P. 1
Giao an The duc lop 11

Giao an The duc lop 11

|Views: 1,677|Likes:
Được xuất bản bởibaodai123

More info:

Published by: baodai123 on Sep 30, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2012

pdf

text

original

LỜI NÓI ĐẦU

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY, CÔ GIÁO VIÊN THPT THẾ HỆ 8X LỚP 28G TRƯỜNG ĐH TDTT TPHCM PHỐI HỢP CÙNG NHAU BIÊN SOẠN THẦY : PHAN THANH DANH, THPT NGUYỂN HỮU THỌ Q4 THẦY : TIẾT MINH TRUNG, THPT GÒ VẤP QUẬN GÒ VẤP THẦY : NGUYỄN VIỆT DZŨNG, THPT LÊ MINH XUÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH THẦY : PHẠM HỮU TÚ, THPT LONG THỚI HUYỆN NHÀ BÈ CÔ : NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC, THPT LÝ THƯỜNG KIỆT, HÓC MÔN CHỈNH SỬA : GV THPT TRẦN QUANG KHẢI Q11
EM ĐÃ CHỈNH SỬA DẤU CHẤM THÀNH HÌNH HS, CÁC GIÁO ÁN SAU GIÁO VIÊN COPY HÌNH NGƯỜI VÀ PASTE CHO ĐẸP CHỨ ĐỪNG ĐỂ NHỮNG DẤU CHẤM HS NHƯ VẦY

VÍ DỤ :
4 haøng doïc, moãi ñôït 4 em chaïy                                                         

ĐỂ NHƯ VẬY THÌ RẤT LÀ XẤU GIÁO ÁN, MẤT THẨM MĨ,

NÊN SỬA LẠI

NHƯ SAU :
            GV     Đội hình nhận lớp GV     Đội hình khởi động    

SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO NGHÓA VIEÄT NAM TP HOÀ CHÍ MINH phuùc TRÖÔØNG THPT -------------------------------

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ Ñoäc Laäp – Töï do – Haïnh -------------------------------------

Thaønh phoá Hoà Chí Minh, ngaøy . . . . thaùng . . . . naêm . . . .

GIAÙO AÙN MOÂN THEÅ DUÏC
Ñoái töôïng : Hoïc sinh khoái 11 Naêm hoïc : 2007 – 2008

Giaùo vieân thöïc hieän :

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH

GIAÙO AÙN 1
Giôùi thieäu : Noäi dung, chöông trình TD lôùp 11.

Theå duïc nhòp ñieäu ( nöõ ) Baøi TD Phaùt trieån chung ( nam ) Chaïy tieáp söùc
I – Muïc tieâu - Giôùi thieäu nhaèm giuùp HS bieát ñöôïc yù nghóa noäi dung chöông trình. - Hoïc baøi Theå duïc + nhòp ñieäu ( nöõ ) Ñoäng t aùc 1-3 + Phaùt trieån chung ( nam ) Ñoäng taùc 1 – 15 - Chayï tieáp söùc : Caùch trao vaø nhaän tín gaäy. Yeâu caàu böôùc ñaàu hoïc sinh naém ñöôïc 3 ñoäng taùc TDNÑ vaø 15 ñoäng taùc baøi TD phaùt trieån chung Naém ñöôïc kyõ thuaät trao vaø nhaän tín gaäy. II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh ,veä sinh nôi taäp - Phöông tieän : Chuaån bò coøi, 4 tín gaäy . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá,phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. b) Muïc tieâu noäi dung chöông trình TD lôùp 11 c) Khôûi ñoäng - Xoay caùc khôùp : Coà tay,coå chaân, hoâng,goái,gaäp Duoãi chaân,xoaïc doïc,xoaïc ngang,luôøn,vaën mình. Ñònh löôïng 10 - 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.

Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp

GV     Đội hình nhận lớp GV     Đội hình khởi động
- Daøn haøng,cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.

2.Phaàn cô baûn a) Theå duïc nhòp ñieäu ( nöõ ) * Ñoäng taùc1 ñaùnh hoâng

60 – 65’

Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cöï ly daõn caùch    

chaäm.vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo. *GV ñöùng cuøng chieàu. chaân phaûi ñöa *GV giôùi thieäu teân ñoäng taùc. baøn tay saáp N6 Tay phaûi haï veà ngang vai N7 Tay traùi haï xuoáng eùp saùt thaân N8 : Tay phaûi haï Taäp keát hôïp tay vaø chaân 1l 1l 4l 1l 1l 5l  *GV giôùi thieäu teân ñoäng taùc.1l 2l 5l Nhòp 1-2 Ñaåy hoâng sang traùi 2 nhòp. ñoàng thôøi quay troøn hai caúng tay (töø ngoaøi vaøo trong). baøn tay naém hôø N3 : Nhö nhòp 1. nhòp ñieäu nhanh hôn * Ñoäng taùc 3 Di chuyeån tieán luøi N1: Böôùc chaân traùi leân moät böôùc. .thöïc hieän töøng nhòp.Caùn söï lôùp hoã trôï giöõ traät töï nhoùm nöõ. sau ñoù taäp tieáp N5. baøn tay naém hôø.laøm maãu toaøn boä ñoäng taùc. troïng taâm doàn vaøo chaân traùi.(Coù theå voã tay) *Laøm maãu cöû ñoäng phaàn tay GV ñöùng cuøng chieàu. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai. N4 Tay phaûi ñöa leân cao N5 Tay traùi haï veà ngang vai. vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo . baøn tay höôùng vaøo trong. chaäm. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. ñoàng thôøi ñöa hai tay cheách döôùi – traùi. N2 : Böôùc chaân phaûi leân moät böôùc. caùc em laøm theo.töøng hai nhòp.laøm maãu nhanh. * taäp ñöôïc 4 nhòp oân laïi. *Sau ñoù GV cöû ra caùn söï ( em khaù)ñöùng cuøng chieàu vôùi lôùp hoâ nhòp nhanh hôn. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân 2l 3l *GV giôùi thieäu teân ñoäng taùc. nhòp ñieäu chaäm *GV hoâ nhòp ñeå HS laøm theo keát hôïp tay vaø chaân.hai caúng tay loàng vaøo nhau vaø quay troøn quanh truïc caùnh tay (töø ngoaøi vaøo trong).laøm maãu nhanh. maét nhìn sang traùi (thaân höôùng tröôùc) Nhòp 3 – 4 nhö nhòp 1. GV quan saùt söûa sai.6. *GV ñöùng cuøng chieàu.8 . GV phaân caùc em nöõ thaønh 4 nhoùm töï taäp.7. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. N4 :Khuyuï goái traùi.2 nhöng ñoåi beân Nhòp 5 – 6 nhö nhòp 1 -2 Nhòp 7 – 8 nhö nhòp 3 – 4 * Ñoäng taùc 2 Phoái hôïp Taäp phaàn chaân Giaäm chaân ñeàu luaân phieân töøng chaân töø nhòp 1 ñeán nhòp 8 (chaân traùi tröôùc) Taäp phaàn tay N1 ñöa tay traùi ra tröôùc N2 ñöa tay phaûi ra tröôùc // tay traùi N3 Tay traùi ñöa leân cao.toaøn boä ñoäng taùc.möùc ñoä chaäm. *Laøm maãu cöû ñoäng phaàn chaân *GV hoâ nhòp ñeå HS laøm theo.troïng taâm doàn vaøo chaân phaûi. 2l 1l 2l *GV hoâ nhòp ñeå HS laøm theo keát hôïp tay vaø chaân.

caêng thaân. nhöng voã tay 2 laàn thaät nhanh.thaúng tröôùc. baøn tay saáp. maét nhìn thaúng. baøn tay voã vaøo nhau 1 laàn. ÑT 8: Hai tay giô cheách cao. baøn tay phaûi chaïm mu baøn chaân. ÑT 9: Nhö ñoäng taùc 7. thaân ngöôøi caêng. Thöïc hieän hai ñoäng taùc lieân tuïc. caêng thaân. ÑT 10: Chaân traùi böôùc sang traùi moät böôùc roäng hôn vai.2. caùc em laøn theo *Caùn söï lôùp ñeám nhòp lôùp thöïc hieän. N5.3. ÑT 4: Nhö ñoäng taùc 2. möùc ñoä chaäm.6. tay 1l *GV laøm maãu ñoäng taùc 11 -15 nhanh – chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu. hai caúng tay döøng tröôùc ngöïc. 1l 1l 5l 3l *GV cho caùc em xem tranh aûnh *GV laøm maãu ñoäng taùc 1.thöïc hieän töøng nhòp. 1l 1l 5l 3l *GV laøm maãu ñoäng taùc 7 -10 nhanh – chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu. Keát thuùc ñoäng taùc ôû tö theá ñöùng kheùp chaân. baøn tay ngöûa. nhöng hai tay quay theo chieàu ngöôïc laïi böôùc chaân luøi vaø tì goùt chaân traùi.thöïc hieän töøng nhòp. Tay traùi laêng thaúng leân treân. caêng thaân. möùc ñoä chaäm.maét nhìn thaúng ÑT 2: Hai tay ñöa thaúng töø treân cao – sang ngang – xuoáng döôùi.8 : Nhö nhòp 1.7. tay traùi trong) Laêng thaúng töø döôùi – leân cao. maét nhìn cheách cao. ñaàu ngaång. hai tay laêng thaúng töø döôùi – sang ngang – leân cao. 1l 1l 5l b) Baøi Theå duïc phaùt trieån chung (nam) ÑT 1: Kieãng chaân.haï goùt chaân veà tö theá ñöùng nghieâm. hai tay dang ngang. maét nhìn thaúng. ñaàu ngöûa.4.6 nhanh – chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu.thöïc hieän töøng nhòp. ÑT 5. ÑT 12: Quay ngöôøi sang phaûi. gaäp thaân veà tröôùc. thaân thaúng. baøn tay duoãi thaúng. GV quan saùt söûa sai.15 1l . möùc ñoä chaäm. ñaàu ngöûa. tì baèng goùt chaân. loøng baøn tay höôùng vaøo nhau. ÑT 3: Nhö ñoäng taùc 1.6: Hai tay ñan cheùo tröôùc thaân (tay phaûi ngoaøi. ÑT 11: Quay ngöôøi sang traùi. hai tay cheách cao. maét nhìn cheách cao. tay phaûi laêng thaúng xuoáng döôùi. caùc em laøn theo *Caùn söï lôùp ñeám nhòp lôùp thöïc hieän *Oân laïi ñoäng taùc 1. caùc em laøn theo *Caùn söï lôùp ñeám nhòp lôùp thöïc hieän *Oân laïi ñoäng taùc 1. maét nhìn thaúng.10 ÑT 7: Haï hai tay thaønh dang ngang.

Giao baøi taäp veà nhaø. luùc naøy haøng B trao tín gaäy. baøn tay duoãi thaúng.caùch2  haøng A     haøng B *GV cho nhoùm taäp ñaèng sau quay.cöù theá cho ñeán heát. Baøn tay xoeø ra nhö ño gang. giôùi thieäu ngaén goïn veà moân chaïy tieáp söùc. 5 -10’ *GV cho caùc em xem tranh aûnh. 6l 6l c) Chaïy tieáp söùc : Caùch trao vaø nhaän tín gaäy Caùch1: Trao – nhaän tín gaäy töø döôùi leân.Hoài tónh.Thöïc hieän taâp nhö treân. nghe hieäu lònh coøi haøng 1. Tín gaäy ñöôïc ñöa töø döôùi leân vaoø giöõa ngoùn caùi vaø ngoùn troû cuaû baøn tay ngöôøi nhaän.Tín gaäy ñöa töø treân xuoáng.Phaàn keát thuùc . tôùi nhoùm 8 em keá tieáp .3 thöïc hieän nhaän tín gaäy. *Lôùp 4 haøng ngang cöï ly giaõn caùch.ngöôïc vôùi caùch 1 6l 3. . ÑT 13: Nhö ñoäng taùc 11 ÑT 14: Nhö ñoäng taùc 12 ÑT 15: Thu chaân traùi veà vôùi chaân phaûi thaønh tö theá ngoài xoåm treân nöûa tröôùc baøn chaân. Ngöôøi nhaän tín gaäy khi ñöa tay veà sau. caùnh tay duoãi thaúng coá ñònh. haøng A nhaän tín gaäy.Hai haøng ñaàu ngoài.Ngöôøi nhaän tín gaäy phaûi ñeå loøng baøn tay ngöûa.4 thöïc hieän trao tín gaäy cho haøng 1. .traùi laêng thaúng xuoáng döôùi. Moãi laàn taäp 8 em  haøng A     haøng B Haøng A taò choã thöïc hieän trao gaäy cho haøng B Caùch1 – caùch 2 *Haøng A luøi veà sau 1 böôùc daøi – thöïc hieän 1 böôùc trao tín gaäy cho haøng B caùch1 .haøng chaün böôùc sang traùi 1 böôùc.3. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.thaû loûng. baøn tay traùi chaïm mu baøn chaân phaûi.Hai haøng ñaàu ngoài      *Laøm maãu vaø giaûng giaûi caùch 2 Trao – nhaän tín gaäy töø treân xuoáng. Tay phaûi laêng thaúng leân treân.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc. loøng baøn tay höôùng veà sau – xuoáng döôùi.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. *Nhoùm 8 em vöøa taäp song veà choã. laøm maãu vaø giaûng giaûi caùch 1 Trao – nhaän tín gaäy töø döôùi leân. ngoùn caùi höôùng cheách vaøo trong. Caùch 2: Trao – nhaän tín gaäy töø treân xuoáng. haøng 2. . caùc ngoùn con höôùng cheách ra ngoaøi – xuoáng döôù. hai tay choáng ñaát.

Hoïc baøi Theå duïc + Nhòp ñieäu ( nöõ ) Oân ñoäng t aùc 1-3.coå chaân.xoaïc ngang..böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.phoå bieán noäi dung.Hoïc sinh naém ñöôïc caùch trao vaø nhaän tín gaäy ( taïi choã ) Baøi taäp 1 vaø 2.chaïy ñaïp sau. b) Khôûi ñoäng .Xoay caùc khôùp : Coà tay. Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) Noäi dung & giaûng giaûi 1. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 2 CHAÏY TIEÁP SÖÙC – BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu .SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. Hoïc 16 .vaën mình.Daøn haøng.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.yeâu caàu giôø hoïc. Hoïc ñoäng taùc 4 + Phaùt trieån chung ( nam ) Oân ñoäng taùc 1 – 15.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Ñònh löôïng 10 15’ -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. .Phaàn cô baûn Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60 – 65’ Lôùp ngoài thaønh 4 haøng .gaäp Duoãi chaân. Chaïy naâng goùt chaïm moâng. phöông tieän .Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .20 II – Ñòa ñieåm. 2.ñaù laêng chaân ra tröôùc.naâng cao ñuøi.goái.      .xoaïc doïc. 4 tín gaäy . yeâu caàu buoåi hoïc.luôøn. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.veä sinh nôi taäp . hoâng.

Hai tay choáng ñaát. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Cöï ly giaõn caùch   4   3   2   1  *GV laøm maãu nhanh. caàm saùt ñaàu phía sau cuûa tín gaäy. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp .GV qua höùông daãn nam 2l 3l 5l *Taïi choã.chaïy ñoaïn 1vaø 3 caàm gaäy tay phaûi. 3l 2l 2l * Höôùng daãn nam oân . chaân sau Ñoäng taùc : Theo leänh cuûa GV. laøm ñoäng taùc trao gaäy theo kieåu quy ñònh ngang      *GV laøm maãu nhanh. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn.a . luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. Ñoäng taùc 17 : Co tay (gaäp heát khôùp khuyûu tay) haï thaân vaø giöõ thaân ngöôøi thaúng.khi tay coù tín gaäy ñöa veà tröôùc thì hoâ baét vaø ñaùnh tay naøy tieáp veà sau 1 nhòp nöõa roài môùi ñöa thaúng tay veà tröôùc .eùp saùt thaân ñeå nhaän tín gaäy 2l 3l 5l Khoaûng 5‘ BAØI TD Nam : Oân ñoäng taùc 1 – 15 Hoïc ñoäng taùc 16 – 20 Ñoâng taùc 16 : Tung hai chaân ra sau thaønh tö theá naèm saáp choánh thaúng tay. chaân cuøng beân vôùi tay caàm tín gaäy ôû phía sau. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai. thaân ngöôøi thaúng. caùn söï lôùp hoâ nhòp caû nhoùm nam oân töø 1-15 *Caùn söï ñöùng cuøng chieàu vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo. Ñoäng taùc : Ñaùnh tay nhòp nhaøng . taäp ñoäng taùc tay khoâng nhaän tín gaäy TTCB Ñöùng chaân tröôùc. Ñoäng taùc 20 : Thu 2 chaân thaønh tö theá ngoài xoåm. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai. HS ñaùnh hai tay töï nhieân.thaân ngöôøi thaúng. CHAÏY TIEÁP SÖÙC * Taïi choã taäp trao tín gaäy TTCB Ñöùng chaân tröôùc chaân sau. muõi baøn chaân choáng ñaát. chaäm *GV hoâ nhòp ñeå HS taäp. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Cöï ly giaõn caùch   4   3   2   1  *Lôùp phaân thaønh 4 nhoùm nöõ töï oân töø 1-3 vaø cho caùc em xem hình ñoäng taùc 4 taïo khaùi nieäm. thaân thaúng thaønh tö theá naèm saáp choáng thaúng tay.ñoaïn 3 vaø 4 caàm gaäy tay traùi.. chaäm *GV hoâ nhòp ñeå HS taäp.(nhö ñoäng taùc 16) Ñoäng taùc 19 : nhö ñoäng taùc 17. muõi baøn chaân choáng ñaát. Khi nghe hieäu leänh ‘baét’ thì tay seõ nhaän tín gaäy ñaùnh ra tröôùc .khi tay ñoù ñaùnh ra sau thì duoãi thaúng. tì treân nöûa tröôùc baøn chaân. Ñoäng taùc 18 : Duoãi tay.

7. Cuûng coá baøi 2l 5l 2l nhanh hôn.tay phaûi thaû loûng. chaäm ñoäng taùc 4 (nöõ )Nhoùm nöõ ngoài 3 haøng ngang *Trieån khai taäp Cöï ly giaõn caùch   4   3   2   1  *GV ñöùng cuøng chieàu.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.8 : Co goái traùi.Phaàn keát thuùc . 3.4 -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . 5 -10’ .cho HS co goái cao.ñoàng thôøi gaäp caúng chaân traùi ra sau. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp nhoùm nam taäp GV quan saùt söûa sai. ñoàng thôøi baät nhaûy theo nhòp hoâ vaø quay thaân 360o veà beân traùi. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân GV söûa sai vaø chænh laïi ñeå ñaûm baûo neùt ñeïp vaø nhòp ñieäu.Hoài tónh.      GV goïi 1 – 3 leân thöïc hieän Nam ñoäng taùc 1 – 20 Nöõ ñoäng taùc 1 . Nhòp 2 : Baät nhaûy vaø haï tay veà TTCB Nhòp 3 : Nhö nòp 1 nhöng ñoåi sang beân phaûi.GV sang höôùng daãn nhoùm nöõ *GV laøm maãu nhanh.thaû loûng.6.tay phaûi ñaùnh ra sau vôùi veà phía muõi baøn chaân traùi.tay traùi ñöa ra tröôùcleân cao loøng baøn tay höôùng ra ngoaøi.caêng thaân.maét nhìn sang phaûi ra sau. *Hai haøng ñaàu ngoài. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Cöï ly giaõn caùch   4   3   2   1  *Trong khi caùn söï lôùp quaûn nhoùm nam. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp nhoùm nöõ taäp GV quan saùt söûa sai. Nhòp 4 : Nhö nhòp 2 Nhòp 5.muõi chaân duoãi ra.tay traùi tì vaøo goái traùi.hai haøng sau ñöùng.Nöõ : Ñoäng taùc 4 Nhaûy 2l TTCB Nhö tö theá keát thuùc cuûa ñoäng taùc 3 Nhòp 1: Baät nhaûy.Vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo.

Hoïc baøi Theå duïc + nhòp ñieäu ( nöõ ) Oân ñoäng t aùc 1-4.15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. yeâu caàu buoåi hoïc.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá..Phöông tieän : Chuaån bò coøi. hoâng.xuaát phaùt ba ñieåm töïa.xoaïc doïc. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .30 II – Ñòa ñieåm.gaäp Duoãi chaân.goái.coå chaân.yeâu caàu giôø hoïc. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 3 CHAÏY TIEÁP SÖÙC – BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu . phöông tieän .Giao baøi taäp veà nhaø. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.6 + Phaùt trieån chung ( nam ) Oân ñoäng taùc 1 – 20.veä sinh nôi taäp . . Hoïc ñoäng taùc 5 . SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.   Moãi ñoäng taùc . Hoïc 21 .phoå bieán noäi dung.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.xoaïc Ñònh löôïng 10 .Söï phoái hôïp cuûa ngöôøi trao – nhaän tín gaäy .Hoïc sinh naém ñöôïc xuaát phaùt thaáp. b) Khôûi ñoäng .. 4 tín gaäy .Xoay caùc khôùp : Coà tay.

Kó thuaät xuaát phaùt cuõng theo caùc leänh (Vaøo choã. Chuù yù :tröôøng hôïp thieáu tín gaäy coù theå moãi laàn taäp 8 em.vaën mình.Vò trí ñoùng baøn ñaïp caàn ñaûm baûo ñeå ñöôïc chaïy lao sau xuaát phaùt (coù lôïi cho vieäc taêng toác ñoä) treân moät ñöôøng thaúng laø ñöôøng tieáp tuyeán töø vò trí xuaát phaùt tôùi vaïch giôùi haïn beân traùi oâ chaïy.ñaù laêng chaân ra tröôùc. 60’ – 65’ 2l *GV cho caùc em xem tranh aûnh *Laøm maãu ñoäng taùc HS ngoài             5l HS taäp 2           1 *GV höôùng daãn hai haøng taäp.sau ñoù ñeán hai haøng coøn laïi *Taäp khoâng gaäy : Khi nghe hieäu leänh.naém tín gaäy baèng caùc ngoùn coøn laïi .böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.caùc baøn ñaïp caàn ñaït leäch sang beân phaûi oâ chaïy.Khi ñoùng baøn ñaïp caàn chuù yù sao cho truïc doïc cuûa hai baøn ñaïp ñeàu // vôùi ñöôøng tieáp tuyeán (töø vò trí ñaët baøn ñaïp ñeán ñöôøng voøng. haøng 2 thöïc hieän moâ phoûng ñoäng taùc nhaän gaäy.chaïy ñaïp sau.Khoaûng caùch caùc baøn ñaïp vôùi nhau vaø vôùi vaïch xuaát phaùt.soá 1 vaø soá 3 caàm tín gaäy ôû tay phaûi ñöùng sau soá 2 vaø soá 4.Daøn haøng.ngang. Chaïy tieáp söùc : .ngoùn caùi. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.luôøn.saün saøng.Ngöôøi chaïy caàn ñöùng leäch sang beân.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Ñöùng chaân tröôùc.Phaàn cô baûn a . 2 laàn x 8 nhòp 10m    . TTCB Töøng ñoâi.hai tay caàm gaäy ñeàu duoãi thaúng vaø gaàn // vôùi maët ñaát – ñoù laø thôøi ñieåm Khoaûng 5’ Khoaûng hôn 7’ 6l 10l . Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.Hai HS ñöùng ôû tö theá cuøng caàm tín gaäy..Vaø taäp ñoåi tay caàm .naâng cao ñuøi.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.chaân sau thaân treân hôi ngaû veà tröôùc gaàn vôùi tö theá khi chaïy. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.goùc ñoä caùc baøn ñaïp vaãn nhö khio xuaát phaùt vaøo ñöôøng voøng. *Taäp coù gaäy Khi ñoäng taùc ñaõ oån ñònh haøng 1 thöïc hieän phoái hôïp vôùi haøng 2 trao – nhaän tín gaäy.Khi ñoùng baøn ñaïp.Khi tay choáng ñaát ñeå xuaát phaùt.chaïy ) Nhö ôû chaïy cöï li ngaén.sau vaøi nhòp haøng 1 thöïc hieän trao gaäy.xuaát phaùt thaáp vôùi baøn ñaïp vaø caàm tín gaäy ôû tay phaûi. 2.Xuaát phaùt thaáp vôùi tín gaäy VÑV chaïy ñoaïn ñaàu trong chaïy tieáp söùc 4 x 100m.ngoùn troû taùch nhö ño gang vaø choáng saùt phía sau vaïch xuaát phaùt.sao cho tay nhaän tín gaäy thaúng haøng vôùi tay trao tín gaäy cuûa ngöôøi phía sau.Taäp taïi choã trao vaø nhaän tín gaäy.hai haøng ñaùnh tay nhòp nhaøng.

vöùa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo.Taäp nhö baøi taäp chæ khaùc laø coù di chuyeån .2 *GV höôùng daãn HS oân N1.ñoàng thôøi ñaùnh hoâng .HS nhaän seõ caàm tín gaäy vaø ñaùnh tay ñoù veà tröôùc) 6l 2lx20m 5l gaäy.Taäp 1 böôùc trao tín gaäy . Nhòp 5.sau taêng toác ñoä ñaùnh tay.6.hoaøn thaønh vieäc trao – nhaän tín gaäy ( sau ñoù HS trao seõ buoâng tín gaäy vaø ñaùnh tay veà sau. *GV laøm maãu nhanh.Sau ñoù ñaèng sau quay trao ñoåi nhieäm vuï taäp.      *GV höôùng daãn HS taäp nhòp 1.Baøi theå duïc Oân TDNÑ Lôùp cöû ra moät em khaù höôùng daãn lôùp oân Oân baøi TD nam 1-20 lôùp töï oân Hoïc ñoäng taùc 5 di chuyeån ngang Nhòp 1 : Chaân traùi böôùc sang traùi roäng baèng vai.8.3.baøn tay saáp.ñeå thay ñoåi nhieäm vuï cho nhau.7.maët hôi quay sang phaûi. Caùn söï lôùp hoâ nhòp nhoùm nöõ taäp GV quan saùt söûa sai. loøng baøn tay höôùng ra tröôùc. -Luùc ñaàu taäp vôùi nhòp ñoä chaâm. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. Nhòp 3 : Nhö nhòp 1 Nhòp 4 : Thu chaân phaûi veà cuøng chaân traùi vaø tì baèng muõi baøn chaân.Taäp chaïy ñoaïn ngaén trao – nhaän tín gaäy. chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu. ñoàng thôøi hai tay dang ngang.7.GV höôùng daãn taäp tieáp N 5.8 nhö nhòp 1.ñoàng thôøi voã tay.Taäp xuaát phaùt 3 ñieåm choáng (Hai chaân vaø moät tay)ngöôøi nhaän tín gaäy phaûi quay maët veà phía sau(Quay maët sang traùi khi baét gaäy tay traùi vaø ngöôïc laïi) 2l 6l 2l b . 2l 2l 5l *GV quan saùt nhoùm nöõ oân roài ñeán nhoùm nam.2.vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo. Nhoùm nam tieáp tuïc oân. *GV trôû laïi vôùi nhoùm nöõ .6. hoïc tieáp nhòp 3.ñoàng thôøi gaäp hai caúng tay.4 nhöng di chuyeån sang phaûi. -Töøng haøng taäp .GV thöïc hieän toaøn boä ÑT 5 nhanh – chaäm.caêng ngöïc.tì baèng muõi baøn chaân. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Sau khi caùc em naém vöõng 4 nhòp ñaàu. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû Ñoäng taùc 6 : Ñoäng taùc löng Nhòp 1-2 : Böôùc chaân traùi sang traùi roäng baèng vai.4 GV ñöùng cuøng chieàu. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. Nhòp 2 : Chaân phaûi ñöa ra sau chaân traùi vaø böôùc sang traùi. .GV coù theå cho HS ñaèng sau quay.2 . *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai.

hai tay giô thaúng treân cao. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân GV giaûng giaûi laïi nhöõng yeâu caàu yeáu lónh kyõ thuaät cho ñoäng taùc chính xaùc caû veá bieân ñoä .caúng tay phaûi gaäp tröôùc ngöïc. ÑT 24 : Thu chaân traùi veà vò trí cuõ thaønh tö theá ñöùng nghieâm. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. thaân ngöôøi vaø chaân phaûi duoãi thaúng. *GV goïi baát kyø moät em nam thöïc hieän baøi taäp töø 1-30 *GV goïi baát kyø moät em nöõ thöïc hieän baøi taäp töø 1.ñoàng thôøi kheùp chaân traùi vaø haï tay veà tö theá ñöùng cô baûn.caúng tay traùi gaäp tröôùc ngöïc.loøng baøn tay höôùng vaøo nhau .caêng ngöïc. ÑT 22 : Ñöùng thaúng .maét nhìn thaúng. ÑT 30 : Thu chaân phaûi veà thaønh tö theá nghieâm. Nhòp 7-8 Naâng thaân leân. kheùp chaân.hai tay dang ngang.nhöng ñoåi beân.caêng ngöïc. ÑT 27 : Laêng thaúng chaân traùi veà tröôùc.maët höôùng sang phaûi. .maét nhìn theo tay.maét nhìn thaúng. Nhòp 3-4 Ñaùnh hoâng sang phaûi.hai tay duoãi thaúng sang phaûi. ÑT 26 : Thu chaân phaûi veà thaønh tö theá ñöùng thaúng. chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu.hai tay cao. chaân phaûi duoãi thaúng.taäp töø 21 – 26 *Tieáp ñeán töø 27 .phöông höôùng. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai.6.hai tay giô thaúng treân cao . vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo. Nhòp 5-6 : Gaäp thaân ra phía tröôùc .( neáu lôùp tieáp thu toát coù theå taâp laïi toaøn boä 6 ÑT ) Hoïc ñoäng taùc 21-30 nam ÑT 21 : Baät thaúng leân cao nhaûy öôõn thaân. 1l *GV Trieån khai taäp nhoùm nam.caêng ngöïc.keát thuùc ñoäng taùc hai chaân chuïm.khuîu goái.maët höôùng sang traùi.ñaàu vaø thaân ngöôøi nghieâng sang phaûi . ÑT 25 : Nhö ÑT 23.xuoáng döôùi chaïm muõi baøn chaân traùi.baøn tay saáp.ngaång ñaàu.nhöng ñoåi chaân. ÑT 23 : Chaân traùi böôùc daøi sang traùi thaønh tö theá ñöùng khuîu goái traùi. 2l 2l 5l treân Caùn söï lôùp quaûn lí nhoùm nöõ taäp cho thuoäc hai ñoäng taùc vöùa hoïc.sang traùi. ÑT 28 : Nhö ÑT 26 ÑT 29 : Nhö ÑT 27.hai chaân kheùp.hai tay ñöa thaúng töø treân cao.30      *GV laøm maãu nhanh.tay phaûi ñöa ngang baøn tay saáp.tay traùi ñöa ngang baøn tay saáp.

*Cuûng coá baøi : 3. .Phaàn keát thuùc . .veä sinh nôi taäp .Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .thaû loûng.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 5 -10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . phöông tieän . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng .. . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 4 CHAÏY TIEÁP SÖÙC – BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu .Giao baøi taäp veà nhaø.Oân phoái hôïp cuûa ngöôøi trao – nhaän tín gaäy hoaëc noäi dung do GV choïn Oân ÑT 1 – 6 (nöõ) Hoïc ÑT 7 – 8 (nöõ) Oân ÑT 1 – 30 (nam) Hoïc ÑT 31 – 40 (nam) II – Ñòa ñieåm. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. 4 tín gaäy .Hoài tónh.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.

chaïy ñaïp sau.GV Ñöùng cuøng chieàu.ñieàu khieån nhoùm nöõ taäp. 60’ – 65’ 3l *Chuù yù lôùp thaät traät töï nghe vaø nhôù lôøi daën doø cuûa GV *Nhöõng em chöa taäp ngoài traät töï theo doõi ñeå ñeán löôït mình taäp naém ñöôïc caùch thöùc.goái.xoaïc ngang.15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. Ngöôøi soá 1 caàm tín gaäy ôû tay phaûi roài trao cho ngöôøi soá 2 .  ñoäng taùc  2 laàn x 8  nhòp  10m  . b) BAØI THEÅ DUÏC -Oân ñoäng taùc 1 – 6 TDNÑ nöõ Ñònh löôïng 10 .Heát moät ñôït nhö vaäy.GV qua nhoùm nöõ.phoå bieán noäi dung. Phaàn cô baûn : a) Oân phoái hôïp cuûa ngöôøi trao vaø ngöôøi nhaän tín gaäy. -Lôùp cöû 1 em khaù leân hoâ. -Lôùp cöû 1 em khaù leân hoâ.roài ngöôøi soá 2.vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em laøm theo.III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1. caùn söï laøm maãu ñöùng ôû tröôùc caùc em nam laøm theo. Chaïy naâng goùt chaïm moâng. caùn söï laøm maãu ñöùng ôû tröôùc caùc em nuõ laøm theo.ñeå deã quaûn lí lôùp.luôøn. 2 .gaäp Duoãi chaân.ngöôøi soá 4 chaïy ñaàu.Ngöôøi soá 2 nhaän gaäy baèng tay traùi roài chuyeàn gaäy vaøo tay phaûi bñeå trao cho ngöôøi soá 3. 2l 2l 4l 5l .ngöôøi soá 4 nhaän gaäy baèng tay traùi. hoâng. yeâu caàu buoåi hoïc.ñeán ngöôøi soá 3.Khi phoái hôïp ñaõ toát caàn chuù yù taêng toác ñoä.xoaïc doïc. *Boá trí caùc em ngoài ôû giöõa ñoaïn ñöôøng taäp.ñaù laêng chaân ra tröôùc. *Luùc ñaàu taäp khoaûng caùch giöõa ngöôøi trao vaø nhaän khoaûng caùch 20m.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.vaën mình. -Oân ñoäng taùc 1 – 30 Baøi TD nam 1l 2l 2l -Hoïc ñoäng taùc 7 – 8 TDNÑ nöõ +Taäp phaàn chaân +Taäp phaàn tay +Taäp phoái hôïp tay – chaân. .yeâu caàu giôø hoïc.Daøn haøng.coå chaân. theo Moãi Ñoäi hình 4 haøng ngang.Chaïy vôùi ñöôøng thaúng.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. 2l 5l 2l 5l -GV ñeám nhòp. b) Khôûi ñoäng . -GV ñeám nhòp. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. Trao – nhaän tín gaäy theo ñoäi 4 ngöôøi Caû ñoäi chaïy nheï nhaûng theo 1 haøng doïc . *Moãi laàn taäp 2 nhoùm.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Khi chaïy caøng nhanh.khoaûng caùch ngöôøi tröôùc ngöôøi sau phaûi taêng leân ñuû xa ñeå khoâng xoâ ñaïp vaøo nhau.Ngöôøi soá 3 chuyeån gaäy sang tay phaûi ñeå trao cho ngöôøi soá 4 .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.ngöôøi soá 1 caàm tín gaäy chaïy cuoái cuøng.Xoay caùc khôùp : Coà tay.ngöôøi soá 1 laïi nhaän laïi gaäy ñeå taäp töø ñaàu.ñieàu khieån nhoùm nam taäp.GV qua oân nhoùm nam.naâng cao ñuøi. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.

Caùn söï ñieàu khieåm vaø nhoùm nöõ töï quaûn.GV giaùm saùt .GV Ñöùng cuøng chieàu. .GV chuyeån qua nhoùm nam.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng .Giao baøi taäp veà nhaø. . SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO GIAÙO AÙN 5 .Hoài tónh.thaû loûng.vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em laøm theo -Caùn söï ñieàu khieån.vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em laøm theo -GV voã nhòp caùc HS taäp .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . .GV Ñöùng cuøng chieàu.GV giaùm saùt -Caùn söï ñieàu khieåm vaø nhoùm töï quaûn -Lôùp taäp trung laïi-GV goïi moât vaøi em kieåm tra möùc ñoä tieáp thu baøi cho nam.vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em laøm theo.Phaàn keát thuùc . nöõ 3.2l 2l 4l -Hoïc ñoäng taùc 31 – 40 Baøi TD nam. c) Cuûng coá baøi -GV voã nhòp caùc HS taäp .GV Ñöùng cuøng chieàu. -Caùn söï ñieàu khieån.

   4l 2l c .gaäp Duoãi chaân.Luaät Trang 52.Xoay caùc khôùp : Coà tay. -Boá trí lôùp ngoài khu vöïc giöõa ñoaïn ñöôøng chaïy.TP.chaïy ñaïp sau.xoaïc doïc.caùc em coù theå taäp giöõ theo nhoùm cho ñeán luùc kieåm tra. theo Moãi Ñoäi hình 4 haøng ngang. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Ñònh löôïng 10 . yeâu caàu buoåi hoïc.veä sinh nôi taäp . -Taäp trao – nhaän tín gaäy nhoùm 4 em.Phaàn cô baûn a .vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em nöõ laøm theo. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . 4 tín gaäy . Chaïy naâng goùt chaïm moâng.goái.naâng cao ñuøi.moät löôït taäp 2 nhoùm. -Caùn söï lôùp giöõ traät töï. phöông tieän .luôøn. hoâng.Caùn söï Ñöùng cuøng chieàu.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.taäp vôùi toác ñoä cao.Daøn haøng. 60’ – 65’ Lôùp taäp hoïp ngoài 4 haøng ngang coù theå giaûng luaät chaïy 4x100 ñaàu giôø hoïc sau ñoù môùi khôûi ñoäng.53 saùch GV TD lôùp 11 b . 2 .Phöông tieän : Chuaån bò coøi.yeâu caàu giôø hoïc. Oân ñoäng taùc 1 – 40 e .vaën mình.ñaù laêng chaân ra tröôùc.xoaïc ngang.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.. . Taäp nhö ñieàu kieän thi ñaáu ( neáu coù ñuû saân baêi) Do ñieàu kieän tröôøng khoâng coù saân coù theå töông töï baèng caùch thu heïp ñoä daøi. HỒ CHÍ MINH CHAÏY TIEÁP SÖÙC – BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu Hoïc moät soá ñieåm cô baûn trong luaät ñieàn kinh (phaàn chaïy tieáp söùc 4 x 100m) Oân noäi dung chaïy nhö luùc thi ñaáu. Oân ñoäng taùc 1 – 8 d .phoå bieán noäi dung.Hoïc ñoäng taùc 9 2l 4l 2l . Oân ÑT 1 – 8 (nuõ) Hoïc ÑT 9 Oân ÑT 1 – 40 (nam) Hoïc ÑT 41 – 50 (nam) II – Ñòa ñieåm.hoaëc cuoái buoåi hoïc. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.15’ -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.  ñoäng taùc  2 laàn x 8  nhòp  10m  . Coù theå baám giôø ñeå tính thaønh tích + kó thuaät.coøn ñieàu kieän keùm hôn chæ taäp treân ñöôøng thaúng. b) Khôûi ñoäng .coå chaân.

Phaàn keát thuùc .vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em nöõ laøm theo.GV Ñöùng cuøng chieàu.GV Ñöùng cuøng chieàu.      -Caùn söï ñieàu khieån nhoùm nöõ oân.Hoài tónh. -Caùn söï lôùp hoâ nhòp nhoùm nam taäp                 F .vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em nöõ laøm theo. . Cuûng coá baøi -Lôùp taäp trung laïi-GV goïi moât vaøi em kieåm tra möùc ñoä tieáp thu baøi cho nam. .GV giaùm saùt -Caùn söï ñieàu khieåm vaø nhoùm töï quaûn . .thaû loûng.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 5 -10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .GV giaùm saùt -Caùn söï ñieàu khieåm vaø nhoùm töï quaûn .Hoïc ñoäng taùc 41 – 50 2l 6l 1l G .4l   -Caùn söï ñieàu khieån. nöõ 3. . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng .GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. .Giao baøi taäp veà nhaø.

HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 6 CHAÏY TIEÁP SÖÙC –LYÙ THUYEÁT - BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu II – Ñòa ñieåm.naâng cao ñuøi.vaën mình. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1. 2 . chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.. Kieåm tra khaû naêng phoái hôïp trao – nhaän tín gaäy.xoaïc ngang.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. b) Khôûi ñoäng .Kieåm tra chaïy tieáp söùc Oân taïi choã trao vaø nhaän tín gaäy Moät böôùc trao vaø nhaân tín gaäy(nhaän tín gaäy sau ñoù ñoåi tay).Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. Noäi dung döï truø : Oân ÑT 1 – 9 (nöõ) Oân ÑT 1 – 50 (nam) Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60’ – 65’           .Xoay caùc khôùp : Coà tay. Phaàn cô baûn a . Kieåm tra chaïy tieáp söùc Nguyeân taéc vöøa söùc.      . hoâng. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.phoå bieán noäi dung.luôøn.chuù yù ñeán söï taäp luyeän thöôøng xuyeân cuûa HS Ñieåm 9 – 10 :Thöïc hieän ñuùng Ñònh löôïng 10 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.chaïy ñaïp sau.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. phöông tieän .gaäp Duoãi chaân. 4 tín gaäy .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.ñaù laêng chaân ra tröôùc.veä sinh nôi taäp . Chaïy naâng goùt chaïm moâng.coå chaân. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. Caùch cho ñieåm Ñieåm kó thuaät cuûa caùc HS trong moät nhoùm laø nhö nhau.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. yeâu caàu buoåi hoïc.yeâu caàu giôø hoïc.goái.xoaïc doïc.Daøn haøng.

kó thuaät trao – nhaän tín gaäy.löùa tuoåi.phoái hôïp ñuùng ñuùng kó thuaät ôû cuoái khu vöïc qui ñònh.coù theå cho caùc em thöû moät laàn.phoái hôïp cô baûn ñuùng kó thuaät ôû trong khu vöïc qui ñònh.HS ngồi tập trung 4 haøng ngang .nöõ.coù theå theo thöù töï danh saùch .v . Nguyeân taéc vöøa söùc : Nguyeân taéc vöøa söùc ñöôïc baûo ñaûm khi thöïc hieän toát hai vaán ñeà -Ñoä khoù cuûa baøi taäp phaûi löïa choïn vaø phaân thaønh loaïi baäc. Caùc baøi taäp khoâng vöøa söùc deã gaây chaán thöông trong taäp luyeän.chaïy toác ñoä chaäm Ñieåm 3 – 4 :Thöïc hieä ñöôïc kyõ thuaät trao – nhaän tín gaäy. Ñeå cho ñoä khoù cuûa baøi taâp luoân vöøa söùc vôùi ngöôøi taâp thì phaûi naâng daàn leân.v Caùc baøi taäp khi ñöôïc löïa choïn ñeå giaûng daïy khoâng neân quaù khoù hoaëc quaù deã.Cöù theá laàn löôït cho ñeán heát GV chia lôùp thaønh nhieàu nhoùm.nhöng khoâng thay ñoåi caùc moác quy ñònh.trình ñoä.Vieäc saép xeáp ñoù theo caùc qui luaät -Töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp -Töø deã ñeán khoù -Töø nhöõng caùi ñaõ bieát sang caùi chöa bieát Moät ñieàu quan troïng nöõa laø AB daøi 20m.phoái hôïp cô baûn ñuùng kó thuaät ôû trong khu vöïc qui ñònh. Ñieåm 5 – 6 :Thöïc hieän ñuùng kó thuaät trao – nhaän tín gaäy. Neáu khoâng kòp giôø coù theå boû phaàn naøy. Oân baøi TD nam. Nhôù yeâu caàu caùc em kieåm tra song veà choã cuõ ngoài traät töï.ñieåm E tuyø thuoäc ñaëc ñieåm cuûa töøng ñoâi phoái hôïp..chaïy toác ñoä cao.phaûi ôû möùc sao cho moãi ngöôøi coù coá gaéng nhaát ñònh vaø caàn söï giuùp ñôõ cuûa giaùo vieân.chaïy vôùi toác ñoä chaäm Ñieåm 1 – 2 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc kyõ thuaät trao – nhaän tín gaäy. c .ñaùnh giaù.Neáu khoâng coù ñieàu kieän ñeå chaïy treân ñöôøng thaúng.AD daøi 50m.GV neân cho chuaån bò “vaät baùo hieäu” Khi caùc nhoùm khaùc nhau vaøo kieåm tra. Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän ñuùng kó thuaät trao – nhaän tín gaäy. -Phaûi xeùt ñeán ñaëc ñieåm cuûa ngöôøi hoïc veá : giôùi tính.coù theå cho chaïy theo ñöôøng voøng.ñeå GV deã theo doõi.Chæ neân kieåm tra ñoàng thôøi 1 – 2 nhoùm.chaïy toác ñoä trung bình. 2l b .huaán luyeän vieân.

Naém chaéc ñaëc ñieåm caù nhaân seõ cho pheùp ngöôøi GV ñaët caùc nhieâm vuï vöøa söùc HS..Ñaëc ñieåm caù nhaân cuûa ngöôøi taäp neân nghieân cöùutrong hoïc taäp.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.Phaàn keát thuùc .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . .Thöïc hieän caùc quy luaät “töø deã ñeán khoù””töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp””töø nhöõng ñieàu ñaõ bieát ñeán nhöõng ñieàu chöa bieát” 3. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng .trong thi ñaáu thaäm chí caû trong luùc vui chôi vaø nghæ ngôi. .Bieát vaø tính kyõ veà caùc löùa tuoåi vaø caù tính cuûa ngöôøi taâp 3.Hoài tónh. . 2.muoán ñaûm baûo nguyeân taéc vöøa söùc thì ngoaøi vieäc chuù yù ñeán xu höôùng chung phaûi chieáu coá ñeán ñaëc ñieåm caù nhaân.tieán haønh caùc quaù trình giaûng daïy ñöôïc chaët cheõ vaø coù caùc bieän phaùp ñöôïc linh hoaït Ñaûm baûo cho nguyeân taéc vöøa söùc caàn theo caùc quy luaät 1Laõnh ñaïo chaéc chaéc quaù trình thöïc hieän chöông trình vaø ñeà ra caùc yeâu caàu hoïc taäp.Giao baøi taäp veà nhaø.thaû loûng.

Oân caùc böôùc di chuyeån trong moân boùng chuyeàn. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.xoaïc doïc.      . Oân chaïy ñaø – giaäm nhaûy.Xoay caùc khôùp : Coà tay.naâng cao ñuøi.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1. daây nhaûy.khoaûng 6 quaûø boùng chuyeàn.. 2 .xoaïc ngang.yeâu caàu giôø hoïc. Moät soá ñoäng taùc boå trôï do GV choïn. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.chaïy ñaïp sau. hoâng.gaäp Duoãi chaân.Daøn haøng.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .TTTC I – Muïc tieâu Kieåm tra. phöông tieän .goái.ñaù laêng chaân ra tröôùc. b) Khôûi ñoäng .Kiểm tra TD *Lôùp töï oân Ñònh löôïng 10 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.vaën mình. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60’ -65’ *Lôùp chia thaønh 2 nhoùm nam – nöõ rieâng caùn söï lôùp ñieàu .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.luôøn. yeâu caàu buoåi hoïc.veä sinh nôi taäp . Phần cơ bản a . .phoå bieán noäi dung. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.coå chaân. II – Ñòa ñieåm. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 7 THEÅ DUÏC – NHAÛY CAO . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.

nhanh choùng ñöa chaân giaäm ra tröôùc vaø ñaët töø goùt chaân sang muõi chaân. GV taäp trung caùc em nöõ ngoài thaønh hai haøng ngang. 10l 10l Oân chaïy ñaø 10m x2l Lôùp 4 haøng ngang cöï ly giaõn caùch      -HS Ñöùng treân moät chaân.taïo ñöôïc söï thoaûi maùi.khôùp nhaïc hoaëc nhòp hoâ. Taäp ñoäng taùc boå trôï -Taäp ñaùnh tay -Ñöùng kieãng goùt nöûa tröôùc baøn chaân tröôùc treân buïc cao 20cm thöïc hieän naâng goùt chaân leân xuoáng. Moãi ñôït goïi 3 – 5 em leân thöïc hieän.khi nghe hieäu leänh coøi. coù sai soùt nhoû veà tö theá.Khôùp nhaïc hoaëc nòp hoâ. coù tính lieân hoaøn nhöng chöa thaät ñeïp.khôùp nhaïc hoaëc nhòp hoâ.goïi theo thöù töï danh saùch.           Ñaët chaân giaäm nhaûy phaûi töø goùt chaân sang muõi chaân vaø giaäm maõnh lieät.khi nghe hieäu leänh coøi.ñeå ruùt kinh nghieäm.ñeán 7 böôùc -HS nam giaân nhaûy chaân phaûi taäp chaïy ñaø 5 böôùc.*Kieåm tra nöõ (caùch cho ñieåm ) -Ñieåm 9 – 10 : Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät vaø baøi ñeïp.ñaët chaân giaäm phía sau.ñeán 7 böôùc      Töøng haøng taäp                                 Toác ñoä chaïy ñaø vuøa phaûi. ñeïp vaø coù nhòp ñieäu. -Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän ñuùng kó thuaät.thöïc hieän 3 böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng. -Ñieåm 3 – 4 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc kyõ thuaät.chöa thuoäc 2 ñoäng taùc vaø vaáp moät soá nhòp. -Hs nam giaäm nhaûy chaân traùi taäp chaïu ñaø 5 böôùc. -Ñieåm 7 – 8 :Thöïc hieân ñuùng töông ñoái ñeïp.coù vaáp moät soá nhòp. Löu yù caùc em chöa tôùi löôït kieåm tra ngoài taäp trung. -Ñieåm 5 – 6 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng vaø ñoäng taùc ñeïp. -Baät loø coø Ba em ñaàu haøng thöïc hieän sau ñoù xeáp haøng ôû ñích . coù tính lieân hoaøn.Chöa thuoäc nhieàu ñoäng taùc hoaëc vaáp nhieàu nhòp.ñoäng taùc xaáu. -HS HS Ñöùng treân moät chaân. *Kieåm tra nam (caùch cho ñieåm) -Ñieåm 9 – 10 : Thöc hieän ñuùng kó thuaät. -Ñieåm 1 – 2 :Chöa thöïc hieän ñöôïc 2/3 caùc ñoäng taùc cuûa baøi.Chöa thuoäc 2 – 3 ñoäng taùc hoaëc vaáp moät soá nhòp.Khi nghe goïi tôùi teân mình HS nhôù giô tay.chöa khôùp nhaïc.ñaët chaân giaäm phía sau. b .ñoàng thôøi ñaù laêng vaø ñaùnh tay.Nhảy cao Oân giaäm nhaûy 3l khieån lôùp oân.

chaân coøn laïi reâ theo trôû veà TTCB +Böôùc chaïy :thöïc hieän khi boùng ñeán ôû xa.coå chaân.phoå bieán noäi dung. (moät soá baøi taäp boå trôï). III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. phöông tieän . hoâng. OÂn kó thuaät chuyeàn boùng cao tay cô baûn.yeâu caàu giôø hoïc. .Phaàn keát thuùc .sau.Hoài tónh. 3.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.naâng cao ñuøi.gaäp Duoãi chaân.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng . yeâu caàu buoåi hoïc. b) Khôûi ñoäng .xoaïc doïc.Xoay caùc khôùp : Coà tay. II – Ñòa ñieåm.xoaïc ngang.cöï ly giaõn caùch Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m . daây nhaûy.TTTC I – Muïc tieâu Nhaûy cao : Chaïy ñaø – giaâm nhaûy – treân khoâng .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 5 -10’ A B C -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .di chuyeån veà tröôùc chaân sau böôùc tröôùc .thaû loûng.vaën mình. .phaûitröôùc.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.hai hay nhieàu böôùc tuyø thuoäc cöï li xa gaàn boùng ñeán.      . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 8 Nhaûy cao .chaïy Ñònh löôïng 10 . Boùng chuyeàn -Oân caùc böôùc di chuyeån +Böôùc tröôït ngang sang traùi.khoaûng 6 quaø boùng chuyeàn. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP..Daøn haøng. .luôøn.15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.goái.söû duïng khi boùng ñeán leäch sang phaûi hay traùi ôû cöï li gaàn Kó thuaät : Chaân naøo gaån höôùng ñoù nhaát böôùc tröôùc. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.veä sinh nôi taäp .Giao baøi taäp veà nhaø.rôi xuoáng ñaát Hoaøn chænh boán giai ñoaïn kyõ thuaät Moät soá ñoäng taùc boå trôï kó thuaät vaø baøi taäp phaùt trieån theå löïc (do Gv choïn) TTTC : Oân caùc böôùc di chuyeån trong moân boùng chuyeàn.   c .

6l 6l 6l 10l *GV höôùng daãn nhoùm 2 taäp boùng chuyeàn ôû ñòa ñieåm khaùc.Phaàn cô baûn a Nhaûy cao : moät saûi tay.GV ñeám 2 HS thöïc hieän taïi choã thöïc hieän ñoäng taùc chuyeàn boùng . Chuù yù ñôïi cô theå ñeán ñieåm cao nhaát môùi thöïc hieän xoay muõi chaân laêng vaø ngöôøi. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.chaân tröôùc chaân sau.luøi.  1  2 *GV ñeám 1 HS ñöa hình tay leân. 40l 40l .sang phaûi .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.buïng hoùp.cho HS xem tranh aûnh.ñaù laêng chaân ra tröôùc. TTCB Ñöùng hai chaân roäng baèng vai.böôùc tröôït tieán . *Nghe hieäu leänh coøi GV chæ tay höôùng naøo HS di chuyeån Ñoäng taùc : Di chuyeån theo höôùng boùng ñeán. *Tröôøng hôïp ñuû duïng cuï caû lôùp taäp nhaûy cao xong sau ñoù caû lôùp chuyeån qua hoïc boùng chuyeàn.vai hôi nhoâ veà phía tröôùc.maét quan saùt chôø boùng ñeán.böôùc nhaûy. 2lx10m 60’ – 65’ 2l *Toác ñoä chaïy ñaø vuøa phaûi. nhoùm kia taäp boùng chuyeàn.hai tay thaû loûng .moät nhoùm taäp nhaûy cao.sau ñoù khuîu goái thu tay phoái hôïp coå tay vaø caùc loùng ngoùn tay hoaõn xung roài thöïc hieän chuyeàn boùng ñi.Böôùc chaïy.GV toå chöùc höôùng daãn nöûa lôùp taäp nhaûy cao toaøn boä 4 giai ñoaïn.theo goùc ñoä khoaûng 60 – 700 So vôùi traùn. Loø coø 2.nhanh choùng ñöa hình tay ñoùn boùng ôû treân cao caùch traùn khoaûng 30cm.sau ñoù GV ñeå nhoùm 1 taâp döôùi söï giaùm saùt cuûa caùn söï lôùp. *Tröôøng hôïp thieáu boùng coù theå chia lôùp laøm hai nhoùm. Nhaéc laïi nhöõng ñieåm maáu choát cuûa töøng giai ñoaïn.      *GV laøm maãu.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.taïo ñöôïc söï thoaûi maùi.haï thaáp troïng taâm. *Phoái hôïp di chuyeån thöïc hieän moâ phoûng ñoäng taùc chuyeàn boùng cao tay cô baûn. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. *Ñaët chaân giaäm nhaûy phaûi töø goùt chaân sang muõi chaân vaø giaäm maõnh lieät. b)TTTC : Boùng chuyeàn.ñaïp sau. *Oân böôùc tröôït ngang sang traùi. *Sau khi GV giaûng giaûi caû lôùp.

5 -10’ Lôùp taäp ôû ñòa hình töï nhieân. . Goïi moät vaøi em thöïc hieän toát leân thöïc hieän.thaû loûng. . cöù theá luaân phieân.  1  2 *Ñoäng taùc boå trôï +Haøng 1 thöïc hieän chuyeàn boùng xuoáng ñaát (coù theå ôû treân töôøng) Caàm boùng theo hình tay ôû treân ñaàu thöïc hieän chuyeàn boùng thaúng leân trôøi roài rôi veà vò trí cuõ.(taïo caûm giaùc khi thöïc hieän chuyeàn) +Ñoåi laïi haøng 2 caàm boùng cho haøng 1 taäp.30l 30l 20l 40l höoùng ñoù vaø thöïc hieän ñoäng taùc. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . neáu ngöôïc laïi. 2l 4l 800m c) Chaïy beàn 3.Giao baøi taäp veà nhaø.Hoài tónh. Lôùp taäp trung ngoài 4 haøng ngang. *Thöïc hieän chuyeàn 1 laàn moät beân chuyeàn nhanh – moät beân chuyeàn chaäm. GV tuaàn naøy chuù troïng moân BC – Tuaàn sau seõ chuù troïng moân nhaûy cao.Phaàn keát thuùc .GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. *Neáu lôùp ngoan coøn dö thôøi gian coù theå cho nhoùm BC töï taäp moät luùc. Taäp hoïp lôùp laïi GV thò phaïm laïi nhaéc laïi ngaén goïn ñieåm maáu choát cuûa kyõ thuaät. ñoåi noäi dung taäp chuyeån sang nhaûy cao. +Haøng 2 taäp boå trôï nhö haøng 1 vöøa thöïc hieän +Haøng 1 böôùc tôùi gaàn caàm boùng nöông boùng theo ñeå haøng 2 thöïc hieän chuyeàn boùng.sau ñoù ñoåi ngöôïc laïi.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc . *Hai haøng luøi veà sau 2 böôùc thöïc hieän chuyeàn hai laàn.

TTTC I – Muïc tieâu Oân Hoaøn chænh boán giai ñoaïn kyõ thuaät Moät soá ñoäng taùc boå trôï kó thuaät vaø baøi taäp phaùt trieån theå löïc (do Gv choïn) Oân caùc böôùc di chuyeån – Caùc baøi taäp boå trôï kó thuaät chuyeàn boùng cao tay cô baûn .Oân ñeäm boùng II – Ñòa ñieåm.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .Phöông tieän : Chuaån bò coøi. phöông tieän .. .khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp .SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. daây nhaûy. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 9 Nhaûy cao .veä sinh nôi taäp .

xoaïc doïc.phoå bieán noäi dung.15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.yeâu caàu giôø hoïc.coå chaân. Taäp möùc xaø 70cm moãi laàn naâng xaø leân 5cm.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. hoâng.cho ñeán 120cm döøng vôùi nöõ 60cm 90cm. *Nghe hieäu leänh coøi GV chæ tay höôùng naøo HS di chuyeån höoùng ñoù vaø thöïc hieän ñoäng taùc.xoaïc ngang.böôùc tröôït tieán .  1  2 40l 40l .chaïy ñaïp sau. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. yeâu caàu buoåi hoïc.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.Daøn haøng.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Phaàn cô baûn a Nhaûy cao : Ñònh löôïng 10 . Chaïy naâng goùt chaïm moâng. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.Böôùc chaïy. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 10mx2l 60’ – 65’ 10l 10l 6l b Boùng chuyeàn 10l 10l 10l -Taäp ñaùnh tay -Taäp moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy.gaäp Duoãi chaân.taêng tính ñaøn hoài cuûa chaân. Loø coø 2.luôøn.böôùc nhaûy. *Oân böôùc tröôït ngang sang traùi.naâng cao ñuøi.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.  1  2 *GV ñeám 1 HS ñöa hình tay leân.goái.Noäi dung & giaûng giaûi 1.luøi. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.      .GV ñeám 2 HS thöïc hieän taïi choã thöïc hieän ñoäng taùc chuyeàn boùng .Xoay caùc khôùp : Coà tay.ñaù laêng chaân ra tröôùc. b) Khôûi ñoäng . Muïc ñích khôûi ñoäng.vaën mình.sang phaûi . -Taâp 3 böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng      Moãi laàn 4 em thöïc hieän. *Phoái hôïp di chuyeån thöïc hieän moâ phoûng ñoäng taùc chuyeàn boùng cao tay cô baûn.

vung tay leân. +Thöïc hieän chuyeàn 1 laàn moät beân chuyeàn nhanh – moät beân chuyeàn chaäm.yeâu caàu ñaàu tieân em coá gaéng di chuyeån cho kòp ñoùn boùng. -Thöïc hieän ñoäng taùc ñeäm boùng khoâng boùng di chuyeån sang caùc höôùng.boùng bay sang A. _Taäp moät beân tung boùng moät beân ñeäm.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.thöïc hieän kieãng goùt leân xuoáng taêng löïc coå chaân Ñöùng treân baäc theàm thaáp baèng nöûa tröôùc baøn chaân traùi thöïc hieän kieãng goùt leân xuoáng Ñöùng treân baäc theàm thaáp baèng nöûa tröôùc baøn chaân phaûi thöïc hieän kieãng goùt leân xuoáng 20l 20l 20l *Ñoäng taùc boå trôï +Haøng 1 thöïc hieän chuyeàn boùng xuoáng ñaát (coù theå ôû treân töôøng) Caàm boùng theo hình tay ôû treân ñaàu thöïc hieän chuyeàn boùng thaúng leân trôøi roài rôi veà vò trí cuõ.gaàn tôùi boùng ñoàng thôøi thöïc hieän ñöa hình tay chuaån bò cho vieäc ñeäm boùng.Phaàn keát thuùc .Thöïc hieän ñeäm boùng baèng caùch duoãi khôùp goái. . Taêng löïc Ñöùng treân baäc theàm thaáp baèng nöûa tröôùc 2 baøn chaân. Chuyeàn boùng di chuyeån. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .thöïc hieän chuyeàn chaäm. 3.30l 30l 20l 40l Tröôøng hôïp trong nhoùm coù em yeáu. sau ñoù ñoåi ngöôïc laïi. +Hai haøng luøi veà sau 2 böôùc thöïc hieän chuyeàn hai laàn.A 1 chuyeàn xong di chuyeån sang traùi chaïy ra cuoái haøng. +Ñoåi laïi haøng 2 caàm boùng cho haøng 1 taäp. cöù theá luaân phieân.boán loùng ngoùn tay naøy ñaët leân boán loùng ngoùn tay kia. 8voøng Oâng ñeäm boùng : Nhaéc laïi maáu choát kó thuaät Ñöùng tö theá chuaån bò.di chuyeån nhanh ñeán choã höôùng boùng tôùi. +Haøng 2 taäp boå trôï nhö haøng 1 vöøa thöïc hieän +Haøng 1 böôùc tôùi gaàn caàm boùng nöông boùng theo ñeå haøng 2 thöïc hieän chuyeàn boùng. -Taâp ñeäm qua ñeäm laïi.luùc naøy goùc taïo bôûi caùnh tay vaø thaân khoaûng 60o – 80o(tröôøng hôïp thoâng thöôøng)Coù theå lôùn hôn do phuï thuoäc ñöôøng boùng tôùi vaø muïc ñích ñaùnh boùng.thaû loûng. hoâng.ñoàng thôøi hôi xoác vai leân ñeå tieáp xuùc boùng. Töøng haøng thöïc hieän.coå tay duoãi thaúng.   A1 A   B1 B Em chuyeàn khaù ñöùng ôû treân.caùnh tay thaúng. A chuyeàn laïi cho A 2….hai ngoùn caùi kheùp laïi song song baèng nhau.Hoài tónh.caùnh tay taïo vôùi thaân ngöôøi moät goùc 45o – 50o.

khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.TTTC I – Muïc tieâu II – Ñòa ñieåm. daây nhaûy.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . Oân Hoaøn chænh boán giai ñoaïn kyõ thuaät Luaät ñieàn kinh (phaàn nhaûy cao) TTTC : Oân phaùt boùng thaáp tay chính dieän Hoïc phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình.veä sinh nôi taäp. . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 10 Nhaûy cao .Phöông tieän : Chuaån bò coøi.Giao baøi taäp veà nhaø. phöông tieän . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi Ñònh löôïng Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) Nhaûy cao :Moät soá ñoäng taùc boå trôï.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. .. . ..

 Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 10mx2l 3lx3 A B -Hoaøn chænh 4 giai ñoaïn *Luaät ñieàn kinh (phaàn nhaûy cao) Saùch GV lôùp 11 trang 86 b Boùng chuyeàn Oân chuyeàn boùng. -Taâp ôû möùc xaø trung bình. -Ba böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng.luôøn. Muïc ñích khôûi ñoäng.Phaàn cô baûn a Nhaûy cao : -Taäp caùc baøi taäp boå trôï ñeå naâng cao thaønh tích. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. Nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän.xoaïc doïc. 60’ – 65’ 10l 6l 10l 6l Nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän. yeâu caàu buoåi hoïc. Loø coø 2.ñaù laêng chaân ra tröôùc.ñaët chaân .vaën mình. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.      .taêng tính ñaøn hoài cuûa chaân.Daøn haøng.chaân laêng phía sau thöïc hieän ñaù laêng.naâng cao ñuøi. -Ñöùng baèng chaân giaäm .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.cöù 3 böôùc thöïc hieän giaäm nhaûy ñaù laêng.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.gaäp Duoãi chaân. 10 . Ñoäi hình 4 haøng ngang. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.Xoay caùc khôùp : Coà tay.goái.coå chaân.ñeäm boùng   20l C Moät laàn thöïc hieän 3 HS.chaïy ñaïp sau. hoâng.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.1.xoaïc ngang.nam (1m) nöõ (80cm) *lôùp ngoài taäp trung 4 haøng ngang chuù yù chaïy ñaø .yeâu caàu giôø hoïc. b) Khôûi ñoäng .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.      . -Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy ñaù laêng -Ñaùnh tay taïi choã -Moät böôùc giaäm nhaûy xoay muõi chaân vaø thaân rôi xuoáng baèng chaân giaäm sau ñoù tôùi choáng hai tay.phoå bieán noäi dung.Daøn haøng.15’ -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.

Khi tung boùng thaân ngöôøi baét ñaàu vöôn leân.hai nhoùm taäp . -Taâp ñeäm qua ñeäm laïi. -Töøng haøng thöïc hieän vôùi boùng ôû cuoái saân.hôïp vôùi thaân ngöôøi moät goùc 30 – 45 0 .Tay traùi caàm boùng.tay phaûi chuyeån ñoäng theo höôùng töø phaûi 2l 10l 10l B1 B Lôùp chia thaønh nhieàu nhoùm.ñöùng caùch löôùi khoaûng 1.tay hôi co ôû khôùp khuyûu.tay traùi haï thaáp taàm boùng ñeå laáy ñaø tung boùng.thaân treân gaäp veà phía tröôùc moät chuùt.5m.boùng ñöôïc tung vôùi ñoä cao ngang maët.töøng haøng thöïc hieän.maét quan saùt saân ñoái phöông. 20l 20l 20l 10 voøng *Taäp chuyeàn 2 laàn laàn ñaàu chæ chuyeàn thaáp thaúng ôû treân ñaàu.( trong nhoùm coù HS yeáu coù theå thöïc hieän ñoäng taùc hôi chaäm laïi. _Taäp moät beân tung boùng moät beân ñeäm.HS ñaàu haøng chuyeàn hay ñeäm tuyø ñöôøng boùng ñeán xong nhanh choùng chaïy veà cuoái haøng.ñoåi laïi .baøn tay ngöûa.cho HS xem tranh aûnh -HS Taäp moâ phoûng ñoäng taùc khoâng boùng.Tay phaûi môû sang beân phaûi .tay phaûi tieáp tuïc môû sang beân phaûi vaø cheách ra sau.giaäm nhaûy ñuùng.caùc haøng coøn laïi phuïc vuï boùng.moät beân chaäm. *Taäp phaùt boùng ñöùng caùch löôùi 6m *Taäp phaùt boùng ôû vaïch cuoái saân Lôùp chia thaønh 4 nhoùm .hai nhoùm phuïc vuï *Taäp phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình *GV laøm maãu.dính boùng). *Taäp phaùt boùng vaøo löôùi.chaân phaûi ñaïp ñaát.troïng taâm chuyeån töø chaân phaûi sang chaân traùi. Ñaùnh boùng : Khi boùng rôi ñeán taàm thích hôïp(taàm ñaùnh boùng laø khi boùng coù ñieåm rôi ôû ñoä cao ngang xöông öùc).baøn tay caùch thaân ngöôùi 30 – 35cm. Tung boùng :Troïng taâm cô theå haï thaáp vaø hôi doàn veà chaân phaûi.Ñieåm boùng ñöôïc tung leân ngang thaân beân traùi theo phöông thaúng ñöùng caùch thaân ngöôøi 30 – 35cm.caùc ngoùn tay xoeø roäng ñôõ beân döôùi boùng ôû taàm ngang hoaëc cao hôn thaét löng.Maët quay veà höôùng löôùi. .vai traùi höôùng veà phía löôùi.cöù theá laàn löôït.laàn hai môùi chuyeàn ñi ( Gioáng nhö boå trôï taêng tính ñaøn hoài caùc ngoùn tay ñeå traùnh chaán thöông )  1  2 -Taâp chuyeàn qua chuyeàn laïi moät beân nhanh . -Taäp chuyeàn boùng phoái hôïp ñeäm boùng coù di chuyeån    A1 A   Oân phaùt boùng thaáp tay chính dieän 10l 20l 10l 10l Hoïc phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình TTCB Hai chaân môû roäng baèng vai hoaëc hôn vai. *Taïi choã Taäp moâ phoûng ñoäng taùc .

Hoài tónh. Nhaûy cao : Hoaøn chænh kó thuaät.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.moät soá baøi taäp naâng cao thaønh tích nhaûy cao TTTC : OÂn phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình.veä sinh nôi taäp.Giao baøi taäp veà nhaø.thaû loûng. .Phaàn keát thuùc .thaân ngöôøi xoay töø phaûi sang traùi höôùng veà phía löôùi Keát thuùc :Khi boùng rôøi tay.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. 3.Nhaûy cao .sang traùi cheách leân treân.chaân phaûi böôùc cheách leân tröôùc ñeå giöõ thaêng baèng vaø tieáp tuïc vaøo saân thi ñaáu. phöông tieän . . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.Quaù trìng ñaùng boùng. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 11 Lyù thuyeát .Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . .ngöôøi xoay veà phía löôùi.TTTC I – Muïc tieâu Lyù thuyeát :Nguyeân taéc heä thoáng. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . Luaät boùng chuyeàn II – Ñòa ñieåm.Baøn tay phaûi chaïm vaøo phía sau vaø döôùi boùng.

xoaïc ngang.Phaàn cô baûn a .böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. hoâng. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.Nhaûy cao : Ñònh löôïng 10 . . yeâu caàu buoåi hoïc.khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn.taêng tính ñaøn hoài cuûa chaân..15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.TTTC Oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình : 6l 10l c .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. b) Khôûi ñoäng .vaën mình.phoå bieán noäi dung.      .luôøn. -Taäp naâng thaønh tích daàn ñeå coù caûm giaùc nhö thi ñaáu. -Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy ñaù laêng -Ñaùnh tay taïi choã -Moät böôùc giaäm nhaûy xoay muõi chaân vaø thaân rôi xuoáng baèng chaân giaäm sau ñoù tôùi choáng hai tay.gaäp Duoãi chaân. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.Daøn haøng. Loø coø 2.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá..Daøn haøng. -Ba böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng. Muïc ñích khôûi ñoäng.  A  B  C _Moät laàn thöïc hieän 3 HS.cöù 3 böôùc thöïc hieän giaäm nhaûy ñaù laêng.naâng cao ñuøi. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. -Oân moâ phoûng ñoäng taùc phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình khoâng boùng -taäp phaùt boùng ñöùng caùch löôùi 3l 6l b .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.chaân laêng phía sau thöïc hieän ñaù laêng. Nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän.Lyù thuyeát :Nguyeân taéc heä .goái.      .Xoay caùc khôùp : Coà tay.ñaù laêng chaân ra tröôùc. daây nhaûy.xoaïc doïc. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 10mx2l 60’ – 65’ 10l 6l 10l 6l Nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän. -Ñöùng baèng chaân giaäm .chaïy ñaïp sau.yeâu caàu giôø hoïc. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. Ñoäi hình 4 haøng ngang.coå chaân. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.

caùc baøi taäp phaûi ñöôïc laëp laïi hôïp lyù.Toå chöùc hôïp lyù vieäc laëp laïi ñoäng taùc coù hai yeâu caàu : Moät laø xaùc ñònh giaõn caùch giöõa hai buoåi hoïc vaø xaây döïng coù heä thoáng laëp laïi hôïp lyù giöõa caùc buoåi hoïc .khoù hôn phaûi coù cô sôû ñeå tieáp thu nhôø ôû baøi hoïc tröôùc ñaõ hoaøn thaønh.Saép xeáp sao cho baøi hoïc môùi. Ñeå ñaûm baûo tính heä thoáng trong TD caàn chuù yù maáy nguyeân taéc sau. Moät trong nhöõng ñieàu kieän chính ñeå ñaûm baûo tính heä thoáng laø phaûi saép xeáp caùc baøi hoïc khoù daàn leân vaø luoân luoân phuø hôïp vôùi khaû naêng ngöôøi hoïc. 2Thöïc hieän kieåm tra ñaùnh giaù ñònh kyø keát quaû giaûng daïy vaø huaán luyeän. Coù nghóa laø thöïc hieän söï tuaàn töï hôïp lyù trong khi söû duïng caùc phöông tieän vaø phöông phaùp giaùo duïc TDTT.phöông 6m -Taäp phaùt boùng ôû cuoái saân. 3 Khoâng ñeå quaù trình hoïc taäp bò ñöùt quaõng.cöôøng ñoä khi thöïc hieän ñoäng taùc aáy sao cho phuø hôïp vôùi caùc quy luaät giaûng daïy vaø huaán luyeän. *Lôùp taäp trung ngoài 4 haøng ngang *Lôùp taäp trung ngoài 4 haøng ngang .cuõng nhö khi höôùng daãn caùc buoåi hoïc.thoáng.Khi vaøo baøi môùi maø cô sôû caùc baøi tröôùc khoâng coù thì phaûi coù baøi taäp daãn daét.Laëp laïi ñoäng taùc laø ñieàu kieän quan troïng ñeå hình thaønh kyõ naêng kyõ xaûo vaän ñoäng vaø phaùt trieån theå chaát . 1 Keá hoaïch hoaù toaøn boä coâng taùc giaûng daïy-huaán luyeän . Hai laø Xaùc ñònh tuaàn töï thöïc hieän ñoäng taùc vaø khoái löôïng. Ngoaøi vieäc taêng daàn ñoä khoù cuõng phaûi chuù yù taêng daàn veà löôïng vaän ñoäng (Khoái löôïng cöôøng ñoä ñeå ñaûm baûo vieäc phaùt trieån toá chaát vaän ñoäng) Tính heä thoáng trong giaùo duïc TDTT coøn coù nghóa laø laëp laïi nhieàu laànvaø laëp laïi moät caùch hôïp lyù. 4 Phaân chia ñuùng vaø ñuû thôøi gian ñeå hoïa taäp cho moãi ñoäng taùc 5 Cuøng vôùi söï laëp laïi caàn phoái hôïp vôùi nhieàu phöông tieän taùc ñoäng khaùc (ñoäng taùc.

Phaàn keát thuùc .phaùp. .Hoaøn chænh kó thuaät.ñieàu kieän ngoaïi caûnh) d)Luaät boùng chuyeàn :Saùch GV lôùp 11 trang 129. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . .TTTC I – Muïc tieâu Nhaûy cao : .thaû loûng.moät soá baøi taäp naâng cao thaønh tích (do GV choïn) Boùng chuyeàn : -Hoïc phaùt boùng cao tay chính dieän.Giao baøi taäp veà nhaø. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.nhaéc caùc em hoïc lyù thuyeát (coù theå photo lyù thuyeát) SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. .130 -Loãi sai vò trí -Loãi phaùt boùng -Thaùi ñoä theå thao 3.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 12 Nhaûy cao .Hoài tónh.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc.

xeáp haøng taïi ñoù.yeâu caàu giôø hoïc.khoaûng caùch hai baøn chaân roäng baèng vai.giaûng giaûi +Lôùp taäp trung 4 haønh ngang ôû ñöôøng bieân doïc cuûa moât phaàn saân.muõi baøn chaân vuoâng goùc vôùi ñöôøng bieân ngang.. TTTC Phaùt boùng cao tay chính dieän TTCB Khi thöïc hieän ñoäng taùc.haøng thöù nhaát taäp tung boùng. phöông tieän . chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.3 em vöøa thöïc hieän xong quaõng ñöôøng 10m.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .chaïy ñaïp sau. hai haøng ñöùng ñoái dieän.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.vaën mình.boùng ñöôïc phaùt ñi ôû phía treân vai.Hai chaân taïo cho cô theå moät tö theá vöõng vaøng ñeå chuaån bò phaùt boùng.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 10mx2l 60’ – 65’ 10l 3lx10m Cho caùc em xem laïi hình kyõ thuaät . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.taêng tính ñaøn hoài cuûa chaân.Ñang khi haøng thöù nhaát taäp.      .gaäp Duoãi chaân. Loø coø 2 .naâng cao ñuøi. *GV thò phaïm . +Nam khôûi ñieåm 80cm naâng daàn töøng 5cm. Muïc ñích khôûi ñoäng.ñaù laêng. Nöõ khôûi ñieåm 60cm naâng daàn töøng 5cm.thaân ngöôøi hôi Ñònh löôïng 10 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. chaïy chaäm 3 hoaëc 5 böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng vaøo vaät chuaån treân cao +Taäp ôû möùc xaø naâng cao daàn.Chaân phaûi ñaët ôû phía sau.baøn chaân phaûi xoay sang phaûi moät goùc 30 – 450. .phoå bieán noäi dung. 2l 10l 10l 6l . Nhaûy cao * Moät soá baøi taäp naâng cao thaønh tích +Ñaø 1 böôùc ñaùnh tay keát hôïp giaäm nhaûy.Xoay caùc khôùp : Coà tay.Luật boùng chyền . Chaïy naâng goùt chaïm moâng. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.caùch chaân tröôùc moät böôùc chaân.maët vaø thaân ngöôøi höôùng veà phía löôùi.Phaàn cô baûn a .moãi laàn thöïc hieän 3 em ñaàu haøng.troïng taâm cô theå ñöôïc doàn ñeàu treân hai chaân. b .luôøn.. +Ñi.goái. hoâng. b) Khôûi ñoäng .GV hoaùn ñoåi noäi dung taäp cuûa hai haøng. yeâu caàu buoåi hoïc.Daøn haøng.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.Ngöôøi phaùt boùng ñöùng trong khu vöïc phaùt boùng .xoaïc ngang.cho xem tranh aûnh.coå chaân. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.hai haøng ñaàu ngoài.xoaïc doïc. daây nhaûy. +Caû lôùp cuøng taäp ( cöï li giaõn caùch ) +Ba haøng doïc. .chaân traùi ñaët tröôùc .GV qua höôùng daãn haøng thöù hai taäp ñoäng taùc khi khoâng coù boùng.Ñaáu taäp II – Ñòa ñieåm. Taâp tung boùng.veä sinh nôi taäp.ñaù laêng chaân ra tröôùc.moãi laàn taäp hai haøng.

Tay traùi caàm boùng.khi ñaùnh boùng.vaïch cuoái saân. *Lôùp ngoài taäp trung 4 haøng ngang c) Ñaáu taäp : Moãi ñoäi 6 VÑV sau moãi laàn ñöôïc ñieåm.khi boùng rôi ñeán taàm ñaùnh boùng thích hôïp duøng tay ñaùnh boùng vaø tay tung boùng chuïp boùng laïi.khuyûu tay co va cao ngang vai.troïng taâm chuyeån hoaøn toaøn vaøo chaân tröôùc. Tay phaûi chuyeån ñoäng leân cao Ra sau chuaån bò ñaùnh boùng.tay vöôn theo boùng.vai phaûi ñöa leân cao cuøng vôùi thaân vaø xoay ra tröôùc cheách sang traùi.thaân ngöôøi vöôn leân cao vaø hôi ngöûa ra sau.xoay sang phaûi.nhöng moãi haøng luøi veà sau 1 böôùc -Taâp nhö theá cho ñeán . *Nhöõng em khoâng thi ñaáu ôû ngoaøi saân taäp trung theo doõi ruùt kinh nghieäm. Keát thuùc : Khi boùng rôøi tay thaân ngöôøi tieáp tuïc gaäp veà phía tröôùc.coù ñieåm rôi ôû phía tröôùc caùch thaân ngöôøi 20 – 30cm vaø cheách sang beân phaûi.Tröôùc khi boùng rôøi tay.Boùng ñöôïc tung cao hôn vai 70 – 90cm.caùc ngoùn tay xoeø roäng ñôõ beân döôùi boùng.chaân duoãi nhanh ôû khôùp goái.Baøn tay tieáp xuùc vôùi boùng ôû khoaûng giöõa phía sauvaø hôi cheách xuoáng döôùi taâm boùng.Tay traùi co ôû khuyûu. 6l +Hai haøng ñang taäp vaøo saân moãi beân moät haøng ñöùng ngay vaïch 9m. Tung boùng : Khi chuaån bò tung boùng.boùng ñöôïc ñeå ngang buïng cheách sang beân phaûi vaø caùch thaân ngöôøi 20 – 30cm.loøng baøn tay ngöûa.troïng taâm chuyeån töø chaân sau ra chaân tröôùc.nhanh choùng gaäp coå tay ñeå tieáp löïc khi ñaùnh boùng. GV höôùng daãn luaân chuyeån vò trí vaø söûa nhöõng loãi kó thuaät.Tay phaûi thaû loûng töï nhieân hoaëc baøn tay uùp treân boùng. Ñaùnh boùng : Boùng rôi ñeán taàm thích hôïp tay phaûi nhanh choùnh chuyeån ñoäng töø sau – ra tröôùc vaø hôi cheách leân cao ñeå ñaùnh boùng.thaân ngöôøi hôi ñoå veà tröôùc .ñaùnh boùng baèng caû baøn tay hoaëc baèng cuøi tay.troïng taâm doàn ra chaân sau.loøng baøn tay höôùng löôùi vaø cao hôn ñaàu.yeâu caàu phaùt thaúng löïc vöøa ñuû ñeå boùng tôùi ngöôøi ñoái dieän -Taäp nhö treân . +Taäp phaùt boùng qua löôùi .taäp ñoäng taùc tung boùng roài vung tay thöïc hieän vung tay.baøn tay môû töï nhieân vaø khoáng cheá cöùng coå tay.Khi ñaùnh boùng.ñöùng ôû vaùch 3m. d)Luaät boùng chuyeàn :Saùch GV lôùp .ñoàng thôøi tay traùi ñöa boùng leân cao vaø tung boùng.chaân sau nhanh choùng böôùc ra tröôùc ñeå giöõ thaêng baèng vaø vaøo saân thi ñaáu.Baét ñaàu tung boùng. -Ñoåi nhoùm khaùc leân taäp.hai chaân hôi khuîu ôû goái.

goái. b) Khôûi ñoäng . daây nhaûy.chaïy ñaïp sau.khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn.Caùc em ñöôïc nhaûy 3 laàn chính thöùc ôû 3 möùc xaø khaùc .gaäp Duoãi chaân.phoå bieán noäi dung. .Phöông tieän : Chuaån bò coøi.Kieåm tra kó thuaät nhaûy cao nghieâng mình.caùc em ño ñaø. Phaàn cô baûn a . . -Hieäu tay cuûa troïng taøi 3.naâng cao ñuøi.Thi ñaáu taäp boùng chuyeàn II – Ñòa ñieåm. .      . yeâu caàu buoåi hoïc.yeâu caàu giôø hoïc.Daøn haøng.thaû loûng.11 trang 129. .Xoay caùc khôùp : Coà tay.TTTC I – Muïc tieâu Nhaûy cao . 2. TTTC . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.Hoaøn chænh kó thuaät nhaûy cao kieåu naèm nghieâng.Phaàn keát thuùc . Chaïy naâng goùt chaïm moâng.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.veä sinh nôi taäp. .Giao baøi taäp veà nhaø. Nhaûy cao Hoaøn chænh kó thuaät nhaûy cao kieåu naèm nghieâng Caùch cho ñieåm Ñieåm 9 – 10 :Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät (caû boán giai ñoaïn)thaønh tích ñaït 1. *Chaïy thöû ñaø.ñaù laêng chaân ra tröôùc.coå chaân. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 13 Nhaûy cao . phöông tieän .xoaïc doïc..xoaïc ngang. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .00m( nöõ) Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng kyõ thuaät (caû boán giai Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.moãi ñôït khoaûng 5 – 10 HS nam rieâng nöõ rieâng .20m( nam) 1.Oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình – phaùt boùng cao tay chính dieän. *Moãi em nhaûy qua thöû ôû möùc xaø thaáp. Kieåm tra nhieàu ñôït.Hoài tónh. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.130 -Quyeàn haïn taán coâng cuûa caàu thuû haøng sau. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.luôøn.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . . . chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60’ – 65’ *Khôûi ñoäng .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.vaën mình. hoâng.

ñoaïn)thaønh tích ñaït 1.85 . 1. 1. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. .GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.95m (nam) vaø 0.05m (nam) 0. Lôùp phaân thaønh boán nhoùm. Oân phaùt boùng cao tay c . nhau.Thöïc hieän nhö theá cho ñeán em cuoái cuøng.(0.80m .00m nöõ ) 10l 10l Ñöùng ôû cuoái saân moãi em phaùt lieân tuïc 10quaû.hai nhoùm taäp.hai nhoùm coøn laïi ñöùng ôû hai beân ñöôøng bieân doïc.85 (nöõ) Ñieåm 5 – 6 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng kyõ thuaät giai ñoaïn treân khoâng.05m .80m (nöõ) Ñieåm 3 – 4 : Thöïc hieän khoâng ñuùng kyõ thuaät giai ñoaïn treân khoâng.Hoài tónh.Phaàn keát thuùc .80m (nöõ) Ñieåm 1 – 2 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc kó thuaät vaø khoâng ñaït ñöôïc thaønh tích toái thieåu. . Ñaáu taäp : Tröôøng hôïp lôùp ñoâng kieåm tra khoâng dö giôø nhieàu coù theå boû phaàn naøy. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . b .thaønh tích ñaït 0.20m nam) . Boùng chuyeàn Oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình.thaû loûng.(0.thaønh tích ñaït 0. 1.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc .95m (nam) 0.Giao baøi taäp veà nhaø. 3. 0.95m .

gaäp Duoãi chaân.      .Phöông tieän : Chuaån bò coøi. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. chuù yù nhaát HS phaûi ñeäm chuaån vaøo khu vöïc soá 3.yeâu caàu giôø hoïc.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.phoå bieán noäi dung.xoaïc doïc. *Lôùp chia ra laøm boán ñoäi thi ñaáu ba vaùn b) Thi ñaáu taäp .Luaân phieân töøng nhoùm taäp.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. ñeäm boùng vaø phaùt boùng.Xoay caùc khôùp : Coà tay. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60’ – 65’ *GV ñöùng caùch löôùi 4m phaùt boùng qua beân kia löôùi. tôùi töøng vò trí treân saân.goái. 2 .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.khoaûng 10 quaûø boùng chuyeàn.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. II – Ñòa ñieåm.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.Daøn haøng. Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. hoâng. .xoaïc ngang.Thi ñaáu taäp _ Moät soá baøi taäp phaùt trieån theå löïc. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.luôøn.vaën mình. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.ñaù laêng chaân ra tröôùc. . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. Phaàn cô baûn a) TTTC :Phoái hôïp kó thuaät chuyeàn boùng. I – Muïc tieâu Boùng chuyeàn – Phoái hôïp kó thuaät chuyeàn boùng. b) Khôûi ñoäng . Chaïy naâng goùt chaïm moâng. cöù theá cho ñeán heát lôùp. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 14 TTTC .naâng cao ñuøi. ñeäm boùng vaø phaùt boùng. yeâu caàu buoåi hoïc. phöông tieän . ñeå HS laøm quen vôùi thi ñaáu.chaïy ñaïp sau.veä sinh nôi taäp.coå chaân.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .

c) Baøi taäp phaùt trieån theå löïc -Naèm saáp choáng ñaåy -Phaùt boùng lieân tuïc

20l 20quaû

moät vaùn 15 ñieåm ñoäi naøo thaéng tröôùc hai vaùn laø thaéng Ñoäi thua ra, ñoäi khaùc vaøo. + Töøng haøng thöïc hieän, nöõ choáng leân buïc + Töøng em thöïc hieän -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang - GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.

3.Phaàn keát thuùc - Hoài tónh,thaû loûng.

10’

- Giao baøi taäp veà nhaø. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH

GIAÙO AÙN 15 TTTC
- Oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình - phaùt

I – Muïc tieâu Boùng chuyeàn : - Oân ñeäm boùng Oân chuyeàn boùng

boùng cao tay chính dieän.
II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh ,veä sinh nôi taäp. - Phöông tieän : Chuaån bò coøi,khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn. . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá,phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. b) Khôûi ñoäng - Xoay caùc khôùp : Coà tay,coå chaân, hoâng,goái,gaäp Duoãi chaân,xoaïc doïc,xoaïc ngang,luôøn,vaën mình. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû,naâng cao ñuøi,chaïy ñaïp sau. Chaïy naâng goùt chaïm moâng,ñaù laêng chaân ra tröôùc,böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi, chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. 2 . Phaàn cô baûn a . chuyeàn boùng b.ñeäm boùng Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.      - Daøn haøng,cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.

- Thi ñaáu taäp

Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m

60’ – 65’ 20l 20l

*Ñöùng hai haøng ngang,töøng ñoâi moät ñeäm qua ñeäm laïi. *Ñöùng hai haøng ngang,töøng ñoâi moät ñeäm qua ñeäm laïi.

c . phoái hôïp giöõa chuyeàn boùng vaø ñeäm boùng d . Oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình

20l

e .Oân phaùt boùng cao tay f . Thi ñaáu taäp

3.Phaàn keát thuùc - Hoài tónh,thaû loûng.

10’

*Ñöùng hai haøng ngang moät beân ñeäm moät beân chuyeàn,sau ñoù ñoåi laïi. *Lôùp chia thaønh 4 haøng,hai haøng taäp ñöùng ôû cuoái saân,hai haøng coøn laïi ñöùng ôû hai beân bieân doïc saân boùng chuyeàn.Sau ñoù ñoåi laïi,hai haøng taäp ñöùng ôû hai bieân doïc,hai haøng ôû bieân doïc baét ñaàu taäp. Toå chöùc nhö treân,coù theå oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình cuøng moät luùc vôùi phaùt boùng cao tay chính dieän. *Lôùp tuyeån ra hai boán ñoäi, thi ñaáu 15 ñieåm ñoäi naøo thua ra, ñoäi khaùc vaøo. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang - GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.

- Giao baøi taäp veà nhaø. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH

GIAÙO AÙN 16 TTTC

I – Muïc tieâu

Kieåm tra thöû Chuyeàn – ñeäm – phaùt HS boác thaêm choïn moät trong ba noäi dung ñeå kieåm tra.
II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh ,veä sinh nôi taäp. - Phöông tieän : Chuaån bò coøi,khoaûng 10 quaûø boùng chuyeàn. . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá,phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. b) Khôûi ñoäng - Xoay caùc khôùp : Coà tay,coå chaân, hoâng,goái,gaäp Duoãi chaân,xoaïc doïc,xoaïc ngang,luôøn,vaën mình. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû,naâng cao ñuøi,chaïy ñaïp sau. Chaïy naâng goùt chaïm moâng,ñaù laêng chaân ra tröôùc,böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi, chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. Ñònh löôïng 10’ – 15’

Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.      - Daøn haøng,cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.

Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m

2 . Phaàn cô baûn Kieåm tra Chuyeàn,ñeämvaø phaùt boùng (Thaáp tay nghieâng mình ñoái vôùi nöõ vaø cao tay chính dieän ñoái vôùi nam)HS boác thaêm cjoïn moät trong ba nnoäi dung ñeå kieåm tra. Caùch cho ñieåm ñeäm vaø chuyeàn Ñieåm 9 – 10 : chuyeàn (ñeäm) 4 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát,ñieåm rôi ñuùng oâ,ñuùng kó thuaät ñoäng taùc,phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí,ñieåm rôi ñuùng oâ. Ñieåm 7 – 8 chuyeàn (ñeäm) 3 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát,ñuùng kó thuaät ñoäng taùc,phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí,ñieåm rôi ñuùng oâ. Ñieåm 5 – 6 chuyeàn (ñeäm) 2 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát, ñuùng kó thuaät ñoäng taùc,phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí,ñieåm rôi ñuùng oâ. Ñieåm 3 – 4 Chæ ñaït 1 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát, ñuùng kó thuaät ñoäng taùc,phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí,ñieåm rôi ñuùng oâ. Ñieåm 1 – 2 : Khoâng ñaït quaû naøo. Caùch cho ñieåm phaùt boùng Ñieåm 9 – 10 : Phaùt boùng qua löôùi 4 quaû ,ñuùng kó thuaät,phoái hôïp ñoäng taùc thuaàn thuïc,boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi trong saân. Ñieåm 7 – 8 : Phaùt boùng qua löôùi 3 quaû, ñuùng kó thuaät,phoái hôïp ñoäng taùc kó thuaät ñuùng,boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi trong saân. Ñieåm 5 – 6 :Phaùt boùng qua löôùi 2 quaû,ñuùng kó thuaät,phoái hôïp kó thuaät ñoäng taùc toát,boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi trong saân. Ñieåm 3 – 4 : Phaùt boùng qua löôùi 1 quaû vaøo trong saân Ñieåm 1 – 2 : Phaùt khoâng qua löôùi. 3.Phaàn keát thuùc - Hoài tónh,thaû loûng.

60’ – 65’ -Moãi HS chuyeàn hoaëc ñeäm 5 quaû do baïn tung boùng ñeán,ñieåm boùng rôi leäch vôùi höôùng boùng ñeán 450 vaø rôi vaøo oâ hình vuoâng coù caïnh laø 2m.Khoaûng caùch töø ngöôøi kieåm tra ñeán ñieåm rôi qui ñònh laø töø 2,5m – 3m - Phaùt boùng : Moãi em phaùt 5 quaû lieân tuïc.

Thöù töï kieåm tra - Caùc em baét truùng thaêm noäi dung chuyeàn ,kieåm tra tröôùc,keá ñeán kieåm tra noäi dung ñeäm,cuoái cuøng ñeán noäi dung phaùt boùng.

10’

-Theo ñoäi hình 4 haøng ngang - GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.

theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.    Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 . Kieåm tra RLTT II – Ñòa ñieåm. phöông tieän . SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. .thöôùc daây III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . b) Khôûi ñoäng .coå chaân.Xoay caùc khôùp : Coà tay.tín gaäy.phoå bieán noäi dung.yeâu caàu giôø hoïc.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.xoaïc Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.goái.veä sinh nôi taäp.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.gaäp Duoãi chaân.xoaïc doïc. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 17 THI HOÏC KYØ ( boùng chuyeàn ) I – Muïc tieâu Oân taäp kieåm tra hoïc kì I. yeâu caàu buoåi hoïc.. hoâng.

Phaàn cô baûn a) Kieåm tra boùng chuyeàn Chuyeàn.naâng cao ñuøi.boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi trong saân.luôøn.ngang. 2 .Daøn haøng.phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí. ñuùng kó thuaät ñoäng taùc.ñaù laêng chaân ra tröôùc.ñieåm rôi ñuùng oâ.Caùc em baét truùng thaêm noäi dung chuyeàn .böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. *Nhôù yeâu caàu caùc em kieåm tra song veà choã cuõ ngoài traät töï. Ñieåm 7 – 8 : Phaùt boùng qua löôùi 3 quaû. Ñieåm 5 – 6 chuyeàn (ñeäm) 2 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát.vaën mình.ñeämvaø phaùt boùng (Thaáp tay nghieâng mình ñoái vôùi nöõ vaø cao tay chính dieän ñoái vôùi nam)HS boác thaêm cjoïn moät trong ba nnoäi dung ñeå kieåm tra.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.Khoaûng caùch töø ngöôøi kieåm tra ñeán ñieåm rôi qui ñònh laø töø 2.phoái hôïp ñoäng taùc thuaàn thuïc.boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi trong saân.ñieåm rôi ñuùng oâ.phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí. 60’ – 65’ -Moãi HS chuyeàn hoaëc ñeäm 5 quaû do baïn tung boùng ñeán.5m – 3m . Ñieåm 5 – 6 :Phaùt boùng qua löôùi 2 quaû. Caùch cho ñieåm ñeäm vaø chuyeàn Ñieåm 9 – 10 : chuyeàn (ñeäm) 4 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát.ñuùng kó thuaät ñoäng taùc.phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí.phoái hôïp kó thuaät ñoäng taùc toát.Cöù theá laàn löôït cho ñeán heát.ñuùng kó thuaät.Phaùt boùng : Moãi em phaùt 5 quaû lieân tuïc.ñieåm rôi ñuùng oâ. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. ñuùng kó thuaät ñoäng taùc.ñieåm rôi ñuùng oâ. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí. ñuùng kó thuaät.kieåm tra tröôùc.ñuùng kó thuaät. Ñieåm 7 – 8 chuyeàn (ñeäm) 3 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát. Ñieåm 1 – 2 : Khoâng ñaït quaû naøo.cuoái cuøng ñeán noäi dung phaùt boùng.ñieåm boùng rôi leäch vôùi höôùng boùng ñeán 450 vaø rôi vaøo oâ hình vuoâng coù caïnh laø 2m.ñieåm rôi ñuùng oâ. Thöù töï kieåm tra .chaïy ñaïp sau. .phoái hôïp ñoäng taùc kó thuaät ñuùng.ñuùng kó thuaät ñoäng taùc. Ñieåm 3 – 4 Chæ ñaït 1 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát. Caùch cho ñieåm phaùt boùng Ñieåm 9 – 10 : Phaùt boùng qua löôùi 4 quaû .keá ñeán kieåm tra noäi dung ñeäm.boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi nhòp 10m   .

v SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.coïc hay phaán.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . 5 daây nhaûy.V. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.trong saân.veä sinh nôi taäp. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi Ñònh Phöông phaùp toå chöùc taäp Oân taäp kieåm tra hoïc kÌ I. Nhaûy 2 laàn . Kieåm tra reøn luyeän thaân theå Baät xa taïi choã. Ñieåm 3 – 4 : Phaùt boùng qua löôùi 1 quaû vaøo trong saân Ñieåm 1 – 2 : Phaùt khoâng qua löôùi.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo...Hoài tónh.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . .Phaàn keát thuùc . B . Kieåm tra RLTT . phöông tieän . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 18 KIEÅM TRA BOÅ SUNG –KIEÅM TRA RLTT I – Muïc tieâu II – Ñòa ñieåm.laáy thaønh tích laàn cao nhaát 3. . Phaàn thi hoïc kì coù theå laáy phaàn khaùc nhö :baøi TD phaùt trieån chung ( nam ) Baøi TDNÑ ( nöõ ).thaû loûng.

Phaàn cô baûn a . 3.10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . b) Khôûi ñoäng .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.Hoài tónh.xoaïc doïc. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60 – 65’ 10” Lôùp taäp trung ngoài 4 haøng ngang Khi kieåm tra boå sung.xoaïc ngang.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 5’ . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. .chaïy ñaïp sau.kyõ thuaät di chuyeån böôùc löôùt.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. Khi nghe goïi teân mình nhôù giô tay. hoâng. Kieåm tra RLTT .gaäp Duoãi chaân.taâng. caàu . yeâu caàu buoåi hoïc.           Nhôù yeâu caàu caùc em taäp trung. 2 . Kieåm tra boå sung xong tieán haønh kieåm tra nhaûy daây nhanh. daät.1.ñaù laêng chaân ra tröôùc. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.NHAÛY XA I – Muïc tieâu -Oân ñaù caàuđmoät soá ñoäng taùc boå trôï ñaõ hoïc ôû lôùp 10.Nhaûy daây nhanh Chaïy löôïn voøng löôïng 10 – 15’ ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.naâng cao ñuøi.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.thaû loûng.vaën mình. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 1 ÑAÙ CAÀU .ñeå ruùt kinh nghieäm. Kieåm tra boå sung.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.yeâu caàu giôø hoïc.Daøn haøng. b .Phaàn keát thuùc .coå chaân.phoå bieán noäi dung. HOÏC KYØ II SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.Xoay caùc khôùp : Coà tay. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.      . GV ñoïc teân khoaûng 3 em leân taäp khôûi ñoäng.goái.luôøn.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.

Ñaù caàu : -Oân böôùc truôït :Khi di chuyeån sang phaûi thì chaân phaûi böôùc sang ngang moät böôùc.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . moãi em moät quaû caàu. Moät soá baøi taäp phaùt trieån theå löïc do GV choïn. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.4 ñöùng so le vôùi haøng 1.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.phoå bieán noäi dung. phöông tieän .Chaân phaûi böôùc tieáp sang ngang.      . -Chaïy beàn. -Gv goïi 1 em leân laøm maãu. ñoäng taùc chaân giaäm.Phaàn cô baûn a .Khi di chuyeån sang traùi thì ngöôïc laïi. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. -Lớp 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch 1 dang tay. b) Khôûi ñoäng .moät HS phuïc vuï (tung caàu) -Baøi taäp hai ngöôøi ñaù qua laïi vôùi nhau.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.veä sinh nôi taäp.Daøn haøng. II – Ñòa ñieåm. haøng thöù 2.3..Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. -Luùc ñaàu taäp ôû cöï li gaàn-xa -Taäp laàn löôït luaân phieân trong saân ñeå caùc em coù caûm giaùc thaät vôùi caùch duøng löïc khi thöïc hieän ñoäng taùc.vaën mình. yeâu caàu buoåi hoïc.xoaïc ngang.luôøn.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.goái.chaïy ñaïp sau.      -Nghe hieäu leänh chæ höôùng di chuyeån vaø coøi cuûa GV caùc em thöïc hieän oân di chuyeån.coå chaân. . hoâng.Hai chaân chuøng goái troïng taâm cô theå hôi thaáp.cho xem hình. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 2 . hai tay buoâng töï nhieân ñeå giöõ thaêng baèng.naâng cao ñuøi.Xoay caùc khôùp : Coà tay. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.Cöù di chuyeån lieân tuïc nhö vaäuy ñeán vò trí caàn ñeán. -Lôùp taäp moâ phoûng ñoäng taùc (theo ñoäi hình treân) -Moät HS taäp.chaân sau (chaân .chaân kia tröôùc.Quaù truøinh di chuyeån maët vaãn quay veà höôùng löôùi ñeå theo doõi caàu.yeâu caàu giôø hoïc.Nhaûy xa Hoïc moâ phoûng ñoäng taùc chaân laêng. löng hôi khom. -Oân taâng caàu TTCB : Ñöùng chaân thuaän sau.xoaïc doïc.chaân traùi laïi böôùc tieáp ñeán saùt chaân phaûi.ngöôøi taäp nhanh choùng chuyeån troïng taâm cô theå sang chaân tröôùc. phoái hôïp chaïy ñaø – giaäm nhaûy – treân khoâng. 60’ – 65’ 10l 2l 6l 10l 20l 10l Ñoäng taùc : Khi xaùc ñònh ñieåm rôi cuûa caàu ôû caùch xa ngöôøi.gaäp Duoãi chaân.chaân traùi böôùc tieáp theo sau ñeán saùt chaân phaûi.

(chaïm caùt baèng caû hai chaân) -Giaäm nhaûy baèng hai chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân -Giaäm nhaûy baèng moät chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân. -Chaïy chaäm 3.sau ñoäng taùc böôùc boä. -Ñöùng.chaân ñaù ñöa nhanh veà TTCB ñeå thöïc hieän laàn ñaù tieáp theo sang saân ñoái phöông.7.5.8 – 1.chaân laêng duoãi ra vaø mieát veà sau.2 tay giô caêng veà sau thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân. -Ñaët chaân giaäm phía sau.nhanh choùng ñöa chaân giaäm veà phía tröôùc thöïc hieän ñoäng taùc ñaët chaân giaäm.ñeå mu baøn chaân tieáp xuùc vôùi caàu. maø caàu bay thaúng ñöùng cao 2 – 3m vaø cuõng vì vaäy maø coù teân ñoäng taùc laø taâng “buùng” caàu.nhanh choùng thu chaân giaäm.chaân laêng ñöa veà tröôùc. Sau khi mu baøn chaân tieáp xuùc vôùi caàu. Nhôø löïc baät nhö “buùng” vaøo caàu.ñaùnh voøng sang phaûi.tay traùi töø daèng sau ñaùnh ra tröôùc.Luùc naøy ngöôøi hôi ngaû veà sau. chaân giaäm nhaûy tröôùc (caùch meùp hoá caùt 0.sau ñoù gaäp buïng laïi ñoàng thôøi baät veà tröôùc. mu baøn chaân duoãi ñeå tieáp xuùx vôùi caàu.böôùc boä treân khoâng.chaân ñaù gaàn nhö duoãi thaúng heát.Nhaûy xa 6l 4l 4l 6l -Ñi 3 böôùc giaäm nhaûy.thöïc hieän ñoäng taùc böôùc boä -Taäp ñaët chaân giaäm phía sau nghe tieáng coøi.2m)chaân laêng sau.9 böôùc giaäm nhaûy thöïc hieän ñoäng taùc böôùc boä. Khi caàu rôi caùch saân khoaûng 20cm.thöïc hieän ñöa chaân laêng veà tröôùc.nghe hieäu leänh coøi GV thöïc hieän ñi 3 böôùc ñaët chaân giaäm.tay phaûi ñang ôû tö theá treân cao seõ ñöôïc ñaùnh xuoáng tôùi ngang vai .ñoàng thôøi vôùi vieäc gaäp nhanh baøn chaân..höôùng veà phía caàu rôi. +taäp moâ phoûng ñoäng taùc chaân laêng 6l 4l +taäp ñoäng taùc ñaët chaân giaäm nhaûy giai ñoaïn bay treân khoâng +Moâ phoûng ñoäng taùc chaân laêng giai ñoaïn treân khoâng 800m c .Chaïy beàn .ñaù)löôùt nhanh ra tröôùc . b .Taïo ñaø vaø giaäm nhaûy vaøo hoá caùt.

3.Giao baøi taäp veà nhaø. . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.Phaàn keát thuùc .thaû loûng.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. . 5 -10’ Chaïy treân ñòa hình töï nhieân -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .Hoài tónh.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc .

Daøn haøng.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . yeâu caàu buoåi hoïc.naâng cao ñuøi. Phaàn cô baûn a .quay maët vaøo trong. .chaïy ñaïp sau. -Taäp theo nhoùm 2 ngöôøi taâng qua taâng laïi. Sau ñoù chuyeàn theo chieàu ngöôïc laïi.phoå bieán noäi dung.yeâu caàu giôø hoïc.gaäp Duoãi chaân.      .NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN I – Muïc tieâu Ñaù caàu : -Oân taâng “giaät”caàu. -Moãi em phaùt caàu thaáp chaân nghieâng mình baèng mu baøn chaân lieân tuïc 20 laàn.moät soá baøi taäp boå trôï ( do GV choïn ) Chaïy beàn : Chaïy treân ñòa hình töï nhieân. Nhaûy xa Oân phoái hôïp chaïy ñaø – giaäm nhaûy – treân khoâng – tieáp ñaát.luôøn.Coù theå chuyeàn ngay hoaëc taâng caàu nhòp 1 roài chuyeàn.moät soá kó thuaät ñaõ hoïc ( do GV choïn ) -Hoïc kó thuaät taâng caàu (nhịp 1 ) . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.ñaù tấn coâng bằng mu baøn chaân. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Chuyeàn caàu theo ñöôøng tam giaùc : Ba ngöôøi ñöùng thaønh hình tam giaùc. hoâng. .caùch ño maïch.cöï Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 2 . Ñaù caàu : + Oân giaät caàu 60’ – 65’ +OÂân chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân + Phaùt caàu thaáp chaân nghieâng mình baèng mu baøn chaân.kó thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng.thöïc hieän töø 1 -2 phuùt sau ñoù ñoåi chieàu chuyeàn caàu.Xoay caùc khôùp : Coà tay.xoaïc ngang. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.vaën mình.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.coå chaân. chaân khoâng thuaän sau vaø cuoái cuøng taâng caû hai chaân luaân phieân.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.veä sinh nôi taäp.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. moãi em moät quaû caàu. phöông tieän .xoaïc doïc.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. b) Khôûi ñoäng .taâng chaân thuaän tröôùc. . Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. -Taâng caàu taïi choã . söû duïng moät quaû caàu chuyeàn cho nhau theo moät chieàu nhaát ñònh.goái.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. II – Ñòa ñieåm. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 2 ÑAÙ CAÀU .

-Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. b .Phaàn keát thuùc . .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc .Hoài tónh. -Chaïy treân ñòa hình töï nhieân.4m caùch vaùn giaäm nhaûy veà phía hoá caùt 0. Nhaûy xa -Oân chaïy ñaø – giaäm nhaûy -Oân giai ñoaïn treân khoâng 15m 2l 10mx2l 800m -Oân phoái hôïp chaïy ñaø. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .5m) Giaäm nhaûy baèng 1 chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân.Chaïy beàn 3.daây thun cao 0. -Chaïy ñaø – giaäm nhaûy baèng chaân thuaän ( chaân giaâm nhaûy) leân buïc – thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân vaø tieáp ñaát.giaäm nhaûy – treân khoâng – rôi xuoáng ñaát.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. -Baøi taäp phaùt trieån theå löïc c .Giao baøi taäp veà nhaø.thaû loûng. .li caàu qua saân ñoái phöông gaàn – xa.7m) -Giaäm nhaûy baèng 2 chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân -Giaäm nhaûy baèng 1 chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân. 5 -10’ -Chaïy ñaø 11 böôùc – giaäm nhaûy qua chöôùng ngaïi vaät ( chöôùng ngaïi vaät laø hai vaïch song song treân hoá caùt hoaëc xaø. -Chaïy naâng cao ñuøi -Chaïy xuaát phaùt cao nhanh 20m -Loø coø tieáp söùc. -Ñöùng ôû treân cao (baêng gheá coù ñoä cao 0.

gaäp Duoãi chaân.veä sinh nôi taäp.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. hoâng.chuyeàn theo chieàu töø traùi sang phaûi.coå chaân. Ñaù caàu . 60’-65’ -Moãi em moät quaû caàu ñöùng chia ñeàu treân saân.Ñaàu goái hôi khuîu. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 3 ÑAÙ CAÀU .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.xoaïc doïc.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. kó thuaät taâng caàu (nh ịp 1) – Giôùi Thieäu moât soá luaät ñaù caàu .chuyeàn laïi cho ñoàng ñoäi ôû khu vöïc gaàn löôùi.naâng cao ñuøi. -Ñöùng theo hình tam giaùc. kó thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng.Daøn haøng.hai tay ñeå töï nhieân.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. b) Khôûi ñoäng .HS beân kia saân ñôõ caàu.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.      .moät soá baøi taäp phaùt treån theå löïc (do GV choïn) luaät ñieàn kinh phaàn nhaûy xa Chaïy beàn :Chaïy treân ñòa hình t öï nhieân.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .luôøn.caùch theo doõi söùc khoeû. I – Muïc tieâu . . yeâu caàu buoåi hoïc.troïng taâm cô theå doàn ñeàu treân hai Ñònh löôïng 10’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.ngöôïc laïi.Oân taâng caàu -Oân chuyeàn caàu.vaën mình.yeâu caàu giôø hoïc. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.goái. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.Xoay caùc khôùp : Coà tay. phöông tieän . -Baøi taâïp phoái hôïp.moät em phaùt caàu.xoaïc ngang. Phaàn cô baûn : a . 2.phoå bieán noäi dung. II – Ñòa ñieåm.NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN Ñaù caàu : Oân moät soá kó thuaät ñaõ hoïc ( do GV choïn). Nhaûy cao : Oân taäp hoaøn chænh 4 giai ñoaïn kó thuaät.chaïy ñaïp sau.muõi baøn chaân ñaù (thuaän) ñaët sau goùt chaân tröôùc khoaûng nöûa baøn chaân. moãi em moät quaû caàu. -Oân phaùt caàu thaáp chaân nghieâng mình baèng mu baøn chaân -Kó thuaät taán coâng baèng ñaàu +TTCB Ñöùng hai chaân roäng baèng vai.

+Thöïc hieän ñoäng taùc : Khi quaû caàu bay ôû ñoä cao khoaûng 2m.HSbieân doïc phaûi. taêng daàn taàn soá böôùc chaïy.Ngöôøi taäp duøng söùc cuûa hai chaân baät leân cao(hoaëc coù theå böôùc leân moät böôùc roài môùi baät nhaûy).maét quan saùt ñoái phöông. Böôùc tröôùc böôùc cuoái cuøng (töùc laø böôùc chaân laêng) ñöôïc tieáp ñaát baèng ñoäng taùc hôi mieát ra sau.caùc cô lôùn ôû phía tröôùc cô theå ñöôïc keùo daõn ra seõ taïo ñieàu kieän giuùp cho ngöôøi taäp gaäp maïnh ñaàu xuoáng khi chaïm caàu.Khi cô theå ôû tö theá caêng nhö hình caùnh cung. Khoaûng caùch daøi hay ngaén tuøy thuoäc vaøo quaõng ñöôøng caàn thieát ñeå ngöôøi nhaûy taïo ñöôïc toác ñoä chaïy cao nhaát. Khi chaïy.5 – 1m. caúng chaân vuoâng goùc vôùi ñaát. chaân giaäm nhaûy vaø hoâng vöôït thaân ñeå ñaët *Lôùp ngoài 4 haøng ngang *Chuyeån thaønh 2 haøng doïc thöïc hieän ñoäng taùc töøng haøng roài taùch laøm 2 ñi boä ngöôïc veà haøng chuaån. thaân ngöôøi giöõ ôû tö theá thaúng ñöùng. ngöôøi khoâng goø boù. Baét ñaàu chaïy.maét quan saùt quaû caàu.em ñöùng gaàn löôùi laàn löôït tieán vaøo saân taäp taán coâng baèng ñaàu. taïo ñieàu kieän ñeå thöïc hieän nhanh böôùc cuoái cuøng vaø haï thaáp troïng taâm cuûa ngöôøi tröôùc khi giaäm nhaûy. chuù yù giöõ oån ñònh khoaûng caùch vaø traät töï böôùc chaïy ñeå böôùc cuoái cuøng baøn chaân ñaët ñuùng vaøo vaùn giaäm nhaûy. Böôùc cuoái cuøng ñöôïc thöïc hieän nhanh hôn vaø ngaén hôn böôùc tröôùc khoaûng ½ baøn chaân.chaân.ngöôøi hôi khom.hai tay ñöa sang hai beân giöõ thaêng baèng. HS bieân doïc traùi em ñöùng gaàn cuoái saân laàn löôït tieán vaøo saân taäp chuyeàn caàu cao . khoaûng 18 – 20 m. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ∆ 4 laàn 4 laàn 3laàn 4 laàn 4 laàn 4 laàn 1000m 600m . Ñeán böôùc cuoái cuøng tröôùc khi giaäm nhaûy.Nhaûy xa : Hoaøn chænh 4 giai ñoaïn Nhaûy xa kieåu öôõn thaân Moãi em 2l *Lôùp xeáp thaønh haøng ngang ñöùng ôû bieân doïc hai beân.Quaû caàu sau khi tieáp xuùc vôùi traùn ngöôøi ñaùnh ñaàu seõ bay caém sang saân cuûa ñoái phöông. b.Luùc naøy thaân ngöôøi öôõn caêng nhö hình caùnh cung. hai chaân ñaët song song tröôùc vaïch xuaát phaùt.caùch löôùi khoaûng 0. maét khoâng nhìn vaøo vaùn giaäm. ÔÛ tö theá chuaån bò. CS lôùp ñöùng beân kia löôùi tung caàu GV ñöùng beân phaàn saân taäp ñieàu khieån *Chaïy ñaø laø taïo toác ñoä naèm ngang lôùn nhaát tröôùc luùc giaäm nhaûy.

21 – 1. Khi ñaët chaân treân vaùn.22m. Vaùn sôn maøu traéng.baøn chaân vaøo vaùn giaäm nhaûy.25m. coù chieàu daøi 1. roäng 0. Neáu khoâng theå laép ñaët vaùn phuû chaát deûo nö ôû treân thì coù theå aùp duïng phöông phaùp nhö sau: Ngay sau vaïch giaäm nhaûy taïo moät khuoân baèng ñaát xoáp hoaëc caùt coù chieàu daøi ñuùng baèng ñoä daøi cuûa vaùn giaäm Töøng haøng chaïy *Lôùp ngoài 4 haøng ngang . Chaïy beàn : Chaïy treân ñòa hình töï nhieân d. -Hoaøn chænh toaøn boä kyõ thuaät nhaûy xa kieåu öôõn thaân vaø chuù yù taêng daàn thaønh tích c.3 – 0. -Chaïy ñaø vôùi cöï ly daøi khoaûng 10 böôùc trôû leân. -Chaïy ñaø vôùi cöï ly vaø toác ñoä toái ña cuûa nhaûy xa kieåu öôõn thaân.Moät soá ñieàu luaät phaàn nhaûy xa (long jump) *Ñöôøng chaïy ñaø roäng 1. ñöôïc choân ngang möùc vôùi ñöôøng chaïy ñaø vaø beà maët cuûa khu vöïc rôi (hoá caùt)Caïnh cuûa vaùn giaäm gaàn vôùi khu vöïc rôi ñöôïc goïi laø vaïch giaäm nhaûy.20m. Ngay sau vaïch giaäm nhaûy ñöôïc ñaët moät vaùn phuû chaát deûo ñeå giuùp troïng taøi xaùc ñònh phaïm quy.4 m naèm ngang. chaân giaäm nhaûy ñöôïc duoãi thaúng vaø chaïm ñaát baèng caû baøn chaân -OÂn giaäm nhaûy böôùc boä treân khoâng -Chaïy ñaø 5 – 7 böôùc giaäm nhaûy böôùc boä treân khoâng rôi xuoáng hoá caùt baèng chaân laêng -Chaïy ñaø nhaûy qua chöôùng ngaïi vaät cao 0. daøi 40 – 45m vaø ñöôïc ñaùnh daáu baèng nhöõng vaïch traéng roäng 5cm. *Vaùn giaäm nhaûy laø moät khoái hình hoâp ñaëc baèng goã hoaëc vaät lieäu cöùng phuø hôïp khaùc.22 – 1.

Thôøi gian nghæ tröôùc khi vaøo thi ñaáu hieäp thöù ba khoâng quaù 5’ . Caùch tính ñieåm (trang 100.Vò trí choân vaùn caùch meùp gaàn cuûa hoá nhaûy (khu vöïc rôi0 1 -3m tuyø thuoäc vaøo trình ñoä ngöôøi thi (phaàn coøn laïi trang 78 Saùch GV lôùp 11 e. + Neáu khaéc phuïc ñöôïc söï coá trong voøng 6 giôø keå töø khi phaûi taïm döøng thì traän ñaáu tieáp tuïc vôùi keát quaû ñaõ coù + Neáu sau 6 giôø môùi khaéc phuïc söï coá ñöôïc thì huyû boû keát quaû traän ñaáu ñaõ coù ñeå thi ñaáu laïi. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. Moät soá luaät ñaù caàu: . .Thôøi gian khôûi ñoäng chuyeân moân khoâng quaù 3’ . . 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .Neáu xaûy ra tình huoáng vì khaùch quan phaûi döøng traän ñaáu thì + Neáu chöa ñöôïc pheùp cuûa troïng taøi. Khuoân caùt hoaëc ñaát xoáp naøy coù goùc vaùt 450 doïc theo chieàu daøi cuûa noù .Thôøi gian nghæ giöõa hai traän ñaáu khoâng döôùi 15’ .GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.Giao baøi taäp veà nhaø. Caùch ño maïch : Saùch GV lôùp 11 3.nhaûy vaø chieàu roäng baèng 10cm. .Hoài tónh.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc . caùc VÑV khoâng ñöôïc ra khoûi saân.Phaàn keát thuùc .Troïng taøi laø ngöôøi quyeát ñònh veà baát kyø moät söï taïm döøng ti ñaáu.Quyeát ñònh döøng töøng traän ñaáu hoaëc caû cuoäc thi vì nhöõng lí do caáp thieát ñeàu do ban toå chöùc quyeát ñònh.thaû loûng..101 saùch GV theå duïc lôùp 11) f .Thôøi gian nghæ tröôùc khi vaøo thi ñaáu hieäp hai khoâng quaù 2’ .

Phöông tieän : Chuaån bò coøi.giaäm nhaûy-treân khoâng – tieáp ñaát. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 4 ÑAÙ CAÀU . . Oân kyõ thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng Ñaáu taäp Chaïy beàn : Treân ñòa hình töï nhieân.cuoác.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. moãi em moät quaû caàu. .NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN I – Muïc tieâu Nhaûy xa : Taäp hoaøn chænh 4 giai ñoaïn chaïy ñaø.moät soá luaät nhaûy xa Ñaù caàu : Oân kyõ thuaät taâng caàu nhhòp 1-ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân. phöông tieän . II – Ñòa ñieåm.veä sinh nôi taäp.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .

2.65’ 2l 5l 10’ Moãi em 3l *HS taäp moâ phoûng ñoäng taùc *HS taäp vôùi caàu : Moãi nhoùm coù theå töø 2 – 4 HS. khi caàu coøn ôû ñoä cao khoaûng 1. yeâu caàu buoåi hoïc.luôøn.xoaïc doïc.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.vaën mình.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. 60 . * Ñaáu taäp b .coå chaân. hoâng. Hai ngöôøi luaân phieân nhau vöøa taâng caàu nhòp 1 khi baïn mình ñaù sang.6m.chaïy ñaïp sau. Ñaù caàu : Oân kyõ thuaät taâng caàu nhòp 1vaø ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân:Ñaây laø kyõ thuaät thöôøng duøng trong ñaù ñôn TTCB : Hai chaân roäng baèng vai chaân tröôùc chaân sau.Daøn haøng. sau ñoù ñaù taán coâng baèng mu chính dieän sang cho ñoàng ñoäi.gaäp Duoãi chaân. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.Nhaûy xa * Oân kyõ thuaät chaïy ñaø *Lôùp xeáp thaønh haøng ngang ñöùng ôû bieân doïc hai beân. thaân treân hôi ngaû veà sau theo höôùng ngöôïc laïi ñeå giöõ thaêng baèng. b) Khôûi ñoäng .em ñöùng gaàn löôùi laàn löôït tieán vaøo saân taäp taán coâng baèng ñaàu.naâng cao ñuøi. roài vaåy coå chaân cho caàu bay boång leân veà phía löôùi theo ñöôøng voøng cung.Luùc taäp luyeän 1 em ñöùng beân kia (giöõa saân) caùc em coøn laïi ñöùng ôû khu vöïc (giöõa saân) beân naøy.Xoay caùc khôùp : Coà tay. sau ñoù di chuyeån ñeán vò trí thích hôïp duøng mu baøn chaân ñaù taán coâng sang phía saân ñoái phöông.HSbieân doïc phaûi. CS lôùp ñöùng beân kia löôùi tung caàu GV ñöùng beân phaàn saân taäp ñieàu khieån * Caùc em khaù taäp tröôùc . HS bieân doïc traùi em ñöùng gaàn cuoái saân laàn löôït tieán vaøo saân taäp chuyeàn caàu cao . Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. *Oân kyõ thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng Ñònh löôïng 10’. Ngöôøi taäp tieáp xuùc vôùi caàu. Phaàn cô baûn a .phoå bieán noäi dung. luùc naøy ngöôøi taäp xoay nheï baøn chaân sao cho mu baøn chaân tieáp xuùc ñuùng ñeá caàu. chaân ñaù naâng thaúng vaø cao veà phía caàu. laøm ñoäng taùc ñaù caàu qua löôùi sang saân cho baïn cuøng taäp. ngöôøi taäp chuyeån troïng taâm cô theå sang chaân truï (chaân tröôùc) roài xoay ngöôøi theo caàu.15 Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.vai thaúng Thöïc hieän kyõ thuaät ñoäng taùc : Khi caàu bay boång veà phía sau hoaëc sang hai beân.      .xoaïc ngang.yeâu caàu giôø hoïc.2 – 1.goái.III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.

chaân giaäm nhaûy vaø hoâng vöôït 1000m thaân ñeå ñaët baøn chaân nam vaøo vaùn giaäm nhaûy. chuù yù giöõ oån ñònh khoaûng caùch vaø traät töï böôùc chaïy ñeå böôùc cuoái cuøng baøn chaân ñaët ñuùng vaøo vaùn giaäm nhaûy. taïo ñieàu kieän ñeå thöïc 4 laàn hieän nhanh böôùc cuoái cuøng vaø 4 laàn haï thaáp troïng taâm cuûa ngöôøi tröôùc khi giaäm nhaûy. Hoaøn chænh toaøn boä kyõ thuaät nhaûy xa kieåu öôõn thaân vaø *Töøng HS Thöïc hieän chaïy taêng nhanh daàn toác ñoä giaäm chaân vaøo vaùn roài baêng nhanh vaøo hoá caùt xem ñaët chaân giaäm ñuùng vaùn chöa. *Gioáng ñoäi hình treân * Chaïy treân ñòa hình töï nhieân *Lôùp ngoài 4 haøng ngang. . ÔÛ tö theá chuaån bò. khoaûng 18 – 20 m. 3laàn caúng chaân vuoâng goùc vôùi ñaát. Böôùc 4 laàn cuoái cuøng ñöôïc thöïc hieän nhanh hôn vaø ngaén hôn böôùc tröôùc khoaûng ½ baøn chaân. chaân giaäm nhaûy ñöôïc duoãi thaúng vaø chaïm ñaát baèng caû baøn chaân *Oân chaïy ñaø keát hôïp giaäm nhaûy böôùc boä treân khoâng * Chaïy ñaø 5 – 7 böôùc giaäm nhaûy böôùc boä treân khoâng rôi xuoáng hoá caùt baèng chaân laêng * Chaïy ñaø nhaûy qua chöôùng ngaïi vaät cao 0. hai chaân ñaët song song tröôùc vaïch xuaát phaùt. Ñeán böôùc cuoái cuøng tröôùc khi giaäm nhaûy.Chaïy ñaø laø taïo toác ñoä naèm ngang lôùn nhaát tröôùc luùc giaäm nhaûy. Böôùc tröôùc böôùc cuoái cuøng (töùc laø böôùc 4 laàn chaân laêng) ñöôïc tieáp ñaát baèng ñoäng taùc hôi mieát ra sau. Khi chaïy.3 – 0. Baét ñaàu chaïy. Khi ñaët 600m nuõ chaân treân vaùn. maét khoâng nhìn 4 laàn vaøo vaùn giaäm. thaân ngöôøi giöõ ôû tö theá thaúng ñöùng.4 m naèm ngang Chaïy ñaø vôùi cöï ly daøi khoaûng 10 böôùc trôû leân Chaïy ñaø vôùi cöï ly vaø toác ñoä toái ña cuûa nhaûy xa kieåu öôõn thaân. Khoaûng caùch daøi hay ngaén tuøy thuoäc vaøo quaõng ñöôøng caàn thieát ñeå ngöôøi nhaûy taïo ñöôïc toác ñoä chaïy cao nhaát. ngöôøi khoâng goø boù. taêng daàn taàn soá böôùc chaïy.

Chaïy beàn d. . ñieåm chaïm ñaát phía beân ngoaøi khu vöïc ro8i gaàn vôùi vaùn giaäm hôn so vôùi ñieåm chaïm gaàn nhaát trong khu vöïc rôi hoaëc sau khi hoaøn thaønh laàn nhaûy ñi ngöôïc laïi phía sau qua khu vöïc rôi xuoáng hoaëc thöïc hieän baát kyø hình thöùc nhaøo loän naøo trong khi chaïy ñaø hoaëc trong luùc nhaûy.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 5’-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. neáu coù treân 8 vñv thi ñaáu ñöôïc nhaûy 3 laàn. VÑV phaûi nhaûy theo thöù töï qui ñònh thoâng qua ruùt thaêm. Moãi vñv ñöôïc tính thaønh tích cuûa laàn nhaûy toát nhaát trong caùc laàn nhaûy bao goàm caû nhöõng laàn nhaûy ñeå quyeát ñònh vò trí ñaàu tieân khi coù söï baèng nhau. -Giaäm nhaûy phía beân ngoaøi phaïm vi hai ñaàu vaùn. . sau ñoù 8 vñv coù thaønh tích cao ñöôïc nhaûy theâm 3 laàn. * Nhöõng tröôøng hôïp phaïm quy -Chaïm ñaát phía sau vaïch giaäm nhaûy baèng baát kyø boä phaän naøo cuûa cô theå. Moät soá luaät nhaûy xa *Trong thi ñaáu. moãi vñv ñöôïc nhaûy 6 laàn.chuù yù taêng daàn thaønh tích c .duø chaïy ñaø khoâng giaäm nhaûy hoaëc giaäm nhaûy. duø ôû phía sau hay phía tröôùc ñöôøng keùo daøi cuûa vaïch giaäm nhaûy -Trong quaù trình rôi xuoáng.Phaàn keát thuùc . Khi coù 8 vñv trôû xuoáng tham gia thi ñaáu.Giao baøi taäp veà nhaø. 3.

chaïy ñaïp sau.coå chaân.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .phoå bieán noäi dung.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.yeâu caàu giôø hoïc.Luùc taäp luyeän 1 em ñöùng beân kia (giöõa saân) caùc em coøn laïi ñöùng ôû khu vöïc (giöõa saân) beân naøy. Oân kyõ thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng Ñaáu taäp Chaïy beàn : Treân ñòa hình töï nhieân.vaën mình.xoaïc ngang. laøm ñoäng taùc ñaù caàu qua löôùi sang saân cho baïn cuøng taäp. phöông tieän .cuoác.veä sinh nôi taäp.gaäp Duoãi chaân. .Phöông tieän : Chuaån bò coøi. moãi em moät quaû caàu.Xoay caùc khôùp : Coà tay. . sau ñoù ñaù taán coâng baèng mu chính dieän sang cho ñoàng ñoäi. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.naâng cao ñuøi. II – Ñòa ñieåm.giaäm nhaûy-treân khoâng – tieáp ñaát.xoaïc doïc. Moät soá baøi taäp boå trôï vaø phaùt trieån theå löïc Ñaù caàu : Oân kyõ thuaät taâng caàu nhhòp 1-ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân. Hai ngöôøi luaân phieân nhau vöøa taâng caàu nhòp 1 khi baïn mình ñaù sang. b) Khôûi ñoäng .Daøn haøng.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. Phaàn cô baûn a.goái. -Ñaù sang goùc xa beân traùi roài ñeán beân phaûi. Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. 2. hoâng.NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN I – Muïc tieâu Nhaûy xa : Taäp hoaøn chænh 4 giai ñoaïn chaïy ñaø.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 5 ÑAÙ CAÀU . 60-65’ 5l khoaûng 10’ * HS taäp moâ phoûng ñoäng taùc *HS taäp vôùi caàu : Moãi nhoùm coù theå töø 2 – 4 HS.      . Ñaù caàu: Oân kyõ thuaät taâng caàu nhòp 1vaø ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân Nhöng ñoøi hoûi ñoä chuaån xaùc cao. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.luôøn. yeâu caàu buoåi hoïc.

Giao baøi taäp veà nhaø. HS bieân doïc traùi em ñöùng gaàn cuoái saân laàn löôït tieán vaøo saân taäp chuyeàn caàu cao . .2m. nhaèm naâng cao thaønh tích ñeå chuaån bò kieåm tra.*Oân kyõ thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng Moãi em 3l Ñaáu taäp b)Nhaûy xa *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc giaäm nhaûy – bay treân khoâng -Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy -Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy – thöïc hieän ñaù chaân laêng.Phaàn keát thuùc .em ñöùng gaàn löôùi laàn löôït tieán vaøo saân taäp taán coâng baèng ñaàu.5m.HSbieân doïc phaûi. 5’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. 1l 1000600m Chia thaønh 3 ñoäi Chaïy treân ñòa hình töï nhieân.ñieåm rôi cuûa vaät treân hoá caùt caùch vaùn giaäm nhaûy 2.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho kieåm tra ñaù caàu. CS lôùp ñöùng beân kia löôùi tung caàu GV ñöùng beân phaàn saân taäp ñieàu khieån * Caùc em khaù taäp tröôùc      *4 haøng ngang cöï ly daõn caùch              *Xeáp theo haøng doïc töøng em moät thöïc hieän. 3. -Loø coø tieáp söùc c Chaïy beàn 5l 4l 5l 15mx2l 3l 2l *Lôùp xeáp thaønh haøng ngang ñöùng ôû bieân doïc hai beân. -Baøi taäp boå trôï chaïy ñaø 5 – 7 – 9 – 11 böôùc nhaûy baät leân cao vaø xa veà tröôùc . . -Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy – thöïc hieän ñöa chaân laêng böôùc boä vaø tay beân chaân laêng hôi ñöa sang giöõ thaêng baèng – mieát chaân laêng ra sau thöïc hieän öôõn thaân – gaäp thaân baät veà phía tröôùc. -Taäp toaøn boä 4 giai ñoaïn. -Ba böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng. tay vôùi vaät ôû ñoä cao 2.

Phöông tieän : Chuaån bò coøi. II – Ñòa ñieåm. roài trôû veà vò trí ñeå kieåm tra.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. yeâu caàu buoåi hoïc. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.goái.coå chaân. *Lôùp taäp trung ngoài ôû moät beân ñöôøng bieân doïc. Ngöôøi soá 3 tieáp theo laø ngöôøi chuaån bò seõ 2. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 6 ÑAÙ CAÀU .xoaïc doïc. hoâng. moãi laàn kieåm tra nhoùm 2 HS.Ngöôøi soá 1 vaøo vò trí ñeå kieåm tra phaùt caàu theo yeâu caàu cuûa GV.phoå bieán noäi dung.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .gaäp Duoãi chaân.veä sinh nôi taäp.NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN I – Muïc tieâu Ñaù caàu : Kieåm tra Nhaûy xa : Taäp hoaøn thieän kyõ thuaät nhaûy xa kieåu öôõn thaân (Chuù yù naâng cao thaønh tích). Chaïy beàn : Treân ñòa hình töï nhieân. .luôøn.vaën mình. -Ñieåm 5 – 6 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng kyõ thuaät ñoäng taùc vaø soá 60-65’ . Phaàn cô baûn a. moãi em moät quaû caàu.Xoay caùc khôùp : Coà tay. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.naâng cao ñuøi. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.xoaïc ngang. ñoàng thôøi nhaët luoân soá caàu maø ngöôøi kieåm tra vöøa thöïc hieän. ngöôøi soá 2 chuaån bò ñöùng beân kia saân quan saùt baïn mình thöïc hieän noäi dung.Daøn haøng. Ñaù caàu : Ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân -Ñieåm 9 – 10 Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät ñoäng taùc vaø soá laàn caàu ñaù qua löôùi vaøo saân ít nhaát 8 laàn -Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät ñoäng taùc vaø soá laàn caàu ñaù qua löôùi vaøo saân ít nhaát laø 8 laàn.cuoác.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. phöông tieän .chaïy ñaïp sau.yeâu caàu giôø hoïc.      . b) Khôûi ñoäng . Ñònh löôïng 5-10’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.

veä sinh nôi taäp. hoâng. . b) Khôûi ñoäng .xoaïc ngang.coå chaân. phöông tieän . Moãi HS khi kieåm tra seõ ñöôïc thöïc hieän 10 quaû. -Ñieåm 3 – 4 : Thöïc hieän kyõ thuaät ñoäng taùc coø sai soùt vaø soá laàn caàu ñaù qua löôùi vaøo saân ít nhaát laø 2 laàn.10 quaû boùng roå. Chaïy beàn : 3. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.vaën mình. Ñaùnh caàu thaáp thuaän tay. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho kieåm tra nhaûy xa.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Daøn haøng. Hoïc ñaùnh caàu cao thuaän tay TTTC : Boùng roå Oân caùch chuyeàn vaø baét boùng baèng hai tay tröôùc ngöïc Oân neùm roå baèng moät tay treân vai II – Ñòa ñieåm. .cuoác.Xoay caùc khôùp : Coà tay. Nhaûy xa : -GV höôùng daãn oân moâ phoûng ñoäng taùc -HS töï ño ñaø -Hoaøn thieân kyõ thuaät c. yeâu caàu buoåi hoïc.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. -Ñieåm 1 – 2 : Thöïc hieän kyõ thuaät ñoäng taùc coøn sai soùt nhieàu vaø soá laàn caàu ñaù qua löôùi vaùo saân ít nhaát laø 1 laàn.luôøn.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .      . SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.laàn caàu qua löôùi vaøo saân ít nhaát laø 4 laàn. .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. 5l 3l 1000 – 600m sang ñöùng beân kia saân nhö ngöôøi soá 2 vöøa laøm…cöù nhö vaäy cho ñeán ngöôøi cuoái cuøng cuûa lôùp. moãi em moät caây vôït. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 7 NHAÛY XA – CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu Nhaûy xa : Kieåm tra Caàu loâng : Oân di chuyeån ñôn böôùc .Giao baøi taäp veà nhaø.traùi tay.xoaïc doïc. 5’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.gaäp Duoãi chaân.yeâu caàu giôø hoïc.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. *Lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang cöï ly daõn caùch *Caùc em nhaûy kieåm tra thöû GV ghi thaønh tích laïi *Chaïy treân ñòa hình töï nhieân.phoå bieán noäi dung.ña böôùc.Phaàn keát thuùc . b.quaû caàu loâng.goái.

ñoä daøi böôùc phuï thuoäc ñieåm rôi cuûa caàu gaàn hay xa ngöôøi. *Sau kjhi khôûi ñoäng. chaân phaûi böôùc veà tröôùc theo höôùng caàu rôi 1 böôùc. 3m. 3. beân phaûi cô theå thì laáy muõi chaân traùi laøm truï. Cho ñieåm theo thaønh tích ôû nhöõng laàn nhaûy ñuùng luaät. Nhòp 2 : Veà vò trí ban ñaàu. 5l 5l +tiến traùi : Khi thaáy caàu rôi trong phaïm vi goùc ¼ voøng troøn phía tröôùc. Sau ñoù.5m.5m (nam) vaø 3m (nöõ). -Ñieåm 5 – 6 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng giai ñoaïn treân khoâng. *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch 5l . -Ñieåm 3 – 4 : Thöïc hieän sai giai ñoaïn treân khoâng. nhaûy chính thöùc 3 laàn theo luaät.8m (nöõ).2. ñoä daøi böôùc tuyø theo ñieåm rôi cuûa caàu xa hau gaàn roài phoái hôïp thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu traùi tay.2m (nöõ) -Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng 3 giai ñoaïn kyõ thuaät chaïy ñaø – giaäm nhaûy – treân khoâng. Nhòp 2 : Luøi veà vò trí ban ñaàu. khoâng tính thaønh tích. 60-65’ *Kieåm tra laøm hai ñôït nam. Sau ñoù. thaønh tích ñaït 4m (nam) vaø 3. moãi HS nhaûy thöû moät laàn. Nhaûy xa : Kieåm tra nhaûy xa kieåu öôõn thaân *Caùch cho ñieåm : Ñieåm kieåm tra cho theo laàn nhaûy ñuùng kyõ thuaät nhaát vaø theo thaønh tích. b. 10l *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc khoâng caàu 5l *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch +Tieán ñaùnh phaûi traùi : Böôùc ñôn tieán phaûi. ñaïp maïnh chaân phaûi theo höôùng ngöôïc vôùi höôùng vöøa böôùc vaø nhanh choùng ruùt chaân trôû veà vò trí chuaån bò ban ñaàu. ñaïp maïnh chaân phaûi ngöôïc vôùi höôùng vöøa böôùc vaø nhanh choùng ruùt chaân trôû veà vò trí chuaån bò ban ñaàu. Nhòp 3 : Böôùc ñôn luøi phaûi. Caàu loâng : *Oân di chuyeån ñôn böôùc : Chæ coù söï thay ñoåi vò trí cuûa moät chaân vaø thöôøng ñöôï phoái hôïp vôùi ñaùnh caàu thaáp tay ôû xung quanh thaân ngöôøi trong phaïm vi khoâng quaù 2m vaø ñöôïc chia laøm 4 caùch khaùc nhau nhö : +Tieán phaûi : Khi thaáy caàu rôi trong phaïm vi goùc ¼ voøng troøn phía tröôùc. Nhòp 4 : Luøi veà vò trí ban ñaàu. +Tieán luøi ñaùnh phaûi : Nhòp 1 : Böôùc ñôn tieán phaûi. beân traùi cô theå thì laáy nöûa tröôùc baøn chaân traùi laøm truï. thaønh tích ñaït 3m (nam) 2. chaân phaûi böôùc moät böôùc veà tröôùc sang traùi. 3m (nam) vaø 3.2m. Phaàn cô baûn a. höôùng phía caàu rôi. *GV ñaùnh daáu saün caùc moác thaønh tích 4m.8m (nöõ). roài phoái hôïp vôùi kyõ thuaät ñaùnh caàu.2. nöõ rieâng. Nhòp 4 : Luøi veà vò trí ban ñaàu. -Ñieåm 9 – 10 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng 4 giai ñoaïn kyõ thuaät. -Ñieåm 1 – 2 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc kyõ thuaät. vaø thaønh tích ñaït 3. Nhòp 3 : Böôùc ñôn tieán traùi.

sang traùi ñeå phoái hôïp vôùi kó thuaät ñaùnh caàu traùi. chaân traùi luøi veà phía sau 1 böôùc roài phoái hôïp vôùi kó thuaät ñaùnh caàu traùi tay. laïi ñaïp maïnh chaân phaûi trôû veà vò trí chuaån bò ban ñaàu. chaân phaûi ñaïp maïnh ngöôïc vôùi höôùng vöøa di chuyeån ñeå thu chaân veà vò trí ban ñaàu. Sau ñoù.+Luøi phaûi : Khi thaáy ñieåm rôi cuûa caàu saùt vôùi baøn chaân phaûi hoaëc ôû goùc ¼ hình troø phía sau. ñoàng thôøi thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu phaûi. chaân phaûi böôùc veà sau moät böôùc roài phoái hôïp vôùi kó thuaät ñaùnh caàu phaûi. chaân traùi laïi böôùc moät böôùc nhoû trôû veà vò trí ban ñaàu. chaân phaûi böôùc moät böôùc roäng sang beân phaûi. chaân traùi bước sang ngang một bước nhỏ tôùi saùt chaân phaûi. sau ñoù ñaïp maïnh theo höôùng ngöôïc laïi ñeå thu chaân veà vò trí ban ñaàu vaø laïi tieáp tuïc di chuyeån sang phaûi. *Di chuyeån ngang böôùc ñeäm: Khi di chuyển ngang sang phải. *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch 5l *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch +Di chuyeån ngang böôùc cheùo : Khi di chuyeån ngang sang phaûi thì laáy nöûa tröôùc baøn chaân phaûi laøm truï. laïi ñaïp maïnh chaân traùi trôû veà vò trí chuaån bò ban ñaàu. beân phaûi thì laáy nöûa tröôùc baøn chaân traùi laøm truï. chaân traùi böôùc leân tröôùc – sang ngang beân phaûi moät böôùc vöøa phaûi. thaân ngöôøi quay 900 sang phaûi vaø böôùc tieáp chaân phaûi moät böôùc roäng ra saùt bieân doïc beân phaûi. Tieáp theo. Chaân phaûi böôùc tieáp moät böôùc roäng leân tröôùc. Sau ñoù chaân phaûi ñaïp maïnh theo höôùng ngöôïc vôùi höôùng vöøa di chuyeån. Sau ñoù. laïi 6l *Chia lôùp thaønh 2 nhoùm nam . ñoàng thôøi laáy nöûa tröôùc baøn chaân traùi laøm truï quay ngöôøi 1800 theo chieàu ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà vaø laêng tieáp chaân phaûi veà tröôùc – ra sau. *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch 5l 5l +Luøi traùi : Khi Thaáy ñieåm rôi cuûa caàu saùt baøn chaân traùi hoaëc ôû goùc ¼ hình troøn phía sau beân traùi thì laáy nöûa tröôùc baøn chaân phaûi laøm truï. ñoàng thôøi thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu phaûi. Sau ñoù.

5lx2 +Di chuyeån leân 2 goùc gaàn löôùi *Chia lôùp thaønh 2 nhoùm nam nöõ.oân moâ phoûng kó thuaât ñaùnh caàu thuaän tay – traùi tay * Lớp chia thaønh 4 nhoùm moãi nhoùm 1 saân. laàn löôït cho ñeán heátsoá coøn laïi ñöùng ôû hai bieân doïc. moãi nhoùm ôû moät beân saân. Khi tieáp xuùc caàu gaäp nhanh coå tay ñeå maët vôït chuyeån veà phía tröôùc baøn tay caàm vôït. moãi laàn taäp töøng em vaøo saân thöïc hieän. phoái hôïp vôùi kó thuaät ñaùnh caàu traùi. chaân phaûi böôùc moät böôùc veà höôùng caàu rôi. 5 quaû traùi tay) Khi thaáy caàu ñoái phöông ñaùnh sang phaûi thì laáy nöûa tröôùc baøn chaân traùi laøm truï.moät beân tung caàu qua beân kia thöïc hieän ñaùnh caàu thuaän tay – traùi tay. moãi nhoùm ôû moät beân saân. Vôït tieáp xuùc vôùi caàu ngang taàm goái vaø thaúng nöûa tröôùc baøn chaân phaûi. laàn löôït cho ñeán heát soá coøn laïi ñöùng ôû hai bieân doïc. +Di chuyeån veà 2 goùc cuoái saân *Oân kó thuaät ñaùnh caàu thaáp thuaän tay *Lôùp 4 haønh ngang cöï li giaõn caùch. Goùc ñoä maët vôït khi tieáp xuùc caàu tuyø theo yù ñoà ñaùnh caàu traû cho ñoái phöông. Tay phaûi caàm vôït ñöa töø tröôùc – sang phaûi – ra sau – leân cao. .böôùc chaân traùi moät böôùc roäng theo höôùng veà bieân doïc beân traùi vaø cuoái cuøng laø böôùc chaân phaûi moät böôùc roäng tôùi saùt bieân doïc beân traùi caøng toát.oân moâ phoûng kó thuaât ñaùnh caàu thuaän tay – traùi tay * Lớp chia thaønh 4 nhoùm moãi nhoùm 1 saân.laàn löôït töøng em thöïc hieän 10 quaû (5 quaû thuaän. *Oân kó thuaät ñaùnh caàu thaáp thuaän tay 4lx8n 3 -5’ *Lôùp 4 haønh ngang cöï li giaõn caùch. moãi laàn taäp töøng em vaøo saân thöïc hieän. 6l nöõ. sau ñoù laïi nhanh choùng ñöa vôït töø treân – xuoáng döôùi – ra tröôùc (giai ñoaïn naøy baøn tay caàm vôït luoân ñi tröôùc maët vôït). +Nhòp 3 : Ñaùnh caàu.laàn löôït töøng em thöïc hieän 10 quaû (5 quaû thuaän. Tieáp xuùc caàu baèng maët phaûi vôït. 5 quaû traùi tay) *Moâ phoûng kó thuaät theo nhòp ñeám cuûa GV (GV söûa chöõa kó thuaät cho HS ) +Nhòp 1: xoay thaân vaø chuyeån troïng taâm +Nhòp 2 : Vung tay ñöa vôït leân cao ra sau ñaàu. ñoàng thôøi thaân treân xoay sang phaûi.moät beân tung caàu qua beân kia thöïc hieän ñaùnh caàu thuaän tay – traùi tay.

töøng em thöïc hieän neùm roå. +Oân ñoäng taùc tay khi chuyeàn boùng +Oân ñoäng taùc tay khi baét boùng +Oân baøi taäp phoái hôïp chuyeàn vaø baét boùng (Yeâu caàu khoâng ñeå rôi boùng) *Ñöùng taïi choã neùm roå baèng 1 tay treân vai. maët vôït tieáp tuïc chuyeån ñoäng chuùc xuoáng sau ñaàu.nhö nhòp 1. TTTC : Boùng roå *Chuyeàn vaø baét boùng baèng hai tay tröôùc ngöïc. löng cong töï nhieân. Tay phaûi caàm vôït ñöa töø tröôùc – leân treân – ra sau. Tay phaûi ñöa vôït töø sau – leân treân ñeå tieáp xuùc caàu. *Taïi choã taäp moâ phoûng ñoäng taùc *Xeáp thaønh haøng doïc ôû 2 baûng roå. khaûng caùch giöõa 2 chaân roäng hôn vai. chaân kia ôû phía sau. xoay hoâng.5l 5l 3’ *Hoïc ñaùnh caàu cao thuaän tay +TTCB : Chaân khoâng cuøng beân vôùi tay caàm vôït ôû phía tröôùc. Tieáp xuùc caàu xong. tay kia giô cao töï nhieân. *4 haøng ngang cöï li giaõn caùch *4 haøng ngang cöï li giaõn caùch *2 haøng ñöùng ñoái dieän chuyeàn qua laïi tröïc tieáp – giaùn tieáp *2 haøng ñöùng ñoái dieän nghe hieäu leänh coøi moät beân chuyeàn baät ñaát. . beân kia chuyeàn tröïc tieáp. +Ñoäng taùc : Khi thaáy caàu cao treân ñænh ñaàu (hoaëc hôi sau ñaàu) Thaân treân quaysang phaûi. Ngöôøi taäp thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu cao saâu hoaëc ñaäp caàu lieân tuïc do ngöôøi phuïc vuï ñöùng ôû nöûa saân beân kia phaùt caàu cao saâu sang. Luùc naøy vai traùi cao. Sau ñoù ñaïp maïnh muõi baøn chaân phaûi duoãi thaúng khôùp goái.7. Maët vôït khi tieáp xuùc caàu ngöûa cheách theo höôùng ñaùnh. vai phaûi haï thaáp hôn ôû phía sau. mieát maïnh caùc ngoùn tay vaøo boùng ñeå boùng xoaùy theo chieàu ngöôïc kim ñoàng hoà. Tay thuaän caàm vôït.6. Troïng taâm doàn vaøo chaân tröôùc (chaân hôi khuîu). Coù theå toå chöùc 1 ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cho 1 ngöôøi hoaëc 1 ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cho caû nhoùm taäp. *Ñaùnh caàu do ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu. maët vôït cao ngang traùn.3.4. Troïng taâm chuyeån töø chaân tröôùc veà chaân sau.laät vai. vôït theo quaùn tính ñi tieáp ra tröôùc – xuoáng döôùi thì döøng laïi vaø nhanh choùng trôû veà tö theá chuaån bò ban ñaàuñeå ñaùnh quaû tieáp theo. +Ñieåm tieáp xuùc cuoái cuøng cuûa tay 5l +Nhòp 4 : Trôû veà TTCB +Nhòp 5.2. ñöùng treân nöûa tröôùc baøn chaân. Ñieåm tieáp xuùc caàu ôû phía treân ñænh ñaàumoät taàm tay vôùi thaúng coäng vôùi ñoä daøi vôït.8. Khi tieáp xuùc caàu gaäp nhanh coå tay ñeå taêng löïc ñaùnh caàu vaø ñieàu chænh caàu ñi ñuùng höôùng. +Caàm boùng ñuùng +Ñua boùng töø TTCB leân vai vaø ñaåy boùng ñi. c. ñoái dieän vôùi höôùng ñaùnh caàu.

.ña böôùc. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 8 CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu Caàu loâng : Oân di chuyeån ñôn böôùc . Kĩ thuật ñaùnh caàu cao thuaän tay.Phaàn keát thuùc . 5’-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.traùi tay.Giao baøi taäp veà nhaø.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát. 3. Ñaùnh caàu thaáp thuaän tay. traùi tay TTTC : Boùng roå -Oân caùch dẫn boùng .vaøo boùng laø ngoùn troû vaø ngoùn giöõa.

phoå bieán noäi dung.Hoïc kó thuaät hai böôùc neùm roå baèng moät tay treân vai. *OÂn kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay. yeâu caàu buoåi hoïc. chaân kia ôû phía sau. -Taäp söùc beàn chuyeân moân.xoaïc ngang.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.yeâu caàu giôø hoïc. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. Tay thuaän caàm vôït. khaûng caùch giöõa 2 chaân roäng hôn vai.quaû caàu loâng.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. ñöùng treân nöûa tröôùc baøn chaân.10 quaû boùng roå. tay kia giô cao töï nhieân. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô 2. *Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch. Ñònh löôïng 10’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. Troïng taâm doàn vaøo chaân tröôùc (chaân hôi khuîu). +Ñoäng taùc : Khi thaáy caàu cao treân ôû phía beân traùi.Xoay caùc khôùp : Coà tay.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. traùi tay.veä sinh nôi taäp. 1laàn caàu cao ôû phía beân phaûi. maët vôït cao ngang traùn. ñeå ngöôøi taäp thöïc hieän lieân tuïc (Cao phaûi – cao traùi).coå chaân. Em vöøa thöïc hieän song ra sau ngöôøi tung caàu thöïc hieän luïm caàu phuïc vuï. Thaân treân quaysang phaûi. 1laàn caàu cao ôû phía beân phaûi. Taäp moâ phoûng ñoäng taùc. moãi em moät caây vôït.Caàu loâng *Oân caùc böôùc di chuyeån +Ñôn böôùc : Di chuyeån veá caùc höôùng +Ña böôùc : Di chuyeån phoái hôïp nhieàu böôùc *Oân kó thuaät ñaùnh caàu thaáp thuaän tay.luôøn. 70’ 10l 6l 8l 3lx3 *Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch. theo hieäu leänh coøi cuûa GV.gaäp Duoãi chaân. .      . Em vöøa thöïc hieän song ra sau ngöôøi tung caàu thöïc hieän luïm caàu phuïc vuï. Tay phaûi caàm vôït ñöa . moät laàn beân phaûi.vaën mình.goái. b) Khôûi ñoäng . *Lôùp chia thaønh 4 nhoùm. troïng taâm doàn vaøo chaân traùi.Daøn haøng. 8l 4lx2 *Hoïc kó thuaät ñaùnh caàu cao traùi tay +TTCB : Chaân khoâng cuøng beân vôùi tay caàm vôït ôû phía tröôùc. II – Ñòa ñieåm. roài trôû laïi traùi…). moät em ñöùng beân kia saân tung caàu sang beân saân ngöôùi taäp 1 laàn beân traùi. *Lôùp chia thaønh 4 nhoùm. ñeå ngöôøi taäp thöïc hieän lieân tuïc (Traùi – phaûi – cao. moãi nhoùm 1 saân.xoaïc doïc. 1laàn caàu cao ôû phía beân traùi.. moät em ñöùng beân kia saân tung caàu sang beân saân ngöôùi taäp.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . Taäp theo hieäu leänh coøi cuûa GV *Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch. chaân phaûi böôùc sang traùi. moãi nhoùm 1 saân.Phaàn cô baûn a. hoâng. Taäp moâ phoûng ñoäng taùc. löng cong töï nhieân. phöông tieän . theo hieäu leänh coøi cuûa GV.

luaân phieân töøng tay. Khoâng ñöôïc ñaùnh boùng vaø nhaát laø khoâng xoeø baøn tay ra ñeå loøng baøn tay ñaäp vaøo boùng nghe “boäp boäp” Höôùng daãn boùng do dieän tieáp xuùc cuûa boùng vaø tay quyeát ñònh -Daãn boùng taïi choã : Baøn tay xoeø ra. *Nghe tieáng coøi daãn boùng veà phía tröôùc luaân phieân ñoåi tay. tieáp xuùc phaàn treân boùng.ngoùn tay caùi tì vaøo caùn vôït. *Thöïc hieän daãn boùng hai böôùc. maët vôït tieáp tuïc chuyeån ñoäng chuùc xuoáng ñaát. Ñieåm rôi cuûa boùng ôû phía tröôùc thaân mình. *Nhoài boùng taïi choã. *Thöïc hieän daãn boùng boán böôùc. baøn tay môû roäng töï nhieân. thoâng qua coå tay roài tôùi caùc ngoùn tay aán boùng xuoáng. chaân phaûi sau. taïi choã thöïc hieän nhoài boùng tay phaûi – tay traùi. ngöôøi xoay töø traùi sang phaûi. phaân tích giaûng giaûi kó thuaät *Caàm boùng taïi choã thöïc hieän hai böùoc neùm roå. . thaân treân ngaû veà tröôùc vaø hôi nghieâng veà phía coù boùng. daãn boùng quay veà baèng tay traùi. caùnh tay. ñeán vaïch 6m quay 180 0sang phaûi. Ñieåm tieáp xuùc caàu ôû phía treân ñaàu beân traùi moät taàm tay vôùi thaúng coäng vôùi ñoä daøi vôït. Khi daãn boùng tay chaïm boùng phaûi raát eâm vaø haàu nhö chæ thaáy nghe tieáng naåy cuûa boùng töø saân leân. b. caúng tay ñöa leân theo boùng. boùng naûy tôùi ngang thaét löng. Coå tay.cöï li daõn caùch. trôû veá cuoái haøng. Tieáp xuùc caàu xong. *GV laøm maãu laïi. vôït theo quaùn tính ñi tieáp ra tröôùc – xuoáng döôùi thì döøng laïi vaø nhanh choùng trôû veà tö theá chuaån bò ban ñaàuñeå ñaùnh quaû tieáp theo. thöïc hieän ñoàng thôøi böôùc chaân phaõi leân vaø baét boùng laïi – thöïc hieän hai böôùc neùm roå. baét boùng – hai böôùc neùm roå.TTTC : Boùng roå *Oân kó thuaät daãn boùng 2l 4’ 2l 2l *Lôùp ngoài 4 haøng ngang. baét boùng laïi hai böôùc neùm roå. moät vaøi em daãn boùng thöû. Em naøo neùm xong ñöa boùng cho baïn keá tieáp. *Nghe tieáng coøi daãn boùng veà phía tröôùc 6m baèng tay phaûi. troïng taâm thaáp. Boùng tieáp xuùc ñaàu tieân ôû caùc ngoùn tay roài vaøo chai tay vaø caùc phaàn loài cuûa baøn tay. Khi tieáp xuùc caàu. hoûi thöû moät vaøi HS veà kó thuaät. *Moät haøng ñöùng leân böôùc veà tröôùc 5 böôùc. coå tay vaø caùc ngoùn tay thaû loûng. +TTCB : Ñöùng hai ñaàu goái hôi khuîu. gaäp nhanh coå tay ñeå taêng löïc ñaùnh caàu vaø ñieàu chænh caàu ñi ñuùng höôùng. ñaët chaân traùi tröôùc. Tay phaûi ñöa vôït töø sau – leân treân ñeå tieáp xuùc caàu. beân caïnh ñöôøng di chuyeån vaø ñoàng thôøi phaûi phaûi laáy ngöôøi che boùng. maét quan saùt tình hình treân saân. môû theo hình tuùi. khi ñaåy boùng xuoáng vôùi goùc gaàn 2l 3l 2l 2l *GV thò phaïm laøm maãu.töø tröôùc – leân treân – ra sau. loøng baøn tay khoâng chaïm boùng. Maët vôït khi tieáp xuùc caàu ngöûa cheách theo höôùng ñaùnh. +Ñoäng taùc : Laáy khuyûu tay laøm truï. duøng söùc caúng tay.

khi boùng ñaõ rôøi khoûi tay thì thaân ngöôøi vöôn leân cao vaø troïng taâm doàn vaøo phía tröôùc. do quaùn tính cuûa thaân ñang di chuyeån veà tröôùc.sau ñoù baét boùng laïi tieáp tuïc daãn boùng theo bieân doïc ñeán gaàn roå coøn laïi. cöù nhö theá thöïc hieän 10 voøng .900 (nhoài boùng) -Daãn boùng di chuyeån nhanh veà phía tröôùc : Dieän tieáp xuùc ôû treân vaø sau boùng. Do coù söùc mieát cuûa caùc ngoùn tay. +Ñoäng taùc : Böôùc chaân khi baét boùng daøi vaø thaáp. tay traùi buoâng loûng. chaân traùi böôùc tieáp moät böôùc ngaén hôn böôùc baét boùng. hai tay caàm boùng ñeå ngang thaét löng beân phaûi. boùng xoaùy ngöôïc trôû Daãn boùng töø cuoái saân beân phaûi . khoaûng 8m.. nhaän ñöôïc boùng cuûa ñoàng ñoäi hoaëc ñang daãn boùng muoán thöïc hieän neùm roå (neáu thuaän tay phaûi) thì phaûi nhaûy leân khoâng ñeå baét boùng vaø rôi xuoáng ñaát baèng chaân phaûi. duøng söùc naâng ñuøi cuûa chaân phaûi gaàn nhö // vôùi maët ñaát thì ñoät nhieân döøng laïi. -Daãn boùng sang phaûi : Dieän tieáp xuùc ôû treân vaø beân traùi boùng.thöïc hieän neùm roå . Ñieåm tieáp xuùc vôùi boùng cuoápi cuøng laø ngoùn troû vaø ngoùn giöõa. cuøng luùc ñoù giaäm nhaûy. duøng söùc cuûa caû tay vaø caùc ngoùn tay ñaåy boùng ñi. Khi chaân traùi vöøa chaïm ñaát. -Daãn boùng sang traùi : Dieän tieáp xuùc ôû treân vaø beân phaûi boùng. * Hoïc kó thuaät hai böôùc neùm roå baèng moät tay treân vai: 10voøn g +TTCB : Khi ñang di chuyeån.doïc theo bieân doïc tôùi caùch roå 8m phía beân phaûi thöïc hieän baät nhaûy döøng treân cao baèng hai chaân thöïc hieän neùm roå. ñoàng thôøi boùng ñöa töø thaét löng leân vai – khi ngöôøi nhaûy leân gaàn tôùi ñieåm cao nhaát vaø thaân ngöôøi ñaõ giöõ ñöôïc thaêng baèng thì naâng naâng khuyûu tay phaûi leân cao. Khi chaân phaûi chaïm ñaát.

Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát. yeâu caàu buoåi hoïc. hoâng.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.Phaàn keát thuùc . Oân hai böôùc neùm roå baèng moät tay treân vai II – Ñòa ñieåm.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.Giao baøi taäp veà nhaø.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.traùi tay Ñònh löôïng 5-10’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.xoaïc doïc.xoaïc ngang. TTTC : Boùng roå Oân caùch chuyeàn vaø baét boùng. . b) Khôûi ñoäng .ña böôùc keát hôïp ñaùnh caàu thaáp thuaän tay.      .10 quaû boùng roå.laïi theo truïc ngang *Baøi taäp phaùt trieån söùc beàn 3.      Nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän moâ phoûng ñoäng taùc.Xoay caùc khôùp : Coà tay.Phaàn cô baûn a)Caàu loâng : *Oân di chuyeån ñôn böôùc Di chuyeån veá caùc höôùng *Oân di chuyeån ña böôùc Di chuyeån phoái hôïp nhieàu böôùc * Oân di chuyeån ñôn böôùc keát hôïp kó thuaät ñaùnh caàu thaáp thuaän tay.Thöïc hieän vôùi vôït. moãi em moät caây vôït. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô 2. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 9 CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu Caàu loâng : Oân di chuyeån ñôn böôùc .coå chaân. traùi tay Hoïc kó thuaät ñaäp caàu chính dieän Hoïc moät soá ñieåm trong luaät caàu loâng.yeâu caàu giôø hoïc.phoå bieán noäi dung.quaû caàu loâng.goái. traùi tay.Daøn haøng. phöông tieän . * Oân di chuyeån ñôn böôùc keát hôïp kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay.traùi tay. Kĩ thuật ñaùnh caàu cao thuaän tay.luôøn. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. .vaën mình. 60-65’ 10l 10l 6l 6l 4l *Lôùp chia thaønh 4 hoaëc 6 nhoùm tuyø theo ñieàu kieän saân baõi.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.veä sinh nôi taäp. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. .gaäp Duoãi chaân.

vì ñaây laø noäi dung oân *GV chaát vaán HS. Nhöõng em chöa taäp ñöùng 2 bieân doïc quan saùt. 6l 10l *Taäp trung 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch      taäp moâ phoûng ñoäng taùc. *Lôùp chia thaønh 4 – 6 nhoùm. cao tay traùi tay. coäng vôùi ñoä daøi vôït. Maët vôït khi tieáp xuùc vôùi caài hôi uùp vaø höôùng veà höôùng ñaäp caàu. caàu bay cao treân ñaàu thì thaân treân nhanh choùng quay sang phaûi. moät beân thöïc hieän ñaäp caàu. maët vôït chuc xuoáng. Sau ñoù nhanh choùng ñaïp maïnh muõi chaân. HS nhaän xeùt . Sau ñoù ñoåi nhoùm 3 em khaùc.khi tieáp caàu laø luùc cô theå vöôn cao heát möùc. Quaù trình thöïc *Lôùp ngoài 4 haøng ngang *Lôùp taäp trung ngoài 4 haøng ngang GV goïi 1 vaøi em leân laøm maãu. Tay phaûi caàm vôït ñöa töø tröôùc – leân cao – ra sau. Ba em thay ñoåi noäi dung chöùc naêng cho nhau. Cöù theá laàn löôït cho ñeán heát *Hoïc kó thuaät ñaäp caàu chính dieän : TTCB : Gioáng kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay. moät beân giao caàu cao. troïng taâm cjuyeån töù chaân tröôùc veà chaân sau. Tay phaûi ñöa vôït töø sau – leân treân – ra tröôùc. moät em tung caàu theo thöù töï kó thuaät ñaõ trình baøy ôû phaàn noäi dung. heát caëp naøy taäp ñeán caëp khaùc cho ñeán heát. toaøn thaân öôõn caêng ôû tö theá hình caùnh cung. traùi tay . Ñoäng taùc : Khi thaáy ñoái phöông ñaùnh caàu sang. töøng em vaøo saân taäp. moät em phuïc vuï nhaët caàu. vai traùi cao ñoái dieän vôùi höôùng ñaäp caàu. vai phaûi thaáp hôn ôû phía sau.*Oân caùc böôùc di chuyeån keát hôïp kó thuaät ñaùnh caàu theo thöù töï thaáp tay thuaän tay.cao tay thuaän tay. duoãi thaúng khôùp goái xoay hoâng laät vai. Ñieåm tieáp xuùc caàu ôû phía treân ñaàu hôi cheách veà tröôùc caùch moät taàm tay vôùi.

hai haøng neùm boùng baèng tay traùi) Moãi beân baûng roå coù hai haøng(moät haøng thuaän tay traùi. hai tay duoãi thaúng. Hai tay caàm boùng ôû hai beân vaø ôû nöûa phaàn sau cuûa boùng. Neáu thaân ngöôøi lao veá tröôùc thì nhanh choùng böôùc chaân phaûi leân tröôùc moät böôùc ñeå giöõ thaêng baèng roài nhanh choùng trôû veà TTCB ñeå ñaùnh quaû tieáp theo. troïng taâm doàn veà höôùng chuyeàn. boùng tieáp xuùc ôû phaàn chai tay vaø caùc ngoùn tay. GV veõ vaïch chuaån ñeå HS ñöùng taïi choã taäp. nghe hieäu leänh coøi cuûa GV thöïc hieän chuyeàn vaø baét boùng *Hai haøng chuyeàn qua chuyeàn laïi *Ñeán löôït hai haøng coøn laïi taäp nhö hai haøng vöøa roài. 4l 10l 6l 10l nhöõng baïn vöøa laøm maãu. *GV chia lôùp thaønh 4 haøng (Hai haønh neùm boùng baèng tay phaûi. hai haøng ñöùng daäy taäp. Sau khi boùng rôøi khoûi tay. moät haøng thuaän tay phaûi). chaân sau ñaïp ñaát. maét quan saùt höôùng chuyeàn. cöù theá luaân phieân cho töøng noäi dung. Sau khi tieáp xuùc caàu. ñoàng thôøi gaäp nhanh thaân ngöôøi vaø gaäp coå tay ñeå phoái hôïp löïc ñaäp. boùng ñeå ôû phaàn treân tröôùc buïng. Boùng rôøi tay cuoái cuøng ôû ngoùn troû vaø ngoùn giöõa. +Baét boùng : *Yeâu caàu lôùp traät töï taäp ñuùng noäi dung GV ñeà ra. Caùnh tay thaû loûng töï nhieân. chaân sau.Sau khi GV toå chöùc nhoùm beân naøy taäp roài laïi sang nhoùm kia.xuoáng döôùi – sang traùi. *Luaät caàu loâng : Luaät tính ñieåm. caùc ngoùn tay xoeø ra töï nhieân. vôït theo ñaø quaùn tính ñi töø treân . ñöùng ñoái xöùng nhau töøg caëp. +Ñoäng taùc : Khi chuyeàn boùng ngöôøi ngaû nhanh veà tröôùc. Khi tay ñaõ duoãi gaàn nhö thaúng heát thì duøng löïc coå tay.hieän ñoäng taùc troïng taâm chuyeån töø chaân sau ra chaân tröôùc. *GV toång keát laïi *Lôùp 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch taäp moâ phoûng ñoäng taùc. coå tay hôi beû vaø duoãi caùnh tay veà höôùng chuyeàn. loøng baøn tay khoâng chaïm boùng. caùch nhau hai baøn chaân. 3l 3l 4l 3l 3l Ñeå taïo ñöôøng boùng ñi maïnh. caùc ngoùn tay phaûi mieát vaøo boùng vaø khi boùng rôøi tay. hai tay ñöa töø döôùi – leân treân taïo thaønh moät ñöôøng voøng cung nhoû. . loøng baøn tay hôi xoay ra ngoaøi. *Hai haøng ngoài.giöõa vaø caùi )ñaåy boùng ñi. hai ñaàu goái hôi khuîu. troïng taâm thaáp doàn ñeàu vaøo hai chaân.Saùch GVlôùp 11 trang 114 b)TTTC : Boùng roå *Oân caùch chuyeàn vaø baét boùng tröïc tieáp baèng hai tay tröôùc ngöïc +Chuyeàn boùng TTCB : Ñöùng chaân tröôùc. caùc ngoùn tay (troû.

caùc ngoùn tay xoeø môû töï nhieân thaû loûng thaønh hình gioáng nhö chieác pheãu. sau ñoù nhanh choùng hoaõn xung ñöa boùng naèm goïn vaøo hai loøng baøn tay. ñaàu goái hôi khuîu. khoaûng caùch giöõa baøn tay nhoû hôn ñöôøng kính cuûa boùng.Giao baøi taäp veà nhaø. Ñoäng taùc : Boä phaän tieáp xuùc boùng ñaàu tieân laø caùc ngoùn tay. +Daãn boùng hai böôùc. . 3. +Nhoài boùng taïi choã. . ñoàng thôøi kheùp coå tay gaàn vaøo nhau vaø hai baøn tay hôi gaäp laïi ôû khôùp khuyûu keùo veà ngöïc ñeå baûo veä boùng vaø chuaån bò laøm ñoäng taùc tieáp theo. 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.Phaàn keát thuùc . Khi baét boùng hai tay ñöa thaúng veà höôùng boùng ñeán. +Moät böôùc nhaûy leân neùm roå. baét boùng thöïc hieän hai böôùc neùm roå.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát. chaân sau roäng baèng vai. +Taïi choã hai böôùc nhaûy leân neùm roå.TTCB : Hai chaân ñöùng // Hoaëc chaân tröôùc. thaân treân höôùng veà phía boùng ñeán. baét boùng thöïc hieän hai böôùc neùm roå. *Oân hai böôùc neùm roå baèng moät tay treân vai +Taïi choã nhaûy leân neùm roå moät tay treân vai.

. kó thuaät phaùt Thi ñaáu taäp Hoïc moät soá chieán thuaät trong caàu loâng Hoïc moät soá ñieåm trong luaät caàu loâng. nhaûy döøng vaø quay ngöôøi.veä sinh nôi taäp. yeâu caàu buoåi hoïc.phoå bieán noäi dung. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.yeâu caàu giôø hoïc.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . moãi em moät caây vôït. .Phöông tieän : Chuaån bò coøi. b) Khôûi ñoäng Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 10 CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu caàu.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. phöông tieän . Caàu loâng : Oân kó thuaät ñaäp caàu chính dieän. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. II – Ñòa ñieåm.quaû caàu loâng.10 quaû boùng roå. TTTC : Boùng roå Hoïc kó thuaät hai böôùc döøng. Taäp söùc beàn chung Luaät boùng roå.

gaäp Duoãi chaân. beân kia ñaäp caàu *Oân kó thuaät phaùt caàu 10l 10l *Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch.                 +Taäp coù ngöôøi tung caàu +Taâp moät beân phaùt caàu cao.luôøn. moät quaû ñöôøng cheùo vaøo vò trí hai ngöôøi phuïc vuï ôû hai goùc saân beân kia.Phaàn cô baûn a)Caàu loâng *Oân kó thuaät ñaäp caàu chính dieän +Taäp moâ phoûng ñoäng taùc 60-65’ 8l      . haøng chaün böôùc qua phaûi moät böôùc      *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc ñaäp caàu *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc phaùt caàu Taäp keát hôïp hai ñoäng taùc treân 5’ *Moät soá chieán thuaät trong caàu loâng +Phoái hôïp ñaùnh caàu cao saâu ñöôøng thaúng vaø ñöôøng cheùo. thöïc hieän kó thuaät ñaäp caàu phoái hôïp 1 quaû ñöôøng thaúng.HS thay nhau taäp luyeän moãi ngöôøi ñaäp caàu töø 2 -4 laàn *Thi ñaàu taäp : Thi ñaáu em naøo tôùi 7 ñieåm tröôùc laø thaéng (haïn cheá khoâng ñöôïc ñaäp caàu) *Luaät caàu loâng : Luaät nghæ vaø 5’ 2l 6l      .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.coå chaân.Ngöôøi taäp ñöùng chuaån bò ôû moät goùc cuoái saân beân mính.Daøn haøng.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. Toå chöùc hai ngöôøi phuïc vuï cho nhieàu ngöôøi taäp. HS thay nhau taäp luyeän moãi ngöôøi ñaùnh caàu töø 2 – 3laàn +Phoái hôïp ñaäp caàu ñöôøng thaúng vaø ñöôøng cheùo : Ngöôøi taäp ñöùng chuaån bò ôû moät goùc cuoái saân beân mình.xoaïc ngang.goái.Xoay caùc khôùp : Coà tay. hoâng..vaën mình. Toå chöùc 2 ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cao saâu cho nhieàu ngöôøi taäp. 1 quaû ñöôøng cheùo vaøo vò trí 2 ngöôøi phuïc vuï ôû 2 goùc saân beân kia. ñaùnh caàu cao saâu phoái hôïp moät quaû ñöôøng thaúng. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô 2.xoaïc doïc.

Muoán nhaûy döøng. ñaët goùt chaân vaø quay nhanh ra phía ngoaøi so vôùi höôùng chaïy baèng meùp ngoaøi cuûa baøn chaân. haï thaáp troïng taâm vaø doàn ñeàu vaøo hai chaân. tieáp tôùi hai haøng coøn laïi thöïc hieän. vaø quay ngöôùi ñeå che chaén baûo veä boùng. Töøng haøng thöïc hieän *GV lọc ra những em thực hiện sai reâng ra. thaân treân hôi ngaû veà sau. duøng moät chaân ñaïp ñaát ñeå nhaûy leân moät böôùc ngaén vaø thaáp roài rôi xuoáng ñaát baèng hai chaân song song gaàn nhö ñoàng thôøi hoaëc hôi cheách tröôùc sau. moät haøng thöïc hieän vai troø phoøng thuû. Caùc em yeáu taäp theâm. 2l Tuyø theo möùc ñoä tieáp thu cuûa nhöõng em yeáu 4l *GV ñöùng tröôùc laøm maãu . Sau khi rôi xuoáng. *Nhaûy döøng : thöôøng duøng khi toác ñoä di chuyeån vöøa phaûi hoaëc nhaän boùng nhaûy döøng ñeå neùm roå.ñoåi saân saùch GV lôùp 11 b)TTTC : Boùng roå *Kó thuaät hai böôùc döøng + Böôùc 1Böôùc daøi.haøng coøn laïi vai troø giöõ boùng thöïc hieän böôùc döøng. mieát nhanh vaø maïnh baèng meùp trong cuûa baøn chaân. thaân ngöôøi haï thaáp vaø ngaû veà phía sau +Böôùc 2 : Baøn chaân böôùc hai ñaët xoay cuøng chieàu vôùi muõi baøn chaân böôùc moät.Sau ñoù thay ñoåi noäi dung cho nhau. *Lôùp phaân thaønh hai haøng. HS thöïc hieän theo *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc. Thaân ngöôøi khi döøng phaûi haï thaáp vaø doàn vaøo chaân phía sau (chaân ñaët tröôùc) goái hôi xoay vaøo trong. hai baøn chaân cuøng moät luùc mieát chaëc xuoáng ñaát. hai tay ñeå töï nhieân ôû hai beân mình giöõ thaêng baèng. hai tay thaû loûng töï nhieân. sau đñoù gọi 1 em thực hiện đñuùng laøm maãu laïi cho caùc em yeáu. *Quay ngöôøi: *Quay ngöôøi thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå thoaùt khoûi ngöôøi phoøng thuû . toác ñoä giaûm. *Nghe hiệu lệnh. hai goái hôi khuîu vaø höôùng vaøo trong.

hai tay ñeå töï nhieân ôû hai beân mình + Quay sau : Chaân di chuyeån quay qua goùt chaân truï. Coù 2 caùch quay ngöôøi + Quay tröôùc : Chaân di chuyeån quay qua muõi chaân truï. Khi chaân quay vöøa chaïm ñaát. caàn giöõ troïng taâm cô theå khoâng nhaáp nhoâ.chuyeàn boùng. . moãi nhoùm khoaûng 5 HS. troïng löôïng thaân ngöôøi phaûi nhanh choùng trôû veà TTCB ñeå giöõ thaêng baèng. troïng taâm khi quay doàn vaøo chaân truï.hoaëc neùm roå. ñaàu goái chaân truï ñaùnh vaøo phía trong vaø chuyeån theo thaân. Troïng taâm doàn vaøo chaân truï khaù laâu ñeå giöõ thaêng baèng. vì vaäy muoán quay ñöôï toát phaûi duøng löïc cuûa hoâng vaø vai chuyeån veà phía sau ñeå giuùp cho quay sau ñöôïc deã daøng hôn. TTCB : Khi quay ngöôøi hai baøn chaân ñuùng gaàn nhö song song. Sau khi quay. Khi caàm boùng quay ngöôøi phaûi chuù yù che boùng. troïng taâm vaãn ôû giöõa hai chaân. troïng taâm thaáp rôi giöõa hai chaân. chaân quay nhanh choùng böôùc cheùo veà höôùng muoán di chuyeån. Khi quay tröôùc chaân laøm truï kieãng goùt chaân kia ñaïp ñaát. Trong khi quay ngöôøi. traùnh ñöôïc haønh ñoäng cöôùp phaù boùng cuûa ñoái phöông. hai goái khuîu. Khi quay sau chaân truï kieãng goùt. duøng söùc cuûa thaân treân vaø duøng maù trong cuûa nöûa tröôùc baøn chaân di chuyeån ñaïp ñaát keát hôïp vôùi ñoäng taùc xoay thaân treân veà tröôùc hoaëc sau. Quay sau khoù hôn quay tröôùc. duøng nöûa tröôùc cuûa baøn chaân quay ñaïp ñaát chuyeån hoâng veà sau. baét boùng. Ñoäng taùc : Laáy muõi chaân laøm truï. ngöôøi hôi ngaû veà tröôùc. *Taäp söùc beàn chung: +Nhaûy daây nhanh +Chaïy nhanh +Nhaûy baät vôùi vaät cao +Chaïy nhanh +Nhaûy daây nhanh +Chaïy nhanh +Nhaûy baät vôùi vaät cao 20l 60m 3l 60m 20l 60m 3l 60m -Lôùp chia thaønh nhieàu toáp nhoû. laàn löôït thöïc hieän cho ñeán heát.cuûa ñoái phöông. ñoàng thôøi thaân ngöôøi doàn nhieàu sang chaân truï.

Hoïc moät soá chieán thuaät trong caàu loâng Thi ñaáu taäp . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 11 CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu Caàu loâng : Oân kó thuaät ñaäp caàu chính dieän. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. .Giao baøi taäp veà nhaø.+Chaïy nhanh-keát thuùc *Luaät boùng roå Traän ñaáu baét ñaàu vaø keát thuùc (ñieàu 18. 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.Phaàn keát thuùc .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát.ñieàu 29) Saùch GV lôùp 11 trang 155 Caùch chôi boùng (ñieàu 22) Saùch GV lôùp 11 trang 155 3.

ñeå buoäc ñoái phöông naâng caàu leân. b) Khôûi ñoäng . yeâu caàu buoåi hoïc. Coù theå toå chöùc hai ngöôøi phuïc vuï cho moät ngöôøi hoaëc cho moät toå luyeän taäp.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. .goái.10 quaû boùng roå. yeâu caàu ñuùng luaät 10l .xoaïc ngang.gaäp Duoãi chaân. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.luôøn. 4’ Ngöôøi taäp ñöùng chuaån bò ôû cuoái saân ñaäp caàu do ngöôøi phuïc vuï ñöùng ôû nöûa saân beân kia phaùt caàu sang. Hoïc kó thuaät chuyeàn boùng baèng hai tay treân ñaàu.veä sinh nôi taäp. II – Ñòa ñieåm.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. +Ngöôøi taäp ñöùng chuaån bò ôû giöõa saân gaàn löôùi boû nhoû do ngöôøi phuïc vuï ñöùng ôû nöûa saân beân kia tung caàu qua.TTTC : Boùng roå OÂn kó thuaät hai böôùc döøng.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.xoaïc doïc. yeâu caàu söû duïng böôùc di chuyeån nhanh goïn.Xoay caùc khôùp : Coà tay. sau ñoù di chuyeån leân löôùi ñeå thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu thaáp tay.ñeå thöïc hieän ñaäp caàu +Taäp ñaùnh caàu cao saâu veà hai goùc cuoái saân.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .vaën mình. nhaûy döøng vaø quay ngöôøi. Ñònh löôïng 10’-5’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.Daøn haøng.coå chaân. 60-65’ 4’-5’ 4’ *Moät soá chieán thuaät +Taâp boû nhoû.yeâu caàu giôø hoïc.phoå bieán noäi dung. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô 2.sau ñoù chuaån bò ñaäp caàu 5’ 8l *Thi ñaàu taäp : Thi ñaáu em naøo tôùi 7 ñieåm tröôùc laø thaéng . hoâng.Phaàn cô baûn : a)Caàu loâng : *Oân kó thuaät ñaäp caàu chính dieän coù theå keát hôïpvôùi ñaùnh caàu thaáp tay. phöông tieän . moãi em moät caây vôït.      .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.quaû caàu loâng. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.

*Hoïc kó thuaät chuyeàn boùng baèng hai tay treân ñaàu Thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå chuyeàn boùng ôû khoaûng caùch trung bình khi ñoái phöông phoøng thuû chaët hoaëc khi baét boùng ôû treân cao vaø muoán chuyeàn boùng ñi ngay. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. nhaûy döøng vaø quay ngöôøi. TTCB : Caàm boùng baèng hai tay ôû phía sau cuûa boùng. boùng ñeå caùch traùn khoaûng 5cm.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát.thöïc hieän oân töøng kó thuaät khi nghe hieäu leänh coøi cuûa giaùo vieân. Khi tay gaàn thaúng. ngöôøi hôi ngaû nhanh veà phía tröôùc keát hôïp vôùi hai caúng tay duoãi thaúng. 4l 5’ Lôùp chia thaønh nhieàu nhoùm. . Ñoäng taùc : Khi chuyeàn. phuï thuoäc vaøo saân baõi.Giao baøi taäp veà nhaø. chaân tröôùc.b)TTTC Boùng roå * OÂn kó thuaät hai böôùc döøng. Ñaáu thuû coù taàm voùc cao thöôøng duøng ñoäng taùc chuyeàn boùng baèng hai tay treân ñaàu ñeå chuyeàn hoaëc caûn ñöôøng boùng nhaèm gaây khoù khaên cho ñoái phöông khi baét boùng. thaân treân thaúng. hai caùnh tay co töï nhieân hôi kheùp khuyûu tay.Phaàn keát thuùc . chaân sau khuîu töï nhieân. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 12 CAÀU LOÂNG – TTTC . Lôùp 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch. theo hieäu leänh coøi *Hai haøng ñöùng ñoái dieän nhau töøng ñoâi moät thöïc hieän chuyeàn qua laïi 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. duøng söùc cuûa coå tay vaø caùc ngoùn tay chuyeàn boùng ñi. 3. Boùng rôøi tay ngöôøi vöôn veà tröôùc. *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc *Hai haøng ñöùng ñoái dieän nhau töøng ñoâi moät thöïc hieän chuyeàn qua laïi.

vaën mình. b) TTTC :Boùng roå *Oân kó thuaät chuyeàn baét boùng hai tay treân ñaàu +Ñoái vôùi lôùp yeáu.quaû caàu loâng. traùi tay vaø ñaäp caàu *Ñaáu taäp : Lôùp thi ñaáu loaïi tröïc tieáp 11 ñieåm thaéng.gaäp Duoãi chaân. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.phoå bieán noäi dung. Hoïc kó thuaät chuyeàn boùng baèng moät tay treân ñaàu. HS keá tieáp thöïc hieän. Taäp söùc beàn chuyeân moân II – Ñòa ñieåm. sau ñoù chaïy veà cuoái haøng.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.xoaïc ngang. traùi tay vaø kó thuaät ñaäp caàu chính dieän. hoâng. Thi ñaáu taäp TTTC : Boùng roå OÂn Hoïc kó thuaät chuyeàn boùng baèng hai tay treân ñaàu. yeâu caàu buoåi hoïc.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. moãi em moät caây vôït.GV quaûn lí 1 saân.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. 10l 2lx3voøn g +Ñoái vôùi lôùp gioûi hoaëc moät soá em khaù coù theå nhaûy leân baét boùng baèng hai tay vaø chuyeàn ñi lieàn.10 quaû boùng roå.Xoay caùc khôùp : Coà tay.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .Daøn haøng. b) Khôûi ñoäng .yeâu caàu giôø hoïc. Caùn söï lôùp quaûn lí moät saân cho tieán haønh thi ñaáu.Coá gaéng khoâng cho boùng rôi Chuù yù : Neâu 3 noäi dung treân coù theå thöïc hieän ñöôïc heát hay khoâng    *Moãi beân baûng xeáp hai haøng doïc. . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.Phaàn cô baûn a)Caàu loâng: *Oân kó thuaät ñaùnh caàu thaáp thuaän tay. 60-65’ 10’ *lôùp chia thaønh nhieàu nhoùm phuï thuoäc vaøo soá saân coù (moãi nhoùm 1 saâneâ3 *Lôùp chia thaønh 2 nhoùm moãi nhoùm 1 saân.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. *Hai haøng ngang ñöùng ñoái dieän töøng ñoâi moät thöïc hieän.             2.veä sinh nôi taäp.xoaïc doïc. +Ñoái vôùi lôùp khaù Söû duïng nhaûy leân chuyeàn vaø baét boùng hai tay treân khoâng. chæ söû duïng taïi choã chuyeàn vaø baét boùng baèng hai tay treân ñaàu. . HS thöïc hieän song chaïy ra sau cuoái haøng. cho baät vaøo baûng roå.coå chaân.luôøn.goái. töøng em thöïc hieän. phöông tieän .      .I – Muïc tieâu Caàu loâng : Oân kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay.

2l *Hoïc kó thuaät chuyeàn boùng baèng moät tay treân vai : Ñaây laø pp chuyeàn boùng thoâng duïng nhaát ôû khoaûng caùch gaàn vaø trung bình.Phaàn keát thuùc . Ñoäng taùc ñieàu chænh löïc vaø höôùng cuûa coå tayû¬ thôøi ñieåm boùng bay ra cho pheùp ngöôøi chuyeàn boùng thay ñoåi höôùng vaø toác ñoä bay cuûa boùng trong phaïm vi lôùn 10l 5l cho moãi cöï li 10l 10l TTCB : Ñöùnh hai chaân // vai höôùng chuyeàn (ñoä roäng heïp cuûa hai chaân tuyø theo cöï li chuyeàn boùng xa hay gaàn) Maët quay höôùng chuyeàn troïng taâm doàn ñeàu vaøo hai chaân.Choïn theo töøng ñoâi vöøa söùc nhau. thaân ngöôøi lao veà phía tröôùc. *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc khoâng boùng. *Ñöùng ñoái dieän vôùi töôøng. hai baøn tay caàm boùng töø tröôùc ngöïc ñöa leân vai.5m. toác ñoä vaåy coå tay nhanh vaø kieåm soaùt boùng raát toát. coå tay tôùi caùc ngoùn tay chuyeàn boùng ñi. . *Taäp söùc beàn chung: +Nhaûy daây nhanh +Chaïy nhanh +Nhaûy baät vôùi vaät cao +Chaïy nhanh +Nhaûy daây nhanh +Chaïy nhanh +Nhaûy baät vôùi vaät cao +Chaïy nhanh-keát thuùc 3.Giao baøi taäp veà nhaø. thaân ngöôøi hôi ngaû ra sau roài nhanh choùng xoay ngöôøi veà höôùng chuyeàn khuyûu tay chuyeàn boùng ñöa töø sau – ra tröôùc caúng tay duoãi vaø ñöa boùng veà phía tröôùc.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho *GV thò phaïm laøm maãu. 20l 60m 3l 60m 20l 60m 3l 60m 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. Boùng rôøi tay cuoái cuøng ôû ngoùn troû vaø ngoùn giöõa.7m.phuï thuoäc vaøo möùc ñoä tieáp thu cuûa lôùp vaø möùc kæ luaät traät töï cuûa lôùp.5 m ñöùng chuyeàn boùng baèng moät tay treân vai vaøo töôøng vaø baét boùng naûy ra baèng hai tay * Taäp chuyeàn vaø baét boùng töøng ñoäi moät cöï li 4m. loøng baøn tay höôùng veà nôi chuyeàn boùng. . caùch töôøng 1. nhaéc nhôû troïng taâm kó thuaät laø ñöa boùng töø TTCB ôû tröôùc ngöïc leân vai ñeå coù theå duøng söùc neùm boùng ñi ñöôïc xa. theo töøng caëp vöøa söùc nhau. hai tay caàm boùng ôû tröôùc ngöïc. *Taäp chuyeàn boùng baèng moät tay treân vai ôû cöï li 3m. qua caúng tay. Löïc chuyeàn boùng ñöôïc baét ñaàu töø ñaïp chaân chuyeån qua hoâng tôùi thaân. Ñoäng taùc : Khi chuyeàn.

Ñaáu taäp.GV . coù theå toå chöùc 1 ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cho 1 ngöôøi hoaëc 1 ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cho caû nhoùm taäp.gaäp Duoãi chaân.quaû caàu loâng. *Ñaáu taäp : Lôùp thi ñaáu loaïi tröïc tieáp 7 ñieåm thaéng.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . toå tröôûng quaûn lí cho tieán haønh thi ñaáu. *GV Laàn löôït .10 quaû boùng roå. 15’ 3l 2l b)TTTC : Boùng roå *Oân kó thuaät daãn boùng 2 böôùc leân roå 3l *Lôùp chia thaønh 2 nhoùm. neáu ñuû thôøi gian coù theå thi ñaáu nhaát cuûa töøng toå vôùi nhau. . Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô 2. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. 60-65’ 10’ *Lôùp chia thaønh 3 hay 4 nhoùm (coøn do phuï thuoäc ñieàu kieän saân baõi). HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 13 CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu Caàu loâng : Oân kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay. yeâu caàu buoåi hoïc. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. 1.söûa sai töøng nhoùm. OÂn kó thuaät chuyeàn boùng baèng hai tay treân ñaàu.Phaàn cô baûn a)Caàu loâng: *Oân kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay .luôøn. traùi tay .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.coå chaân.yeâu caàu giôø hoïc.goái. traùi tay lieân tuïc do ngöôøi phuïc vuï ñöùng ôû nöûa saân beân kia phaùt caàu cao saâu ôû hai beân mình ngöôøi taäp.      . hoâng.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. II – Ñòa ñieåm.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. b) Khôûi ñoäng . Ñaáu taäp TTTC : Boùng roå OÂn kó thuaät daãn boùng hai böôùc leân roå. traùi tay Ñaùnh caàu do ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu : Ngöôøi taäp thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay.xoaïc doïc.xoaïc ngang. *Coù theå moãi nhoùm GV cöû ra moät nhoùm tröôûng *Moãi toå moät saân.toát.moãi beân baûng roå 1 nhoùm.veä sinh nôi taäp.Daøn haøng.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.Xoay caùc khôùp : Coà tay. moãi em moät caây vôït. phöông tieän . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.vaën mình.phoå bieán noäi dung.

+Taïi choã 2 böôùc neùm roå. +Nhoài boùng taïi choã,hai böôùc thöïc hieän neùm roå. Chuù yù : Ñoå ngöôøi veà tröôùc, nhaác chaân phaûi roài môùi chuïp boùng. +Daãn boùng 2 böôùc, thöïc hieän 2 böôùc neùm roå 1 tay treân vai : Luùc ñaàu daãn boùng ñi chaäm, laàn sau nhanh hôn laàn tröôùc. +Daãn boùng 4 böôùc, thöïc hieän 2 böôùc neùm roå 1 tay treân vai.

3l

10l

*Oân kó thuaät chuyeàn boùng baèng 2 tay treân ñaàu +Taäp taïi choã chuyeàn vaø baét boùng theo töøng ñoâi moät cöï li 3m.

5voøng coù theå ñeán voøng 3 em naøo laøm rôi boùng, phaït nhaûy leân 3l

höôùng daãn nhoùm 1 taïi choã 2 böôùc neùm roå 1 tay treân vai – GV qua nhoùm 2 höôùng daãn taïi choã 2 böôùc neùm roå 1 tay treân vai – GV trôû laïi nhoùm 1 höôùng daãn nhoài boùng taïi choã, thöïc hieän 2 böôùc neùm roå – GV tôùi nhoùm 2 höôùng daãn nhoài boùng taïi choã, thöïc hieän 2 böôùc neùm roå, cöù theá luaân phieân cho taäp heát caùc noäi dung beân. *Töøng em thöïc hieän HS naøo thöïc hieän xong sau ñoù nhaët boùng laïi, ñöa cho HS keá tieáp chöa coù boùng, di chuyeån veà cuoái haøng, cöù nhö theá cho ñeán heát, gaàn heát 3 löôït nhoùm truôûng baùo caùo GV bieát. Phöông phaùp naøy aùp duïng cho caùc noäi dung beân. *

+Taäp chuyeàn vaø baét boùng ñoåi choã theo ñoäi hình voøng troøn. Em B töø vò trí soá 1 chuyeàn boùng cho A ôû vò trí soá 2, chuyeàn boùng xong thì chaïy vaøo ñöùng ôû vò trí soá 2 thay cho A. Em A baét ñöôïc boùng thì chuyeàn boùng cho C ôû vò trí soá 3, chuyeàn boùng xong thì chaïy veà vò trí soá 1 thay cho B, Khi B ñaõ ñöùng ôû vò trí soá 2 thì C ôû vò trí soá 3 chuyeàn boùng cho B (ñang ôû vò trí soá 2) roài chaïy ñeán vò trí soá 2. Em B sau khi baét boùng thì chuyeàn boùng cho D ôû vò trí soá 4 roài chaïy veà ñöùng ôû vò trí soá 3 thay cho C. Em C ñöùng ôû vò trí soá 2 nhaän ñöôïc quaû boùng cuûa D ôû vò trí 4 chuyeàn cho thì chuyeàn cho E . . baøi taäp ñöôïc thöïc hieän lieân tuïc nhö theá (Theo chieàu kim ñoàng hoà ) cho ñeán vò trí B laø heát 1 voøng. *Ñaáu taäp : Lôùp thi ñaáu nguyeân saân, 2 hieäp, moãi hieäp7’.Thi ñaáu theo luaät hieän haønh. 3.Phaàn keát thuùc - Giao baøi taäp veà nhaø. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát.

Phuï thuoäc vaøo tình hình kæ luaät cuûa lôùp *Lôùp chia thaønh nhieàu ñoäi, coù theå moãi toå thaønh laäp moät ñoäi. Caùc em khoâng thi ñaáu ngoài taäp trung, traät töï theo doõi traän ñaáu ñeå naém luaät vaø kinh nghieäm.

5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH

GIAÙO AÙN 14 CAÀU LOÂNG – TTTC

I – Muïc tieâu .

Caàu loâng : Kieåm tra kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay, traùi tay

TTTC : Boùng roå Oân kó thuaät neùm roå baèng 1 tay treân vai OÂn kó thuaät daãn boùng hai böôùc leân roå. Chuaån bò kieåm tra. II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh ,veä sinh nôi taäp. - Phöông tieän : Chuaån bò coøi, moãi em moät caây vôït,quaû caàu loâng.10 quaû boùng roå. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá,phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. b) Khôûi ñoäng - Xoay caùc khôùp : Coà tay,coå chaân, hoâng,goái,gaäp Duoãi chaân,xoaïc doïc,xoaïc ngang,luôøn,vaën mình. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.      - Daøn haøng,cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. 60-65’ *HS kieåm tra ñöùng chuaån bò ôû moät beân saân (trong phaïmvi nöûa cuoái saân)Ngöôøi phuïc vuï caàm vôït vaø caàu ñöùng ôû nöûa saân beân kia trong khu vöïc phaùt caàu. Ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cao saâu – saâu sang saân ñeå ngöôøi kieåm tra söû duïng kó thuaät ñaùnh caàu treân ñaàu ñaùnh traû laïi sao cho ñieåm rôi cuûa caàu ôû 1/3 cuoái saân beân ngöôøi phuïc vuï. Thöïc hieän 3 laàn

2.Phaàn cô baûn a)Caàu loâng : Kieåm tra kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay, traùi tay. Caùch cho ñieåm

beân phaûi 3laàn beân traùi, thaønh tích tính theo soá quaû ngöôøi kieåm tra ñaùnh ñöôïc vaøo oâ qui ñònh keát hôïp vôùi ñaùnh giaù cuûa GV veà chaát löôïng thöïc hieän kó thuaät theo 3 möùc A,B,C.

*HS kieåm tra ñöôïc quyeàn töï choïn ngöôøi phuïc vuï trong phaïm vi cuûa lôùp mình. *Tröôøng hôïp ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu khoâng chính xaùc, ngöôøi kieåm tra khoâng ñaùnh quaû caàu ñoù seõ ñöôïc ñaùnh laïi laàn tieáp theo.

10l 5voøng

b)TTTC : Boùng roå *Oân neùm roå moät tay treân vai : TTCB : Ñöùng, chaân cuøng beân vôùi tay neùm roå ñaët tröôùc, hôi thaúng. Troïng taâm doàn vaøo chaân tröôùc, chaân sau hôi co (nöûa baøn chaân tröôùc chaïm ñaát). Hai tay caàm boùng phía tröôùc ngöïc moät caùch töï nhieân, caùc ngoùn tay môû roäng, hai khuyûu tay co hôi eùp saùt hai beân söôøn, maét nhìn vaøo roå. Ñoäng taùc : Hai ñaàu goái hôi khuîu, ñoàng thôøi xoay tö theá tay caàm boùng thaønh baøn tay neùm ôû phía sau boùng, loøng baøn tay höôùng veà tröôùc – leân cao. Tay kia xoeø roäng giöõ phía beân cheách veà tröôùc quaû boùng, ñoàng thôøi ñöa boùng töø tröôùc ngöïc thaønh tö theá treân vai. Khi ñöa boùng tôùi ngang vai thì haï thaáp troïng taâm, tieáp theo ñaïp nheï hai chaân xuoáng ñaát ñeå döôùn ngöôøi leân taïo taïo neân löïc chuyeån qua thaân tôùi caùnh tay, caúng tay. Khi tay duoãi gaàn thaúng heát thì duøng söùc baøn tay, caùc ngoùn tay gaäp mieát theo boùng, ñieåm tieáp xuùc cuoái cuøng vôùi boùng laø hai ngoùn troû vaø giöõa. Khi boùng saép rôøi khoûi tay phaûi thì buoâng tay ñôõ boùng ra, thaân ngöôøi vöôn leân cao, troïng taâm doàn vaøo chaân tröôùc

2l 6l 4l 4l 4l

*Töøng ñoâi moät taïi choã neùm boùng baèng moät tay treân vai (boùng bay chuaån xaùc ñeán ngöôøi döùng ñoái dieän) *Taäp hôïp HS thaønh moät voøng cung, maët höôùng vaøo roå vaø caùch roå 3 – 5m, GV hoaëc 1 – 2em ñöùng döôùi roå laøm ngöôøi chuyeàn boùng. Caùch taäp : Ngöôøi chuyeàn boùng laàn löôït chuyeàn boùng cho töøng ngöôøi ñöùng trong haøng. Khi HS naøo nhaän ñöôïc boùng thì nhanh choùng thöïc hieän ñoäng taùc ñöùng taïi choã neùm roå baèng moät tay treân vai. Ngöôøi chyeàn boùng ñoùn boùng döôùi roå roài laïi tieáp tuïc chuyeàn boùng cho ngöôøi tieáp theo laàn löôït cho ñeán heát voøng.

*Oân kó thuaät daãn boùng 2 böôùc leân roå :

*GV thò phaïm laøm maãu laïi kó thuaät daãn boùng 2 böôùc leân roå. *Oân luyeän hoaøn chænh kó thuaät khoâng boùng Khoâng keùo daøi thôøi gian oân HS ñaõ laøm ñöôïc ñoäng taùc thì chuyeån sang oân taäp +Böôùc moät baét boùng treân khoâng

. duøng söùc naâng ñuøi cuûa chaân phaûi gaàn nhö // vôùi maët ñaát thì ñoät nhieân döøng laïi. +Ñoäng taùc : Böôùc chaân khi baét boùng daøi vaø thaáp. Moãi quaû 2 ñieåm. ñoàng thôøi boùng ñöa töø thaét löng leân vai – khi ngöôøi nhaûy leân gaàn tôùi ñieåm cao nhaát vaø thaân ngöôøi ñaõ giöõ ñöôïc thaêng baèng thì naâng naâng khuyûu tay phaûi leân cao. Khi chaân phaûi chaïm ñaát.+TTCB : Khi ñang di chuyeån. +Taïi choã neùm phaït 5 quaû.thöïc hieän 2 böôùc leân roå. tay traùi buoâng loûng.Phaàn keát thuùc . hai tay caàm boùng ñeå ngang thaét löng beân phaûi. 1 ñieåm chuaån xaùc. Khi chaân traùi vöøa chaïm ñaát. +Böôùc hai baét boùng neùm roå Yeâu caàu baét boùng khi hai chaân coøn ñang ôû treân khoâng *HS ñang di chuyeån theo höôùng GV qui ñònh vaø nhaän boùng töø GV. .1 ñieåm chuaån xaùc. boùng xoaùy ngöôïc trôû laïi theo truïc ngang *Chuaån bò kieåm tra GV phoå bieán noäi dung kieåm tra. *Lôùp ngoài taäp trung 4 haøng ngang 3. khi boùng ñaõ rôøi khoûi tay thì thaân ngöôøi vöôn leân cao vaø troïng taâm doàn vaøo phía tröôùc. 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. Ñieåm tieáp xuùc vôùi boùng cuoápi cuøng laø ngoùn troû vaø ngoùn giöõa. moãi quaû 2 ñieåm. do quaùn tính cuûa thaân ñang di chuyeån veà tröôùc. cuøng luùc ñoù giaäm nhaûy. Do coù söùc mieát cuûa caùc ngoùn tay. duøng söùc cuûa caû tay vaø caùc ngoùn tay ñaåy boùng ñi. 1 ñieåm kó thuaät. 1 ñieåm kó thuaät +Daãn boùng töø giöõa saân tieán tôùi roå thöïc hieän 2 böôùc leân ro 5 quaûå.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát buoåi sau. nhaän ñöôïc boùng cuûa ñoàng ñoäi hoaëc ñang daãn boùng muoán thöïc hieän neùm roå (neáu thuaän tay phaûi) thì phaûi nhaûy leân khoâng ñeå baét boùng vaø rôi xuoáng ñaát baèng chaân phaûi. chaân traùi böôùc tieáp moät böôùc ngaén hôn böôùc baét boùng.

coå chaân. Ñaáu taäp Kieåm tra thöû.phoå bieán noäi dung. II – Ñòa ñieåm. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi Ñònh löôïng 10’15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.10 quaû boùng roå.yeâu caàu giôø hoïc. .goái.Xoay caùc khôùp : Coà tay. b) Khôûi ñoäng .veä sinh nôi taäp.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.luôøn.xoaïc doïc. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.xoaïc ngang. hoâng. yeâu caàu buoåi hoïc.      1. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 15 TTTC I – Muïc tieâu TTTC : Boùng roå Oân kó thuaät neùm roå baèng 1 tay treân vai OÂn kó thuaät daãn boùng hai böôùc leân roå.vaën mình.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .gaäp Duoãi chaân.. Khôûi ñoäng chuyeân moân : . phöông tieän .

traät töï theo doõi traän ñaáu ñeå naém luaät vaø kinh nghieäm. em naøo thöïc hieän xong. b) Oân daãn boùng 2 böôùc neùm roå treân vai 5l 3l 3l 5l 3l c) Kieåm tra thöû : GV ñaõ chaám thöû trong khi taäp d)Thi ñaáu taäp : : Lôùp thi ñaáu nguyeân saân.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát buoåi sau. 2. 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. coù theå moãi toå thaønh laäp moät ñoäi. moãi hieäp7’. *daãn boùng moät ñoaïn khoaûng 5m thöïc hieän 2 böôùc neùm roå 1 tay treân vai *Daãn boùng töø vaïch giöõa saân . b)Lôùp taäp trung 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch.Phaàn cô baûn : a) Oân kó thuaät neùm roå baèng 1 tay treân vai ôû vò trí neùm phaït. 2 hieäp. Chuù yù : Tuyø theo trình ñoä vaø kæ luaät cuûa lôùp coù theå linh ñoäng bôùt ñi 1.-Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô . thöïc hieän 2 böôùc leân roå.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. di chuyeån veà cuoái haøng.Daøn haøng.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thi ñaáu theo luaät hieän haønh Phuï thuoäc vaøo tình hình kæ luaät cuûa lôùp 3. 60-65’ a)Lôùp chia thaønh hai nhoùm. Caùc em khoâng thi ñaáu ngoài taäp trung. Xeáp 1 haøng doïc ôû vò trí neùm phaït. *Lôùp chia thaønh nhieàu ñoäi.2 baøi taäp ôû treân.baét boùng thöïc hieän hai böôùc neùm roå 1 tay treân vai. nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän 2 böôùc neùm roå (khoâng boùng) *taäp taïi choã baät leân neùm roå 1 tay treân vai *Taäp nhoài boùng taïi choã. moãi nhoùm ôû moät beân baûng roà. . HS keá tieáp thöïc hieän.Phaàn keát thuùc .

*Lôùp taäp trung 4 haøng ngang 2.coå chaân.10 quaû boùng roå.Phöông tieän : Chuaån bò coøi..SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 16 kieåm tra hoïc kyø II I – Muïc tieâu Boùng roå : + Kyõ thuaät daãn boùng hai böôùc leân roå.      .yeâu caàu giôø hoïc.luôøn.Xoay caùc khôùp : Coà tay. yeâu caàu buoåi hoïc. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.phoå bieán noäi dung. II – Ñòa ñieåm.xoaïc ngang.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .gaäp Duoãi chaân. phöông tieän .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. hoâng.vaën mình.veä sinh nôi taäp. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.Phaàn cô baûn : Kieåm tra kó thuaät 60’-65’ .xoaïc doïc. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.goái.Daøn haøng. b) Khôûi ñoäng .

-Ñieåm 5 – 6 : : Thöïc hieän kó thuaät daãn boùng 2 böôùc leân roå ñuùng.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát buoåi sau. -Ñieåm 1 -2 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc kó thuaät cô baûn (coù nhieàu sai soùt) .Phaàn keát thuùc . *Caùc em daãn boùng khoaûng töø giöõa saân chaïy ñeán höôùng baûng roå thöïc hieän hai böôùcleân roå. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. GV goïi teân 6 hs keá tieáp leân oân chuaån bò kieåm tra (nhoùm 3).Boùng neùm khoâng tôùi roå hoaëc ra ngoaøi khung chöõ nhaät treân baûng roå * Yeâu caàu ñuùng luaät. 6 hs töï oân chuaån bò cho kieåm tra ôû beân baûng roå seõ kieåm tra. 3. . -Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän kó thuaät daãn boùng 2 böôùc leân roå ñuùng. -Ñieåm 3 – 4 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc cô baûn kó thuaät (coù sai soùt) Khoâng coù laàn naøo boùng vaøo roå hoaëc hcæ coù 1 laàn boùng truùng vaøo vaønh roå hay khung chöõ nhaät treân baûng roå. tröôøng hôïp lôùp ñoâng coù theå moãi laàn kieåm tra 2 HS. *GV goïi teân 12hs. -Ñieåm 9 -10 : Thöïc hieän ñuùng ñoäng taùc. *Sau khi nhoùm 2 veà choã ngoài. * Moãi HS thöïc hieän 5 quaû. coù 2 quaû vaøo roå hoaëc thöïc hieän daãn boùng 2 böôùc leân roå. *GV goïi teân 2 hs ôû nhoùm 2 leân kieåm tra. GV thoåi coøi ra hieäu cho 6 hs nhoùm 2 veà choã ngoài chuaån bò kieåm tra. coøn moät vaøi sai soùt nhoû. kó thuaät cô baûn ñuùng. Cöù nhö theá cho ñeán heát lôùp. moãi quaû 2 ñieåm trong ñoù goàm 1 ñieåm kó thuaät 1 ñieåm chuaån xaùc. *HS ôû baûng roå kieåm tra trôû veà choã ngoài chôø goïi teân leân kieåm tra. moãi HS taäp khoaûng 5l. *Thang ñieåm 10.daãn boùng hai böôùc leân roå. 6 hs coøn laïi töï oân ôû beân baûng roå coøn laïi.coù 1 quaû vaøo roå. coù 1 quaû vaøo roå hoaëc coù 3 quaû neùm truùng vaønh roå hay truùng khung chöõ nhaät (45 – 59cm)treân baûng roå. *Sau khi kieåm tra xong nhoùm 6 em ñaàu. Coù 1 quaû vaøo roå hoaëc khoâng coù laàn naøo boùng vaøo roå nhöng coù 2 laàn boùng truùng vaøo vaønh roå hay truùng khung chöõ nhaät treân baûng roå.

HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 17 kieåm tra boå sunghoïc kyø II .SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->