LỜI NÓI ĐẦU

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY, CÔ GIÁO VIÊN THPT THẾ HỆ 8X LỚP 28G TRƯỜNG ĐH TDTT TPHCM PHỐI HỢP CÙNG NHAU BIÊN SOẠN THẦY : PHAN THANH DANH, THPT NGUYỂN HỮU THỌ Q4 THẦY : TIẾT MINH TRUNG, THPT GÒ VẤP QUẬN GÒ VẤP THẦY : NGUYỄN VIỆT DZŨNG, THPT LÊ MINH XUÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH THẦY : PHẠM HỮU TÚ, THPT LONG THỚI HUYỆN NHÀ BÈ CÔ : NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC, THPT LÝ THƯỜNG KIỆT, HÓC MÔN CHỈNH SỬA : GV THPT TRẦN QUANG KHẢI Q11
EM ĐÃ CHỈNH SỬA DẤU CHẤM THÀNH HÌNH HS, CÁC GIÁO ÁN SAU GIÁO VIÊN COPY HÌNH NGƯỜI VÀ PASTE CHO ĐẸP CHỨ ĐỪNG ĐỂ NHỮNG DẤU CHẤM HS NHƯ VẦY

VÍ DỤ :
4 haøng doïc, moãi ñôït 4 em chaïy                                                         

ĐỂ NHƯ VẬY THÌ RẤT LÀ XẤU GIÁO ÁN, MẤT THẨM MĨ,

NÊN SỬA LẠI

NHƯ SAU :
            GV     Đội hình nhận lớp GV     Đội hình khởi động    

SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO NGHÓA VIEÄT NAM TP HOÀ CHÍ MINH phuùc TRÖÔØNG THPT -------------------------------

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ Ñoäc Laäp – Töï do – Haïnh -------------------------------------

Thaønh phoá Hoà Chí Minh, ngaøy . . . . thaùng . . . . naêm . . . .

GIAÙO AÙN MOÂN THEÅ DUÏC
Ñoái töôïng : Hoïc sinh khoái 11 Naêm hoïc : 2007 – 2008

Giaùo vieân thöïc hieän :

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH

GIAÙO AÙN 1
Giôùi thieäu : Noäi dung, chöông trình TD lôùp 11.

Theå duïc nhòp ñieäu ( nöõ ) Baøi TD Phaùt trieån chung ( nam ) Chaïy tieáp söùc
I – Muïc tieâu - Giôùi thieäu nhaèm giuùp HS bieát ñöôïc yù nghóa noäi dung chöông trình. - Hoïc baøi Theå duïc + nhòp ñieäu ( nöõ ) Ñoäng t aùc 1-3 + Phaùt trieån chung ( nam ) Ñoäng taùc 1 – 15 - Chayï tieáp söùc : Caùch trao vaø nhaän tín gaäy. Yeâu caàu böôùc ñaàu hoïc sinh naém ñöôïc 3 ñoäng taùc TDNÑ vaø 15 ñoäng taùc baøi TD phaùt trieån chung Naém ñöôïc kyõ thuaät trao vaø nhaän tín gaäy. II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh ,veä sinh nôi taäp - Phöông tieän : Chuaån bò coøi, 4 tín gaäy . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá,phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. b) Muïc tieâu noäi dung chöông trình TD lôùp 11 c) Khôûi ñoäng - Xoay caùc khôùp : Coà tay,coå chaân, hoâng,goái,gaäp Duoãi chaân,xoaïc doïc,xoaïc ngang,luôøn,vaën mình. Ñònh löôïng 10 - 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.

Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp

GV     Đội hình nhận lớp GV     Đội hình khởi động
- Daøn haøng,cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.

2.Phaàn cô baûn a) Theå duïc nhòp ñieäu ( nöõ ) * Ñoäng taùc1 ñaùnh hoâng

60 – 65’

Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cöï ly daõn caùch    

vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo. ñoàng thôøi ñöa hai tay cheách döôùi – traùi. *Sau ñoù GV cöû ra caùn söï ( em khaù)ñöùng cuøng chieàu vôùi lôùp hoâ nhòp nhanh hôn.7.toaøn boä ñoäng taùc.2 nhöng ñoåi beân Nhòp 5 – 6 nhö nhòp 1 -2 Nhòp 7 – 8 nhö nhòp 3 – 4 * Ñoäng taùc 2 Phoái hôïp Taäp phaàn chaân Giaäm chaân ñeàu luaân phieân töøng chaân töø nhòp 1 ñeán nhòp 8 (chaân traùi tröôùc) Taäp phaàn tay N1 ñöa tay traùi ra tröôùc N2 ñöa tay phaûi ra tröôùc // tay traùi N3 Tay traùi ñöa leân cao. maét nhìn sang traùi (thaân höôùng tröôùc) Nhòp 3 – 4 nhö nhòp 1. chaäm. ñoàng thôøi quay troøn hai caúng tay (töø ngoaøi vaøo trong). baøn tay naém hôø. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai. nhòp ñieäu nhanh hôn * Ñoäng taùc 3 Di chuyeån tieán luøi N1: Böôùc chaân traùi leân moät böôùc. GV quan saùt söûa sai.(Coù theå voã tay) *Laøm maãu cöû ñoäng phaàn tay GV ñöùng cuøng chieàu. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. caùc em laøm theo.troïng taâm doàn vaøo chaân phaûi. N2 : Böôùc chaân phaûi leân moät böôùc. baøn tay saáp N6 Tay phaûi haï veà ngang vai N7 Tay traùi haï xuoáng eùp saùt thaân N8 : Tay phaûi haï Taäp keát hôïp tay vaø chaân 1l 1l 4l 1l 1l 5l  *GV giôùi thieäu teân ñoäng taùc. N4 Tay phaûi ñöa leân cao N5 Tay traùi haï veà ngang vai. . sau ñoù taäp tieáp N5.laøm maãu nhanh. N4 :Khuyuï goái traùi.töøng hai nhòp.hai caúng tay loàng vaøo nhau vaø quay troøn quanh truïc caùnh tay (töø ngoaøi vaøo trong). 2l 1l 2l *GV hoâ nhòp ñeå HS laøm theo keát hôïp tay vaø chaân. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn.laøm maãu nhanh.Caùn söï lôùp hoã trôï giöõ traät töï nhoùm nöõ. troïng taâm doàn vaøo chaân traùi. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân 2l 3l *GV giôùi thieäu teân ñoäng taùc.möùc ñoä chaäm.1l 2l 5l Nhòp 1-2 Ñaåy hoâng sang traùi 2 nhòp. chaäm.6. baøn tay naém hôø N3 : Nhö nhòp 1. *GV ñöùng cuøng chieàu.thöïc hieän töøng nhòp. vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo .8 . *Laøm maãu cöû ñoäng phaàn chaân *GV hoâ nhòp ñeå HS laøm theo.laøm maãu toaøn boä ñoäng taùc. *GV ñöùng cuøng chieàu. baøn tay höôùng vaøo trong. chaân phaûi ñöa *GV giôùi thieäu teân ñoäng taùc. GV phaân caùc em nöõ thaønh 4 nhoùm töï taäp. nhòp ñieäu chaäm *GV hoâ nhòp ñeå HS laøm theo keát hôïp tay vaø chaân. * taäp ñöôïc 4 nhòp oân laïi.

baøn tay phaûi chaïm mu baøn chaân. nhöng hai tay quay theo chieàu ngöôïc laïi böôùc chaân luøi vaø tì goùt chaân traùi. möùc ñoä chaäm. caêng thaân. nhöng voã tay 2 laàn thaät nhanh. ÑT 9: Nhö ñoäng taùc 7. ñaàu ngöûa. Tay traùi laêng thaúng leân treân. tì baèng goùt chaân. ÑT 3: Nhö ñoäng taùc 1. möùc ñoä chaäm.thöïc hieän töøng nhòp.7. baøn tay saáp. caêng thaân.6.maét nhìn thaúng ÑT 2: Hai tay ñöa thaúng töø treân cao – sang ngang – xuoáng döôùi. loøng baøn tay höôùng vaøo nhau. baøn tay ngöûa. baøn tay voã vaøo nhau 1 laàn. ÑT 11: Quay ngöôøi sang traùi. 1l 1l 5l 3l *GV cho caùc em xem tranh aûnh *GV laøm maãu ñoäng taùc 1. 1l 1l 5l b) Baøi Theå duïc phaùt trieån chung (nam) ÑT 1: Kieãng chaân.3. 1l 1l 5l 3l *GV laøm maãu ñoäng taùc 7 -10 nhanh – chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu. maét nhìn cheách cao. thaân thaúng.6: Hai tay ñan cheùo tröôùc thaân (tay phaûi ngoaøi. ñaàu ngaång.thaúng tröôùc. hai tay dang ngang. hai tay cheách cao. caùc em laøn theo *Caùn söï lôùp ñeám nhòp lôùp thöïc hieän *Oân laïi ñoäng taùc 1. ÑT 5. ÑT 10: Chaân traùi böôùc sang traùi moät böôùc roäng hôn vai. GV quan saùt söûa sai. hai tay laêng thaúng töø döôùi – sang ngang – leân cao. Thöïc hieän hai ñoäng taùc lieân tuïc.15 1l . maét nhìn thaúng.thöïc hieän töøng nhòp. N5. ÑT 12: Quay ngöôøi sang phaûi.8 : Nhö nhòp 1. tay 1l *GV laøm maãu ñoäng taùc 11 -15 nhanh – chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu. caùc em laøn theo *Caùn söï lôùp ñeám nhòp lôùp thöïc hieän. baøn tay duoãi thaúng. maét nhìn thaúng. maét nhìn cheách cao. ÑT 4: Nhö ñoäng taùc 2. ñaàu ngöûa.thöïc hieän töøng nhòp. caêng thaân. hai caúng tay döøng tröôùc ngöïc. ÑT 8: Hai tay giô cheách cao.4. tay phaûi laêng thaúng xuoáng döôùi. Keát thuùc ñoäng taùc ôû tö theá ñöùng kheùp chaân. möùc ñoä chaäm. caùc em laøn theo *Caùn söï lôùp ñeám nhòp lôùp thöïc hieän *Oân laïi ñoäng taùc 1. maét nhìn thaúng.haï goùt chaân veà tö theá ñöùng nghieâm.6 nhanh – chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu. gaäp thaân veà tröôùc. thaân ngöôøi caêng.2.10 ÑT 7: Haï hai tay thaønh dang ngang. tay traùi trong) Laêng thaúng töø döôùi – leân cao.

-Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. luùc naøy haøng B trao tín gaäy. haøng A nhaän tín gaäy. tôùi nhoùm 8 em keá tieáp . baøn tay traùi chaïm mu baøn chaân phaûi.Giao baøi taäp veà nhaø. ngoùn caùi höôùng cheách vaøo trong.thaû loûng. hai tay choáng ñaát. ÑT 13: Nhö ñoäng taùc 11 ÑT 14: Nhö ñoäng taùc 12 ÑT 15: Thu chaân traùi veà vôùi chaân phaûi thaønh tö theá ngoài xoåm treân nöûa tröôùc baøn chaân. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . laøm maãu vaø giaûng giaûi caùch 1 Trao – nhaän tín gaäy töø döôùi leân.Phaàn keát thuùc . .cöù theá cho ñeán heát.Tín gaäy ñöa töø treân xuoáng. haøng 2. 5 -10’ *GV cho caùc em xem tranh aûnh. Ngöôøi nhaän tín gaäy khi ñöa tay veà sau. Moãi laàn taäp 8 em  haøng A     haøng B Haøng A taò choã thöïc hieän trao gaäy cho haøng B Caùch1 – caùch 2 *Haøng A luøi veà sau 1 böôùc daøi – thöïc hieän 1 böôùc trao tín gaäy cho haøng B caùch1 . giôùi thieäu ngaén goïn veà moân chaïy tieáp söùc.ngöôïc vôùi caùch 1 6l 3. nghe hieäu lònh coøi haøng 1. Tay phaûi laêng thaúng leân treân.Hai haøng ñaàu ngoài. baøn tay duoãi thaúng.3.Hoài tónh.Thöïc hieän taâp nhö treân.Hai haøng ñaàu ngoài      *Laøm maãu vaø giaûng giaûi caùch 2 Trao – nhaän tín gaäy töø treân xuoáng. Tín gaäy ñöôïc ñöa töø döôùi leân vaoø giöõa ngoùn caùi vaø ngoùn troû cuaû baøn tay ngöôøi nhaän. Baøn tay xoeø ra nhö ño gang. loøng baøn tay höôùng veà sau – xuoáng döôùi.caùch2  haøng A     haøng B *GV cho nhoùm taäp ñaèng sau quay.4 thöïc hieän trao tín gaäy cho haøng 1. .3 thöïc hieän nhaän tín gaäy. *Nhoùm 8 em vöøa taäp song veà choã.traùi laêng thaúng xuoáng döôùi. 6l 6l c) Chaïy tieáp söùc : Caùch trao vaø nhaän tín gaäy Caùch1: Trao – nhaän tín gaäy töø döôùi leân. . Caùch 2: Trao – nhaän tín gaäy töø treân xuoáng.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. caùc ngoùn con höôùng cheách ra ngoaøi – xuoáng döôù.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc. *Lôùp 4 haøng ngang cöï ly giaõn caùch. caùnh tay duoãi thaúng coá ñònh.haøng chaün böôùc sang traùi 1 böôùc.Ngöôøi nhaän tín gaäy phaûi ñeå loøng baøn tay ngöûa.

yeâu caàu buoåi hoïc.chaïy ñaïp sau. b) Khôûi ñoäng .naâng cao ñuøi. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.luôøn.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.ñaù laêng chaân ra tröôùc.Hoïc baøi Theå duïc + Nhòp ñieäu ( nöõ ) Oân ñoäng t aùc 1-3.phoå bieán noäi dung..      . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 2 CHAÏY TIEÁP SÖÙC – BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu . chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.coå chaân. 2.yeâu caàu giôø hoïc.vaën mình. Hoïc 16 .Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .Daøn haøng.Xoay caùc khôùp : Coà tay.gaäp Duoãi chaân. Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.xoaïc doïc.20 II – Ñòa ñieåm. . hoâng. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. 4 tín gaäy .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.veä sinh nôi taäp . Chaïy naâng goùt chaïm moâng.goái.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. phöông tieän .Phaàn cô baûn Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60 – 65’ Lôùp ngoài thaønh 4 haøng .Hoïc sinh naém ñöôïc caùch trao vaø nhaän tín gaäy ( taïi choã ) Baøi taäp 1 vaø 2.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.xoaïc ngang. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Ñònh löôïng 10 15’ -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. Hoïc ñoäng taùc 4 + Phaùt trieån chung ( nam ) Oân ñoäng taùc 1 – 15.

Ñoäng taùc 18 : Duoãi tay. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp . Ñoäng taùc 17 : Co tay (gaäp heát khôùp khuyûu tay) haï thaân vaø giöõ thaân ngöôøi thaúng.khi tay coù tín gaäy ñöa veà tröôùc thì hoâ baét vaø ñaùnh tay naøy tieáp veà sau 1 nhòp nöõa roài môùi ñöa thaúng tay veà tröôùc . *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai. 3l 2l 2l * Höôùng daãn nam oân . CHAÏY TIEÁP SÖÙC * Taïi choã taäp trao tín gaäy TTCB Ñöùng chaân tröôùc chaân sau. thaân thaúng thaønh tö theá naèm saáp choáng thaúng tay.eùp saùt thaân ñeå nhaän tín gaäy 2l 3l 5l Khoaûng 5‘ BAØI TD Nam : Oân ñoäng taùc 1 – 15 Hoïc ñoäng taùc 16 – 20 Ñoâng taùc 16 : Tung hai chaân ra sau thaønh tö theá naèm saáp choánh thaúng tay. Ñoäng taùc : Ñaùnh tay nhòp nhaøng . caùn söï lôùp hoâ nhòp caû nhoùm nam oân töø 1-15 *Caùn söï ñöùng cuøng chieàu vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Cöï ly giaõn caùch   4   3   2   1  *GV laøm maãu nhanh.GV qua höùông daãn nam 2l 3l 5l *Taïi choã. chaäm *GV hoâ nhòp ñeå HS taäp.a .ñoaïn 3 vaø 4 caàm gaäy tay traùi. caàm saùt ñaàu phía sau cuûa tín gaäy.(nhö ñoäng taùc 16) Ñoäng taùc 19 : nhö ñoäng taùc 17. muõi baøn chaân choáng ñaát. laøm ñoäng taùc trao gaäy theo kieåu quy ñònh ngang      *GV laøm maãu nhanh. Khi nghe hieäu leänh ‘baét’ thì tay seõ nhaän tín gaäy ñaùnh ra tröôùc . chaân sau Ñoäng taùc : Theo leänh cuûa GV. tì treân nöûa tröôùc baøn chaân.khi tay ñoù ñaùnh ra sau thì duoãi thaúng.chaïy ñoaïn 1vaø 3 caàm gaäy tay phaûi. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Cöï ly giaõn caùch   4   3   2   1  *Lôùp phaân thaønh 4 nhoùm nöõ töï oân töø 1-3 vaø cho caùc em xem hình ñoäng taùc 4 taïo khaùi nieäm. taäp ñoäng taùc tay khoâng nhaän tín gaäy TTCB Ñöùng chaân tröôùc. thaân ngöôøi thaúng. HS ñaùnh hai tay töï nhieân. chaân cuøng beân vôùi tay caàm tín gaäy ôû phía sau. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. muõi baøn chaân choáng ñaát.. Ñoäng taùc 20 : Thu 2 chaân thaønh tö theá ngoài xoåm.thaân ngöôøi thaúng. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai. Hai tay choáng ñaát. chaäm *GV hoâ nhòp ñeå HS taäp.

tay traùi tì vaøo goái traùi. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp nhoùm nöõ taäp GV quan saùt söûa sai.Vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo.tay phaûi ñaùnh ra sau vôùi veà phía muõi baøn chaân traùi.cho HS co goái cao.8 : Co goái traùi.ñoàng thôøi gaäp caúng chaân traùi ra sau.Phaàn keát thuùc .caêng thaân.muõi chaân duoãi ra.6. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp nhoùm nam taäp GV quan saùt söûa sai. ñoàng thôøi baät nhaûy theo nhòp hoâ vaø quay thaân 360o veà beân traùi. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Cöï ly giaõn caùch   4   3   2   1  *Trong khi caùn söï lôùp quaûn nhoùm nam. 5 -10’ .GV sang höôùng daãn nhoùm nöõ *GV laøm maãu nhanh.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.thaû loûng. Cuûng coá baøi 2l 5l 2l nhanh hôn.tay traùi ñöa ra tröôùcleân cao loøng baøn tay höôùng ra ngoaøi.      GV goïi 1 – 3 leân thöïc hieän Nam ñoäng taùc 1 – 20 Nöõ ñoäng taùc 1 .Nöõ : Ñoäng taùc 4 Nhaûy 2l TTCB Nhö tö theá keát thuùc cuûa ñoäng taùc 3 Nhòp 1: Baät nhaûy.maét nhìn sang phaûi ra sau. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn.7.hai haøng sau ñöùng. *Hai haøng ñaàu ngoài. Nhòp 4 : Nhö nhòp 2 Nhòp 5. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân GV söûa sai vaø chænh laïi ñeå ñaûm baûo neùt ñeïp vaø nhòp ñieäu. Nhòp 2 : Baät nhaûy vaø haï tay veà TTCB Nhòp 3 : Nhö nòp 1 nhöng ñoåi sang beân phaûi. 3. chaäm ñoäng taùc 4 (nöõ )Nhoùm nöõ ngoài 3 haøng ngang *Trieån khai taäp Cöï ly giaõn caùch   4   3   2   1  *GV ñöùng cuøng chieàu.tay phaûi thaû loûng.Hoài tónh.4 -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .

Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. Hoïc 21 . Hoïc ñoäng taùc 5 .Söï phoái hôïp cuûa ngöôøi trao – nhaän tín gaäy .phoå bieán noäi dung.veä sinh nôi taäp .6 + Phaùt trieån chung ( nam ) Oân ñoäng taùc 1 – 20. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 3 CHAÏY TIEÁP SÖÙC – BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu .yeâu caàu giôø hoïc..xoaïc doïc.Giao baøi taäp veà nhaø.Hoïc baøi Theå duïc + nhòp ñieäu ( nöõ ) Oân ñoäng t aùc 1-4.   Moãi ñoäng taùc . hoâng.xuaát phaùt ba ñieåm töïa. .Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . phöông tieän .Phöông tieän : Chuaån bò coøi.xoaïc Ñònh löôïng 10 . b) Khôûi ñoäng . yeâu caàu buoåi hoïc. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.Hoïc sinh naém ñöôïc xuaát phaùt thaáp. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.30 II – Ñòa ñieåm.gaäp Duoãi chaân.coå chaân. 4 tín gaäy ..Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.goái.Xoay caùc khôùp : Coà tay.

Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.Ñöùng chaân tröôùc.Khi tay choáng ñaát ñeå xuaát phaùt.Kó thuaät xuaát phaùt cuõng theo caùc leänh (Vaøo choã. 2 laàn x 8 nhòp 10m    . chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.naém tín gaäy baèng caùc ngoùn coøn laïi .chaân sau thaân treân hôi ngaû veà tröôùc gaàn vôùi tö theá khi chaïy.chaïy ) Nhö ôû chaïy cöï li ngaén.Taäp taïi choã trao vaø nhaän tín gaäy. Chaïy tieáp söùc : .Xuaát phaùt thaáp vôùi tín gaäy VÑV chaïy ñoaïn ñaàu trong chaïy tieáp söùc 4 x 100m.Phaàn cô baûn a .Daøn haøng.ngoùn caùi.goùc ñoä caùc baøn ñaïp vaãn nhö khio xuaát phaùt vaøo ñöôøng voøng.saün saøng.ñaù laêng chaân ra tröôùc.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.sao cho tay nhaän tín gaäy thaúng haøng vôùi tay trao tín gaäy cuûa ngöôøi phía sau. 2.caùc baøn ñaïp caàn ñaït leäch sang beân phaûi oâ chaïy.soá 1 vaø soá 3 caàm tín gaäy ôû tay phaûi ñöùng sau soá 2 vaø soá 4.Khoaûng caùch caùc baøn ñaïp vôùi nhau vaø vôùi vaïch xuaát phaùt.vaën mình..ngoùn troû taùch nhö ño gang vaø choáng saùt phía sau vaïch xuaát phaùt.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. *Taäp coù gaäy Khi ñoäng taùc ñaõ oån ñònh haøng 1 thöïc hieän phoái hôïp vôùi haøng 2 trao – nhaän tín gaäy. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.naâng cao ñuøi. haøng 2 thöïc hieän moâ phoûng ñoäng taùc nhaän gaäy.sau ñoù ñeán hai haøng coøn laïi *Taäp khoâng gaäy : Khi nghe hieäu leänh.hai tay caàm gaäy ñeàu duoãi thaúng vaø gaàn // vôùi maët ñaát – ñoù laø thôøi ñieåm Khoaûng 5’ Khoaûng hôn 7’ 6l 10l .chaïy ñaïp sau.Hai HS ñöùng ôû tö theá cuøng caàm tín gaäy.Ngöôøi chaïy caàn ñöùng leäch sang beân.luôøn.hai haøng ñaùnh tay nhòp nhaøng.xuaát phaùt thaáp vôùi baøn ñaïp vaø caàm tín gaäy ôû tay phaûi.Khi ñoùng baøn ñaïp.ngang.Khi ñoùng baøn ñaïp caàn chuù yù sao cho truïc doïc cuûa hai baøn ñaïp ñeàu // vôùi ñöôøng tieáp tuyeán (töø vò trí ñaët baøn ñaïp ñeán ñöôøng voøng.sau vaøi nhòp haøng 1 thöïc hieän trao gaäy.Vaø taäp ñoåi tay caàm .Vò trí ñoùng baøn ñaïp caàn ñaûm baûo ñeå ñöôïc chaïy lao sau xuaát phaùt (coù lôïi cho vieäc taêng toác ñoä) treân moät ñöôøng thaúng laø ñöôøng tieáp tuyeán töø vò trí xuaát phaùt tôùi vaïch giôùi haïn beân traùi oâ chaïy. 60’ – 65’ 2l *GV cho caùc em xem tranh aûnh *Laøm maãu ñoäng taùc HS ngoài             5l HS taäp 2           1 *GV höôùng daãn hai haøng taäp. Chuù yù :tröôøng hôïp thieáu tín gaäy coù theå moãi laàn taäp 8 em. TTCB Töøng ñoâi.

GV coù theå cho HS ñaèng sau quay. loøng baøn tay höôùng ra tröôùc. 2l 2l 5l *GV quan saùt nhoùm nöõ oân roài ñeán nhoùm nam.2 *GV höôùng daãn HS oân N1.ñoàng thôøi ñaùnh hoâng . Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû Ñoäng taùc 6 : Ñoäng taùc löng Nhòp 1-2 : Böôùc chaân traùi sang traùi roäng baèng vai. *GV trôû laïi vôùi nhoùm nöõ .Sau ñoù ñaèng sau quay trao ñoåi nhieäm vuï taäp.vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo.hoaøn thaønh vieäc trao – nhaän tín gaäy ( sau ñoù HS trao seõ buoâng tín gaäy vaø ñaùnh tay veà sau.3. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. Nhoùm nam tieáp tuïc oân.ñeå thay ñoåi nhieäm vuï cho nhau.4 GV ñöùng cuøng chieàu.baøn tay saáp.tì baèng muõi baøn chaân.GV höôùng daãn taäp tieáp N 5.2. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai.7. Nhòp 2 : Chaân phaûi ñöa ra sau chaân traùi vaø böôùc sang traùi. -Töøng haøng taäp .GV thöïc hieän toaøn boä ÑT 5 nhanh – chaäm.vöùa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo. hoïc tieáp nhòp 3.7. -Luùc ñaàu taäp vôùi nhòp ñoä chaâm.Taäp nhö baøi taäp chæ khaùc laø coù di chuyeån .maët hôi quay sang phaûi.Taäp chaïy ñoaïn ngaén trao – nhaän tín gaäy.6.ñoàng thôøi gaäp hai caúng tay.8 nhö nhòp 1. ñoàng thôøi hai tay dang ngang.caêng ngöïc.      *GV höôùng daãn HS taäp nhòp 1.6.ñoàng thôøi voã tay. *GV laøm maãu nhanh.Taäp 1 böôùc trao tín gaäy .4 nhöng di chuyeån sang phaûi.HS nhaän seõ caàm tín gaäy vaø ñaùnh tay ñoù veà tröôùc) 6l 2lx20m 5l gaäy.Baøi theå duïc Oân TDNÑ Lôùp cöû ra moät em khaù höôùng daãn lôùp oân Oân baøi TD nam 1-20 lôùp töï oân Hoïc ñoäng taùc 5 di chuyeån ngang Nhòp 1 : Chaân traùi böôùc sang traùi roäng baèng vai. Caùn söï lôùp hoâ nhòp nhoùm nöõ taäp GV quan saùt söûa sai. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Sau khi caùc em naém vöõng 4 nhòp ñaàu.8. chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu.sau taêng toác ñoä ñaùnh tay.Taäp xuaát phaùt 3 ñieåm choáng (Hai chaân vaø moät tay)ngöôøi nhaän tín gaäy phaûi quay maët veà phía sau(Quay maët sang traùi khi baét gaäy tay traùi vaø ngöôïc laïi) 2l 6l 2l b .2 . . Nhòp 5. Nhòp 3 : Nhö nhòp 1 Nhòp 4 : Thu chaân phaûi veà cuøng chaân traùi vaø tì baèng muõi baøn chaân.

hai chaân kheùp.tay traùi ñöa ngang baøn tay saáp. chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu.( neáu lôùp tieáp thu toát coù theå taâp laïi toaøn boä 6 ÑT ) Hoïc ñoäng taùc 21-30 nam ÑT 21 : Baät thaúng leân cao nhaûy öôõn thaân. . vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo. Nhòp 3-4 Ñaùnh hoâng sang phaûi.maët höôùng sang traùi.caúng tay traùi gaäp tröôùc ngöïc. ÑT 28 : Nhö ÑT 26 ÑT 29 : Nhö ÑT 27.hai tay cao.6.30      *GV laøm maãu nhanh.maét nhìn thaúng.keát thuùc ñoäng taùc hai chaân chuïm. ÑT 27 : Laêng thaúng chaân traùi veà tröôùc.khuîu goái. ÑT 26 : Thu chaân phaûi veà thaønh tö theá ñöùng thaúng. Nhòp 7-8 Naâng thaân leân.nhöng ñoåi chaân. 1l *GV Trieån khai taäp nhoùm nam. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai.maét nhìn theo tay.hai tay dang ngang.hai tay giô thaúng treân cao .nhöng ñoåi beân. ÑT 24 : Thu chaân traùi veà vò trí cuõ thaønh tö theá ñöùng nghieâm.tay phaûi ñöa ngang baøn tay saáp.caêng ngöïc.baøn tay saáp.hai tay duoãi thaúng sang phaûi.loøng baøn tay höôùng vaøo nhau . *GV goïi baát kyø moät em nam thöïc hieän baøi taäp töø 1-30 *GV goïi baát kyø moät em nöõ thöïc hieän baøi taäp töø 1. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. 2l 2l 5l treân Caùn söï lôùp quaûn lí nhoùm nöõ taäp cho thuoäc hai ñoäng taùc vöùa hoïc. thaân ngöôøi vaø chaân phaûi duoãi thaúng.taäp töø 21 – 26 *Tieáp ñeán töø 27 . ÑT 30 : Thu chaân phaûi veà thaønh tö theá nghieâm. chaân phaûi duoãi thaúng.caúng tay phaûi gaäp tröôùc ngöïc. ÑT 25 : Nhö ÑT 23.caêng ngöïc.hai tay ñöa thaúng töø treân cao.xuoáng döôùi chaïm muõi baøn chaân traùi.hai tay giô thaúng treân cao.maët höôùng sang phaûi. ÑT 22 : Ñöùng thaúng .ngaång ñaàu.ñaàu vaø thaân ngöôøi nghieâng sang phaûi . Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân GV giaûng giaûi laïi nhöõng yeâu caàu yeáu lónh kyõ thuaät cho ñoäng taùc chính xaùc caû veá bieân ñoä .caêng ngöïc. kheùp chaân. ÑT 23 : Chaân traùi böôùc daøi sang traùi thaønh tö theá ñöùng khuîu goái traùi.sang traùi. Nhòp 5-6 : Gaäp thaân ra phía tröôùc .maét nhìn thaúng.ñoàng thôøi kheùp chaân traùi vaø haï tay veà tö theá ñöùng cô baûn.phöông höôùng.

veä sinh nôi taäp . 4 tín gaäy .Hoài tónh. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 4 CHAÏY TIEÁP SÖÙC – BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu .GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 5 -10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .Giao baøi taäp veà nhaø. phöông tieän .Phaàn keát thuùc . . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng .Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .Oân phoái hôïp cuûa ngöôøi trao – nhaän tín gaäy hoaëc noäi dung do GV choïn Oân ÑT 1 – 6 (nöõ) Hoïc ÑT 7 – 8 (nöõ) Oân ÑT 1 – 30 (nam) Hoïc ÑT 31 – 40 (nam) II – Ñòa ñieåm.*Cuûng coá baøi : 3. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. .. .thaû loûng.

Ngöôøi soá 3 chuyeån gaäy sang tay phaûi ñeå trao cho ngöôøi soá 4 . b) Khôûi ñoäng .ñeå deã quaûn lí lôùp. caùn söï laøm maãu ñöùng ôû tröôùc caùc em nam laøm theo.III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.yeâu caàu giôø hoïc.  ñoäng taùc  2 laàn x 8  nhòp  10m  .xoaïc doïc.roài ngöôøi soá 2. *Luùc ñaàu taäp khoaûng caùch giöõa ngöôøi trao vaø nhaän khoaûng caùch 20m. yeâu caàu buoåi hoïc.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.goái.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. 60’ – 65’ 3l *Chuù yù lôùp thaät traät töï nghe vaø nhôù lôøi daën doø cuûa GV *Nhöõng em chöa taäp ngoài traät töï theo doõi ñeå ñeán löôït mình taäp naém ñöôïc caùch thöùc.ñieàu khieån nhoùm nöõ taäp.vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em laøm theo.GV Ñöùng cuøng chieàu.Khi phoái hôïp ñaõ toát caàn chuù yù taêng toác ñoä.naâng cao ñuøi. Ngöôøi soá 1 caàm tín gaäy ôû tay phaûi roài trao cho ngöôøi soá 2 . Chaïy naâng goùt chaïm moâng. Trao – nhaän tín gaäy theo ñoäi 4 ngöôøi Caû ñoäi chaïy nheï nhaûng theo 1 haøng doïc . 2 .Heát moät ñôït nhö vaäy. -Lôùp cöû 1 em khaù leân hoâ.ngöôøi soá 1 caàm tín gaäy chaïy cuoái cuøng.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. 2l 5l 2l 5l -GV ñeám nhòp. .15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. theo Moãi Ñoäi hình 4 haøng ngang.ngöôøi soá 4 nhaän gaäy baèng tay traùi. *Boá trí caùc em ngoài ôû giöõa ñoaïn ñöôøng taäp. b) BAØI THEÅ DUÏC -Oân ñoäng taùc 1 – 6 TDNÑ nöõ Ñònh löôïng 10 . -GV ñeám nhòp.phoå bieán noäi dung.coå chaân. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. Phaàn cô baûn : a) Oân phoái hôïp cuûa ngöôøi trao vaø ngöôøi nhaän tín gaäy.ngöôøi soá 4 chaïy ñaàu.chaïy ñaïp sau.gaäp Duoãi chaân.khoaûng caùch ngöôøi tröôùc ngöôøi sau phaûi taêng leân ñuû xa ñeå khoâng xoâ ñaïp vaøo nhau. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. -Lôùp cöû 1 em khaù leân hoâ.Chaïy vôùi ñöôøng thaúng.Ngöôøi soá 2 nhaän gaäy baèng tay traùi roài chuyeàn gaäy vaøo tay phaûi bñeå trao cho ngöôøi soá 3. 2l 2l 4l 5l .ngöôøi soá 1 laïi nhaän laïi gaäy ñeå taäp töø ñaàu.Khi chaïy caøng nhanh.ñieàu khieån nhoùm nam taäp. -Oân ñoäng taùc 1 – 30 Baøi TD nam 1l 2l 2l -Hoïc ñoäng taùc 7 – 8 TDNÑ nöõ +Taäp phaàn chaân +Taäp phaàn tay +Taäp phoái hôïp tay – chaân.GV qua oân nhoùm nam.vaën mình. hoâng. caùn söï laøm maãu ñöùng ôû tröôùc caùc em nuõ laøm theo.ñeán ngöôøi soá 3.ñaù laêng chaân ra tröôùc.luôøn.GV qua nhoùm nöõ.Daøn haøng. *Moãi laàn taäp 2 nhoùm.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.xoaïc ngang.Xoay caùc khôùp : Coà tay.

Caùn söï ñieàu khieåm vaø nhoùm nöõ töï quaûn.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO GIAÙO AÙN 5 .GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em laøm theo -Caùn söï ñieàu khieån. .GV chuyeån qua nhoùm nam.Phaàn keát thuùc .GV Ñöùng cuøng chieàu.Hoài tónh.2l 2l 4l -Hoïc ñoäng taùc 31 – 40 Baøi TD nam. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng .GV Ñöùng cuøng chieàu.vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em laøm theo.GV Ñöùng cuøng chieàu. c) Cuûng coá baøi -GV voã nhòp caùc HS taäp . nöõ 3. .thaû loûng.Giao baøi taäp veà nhaø. -Caùn söï ñieàu khieån. .GV giaùm saùt .vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em laøm theo -GV voã nhòp caùc HS taäp .GV giaùm saùt -Caùn söï ñieàu khieåm vaø nhoùm töï quaûn -Lôùp taäp trung laïi-GV goïi moât vaøi em kieåm tra möùc ñoä tieáp thu baøi cho nam.

-Caùn söï lôùp giöõ traät töï. Oân ÑT 1 – 8 (nuõ) Hoïc ÑT 9 Oân ÑT 1 – 40 (nam) Hoïc ÑT 41 – 50 (nam) II – Ñòa ñieåm.Phaàn cô baûn a . hoâng.veä sinh nôi taäp . 4 tín gaäy .Caùn söï Ñöùng cuøng chieàu.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.xoaïc doïc.53 saùch GV TD lôùp 11 b . Oân ñoäng taùc 1 – 40 e .yeâu caàu giôø hoïc.15’ -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.Xoay caùc khôùp : Coà tay. Taäp nhö ñieàu kieän thi ñaáu ( neáu coù ñuû saân baêi) Do ñieàu kieän tröôøng khoâng coù saân coù theå töông töï baèng caùch thu heïp ñoä daøi. 2 .Hoïc ñoäng taùc 9 2l 4l 2l . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Ñònh löôïng 10 .chaïy ñaïp sau.vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em nöõ laøm theo. .moät löôït taäp 2 nhoùm.ñaù laêng chaân ra tröôùc.    4l 2l c .Luaät Trang 52.xoaïc ngang. Oân ñoäng taùc 1 – 8 d . HỒ CHÍ MINH CHAÏY TIEÁP SÖÙC – BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu Hoïc moät soá ñieåm cô baûn trong luaät ñieàn kinh (phaàn chaïy tieáp söùc 4 x 100m) Oân noäi dung chaïy nhö luùc thi ñaáu. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. theo Moãi Ñoäi hình 4 haøng ngang. Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.coå chaân.. 60’ – 65’ Lôùp taäp hoïp ngoài 4 haøng ngang coù theå giaûng luaät chaïy 4x100 ñaàu giôø hoïc sau ñoù môùi khôûi ñoäng.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . Chaïy naâng goùt chaïm moâng.luôøn. phöông tieän .Daøn haøng. yeâu caàu buoåi hoïc.phoå bieán noäi dung.coøn ñieàu kieän keùm hôn chæ taäp treân ñöôøng thaúng.caùc em coù theå taäp giöõ theo nhoùm cho ñeán luùc kieåm tra.naâng cao ñuøi.hoaëc cuoái buoåi hoïc.gaäp Duoãi chaân. -Taäp trao – nhaän tín gaäy nhoùm 4 em.TP. -Boá trí lôùp ngoài khu vöïc giöõa ñoaïn ñöôøng chaïy.goái.  ñoäng taùc  2 laàn x 8  nhòp  10m  . Coù theå baám giôø ñeå tính thaønh tích + kó thuaät.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.vaën mình.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. b) Khôûi ñoäng .taäp vôùi toác ñoä cao.

GV Ñöùng cuøng chieàu.GV giaùm saùt -Caùn söï ñieàu khieåm vaø nhoùm töï quaûn .GV giaùm saùt -Caùn söï ñieàu khieåm vaø nhoùm töï quaûn .vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em nöõ laøm theo. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng .GV Ñöùng cuøng chieàu.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em nöõ laøm theo. Cuûng coá baøi -Lôùp taäp trung laïi-GV goïi moât vaøi em kieåm tra möùc ñoä tieáp thu baøi cho nam.Giao baøi taäp veà nhaø. . .thaû loûng.      -Caùn söï ñieàu khieån nhoùm nöõ oân.4l   -Caùn söï ñieàu khieån. nöõ 3.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 5 -10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . .Hoài tónh. . -Caùn söï lôùp hoâ nhòp nhoùm nam taäp                 F . .Hoïc ñoäng taùc 41 – 50 2l 6l 1l G .Phaàn keát thuùc .

theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.luôøn. Kieåm tra khaû naêng phoái hôïp trao – nhaän tín gaäy.naâng cao ñuøi. Caùch cho ñieåm Ñieåm kó thuaät cuûa caùc HS trong moät nhoùm laø nhö nhau.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.chaïy ñaïp sau.vaën mình. hoâng.Xoay caùc khôùp : Coà tay.veä sinh nôi taäp ..ñaù laêng chaân ra tröôùc. b) Khôûi ñoäng .xoaïc ngang.gaäp Duoãi chaân. 2 . yeâu caàu buoåi hoïc.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.yeâu caàu giôø hoïc. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. Noäi dung döï truø : Oân ÑT 1 – 9 (nöõ) Oân ÑT 1 – 50 (nam) Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60’ – 65’           .Daøn haøng.      . chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. phöông tieän . Chaïy naâng goùt chaïm moâng.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.phoå bieán noäi dung.chuù yù ñeán söï taäp luyeän thöôøng xuyeân cuûa HS Ñieåm 9 – 10 :Thöïc hieän ñuùng Ñònh löôïng 10 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.goái. Kieåm tra chaïy tieáp söùc Nguyeân taéc vöøa söùc. Phaàn cô baûn a .xoaïc doïc.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 6 CHAÏY TIEÁP SÖÙC –LYÙ THUYEÁT - BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu II – Ñòa ñieåm. 4 tín gaäy .Kieåm tra chaïy tieáp söùc Oân taïi choã trao vaø nhaän tín gaäy Moät böôùc trao vaø nhaân tín gaäy(nhaän tín gaäy sau ñoù ñoåi tay).coå chaân.

2l b . Oân baøi TD nam.GV neân cho chuaån bò “vaät baùo hieäu” Khi caùc nhoùm khaùc nhau vaøo kieåm tra.nöõ.Vieäc saép xeáp ñoù theo caùc qui luaät -Töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp -Töø deã ñeán khoù -Töø nhöõng caùi ñaõ bieát sang caùi chöa bieát Moät ñieàu quan troïng nöõa laø AB daøi 20m.phoái hôïp cô baûn ñuùng kó thuaät ôû trong khu vöïc qui ñònh.nhöng khoâng thay ñoåi caùc moác quy ñònh..coù theå cho chaïy theo ñöôøng voøng. Ñieåm 5 – 6 :Thöïc hieän ñuùng kó thuaät trao – nhaän tín gaäy.Chæ neân kieåm tra ñoàng thôøi 1 – 2 nhoùm.v Caùc baøi taäp khi ñöôïc löïa choïn ñeå giaûng daïy khoâng neân quaù khoù hoaëc quaù deã.chaïy vôùi toác ñoä chaäm Ñieåm 1 – 2 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc kyõ thuaät trao – nhaän tín gaäy.coù theå cho caùc em thöû moät laàn.ñeå GV deã theo doõi.phoái hôïp cô baûn ñuùng kó thuaät ôû trong khu vöïc qui ñònh.AD daøi 50m.Cöù theá laàn löôït cho ñeán heát GV chia lôùp thaønh nhieàu nhoùm.chaïy toác ñoä chaäm Ñieåm 3 – 4 :Thöïc hieä ñöôïc kyõ thuaät trao – nhaän tín gaäy.ñaùnh giaù. Nguyeân taéc vöøa söùc : Nguyeân taéc vöøa söùc ñöôïc baûo ñaûm khi thöïc hieän toát hai vaán ñeà -Ñoä khoù cuûa baøi taäp phaûi löïa choïn vaø phaân thaønh loaïi baäc. Ñeå cho ñoä khoù cuûa baøi taâp luoân vöøa söùc vôùi ngöôøi taâp thì phaûi naâng daàn leân. Caùc baøi taäp khoâng vöøa söùc deã gaây chaán thöông trong taäp luyeän.HS ngồi tập trung 4 haøng ngang .ñieåm E tuyø thuoäc ñaëc ñieåm cuûa töøng ñoâi phoái hôïp.phaûi ôû möùc sao cho moãi ngöôøi coù coá gaéng nhaát ñònh vaø caàn söï giuùp ñôõ cuûa giaùo vieân.löùa tuoåi. Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän ñuùng kó thuaät trao – nhaän tín gaäy.phoái hôïp ñuùng ñuùng kó thuaät ôû cuoái khu vöïc qui ñònh. Nhôù yeâu caàu caùc em kieåm tra song veà choã cuõ ngoài traät töï.chaïy toác ñoä cao. -Phaûi xeùt ñeán ñaëc ñieåm cuûa ngöôøi hoïc veá : giôùi tính.v .trình ñoä.huaán luyeän vieân. Neáu khoâng kòp giôø coù theå boû phaàn naøy.kó thuaät trao – nhaän tín gaäy.Neáu khoâng coù ñieàu kieän ñeå chaïy treân ñöôøng thaúng.coù theå theo thöù töï danh saùch . c .chaïy toác ñoä trung bình.

Thöïc hieän caùc quy luaät “töø deã ñeán khoù””töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp””töø nhöõng ñieàu ñaõ bieát ñeán nhöõng ñieàu chöa bieát” 3. .Naém chaéc ñaëc ñieåm caù nhaân seõ cho pheùp ngöôøi GV ñaët caùc nhieâm vuï vöøa söùc HS.trong thi ñaáu thaäm chí caû trong luùc vui chôi vaø nghæ ngôi.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .Hoài tónh. .Bieát vaø tính kyõ veà caùc löùa tuoåi vaø caù tính cuûa ngöôøi taâp 3. 2.muoán ñaûm baûo nguyeân taéc vöøa söùc thì ngoaøi vieäc chuù yù ñeán xu höôùng chung phaûi chieáu coá ñeán ñaëc ñieåm caù nhaân.thaû loûng. .Phaàn keát thuùc . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng .Giao baøi taäp veà nhaø.tieán haønh caùc quaù trình giaûng daïy ñöôïc chaët cheõ vaø coù caùc bieän phaùp ñöôïc linh hoaït Ñaûm baûo cho nguyeân taéc vöøa söùc caàn theo caùc quy luaät 1Laõnh ñaïo chaéc chaéc quaù trình thöïc hieän chöông trình vaø ñeà ra caùc yeâu caàu hoïc taäp.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.Ñaëc ñieåm caù nhaân cuûa ngöôøi taäp neân nghieân cöùutrong hoïc taäp..

cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. hoâng. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.vaën mình. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.TTTC I – Muïc tieâu Kieåm tra.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. Moät soá ñoäng taùc boå trôï do GV choïn.Kiểm tra TD *Lôùp töï oân Ñònh löôïng 10 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. 2 .xoaïc doïc.coå chaân.naâng cao ñuøi.khoaûng 6 quaûø boùng chuyeàn..Phöông tieän : Chuaån bò coøi. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 7 THEÅ DUÏC – NHAÛY CAO .phoå bieán noäi dung.chaïy ñaïp sau.yeâu caàu giôø hoïc.xoaïc ngang.goái.Daøn haøng.veä sinh nôi taäp . Oân chaïy ñaø – giaäm nhaûy.luôøn. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60’ -65’ *Lôùp chia thaønh 2 nhoùm nam – nöõ rieâng caùn söï lôùp ñieàu .gaäp Duoãi chaân. Oân caùc böôùc di chuyeån trong moân boùng chuyeàn. .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. II – Ñòa ñieåm. b) Khôûi ñoäng . Phần cơ bản a .Xoay caùc khôùp : Coà tay.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .ñaù laêng chaân ra tröôùc. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. phöông tieän .SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.      . yeâu caàu buoåi hoïc. daây nhaûy.

coù sai soùt nhoû veà tö theá. ñeïp vaø coù nhòp ñieäu. -Ñieåm 7 – 8 :Thöïc hieân ñuùng töông ñoái ñeïp. b . -HS HS Ñöùng treân moät chaân. -Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän ñuùng kó thuaät.coù vaáp moät soá nhòp. *Kieåm tra nam (caùch cho ñieåm) -Ñieåm 9 – 10 : Thöc hieän ñuùng kó thuaät. coù tính lieân hoaøn. -Hs nam giaäm nhaûy chaân traùi taäp chaïu ñaø 5 böôùc.ñoàng thôøi ñaù laêng vaø ñaùnh tay.ñeán 7 böôùc      Töøng haøng taäp                                 Toác ñoä chaïy ñaø vuøa phaûi.Khi nghe goïi tôùi teân mình HS nhôù giô tay.Chöa thuoäc 2 – 3 ñoäng taùc hoaëc vaáp moät soá nhòp.ñoäng taùc xaáu.chöa khôùp nhaïc.khôùp nhaïc hoaëc nhòp hoâ. 10l 10l Oân chaïy ñaø 10m x2l Lôùp 4 haøng ngang cöï ly giaõn caùch      -HS Ñöùng treân moät chaân. -Baät loø coø Ba em ñaàu haøng thöïc hieän sau ñoù xeáp haøng ôû ñích .Khôùp nhaïc hoaëc nòp hoâ.ñaët chaân giaäm phía sau.ñeán 7 böôùc -HS nam giaân nhaûy chaân phaûi taäp chaïy ñaø 5 böôùc.thöïc hieän 3 böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng.khôùp nhaïc hoaëc nhòp hoâ.Nhảy cao Oân giaäm nhaûy 3l khieån lôùp oân. -Ñieåm 1 – 2 :Chöa thöïc hieän ñöôïc 2/3 caùc ñoäng taùc cuûa baøi. Löu yù caùc em chöa tôùi löôït kieåm tra ngoài taäp trung. Moãi ñôït goïi 3 – 5 em leân thöïc hieän.ñaët chaân giaäm phía sau.khi nghe hieäu leänh coøi. Taäp ñoäng taùc boå trôï -Taäp ñaùnh tay -Ñöùng kieãng goùt nöûa tröôùc baøn chaân tröôùc treân buïc cao 20cm thöïc hieän naâng goùt chaân leân xuoáng.goïi theo thöù töï danh saùch.chöa thuoäc 2 ñoäng taùc vaø vaáp moät soá nhòp.Chöa thuoäc nhieàu ñoäng taùc hoaëc vaáp nhieàu nhòp. -Ñieåm 5 – 6 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng vaø ñoäng taùc ñeïp. coù tính lieân hoaøn nhöng chöa thaät ñeïp.*Kieåm tra nöõ (caùch cho ñieåm ) -Ñieåm 9 – 10 : Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät vaø baøi ñeïp. GV taäp trung caùc em nöõ ngoài thaønh hai haøng ngang.nhanh choùng ñöa chaân giaäm ra tröôùc vaø ñaët töø goùt chaân sang muõi chaân.           Ñaët chaân giaäm nhaûy phaûi töø goùt chaân sang muõi chaân vaø giaäm maõnh lieät.taïo ñöôïc söï thoaûi maùi. -Ñieåm 3 – 4 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc kyõ thuaät.khi nghe hieäu leänh coøi.ñeå ruùt kinh nghieäm.

daây nhaûy. hoâng.goái.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. .yeâu caàu giôø hoïc.rôi xuoáng ñaát Hoaøn chænh boán giai ñoaïn kyõ thuaät Moät soá ñoäng taùc boå trôï kó thuaät vaø baøi taäp phaùt trieån theå löïc (do Gv choïn) TTTC : Oân caùc böôùc di chuyeån trong moân boùng chuyeàn.vaën mình.      . .TTTC I – Muïc tieâu Nhaûy cao : Chaïy ñaø – giaâm nhaûy – treân khoâng . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 8 Nhaûy cao ..Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 5 -10’ A B C -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng .xoaïc doïc.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.xoaïc ngang.Hoài tónh.khoaûng 6 quaø boùng chuyeàn.   c .hai hay nhieàu böôùc tuyø thuoäc cöï li xa gaàn boùng ñeán.15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.veä sinh nôi taäp .gaäp Duoãi chaân. II – Ñòa ñieåm.di chuyeån veà tröôùc chaân sau böôùc tröôùc .phoå bieán noäi dung.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.thaû loûng.Giao baøi taäp veà nhaø.naâng cao ñuøi. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.Daøn haøng. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . b) Khôûi ñoäng .Xoay caùc khôùp : Coà tay.coå chaân.chaân coøn laïi reâ theo trôû veà TTCB +Böôùc chaïy :thöïc hieän khi boùng ñeán ôû xa.Phaàn keát thuùc . 3. . (moät soá baøi taäp boå trôï). phöông tieän .sau.chaïy Ñònh löôïng 10 .luôøn.cöï ly giaõn caùch Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. Boùng chuyeàn -Oân caùc böôùc di chuyeån +Böôùc tröôït ngang sang traùi. OÂn kó thuaät chuyeàn boùng cao tay cô baûn.phaûitröôùc.söû duïng khi boùng ñeán leäch sang phaûi hay traùi ôû cöï li gaàn Kó thuaät : Chaân naøo gaån höôùng ñoù nhaát böôùc tröôùc. yeâu caàu buoåi hoïc.

Chuù yù ñôïi cô theå ñeán ñieåm cao nhaát môùi thöïc hieän xoay muõi chaân laêng vaø ngöôøi.sau ñoù GV ñeå nhoùm 1 taâp döôùi söï giaùm saùt cuûa caùn söï lôùp.Böôùc chaïy. b)TTTC : Boùng chuyeàn. TTCB Ñöùng hai chaân roäng baèng vai.Phaàn cô baûn a Nhaûy cao : moät saûi tay.chaân tröôùc chaân sau.sang phaûi . 2lx10m 60’ – 65’ 2l *Toác ñoä chaïy ñaø vuøa phaûi.  1  2 *GV ñeám 1 HS ñöa hình tay leân.maét quan saùt chôø boùng ñeán.haï thaáp troïng taâm.nhanh choùng ñöa hình tay ñoùn boùng ôû treân cao caùch traùn khoaûng 30cm.luøi.ñaïp sau. *Ñaët chaân giaäm nhaûy phaûi töø goùt chaân sang muõi chaân vaø giaäm maõnh lieät.buïng hoùp. 6l 6l 6l 10l *GV höôùng daãn nhoùm 2 taäp boùng chuyeàn ôû ñòa ñieåm khaùc. Nhaéc laïi nhöõng ñieåm maáu choát cuûa töøng giai ñoaïn.böôùc nhaûy. *Tröôøng hôïp ñuû duïng cuï caû lôùp taäp nhaûy cao xong sau ñoù caû lôùp chuyeån qua hoïc boùng chuyeàn. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. *Phoái hôïp di chuyeån thöïc hieän moâ phoûng ñoäng taùc chuyeàn boùng cao tay cô baûn.taïo ñöôïc söï thoaûi maùi.ñaù laêng chaân ra tröôùc.GV ñeám 2 HS thöïc hieän taïi choã thöïc hieän ñoäng taùc chuyeàn boùng .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.theo goùc ñoä khoaûng 60 – 700 So vôùi traùn. *Sau khi GV giaûng giaûi caû lôùp.sau ñoù khuîu goái thu tay phoái hôïp coå tay vaø caùc loùng ngoùn tay hoaõn xung roài thöïc hieän chuyeàn boùng ñi. 40l 40l . *Oân böôùc tröôït ngang sang traùi. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.      *GV laøm maãu.GV toå chöùc höôùng daãn nöûa lôùp taäp nhaûy cao toaøn boä 4 giai ñoaïn.moät nhoùm taäp nhaûy cao. *Nghe hieäu leänh coøi GV chæ tay höôùng naøo HS di chuyeån Ñoäng taùc : Di chuyeån theo höôùng boùng ñeán.cho HS xem tranh aûnh.hai tay thaû loûng .vai hôi nhoâ veà phía tröôùc. Loø coø 2.böôùc tröôït tieán .böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. nhoùm kia taäp boùng chuyeàn. *Tröôøng hôïp thieáu boùng coù theå chia lôùp laøm hai nhoùm.

+Haøng 2 taäp boå trôï nhö haøng 1 vöøa thöïc hieän +Haøng 1 böôùc tôùi gaàn caàm boùng nöông boùng theo ñeå haøng 2 thöïc hieän chuyeàn boùng. cöù theá luaân phieân. Goïi moät vaøi em thöïc hieän toát leân thöïc hieän.(taïo caûm giaùc khi thöïc hieän chuyeàn) +Ñoåi laïi haøng 2 caàm boùng cho haøng 1 taäp. .Giao baøi taäp veà nhaø. neáu ngöôïc laïi.  1  2 *Ñoäng taùc boå trôï +Haøng 1 thöïc hieän chuyeàn boùng xuoáng ñaát (coù theå ôû treân töôøng) Caàm boùng theo hình tay ôû treân ñaàu thöïc hieän chuyeàn boùng thaúng leân trôøi roài rôi veà vò trí cuõ. 2l 4l 800m c) Chaïy beàn 3.Hoài tónh.30l 30l 20l 40l höoùng ñoù vaø thöïc hieän ñoäng taùc.sau ñoù ñoåi ngöôïc laïi. . GV tuaàn naøy chuù troïng moân BC – Tuaàn sau seõ chuù troïng moân nhaûy cao.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc .GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . *Hai haøng luøi veà sau 2 böôùc thöïc hieän chuyeàn hai laàn. 5 -10’ Lôùp taäp ôû ñòa hình töï nhieân. Taäp hoïp lôùp laïi GV thò phaïm laïi nhaéc laïi ngaén goïn ñieåm maáu choát cuûa kyõ thuaät. *Thöïc hieän chuyeàn 1 laàn moät beân chuyeàn nhanh – moät beân chuyeàn chaäm.Phaàn keát thuùc . *Neáu lôùp ngoan coøn dö thôøi gian coù theå cho nhoùm BC töï taäp moät luùc.thaû loûng. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. Lôùp taäp trung ngoài 4 haøng ngang. ñoåi noäi dung taäp chuyeån sang nhaûy cao.

TTTC I – Muïc tieâu Oân Hoaøn chænh boán giai ñoaïn kyõ thuaät Moät soá ñoäng taùc boå trôï kó thuaät vaø baøi taäp phaùt trieån theå löïc (do Gv choïn) Oân caùc böôùc di chuyeån – Caùc baøi taäp boå trôï kó thuaät chuyeàn boùng cao tay cô baûn .Oân ñeäm boùng II – Ñòa ñieåm. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp .Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 9 Nhaûy cao .SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.veä sinh nôi taäp .khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn. .Phöông tieän : Chuaån bò coøi. daây nhaûy.. phöông tieän .

hoâng.Daøn haøng.böôùc nhaûy.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.phoå bieán noäi dung. -Taâp 3 böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng      Moãi laàn 4 em thöïc hieän.cho ñeán 120cm döøng vôùi nöõ 60cm 90cm.15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.chaïy ñaïp sau. *Phoái hôïp di chuyeån thöïc hieän moâ phoûng ñoäng taùc chuyeàn boùng cao tay cô baûn.gaäp Duoãi chaân.vaën mình.goái.GV ñeám 2 HS thöïc hieän taïi choã thöïc hieän ñoäng taùc chuyeàn boùng .luøi.ñaù laêng chaân ra tröôùc.coå chaân.xoaïc doïc.yeâu caàu giôø hoïc.taêng tính ñaøn hoài cuûa chaân.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. Loø coø 2. Taäp möùc xaø 70cm moãi laàn naâng xaø leân 5cm.      . Muïc ñích khôûi ñoäng.Noäi dung & giaûng giaûi 1. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.naâng cao ñuøi.Xoay caùc khôùp : Coà tay.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.böôùc tröôït tieán .sang phaûi .luôøn. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. *Oân böôùc tröôït ngang sang traùi. yeâu caàu buoåi hoïc.Böôùc chaïy.Phaàn cô baûn a Nhaûy cao : Ñònh löôïng 10 .  1  2 *GV ñeám 1 HS ñöa hình tay leân. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.  1  2 40l 40l .xoaïc ngang. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 10mx2l 60’ – 65’ 10l 10l 6l b Boùng chuyeàn 10l 10l 10l -Taäp ñaùnh tay -Taäp moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy. *Nghe hieäu leänh coøi GV chæ tay höôùng naøo HS di chuyeån höoùng ñoù vaø thöïc hieän ñoäng taùc. b) Khôûi ñoäng .

coå tay duoãi thaúng.30l 30l 20l 40l Tröôøng hôïp trong nhoùm coù em yeáu. -Taâp ñeäm qua ñeäm laïi. sau ñoù ñoåi ngöôïc laïi.gaàn tôùi boùng ñoàng thôøi thöïc hieän ñöa hình tay chuaån bò cho vieäc ñeäm boùng.vung tay leân. hoâng.Phaàn keát thuùc .thaû loûng.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.boán loùng ngoùn tay naøy ñaët leân boán loùng ngoùn tay kia.thöïc hieän chuyeàn chaäm. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . -Thöïc hieän ñoäng taùc ñeäm boùng khoâng boùng di chuyeån sang caùc höôùng.ñoàng thôøi hôi xoác vai leân ñeå tieáp xuùc boùng.caùnh tay taïo vôùi thaân ngöôøi moät goùc 45o – 50o.A 1 chuyeàn xong di chuyeån sang traùi chaïy ra cuoái haøng. 3.di chuyeån nhanh ñeán choã höôùng boùng tôùi. _Taäp moät beân tung boùng moät beân ñeäm. +Ñoåi laïi haøng 2 caàm boùng cho haøng 1 taäp.thöïc hieän kieãng goùt leân xuoáng taêng löïc coå chaân Ñöùng treân baäc theàm thaáp baèng nöûa tröôùc baøn chaân traùi thöïc hieän kieãng goùt leân xuoáng Ñöùng treân baäc theàm thaáp baèng nöûa tröôùc baøn chaân phaûi thöïc hieän kieãng goùt leân xuoáng 20l 20l 20l *Ñoäng taùc boå trôï +Haøng 1 thöïc hieän chuyeàn boùng xuoáng ñaát (coù theå ôû treân töôøng) Caàm boùng theo hình tay ôû treân ñaàu thöïc hieän chuyeàn boùng thaúng leân trôøi roài rôi veà vò trí cuõ.caùnh tay thaúng. Taêng löïc Ñöùng treân baäc theàm thaáp baèng nöûa tröôùc 2 baøn chaân. Chuyeàn boùng di chuyeån.luùc naøy goùc taïo bôûi caùnh tay vaø thaân khoaûng 60o – 80o(tröôøng hôïp thoâng thöôøng)Coù theå lôùn hôn do phuï thuoäc ñöôøng boùng tôùi vaø muïc ñích ñaùnh boùng.Thöïc hieän ñeäm boùng baèng caùch duoãi khôùp goái. cöù theá luaân phieân.hai ngoùn caùi kheùp laïi song song baèng nhau. +Thöïc hieän chuyeàn 1 laàn moät beân chuyeàn nhanh – moät beân chuyeàn chaäm.   A1 A   B1 B Em chuyeàn khaù ñöùng ôû treân.boùng bay sang A. A chuyeàn laïi cho A 2….yeâu caàu ñaàu tieân em coá gaéng di chuyeån cho kòp ñoùn boùng.Hoài tónh. . 8voøng Oâng ñeäm boùng : Nhaéc laïi maáu choát kó thuaät Ñöùng tö theá chuaån bò. +Haøng 2 taäp boå trôï nhö haøng 1 vöøa thöïc hieän +Haøng 1 böôùc tôùi gaàn caàm boùng nöông boùng theo ñeå haøng 2 thöïc hieän chuyeàn boùng. Töøng haøng thöïc hieän. +Hai haøng luøi veà sau 2 böôùc thöïc hieän chuyeàn hai laàn.

veä sinh nôi taäp. phöông tieän . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 10 Nhaûy cao . daây nhaûy.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. . Oân Hoaøn chænh boán giai ñoaïn kyõ thuaät Luaät ñieàn kinh (phaàn nhaûy cao) TTTC : Oân phaùt boùng thaáp tay chính dieän Hoïc phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình. .khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn.Giao baøi taäp veà nhaø. .Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi Ñònh löôïng Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) Nhaûy cao :Moät soá ñoäng taùc boå trôï. .TTTC I – Muïc tieâu II – Ñòa ñieåm.. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP..

ñeäm boùng   20l C Moät laàn thöïc hieän 3 HS.goái. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. yeâu caàu buoåi hoïc. -Ba böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng.chaân laêng phía sau thöïc hieän ñaù laêng.Xoay caùc khôùp : Coà tay. 60’ – 65’ 10l 6l 10l 6l Nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän.chaïy ñaïp sau. Nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän. Muïc ñích khôûi ñoäng.ñaët chaân .luôøn. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.1. Chaïy naâng goùt chaïm moâng. 10 .taêng tính ñaøn hoài cuûa chaân. -Ñöùng baèng chaân giaäm .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. Loø coø 2.      .Daøn haøng.vaën mình. b) Khôûi ñoäng .Phaàn cô baûn a Nhaûy cao : -Taäp caùc baøi taäp boå trôï ñeå naâng cao thaønh tích. -Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy ñaù laêng -Ñaùnh tay taïi choã -Moät böôùc giaäm nhaûy xoay muõi chaân vaø thaân rôi xuoáng baèng chaân giaäm sau ñoù tôùi choáng hai tay.15’ -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. hoâng.yeâu caàu giôø hoïc. Ñoäi hình 4 haøng ngang.gaäp Duoãi chaân. -Taâp ôû möùc xaø trung bình.coå chaân.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.phoå bieán noäi dung. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.ñaù laêng chaân ra tröôùc.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.naâng cao ñuøi.      .cöù 3 böôùc thöïc hieän giaäm nhaûy ñaù laêng.  Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 10mx2l 3lx3 A B -Hoaøn chænh 4 giai ñoaïn *Luaät ñieàn kinh (phaàn nhaûy cao) Saùch GV lôùp 11 trang 86 b Boùng chuyeàn Oân chuyeàn boùng.xoaïc doïc.Daøn haøng.nam (1m) nöõ (80cm) *lôùp ngoài taäp trung 4 haøng ngang chuù yù chaïy ñaø .xoaïc ngang.

baøn tay caùch thaân ngöôùi 30 – 35cm.cöù theá laàn löôït.hai nhoùm phuïc vuï *Taäp phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình *GV laøm maãu.giaäm nhaûy ñuùng. -Töøng haøng thöïc hieän vôùi boùng ôû cuoái saân.Maët quay veà höôùng löôùi.hai nhoùm taäp .maét quan saùt saân ñoái phöông.( trong nhoùm coù HS yeáu coù theå thöïc hieän ñoäng taùc hôi chaäm laïi.caùc haøng coøn laïi phuïc vuï boùng.töøng haøng thöïc hieän.tay hôi co ôû khôùp khuyûu.thaân treân gaäp veà phía tröôùc moät chuùt.chaân phaûi ñaïp ñaát.ñoåi laïi .troïng taâm chuyeån töø chaân phaûi sang chaân traùi. *Taäp phaùt boùng ñöùng caùch löôùi 6m *Taäp phaùt boùng ôû vaïch cuoái saân Lôùp chia thaønh 4 nhoùm .boùng ñöôïc tung vôùi ñoä cao ngang maët. .dính boùng). *Taïi choã Taäp moâ phoûng ñoäng taùc .caùc ngoùn tay xoeø roäng ñôõ beân döôùi boùng ôû taàm ngang hoaëc cao hôn thaét löng.Tay phaûi môû sang beân phaûi .5m. -Taâp ñeäm qua ñeäm laïi.tay phaûi tieáp tuïc môû sang beân phaûi vaø cheách ra sau.baøn tay ngöûa.tay traùi haï thaáp taàm boùng ñeå laáy ñaø tung boùng.moät beân chaäm. *Taäp phaùt boùng vaøo löôùi.vai traùi höôùng veà phía löôùi.Khi tung boùng thaân ngöôøi baét ñaàu vöôn leân. -Taäp chuyeàn boùng phoái hôïp ñeäm boùng coù di chuyeån    A1 A   Oân phaùt boùng thaáp tay chính dieän 10l 20l 10l 10l Hoïc phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình TTCB Hai chaân môû roäng baèng vai hoaëc hôn vai. _Taäp moät beân tung boùng moät beân ñeäm.cho HS xem tranh aûnh -HS Taäp moâ phoûng ñoäng taùc khoâng boùng.ñöùng caùch löôùi khoaûng 1.laàn hai môùi chuyeàn ñi ( Gioáng nhö boå trôï taêng tính ñaøn hoài caùc ngoùn tay ñeå traùnh chaán thöông )  1  2 -Taâp chuyeàn qua chuyeàn laïi moät beân nhanh .HS ñaàu haøng chuyeàn hay ñeäm tuyø ñöôøng boùng ñeán xong nhanh choùng chaïy veà cuoái haøng.hôïp vôùi thaân ngöôøi moät goùc 30 – 45 0 . Tung boùng :Troïng taâm cô theå haï thaáp vaø hôi doàn veà chaân phaûi.Tay traùi caàm boùng.tay phaûi chuyeån ñoäng theo höôùng töø phaûi 2l 10l 10l B1 B Lôùp chia thaønh nhieàu nhoùm. 20l 20l 20l 10 voøng *Taäp chuyeàn 2 laàn laàn ñaàu chæ chuyeàn thaáp thaúng ôû treân ñaàu. Ñaùnh boùng : Khi boùng rôi ñeán taàm thích hôïp(taàm ñaùnh boùng laø khi boùng coù ñieåm rôi ôû ñoä cao ngang xöông öùc).Ñieåm boùng ñöôïc tung leân ngang thaân beân traùi theo phöông thaúng ñöùng caùch thaân ngöôøi 30 – 35cm.

Luaät boùng chuyeàn II – Ñòa ñieåm. phöông tieän .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.Hoài tónh. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . .Quaù trìng ñaùng boùng. .thaân ngöôøi xoay töø phaûi sang traùi höôùng veà phía löôùi Keát thuùc :Khi boùng rôøi tay.thaû loûng.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.moät soá baøi taäp naâng cao thaønh tích nhaûy cao TTTC : OÂn phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.veä sinh nôi taäp.ngöôøi xoay veà phía löôùi.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .TTTC I – Muïc tieâu Lyù thuyeát :Nguyeân taéc heä thoáng.Phaàn keát thuùc . 3. Nhaûy cao : Hoaøn chænh kó thuaät. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 11 Lyù thuyeát .Baøn tay phaûi chaïm vaøo phía sau vaø döôùi boùng.Nhaûy cao .chaân phaûi böôùc cheách leân tröôùc ñeå giöõ thaêng baèng vaø tieáp tuïc vaøo saân thi ñaáu.sang traùi cheách leân treân.Giao baøi taäp veà nhaø. .

b) Khôûi ñoäng . Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 10mx2l 60’ – 65’ 10l 6l 10l 6l Nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän.chaïy ñaïp sau.gaäp Duoãi chaân.chaân laêng phía sau thöïc hieän ñaù laêng.      .goái.Lyù thuyeát :Nguyeân taéc heä . daây nhaûy.yeâu caàu giôø hoïc.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. Nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän. yeâu caàu buoåi hoïc.Daøn haøng..coå chaân.naâng cao ñuøi.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.      . .Xoay caùc khôùp : Coà tay.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. Loø coø 2.Daøn haøng.ñaù laêng chaân ra tröôùc.phoå bieán noäi dung. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. Muïc ñích khôûi ñoäng.Phaàn cô baûn a . -Ba böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. -Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy ñaù laêng -Ñaùnh tay taïi choã -Moät böôùc giaäm nhaûy xoay muõi chaân vaø thaân rôi xuoáng baèng chaân giaäm sau ñoù tôùi choáng hai tay. -Oân moâ phoûng ñoäng taùc phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình khoâng boùng -taäp phaùt boùng ñöùng caùch löôùi 3l 6l b . hoâng.TTTC Oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình : 6l 10l c .Nhaûy cao : Ñònh löôïng 10 . Ñoäi hình 4 haøng ngang.taêng tính ñaøn hoài cuûa chaân. -Taäp naâng thaønh tích daàn ñeå coù caûm giaùc nhö thi ñaáu.  A  B  C _Moät laàn thöïc hieän 3 HS.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. -Ñöùng baèng chaân giaäm .luôøn.xoaïc doïc..xoaïc ngang.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.vaën mình.cöù 3 böôùc thöïc hieän giaäm nhaûy ñaù laêng.

1 Keá hoaïch hoaù toaøn boä coâng taùc giaûng daïy-huaán luyeän . Ngoaøi vieäc taêng daàn ñoä khoù cuõng phaûi chuù yù taêng daàn veà löôïng vaän ñoäng (Khoái löôïng cöôøng ñoä ñeå ñaûm baûo vieäc phaùt trieån toá chaát vaän ñoäng) Tính heä thoáng trong giaùo duïc TDTT coøn coù nghóa laø laëp laïi nhieàu laànvaø laëp laïi moät caùch hôïp lyù. 3 Khoâng ñeå quaù trình hoïc taäp bò ñöùt quaõng.phöông 6m -Taäp phaùt boùng ôû cuoái saân. Ñeå ñaûm baûo tính heä thoáng trong TD caàn chuù yù maáy nguyeân taéc sau. Coù nghóa laø thöïc hieän söï tuaàn töï hôïp lyù trong khi söû duïng caùc phöông tieän vaø phöông phaùp giaùo duïc TDTT.khoù hôn phaûi coù cô sôû ñeå tieáp thu nhôø ôû baøi hoïc tröôùc ñaõ hoaøn thaønh. Hai laø Xaùc ñònh tuaàn töï thöïc hieän ñoäng taùc vaø khoái löôïng.Laëp laïi ñoäng taùc laø ñieàu kieän quan troïng ñeå hình thaønh kyõ naêng kyõ xaûo vaän ñoäng vaø phaùt trieån theå chaát .Saép xeáp sao cho baøi hoïc môùi. *Lôùp taäp trung ngoài 4 haøng ngang *Lôùp taäp trung ngoài 4 haøng ngang .cuõng nhö khi höôùng daãn caùc buoåi hoïc.cöôøng ñoä khi thöïc hieän ñoäng taùc aáy sao cho phuø hôïp vôùi caùc quy luaät giaûng daïy vaø huaán luyeän. Moät trong nhöõng ñieàu kieän chính ñeå ñaûm baûo tính heä thoáng laø phaûi saép xeáp caùc baøi hoïc khoù daàn leân vaø luoân luoân phuø hôïp vôùi khaû naêng ngöôøi hoïc. 2Thöïc hieän kieåm tra ñaùnh giaù ñònh kyø keát quaû giaûng daïy vaø huaán luyeän.Khi vaøo baøi môùi maø cô sôû caùc baøi tröôùc khoâng coù thì phaûi coù baøi taäp daãn daét.Toå chöùc hôïp lyù vieäc laëp laïi ñoäng taùc coù hai yeâu caàu : Moät laø xaùc ñònh giaõn caùch giöõa hai buoåi hoïc vaø xaây döïng coù heä thoáng laëp laïi hôïp lyù giöõa caùc buoåi hoïc .caùc baøi taäp phaûi ñöôïc laëp laïi hôïp lyù. 4 Phaân chia ñuùng vaø ñuû thôøi gian ñeå hoïa taäp cho moãi ñoäng taùc 5 Cuøng vôùi söï laëp laïi caàn phoái hôïp vôùi nhieàu phöông tieän taùc ñoäng khaùc (ñoäng taùc.thoáng.

Hoaøn chænh kó thuaät. .Phaàn keát thuùc .nhaéc caùc em hoïc lyù thuyeát (coù theå photo lyù thuyeát) SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. . .Hoài tónh. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.phaùp.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 12 Nhaûy cao .GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.130 -Loãi sai vò trí -Loãi phaùt boùng -Thaùi ñoä theå thao 3.TTTC I – Muïc tieâu Nhaûy cao : .moät soá baøi taäp naâng cao thaønh tích (do GV choïn) Boùng chuyeàn : -Hoïc phaùt boùng cao tay chính dieän. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .Giao baøi taäp veà nhaø.thaû loûng.ñieàu kieän ngoaïi caûnh) d)Luaät boùng chuyeàn :Saùch GV lôùp 11 trang 129.

moãi laàn taäp hai haøng. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.Phöông tieän : Chuaån bò coøi..ñaù laêng.chaân traùi ñaët tröôùc . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. TTTC Phaùt boùng cao tay chính dieän TTCB Khi thöïc hieän ñoäng taùc.phoå bieán noäi dung. *GV thò phaïm .GV hoaùn ñoåi noäi dung taäp cuûa hai haøng..coå chaân.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.Xoay caùc khôùp : Coà tay.khoaûng caùch hai baøn chaân roäng baèng vai. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. +Caû lôùp cuøng taäp ( cöï li giaõn caùch ) +Ba haøng doïc.xoaïc ngang. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 10mx2l 60’ – 65’ 10l 3lx10m Cho caùc em xem laïi hình kyõ thuaät .Hai chaân taïo cho cô theå moät tö theá vöõng vaøng ñeå chuaån bò phaùt boùng.GV qua höôùng daãn haøng thöù hai taäp ñoäng taùc khi khoâng coù boùng. hoâng.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . Nhaûy cao * Moät soá baøi taäp naâng cao thaønh tích +Ñaø 1 böôùc ñaùnh tay keát hôïp giaäm nhaûy.thaân ngöôøi hôi Ñònh löôïng 10 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. +Nam khôûi ñieåm 80cm naâng daàn töøng 5cm. Nöõ khôûi ñieåm 60cm naâng daàn töøng 5cm.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. daây nhaûy.Ñang khi haøng thöù nhaát taäp. 2l 10l 10l 6l . +Ñi. Taâp tung boùng.Ngöôøi phaùt boùng ñöùng trong khu vöïc phaùt boùng .cho xem tranh aûnh. hai haøng ñöùng ñoái dieän.ñaù laêng chaân ra tröôùc.3 em vöøa thöïc hieän xong quaõng ñöôøng 10m. b .gaäp Duoãi chaân.giaûng giaûi +Lôùp taäp trung 4 haønh ngang ôû ñöôøng bieân doïc cuûa moât phaàn saân.khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn.Phaàn cô baûn a . Chaïy naâng goùt chaïm moâng. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.chaïy ñaïp sau.xoaïc doïc.vaën mình.maët vaø thaân ngöôøi höôùng veà phía löôùi.haøng thöù nhaát taäp tung boùng. yeâu caàu buoåi hoïc. b) Khôûi ñoäng .goái.boùng ñöôïc phaùt ñi ôû phía treân vai. Muïc ñích khôûi ñoäng.veä sinh nôi taäp.      .Chaân phaûi ñaët ôû phía sau.baøn chaân phaûi xoay sang phaûi moät goùc 30 – 450.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.troïng taâm cô theå ñöôïc doàn ñeàu treân hai chaân.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.caùch chaân tröôùc moät böôùc chaân. Loø coø 2 .xeáp haøng taïi ñoù.muõi baøn chaân vuoâng goùc vôùi ñöôøng bieân ngang.naâng cao ñuøi. phöông tieän .taêng tính ñaøn hoài cuûa chaân. chaïy chaäm 3 hoaëc 5 böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng vaøo vaät chuaån treân cao +Taäp ôû möùc xaø naâng cao daàn.luôøn.yeâu caàu giôø hoïc.moãi laàn thöïc hieän 3 em ñaàu haøng.Daøn haøng.Luật boùng chyền .hai haøng ñaàu ngoài. . .Ñaáu taäp II – Ñòa ñieåm.

troïng taâm chuyeån töø chaân sau ra chaân tröôùc. GV höôùng daãn luaân chuyeån vò trí vaø söûa nhöõng loãi kó thuaät.khi boùng rôi ñeán taàm ñaùnh boùng thích hôïp duøng tay ñaùnh boùng vaø tay tung boùng chuïp boùng laïi.ñoàng thôøi tay traùi ñöa boùng leân cao vaø tung boùng.troïng taâm doàn ra chaân sau.yeâu caàu phaùt thaúng löïc vöøa ñuû ñeå boùng tôùi ngöôøi ñoái dieän -Taäp nhö treân .chaân duoãi nhanh ôû khôùp goái. Tay phaûi chuyeån ñoäng leân cao Ra sau chuaån bò ñaùnh boùng.khi ñaùnh boùng.vai phaûi ñöa leân cao cuøng vôùi thaân vaø xoay ra tröôùc cheách sang traùi. Keát thuùc : Khi boùng rôøi tay thaân ngöôøi tieáp tuïc gaäp veà phía tröôùc.Tröôùc khi boùng rôøi tay.nhöng moãi haøng luøi veà sau 1 böôùc -Taâp nhö theá cho ñeán . *Lôùp ngoài taäp trung 4 haøng ngang c) Ñaáu taäp : Moãi ñoäi 6 VÑV sau moãi laàn ñöôïc ñieåm.Khi ñaùnh boùng.chaân sau nhanh choùng böôùc ra tröôùc ñeå giöõ thaêng baèng vaø vaøo saân thi ñaáu.coù ñieåm rôi ôû phía tröôùc caùch thaân ngöôøi 20 – 30cm vaø cheách sang beân phaûi.loøng baøn tay höôùng löôùi vaø cao hôn ñaàu.Tay traùi co ôû khuyûu.loøng baøn tay ngöûa.nhanh choùng gaäp coå tay ñeå tieáp löïc khi ñaùnh boùng. Tung boùng : Khi chuaån bò tung boùng.Baøn tay tieáp xuùc vôùi boùng ôû khoaûng giöõa phía sauvaø hôi cheách xuoáng döôùi taâm boùng. 6l +Hai haøng ñang taäp vaøo saân moãi beân moät haøng ñöùng ngay vaïch 9m.thaân ngöôøi hôi ñoå veà tröôùc .Baét ñaàu tung boùng.thaân ngöôøi vöôn leân cao vaø hôi ngöûa ra sau.troïng taâm chuyeån hoaøn toaøn vaøo chaân tröôùc.taäp ñoäng taùc tung boùng roài vung tay thöïc hieän vung tay.Boùng ñöôïc tung cao hôn vai 70 – 90cm.tay vöôn theo boùng. d)Luaät boùng chuyeàn :Saùch GV lôùp .vaïch cuoái saân. -Ñoåi nhoùm khaùc leân taäp.xoay sang phaûi.ñaùnh boùng baèng caû baøn tay hoaëc baèng cuøi tay.ñöùng ôû vaùch 3m.Tay phaûi thaû loûng töï nhieân hoaëc baøn tay uùp treân boùng.baøn tay môû töï nhieân vaø khoáng cheá cöùng coå tay. +Taäp phaùt boùng qua löôùi .hai chaân hôi khuîu ôû goái.khuyûu tay co va cao ngang vai. *Nhöõng em khoâng thi ñaáu ôû ngoaøi saân taäp trung theo doõi ruùt kinh nghieäm.boùng ñöôïc ñeå ngang buïng cheách sang beân phaûi vaø caùch thaân ngöôøi 20 – 30cm. Ñaùnh boùng : Boùng rôi ñeán taàm thích hôïp tay phaûi nhanh choùnh chuyeån ñoäng töø sau – ra tröôùc vaø hôi cheách leân cao ñeå ñaùnh boùng.Tay traùi caàm boùng.caùc ngoùn tay xoeø roäng ñôõ beân döôùi boùng.

Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60’ – 65’ *Khôûi ñoäng . .khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn.00m( nöõ) Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng kyõ thuaät (caû boán giai Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. . . . TTTC . 2.goái. .xoaïc doïc. phöông tieän .phoå bieán noäi dung. Phaàn cô baûn a .Kieåm tra kó thuaät nhaûy cao nghieâng mình.Giao baøi taäp veà nhaø. Nhaûy cao Hoaøn chænh kó thuaät nhaûy cao kieåu naèm nghieâng Caùch cho ñieåm Ñieåm 9 – 10 :Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät (caû boán giai ñoaïn)thaønh tích ñaït 1. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. b) Khôûi ñoäng .naâng cao ñuøi.130 -Quyeàn haïn taán coâng cuûa caàu thuû haøng sau.veä sinh nôi taäp.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. *Moãi em nhaûy qua thöû ôû möùc xaø thaáp.ñaù laêng chaân ra tröôùc.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.Daøn haøng. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.xoaïc ngang.chaïy ñaïp sau. daây nhaûy.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .yeâu caàu giôø hoïc. -Hieäu tay cuûa troïng taøi 3.Hoaøn chænh kó thuaät nhaûy cao kieåu naèm nghieâng. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.. *Chaïy thöû ñaø.      . .Xoay caùc khôùp : Coà tay.thaû loûng.caùc em ño ñaø.gaäp Duoãi chaân.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.coå chaân.vaën mình. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 13 Nhaûy cao . .moãi ñôït khoaûng 5 – 10 HS nam rieâng nöõ rieâng .11 trang 129. Kieåm tra nhieàu ñôït.Hoài tónh. hoâng. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.20m( nam) 1. yeâu caàu buoåi hoïc.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.Phaàn keát thuùc .luôøn.Caùc em ñöôïc nhaûy 3 laàn chính thöùc ôû 3 möùc xaø khaùc . Chaïy naâng goùt chaïm moâng.Oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình – phaùt boùng cao tay chính dieän. .TTTC I – Muïc tieâu Nhaûy cao .Thi ñaáu taäp boùng chuyeàn II – Ñòa ñieåm.

.95m . Oân phaùt boùng cao tay c .Giao baøi taäp veà nhaø.05m .80m (nöõ) Ñieåm 3 – 4 : Thöïc hieän khoâng ñuùng kyõ thuaät giai ñoaïn treân khoâng.85 (nöõ) Ñieåm 5 – 6 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng kyõ thuaät giai ñoaïn treân khoâng. Ñaáu taäp : Tröôøng hôïp lôùp ñoâng kieåm tra khoâng dö giôø nhieàu coù theå boû phaàn naøy. nhau.Thöïc hieän nhö theá cho ñeán em cuoái cuøng. 1.05m (nam) 0. 1.85 .thaû loûng.hai nhoùm coøn laïi ñöùng ôû hai beân ñöôøng bieân doïc.95m (nam) 0. Boùng chuyeàn Oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc .(0.thaønh tích ñaït 0. Lôùp phaân thaønh boán nhoùm.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.Hoài tónh. .(0.00m nöõ ) 10l 10l Ñöùng ôû cuoái saân moãi em phaùt lieân tuïc 10quaû. 1.80m (nöõ) Ñieåm 1 – 2 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc kó thuaät vaø khoâng ñaït ñöôïc thaønh tích toái thieåu.Phaàn keát thuùc .80m .thaønh tích ñaït 0.hai nhoùm taäp.95m (nam) vaø 0. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .20m nam) . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. b .ñoaïn)thaønh tích ñaït 1. 0. 3.

.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60’ – 65’ *GV ñöùng caùch löôùi 4m phaùt boùng qua beân kia löôùi. yeâu caàu buoåi hoïc. ñeäm boùng vaø phaùt boùng.      . chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.ñaù laêng chaân ra tröôùc. .xoaïc doïc. chuù yù nhaát HS phaûi ñeäm chuaån vaøo khu vöïc soá 3.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. b) Khôûi ñoäng .phoå bieán noäi dung.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thi ñaáu taäp _ Moät soá baøi taäp phaùt trieån theå löïc. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.yeâu caàu giôø hoïc. *Lôùp chia ra laøm boán ñoäi thi ñaáu ba vaùn b) Thi ñaáu taäp . I – Muïc tieâu Boùng chuyeàn – Phoái hôïp kó thuaät chuyeàn boùng.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.xoaïc ngang. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 14 TTTC .naâng cao ñuøi. ñeå HS laøm quen vôùi thi ñaáu.coå chaân.luôøn.goái.khoaûng 10 quaûø boùng chuyeàn. hoâng. tôùi töøng vò trí treân saân.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. cöù theá cho ñeán heát lôùp.chaïy ñaïp sau. Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.gaäp Duoãi chaân.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.Daøn haøng. II – Ñòa ñieåm. ñeäm boùng vaø phaùt boùng.veä sinh nôi taäp.vaën mình. 2 . Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. phöông tieän .Xoay caùc khôùp : Coà tay. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.Luaân phieân töøng nhoùm taäp. Phaàn cô baûn a) TTTC :Phoái hôïp kó thuaät chuyeàn boùng. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.

c) Baøi taäp phaùt trieån theå löïc -Naèm saáp choáng ñaåy -Phaùt boùng lieân tuïc

20l 20quaû

moät vaùn 15 ñieåm ñoäi naøo thaéng tröôùc hai vaùn laø thaéng Ñoäi thua ra, ñoäi khaùc vaøo. + Töøng haøng thöïc hieän, nöõ choáng leân buïc + Töøng em thöïc hieän -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang - GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.

3.Phaàn keát thuùc - Hoài tónh,thaû loûng.

10’

- Giao baøi taäp veà nhaø. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH

GIAÙO AÙN 15 TTTC
- Oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình - phaùt

I – Muïc tieâu Boùng chuyeàn : - Oân ñeäm boùng Oân chuyeàn boùng

boùng cao tay chính dieän.
II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh ,veä sinh nôi taäp. - Phöông tieän : Chuaån bò coøi,khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn. . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá,phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. b) Khôûi ñoäng - Xoay caùc khôùp : Coà tay,coå chaân, hoâng,goái,gaäp Duoãi chaân,xoaïc doïc,xoaïc ngang,luôøn,vaën mình. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû,naâng cao ñuøi,chaïy ñaïp sau. Chaïy naâng goùt chaïm moâng,ñaù laêng chaân ra tröôùc,böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi, chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. 2 . Phaàn cô baûn a . chuyeàn boùng b.ñeäm boùng Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.      - Daøn haøng,cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.

- Thi ñaáu taäp

Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m

60’ – 65’ 20l 20l

*Ñöùng hai haøng ngang,töøng ñoâi moät ñeäm qua ñeäm laïi. *Ñöùng hai haøng ngang,töøng ñoâi moät ñeäm qua ñeäm laïi.

c . phoái hôïp giöõa chuyeàn boùng vaø ñeäm boùng d . Oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình

20l

e .Oân phaùt boùng cao tay f . Thi ñaáu taäp

3.Phaàn keát thuùc - Hoài tónh,thaû loûng.

10’

*Ñöùng hai haøng ngang moät beân ñeäm moät beân chuyeàn,sau ñoù ñoåi laïi. *Lôùp chia thaønh 4 haøng,hai haøng taäp ñöùng ôû cuoái saân,hai haøng coøn laïi ñöùng ôû hai beân bieân doïc saân boùng chuyeàn.Sau ñoù ñoåi laïi,hai haøng taäp ñöùng ôû hai bieân doïc,hai haøng ôû bieân doïc baét ñaàu taäp. Toå chöùc nhö treân,coù theå oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình cuøng moät luùc vôùi phaùt boùng cao tay chính dieän. *Lôùp tuyeån ra hai boán ñoäi, thi ñaáu 15 ñieåm ñoäi naøo thua ra, ñoäi khaùc vaøo. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang - GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.

- Giao baøi taäp veà nhaø. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH

GIAÙO AÙN 16 TTTC

I – Muïc tieâu

Kieåm tra thöû Chuyeàn – ñeäm – phaùt HS boác thaêm choïn moät trong ba noäi dung ñeå kieåm tra.
II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh ,veä sinh nôi taäp. - Phöông tieän : Chuaån bò coøi,khoaûng 10 quaûø boùng chuyeàn. . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá,phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. b) Khôûi ñoäng - Xoay caùc khôùp : Coà tay,coå chaân, hoâng,goái,gaäp Duoãi chaân,xoaïc doïc,xoaïc ngang,luôøn,vaën mình. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû,naâng cao ñuøi,chaïy ñaïp sau. Chaïy naâng goùt chaïm moâng,ñaù laêng chaân ra tröôùc,böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi, chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. Ñònh löôïng 10’ – 15’

Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.      - Daøn haøng,cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.

Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m

2 . Phaàn cô baûn Kieåm tra Chuyeàn,ñeämvaø phaùt boùng (Thaáp tay nghieâng mình ñoái vôùi nöõ vaø cao tay chính dieän ñoái vôùi nam)HS boác thaêm cjoïn moät trong ba nnoäi dung ñeå kieåm tra. Caùch cho ñieåm ñeäm vaø chuyeàn Ñieåm 9 – 10 : chuyeàn (ñeäm) 4 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát,ñieåm rôi ñuùng oâ,ñuùng kó thuaät ñoäng taùc,phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí,ñieåm rôi ñuùng oâ. Ñieåm 7 – 8 chuyeàn (ñeäm) 3 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát,ñuùng kó thuaät ñoäng taùc,phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí,ñieåm rôi ñuùng oâ. Ñieåm 5 – 6 chuyeàn (ñeäm) 2 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát, ñuùng kó thuaät ñoäng taùc,phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí,ñieåm rôi ñuùng oâ. Ñieåm 3 – 4 Chæ ñaït 1 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát, ñuùng kó thuaät ñoäng taùc,phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí,ñieåm rôi ñuùng oâ. Ñieåm 1 – 2 : Khoâng ñaït quaû naøo. Caùch cho ñieåm phaùt boùng Ñieåm 9 – 10 : Phaùt boùng qua löôùi 4 quaû ,ñuùng kó thuaät,phoái hôïp ñoäng taùc thuaàn thuïc,boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi trong saân. Ñieåm 7 – 8 : Phaùt boùng qua löôùi 3 quaû, ñuùng kó thuaät,phoái hôïp ñoäng taùc kó thuaät ñuùng,boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi trong saân. Ñieåm 5 – 6 :Phaùt boùng qua löôùi 2 quaû,ñuùng kó thuaät,phoái hôïp kó thuaät ñoäng taùc toát,boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi trong saân. Ñieåm 3 – 4 : Phaùt boùng qua löôùi 1 quaû vaøo trong saân Ñieåm 1 – 2 : Phaùt khoâng qua löôùi. 3.Phaàn keát thuùc - Hoài tónh,thaû loûng.

60’ – 65’ -Moãi HS chuyeàn hoaëc ñeäm 5 quaû do baïn tung boùng ñeán,ñieåm boùng rôi leäch vôùi höôùng boùng ñeán 450 vaø rôi vaøo oâ hình vuoâng coù caïnh laø 2m.Khoaûng caùch töø ngöôøi kieåm tra ñeán ñieåm rôi qui ñònh laø töø 2,5m – 3m - Phaùt boùng : Moãi em phaùt 5 quaû lieân tuïc.

Thöù töï kieåm tra - Caùc em baét truùng thaêm noäi dung chuyeàn ,kieåm tra tröôùc,keá ñeán kieåm tra noäi dung ñeäm,cuoái cuøng ñeán noäi dung phaùt boùng.

10’

-Theo ñoäi hình 4 haøng ngang - GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.

phöông tieän .Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . .xoaïc doïc. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.thöôùc daây III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1..coå chaân. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.    Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 .goái.Xoay caùc khôùp : Coà tay.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. hoâng.tín gaäy. yeâu caàu buoåi hoïc.veä sinh nôi taäp.yeâu caàu giôø hoïc.gaäp Duoãi chaân. b) Khôûi ñoäng .Phöông tieän : Chuaån bò coøi. Kieåm tra RLTT II – Ñòa ñieåm.phoå bieán noäi dung. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 17 THI HOÏC KYØ ( boùng chuyeàn ) I – Muïc tieâu Oân taäp kieåm tra hoïc kì I.xoaïc Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.

boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi trong saân. Ñieåm 5 – 6 :Phaùt boùng qua löôùi 2 quaû.ñieåm rôi ñuùng oâ.ngang. *Nhôù yeâu caàu caùc em kieåm tra song veà choã cuõ ngoài traät töï. .phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. Thöù töï kieåm tra .Cöù theá laàn löôït cho ñeán heát.phoái hôïp kó thuaät ñoäng taùc toát.luôøn.cuoái cuøng ñeán noäi dung phaùt boùng.phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí.ñieåm rôi ñuùng oâ. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. Chaïy naâng goùt chaïm moâng. Ñieåm 1 – 2 : Khoâng ñaït quaû naøo.keá ñeán kieåm tra noäi dung ñeäm. ñuùng kó thuaät ñoäng taùc. 60’ – 65’ -Moãi HS chuyeàn hoaëc ñeäm 5 quaû do baïn tung boùng ñeán. Ñieåm 3 – 4 Chæ ñaït 1 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát. Ñieåm 7 – 8 : Phaùt boùng qua löôùi 3 quaû.Phaùt boùng : Moãi em phaùt 5 quaû lieân tuïc.ñieåm boùng rôi leäch vôùi höôùng boùng ñeán 450 vaø rôi vaøo oâ hình vuoâng coù caïnh laø 2m. Phaàn cô baûn a) Kieåm tra boùng chuyeàn Chuyeàn.ñeämvaø phaùt boùng (Thaáp tay nghieâng mình ñoái vôùi nöõ vaø cao tay chính dieän ñoái vôùi nam)HS boác thaêm cjoïn moät trong ba nnoäi dung ñeå kieåm tra. ñuùng kó thuaät. Ñieåm 5 – 6 chuyeàn (ñeäm) 2 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát.ñuùng kó thuaät ñoäng taùc.boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi nhòp 10m   .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.5m – 3m .vaën mình. Caùch cho ñieåm ñeäm vaø chuyeàn Ñieåm 9 – 10 : chuyeàn (ñeäm) 4 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát.phoái hôïp ñoäng taùc kó thuaät ñuùng.ñuùng kó thuaät.chaïy ñaïp sau. Caùch cho ñieåm phaùt boùng Ñieåm 9 – 10 : Phaùt boùng qua löôùi 4 quaû .phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí.ñuùng kó thuaät.naâng cao ñuøi.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.kieåm tra tröôùc.ñaù laêng chaân ra tröôùc.Khoaûng caùch töø ngöôøi kieåm tra ñeán ñieåm rôi qui ñònh laø töø 2. ñuùng kó thuaät ñoäng taùc.ñieåm rôi ñuùng oâ.ñieåm rôi ñuùng oâ. Ñieåm 7 – 8 chuyeàn (ñeäm) 3 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.phoái hôïp ñoäng taùc thuaàn thuïc.phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí.ñieåm rôi ñuùng oâ.Caùc em baét truùng thaêm noäi dung chuyeàn .Daøn haøng. 2 .boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi trong saân.ñuùng kó thuaät ñoäng taùc.

thaû loûng. Kieåm tra reøn luyeän thaân theå Baät xa taïi choã.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . Phaàn thi hoïc kì coù theå laáy phaàn khaùc nhö :baøi TD phaùt trieån chung ( nam ) Baøi TDNÑ ( nöõ ).. .v SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. Nhaûy 2 laàn . Ñieåm 3 – 4 : Phaùt boùng qua löôùi 1 quaû vaøo trong saân Ñieåm 1 – 2 : Phaùt khoâng qua löôùi.coïc hay phaán. Kieåm tra RLTT . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. 5 daây nhaûy.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .V. phöông tieän . ..Phaàn keát thuùc .Hoài tónh.trong saân.laáy thaønh tích laàn cao nhaát 3. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 18 KIEÅM TRA BOÅ SUNG –KIEÅM TRA RLTT I – Muïc tieâu II – Ñòa ñieåm.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi Ñònh Phöông phaùp toå chöùc taäp Oân taäp kieåm tra hoïc kÌ I.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. B .veä sinh nôi taäp.

cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. 2 . . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 5’ . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 1 ÑAÙ CAÀU . caàu .phoå bieán noäi dung.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.coå chaân. Kieåm tra boå sung xong tieán haønh kieåm tra nhaûy daây nhanh. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. Khi nghe goïi teân mình nhôù giô tay. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. HOÏC KYØ II SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.xoaïc ngang. 3.Hoài tónh.yeâu caàu giôø hoïc.10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . daät. b) Khôûi ñoäng .      .ñaù laêng chaân ra tröôùc. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60 – 65’ 10” Lôùp taäp trung ngoài 4 haøng ngang Khi kieåm tra boå sung.taâng. b .1.Xoay caùc khôùp : Coà tay.luôøn. GV ñoïc teân khoaûng 3 em leân taäp khôûi ñoäng.Daøn haøng. Kieåm tra boå sung.vaën mình.Phaàn keát thuùc .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.           Nhôù yeâu caàu caùc em taäp trung. yeâu caàu buoåi hoïc. Phaàn cô baûn a . Kieåm tra RLTT . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.chaïy ñaïp sau.goái.naâng cao ñuøi.gaäp Duoãi chaân. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.kyõ thuaät di chuyeån böôùc löôùt.xoaïc doïc.NHAÛY XA I – Muïc tieâu -Oân ñaù caàuđmoät soá ñoäng taùc boå trôï ñaõ hoïc ôû lôùp 10.ñeå ruùt kinh nghieäm.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.thaû loûng.Nhaûy daây nhanh Chaïy löôïn voøng löôïng 10 – 15’ ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. hoâng.

moät HS phuïc vuï (tung caàu) -Baøi taäp hai ngöôøi ñaù qua laïi vôùi nhau.luôøn.Daøn haøng.cho xem hình.chaân traùi laïi böôùc tieáp ñeán saùt chaân phaûi.      .naâng cao ñuøi.goái. .Chaân phaûi böôùc tieáp sang ngang. II – Ñòa ñieåm. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.Phaàn cô baûn a .xoaïc doïc. -Chaïy beàn.coå chaân.4 ñöùng so le vôùi haøng 1.veä sinh nôi taäp.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. haøng thöù 2. yeâu caàu buoåi hoïc. Moät soá baøi taäp phaùt trieån theå löïc do GV choïn.Hai chaân chuøng goái troïng taâm cô theå hôi thaáp.chaïy ñaïp sau.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. 60’ – 65’ 10l 2l 6l 10l 20l 10l Ñoäng taùc : Khi xaùc ñònh ñieåm rôi cuûa caàu ôû caùch xa ngöôøi.xoaïc ngang.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .Khi di chuyeån sang traùi thì ngöôïc laïi. ñoäng taùc chaân giaäm.Cöù di chuyeån lieân tuïc nhö vaäuy ñeán vò trí caàn ñeán. hai tay buoâng töï nhieân ñeå giöõ thaêng baèng..phoå bieán noäi dung. -Oân taâng caàu TTCB : Ñöùng chaân thuaän sau.chaân traùi böôùc tieáp theo sau ñeán saùt chaân phaûi.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.      -Nghe hieäu leänh chæ höôùng di chuyeån vaø coøi cuûa GV caùc em thöïc hieän oân di chuyeån.Quaù truøinh di chuyeån maët vaãn quay veà höôùng löôùi ñeå theo doõi caàu. Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. moãi em moät quaû caàu.chaân kia tröôùc.yeâu caàu giôø hoïc. -Gv goïi 1 em leân laøm maãu.Nhaûy xa Hoïc moâ phoûng ñoäng taùc chaân laêng.3.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.chaân sau (chaân . Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.Xoay caùc khôùp : Coà tay. -Lôùp taäp moâ phoûng ñoäng taùc (theo ñoäi hình treân) -Moät HS taäp. -Luùc ñaàu taäp ôû cöï li gaàn-xa -Taäp laàn löôït luaân phieân trong saân ñeå caùc em coù caûm giaùc thaät vôùi caùch duøng löïc khi thöïc hieän ñoäng taùc. -Lớp 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch 1 dang tay.Ñaù caàu : -Oân böôùc truôït :Khi di chuyeån sang phaûi thì chaân phaûi böôùc sang ngang moät böôùc. phöông tieän .gaäp Duoãi chaân. hoâng. phoái hôïp chaïy ñaø – giaäm nhaûy – treân khoâng.ngöôøi taäp nhanh choùng chuyeån troïng taâm cô theå sang chaân tröôùc.vaën mình. b) Khôûi ñoäng . Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 2 . löng hôi khom.

höôùng veà phía caàu rôi.. Sau khi mu baøn chaân tieáp xuùc vôùi caàu. mu baøn chaân duoãi ñeå tieáp xuùx vôùi caàu.sau ñoù gaäp buïng laïi ñoàng thôøi baät veà tröôùc. Nhôø löïc baät nhö “buùng” vaøo caàu.chaân ñaù gaàn nhö duoãi thaúng heát. -Ñaët chaân giaäm phía sau.chaân laêng duoãi ra vaø mieát veà sau. +taäp moâ phoûng ñoäng taùc chaân laêng 6l 4l +taäp ñoäng taùc ñaët chaân giaäm nhaûy giai ñoaïn bay treân khoâng +Moâ phoûng ñoäng taùc chaân laêng giai ñoaïn treân khoâng 800m c .sau ñoäng taùc böôùc boä.tay traùi töø daèng sau ñaùnh ra tröôùc.Taïo ñaø vaø giaäm nhaûy vaøo hoá caùt.ñoàng thôøi vôùi vieäc gaäp nhanh baøn chaân.8 – 1.7.nhanh choùng ñöa chaân giaäm veà phía tröôùc thöïc hieän ñoäng taùc ñaët chaân giaäm.Luùc naøy ngöôøi hôi ngaû veà sau.chaân laêng ñöa veà tröôùc.ñaù)löôùt nhanh ra tröôùc . (chaïm caùt baèng caû hai chaân) -Giaäm nhaûy baèng hai chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân -Giaäm nhaûy baèng moät chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân. b .thöïc hieän ñöa chaân laêng veà tröôùc.5.böôùc boä treân khoâng.Nhaûy xa 6l 4l 4l 6l -Ñi 3 böôùc giaäm nhaûy.9 böôùc giaäm nhaûy thöïc hieän ñoäng taùc böôùc boä.ñaùnh voøng sang phaûi. -Ñöùng.2 tay giô caêng veà sau thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân. maø caàu bay thaúng ñöùng cao 2 – 3m vaø cuõng vì vaäy maø coù teân ñoäng taùc laø taâng “buùng” caàu.nhanh choùng thu chaân giaäm. chaân giaäm nhaûy tröôùc (caùch meùp hoá caùt 0.nghe hieäu leänh coøi GV thöïc hieän ñi 3 böôùc ñaët chaân giaäm.tay phaûi ñang ôû tö theá treân cao seõ ñöôïc ñaùnh xuoáng tôùi ngang vai .chaân ñaù ñöa nhanh veà TTCB ñeå thöïc hieän laàn ñaù tieáp theo sang saân ñoái phöông. Khi caàu rôi caùch saân khoaûng 20cm.ñeå mu baøn chaân tieáp xuùc vôùi caàu.Chaïy beàn . -Chaïy chaäm 3.thöïc hieän ñoäng taùc böôùc boä -Taäp ñaët chaân giaäm phía sau nghe tieáng coøi.2m)chaân laêng sau.

.Giao baøi taäp veà nhaø. .3.Phaàn keát thuùc .Hoài tónh.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.thaû loûng. 5 -10’ Chaïy treân ñòa hình töï nhieân -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.

taâng chaân thuaän tröôùc. . II – Ñòa ñieåm.coå chaân. chaân khoâng thuaän sau vaø cuoái cuøng taâng caû hai chaân luaân phieân. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. hoâng. phöông tieän . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.quay maët vaøo trong.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. Sau ñoù chuyeàn theo chieàu ngöôïc laïi.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.luôøn.gaäp Duoãi chaân. b) Khôûi ñoäng . Phaàn cô baûn a .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.vaën mình.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .yeâu caàu giôø hoïc.      . moãi em moät quaû caàu.thöïc hieän töø 1 -2 phuùt sau ñoù ñoåi chieàu chuyeàn caàu.Coù theå chuyeàn ngay hoaëc taâng caàu nhòp 1 roài chuyeàn. yeâu caàu buoåi hoïc.Daøn haøng.naâng cao ñuøi. -Moãi em phaùt caàu thaáp chaân nghieâng mình baèng mu baøn chaân lieân tuïc 20 laàn. -Taâng caàu taïi choã .phoå bieán noäi dung.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.ñaù tấn coâng bằng mu baøn chaân.caùch ño maïch. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. söû duïng moät quaû caàu chuyeàn cho nhau theo moät chieàu nhaát ñònh. -Taäp theo nhoùm 2 ngöôøi taâng qua taâng laïi.goái. .moät soá kó thuaät ñaõ hoïc ( do GV choïn ) -Hoïc kó thuaät taâng caàu (nhịp 1 ) .NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN I – Muïc tieâu Ñaù caàu : -Oân taâng “giaät”caàu.kó thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 2 ÑAÙ CAÀU . Nhaûy xa Oân phoái hôïp chaïy ñaø – giaäm nhaûy – treân khoâng – tieáp ñaát.xoaïc ngang.Chuyeàn caàu theo ñöôøng tam giaùc : Ba ngöôøi ñöùng thaønh hình tam giaùc.Xoay caùc khôùp : Coà tay.moät soá baøi taäp boå trôï ( do GV choïn ) Chaïy beàn : Chaïy treân ñòa hình töï nhieân.cöï Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 2 .veä sinh nôi taäp. Ñaù caàu : + Oân giaät caàu 60’ – 65’ +OÂân chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân + Phaùt caàu thaáp chaân nghieâng mình baèng mu baøn chaân. .chaïy ñaïp sau.xoaïc doïc.

-Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.Chaïy beàn 3. -Ñöùng ôû treân cao (baêng gheá coù ñoä cao 0.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.daây thun cao 0.Phaàn keát thuùc . -Chaïy ñaø – giaäm nhaûy baèng chaân thuaän ( chaân giaâm nhaûy) leân buïc – thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân vaø tieáp ñaát.Giao baøi taäp veà nhaø.Hoài tónh. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .li caàu qua saân ñoái phöông gaàn – xa.5m) Giaäm nhaûy baèng 1 chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân. Nhaûy xa -Oân chaïy ñaø – giaäm nhaûy -Oân giai ñoaïn treân khoâng 15m 2l 10mx2l 800m -Oân phoái hôïp chaïy ñaø.7m) -Giaäm nhaûy baèng 2 chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân -Giaäm nhaûy baèng 1 chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân. -Baøi taäp phaùt trieån theå löïc c . . -Chaïy naâng cao ñuøi -Chaïy xuaát phaùt cao nhanh 20m -Loø coø tieáp söùc.thaû loûng.4m caùch vaùn giaäm nhaûy veà phía hoá caùt 0. b .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc .giaäm nhaûy – treân khoâng – rôi xuoáng ñaát. . 5 -10’ -Chaïy ñaø 11 böôùc – giaäm nhaûy qua chöôùng ngaïi vaät ( chöôùng ngaïi vaät laø hai vaïch song song treân hoá caùt hoaëc xaø. -Chaïy treân ñòa hình töï nhieân.

luôøn.troïng taâm cô theå doàn ñeàu treân hai Ñònh löôïng 10’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.chuyeàn laïi cho ñoàng ñoäi ôû khu vöïc gaàn löôùi. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. Nhaûy cao : Oân taäp hoaøn chænh 4 giai ñoaïn kó thuaät. -Ñöùng theo hình tam giaùc.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. -Baøi taâïp phoái hôïp.ngöôïc laïi. yeâu caàu buoåi hoïc.yeâu caàu giôø hoïc.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .naâng cao ñuøi.moät em phaùt caàu. b) Khôûi ñoäng .coå chaân.phoå bieán noäi dung. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 3 ÑAÙ CAÀU .Oân taâng caàu -Oân chuyeàn caàu.gaäp Duoãi chaân. 60’-65’ -Moãi em moät quaû caàu ñöùng chia ñeàu treân saân.HS beân kia saân ñôõ caàu.NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN Ñaù caàu : Oân moät soá kó thuaät ñaõ hoïc ( do GV choïn). moãi em moät quaû caàu.caùch theo doõi söùc khoeû. hoâng. I – Muïc tieâu .Ñaàu goái hôi khuîu.goái.      .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. phöông tieän .SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.xoaïc doïc.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.muõi baøn chaân ñaù (thuaän) ñaët sau goùt chaân tröôùc khoaûng nöûa baøn chaân. 2.Daøn haøng. .chaïy ñaïp sau. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. kó thuaät taâng caàu (nh ịp 1) – Giôùi Thieäu moât soá luaät ñaù caàu .moät soá baøi taäp phaùt treån theå löïc (do GV choïn) luaät ñieàn kinh phaàn nhaûy xa Chaïy beàn :Chaïy treân ñòa hình t öï nhieân. Ñaù caàu . -Oân phaùt caàu thaáp chaân nghieâng mình baèng mu baøn chaân -Kó thuaät taán coâng baèng ñaàu +TTCB Ñöùng hai chaân roäng baèng vai.veä sinh nôi taäp. kó thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng.hai tay ñeå töï nhieân.xoaïc ngang. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. II – Ñòa ñieåm.Xoay caùc khôùp : Coà tay.vaën mình. Phaàn cô baûn : a .chuyeàn theo chieàu töø traùi sang phaûi.

maét khoâng nhìn vaøo vaùn giaäm. Khi chaïy. Böôùc cuoái cuøng ñöôïc thöïc hieän nhanh hôn vaø ngaén hôn böôùc tröôùc khoaûng ½ baøn chaân. taêng daàn taàn soá böôùc chaïy. Böôùc tröôùc böôùc cuoái cuøng (töùc laø böôùc chaân laêng) ñöôïc tieáp ñaát baèng ñoäng taùc hôi mieát ra sau.em ñöùng gaàn löôùi laàn löôït tieán vaøo saân taäp taán coâng baèng ñaàu. caúng chaân vuoâng goùc vôùi ñaát.Khi cô theå ôû tö theá caêng nhö hình caùnh cung.Ngöôøi taäp duøng söùc cuûa hai chaân baät leân cao(hoaëc coù theå böôùc leân moät böôùc roài môùi baät nhaûy). b. Ñeán böôùc cuoái cuøng tröôùc khi giaäm nhaûy. taïo ñieàu kieän ñeå thöïc hieän nhanh böôùc cuoái cuøng vaø haï thaáp troïng taâm cuûa ngöôøi tröôùc khi giaäm nhaûy.5 – 1m. thaân ngöôøi giöõ ôû tö theá thaúng ñöùng.maét quan saùt ñoái phöông.caùch löôùi khoaûng 0. CS lôùp ñöùng beân kia löôùi tung caàu GV ñöùng beân phaàn saân taäp ñieàu khieån *Chaïy ñaø laø taïo toác ñoä naèm ngang lôùn nhaát tröôùc luùc giaäm nhaûy. khoaûng 18 – 20 m. Khoaûng caùch daøi hay ngaén tuøy thuoäc vaøo quaõng ñöôøng caàn thieát ñeå ngöôøi nhaûy taïo ñöôïc toác ñoä chaïy cao nhaát.hai tay ñöa sang hai beân giöõ thaêng baèng.caùc cô lôùn ôû phía tröôùc cô theå ñöôïc keùo daõn ra seõ taïo ñieàu kieän giuùp cho ngöôøi taäp gaäp maïnh ñaàu xuoáng khi chaïm caàu. HS bieân doïc traùi em ñöùng gaàn cuoái saân laàn löôït tieán vaøo saân taäp chuyeàn caàu cao . chaân giaäm nhaûy vaø hoâng vöôït thaân ñeå ñaët *Lôùp ngoài 4 haøng ngang *Chuyeån thaønh 2 haøng doïc thöïc hieän ñoäng taùc töøng haøng roài taùch laøm 2 ñi boä ngöôïc veà haøng chuaån. ngöôøi khoâng goø boù.Quaû caàu sau khi tieáp xuùc vôùi traùn ngöôøi ñaùnh ñaàu seõ bay caém sang saân cuûa ñoái phöông. +Thöïc hieän ñoäng taùc : Khi quaû caàu bay ôû ñoä cao khoaûng 2m. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ∆ 4 laàn 4 laàn 3laàn 4 laàn 4 laàn 4 laàn 1000m 600m . ÔÛ tö theá chuaån bò.maét quan saùt quaû caàu. Baét ñaàu chaïy.HSbieân doïc phaûi.Nhaûy xa : Hoaøn chænh 4 giai ñoaïn Nhaûy xa kieåu öôõn thaân Moãi em 2l *Lôùp xeáp thaønh haøng ngang ñöùng ôû bieân doïc hai beân. chuù yù giöõ oån ñònh khoaûng caùch vaø traät töï böôùc chaïy ñeå böôùc cuoái cuøng baøn chaân ñaët ñuùng vaøo vaùn giaäm nhaûy. hai chaân ñaët song song tröôùc vaïch xuaát phaùt.chaân.Luùc naøy thaân ngöôøi öôõn caêng nhö hình caùnh cung.ngöôøi hôi khom.

roäng 0. Chaïy beàn : Chaïy treân ñòa hình töï nhieân d. Vaùn sôn maøu traéng. chaân giaäm nhaûy ñöôïc duoãi thaúng vaø chaïm ñaát baèng caû baøn chaân -OÂn giaäm nhaûy böôùc boä treân khoâng -Chaïy ñaø 5 – 7 böôùc giaäm nhaûy böôùc boä treân khoâng rôi xuoáng hoá caùt baèng chaân laêng -Chaïy ñaø nhaûy qua chöôùng ngaïi vaät cao 0. -Chaïy ñaø vôùi cöï ly vaø toác ñoä toái ña cuûa nhaûy xa kieåu öôõn thaân.25m.3 – 0. coù chieàu daøi 1.22 – 1. Ngay sau vaïch giaäm nhaûy ñöôïc ñaët moät vaùn phuû chaát deûo ñeå giuùp troïng taøi xaùc ñònh phaïm quy. -Chaïy ñaø vôùi cöï ly daøi khoaûng 10 böôùc trôû leân.Moät soá ñieàu luaät phaàn nhaûy xa (long jump) *Ñöôøng chaïy ñaø roäng 1. *Vaùn giaäm nhaûy laø moät khoái hình hoâp ñaëc baèng goã hoaëc vaät lieäu cöùng phuø hôïp khaùc. ñöôïc choân ngang möùc vôùi ñöôøng chaïy ñaø vaø beà maët cuûa khu vöïc rôi (hoá caùt)Caïnh cuûa vaùn giaäm gaàn vôùi khu vöïc rôi ñöôïc goïi laø vaïch giaäm nhaûy.22m. daøi 40 – 45m vaø ñöôïc ñaùnh daáu baèng nhöõng vaïch traéng roäng 5cm. Khi ñaët chaân treân vaùn. -Hoaøn chænh toaøn boä kyõ thuaät nhaûy xa kieåu öôõn thaân vaø chuù yù taêng daàn thaønh tích c.baøn chaân vaøo vaùn giaäm nhaûy.21 – 1. Neáu khoâng theå laép ñaët vaùn phuû chaát deûo nö ôû treân thì coù theå aùp duïng phöông phaùp nhö sau: Ngay sau vaïch giaäm nhaûy taïo moät khuoân baèng ñaát xoáp hoaëc caùt coù chieàu daøi ñuùng baèng ñoä daøi cuûa vaùn giaäm Töøng haøng chaïy *Lôùp ngoài 4 haøng ngang .4 m naèm ngang.20m.

Vò trí choân vaùn caùch meùp gaàn cuûa hoá nhaûy (khu vöïc rôi0 1 -3m tuyø thuoäc vaøo trình ñoä ngöôøi thi (phaàn coøn laïi trang 78 Saùch GV lôùp 11 e.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.Quyeát ñònh döøng töøng traän ñaáu hoaëc caû cuoäc thi vì nhöõng lí do caáp thieát ñeàu do ban toå chöùc quyeát ñònh.101 saùch GV theå duïc lôùp 11) f . Caùch tính ñieåm (trang 100. + Neáu khaéc phuïc ñöôïc söï coá trong voøng 6 giôø keå töø khi phaûi taïm döøng thì traän ñaáu tieáp tuïc vôùi keát quaû ñaõ coù + Neáu sau 6 giôø môùi khaéc phuïc söï coá ñöôïc thì huyû boû keát quaû traän ñaáu ñaõ coù ñeå thi ñaáu laïi. Khuoân caùt hoaëc ñaát xoáp naøy coù goùc vaùt 450 doïc theo chieàu daøi cuûa noù .Thôøi gian nghæ tröôùc khi vaøo thi ñaáu hieäp hai khoâng quaù 2’ .Thôøi gian nghæ tröôùc khi vaøo thi ñaáu hieäp thöù ba khoâng quaù 5’ . caùc VÑV khoâng ñöôïc ra khoûi saân. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . .Hoài tónh.Phaàn keát thuùc .Thôøi gian khôûi ñoäng chuyeân moân khoâng quaù 3’ .Thôøi gian nghæ giöõa hai traän ñaáu khoâng döôùi 15’ . Moät soá luaät ñaù caàu: . .Troïng taøi laø ngöôøi quyeát ñònh veà baát kyø moät söï taïm döøng ti ñaáu.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.Giao baøi taäp veà nhaø.thaû loûng. .nhaûy vaø chieàu roäng baèng 10cm.. Caùch ño maïch : Saùch GV lôùp 11 3.Neáu xaûy ra tình huoáng vì khaùch quan phaûi döøng traän ñaáu thì + Neáu chöa ñöôïc pheùp cuûa troïng taøi.

Phöông tieän : Chuaån bò coøi.giaäm nhaûy-treân khoâng – tieáp ñaát.veä sinh nôi taäp. . phöông tieän .moät soá luaät nhaûy xa Ñaù caàu : Oân kyõ thuaät taâng caàu nhhòp 1-ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân.NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN I – Muïc tieâu Nhaûy xa : Taäp hoaøn chænh 4 giai ñoaïn chaïy ñaø. .Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. II – Ñòa ñieåm. Oân kyõ thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng Ñaáu taäp Chaïy beàn : Treân ñòa hình töï nhieân.cuoác. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 4 ÑAÙ CAÀU . moãi em moät quaû caàu.

2 – 1. thaân treân hôi ngaû veà sau theo höôùng ngöôïc laïi ñeå giöõ thaêng baèng.Nhaûy xa * Oân kyõ thuaät chaïy ñaø *Lôùp xeáp thaønh haøng ngang ñöùng ôû bieân doïc hai beân.6m.coå chaân. sau ñoù di chuyeån ñeán vò trí thích hôïp duøng mu baøn chaân ñaù taán coâng sang phía saân ñoái phöông.65’ 2l 5l 10’ Moãi em 3l *HS taäp moâ phoûng ñoäng taùc *HS taäp vôùi caàu : Moãi nhoùm coù theå töø 2 – 4 HS. * Ñaáu taäp b .yeâu caàu giôø hoïc. Phaàn cô baûn a .chaïy ñaïp sau.gaäp Duoãi chaân. CS lôùp ñöùng beân kia löôùi tung caàu GV ñöùng beân phaàn saân taäp ñieàu khieån * Caùc em khaù taäp tröôùc .Daøn haøng. *Oân kyõ thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng Ñònh löôïng 10’. hoâng. HS bieân doïc traùi em ñöùng gaàn cuoái saân laàn löôït tieán vaøo saân taäp chuyeàn caàu cao . b) Khôûi ñoäng . laøm ñoäng taùc ñaù caàu qua löôùi sang saân cho baïn cuøng taäp.xoaïc doïc. luùc naøy ngöôøi taäp xoay nheï baøn chaân sao cho mu baøn chaân tieáp xuùc ñuùng ñeá caàu.em ñöùng gaàn löôùi laàn löôït tieán vaøo saân taäp taán coâng baèng ñaàu.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.15 Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.naâng cao ñuøi. Hai ngöôøi luaân phieân nhau vöøa taâng caàu nhòp 1 khi baïn mình ñaù sang.xoaïc ngang. Ngöôøi taäp tieáp xuùc vôùi caàu.vaën mình.HSbieân doïc phaûi.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. Ñaù caàu : Oân kyõ thuaät taâng caàu nhòp 1vaø ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân:Ñaây laø kyõ thuaät thöôøng duøng trong ñaù ñôn TTCB : Hai chaân roäng baèng vai chaân tröôùc chaân sau.vai thaúng Thöïc hieän kyõ thuaät ñoäng taùc : Khi caàu bay boång veà phía sau hoaëc sang hai beân.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. 2.goái. roài vaåy coå chaân cho caàu bay boång leân veà phía löôùi theo ñöôøng voøng cung. sau ñoù ñaù taán coâng baèng mu chính dieän sang cho ñoàng ñoäi.phoå bieán noäi dung. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.Xoay caùc khôùp : Coà tay. 60 .luôøn. khi caàu coøn ôû ñoä cao khoaûng 1. yeâu caàu buoåi hoïc. chaân ñaù naâng thaúng vaø cao veà phía caàu. ngöôøi taäp chuyeån troïng taâm cô theå sang chaân truï (chaân tröôùc) roài xoay ngöôøi theo caàu.Luùc taäp luyeän 1 em ñöùng beân kia (giöõa saân) caùc em coøn laïi ñöùng ôû khu vöïc (giöõa saân) beân naøy.III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.      .

3laàn caúng chaân vuoâng goùc vôùi ñaát. chuù yù giöõ oån ñònh khoaûng caùch vaø traät töï böôùc chaïy ñeå böôùc cuoái cuøng baøn chaân ñaët ñuùng vaøo vaùn giaäm nhaûy. thaân ngöôøi giöõ ôû tö theá thaúng ñöùng. ngöôøi khoâng goø boù. Hoaøn chænh toaøn boä kyõ thuaät nhaûy xa kieåu öôõn thaân vaø *Töøng HS Thöïc hieän chaïy taêng nhanh daàn toác ñoä giaäm chaân vaøo vaùn roài baêng nhanh vaøo hoá caùt xem ñaët chaân giaäm ñuùng vaùn chöa. Khi chaïy. *Gioáng ñoäi hình treân * Chaïy treân ñòa hình töï nhieân *Lôùp ngoài 4 haøng ngang. Khi ñaët 600m nuõ chaân treân vaùn. Böôùc 4 laàn cuoái cuøng ñöôïc thöïc hieän nhanh hôn vaø ngaén hôn böôùc tröôùc khoaûng ½ baøn chaân. hai chaân ñaët song song tröôùc vaïch xuaát phaùt. Baét ñaàu chaïy.4 m naèm ngang Chaïy ñaø vôùi cöï ly daøi khoaûng 10 böôùc trôû leân Chaïy ñaø vôùi cöï ly vaø toác ñoä toái ña cuûa nhaûy xa kieåu öôõn thaân.Chaïy ñaø laø taïo toác ñoä naèm ngang lôùn nhaát tröôùc luùc giaäm nhaûy. chaân giaäm nhaûy ñöôïc duoãi thaúng vaø chaïm ñaát baèng caû baøn chaân *Oân chaïy ñaø keát hôïp giaäm nhaûy böôùc boä treân khoâng * Chaïy ñaø 5 – 7 böôùc giaäm nhaûy böôùc boä treân khoâng rôi xuoáng hoá caùt baèng chaân laêng * Chaïy ñaø nhaûy qua chöôùng ngaïi vaät cao 0. taêng daàn taàn soá böôùc chaïy.3 – 0. ÔÛ tö theá chuaån bò. chaân giaäm nhaûy vaø hoâng vöôït 1000m thaân ñeå ñaët baøn chaân nam vaøo vaùn giaäm nhaûy. . Böôùc tröôùc böôùc cuoái cuøng (töùc laø böôùc 4 laàn chaân laêng) ñöôïc tieáp ñaát baèng ñoäng taùc hôi mieát ra sau. khoaûng 18 – 20 m. taïo ñieàu kieän ñeå thöïc 4 laàn hieän nhanh böôùc cuoái cuøng vaø 4 laàn haï thaáp troïng taâm cuûa ngöôøi tröôùc khi giaäm nhaûy. Khoaûng caùch daøi hay ngaén tuøy thuoäc vaøo quaõng ñöôøng caàn thieát ñeå ngöôøi nhaûy taïo ñöôïc toác ñoä chaïy cao nhaát. maét khoâng nhìn 4 laàn vaøo vaùn giaäm. Ñeán böôùc cuoái cuøng tröôùc khi giaäm nhaûy.

* Nhöõng tröôøng hôïp phaïm quy -Chaïm ñaát phía sau vaïch giaäm nhaûy baèng baát kyø boä phaän naøo cuûa cô theå.Phaàn keát thuùc . Moãi vñv ñöôïc tính thaønh tích cuûa laàn nhaûy toát nhaát trong caùc laàn nhaûy bao goàm caû nhöõng laàn nhaûy ñeå quyeát ñònh vò trí ñaàu tieân khi coù söï baèng nhau. Chaïy beàn d. 3.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 5’-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. neáu coù treân 8 vñv thi ñaáu ñöôïc nhaûy 3 laàn. ñieåm chaïm ñaát phía beân ngoaøi khu vöïc ro8i gaàn vôùi vaùn giaäm hôn so vôùi ñieåm chaïm gaàn nhaát trong khu vöïc rôi hoaëc sau khi hoaøn thaønh laàn nhaûy ñi ngöôïc laïi phía sau qua khu vöïc rôi xuoáng hoaëc thöïc hieän baát kyø hình thöùc nhaøo loän naøo trong khi chaïy ñaø hoaëc trong luùc nhaûy. .duø chaïy ñaø khoâng giaäm nhaûy hoaëc giaäm nhaûy. . -Giaäm nhaûy phía beân ngoaøi phaïm vi hai ñaàu vaùn. VÑV phaûi nhaûy theo thöù töï qui ñònh thoâng qua ruùt thaêm.chuù yù taêng daàn thaønh tích c .Giao baøi taäp veà nhaø. sau ñoù 8 vñv coù thaønh tích cao ñöôïc nhaûy theâm 3 laàn. Khi coù 8 vñv trôû xuoáng tham gia thi ñaáu. moãi vñv ñöôïc nhaûy 6 laàn. duø ôû phía sau hay phía tröôùc ñöôøng keùo daøi cuûa vaïch giaäm nhaûy -Trong quaù trình rôi xuoáng. Moät soá luaät nhaûy xa *Trong thi ñaáu.

II – Ñòa ñieåm.chaïy ñaïp sau. laøm ñoäng taùc ñaù caàu qua löôùi sang saân cho baïn cuøng taäp. b) Khôûi ñoäng . Ñaù caàu: Oân kyõ thuaät taâng caàu nhòp 1vaø ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân Nhöng ñoøi hoûi ñoä chuaån xaùc cao.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.xoaïc ngang. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.giaäm nhaûy-treân khoâng – tieáp ñaát. yeâu caàu buoåi hoïc.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. moãi em moät quaû caàu. -Ñaù sang goùc xa beân traùi roài ñeán beân phaûi.Luùc taäp luyeän 1 em ñöùng beân kia (giöõa saân) caùc em coøn laïi ñöùng ôû khu vöïc (giöõa saân) beân naøy. Oân kyõ thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng Ñaáu taäp Chaïy beàn : Treân ñòa hình töï nhieân.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.yeâu caàu giôø hoïc.veä sinh nôi taäp. 2. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 5 ÑAÙ CAÀU .vaën mình.cuoác.goái.coå chaân. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. .Daøn haøng.      .naâng cao ñuøi. sau ñoù ñaù taán coâng baèng mu chính dieän sang cho ñoàng ñoäi. Hai ngöôøi luaân phieân nhau vöøa taâng caàu nhòp 1 khi baïn mình ñaù sang. Phaàn cô baûn a. Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.gaäp Duoãi chaân.luôøn.NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN I – Muïc tieâu Nhaûy xa : Taäp hoaøn chænh 4 giai ñoaïn chaïy ñaø. hoâng.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.phoå bieán noäi dung.Xoay caùc khôùp : Coà tay. Moät soá baøi taäp boå trôï vaø phaùt trieån theå löïc Ñaù caàu : Oân kyõ thuaät taâng caàu nhhòp 1-ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân. phöông tieän . 60-65’ 5l khoaûng 10’ * HS taäp moâ phoûng ñoäng taùc *HS taäp vôùi caàu : Moãi nhoùm coù theå töø 2 – 4 HS. .xoaïc doïc.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.

em ñöùng gaàn löôùi laàn löôït tieán vaøo saân taäp taán coâng baèng ñaàu. -Taäp toaøn boä 4 giai ñoaïn. 5’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. -Loø coø tieáp söùc c Chaïy beàn 5l 4l 5l 15mx2l 3l 2l *Lôùp xeáp thaønh haøng ngang ñöùng ôû bieân doïc hai beân.Giao baøi taäp veà nhaø.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho kieåm tra ñaù caàu. tay vôùi vaät ôû ñoä cao 2.2m. . . 1l 1000600m Chia thaønh 3 ñoäi Chaïy treân ñòa hình töï nhieân.HSbieân doïc phaûi.ñieåm rôi cuûa vaät treân hoá caùt caùch vaùn giaäm nhaûy 2. -Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy – thöïc hieän ñöa chaân laêng böôùc boä vaø tay beân chaân laêng hôi ñöa sang giöõ thaêng baèng – mieát chaân laêng ra sau thöïc hieän öôõn thaân – gaäp thaân baät veà phía tröôùc.*Oân kyõ thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng Moãi em 3l Ñaáu taäp b)Nhaûy xa *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc giaäm nhaûy – bay treân khoâng -Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy -Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy – thöïc hieän ñaù chaân laêng. CS lôùp ñöùng beân kia löôùi tung caàu GV ñöùng beân phaàn saân taäp ñieàu khieån * Caùc em khaù taäp tröôùc      *4 haøng ngang cöï ly daõn caùch              *Xeáp theo haøng doïc töøng em moät thöïc hieän.5m. nhaèm naâng cao thaønh tích ñeå chuaån bò kieåm tra. -Baøi taäp boå trôï chaïy ñaø 5 – 7 – 9 – 11 böôùc nhaûy baät leân cao vaø xa veà tröôùc . HS bieân doïc traùi em ñöùng gaàn cuoái saân laàn löôït tieán vaøo saân taäp chuyeàn caàu cao . 3.Phaàn keát thuùc . -Ba böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng.

Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.gaäp Duoãi chaân.luôøn. roài trôû veà vò trí ñeå kieåm tra.NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN I – Muïc tieâu Ñaù caàu : Kieåm tra Nhaûy xa : Taäp hoaøn thieän kyõ thuaät nhaûy xa kieåu öôõn thaân (Chuù yù naâng cao thaønh tích). . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.goái.coå chaân.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . Phaàn cô baûn a.Ngöôøi soá 1 vaøo vò trí ñeå kieåm tra phaùt caàu theo yeâu caàu cuûa GV.naâng cao ñuøi.yeâu caàu giôø hoïc. moãi em moät quaû caàu.xoaïc ngang.phoå bieán noäi dung. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. b) Khôûi ñoäng . moãi laàn kieåm tra nhoùm 2 HS.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Xoay caùc khôùp : Coà tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. yeâu caàu buoåi hoïc. phöông tieän . -Ñieåm 5 – 6 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng kyõ thuaät ñoäng taùc vaø soá 60-65’ . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 6 ÑAÙ CAÀU .chaïy ñaïp sau.Daøn haøng.cuoác. hoâng. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. *Lôùp taäp trung ngoài ôû moät beân ñöôøng bieân doïc.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. ngöôøi soá 2 chuaån bò ñöùng beân kia saân quan saùt baïn mình thöïc hieän noäi dung.veä sinh nôi taäp. ñoàng thôøi nhaët luoân soá caàu maø ngöôøi kieåm tra vöøa thöïc hieän. II – Ñòa ñieåm.      . Ñaù caàu : Ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân -Ñieåm 9 – 10 Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät ñoäng taùc vaø soá laàn caàu ñaù qua löôùi vaøo saân ít nhaát 8 laàn -Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät ñoäng taùc vaø soá laàn caàu ñaù qua löôùi vaøo saân ít nhaát laø 8 laàn. Chaïy beàn : Treân ñòa hình töï nhieân. Ngöôøi soá 3 tieáp theo laø ngöôøi chuaån bò seõ 2. Ñònh löôïng 5-10’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.vaën mình.xoaïc doïc.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.

cuoác. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 7 NHAÛY XA – CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu Nhaûy xa : Kieåm tra Caàu loâng : Oân di chuyeån ñôn böôùc . Chaïy beàn : 3. .goái.yeâu caàu giôø hoïc. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.xoaïc doïc. -Ñieåm 1 – 2 : Thöïc hieän kyõ thuaät ñoäng taùc coøn sai soùt nhieàu vaø soá laàn caàu ñaù qua löôùi vaùo saân ít nhaát laø 1 laàn.xoaïc ngang.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. Ñaùnh caàu thaáp thuaän tay.Daøn haøng.Giao baøi taäp veà nhaø.coå chaân.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. moãi em moät caây vôït. . 5l 3l 1000 – 600m sang ñöùng beân kia saân nhö ngöôøi soá 2 vöøa laøm…cöù nhö vaäy cho ñeán ngöôøi cuoái cuøng cuûa lôùp.10 quaû boùng roå.traùi tay.quaû caàu loâng.      . -Ñieåm 3 – 4 : Thöïc hieän kyõ thuaät ñoäng taùc coø sai soùt vaø soá laàn caàu ñaù qua löôùi vaøo saân ít nhaát laø 2 laàn.ña böôùc.veä sinh nôi taäp.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.vaën mình. b. b) Khôûi ñoäng .Phaàn keát thuùc . *Lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang cöï ly daõn caùch *Caùc em nhaûy kieåm tra thöû GV ghi thaønh tích laïi *Chaïy treân ñòa hình töï nhieân. hoâng.laàn caàu qua löôùi vaøo saân ít nhaát laø 4 laàn. Hoïc ñaùnh caàu cao thuaän tay TTTC : Boùng roå Oân caùch chuyeàn vaø baét boùng baèng hai tay tröôùc ngöïc Oân neùm roå baèng moät tay treân vai II – Ñòa ñieåm. yeâu caàu buoåi hoïc.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho kieåm tra nhaûy xa. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.phoå bieán noäi dung.luôøn. 5’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. phöông tieän . Nhaûy xa : -GV höôùng daãn oân moâ phoûng ñoäng taùc -HS töï ño ñaø -Hoaøn thieân kyõ thuaät c.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Xoay caùc khôùp : Coà tay.gaäp Duoãi chaân. Moãi HS khi kieåm tra seõ ñöôïc thöïc hieän 10 quaû. .Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .

thaønh tích ñaït 3m (nam) 2. +Tieán luøi ñaùnh phaûi : Nhòp 1 : Böôùc ñôn tieán phaûi. Phaàn cô baûn a. -Ñieåm 5 – 6 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng giai ñoaïn treân khoâng. Sau ñoù. chaân phaûi böôùc moät böôùc veà tröôùc sang traùi. höôùng phía caàu rôi. ñaïp maïnh chaân phaûi theo höôùng ngöôïc vôùi höôùng vöøa böôùc vaø nhanh choùng ruùt chaân trôû veà vò trí chuaån bò ban ñaàu. moãi HS nhaûy thöû moät laàn. nöõ rieâng. 3m (nam) vaø 3. Nhòp 3 : Böôùc ñôn tieán traùi. Sau ñoù. thaønh tích ñaït 4m (nam) vaø 3. Nhòp 2 : Veà vò trí ban ñaàu. roài phoái hôïp vôùi kyõ thuaät ñaùnh caàu. beân phaûi cô theå thì laáy muõi chaân traùi laøm truï.8m (nöõ).5m (nam) vaø 3m (nöõ). Cho ñieåm theo thaønh tích ôû nhöõng laàn nhaûy ñuùng luaät. *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch 5l . khoâng tính thaønh tích. beân traùi cô theå thì laáy nöûa tröôùc baøn chaân traùi laøm truï. Nhòp 4 : Luøi veà vò trí ban ñaàu.8m (nöõ). b. Caàu loâng : *Oân di chuyeån ñôn böôùc : Chæ coù söï thay ñoåi vò trí cuûa moät chaân vaø thöôøng ñöôï phoái hôïp vôùi ñaùnh caàu thaáp tay ôû xung quanh thaân ngöôøi trong phaïm vi khoâng quaù 2m vaø ñöôïc chia laøm 4 caùch khaùc nhau nhö : +Tieán phaûi : Khi thaáy caàu rôi trong phaïm vi goùc ¼ voøng troøn phía tröôùc. ñoä daøi böôùc phuï thuoäc ñieåm rôi cuûa caàu gaàn hay xa ngöôøi. Nhòp 3 : Böôùc ñôn luøi phaûi. vaø thaønh tích ñaït 3. -Ñieåm 3 – 4 : Thöïc hieän sai giai ñoaïn treân khoâng.5m. ñaïp maïnh chaân phaûi ngöôïc vôùi höôùng vöøa böôùc vaø nhanh choùng ruùt chaân trôû veà vò trí chuaån bò ban ñaàu. 5l 5l +tiến traùi : Khi thaáy caàu rôi trong phaïm vi goùc ¼ voøng troøn phía tröôùc. -Ñieåm 1 – 2 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc kyõ thuaät. chaân phaûi böôùc veà tröôùc theo höôùng caàu rôi 1 böôùc. Nhaûy xa : Kieåm tra nhaûy xa kieåu öôõn thaân *Caùch cho ñieåm : Ñieåm kieåm tra cho theo laàn nhaûy ñuùng kyõ thuaät nhaát vaø theo thaønh tích. ñoä daøi böôùc tuyø theo ñieåm rôi cuûa caàu xa hau gaàn roài phoái hôïp thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu traùi tay. -Ñieåm 9 – 10 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng 4 giai ñoaïn kyõ thuaät.2m. 10l *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc khoâng caàu 5l *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch +Tieán ñaùnh phaûi traùi : Böôùc ñôn tieán phaûi. *Sau kjhi khôûi ñoäng. Nhòp 4 : Luøi veà vò trí ban ñaàu. 3m. 3. nhaûy chính thöùc 3 laàn theo luaät.2.2. Nhòp 2 : Luøi veà vò trí ban ñaàu. *GV ñaùnh daáu saün caùc moác thaønh tích 4m.2m (nöõ) -Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng 3 giai ñoaïn kyõ thuaät chaïy ñaø – giaäm nhaûy – treân khoâng. 60-65’ *Kieåm tra laøm hai ñôït nam.

ñoàng thôøi thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu phaûi. *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch 5l 5l +Luøi traùi : Khi Thaáy ñieåm rôi cuûa caàu saùt baøn chaân traùi hoaëc ôû goùc ¼ hình troøn phía sau beân traùi thì laáy nöûa tröôùc baøn chaân phaûi laøm truï. Tieáp theo. Sau ñoù. laïi ñaïp maïnh chaân phaûi trôû veà vò trí chuaån bò ban ñaàu. Sau ñoù chaân phaûi ñaïp maïnh theo höôùng ngöôïc vôùi höôùng vöøa di chuyeån. sau ñoù ñaïp maïnh theo höôùng ngöôïc laïi ñeå thu chaân veà vò trí ban ñaàu vaø laïi tieáp tuïc di chuyeån sang phaûi. beân phaûi thì laáy nöûa tröôùc baøn chaân traùi laøm truï. chaân phaûi ñaïp maïnh ngöôïc vôùi höôùng vöøa di chuyeån ñeå thu chaân veà vò trí ban ñaàu. sang traùi ñeå phoái hôïp vôùi kó thuaät ñaùnh caàu traùi. Sau ñoù. thaân ngöôøi quay 900 sang phaûi vaø böôùc tieáp chaân phaûi moät böôùc roäng ra saùt bieân doïc beân phaûi. Chaân phaûi böôùc tieáp moät böôùc roäng leân tröôùc. Sau ñoù. chaân phaûi böôùc veà sau moät böôùc roài phoái hôïp vôùi kó thuaät ñaùnh caàu phaûi. laïi ñaïp maïnh chaân traùi trôû veà vò trí chuaån bò ban ñaàu. chaân traùi böôùc leân tröôùc – sang ngang beân phaûi moät böôùc vöøa phaûi.+Luøi phaûi : Khi thaáy ñieåm rôi cuûa caàu saùt vôùi baøn chaân phaûi hoaëc ôû goùc ¼ hình troø phía sau. laïi 6l *Chia lôùp thaønh 2 nhoùm nam . *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch 5l *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch +Di chuyeån ngang böôùc cheùo : Khi di chuyeån ngang sang phaûi thì laáy nöûa tröôùc baøn chaân phaûi laøm truï. *Di chuyeån ngang böôùc ñeäm: Khi di chuyển ngang sang phải. ñoàng thôøi laáy nöûa tröôùc baøn chaân traùi laøm truï quay ngöôøi 1800 theo chieàu ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà vaø laêng tieáp chaân phaûi veà tröôùc – ra sau. chaân traùi laïi böôùc moät böôùc nhoû trôû veà vò trí ban ñaàu. chaân phaûi böôùc moät böôùc roäng sang beân phaûi. chaân traùi luøi veà phía sau 1 böôùc roài phoái hôïp vôùi kó thuaät ñaùnh caàu traùi tay. ñoàng thôøi thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu phaûi. chaân traùi bước sang ngang một bước nhỏ tôùi saùt chaân phaûi.

ñoàng thôøi thaân treân xoay sang phaûi. phoái hôïp vôùi kó thuaät ñaùnh caàu traùi.böôùc chaân traùi moät böôùc roäng theo höôùng veà bieân doïc beân traùi vaø cuoái cuøng laø böôùc chaân phaûi moät böôùc roäng tôùi saùt bieân doïc beân traùi caøng toát. sau ñoù laïi nhanh choùng ñöa vôït töø treân – xuoáng döôùi – ra tröôùc (giai ñoaïn naøy baøn tay caàm vôït luoân ñi tröôùc maët vôït).oân moâ phoûng kó thuaât ñaùnh caàu thuaän tay – traùi tay * Lớp chia thaønh 4 nhoùm moãi nhoùm 1 saân.moät beân tung caàu qua beân kia thöïc hieän ñaùnh caàu thuaän tay – traùi tay. . 5lx2 +Di chuyeån leân 2 goùc gaàn löôùi *Chia lôùp thaønh 2 nhoùm nam nöõ. moãi nhoùm ôû moät beân saân. Goùc ñoä maët vôït khi tieáp xuùc caàu tuyø theo yù ñoà ñaùnh caàu traû cho ñoái phöông. 5 quaû traùi tay) *Moâ phoûng kó thuaät theo nhòp ñeám cuûa GV (GV söûa chöõa kó thuaät cho HS ) +Nhòp 1: xoay thaân vaø chuyeån troïng taâm +Nhòp 2 : Vung tay ñöa vôït leân cao ra sau ñaàu. +Di chuyeån veà 2 goùc cuoái saân *Oân kó thuaät ñaùnh caàu thaáp thuaän tay *Lôùp 4 haønh ngang cöï li giaõn caùch.oân moâ phoûng kó thuaât ñaùnh caàu thuaän tay – traùi tay * Lớp chia thaønh 4 nhoùm moãi nhoùm 1 saân. laàn löôït cho ñeán heát soá coøn laïi ñöùng ôû hai bieân doïc. 6l nöõ. moãi laàn taäp töøng em vaøo saân thöïc hieän. chaân phaûi böôùc moät böôùc veà höôùng caàu rôi.laàn löôït töøng em thöïc hieän 10 quaû (5 quaû thuaän. Vôït tieáp xuùc vôùi caàu ngang taàm goái vaø thaúng nöûa tröôùc baøn chaân phaûi. laàn löôït cho ñeán heátsoá coøn laïi ñöùng ôû hai bieân doïc. moãi nhoùm ôû moät beân saân. moãi laàn taäp töøng em vaøo saân thöïc hieän.moät beân tung caàu qua beân kia thöïc hieän ñaùnh caàu thuaän tay – traùi tay. Khi tieáp xuùc caàu gaäp nhanh coå tay ñeå maët vôït chuyeån veà phía tröôùc baøn tay caàm vôït. +Nhòp 3 : Ñaùnh caàu.laàn löôït töøng em thöïc hieän 10 quaû (5 quaû thuaän. *Oân kó thuaät ñaùnh caàu thaáp thuaän tay 4lx8n 3 -5’ *Lôùp 4 haønh ngang cöï li giaõn caùch. Tieáp xuùc caàu baèng maët phaûi vôït. 5 quaû traùi tay) Khi thaáy caàu ñoái phöông ñaùnh sang phaûi thì laáy nöûa tröôùc baøn chaân traùi laøm truï. Tay phaûi caàm vôït ñöa töø tröôùc – sang phaûi – ra sau – leân cao.

xoay hoâng. Ngöôøi taäp thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu cao saâu hoaëc ñaäp caàu lieân tuïc do ngöôøi phuïc vuï ñöùng ôû nöûa saân beân kia phaùt caàu cao saâu sang. tay kia giô cao töï nhieân. Coù theå toå chöùc 1 ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cho 1 ngöôøi hoaëc 1 ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cho caû nhoùm taäp. TTTC : Boùng roå *Chuyeàn vaø baét boùng baèng hai tay tröôùc ngöïc. Sau ñoù ñaïp maïnh muõi baøn chaân phaûi duoãi thaúng khôùp goái. Tieáp xuùc caàu xong. Maët vôït khi tieáp xuùc caàu ngöûa cheách theo höôùng ñaùnh.5l 5l 3’ *Hoïc ñaùnh caàu cao thuaän tay +TTCB : Chaân khoâng cuøng beân vôùi tay caàm vôït ôû phía tröôùc. ñoái dieän vôùi höôùng ñaùnh caàu. Troïng taâm chuyeån töø chaân tröôùc veà chaân sau. chaân kia ôû phía sau. +Ñoäng taùc : Khi thaáy caàu cao treân ñænh ñaàu (hoaëc hôi sau ñaàu) Thaân treân quaysang phaûi. c.7. Troïng taâm doàn vaøo chaân tröôùc (chaân hôi khuîu). *Taïi choã taäp moâ phoûng ñoäng taùc *Xeáp thaønh haøng doïc ôû 2 baûng roå.8. khaûng caùch giöõa 2 chaân roäng hôn vai. Khi tieáp xuùc caàu gaäp nhanh coå tay ñeå taêng löïc ñaùnh caàu vaø ñieàu chænh caàu ñi ñuùng höôùng.4. *Ñaùnh caàu do ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu.nhö nhòp 1. . Tay thuaän caàm vôït. Tay phaûi caàm vôït ñöa töø tröôùc – leân treân – ra sau. ñöùng treân nöûa tröôùc baøn chaân.3. beân kia chuyeàn tröïc tieáp. löng cong töï nhieân. +Oân ñoäng taùc tay khi chuyeàn boùng +Oân ñoäng taùc tay khi baét boùng +Oân baøi taäp phoái hôïp chuyeàn vaø baét boùng (Yeâu caàu khoâng ñeå rôi boùng) *Ñöùng taïi choã neùm roå baèng 1 tay treân vai. Tay phaûi ñöa vôït töø sau – leân treân ñeå tieáp xuùc caàu. maët vôït cao ngang traùn. *4 haøng ngang cöï li giaõn caùch *4 haøng ngang cöï li giaõn caùch *2 haøng ñöùng ñoái dieän chuyeàn qua laïi tröïc tieáp – giaùn tieáp *2 haøng ñöùng ñoái dieän nghe hieäu leänh coøi moät beân chuyeàn baät ñaát. +Caàm boùng ñuùng +Ñua boùng töø TTCB leân vai vaø ñaåy boùng ñi. mieát maïnh caùc ngoùn tay vaøo boùng ñeå boùng xoaùy theo chieàu ngöôïc kim ñoàng hoà. vai phaûi haï thaáp hôn ôû phía sau. maët vôït tieáp tuïc chuyeån ñoäng chuùc xuoáng sau ñaàu. töøng em thöïc hieän neùm roå.laät vai. +Ñieåm tieáp xuùc cuoái cuøng cuûa tay 5l +Nhòp 4 : Trôû veà TTCB +Nhòp 5.2. vôït theo quaùn tính ñi tieáp ra tröôùc – xuoáng döôùi thì döøng laïi vaø nhanh choùng trôû veà tö theá chuaån bò ban ñaàuñeå ñaùnh quaû tieáp theo.6. Ñieåm tieáp xuùc caàu ôû phía treân ñænh ñaàumoät taàm tay vôùi thaúng coäng vôùi ñoä daøi vôït. Luùc naøy vai traùi cao.

traùi tay. . SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. Kĩ thuật ñaùnh caàu cao thuaän tay. traùi tay TTTC : Boùng roå -Oân caùch dẫn boùng .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát.Phaàn keát thuùc .ña böôùc.vaøo boùng laø ngoùn troû vaø ngoùn giöõa. Ñaùnh caàu thaáp thuaän tay. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 8 CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu Caàu loâng : Oân di chuyeån ñôn böôùc . 3. 5’-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.Giao baøi taäp veà nhaø.

moät em ñöùng beân kia saân tung caàu sang beân saân ngöôùi taäp 1 laàn beân traùi. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. Tay phaûi caàm vôït ñöa . ñeå ngöôøi taäp thöïc hieän lieân tuïc (Traùi – phaûi – cao. tay kia giô cao töï nhieân. . -Taäp söùc beàn chuyeân moân. yeâu caàu buoåi hoïc.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. II – Ñòa ñieåm. moät laàn beân phaûi. b) Khôûi ñoäng . Tay thuaän caàm vôït. chaân phaûi böôùc sang traùi. ñeå ngöôøi taäp thöïc hieän lieân tuïc (Cao phaûi – cao traùi).coå chaân. moãi em moät caây vôït.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. maët vôït cao ngang traùn. khaûng caùch giöõa 2 chaân roäng hôn vai.      .phoå bieán noäi dung. traùi tay. moãi nhoùm 1 saân. theo hieäu leänh coøi cuûa GV. theo hieäu leänh coøi cuûa GV.Hoïc kó thuaät hai böôùc neùm roå baèng moät tay treân vai. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô 2.quaû caàu loâng. troïng taâm doàn vaøo chaân traùi. Troïng taâm doàn vaøo chaân tröôùc (chaân hôi khuîu).Caàu loâng *Oân caùc böôùc di chuyeån +Ñôn böôùc : Di chuyeån veá caùc höôùng +Ña böôùc : Di chuyeån phoái hôïp nhieàu böôùc *Oân kó thuaät ñaùnh caàu thaáp thuaän tay. +Ñoäng taùc : Khi thaáy caàu cao treân ôû phía beân traùi.10 quaû boùng roå.Daøn haøng. ñöùng treân nöûa tröôùc baøn chaân. *Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch. 1laàn caàu cao ôû phía beân phaûi.. roài trôû laïi traùi…). chaân kia ôû phía sau. *Lôùp chia thaønh 4 nhoùm.veä sinh nôi taäp. 70’ 10l 6l 8l 3lx3 *Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch. *Lôùp chia thaønh 4 nhoùm. löng cong töï nhieân. Ñònh löôïng 10’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. 8l 4lx2 *Hoïc kó thuaät ñaùnh caàu cao traùi tay +TTCB : Chaân khoâng cuøng beân vôùi tay caàm vôït ôû phía tröôùc.yeâu caàu giôø hoïc. *OÂn kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. moät em ñöùng beân kia saân tung caàu sang beân saân ngöôùi taäp.Phaàn cô baûn a.luôøn.xoaïc doïc. Em vöøa thöïc hieän song ra sau ngöôøi tung caàu thöïc hieän luïm caàu phuïc vuï. Em vöøa thöïc hieän song ra sau ngöôøi tung caàu thöïc hieän luïm caàu phuïc vuï.xoaïc ngang. moãi nhoùm 1 saân. Taäp moâ phoûng ñoäng taùc. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.vaën mình.gaäp Duoãi chaân. hoâng. 1laàn caàu cao ôû phía beân phaûi.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. Taäp moâ phoûng ñoäng taùc.Xoay caùc khôùp : Coà tay. Taäp theo hieäu leänh coøi cuûa GV *Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch.goái. 1laàn caàu cao ôû phía beân traùi. Thaân treân quaysang phaûi.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . phöông tieän .

ñeán vaïch 6m quay 180 0sang phaûi.TTTC : Boùng roå *Oân kó thuaät daãn boùng 2l 4’ 2l 2l *Lôùp ngoài 4 haøng ngang. phaân tích giaûng giaûi kó thuaät *Caàm boùng taïi choã thöïc hieän hai böùoc neùm roå. thoâng qua coå tay roài tôùi caùc ngoùn tay aán boùng xuoáng. vôït theo quaùn tính ñi tieáp ra tröôùc – xuoáng döôùi thì döøng laïi vaø nhanh choùng trôû veà tö theá chuaån bò ban ñaàuñeå ñaùnh quaû tieáp theo. caúng tay ñöa leân theo boùng. khi ñaåy boùng xuoáng vôùi goùc gaàn 2l 3l 2l 2l *GV thò phaïm laøm maãu. moät vaøi em daãn boùng thöû. tieáp xuùc phaàn treân boùng. Em naøo neùm xong ñöa boùng cho baïn keá tieáp. Coå tay. *GV laøm maãu laïi. chaân phaûi sau. . Tay phaûi ñöa vôït töø sau – leân treân ñeå tieáp xuùc caàu. b. loøng baøn tay khoâng chaïm boùng. ngöôøi xoay töø traùi sang phaûi.ngoùn tay caùi tì vaøo caùn vôït. baøn tay môû roäng töï nhieân. *Thöïc hieän daãn boùng hai böôùc. luaân phieân töøng tay. hoûi thöû moät vaøi HS veà kó thuaät. gaäp nhanh coå tay ñeå taêng löïc ñaùnh caàu vaø ñieàu chænh caàu ñi ñuùng höôùng. Khoâng ñöôïc ñaùnh boùng vaø nhaát laø khoâng xoeø baøn tay ra ñeå loøng baøn tay ñaäp vaøo boùng nghe “boäp boäp” Höôùng daãn boùng do dieän tieáp xuùc cuûa boùng vaø tay quyeát ñònh -Daãn boùng taïi choã : Baøn tay xoeø ra. beân caïnh ñöôøng di chuyeån vaø ñoàng thôøi phaûi phaûi laáy ngöôøi che boùng. duøng söùc caúng tay. ñaët chaân traùi tröôùc. Maët vôït khi tieáp xuùc caàu ngöûa cheách theo höôùng ñaùnh. caùnh tay. troïng taâm thaáp. Khi daãn boùng tay chaïm boùng phaûi raát eâm vaø haàu nhö chæ thaáy nghe tieáng naåy cuûa boùng töø saân leân. baét boùng laïi hai böôùc neùm roå. thöïc hieän ñoàng thôøi böôùc chaân phaõi leân vaø baét boùng laïi – thöïc hieän hai böôùc neùm roå. *Moät haøng ñöùng leân böôùc veà tröôùc 5 böôùc. Khi tieáp xuùc caàu. maét quan saùt tình hình treân saân. coå tay vaø caùc ngoùn tay thaû loûng. môû theo hình tuùi. *Nghe tieáng coøi daãn boùng veà phía tröôùc luaân phieân ñoåi tay. Boùng tieáp xuùc ñaàu tieân ôû caùc ngoùn tay roài vaøo chai tay vaø caùc phaàn loài cuûa baøn tay. baét boùng – hai böôùc neùm roå. *Nghe tieáng coøi daãn boùng veà phía tröôùc 6m baèng tay phaûi. thaân treân ngaû veà tröôùc vaø hôi nghieâng veà phía coù boùng. *Nhoài boùng taïi choã. Ñieåm tieáp xuùc caàu ôû phía treân ñaàu beân traùi moät taàm tay vôùi thaúng coäng vôùi ñoä daøi vôït. taïi choã thöïc hieän nhoài boùng tay phaûi – tay traùi.cöï li daõn caùch. *Thöïc hieän daãn boùng boán böôùc. daãn boùng quay veà baèng tay traùi. +Ñoäng taùc : Laáy khuyûu tay laøm truï. Ñieåm rôi cuûa boùng ôû phía tröôùc thaân mình. +TTCB : Ñöùng hai ñaàu goái hôi khuîu. Tieáp xuùc caàu xong. boùng naûy tôùi ngang thaét löng. trôû veá cuoái haøng. maët vôït tieáp tuïc chuyeån ñoäng chuùc xuoáng ñaát.töø tröôùc – leân treân – ra sau.

-Daãn boùng sang traùi : Dieän tieáp xuùc ôû treân vaø beân phaûi boùng. -Daãn boùng sang phaûi : Dieän tieáp xuùc ôû treân vaø beân traùi boùng. cöù nhö theá thöïc hieän 10 voøng . do quaùn tính cuûa thaân ñang di chuyeån veà tröôùc. chaân traùi böôùc tieáp moät böôùc ngaén hôn böôùc baét boùng. duøng söùc cuûa caû tay vaø caùc ngoùn tay ñaåy boùng ñi. Khi chaân phaûi chaïm ñaát. tay traùi buoâng loûng. khi boùng ñaõ rôøi khoûi tay thì thaân ngöôøi vöôn leân cao vaø troïng taâm doàn vaøo phía tröôùc.thöïc hieän neùm roå . duøng söùc naâng ñuøi cuûa chaân phaûi gaàn nhö // vôùi maët ñaát thì ñoät nhieân döøng laïi. ñoàng thôøi boùng ñöa töø thaét löng leân vai – khi ngöôøi nhaûy leân gaàn tôùi ñieåm cao nhaát vaø thaân ngöôøi ñaõ giöõ ñöôïc thaêng baèng thì naâng naâng khuyûu tay phaûi leân cao.sau ñoù baét boùng laïi tieáp tuïc daãn boùng theo bieân doïc ñeán gaàn roå coøn laïi. hai tay caàm boùng ñeå ngang thaét löng beân phaûi. Ñieåm tieáp xuùc vôùi boùng cuoápi cuøng laø ngoùn troû vaø ngoùn giöõa. Khi chaân traùi vöøa chaïm ñaát. Do coù söùc mieát cuûa caùc ngoùn tay. khoaûng 8m.doïc theo bieân doïc tôùi caùch roå 8m phía beân phaûi thöïc hieän baät nhaûy döøng treân cao baèng hai chaân thöïc hieän neùm roå. nhaän ñöôïc boùng cuûa ñoàng ñoäi hoaëc ñang daãn boùng muoán thöïc hieän neùm roå (neáu thuaän tay phaûi) thì phaûi nhaûy leân khoâng ñeå baét boùng vaø rôi xuoáng ñaát baèng chaân phaûi. +Ñoäng taùc : Böôùc chaân khi baét boùng daøi vaø thaáp. cuøng luùc ñoù giaäm nhaûy.900 (nhoài boùng) -Daãn boùng di chuyeån nhanh veà phía tröôùc : Dieän tieáp xuùc ôû treân vaø sau boùng. * Hoïc kó thuaät hai böôùc neùm roå baèng moät tay treân vai: 10voøn g +TTCB : Khi ñang di chuyeån. boùng xoaùy ngöôïc trôû Daãn boùng töø cuoái saân beân phaûi ..

xoaïc doïc.gaäp Duoãi chaân.luôøn.      . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.Daøn haøng.yeâu caàu giôø hoïc.laïi theo truïc ngang *Baøi taäp phaùt trieån söùc beàn 3.traùi tay. TTTC : Boùng roå Oân caùch chuyeàn vaø baét boùng.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .traùi tay Ñònh löôïng 5-10’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Xoay caùc khôùp : Coà tay.Thöïc hieän vôùi vôït.coå chaân.Giao baøi taäp veà nhaø. 60-65’ 10l 10l 6l 6l 4l *Lôùp chia thaønh 4 hoaëc 6 nhoùm tuyø theo ñieàu kieän saân baõi. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô 2.phoå bieán noäi dung.vaën mình.Phaàn keát thuùc . .Phöông tieän : Chuaån bò coøi.10 quaû boùng roå. hoâng. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.quaû caàu loâng. . Kĩ thuật ñaùnh caàu cao thuaän tay.Phaàn cô baûn a)Caàu loâng : *Oân di chuyeån ñôn böôùc Di chuyeån veá caùc höôùng *Oân di chuyeån ña böôùc Di chuyeån phoái hôïp nhieàu böôùc * Oân di chuyeån ñôn böôùc keát hôïp kó thuaät ñaùnh caàu thaáp thuaän tay. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 9 CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu Caàu loâng : Oân di chuyeån ñôn böôùc . traùi tay Hoïc kó thuaät ñaäp caàu chính dieän Hoïc moät soá ñieåm trong luaät caàu loâng.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. yeâu caàu buoåi hoïc.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát.xoaïc ngang. Oân hai böôùc neùm roå baèng moät tay treân vai II – Ñòa ñieåm.ña böôùc keát hôïp ñaùnh caàu thaáp thuaän tay. b) Khôûi ñoäng . .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.      Nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän moâ phoûng ñoäng taùc. * Oân di chuyeån ñôn böôùc keát hôïp kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay.goái. traùi tay.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. phöông tieän .veä sinh nôi taäp. moãi em moät caây vôït.

cao tay thuaän tay. Maët vôït khi tieáp xuùc vôùi caài hôi uùp vaø höôùng veà höôùng ñaäp caàu. töøng em vaøo saân taäp. HS nhaän xeùt . vai traùi cao ñoái dieän vôùi höôùng ñaäp caàu. *Lôùp chia thaønh 4 – 6 nhoùm. troïng taâm cjuyeån töù chaân tröôùc veà chaân sau. maët vôït chuc xuoáng. Ñieåm tieáp xuùc caàu ôû phía treân ñaàu hôi cheách veà tröôùc caùch moät taàm tay vôùi. Sau ñoù ñoåi nhoùm 3 em khaùc. coäng vôùi ñoä daøi vôït. Nhöõng em chöa taäp ñöùng 2 bieân doïc quan saùt. moät em tung caàu theo thöù töï kó thuaät ñaõ trình baøy ôû phaàn noäi dung. Cöù theá laàn löôït cho ñeán heát *Hoïc kó thuaät ñaäp caàu chính dieän : TTCB : Gioáng kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay. heát caëp naøy taäp ñeán caëp khaùc cho ñeán heát. Ba em thay ñoåi noäi dung chöùc naêng cho nhau. toaøn thaân öôõn caêng ôû tö theá hình caùnh cung. moät beân giao caàu cao. Quaù trình thöïc *Lôùp ngoài 4 haøng ngang *Lôùp taäp trung ngoài 4 haøng ngang GV goïi 1 vaøi em leân laøm maãu. Sau ñoù nhanh choùng ñaïp maïnh muõi chaân. Ñoäng taùc : Khi thaáy ñoái phöông ñaùnh caàu sang. moät beân thöïc hieän ñaäp caàu.*Oân caùc böôùc di chuyeån keát hôïp kó thuaät ñaùnh caàu theo thöù töï thaáp tay thuaän tay. duoãi thaúng khôùp goái xoay hoâng laät vai. traùi tay . vì ñaây laø noäi dung oân *GV chaát vaán HS.khi tieáp caàu laø luùc cô theå vöôn cao heát möùc. Tay phaûi ñöa vôït töø sau – leân treân – ra tröôùc. caàu bay cao treân ñaàu thì thaân treân nhanh choùng quay sang phaûi. moät em phuïc vuï nhaët caàu. vai phaûi thaáp hôn ôû phía sau. 6l 10l *Taäp trung 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch      taäp moâ phoûng ñoäng taùc. Tay phaûi caàm vôït ñöa töø tröôùc – leân cao – ra sau. cao tay traùi tay.

troïng taâm thaáp doàn ñeàu vaøo hai chaân. Boùng rôøi tay cuoái cuøng ôû ngoùn troû vaø ngoùn giöõa.giöõa vaø caùi )ñaåy boùng ñi. GV veõ vaïch chuaån ñeå HS ñöùng taïi choã taäp.xuoáng döôùi – sang traùi. nghe hieäu leänh coøi cuûa GV thöïc hieän chuyeàn vaø baét boùng *Hai haøng chuyeàn qua chuyeàn laïi *Ñeán löôït hai haøng coøn laïi taäp nhö hai haøng vöøa roài. *Hai haøng ngoài. boùng ñeå ôû phaàn treân tröôùc buïng. *GV toång keát laïi *Lôùp 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch taäp moâ phoûng ñoäng taùc. Sau khi tieáp xuùc caàu. loøng baøn tay khoâng chaïm boùng. caùc ngoùn tay xoeø ra töï nhieân. hai ñaàu goái hôi khuîu. moät haøng thuaän tay phaûi). chaân sau. chaân sau ñaïp ñaát.Saùch GVlôùp 11 trang 114 b)TTTC : Boùng roå *Oân caùch chuyeàn vaø baét boùng tröïc tieáp baèng hai tay tröôùc ngöïc +Chuyeàn boùng TTCB : Ñöùng chaân tröôùc. Sau khi boùng rôøi khoûi tay. coå tay hôi beû vaø duoãi caùnh tay veà höôùng chuyeàn. *Luaät caàu loâng : Luaät tính ñieåm. Khi tay ñaõ duoãi gaàn nhö thaúng heát thì duøng löïc coå tay. 3l 3l 4l 3l 3l Ñeå taïo ñöôøng boùng ñi maïnh. vôït theo ñaø quaùn tính ñi töø treân . maét quan saùt höôùng chuyeàn. hai haøng ñöùng daäy taäp. +Ñoäng taùc : Khi chuyeàn boùng ngöôøi ngaû nhanh veà tröôùc. ñöùng ñoái xöùng nhau töøg caëp. Hai tay caàm boùng ôû hai beân vaø ôû nöûa phaàn sau cuûa boùng. cöù theá luaân phieân cho töøng noäi dung. . boùng tieáp xuùc ôû phaàn chai tay vaø caùc ngoùn tay. Caùnh tay thaû loûng töï nhieân. hai haøng neùm boùng baèng tay traùi) Moãi beân baûng roå coù hai haøng(moät haøng thuaän tay traùi. ñoàng thôøi gaäp nhanh thaân ngöôøi vaø gaäp coå tay ñeå phoái hôïp löïc ñaäp. caùc ngoùn tay phaûi mieát vaøo boùng vaø khi boùng rôøi tay. *GV chia lôùp thaønh 4 haøng (Hai haønh neùm boùng baèng tay phaûi. +Baét boùng : *Yeâu caàu lôùp traät töï taäp ñuùng noäi dung GV ñeà ra.hieän ñoäng taùc troïng taâm chuyeån töø chaân sau ra chaân tröôùc.Sau khi GV toå chöùc nhoùm beân naøy taäp roài laïi sang nhoùm kia. loøng baøn tay hôi xoay ra ngoaøi. caùch nhau hai baøn chaân. troïng taâm doàn veà höôùng chuyeàn. hai tay ñöa töø döôùi – leân treân taïo thaønh moät ñöôøng voøng cung nhoû. hai tay duoãi thaúng. caùc ngoùn tay (troû. Neáu thaân ngöôøi lao veá tröôùc thì nhanh choùng böôùc chaân phaûi leân tröôùc moät böôùc ñeå giöõ thaêng baèng roài nhanh choùng trôû veà TTCB ñeå ñaùnh quaû tieáp theo. 4l 10l 6l 10l nhöõng baïn vöøa laøm maãu.

Giao baøi taäp veà nhaø. thaân treân höôùng veà phía boùng ñeán. 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. 3. +Nhoài boùng taïi choã.TTCB : Hai chaân ñöùng // Hoaëc chaân tröôùc. Ñoäng taùc : Boä phaän tieáp xuùc boùng ñaàu tieân laø caùc ngoùn tay. . +Daãn boùng hai böôùc. khoaûng caùch giöõa baøn tay nhoû hôn ñöôøng kính cuûa boùng. chaân sau roäng baèng vai. caùc ngoùn tay xoeø môû töï nhieân thaû loûng thaønh hình gioáng nhö chieác pheãu. baét boùng thöïc hieän hai böôùc neùm roå. +Taïi choã hai böôùc nhaûy leân neùm roå. *Oân hai böôùc neùm roå baèng moät tay treân vai +Taïi choã nhaûy leân neùm roå moät tay treân vai. Khi baét boùng hai tay ñöa thaúng veà höôùng boùng ñeán.Phaàn keát thuùc . +Moät böôùc nhaûy leân neùm roå. . ñoàng thôøi kheùp coå tay gaàn vaøo nhau vaø hai baøn tay hôi gaäp laïi ôû khôùp khuyûu keùo veà ngöïc ñeå baûo veä boùng vaø chuaån bò laøm ñoäng taùc tieáp theo.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát. baét boùng thöïc hieän hai böôùc neùm roå. ñaàu goái hôi khuîu. sau ñoù nhanh choùng hoaõn xung ñöa boùng naèm goïn vaøo hai loøng baøn tay.

Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . kó thuaät phaùt Thi ñaáu taäp Hoïc moät soá chieán thuaät trong caàu loâng Hoïc moät soá ñieåm trong luaät caàu loâng. TTTC : Boùng roå Hoïc kó thuaät hai böôùc döøng. moãi em moät caây vôït.phoå bieán noäi dung. .10 quaû boùng roå. Caàu loâng : Oân kó thuaät ñaäp caàu chính dieän.veä sinh nôi taäp.quaû caàu loâng.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.yeâu caàu giôø hoïc. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. Taäp söùc beàn chung Luaät boùng roå. b) Khôûi ñoäng Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 10 CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu caàu.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. yeâu caàu buoåi hoïc. phöông tieän . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. II – Ñòa ñieåm. nhaûy döøng vaø quay ngöôøi. .

Toå chöùc hai ngöôøi phuïc vuï cho nhieàu ngöôøi taäp.vaën mình. moät quaû ñöôøng cheùo vaøo vò trí hai ngöôøi phuïc vuï ôû hai goùc saân beân kia.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.HS thay nhau taäp luyeän moãi ngöôøi ñaäp caàu töø 2 -4 laàn *Thi ñaàu taäp : Thi ñaáu em naøo tôùi 7 ñieåm tröôùc laø thaéng (haïn cheá khoâng ñöôïc ñaäp caàu) *Luaät caàu loâng : Luaät nghæ vaø 5’ 2l 6l      .Xoay caùc khôùp : Coà tay.coå chaân.luôøn. beân kia ñaäp caàu *Oân kó thuaät phaùt caàu 10l 10l *Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch.Daøn haøng.xoaïc ngang. thöïc hieän kó thuaät ñaäp caàu phoái hôïp 1 quaû ñöôøng thaúng. hoâng.xoaïc doïc.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. Toå chöùc 2 ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cao saâu cho nhieàu ngöôøi taäp. 1 quaû ñöôøng cheùo vaøo vò trí 2 ngöôøi phuïc vuï ôû 2 goùc saân beân kia. HS thay nhau taäp luyeän moãi ngöôøi ñaùnh caàu töø 2 – 3laàn +Phoái hôïp ñaäp caàu ñöôøng thaúng vaø ñöôøng cheùo : Ngöôøi taäp ñöùng chuaån bò ôû moät goùc cuoái saân beân mình.Ngöôøi taäp ñöùng chuaån bò ôû moät goùc cuoái saân beân mính.Phaàn cô baûn a)Caàu loâng *Oân kó thuaät ñaäp caàu chính dieän +Taäp moâ phoûng ñoäng taùc 60-65’ 8l      .gaäp Duoãi chaân. haøng chaün böôùc qua phaûi moät böôùc      *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc ñaäp caàu *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc phaùt caàu Taäp keát hôïp hai ñoäng taùc treân 5’ *Moät soá chieán thuaät trong caàu loâng +Phoái hôïp ñaùnh caàu cao saâu ñöôøng thaúng vaø ñöôøng cheùo.. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô 2.goái.                 +Taäp coù ngöôøi tung caàu +Taâp moät beân phaùt caàu cao. ñaùnh caàu cao saâu phoái hôïp moät quaû ñöôøng thaúng.

*Nghe hiệu lệnh. ñaët goùt chaân vaø quay nhanh ra phía ngoaøi so vôùi höôùng chaïy baèng meùp ngoaøi cuûa baøn chaân. Muoán nhaûy döøng. mieát nhanh vaø maïnh baèng meùp trong cuûa baøn chaân. thaân ngöôøi haï thaáp vaø ngaû veà phía sau +Böôùc 2 : Baøn chaân böôùc hai ñaët xoay cuøng chieàu vôùi muõi baøn chaân böôùc moät. sau đñoù gọi 1 em thực hiện đñuùng laøm maãu laïi cho caùc em yeáu. thaân treân hôi ngaû veà sau. *Lôùp phaân thaønh hai haøng. *Quay ngöôøi: *Quay ngöôøi thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå thoaùt khoûi ngöôøi phoøng thuû .haøng coøn laïi vai troø giöõ boùng thöïc hieän böôùc döøng. hai baøn chaân cuøng moät luùc mieát chaëc xuoáng ñaát.Sau ñoù thay ñoåi noäi dung cho nhau. hai tay thaû loûng töï nhieân.ñoåi saân saùch GV lôùp 11 b)TTTC : Boùng roå *Kó thuaät hai böôùc döøng + Böôùc 1Böôùc daøi. Thaân ngöôøi khi döøng phaûi haï thaáp vaø doàn vaøo chaân phía sau (chaân ñaët tröôùc) goái hôi xoay vaøo trong. toác ñoä giaûm. 2l Tuyø theo möùc ñoä tieáp thu cuûa nhöõng em yeáu 4l *GV ñöùng tröôùc laøm maãu . tieáp tôùi hai haøng coøn laïi thöïc hieän. duøng moät chaân ñaïp ñaát ñeå nhaûy leân moät böôùc ngaén vaø thaáp roài rôi xuoáng ñaát baèng hai chaân song song gaàn nhö ñoàng thôøi hoaëc hôi cheách tröôùc sau. hai goái hôi khuîu vaø höôùng vaøo trong. hai tay ñeå töï nhieân ôû hai beân mình giöõ thaêng baèng. Caùc em yeáu taäp theâm. vaø quay ngöôùi ñeå che chaén baûo veä boùng. *Nhaûy döøng : thöôøng duøng khi toác ñoä di chuyeån vöøa phaûi hoaëc nhaän boùng nhaûy döøng ñeå neùm roå. Töøng haøng thöïc hieän *GV lọc ra những em thực hiện sai reâng ra. haï thaáp troïng taâm vaø doàn ñeàu vaøo hai chaân. HS thöïc hieän theo *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc. moät haøng thöïc hieän vai troø phoøng thuû. Sau khi rôi xuoáng.

ñaàu goái chaân truï ñaùnh vaøo phía trong vaø chuyeån theo thaân. Khi quay tröôùc chaân laøm truï kieãng goùt chaân kia ñaïp ñaát. troïng taâm thaáp rôi giöõa hai chaân. traùnh ñöôïc haønh ñoäng cöôùp phaù boùng cuûa ñoái phöông. Coù 2 caùch quay ngöôøi + Quay tröôùc : Chaân di chuyeån quay qua muõi chaân truï. hai goái khuîu. Khi chaân quay vöøa chaïm ñaát. hai tay ñeå töï nhieân ôû hai beân mình + Quay sau : Chaân di chuyeån quay qua goùt chaân truï. Quay sau khoù hôn quay tröôùc. troïng taâm khi quay doàn vaøo chaân truï. chaân quay nhanh choùng böôùc cheùo veà höôùng muoán di chuyeån. Sau khi quay. troïng löôïng thaân ngöôøi phaûi nhanh choùng trôû veà TTCB ñeå giöõ thaêng baèng. Troïng taâm doàn vaøo chaân truï khaù laâu ñeå giöõ thaêng baèng. vì vaäy muoán quay ñöôï toát phaûi duøng löïc cuûa hoâng vaø vai chuyeån veà phía sau ñeå giuùp cho quay sau ñöôïc deã daøng hôn. Khi quay sau chaân truï kieãng goùt. duøng nöûa tröôùc cuûa baøn chaân quay ñaïp ñaát chuyeån hoâng veà sau. baét boùng. TTCB : Khi quay ngöôøi hai baøn chaân ñuùng gaàn nhö song song. . caàn giöõ troïng taâm cô theå khoâng nhaáp nhoâ. troïng taâm vaãn ôû giöõa hai chaân. laàn löôït thöïc hieän cho ñeán heát. ngöôøi hôi ngaû veà tröôùc. Khi caàm boùng quay ngöôøi phaûi chuù yù che boùng. Trong khi quay ngöôøi. *Taäp söùc beàn chung: +Nhaûy daây nhanh +Chaïy nhanh +Nhaûy baät vôùi vaät cao +Chaïy nhanh +Nhaûy daây nhanh +Chaïy nhanh +Nhaûy baät vôùi vaät cao 20l 60m 3l 60m 20l 60m 3l 60m -Lôùp chia thaønh nhieàu toáp nhoû. ñoàng thôøi thaân ngöôøi doàn nhieàu sang chaân truï. moãi nhoùm khoaûng 5 HS.chuyeàn boùng. Ñoäng taùc : Laáy muõi chaân laøm truï.hoaëc neùm roå. duøng söùc cuûa thaân treân vaø duøng maù trong cuûa nöûa tröôùc baøn chaân di chuyeån ñaïp ñaát keát hôïp vôùi ñoäng taùc xoay thaân treân veà tröôùc hoaëc sau.cuûa ñoái phöông.

Phaàn keát thuùc . Hoïc moät soá chieán thuaät trong caàu loâng Thi ñaáu taäp . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 11 CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu Caàu loâng : Oân kó thuaät ñaäp caàu chính dieän.+Chaïy nhanh-keát thuùc *Luaät boùng roå Traän ñaáu baét ñaàu vaø keát thuùc (ñieàu 18. .Giao baøi taäp veà nhaø. 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.ñieàu 29) Saùch GV lôùp 11 trang 155 Caùch chôi boùng (ñieàu 22) Saùch GV lôùp 11 trang 155 3. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát.

TTTC : Boùng roå OÂn kó thuaät hai böôùc döøng.sau ñoù chuaån bò ñaäp caàu 5’ 8l *Thi ñaàu taäp : Thi ñaáu em naøo tôùi 7 ñieåm tröôùc laø thaéng .yeâu caàu giôø hoïc.Phaàn cô baûn : a)Caàu loâng : *Oân kó thuaät ñaäp caàu chính dieän coù theå keát hôïpvôùi ñaùnh caàu thaáp tay. II – Ñòa ñieåm.Xoay caùc khôùp : Coà tay.      .goái. . ñeå buoäc ñoái phöông naâng caàu leân.quaû caàu loâng.luôøn. nhaûy döøng vaø quay ngöôøi. yeâu caàu buoåi hoïc.10 quaû boùng roå.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.gaäp Duoãi chaân.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. 4’ Ngöôøi taäp ñöùng chuaån bò ôû cuoái saân ñaäp caàu do ngöôøi phuïc vuï ñöùng ôû nöûa saân beân kia phaùt caàu sang. 60-65’ 4’-5’ 4’ *Moät soá chieán thuaät +Taâp boû nhoû.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.veä sinh nôi taäp. phöông tieän .phoå bieán noäi dung. Coù theå toå chöùc hai ngöôøi phuïc vuï cho moät ngöôøi hoaëc cho moät toå luyeän taäp.xoaïc ngang.vaën mình. +Ngöôøi taäp ñöùng chuaån bò ôû giöõa saân gaàn löôùi boû nhoû do ngöôøi phuïc vuï ñöùng ôû nöûa saân beân kia tung caàu qua. Hoïc kó thuaät chuyeàn boùng baèng hai tay treân ñaàu. sau ñoù di chuyeån leân löôùi ñeå thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu thaáp tay. moãi em moät caây vôït.xoaïc doïc. hoâng. Ñònh löôïng 10’-5’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô 2.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.coå chaân.Daøn haøng. yeâu caàu söû duïng böôùc di chuyeån nhanh goïn. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. b) Khôûi ñoäng .ñeå thöïc hieän ñaäp caàu +Taäp ñaùnh caàu cao saâu veà hai goùc cuoái saân. yeâu caàu ñuùng luaät 10l .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.

Phaàn keát thuùc . chaân tröôùc.Giao baøi taäp veà nhaø. nhaûy döøng vaø quay ngöôøi.thöïc hieän oân töøng kó thuaät khi nghe hieäu leänh coøi cuûa giaùo vieân. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. Lôùp 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch. duøng söùc cuûa coå tay vaø caùc ngoùn tay chuyeàn boùng ñi. *Hoïc kó thuaät chuyeàn boùng baèng hai tay treân ñaàu Thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå chuyeàn boùng ôû khoaûng caùch trung bình khi ñoái phöông phoøng thuû chaët hoaëc khi baét boùng ôû treân cao vaø muoán chuyeàn boùng ñi ngay.b)TTTC Boùng roå * OÂn kó thuaät hai böôùc döøng. Boùng rôøi tay ngöôøi vöôn veà tröôùc. ngöôøi hôi ngaû nhanh veà phía tröôùc keát hôïp vôùi hai caúng tay duoãi thaúng. 4l 5’ Lôùp chia thaønh nhieàu nhoùm. . boùng ñeå caùch traùn khoaûng 5cm. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 12 CAÀU LOÂNG – TTTC . thaân treân thaúng. theo hieäu leänh coøi *Hai haøng ñöùng ñoái dieän nhau töøng ñoâi moät thöïc hieän chuyeàn qua laïi 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc *Hai haøng ñöùng ñoái dieän nhau töøng ñoâi moät thöïc hieän chuyeàn qua laïi. Ñoäng taùc : Khi chuyeàn. hai caùnh tay co töï nhieân hôi kheùp khuyûu tay. chaân sau khuîu töï nhieân. phuï thuoäc vaøo saân baõi. 3. Khi tay gaàn thaúng. TTCB : Caàm boùng baèng hai tay ôû phía sau cuûa boùng. Ñaáu thuû coù taàm voùc cao thöôøng duøng ñoäng taùc chuyeàn boùng baèng hai tay treân ñaàu ñeå chuyeàn hoaëc caûn ñöôøng boùng nhaèm gaây khoù khaên cho ñoái phöông khi baét boùng.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát.

moãi em moät caây vôït. b) TTTC :Boùng roå *Oân kó thuaät chuyeàn baét boùng hai tay treân ñaàu +Ñoái vôùi lôùp yeáu. Hoïc kó thuaät chuyeàn boùng baèng moät tay treân ñaàu.luôøn. .xoaïc ngang. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.yeâu caàu giôø hoïc.GV quaûn lí 1 saân.Phaàn cô baûn a)Caàu loâng: *Oân kó thuaät ñaùnh caàu thaáp thuaän tay.quaû caàu loâng. HS keá tieáp thöïc hieän. 60-65’ 10’ *lôùp chia thaønh nhieàu nhoùm phuï thuoäc vaøo soá saân coù (moãi nhoùm 1 saâneâ3 *Lôùp chia thaønh 2 nhoùm moãi nhoùm 1 saân.10 quaû boùng roå.I – Muïc tieâu Caàu loâng : Oân kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay. yeâu caàu buoåi hoïc.vaën mình.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.xoaïc doïc.gaäp Duoãi chaân. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. töøng em thöïc hieän. cho baät vaøo baûng roå. traùi tay vaø ñaäp caàu *Ñaáu taäp : Lôùp thi ñaáu loaïi tröïc tieáp 11 ñieåm thaéng.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. . b) Khôûi ñoäng . +Ñoái vôùi lôùp khaù Söû duïng nhaûy leân chuyeàn vaø baét boùng hai tay treân khoâng.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. Thi ñaáu taäp TTTC : Boùng roå OÂn Hoïc kó thuaät chuyeàn boùng baèng hai tay treân ñaàu. sau ñoù chaïy veà cuoái haøng.veä sinh nôi taäp.Daøn haøng.coå chaân. HS thöïc hieän song chaïy ra sau cuoái haøng. hoâng.goái. phöông tieän . traùi tay vaø kó thuaät ñaäp caàu chính dieän.Xoay caùc khôùp : Coà tay.Coá gaéng khoâng cho boùng rôi Chuù yù : Neâu 3 noäi dung treân coù theå thöïc hieän ñöôïc heát hay khoâng    *Moãi beân baûng xeáp hai haøng doïc. Taäp söùc beàn chuyeân moân II – Ñòa ñieåm.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. chæ söû duïng taïi choã chuyeàn vaø baét boùng baèng hai tay treân ñaàu.      . Caùn söï lôùp quaûn lí moät saân cho tieán haønh thi ñaáu. *Hai haøng ngang ñöùng ñoái dieän töøng ñoâi moät thöïc hieän.phoå bieán noäi dung.             2. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. 10l 2lx3voøn g +Ñoái vôùi lôùp gioûi hoaëc moät soá em khaù coù theå nhaûy leân baét boùng baèng hai tay vaø chuyeàn ñi lieàn.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .

7m. theo töøng caëp vöøa söùc nhau. Boùng rôøi tay cuoái cuøng ôû ngoùn troû vaø ngoùn giöõa. *Taäp chuyeàn boùng baèng moät tay treân vai ôû cöï li 3m.phuï thuoäc vaøo möùc ñoä tieáp thu cuûa lôùp vaø möùc kæ luaät traät töï cuûa lôùp. loøng baøn tay höôùng veà nôi chuyeàn boùng.Giao baøi taäp veà nhaø. coå tay tôùi caùc ngoùn tay chuyeàn boùng ñi. . *Taäp söùc beàn chung: +Nhaûy daây nhanh +Chaïy nhanh +Nhaûy baät vôùi vaät cao +Chaïy nhanh +Nhaûy daây nhanh +Chaïy nhanh +Nhaûy baät vôùi vaät cao +Chaïy nhanh-keát thuùc 3. nhaéc nhôû troïng taâm kó thuaät laø ñöa boùng töø TTCB ôû tröôùc ngöïc leân vai ñeå coù theå duøng söùc neùm boùng ñi ñöôïc xa. hai baøn tay caàm boùng töø tröôùc ngöïc ñöa leân vai. *Ñöùng ñoái dieän vôùi töôøng.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho *GV thò phaïm laøm maãu. thaân ngöôøi hôi ngaû ra sau roài nhanh choùng xoay ngöôøi veà höôùng chuyeàn khuyûu tay chuyeàn boùng ñöa töø sau – ra tröôùc caúng tay duoãi vaø ñöa boùng veà phía tröôùc. thaân ngöôøi lao veà phía tröôùc. Ñoäng taùc ñieàu chænh löïc vaø höôùng cuûa coå tayû¬ thôøi ñieåm boùng bay ra cho pheùp ngöôøi chuyeàn boùng thay ñoåi höôùng vaø toác ñoä bay cuûa boùng trong phaïm vi lôùn 10l 5l cho moãi cöï li 10l 10l TTCB : Ñöùnh hai chaân // vai höôùng chuyeàn (ñoä roäng heïp cuûa hai chaân tuyø theo cöï li chuyeàn boùng xa hay gaàn) Maët quay höôùng chuyeàn troïng taâm doàn ñeàu vaøo hai chaân.Choïn theo töøng ñoâi vöøa söùc nhau. toác ñoä vaåy coå tay nhanh vaø kieåm soaùt boùng raát toát. Löïc chuyeàn boùng ñöôïc baét ñaàu töø ñaïp chaân chuyeån qua hoâng tôùi thaân. qua caúng tay. . *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc khoâng boùng.Phaàn keát thuùc . 2l *Hoïc kó thuaät chuyeàn boùng baèng moät tay treân vai : Ñaây laø pp chuyeàn boùng thoâng duïng nhaát ôû khoaûng caùch gaàn vaø trung bình. caùch töôøng 1. 20l 60m 3l 60m 20l 60m 3l 60m 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. hai tay caàm boùng ôû tröôùc ngöïc.5m.5 m ñöùng chuyeàn boùng baèng moät tay treân vai vaøo töôøng vaø baét boùng naûy ra baèng hai tay * Taäp chuyeàn vaø baét boùng töøng ñoäi moät cöï li 4m. Ñoäng taùc : Khi chuyeàn.

15’ 3l 2l b)TTTC : Boùng roå *Oân kó thuaät daãn boùng 2 böôùc leân roå 3l *Lôùp chia thaønh 2 nhoùm. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. *GV Laàn löôït . neáu ñuû thôøi gian coù theå thi ñaáu nhaát cuûa töøng toå vôùi nhau.goái. b) Khôûi ñoäng . phöông tieän .      . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. Ñaáu taäp TTTC : Boùng roå OÂn kó thuaät daãn boùng hai böôùc leân roå. . yeâu caàu buoåi hoïc.Phaàn cô baûn a)Caàu loâng: *Oân kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay .xoaïc doïc. 1. traùi tay Ñaùnh caàu do ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu : Ngöôøi taäp thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay. hoâng. Ñaáu taäp.coå chaân. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. *Ñaáu taäp : Lôùp thi ñaáu loaïi tröïc tieáp 7 ñieåm thaéng.quaû caàu loâng. traùi tay . II – Ñòa ñieåm.söûa sai töøng nhoùm.phoå bieán noäi dung.Daøn haøng.yeâu caàu giôø hoïc.gaäp Duoãi chaân.10 quaû boùng roå.toát.Xoay caùc khôùp : Coà tay.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.veä sinh nôi taäp.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô 2.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . toå tröôûng quaûn lí cho tieán haønh thi ñaáu.xoaïc ngang. 60-65’ 10’ *Lôùp chia thaønh 3 hay 4 nhoùm (coøn do phuï thuoäc ñieàu kieän saân baõi). moãi em moät caây vôït.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.GV .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.moãi beân baûng roå 1 nhoùm.luôøn. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 13 CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu Caàu loâng : Oân kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay.vaën mình. coù theå toå chöùc 1 ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cho 1 ngöôøi hoaëc 1 ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cho caû nhoùm taäp. traùi tay lieân tuïc do ngöôøi phuïc vuï ñöùng ôû nöûa saân beân kia phaùt caàu cao saâu ôû hai beân mình ngöôøi taäp. OÂn kó thuaät chuyeàn boùng baèng hai tay treân ñaàu. *Coù theå moãi nhoùm GV cöû ra moät nhoùm tröôûng *Moãi toå moät saân.

+Taïi choã 2 böôùc neùm roå. +Nhoài boùng taïi choã,hai böôùc thöïc hieän neùm roå. Chuù yù : Ñoå ngöôøi veà tröôùc, nhaác chaân phaûi roài môùi chuïp boùng. +Daãn boùng 2 böôùc, thöïc hieän 2 böôùc neùm roå 1 tay treân vai : Luùc ñaàu daãn boùng ñi chaäm, laàn sau nhanh hôn laàn tröôùc. +Daãn boùng 4 böôùc, thöïc hieän 2 böôùc neùm roå 1 tay treân vai.

3l

10l

*Oân kó thuaät chuyeàn boùng baèng 2 tay treân ñaàu +Taäp taïi choã chuyeàn vaø baét boùng theo töøng ñoâi moät cöï li 3m.

5voøng coù theå ñeán voøng 3 em naøo laøm rôi boùng, phaït nhaûy leân 3l

höôùng daãn nhoùm 1 taïi choã 2 böôùc neùm roå 1 tay treân vai – GV qua nhoùm 2 höôùng daãn taïi choã 2 böôùc neùm roå 1 tay treân vai – GV trôû laïi nhoùm 1 höôùng daãn nhoài boùng taïi choã, thöïc hieän 2 böôùc neùm roå – GV tôùi nhoùm 2 höôùng daãn nhoài boùng taïi choã, thöïc hieän 2 böôùc neùm roå, cöù theá luaân phieân cho taäp heát caùc noäi dung beân. *Töøng em thöïc hieän HS naøo thöïc hieän xong sau ñoù nhaët boùng laïi, ñöa cho HS keá tieáp chöa coù boùng, di chuyeån veà cuoái haøng, cöù nhö theá cho ñeán heát, gaàn heát 3 löôït nhoùm truôûng baùo caùo GV bieát. Phöông phaùp naøy aùp duïng cho caùc noäi dung beân. *

+Taäp chuyeàn vaø baét boùng ñoåi choã theo ñoäi hình voøng troøn. Em B töø vò trí soá 1 chuyeàn boùng cho A ôû vò trí soá 2, chuyeàn boùng xong thì chaïy vaøo ñöùng ôû vò trí soá 2 thay cho A. Em A baét ñöôïc boùng thì chuyeàn boùng cho C ôû vò trí soá 3, chuyeàn boùng xong thì chaïy veà vò trí soá 1 thay cho B, Khi B ñaõ ñöùng ôû vò trí soá 2 thì C ôû vò trí soá 3 chuyeàn boùng cho B (ñang ôû vò trí soá 2) roài chaïy ñeán vò trí soá 2. Em B sau khi baét boùng thì chuyeàn boùng cho D ôû vò trí soá 4 roài chaïy veà ñöùng ôû vò trí soá 3 thay cho C. Em C ñöùng ôû vò trí soá 2 nhaän ñöôïc quaû boùng cuûa D ôû vò trí 4 chuyeàn cho thì chuyeàn cho E . . baøi taäp ñöôïc thöïc hieän lieân tuïc nhö theá (Theo chieàu kim ñoàng hoà ) cho ñeán vò trí B laø heát 1 voøng. *Ñaáu taäp : Lôùp thi ñaáu nguyeân saân, 2 hieäp, moãi hieäp7’.Thi ñaáu theo luaät hieän haønh. 3.Phaàn keát thuùc - Giao baøi taäp veà nhaø. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát.

Phuï thuoäc vaøo tình hình kæ luaät cuûa lôùp *Lôùp chia thaønh nhieàu ñoäi, coù theå moãi toå thaønh laäp moät ñoäi. Caùc em khoâng thi ñaáu ngoài taäp trung, traät töï theo doõi traän ñaáu ñeå naém luaät vaø kinh nghieäm.

5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH

GIAÙO AÙN 14 CAÀU LOÂNG – TTTC

I – Muïc tieâu .

Caàu loâng : Kieåm tra kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay, traùi tay

TTTC : Boùng roå Oân kó thuaät neùm roå baèng 1 tay treân vai OÂn kó thuaät daãn boùng hai böôùc leân roå. Chuaån bò kieåm tra. II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh ,veä sinh nôi taäp. - Phöông tieän : Chuaån bò coøi, moãi em moät caây vôït,quaû caàu loâng.10 quaû boùng roå. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá,phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. b) Khôûi ñoäng - Xoay caùc khôùp : Coà tay,coå chaân, hoâng,goái,gaäp Duoãi chaân,xoaïc doïc,xoaïc ngang,luôøn,vaën mình. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.      - Daøn haøng,cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. 60-65’ *HS kieåm tra ñöùng chuaån bò ôû moät beân saân (trong phaïmvi nöûa cuoái saân)Ngöôøi phuïc vuï caàm vôït vaø caàu ñöùng ôû nöûa saân beân kia trong khu vöïc phaùt caàu. Ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cao saâu – saâu sang saân ñeå ngöôøi kieåm tra söû duïng kó thuaät ñaùnh caàu treân ñaàu ñaùnh traû laïi sao cho ñieåm rôi cuûa caàu ôû 1/3 cuoái saân beân ngöôøi phuïc vuï. Thöïc hieän 3 laàn

2.Phaàn cô baûn a)Caàu loâng : Kieåm tra kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay, traùi tay. Caùch cho ñieåm

beân phaûi 3laàn beân traùi, thaønh tích tính theo soá quaû ngöôøi kieåm tra ñaùnh ñöôïc vaøo oâ qui ñònh keát hôïp vôùi ñaùnh giaù cuûa GV veà chaát löôïng thöïc hieän kó thuaät theo 3 möùc A,B,C.

*HS kieåm tra ñöôïc quyeàn töï choïn ngöôøi phuïc vuï trong phaïm vi cuûa lôùp mình. *Tröôøng hôïp ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu khoâng chính xaùc, ngöôøi kieåm tra khoâng ñaùnh quaû caàu ñoù seõ ñöôïc ñaùnh laïi laàn tieáp theo.

10l 5voøng

b)TTTC : Boùng roå *Oân neùm roå moät tay treân vai : TTCB : Ñöùng, chaân cuøng beân vôùi tay neùm roå ñaët tröôùc, hôi thaúng. Troïng taâm doàn vaøo chaân tröôùc, chaân sau hôi co (nöûa baøn chaân tröôùc chaïm ñaát). Hai tay caàm boùng phía tröôùc ngöïc moät caùch töï nhieân, caùc ngoùn tay môû roäng, hai khuyûu tay co hôi eùp saùt hai beân söôøn, maét nhìn vaøo roå. Ñoäng taùc : Hai ñaàu goái hôi khuîu, ñoàng thôøi xoay tö theá tay caàm boùng thaønh baøn tay neùm ôû phía sau boùng, loøng baøn tay höôùng veà tröôùc – leân cao. Tay kia xoeø roäng giöõ phía beân cheách veà tröôùc quaû boùng, ñoàng thôøi ñöa boùng töø tröôùc ngöïc thaønh tö theá treân vai. Khi ñöa boùng tôùi ngang vai thì haï thaáp troïng taâm, tieáp theo ñaïp nheï hai chaân xuoáng ñaát ñeå döôùn ngöôøi leân taïo taïo neân löïc chuyeån qua thaân tôùi caùnh tay, caúng tay. Khi tay duoãi gaàn thaúng heát thì duøng söùc baøn tay, caùc ngoùn tay gaäp mieát theo boùng, ñieåm tieáp xuùc cuoái cuøng vôùi boùng laø hai ngoùn troû vaø giöõa. Khi boùng saép rôøi khoûi tay phaûi thì buoâng tay ñôõ boùng ra, thaân ngöôøi vöôn leân cao, troïng taâm doàn vaøo chaân tröôùc

2l 6l 4l 4l 4l

*Töøng ñoâi moät taïi choã neùm boùng baèng moät tay treân vai (boùng bay chuaån xaùc ñeán ngöôøi döùng ñoái dieän) *Taäp hôïp HS thaønh moät voøng cung, maët höôùng vaøo roå vaø caùch roå 3 – 5m, GV hoaëc 1 – 2em ñöùng döôùi roå laøm ngöôøi chuyeàn boùng. Caùch taäp : Ngöôøi chuyeàn boùng laàn löôït chuyeàn boùng cho töøng ngöôøi ñöùng trong haøng. Khi HS naøo nhaän ñöôïc boùng thì nhanh choùng thöïc hieän ñoäng taùc ñöùng taïi choã neùm roå baèng moät tay treân vai. Ngöôøi chyeàn boùng ñoùn boùng döôùi roå roài laïi tieáp tuïc chuyeàn boùng cho ngöôøi tieáp theo laàn löôït cho ñeán heát voøng.

*Oân kó thuaät daãn boùng 2 böôùc leân roå :

*GV thò phaïm laøm maãu laïi kó thuaät daãn boùng 2 böôùc leân roå. *Oân luyeän hoaøn chænh kó thuaät khoâng boùng Khoâng keùo daøi thôøi gian oân HS ñaõ laøm ñöôïc ñoäng taùc thì chuyeån sang oân taäp +Böôùc moät baét boùng treân khoâng

1 ñieåm chuaån xaùc.+TTCB : Khi ñang di chuyeån. khi boùng ñaõ rôøi khoûi tay thì thaân ngöôøi vöôn leân cao vaø troïng taâm doàn vaøo phía tröôùc. cuøng luùc ñoù giaäm nhaûy. Ñieåm tieáp xuùc vôùi boùng cuoápi cuøng laø ngoùn troû vaø ngoùn giöõa. Khi chaân phaûi chaïm ñaát. 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. duøng söùc cuûa caû tay vaø caùc ngoùn tay ñaåy boùng ñi. Do coù söùc mieát cuûa caùc ngoùn tay. do quaùn tính cuûa thaân ñang di chuyeån veà tröôùc. +Böôùc hai baét boùng neùm roå Yeâu caàu baét boùng khi hai chaân coøn ñang ôû treân khoâng *HS ñang di chuyeån theo höôùng GV qui ñònh vaø nhaän boùng töø GV. Moãi quaû 2 ñieåm. hai tay caàm boùng ñeå ngang thaét löng beân phaûi. tay traùi buoâng loûng. 1 ñieåm kó thuaät.1 ñieåm chuaån xaùc. ñoàng thôøi boùng ñöa töø thaét löng leân vai – khi ngöôøi nhaûy leân gaàn tôùi ñieåm cao nhaát vaø thaân ngöôøi ñaõ giöõ ñöôïc thaêng baèng thì naâng naâng khuyûu tay phaûi leân cao. duøng söùc naâng ñuøi cuûa chaân phaûi gaàn nhö // vôùi maët ñaát thì ñoät nhieân döøng laïi. +Ñoäng taùc : Böôùc chaân khi baét boùng daøi vaø thaáp. nhaän ñöôïc boùng cuûa ñoàng ñoäi hoaëc ñang daãn boùng muoán thöïc hieän neùm roå (neáu thuaän tay phaûi) thì phaûi nhaûy leân khoâng ñeå baét boùng vaø rôi xuoáng ñaát baèng chaân phaûi. . chaân traùi böôùc tieáp moät böôùc ngaén hôn böôùc baét boùng. Khi chaân traùi vöøa chaïm ñaát.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát buoåi sau.thöïc hieän 2 böôùc leân roå. moãi quaû 2 ñieåm..Phaàn keát thuùc . +Taïi choã neùm phaït 5 quaû. *Lôùp ngoài taäp trung 4 haøng ngang 3. boùng xoaùy ngöôïc trôû laïi theo truïc ngang *Chuaån bò kieåm tra GV phoå bieán noäi dung kieåm tra. 1 ñieåm kó thuaät +Daãn boùng töø giöõa saân tieán tôùi roå thöïc hieän 2 böôùc leân ro 5 quaûå.

Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.goái. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.gaäp Duoãi chaân.vaën mình. II – Ñòa ñieåm. Ñaáu taäp Kieåm tra thöû.10 quaû boùng roå.xoaïc ngang.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. Khôûi ñoäng chuyeân moân : .yeâu caàu giôø hoïc.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . .xoaïc doïc. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 15 TTTC I – Muïc tieâu TTTC : Boùng roå Oân kó thuaät neùm roå baèng 1 tay treân vai OÂn kó thuaät daãn boùng hai böôùc leân roå.      1.luôøn. b) Khôûi ñoäng . phöông tieän .phoå bieán noäi dung.coå chaân. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi Ñònh löôïng 10’15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.Xoay caùc khôùp : Coà tay.veä sinh nôi taäp. yeâu caàu buoåi hoïc. hoâng..

5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. .Daøn haøng. 60-65’ a)Lôùp chia thaønh hai nhoùm.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát buoåi sau.Thi ñaáu theo luaät hieän haønh Phuï thuoäc vaøo tình hình kæ luaät cuûa lôùp 3. *daãn boùng moät ñoaïn khoaûng 5m thöïc hieän 2 böôùc neùm roå 1 tay treân vai *Daãn boùng töø vaïch giöõa saân .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. moãi nhoùm ôû moät beân baûng roà. b) Oân daãn boùng 2 böôùc neùm roå treân vai 5l 3l 3l 5l 3l c) Kieåm tra thöû : GV ñaõ chaám thöû trong khi taäp d)Thi ñaáu taäp : : Lôùp thi ñaáu nguyeân saân. em naøo thöïc hieän xong.Phaàn keát thuùc . traät töï theo doõi traän ñaáu ñeå naém luaät vaø kinh nghieäm. *Lôùp chia thaønh nhieàu ñoäi. thöïc hieän 2 böôùc leân roå. Chuù yù : Tuyø theo trình ñoä vaø kæ luaät cuûa lôùp coù theå linh ñoäng bôùt ñi 1. moãi hieäp7’.-Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô . HS keá tieáp thöïc hieän.2 baøi taäp ôû treân. Xeáp 1 haøng doïc ôû vò trí neùm phaït. 2 hieäp.baét boùng thöïc hieän hai böôùc neùm roå 1 tay treân vai. coù theå moãi toå thaønh laäp moät ñoäi.Phaàn cô baûn : a) Oân kó thuaät neùm roå baèng 1 tay treân vai ôû vò trí neùm phaït. b)Lôùp taäp trung 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch. nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän 2 böôùc neùm roå (khoâng boùng) *taäp taïi choã baät leân neùm roå 1 tay treân vai *Taäp nhoài boùng taïi choã. 2. di chuyeån veà cuoái haøng. Caùc em khoâng thi ñaáu ngoài taäp trung.

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. yeâu caàu buoåi hoïc. .xoaïc ngang. II – Ñòa ñieåm. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 16 kieåm tra hoïc kyø II I – Muïc tieâu Boùng roå : + Kyõ thuaät daãn boùng hai böôùc leân roå.phoå bieán noäi dung.gaäp Duoãi chaân. *Lôùp taäp trung 4 haøng ngang 2. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.yeâu caàu giôø hoïc.veä sinh nôi taäp.xoaïc doïc.10 quaû boùng roå. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.goái.vaën mình.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.      .Xoay caùc khôùp : Coà tay. b) Khôûi ñoäng .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.Phaàn cô baûn : Kieåm tra kó thuaät 60’-65’ . hoâng.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . phöông tieän .luôøn..Phöông tieän : Chuaån bò coøi.coå chaân.Daøn haøng.

10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. *HS ôû baûng roå kieåm tra trôû veà choã ngoài chôø goïi teân leân kieåm tra. GV thoåi coøi ra hieäu cho 6 hs nhoùm 2 veà choã ngoài chuaån bò kieåm tra. Coù 1 quaû vaøo roå hoaëc khoâng coù laàn naøo boùng vaøo roå nhöng coù 2 laàn boùng truùng vaøo vaønh roå hay truùng khung chöõ nhaät treân baûng roå.Boùng neùm khoâng tôùi roå hoaëc ra ngoaøi khung chöõ nhaät treân baûng roå * Yeâu caàu ñuùng luaät. coù 1 quaû vaøo roå hoaëc coù 3 quaû neùm truùng vaønh roå hay truùng khung chöõ nhaät (45 – 59cm)treân baûng roå. *GV goïi teân 12hs. -Ñieåm 5 – 6 : : Thöïc hieän kó thuaät daãn boùng 2 böôùc leân roå ñuùng. -Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän kó thuaät daãn boùng 2 böôùc leân roå ñuùng. *GV goïi teân 2 hs ôû nhoùm 2 leân kieåm tra. -Ñieåm 3 – 4 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc cô baûn kó thuaät (coù sai soùt) Khoâng coù laàn naøo boùng vaøo roå hoaëc hcæ coù 1 laàn boùng truùng vaøo vaønh roå hay khung chöõ nhaät treân baûng roå.daãn boùng hai böôùc leân roå. * Moãi HS thöïc hieän 5 quaû.coù 1 quaû vaøo roå. moãi HS taäp khoaûng 5l. -Ñieåm 1 -2 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc kó thuaät cô baûn (coù nhieàu sai soùt) . -Ñieåm 9 -10 : Thöïc hieän ñuùng ñoäng taùc. *Sau khi kieåm tra xong nhoùm 6 em ñaàu. kó thuaät cô baûn ñuùng. *Thang ñieåm 10. 6 hs coøn laïi töï oân ôû beân baûng roå coøn laïi. .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát buoåi sau. GV goïi teân 6 hs keá tieáp leân oân chuaån bò kieåm tra (nhoùm 3). coù 2 quaû vaøo roå hoaëc thöïc hieän daãn boùng 2 böôùc leân roå. tröôøng hôïp lôùp ñoâng coù theå moãi laàn kieåm tra 2 HS. Cöù nhö theá cho ñeán heát lôùp. 3.Phaàn keát thuùc . coøn moät vaøi sai soùt nhoû. 6 hs töï oân chuaån bò cho kieåm tra ôû beân baûng roå seõ kieåm tra. *Sau khi nhoùm 2 veà choã ngoài. moãi quaû 2 ñieåm trong ñoù goàm 1 ñieåm kó thuaät 1 ñieåm chuaån xaùc. *Caùc em daãn boùng khoaûng töø giöõa saân chaïy ñeán höôùng baûng roå thöïc hieän hai böôùcleân roå.

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 17 kieåm tra boå sunghoïc kyø II .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful