P. 1
Bai Tap Tinh Huong Luat Kinh Te

Bai Tap Tinh Huong Luat Kinh Te

|Views: 219|Likes:
Được xuất bản bởiMinh Chau Tran Thi

More info:

Published by: Minh Chau Tran Thi on Sep 30, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2011

pdf

text

original

Sections

 • TÌNH HUOÁNG 2
 • TÌNH HUOÁNG 3
 • TÌNH HUOÁNG 4
 • TÌNH HUOÁNG 5
 • TÌNH HUOÁNG 6
 • TÌNH HUOÁNG 7
 • TÌNH HUOÁNG 8
 • TÌNH HUOÁNG 9
 • TÌNH HUOÁNG 10
 • TÌNH HUOÁNG 11
 • TÌNH HUOÁNG 12

TÌNH HUOÁNG 2

OÂng M. laø saùng laäp vieân cuûa cty TNHH K., coù phaàn voán goùp trong cty trò giaù 500 trieäu ñoàng. Cuoái tuaàn qua oâng ñoät ngoät qua ñôøi khoâng ñeå laïi di chuùc. Di saûn cuûa oâng ñeå laïi, ngoaøi phaàn voán goùp trong cty K coøn coù löôïng coå phieáu trò giaù 200 trieäu ñoàng cuûa cty coå phaàn L.( nguyeân laø DNNN CPH ± trong ñoù coù löôïng coå phieáu trò giaù 50 trieäu ñoàng laø coå phieáu coù ghi teân, do tröôùc ñaây oâng laø PGÑ cuûa DNNN); phaàn di saûn coøn coù caên nhaø trò giaù 150 löôïng vaøng vaø moät soá ñoà vaät khaùc. Do oâng ñoäc thaân vaø khoâng coù hoï haøng gì neân khoâng tìm ñöôïc ngöôøi thöøa keá. Di saûn cuûa oâng ñöôïc giaûi quyeát nhö sau: Phaàn voán goùp vaøo cty K. do cty tieáp nhaän vaø ñöa vaøo quyõ döï tröõ cuûa cty, sau 2 naêm neáu khoâng coù ai nhaän thì nhaäp vaøo voán cuûa cty ; phaàn coå phieáu coù ghi teân trong CTCP L. ñöôïc cty thu hoài, phaàn coå phieáu coøn laïi vaø caên nhaø cuõng nhö nhöõng taøi saûn

BAØI TAÄP CAÙC BAØI TAÄP TÌNH HUOÁNG LUAÄT KINH DOANH

TÌNH HUOÁNG 3
A, B, C cuøng goùp voán thaønh laäp coâng ty TNHH kinh doanh vaän taûi haønh khaùch. Hoï thoaû thuaän goùp voán baèng taøi saûn, cuï theå: A goùp caên nhaø trò giaù 500 trieäu ñoàng; B vaø C moãi ngöôøi goùp 5 xe ca vaø 5 xe du lòch. Trong thôøi gian noäp hoà sô vaø ñang chôø caáp GCN -ÑKKD, moät xe cuûa hoï gaây tai naïn giao thoâng khi chuyeân chôû haønh khaùch. Ai phaûi chòu traùch nhieäm veà vuï vieäc treân?( loaïi tröø traùch nhieäm hình söï trong vuï vieäc naøy).

TÌNH HUOÁNG 4
Coâng ty TNHH M. voán ñieàu leä 1 tyû ñoàng; trong ñoù A goùp 350 trieäu ñoàng,B goùp 200 trieäu ñoàng,C,D,E moãi ngöôøi goùp 150 trieäu ñoàng.Ñöôïc bieát A hieän ñang laø keá toaùn tröôûng cuûa coâng ty Xaêng daàu tænh K (DNNN), caùc thaønh vieân coøn laïi laø caùn boä höu trí. A ñöôïc cöû laøm GÑ coâng ty trong nhieäm kyø ñaàu laø 3 naêm.Trong thôøi gian giöõ chöùc GÑ, A thaønh laäp DNTN vaø ñaõ ñöôïc caáp GCN/ÑKKD. Caùc thaønh vieân coøn laïi cuûa coâng ty yeâu caàu A thoâi giöõ chöùc GÑ coâng ty TNHH nhöng A khoâng ñoàng yù vì cho raèng mình laø ngöôøi goùp voán nhieàu nhaát trong coâng ty neân ñöông nhieân phaûi laøm GÑ. Haõy giaûi quyeát vuï, vieäc treân theo quy ñònh cuûa LDN.

TÌNH HUOÁNG TOÅ CHÖÙC QLYÙ CY. B gôûi ñôn ñeán caùc thaønh vieân phaûn ñoái keá hoaïch phaân chia lôïi nhuaän. A trieäu taäp cuoäc hoïp HÑTV. . goùp 4 tyû ñoàng. Trong ñoù oâng A. A laøm Giaùm ñoác kieâm chuû tòch HÑTV. C baän ñi coâng taùc xa neân goïi ñieän baùo vaéng maët vaø uyû quyeàn mieäng nhôø A boû phieáu cho mình. coù 4 thaønh vieân. oâng B. do vaäy A quyeát ñònh trieäu taäp hoïp HÑTV( maø khoâng môøi B tham döï) ñeå ra quyeát ñònh khai tröø B( caû 3 thaønh vieân döï hoïp ñeàu boû phieáu khai tröø B). voán ñieàu leä laø 10 tyû ñoàng. Ñaàu naêm 2002. Theo Ñieàu leä cty. baø C vaø oâng D moãi ngöôøi goùp 2 tyû ñoàng.TNHH  Cty TNHH X. Cuoäc hoïp ñaõ thoâng qua phöông aùn phaân chia lôïi nhuaän vaø keá hoaïch kinh doanh naêm tôùi. Haõy giaûi quyeát vaán ñeà treân theo Luaät Doanh nghieäp. Sau cuoäc hoïp. nhöng do baát ñoàng neân B khoâng döï hoïp.

A neân xuùc tieán thaønh laäp loaïi doanh nghieäp naøo? Vì sao? Vì cuøng goùp voán nhö nhau neân taát caû soá thaønh vieân treân ñeàu muoán laøm saùng laäp vieân vaø cuøng tham gia quaûn lyù doanh nghieäp. Ñöôïc bieát trong soá nhöõng ngöôøi treân. C hieän ñang laø giaùm ñoác caùc DNNN( rieâng oâng B tham gia vôùi tö caùch laø ngöôøi ñaïi dieän phaàn voán goùp cuûa DNNN do oâng laøm giaùm ñoác). nhöng khoâng ñuû voán. E. F cuøng goùp voán.TÌNH HUOÁNG 5   OÂng A muoán thaønh laäp 1 DN kinh doanh trong lónh vöïc xaây döïng. A môøi theâm caùc oâng B. C. D. OÂng D hieän ñang laø chuû nhieäm HTX. coøn oâng E laø Vieät Kieàu ñang ñònh cö taïi Hoa Kyø. oâng F laø ngöôøi mang quoác tòch Canada( baïn oâng E). caùc oâng B. ñieàu naøy coù ñöôïc khoâng? Taïi sao? Neáu doanh nghieäp treân kinh doanh trong lónh vöïc thieát keá coâng trình thì caàn theâm ñieàu kieän gì? Ai caàn phaûi coù ñieàu kieän ñoù? .

2 tyû ñoàng. D cuøng goùp voán thaønh laäp cty TNHH X. Tuy nhieân caùc thaønh vieân khoâng thoáng nhaát theå thöùc phaân chia. cty coù laõi roøng 800 trieäu.5 tyû ñoàng. soá coøn laïi seõ goùp khi cty yeâu caàu. C goùp voán baèng ngoâi nhaø cuûa mình ñöôïc caùc thaønh vieân thoaû thuaän ñònh giaù 1. Vuï tranh chaáp ñöôïc khôûi kieän taïi toaø> Toaø aùn xöû lyù nhö theá naøo? Ñöôïc bieát cty TM . D laøm chuû tòch HÑTV. do tin chaéc con ñöôøng tröôùc nhaø ñoù seõ ñöôïc môû roäng( theo maët baèng giaù hieän taïi nhaø ñoù chæ khoaûng 700 trieäu ñoàng). neân C chæ ñöôïc chia laõi treân soá voán thöïc goùp laø 700 trieäu ñoàng. phaàn voán goùp cuûa C cao hôn giaù trò thöïc teá. B.. B cho raèng do D chöa goùp ñuû voán neân tyû leä lôïi nhuaän phaûi chia treân soá voán thöïc goùp laø 500 trieäu. voán ñieàu leä 5 tyû ñoàng. C. Trong baûn ñieàu leä. nhöng luùc ñaàu chæ goùp 500 trieäu. A goùp 800 trieäu ñoàng. B goùp voán baèng giaáy nhaän nôï cuûa CTCP TM( moät ñoái taùc tieàm naêng cuûa cty X maø B coù quan heä chaët cheõ) vôùi soá tieàn laø 1. D goùp voán baèng 1.TÌNH HUOÁNG 6 A.5 tyû ñoàng baèng tieàn maët. D khoâng ñoàng yù vaø phaûn baùc raèng phaàn voán goùp cuûa B baèng giaáy nhaän nôï trong coâng ty laø khoâng hôïp phaùp. Sau 1 naêm hoaït ñoäng. hoï thoaû thuaän B laøm GÑ.

Vuï vieäc tranh chaáp do TA xöû lyù. C cuøng tham gia goùp voán thaønh laäp cty TNHH Y. ñoàng thôøi tuyeân boá ra khoûi cty vaø ñôn phöông laáy laïi xe. Caùc thaønh vieân nhaát trí cöû B laøm GÑ kieâm chuû tòch HÑTV. D. . Coâng ty ñaõ chi 100 trieäu ñoàng ñeå söûa xe vaø in logo cty treân thaân xe.TÌNH HUOÁNG 7 A. B( ñang laø chuû 1 DNTN) goùp 1 tyû ñoàng vaø C( hieän ñang laø nhaân vieân hôïp ñoàng cuûa Sôû KHÑT TP H) goùp 500 trieäu ñoàng. Sau khi hoaït ñoäng ñöôïc 1 naêm. Do khoù khaên veà vieäc chuyeån giaáy tôø xe. Theo thoaû thuaän A ( voán ñang laø nhaân vieân 1 cty TNHH khaùc) goùp 500 trieäu ñoàng. Sau moät thôøi gian hñoäng. neân caùc thaønh vieân thoaû thuaän khi naøo thuaän tieän môùi laøm thuû tuïc chuyeån. moïi giaáy tôø veà söûa chöõa vaø giao nhaän xe ñeàu ñöùng teân cty Y. Haõy neâu caùch xöû lyù. trong 1 laàn ñi giao haøng ñaõ quyeát ñònh giöõ laïi 100 trieäu ñoàng tieàn haøng cuûa cty viø cho raèng ñaây laø lôïi nhuaän mình ñaùng ñöôïc höôûng. B. cty thua loã vaø phaùt sinh tranh chaáp noäi boä. vôùi phaàn voán goùp cuûa D laø chieác oâtoâ taûi ñöôïc ñònh giaù laø 300 trieäu ñoàng. cty thoaû thuaän keát naïp D laøm tvieân.

baø M. Trong ñoù oâng A. Sau khi coâng ty hoaït ñoäng ñöôïc moät thôøi gian. coù 4 thaønh vieân. . baïn oâng A xin mua laïi phaàn voán goùp cuûa oâng D vaø 1 tyû ñoàng thuoäc phaàn voán goùp cuûa oâng A. goùp 1. voán ñieàu leä laø 10 tyû ñoàng.5 tyû vaø oâng D. oâng B. Ngoaøi ra.5 tyû.TÌNH HUOÁNG CHUYEÅN NHÖÔÏNG VOÁN  Coâng ty TNHH X. goùp 1 tyû ñoàng. Haõy giaûi quyeát vaán ñeà treân theo Luaät Doanh nghieäp 1999 vaøØ 2005. YÙ kieán naøy ñöôïc oâng A vaø oâng D ñoàng yù nhöng oâng B vaø baø C phaûn ñoái. goùp 6 tyû ñoàng. goùp 1. baø M coøn ñeà nghò goùp theâm soá coå phieáu trò gía 3 tyû ñoàng vaøo voán ñieàu leä cuûa coâng ty X. baø C.

. Cty X cuõng noäp ñôn kieän PÑ phaûi hoaøn traû soá tieàn maø cty ñaõ vay vaø boài thöôøng thieät haïi do vi phaïm HÑ. voán ñieàu leä laø 1 tyû ñoàng vaø ñaõ ñöôïc caáp GCN/ÑKKD vaøo naêm 2000. Tuy nhieân. Ñieàu leä quy ñònh GÑ laø ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa cty. cty X ñaõ chuyeån tröôùc soá tieàn 300 trieäu ñoàng cho cty PÑ( toång giaù trò taøi saûn cuûa PÑ theo soå saùch keá toaùn taïi thôøi ñieåm naøy laø 1. B vaãn tieáp tuïc giöõ con daáu.B. Khoâng ñoàng yù vôùi quyeát ñònh treân. B ñaõ kyù hôïp ñoàng vay 700 trieäu cuûa cty X. Vôùi tö caùch laø ctòch HÑTV vaø laø ngöôøi coù nhieàu voán hôn. sau ñoù vôùi danh nghóa GÑ. C noäp ñôn kieän B ñoøi phaûi hoaøn traû soá tieàn 300 trieäu ñoàng vaø boài thöôøng thieät haïi B ñaõ gaây ra cho cty. C ñaõ ra quyeát ñònh caùch chöùc GÑ cuûa B vaø boå nhieäm A laøm GÑ thay theá. Caùc thaønh vieân nhaát trí cöû C laøm chuû tòch HÑTV vaø B laøm GÑ. QÑ caùch chöùc B coù ñuùng luaät DN khoâng? HÑ B kyù coù hieäu löïc? Ai phaûi chòu traùch nhieäm thanh toaùn nôï vaø boài thöông?.2 tyû ñoàng). Haõy ñöa ra caùch xöû lyù.D thaønh laäp Cty TNHH PÑoâng. Sau khi hoaït ñoäng ñöôïc 1 naêm thì xaûy ra baát ñoàng giöõa C vaø B.C. Theo Hñ.TÌNH HUOÁNG TOÅ CHÖÙC QUAÛN LYÙ CT. toaøn boä soá tieàn naøy ñaõ ñöôïc B chuyeån vaøo taøi khoaûn caù nhaân cuûa mình. B goùp 200 trieäu ñoàng.TNHH A. Cô caáu voán nhö sau: A goùp 200 trieäu ñoàng. C goùp 500 trieäu vaø D goùp 100 trieäu.

trong ñoù coù 2 tröôøng hôïp chuyeån nhöôïng CP cuûa thaønh vieân HÑQT.000 coå phieáu. Sau khi cty ñi vaøo hoaït ñoäng moät thôøi gian. Haõy . voán ñieàu leä laø 6 tyû ñoàng. Cuï theå. töø thaùng 10/1999 ñeán thaùng 12/1999.CTCP ± CHUYEÅN NHÖÔÏNG CP  Coâng ty CP X ñöôïc thaønh laäp theo GCN/ÑKKD caáp ngaøy 20/4/1999. Ngaøy 14/2/2002. Thaùng 2 naêm 2003. Caùc tröôøng hôïp coøn laïi chuyeån nhöôïng trong noäi boä coâng ty. Taát caû 18 tröôøng hôïp chuyeån nhöôïng treân ñeàu ñöôïc chuû tòch HÑQT coâng ty kyù xaùc nhaän. moät soá coå ñoâng saùng laäp ñaõ chuyeån nhöôïng coå phaàn cho ngöôøi khaùc. caùc coå ñoâng ñaõ chuyeån nhöôïng coå phieáu noäp ñôn leân TAND kieän yeâu caàu toaø tuyeân boá huyû 18 hôïp ñoàng chuyeån nhöôïng CP vì cho raèng caùc tröôøng hôïp chuyeån nhöôïng naøy laø khoâng hôïp phaùp vì cho ñaõ vi phaïm ñieàu 58 LDN. chia thaønh 60. coù 6 tröôøng hôïp chuyeån nhöôïng voán. trong ñoù coù 4 tröôøng hôïp chuyeån nhöôïng cho ngöôøi ngoaøi coâng ty. coù 12 tröôøng hôïp chuyeån nhöôïng CP cuûa caùc coå ñoâng cho ngöôøi ngoaøi cty.

ñeán 8giôø toái ÑHCÑ môùi baàu ñöôïc 4/5 soá thaønh vieân HÑQT. Sau moät ngaøy laøm vieäc. ÑHÑCÑ cuûa cty A hoïp tieáp.TÌNH HUOÁNG CTCP. Cuï theå soá CÑ döï hoïp ñaïi dieän cho 90% soá CP coù quyeàn bieåu quyeát. ÑHÑCÑ nhaát trí seõ hoïp tieáp vaøo ngaøy 27/4/2002. CTCP A tieán haønh ÑHCÑ. 2/3 soá thaønh vieân BKS. cuoäc hoïp ñöôïc toå chöùc ñuùng theo thuû tuïc luaät ñònh vaø theo ñuùng ñieàu leä cty. moät soá CÑ( chieám 15% toång soá CP coù quyeàn bieåu quyeát) ñaõ ñeà nghò boå sung moät soá noäi dung môùi vaøo cuoäc hoïp. do ñoù soá CÑ döï hoïp chæ coøn ñaïi dieän cho 55. Ñuùng 9 giôø saùng ngaøy 27/4/2002. Taïi cuoäc hoïp naøy.ÑHÑCÑ Ngaøy 20/4/2002. 15 CÑ cuûa cty ñaõ boû ra veà. Do ñaõ quaù muoän. nhöng chuû tòch HÑQT khoâng chaáp nhaän. Taát caû vieäc baàu cöû dieãn ra hôïp leä.6%(1) soá CP coù quyeàn bieåu quyeát. Sau khi bò töø choái. ÑHÑCÑ tieáp tuïc hoïp vaø ñaõ baàu boå sung thaønh vieân HÑQT vaø BKS coøn laïi vôùi tyû leä laø 95% toång soá phieáu bieåu .

E ñoàng yù . Haõy giaûi quyeát vaán ñeà treân theo quy ñònh cuûa LDN. Sau moät thôøi gian hoaït ñoäng.B. cuøng laø luaâït sö vaø N seõ trôû thaønh thaønh vieân hdanh thay theá A. A muoán chuyeån nhöôïng phaàn voán goùp cuûa mình cho N laø baïn ñoàng nghieäp vôùi A. ngoaøi ra coøn coù D&E laø thaønh vieân goùp voán ( ñöôïc bieát A goùp vaøo cty 100 trieäu ñoàng). .C. Vaán ñeà naøy ñöôïc C. coøn B khoâng ñoàng yù.TÌNH HUOÁNG CT HÔÏP DANH Coâng ty hôïp danh H coù 3 thaønh vieân hôïp danh laø A.D.

Sau ñoù. . ñaïi dieän cuûa cty TNHH X ñeán yeâu caàu baø H thöïc hieän ñuùng HÑ maø choàng baø ñaõ kyù tröôùc ñaây. baø H ñaõ laøm thuû tuïc ñöùng teân ÑKKD vôùi tö caùch laø chuû DN vaø ñoåi teân thaønh DNTN H theo ñuùng quy ñònh cuûa phaùp luaät. Hai tuaàn sau. neáu khoâng phaûi traû cho cty X soá tieàn ñaõ öùng tröôùc ñaây laø 200 trieäu ñoàng vaø laõi suaát 3%/ thaùng. Caên cöù vaøo nhöõng quy ñònh cuûa phaùp luaät haõy giaûi quyeát vaán ñeà treân. Baø H khoâng ñoàng yù maø chæ chaáp nhaän traû laïi cho cty X soá tieàn 200 trieäu.TÌNH HUOÁNG Ngaøy 10/5/2003 chuû DNTN A ñoät ngoät qua ñôøi. A coù vôï laø baø H.

. Ngaøy 22/6/2002. hai beân thoaû thuaän thanh toaùn vaøo ngaøy 15/7/2002. nhöng A khoâng chòu thanh toaùn vôùi lyù do hôïp ñoàng ñoù do B kyù keát maø khoâng hoûi yù kieán cuûa A. ñaïi dieän cty X ñeán gaëp B vaø yeâu caàu B thanh toaùn tieàn haøng. vì vaäy ngaøy 15/7/2002. A laø chuû moät DNTN. Ngaøy 10/7/2002 A ñaõ huyû boû HÑ thueâ B laøm giaùm ñoác DNTN vì B maéc moät soá vi phaïm cam keát trong HÑ. Haõy xaùc ñònh caùch giaûi quyeát vuï vieäc treân. B khoâng ñoàng yù traû vì cho raèng mình chæ laø ngöôøi laøm thueâ cho A.TÌNH HUOÁNG Ngaøy 20/4/2002. B ñaïi dieän cho DNTN kyù HÑ vôùi cty TNHH X mua moät loâ haøng trò giaù 500 trieäu. Ñaïi dieän cty ñeán gaëp A yeâu caàu thanh toaùn soá tieàn treân. ñaõ kyù moät hôïp ñoàng thueâ B laøm giaùm ñoác quaûn lyù vaø ñieàu haønh DN.

( ñ. 7. 12 NÑ 109( 2004) ) . 12 %& 13LDN. Oâng A khieáu naïi leân Sôû KHÑT nhöng khoâng ñöôïc traû lôøi. ñ. giaáy xaùc nhaän veà QSD hôïp phaùp ñoái vôùi truï sôû vaø nôi saûn xuaát giaáy vaø giaáy xaùc nhaän veà ñieàu kieän moâi tröôøng cuûa Sôû TN-MT.TÌNH HUOÁNG THAØNH LAÄP DNTN Oâng A ñeán phoøng ÑKKD tænh ñeå ñaêng kyù thaønh laäp DNTN taùi cheá giaáy do oâng laøm chuû. sau ñoù oâng gôûi ñôn kieän phoøng ÑKKD ra Toaø haønh chính tænh.ñ. Giaûi quyeát tình huoáng treân.3 NÑ 02( 2000). Hoà sô ñöôïc laäp ñuùng theo quy ñònh. Oâng A khoâng thöïc hieän yeâu caàu cuûa cô quan ÑKKD neân hoà sô khoâng ñöôïc chaáp nhaän cho ñaêng kyù. Phoøng ÑKKD yeâu caàu oâng phaûi noäp theâm GCN cuûa cô quan coâng an caáp v/v oâng khoâng vi phaïm ñieàu 9 LDN.

TÌNH HUOÁNG CTY LIEÂN DOANH  DN LD M ñöôïc thaønh laäp theo Luaät ÑTNN taïi VN. beân nöôùc ngoaøi muoán chuyeån 50% phaàn voán goùp cuûa mình cho moät DNTN cuûa VN vôùi giaù laø 18 trieäu USD. Ñöôïc bieát tröôùc ñoù beân nöôùc ngoaøi ñaõ ñeà nghò beân VN trong LD mua laïi phaàn chuyeån nhöôïng ñoù vôùi giaù 18 trieäu USD. nhöng beân VN khoâng ñoàng yù. Sau ñoù. voán phaùp ñònh baèng 40% voán ñaàu tö. Thaùng 10/2003. goàm moät beân nöôùc ngoaøi vaø moät beân VN. vôùi ñieàu kieän DNTN naøy khoâng ñöôïc coù thaønh vieân trong HÑQT cuûa LD. Vieäc chuyeån nhöôïng voán ñoù coù phuø hôïp vôùi Luaät ÑTNN khoâng? Yeâu caàu DNTN khoâng ñöôïc coù thaønh vieân trong HÑQT coù . laøm Phoù TGÑ I cuûa LD nhöng beân VN phaûn ñoái. chuû tòch HÑQT laø ngöôøi nöôùc ngoaøi ñaõ boå nhieäm baø M. DN coù voán ñaàu tö laø 150 trieäu USD.

laø chuû tòch HÑQT phaûn ñoái vì cho raèng thaønh vieân BKS hoaït ñoäng chuyeân traùch neân khoâng theå ñaûm ñöông chöùc vuï naøy ñöôïc.DNNN HÑQT TCT nhaø nöôùc T coù 7 thaønh vieân.TÌNH HUOÁNG . laø thaønh vieân BKS cuûa TCT thay theá. Oâng H. Nhöng caùc thaønh vieân coøn laïi ñeàu nhaát trí thoâng qua vì cho raèng baø V coù naêng löïc chuyeân moân toát. TGÑ ñeà nghò xem xeùt vieäc baõi mieãn chöùc vuï giaùm ñoác thaønh vieân coâng ty T1 cuûa oâng O vaø ñeà nghò baø V. Haõy giaûi quyeát vaán ñeà treân . thaønh vieân coøn laïi vaéng maêït vì ñi coâng taùc nöôùc ngoaøi. Trong phieân hoïp naøy coù 5 thaønh vieân tham döï. Ngaøy 01 thaùng 10 naêm 2004 HÑQT hoïp phieân quyù III. coù theå ñaûm ñöông caû hai coâng vieäc treân. Moät thaønh vieân uyû quyeàn cho Phoù TGÑ hoïp thay.

nhöng TCT vaãn tieán haønh boå nhieäm. Boä tröôûng Boä X.DNNN  TCT X. Chuû tòch HÑQT cheát.TÌNH HUOÁNG .( laø chuû tòch coâng ñoaøn cuûa moät cty thaønh vieân) laøm tröôûng BKS. 5/6 thaønh vieân döï hoïp ñoàng yù boå nhieäm baø D. Nhöng A nhaân danh TGÑ vaãn ra quyeát . laø thuû quyõ cuûa TCT. coù 7 thaønh vieân HÑQT. trieäu taäp cuoäc hoïp HÑQT coù 6 thaønh vieân( vaéng 1) ñeå boå nhieäm KTT cuûa TCT vaø tröôûng BKS. Ngaøy 30/10/2004 A. 4/6 ngöôøi döï hoïp ñoàng yù boå nhieäm C. laøm KTT cuûa TCT nhöng 1 thaønh vieân phaûn ñoái vì em trai baø D laø thaønh vieân HÑQT. taïm thôøi kieâm chöùc chuû tòch HÑQT. Ngaøy 15/10/2004. coøn con C. 2 thaønh vieân phaûn ñoái vì cho raèng vôï C laø KTT moät ñôn vò thaønh vieân khaùc. ra quyeát ñònh boå nhieäm TGÑ A.

.NH Ngoaïi thöông tænh N: 800 trieäu ñoàng.PHAÙ SAÛN DOANH NGHIEÄP     XN Khai thaùc&Cheá bieán thuyû saûn Bieån Ñoâng ( BÑ)laø 1 DNNN thuoäc UBND tænh N.Ñöôïc NH Coâng thöông tænh N baûo laõnh mua traû chaäm cuûa cty Phuù Ninh trò giaù 1.NH Noâng nghieäp vaø PTNN tænh N: 600 trieäu ñoàng.5 tyû ñoàng. Do quaù haïn thanh toaùn ñaõ laâu maø XN vaãn khoâng traû ñöôïc nôï. moät soá chuû nôï kieän ra toaø yeâu caàu phaù saûn XN. Toaø aùn naøo coù thaåm quyeàn thuï lyù vuï aùn? Nhöõng chuû nôï naøo coù quyeàn noäp ñôn? UBND tænh N coù quyeàn noäp ñôn khoâng? Taïi sao?  . BÑ. .Nôï cty Vaän taûi Lieân Vieät 100 trieäu ñoàng theo HÑ vaän chuyeån. taøi saûn theá chaáp trò giaù laø 400 trieäu ñoàng.Nôï DNTN Bình Long 600 trieäu ñoàng khoâng coù taøi saûn baûo ñaûm. taøi saûn theá chaáp trò giaù laø 1 tyû ñoàng. . . . do XN BÑ khoâng thanh toaùn ñöôïc neân NH Coâng thöông phaûi thanh toaùn nôï cho cty Phuù Ninh.Nôï cty TNHH Ñaïi Döông 1 tyû ñoàng khoâng coù taøi saûn baûo ñaûm. XN laøm aên thua loã. XN coù caùc khoaûn nôï sau: . Do quaûn lyù keùm. Cuoái naêm 2003.

soá löôïng cuûa töøng khoaûn nôï vaø ñeà xuaát phöông thöùc chi traû. haõy laäp danh saùch chuû nôï. XN BÑ bò HNCN quyeát ñònh thanh toaùn TS.PHAÙ SAÛN DOANH NGHIEÄP     Khi thuï lyù hoà sô vaø caùc taøi lieäu do XN BÑ cung caáp. giaù trò taøi saûn cuûa XN ( khoâng keå taøi saûn ñaõ theá chaáp. Giaû söû XN BÑ khoâng döôïc chaáp nhaän phuïc hoài. TA nhaän thaáy tình hình taøi chính cuûa XN nhö sau: Tieàn maët coøn khoaûng 500 trieäu ñoàng. chò ñaõ coù ñuû cô sôû ñeå TA ra quyeát ñònh môû thuû tuïc giaûi quyeát yeâu caàu tuyeân boá PS XN BÑ chöa?( theo Luaät PS 1993 vaø 2004). nôï löông coâng nhaân laø 450 trieäu. Caùc khoaûn nôï khoù ñoøi maø khaùch haøng nôï XN BÑ. Theo anh. khoaûng 700 trieäu. neáu thu hoài heát thì ñöôïc khoaûng 500 trieäu. coøn ngaân saùch tænh thì khoâng coù khaû naêng boå sung cho XN ñeå thanh toaùn nôï. Do XN thua loã neân caùc NH töø choái cho vay tieàn. XN coøn moät löôïng haøng toàn kho khoù tieâu thuï. ngoaøi ra XN coøn moät soá maùy moùc thieát bò trò giaù 1. caàm coá cho NH ) laø 3 tyû ñoàng.6 tyû. phaân ñònh tính chaát. nôï thueá laø 1 tyû . Chi phí PS laø 50 trieäu.

cheá bieán vaø xuaát khaåu thuyû saûn sang thò tröôøng chaâu AÂu Cty XNK Phuù Bình coù nghóa vuï : goùp voán baèng tieàn maët laø 5 tyû ñoàng. baø Thanh laøm chuû tòch HÑTV. döïa vaøo nhöõng daáu hieäu naoø ñeå phaân bieät? Caû hai cty treân coù phaûi laø thöông nhaân khoâng? Luaät Thöông Maïi coù ñieàu chænh hôïp ñoàng noùi treân khoâng? XN Thanh Long coù 3 thaønh vieân. Hôïp ñoàng treân laø hôïp ñoàng kinh teá hay hôïp ñoàng daân söï. oâng Duõng laøm Giaùm Ñoác. chò tranh chaáp phaùt sinh töø hôïp ñoàng naøy ñöôïc giaûi quyeát taïi ñaâu? . Theo anh. Trong HÑ hai beân thoûa thuaän: Tranh chaáp HÑ neáu khoâng thöông löôïng. cöû caùn boä theo doõi quùa trình thöïc hieän hôïp ñoàng. hoaø giaûi ñöôïc vôùi nhau thì seõ yeâu caàu VIAC giaûi quyeát. ñieàu leä khoâng noùi roõ ai laø ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa xí nghieäp. Cty Thanh Long coù nghóa vuï: toå chöùc vieäc mua nguyeân lieäu. Lôïi nhuaän sau khi tröø chi phí ñöôïc chia cho hai beân theo tyû leä 50/50. Vaäy neáu oâng Duõng kyù keát HÑ thì HÑ ñoù coù bò coi laø voâ hieäu khoâng? Gæa söû HÑ treân bò voâ hieäu toaøn boä. Beân naøo vi phaïm seõ bò phaït 10% gía trò hôïp ñoàng. Cty TM XNK Phuù Bình vaø XNCB thuyû haûi saûn XK Thanh Long kyù keát HÑ noäi dung sau: Caùc beân thoûa thuaän cuøng goùp voán ñeå thu mua. giôùi thieäu nguoàn haøng vaø thò tröôøng tieâu thuï. toå chöùc cheá bieán vaø xuaát khaåu thaønh phaåm cho baïn haøng theo giôùi thieäu cuûa Phuù Bình.TÌNH HUOÁNG HÔÏP ÑOÀNG KT      Ngaøy 15/2/2000. noäp thueá cho nhaø nöôùc.

Incoterms 2000. hieäu löïc cuûa chaøo haøng laø 15/10/2004. quoác tòch Vieät Nam gôûi chaøo haøng cho cty N cuûa Hoa kyø ñeà nghò kyù HÑ baùn 500 taán gaïo theo ñieàu kieän CIF. cty N ñaõ gôûi chaáp nhaän HÑ tôiù cty M. Ngaøy 12/10/2004 Cty N ñaõ gôûi chaáp nhaän chaøo haøng baèng thö maùy bay nhöng cty M khoâng nhaän ñöôïc baûn chaáp nhaän naøy neân khoâng thöïc hieän HÑ. M laïi gôûi tieáp moät laù thö ruùt laïi ñeà nghò naøy.Giaû söû cty M sau khi ñaõ gôûi ñeà nghò giao keát HÑ cho cty N. khieáu naïi cty M ñaõ khoâng thöïc hieän hôïp ñoàng mua baùn vôùi laäp luaän raèng theo luaät cuûa Hoa Kyø thì hôïp ñoàng ñaõ kyù keát. Cty N ñaõ phaùt ñôn kieän cty M taïi Troïng taøi Hoàng Koâng. sau ñoù. Tröôùc khi thö ruùt laïi ñeà nghò tôùi Hoa Kyø.HÑ giöõa cty M vaø cty N ñaõ kyù keát chöa? Cty M coù vi phaïm HÑ theo coâng öôùc CISG khoâng? .TÌNH HUOÁNG HÔÏP ÑOÀNG KT Ngaøy 01/10/2004 Cty M. . Tröôøng hôïp naøy  .

Ñöôïc bieát coâng ty B chæ ñaêng kyù kinh doanh xuaát khaåu thuyû saûn. HÑKT treân coù hieäu löïc phaùp luaät khoâng? Trong tröôøng hôïp coâng ty B ñaõ mua goã xong vaø tieán haønh xuaát khaåu .TÌNH HUOÁNG 8  Coâng ty B kyù keát hôïp ñoàng mua goã cuûa coâng ty A ñeå xuaát khaåu cho nöôùc ngoaøi. hôïp ñoàng xuaát khaåu ñoù coù hieäu löïc khoâng? Taïi sao ? .

Nhöng ñeán khi giao haøng thì caø pheâ rôùt giaù coøn 650 USD/taán. TA giaûi quyeát nhö theá naøo ? Taïi sao?ù . Coâng ty A xin giaûm giaù khoâng ñöôïc neân khoâng nhaän haøng.TÌNH HUOÁNG 9  Coâng ty A cuûa nöôùc ngoaøi thoâng qua VP ñaïi dieän ôû TP HCM kyù moät hôïp ñoàng mua caø pheâ cuûa coâng ty B ( VN ) vôùi giaù 850 USD / taán . Hai beân yeâu caàu TA giaûi quyeát tranh chaáp.

TÌNH HUOÁNG  14. daây chuyeàn cheá bieán treân bò truïc traëc kyõ thuaät vaø ngöng hoaït ñoäng. Hai beân thoaû thuaän. CTLD A. kyù hôïp ñoàng baùn cho cty TNHH B. Ngaøy 15/4/2003.Thaùng 01/2003. Nhöng phía CTLD ñaõ töø choái yeâu caàu treân. nhöng ñeán ngaøy 06/4/2003. cty B gôûi coâng vaên yeâu caàu CTLD A phaûi thanh toaùn soá tieàn 50 trieäu ñoàng noùi treân vaø ñoøi boài thöôøng thieät haïi do ngöng saûn xuaát laø 200 trieäu ñoàng cuõng nhö phaït vi phaïm hôïp ñoàng. Vuï vieäc ñöôïc khôûi kieän taïi toaø aùn. phía CTLD A vaãn chöa traû lôøi vaø cuõng khoâng cöû chuyeân vieân sang söûa chöõa. moät daây chuyeàn cheá bieán thöïc phaåm trò giaù 2. Do vaäy Cty B ñaõ töï mình laäp bieân baûn veà söï coá treân vaø thueâ ngöôøi ñeán söûa chöõa vôùi chi phí laø 50 trieäu ñoàng. . Ngaøy 25/3/2003. Cty B gôûi ngay coâng vaên yeâu caàu phía CTLD cöû chuyeân vieân kyõ thuaät sang khaéc phuïc söï coá. Haõy neâu caùch xöû lyù.Maëc duø ñaõ nhaän ñöôïc coâng vaên ngaøy 25/3/2003.2 tyû ñoàng. cty LD A phaûi baûo haønh daây chuyeàn naøy trong voøng 12 thaùng.

thuyeàn tröôûng quyeát ñònh vöøa dôõ goã vöøa boác haøng môùi leân taøu. Nhöng khi taøu ñaõ ñeán nôi. Neáu so álieäu cuûa hai beân coù söï cheânh leäch nhau thì beân baùn vaø beân mua seõ chia ñoâi phaàn cheânh leäch ñoù. Vinacontrol seõ kieåm tra khoái löôïng baèng caùch ño môùn nöôùc taøu vaø laäp chöùng thö giaùm ñònh roài fax tröôùc cho OMIC ( moät toå chöùc töông töï ôû HQ ). ñang boác dôõ thì coù tin laø saép coù baõo. OMIC khoâng ño döôïc theo môùn nöôùc taøu neân quyeát ñònh caân theo töøng xe vaø coäng doàn. Khi haøng ñeán nôi OMIC seõ ño môùn nöôùc taøu theo tieán ñoä boác dôõ vaø cuõng fax soá lieäu sang cho Vinacontrol.TÌNH HUOÁNG 10 Coâng ty A ( VN ) kyù hôïp ñoàng baùn cho Coângty B ( HQ ) 4000 taán goã traøm boâng vaøng. Viancontrol thöïc hieän ñuùng nhieäm vuï. Ñieàu kieän giao nhaän thoaû thuaän nhö sau: Khi leân haøng taïi Caûng SG. Keát quaû soá lieäu cuûa OMIC huït so vôùi soá lieäu cuûa .

Keát luaän: haøng ñaït phaåm chaát.8% .Aåm ñoä : 13% .9% .Haït vôõ : 8% Khi leân haøng taïi Caûng SG. Hai beân phaùt sinh tranh chaáp. Vinacontrol xaùc ñònh chaát löôïng nhö sau : 12.TÌNH HUOÁNG 11   Coâng ty A ( VN ) kyù hôïp ñoàng baùn cho coâng ty B ( Singapore ) 200 taán haït ñieàu .8%. Vuï vieäc treân giaûi quyeát nhö theá naøo? Taïi sao? . 0.Taïp chaát : 1% . Nhöng do haøng giaûm giaù neân coâng ty B cho raèng coâng ty A vi phaïm chaát löôïng vaø töø choái nhaän loâ haøng treân . 7. Ñieàu khoaûn veà chaát löôïng nhö sau : . giaù 780 USD/ taán ( FOB/HCMC ).

caàn phaûi ñaùp öùng nhöõng ñieàu kieän naøo ?ø .TÌNH HUOÁNG 12  Cho moät söï kieän A vaø B giao keát hôïp ñoàng. Theo anh chò caàn coù nhöõng ñieàu kieän gì ñeå hôïp ñoàng treân laø hôïp doàng kinh teá? Ñeå hôïp ñoàng kinh teá coù hieäu löïc phaùp luaät.

Hoà chí Minh caáp. ñöôïc thaønh laäp theo GCN/ÑKKD do Sôû KHÑT Tp.Oâng N ñaõ ñaïi dieän cho chi nhaùnh kyù hôïp ñoàng mua moät loâ haøng trò giaù 500 trieäu ñeå phuïc vuï cho hoaït ñoäng SXKD cuûa chi nhaùnh. Cty thaønh laäp moät chi nhaùnh taïi Tp. Caàn thô do oâng N laøm giaùm ñoác chi nhaùnh.Chi nhaùnh coù quyeàn ñöùng ñoäc laäp laøm beân Vieät Nam kyù hôïp ñoàng lieân doanh vôùi moät cty nöôùc ngoaøi ñeå thaønh laäp moät doanh nghieäp LD khoâng? . HÑ ñoù coù phaûi laø HÑ KT khoâng?Nhöõng ñkieän ñeå HÑñoù coù hieäu .Chi nhaùnh coù quyeàn goùp voán ñeå thaønh laäp moät cty TNHH taïi Tp.TÌNH HUOÁNG   Cty TNHH A. Hoà chí Minh khoâng? . Haõy cho bieát: .

NH coù vaên baûn yeâu caàu Ban Thanh lyù traû nôï goùâc vaø laõi. Do laøm aên thua loã. . cty LS XK Taân Bình vay NH Phaùt Trieån Nhaø TP. Ngaøy 23/8/1994. HCM 300 trieäu. NH khôûi kieän BanThanh lyù vaø oâng Laêng ra toaø yeâu caàu buoäc c ty phaûi traû cho NH toång soá tieàn laø 482. theá chaáp caên nhaø taïi ñöôøng Cao Thaéng thuoäc sôû höõu cuûa oâng Ñinh Laêng( coù giaáy cam keát cuûa oâng Laêng raèng neáu cty LSXK khoâng traû thì NH coù quyeàn phaùt maõi caên nhaø. Cam keát chæ heát giaù trò khi coâng ty LSXK traû xong nôï ± UBND phöôøng xaùc nhaän chöõ kyù vaø hoä khaåu cuûa oâng Laêng) Nhöng töø thaùng 12/92 trôû ñi coâng ty LSXK khoâng traû ñöôïc nôï vaø laõi. Neáu khoâng traû ñöôïc nôï thì NH phaùt maõi caên nhaø cuûa oâng Laêng ñeå tröø nô. Ngaøy 4/4/1995. theo HÑ soá 344/NHPTN thôøi haïn 3 thaùng.226 ñoàng ( nôï goác vaø laõi). laõi suaát 3.5% thaùng. OÂng Laêng khoâng ñoàng yù vì cho raèng: OÂng Haø ngoïc Tieán( nguyeân GÑ cty LSXK) chæ möôïn caên nhaø oâng ñeå theá chaáp vay tieàn vaø vaên thö theá chaáp giöõa coâng ty LSXK vaø NH khoâng ñöôïc coâng chöùng.903. coâng ty LSXK bò UBND thaønh phoá ra quyeát ñònh ñình chæ hoaït ñoäng( 05/05/1994) vaø tieán haønh thanh lyù.BAØI TAÄP  Ngaøy 17/9/1992. neáu khoâng thì phaùt maõi caên nhaø ñeå tröø nôï.

Theo yeâu caàu cuûa beân A. NH phaûi chòu laõi suaát. cty DK gôûi coâng . Moät khi ñaõ kyù xaùc nhaän. Hôïp ñoàng soá 34 ñöôïc cuï theå hoaù baèng 9 phuï luïc. cty Daàu Khí ( beân A) kyù HÑ vôùi cty TNHH TM-DV Troïng Tín ( beân B ) ñeå tieâu thuï xaêng daàu ( HÑ nguyeân taéc soá 34). cty Troïng Tín laøm thuû tuïc xin NH baûo laõnh HÑ. Toång dö nôï toái ña cuûa caùc leänh giao haøng ñöôïc baûo laõnh khoâng quaù 5 tyû ñoàng. Cty Troïng Tín cam keát noäp ñaày ñuû doanh soá baùn haøng vaøo taøi khoaûn tieàn gôûi taïi NH PN ñeå baûo ñaûm thanh toaùn cho cty DK. 7 hai beân thoaû thuaän thanh toaùn baèng tieàn maët ngoaøi phaïm vi baûo laõnh. NH PN kieåm tra caùc leänh giao haøng vaø kyù xaùc nhaän treân caùc leänh giao haøng naèm trong phaïm vi ñöôïc baûo laõnh. NH cam keát thanh toaùn thay cho cty TTín trong thôøi haïn 20 ngaøy keå töø ngaøy cty TTin nhaän ñöôïc phieáu xuaát kho. HÑ 368/HÑBL-98 kyù vôùi NH Phöông Nam coù noäi dung nhö sau: Cty DK chæ giao haøng khi NH kyù xaùc nhaän treân leänh giao haøng. Ngaøy 31/12/1999 ñoái chieáu coâng nôï.BAØI TAÄP    Ngaøy 31/10/1998. Hai beân thoaû thuaän seõ kyù caùc phuï luïc ñeå cuï theå hoaù HÑ theo töøng ñôït giao nhaän. quùa haïn. 5. trong ñoù coù 3 phuï luïc 3.

5. anh.5 tyû hoaøn toaøn truøng khôùp vôùi giaù trò 3 phuï luïc 3.BAØI TAÄP    Do khoâng thoáng nhaát phöông thöùc thanh toaùn. chò haõy ñöa ra höôùng giaûi quyeát. boå sung theâm NH PN. beân cty DKhí thay ñoåi noäi dung kieän. 300 trieäu laõi vaø 400 trieäu phaït vi phaïm thanh toaùn). Anh. thaåm phaùn phaùt hieän cty TTín laâm vaøo tình traïng maát khaû naêng thanh toaùn nôï. chò yeâu caàu gì ñeå baûo veä quyeàn lôïi cho mình? Trong khi thuï lyù.2 tyû ñoàng ( goàm 3. thaåm phaùn phaùt hieän cty TTín khoâng coù ñaêng kyù kinh doanh xaêng daàu. Vôùi tö caùch ñaïi dieänNH. Sau khi noäp ñôn. ngaøy 20/4/2000. tröôøng hôïp naøy xöû lyù nhö theá naøo? Trong khi thuï lyù. Tröôøng hôïp naøy xöû lyù nhö theá naøo? . c ty DKhí khôûi kieän cty TTín ra toaø ñoøi boài thöôøng 4.7 ñaõ neâu. thaåm phaùn phaùt hieän soá nôï 3.5 tyû tieàn haøng. tröôøng hôïp naøy NH tham gia toá tuïng vôùi tö caùch gì? Trong khi thuï lyù.

Ñaùo haïn cty TNHH Hoaøng Laân khoâng traû ñöôïc nôï neân NH TMCP AC chi nhaùnh Ñaø naüng ñaõ khôûi kieän ra toaø.550 tyû ñoàng. oâng Laân laø giaùm ñoác cty TNHH Hoaøng Laân. chi nhaùnh taïi Ñaø Naüng ñeå vay 1 tyû ñoàng toå chöùc kinh doanh vaät lieäu xaây döïng. cty HL chöa ÑKKD boå sung chöùc naêng kinh doanh vaät lieäu xaây döïng. giaûi thích lyù do cuûa ñeà xuaát ñoù. Taïi quyeát ñònh coâng nhaän hoaø giaûi thaønh. Ñoäi thi haønh aùn Ñaø naüng ñaõ toå chöùc ñaáu giaù khu nhaø xöôûng cuûa cty HL vôùi giaù laø 1. theá chaáp toaøn boä nhaø xöôûng cuûa cty cho Ngaân haøng TMCP AC.BAØI TAÄP   Naêm 1999. Tuy nhieân cuøng thôøi ñieåm naøy. Neáu HL laø moät DNTN. Haõy ñeà xuaát caùch xöû lyù taøi saûn cuûa cty HL cho cô quan thi haønh aùn Ñaø naüng. cty HL coøn phaûi thi haønh moät baûn aùn khaùc laø traû cho cty Vaän taûi PY soá tieàn laø 450 trieäu ñoàng maø cty HL nôï trong hôïp ñoàng vaän taûi tröôùc ñaây. . TAND Ñaø naüng ñaõ coâng nhaän söï thoaû thuaän giöõa cty HL vaø ñaïi dieän NH veà noäi dung cty HL coù traùch nhieäm traû cho NH soá nôï caû goác laãn laõi laø 1. vieäc xöû lyù taøi saûn coù gì khaùc so vôùi cty HL? Ñöôïc bieát taïi thôøi ñieåm vay voán.3 tyû ñoàng.

Tính ñeán ngaøy 8/4/98.1( laø taøi saûn thöøa keá rieâng cuûa OÂ. cam keát baùn taøi saûn theá chaáp vaø haøng hoaù toàn kho ñeå traû nôï goác trong voøng 12 thaùng. OÂ.87USD goác vaø laõi 54.825 USD.121. caùc thaønh vieân coøn laïi laø ngöôøi trong gia ñình oâng Phöông. Phöông) vaø 3 caên nhaø 97-99-101 Huøng Vöông Q. Phöông ñaõ coù vaên baûn ñeà nghò chuyeån nôï goác töø USD thaønh tieàn ñoàng VN töông öùng laø 5. soá laõi ngoaïi teä thanh toaùn trong .719. con oâng Phöông laø Quoác laøm GÑ vaø vôï oâng laø baø Nga laøm PGÑ.BAØI TAÄP Cty Thuû Ñoâ do oâng Phöông laøm chuû tòch HÑ QT.863. OÂ.5( laø taøi saûn chung cuûa 2 vôï choàng ñoàng thôøi laø truï sôû cuûa cty TÑ). cty TÑ coøn nôï Eximbank 394. Phöông vaø baø Nga ñöùng ra baûo laõnh cho cty TÑ vay tieàn cuûa Eximbank baèng vieäc theá chaáp caên nhaø soá 361A Phaïm nguõ Laõo Q. Giaáy cam keát baûo laõnh ñöôïc coâng chöùng hôïp phaùp.667 ñoàng.

xaùc nhaän theá chaáp caên nhaø noùi treân. OÂ Phöông.667 ñoàng. Eximbank muoán ñoøi phaûi khôûi kieän thaønh moät vuï aùn khaùc.87USD thaønh 5.121. HCM laïi quyeát ñònh: Baùc yeâu caàu ñoøi 54. Haõy neâu nhaän xeùt veà caùh xöû lyù treân.719. HCM vaø Toaø Phuùc thaåm TANDTC taïi tp.825 USD cuûa Eximbank vôùi lyù do soá tieàn naøy khoâng naèm trong HÑ chuyeån ñoåi töø 394.  . hoï chæ xin gia haïn traû 1 naêm ñeå hoï baùn nhaø traû nôï vaø xin xem xeùt mieãn laõi quaù haïn. baø Nga.BAØI TAÄP Taïi caùc buoåi hoaø giaûi.863. Theá nhöng taïi baûn aùn sô thaåm cuûa TAND tp. Baùc yeâu caàu phaùt maõi taøi saûn theá chaáp vôùi lyù do Eximbank ñaõ khoâng kyù laïi HÑ theá chaáp taøi saûn sau khi coù QÑ 217/NHNN(17/8/96). OÂ Quoác ñeàu xaùc nhaän traùch nhieäm thanh toaùn nôï.

. 1/ Vôùi tö caùch laø ngöôøi ñaïi dieän quyeàn lôïi cho beân A. trò giaù khoaûng 330 trieäu caàm coá cho A. HÑ do GÑ CN Goø vaáp vaø GÑ cuûa Cty TrG kyù. theo ñoù Giaùm ñoác coâng ty coù bieát vieäc oâng Phan kyù HÑ caàm coá ñoù. Thôøi haïn vay laø 24 thaùng. 2/ Trong phieân toaø . Theo anh chò HÑ caàm coá treân coù hieäu löïc khoâng?. noâi dung: Beân A cho beân B vay 200 trieäu ñoàng . Ñaùo haïn beân B khoâng traû ñöôïc nôï neân beân A khôûi kieän taïi Toaø aùn. HÑ caàm coá TS ñöôïc coâng chöùng nhaø nöôùc chöùng nhaän. theo ñoù beân B ñem chieác xe thuoäc sôû höõu cuûa mình. vaäy HÑ ñoù coù hieäu löïc phaùp luaät khoâng? Döïa vaøo caên cöù phaùp lyù naøo? 4/ Giaû söû HÑ caàm coá noùi treân khoâng coù hieäu löïc PL. HÑ coù cam keát: Tröôøng hôïp ñeán haïn traû nôï maø beân B khoâng traû ñöôïc nôï. beân B ñoàng yù ñeå beân A toaøn quyeàn toå chöùc ñaáu giaù taøi saûn ñeå thu hoài nôï ( voán vaø laõi). Laõi suaát 0. caùc beân kyù HÑ caàm coá. ñaïi dieän beân B ñeà nghò Toaø tuyeân boá HÑ caàm coá khoâng coù hieäu löïc PL do ngöôøi kyù HÑ naøy phía beân B laø oâng Phan chæ laø thaønh vieân cuûa cty thoâi. anh. Chi nhaùnh GV cuûa NH SGTT( beân A) kyù HÑTD soá 212100 vôùi cty TNHH Cô khí Tröôøng Giang( beân B)). 3/ Giaû söû.BAØI TAÄP    Ngaøy 23/2/2001.8%/ thaùng . chò haõy neâu nhöõng yeâu caàu cuûa beân A vaø lyù giaûi caên cöù cuûa nhöõng yeâu caàu ñoù. beân A xuaát trình cho TA bbaûn cuoäc hoïp HÑTV cuûa coâng ty B. Oâng Phan khoâng coù giaáy uyû quyeàn cuûa Giaùm ñoác. Ñeå baûo ñaûm HÑ.

phaùn quyeát TT ñuû ñieàu kieän coâng nhaän vaø cho thi haønh taïi VN. Thaùng 8/2002. Cty Leighton khieáu naïi leân Toaø phuùc thaàm TANDTC taïi TPHCM. cty TNHH Tyco kyù keát HÑ vôùi cty TNHH Leighton veà vieäc xaây döïng 1 khu nghæ maùt taïi mieàn Trung VN. Thaùng 01/2003. Hai beân thoaû thuaän tranh chaáp seõ do troïng taøi TM taïi Queensland( UÙc) giaûi quyeát. do ñoù khoâng theå cho raèng caùc giao dòch trong HÑ kyù 1995 khoâng coù baûn chaát TM. TANDTC taïi TPHCM ñaõ nghe laïi vuï vieäc vaø baùc quyeát ñònh cuûa toøa sô . Troïng taøi Queensland ñaõ thuï lyù vuï kieän vaø phaùn quyeát theo höôùng coù lôïi cho Tyco vaø sau ñoù döôïc chuyeån veà ñeà nghò coâng nhaän vaø thi haønh taïi VN. Quan ñieåm cuûa BTP. Toaø kinh teá TPHCM ñaõ coâng nhaän phaùn quyeát troïng taøi.TÌNH HUOÁNG Naêm 1995. coøn cty Tyco ñeà nghò BoäTö Phaùp giaûi thích tính aùp duïng cuûa LTM 1997. Tuy nhieân cty Leighton khoâng chaáp nhaän thi haønh vì cho raèng HÑ tranh chaáp laø HÑ xaây döïng vaø khoâng phaûi laø quan heä thöông maïi theo LTM 1997( xaây döïng khoâng phaûi laø haønh vi thöông maïi). BTP coù yù kieán raèng: tröôùc LTM 1997. khoâng coù söï phaân bieät naøo giöõa haønh vi TM vaø haønh vi phi TM. Ngaøy 23/5/2002.

VIAC yeâu caàu caùc beân thoaû thuaän laïi quy taéc toá tuïng. Ñaø naüng vaø Toaø naøy ñaõ thuï lyù vuï vieäc. . Tuy nhieân. Phaùn quyeát cuûa VIAC coù giaù trò chung thaåm.TÌNH HUOÁNG  Cty Fococev vaø cty Vait kyù keát HÑ mua baùn theùp xaây döïng. Cty Fococev quyeát ñònh khôûi kieän taïi TAND TP. Bình luaän veà vieäc thuï lyù cuûa TAND. Noäi dung HÑ coù ñieàu khoaûn thoaû thuaän raèng neáu coù tranh chaáp thì ñöa ra VIAC nhôø xeùt xöû theo Quy taéc hoaø giaûi vaø Troïng taøi cuûa Phoøng Thöông maïi quoác teá. vieäc caùc beân thoaû thuaän löïa choïn quy taéc hoaø giaûi vaø troïng taøi cuûa Phoøng thöông maïi quoác teá(ICC) laø khoâng phuø hôïp vôùi Quy taéc toá tuïng cuûa VIAC.

Ñöôïc bieát trong HÑ giöõa Generalimex vaø Chase Million coù ñieàu khoaûn thoaû thuaän löïa choïn troïng taøi HKoâng. Do taøu Sheng Yuan bò hoûng giôø choùt neân cty Chase Million ñieàu taøu He Tian( quoác tòch TQ) thuoäc chuû taøu Cosco thay theá taøu Sheng Yuan. Khi tranh chaáp xaûy ra. Generalimex II coù ñôn khôûi kieän ñeán TAND TP. neân Generalimex II ñaõ khôûi kieän Cosco ñoøi boài thöôøng thieät haïi ngoaøi hôïp ñoàng. TAND TP. TAND coù thaåm quyeàn giaûi quyeát khoâng? . cty XNK toång hôïp II ( Generalimex II) kyù HÑ vôùi cty Chase Million thoâng qua Vietfracht HNoäi thueâ taøu Sheng Yuan chôû 12. do taøu He Tian laø ngöôøi gaây thieät haïi tröïc tieáp.HCM yeâu caàu Chase Million phaûi boài thöôøng thieät haïi vaø yeâu caàu keâ bieân taïm giöõ taøu.TÌNH HUOÁNG   Ngaøy 17/12/1999. Do coù vieäc tranh chaáp giöõa chuû taøu Cosco vaø cty Chase Million.HCM coù thaåm quyeàn giaûi quyeát vuï vieäc khoâng? Neáu hai beân thoaû thuaän löïa choïn moät TT TTTM cuûa VN. TAND coù thaåm quyeàn giaûi quyeát khoâng? Giaû ñònh caùc beân choïn TT TTTM VN. neân thuyeàn tröôûng taøu He Tian khoâng xeáp tieáp haøng leân taøu.000 taán gaïo töø caûng SG ñi Yeâmen. nhöng HÑ giöõa hai beân bò coi laø voâ hieäu. Sau ñoù.

DRI coøn nôï Bangplee 652. VIAC cho raèng veà maët toá tuïng khoâng theå aùp duïng quy taéc cuûa Uncitral. neáu VIAC chaáp thuaän giaûi quyeát vuï vieäc theo quy taéc Uncitral thì quyeát .TÌNH HUOÁNG  Cty Bangplee( Thaùi Lan) kyù hôïp ñoàng vôùi Cty nghæ maùt Ñaø Laït ( DRI) veà vieäc xaây döïng saân goân 18 loã taïi ÑL. coù truï sôû vaø taøi saûn taïi VN neân quyeát ñònh khôûi kieän taïi TAND tænh Laâm Ñoàng. Sau khi xaây döïng xong. phía Bangplee quyeát ñònh choïn VIAC vôùi quy taéc toá tuïng cuûa VIAC. trong khi DRI laïi choïn VIAC nhöng vôùi ñieàu kieän aùp duïng quy taéc cuûa Uncitral. TAND tænh LÑ coù thaåm quyeàn giaûi quyeát vuï vieäc naøy khoâng? Theo phaùp luaät VN hieän nay.690 USD. coøn Bangplee cho raèng vì DRI laø phaùp nhaân VN. Trong HÑ hai beân thoaû thuaän tranh chaáp neáu khoâng thöông löôïng ñöôïc thì ñöa ra troïng taøi vaø aùp duïng caùc nguyeân taéc troïng taøi cuûa Hoäi ñoàng TM Quoác teá LHQ ( Uncitral). Sau khi xaûy ra tranh chaáp. Vì theá DRI ñeà nghò choïn troïng taøi LaHaye.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->