LỜI NÓI ĐẦU

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY, CÔ GIÁO VIÊN THPT THẾ HỆ 8X LỚP 28G TRƯỜNG ĐH TDTT TPHCM PHỐI HỢP CÙNG NHAU BIÊN SOẠN THẦY : PHAN THANH DANH, THPT NGUYỂN HỮU THỌ Q4 THẦY : TIẾT MINH TRUNG, THPT GÒ VẤP QUẬN GÒ VẤP THẦY : NGUYỄN VIỆT DZŨNG, THPT LÊ MINH XUÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH THẦY : PHẠM HỮU TÚ, THPT LONG THỚI HUYỆN NHÀ BÈ CÔ : NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC, THPT LÝ THƯỜNG KIỆT, HÓC MÔN CHỈNH SỬA : GV THPT TRẦN QUANG KHẢI Q11
EM ĐÃ CHỈNH SỬA DẤU CHẤM THÀNH HÌNH HS, CÁC GIÁO ÁN SAU GIÁO VIÊN COPY HÌNH NGƯỜI VÀ PASTE CHO ĐẸP CHỨ ĐỪNG ĐỂ NHỮNG DẤU CHẤM HS NHƯ VẦY

VÍ DỤ :
4 haøng doïc, moãi ñôït 4 em chaïy                                                         

ĐỂ NHƯ VẬY THÌ RẤT LÀ XẤU GIÁO ÁN, MẤT THẨM MĨ,

NÊN SỬA LẠI

NHƯ SAU :
            GV     Đội hình nhận lớp GV     Đội hình khởi động    

SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO NGHÓA VIEÄT NAM TP HOÀ CHÍ MINH phuùc TRÖÔØNG THPT -------------------------------

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ Ñoäc Laäp – Töï do – Haïnh -------------------------------------

Thaønh phoá Hoà Chí Minh, ngaøy . . . . thaùng . . . . naêm . . . .

GIAÙO AÙN MOÂN THEÅ DUÏC
Ñoái töôïng : Hoïc sinh khoái 11 Naêm hoïc : 2007 – 2008

Giaùo vieân thöïc hieän :

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH

GIAÙO AÙN 1
Giôùi thieäu : Noäi dung, chöông trình TD lôùp 11.

Theå duïc nhòp ñieäu ( nöõ ) Baøi TD Phaùt trieån chung ( nam ) Chaïy tieáp söùc
I – Muïc tieâu - Giôùi thieäu nhaèm giuùp HS bieát ñöôïc yù nghóa noäi dung chöông trình. - Hoïc baøi Theå duïc + nhòp ñieäu ( nöõ ) Ñoäng t aùc 1-3 + Phaùt trieån chung ( nam ) Ñoäng taùc 1 – 15 - Chayï tieáp söùc : Caùch trao vaø nhaän tín gaäy. Yeâu caàu böôùc ñaàu hoïc sinh naém ñöôïc 3 ñoäng taùc TDNÑ vaø 15 ñoäng taùc baøi TD phaùt trieån chung Naém ñöôïc kyõ thuaät trao vaø nhaän tín gaäy. II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh ,veä sinh nôi taäp - Phöông tieän : Chuaån bò coøi, 4 tín gaäy . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá,phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. b) Muïc tieâu noäi dung chöông trình TD lôùp 11 c) Khôûi ñoäng - Xoay caùc khôùp : Coà tay,coå chaân, hoâng,goái,gaäp Duoãi chaân,xoaïc doïc,xoaïc ngang,luôøn,vaën mình. Ñònh löôïng 10 - 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.

Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp

GV     Đội hình nhận lớp GV     Đội hình khởi động
- Daøn haøng,cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.

2.Phaàn cô baûn a) Theå duïc nhòp ñieäu ( nöõ ) * Ñoäng taùc1 ñaùnh hoâng

60 – 65’

Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cöï ly daõn caùch    

N2 : Böôùc chaân phaûi leân moät böôùc. . luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai. chaäm. N4 :Khuyuï goái traùi. chaân phaûi ñöa *GV giôùi thieäu teân ñoäng taùc.möùc ñoä chaäm. *GV ñöùng cuøng chieàu. *Sau ñoù GV cöû ra caùn söï ( em khaù)ñöùng cuøng chieàu vôùi lôùp hoâ nhòp nhanh hôn. baøn tay saáp N6 Tay phaûi haï veà ngang vai N7 Tay traùi haï xuoáng eùp saùt thaân N8 : Tay phaûi haï Taäp keát hôïp tay vaø chaân 1l 1l 4l 1l 1l 5l  *GV giôùi thieäu teân ñoäng taùc. maét nhìn sang traùi (thaân höôùng tröôùc) Nhòp 3 – 4 nhö nhòp 1.(Coù theå voã tay) *Laøm maãu cöû ñoäng phaàn tay GV ñöùng cuøng chieàu. baøn tay höôùng vaøo trong.Caùn söï lôùp hoã trôï giöõ traät töï nhoùm nöõ. vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo . chaäm. troïng taâm doàn vaøo chaân traùi. caùc em laøm theo.toaøn boä ñoäng taùc. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn.2 nhöng ñoåi beân Nhòp 5 – 6 nhö nhòp 1 -2 Nhòp 7 – 8 nhö nhòp 3 – 4 * Ñoäng taùc 2 Phoái hôïp Taäp phaàn chaân Giaäm chaân ñeàu luaân phieân töøng chaân töø nhòp 1 ñeán nhòp 8 (chaân traùi tröôùc) Taäp phaàn tay N1 ñöa tay traùi ra tröôùc N2 ñöa tay phaûi ra tröôùc // tay traùi N3 Tay traùi ñöa leân cao. nhòp ñieäu nhanh hôn * Ñoäng taùc 3 Di chuyeån tieán luøi N1: Böôùc chaân traùi leân moät böôùc.7.6. *GV ñöùng cuøng chieàu.thöïc hieän töøng nhòp.8 .laøm maãu nhanh.vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo.töøng hai nhòp. baøn tay naém hôø N3 : Nhö nhòp 1. baøn tay naém hôø.laøm maãu toaøn boä ñoäng taùc. GV quan saùt söûa sai. sau ñoù taäp tieáp N5. *Laøm maãu cöû ñoäng phaàn chaân *GV hoâ nhòp ñeå HS laøm theo. 2l 1l 2l *GV hoâ nhòp ñeå HS laøm theo keát hôïp tay vaø chaân.troïng taâm doàn vaøo chaân phaûi. ñoàng thôøi ñöa hai tay cheách döôùi – traùi. nhòp ñieäu chaäm *GV hoâ nhòp ñeå HS laøm theo keát hôïp tay vaø chaân. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân 2l 3l *GV giôùi thieäu teân ñoäng taùc.hai caúng tay loàng vaøo nhau vaø quay troøn quanh truïc caùnh tay (töø ngoaøi vaøo trong). GV phaân caùc em nöõ thaønh 4 nhoùm töï taäp.laøm maãu nhanh. * taäp ñöôïc 4 nhòp oân laïi. N4 Tay phaûi ñöa leân cao N5 Tay traùi haï veà ngang vai. ñoàng thôøi quay troøn hai caúng tay (töø ngoaøi vaøo trong).1l 2l 5l Nhòp 1-2 Ñaåy hoâng sang traùi 2 nhòp.

Thöïc hieän hai ñoäng taùc lieân tuïc.thöïc hieän töøng nhòp.8 : Nhö nhòp 1. maét nhìn thaúng. ñaàu ngaång.thöïc hieän töøng nhòp.6 nhanh – chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu. Keát thuùc ñoäng taùc ôû tö theá ñöùng kheùp chaân. ÑT 9: Nhö ñoäng taùc 7. möùc ñoä chaäm. ñaàu ngöûa. baøn tay saáp. caùc em laøn theo *Caùn söï lôùp ñeám nhòp lôùp thöïc hieän *Oân laïi ñoäng taùc 1. baøn tay ngöûa. ÑT 11: Quay ngöôøi sang traùi. tay 1l *GV laøm maãu ñoäng taùc 11 -15 nhanh – chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu.3. möùc ñoä chaäm. caùc em laøn theo *Caùn söï lôùp ñeám nhòp lôùp thöïc hieän *Oân laïi ñoäng taùc 1.15 1l . caêng thaân. ÑT 10: Chaân traùi böôùc sang traùi moät böôùc roäng hôn vai. maét nhìn thaúng. ÑT 12: Quay ngöôøi sang phaûi. hai tay laêng thaúng töø döôùi – sang ngang – leân cao. maét nhìn thaúng. 1l 1l 5l 3l *GV laøm maãu ñoäng taùc 7 -10 nhanh – chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu.6: Hai tay ñan cheùo tröôùc thaân (tay phaûi ngoaøi.4. maét nhìn cheách cao. hai tay dang ngang. tay traùi trong) Laêng thaúng töø döôùi – leân cao.thaúng tröôùc.thöïc hieän töøng nhòp. loøng baøn tay höôùng vaøo nhau. hai tay cheách cao. thaân ngöôøi caêng. ÑT 8: Hai tay giô cheách cao. ÑT 3: Nhö ñoäng taùc 1.maét nhìn thaúng ÑT 2: Hai tay ñöa thaúng töø treân cao – sang ngang – xuoáng döôùi. gaäp thaân veà tröôùc.10 ÑT 7: Haï hai tay thaønh dang ngang.6. ÑT 5.7. hai caúng tay döøng tröôùc ngöïc. maét nhìn cheách cao. GV quan saùt söûa sai.2. Tay traùi laêng thaúng leân treân. nhöng hai tay quay theo chieàu ngöôïc laïi böôùc chaân luøi vaø tì goùt chaân traùi. caêng thaân. thaân thaúng. N5. ÑT 4: Nhö ñoäng taùc 2. tì baèng goùt chaân. baøn tay duoãi thaúng.haï goùt chaân veà tö theá ñöùng nghieâm. ñaàu ngöûa. baøn tay voã vaøo nhau 1 laàn. baøn tay phaûi chaïm mu baøn chaân. nhöng voã tay 2 laàn thaät nhanh. caêng thaân. möùc ñoä chaäm. tay phaûi laêng thaúng xuoáng döôùi. 1l 1l 5l b) Baøi Theå duïc phaùt trieån chung (nam) ÑT 1: Kieãng chaân. caùc em laøn theo *Caùn söï lôùp ñeám nhòp lôùp thöïc hieän. 1l 1l 5l 3l *GV cho caùc em xem tranh aûnh *GV laøm maãu ñoäng taùc 1.

-Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .ngöôïc vôùi caùch 1 6l 3. giôùi thieäu ngaén goïn veà moân chaïy tieáp söùc. baøn tay duoãi thaúng. Caùch 2: Trao – nhaän tín gaäy töø treân xuoáng. 6l 6l c) Chaïy tieáp söùc : Caùch trao vaø nhaän tín gaäy Caùch1: Trao – nhaän tín gaäy töø döôùi leân. tôùi nhoùm 8 em keá tieáp .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc.Thöïc hieän taâp nhö treân.Hai haøng ñaàu ngoài      *Laøm maãu vaø giaûng giaûi caùch 2 Trao – nhaän tín gaäy töø treân xuoáng.Tín gaäy ñöa töø treân xuoáng.caùch2  haøng A     haøng B *GV cho nhoùm taäp ñaèng sau quay. ngoùn caùi höôùng cheách vaøo trong. laøm maãu vaø giaûng giaûi caùch 1 Trao – nhaän tín gaäy töø döôùi leân.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.traùi laêng thaúng xuoáng döôùi. haøng 2.Hoài tónh. baøn tay traùi chaïm mu baøn chaân phaûi. Tay phaûi laêng thaúng leân treân.3 thöïc hieän nhaän tín gaäy. .thaû loûng. Tín gaäy ñöôïc ñöa töø döôùi leân vaoø giöõa ngoùn caùi vaø ngoùn troû cuaû baøn tay ngöôøi nhaän.haøng chaün böôùc sang traùi 1 böôùc. Baøn tay xoeø ra nhö ño gang.Ngöôøi nhaän tín gaäy phaûi ñeå loøng baøn tay ngöûa. haøng A nhaän tín gaäy. loøng baøn tay höôùng veà sau – xuoáng döôùi. ÑT 13: Nhö ñoäng taùc 11 ÑT 14: Nhö ñoäng taùc 12 ÑT 15: Thu chaân traùi veà vôùi chaân phaûi thaønh tö theá ngoài xoåm treân nöûa tröôùc baøn chaân. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. *Lôùp 4 haøng ngang cöï ly giaõn caùch. Ngöôøi nhaän tín gaäy khi ñöa tay veà sau. . 5 -10’ *GV cho caùc em xem tranh aûnh. Moãi laàn taäp 8 em  haøng A     haøng B Haøng A taò choã thöïc hieän trao gaäy cho haøng B Caùch1 – caùch 2 *Haøng A luøi veà sau 1 böôùc daøi – thöïc hieän 1 böôùc trao tín gaäy cho haøng B caùch1 . *Nhoùm 8 em vöøa taäp song veà choã. .3.Giao baøi taäp veà nhaø. hai tay choáng ñaát.Hai haøng ñaàu ngoài. caùnh tay duoãi thaúng coá ñònh. luùc naøy haøng B trao tín gaäy.cöù theá cho ñeán heát. caùc ngoùn con höôùng cheách ra ngoaøi – xuoáng döôù.4 thöïc hieän trao tín gaäy cho haøng 1. nghe hieäu lònh coøi haøng 1.Phaàn keát thuùc .

.chaïy ñaïp sau.ñaù laêng chaân ra tröôùc. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 2 CHAÏY TIEÁP SÖÙC – BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu .gaäp Duoãi chaân.20 II – Ñòa ñieåm.goái.veä sinh nôi taäp .böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.Hoïc sinh naém ñöôïc caùch trao vaø nhaän tín gaäy ( taïi choã ) Baøi taäp 1 vaø 2.phoå bieán noäi dung.xoaïc ngang.Hoïc baøi Theå duïc + Nhòp ñieäu ( nöõ ) Oân ñoäng t aùc 1-3.      .Daøn haøng. Hoïc ñoäng taùc 4 + Phaùt trieån chung ( nam ) Oân ñoäng taùc 1 – 15.. Chaïy naâng goùt chaïm moâng. yeâu caàu buoåi hoïc.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Ñònh löôïng 10 15’ -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.yeâu caàu giôø hoïc. Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.luôøn. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. 4 tín gaäy .coå chaân.naâng cao ñuøi.Phaàn cô baûn Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60 – 65’ Lôùp ngoài thaønh 4 haøng . phöông tieän .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.vaën mình. Hoïc 16 .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. b) Khôûi ñoäng . hoâng. 2.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.Xoay caùc khôùp : Coà tay.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.xoaïc doïc.

Hai tay choáng ñaát. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp . Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Cöï ly giaõn caùch   4   3   2   1  *Lôùp phaân thaønh 4 nhoùm nöõ töï oân töø 1-3 vaø cho caùc em xem hình ñoäng taùc 4 taïo khaùi nieäm. tì treân nöûa tröôùc baøn chaân. chaân sau Ñoäng taùc : Theo leänh cuûa GV.eùp saùt thaân ñeå nhaän tín gaäy 2l 3l 5l Khoaûng 5‘ BAØI TD Nam : Oân ñoäng taùc 1 – 15 Hoïc ñoäng taùc 16 – 20 Ñoâng taùc 16 : Tung hai chaân ra sau thaønh tö theá naèm saáp choánh thaúng tay. caùn söï lôùp hoâ nhòp caû nhoùm nam oân töø 1-15 *Caùn söï ñöùng cuøng chieàu vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Cöï ly giaõn caùch   4   3   2   1  *GV laøm maãu nhanh. laøm ñoäng taùc trao gaäy theo kieåu quy ñònh ngang      *GV laøm maãu nhanh. Khi nghe hieäu leänh ‘baét’ thì tay seõ nhaän tín gaäy ñaùnh ra tröôùc . Ñoäng taùc : Ñaùnh tay nhòp nhaøng . HS ñaùnh hai tay töï nhieân. muõi baøn chaân choáng ñaát. 3l 2l 2l * Höôùng daãn nam oân . taäp ñoäng taùc tay khoâng nhaän tín gaäy TTCB Ñöùng chaân tröôùc.khi tay ñoù ñaùnh ra sau thì duoãi thaúng. CHAÏY TIEÁP SÖÙC * Taïi choã taäp trao tín gaäy TTCB Ñöùng chaân tröôùc chaân sau. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai.chaïy ñoaïn 1vaø 3 caàm gaäy tay phaûi. chaân cuøng beân vôùi tay caàm tín gaäy ôû phía sau.ñoaïn 3 vaø 4 caàm gaäy tay traùi. caàm saùt ñaàu phía sau cuûa tín gaäy. muõi baøn chaân choáng ñaát. Ñoäng taùc 20 : Thu 2 chaân thaønh tö theá ngoài xoåm. chaäm *GV hoâ nhòp ñeå HS taäp. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai.GV qua höùông daãn nam 2l 3l 5l *Taïi choã. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. thaân thaúng thaønh tö theá naèm saáp choáng thaúng tay. Ñoäng taùc 17 : Co tay (gaäp heát khôùp khuyûu tay) haï thaân vaø giöõ thaân ngöôøi thaúng. chaäm *GV hoâ nhòp ñeå HS taäp. thaân ngöôøi thaúng. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn.thaân ngöôøi thaúng.khi tay coù tín gaäy ñöa veà tröôùc thì hoâ baét vaø ñaùnh tay naøy tieáp veà sau 1 nhòp nöõa roài môùi ñöa thaúng tay veà tröôùc .(nhö ñoäng taùc 16) Ñoäng taùc 19 : nhö ñoäng taùc 17..a . Ñoäng taùc 18 : Duoãi tay.

maét nhìn sang phaûi ra sau.caêng thaân.      GV goïi 1 – 3 leân thöïc hieän Nam ñoäng taùc 1 – 20 Nöõ ñoäng taùc 1 . Nhòp 4 : Nhö nhòp 2 Nhòp 5.4 -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân GV söûa sai vaø chænh laïi ñeå ñaûm baûo neùt ñeïp vaø nhòp ñieäu.7.8 : Co goái traùi. *Hai haøng ñaàu ngoài. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Cöï ly giaõn caùch   4   3   2   1  *Trong khi caùn söï lôùp quaûn nhoùm nam.tay phaûi ñaùnh ra sau vôùi veà phía muõi baøn chaân traùi.thaû loûng.tay traùi tì vaøo goái traùi. ñoàng thôøi baät nhaûy theo nhòp hoâ vaø quay thaân 360o veà beân traùi. chaäm ñoäng taùc 4 (nöõ )Nhoùm nöõ ngoài 3 haøng ngang *Trieån khai taäp Cöï ly giaõn caùch   4   3   2   1  *GV ñöùng cuøng chieàu.6.tay phaûi thaû loûng. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp nhoùm nam taäp GV quan saùt söûa sai.Vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo. 5 -10’ .hai haøng sau ñöùng. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. 3.Nöõ : Ñoäng taùc 4 Nhaûy 2l TTCB Nhö tö theá keát thuùc cuûa ñoäng taùc 3 Nhòp 1: Baät nhaûy.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.ñoàng thôøi gaäp caúng chaân traùi ra sau. Nhòp 2 : Baät nhaûy vaø haï tay veà TTCB Nhòp 3 : Nhö nòp 1 nhöng ñoåi sang beân phaûi.GV sang höôùng daãn nhoùm nöõ *GV laøm maãu nhanh.Phaàn keát thuùc . Cuûng coá baøi 2l 5l 2l nhanh hôn.muõi chaân duoãi ra. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp nhoùm nöõ taäp GV quan saùt söûa sai.cho HS co goái cao.tay traùi ñöa ra tröôùcleân cao loøng baøn tay höôùng ra ngoaøi.Hoài tónh.

4 tín gaäy .gaäp Duoãi chaân.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh ..coå chaân.veä sinh nôi taäp .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.6 + Phaùt trieån chung ( nam ) Oân ñoäng taùc 1 – 20.   Moãi ñoäng taùc .Hoïc sinh naém ñöôïc xuaát phaùt thaáp.Hoïc baøi Theå duïc + nhòp ñieäu ( nöõ ) Oân ñoäng t aùc 1-4. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 3 CHAÏY TIEÁP SÖÙC – BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu . Hoïc 21 .xoaïc Ñònh löôïng 10 .Phöông tieän : Chuaån bò coøi. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. yeâu caàu buoåi hoïc. hoâng.15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.xuaát phaùt ba ñieåm töïa..xoaïc doïc. phöông tieän . Hoïc ñoäng taùc 5 .Giao baøi taäp veà nhaø.phoå bieán noäi dung.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.Xoay caùc khôùp : Coà tay. b) Khôûi ñoäng .30 II – Ñòa ñieåm. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.goái. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1. .Söï phoái hôïp cuûa ngöôøi trao – nhaän tín gaäy .yeâu caàu giôø hoïc.

luôøn.ngoùn caùi.ñaù laêng chaân ra tröôùc.sao cho tay nhaän tín gaäy thaúng haøng vôùi tay trao tín gaäy cuûa ngöôøi phía sau.chaïy ñaïp sau.Vaø taäp ñoåi tay caàm .hai haøng ñaùnh tay nhòp nhaøng.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.Ngöôøi chaïy caàn ñöùng leäch sang beân.xuaát phaùt thaáp vôùi baøn ñaïp vaø caàm tín gaäy ôû tay phaûi.Khoaûng caùch caùc baøn ñaïp vôùi nhau vaø vôùi vaïch xuaát phaùt.Daøn haøng.ngoùn troû taùch nhö ño gang vaø choáng saùt phía sau vaïch xuaát phaùt.naâng cao ñuøi.sau vaøi nhòp haøng 1 thöïc hieän trao gaäy..vaën mình.Kó thuaät xuaát phaùt cuõng theo caùc leänh (Vaøo choã.naém tín gaäy baèng caùc ngoùn coøn laïi . 2 laàn x 8 nhòp 10m    .Khi tay choáng ñaát ñeå xuaát phaùt.chaân sau thaân treân hôi ngaû veà tröôùc gaàn vôùi tö theá khi chaïy.chaïy ) Nhö ôû chaïy cöï li ngaén. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.soá 1 vaø soá 3 caàm tín gaäy ôû tay phaûi ñöùng sau soá 2 vaø soá 4.hai tay caàm gaäy ñeàu duoãi thaúng vaø gaàn // vôùi maët ñaát – ñoù laø thôøi ñieåm Khoaûng 5’ Khoaûng hôn 7’ 6l 10l . *Taäp coù gaäy Khi ñoäng taùc ñaõ oån ñònh haøng 1 thöïc hieän phoái hôïp vôùi haøng 2 trao – nhaän tín gaäy. 2. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.Taäp taïi choã trao vaø nhaän tín gaäy. Chuù yù :tröôøng hôïp thieáu tín gaäy coù theå moãi laàn taäp 8 em.ngang. Chaïy tieáp söùc : .goùc ñoä caùc baøn ñaïp vaãn nhö khio xuaát phaùt vaøo ñöôøng voøng.Ñöùng chaân tröôùc.sau ñoù ñeán hai haøng coøn laïi *Taäp khoâng gaäy : Khi nghe hieäu leänh.Hai HS ñöùng ôû tö theá cuøng caàm tín gaäy.caùc baøn ñaïp caàn ñaït leäch sang beân phaûi oâ chaïy.Khi ñoùng baøn ñaïp. haøng 2 thöïc hieän moâ phoûng ñoäng taùc nhaän gaäy.Xuaát phaùt thaáp vôùi tín gaäy VÑV chaïy ñoaïn ñaàu trong chaïy tieáp söùc 4 x 100m.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. TTCB Töøng ñoâi.Phaàn cô baûn a . 60’ – 65’ 2l *GV cho caùc em xem tranh aûnh *Laøm maãu ñoäng taùc HS ngoài             5l HS taäp 2           1 *GV höôùng daãn hai haøng taäp. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.Vò trí ñoùng baøn ñaïp caàn ñaûm baûo ñeå ñöôïc chaïy lao sau xuaát phaùt (coù lôïi cho vieäc taêng toác ñoä) treân moät ñöôøng thaúng laø ñöôøng tieáp tuyeán töø vò trí xuaát phaùt tôùi vaïch giôùi haïn beân traùi oâ chaïy.saün saøng.Khi ñoùng baøn ñaïp caàn chuù yù sao cho truïc doïc cuûa hai baøn ñaïp ñeàu // vôùi ñöôøng tieáp tuyeán (töø vò trí ñaët baøn ñaïp ñeán ñöôøng voøng.

