TÌNH HUOÁNG 2

OÂng M. laø saùng laäp vieân cuûa cty TNHH K., coù phaàn voán goùp trong cty trò giaù 500 trieäu ñoàng. Cuoái tuaàn qua oâng ñoät ngoät qua ñôøi khoâng ñeå laïi di chuùc. Di saûn cuûa oâng ñeå laïi, ngoaøi phaàn voán goùp trong cty K coøn coù löôïng coå phieáu trò giaù 200 trieäu ñoàng cuûa cty coå phaàn L.( nguyeân laø DNNN CPH ± trong ñoù coù löôïng coå phieáu trò giaù 50 trieäu ñoàng laø coå phieáu coù ghi teân, do tröôùc ñaây oâng laø PGÑ cuûa DNNN); phaàn di saûn coøn coù caên nhaø trò giaù 150 löôïng vaøng vaø moät soá ñoà vaät khaùc. Do oâng ñoäc thaân vaø khoâng coù hoï haøng gì neân khoâng tìm ñöôïc ngöôøi thöøa keá. Di saûn cuûa oâng ñöôïc giaûi quyeát nhö sau: Phaàn voán goùp vaøo cty K. do cty tieáp nhaän vaø ñöa vaøo quyõ döï tröõ cuûa cty, sau 2 naêm neáu khoâng coù ai nhaän thì nhaäp vaøo voán cuûa cty ; phaàn coå phieáu coù ghi teân trong CTCP L. ñöôïc cty thu hoài, phaàn coå phieáu coøn laïi vaø caên nhaø cuõng nhö nhöõng taøi saûn

BAØI TAÄP CAÙC BAØI TAÄP TÌNH HUOÁNG LUAÄT KINH DOANH

TÌNH HUOÁNG 3
A, B, C cuøng goùp voán thaønh laäp coâng ty TNHH kinh doanh vaän taûi haønh khaùch. Hoï thoaû thuaän goùp voán baèng taøi saûn, cuï theå: A goùp caên nhaø trò giaù 500 trieäu ñoàng; B vaø C moãi ngöôøi goùp 5 xe ca vaø 5 xe du lòch. Trong thôøi gian noäp hoà sô vaø ñang chôø caáp GCN -ÑKKD, moät xe cuûa hoï gaây tai naïn giao thoâng khi chuyeân chôû haønh khaùch. Ai phaûi chòu traùch nhieäm veà vuï vieäc treân?( loaïi tröø traùch nhieäm hình söï trong vuï vieäc naøy).

TÌNH HUOÁNG 4
Coâng ty TNHH M. voán ñieàu leä 1 tyû ñoàng; trong ñoù A goùp 350 trieäu ñoàng,B goùp 200 trieäu ñoàng,C,D,E moãi ngöôøi goùp 150 trieäu ñoàng.Ñöôïc bieát A hieän ñang laø keá toaùn tröôûng cuûa coâng ty Xaêng daàu tænh K (DNNN), caùc thaønh vieân coøn laïi laø caùn boä höu trí. A ñöôïc cöû laøm GÑ coâng ty trong nhieäm kyø ñaàu laø 3 naêm.Trong thôøi gian giöõ chöùc GÑ, A thaønh laäp DNTN vaø ñaõ ñöôïc caáp GCN/ÑKKD. Caùc thaønh vieân coøn laïi cuûa coâng ty yeâu caàu A thoâi giöõ chöùc GÑ coâng ty TNHH nhöng A khoâng ñoàng yù vì cho raèng mình laø ngöôøi goùp voán nhieàu nhaát trong coâng ty neân ñöông nhieân phaûi laøm GÑ. Haõy giaûi quyeát vuï, vieäc treân theo quy ñònh cuûa LDN.

Sau cuoäc hoïp. A trieäu taäp cuoäc hoïp HÑTV. Ñaàu naêm 2002. Theo Ñieàu leä cty. Haõy giaûi quyeát vaán ñeà treân theo Luaät Doanh nghieäp. baø C vaø oâng D moãi ngöôøi goùp 2 tyû ñoàng. A laøm Giaùm ñoác kieâm chuû tòch HÑTV. coù 4 thaønh vieân. .TNHH  Cty TNHH X. do vaäy A quyeát ñònh trieäu taäp hoïp HÑTV( maø khoâng môøi B tham döï) ñeå ra quyeát ñònh khai tröø B( caû 3 thaønh vieân döï hoïp ñeàu boû phieáu khai tröø B). nhöng do baát ñoàng neân B khoâng döï hoïp. goùp 4 tyû ñoàng. Trong ñoù oâng A. voán ñieàu leä laø 10 tyû ñoàng.TÌNH HUOÁNG TOÅ CHÖÙC QLYÙ CY. B gôûi ñôn ñeán caùc thaønh vieân phaûn ñoái keá hoaïch phaân chia lôïi nhuaän. oâng B. C baän ñi coâng taùc xa neân goïi ñieän baùo vaéng maët vaø uyû quyeàn mieäng nhôø A boû phieáu cho mình. Cuoäc hoïp ñaõ thoâng qua phöông aùn phaân chia lôïi nhuaän vaø keá hoaïch kinh doanh naêm tôùi.

OÂng D hieän ñang laø chuû nhieäm HTX. Ñöôïc bieát trong soá nhöõng ngöôøi treân. C. caùc oâng B. E. C hieän ñang laø giaùm ñoác caùc DNNN( rieâng oâng B tham gia vôùi tö caùch laø ngöôøi ñaïi dieän phaàn voán goùp cuûa DNNN do oâng laøm giaùm ñoác). coøn oâng E laø Vieät Kieàu ñang ñònh cö taïi Hoa Kyø. ñieàu naøy coù ñöôïc khoâng? Taïi sao? Neáu doanh nghieäp treân kinh doanh trong lónh vöïc thieát keá coâng trình thì caàn theâm ñieàu kieän gì? Ai caàn phaûi coù ñieàu kieän ñoù? . oâng F laø ngöôøi mang quoác tòch Canada( baïn oâng E). A neân xuùc tieán thaønh laäp loaïi doanh nghieäp naøo? Vì sao? Vì cuøng goùp voán nhö nhau neân taát caû soá thaønh vieân treân ñeàu muoán laøm saùng laäp vieân vaø cuøng tham gia quaûn lyù doanh nghieäp. nhöng khoâng ñuû voán. A môøi theâm caùc oâng B.TÌNH HUOÁNG 5   OÂng A muoán thaønh laäp 1 DN kinh doanh trong lónh vöïc xaây döïng. D. F cuøng goùp voán.

B goùp voán baèng giaáy nhaän nôï cuûa CTCP TM( moät ñoái taùc tieàm naêng cuûa cty X maø B coù quan heä chaët cheõ) vôùi soá tieàn laø 1.5 tyû ñoàng baèng tieàn maët.TÌNH HUOÁNG 6 A. voán ñieàu leä 5 tyû ñoàng. D khoâng ñoàng yù vaø phaûn baùc raèng phaàn voán goùp cuûa B baèng giaáy nhaän nôï trong coâng ty laø khoâng hôïp phaùp. do tin chaéc con ñöôøng tröôùc nhaø ñoù seõ ñöôïc môû roäng( theo maët baèng giaù hieän taïi nhaø ñoù chæ khoaûng 700 trieäu ñoàng). soá coøn laïi seõ goùp khi cty yeâu caàu. neân C chæ ñöôïc chia laõi treân soá voán thöïc goùp laø 700 trieäu ñoàng. C. B. nhöng luùc ñaàu chæ goùp 500 trieäu. B cho raèng do D chöa goùp ñuû voán neân tyû leä lôïi nhuaän phaûi chia treân soá voán thöïc goùp laø 500 trieäu. D laøm chuû tòch HÑTV. Trong baûn ñieàu leä.2 tyû ñoàng. A goùp 800 trieäu ñoàng. Sau 1 naêm hoaït ñoäng.. D goùp voán baèng 1. C goùp voán baèng ngoâi nhaø cuûa mình ñöôïc caùc thaønh vieân thoaû thuaän ñònh giaù 1. cty coù laõi roøng 800 trieäu. Tuy nhieân caùc thaønh vieân khoâng thoáng nhaát theå thöùc phaân chia. hoï thoaû thuaän B laøm GÑ. Vuï tranh chaáp ñöôïc khôûi kieän taïi toaø> Toaø aùn xöû lyù nhö theá naøo? Ñöôïc bieát cty TM . D cuøng goùp voán thaønh laäp cty TNHH X. phaàn voán goùp cuûa C cao hôn giaù trò thöïc teá.5 tyû ñoàng.

trong 1 laàn ñi giao haøng ñaõ quyeát ñònh giöõ laïi 100 trieäu ñoàng tieàn haøng cuûa cty viø cho raèng ñaây laø lôïi nhuaän mình ñaùng ñöôïc höôûng. neân caùc thaønh vieân thoaû thuaän khi naøo thuaän tieän môùi laøm thuû tuïc chuyeån.TÌNH HUOÁNG 7 A. cty thua loã vaø phaùt sinh tranh chaáp noäi boä. Haõy neâu caùch xöû lyù. Vuï vieäc tranh chaáp do TA xöû lyù. Caùc thaønh vieân nhaát trí cöû B laøm GÑ kieâm chuû tòch HÑTV. C cuøng tham gia goùp voán thaønh laäp cty TNHH Y. moïi giaáy tôø veà söûa chöõa vaø giao nhaän xe ñeàu ñöùng teân cty Y. . B. D. cty thoaû thuaän keát naïp D laøm tvieân. B( ñang laø chuû 1 DNTN) goùp 1 tyû ñoàng vaø C( hieän ñang laø nhaân vieân hôïp ñoàng cuûa Sôû KHÑT TP H) goùp 500 trieäu ñoàng. Theo thoaû thuaän A ( voán ñang laø nhaân vieân 1 cty TNHH khaùc) goùp 500 trieäu ñoàng. Sau khi hoaït ñoäng ñöôïc 1 naêm. Do khoù khaên veà vieäc chuyeån giaáy tôø xe. ñoàng thôøi tuyeân boá ra khoûi cty vaø ñôn phöông laáy laïi xe. Sau moät thôøi gian hñoäng. Coâng ty ñaõ chi 100 trieäu ñoàng ñeå söûa xe vaø in logo cty treân thaân xe. vôùi phaàn voán goùp cuûa D laø chieác oâtoâ taûi ñöôïc ñònh giaù laø 300 trieäu ñoàng.

voán ñieàu leä laø 10 tyû ñoàng. baø M coøn ñeà nghò goùp theâm soá coå phieáu trò gía 3 tyû ñoàng vaøo voán ñieàu leä cuûa coâng ty X. Trong ñoù oâng A.5 tyû vaø oâng D. oâng B. goùp 6 tyû ñoàng. Haõy giaûi quyeát vaán ñeà treân theo Luaät Doanh nghieäp 1999 vaøØ 2005. Sau khi coâng ty hoaït ñoäng ñöôïc moät thôøi gian.TÌNH HUOÁNG CHUYEÅN NHÖÔÏNG VOÁN  Coâng ty TNHH X. baø C. YÙ kieán naøy ñöôïc oâng A vaø oâng D ñoàng yù nhöng oâng B vaø baø C phaûn ñoái. goùp 1 tyû ñoàng. . baø M. coù 4 thaønh vieân. goùp 1. goùp 1. Ngoaøi ra.5 tyû. baïn oâng A xin mua laïi phaàn voán goùp cuûa oâng D vaø 1 tyû ñoàng thuoäc phaàn voán goùp cuûa oâng A.

C ñaõ ra quyeát ñònh caùch chöùc GÑ cuûa B vaø boå nhieäm A laøm GÑ thay theá. Sau khi hoaït ñoäng ñöôïc 1 naêm thì xaûy ra baát ñoàng giöõa C vaø B. B vaãn tieáp tuïc giöõ con daáu. Caùc thaønh vieân nhaát trí cöû C laøm chuû tòch HÑTV vaø B laøm GÑ. Vôùi tö caùch laø ctòch HÑTV vaø laø ngöôøi coù nhieàu voán hôn. . Theo Hñ. Khoâng ñoàng yù vôùi quyeát ñònh treân. C noäp ñôn kieän B ñoøi phaûi hoaøn traû soá tieàn 300 trieäu ñoàng vaø boài thöôøng thieät haïi B ñaõ gaây ra cho cty. cty X ñaõ chuyeån tröôùc soá tieàn 300 trieäu ñoàng cho cty PÑ( toång giaù trò taøi saûn cuûa PÑ theo soå saùch keá toaùn taïi thôøi ñieåm naøy laø 1.TNHH A. Tuy nhieân. Haõy ñöa ra caùch xöû lyù. sau ñoù vôùi danh nghóa GÑ. C goùp 500 trieäu vaø D goùp 100 trieäu.TÌNH HUOÁNG TOÅ CHÖÙC QUAÛN LYÙ CT.2 tyû ñoàng). Cô caáu voán nhö sau: A goùp 200 trieäu ñoàng.C. toaøn boä soá tieàn naøy ñaõ ñöôïc B chuyeån vaøo taøi khoaûn caù nhaân cuûa mình. Cty X cuõng noäp ñôn kieän PÑ phaûi hoaøn traû soá tieàn maø cty ñaõ vay vaø boài thöôøng thieät haïi do vi phaïm HÑ.D thaønh laäp Cty TNHH PÑoâng. QÑ caùch chöùc B coù ñuùng luaät DN khoâng? HÑ B kyù coù hieäu löïc? Ai phaûi chòu traùch nhieäm thanh toaùn nôï vaø boài thöông?. B goùp 200 trieäu ñoàng. B ñaõ kyù hôïp ñoàng vay 700 trieäu cuûa cty X. voán ñieàu leä laø 1 tyû ñoàng vaø ñaõ ñöôïc caáp GCN/ÑKKD vaøo naêm 2000.B. Ñieàu leä quy ñònh GÑ laø ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa cty.

coù 12 tröôøng hôïp chuyeån nhöôïng CP cuûa caùc coå ñoâng cho ngöôøi ngoaøi cty. Haõy . coù 6 tröôøng hôïp chuyeån nhöôïng voán. trong ñoù coù 4 tröôøng hôïp chuyeån nhöôïng cho ngöôøi ngoaøi coâng ty. trong ñoù coù 2 tröôøng hôïp chuyeån nhöôïng CP cuûa thaønh vieân HÑQT. töø thaùng 10/1999 ñeán thaùng 12/1999. Taát caû 18 tröôøng hôïp chuyeån nhöôïng treân ñeàu ñöôïc chuû tòch HÑQT coâng ty kyù xaùc nhaän. Thaùng 2 naêm 2003.000 coå phieáu. voán ñieàu leä laø 6 tyû ñoàng. moät soá coå ñoâng saùng laäp ñaõ chuyeån nhöôïng coå phaàn cho ngöôøi khaùc. Caùc tröôøng hôïp coøn laïi chuyeån nhöôïng trong noäi boä coâng ty. chia thaønh 60. Ngaøy 14/2/2002. Cuï theå.CTCP ± CHUYEÅN NHÖÔÏNG CP  Coâng ty CP X ñöôïc thaønh laäp theo GCN/ÑKKD caáp ngaøy 20/4/1999. caùc coå ñoâng ñaõ chuyeån nhöôïng coå phieáu noäp ñôn leân TAND kieän yeâu caàu toaø tuyeân boá huyû 18 hôïp ñoàng chuyeån nhöôïng CP vì cho raèng caùc tröôøng hôïp chuyeån nhöôïng naøy laø khoâng hôïp phaùp vì cho ñaõ vi phaïm ñieàu 58 LDN. Sau khi cty ñi vaøo hoaït ñoäng moät thôøi gian.

