LỜI NÓI ĐẦU

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY, CÔ GIÁO VIÊN THPT THẾ HỆ 8X LỚP 28G TRƯỜNG ĐH TDTT TPHCM PHỐI HỢP CÙNG NHAU BIÊN SOẠN THẦY : PHAN THANH DANH, THPT NGUYỂN HỮU THỌ Q4 THẦY : TIẾT MINH TRUNG, THPT GÒ VẤP QUẬN GÒ VẤP THẦY : NGUYỄN VIỆT DZŨNG, THPT LÊ MINH XUÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH THẦY : PHẠM HỮU TÚ, THPT LONG THỚI HUYỆN NHÀ BÈ CÔ : NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC, THPT LÝ THƯỜNG KIỆT, HÓC MÔN CHỈNH SỬA : GV THPT TRẦN QUANG KHẢI Q11
EM ĐÃ CHỈNH SỬA DẤU CHẤM THÀNH HÌNH HS, CÁC GIÁO ÁN SAU GIÁO VIÊN COPY HÌNH NGƯỜI VÀ PASTE CHO ĐẸP CHỨ ĐỪNG ĐỂ NHỮNG DẤU CHẤM HS NHƯ VẦY

VÍ DỤ :
4 haøng doïc, moãi ñôït 4 em chaïy                                                         

ĐỂ NHƯ VẬY THÌ RẤT LÀ XẤU GIÁO ÁN, MẤT THẨM MĨ,

NÊN SỬA LẠI

NHƯ SAU :
            GV     Đội hình nhận lớp GV     Đội hình khởi động    

SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO NGHÓA VIEÄT NAM TP HOÀ CHÍ MINH phuùc TRÖÔØNG THPT -------------------------------

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ Ñoäc Laäp – Töï do – Haïnh -------------------------------------

Thaønh phoá Hoà Chí Minh, ngaøy . . . . thaùng . . . . naêm . . . .

GIAÙO AÙN MOÂN THEÅ DUÏC
Ñoái töôïng : Hoïc sinh khoái 11 Naêm hoïc : 2007 – 2008

Giaùo vieân thöïc hieän :

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH

GIAÙO AÙN 1
Giôùi thieäu : Noäi dung, chöông trình TD lôùp 11.

Theå duïc nhòp ñieäu ( nöõ ) Baøi TD Phaùt trieån chung ( nam ) Chaïy tieáp söùc
I – Muïc tieâu - Giôùi thieäu nhaèm giuùp HS bieát ñöôïc yù nghóa noäi dung chöông trình. - Hoïc baøi Theå duïc + nhòp ñieäu ( nöõ ) Ñoäng t aùc 1-3 + Phaùt trieån chung ( nam ) Ñoäng taùc 1 – 15 - Chayï tieáp söùc : Caùch trao vaø nhaän tín gaäy. Yeâu caàu böôùc ñaàu hoïc sinh naém ñöôïc 3 ñoäng taùc TDNÑ vaø 15 ñoäng taùc baøi TD phaùt trieån chung Naém ñöôïc kyõ thuaät trao vaø nhaän tín gaäy. II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh ,veä sinh nôi taäp - Phöông tieän : Chuaån bò coøi, 4 tín gaäy . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá,phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. b) Muïc tieâu noäi dung chöông trình TD lôùp 11 c) Khôûi ñoäng - Xoay caùc khôùp : Coà tay,coå chaân, hoâng,goái,gaäp Duoãi chaân,xoaïc doïc,xoaïc ngang,luôøn,vaën mình. Ñònh löôïng 10 - 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.

Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp

GV     Đội hình nhận lớp GV     Đội hình khởi động
- Daøn haøng,cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.

2.Phaàn cô baûn a) Theå duïc nhòp ñieäu ( nöõ ) * Ñoäng taùc1 ñaùnh hoâng

60 – 65’

Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cöï ly daõn caùch    

*Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai. *Sau ñoù GV cöû ra caùn söï ( em khaù)ñöùng cuøng chieàu vôùi lôùp hoâ nhòp nhanh hôn. chaân phaûi ñöa *GV giôùi thieäu teân ñoäng taùc. chaäm. N2 : Böôùc chaân phaûi leân moät böôùc. ñoàng thôøi quay troøn hai caúng tay (töø ngoaøi vaøo trong). maét nhìn sang traùi (thaân höôùng tröôùc) Nhòp 3 – 4 nhö nhòp 1.7.thöïc hieän töøng nhòp. troïng taâm doàn vaøo chaân traùi. nhòp ñieäu chaäm *GV hoâ nhòp ñeå HS laøm theo keát hôïp tay vaø chaân. GV quan saùt söûa sai.Caùn söï lôùp hoã trôï giöõ traät töï nhoùm nöõ.2 nhöng ñoåi beân Nhòp 5 – 6 nhö nhòp 1 -2 Nhòp 7 – 8 nhö nhòp 3 – 4 * Ñoäng taùc 2 Phoái hôïp Taäp phaàn chaân Giaäm chaân ñeàu luaân phieân töøng chaân töø nhòp 1 ñeán nhòp 8 (chaân traùi tröôùc) Taäp phaàn tay N1 ñöa tay traùi ra tröôùc N2 ñöa tay phaûi ra tröôùc // tay traùi N3 Tay traùi ñöa leân cao. caùc em laøm theo. *GV ñöùng cuøng chieàu.laøm maãu toaøn boä ñoäng taùc. . sau ñoù taäp tieáp N5. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. baøn tay saáp N6 Tay phaûi haï veà ngang vai N7 Tay traùi haï xuoáng eùp saùt thaân N8 : Tay phaûi haï Taäp keát hôïp tay vaø chaân 1l 1l 4l 1l 1l 5l  *GV giôùi thieäu teân ñoäng taùc. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn.töøng hai nhòp. 2l 1l 2l *GV hoâ nhòp ñeå HS laøm theo keát hôïp tay vaø chaân. baøn tay naém hôø N3 : Nhö nhòp 1.laøm maãu nhanh. ñoàng thôøi ñöa hai tay cheách döôùi – traùi. chaäm. nhòp ñieäu nhanh hôn * Ñoäng taùc 3 Di chuyeån tieán luøi N1: Böôùc chaân traùi leân moät böôùc. *Laøm maãu cöû ñoäng phaàn chaân *GV hoâ nhòp ñeå HS laøm theo. *GV ñöùng cuøng chieàu.vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo.6.toaøn boä ñoäng taùc. * taäp ñöôïc 4 nhòp oân laïi. baøn tay naém hôø.laøm maãu nhanh.troïng taâm doàn vaøo chaân phaûi. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân 2l 3l *GV giôùi thieäu teân ñoäng taùc.8 .(Coù theå voã tay) *Laøm maãu cöû ñoäng phaàn tay GV ñöùng cuøng chieàu. baøn tay höôùng vaøo trong. GV phaân caùc em nöõ thaønh 4 nhoùm töï taäp.hai caúng tay loàng vaøo nhau vaø quay troøn quanh truïc caùnh tay (töø ngoaøi vaøo trong). vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo .möùc ñoä chaäm. N4 Tay phaûi ñöa leân cao N5 Tay traùi haï veà ngang vai. N4 :Khuyuï goái traùi.1l 2l 5l Nhòp 1-2 Ñaåy hoâng sang traùi 2 nhòp.

nhöng voã tay 2 laàn thaät nhanh.7. möùc ñoä chaäm. 1l 1l 5l 3l *GV cho caùc em xem tranh aûnh *GV laøm maãu ñoäng taùc 1.thöïc hieän töøng nhòp. caêng thaân. tay traùi trong) Laêng thaúng töø döôùi – leân cao.2. nhöng hai tay quay theo chieàu ngöôïc laïi böôùc chaân luøi vaø tì goùt chaân traùi. ÑT 4: Nhö ñoäng taùc 2. loøng baøn tay höôùng vaøo nhau. ñaàu ngöûa. ÑT 10: Chaân traùi böôùc sang traùi moät böôùc roäng hôn vai. hai caúng tay döøng tröôùc ngöïc. ÑT 12: Quay ngöôøi sang phaûi.haï goùt chaân veà tö theá ñöùng nghieâm. caêng thaân.thöïc hieän töøng nhòp. Keát thuùc ñoäng taùc ôû tö theá ñöùng kheùp chaân. hai tay cheách cao.thöïc hieän töøng nhòp. ñaàu ngöûa. N5. maét nhìn cheách cao.8 : Nhö nhòp 1. baøn tay voã vaøo nhau 1 laàn.maét nhìn thaúng ÑT 2: Hai tay ñöa thaúng töø treân cao – sang ngang – xuoáng döôùi.10 ÑT 7: Haï hai tay thaønh dang ngang. tì baèng goùt chaân. 1l 1l 5l 3l *GV laøm maãu ñoäng taùc 7 -10 nhanh – chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu. baøn tay ngöûa. caùc em laøn theo *Caùn söï lôùp ñeám nhòp lôùp thöïc hieän. tay phaûi laêng thaúng xuoáng döôùi. maét nhìn thaúng. baøn tay duoãi thaúng. möùc ñoä chaäm. möùc ñoä chaäm. Thöïc hieän hai ñoäng taùc lieân tuïc. ÑT 5.6 nhanh – chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu.4. hai tay laêng thaúng töø döôùi – sang ngang – leân cao. ÑT 9: Nhö ñoäng taùc 7. maét nhìn thaúng.6: Hai tay ñan cheùo tröôùc thaân (tay phaûi ngoaøi. Tay traùi laêng thaúng leân treân. ÑT 3: Nhö ñoäng taùc 1. thaân thaúng.thaúng tröôùc. tay 1l *GV laøm maãu ñoäng taùc 11 -15 nhanh – chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu. ÑT 11: Quay ngöôøi sang traùi.3. ñaàu ngaång. thaân ngöôøi caêng. caùc em laøn theo *Caùn söï lôùp ñeám nhòp lôùp thöïc hieän *Oân laïi ñoäng taùc 1. GV quan saùt söûa sai. 1l 1l 5l b) Baøi Theå duïc phaùt trieån chung (nam) ÑT 1: Kieãng chaân. gaäp thaân veà tröôùc. baøn tay saáp.15 1l . ÑT 8: Hai tay giô cheách cao. hai tay dang ngang. baøn tay phaûi chaïm mu baøn chaân.6. maét nhìn cheách cao. maét nhìn thaúng. caùc em laøn theo *Caùn söï lôùp ñeám nhòp lôùp thöïc hieän *Oân laïi ñoäng taùc 1. caêng thaân.

-Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.cöù theá cho ñeán heát. Tín gaäy ñöôïc ñöa töø döôùi leân vaoø giöõa ngoùn caùi vaø ngoùn troû cuaû baøn tay ngöôøi nhaän. ÑT 13: Nhö ñoäng taùc 11 ÑT 14: Nhö ñoäng taùc 12 ÑT 15: Thu chaân traùi veà vôùi chaân phaûi thaønh tö theá ngoài xoåm treân nöûa tröôùc baøn chaân. Ngöôøi nhaän tín gaäy khi ñöa tay veà sau.Hai haøng ñaàu ngoài      *Laøm maãu vaø giaûng giaûi caùch 2 Trao – nhaän tín gaäy töø treân xuoáng. haøng 2. Moãi laàn taäp 8 em  haøng A     haøng B Haøng A taò choã thöïc hieän trao gaäy cho haøng B Caùch1 – caùch 2 *Haøng A luøi veà sau 1 böôùc daøi – thöïc hieän 1 böôùc trao tín gaäy cho haøng B caùch1 .Tín gaäy ñöa töø treân xuoáng.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc. *Lôùp 4 haøng ngang cöï ly giaõn caùch.4 thöïc hieän trao tín gaäy cho haøng 1. .traùi laêng thaúng xuoáng döôùi. laøm maãu vaø giaûng giaûi caùch 1 Trao – nhaän tín gaäy töø döôùi leân. tôùi nhoùm 8 em keá tieáp .Phaàn keát thuùc . .Giao baøi taäp veà nhaø. giôùi thieäu ngaén goïn veà moân chaïy tieáp söùc. caùnh tay duoãi thaúng coá ñònh. 6l 6l c) Chaïy tieáp söùc : Caùch trao vaø nhaän tín gaäy Caùch1: Trao – nhaän tín gaäy töø döôùi leân. baøn tay traùi chaïm mu baøn chaân phaûi. ngoùn caùi höôùng cheách vaøo trong. haøng A nhaän tín gaäy. Caùch 2: Trao – nhaän tín gaäy töø treân xuoáng. hai tay choáng ñaát.Thöïc hieän taâp nhö treân.haøng chaün böôùc sang traùi 1 böôùc.thaû loûng.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. caùc ngoùn con höôùng cheách ra ngoaøi – xuoáng döôù. nghe hieäu lònh coøi haøng 1. *Nhoùm 8 em vöøa taäp song veà choã. luùc naøy haøng B trao tín gaäy. loøng baøn tay höôùng veà sau – xuoáng döôùi. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . Tay phaûi laêng thaúng leân treân.3 thöïc hieän nhaän tín gaäy. .3.caùch2  haøng A     haøng B *GV cho nhoùm taäp ñaèng sau quay. Baøn tay xoeø ra nhö ño gang. baøn tay duoãi thaúng.ngöôïc vôùi caùch 1 6l 3. 5 -10’ *GV cho caùc em xem tranh aûnh.Ngöôøi nhaän tín gaäy phaûi ñeå loøng baøn tay ngöûa.Hai haøng ñaàu ngoài.Hoài tónh.

Hoïc sinh naém ñöôïc caùch trao vaø nhaän tín gaäy ( taïi choã ) Baøi taäp 1 vaø 2.Xoay caùc khôùp : Coà tay.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Hoïc baøi Theå duïc + Nhòp ñieäu ( nöõ ) Oân ñoäng t aùc 1-3. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.      .böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Ñònh löôïng 10 15’ -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. hoâng.gaäp Duoãi chaân.goái..naâng cao ñuøi.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.xoaïc ngang. phöông tieän .Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.xoaïc doïc. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 2 CHAÏY TIEÁP SÖÙC – BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu .luôøn.20 II – Ñòa ñieåm. 2. Chaïy naâng goùt chaïm moâng. b) Khôûi ñoäng . Hoïc 16 .coå chaân.yeâu caàu giôø hoïc.chaïy ñaïp sau. Hoïc ñoäng taùc 4 + Phaùt trieån chung ( nam ) Oân ñoäng taùc 1 – 15.ñaù laêng chaân ra tröôùc. yeâu caàu buoåi hoïc. . Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.veä sinh nôi taäp .Daøn haøng.vaën mình.phoå bieán noäi dung. 4 tín gaäy .Phaàn cô baûn Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60 – 65’ Lôùp ngoài thaønh 4 haøng . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.

chaïy ñoaïn 1vaø 3 caàm gaäy tay phaûi. laøm ñoäng taùc trao gaäy theo kieåu quy ñònh ngang      *GV laøm maãu nhanh. chaân sau Ñoäng taùc : Theo leänh cuûa GV. CHAÏY TIEÁP SÖÙC * Taïi choã taäp trao tín gaäy TTCB Ñöùng chaân tröôùc chaân sau. muõi baøn chaân choáng ñaát. Ñoäng taùc 18 : Duoãi tay. thaân ngöôøi thaúng. chaân cuøng beân vôùi tay caàm tín gaäy ôû phía sau. 3l 2l 2l * Höôùng daãn nam oân . Ñoäng taùc 20 : Thu 2 chaân thaønh tö theá ngoài xoåm.(nhö ñoäng taùc 16) Ñoäng taùc 19 : nhö ñoäng taùc 17. caàm saùt ñaàu phía sau cuûa tín gaäy. Khi nghe hieäu leänh ‘baét’ thì tay seõ nhaän tín gaäy ñaùnh ra tröôùc . Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Cöï ly giaõn caùch   4   3   2   1  *GV laøm maãu nhanh. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp . luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn.a . chaäm *GV hoâ nhòp ñeå HS taäp.khi tay coù tín gaäy ñöa veà tröôùc thì hoâ baét vaø ñaùnh tay naøy tieáp veà sau 1 nhòp nöõa roài môùi ñöa thaúng tay veà tröôùc .khi tay ñoù ñaùnh ra sau thì duoãi thaúng. chaäm *GV hoâ nhòp ñeå HS taäp. Ñoäng taùc : Ñaùnh tay nhòp nhaøng . caùn söï lôùp hoâ nhòp caû nhoùm nam oân töø 1-15 *Caùn söï ñöùng cuøng chieàu vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. taäp ñoäng taùc tay khoâng nhaän tín gaäy TTCB Ñöùng chaân tröôùc. tì treân nöûa tröôùc baøn chaân. HS ñaùnh hai tay töï nhieân. Hai tay choáng ñaát. Ñoäng taùc 17 : Co tay (gaäp heát khôùp khuyûu tay) haï thaân vaø giöõ thaân ngöôøi thaúng. thaân thaúng thaønh tö theá naèm saáp choáng thaúng tay.ñoaïn 3 vaø 4 caàm gaäy tay traùi. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Cöï ly giaõn caùch   4   3   2   1  *Lôùp phaân thaønh 4 nhoùm nöõ töï oân töø 1-3 vaø cho caùc em xem hình ñoäng taùc 4 taïo khaùi nieäm.GV qua höùông daãn nam 2l 3l 5l *Taïi choã.thaân ngöôøi thaúng. muõi baøn chaân choáng ñaát..eùp saùt thaân ñeå nhaän tín gaäy 2l 3l 5l Khoaûng 5‘ BAØI TD Nam : Oân ñoäng taùc 1 – 15 Hoïc ñoäng taùc 16 – 20 Ñoâng taùc 16 : Tung hai chaân ra sau thaønh tö theá naèm saáp choánh thaúng tay. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai.

Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân GV söûa sai vaø chænh laïi ñeå ñaûm baûo neùt ñeïp vaø nhòp ñieäu.7. Nhòp 2 : Baät nhaûy vaø haï tay veà TTCB Nhòp 3 : Nhö nòp 1 nhöng ñoåi sang beân phaûi. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp nhoùm nam taäp GV quan saùt söûa sai. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Cöï ly giaõn caùch   4   3   2   1  *Trong khi caùn söï lôùp quaûn nhoùm nam.thaû loûng.maét nhìn sang phaûi ra sau.muõi chaân duoãi ra. ñoàng thôøi baät nhaûy theo nhòp hoâ vaø quay thaân 360o veà beân traùi. Cuûng coá baøi 2l 5l 2l nhanh hôn.hai haøng sau ñöùng.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.caêng thaân. chaäm ñoäng taùc 4 (nöõ )Nhoùm nöõ ngoài 3 haøng ngang *Trieån khai taäp Cöï ly giaõn caùch   4   3   2   1  *GV ñöùng cuøng chieàu. *Hai haøng ñaàu ngoài. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn.6.tay phaûi ñaùnh ra sau vôùi veà phía muõi baøn chaân traùi.tay traùi ñöa ra tröôùcleân cao loøng baøn tay höôùng ra ngoaøi.tay phaûi thaû loûng. 3. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp nhoùm nöõ taäp GV quan saùt söûa sai.Nöõ : Ñoäng taùc 4 Nhaûy 2l TTCB Nhö tö theá keát thuùc cuûa ñoäng taùc 3 Nhòp 1: Baät nhaûy.Hoài tónh.      GV goïi 1 – 3 leân thöïc hieän Nam ñoäng taùc 1 – 20 Nöõ ñoäng taùc 1 .8 : Co goái traùi.Phaàn keát thuùc .GV sang höôùng daãn nhoùm nöõ *GV laøm maãu nhanh.4 -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .tay traùi tì vaøo goái traùi.cho HS co goái cao. Nhòp 4 : Nhö nhòp 2 Nhòp 5. 5 -10’ .Vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo.ñoàng thôøi gaäp caúng chaân traùi ra sau.

goái.Giao baøi taäp veà nhaø.   Moãi ñoäng taùc . 4 tín gaäy . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.xoaïc doïc. b) Khôûi ñoäng .gaäp Duoãi chaân.phoå bieán noäi dung. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 3 CHAÏY TIEÁP SÖÙC – BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu .6 + Phaùt trieån chung ( nam ) Oân ñoäng taùc 1 – 20.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. Hoïc ñoäng taùc 5 .. hoâng. yeâu caàu buoåi hoïc.Hoïc baøi Theå duïc + nhòp ñieäu ( nöõ ) Oân ñoäng t aùc 1-4.Hoïc sinh naém ñöôïc xuaát phaùt thaáp.30 II – Ñòa ñieåm.15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.xuaát phaùt ba ñieåm töïa. Hoïc 21 .coå chaân.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.veä sinh nôi taäp .Xoay caùc khôùp : Coà tay.xoaïc Ñònh löôïng 10 . phöông tieän . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1..Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . .Söï phoái hôïp cuûa ngöôøi trao – nhaän tín gaäy . SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.yeâu caàu giôø hoïc.

ñaù laêng chaân ra tröôùc.sao cho tay nhaän tín gaäy thaúng haøng vôùi tay trao tín gaäy cuûa ngöôøi phía sau.xuaát phaùt thaáp vôùi baøn ñaïp vaø caàm tín gaäy ôû tay phaûi.Vaø taäp ñoåi tay caàm . 2.vaën mình.goùc ñoä caùc baøn ñaïp vaãn nhö khio xuaát phaùt vaøo ñöôøng voøng.hai haøng ñaùnh tay nhòp nhaøng.Phaàn cô baûn a .böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.sau vaøi nhòp haøng 1 thöïc hieän trao gaäy.saün saøng.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.ngoùn caùi.Khoaûng caùch caùc baøn ñaïp vôùi nhau vaø vôùi vaïch xuaát phaùt.hai tay caàm gaäy ñeàu duoãi thaúng vaø gaàn // vôùi maët ñaát – ñoù laø thôøi ñieåm Khoaûng 5’ Khoaûng hôn 7’ 6l 10l . *Taäp coù gaäy Khi ñoäng taùc ñaõ oån ñònh haøng 1 thöïc hieän phoái hôïp vôùi haøng 2 trao – nhaän tín gaäy.Ngöôøi chaïy caàn ñöùng leäch sang beân. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.chaân sau thaân treân hôi ngaû veà tröôùc gaàn vôùi tö theá khi chaïy. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.ngang. Chuù yù :tröôøng hôïp thieáu tín gaäy coù theå moãi laàn taäp 8 em.caùc baøn ñaïp caàn ñaït leäch sang beân phaûi oâ chaïy.Daøn haøng. haøng 2 thöïc hieän moâ phoûng ñoäng taùc nhaän gaäy.Hai HS ñöùng ôû tö theá cuøng caàm tín gaäy. TTCB Töøng ñoâi.Vò trí ñoùng baøn ñaïp caàn ñaûm baûo ñeå ñöôïc chaïy lao sau xuaát phaùt (coù lôïi cho vieäc taêng toác ñoä) treân moät ñöôøng thaúng laø ñöôøng tieáp tuyeán töø vò trí xuaát phaùt tôùi vaïch giôùi haïn beân traùi oâ chaïy.naâng cao ñuøi.Khi ñoùng baøn ñaïp.luôøn.Khi ñoùng baøn ñaïp caàn chuù yù sao cho truïc doïc cuûa hai baøn ñaïp ñeàu // vôùi ñöôøng tieáp tuyeán (töø vò trí ñaët baøn ñaïp ñeán ñöôøng voøng. 60’ – 65’ 2l *GV cho caùc em xem tranh aûnh *Laøm maãu ñoäng taùc HS ngoài             5l HS taäp 2           1 *GV höôùng daãn hai haøng taäp.Ñöùng chaân tröôùc.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. 2 laàn x 8 nhòp 10m    .sau ñoù ñeán hai haøng coøn laïi *Taäp khoâng gaäy : Khi nghe hieäu leänh.Khi tay choáng ñaát ñeå xuaát phaùt. Chaïy tieáp söùc : .Taäp taïi choã trao vaø nhaän tín gaäy.chaïy ) Nhö ôû chaïy cöï li ngaén.Kó thuaät xuaát phaùt cuõng theo caùc leänh (Vaøo choã.chaïy ñaïp sau..ngoùn troû taùch nhö ño gang vaø choáng saùt phía sau vaïch xuaát phaùt.Xuaát phaùt thaáp vôùi tín gaäy VÑV chaïy ñoaïn ñaàu trong chaïy tieáp söùc 4 x 100m.soá 1 vaø soá 3 caàm tín gaäy ôû tay phaûi ñöùng sau soá 2 vaø soá 4.naém tín gaäy baèng caùc ngoùn coøn laïi .

ñoàng thôøi voã tay. Nhòp 5. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû Ñoäng taùc 6 : Ñoäng taùc löng Nhòp 1-2 : Böôùc chaân traùi sang traùi roäng baèng vai.2 *GV höôùng daãn HS oân N1.maët hôi quay sang phaûi.Taäp chaïy ñoaïn ngaén trao – nhaän tín gaäy. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn.baøn tay saáp.4 nhöng di chuyeån sang phaûi.6. Caùn söï lôùp hoâ nhòp nhoùm nöõ taäp GV quan saùt söûa sai. *GV trôû laïi vôùi nhoùm nöõ . ñoàng thôøi hai tay dang ngang.8 nhö nhòp 1.8.GV coù theå cho HS ñaèng sau quay.4 GV ñöùng cuøng chieàu.ñoàng thôøi ñaùnh hoâng . Nhòp 3 : Nhö nhòp 1 Nhòp 4 : Thu chaân phaûi veà cuøng chaân traùi vaø tì baèng muõi baøn chaân.Taäp xuaát phaùt 3 ñieåm choáng (Hai chaân vaø moät tay)ngöôøi nhaän tín gaäy phaûi quay maët veà phía sau(Quay maët sang traùi khi baét gaäy tay traùi vaø ngöôïc laïi) 2l 6l 2l b .GV höôùng daãn taäp tieáp N 5.HS nhaän seõ caàm tín gaäy vaø ñaùnh tay ñoù veà tröôùc) 6l 2lx20m 5l gaäy.7. -Töøng haøng taäp .vöùa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo.caêng ngöïc.hoaøn thaønh vieäc trao – nhaän tín gaäy ( sau ñoù HS trao seõ buoâng tín gaäy vaø ñaùnh tay veà sau. chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu.Baøi theå duïc Oân TDNÑ Lôùp cöû ra moät em khaù höôùng daãn lôùp oân Oân baøi TD nam 1-20 lôùp töï oân Hoïc ñoäng taùc 5 di chuyeån ngang Nhòp 1 : Chaân traùi böôùc sang traùi roäng baèng vai. .Taäp 1 böôùc trao tín gaäy .vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo.2. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Sau khi caùc em naém vöõng 4 nhòp ñaàu.ñeå thay ñoåi nhieäm vuï cho nhau.3.7.ñoàng thôøi gaäp hai caúng tay. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai. 2l 2l 5l *GV quan saùt nhoùm nöõ oân roài ñeán nhoùm nam. loøng baøn tay höôùng ra tröôùc.Sau ñoù ñaèng sau quay trao ñoåi nhieäm vuï taäp.sau taêng toác ñoä ñaùnh tay.GV thöïc hieän toaøn boä ÑT 5 nhanh – chaäm.Taäp nhö baøi taäp chæ khaùc laø coù di chuyeån .6. -Luùc ñaàu taäp vôùi nhòp ñoä chaâm.tì baèng muõi baøn chaân. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. hoïc tieáp nhòp 3. Nhoùm nam tieáp tuïc oân.      *GV höôùng daãn HS taäp nhòp 1. *GV laøm maãu nhanh. Nhòp 2 : Chaân phaûi ñöa ra sau chaân traùi vaø böôùc sang traùi.2 .

ñoàng thôøi kheùp chaân traùi vaø haï tay veà tö theá ñöùng cô baûn.30      *GV laøm maãu nhanh. ÑT 25 : Nhö ÑT 23.( neáu lôùp tieáp thu toát coù theå taâp laïi toaøn boä 6 ÑT ) Hoïc ñoäng taùc 21-30 nam ÑT 21 : Baät thaúng leân cao nhaûy öôõn thaân.hai tay giô thaúng treân cao.maét nhìn theo tay. .khuîu goái.caúng tay phaûi gaäp tröôùc ngöïc. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai. ÑT 27 : Laêng thaúng chaân traùi veà tröôùc.baøn tay saáp. chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu.caêng ngöïc. Nhòp 3-4 Ñaùnh hoâng sang phaûi.maét nhìn thaúng.hai tay ñöa thaúng töø treân cao. ÑT 26 : Thu chaân phaûi veà thaønh tö theá ñöùng thaúng.hai tay duoãi thaúng sang phaûi.caúng tay traùi gaäp tröôùc ngöïc.tay traùi ñöa ngang baøn tay saáp.6. *GV goïi baát kyø moät em nam thöïc hieän baøi taäp töø 1-30 *GV goïi baát kyø moät em nöõ thöïc hieän baøi taäp töø 1. Nhòp 7-8 Naâng thaân leân. 1l *GV Trieån khai taäp nhoùm nam. thaân ngöôøi vaø chaân phaûi duoãi thaúng.tay phaûi ñöa ngang baøn tay saáp.xuoáng döôùi chaïm muõi baøn chaân traùi. ÑT 28 : Nhö ÑT 26 ÑT 29 : Nhö ÑT 27. ÑT 24 : Thu chaân traùi veà vò trí cuõ thaønh tö theá ñöùng nghieâm. ÑT 30 : Thu chaân phaûi veà thaønh tö theá nghieâm.hai tay cao.taäp töø 21 – 26 *Tieáp ñeán töø 27 .nhöng ñoåi chaân. ÑT 22 : Ñöùng thaúng .hai tay dang ngang. 2l 2l 5l treân Caùn söï lôùp quaûn lí nhoùm nöõ taäp cho thuoäc hai ñoäng taùc vöùa hoïc.keát thuùc ñoäng taùc hai chaân chuïm.maët höôùng sang traùi.ngaång ñaàu. kheùp chaân.maét nhìn thaúng.caêng ngöïc.hai chaân kheùp.nhöng ñoåi beân.ñaàu vaø thaân ngöôøi nghieâng sang phaûi . luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. ÑT 23 : Chaân traùi böôùc daøi sang traùi thaønh tö theá ñöùng khuîu goái traùi. vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo. chaân phaûi duoãi thaúng. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân GV giaûng giaûi laïi nhöõng yeâu caàu yeáu lónh kyõ thuaät cho ñoäng taùc chính xaùc caû veá bieân ñoä .hai tay giô thaúng treân cao .sang traùi. Nhòp 5-6 : Gaäp thaân ra phía tröôùc .maët höôùng sang phaûi.loøng baøn tay höôùng vaøo nhau .phöông höôùng.caêng ngöïc.

Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 5 -10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .thaû loûng.. 4 tín gaäy . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 4 CHAÏY TIEÁP SÖÙC – BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu .GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. . .Phaàn keát thuùc .Phöông tieän : Chuaån bò coøi.Giao baøi taäp veà nhaø.*Cuûng coá baøi : 3. phöông tieän . SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng .veä sinh nôi taäp .Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . .Oân phoái hôïp cuûa ngöôøi trao – nhaän tín gaäy hoaëc noäi dung do GV choïn Oân ÑT 1 – 6 (nöõ) Hoïc ÑT 7 – 8 (nöõ) Oân ÑT 1 – 30 (nam) Hoïc ÑT 31 – 40 (nam) II – Ñòa ñieåm.Hoài tónh.

GV qua nhoùm nöõ.Heát moät ñôït nhö vaäy. -GV ñeám nhòp.Daøn haøng.  ñoäng taùc  2 laàn x 8  nhòp  10m  .ngöôøi soá 4 nhaän gaäy baèng tay traùi.Khi chaïy caøng nhanh. hoâng.yeâu caàu giôø hoïc. *Boá trí caùc em ngoài ôû giöõa ñoaïn ñöôøng taäp.khoaûng caùch ngöôøi tröôùc ngöôøi sau phaûi taêng leân ñuû xa ñeå khoâng xoâ ñaïp vaøo nhau.ñieàu khieån nhoùm nöõ taäp.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.Ngöôøi soá 2 nhaän gaäy baèng tay traùi roài chuyeàn gaäy vaøo tay phaûi bñeå trao cho ngöôøi soá 3. 60’ – 65’ 3l *Chuù yù lôùp thaät traät töï nghe vaø nhôù lôøi daën doø cuûa GV *Nhöõng em chöa taäp ngoài traät töï theo doõi ñeå ñeán löôït mình taäp naém ñöôïc caùch thöùc.Khi phoái hôïp ñaõ toát caàn chuù yù taêng toác ñoä. Chaïy naâng goùt chaïm moâng. 2l 2l 4l 5l . -Lôùp cöû 1 em khaù leân hoâ. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.ñeán ngöôøi soá 3.naâng cao ñuøi.roài ngöôøi soá 2. 2 .phoå bieán noäi dung.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. -Lôùp cöû 1 em khaù leân hoâ. caùn söï laøm maãu ñöùng ôû tröôùc caùc em nuõ laøm theo. theo Moãi Ñoäi hình 4 haøng ngang.gaäp Duoãi chaân. Trao – nhaän tín gaäy theo ñoäi 4 ngöôøi Caû ñoäi chaïy nheï nhaûng theo 1 haøng doïc . caùn söï laøm maãu ñöùng ôû tröôùc caùc em nam laøm theo. b) BAØI THEÅ DUÏC -Oân ñoäng taùc 1 – 6 TDNÑ nöõ Ñònh löôïng 10 . -Oân ñoäng taùc 1 – 30 Baøi TD nam 1l 2l 2l -Hoïc ñoäng taùc 7 – 8 TDNÑ nöõ +Taäp phaàn chaân +Taäp phaàn tay +Taäp phoái hôïp tay – chaân.vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em laøm theo.ñeå deã quaûn lí lôùp.Xoay caùc khôùp : Coà tay. b) Khôûi ñoäng .luôøn.ñieàu khieån nhoùm nam taäp.vaën mình. yeâu caàu buoåi hoïc.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.ngöôøi soá 1 laïi nhaän laïi gaäy ñeå taäp töø ñaàu. *Moãi laàn taäp 2 nhoùm. Phaàn cô baûn : a) Oân phoái hôïp cuûa ngöôøi trao vaø ngöôøi nhaän tín gaäy. *Luùc ñaàu taäp khoaûng caùch giöõa ngöôøi trao vaø nhaän khoaûng caùch 20m.ngöôøi soá 1 caàm tín gaäy chaïy cuoái cuøng.xoaïc ngang.chaïy ñaïp sau.Ngöôøi soá 3 chuyeån gaäy sang tay phaûi ñeå trao cho ngöôøi soá 4 .GV Ñöùng cuøng chieàu.III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. Ngöôøi soá 1 caàm tín gaäy ôû tay phaûi roài trao cho ngöôøi soá 2 .xoaïc doïc.15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.coå chaân.ñaù laêng chaân ra tröôùc. .goái.GV qua oân nhoùm nam.ngöôøi soá 4 chaïy ñaàu.Chaïy vôùi ñöôøng thaúng. 2l 5l 2l 5l -GV ñeám nhòp.

Giao baøi taäp veà nhaø.vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em laøm theo.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . c) Cuûng coá baøi -GV voã nhòp caùc HS taäp .GV giaùm saùt -Caùn söï ñieàu khieåm vaø nhoùm töï quaûn -Lôùp taäp trung laïi-GV goïi moât vaøi em kieåm tra möùc ñoä tieáp thu baøi cho nam. .GV Ñöùng cuøng chieàu.vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em laøm theo -Caùn söï ñieàu khieån.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.GV giaùm saùt .2l 2l 4l -Hoïc ñoäng taùc 31 – 40 Baøi TD nam. nöõ 3. .GV chuyeån qua nhoùm nam.GV Ñöùng cuøng chieàu.Phaàn keát thuùc . SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO GIAÙO AÙN 5 .Caùn söï ñieàu khieåm vaø nhoùm nöõ töï quaûn. -Caùn söï ñieàu khieån.thaû loûng.GV Ñöùng cuøng chieàu. . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng .vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em laøm theo -GV voã nhòp caùc HS taäp .Hoài tónh.

Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .Daøn haøng. yeâu caàu buoåi hoïc.53 saùch GV TD lôùp 11 b . .goái.vaën mình. 4 tín gaäy .xoaïc doïc.  ñoäng taùc  2 laàn x 8  nhòp  10m  .phoå bieán noäi dung. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Ñònh löôïng 10 . HỒ CHÍ MINH CHAÏY TIEÁP SÖÙC – BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu Hoïc moät soá ñieåm cô baûn trong luaät ñieàn kinh (phaàn chaïy tieáp söùc 4 x 100m) Oân noäi dung chaïy nhö luùc thi ñaáu.hoaëc cuoái buoåi hoïc. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.caùc em coù theå taäp giöõ theo nhoùm cho ñeán luùc kieåm tra.taäp vôùi toác ñoä cao. 60’ – 65’ Lôùp taäp hoïp ngoài 4 haøng ngang coù theå giaûng luaät chaïy 4x100 ñaàu giôø hoïc sau ñoù môùi khôûi ñoäng. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.veä sinh nôi taäp .böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.gaäp Duoãi chaân.Hoïc ñoäng taùc 9 2l 4l 2l . theo Moãi Ñoäi hình 4 haøng ngang. 2 .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.luôøn. Taäp nhö ñieàu kieän thi ñaáu ( neáu coù ñuû saân baêi) Do ñieàu kieän tröôøng khoâng coù saân coù theå töông töï baèng caùch thu heïp ñoä daøi.coå chaân.chaïy ñaïp sau.Xoay caùc khôùp : Coà tay.    4l 2l c .Caùn söï Ñöùng cuøng chieàu.vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em nöõ laøm theo. phöông tieän . -Boá trí lôùp ngoài khu vöïc giöõa ñoaïn ñöôøng chaïy. -Taäp trao – nhaän tín gaäy nhoùm 4 em.Luaät Trang 52. Oân ñoäng taùc 1 – 8 d .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn cô baûn a .xoaïc ngang.. Oân ÑT 1 – 8 (nuõ) Hoïc ÑT 9 Oân ÑT 1 – 40 (nam) Hoïc ÑT 41 – 50 (nam) II – Ñòa ñieåm.ñaù laêng chaân ra tröôùc. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. -Caùn söï lôùp giöõ traät töï. Oân ñoäng taùc 1 – 40 e .TP. b) Khôûi ñoäng .coøn ñieàu kieän keùm hôn chæ taäp treân ñöôøng thaúng.15’ -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.yeâu caàu giôø hoïc. Coù theå baám giôø ñeå tính thaønh tích + kó thuaät.moät löôït taäp 2 nhoùm.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. hoâng.naâng cao ñuøi.

Phaàn keát thuùc . -Caùn söï lôùp hoâ nhòp nhoùm nam taäp                 F .Hoïc ñoäng taùc 41 – 50 2l 6l 1l G . nöõ 3.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.Giao baøi taäp veà nhaø.Hoài tónh. . . Cuûng coá baøi -Lôùp taäp trung laïi-GV goïi moât vaøi em kieåm tra möùc ñoä tieáp thu baøi cho nam.thaû loûng.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 5 -10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . .GV Ñöùng cuøng chieàu.GV giaùm saùt -Caùn söï ñieàu khieåm vaø nhoùm töï quaûn . .GV giaùm saùt -Caùn söï ñieàu khieåm vaø nhoùm töï quaûn .GV Ñöùng cuøng chieàu. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng .vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em nöõ laøm theo.      -Caùn söï ñieàu khieån nhoùm nöõ oân. .vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em nöõ laøm theo.4l   -Caùn söï ñieàu khieån.

phoå bieán noäi dung.. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 6 CHAÏY TIEÁP SÖÙC –LYÙ THUYEÁT - BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu II – Ñòa ñieåm.xoaïc ngang.Kieåm tra chaïy tieáp söùc Oân taïi choã trao vaø nhaän tín gaäy Moät böôùc trao vaø nhaân tín gaäy(nhaän tín gaäy sau ñoù ñoåi tay). 2 .vaën mình.coå chaân. hoâng.Daøn haøng.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.Xoay caùc khôùp : Coà tay. b) Khôûi ñoäng .chuù yù ñeán söï taäp luyeän thöôøng xuyeân cuûa HS Ñieåm 9 – 10 :Thöïc hieän ñuùng Ñònh löôïng 10 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.naâng cao ñuøi.luôøn.ñaù laêng chaân ra tröôùc.goái.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. Chaïy naâng goùt chaïm moâng. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .yeâu caàu giôø hoïc.      .chaïy ñaïp sau. phöông tieän .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. yeâu caàu buoåi hoïc. 4 tín gaäy .xoaïc doïc.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. Phaàn cô baûn a . Noäi dung döï truø : Oân ÑT 1 – 9 (nöõ) Oân ÑT 1 – 50 (nam) Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60’ – 65’           . Caùch cho ñieåm Ñieåm kó thuaät cuûa caùc HS trong moät nhoùm laø nhö nhau. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1. Kieåm tra chaïy tieáp söùc Nguyeân taéc vöøa söùc.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. Kieåm tra khaû naêng phoái hôïp trao – nhaän tín gaäy.gaäp Duoãi chaân.veä sinh nôi taäp .

phoái hôïp ñuùng ñuùng kó thuaät ôû cuoái khu vöïc qui ñònh.phoái hôïp cô baûn ñuùng kó thuaät ôû trong khu vöïc qui ñònh.ñaùnh giaù. Oân baøi TD nam. Nguyeân taéc vöøa söùc : Nguyeân taéc vöøa söùc ñöôïc baûo ñaûm khi thöïc hieän toát hai vaán ñeà -Ñoä khoù cuûa baøi taäp phaûi löïa choïn vaø phaân thaønh loaïi baäc..chaïy toác ñoä trung bình.chaïy vôùi toác ñoä chaäm Ñieåm 1 – 2 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc kyõ thuaät trao – nhaän tín gaäy.nhöng khoâng thay ñoåi caùc moác quy ñònh. c . Ñieåm 5 – 6 :Thöïc hieän ñuùng kó thuaät trao – nhaän tín gaäy. -Phaûi xeùt ñeán ñaëc ñieåm cuûa ngöôøi hoïc veá : giôùi tính.AD daøi 50m. Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän ñuùng kó thuaät trao – nhaän tín gaäy.trình ñoä.chaïy toác ñoä cao.huaán luyeän vieân.Chæ neân kieåm tra ñoàng thôøi 1 – 2 nhoùm. Nhôù yeâu caàu caùc em kieåm tra song veà choã cuõ ngoài traät töï.kó thuaät trao – nhaän tín gaäy.phoái hôïp cô baûn ñuùng kó thuaät ôû trong khu vöïc qui ñònh. Neáu khoâng kòp giôø coù theå boû phaàn naøy.coù theå cho chaïy theo ñöôøng voøng.Vieäc saép xeáp ñoù theo caùc qui luaät -Töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp -Töø deã ñeán khoù -Töø nhöõng caùi ñaõ bieát sang caùi chöa bieát Moät ñieàu quan troïng nöõa laø AB daøi 20m. Caùc baøi taäp khoâng vöøa söùc deã gaây chaán thöông trong taäp luyeän.coù theå theo thöù töï danh saùch .chaïy toác ñoä chaäm Ñieåm 3 – 4 :Thöïc hieä ñöôïc kyõ thuaät trao – nhaän tín gaäy.nöõ.GV neân cho chuaån bò “vaät baùo hieäu” Khi caùc nhoùm khaùc nhau vaøo kieåm tra.v Caùc baøi taäp khi ñöôïc löïa choïn ñeå giaûng daïy khoâng neân quaù khoù hoaëc quaù deã. Ñeå cho ñoä khoù cuûa baøi taâp luoân vöøa söùc vôùi ngöôøi taâp thì phaûi naâng daàn leân.HS ngồi tập trung 4 haøng ngang .Cöù theá laàn löôït cho ñeán heát GV chia lôùp thaønh nhieàu nhoùm.Neáu khoâng coù ñieàu kieän ñeå chaïy treân ñöôøng thaúng.v . 2l b .löùa tuoåi.ñieåm E tuyø thuoäc ñaëc ñieåm cuûa töøng ñoâi phoái hôïp.phaûi ôû möùc sao cho moãi ngöôøi coù coá gaéng nhaát ñònh vaø caàn söï giuùp ñôõ cuûa giaùo vieân.coù theå cho caùc em thöû moät laàn.ñeå GV deã theo doõi.

Ñaëc ñieåm caù nhaân cuûa ngöôøi taäp neân nghieân cöùutrong hoïc taäp. .GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.Giao baøi taäp veà nhaø. 2.Bieát vaø tính kyõ veà caùc löùa tuoåi vaø caù tính cuûa ngöôøi taâp 3.Naém chaéc ñaëc ñieåm caù nhaân seõ cho pheùp ngöôøi GV ñaët caùc nhieâm vuï vöøa söùc HS.Hoài tónh.Thöïc hieän caùc quy luaät “töø deã ñeán khoù””töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp””töø nhöõng ñieàu ñaõ bieát ñeán nhöõng ñieàu chöa bieát” 3.trong thi ñaáu thaäm chí caû trong luùc vui chôi vaø nghæ ngôi.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .muoán ñaûm baûo nguyeân taéc vöøa söùc thì ngoaøi vieäc chuù yù ñeán xu höôùng chung phaûi chieáu coá ñeán ñaëc ñieåm caù nhaân.tieán haønh caùc quaù trình giaûng daïy ñöôïc chaët cheõ vaø coù caùc bieän phaùp ñöôïc linh hoaït Ñaûm baûo cho nguyeân taéc vöøa söùc caàn theo caùc quy luaät 1Laõnh ñaïo chaéc chaéc quaù trình thöïc hieän chöông trình vaø ñeà ra caùc yeâu caàu hoïc taäp. ..Phaàn keát thuùc . . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng .thaû loûng.

coå chaân. hoâng.xoaïc doïc.naâng cao ñuøi.goái. 2 ..SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. phöông tieän .Phöông tieän : Chuaån bò coøi.khoaûng 6 quaûø boùng chuyeàn. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.xoaïc ngang. Oân caùc böôùc di chuyeån trong moân boùng chuyeàn.luôøn.Kiểm tra TD *Lôùp töï oân Ñònh löôïng 10 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. b) Khôûi ñoäng . Moät soá ñoäng taùc boå trôï do GV choïn.      . Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60’ -65’ *Lôùp chia thaønh 2 nhoùm nam – nöõ rieâng caùn söï lôùp ñieàu .TTTC I – Muïc tieâu Kieåm tra. Phần cơ bản a .ñaù laêng chaân ra tröôùc. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. yeâu caàu buoåi hoïc.gaäp Duoãi chaân.vaën mình.veä sinh nôi taäp .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. daây nhaûy. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 7 THEÅ DUÏC – NHAÛY CAO . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.yeâu caàu giôø hoïc. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.phoå bieán noäi dung.Daøn haøng. Oân chaïy ñaø – giaäm nhaûy.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.Xoay caùc khôùp : Coà tay. II – Ñòa ñieåm. .Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .chaïy ñaïp sau.

-HS HS Ñöùng treân moät chaân.           Ñaët chaân giaäm nhaûy phaûi töø goùt chaân sang muõi chaân vaø giaäm maõnh lieät. ñeïp vaø coù nhòp ñieäu. coù tính lieân hoaøn. 10l 10l Oân chaïy ñaø 10m x2l Lôùp 4 haøng ngang cöï ly giaõn caùch      -HS Ñöùng treân moät chaân.ñaët chaân giaäm phía sau.ñoäng taùc xaáu.chöa khôùp nhaïc. coù tính lieân hoaøn nhöng chöa thaät ñeïp.Khi nghe goïi tôùi teân mình HS nhôù giô tay.khi nghe hieäu leänh coøi.*Kieåm tra nöõ (caùch cho ñieåm ) -Ñieåm 9 – 10 : Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät vaø baøi ñeïp.khôùp nhaïc hoaëc nhòp hoâ.nhanh choùng ñöa chaân giaäm ra tröôùc vaø ñaët töø goùt chaân sang muõi chaân. coù sai soùt nhoû veà tö theá.Khôùp nhaïc hoaëc nòp hoâ. -Ñieåm 3 – 4 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc kyõ thuaät.khi nghe hieäu leänh coøi.taïo ñöôïc söï thoaûi maùi. -Ñieåm 5 – 6 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng vaø ñoäng taùc ñeïp.coù vaáp moät soá nhòp. Moãi ñôït goïi 3 – 5 em leân thöïc hieän.ñeå ruùt kinh nghieäm. Taäp ñoäng taùc boå trôï -Taäp ñaùnh tay -Ñöùng kieãng goùt nöûa tröôùc baøn chaân tröôùc treân buïc cao 20cm thöïc hieän naâng goùt chaân leân xuoáng.goïi theo thöù töï danh saùch. -Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän ñuùng kó thuaät.ñeán 7 böôùc -HS nam giaân nhaûy chaân phaûi taäp chaïy ñaø 5 böôùc.ñoàng thôøi ñaù laêng vaø ñaùnh tay. -Baät loø coø Ba em ñaàu haøng thöïc hieän sau ñoù xeáp haøng ôû ñích .khôùp nhaïc hoaëc nhòp hoâ. *Kieåm tra nam (caùch cho ñieåm) -Ñieåm 9 – 10 : Thöc hieän ñuùng kó thuaät.Chöa thuoäc nhieàu ñoäng taùc hoaëc vaáp nhieàu nhòp. b . -Ñieåm 7 – 8 :Thöïc hieân ñuùng töông ñoái ñeïp. Löu yù caùc em chöa tôùi löôït kieåm tra ngoài taäp trung.ñeán 7 böôùc      Töøng haøng taäp                                 Toác ñoä chaïy ñaø vuøa phaûi.thöïc hieän 3 böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng.chöa thuoäc 2 ñoäng taùc vaø vaáp moät soá nhòp. -Ñieåm 1 – 2 :Chöa thöïc hieän ñöôïc 2/3 caùc ñoäng taùc cuûa baøi.Nhảy cao Oân giaäm nhaûy 3l khieån lôùp oân.Chöa thuoäc 2 – 3 ñoäng taùc hoaëc vaáp moät soá nhòp.ñaët chaân giaäm phía sau. GV taäp trung caùc em nöõ ngoài thaønh hai haøng ngang. -Hs nam giaäm nhaûy chaân traùi taäp chaïu ñaø 5 böôùc.

b) Khôûi ñoäng .di chuyeån veà tröôùc chaân sau böôùc tröôùc . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn keát thuùc .Giao baøi taäp veà nhaø.xoaïc doïc.phoå bieán noäi dung. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng . SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. yeâu caàu buoåi hoïc. hoâng. OÂn kó thuaät chuyeàn boùng cao tay cô baûn.yeâu caàu giôø hoïc.gaäp Duoãi chaân.chaân coøn laïi reâ theo trôû veà TTCB +Böôùc chaïy :thöïc hieän khi boùng ñeán ôû xa.Xoay caùc khôùp : Coà tay.goái.söû duïng khi boùng ñeán leäch sang phaûi hay traùi ôû cöï li gaàn Kó thuaät : Chaân naøo gaån höôùng ñoù nhaát böôùc tröôùc.veä sinh nôi taäp .thaû loûng.      .   c .luôøn.phaûitröôùc.rôi xuoáng ñaát Hoaøn chænh boán giai ñoaïn kyõ thuaät Moät soá ñoäng taùc boå trôï kó thuaät vaø baøi taäp phaùt trieån theå löïc (do Gv choïn) TTTC : Oân caùc böôùc di chuyeån trong moân boùng chuyeàn. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.sau.vaën mình. (moät soá baøi taäp boå trôï).TTTC I – Muïc tieâu Nhaûy cao : Chaïy ñaø – giaâm nhaûy – treân khoâng .khoaûng 6 quaø boùng chuyeàn.hai hay nhieàu böôùc tuyø thuoäc cöï li xa gaàn boùng ñeán.xoaïc ngang. Boùng chuyeàn -Oân caùc böôùc di chuyeån +Böôùc tröôït ngang sang traùi.Hoài tónh. .GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 8 Nhaûy cao . .15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . daây nhaûy. phöông tieän .naâng cao ñuøi.Daøn haøng. II – Ñòa ñieåm.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. . 3.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 5 -10’ A B C -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .coå chaân.chaïy Ñònh löôïng 10 .cöï ly giaõn caùch Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m ..

luøi.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.nhanh choùng ñöa hình tay ñoùn boùng ôû treân cao caùch traùn khoaûng 30cm.  1  2 *GV ñeám 1 HS ñöa hình tay leân. *Tröôøng hôïp ñuû duïng cuï caû lôùp taäp nhaûy cao xong sau ñoù caû lôùp chuyeån qua hoïc boùng chuyeàn. *Oân böôùc tröôït ngang sang traùi.      *GV laøm maãu. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.vai hôi nhoâ veà phía tröôùc.Phaàn cô baûn a Nhaûy cao : moät saûi tay. *Tröôøng hôïp thieáu boùng coù theå chia lôùp laøm hai nhoùm. *Nghe hieäu leänh coøi GV chæ tay höôùng naøo HS di chuyeån Ñoäng taùc : Di chuyeån theo höôùng boùng ñeán.hai tay thaû loûng . Loø coø 2.ñaïp sau.sang phaûi . *Sau khi GV giaûng giaûi caû lôùp.Böôùc chaïy.böôùc tröôït tieán .cho HS xem tranh aûnh.ñaù laêng chaân ra tröôùc.haï thaáp troïng taâm. *Ñaët chaân giaäm nhaûy phaûi töø goùt chaân sang muõi chaân vaø giaäm maõnh lieät. 40l 40l . 6l 6l 6l 10l *GV höôùng daãn nhoùm 2 taäp boùng chuyeàn ôû ñòa ñieåm khaùc.maét quan saùt chôø boùng ñeán.moät nhoùm taäp nhaûy cao.theo goùc ñoä khoaûng 60 – 700 So vôùi traùn. nhoùm kia taäp boùng chuyeàn.taïo ñöôïc söï thoaûi maùi.GV toå chöùc höôùng daãn nöûa lôùp taäp nhaûy cao toaøn boä 4 giai ñoaïn. Nhaéc laïi nhöõng ñieåm maáu choát cuûa töøng giai ñoaïn. Chaïy naâng goùt chaïm moâng. *Phoái hôïp di chuyeån thöïc hieän moâ phoûng ñoäng taùc chuyeàn boùng cao tay cô baûn. Chuù yù ñôïi cô theå ñeán ñieåm cao nhaát môùi thöïc hieän xoay muõi chaân laêng vaø ngöôøi.sau ñoù GV ñeå nhoùm 1 taâp döôùi söï giaùm saùt cuûa caùn söï lôùp.böôùc nhaûy. b)TTTC : Boùng chuyeàn.GV ñeám 2 HS thöïc hieän taïi choã thöïc hieän ñoäng taùc chuyeàn boùng .sau ñoù khuîu goái thu tay phoái hôïp coå tay vaø caùc loùng ngoùn tay hoaõn xung roài thöïc hieän chuyeàn boùng ñi. TTCB Ñöùng hai chaân roäng baèng vai.chaân tröôùc chaân sau. 2lx10m 60’ – 65’ 2l *Toác ñoä chaïy ñaø vuøa phaûi.buïng hoùp.

-Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . ñoåi noäi dung taäp chuyeån sang nhaûy cao.30l 30l 20l 40l höoùng ñoù vaø thöïc hieän ñoäng taùc. Lôùp taäp trung ngoài 4 haøng ngang. Taäp hoïp lôùp laïi GV thò phaïm laïi nhaéc laïi ngaén goïn ñieåm maáu choát cuûa kyõ thuaät. +Haøng 2 taäp boå trôï nhö haøng 1 vöøa thöïc hieän +Haøng 1 böôùc tôùi gaàn caàm boùng nöông boùng theo ñeå haøng 2 thöïc hieän chuyeàn boùng.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc . . Goïi moät vaøi em thöïc hieän toát leân thöïc hieän. *Neáu lôùp ngoan coøn dö thôøi gian coù theå cho nhoùm BC töï taäp moät luùc.thaû loûng. 5 -10’ Lôùp taäp ôû ñòa hình töï nhieân. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. *Thöïc hieän chuyeàn 1 laàn moät beân chuyeàn nhanh – moät beân chuyeàn chaäm. GV tuaàn naøy chuù troïng moân BC – Tuaàn sau seõ chuù troïng moân nhaûy cao.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.  1  2 *Ñoäng taùc boå trôï +Haøng 1 thöïc hieän chuyeàn boùng xuoáng ñaát (coù theå ôû treân töôøng) Caàm boùng theo hình tay ôû treân ñaàu thöïc hieän chuyeàn boùng thaúng leân trôøi roài rôi veà vò trí cuõ. cöù theá luaân phieân. . 2l 4l 800m c) Chaïy beàn 3.Hoài tónh. neáu ngöôïc laïi. *Hai haøng luøi veà sau 2 böôùc thöïc hieän chuyeàn hai laàn.Phaàn keát thuùc .sau ñoù ñoåi ngöôïc laïi.(taïo caûm giaùc khi thöïc hieän chuyeàn) +Ñoåi laïi haøng 2 caàm boùng cho haøng 1 taäp.Giao baøi taäp veà nhaø.

HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 9 Nhaûy cao . phöông tieän . . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp .SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .TTTC I – Muïc tieâu Oân Hoaøn chænh boán giai ñoaïn kyõ thuaät Moät soá ñoäng taùc boå trôï kó thuaät vaø baøi taäp phaùt trieån theå löïc (do Gv choïn) Oân caùc böôùc di chuyeån – Caùc baøi taäp boå trôï kó thuaät chuyeàn boùng cao tay cô baûn .khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn.Oân ñeäm boùng II – Ñòa ñieåm.Phöông tieän : Chuaån bò coøi..veä sinh nôi taäp . daây nhaûy.

gaäp Duoãi chaân.Xoay caùc khôùp : Coà tay.coå chaân. *Phoái hôïp di chuyeån thöïc hieän moâ phoûng ñoäng taùc chuyeàn boùng cao tay cô baûn.cho ñeán 120cm döøng vôùi nöõ 60cm 90cm.  1  2 40l 40l .Daøn haøng.      .luøi. *Oân böôùc tröôït ngang sang traùi.Böôùc chaïy. yeâu caàu buoåi hoïc. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 10mx2l 60’ – 65’ 10l 10l 6l b Boùng chuyeàn 10l 10l 10l -Taäp ñaùnh tay -Taäp moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. hoâng.phoå bieán noäi dung. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.Phaàn cô baûn a Nhaûy cao : Ñònh löôïng 10 . -Taâp 3 böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng      Moãi laàn 4 em thöïc hieän.böôùc tröôït tieán . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.yeâu caàu giôø hoïc.15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.vaën mình. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. Taäp möùc xaø 70cm moãi laàn naâng xaø leân 5cm.xoaïc ngang. *Nghe hieäu leänh coøi GV chæ tay höôùng naøo HS di chuyeån höoùng ñoù vaø thöïc hieän ñoäng taùc.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.luôøn. Loø coø 2.ñaù laêng chaân ra tröôùc. Muïc ñích khôûi ñoäng.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.GV ñeám 2 HS thöïc hieän taïi choã thöïc hieän ñoäng taùc chuyeàn boùng .  1  2 *GV ñeám 1 HS ñöa hình tay leân.chaïy ñaïp sau.sang phaûi . b) Khôûi ñoäng .taêng tính ñaøn hoài cuûa chaân.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.böôùc nhaûy.xoaïc doïc.naâng cao ñuøi.goái.Noäi dung & giaûng giaûi 1.

caùnh tay taïo vôùi thaân ngöôøi moät goùc 45o – 50o.Hoài tónh. _Taäp moät beân tung boùng moät beân ñeäm. -Taâp ñeäm qua ñeäm laïi.boùng bay sang A. 8voøng Oâng ñeäm boùng : Nhaéc laïi maáu choát kó thuaät Ñöùng tö theá chuaån bò.gaàn tôùi boùng ñoàng thôøi thöïc hieän ñöa hình tay chuaån bò cho vieäc ñeäm boùng. +Hai haøng luøi veà sau 2 böôùc thöïc hieän chuyeàn hai laàn. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . +Thöïc hieän chuyeàn 1 laàn moät beân chuyeàn nhanh – moät beân chuyeàn chaäm.hai ngoùn caùi kheùp laïi song song baèng nhau. Chuyeàn boùng di chuyeån.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.caùnh tay thaúng. Töøng haøng thöïc hieän.Phaàn keát thuùc .30l 30l 20l 40l Tröôøng hôïp trong nhoùm coù em yeáu.coå tay duoãi thaúng.luùc naøy goùc taïo bôûi caùnh tay vaø thaân khoaûng 60o – 80o(tröôøng hôïp thoâng thöôøng)Coù theå lôùn hôn do phuï thuoäc ñöôøng boùng tôùi vaø muïc ñích ñaùnh boùng. +Haøng 2 taäp boå trôï nhö haøng 1 vöøa thöïc hieän +Haøng 1 böôùc tôùi gaàn caàm boùng nöông boùng theo ñeå haøng 2 thöïc hieän chuyeàn boùng. .di chuyeån nhanh ñeán choã höôùng boùng tôùi.yeâu caàu ñaàu tieân em coá gaéng di chuyeån cho kòp ñoùn boùng.ñoàng thôøi hôi xoác vai leân ñeå tieáp xuùc boùng. cöù theá luaân phieân. Taêng löïc Ñöùng treân baäc theàm thaáp baèng nöûa tröôùc 2 baøn chaân.thöïc hieän chuyeàn chaäm. sau ñoù ñoåi ngöôïc laïi.thöïc hieän kieãng goùt leân xuoáng taêng löïc coå chaân Ñöùng treân baäc theàm thaáp baèng nöûa tröôùc baøn chaân traùi thöïc hieän kieãng goùt leân xuoáng Ñöùng treân baäc theàm thaáp baèng nöûa tröôùc baøn chaân phaûi thöïc hieän kieãng goùt leân xuoáng 20l 20l 20l *Ñoäng taùc boå trôï +Haøng 1 thöïc hieän chuyeàn boùng xuoáng ñaát (coù theå ôû treân töôøng) Caàm boùng theo hình tay ôû treân ñaàu thöïc hieän chuyeàn boùng thaúng leân trôøi roài rôi veà vò trí cuõ. 3.vung tay leân.thaû loûng.Thöïc hieän ñeäm boùng baèng caùch duoãi khôùp goái.boán loùng ngoùn tay naøy ñaët leân boán loùng ngoùn tay kia. A chuyeàn laïi cho A 2…. hoâng.A 1 chuyeàn xong di chuyeån sang traùi chaïy ra cuoái haøng. +Ñoåi laïi haøng 2 caàm boùng cho haøng 1 taäp. -Thöïc hieän ñoäng taùc ñeäm boùng khoâng boùng di chuyeån sang caùc höôùng.   A1 A   B1 B Em chuyeàn khaù ñöùng ôû treân.

veä sinh nôi taäp...khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn. daây nhaûy.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. phöông tieän . . SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.Giao baøi taäp veà nhaø.TTTC I – Muïc tieâu II – Ñòa ñieåm. .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 10 Nhaûy cao . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi Ñònh löôïng Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) Nhaûy cao :Moät soá ñoäng taùc boå trôï.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . Oân Hoaøn chænh boán giai ñoaïn kyõ thuaät Luaät ñieàn kinh (phaàn nhaûy cao) TTTC : Oân phaùt boùng thaáp tay chính dieän Hoïc phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình. .

vaën mình.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.chaân laêng phía sau thöïc hieän ñaù laêng. hoâng. -Taâp ôû möùc xaø trung bình. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.Phaàn cô baûn a Nhaûy cao : -Taäp caùc baøi taäp boå trôï ñeå naâng cao thaønh tích.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.gaäp Duoãi chaân.ñaù laêng chaân ra tröôùc.taêng tính ñaøn hoài cuûa chaân. Ñoäi hình 4 haøng ngang.15’ -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.  Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 10mx2l 3lx3 A B -Hoaøn chænh 4 giai ñoaïn *Luaät ñieàn kinh (phaàn nhaûy cao) Saùch GV lôùp 11 trang 86 b Boùng chuyeàn Oân chuyeàn boùng.luôøn. -Ba böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng. b) Khôûi ñoäng . 10 .goái.      .chaïy ñaïp sau.coå chaân.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.xoaïc doïc.Daøn haøng.1.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.naâng cao ñuøi.xoaïc ngang.yeâu caàu giôø hoïc.Xoay caùc khôùp : Coà tay. yeâu caàu buoåi hoïc.cöù 3 böôùc thöïc hieän giaäm nhaûy ñaù laêng.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.      . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. -Ñöùng baèng chaân giaäm . -Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy ñaù laêng -Ñaùnh tay taïi choã -Moät böôùc giaäm nhaûy xoay muõi chaân vaø thaân rôi xuoáng baèng chaân giaäm sau ñoù tôùi choáng hai tay.nam (1m) nöõ (80cm) *lôùp ngoài taäp trung 4 haøng ngang chuù yù chaïy ñaø .Daøn haøng. Muïc ñích khôûi ñoäng.ñaët chaân . Nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän. 60’ – 65’ 10l 6l 10l 6l Nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän.ñeäm boùng   20l C Moät laàn thöïc hieän 3 HS.phoå bieán noäi dung. Loø coø 2.

-Töøng haøng thöïc hieän vôùi boùng ôû cuoái saân.cho HS xem tranh aûnh -HS Taäp moâ phoûng ñoäng taùc khoâng boùng.giaäm nhaûy ñuùng.chaân phaûi ñaïp ñaát.baøn tay ngöûa. 20l 20l 20l 10 voøng *Taäp chuyeàn 2 laàn laàn ñaàu chæ chuyeàn thaáp thaúng ôû treân ñaàu.Tay phaûi môû sang beân phaûi .( trong nhoùm coù HS yeáu coù theå thöïc hieän ñoäng taùc hôi chaäm laïi.vai traùi höôùng veà phía löôùi. . Ñaùnh boùng : Khi boùng rôi ñeán taàm thích hôïp(taàm ñaùnh boùng laø khi boùng coù ñieåm rôi ôû ñoä cao ngang xöông öùc).troïng taâm chuyeån töø chaân phaûi sang chaân traùi.hai nhoùm phuïc vuï *Taäp phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình *GV laøm maãu.töøng haøng thöïc hieän.Ñieåm boùng ñöôïc tung leân ngang thaân beân traùi theo phöông thaúng ñöùng caùch thaân ngöôøi 30 – 35cm.dính boùng).caùc haøng coøn laïi phuïc vuï boùng.tay traùi haï thaáp taàm boùng ñeå laáy ñaø tung boùng.5m.tay phaûi chuyeån ñoäng theo höôùng töø phaûi 2l 10l 10l B1 B Lôùp chia thaønh nhieàu nhoùm.ñöùng caùch löôùi khoaûng 1.ñoåi laïi .hôïp vôùi thaân ngöôøi moät goùc 30 – 45 0 .boùng ñöôïc tung vôùi ñoä cao ngang maët. *Taïi choã Taäp moâ phoûng ñoäng taùc .baøn tay caùch thaân ngöôùi 30 – 35cm.tay phaûi tieáp tuïc môû sang beân phaûi vaø cheách ra sau.Khi tung boùng thaân ngöôøi baét ñaàu vöôn leân. *Taäp phaùt boùng ñöùng caùch löôùi 6m *Taäp phaùt boùng ôû vaïch cuoái saân Lôùp chia thaønh 4 nhoùm .thaân treân gaäp veà phía tröôùc moät chuùt.Tay traùi caàm boùng. *Taäp phaùt boùng vaøo löôùi.moät beân chaäm.HS ñaàu haøng chuyeàn hay ñeäm tuyø ñöôøng boùng ñeán xong nhanh choùng chaïy veà cuoái haøng.Maët quay veà höôùng löôùi. Tung boùng :Troïng taâm cô theå haï thaáp vaø hôi doàn veà chaân phaûi.cöù theá laàn löôït.hai nhoùm taäp . _Taäp moät beân tung boùng moät beân ñeäm. -Taäp chuyeàn boùng phoái hôïp ñeäm boùng coù di chuyeån    A1 A   Oân phaùt boùng thaáp tay chính dieän 10l 20l 10l 10l Hoïc phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình TTCB Hai chaân môû roäng baèng vai hoaëc hôn vai.laàn hai môùi chuyeàn ñi ( Gioáng nhö boå trôï taêng tính ñaøn hoài caùc ngoùn tay ñeå traùnh chaán thöông )  1  2 -Taâp chuyeàn qua chuyeàn laïi moät beân nhanh .caùc ngoùn tay xoeø roäng ñôõ beân döôùi boùng ôû taàm ngang hoaëc cao hôn thaét löng. -Taâp ñeäm qua ñeäm laïi.tay hôi co ôû khôùp khuyûu.maét quan saùt saân ñoái phöông.

Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . Nhaûy cao : Hoaøn chænh kó thuaät.moät soá baøi taäp naâng cao thaønh tích nhaûy cao TTTC : OÂn phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình.Hoài tónh.Phaàn keát thuùc . Luaät boùng chuyeàn II – Ñòa ñieåm.Baøn tay phaûi chaïm vaøo phía sau vaø döôùi boùng.Nhaûy cao . phöông tieän . .sang traùi cheách leân treân. 3. .chaân phaûi böôùc cheách leân tröôùc ñeå giöõ thaêng baèng vaø tieáp tuïc vaøo saân thi ñaáu.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.Quaù trìng ñaùng boùng. .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.ngöôøi xoay veà phía löôùi.Giao baøi taäp veà nhaø.veä sinh nôi taäp. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 11 Lyù thuyeát .thaû loûng.thaân ngöôøi xoay töø phaûi sang traùi höôùng veà phía löôùi Keát thuùc :Khi boùng rôøi tay. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.TTTC I – Muïc tieâu Lyù thuyeát :Nguyeân taéc heä thoáng.

Nhaûy cao : Ñònh löôïng 10 .Phaàn cô baûn a .goái.phoå bieán noäi dung. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.cöù 3 böôùc thöïc hieän giaäm nhaûy ñaù laêng. .yeâu caàu giôø hoïc. -Ba böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng..Daøn haøng. yeâu caàu buoåi hoïc. Muïc ñích khôûi ñoäng.naâng cao ñuøi. Nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän.Daøn haøng.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. Chaïy naâng goùt chaïm moâng. Ñoäi hình 4 haøng ngang. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 10mx2l 60’ – 65’ 10l 6l 10l 6l Nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän.vaën mình. b) Khôûi ñoäng . -Oân moâ phoûng ñoäng taùc phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình khoâng boùng -taäp phaùt boùng ñöùng caùch löôùi 3l 6l b . hoâng.  A  B  C _Moät laàn thöïc hieän 3 HS.gaäp Duoãi chaân. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.ñaù laêng chaân ra tröôùc.xoaïc doïc.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. Loø coø 2.15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. -Taäp naâng thaønh tích daàn ñeå coù caûm giaùc nhö thi ñaáu. -Ñöùng baèng chaân giaäm . chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.      .chaïy ñaïp sau..chaân laêng phía sau thöïc hieän ñaù laêng.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.xoaïc ngang.coå chaân.luôøn.      . -Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy ñaù laêng -Ñaùnh tay taïi choã -Moät böôùc giaäm nhaûy xoay muõi chaân vaø thaân rôi xuoáng baèng chaân giaäm sau ñoù tôùi choáng hai tay.taêng tính ñaøn hoài cuûa chaân.Lyù thuyeát :Nguyeân taéc heä . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.TTTC Oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình : 6l 10l c .böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. daây nhaûy.Xoay caùc khôùp : Coà tay.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn.

Toå chöùc hôïp lyù vieäc laëp laïi ñoäng taùc coù hai yeâu caàu : Moät laø xaùc ñònh giaõn caùch giöõa hai buoåi hoïc vaø xaây döïng coù heä thoáng laëp laïi hôïp lyù giöõa caùc buoåi hoïc . 3 Khoâng ñeå quaù trình hoïc taäp bò ñöùt quaõng. Ngoaøi vieäc taêng daàn ñoä khoù cuõng phaûi chuù yù taêng daàn veà löôïng vaän ñoäng (Khoái löôïng cöôøng ñoä ñeå ñaûm baûo vieäc phaùt trieån toá chaát vaän ñoäng) Tính heä thoáng trong giaùo duïc TDTT coøn coù nghóa laø laëp laïi nhieàu laànvaø laëp laïi moät caùch hôïp lyù.Laëp laïi ñoäng taùc laø ñieàu kieän quan troïng ñeå hình thaønh kyõ naêng kyõ xaûo vaän ñoäng vaø phaùt trieån theå chaát . 1 Keá hoaïch hoaù toaøn boä coâng taùc giaûng daïy-huaán luyeän . Hai laø Xaùc ñònh tuaàn töï thöïc hieän ñoäng taùc vaø khoái löôïng. *Lôùp taäp trung ngoài 4 haøng ngang *Lôùp taäp trung ngoài 4 haøng ngang .Saép xeáp sao cho baøi hoïc môùi. Moät trong nhöõng ñieàu kieän chính ñeå ñaûm baûo tính heä thoáng laø phaûi saép xeáp caùc baøi hoïc khoù daàn leân vaø luoân luoân phuø hôïp vôùi khaû naêng ngöôøi hoïc. 4 Phaân chia ñuùng vaø ñuû thôøi gian ñeå hoïa taäp cho moãi ñoäng taùc 5 Cuøng vôùi söï laëp laïi caàn phoái hôïp vôùi nhieàu phöông tieän taùc ñoäng khaùc (ñoäng taùc.cuõng nhö khi höôùng daãn caùc buoåi hoïc. Ñeå ñaûm baûo tính heä thoáng trong TD caàn chuù yù maáy nguyeân taéc sau.phöông 6m -Taäp phaùt boùng ôû cuoái saân. 2Thöïc hieän kieåm tra ñaùnh giaù ñònh kyø keát quaû giaûng daïy vaø huaán luyeän.cöôøng ñoä khi thöïc hieän ñoäng taùc aáy sao cho phuø hôïp vôùi caùc quy luaät giaûng daïy vaø huaán luyeän.thoáng.caùc baøi taäp phaûi ñöôïc laëp laïi hôïp lyù. Coù nghóa laø thöïc hieän söï tuaàn töï hôïp lyù trong khi söû duïng caùc phöông tieän vaø phöông phaùp giaùo duïc TDTT.khoù hôn phaûi coù cô sôû ñeå tieáp thu nhôø ôû baøi hoïc tröôùc ñaõ hoaøn thaønh.Khi vaøo baøi môùi maø cô sôû caùc baøi tröôùc khoâng coù thì phaûi coù baøi taäp daãn daét.

ñieàu kieän ngoaïi caûnh) d)Luaät boùng chuyeàn :Saùch GV lôùp 11 trang 129.130 -Loãi sai vò trí -Loãi phaùt boùng -Thaùi ñoä theå thao 3. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . .nhaéc caùc em hoïc lyù thuyeát (coù theå photo lyù thuyeát) SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 12 Nhaûy cao .Hoài tónh. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.Phaàn keát thuùc .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc. .Hoaøn chænh kó thuaät.TTTC I – Muïc tieâu Nhaûy cao : .moät soá baøi taäp naâng cao thaønh tích (do GV choïn) Boùng chuyeàn : -Hoïc phaùt boùng cao tay chính dieän.Giao baøi taäp veà nhaø.thaû loûng.phaùp. .

goái.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.GV qua höôùng daãn haøng thöù hai taäp ñoäng taùc khi khoâng coù boùng. 2l 10l 10l 6l . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.Luật boùng chyền .taêng tính ñaøn hoài cuûa chaân.coå chaân.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.Daøn haøng.cho xem tranh aûnh.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn.chaân traùi ñaët tröôùc .baøn chaân phaûi xoay sang phaûi moät goùc 30 – 450. hai haøng ñöùng ñoái dieän.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. Loø coø 2 .Ngöôøi phaùt boùng ñöùng trong khu vöïc phaùt boùng ..luôøn. b) Khôûi ñoäng .haøng thöù nhaát taäp tung boùng. Nhaûy cao * Moät soá baøi taäp naâng cao thaønh tích +Ñaø 1 böôùc ñaùnh tay keát hôïp giaäm nhaûy. TTTC Phaùt boùng cao tay chính dieän TTCB Khi thöïc hieän ñoäng taùc.xeáp haøng taïi ñoù.GV hoaùn ñoåi noäi dung taäp cuûa hai haøng.3 em vöøa thöïc hieän xong quaõng ñöôøng 10m.muõi baøn chaân vuoâng goùc vôùi ñöôøng bieân ngang.yeâu caàu giôø hoïc.Phaàn cô baûn a .ñaù laêng.      .maët vaø thaân ngöôøi höôùng veà phía löôùi.khoaûng caùch hai baøn chaân roäng baèng vai.thaân ngöôøi hôi Ñònh löôïng 10 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 10mx2l 60’ – 65’ 10l 3lx10m Cho caùc em xem laïi hình kyõ thuaät ..ñaù laêng chaân ra tröôùc.Xoay caùc khôùp : Coà tay.troïng taâm cô theå ñöôïc doàn ñeàu treân hai chaân.moãi laàn taäp hai haøng.Hai chaân taïo cho cô theå moät tö theá vöõng vaøng ñeå chuaån bò phaùt boùng. yeâu caàu buoåi hoïc.xoaïc doïc.boùng ñöôïc phaùt ñi ôû phía treân vai.moãi laàn thöïc hieän 3 em ñaàu haøng. +Ñi.veä sinh nôi taäp.phoå bieán noäi dung.Chaân phaûi ñaët ôû phía sau. daây nhaûy. phöông tieän . b . hoâng.Ñaáu taäp II – Ñòa ñieåm. Nöõ khôûi ñieåm 60cm naâng daàn töøng 5cm.xoaïc ngang.caùch chaân tröôùc moät böôùc chaân. chaïy chaäm 3 hoaëc 5 böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng vaøo vaät chuaån treân cao +Taäp ôû möùc xaø naâng cao daàn. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.hai haøng ñaàu ngoài. *GV thò phaïm .naâng cao ñuøi. +Nam khôûi ñieåm 80cm naâng daàn töøng 5cm.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.gaäp Duoãi chaân.Ñang khi haøng thöù nhaát taäp. . Taâp tung boùng.vaën mình. Muïc ñích khôûi ñoäng.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.giaûng giaûi +Lôùp taäp trung 4 haønh ngang ôû ñöôøng bieân doïc cuûa moât phaàn saân. +Caû lôùp cuøng taäp ( cöï li giaõn caùch ) +Ba haøng doïc.chaïy ñaïp sau.

nhöng moãi haøng luøi veà sau 1 böôùc -Taâp nhö theá cho ñeán .yeâu caàu phaùt thaúng löïc vöøa ñuû ñeå boùng tôùi ngöôøi ñoái dieän -Taäp nhö treân . +Taäp phaùt boùng qua löôùi .ñoàng thôøi tay traùi ñöa boùng leân cao vaø tung boùng. Tay phaûi chuyeån ñoäng leân cao Ra sau chuaån bò ñaùnh boùng.Tay traùi co ôû khuyûu.chaân sau nhanh choùng böôùc ra tröôùc ñeå giöõ thaêng baèng vaø vaøo saân thi ñaáu.tay vöôn theo boùng.caùc ngoùn tay xoeø roäng ñôõ beân döôùi boùng.Tay phaûi thaû loûng töï nhieân hoaëc baøn tay uùp treân boùng.Khi ñaùnh boùng.vaïch cuoái saân.khuyûu tay co va cao ngang vai.khi ñaùnh boùng.nhanh choùng gaäp coå tay ñeå tieáp löïc khi ñaùnh boùng.Tröôùc khi boùng rôøi tay.ñöùng ôû vaùch 3m. Ñaùnh boùng : Boùng rôi ñeán taàm thích hôïp tay phaûi nhanh choùnh chuyeån ñoäng töø sau – ra tröôùc vaø hôi cheách leân cao ñeå ñaùnh boùng.coù ñieåm rôi ôû phía tröôùc caùch thaân ngöôøi 20 – 30cm vaø cheách sang beân phaûi.troïng taâm chuyeån hoaøn toaøn vaøo chaân tröôùc.troïng taâm doàn ra chaân sau.xoay sang phaûi.ñaùnh boùng baèng caû baøn tay hoaëc baèng cuøi tay. *Lôùp ngoài taäp trung 4 haøng ngang c) Ñaáu taäp : Moãi ñoäi 6 VÑV sau moãi laàn ñöôïc ñieåm.taäp ñoäng taùc tung boùng roài vung tay thöïc hieän vung tay. GV höôùng daãn luaân chuyeån vò trí vaø söûa nhöõng loãi kó thuaät.loøng baøn tay ngöûa. -Ñoåi nhoùm khaùc leân taäp.troïng taâm chuyeån töø chaân sau ra chaân tröôùc.thaân ngöôøi vöôn leân cao vaø hôi ngöûa ra sau. Tung boùng : Khi chuaån bò tung boùng.Tay traùi caàm boùng.Baét ñaàu tung boùng. Keát thuùc : Khi boùng rôøi tay thaân ngöôøi tieáp tuïc gaäp veà phía tröôùc.loøng baøn tay höôùng löôùi vaø cao hôn ñaàu.chaân duoãi nhanh ôû khôùp goái.hai chaân hôi khuîu ôû goái.vai phaûi ñöa leân cao cuøng vôùi thaân vaø xoay ra tröôùc cheách sang traùi. 6l +Hai haøng ñang taäp vaøo saân moãi beân moät haøng ñöùng ngay vaïch 9m. d)Luaät boùng chuyeàn :Saùch GV lôùp .baøn tay môû töï nhieân vaø khoáng cheá cöùng coå tay.khi boùng rôi ñeán taàm ñaùnh boùng thích hôïp duøng tay ñaùnh boùng vaø tay tung boùng chuïp boùng laïi.Boùng ñöôïc tung cao hôn vai 70 – 90cm.thaân ngöôøi hôi ñoå veà tröôùc . *Nhöõng em khoâng thi ñaáu ôû ngoaøi saân taäp trung theo doõi ruùt kinh nghieäm.boùng ñöôïc ñeå ngang buïng cheách sang beân phaûi vaø caùch thaân ngöôøi 20 – 30cm.Baøn tay tieáp xuùc vôùi boùng ôû khoaûng giöõa phía sauvaø hôi cheách xuoáng döôùi taâm boùng.

Xoay caùc khôùp : Coà tay.phoå bieán noäi dung. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.thaû loûng.khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn. .ñaù laêng chaân ra tröôùc.xoaïc doïc.Phaàn keát thuùc .vaën mình.20m( nam) 1. .gaäp Duoãi chaân. hoâng. Kieåm tra nhieàu ñôït. . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. .Kieåm tra kó thuaät nhaûy cao nghieâng mình.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.TTTC I – Muïc tieâu Nhaûy cao .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.11 trang 129.Oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình – phaùt boùng cao tay chính dieän. Chaïy naâng goùt chaïm moâng. .goái.Hoaøn chænh kó thuaät nhaûy cao kieåu naèm nghieâng.Caùc em ñöôïc nhaûy 3 laàn chính thöùc ôû 3 möùc xaø khaùc .Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60’ – 65’ *Khôûi ñoäng . phöông tieän . .luôøn.Daøn haøng. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 13 Nhaûy cao ..00m( nöõ) Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng kyõ thuaät (caû boán giai Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. Nhaûy cao Hoaøn chænh kó thuaät nhaûy cao kieåu naèm nghieâng Caùch cho ñieåm Ñieåm 9 – 10 :Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät (caû boán giai ñoaïn)thaønh tích ñaït 1. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.chaïy ñaïp sau. -Hieäu tay cuûa troïng taøi 3.naâng cao ñuøi. Phaàn cô baûn a .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.      .Giao baøi taäp veà nhaø.Hoài tónh. . b) Khôûi ñoäng . *Moãi em nhaûy qua thöû ôû möùc xaø thaáp. *Chaïy thöû ñaø.veä sinh nôi taäp.moãi ñôït khoaûng 5 – 10 HS nam rieâng nöõ rieâng .coå chaân.Thi ñaáu taäp boùng chuyeàn II – Ñòa ñieåm.caùc em ño ñaø.yeâu caàu giôø hoïc. yeâu caàu buoåi hoïc. TTTC .130 -Quyeàn haïn taán coâng cuûa caàu thuû haøng sau.xoaïc ngang. 2. daây nhaûy.

Lôùp phaân thaønh boán nhoùm.80m (nöõ) Ñieåm 1 – 2 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc kó thuaät vaø khoâng ñaït ñöôïc thaønh tích toái thieåu.80m (nöõ) Ñieåm 3 – 4 : Thöïc hieän khoâng ñuùng kyõ thuaät giai ñoaïn treân khoâng. Boùng chuyeàn Oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình.05m (nam) 0.(0.85 . b .(0.95m (nam) 0. Oân phaùt boùng cao tay c . .Hoài tónh.thaønh tích ñaït 0.ñoaïn)thaønh tích ñaït 1. 1. 0.20m nam) . nhau.05m .Thöïc hieän nhö theá cho ñeán em cuoái cuøng.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.Phaàn keát thuùc . 3. 1.Giao baøi taäp veà nhaø.00m nöõ ) 10l 10l Ñöùng ôû cuoái saân moãi em phaùt lieân tuïc 10quaû.hai nhoùm coøn laïi ñöùng ôû hai beân ñöôøng bieân doïc.80m .85 (nöõ) Ñieåm 5 – 6 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng kyõ thuaät giai ñoaïn treân khoâng. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.95m . Ñaáu taäp : Tröôøng hôïp lôùp ñoâng kieåm tra khoâng dö giôø nhieàu coù theå boû phaàn naøy.thaønh tích ñaït 0.hai nhoùm taäp. 1.95m (nam) vaø 0. .thaû loûng.

xoaïc ngang. chuù yù nhaát HS phaûi ñeäm chuaån vaøo khu vöïc soá 3.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.      . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. phöông tieän .Thi ñaáu taäp _ Moät soá baøi taäp phaùt trieån theå löïc. .Daøn haøng. ñeäm boùng vaø phaùt boùng. *Lôùp chia ra laøm boán ñoäi thi ñaáu ba vaùn b) Thi ñaáu taäp . ñeå HS laøm quen vôùi thi ñaáu.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .Xoay caùc khôùp : Coà tay.naâng cao ñuøi.luôøn.xoaïc doïc.ñaù laêng chaân ra tröôùc.khoaûng 10 quaûø boùng chuyeàn. b) Khôûi ñoäng . hoâng. Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.Luaân phieân töøng nhoùm taäp. 2 . Chaïy naâng goùt chaïm moâng.coå chaân. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. I – Muïc tieâu Boùng chuyeàn – Phoái hôïp kó thuaät chuyeàn boùng.goái.vaën mình. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.chaïy ñaïp sau.veä sinh nôi taäp. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 14 TTTC . cöù theá cho ñeán heát lôùp.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.yeâu caàu giôø hoïc.phoå bieán noäi dung.gaäp Duoãi chaân.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60’ – 65’ *GV ñöùng caùch löôùi 4m phaùt boùng qua beân kia löôùi. yeâu caàu buoåi hoïc. Phaàn cô baûn a) TTTC :Phoái hôïp kó thuaät chuyeàn boùng. II – Ñòa ñieåm. ñeäm boùng vaø phaùt boùng. . tôùi töøng vò trí treân saân.

c) Baøi taäp phaùt trieån theå löïc -Naèm saáp choáng ñaåy -Phaùt boùng lieân tuïc

20l 20quaû

moät vaùn 15 ñieåm ñoäi naøo thaéng tröôùc hai vaùn laø thaéng Ñoäi thua ra, ñoäi khaùc vaøo. + Töøng haøng thöïc hieän, nöõ choáng leân buïc + Töøng em thöïc hieän -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang - GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.

3.Phaàn keát thuùc - Hoài tónh,thaû loûng.

10’

- Giao baøi taäp veà nhaø. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH

GIAÙO AÙN 15 TTTC
- Oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình - phaùt

I – Muïc tieâu Boùng chuyeàn : - Oân ñeäm boùng Oân chuyeàn boùng

boùng cao tay chính dieän.
II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh ,veä sinh nôi taäp. - Phöông tieän : Chuaån bò coøi,khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn. . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá,phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. b) Khôûi ñoäng - Xoay caùc khôùp : Coà tay,coå chaân, hoâng,goái,gaäp Duoãi chaân,xoaïc doïc,xoaïc ngang,luôøn,vaën mình. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû,naâng cao ñuøi,chaïy ñaïp sau. Chaïy naâng goùt chaïm moâng,ñaù laêng chaân ra tröôùc,böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi, chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. 2 . Phaàn cô baûn a . chuyeàn boùng b.ñeäm boùng Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.      - Daøn haøng,cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.

- Thi ñaáu taäp

Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m

60’ – 65’ 20l 20l

*Ñöùng hai haøng ngang,töøng ñoâi moät ñeäm qua ñeäm laïi. *Ñöùng hai haøng ngang,töøng ñoâi moät ñeäm qua ñeäm laïi.

c . phoái hôïp giöõa chuyeàn boùng vaø ñeäm boùng d . Oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình

20l

e .Oân phaùt boùng cao tay f . Thi ñaáu taäp

3.Phaàn keát thuùc - Hoài tónh,thaû loûng.

10’

*Ñöùng hai haøng ngang moät beân ñeäm moät beân chuyeàn,sau ñoù ñoåi laïi. *Lôùp chia thaønh 4 haøng,hai haøng taäp ñöùng ôû cuoái saân,hai haøng coøn laïi ñöùng ôû hai beân bieân doïc saân boùng chuyeàn.Sau ñoù ñoåi laïi,hai haøng taäp ñöùng ôû hai bieân doïc,hai haøng ôû bieân doïc baét ñaàu taäp. Toå chöùc nhö treân,coù theå oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình cuøng moät luùc vôùi phaùt boùng cao tay chính dieän. *Lôùp tuyeån ra hai boán ñoäi, thi ñaáu 15 ñieåm ñoäi naøo thua ra, ñoäi khaùc vaøo. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang - GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.

- Giao baøi taäp veà nhaø. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH

GIAÙO AÙN 16 TTTC

I – Muïc tieâu

Kieåm tra thöû Chuyeàn – ñeäm – phaùt HS boác thaêm choïn moät trong ba noäi dung ñeå kieåm tra.
II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh ,veä sinh nôi taäp. - Phöông tieän : Chuaån bò coøi,khoaûng 10 quaûø boùng chuyeàn. . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá,phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. b) Khôûi ñoäng - Xoay caùc khôùp : Coà tay,coå chaân, hoâng,goái,gaäp Duoãi chaân,xoaïc doïc,xoaïc ngang,luôøn,vaën mình. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû,naâng cao ñuøi,chaïy ñaïp sau. Chaïy naâng goùt chaïm moâng,ñaù laêng chaân ra tröôùc,böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi, chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. Ñònh löôïng 10’ – 15’

Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.      - Daøn haøng,cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.

Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m

2 . Phaàn cô baûn Kieåm tra Chuyeàn,ñeämvaø phaùt boùng (Thaáp tay nghieâng mình ñoái vôùi nöõ vaø cao tay chính dieän ñoái vôùi nam)HS boác thaêm cjoïn moät trong ba nnoäi dung ñeå kieåm tra. Caùch cho ñieåm ñeäm vaø chuyeàn Ñieåm 9 – 10 : chuyeàn (ñeäm) 4 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát,ñieåm rôi ñuùng oâ,ñuùng kó thuaät ñoäng taùc,phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí,ñieåm rôi ñuùng oâ. Ñieåm 7 – 8 chuyeàn (ñeäm) 3 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát,ñuùng kó thuaät ñoäng taùc,phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí,ñieåm rôi ñuùng oâ. Ñieåm 5 – 6 chuyeàn (ñeäm) 2 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát, ñuùng kó thuaät ñoäng taùc,phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí,ñieåm rôi ñuùng oâ. Ñieåm 3 – 4 Chæ ñaït 1 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát, ñuùng kó thuaät ñoäng taùc,phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí,ñieåm rôi ñuùng oâ. Ñieåm 1 – 2 : Khoâng ñaït quaû naøo. Caùch cho ñieåm phaùt boùng Ñieåm 9 – 10 : Phaùt boùng qua löôùi 4 quaû ,ñuùng kó thuaät,phoái hôïp ñoäng taùc thuaàn thuïc,boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi trong saân. Ñieåm 7 – 8 : Phaùt boùng qua löôùi 3 quaû, ñuùng kó thuaät,phoái hôïp ñoäng taùc kó thuaät ñuùng,boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi trong saân. Ñieåm 5 – 6 :Phaùt boùng qua löôùi 2 quaû,ñuùng kó thuaät,phoái hôïp kó thuaät ñoäng taùc toát,boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi trong saân. Ñieåm 3 – 4 : Phaùt boùng qua löôùi 1 quaû vaøo trong saân Ñieåm 1 – 2 : Phaùt khoâng qua löôùi. 3.Phaàn keát thuùc - Hoài tónh,thaû loûng.

60’ – 65’ -Moãi HS chuyeàn hoaëc ñeäm 5 quaû do baïn tung boùng ñeán,ñieåm boùng rôi leäch vôùi höôùng boùng ñeán 450 vaø rôi vaøo oâ hình vuoâng coù caïnh laø 2m.Khoaûng caùch töø ngöôøi kieåm tra ñeán ñieåm rôi qui ñònh laø töø 2,5m – 3m - Phaùt boùng : Moãi em phaùt 5 quaû lieân tuïc.

Thöù töï kieåm tra - Caùc em baét truùng thaêm noäi dung chuyeàn ,kieåm tra tröôùc,keá ñeán kieåm tra noäi dung ñeäm,cuoái cuøng ñeán noäi dung phaùt boùng.

10’

-Theo ñoäi hình 4 haøng ngang - GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.

xoaïc Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.    Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 .thöôùc daây III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.xoaïc doïc. yeâu caàu buoåi hoïc.veä sinh nôi taäp.tín gaäy. . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 17 THI HOÏC KYØ ( boùng chuyeàn ) I – Muïc tieâu Oân taäp kieåm tra hoïc kì I.gaäp Duoãi chaân. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.phoå bieán noäi dung. b) Khôûi ñoäng .Xoay caùc khôùp : Coà tay.yeâu caàu giôø hoïc.goái. hoâng. phöông tieän . Kieåm tra RLTT II – Ñòa ñieåm. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.coå chaân.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh ..

ñieåm boùng rôi leäch vôùi höôùng boùng ñeán 450 vaø rôi vaøo oâ hình vuoâng coù caïnh laø 2m. Ñieåm 7 – 8 chuyeàn (ñeäm) 3 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát.ñuùng kó thuaät ñoäng taùc.boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi trong saân. Ñieåm 5 – 6 chuyeàn (ñeäm) 2 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát.ñeämvaø phaùt boùng (Thaáp tay nghieâng mình ñoái vôùi nöõ vaø cao tay chính dieän ñoái vôùi nam)HS boác thaêm cjoïn moät trong ba nnoäi dung ñeå kieåm tra.chaïy ñaïp sau.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. ñuùng kó thuaät ñoäng taùc. . *Nhôù yeâu caàu caùc em kieåm tra song veà choã cuõ ngoài traät töï.cuoái cuøng ñeán noäi dung phaùt boùng.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.ñuùng kó thuaät. Ñieåm 1 – 2 : Khoâng ñaït quaû naøo.boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi trong saân.5m – 3m .kieåm tra tröôùc.Phaùt boùng : Moãi em phaùt 5 quaû lieân tuïc.ngang.ñieåm rôi ñuùng oâ.vaën mình. Ñieåm 7 – 8 : Phaùt boùng qua löôùi 3 quaû.phoái hôïp ñoäng taùc thuaàn thuïc.phoái hôïp kó thuaät ñoäng taùc toát. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.naâng cao ñuøi.Khoaûng caùch töø ngöôøi kieåm tra ñeán ñieåm rôi qui ñònh laø töø 2.ñieåm rôi ñuùng oâ.phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí. ñuùng kó thuaät.phoái hôïp ñoäng taùc kó thuaät ñuùng.Caùc em baét truùng thaêm noäi dung chuyeàn .luôøn.ñuùng kó thuaät ñoäng taùc.Cöù theá laàn löôït cho ñeán heát.phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí.ñieåm rôi ñuùng oâ. Ñieåm 3 – 4 Chæ ñaït 1 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát. Caùch cho ñieåm ñeäm vaø chuyeàn Ñieåm 9 – 10 : chuyeàn (ñeäm) 4 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát.Daøn haøng.phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí.ñuùng kó thuaät.ñaù laêng chaân ra tröôùc.ñieåm rôi ñuùng oâ. Ñieåm 5 – 6 :Phaùt boùng qua löôùi 2 quaû.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. ñuùng kó thuaät ñoäng taùc. Thöù töï kieåm tra . Caùch cho ñieåm phaùt boùng Ñieåm 9 – 10 : Phaùt boùng qua löôùi 4 quaû . 60’ – 65’ -Moãi HS chuyeàn hoaëc ñeäm 5 quaû do baïn tung boùng ñeán. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí.keá ñeán kieåm tra noäi dung ñeäm.boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi nhòp 10m   .ñieåm rôi ñuùng oâ. 2 . Phaàn cô baûn a) Kieåm tra boùng chuyeàn Chuyeàn. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.

V.Hoài tónh. B . phöông tieän .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 18 KIEÅM TRA BOÅ SUNG –KIEÅM TRA RLTT I – Muïc tieâu II – Ñòa ñieåm. Kieåm tra reøn luyeän thaân theå Baät xa taïi choã. Nhaûy 2 laàn .veä sinh nôi taäp.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . Kieåm tra RLTT . Phaàn thi hoïc kì coù theå laáy phaàn khaùc nhö :baøi TD phaùt trieån chung ( nam ) Baøi TDNÑ ( nöõ ).Phöông tieän : Chuaån bò coøi. 5 daây nhaûy..thaû loûng.coïc hay phaán.. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi Ñònh Phöông phaùp toå chöùc taäp Oân taäp kieåm tra hoïc kÌ I.trong saân.v SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. Ñieåm 3 – 4 : Phaùt boùng qua löôùi 1 quaû vaøo trong saân Ñieåm 1 – 2 : Phaùt khoâng qua löôùi.laáy thaønh tích laàn cao nhaát 3. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.Phaàn keát thuùc . .GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.

Daøn haøng.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.vaën mình.kyõ thuaät di chuyeån böôùc löôùt. hoâng. .1. daät. 3.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. Khi nghe goïi teân mình nhôù giô tay.Phaàn keát thuùc . Chaïy naâng goùt chaïm moâng. caàu . Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. yeâu caàu buoåi hoïc.xoaïc doïc.ñeå ruùt kinh nghieäm. 2 . chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. Kieåm tra boå sung.ñaù laêng chaân ra tröôùc.Xoay caùc khôùp : Coà tay.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 5’ . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.yeâu caàu giôø hoïc.xoaïc ngang.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. b) Khôûi ñoäng . HOÏC KYØ II SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.           Nhôù yeâu caàu caùc em taäp trung. Kieåm tra boå sung xong tieán haønh kieåm tra nhaûy daây nhanh. b . Phaàn cô baûn a .coå chaân.goái.naâng cao ñuøi.      .luôøn.thaû loûng.10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.gaäp Duoãi chaân.taâng.Nhaûy daây nhanh Chaïy löôïn voøng löôïng 10 – 15’ ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.NHAÛY XA I – Muïc tieâu -Oân ñaù caàuđmoät soá ñoäng taùc boå trôï ñaõ hoïc ôû lôùp 10.Hoài tónh. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 1 ÑAÙ CAÀU . Kieåm tra RLTT . Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60 – 65’ 10” Lôùp taäp trung ngoài 4 haøng ngang Khi kieåm tra boå sung. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.phoå bieán noäi dung.chaïy ñaïp sau. GV ñoïc teân khoaûng 3 em leân taäp khôûi ñoäng.

60’ – 65’ 10l 2l 6l 10l 20l 10l Ñoäng taùc : Khi xaùc ñònh ñieåm rôi cuûa caàu ôû caùch xa ngöôøi. -Oân taâng caàu TTCB : Ñöùng chaân thuaän sau. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. moãi em moät quaû caàu.Xoay caùc khôùp : Coà tay.Daøn haøng.Quaù truøinh di chuyeån maët vaãn quay veà höôùng löôùi ñeå theo doõi caàu. -Gv goïi 1 em leân laøm maãu.Phaàn cô baûn a . phoái hôïp chaïy ñaø – giaäm nhaûy – treân khoâng.. b) Khôûi ñoäng .4 ñöùng so le vôùi haøng 1.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . hoâng.Hai chaân chuøng goái troïng taâm cô theå hôi thaáp.Khi di chuyeån sang traùi thì ngöôïc laïi.Nhaûy xa Hoïc moâ phoûng ñoäng taùc chaân laêng.chaân traùi laïi böôùc tieáp ñeán saùt chaân phaûi. ñoäng taùc chaân giaäm. II – Ñòa ñieåm.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.yeâu caàu giôø hoïc.coå chaân. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.ngöôøi taäp nhanh choùng chuyeån troïng taâm cô theå sang chaân tröôùc. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.      . haøng thöù 2.cho xem hình. Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.chaân sau (chaân .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.xoaïc doïc. -Lôùp taäp moâ phoûng ñoäng taùc (theo ñoäi hình treân) -Moät HS taäp.chaân kia tröôùc.luôøn.Chaân phaûi böôùc tieáp sang ngang. .Ñaù caàu : -Oân böôùc truôït :Khi di chuyeån sang phaûi thì chaân phaûi böôùc sang ngang moät böôùc.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 2 . -Lớp 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch 1 dang tay.gaäp Duoãi chaân. phöông tieän .Phöông tieän : Chuaån bò coøi.chaïy ñaïp sau.Cöù di chuyeån lieân tuïc nhö vaäuy ñeán vò trí caàn ñeán. Moät soá baøi taäp phaùt trieån theå löïc do GV choïn.moät HS phuïc vuï (tung caàu) -Baøi taäp hai ngöôøi ñaù qua laïi vôùi nhau. -Chaïy beàn.      -Nghe hieäu leänh chæ höôùng di chuyeån vaø coøi cuûa GV caùc em thöïc hieän oân di chuyeån.vaën mình. hai tay buoâng töï nhieân ñeå giöõ thaêng baèng. yeâu caàu buoåi hoïc.goái. -Luùc ñaàu taäp ôû cöï li gaàn-xa -Taäp laàn löôït luaân phieân trong saân ñeå caùc em coù caûm giaùc thaät vôùi caùch duøng löïc khi thöïc hieän ñoäng taùc. löng hôi khom.naâng cao ñuøi.chaân traùi böôùc tieáp theo sau ñeán saùt chaân phaûi.veä sinh nôi taäp.xoaïc ngang.phoå bieán noäi dung.3.

+taäp moâ phoûng ñoäng taùc chaân laêng 6l 4l +taäp ñoäng taùc ñaët chaân giaäm nhaûy giai ñoaïn bay treân khoâng +Moâ phoûng ñoäng taùc chaân laêng giai ñoaïn treân khoâng 800m c .thöïc hieän ñoäng taùc böôùc boä -Taäp ñaët chaân giaäm phía sau nghe tieáng coøi.sau ñoäng taùc böôùc boä.tay phaûi ñang ôû tö theá treân cao seõ ñöôïc ñaùnh xuoáng tôùi ngang vai .8 – 1.nhanh choùng thu chaân giaäm..ñoàng thôøi vôùi vieäc gaäp nhanh baøn chaân. -Chaïy chaäm 3.höôùng veà phía caàu rôi. b .chaân laêng ñöa veà tröôùc.7.nhanh choùng ñöa chaân giaäm veà phía tröôùc thöïc hieän ñoäng taùc ñaët chaân giaäm.2 tay giô caêng veà sau thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân. -Ñaët chaân giaäm phía sau. Sau khi mu baøn chaân tieáp xuùc vôùi caàu.Taïo ñaø vaø giaäm nhaûy vaøo hoá caùt.9 böôùc giaäm nhaûy thöïc hieän ñoäng taùc böôùc boä.sau ñoù gaäp buïng laïi ñoàng thôøi baät veà tröôùc.Luùc naøy ngöôøi hôi ngaû veà sau.ñaù)löôùt nhanh ra tröôùc .chaân ñaù gaàn nhö duoãi thaúng heát.thöïc hieän ñöa chaân laêng veà tröôùc.chaân laêng duoãi ra vaø mieát veà sau. chaân giaäm nhaûy tröôùc (caùch meùp hoá caùt 0.2m)chaân laêng sau.Chaïy beàn .5. -Ñöùng. Khi caàu rôi caùch saân khoaûng 20cm. maø caàu bay thaúng ñöùng cao 2 – 3m vaø cuõng vì vaäy maø coù teân ñoäng taùc laø taâng “buùng” caàu.chaân ñaù ñöa nhanh veà TTCB ñeå thöïc hieän laàn ñaù tieáp theo sang saân ñoái phöông. Nhôø löïc baät nhö “buùng” vaøo caàu.ñeå mu baøn chaân tieáp xuùc vôùi caàu.ñaùnh voøng sang phaûi.Nhaûy xa 6l 4l 4l 6l -Ñi 3 böôùc giaäm nhaûy. (chaïm caùt baèng caû hai chaân) -Giaäm nhaûy baèng hai chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân -Giaäm nhaûy baèng moät chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân.böôùc boä treân khoâng.tay traùi töø daèng sau ñaùnh ra tröôùc.nghe hieäu leänh coøi GV thöïc hieän ñi 3 böôùc ñaët chaân giaäm. mu baøn chaân duoãi ñeå tieáp xuùx vôùi caàu.

.thaû loûng.Giao baøi taäp veà nhaø. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.Phaàn keát thuùc .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc . 5 -10’ Chaïy treân ñòa hình töï nhieân -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .Hoài tónh. .3.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.

cöï Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 2 . .Chuyeàn caàu theo ñöôøng tam giaùc : Ba ngöôøi ñöùng thaønh hình tam giaùc. Sau ñoù chuyeàn theo chieàu ngöôïc laïi. b) Khôûi ñoäng . phöông tieän . Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. hoâng. -Taäp theo nhoùm 2 ngöôøi taâng qua taâng laïi.moät soá baøi taäp boå trôï ( do GV choïn ) Chaïy beàn : Chaïy treân ñòa hình töï nhieân.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.kó thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng. -Taâng caàu taïi choã .chaïy ñaïp sau. .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. chaân khoâng thuaän sau vaø cuoái cuøng taâng caû hai chaân luaân phieân.vaën mình.ñaù tấn coâng bằng mu baøn chaân. yeâu caàu buoåi hoïc. Nhaûy xa Oân phoái hôïp chaïy ñaø – giaäm nhaûy – treân khoâng – tieáp ñaát.coå chaân. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 2 ÑAÙ CAÀU .veä sinh nôi taäp.Xoay caùc khôùp : Coà tay.yeâu caàu giôø hoïc. Phaàn cô baûn a . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.caùch ño maïch. Ñaù caàu : + Oân giaät caàu 60’ – 65’ +OÂân chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân + Phaùt caàu thaáp chaân nghieâng mình baèng mu baøn chaân.gaäp Duoãi chaân. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.moät soá kó thuaät ñaõ hoïc ( do GV choïn ) -Hoïc kó thuaät taâng caàu (nhịp 1 ) .thöïc hieän töø 1 -2 phuùt sau ñoù ñoåi chieàu chuyeàn caàu.naâng cao ñuøi.Daøn haøng. moãi em moät quaû caàu.luôøn.quay maët vaøo trong.xoaïc ngang.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. -Moãi em phaùt caàu thaáp chaân nghieâng mình baèng mu baøn chaân lieân tuïc 20 laàn. .      .phoå bieán noäi dung.goái. II – Ñòa ñieåm.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. söû duïng moät quaû caàu chuyeàn cho nhau theo moät chieàu nhaát ñònh.xoaïc doïc.Coù theå chuyeàn ngay hoaëc taâng caàu nhòp 1 roài chuyeàn.NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN I – Muïc tieâu Ñaù caàu : -Oân taâng “giaät”caàu.taâng chaân thuaän tröôùc.

.7m) -Giaäm nhaûy baèng 2 chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân -Giaäm nhaûy baèng 1 chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. Nhaûy xa -Oân chaïy ñaø – giaäm nhaûy -Oân giai ñoaïn treân khoâng 15m 2l 10mx2l 800m -Oân phoái hôïp chaïy ñaø.li caàu qua saân ñoái phöông gaàn – xa. -Chaïy naâng cao ñuøi -Chaïy xuaát phaùt cao nhanh 20m -Loø coø tieáp söùc.daây thun cao 0.4m caùch vaùn giaäm nhaûy veà phía hoá caùt 0.Hoài tónh.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc .Giao baøi taäp veà nhaø. b . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . -Baøi taäp phaùt trieån theå löïc c . . -Chaïy treân ñòa hình töï nhieân.giaäm nhaûy – treân khoâng – rôi xuoáng ñaát. -Chaïy ñaø – giaäm nhaûy baèng chaân thuaän ( chaân giaâm nhaûy) leân buïc – thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân vaø tieáp ñaát. 5 -10’ -Chaïy ñaø 11 böôùc – giaäm nhaûy qua chöôùng ngaïi vaät ( chöôùng ngaïi vaät laø hai vaïch song song treân hoá caùt hoaëc xaø.Phaàn keát thuùc . -Ñöùng ôû treân cao (baêng gheá coù ñoä cao 0.thaû loûng.5m) Giaäm nhaûy baèng 1 chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân.Chaïy beàn 3. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.

NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN Ñaù caàu : Oân moät soá kó thuaät ñaõ hoïc ( do GV choïn).Ñaàu goái hôi khuîu.ngöôïc laïi.veä sinh nôi taäp. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 3 ÑAÙ CAÀU .moät em phaùt caàu. hoâng. kó thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng.      . . I – Muïc tieâu .SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. yeâu caàu buoåi hoïc. II – Ñòa ñieåm.luôøn.caùch theo doõi söùc khoeû. -Baøi taâïp phoái hôïp.vaën mình. moãi em moät quaû caàu.chuyeàn theo chieàu töø traùi sang phaûi. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.HS beân kia saân ñôõ caàu.yeâu caàu giôø hoïc.naâng cao ñuøi.muõi baøn chaân ñaù (thuaän) ñaët sau goùt chaân tröôùc khoaûng nöûa baøn chaân. 2. phöông tieän . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.goái.coå chaân. kó thuaät taâng caàu (nh ịp 1) – Giôùi Thieäu moât soá luaät ñaù caàu . Ñaù caàu .xoaïc ngang.chaïy ñaïp sau. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.Daøn haøng.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . 60’-65’ -Moãi em moät quaû caàu ñöùng chia ñeàu treân saân.gaäp Duoãi chaân.hai tay ñeå töï nhieân. -Oân phaùt caàu thaáp chaân nghieâng mình baèng mu baøn chaân -Kó thuaät taán coâng baèng ñaàu +TTCB Ñöùng hai chaân roäng baèng vai. b) Khôûi ñoäng . -Ñöùng theo hình tam giaùc.Xoay caùc khôùp : Coà tay.troïng taâm cô theå doàn ñeàu treân hai Ñònh löôïng 10’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. Phaàn cô baûn : a .Oân taâng caàu -Oân chuyeàn caàu.phoå bieán noäi dung.moät soá baøi taäp phaùt treån theå löïc (do GV choïn) luaät ñieàn kinh phaàn nhaûy xa Chaïy beàn :Chaïy treân ñòa hình t öï nhieân.xoaïc doïc.chuyeàn laïi cho ñoàng ñoäi ôû khu vöïc gaàn löôùi.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. Nhaûy cao : Oân taäp hoaøn chænh 4 giai ñoaïn kó thuaät.

chuù yù giöõ oån ñònh khoaûng caùch vaø traät töï böôùc chaïy ñeå böôùc cuoái cuøng baøn chaân ñaët ñuùng vaøo vaùn giaäm nhaûy.caùch löôùi khoaûng 0.caùc cô lôùn ôû phía tröôùc cô theå ñöôïc keùo daõn ra seõ taïo ñieàu kieän giuùp cho ngöôøi taäp gaäp maïnh ñaàu xuoáng khi chaïm caàu. CS lôùp ñöùng beân kia löôùi tung caàu GV ñöùng beân phaàn saân taäp ñieàu khieån *Chaïy ñaø laø taïo toác ñoä naèm ngang lôùn nhaát tröôùc luùc giaäm nhaûy.chaân. khoaûng 18 – 20 m. b. ÔÛ tö theá chuaån bò. Böôùc tröôùc böôùc cuoái cuøng (töùc laø böôùc chaân laêng) ñöôïc tieáp ñaát baèng ñoäng taùc hôi mieát ra sau.em ñöùng gaàn löôùi laàn löôït tieán vaøo saân taäp taán coâng baèng ñaàu. maét khoâng nhìn vaøo vaùn giaäm.Nhaûy xa : Hoaøn chænh 4 giai ñoaïn Nhaûy xa kieåu öôõn thaân Moãi em 2l *Lôùp xeáp thaønh haøng ngang ñöùng ôû bieân doïc hai beân.hai tay ñöa sang hai beân giöõ thaêng baèng.ngöôøi hôi khom.5 – 1m.Quaû caàu sau khi tieáp xuùc vôùi traùn ngöôøi ñaùnh ñaàu seõ bay caém sang saân cuûa ñoái phöông. Baét ñaàu chaïy. chaân giaäm nhaûy vaø hoâng vöôït thaân ñeå ñaët *Lôùp ngoài 4 haøng ngang *Chuyeån thaønh 2 haøng doïc thöïc hieän ñoäng taùc töøng haøng roài taùch laøm 2 ñi boä ngöôïc veà haøng chuaån.maét quan saùt ñoái phöông.Khi cô theå ôû tö theá caêng nhö hình caùnh cung. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ∆ 4 laàn 4 laàn 3laàn 4 laàn 4 laàn 4 laàn 1000m 600m .Ngöôøi taäp duøng söùc cuûa hai chaân baät leân cao(hoaëc coù theå böôùc leân moät böôùc roài môùi baät nhaûy). ngöôøi khoâng goø boù. Ñeán böôùc cuoái cuøng tröôùc khi giaäm nhaûy. HS bieân doïc traùi em ñöùng gaàn cuoái saân laàn löôït tieán vaøo saân taäp chuyeàn caàu cao . hai chaân ñaët song song tröôùc vaïch xuaát phaùt. Khi chaïy.Luùc naøy thaân ngöôøi öôõn caêng nhö hình caùnh cung. Böôùc cuoái cuøng ñöôïc thöïc hieän nhanh hôn vaø ngaén hôn böôùc tröôùc khoaûng ½ baøn chaân.HSbieân doïc phaûi. +Thöïc hieän ñoäng taùc : Khi quaû caàu bay ôû ñoä cao khoaûng 2m. caúng chaân vuoâng goùc vôùi ñaát. taêng daàn taàn soá böôùc chaïy. taïo ñieàu kieän ñeå thöïc hieän nhanh böôùc cuoái cuøng vaø haï thaáp troïng taâm cuûa ngöôøi tröôùc khi giaäm nhaûy. Khoaûng caùch daøi hay ngaén tuøy thuoäc vaøo quaõng ñöôøng caàn thieát ñeå ngöôøi nhaûy taïo ñöôïc toác ñoä chaïy cao nhaát. thaân ngöôøi giöõ ôû tö theá thaúng ñöùng.maét quan saùt quaû caàu.

roäng 0. Chaïy beàn : Chaïy treân ñòa hình töï nhieân d.4 m naèm ngang. -Hoaøn chænh toaøn boä kyõ thuaät nhaûy xa kieåu öôõn thaân vaø chuù yù taêng daàn thaønh tích c. Khi ñaët chaân treân vaùn.20m. Vaùn sôn maøu traéng. daøi 40 – 45m vaø ñöôïc ñaùnh daáu baèng nhöõng vaïch traéng roäng 5cm.21 – 1.22m. *Vaùn giaäm nhaûy laø moät khoái hình hoâp ñaëc baèng goã hoaëc vaät lieäu cöùng phuø hôïp khaùc. Neáu khoâng theå laép ñaët vaùn phuû chaát deûo nö ôû treân thì coù theå aùp duïng phöông phaùp nhö sau: Ngay sau vaïch giaäm nhaûy taïo moät khuoân baèng ñaát xoáp hoaëc caùt coù chieàu daøi ñuùng baèng ñoä daøi cuûa vaùn giaäm Töøng haøng chaïy *Lôùp ngoài 4 haøng ngang . ñöôïc choân ngang möùc vôùi ñöôøng chaïy ñaø vaø beà maët cuûa khu vöïc rôi (hoá caùt)Caïnh cuûa vaùn giaäm gaàn vôùi khu vöïc rôi ñöôïc goïi laø vaïch giaäm nhaûy. Ngay sau vaïch giaäm nhaûy ñöôïc ñaët moät vaùn phuû chaát deûo ñeå giuùp troïng taøi xaùc ñònh phaïm quy.Moät soá ñieàu luaät phaàn nhaûy xa (long jump) *Ñöôøng chaïy ñaø roäng 1. -Chaïy ñaø vôùi cöï ly vaø toác ñoä toái ña cuûa nhaûy xa kieåu öôõn thaân. chaân giaäm nhaûy ñöôïc duoãi thaúng vaø chaïm ñaát baèng caû baøn chaân -OÂn giaäm nhaûy böôùc boä treân khoâng -Chaïy ñaø 5 – 7 böôùc giaäm nhaûy böôùc boä treân khoâng rôi xuoáng hoá caùt baèng chaân laêng -Chaïy ñaø nhaûy qua chöôùng ngaïi vaät cao 0.25m.baøn chaân vaøo vaùn giaäm nhaûy. coù chieàu daøi 1.3 – 0. -Chaïy ñaø vôùi cöï ly daøi khoaûng 10 böôùc trôû leân.22 – 1.

Neáu xaûy ra tình huoáng vì khaùch quan phaûi döøng traän ñaáu thì + Neáu chöa ñöôïc pheùp cuûa troïng taøi.101 saùch GV theå duïc lôùp 11) f .Giao baøi taäp veà nhaø.Phaàn keát thuùc . Khuoân caùt hoaëc ñaát xoáp naøy coù goùc vaùt 450 doïc theo chieàu daøi cuûa noù .Thôøi gian nghæ giöõa hai traän ñaáu khoâng döôùi 15’ .Vò trí choân vaùn caùch meùp gaàn cuûa hoá nhaûy (khu vöïc rôi0 1 -3m tuyø thuoäc vaøo trình ñoä ngöôøi thi (phaàn coøn laïi trang 78 Saùch GV lôùp 11 e.thaû loûng. Caùch ño maïch : Saùch GV lôùp 11 3. . Moät soá luaät ñaù caàu: .nhaûy vaø chieàu roäng baèng 10cm. . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. + Neáu khaéc phuïc ñöôïc söï coá trong voøng 6 giôø keå töø khi phaûi taïm döøng thì traän ñaáu tieáp tuïc vôùi keát quaû ñaõ coù + Neáu sau 6 giôø môùi khaéc phuïc söï coá ñöôïc thì huyû boû keát quaû traän ñaáu ñaõ coù ñeå thi ñaáu laïi.Hoài tónh.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.Quyeát ñònh döøng töøng traän ñaáu hoaëc caû cuoäc thi vì nhöõng lí do caáp thieát ñeàu do ban toå chöùc quyeát ñònh. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . caùc VÑV khoâng ñöôïc ra khoûi saân.Thôøi gian nghæ tröôùc khi vaøo thi ñaáu hieäp thöù ba khoâng quaù 5’ .Troïng taøi laø ngöôøi quyeát ñònh veà baát kyø moät söï taïm döøng ti ñaáu.Thôøi gian nghæ tröôùc khi vaøo thi ñaáu hieäp hai khoâng quaù 2’ . Caùch tính ñieåm (trang 100.Thôøi gian khôûi ñoäng chuyeân moân khoâng quaù 3’ .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc .. .

phöông tieän . II – Ñòa ñieåm.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.giaäm nhaûy-treân khoâng – tieáp ñaát. Oân kyõ thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng Ñaáu taäp Chaïy beàn : Treân ñòa hình töï nhieân. . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 4 ÑAÙ CAÀU . moãi em moät quaû caàu. .cuoác.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .veä sinh nôi taäp.moät soá luaät nhaûy xa Ñaù caàu : Oân kyõ thuaät taâng caàu nhhòp 1-ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân.NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN I – Muïc tieâu Nhaûy xa : Taäp hoaøn chænh 4 giai ñoaïn chaïy ñaø.

thaân treân hôi ngaû veà sau theo höôùng ngöôïc laïi ñeå giöõ thaêng baèng.Xoay caùc khôùp : Coà tay. * Ñaáu taäp b .chaïy ñaïp sau. sau ñoù di chuyeån ñeán vò trí thích hôïp duøng mu baøn chaân ñaù taán coâng sang phía saân ñoái phöông. HS bieân doïc traùi em ñöùng gaàn cuoái saân laàn löôït tieán vaøo saân taäp chuyeàn caàu cao . Ngöôøi taäp tieáp xuùc vôùi caàu. yeâu caàu buoåi hoïc.vai thaúng Thöïc hieän kyõ thuaät ñoäng taùc : Khi caàu bay boång veà phía sau hoaëc sang hai beân.naâng cao ñuøi. b) Khôûi ñoäng .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.Luùc taäp luyeän 1 em ñöùng beân kia (giöõa saân) caùc em coøn laïi ñöùng ôû khu vöïc (giöõa saân) beân naøy. sau ñoù ñaù taán coâng baèng mu chính dieän sang cho ñoàng ñoäi.gaäp Duoãi chaân. roài vaåy coå chaân cho caàu bay boång leân veà phía löôùi theo ñöôøng voøng cung.em ñöùng gaàn löôùi laàn löôït tieán vaøo saân taäp taán coâng baèng ñaàu.15 Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. ngöôøi taäp chuyeån troïng taâm cô theå sang chaân truï (chaân tröôùc) roài xoay ngöôøi theo caàu.2 – 1. Phaàn cô baûn a .yeâu caàu giôø hoïc. hoâng.6m. *Oân kyõ thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng Ñònh löôïng 10’. khi caàu coøn ôû ñoä cao khoaûng 1.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. chaân ñaù naâng thaúng vaø cao veà phía caàu.coå chaân. luùc naøy ngöôøi taäp xoay nheï baøn chaân sao cho mu baøn chaân tieáp xuùc ñuùng ñeá caàu. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.Daøn haøng. Ñaù caàu : Oân kyõ thuaät taâng caàu nhòp 1vaø ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân:Ñaây laø kyõ thuaät thöôøng duøng trong ñaù ñôn TTCB : Hai chaân roäng baèng vai chaân tröôùc chaân sau.Nhaûy xa * Oân kyõ thuaät chaïy ñaø *Lôùp xeáp thaønh haøng ngang ñöùng ôû bieân doïc hai beân.HSbieân doïc phaûi.III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. 2.xoaïc ngang.xoaïc doïc.goái.phoå bieán noäi dung. Hai ngöôøi luaân phieân nhau vöøa taâng caàu nhòp 1 khi baïn mình ñaù sang. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.      .luôøn. laøm ñoäng taùc ñaù caàu qua löôùi sang saân cho baïn cuøng taäp.vaën mình. 60 .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.65’ 2l 5l 10’ Moãi em 3l *HS taäp moâ phoûng ñoäng taùc *HS taäp vôùi caàu : Moãi nhoùm coù theå töø 2 – 4 HS. CS lôùp ñöùng beân kia löôùi tung caàu GV ñöùng beân phaàn saân taäp ñieàu khieån * Caùc em khaù taäp tröôùc .

chuù yù giöõ oån ñònh khoaûng caùch vaø traät töï böôùc chaïy ñeå böôùc cuoái cuøng baøn chaân ñaët ñuùng vaøo vaùn giaäm nhaûy. maét khoâng nhìn 4 laàn vaøo vaùn giaäm. Ñeán böôùc cuoái cuøng tröôùc khi giaäm nhaûy. Khi chaïy. Baét ñaàu chaïy. ngöôøi khoâng goø boù. thaân ngöôøi giöõ ôû tö theá thaúng ñöùng.Chaïy ñaø laø taïo toác ñoä naèm ngang lôùn nhaát tröôùc luùc giaäm nhaûy. Khi ñaët 600m nuõ chaân treân vaùn. taêng daàn taàn soá böôùc chaïy. . Khoaûng caùch daøi hay ngaén tuøy thuoäc vaøo quaõng ñöôøng caàn thieát ñeå ngöôøi nhaûy taïo ñöôïc toác ñoä chaïy cao nhaát. Böôùc tröôùc böôùc cuoái cuøng (töùc laø böôùc 4 laàn chaân laêng) ñöôïc tieáp ñaát baèng ñoäng taùc hôi mieát ra sau.4 m naèm ngang Chaïy ñaø vôùi cöï ly daøi khoaûng 10 böôùc trôû leân Chaïy ñaø vôùi cöï ly vaø toác ñoä toái ña cuûa nhaûy xa kieåu öôõn thaân. 3laàn caúng chaân vuoâng goùc vôùi ñaát. taïo ñieàu kieän ñeå thöïc 4 laàn hieän nhanh böôùc cuoái cuøng vaø 4 laàn haï thaáp troïng taâm cuûa ngöôøi tröôùc khi giaäm nhaûy. Hoaøn chænh toaøn boä kyõ thuaät nhaûy xa kieåu öôõn thaân vaø *Töøng HS Thöïc hieän chaïy taêng nhanh daàn toác ñoä giaäm chaân vaøo vaùn roài baêng nhanh vaøo hoá caùt xem ñaët chaân giaäm ñuùng vaùn chöa.3 – 0. *Gioáng ñoäi hình treân * Chaïy treân ñòa hình töï nhieân *Lôùp ngoài 4 haøng ngang. khoaûng 18 – 20 m. chaân giaäm nhaûy ñöôïc duoãi thaúng vaø chaïm ñaát baèng caû baøn chaân *Oân chaïy ñaø keát hôïp giaäm nhaûy böôùc boä treân khoâng * Chaïy ñaø 5 – 7 böôùc giaäm nhaûy böôùc boä treân khoâng rôi xuoáng hoá caùt baèng chaân laêng * Chaïy ñaø nhaûy qua chöôùng ngaïi vaät cao 0. Böôùc 4 laàn cuoái cuøng ñöôïc thöïc hieän nhanh hôn vaø ngaén hôn böôùc tröôùc khoaûng ½ baøn chaân. hai chaân ñaët song song tröôùc vaïch xuaát phaùt. ÔÛ tö theá chuaån bò. chaân giaäm nhaûy vaø hoâng vöôït 1000m thaân ñeå ñaët baøn chaân nam vaøo vaùn giaäm nhaûy.

sau ñoù 8 vñv coù thaønh tích cao ñöôïc nhaûy theâm 3 laàn. . -Giaäm nhaûy phía beân ngoaøi phaïm vi hai ñaàu vaùn. ñieåm chaïm ñaát phía beân ngoaøi khu vöïc ro8i gaàn vôùi vaùn giaäm hôn so vôùi ñieåm chaïm gaàn nhaát trong khu vöïc rôi hoaëc sau khi hoaøn thaønh laàn nhaûy ñi ngöôïc laïi phía sau qua khu vöïc rôi xuoáng hoaëc thöïc hieän baát kyø hình thöùc nhaøo loän naøo trong khi chaïy ñaø hoaëc trong luùc nhaûy. neáu coù treân 8 vñv thi ñaáu ñöôïc nhaûy 3 laàn. .Giao baøi taäp veà nhaø. duø ôû phía sau hay phía tröôùc ñöôøng keùo daøi cuûa vaïch giaäm nhaûy -Trong quaù trình rôi xuoáng. 3.Phaàn keát thuùc . moãi vñv ñöôïc nhaûy 6 laàn.duø chaïy ñaø khoâng giaäm nhaûy hoaëc giaäm nhaûy.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 5’-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.chuù yù taêng daàn thaønh tích c . Moãi vñv ñöôïc tính thaønh tích cuûa laàn nhaûy toát nhaát trong caùc laàn nhaûy bao goàm caû nhöõng laàn nhaûy ñeå quyeát ñònh vò trí ñaàu tieân khi coù söï baèng nhau. VÑV phaûi nhaûy theo thöù töï qui ñònh thoâng qua ruùt thaêm. Moät soá luaät nhaûy xa *Trong thi ñaáu. Khi coù 8 vñv trôû xuoáng tham gia thi ñaáu. * Nhöõng tröôøng hôïp phaïm quy -Chaïm ñaát phía sau vaïch giaäm nhaûy baèng baát kyø boä phaän naøo cuûa cô theå. Chaïy beàn d.

b) Khôûi ñoäng .giaäm nhaûy-treân khoâng – tieáp ñaát.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. Oân kyõ thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng Ñaáu taäp Chaïy beàn : Treân ñòa hình töï nhieân. yeâu caàu buoåi hoïc.Luùc taäp luyeän 1 em ñöùng beân kia (giöõa saân) caùc em coøn laïi ñöùng ôû khu vöïc (giöõa saân) beân naøy. 60-65’ 5l khoaûng 10’ * HS taäp moâ phoûng ñoäng taùc *HS taäp vôùi caàu : Moãi nhoùm coù theå töø 2 – 4 HS. . phöông tieän . II – Ñòa ñieåm.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. sau ñoù ñaù taán coâng baèng mu chính dieän sang cho ñoàng ñoäi. Ñaù caàu: Oân kyõ thuaät taâng caàu nhòp 1vaø ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân Nhöng ñoøi hoûi ñoä chuaån xaùc cao.xoaïc doïc.goái. Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.xoaïc ngang. moãi em moät quaû caàu. Phaàn cô baûn a. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 5 ÑAÙ CAÀU . hoâng.Daøn haøng. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.veä sinh nôi taäp. .NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN I – Muïc tieâu Nhaûy xa : Taäp hoaøn chænh 4 giai ñoaïn chaïy ñaø. laøm ñoäng taùc ñaù caàu qua löôùi sang saân cho baïn cuøng taäp.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.phoå bieán noäi dung.chaïy ñaïp sau.naâng cao ñuøi.cuoác.Xoay caùc khôùp : Coà tay. Moät soá baøi taäp boå trôï vaø phaùt trieån theå löïc Ñaù caàu : Oân kyõ thuaät taâng caàu nhhòp 1-ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.      .vaën mình. Hai ngöôøi luaân phieân nhau vöøa taâng caàu nhòp 1 khi baïn mình ñaù sang.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.gaäp Duoãi chaân.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.coå chaân.yeâu caàu giôø hoïc.luôøn. 2. -Ñaù sang goùc xa beân traùi roài ñeán beân phaûi.

-Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy – thöïc hieän ñöa chaân laêng böôùc boä vaø tay beân chaân laêng hôi ñöa sang giöõ thaêng baèng – mieát chaân laêng ra sau thöïc hieän öôõn thaân – gaäp thaân baät veà phía tröôùc. CS lôùp ñöùng beân kia löôùi tung caàu GV ñöùng beân phaàn saân taäp ñieàu khieån * Caùc em khaù taäp tröôùc      *4 haøng ngang cöï ly daõn caùch              *Xeáp theo haøng doïc töøng em moät thöïc hieän. -Baøi taäp boå trôï chaïy ñaø 5 – 7 – 9 – 11 böôùc nhaûy baät leân cao vaø xa veà tröôùc . 1l 1000600m Chia thaønh 3 ñoäi Chaïy treân ñòa hình töï nhieân. -Ba böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng. -Loø coø tieáp söùc c Chaïy beàn 5l 4l 5l 15mx2l 3l 2l *Lôùp xeáp thaønh haøng ngang ñöùng ôû bieân doïc hai beân.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho kieåm tra ñaù caàu.Phaàn keát thuùc .*Oân kyõ thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng Moãi em 3l Ñaáu taäp b)Nhaûy xa *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc giaäm nhaûy – bay treân khoâng -Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy -Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy – thöïc hieän ñaù chaân laêng. 5’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. HS bieân doïc traùi em ñöùng gaàn cuoái saân laàn löôït tieán vaøo saân taäp chuyeàn caàu cao . -Taäp toaøn boä 4 giai ñoaïn. . . tay vôùi vaät ôû ñoä cao 2. nhaèm naâng cao thaønh tích ñeå chuaån bò kieåm tra.5m.HSbieân doïc phaûi. 3.em ñöùng gaàn löôùi laàn löôït tieán vaøo saân taäp taán coâng baèng ñaàu.ñieåm rôi cuûa vaät treân hoá caùt caùch vaùn giaäm nhaûy 2.2m.Giao baøi taäp veà nhaø.

Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. ñoàng thôøi nhaët luoân soá caàu maø ngöôøi kieåm tra vöøa thöïc hieän.veä sinh nôi taäp. Ñaù caàu : Ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân -Ñieåm 9 – 10 Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät ñoäng taùc vaø soá laàn caàu ñaù qua löôùi vaøo saân ít nhaát 8 laàn -Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät ñoäng taùc vaø soá laàn caàu ñaù qua löôùi vaøo saân ít nhaát laø 8 laàn. yeâu caàu buoåi hoïc. Ñònh löôïng 5-10’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. moãi laàn kieåm tra nhoùm 2 HS.Daøn haøng.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 6 ÑAÙ CAÀU .NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN I – Muïc tieâu Ñaù caàu : Kieåm tra Nhaûy xa : Taäp hoaøn thieän kyõ thuaät nhaûy xa kieåu öôõn thaân (Chuù yù naâng cao thaønh tích).chaïy ñaïp sau.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . phöông tieän . .vaën mình.naâng cao ñuøi.goái. moãi em moät quaû caàu.Ngöôøi soá 1 vaøo vò trí ñeå kieåm tra phaùt caàu theo yeâu caàu cuûa GV.phoå bieán noäi dung. Phaàn cô baûn a. Ngöôøi soá 3 tieáp theo laø ngöôøi chuaån bò seõ 2.xoaïc ngang.      . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.coå chaân. b) Khôûi ñoäng . -Ñieåm 5 – 6 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng kyõ thuaät ñoäng taùc vaø soá 60-65’ . II – Ñòa ñieåm.xoaïc doïc.gaäp Duoãi chaân.yeâu caàu giôø hoïc. roài trôû veà vò trí ñeå kieåm tra.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. *Lôùp taäp trung ngoài ôû moät beân ñöôøng bieân doïc. Chaïy beàn : Treân ñòa hình töï nhieân.luôøn.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.cuoác.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.Xoay caùc khôùp : Coà tay. hoâng.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. ngöôøi soá 2 chuaån bò ñöùng beân kia saân quan saùt baïn mình thöïc hieän noäi dung.

10 quaû boùng roå.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.vaën mình. 5’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.goái.      . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 7 NHAÛY XA – CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu Nhaûy xa : Kieåm tra Caàu loâng : Oân di chuyeån ñôn böôùc . moãi em moät caây vôït. . hoâng.Daøn haøng.yeâu caàu giôø hoïc.laàn caàu qua löôùi vaøo saân ít nhaát laø 4 laàn.traùi tay.Giao baøi taäp veà nhaø. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.Phaàn keát thuùc .gaäp Duoãi chaân.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.luôøn. b) Khôûi ñoäng . -Ñieåm 1 – 2 : Thöïc hieän kyõ thuaät ñoäng taùc coøn sai soùt nhieàu vaø soá laàn caàu ñaù qua löôùi vaùo saân ít nhaát laø 1 laàn. .ña böôùc. Hoïc ñaùnh caàu cao thuaän tay TTTC : Boùng roå Oân caùch chuyeàn vaø baét boùng baèng hai tay tröôùc ngöïc Oân neùm roå baèng moät tay treân vai II – Ñòa ñieåm. Nhaûy xa : -GV höôùng daãn oân moâ phoûng ñoäng taùc -HS töï ño ñaø -Hoaøn thieân kyõ thuaät c.cuoác. . Moãi HS khi kieåm tra seõ ñöôïc thöïc hieän 10 quaû. 5l 3l 1000 – 600m sang ñöùng beân kia saân nhö ngöôøi soá 2 vöøa laøm…cöù nhö vaäy cho ñeán ngöôøi cuoái cuøng cuûa lôùp.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. phöông tieän . Chaïy beàn : 3. Ñaùnh caàu thaáp thuaän tay. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho kieåm tra nhaûy xa.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. b. yeâu caàu buoåi hoïc. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.xoaïc ngang.quaû caàu loâng.phoå bieán noäi dung.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .veä sinh nôi taäp.Xoay caùc khôùp : Coà tay. -Ñieåm 3 – 4 : Thöïc hieän kyõ thuaät ñoäng taùc coø sai soùt vaø soá laàn caàu ñaù qua löôùi vaøo saân ít nhaát laø 2 laàn. *Lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang cöï ly daõn caùch *Caùc em nhaûy kieåm tra thöû GV ghi thaønh tích laïi *Chaïy treân ñòa hình töï nhieân.coå chaân.xoaïc doïc.

2. chaân phaûi böôùc moät böôùc veà tröôùc sang traùi. Caàu loâng : *Oân di chuyeån ñôn böôùc : Chæ coù söï thay ñoåi vò trí cuûa moät chaân vaø thöôøng ñöôï phoái hôïp vôùi ñaùnh caàu thaáp tay ôû xung quanh thaân ngöôøi trong phaïm vi khoâng quaù 2m vaø ñöôïc chia laøm 4 caùch khaùc nhau nhö : +Tieán phaûi : Khi thaáy caàu rôi trong phaïm vi goùc ¼ voøng troøn phía tröôùc. vaø thaønh tích ñaït 3. Phaàn cô baûn a. +Tieán luøi ñaùnh phaûi : Nhòp 1 : Böôùc ñôn tieán phaûi. beân phaûi cô theå thì laáy muõi chaân traùi laøm truï. roài phoái hôïp vôùi kyõ thuaät ñaùnh caàu. Nhòp 3 : Böôùc ñôn luøi phaûi. 3m. höôùng phía caàu rôi.8m (nöõ).8m (nöõ). Sau ñoù. Nhòp 4 : Luøi veà vò trí ban ñaàu.2.2m (nöõ) -Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng 3 giai ñoaïn kyõ thuaät chaïy ñaø – giaäm nhaûy – treân khoâng. nöõ rieâng. khoâng tính thaønh tích. ñoä daøi böôùc tuyø theo ñieåm rôi cuûa caàu xa hau gaàn roài phoái hôïp thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu traùi tay. 60-65’ *Kieåm tra laøm hai ñôït nam. chaân phaûi böôùc veà tröôùc theo höôùng caàu rôi 1 böôùc.5m (nam) vaø 3m (nöõ). -Ñieåm 1 – 2 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc kyõ thuaät. 5l 5l +tiến traùi : Khi thaáy caàu rôi trong phaïm vi goùc ¼ voøng troøn phía tröôùc. Nhòp 4 : Luøi veà vò trí ban ñaàu. ñoä daøi böôùc phuï thuoäc ñieåm rôi cuûa caàu gaàn hay xa ngöôøi. ñaïp maïnh chaân phaûi theo höôùng ngöôïc vôùi höôùng vöøa böôùc vaø nhanh choùng ruùt chaân trôû veà vò trí chuaån bò ban ñaàu. Nhòp 2 : Luøi veà vò trí ban ñaàu. -Ñieåm 5 – 6 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng giai ñoaïn treân khoâng. -Ñieåm 3 – 4 : Thöïc hieän sai giai ñoaïn treân khoâng. Nhaûy xa : Kieåm tra nhaûy xa kieåu öôõn thaân *Caùch cho ñieåm : Ñieåm kieåm tra cho theo laàn nhaûy ñuùng kyõ thuaät nhaát vaø theo thaønh tích. b.2m. *Sau kjhi khôûi ñoäng. -Ñieåm 9 – 10 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng 4 giai ñoaïn kyõ thuaät. thaønh tích ñaït 4m (nam) vaø 3. 3m (nam) vaø 3. Sau ñoù. ñaïp maïnh chaân phaûi ngöôïc vôùi höôùng vöøa böôùc vaø nhanh choùng ruùt chaân trôû veà vò trí chuaån bò ban ñaàu. 3. *GV ñaùnh daáu saün caùc moác thaønh tích 4m. moãi HS nhaûy thöû moät laàn. beân traùi cô theå thì laáy nöûa tröôùc baøn chaân traùi laøm truï. *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch 5l .5m. Nhòp 3 : Böôùc ñôn tieán traùi. 10l *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc khoâng caàu 5l *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch +Tieán ñaùnh phaûi traùi : Böôùc ñôn tieán phaûi. Cho ñieåm theo thaønh tích ôû nhöõng laàn nhaûy ñuùng luaät. thaønh tích ñaït 3m (nam) 2. nhaûy chính thöùc 3 laàn theo luaät. Nhòp 2 : Veà vò trí ban ñaàu.

*Di chuyeån ngang böôùc ñeäm: Khi di chuyển ngang sang phải. Sau ñoù chaân phaûi ñaïp maïnh theo höôùng ngöôïc vôùi höôùng vöøa di chuyeån. chaân phaûi ñaïp maïnh ngöôïc vôùi höôùng vöøa di chuyeån ñeå thu chaân veà vò trí ban ñaàu. beân phaûi thì laáy nöûa tröôùc baøn chaân traùi laøm truï. *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch 5l *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch +Di chuyeån ngang böôùc cheùo : Khi di chuyeån ngang sang phaûi thì laáy nöûa tröôùc baøn chaân phaûi laøm truï. Tieáp theo. *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch 5l 5l +Luøi traùi : Khi Thaáy ñieåm rôi cuûa caàu saùt baøn chaân traùi hoaëc ôû goùc ¼ hình troøn phía sau beân traùi thì laáy nöûa tröôùc baøn chaân phaûi laøm truï. Sau ñoù.+Luøi phaûi : Khi thaáy ñieåm rôi cuûa caàu saùt vôùi baøn chaân phaûi hoaëc ôû goùc ¼ hình troø phía sau. Sau ñoù. chaân phaûi böôùc veà sau moät böôùc roài phoái hôïp vôùi kó thuaät ñaùnh caàu phaûi. chaân traùi luøi veà phía sau 1 böôùc roài phoái hôïp vôùi kó thuaät ñaùnh caàu traùi tay. ñoàng thôøi laáy nöûa tröôùc baøn chaân traùi laøm truï quay ngöôøi 1800 theo chieàu ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà vaø laêng tieáp chaân phaûi veà tröôùc – ra sau. ñoàng thôøi thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu phaûi. chaân traùi böôùc leân tröôùc – sang ngang beân phaûi moät böôùc vöøa phaûi. ñoàng thôøi thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu phaûi. thaân ngöôøi quay 900 sang phaûi vaø böôùc tieáp chaân phaûi moät böôùc roäng ra saùt bieân doïc beân phaûi. chaân traùi bước sang ngang một bước nhỏ tôùi saùt chaân phaûi. Chaân phaûi böôùc tieáp moät böôùc roäng leân tröôùc. chaân phaûi böôùc moät böôùc roäng sang beân phaûi. sau ñoù ñaïp maïnh theo höôùng ngöôïc laïi ñeå thu chaân veà vò trí ban ñaàu vaø laïi tieáp tuïc di chuyeån sang phaûi. sang traùi ñeå phoái hôïp vôùi kó thuaät ñaùnh caàu traùi. laïi ñaïp maïnh chaân phaûi trôû veà vò trí chuaån bò ban ñaàu. laïi 6l *Chia lôùp thaønh 2 nhoùm nam . laïi ñaïp maïnh chaân traùi trôû veà vò trí chuaån bò ban ñaàu. Sau ñoù. chaân traùi laïi böôùc moät böôùc nhoû trôû veà vò trí ban ñaàu.

moãi laàn taäp töøng em vaøo saân thöïc hieän.moät beân tung caàu qua beân kia thöïc hieän ñaùnh caàu thuaän tay – traùi tay.oân moâ phoûng kó thuaât ñaùnh caàu thuaän tay – traùi tay * Lớp chia thaønh 4 nhoùm moãi nhoùm 1 saân. laàn löôït cho ñeán heátsoá coøn laïi ñöùng ôû hai bieân doïc. 5 quaû traùi tay) *Moâ phoûng kó thuaät theo nhòp ñeám cuûa GV (GV söûa chöõa kó thuaät cho HS ) +Nhòp 1: xoay thaân vaø chuyeån troïng taâm +Nhòp 2 : Vung tay ñöa vôït leân cao ra sau ñaàu. Tieáp xuùc caàu baèng maët phaûi vôït. . Khi tieáp xuùc caàu gaäp nhanh coå tay ñeå maët vôït chuyeån veà phía tröôùc baøn tay caàm vôït. 5 quaû traùi tay) Khi thaáy caàu ñoái phöông ñaùnh sang phaûi thì laáy nöûa tröôùc baøn chaân traùi laøm truï. ñoàng thôøi thaân treân xoay sang phaûi. sau ñoù laïi nhanh choùng ñöa vôït töø treân – xuoáng döôùi – ra tröôùc (giai ñoaïn naøy baøn tay caàm vôït luoân ñi tröôùc maët vôït).moät beân tung caàu qua beân kia thöïc hieän ñaùnh caàu thuaän tay – traùi tay.böôùc chaân traùi moät böôùc roäng theo höôùng veà bieân doïc beân traùi vaø cuoái cuøng laø böôùc chaân phaûi moät böôùc roäng tôùi saùt bieân doïc beân traùi caøng toát. Goùc ñoä maët vôït khi tieáp xuùc caàu tuyø theo yù ñoà ñaùnh caàu traû cho ñoái phöông. chaân phaûi böôùc moät böôùc veà höôùng caàu rôi. moãi nhoùm ôû moät beân saân. Vôït tieáp xuùc vôùi caàu ngang taàm goái vaø thaúng nöûa tröôùc baøn chaân phaûi. moãi laàn taäp töøng em vaøo saân thöïc hieän. laàn löôït cho ñeán heát soá coøn laïi ñöùng ôû hai bieân doïc. 5lx2 +Di chuyeån leân 2 goùc gaàn löôùi *Chia lôùp thaønh 2 nhoùm nam nöõ. +Di chuyeån veà 2 goùc cuoái saân *Oân kó thuaät ñaùnh caàu thaáp thuaän tay *Lôùp 4 haønh ngang cöï li giaõn caùch.laàn löôït töøng em thöïc hieän 10 quaû (5 quaû thuaän.laàn löôït töøng em thöïc hieän 10 quaû (5 quaû thuaän.oân moâ phoûng kó thuaât ñaùnh caàu thuaän tay – traùi tay * Lớp chia thaønh 4 nhoùm moãi nhoùm 1 saân. +Nhòp 3 : Ñaùnh caàu. moãi nhoùm ôû moät beân saân. phoái hôïp vôùi kó thuaät ñaùnh caàu traùi. *Oân kó thuaät ñaùnh caàu thaáp thuaän tay 4lx8n 3 -5’ *Lôùp 4 haønh ngang cöï li giaõn caùch. Tay phaûi caàm vôït ñöa töø tröôùc – sang phaûi – ra sau – leân cao. 6l nöõ.

töøng em thöïc hieän neùm roå.5l 5l 3’ *Hoïc ñaùnh caàu cao thuaän tay +TTCB : Chaân khoâng cuøng beân vôùi tay caàm vôït ôû phía tröôùc. chaân kia ôû phía sau. ñoái dieän vôùi höôùng ñaùnh caàu.4. vôït theo quaùn tính ñi tieáp ra tröôùc – xuoáng döôùi thì döøng laïi vaø nhanh choùng trôû veà tö theá chuaån bò ban ñaàuñeå ñaùnh quaû tieáp theo.8. Tay phaûi caàm vôït ñöa töø tröôùc – leân treân – ra sau. Tay phaûi ñöa vôït töø sau – leân treân ñeå tieáp xuùc caàu.nhö nhòp 1. +Ñieåm tieáp xuùc cuoái cuøng cuûa tay 5l +Nhòp 4 : Trôû veà TTCB +Nhòp 5. vai phaûi haï thaáp hôn ôû phía sau. beân kia chuyeàn tröïc tieáp. ñöùng treân nöûa tröôùc baøn chaân. maët vôït cao ngang traùn. Tay thuaän caàm vôït. Troïng taâm chuyeån töø chaân tröôùc veà chaân sau. maët vôït tieáp tuïc chuyeån ñoäng chuùc xuoáng sau ñaàu.2. TTTC : Boùng roå *Chuyeàn vaø baét boùng baèng hai tay tröôùc ngöïc. Sau ñoù ñaïp maïnh muõi baøn chaân phaûi duoãi thaúng khôùp goái. xoay hoâng. Luùc naøy vai traùi cao. Khi tieáp xuùc caàu gaäp nhanh coå tay ñeå taêng löïc ñaùnh caàu vaø ñieàu chænh caàu ñi ñuùng höôùng. Tieáp xuùc caàu xong. Ñieåm tieáp xuùc caàu ôû phía treân ñænh ñaàumoät taàm tay vôùi thaúng coäng vôùi ñoä daøi vôït. löng cong töï nhieân. *Ñaùnh caàu do ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu. +Caàm boùng ñuùng +Ñua boùng töø TTCB leân vai vaø ñaåy boùng ñi.7. c. . tay kia giô cao töï nhieân. mieát maïnh caùc ngoùn tay vaøo boùng ñeå boùng xoaùy theo chieàu ngöôïc kim ñoàng hoà.3. khaûng caùch giöõa 2 chaân roäng hôn vai. +Ñoäng taùc : Khi thaáy caàu cao treân ñænh ñaàu (hoaëc hôi sau ñaàu) Thaân treân quaysang phaûi. Maët vôït khi tieáp xuùc caàu ngöûa cheách theo höôùng ñaùnh. +Oân ñoäng taùc tay khi chuyeàn boùng +Oân ñoäng taùc tay khi baét boùng +Oân baøi taäp phoái hôïp chuyeàn vaø baét boùng (Yeâu caàu khoâng ñeå rôi boùng) *Ñöùng taïi choã neùm roå baèng 1 tay treân vai.6. Coù theå toå chöùc 1 ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cho 1 ngöôøi hoaëc 1 ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cho caû nhoùm taäp. *4 haøng ngang cöï li giaõn caùch *4 haøng ngang cöï li giaõn caùch *2 haøng ñöùng ñoái dieän chuyeàn qua laïi tröïc tieáp – giaùn tieáp *2 haøng ñöùng ñoái dieän nghe hieäu leänh coøi moät beân chuyeàn baät ñaát. *Taïi choã taäp moâ phoûng ñoäng taùc *Xeáp thaønh haøng doïc ôû 2 baûng roå.laät vai. Troïng taâm doàn vaøo chaân tröôùc (chaân hôi khuîu). Ngöôøi taäp thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu cao saâu hoaëc ñaäp caàu lieân tuïc do ngöôøi phuïc vuï ñöùng ôû nöûa saân beân kia phaùt caàu cao saâu sang.

Ñaùnh caàu thaáp thuaän tay. 5’-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.ña böôùc.Phaàn keát thuùc . traùi tay TTTC : Boùng roå -Oân caùch dẫn boùng .vaøo boùng laø ngoùn troû vaø ngoùn giöõa.traùi tay. Kĩ thuật ñaùnh caàu cao thuaän tay.Giao baøi taäp veà nhaø. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 8 CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu Caàu loâng : Oân di chuyeån ñôn böôùc .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát. 3. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. .

70’ 10l 6l 8l 3lx3 *Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch. roài trôû laïi traùi…). Tay thuaän caàm vôït. II – Ñòa ñieåm. Thaân treân quaysang phaûi.goái. 1laàn caàu cao ôû phía beân phaûi. ñeå ngöôøi taäp thöïc hieän lieân tuïc (Traùi – phaûi – cao. *Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch. theo hieäu leänh coøi cuûa GV. troïng taâm doàn vaøo chaân traùi..gaäp Duoãi chaân.Xoay caùc khôùp : Coà tay. ñöùng treân nöûa tröôùc baøn chaân. .xoaïc ngang. Ñònh löôïng 10’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. Taäp moâ phoûng ñoäng taùc.yeâu caàu giôø hoïc. moät em ñöùng beân kia saân tung caàu sang beân saân ngöôùi taäp 1 laàn beân traùi. Taäp moâ phoûng ñoäng taùc.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . moät laàn beân phaûi. b) Khôûi ñoäng .      . 8l 4lx2 *Hoïc kó thuaät ñaùnh caàu cao traùi tay +TTCB : Chaân khoâng cuøng beân vôùi tay caàm vôït ôû phía tröôùc.coå chaân. phöông tieän . Em vöøa thöïc hieän song ra sau ngöôøi tung caàu thöïc hieän luïm caàu phuïc vuï.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. -Taäp söùc beàn chuyeân moân. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. chaân phaûi böôùc sang traùi.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.veä sinh nôi taäp. chaân kia ôû phía sau. theo hieäu leänh coøi cuûa GV. traùi tay. Em vöøa thöïc hieän song ra sau ngöôøi tung caàu thöïc hieän luïm caàu phuïc vuï.phoå bieán noäi dung.Daøn haøng. khaûng caùch giöõa 2 chaân roäng hôn vai. moãi em moät caây vôït.luôøn. tay kia giô cao töï nhieân.Caàu loâng *Oân caùc böôùc di chuyeån +Ñôn böôùc : Di chuyeån veá caùc höôùng +Ña böôùc : Di chuyeån phoái hôïp nhieàu böôùc *Oân kó thuaät ñaùnh caàu thaáp thuaän tay. moãi nhoùm 1 saân. hoâng. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô 2. löng cong töï nhieân. yeâu caàu buoåi hoïc.Phaàn cô baûn a. Taäp theo hieäu leänh coøi cuûa GV *Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch. *Lôùp chia thaønh 4 nhoùm.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. 1laàn caàu cao ôû phía beân traùi. *Lôùp chia thaønh 4 nhoùm.vaën mình.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. Troïng taâm doàn vaøo chaân tröôùc (chaân hôi khuîu). maët vôït cao ngang traùn. *OÂn kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay.xoaïc doïc. moãi nhoùm 1 saân.Hoïc kó thuaät hai böôùc neùm roå baèng moät tay treân vai. +Ñoäng taùc : Khi thaáy caàu cao treân ôû phía beân traùi.10 quaû boùng roå. moät em ñöùng beân kia saân tung caàu sang beân saân ngöôùi taäp. Tay phaûi caàm vôït ñöa . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. ñeå ngöôøi taäp thöïc hieän lieân tuïc (Cao phaûi – cao traùi). 1laàn caàu cao ôû phía beân phaûi.quaû caàu loâng.

ngoùn tay caùi tì vaøo caùn vôït.TTTC : Boùng roå *Oân kó thuaät daãn boùng 2l 4’ 2l 2l *Lôùp ngoài 4 haøng ngang. caúng tay ñöa leân theo boùng. troïng taâm thaáp. coå tay vaø caùc ngoùn tay thaû loûng. *GV laøm maãu laïi. +Ñoäng taùc : Laáy khuyûu tay laøm truï. Coå tay. caùnh tay. *Thöïc hieän daãn boùng boán böôùc. Khi daãn boùng tay chaïm boùng phaûi raát eâm vaø haàu nhö chæ thaáy nghe tieáng naåy cuûa boùng töø saân leân. *Nghe tieáng coøi daãn boùng veà phía tröôùc 6m baèng tay phaûi. . Ñieåm tieáp xuùc caàu ôû phía treân ñaàu beân traùi moät taàm tay vôùi thaúng coäng vôùi ñoä daøi vôït. loøng baøn tay khoâng chaïm boùng. thöïc hieän ñoàng thôøi böôùc chaân phaõi leân vaø baét boùng laïi – thöïc hieän hai böôùc neùm roå. baøn tay môû roäng töï nhieân. *Nhoài boùng taïi choã. ñaët chaân traùi tröôùc. Em naøo neùm xong ñöa boùng cho baïn keá tieáp. moät vaøi em daãn boùng thöû. *Thöïc hieän daãn boùng hai böôùc. beân caïnh ñöôøng di chuyeån vaø ñoàng thôøi phaûi phaûi laáy ngöôøi che boùng. b. Tay phaûi ñöa vôït töø sau – leân treân ñeå tieáp xuùc caàu. Maët vôït khi tieáp xuùc caàu ngöûa cheách theo höôùng ñaùnh. ngöôøi xoay töø traùi sang phaûi. vôït theo quaùn tính ñi tieáp ra tröôùc – xuoáng döôùi thì döøng laïi vaø nhanh choùng trôû veà tö theá chuaån bò ban ñaàuñeå ñaùnh quaû tieáp theo. luaân phieân töøng tay. duøng söùc caúng tay. phaân tích giaûng giaûi kó thuaät *Caàm boùng taïi choã thöïc hieän hai böùoc neùm roå. *Moät haøng ñöùng leân böôùc veà tröôùc 5 böôùc. taïi choã thöïc hieän nhoài boùng tay phaûi – tay traùi. +TTCB : Ñöùng hai ñaàu goái hôi khuîu. *Nghe tieáng coøi daãn boùng veà phía tröôùc luaân phieân ñoåi tay. maët vôït tieáp tuïc chuyeån ñoäng chuùc xuoáng ñaát. Khi tieáp xuùc caàu. chaân phaûi sau. boùng naûy tôùi ngang thaét löng. khi ñaåy boùng xuoáng vôùi goùc gaàn 2l 3l 2l 2l *GV thò phaïm laøm maãu. môû theo hình tuùi. ñeán vaïch 6m quay 180 0sang phaûi. gaäp nhanh coå tay ñeå taêng löïc ñaùnh caàu vaø ñieàu chænh caàu ñi ñuùng höôùng. trôû veá cuoái haøng. Tieáp xuùc caàu xong. baét boùng laïi hai böôùc neùm roå. thaân treân ngaû veà tröôùc vaø hôi nghieâng veà phía coù boùng. baét boùng – hai böôùc neùm roå. Ñieåm rôi cuûa boùng ôû phía tröôùc thaân mình. Khoâng ñöôïc ñaùnh boùng vaø nhaát laø khoâng xoeø baøn tay ra ñeå loøng baøn tay ñaäp vaøo boùng nghe “boäp boäp” Höôùng daãn boùng do dieän tieáp xuùc cuûa boùng vaø tay quyeát ñònh -Daãn boùng taïi choã : Baøn tay xoeø ra.cöï li daõn caùch.töø tröôùc – leân treân – ra sau. tieáp xuùc phaàn treân boùng. daãn boùng quay veà baèng tay traùi. maét quan saùt tình hình treân saân. Boùng tieáp xuùc ñaàu tieân ôû caùc ngoùn tay roài vaøo chai tay vaø caùc phaàn loài cuûa baøn tay. thoâng qua coå tay roài tôùi caùc ngoùn tay aán boùng xuoáng. hoûi thöû moät vaøi HS veà kó thuaät.

Ñieåm tieáp xuùc vôùi boùng cuoápi cuøng laø ngoùn troû vaø ngoùn giöõa. cuøng luùc ñoù giaäm nhaûy. khi boùng ñaõ rôøi khoûi tay thì thaân ngöôøi vöôn leân cao vaø troïng taâm doàn vaøo phía tröôùc.900 (nhoài boùng) -Daãn boùng di chuyeån nhanh veà phía tröôùc : Dieän tieáp xuùc ôû treân vaø sau boùng. hai tay caàm boùng ñeå ngang thaét löng beân phaûi. cöù nhö theá thöïc hieän 10 voøng . chaân traùi böôùc tieáp moät böôùc ngaén hôn böôùc baét boùng. do quaùn tính cuûa thaân ñang di chuyeån veà tröôùc. nhaän ñöôïc boùng cuûa ñoàng ñoäi hoaëc ñang daãn boùng muoán thöïc hieän neùm roå (neáu thuaän tay phaûi) thì phaûi nhaûy leân khoâng ñeå baét boùng vaø rôi xuoáng ñaát baèng chaân phaûi. +Ñoäng taùc : Böôùc chaân khi baét boùng daøi vaø thaáp. duøng söùc cuûa caû tay vaø caùc ngoùn tay ñaåy boùng ñi. -Daãn boùng sang traùi : Dieän tieáp xuùc ôû treân vaø beân phaûi boùng. khoaûng 8m.sau ñoù baét boùng laïi tieáp tuïc daãn boùng theo bieân doïc ñeán gaàn roå coøn laïi. -Daãn boùng sang phaûi : Dieän tieáp xuùc ôû treân vaø beân traùi boùng. * Hoïc kó thuaät hai böôùc neùm roå baèng moät tay treân vai: 10voøn g +TTCB : Khi ñang di chuyeån. tay traùi buoâng loûng. Khi chaân phaûi chaïm ñaát. Khi chaân traùi vöøa chaïm ñaát. duøng söùc naâng ñuøi cuûa chaân phaûi gaàn nhö // vôùi maët ñaát thì ñoät nhieân döøng laïi. boùng xoaùy ngöôïc trôû Daãn boùng töø cuoái saân beân phaûi ..doïc theo bieân doïc tôùi caùch roå 8m phía beân phaûi thöïc hieän baät nhaûy döøng treân cao baèng hai chaân thöïc hieän neùm roå. ñoàng thôøi boùng ñöa töø thaét löng leân vai – khi ngöôøi nhaûy leân gaàn tôùi ñieåm cao nhaát vaø thaân ngöôøi ñaõ giöõ ñöôïc thaêng baèng thì naâng naâng khuyûu tay phaûi leân cao. Do coù söùc mieát cuûa caùc ngoùn tay.thöïc hieän neùm roå .

gaäp Duoãi chaân. yeâu caàu buoåi hoïc.yeâu caàu giôø hoïc.Thöïc hieän vôùi vôït. phöông tieän .veä sinh nôi taäp. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 9 CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu Caàu loâng : Oân di chuyeån ñôn böôùc .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.laïi theo truïc ngang *Baøi taäp phaùt trieån söùc beàn 3. Oân hai böôùc neùm roå baèng moät tay treân vai II – Ñòa ñieåm. 60-65’ 10l 10l 6l 6l 4l *Lôùp chia thaønh 4 hoaëc 6 nhoùm tuyø theo ñieàu kieän saân baõi. traùi tay.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.Phaàn cô baûn a)Caàu loâng : *Oân di chuyeån ñôn böôùc Di chuyeån veá caùc höôùng *Oân di chuyeån ña böôùc Di chuyeån phoái hôïp nhieàu böôùc * Oân di chuyeån ñôn böôùc keát hôïp kó thuaät ñaùnh caàu thaáp thuaän tay. * Oân di chuyeån ñôn böôùc keát hôïp kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay. .      Nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän moâ phoûng ñoäng taùc.coå chaân. TTTC : Boùng roå Oân caùch chuyeàn vaø baét boùng.Daøn haøng. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. b) Khôûi ñoäng . Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô 2.luôøn.ña böôùc keát hôïp ñaùnh caàu thaáp thuaän tay.Phaàn keát thuùc .xoaïc doïc.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. hoâng.quaû caàu loâng.Giao baøi taäp veà nhaø. .Xoay caùc khôùp : Coà tay. traùi tay Hoïc kó thuaät ñaäp caàu chính dieän Hoïc moät soá ñieåm trong luaät caàu loâng. . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.vaën mình. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. Kĩ thuật ñaùnh caàu cao thuaän tay.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . moãi em moät caây vôït.traùi tay Ñònh löôïng 5-10’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.10 quaû boùng roå.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát.phoå bieán noäi dung.traùi tay.      .goái.xoaïc ngang.

vai phaûi thaáp hôn ôû phía sau. moät beân giao caàu cao.khi tieáp caàu laø luùc cô theå vöôn cao heát möùc. Sau ñoù ñoåi nhoùm 3 em khaùc. vì ñaây laø noäi dung oân *GV chaát vaán HS. Tay phaûi ñöa vôït töø sau – leân treân – ra tröôùc. Nhöõng em chöa taäp ñöùng 2 bieân doïc quan saùt. Cöù theá laàn löôït cho ñeán heát *Hoïc kó thuaät ñaäp caàu chính dieän : TTCB : Gioáng kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay. Ñieåm tieáp xuùc caàu ôû phía treân ñaàu hôi cheách veà tröôùc caùch moät taàm tay vôùi. maët vôït chuc xuoáng. HS nhaän xeùt . Ba em thay ñoåi noäi dung chöùc naêng cho nhau. duoãi thaúng khôùp goái xoay hoâng laät vai. toaøn thaân öôõn caêng ôû tö theá hình caùnh cung.*Oân caùc böôùc di chuyeån keát hôïp kó thuaät ñaùnh caàu theo thöù töï thaáp tay thuaän tay. töøng em vaøo saân taäp.cao tay thuaän tay. Maët vôït khi tieáp xuùc vôùi caài hôi uùp vaø höôùng veà höôùng ñaäp caàu. traùi tay . heát caëp naøy taäp ñeán caëp khaùc cho ñeán heát. moät beân thöïc hieän ñaäp caàu. *Lôùp chia thaønh 4 – 6 nhoùm. cao tay traùi tay. Ñoäng taùc : Khi thaáy ñoái phöông ñaùnh caàu sang. troïng taâm cjuyeån töù chaân tröôùc veà chaân sau. caàu bay cao treân ñaàu thì thaân treân nhanh choùng quay sang phaûi. Sau ñoù nhanh choùng ñaïp maïnh muõi chaân. moät em phuïc vuï nhaët caàu. moät em tung caàu theo thöù töï kó thuaät ñaõ trình baøy ôû phaàn noäi dung. vai traùi cao ñoái dieän vôùi höôùng ñaäp caàu. Tay phaûi caàm vôït ñöa töø tröôùc – leân cao – ra sau. Quaù trình thöïc *Lôùp ngoài 4 haøng ngang *Lôùp taäp trung ngoài 4 haøng ngang GV goïi 1 vaøi em leân laøm maãu. 6l 10l *Taäp trung 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch      taäp moâ phoûng ñoäng taùc. coäng vôùi ñoä daøi vôït.

Boùng rôøi tay cuoái cuøng ôû ngoùn troû vaø ngoùn giöõa. caùc ngoùn tay phaûi mieát vaøo boùng vaø khi boùng rôøi tay. Caùnh tay thaû loûng töï nhieân. GV veõ vaïch chuaån ñeå HS ñöùng taïi choã taäp. caùch nhau hai baøn chaân. maét quan saùt höôùng chuyeàn. Hai tay caàm boùng ôû hai beân vaø ôû nöûa phaàn sau cuûa boùng. hai ñaàu goái hôi khuîu. vôït theo ñaø quaùn tính ñi töø treân . Khi tay ñaõ duoãi gaàn nhö thaúng heát thì duøng löïc coå tay. +Ñoäng taùc : Khi chuyeàn boùng ngöôøi ngaû nhanh veà tröôùc. cöù theá luaân phieân cho töøng noäi dung. . *GV toång keát laïi *Lôùp 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch taäp moâ phoûng ñoäng taùc. coå tay hôi beû vaø duoãi caùnh tay veà höôùng chuyeàn. hai tay duoãi thaúng. chaân sau. *Hai haøng ngoài.Saùch GVlôùp 11 trang 114 b)TTTC : Boùng roå *Oân caùch chuyeàn vaø baét boùng tröïc tieáp baèng hai tay tröôùc ngöïc +Chuyeàn boùng TTCB : Ñöùng chaân tröôùc. loøng baøn tay hôi xoay ra ngoaøi. +Baét boùng : *Yeâu caàu lôùp traät töï taäp ñuùng noäi dung GV ñeà ra. 3l 3l 4l 3l 3l Ñeå taïo ñöôøng boùng ñi maïnh. loøng baøn tay khoâng chaïm boùng. hai tay ñöa töø döôùi – leân treân taïo thaønh moät ñöôøng voøng cung nhoû. Sau khi tieáp xuùc caàu. moät haøng thuaän tay phaûi).hieän ñoäng taùc troïng taâm chuyeån töø chaân sau ra chaân tröôùc. caùc ngoùn tay xoeø ra töï nhieân. caùc ngoùn tay (troû. chaân sau ñaïp ñaát. troïng taâm doàn veà höôùng chuyeàn. 4l 10l 6l 10l nhöõng baïn vöøa laøm maãu. boùng ñeå ôû phaàn treân tröôùc buïng. Neáu thaân ngöôøi lao veá tröôùc thì nhanh choùng böôùc chaân phaûi leân tröôùc moät böôùc ñeå giöõ thaêng baèng roài nhanh choùng trôû veà TTCB ñeå ñaùnh quaû tieáp theo. ñöùng ñoái xöùng nhau töøg caëp. nghe hieäu leänh coøi cuûa GV thöïc hieän chuyeàn vaø baét boùng *Hai haøng chuyeàn qua chuyeàn laïi *Ñeán löôït hai haøng coøn laïi taäp nhö hai haøng vöøa roài. *GV chia lôùp thaønh 4 haøng (Hai haønh neùm boùng baèng tay phaûi. ñoàng thôøi gaäp nhanh thaân ngöôøi vaø gaäp coå tay ñeå phoái hôïp löïc ñaäp. Sau khi boùng rôøi khoûi tay. troïng taâm thaáp doàn ñeàu vaøo hai chaân. hai haøng neùm boùng baèng tay traùi) Moãi beân baûng roå coù hai haøng(moät haøng thuaän tay traùi. boùng tieáp xuùc ôû phaàn chai tay vaø caùc ngoùn tay.Sau khi GV toå chöùc nhoùm beân naøy taäp roài laïi sang nhoùm kia.giöõa vaø caùi )ñaåy boùng ñi. hai haøng ñöùng daäy taäp.xuoáng döôùi – sang traùi. *Luaät caàu loâng : Luaät tính ñieåm.

TTCB : Hai chaân ñöùng // Hoaëc chaân tröôùc. Ñoäng taùc : Boä phaän tieáp xuùc boùng ñaàu tieân laø caùc ngoùn tay. +Moät böôùc nhaûy leân neùm roå. caùc ngoùn tay xoeø môû töï nhieân thaû loûng thaønh hình gioáng nhö chieác pheãu. khoaûng caùch giöõa baøn tay nhoû hôn ñöôøng kính cuûa boùng.Giao baøi taäp veà nhaø.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát. ñoàng thôøi kheùp coå tay gaàn vaøo nhau vaø hai baøn tay hôi gaäp laïi ôû khôùp khuyûu keùo veà ngöïc ñeå baûo veä boùng vaø chuaån bò laøm ñoäng taùc tieáp theo. Khi baét boùng hai tay ñöa thaúng veà höôùng boùng ñeán. 3.Phaàn keát thuùc . 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. . *Oân hai böôùc neùm roå baèng moät tay treân vai +Taïi choã nhaûy leân neùm roå moät tay treân vai. sau ñoù nhanh choùng hoaõn xung ñöa boùng naèm goïn vaøo hai loøng baøn tay. chaân sau roäng baèng vai. thaân treân höôùng veà phía boùng ñeán. . baét boùng thöïc hieän hai böôùc neùm roå. baét boùng thöïc hieän hai böôùc neùm roå. +Nhoài boùng taïi choã. ñaàu goái hôi khuîu. +Daãn boùng hai böôùc. +Taïi choã hai böôùc nhaûy leân neùm roå.

HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 10 CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu caàu.phoå bieán noäi dung. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. II – Ñòa ñieåm. Taäp söùc beàn chung Luaät boùng roå. b) Khôûi ñoäng Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.10 quaû boùng roå.quaû caàu loâng. phöông tieän . . moãi em moät caây vôït.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. Caàu loâng : Oân kó thuaät ñaäp caàu chính dieän. nhaûy döøng vaø quay ngöôøi.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . kó thuaät phaùt Thi ñaáu taäp Hoïc moät soá chieán thuaät trong caàu loâng Hoïc moät soá ñieåm trong luaät caàu loâng. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.yeâu caàu giôø hoïc. yeâu caàu buoåi hoïc. . TTTC : Boùng roå Hoïc kó thuaät hai böôùc döøng.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.veä sinh nôi taäp.

haøng chaün böôùc qua phaûi moät böôùc      *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc ñaäp caàu *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc phaùt caàu Taäp keát hôïp hai ñoäng taùc treân 5’ *Moät soá chieán thuaät trong caàu loâng +Phoái hôïp ñaùnh caàu cao saâu ñöôøng thaúng vaø ñöôøng cheùo.Phaàn cô baûn a)Caàu loâng *Oân kó thuaät ñaäp caàu chính dieän +Taäp moâ phoûng ñoäng taùc 60-65’ 8l      .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.coå chaân.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.luôøn.xoaïc ngang. thöïc hieän kó thuaät ñaäp caàu phoái hôïp 1 quaû ñöôøng thaúng. hoâng. Toå chöùc 2 ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cao saâu cho nhieàu ngöôøi taäp. Toå chöùc hai ngöôøi phuïc vuï cho nhieàu ngöôøi taäp.Ngöôøi taäp ñöùng chuaån bò ôû moät goùc cuoái saân beân mính.HS thay nhau taäp luyeän moãi ngöôøi ñaäp caàu töø 2 -4 laàn *Thi ñaàu taäp : Thi ñaáu em naøo tôùi 7 ñieåm tröôùc laø thaéng (haïn cheá khoâng ñöôïc ñaäp caàu) *Luaät caàu loâng : Luaät nghæ vaø 5’ 2l 6l      . ñaùnh caàu cao saâu phoái hôïp moät quaû ñöôøng thaúng. moät quaû ñöôøng cheùo vaøo vò trí hai ngöôøi phuïc vuï ôû hai goùc saân beân kia.xoaïc doïc. beân kia ñaäp caàu *Oân kó thuaät phaùt caàu 10l 10l *Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch..goái.                 +Taäp coù ngöôøi tung caàu +Taâp moät beân phaùt caàu cao.Daøn haøng. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô 2.vaën mình.gaäp Duoãi chaân.Xoay caùc khôùp : Coà tay. HS thay nhau taäp luyeän moãi ngöôøi ñaùnh caàu töø 2 – 3laàn +Phoái hôïp ñaäp caàu ñöôøng thaúng vaø ñöôøng cheùo : Ngöôøi taäp ñöùng chuaån bò ôû moät goùc cuoái saân beân mình. 1 quaû ñöôøng cheùo vaøo vò trí 2 ngöôøi phuïc vuï ôû 2 goùc saân beân kia.

hai tay thaû loûng töï nhieân. Thaân ngöôøi khi döøng phaûi haï thaáp vaø doàn vaøo chaân phía sau (chaân ñaët tröôùc) goái hôi xoay vaøo trong. Muoán nhaûy döøng. HS thöïc hieän theo *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc. haï thaáp troïng taâm vaø doàn ñeàu vaøo hai chaân. *Quay ngöôøi: *Quay ngöôøi thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå thoaùt khoûi ngöôøi phoøng thuû . toác ñoä giaûm. duøng moät chaân ñaïp ñaát ñeå nhaûy leân moät böôùc ngaén vaø thaáp roài rôi xuoáng ñaát baèng hai chaân song song gaàn nhö ñoàng thôøi hoaëc hôi cheách tröôùc sau.haøng coøn laïi vai troø giöõ boùng thöïc hieän böôùc döøng. hai goái hôi khuîu vaø höôùng vaøo trong. *Nhaûy döøng : thöôøng duøng khi toác ñoä di chuyeån vöøa phaûi hoaëc nhaän boùng nhaûy döøng ñeå neùm roå. Caùc em yeáu taäp theâm. 2l Tuyø theo möùc ñoä tieáp thu cuûa nhöõng em yeáu 4l *GV ñöùng tröôùc laøm maãu . ñaët goùt chaân vaø quay nhanh ra phía ngoaøi so vôùi höôùng chaïy baèng meùp ngoaøi cuûa baøn chaân. moät haøng thöïc hieän vai troø phoøng thuû. thaân treân hôi ngaû veà sau. mieát nhanh vaø maïnh baèng meùp trong cuûa baøn chaân. thaân ngöôøi haï thaáp vaø ngaû veà phía sau +Böôùc 2 : Baøn chaân böôùc hai ñaët xoay cuøng chieàu vôùi muõi baøn chaân böôùc moät. hai tay ñeå töï nhieân ôû hai beân mình giöõ thaêng baèng. Töøng haøng thöïc hieän *GV lọc ra những em thực hiện sai reâng ra. *Lôùp phaân thaønh hai haøng. tieáp tôùi hai haøng coøn laïi thöïc hieän. *Nghe hiệu lệnh. Sau khi rôi xuoáng. vaø quay ngöôùi ñeå che chaén baûo veä boùng.Sau ñoù thay ñoåi noäi dung cho nhau.ñoåi saân saùch GV lôùp 11 b)TTTC : Boùng roå *Kó thuaät hai böôùc döøng + Böôùc 1Böôùc daøi. sau đñoù gọi 1 em thực hiện đñuùng laøm maãu laïi cho caùc em yeáu. hai baøn chaân cuøng moät luùc mieát chaëc xuoáng ñaát.

troïng taâm vaãn ôû giöõa hai chaân. Coù 2 caùch quay ngöôøi + Quay tröôùc : Chaân di chuyeån quay qua muõi chaân truï. Quay sau khoù hôn quay tröôùc. troïng taâm khi quay doàn vaøo chaân truï. baét boùng. Sau khi quay. traùnh ñöôïc haønh ñoäng cöôùp phaù boùng cuûa ñoái phöông. TTCB : Khi quay ngöôøi hai baøn chaân ñuùng gaàn nhö song song. hai goái khuîu.chuyeàn boùng. Khi quay sau chaân truï kieãng goùt.cuûa ñoái phöông. ngöôøi hôi ngaû veà tröôùc. Khi chaân quay vöøa chaïm ñaát. Khi quay tröôùc chaân laøm truï kieãng goùt chaân kia ñaïp ñaát. . Khi caàm boùng quay ngöôøi phaûi chuù yù che boùng. hai tay ñeå töï nhieân ôû hai beân mình + Quay sau : Chaân di chuyeån quay qua goùt chaân truï. ñaàu goái chaân truï ñaùnh vaøo phía trong vaø chuyeån theo thaân. moãi nhoùm khoaûng 5 HS. Troïng taâm doàn vaøo chaân truï khaù laâu ñeå giöõ thaêng baèng. duøng söùc cuûa thaân treân vaø duøng maù trong cuûa nöûa tröôùc baøn chaân di chuyeån ñaïp ñaát keát hôïp vôùi ñoäng taùc xoay thaân treân veà tröôùc hoaëc sau. caàn giöõ troïng taâm cô theå khoâng nhaáp nhoâ. *Taäp söùc beàn chung: +Nhaûy daây nhanh +Chaïy nhanh +Nhaûy baät vôùi vaät cao +Chaïy nhanh +Nhaûy daây nhanh +Chaïy nhanh +Nhaûy baät vôùi vaät cao 20l 60m 3l 60m 20l 60m 3l 60m -Lôùp chia thaønh nhieàu toáp nhoû. vì vaäy muoán quay ñöôï toát phaûi duøng löïc cuûa hoâng vaø vai chuyeån veà phía sau ñeå giuùp cho quay sau ñöôïc deã daøng hôn. chaân quay nhanh choùng böôùc cheùo veà höôùng muoán di chuyeån. troïng löôïng thaân ngöôøi phaûi nhanh choùng trôû veà TTCB ñeå giöõ thaêng baèng. duøng nöûa tröôùc cuûa baøn chaân quay ñaïp ñaát chuyeån hoâng veà sau. Trong khi quay ngöôøi.hoaëc neùm roå. troïng taâm thaáp rôi giöõa hai chaân. ñoàng thôøi thaân ngöôøi doàn nhieàu sang chaân truï. laàn löôït thöïc hieän cho ñeán heát. Ñoäng taùc : Laáy muõi chaân laøm truï.

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 11 CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu Caàu loâng : Oân kó thuaät ñaäp caàu chính dieän. .Phaàn keát thuùc . 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.+Chaïy nhanh-keát thuùc *Luaät boùng roå Traän ñaáu baét ñaàu vaø keát thuùc (ñieàu 18.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát.ñieàu 29) Saùch GV lôùp 11 trang 155 Caùch chôi boùng (ñieàu 22) Saùch GV lôùp 11 trang 155 3. Hoïc moät soá chieán thuaät trong caàu loâng Thi ñaáu taäp .Giao baøi taäp veà nhaø.

Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .veä sinh nôi taäp. sau ñoù di chuyeån leân löôùi ñeå thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu thaáp tay. phöông tieän .phoå bieán noäi dung. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô 2. nhaûy döøng vaø quay ngöôøi. 4’ Ngöôøi taäp ñöùng chuaån bò ôû cuoái saân ñaäp caàu do ngöôøi phuïc vuï ñöùng ôû nöûa saân beân kia phaùt caàu sang. yeâu caàu ñuùng luaät 10l . yeâu caàu buoåi hoïc.Xoay caùc khôùp : Coà tay. hoâng. Coù theå toå chöùc hai ngöôøi phuïc vuï cho moät ngöôøi hoaëc cho moät toå luyeän taäp.xoaïc doïc.      . II – Ñòa ñieåm.ñeå thöïc hieän ñaäp caàu +Taäp ñaùnh caàu cao saâu veà hai goùc cuoái saân.gaäp Duoãi chaân. +Ngöôøi taäp ñöùng chuaån bò ôû giöõa saân gaàn löôùi boû nhoû do ngöôøi phuïc vuï ñöùng ôû nöûa saân beân kia tung caàu qua. b) Khôûi ñoäng .xoaïc ngang. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.Daøn haøng. yeâu caàu söû duïng böôùc di chuyeån nhanh goïn.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. 60-65’ 4’-5’ 4’ *Moät soá chieán thuaät +Taâp boû nhoû.goái.10 quaû boùng roå.Phaàn cô baûn : a)Caàu loâng : *Oân kó thuaät ñaäp caàu chính dieän coù theå keát hôïpvôùi ñaùnh caàu thaáp tay. .luôøn.yeâu caàu giôø hoïc.vaën mình.coå chaân.quaû caàu loâng.sau ñoù chuaån bò ñaäp caàu 5’ 8l *Thi ñaàu taäp : Thi ñaáu em naøo tôùi 7 ñieåm tröôùc laø thaéng .Phöông tieän : Chuaån bò coøi. Hoïc kó thuaät chuyeàn boùng baèng hai tay treân ñaàu. moãi em moät caây vôït.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. ñeå buoäc ñoái phöông naâng caàu leân.TTTC : Boùng roå OÂn kó thuaät hai böôùc döøng. Ñònh löôïng 10’-5’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.

Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát. hai caùnh tay co töï nhieân hôi kheùp khuyûu tay. *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc *Hai haøng ñöùng ñoái dieän nhau töøng ñoâi moät thöïc hieän chuyeàn qua laïi. chaân tröôùc. ngöôøi hôi ngaû nhanh veà phía tröôùc keát hôïp vôùi hai caúng tay duoãi thaúng. Khi tay gaàn thaúng. . 3. boùng ñeå caùch traùn khoaûng 5cm. Ñoäng taùc : Khi chuyeàn.thöïc hieän oân töøng kó thuaät khi nghe hieäu leänh coøi cuûa giaùo vieân.Phaàn keát thuùc . 4l 5’ Lôùp chia thaønh nhieàu nhoùm. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. Boùng rôøi tay ngöôøi vöôn veà tröôùc. nhaûy döøng vaø quay ngöôøi. TTCB : Caàm boùng baèng hai tay ôû phía sau cuûa boùng. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 12 CAÀU LOÂNG – TTTC . Ñaáu thuû coù taàm voùc cao thöôøng duøng ñoäng taùc chuyeàn boùng baèng hai tay treân ñaàu ñeå chuyeàn hoaëc caûn ñöôøng boùng nhaèm gaây khoù khaên cho ñoái phöông khi baét boùng. thaân treân thaúng. duøng söùc cuûa coå tay vaø caùc ngoùn tay chuyeàn boùng ñi.Giao baøi taäp veà nhaø. phuï thuoäc vaøo saân baõi. theo hieäu leänh coøi *Hai haøng ñöùng ñoái dieän nhau töøng ñoâi moät thöïc hieän chuyeàn qua laïi 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. *Hoïc kó thuaät chuyeàn boùng baèng hai tay treân ñaàu Thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå chuyeàn boùng ôû khoaûng caùch trung bình khi ñoái phöông phoøng thuû chaët hoaëc khi baét boùng ôû treân cao vaø muoán chuyeàn boùng ñi ngay. Lôùp 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch.b)TTTC Boùng roå * OÂn kó thuaät hai böôùc döøng. chaân sau khuîu töï nhieân.

coå chaân. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. HS keá tieáp thöïc hieän. HS thöïc hieän song chaïy ra sau cuoái haøng. b) TTTC :Boùng roå *Oân kó thuaät chuyeàn baét boùng hai tay treân ñaàu +Ñoái vôùi lôùp yeáu.I – Muïc tieâu Caàu loâng : Oân kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay. chæ söû duïng taïi choã chuyeàn vaø baét boùng baèng hai tay treân ñaàu. +Ñoái vôùi lôùp khaù Söû duïng nhaûy leân chuyeàn vaø baét boùng hai tay treân khoâng.10 quaû boùng roå.Phaàn cô baûn a)Caàu loâng: *Oân kó thuaät ñaùnh caàu thaáp thuaän tay.Coá gaéng khoâng cho boùng rôi Chuù yù : Neâu 3 noäi dung treân coù theå thöïc hieän ñöôïc heát hay khoâng    *Moãi beân baûng xeáp hai haøng doïc. hoâng. yeâu caàu buoåi hoïc.Xoay caùc khôùp : Coà tay.Daøn haøng.veä sinh nôi taäp. Caùn söï lôùp quaûn lí moät saân cho tieán haønh thi ñaáu.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. . moãi em moät caây vôït. traùi tay vaø ñaäp caàu *Ñaáu taäp : Lôùp thi ñaáu loaïi tröïc tieáp 11 ñieåm thaéng.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . cho baät vaøo baûng roå. phöông tieän . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. Hoïc kó thuaät chuyeàn boùng baèng moät tay treân ñaàu.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. sau ñoù chaïy veà cuoái haøng.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. 10l 2lx3voøn g +Ñoái vôùi lôùp gioûi hoaëc moät soá em khaù coù theå nhaûy leân baét boùng baèng hai tay vaø chuyeàn ñi lieàn. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.phoå bieán noäi dung.yeâu caàu giôø hoïc. töøng em thöïc hieän. *Hai haøng ngang ñöùng ñoái dieän töøng ñoâi moät thöïc hieän.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.quaû caàu loâng.goái.      .             2. Thi ñaáu taäp TTTC : Boùng roå OÂn Hoïc kó thuaät chuyeàn boùng baèng hai tay treân ñaàu. b) Khôûi ñoäng .xoaïc ngang.GV quaûn lí 1 saân.vaën mình.gaäp Duoãi chaân. 60-65’ 10’ *lôùp chia thaønh nhieàu nhoùm phuï thuoäc vaøo soá saân coù (moãi nhoùm 1 saâneâ3 *Lôùp chia thaønh 2 nhoùm moãi nhoùm 1 saân. .luôøn.xoaïc doïc. Taäp söùc beàn chuyeân moân II – Ñòa ñieåm. traùi tay vaø kó thuaät ñaäp caàu chính dieän.

phuï thuoäc vaøo möùc ñoä tieáp thu cuûa lôùp vaø möùc kæ luaät traät töï cuûa lôùp. thaân ngöôøi hôi ngaû ra sau roài nhanh choùng xoay ngöôøi veà höôùng chuyeàn khuyûu tay chuyeàn boùng ñöa töø sau – ra tröôùc caúng tay duoãi vaø ñöa boùng veà phía tröôùc. . 2l *Hoïc kó thuaät chuyeàn boùng baèng moät tay treân vai : Ñaây laø pp chuyeàn boùng thoâng duïng nhaát ôû khoaûng caùch gaàn vaø trung bình.5m. thaân ngöôøi lao veà phía tröôùc.7m. Boùng rôøi tay cuoái cuøng ôû ngoùn troû vaø ngoùn giöõa. hai tay caàm boùng ôû tröôùc ngöïc. Ñoäng taùc ñieàu chænh löïc vaø höôùng cuûa coå tayû¬ thôøi ñieåm boùng bay ra cho pheùp ngöôøi chuyeàn boùng thay ñoåi höôùng vaø toác ñoä bay cuûa boùng trong phaïm vi lôùn 10l 5l cho moãi cöï li 10l 10l TTCB : Ñöùnh hai chaân // vai höôùng chuyeàn (ñoä roäng heïp cuûa hai chaân tuyø theo cöï li chuyeàn boùng xa hay gaàn) Maët quay höôùng chuyeàn troïng taâm doàn ñeàu vaøo hai chaân. loøng baøn tay höôùng veà nôi chuyeàn boùng. . *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc khoâng boùng. hai baøn tay caàm boùng töø tröôùc ngöïc ñöa leân vai.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho *GV thò phaïm laøm maãu. *Taäp chuyeàn boùng baèng moät tay treân vai ôû cöï li 3m.Giao baøi taäp veà nhaø. nhaéc nhôû troïng taâm kó thuaät laø ñöa boùng töø TTCB ôû tröôùc ngöïc leân vai ñeå coù theå duøng söùc neùm boùng ñi ñöôïc xa. coå tay tôùi caùc ngoùn tay chuyeàn boùng ñi. *Ñöùng ñoái dieän vôùi töôøng. qua caúng tay.5 m ñöùng chuyeàn boùng baèng moät tay treân vai vaøo töôøng vaø baét boùng naûy ra baèng hai tay * Taäp chuyeàn vaø baét boùng töøng ñoäi moät cöï li 4m. toác ñoä vaåy coå tay nhanh vaø kieåm soaùt boùng raát toát. Ñoäng taùc : Khi chuyeàn. *Taäp söùc beàn chung: +Nhaûy daây nhanh +Chaïy nhanh +Nhaûy baät vôùi vaät cao +Chaïy nhanh +Nhaûy daây nhanh +Chaïy nhanh +Nhaûy baät vôùi vaät cao +Chaïy nhanh-keát thuùc 3.Choïn theo töøng ñoâi vöøa söùc nhau. 20l 60m 3l 60m 20l 60m 3l 60m 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. theo töøng caëp vöøa söùc nhau. Löïc chuyeàn boùng ñöôïc baét ñaàu töø ñaïp chaân chuyeån qua hoâng tôùi thaân.Phaàn keát thuùc . caùch töôøng 1.

Ñaáu taäp TTTC : Boùng roå OÂn kó thuaät daãn boùng hai böôùc leân roå. OÂn kó thuaät chuyeàn boùng baèng hai tay treân ñaàu.toát.      . .söûa sai töøng nhoùm. Ñaáu taäp.coå chaân.yeâu caàu giôø hoïc. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô 2.vaën mình.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.luôøn.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .veä sinh nôi taäp. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 13 CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu Caàu loâng : Oân kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay. b) Khôûi ñoäng . toå tröôûng quaûn lí cho tieán haønh thi ñaáu.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. yeâu caàu buoåi hoïc. hoâng.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. coù theå toå chöùc 1 ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cho 1 ngöôøi hoaëc 1 ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cho caû nhoùm taäp. 1.xoaïc ngang. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. *Ñaáu taäp : Lôùp thi ñaáu loaïi tröïc tieáp 7 ñieåm thaéng. *GV Laàn löôït .gaäp Duoãi chaân. II – Ñòa ñieåm.Phaàn cô baûn a)Caàu loâng: *Oân kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay .10 quaû boùng roå.goái.quaû caàu loâng. traùi tay lieân tuïc do ngöôøi phuïc vuï ñöùng ôû nöûa saân beân kia phaùt caàu cao saâu ôû hai beân mình ngöôøi taäp.moãi beân baûng roå 1 nhoùm.Xoay caùc khôùp : Coà tay.Daøn haøng. 15’ 3l 2l b)TTTC : Boùng roå *Oân kó thuaät daãn boùng 2 böôùc leân roå 3l *Lôùp chia thaønh 2 nhoùm. moãi em moät caây vôït.xoaïc doïc. *Coù theå moãi nhoùm GV cöû ra moät nhoùm tröôûng *Moãi toå moät saân. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. traùi tay Ñaùnh caàu do ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu : Ngöôøi taäp thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay.GV . traùi tay .phoå bieán noäi dung. phöông tieän . neáu ñuû thôøi gian coù theå thi ñaáu nhaát cuûa töøng toå vôùi nhau. 60-65’ 10’ *Lôùp chia thaønh 3 hay 4 nhoùm (coøn do phuï thuoäc ñieàu kieän saân baõi). SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.

+Taïi choã 2 böôùc neùm roå. +Nhoài boùng taïi choã,hai böôùc thöïc hieän neùm roå. Chuù yù : Ñoå ngöôøi veà tröôùc, nhaác chaân phaûi roài môùi chuïp boùng. +Daãn boùng 2 böôùc, thöïc hieän 2 böôùc neùm roå 1 tay treân vai : Luùc ñaàu daãn boùng ñi chaäm, laàn sau nhanh hôn laàn tröôùc. +Daãn boùng 4 böôùc, thöïc hieän 2 böôùc neùm roå 1 tay treân vai.

3l

10l

*Oân kó thuaät chuyeàn boùng baèng 2 tay treân ñaàu +Taäp taïi choã chuyeàn vaø baét boùng theo töøng ñoâi moät cöï li 3m.

5voøng coù theå ñeán voøng 3 em naøo laøm rôi boùng, phaït nhaûy leân 3l

höôùng daãn nhoùm 1 taïi choã 2 böôùc neùm roå 1 tay treân vai – GV qua nhoùm 2 höôùng daãn taïi choã 2 böôùc neùm roå 1 tay treân vai – GV trôû laïi nhoùm 1 höôùng daãn nhoài boùng taïi choã, thöïc hieän 2 böôùc neùm roå – GV tôùi nhoùm 2 höôùng daãn nhoài boùng taïi choã, thöïc hieän 2 böôùc neùm roå, cöù theá luaân phieân cho taäp heát caùc noäi dung beân. *Töøng em thöïc hieän HS naøo thöïc hieän xong sau ñoù nhaët boùng laïi, ñöa cho HS keá tieáp chöa coù boùng, di chuyeån veà cuoái haøng, cöù nhö theá cho ñeán heát, gaàn heát 3 löôït nhoùm truôûng baùo caùo GV bieát. Phöông phaùp naøy aùp duïng cho caùc noäi dung beân. *

+Taäp chuyeàn vaø baét boùng ñoåi choã theo ñoäi hình voøng troøn. Em B töø vò trí soá 1 chuyeàn boùng cho A ôû vò trí soá 2, chuyeàn boùng xong thì chaïy vaøo ñöùng ôû vò trí soá 2 thay cho A. Em A baét ñöôïc boùng thì chuyeàn boùng cho C ôû vò trí soá 3, chuyeàn boùng xong thì chaïy veà vò trí soá 1 thay cho B, Khi B ñaõ ñöùng ôû vò trí soá 2 thì C ôû vò trí soá 3 chuyeàn boùng cho B (ñang ôû vò trí soá 2) roài chaïy ñeán vò trí soá 2. Em B sau khi baét boùng thì chuyeàn boùng cho D ôû vò trí soá 4 roài chaïy veà ñöùng ôû vò trí soá 3 thay cho C. Em C ñöùng ôû vò trí soá 2 nhaän ñöôïc quaû boùng cuûa D ôû vò trí 4 chuyeàn cho thì chuyeàn cho E . . baøi taäp ñöôïc thöïc hieän lieân tuïc nhö theá (Theo chieàu kim ñoàng hoà ) cho ñeán vò trí B laø heát 1 voøng. *Ñaáu taäp : Lôùp thi ñaáu nguyeân saân, 2 hieäp, moãi hieäp7’.Thi ñaáu theo luaät hieän haønh. 3.Phaàn keát thuùc - Giao baøi taäp veà nhaø. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát.

Phuï thuoäc vaøo tình hình kæ luaät cuûa lôùp *Lôùp chia thaønh nhieàu ñoäi, coù theå moãi toå thaønh laäp moät ñoäi. Caùc em khoâng thi ñaáu ngoài taäp trung, traät töï theo doõi traän ñaáu ñeå naém luaät vaø kinh nghieäm.

5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH

GIAÙO AÙN 14 CAÀU LOÂNG – TTTC

I – Muïc tieâu .

Caàu loâng : Kieåm tra kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay, traùi tay

TTTC : Boùng roå Oân kó thuaät neùm roå baèng 1 tay treân vai OÂn kó thuaät daãn boùng hai böôùc leân roå. Chuaån bò kieåm tra. II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh ,veä sinh nôi taäp. - Phöông tieän : Chuaån bò coøi, moãi em moät caây vôït,quaû caàu loâng.10 quaû boùng roå. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá,phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. b) Khôûi ñoäng - Xoay caùc khôùp : Coà tay,coå chaân, hoâng,goái,gaäp Duoãi chaân,xoaïc doïc,xoaïc ngang,luôøn,vaën mình. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.      - Daøn haøng,cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. 60-65’ *HS kieåm tra ñöùng chuaån bò ôû moät beân saân (trong phaïmvi nöûa cuoái saân)Ngöôøi phuïc vuï caàm vôït vaø caàu ñöùng ôû nöûa saân beân kia trong khu vöïc phaùt caàu. Ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cao saâu – saâu sang saân ñeå ngöôøi kieåm tra söû duïng kó thuaät ñaùnh caàu treân ñaàu ñaùnh traû laïi sao cho ñieåm rôi cuûa caàu ôû 1/3 cuoái saân beân ngöôøi phuïc vuï. Thöïc hieän 3 laàn

2.Phaàn cô baûn a)Caàu loâng : Kieåm tra kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay, traùi tay. Caùch cho ñieåm

beân phaûi 3laàn beân traùi, thaønh tích tính theo soá quaû ngöôøi kieåm tra ñaùnh ñöôïc vaøo oâ qui ñònh keát hôïp vôùi ñaùnh giaù cuûa GV veà chaát löôïng thöïc hieän kó thuaät theo 3 möùc A,B,C.

*HS kieåm tra ñöôïc quyeàn töï choïn ngöôøi phuïc vuï trong phaïm vi cuûa lôùp mình. *Tröôøng hôïp ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu khoâng chính xaùc, ngöôøi kieåm tra khoâng ñaùnh quaû caàu ñoù seõ ñöôïc ñaùnh laïi laàn tieáp theo.

10l 5voøng

b)TTTC : Boùng roå *Oân neùm roå moät tay treân vai : TTCB : Ñöùng, chaân cuøng beân vôùi tay neùm roå ñaët tröôùc, hôi thaúng. Troïng taâm doàn vaøo chaân tröôùc, chaân sau hôi co (nöûa baøn chaân tröôùc chaïm ñaát). Hai tay caàm boùng phía tröôùc ngöïc moät caùch töï nhieân, caùc ngoùn tay môû roäng, hai khuyûu tay co hôi eùp saùt hai beân söôøn, maét nhìn vaøo roå. Ñoäng taùc : Hai ñaàu goái hôi khuîu, ñoàng thôøi xoay tö theá tay caàm boùng thaønh baøn tay neùm ôû phía sau boùng, loøng baøn tay höôùng veà tröôùc – leân cao. Tay kia xoeø roäng giöõ phía beân cheách veà tröôùc quaû boùng, ñoàng thôøi ñöa boùng töø tröôùc ngöïc thaønh tö theá treân vai. Khi ñöa boùng tôùi ngang vai thì haï thaáp troïng taâm, tieáp theo ñaïp nheï hai chaân xuoáng ñaát ñeå döôùn ngöôøi leân taïo taïo neân löïc chuyeån qua thaân tôùi caùnh tay, caúng tay. Khi tay duoãi gaàn thaúng heát thì duøng söùc baøn tay, caùc ngoùn tay gaäp mieát theo boùng, ñieåm tieáp xuùc cuoái cuøng vôùi boùng laø hai ngoùn troû vaø giöõa. Khi boùng saép rôøi khoûi tay phaûi thì buoâng tay ñôõ boùng ra, thaân ngöôøi vöôn leân cao, troïng taâm doàn vaøo chaân tröôùc

2l 6l 4l 4l 4l

*Töøng ñoâi moät taïi choã neùm boùng baèng moät tay treân vai (boùng bay chuaån xaùc ñeán ngöôøi döùng ñoái dieän) *Taäp hôïp HS thaønh moät voøng cung, maët höôùng vaøo roå vaø caùch roå 3 – 5m, GV hoaëc 1 – 2em ñöùng döôùi roå laøm ngöôøi chuyeàn boùng. Caùch taäp : Ngöôøi chuyeàn boùng laàn löôït chuyeàn boùng cho töøng ngöôøi ñöùng trong haøng. Khi HS naøo nhaän ñöôïc boùng thì nhanh choùng thöïc hieän ñoäng taùc ñöùng taïi choã neùm roå baèng moät tay treân vai. Ngöôøi chyeàn boùng ñoùn boùng döôùi roå roài laïi tieáp tuïc chuyeàn boùng cho ngöôøi tieáp theo laàn löôït cho ñeán heát voøng.

*Oân kó thuaät daãn boùng 2 böôùc leân roå :

*GV thò phaïm laøm maãu laïi kó thuaät daãn boùng 2 böôùc leân roå. *Oân luyeän hoaøn chænh kó thuaät khoâng boùng Khoâng keùo daøi thôøi gian oân HS ñaõ laøm ñöôïc ñoäng taùc thì chuyeån sang oân taäp +Böôùc moät baét boùng treân khoâng

chaân traùi böôùc tieáp moät böôùc ngaén hôn böôùc baét boùng. +Taïi choã neùm phaït 5 quaû. 1 ñieåm kó thuaät +Daãn boùng töø giöõa saân tieán tôùi roå thöïc hieän 2 böôùc leân ro 5 quaûå. 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. *Lôùp ngoài taäp trung 4 haøng ngang 3. . Do coù söùc mieát cuûa caùc ngoùn tay. cuøng luùc ñoù giaäm nhaûy. Moãi quaû 2 ñieåm.1 ñieåm chuaån xaùc. Khi chaân phaûi chaïm ñaát. Ñieåm tieáp xuùc vôùi boùng cuoápi cuøng laø ngoùn troû vaø ngoùn giöõa. hai tay caàm boùng ñeå ngang thaét löng beân phaûi. duøng söùc naâng ñuøi cuûa chaân phaûi gaàn nhö // vôùi maët ñaát thì ñoät nhieân döøng laïi. moãi quaû 2 ñieåm.thöïc hieän 2 böôùc leân roå.+TTCB : Khi ñang di chuyeån. tay traùi buoâng loûng. ñoàng thôøi boùng ñöa töø thaét löng leân vai – khi ngöôøi nhaûy leân gaàn tôùi ñieåm cao nhaát vaø thaân ngöôøi ñaõ giöõ ñöôïc thaêng baèng thì naâng naâng khuyûu tay phaûi leân cao. boùng xoaùy ngöôïc trôû laïi theo truïc ngang *Chuaån bò kieåm tra GV phoå bieán noäi dung kieåm tra.. Khi chaân traùi vöøa chaïm ñaát.Phaàn keát thuùc . duøng söùc cuûa caû tay vaø caùc ngoùn tay ñaåy boùng ñi.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát buoåi sau. 1 ñieåm chuaån xaùc. 1 ñieåm kó thuaät. khi boùng ñaõ rôøi khoûi tay thì thaân ngöôøi vöôn leân cao vaø troïng taâm doàn vaøo phía tröôùc. +Ñoäng taùc : Böôùc chaân khi baét boùng daøi vaø thaáp. do quaùn tính cuûa thaân ñang di chuyeån veà tröôùc. +Böôùc hai baét boùng neùm roå Yeâu caàu baét boùng khi hai chaân coøn ñang ôû treân khoâng *HS ñang di chuyeån theo höôùng GV qui ñònh vaø nhaän boùng töø GV. nhaän ñöôïc boùng cuûa ñoàng ñoäi hoaëc ñang daãn boùng muoán thöïc hieän neùm roå (neáu thuaän tay phaûi) thì phaûi nhaûy leân khoâng ñeå baét boùng vaø rôi xuoáng ñaát baèng chaân phaûi.

HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 15 TTTC I – Muïc tieâu TTTC : Boùng roå Oân kó thuaät neùm roå baèng 1 tay treân vai OÂn kó thuaät daãn boùng hai böôùc leân roå. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi Ñònh löôïng 10’15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.luôøn. yeâu caàu buoåi hoïc. hoâng. b) Khôûi ñoäng . .phoå bieán noäi dung. Ñaáu taäp Kieåm tra thöû.xoaïc doïc. Khôûi ñoäng chuyeân moân : .Phöông tieän : Chuaån bò coøi.gaäp Duoãi chaân.veä sinh nôi taäp. phöông tieän .Xoay caùc khôùp : Coà tay.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.goái..xoaïc ngang. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.yeâu caàu giôø hoïc.coå chaân.      1. II – Ñòa ñieåm.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .vaën mình.10 quaû boùng roå.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.

HS keá tieáp thöïc hieän.-Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô . 60-65’ a)Lôùp chia thaønh hai nhoùm.Phaàn cô baûn : a) Oân kó thuaät neùm roå baèng 1 tay treân vai ôû vò trí neùm phaït. em naøo thöïc hieän xong.baét boùng thöïc hieän hai böôùc neùm roå 1 tay treân vai. 2. 2 hieäp. di chuyeån veà cuoái haøng. nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän 2 böôùc neùm roå (khoâng boùng) *taäp taïi choã baät leân neùm roå 1 tay treân vai *Taäp nhoài boùng taïi choã.Thi ñaáu theo luaät hieän haønh Phuï thuoäc vaøo tình hình kæ luaät cuûa lôùp 3. Xeáp 1 haøng doïc ôû vò trí neùm phaït. coù theå moãi toå thaønh laäp moät ñoäi.Phaàn keát thuùc . *Lôùp chia thaønh nhieàu ñoäi. 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. Caùc em khoâng thi ñaáu ngoài taäp trung. moãi nhoùm ôû moät beân baûng roà. thöïc hieän 2 böôùc leân roå.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. Chuù yù : Tuyø theo trình ñoä vaø kæ luaät cuûa lôùp coù theå linh ñoäng bôùt ñi 1. traät töï theo doõi traän ñaáu ñeå naém luaät vaø kinh nghieäm.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát buoåi sau. .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. moãi hieäp7’. b) Oân daãn boùng 2 böôùc neùm roå treân vai 5l 3l 3l 5l 3l c) Kieåm tra thöû : GV ñaõ chaám thöû trong khi taäp d)Thi ñaáu taäp : : Lôùp thi ñaáu nguyeân saân. b)Lôùp taäp trung 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch.Daøn haøng.2 baøi taäp ôû treân. *daãn boùng moät ñoaïn khoaûng 5m thöïc hieän 2 böôùc neùm roå 1 tay treân vai *Daãn boùng töø vaïch giöõa saân .

Xoay caùc khôùp : Coà tay..luôøn. yeâu caàu buoåi hoïc. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .10 quaû boùng roå.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.veä sinh nôi taäp.Daøn haøng. .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. phöông tieän . hoâng.xoaïc doïc.vaën mình. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 16 kieåm tra hoïc kyø II I – Muïc tieâu Boùng roå : + Kyõ thuaät daãn boùng hai böôùc leân roå. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. b) Khôûi ñoäng .phoå bieán noäi dung.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. *Lôùp taäp trung 4 haøng ngang 2.coå chaân.xoaïc ngang. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.      .goái.yeâu caàu giôø hoïc.gaäp Duoãi chaân.Phaàn cô baûn : Kieåm tra kó thuaät 60’-65’ .Phöông tieän : Chuaån bò coøi. II – Ñòa ñieåm.

.coù 1 quaû vaøo roå. moãi quaû 2 ñieåm trong ñoù goàm 1 ñieåm kó thuaät 1 ñieåm chuaån xaùc. *Caùc em daãn boùng khoaûng töø giöõa saân chaïy ñeán höôùng baûng roå thöïc hieän hai böôùcleân roå. *GV goïi teân 12hs. GV goïi teân 6 hs keá tieáp leân oân chuaån bò kieåm tra (nhoùm 3). -Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän kó thuaät daãn boùng 2 böôùc leân roå ñuùng. *HS ôû baûng roå kieåm tra trôû veà choã ngoài chôø goïi teân leân kieåm tra. *Sau khi kieåm tra xong nhoùm 6 em ñaàu. -Ñieåm 1 -2 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc kó thuaät cô baûn (coù nhieàu sai soùt) . *Thang ñieåm 10. coù 1 quaû vaøo roå hoaëc coù 3 quaû neùm truùng vaønh roå hay truùng khung chöõ nhaät (45 – 59cm)treân baûng roå. moãi HS taäp khoaûng 5l. coøn moät vaøi sai soùt nhoû.Phaàn keát thuùc .daãn boùng hai böôùc leân roå.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát buoåi sau. GV thoåi coøi ra hieäu cho 6 hs nhoùm 2 veà choã ngoài chuaån bò kieåm tra. coù 2 quaû vaøo roå hoaëc thöïc hieän daãn boùng 2 böôùc leân roå. 6 hs coøn laïi töï oân ôû beân baûng roå coøn laïi. -Ñieåm 3 – 4 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc cô baûn kó thuaät (coù sai soùt) Khoâng coù laàn naøo boùng vaøo roå hoaëc hcæ coù 1 laàn boùng truùng vaøo vaønh roå hay khung chöõ nhaät treân baûng roå. *Sau khi nhoùm 2 veà choã ngoài. *GV goïi teân 2 hs ôû nhoùm 2 leân kieåm tra. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. Cöù nhö theá cho ñeán heát lôùp. 6 hs töï oân chuaån bò cho kieåm tra ôû beân baûng roå seõ kieåm tra.Boùng neùm khoâng tôùi roå hoaëc ra ngoaøi khung chöõ nhaät treân baûng roå * Yeâu caàu ñuùng luaät. * Moãi HS thöïc hieän 5 quaû. kó thuaät cô baûn ñuùng. -Ñieåm 9 -10 : Thöïc hieän ñuùng ñoäng taùc. -Ñieåm 5 – 6 : : Thöïc hieän kó thuaät daãn boùng 2 böôùc leân roå ñuùng. 3. Coù 1 quaû vaøo roå hoaëc khoâng coù laàn naøo boùng vaøo roå nhöng coù 2 laàn boùng truùng vaøo vaønh roå hay truùng khung chöõ nhaät treân baûng roå. tröôøng hôïp lôùp ñoâng coù theå moãi laàn kieåm tra 2 HS.

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 17 kieåm tra boå sunghoïc kyø II .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful