P. 1
Giao an The duc lop 11

Giao an The duc lop 11

|Views: 1,677|Likes:
Được xuất bản bởibaodai123

More info:

Published by: baodai123 on Sep 30, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2012

pdf

text

original

LỜI NÓI ĐẦU

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY, CÔ GIÁO VIÊN THPT THẾ HỆ 8X LỚP 28G TRƯỜNG ĐH TDTT TPHCM PHỐI HỢP CÙNG NHAU BIÊN SOẠN THẦY : PHAN THANH DANH, THPT NGUYỂN HỮU THỌ Q4 THẦY : TIẾT MINH TRUNG, THPT GÒ VẤP QUẬN GÒ VẤP THẦY : NGUYỄN VIỆT DZŨNG, THPT LÊ MINH XUÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH THẦY : PHẠM HỮU TÚ, THPT LONG THỚI HUYỆN NHÀ BÈ CÔ : NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC, THPT LÝ THƯỜNG KIỆT, HÓC MÔN CHỈNH SỬA : GV THPT TRẦN QUANG KHẢI Q11
EM ĐÃ CHỈNH SỬA DẤU CHẤM THÀNH HÌNH HS, CÁC GIÁO ÁN SAU GIÁO VIÊN COPY HÌNH NGƯỜI VÀ PASTE CHO ĐẸP CHỨ ĐỪNG ĐỂ NHỮNG DẤU CHẤM HS NHƯ VẦY

VÍ DỤ :
4 haøng doïc, moãi ñôït 4 em chaïy                                                         

ĐỂ NHƯ VẬY THÌ RẤT LÀ XẤU GIÁO ÁN, MẤT THẨM MĨ,

NÊN SỬA LẠI

NHƯ SAU :
            GV     Đội hình nhận lớp GV     Đội hình khởi động    

SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO NGHÓA VIEÄT NAM TP HOÀ CHÍ MINH phuùc TRÖÔØNG THPT -------------------------------

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ Ñoäc Laäp – Töï do – Haïnh -------------------------------------

Thaønh phoá Hoà Chí Minh, ngaøy . . . . thaùng . . . . naêm . . . .

GIAÙO AÙN MOÂN THEÅ DUÏC
Ñoái töôïng : Hoïc sinh khoái 11 Naêm hoïc : 2007 – 2008

Giaùo vieân thöïc hieän :

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH

GIAÙO AÙN 1
Giôùi thieäu : Noäi dung, chöông trình TD lôùp 11.

Theå duïc nhòp ñieäu ( nöõ ) Baøi TD Phaùt trieån chung ( nam ) Chaïy tieáp söùc
I – Muïc tieâu - Giôùi thieäu nhaèm giuùp HS bieát ñöôïc yù nghóa noäi dung chöông trình. - Hoïc baøi Theå duïc + nhòp ñieäu ( nöõ ) Ñoäng t aùc 1-3 + Phaùt trieån chung ( nam ) Ñoäng taùc 1 – 15 - Chayï tieáp söùc : Caùch trao vaø nhaän tín gaäy. Yeâu caàu böôùc ñaàu hoïc sinh naém ñöôïc 3 ñoäng taùc TDNÑ vaø 15 ñoäng taùc baøi TD phaùt trieån chung Naém ñöôïc kyõ thuaät trao vaø nhaän tín gaäy. II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh ,veä sinh nôi taäp - Phöông tieän : Chuaån bò coøi, 4 tín gaäy . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá,phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. b) Muïc tieâu noäi dung chöông trình TD lôùp 11 c) Khôûi ñoäng - Xoay caùc khôùp : Coà tay,coå chaân, hoâng,goái,gaäp Duoãi chaân,xoaïc doïc,xoaïc ngang,luôøn,vaën mình. Ñònh löôïng 10 - 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.

Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp

GV     Đội hình nhận lớp GV     Đội hình khởi động
- Daøn haøng,cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.

2.Phaàn cô baûn a) Theå duïc nhòp ñieäu ( nöõ ) * Ñoäng taùc1 ñaùnh hoâng

60 – 65’

Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cöï ly daõn caùch    

hai caúng tay loàng vaøo nhau vaø quay troøn quanh truïc caùnh tay (töø ngoaøi vaøo trong). chaân phaûi ñöa *GV giôùi thieäu teân ñoäng taùc. *Sau ñoù GV cöû ra caùn söï ( em khaù)ñöùng cuøng chieàu vôùi lôùp hoâ nhòp nhanh hôn. .möùc ñoä chaäm. GV phaân caùc em nöõ thaønh 4 nhoùm töï taäp.laøm maãu nhanh. N4 :Khuyuï goái traùi. baøn tay naém hôø. caùc em laøm theo. ñoàng thôøi ñöa hai tay cheách döôùi – traùi. nhòp ñieäu chaäm *GV hoâ nhòp ñeå HS laøm theo keát hôïp tay vaø chaân.laøm maãu nhanh. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. N4 Tay phaûi ñöa leân cao N5 Tay traùi haï veà ngang vai.töøng hai nhòp. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân 2l 3l *GV giôùi thieäu teân ñoäng taùc.toaøn boä ñoäng taùc. chaäm. nhòp ñieäu nhanh hôn * Ñoäng taùc 3 Di chuyeån tieán luøi N1: Böôùc chaân traùi leân moät böôùc. *Laøm maãu cöû ñoäng phaàn chaân *GV hoâ nhòp ñeå HS laøm theo. ñoàng thôøi quay troøn hai caúng tay (töø ngoaøi vaøo trong). baøn tay höôùng vaøo trong. N2 : Böôùc chaân phaûi leân moät böôùc.laøm maãu toaøn boä ñoäng taùc.7. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai.vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo. sau ñoù taäp tieáp N5. baøn tay naém hôø N3 : Nhö nhòp 1. *GV ñöùng cuøng chieàu. chaäm. troïng taâm doàn vaøo chaân traùi.6. vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo . 2l 1l 2l *GV hoâ nhòp ñeå HS laøm theo keát hôïp tay vaø chaân.8 . luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. baøn tay saáp N6 Tay phaûi haï veà ngang vai N7 Tay traùi haï xuoáng eùp saùt thaân N8 : Tay phaûi haï Taäp keát hôïp tay vaø chaân 1l 1l 4l 1l 1l 5l  *GV giôùi thieäu teân ñoäng taùc. GV quan saùt söûa sai. *GV ñöùng cuøng chieàu.1l 2l 5l Nhòp 1-2 Ñaåy hoâng sang traùi 2 nhòp. * taäp ñöôïc 4 nhòp oân laïi.troïng taâm doàn vaøo chaân phaûi.Caùn söï lôùp hoã trôï giöõ traät töï nhoùm nöõ.(Coù theå voã tay) *Laøm maãu cöû ñoäng phaàn tay GV ñöùng cuøng chieàu.2 nhöng ñoåi beân Nhòp 5 – 6 nhö nhòp 1 -2 Nhòp 7 – 8 nhö nhòp 3 – 4 * Ñoäng taùc 2 Phoái hôïp Taäp phaàn chaân Giaäm chaân ñeàu luaân phieân töøng chaân töø nhòp 1 ñeán nhòp 8 (chaân traùi tröôùc) Taäp phaàn tay N1 ñöa tay traùi ra tröôùc N2 ñöa tay phaûi ra tröôùc // tay traùi N3 Tay traùi ñöa leân cao. maét nhìn sang traùi (thaân höôùng tröôùc) Nhòp 3 – 4 nhö nhòp 1.thöïc hieän töøng nhòp.

15 1l . GV quan saùt söûa sai. 1l 1l 5l b) Baøi Theå duïc phaùt trieån chung (nam) ÑT 1: Kieãng chaân. maét nhìn thaúng. caêng thaân. caùc em laøn theo *Caùn söï lôùp ñeám nhòp lôùp thöïc hieän *Oân laïi ñoäng taùc 1. tay phaûi laêng thaúng xuoáng döôùi. tì baèng goùt chaân. ÑT 11: Quay ngöôøi sang traùi.2. ñaàu ngöûa.haï goùt chaân veà tö theá ñöùng nghieâm. 1l 1l 5l 3l *GV cho caùc em xem tranh aûnh *GV laøm maãu ñoäng taùc 1. thaân thaúng. ÑT 8: Hai tay giô cheách cao. Thöïc hieän hai ñoäng taùc lieân tuïc. ÑT 12: Quay ngöôøi sang phaûi. Tay traùi laêng thaúng leân treân. tay traùi trong) Laêng thaúng töø döôùi – leân cao. maét nhìn thaúng.thaúng tröôùc. ñaàu ngaång. 1l 1l 5l 3l *GV laøm maãu ñoäng taùc 7 -10 nhanh – chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu. hai caúng tay döøng tröôùc ngöïc. caùc em laøn theo *Caùn söï lôùp ñeám nhòp lôùp thöïc hieän *Oân laïi ñoäng taùc 1. ÑT 3: Nhö ñoäng taùc 1.10 ÑT 7: Haï hai tay thaønh dang ngang. hai tay dang ngang. baøn tay ngöûa. thaân ngöôøi caêng. maét nhìn cheách cao.8 : Nhö nhòp 1. baøn tay saáp. nhöng hai tay quay theo chieàu ngöôïc laïi böôùc chaân luøi vaø tì goùt chaân traùi. gaäp thaân veà tröôùc. Keát thuùc ñoäng taùc ôû tö theá ñöùng kheùp chaân. möùc ñoä chaäm.6: Hai tay ñan cheùo tröôùc thaân (tay phaûi ngoaøi.thöïc hieän töøng nhòp.6. caêng thaân. ÑT 9: Nhö ñoäng taùc 7. nhöng voã tay 2 laàn thaät nhanh. ñaàu ngöûa. hai tay cheách cao. baøn tay voã vaøo nhau 1 laàn. möùc ñoä chaäm. baøn tay duoãi thaúng. caêng thaân. N5. ÑT 4: Nhö ñoäng taùc 2. caùc em laøn theo *Caùn söï lôùp ñeám nhòp lôùp thöïc hieän. hai tay laêng thaúng töø döôùi – sang ngang – leân cao. loøng baøn tay höôùng vaøo nhau. tay 1l *GV laøm maãu ñoäng taùc 11 -15 nhanh – chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu. möùc ñoä chaäm. baøn tay phaûi chaïm mu baøn chaân.thöïc hieän töøng nhòp.6 nhanh – chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu. maét nhìn thaúng. ÑT 10: Chaân traùi böôùc sang traùi moät böôùc roäng hôn vai.3. maét nhìn cheách cao.thöïc hieän töøng nhòp.4.7.maét nhìn thaúng ÑT 2: Hai tay ñöa thaúng töø treân cao – sang ngang – xuoáng döôùi. ÑT 5.

cöù theá cho ñeán heát.3 thöïc hieän nhaän tín gaäy.haøng chaün böôùc sang traùi 1 böôùc.Hai haøng ñaàu ngoài.ngöôïc vôùi caùch 1 6l 3.3. Baøn tay xoeø ra nhö ño gang. laøm maãu vaø giaûng giaûi caùch 1 Trao – nhaän tín gaäy töø döôùi leân. Tín gaäy ñöôïc ñöa töø döôùi leân vaoø giöõa ngoùn caùi vaø ngoùn troû cuaû baøn tay ngöôøi nhaän. hai tay choáng ñaát. baøn tay duoãi thaúng.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .Tín gaäy ñöa töø treân xuoáng. ÑT 13: Nhö ñoäng taùc 11 ÑT 14: Nhö ñoäng taùc 12 ÑT 15: Thu chaân traùi veà vôùi chaân phaûi thaønh tö theá ngoài xoåm treân nöûa tröôùc baøn chaân.thaû loûng.Hai haøng ñaàu ngoài      *Laøm maãu vaø giaûng giaûi caùch 2 Trao – nhaän tín gaäy töø treân xuoáng. caùc ngoùn con höôùng cheách ra ngoaøi – xuoáng döôù. Tay phaûi laêng thaúng leân treân. 6l 6l c) Chaïy tieáp söùc : Caùch trao vaø nhaän tín gaäy Caùch1: Trao – nhaän tín gaäy töø döôùi leân. ngoùn caùi höôùng cheách vaøo trong.Phaàn keát thuùc . Caùch 2: Trao – nhaän tín gaäy töø treân xuoáng. .Ngöôøi nhaän tín gaäy phaûi ñeå loøng baøn tay ngöûa. loøng baøn tay höôùng veà sau – xuoáng döôùi.caùch2  haøng A     haøng B *GV cho nhoùm taäp ñaèng sau quay.Hoài tónh. *Lôùp 4 haøng ngang cöï ly giaõn caùch.Giao baøi taäp veà nhaø. giôùi thieäu ngaén goïn veà moân chaïy tieáp söùc. haøng A nhaän tín gaäy. . Moãi laàn taäp 8 em  haøng A     haøng B Haøng A taò choã thöïc hieän trao gaäy cho haøng B Caùch1 – caùch 2 *Haøng A luøi veà sau 1 böôùc daøi – thöïc hieän 1 böôùc trao tín gaäy cho haøng B caùch1 . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. 5 -10’ *GV cho caùc em xem tranh aûnh. caùnh tay duoãi thaúng coá ñònh. tôùi nhoùm 8 em keá tieáp . . luùc naøy haøng B trao tín gaäy.traùi laêng thaúng xuoáng döôùi.Thöïc hieän taâp nhö treân. *Nhoùm 8 em vöøa taäp song veà choã. baøn tay traùi chaïm mu baøn chaân phaûi. haøng 2.4 thöïc hieän trao tín gaäy cho haøng 1. nghe hieäu lònh coøi haøng 1.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. Ngöôøi nhaän tín gaäy khi ñöa tay veà sau.

naâng cao ñuøi.Xoay caùc khôùp : Coà tay.phoå bieán noäi dung. Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.veä sinh nôi taäp . .20 II – Ñòa ñieåm.xoaïc doïc.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .      .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. 2. Chaïy naâng goùt chaïm moâng. Hoïc 16 .Hoïc baøi Theå duïc + Nhòp ñieäu ( nöõ ) Oân ñoäng t aùc 1-3.Hoïc sinh naém ñöôïc caùch trao vaø nhaän tín gaäy ( taïi choã ) Baøi taäp 1 vaø 2. phöông tieän .gaäp Duoãi chaân. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Ñònh löôïng 10 15’ -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.ñaù laêng chaân ra tröôùc.coå chaân. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. 4 tín gaäy .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.luôøn. Hoïc ñoäng taùc 4 + Phaùt trieån chung ( nam ) Oân ñoäng taùc 1 – 15.yeâu caàu giôø hoïc.xoaïc ngang.vaën mình.goái.. b) Khôûi ñoäng .Phaàn cô baûn Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60 – 65’ Lôùp ngoài thaønh 4 haøng .Phöông tieän : Chuaån bò coøi.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 2 CHAÏY TIEÁP SÖÙC – BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. yeâu caàu buoåi hoïc. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.chaïy ñaïp sau. hoâng.Daøn haøng.

Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Cöï ly giaõn caùch   4   3   2   1  *GV laøm maãu nhanh.chaïy ñoaïn 1vaø 3 caàm gaäy tay phaûi.thaân ngöôøi thaúng. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai. laøm ñoäng taùc trao gaäy theo kieåu quy ñònh ngang      *GV laøm maãu nhanh.(nhö ñoäng taùc 16) Ñoäng taùc 19 : nhö ñoäng taùc 17. Ñoäng taùc 17 : Co tay (gaäp heát khôùp khuyûu tay) haï thaân vaø giöõ thaân ngöôøi thaúng. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn.ñoaïn 3 vaø 4 caàm gaäy tay traùi. taäp ñoäng taùc tay khoâng nhaän tín gaäy TTCB Ñöùng chaân tröôùc. chaân cuøng beân vôùi tay caàm tín gaäy ôû phía sau. 3l 2l 2l * Höôùng daãn nam oân . luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. Khi nghe hieäu leänh ‘baét’ thì tay seõ nhaän tín gaäy ñaùnh ra tröôùc .khi tay ñoù ñaùnh ra sau thì duoãi thaúng. Ñoäng taùc : Ñaùnh tay nhòp nhaøng . thaân thaúng thaønh tö theá naèm saáp choáng thaúng tay.khi tay coù tín gaäy ñöa veà tröôùc thì hoâ baét vaø ñaùnh tay naøy tieáp veà sau 1 nhòp nöõa roài môùi ñöa thaúng tay veà tröôùc . *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai..GV qua höùông daãn nam 2l 3l 5l *Taïi choã. chaäm *GV hoâ nhòp ñeå HS taäp. Ñoäng taùc 18 : Duoãi tay. HS ñaùnh hai tay töï nhieân. chaân sau Ñoäng taùc : Theo leänh cuûa GV. Ñoäng taùc 20 : Thu 2 chaân thaønh tö theá ngoài xoåm.eùp saùt thaân ñeå nhaän tín gaäy 2l 3l 5l Khoaûng 5‘ BAØI TD Nam : Oân ñoäng taùc 1 – 15 Hoïc ñoäng taùc 16 – 20 Ñoâng taùc 16 : Tung hai chaân ra sau thaønh tö theá naèm saáp choánh thaúng tay. Hai tay choáng ñaát. thaân ngöôøi thaúng. caàm saùt ñaàu phía sau cuûa tín gaäy. tì treân nöûa tröôùc baøn chaân. muõi baøn chaân choáng ñaát. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp . CHAÏY TIEÁP SÖÙC * Taïi choã taäp trao tín gaäy TTCB Ñöùng chaân tröôùc chaân sau. muõi baøn chaân choáng ñaát. caùn söï lôùp hoâ nhòp caû nhoùm nam oân töø 1-15 *Caùn söï ñöùng cuøng chieàu vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Cöï ly giaõn caùch   4   3   2   1  *Lôùp phaân thaønh 4 nhoùm nöõ töï oân töø 1-3 vaø cho caùc em xem hình ñoäng taùc 4 taïo khaùi nieäm. chaäm *GV hoâ nhòp ñeå HS taäp.a .

     GV goïi 1 – 3 leân thöïc hieän Nam ñoäng taùc 1 – 20 Nöõ ñoäng taùc 1 . chaäm ñoäng taùc 4 (nöõ )Nhoùm nöõ ngoài 3 haøng ngang *Trieån khai taäp Cöï ly giaõn caùch   4   3   2   1  *GV ñöùng cuøng chieàu.Vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo.caêng thaân. *Hai haøng ñaàu ngoài.tay phaûi ñaùnh ra sau vôùi veà phía muõi baøn chaân traùi.maét nhìn sang phaûi ra sau.cho HS co goái cao. Nhòp 2 : Baät nhaûy vaø haï tay veà TTCB Nhòp 3 : Nhö nòp 1 nhöng ñoåi sang beân phaûi.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.GV sang höôùng daãn nhoùm nöõ *GV laøm maãu nhanh.4 -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .ñoàng thôøi gaäp caúng chaân traùi ra sau.6.thaû loûng. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp nhoùm nam taäp GV quan saùt söûa sai. ñoàng thôøi baät nhaûy theo nhòp hoâ vaø quay thaân 360o veà beân traùi.tay phaûi thaû loûng.tay traùi tì vaøo goái traùi. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn.8 : Co goái traùi.Hoài tónh.Nöõ : Ñoäng taùc 4 Nhaûy 2l TTCB Nhö tö theá keát thuùc cuûa ñoäng taùc 3 Nhòp 1: Baät nhaûy.muõi chaân duoãi ra.hai haøng sau ñöùng. 3.Phaàn keát thuùc . Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Cöï ly giaõn caùch   4   3   2   1  *Trong khi caùn söï lôùp quaûn nhoùm nam. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân GV söûa sai vaø chænh laïi ñeå ñaûm baûo neùt ñeïp vaø nhòp ñieäu. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp nhoùm nöõ taäp GV quan saùt söûa sai. Nhòp 4 : Nhö nhòp 2 Nhòp 5.tay traùi ñöa ra tröôùcleân cao loøng baøn tay höôùng ra ngoaøi. Cuûng coá baøi 2l 5l 2l nhanh hôn. 5 -10’ .7.

yeâu caàu giôø hoïc.Giao baøi taäp veà nhaø..   Moãi ñoäng taùc . Hoïc ñoäng taùc 5 .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.gaäp Duoãi chaân. 4 tín gaäy .xoaïc doïc.goái.veä sinh nôi taäp .coå chaân. phöông tieän .Xoay caùc khôùp : Coà tay.xoaïc Ñònh löôïng 10 .Söï phoái hôïp cuûa ngöôøi trao – nhaän tín gaäy .15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. Hoïc 21 .. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.6 + Phaùt trieån chung ( nam ) Oân ñoäng taùc 1 – 20.Hoïc sinh naém ñöôïc xuaát phaùt thaáp. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. yeâu caàu buoåi hoïc.30 II – Ñòa ñieåm. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 3 CHAÏY TIEÁP SÖÙC – BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. hoâng. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .Phöông tieän : Chuaån bò coøi.Hoïc baøi Theå duïc + nhòp ñieäu ( nöõ ) Oân ñoäng t aùc 1-4.xuaát phaùt ba ñieåm töïa.phoå bieán noäi dung. . b) Khôûi ñoäng .

.Phaàn cô baûn a . Chaïy tieáp söùc : . Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.Khoaûng caùch caùc baøn ñaïp vôùi nhau vaø vôùi vaïch xuaát phaùt.Taäp taïi choã trao vaø nhaän tín gaäy.Vò trí ñoùng baøn ñaïp caàn ñaûm baûo ñeå ñöôïc chaïy lao sau xuaát phaùt (coù lôïi cho vieäc taêng toác ñoä) treân moät ñöôøng thaúng laø ñöôøng tieáp tuyeán töø vò trí xuaát phaùt tôùi vaïch giôùi haïn beân traùi oâ chaïy.Khi ñoùng baøn ñaïp caàn chuù yù sao cho truïc doïc cuûa hai baøn ñaïp ñeàu // vôùi ñöôøng tieáp tuyeán (töø vò trí ñaët baøn ñaïp ñeán ñöôøng voøng.Khi tay choáng ñaát ñeå xuaát phaùt.chaïy ñaïp sau.naém tín gaäy baèng caùc ngoùn coøn laïi .saün saøng. 2 laàn x 8 nhòp 10m    .caùc baøn ñaïp caàn ñaït leäch sang beân phaûi oâ chaïy.Vaø taäp ñoåi tay caàm .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.naâng cao ñuøi.Khi ñoùng baøn ñaïp.hai haøng ñaùnh tay nhòp nhaøng.Hai HS ñöùng ôû tö theá cuøng caàm tín gaäy. *Taäp coù gaäy Khi ñoäng taùc ñaõ oån ñònh haøng 1 thöïc hieän phoái hôïp vôùi haøng 2 trao – nhaän tín gaäy.soá 1 vaø soá 3 caàm tín gaäy ôû tay phaûi ñöùng sau soá 2 vaø soá 4. Chuù yù :tröôøng hôïp thieáu tín gaäy coù theå moãi laàn taäp 8 em.Xuaát phaùt thaáp vôùi tín gaäy VÑV chaïy ñoaïn ñaàu trong chaïy tieáp söùc 4 x 100m.sau vaøi nhòp haøng 1 thöïc hieän trao gaäy.ngang. TTCB Töøng ñoâi.sao cho tay nhaän tín gaäy thaúng haøng vôùi tay trao tín gaäy cuûa ngöôøi phía sau.luôøn.ngoùn troû taùch nhö ño gang vaø choáng saùt phía sau vaïch xuaát phaùt. haøng 2 thöïc hieän moâ phoûng ñoäng taùc nhaän gaäy.xuaát phaùt thaáp vôùi baøn ñaïp vaø caàm tín gaäy ôû tay phaûi.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.sau ñoù ñeán hai haøng coøn laïi *Taäp khoâng gaäy : Khi nghe hieäu leänh.ñaù laêng chaân ra tröôùc. 60’ – 65’ 2l *GV cho caùc em xem tranh aûnh *Laøm maãu ñoäng taùc HS ngoài             5l HS taäp 2           1 *GV höôùng daãn hai haøng taäp.hai tay caàm gaäy ñeàu duoãi thaúng vaø gaàn // vôùi maët ñaát – ñoù laø thôøi ñieåm Khoaûng 5’ Khoaûng hôn 7’ 6l 10l .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.chaân sau thaân treân hôi ngaû veà tröôùc gaàn vôùi tö theá khi chaïy.Daøn haøng. 2.Ngöôøi chaïy caàn ñöùng leäch sang beân.Ñöùng chaân tröôùc.goùc ñoä caùc baøn ñaïp vaãn nhö khio xuaát phaùt vaøo ñöôøng voøng.vaën mình.Kó thuaät xuaát phaùt cuõng theo caùc leänh (Vaøo choã.chaïy ) Nhö ôû chaïy cöï li ngaén.ngoùn caùi.

Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû Ñoäng taùc 6 : Ñoäng taùc löng Nhòp 1-2 : Böôùc chaân traùi sang traùi roäng baèng vai.      *GV höôùng daãn HS taäp nhòp 1. ñoàng thôøi hai tay dang ngang.sau taêng toác ñoä ñaùnh tay.Taäp 1 böôùc trao tín gaäy .vöùa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo. -Töøng haøng taäp .tì baèng muõi baøn chaân.6. Caùn söï lôùp hoâ nhòp nhoùm nöõ taäp GV quan saùt söûa sai.ñoàng thôøi voã tay.vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo.Taäp xuaát phaùt 3 ñieåm choáng (Hai chaân vaø moät tay)ngöôøi nhaän tín gaäy phaûi quay maët veà phía sau(Quay maët sang traùi khi baét gaäy tay traùi vaø ngöôïc laïi) 2l 6l 2l b .Sau ñoù ñaèng sau quay trao ñoåi nhieäm vuï taäp.2 *GV höôùng daãn HS oân N1. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai.ñeå thay ñoåi nhieäm vuï cho nhau. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Sau khi caùc em naém vöõng 4 nhòp ñaàu.ñoàng thôøi ñaùnh hoâng .GV coù theå cho HS ñaèng sau quay. 2l 2l 5l *GV quan saùt nhoùm nöõ oân roài ñeán nhoùm nam. *GV trôû laïi vôùi nhoùm nöõ . -Luùc ñaàu taäp vôùi nhòp ñoä chaâm.GV höôùng daãn taäp tieáp N 5. Nhòp 2 : Chaân phaûi ñöa ra sau chaân traùi vaø böôùc sang traùi.8 nhö nhòp 1. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. Nhòp 3 : Nhö nhòp 1 Nhòp 4 : Thu chaân phaûi veà cuøng chaân traùi vaø tì baèng muõi baøn chaân. *GV laøm maãu nhanh.Taäp nhö baøi taäp chæ khaùc laø coù di chuyeån .2.7.2 .7. Nhoùm nam tieáp tuïc oân.baøn tay saáp.4 nhöng di chuyeån sang phaûi.HS nhaän seõ caàm tín gaäy vaø ñaùnh tay ñoù veà tröôùc) 6l 2lx20m 5l gaäy. Nhòp 5.caêng ngöïc.4 GV ñöùng cuøng chieàu.GV thöïc hieän toaøn boä ÑT 5 nhanh – chaäm. chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu.3.Taäp chaïy ñoaïn ngaén trao – nhaän tín gaäy.maët hôi quay sang phaûi.Baøi theå duïc Oân TDNÑ Lôùp cöû ra moät em khaù höôùng daãn lôùp oân Oân baøi TD nam 1-20 lôùp töï oân Hoïc ñoäng taùc 5 di chuyeån ngang Nhòp 1 : Chaân traùi böôùc sang traùi roäng baèng vai.8. loøng baøn tay höôùng ra tröôùc.hoaøn thaønh vieäc trao – nhaän tín gaäy ( sau ñoù HS trao seõ buoâng tín gaäy vaø ñaùnh tay veà sau. .ñoàng thôøi gaäp hai caúng tay. hoïc tieáp nhòp 3. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn.6.

sang traùi.caêng ngöïc.loøng baøn tay höôùng vaøo nhau .maét nhìn thaúng. ÑT 26 : Thu chaân phaûi veà thaønh tö theá ñöùng thaúng.tay traùi ñöa ngang baøn tay saáp.caúng tay phaûi gaäp tröôùc ngöïc. ÑT 22 : Ñöùng thaúng . Nhòp 3-4 Ñaùnh hoâng sang phaûi. Nhòp 7-8 Naâng thaân leân.hai tay dang ngang. kheùp chaân. vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo. 2l 2l 5l treân Caùn söï lôùp quaûn lí nhoùm nöõ taäp cho thuoäc hai ñoäng taùc vöùa hoïc.ñoàng thôøi kheùp chaân traùi vaø haï tay veà tö theá ñöùng cô baûn. ÑT 28 : Nhö ÑT 26 ÑT 29 : Nhö ÑT 27. ÑT 27 : Laêng thaúng chaân traùi veà tröôùc.baøn tay saáp. ÑT 30 : Thu chaân phaûi veà thaønh tö theá nghieâm.phöông höôùng.caúng tay traùi gaäp tröôùc ngöïc.nhöng ñoåi chaân.30      *GV laøm maãu nhanh. ÑT 25 : Nhö ÑT 23.caêng ngöïc. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai.xuoáng döôùi chaïm muõi baøn chaân traùi.hai tay duoãi thaúng sang phaûi. ÑT 24 : Thu chaân traùi veà vò trí cuõ thaønh tö theá ñöùng nghieâm. *GV goïi baát kyø moät em nam thöïc hieän baøi taäp töø 1-30 *GV goïi baát kyø moät em nöõ thöïc hieän baøi taäp töø 1.khuîu goái. chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu.maét nhìn thaúng.caêng ngöïc.maët höôùng sang traùi. thaân ngöôøi vaø chaân phaûi duoãi thaúng. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. 1l *GV Trieån khai taäp nhoùm nam.taäp töø 21 – 26 *Tieáp ñeán töø 27 .6. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân GV giaûng giaûi laïi nhöõng yeâu caàu yeáu lónh kyõ thuaät cho ñoäng taùc chính xaùc caû veá bieân ñoä . chaân phaûi duoãi thaúng. Nhòp 5-6 : Gaäp thaân ra phía tröôùc . ÑT 23 : Chaân traùi böôùc daøi sang traùi thaønh tö theá ñöùng khuîu goái traùi.ngaång ñaàu.( neáu lôùp tieáp thu toát coù theå taâp laïi toaøn boä 6 ÑT ) Hoïc ñoäng taùc 21-30 nam ÑT 21 : Baät thaúng leân cao nhaûy öôõn thaân.hai chaân kheùp.nhöng ñoåi beân.keát thuùc ñoäng taùc hai chaân chuïm.hai tay ñöa thaúng töø treân cao.maët höôùng sang phaûi.tay phaûi ñöa ngang baøn tay saáp.hai tay giô thaúng treân cao .maét nhìn theo tay.ñaàu vaø thaân ngöôøi nghieâng sang phaûi .hai tay cao.hai tay giô thaúng treân cao. .

HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 4 CHAÏY TIEÁP SÖÙC – BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu . 4 tín gaäy .thaû loûng. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng .Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .Hoài tónh.Phaàn keát thuùc .Phöông tieän : Chuaån bò coøi. .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 5 -10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . .veä sinh nôi taäp .GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. . SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.Giao baøi taäp veà nhaø. phöông tieän ..Oân phoái hôïp cuûa ngöôøi trao – nhaän tín gaäy hoaëc noäi dung do GV choïn Oân ÑT 1 – 6 (nöõ) Hoïc ÑT 7 – 8 (nöõ) Oân ÑT 1 – 30 (nam) Hoïc ÑT 31 – 40 (nam) II – Ñòa ñieåm.*Cuûng coá baøi : 3.

vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em laøm theo.goái. -Lôùp cöû 1 em khaù leân hoâ.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.Ngöôøi soá 3 chuyeån gaäy sang tay phaûi ñeå trao cho ngöôøi soá 4 .ñieàu khieån nhoùm nam taäp. 2 . hoâng.ñeå deã quaûn lí lôùp. *Moãi laàn taäp 2 nhoùm.khoaûng caùch ngöôøi tröôùc ngöôøi sau phaûi taêng leân ñuû xa ñeå khoâng xoâ ñaïp vaøo nhau.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. yeâu caàu buoåi hoïc. 2l 5l 2l 5l -GV ñeám nhòp.ngöôøi soá 1 laïi nhaän laïi gaäy ñeå taäp töø ñaàu.  ñoäng taùc  2 laàn x 8  nhòp  10m  .Khi chaïy caøng nhanh.III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.Xoay caùc khôùp : Coà tay. *Boá trí caùc em ngoài ôû giöõa ñoaïn ñöôøng taäp.phoå bieán noäi dung. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. Chaïy naâng goùt chaïm moâng. Trao – nhaän tín gaäy theo ñoäi 4 ngöôøi Caû ñoäi chaïy nheï nhaûng theo 1 haøng doïc .ngöôøi soá 4 nhaän gaäy baèng tay traùi. 60’ – 65’ 3l *Chuù yù lôùp thaät traät töï nghe vaø nhôù lôøi daën doø cuûa GV *Nhöõng em chöa taäp ngoài traät töï theo doõi ñeå ñeán löôït mình taäp naém ñöôïc caùch thöùc.15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.Chaïy vôùi ñöôøng thaúng.coå chaân. 2l 2l 4l 5l . theo Moãi Ñoäi hình 4 haøng ngang.naâng cao ñuøi. b) BAØI THEÅ DUÏC -Oân ñoäng taùc 1 – 6 TDNÑ nöõ Ñònh löôïng 10 .ngöôøi soá 1 caàm tín gaäy chaïy cuoái cuøng.Khi phoái hôïp ñaõ toát caàn chuù yù taêng toác ñoä.GV qua nhoùm nöõ.Daøn haøng.ñieàu khieån nhoùm nöõ taäp.roài ngöôøi soá 2. *Luùc ñaàu taäp khoaûng caùch giöõa ngöôøi trao vaø nhaän khoaûng caùch 20m.luôøn. caùn söï laøm maãu ñöùng ôû tröôùc caùc em nuõ laøm theo.GV qua oân nhoùm nam. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.vaën mình. b) Khôûi ñoäng .ngöôøi soá 4 chaïy ñaàu. Phaàn cô baûn : a) Oân phoái hôïp cuûa ngöôøi trao vaø ngöôøi nhaän tín gaäy. Ngöôøi soá 1 caàm tín gaäy ôû tay phaûi roài trao cho ngöôøi soá 2 .ñaù laêng chaân ra tröôùc. -GV ñeám nhòp.Heát moät ñôït nhö vaäy.ñeán ngöôøi soá 3.gaäp Duoãi chaân. -Oân ñoäng taùc 1 – 30 Baøi TD nam 1l 2l 2l -Hoïc ñoäng taùc 7 – 8 TDNÑ nöõ +Taäp phaàn chaân +Taäp phaàn tay +Taäp phoái hôïp tay – chaân. -Lôùp cöû 1 em khaù leân hoâ. .xoaïc doïc.GV Ñöùng cuøng chieàu.Ngöôøi soá 2 nhaän gaäy baèng tay traùi roài chuyeàn gaäy vaøo tay phaûi bñeå trao cho ngöôøi soá 3.chaïy ñaïp sau.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. caùn söï laøm maãu ñöùng ôû tröôùc caùc em nam laøm theo.xoaïc ngang.yeâu caàu giôø hoïc.

GV Ñöùng cuøng chieàu. -Caùn söï ñieàu khieån.Giao baøi taäp veà nhaø.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .Phaàn keát thuùc .Hoài tónh.GV giaùm saùt .vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em laøm theo -Caùn söï ñieàu khieån. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng .GV Ñöùng cuøng chieàu.2l 2l 4l -Hoïc ñoäng taùc 31 – 40 Baøi TD nam. nöõ 3.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.GV chuyeån qua nhoùm nam. .vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em laøm theo -GV voã nhòp caùc HS taäp . . c) Cuûng coá baøi -GV voã nhòp caùc HS taäp .GV Ñöùng cuøng chieàu.GV giaùm saùt -Caùn söï ñieàu khieåm vaø nhoùm töï quaûn -Lôùp taäp trung laïi-GV goïi moât vaøi em kieåm tra möùc ñoä tieáp thu baøi cho nam.vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em laøm theo. .Caùn söï ñieàu khieåm vaø nhoùm nöõ töï quaûn. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO GIAÙO AÙN 5 .thaû loûng.

Xoay caùc khôùp : Coà tay.phoå bieán noäi dung.Luaät Trang 52. Oân ÑT 1 – 8 (nuõ) Hoïc ÑT 9 Oân ÑT 1 – 40 (nam) Hoïc ÑT 41 – 50 (nam) II – Ñòa ñieåm.Phaàn cô baûn a .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. Oân ñoäng taùc 1 – 8 d .Caùn söï Ñöùng cuøng chieàu. .caùc em coù theå taäp giöõ theo nhoùm cho ñeán luùc kieåm tra. hoâng.TP. Oân ñoäng taùc 1 – 40 e . Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.coøn ñieàu kieän keùm hôn chæ taäp treân ñöôøng thaúng. theo Moãi Ñoäi hình 4 haøng ngang. phöông tieän .goái. 2 . Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. 60’ – 65’ Lôùp taäp hoïp ngoài 4 haøng ngang coù theå giaûng luaät chaïy 4x100 ñaàu giôø hoïc sau ñoù môùi khôûi ñoäng. 4 tín gaäy .luôøn. -Caùn söï lôùp giöõ traät töï. Coù theå baám giôø ñeå tính thaønh tích + kó thuaät.gaäp Duoãi chaân.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . b) Khôûi ñoäng . Chaïy naâng goùt chaïm moâng.veä sinh nôi taäp . HỒ CHÍ MINH CHAÏY TIEÁP SÖÙC – BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu Hoïc moät soá ñieåm cô baûn trong luaät ñieàn kinh (phaàn chaïy tieáp söùc 4 x 100m) Oân noäi dung chaïy nhö luùc thi ñaáu.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. -Boá trí lôùp ngoài khu vöïc giöõa ñoaïn ñöôøng chaïy.15’ -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.vaën mình.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.ñaù laêng chaân ra tröôùc.  ñoäng taùc  2 laàn x 8  nhòp  10m  .hoaëc cuoái buoåi hoïc..53 saùch GV TD lôùp 11 b . Taäp nhö ñieàu kieän thi ñaáu ( neáu coù ñuû saân baêi) Do ñieàu kieän tröôøng khoâng coù saân coù theå töông töï baèng caùch thu heïp ñoä daøi.yeâu caàu giôø hoïc.taäp vôùi toác ñoä cao.xoaïc doïc.naâng cao ñuøi. -Taäp trao – nhaän tín gaäy nhoùm 4 em.vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em nöõ laøm theo.moät löôït taäp 2 nhoùm.Hoïc ñoäng taùc 9 2l 4l 2l .    4l 2l c . yeâu caàu buoåi hoïc.Daøn haøng. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.chaïy ñaïp sau.coå chaân.xoaïc ngang. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Ñònh löôïng 10 .Phöông tieän : Chuaån bò coøi.

. nöõ 3.Hoïc ñoäng taùc 41 – 50 2l 6l 1l G .GV Ñöùng cuøng chieàu.Phaàn keát thuùc . .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 5 -10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .4l   -Caùn söï ñieàu khieån.GV giaùm saùt -Caùn söï ñieàu khieåm vaø nhoùm töï quaûn .GV Ñöùng cuøng chieàu.GV giaùm saùt -Caùn söï ñieàu khieåm vaø nhoùm töï quaûn . . .GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. Cuûng coá baøi -Lôùp taäp trung laïi-GV goïi moât vaøi em kieåm tra möùc ñoä tieáp thu baøi cho nam. -Caùn söï lôùp hoâ nhòp nhoùm nam taäp                 F . . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng .Hoài tónh.Giao baøi taäp veà nhaø.      -Caùn söï ñieàu khieån nhoùm nöõ oân.thaû loûng.vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em nöõ laøm theo.vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em nöõ laøm theo.

chuù yù ñeán söï taäp luyeän thöôøng xuyeân cuûa HS Ñieåm 9 – 10 :Thöïc hieän ñuùng Ñònh löôïng 10 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. Kieåm tra chaïy tieáp söùc Nguyeân taéc vöøa söùc.Xoay caùc khôùp : Coà tay.veä sinh nôi taäp .Kieåm tra chaïy tieáp söùc Oân taïi choã trao vaø nhaän tín gaäy Moät böôùc trao vaø nhaân tín gaäy(nhaän tín gaäy sau ñoù ñoåi tay).gaäp Duoãi chaân.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.coå chaân.xoaïc ngang.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. 4 tín gaäy .goái.phoå bieán noäi dung.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. Kieåm tra khaû naêng phoái hôïp trao – nhaän tín gaäy. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. Noäi dung döï truø : Oân ÑT 1 – 9 (nöõ) Oân ÑT 1 – 50 (nam) Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60’ – 65’           .Daøn haøng. Caùch cho ñieåm Ñieåm kó thuaät cuûa caùc HS trong moät nhoùm laø nhö nhau.. hoâng. phöông tieän .yeâu caàu giôø hoïc. b) Khôûi ñoäng .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.chaïy ñaïp sau.      . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 6 CHAÏY TIEÁP SÖÙC –LYÙ THUYEÁT - BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu II – Ñòa ñieåm.luôøn. yeâu caàu buoåi hoïc. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .naâng cao ñuøi. Phaàn cô baûn a . chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. 2 .xoaïc doïc.ñaù laêng chaân ra tröôùc.vaën mình. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.

chaïy toác ñoä chaäm Ñieåm 3 – 4 :Thöïc hieä ñöôïc kyõ thuaät trao – nhaän tín gaäy.ñieåm E tuyø thuoäc ñaëc ñieåm cuûa töøng ñoâi phoái hôïp.ñeå GV deã theo doõi. Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän ñuùng kó thuaät trao – nhaän tín gaäy.nhöng khoâng thay ñoåi caùc moác quy ñònh. Neáu khoâng kòp giôø coù theå boû phaàn naøy. Caùc baøi taäp khoâng vöøa söùc deã gaây chaán thöông trong taäp luyeän. -Phaûi xeùt ñeán ñaëc ñieåm cuûa ngöôøi hoïc veá : giôùi tính.coù theå theo thöù töï danh saùch .v Caùc baøi taäp khi ñöôïc löïa choïn ñeå giaûng daïy khoâng neân quaù khoù hoaëc quaù deã.trình ñoä.ñaùnh giaù.Cöù theá laàn löôït cho ñeán heát GV chia lôùp thaønh nhieàu nhoùm..nöõ. Ñieåm 5 – 6 :Thöïc hieän ñuùng kó thuaät trao – nhaän tín gaäy.kó thuaät trao – nhaän tín gaäy.Vieäc saép xeáp ñoù theo caùc qui luaät -Töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp -Töø deã ñeán khoù -Töø nhöõng caùi ñaõ bieát sang caùi chöa bieát Moät ñieàu quan troïng nöõa laø AB daøi 20m. Oân baøi TD nam.coù theå cho chaïy theo ñöôøng voøng. Ñeå cho ñoä khoù cuûa baøi taâp luoân vöøa söùc vôùi ngöôøi taâp thì phaûi naâng daàn leân.v . Nhôù yeâu caàu caùc em kieåm tra song veà choã cuõ ngoài traät töï.Chæ neân kieåm tra ñoàng thôøi 1 – 2 nhoùm.huaán luyeän vieân.HS ngồi tập trung 4 haøng ngang .phoái hôïp cô baûn ñuùng kó thuaät ôû trong khu vöïc qui ñònh.löùa tuoåi. c .chaïy toác ñoä cao.phoái hôïp cô baûn ñuùng kó thuaät ôû trong khu vöïc qui ñònh.Neáu khoâng coù ñieàu kieän ñeå chaïy treân ñöôøng thaúng.phoái hôïp ñuùng ñuùng kó thuaät ôû cuoái khu vöïc qui ñònh.coù theå cho caùc em thöû moät laàn.chaïy vôùi toác ñoä chaäm Ñieåm 1 – 2 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc kyõ thuaät trao – nhaän tín gaäy.chaïy toác ñoä trung bình. 2l b . Nguyeân taéc vöøa söùc : Nguyeân taéc vöøa söùc ñöôïc baûo ñaûm khi thöïc hieän toát hai vaán ñeà -Ñoä khoù cuûa baøi taäp phaûi löïa choïn vaø phaân thaønh loaïi baäc.AD daøi 50m.phaûi ôû möùc sao cho moãi ngöôøi coù coá gaéng nhaát ñònh vaø caàn söï giuùp ñôõ cuûa giaùo vieân.GV neân cho chuaån bò “vaät baùo hieäu” Khi caùc nhoùm khaùc nhau vaøo kieåm tra.

2.Ñaëc ñieåm caù nhaân cuûa ngöôøi taäp neân nghieân cöùutrong hoïc taäp. .Thöïc hieän caùc quy luaät “töø deã ñeán khoù””töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp””töø nhöõng ñieàu ñaõ bieát ñeán nhöõng ñieàu chöa bieát” 3.Bieát vaø tính kyõ veà caùc löùa tuoåi vaø caù tính cuûa ngöôøi taâp 3. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng .Hoài tónh.Naém chaéc ñaëc ñieåm caù nhaân seõ cho pheùp ngöôøi GV ñaët caùc nhieâm vuï vöøa söùc HS.Phaàn keát thuùc .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang ..tieán haønh caùc quaù trình giaûng daïy ñöôïc chaët cheõ vaø coù caùc bieän phaùp ñöôïc linh hoaït Ñaûm baûo cho nguyeân taéc vöøa söùc caàn theo caùc quy luaät 1Laõnh ñaïo chaéc chaéc quaù trình thöïc hieän chöông trình vaø ñeà ra caùc yeâu caàu hoïc taäp.Giao baøi taäp veà nhaø.trong thi ñaáu thaäm chí caû trong luùc vui chôi vaø nghæ ngôi. .GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. .thaû loûng.muoán ñaûm baûo nguyeân taéc vöøa söùc thì ngoaøi vieäc chuù yù ñeán xu höôùng chung phaûi chieáu coá ñeán ñaëc ñieåm caù nhaân.

Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60’ -65’ *Lôùp chia thaønh 2 nhoùm nam – nöõ rieâng caùn söï lôùp ñieàu . b) Khôûi ñoäng . phöông tieän .naâng cao ñuøi.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.gaäp Duoãi chaân. yeâu caàu buoåi hoïc. hoâng.xoaïc doïc. II – Ñòa ñieåm. Oân chaïy ñaø – giaäm nhaûy.phoå bieán noäi dung.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.Xoay caùc khôùp : Coà tay.Daøn haøng.ñaù laêng chaân ra tröôùc. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.goái. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.veä sinh nôi taäp . Phần cơ bản a .coå chaân.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. Moät soá ñoäng taùc boå trôï do GV choïn.Kiểm tra TD *Lôùp töï oân Ñònh löôïng 10 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. Oân caùc böôùc di chuyeån trong moân boùng chuyeàn.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 7 THEÅ DUÏC – NHAÛY CAO .xoaïc ngang.. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.chaïy ñaïp sau.luôøn.TTTC I – Muïc tieâu Kieåm tra.khoaûng 6 quaûø boùng chuyeàn. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1. .yeâu caàu giôø hoïc. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. daây nhaûy. 2 .      .vaën mình.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.

Taäp ñoäng taùc boå trôï -Taäp ñaùnh tay -Ñöùng kieãng goùt nöûa tröôùc baøn chaân tröôùc treân buïc cao 20cm thöïc hieän naâng goùt chaân leân xuoáng. *Kieåm tra nam (caùch cho ñieåm) -Ñieåm 9 – 10 : Thöc hieän ñuùng kó thuaät.khi nghe hieäu leänh coøi.coù vaáp moät soá nhòp. -Baät loø coø Ba em ñaàu haøng thöïc hieän sau ñoù xeáp haøng ôû ñích .nhanh choùng ñöa chaân giaäm ra tröôùc vaø ñaët töø goùt chaân sang muõi chaân.taïo ñöôïc söï thoaûi maùi. -Ñieåm 5 – 6 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng vaø ñoäng taùc ñeïp. -Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän ñuùng kó thuaät.ñaët chaân giaäm phía sau. -Hs nam giaäm nhaûy chaân traùi taäp chaïu ñaø 5 böôùc.thöïc hieän 3 böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng.           Ñaët chaân giaäm nhaûy phaûi töø goùt chaân sang muõi chaân vaø giaäm maõnh lieät.goïi theo thöù töï danh saùch. -HS HS Ñöùng treân moät chaân.ñaët chaân giaäm phía sau. ñeïp vaø coù nhòp ñieäu.khôùp nhaïc hoaëc nhòp hoâ. coù tính lieân hoaøn. GV taäp trung caùc em nöõ ngoài thaønh hai haøng ngang.khi nghe hieäu leänh coøi. -Ñieåm 3 – 4 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc kyõ thuaät.khôùp nhaïc hoaëc nhòp hoâ.Chöa thuoäc 2 – 3 ñoäng taùc hoaëc vaáp moät soá nhòp.ñeán 7 böôùc -HS nam giaân nhaûy chaân phaûi taäp chaïy ñaø 5 böôùc. coù tính lieân hoaøn nhöng chöa thaät ñeïp. -Ñieåm 7 – 8 :Thöïc hieân ñuùng töông ñoái ñeïp. Löu yù caùc em chöa tôùi löôït kieåm tra ngoài taäp trung.Chöa thuoäc nhieàu ñoäng taùc hoaëc vaáp nhieàu nhòp.*Kieåm tra nöõ (caùch cho ñieåm ) -Ñieåm 9 – 10 : Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät vaø baøi ñeïp.Khi nghe goïi tôùi teân mình HS nhôù giô tay.chöa thuoäc 2 ñoäng taùc vaø vaáp moät soá nhòp.chöa khôùp nhaïc.ñeán 7 böôùc      Töøng haøng taäp                                 Toác ñoä chaïy ñaø vuøa phaûi. b . 10l 10l Oân chaïy ñaø 10m x2l Lôùp 4 haøng ngang cöï ly giaõn caùch      -HS Ñöùng treân moät chaân.Nhảy cao Oân giaäm nhaûy 3l khieån lôùp oân. -Ñieåm 1 – 2 :Chöa thöïc hieän ñöôïc 2/3 caùc ñoäng taùc cuûa baøi.ñoäng taùc xaáu.ñeå ruùt kinh nghieäm.Khôùp nhaïc hoaëc nòp hoâ. coù sai soùt nhoû veà tö theá.ñoàng thôøi ñaù laêng vaø ñaùnh tay. Moãi ñôït goïi 3 – 5 em leân thöïc hieän.

hai hay nhieàu böôùc tuyø thuoäc cöï li xa gaàn boùng ñeán.thaû loûng.veä sinh nôi taäp .      . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng .Giao baøi taäp veà nhaø.15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.coå chaân. daây nhaûy.gaäp Duoãi chaân. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.TTTC I – Muïc tieâu Nhaûy cao : Chaïy ñaø – giaâm nhaûy – treân khoâng . (moät soá baøi taäp boå trôï).   c . Boùng chuyeàn -Oân caùc böôùc di chuyeån +Böôùc tröôït ngang sang traùi. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.goái. .phaûitröôùc.vaën mình.söû duïng khi boùng ñeán leäch sang phaûi hay traùi ôû cöï li gaàn Kó thuaät : Chaân naøo gaån höôùng ñoù nhaát böôùc tröôùc. 3.khoaûng 6 quaø boùng chuyeàn.rôi xuoáng ñaát Hoaøn chænh boán giai ñoaïn kyõ thuaät Moät soá ñoäng taùc boå trôï kó thuaät vaø baøi taäp phaùt trieån theå löïc (do Gv choïn) TTTC : Oân caùc böôùc di chuyeån trong moân boùng chuyeàn.sau. yeâu caàu buoåi hoïc. II – Ñòa ñieåm.xoaïc ngang. .chaân coøn laïi reâ theo trôû veà TTCB +Böôùc chaïy :thöïc hieän khi boùng ñeán ôû xa.chaïy Ñònh löôïng 10 .naâng cao ñuøi. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.di chuyeån veà tröôùc chaân sau böôùc tröôùc .Xoay caùc khôùp : Coà tay. phöông tieän .Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . hoâng. OÂn kó thuaät chuyeàn boùng cao tay cô baûn.Daøn haøng. b) Khôûi ñoäng .cöï ly giaõn caùch Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m .xoaïc doïc.Hoài tónh.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.phoå bieán noäi dung.Phaàn keát thuùc .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 5 -10’ A B C -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 8 Nhaûy cao .yeâu caàu giôø hoïc.luôøn.

ñaù laêng chaân ra tröôùc. 40l 40l .haï thaáp troïng taâm.chaân tröôùc chaân sau. 2lx10m 60’ – 65’ 2l *Toác ñoä chaïy ñaø vuøa phaûi.moät nhoùm taäp nhaûy cao. *Sau khi GV giaûng giaûi caû lôùp. *Phoái hôïp di chuyeån thöïc hieän moâ phoûng ñoäng taùc chuyeàn boùng cao tay cô baûn. *Nghe hieäu leänh coøi GV chæ tay höôùng naøo HS di chuyeån Ñoäng taùc : Di chuyeån theo höôùng boùng ñeán.Böôùc chaïy.buïng hoùp.sau ñoù GV ñeå nhoùm 1 taâp döôùi söï giaùm saùt cuûa caùn söï lôùp.böôùc nhaûy. Loø coø 2.GV toå chöùc höôùng daãn nöûa lôùp taäp nhaûy cao toaøn boä 4 giai ñoaïn. *Oân böôùc tröôït ngang sang traùi.ñaïp sau.taïo ñöôïc söï thoaûi maùi. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.sau ñoù khuîu goái thu tay phoái hôïp coå tay vaø caùc loùng ngoùn tay hoaõn xung roài thöïc hieän chuyeàn boùng ñi.cho HS xem tranh aûnh. 6l 6l 6l 10l *GV höôùng daãn nhoùm 2 taäp boùng chuyeàn ôû ñòa ñieåm khaùc. *Ñaët chaân giaäm nhaûy phaûi töø goùt chaân sang muõi chaân vaø giaäm maõnh lieät. Chuù yù ñôïi cô theå ñeán ñieåm cao nhaát môùi thöïc hieän xoay muõi chaân laêng vaø ngöôøi.GV ñeám 2 HS thöïc hieän taïi choã thöïc hieän ñoäng taùc chuyeàn boùng .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.hai tay thaû loûng .böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.      *GV laøm maãu.  1  2 *GV ñeám 1 HS ñöa hình tay leân.maét quan saùt chôø boùng ñeán. TTCB Ñöùng hai chaân roäng baèng vai.böôùc tröôït tieán . *Tröôøng hôïp thieáu boùng coù theå chia lôùp laøm hai nhoùm.Phaàn cô baûn a Nhaûy cao : moät saûi tay. b)TTTC : Boùng chuyeàn.luøi. *Tröôøng hôïp ñuû duïng cuï caû lôùp taäp nhaûy cao xong sau ñoù caû lôùp chuyeån qua hoïc boùng chuyeàn. nhoùm kia taäp boùng chuyeàn.sang phaûi .nhanh choùng ñöa hình tay ñoùn boùng ôû treân cao caùch traùn khoaûng 30cm.theo goùc ñoä khoaûng 60 – 700 So vôùi traùn.vai hôi nhoâ veà phía tröôùc. Nhaéc laïi nhöõng ñieåm maáu choát cuûa töøng giai ñoaïn. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.

Lôùp taäp trung ngoài 4 haøng ngang.thaû loûng.(taïo caûm giaùc khi thöïc hieän chuyeàn) +Ñoåi laïi haøng 2 caàm boùng cho haøng 1 taäp. +Haøng 2 taäp boå trôï nhö haøng 1 vöøa thöïc hieän +Haøng 1 böôùc tôùi gaàn caàm boùng nöông boùng theo ñeå haøng 2 thöïc hieän chuyeàn boùng.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. Taäp hoïp lôùp laïi GV thò phaïm laïi nhaéc laïi ngaén goïn ñieåm maáu choát cuûa kyõ thuaät. Goïi moät vaøi em thöïc hieän toát leân thöïc hieän.sau ñoù ñoåi ngöôïc laïi. . neáu ngöôïc laïi. ñoåi noäi dung taäp chuyeån sang nhaûy cao. *Hai haøng luøi veà sau 2 böôùc thöïc hieän chuyeàn hai laàn.Hoài tónh. GV tuaàn naøy chuù troïng moân BC – Tuaàn sau seõ chuù troïng moân nhaûy cao. cöù theá luaân phieân.Giao baøi taäp veà nhaø. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . 5 -10’ Lôùp taäp ôû ñòa hình töï nhieân. *Neáu lôùp ngoan coøn dö thôøi gian coù theå cho nhoùm BC töï taäp moät luùc. *Thöïc hieän chuyeàn 1 laàn moät beân chuyeàn nhanh – moät beân chuyeàn chaäm.  1  2 *Ñoäng taùc boå trôï +Haøng 1 thöïc hieän chuyeàn boùng xuoáng ñaát (coù theå ôû treân töôøng) Caàm boùng theo hình tay ôû treân ñaàu thöïc hieän chuyeàn boùng thaúng leân trôøi roài rôi veà vò trí cuõ. 2l 4l 800m c) Chaïy beàn 3. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.30l 30l 20l 40l höoùng ñoù vaø thöïc hieän ñoäng taùc. .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc .Phaàn keát thuùc .

.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 9 Nhaûy cao .khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn. daây nhaûy.Oân ñeäm boùng II – Ñòa ñieåm. .SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.TTTC I – Muïc tieâu Oân Hoaøn chænh boán giai ñoaïn kyõ thuaät Moät soá ñoäng taùc boå trôï kó thuaät vaø baøi taäp phaùt trieån theå löïc (do Gv choïn) Oân caùc böôùc di chuyeån – Caùc baøi taäp boå trôï kó thuaät chuyeàn boùng cao tay cô baûn .veä sinh nôi taäp .Phöông tieän : Chuaån bò coøi. phöông tieän .

taêng tính ñaøn hoài cuûa chaân. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 10mx2l 60’ – 65’ 10l 10l 6l b Boùng chuyeàn 10l 10l 10l -Taäp ñaùnh tay -Taäp moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy.ñaù laêng chaân ra tröôùc.vaën mình.phoå bieán noäi dung.böôùc nhaûy.chaïy ñaïp sau.xoaïc doïc.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. Taäp möùc xaø 70cm moãi laàn naâng xaø leân 5cm. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. *Oân böôùc tröôït ngang sang traùi.Phaàn cô baûn a Nhaûy cao : Ñònh löôïng 10 .GV ñeám 2 HS thöïc hieän taïi choã thöïc hieän ñoäng taùc chuyeàn boùng . yeâu caàu buoåi hoïc.sang phaûi . chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.  1  2 40l 40l .15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.goái.luøi.gaäp Duoãi chaân.      .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. *Phoái hôïp di chuyeån thöïc hieän moâ phoûng ñoäng taùc chuyeàn boùng cao tay cô baûn. *Nghe hieäu leänh coøi GV chæ tay höôùng naøo HS di chuyeån höoùng ñoù vaø thöïc hieän ñoäng taùc. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.  1  2 *GV ñeám 1 HS ñöa hình tay leân.luôøn.yeâu caàu giôø hoïc. -Taâp 3 böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng      Moãi laàn 4 em thöïc hieän.Noäi dung & giaûng giaûi 1.naâng cao ñuøi.böôùc tröôït tieán .Böôùc chaïy.cho ñeán 120cm döøng vôùi nöõ 60cm 90cm.xoaïc ngang.coå chaân. Loø coø 2. Muïc ñích khôûi ñoäng. hoâng.Daøn haøng.Xoay caùc khôùp : Coà tay. b) Khôûi ñoäng .

Taêng löïc Ñöùng treân baäc theàm thaáp baèng nöûa tröôùc 2 baøn chaân.hai ngoùn caùi kheùp laïi song song baèng nhau.thöïc hieän kieãng goùt leân xuoáng taêng löïc coå chaân Ñöùng treân baäc theàm thaáp baèng nöûa tröôùc baøn chaân traùi thöïc hieän kieãng goùt leân xuoáng Ñöùng treân baäc theàm thaáp baèng nöûa tröôùc baøn chaân phaûi thöïc hieän kieãng goùt leân xuoáng 20l 20l 20l *Ñoäng taùc boå trôï +Haøng 1 thöïc hieän chuyeàn boùng xuoáng ñaát (coù theå ôû treân töôøng) Caàm boùng theo hình tay ôû treân ñaàu thöïc hieän chuyeàn boùng thaúng leân trôøi roài rôi veà vò trí cuõ. Chuyeàn boùng di chuyeån.boùng bay sang A.boán loùng ngoùn tay naøy ñaët leân boán loùng ngoùn tay kia.   A1 A   B1 B Em chuyeàn khaù ñöùng ôû treân. +Haøng 2 taäp boå trôï nhö haøng 1 vöøa thöïc hieän +Haøng 1 böôùc tôùi gaàn caàm boùng nöông boùng theo ñeå haøng 2 thöïc hieän chuyeàn boùng. Töøng haøng thöïc hieän.thaû loûng.ñoàng thôøi hôi xoác vai leân ñeå tieáp xuùc boùng.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.di chuyeån nhanh ñeán choã höôùng boùng tôùi.gaàn tôùi boùng ñoàng thôøi thöïc hieän ñöa hình tay chuaån bò cho vieäc ñeäm boùng.caùnh tay taïo vôùi thaân ngöôøi moät goùc 45o – 50o. .vung tay leân. A chuyeàn laïi cho A 2…. hoâng. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . _Taäp moät beân tung boùng moät beân ñeäm. +Ñoåi laïi haøng 2 caàm boùng cho haøng 1 taäp. +Hai haøng luøi veà sau 2 böôùc thöïc hieän chuyeàn hai laàn. 3.coå tay duoãi thaúng.Hoài tónh. 8voøng Oâng ñeäm boùng : Nhaéc laïi maáu choát kó thuaät Ñöùng tö theá chuaån bò.Thöïc hieän ñeäm boùng baèng caùch duoãi khôùp goái.caùnh tay thaúng.thöïc hieän chuyeàn chaäm. -Thöïc hieän ñoäng taùc ñeäm boùng khoâng boùng di chuyeån sang caùc höôùng.A 1 chuyeàn xong di chuyeån sang traùi chaïy ra cuoái haøng.yeâu caàu ñaàu tieân em coá gaéng di chuyeån cho kòp ñoùn boùng. cöù theá luaân phieân. sau ñoù ñoåi ngöôïc laïi.luùc naøy goùc taïo bôûi caùnh tay vaø thaân khoaûng 60o – 80o(tröôøng hôïp thoâng thöôøng)Coù theå lôùn hôn do phuï thuoäc ñöôøng boùng tôùi vaø muïc ñích ñaùnh boùng.30l 30l 20l 40l Tröôøng hôïp trong nhoùm coù em yeáu. -Taâp ñeäm qua ñeäm laïi.Phaàn keát thuùc . +Thöïc hieän chuyeàn 1 laàn moät beân chuyeàn nhanh – moät beân chuyeàn chaäm.

Giao baøi taäp veà nhaø. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. .khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn. . daây nhaûy.. phöông tieän . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi Ñònh löôïng Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) Nhaûy cao :Moät soá ñoäng taùc boå trôï. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 10 Nhaûy cao .. .veä sinh nôi taäp.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. . Oân Hoaøn chænh boán giai ñoaïn kyõ thuaät Luaät ñieàn kinh (phaàn nhaûy cao) TTTC : Oân phaùt boùng thaáp tay chính dieän Hoïc phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .TTTC I – Muïc tieâu II – Ñòa ñieåm.

yeâu caàu giôø hoïc. -Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy ñaù laêng -Ñaùnh tay taïi choã -Moät böôùc giaäm nhaûy xoay muõi chaân vaø thaân rôi xuoáng baèng chaân giaäm sau ñoù tôùi choáng hai tay. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.xoaïc doïc. hoâng.Phaàn cô baûn a Nhaûy cao : -Taäp caùc baøi taäp boå trôï ñeå naâng cao thaønh tích.luôøn.Daøn haøng.ñaù laêng chaân ra tröôùc. Ñoäi hình 4 haøng ngang.1.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.cöù 3 böôùc thöïc hieän giaäm nhaûy ñaù laêng.15’ -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.Xoay caùc khôùp : Coà tay.Daøn haøng. -Taâp ôû möùc xaø trung bình. Loø coø 2. -Ñöùng baèng chaân giaäm .vaën mình.      . Muïc ñích khôûi ñoäng. 10 .  Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 10mx2l 3lx3 A B -Hoaøn chænh 4 giai ñoaïn *Luaät ñieàn kinh (phaàn nhaûy cao) Saùch GV lôùp 11 trang 86 b Boùng chuyeàn Oân chuyeàn boùng.gaäp Duoãi chaân.xoaïc ngang. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. b) Khôûi ñoäng .ñaët chaân .goái.naâng cao ñuøi. Nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän.taêng tính ñaøn hoài cuûa chaân. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.coå chaân. -Ba böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng.nam (1m) nöõ (80cm) *lôùp ngoài taäp trung 4 haøng ngang chuù yù chaïy ñaø .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.chaïy ñaïp sau. 60’ – 65’ 10l 6l 10l 6l Nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän.ñeäm boùng   20l C Moät laàn thöïc hieän 3 HS.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.chaân laêng phía sau thöïc hieän ñaù laêng.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.phoå bieán noäi dung. yeâu caàu buoåi hoïc. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.      .böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.

baøn tay caùch thaân ngöôùi 30 – 35cm.boùng ñöôïc tung vôùi ñoä cao ngang maët.moät beân chaäm.ñöùng caùch löôùi khoaûng 1. -Taâp ñeäm qua ñeäm laïi.Ñieåm boùng ñöôïc tung leân ngang thaân beân traùi theo phöông thaúng ñöùng caùch thaân ngöôøi 30 – 35cm.tay traùi haï thaáp taàm boùng ñeå laáy ñaø tung boùng.vai traùi höôùng veà phía löôùi.Tay phaûi môû sang beân phaûi .( trong nhoùm coù HS yeáu coù theå thöïc hieän ñoäng taùc hôi chaäm laïi.cho HS xem tranh aûnh -HS Taäp moâ phoûng ñoäng taùc khoâng boùng.5m.laàn hai môùi chuyeàn ñi ( Gioáng nhö boå trôï taêng tính ñaøn hoài caùc ngoùn tay ñeå traùnh chaán thöông )  1  2 -Taâp chuyeàn qua chuyeàn laïi moät beân nhanh . Tung boùng :Troïng taâm cô theå haï thaáp vaø hôi doàn veà chaân phaûi. -Taäp chuyeàn boùng phoái hôïp ñeäm boùng coù di chuyeån    A1 A   Oân phaùt boùng thaáp tay chính dieän 10l 20l 10l 10l Hoïc phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình TTCB Hai chaân môû roäng baèng vai hoaëc hôn vai.Khi tung boùng thaân ngöôøi baét ñaàu vöôn leân.hôïp vôùi thaân ngöôøi moät goùc 30 – 45 0 .töøng haøng thöïc hieän. _Taäp moät beân tung boùng moät beân ñeäm.caùc haøng coøn laïi phuïc vuï boùng. *Taïi choã Taäp moâ phoûng ñoäng taùc .Tay traùi caàm boùng.caùc ngoùn tay xoeø roäng ñôõ beân döôùi boùng ôû taàm ngang hoaëc cao hôn thaét löng. Ñaùnh boùng : Khi boùng rôi ñeán taàm thích hôïp(taàm ñaùnh boùng laø khi boùng coù ñieåm rôi ôû ñoä cao ngang xöông öùc).Maët quay veà höôùng löôùi. .cöù theá laàn löôït.ñoåi laïi .dính boùng).tay phaûi chuyeån ñoäng theo höôùng töø phaûi 2l 10l 10l B1 B Lôùp chia thaønh nhieàu nhoùm.giaäm nhaûy ñuùng.hai nhoùm taäp .tay phaûi tieáp tuïc môû sang beân phaûi vaø cheách ra sau.troïng taâm chuyeån töø chaân phaûi sang chaân traùi.HS ñaàu haøng chuyeàn hay ñeäm tuyø ñöôøng boùng ñeán xong nhanh choùng chaïy veà cuoái haøng.maét quan saùt saân ñoái phöông.tay hôi co ôû khôùp khuyûu.hai nhoùm phuïc vuï *Taäp phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình *GV laøm maãu.thaân treân gaäp veà phía tröôùc moät chuùt. *Taäp phaùt boùng vaøo löôùi. 20l 20l 20l 10 voøng *Taäp chuyeàn 2 laàn laàn ñaàu chæ chuyeàn thaáp thaúng ôû treân ñaàu. -Töøng haøng thöïc hieän vôùi boùng ôû cuoái saân. *Taäp phaùt boùng ñöùng caùch löôùi 6m *Taäp phaùt boùng ôû vaïch cuoái saân Lôùp chia thaønh 4 nhoùm .baøn tay ngöûa.chaân phaûi ñaïp ñaát.

thaân ngöôøi xoay töø phaûi sang traùi höôùng veà phía löôùi Keát thuùc :Khi boùng rôøi tay. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . .GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. 3.Hoài tónh.chaân phaûi böôùc cheách leân tröôùc ñeå giöõ thaêng baèng vaø tieáp tuïc vaøo saân thi ñaáu.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . .thaû loûng.sang traùi cheách leân treân.TTTC I – Muïc tieâu Lyù thuyeát :Nguyeân taéc heä thoáng. .moät soá baøi taäp naâng cao thaønh tích nhaûy cao TTTC : OÂn phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình.ngöôøi xoay veà phía löôùi. Nhaûy cao : Hoaøn chænh kó thuaät.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.Giao baøi taäp veà nhaø.veä sinh nôi taäp.Baøn tay phaûi chaïm vaøo phía sau vaø döôùi boùng.Phaàn keát thuùc . phöông tieän .Nhaûy cao . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 11 Lyù thuyeát .Quaù trìng ñaùng boùng. Luaät boùng chuyeàn II – Ñòa ñieåm.

. Muïc ñích khôûi ñoäng. b) Khôûi ñoäng . Nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän.goái.cöù 3 böôùc thöïc hieän giaäm nhaûy ñaù laêng.Xoay caùc khôùp : Coà tay.ñaù laêng chaân ra tröôùc.      . hoâng. -Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy ñaù laêng -Ñaùnh tay taïi choã -Moät böôùc giaäm nhaûy xoay muõi chaân vaø thaân rôi xuoáng baèng chaân giaäm sau ñoù tôùi choáng hai tay.Phaàn cô baûn a . yeâu caàu buoåi hoïc.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.chaân laêng phía sau thöïc hieän ñaù laêng.chaïy ñaïp sau.. -Oân moâ phoûng ñoäng taùc phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình khoâng boùng -taäp phaùt boùng ñöùng caùch löôùi 3l 6l b .xoaïc doïc.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.luôøn.15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. -Ba böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng.Lyù thuyeát :Nguyeân taéc heä . .coå chaân. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. -Taäp naâng thaønh tích daàn ñeå coù caûm giaùc nhö thi ñaáu.naâng cao ñuøi.Daøn haøng. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.taêng tính ñaøn hoài cuûa chaân.TTTC Oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình : 6l 10l c .Phöông tieän : Chuaån bò coøi.gaäp Duoãi chaân.khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn.phoå bieán noäi dung. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Daøn haøng. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 10mx2l 60’ – 65’ 10l 6l 10l 6l Nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän. daây nhaûy.vaën mình.      .  A  B  C _Moät laàn thöïc hieän 3 HS.xoaïc ngang. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. Loø coø 2. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. Ñoäi hình 4 haøng ngang. -Ñöùng baèng chaân giaäm .yeâu caàu giôø hoïc.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.Nhaûy cao : Ñònh löôïng 10 .

2Thöïc hieän kieåm tra ñaùnh giaù ñònh kyø keát quaû giaûng daïy vaø huaán luyeän.Saép xeáp sao cho baøi hoïc môùi. 3 Khoâng ñeå quaù trình hoïc taäp bò ñöùt quaõng. Moät trong nhöõng ñieàu kieän chính ñeå ñaûm baûo tính heä thoáng laø phaûi saép xeáp caùc baøi hoïc khoù daàn leân vaø luoân luoân phuø hôïp vôùi khaû naêng ngöôøi hoïc.Khi vaøo baøi môùi maø cô sôû caùc baøi tröôùc khoâng coù thì phaûi coù baøi taäp daãn daét. 4 Phaân chia ñuùng vaø ñuû thôøi gian ñeå hoïa taäp cho moãi ñoäng taùc 5 Cuøng vôùi söï laëp laïi caàn phoái hôïp vôùi nhieàu phöông tieän taùc ñoäng khaùc (ñoäng taùc.thoáng.Toå chöùc hôïp lyù vieäc laëp laïi ñoäng taùc coù hai yeâu caàu : Moät laø xaùc ñònh giaõn caùch giöõa hai buoåi hoïc vaø xaây döïng coù heä thoáng laëp laïi hôïp lyù giöõa caùc buoåi hoïc . 1 Keá hoaïch hoaù toaøn boä coâng taùc giaûng daïy-huaán luyeän . Ngoaøi vieäc taêng daàn ñoä khoù cuõng phaûi chuù yù taêng daàn veà löôïng vaän ñoäng (Khoái löôïng cöôøng ñoä ñeå ñaûm baûo vieäc phaùt trieån toá chaát vaän ñoäng) Tính heä thoáng trong giaùo duïc TDTT coøn coù nghóa laø laëp laïi nhieàu laànvaø laëp laïi moät caùch hôïp lyù.Laëp laïi ñoäng taùc laø ñieàu kieän quan troïng ñeå hình thaønh kyõ naêng kyõ xaûo vaän ñoäng vaø phaùt trieån theå chaát . *Lôùp taäp trung ngoài 4 haøng ngang *Lôùp taäp trung ngoài 4 haøng ngang . Ñeå ñaûm baûo tính heä thoáng trong TD caàn chuù yù maáy nguyeân taéc sau.cuõng nhö khi höôùng daãn caùc buoåi hoïc.cöôøng ñoä khi thöïc hieän ñoäng taùc aáy sao cho phuø hôïp vôùi caùc quy luaät giaûng daïy vaø huaán luyeän.caùc baøi taäp phaûi ñöôïc laëp laïi hôïp lyù.khoù hôn phaûi coù cô sôû ñeå tieáp thu nhôø ôû baøi hoïc tröôùc ñaõ hoaøn thaønh. Hai laø Xaùc ñònh tuaàn töï thöïc hieän ñoäng taùc vaø khoái löôïng. Coù nghóa laø thöïc hieän söï tuaàn töï hôïp lyù trong khi söû duïng caùc phöông tieän vaø phöông phaùp giaùo duïc TDTT.phöông 6m -Taäp phaùt boùng ôû cuoái saân.

thaû loûng.phaùp.nhaéc caùc em hoïc lyù thuyeát (coù theå photo lyù thuyeát) SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 12 Nhaûy cao .Hoaøn chænh kó thuaät.Giao baøi taäp veà nhaø.130 -Loãi sai vò trí -Loãi phaùt boùng -Thaùi ñoä theå thao 3.TTTC I – Muïc tieâu Nhaûy cao : . .moät soá baøi taäp naâng cao thaønh tích (do GV choïn) Boùng chuyeàn : -Hoïc phaùt boùng cao tay chính dieän. .Hoài tónh.Phaàn keát thuùc . 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . .ñieàu kieän ngoaïi caûnh) d)Luaät boùng chuyeàn :Saùch GV lôùp 11 trang 129. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.

chaïy chaäm 3 hoaëc 5 böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng vaøo vaät chuaån treân cao +Taäp ôû möùc xaø naâng cao daàn. Nhaûy cao * Moät soá baøi taäp naâng cao thaønh tích +Ñaø 1 böôùc ñaùnh tay keát hôïp giaäm nhaûy. b .veä sinh nôi taäp. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.thaân ngöôøi hôi Ñònh löôïng 10 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.troïng taâm cô theå ñöôïc doàn ñeàu treân hai chaân. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 10mx2l 60’ – 65’ 10l 3lx10m Cho caùc em xem laïi hình kyõ thuaät .      . Chaïy naâng goùt chaïm moâng.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. phöông tieän . *GV thò phaïm .khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn..Ñang khi haøng thöù nhaát taäp.taêng tính ñaøn hoài cuûa chaân.ñaù laêng.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. daây nhaûy.giaûng giaûi +Lôùp taäp trung 4 haønh ngang ôû ñöôøng bieân doïc cuûa moât phaàn saân.phoå bieán noäi dung.Phaàn cô baûn a .Chaân phaûi ñaët ôû phía sau. Nöõ khôûi ñieåm 60cm naâng daàn töøng 5cm.chaân traùi ñaët tröôùc . Loø coø 2 .luôøn. hai haøng ñöùng ñoái dieän.coå chaân.haøng thöù nhaát taäp tung boùng. TTTC Phaùt boùng cao tay chính dieän TTCB Khi thöïc hieän ñoäng taùc.Ñaáu taäp II – Ñòa ñieåm.maët vaø thaân ngöôøi höôùng veà phía löôùi.naâng cao ñuøi.Daøn haøng.Hai chaân taïo cho cô theå moät tö theá vöõng vaøng ñeå chuaån bò phaùt boùng. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.gaäp Duoãi chaân.Ngöôøi phaùt boùng ñöùng trong khu vöïc phaùt boùng .Phöông tieän : Chuaån bò coøi.khoaûng caùch hai baøn chaân roäng baèng vai. yeâu caàu buoåi hoïc..böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. 2l 10l 10l 6l .baøn chaân phaûi xoay sang phaûi moät goùc 30 – 450. +Caû lôùp cuøng taäp ( cöï li giaõn caùch ) +Ba haøng doïc.GV hoaùn ñoåi noäi dung taäp cuûa hai haøng. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.vaën mình.yeâu caàu giôø hoïc. b) Khôûi ñoäng .hai haøng ñaàu ngoài. hoâng.muõi baøn chaân vuoâng goùc vôùi ñöôøng bieân ngang. +Nam khôûi ñieåm 80cm naâng daàn töøng 5cm.Xoay caùc khôùp : Coà tay.xoaïc doïc. Muïc ñích khôûi ñoäng.moãi laàn taäp hai haøng. . Taâp tung boùng.xeáp haøng taïi ñoù.Luật boùng chyền .moãi laàn thöïc hieän 3 em ñaàu haøng.caùch chaân tröôùc moät böôùc chaân.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . +Ñi.xoaïc ngang.boùng ñöôïc phaùt ñi ôû phía treân vai.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.goái.cho xem tranh aûnh. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.GV qua höôùng daãn haøng thöù hai taäp ñoäng taùc khi khoâng coù boùng. .chaïy ñaïp sau.3 em vöøa thöïc hieän xong quaõng ñöôøng 10m.ñaù laêng chaân ra tröôùc.

baøn tay môû töï nhieân vaø khoáng cheá cöùng coå tay.troïng taâm doàn ra chaân sau.Tröôùc khi boùng rôøi tay.nhöng moãi haøng luøi veà sau 1 böôùc -Taâp nhö theá cho ñeán .troïng taâm chuyeån töø chaân sau ra chaân tröôùc.Tay phaûi thaû loûng töï nhieân hoaëc baøn tay uùp treân boùng.troïng taâm chuyeån hoaøn toaøn vaøo chaân tröôùc.boùng ñöôïc ñeå ngang buïng cheách sang beân phaûi vaø caùch thaân ngöôøi 20 – 30cm.thaân ngöôøi hôi ñoå veà tröôùc .vaïch cuoái saân. Ñaùnh boùng : Boùng rôi ñeán taàm thích hôïp tay phaûi nhanh choùnh chuyeån ñoäng töø sau – ra tröôùc vaø hôi cheách leân cao ñeå ñaùnh boùng. Tay phaûi chuyeån ñoäng leân cao Ra sau chuaån bò ñaùnh boùng.nhanh choùng gaäp coå tay ñeå tieáp löïc khi ñaùnh boùng. Tung boùng : Khi chuaån bò tung boùng.ñöùng ôû vaùch 3m.chaân duoãi nhanh ôû khôùp goái. +Taäp phaùt boùng qua löôùi . d)Luaät boùng chuyeàn :Saùch GV lôùp .hai chaân hôi khuîu ôû goái.khi ñaùnh boùng. -Ñoåi nhoùm khaùc leân taäp.Baét ñaàu tung boùng. 6l +Hai haøng ñang taäp vaøo saân moãi beân moät haøng ñöùng ngay vaïch 9m. GV höôùng daãn luaân chuyeån vò trí vaø söûa nhöõng loãi kó thuaät.vai phaûi ñöa leân cao cuøng vôùi thaân vaø xoay ra tröôùc cheách sang traùi. Keát thuùc : Khi boùng rôøi tay thaân ngöôøi tieáp tuïc gaäp veà phía tröôùc.coù ñieåm rôi ôû phía tröôùc caùch thaân ngöôøi 20 – 30cm vaø cheách sang beân phaûi.ñoàng thôøi tay traùi ñöa boùng leân cao vaø tung boùng.Tay traùi co ôû khuyûu.loøng baøn tay höôùng löôùi vaø cao hôn ñaàu.khuyûu tay co va cao ngang vai. *Nhöõng em khoâng thi ñaáu ôû ngoaøi saân taäp trung theo doõi ruùt kinh nghieäm.Baøn tay tieáp xuùc vôùi boùng ôû khoaûng giöõa phía sauvaø hôi cheách xuoáng döôùi taâm boùng.tay vöôn theo boùng.Boùng ñöôïc tung cao hôn vai 70 – 90cm.xoay sang phaûi. *Lôùp ngoài taäp trung 4 haøng ngang c) Ñaáu taäp : Moãi ñoäi 6 VÑV sau moãi laàn ñöôïc ñieåm.khi boùng rôi ñeán taàm ñaùnh boùng thích hôïp duøng tay ñaùnh boùng vaø tay tung boùng chuïp boùng laïi.caùc ngoùn tay xoeø roäng ñôõ beân döôùi boùng.yeâu caàu phaùt thaúng löïc vöøa ñuû ñeå boùng tôùi ngöôøi ñoái dieän -Taäp nhö treân .Tay traùi caàm boùng.taäp ñoäng taùc tung boùng roài vung tay thöïc hieän vung tay.ñaùnh boùng baèng caû baøn tay hoaëc baèng cuøi tay.Khi ñaùnh boùng.loøng baøn tay ngöûa.thaân ngöôøi vöôn leân cao vaø hôi ngöûa ra sau.chaân sau nhanh choùng böôùc ra tröôùc ñeå giöõ thaêng baèng vaø vaøo saân thi ñaáu.

phöông tieän .Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.      . .00m( nöõ) Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng kyõ thuaät (caû boán giai Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60’ – 65’ *Khôûi ñoäng .Daøn haøng.naâng cao ñuøi.phoå bieán noäi dung. yeâu caàu buoåi hoïc.luôøn.thaû loûng.Phaàn keát thuùc . . Chaïy naâng goùt chaïm moâng.xoaïc ngang. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.veä sinh nôi taäp. -Hieäu tay cuûa troïng taøi 3. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 13 Nhaûy cao . 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.moãi ñôït khoaûng 5 – 10 HS nam rieâng nöõ rieâng .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.Caùc em ñöôïc nhaûy 3 laàn chính thöùc ôû 3 möùc xaø khaùc . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.xoaïc doïc.goái.Hoài tónh. Nhaûy cao Hoaøn chænh kó thuaät nhaûy cao kieåu naèm nghieâng Caùch cho ñieåm Ñieåm 9 – 10 :Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät (caû boán giai ñoaïn)thaønh tích ñaït 1. .khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn. *Chaïy thöû ñaø.Kieåm tra kó thuaät nhaûy cao nghieâng mình. TTTC .20m( nam) 1. hoâng. *Moãi em nhaûy qua thöû ôû möùc xaø thaáp.chaïy ñaïp sau.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. 2.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.caùc em ño ñaø. .vaën mình.130 -Quyeàn haïn taán coâng cuûa caàu thuû haøng sau.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. .Oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình – phaùt boùng cao tay chính dieän.Xoay caùc khôùp : Coà tay.Giao baøi taäp veà nhaø.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. .coå chaân..gaäp Duoãi chaân.yeâu caàu giôø hoïc. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. daây nhaûy. Phaàn cô baûn a .TTTC I – Muïc tieâu Nhaûy cao . Kieåm tra nhieàu ñôït. . .Thi ñaáu taäp boùng chuyeàn II – Ñòa ñieåm.Hoaøn chænh kó thuaät nhaûy cao kieåu naèm nghieâng.11 trang 129.ñaù laêng chaân ra tröôùc. b) Khôûi ñoäng .

20m nam) .Hoài tónh.95m .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc .(0.Phaàn keát thuùc .ñoaïn)thaønh tích ñaït 1.00m nöõ ) 10l 10l Ñöùng ôû cuoái saân moãi em phaùt lieân tuïc 10quaû.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.(0. Ñaáu taäp : Tröôøng hôïp lôùp ñoâng kieåm tra khoâng dö giôø nhieàu coù theå boû phaàn naøy.80m (nöõ) Ñieåm 1 – 2 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc kó thuaät vaø khoâng ñaït ñöôïc thaønh tích toái thieåu.Thöïc hieän nhö theá cho ñeán em cuoái cuøng. nhau. Boùng chuyeàn Oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình.thaû loûng. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.05m . 0. 3.thaønh tích ñaït 0.85 .80m (nöõ) Ñieåm 3 – 4 : Thöïc hieän khoâng ñuùng kyõ thuaät giai ñoaïn treân khoâng. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . 1.Giao baøi taäp veà nhaø.05m (nam) 0. 1.thaønh tích ñaït 0.95m (nam) vaø 0. Lôùp phaân thaønh boán nhoùm. . Oân phaùt boùng cao tay c .95m (nam) 0. b . 1. .hai nhoùm taäp.hai nhoùm coøn laïi ñöùng ôû hai beân ñöôøng bieân doïc.85 (nöõ) Ñieåm 5 – 6 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng kyõ thuaät giai ñoaïn treân khoâng.80m .

Chaïy naâng goùt chaïm moâng. hoâng. *Lôùp chia ra laøm boán ñoäi thi ñaáu ba vaùn b) Thi ñaáu taäp .vaën mình. Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.yeâu caàu giôø hoïc. . phöông tieän .Daøn haøng. ñeäm boùng vaø phaùt boùng. ñeäm boùng vaø phaùt boùng. I – Muïc tieâu Boùng chuyeàn – Phoái hôïp kó thuaät chuyeàn boùng.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.xoaïc ngang. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. cöù theá cho ñeán heát lôùp.goái. tôùi töøng vò trí treân saân.xoaïc doïc.phoå bieán noäi dung. .Phöông tieän : Chuaån bò coøi.naâng cao ñuøi.ñaù laêng chaân ra tröôùc. ñeå HS laøm quen vôùi thi ñaáu. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. chuù yù nhaát HS phaûi ñeäm chuaån vaøo khu vöïc soá 3.chaïy ñaïp sau. b) Khôûi ñoäng .      .Luaân phieân töøng nhoùm taäp.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.gaäp Duoãi chaân.Xoay caùc khôùp : Coà tay. II – Ñòa ñieåm.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. yeâu caàu buoåi hoïc.Thi ñaáu taäp _ Moät soá baøi taäp phaùt trieån theå löïc. Phaàn cô baûn a) TTTC :Phoái hôïp kó thuaät chuyeàn boùng. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 14 TTTC . chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.luôøn.veä sinh nôi taäp. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60’ – 65’ *GV ñöùng caùch löôùi 4m phaùt boùng qua beân kia löôùi.khoaûng 10 quaûø boùng chuyeàn. 2 .coå chaân. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.

c) Baøi taäp phaùt trieån theå löïc -Naèm saáp choáng ñaåy -Phaùt boùng lieân tuïc

20l 20quaû

moät vaùn 15 ñieåm ñoäi naøo thaéng tröôùc hai vaùn laø thaéng Ñoäi thua ra, ñoäi khaùc vaøo. + Töøng haøng thöïc hieän, nöõ choáng leân buïc + Töøng em thöïc hieän -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang - GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.

3.Phaàn keát thuùc - Hoài tónh,thaû loûng.

10’

- Giao baøi taäp veà nhaø. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH

GIAÙO AÙN 15 TTTC
- Oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình - phaùt

I – Muïc tieâu Boùng chuyeàn : - Oân ñeäm boùng Oân chuyeàn boùng

boùng cao tay chính dieän.
II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh ,veä sinh nôi taäp. - Phöông tieän : Chuaån bò coøi,khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn. . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá,phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. b) Khôûi ñoäng - Xoay caùc khôùp : Coà tay,coå chaân, hoâng,goái,gaäp Duoãi chaân,xoaïc doïc,xoaïc ngang,luôøn,vaën mình. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû,naâng cao ñuøi,chaïy ñaïp sau. Chaïy naâng goùt chaïm moâng,ñaù laêng chaân ra tröôùc,böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi, chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. 2 . Phaàn cô baûn a . chuyeàn boùng b.ñeäm boùng Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.      - Daøn haøng,cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.

- Thi ñaáu taäp

Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m

60’ – 65’ 20l 20l

*Ñöùng hai haøng ngang,töøng ñoâi moät ñeäm qua ñeäm laïi. *Ñöùng hai haøng ngang,töøng ñoâi moät ñeäm qua ñeäm laïi.

c . phoái hôïp giöõa chuyeàn boùng vaø ñeäm boùng d . Oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình

20l

e .Oân phaùt boùng cao tay f . Thi ñaáu taäp

3.Phaàn keát thuùc - Hoài tónh,thaû loûng.

10’

*Ñöùng hai haøng ngang moät beân ñeäm moät beân chuyeàn,sau ñoù ñoåi laïi. *Lôùp chia thaønh 4 haøng,hai haøng taäp ñöùng ôû cuoái saân,hai haøng coøn laïi ñöùng ôû hai beân bieân doïc saân boùng chuyeàn.Sau ñoù ñoåi laïi,hai haøng taäp ñöùng ôû hai bieân doïc,hai haøng ôû bieân doïc baét ñaàu taäp. Toå chöùc nhö treân,coù theå oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình cuøng moät luùc vôùi phaùt boùng cao tay chính dieän. *Lôùp tuyeån ra hai boán ñoäi, thi ñaáu 15 ñieåm ñoäi naøo thua ra, ñoäi khaùc vaøo. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang - GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.

- Giao baøi taäp veà nhaø. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH

GIAÙO AÙN 16 TTTC

I – Muïc tieâu

Kieåm tra thöû Chuyeàn – ñeäm – phaùt HS boác thaêm choïn moät trong ba noäi dung ñeå kieåm tra.
II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh ,veä sinh nôi taäp. - Phöông tieän : Chuaån bò coøi,khoaûng 10 quaûø boùng chuyeàn. . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá,phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. b) Khôûi ñoäng - Xoay caùc khôùp : Coà tay,coå chaân, hoâng,goái,gaäp Duoãi chaân,xoaïc doïc,xoaïc ngang,luôøn,vaën mình. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû,naâng cao ñuøi,chaïy ñaïp sau. Chaïy naâng goùt chaïm moâng,ñaù laêng chaân ra tröôùc,böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi, chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. Ñònh löôïng 10’ – 15’

Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.      - Daøn haøng,cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.

Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m

2 . Phaàn cô baûn Kieåm tra Chuyeàn,ñeämvaø phaùt boùng (Thaáp tay nghieâng mình ñoái vôùi nöõ vaø cao tay chính dieän ñoái vôùi nam)HS boác thaêm cjoïn moät trong ba nnoäi dung ñeå kieåm tra. Caùch cho ñieåm ñeäm vaø chuyeàn Ñieåm 9 – 10 : chuyeàn (ñeäm) 4 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát,ñieåm rôi ñuùng oâ,ñuùng kó thuaät ñoäng taùc,phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí,ñieåm rôi ñuùng oâ. Ñieåm 7 – 8 chuyeàn (ñeäm) 3 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát,ñuùng kó thuaät ñoäng taùc,phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí,ñieåm rôi ñuùng oâ. Ñieåm 5 – 6 chuyeàn (ñeäm) 2 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát, ñuùng kó thuaät ñoäng taùc,phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí,ñieåm rôi ñuùng oâ. Ñieåm 3 – 4 Chæ ñaït 1 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát, ñuùng kó thuaät ñoäng taùc,phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí,ñieåm rôi ñuùng oâ. Ñieåm 1 – 2 : Khoâng ñaït quaû naøo. Caùch cho ñieåm phaùt boùng Ñieåm 9 – 10 : Phaùt boùng qua löôùi 4 quaû ,ñuùng kó thuaät,phoái hôïp ñoäng taùc thuaàn thuïc,boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi trong saân. Ñieåm 7 – 8 : Phaùt boùng qua löôùi 3 quaû, ñuùng kó thuaät,phoái hôïp ñoäng taùc kó thuaät ñuùng,boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi trong saân. Ñieåm 5 – 6 :Phaùt boùng qua löôùi 2 quaû,ñuùng kó thuaät,phoái hôïp kó thuaät ñoäng taùc toát,boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi trong saân. Ñieåm 3 – 4 : Phaùt boùng qua löôùi 1 quaû vaøo trong saân Ñieåm 1 – 2 : Phaùt khoâng qua löôùi. 3.Phaàn keát thuùc - Hoài tónh,thaû loûng.

60’ – 65’ -Moãi HS chuyeàn hoaëc ñeäm 5 quaû do baïn tung boùng ñeán,ñieåm boùng rôi leäch vôùi höôùng boùng ñeán 450 vaø rôi vaøo oâ hình vuoâng coù caïnh laø 2m.Khoaûng caùch töø ngöôøi kieåm tra ñeán ñieåm rôi qui ñònh laø töø 2,5m – 3m - Phaùt boùng : Moãi em phaùt 5 quaû lieân tuïc.

Thöù töï kieåm tra - Caùc em baét truùng thaêm noäi dung chuyeàn ,kieåm tra tröôùc,keá ñeán kieåm tra noäi dung ñeäm,cuoái cuøng ñeán noäi dung phaùt boùng.

10’

-Theo ñoäi hình 4 haøng ngang - GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.

   Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 . Kieåm tra RLTT II – Ñòa ñieåm.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.goái. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 17 THI HOÏC KYØ ( boùng chuyeàn ) I – Muïc tieâu Oân taäp kieåm tra hoïc kì I.xoaïc doïc.yeâu caàu giôø hoïc.Xoay caùc khôùp : Coà tay.thöôùc daây III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.coå chaân.tín gaäy. hoâng. phöông tieän .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. yeâu caàu buoåi hoïc.xoaïc Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. .gaäp Duoãi chaân.phoå bieán noäi dung..veä sinh nôi taäp. b) Khôûi ñoäng .

Phaùt boùng : Moãi em phaùt 5 quaû lieân tuïc. 60’ – 65’ -Moãi HS chuyeàn hoaëc ñeäm 5 quaû do baïn tung boùng ñeán.phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí.ñuùng kó thuaät ñoäng taùc. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.ñuùng kó thuaät.Khoaûng caùch töø ngöôøi kieåm tra ñeán ñieåm rôi qui ñònh laø töø 2.phoái hôïp ñoäng taùc kó thuaät ñuùng. Caùch cho ñieåm phaùt boùng Ñieåm 9 – 10 : Phaùt boùng qua löôùi 4 quaû .ñeämvaø phaùt boùng (Thaáp tay nghieâng mình ñoái vôùi nöõ vaø cao tay chính dieän ñoái vôùi nam)HS boác thaêm cjoïn moät trong ba nnoäi dung ñeå kieåm tra.ñieåm rôi ñuùng oâ. 2 .cuoái cuøng ñeán noäi dung phaùt boùng.ñieåm rôi ñuùng oâ. Ñieåm 1 – 2 : Khoâng ñaït quaû naøo.chaïy ñaïp sau. ñuùng kó thuaät ñoäng taùc.ñuùng kó thuaät ñoäng taùc.naâng cao ñuøi. .phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí.ñieåm rôi ñuùng oâ.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.phoái hôïp ñoäng taùc thuaàn thuïc.boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi trong saân.ñaù laêng chaân ra tröôùc.ñuùng kó thuaät. Ñieåm 5 – 6 chuyeàn (ñeäm) 2 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát.boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi nhòp 10m   . ñuùng kó thuaät ñoäng taùc. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. *Nhôù yeâu caàu caùc em kieåm tra song veà choã cuõ ngoài traät töï. Ñieåm 7 – 8 chuyeàn (ñeäm) 3 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát.phoái hôïp kó thuaät ñoäng taùc toát.phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí.ñieåm boùng rôi leäch vôùi höôùng boùng ñeán 450 vaø rôi vaøo oâ hình vuoâng coù caïnh laø 2m.ñieåm rôi ñuùng oâ. Ñieåm 3 – 4 Chæ ñaït 1 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát. Caùch cho ñieåm ñeäm vaø chuyeàn Ñieåm 9 – 10 : chuyeàn (ñeäm) 4 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát.ñieåm rôi ñuùng oâ.Caùc em baét truùng thaêm noäi dung chuyeàn .5m – 3m .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.kieåm tra tröôùc. Ñieåm 7 – 8 : Phaùt boùng qua löôùi 3 quaû.phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí. Thöù töï kieåm tra .böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.ngang.boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi trong saân. Ñieåm 5 – 6 :Phaùt boùng qua löôùi 2 quaû.keá ñeán kieåm tra noäi dung ñeäm. Phaàn cô baûn a) Kieåm tra boùng chuyeàn Chuyeàn.Cöù theá laàn löôït cho ñeán heát.luôøn. ñuùng kó thuaät.vaën mình.Daøn haøng.

laáy thaønh tích laàn cao nhaát 3. Phaàn thi hoïc kì coù theå laáy phaàn khaùc nhö :baøi TD phaùt trieån chung ( nam ) Baøi TDNÑ ( nöõ ). .trong saân.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.coïc hay phaán.veä sinh nôi taäp. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.. Kieåm tra RLTT . Ñieåm 3 – 4 : Phaùt boùng qua löôùi 1 quaû vaøo trong saân Ñieåm 1 – 2 : Phaùt khoâng qua löôùi.V. 5 daây nhaûy. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi Ñònh Phöông phaùp toå chöùc taäp Oân taäp kieåm tra hoïc kÌ I. Nhaûy 2 laàn .v SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. Kieåm tra reøn luyeän thaân theå Baät xa taïi choã.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. phöông tieän .Phaàn keát thuùc ..Hoài tónh. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 18 KIEÅM TRA BOÅ SUNG –KIEÅM TRA RLTT I – Muïc tieâu II – Ñòa ñieåm. .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .thaû loûng. B .

-Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. Kieåm tra boå sung. Kieåm tra boå sung xong tieán haønh kieåm tra nhaûy daây nhanh. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 1 ÑAÙ CAÀU .Nhaûy daây nhanh Chaïy löôïn voøng löôïng 10 – 15’ ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.Xoay caùc khôùp : Coà tay.xoaïc ngang. . b) Khôûi ñoäng . Chaïy naâng goùt chaïm moâng.coå chaân.goái.ñeå ruùt kinh nghieäm.naâng cao ñuøi.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. Kieåm tra RLTT .thaû loûng. caàu . Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.           Nhôù yeâu caàu caùc em taäp trung.taâng.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Phaàn keát thuùc .NHAÛY XA I – Muïc tieâu -Oân ñaù caàuđmoät soá ñoäng taùc boå trôï ñaõ hoïc ôû lôùp 10.      .phoå bieán noäi dung. b . Khi nghe goïi teân mình nhôù giô tay. hoâng. 2 . 3. yeâu caàu buoåi hoïc.1.chaïy ñaïp sau.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.kyõ thuaät di chuyeån böôùc löôùt. daät.luôøn.gaäp Duoãi chaân.yeâu caàu giôø hoïc. GV ñoïc teân khoaûng 3 em leân taäp khôûi ñoäng. Phaàn cô baûn a .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 5’ . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.Hoài tónh.vaën mình.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.Daøn haøng. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60 – 65’ 10” Lôùp taäp trung ngoài 4 haøng ngang Khi kieåm tra boå sung. HOÏC KYØ II SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.xoaïc doïc.ñaù laêng chaân ra tröôùc.

     -Nghe hieäu leänh chæ höôùng di chuyeån vaø coøi cuûa GV caùc em thöïc hieän oân di chuyeån.chaân kia tröôùc. -Lôùp taäp moâ phoûng ñoäng taùc (theo ñoäi hình treân) -Moät HS taäp.gaäp Duoãi chaân.luôøn.Khi di chuyeån sang traùi thì ngöôïc laïi.      .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Hai chaân chuøng goái troïng taâm cô theå hôi thaáp.naâng cao ñuøi. -Oân taâng caàu TTCB : Ñöùng chaân thuaän sau. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.moät HS phuïc vuï (tung caàu) -Baøi taäp hai ngöôøi ñaù qua laïi vôùi nhau. b) Khôûi ñoäng . moãi em moät quaû caàu.Daøn haøng.goái. -Lớp 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch 1 dang tay.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. hai tay buoâng töï nhieân ñeå giöõ thaêng baèng.3. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. II – Ñòa ñieåm. 60’ – 65’ 10l 2l 6l 10l 20l 10l Ñoäng taùc : Khi xaùc ñònh ñieåm rôi cuûa caàu ôû caùch xa ngöôøi. -Gv goïi 1 em leân laøm maãu. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.phoå bieán noäi dung.veä sinh nôi taäp. haøng thöù 2.chaân sau (chaân .Xoay caùc khôùp : Coà tay. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 2 . -Chaïy beàn.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .Cöù di chuyeån lieân tuïc nhö vaäuy ñeán vò trí caàn ñeán.Nhaûy xa Hoïc moâ phoûng ñoäng taùc chaân laêng..Chaân phaûi böôùc tieáp sang ngang. yeâu caàu buoåi hoïc.xoaïc doïc. hoâng. phoái hôïp chaïy ñaø – giaäm nhaûy – treân khoâng. -Luùc ñaàu taäp ôû cöï li gaàn-xa -Taäp laàn löôït luaân phieân trong saân ñeå caùc em coù caûm giaùc thaät vôùi caùch duøng löïc khi thöïc hieän ñoäng taùc.ngöôøi taäp nhanh choùng chuyeån troïng taâm cô theå sang chaân tröôùc.yeâu caàu giôø hoïc.Ñaù caàu : -Oân böôùc truôït :Khi di chuyeån sang phaûi thì chaân phaûi böôùc sang ngang moät böôùc. löng hôi khom.Phaàn cô baûn a . Moät soá baøi taäp phaùt trieån theå löïc do GV choïn. Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. .chaïy ñaïp sau.coå chaân.vaën mình.chaân traùi böôùc tieáp theo sau ñeán saùt chaân phaûi.cho xem hình.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. ñoäng taùc chaân giaäm.xoaïc ngang. phöông tieän .Quaù truøinh di chuyeån maët vaãn quay veà höôùng löôùi ñeå theo doõi caàu.chaân traùi laïi böôùc tieáp ñeán saùt chaân phaûi.4 ñöùng so le vôùi haøng 1.

-Chaïy chaäm 3.ñeå mu baøn chaân tieáp xuùc vôùi caàu.ñaùnh voøng sang phaûi. -Ñöùng. +taäp moâ phoûng ñoäng taùc chaân laêng 6l 4l +taäp ñoäng taùc ñaët chaân giaäm nhaûy giai ñoaïn bay treân khoâng +Moâ phoûng ñoäng taùc chaân laêng giai ñoaïn treân khoâng 800m c .chaân ñaù gaàn nhö duoãi thaúng heát. b .Taïo ñaø vaø giaäm nhaûy vaøo hoá caùt.5.nhanh choùng thu chaân giaäm.8 – 1.böôùc boä treân khoâng. maø caàu bay thaúng ñöùng cao 2 – 3m vaø cuõng vì vaäy maø coù teân ñoäng taùc laø taâng “buùng” caàu.9 böôùc giaäm nhaûy thöïc hieän ñoäng taùc böôùc boä. chaân giaäm nhaûy tröôùc (caùch meùp hoá caùt 0.thöïc hieän ñoäng taùc böôùc boä -Taäp ñaët chaân giaäm phía sau nghe tieáng coøi.sau ñoù gaäp buïng laïi ñoàng thôøi baät veà tröôùc. Khi caàu rôi caùch saân khoaûng 20cm.chaân laêng duoãi ra vaø mieát veà sau. mu baøn chaân duoãi ñeå tieáp xuùx vôùi caàu.2m)chaân laêng sau.tay phaûi ñang ôû tö theá treân cao seõ ñöôïc ñaùnh xuoáng tôùi ngang vai .. Sau khi mu baøn chaân tieáp xuùc vôùi caàu.7.ñaù)löôùt nhanh ra tröôùc .chaân ñaù ñöa nhanh veà TTCB ñeå thöïc hieän laàn ñaù tieáp theo sang saân ñoái phöông.höôùng veà phía caàu rôi.2 tay giô caêng veà sau thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân.tay traùi töø daèng sau ñaùnh ra tröôùc.Chaïy beàn . -Ñaët chaân giaäm phía sau.chaân laêng ñöa veà tröôùc.Nhaûy xa 6l 4l 4l 6l -Ñi 3 böôùc giaäm nhaûy.ñoàng thôøi vôùi vieäc gaäp nhanh baøn chaân.thöïc hieän ñöa chaân laêng veà tröôùc.sau ñoäng taùc böôùc boä.nghe hieäu leänh coøi GV thöïc hieän ñi 3 böôùc ñaët chaân giaäm.Luùc naøy ngöôøi hôi ngaû veà sau. (chaïm caùt baèng caû hai chaân) -Giaäm nhaûy baèng hai chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân -Giaäm nhaûy baèng moät chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân.nhanh choùng ñöa chaân giaäm veà phía tröôùc thöïc hieän ñoäng taùc ñaët chaân giaäm. Nhôø löïc baät nhö “buùng” vaøo caàu.

.Phaàn keát thuùc . .thaû loûng.Giao baøi taäp veà nhaø.3. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.Hoài tónh. 5 -10’ Chaïy treân ñòa hình töï nhieân -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc .

Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.quay maët vaøo trong.phoå bieán noäi dung. b) Khôûi ñoäng .Coù theå chuyeàn ngay hoaëc taâng caàu nhòp 1 roài chuyeàn. hoâng. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.moät soá kó thuaät ñaõ hoïc ( do GV choïn ) -Hoïc kó thuaät taâng caàu (nhịp 1 ) .Daøn haøng.thöïc hieän töø 1 -2 phuùt sau ñoù ñoåi chieàu chuyeàn caàu. -Taâng caàu taïi choã . II – Ñòa ñieåm. Nhaûy xa Oân phoái hôïp chaïy ñaø – giaäm nhaûy – treân khoâng – tieáp ñaát.Chuyeàn caàu theo ñöôøng tam giaùc : Ba ngöôøi ñöùng thaønh hình tam giaùc. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.xoaïc ngang.goái. söû duïng moät quaû caàu chuyeàn cho nhau theo moät chieàu nhaát ñònh.kó thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng.ñaù tấn coâng bằng mu baøn chaân.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. Phaàn cô baûn a .gaäp Duoãi chaân.Xoay caùc khôùp : Coà tay.veä sinh nôi taäp.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . .chaïy ñaïp sau.coå chaân.yeâu caàu giôø hoïc.moät soá baøi taäp boå trôï ( do GV choïn ) Chaïy beàn : Chaïy treân ñòa hình töï nhieân.      .taâng chaân thuaän tröôùc. moãi em moät quaû caàu.cöï Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 2 . -Moãi em phaùt caàu thaáp chaân nghieâng mình baèng mu baøn chaân lieân tuïc 20 laàn. Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.luôøn.caùch ño maïch.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.vaën mình.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.xoaïc doïc. chaân khoâng thuaän sau vaø cuoái cuøng taâng caû hai chaân luaân phieân. Sau ñoù chuyeàn theo chieàu ngöôïc laïi. yeâu caàu buoåi hoïc.NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN I – Muïc tieâu Ñaù caàu : -Oân taâng “giaät”caàu.naâng cao ñuøi. . . -Taäp theo nhoùm 2 ngöôøi taâng qua taâng laïi. Ñaù caàu : + Oân giaät caàu 60’ – 65’ +OÂân chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân + Phaùt caàu thaáp chaân nghieâng mình baèng mu baøn chaân. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 2 ÑAÙ CAÀU . phöông tieän .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.

-Ñöùng ôû treân cao (baêng gheá coù ñoä cao 0. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . 5 -10’ -Chaïy ñaø 11 böôùc – giaäm nhaûy qua chöôùng ngaïi vaät ( chöôùng ngaïi vaät laø hai vaïch song song treân hoá caùt hoaëc xaø.5m) Giaäm nhaûy baèng 1 chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân.Chaïy beàn 3. -Chaïy treân ñòa hình töï nhieân. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. -Chaïy naâng cao ñuøi -Chaïy xuaát phaùt cao nhanh 20m -Loø coø tieáp söùc.li caàu qua saân ñoái phöông gaàn – xa. -Baøi taäp phaùt trieån theå löïc c .Hoài tónh.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc . .thaû loûng. . -Chaïy ñaø – giaäm nhaûy baèng chaân thuaän ( chaân giaâm nhaûy) leân buïc – thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân vaø tieáp ñaát. b .4m caùch vaùn giaäm nhaûy veà phía hoá caùt 0.Giao baøi taäp veà nhaø.giaäm nhaûy – treân khoâng – rôi xuoáng ñaát.Phaàn keát thuùc .daây thun cao 0.7m) -Giaäm nhaûy baèng 2 chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân -Giaäm nhaûy baèng 1 chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân. Nhaûy xa -Oân chaïy ñaø – giaäm nhaûy -Oân giai ñoaïn treân khoâng 15m 2l 10mx2l 800m -Oân phoái hôïp chaïy ñaø.

xoaïc ngang. 60’-65’ -Moãi em moät quaû caàu ñöùng chia ñeàu treân saân.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.veä sinh nôi taäp.naâng cao ñuøi.hai tay ñeå töï nhieân. -Oân phaùt caàu thaáp chaân nghieâng mình baèng mu baøn chaân -Kó thuaät taán coâng baèng ñaàu +TTCB Ñöùng hai chaân roäng baèng vai.moät em phaùt caàu. 2.Oân taâng caàu -Oân chuyeàn caàu.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .Phöông tieän : Chuaån bò coøi.yeâu caàu giôø hoïc. Nhaûy cao : Oân taäp hoaøn chænh 4 giai ñoaïn kó thuaät.HS beân kia saân ñôõ caàu.caùch theo doõi söùc khoeû.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. hoâng.ngöôïc laïi. Ñaù caàu . -Ñöùng theo hình tam giaùc.chaïy ñaïp sau.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. kó thuaät taâng caàu (nh ịp 1) – Giôùi Thieäu moât soá luaät ñaù caàu .troïng taâm cô theå doàn ñeàu treân hai Ñònh löôïng 10’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. Phaàn cô baûn : a . kó thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng.Ñaàu goái hôi khuîu.chuyeàn theo chieàu töø traùi sang phaûi.muõi baøn chaân ñaù (thuaän) ñaët sau goùt chaân tröôùc khoaûng nöûa baøn chaân.xoaïc doïc. phöông tieän .goái. moãi em moät quaû caàu. .      . I – Muïc tieâu .phoå bieán noäi dung. II – Ñòa ñieåm. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.moät soá baøi taäp phaùt treån theå löïc (do GV choïn) luaät ñieàn kinh phaàn nhaûy xa Chaïy beàn :Chaïy treân ñòa hình t öï nhieân.vaën mình. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.Xoay caùc khôùp : Coà tay.chuyeàn laïi cho ñoàng ñoäi ôû khu vöïc gaàn löôùi. yeâu caàu buoåi hoïc. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 3 ÑAÙ CAÀU .coå chaân.gaäp Duoãi chaân.luôøn. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. b) Khôûi ñoäng .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. -Baøi taâïp phoái hôïp.Daøn haøng.NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN Ñaù caàu : Oân moät soá kó thuaät ñaõ hoïc ( do GV choïn).

chaân.Khi cô theå ôû tö theá caêng nhö hình caùnh cung. HS bieân doïc traùi em ñöùng gaàn cuoái saân laàn löôït tieán vaøo saân taäp chuyeàn caàu cao . caúng chaân vuoâng goùc vôùi ñaát. Ñeán böôùc cuoái cuøng tröôùc khi giaäm nhaûy.5 – 1m.maét quan saùt quaû caàu. ngöôøi khoâng goø boù.HSbieân doïc phaûi.hai tay ñöa sang hai beân giöõ thaêng baèng. Böôùc tröôùc böôùc cuoái cuøng (töùc laø böôùc chaân laêng) ñöôïc tieáp ñaát baèng ñoäng taùc hôi mieát ra sau.Nhaûy xa : Hoaøn chænh 4 giai ñoaïn Nhaûy xa kieåu öôõn thaân Moãi em 2l *Lôùp xeáp thaønh haøng ngang ñöùng ôû bieân doïc hai beân. hai chaân ñaët song song tröôùc vaïch xuaát phaùt.Luùc naøy thaân ngöôøi öôõn caêng nhö hình caùnh cung. chuù yù giöõ oån ñònh khoaûng caùch vaø traät töï böôùc chaïy ñeå böôùc cuoái cuøng baøn chaân ñaët ñuùng vaøo vaùn giaäm nhaûy. thaân ngöôøi giöõ ôû tö theá thaúng ñöùng.em ñöùng gaàn löôùi laàn löôït tieán vaøo saân taäp taán coâng baèng ñaàu. Khoaûng caùch daøi hay ngaén tuøy thuoäc vaøo quaõng ñöôøng caàn thieát ñeå ngöôøi nhaûy taïo ñöôïc toác ñoä chaïy cao nhaát. Baét ñaàu chaïy.maét quan saùt ñoái phöông. ÔÛ tö theá chuaån bò.ngöôøi hôi khom. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ∆ 4 laàn 4 laàn 3laàn 4 laàn 4 laàn 4 laàn 1000m 600m . taêng daàn taàn soá böôùc chaïy. CS lôùp ñöùng beân kia löôùi tung caàu GV ñöùng beân phaàn saân taäp ñieàu khieån *Chaïy ñaø laø taïo toác ñoä naèm ngang lôùn nhaát tröôùc luùc giaäm nhaûy.Quaû caàu sau khi tieáp xuùc vôùi traùn ngöôøi ñaùnh ñaàu seõ bay caém sang saân cuûa ñoái phöông.caùch löôùi khoaûng 0. maét khoâng nhìn vaøo vaùn giaäm. chaân giaäm nhaûy vaø hoâng vöôït thaân ñeå ñaët *Lôùp ngoài 4 haøng ngang *Chuyeån thaønh 2 haøng doïc thöïc hieän ñoäng taùc töøng haøng roài taùch laøm 2 ñi boä ngöôïc veà haøng chuaån. Khi chaïy. taïo ñieàu kieän ñeå thöïc hieän nhanh böôùc cuoái cuøng vaø haï thaáp troïng taâm cuûa ngöôøi tröôùc khi giaäm nhaûy. +Thöïc hieän ñoäng taùc : Khi quaû caàu bay ôû ñoä cao khoaûng 2m.Ngöôøi taäp duøng söùc cuûa hai chaân baät leân cao(hoaëc coù theå böôùc leân moät böôùc roài môùi baät nhaûy). Böôùc cuoái cuøng ñöôïc thöïc hieän nhanh hôn vaø ngaén hôn böôùc tröôùc khoaûng ½ baøn chaân. khoaûng 18 – 20 m.caùc cô lôùn ôû phía tröôùc cô theå ñöôïc keùo daõn ra seõ taïo ñieàu kieän giuùp cho ngöôøi taäp gaäp maïnh ñaàu xuoáng khi chaïm caàu. b.

*Vaùn giaäm nhaûy laø moät khoái hình hoâp ñaëc baèng goã hoaëc vaät lieäu cöùng phuø hôïp khaùc. coù chieàu daøi 1. Ngay sau vaïch giaäm nhaûy ñöôïc ñaët moät vaùn phuû chaát deûo ñeå giuùp troïng taøi xaùc ñònh phaïm quy. roäng 0. Khi ñaët chaân treân vaùn. daøi 40 – 45m vaø ñöôïc ñaùnh daáu baèng nhöõng vaïch traéng roäng 5cm. ñöôïc choân ngang möùc vôùi ñöôøng chaïy ñaø vaø beà maët cuûa khu vöïc rôi (hoá caùt)Caïnh cuûa vaùn giaäm gaàn vôùi khu vöïc rôi ñöôïc goïi laø vaïch giaäm nhaûy.Moät soá ñieàu luaät phaàn nhaûy xa (long jump) *Ñöôøng chaïy ñaø roäng 1. -Hoaøn chænh toaøn boä kyõ thuaät nhaûy xa kieåu öôõn thaân vaø chuù yù taêng daàn thaønh tích c.3 – 0.22m.21 – 1.20m.4 m naèm ngang. Vaùn sôn maøu traéng.25m.baøn chaân vaøo vaùn giaäm nhaûy. -Chaïy ñaø vôùi cöï ly daøi khoaûng 10 böôùc trôû leân. -Chaïy ñaø vôùi cöï ly vaø toác ñoä toái ña cuûa nhaûy xa kieåu öôõn thaân. chaân giaäm nhaûy ñöôïc duoãi thaúng vaø chaïm ñaát baèng caû baøn chaân -OÂn giaäm nhaûy böôùc boä treân khoâng -Chaïy ñaø 5 – 7 böôùc giaäm nhaûy böôùc boä treân khoâng rôi xuoáng hoá caùt baèng chaân laêng -Chaïy ñaø nhaûy qua chöôùng ngaïi vaät cao 0.22 – 1. Neáu khoâng theå laép ñaët vaùn phuû chaát deûo nö ôû treân thì coù theå aùp duïng phöông phaùp nhö sau: Ngay sau vaïch giaäm nhaûy taïo moät khuoân baèng ñaát xoáp hoaëc caùt coù chieàu daøi ñuùng baèng ñoä daøi cuûa vaùn giaäm Töøng haøng chaïy *Lôùp ngoài 4 haøng ngang . Chaïy beàn : Chaïy treân ñòa hình töï nhieân d.

. . . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.Thôøi gian nghæ tröôùc khi vaøo thi ñaáu hieäp thöù ba khoâng quaù 5’ . 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. Khuoân caùt hoaëc ñaát xoáp naøy coù goùc vaùt 450 doïc theo chieàu daøi cuûa noù .Thôøi gian nghæ tröôùc khi vaøo thi ñaáu hieäp hai khoâng quaù 2’ .Quyeát ñònh döøng töøng traän ñaáu hoaëc caû cuoäc thi vì nhöõng lí do caáp thieát ñeàu do ban toå chöùc quyeát ñònh.Giao baøi taäp veà nhaø.Troïng taøi laø ngöôøi quyeát ñònh veà baát kyø moät söï taïm döøng ti ñaáu.nhaûy vaø chieàu roäng baèng 10cm. Caùch ño maïch : Saùch GV lôùp 11 3.Neáu xaûy ra tình huoáng vì khaùch quan phaûi döøng traän ñaáu thì + Neáu chöa ñöôïc pheùp cuûa troïng taøi.Thôøi gian nghæ giöõa hai traän ñaáu khoâng döôùi 15’ .Phaàn keát thuùc .Hoài tónh.Vò trí choân vaùn caùch meùp gaàn cuûa hoá nhaûy (khu vöïc rôi0 1 -3m tuyø thuoäc vaøo trình ñoä ngöôøi thi (phaàn coøn laïi trang 78 Saùch GV lôùp 11 e. Moät soá luaät ñaù caàu: .thaû loûng. . + Neáu khaéc phuïc ñöôïc söï coá trong voøng 6 giôø keå töø khi phaûi taïm döøng thì traän ñaáu tieáp tuïc vôùi keát quaû ñaõ coù + Neáu sau 6 giôø môùi khaéc phuïc söï coá ñöôïc thì huyû boû keát quaû traän ñaáu ñaõ coù ñeå thi ñaáu laïi.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc .Thôøi gian khôûi ñoäng chuyeân moân khoâng quaù 3’ . Caùch tính ñieåm (trang 100. caùc VÑV khoâng ñöôïc ra khoûi saân.101 saùch GV theå duïc lôùp 11) f .

Oân kyõ thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng Ñaáu taäp Chaïy beàn : Treân ñòa hình töï nhieân. moãi em moät quaû caàu.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .moät soá luaät nhaûy xa Ñaù caàu : Oân kyõ thuaät taâng caàu nhhòp 1-ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân.giaäm nhaûy-treân khoâng – tieáp ñaát.NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN I – Muïc tieâu Nhaûy xa : Taäp hoaøn chænh 4 giai ñoaïn chaïy ñaø. . II – Ñòa ñieåm.cuoác.veä sinh nôi taäp. . phöông tieän .SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 4 ÑAÙ CAÀU .

goái.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. *Oân kyõ thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng Ñònh löôïng 10’.15 Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. ngöôøi taäp chuyeån troïng taâm cô theå sang chaân truï (chaân tröôùc) roài xoay ngöôøi theo caàu.6m.Luùc taäp luyeän 1 em ñöùng beân kia (giöõa saân) caùc em coøn laïi ñöùng ôû khu vöïc (giöõa saân) beân naøy.em ñöùng gaàn löôùi laàn löôït tieán vaøo saân taäp taán coâng baèng ñaàu.vai thaúng Thöïc hieän kyõ thuaät ñoäng taùc : Khi caàu bay boång veà phía sau hoaëc sang hai beân.naâng cao ñuøi. HS bieân doïc traùi em ñöùng gaàn cuoái saân laàn löôït tieán vaøo saân taäp chuyeàn caàu cao .phoå bieán noäi dung.yeâu caàu giôø hoïc. * Ñaáu taäp b .vaën mình. khi caàu coøn ôû ñoä cao khoaûng 1. b) Khôûi ñoäng . Ngöôøi taäp tieáp xuùc vôùi caàu. thaân treân hôi ngaû veà sau theo höôùng ngöôïc laïi ñeå giöõ thaêng baèng.luôøn.Daøn haøng. sau ñoù di chuyeån ñeán vò trí thích hôïp duøng mu baøn chaân ñaù taán coâng sang phía saân ñoái phöông.      .coå chaân. yeâu caàu buoåi hoïc.chaïy ñaïp sau.Xoay caùc khôùp : Coà tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. luùc naøy ngöôøi taäp xoay nheï baøn chaân sao cho mu baøn chaân tieáp xuùc ñuùng ñeá caàu. 60 . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.65’ 2l 5l 10’ Moãi em 3l *HS taäp moâ phoûng ñoäng taùc *HS taäp vôùi caàu : Moãi nhoùm coù theå töø 2 – 4 HS.III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. sau ñoù ñaù taán coâng baèng mu chính dieän sang cho ñoàng ñoäi. Ñaù caàu : Oân kyõ thuaät taâng caàu nhòp 1vaø ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân:Ñaây laø kyõ thuaät thöôøng duøng trong ñaù ñôn TTCB : Hai chaân roäng baèng vai chaân tröôùc chaân sau.xoaïc ngang.xoaïc doïc. chaân ñaù naâng thaúng vaø cao veà phía caàu.HSbieân doïc phaûi.Nhaûy xa * Oân kyõ thuaät chaïy ñaø *Lôùp xeáp thaønh haøng ngang ñöùng ôû bieân doïc hai beân. CS lôùp ñöùng beân kia löôùi tung caàu GV ñöùng beân phaàn saân taäp ñieàu khieån * Caùc em khaù taäp tröôùc .2 – 1. Phaàn cô baûn a . hoâng. Hai ngöôøi luaân phieân nhau vöøa taâng caàu nhòp 1 khi baïn mình ñaù sang. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. roài vaåy coå chaân cho caàu bay boång leân veà phía löôùi theo ñöôøng voøng cung.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.gaäp Duoãi chaân. 2. laøm ñoäng taùc ñaù caàu qua löôùi sang saân cho baïn cuøng taäp.

hai chaân ñaët song song tröôùc vaïch xuaát phaùt. maét khoâng nhìn 4 laàn vaøo vaùn giaäm.4 m naèm ngang Chaïy ñaø vôùi cöï ly daøi khoaûng 10 böôùc trôû leân Chaïy ñaø vôùi cöï ly vaø toác ñoä toái ña cuûa nhaûy xa kieåu öôõn thaân. thaân ngöôøi giöõ ôû tö theá thaúng ñöùng. chaân giaäm nhaûy ñöôïc duoãi thaúng vaø chaïm ñaát baèng caû baøn chaân *Oân chaïy ñaø keát hôïp giaäm nhaûy böôùc boä treân khoâng * Chaïy ñaø 5 – 7 böôùc giaäm nhaûy böôùc boä treân khoâng rôi xuoáng hoá caùt baèng chaân laêng * Chaïy ñaø nhaûy qua chöôùng ngaïi vaät cao 0. Baét ñaàu chaïy. chaân giaäm nhaûy vaø hoâng vöôït 1000m thaân ñeå ñaët baøn chaân nam vaøo vaùn giaäm nhaûy. Khi ñaët 600m nuõ chaân treân vaùn. Böôùc tröôùc böôùc cuoái cuøng (töùc laø böôùc 4 laàn chaân laêng) ñöôïc tieáp ñaát baèng ñoäng taùc hôi mieát ra sau. chuù yù giöõ oån ñònh khoaûng caùch vaø traät töï böôùc chaïy ñeå böôùc cuoái cuøng baøn chaân ñaët ñuùng vaøo vaùn giaäm nhaûy.3 – 0. Ñeán böôùc cuoái cuøng tröôùc khi giaäm nhaûy. 3laàn caúng chaân vuoâng goùc vôùi ñaát. ngöôøi khoâng goø boù. . taêng daàn taàn soá böôùc chaïy. ÔÛ tö theá chuaån bò. khoaûng 18 – 20 m. Böôùc 4 laàn cuoái cuøng ñöôïc thöïc hieän nhanh hôn vaø ngaén hôn böôùc tröôùc khoaûng ½ baøn chaân. taïo ñieàu kieän ñeå thöïc 4 laàn hieän nhanh böôùc cuoái cuøng vaø 4 laàn haï thaáp troïng taâm cuûa ngöôøi tröôùc khi giaäm nhaûy.Chaïy ñaø laø taïo toác ñoä naèm ngang lôùn nhaát tröôùc luùc giaäm nhaûy. *Gioáng ñoäi hình treân * Chaïy treân ñòa hình töï nhieân *Lôùp ngoài 4 haøng ngang. Khoaûng caùch daøi hay ngaén tuøy thuoäc vaøo quaõng ñöôøng caàn thieát ñeå ngöôøi nhaûy taïo ñöôïc toác ñoä chaïy cao nhaát. Khi chaïy. Hoaøn chænh toaøn boä kyõ thuaät nhaûy xa kieåu öôõn thaân vaø *Töøng HS Thöïc hieän chaïy taêng nhanh daàn toác ñoä giaäm chaân vaøo vaùn roài baêng nhanh vaøo hoá caùt xem ñaët chaân giaäm ñuùng vaùn chöa.

.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 5’-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. Moãi vñv ñöôïc tính thaønh tích cuûa laàn nhaûy toát nhaát trong caùc laàn nhaûy bao goàm caû nhöõng laàn nhaûy ñeå quyeát ñònh vò trí ñaàu tieân khi coù söï baèng nhau. VÑV phaûi nhaûy theo thöù töï qui ñònh thoâng qua ruùt thaêm. ñieåm chaïm ñaát phía beân ngoaøi khu vöïc ro8i gaàn vôùi vaùn giaäm hôn so vôùi ñieåm chaïm gaàn nhaát trong khu vöïc rôi hoaëc sau khi hoaøn thaønh laàn nhaûy ñi ngöôïc laïi phía sau qua khu vöïc rôi xuoáng hoaëc thöïc hieän baát kyø hình thöùc nhaøo loän naøo trong khi chaïy ñaø hoaëc trong luùc nhaûy. sau ñoù 8 vñv coù thaønh tích cao ñöôïc nhaûy theâm 3 laàn. . duø ôû phía sau hay phía tröôùc ñöôøng keùo daøi cuûa vaïch giaäm nhaûy -Trong quaù trình rôi xuoáng.Phaàn keát thuùc . -Giaäm nhaûy phía beân ngoaøi phaïm vi hai ñaàu vaùn.chuù yù taêng daàn thaønh tích c .duø chaïy ñaø khoâng giaäm nhaûy hoaëc giaäm nhaûy.Giao baøi taäp veà nhaø. neáu coù treân 8 vñv thi ñaáu ñöôïc nhaûy 3 laàn. moãi vñv ñöôïc nhaûy 6 laàn. Chaïy beàn d. Khi coù 8 vñv trôû xuoáng tham gia thi ñaáu. Moät soá luaät nhaûy xa *Trong thi ñaáu. * Nhöõng tröôøng hôïp phaïm quy -Chaïm ñaát phía sau vaïch giaäm nhaûy baèng baát kyø boä phaän naøo cuûa cô theå. 3.

b) Khôûi ñoäng .luôøn.yeâu caàu giôø hoïc. sau ñoù ñaù taán coâng baèng mu chính dieän sang cho ñoàng ñoäi.phoå bieán noäi dung.Daøn haøng. Ñaù caàu: Oân kyõ thuaät taâng caàu nhòp 1vaø ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân Nhöng ñoøi hoûi ñoä chuaån xaùc cao.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .veä sinh nôi taäp. . laøm ñoäng taùc ñaù caàu qua löôùi sang saân cho baïn cuøng taäp. Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.Xoay caùc khôùp : Coà tay. Hai ngöôøi luaân phieân nhau vöøa taâng caàu nhòp 1 khi baïn mình ñaù sang.Luùc taäp luyeän 1 em ñöùng beân kia (giöõa saân) caùc em coøn laïi ñöùng ôû khu vöïc (giöõa saân) beân naøy.goái.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.coå chaân.cuoác. Phaàn cô baûn a.xoaïc doïc. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. 2.NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN I – Muïc tieâu Nhaûy xa : Taäp hoaøn chænh 4 giai ñoaïn chaïy ñaø.chaïy ñaïp sau.giaäm nhaûy-treân khoâng – tieáp ñaát. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 5 ÑAÙ CAÀU . II – Ñòa ñieåm.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. -Ñaù sang goùc xa beân traùi roài ñeán beân phaûi. yeâu caàu buoåi hoïc.xoaïc ngang. phöông tieän .      . 60-65’ 5l khoaûng 10’ * HS taäp moâ phoûng ñoäng taùc *HS taäp vôùi caàu : Moãi nhoùm coù theå töø 2 – 4 HS. Oân kyõ thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng Ñaáu taäp Chaïy beàn : Treân ñòa hình töï nhieân. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.naâng cao ñuøi. hoâng.vaën mình.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. Moät soá baøi taäp boå trôï vaø phaùt trieån theå löïc Ñaù caàu : Oân kyõ thuaät taâng caàu nhhòp 1-ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.gaäp Duoãi chaân. moãi em moät quaû caàu.

-Baøi taäp boå trôï chaïy ñaø 5 – 7 – 9 – 11 böôùc nhaûy baät leân cao vaø xa veà tröôùc . -Ba böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng. CS lôùp ñöùng beân kia löôùi tung caàu GV ñöùng beân phaàn saân taäp ñieàu khieån * Caùc em khaù taäp tröôùc      *4 haøng ngang cöï ly daõn caùch              *Xeáp theo haøng doïc töøng em moät thöïc hieän. -Taäp toaøn boä 4 giai ñoaïn. 5’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.em ñöùng gaàn löôùi laàn löôït tieán vaøo saân taäp taán coâng baèng ñaàu.Giao baøi taäp veà nhaø. -Loø coø tieáp söùc c Chaïy beàn 5l 4l 5l 15mx2l 3l 2l *Lôùp xeáp thaønh haøng ngang ñöùng ôû bieân doïc hai beân. 1l 1000600m Chia thaønh 3 ñoäi Chaïy treân ñòa hình töï nhieân. 3.5m. .*Oân kyõ thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng Moãi em 3l Ñaáu taäp b)Nhaûy xa *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc giaäm nhaûy – bay treân khoâng -Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy -Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy – thöïc hieän ñaù chaân laêng.ñieåm rôi cuûa vaät treân hoá caùt caùch vaùn giaäm nhaûy 2. tay vôùi vaät ôû ñoä cao 2. HS bieân doïc traùi em ñöùng gaàn cuoái saân laàn löôït tieán vaøo saân taäp chuyeàn caàu cao . . nhaèm naâng cao thaønh tích ñeå chuaån bò kieåm tra.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho kieåm tra ñaù caàu.HSbieân doïc phaûi.Phaàn keát thuùc . -Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy – thöïc hieän ñöa chaân laêng böôùc boä vaø tay beân chaân laêng hôi ñöa sang giöõ thaêng baèng – mieát chaân laêng ra sau thöïc hieän öôõn thaân – gaäp thaân baät veà phía tröôùc.2m.

naâng cao ñuøi.cuoác.Ngöôøi soá 1 vaøo vò trí ñeå kieåm tra phaùt caàu theo yeâu caàu cuûa GV. .      .gaäp Duoãi chaân.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. Ñònh löôïng 5-10’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. yeâu caàu buoåi hoïc. *Lôùp taäp trung ngoài ôû moät beân ñöôøng bieân doïc.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .xoaïc doïc.phoå bieán noäi dung. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.coå chaân.xoaïc ngang. hoâng. ñoàng thôøi nhaët luoân soá caàu maø ngöôøi kieåm tra vöøa thöïc hieän. II – Ñòa ñieåm. ngöôøi soá 2 chuaån bò ñöùng beân kia saân quan saùt baïn mình thöïc hieän noäi dung.vaën mình. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. moãi em moät quaû caàu. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.yeâu caàu giôø hoïc. b) Khôûi ñoäng . -Ñieåm 5 – 6 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng kyõ thuaät ñoäng taùc vaø soá 60-65’ . moãi laàn kieåm tra nhoùm 2 HS.goái.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN I – Muïc tieâu Ñaù caàu : Kieåm tra Nhaûy xa : Taäp hoaøn thieän kyõ thuaät nhaûy xa kieåu öôõn thaân (Chuù yù naâng cao thaønh tích). Ñaù caàu : Ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân -Ñieåm 9 – 10 Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät ñoäng taùc vaø soá laàn caàu ñaù qua löôùi vaøo saân ít nhaát 8 laàn -Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät ñoäng taùc vaø soá laàn caàu ñaù qua löôùi vaøo saân ít nhaát laø 8 laàn. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 6 ÑAÙ CAÀU .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. roài trôû veà vò trí ñeå kieåm tra.luôøn.chaïy ñaïp sau.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. Chaïy beàn : Treân ñòa hình töï nhieân.Daøn haøng.veä sinh nôi taäp. Ngöôøi soá 3 tieáp theo laø ngöôøi chuaån bò seõ 2. Phaàn cô baûn a.Xoay caùc khôùp : Coà tay.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. phöông tieän .

Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho kieåm tra nhaûy xa.goái. Hoïc ñaùnh caàu cao thuaän tay TTTC : Boùng roå Oân caùch chuyeàn vaø baét boùng baèng hai tay tröôùc ngöïc Oân neùm roå baèng moät tay treân vai II – Ñòa ñieåm. b. Nhaûy xa : -GV höôùng daãn oân moâ phoûng ñoäng taùc -HS töï ño ñaø -Hoaøn thieân kyõ thuaät c. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 7 NHAÛY XA – CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu Nhaûy xa : Kieåm tra Caàu loâng : Oân di chuyeån ñôn böôùc .gaäp Duoãi chaân.cuoác. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. yeâu caàu buoåi hoïc. hoâng.veä sinh nôi taäp. Ñaùnh caàu thaáp thuaän tay.laàn caàu qua löôùi vaøo saân ít nhaát laø 4 laàn. Chaïy beàn : 3.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . Moãi HS khi kieåm tra seõ ñöôïc thöïc hieän 10 quaû.traùi tay.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. -Ñieåm 3 – 4 : Thöïc hieän kyõ thuaät ñoäng taùc coø sai soùt vaø soá laàn caàu ñaù qua löôùi vaøo saân ít nhaát laø 2 laàn.      .ña böôùc. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. . -Ñieåm 1 – 2 : Thöïc hieän kyõ thuaät ñoäng taùc coøn sai soùt nhieàu vaø soá laàn caàu ñaù qua löôùi vaùo saân ít nhaát laø 1 laàn.10 quaû boùng roå.Phaàn keát thuùc .xoaïc ngang. moãi em moät caây vôït.Daøn haøng.coå chaân.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.luôøn.phoå bieán noäi dung.yeâu caàu giôø hoïc. *Lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang cöï ly daõn caùch *Caùc em nhaûy kieåm tra thöû GV ghi thaønh tích laïi *Chaïy treân ñòa hình töï nhieân.xoaïc doïc. phöông tieän .quaû caàu loâng. b) Khôûi ñoäng .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. 5’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.Xoay caùc khôùp : Coà tay.vaën mình. 5l 3l 1000 – 600m sang ñöùng beân kia saân nhö ngöôøi soá 2 vöøa laøm…cöù nhö vaäy cho ñeán ngöôøi cuoái cuøng cuûa lôùp.Giao baøi taäp veà nhaø. . .

Nhòp 4 : Luøi veà vò trí ban ñaàu. höôùng phía caàu rôi. Nhòp 2 : Luøi veà vò trí ban ñaàu. *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch 5l . -Ñieåm 9 – 10 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng 4 giai ñoaïn kyõ thuaät. nöõ rieâng. Nhòp 2 : Veà vò trí ban ñaàu.8m (nöõ). 10l *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc khoâng caàu 5l *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch +Tieán ñaùnh phaûi traùi : Böôùc ñôn tieán phaûi. 60-65’ *Kieåm tra laøm hai ñôït nam.5m (nam) vaø 3m (nöõ). -Ñieåm 3 – 4 : Thöïc hieän sai giai ñoaïn treân khoâng. Cho ñieåm theo thaønh tích ôû nhöõng laàn nhaûy ñuùng luaät. moãi HS nhaûy thöû moät laàn. chaân phaûi böôùc veà tröôùc theo höôùng caàu rôi 1 böôùc. beân phaûi cô theå thì laáy muõi chaân traùi laøm truï.8m (nöõ). 3m. Nhòp 4 : Luøi veà vò trí ban ñaàu. -Ñieåm 5 – 6 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng giai ñoaïn treân khoâng. -Ñieåm 1 – 2 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc kyõ thuaät. Nhòp 3 : Böôùc ñôn tieán traùi. 3.2m (nöõ) -Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng 3 giai ñoaïn kyõ thuaät chaïy ñaø – giaäm nhaûy – treân khoâng. khoâng tính thaønh tích. ñoä daøi böôùc phuï thuoäc ñieåm rôi cuûa caàu gaàn hay xa ngöôøi. ñoä daøi böôùc tuyø theo ñieåm rôi cuûa caàu xa hau gaàn roài phoái hôïp thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu traùi tay. Sau ñoù. +Tieán luøi ñaùnh phaûi : Nhòp 1 : Böôùc ñôn tieán phaûi. vaø thaønh tích ñaït 3. chaân phaûi böôùc moät böôùc veà tröôùc sang traùi.2.5m. ñaïp maïnh chaân phaûi ngöôïc vôùi höôùng vöøa böôùc vaø nhanh choùng ruùt chaân trôû veà vò trí chuaån bò ban ñaàu. Phaàn cô baûn a.2m. 3m (nam) vaø 3. *GV ñaùnh daáu saün caùc moác thaønh tích 4m. thaønh tích ñaït 4m (nam) vaø 3. 5l 5l +tiến traùi : Khi thaáy caàu rôi trong phaïm vi goùc ¼ voøng troøn phía tröôùc. Sau ñoù. *Sau kjhi khôûi ñoäng. nhaûy chính thöùc 3 laàn theo luaät. b. thaønh tích ñaït 3m (nam) 2.2. beân traùi cô theå thì laáy nöûa tröôùc baøn chaân traùi laøm truï. Nhòp 3 : Böôùc ñôn luøi phaûi. Nhaûy xa : Kieåm tra nhaûy xa kieåu öôõn thaân *Caùch cho ñieåm : Ñieåm kieåm tra cho theo laàn nhaûy ñuùng kyõ thuaät nhaát vaø theo thaønh tích. Caàu loâng : *Oân di chuyeån ñôn böôùc : Chæ coù söï thay ñoåi vò trí cuûa moät chaân vaø thöôøng ñöôï phoái hôïp vôùi ñaùnh caàu thaáp tay ôû xung quanh thaân ngöôøi trong phaïm vi khoâng quaù 2m vaø ñöôïc chia laøm 4 caùch khaùc nhau nhö : +Tieán phaûi : Khi thaáy caàu rôi trong phaïm vi goùc ¼ voøng troøn phía tröôùc. ñaïp maïnh chaân phaûi theo höôùng ngöôïc vôùi höôùng vöøa böôùc vaø nhanh choùng ruùt chaân trôû veà vò trí chuaån bò ban ñaàu. roài phoái hôïp vôùi kyõ thuaät ñaùnh caàu.

chaân phaûi böôùc moät böôùc roäng sang beân phaûi. chaân traùi böôùc leân tröôùc – sang ngang beân phaûi moät böôùc vöøa phaûi. ñoàng thôøi thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu phaûi. ñoàng thôøi laáy nöûa tröôùc baøn chaân traùi laøm truï quay ngöôøi 1800 theo chieàu ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà vaø laêng tieáp chaân phaûi veà tröôùc – ra sau. ñoàng thôøi thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu phaûi. *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch 5l *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch +Di chuyeån ngang böôùc cheùo : Khi di chuyeån ngang sang phaûi thì laáy nöûa tröôùc baøn chaân phaûi laøm truï. chaân traùi luøi veà phía sau 1 böôùc roài phoái hôïp vôùi kó thuaät ñaùnh caàu traùi tay. Chaân phaûi böôùc tieáp moät böôùc roäng leân tröôùc. chaân phaûi ñaïp maïnh ngöôïc vôùi höôùng vöøa di chuyeån ñeå thu chaân veà vò trí ban ñaàu. *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch 5l 5l +Luøi traùi : Khi Thaáy ñieåm rôi cuûa caàu saùt baøn chaân traùi hoaëc ôû goùc ¼ hình troøn phía sau beân traùi thì laáy nöûa tröôùc baøn chaân phaûi laøm truï. Sau ñoù chaân phaûi ñaïp maïnh theo höôùng ngöôïc vôùi höôùng vöøa di chuyeån. sang traùi ñeå phoái hôïp vôùi kó thuaät ñaùnh caàu traùi. chaân phaûi böôùc veà sau moät böôùc roài phoái hôïp vôùi kó thuaät ñaùnh caàu phaûi. chaân traùi laïi böôùc moät böôùc nhoû trôû veà vò trí ban ñaàu. Sau ñoù. Sau ñoù. beân phaûi thì laáy nöûa tröôùc baøn chaân traùi laøm truï. laïi ñaïp maïnh chaân phaûi trôû veà vò trí chuaån bò ban ñaàu. sau ñoù ñaïp maïnh theo höôùng ngöôïc laïi ñeå thu chaân veà vò trí ban ñaàu vaø laïi tieáp tuïc di chuyeån sang phaûi. *Di chuyeån ngang böôùc ñeäm: Khi di chuyển ngang sang phải. chaân traùi bước sang ngang một bước nhỏ tôùi saùt chaân phaûi. Sau ñoù.+Luøi phaûi : Khi thaáy ñieåm rôi cuûa caàu saùt vôùi baøn chaân phaûi hoaëc ôû goùc ¼ hình troø phía sau. laïi 6l *Chia lôùp thaønh 2 nhoùm nam . laïi ñaïp maïnh chaân traùi trôû veà vò trí chuaån bò ban ñaàu. Tieáp theo. thaân ngöôøi quay 900 sang phaûi vaø böôùc tieáp chaân phaûi moät böôùc roäng ra saùt bieân doïc beân phaûi.

5 quaû traùi tay) Khi thaáy caàu ñoái phöông ñaùnh sang phaûi thì laáy nöûa tröôùc baøn chaân traùi laøm truï. moãi nhoùm ôû moät beân saân. sau ñoù laïi nhanh choùng ñöa vôït töø treân – xuoáng döôùi – ra tröôùc (giai ñoaïn naøy baøn tay caàm vôït luoân ñi tröôùc maët vôït). Goùc ñoä maët vôït khi tieáp xuùc caàu tuyø theo yù ñoà ñaùnh caàu traû cho ñoái phöông.oân moâ phoûng kó thuaât ñaùnh caàu thuaän tay – traùi tay * Lớp chia thaønh 4 nhoùm moãi nhoùm 1 saân. ñoàng thôøi thaân treân xoay sang phaûi. +Nhòp 3 : Ñaùnh caàu.moät beân tung caàu qua beân kia thöïc hieän ñaùnh caàu thuaän tay – traùi tay.böôùc chaân traùi moät böôùc roäng theo höôùng veà bieân doïc beân traùi vaø cuoái cuøng laø böôùc chaân phaûi moät böôùc roäng tôùi saùt bieân doïc beân traùi caøng toát. moãi laàn taäp töøng em vaøo saân thöïc hieän. Khi tieáp xuùc caàu gaäp nhanh coå tay ñeå maët vôït chuyeån veà phía tröôùc baøn tay caàm vôït. moãi laàn taäp töøng em vaøo saân thöïc hieän. 5lx2 +Di chuyeån leân 2 goùc gaàn löôùi *Chia lôùp thaønh 2 nhoùm nam nöõ.moät beân tung caàu qua beân kia thöïc hieän ñaùnh caàu thuaän tay – traùi tay.laàn löôït töøng em thöïc hieän 10 quaû (5 quaû thuaän.laàn löôït töøng em thöïc hieän 10 quaû (5 quaû thuaän. laàn löôït cho ñeán heát soá coøn laïi ñöùng ôû hai bieân doïc. +Di chuyeån veà 2 goùc cuoái saân *Oân kó thuaät ñaùnh caàu thaáp thuaän tay *Lôùp 4 haønh ngang cöï li giaõn caùch.oân moâ phoûng kó thuaât ñaùnh caàu thuaän tay – traùi tay * Lớp chia thaønh 4 nhoùm moãi nhoùm 1 saân. chaân phaûi böôùc moät böôùc veà höôùng caàu rôi. Vôït tieáp xuùc vôùi caàu ngang taàm goái vaø thaúng nöûa tröôùc baøn chaân phaûi. laàn löôït cho ñeán heátsoá coøn laïi ñöùng ôû hai bieân doïc. 5 quaû traùi tay) *Moâ phoûng kó thuaät theo nhòp ñeám cuûa GV (GV söûa chöõa kó thuaät cho HS ) +Nhòp 1: xoay thaân vaø chuyeån troïng taâm +Nhòp 2 : Vung tay ñöa vôït leân cao ra sau ñaàu. 6l nöõ. Tay phaûi caàm vôït ñöa töø tröôùc – sang phaûi – ra sau – leân cao. Tieáp xuùc caàu baèng maët phaûi vôït. phoái hôïp vôùi kó thuaät ñaùnh caàu traùi. *Oân kó thuaät ñaùnh caàu thaáp thuaän tay 4lx8n 3 -5’ *Lôùp 4 haønh ngang cöï li giaõn caùch. moãi nhoùm ôû moät beân saân. .

+Ñoäng taùc : Khi thaáy caàu cao treân ñænh ñaàu (hoaëc hôi sau ñaàu) Thaân treân quaysang phaûi. Ngöôøi taäp thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu cao saâu hoaëc ñaäp caàu lieân tuïc do ngöôøi phuïc vuï ñöùng ôû nöûa saân beân kia phaùt caàu cao saâu sang. Sau ñoù ñaïp maïnh muõi baøn chaân phaûi duoãi thaúng khôùp goái. *4 haøng ngang cöï li giaõn caùch *4 haøng ngang cöï li giaõn caùch *2 haøng ñöùng ñoái dieän chuyeàn qua laïi tröïc tieáp – giaùn tieáp *2 haøng ñöùng ñoái dieän nghe hieäu leänh coøi moät beân chuyeàn baät ñaát. Luùc naøy vai traùi cao. Troïng taâm chuyeån töø chaân tröôùc veà chaân sau.laät vai. beân kia chuyeàn tröïc tieáp. Tay thuaän caàm vôït. maët vôït cao ngang traùn. tay kia giô cao töï nhieân. Tay phaûi caàm vôït ñöa töø tröôùc – leân treân – ra sau.5l 5l 3’ *Hoïc ñaùnh caàu cao thuaän tay +TTCB : Chaân khoâng cuøng beân vôùi tay caàm vôït ôû phía tröôùc. Tay phaûi ñöa vôït töø sau – leân treân ñeå tieáp xuùc caàu. .6. xoay hoâng.2. +Ñieåm tieáp xuùc cuoái cuøng cuûa tay 5l +Nhòp 4 : Trôû veà TTCB +Nhòp 5.8. TTTC : Boùng roå *Chuyeàn vaø baét boùng baèng hai tay tröôùc ngöïc. *Ñaùnh caàu do ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu. +Oân ñoäng taùc tay khi chuyeàn boùng +Oân ñoäng taùc tay khi baét boùng +Oân baøi taäp phoái hôïp chuyeàn vaø baét boùng (Yeâu caàu khoâng ñeå rôi boùng) *Ñöùng taïi choã neùm roå baèng 1 tay treân vai. Tieáp xuùc caàu xong. ñöùng treân nöûa tröôùc baøn chaân. Ñieåm tieáp xuùc caàu ôû phía treân ñænh ñaàumoät taàm tay vôùi thaúng coäng vôùi ñoä daøi vôït.4. Coù theå toå chöùc 1 ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cho 1 ngöôøi hoaëc 1 ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cho caû nhoùm taäp. Troïng taâm doàn vaøo chaân tröôùc (chaân hôi khuîu). maët vôït tieáp tuïc chuyeån ñoäng chuùc xuoáng sau ñaàu. +Caàm boùng ñuùng +Ñua boùng töø TTCB leân vai vaø ñaåy boùng ñi.7. töøng em thöïc hieän neùm roå. khaûng caùch giöõa 2 chaân roäng hôn vai.3. löng cong töï nhieân. mieát maïnh caùc ngoùn tay vaøo boùng ñeå boùng xoaùy theo chieàu ngöôïc kim ñoàng hoà. chaân kia ôû phía sau. vôït theo quaùn tính ñi tieáp ra tröôùc – xuoáng döôùi thì döøng laïi vaø nhanh choùng trôû veà tö theá chuaån bò ban ñaàuñeå ñaùnh quaû tieáp theo. ñoái dieän vôùi höôùng ñaùnh caàu. *Taïi choã taäp moâ phoûng ñoäng taùc *Xeáp thaønh haøng doïc ôû 2 baûng roå. c. vai phaûi haï thaáp hôn ôû phía sau. Khi tieáp xuùc caàu gaäp nhanh coå tay ñeå taêng löïc ñaùnh caàu vaø ñieàu chænh caàu ñi ñuùng höôùng. Maët vôït khi tieáp xuùc caàu ngöûa cheách theo höôùng ñaùnh.nhö nhòp 1.

Ñaùnh caàu thaáp thuaän tay. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 8 CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu Caàu loâng : Oân di chuyeån ñôn böôùc .Giao baøi taäp veà nhaø. 5’-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. 3. traùi tay TTTC : Boùng roå -Oân caùch dẫn boùng .traùi tay.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát.Phaàn keát thuùc . .vaøo boùng laø ngoùn troû vaø ngoùn giöõa.ña böôùc. Kĩ thuật ñaùnh caàu cao thuaän tay.

*OÂn kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. *Lôùp chia thaønh 4 nhoùm. 1laàn caàu cao ôû phía beân phaûi. Tay phaûi caàm vôït ñöa . 8l 4lx2 *Hoïc kó thuaät ñaùnh caàu cao traùi tay +TTCB : Chaân khoâng cuøng beân vôùi tay caàm vôït ôû phía tröôùc. ñeå ngöôøi taäp thöïc hieän lieân tuïc (Cao phaûi – cao traùi). Em vöøa thöïc hieän song ra sau ngöôøi tung caàu thöïc hieän luïm caàu phuïc vuï.xoaïc doïc. 70’ 10l 6l 8l 3lx3 *Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch. Taäp moâ phoûng ñoäng taùc. chaân kia ôû phía sau. Ñònh löôïng 10’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. löng cong töï nhieân.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. Troïng taâm doàn vaøo chaân tröôùc (chaân hôi khuîu).      .10 quaû boùng roå.vaën mình.yeâu caàu giôø hoïc.veä sinh nôi taäp. moät laàn beân phaûi. hoâng. Em vöøa thöïc hieän song ra sau ngöôøi tung caàu thöïc hieän luïm caàu phuïc vuï. moãi em moät caây vôït. ñeå ngöôøi taäp thöïc hieän lieân tuïc (Traùi – phaûi – cao.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . 1laàn caàu cao ôû phía beân traùi. yeâu caàu buoåi hoïc.Caàu loâng *Oân caùc böôùc di chuyeån +Ñôn böôùc : Di chuyeån veá caùc höôùng +Ña böôùc : Di chuyeån phoái hôïp nhieàu böôùc *Oân kó thuaät ñaùnh caàu thaáp thuaän tay.phoå bieán noäi dung. roài trôû laïi traùi…).goái.gaäp Duoãi chaân. moät em ñöùng beân kia saân tung caàu sang beân saân ngöôùi taäp 1 laàn beân traùi. Tay thuaän caàm vôït.Hoïc kó thuaät hai böôùc neùm roå baèng moät tay treân vai. ñöùng treân nöûa tröôùc baøn chaân. theo hieäu leänh coøi cuûa GV.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. . moãi nhoùm 1 saân.Phaàn cô baûn a.coå chaân. II – Ñòa ñieåm. theo hieäu leänh coøi cuûa GV.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô 2. Thaân treân quaysang phaûi. *Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch.luôøn. b) Khôûi ñoäng . +Ñoäng taùc : Khi thaáy caàu cao treân ôû phía beân traùi. phöông tieän . Taäp theo hieäu leänh coøi cuûa GV *Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch. chaân phaûi böôùc sang traùi. moät em ñöùng beân kia saân tung caàu sang beân saân ngöôùi taäp. 1laàn caàu cao ôû phía beân phaûi. -Taäp söùc beàn chuyeân moân. moãi nhoùm 1 saân. traùi tay. Taäp moâ phoûng ñoäng taùc.Xoay caùc khôùp : Coà tay.xoaïc ngang.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. tay kia giô cao töï nhieân. *Lôùp chia thaønh 4 nhoùm. troïng taâm doàn vaøo chaân traùi. maët vôït cao ngang traùn. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Daøn haøng..quaû caàu loâng. khaûng caùch giöõa 2 chaân roäng hôn vai.

Tieáp xuùc caàu xong. ngöôøi xoay töø traùi sang phaûi. thaân treân ngaû veà tröôùc vaø hôi nghieâng veà phía coù boùng. Khi tieáp xuùc caàu. beân caïnh ñöôøng di chuyeån vaø ñoàng thôøi phaûi phaûi laáy ngöôøi che boùng. +Ñoäng taùc : Laáy khuyûu tay laøm truï. troïng taâm thaáp. Em naøo neùm xong ñöa boùng cho baïn keá tieáp. b. Coå tay. phaân tích giaûng giaûi kó thuaät *Caàm boùng taïi choã thöïc hieän hai böùoc neùm roå. *Nghe tieáng coøi daãn boùng veà phía tröôùc 6m baèng tay phaûi.cöï li daõn caùch. tieáp xuùc phaàn treân boùng. thoâng qua coå tay roài tôùi caùc ngoùn tay aán boùng xuoáng. baøn tay môû roäng töï nhieân. moät vaøi em daãn boùng thöû. ñeán vaïch 6m quay 180 0sang phaûi. *Nghe tieáng coøi daãn boùng veà phía tröôùc luaân phieân ñoåi tay. duøng söùc caúng tay. . Khoâng ñöôïc ñaùnh boùng vaø nhaát laø khoâng xoeø baøn tay ra ñeå loøng baøn tay ñaäp vaøo boùng nghe “boäp boäp” Höôùng daãn boùng do dieän tieáp xuùc cuûa boùng vaø tay quyeát ñònh -Daãn boùng taïi choã : Baøn tay xoeø ra. *Moät haøng ñöùng leân böôùc veà tröôùc 5 böôùc. *GV laøm maãu laïi. baét boùng laïi hai böôùc neùm roå. +TTCB : Ñöùng hai ñaàu goái hôi khuîu. ñaët chaân traùi tröôùc. coå tay vaø caùc ngoùn tay thaû loûng. chaân phaûi sau. Maët vôït khi tieáp xuùc caàu ngöûa cheách theo höôùng ñaùnh. trôû veá cuoái haøng. Tay phaûi ñöa vôït töø sau – leân treân ñeå tieáp xuùc caàu.ngoùn tay caùi tì vaøo caùn vôït. Khi daãn boùng tay chaïm boùng phaûi raát eâm vaø haàu nhö chæ thaáy nghe tieáng naåy cuûa boùng töø saân leân. loøng baøn tay khoâng chaïm boùng. Ñieåm rôi cuûa boùng ôû phía tröôùc thaân mình. maët vôït tieáp tuïc chuyeån ñoäng chuùc xuoáng ñaát. boùng naûy tôùi ngang thaét löng. luaân phieân töøng tay. taïi choã thöïc hieän nhoài boùng tay phaûi – tay traùi. baét boùng – hai böôùc neùm roå. vôït theo quaùn tính ñi tieáp ra tröôùc – xuoáng döôùi thì döøng laïi vaø nhanh choùng trôû veà tö theá chuaån bò ban ñaàuñeå ñaùnh quaû tieáp theo. maét quan saùt tình hình treân saân.TTTC : Boùng roå *Oân kó thuaät daãn boùng 2l 4’ 2l 2l *Lôùp ngoài 4 haøng ngang. *Thöïc hieän daãn boùng boán böôùc. Boùng tieáp xuùc ñaàu tieân ôû caùc ngoùn tay roài vaøo chai tay vaø caùc phaàn loài cuûa baøn tay. khi ñaåy boùng xuoáng vôùi goùc gaàn 2l 3l 2l 2l *GV thò phaïm laøm maãu. gaäp nhanh coå tay ñeå taêng löïc ñaùnh caàu vaø ñieàu chænh caàu ñi ñuùng höôùng. *Thöïc hieän daãn boùng hai böôùc. caùnh tay. môû theo hình tuùi. thöïc hieän ñoàng thôøi böôùc chaân phaõi leân vaø baét boùng laïi – thöïc hieän hai böôùc neùm roå.töø tröôùc – leân treân – ra sau. hoûi thöû moät vaøi HS veà kó thuaät. caúng tay ñöa leân theo boùng. daãn boùng quay veà baèng tay traùi. *Nhoài boùng taïi choã. Ñieåm tieáp xuùc caàu ôû phía treân ñaàu beân traùi moät taàm tay vôùi thaúng coäng vôùi ñoä daøi vôït.

nhaän ñöôïc boùng cuûa ñoàng ñoäi hoaëc ñang daãn boùng muoán thöïc hieän neùm roå (neáu thuaän tay phaûi) thì phaûi nhaûy leân khoâng ñeå baét boùng vaø rôi xuoáng ñaát baèng chaân phaûi. -Daãn boùng sang phaûi : Dieän tieáp xuùc ôû treân vaø beân traùi boùng. Ñieåm tieáp xuùc vôùi boùng cuoápi cuøng laø ngoùn troû vaø ngoùn giöõa. +Ñoäng taùc : Böôùc chaân khi baét boùng daøi vaø thaáp. ñoàng thôøi boùng ñöa töø thaét löng leân vai – khi ngöôøi nhaûy leân gaàn tôùi ñieåm cao nhaát vaø thaân ngöôøi ñaõ giöõ ñöôïc thaêng baèng thì naâng naâng khuyûu tay phaûi leân cao. chaân traùi böôùc tieáp moät böôùc ngaén hôn böôùc baét boùng. -Daãn boùng sang traùi : Dieän tieáp xuùc ôû treân vaø beân phaûi boùng. khi boùng ñaõ rôøi khoûi tay thì thaân ngöôøi vöôn leân cao vaø troïng taâm doàn vaøo phía tröôùc. hai tay caàm boùng ñeå ngang thaét löng beân phaûi..doïc theo bieân doïc tôùi caùch roå 8m phía beân phaûi thöïc hieän baät nhaûy döøng treân cao baèng hai chaân thöïc hieän neùm roå. boùng xoaùy ngöôïc trôû Daãn boùng töø cuoái saân beân phaûi .900 (nhoài boùng) -Daãn boùng di chuyeån nhanh veà phía tröôùc : Dieän tieáp xuùc ôû treân vaø sau boùng. Khi chaân traùi vöøa chaïm ñaát. * Hoïc kó thuaät hai böôùc neùm roå baèng moät tay treân vai: 10voøn g +TTCB : Khi ñang di chuyeån. Khi chaân phaûi chaïm ñaát. duøng söùc naâng ñuøi cuûa chaân phaûi gaàn nhö // vôùi maët ñaát thì ñoät nhieân döøng laïi.thöïc hieän neùm roå . cöù nhö theá thöïc hieän 10 voøng .sau ñoù baét boùng laïi tieáp tuïc daãn boùng theo bieân doïc ñeán gaàn roå coøn laïi. khoaûng 8m. do quaùn tính cuûa thaân ñang di chuyeån veà tröôùc. cuøng luùc ñoù giaäm nhaûy. tay traùi buoâng loûng. duøng söùc cuûa caû tay vaø caùc ngoùn tay ñaåy boùng ñi. Do coù söùc mieát cuûa caùc ngoùn tay.

Thöïc hieän vôùi vôït.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. .      Nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän moâ phoûng ñoäng taùc.coå chaân.goái. Oân hai böôùc neùm roå baèng moät tay treân vai II – Ñòa ñieåm. hoâng.Daøn haøng.traùi tay Ñònh löôïng 5-10’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. Kĩ thuật ñaùnh caàu cao thuaän tay. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô 2.quaû caàu loâng.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.xoaïc ngang.traùi tay.luôøn. moãi em moät caây vôït.      .xoaïc doïc.vaën mình.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. yeâu caàu buoåi hoïc.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát.gaäp Duoãi chaân.phoå bieán noäi dung.Xoay caùc khôùp : Coà tay. traùi tay.ña böôùc keát hôïp ñaùnh caàu thaáp thuaän tay.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.10 quaû boùng roå.veä sinh nôi taäp. 60-65’ 10l 10l 6l 6l 4l *Lôùp chia thaønh 4 hoaëc 6 nhoùm tuyø theo ñieàu kieän saân baõi.Phaàn cô baûn a)Caàu loâng : *Oân di chuyeån ñôn böôùc Di chuyeån veá caùc höôùng *Oân di chuyeån ña böôùc Di chuyeån phoái hôïp nhieàu böôùc * Oân di chuyeån ñôn böôùc keát hôïp kó thuaät ñaùnh caàu thaáp thuaän tay. traùi tay Hoïc kó thuaät ñaäp caàu chính dieän Hoïc moät soá ñieåm trong luaät caàu loâng. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 9 CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu Caàu loâng : Oân di chuyeån ñôn böôùc . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. phöông tieän . .Giao baøi taäp veà nhaø. b) Khôûi ñoäng .yeâu caàu giôø hoïc. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. TTTC : Boùng roå Oân caùch chuyeàn vaø baét boùng. * Oân di chuyeån ñôn böôùc keát hôïp kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.laïi theo truïc ngang *Baøi taäp phaùt trieån söùc beàn 3.Phaàn keát thuùc . .Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .

heát caëp naøy taäp ñeán caëp khaùc cho ñeán heát. caàu bay cao treân ñaàu thì thaân treân nhanh choùng quay sang phaûi. 6l 10l *Taäp trung 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch      taäp moâ phoûng ñoäng taùc. Ñoäng taùc : Khi thaáy ñoái phöông ñaùnh caàu sang. HS nhaän xeùt . Quaù trình thöïc *Lôùp ngoài 4 haøng ngang *Lôùp taäp trung ngoài 4 haøng ngang GV goïi 1 vaøi em leân laøm maãu. vai traùi cao ñoái dieän vôùi höôùng ñaäp caàu. Tay phaûi caàm vôït ñöa töø tröôùc – leân cao – ra sau.khi tieáp caàu laø luùc cô theå vöôn cao heát möùc. moät em phuïc vuï nhaët caàu.cao tay thuaän tay. toaøn thaân öôõn caêng ôû tö theá hình caùnh cung. Tay phaûi ñöa vôït töø sau – leân treân – ra tröôùc. traùi tay . Maët vôït khi tieáp xuùc vôùi caài hôi uùp vaø höôùng veà höôùng ñaäp caàu. troïng taâm cjuyeån töù chaân tröôùc veà chaân sau. Ba em thay ñoåi noäi dung chöùc naêng cho nhau. moät beân giao caàu cao.*Oân caùc böôùc di chuyeån keát hôïp kó thuaät ñaùnh caàu theo thöù töï thaáp tay thuaän tay. vì ñaây laø noäi dung oân *GV chaát vaán HS. Sau ñoù ñoåi nhoùm 3 em khaùc. töøng em vaøo saân taäp. maët vôït chuc xuoáng. duoãi thaúng khôùp goái xoay hoâng laät vai. vai phaûi thaáp hôn ôû phía sau. *Lôùp chia thaønh 4 – 6 nhoùm. Nhöõng em chöa taäp ñöùng 2 bieân doïc quan saùt. Sau ñoù nhanh choùng ñaïp maïnh muõi chaân. cao tay traùi tay. moät beân thöïc hieän ñaäp caàu. Ñieåm tieáp xuùc caàu ôû phía treân ñaàu hôi cheách veà tröôùc caùch moät taàm tay vôùi. moät em tung caàu theo thöù töï kó thuaät ñaõ trình baøy ôû phaàn noäi dung. Cöù theá laàn löôït cho ñeán heát *Hoïc kó thuaät ñaäp caàu chính dieän : TTCB : Gioáng kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay. coäng vôùi ñoä daøi vôït.

*Hai haøng ngoài. moät haøng thuaän tay phaûi). nghe hieäu leänh coøi cuûa GV thöïc hieän chuyeàn vaø baét boùng *Hai haøng chuyeàn qua chuyeàn laïi *Ñeán löôït hai haøng coøn laïi taäp nhö hai haøng vöøa roài. ñöùng ñoái xöùng nhau töøg caëp. Boùng rôøi tay cuoái cuøng ôû ngoùn troû vaø ngoùn giöõa. troïng taâm thaáp doàn ñeàu vaøo hai chaân. caùc ngoùn tay (troû. hai haøng neùm boùng baèng tay traùi) Moãi beân baûng roå coù hai haøng(moät haøng thuaän tay traùi. +Ñoäng taùc : Khi chuyeàn boùng ngöôøi ngaû nhanh veà tröôùc. . +Baét boùng : *Yeâu caàu lôùp traät töï taäp ñuùng noäi dung GV ñeà ra. boùng tieáp xuùc ôû phaàn chai tay vaø caùc ngoùn tay. boùng ñeå ôû phaàn treân tröôùc buïng. hai haøng ñöùng daäy taäp. GV veõ vaïch chuaån ñeå HS ñöùng taïi choã taäp. ñoàng thôøi gaäp nhanh thaân ngöôøi vaø gaäp coå tay ñeå phoái hôïp löïc ñaäp. loøng baøn tay hôi xoay ra ngoaøi. hai tay duoãi thaúng. Sau khi tieáp xuùc caàu. Sau khi boùng rôøi khoûi tay. *GV toång keát laïi *Lôùp 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch taäp moâ phoûng ñoäng taùc. maét quan saùt höôùng chuyeàn.Sau khi GV toå chöùc nhoùm beân naøy taäp roài laïi sang nhoùm kia. *Luaät caàu loâng : Luaät tính ñieåm. troïng taâm doàn veà höôùng chuyeàn. 4l 10l 6l 10l nhöõng baïn vöøa laøm maãu. chaân sau ñaïp ñaát. loøng baøn tay khoâng chaïm boùng. vôït theo ñaø quaùn tính ñi töø treân .xuoáng döôùi – sang traùi. *GV chia lôùp thaønh 4 haøng (Hai haønh neùm boùng baèng tay phaûi. Caùnh tay thaû loûng töï nhieân. Khi tay ñaõ duoãi gaàn nhö thaúng heát thì duøng löïc coå tay. cöù theá luaân phieân cho töøng noäi dung. caùc ngoùn tay xoeø ra töï nhieân.hieän ñoäng taùc troïng taâm chuyeån töø chaân sau ra chaân tröôùc. hai tay ñöa töø döôùi – leân treân taïo thaønh moät ñöôøng voøng cung nhoû. 3l 3l 4l 3l 3l Ñeå taïo ñöôøng boùng ñi maïnh. caùc ngoùn tay phaûi mieát vaøo boùng vaø khi boùng rôøi tay. Neáu thaân ngöôøi lao veá tröôùc thì nhanh choùng böôùc chaân phaûi leân tröôùc moät böôùc ñeå giöõ thaêng baèng roài nhanh choùng trôû veà TTCB ñeå ñaùnh quaû tieáp theo. chaân sau.giöõa vaø caùi )ñaåy boùng ñi. caùch nhau hai baøn chaân. coå tay hôi beû vaø duoãi caùnh tay veà höôùng chuyeàn. hai ñaàu goái hôi khuîu. Hai tay caàm boùng ôû hai beân vaø ôû nöûa phaàn sau cuûa boùng.Saùch GVlôùp 11 trang 114 b)TTTC : Boùng roå *Oân caùch chuyeàn vaø baét boùng tröïc tieáp baèng hai tay tröôùc ngöïc +Chuyeàn boùng TTCB : Ñöùng chaân tröôùc.

+Taïi choã hai böôùc nhaûy leân neùm roå. 3. khoaûng caùch giöõa baøn tay nhoû hôn ñöôøng kính cuûa boùng. +Nhoài boùng taïi choã. thaân treân höôùng veà phía boùng ñeán.Phaàn keát thuùc . 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. caùc ngoùn tay xoeø môû töï nhieân thaû loûng thaønh hình gioáng nhö chieác pheãu.Giao baøi taäp veà nhaø. Ñoäng taùc : Boä phaän tieáp xuùc boùng ñaàu tieân laø caùc ngoùn tay. . . ñaàu goái hôi khuîu. chaân sau roäng baèng vai. baét boùng thöïc hieän hai böôùc neùm roå.TTCB : Hai chaân ñöùng // Hoaëc chaân tröôùc. *Oân hai böôùc neùm roå baèng moät tay treân vai +Taïi choã nhaûy leân neùm roå moät tay treân vai.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát. +Daãn boùng hai böôùc. +Moät böôùc nhaûy leân neùm roå. ñoàng thôøi kheùp coå tay gaàn vaøo nhau vaø hai baøn tay hôi gaäp laïi ôû khôùp khuyûu keùo veà ngöïc ñeå baûo veä boùng vaø chuaån bò laøm ñoäng taùc tieáp theo. Khi baét boùng hai tay ñöa thaúng veà höôùng boùng ñeán. baét boùng thöïc hieän hai böôùc neùm roå. sau ñoù nhanh choùng hoaõn xung ñöa boùng naèm goïn vaøo hai loøng baøn tay.

moãi em moät caây vôït.veä sinh nôi taäp.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. Caàu loâng : Oân kó thuaät ñaäp caàu chính dieän. . b) Khôûi ñoäng Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. phöông tieän .10 quaû boùng roå.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . nhaûy döøng vaø quay ngöôøi.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. Taäp söùc beàn chung Luaät boùng roå. II – Ñòa ñieåm. TTTC : Boùng roå Hoïc kó thuaät hai böôùc döøng.quaû caàu loâng. kó thuaät phaùt Thi ñaáu taäp Hoïc moät soá chieán thuaät trong caàu loâng Hoïc moät soá ñieåm trong luaät caàu loâng.yeâu caàu giôø hoïc. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 10 CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu caàu. yeâu caàu buoåi hoïc.phoå bieán noäi dung. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. .

Toå chöùc hai ngöôøi phuïc vuï cho nhieàu ngöôøi taäp.Ngöôøi taäp ñöùng chuaån bò ôû moät goùc cuoái saân beân mính. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô 2.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Phaàn cô baûn a)Caàu loâng *Oân kó thuaät ñaäp caàu chính dieän +Taäp moâ phoûng ñoäng taùc 60-65’ 8l      . beân kia ñaäp caàu *Oân kó thuaät phaùt caàu 10l 10l *Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch.Daøn haøng. hoâng.goái.HS thay nhau taäp luyeän moãi ngöôøi ñaäp caàu töø 2 -4 laàn *Thi ñaàu taäp : Thi ñaáu em naøo tôùi 7 ñieåm tröôùc laø thaéng (haïn cheá khoâng ñöôïc ñaäp caàu) *Luaät caàu loâng : Luaät nghæ vaø 5’ 2l 6l      .xoaïc doïc.Xoay caùc khôùp : Coà tay.gaäp Duoãi chaân.. 1 quaû ñöôøng cheùo vaøo vò trí 2 ngöôøi phuïc vuï ôû 2 goùc saân beân kia. moät quaû ñöôøng cheùo vaøo vò trí hai ngöôøi phuïc vuï ôû hai goùc saân beân kia. HS thay nhau taäp luyeän moãi ngöôøi ñaùnh caàu töø 2 – 3laàn +Phoái hôïp ñaäp caàu ñöôøng thaúng vaø ñöôøng cheùo : Ngöôøi taäp ñöùng chuaån bò ôû moät goùc cuoái saân beân mình. Toå chöùc 2 ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cao saâu cho nhieàu ngöôøi taäp.vaën mình.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.xoaïc ngang.coå chaân. haøng chaün böôùc qua phaûi moät böôùc      *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc ñaäp caàu *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc phaùt caàu Taäp keát hôïp hai ñoäng taùc treân 5’ *Moät soá chieán thuaät trong caàu loâng +Phoái hôïp ñaùnh caàu cao saâu ñöôøng thaúng vaø ñöôøng cheùo. thöïc hieän kó thuaät ñaäp caàu phoái hôïp 1 quaû ñöôøng thaúng.luôøn. ñaùnh caàu cao saâu phoái hôïp moät quaû ñöôøng thaúng.                 +Taäp coù ngöôøi tung caàu +Taâp moät beân phaùt caàu cao.

toác ñoä giaûm.ñoåi saân saùch GV lôùp 11 b)TTTC : Boùng roå *Kó thuaät hai böôùc döøng + Böôùc 1Böôùc daøi. Thaân ngöôøi khi döøng phaûi haï thaáp vaø doàn vaøo chaân phía sau (chaân ñaët tröôùc) goái hôi xoay vaøo trong. vaø quay ngöôùi ñeå che chaén baûo veä boùng.haøng coøn laïi vai troø giöõ boùng thöïc hieän böôùc döøng. *Nhaûy döøng : thöôøng duøng khi toác ñoä di chuyeån vöøa phaûi hoaëc nhaän boùng nhaûy döøng ñeå neùm roå. moät haøng thöïc hieän vai troø phoøng thuû. hai baøn chaân cuøng moät luùc mieát chaëc xuoáng ñaát. Sau khi rôi xuoáng. hai goái hôi khuîu vaø höôùng vaøo trong. sau đñoù gọi 1 em thực hiện đñuùng laøm maãu laïi cho caùc em yeáu. HS thöïc hieän theo *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc. thaân treân hôi ngaû veà sau. *Quay ngöôøi: *Quay ngöôøi thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå thoaùt khoûi ngöôøi phoøng thuû . Muoán nhaûy döøng. Caùc em yeáu taäp theâm. hai tay thaû loûng töï nhieân. ñaët goùt chaân vaø quay nhanh ra phía ngoaøi so vôùi höôùng chaïy baèng meùp ngoaøi cuûa baøn chaân.Sau ñoù thay ñoåi noäi dung cho nhau. Töøng haøng thöïc hieän *GV lọc ra những em thực hiện sai reâng ra. duøng moät chaân ñaïp ñaát ñeå nhaûy leân moät böôùc ngaén vaø thaáp roài rôi xuoáng ñaát baèng hai chaân song song gaàn nhö ñoàng thôøi hoaëc hôi cheách tröôùc sau. thaân ngöôøi haï thaáp vaø ngaû veà phía sau +Böôùc 2 : Baøn chaân böôùc hai ñaët xoay cuøng chieàu vôùi muõi baøn chaân böôùc moät. mieát nhanh vaø maïnh baèng meùp trong cuûa baøn chaân. tieáp tôùi hai haøng coøn laïi thöïc hieän. *Nghe hiệu lệnh. *Lôùp phaân thaønh hai haøng. hai tay ñeå töï nhieân ôû hai beân mình giöõ thaêng baèng. haï thaáp troïng taâm vaø doàn ñeàu vaøo hai chaân. 2l Tuyø theo möùc ñoä tieáp thu cuûa nhöõng em yeáu 4l *GV ñöùng tröôùc laøm maãu .

moãi nhoùm khoaûng 5 HS. Khi chaân quay vöøa chaïm ñaát. Troïng taâm doàn vaøo chaân truï khaù laâu ñeå giöõ thaêng baèng. duøng söùc cuûa thaân treân vaø duøng maù trong cuûa nöûa tröôùc baøn chaân di chuyeån ñaïp ñaát keát hôïp vôùi ñoäng taùc xoay thaân treân veà tröôùc hoaëc sau. traùnh ñöôïc haønh ñoäng cöôùp phaù boùng cuûa ñoái phöông. laàn löôït thöïc hieän cho ñeán heát. . Khi quay tröôùc chaân laøm truï kieãng goùt chaân kia ñaïp ñaát. troïng löôïng thaân ngöôøi phaûi nhanh choùng trôû veà TTCB ñeå giöõ thaêng baèng.hoaëc neùm roå. troïng taâm khi quay doàn vaøo chaân truï. Coù 2 caùch quay ngöôøi + Quay tröôùc : Chaân di chuyeån quay qua muõi chaân truï.cuûa ñoái phöông. chaân quay nhanh choùng böôùc cheùo veà höôùng muoán di chuyeån. Ñoäng taùc : Laáy muõi chaân laøm truï. hai tay ñeå töï nhieân ôû hai beân mình + Quay sau : Chaân di chuyeån quay qua goùt chaân truï. Trong khi quay ngöôøi. TTCB : Khi quay ngöôøi hai baøn chaân ñuùng gaàn nhö song song. caàn giöõ troïng taâm cô theå khoâng nhaáp nhoâ. Quay sau khoù hôn quay tröôùc. Khi caàm boùng quay ngöôøi phaûi chuù yù che boùng. ñaàu goái chaân truï ñaùnh vaøo phía trong vaø chuyeån theo thaân. vì vaäy muoán quay ñöôï toát phaûi duøng löïc cuûa hoâng vaø vai chuyeån veà phía sau ñeå giuùp cho quay sau ñöôïc deã daøng hôn. duøng nöûa tröôùc cuûa baøn chaân quay ñaïp ñaát chuyeån hoâng veà sau. Sau khi quay. ñoàng thôøi thaân ngöôøi doàn nhieàu sang chaân truï. Khi quay sau chaân truï kieãng goùt. troïng taâm thaáp rôi giöõa hai chaân. *Taäp söùc beàn chung: +Nhaûy daây nhanh +Chaïy nhanh +Nhaûy baät vôùi vaät cao +Chaïy nhanh +Nhaûy daây nhanh +Chaïy nhanh +Nhaûy baät vôùi vaät cao 20l 60m 3l 60m 20l 60m 3l 60m -Lôùp chia thaønh nhieàu toáp nhoû. baét boùng. hai goái khuîu. troïng taâm vaãn ôû giöõa hai chaân.chuyeàn boùng. ngöôøi hôi ngaû veà tröôùc.

Giao baøi taäp veà nhaø.ñieàu 29) Saùch GV lôùp 11 trang 155 Caùch chôi boùng (ñieàu 22) Saùch GV lôùp 11 trang 155 3. Hoïc moät soá chieán thuaät trong caàu loâng Thi ñaáu taäp . 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.Phaàn keát thuùc . . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 11 CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu Caàu loâng : Oân kó thuaät ñaäp caàu chính dieän.+Chaïy nhanh-keát thuùc *Luaät boùng roå Traän ñaáu baét ñaàu vaø keát thuùc (ñieàu 18.

nhaûy döøng vaø quay ngöôøi. Coù theå toå chöùc hai ngöôøi phuïc vuï cho moät ngöôøi hoaëc cho moät toå luyeän taäp. yeâu caàu buoåi hoïc.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . Ñònh löôïng 10’-5’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. 60-65’ 4’-5’ 4’ *Moät soá chieán thuaät +Taâp boû nhoû. 4’ Ngöôøi taäp ñöùng chuaån bò ôû cuoái saân ñaäp caàu do ngöôøi phuïc vuï ñöùng ôû nöûa saân beân kia phaùt caàu sang. II – Ñòa ñieåm.TTTC : Boùng roå OÂn kó thuaät hai böôùc döøng. Hoïc kó thuaät chuyeàn boùng baèng hai tay treân ñaàu.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.Phaàn cô baûn : a)Caàu loâng : *Oân kó thuaät ñaäp caàu chính dieän coù theå keát hôïpvôùi ñaùnh caàu thaáp tay.Xoay caùc khôùp : Coà tay.yeâu caàu giôø hoïc.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô 2.xoaïc ngang.gaäp Duoãi chaân.coå chaân.xoaïc doïc.vaën mình. +Ngöôøi taäp ñöùng chuaån bò ôû giöõa saân gaàn löôùi boû nhoû do ngöôøi phuïc vuï ñöùng ôû nöûa saân beân kia tung caàu qua.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.quaû caàu loâng. sau ñoù di chuyeån leân löôùi ñeå thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu thaáp tay. b) Khôûi ñoäng . ñeå buoäc ñoái phöông naâng caàu leân. hoâng.10 quaû boùng roå. moãi em moät caây vôït.sau ñoù chuaån bò ñaäp caàu 5’ 8l *Thi ñaàu taäp : Thi ñaáu em naøo tôùi 7 ñieåm tröôùc laø thaéng .goái.Daøn haøng.phoå bieán noäi dung. yeâu caàu söû duïng böôùc di chuyeån nhanh goïn. . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.luôøn.veä sinh nôi taäp. phöông tieän .ñeå thöïc hieän ñaäp caàu +Taäp ñaùnh caàu cao saâu veà hai goùc cuoái saân. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.      . yeâu caàu ñuùng luaät 10l .Phöông tieän : Chuaån bò coøi.

b)TTTC Boùng roå * OÂn kó thuaät hai böôùc döøng. 4l 5’ Lôùp chia thaønh nhieàu nhoùm. chaân tröôùc. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 12 CAÀU LOÂNG – TTTC . chaân sau khuîu töï nhieân. nhaûy döøng vaø quay ngöôøi. TTCB : Caàm boùng baèng hai tay ôû phía sau cuûa boùng.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát. *Hoïc kó thuaät chuyeàn boùng baèng hai tay treân ñaàu Thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå chuyeàn boùng ôû khoaûng caùch trung bình khi ñoái phöông phoøng thuû chaët hoaëc khi baét boùng ôû treân cao vaø muoán chuyeàn boùng ñi ngay.Phaàn keát thuùc . boùng ñeå caùch traùn khoaûng 5cm. Ñoäng taùc : Khi chuyeàn. ngöôøi hôi ngaû nhanh veà phía tröôùc keát hôïp vôùi hai caúng tay duoãi thaúng. Lôùp 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. . hai caùnh tay co töï nhieân hôi kheùp khuyûu tay. *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc *Hai haøng ñöùng ñoái dieän nhau töøng ñoâi moät thöïc hieän chuyeàn qua laïi.Giao baøi taäp veà nhaø. Ñaáu thuû coù taàm voùc cao thöôøng duøng ñoäng taùc chuyeàn boùng baèng hai tay treân ñaàu ñeå chuyeàn hoaëc caûn ñöôøng boùng nhaèm gaây khoù khaên cho ñoái phöông khi baét boùng. duøng söùc cuûa coå tay vaø caùc ngoùn tay chuyeàn boùng ñi. Boùng rôøi tay ngöôøi vöôn veà tröôùc. phuï thuoäc vaøo saân baõi. 3. theo hieäu leänh coøi *Hai haøng ñöùng ñoái dieän nhau töøng ñoâi moät thöïc hieän chuyeàn qua laïi 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.thöïc hieän oân töøng kó thuaät khi nghe hieäu leänh coøi cuûa giaùo vieân. thaân treân thaúng. Khi tay gaàn thaúng.

cho baät vaøo baûng roå.yeâu caàu giôø hoïc. b) TTTC :Boùng roå *Oân kó thuaät chuyeàn baét boùng hai tay treân ñaàu +Ñoái vôùi lôùp yeáu. HS keá tieáp thöïc hieän. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. traùi tay vaø kó thuaät ñaäp caàu chính dieän. töøng em thöïc hieän.Xoay caùc khôùp : Coà tay.gaäp Duoãi chaân. moãi em moät caây vôït.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . .xoaïc doïc. hoâng. 10l 2lx3voøn g +Ñoái vôùi lôùp gioûi hoaëc moät soá em khaù coù theå nhaûy leân baét boùng baèng hai tay vaø chuyeàn ñi lieàn. +Ñoái vôùi lôùp khaù Söû duïng nhaûy leân chuyeàn vaø baét boùng hai tay treân khoâng. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. Caùn söï lôùp quaûn lí moät saân cho tieán haønh thi ñaáu. Taäp söùc beàn chuyeân moân II – Ñòa ñieåm. Thi ñaáu taäp TTTC : Boùng roå OÂn Hoïc kó thuaät chuyeàn boùng baèng hai tay treân ñaàu. *Hai haøng ngang ñöùng ñoái dieän töøng ñoâi moät thöïc hieän.Daøn haøng.phoå bieán noäi dung. b) Khôûi ñoäng .Coá gaéng khoâng cho boùng rôi Chuù yù : Neâu 3 noäi dung treân coù theå thöïc hieän ñöôïc heát hay khoâng    *Moãi beân baûng xeáp hai haøng doïc.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. yeâu caàu buoåi hoïc.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. . traùi tay vaø ñaäp caàu *Ñaáu taäp : Lôùp thi ñaáu loaïi tröïc tieáp 11 ñieåm thaéng. HS thöïc hieän song chaïy ra sau cuoái haøng.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.10 quaû boùng roå.      .luôøn.             2. chæ söû duïng taïi choã chuyeàn vaø baét boùng baèng hai tay treân ñaàu.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.veä sinh nôi taäp.goái. sau ñoù chaïy veà cuoái haøng.coå chaân. Hoïc kó thuaät chuyeàn boùng baèng moät tay treân ñaàu.Phaàn cô baûn a)Caàu loâng: *Oân kó thuaät ñaùnh caàu thaáp thuaän tay.quaû caàu loâng.xoaïc ngang. phöông tieän . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.I – Muïc tieâu Caàu loâng : Oân kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay.GV quaûn lí 1 saân. 60-65’ 10’ *lôùp chia thaønh nhieàu nhoùm phuï thuoäc vaøo soá saân coù (moãi nhoùm 1 saâneâ3 *Lôùp chia thaønh 2 nhoùm moãi nhoùm 1 saân.vaën mình.

Choïn theo töøng ñoâi vöøa söùc nhau. qua caúng tay. *Taäp söùc beàn chung: +Nhaûy daây nhanh +Chaïy nhanh +Nhaûy baät vôùi vaät cao +Chaïy nhanh +Nhaûy daây nhanh +Chaïy nhanh +Nhaûy baät vôùi vaät cao +Chaïy nhanh-keát thuùc 3.7m. 20l 60m 3l 60m 20l 60m 3l 60m 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. theo töøng caëp vöøa söùc nhau. nhaéc nhôû troïng taâm kó thuaät laø ñöa boùng töø TTCB ôû tröôùc ngöïc leân vai ñeå coù theå duøng söùc neùm boùng ñi ñöôïc xa. loøng baøn tay höôùng veà nôi chuyeàn boùng.Phaàn keát thuùc . .5 m ñöùng chuyeàn boùng baèng moät tay treân vai vaøo töôøng vaø baét boùng naûy ra baèng hai tay * Taäp chuyeàn vaø baét boùng töøng ñoäi moät cöï li 4m. Boùng rôøi tay cuoái cuøng ôû ngoùn troû vaø ngoùn giöõa. hai baøn tay caàm boùng töø tröôùc ngöïc ñöa leân vai. Löïc chuyeàn boùng ñöôïc baét ñaàu töø ñaïp chaân chuyeån qua hoâng tôùi thaân. *Ñöùng ñoái dieän vôùi töôøng.5m. toác ñoä vaåy coå tay nhanh vaø kieåm soaùt boùng raát toát. Ñoäng taùc : Khi chuyeàn. thaân ngöôøi lao veà phía tröôùc.Giao baøi taäp veà nhaø. .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho *GV thò phaïm laøm maãu. caùch töôøng 1. 2l *Hoïc kó thuaät chuyeàn boùng baèng moät tay treân vai : Ñaây laø pp chuyeàn boùng thoâng duïng nhaát ôû khoaûng caùch gaàn vaø trung bình. *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc khoâng boùng.phuï thuoäc vaøo möùc ñoä tieáp thu cuûa lôùp vaø möùc kæ luaät traät töï cuûa lôùp. hai tay caàm boùng ôû tröôùc ngöïc. Ñoäng taùc ñieàu chænh löïc vaø höôùng cuûa coå tayû¬ thôøi ñieåm boùng bay ra cho pheùp ngöôøi chuyeàn boùng thay ñoåi höôùng vaø toác ñoä bay cuûa boùng trong phaïm vi lôùn 10l 5l cho moãi cöï li 10l 10l TTCB : Ñöùnh hai chaân // vai höôùng chuyeàn (ñoä roäng heïp cuûa hai chaân tuyø theo cöï li chuyeàn boùng xa hay gaàn) Maët quay höôùng chuyeàn troïng taâm doàn ñeàu vaøo hai chaân. coå tay tôùi caùc ngoùn tay chuyeàn boùng ñi. *Taäp chuyeàn boùng baèng moät tay treân vai ôû cöï li 3m. thaân ngöôøi hôi ngaû ra sau roài nhanh choùng xoay ngöôøi veà höôùng chuyeàn khuyûu tay chuyeàn boùng ñöa töø sau – ra tröôùc caúng tay duoãi vaø ñöa boùng veà phía tröôùc.

moãi beân baûng roå 1 nhoùm. coù theå toå chöùc 1 ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cho 1 ngöôøi hoaëc 1 ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cho caû nhoùm taäp.GV . yeâu caàu buoåi hoïc.goái. *Coù theå moãi nhoùm GV cöû ra moät nhoùm tröôûng *Moãi toå moät saân.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.veä sinh nôi taäp. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. Ñaáu taäp.luôøn.Phaàn cô baûn a)Caàu loâng: *Oân kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay .      . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.toát.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. .yeâu caàu giôø hoïc.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . moãi em moät caây vôït.Daøn haøng. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô 2. 1. traùi tay lieân tuïc do ngöôøi phuïc vuï ñöùng ôû nöûa saân beân kia phaùt caàu cao saâu ôû hai beân mình ngöôøi taäp.Xoay caùc khôùp : Coà tay.vaën mình. 60-65’ 10’ *Lôùp chia thaønh 3 hay 4 nhoùm (coøn do phuï thuoäc ñieàu kieän saân baõi).xoaïc ngang. phöông tieän .10 quaû boùng roå.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. neáu ñuû thôøi gian coù theå thi ñaáu nhaát cuûa töøng toå vôùi nhau.xoaïc doïc. b) Khôûi ñoäng . OÂn kó thuaät chuyeàn boùng baèng hai tay treân ñaàu. *Ñaáu taäp : Lôùp thi ñaáu loaïi tröïc tieáp 7 ñieåm thaéng.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.gaäp Duoãi chaân. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. traùi tay . hoâng. II – Ñòa ñieåm. traùi tay Ñaùnh caàu do ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu : Ngöôøi taäp thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay.söûa sai töøng nhoùm. Ñaáu taäp TTTC : Boùng roå OÂn kó thuaät daãn boùng hai böôùc leân roå. toå tröôûng quaûn lí cho tieán haønh thi ñaáu. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 13 CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu Caàu loâng : Oân kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay. 15’ 3l 2l b)TTTC : Boùng roå *Oân kó thuaät daãn boùng 2 böôùc leân roå 3l *Lôùp chia thaønh 2 nhoùm.coå chaân.phoå bieán noäi dung.quaû caàu loâng. *GV Laàn löôït .

+Taïi choã 2 böôùc neùm roå. +Nhoài boùng taïi choã,hai böôùc thöïc hieän neùm roå. Chuù yù : Ñoå ngöôøi veà tröôùc, nhaác chaân phaûi roài môùi chuïp boùng. +Daãn boùng 2 böôùc, thöïc hieän 2 böôùc neùm roå 1 tay treân vai : Luùc ñaàu daãn boùng ñi chaäm, laàn sau nhanh hôn laàn tröôùc. +Daãn boùng 4 böôùc, thöïc hieän 2 böôùc neùm roå 1 tay treân vai.

3l

10l

*Oân kó thuaät chuyeàn boùng baèng 2 tay treân ñaàu +Taäp taïi choã chuyeàn vaø baét boùng theo töøng ñoâi moät cöï li 3m.

5voøng coù theå ñeán voøng 3 em naøo laøm rôi boùng, phaït nhaûy leân 3l

höôùng daãn nhoùm 1 taïi choã 2 böôùc neùm roå 1 tay treân vai – GV qua nhoùm 2 höôùng daãn taïi choã 2 böôùc neùm roå 1 tay treân vai – GV trôû laïi nhoùm 1 höôùng daãn nhoài boùng taïi choã, thöïc hieän 2 böôùc neùm roå – GV tôùi nhoùm 2 höôùng daãn nhoài boùng taïi choã, thöïc hieän 2 böôùc neùm roå, cöù theá luaân phieân cho taäp heát caùc noäi dung beân. *Töøng em thöïc hieän HS naøo thöïc hieän xong sau ñoù nhaët boùng laïi, ñöa cho HS keá tieáp chöa coù boùng, di chuyeån veà cuoái haøng, cöù nhö theá cho ñeán heát, gaàn heát 3 löôït nhoùm truôûng baùo caùo GV bieát. Phöông phaùp naøy aùp duïng cho caùc noäi dung beân. *

+Taäp chuyeàn vaø baét boùng ñoåi choã theo ñoäi hình voøng troøn. Em B töø vò trí soá 1 chuyeàn boùng cho A ôû vò trí soá 2, chuyeàn boùng xong thì chaïy vaøo ñöùng ôû vò trí soá 2 thay cho A. Em A baét ñöôïc boùng thì chuyeàn boùng cho C ôû vò trí soá 3, chuyeàn boùng xong thì chaïy veà vò trí soá 1 thay cho B, Khi B ñaõ ñöùng ôû vò trí soá 2 thì C ôû vò trí soá 3 chuyeàn boùng cho B (ñang ôû vò trí soá 2) roài chaïy ñeán vò trí soá 2. Em B sau khi baét boùng thì chuyeàn boùng cho D ôû vò trí soá 4 roài chaïy veà ñöùng ôû vò trí soá 3 thay cho C. Em C ñöùng ôû vò trí soá 2 nhaän ñöôïc quaû boùng cuûa D ôû vò trí 4 chuyeàn cho thì chuyeàn cho E . . baøi taäp ñöôïc thöïc hieän lieân tuïc nhö theá (Theo chieàu kim ñoàng hoà ) cho ñeán vò trí B laø heát 1 voøng. *Ñaáu taäp : Lôùp thi ñaáu nguyeân saân, 2 hieäp, moãi hieäp7’.Thi ñaáu theo luaät hieän haønh. 3.Phaàn keát thuùc - Giao baøi taäp veà nhaø. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát.

Phuï thuoäc vaøo tình hình kæ luaät cuûa lôùp *Lôùp chia thaønh nhieàu ñoäi, coù theå moãi toå thaønh laäp moät ñoäi. Caùc em khoâng thi ñaáu ngoài taäp trung, traät töï theo doõi traän ñaáu ñeå naém luaät vaø kinh nghieäm.

5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH

GIAÙO AÙN 14 CAÀU LOÂNG – TTTC

I – Muïc tieâu .

Caàu loâng : Kieåm tra kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay, traùi tay

TTTC : Boùng roå Oân kó thuaät neùm roå baèng 1 tay treân vai OÂn kó thuaät daãn boùng hai böôùc leân roå. Chuaån bò kieåm tra. II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh ,veä sinh nôi taäp. - Phöông tieän : Chuaån bò coøi, moãi em moät caây vôït,quaû caàu loâng.10 quaû boùng roå. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá,phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. b) Khôûi ñoäng - Xoay caùc khôùp : Coà tay,coå chaân, hoâng,goái,gaäp Duoãi chaân,xoaïc doïc,xoaïc ngang,luôøn,vaën mình. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.      - Daøn haøng,cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. 60-65’ *HS kieåm tra ñöùng chuaån bò ôû moät beân saân (trong phaïmvi nöûa cuoái saân)Ngöôøi phuïc vuï caàm vôït vaø caàu ñöùng ôû nöûa saân beân kia trong khu vöïc phaùt caàu. Ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cao saâu – saâu sang saân ñeå ngöôøi kieåm tra söû duïng kó thuaät ñaùnh caàu treân ñaàu ñaùnh traû laïi sao cho ñieåm rôi cuûa caàu ôû 1/3 cuoái saân beân ngöôøi phuïc vuï. Thöïc hieän 3 laàn

2.Phaàn cô baûn a)Caàu loâng : Kieåm tra kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay, traùi tay. Caùch cho ñieåm

beân phaûi 3laàn beân traùi, thaønh tích tính theo soá quaû ngöôøi kieåm tra ñaùnh ñöôïc vaøo oâ qui ñònh keát hôïp vôùi ñaùnh giaù cuûa GV veà chaát löôïng thöïc hieän kó thuaät theo 3 möùc A,B,C.

*HS kieåm tra ñöôïc quyeàn töï choïn ngöôøi phuïc vuï trong phaïm vi cuûa lôùp mình. *Tröôøng hôïp ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu khoâng chính xaùc, ngöôøi kieåm tra khoâng ñaùnh quaû caàu ñoù seõ ñöôïc ñaùnh laïi laàn tieáp theo.

10l 5voøng

b)TTTC : Boùng roå *Oân neùm roå moät tay treân vai : TTCB : Ñöùng, chaân cuøng beân vôùi tay neùm roå ñaët tröôùc, hôi thaúng. Troïng taâm doàn vaøo chaân tröôùc, chaân sau hôi co (nöûa baøn chaân tröôùc chaïm ñaát). Hai tay caàm boùng phía tröôùc ngöïc moät caùch töï nhieân, caùc ngoùn tay môû roäng, hai khuyûu tay co hôi eùp saùt hai beân söôøn, maét nhìn vaøo roå. Ñoäng taùc : Hai ñaàu goái hôi khuîu, ñoàng thôøi xoay tö theá tay caàm boùng thaønh baøn tay neùm ôû phía sau boùng, loøng baøn tay höôùng veà tröôùc – leân cao. Tay kia xoeø roäng giöõ phía beân cheách veà tröôùc quaû boùng, ñoàng thôøi ñöa boùng töø tröôùc ngöïc thaønh tö theá treân vai. Khi ñöa boùng tôùi ngang vai thì haï thaáp troïng taâm, tieáp theo ñaïp nheï hai chaân xuoáng ñaát ñeå döôùn ngöôøi leân taïo taïo neân löïc chuyeån qua thaân tôùi caùnh tay, caúng tay. Khi tay duoãi gaàn thaúng heát thì duøng söùc baøn tay, caùc ngoùn tay gaäp mieát theo boùng, ñieåm tieáp xuùc cuoái cuøng vôùi boùng laø hai ngoùn troû vaø giöõa. Khi boùng saép rôøi khoûi tay phaûi thì buoâng tay ñôõ boùng ra, thaân ngöôøi vöôn leân cao, troïng taâm doàn vaøo chaân tröôùc

2l 6l 4l 4l 4l

*Töøng ñoâi moät taïi choã neùm boùng baèng moät tay treân vai (boùng bay chuaån xaùc ñeán ngöôøi döùng ñoái dieän) *Taäp hôïp HS thaønh moät voøng cung, maët höôùng vaøo roå vaø caùch roå 3 – 5m, GV hoaëc 1 – 2em ñöùng döôùi roå laøm ngöôøi chuyeàn boùng. Caùch taäp : Ngöôøi chuyeàn boùng laàn löôït chuyeàn boùng cho töøng ngöôøi ñöùng trong haøng. Khi HS naøo nhaän ñöôïc boùng thì nhanh choùng thöïc hieän ñoäng taùc ñöùng taïi choã neùm roå baèng moät tay treân vai. Ngöôøi chyeàn boùng ñoùn boùng döôùi roå roài laïi tieáp tuïc chuyeàn boùng cho ngöôøi tieáp theo laàn löôït cho ñeán heát voøng.

*Oân kó thuaät daãn boùng 2 böôùc leân roå :

*GV thò phaïm laøm maãu laïi kó thuaät daãn boùng 2 böôùc leân roå. *Oân luyeän hoaøn chænh kó thuaät khoâng boùng Khoâng keùo daøi thôøi gian oân HS ñaõ laøm ñöôïc ñoäng taùc thì chuyeån sang oân taäp +Böôùc moät baét boùng treân khoâng

Phaàn keát thuùc . moãi quaû 2 ñieåm. Ñieåm tieáp xuùc vôùi boùng cuoápi cuøng laø ngoùn troû vaø ngoùn giöõa. . chaân traùi böôùc tieáp moät böôùc ngaén hôn böôùc baét boùng. Do coù söùc mieát cuûa caùc ngoùn tay. +Böôùc hai baét boùng neùm roå Yeâu caàu baét boùng khi hai chaân coøn ñang ôû treân khoâng *HS ñang di chuyeån theo höôùng GV qui ñònh vaø nhaän boùng töø GV. +Ñoäng taùc : Böôùc chaân khi baét boùng daøi vaø thaáp. Moãi quaû 2 ñieåm.+TTCB : Khi ñang di chuyeån. do quaùn tính cuûa thaân ñang di chuyeån veà tröôùc.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát buoåi sau. 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. 1 ñieåm kó thuaät +Daãn boùng töø giöõa saân tieán tôùi roå thöïc hieän 2 böôùc leân ro 5 quaûå. Khi chaân traùi vöøa chaïm ñaát. duøng söùc naâng ñuøi cuûa chaân phaûi gaàn nhö // vôùi maët ñaát thì ñoät nhieân döøng laïi. *Lôùp ngoài taäp trung 4 haøng ngang 3. tay traùi buoâng loûng. cuøng luùc ñoù giaäm nhaûy. hai tay caàm boùng ñeå ngang thaét löng beân phaûi. khi boùng ñaõ rôøi khoûi tay thì thaân ngöôøi vöôn leân cao vaø troïng taâm doàn vaøo phía tröôùc. +Taïi choã neùm phaït 5 quaû. nhaän ñöôïc boùng cuûa ñoàng ñoäi hoaëc ñang daãn boùng muoán thöïc hieän neùm roå (neáu thuaän tay phaûi) thì phaûi nhaûy leân khoâng ñeå baét boùng vaø rôi xuoáng ñaát baèng chaân phaûi. ñoàng thôøi boùng ñöa töø thaét löng leân vai – khi ngöôøi nhaûy leân gaàn tôùi ñieåm cao nhaát vaø thaân ngöôøi ñaõ giöõ ñöôïc thaêng baèng thì naâng naâng khuyûu tay phaûi leân cao. boùng xoaùy ngöôïc trôû laïi theo truïc ngang *Chuaån bò kieåm tra GV phoå bieán noäi dung kieåm tra. Khi chaân phaûi chaïm ñaát.. 1 ñieåm chuaån xaùc.1 ñieåm chuaån xaùc. 1 ñieåm kó thuaät. duøng söùc cuûa caû tay vaø caùc ngoùn tay ñaåy boùng ñi.thöïc hieän 2 böôùc leân roå.

Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . Khôûi ñoäng chuyeân moân : .10 quaû boùng roå. Ñaáu taäp Kieåm tra thöû.phoå bieán noäi dung. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 15 TTTC I – Muïc tieâu TTTC : Boùng roå Oân kó thuaät neùm roå baèng 1 tay treân vai OÂn kó thuaät daãn boùng hai böôùc leân roå. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi Ñònh löôïng 10’15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung..yeâu caàu giôø hoïc.Xoay caùc khôùp : Coà tay. II – Ñòa ñieåm.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.goái.coå chaân.vaën mình. phöông tieän . b) Khôûi ñoäng .gaäp Duoãi chaân.xoaïc ngang. hoâng. .luôøn. yeâu caàu buoåi hoïc.xoaïc doïc.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.veä sinh nôi taäp.      1.

Thi ñaáu theo luaät hieän haønh Phuï thuoäc vaøo tình hình kæ luaät cuûa lôùp 3.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. Caùc em khoâng thi ñaáu ngoài taäp trung. b) Oân daãn boùng 2 böôùc neùm roå treân vai 5l 3l 3l 5l 3l c) Kieåm tra thöû : GV ñaõ chaám thöû trong khi taäp d)Thi ñaáu taäp : : Lôùp thi ñaáu nguyeân saân. thöïc hieän 2 böôùc leân roå. *Lôùp chia thaønh nhieàu ñoäi.-Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô . Xeáp 1 haøng doïc ôû vò trí neùm phaït. b)Lôùp taäp trung 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch. 2.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát buoåi sau. 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. di chuyeån veà cuoái haøng. *daãn boùng moät ñoaïn khoaûng 5m thöïc hieän 2 böôùc neùm roå 1 tay treân vai *Daãn boùng töø vaïch giöõa saân . . HS keá tieáp thöïc hieän. traät töï theo doõi traän ñaáu ñeå naém luaät vaø kinh nghieäm. 60-65’ a)Lôùp chia thaønh hai nhoùm.Phaàn keát thuùc .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. Chuù yù : Tuyø theo trình ñoä vaø kæ luaät cuûa lôùp coù theå linh ñoäng bôùt ñi 1.2 baøi taäp ôû treân. nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän 2 böôùc neùm roå (khoâng boùng) *taäp taïi choã baät leân neùm roå 1 tay treân vai *Taäp nhoài boùng taïi choã. moãi nhoùm ôû moät beân baûng roà. 2 hieäp.Phaàn cô baûn : a) Oân kó thuaät neùm roå baèng 1 tay treân vai ôû vò trí neùm phaït. coù theå moãi toå thaønh laäp moät ñoäi.Daøn haøng. em naøo thöïc hieän xong.baét boùng thöïc hieän hai böôùc neùm roå 1 tay treân vai. moãi hieäp7’.

theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.xoaïc ngang.Daøn haøng.xoaïc doïc.goái. phöông tieän .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.luôøn.Phaàn cô baûn : Kieåm tra kó thuaät 60’-65’ .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.yeâu caàu giôø hoïc. .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.Xoay caùc khôùp : Coà tay.10 quaû boùng roå.      . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 16 kieåm tra hoïc kyø II I – Muïc tieâu Boùng roå : + Kyõ thuaät daãn boùng hai böôùc leân roå.phoå bieán noäi dung. *Lôùp taäp trung 4 haøng ngang 2.gaäp Duoãi chaân. hoâng. yeâu caàu buoåi hoïc.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.vaën mình.. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . II – Ñòa ñieåm.coå chaân. b) Khôûi ñoäng .veä sinh nôi taäp.

coøn moät vaøi sai soùt nhoû. *Thang ñieåm 10. 6 hs töï oân chuaån bò cho kieåm tra ôû beân baûng roå seõ kieåm tra. Coù 1 quaû vaøo roå hoaëc khoâng coù laàn naøo boùng vaøo roå nhöng coù 2 laàn boùng truùng vaøo vaønh roå hay truùng khung chöõ nhaät treân baûng roå. GV goïi teân 6 hs keá tieáp leân oân chuaån bò kieåm tra (nhoùm 3). *GV goïi teân 2 hs ôû nhoùm 2 leân kieåm tra. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. * Moãi HS thöïc hieän 5 quaû. kó thuaät cô baûn ñuùng. -Ñieåm 1 -2 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc kó thuaät cô baûn (coù nhieàu sai soùt) . *Sau khi kieåm tra xong nhoùm 6 em ñaàu. tröôøng hôïp lôùp ñoâng coù theå moãi laàn kieåm tra 2 HS. 6 hs coøn laïi töï oân ôû beân baûng roå coøn laïi.Boùng neùm khoâng tôùi roå hoaëc ra ngoaøi khung chöõ nhaät treân baûng roå * Yeâu caàu ñuùng luaät.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát buoåi sau. coù 1 quaû vaøo roå hoaëc coù 3 quaû neùm truùng vaønh roå hay truùng khung chöõ nhaät (45 – 59cm)treân baûng roå. *Sau khi nhoùm 2 veà choã ngoài. -Ñieåm 9 -10 : Thöïc hieän ñuùng ñoäng taùc.Phaàn keát thuùc . -Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän kó thuaät daãn boùng 2 böôùc leân roå ñuùng. coù 2 quaû vaøo roå hoaëc thöïc hieän daãn boùng 2 böôùc leân roå. *GV goïi teân 12hs.coù 1 quaû vaøo roå.daãn boùng hai böôùc leân roå. moãi HS taäp khoaûng 5l. *HS ôû baûng roå kieåm tra trôû veà choã ngoài chôø goïi teân leân kieåm tra. Cöù nhö theá cho ñeán heát lôùp. moãi quaû 2 ñieåm trong ñoù goàm 1 ñieåm kó thuaät 1 ñieåm chuaån xaùc. 3. -Ñieåm 5 – 6 : : Thöïc hieän kó thuaät daãn boùng 2 böôùc leân roå ñuùng. . *Caùc em daãn boùng khoaûng töø giöõa saân chaïy ñeán höôùng baûng roå thöïc hieän hai böôùcleân roå. GV thoåi coøi ra hieäu cho 6 hs nhoùm 2 veà choã ngoài chuaån bò kieåm tra. -Ñieåm 3 – 4 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc cô baûn kó thuaät (coù sai soùt) Khoâng coù laàn naøo boùng vaøo roå hoaëc hcæ coù 1 laàn boùng truùng vaøo vaønh roå hay khung chöõ nhaät treân baûng roå.

HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 17 kieåm tra boå sunghoïc kyø II .SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->