Ñuùng 9 giôø saùng ngaøy 27/4/2002.TÌNH HUOÁNG CTCP.ÑHÑCÑ Ngaøy 20/4/2002. ñeán 8giôø toái ÑHCÑ môùi baàu ñöôïc 4/5 soá thaønh vieân HÑQT. do ñoù soá CÑ döï hoïp chæ coøn ñaïi dieän cho 55. Taïi cuoäc hoïp naøy. nhöng chuû tòch HÑQT khoâng chaáp nhaän. Sau khi bò töø choái. cuoäc hoïp ñöôïc toå chöùc ñuùng theo thuû tuïc luaät ñònh vaø theo ñuùng ñieàu leä cty. CTCP A tieán haønh ÑHCÑ.6%(1) soá CP coù quyeàn bieåu quyeát. Cuï theå soá CÑ döï hoïp ñaïi dieän cho 90% soá CP coù quyeàn bieåu quyeát. 15 CÑ cuûa cty ñaõ boû ra veà. 2/3 soá thaønh vieân BKS. ÑHÑCÑ nhaát trí seõ hoïp tieáp vaøo ngaøy 27/4/2002. moät soá CÑ( chieám 15% toång soá CP coù quyeàn bieåu quyeát) ñaõ ñeà nghò boå sung moät soá noäi dung môùi vaøo cuoäc hoïp. ÑHÑCÑ tieáp tuïc hoïp vaø ñaõ baàu boå sung thaønh vieân HÑQT vaø BKS coøn laïi vôùi tyû leä laø 95% toång soá phieáu bieåu . Do ñaõ quaù muoän. Taát caû vieäc baàu cöû dieãn ra hôïp leä. Sau moät ngaøy laøm vieäc. ÑHÑCÑ cuûa cty A hoïp tieáp.

Vaán ñeà naøy ñöôïc C. . A muoán chuyeån nhöôïng phaàn voán goùp cuûa mình cho N laø baïn ñoàng nghieäp vôùi A. cuøng laø luaâït sö vaø N seõ trôû thaønh thaønh vieân hdanh thay theá A.B. Haõy giaûi quyeát vaán ñeà treân theo quy ñònh cuûa LDN. coøn B khoâng ñoàng yù.C.E ñoàng yù . Sau moät thôøi gian hoaït ñoäng.TÌNH HUOÁNG CT HÔÏP DANH Coâng ty hôïp danh H coù 3 thaønh vieân hôïp danh laø A.D. ngoaøi ra coøn coù D&E laø thaønh vieân goùp voán ( ñöôïc bieát A goùp vaøo cty 100 trieäu ñoàng).

baø H ñaõ laøm thuû tuïc ñöùng teân ÑKKD vôùi tö caùch laø chuû DN vaø ñoåi teân thaønh DNTN H theo ñuùng quy ñònh cuûa phaùp luaät. A coù vôï laø baø H. neáu khoâng phaûi traû cho cty X soá tieàn ñaõ öùng tröôùc ñaây laø 200 trieäu ñoàng vaø laõi suaát 3%/ thaùng. Hai tuaàn sau. . Caên cöù vaøo nhöõng quy ñònh cuûa phaùp luaät haõy giaûi quyeát vaán ñeà treân.TÌNH HUOÁNG Ngaøy 10/5/2003 chuû DNTN A ñoät ngoät qua ñôøi. Baø H khoâng ñoàng yù maø chæ chaáp nhaän traû laïi cho cty X soá tieàn 200 trieäu. ñaïi dieän cuûa cty TNHH X ñeán yeâu caàu baø H thöïc hieän ñuùng HÑ maø choàng baø ñaõ kyù tröôùc ñaây. Sau ñoù.

TÌNH HUOÁNG Ngaøy 20/4/2002. ñaïi dieän cty X ñeán gaëp B vaø yeâu caàu B thanh toaùn tieàn haøng. . hai beân thoaû thuaän thanh toaùn vaøo ngaøy 15/7/2002. vì vaäy ngaøy 15/7/2002. Ngaøy 22/6/2002. A laø chuû moät DNTN. B ñaïi dieän cho DNTN kyù HÑ vôùi cty TNHH X mua moät loâ haøng trò giaù 500 trieäu. ñaõ kyù moät hôïp ñoàng thueâ B laøm giaùm ñoác quaûn lyù vaø ñieàu haønh DN. Haõy xaùc ñònh caùch giaûi quyeát vuï vieäc treân. Ngaøy 10/7/2002 A ñaõ huyû boû HÑ thueâ B laøm giaùm ñoác DNTN vì B maéc moät soá vi phaïm cam keát trong HÑ. nhöng A khoâng chòu thanh toaùn vôùi lyù do hôïp ñoàng ñoù do B kyù keát maø khoâng hoûi yù kieán cuûa A. Ñaïi dieän cty ñeán gaëp A yeâu caàu thanh toaùn soá tieàn treân. B khoâng ñoàng yù traû vì cho raèng mình chæ laø ngöôøi laøm thueâ cho A.

ñ. 12 NÑ 109( 2004) ) .3 NÑ 02( 2000). ( ñ. giaáy xaùc nhaän veà QSD hôïp phaùp ñoái vôùi truï sôû vaø nôi saûn xuaát giaáy vaø giaáy xaùc nhaän veà ñieàu kieän moâi tröôøng cuûa Sôû TN-MT. 7.ñ.TÌNH HUOÁNG THAØNH LAÄP DNTN Oâng A ñeán phoøng ÑKKD tænh ñeå ñaêng kyù thaønh laäp DNTN taùi cheá giaáy do oâng laøm chuû. Phoøng ÑKKD yeâu caàu oâng phaûi noäp theâm GCN cuûa cô quan coâng an caáp v/v oâng khoâng vi phaïm ñieàu 9 LDN. Giaûi quyeát tình huoáng treân. sau ñoù oâng gôûi ñôn kieän phoøng ÑKKD ra Toaø haønh chính tænh. Oâng A khoâng thöïc hieän yeâu caàu cuûa cô quan ÑKKD neân hoà sô khoâng ñöôïc chaáp nhaän cho ñaêng kyù. Oâng A khieáu naïi leân Sôû KHÑT nhöng khoâng ñöôïc traû lôøi. 12 %& 13LDN. Hoà sô ñöôïc laäp ñuùng theo quy ñònh.

nhöng beân VN khoâng ñoàng yù. Sau ñoù. Vieäc chuyeån nhöôïng voán ñoù coù phuø hôïp vôùi Luaät ÑTNN khoâng? Yeâu caàu DNTN khoâng ñöôïc coù thaønh vieân trong HÑQT coù . voán phaùp ñònh baèng 40% voán ñaàu tö.TÌNH HUOÁNG CTY LIEÂN DOANH  DN LD M ñöôïc thaønh laäp theo Luaät ÑTNN taïi VN. vôùi ñieàu kieän DNTN naøy khoâng ñöôïc coù thaønh vieân trong HÑQT cuûa LD. laøm Phoù TGÑ I cuûa LD nhöng beân VN phaûn ñoái. goàm moät beân nöôùc ngoaøi vaø moät beân VN. beân nöôùc ngoaøi muoán chuyeån 50% phaàn voán goùp cuûa mình cho moät DNTN cuûa VN vôùi giaù laø 18 trieäu USD. DN coù voán ñaàu tö laø 150 trieäu USD. chuû tòch HÑQT laø ngöôøi nöôùc ngoaøi ñaõ boå nhieäm baø M. Ñöôïc bieát tröôùc ñoù beân nöôùc ngoaøi ñaõ ñeà nghò beân VN trong LD mua laïi phaàn chuyeån nhöôïng ñoù vôùi giaù 18 trieäu USD. Thaùng 10/2003.

laø thaønh vieân BKS cuûa TCT thay theá. Trong phieân hoïp naøy coù 5 thaønh vieân tham döï. laø chuû tòch HÑQT phaûn ñoái vì cho raèng thaønh vieân BKS hoaït ñoäng chuyeân traùch neân khoâng theå ñaûm ñöông chöùc vuï naøy ñöôïc.TÌNH HUOÁNG . Oâng H.DNNN HÑQT TCT nhaø nöôùc T coù 7 thaønh vieân. Ngaøy 01 thaùng 10 naêm 2004 HÑQT hoïp phieân quyù III. coù theå ñaûm ñöông caû hai coâng vieäc treân. Moät thaønh vieân uyû quyeàn cho Phoù TGÑ hoïp thay. Haõy giaûi quyeát vaán ñeà treân . TGÑ ñeà nghò xem xeùt vieäc baõi mieãn chöùc vuï giaùm ñoác thaønh vieân coâng ty T1 cuûa oâng O vaø ñeà nghò baø V. thaønh vieân coøn laïi vaéng maêït vì ñi coâng taùc nöôùc ngoaøi. Nhöng caùc thaønh vieân coøn laïi ñeàu nhaát trí thoâng qua vì cho raèng baø V coù naêng löïc chuyeân moân toát.

4/6 ngöôøi döï hoïp ñoàng yù boå nhieäm C. Boä tröôûng Boä X. Ngaøy 15/10/2004.DNNN  TCT X. laø thuû quyõ cuûa TCT.( laø chuû tòch coâng ñoaøn cuûa moät cty thaønh vieân) laøm tröôûng BKS. laøm KTT cuûa TCT nhöng 1 thaønh vieân phaûn ñoái vì em trai baø D laø thaønh vieân HÑQT. ra quyeát ñònh boå nhieäm TGÑ A. Ngaøy 30/10/2004 A. coù 7 thaønh vieân HÑQT. Chuû tòch HÑQT cheát. nhöng TCT vaãn tieán haønh boå nhieäm. trieäu taäp cuoäc hoïp HÑQT coù 6 thaønh vieân( vaéng 1) ñeå boå nhieäm KTT cuûa TCT vaø tröôûng BKS.TÌNH HUOÁNG . Nhöng A nhaân danh TGÑ vaãn ra quyeát . coøn con C. taïm thôøi kieâm chöùc chuû tòch HÑQT. 2 thaønh vieân phaûn ñoái vì cho raèng vôï C laø KTT moät ñôn vò thaønh vieân khaùc. 5/6 thaønh vieân döï hoïp ñoàng yù boå nhieäm baø D.

Nôï cty TNHH Ñaïi Döông 1 tyû ñoàng khoâng coù taøi saûn baûo ñaûm. XN laøm aên thua loã. BÑ. .NH Noâng nghieäp vaø PTNN tænh N: 600 trieäu ñoàng. Do quaù haïn thanh toaùn ñaõ laâu maø XN vaãn khoâng traû ñöôïc nôï. XN coù caùc khoaûn nôï sau: . taøi saûn theá chaáp trò giaù laø 1 tyû ñoàng. taøi saûn theá chaáp trò giaù laø 400 trieäu ñoàng. Cuoái naêm 2003. .Ñöôïc NH Coâng thöông tænh N baûo laõnh mua traû chaäm cuûa cty Phuù Ninh trò giaù 1. Toaø aùn naøo coù thaåm quyeàn thuï lyù vuï aùn? Nhöõng chuû nôï naøo coù quyeàn noäp ñôn? UBND tænh N coù quyeàn noäp ñôn khoâng? Taïi sao?  . .Nôï DNTN Bình Long 600 trieäu ñoàng khoâng coù taøi saûn baûo ñaûm.NH Ngoaïi thöông tænh N: 800 trieäu ñoàng.5 tyû ñoàng.Nôï cty Vaän taûi Lieân Vieät 100 trieäu ñoàng theo HÑ vaän chuyeån. moät soá chuû nôï kieän ra toaø yeâu caàu phaù saûn XN. do XN BÑ khoâng thanh toaùn ñöôïc neân NH Coâng thöông phaûi thanh toaùn nôï cho cty Phuù Ninh. . .PHAÙ SAÛN DOANH NGHIEÄP     XN Khai thaùc&Cheá bieán thuyû saûn Bieån Ñoâng ( BÑ)laø 1 DNNN thuoäc UBND tænh N. Do quaûn lyù keùm.

neáu thu hoài heát thì ñöôïc khoaûng 500 trieäu. Theo anh. giaù trò taøi saûn cuûa XN ( khoâng keå taøi saûn ñaõ theá chaáp. Caùc khoaûn nôï khoù ñoøi maø khaùch haøng nôï XN BÑ. phaân ñònh tính chaát. nôï löông coâng nhaân laø 450 trieäu. chò ñaõ coù ñuû cô sôû ñeå TA ra quyeát ñònh môû thuû tuïc giaûi quyeát yeâu caàu tuyeân boá PS XN BÑ chöa?( theo Luaät PS 1993 vaø 2004). ngoaøi ra XN coøn moät soá maùy moùc thieát bò trò giaù 1.PHAÙ SAÛN DOANH NGHIEÄP     Khi thuï lyù hoà sô vaø caùc taøi lieäu do XN BÑ cung caáp. XN coøn moät löôïng haøng toàn kho khoù tieâu thuï. Chi phí PS laø 50 trieäu. nôï thueá laø 1 tyû . coøn ngaân saùch tænh thì khoâng coù khaû naêng boå sung cho XN ñeå thanh toaùn nôï. XN BÑ bò HNCN quyeát ñònh thanh toaùn TS. caàm coá cho NH ) laø 3 tyû ñoàng.6 tyû. TA nhaän thaáy tình hình taøi chính cuûa XN nhö sau: Tieàn maët coøn khoaûng 500 trieäu ñoàng. khoaûng 700 trieäu. Do XN thua loã neân caùc NH töø choái cho vay tieàn. soá löôïng cuûa töøng khoaûn nôï vaø ñeà xuaát phöông thöùc chi traû. Giaû söû XN BÑ khoâng döôïc chaáp nhaän phuïc hoài. haõy laäp danh saùch chuû nôï.

Beân naøo vi phaïm seõ bò phaït 10% gía trò hôïp ñoàng. Cty TM XNK Phuù Bình vaø XNCB thuyû haûi saûn XK Thanh Long kyù keát HÑ noäi dung sau: Caùc beân thoûa thuaän cuøng goùp voán ñeå thu mua. Theo anh. Vaäy neáu oâng Duõng kyù keát HÑ thì HÑ ñoù coù bò coi laø voâ hieäu khoâng? Gæa söû HÑ treân bò voâ hieäu toaøn boä. chò tranh chaáp phaùt sinh töø hôïp ñoàng naøy ñöôïc giaûi quyeát taïi ñaâu? . ñieàu leä khoâng noùi roõ ai laø ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa xí nghieäp. Hôïp ñoàng treân laø hôïp ñoàng kinh teá hay hôïp ñoàng daân söï. Lôïi nhuaän sau khi tröø chi phí ñöôïc chia cho hai beân theo tyû leä 50/50. toå chöùc cheá bieán vaø xuaát khaåu thaønh phaåm cho baïn haøng theo giôùi thieäu cuûa Phuù Bình. noäp thueá cho nhaø nöôùc. cheá bieán vaø xuaát khaåu thuyû saûn sang thò tröôøng chaâu AÂu Cty XNK Phuù Bình coù nghóa vuï : goùp voán baèng tieàn maët laø 5 tyû ñoàng.TÌNH HUOÁNG HÔÏP ÑOÀNG KT      Ngaøy 15/2/2000. baø Thanh laøm chuû tòch HÑTV. cöû caùn boä theo doõi quùa trình thöïc hieän hôïp ñoàng. Cty Thanh Long coù nghóa vuï: toå chöùc vieäc mua nguyeân lieäu. oâng Duõng laøm Giaùm Ñoác. hoaø giaûi ñöôïc vôùi nhau thì seõ yeâu caàu VIAC giaûi quyeát. Trong HÑ hai beân thoûa thuaän: Tranh chaáp HÑ neáu khoâng thöông löôïng. giôùi thieäu nguoàn haøng vaø thò tröôøng tieâu thuï. döïa vaøo nhöõng daáu hieäu naoø ñeå phaân bieät? Caû hai cty treân coù phaûi laø thöông nhaân khoâng? Luaät Thöông Maïi coù ñieàu chænh hôïp ñoàng noùi treân khoâng? XN Thanh Long coù 3 thaønh vieân.

Incoterms 2000. . quoác tòch Vieät Nam gôûi chaøo haøng cho cty N cuûa Hoa kyø ñeà nghò kyù HÑ baùn 500 taán gaïo theo ñieàu kieän CIF. sau ñoù. hieäu löïc cuûa chaøo haøng laø 15/10/2004. Tröôøng hôïp naøy  . Tröôùc khi thö ruùt laïi ñeà nghò tôùi Hoa Kyø. Cty N ñaõ phaùt ñôn kieän cty M taïi Troïng taøi Hoàng Koâng. M laïi gôûi tieáp moät laù thö ruùt laïi ñeà nghò naøy.HÑ giöõa cty M vaø cty N ñaõ kyù keát chöa? Cty M coù vi phaïm HÑ theo coâng öôùc CISG khoâng? .TÌNH HUOÁNG HÔÏP ÑOÀNG KT Ngaøy 01/10/2004 Cty M. Ngaøy 12/10/2004 Cty N ñaõ gôûi chaáp nhaän chaøo haøng baèng thö maùy bay nhöng cty M khoâng nhaän ñöôïc baûn chaáp nhaän naøy neân khoâng thöïc hieän HÑ. khieáu naïi cty M ñaõ khoâng thöïc hieän hôïp ñoàng mua baùn vôùi laäp luaän raèng theo luaät cuûa Hoa Kyø thì hôïp ñoàng ñaõ kyù keát. cty N ñaõ gôûi chaáp nhaän HÑ tôiù cty M.Giaû söû cty M sau khi ñaõ gôûi ñeà nghò giao keát HÑ cho cty N.

TÌNH HUOÁNG 8  Coâng ty B kyù keát hôïp ñoàng mua goã cuûa coâng ty A ñeå xuaát khaåu cho nöôùc ngoaøi. HÑKT treân coù hieäu löïc phaùp luaät khoâng? Trong tröôøng hôïp coâng ty B ñaõ mua goã xong vaø tieán haønh xuaát khaåu . Ñöôïc bieát coâng ty B chæ ñaêng kyù kinh doanh xuaát khaåu thuyû saûn. hôïp ñoàng xuaát khaåu ñoù coù hieäu löïc khoâng? Taïi sao ? .

Coâng ty A xin giaûm giaù khoâng ñöôïc neân khoâng nhaän haøng.TÌNH HUOÁNG 9  Coâng ty A cuûa nöôùc ngoaøi thoâng qua VP ñaïi dieän ôû TP HCM kyù moät hôïp ñoàng mua caø pheâ cuûa coâng ty B ( VN ) vôùi giaù 850 USD / taán . TA giaûi quyeát nhö theá naøo ? Taïi sao?ù . Nhöng ñeán khi giao haøng thì caø pheâ rôùt giaù coøn 650 USD/taán. Hai beân yeâu caàu TA giaûi quyeát tranh chaáp.

daây chuyeàn cheá bieán treân bò truïc traëc kyõ thuaät vaø ngöng hoaït ñoäng.2 tyû ñoàng. Do vaäy Cty B ñaõ töï mình laäp bieân baûn veà söï coá treân vaø thueâ ngöôøi ñeán söûa chöõa vôùi chi phí laø 50 trieäu ñoàng. Ngaøy 25/3/2003. Vuï vieäc ñöôïc khôûi kieän taïi toaø aùn. kyù hôïp ñoàng baùn cho cty TNHH B. Haõy neâu caùch xöû lyù. cty LD A phaûi baûo haønh daây chuyeàn naøy trong voøng 12 thaùng. phía CTLD A vaãn chöa traû lôøi vaø cuõng khoâng cöû chuyeân vieân sang söûa chöõa.Thaùng 01/2003. .Maëc duø ñaõ nhaän ñöôïc coâng vaên ngaøy 25/3/2003. cty B gôûi coâng vaên yeâu caàu CTLD A phaûi thanh toaùn soá tieàn 50 trieäu ñoàng noùi treân vaø ñoøi boài thöôøng thieät haïi do ngöng saûn xuaát laø 200 trieäu ñoàng cuõng nhö phaït vi phaïm hôïp ñoàng.TÌNH HUOÁNG  14. nhöng ñeán ngaøy 06/4/2003. moät daây chuyeàn cheá bieán thöïc phaåm trò giaù 2. Cty B gôûi ngay coâng vaên yeâu caàu phía CTLD cöû chuyeân vieân kyõ thuaät sang khaéc phuïc söï coá. CTLD A. Nhöng phía CTLD ñaõ töø choái yeâu caàu treân. Ngaøy 15/4/2003. Hai beân thoaû thuaän.

Viancontrol thöïc hieän ñuùng nhieäm vuï.TÌNH HUOÁNG 10 Coâng ty A ( VN ) kyù hôïp ñoàng baùn cho Coângty B ( HQ ) 4000 taán goã traøm boâng vaøng. Vinacontrol seõ kieåm tra khoái löôïng baèng caùch ño môùn nöôùc taøu vaø laäp chöùng thö giaùm ñònh roài fax tröôùc cho OMIC ( moät toå chöùc töông töï ôû HQ ). Nhöng khi taøu ñaõ ñeán nôi. Neáu so álieäu cuûa hai beân coù söï cheânh leäch nhau thì beân baùn vaø beân mua seõ chia ñoâi phaàn cheânh leäch ñoù. Khi haøng ñeán nôi OMIC seõ ño môùn nöôùc taøu theo tieán ñoä boác dôõ vaø cuõng fax soá lieäu sang cho Vinacontrol. thuyeàn tröôûng quyeát ñònh vöøa dôõ goã vöøa boác haøng môùi leân taøu. Keát quaû soá lieäu cuûa OMIC huït so vôùi soá lieäu cuûa . OMIC khoâng ño döôïc theo môùn nöôùc taøu neân quyeát ñònh caân theo töøng xe vaø coäng doàn. ñang boác dôõ thì coù tin laø saép coù baõo. Ñieàu kieän giao nhaän thoaû thuaän nhö sau: Khi leân haøng taïi Caûng SG.

0. 7.Haït vôõ : 8% Khi leân haøng taïi Caûng SG. Hai beân phaùt sinh tranh chaáp. Vuï vieäc treân giaûi quyeát nhö theá naøo? Taïi sao? . giaù 780 USD/ taán ( FOB/HCMC ).TÌNH HUOÁNG 11   Coâng ty A ( VN ) kyù hôïp ñoàng baùn cho coâng ty B ( Singapore ) 200 taán haït ñieàu .Taïp chaát : 1% .8% .8%. Ñieàu khoaûn veà chaát löôïng nhö sau : .Aåm ñoä : 13% . Keát luaän: haøng ñaït phaåm chaát. Vinacontrol xaùc ñònh chaát löôïng nhö sau : 12.9% . Nhöng do haøng giaûm giaù neân coâng ty B cho raèng coâng ty A vi phaïm chaát löôïng vaø töø choái nhaän loâ haøng treân .

caàn phaûi ñaùp öùng nhöõng ñieàu kieän naøo ?ø . Theo anh chò caàn coù nhöõng ñieàu kieän gì ñeå hôïp ñoàng treân laø hôïp doàng kinh teá? Ñeå hôïp ñoàng kinh teá coù hieäu löïc phaùp luaät.TÌNH HUOÁNG 12  Cho moät söï kieän A vaø B giao keát hôïp ñoàng.

Chi nhaùnh coù quyeàn ñöùng ñoäc laäp laøm beân Vieät Nam kyù hôïp ñoàng lieân doanh vôùi moät cty nöôùc ngoaøi ñeå thaønh laäp moät doanh nghieäp LD khoâng? .Oâng N ñaõ ñaïi dieän cho chi nhaùnh kyù hôïp ñoàng mua moät loâ haøng trò giaù 500 trieäu ñeå phuïc vuï cho hoaït ñoäng SXKD cuûa chi nhaùnh.TÌNH HUOÁNG   Cty TNHH A. HÑ ñoù coù phaûi laø HÑ KT khoâng?Nhöõng ñkieän ñeå HÑñoù coù hieäu . Hoà chí Minh khoâng? . Caàn thô do oâng N laøm giaùm ñoác chi nhaùnh. Haõy cho bieát: . Cty thaønh laäp moät chi nhaùnh taïi Tp.Chi nhaùnh coù quyeàn goùp voán ñeå thaønh laäp moät cty TNHH taïi Tp. ñöôïc thaønh laäp theo GCN/ÑKKD do Sôû KHÑT Tp. Hoà chí Minh caáp.

NH coù vaên baûn yeâu caàu Ban Thanh lyù traû nôï goùâc vaø laõi. theo HÑ soá 344/NHPTN thôøi haïn 3 thaùng. HCM 300 trieäu. laõi suaát 3. Do laøm aên thua loã. Ngaøy 23/8/1994.BAØI TAÄP  Ngaøy 17/9/1992.5% thaùng. neáu khoâng thì phaùt maõi caên nhaø ñeå tröø nôï. cty LS XK Taân Bình vay NH Phaùt Trieån Nhaø TP. Neáu khoâng traû ñöôïc nôï thì NH phaùt maõi caên nhaø cuûa oâng Laêng ñeå tröø nô. theá chaáp caên nhaø taïi ñöôøng Cao Thaéng thuoäc sôû höõu cuûa oâng Ñinh Laêng( coù giaáy cam keát cuûa oâng Laêng raèng neáu cty LSXK khoâng traû thì NH coù quyeàn phaùt maõi caên nhaø. NH khôûi kieän BanThanh lyù vaø oâng Laêng ra toaø yeâu caàu buoäc c ty phaûi traû cho NH toång soá tieàn laø 482. coâng ty LSXK bò UBND thaønh phoá ra quyeát ñònh ñình chæ hoaït ñoäng( 05/05/1994) vaø tieán haønh thanh lyù. Ngaøy 4/4/1995.226 ñoàng ( nôï goác vaø laõi). OÂng Laêng khoâng ñoàng yù vì cho raèng: OÂng Haø ngoïc Tieán( nguyeân GÑ cty LSXK) chæ möôïn caên nhaø oâng ñeå theá chaáp vay tieàn vaø vaên thö theá chaáp giöõa coâng ty LSXK vaø NH khoâng ñöôïc coâng chöùng.903. . Cam keát chæ heát giaù trò khi coâng ty LSXK traû xong nôï ± UBND phöôøng xaùc nhaän chöõ kyù vaø hoä khaåu cuûa oâng Laêng) Nhöng töø thaùng 12/92 trôû ñi coâng ty LSXK khoâng traû ñöôïc nôï vaø laõi.

NH PN kieåm tra caùc leänh giao haøng vaø kyù xaùc nhaän treân caùc leänh giao haøng naèm trong phaïm vi ñöôïc baûo laõnh. 7 hai beân thoaû thuaän thanh toaùn baèng tieàn maët ngoaøi phaïm vi baûo laõnh. 5. Toång dö nôï toái ña cuûa caùc leänh giao haøng ñöôïc baûo laõnh khoâng quaù 5 tyû ñoàng. cty DK gôûi coâng .BAØI TAÄP    Ngaøy 31/10/1998. NH cam keát thanh toaùn thay cho cty TTín trong thôøi haïn 20 ngaøy keå töø ngaøy cty TTin nhaän ñöôïc phieáu xuaát kho. NH phaûi chòu laõi suaát. Theo yeâu caàu cuûa beân A. trong ñoù coù 3 phuï luïc 3. cty Troïng Tín laøm thuû tuïc xin NH baûo laõnh HÑ. cty Daàu Khí ( beân A) kyù HÑ vôùi cty TNHH TM-DV Troïng Tín ( beân B ) ñeå tieâu thuï xaêng daàu ( HÑ nguyeân taéc soá 34). Moät khi ñaõ kyù xaùc nhaän. Hai beân thoaû thuaän seõ kyù caùc phuï luïc ñeå cuï theå hoaù HÑ theo töøng ñôït giao nhaän. Hôïp ñoàng soá 34 ñöôïc cuï theå hoaù baèng 9 phuï luïc. HÑ 368/HÑBL-98 kyù vôùi NH Phöông Nam coù noäi dung nhö sau: Cty DK chæ giao haøng khi NH kyù xaùc nhaän treân leänh giao haøng. Cty Troïng Tín cam keát noäp ñaày ñuû doanh soá baùn haøng vaøo taøi khoaûn tieàn gôûi taïi NH PN ñeå baûo ñaûm thanh toaùn cho cty DK. quùa haïn. Ngaøy 31/12/1999 ñoái chieáu coâng nôï.

300 trieäu laõi vaø 400 trieäu phaït vi phaïm thanh toaùn). Anh.2 tyû ñoàng ( goàm 3. thaåm phaùn phaùt hieän cty TTín khoâng coù ñaêng kyù kinh doanh xaêng daàu. boå sung theâm NH PN. tröôøng hôïp naøy xöû lyù nhö theá naøo? Trong khi thuï lyù. Tröôøng hôïp naøy xöû lyù nhö theá naøo? . thaåm phaùn phaùt hieän cty TTín laâm vaøo tình traïng maát khaû naêng thanh toaùn nôï.7 ñaõ neâu. Sau khi noäp ñôn. thaåm phaùn phaùt hieän soá nôï 3.BAØI TAÄP    Do khoâng thoáng nhaát phöông thöùc thanh toaùn. chò yeâu caàu gì ñeå baûo veä quyeàn lôïi cho mình? Trong khi thuï lyù. c ty DKhí khôûi kieän cty TTín ra toaø ñoøi boài thöôøng 4. ngaøy 20/4/2000. beân cty DKhí thay ñoåi noäi dung kieän.5. chò haõy ñöa ra höôùng giaûi quyeát.5 tyû hoaøn toaøn truøng khôùp vôùi giaù trò 3 phuï luïc 3. Vôùi tö caùch ñaïi dieänNH. tröôøng hôïp naøy NH tham gia toá tuïng vôùi tö caùch gì? Trong khi thuï lyù. anh.5 tyû tieàn haøng.

. TAND Ñaø naüng ñaõ coâng nhaän söï thoaû thuaän giöõa cty HL vaø ñaïi dieän NH veà noäi dung cty HL coù traùch nhieäm traû cho NH soá nôï caû goác laãn laõi laø 1. cty HL coøn phaûi thi haønh moät baûn aùn khaùc laø traû cho cty Vaän taûi PY soá tieàn laø 450 trieäu ñoàng maø cty HL nôï trong hôïp ñoàng vaän taûi tröôùc ñaây. giaûi thích lyù do cuûa ñeà xuaát ñoù. Neáu HL laø moät DNTN. oâng Laân laø giaùm ñoác cty TNHH Hoaøng Laân. Ñaùo haïn cty TNHH Hoaøng Laân khoâng traû ñöôïc nôï neân NH TMCP AC chi nhaùnh Ñaø naüng ñaõ khôûi kieän ra toaø. chi nhaùnh taïi Ñaø Naüng ñeå vay 1 tyû ñoàng toå chöùc kinh doanh vaät lieäu xaây döïng. Taïi quyeát ñònh coâng nhaän hoaø giaûi thaønh. vieäc xöû lyù taøi saûn coù gì khaùc so vôùi cty HL? Ñöôïc bieát taïi thôøi ñieåm vay voán. cty HL chöa ÑKKD boå sung chöùc naêng kinh doanh vaät lieäu xaây döïng.BAØI TAÄP   Naêm 1999. theá chaáp toaøn boä nhaø xöôûng cuûa cty cho Ngaân haøng TMCP AC.3 tyû ñoàng. Haõy ñeà xuaát caùch xöû lyù taøi saûn cuûa cty HL cho cô quan thi haønh aùn Ñaø naüng.550 tyû ñoàng. Ñoäi thi haønh aùn Ñaø naüng ñaõ toå chöùc ñaáu giaù khu nhaø xöôûng cuûa cty HL vôùi giaù laø 1. Tuy nhieân cuøng thôøi ñieåm naøy.

OÂ. Phöông ñaõ coù vaên baûn ñeà nghò chuyeån nôï goác töø USD thaønh tieàn ñoàng VN töông öùng laø 5. soá laõi ngoaïi teä thanh toaùn trong .5( laø taøi saûn chung cuûa 2 vôï choàng ñoàng thôøi laø truï sôû cuûa cty TÑ).BAØI TAÄP Cty Thuû Ñoâ do oâng Phöông laøm chuû tòch HÑ QT.667 ñoàng. con oâng Phöông laø Quoác laøm GÑ vaø vôï oâng laø baø Nga laøm PGÑ. Phöông) vaø 3 caên nhaø 97-99-101 Huøng Vöông Q.121. Tính ñeán ngaøy 8/4/98. cam keát baùn taøi saûn theá chaáp vaø haøng hoaù toàn kho ñeå traû nôï goác trong voøng 12 thaùng. caùc thaønh vieân coøn laïi laø ngöôøi trong gia ñình oâng Phöông. Phöông vaø baø Nga ñöùng ra baûo laõnh cho cty TÑ vay tieàn cuûa Eximbank baèng vieäc theá chaáp caên nhaø soá 361A Phaïm nguõ Laõo Q.825 USD.719. Giaáy cam keát baûo laõnh ñöôïc coâng chöùng hôïp phaùp.863. OÂ. cty TÑ coøn nôï Eximbank 394.87USD goác vaø laõi 54.1( laø taøi saûn thöøa keá rieâng cuûa OÂ.

667 ñoàng. baø Nga. HCM laïi quyeát ñònh: Baùc yeâu caàu ñoøi 54. xaùc nhaän theá chaáp caên nhaø noùi treân.87USD thaønh 5.  .719.863. Baùc yeâu caàu phaùt maõi taøi saûn theá chaáp vôùi lyù do Eximbank ñaõ khoâng kyù laïi HÑ theá chaáp taøi saûn sau khi coù QÑ 217/NHNN(17/8/96). OÂ Phöông. hoï chæ xin gia haïn traû 1 naêm ñeå hoï baùn nhaø traû nôï vaø xin xem xeùt mieãn laõi quaù haïn.825 USD cuûa Eximbank vôùi lyù do soá tieàn naøy khoâng naèm trong HÑ chuyeån ñoåi töø 394. Theá nhöng taïi baûn aùn sô thaåm cuûa TAND tp. Haõy neâu nhaän xeùt veà caùh xöû lyù treân. HCM vaø Toaø Phuùc thaåm TANDTC taïi tp. Eximbank muoán ñoøi phaûi khôûi kieän thaønh moät vuï aùn khaùc. OÂ Quoác ñeàu xaùc nhaän traùch nhieäm thanh toaùn nôï.BAØI TAÄP Taïi caùc buoåi hoaø giaûi.121.

beân B ñoàng yù ñeå beân A toaøn quyeàn toå chöùc ñaáu giaù taøi saûn ñeå thu hoài nôï ( voán vaø laõi). ñaïi dieän beân B ñeà nghò Toaø tuyeân boá HÑ caàm coá khoâng coù hieäu löïc PL do ngöôøi kyù HÑ naøy phía beân B laø oâng Phan chæ laø thaønh vieân cuûa cty thoâi. beân A xuaát trình cho TA bbaûn cuoäc hoïp HÑTV cuûa coâng ty B.8%/ thaùng . trò giaù khoaûng 330 trieäu caàm coá cho A. HÑ do GÑ CN Goø vaáp vaø GÑ cuûa Cty TrG kyù. theo ñoù beân B ñem chieác xe thuoäc sôû höõu cuûa mình. Oâng Phan khoâng coù giaáy uyû quyeàn cuûa Giaùm ñoác. Ñaùo haïn beân B khoâng traû ñöôïc nôï neân beân A khôûi kieän taïi Toaø aùn. Ñeå baûo ñaûm HÑ. vaäy HÑ ñoù coù hieäu löïc phaùp luaät khoâng? Döïa vaøo caên cöù phaùp lyù naøo? 4/ Giaû söû HÑ caàm coá noùi treân khoâng coù hieäu löïc PL. Theo anh chò HÑ caàm coá treân coù hieäu löïc khoâng?. HÑ caàm coá TS ñöôïc coâng chöùng nhaø nöôùc chöùng nhaän. chò haõy neâu nhöõng yeâu caàu cuûa beân A vaø lyù giaûi caên cöù cuûa nhöõng yeâu caàu ñoù. Laõi suaát 0. . 2/ Trong phieân toaø . HÑ coù cam keát: Tröôøng hôïp ñeán haïn traû nôï maø beân B khoâng traû ñöôïc nôï. noâi dung: Beân A cho beân B vay 200 trieäu ñoàng .BAØI TAÄP    Ngaøy 23/2/2001. theo ñoù Giaùm ñoác coâng ty coù bieát vieäc oâng Phan kyù HÑ caàm coá ñoù. 1/ Vôùi tö caùch laø ngöôøi ñaïi dieän quyeàn lôïi cho beân A. 3/ Giaû söû. Thôøi haïn vay laø 24 thaùng. Chi nhaùnh GV cuûa NH SGTT( beân A) kyù HÑTD soá 212100 vôùi cty TNHH Cô khí Tröôøng Giang( beân B)). caùc beân kyù HÑ caàm coá. anh.

Quan ñieåm cuûa BTP. phaùn quyeát TT ñuû ñieàu kieän coâng nhaän vaø cho thi haønh taïi VN. coøn cty Tyco ñeà nghò BoäTö Phaùp giaûi thích tính aùp duïng cuûa LTM 1997. khoâng coù söï phaân bieät naøo giöõa haønh vi TM vaø haønh vi phi TM. Ngaøy 23/5/2002. Cty Leighton khieáu naïi leân Toaø phuùc thaàm TANDTC taïi TPHCM. do ñoù khoâng theå cho raèng caùc giao dòch trong HÑ kyù 1995 khoâng coù baûn chaát TM. Troïng taøi Queensland ñaõ thuï lyù vuï kieän vaø phaùn quyeát theo höôùng coù lôïi cho Tyco vaø sau ñoù döôïc chuyeån veà ñeà nghò coâng nhaän vaø thi haønh taïi VN. Thaùng 8/2002. Tuy nhieân cty Leighton khoâng chaáp nhaän thi haønh vì cho raèng HÑ tranh chaáp laø HÑ xaây döïng vaø khoâng phaûi laø quan heä thöông maïi theo LTM 1997( xaây döïng khoâng phaûi laø haønh vi thöông maïi). TANDTC taïi TPHCM ñaõ nghe laïi vuï vieäc vaø baùc quyeát ñònh cuûa toøa sô . BTP coù yù kieán raèng: tröôùc LTM 1997. Toaø kinh teá TPHCM ñaõ coâng nhaän phaùn quyeát troïng taøi. Thaùng 01/2003. cty TNHH Tyco kyù keát HÑ vôùi cty TNHH Leighton veà vieäc xaây döïng 1 khu nghæ maùt taïi mieàn Trung VN. Hai beân thoaû thuaän tranh chaáp seõ do troïng taøi TM taïi Queensland( UÙc) giaûi quyeát.TÌNH HUOÁNG Naêm 1995.

. Tuy nhieân.TÌNH HUOÁNG  Cty Fococev vaø cty Vait kyù keát HÑ mua baùn theùp xaây döïng. Bình luaän veà vieäc thuï lyù cuûa TAND. Cty Fococev quyeát ñònh khôûi kieän taïi TAND TP. vieäc caùc beân thoaû thuaän löïa choïn quy taéc hoaø giaûi vaø troïng taøi cuûa Phoøng thöông maïi quoác teá(ICC) laø khoâng phuø hôïp vôùi Quy taéc toá tuïng cuûa VIAC. Phaùn quyeát cuûa VIAC coù giaù trò chung thaåm. VIAC yeâu caàu caùc beân thoaû thuaän laïi quy taéc toá tuïng. Noäi dung HÑ coù ñieàu khoaûn thoaû thuaän raèng neáu coù tranh chaáp thì ñöa ra VIAC nhôø xeùt xöû theo Quy taéc hoaø giaûi vaø Troïng taøi cuûa Phoøng Thöông maïi quoác teá. Ñaø naüng vaø Toaø naøy ñaõ thuï lyù vuï vieäc.

neân Generalimex II ñaõ khôûi kieän Cosco ñoøi boài thöôøng thieät haïi ngoaøi hôïp ñoàng. Sau ñoù.HCM coù thaåm quyeàn giaûi quyeát vuï vieäc khoâng? Neáu hai beân thoaû thuaän löïa choïn moät TT TTTM cuûa VN. nhöng HÑ giöõa hai beân bò coi laø voâ hieäu.TÌNH HUOÁNG   Ngaøy 17/12/1999. TAND coù thaåm quyeàn giaûi quyeát khoâng? Giaû ñònh caùc beân choïn TT TTTM VN. neân thuyeàn tröôûng taøu He Tian khoâng xeáp tieáp haøng leân taøu. cty XNK toång hôïp II ( Generalimex II) kyù HÑ vôùi cty Chase Million thoâng qua Vietfracht HNoäi thueâ taøu Sheng Yuan chôû 12. TAND TP. Do taøu Sheng Yuan bò hoûng giôø choùt neân cty Chase Million ñieàu taøu He Tian( quoác tòch TQ) thuoäc chuû taøu Cosco thay theá taøu Sheng Yuan. Khi tranh chaáp xaûy ra. Do coù vieäc tranh chaáp giöõa chuû taøu Cosco vaø cty Chase Million.000 taán gaïo töø caûng SG ñi Yeâmen. TAND coù thaåm quyeàn giaûi quyeát khoâng? . Ñöôïc bieát trong HÑ giöõa Generalimex vaø Chase Million coù ñieàu khoaûn thoaû thuaän löïa choïn troïng taøi HKoâng. Generalimex II coù ñôn khôûi kieän ñeán TAND TP. do taøu He Tian laø ngöôøi gaây thieät haïi tröïc tieáp.HCM yeâu caàu Chase Million phaûi boài thöôøng thieät haïi vaø yeâu caàu keâ bieân taïm giöõ taøu.

Trong HÑ hai beân thoaû thuaän tranh chaáp neáu khoâng thöông löôïng ñöôïc thì ñöa ra troïng taøi vaø aùp duïng caùc nguyeân taéc troïng taøi cuûa Hoäi ñoàng TM Quoác teá LHQ ( Uncitral). phía Bangplee quyeát ñònh choïn VIAC vôùi quy taéc toá tuïng cuûa VIAC. coøn Bangplee cho raèng vì DRI laø phaùp nhaân VN.690 USD. Vì theá DRI ñeà nghò choïn troïng taøi LaHaye. DRI coøn nôï Bangplee 652. neáu VIAC chaáp thuaän giaûi quyeát vuï vieäc theo quy taéc Uncitral thì quyeát . VIAC cho raèng veà maët toá tuïng khoâng theå aùp duïng quy taéc cuûa Uncitral. TAND tænh LÑ coù thaåm quyeàn giaûi quyeát vuï vieäc naøy khoâng? Theo phaùp luaät VN hieän nay. coù truï sôû vaø taøi saûn taïi VN neân quyeát ñònh khôûi kieän taïi TAND tænh Laâm Ñoàng.TÌNH HUOÁNG  Cty Bangplee( Thaùi Lan) kyù hôïp ñoàng vôùi Cty nghæ maùt Ñaø Laït ( DRI) veà vieäc xaây döïng saân goân 18 loã taïi ÑL. Sau khi xaây döïng xong. trong khi DRI laïi choïn VIAC nhöng vôùi ñieàu kieän aùp duïng quy taéc cuûa Uncitral. Sau khi xaûy ra tranh chaáp.