Nhoùm nam tieáp tuïc oân.Taäp 1 böôùc trao tín gaäy .3.Baøi theå duïc Oân TDNÑ Lôùp cöû ra moät em khaù höôùng daãn lôùp oân Oân baøi TD nam 1-20 lôùp töï oân Hoïc ñoäng taùc 5 di chuyeån ngang Nhòp 1 : Chaân traùi böôùc sang traùi roäng baèng vai. chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu.hoaøn thaønh vieäc trao – nhaän tín gaäy ( sau ñoù HS trao seõ buoâng tín gaäy vaø ñaùnh tay veà sau.Taäp xuaát phaùt 3 ñieåm choáng (Hai chaân vaø moät tay)ngöôøi nhaän tín gaäy phaûi quay maët veà phía sau(Quay maët sang traùi khi baét gaäy tay traùi vaø ngöôïc laïi) 2l 6l 2l b . loøng baøn tay höôùng ra tröôùc.4 GV ñöùng cuøng chieàu.4 nhöng di chuyeån sang phaûi.ñeå thay ñoåi nhieäm vuï cho nhau.sau taêng toác ñoä ñaùnh tay. -Töøng haøng taäp .ñoàng thôøi gaäp hai caúng tay.GV coù theå cho HS ñaèng sau quay.2.tì baèng muõi baøn chaân.7.vöùa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo. hoïc tieáp nhòp 3.8.      *GV höôùng daãn HS taäp nhòp 1.2 .ñoàng thôøi voã tay.GV höôùng daãn taäp tieáp N 5.Taäp chaïy ñoaïn ngaén trao – nhaän tín gaäy. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. Nhòp 2 : Chaân phaûi ñöa ra sau chaân traùi vaø böôùc sang traùi.vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo.caêng ngöïc.GV thöïc hieän toaøn boä ÑT 5 nhanh – chaäm. *GV trôû laïi vôùi nhoùm nöõ . .Sau ñoù ñaèng sau quay trao ñoåi nhieäm vuï taäp.baøn tay saáp.6. 2l 2l 5l *GV quan saùt nhoùm nöõ oân roài ñeán nhoùm nam.7.ñoàng thôøi ñaùnh hoâng . *GV laøm maãu nhanh.HS nhaän seõ caàm tín gaäy vaø ñaùnh tay ñoù veà tröôùc) 6l 2lx20m 5l gaäy. ñoàng thôøi hai tay dang ngang. Nhòp 3 : Nhö nhòp 1 Nhòp 4 : Thu chaân phaûi veà cuøng chaân traùi vaø tì baèng muõi baøn chaân. Nhòp 5.8 nhö nhòp 1.2 *GV höôùng daãn HS oân N1.6. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. -Luùc ñaàu taäp vôùi nhòp ñoä chaâm. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai.Taäp nhö baøi taäp chæ khaùc laø coù di chuyeån . Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Sau khi caùc em naém vöõng 4 nhòp ñaàu. Caùn söï lôùp hoâ nhòp nhoùm nöõ taäp GV quan saùt söûa sai. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû Ñoäng taùc 6 : Ñoäng taùc löng Nhòp 1-2 : Böôùc chaân traùi sang traùi roäng baèng vai.maët hôi quay sang phaûi.

ngaång ñaàu.maët höôùng sang phaûi.xuoáng döôùi chaïm muõi baøn chaân traùi. ÑT 25 : Nhö ÑT 23.caúng tay phaûi gaäp tröôùc ngöïc.6.maët höôùng sang traùi.tay traùi ñöa ngang baøn tay saáp. ÑT 23 : Chaân traùi böôùc daøi sang traùi thaønh tö theá ñöùng khuîu goái traùi.ñaàu vaø thaân ngöôøi nghieâng sang phaûi .hai tay cao.maét nhìn theo tay.khuîu goái.nhöng ñoåi chaân.baøn tay saáp.caêng ngöïc. . chaân phaûi duoãi thaúng. Nhòp 3-4 Ñaùnh hoâng sang phaûi.loøng baøn tay höôùng vaøo nhau .hai tay ñöa thaúng töø treân cao.hai tay giô thaúng treân cao.keát thuùc ñoäng taùc hai chaân chuïm. ÑT 27 : Laêng thaúng chaân traùi veà tröôùc. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân GV giaûng giaûi laïi nhöõng yeâu caàu yeáu lónh kyõ thuaät cho ñoäng taùc chính xaùc caû veá bieân ñoä . *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai.maét nhìn thaúng. ÑT 22 : Ñöùng thaúng . kheùp chaân.hai tay giô thaúng treân cao . luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn.nhöng ñoåi beân.( neáu lôùp tieáp thu toát coù theå taâp laïi toaøn boä 6 ÑT ) Hoïc ñoäng taùc 21-30 nam ÑT 21 : Baät thaúng leân cao nhaûy öôõn thaân. 2l 2l 5l treân Caùn söï lôùp quaûn lí nhoùm nöõ taäp cho thuoäc hai ñoäng taùc vöùa hoïc.hai chaân kheùp. 1l *GV Trieån khai taäp nhoùm nam.hai tay dang ngang. ÑT 24 : Thu chaân traùi veà vò trí cuõ thaønh tö theá ñöùng nghieâm. *GV goïi baát kyø moät em nam thöïc hieän baøi taäp töø 1-30 *GV goïi baát kyø moät em nöõ thöïc hieän baøi taäp töø 1.ñoàng thôøi kheùp chaân traùi vaø haï tay veà tö theá ñöùng cô baûn. ÑT 28 : Nhö ÑT 26 ÑT 29 : Nhö ÑT 27. ÑT 30 : Thu chaân phaûi veà thaønh tö theá nghieâm.caúng tay traùi gaäp tröôùc ngöïc.phöông höôùng. Nhòp 5-6 : Gaäp thaân ra phía tröôùc . thaân ngöôøi vaø chaân phaûi duoãi thaúng. chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu.tay phaûi ñöa ngang baøn tay saáp.maét nhìn thaúng.taäp töø 21 – 26 *Tieáp ñeán töø 27 .caêng ngöïc.hai tay duoãi thaúng sang phaûi. ÑT 26 : Thu chaân phaûi veà thaønh tö theá ñöùng thaúng.30      *GV laøm maãu nhanh.sang traùi. vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo. Nhòp 7-8 Naâng thaân leân.caêng ngöïc.

GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.*Cuûng coá baøi : 3.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .Hoài tónh. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 4 CHAÏY TIEÁP SÖÙC – BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu . SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.. 4 tín gaäy .thaû loûng. . .Oân phoái hôïp cuûa ngöôøi trao – nhaän tín gaäy hoaëc noäi dung do GV choïn Oân ÑT 1 – 6 (nöõ) Hoïc ÑT 7 – 8 (nöõ) Oân ÑT 1 – 30 (nam) Hoïc ÑT 31 – 40 (nam) II – Ñòa ñieåm.Giao baøi taäp veà nhaø.veä sinh nôi taäp . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng . . phöông tieän .Phaàn keát thuùc .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 5 -10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .

Ngöôøi soá 2 nhaän gaäy baèng tay traùi roài chuyeàn gaäy vaøo tay phaûi bñeå trao cho ngöôøi soá 3.xoaïc doïc. Ngöôøi soá 1 caàm tín gaäy ôû tay phaûi roài trao cho ngöôøi soá 2 . b) Khôûi ñoäng .khoaûng caùch ngöôøi tröôùc ngöôøi sau phaûi taêng leân ñuû xa ñeå khoâng xoâ ñaïp vaøo nhau.  ñoäng taùc  2 laàn x 8  nhòp  10m  .goái. 2l 5l 2l 5l -GV ñeám nhòp. -Lôùp cöû 1 em khaù leân hoâ.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. *Moãi laàn taäp 2 nhoùm.Daøn haøng.ñieàu khieån nhoùm nam taäp. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.roài ngöôøi soá 2.ñeán ngöôøi soá 3.xoaïc ngang.GV qua nhoùm nöõ.chaïy ñaïp sau.Heát moät ñôït nhö vaäy. Trao – nhaän tín gaäy theo ñoäi 4 ngöôøi Caû ñoäi chaïy nheï nhaûng theo 1 haøng doïc . yeâu caàu buoåi hoïc.gaäp Duoãi chaân. Phaàn cô baûn : a) Oân phoái hôïp cuûa ngöôøi trao vaø ngöôøi nhaän tín gaäy. *Luùc ñaàu taäp khoaûng caùch giöõa ngöôøi trao vaø nhaän khoaûng caùch 20m. *Boá trí caùc em ngoài ôû giöõa ñoaïn ñöôøng taäp.ñieàu khieån nhoùm nöõ taäp.ñaù laêng chaân ra tröôùc.Khi chaïy caøng nhanh.Ngöôøi soá 3 chuyeån gaäy sang tay phaûi ñeå trao cho ngöôøi soá 4 . theo Moãi Ñoäi hình 4 haøng ngang. -GV ñeám nhòp.15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. caùn söï laøm maãu ñöùng ôû tröôùc caùc em nuõ laøm theo.naâng cao ñuøi.ngöôøi soá 1 laïi nhaän laïi gaäy ñeå taäp töø ñaàu.phoå bieán noäi dung. .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. -Oân ñoäng taùc 1 – 30 Baøi TD nam 1l 2l 2l -Hoïc ñoäng taùc 7 – 8 TDNÑ nöõ +Taäp phaàn chaân +Taäp phaàn tay +Taäp phoái hôïp tay – chaân. 60’ – 65’ 3l *Chuù yù lôùp thaät traät töï nghe vaø nhôù lôøi daën doø cuûa GV *Nhöõng em chöa taäp ngoài traät töï theo doõi ñeå ñeán löôït mình taäp naém ñöôïc caùch thöùc.Chaïy vôùi ñöôøng thaúng.coå chaân.GV Ñöùng cuøng chieàu.Xoay caùc khôùp : Coà tay.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. -Lôùp cöû 1 em khaù leân hoâ.ñeå deã quaûn lí lôùp. 2l 2l 4l 5l . chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. caùn söï laøm maãu ñöùng ôû tröôùc caùc em nam laøm theo.vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em laøm theo.yeâu caàu giôø hoïc. 2 . b) BAØI THEÅ DUÏC -Oân ñoäng taùc 1 – 6 TDNÑ nöõ Ñònh löôïng 10 .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.ngöôøi soá 4 chaïy ñaàu.GV qua oân nhoùm nam.luôøn. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. hoâng.ngöôøi soá 1 caàm tín gaäy chaïy cuoái cuøng.Khi phoái hôïp ñaõ toát caàn chuù yù taêng toác ñoä.ngöôøi soá 4 nhaän gaäy baèng tay traùi.vaën mình.

-Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng .Caùn söï ñieàu khieåm vaø nhoùm nöõ töï quaûn.vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em laøm theo -Caùn söï ñieàu khieån.GV chuyeån qua nhoùm nam.2l 2l 4l -Hoïc ñoäng taùc 31 – 40 Baøi TD nam. .GV Ñöùng cuøng chieàu.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.GV giaùm saùt -Caùn söï ñieàu khieåm vaø nhoùm töï quaûn -Lôùp taäp trung laïi-GV goïi moât vaøi em kieåm tra möùc ñoä tieáp thu baøi cho nam. nöõ 3.Hoài tónh. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO GIAÙO AÙN 5 . c) Cuûng coá baøi -GV voã nhòp caùc HS taäp . . .Phaàn keát thuùc .Giao baøi taäp veà nhaø.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em laøm theo.vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em laøm theo -GV voã nhòp caùc HS taäp . -Caùn söï ñieàu khieån.GV Ñöùng cuøng chieàu.GV Ñöùng cuøng chieàu.thaû loûng.GV giaùm saùt .

Caùn söï Ñöùng cuøng chieàu. -Boá trí lôùp ngoài khu vöïc giöõa ñoaïn ñöôøng chaïy. Taäp nhö ñieàu kieän thi ñaáu ( neáu coù ñuû saân baêi) Do ñieàu kieän tröôøng khoâng coù saân coù theå töông töï baèng caùch thu heïp ñoä daøi. 2 . b) Khôûi ñoäng . Oân ñoäng taùc 1 – 40 e .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.Xoay caùc khôùp : Coà tay.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. Oân ñoäng taùc 1 – 8 d . . Coù theå baám giôø ñeå tính thaønh tích + kó thuaät.vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em nöõ laøm theo.ñaù laêng chaân ra tröôùc. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.gaäp Duoãi chaân.goái.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. theo Moãi Ñoäi hình 4 haøng ngang.taäp vôùi toác ñoä cao. Oân ÑT 1 – 8 (nuõ) Hoïc ÑT 9 Oân ÑT 1 – 40 (nam) Hoïc ÑT 41 – 50 (nam) II – Ñòa ñieåm.naâng cao ñuøi. 60’ – 65’ Lôùp taäp hoïp ngoài 4 haøng ngang coù theå giaûng luaät chaïy 4x100 ñaàu giôø hoïc sau ñoù môùi khôûi ñoäng.chaïy ñaïp sau.coå chaân. -Caùn söï lôùp giöõ traät töï. phöông tieän . hoâng..  ñoäng taùc  2 laàn x 8  nhòp  10m  .Daøn haøng.Luaät Trang 52.coøn ñieàu kieän keùm hôn chæ taäp treân ñöôøng thaúng.Phaàn cô baûn a .xoaïc doïc. 4 tín gaäy . Chaïy naâng goùt chaïm moâng.phoå bieán noäi dung.xoaïc ngang.    4l 2l c .caùc em coù theå taäp giöõ theo nhoùm cho ñeán luùc kieåm tra.53 saùch GV TD lôùp 11 b .15’ -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. HỒ CHÍ MINH CHAÏY TIEÁP SÖÙC – BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu Hoïc moät soá ñieåm cô baûn trong luaät ñieàn kinh (phaàn chaïy tieáp söùc 4 x 100m) Oân noäi dung chaïy nhö luùc thi ñaáu.veä sinh nôi taäp .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Ñònh löôïng 10 .moät löôït taäp 2 nhoùm.Hoïc ñoäng taùc 9 2l 4l 2l . yeâu caàu buoåi hoïc.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .hoaëc cuoái buoåi hoïc.luôøn.yeâu caàu giôø hoïc. Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.TP. -Taäp trao – nhaän tín gaäy nhoùm 4 em.vaën mình.

. nöõ 3.      -Caùn söï ñieàu khieån nhoùm nöõ oân.Hoïc ñoäng taùc 41 – 50 2l 6l 1l G .GV Ñöùng cuøng chieàu.thaû loûng.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 5 -10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em nöõ laøm theo. . -Caùn söï lôùp hoâ nhòp nhoùm nam taäp                 F . Cuûng coá baøi -Lôùp taäp trung laïi-GV goïi moât vaøi em kieåm tra möùc ñoä tieáp thu baøi cho nam.vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em nöõ laøm theo.4l   -Caùn söï ñieàu khieån.GV giaùm saùt -Caùn söï ñieàu khieåm vaø nhoùm töï quaûn .GV Ñöùng cuøng chieàu. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng .GV giaùm saùt -Caùn söï ñieàu khieåm vaø nhoùm töï quaûn .GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.Giao baøi taäp veà nhaø. . .Hoài tónh.Phaàn keát thuùc . .

Caùch cho ñieåm Ñieåm kó thuaät cuûa caùc HS trong moät nhoùm laø nhö nhau.goái.. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.phoå bieán noäi dung. b) Khôûi ñoäng .veä sinh nôi taäp . Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.chaïy ñaïp sau.gaäp Duoãi chaân.yeâu caàu giôø hoïc.chuù yù ñeán söï taäp luyeän thöôøng xuyeân cuûa HS Ñieåm 9 – 10 :Thöïc hieän ñuùng Ñònh löôïng 10 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. Phaàn cô baûn a .SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.coå chaân. Kieåm tra chaïy tieáp söùc Nguyeân taéc vöøa söùc.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. Kieåm tra khaû naêng phoái hôïp trao – nhaän tín gaäy. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. Noäi dung döï truø : Oân ÑT 1 – 9 (nöõ) Oân ÑT 1 – 50 (nam) Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60’ – 65’           .naâng cao ñuøi. 4 tín gaäy .ñaù laêng chaân ra tröôùc.xoaïc ngang.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.luôøn. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 6 CHAÏY TIEÁP SÖÙC –LYÙ THUYEÁT - BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu II – Ñòa ñieåm.Kieåm tra chaïy tieáp söùc Oân taïi choã trao vaø nhaän tín gaäy Moät böôùc trao vaø nhaân tín gaäy(nhaän tín gaäy sau ñoù ñoåi tay). phöông tieän .Phöông tieän : Chuaån bò coøi.Xoay caùc khôùp : Coà tay.vaën mình.xoaïc doïc. yeâu caàu buoåi hoïc. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1. hoâng.      .Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . 2 .Daøn haøng.

2l b .coù theå cho chaïy theo ñöôøng voøng. -Phaûi xeùt ñeán ñaëc ñieåm cuûa ngöôøi hoïc veá : giôùi tính.coù theå theo thöù töï danh saùch .chaïy vôùi toác ñoä chaäm Ñieåm 1 – 2 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc kyõ thuaät trao – nhaän tín gaäy.ñaùnh giaù.huaán luyeän vieân.Neáu khoâng coù ñieàu kieän ñeå chaïy treân ñöôøng thaúng. Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän ñuùng kó thuaät trao – nhaän tín gaäy.v . Ñeå cho ñoä khoù cuûa baøi taâp luoân vöøa söùc vôùi ngöôøi taâp thì phaûi naâng daàn leân.ñieåm E tuyø thuoäc ñaëc ñieåm cuûa töøng ñoâi phoái hôïp.nöõ.phoái hôïp ñuùng ñuùng kó thuaät ôû cuoái khu vöïc qui ñònh.trình ñoä. Oân baøi TD nam. Nguyeân taéc vöøa söùc : Nguyeân taéc vöøa söùc ñöôïc baûo ñaûm khi thöïc hieän toát hai vaán ñeà -Ñoä khoù cuûa baøi taäp phaûi löïa choïn vaø phaân thaønh loaïi baäc.phaûi ôû möùc sao cho moãi ngöôøi coù coá gaéng nhaát ñònh vaø caàn söï giuùp ñôõ cuûa giaùo vieân.nhöng khoâng thay ñoåi caùc moác quy ñònh.phoái hôïp cô baûn ñuùng kó thuaät ôû trong khu vöïc qui ñònh.Chæ neân kieåm tra ñoàng thôøi 1 – 2 nhoùm.chaïy toác ñoä cao.coù theå cho caùc em thöû moät laàn.HS ngồi tập trung 4 haøng ngang . Nhôù yeâu caàu caùc em kieåm tra song veà choã cuõ ngoài traät töï.Vieäc saép xeáp ñoù theo caùc qui luaät -Töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp -Töø deã ñeán khoù -Töø nhöõng caùi ñaõ bieát sang caùi chöa bieát Moät ñieàu quan troïng nöõa laø AB daøi 20m.ñeå GV deã theo doõi.kó thuaät trao – nhaän tín gaäy.GV neân cho chuaån bò “vaät baùo hieäu” Khi caùc nhoùm khaùc nhau vaøo kieåm tra. Caùc baøi taäp khoâng vöøa söùc deã gaây chaán thöông trong taäp luyeän.chaïy toác ñoä trung bình. c . Ñieåm 5 – 6 :Thöïc hieän ñuùng kó thuaät trao – nhaän tín gaäy.AD daøi 50m.chaïy toác ñoä chaäm Ñieåm 3 – 4 :Thöïc hieä ñöôïc kyõ thuaät trao – nhaän tín gaäy.phoái hôïp cô baûn ñuùng kó thuaät ôû trong khu vöïc qui ñònh.v Caùc baøi taäp khi ñöôïc löïa choïn ñeå giaûng daïy khoâng neân quaù khoù hoaëc quaù deã.Cöù theá laàn löôït cho ñeán heát GV chia lôùp thaønh nhieàu nhoùm. Neáu khoâng kòp giôø coù theå boû phaàn naøy..löùa tuoåi.

Hoài tónh.Thöïc hieän caùc quy luaät “töø deã ñeán khoù””töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp””töø nhöõng ñieàu ñaõ bieát ñeán nhöõng ñieàu chöa bieát” 3.thaû loûng.Phaàn keát thuùc . 2.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.muoán ñaûm baûo nguyeân taéc vöøa söùc thì ngoaøi vieäc chuù yù ñeán xu höôùng chung phaûi chieáu coá ñeán ñaëc ñieåm caù nhaân.. .Ñaëc ñieåm caù nhaân cuûa ngöôøi taäp neân nghieân cöùutrong hoïc taäp.Naém chaéc ñaëc ñieåm caù nhaân seõ cho pheùp ngöôøi GV ñaët caùc nhieâm vuï vöøa söùc HS. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng .tieán haønh caùc quaù trình giaûng daïy ñöôïc chaët cheõ vaø coù caùc bieän phaùp ñöôïc linh hoaït Ñaûm baûo cho nguyeân taéc vöøa söùc caàn theo caùc quy luaät 1Laõnh ñaïo chaéc chaéc quaù trình thöïc hieän chöông trình vaø ñeà ra caùc yeâu caàu hoïc taäp.Giao baøi taäp veà nhaø.trong thi ñaáu thaäm chí caû trong luùc vui chôi vaø nghæ ngôi.Bieát vaø tính kyõ veà caùc löùa tuoåi vaø caù tính cuûa ngöôøi taâp 3. .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . .

phöông tieän .chaïy ñaïp sau. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.xoaïc ngang. b) Khôûi ñoäng . Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60’ -65’ *Lôùp chia thaønh 2 nhoùm nam – nöõ rieâng caùn söï lôùp ñieàu .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. Moät soá ñoäng taùc boå trôï do GV choïn. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 7 THEÅ DUÏC – NHAÛY CAO .      .naâng cao ñuøi.TTTC I – Muïc tieâu Kieåm tra. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.xoaïc doïc.. hoâng.luôøn.Xoay caùc khôùp : Coà tay.goái.vaën mình. Chaïy naâng goùt chaïm moâng. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. yeâu caàu buoåi hoïc. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1. II – Ñòa ñieåm. Oân caùc böôùc di chuyeån trong moân boùng chuyeàn.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.Daøn haøng.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.phoå bieán noäi dung.khoaûng 6 quaûø boùng chuyeàn.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. . daây nhaûy.gaäp Duoãi chaân.yeâu caàu giôø hoïc.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .Kiểm tra TD *Lôùp töï oân Ñònh löôïng 10 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.veä sinh nôi taäp .coå chaân.ñaù laêng chaân ra tröôùc. Oân chaïy ñaø – giaäm nhaûy. 2 . Phần cơ bản a .

*Kieåm tra nam (caùch cho ñieåm) -Ñieåm 9 – 10 : Thöc hieän ñuùng kó thuaät. -Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän ñuùng kó thuaät.ñeán 7 böôùc      Töøng haøng taäp                                 Toác ñoä chaïy ñaø vuøa phaûi.ñoàng thôøi ñaù laêng vaø ñaùnh tay.nhanh choùng ñöa chaân giaäm ra tröôùc vaø ñaët töø goùt chaân sang muõi chaân.khôùp nhaïc hoaëc nhòp hoâ.Khôùp nhaïc hoaëc nòp hoâ.ñaët chaân giaäm phía sau.ñaët chaân giaäm phía sau. -Ñieåm 1 – 2 :Chöa thöïc hieän ñöôïc 2/3 caùc ñoäng taùc cuûa baøi.Chöa thuoäc 2 – 3 ñoäng taùc hoaëc vaáp moät soá nhòp. coù tính lieân hoaøn.khi nghe hieäu leänh coøi. b . coù sai soùt nhoû veà tö theá. 10l 10l Oân chaïy ñaø 10m x2l Lôùp 4 haøng ngang cöï ly giaõn caùch      -HS Ñöùng treân moät chaân. -Ñieåm 5 – 6 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng vaø ñoäng taùc ñeïp. ñeïp vaø coù nhòp ñieäu. -HS HS Ñöùng treân moät chaân. -Hs nam giaäm nhaûy chaân traùi taäp chaïu ñaø 5 böôùc. Löu yù caùc em chöa tôùi löôït kieåm tra ngoài taäp trung. coù tính lieân hoaøn nhöng chöa thaät ñeïp.*Kieåm tra nöõ (caùch cho ñieåm ) -Ñieåm 9 – 10 : Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät vaø baøi ñeïp.Khi nghe goïi tôùi teân mình HS nhôù giô tay.khôùp nhaïc hoaëc nhòp hoâ.coù vaáp moät soá nhòp.ñeán 7 böôùc -HS nam giaân nhaûy chaân phaûi taäp chaïy ñaø 5 böôùc. Moãi ñôït goïi 3 – 5 em leân thöïc hieän.Nhảy cao Oân giaäm nhaûy 3l khieån lôùp oân.ñoäng taùc xaáu. Taäp ñoäng taùc boå trôï -Taäp ñaùnh tay -Ñöùng kieãng goùt nöûa tröôùc baøn chaân tröôùc treân buïc cao 20cm thöïc hieän naâng goùt chaân leân xuoáng.chöa thuoäc 2 ñoäng taùc vaø vaáp moät soá nhòp.chöa khôùp nhaïc. -Ñieåm 3 – 4 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc kyõ thuaät.khi nghe hieäu leänh coøi.thöïc hieän 3 böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng. -Ñieåm 7 – 8 :Thöïc hieân ñuùng töông ñoái ñeïp.           Ñaët chaân giaäm nhaûy phaûi töø goùt chaân sang muõi chaân vaø giaäm maõnh lieät.taïo ñöôïc söï thoaûi maùi.ñeå ruùt kinh nghieäm.Chöa thuoäc nhieàu ñoäng taùc hoaëc vaáp nhieàu nhòp.goïi theo thöù töï danh saùch. -Baät loø coø Ba em ñaàu haøng thöïc hieän sau ñoù xeáp haøng ôû ñích . GV taäp trung caùc em nöõ ngoài thaønh hai haøng ngang.

chaïy Ñònh löôïng 10 . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.. yeâu caàu buoåi hoïc.coå chaân.Giao baøi taäp veà nhaø. OÂn kó thuaät chuyeàn boùng cao tay cô baûn.xoaïc doïc.sau.luôøn.khoaûng 6 quaø boùng chuyeàn.thaû loûng.Hoài tónh. daây nhaûy.Daøn haøng. hoâng. II – Ñòa ñieåm.veä sinh nôi taäp .      .Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. Boùng chuyeàn -Oân caùc böôùc di chuyeån +Böôùc tröôït ngang sang traùi. b) Khôûi ñoäng . .goái.   c .naâng cao ñuøi.chaân coøn laïi reâ theo trôû veà TTCB +Böôùc chaïy :thöïc hieän khi boùng ñeán ôû xa.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.di chuyeån veà tröôùc chaân sau böôùc tröôùc .vaën mình. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. (moät soá baøi taäp boå trôï).hai hay nhieàu böôùc tuyø thuoäc cöï li xa gaàn boùng ñeán.Phaàn keát thuùc .söû duïng khi boùng ñeán leäch sang phaûi hay traùi ôû cöï li gaàn Kó thuaät : Chaân naøo gaån höôùng ñoù nhaát böôùc tröôùc.TTTC I – Muïc tieâu Nhaûy cao : Chaïy ñaø – giaâm nhaûy – treân khoâng .gaäp Duoãi chaân. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng . phöông tieän . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 8 Nhaûy cao .yeâu caàu giôø hoïc.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.xoaïc ngang.Xoay caùc khôùp : Coà tay.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 5 -10’ A B C -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . 3.cöï ly giaõn caùch Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m .phoå bieán noäi dung. .phaûitröôùc.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.rôi xuoáng ñaát Hoaøn chænh boán giai ñoaïn kyõ thuaät Moät soá ñoäng taùc boå trôï kó thuaät vaø baøi taäp phaùt trieån theå löïc (do Gv choïn) TTTC : Oân caùc böôùc di chuyeån trong moân boùng chuyeàn.15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.

sau ñoù khuîu goái thu tay phoái hôïp coå tay vaø caùc loùng ngoùn tay hoaõn xung roài thöïc hieän chuyeàn boùng ñi.chaân tröôùc chaân sau. Chuù yù ñôïi cô theå ñeán ñieåm cao nhaát môùi thöïc hieän xoay muõi chaân laêng vaø ngöôøi.böôùc tröôït tieán . b)TTTC : Boùng chuyeàn.hai tay thaû loûng . Loø coø 2.nhanh choùng ñöa hình tay ñoùn boùng ôû treân cao caùch traùn khoaûng 30cm.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.  1  2 *GV ñeám 1 HS ñöa hình tay leân. 2lx10m 60’ – 65’ 2l *Toác ñoä chaïy ñaø vuøa phaûi.vai hôi nhoâ veà phía tröôùc. nhoùm kia taäp boùng chuyeàn. *Ñaët chaân giaäm nhaûy phaûi töø goùt chaân sang muõi chaân vaø giaäm maõnh lieät.Phaàn cô baûn a Nhaûy cao : moät saûi tay. *Oân böôùc tröôït ngang sang traùi. 40l 40l .Böôùc chaïy.ñaïp sau.GV toå chöùc höôùng daãn nöûa lôùp taäp nhaûy cao toaøn boä 4 giai ñoaïn.theo goùc ñoä khoaûng 60 – 700 So vôùi traùn.      *GV laøm maãu. *Nghe hieäu leänh coøi GV chæ tay höôùng naøo HS di chuyeån Ñoäng taùc : Di chuyeån theo höôùng boùng ñeán.böôùc nhaûy.sau ñoù GV ñeå nhoùm 1 taâp döôùi söï giaùm saùt cuûa caùn söï lôùp.buïng hoùp.haï thaáp troïng taâm.taïo ñöôïc söï thoaûi maùi.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. TTCB Ñöùng hai chaân roäng baèng vai. *Tröôøng hôïp thieáu boùng coù theå chia lôùp laøm hai nhoùm. *Sau khi GV giaûng giaûi caû lôùp.moät nhoùm taäp nhaûy cao.ñaù laêng chaân ra tröôùc. *Tröôøng hôïp ñuû duïng cuï caû lôùp taäp nhaûy cao xong sau ñoù caû lôùp chuyeån qua hoïc boùng chuyeàn. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. *Phoái hôïp di chuyeån thöïc hieän moâ phoûng ñoäng taùc chuyeàn boùng cao tay cô baûn.sang phaûi .luøi. Chaïy naâng goùt chaïm moâng. Nhaéc laïi nhöõng ñieåm maáu choát cuûa töøng giai ñoaïn.maét quan saùt chôø boùng ñeán.cho HS xem tranh aûnh. 6l 6l 6l 10l *GV höôùng daãn nhoùm 2 taäp boùng chuyeàn ôû ñòa ñieåm khaùc.GV ñeám 2 HS thöïc hieän taïi choã thöïc hieän ñoäng taùc chuyeàn boùng .

(taïo caûm giaùc khi thöïc hieän chuyeàn) +Ñoåi laïi haøng 2 caàm boùng cho haøng 1 taäp. 5 -10’ Lôùp taäp ôû ñòa hình töï nhieân.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.sau ñoù ñoåi ngöôïc laïi. . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . ñoåi noäi dung taäp chuyeån sang nhaûy cao. *Neáu lôùp ngoan coøn dö thôøi gian coù theå cho nhoùm BC töï taäp moät luùc. +Haøng 2 taäp boå trôï nhö haøng 1 vöøa thöïc hieän +Haøng 1 böôùc tôùi gaàn caàm boùng nöông boùng theo ñeå haøng 2 thöïc hieän chuyeàn boùng.Phaàn keát thuùc . Goïi moät vaøi em thöïc hieän toát leân thöïc hieän.  1  2 *Ñoäng taùc boå trôï +Haøng 1 thöïc hieän chuyeàn boùng xuoáng ñaát (coù theå ôû treân töôøng) Caàm boùng theo hình tay ôû treân ñaàu thöïc hieän chuyeàn boùng thaúng leân trôøi roài rôi veà vò trí cuõ. cöù theá luaân phieân. *Thöïc hieän chuyeàn 1 laàn moät beân chuyeàn nhanh – moät beân chuyeàn chaäm. Lôùp taäp trung ngoài 4 haøng ngang. 2l 4l 800m c) Chaïy beàn 3. . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.Giao baøi taäp veà nhaø. neáu ngöôïc laïi.Hoài tónh. GV tuaàn naøy chuù troïng moân BC – Tuaàn sau seõ chuù troïng moân nhaûy cao.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc . *Hai haøng luøi veà sau 2 böôùc thöïc hieän chuyeàn hai laàn.thaû loûng.30l 30l 20l 40l höoùng ñoù vaø thöïc hieän ñoäng taùc. Taäp hoïp lôùp laïi GV thò phaïm laïi nhaéc laïi ngaén goïn ñieåm maáu choát cuûa kyõ thuaät.

daây nhaûy.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . ..TTTC I – Muïc tieâu Oân Hoaøn chænh boán giai ñoaïn kyõ thuaät Moät soá ñoäng taùc boå trôï kó thuaät vaø baøi taäp phaùt trieån theå löïc (do Gv choïn) Oân caùc böôùc di chuyeån – Caùc baøi taäp boå trôï kó thuaät chuyeàn boùng cao tay cô baûn . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp .Phöông tieän : Chuaån bò coøi. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 9 Nhaûy cao .SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.veä sinh nôi taäp .khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn. phöông tieän .Oân ñeäm boùng II – Ñòa ñieåm.

cho ñeán 120cm döøng vôùi nöõ 60cm 90cm.ñaù laêng chaân ra tröôùc.Böôùc chaïy.vaën mình.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.xoaïc ngang. b) Khôûi ñoäng . Chaïy naâng goùt chaïm moâng.goái. -Taâp 3 böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng      Moãi laàn 4 em thöïc hieän.GV ñeám 2 HS thöïc hieän taïi choã thöïc hieän ñoäng taùc chuyeàn boùng .      .chaïy ñaïp sau.  1  2 40l 40l . chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.  1  2 *GV ñeám 1 HS ñöa hình tay leân.sang phaûi . hoâng. yeâu caàu buoåi hoïc.phoå bieán noäi dung.luøi. Taäp möùc xaø 70cm moãi laàn naâng xaø leân 5cm.coå chaân. *Oân böôùc tröôït ngang sang traùi.Phaàn cô baûn a Nhaûy cao : Ñònh löôïng 10 . *Phoái hôïp di chuyeån thöïc hieän moâ phoûng ñoäng taùc chuyeàn boùng cao tay cô baûn.taêng tính ñaøn hoài cuûa chaân.böôùc tröôït tieán .Daøn haøng. Loø coø 2.Noäi dung & giaûng giaûi 1.gaäp Duoãi chaân. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 10mx2l 60’ – 65’ 10l 10l 6l b Boùng chuyeàn 10l 10l 10l -Taäp ñaùnh tay -Taäp moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy.luôøn. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. *Nghe hieäu leänh coøi GV chæ tay höôùng naøo HS di chuyeån höoùng ñoù vaø thöïc hieän ñoäng taùc.xoaïc doïc. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.yeâu caàu giôø hoïc.Xoay caùc khôùp : Coà tay.böôùc nhaûy.naâng cao ñuøi. Muïc ñích khôûi ñoäng.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.

3. +Haøng 2 taäp boå trôï nhö haøng 1 vöøa thöïc hieän +Haøng 1 böôùc tôùi gaàn caàm boùng nöông boùng theo ñeå haøng 2 thöïc hieän chuyeàn boùng.luùc naøy goùc taïo bôûi caùnh tay vaø thaân khoaûng 60o – 80o(tröôøng hôïp thoâng thöôøng)Coù theå lôùn hôn do phuï thuoäc ñöôøng boùng tôùi vaø muïc ñích ñaùnh boùng.Hoài tónh.hai ngoùn caùi kheùp laïi song song baèng nhau. sau ñoù ñoåi ngöôïc laïi. -Thöïc hieän ñoäng taùc ñeäm boùng khoâng boùng di chuyeån sang caùc höôùng. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . +Hai haøng luøi veà sau 2 böôùc thöïc hieän chuyeàn hai laàn.di chuyeån nhanh ñeán choã höôùng boùng tôùi. Chuyeàn boùng di chuyeån. A chuyeàn laïi cho A 2….vung tay leân. -Taâp ñeäm qua ñeäm laïi.boán loùng ngoùn tay naøy ñaët leân boán loùng ngoùn tay kia.yeâu caàu ñaàu tieân em coá gaéng di chuyeån cho kòp ñoùn boùng.30l 30l 20l 40l Tröôøng hôïp trong nhoùm coù em yeáu.thöïc hieän chuyeàn chaäm. 8voøng Oâng ñeäm boùng : Nhaéc laïi maáu choát kó thuaät Ñöùng tö theá chuaån bò. +Thöïc hieän chuyeàn 1 laàn moät beân chuyeàn nhanh – moät beân chuyeàn chaäm.Thöïc hieän ñeäm boùng baèng caùch duoãi khôùp goái.caùnh tay thaúng.boùng bay sang A. +Ñoåi laïi haøng 2 caàm boùng cho haøng 1 taäp. cöù theá luaân phieân. . Töøng haøng thöïc hieän.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.thöïc hieän kieãng goùt leân xuoáng taêng löïc coå chaân Ñöùng treân baäc theàm thaáp baèng nöûa tröôùc baøn chaân traùi thöïc hieän kieãng goùt leân xuoáng Ñöùng treân baäc theàm thaáp baèng nöûa tröôùc baøn chaân phaûi thöïc hieän kieãng goùt leân xuoáng 20l 20l 20l *Ñoäng taùc boå trôï +Haøng 1 thöïc hieän chuyeàn boùng xuoáng ñaát (coù theå ôû treân töôøng) Caàm boùng theo hình tay ôû treân ñaàu thöïc hieän chuyeàn boùng thaúng leân trôøi roài rôi veà vò trí cuõ.A 1 chuyeàn xong di chuyeån sang traùi chaïy ra cuoái haøng.thaû loûng.gaàn tôùi boùng ñoàng thôøi thöïc hieän ñöa hình tay chuaån bò cho vieäc ñeäm boùng. hoâng.coå tay duoãi thaúng.ñoàng thôøi hôi xoác vai leân ñeå tieáp xuùc boùng.caùnh tay taïo vôùi thaân ngöôøi moät goùc 45o – 50o. _Taäp moät beân tung boùng moät beân ñeäm.Phaàn keát thuùc . Taêng löïc Ñöùng treân baäc theàm thaáp baèng nöûa tröôùc 2 baøn chaân.   A1 A   B1 B Em chuyeàn khaù ñöùng ôû treân.

veä sinh nôi taäp. Oân Hoaøn chænh boán giai ñoaïn kyõ thuaät Luaät ñieàn kinh (phaàn nhaûy cao) TTTC : Oân phaùt boùng thaáp tay chính dieän Hoïc phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình.khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn. daây nhaûy. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 10 Nhaûy cao . .Phöông tieän : Chuaån bò coøi..TTTC I – Muïc tieâu II – Ñòa ñieåm. . .. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi Ñònh löôïng Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) Nhaûy cao :Moät soá ñoäng taùc boå trôï.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . phöông tieän .Giao baøi taäp veà nhaø. .

-Ba böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng.nam (1m) nöõ (80cm) *lôùp ngoài taäp trung 4 haøng ngang chuù yù chaïy ñaø .naâng cao ñuøi.coå chaân.1.Phaàn cô baûn a Nhaûy cao : -Taäp caùc baøi taäp boå trôï ñeå naâng cao thaønh tích.Daøn haøng.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.phoå bieán noäi dung. Nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. b) Khôûi ñoäng . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. -Ñöùng baèng chaân giaäm .xoaïc ngang.vaën mình.Daøn haøng.chaïy ñaïp sau.ñeäm boùng   20l C Moät laàn thöïc hieän 3 HS.ñaët chaân .      . Muïc ñích khôûi ñoäng.yeâu caàu giôø hoïc.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.goái.15’ -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.cöù 3 böôùc thöïc hieän giaäm nhaûy ñaù laêng. hoâng. -Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy ñaù laêng -Ñaùnh tay taïi choã -Moät böôùc giaäm nhaûy xoay muõi chaân vaø thaân rôi xuoáng baèng chaân giaäm sau ñoù tôùi choáng hai tay. 10 . 60’ – 65’ 10l 6l 10l 6l Nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän.taêng tính ñaøn hoài cuûa chaân. yeâu caàu buoåi hoïc. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.  Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 10mx2l 3lx3 A B -Hoaøn chænh 4 giai ñoaïn *Luaät ñieàn kinh (phaàn nhaûy cao) Saùch GV lôùp 11 trang 86 b Boùng chuyeàn Oân chuyeàn boùng.      . Ñoäi hình 4 haøng ngang.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.xoaïc doïc.gaäp Duoãi chaân. -Taâp ôû möùc xaø trung bình.luôøn.chaân laêng phía sau thöïc hieän ñaù laêng.ñaù laêng chaân ra tröôùc. Loø coø 2.Xoay caùc khôùp : Coà tay.

tay phaûi tieáp tuïc môû sang beân phaûi vaø cheách ra sau.Khi tung boùng thaân ngöôøi baét ñaàu vöôn leân. .cöù theá laàn löôït.hôïp vôùi thaân ngöôøi moät goùc 30 – 45 0 .ñoåi laïi . 20l 20l 20l 10 voøng *Taäp chuyeàn 2 laàn laàn ñaàu chæ chuyeàn thaáp thaúng ôû treân ñaàu.troïng taâm chuyeån töø chaân phaûi sang chaân traùi.chaân phaûi ñaïp ñaát.baøn tay ngöûa.hai nhoùm phuïc vuï *Taäp phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình *GV laøm maãu.thaân treân gaäp veà phía tröôùc moät chuùt. Tung boùng :Troïng taâm cô theå haï thaáp vaø hôi doàn veà chaân phaûi.5m.caùc ngoùn tay xoeø roäng ñôõ beân döôùi boùng ôû taàm ngang hoaëc cao hôn thaét löng.tay traùi haï thaáp taàm boùng ñeå laáy ñaø tung boùng.( trong nhoùm coù HS yeáu coù theå thöïc hieän ñoäng taùc hôi chaäm laïi.laàn hai môùi chuyeàn ñi ( Gioáng nhö boå trôï taêng tính ñaøn hoài caùc ngoùn tay ñeå traùnh chaán thöông )  1  2 -Taâp chuyeàn qua chuyeàn laïi moät beân nhanh .ñöùng caùch löôùi khoaûng 1.dính boùng). -Taäp chuyeàn boùng phoái hôïp ñeäm boùng coù di chuyeån    A1 A   Oân phaùt boùng thaáp tay chính dieän 10l 20l 10l 10l Hoïc phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình TTCB Hai chaân môû roäng baèng vai hoaëc hôn vai.baøn tay caùch thaân ngöôùi 30 – 35cm.tay hôi co ôû khôùp khuyûu.Tay traùi caàm boùng. *Taäp phaùt boùng ñöùng caùch löôùi 6m *Taäp phaùt boùng ôû vaïch cuoái saân Lôùp chia thaønh 4 nhoùm . *Taïi choã Taäp moâ phoûng ñoäng taùc .Maët quay veà höôùng löôùi. _Taäp moät beân tung boùng moät beân ñeäm.tay phaûi chuyeån ñoäng theo höôùng töø phaûi 2l 10l 10l B1 B Lôùp chia thaønh nhieàu nhoùm.HS ñaàu haøng chuyeàn hay ñeäm tuyø ñöôøng boùng ñeán xong nhanh choùng chaïy veà cuoái haøng.vai traùi höôùng veà phía löôùi.Ñieåm boùng ñöôïc tung leân ngang thaân beân traùi theo phöông thaúng ñöùng caùch thaân ngöôøi 30 – 35cm.Tay phaûi môû sang beân phaûi . Ñaùnh boùng : Khi boùng rôi ñeán taàm thích hôïp(taàm ñaùnh boùng laø khi boùng coù ñieåm rôi ôû ñoä cao ngang xöông öùc).moät beân chaäm.boùng ñöôïc tung vôùi ñoä cao ngang maët.maét quan saùt saân ñoái phöông.cho HS xem tranh aûnh -HS Taäp moâ phoûng ñoäng taùc khoâng boùng.töøng haøng thöïc hieän. *Taäp phaùt boùng vaøo löôùi.giaäm nhaûy ñuùng. -Taâp ñeäm qua ñeäm laïi.caùc haøng coøn laïi phuïc vuï boùng. -Töøng haøng thöïc hieän vôùi boùng ôû cuoái saân.hai nhoùm taäp .

chaân phaûi böôùc cheách leân tröôùc ñeå giöõ thaêng baèng vaø tieáp tuïc vaøo saân thi ñaáu. . . phöông tieän .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 11 Lyù thuyeát .Phaàn keát thuùc . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . .thaân ngöôøi xoay töø phaûi sang traùi höôùng veà phía löôùi Keát thuùc :Khi boùng rôøi tay. 3. Nhaûy cao : Hoaøn chænh kó thuaät. Luaät boùng chuyeàn II – Ñòa ñieåm.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.TTTC I – Muïc tieâu Lyù thuyeát :Nguyeân taéc heä thoáng.sang traùi cheách leân treân.veä sinh nôi taäp.Giao baøi taäp veà nhaø.thaû loûng.Nhaûy cao .moät soá baøi taäp naâng cao thaønh tích nhaûy cao TTTC : OÂn phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình.Baøn tay phaûi chaïm vaøo phía sau vaø döôùi boùng.ngöôøi xoay veà phía löôùi.Hoài tónh.Quaù trìng ñaùng boùng.

Ñoäi hình 4 haøng ngang.Nhaûy cao : Ñònh löôïng 10 . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.chaân laêng phía sau thöïc hieän ñaù laêng. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.      .  A  B  C _Moät laàn thöïc hieän 3 HS.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. Muïc ñích khôûi ñoäng. Chaïy naâng goùt chaïm moâng. -Taäp naâng thaønh tích daàn ñeå coù caûm giaùc nhö thi ñaáu.phoå bieán noäi dung. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.Lyù thuyeát :Nguyeân taéc heä .15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.taêng tính ñaøn hoài cuûa chaân. -Ñöùng baèng chaân giaäm .yeâu caàu giôø hoïc.Phaàn cô baûn a .TTTC Oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình : 6l 10l c . .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.. hoâng.Daøn haøng.Daøn haøng. daây nhaûy.Xoay caùc khôùp : Coà tay.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.goái.coå chaân. yeâu caàu buoåi hoïc.chaïy ñaïp sau. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 10mx2l 60’ – 65’ 10l 6l 10l 6l Nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän. -Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy ñaù laêng -Ñaùnh tay taïi choã -Moät böôùc giaäm nhaûy xoay muõi chaân vaø thaân rôi xuoáng baèng chaân giaäm sau ñoù tôùi choáng hai tay.ñaù laêng chaân ra tröôùc. -Ba böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng.cöù 3 böôùc thöïc hieän giaäm nhaûy ñaù laêng. Nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän.luôøn.naâng cao ñuøi.xoaïc doïc.khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn.vaën mình. -Oân moâ phoûng ñoäng taùc phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình khoâng boùng -taäp phaùt boùng ñöùng caùch löôùi 3l 6l b .. Loø coø 2.      .Phöông tieän : Chuaån bò coøi.xoaïc ngang. b) Khôûi ñoäng .gaäp Duoãi chaân.

cuõng nhö khi höôùng daãn caùc buoåi hoïc.khoù hôn phaûi coù cô sôû ñeå tieáp thu nhôø ôû baøi hoïc tröôùc ñaõ hoaøn thaønh. 1 Keá hoaïch hoaù toaøn boä coâng taùc giaûng daïy-huaán luyeän .phöông 6m -Taäp phaùt boùng ôû cuoái saân.caùc baøi taäp phaûi ñöôïc laëp laïi hôïp lyù. Moät trong nhöõng ñieàu kieän chính ñeå ñaûm baûo tính heä thoáng laø phaûi saép xeáp caùc baøi hoïc khoù daàn leân vaø luoân luoân phuø hôïp vôùi khaû naêng ngöôøi hoïc.Khi vaøo baøi môùi maø cô sôû caùc baøi tröôùc khoâng coù thì phaûi coù baøi taäp daãn daét.Toå chöùc hôïp lyù vieäc laëp laïi ñoäng taùc coù hai yeâu caàu : Moät laø xaùc ñònh giaõn caùch giöõa hai buoåi hoïc vaø xaây döïng coù heä thoáng laëp laïi hôïp lyù giöõa caùc buoåi hoïc .Saép xeáp sao cho baøi hoïc môùi. Ngoaøi vieäc taêng daàn ñoä khoù cuõng phaûi chuù yù taêng daàn veà löôïng vaän ñoäng (Khoái löôïng cöôøng ñoä ñeå ñaûm baûo vieäc phaùt trieån toá chaát vaän ñoäng) Tính heä thoáng trong giaùo duïc TDTT coøn coù nghóa laø laëp laïi nhieàu laànvaø laëp laïi moät caùch hôïp lyù. 4 Phaân chia ñuùng vaø ñuû thôøi gian ñeå hoïa taäp cho moãi ñoäng taùc 5 Cuøng vôùi söï laëp laïi caàn phoái hôïp vôùi nhieàu phöông tieän taùc ñoäng khaùc (ñoäng taùc. Ñeå ñaûm baûo tính heä thoáng trong TD caàn chuù yù maáy nguyeân taéc sau. Coù nghóa laø thöïc hieän söï tuaàn töï hôïp lyù trong khi söû duïng caùc phöông tieän vaø phöông phaùp giaùo duïc TDTT. *Lôùp taäp trung ngoài 4 haøng ngang *Lôùp taäp trung ngoài 4 haøng ngang . 3 Khoâng ñeå quaù trình hoïc taäp bò ñöùt quaõng.cöôøng ñoä khi thöïc hieän ñoäng taùc aáy sao cho phuø hôïp vôùi caùc quy luaät giaûng daïy vaø huaán luyeän. 2Thöïc hieän kieåm tra ñaùnh giaù ñònh kyø keát quaû giaûng daïy vaø huaán luyeän.thoáng. Hai laø Xaùc ñònh tuaàn töï thöïc hieän ñoäng taùc vaø khoái löôïng.Laëp laïi ñoäng taùc laø ñieàu kieän quan troïng ñeå hình thaønh kyõ naêng kyõ xaûo vaän ñoäng vaø phaùt trieån theå chaát .

HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 12 Nhaûy cao .nhaéc caùc em hoïc lyù thuyeát (coù theå photo lyù thuyeát) SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.phaùp.moät soá baøi taäp naâng cao thaønh tích (do GV choïn) Boùng chuyeàn : -Hoïc phaùt boùng cao tay chính dieän.Hoaøn chænh kó thuaät.130 -Loãi sai vò trí -Loãi phaùt boùng -Thaùi ñoä theå thao 3.Phaàn keát thuùc . 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .Giao baøi taäp veà nhaø.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc.ñieàu kieän ngoaïi caûnh) d)Luaät boùng chuyeàn :Saùch GV lôùp 11 trang 129.thaû loûng.Hoài tónh. . . . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.TTTC I – Muïc tieâu Nhaûy cao : .GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.

b) Khôûi ñoäng . chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.moãi laàn taäp hai haøng. hoâng.chaïy ñaïp sau. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.ñaù laêng.gaäp Duoãi chaân.Hai chaân taïo cho cô theå moät tö theá vöõng vaøng ñeå chuaån bò phaùt boùng.maët vaø thaân ngöôøi höôùng veà phía löôùi. +Caû lôùp cuøng taäp ( cöï li giaõn caùch ) +Ba haøng doïc.Ñang khi haøng thöù nhaát taäp.Chaân phaûi ñaët ôû phía sau. hai haøng ñöùng ñoái dieän.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.hai haøng ñaàu ngoài.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . *GV thò phaïm .Ñaáu taäp II – Ñòa ñieåm.xeáp haøng taïi ñoù.baøn chaân phaûi xoay sang phaûi moät goùc 30 – 450. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.haøng thöù nhaát taäp tung boùng.cho xem tranh aûnh. Muïc ñích khôûi ñoäng.vaën mình.GV hoaùn ñoåi noäi dung taäp cuûa hai haøng.naâng cao ñuøi. daây nhaûy.muõi baøn chaân vuoâng goùc vôùi ñöôøng bieân ngang. Loø coø 2 .luôøn. phöông tieän . b .Luật boùng chyền .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. +Nam khôûi ñieåm 80cm naâng daàn töøng 5cm.troïng taâm cô theå ñöôïc doàn ñeàu treân hai chaân.phoå bieán noäi dung.thaân ngöôøi hôi Ñònh löôïng 10 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. . . Nhaûy cao * Moät soá baøi taäp naâng cao thaønh tích +Ñaø 1 böôùc ñaùnh tay keát hôïp giaäm nhaûy.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. Taâp tung boùng.Ngöôøi phaùt boùng ñöùng trong khu vöïc phaùt boùng .ñaù laêng chaân ra tröôùc. 2l 10l 10l 6l .xoaïc doïc. TTTC Phaùt boùng cao tay chính dieän TTCB Khi thöïc hieän ñoäng taùc.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 10mx2l 60’ – 65’ 10l 3lx10m Cho caùc em xem laïi hình kyõ thuaät .khoaûng caùch hai baøn chaân roäng baèng vai.taêng tính ñaøn hoài cuûa chaân.Phaàn cô baûn a .yeâu caàu giôø hoïc.chaân traùi ñaët tröôùc .GV qua höôùng daãn haøng thöù hai taäp ñoäng taùc khi khoâng coù boùng.Xoay caùc khôùp : Coà tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. +Ñi.moãi laàn thöïc hieän 3 em ñaàu haøng.giaûng giaûi +Lôùp taäp trung 4 haønh ngang ôû ñöôøng bieân doïc cuûa moât phaàn saân.caùch chaân tröôùc moät böôùc chaân..veä sinh nôi taäp.boùng ñöôïc phaùt ñi ôû phía treân vai.Daøn haøng. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn.goái. yeâu caàu buoåi hoïc. Nöõ khôûi ñieåm 60cm naâng daàn töøng 5cm.      . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.3 em vöøa thöïc hieän xong quaõng ñöôøng 10m.xoaïc ngang.coå chaân. chaïy chaäm 3 hoaëc 5 böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng vaøo vaät chuaån treân cao +Taäp ôû möùc xaø naâng cao daàn..

Tung boùng : Khi chuaån bò tung boùng.troïng taâm chuyeån töø chaân sau ra chaân tröôùc.xoay sang phaûi. d)Luaät boùng chuyeàn :Saùch GV lôùp . GV höôùng daãn luaân chuyeån vò trí vaø söûa nhöõng loãi kó thuaät.chaân sau nhanh choùng böôùc ra tröôùc ñeå giöõ thaêng baèng vaø vaøo saân thi ñaáu.thaân ngöôøi vöôn leân cao vaø hôi ngöûa ra sau.khi ñaùnh boùng.taäp ñoäng taùc tung boùng roài vung tay thöïc hieän vung tay. 6l +Hai haøng ñang taäp vaøo saân moãi beân moät haøng ñöùng ngay vaïch 9m. +Taäp phaùt boùng qua löôùi .troïng taâm chuyeån hoaøn toaøn vaøo chaân tröôùc. *Nhöõng em khoâng thi ñaáu ôû ngoaøi saân taäp trung theo doõi ruùt kinh nghieäm. Ñaùnh boùng : Boùng rôi ñeán taàm thích hôïp tay phaûi nhanh choùnh chuyeån ñoäng töø sau – ra tröôùc vaø hôi cheách leân cao ñeå ñaùnh boùng.troïng taâm doàn ra chaân sau.Baét ñaàu tung boùng.loøng baøn tay ngöûa.hai chaân hôi khuîu ôû goái.thaân ngöôøi hôi ñoå veà tröôùc . Keát thuùc : Khi boùng rôøi tay thaân ngöôøi tieáp tuïc gaäp veà phía tröôùc.Khi ñaùnh boùng.baøn tay môû töï nhieân vaø khoáng cheá cöùng coå tay.coù ñieåm rôi ôû phía tröôùc caùch thaân ngöôøi 20 – 30cm vaø cheách sang beân phaûi.tay vöôn theo boùng.chaân duoãi nhanh ôû khôùp goái.khuyûu tay co va cao ngang vai.Boùng ñöôïc tung cao hôn vai 70 – 90cm.Tay traùi caàm boùng.caùc ngoùn tay xoeø roäng ñôõ beân döôùi boùng. Tay phaûi chuyeån ñoäng leân cao Ra sau chuaån bò ñaùnh boùng.ñoàng thôøi tay traùi ñöa boùng leân cao vaø tung boùng.Tay traùi co ôû khuyûu.Baøn tay tieáp xuùc vôùi boùng ôû khoaûng giöõa phía sauvaø hôi cheách xuoáng döôùi taâm boùng.vaïch cuoái saân.ñaùnh boùng baèng caû baøn tay hoaëc baèng cuøi tay.yeâu caàu phaùt thaúng löïc vöøa ñuû ñeå boùng tôùi ngöôøi ñoái dieän -Taäp nhö treân .boùng ñöôïc ñeå ngang buïng cheách sang beân phaûi vaø caùch thaân ngöôøi 20 – 30cm.vai phaûi ñöa leân cao cuøng vôùi thaân vaø xoay ra tröôùc cheách sang traùi.nhanh choùng gaäp coå tay ñeå tieáp löïc khi ñaùnh boùng.Tröôùc khi boùng rôøi tay.Tay phaûi thaû loûng töï nhieân hoaëc baøn tay uùp treân boùng.nhöng moãi haøng luøi veà sau 1 böôùc -Taâp nhö theá cho ñeán .khi boùng rôi ñeán taàm ñaùnh boùng thích hôïp duøng tay ñaùnh boùng vaø tay tung boùng chuïp boùng laïi. *Lôùp ngoài taäp trung 4 haøng ngang c) Ñaáu taäp : Moãi ñoäi 6 VÑV sau moãi laàn ñöôïc ñieåm. -Ñoåi nhoùm khaùc leân taäp.ñöùng ôû vaùch 3m.loøng baøn tay höôùng löôùi vaø cao hôn ñaàu.

Phaàn keát thuùc . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.chaïy ñaïp sau.      . 2.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. yeâu caàu buoåi hoïc.00m( nöõ) Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng kyõ thuaät (caû boán giai Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.Oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình – phaùt boùng cao tay chính dieän.TTTC I – Muïc tieâu Nhaûy cao .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.caùc em ño ñaø. . .thaû loûng. . .gaäp Duoãi chaân. Kieåm tra nhieàu ñôït. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .ñaù laêng chaân ra tröôùc.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thi ñaáu taäp boùng chuyeàn II – Ñòa ñieåm.Hoaøn chænh kó thuaät nhaûy cao kieåu naèm nghieâng. hoâng. daây nhaûy.130 -Quyeàn haïn taán coâng cuûa caàu thuû haøng sau. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.Daøn haøng. -Hieäu tay cuûa troïng taøi 3.Giao baøi taäp veà nhaø.Hoài tónh. TTTC . .luôøn.vaën mình. Nhaûy cao Hoaøn chænh kó thuaät nhaûy cao kieåu naèm nghieâng Caùch cho ñieåm Ñieåm 9 – 10 :Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät (caû boán giai ñoaïn)thaønh tích ñaït 1.Kieåm tra kó thuaät nhaûy cao nghieâng mình.moãi ñôït khoaûng 5 – 10 HS nam rieâng nöõ rieâng . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 13 Nhaûy cao .Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .xoaïc doïc. *Moãi em nhaûy qua thöû ôû möùc xaø thaáp.yeâu caàu giôø hoïc. . Chaïy naâng goùt chaïm moâng.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.Caùc em ñöôïc nhaûy 3 laàn chính thöùc ôû 3 möùc xaø khaùc .. *Chaïy thöû ñaø.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60’ – 65’ *Khôûi ñoäng . chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. b) Khôûi ñoäng .phoå bieán noäi dung.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.Xoay caùc khôùp : Coà tay.coå chaân.20m( nam) 1.veä sinh nôi taäp.khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn. Phaàn cô baûn a . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.naâng cao ñuøi.11 trang 129.goái.xoaïc ngang. phöông tieän . . .

95m . . Ñaáu taäp : Tröôøng hôïp lôùp ñoâng kieåm tra khoâng dö giôø nhieàu coù theå boû phaàn naøy. 1. Oân phaùt boùng cao tay c . Boùng chuyeàn Oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình. b . 3.thaønh tích ñaït 0. 0.(0.80m (nöõ) Ñieåm 3 – 4 : Thöïc hieän khoâng ñuùng kyõ thuaät giai ñoaïn treân khoâng. 1.95m (nam) 0.85 (nöõ) Ñieåm 5 – 6 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng kyõ thuaät giai ñoaïn treân khoâng.Thöïc hieän nhö theá cho ñeán em cuoái cuøng.hai nhoùm taäp.Hoài tónh.05m .ñoaïn)thaønh tích ñaït 1. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .80m .80m (nöõ) Ñieåm 1 – 2 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc kó thuaät vaø khoâng ñaït ñöôïc thaønh tích toái thieåu.00m nöõ ) 10l 10l Ñöùng ôû cuoái saân moãi em phaùt lieân tuïc 10quaû. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.thaønh tích ñaït 0. . 1. Lôùp phaân thaønh boán nhoùm.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc . nhau.(0.thaû loûng.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.20m nam) .hai nhoùm coøn laïi ñöùng ôû hai beân ñöôøng bieân doïc.85 .95m (nam) vaø 0.05m (nam) 0.Giao baøi taäp veà nhaø.Phaàn keát thuùc .

vaën mình. cöù theá cho ñeán heát lôùp. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 14 TTTC . 2 . Chaïy naâng goùt chaïm moâng.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.Xoay caùc khôùp : Coà tay. ñeäm boùng vaø phaùt boùng.Daøn haøng. . Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60’ – 65’ *GV ñöùng caùch löôùi 4m phaùt boùng qua beân kia löôùi. b) Khôûi ñoäng .chaïy ñaïp sau.gaäp Duoãi chaân.xoaïc ngang. . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. *Lôùp chia ra laøm boán ñoäi thi ñaáu ba vaùn b) Thi ñaáu taäp .Luaân phieân töøng nhoùm taäp. Phaàn cô baûn a) TTTC :Phoái hôïp kó thuaät chuyeàn boùng. Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.naâng cao ñuøi. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.goái. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.ñaù laêng chaân ra tröôùc.      .xoaïc doïc.Thi ñaáu taäp _ Moät soá baøi taäp phaùt trieån theå löïc.veä sinh nôi taäp.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. phöông tieän .khoaûng 10 quaûø boùng chuyeàn.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . chuù yù nhaát HS phaûi ñeäm chuaån vaøo khu vöïc soá 3. II – Ñòa ñieåm.yeâu caàu giôø hoïc.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.luôøn.coå chaân. yeâu caàu buoåi hoïc.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. tôùi töøng vò trí treân saân. I – Muïc tieâu Boùng chuyeàn – Phoái hôïp kó thuaät chuyeàn boùng.phoå bieán noäi dung. ñeäm boùng vaø phaùt boùng. ñeå HS laøm quen vôùi thi ñaáu. hoâng.

c) Baøi taäp phaùt trieån theå löïc -Naèm saáp choáng ñaåy -Phaùt boùng lieân tuïc

20l 20quaû

moät vaùn 15 ñieåm ñoäi naøo thaéng tröôùc hai vaùn laø thaéng Ñoäi thua ra, ñoäi khaùc vaøo. + Töøng haøng thöïc hieän, nöõ choáng leân buïc + Töøng em thöïc hieän -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang - GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.

3.Phaàn keát thuùc - Hoài tónh,thaû loûng.

10’

- Giao baøi taäp veà nhaø. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH

GIAÙO AÙN 15 TTTC
- Oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình - phaùt

I – Muïc tieâu Boùng chuyeàn : - Oân ñeäm boùng Oân chuyeàn boùng

boùng cao tay chính dieän.
II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh ,veä sinh nôi taäp. - Phöông tieän : Chuaån bò coøi,khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn. . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá,phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. b) Khôûi ñoäng - Xoay caùc khôùp : Coà tay,coå chaân, hoâng,goái,gaäp Duoãi chaân,xoaïc doïc,xoaïc ngang,luôøn,vaën mình. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû,naâng cao ñuøi,chaïy ñaïp sau. Chaïy naâng goùt chaïm moâng,ñaù laêng chaân ra tröôùc,böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi, chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. 2 . Phaàn cô baûn a . chuyeàn boùng b.ñeäm boùng Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.      - Daøn haøng,cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.

- Thi ñaáu taäp

Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m

60’ – 65’ 20l 20l

*Ñöùng hai haøng ngang,töøng ñoâi moät ñeäm qua ñeäm laïi. *Ñöùng hai haøng ngang,töøng ñoâi moät ñeäm qua ñeäm laïi.

c . phoái hôïp giöõa chuyeàn boùng vaø ñeäm boùng d . Oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình

20l

e .Oân phaùt boùng cao tay f . Thi ñaáu taäp

3.Phaàn keát thuùc - Hoài tónh,thaû loûng.

10’

*Ñöùng hai haøng ngang moät beân ñeäm moät beân chuyeàn,sau ñoù ñoåi laïi. *Lôùp chia thaønh 4 haøng,hai haøng taäp ñöùng ôû cuoái saân,hai haøng coøn laïi ñöùng ôû hai beân bieân doïc saân boùng chuyeàn.Sau ñoù ñoåi laïi,hai haøng taäp ñöùng ôû hai bieân doïc,hai haøng ôû bieân doïc baét ñaàu taäp. Toå chöùc nhö treân,coù theå oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình cuøng moät luùc vôùi phaùt boùng cao tay chính dieän. *Lôùp tuyeån ra hai boán ñoäi, thi ñaáu 15 ñieåm ñoäi naøo thua ra, ñoäi khaùc vaøo. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang - GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.

- Giao baøi taäp veà nhaø. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH

GIAÙO AÙN 16 TTTC

I – Muïc tieâu

Kieåm tra thöû Chuyeàn – ñeäm – phaùt HS boác thaêm choïn moät trong ba noäi dung ñeå kieåm tra.
II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh ,veä sinh nôi taäp. - Phöông tieän : Chuaån bò coøi,khoaûng 10 quaûø boùng chuyeàn. . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá,phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. b) Khôûi ñoäng - Xoay caùc khôùp : Coà tay,coå chaân, hoâng,goái,gaäp Duoãi chaân,xoaïc doïc,xoaïc ngang,luôøn,vaën mình. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû,naâng cao ñuøi,chaïy ñaïp sau. Chaïy naâng goùt chaïm moâng,ñaù laêng chaân ra tröôùc,böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi, chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. Ñònh löôïng 10’ – 15’

Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.      - Daøn haøng,cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.

Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m

2 . Phaàn cô baûn Kieåm tra Chuyeàn,ñeämvaø phaùt boùng (Thaáp tay nghieâng mình ñoái vôùi nöõ vaø cao tay chính dieän ñoái vôùi nam)HS boác thaêm cjoïn moät trong ba nnoäi dung ñeå kieåm tra. Caùch cho ñieåm ñeäm vaø chuyeàn Ñieåm 9 – 10 : chuyeàn (ñeäm) 4 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát,ñieåm rôi ñuùng oâ,ñuùng kó thuaät ñoäng taùc,phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí,ñieåm rôi ñuùng oâ. Ñieåm 7 – 8 chuyeàn (ñeäm) 3 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát,ñuùng kó thuaät ñoäng taùc,phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí,ñieåm rôi ñuùng oâ. Ñieåm 5 – 6 chuyeàn (ñeäm) 2 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát, ñuùng kó thuaät ñoäng taùc,phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí,ñieåm rôi ñuùng oâ. Ñieåm 3 – 4 Chæ ñaït 1 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát, ñuùng kó thuaät ñoäng taùc,phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí,ñieåm rôi ñuùng oâ. Ñieåm 1 – 2 : Khoâng ñaït quaû naøo. Caùch cho ñieåm phaùt boùng Ñieåm 9 – 10 : Phaùt boùng qua löôùi 4 quaû ,ñuùng kó thuaät,phoái hôïp ñoäng taùc thuaàn thuïc,boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi trong saân. Ñieåm 7 – 8 : Phaùt boùng qua löôùi 3 quaû, ñuùng kó thuaät,phoái hôïp ñoäng taùc kó thuaät ñuùng,boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi trong saân. Ñieåm 5 – 6 :Phaùt boùng qua löôùi 2 quaû,ñuùng kó thuaät,phoái hôïp kó thuaät ñoäng taùc toát,boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi trong saân. Ñieåm 3 – 4 : Phaùt boùng qua löôùi 1 quaû vaøo trong saân Ñieåm 1 – 2 : Phaùt khoâng qua löôùi. 3.Phaàn keát thuùc - Hoài tónh,thaû loûng.

60’ – 65’ -Moãi HS chuyeàn hoaëc ñeäm 5 quaû do baïn tung boùng ñeán,ñieåm boùng rôi leäch vôùi höôùng boùng ñeán 450 vaø rôi vaøo oâ hình vuoâng coù caïnh laø 2m.Khoaûng caùch töø ngöôøi kieåm tra ñeán ñieåm rôi qui ñònh laø töø 2,5m – 3m - Phaùt boùng : Moãi em phaùt 5 quaû lieân tuïc.

Thöù töï kieåm tra - Caùc em baét truùng thaêm noäi dung chuyeàn ,kieåm tra tröôùc,keá ñeán kieåm tra noäi dung ñeäm,cuoái cuøng ñeán noäi dung phaùt boùng.

10’

-Theo ñoäi hình 4 haøng ngang - GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.

thöôùc daây III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. phöông tieän .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.tín gaäy.veä sinh nôi taäp. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. Kieåm tra RLTT II – Ñòa ñieåm.goái. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.gaäp Duoãi chaân.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 17 THI HOÏC KYØ ( boùng chuyeàn ) I – Muïc tieâu Oân taäp kieåm tra hoïc kì I.xoaïc doïc.Xoay caùc khôùp : Coà tay.yeâu caàu giôø hoïc.phoå bieán noäi dung. yeâu caàu buoåi hoïc. b) Khôûi ñoäng .Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .    Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 .coå chaân.xoaïc Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. hoâng.. .

phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí.ñieåm rôi ñuùng oâ.phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. Phaàn cô baûn a) Kieåm tra boùng chuyeàn Chuyeàn.phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí.ñuùng kó thuaät. Chaïy naâng goùt chaïm moâng. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí. ñuùng kó thuaät ñoäng taùc. Ñieåm 5 – 6 :Phaùt boùng qua löôùi 2 quaû.kieåm tra tröôùc. ñuùng kó thuaät ñoäng taùc. Ñieåm 7 – 8 chuyeàn (ñeäm) 3 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. 2 .ñuùng kó thuaät ñoäng taùc.boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi trong saân.ngang.phoái hôïp ñoäng taùc thuaàn thuïc.Daøn haøng.vaën mình.boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi trong saân.ñuùng kó thuaät ñoäng taùc. Ñieåm 5 – 6 chuyeàn (ñeäm) 2 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát. 60’ – 65’ -Moãi HS chuyeàn hoaëc ñeäm 5 quaû do baïn tung boùng ñeán.ñieåm rôi ñuùng oâ.naâng cao ñuøi.ñuùng kó thuaät.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. Ñieåm 7 – 8 : Phaùt boùng qua löôùi 3 quaû.phoái hôïp kó thuaät ñoäng taùc toát.chaïy ñaïp sau. Thöù töï kieåm tra .phoái hôïp ñoäng taùc kó thuaät ñuùng. .ñaù laêng chaân ra tröôùc. ñuùng kó thuaät. Ñieåm 1 – 2 : Khoâng ñaït quaû naøo.Phaùt boùng : Moãi em phaùt 5 quaû lieân tuïc.ñieåm boùng rôi leäch vôùi höôùng boùng ñeán 450 vaø rôi vaøo oâ hình vuoâng coù caïnh laø 2m. Caùch cho ñieåm ñeäm vaø chuyeàn Ñieåm 9 – 10 : chuyeàn (ñeäm) 4 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát. *Nhôù yeâu caàu caùc em kieåm tra song veà choã cuõ ngoài traät töï.5m – 3m .ñieåm rôi ñuùng oâ. Ñieåm 3 – 4 Chæ ñaït 1 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát.boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi nhòp 10m   .Khoaûng caùch töø ngöôøi kieåm tra ñeán ñieåm rôi qui ñònh laø töø 2.luôøn.ñeämvaø phaùt boùng (Thaáp tay nghieâng mình ñoái vôùi nöõ vaø cao tay chính dieän ñoái vôùi nam)HS boác thaêm cjoïn moät trong ba nnoäi dung ñeå kieåm tra.ñieåm rôi ñuùng oâ.keá ñeán kieåm tra noäi dung ñeäm.cuoái cuøng ñeán noäi dung phaùt boùng.Cöù theá laàn löôït cho ñeán heát.Caùc em baét truùng thaêm noäi dung chuyeàn . Caùch cho ñieåm phaùt boùng Ñieåm 9 – 10 : Phaùt boùng qua löôùi 4 quaû .ñieåm rôi ñuùng oâ.

5 daây nhaûy. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.. B .veä sinh nôi taäp.coïc hay phaán.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. . Phaàn thi hoïc kì coù theå laáy phaàn khaùc nhö :baøi TD phaùt trieån chung ( nam ) Baøi TDNÑ ( nöõ ). III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi Ñònh Phöông phaùp toå chöùc taäp Oân taäp kieåm tra hoïc kÌ I.Phaàn keát thuùc .GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. .V..trong saân.v SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 18 KIEÅM TRA BOÅ SUNG –KIEÅM TRA RLTT I – Muïc tieâu II – Ñòa ñieåm.thaû loûng. Kieåm tra reøn luyeän thaân theå Baät xa taïi choã.laáy thaønh tích laàn cao nhaát 3.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . phöông tieän . Kieåm tra RLTT .Hoài tónh. Ñieåm 3 – 4 : Phaùt boùng qua löôùi 1 quaû vaøo trong saân Ñieåm 1 – 2 : Phaùt khoâng qua löôùi.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . Nhaûy 2 laàn .

kyõ thuaät di chuyeån böôùc löôùt.ñeå ruùt kinh nghieäm. Kieåm tra boå sung. yeâu caàu buoåi hoïc. . daät.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. Khi nghe goïi teân mình nhôù giô tay.chaïy ñaïp sau.           Nhôù yeâu caàu caùc em taäp trung.phoå bieán noäi dung.1. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60 – 65’ 10” Lôùp taäp trung ngoài 4 haøng ngang Khi kieåm tra boå sung.      .xoaïc ngang.NHAÛY XA I – Muïc tieâu -Oân ñaù caàuđmoät soá ñoäng taùc boå trôï ñaõ hoïc ôû lôùp 10.taâng. b . HOÏC KYØ II SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.thaû loûng.xoaïc doïc.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.vaën mình.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 5’ .naâng cao ñuøi. b) Khôûi ñoäng .goái. hoâng.Phaàn keát thuùc . caàu .GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. 3. Kieåm tra RLTT . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 1 ÑAÙ CAÀU . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. Kieåm tra boå sung xong tieán haønh kieåm tra nhaûy daây nhanh.Xoay caùc khôùp : Coà tay.Daøn haøng.Hoài tónh. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.coå chaân. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.Nhaûy daây nhanh Chaïy löôïn voøng löôïng 10 – 15’ ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.yeâu caàu giôø hoïc.ñaù laêng chaân ra tröôùc. 2 . Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. GV ñoïc teân khoaûng 3 em leân taäp khôûi ñoäng.luôøn. Phaàn cô baûn a .gaäp Duoãi chaân.

haøng thöù 2. -Luùc ñaàu taäp ôû cöï li gaàn-xa -Taäp laàn löôït luaân phieân trong saân ñeå caùc em coù caûm giaùc thaät vôùi caùch duøng löïc khi thöïc hieän ñoäng taùc.xoaïc ngang.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.moät HS phuïc vuï (tung caàu) -Baøi taäp hai ngöôøi ñaù qua laïi vôùi nhau.Chaân phaûi böôùc tieáp sang ngang.Hai chaân chuøng goái troïng taâm cô theå hôi thaáp. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 2 .phoå bieán noäi dung. phoái hôïp chaïy ñaø – giaäm nhaûy – treân khoâng. ñoäng taùc chaân giaäm.Ñaù caàu : -Oân böôùc truôït :Khi di chuyeån sang phaûi thì chaân phaûi böôùc sang ngang moät böôùc.Quaù truøinh di chuyeån maët vaãn quay veà höôùng löôùi ñeå theo doõi caàu. yeâu caàu buoåi hoïc.Daøn haøng.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .      . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.naâng cao ñuøi.chaân sau (chaân .chaân traùi laïi böôùc tieáp ñeán saùt chaân phaûi. -Lôùp taäp moâ phoûng ñoäng taùc (theo ñoäi hình treân) -Moät HS taäp.yeâu caàu giôø hoïc.Nhaûy xa Hoïc moâ phoûng ñoäng taùc chaân laêng. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. phöông tieän . -Lớp 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch 1 dang tay.ngöôøi taäp nhanh choùng chuyeån troïng taâm cô theå sang chaân tröôùc. II – Ñòa ñieåm.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.vaën mình.xoaïc doïc. -Gv goïi 1 em leân laøm maãu. . hoâng.4 ñöùng so le vôùi haøng 1.      -Nghe hieäu leänh chæ höôùng di chuyeån vaø coøi cuûa GV caùc em thöïc hieän oân di chuyeån.luôøn.Phaàn cô baûn a . Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.cho xem hình.gaäp Duoãi chaân. -Oân taâng caàu TTCB : Ñöùng chaân thuaän sau.Cöù di chuyeån lieân tuïc nhö vaäuy ñeán vò trí caàn ñeán. Moät soá baøi taäp phaùt trieån theå löïc do GV choïn.Khi di chuyeån sang traùi thì ngöôïc laïi.veä sinh nôi taäp..chaïy ñaïp sau. -Chaïy beàn. 60’ – 65’ 10l 2l 6l 10l 20l 10l Ñoäng taùc : Khi xaùc ñònh ñieåm rôi cuûa caàu ôû caùch xa ngöôøi.Xoay caùc khôùp : Coà tay. b) Khôûi ñoäng . Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. löng hôi khom.goái.chaân kia tröôùc.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.chaân traùi böôùc tieáp theo sau ñeán saùt chaân phaûi.3. moãi em moät quaû caàu.coå chaân. hai tay buoâng töï nhieân ñeå giöõ thaêng baèng.

Chaïy beàn .5.tay traùi töø daèng sau ñaùnh ra tröôùc. maø caàu bay thaúng ñöùng cao 2 – 3m vaø cuõng vì vaäy maø coù teân ñoäng taùc laø taâng “buùng” caàu.böôùc boä treân khoâng. -Ñaët chaân giaäm phía sau. chaân giaäm nhaûy tröôùc (caùch meùp hoá caùt 0. -Chaïy chaäm 3.thöïc hieän ñöa chaân laêng veà tröôùc.Luùc naøy ngöôøi hôi ngaû veà sau. Sau khi mu baøn chaân tieáp xuùc vôùi caàu.nghe hieäu leänh coøi GV thöïc hieän ñi 3 böôùc ñaët chaân giaäm.9 böôùc giaäm nhaûy thöïc hieän ñoäng taùc böôùc boä.2 tay giô caêng veà sau thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân.chaân laêng ñöa veà tröôùc. mu baøn chaân duoãi ñeå tieáp xuùx vôùi caàu. (chaïm caùt baèng caû hai chaân) -Giaäm nhaûy baèng hai chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân -Giaäm nhaûy baèng moät chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân.7.nhanh choùng ñöa chaân giaäm veà phía tröôùc thöïc hieän ñoäng taùc ñaët chaân giaäm.ñeå mu baøn chaân tieáp xuùc vôùi caàu.ñaù)löôùt nhanh ra tröôùc .ñaùnh voøng sang phaûi.nhanh choùng thu chaân giaäm.tay phaûi ñang ôû tö theá treân cao seõ ñöôïc ñaùnh xuoáng tôùi ngang vai .8 – 1. Nhôø löïc baät nhö “buùng” vaøo caàu.Nhaûy xa 6l 4l 4l 6l -Ñi 3 böôùc giaäm nhaûy. Khi caàu rôi caùch saân khoaûng 20cm. +taäp moâ phoûng ñoäng taùc chaân laêng 6l 4l +taäp ñoäng taùc ñaët chaân giaäm nhaûy giai ñoaïn bay treân khoâng +Moâ phoûng ñoäng taùc chaân laêng giai ñoaïn treân khoâng 800m c . b ..chaân laêng duoãi ra vaø mieát veà sau.chaân ñaù ñöa nhanh veà TTCB ñeå thöïc hieän laàn ñaù tieáp theo sang saân ñoái phöông.2m)chaân laêng sau.thöïc hieän ñoäng taùc böôùc boä -Taäp ñaët chaân giaäm phía sau nghe tieáng coøi.Taïo ñaø vaø giaäm nhaûy vaøo hoá caùt.sau ñoäng taùc böôùc boä.höôùng veà phía caàu rôi.ñoàng thôøi vôùi vieäc gaäp nhanh baøn chaân.chaân ñaù gaàn nhö duoãi thaúng heát. -Ñöùng.sau ñoù gaäp buïng laïi ñoàng thôøi baät veà tröôùc.

.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.Giao baøi taäp veà nhaø.Phaàn keát thuùc . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.thaû loûng. . 5 -10’ Chaïy treân ñòa hình töï nhieân -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .3.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc .Hoài tónh.

kó thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng. hoâng.Coù theå chuyeàn ngay hoaëc taâng caàu nhòp 1 roài chuyeàn.xoaïc ngang.thöïc hieän töø 1 -2 phuùt sau ñoù ñoåi chieàu chuyeàn caàu.      . chaân khoâng thuaän sau vaø cuoái cuøng taâng caû hai chaân luaân phieân. Ñaù caàu : + Oân giaät caàu 60’ – 65’ +OÂân chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân + Phaùt caàu thaáp chaân nghieâng mình baèng mu baøn chaân. -Moãi em phaùt caàu thaáp chaân nghieâng mình baèng mu baøn chaân lieân tuïc 20 laàn. moãi em moät quaû caàu. .moät soá kó thuaät ñaõ hoïc ( do GV choïn ) -Hoïc kó thuaät taâng caàu (nhịp 1 ) .luôøn. söû duïng moät quaû caàu chuyeàn cho nhau theo moät chieàu nhaát ñònh. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 2 ÑAÙ CAÀU .Phöông tieän : Chuaån bò coøi.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.xoaïc doïc.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.ñaù tấn coâng bằng mu baøn chaân. -Taäp theo nhoùm 2 ngöôøi taâng qua taâng laïi. yeâu caàu buoåi hoïc.gaäp Duoãi chaân.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.chaïy ñaïp sau. Phaàn cô baûn a . II – Ñòa ñieåm.veä sinh nôi taäp. Sau ñoù chuyeàn theo chieàu ngöôïc laïi.Daøn haøng.phoå bieán noäi dung.goái.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . -Taâng caàu taïi choã .caùch ño maïch. .Xoay caùc khôùp : Coà tay. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.quay maët vaøo trong. Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. .taâng chaân thuaän tröôùc.yeâu caàu giôø hoïc. Nhaûy xa Oân phoái hôïp chaïy ñaø – giaäm nhaûy – treân khoâng – tieáp ñaát.NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN I – Muïc tieâu Ñaù caàu : -Oân taâng “giaät”caàu.moät soá baøi taäp boå trôï ( do GV choïn ) Chaïy beàn : Chaïy treân ñòa hình töï nhieân.cöï Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 2 . phöông tieän . b) Khôûi ñoäng .vaën mình. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.naâng cao ñuøi.coå chaân.Chuyeàn caàu theo ñöôøng tam giaùc : Ba ngöôøi ñöùng thaønh hình tam giaùc.

-Chaïy naâng cao ñuøi -Chaïy xuaát phaùt cao nhanh 20m -Loø coø tieáp söùc. Nhaûy xa -Oân chaïy ñaø – giaäm nhaûy -Oân giai ñoaïn treân khoâng 15m 2l 10mx2l 800m -Oân phoái hôïp chaïy ñaø.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .daây thun cao 0.Giao baøi taäp veà nhaø.7m) -Giaäm nhaûy baèng 2 chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân -Giaäm nhaûy baèng 1 chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân. -Ñöùng ôû treân cao (baêng gheá coù ñoä cao 0. -Chaïy ñaø – giaäm nhaûy baèng chaân thuaän ( chaân giaâm nhaûy) leân buïc – thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân vaø tieáp ñaát.giaäm nhaûy – treân khoâng – rôi xuoáng ñaát.thaû loûng. .4m caùch vaùn giaäm nhaûy veà phía hoá caùt 0. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.5m) Giaäm nhaûy baèng 1 chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân. 5 -10’ -Chaïy ñaø 11 böôùc – giaäm nhaûy qua chöôùng ngaïi vaät ( chöôùng ngaïi vaät laø hai vaïch song song treân hoá caùt hoaëc xaø. -Baøi taäp phaùt trieån theå löïc c .Chaïy beàn 3. b .Phaàn keát thuùc .Hoài tónh.li caàu qua saân ñoái phöông gaàn – xa. -Chaïy treân ñòa hình töï nhieân. .

kó thuaät taâng caàu (nh ịp 1) – Giôùi Thieäu moât soá luaät ñaù caàu . b) Khôûi ñoäng .troïng taâm cô theå doàn ñeàu treân hai Ñònh löôïng 10’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.xoaïc doïc.HS beân kia saân ñôõ caàu. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.Ñaàu goái hôi khuîu.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.moät em phaùt caàu. I – Muïc tieâu . II – Ñòa ñieåm. .Daøn haøng. 2. hoâng.xoaïc ngang.vaën mình. -Baøi taâïp phoái hôïp.naâng cao ñuøi. Nhaûy cao : Oân taäp hoaøn chænh 4 giai ñoaïn kó thuaät. -Oân phaùt caàu thaáp chaân nghieâng mình baèng mu baøn chaân -Kó thuaät taán coâng baèng ñaàu +TTCB Ñöùng hai chaân roäng baèng vai.coå chaân.muõi baøn chaân ñaù (thuaän) ñaët sau goùt chaân tröôùc khoaûng nöûa baøn chaân. yeâu caàu buoåi hoïc. kó thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng. 60’-65’ -Moãi em moät quaû caàu ñöùng chia ñeàu treân saân. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. -Ñöùng theo hình tam giaùc. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. phöông tieän .yeâu caàu giôø hoïc.chuyeàn theo chieàu töø traùi sang phaûi.      .gaäp Duoãi chaân.caùch theo doõi söùc khoeû.chaïy ñaïp sau.goái.chuyeàn laïi cho ñoàng ñoäi ôû khu vöïc gaàn löôùi. Ñaù caàu .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. moãi em moät quaû caàu.veä sinh nôi taäp. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 3 ÑAÙ CAÀU . Phaàn cô baûn : a .Oân taâng caàu -Oân chuyeàn caàu.luôøn.moät soá baøi taäp phaùt treån theå löïc (do GV choïn) luaät ñieàn kinh phaàn nhaûy xa Chaïy beàn :Chaïy treân ñòa hình t öï nhieân.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.hai tay ñeå töï nhieân.Xoay caùc khôùp : Coà tay.NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN Ñaù caàu : Oân moät soá kó thuaät ñaõ hoïc ( do GV choïn).phoå bieán noäi dung.ngöôïc laïi.

ÔÛ tö theá chuaån bò.Luùc naøy thaân ngöôøi öôõn caêng nhö hình caùnh cung. Böôùc cuoái cuøng ñöôïc thöïc hieän nhanh hôn vaø ngaén hôn böôùc tröôùc khoaûng ½ baøn chaân.Nhaûy xa : Hoaøn chænh 4 giai ñoaïn Nhaûy xa kieåu öôõn thaân Moãi em 2l *Lôùp xeáp thaønh haøng ngang ñöùng ôû bieân doïc hai beân.hai tay ñöa sang hai beân giöõ thaêng baèng.Ngöôøi taäp duøng söùc cuûa hai chaân baät leân cao(hoaëc coù theå böôùc leân moät böôùc roài môùi baät nhaûy). chaân giaäm nhaûy vaø hoâng vöôït thaân ñeå ñaët *Lôùp ngoài 4 haøng ngang *Chuyeån thaønh 2 haøng doïc thöïc hieän ñoäng taùc töøng haøng roài taùch laøm 2 ñi boä ngöôïc veà haøng chuaån.ngöôøi hôi khom.em ñöùng gaàn löôùi laàn löôït tieán vaøo saân taäp taán coâng baèng ñaàu. CS lôùp ñöùng beân kia löôùi tung caàu GV ñöùng beân phaàn saân taäp ñieàu khieån *Chaïy ñaø laø taïo toác ñoä naèm ngang lôùn nhaát tröôùc luùc giaäm nhaûy. hai chaân ñaët song song tröôùc vaïch xuaát phaùt. taïo ñieàu kieän ñeå thöïc hieän nhanh böôùc cuoái cuøng vaø haï thaáp troïng taâm cuûa ngöôøi tröôùc khi giaäm nhaûy. thaân ngöôøi giöõ ôû tö theá thaúng ñöùng. taêng daàn taàn soá böôùc chaïy. Ñeán böôùc cuoái cuøng tröôùc khi giaäm nhaûy. Khi chaïy. b. Khoaûng caùch daøi hay ngaén tuøy thuoäc vaøo quaõng ñöôøng caàn thieát ñeå ngöôøi nhaûy taïo ñöôïc toác ñoä chaïy cao nhaát.caùch löôùi khoaûng 0. +Thöïc hieän ñoäng taùc : Khi quaû caàu bay ôû ñoä cao khoaûng 2m.HSbieân doïc phaûi.Quaû caàu sau khi tieáp xuùc vôùi traùn ngöôøi ñaùnh ñaàu seõ bay caém sang saân cuûa ñoái phöông.maét quan saùt quaû caàu.chaân. chuù yù giöõ oån ñònh khoaûng caùch vaø traät töï böôùc chaïy ñeå böôùc cuoái cuøng baøn chaân ñaët ñuùng vaøo vaùn giaäm nhaûy.5 – 1m. caúng chaân vuoâng goùc vôùi ñaát.caùc cô lôùn ôû phía tröôùc cô theå ñöôïc keùo daõn ra seõ taïo ñieàu kieän giuùp cho ngöôøi taäp gaäp maïnh ñaàu xuoáng khi chaïm caàu. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ∆ 4 laàn 4 laàn 3laàn 4 laàn 4 laàn 4 laàn 1000m 600m . HS bieân doïc traùi em ñöùng gaàn cuoái saân laàn löôït tieán vaøo saân taäp chuyeàn caàu cao . Baét ñaàu chaïy. khoaûng 18 – 20 m.Khi cô theå ôû tö theá caêng nhö hình caùnh cung.maét quan saùt ñoái phöông. Böôùc tröôùc böôùc cuoái cuøng (töùc laø böôùc chaân laêng) ñöôïc tieáp ñaát baèng ñoäng taùc hôi mieát ra sau. maét khoâng nhìn vaøo vaùn giaäm. ngöôøi khoâng goø boù.

Khi ñaët chaân treân vaùn. *Vaùn giaäm nhaûy laø moät khoái hình hoâp ñaëc baèng goã hoaëc vaät lieäu cöùng phuø hôïp khaùc.baøn chaân vaøo vaùn giaäm nhaûy.Moät soá ñieàu luaät phaàn nhaûy xa (long jump) *Ñöôøng chaïy ñaø roäng 1. -Chaïy ñaø vôùi cöï ly daøi khoaûng 10 böôùc trôû leân.4 m naèm ngang. Ngay sau vaïch giaäm nhaûy ñöôïc ñaët moät vaùn phuû chaát deûo ñeå giuùp troïng taøi xaùc ñònh phaïm quy. Vaùn sôn maøu traéng. Chaïy beàn : Chaïy treân ñòa hình töï nhieân d.22 – 1. -Hoaøn chænh toaøn boä kyõ thuaät nhaûy xa kieåu öôõn thaân vaø chuù yù taêng daàn thaønh tích c. roäng 0. -Chaïy ñaø vôùi cöï ly vaø toác ñoä toái ña cuûa nhaûy xa kieåu öôõn thaân.21 – 1. ñöôïc choân ngang möùc vôùi ñöôøng chaïy ñaø vaø beà maët cuûa khu vöïc rôi (hoá caùt)Caïnh cuûa vaùn giaäm gaàn vôùi khu vöïc rôi ñöôïc goïi laø vaïch giaäm nhaûy. daøi 40 – 45m vaø ñöôïc ñaùnh daáu baèng nhöõng vaïch traéng roäng 5cm. Neáu khoâng theå laép ñaët vaùn phuû chaát deûo nö ôû treân thì coù theå aùp duïng phöông phaùp nhö sau: Ngay sau vaïch giaäm nhaûy taïo moät khuoân baèng ñaát xoáp hoaëc caùt coù chieàu daøi ñuùng baèng ñoä daøi cuûa vaùn giaäm Töøng haøng chaïy *Lôùp ngoài 4 haøng ngang .22m. chaân giaäm nhaûy ñöôïc duoãi thaúng vaø chaïm ñaát baèng caû baøn chaân -OÂn giaäm nhaûy böôùc boä treân khoâng -Chaïy ñaø 5 – 7 böôùc giaäm nhaûy böôùc boä treân khoâng rôi xuoáng hoá caùt baèng chaân laêng -Chaïy ñaø nhaûy qua chöôùng ngaïi vaät cao 0.3 – 0.25m.20m. coù chieàu daøi 1.

+ Neáu khaéc phuïc ñöôïc söï coá trong voøng 6 giôø keå töø khi phaûi taïm döøng thì traän ñaáu tieáp tuïc vôùi keát quaû ñaõ coù + Neáu sau 6 giôø môùi khaéc phuïc söï coá ñöôïc thì huyû boû keát quaû traän ñaáu ñaõ coù ñeå thi ñaáu laïi.Hoài tónh.Quyeát ñònh döøng töøng traän ñaáu hoaëc caû cuoäc thi vì nhöõng lí do caáp thieát ñeàu do ban toå chöùc quyeát ñònh.Giao baøi taäp veà nhaø. caùc VÑV khoâng ñöôïc ra khoûi saân. Khuoân caùt hoaëc ñaát xoáp naøy coù goùc vaùt 450 doïc theo chieàu daøi cuûa noù . .Neáu xaûy ra tình huoáng vì khaùch quan phaûi döøng traän ñaáu thì + Neáu chöa ñöôïc pheùp cuûa troïng taøi.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. Moät soá luaät ñaù caàu: ..thaû loûng. . Caùch ño maïch : Saùch GV lôùp 11 3.Thôøi gian nghæ giöõa hai traän ñaáu khoâng döôùi 15’ .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc .Thôøi gian khôûi ñoäng chuyeân moân khoâng quaù 3’ .Troïng taøi laø ngöôøi quyeát ñònh veà baát kyø moät söï taïm döøng ti ñaáu.101 saùch GV theå duïc lôùp 11) f .Thôøi gian nghæ tröôùc khi vaøo thi ñaáu hieäp thöù ba khoâng quaù 5’ . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.nhaûy vaø chieàu roäng baèng 10cm.Thôøi gian nghæ tröôùc khi vaøo thi ñaáu hieäp hai khoâng quaù 2’ . 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . .Vò trí choân vaùn caùch meùp gaàn cuûa hoá nhaûy (khu vöïc rôi0 1 -3m tuyø thuoäc vaøo trình ñoä ngöôøi thi (phaàn coøn laïi trang 78 Saùch GV lôùp 11 e. Caùch tính ñieåm (trang 100.Phaàn keát thuùc .

Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .moät soá luaät nhaûy xa Ñaù caàu : Oân kyõ thuaät taâng caàu nhhòp 1-ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. .veä sinh nôi taäp. moãi em moät quaû caàu. II – Ñòa ñieåm.NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN I – Muïc tieâu Nhaûy xa : Taäp hoaøn chænh 4 giai ñoaïn chaïy ñaø.cuoác. . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 4 ÑAÙ CAÀU . Oân kyõ thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng Ñaáu taäp Chaïy beàn : Treân ñòa hình töï nhieân. phöông tieän .Phöông tieän : Chuaån bò coøi.giaäm nhaûy-treân khoâng – tieáp ñaát.

Ñaù caàu : Oân kyõ thuaät taâng caàu nhòp 1vaø ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân:Ñaây laø kyõ thuaät thöôøng duøng trong ñaù ñôn TTCB : Hai chaân roäng baèng vai chaân tröôùc chaân sau. yeâu caàu buoåi hoïc. *Oân kyõ thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng Ñònh löôïng 10’. * Ñaáu taäp b . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.      .xoaïc doïc.15 Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. b) Khôûi ñoäng .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. sau ñoù di chuyeån ñeán vò trí thích hôïp duøng mu baøn chaân ñaù taán coâng sang phía saân ñoái phöông.III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.xoaïc ngang.gaäp Duoãi chaân. laøm ñoäng taùc ñaù caàu qua löôùi sang saân cho baïn cuøng taäp. Phaàn cô baûn a .luôøn.6m. ngöôøi taäp chuyeån troïng taâm cô theå sang chaân truï (chaân tröôùc) roài xoay ngöôøi theo caàu. CS lôùp ñöùng beân kia löôùi tung caàu GV ñöùng beân phaàn saân taäp ñieàu khieån * Caùc em khaù taäp tröôùc .yeâu caàu giôø hoïc. HS bieân doïc traùi em ñöùng gaàn cuoái saân laàn löôït tieán vaøo saân taäp chuyeàn caàu cao . Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.Xoay caùc khôùp : Coà tay.goái. chaân ñaù naâng thaúng vaø cao veà phía caàu.Nhaûy xa * Oân kyõ thuaät chaïy ñaø *Lôùp xeáp thaønh haøng ngang ñöùng ôû bieân doïc hai beân.Daøn haøng.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. roài vaåy coå chaân cho caàu bay boång leân veà phía löôùi theo ñöôøng voøng cung.Luùc taäp luyeän 1 em ñöùng beân kia (giöõa saân) caùc em coøn laïi ñöùng ôû khu vöïc (giöõa saân) beân naøy.chaïy ñaïp sau.phoå bieán noäi dung.naâng cao ñuøi. 60 .em ñöùng gaàn löôùi laàn löôït tieán vaøo saân taäp taán coâng baèng ñaàu. Hai ngöôøi luaân phieân nhau vöøa taâng caàu nhòp 1 khi baïn mình ñaù sang.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.vai thaúng Thöïc hieän kyõ thuaät ñoäng taùc : Khi caàu bay boång veà phía sau hoaëc sang hai beân. khi caàu coøn ôû ñoä cao khoaûng 1.coå chaân.2 – 1. thaân treân hôi ngaû veà sau theo höôùng ngöôïc laïi ñeå giöõ thaêng baèng. sau ñoù ñaù taán coâng baèng mu chính dieän sang cho ñoàng ñoäi. 2. luùc naøy ngöôøi taäp xoay nheï baøn chaân sao cho mu baøn chaân tieáp xuùc ñuùng ñeá caàu.vaën mình.65’ 2l 5l 10’ Moãi em 3l *HS taäp moâ phoûng ñoäng taùc *HS taäp vôùi caàu : Moãi nhoùm coù theå töø 2 – 4 HS. Ngöôøi taäp tieáp xuùc vôùi caàu.HSbieân doïc phaûi. hoâng.

chaân giaäm nhaûy vaø hoâng vöôït 1000m thaân ñeå ñaët baøn chaân nam vaøo vaùn giaäm nhaûy. Hoaøn chænh toaøn boä kyõ thuaät nhaûy xa kieåu öôõn thaân vaø *Töøng HS Thöïc hieän chaïy taêng nhanh daàn toác ñoä giaäm chaân vaøo vaùn roài baêng nhanh vaøo hoá caùt xem ñaët chaân giaäm ñuùng vaùn chöa. chuù yù giöõ oån ñònh khoaûng caùch vaø traät töï böôùc chaïy ñeå böôùc cuoái cuøng baøn chaân ñaët ñuùng vaøo vaùn giaäm nhaûy. khoaûng 18 – 20 m. Böôùc 4 laàn cuoái cuøng ñöôïc thöïc hieän nhanh hôn vaø ngaén hôn böôùc tröôùc khoaûng ½ baøn chaân. maét khoâng nhìn 4 laàn vaøo vaùn giaäm. chaân giaäm nhaûy ñöôïc duoãi thaúng vaø chaïm ñaát baèng caû baøn chaân *Oân chaïy ñaø keát hôïp giaäm nhaûy böôùc boä treân khoâng * Chaïy ñaø 5 – 7 böôùc giaäm nhaûy böôùc boä treân khoâng rôi xuoáng hoá caùt baèng chaân laêng * Chaïy ñaø nhaûy qua chöôùng ngaïi vaät cao 0. ngöôøi khoâng goø boù. taêng daàn taàn soá böôùc chaïy. Khoaûng caùch daøi hay ngaén tuøy thuoäc vaøo quaõng ñöôøng caàn thieát ñeå ngöôøi nhaûy taïo ñöôïc toác ñoä chaïy cao nhaát. . Böôùc tröôùc böôùc cuoái cuøng (töùc laø böôùc 4 laàn chaân laêng) ñöôïc tieáp ñaát baèng ñoäng taùc hôi mieát ra sau. taïo ñieàu kieän ñeå thöïc 4 laàn hieän nhanh böôùc cuoái cuøng vaø 4 laàn haï thaáp troïng taâm cuûa ngöôøi tröôùc khi giaäm nhaûy.3 – 0. Khi ñaët 600m nuõ chaân treân vaùn. ÔÛ tö theá chuaån bò. 3laàn caúng chaân vuoâng goùc vôùi ñaát. Ñeán böôùc cuoái cuøng tröôùc khi giaäm nhaûy. Baét ñaàu chaïy. Khi chaïy. thaân ngöôøi giöõ ôû tö theá thaúng ñöùng. hai chaân ñaët song song tröôùc vaïch xuaát phaùt. *Gioáng ñoäi hình treân * Chaïy treân ñòa hình töï nhieân *Lôùp ngoài 4 haøng ngang.Chaïy ñaø laø taïo toác ñoä naèm ngang lôùn nhaát tröôùc luùc giaäm nhaûy.4 m naèm ngang Chaïy ñaø vôùi cöï ly daøi khoaûng 10 böôùc trôû leân Chaïy ñaø vôùi cöï ly vaø toác ñoä toái ña cuûa nhaûy xa kieåu öôõn thaân.

Moãi vñv ñöôïc tính thaønh tích cuûa laàn nhaûy toát nhaát trong caùc laàn nhaûy bao goàm caû nhöõng laàn nhaûy ñeå quyeát ñònh vò trí ñaàu tieân khi coù söï baèng nhau. -Giaäm nhaûy phía beân ngoaøi phaïm vi hai ñaàu vaùn. Khi coù 8 vñv trôû xuoáng tham gia thi ñaáu.Giao baøi taäp veà nhaø. ñieåm chaïm ñaát phía beân ngoaøi khu vöïc ro8i gaàn vôùi vaùn giaäm hôn so vôùi ñieåm chaïm gaàn nhaát trong khu vöïc rôi hoaëc sau khi hoaøn thaønh laàn nhaûy ñi ngöôïc laïi phía sau qua khu vöïc rôi xuoáng hoaëc thöïc hieän baát kyø hình thöùc nhaøo loän naøo trong khi chaïy ñaø hoaëc trong luùc nhaûy.Phaàn keát thuùc . sau ñoù 8 vñv coù thaønh tích cao ñöôïc nhaûy theâm 3 laàn.chuù yù taêng daàn thaønh tích c . duø ôû phía sau hay phía tröôùc ñöôøng keùo daøi cuûa vaïch giaäm nhaûy -Trong quaù trình rôi xuoáng.duø chaïy ñaø khoâng giaäm nhaûy hoaëc giaäm nhaûy. Chaïy beàn d. neáu coù treân 8 vñv thi ñaáu ñöôïc nhaûy 3 laàn. . * Nhöõng tröôøng hôïp phaïm quy -Chaïm ñaát phía sau vaïch giaäm nhaûy baèng baát kyø boä phaän naøo cuûa cô theå.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 5’-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. VÑV phaûi nhaûy theo thöù töï qui ñònh thoâng qua ruùt thaêm. . moãi vñv ñöôïc nhaûy 6 laàn. Moät soá luaät nhaûy xa *Trong thi ñaáu. 3.

Daøn haøng. phöông tieän .Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .vaën mình. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. Oân kyõ thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng Ñaáu taäp Chaïy beàn : Treân ñòa hình töï nhieân.cuoác.xoaïc doïc.gaäp Duoãi chaân.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. -Ñaù sang goùc xa beân traùi roài ñeán beân phaûi.veä sinh nôi taäp. 60-65’ 5l khoaûng 10’ * HS taäp moâ phoûng ñoäng taùc *HS taäp vôùi caàu : Moãi nhoùm coù theå töø 2 – 4 HS.goái.yeâu caàu giôø hoïc.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 5 ÑAÙ CAÀU . .chaïy ñaïp sau. 2.NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN I – Muïc tieâu Nhaûy xa : Taäp hoaøn chænh 4 giai ñoaïn chaïy ñaø. laøm ñoäng taùc ñaù caàu qua löôùi sang saân cho baïn cuøng taäp.naâng cao ñuøi. b) Khôûi ñoäng . sau ñoù ñaù taán coâng baèng mu chính dieän sang cho ñoàng ñoäi. .Luùc taäp luyeän 1 em ñöùng beân kia (giöõa saân) caùc em coøn laïi ñöùng ôû khu vöïc (giöõa saân) beân naøy.Xoay caùc khôùp : Coà tay. moãi em moät quaû caàu. hoâng.luôøn. Hai ngöôøi luaân phieân nhau vöøa taâng caàu nhòp 1 khi baïn mình ñaù sang. II – Ñòa ñieåm. Ñaù caàu: Oân kyõ thuaät taâng caàu nhòp 1vaø ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân Nhöng ñoøi hoûi ñoä chuaån xaùc cao. Moät soá baøi taäp boå trôï vaø phaùt trieån theå löïc Ñaù caàu : Oân kyõ thuaät taâng caàu nhhòp 1-ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân.      . yeâu caàu buoåi hoïc.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.xoaïc ngang. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.phoå bieán noäi dung.coå chaân. Phaàn cô baûn a. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.giaäm nhaûy-treân khoâng – tieáp ñaát.

nhaèm naâng cao thaønh tích ñeå chuaån bò kieåm tra.Phaàn keát thuùc . tay vôùi vaät ôû ñoä cao 2. . . 1l 1000600m Chia thaønh 3 ñoäi Chaïy treân ñòa hình töï nhieân.*Oân kyõ thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng Moãi em 3l Ñaáu taäp b)Nhaûy xa *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc giaäm nhaûy – bay treân khoâng -Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy -Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy – thöïc hieän ñaù chaân laêng. -Baøi taäp boå trôï chaïy ñaø 5 – 7 – 9 – 11 böôùc nhaûy baät leân cao vaø xa veà tröôùc .Giao baøi taäp veà nhaø.em ñöùng gaàn löôùi laàn löôït tieán vaøo saân taäp taán coâng baèng ñaàu.2m.HSbieân doïc phaûi.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho kieåm tra ñaù caàu. 5’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.ñieåm rôi cuûa vaät treân hoá caùt caùch vaùn giaäm nhaûy 2.5m. -Taäp toaøn boä 4 giai ñoaïn. CS lôùp ñöùng beân kia löôùi tung caàu GV ñöùng beân phaàn saân taäp ñieàu khieån * Caùc em khaù taäp tröôùc      *4 haøng ngang cöï ly daõn caùch              *Xeáp theo haøng doïc töøng em moät thöïc hieän. -Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy – thöïc hieän ñöa chaân laêng böôùc boä vaø tay beân chaân laêng hôi ñöa sang giöõ thaêng baèng – mieát chaân laêng ra sau thöïc hieän öôõn thaân – gaäp thaân baät veà phía tröôùc. -Loø coø tieáp söùc c Chaïy beàn 5l 4l 5l 15mx2l 3l 2l *Lôùp xeáp thaønh haøng ngang ñöùng ôû bieân doïc hai beân. HS bieân doïc traùi em ñöùng gaàn cuoái saân laàn löôït tieán vaøo saân taäp chuyeàn caàu cao . -Ba böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng. 3.

coå chaân.Ngöôøi soá 1 vaøo vò trí ñeå kieåm tra phaùt caàu theo yeâu caàu cuûa GV.xoaïc doïc.naâng cao ñuøi.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN I – Muïc tieâu Ñaù caàu : Kieåm tra Nhaûy xa : Taäp hoaøn thieän kyõ thuaät nhaûy xa kieåu öôõn thaân (Chuù yù naâng cao thaønh tích). *Lôùp taäp trung ngoài ôû moät beân ñöôøng bieân doïc.luôøn. Ñaù caàu : Ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân -Ñieåm 9 – 10 Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät ñoäng taùc vaø soá laàn caàu ñaù qua löôùi vaøo saân ít nhaát 8 laàn -Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät ñoäng taùc vaø soá laàn caàu ñaù qua löôùi vaøo saân ít nhaát laø 8 laàn.vaën mình. Chaïy beàn : Treân ñòa hình töï nhieân. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.Daøn haøng. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 6 ÑAÙ CAÀU . Ngöôøi soá 3 tieáp theo laø ngöôøi chuaån bò seõ 2.chaïy ñaïp sau. roài trôû veà vò trí ñeå kieåm tra. Phaàn cô baûn a. ngöôøi soá 2 chuaån bò ñöùng beân kia saân quan saùt baïn mình thöïc hieän noäi dung.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.gaäp Duoãi chaân.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. b) Khôûi ñoäng .phoå bieán noäi dung.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. Ñònh löôïng 5-10’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. phöông tieän . Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. hoâng.      .goái.Xoay caùc khôùp : Coà tay. II – Ñòa ñieåm. .yeâu caàu giôø hoïc.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. -Ñieåm 5 – 6 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng kyõ thuaät ñoäng taùc vaø soá 60-65’ .veä sinh nôi taäp. ñoàng thôøi nhaët luoân soá caàu maø ngöôøi kieåm tra vöøa thöïc hieän.xoaïc ngang. yeâu caàu buoåi hoïc.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.cuoác. moãi em moät quaû caàu. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. moãi laàn kieåm tra nhoùm 2 HS.

b) Khôûi ñoäng . 5l 3l 1000 – 600m sang ñöùng beân kia saân nhö ngöôøi soá 2 vöøa laøm…cöù nhö vaäy cho ñeán ngöôøi cuoái cuøng cuûa lôùp. Hoïc ñaùnh caàu cao thuaän tay TTTC : Boùng roå Oân caùch chuyeàn vaø baét boùng baèng hai tay tröôùc ngöïc Oân neùm roå baèng moät tay treân vai II – Ñòa ñieåm. phöông tieän .10 quaû boùng roå. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.Daøn haøng.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho kieåm tra nhaûy xa. b.coå chaân.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.gaäp Duoãi chaân. Chaïy beàn : 3. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. -Ñieåm 3 – 4 : Thöïc hieän kyõ thuaät ñoäng taùc coø sai soùt vaø soá laàn caàu ñaù qua löôùi vaøo saân ít nhaát laø 2 laàn.luôøn.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.yeâu caàu giôø hoïc.Xoay caùc khôùp : Coà tay.vaën mình.laàn caàu qua löôùi vaøo saân ít nhaát laø 4 laàn. moãi em moät caây vôït.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.phoå bieán noäi dung. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 7 NHAÛY XA – CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu Nhaûy xa : Kieåm tra Caàu loâng : Oân di chuyeån ñôn böôùc . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. 5’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.goái. Nhaûy xa : -GV höôùng daãn oân moâ phoûng ñoäng taùc -HS töï ño ñaø -Hoaøn thieân kyõ thuaät c.ña böôùc.quaû caàu loâng. .Giao baøi taäp veà nhaø.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.cuoác. . -Ñieåm 1 – 2 : Thöïc hieän kyõ thuaät ñoäng taùc coøn sai soùt nhieàu vaø soá laàn caàu ñaù qua löôùi vaùo saân ít nhaát laø 1 laàn.xoaïc ngang. Moãi HS khi kieåm tra seõ ñöôïc thöïc hieän 10 quaû.Phaàn keát thuùc .traùi tay.veä sinh nôi taäp. Ñaùnh caàu thaáp thuaän tay.xoaïc doïc. *Lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang cöï ly daõn caùch *Caùc em nhaûy kieåm tra thöû GV ghi thaønh tích laïi *Chaïy treân ñòa hình töï nhieân.      . hoâng. yeâu caàu buoåi hoïc.

b. nöõ rieâng.2m (nöõ) -Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng 3 giai ñoaïn kyõ thuaät chaïy ñaø – giaäm nhaûy – treân khoâng. Cho ñieåm theo thaønh tích ôû nhöõng laàn nhaûy ñuùng luaät. thaønh tích ñaït 3m (nam) 2. *GV ñaùnh daáu saün caùc moác thaønh tích 4m. -Ñieåm 5 – 6 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng giai ñoaïn treân khoâng. ñoä daøi böôùc phuï thuoäc ñieåm rôi cuûa caàu gaàn hay xa ngöôøi. Phaàn cô baûn a.5m. höôùng phía caàu rôi. khoâng tính thaønh tích. nhaûy chính thöùc 3 laàn theo luaät. 3m (nam) vaø 3. beân traùi cô theå thì laáy nöûa tröôùc baøn chaân traùi laøm truï. 3. Sau ñoù. 10l *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc khoâng caàu 5l *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch +Tieán ñaùnh phaûi traùi : Böôùc ñôn tieán phaûi. moãi HS nhaûy thöû moät laàn. Nhòp 4 : Luøi veà vò trí ban ñaàu. Nhòp 4 : Luøi veà vò trí ban ñaàu. thaønh tích ñaït 4m (nam) vaø 3. chaân phaûi böôùc veà tröôùc theo höôùng caàu rôi 1 böôùc. -Ñieåm 9 – 10 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng 4 giai ñoaïn kyõ thuaät. ñaïp maïnh chaân phaûi ngöôïc vôùi höôùng vöøa böôùc vaø nhanh choùng ruùt chaân trôû veà vò trí chuaån bò ban ñaàu. *Sau kjhi khôûi ñoäng. -Ñieåm 3 – 4 : Thöïc hieän sai giai ñoaïn treân khoâng. roài phoái hôïp vôùi kyõ thuaät ñaùnh caàu. beân phaûi cô theå thì laáy muõi chaân traùi laøm truï. Caàu loâng : *Oân di chuyeån ñôn böôùc : Chæ coù söï thay ñoåi vò trí cuûa moät chaân vaø thöôøng ñöôï phoái hôïp vôùi ñaùnh caàu thaáp tay ôû xung quanh thaân ngöôøi trong phaïm vi khoâng quaù 2m vaø ñöôïc chia laøm 4 caùch khaùc nhau nhö : +Tieán phaûi : Khi thaáy caàu rôi trong phaïm vi goùc ¼ voøng troøn phía tröôùc. Nhòp 3 : Böôùc ñôn luøi phaûi. 3m. vaø thaønh tích ñaït 3. chaân phaûi böôùc moät böôùc veà tröôùc sang traùi. Nhaûy xa : Kieåm tra nhaûy xa kieåu öôõn thaân *Caùch cho ñieåm : Ñieåm kieåm tra cho theo laàn nhaûy ñuùng kyõ thuaät nhaát vaø theo thaønh tích. 60-65’ *Kieåm tra laøm hai ñôït nam. *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch 5l . ñoä daøi böôùc tuyø theo ñieåm rôi cuûa caàu xa hau gaàn roài phoái hôïp thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu traùi tay. Nhòp 2 : Veà vò trí ban ñaàu. -Ñieåm 1 – 2 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc kyõ thuaät.5m (nam) vaø 3m (nöõ). 5l 5l +tiến traùi : Khi thaáy caàu rôi trong phaïm vi goùc ¼ voøng troøn phía tröôùc. Nhòp 2 : Luøi veà vò trí ban ñaàu. ñaïp maïnh chaân phaûi theo höôùng ngöôïc vôùi höôùng vöøa böôùc vaø nhanh choùng ruùt chaân trôû veà vò trí chuaån bò ban ñaàu. Nhòp 3 : Böôùc ñôn tieán traùi.2. Sau ñoù. +Tieán luøi ñaùnh phaûi : Nhòp 1 : Böôùc ñôn tieán phaûi.2.8m (nöõ).2m.8m (nöõ).

Tieáp theo. chaân traùi luøi veà phía sau 1 böôùc roài phoái hôïp vôùi kó thuaät ñaùnh caàu traùi tay. chaân phaûi ñaïp maïnh ngöôïc vôùi höôùng vöøa di chuyeån ñeå thu chaân veà vò trí ban ñaàu. laïi 6l *Chia lôùp thaønh 2 nhoùm nam . chaân traùi laïi böôùc moät böôùc nhoû trôû veà vò trí ban ñaàu. laïi ñaïp maïnh chaân traùi trôû veà vò trí chuaån bò ban ñaàu. thaân ngöôøi quay 900 sang phaûi vaø böôùc tieáp chaân phaûi moät böôùc roäng ra saùt bieân doïc beân phaûi. chaân phaûi böôùc veà sau moät böôùc roài phoái hôïp vôùi kó thuaät ñaùnh caàu phaûi. ñoàng thôøi thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu phaûi. ñoàng thôøi laáy nöûa tröôùc baøn chaân traùi laøm truï quay ngöôøi 1800 theo chieàu ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà vaø laêng tieáp chaân phaûi veà tröôùc – ra sau. chaân phaûi böôùc moät böôùc roäng sang beân phaûi. sau ñoù ñaïp maïnh theo höôùng ngöôïc laïi ñeå thu chaân veà vò trí ban ñaàu vaø laïi tieáp tuïc di chuyeån sang phaûi. chaân traùi böôùc leân tröôùc – sang ngang beân phaûi moät böôùc vöøa phaûi. Sau ñoù. beân phaûi thì laáy nöûa tröôùc baøn chaân traùi laøm truï. *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch 5l *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch +Di chuyeån ngang böôùc cheùo : Khi di chuyeån ngang sang phaûi thì laáy nöûa tröôùc baøn chaân phaûi laøm truï.+Luøi phaûi : Khi thaáy ñieåm rôi cuûa caàu saùt vôùi baøn chaân phaûi hoaëc ôû goùc ¼ hình troø phía sau. sang traùi ñeå phoái hôïp vôùi kó thuaät ñaùnh caàu traùi. *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch 5l 5l +Luøi traùi : Khi Thaáy ñieåm rôi cuûa caàu saùt baøn chaân traùi hoaëc ôû goùc ¼ hình troøn phía sau beân traùi thì laáy nöûa tröôùc baøn chaân phaûi laøm truï. Sau ñoù. Sau ñoù chaân phaûi ñaïp maïnh theo höôùng ngöôïc vôùi höôùng vöøa di chuyeån. Chaân phaûi böôùc tieáp moät böôùc roäng leân tröôùc. Sau ñoù. *Di chuyeån ngang böôùc ñeäm: Khi di chuyển ngang sang phải. laïi ñaïp maïnh chaân phaûi trôû veà vò trí chuaån bò ban ñaàu. ñoàng thôøi thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu phaûi. chaân traùi bước sang ngang một bước nhỏ tôùi saùt chaân phaûi.

6l nöõ. ñoàng thôøi thaân treân xoay sang phaûi. laàn löôït cho ñeán heátsoá coøn laïi ñöùng ôû hai bieân doïc. moãi nhoùm ôû moät beân saân. laàn löôït cho ñeán heát soá coøn laïi ñöùng ôû hai bieân doïc. Khi tieáp xuùc caàu gaäp nhanh coå tay ñeå maët vôït chuyeån veà phía tröôùc baøn tay caàm vôït. 5lx2 +Di chuyeån leân 2 goùc gaàn löôùi *Chia lôùp thaønh 2 nhoùm nam nöõ.laàn löôït töøng em thöïc hieän 10 quaû (5 quaû thuaän. chaân phaûi böôùc moät böôùc veà höôùng caàu rôi.oân moâ phoûng kó thuaât ñaùnh caàu thuaän tay – traùi tay * Lớp chia thaønh 4 nhoùm moãi nhoùm 1 saân. +Di chuyeån veà 2 goùc cuoái saân *Oân kó thuaät ñaùnh caàu thaáp thuaän tay *Lôùp 4 haønh ngang cöï li giaõn caùch.moät beân tung caàu qua beân kia thöïc hieän ñaùnh caàu thuaän tay – traùi tay.moät beân tung caàu qua beân kia thöïc hieän ñaùnh caàu thuaän tay – traùi tay. phoái hôïp vôùi kó thuaät ñaùnh caàu traùi. moãi laàn taäp töøng em vaøo saân thöïc hieän. moãi nhoùm ôû moät beân saân. Goùc ñoä maët vôït khi tieáp xuùc caàu tuyø theo yù ñoà ñaùnh caàu traû cho ñoái phöông. +Nhòp 3 : Ñaùnh caàu. *Oân kó thuaät ñaùnh caàu thaáp thuaän tay 4lx8n 3 -5’ *Lôùp 4 haønh ngang cöï li giaõn caùch.oân moâ phoûng kó thuaât ñaùnh caàu thuaän tay – traùi tay * Lớp chia thaønh 4 nhoùm moãi nhoùm 1 saân. sau ñoù laïi nhanh choùng ñöa vôït töø treân – xuoáng döôùi – ra tröôùc (giai ñoaïn naøy baøn tay caàm vôït luoân ñi tröôùc maët vôït). 5 quaû traùi tay) Khi thaáy caàu ñoái phöông ñaùnh sang phaûi thì laáy nöûa tröôùc baøn chaân traùi laøm truï. Vôït tieáp xuùc vôùi caàu ngang taàm goái vaø thaúng nöûa tröôùc baøn chaân phaûi. moãi laàn taäp töøng em vaøo saân thöïc hieän. Tay phaûi caàm vôït ñöa töø tröôùc – sang phaûi – ra sau – leân cao.laàn löôït töøng em thöïc hieän 10 quaû (5 quaû thuaän. .böôùc chaân traùi moät böôùc roäng theo höôùng veà bieân doïc beân traùi vaø cuoái cuøng laø böôùc chaân phaûi moät böôùc roäng tôùi saùt bieân doïc beân traùi caøng toát. 5 quaû traùi tay) *Moâ phoûng kó thuaät theo nhòp ñeám cuûa GV (GV söûa chöõa kó thuaät cho HS ) +Nhòp 1: xoay thaân vaø chuyeån troïng taâm +Nhòp 2 : Vung tay ñöa vôït leân cao ra sau ñaàu. Tieáp xuùc caàu baèng maët phaûi vôït.

khaûng caùch giöõa 2 chaân roäng hôn vai. xoay hoâng. . Sau ñoù ñaïp maïnh muõi baøn chaân phaûi duoãi thaúng khôùp goái.6. Tay phaûi ñöa vôït töø sau – leân treân ñeå tieáp xuùc caàu. Tay phaûi caàm vôït ñöa töø tröôùc – leân treân – ra sau. Khi tieáp xuùc caàu gaäp nhanh coå tay ñeå taêng löïc ñaùnh caàu vaø ñieàu chænh caàu ñi ñuùng höôùng. Troïng taâm doàn vaøo chaân tröôùc (chaân hôi khuîu).nhö nhòp 1.2. Coù theå toå chöùc 1 ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cho 1 ngöôøi hoaëc 1 ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cho caû nhoùm taäp. töøng em thöïc hieän neùm roå. c.8. +Ñoäng taùc : Khi thaáy caàu cao treân ñænh ñaàu (hoaëc hôi sau ñaàu) Thaân treân quaysang phaûi. *Ñaùnh caàu do ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu. Troïng taâm chuyeån töø chaân tröôùc veà chaân sau. löng cong töï nhieân. +Ñieåm tieáp xuùc cuoái cuøng cuûa tay 5l +Nhòp 4 : Trôû veà TTCB +Nhòp 5. Luùc naøy vai traùi cao. vai phaûi haï thaáp hôn ôû phía sau. *Taïi choã taäp moâ phoûng ñoäng taùc *Xeáp thaønh haøng doïc ôû 2 baûng roå.7.5l 5l 3’ *Hoïc ñaùnh caàu cao thuaän tay +TTCB : Chaân khoâng cuøng beân vôùi tay caàm vôït ôû phía tröôùc. vôït theo quaùn tính ñi tieáp ra tröôùc – xuoáng döôùi thì döøng laïi vaø nhanh choùng trôû veà tö theá chuaån bò ban ñaàuñeå ñaùnh quaû tieáp theo.laät vai. maët vôït cao ngang traùn. chaân kia ôû phía sau.3. Ñieåm tieáp xuùc caàu ôû phía treân ñænh ñaàumoät taàm tay vôùi thaúng coäng vôùi ñoä daøi vôït. maët vôït tieáp tuïc chuyeån ñoäng chuùc xuoáng sau ñaàu. Ngöôøi taäp thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu cao saâu hoaëc ñaäp caàu lieân tuïc do ngöôøi phuïc vuï ñöùng ôû nöûa saân beân kia phaùt caàu cao saâu sang.4. beân kia chuyeàn tröïc tieáp. tay kia giô cao töï nhieân. +Caàm boùng ñuùng +Ñua boùng töø TTCB leân vai vaø ñaåy boùng ñi. Tieáp xuùc caàu xong. TTTC : Boùng roå *Chuyeàn vaø baét boùng baèng hai tay tröôùc ngöïc. ñöùng treân nöûa tröôùc baøn chaân. ñoái dieän vôùi höôùng ñaùnh caàu. Tay thuaän caàm vôït. mieát maïnh caùc ngoùn tay vaøo boùng ñeå boùng xoaùy theo chieàu ngöôïc kim ñoàng hoà. +Oân ñoäng taùc tay khi chuyeàn boùng +Oân ñoäng taùc tay khi baét boùng +Oân baøi taäp phoái hôïp chuyeàn vaø baét boùng (Yeâu caàu khoâng ñeå rôi boùng) *Ñöùng taïi choã neùm roå baèng 1 tay treân vai. Maët vôït khi tieáp xuùc caàu ngöûa cheách theo höôùng ñaùnh. *4 haøng ngang cöï li giaõn caùch *4 haøng ngang cöï li giaõn caùch *2 haøng ñöùng ñoái dieän chuyeàn qua laïi tröïc tieáp – giaùn tieáp *2 haøng ñöùng ñoái dieän nghe hieäu leänh coøi moät beân chuyeàn baät ñaát.

Ñaùnh caàu thaáp thuaän tay.traùi tay.vaøo boùng laø ngoùn troû vaø ngoùn giöõa. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. .Phaàn keát thuùc . 3. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 8 CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu Caàu loâng : Oân di chuyeån ñôn böôùc . 5’-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. traùi tay TTTC : Boùng roå -Oân caùch dẫn boùng . Kĩ thuật ñaùnh caàu cao thuaän tay.ña böôùc.Giao baøi taäp veà nhaø.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát.

Taäp moâ phoûng ñoäng taùc.phoå bieán noäi dung.xoaïc doïc. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. -Taäp söùc beàn chuyeân moân.. moät em ñöùng beân kia saân tung caàu sang beân saân ngöôùi taäp 1 laàn beân traùi.luôøn.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .coå chaân. Tay thuaän caàm vôït. *Lôùp chia thaønh 4 nhoùm. *OÂn kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay. ñeå ngöôøi taäp thöïc hieän lieân tuïc (Cao phaûi – cao traùi). *Lôùp chia thaønh 4 nhoùm. 8l 4lx2 *Hoïc kó thuaät ñaùnh caàu cao traùi tay +TTCB : Chaân khoâng cuøng beân vôùi tay caàm vôït ôû phía tröôùc.10 quaû boùng roå. . 1laàn caàu cao ôû phía beân phaûi. hoâng.Caàu loâng *Oân caùc böôùc di chuyeån +Ñôn böôùc : Di chuyeån veá caùc höôùng +Ña böôùc : Di chuyeån phoái hôïp nhieàu böôùc *Oân kó thuaät ñaùnh caàu thaáp thuaän tay. yeâu caàu buoåi hoïc.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. *Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch. Troïng taâm doàn vaøo chaân tröôùc (chaân hôi khuîu). +Ñoäng taùc : Khi thaáy caàu cao treân ôû phía beân traùi. moãi em moät caây vôït. tay kia giô cao töï nhieân. chaân phaûi böôùc sang traùi. maët vôït cao ngang traùn. chaân kia ôû phía sau. Taäp theo hieäu leänh coøi cuûa GV *Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch. Ñònh löôïng 10’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. khaûng caùch giöõa 2 chaân roäng hôn vai.vaën mình.Daøn haøng.      . Taäp moâ phoûng ñoäng taùc.Hoïc kó thuaät hai böôùc neùm roå baèng moät tay treân vai.Phaàn cô baûn a. ñöùng treân nöûa tröôùc baøn chaân. II – Ñòa ñieåm.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. phöông tieän . traùi tay. moãi nhoùm 1 saân. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô 2. 1laàn caàu cao ôû phía beân traùi. b) Khôûi ñoäng . moãi nhoùm 1 saân. ñeå ngöôøi taäp thöïc hieän lieân tuïc (Traùi – phaûi – cao. Em vöøa thöïc hieän song ra sau ngöôøi tung caàu thöïc hieän luïm caàu phuïc vuï. Em vöøa thöïc hieän song ra sau ngöôøi tung caàu thöïc hieän luïm caàu phuïc vuï. 70’ 10l 6l 8l 3lx3 *Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch.gaäp Duoãi chaân.veä sinh nôi taäp. löng cong töï nhieân. theo hieäu leänh coøi cuûa GV.Xoay caùc khôùp : Coà tay. Thaân treân quaysang phaûi. roài trôû laïi traùi…).goái. troïng taâm doàn vaøo chaân traùi. 1laàn caàu cao ôû phía beân phaûi.yeâu caàu giôø hoïc. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. moät laàn beân phaûi.quaû caàu loâng.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. Tay phaûi caàm vôït ñöa . moät em ñöùng beân kia saân tung caàu sang beân saân ngöôùi taäp.xoaïc ngang.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. theo hieäu leänh coøi cuûa GV.

baét boùng laïi hai böôùc neùm roå. maét quan saùt tình hình treân saân. Coå tay. moät vaøi em daãn boùng thöû. Boùng tieáp xuùc ñaàu tieân ôû caùc ngoùn tay roài vaøo chai tay vaø caùc phaàn loài cuûa baøn tay. *Nhoài boùng taïi choã. *GV laøm maãu laïi. gaäp nhanh coå tay ñeå taêng löïc ñaùnh caàu vaø ñieàu chænh caàu ñi ñuùng höôùng. troïng taâm thaáp.cöï li daõn caùch. beân caïnh ñöôøng di chuyeån vaø ñoàng thôøi phaûi phaûi laáy ngöôøi che boùng. thoâng qua coå tay roài tôùi caùc ngoùn tay aán boùng xuoáng. Ñieåm rôi cuûa boùng ôû phía tröôùc thaân mình.TTTC : Boùng roå *Oân kó thuaät daãn boùng 2l 4’ 2l 2l *Lôùp ngoài 4 haøng ngang. Ñieåm tieáp xuùc caàu ôû phía treân ñaàu beân traùi moät taàm tay vôùi thaúng coäng vôùi ñoä daøi vôït. trôû veá cuoái haøng. môû theo hình tuùi. *Thöïc hieän daãn boùng hai böôùc. baét boùng – hai böôùc neùm roå. *Thöïc hieän daãn boùng boán böôùc. Khi tieáp xuùc caàu. coå tay vaø caùc ngoùn tay thaû loûng. +Ñoäng taùc : Laáy khuyûu tay laøm truï. chaân phaûi sau. khi ñaåy boùng xuoáng vôùi goùc gaàn 2l 3l 2l 2l *GV thò phaïm laøm maãu. Khoâng ñöôïc ñaùnh boùng vaø nhaát laø khoâng xoeø baøn tay ra ñeå loøng baøn tay ñaäp vaøo boùng nghe “boäp boäp” Höôùng daãn boùng do dieän tieáp xuùc cuûa boùng vaø tay quyeát ñònh -Daãn boùng taïi choã : Baøn tay xoeø ra. ñeán vaïch 6m quay 180 0sang phaûi. taïi choã thöïc hieän nhoài boùng tay phaûi – tay traùi. baøn tay môû roäng töï nhieân. ñaët chaân traùi tröôùc. Em naøo neùm xong ñöa boùng cho baïn keá tieáp. Tieáp xuùc caàu xong. *Moät haøng ñöùng leân böôùc veà tröôùc 5 böôùc. Maët vôït khi tieáp xuùc caàu ngöûa cheách theo höôùng ñaùnh. boùng naûy tôùi ngang thaét löng. Khi daãn boùng tay chaïm boùng phaûi raát eâm vaø haàu nhö chæ thaáy nghe tieáng naåy cuûa boùng töø saân leân. maët vôït tieáp tuïc chuyeån ñoäng chuùc xuoáng ñaát. *Nghe tieáng coøi daãn boùng veà phía tröôùc 6m baèng tay phaûi. daãn boùng quay veà baèng tay traùi.töø tröôùc – leân treân – ra sau. duøng söùc caúng tay. tieáp xuùc phaàn treân boùng. b. +TTCB : Ñöùng hai ñaàu goái hôi khuîu.ngoùn tay caùi tì vaøo caùn vôït. vôït theo quaùn tính ñi tieáp ra tröôùc – xuoáng döôùi thì döøng laïi vaø nhanh choùng trôû veà tö theá chuaån bò ban ñaàuñeå ñaùnh quaû tieáp theo. phaân tích giaûng giaûi kó thuaät *Caàm boùng taïi choã thöïc hieän hai böùoc neùm roå. thaân treân ngaû veà tröôùc vaø hôi nghieâng veà phía coù boùng. loøng baøn tay khoâng chaïm boùng. hoûi thöû moät vaøi HS veà kó thuaät. thöïc hieän ñoàng thôøi böôùc chaân phaõi leân vaø baét boùng laïi – thöïc hieän hai böôùc neùm roå. luaân phieân töøng tay. ngöôøi xoay töø traùi sang phaûi. *Nghe tieáng coøi daãn boùng veà phía tröôùc luaân phieân ñoåi tay. caúng tay ñöa leân theo boùng. . Tay phaûi ñöa vôït töø sau – leân treân ñeå tieáp xuùc caàu. caùnh tay.

do quaùn tính cuûa thaân ñang di chuyeån veà tröôùc. duøng söùc cuûa caû tay vaø caùc ngoùn tay ñaåy boùng ñi. * Hoïc kó thuaät hai böôùc neùm roå baèng moät tay treân vai: 10voøn g +TTCB : Khi ñang di chuyeån. cöù nhö theá thöïc hieän 10 voøng .doïc theo bieân doïc tôùi caùch roå 8m phía beân phaûi thöïc hieän baät nhaûy döøng treân cao baèng hai chaân thöïc hieän neùm roå. chaân traùi böôùc tieáp moät böôùc ngaén hôn böôùc baét boùng.. boùng xoaùy ngöôïc trôû Daãn boùng töø cuoái saân beân phaûi .sau ñoù baét boùng laïi tieáp tuïc daãn boùng theo bieân doïc ñeán gaàn roå coøn laïi.900 (nhoài boùng) -Daãn boùng di chuyeån nhanh veà phía tröôùc : Dieän tieáp xuùc ôû treân vaø sau boùng. nhaän ñöôïc boùng cuûa ñoàng ñoäi hoaëc ñang daãn boùng muoán thöïc hieän neùm roå (neáu thuaän tay phaûi) thì phaûi nhaûy leân khoâng ñeå baét boùng vaø rôi xuoáng ñaát baèng chaân phaûi. Do coù söùc mieát cuûa caùc ngoùn tay. Khi chaân traùi vöøa chaïm ñaát. Ñieåm tieáp xuùc vôùi boùng cuoápi cuøng laø ngoùn troû vaø ngoùn giöõa. +Ñoäng taùc : Böôùc chaân khi baét boùng daøi vaø thaáp. tay traùi buoâng loûng. -Daãn boùng sang traùi : Dieän tieáp xuùc ôû treân vaø beân phaûi boùng. cuøng luùc ñoù giaäm nhaûy. khi boùng ñaõ rôøi khoûi tay thì thaân ngöôøi vöôn leân cao vaø troïng taâm doàn vaøo phía tröôùc. khoaûng 8m. hai tay caàm boùng ñeå ngang thaét löng beân phaûi. -Daãn boùng sang phaûi : Dieän tieáp xuùc ôû treân vaø beân traùi boùng. ñoàng thôøi boùng ñöa töø thaét löng leân vai – khi ngöôøi nhaûy leân gaàn tôùi ñieåm cao nhaát vaø thaân ngöôøi ñaõ giöõ ñöôïc thaêng baèng thì naâng naâng khuyûu tay phaûi leân cao. Khi chaân phaûi chaïm ñaát.thöïc hieän neùm roå . duøng söùc naâng ñuøi cuûa chaân phaûi gaàn nhö // vôùi maët ñaát thì ñoät nhieân döøng laïi.

Oân hai böôùc neùm roå baèng moät tay treân vai II – Ñòa ñieåm. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô 2.goái.phoå bieán noäi dung.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. phöông tieän .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát. moãi em moät caây vôït. yeâu caàu buoåi hoïc.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.xoaïc doïc.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. traùi tay Hoïc kó thuaät ñaäp caàu chính dieän Hoïc moät soá ñieåm trong luaät caàu loâng.yeâu caàu giôø hoïc.xoaïc ngang. . * Oân di chuyeån ñôn böôùc keát hôïp kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay.luôøn.ña böôùc keát hôïp ñaùnh caàu thaáp thuaän tay.vaën mình.      . 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 9 CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu Caàu loâng : Oân di chuyeån ñôn böôùc .coå chaân. b) Khôûi ñoäng . traùi tay. Kĩ thuật ñaùnh caàu cao thuaän tay. hoâng.10 quaû boùng roå.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .traùi tay Ñònh löôïng 5-10’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.Giao baøi taäp veà nhaø.Xoay caùc khôùp : Coà tay. TTTC : Boùng roå Oân caùch chuyeàn vaø baét boùng. 60-65’ 10l 10l 6l 6l 4l *Lôùp chia thaønh 4 hoaëc 6 nhoùm tuyø theo ñieàu kieän saân baõi.quaû caàu loâng.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.veä sinh nôi taäp.Thöïc hieän vôùi vôït. .traùi tay.Daøn haøng.gaäp Duoãi chaân.      Nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän moâ phoûng ñoäng taùc.Phaàn keát thuùc . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.Phaàn cô baûn a)Caàu loâng : *Oân di chuyeån ñôn böôùc Di chuyeån veá caùc höôùng *Oân di chuyeån ña böôùc Di chuyeån phoái hôïp nhieàu böôùc * Oân di chuyeån ñôn böôùc keát hôïp kó thuaät ñaùnh caàu thaáp thuaän tay. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.laïi theo truïc ngang *Baøi taäp phaùt trieån söùc beàn 3. .

Maët vôït khi tieáp xuùc vôùi caài hôi uùp vaø höôùng veà höôùng ñaäp caàu. heát caëp naøy taäp ñeán caëp khaùc cho ñeán heát. cao tay traùi tay.cao tay thuaän tay. Ñoäng taùc : Khi thaáy ñoái phöông ñaùnh caàu sang. toaøn thaân öôõn caêng ôû tö theá hình caùnh cung. traùi tay . Sau ñoù ñoåi nhoùm 3 em khaùc. Ñieåm tieáp xuùc caàu ôû phía treân ñaàu hôi cheách veà tröôùc caùch moät taàm tay vôùi. maët vôït chuc xuoáng. töøng em vaøo saân taäp. Cöù theá laàn löôït cho ñeán heát *Hoïc kó thuaät ñaäp caàu chính dieän : TTCB : Gioáng kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay. Nhöõng em chöa taäp ñöùng 2 bieân doïc quan saùt. moät em phuïc vuï nhaët caàu.*Oân caùc böôùc di chuyeån keát hôïp kó thuaät ñaùnh caàu theo thöù töï thaáp tay thuaän tay. vai phaûi thaáp hôn ôû phía sau. Quaù trình thöïc *Lôùp ngoài 4 haøng ngang *Lôùp taäp trung ngoài 4 haøng ngang GV goïi 1 vaøi em leân laøm maãu. troïng taâm cjuyeån töù chaân tröôùc veà chaân sau. caàu bay cao treân ñaàu thì thaân treân nhanh choùng quay sang phaûi. HS nhaän xeùt .khi tieáp caàu laø luùc cô theå vöôn cao heát möùc. Tay phaûi ñöa vôït töø sau – leân treân – ra tröôùc. moät beân thöïc hieän ñaäp caàu. duoãi thaúng khôùp goái xoay hoâng laät vai. 6l 10l *Taäp trung 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch      taäp moâ phoûng ñoäng taùc. moät beân giao caàu cao. vì ñaây laø noäi dung oân *GV chaát vaán HS. coäng vôùi ñoä daøi vôït. *Lôùp chia thaønh 4 – 6 nhoùm. Sau ñoù nhanh choùng ñaïp maïnh muõi chaân. moät em tung caàu theo thöù töï kó thuaät ñaõ trình baøy ôû phaàn noäi dung. vai traùi cao ñoái dieän vôùi höôùng ñaäp caàu. Ba em thay ñoåi noäi dung chöùc naêng cho nhau. Tay phaûi caàm vôït ñöa töø tröôùc – leân cao – ra sau.

xuoáng döôùi – sang traùi. moät haøng thuaän tay phaûi).hieän ñoäng taùc troïng taâm chuyeån töø chaân sau ra chaân tröôùc. Boùng rôøi tay cuoái cuøng ôû ngoùn troû vaø ngoùn giöõa. caùc ngoùn tay phaûi mieát vaøo boùng vaø khi boùng rôøi tay. Khi tay ñaõ duoãi gaàn nhö thaúng heát thì duøng löïc coå tay. Hai tay caàm boùng ôû hai beân vaø ôû nöûa phaàn sau cuûa boùng. troïng taâm doàn veà höôùng chuyeàn. 4l 10l 6l 10l nhöõng baïn vöøa laøm maãu. Caùnh tay thaû loûng töï nhieân. nghe hieäu leänh coøi cuûa GV thöïc hieän chuyeàn vaø baét boùng *Hai haøng chuyeàn qua chuyeàn laïi *Ñeán löôït hai haøng coøn laïi taäp nhö hai haøng vöøa roài.Sau khi GV toå chöùc nhoùm beân naøy taäp roài laïi sang nhoùm kia. boùng ñeå ôû phaàn treân tröôùc buïng. caùch nhau hai baøn chaân. *GV toång keát laïi *Lôùp 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch taäp moâ phoûng ñoäng taùc. hai haøng neùm boùng baèng tay traùi) Moãi beân baûng roå coù hai haøng(moät haøng thuaän tay traùi. caùc ngoùn tay (troû. *Hai haøng ngoài. caùc ngoùn tay xoeø ra töï nhieân. cöù theá luaân phieân cho töøng noäi dung. hai tay duoãi thaúng. chaân sau. maét quan saùt höôùng chuyeàn. 3l 3l 4l 3l 3l Ñeå taïo ñöôøng boùng ñi maïnh. hai tay ñöa töø döôùi – leân treân taïo thaønh moät ñöôøng voøng cung nhoû. loøng baøn tay khoâng chaïm boùng.Saùch GVlôùp 11 trang 114 b)TTTC : Boùng roå *Oân caùch chuyeàn vaø baét boùng tröïc tieáp baèng hai tay tröôùc ngöïc +Chuyeàn boùng TTCB : Ñöùng chaân tröôùc. boùng tieáp xuùc ôû phaàn chai tay vaø caùc ngoùn tay. ñöùng ñoái xöùng nhau töøg caëp. hai ñaàu goái hôi khuîu. Sau khi tieáp xuùc caàu. ñoàng thôøi gaäp nhanh thaân ngöôøi vaø gaäp coå tay ñeå phoái hôïp löïc ñaäp.giöõa vaø caùi )ñaåy boùng ñi. loøng baøn tay hôi xoay ra ngoaøi. +Ñoäng taùc : Khi chuyeàn boùng ngöôøi ngaû nhanh veà tröôùc. troïng taâm thaáp doàn ñeàu vaøo hai chaân. GV veõ vaïch chuaån ñeå HS ñöùng taïi choã taäp. Sau khi boùng rôøi khoûi tay. chaân sau ñaïp ñaát. hai haøng ñöùng daäy taäp. coå tay hôi beû vaø duoãi caùnh tay veà höôùng chuyeàn. . Neáu thaân ngöôøi lao veá tröôùc thì nhanh choùng böôùc chaân phaûi leân tröôùc moät böôùc ñeå giöõ thaêng baèng roài nhanh choùng trôû veà TTCB ñeå ñaùnh quaû tieáp theo. *Luaät caàu loâng : Luaät tính ñieåm. +Baét boùng : *Yeâu caàu lôùp traät töï taäp ñuùng noäi dung GV ñeà ra. *GV chia lôùp thaønh 4 haøng (Hai haønh neùm boùng baèng tay phaûi. vôït theo ñaø quaùn tính ñi töø treân .

caùc ngoùn tay xoeø môû töï nhieân thaû loûng thaønh hình gioáng nhö chieác pheãu. 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. . 3.Phaàn keát thuùc . sau ñoù nhanh choùng hoaõn xung ñöa boùng naèm goïn vaøo hai loøng baøn tay.Giao baøi taäp veà nhaø. baét boùng thöïc hieän hai böôùc neùm roå. Khi baét boùng hai tay ñöa thaúng veà höôùng boùng ñeán. +Moät böôùc nhaûy leân neùm roå. +Daãn boùng hai böôùc. *Oân hai böôùc neùm roå baèng moät tay treân vai +Taïi choã nhaûy leân neùm roå moät tay treân vai. chaân sau roäng baèng vai. . +Taïi choã hai böôùc nhaûy leân neùm roå. thaân treân höôùng veà phía boùng ñeán. baét boùng thöïc hieän hai böôùc neùm roå. khoaûng caùch giöõa baøn tay nhoû hôn ñöôøng kính cuûa boùng.TTCB : Hai chaân ñöùng // Hoaëc chaân tröôùc. ñaàu goái hôi khuîu.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát. Ñoäng taùc : Boä phaän tieáp xuùc boùng ñaàu tieân laø caùc ngoùn tay. ñoàng thôøi kheùp coå tay gaàn vaøo nhau vaø hai baøn tay hôi gaäp laïi ôû khôùp khuyûu keùo veà ngöïc ñeå baûo veä boùng vaø chuaån bò laøm ñoäng taùc tieáp theo. +Nhoài boùng taïi choã.

nhaûy döøng vaø quay ngöôøi.10 quaû boùng roå.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.veä sinh nôi taäp. Taäp söùc beàn chung Luaät boùng roå. .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. kó thuaät phaùt Thi ñaáu taäp Hoïc moät soá chieán thuaät trong caàu loâng Hoïc moät soá ñieåm trong luaät caàu loâng. phöông tieän . moãi em moät caây vôït. TTTC : Boùng roå Hoïc kó thuaät hai böôùc döøng. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.quaû caàu loâng. .SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. b) Khôûi ñoäng Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. II – Ñòa ñieåm.phoå bieán noäi dung. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.yeâu caàu giôø hoïc. Caàu loâng : Oân kó thuaät ñaäp caàu chính dieän.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . yeâu caàu buoåi hoïc. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 10 CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu caàu.

luôøn. HS thay nhau taäp luyeän moãi ngöôøi ñaùnh caàu töø 2 – 3laàn +Phoái hôïp ñaäp caàu ñöôøng thaúng vaø ñöôøng cheùo : Ngöôøi taäp ñöùng chuaån bò ôû moät goùc cuoái saân beân mình.vaën mình. Toå chöùc 2 ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cao saâu cho nhieàu ngöôøi taäp. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô 2. hoâng. moät quaû ñöôøng cheùo vaøo vò trí hai ngöôøi phuïc vuï ôû hai goùc saân beân kia.Phaàn cô baûn a)Caàu loâng *Oân kó thuaät ñaäp caàu chính dieän +Taäp moâ phoûng ñoäng taùc 60-65’ 8l      .gaäp Duoãi chaân.Ngöôøi taäp ñöùng chuaån bò ôû moät goùc cuoái saân beân mính. beân kia ñaäp caàu *Oân kó thuaät phaùt caàu 10l 10l *Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch.                 +Taäp coù ngöôøi tung caàu +Taâp moät beân phaùt caàu cao. 1 quaû ñöôøng cheùo vaøo vò trí 2 ngöôøi phuïc vuï ôû 2 goùc saân beân kia.Xoay caùc khôùp : Coà tay. haøng chaün böôùc qua phaûi moät böôùc      *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc ñaäp caàu *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc phaùt caàu Taäp keát hôïp hai ñoäng taùc treân 5’ *Moät soá chieán thuaät trong caàu loâng +Phoái hôïp ñaùnh caàu cao saâu ñöôøng thaúng vaø ñöôøng cheùo. Toå chöùc hai ngöôøi phuïc vuï cho nhieàu ngöôøi taäp.HS thay nhau taäp luyeän moãi ngöôøi ñaäp caàu töø 2 -4 laàn *Thi ñaàu taäp : Thi ñaáu em naøo tôùi 7 ñieåm tröôùc laø thaéng (haïn cheá khoâng ñöôïc ñaäp caàu) *Luaät caàu loâng : Luaät nghæ vaø 5’ 2l 6l      .xoaïc doïc. thöïc hieän kó thuaät ñaäp caàu phoái hôïp 1 quaû ñöôøng thaúng.goái.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay..Daøn haøng.coå chaân. ñaùnh caàu cao saâu phoái hôïp moät quaû ñöôøng thaúng.xoaïc ngang.

mieát nhanh vaø maïnh baèng meùp trong cuûa baøn chaân. vaø quay ngöôùi ñeå che chaén baûo veä boùng. haï thaáp troïng taâm vaø doàn ñeàu vaøo hai chaân. toác ñoä giaûm. *Lôùp phaân thaønh hai haøng. tieáp tôùi hai haøng coøn laïi thöïc hieän.Sau ñoù thay ñoåi noäi dung cho nhau. *Nhaûy döøng : thöôøng duøng khi toác ñoä di chuyeån vöøa phaûi hoaëc nhaän boùng nhaûy döøng ñeå neùm roå. Töøng haøng thöïc hieän *GV lọc ra những em thực hiện sai reâng ra. duøng moät chaân ñaïp ñaát ñeå nhaûy leân moät böôùc ngaén vaø thaáp roài rôi xuoáng ñaát baèng hai chaân song song gaàn nhö ñoàng thôøi hoaëc hôi cheách tröôùc sau. hai baøn chaân cuøng moät luùc mieát chaëc xuoáng ñaát. Caùc em yeáu taäp theâm. thaân ngöôøi haï thaáp vaø ngaû veà phía sau +Böôùc 2 : Baøn chaân böôùc hai ñaët xoay cuøng chieàu vôùi muõi baøn chaân böôùc moät. hai tay thaû loûng töï nhieân. HS thöïc hieän theo *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc. *Nghe hiệu lệnh. ñaët goùt chaân vaø quay nhanh ra phía ngoaøi so vôùi höôùng chaïy baèng meùp ngoaøi cuûa baøn chaân. Sau khi rôi xuoáng. thaân treân hôi ngaû veà sau. hai goái hôi khuîu vaø höôùng vaøo trong. *Quay ngöôøi: *Quay ngöôøi thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå thoaùt khoûi ngöôøi phoøng thuû .haøng coøn laïi vai troø giöõ boùng thöïc hieän böôùc döøng. Thaân ngöôøi khi döøng phaûi haï thaáp vaø doàn vaøo chaân phía sau (chaân ñaët tröôùc) goái hôi xoay vaøo trong.ñoåi saân saùch GV lôùp 11 b)TTTC : Boùng roå *Kó thuaät hai böôùc döøng + Böôùc 1Böôùc daøi. hai tay ñeå töï nhieân ôû hai beân mình giöõ thaêng baèng. sau đñoù gọi 1 em thực hiện đñuùng laøm maãu laïi cho caùc em yeáu. moät haøng thöïc hieän vai troø phoøng thuû. Muoán nhaûy döøng. 2l Tuyø theo möùc ñoä tieáp thu cuûa nhöõng em yeáu 4l *GV ñöùng tröôùc laøm maãu .

troïng taâm khi quay doàn vaøo chaân truï. Ñoäng taùc : Laáy muõi chaân laøm truï. ñaàu goái chaân truï ñaùnh vaøo phía trong vaø chuyeån theo thaân. vì vaäy muoán quay ñöôï toát phaûi duøng löïc cuûa hoâng vaø vai chuyeån veà phía sau ñeå giuùp cho quay sau ñöôïc deã daøng hôn. TTCB : Khi quay ngöôøi hai baøn chaân ñuùng gaàn nhö song song. Khi quay sau chaân truï kieãng goùt. troïng taâm vaãn ôû giöõa hai chaân. Khi caàm boùng quay ngöôøi phaûi chuù yù che boùng. hai goái khuîu. traùnh ñöôïc haønh ñoäng cöôùp phaù boùng cuûa ñoái phöông. *Taäp söùc beàn chung: +Nhaûy daây nhanh +Chaïy nhanh +Nhaûy baät vôùi vaät cao +Chaïy nhanh +Nhaûy daây nhanh +Chaïy nhanh +Nhaûy baät vôùi vaät cao 20l 60m 3l 60m 20l 60m 3l 60m -Lôùp chia thaønh nhieàu toáp nhoû. . laàn löôït thöïc hieän cho ñeán heát.chuyeàn boùng. Quay sau khoù hôn quay tröôùc. hai tay ñeå töï nhieân ôû hai beân mình + Quay sau : Chaân di chuyeån quay qua goùt chaân truï. baét boùng.cuûa ñoái phöông. Sau khi quay. Coù 2 caùch quay ngöôøi + Quay tröôùc : Chaân di chuyeån quay qua muõi chaân truï. caàn giöõ troïng taâm cô theå khoâng nhaáp nhoâ. ngöôøi hôi ngaû veà tröôùc. troïng taâm thaáp rôi giöõa hai chaân. duøng söùc cuûa thaân treân vaø duøng maù trong cuûa nöûa tröôùc baøn chaân di chuyeån ñaïp ñaát keát hôïp vôùi ñoäng taùc xoay thaân treân veà tröôùc hoaëc sau.hoaëc neùm roå. troïng löôïng thaân ngöôøi phaûi nhanh choùng trôû veà TTCB ñeå giöõ thaêng baèng. ñoàng thôøi thaân ngöôøi doàn nhieàu sang chaân truï. moãi nhoùm khoaûng 5 HS. chaân quay nhanh choùng böôùc cheùo veà höôùng muoán di chuyeån. Troïng taâm doàn vaøo chaân truï khaù laâu ñeå giöõ thaêng baèng. duøng nöûa tröôùc cuûa baøn chaân quay ñaïp ñaát chuyeån hoâng veà sau. Khi quay tröôùc chaân laøm truï kieãng goùt chaân kia ñaïp ñaát. Khi chaân quay vöøa chaïm ñaát. Trong khi quay ngöôøi.

5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 11 CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu Caàu loâng : Oân kó thuaät ñaäp caàu chính dieän.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát.Giao baøi taäp veà nhaø.ñieàu 29) Saùch GV lôùp 11 trang 155 Caùch chôi boùng (ñieàu 22) Saùch GV lôùp 11 trang 155 3. Hoïc moät soá chieán thuaät trong caàu loâng Thi ñaáu taäp .+Chaïy nhanh-keát thuùc *Luaät boùng roå Traän ñaáu baét ñaàu vaø keát thuùc (ñieàu 18.Phaàn keát thuùc . SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.

b) Khôûi ñoäng .Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .      .Daøn haøng. 60-65’ 4’-5’ 4’ *Moät soá chieán thuaät +Taâp boû nhoû.TTTC : Boùng roå OÂn kó thuaät hai böôùc döøng.10 quaû boùng roå.Xoay caùc khôùp : Coà tay.sau ñoù chuaån bò ñaäp caàu 5’ 8l *Thi ñaàu taäp : Thi ñaáu em naøo tôùi 7 ñieåm tröôùc laø thaéng .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.xoaïc doïc. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô 2. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.phoå bieán noäi dung. hoâng. Coù theå toå chöùc hai ngöôøi phuïc vuï cho moät ngöôøi hoaëc cho moät toå luyeän taäp.coå chaân.goái.Phaàn cô baûn : a)Caàu loâng : *Oân kó thuaät ñaäp caàu chính dieän coù theå keát hôïpvôùi ñaùnh caàu thaáp tay. sau ñoù di chuyeån leân löôùi ñeå thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu thaáp tay.gaäp Duoãi chaân. yeâu caàu ñuùng luaät 10l .xoaïc ngang. moãi em moät caây vôït.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. nhaûy döøng vaø quay ngöôøi. Ñònh löôïng 10’-5’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. phöông tieän .Phöông tieän : Chuaån bò coøi.luôøn.vaën mình. yeâu caàu buoåi hoïc. +Ngöôøi taäp ñöùng chuaån bò ôû giöõa saân gaàn löôùi boû nhoû do ngöôøi phuïc vuï ñöùng ôû nöûa saân beân kia tung caàu qua. ñeå buoäc ñoái phöông naâng caàu leân. . II – Ñòa ñieåm. 4’ Ngöôøi taäp ñöùng chuaån bò ôû cuoái saân ñaäp caàu do ngöôøi phuïc vuï ñöùng ôû nöûa saân beân kia phaùt caàu sang.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.ñeå thöïc hieän ñaäp caàu +Taäp ñaùnh caàu cao saâu veà hai goùc cuoái saân. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. Hoïc kó thuaät chuyeàn boùng baèng hai tay treân ñaàu.quaû caàu loâng. yeâu caàu söû duïng böôùc di chuyeån nhanh goïn.yeâu caàu giôø hoïc.veä sinh nôi taäp.

boùng ñeå caùch traùn khoaûng 5cm.Giao baøi taäp veà nhaø. Khi tay gaàn thaúng. . ngöôøi hôi ngaû nhanh veà phía tröôùc keát hôïp vôùi hai caúng tay duoãi thaúng. theo hieäu leänh coøi *Hai haøng ñöùng ñoái dieän nhau töøng ñoâi moät thöïc hieän chuyeàn qua laïi 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.Phaàn keát thuùc . TTCB : Caàm boùng baèng hai tay ôû phía sau cuûa boùng.b)TTTC Boùng roå * OÂn kó thuaät hai böôùc döøng. Ñaáu thuû coù taàm voùc cao thöôøng duøng ñoäng taùc chuyeàn boùng baèng hai tay treân ñaàu ñeå chuyeàn hoaëc caûn ñöôøng boùng nhaèm gaây khoù khaên cho ñoái phöông khi baét boùng. 4l 5’ Lôùp chia thaønh nhieàu nhoùm. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. Lôùp 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch. duøng söùc cuûa coå tay vaø caùc ngoùn tay chuyeàn boùng ñi.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát. phuï thuoäc vaøo saân baõi. *Hoïc kó thuaät chuyeàn boùng baèng hai tay treân ñaàu Thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå chuyeàn boùng ôû khoaûng caùch trung bình khi ñoái phöông phoøng thuû chaët hoaëc khi baét boùng ôû treân cao vaø muoán chuyeàn boùng ñi ngay. *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc *Hai haøng ñöùng ñoái dieän nhau töøng ñoâi moät thöïc hieän chuyeàn qua laïi.thöïc hieän oân töøng kó thuaät khi nghe hieäu leänh coøi cuûa giaùo vieân. chaân tröôùc. Boùng rôøi tay ngöôøi vöôn veà tröôùc. Ñoäng taùc : Khi chuyeàn. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 12 CAÀU LOÂNG – TTTC . chaân sau khuîu töï nhieân. 3. nhaûy döøng vaø quay ngöôøi. thaân treân thaúng. hai caùnh tay co töï nhieân hôi kheùp khuyûu tay.

gaäp Duoãi chaân. moãi em moät caây vôït.luôøn. . traùi tay vaø ñaäp caàu *Ñaáu taäp : Lôùp thi ñaáu loaïi tröïc tieáp 11 ñieåm thaéng. chæ söû duïng taïi choã chuyeàn vaø baét boùng baèng hai tay treân ñaàu. b) TTTC :Boùng roå *Oân kó thuaät chuyeàn baét boùng hai tay treân ñaàu +Ñoái vôùi lôùp yeáu.xoaïc doïc. Hoïc kó thuaät chuyeàn boùng baèng moät tay treân ñaàu. 60-65’ 10’ *lôùp chia thaønh nhieàu nhoùm phuï thuoäc vaøo soá saân coù (moãi nhoùm 1 saâneâ3 *Lôùp chia thaønh 2 nhoùm moãi nhoùm 1 saân. traùi tay vaø kó thuaät ñaäp caàu chính dieän.veä sinh nôi taäp.goái. Thi ñaáu taäp TTTC : Boùng roå OÂn Hoïc kó thuaät chuyeàn boùng baèng hai tay treân ñaàu.xoaïc ngang. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Xoay caùc khôùp : Coà tay.Coá gaéng khoâng cho boùng rôi Chuù yù : Neâu 3 noäi dung treân coù theå thöïc hieän ñöôïc heát hay khoâng    *Moãi beân baûng xeáp hai haøng doïc. phöông tieän . yeâu caàu buoåi hoïc. HS keá tieáp thöïc hieän. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.quaû caàu loâng.Phaàn cô baûn a)Caàu loâng: *Oân kó thuaät ñaùnh caàu thaáp thuaän tay. HS thöïc hieän song chaïy ra sau cuoái haøng.      . Taäp söùc beàn chuyeân moân II – Ñòa ñieåm. cho baät vaøo baûng roå. +Ñoái vôùi lôùp khaù Söû duïng nhaûy leân chuyeàn vaø baét boùng hai tay treân khoâng.coå chaân.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.vaën mình. töøng em thöïc hieän.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .Daøn haøng. b) Khôûi ñoäng . Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. . sau ñoù chaïy veà cuoái haøng.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. 10l 2lx3voøn g +Ñoái vôùi lôùp gioûi hoaëc moät soá em khaù coù theå nhaûy leân baét boùng baèng hai tay vaø chuyeàn ñi lieàn.GV quaûn lí 1 saân.phoå bieán noäi dung.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.             2.I – Muïc tieâu Caàu loâng : Oân kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay. hoâng. Caùn söï lôùp quaûn lí moät saân cho tieán haønh thi ñaáu. *Hai haøng ngang ñöùng ñoái dieän töøng ñoâi moät thöïc hieän.yeâu caàu giôø hoïc.10 quaû boùng roå.

2l *Hoïc kó thuaät chuyeàn boùng baèng moät tay treân vai : Ñaây laø pp chuyeàn boùng thoâng duïng nhaát ôû khoaûng caùch gaàn vaø trung bình. loøng baøn tay höôùng veà nôi chuyeàn boùng. Ñoäng taùc ñieàu chænh löïc vaø höôùng cuûa coå tayû¬ thôøi ñieåm boùng bay ra cho pheùp ngöôøi chuyeàn boùng thay ñoåi höôùng vaø toác ñoä bay cuûa boùng trong phaïm vi lôùn 10l 5l cho moãi cöï li 10l 10l TTCB : Ñöùnh hai chaân // vai höôùng chuyeàn (ñoä roäng heïp cuûa hai chaân tuyø theo cöï li chuyeàn boùng xa hay gaàn) Maët quay höôùng chuyeàn troïng taâm doàn ñeàu vaøo hai chaân. *Taäp chuyeàn boùng baèng moät tay treân vai ôû cöï li 3m. *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc khoâng boùng.Giao baøi taäp veà nhaø.5 m ñöùng chuyeàn boùng baèng moät tay treân vai vaøo töôøng vaø baét boùng naûy ra baèng hai tay * Taäp chuyeàn vaø baét boùng töøng ñoäi moät cöï li 4m. thaân ngöôøi lao veà phía tröôùc. qua caúng tay.Choïn theo töøng ñoâi vöøa söùc nhau.Phaàn keát thuùc . hai tay caàm boùng ôû tröôùc ngöïc.phuï thuoäc vaøo möùc ñoä tieáp thu cuûa lôùp vaø möùc kæ luaät traät töï cuûa lôùp. Ñoäng taùc : Khi chuyeàn. *Ñöùng ñoái dieän vôùi töôøng. theo töøng caëp vöøa söùc nhau. caùch töôøng 1. thaân ngöôøi hôi ngaû ra sau roài nhanh choùng xoay ngöôøi veà höôùng chuyeàn khuyûu tay chuyeàn boùng ñöa töø sau – ra tröôùc caúng tay duoãi vaø ñöa boùng veà phía tröôùc. nhaéc nhôû troïng taâm kó thuaät laø ñöa boùng töø TTCB ôû tröôùc ngöïc leân vai ñeå coù theå duøng söùc neùm boùng ñi ñöôïc xa. toác ñoä vaåy coå tay nhanh vaø kieåm soaùt boùng raát toát. 20l 60m 3l 60m 20l 60m 3l 60m 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. . . Boùng rôøi tay cuoái cuøng ôû ngoùn troû vaø ngoùn giöõa.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho *GV thò phaïm laøm maãu.5m.7m. Löïc chuyeàn boùng ñöôïc baét ñaàu töø ñaïp chaân chuyeån qua hoâng tôùi thaân. *Taäp söùc beàn chung: +Nhaûy daây nhanh +Chaïy nhanh +Nhaûy baät vôùi vaät cao +Chaïy nhanh +Nhaûy daây nhanh +Chaïy nhanh +Nhaûy baät vôùi vaät cao +Chaïy nhanh-keát thuùc 3. coå tay tôùi caùc ngoùn tay chuyeàn boùng ñi. hai baøn tay caàm boùng töø tröôùc ngöïc ñöa leân vai.

veä sinh nôi taäp. II – Ñòa ñieåm. *GV Laàn löôït .Daøn haøng.      . 15’ 3l 2l b)TTTC : Boùng roå *Oân kó thuaät daãn boùng 2 böôùc leân roå 3l *Lôùp chia thaønh 2 nhoùm. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 13 CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu Caàu loâng : Oân kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay. neáu ñuû thôøi gian coù theå thi ñaáu nhaát cuûa töøng toå vôùi nhau. coù theå toå chöùc 1 ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cho 1 ngöôøi hoaëc 1 ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cho caû nhoùm taäp. traùi tay Ñaùnh caàu do ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu : Ngöôøi taäp thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay.toát. b) Khôûi ñoäng .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. yeâu caàu buoåi hoïc.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. *Coù theå moãi nhoùm GV cöû ra moät nhoùm tröôûng *Moãi toå moät saân.gaäp Duoãi chaân.söûa sai töøng nhoùm.xoaïc doïc.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.coå chaân.moãi beân baûng roå 1 nhoùm.goái.yeâu caàu giôø hoïc.GV . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.vaën mình. phöông tieän . Ñaáu taäp.luôøn.Xoay caùc khôùp : Coà tay. moãi em moät caây vôït.phoå bieán noäi dung.Phaàn cô baûn a)Caàu loâng: *Oân kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay .Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . .quaû caàu loâng. toå tröôûng quaûn lí cho tieán haønh thi ñaáu. 60-65’ 10’ *Lôùp chia thaønh 3 hay 4 nhoùm (coøn do phuï thuoäc ñieàu kieän saân baõi). *Ñaáu taäp : Lôùp thi ñaáu loaïi tröïc tieáp 7 ñieåm thaéng. Ñaáu taäp TTTC : Boùng roå OÂn kó thuaät daãn boùng hai böôùc leân roå. 1. OÂn kó thuaät chuyeàn boùng baèng hai tay treân ñaàu. traùi tay lieân tuïc do ngöôøi phuïc vuï ñöùng ôû nöûa saân beân kia phaùt caàu cao saâu ôû hai beân mình ngöôøi taäp. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.xoaïc ngang.10 quaû boùng roå. traùi tay . Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô 2. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. hoâng.

+Taïi choã 2 böôùc neùm roå. +Nhoài boùng taïi choã,hai böôùc thöïc hieän neùm roå. Chuù yù : Ñoå ngöôøi veà tröôùc, nhaác chaân phaûi roài môùi chuïp boùng. +Daãn boùng 2 böôùc, thöïc hieän 2 böôùc neùm roå 1 tay treân vai : Luùc ñaàu daãn boùng ñi chaäm, laàn sau nhanh hôn laàn tröôùc. +Daãn boùng 4 böôùc, thöïc hieän 2 böôùc neùm roå 1 tay treân vai.

3l

10l

*Oân kó thuaät chuyeàn boùng baèng 2 tay treân ñaàu +Taäp taïi choã chuyeàn vaø baét boùng theo töøng ñoâi moät cöï li 3m.

5voøng coù theå ñeán voøng 3 em naøo laøm rôi boùng, phaït nhaûy leân 3l

höôùng daãn nhoùm 1 taïi choã 2 böôùc neùm roå 1 tay treân vai – GV qua nhoùm 2 höôùng daãn taïi choã 2 böôùc neùm roå 1 tay treân vai – GV trôû laïi nhoùm 1 höôùng daãn nhoài boùng taïi choã, thöïc hieän 2 böôùc neùm roå – GV tôùi nhoùm 2 höôùng daãn nhoài boùng taïi choã, thöïc hieän 2 böôùc neùm roå, cöù theá luaân phieân cho taäp heát caùc noäi dung beân. *Töøng em thöïc hieän HS naøo thöïc hieän xong sau ñoù nhaët boùng laïi, ñöa cho HS keá tieáp chöa coù boùng, di chuyeån veà cuoái haøng, cöù nhö theá cho ñeán heát, gaàn heát 3 löôït nhoùm truôûng baùo caùo GV bieát. Phöông phaùp naøy aùp duïng cho caùc noäi dung beân. *

+Taäp chuyeàn vaø baét boùng ñoåi choã theo ñoäi hình voøng troøn. Em B töø vò trí soá 1 chuyeàn boùng cho A ôû vò trí soá 2, chuyeàn boùng xong thì chaïy vaøo ñöùng ôû vò trí soá 2 thay cho A. Em A baét ñöôïc boùng thì chuyeàn boùng cho C ôû vò trí soá 3, chuyeàn boùng xong thì chaïy veà vò trí soá 1 thay cho B, Khi B ñaõ ñöùng ôû vò trí soá 2 thì C ôû vò trí soá 3 chuyeàn boùng cho B (ñang ôû vò trí soá 2) roài chaïy ñeán vò trí soá 2. Em B sau khi baét boùng thì chuyeàn boùng cho D ôû vò trí soá 4 roài chaïy veà ñöùng ôû vò trí soá 3 thay cho C. Em C ñöùng ôû vò trí soá 2 nhaän ñöôïc quaû boùng cuûa D ôû vò trí 4 chuyeàn cho thì chuyeàn cho E . . baøi taäp ñöôïc thöïc hieän lieân tuïc nhö theá (Theo chieàu kim ñoàng hoà ) cho ñeán vò trí B laø heát 1 voøng. *Ñaáu taäp : Lôùp thi ñaáu nguyeân saân, 2 hieäp, moãi hieäp7’.Thi ñaáu theo luaät hieän haønh. 3.Phaàn keát thuùc - Giao baøi taäp veà nhaø. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát.

Phuï thuoäc vaøo tình hình kæ luaät cuûa lôùp *Lôùp chia thaønh nhieàu ñoäi, coù theå moãi toå thaønh laäp moät ñoäi. Caùc em khoâng thi ñaáu ngoài taäp trung, traät töï theo doõi traän ñaáu ñeå naém luaät vaø kinh nghieäm.

5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH

GIAÙO AÙN 14 CAÀU LOÂNG – TTTC

I – Muïc tieâu .

Caàu loâng : Kieåm tra kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay, traùi tay

TTTC : Boùng roå Oân kó thuaät neùm roå baèng 1 tay treân vai OÂn kó thuaät daãn boùng hai böôùc leân roå. Chuaån bò kieåm tra. II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh ,veä sinh nôi taäp. - Phöông tieän : Chuaån bò coøi, moãi em moät caây vôït,quaû caàu loâng.10 quaû boùng roå. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá,phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. b) Khôûi ñoäng - Xoay caùc khôùp : Coà tay,coå chaân, hoâng,goái,gaäp Duoãi chaân,xoaïc doïc,xoaïc ngang,luôøn,vaën mình. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.      - Daøn haøng,cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. 60-65’ *HS kieåm tra ñöùng chuaån bò ôû moät beân saân (trong phaïmvi nöûa cuoái saân)Ngöôøi phuïc vuï caàm vôït vaø caàu ñöùng ôû nöûa saân beân kia trong khu vöïc phaùt caàu. Ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cao saâu – saâu sang saân ñeå ngöôøi kieåm tra söû duïng kó thuaät ñaùnh caàu treân ñaàu ñaùnh traû laïi sao cho ñieåm rôi cuûa caàu ôû 1/3 cuoái saân beân ngöôøi phuïc vuï. Thöïc hieän 3 laàn

2.Phaàn cô baûn a)Caàu loâng : Kieåm tra kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay, traùi tay. Caùch cho ñieåm

beân phaûi 3laàn beân traùi, thaønh tích tính theo soá quaû ngöôøi kieåm tra ñaùnh ñöôïc vaøo oâ qui ñònh keát hôïp vôùi ñaùnh giaù cuûa GV veà chaát löôïng thöïc hieän kó thuaät theo 3 möùc A,B,C.

*HS kieåm tra ñöôïc quyeàn töï choïn ngöôøi phuïc vuï trong phaïm vi cuûa lôùp mình. *Tröôøng hôïp ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu khoâng chính xaùc, ngöôøi kieåm tra khoâng ñaùnh quaû caàu ñoù seõ ñöôïc ñaùnh laïi laàn tieáp theo.

10l 5voøng

b)TTTC : Boùng roå *Oân neùm roå moät tay treân vai : TTCB : Ñöùng, chaân cuøng beân vôùi tay neùm roå ñaët tröôùc, hôi thaúng. Troïng taâm doàn vaøo chaân tröôùc, chaân sau hôi co (nöûa baøn chaân tröôùc chaïm ñaát). Hai tay caàm boùng phía tröôùc ngöïc moät caùch töï nhieân, caùc ngoùn tay môû roäng, hai khuyûu tay co hôi eùp saùt hai beân söôøn, maét nhìn vaøo roå. Ñoäng taùc : Hai ñaàu goái hôi khuîu, ñoàng thôøi xoay tö theá tay caàm boùng thaønh baøn tay neùm ôû phía sau boùng, loøng baøn tay höôùng veà tröôùc – leân cao. Tay kia xoeø roäng giöõ phía beân cheách veà tröôùc quaû boùng, ñoàng thôøi ñöa boùng töø tröôùc ngöïc thaønh tö theá treân vai. Khi ñöa boùng tôùi ngang vai thì haï thaáp troïng taâm, tieáp theo ñaïp nheï hai chaân xuoáng ñaát ñeå döôùn ngöôøi leân taïo taïo neân löïc chuyeån qua thaân tôùi caùnh tay, caúng tay. Khi tay duoãi gaàn thaúng heát thì duøng söùc baøn tay, caùc ngoùn tay gaäp mieát theo boùng, ñieåm tieáp xuùc cuoái cuøng vôùi boùng laø hai ngoùn troû vaø giöõa. Khi boùng saép rôøi khoûi tay phaûi thì buoâng tay ñôõ boùng ra, thaân ngöôøi vöôn leân cao, troïng taâm doàn vaøo chaân tröôùc

2l 6l 4l 4l 4l

*Töøng ñoâi moät taïi choã neùm boùng baèng moät tay treân vai (boùng bay chuaån xaùc ñeán ngöôøi döùng ñoái dieän) *Taäp hôïp HS thaønh moät voøng cung, maët höôùng vaøo roå vaø caùch roå 3 – 5m, GV hoaëc 1 – 2em ñöùng döôùi roå laøm ngöôøi chuyeàn boùng. Caùch taäp : Ngöôøi chuyeàn boùng laàn löôït chuyeàn boùng cho töøng ngöôøi ñöùng trong haøng. Khi HS naøo nhaän ñöôïc boùng thì nhanh choùng thöïc hieän ñoäng taùc ñöùng taïi choã neùm roå baèng moät tay treân vai. Ngöôøi chyeàn boùng ñoùn boùng döôùi roå roài laïi tieáp tuïc chuyeàn boùng cho ngöôøi tieáp theo laàn löôït cho ñeán heát voøng.

*Oân kó thuaät daãn boùng 2 böôùc leân roå :

*GV thò phaïm laøm maãu laïi kó thuaät daãn boùng 2 böôùc leân roå. *Oân luyeän hoaøn chænh kó thuaät khoâng boùng Khoâng keùo daøi thôøi gian oân HS ñaõ laøm ñöôïc ñoäng taùc thì chuyeån sang oân taäp +Böôùc moät baét boùng treân khoâng

tay traùi buoâng loûng. duøng söùc naâng ñuøi cuûa chaân phaûi gaàn nhö // vôùi maët ñaát thì ñoät nhieân döøng laïi. nhaän ñöôïc boùng cuûa ñoàng ñoäi hoaëc ñang daãn boùng muoán thöïc hieän neùm roå (neáu thuaän tay phaûi) thì phaûi nhaûy leân khoâng ñeå baét boùng vaø rôi xuoáng ñaát baèng chaân phaûi. +Böôùc hai baét boùng neùm roå Yeâu caàu baét boùng khi hai chaân coøn ñang ôû treân khoâng *HS ñang di chuyeån theo höôùng GV qui ñònh vaø nhaän boùng töø GV. 1 ñieåm kó thuaät. +Taïi choã neùm phaït 5 quaû. khi boùng ñaõ rôøi khoûi tay thì thaân ngöôøi vöôn leân cao vaø troïng taâm doàn vaøo phía tröôùc.Phaàn keát thuùc . duøng söùc cuûa caû tay vaø caùc ngoùn tay ñaåy boùng ñi.thöïc hieän 2 böôùc leân roå.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát buoåi sau. do quaùn tính cuûa thaân ñang di chuyeån veà tröôùc.1 ñieåm chuaån xaùc.+TTCB : Khi ñang di chuyeån. cuøng luùc ñoù giaäm nhaûy. Khi chaân phaûi chaïm ñaát. 1 ñieåm chuaån xaùc.. boùng xoaùy ngöôïc trôû laïi theo truïc ngang *Chuaån bò kieåm tra GV phoå bieán noäi dung kieåm tra. Khi chaân traùi vöøa chaïm ñaát. Ñieåm tieáp xuùc vôùi boùng cuoápi cuøng laø ngoùn troû vaø ngoùn giöõa. chaân traùi böôùc tieáp moät böôùc ngaén hôn böôùc baét boùng. hai tay caàm boùng ñeå ngang thaét löng beân phaûi. 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. . ñoàng thôøi boùng ñöa töø thaét löng leân vai – khi ngöôøi nhaûy leân gaàn tôùi ñieåm cao nhaát vaø thaân ngöôøi ñaõ giöõ ñöôïc thaêng baèng thì naâng naâng khuyûu tay phaûi leân cao. *Lôùp ngoài taäp trung 4 haøng ngang 3. Moãi quaû 2 ñieåm. moãi quaû 2 ñieåm. 1 ñieåm kó thuaät +Daãn boùng töø giöõa saân tieán tôùi roå thöïc hieän 2 böôùc leân ro 5 quaûå. Do coù söùc mieát cuûa caùc ngoùn tay. +Ñoäng taùc : Böôùc chaân khi baét boùng daøi vaø thaáp.

yeâu caàu buoåi hoïc.10 quaû boùng roå. b) Khôûi ñoäng .vaën mình. II – Ñòa ñieåm. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. Khôûi ñoäng chuyeân moân : .coå chaân.phoå bieán noäi dung. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 15 TTTC I – Muïc tieâu TTTC : Boùng roå Oân kó thuaät neùm roå baèng 1 tay treân vai OÂn kó thuaät daãn boùng hai böôùc leân roå.xoaïc doïc.luôøn.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .goái..veä sinh nôi taäp. Ñaáu taäp Kieåm tra thöû. .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. hoâng.yeâu caàu giôø hoïc.gaäp Duoãi chaân.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi Ñònh löôïng 10’15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. phöông tieän .SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.Xoay caùc khôùp : Coà tay.xoaïc ngang.      1.

2. 60-65’ a)Lôùp chia thaønh hai nhoùm. moãi hieäp7’. moãi nhoùm ôû moät beân baûng roà. HS keá tieáp thöïc hieän.Phaàn keát thuùc . *daãn boùng moät ñoaïn khoaûng 5m thöïc hieän 2 böôùc neùm roå 1 tay treân vai *Daãn boùng töø vaïch giöõa saân .-Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô . thöïc hieän 2 böôùc leân roå. 2 hieäp. .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát buoåi sau. Chuù yù : Tuyø theo trình ñoä vaø kæ luaät cuûa lôùp coù theå linh ñoäng bôùt ñi 1. Caùc em khoâng thi ñaáu ngoài taäp trung. b)Lôùp taäp trung 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch. *Lôùp chia thaønh nhieàu ñoäi.baét boùng thöïc hieän hai böôùc neùm roå 1 tay treân vai.Daøn haøng. nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän 2 böôùc neùm roå (khoâng boùng) *taäp taïi choã baät leân neùm roå 1 tay treân vai *Taäp nhoài boùng taïi choã.Thi ñaáu theo luaät hieän haønh Phuï thuoäc vaøo tình hình kæ luaät cuûa lôùp 3. Xeáp 1 haøng doïc ôû vò trí neùm phaït.2 baøi taäp ôû treân. 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. coù theå moãi toå thaønh laäp moät ñoäi.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.Phaàn cô baûn : a) Oân kó thuaät neùm roå baèng 1 tay treân vai ôû vò trí neùm phaït. traät töï theo doõi traän ñaáu ñeå naém luaät vaø kinh nghieäm. di chuyeån veà cuoái haøng.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. em naøo thöïc hieän xong. b) Oân daãn boùng 2 böôùc neùm roå treân vai 5l 3l 3l 5l 3l c) Kieåm tra thöû : GV ñaõ chaám thöû trong khi taäp d)Thi ñaáu taäp : : Lôùp thi ñaáu nguyeân saân.

HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 16 kieåm tra hoïc kyø II I – Muïc tieâu Boùng roå : + Kyõ thuaät daãn boùng hai böôùc leân roå.Phaàn cô baûn : Kieåm tra kó thuaät 60’-65’ .      .Xoay caùc khôùp : Coà tay. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.xoaïc doïc. yeâu caàu buoåi hoïc.luôøn.vaën mình. phöông tieän .Phöông tieän : Chuaån bò coøi.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.Daøn haøng.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.yeâu caàu giôø hoïc. b) Khôûi ñoäng .10 quaû boùng roå. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1..coå chaân.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.veä sinh nôi taäp.xoaïc ngang. II – Ñòa ñieåm. hoâng. *Lôùp taäp trung 4 haøng ngang 2. .phoå bieán noäi dung.gaäp Duoãi chaân.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.goái.

-Ñieåm 3 – 4 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc cô baûn kó thuaät (coù sai soùt) Khoâng coù laàn naøo boùng vaøo roå hoaëc hcæ coù 1 laàn boùng truùng vaøo vaønh roå hay khung chöõ nhaät treân baûng roå. *GV goïi teân 2 hs ôû nhoùm 2 leân kieåm tra. kó thuaät cô baûn ñuùng. *Sau khi nhoùm 2 veà choã ngoài. moãi quaû 2 ñieåm trong ñoù goàm 1 ñieåm kó thuaät 1 ñieåm chuaån xaùc. *HS ôû baûng roå kieåm tra trôû veà choã ngoài chôø goïi teân leân kieåm tra.daãn boùng hai böôùc leân roå. *GV goïi teân 12hs. 6 hs coøn laïi töï oân ôû beân baûng roå coøn laïi. -Ñieåm 5 – 6 : : Thöïc hieän kó thuaät daãn boùng 2 böôùc leân roå ñuùng. tröôøng hôïp lôùp ñoâng coù theå moãi laàn kieåm tra 2 HS.Boùng neùm khoâng tôùi roå hoaëc ra ngoaøi khung chöõ nhaät treân baûng roå * Yeâu caàu ñuùng luaät. *Sau khi kieåm tra xong nhoùm 6 em ñaàu. coù 2 quaû vaøo roå hoaëc thöïc hieän daãn boùng 2 böôùc leân roå. Coù 1 quaû vaøo roå hoaëc khoâng coù laàn naøo boùng vaøo roå nhöng coù 2 laàn boùng truùng vaøo vaønh roå hay truùng khung chöõ nhaät treân baûng roå.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát buoåi sau.coù 1 quaû vaøo roå. *Caùc em daãn boùng khoaûng töø giöõa saân chaïy ñeán höôùng baûng roå thöïc hieän hai böôùcleân roå.Phaàn keát thuùc . 6 hs töï oân chuaån bò cho kieåm tra ôû beân baûng roå seõ kieåm tra. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. -Ñieåm 1 -2 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc kó thuaät cô baûn (coù nhieàu sai soùt) . coøn moät vaøi sai soùt nhoû. -Ñieåm 9 -10 : Thöïc hieän ñuùng ñoäng taùc. coù 1 quaû vaøo roå hoaëc coù 3 quaû neùm truùng vaønh roå hay truùng khung chöõ nhaät (45 – 59cm)treân baûng roå. * Moãi HS thöïc hieän 5 quaû. -Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän kó thuaät daãn boùng 2 böôùc leân roå ñuùng. *Thang ñieåm 10. . GV goïi teân 6 hs keá tieáp leân oân chuaån bò kieåm tra (nhoùm 3). GV thoåi coøi ra hieäu cho 6 hs nhoùm 2 veà choã ngoài chuaån bò kieåm tra. moãi HS taäp khoaûng 5l. 3. Cöù nhö theá cho ñeán heát lôùp.

HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 17 kieåm tra boå sunghoïc kyø II .SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful