếp xúc.đểchu yển hoá Việt Nam. dùng báo mạng làm “nóng” các vấnđề củađất nước. dựán lớn có liên quanđến lĩnh vực giáo dục -đào tạođang triển khaiở Việt Nam. + Ra sức thúcđẩy thành lập báo tư nhân. nhân quyền phương Tây cũng như một số tổ chức quốc tếđã có những phát biểu.Trên lĩnh vực báo chí. nhân quyền: Cùng với việc tăng cường tuyên truyền. từng bước thoát ly sự lãnhđạo củaĐảng trên lĩnh vực văn hoá. tài trợ xuất bản những cuốn sách dưới danh nghĩa “ văn hoá tri thức nhân loại” nhưng thực chất là truyền bá tư tưởng tư sản vào nước ta. Blog…để “công bố” rộng rãi các tài liệu. Ngân sách của chính phủ Mỹ dành cho các chương trình Fulbringt Việt Nam tăng lên 4 triệu USD/ năm. nhà xuất bản tư nhân làm cơ quan ngôn luận cho “ lực lượng dân chủ”. tôn giáo: + Về dân chủ. phóng khoáng. Đến nay chỉ riêng Mỹ đã có 15 chương trình. hànhđộngủng hộ. có một số lãnhđạo và báo chí. xuất bản và một số nhà báo bằng thủ đ oạn nham hiểm. tham gia biểu diễn nghệ thuật và trao giải thưởng cho các tác phẩm có nội dung lệch lạc. các bộ phim có nội dung bạo lực.tham quan. truyền bá thông tin. lợi dụng một số cơ quan báo chí.đồi truỵ gây tácđộng xấuđến một bộ phận giới trẻ. tạo bức xúc. tiêu cực. . dễ giao lưu.

Đảng. các cấp. lịch sử vương quốc Chăm-pa để kíchđ ộng tưtưởng hận thù dân tộc. kêu gọiđòi lạiđấtđai. cựcđoan trong các tôn giáo cũng chuyểnđổi phương pháp nắm giáo dân bằng cách lấy các tổchức hộiđồng. . tácđộng giá trị dân chủ. cácđ ịa phương. nâng cao nhận thức trong toànĐảng. Thời gian qua. nghiên cứu lịch sử phát triển. “Nhà nước Chămđộc lập”ở Nam Trung Bộ và “Vương Quốc Mông”ở Tây Bắc nhằm phá vỡ sự thống nhất quốc giaở Việt Nam. ủng hộviệc thành lập các tổ chức chính trị đối lậpở Việt Nam) Chỉ chích Chỉ thị 37 của Thủ tướng chính phủ về việc lãnhđạo và quản lý báo chí. tạo tiềnđề cho sự can thiệp của các thế lực thùđịchở bên ngoài. xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu s ố. can thiệp vào công việc nội bộ. tạo ra các nhân tố tiềm ẩn gây mất ổn định chính trị. Các thế lực thùđịchđã lợi dụng hoạtđộng của một số tổ chức NGO vào các mụcđích chính trị. +Đặc biệt. toàn dân. hộiđoàn làm nòng cốt nhằm tranh giành quần chúng. chúng rất chú trọng lợi dụng việc hợp tác. thực hiện ýđồ thành lập “Nhà nướcĐề gađ ộc lậpở Tây Nguyên”. dự án vào các vùng dân tộc. trongđó trên 550 tổ chức có hoạtđộng thường xuyên.Thông qua một số tổ chức phi chính phủ nước ngoàiđể thực hiện “Diễn biến hoà bình” + Hiện nayở Việt Nam có khoảng 700 tổ chức NGO nước ngoài. giáo sứ Thái Hà (Hà Nội).đ ặc biệt là nghị quyết TRUNGƯƠNG 5 “Về công tác tư tưởng. cơ sở vật chất có nguồn gốc tôn giáo như vụ 42 Nhà Chung. công khai khuyến khích. nhà nước. nhất là Ban Chỉ Đạo 94 các cấpđã có nhiều biện pháp giáo dục.đầu tư. La Vang (Quảng Trị )… Các phần tử phảnđộng. toàn quân về những âm mưu. cài cắm người. báo chí trước yêu cầu mới”. Công tácđấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá của các thế lực thùđịch trong thời gian qua Trước tình hình trên. + Về vấnđề dân tộc: Các thế lực thùđịchđ ẩy mạnh tuyên truyền xuyên tạc lịch sử. Hạ nghị viện Hoa Kỳ ra Nghị quyết HR. âm mưu thành lập “Uỷ ban liên tôn giáo chống cộng”… Cùng với việc phát triển không bình thườngđạo Tin lành trong vùngđồng bào dân tộc. chúngđã hình thành các “tôn giáo lạ”ở vùng miền núi phía Bắc như đạo “San sư khổ tảo”ở Hà Giang. Cao Bằng. 243đòi thả Nguyễn Văn Lý và thông qua Dự luật nhân quyền Việt Nam HR. nhân quyền phương Tây… 2. phong tục tập quán … phục vụ ýđồ móc nối. chúng liên tục kíchđộng. tựtrị. lí luận. ly khai. thu thập tin tứcđồng thời tuyên truyền. Tiếp t ục h ậu thuẫn cho sốphản động ở các khu vực trọngđiểm gia tăng hoạtđộng chống phá. các ngành.3096 với sốphiếu áp đảo. “Sề chù ha ly lù gia’ở Lai Châu …để gây chia rẽ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. coiđây là một hình thức “chặnđứng cao trào tự do ngôn luậnđang dâng cao trong nước”.Nhà trắng. miền núiđể tìm hiểu. tuyển lựa. như vấnđề lịch sử vùngđất Nam Bộ Việt Nam. “Nhà nước Khmer Krom”ở Tây Nam bộ. âm mưu tạo dựng lực lượngđối trọng với chính quyền. xâm hại an ninh và chủ quyền nước ta. + Về vấnđề tôn giáo: Chúng công khai hậu thuẫn cho số đối tượng chốngđối trong các tôn giáo cả về tinh thần lẫn vật chấtđể thúcđ ẩy chủ trương ly khai trong nội bộ một số tổ chức tôn giáo. thủđoạn m ới ngày càng tinh vi. xảo quyệt trong chiến lược “Diễn biến hoà bình” của các thế lực . tài trợ các chương trình.

đồng thời có biện phápđấu tranh ngăn chặn. Bộ chính trị. Chỉ thị. . phối hợp giữa một số cơ quan chức năng trongđấu tranh còn nhiều hạn chế nên dẫnđến hiệu quả chưa cao. Thông báo. sự phối hợp giữa các ban. Công tácđấu tranh với các luậnđiệu sai trái. Những kết quả đạtđược nêu trênđã góp phần rất quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị. hoạtđộng “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thùđịch. phảnđộng trong các tôn giáo. nhận thức của một bộ phận cán bộ.văn hoá.Tệ tham nhũng. lãng phí.Sự chỉ đạo.thùđịch.đảng viên và nhân dân vẫn vững vàng. an ninh quốc phòng của d ất n ước. nghiệp vụ về đấu tranh chống “ Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá bướcđ ầuđược chú trọng. đồi truỵ ởmột s ố địa phương được t ăng cường hơn trước.Việc triển khai các Nghị quyết. Ban Bí thư. 2. mang tính hình thức. Đại đa s ốcán bộ. thủ đ oạn hoạtđộng chống phá của các thế lực thùđịchđược tăng cường dưới nhiều hình thức: thông tinđại chúng. thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng.Việc theo dõi. c ủng cốniềm tin của nhân dân vào sức m ạnh của Đảng. nắm bắt diễn biến tư tưởng trong nội bộ và tâm trạng xã hội. bước đầu thu được những kết quả đáng khích lệ. . một bộ phậnđã nhận thứcđược nhưng chưa rõ. quan liêu chưađược ngăn chặn có hiệu quả làm giảm lòng tin của nhân dân. vào công cuộcđ ổi mới và triển vọng phát triển tốtđẹp củađất nước ta. nắm chắc hơn cácđộng thái phá hoại của các thế lực thùđịch trên lĩnh vực tư tưởng . hội thảo… Công tác bồi dưỡng lý luận. kinh tế xã hội. tin tưởng vàoĐảng.Dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trungương. nhất là khi diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng trong và ngoài nước được quan tâm hơn. nhất là trên mạng Internet.Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng. 2. tổ chức cho quần chúngở cơ sở đấu tranh. Nhà nước và nhân dân. Nhà nước.2 Những khuyếtđiểm.Chủ động tấn công chính trị có hiệu quả hơn các hoạtđộng vi phạm pháp luật của số cơ hội chính trị. cô lập và phân hoá kẻ xấuđể góp phầnổn định chính trị. Bộ Chính trị. . văn hoá có nhiều c ố gắng. của cấp trên … vì thế còn mất cảnh giác và chưa có sự quyết tâm cao trong việc chống âm mưu.đảng viên và nhân dân về âm mưu. . yếu kém . . địa phương còn có biểu hiện làm lướt. Các phương tiện thông tinđại chúngđã thể hiện là kênh thông tin quan trọngđịnh hướng ý thức chính trị cho các giai tầng xã hội. giữa Trungương vàđịa phươngđã có hiệu quả hơn. Công tác thông tin về tình hình chính trị. thông báo nội bộ. Kết luận của Ban Chấp hành Trungương.1 Những kết quả đạtđ ược: . về âm mưu. một số nơi quan niệm chống “Diễn biến hoà bình” là của Trungương. . Việc ngăn chặn hoạt động thâm nhập v ăn hoá phản động. từng bướcđẩy lùi các hànhđộng chống phá của chúng. Ban Bí thư ởmột s ốngành. thủ đ oạn “Diễn biến hoà bình” còn mơ hồ.đặc biệt là nắm nhữngđộng thái phá hoại của các thế lực thùđịch và tình hình tư tưởngở cơ sở chưa sâu sát dẫn đến những bất ngờ. như: v ụbiểu tình ở Sóc Trăng tháng 2/2007 và biểu tình gây rốiở Tây Nguyên tháng 4/2008 vừa qua. ngành. số cựcđoan.

b ịlợi d ụng nên đã ủng hộ. nhưng tính chiến đấu. nói xấu chế độ. . xuất bản.Công tác thông tinđối ngoại mặc dùđã có những cố gắng lớn nhưng chưa đa d ạng. nhân dân các nước. nhất là trên mạng Internet mặc dù có bước tiến b ộ. giảm sút lòng tin vào chủ nghĩa Mác . hoặc muốnđi theo hướng phát triển chế độtưbản chủnghĩa. lộ bí mật của Nhà nước xảy ra nghiêm trọng. chính sách pháp luật Nhà nước. Có cán bộ. một bộ phận không nhỏ cán bộ. về quyền con người. văn nghệ còn những biểu hiện lỏng lẻo. vu cáo. -Đã có biểu hiện mong muốnđa nguyên chính trị.Việc quản lý báo chí. truyền bá những quan điểm chính trị phảnđộng. . .đề cao quanđiểm “dân chủ tư sản”. thiếu bản lĩnh. tăng 2% so với năm 2006. chính trị. tháiđộ cán bộ. nhận thức hạn chế về âm mưu. Kết quả cuộc điều tra vềtác động của các quan điểm. Nghị quyết. Tình trạng lọt. tự do tôn giáođể chính giới..đảng viênđã viết.đường lối.đảng viên và nhân dânđã tham gia hoạtđộng tôn giáo. ích kỷ. với những kẻ cơ hội chính trị hoặc do nhận thức không đầy đủ. bịađặt. . nói xấuĐảng. sinh viên thiếu lòng tin vào conđ ườngđi lên CNXH và công cuộcđổi mới doĐảng lãnhđạo. 2. chính sách.Vì sự sụt giảm niềm tin.đảng viên suy thoái về tư tưởng.đảng viên và nhân dân tháng 01/2004 cho thấy có tới 33% đối t ượng cán bộ và 45% đối t ượng nhân dân được h ỏi đã trảlời: các thông tin xuyên tạc.Điều tra dư luận xã hội năm 2007 cho thấy cóđến 22% số ngườiđược hỏi cho rằng tệ mê tín dị đ oan là vấnđề bức xúc nhất trong năm.đảng viên và quần chúng hoang mang.Xuất hiện một bộ phận học sinh. phát ngôn và phát tán tài liệu có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị. nhất làđồng bào Việt Nam ởnước ngoài hiểu đúng về tình hình Việt Nam. . tư tưởng Hồ Chí Minh vàđường lối củaĐảng. bôi nhọ chế độ là vấnđề bức xúc trong năm” đã t ăng từ 17% năm 2006 lên 28% năm 2007.Lênin. tác động của thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” tăng từ 22% năm 2006 lên 27% năm 2007. hành động sai trái. mê tín dị đ oan.Việc phản bác các luậnđiệu tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. tuyên truyền các quanđiểm sai trái. phụhoạ. Kết quảcuộc điều tra dưluận xã hội năm 2007 cho thấy tỷ lệ số người cho rằng “hiện tượng tán phát tài liệu xấu. thù địch tới tâm trạng. bất cậpđã tácđộng tiêu cựcđến công tácđấu tranh chống “Diễn biến hoà bình”. cá biệt có hiện tượng tha hoá về nhân cách. . công khai phê phán sựlãnh đạo củaĐảng và sự đ iều hành của Chính phủ.đađảngđối lậpở một số cán bộ. văn hoá. hoạtđộng chống phá ta của các thế lực thùđịch. bôi nhọ lãnhđạo của các thế lực thùđịchđã tácđộng lớnđến sự phai nhạt lý tưởng cách mạng. Chỉthịcủa Đảng. một số viết bài chođài nước ngoài nói xấu chế độ tađể xin học bổng. daođộng mất phương hướng. vẫn gắn bó với chế độ nhưng thụ động. lý tưởng XHCN trong xã hội hiện nay.đảng viên tuy vẫn tin tưởng vào sự lãnhđạo củaĐảng.Không ít cán bộ. chưa chuyển t ải h ết các thông tin vềthành tựu trên các lĩnh vực c ủa đất nước. tính hiệu quảchưa cao. sống thực dụng.3 Tácđộng của âm mưu “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởngđ ối với “tự diễn biến” trong nội bộ ta Một số cán bộ. xuyên tạc. không dámđấu tranh với những luậnđiệu sai trái.

tiêu cực. lật đổ. báo chí.Phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành. xuất bảnđã xuất hiện khuynh hướng cựcđoan phản ánh hiện thựcđời sống chỉ là những yếu kém. chính quyền. phát triển kinh tế . biểu diễn tràn lan. giữa Trungương vàđịa phương nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp các lực lượng trên mặt trận tư tưởng. nâng cao chất lượng. tình trạng chiếu phim ngoại quốc tràn lan trên truyền hình… dần dần tácđộng mạnhđến sự suy thoáiđạođức lối sống của bộ phận không nhỏ học sinh.Trên lĩnh vực văn hoá. các đoàn thể.Gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong các giải phápđấu tranh. để làm thất bại âm mưu. một số tác phẩm bôiđen. phỉ báng lịch sử.. tư .Tình trạng sáng tác hàng loạt các ca khúc. mở diễnđàn bàn thảo.đòi “khơi thông một dòng văn họcđang âm thầm chảy” (dòng văn học của những cây bút chống cộng trước năm 1975). quay lưng lại vớiđời sống nhân dân. nguy hiểm hơn. thậm chí “phong thánh” cho một số nhà văn. các địa phương cần t ập trung sức thực hiện t ốt những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sauđây: Thứ nhất. tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị. nhà hoạtđộng chính trị . “hạ bệ thần tượng”. nêu cao ý thức chủ động tiến công làm thất bại các hoạt động gây bạo loạn.đòiđánh giá lại vàđề cao “công lao” của một số nhân vật lịch sử đối vớiđất nước. các cấp. xây dựng và bảo vệ vững chắc T ổ quốc Việt Nam XHCN. tạo ra sức tự đề kháng trước những luậnđiệu tuyên truyền xuyên tạc. Để góp phần giữvững ổn định chính trị. ca từ thiếu văn hoá nhưngđược phát hành. yếu kém trong công tácđấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng . III. cần tạođược sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hànhđộng. Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Trước yêu cầu của sự nghiệpđổi mới. văn hoá trong cuộcđấu tranh chống các hoạtđộng “Diễn biến hoà bình” 2. các ngành. hoạtđộng “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thùđịch trên lĩnh vực tư tưởng.Tạođược sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cấp uỷ Đảng. tranh luận nhiều vấnđề nhạy cảm. Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ Đảng. Mặt trận Tổ quốc. lâu dài. xây dựng những đối sách phù hợp. cầnđược tiến hành thường xuyên. thủ đ oạn mới trong chiến lược “Diễn biến hoà bình” và coiđây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnhđạo củaĐảng. .đoàn thể từ Trungươngđếnđịa phương về âm mưu.đòi “lật án”để bào chữa. văn hoá trong tình hình mới. từng bước láiđ ất nước tađi chệch conđường XHCN. hiệu quả của cuộcđấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá trong thời gian tới. giải pháp chủ yếu 1 Quanđiểm chỉ đạo . sinh viên. . tinh vi của các thế lực thù địch. thủ đ oạn ngày càng nham hiểm. kịp thời. .đoàn thể. Những hạn chế. chính quyền. Quanđiểm chỉ đạo và một số nhiệm vụ.xã hội từng có sai lầm trong quá khứ.văn hoá của các thế lực thùđịch và sự “tự diễn biến” trong nội bộ đ ã vàđang là cơ hộiđ ể các thế lực thùđịch ráo riếtđẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hoà bình”. văn nghệ. coi trọng. phủ định sạch trơn.xã hội đất n ước theođịnh hướng XHCN. Trên cơ sở thấy rõ những âm mưu. Một khuynh hướng khác. kíchđộng của các thế lực thùđịch. hiệu quả.

học t ập theo gương Bác Hồvĩ đại”. tiếp tục làm tốt công tác xây dựng.Đề cao ý thức gần dân. nhất làđảng viên. tư tưởng Hồ Chí Minh. học dân. cần. .Thứ ba. cácđiểm “nóng” về khiếu kiện. chính. Tăng cường công tác tuyên truyền. chia rẽkhối đại đoàn kết . Thứ năm. lãng phí trong hệ thống chính trị và xã hội. của các cơ quan bảo vệ pháp luật. đình công…. chính sách. có trách nhiệm với dân trong cán bộ. xuyên tạc đường lối.Lênin. trọng dân. cơchế. tài liệu “mật”. vạch trần thủ đ oạn thổi phồng những sơ hở. phòng. Thứ tư. kịp thời cung cấp.đường lối củaĐảng. t ưtưởng. bảo vệ Đảng. về đạo đức.đảng viên và trong xã hội. đẩy lùi sự suy thoái về chính trị. mở rộng dân chủ. pháp luật của Nhà nước. văn hoá. tiếp tục triển khai cuộc vậnđộng “Học tập và làm theo tấm gươngđạođức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện cuộc vậnđộng “Toàn dânđoàn kết xây dựngđời sống văn hoá”đ ể xây dựng nền tảngđạođ ức trongĐảng. tăng cường công tác lãnhđạo và quản lý báo chí.độc hại trên thị trường. liêm.tưởng. Bảođảm an ninh thông tin. công tác bảo vệ chính trị nội bộ. ngành. giữvững ổn định chính trị xã hội. giản di. chống tham nhũng. T ừng ban. phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc hoạchđịnh các chủ trương. kiệm.định hướng thông tin cho cán bộ. kiênđịnh lý tưởngđộc lập dân tộc gắn liền với CNXH. t ự do tưtưởng sáng tạo. tăng cường tính chiếnđấu của tổ chứcđảng và thành viên. đoàn thể. địa phươngđơn vị phải chủ động phát hiện. phản bác kịp thời có hiệu quả các quanđiểm sai trái. Nhà nước ta nhằm kích động tâm lý bất mãn.Lênin.đấu tranh chống các luậnđiệu phủ định. quy chế phát ngôn. Thứ sáu. bảo vệchế độ. xây dựng nội bộ vững mạnh. giữ gìn bản sắc dân tộc. lối s ống trong một b ộ phận cán bộ. tôn giáo củaĐảng. tạo sự thống nhất cao trongĐảng.đường lối. sự đồng thuận trong xã hộiđối với cương lĩnh. sai trái. cung cấp thông tin.đi đôi với m ởrộng dân chủ. Tập trung lãnh đaọ. yếu kém củaĐảng. Có biện pháp kiên quyết ngăn chặn. giám sát của tổ chứcĐảng. củng cố vững chắc bên trong là chính. xuất bản. chống đối. sự thống nhất trong nhận thức về nguy cơ “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thùđịch. Thứ hai. khuyên khích những tác phẩm có nội dung và nghệ thuật tốt. t ạo môi trường. chiếnđấu. chính sách để các văn nghệsĩ sáng tác được nhiều tác phẩm văn học. thùđịch. trên các phương tiện thông tinđại chúng.Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình. thường xuyên kiểm tra. của hệ thống dân cử và của hệ thống thông tinđại chúng. văn nghệ. phổ biến pháp luật. chính sách pháp luật c ủa Nhà nước. Nhà nước. nhân rộng các tấm gương “Sống. giáo dục. trên sàn diễn. ngăn chặn những tác phẩm có quanđiểm lệch lạc.đảng viên và nhân dân. lao động. chỉnhđốnĐảng. giải quyết những vấnđề chính trị nội bộ. quan điểm c ủa Đảng. chia rẽnội b ộ Đảng. cổ vũ các tầng lớp nhân dânđấu tranh bài trừ các loại văn hoá phẩm thấp kém. nâng cao chất lượng sinh hoạt học tập của các tổ chứcĐảng cơ sở. bồi dưỡng lòng yêu thương con người. nhất là trên mạng Internet… Chủ động. bồiđắp ý chí kiênđịnh chủ nghĩa Mác . công chức các cấp. bóp méo chủ nghĩa Mác . Sớm phát hiện và giải quyết khẩn trương các vấnđề bức xúc. lối sống trung thực. Giữ vững kỷ luật phát ngôn. nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệthuậtđể giáo dục. thực hiện tốt chính sách dân tộc. lấy “thế trận lòng dân” làm nền tảng. Chấp hành nghiêm túc các quyđịnh về bảo vệ bí mật quốc gia. cổ vũ.

giao lưu văn hoá. hợp tác. chủ động phòng. chuyển hoá chế độ ta. bạo loạn. bảo vệ độc l ập chủquyền toàn vẹn lãnh thổ và bản s ắc v ăn hoá dân tộc. liên doanh với nước ngoài trong một bộ phận không nhỏ cán bộ.kỹ thuật. gây mấtổn định chính trị.đảng viênở cả Trungương. văn hoá con người Việt Nam nhằm tranh thủ rộng rãi sự đồng tình.đề cao tinh thần cảnh giác. quốc tế hoá các tổ chức chính trị đối lập trong nước chốngĐảng. ủng hộcủa nhân dân thếgiới v ới s ựnghiệp xây dựng và phát triển đất n ước. các cấp. coi trọng việcđầu tư cơ sở vật chất . tự chủ. cácđịa phương. khôngđể công khai hoá. văn hoá trong việc nhận viện trợ. nhất là các doanh nghiệp có hợp tác với n ước ngoài. văn hóa giáo dục gắn liền v ới việc nâng cao ý thức cảnh giác.đối phó kịp thời với âm mưu. Thứ chín. Thứ bảy. Nhà nước. có hiệu quả các vấn đề ở Tây Nguyên. chống nguy cơ “Tự diễn biến” trong cán bộ. giữ vữngđịnh hướng xã hội chủ nghĩa trong hội nhập kinh tế quốc tế. khôngđể các thế lực thùđịch lợi dụng gắn vấnđề dân tộc với vấnđề tôn giáođể kíchđộng quần chúng biểu tình. về lịch sử. Thứ tám. thủ đ oạn lợi dụng sự hợp tác nàyđể thâm nhập. Tây Nam Bộ. nâng cao chất lượng. Nhanh chóng khắc phục tư tưởng chỉ coi trọng lợi ích kinh tế mà coi nhẹ vấnđ ề an ninh tư tưởng. Tây Bắc và các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. hoạt động “Diễn biến hoà bình”. Tập trung giải quyết một bước căn bản. hiệu quả các hoạtđộng thông tinđối ngoại giúp cộngđồng người Việt Namở nước ngoài và bạn bè quốc tế có nhận thức đúng đắn v ề đường lối đổi m ới. từng bước hiện đại hoá các phương tiện phục v ụcuộc đấu tranh chống âm mưu. móc nối trong ngoài. Kiên quyếtđấu tranh ngăn chặn hoạtđộng tập hợp lực lượng. vềtiềm n ăng hợp tác của ta với quốc tế.các dân tộc. Kiên trì thực hiệnđường lốiđối ngoạiđộc lập. mở rộng hợp tác kinh tế. hội nhập. BAN TUYÊN GIÁO TRUNGƯƠNG . các ngành. Thứ mười.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful