LỜI NÓI ĐẦU

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY, CÔ GIÁO VIÊN THPT THẾ HỆ 8X LỚP 28G TRƯỜNG ĐH TDTT TPHCM PHỐI HỢP CÙNG NHAU BIÊN SOẠN THẦY : PHAN THANH DANH, THPT NGUYỂN HỮU THỌ Q4 THẦY : TIẾT MINH TRUNG, THPT GÒ VẤP QUẬN GÒ VẤP THẦY : NGUYỄN VIỆT DZŨNG, THPT LÊ MINH XUÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH THẦY : PHẠM HỮU TÚ, THPT LONG THỚI HUYỆN NHÀ BÈ CÔ : NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC, THPT LÝ THƯỜNG KIỆT, HÓC MÔN CHỈNH SỬA : GV THPT TRẦN QUANG KHẢI Q11
EM ĐÃ CHỈNH SỬA DẤU CHẤM THÀNH HÌNH HS, CÁC GIÁO ÁN SAU GIÁO VIÊN COPY HÌNH NGƯỜI VÀ PASTE CHO ĐẸP CHỨ ĐỪNG ĐỂ NHỮNG DẤU CHẤM HS NHƯ VẦY

VÍ DỤ :
4 haøng doïc, moãi ñôït 4 em chaïy                                                         

ĐỂ NHƯ VẬY THÌ RẤT LÀ XẤU GIÁO ÁN, MẤT THẨM MĨ,

NÊN SỬA LẠI

NHƯ SAU :
            GV     Đội hình nhận lớp GV     Đội hình khởi động    

SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO NGHÓA VIEÄT NAM TP HOÀ CHÍ MINH phuùc TRÖÔØNG THPT -------------------------------

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ Ñoäc Laäp – Töï do – Haïnh -------------------------------------

Thaønh phoá Hoà Chí Minh, ngaøy . . . . thaùng . . . . naêm . . . .

GIAÙO AÙN MOÂN THEÅ DUÏC
Ñoái töôïng : Hoïc sinh khoái 11 Naêm hoïc : 2007 – 2008

Giaùo vieân thöïc hieän :

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH

GIAÙO AÙN 1
Giôùi thieäu : Noäi dung, chöông trình TD lôùp 11.

Theå duïc nhòp ñieäu ( nöõ ) Baøi TD Phaùt trieån chung ( nam ) Chaïy tieáp söùc
I – Muïc tieâu - Giôùi thieäu nhaèm giuùp HS bieát ñöôïc yù nghóa noäi dung chöông trình. - Hoïc baøi Theå duïc + nhòp ñieäu ( nöõ ) Ñoäng t aùc 1-3 + Phaùt trieån chung ( nam ) Ñoäng taùc 1 – 15 - Chayï tieáp söùc : Caùch trao vaø nhaän tín gaäy. Yeâu caàu böôùc ñaàu hoïc sinh naém ñöôïc 3 ñoäng taùc TDNÑ vaø 15 ñoäng taùc baøi TD phaùt trieån chung Naém ñöôïc kyõ thuaät trao vaø nhaän tín gaäy. II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh ,veä sinh nôi taäp - Phöông tieän : Chuaån bò coøi, 4 tín gaäy . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá,phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. b) Muïc tieâu noäi dung chöông trình TD lôùp 11 c) Khôûi ñoäng - Xoay caùc khôùp : Coà tay,coå chaân, hoâng,goái,gaäp Duoãi chaân,xoaïc doïc,xoaïc ngang,luôøn,vaën mình. Ñònh löôïng 10 - 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.

Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp

GV     Đội hình nhận lớp GV     Đội hình khởi động
- Daøn haøng,cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.

2.Phaàn cô baûn a) Theå duïc nhòp ñieäu ( nöõ ) * Ñoäng taùc1 ñaùnh hoâng

60 – 65’

Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cöï ly daõn caùch    

7. troïng taâm doàn vaøo chaân traùi. chaäm. 2l 1l 2l *GV hoâ nhòp ñeå HS laøm theo keát hôïp tay vaø chaân. N2 : Böôùc chaân phaûi leân moät böôùc. * taäp ñöôïc 4 nhòp oân laïi. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai. maét nhìn sang traùi (thaân höôùng tröôùc) Nhòp 3 – 4 nhö nhòp 1. .thöïc hieän töøng nhòp. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn.möùc ñoä chaäm. nhòp ñieäu chaäm *GV hoâ nhòp ñeå HS laøm theo keát hôïp tay vaø chaân. caùc em laøm theo. ñoàng thôøi ñöa hai tay cheách döôùi – traùi. ñoàng thôøi quay troøn hai caúng tay (töø ngoaøi vaøo trong). *Sau ñoù GV cöû ra caùn söï ( em khaù)ñöùng cuøng chieàu vôùi lôùp hoâ nhòp nhanh hôn.laøm maãu toaøn boä ñoäng taùc. baøn tay naém hôø.vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo. baøn tay naém hôø N3 : Nhö nhòp 1.(Coù theå voã tay) *Laøm maãu cöû ñoäng phaàn tay GV ñöùng cuøng chieàu. GV phaân caùc em nöõ thaønh 4 nhoùm töï taäp.1l 2l 5l Nhòp 1-2 Ñaåy hoâng sang traùi 2 nhòp.töøng hai nhòp. GV quan saùt söûa sai.troïng taâm doàn vaøo chaân phaûi. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. N4 Tay phaûi ñöa leân cao N5 Tay traùi haï veà ngang vai.laøm maãu nhanh. chaäm. *GV ñöùng cuøng chieàu. *Laøm maãu cöû ñoäng phaàn chaân *GV hoâ nhòp ñeå HS laøm theo.toaøn boä ñoäng taùc.2 nhöng ñoåi beân Nhòp 5 – 6 nhö nhòp 1 -2 Nhòp 7 – 8 nhö nhòp 3 – 4 * Ñoäng taùc 2 Phoái hôïp Taäp phaàn chaân Giaäm chaân ñeàu luaân phieân töøng chaân töø nhòp 1 ñeán nhòp 8 (chaân traùi tröôùc) Taäp phaàn tay N1 ñöa tay traùi ra tröôùc N2 ñöa tay phaûi ra tröôùc // tay traùi N3 Tay traùi ñöa leân cao. baøn tay höôùng vaøo trong.hai caúng tay loàng vaøo nhau vaø quay troøn quanh truïc caùnh tay (töø ngoaøi vaøo trong). chaân phaûi ñöa *GV giôùi thieäu teân ñoäng taùc. *GV ñöùng cuøng chieàu. baøn tay saáp N6 Tay phaûi haï veà ngang vai N7 Tay traùi haï xuoáng eùp saùt thaân N8 : Tay phaûi haï Taäp keát hôïp tay vaø chaân 1l 1l 4l 1l 1l 5l  *GV giôùi thieäu teân ñoäng taùc.6. sau ñoù taäp tieáp N5. N4 :Khuyuï goái traùi. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân 2l 3l *GV giôùi thieäu teân ñoäng taùc.Caùn söï lôùp hoã trôï giöõ traät töï nhoùm nöõ. nhòp ñieäu nhanh hôn * Ñoäng taùc 3 Di chuyeån tieán luøi N1: Böôùc chaân traùi leân moät böôùc.laøm maãu nhanh. vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo .8 .

ÑT 3: Nhö ñoäng taùc 1.10 ÑT 7: Haï hai tay thaønh dang ngang. maét nhìn thaúng.6. baøn tay ngöûa. tay phaûi laêng thaúng xuoáng döôùi. caêng thaân.15 1l .4. tay 1l *GV laøm maãu ñoäng taùc 11 -15 nhanh – chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu. maét nhìn cheách cao. ÑT 10: Chaân traùi böôùc sang traùi moät böôùc roäng hôn vai. GV quan saùt söûa sai. ñaàu ngöûa. maét nhìn thaúng. baøn tay phaûi chaïm mu baøn chaân. nhöng voã tay 2 laàn thaät nhanh.thöïc hieän töøng nhòp. hai caúng tay döøng tröôùc ngöïc. hai tay cheách cao. caùc em laøn theo *Caùn söï lôùp ñeám nhòp lôùp thöïc hieän *Oân laïi ñoäng taùc 1.6 nhanh – chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu.8 : Nhö nhòp 1. ÑT 11: Quay ngöôøi sang traùi. caêng thaân. Tay traùi laêng thaúng leân treân. maét nhìn cheách cao. möùc ñoä chaäm. tì baèng goùt chaân. ÑT 4: Nhö ñoäng taùc 2. thaân ngöôøi caêng.3. Keát thuùc ñoäng taùc ôû tö theá ñöùng kheùp chaân. caêng thaân. hai tay laêng thaúng töø döôùi – sang ngang – leân cao. ñaàu ngöûa. 1l 1l 5l b) Baøi Theå duïc phaùt trieån chung (nam) ÑT 1: Kieãng chaân. loøng baøn tay höôùng vaøo nhau. tay traùi trong) Laêng thaúng töø döôùi – leân cao. baøn tay duoãi thaúng. N5. hai tay dang ngang.7. 1l 1l 5l 3l *GV laøm maãu ñoäng taùc 7 -10 nhanh – chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu. ÑT 8: Hai tay giô cheách cao. Thöïc hieän hai ñoäng taùc lieân tuïc. caùc em laøn theo *Caùn söï lôùp ñeám nhòp lôùp thöïc hieän.thaúng tröôùc. gaäp thaân veà tröôùc. baøn tay voã vaøo nhau 1 laàn.6: Hai tay ñan cheùo tröôùc thaân (tay phaûi ngoaøi. ñaàu ngaång. 1l 1l 5l 3l *GV cho caùc em xem tranh aûnh *GV laøm maãu ñoäng taùc 1. thaân thaúng.thöïc hieän töøng nhòp. caùc em laøn theo *Caùn söï lôùp ñeám nhòp lôùp thöïc hieän *Oân laïi ñoäng taùc 1. baøn tay saáp. möùc ñoä chaäm.maét nhìn thaúng ÑT 2: Hai tay ñöa thaúng töø treân cao – sang ngang – xuoáng döôùi. ÑT 12: Quay ngöôøi sang phaûi.haï goùt chaân veà tö theá ñöùng nghieâm. nhöng hai tay quay theo chieàu ngöôïc laïi böôùc chaân luøi vaø tì goùt chaân traùi. möùc ñoä chaäm. ÑT 5. maét nhìn thaúng.thöïc hieän töøng nhòp. ÑT 9: Nhö ñoäng taùc 7.2.

-Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . giôùi thieäu ngaén goïn veà moân chaïy tieáp söùc. haøng 2. . ngoùn caùi höôùng cheách vaøo trong.Hai haøng ñaàu ngoài      *Laøm maãu vaø giaûng giaûi caùch 2 Trao – nhaän tín gaäy töø treân xuoáng. caùnh tay duoãi thaúng coá ñònh.thaû loûng. *Lôùp 4 haøng ngang cöï ly giaõn caùch.Hoài tónh. Baøn tay xoeø ra nhö ño gang. 5 -10’ *GV cho caùc em xem tranh aûnh.traùi laêng thaúng xuoáng döôùi. loøng baøn tay höôùng veà sau – xuoáng döôùi. Caùch 2: Trao – nhaän tín gaäy töø treân xuoáng.Hai haøng ñaàu ngoài. laøm maãu vaø giaûng giaûi caùch 1 Trao – nhaän tín gaäy töø döôùi leân. baøn tay duoãi thaúng. 6l 6l c) Chaïy tieáp söùc : Caùch trao vaø nhaän tín gaäy Caùch1: Trao – nhaän tín gaäy töø döôùi leân.haøng chaün böôùc sang traùi 1 böôùc.cöù theá cho ñeán heát. .caùch2  haøng A     haøng B *GV cho nhoùm taäp ñaèng sau quay.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. *Nhoùm 8 em vöøa taäp song veà choã. Tín gaäy ñöôïc ñöa töø döôùi leân vaoø giöõa ngoùn caùi vaø ngoùn troû cuaû baøn tay ngöôøi nhaän. baøn tay traùi chaïm mu baøn chaân phaûi. tôùi nhoùm 8 em keá tieáp . Ngöôøi nhaän tín gaäy khi ñöa tay veà sau. caùc ngoùn con höôùng cheách ra ngoaøi – xuoáng döôù. Moãi laàn taäp 8 em  haøng A     haøng B Haøng A taò choã thöïc hieän trao gaäy cho haøng B Caùch1 – caùch 2 *Haøng A luøi veà sau 1 böôùc daøi – thöïc hieän 1 böôùc trao tín gaäy cho haøng B caùch1 .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc. Tay phaûi laêng thaúng leân treân. ÑT 13: Nhö ñoäng taùc 11 ÑT 14: Nhö ñoäng taùc 12 ÑT 15: Thu chaân traùi veà vôùi chaân phaûi thaønh tö theá ngoài xoåm treân nöûa tröôùc baøn chaân.ngöôïc vôùi caùch 1 6l 3.Ngöôøi nhaän tín gaäy phaûi ñeå loøng baøn tay ngöûa. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.Phaàn keát thuùc .Tín gaäy ñöa töø treân xuoáng.3 thöïc hieän nhaän tín gaäy. haøng A nhaän tín gaäy. luùc naøy haøng B trao tín gaäy. nghe hieäu lònh coøi haøng 1.Giao baøi taäp veà nhaø.4 thöïc hieän trao tín gaäy cho haøng 1. .Thöïc hieän taâp nhö treân.3. hai tay choáng ñaát.

20 II – Ñòa ñieåm.Hoïc baøi Theå duïc + Nhòp ñieäu ( nöõ ) Oân ñoäng t aùc 1-3.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Hoïc sinh naém ñöôïc caùch trao vaø nhaän tín gaäy ( taïi choã ) Baøi taäp 1 vaø 2.xoaïc doïc.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.      .yeâu caàu giôø hoïc.Phaàn cô baûn Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60 – 65’ Lôùp ngoài thaønh 4 haøng . Chaïy naâng goùt chaïm moâng.veä sinh nôi taäp .luôøn. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Ñònh löôïng 10 15’ -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.Daøn haøng.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.goái. 2. 4 tín gaäy .coå chaân. . Hoïc 16 . hoâng.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.vaën mình. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.xoaïc ngang.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .ñaù laêng chaân ra tröôùc. yeâu caàu buoåi hoïc.Xoay caùc khôùp : Coà tay. b) Khôûi ñoäng .phoå bieán noäi dung. phöông tieän .SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP..chaïy ñaïp sau.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.gaäp Duoãi chaân. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.naâng cao ñuøi. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 2 CHAÏY TIEÁP SÖÙC – BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu . Hoïc ñoäng taùc 4 + Phaùt trieån chung ( nam ) Oân ñoäng taùc 1 – 15. Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.

a .chaïy ñoaïn 1vaø 3 caàm gaäy tay phaûi. chaäm *GV hoâ nhòp ñeå HS taäp.(nhö ñoäng taùc 16) Ñoäng taùc 19 : nhö ñoäng taùc 17. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai. Ñoäng taùc : Ñaùnh tay nhòp nhaøng . taäp ñoäng taùc tay khoâng nhaän tín gaäy TTCB Ñöùng chaân tröôùc..khi tay coù tín gaäy ñöa veà tröôùc thì hoâ baét vaø ñaùnh tay naøy tieáp veà sau 1 nhòp nöõa roài môùi ñöa thaúng tay veà tröôùc . muõi baøn chaân choáng ñaát. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Cöï ly giaõn caùch   4   3   2   1  *GV laøm maãu nhanh. CHAÏY TIEÁP SÖÙC * Taïi choã taäp trao tín gaäy TTCB Ñöùng chaân tröôùc chaân sau. Hai tay choáng ñaát.khi tay ñoù ñaùnh ra sau thì duoãi thaúng.eùp saùt thaân ñeå nhaän tín gaäy 2l 3l 5l Khoaûng 5‘ BAØI TD Nam : Oân ñoäng taùc 1 – 15 Hoïc ñoäng taùc 16 – 20 Ñoâng taùc 16 : Tung hai chaân ra sau thaønh tö theá naèm saáp choánh thaúng tay.thaân ngöôøi thaúng. laøm ñoäng taùc trao gaäy theo kieåu quy ñònh ngang      *GV laøm maãu nhanh. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Cöï ly giaõn caùch   4   3   2   1  *Lôùp phaân thaønh 4 nhoùm nöõ töï oân töø 1-3 vaø cho caùc em xem hình ñoäng taùc 4 taïo khaùi nieäm. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp .ñoaïn 3 vaø 4 caàm gaäy tay traùi. Ñoäng taùc 18 : Duoãi tay. tì treân nöûa tröôùc baøn chaân.GV qua höùông daãn nam 2l 3l 5l *Taïi choã. Ñoäng taùc 17 : Co tay (gaäp heát khôùp khuyûu tay) haï thaân vaø giöõ thaân ngöôøi thaúng. caùn söï lôùp hoâ nhòp caû nhoùm nam oân töø 1-15 *Caùn söï ñöùng cuøng chieàu vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo. thaân thaúng thaønh tö theá naèm saáp choáng thaúng tay. 3l 2l 2l * Höôùng daãn nam oân . chaân sau Ñoäng taùc : Theo leänh cuûa GV. Ñoäng taùc 20 : Thu 2 chaân thaønh tö theá ngoài xoåm. muõi baøn chaân choáng ñaát. caàm saùt ñaàu phía sau cuûa tín gaäy. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. chaäm *GV hoâ nhòp ñeå HS taäp. Khi nghe hieäu leänh ‘baét’ thì tay seõ nhaän tín gaäy ñaùnh ra tröôùc . thaân ngöôøi thaúng. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. HS ñaùnh hai tay töï nhieân. chaân cuøng beân vôùi tay caàm tín gaäy ôû phía sau.

Phaàn keát thuùc .thaû loûng.Nöõ : Ñoäng taùc 4 Nhaûy 2l TTCB Nhö tö theá keát thuùc cuûa ñoäng taùc 3 Nhòp 1: Baät nhaûy.      GV goïi 1 – 3 leân thöïc hieän Nam ñoäng taùc 1 – 20 Nöõ ñoäng taùc 1 .Vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân GV söûa sai vaø chænh laïi ñeå ñaûm baûo neùt ñeïp vaø nhòp ñieäu.ñoàng thôøi gaäp caúng chaân traùi ra sau.Hoài tónh.tay phaûi ñaùnh ra sau vôùi veà phía muõi baøn chaân traùi.maét nhìn sang phaûi ra sau.hai haøng sau ñöùng. Nhòp 4 : Nhö nhòp 2 Nhòp 5. 3. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp nhoùm nöõ taäp GV quan saùt söûa sai.6.8 : Co goái traùi. chaäm ñoäng taùc 4 (nöõ )Nhoùm nöõ ngoài 3 haøng ngang *Trieån khai taäp Cöï ly giaõn caùch   4   3   2   1  *GV ñöùng cuøng chieàu. 5 -10’ .4 -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . Cuûng coá baøi 2l 5l 2l nhanh hôn. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Cöï ly giaõn caùch   4   3   2   1  *Trong khi caùn söï lôùp quaûn nhoùm nam.7.tay traùi tì vaøo goái traùi. *Hai haøng ñaàu ngoài. ñoàng thôøi baät nhaûy theo nhòp hoâ vaø quay thaân 360o veà beân traùi.tay phaûi thaû loûng.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.caêng thaân.GV sang höôùng daãn nhoùm nöõ *GV laøm maãu nhanh. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp nhoùm nam taäp GV quan saùt söûa sai.tay traùi ñöa ra tröôùcleân cao loøng baøn tay höôùng ra ngoaøi. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. Nhòp 2 : Baät nhaûy vaø haï tay veà TTCB Nhòp 3 : Nhö nòp 1 nhöng ñoåi sang beân phaûi.muõi chaân duoãi ra.cho HS co goái cao.

Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.6 + Phaùt trieån chung ( nam ) Oân ñoäng taùc 1 – 20. hoâng. .veä sinh nôi taäp . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.Hoïc sinh naém ñöôïc xuaát phaùt thaáp.Hoïc baøi Theå duïc + nhòp ñieäu ( nöõ ) Oân ñoäng t aùc 1-4.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. Hoïc ñoäng taùc 5 .xoaïc Ñònh löôïng 10 .goái.Söï phoái hôïp cuûa ngöôøi trao – nhaän tín gaäy .Xoay caùc khôùp : Coà tay.phoå bieán noäi dung. Hoïc 21 . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 3 CHAÏY TIEÁP SÖÙC – BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu .xuaát phaùt ba ñieåm töïa..Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . phöông tieän . yeâu caàu buoåi hoïc.coå chaân. 4 tín gaäy .15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.   Moãi ñoäng taùc .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.yeâu caàu giôø hoïc.30 II – Ñòa ñieåm.. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.Giao baøi taäp veà nhaø.xoaïc doïc. b) Khôûi ñoäng . SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.gaäp Duoãi chaân.

ñaù laêng chaân ra tröôùc.caùc baøn ñaïp caàn ñaït leäch sang beân phaûi oâ chaïy..böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.ngoùn caùi.Ñöùng chaân tröôùc.Xuaát phaùt thaáp vôùi tín gaäy VÑV chaïy ñoaïn ñaàu trong chaïy tieáp söùc 4 x 100m.xuaát phaùt thaáp vôùi baøn ñaïp vaø caàm tín gaäy ôû tay phaûi. haøng 2 thöïc hieän moâ phoûng ñoäng taùc nhaän gaäy.soá 1 vaø soá 3 caàm tín gaäy ôû tay phaûi ñöùng sau soá 2 vaø soá 4.sau vaøi nhòp haøng 1 thöïc hieän trao gaäy.ngoùn troû taùch nhö ño gang vaø choáng saùt phía sau vaïch xuaát phaùt.chaïy ) Nhö ôû chaïy cöï li ngaén. 60’ – 65’ 2l *GV cho caùc em xem tranh aûnh *Laøm maãu ñoäng taùc HS ngoài             5l HS taäp 2           1 *GV höôùng daãn hai haøng taäp.vaën mình.goùc ñoä caùc baøn ñaïp vaãn nhö khio xuaát phaùt vaøo ñöôøng voøng.naâng cao ñuøi.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. Chuù yù :tröôøng hôïp thieáu tín gaäy coù theå moãi laàn taäp 8 em. Chaïy tieáp söùc : .ngang.Khi ñoùng baøn ñaïp caàn chuù yù sao cho truïc doïc cuûa hai baøn ñaïp ñeàu // vôùi ñöôøng tieáp tuyeán (töø vò trí ñaët baøn ñaïp ñeán ñöôøng voøng.Hai HS ñöùng ôû tö theá cuøng caàm tín gaäy.Ngöôøi chaïy caàn ñöùng leäch sang beân.hai haøng ñaùnh tay nhòp nhaøng.Khoaûng caùch caùc baøn ñaïp vôùi nhau vaø vôùi vaïch xuaát phaùt.naém tín gaäy baèng caùc ngoùn coøn laïi .Daøn haøng.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.chaân sau thaân treân hôi ngaû veà tröôùc gaàn vôùi tö theá khi chaïy. 2. TTCB Töøng ñoâi.hai tay caàm gaäy ñeàu duoãi thaúng vaø gaàn // vôùi maët ñaát – ñoù laø thôøi ñieåm Khoaûng 5’ Khoaûng hôn 7’ 6l 10l .luôøn. Chaïy naâng goùt chaïm moâng. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.Kó thuaät xuaát phaùt cuõng theo caùc leänh (Vaøo choã.chaïy ñaïp sau.saün saøng.Khi ñoùng baøn ñaïp.Khi tay choáng ñaát ñeå xuaát phaùt.sau ñoù ñeán hai haøng coøn laïi *Taäp khoâng gaäy : Khi nghe hieäu leänh.Phaàn cô baûn a .Taäp taïi choã trao vaø nhaän tín gaäy.Vò trí ñoùng baøn ñaïp caàn ñaûm baûo ñeå ñöôïc chaïy lao sau xuaát phaùt (coù lôïi cho vieäc taêng toác ñoä) treân moät ñöôøng thaúng laø ñöôøng tieáp tuyeán töø vò trí xuaát phaùt tôùi vaïch giôùi haïn beân traùi oâ chaïy.Vaø taäp ñoåi tay caàm . Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.sao cho tay nhaän tín gaäy thaúng haøng vôùi tay trao tín gaäy cuûa ngöôøi phía sau. 2 laàn x 8 nhòp 10m    . *Taäp coù gaäy Khi ñoäng taùc ñaõ oån ñònh haøng 1 thöïc hieän phoái hôïp vôùi haøng 2 trao – nhaän tín gaäy.

Nhòp 2 : Chaân phaûi ñöa ra sau chaân traùi vaø böôùc sang traùi.ñoàng thôøi gaäp hai caúng tay. Nhòp 5.baøn tay saáp.      *GV höôùng daãn HS taäp nhòp 1.tì baèng muõi baøn chaân. loøng baøn tay höôùng ra tröôùc. chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu.Taäp xuaát phaùt 3 ñieåm choáng (Hai chaân vaø moät tay)ngöôøi nhaän tín gaäy phaûi quay maët veà phía sau(Quay maët sang traùi khi baét gaäy tay traùi vaø ngöôïc laïi) 2l 6l 2l b .ñeå thay ñoåi nhieäm vuï cho nhau. hoïc tieáp nhòp 3. 2l 2l 5l *GV quan saùt nhoùm nöõ oân roài ñeán nhoùm nam.2 .6.3. .ñoàng thôøi ñaùnh hoâng .Taäp nhö baøi taäp chæ khaùc laø coù di chuyeån .4 GV ñöùng cuøng chieàu.ñoàng thôøi voã tay.vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo.Sau ñoù ñaèng sau quay trao ñoåi nhieäm vuï taäp.6.8.vöùa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Sau khi caùc em naém vöõng 4 nhòp ñaàu. Nhòp 3 : Nhö nhòp 1 Nhòp 4 : Thu chaân phaûi veà cuøng chaân traùi vaø tì baèng muõi baøn chaân.HS nhaän seõ caàm tín gaäy vaø ñaùnh tay ñoù veà tröôùc) 6l 2lx20m 5l gaäy. *GV laøm maãu nhanh. -Töøng haøng taäp .Taäp 1 böôùc trao tín gaäy .Taäp chaïy ñoaïn ngaén trao – nhaän tín gaäy.7.GV coù theå cho HS ñaèng sau quay.maët hôi quay sang phaûi.hoaøn thaønh vieäc trao – nhaän tín gaäy ( sau ñoù HS trao seõ buoâng tín gaäy vaø ñaùnh tay veà sau. Caùn söï lôùp hoâ nhòp nhoùm nöõ taäp GV quan saùt söûa sai. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai. Nhoùm nam tieáp tuïc oân. -Luùc ñaàu taäp vôùi nhòp ñoä chaâm.GV höôùng daãn taäp tieáp N 5. ñoàng thôøi hai tay dang ngang. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn.4 nhöng di chuyeån sang phaûi.sau taêng toác ñoä ñaùnh tay.2 *GV höôùng daãn HS oân N1.8 nhö nhòp 1.GV thöïc hieän toaøn boä ÑT 5 nhanh – chaäm.2. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû Ñoäng taùc 6 : Ñoäng taùc löng Nhòp 1-2 : Böôùc chaân traùi sang traùi roäng baèng vai.Baøi theå duïc Oân TDNÑ Lôùp cöû ra moät em khaù höôùng daãn lôùp oân Oân baøi TD nam 1-20 lôùp töï oân Hoïc ñoäng taùc 5 di chuyeån ngang Nhòp 1 : Chaân traùi böôùc sang traùi roäng baèng vai. *GV trôû laïi vôùi nhoùm nöõ .7.caêng ngöïc.

thaân ngöôøi vaø chaân phaûi duoãi thaúng. ÑT 24 : Thu chaân traùi veà vò trí cuõ thaønh tö theá ñöùng nghieâm.tay traùi ñöa ngang baøn tay saáp. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân GV giaûng giaûi laïi nhöõng yeâu caàu yeáu lónh kyõ thuaät cho ñoäng taùc chính xaùc caû veá bieân ñoä .hai tay giô thaúng treân cao .( neáu lôùp tieáp thu toát coù theå taâp laïi toaøn boä 6 ÑT ) Hoïc ñoäng taùc 21-30 nam ÑT 21 : Baät thaúng leân cao nhaûy öôõn thaân.hai tay duoãi thaúng sang phaûi.nhöng ñoåi beân.nhöng ñoåi chaân.caúng tay traùi gaäp tröôùc ngöïc.30      *GV laøm maãu nhanh. . ÑT 28 : Nhö ÑT 26 ÑT 29 : Nhö ÑT 27.hai chaân kheùp.sang traùi. Nhòp 7-8 Naâng thaân leân. ÑT 23 : Chaân traùi böôùc daøi sang traùi thaønh tö theá ñöùng khuîu goái traùi. kheùp chaân. ÑT 26 : Thu chaân phaûi veà thaønh tö theá ñöùng thaúng. ÑT 25 : Nhö ÑT 23. ÑT 30 : Thu chaân phaûi veà thaønh tö theá nghieâm.caêng ngöïc.6.hai tay cao.ñaàu vaø thaân ngöôøi nghieâng sang phaûi . *GV goïi baát kyø moät em nam thöïc hieän baøi taäp töø 1-30 *GV goïi baát kyø moät em nöõ thöïc hieän baøi taäp töø 1. ÑT 22 : Ñöùng thaúng .phöông höôùng.xuoáng döôùi chaïm muõi baøn chaân traùi.caêng ngöïc.loøng baøn tay höôùng vaøo nhau .khuîu goái. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. 1l *GV Trieån khai taäp nhoùm nam.baøn tay saáp.caúng tay phaûi gaäp tröôùc ngöïc.hai tay giô thaúng treân cao.maét nhìn thaúng. Nhòp 3-4 Ñaùnh hoâng sang phaûi.keát thuùc ñoäng taùc hai chaân chuïm. ÑT 27 : Laêng thaúng chaân traùi veà tröôùc. chaân phaûi duoãi thaúng. vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo.maét nhìn thaúng.caêng ngöïc.maét nhìn theo tay.ñoàng thôøi kheùp chaân traùi vaø haï tay veà tö theá ñöùng cô baûn.maët höôùng sang phaûi. chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu. 2l 2l 5l treân Caùn söï lôùp quaûn lí nhoùm nöõ taäp cho thuoäc hai ñoäng taùc vöùa hoïc.ngaång ñaàu.taäp töø 21 – 26 *Tieáp ñeán töø 27 . Nhòp 5-6 : Gaäp thaân ra phía tröôùc .hai tay ñöa thaúng töø treân cao.tay phaûi ñöa ngang baøn tay saáp.maët höôùng sang traùi.hai tay dang ngang.

4 tín gaäy . . .Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . .thaû loûng. phöông tieän .veä sinh nôi taäp . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 4 CHAÏY TIEÁP SÖÙC – BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu . SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng .*Cuûng coá baøi : 3.Hoài tónh.Giao baøi taäp veà nhaø.Phaàn keát thuùc .Oân phoái hôïp cuûa ngöôøi trao – nhaän tín gaäy hoaëc noäi dung do GV choïn Oân ÑT 1 – 6 (nöõ) Hoïc ÑT 7 – 8 (nöõ) Oân ÑT 1 – 30 (nam) Hoïc ÑT 31 – 40 (nam) II – Ñòa ñieåm.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 5 -10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang ..GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.

Ngöôøi soá 1 caàm tín gaäy ôû tay phaûi roài trao cho ngöôøi soá 2 .phoå bieán noäi dung. *Boá trí caùc em ngoài ôû giöõa ñoaïn ñöôøng taäp. hoâng.Ngöôøi soá 3 chuyeån gaäy sang tay phaûi ñeå trao cho ngöôøi soá 4 .GV qua nhoùm nöõ.ngöôøi soá 4 nhaän gaäy baèng tay traùi.Ngöôøi soá 2 nhaän gaäy baèng tay traùi roài chuyeàn gaäy vaøo tay phaûi bñeå trao cho ngöôøi soá 3.GV qua oân nhoùm nam.vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em laøm theo.xoaïc ngang. yeâu caàu buoåi hoïc. caùn söï laøm maãu ñöùng ôû tröôùc caùc em nuõ laøm theo.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. .Heát moät ñôït nhö vaäy.ñieàu khieån nhoùm nam taäp.ngöôøi soá 1 laïi nhaän laïi gaäy ñeå taäp töø ñaàu.Chaïy vôùi ñöôøng thaúng. 60’ – 65’ 3l *Chuù yù lôùp thaät traät töï nghe vaø nhôù lôøi daën doø cuûa GV *Nhöõng em chöa taäp ngoài traät töï theo doõi ñeå ñeán löôït mình taäp naém ñöôïc caùch thöùc.GV Ñöùng cuøng chieàu. -GV ñeám nhòp.  ñoäng taùc  2 laàn x 8  nhòp  10m  .luôøn.xoaïc doïc. theo Moãi Ñoäi hình 4 haøng ngang. Chaïy naâng goùt chaïm moâng. caùn söï laøm maãu ñöùng ôû tröôùc caùc em nam laøm theo.Khi phoái hôïp ñaõ toát caàn chuù yù taêng toác ñoä.ngöôøi soá 1 caàm tín gaäy chaïy cuoái cuøng.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.Daøn haøng.yeâu caàu giôø hoïc. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.chaïy ñaïp sau.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.goái.ñieàu khieån nhoùm nöõ taäp. -Oân ñoäng taùc 1 – 30 Baøi TD nam 1l 2l 2l -Hoïc ñoäng taùc 7 – 8 TDNÑ nöõ +Taäp phaàn chaân +Taäp phaàn tay +Taäp phoái hôïp tay – chaân.khoaûng caùch ngöôøi tröôùc ngöôøi sau phaûi taêng leân ñuû xa ñeå khoâng xoâ ñaïp vaøo nhau.coå chaân. *Luùc ñaàu taäp khoaûng caùch giöõa ngöôøi trao vaø nhaän khoaûng caùch 20m. b) BAØI THEÅ DUÏC -Oân ñoäng taùc 1 – 6 TDNÑ nöõ Ñònh löôïng 10 .ngöôøi soá 4 chaïy ñaàu. Trao – nhaän tín gaäy theo ñoäi 4 ngöôøi Caû ñoäi chaïy nheï nhaûng theo 1 haøng doïc . 2 .naâng cao ñuøi. b) Khôûi ñoäng . 2l 2l 4l 5l . -Lôùp cöû 1 em khaù leân hoâ.Khi chaïy caøng nhanh.ñaù laêng chaân ra tröôùc. -Lôùp cöû 1 em khaù leân hoâ. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.ñeå deã quaûn lí lôùp. *Moãi laàn taäp 2 nhoùm.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.ñeán ngöôøi soá 3.Xoay caùc khôùp : Coà tay.gaäp Duoãi chaân.vaën mình. Phaàn cô baûn : a) Oân phoái hôïp cuûa ngöôøi trao vaø ngöôøi nhaän tín gaäy. 2l 5l 2l 5l -GV ñeám nhòp.15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.roài ngöôøi soá 2.

vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em laøm theo -Caùn söï ñieàu khieån.GV chuyeån qua nhoùm nam.GV Ñöùng cuøng chieàu. c) Cuûng coá baøi -GV voã nhòp caùc HS taäp .GV giaùm saùt .vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em laøm theo -GV voã nhòp caùc HS taäp .2l 2l 4l -Hoïc ñoäng taùc 31 – 40 Baøi TD nam.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .thaû loûng. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO GIAÙO AÙN 5 . . -Caùn söï ñieàu khieån.Phaàn keát thuùc .Giao baøi taäp veà nhaø. .Caùn söï ñieàu khieåm vaø nhoùm nöõ töï quaûn.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.GV Ñöùng cuøng chieàu. .GV giaùm saùt -Caùn söï ñieàu khieåm vaø nhoùm töï quaûn -Lôùp taäp trung laïi-GV goïi moât vaøi em kieåm tra möùc ñoä tieáp thu baøi cho nam.vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em laøm theo.GV Ñöùng cuøng chieàu. nöõ 3.Hoài tónh. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng .

cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. yeâu caàu buoåi hoïc.Hoïc ñoäng taùc 9 2l 4l 2l .ñaù laêng chaân ra tröôùc.Luaät Trang 52. phöông tieän .Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . Taäp nhö ñieàu kieän thi ñaáu ( neáu coù ñuû saân baêi) Do ñieàu kieän tröôøng khoâng coù saân coù theå töông töï baèng caùch thu heïp ñoä daøi.coå chaân.veä sinh nôi taäp .TP. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.Caùn söï Ñöùng cuøng chieàu.chaïy ñaïp sau. Oân ñoäng taùc 1 – 8 d .phoå bieán noäi dung. Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.moät löôït taäp 2 nhoùm.vaën mình.gaäp Duoãi chaân.Xoay caùc khôùp : Coà tay. 2 .goái.taäp vôùi toác ñoä cao. ..  ñoäng taùc  2 laàn x 8  nhòp  10m  . -Taäp trao – nhaän tín gaäy nhoùm 4 em. -Caùn söï lôùp giöõ traät töï.xoaïc doïc.yeâu caàu giôø hoïc.hoaëc cuoái buoåi hoïc.15’ -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Ñònh löôïng 10 . Chaïy naâng goùt chaïm moâng. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. b) Khôûi ñoäng .    4l 2l c .Phöông tieän : Chuaån bò coøi. -Boá trí lôùp ngoài khu vöïc giöõa ñoaïn ñöôøng chaïy.naâng cao ñuøi.xoaïc ngang.53 saùch GV TD lôùp 11 b . theo Moãi Ñoäi hình 4 haøng ngang.luôøn. Coù theå baám giôø ñeå tính thaønh tích + kó thuaät. Oân ñoäng taùc 1 – 40 e . 60’ – 65’ Lôùp taäp hoïp ngoài 4 haøng ngang coù theå giaûng luaät chaïy 4x100 ñaàu giôø hoïc sau ñoù môùi khôûi ñoäng.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.Daøn haøng. HỒ CHÍ MINH CHAÏY TIEÁP SÖÙC – BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu Hoïc moät soá ñieåm cô baûn trong luaät ñieàn kinh (phaàn chaïy tieáp söùc 4 x 100m) Oân noäi dung chaïy nhö luùc thi ñaáu.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. 4 tín gaäy .caùc em coù theå taäp giöõ theo nhoùm cho ñeán luùc kieåm tra.coøn ñieàu kieän keùm hôn chæ taäp treân ñöôøng thaúng.Phaàn cô baûn a .vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em nöõ laøm theo. hoâng. Oân ÑT 1 – 8 (nuõ) Hoïc ÑT 9 Oân ÑT 1 – 40 (nam) Hoïc ÑT 41 – 50 (nam) II – Ñòa ñieåm.

.      -Caùn söï ñieàu khieån nhoùm nöõ oân. -Caùn söï lôùp hoâ nhòp nhoùm nam taäp                 F .GV giaùm saùt -Caùn söï ñieàu khieåm vaø nhoùm töï quaûn .GV giaùm saùt -Caùn söï ñieàu khieåm vaø nhoùm töï quaûn .4l   -Caùn söï ñieàu khieån.vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em nöõ laøm theo. . nöõ 3.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.Hoïc ñoäng taùc 41 – 50 2l 6l 1l G . . Cuûng coá baøi -Lôùp taäp trung laïi-GV goïi moât vaøi em kieåm tra möùc ñoä tieáp thu baøi cho nam.vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em nöõ laøm theo.Giao baøi taäp veà nhaø. .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 5 -10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng .GV Ñöùng cuøng chieàu.GV Ñöùng cuøng chieàu.Phaàn keát thuùc . .Hoài tónh.thaû loûng.

Phaàn cô baûn a . b) Khôûi ñoäng .Kieåm tra chaïy tieáp söùc Oân taïi choã trao vaø nhaän tín gaäy Moät böôùc trao vaø nhaân tín gaäy(nhaän tín gaäy sau ñoù ñoåi tay).xoaïc doïc.phoå bieán noäi dung. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.xoaïc ngang. hoâng.chuù yù ñeán söï taäp luyeän thöôøng xuyeân cuûa HS Ñieåm 9 – 10 :Thöïc hieän ñuùng Ñònh löôïng 10 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. Kieåm tra chaïy tieáp söùc Nguyeân taéc vöøa söùc. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 6 CHAÏY TIEÁP SÖÙC –LYÙ THUYEÁT - BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu II – Ñòa ñieåm. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.chaïy ñaïp sau.luôøn.      .böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.vaën mình..ñaù laêng chaân ra tröôùc.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.Daøn haøng.goái. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. 2 . Caùch cho ñieåm Ñieåm kó thuaät cuûa caùc HS trong moät nhoùm laø nhö nhau.coå chaân. Noäi dung döï truø : Oân ÑT 1 – 9 (nöõ) Oân ÑT 1 – 50 (nam) Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60’ – 65’           .yeâu caàu giôø hoïc. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1. yeâu caàu buoåi hoïc.naâng cao ñuøi.veä sinh nôi taäp . chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.gaäp Duoãi chaân. phöông tieän .SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Xoay caùc khôùp : Coà tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . 4 tín gaäy . Kieåm tra khaû naêng phoái hôïp trao – nhaän tín gaäy.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.

Cöù theá laàn löôït cho ñeán heát GV chia lôùp thaønh nhieàu nhoùm.chaïy toác ñoä cao.phoái hôïp ñuùng ñuùng kó thuaät ôû cuoái khu vöïc qui ñònh. -Phaûi xeùt ñeán ñaëc ñieåm cuûa ngöôøi hoïc veá : giôùi tính.v Caùc baøi taäp khi ñöôïc löïa choïn ñeå giaûng daïy khoâng neân quaù khoù hoaëc quaù deã. Caùc baøi taäp khoâng vöøa söùc deã gaây chaán thöông trong taäp luyeän. 2l b . c .ñaùnh giaù.ñeå GV deã theo doõi. Ñeå cho ñoä khoù cuûa baøi taâp luoân vöøa söùc vôùi ngöôøi taâp thì phaûi naâng daàn leân.Vieäc saép xeáp ñoù theo caùc qui luaät -Töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp -Töø deã ñeán khoù -Töø nhöõng caùi ñaõ bieát sang caùi chöa bieát Moät ñieàu quan troïng nöõa laø AB daøi 20m. Neáu khoâng kòp giôø coù theå boû phaàn naøy.kó thuaät trao – nhaän tín gaäy. Ñieåm 5 – 6 :Thöïc hieän ñuùng kó thuaät trao – nhaän tín gaäy.nhöng khoâng thay ñoåi caùc moác quy ñònh.huaán luyeän vieân.phoái hôïp cô baûn ñuùng kó thuaät ôû trong khu vöïc qui ñònh.ñieåm E tuyø thuoäc ñaëc ñieåm cuûa töøng ñoâi phoái hôïp. Nguyeân taéc vöøa söùc : Nguyeân taéc vöøa söùc ñöôïc baûo ñaûm khi thöïc hieän toát hai vaán ñeà -Ñoä khoù cuûa baøi taäp phaûi löïa choïn vaø phaân thaønh loaïi baäc.. Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän ñuùng kó thuaät trao – nhaän tín gaäy.nöõ.coù theå cho chaïy theo ñöôøng voøng. Oân baøi TD nam.phoái hôïp cô baûn ñuùng kó thuaät ôû trong khu vöïc qui ñònh.GV neân cho chuaån bò “vaät baùo hieäu” Khi caùc nhoùm khaùc nhau vaøo kieåm tra.AD daøi 50m.Chæ neân kieåm tra ñoàng thôøi 1 – 2 nhoùm.HS ngồi tập trung 4 haøng ngang .v .Neáu khoâng coù ñieàu kieän ñeå chaïy treân ñöôøng thaúng.löùa tuoåi.trình ñoä.coù theå cho caùc em thöû moät laàn.coù theå theo thöù töï danh saùch .phaûi ôû möùc sao cho moãi ngöôøi coù coá gaéng nhaát ñònh vaø caàn söï giuùp ñôõ cuûa giaùo vieân.chaïy vôùi toác ñoä chaäm Ñieåm 1 – 2 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc kyõ thuaät trao – nhaän tín gaäy. Nhôù yeâu caàu caùc em kieåm tra song veà choã cuõ ngoài traät töï.chaïy toác ñoä trung bình.chaïy toác ñoä chaäm Ñieåm 3 – 4 :Thöïc hieä ñöôïc kyõ thuaät trao – nhaän tín gaäy.

tieán haønh caùc quaù trình giaûng daïy ñöôïc chaët cheõ vaø coù caùc bieän phaùp ñöôïc linh hoaït Ñaûm baûo cho nguyeân taéc vöøa söùc caàn theo caùc quy luaät 1Laõnh ñaïo chaéc chaéc quaù trình thöïc hieän chöông trình vaø ñeà ra caùc yeâu caàu hoïc taäp.thaû loûng..Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .Hoài tónh.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.trong thi ñaáu thaäm chí caû trong luùc vui chôi vaø nghæ ngôi.Bieát vaø tính kyõ veà caùc löùa tuoåi vaø caù tính cuûa ngöôøi taâp 3.Giao baøi taäp veà nhaø.Naém chaéc ñaëc ñieåm caù nhaân seõ cho pheùp ngöôøi GV ñaët caùc nhieâm vuï vöøa söùc HS. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng .muoán ñaûm baûo nguyeân taéc vöøa söùc thì ngoaøi vieäc chuù yù ñeán xu höôùng chung phaûi chieáu coá ñeán ñaëc ñieåm caù nhaân.Ñaëc ñieåm caù nhaân cuûa ngöôøi taäp neân nghieân cöùutrong hoïc taäp. .Phaàn keát thuùc . .Thöïc hieän caùc quy luaät “töø deã ñeán khoù””töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp””töø nhöõng ñieàu ñaõ bieát ñeán nhöõng ñieàu chöa bieát” 3. 2. .

.phoå bieán noäi dung. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60’ -65’ *Lôùp chia thaønh 2 nhoùm nam – nöõ rieâng caùn söï lôùp ñieàu .xoaïc ngang.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. hoâng.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.luôøn.naâng cao ñuøi. Oân caùc böôùc di chuyeån trong moân boùng chuyeàn. Moät soá ñoäng taùc boå trôï do GV choïn.xoaïc doïc.yeâu caàu giôø hoïc.TTTC I – Muïc tieâu Kieåm tra.      .chaïy ñaïp sau. b) Khôûi ñoäng . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.Kiểm tra TD *Lôùp töï oân Ñònh löôïng 10 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.gaäp Duoãi chaân.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 7 THEÅ DUÏC – NHAÛY CAO .Phöông tieän : Chuaån bò coøi.Xoay caùc khôùp : Coà tay. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1. yeâu caàu buoåi hoïc.vaën mình.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .veä sinh nôi taäp .ñaù laêng chaân ra tröôùc. 2 . Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. II – Ñòa ñieåm.coå chaân.khoaûng 6 quaûø boùng chuyeàn.Daøn haøng. daây nhaûy. Oân chaïy ñaø – giaäm nhaûy.goái. . Phần cơ bản a . phöông tieän .

Khi nghe goïi tôùi teân mình HS nhôù giô tay. -Ñieåm 1 – 2 :Chöa thöïc hieän ñöôïc 2/3 caùc ñoäng taùc cuûa baøi. GV taäp trung caùc em nöõ ngoài thaønh hai haøng ngang.Chöa thuoäc 2 – 3 ñoäng taùc hoaëc vaáp moät soá nhòp. -Ñieåm 5 – 6 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng vaø ñoäng taùc ñeïp. -Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän ñuùng kó thuaät. *Kieåm tra nam (caùch cho ñieåm) -Ñieåm 9 – 10 : Thöc hieän ñuùng kó thuaät.ñeå ruùt kinh nghieäm. -Hs nam giaäm nhaûy chaân traùi taäp chaïu ñaø 5 böôùc.Nhảy cao Oân giaäm nhaûy 3l khieån lôùp oân.ñeán 7 böôùc -HS nam giaân nhaûy chaân phaûi taäp chaïy ñaø 5 böôùc. Moãi ñôït goïi 3 – 5 em leân thöïc hieän.*Kieåm tra nöõ (caùch cho ñieåm ) -Ñieåm 9 – 10 : Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät vaø baøi ñeïp.khi nghe hieäu leänh coøi. coù tính lieân hoaøn nhöng chöa thaät ñeïp.ñoäng taùc xaáu.goïi theo thöù töï danh saùch.coù vaáp moät soá nhòp. Löu yù caùc em chöa tôùi löôït kieåm tra ngoài taäp trung.chöa khôùp nhaïc. -HS HS Ñöùng treân moät chaân.Chöa thuoäc nhieàu ñoäng taùc hoaëc vaáp nhieàu nhòp.chöa thuoäc 2 ñoäng taùc vaø vaáp moät soá nhòp.ñaët chaân giaäm phía sau. -Baät loø coø Ba em ñaàu haøng thöïc hieän sau ñoù xeáp haøng ôû ñích .khôùp nhaïc hoaëc nhòp hoâ. b .ñaët chaân giaäm phía sau.khi nghe hieäu leänh coøi. coù sai soùt nhoû veà tö theá.thöïc hieän 3 böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng.           Ñaët chaân giaäm nhaûy phaûi töø goùt chaân sang muõi chaân vaø giaäm maõnh lieät. coù tính lieân hoaøn.ñeán 7 böôùc      Töøng haøng taäp                                 Toác ñoä chaïy ñaø vuøa phaûi. ñeïp vaø coù nhòp ñieäu.Khôùp nhaïc hoaëc nòp hoâ. 10l 10l Oân chaïy ñaø 10m x2l Lôùp 4 haøng ngang cöï ly giaõn caùch      -HS Ñöùng treân moät chaân. -Ñieåm 3 – 4 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc kyõ thuaät.nhanh choùng ñöa chaân giaäm ra tröôùc vaø ñaët töø goùt chaân sang muõi chaân.khôùp nhaïc hoaëc nhòp hoâ.taïo ñöôïc söï thoaûi maùi. -Ñieåm 7 – 8 :Thöïc hieân ñuùng töông ñoái ñeïp. Taäp ñoäng taùc boå trôï -Taäp ñaùnh tay -Ñöùng kieãng goùt nöûa tröôùc baøn chaân tröôùc treân buïc cao 20cm thöïc hieän naâng goùt chaân leân xuoáng.ñoàng thôøi ñaù laêng vaø ñaùnh tay.

b) Khôûi ñoäng .hai hay nhieàu böôùc tuyø thuoäc cöï li xa gaàn boùng ñeán.TTTC I – Muïc tieâu Nhaûy cao : Chaïy ñaø – giaâm nhaûy – treân khoâng .GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.Phaàn keát thuùc .Hoài tónh.chaân coøn laïi reâ theo trôû veà TTCB +Böôùc chaïy :thöïc hieän khi boùng ñeán ôû xa.khoaûng 6 quaø boùng chuyeàn.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 8 Nhaûy cao .di chuyeån veà tröôùc chaân sau böôùc tröôùc .      . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 5 -10’ A B C -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .rôi xuoáng ñaát Hoaøn chænh boán giai ñoaïn kyõ thuaät Moät soá ñoäng taùc boå trôï kó thuaät vaø baøi taäp phaùt trieån theå löïc (do Gv choïn) TTTC : Oân caùc böôùc di chuyeån trong moân boùng chuyeàn.vaën mình.Daøn haøng. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. yeâu caàu buoåi hoïc.phaûitröôùc.veä sinh nôi taäp .cöï ly giaõn caùch Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m .chaïy Ñònh löôïng 10 . phöông tieän . .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.naâng cao ñuøi.yeâu caàu giôø hoïc.xoaïc ngang.15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. 3. hoâng. (moät soá baøi taäp boå trôï). .luôøn..gaäp Duoãi chaân.sau.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .xoaïc doïc.thaû loûng. Boùng chuyeàn -Oân caùc böôùc di chuyeån +Böôùc tröôït ngang sang traùi. OÂn kó thuaät chuyeàn boùng cao tay cô baûn. II – Ñòa ñieåm. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. daây nhaûy. .coå chaân.söû duïng khi boùng ñeán leäch sang phaûi hay traùi ôû cöï li gaàn Kó thuaät : Chaân naøo gaån höôùng ñoù nhaát böôùc tröôùc.Xoay caùc khôùp : Coà tay.phoå bieán noäi dung.goái.   c .Giao baøi taäp veà nhaø.

theo goùc ñoä khoaûng 60 – 700 So vôùi traùn.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. b)TTTC : Boùng chuyeàn.ñaïp sau. *Sau khi GV giaûng giaûi caû lôùp.sau ñoù GV ñeå nhoùm 1 taâp döôùi söï giaùm saùt cuûa caùn söï lôùp. *Oân böôùc tröôït ngang sang traùi.taïo ñöôïc söï thoaûi maùi.GV toå chöùc höôùng daãn nöûa lôùp taäp nhaûy cao toaøn boä 4 giai ñoaïn. 2lx10m 60’ – 65’ 2l *Toác ñoä chaïy ñaø vuøa phaûi. *Ñaët chaân giaäm nhaûy phaûi töø goùt chaân sang muõi chaân vaø giaäm maõnh lieät.hai tay thaû loûng . *Tröôøng hôïp ñuû duïng cuï caû lôùp taäp nhaûy cao xong sau ñoù caû lôùp chuyeån qua hoïc boùng chuyeàn. Nhaéc laïi nhöõng ñieåm maáu choát cuûa töøng giai ñoaïn. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. 40l 40l .GV ñeám 2 HS thöïc hieän taïi choã thöïc hieän ñoäng taùc chuyeàn boùng .luøi. 6l 6l 6l 10l *GV höôùng daãn nhoùm 2 taäp boùng chuyeàn ôû ñòa ñieåm khaùc.haï thaáp troïng taâm.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.      *GV laøm maãu. *Nghe hieäu leänh coøi GV chæ tay höôùng naøo HS di chuyeån Ñoäng taùc : Di chuyeån theo höôùng boùng ñeán.sau ñoù khuîu goái thu tay phoái hôïp coå tay vaø caùc loùng ngoùn tay hoaõn xung roài thöïc hieän chuyeàn boùng ñi.Böôùc chaïy. Chuù yù ñôïi cô theå ñeán ñieåm cao nhaát môùi thöïc hieän xoay muõi chaân laêng vaø ngöôøi.böôùc nhaûy. *Phoái hôïp di chuyeån thöïc hieän moâ phoûng ñoäng taùc chuyeàn boùng cao tay cô baûn.ñaù laêng chaân ra tröôùc.  1  2 *GV ñeám 1 HS ñöa hình tay leân. *Tröôøng hôïp thieáu boùng coù theå chia lôùp laøm hai nhoùm. nhoùm kia taäp boùng chuyeàn.buïng hoùp.vai hôi nhoâ veà phía tröôùc.moät nhoùm taäp nhaûy cao.Phaàn cô baûn a Nhaûy cao : moät saûi tay.cho HS xem tranh aûnh.nhanh choùng ñöa hình tay ñoùn boùng ôû treân cao caùch traùn khoaûng 30cm.maét quan saùt chôø boùng ñeán.chaân tröôùc chaân sau.sang phaûi . Chaïy naâng goùt chaïm moâng. TTCB Ñöùng hai chaân roäng baèng vai.böôùc tröôït tieán . Loø coø 2.

cöù theá luaân phieân. GV tuaàn naøy chuù troïng moân BC – Tuaàn sau seõ chuù troïng moân nhaûy cao. Taäp hoïp lôùp laïi GV thò phaïm laïi nhaéc laïi ngaén goïn ñieåm maáu choát cuûa kyõ thuaät. *Thöïc hieän chuyeàn 1 laàn moät beân chuyeàn nhanh – moät beân chuyeàn chaäm. .Phaàn keát thuùc .GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. . *Hai haøng luøi veà sau 2 böôùc thöïc hieän chuyeàn hai laàn.Giao baøi taäp veà nhaø.sau ñoù ñoåi ngöôïc laïi. +Haøng 2 taäp boå trôï nhö haøng 1 vöøa thöïc hieän +Haøng 1 böôùc tôùi gaàn caàm boùng nöông boùng theo ñeå haøng 2 thöïc hieän chuyeàn boùng.thaû loûng. *Neáu lôùp ngoan coøn dö thôøi gian coù theå cho nhoùm BC töï taäp moät luùc. 2l 4l 800m c) Chaïy beàn 3.(taïo caûm giaùc khi thöïc hieän chuyeàn) +Ñoåi laïi haøng 2 caàm boùng cho haøng 1 taäp. ñoåi noäi dung taäp chuyeån sang nhaûy cao.  1  2 *Ñoäng taùc boå trôï +Haøng 1 thöïc hieän chuyeàn boùng xuoáng ñaát (coù theå ôû treân töôøng) Caàm boùng theo hình tay ôû treân ñaàu thöïc hieän chuyeàn boùng thaúng leân trôøi roài rôi veà vò trí cuõ. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. 5 -10’ Lôùp taäp ôû ñòa hình töï nhieân. Goïi moät vaøi em thöïc hieän toát leân thöïc hieän.30l 30l 20l 40l höoùng ñoù vaø thöïc hieän ñoäng taùc. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . neáu ngöôïc laïi.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc . Lôùp taäp trung ngoài 4 haøng ngang.Hoài tónh.

Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . daây nhaûy. phöông tieän .Oân ñeäm boùng II – Ñòa ñieåm.TTTC I – Muïc tieâu Oân Hoaøn chænh boán giai ñoaïn kyõ thuaät Moät soá ñoäng taùc boå trôï kó thuaät vaø baøi taäp phaùt trieån theå löïc (do Gv choïn) Oân caùc böôùc di chuyeån – Caùc baøi taäp boå trôï kó thuaät chuyeàn boùng cao tay cô baûn . .SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp .veä sinh nôi taäp .Phöông tieän : Chuaån bò coøi. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 9 Nhaûy cao .khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn.

*Nghe hieäu leänh coøi GV chæ tay höôùng naøo HS di chuyeån höoùng ñoù vaø thöïc hieän ñoäng taùc.naâng cao ñuøi. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. Loø coø 2.      .Daøn haøng. Taäp möùc xaø 70cm moãi laàn naâng xaø leân 5cm. hoâng.luøi.böôùc nhaûy.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. Muïc ñích khôûi ñoäng.Böôùc chaïy.xoaïc doïc.phoå bieán noäi dung.sang phaûi .goái.yeâu caàu giôø hoïc.Noäi dung & giaûng giaûi 1.GV ñeám 2 HS thöïc hieän taïi choã thöïc hieän ñoäng taùc chuyeàn boùng . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 10mx2l 60’ – 65’ 10l 10l 6l b Boùng chuyeàn 10l 10l 10l -Taäp ñaùnh tay -Taäp moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy.cho ñeán 120cm döøng vôùi nöõ 60cm 90cm.luôøn.  1  2 40l 40l .gaäp Duoãi chaân. *Phoái hôïp di chuyeån thöïc hieän moâ phoûng ñoäng taùc chuyeàn boùng cao tay cô baûn.15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.ñaù laêng chaân ra tröôùc.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. *Oân böôùc tröôït ngang sang traùi.xoaïc ngang. -Taâp 3 böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng      Moãi laàn 4 em thöïc hieän.  1  2 *GV ñeám 1 HS ñöa hình tay leân. b) Khôûi ñoäng . yeâu caàu buoåi hoïc.böôùc tröôït tieán . Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.vaën mình.Xoay caùc khôùp : Coà tay.Phaàn cô baûn a Nhaûy cao : Ñònh löôïng 10 . Chaïy naâng goùt chaïm moâng.chaïy ñaïp sau.taêng tính ñaøn hoài cuûa chaân.coå chaân.

30l 30l 20l 40l Tröôøng hôïp trong nhoùm coù em yeáu.thöïc hieän chuyeàn chaäm. +Haøng 2 taäp boå trôï nhö haøng 1 vöøa thöïc hieän +Haøng 1 böôùc tôùi gaàn caàm boùng nöông boùng theo ñeå haøng 2 thöïc hieän chuyeàn boùng.gaàn tôùi boùng ñoàng thôøi thöïc hieän ñöa hình tay chuaån bò cho vieäc ñeäm boùng.hai ngoùn caùi kheùp laïi song song baèng nhau. -Taâp ñeäm qua ñeäm laïi.coå tay duoãi thaúng.yeâu caàu ñaàu tieân em coá gaéng di chuyeån cho kòp ñoùn boùng. +Ñoåi laïi haøng 2 caàm boùng cho haøng 1 taäp.caùnh tay thaúng.Phaàn keát thuùc .caùnh tay taïo vôùi thaân ngöôøi moät goùc 45o – 50o.luùc naøy goùc taïo bôûi caùnh tay vaø thaân khoaûng 60o – 80o(tröôøng hôïp thoâng thöôøng)Coù theå lôùn hôn do phuï thuoäc ñöôøng boùng tôùi vaø muïc ñích ñaùnh boùng. sau ñoù ñoåi ngöôïc laïi.Thöïc hieän ñeäm boùng baèng caùch duoãi khôùp goái.thaû loûng. Chuyeàn boùng di chuyeån.boán loùng ngoùn tay naøy ñaët leân boán loùng ngoùn tay kia.   A1 A   B1 B Em chuyeàn khaù ñöùng ôû treân. +Hai haøng luøi veà sau 2 böôùc thöïc hieän chuyeàn hai laàn. cöù theá luaân phieân. 3.ñoàng thôøi hôi xoác vai leân ñeå tieáp xuùc boùng. 8voøng Oâng ñeäm boùng : Nhaéc laïi maáu choát kó thuaät Ñöùng tö theá chuaån bò. Taêng löïc Ñöùng treân baäc theàm thaáp baèng nöûa tröôùc 2 baøn chaân.di chuyeån nhanh ñeán choã höôùng boùng tôùi.boùng bay sang A. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . hoâng. .Hoài tónh.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. Töøng haøng thöïc hieän. A chuyeàn laïi cho A 2…. +Thöïc hieän chuyeàn 1 laàn moät beân chuyeàn nhanh – moät beân chuyeàn chaäm.thöïc hieän kieãng goùt leân xuoáng taêng löïc coå chaân Ñöùng treân baäc theàm thaáp baèng nöûa tröôùc baøn chaân traùi thöïc hieän kieãng goùt leân xuoáng Ñöùng treân baäc theàm thaáp baèng nöûa tröôùc baøn chaân phaûi thöïc hieän kieãng goùt leân xuoáng 20l 20l 20l *Ñoäng taùc boå trôï +Haøng 1 thöïc hieän chuyeàn boùng xuoáng ñaát (coù theå ôû treân töôøng) Caàm boùng theo hình tay ôû treân ñaàu thöïc hieän chuyeàn boùng thaúng leân trôøi roài rôi veà vò trí cuõ. _Taäp moät beân tung boùng moät beân ñeäm. -Thöïc hieän ñoäng taùc ñeäm boùng khoâng boùng di chuyeån sang caùc höôùng.A 1 chuyeàn xong di chuyeån sang traùi chaïy ra cuoái haøng.vung tay leân.

TTTC I – Muïc tieâu II – Ñòa ñieåm. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. . daây nhaûy. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi Ñònh löôïng Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) Nhaûy cao :Moät soá ñoäng taùc boå trôï...khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn. .veä sinh nôi taäp. phöông tieän .Giao baøi taäp veà nhaø. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 10 Nhaûy cao . Oân Hoaøn chænh boán giai ñoaïn kyõ thuaät Luaät ñieàn kinh (phaàn nhaûy cao) TTTC : Oân phaùt boùng thaáp tay chính dieän Hoïc phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . . .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.

Daøn haøng. 10 .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.15’ -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. -Taâp ôû möùc xaø trung bình. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. yeâu caàu buoåi hoïc.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.vaën mình.ñeäm boùng   20l C Moät laàn thöïc hieän 3 HS.xoaïc doïc.1. -Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy ñaù laêng -Ñaùnh tay taïi choã -Moät böôùc giaäm nhaûy xoay muõi chaân vaø thaân rôi xuoáng baèng chaân giaäm sau ñoù tôùi choáng hai tay. hoâng. Muïc ñích khôûi ñoäng.nam (1m) nöõ (80cm) *lôùp ngoài taäp trung 4 haøng ngang chuù yù chaïy ñaø .chaân laêng phía sau thöïc hieän ñaù laêng. -Ñöùng baèng chaân giaäm .goái.ñaù laêng chaân ra tröôùc.  Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 10mx2l 3lx3 A B -Hoaøn chænh 4 giai ñoaïn *Luaät ñieàn kinh (phaàn nhaûy cao) Saùch GV lôùp 11 trang 86 b Boùng chuyeàn Oân chuyeàn boùng. Ñoäi hình 4 haøng ngang. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.taêng tính ñaøn hoài cuûa chaân.Phaàn cô baûn a Nhaûy cao : -Taäp caùc baøi taäp boå trôï ñeå naâng cao thaønh tích.chaïy ñaïp sau.ñaët chaân . Nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän.      .phoå bieán noäi dung. b) Khôûi ñoäng .coå chaân.yeâu caàu giôø hoïc. 60’ – 65’ 10l 6l 10l 6l Nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän.gaäp Duoãi chaân.cöù 3 böôùc thöïc hieän giaäm nhaûy ñaù laêng. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.naâng cao ñuøi. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.luôøn. -Ba böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng. Loø coø 2.Xoay caùc khôùp : Coà tay.xoaïc ngang.      .böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.Daøn haøng.

tay traùi haï thaáp taàm boùng ñeå laáy ñaø tung boùng.thaân treân gaäp veà phía tröôùc moät chuùt. 20l 20l 20l 10 voøng *Taäp chuyeàn 2 laàn laàn ñaàu chæ chuyeàn thaáp thaúng ôû treân ñaàu.troïng taâm chuyeån töø chaân phaûi sang chaân traùi.boùng ñöôïc tung vôùi ñoä cao ngang maët.( trong nhoùm coù HS yeáu coù theå thöïc hieän ñoäng taùc hôi chaäm laïi. Tung boùng :Troïng taâm cô theå haï thaáp vaø hôi doàn veà chaân phaûi. -Taäp chuyeàn boùng phoái hôïp ñeäm boùng coù di chuyeån    A1 A   Oân phaùt boùng thaáp tay chính dieän 10l 20l 10l 10l Hoïc phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình TTCB Hai chaân môû roäng baèng vai hoaëc hôn vai. *Taïi choã Taäp moâ phoûng ñoäng taùc . Ñaùnh boùng : Khi boùng rôi ñeán taàm thích hôïp(taàm ñaùnh boùng laø khi boùng coù ñieåm rôi ôû ñoä cao ngang xöông öùc).caùc haøng coøn laïi phuïc vuï boùng.dính boùng).caùc ngoùn tay xoeø roäng ñôõ beân döôùi boùng ôû taàm ngang hoaëc cao hôn thaét löng.vai traùi höôùng veà phía löôùi.töøng haøng thöïc hieän.Tay phaûi môû sang beân phaûi .HS ñaàu haøng chuyeàn hay ñeäm tuyø ñöôøng boùng ñeán xong nhanh choùng chaïy veà cuoái haøng. *Taäp phaùt boùng ñöùng caùch löôùi 6m *Taäp phaùt boùng ôû vaïch cuoái saân Lôùp chia thaønh 4 nhoùm . _Taäp moät beân tung boùng moät beân ñeäm.moät beân chaäm.chaân phaûi ñaïp ñaát.giaäm nhaûy ñuùng.hai nhoùm phuïc vuï *Taäp phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình *GV laøm maãu. -Töøng haøng thöïc hieän vôùi boùng ôû cuoái saân.maét quan saùt saân ñoái phöông.hai nhoùm taäp .cöù theá laàn löôït.ñoåi laïi .laàn hai môùi chuyeàn ñi ( Gioáng nhö boå trôï taêng tính ñaøn hoài caùc ngoùn tay ñeå traùnh chaán thöông )  1  2 -Taâp chuyeàn qua chuyeàn laïi moät beân nhanh .5m.tay phaûi tieáp tuïc môû sang beân phaûi vaø cheách ra sau.Maët quay veà höôùng löôùi.tay phaûi chuyeån ñoäng theo höôùng töø phaûi 2l 10l 10l B1 B Lôùp chia thaønh nhieàu nhoùm.baøn tay caùch thaân ngöôùi 30 – 35cm.baøn tay ngöûa.Tay traùi caàm boùng.ñöùng caùch löôùi khoaûng 1. .Ñieåm boùng ñöôïc tung leân ngang thaân beân traùi theo phöông thaúng ñöùng caùch thaân ngöôøi 30 – 35cm.tay hôi co ôû khôùp khuyûu. *Taäp phaùt boùng vaøo löôùi.Khi tung boùng thaân ngöôøi baét ñaàu vöôn leân.hôïp vôùi thaân ngöôøi moät goùc 30 – 45 0 . -Taâp ñeäm qua ñeäm laïi.cho HS xem tranh aûnh -HS Taäp moâ phoûng ñoäng taùc khoâng boùng.

thaû loûng. .Baøn tay phaûi chaïm vaøo phía sau vaø döôùi boùng.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .Giao baøi taäp veà nhaø.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. .chaân phaûi böôùc cheách leân tröôùc ñeå giöõ thaêng baèng vaø tieáp tuïc vaøo saân thi ñaáu.veä sinh nôi taäp. 3. .Phaàn keát thuùc .Quaù trìng ñaùng boùng.TTTC I – Muïc tieâu Lyù thuyeát :Nguyeân taéc heä thoáng.sang traùi cheách leân treân. Luaät boùng chuyeàn II – Ñòa ñieåm. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . phöông tieän .moät soá baøi taäp naâng cao thaønh tích nhaûy cao TTTC : OÂn phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình.Hoài tónh.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.Nhaûy cao . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 11 Lyù thuyeát .thaân ngöôøi xoay töø phaûi sang traùi höôùng veà phía löôùi Keát thuùc :Khi boùng rôøi tay.ngöôøi xoay veà phía löôùi. Nhaûy cao : Hoaøn chænh kó thuaät.

Muïc ñích khôûi ñoäng.      .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 10mx2l 60’ – 65’ 10l 6l 10l 6l Nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän.vaën mình.taêng tính ñaøn hoài cuûa chaân. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.Xoay caùc khôùp : Coà tay. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. b) Khôûi ñoäng .chaïy ñaïp sau.Lyù thuyeát :Nguyeân taéc heä .xoaïc doïc. Nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän.yeâu caàu giôø hoïc. -Ba böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.. -Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy ñaù laêng -Ñaùnh tay taïi choã -Moät böôùc giaäm nhaûy xoay muõi chaân vaø thaân rôi xuoáng baèng chaân giaäm sau ñoù tôùi choáng hai tay.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.  A  B  C _Moät laàn thöïc hieän 3 HS.ñaù laêng chaân ra tröôùc.gaäp Duoãi chaân. -Oân moâ phoûng ñoäng taùc phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình khoâng boùng -taäp phaùt boùng ñöùng caùch löôùi 3l 6l b .Phaàn cô baûn a . yeâu caàu buoåi hoïc.TTTC Oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình : 6l 10l c .luôøn. Ñoäi hình 4 haøng ngang.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Daøn haøng.coå chaân. Loø coø 2. -Ñöùng baèng chaân giaäm . hoâng.Daøn haøng.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.      .böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn.. .cöù 3 böôùc thöïc hieän giaäm nhaûy ñaù laêng.goái. -Taäp naâng thaønh tích daàn ñeå coù caûm giaùc nhö thi ñaáu.Nhaûy cao : Ñònh löôïng 10 . Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.xoaïc ngang.chaân laêng phía sau thöïc hieän ñaù laêng.phoå bieán noäi dung.naâng cao ñuøi. daây nhaûy.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.

phöông 6m -Taäp phaùt boùng ôû cuoái saân. Ñeå ñaûm baûo tính heä thoáng trong TD caàn chuù yù maáy nguyeân taéc sau. Moät trong nhöõng ñieàu kieän chính ñeå ñaûm baûo tính heä thoáng laø phaûi saép xeáp caùc baøi hoïc khoù daàn leân vaø luoân luoân phuø hôïp vôùi khaû naêng ngöôøi hoïc.Khi vaøo baøi môùi maø cô sôû caùc baøi tröôùc khoâng coù thì phaûi coù baøi taäp daãn daét.Laëp laïi ñoäng taùc laø ñieàu kieän quan troïng ñeå hình thaønh kyõ naêng kyõ xaûo vaän ñoäng vaø phaùt trieån theå chaát .khoù hôn phaûi coù cô sôû ñeå tieáp thu nhôø ôû baøi hoïc tröôùc ñaõ hoaøn thaønh.caùc baøi taäp phaûi ñöôïc laëp laïi hôïp lyù. 1 Keá hoaïch hoaù toaøn boä coâng taùc giaûng daïy-huaán luyeän .thoáng. Hai laø Xaùc ñònh tuaàn töï thöïc hieän ñoäng taùc vaø khoái löôïng.Toå chöùc hôïp lyù vieäc laëp laïi ñoäng taùc coù hai yeâu caàu : Moät laø xaùc ñònh giaõn caùch giöõa hai buoåi hoïc vaø xaây döïng coù heä thoáng laëp laïi hôïp lyù giöõa caùc buoåi hoïc . 4 Phaân chia ñuùng vaø ñuû thôøi gian ñeå hoïa taäp cho moãi ñoäng taùc 5 Cuøng vôùi söï laëp laïi caàn phoái hôïp vôùi nhieàu phöông tieän taùc ñoäng khaùc (ñoäng taùc. 2Thöïc hieän kieåm tra ñaùnh giaù ñònh kyø keát quaû giaûng daïy vaø huaán luyeän. 3 Khoâng ñeå quaù trình hoïc taäp bò ñöùt quaõng. *Lôùp taäp trung ngoài 4 haøng ngang *Lôùp taäp trung ngoài 4 haøng ngang .cuõng nhö khi höôùng daãn caùc buoåi hoïc. Coù nghóa laø thöïc hieän söï tuaàn töï hôïp lyù trong khi söû duïng caùc phöông tieän vaø phöông phaùp giaùo duïc TDTT. Ngoaøi vieäc taêng daàn ñoä khoù cuõng phaûi chuù yù taêng daàn veà löôïng vaän ñoäng (Khoái löôïng cöôøng ñoä ñeå ñaûm baûo vieäc phaùt trieån toá chaát vaän ñoäng) Tính heä thoáng trong giaùo duïc TDTT coøn coù nghóa laø laëp laïi nhieàu laànvaø laëp laïi moät caùch hôïp lyù.cöôøng ñoä khi thöïc hieän ñoäng taùc aáy sao cho phuø hôïp vôùi caùc quy luaät giaûng daïy vaø huaán luyeän.Saép xeáp sao cho baøi hoïc môùi.

TTTC I – Muïc tieâu Nhaûy cao : .Phaàn keát thuùc . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.ñieàu kieän ngoaïi caûnh) d)Luaät boùng chuyeàn :Saùch GV lôùp 11 trang 129. .nhaéc caùc em hoïc lyù thuyeát (coù theå photo lyù thuyeát) SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.Hoaøn chænh kó thuaät.phaùp. .Hoài tónh.Giao baøi taäp veà nhaø. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 12 Nhaûy cao .thaû loûng.130 -Loãi sai vò trí -Loãi phaùt boùng -Thaùi ñoä theå thao 3. .moät soá baøi taäp naâng cao thaønh tích (do GV choïn) Boùng chuyeàn : -Hoïc phaùt boùng cao tay chính dieän. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .

chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Ñang khi haøng thöù nhaát taäp.Ngöôøi phaùt boùng ñöùng trong khu vöïc phaùt boùng . .luôøn. +Caû lôùp cuøng taäp ( cöï li giaõn caùch ) +Ba haøng doïc.gaäp Duoãi chaân.phoå bieán noäi dung..Chaân phaûi ñaët ôû phía sau.GV qua höôùng daãn haøng thöù hai taäp ñoäng taùc khi khoâng coù boùng.3 em vöøa thöïc hieän xong quaõng ñöôøng 10m.haøng thöù nhaát taäp tung boùng.      .Ñaáu taäp II – Ñòa ñieåm.moãi laàn thöïc hieän 3 em ñaàu haøng.taêng tính ñaøn hoài cuûa chaân. +Nam khôûi ñieåm 80cm naâng daàn töøng 5cm.Xoay caùc khôùp : Coà tay. Muïc ñích khôûi ñoäng.xoaïc ngang.chaïy ñaïp sau. 2l 10l 10l 6l .ñaù laêng chaân ra tröôùc. +Ñi.GV hoaùn ñoåi noäi dung taäp cuûa hai haøng. daây nhaûy.caùch chaân tröôùc moät böôùc chaân. Loø coø 2 .vaën mình.baøn chaân phaûi xoay sang phaûi moät goùc 30 – 450. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. Nhaûy cao * Moät soá baøi taäp naâng cao thaønh tích +Ñaø 1 böôùc ñaùnh tay keát hôïp giaäm nhaûy.thaân ngöôøi hôi Ñònh löôïng 10 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. . Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 10mx2l 60’ – 65’ 10l 3lx10m Cho caùc em xem laïi hình kyõ thuaät .böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.hai haøng ñaàu ngoài.Luật boùng chyền .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.khoaûng caùch hai baøn chaân roäng baèng vai.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.moãi laàn taäp hai haøng. hai haøng ñöùng ñoái dieän. Chaïy naâng goùt chaïm moâng. *GV thò phaïm . Taâp tung boùng.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.boùng ñöôïc phaùt ñi ôû phía treân vai. chaïy chaäm 3 hoaëc 5 böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng vaøo vaät chuaån treân cao +Taäp ôû möùc xaø naâng cao daàn. hoâng.veä sinh nôi taäp.ñaù laêng.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn. b) Khôûi ñoäng .giaûng giaûi +Lôùp taäp trung 4 haønh ngang ôû ñöôøng bieân doïc cuûa moât phaàn saân.xeáp haøng taïi ñoù. yeâu caàu buoåi hoïc..muõi baøn chaân vuoâng goùc vôùi ñöôøng bieân ngang.naâng cao ñuøi. Nöõ khôûi ñieåm 60cm naâng daàn töøng 5cm.cho xem tranh aûnh. phöông tieän .maët vaø thaân ngöôøi höôùng veà phía löôùi.coå chaân. TTTC Phaùt boùng cao tay chính dieän TTCB Khi thöïc hieän ñoäng taùc.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.Hai chaân taïo cho cô theå moät tö theá vöõng vaøng ñeå chuaån bò phaùt boùng.Phaàn cô baûn a . b .xoaïc doïc.Daøn haøng.chaân traùi ñaët tröôùc .yeâu caàu giôø hoïc.goái.troïng taâm cô theå ñöôïc doàn ñeàu treân hai chaân.

GV höôùng daãn luaân chuyeån vò trí vaø söûa nhöõng loãi kó thuaät. 6l +Hai haøng ñang taäp vaøo saân moãi beân moät haøng ñöùng ngay vaïch 9m.Baøn tay tieáp xuùc vôùi boùng ôû khoaûng giöõa phía sauvaø hôi cheách xuoáng döôùi taâm boùng.thaân ngöôøi vöôn leân cao vaø hôi ngöûa ra sau.Khi ñaùnh boùng.taäp ñoäng taùc tung boùng roài vung tay thöïc hieän vung tay. Ñaùnh boùng : Boùng rôi ñeán taàm thích hôïp tay phaûi nhanh choùnh chuyeån ñoäng töø sau – ra tröôùc vaø hôi cheách leân cao ñeå ñaùnh boùng.Tay traùi caàm boùng. *Lôùp ngoài taäp trung 4 haøng ngang c) Ñaáu taäp : Moãi ñoäi 6 VÑV sau moãi laàn ñöôïc ñieåm.nhöng moãi haøng luøi veà sau 1 böôùc -Taâp nhö theá cho ñeán .baøn tay môû töï nhieân vaø khoáng cheá cöùng coå tay.coù ñieåm rôi ôû phía tröôùc caùch thaân ngöôøi 20 – 30cm vaø cheách sang beân phaûi.boùng ñöôïc ñeå ngang buïng cheách sang beân phaûi vaø caùch thaân ngöôøi 20 – 30cm.Baét ñaàu tung boùng. Tung boùng : Khi chuaån bò tung boùng. +Taäp phaùt boùng qua löôùi .loøng baøn tay ngöûa.yeâu caàu phaùt thaúng löïc vöøa ñuû ñeå boùng tôùi ngöôøi ñoái dieän -Taäp nhö treân .Boùng ñöôïc tung cao hôn vai 70 – 90cm. d)Luaät boùng chuyeàn :Saùch GV lôùp .ñöùng ôû vaùch 3m.vaïch cuoái saân.troïng taâm doàn ra chaân sau.thaân ngöôøi hôi ñoå veà tröôùc .nhanh choùng gaäp coå tay ñeå tieáp löïc khi ñaùnh boùng.Tröôùc khi boùng rôøi tay. -Ñoåi nhoùm khaùc leân taäp.troïng taâm chuyeån töø chaân sau ra chaân tröôùc. *Nhöõng em khoâng thi ñaáu ôû ngoaøi saân taäp trung theo doõi ruùt kinh nghieäm.ñaùnh boùng baèng caû baøn tay hoaëc baèng cuøi tay.khi ñaùnh boùng.Tay phaûi thaû loûng töï nhieân hoaëc baøn tay uùp treân boùng.khuyûu tay co va cao ngang vai. Tay phaûi chuyeån ñoäng leân cao Ra sau chuaån bò ñaùnh boùng.ñoàng thôøi tay traùi ñöa boùng leân cao vaø tung boùng.khi boùng rôi ñeán taàm ñaùnh boùng thích hôïp duøng tay ñaùnh boùng vaø tay tung boùng chuïp boùng laïi.Tay traùi co ôû khuyûu.tay vöôn theo boùng.vai phaûi ñöa leân cao cuøng vôùi thaân vaø xoay ra tröôùc cheách sang traùi. Keát thuùc : Khi boùng rôøi tay thaân ngöôøi tieáp tuïc gaäp veà phía tröôùc.troïng taâm chuyeån hoaøn toaøn vaøo chaân tröôùc.chaân sau nhanh choùng böôùc ra tröôùc ñeå giöõ thaêng baèng vaø vaøo saân thi ñaáu.caùc ngoùn tay xoeø roäng ñôõ beân döôùi boùng.chaân duoãi nhanh ôû khôùp goái.hai chaân hôi khuîu ôû goái.xoay sang phaûi.loøng baøn tay höôùng löôùi vaø cao hôn ñaàu.

*Moãi em nhaûy qua thöû ôû möùc xaø thaáp.caùc em ño ñaø.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.thaû loûng.ñaù laêng chaân ra tröôùc.xoaïc ngang. Kieåm tra nhieàu ñôït.xoaïc doïc.luôøn. Chaïy naâng goùt chaïm moâng. yeâu caàu buoåi hoïc. Phaàn cô baûn a .Hoaøn chænh kó thuaät nhaûy cao kieåu naèm nghieâng. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.00m( nöõ) Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng kyõ thuaät (caû boán giai Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.gaäp Duoãi chaân. . .. .Xoay caùc khôùp : Coà tay.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.Daøn haøng.TTTC I – Muïc tieâu Nhaûy cao . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 13 Nhaûy cao .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. .Caùc em ñöôïc nhaûy 3 laàn chính thöùc ôû 3 möùc xaø khaùc . . 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .130 -Quyeàn haïn taán coâng cuûa caàu thuû haøng sau.11 trang 129.phoå bieán noäi dung.Giao baøi taäp veà nhaø.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.Phaàn keát thuùc .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. 2.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.      .coå chaân.Hoài tónh. daây nhaûy. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60’ – 65’ *Khôûi ñoäng . -Hieäu tay cuûa troïng taøi 3. phöông tieän . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.goái.chaïy ñaïp sau. .yeâu caàu giôø hoïc.Thi ñaáu taäp boùng chuyeàn II – Ñòa ñieåm. hoâng.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Kieåm tra kó thuaät nhaûy cao nghieâng mình. *Chaïy thöû ñaø.vaën mình.Oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình – phaùt boùng cao tay chính dieän.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.20m( nam) 1. Nhaûy cao Hoaøn chænh kó thuaät nhaûy cao kieåu naèm nghieâng Caùch cho ñieåm Ñieåm 9 – 10 :Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät (caû boán giai ñoaïn)thaønh tích ñaït 1.veä sinh nôi taäp. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. b) Khôûi ñoäng .moãi ñôït khoaûng 5 – 10 HS nam rieâng nöõ rieâng .naâng cao ñuøi. . .khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn. TTTC .

Thöïc hieän nhö theá cho ñeán em cuoái cuøng. Ñaáu taäp : Tröôøng hôïp lôùp ñoâng kieåm tra khoâng dö giôø nhieàu coù theå boû phaàn naøy.hai nhoùm coøn laïi ñöùng ôû hai beân ñöôøng bieân doïc.thaønh tích ñaït 0. 1.95m .thaønh tích ñaït 0. .80m . .hai nhoùm taäp.Hoài tónh.20m nam) .GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.thaû loûng.00m nöõ ) 10l 10l Ñöùng ôû cuoái saân moãi em phaùt lieân tuïc 10quaû. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . 1.95m (nam) 0. 3.(0.(0.95m (nam) vaø 0.85 .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.05m (nam) 0.80m (nöõ) Ñieåm 3 – 4 : Thöïc hieän khoâng ñuùng kyõ thuaät giai ñoaïn treân khoâng. Boùng chuyeàn Oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình. 1.Phaàn keát thuùc . nhau.Giao baøi taäp veà nhaø.80m (nöõ) Ñieåm 1 – 2 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc kó thuaät vaø khoâng ñaït ñöôïc thaønh tích toái thieåu. Oân phaùt boùng cao tay c . b . 0.ñoaïn)thaønh tích ñaït 1.05m .85 (nöõ) Ñieåm 5 – 6 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng kyõ thuaät giai ñoaïn treân khoâng. Lôùp phaân thaønh boán nhoùm.

goái.yeâu caàu giôø hoïc. Phaàn cô baûn a) TTTC :Phoái hôïp kó thuaät chuyeàn boùng. ñeäm boùng vaø phaùt boùng.xoaïc doïc. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 14 TTTC . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.gaäp Duoãi chaân. cöù theá cho ñeán heát lôùp.xoaïc ngang. II – Ñòa ñieåm.veä sinh nôi taäp.Xoay caùc khôùp : Coà tay. b) Khôûi ñoäng .Daøn haøng. chuù yù nhaát HS phaûi ñeäm chuaån vaøo khu vöïc soá 3.      .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. tôùi töøng vò trí treân saân.vaën mình. phöông tieän . yeâu caàu buoåi hoïc. 2 .Luaân phieân töøng nhoùm taäp.naâng cao ñuøi. .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60’ – 65’ *GV ñöùng caùch löôùi 4m phaùt boùng qua beân kia löôùi. . ñeå HS laøm quen vôùi thi ñaáu. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. *Lôùp chia ra laøm boán ñoäi thi ñaáu ba vaùn b) Thi ñaáu taäp . ñeäm boùng vaø phaùt boùng.phoå bieán noäi dung.chaïy ñaïp sau.luôøn. I – Muïc tieâu Boùng chuyeàn – Phoái hôïp kó thuaät chuyeàn boùng.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.khoaûng 10 quaûø boùng chuyeàn.coå chaân. hoâng.ñaù laêng chaân ra tröôùc.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .Thi ñaáu taäp _ Moät soá baøi taäp phaùt trieån theå löïc. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.

c) Baøi taäp phaùt trieån theå löïc -Naèm saáp choáng ñaåy -Phaùt boùng lieân tuïc

20l 20quaû

moät vaùn 15 ñieåm ñoäi naøo thaéng tröôùc hai vaùn laø thaéng Ñoäi thua ra, ñoäi khaùc vaøo. + Töøng haøng thöïc hieän, nöõ choáng leân buïc + Töøng em thöïc hieän -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang - GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.

3.Phaàn keát thuùc - Hoài tónh,thaû loûng.

10’

- Giao baøi taäp veà nhaø. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH

GIAÙO AÙN 15 TTTC
- Oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình - phaùt

I – Muïc tieâu Boùng chuyeàn : - Oân ñeäm boùng Oân chuyeàn boùng

boùng cao tay chính dieän.
II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh ,veä sinh nôi taäp. - Phöông tieän : Chuaån bò coøi,khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn. . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá,phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. b) Khôûi ñoäng - Xoay caùc khôùp : Coà tay,coå chaân, hoâng,goái,gaäp Duoãi chaân,xoaïc doïc,xoaïc ngang,luôøn,vaën mình. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû,naâng cao ñuøi,chaïy ñaïp sau. Chaïy naâng goùt chaïm moâng,ñaù laêng chaân ra tröôùc,böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi, chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. 2 . Phaàn cô baûn a . chuyeàn boùng b.ñeäm boùng Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.      - Daøn haøng,cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.

- Thi ñaáu taäp

Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m

60’ – 65’ 20l 20l

*Ñöùng hai haøng ngang,töøng ñoâi moät ñeäm qua ñeäm laïi. *Ñöùng hai haøng ngang,töøng ñoâi moät ñeäm qua ñeäm laïi.

c . phoái hôïp giöõa chuyeàn boùng vaø ñeäm boùng d . Oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình

20l

e .Oân phaùt boùng cao tay f . Thi ñaáu taäp

3.Phaàn keát thuùc - Hoài tónh,thaû loûng.

10’

*Ñöùng hai haøng ngang moät beân ñeäm moät beân chuyeàn,sau ñoù ñoåi laïi. *Lôùp chia thaønh 4 haøng,hai haøng taäp ñöùng ôû cuoái saân,hai haøng coøn laïi ñöùng ôû hai beân bieân doïc saân boùng chuyeàn.Sau ñoù ñoåi laïi,hai haøng taäp ñöùng ôû hai bieân doïc,hai haøng ôû bieân doïc baét ñaàu taäp. Toå chöùc nhö treân,coù theå oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình cuøng moät luùc vôùi phaùt boùng cao tay chính dieän. *Lôùp tuyeån ra hai boán ñoäi, thi ñaáu 15 ñieåm ñoäi naøo thua ra, ñoäi khaùc vaøo. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang - GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.

- Giao baøi taäp veà nhaø. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH

GIAÙO AÙN 16 TTTC

I – Muïc tieâu

Kieåm tra thöû Chuyeàn – ñeäm – phaùt HS boác thaêm choïn moät trong ba noäi dung ñeå kieåm tra.
II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh ,veä sinh nôi taäp. - Phöông tieän : Chuaån bò coøi,khoaûng 10 quaûø boùng chuyeàn. . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá,phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. b) Khôûi ñoäng - Xoay caùc khôùp : Coà tay,coå chaân, hoâng,goái,gaäp Duoãi chaân,xoaïc doïc,xoaïc ngang,luôøn,vaën mình. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû,naâng cao ñuøi,chaïy ñaïp sau. Chaïy naâng goùt chaïm moâng,ñaù laêng chaân ra tröôùc,böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi, chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. Ñònh löôïng 10’ – 15’

Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.      - Daøn haøng,cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.

Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m

2 . Phaàn cô baûn Kieåm tra Chuyeàn,ñeämvaø phaùt boùng (Thaáp tay nghieâng mình ñoái vôùi nöõ vaø cao tay chính dieän ñoái vôùi nam)HS boác thaêm cjoïn moät trong ba nnoäi dung ñeå kieåm tra. Caùch cho ñieåm ñeäm vaø chuyeàn Ñieåm 9 – 10 : chuyeàn (ñeäm) 4 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát,ñieåm rôi ñuùng oâ,ñuùng kó thuaät ñoäng taùc,phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí,ñieåm rôi ñuùng oâ. Ñieåm 7 – 8 chuyeàn (ñeäm) 3 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát,ñuùng kó thuaät ñoäng taùc,phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí,ñieåm rôi ñuùng oâ. Ñieåm 5 – 6 chuyeàn (ñeäm) 2 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát, ñuùng kó thuaät ñoäng taùc,phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí,ñieåm rôi ñuùng oâ. Ñieåm 3 – 4 Chæ ñaït 1 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát, ñuùng kó thuaät ñoäng taùc,phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí,ñieåm rôi ñuùng oâ. Ñieåm 1 – 2 : Khoâng ñaït quaû naøo. Caùch cho ñieåm phaùt boùng Ñieåm 9 – 10 : Phaùt boùng qua löôùi 4 quaû ,ñuùng kó thuaät,phoái hôïp ñoäng taùc thuaàn thuïc,boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi trong saân. Ñieåm 7 – 8 : Phaùt boùng qua löôùi 3 quaû, ñuùng kó thuaät,phoái hôïp ñoäng taùc kó thuaät ñuùng,boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi trong saân. Ñieåm 5 – 6 :Phaùt boùng qua löôùi 2 quaû,ñuùng kó thuaät,phoái hôïp kó thuaät ñoäng taùc toát,boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi trong saân. Ñieåm 3 – 4 : Phaùt boùng qua löôùi 1 quaû vaøo trong saân Ñieåm 1 – 2 : Phaùt khoâng qua löôùi. 3.Phaàn keát thuùc - Hoài tónh,thaû loûng.

60’ – 65’ -Moãi HS chuyeàn hoaëc ñeäm 5 quaû do baïn tung boùng ñeán,ñieåm boùng rôi leäch vôùi höôùng boùng ñeán 450 vaø rôi vaøo oâ hình vuoâng coù caïnh laø 2m.Khoaûng caùch töø ngöôøi kieåm tra ñeán ñieåm rôi qui ñònh laø töø 2,5m – 3m - Phaùt boùng : Moãi em phaùt 5 quaû lieân tuïc.

Thöù töï kieåm tra - Caùc em baét truùng thaêm noäi dung chuyeàn ,kieåm tra tröôùc,keá ñeán kieåm tra noäi dung ñeäm,cuoái cuøng ñeán noäi dung phaùt boùng.

10’

-Theo ñoäi hình 4 haøng ngang - GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.

tín gaäy. .yeâu caàu giôø hoïc.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.thöôùc daây III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. hoâng.gaäp Duoãi chaân. phöông tieän .coå chaân. Kieåm tra RLTT II – Ñòa ñieåm.phoå bieán noäi dung.Xoay caùc khôùp : Coà tay.goái.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .xoaïc Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP..Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 17 THI HOÏC KYØ ( boùng chuyeàn ) I – Muïc tieâu Oân taäp kieåm tra hoïc kì I. b) Khôûi ñoäng . yeâu caàu buoåi hoïc.xoaïc doïc.    Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 .veä sinh nôi taäp. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.

phoái hôïp ñoäng taùc kó thuaät ñuùng.naâng cao ñuøi.boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi trong saân.ñieåm boùng rôi leäch vôùi höôùng boùng ñeán 450 vaø rôi vaøo oâ hình vuoâng coù caïnh laø 2m. Ñieåm 5 – 6 :Phaùt boùng qua löôùi 2 quaû. 2 .ngang.5m – 3m .ñeämvaø phaùt boùng (Thaáp tay nghieâng mình ñoái vôùi nöõ vaø cao tay chính dieän ñoái vôùi nam)HS boác thaêm cjoïn moät trong ba nnoäi dung ñeå kieåm tra. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.cuoái cuøng ñeán noäi dung phaùt boùng. Ñieåm 3 – 4 Chæ ñaït 1 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát. Ñieåm 1 – 2 : Khoâng ñaït quaû naøo.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. *Nhôù yeâu caàu caùc em kieåm tra song veà choã cuõ ngoài traät töï.boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi nhòp 10m   . Caùch cho ñieåm phaùt boùng Ñieåm 9 – 10 : Phaùt boùng qua löôùi 4 quaû . Ñieåm 5 – 6 chuyeàn (ñeäm) 2 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát.boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi trong saân.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.vaën mình. 60’ – 65’ -Moãi HS chuyeàn hoaëc ñeäm 5 quaû do baïn tung boùng ñeán. Chaïy naâng goùt chaïm moâng. Thöù töï kieåm tra .Cöù theá laàn löôït cho ñeán heát.ñieåm rôi ñuùng oâ.keá ñeán kieåm tra noäi dung ñeäm.phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí.ñieåm rôi ñuùng oâ.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.ñieåm rôi ñuùng oâ.phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí.phoái hôïp ñoäng taùc thuaàn thuïc.Caùc em baét truùng thaêm noäi dung chuyeàn .ñieåm rôi ñuùng oâ.Daøn haøng.Phaùt boùng : Moãi em phaùt 5 quaû lieân tuïc. Phaàn cô baûn a) Kieåm tra boùng chuyeàn Chuyeàn. Ñieåm 7 – 8 chuyeàn (ñeäm) 3 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. ñuùng kó thuaät ñoäng taùc. .kieåm tra tröôùc. ñuùng kó thuaät ñoäng taùc.ñuùng kó thuaät ñoäng taùc. ñuùng kó thuaät.ñieåm rôi ñuùng oâ.ñuùng kó thuaät ñoäng taùc.ñuùng kó thuaät.Khoaûng caùch töø ngöôøi kieåm tra ñeán ñieåm rôi qui ñònh laø töø 2.ñaù laêng chaân ra tröôùc.phoái hôïp kó thuaät ñoäng taùc toát. Caùch cho ñieåm ñeäm vaø chuyeàn Ñieåm 9 – 10 : chuyeàn (ñeäm) 4 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát.chaïy ñaïp sau. Ñieåm 7 – 8 : Phaùt boùng qua löôùi 3 quaû.ñuùng kó thuaät.luôøn.phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí.phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí.

. Kieåm tra RLTT .veä sinh nôi taäp. .Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .laáy thaønh tích laàn cao nhaát 3. Kieåm tra reøn luyeän thaân theå Baät xa taïi choã.Hoài tónh.v SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.V. phöông tieän . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 18 KIEÅM TRA BOÅ SUNG –KIEÅM TRA RLTT I – Muïc tieâu II – Ñòa ñieåm. 5 daây nhaûy.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.thaû loûng.trong saân.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang ... III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi Ñònh Phöông phaùp toå chöùc taäp Oân taäp kieåm tra hoïc kÌ I. B .GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. Ñieåm 3 – 4 : Phaùt boùng qua löôùi 1 quaû vaøo trong saân Ñieåm 1 – 2 : Phaùt khoâng qua löôùi. Phaàn thi hoïc kì coù theå laáy phaàn khaùc nhö :baøi TD phaùt trieån chung ( nam ) Baøi TDNÑ ( nöõ ).coïc hay phaán.Phaàn keát thuùc . Nhaûy 2 laàn . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.

Kieåm tra boå sung. b .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.yeâu caàu giôø hoïc.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. hoâng.gaäp Duoãi chaân.ñeå ruùt kinh nghieäm.NHAÛY XA I – Muïc tieâu -Oân ñaù caàuđmoät soá ñoäng taùc boå trôï ñaõ hoïc ôû lôùp 10.vaën mình.thaû loûng. 2 . GV ñoïc teân khoaûng 3 em leân taäp khôûi ñoäng. daät. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. Kieåm tra boå sung xong tieán haønh kieåm tra nhaûy daây nhanh.naâng cao ñuøi. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60 – 65’ 10” Lôùp taäp trung ngoài 4 haøng ngang Khi kieåm tra boå sung. caàu .chaïy ñaïp sau. Kieåm tra RLTT . b) Khôûi ñoäng . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 1 ÑAÙ CAÀU .taâng.Daøn haøng. Chaïy naâng goùt chaïm moâng. .Xoay caùc khôùp : Coà tay.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 5’ . Phaàn cô baûn a . yeâu caàu buoåi hoïc.1.phoå bieán noäi dung. HOÏC KYØ II SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.Hoài tónh. 3.coå chaân. Khi nghe goïi teân mình nhôù giô tay.           Nhôù yeâu caàu caùc em taäp trung.kyõ thuaät di chuyeån böôùc löôùt.Nhaûy daây nhanh Chaïy löôïn voøng löôïng 10 – 15’ ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.xoaïc ngang. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.xoaïc doïc.goái.Phaàn keát thuùc .ñaù laêng chaân ra tröôùc.      .luôøn.

cho xem hình.phoå bieán noäi dung. phoái hôïp chaïy ñaø – giaäm nhaûy – treân khoâng.3.Cöù di chuyeån lieân tuïc nhö vaäuy ñeán vò trí caàn ñeán. hai tay buoâng töï nhieân ñeå giöõ thaêng baèng. -Gv goïi 1 em leân laøm maãu.Phaàn cô baûn a .xoaïc doïc.chaân sau (chaân .Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .Chaân phaûi böôùc tieáp sang ngang.moät HS phuïc vuï (tung caàu) -Baøi taäp hai ngöôøi ñaù qua laïi vôùi nhau.yeâu caàu giôø hoïc. . yeâu caàu buoåi hoïc. phöông tieän .naâng cao ñuøi. -Lớp 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch 1 dang tay. -Chaïy beàn.Quaù truøinh di chuyeån maët vaãn quay veà höôùng löôùi ñeå theo doõi caàu.. -Oân taâng caàu TTCB : Ñöùng chaân thuaän sau.chaân kia tröôùc. haøng thöù 2. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 2 .ngöôøi taäp nhanh choùng chuyeån troïng taâm cô theå sang chaân tröôùc.luôøn. b) Khôûi ñoäng . -Lôùp taäp moâ phoûng ñoäng taùc (theo ñoäi hình treân) -Moät HS taäp. -Luùc ñaàu taäp ôû cöï li gaàn-xa -Taäp laàn löôït luaân phieân trong saân ñeå caùc em coù caûm giaùc thaät vôùi caùch duøng löïc khi thöïc hieän ñoäng taùc.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.Daøn haøng.      .goái.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. 60’ – 65’ 10l 2l 6l 10l 20l 10l Ñoäng taùc : Khi xaùc ñònh ñieåm rôi cuûa caàu ôû caùch xa ngöôøi. Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. löng hôi khom.Nhaûy xa Hoïc moâ phoûng ñoäng taùc chaân laêng.chaân traùi böôùc tieáp theo sau ñeán saùt chaân phaûi.chaïy ñaïp sau.vaën mình. ñoäng taùc chaân giaäm. hoâng.      -Nghe hieäu leänh chæ höôùng di chuyeån vaø coøi cuûa GV caùc em thöïc hieän oân di chuyeån.gaäp Duoãi chaân. moãi em moät quaû caàu. II – Ñòa ñieåm.xoaïc ngang.Hai chaân chuøng goái troïng taâm cô theå hôi thaáp.Xoay caùc khôùp : Coà tay.veä sinh nôi taäp. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.coå chaân.4 ñöùng so le vôùi haøng 1.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.Ñaù caàu : -Oân böôùc truôït :Khi di chuyeån sang phaûi thì chaân phaûi böôùc sang ngang moät böôùc.chaân traùi laïi böôùc tieáp ñeán saùt chaân phaûi.Khi di chuyeån sang traùi thì ngöôïc laïi.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. Moät soá baøi taäp phaùt trieån theå löïc do GV choïn. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.

mu baøn chaân duoãi ñeå tieáp xuùx vôùi caàu.nghe hieäu leänh coøi GV thöïc hieän ñi 3 böôùc ñaët chaân giaäm.5.7.2m)chaân laêng sau.nhanh choùng thu chaân giaäm.Chaïy beàn .sau ñoäng taùc böôùc boä. (chaïm caùt baèng caû hai chaân) -Giaäm nhaûy baèng hai chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân -Giaäm nhaûy baèng moät chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân. -Chaïy chaäm 3. +taäp moâ phoûng ñoäng taùc chaân laêng 6l 4l +taäp ñoäng taùc ñaët chaân giaäm nhaûy giai ñoaïn bay treân khoâng +Moâ phoûng ñoäng taùc chaân laêng giai ñoaïn treân khoâng 800m c .tay phaûi ñang ôû tö theá treân cao seõ ñöôïc ñaùnh xuoáng tôùi ngang vai .höôùng veà phía caàu rôi.ñaùnh voøng sang phaûi..thöïc hieän ñöa chaân laêng veà tröôùc.ñaù)löôùt nhanh ra tröôùc . b .sau ñoù gaäp buïng laïi ñoàng thôøi baät veà tröôùc.Taïo ñaø vaø giaäm nhaûy vaøo hoá caùt.ñeå mu baøn chaân tieáp xuùc vôùi caàu.chaân ñaù ñöa nhanh veà TTCB ñeå thöïc hieän laàn ñaù tieáp theo sang saân ñoái phöông. -Ñaët chaân giaäm phía sau.8 – 1.chaân ñaù gaàn nhö duoãi thaúng heát.ñoàng thôøi vôùi vieäc gaäp nhanh baøn chaân.nhanh choùng ñöa chaân giaäm veà phía tröôùc thöïc hieän ñoäng taùc ñaët chaân giaäm.chaân laêng ñöa veà tröôùc.9 böôùc giaäm nhaûy thöïc hieän ñoäng taùc böôùc boä. Sau khi mu baøn chaân tieáp xuùc vôùi caàu. maø caàu bay thaúng ñöùng cao 2 – 3m vaø cuõng vì vaäy maø coù teân ñoäng taùc laø taâng “buùng” caàu.Nhaûy xa 6l 4l 4l 6l -Ñi 3 böôùc giaäm nhaûy. -Ñöùng.Luùc naøy ngöôøi hôi ngaû veà sau.böôùc boä treân khoâng. Nhôø löïc baät nhö “buùng” vaøo caàu. Khi caàu rôi caùch saân khoaûng 20cm.chaân laêng duoãi ra vaø mieát veà sau. chaân giaäm nhaûy tröôùc (caùch meùp hoá caùt 0.tay traùi töø daèng sau ñaùnh ra tröôùc.2 tay giô caêng veà sau thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân.thöïc hieän ñoäng taùc böôùc boä -Taäp ñaët chaân giaäm phía sau nghe tieáng coøi.

Giao baøi taäp veà nhaø. .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc . 5 -10’ Chaïy treân ñòa hình töï nhieân -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.Hoài tónh. .Phaàn keát thuùc . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.thaû loûng.3.

phoå bieán noäi dung. Nhaûy xa Oân phoái hôïp chaïy ñaø – giaäm nhaûy – treân khoâng – tieáp ñaát. chaân khoâng thuaän sau vaø cuoái cuøng taâng caû hai chaân luaân phieân.chaïy ñaïp sau. hoâng.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. -Taâng caàu taïi choã .Xoay caùc khôùp : Coà tay. II – Ñòa ñieåm. -Moãi em phaùt caàu thaáp chaân nghieâng mình baèng mu baøn chaân lieân tuïc 20 laàn.veä sinh nôi taäp. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.goái.Daøn haøng. Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.xoaïc ngang.      .xoaïc doïc.moät soá kó thuaät ñaõ hoïc ( do GV choïn ) -Hoïc kó thuaät taâng caàu (nhịp 1 ) . Phaàn cô baûn a . . Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. .taâng chaân thuaän tröôùc.caùch ño maïch.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.naâng cao ñuøi. Ñaù caàu : + Oân giaät caàu 60’ – 65’ +OÂân chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân + Phaùt caàu thaáp chaân nghieâng mình baèng mu baøn chaân.NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN I – Muïc tieâu Ñaù caàu : -Oân taâng “giaät”caàu.vaën mình.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.kó thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng. phöông tieän . moãi em moät quaû caàu. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 2 ÑAÙ CAÀU .Chuyeàn caàu theo ñöôøng tam giaùc : Ba ngöôøi ñöùng thaønh hình tam giaùc.Coù theå chuyeàn ngay hoaëc taâng caàu nhòp 1 roài chuyeàn. -Taäp theo nhoùm 2 ngöôøi taâng qua taâng laïi. yeâu caàu buoåi hoïc.quay maët vaøo trong.cöï Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 2 .luôøn.gaäp Duoãi chaân.coå chaân.ñaù tấn coâng bằng mu baøn chaân.thöïc hieän töø 1 -2 phuùt sau ñoù ñoåi chieàu chuyeàn caàu. b) Khôûi ñoäng . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. Sau ñoù chuyeàn theo chieàu ngöôïc laïi. söû duïng moät quaû caàu chuyeàn cho nhau theo moät chieàu nhaát ñònh. .Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .moät soá baøi taäp boå trôï ( do GV choïn ) Chaïy beàn : Chaïy treân ñòa hình töï nhieân.yeâu caàu giôø hoïc.

-Chaïy naâng cao ñuøi -Chaïy xuaát phaùt cao nhanh 20m -Loø coø tieáp söùc. Nhaûy xa -Oân chaïy ñaø – giaäm nhaûy -Oân giai ñoaïn treân khoâng 15m 2l 10mx2l 800m -Oân phoái hôïp chaïy ñaø.thaû loûng.Hoài tónh. b . . -Chaïy treân ñòa hình töï nhieân.7m) -Giaäm nhaûy baèng 2 chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân -Giaäm nhaûy baèng 1 chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc .4m caùch vaùn giaäm nhaûy veà phía hoá caùt 0.5m) Giaäm nhaûy baèng 1 chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân. .giaäm nhaûy – treân khoâng – rôi xuoáng ñaát. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . 5 -10’ -Chaïy ñaø 11 böôùc – giaäm nhaûy qua chöôùng ngaïi vaät ( chöôùng ngaïi vaät laø hai vaïch song song treân hoá caùt hoaëc xaø.daây thun cao 0. -Ñöùng ôû treân cao (baêng gheá coù ñoä cao 0. -Chaïy ñaø – giaäm nhaûy baèng chaân thuaän ( chaân giaâm nhaûy) leân buïc – thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân vaø tieáp ñaát.Phaàn keát thuùc .Giao baøi taäp veà nhaø.Chaïy beàn 3.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. -Baøi taäp phaùt trieån theå löïc c .li caàu qua saân ñoái phöông gaàn – xa.

coå chaân.yeâu caàu giôø hoïc.chaïy ñaïp sau.muõi baøn chaân ñaù (thuaän) ñaët sau goùt chaân tröôùc khoaûng nöûa baøn chaân.naâng cao ñuøi. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.luôøn.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .phoå bieán noäi dung.Ñaàu goái hôi khuîu.HS beân kia saân ñôõ caàu. hoâng. phöông tieän . yeâu caàu buoåi hoïc.gaäp Duoãi chaân.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. -Ñöùng theo hình tam giaùc. -Oân phaùt caàu thaáp chaân nghieâng mình baèng mu baøn chaân -Kó thuaät taán coâng baèng ñaàu +TTCB Ñöùng hai chaân roäng baèng vai.moät soá baøi taäp phaùt treån theå löïc (do GV choïn) luaät ñieàn kinh phaàn nhaûy xa Chaïy beàn :Chaïy treân ñòa hình t öï nhieân.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 3 ÑAÙ CAÀU .chuyeàn laïi cho ñoàng ñoäi ôû khu vöïc gaàn löôùi. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.caùch theo doõi söùc khoeû.veä sinh nôi taäp.Daøn haøng. Ñaù caàu .Xoay caùc khôùp : Coà tay.      .troïng taâm cô theå doàn ñeàu treân hai Ñònh löôïng 10’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.xoaïc doïc. Phaàn cô baûn : a .NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN Ñaù caàu : Oân moät soá kó thuaät ñaõ hoïc ( do GV choïn). 60’-65’ -Moãi em moät quaû caàu ñöùng chia ñeàu treân saân. I – Muïc tieâu .chuyeàn theo chieàu töø traùi sang phaûi.goái. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.xoaïc ngang. kó thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng. Nhaûy cao : Oân taäp hoaøn chænh 4 giai ñoaïn kó thuaät. 2. II – Ñòa ñieåm. .ngöôïc laïi.vaën mình.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. -Baøi taâïp phoái hôïp. moãi em moät quaû caàu.Oân taâng caàu -Oân chuyeàn caàu. kó thuaät taâng caàu (nh ịp 1) – Giôùi Thieäu moât soá luaät ñaù caàu .hai tay ñeå töï nhieân.moät em phaùt caàu. b) Khôûi ñoäng .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.

HSbieân doïc phaûi.caùc cô lôùn ôû phía tröôùc cô theå ñöôïc keùo daõn ra seõ taïo ñieàu kieän giuùp cho ngöôøi taäp gaäp maïnh ñaàu xuoáng khi chaïm caàu. taêng daàn taàn soá böôùc chaïy.Luùc naøy thaân ngöôøi öôõn caêng nhö hình caùnh cung. caúng chaân vuoâng goùc vôùi ñaát. Ñeán böôùc cuoái cuøng tröôùc khi giaäm nhaûy.caùch löôùi khoaûng 0.maét quan saùt ñoái phöông.Nhaûy xa : Hoaøn chænh 4 giai ñoaïn Nhaûy xa kieåu öôõn thaân Moãi em 2l *Lôùp xeáp thaønh haøng ngang ñöùng ôû bieân doïc hai beân. Böôùc tröôùc böôùc cuoái cuøng (töùc laø böôùc chaân laêng) ñöôïc tieáp ñaát baèng ñoäng taùc hôi mieát ra sau. ngöôøi khoâng goø boù. Khoaûng caùch daøi hay ngaén tuøy thuoäc vaøo quaõng ñöôøng caàn thieát ñeå ngöôøi nhaûy taïo ñöôïc toác ñoä chaïy cao nhaát. chaân giaäm nhaûy vaø hoâng vöôït thaân ñeå ñaët *Lôùp ngoài 4 haøng ngang *Chuyeån thaønh 2 haøng doïc thöïc hieän ñoäng taùc töøng haøng roài taùch laøm 2 ñi boä ngöôïc veà haøng chuaån. HS bieân doïc traùi em ñöùng gaàn cuoái saân laàn löôït tieán vaøo saân taäp chuyeàn caàu cao . hai chaân ñaët song song tröôùc vaïch xuaát phaùt.5 – 1m. thaân ngöôøi giöõ ôû tö theá thaúng ñöùng.maét quan saùt quaû caàu. Baét ñaàu chaïy.chaân.em ñöùng gaàn löôùi laàn löôït tieán vaøo saân taäp taán coâng baèng ñaàu.Quaû caàu sau khi tieáp xuùc vôùi traùn ngöôøi ñaùnh ñaàu seõ bay caém sang saân cuûa ñoái phöông. maét khoâng nhìn vaøo vaùn giaäm. chuù yù giöõ oån ñònh khoaûng caùch vaø traät töï böôùc chaïy ñeå böôùc cuoái cuøng baøn chaân ñaët ñuùng vaøo vaùn giaäm nhaûy. b. taïo ñieàu kieän ñeå thöïc hieän nhanh böôùc cuoái cuøng vaø haï thaáp troïng taâm cuûa ngöôøi tröôùc khi giaäm nhaûy. Khi chaïy.ngöôøi hôi khom. khoaûng 18 – 20 m. +Thöïc hieän ñoäng taùc : Khi quaû caàu bay ôû ñoä cao khoaûng 2m.hai tay ñöa sang hai beân giöõ thaêng baèng. CS lôùp ñöùng beân kia löôùi tung caàu GV ñöùng beân phaàn saân taäp ñieàu khieån *Chaïy ñaø laø taïo toác ñoä naèm ngang lôùn nhaát tröôùc luùc giaäm nhaûy. Böôùc cuoái cuøng ñöôïc thöïc hieän nhanh hôn vaø ngaén hôn böôùc tröôùc khoaûng ½ baøn chaân.Khi cô theå ôû tö theá caêng nhö hình caùnh cung.Ngöôøi taäp duøng söùc cuûa hai chaân baät leân cao(hoaëc coù theå böôùc leân moät böôùc roài môùi baät nhaûy). ÔÛ tö theá chuaån bò. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ∆ 4 laàn 4 laàn 3laàn 4 laàn 4 laàn 4 laàn 1000m 600m .

Neáu khoâng theå laép ñaët vaùn phuû chaát deûo nö ôû treân thì coù theå aùp duïng phöông phaùp nhö sau: Ngay sau vaïch giaäm nhaûy taïo moät khuoân baèng ñaát xoáp hoaëc caùt coù chieàu daøi ñuùng baèng ñoä daøi cuûa vaùn giaäm Töøng haøng chaïy *Lôùp ngoài 4 haøng ngang . -Chaïy ñaø vôùi cöï ly vaø toác ñoä toái ña cuûa nhaûy xa kieåu öôõn thaân.25m. roäng 0. coù chieàu daøi 1.4 m naèm ngang.22m. chaân giaäm nhaûy ñöôïc duoãi thaúng vaø chaïm ñaát baèng caû baøn chaân -OÂn giaäm nhaûy böôùc boä treân khoâng -Chaïy ñaø 5 – 7 böôùc giaäm nhaûy böôùc boä treân khoâng rôi xuoáng hoá caùt baèng chaân laêng -Chaïy ñaø nhaûy qua chöôùng ngaïi vaät cao 0. ñöôïc choân ngang möùc vôùi ñöôøng chaïy ñaø vaø beà maët cuûa khu vöïc rôi (hoá caùt)Caïnh cuûa vaùn giaäm gaàn vôùi khu vöïc rôi ñöôïc goïi laø vaïch giaäm nhaûy.3 – 0. Vaùn sôn maøu traéng. -Hoaøn chænh toaøn boä kyõ thuaät nhaûy xa kieåu öôõn thaân vaø chuù yù taêng daàn thaønh tích c. Khi ñaët chaân treân vaùn. -Chaïy ñaø vôùi cöï ly daøi khoaûng 10 böôùc trôû leân. Chaïy beàn : Chaïy treân ñòa hình töï nhieân d.Moät soá ñieàu luaät phaàn nhaûy xa (long jump) *Ñöôøng chaïy ñaø roäng 1. Ngay sau vaïch giaäm nhaûy ñöôïc ñaët moät vaùn phuû chaát deûo ñeå giuùp troïng taøi xaùc ñònh phaïm quy.21 – 1. daøi 40 – 45m vaø ñöôïc ñaùnh daáu baèng nhöõng vaïch traéng roäng 5cm.20m.22 – 1.baøn chaân vaøo vaùn giaäm nhaûy. *Vaùn giaäm nhaûy laø moät khoái hình hoâp ñaëc baèng goã hoaëc vaät lieäu cöùng phuø hôïp khaùc.

Giao baøi taäp veà nhaø. Caùch tính ñieåm (trang 100.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc . . .Thôøi gian khôûi ñoäng chuyeân moân khoâng quaù 3’ .Neáu xaûy ra tình huoáng vì khaùch quan phaûi döøng traän ñaáu thì + Neáu chöa ñöôïc pheùp cuûa troïng taøi.Hoài tónh.nhaûy vaø chieàu roäng baèng 10cm. .Thôøi gian nghæ tröôùc khi vaøo thi ñaáu hieäp thöù ba khoâng quaù 5’ .Vò trí choân vaùn caùch meùp gaàn cuûa hoá nhaûy (khu vöïc rôi0 1 -3m tuyø thuoäc vaøo trình ñoä ngöôøi thi (phaàn coøn laïi trang 78 Saùch GV lôùp 11 e.Quyeát ñònh döøng töøng traän ñaáu hoaëc caû cuoäc thi vì nhöõng lí do caáp thieát ñeàu do ban toå chöùc quyeát ñònh. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . caùc VÑV khoâng ñöôïc ra khoûi saân.Thôøi gian nghæ giöõa hai traän ñaáu khoâng döôùi 15’ . Moät soá luaät ñaù caàu: .Troïng taøi laø ngöôøi quyeát ñònh veà baát kyø moät söï taïm döøng ti ñaáu. + Neáu khaéc phuïc ñöôïc söï coá trong voøng 6 giôø keå töø khi phaûi taïm döøng thì traän ñaáu tieáp tuïc vôùi keát quaû ñaõ coù + Neáu sau 6 giôø môùi khaéc phuïc söï coá ñöôïc thì huyû boû keát quaû traän ñaáu ñaõ coù ñeå thi ñaáu laïi.Thôøi gian nghæ tröôùc khi vaøo thi ñaáu hieäp hai khoâng quaù 2’ ..101 saùch GV theå duïc lôùp 11) f . Khuoân caùt hoaëc ñaát xoáp naøy coù goùc vaùt 450 doïc theo chieàu daøi cuûa noù . Caùch ño maïch : Saùch GV lôùp 11 3.Phaàn keát thuùc .GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.thaû loûng. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. moãi em moät quaû caàu. .Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .veä sinh nôi taäp.moät soá luaät nhaûy xa Ñaù caàu : Oân kyõ thuaät taâng caàu nhhòp 1-ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân. .NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN I – Muïc tieâu Nhaûy xa : Taäp hoaøn chænh 4 giai ñoaïn chaïy ñaø. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 4 ÑAÙ CAÀU .giaäm nhaûy-treân khoâng – tieáp ñaát.cuoác. II – Ñòa ñieåm. phöông tieän . Oân kyõ thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng Ñaáu taäp Chaïy beàn : Treân ñòa hình töï nhieân.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.

2.III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. Phaàn cô baûn a . laøm ñoäng taùc ñaù caàu qua löôùi sang saân cho baïn cuøng taäp.      . chaân ñaù naâng thaúng vaø cao veà phía caàu. yeâu caàu buoåi hoïc. khi caàu coøn ôû ñoä cao khoaûng 1.chaïy ñaïp sau. * Ñaáu taäp b . Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. thaân treân hôi ngaû veà sau theo höôùng ngöôïc laïi ñeå giöõ thaêng baèng.em ñöùng gaàn löôùi laàn löôït tieán vaøo saân taäp taán coâng baèng ñaàu. roài vaåy coå chaân cho caàu bay boång leân veà phía löôùi theo ñöôøng voøng cung.Xoay caùc khôùp : Coà tay.yeâu caàu giôø hoïc. 60 .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.2 – 1.Nhaûy xa * Oân kyõ thuaät chaïy ñaø *Lôùp xeáp thaønh haøng ngang ñöùng ôû bieân doïc hai beân.65’ 2l 5l 10’ Moãi em 3l *HS taäp moâ phoûng ñoäng taùc *HS taäp vôùi caàu : Moãi nhoùm coù theå töø 2 – 4 HS. Hai ngöôøi luaân phieân nhau vöøa taâng caàu nhòp 1 khi baïn mình ñaù sang.xoaïc doïc.phoå bieán noäi dung.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. sau ñoù di chuyeån ñeán vò trí thích hôïp duøng mu baøn chaân ñaù taán coâng sang phía saân ñoái phöông. b) Khôûi ñoäng . sau ñoù ñaù taán coâng baèng mu chính dieän sang cho ñoàng ñoäi.luôøn.vai thaúng Thöïc hieän kyõ thuaät ñoäng taùc : Khi caàu bay boång veà phía sau hoaëc sang hai beân. hoâng.6m. CS lôùp ñöùng beân kia löôùi tung caàu GV ñöùng beân phaàn saân taäp ñieàu khieån * Caùc em khaù taäp tröôùc .15 Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.xoaïc ngang.vaën mình.Daøn haøng.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. ngöôøi taäp chuyeån troïng taâm cô theå sang chaân truï (chaân tröôùc) roài xoay ngöôøi theo caàu. luùc naøy ngöôøi taäp xoay nheï baøn chaân sao cho mu baøn chaân tieáp xuùc ñuùng ñeá caàu.coå chaân. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. Ñaù caàu : Oân kyõ thuaät taâng caàu nhòp 1vaø ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân:Ñaây laø kyõ thuaät thöôøng duøng trong ñaù ñôn TTCB : Hai chaân roäng baèng vai chaân tröôùc chaân sau.goái.gaäp Duoãi chaân.naâng cao ñuøi. Ngöôøi taäp tieáp xuùc vôùi caàu. *Oân kyõ thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng Ñònh löôïng 10’.HSbieân doïc phaûi. HS bieân doïc traùi em ñöùng gaàn cuoái saân laàn löôït tieán vaøo saân taäp chuyeàn caàu cao .Luùc taäp luyeän 1 em ñöùng beân kia (giöõa saân) caùc em coøn laïi ñöùng ôû khu vöïc (giöõa saân) beân naøy.

taïo ñieàu kieän ñeå thöïc 4 laàn hieän nhanh böôùc cuoái cuøng vaø 4 laàn haï thaáp troïng taâm cuûa ngöôøi tröôùc khi giaäm nhaûy. Baét ñaàu chaïy. taêng daàn taàn soá böôùc chaïy. hai chaân ñaët song song tröôùc vaïch xuaát phaùt. *Gioáng ñoäi hình treân * Chaïy treân ñòa hình töï nhieân *Lôùp ngoài 4 haøng ngang. .3 – 0. Khi chaïy. Khoaûng caùch daøi hay ngaén tuøy thuoäc vaøo quaõng ñöôøng caàn thieát ñeå ngöôøi nhaûy taïo ñöôïc toác ñoä chaïy cao nhaát. Böôùc 4 laàn cuoái cuøng ñöôïc thöïc hieän nhanh hôn vaø ngaén hôn böôùc tröôùc khoaûng ½ baøn chaân. maét khoâng nhìn 4 laàn vaøo vaùn giaäm. ÔÛ tö theá chuaån bò. Hoaøn chænh toaøn boä kyõ thuaät nhaûy xa kieåu öôõn thaân vaø *Töøng HS Thöïc hieän chaïy taêng nhanh daàn toác ñoä giaäm chaân vaøo vaùn roài baêng nhanh vaøo hoá caùt xem ñaët chaân giaäm ñuùng vaùn chöa.Chaïy ñaø laø taïo toác ñoä naèm ngang lôùn nhaát tröôùc luùc giaäm nhaûy. chuù yù giöõ oån ñònh khoaûng caùch vaø traät töï böôùc chaïy ñeå böôùc cuoái cuøng baøn chaân ñaët ñuùng vaøo vaùn giaäm nhaûy. thaân ngöôøi giöõ ôû tö theá thaúng ñöùng.4 m naèm ngang Chaïy ñaø vôùi cöï ly daøi khoaûng 10 böôùc trôû leân Chaïy ñaø vôùi cöï ly vaø toác ñoä toái ña cuûa nhaûy xa kieåu öôõn thaân. Ñeán böôùc cuoái cuøng tröôùc khi giaäm nhaûy. 3laàn caúng chaân vuoâng goùc vôùi ñaát. Khi ñaët 600m nuõ chaân treân vaùn. chaân giaäm nhaûy ñöôïc duoãi thaúng vaø chaïm ñaát baèng caû baøn chaân *Oân chaïy ñaø keát hôïp giaäm nhaûy böôùc boä treân khoâng * Chaïy ñaø 5 – 7 böôùc giaäm nhaûy böôùc boä treân khoâng rôi xuoáng hoá caùt baèng chaân laêng * Chaïy ñaø nhaûy qua chöôùng ngaïi vaät cao 0. ngöôøi khoâng goø boù. Böôùc tröôùc böôùc cuoái cuøng (töùc laø böôùc 4 laàn chaân laêng) ñöôïc tieáp ñaát baèng ñoäng taùc hôi mieát ra sau. khoaûng 18 – 20 m. chaân giaäm nhaûy vaø hoâng vöôït 1000m thaân ñeå ñaët baøn chaân nam vaøo vaùn giaäm nhaûy.

-Giaäm nhaûy phía beân ngoaøi phaïm vi hai ñaàu vaùn. Khi coù 8 vñv trôû xuoáng tham gia thi ñaáu.Giao baøi taäp veà nhaø. 3. Chaïy beàn d. moãi vñv ñöôïc nhaûy 6 laàn.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 5’-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. .Phaàn keát thuùc . VÑV phaûi nhaûy theo thöù töï qui ñònh thoâng qua ruùt thaêm. * Nhöõng tröôøng hôïp phaïm quy -Chaïm ñaát phía sau vaïch giaäm nhaûy baèng baát kyø boä phaän naøo cuûa cô theå. sau ñoù 8 vñv coù thaønh tích cao ñöôïc nhaûy theâm 3 laàn. . duø ôû phía sau hay phía tröôùc ñöôøng keùo daøi cuûa vaïch giaäm nhaûy -Trong quaù trình rôi xuoáng. Moät soá luaät nhaûy xa *Trong thi ñaáu.chuù yù taêng daàn thaønh tích c . Moãi vñv ñöôïc tính thaønh tích cuûa laàn nhaûy toát nhaát trong caùc laàn nhaûy bao goàm caû nhöõng laàn nhaûy ñeå quyeát ñònh vò trí ñaàu tieân khi coù söï baèng nhau. neáu coù treân 8 vñv thi ñaáu ñöôïc nhaûy 3 laàn. ñieåm chaïm ñaát phía beân ngoaøi khu vöïc ro8i gaàn vôùi vaùn giaäm hôn so vôùi ñieåm chaïm gaàn nhaát trong khu vöïc rôi hoaëc sau khi hoaøn thaønh laàn nhaûy ñi ngöôïc laïi phía sau qua khu vöïc rôi xuoáng hoaëc thöïc hieän baát kyø hình thöùc nhaøo loän naøo trong khi chaïy ñaø hoaëc trong luùc nhaûy.duø chaïy ñaø khoâng giaäm nhaûy hoaëc giaäm nhaûy.

yeâu caàu giôø hoïc.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.vaën mình.xoaïc doïc. Moät soá baøi taäp boå trôï vaø phaùt trieån theå löïc Ñaù caàu : Oân kyõ thuaät taâng caàu nhhòp 1-ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 5 ÑAÙ CAÀU . 2.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.giaäm nhaûy-treân khoâng – tieáp ñaát.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .Luùc taäp luyeän 1 em ñöùng beân kia (giöõa saân) caùc em coøn laïi ñöùng ôû khu vöïc (giöõa saân) beân naøy. II – Ñòa ñieåm.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. .SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN I – Muïc tieâu Nhaûy xa : Taäp hoaøn chænh 4 giai ñoaïn chaïy ñaø. b) Khôûi ñoäng . -Ñaù sang goùc xa beân traùi roài ñeán beân phaûi. Phaàn cô baûn a.chaïy ñaïp sau. phöông tieän . yeâu caàu buoåi hoïc. Oân kyõ thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng Ñaáu taäp Chaïy beàn : Treân ñòa hình töï nhieân. .      .phoå bieán noäi dung.coå chaân. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. sau ñoù ñaù taán coâng baèng mu chính dieän sang cho ñoàng ñoäi.gaäp Duoãi chaân. Hai ngöôøi luaân phieân nhau vöøa taâng caàu nhòp 1 khi baïn mình ñaù sang.goái. 60-65’ 5l khoaûng 10’ * HS taäp moâ phoûng ñoäng taùc *HS taäp vôùi caàu : Moãi nhoùm coù theå töø 2 – 4 HS.Daøn haøng.luôøn.cuoác. Ñaù caàu: Oân kyõ thuaät taâng caàu nhòp 1vaø ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân Nhöng ñoøi hoûi ñoä chuaån xaùc cao.veä sinh nôi taäp. moãi em moät quaû caàu.xoaïc ngang.naâng cao ñuøi.Xoay caùc khôùp : Coà tay. hoâng. laøm ñoäng taùc ñaù caàu qua löôùi sang saân cho baïn cuøng taäp.

-Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy – thöïc hieän ñöa chaân laêng böôùc boä vaø tay beân chaân laêng hôi ñöa sang giöõ thaêng baèng – mieát chaân laêng ra sau thöïc hieän öôõn thaân – gaäp thaân baät veà phía tröôùc.Giao baøi taäp veà nhaø.Phaàn keát thuùc . HS bieân doïc traùi em ñöùng gaàn cuoái saân laàn löôït tieán vaøo saân taäp chuyeàn caàu cao . CS lôùp ñöùng beân kia löôùi tung caàu GV ñöùng beân phaàn saân taäp ñieàu khieån * Caùc em khaù taäp tröôùc      *4 haøng ngang cöï ly daõn caùch              *Xeáp theo haøng doïc töøng em moät thöïc hieän.*Oân kyõ thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng Moãi em 3l Ñaáu taäp b)Nhaûy xa *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc giaäm nhaûy – bay treân khoâng -Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy -Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy – thöïc hieän ñaù chaân laêng. -Taäp toaøn boä 4 giai ñoaïn. nhaèm naâng cao thaønh tích ñeå chuaån bò kieåm tra. -Baøi taäp boå trôï chaïy ñaø 5 – 7 – 9 – 11 böôùc nhaûy baät leân cao vaø xa veà tröôùc .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho kieåm tra ñaù caàu. . 1l 1000600m Chia thaønh 3 ñoäi Chaïy treân ñòa hình töï nhieân.HSbieân doïc phaûi. . 5’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.2m. tay vôùi vaät ôû ñoä cao 2.5m.ñieåm rôi cuûa vaät treân hoá caùt caùch vaùn giaäm nhaûy 2. 3.em ñöùng gaàn löôùi laàn löôït tieán vaøo saân taäp taán coâng baèng ñaàu. -Ba böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng. -Loø coø tieáp söùc c Chaïy beàn 5l 4l 5l 15mx2l 3l 2l *Lôùp xeáp thaønh haøng ngang ñöùng ôû bieân doïc hai beân.

-Ñieåm 5 – 6 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng kyõ thuaät ñoäng taùc vaø soá 60-65’ . Ngöôøi soá 3 tieáp theo laø ngöôøi chuaån bò seõ 2.Daøn haøng.yeâu caàu giôø hoïc. ngöôøi soá 2 chuaån bò ñöùng beân kia saân quan saùt baïn mình thöïc hieän noäi dung. *Lôùp taäp trung ngoài ôû moät beân ñöôøng bieân doïc.Xoay caùc khôùp : Coà tay.cuoác.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . roài trôû veà vò trí ñeå kieåm tra.NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN I – Muïc tieâu Ñaù caàu : Kieåm tra Nhaûy xa : Taäp hoaøn thieän kyõ thuaät nhaûy xa kieåu öôõn thaân (Chuù yù naâng cao thaønh tích). ñoàng thôøi nhaët luoân soá caàu maø ngöôøi kieåm tra vöøa thöïc hieän. .luôøn.Ngöôøi soá 1 vaøo vò trí ñeå kieåm tra phaùt caàu theo yeâu caàu cuûa GV. phöông tieän . Phaàn cô baûn a.xoaïc doïc. II – Ñòa ñieåm.veä sinh nôi taäp.phoå bieán noäi dung.goái.chaïy ñaïp sau.      . hoâng. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.coå chaân.naâng cao ñuøi.vaën mình.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. Chaïy beàn : Treân ñòa hình töï nhieân. Ñaù caàu : Ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân -Ñieåm 9 – 10 Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät ñoäng taùc vaø soá laàn caàu ñaù qua löôùi vaøo saân ít nhaát 8 laàn -Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät ñoäng taùc vaø soá laàn caàu ñaù qua löôùi vaøo saân ít nhaát laø 8 laàn.xoaïc ngang. Ñònh löôïng 5-10’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.gaäp Duoãi chaân. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 6 ÑAÙ CAÀU . Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. moãi laàn kieåm tra nhoùm 2 HS. moãi em moät quaû caàu. b) Khôûi ñoäng . yeâu caàu buoåi hoïc.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.

Phöông tieän : Chuaån bò coøi. 5l 3l 1000 – 600m sang ñöùng beân kia saân nhö ngöôøi soá 2 vöøa laøm…cöù nhö vaäy cho ñeán ngöôøi cuoái cuøng cuûa lôùp. Moãi HS khi kieåm tra seõ ñöôïc thöïc hieän 10 quaû.ña böôùc.coå chaân. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 7 NHAÛY XA – CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu Nhaûy xa : Kieåm tra Caàu loâng : Oân di chuyeån ñôn böôùc .vaën mình.Daøn haøng. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. moãi em moät caây vôït. .laàn caàu qua löôùi vaøo saân ít nhaát laø 4 laàn. .      .Phaàn keát thuùc . b.luôøn.goái.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. Hoïc ñaùnh caàu cao thuaän tay TTTC : Boùng roå Oân caùch chuyeàn vaø baét boùng baèng hai tay tröôùc ngöïc Oân neùm roå baèng moät tay treân vai II – Ñòa ñieåm. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.xoaïc doïc. phöông tieän . hoâng.phoå bieán noäi dung.cuoác.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. yeâu caàu buoåi hoïc. b) Khôûi ñoäng . -Ñieåm 3 – 4 : Thöïc hieän kyõ thuaät ñoäng taùc coø sai soùt vaø soá laàn caàu ñaù qua löôùi vaøo saân ít nhaát laø 2 laàn. Ñaùnh caàu thaáp thuaän tay. .veä sinh nôi taäp. -Ñieåm 1 – 2 : Thöïc hieän kyõ thuaät ñoäng taùc coøn sai soùt nhieàu vaø soá laàn caàu ñaù qua löôùi vaùo saân ít nhaát laø 1 laàn. Nhaûy xa : -GV höôùng daãn oân moâ phoûng ñoäng taùc -HS töï ño ñaø -Hoaøn thieân kyõ thuaät c. 5’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.traùi tay.xoaïc ngang.Giao baøi taäp veà nhaø.Xoay caùc khôùp : Coà tay.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .10 quaû boùng roå.gaäp Duoãi chaân.yeâu caàu giôø hoïc.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho kieåm tra nhaûy xa.quaû caàu loâng. Chaïy beàn : 3. *Lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang cöï ly daõn caùch *Caùc em nhaûy kieåm tra thöû GV ghi thaønh tích laïi *Chaïy treân ñòa hình töï nhieân.

Nhòp 3 : Böôùc ñôn tieán traùi. b. Nhòp 2 : Veà vò trí ban ñaàu. roài phoái hôïp vôùi kyõ thuaät ñaùnh caàu. Nhòp 4 : Luøi veà vò trí ban ñaàu. beân phaûi cô theå thì laáy muõi chaân traùi laøm truï. -Ñieåm 9 – 10 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng 4 giai ñoaïn kyõ thuaät. moãi HS nhaûy thöû moät laàn. 3m. ñoä daøi böôùc phuï thuoäc ñieåm rôi cuûa caàu gaàn hay xa ngöôøi. vaø thaønh tích ñaït 3. khoâng tính thaønh tích.5m (nam) vaø 3m (nöõ). 3m (nam) vaø 3. -Ñieåm 5 – 6 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng giai ñoaïn treân khoâng. *Sau kjhi khôûi ñoäng. +Tieán luøi ñaùnh phaûi : Nhòp 1 : Böôùc ñôn tieán phaûi. Nhaûy xa : Kieåm tra nhaûy xa kieåu öôõn thaân *Caùch cho ñieåm : Ñieåm kieåm tra cho theo laàn nhaûy ñuùng kyõ thuaät nhaát vaø theo thaønh tích. Phaàn cô baûn a.2. thaønh tích ñaït 3m (nam) 2.2m (nöõ) -Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng 3 giai ñoaïn kyõ thuaät chaïy ñaø – giaäm nhaûy – treân khoâng. nöõ rieâng. thaønh tích ñaït 4m (nam) vaø 3.8m (nöõ). 5l 5l +tiến traùi : Khi thaáy caàu rôi trong phaïm vi goùc ¼ voøng troøn phía tröôùc. chaân phaûi böôùc veà tröôùc theo höôùng caàu rôi 1 böôùc. *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch 5l . nhaûy chính thöùc 3 laàn theo luaät. Caàu loâng : *Oân di chuyeån ñôn böôùc : Chæ coù söï thay ñoåi vò trí cuûa moät chaân vaø thöôøng ñöôï phoái hôïp vôùi ñaùnh caàu thaáp tay ôû xung quanh thaân ngöôøi trong phaïm vi khoâng quaù 2m vaø ñöôïc chia laøm 4 caùch khaùc nhau nhö : +Tieán phaûi : Khi thaáy caàu rôi trong phaïm vi goùc ¼ voøng troøn phía tröôùc. ñaïp maïnh chaân phaûi theo höôùng ngöôïc vôùi höôùng vöøa böôùc vaø nhanh choùng ruùt chaân trôû veà vò trí chuaån bò ban ñaàu. -Ñieåm 3 – 4 : Thöïc hieän sai giai ñoaïn treân khoâng. 10l *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc khoâng caàu 5l *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch +Tieán ñaùnh phaûi traùi : Böôùc ñôn tieán phaûi. Nhòp 4 : Luøi veà vò trí ban ñaàu.2m. beân traùi cô theå thì laáy nöûa tröôùc baøn chaân traùi laøm truï.2. -Ñieåm 1 – 2 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc kyõ thuaät. Sau ñoù. ñoä daøi böôùc tuyø theo ñieåm rôi cuûa caàu xa hau gaàn roài phoái hôïp thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu traùi tay. Nhòp 3 : Böôùc ñôn luøi phaûi.8m (nöõ). Nhòp 2 : Luøi veà vò trí ban ñaàu. 60-65’ *Kieåm tra laøm hai ñôït nam. Cho ñieåm theo thaønh tích ôû nhöõng laàn nhaûy ñuùng luaät. Sau ñoù. höôùng phía caàu rôi. 3.5m. *GV ñaùnh daáu saün caùc moác thaønh tích 4m. ñaïp maïnh chaân phaûi ngöôïc vôùi höôùng vöøa böôùc vaø nhanh choùng ruùt chaân trôû veà vò trí chuaån bò ban ñaàu. chaân phaûi böôùc moät böôùc veà tröôùc sang traùi.

thaân ngöôøi quay 900 sang phaûi vaø böôùc tieáp chaân phaûi moät böôùc roäng ra saùt bieân doïc beân phaûi. chaân phaûi böôùc moät böôùc roäng sang beân phaûi.+Luøi phaûi : Khi thaáy ñieåm rôi cuûa caàu saùt vôùi baøn chaân phaûi hoaëc ôû goùc ¼ hình troø phía sau. Sau ñoù. chaân traùi böôùc leân tröôùc – sang ngang beân phaûi moät böôùc vöøa phaûi. sau ñoù ñaïp maïnh theo höôùng ngöôïc laïi ñeå thu chaân veà vò trí ban ñaàu vaø laïi tieáp tuïc di chuyeån sang phaûi. *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch 5l 5l +Luøi traùi : Khi Thaáy ñieåm rôi cuûa caàu saùt baøn chaân traùi hoaëc ôû goùc ¼ hình troøn phía sau beân traùi thì laáy nöûa tröôùc baøn chaân phaûi laøm truï. chaân phaûi böôùc veà sau moät böôùc roài phoái hôïp vôùi kó thuaät ñaùnh caàu phaûi. laïi ñaïp maïnh chaân phaûi trôû veà vò trí chuaån bò ban ñaàu. beân phaûi thì laáy nöûa tröôùc baøn chaân traùi laøm truï. chaân phaûi ñaïp maïnh ngöôïc vôùi höôùng vöøa di chuyeån ñeå thu chaân veà vò trí ban ñaàu. laïi 6l *Chia lôùp thaønh 2 nhoùm nam . Sau ñoù. sang traùi ñeå phoái hôïp vôùi kó thuaät ñaùnh caàu traùi. *Di chuyeån ngang böôùc ñeäm: Khi di chuyển ngang sang phải. Tieáp theo. chaân traùi bước sang ngang một bước nhỏ tôùi saùt chaân phaûi. Sau ñoù. ñoàng thôøi thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu phaûi. ñoàng thôøi thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu phaûi. ñoàng thôøi laáy nöûa tröôùc baøn chaân traùi laøm truï quay ngöôøi 1800 theo chieàu ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà vaø laêng tieáp chaân phaûi veà tröôùc – ra sau. Sau ñoù chaân phaûi ñaïp maïnh theo höôùng ngöôïc vôùi höôùng vöøa di chuyeån. laïi ñaïp maïnh chaân traùi trôû veà vò trí chuaån bò ban ñaàu. chaân traùi luøi veà phía sau 1 böôùc roài phoái hôïp vôùi kó thuaät ñaùnh caàu traùi tay. Chaân phaûi böôùc tieáp moät böôùc roäng leân tröôùc. chaân traùi laïi böôùc moät böôùc nhoû trôû veà vò trí ban ñaàu. *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch 5l *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch +Di chuyeån ngang böôùc cheùo : Khi di chuyeån ngang sang phaûi thì laáy nöûa tröôùc baøn chaân phaûi laøm truï.

laàn löôït cho ñeán heátsoá coøn laïi ñöùng ôû hai bieân doïc. Tieáp xuùc caàu baèng maët phaûi vôït. moãi nhoùm ôû moät beân saân. Goùc ñoä maët vôït khi tieáp xuùc caàu tuyø theo yù ñoà ñaùnh caàu traû cho ñoái phöông. moãi nhoùm ôû moät beân saân. moãi laàn taäp töøng em vaøo saân thöïc hieän. Tay phaûi caàm vôït ñöa töø tröôùc – sang phaûi – ra sau – leân cao.laàn löôït töøng em thöïc hieän 10 quaû (5 quaû thuaän.oân moâ phoûng kó thuaât ñaùnh caàu thuaän tay – traùi tay * Lớp chia thaønh 4 nhoùm moãi nhoùm 1 saân. phoái hôïp vôùi kó thuaät ñaùnh caàu traùi. 5lx2 +Di chuyeån leân 2 goùc gaàn löôùi *Chia lôùp thaønh 2 nhoùm nam nöõ. chaân phaûi böôùc moät böôùc veà höôùng caàu rôi. Khi tieáp xuùc caàu gaäp nhanh coå tay ñeå maët vôït chuyeån veà phía tröôùc baøn tay caàm vôït. laàn löôït cho ñeán heát soá coøn laïi ñöùng ôû hai bieân doïc. +Nhòp 3 : Ñaùnh caàu.böôùc chaân traùi moät böôùc roäng theo höôùng veà bieân doïc beân traùi vaø cuoái cuøng laø böôùc chaân phaûi moät böôùc roäng tôùi saùt bieân doïc beân traùi caøng toát. 6l nöõ.moät beân tung caàu qua beân kia thöïc hieän ñaùnh caàu thuaän tay – traùi tay. 5 quaû traùi tay) Khi thaáy caàu ñoái phöông ñaùnh sang phaûi thì laáy nöûa tröôùc baøn chaân traùi laøm truï.oân moâ phoûng kó thuaât ñaùnh caàu thuaän tay – traùi tay * Lớp chia thaønh 4 nhoùm moãi nhoùm 1 saân. 5 quaû traùi tay) *Moâ phoûng kó thuaät theo nhòp ñeám cuûa GV (GV söûa chöõa kó thuaät cho HS ) +Nhòp 1: xoay thaân vaø chuyeån troïng taâm +Nhòp 2 : Vung tay ñöa vôït leân cao ra sau ñaàu. Vôït tieáp xuùc vôùi caàu ngang taàm goái vaø thaúng nöûa tröôùc baøn chaân phaûi.laàn löôït töøng em thöïc hieän 10 quaû (5 quaû thuaän. sau ñoù laïi nhanh choùng ñöa vôït töø treân – xuoáng döôùi – ra tröôùc (giai ñoaïn naøy baøn tay caàm vôït luoân ñi tröôùc maët vôït).moät beân tung caàu qua beân kia thöïc hieän ñaùnh caàu thuaän tay – traùi tay. +Di chuyeån veà 2 goùc cuoái saân *Oân kó thuaät ñaùnh caàu thaáp thuaän tay *Lôùp 4 haønh ngang cöï li giaõn caùch. *Oân kó thuaät ñaùnh caàu thaáp thuaän tay 4lx8n 3 -5’ *Lôùp 4 haønh ngang cöï li giaõn caùch. ñoàng thôøi thaân treân xoay sang phaûi. moãi laàn taäp töøng em vaøo saân thöïc hieän. .

Tieáp xuùc caàu xong. Ngöôøi taäp thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu cao saâu hoaëc ñaäp caàu lieân tuïc do ngöôøi phuïc vuï ñöùng ôû nöûa saân beân kia phaùt caàu cao saâu sang.nhö nhòp 1. Khi tieáp xuùc caàu gaäp nhanh coå tay ñeå taêng löïc ñaùnh caàu vaø ñieàu chænh caàu ñi ñuùng höôùng. vôït theo quaùn tính ñi tieáp ra tröôùc – xuoáng döôùi thì döøng laïi vaø nhanh choùng trôû veà tö theá chuaån bò ban ñaàuñeå ñaùnh quaû tieáp theo. löng cong töï nhieân. +Oân ñoäng taùc tay khi chuyeàn boùng +Oân ñoäng taùc tay khi baét boùng +Oân baøi taäp phoái hôïp chuyeàn vaø baét boùng (Yeâu caàu khoâng ñeå rôi boùng) *Ñöùng taïi choã neùm roå baèng 1 tay treân vai. Troïng taâm doàn vaøo chaân tröôùc (chaân hôi khuîu). TTTC : Boùng roå *Chuyeàn vaø baét boùng baèng hai tay tröôùc ngöïc. Sau ñoù ñaïp maïnh muõi baøn chaân phaûi duoãi thaúng khôùp goái. mieát maïnh caùc ngoùn tay vaøo boùng ñeå boùng xoaùy theo chieàu ngöôïc kim ñoàng hoà. chaân kia ôû phía sau. ñoái dieän vôùi höôùng ñaùnh caàu.6.5l 5l 3’ *Hoïc ñaùnh caàu cao thuaän tay +TTCB : Chaân khoâng cuøng beân vôùi tay caàm vôït ôû phía tröôùc. Tay thuaän caàm vôït. Tay phaûi ñöa vôït töø sau – leân treân ñeå tieáp xuùc caàu. Maët vôït khi tieáp xuùc caàu ngöûa cheách theo höôùng ñaùnh.7.3. vai phaûi haï thaáp hôn ôû phía sau.laät vai. maët vôït cao ngang traùn. beân kia chuyeàn tröïc tieáp. khaûng caùch giöõa 2 chaân roäng hôn vai.8. Ñieåm tieáp xuùc caàu ôû phía treân ñænh ñaàumoät taàm tay vôùi thaúng coäng vôùi ñoä daøi vôït. +Caàm boùng ñuùng +Ñua boùng töø TTCB leân vai vaø ñaåy boùng ñi. +Ñieåm tieáp xuùc cuoái cuøng cuûa tay 5l +Nhòp 4 : Trôû veà TTCB +Nhòp 5. Coù theå toå chöùc 1 ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cho 1 ngöôøi hoaëc 1 ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cho caû nhoùm taäp. Luùc naøy vai traùi cao. +Ñoäng taùc : Khi thaáy caàu cao treân ñænh ñaàu (hoaëc hôi sau ñaàu) Thaân treân quaysang phaûi.2. Troïng taâm chuyeån töø chaân tröôùc veà chaân sau. *Taïi choã taäp moâ phoûng ñoäng taùc *Xeáp thaønh haøng doïc ôû 2 baûng roå. *Ñaùnh caàu do ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu. töøng em thöïc hieän neùm roå. . tay kia giô cao töï nhieân. ñöùng treân nöûa tröôùc baøn chaân. maët vôït tieáp tuïc chuyeån ñoäng chuùc xuoáng sau ñaàu. *4 haøng ngang cöï li giaõn caùch *4 haøng ngang cöï li giaõn caùch *2 haøng ñöùng ñoái dieän chuyeàn qua laïi tröïc tieáp – giaùn tieáp *2 haøng ñöùng ñoái dieän nghe hieäu leänh coøi moät beân chuyeàn baät ñaát. c. xoay hoâng. Tay phaûi caàm vôït ñöa töø tröôùc – leân treân – ra sau.4.

Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát.ña böôùc. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 8 CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu Caàu loâng : Oân di chuyeån ñôn böôùc .Phaàn keát thuùc .traùi tay. 3. 5’-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. Ñaùnh caàu thaáp thuaän tay.Giao baøi taäp veà nhaø. . SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.vaøo boùng laø ngoùn troû vaø ngoùn giöõa. Kĩ thuật ñaùnh caàu cao thuaän tay. traùi tay TTTC : Boùng roå -Oân caùch dẫn boùng .

-Taäp söùc beàn chuyeân moân. phöông tieän . Tay thuaän caàm vôït.quaû caàu loâng.gaäp Duoãi chaân.vaën mình. Taäp moâ phoûng ñoäng taùc. moãi nhoùm 1 saân.      . II – Ñòa ñieåm. khaûng caùch giöõa 2 chaân roäng hôn vai. 8l 4lx2 *Hoïc kó thuaät ñaùnh caàu cao traùi tay +TTCB : Chaân khoâng cuøng beân vôùi tay caàm vôït ôû phía tröôùc. ñeå ngöôøi taäp thöïc hieän lieân tuïc (Cao phaûi – cao traùi). 70’ 10l 6l 8l 3lx3 *Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch.goái.10 quaû boùng roå.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .xoaïc ngang..xoaïc doïc. theo hieäu leänh coøi cuûa GV.Phaàn cô baûn a. moãi nhoùm 1 saân. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. chaân phaûi böôùc sang traùi.Xoay caùc khôùp : Coà tay. moät laàn beân phaûi. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô 2. Tay phaûi caàm vôït ñöa . moät em ñöùng beân kia saân tung caàu sang beân saân ngöôùi taäp 1 laàn beân traùi. troïng taâm doàn vaøo chaân traùi. *OÂn kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.veä sinh nôi taäp.phoå bieán noäi dung.coå chaân. yeâu caàu buoåi hoïc. tay kia giô cao töï nhieân. theo hieäu leänh coøi cuûa GV. maët vôït cao ngang traùn. ñöùng treân nöûa tröôùc baøn chaân. 1laàn caàu cao ôû phía beân phaûi. hoâng. löng cong töï nhieân. . *Lôùp chia thaønh 4 nhoùm.Daøn haøng.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. Taäp moâ phoûng ñoäng taùc. Troïng taâm doàn vaøo chaân tröôùc (chaân hôi khuîu). ñeå ngöôøi taäp thöïc hieän lieân tuïc (Traùi – phaûi – cao.yeâu caàu giôø hoïc.Caàu loâng *Oân caùc böôùc di chuyeån +Ñôn böôùc : Di chuyeån veá caùc höôùng +Ña böôùc : Di chuyeån phoái hôïp nhieàu böôùc *Oân kó thuaät ñaùnh caàu thaáp thuaän tay. Em vöøa thöïc hieän song ra sau ngöôøi tung caàu thöïc hieän luïm caàu phuïc vuï. traùi tay.luôøn. moät em ñöùng beân kia saân tung caàu sang beân saân ngöôùi taäp. +Ñoäng taùc : Khi thaáy caàu cao treân ôû phía beân traùi. Em vöøa thöïc hieän song ra sau ngöôøi tung caàu thöïc hieän luïm caàu phuïc vuï. 1laàn caàu cao ôû phía beân traùi. moãi em moät caây vôït.Hoïc kó thuaät hai böôùc neùm roå baèng moät tay treân vai. Thaân treân quaysang phaûi. roài trôû laïi traùi…). Taäp theo hieäu leänh coøi cuûa GV *Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch. chaân kia ôû phía sau. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. b) Khôûi ñoäng . *Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch. 1laàn caàu cao ôû phía beân phaûi. *Lôùp chia thaønh 4 nhoùm. Ñònh löôïng 10’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.

môû theo hình tuùi. Ñieåm tieáp xuùc caàu ôû phía treân ñaàu beân traùi moät taàm tay vôùi thaúng coäng vôùi ñoä daøi vôït. Tieáp xuùc caàu xong. baøn tay môû roäng töï nhieân. b. . ngöôøi xoay töø traùi sang phaûi. khi ñaåy boùng xuoáng vôùi goùc gaàn 2l 3l 2l 2l *GV thò phaïm laøm maãu. moät vaøi em daãn boùng thöû. *Nhoài boùng taïi choã. Ñieåm rôi cuûa boùng ôû phía tröôùc thaân mình. *Moät haøng ñöùng leân böôùc veà tröôùc 5 böôùc. Boùng tieáp xuùc ñaàu tieân ôû caùc ngoùn tay roài vaøo chai tay vaø caùc phaàn loài cuûa baøn tay. luaân phieân töøng tay. Khi daãn boùng tay chaïm boùng phaûi raát eâm vaø haàu nhö chæ thaáy nghe tieáng naåy cuûa boùng töø saân leân. loøng baøn tay khoâng chaïm boùng. *Nghe tieáng coøi daãn boùng veà phía tröôùc luaân phieân ñoåi tay. phaân tích giaûng giaûi kó thuaät *Caàm boùng taïi choã thöïc hieän hai böùoc neùm roå. thöïc hieän ñoàng thôøi böôùc chaân phaõi leân vaø baét boùng laïi – thöïc hieän hai böôùc neùm roå. Em naøo neùm xong ñöa boùng cho baïn keá tieáp. Khoâng ñöôïc ñaùnh boùng vaø nhaát laø khoâng xoeø baøn tay ra ñeå loøng baøn tay ñaäp vaøo boùng nghe “boäp boäp” Höôùng daãn boùng do dieän tieáp xuùc cuûa boùng vaø tay quyeát ñònh -Daãn boùng taïi choã : Baøn tay xoeø ra. thoâng qua coå tay roài tôùi caùc ngoùn tay aán boùng xuoáng. boùng naûy tôùi ngang thaét löng. *Nghe tieáng coøi daãn boùng veà phía tröôùc 6m baèng tay phaûi. baét boùng laïi hai böôùc neùm roå.ngoùn tay caùi tì vaøo caùn vôït. beân caïnh ñöôøng di chuyeån vaø ñoàng thôøi phaûi phaûi laáy ngöôøi che boùng.töø tröôùc – leân treân – ra sau. maët vôït tieáp tuïc chuyeån ñoäng chuùc xuoáng ñaát. taïi choã thöïc hieän nhoài boùng tay phaûi – tay traùi. tieáp xuùc phaàn treân boùng. Coå tay. +Ñoäng taùc : Laáy khuyûu tay laøm truï. *Thöïc hieän daãn boùng hai böôùc. +TTCB : Ñöùng hai ñaàu goái hôi khuîu. caùnh tay. ñaët chaân traùi tröôùc. vôït theo quaùn tính ñi tieáp ra tröôùc – xuoáng döôùi thì döøng laïi vaø nhanh choùng trôû veà tö theá chuaån bò ban ñaàuñeå ñaùnh quaû tieáp theo. Maët vôït khi tieáp xuùc caàu ngöûa cheách theo höôùng ñaùnh. ñeán vaïch 6m quay 180 0sang phaûi. trôû veá cuoái haøng. duøng söùc caúng tay. Khi tieáp xuùc caàu. thaân treân ngaû veà tröôùc vaø hôi nghieâng veà phía coù boùng. caúng tay ñöa leân theo boùng. troïng taâm thaáp. *Thöïc hieän daãn boùng boán böôùc. chaân phaûi sau. gaäp nhanh coå tay ñeå taêng löïc ñaùnh caàu vaø ñieàu chænh caàu ñi ñuùng höôùng. hoûi thöû moät vaøi HS veà kó thuaät.cöï li daõn caùch. maét quan saùt tình hình treân saân. *GV laøm maãu laïi. coå tay vaø caùc ngoùn tay thaû loûng. baét boùng – hai böôùc neùm roå. daãn boùng quay veà baèng tay traùi. Tay phaûi ñöa vôït töø sau – leân treân ñeå tieáp xuùc caàu.TTTC : Boùng roå *Oân kó thuaät daãn boùng 2l 4’ 2l 2l *Lôùp ngoài 4 haøng ngang.

boùng xoaùy ngöôïc trôû Daãn boùng töø cuoái saân beân phaûi . nhaän ñöôïc boùng cuûa ñoàng ñoäi hoaëc ñang daãn boùng muoán thöïc hieän neùm roå (neáu thuaän tay phaûi) thì phaûi nhaûy leân khoâng ñeå baét boùng vaø rôi xuoáng ñaát baèng chaân phaûi.thöïc hieän neùm roå .doïc theo bieân doïc tôùi caùch roå 8m phía beân phaûi thöïc hieän baät nhaûy döøng treân cao baèng hai chaân thöïc hieän neùm roå. khi boùng ñaõ rôøi khoûi tay thì thaân ngöôøi vöôn leân cao vaø troïng taâm doàn vaøo phía tröôùc. cöù nhö theá thöïc hieän 10 voøng . khoaûng 8m. cuøng luùc ñoù giaäm nhaûy. * Hoïc kó thuaät hai böôùc neùm roå baèng moät tay treân vai: 10voøn g +TTCB : Khi ñang di chuyeån. +Ñoäng taùc : Böôùc chaân khi baét boùng daøi vaø thaáp. tay traùi buoâng loûng. Ñieåm tieáp xuùc vôùi boùng cuoápi cuøng laø ngoùn troû vaø ngoùn giöõa.900 (nhoài boùng) -Daãn boùng di chuyeån nhanh veà phía tröôùc : Dieän tieáp xuùc ôû treân vaø sau boùng. duøng söùc naâng ñuøi cuûa chaân phaûi gaàn nhö // vôùi maët ñaát thì ñoät nhieân döøng laïi. chaân traùi böôùc tieáp moät böôùc ngaén hôn böôùc baét boùng.sau ñoù baét boùng laïi tieáp tuïc daãn boùng theo bieân doïc ñeán gaàn roå coøn laïi. -Daãn boùng sang phaûi : Dieän tieáp xuùc ôû treân vaø beân traùi boùng. Khi chaân phaûi chaïm ñaát. hai tay caàm boùng ñeå ngang thaét löng beân phaûi. -Daãn boùng sang traùi : Dieän tieáp xuùc ôû treân vaø beân phaûi boùng. do quaùn tính cuûa thaân ñang di chuyeån veà tröôùc. Do coù söùc mieát cuûa caùc ngoùn tay. ñoàng thôøi boùng ñöa töø thaét löng leân vai – khi ngöôøi nhaûy leân gaàn tôùi ñieåm cao nhaát vaø thaân ngöôøi ñaõ giöõ ñöôïc thaêng baèng thì naâng naâng khuyûu tay phaûi leân cao. Khi chaân traùi vöøa chaïm ñaát.. duøng söùc cuûa caû tay vaø caùc ngoùn tay ñaåy boùng ñi.

Thöïc hieän vôùi vôït. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. hoâng.traùi tay.xoaïc doïc.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . 60-65’ 10l 10l 6l 6l 4l *Lôùp chia thaønh 4 hoaëc 6 nhoùm tuyø theo ñieàu kieän saân baõi. traùi tay. * Oân di chuyeån ñôn böôùc keát hôïp kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 9 CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu Caàu loâng : Oân di chuyeån ñôn böôùc .vaën mình.traùi tay Ñònh löôïng 5-10’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.xoaïc ngang. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.veä sinh nôi taäp.gaäp Duoãi chaân.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.Giao baøi taäp veà nhaø.yeâu caàu giôø hoïc.goái.Xoay caùc khôùp : Coà tay.luôøn.Daøn haøng.quaû caàu loâng.laïi theo truïc ngang *Baøi taäp phaùt trieån söùc beàn 3.      . . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.phoå bieán noäi dung. . b) Khôûi ñoäng . traùi tay Hoïc kó thuaät ñaäp caàu chính dieän Hoïc moät soá ñieåm trong luaät caàu loâng. Kĩ thuật ñaùnh caàu cao thuaän tay. moãi em moät caây vôït. Oân hai böôùc neùm roå baèng moät tay treân vai II – Ñòa ñieåm.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát.Phaàn keát thuùc .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.10 quaû boùng roå.coå chaân.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. yeâu caàu buoåi hoïc.Phaàn cô baûn a)Caàu loâng : *Oân di chuyeån ñôn böôùc Di chuyeån veá caùc höôùng *Oân di chuyeån ña böôùc Di chuyeån phoái hôïp nhieàu böôùc * Oân di chuyeån ñôn böôùc keát hôïp kó thuaät ñaùnh caàu thaáp thuaän tay. phöông tieän .      Nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän moâ phoûng ñoäng taùc.ña böôùc keát hôïp ñaùnh caàu thaáp thuaän tay. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô 2. TTTC : Boùng roå Oân caùch chuyeàn vaø baét boùng. .

Ba em thay ñoåi noäi dung chöùc naêng cho nhau.*Oân caùc böôùc di chuyeån keát hôïp kó thuaät ñaùnh caàu theo thöù töï thaáp tay thuaän tay. duoãi thaúng khôùp goái xoay hoâng laät vai. Sau ñoù nhanh choùng ñaïp maïnh muõi chaân. HS nhaän xeùt . traùi tay . Quaù trình thöïc *Lôùp ngoài 4 haøng ngang *Lôùp taäp trung ngoài 4 haøng ngang GV goïi 1 vaøi em leân laøm maãu. troïng taâm cjuyeån töù chaân tröôùc veà chaân sau. Tay phaûi ñöa vôït töø sau – leân treân – ra tröôùc. Sau ñoù ñoåi nhoùm 3 em khaùc.cao tay thuaän tay. moät em phuïc vuï nhaët caàu. Ñoäng taùc : Khi thaáy ñoái phöông ñaùnh caàu sang. moät beân giao caàu cao. töøng em vaøo saân taäp. cao tay traùi tay. vai traùi cao ñoái dieän vôùi höôùng ñaäp caàu. heát caëp naøy taäp ñeán caëp khaùc cho ñeán heát. Cöù theá laàn löôït cho ñeán heát *Hoïc kó thuaät ñaäp caàu chính dieän : TTCB : Gioáng kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay. *Lôùp chia thaønh 4 – 6 nhoùm. moät em tung caàu theo thöù töï kó thuaät ñaõ trình baøy ôû phaàn noäi dung. Ñieåm tieáp xuùc caàu ôû phía treân ñaàu hôi cheách veà tröôùc caùch moät taàm tay vôùi. vai phaûi thaáp hôn ôû phía sau. moät beân thöïc hieän ñaäp caàu.khi tieáp caàu laø luùc cô theå vöôn cao heát möùc. Nhöõng em chöa taäp ñöùng 2 bieân doïc quan saùt. coäng vôùi ñoä daøi vôït. caàu bay cao treân ñaàu thì thaân treân nhanh choùng quay sang phaûi. Maët vôït khi tieáp xuùc vôùi caài hôi uùp vaø höôùng veà höôùng ñaäp caàu. vì ñaây laø noäi dung oân *GV chaát vaán HS. 6l 10l *Taäp trung 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch      taäp moâ phoûng ñoäng taùc. maët vôït chuc xuoáng. toaøn thaân öôõn caêng ôû tö theá hình caùnh cung. Tay phaûi caàm vôït ñöa töø tröôùc – leân cao – ra sau.

ñoàng thôøi gaäp nhanh thaân ngöôøi vaø gaäp coå tay ñeå phoái hôïp löïc ñaäp.Sau khi GV toå chöùc nhoùm beân naøy taäp roài laïi sang nhoùm kia. troïng taâm doàn veà höôùng chuyeàn. hai haøng neùm boùng baèng tay traùi) Moãi beân baûng roå coù hai haøng(moät haøng thuaän tay traùi. *Hai haøng ngoài. loøng baøn tay khoâng chaïm boùng. caùc ngoùn tay xoeø ra töï nhieân. vôït theo ñaø quaùn tính ñi töø treân . boùng ñeå ôû phaàn treân tröôùc buïng.hieän ñoäng taùc troïng taâm chuyeån töø chaân sau ra chaân tröôùc. Sau khi boùng rôøi khoûi tay.giöõa vaø caùi )ñaåy boùng ñi. caùc ngoùn tay phaûi mieát vaøo boùng vaø khi boùng rôøi tay. hai tay duoãi thaúng. *GV toång keát laïi *Lôùp 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch taäp moâ phoûng ñoäng taùc. nghe hieäu leänh coøi cuûa GV thöïc hieän chuyeàn vaø baét boùng *Hai haøng chuyeàn qua chuyeàn laïi *Ñeán löôït hai haøng coøn laïi taäp nhö hai haøng vöøa roài. coå tay hôi beû vaø duoãi caùnh tay veà höôùng chuyeàn. +Baét boùng : *Yeâu caàu lôùp traät töï taäp ñuùng noäi dung GV ñeà ra. Khi tay ñaõ duoãi gaàn nhö thaúng heát thì duøng löïc coå tay. chaân sau. moät haøng thuaän tay phaûi). caùc ngoùn tay (troû. ñöùng ñoái xöùng nhau töøg caëp. . Caùnh tay thaû loûng töï nhieân. loøng baøn tay hôi xoay ra ngoaøi. +Ñoäng taùc : Khi chuyeàn boùng ngöôøi ngaû nhanh veà tröôùc. Boùng rôøi tay cuoái cuøng ôû ngoùn troû vaø ngoùn giöõa.Saùch GVlôùp 11 trang 114 b)TTTC : Boùng roå *Oân caùch chuyeàn vaø baét boùng tröïc tieáp baèng hai tay tröôùc ngöïc +Chuyeàn boùng TTCB : Ñöùng chaân tröôùc. *GV chia lôùp thaønh 4 haøng (Hai haønh neùm boùng baèng tay phaûi. Hai tay caàm boùng ôû hai beân vaø ôû nöûa phaàn sau cuûa boùng. hai ñaàu goái hôi khuîu. 4l 10l 6l 10l nhöõng baïn vöøa laøm maãu. boùng tieáp xuùc ôû phaàn chai tay vaø caùc ngoùn tay. maét quan saùt höôùng chuyeàn. chaân sau ñaïp ñaát. Neáu thaân ngöôøi lao veá tröôùc thì nhanh choùng böôùc chaân phaûi leân tröôùc moät böôùc ñeå giöõ thaêng baèng roài nhanh choùng trôû veà TTCB ñeå ñaùnh quaû tieáp theo. GV veõ vaïch chuaån ñeå HS ñöùng taïi choã taäp. hai tay ñöa töø döôùi – leân treân taïo thaønh moät ñöôøng voøng cung nhoû. hai haøng ñöùng daäy taäp. Sau khi tieáp xuùc caàu. *Luaät caàu loâng : Luaät tính ñieåm. cöù theá luaân phieân cho töøng noäi dung. caùch nhau hai baøn chaân.xuoáng döôùi – sang traùi. troïng taâm thaáp doàn ñeàu vaøo hai chaân. 3l 3l 4l 3l 3l Ñeå taïo ñöôøng boùng ñi maïnh.

TTCB : Hai chaân ñöùng // Hoaëc chaân tröôùc. chaân sau roäng baèng vai.Giao baøi taäp veà nhaø. +Taïi choã hai böôùc nhaûy leân neùm roå. khoaûng caùch giöõa baøn tay nhoû hôn ñöôøng kính cuûa boùng. +Daãn boùng hai böôùc. *Oân hai böôùc neùm roå baèng moät tay treân vai +Taïi choã nhaûy leân neùm roå moät tay treân vai. . +Nhoài boùng taïi choã. baét boùng thöïc hieän hai böôùc neùm roå. . baét boùng thöïc hieän hai böôùc neùm roå. ñoàng thôøi kheùp coå tay gaàn vaøo nhau vaø hai baøn tay hôi gaäp laïi ôû khôùp khuyûu keùo veà ngöïc ñeå baûo veä boùng vaø chuaån bò laøm ñoäng taùc tieáp theo. caùc ngoùn tay xoeø môû töï nhieân thaû loûng thaønh hình gioáng nhö chieác pheãu. 3. +Moät böôùc nhaûy leân neùm roå. thaân treân höôùng veà phía boùng ñeán.Phaàn keát thuùc . sau ñoù nhanh choùng hoaõn xung ñöa boùng naèm goïn vaøo hai loøng baøn tay.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát. Khi baét boùng hai tay ñöa thaúng veà höôùng boùng ñeán. 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. Ñoäng taùc : Boä phaän tieáp xuùc boùng ñaàu tieân laø caùc ngoùn tay. ñaàu goái hôi khuîu.

theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.veä sinh nôi taäp.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . nhaûy döøng vaø quay ngöôøi.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.yeâu caàu giôø hoïc.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.quaû caàu loâng. moãi em moät caây vôït. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 10 CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu caàu.phoå bieán noäi dung. Caàu loâng : Oân kó thuaät ñaäp caàu chính dieän.10 quaû boùng roå. . TTTC : Boùng roå Hoïc kó thuaät hai böôùc döøng. phöông tieän . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. Taäp söùc beàn chung Luaät boùng roå. .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. kó thuaät phaùt Thi ñaáu taäp Hoïc moät soá chieán thuaät trong caàu loâng Hoïc moät soá ñieåm trong luaät caàu loâng. II – Ñòa ñieåm. yeâu caàu buoåi hoïc. b) Khôûi ñoäng Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.

gaäp Duoãi chaân.                 +Taäp coù ngöôøi tung caàu +Taâp moät beân phaùt caàu cao.Daøn haøng.vaën mình. HS thay nhau taäp luyeän moãi ngöôøi ñaùnh caàu töø 2 – 3laàn +Phoái hôïp ñaäp caàu ñöôøng thaúng vaø ñöôøng cheùo : Ngöôøi taäp ñöùng chuaån bò ôû moät goùc cuoái saân beân mình.Ngöôøi taäp ñöùng chuaån bò ôû moät goùc cuoái saân beân mính.goái.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.HS thay nhau taäp luyeän moãi ngöôøi ñaäp caàu töø 2 -4 laàn *Thi ñaàu taäp : Thi ñaáu em naøo tôùi 7 ñieåm tröôùc laø thaéng (haïn cheá khoâng ñöôïc ñaäp caàu) *Luaät caàu loâng : Luaät nghæ vaø 5’ 2l 6l      . Toå chöùc 2 ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cao saâu cho nhieàu ngöôøi taäp.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. Toå chöùc hai ngöôøi phuïc vuï cho nhieàu ngöôøi taäp.Phaàn cô baûn a)Caàu loâng *Oân kó thuaät ñaäp caàu chính dieän +Taäp moâ phoûng ñoäng taùc 60-65’ 8l      .xoaïc doïc. thöïc hieän kó thuaät ñaäp caàu phoái hôïp 1 quaû ñöôøng thaúng. hoâng.coå chaân.xoaïc ngang.luôøn. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô 2. beân kia ñaäp caàu *Oân kó thuaät phaùt caàu 10l 10l *Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch. ñaùnh caàu cao saâu phoái hôïp moät quaû ñöôøng thaúng.. haøng chaün böôùc qua phaûi moät böôùc      *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc ñaäp caàu *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc phaùt caàu Taäp keát hôïp hai ñoäng taùc treân 5’ *Moät soá chieán thuaät trong caàu loâng +Phoái hôïp ñaùnh caàu cao saâu ñöôøng thaúng vaø ñöôøng cheùo. 1 quaû ñöôøng cheùo vaøo vò trí 2 ngöôøi phuïc vuï ôû 2 goùc saân beân kia. moät quaû ñöôøng cheùo vaøo vò trí hai ngöôøi phuïc vuï ôû hai goùc saân beân kia.Xoay caùc khôùp : Coà tay.

tieáp tôùi hai haøng coøn laïi thöïc hieän. thaân treân hôi ngaû veà sau. vaø quay ngöôùi ñeå che chaén baûo veä boùng. thaân ngöôøi haï thaáp vaø ngaû veà phía sau +Böôùc 2 : Baøn chaân böôùc hai ñaët xoay cuøng chieàu vôùi muõi baøn chaân böôùc moät. HS thöïc hieän theo *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc. Muoán nhaûy döøng.Sau ñoù thay ñoåi noäi dung cho nhau. hai tay thaû loûng töï nhieân. Töøng haøng thöïc hieän *GV lọc ra những em thực hiện sai reâng ra. *Nhaûy döøng : thöôøng duøng khi toác ñoä di chuyeån vöøa phaûi hoaëc nhaän boùng nhaûy döøng ñeå neùm roå.ñoåi saân saùch GV lôùp 11 b)TTTC : Boùng roå *Kó thuaät hai böôùc döøng + Böôùc 1Böôùc daøi. *Lôùp phaân thaønh hai haøng. Thaân ngöôøi khi döøng phaûi haï thaáp vaø doàn vaøo chaân phía sau (chaân ñaët tröôùc) goái hôi xoay vaøo trong. 2l Tuyø theo möùc ñoä tieáp thu cuûa nhöõng em yeáu 4l *GV ñöùng tröôùc laøm maãu .haøng coøn laïi vai troø giöõ boùng thöïc hieän böôùc döøng. *Quay ngöôøi: *Quay ngöôøi thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå thoaùt khoûi ngöôøi phoøng thuû . hai tay ñeå töï nhieân ôû hai beân mình giöõ thaêng baèng. hai baøn chaân cuøng moät luùc mieát chaëc xuoáng ñaát. duøng moät chaân ñaïp ñaát ñeå nhaûy leân moät böôùc ngaén vaø thaáp roài rôi xuoáng ñaát baèng hai chaân song song gaàn nhö ñoàng thôøi hoaëc hôi cheách tröôùc sau. toác ñoä giaûm. hai goái hôi khuîu vaø höôùng vaøo trong. moät haøng thöïc hieän vai troø phoøng thuû. mieát nhanh vaø maïnh baèng meùp trong cuûa baøn chaân. Caùc em yeáu taäp theâm. Sau khi rôi xuoáng. *Nghe hiệu lệnh. sau đñoù gọi 1 em thực hiện đñuùng laøm maãu laïi cho caùc em yeáu. ñaët goùt chaân vaø quay nhanh ra phía ngoaøi so vôùi höôùng chaïy baèng meùp ngoaøi cuûa baøn chaân. haï thaáp troïng taâm vaø doàn ñeàu vaøo hai chaân.

ngöôøi hôi ngaû veà tröôùc. laàn löôït thöïc hieän cho ñeán heát. Ñoäng taùc : Laáy muõi chaân laøm truï. Khi quay tröôùc chaân laøm truï kieãng goùt chaân kia ñaïp ñaát. baét boùng. Khi caàm boùng quay ngöôøi phaûi chuù yù che boùng. hai goái khuîu. troïng taâm khi quay doàn vaøo chaân truï. Sau khi quay. troïng löôïng thaân ngöôøi phaûi nhanh choùng trôû veà TTCB ñeå giöõ thaêng baèng. *Taäp söùc beàn chung: +Nhaûy daây nhanh +Chaïy nhanh +Nhaûy baät vôùi vaät cao +Chaïy nhanh +Nhaûy daây nhanh +Chaïy nhanh +Nhaûy baät vôùi vaät cao 20l 60m 3l 60m 20l 60m 3l 60m -Lôùp chia thaønh nhieàu toáp nhoû.chuyeàn boùng. duøng söùc cuûa thaân treân vaø duøng maù trong cuûa nöûa tröôùc baøn chaân di chuyeån ñaïp ñaát keát hôïp vôùi ñoäng taùc xoay thaân treân veà tröôùc hoaëc sau. . traùnh ñöôïc haønh ñoäng cöôùp phaù boùng cuûa ñoái phöông. Quay sau khoù hôn quay tröôùc. Trong khi quay ngöôøi. moãi nhoùm khoaûng 5 HS. Coù 2 caùch quay ngöôøi + Quay tröôùc : Chaân di chuyeån quay qua muõi chaân truï. ñaàu goái chaân truï ñaùnh vaøo phía trong vaø chuyeån theo thaân. Khi chaân quay vöøa chaïm ñaát. vì vaäy muoán quay ñöôï toát phaûi duøng löïc cuûa hoâng vaø vai chuyeån veà phía sau ñeå giuùp cho quay sau ñöôïc deã daøng hôn. hai tay ñeå töï nhieân ôû hai beân mình + Quay sau : Chaân di chuyeån quay qua goùt chaân truï.hoaëc neùm roå. ñoàng thôøi thaân ngöôøi doàn nhieàu sang chaân truï. TTCB : Khi quay ngöôøi hai baøn chaân ñuùng gaàn nhö song song. Troïng taâm doàn vaøo chaân truï khaù laâu ñeå giöõ thaêng baèng. duøng nöûa tröôùc cuûa baøn chaân quay ñaïp ñaát chuyeån hoâng veà sau. chaân quay nhanh choùng böôùc cheùo veà höôùng muoán di chuyeån. Khi quay sau chaân truï kieãng goùt.cuûa ñoái phöông. troïng taâm vaãn ôû giöõa hai chaân. troïng taâm thaáp rôi giöõa hai chaân. caàn giöõ troïng taâm cô theå khoâng nhaáp nhoâ.

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.Giao baøi taäp veà nhaø.ñieàu 29) Saùch GV lôùp 11 trang 155 Caùch chôi boùng (ñieàu 22) Saùch GV lôùp 11 trang 155 3. 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 11 CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu Caàu loâng : Oân kó thuaät ñaäp caàu chính dieän.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát.+Chaïy nhanh-keát thuùc *Luaät boùng roå Traän ñaáu baét ñaàu vaø keát thuùc (ñieàu 18. Hoïc moät soá chieán thuaät trong caàu loâng Thi ñaáu taäp . .Phaàn keát thuùc .

III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.xoaïc doïc. yeâu caàu söû duïng böôùc di chuyeån nhanh goïn. Hoïc kó thuaät chuyeàn boùng baèng hai tay treân ñaàu. yeâu caàu ñuùng luaät 10l .sau ñoù chuaån bò ñaäp caàu 5’ 8l *Thi ñaàu taäp : Thi ñaáu em naøo tôùi 7 ñieåm tröôùc laø thaéng . moãi em moät caây vôït. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô 2.ñeå thöïc hieän ñaäp caàu +Taäp ñaùnh caàu cao saâu veà hai goùc cuoái saân.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.goái. b) Khôûi ñoäng .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.gaäp Duoãi chaân.Phaàn cô baûn : a)Caàu loâng : *Oân kó thuaät ñaäp caàu chính dieän coù theå keát hôïpvôùi ñaùnh caàu thaáp tay. Coù theå toå chöùc hai ngöôøi phuïc vuï cho moät ngöôøi hoaëc cho moät toå luyeän taäp. phöông tieän .Daøn haøng.quaû caàu loâng.Xoay caùc khôùp : Coà tay.      . sau ñoù di chuyeån leân löôùi ñeå thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu thaáp tay. hoâng. II – Ñòa ñieåm. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.phoå bieán noäi dung. +Ngöôøi taäp ñöùng chuaån bò ôû giöõa saân gaàn löôùi boû nhoû do ngöôøi phuïc vuï ñöùng ôû nöûa saân beân kia tung caàu qua.coå chaân. 4’ Ngöôøi taäp ñöùng chuaån bò ôû cuoái saân ñaäp caàu do ngöôøi phuïc vuï ñöùng ôû nöûa saân beân kia phaùt caàu sang.xoaïc ngang.luôøn. Ñònh löôïng 10’-5’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.10 quaû boùng roå.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. nhaûy döøng vaø quay ngöôøi. ñeå buoäc ñoái phöông naâng caàu leân. .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.vaën mình. 60-65’ 4’-5’ 4’ *Moät soá chieán thuaät +Taâp boû nhoû.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . yeâu caàu buoåi hoïc.veä sinh nôi taäp.TTTC : Boùng roå OÂn kó thuaät hai böôùc döøng.yeâu caàu giôø hoïc.

thaân treân thaúng. ngöôøi hôi ngaû nhanh veà phía tröôùc keát hôïp vôùi hai caúng tay duoãi thaúng. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. boùng ñeå caùch traùn khoaûng 5cm. phuï thuoäc vaøo saân baõi. duøng söùc cuûa coå tay vaø caùc ngoùn tay chuyeàn boùng ñi.thöïc hieän oân töøng kó thuaät khi nghe hieäu leänh coøi cuûa giaùo vieân. 4l 5’ Lôùp chia thaønh nhieàu nhoùm. Lôùp 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch. chaân sau khuîu töï nhieân.Phaàn keát thuùc . Ñoäng taùc : Khi chuyeàn. chaân tröôùc. Ñaáu thuû coù taàm voùc cao thöôøng duøng ñoäng taùc chuyeàn boùng baèng hai tay treân ñaàu ñeå chuyeàn hoaëc caûn ñöôøng boùng nhaèm gaây khoù khaên cho ñoái phöông khi baét boùng. Khi tay gaàn thaúng.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát. TTCB : Caàm boùng baèng hai tay ôû phía sau cuûa boùng. 3. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 12 CAÀU LOÂNG – TTTC . hai caùnh tay co töï nhieân hôi kheùp khuyûu tay. *Hoïc kó thuaät chuyeàn boùng baèng hai tay treân ñaàu Thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå chuyeàn boùng ôû khoaûng caùch trung bình khi ñoái phöông phoøng thuû chaët hoaëc khi baét boùng ôû treân cao vaø muoán chuyeàn boùng ñi ngay. . Boùng rôøi tay ngöôøi vöôn veà tröôùc. nhaûy döøng vaø quay ngöôøi.b)TTTC Boùng roå * OÂn kó thuaät hai böôùc döøng. theo hieäu leänh coøi *Hai haøng ñöùng ñoái dieän nhau töøng ñoâi moät thöïc hieän chuyeàn qua laïi 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc *Hai haøng ñöùng ñoái dieän nhau töøng ñoâi moät thöïc hieän chuyeàn qua laïi.Giao baøi taäp veà nhaø.

III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. 10l 2lx3voøn g +Ñoái vôùi lôùp gioûi hoaëc moät soá em khaù coù theå nhaûy leân baét boùng baèng hai tay vaø chuyeàn ñi lieàn.phoå bieán noäi dung.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. 60-65’ 10’ *lôùp chia thaønh nhieàu nhoùm phuï thuoäc vaøo soá saân coù (moãi nhoùm 1 saâneâ3 *Lôùp chia thaønh 2 nhoùm moãi nhoùm 1 saân. Taäp söùc beàn chuyeân moân II – Ñòa ñieåm.goái.vaën mình. HS keá tieáp thöïc hieän. yeâu caàu buoåi hoïc.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . chæ söû duïng taïi choã chuyeàn vaø baét boùng baèng hai tay treân ñaàu. traùi tay vaø kó thuaät ñaäp caàu chính dieän. .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. Thi ñaáu taäp TTTC : Boùng roå OÂn Hoïc kó thuaät chuyeàn boùng baèng hai tay treân ñaàu. b) Khôûi ñoäng .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. *Hai haøng ngang ñöùng ñoái dieän töøng ñoâi moät thöïc hieän.luôøn.xoaïc doïc. sau ñoù chaïy veà cuoái haøng. Hoïc kó thuaät chuyeàn boùng baèng moät tay treân ñaàu.             2.I – Muïc tieâu Caàu loâng : Oân kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay.coå chaân.gaäp Duoãi chaân.yeâu caàu giôø hoïc. moãi em moät caây vôït. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.GV quaûn lí 1 saân. hoâng.Xoay caùc khôùp : Coà tay.Daøn haøng. traùi tay vaø ñaäp caàu *Ñaáu taäp : Lôùp thi ñaáu loaïi tröïc tieáp 11 ñieåm thaéng. phöông tieän .quaû caàu loâng.Coá gaéng khoâng cho boùng rôi Chuù yù : Neâu 3 noäi dung treân coù theå thöïc hieän ñöôïc heát hay khoâng    *Moãi beân baûng xeáp hai haøng doïc. HS thöïc hieän song chaïy ra sau cuoái haøng.10 quaû boùng roå. cho baät vaøo baûng roå.veä sinh nôi taäp. Caùn söï lôùp quaûn lí moät saân cho tieán haønh thi ñaáu. töøng em thöïc hieän. . +Ñoái vôùi lôùp khaù Söû duïng nhaûy leân chuyeàn vaø baét boùng hai tay treân khoâng.xoaïc ngang. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. b) TTTC :Boùng roå *Oân kó thuaät chuyeàn baét boùng hai tay treân ñaàu +Ñoái vôùi lôùp yeáu.      .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.Phaàn cô baûn a)Caàu loâng: *Oân kó thuaät ñaùnh caàu thaáp thuaän tay.

2l *Hoïc kó thuaät chuyeàn boùng baèng moät tay treân vai : Ñaây laø pp chuyeàn boùng thoâng duïng nhaát ôû khoaûng caùch gaàn vaø trung bình.Choïn theo töøng ñoâi vöøa söùc nhau.5 m ñöùng chuyeàn boùng baèng moät tay treân vai vaøo töôøng vaø baét boùng naûy ra baèng hai tay * Taäp chuyeàn vaø baét boùng töøng ñoäi moät cöï li 4m. *Taäp söùc beàn chung: +Nhaûy daây nhanh +Chaïy nhanh +Nhaûy baät vôùi vaät cao +Chaïy nhanh +Nhaûy daây nhanh +Chaïy nhanh +Nhaûy baät vôùi vaät cao +Chaïy nhanh-keát thuùc 3. hai baøn tay caàm boùng töø tröôùc ngöïc ñöa leân vai. Ñoäng taùc ñieàu chænh löïc vaø höôùng cuûa coå tayû¬ thôøi ñieåm boùng bay ra cho pheùp ngöôøi chuyeàn boùng thay ñoåi höôùng vaø toác ñoä bay cuûa boùng trong phaïm vi lôùn 10l 5l cho moãi cöï li 10l 10l TTCB : Ñöùnh hai chaân // vai höôùng chuyeàn (ñoä roäng heïp cuûa hai chaân tuyø theo cöï li chuyeàn boùng xa hay gaàn) Maët quay höôùng chuyeàn troïng taâm doàn ñeàu vaøo hai chaân. Ñoäng taùc : Khi chuyeàn. *Ñöùng ñoái dieän vôùi töôøng.Giao baøi taäp veà nhaø.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho *GV thò phaïm laøm maãu. theo töøng caëp vöøa söùc nhau.phuï thuoäc vaøo möùc ñoä tieáp thu cuûa lôùp vaø möùc kæ luaät traät töï cuûa lôùp. Löïc chuyeàn boùng ñöôïc baét ñaàu töø ñaïp chaân chuyeån qua hoâng tôùi thaân. loøng baøn tay höôùng veà nôi chuyeàn boùng.7m. Boùng rôøi tay cuoái cuøng ôû ngoùn troû vaø ngoùn giöõa. thaân ngöôøi hôi ngaû ra sau roài nhanh choùng xoay ngöôøi veà höôùng chuyeàn khuyûu tay chuyeàn boùng ñöa töø sau – ra tröôùc caúng tay duoãi vaø ñöa boùng veà phía tröôùc. thaân ngöôøi lao veà phía tröôùc. coå tay tôùi caùc ngoùn tay chuyeàn boùng ñi. *Taäp chuyeàn boùng baèng moät tay treân vai ôû cöï li 3m. nhaéc nhôû troïng taâm kó thuaät laø ñöa boùng töø TTCB ôû tröôùc ngöïc leân vai ñeå coù theå duøng söùc neùm boùng ñi ñöôïc xa.Phaàn keát thuùc . qua caúng tay. . hai tay caàm boùng ôû tröôùc ngöïc. *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc khoâng boùng. . toác ñoä vaåy coå tay nhanh vaø kieåm soaùt boùng raát toát.5m. 20l 60m 3l 60m 20l 60m 3l 60m 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. caùch töôøng 1.

moãi em moät caây vôït. traùi tay Ñaùnh caàu do ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu : Ngöôøi taäp thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay.GV . *Coù theå moãi nhoùm GV cöû ra moät nhoùm tröôûng *Moãi toå moät saân.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.quaû caàu loâng. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô 2.yeâu caàu giôø hoïc. traùi tay lieân tuïc do ngöôøi phuïc vuï ñöùng ôû nöûa saân beân kia phaùt caàu cao saâu ôû hai beân mình ngöôøi taäp.Xoay caùc khôùp : Coà tay. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. toå tröôûng quaûn lí cho tieán haønh thi ñaáu. Ñaáu taäp TTTC : Boùng roå OÂn kó thuaät daãn boùng hai böôùc leân roå.söûa sai töøng nhoùm. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. phöông tieän .veä sinh nôi taäp. coù theå toå chöùc 1 ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cho 1 ngöôøi hoaëc 1 ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cho caû nhoùm taäp.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. *GV Laàn löôït . 15’ 3l 2l b)TTTC : Boùng roå *Oân kó thuaät daãn boùng 2 böôùc leân roå 3l *Lôùp chia thaønh 2 nhoùm.luôøn.xoaïc ngang. hoâng.moãi beân baûng roå 1 nhoùm.coå chaân.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. 1. II – Ñòa ñieåm.phoå bieán noäi dung. Ñaáu taäp.goái.      . .Daøn haøng.vaën mình. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. b) Khôûi ñoäng .Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . 60-65’ 10’ *Lôùp chia thaønh 3 hay 4 nhoùm (coøn do phuï thuoäc ñieàu kieän saân baõi). *Ñaáu taäp : Lôùp thi ñaáu loaïi tröïc tieáp 7 ñieåm thaéng.toát. neáu ñuû thôøi gian coù theå thi ñaáu nhaát cuûa töøng toå vôùi nhau. traùi tay .gaäp Duoãi chaân. yeâu caàu buoåi hoïc. OÂn kó thuaät chuyeàn boùng baèng hai tay treân ñaàu.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.xoaïc doïc.10 quaû boùng roå.Phaàn cô baûn a)Caàu loâng: *Oân kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 13 CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu Caàu loâng : Oân kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay.

+Taïi choã 2 böôùc neùm roå. +Nhoài boùng taïi choã,hai böôùc thöïc hieän neùm roå. Chuù yù : Ñoå ngöôøi veà tröôùc, nhaác chaân phaûi roài môùi chuïp boùng. +Daãn boùng 2 böôùc, thöïc hieän 2 böôùc neùm roå 1 tay treân vai : Luùc ñaàu daãn boùng ñi chaäm, laàn sau nhanh hôn laàn tröôùc. +Daãn boùng 4 böôùc, thöïc hieän 2 böôùc neùm roå 1 tay treân vai.

3l

10l

*Oân kó thuaät chuyeàn boùng baèng 2 tay treân ñaàu +Taäp taïi choã chuyeàn vaø baét boùng theo töøng ñoâi moät cöï li 3m.

5voøng coù theå ñeán voøng 3 em naøo laøm rôi boùng, phaït nhaûy leân 3l

höôùng daãn nhoùm 1 taïi choã 2 böôùc neùm roå 1 tay treân vai – GV qua nhoùm 2 höôùng daãn taïi choã 2 böôùc neùm roå 1 tay treân vai – GV trôû laïi nhoùm 1 höôùng daãn nhoài boùng taïi choã, thöïc hieän 2 böôùc neùm roå – GV tôùi nhoùm 2 höôùng daãn nhoài boùng taïi choã, thöïc hieän 2 böôùc neùm roå, cöù theá luaân phieân cho taäp heát caùc noäi dung beân. *Töøng em thöïc hieän HS naøo thöïc hieän xong sau ñoù nhaët boùng laïi, ñöa cho HS keá tieáp chöa coù boùng, di chuyeån veà cuoái haøng, cöù nhö theá cho ñeán heát, gaàn heát 3 löôït nhoùm truôûng baùo caùo GV bieát. Phöông phaùp naøy aùp duïng cho caùc noäi dung beân. *

+Taäp chuyeàn vaø baét boùng ñoåi choã theo ñoäi hình voøng troøn. Em B töø vò trí soá 1 chuyeàn boùng cho A ôû vò trí soá 2, chuyeàn boùng xong thì chaïy vaøo ñöùng ôû vò trí soá 2 thay cho A. Em A baét ñöôïc boùng thì chuyeàn boùng cho C ôû vò trí soá 3, chuyeàn boùng xong thì chaïy veà vò trí soá 1 thay cho B, Khi B ñaõ ñöùng ôû vò trí soá 2 thì C ôû vò trí soá 3 chuyeàn boùng cho B (ñang ôû vò trí soá 2) roài chaïy ñeán vò trí soá 2. Em B sau khi baét boùng thì chuyeàn boùng cho D ôû vò trí soá 4 roài chaïy veà ñöùng ôû vò trí soá 3 thay cho C. Em C ñöùng ôû vò trí soá 2 nhaän ñöôïc quaû boùng cuûa D ôû vò trí 4 chuyeàn cho thì chuyeàn cho E . . baøi taäp ñöôïc thöïc hieän lieân tuïc nhö theá (Theo chieàu kim ñoàng hoà ) cho ñeán vò trí B laø heát 1 voøng. *Ñaáu taäp : Lôùp thi ñaáu nguyeân saân, 2 hieäp, moãi hieäp7’.Thi ñaáu theo luaät hieän haønh. 3.Phaàn keát thuùc - Giao baøi taäp veà nhaø. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát.

Phuï thuoäc vaøo tình hình kæ luaät cuûa lôùp *Lôùp chia thaønh nhieàu ñoäi, coù theå moãi toå thaønh laäp moät ñoäi. Caùc em khoâng thi ñaáu ngoài taäp trung, traät töï theo doõi traän ñaáu ñeå naém luaät vaø kinh nghieäm.

5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH

GIAÙO AÙN 14 CAÀU LOÂNG – TTTC

I – Muïc tieâu .

Caàu loâng : Kieåm tra kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay, traùi tay

TTTC : Boùng roå Oân kó thuaät neùm roå baèng 1 tay treân vai OÂn kó thuaät daãn boùng hai böôùc leân roå. Chuaån bò kieåm tra. II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh ,veä sinh nôi taäp. - Phöông tieän : Chuaån bò coøi, moãi em moät caây vôït,quaû caàu loâng.10 quaû boùng roå. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá,phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. b) Khôûi ñoäng - Xoay caùc khôùp : Coà tay,coå chaân, hoâng,goái,gaäp Duoãi chaân,xoaïc doïc,xoaïc ngang,luôøn,vaën mình. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.      - Daøn haøng,cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. 60-65’ *HS kieåm tra ñöùng chuaån bò ôû moät beân saân (trong phaïmvi nöûa cuoái saân)Ngöôøi phuïc vuï caàm vôït vaø caàu ñöùng ôû nöûa saân beân kia trong khu vöïc phaùt caàu. Ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cao saâu – saâu sang saân ñeå ngöôøi kieåm tra söû duïng kó thuaät ñaùnh caàu treân ñaàu ñaùnh traû laïi sao cho ñieåm rôi cuûa caàu ôû 1/3 cuoái saân beân ngöôøi phuïc vuï. Thöïc hieän 3 laàn

2.Phaàn cô baûn a)Caàu loâng : Kieåm tra kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay, traùi tay. Caùch cho ñieåm

beân phaûi 3laàn beân traùi, thaønh tích tính theo soá quaû ngöôøi kieåm tra ñaùnh ñöôïc vaøo oâ qui ñònh keát hôïp vôùi ñaùnh giaù cuûa GV veà chaát löôïng thöïc hieän kó thuaät theo 3 möùc A,B,C.

*HS kieåm tra ñöôïc quyeàn töï choïn ngöôøi phuïc vuï trong phaïm vi cuûa lôùp mình. *Tröôøng hôïp ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu khoâng chính xaùc, ngöôøi kieåm tra khoâng ñaùnh quaû caàu ñoù seõ ñöôïc ñaùnh laïi laàn tieáp theo.

10l 5voøng

b)TTTC : Boùng roå *Oân neùm roå moät tay treân vai : TTCB : Ñöùng, chaân cuøng beân vôùi tay neùm roå ñaët tröôùc, hôi thaúng. Troïng taâm doàn vaøo chaân tröôùc, chaân sau hôi co (nöûa baøn chaân tröôùc chaïm ñaát). Hai tay caàm boùng phía tröôùc ngöïc moät caùch töï nhieân, caùc ngoùn tay môû roäng, hai khuyûu tay co hôi eùp saùt hai beân söôøn, maét nhìn vaøo roå. Ñoäng taùc : Hai ñaàu goái hôi khuîu, ñoàng thôøi xoay tö theá tay caàm boùng thaønh baøn tay neùm ôû phía sau boùng, loøng baøn tay höôùng veà tröôùc – leân cao. Tay kia xoeø roäng giöõ phía beân cheách veà tröôùc quaû boùng, ñoàng thôøi ñöa boùng töø tröôùc ngöïc thaønh tö theá treân vai. Khi ñöa boùng tôùi ngang vai thì haï thaáp troïng taâm, tieáp theo ñaïp nheï hai chaân xuoáng ñaát ñeå döôùn ngöôøi leân taïo taïo neân löïc chuyeån qua thaân tôùi caùnh tay, caúng tay. Khi tay duoãi gaàn thaúng heát thì duøng söùc baøn tay, caùc ngoùn tay gaäp mieát theo boùng, ñieåm tieáp xuùc cuoái cuøng vôùi boùng laø hai ngoùn troû vaø giöõa. Khi boùng saép rôøi khoûi tay phaûi thì buoâng tay ñôõ boùng ra, thaân ngöôøi vöôn leân cao, troïng taâm doàn vaøo chaân tröôùc

2l 6l 4l 4l 4l

*Töøng ñoâi moät taïi choã neùm boùng baèng moät tay treân vai (boùng bay chuaån xaùc ñeán ngöôøi döùng ñoái dieän) *Taäp hôïp HS thaønh moät voøng cung, maët höôùng vaøo roå vaø caùch roå 3 – 5m, GV hoaëc 1 – 2em ñöùng döôùi roå laøm ngöôøi chuyeàn boùng. Caùch taäp : Ngöôøi chuyeàn boùng laàn löôït chuyeàn boùng cho töøng ngöôøi ñöùng trong haøng. Khi HS naøo nhaän ñöôïc boùng thì nhanh choùng thöïc hieän ñoäng taùc ñöùng taïi choã neùm roå baèng moät tay treân vai. Ngöôøi chyeàn boùng ñoùn boùng döôùi roå roài laïi tieáp tuïc chuyeàn boùng cho ngöôøi tieáp theo laàn löôït cho ñeán heát voøng.

*Oân kó thuaät daãn boùng 2 böôùc leân roå :

*GV thò phaïm laøm maãu laïi kó thuaät daãn boùng 2 böôùc leân roå. *Oân luyeän hoaøn chænh kó thuaät khoâng boùng Khoâng keùo daøi thôøi gian oân HS ñaõ laøm ñöôïc ñoäng taùc thì chuyeån sang oân taäp +Böôùc moät baét boùng treân khoâng

+TTCB : Khi ñang di chuyeån. moãi quaû 2 ñieåm. duøng söùc naâng ñuøi cuûa chaân phaûi gaàn nhö // vôùi maët ñaát thì ñoät nhieân döøng laïi. nhaän ñöôïc boùng cuûa ñoàng ñoäi hoaëc ñang daãn boùng muoán thöïc hieän neùm roå (neáu thuaän tay phaûi) thì phaûi nhaûy leân khoâng ñeå baét boùng vaø rôi xuoáng ñaát baèng chaân phaûi.1 ñieåm chuaån xaùc.Phaàn keát thuùc . 1 ñieåm chuaån xaùc. ñoàng thôøi boùng ñöa töø thaét löng leân vai – khi ngöôøi nhaûy leân gaàn tôùi ñieåm cao nhaát vaø thaân ngöôøi ñaõ giöõ ñöôïc thaêng baèng thì naâng naâng khuyûu tay phaûi leân cao. 1 ñieåm kó thuaät. chaân traùi böôùc tieáp moät böôùc ngaén hôn böôùc baét boùng.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát buoåi sau. tay traùi buoâng loûng. +Ñoäng taùc : Böôùc chaân khi baét boùng daøi vaø thaáp. Do coù söùc mieát cuûa caùc ngoùn tay. cuøng luùc ñoù giaäm nhaûy.thöïc hieän 2 böôùc leân roå. do quaùn tính cuûa thaân ñang di chuyeån veà tröôùc. duøng söùc cuûa caû tay vaø caùc ngoùn tay ñaåy boùng ñi. . *Lôùp ngoài taäp trung 4 haøng ngang 3. Khi chaân phaûi chaïm ñaát. khi boùng ñaõ rôøi khoûi tay thì thaân ngöôøi vöôn leân cao vaø troïng taâm doàn vaøo phía tröôùc. Moãi quaû 2 ñieåm. +Böôùc hai baét boùng neùm roå Yeâu caàu baét boùng khi hai chaân coøn ñang ôû treân khoâng *HS ñang di chuyeån theo höôùng GV qui ñònh vaø nhaän boùng töø GV. 1 ñieåm kó thuaät +Daãn boùng töø giöõa saân tieán tôùi roå thöïc hieän 2 böôùc leân ro 5 quaûå. +Taïi choã neùm phaït 5 quaû.. 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. Ñieåm tieáp xuùc vôùi boùng cuoápi cuøng laø ngoùn troû vaø ngoùn giöõa. boùng xoaùy ngöôïc trôû laïi theo truïc ngang *Chuaån bò kieåm tra GV phoå bieán noäi dung kieåm tra. hai tay caàm boùng ñeå ngang thaét löng beân phaûi. Khi chaân traùi vöøa chaïm ñaát.

phöông tieän .Xoay caùc khôùp : Coà tay.goái. b) Khôûi ñoäng . Khôûi ñoäng chuyeân moân : ..      1.yeâu caàu giôø hoïc.10 quaû boùng roå. .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi Ñònh löôïng 10’15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 15 TTTC I – Muïc tieâu TTTC : Boùng roå Oân kó thuaät neùm roå baèng 1 tay treân vai OÂn kó thuaät daãn boùng hai böôùc leân roå.xoaïc doïc. hoâng.gaäp Duoãi chaân.vaën mình.phoå bieán noäi dung.veä sinh nôi taäp. Ñaáu taäp Kieåm tra thöû.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.xoaïc ngang.coå chaân.luôøn.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . yeâu caàu buoåi hoïc. II – Ñòa ñieåm.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.

moãi nhoùm ôû moät beân baûng roà. em naøo thöïc hieän xong.-Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô . 2. moãi hieäp7’. . HS keá tieáp thöïc hieän.Phaàn cô baûn : a) Oân kó thuaät neùm roå baèng 1 tay treân vai ôû vò trí neùm phaït. di chuyeån veà cuoái haøng. thöïc hieän 2 böôùc leân roå. *Lôùp chia thaønh nhieàu ñoäi. Chuù yù : Tuyø theo trình ñoä vaø kæ luaät cuûa lôùp coù theå linh ñoäng bôùt ñi 1. b)Lôùp taäp trung 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch.Phaàn keát thuùc . coù theå moãi toå thaønh laäp moät ñoäi. 60-65’ a)Lôùp chia thaønh hai nhoùm. *daãn boùng moät ñoaïn khoaûng 5m thöïc hieän 2 böôùc neùm roå 1 tay treân vai *Daãn boùng töø vaïch giöõa saân .baét boùng thöïc hieän hai böôùc neùm roå 1 tay treân vai.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.Thi ñaáu theo luaät hieän haønh Phuï thuoäc vaøo tình hình kæ luaät cuûa lôùp 3. Caùc em khoâng thi ñaáu ngoài taäp trung. 2 hieäp.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Daøn haøng.2 baøi taäp ôû treân.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát buoåi sau. nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän 2 böôùc neùm roå (khoâng boùng) *taäp taïi choã baät leân neùm roå 1 tay treân vai *Taäp nhoài boùng taïi choã. traät töï theo doõi traän ñaáu ñeå naém luaät vaø kinh nghieäm. 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. b) Oân daãn boùng 2 böôùc neùm roå treân vai 5l 3l 3l 5l 3l c) Kieåm tra thöû : GV ñaõ chaám thöû trong khi taäp d)Thi ñaáu taäp : : Lôùp thi ñaáu nguyeân saân. Xeáp 1 haøng doïc ôû vò trí neùm phaït.

Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 16 kieåm tra hoïc kyø II I – Muïc tieâu Boùng roå : + Kyõ thuaät daãn boùng hai böôùc leân roå.Xoay caùc khôùp : Coà tay.phoå bieán noäi dung.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. yeâu caàu buoåi hoïc. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. II – Ñòa ñieåm.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.xoaïc doïc. .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.coå chaân. hoâng.10 quaû boùng roå.vaën mình.Daøn haøng.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. *Lôùp taäp trung 4 haøng ngang 2.luôøn.xoaïc ngang.. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.goái.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. phöông tieän .veä sinh nôi taäp.gaäp Duoãi chaân.      .yeâu caàu giôø hoïc. b) Khôûi ñoäng .Phaàn cô baûn : Kieåm tra kó thuaät 60’-65’ .

10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.Phaàn keát thuùc .daãn boùng hai böôùc leân roå. Coù 1 quaû vaøo roå hoaëc khoâng coù laàn naøo boùng vaøo roå nhöng coù 2 laàn boùng truùng vaøo vaønh roå hay truùng khung chöõ nhaät treân baûng roå. -Ñieåm 5 – 6 : : Thöïc hieän kó thuaät daãn boùng 2 böôùc leân roå ñuùng. -Ñieåm 9 -10 : Thöïc hieän ñuùng ñoäng taùc. Cöù nhö theá cho ñeán heát lôùp. * Moãi HS thöïc hieän 5 quaû. tröôøng hôïp lôùp ñoâng coù theå moãi laàn kieåm tra 2 HS. -Ñieåm 1 -2 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc kó thuaät cô baûn (coù nhieàu sai soùt) . coù 2 quaû vaøo roå hoaëc thöïc hieän daãn boùng 2 böôùc leân roå. kó thuaät cô baûn ñuùng. *GV goïi teân 2 hs ôû nhoùm 2 leân kieåm tra. GV goïi teân 6 hs keá tieáp leân oân chuaån bò kieåm tra (nhoùm 3). 6 hs töï oân chuaån bò cho kieåm tra ôû beân baûng roå seõ kieåm tra. 6 hs coøn laïi töï oân ôû beân baûng roå coøn laïi. coù 1 quaû vaøo roå hoaëc coù 3 quaû neùm truùng vaønh roå hay truùng khung chöõ nhaät (45 – 59cm)treân baûng roå. *Caùc em daãn boùng khoaûng töø giöõa saân chaïy ñeán höôùng baûng roå thöïc hieän hai böôùcleân roå. *HS ôû baûng roå kieåm tra trôû veà choã ngoài chôø goïi teân leân kieåm tra.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát buoåi sau. *Sau khi kieåm tra xong nhoùm 6 em ñaàu. *Thang ñieåm 10. . *GV goïi teân 12hs. coøn moät vaøi sai soùt nhoû. GV thoåi coøi ra hieäu cho 6 hs nhoùm 2 veà choã ngoài chuaån bò kieåm tra. -Ñieåm 3 – 4 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc cô baûn kó thuaät (coù sai soùt) Khoâng coù laàn naøo boùng vaøo roå hoaëc hcæ coù 1 laàn boùng truùng vaøo vaønh roå hay khung chöõ nhaät treân baûng roå. -Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän kó thuaät daãn boùng 2 böôùc leân roå ñuùng. *Sau khi nhoùm 2 veà choã ngoài. 3.Boùng neùm khoâng tôùi roå hoaëc ra ngoaøi khung chöõ nhaät treân baûng roå * Yeâu caàu ñuùng luaät. moãi quaû 2 ñieåm trong ñoù goàm 1 ñieåm kó thuaät 1 ñieåm chuaån xaùc. moãi HS taäp khoaûng 5l.coù 1 quaû vaøo roå.

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 17 kieåm tra boå sunghoïc kyø II .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful