LỜI NÓI ĐẦU

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY, CÔ GIÁO VIÊN THPT THẾ HỆ 8X LỚP 28G TRƯỜNG ĐH TDTT TPHCM PHỐI HỢP CÙNG NHAU BIÊN SOẠN THẦY : PHAN THANH DANH, THPT NGUYỂN HỮU THỌ Q4 THẦY : TIẾT MINH TRUNG, THPT GÒ VẤP QUẬN GÒ VẤP THẦY : NGUYỄN VIỆT DZŨNG, THPT LÊ MINH XUÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH THẦY : PHẠM HỮU TÚ, THPT LONG THỚI HUYỆN NHÀ BÈ CÔ : NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC, THPT LÝ THƯỜNG KIỆT, HÓC MÔN CHỈNH SỬA : GV THPT TRẦN QUANG KHẢI Q11
EM ĐÃ CHỈNH SỬA DẤU CHẤM THÀNH HÌNH HS, CÁC GIÁO ÁN SAU GIÁO VIÊN COPY HÌNH NGƯỜI VÀ PASTE CHO ĐẸP CHỨ ĐỪNG ĐỂ NHỮNG DẤU CHẤM HS NHƯ VẦY

VÍ DỤ :
4 haøng doïc, moãi ñôït 4 em chaïy                                                         

ĐỂ NHƯ VẬY THÌ RẤT LÀ XẤU GIÁO ÁN, MẤT THẨM MĨ,

NÊN SỬA LẠI

NHƯ SAU :
            GV     Đội hình nhận lớp GV     Đội hình khởi động    

SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO NGHÓA VIEÄT NAM TP HOÀ CHÍ MINH phuùc TRÖÔØNG THPT -------------------------------

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ Ñoäc Laäp – Töï do – Haïnh -------------------------------------

Thaønh phoá Hoà Chí Minh, ngaøy . . . . thaùng . . . . naêm . . . .

GIAÙO AÙN MOÂN THEÅ DUÏC
Ñoái töôïng : Hoïc sinh khoái 11 Naêm hoïc : 2007 – 2008

Giaùo vieân thöïc hieän :

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH

GIAÙO AÙN 1
Giôùi thieäu : Noäi dung, chöông trình TD lôùp 11.

Theå duïc nhòp ñieäu ( nöõ ) Baøi TD Phaùt trieån chung ( nam ) Chaïy tieáp söùc
I – Muïc tieâu - Giôùi thieäu nhaèm giuùp HS bieát ñöôïc yù nghóa noäi dung chöông trình. - Hoïc baøi Theå duïc + nhòp ñieäu ( nöõ ) Ñoäng t aùc 1-3 + Phaùt trieån chung ( nam ) Ñoäng taùc 1 – 15 - Chayï tieáp söùc : Caùch trao vaø nhaän tín gaäy. Yeâu caàu böôùc ñaàu hoïc sinh naém ñöôïc 3 ñoäng taùc TDNÑ vaø 15 ñoäng taùc baøi TD phaùt trieån chung Naém ñöôïc kyõ thuaät trao vaø nhaän tín gaäy. II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh ,veä sinh nôi taäp - Phöông tieän : Chuaån bò coøi, 4 tín gaäy . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá,phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. b) Muïc tieâu noäi dung chöông trình TD lôùp 11 c) Khôûi ñoäng - Xoay caùc khôùp : Coà tay,coå chaân, hoâng,goái,gaäp Duoãi chaân,xoaïc doïc,xoaïc ngang,luôøn,vaën mình. Ñònh löôïng 10 - 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.

Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp

GV     Đội hình nhận lớp GV     Đội hình khởi động
- Daøn haøng,cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.

2.Phaàn cô baûn a) Theå duïc nhòp ñieäu ( nöõ ) * Ñoäng taùc1 ñaùnh hoâng

60 – 65’

Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cöï ly daõn caùch    

baøn tay saáp N6 Tay phaûi haï veà ngang vai N7 Tay traùi haï xuoáng eùp saùt thaân N8 : Tay phaûi haï Taäp keát hôïp tay vaø chaân 1l 1l 4l 1l 1l 5l  *GV giôùi thieäu teân ñoäng taùc. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân 2l 3l *GV giôùi thieäu teân ñoäng taùc.7. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. 2l 1l 2l *GV hoâ nhòp ñeå HS laøm theo keát hôïp tay vaø chaân. baøn tay naém hôø. caùc em laøm theo.töøng hai nhòp. GV quan saùt söûa sai.1l 2l 5l Nhòp 1-2 Ñaåy hoâng sang traùi 2 nhòp. *Laøm maãu cöû ñoäng phaàn chaân *GV hoâ nhòp ñeå HS laøm theo. GV phaân caùc em nöõ thaønh 4 nhoùm töï taäp. troïng taâm doàn vaøo chaân traùi.6. baøn tay naém hôø N3 : Nhö nhòp 1.troïng taâm doàn vaøo chaân phaûi. *GV ñöùng cuøng chieàu. chaäm. *Sau ñoù GV cöû ra caùn söï ( em khaù)ñöùng cuøng chieàu vôùi lôùp hoâ nhòp nhanh hôn.toaøn boä ñoäng taùc. * taäp ñöôïc 4 nhòp oân laïi.laøm maãu nhanh.vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo.hai caúng tay loàng vaøo nhau vaø quay troøn quanh truïc caùnh tay (töø ngoaøi vaøo trong).8 .(Coù theå voã tay) *Laøm maãu cöû ñoäng phaàn tay GV ñöùng cuøng chieàu. N4 Tay phaûi ñöa leân cao N5 Tay traùi haï veà ngang vai. maét nhìn sang traùi (thaân höôùng tröôùc) Nhòp 3 – 4 nhö nhòp 1. ñoàng thôøi quay troøn hai caúng tay (töø ngoaøi vaøo trong). .Caùn söï lôùp hoã trôï giöõ traät töï nhoùm nöõ. chaäm.2 nhöng ñoåi beân Nhòp 5 – 6 nhö nhòp 1 -2 Nhòp 7 – 8 nhö nhòp 3 – 4 * Ñoäng taùc 2 Phoái hôïp Taäp phaàn chaân Giaäm chaân ñeàu luaân phieân töøng chaân töø nhòp 1 ñeán nhòp 8 (chaân traùi tröôùc) Taäp phaàn tay N1 ñöa tay traùi ra tröôùc N2 ñöa tay phaûi ra tröôùc // tay traùi N3 Tay traùi ñöa leân cao. vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo . N4 :Khuyuï goái traùi. chaân phaûi ñöa *GV giôùi thieäu teân ñoäng taùc. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai.möùc ñoä chaäm. ñoàng thôøi ñöa hai tay cheách döôùi – traùi. nhòp ñieäu chaäm *GV hoâ nhòp ñeå HS laøm theo keát hôïp tay vaø chaân. baøn tay höôùng vaøo trong.thöïc hieän töøng nhòp.laøm maãu nhanh. nhòp ñieäu nhanh hôn * Ñoäng taùc 3 Di chuyeån tieán luøi N1: Böôùc chaân traùi leân moät böôùc. sau ñoù taäp tieáp N5. N2 : Böôùc chaân phaûi leân moät böôùc.laøm maãu toaøn boä ñoäng taùc. *GV ñöùng cuøng chieàu.

loøng baøn tay höôùng vaøo nhau. tì baèng goùt chaân. nhöng hai tay quay theo chieàu ngöôïc laïi böôùc chaân luøi vaø tì goùt chaân traùi. caùc em laøn theo *Caùn söï lôùp ñeám nhòp lôùp thöïc hieän *Oân laïi ñoäng taùc 1.2. thaân ngöôøi caêng. tay phaûi laêng thaúng xuoáng döôùi. caêng thaân.haï goùt chaân veà tö theá ñöùng nghieâm.6: Hai tay ñan cheùo tröôùc thaân (tay phaûi ngoaøi. tay traùi trong) Laêng thaúng töø döôùi – leân cao. caùc em laøn theo *Caùn söï lôùp ñeám nhòp lôùp thöïc hieän *Oân laïi ñoäng taùc 1. baøn tay ngöûa. Tay traùi laêng thaúng leân treân. hai tay dang ngang. maét nhìn cheách cao. ñaàu ngaång. baøn tay duoãi thaúng. möùc ñoä chaäm. caùc em laøn theo *Caùn söï lôùp ñeám nhòp lôùp thöïc hieän.6.10 ÑT 7: Haï hai tay thaønh dang ngang. caêng thaân. ÑT 11: Quay ngöôøi sang traùi. baøn tay saáp. 1l 1l 5l 3l *GV laøm maãu ñoäng taùc 7 -10 nhanh – chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu. Keát thuùc ñoäng taùc ôû tö theá ñöùng kheùp chaân. hai tay cheách cao. thaân thaúng. baøn tay voã vaøo nhau 1 laàn. hai caúng tay döøng tröôùc ngöïc. GV quan saùt söûa sai. ÑT 10: Chaân traùi böôùc sang traùi moät böôùc roäng hôn vai. 1l 1l 5l b) Baøi Theå duïc phaùt trieån chung (nam) ÑT 1: Kieãng chaân. maét nhìn thaúng.15 1l . ÑT 12: Quay ngöôøi sang phaûi. Thöïc hieän hai ñoäng taùc lieân tuïc. caêng thaân. ñaàu ngöûa.thöïc hieän töøng nhòp. ÑT 5. gaäp thaân veà tröôùc.4. möùc ñoä chaäm. ÑT 8: Hai tay giô cheách cao.7.6 nhanh – chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu. ÑT 4: Nhö ñoäng taùc 2. maét nhìn cheách cao. nhöng voã tay 2 laàn thaät nhanh. maét nhìn thaúng.thöïc hieän töøng nhòp. tay 1l *GV laøm maãu ñoäng taùc 11 -15 nhanh – chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu. maét nhìn thaúng. baøn tay phaûi chaïm mu baøn chaân.8 : Nhö nhòp 1.thaúng tröôùc. hai tay laêng thaúng töø döôùi – sang ngang – leân cao. ÑT 3: Nhö ñoäng taùc 1.maét nhìn thaúng ÑT 2: Hai tay ñöa thaúng töø treân cao – sang ngang – xuoáng döôùi.thöïc hieän töøng nhòp.3. N5. 1l 1l 5l 3l *GV cho caùc em xem tranh aûnh *GV laøm maãu ñoäng taùc 1. möùc ñoä chaäm. ÑT 9: Nhö ñoäng taùc 7. ñaàu ngöûa.

. hai tay choáng ñaát. haøng 2. haøng A nhaän tín gaäy. ngoùn caùi höôùng cheách vaøo trong. Baøn tay xoeø ra nhö ño gang. Ngöôøi nhaän tín gaäy khi ñöa tay veà sau.haøng chaün böôùc sang traùi 1 böôùc. caùc ngoùn con höôùng cheách ra ngoaøi – xuoáng döôù. laøm maãu vaø giaûng giaûi caùch 1 Trao – nhaän tín gaäy töø döôùi leân. caùnh tay duoãi thaúng coá ñònh. 5 -10’ *GV cho caùc em xem tranh aûnh. baøn tay traùi chaïm mu baøn chaân phaûi.ngöôïc vôùi caùch 1 6l 3. nghe hieäu lònh coøi haøng 1.Phaàn keát thuùc .Tín gaäy ñöa töø treân xuoáng. luùc naøy haøng B trao tín gaäy. Moãi laàn taäp 8 em  haøng A     haøng B Haøng A taò choã thöïc hieän trao gaäy cho haøng B Caùch1 – caùch 2 *Haøng A luøi veà sau 1 böôùc daøi – thöïc hieän 1 böôùc trao tín gaäy cho haøng B caùch1 .Hai haøng ñaàu ngoài      *Laøm maãu vaø giaûng giaûi caùch 2 Trao – nhaän tín gaäy töø treân xuoáng. *Nhoùm 8 em vöøa taäp song veà choã.traùi laêng thaúng xuoáng döôùi. baøn tay duoãi thaúng. *Lôùp 4 haøng ngang cöï ly giaõn caùch. Tay phaûi laêng thaúng leân treân. ÑT 13: Nhö ñoäng taùc 11 ÑT 14: Nhö ñoäng taùc 12 ÑT 15: Thu chaân traùi veà vôùi chaân phaûi thaønh tö theá ngoài xoåm treân nöûa tröôùc baøn chaân.thaû loûng. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.Ngöôøi nhaän tín gaäy phaûi ñeå loøng baøn tay ngöûa.Hoài tónh.cöù theá cho ñeán heát. .Hai haøng ñaàu ngoài.4 thöïc hieän trao tín gaäy cho haøng 1.Giao baøi taäp veà nhaø. . tôùi nhoùm 8 em keá tieáp . giôùi thieäu ngaén goïn veà moân chaïy tieáp söùc. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . Caùch 2: Trao – nhaän tín gaäy töø treân xuoáng.caùch2  haøng A     haøng B *GV cho nhoùm taäp ñaèng sau quay. 6l 6l c) Chaïy tieáp söùc : Caùch trao vaø nhaän tín gaäy Caùch1: Trao – nhaän tín gaäy töø döôùi leân.3 thöïc hieän nhaän tín gaäy. Tín gaäy ñöôïc ñöa töø döôùi leân vaoø giöõa ngoùn caùi vaø ngoùn troû cuaû baøn tay ngöôøi nhaän.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. loøng baøn tay höôùng veà sau – xuoáng döôùi.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc.3.Thöïc hieän taâp nhö treân.

Daøn haøng. yeâu caàu buoåi hoïc.Hoïc baøi Theå duïc + Nhòp ñieäu ( nöõ ) Oân ñoäng t aùc 1-3.xoaïc ngang.goái.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Ñònh löôïng 10 15’ -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.vaën mình.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.20 II – Ñòa ñieåm.      . Chaïy naâng goùt chaïm moâng.chaïy ñaïp sau. 4 tín gaäy . Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) Noäi dung & giaûng giaûi 1. Hoïc ñoäng taùc 4 + Phaùt trieån chung ( nam ) Oân ñoäng taùc 1 – 15. b) Khôûi ñoäng . Hoïc 16 .gaäp Duoãi chaân. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang..coå chaân.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.Hoïc sinh naém ñöôïc caùch trao vaø nhaän tín gaäy ( taïi choã ) Baøi taäp 1 vaø 2.yeâu caàu giôø hoïc.phoå bieán noäi dung.Xoay caùc khôùp : Coà tay.Phaàn cô baûn Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60 – 65’ Lôùp ngoài thaønh 4 haøng .xoaïc doïc. phöông tieän . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 2 CHAÏY TIEÁP SÖÙC – BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu .ñaù laêng chaân ra tröôùc.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. . Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.naâng cao ñuøi.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .luôøn. hoâng. 2.veä sinh nôi taäp .

khi tay coù tín gaäy ñöa veà tröôùc thì hoâ baét vaø ñaùnh tay naøy tieáp veà sau 1 nhòp nöõa roài môùi ñöa thaúng tay veà tröôùc .khi tay ñoù ñaùnh ra sau thì duoãi thaúng. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai.eùp saùt thaân ñeå nhaän tín gaäy 2l 3l 5l Khoaûng 5‘ BAØI TD Nam : Oân ñoäng taùc 1 – 15 Hoïc ñoäng taùc 16 – 20 Ñoâng taùc 16 : Tung hai chaân ra sau thaønh tö theá naèm saáp choánh thaúng tay. chaäm *GV hoâ nhòp ñeå HS taäp. caàm saùt ñaàu phía sau cuûa tín gaäy.(nhö ñoäng taùc 16) Ñoäng taùc 19 : nhö ñoäng taùc 17. Ñoäng taùc 20 : Thu 2 chaân thaønh tö theá ngoài xoåm. Ñoäng taùc 17 : Co tay (gaäp heát khôùp khuyûu tay) haï thaân vaø giöõ thaân ngöôøi thaúng. Ñoäng taùc : Ñaùnh tay nhòp nhaøng . chaân sau Ñoäng taùc : Theo leänh cuûa GV. muõi baøn chaân choáng ñaát. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn.. caùn söï lôùp hoâ nhòp caû nhoùm nam oân töø 1-15 *Caùn söï ñöùng cuøng chieàu vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Cöï ly giaõn caùch   4   3   2   1  *GV laøm maãu nhanh. tì treân nöûa tröôùc baøn chaân. CHAÏY TIEÁP SÖÙC * Taïi choã taäp trao tín gaäy TTCB Ñöùng chaân tröôùc chaân sau. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp .thaân ngöôøi thaúng.a . Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Cöï ly giaõn caùch   4   3   2   1  *Lôùp phaân thaønh 4 nhoùm nöõ töï oân töø 1-3 vaø cho caùc em xem hình ñoäng taùc 4 taïo khaùi nieäm. chaäm *GV hoâ nhòp ñeå HS taäp. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. chaân cuøng beân vôùi tay caàm tín gaäy ôû phía sau. Khi nghe hieäu leänh ‘baét’ thì tay seõ nhaän tín gaäy ñaùnh ra tröôùc . thaân ngöôøi thaúng. Ñoäng taùc 18 : Duoãi tay. taäp ñoäng taùc tay khoâng nhaän tín gaäy TTCB Ñöùng chaân tröôùc. laøm ñoäng taùc trao gaäy theo kieåu quy ñònh ngang      *GV laøm maãu nhanh. thaân thaúng thaønh tö theá naèm saáp choáng thaúng tay.chaïy ñoaïn 1vaø 3 caàm gaäy tay phaûi.GV qua höùông daãn nam 2l 3l 5l *Taïi choã. Hai tay choáng ñaát. muõi baøn chaân choáng ñaát. HS ñaùnh hai tay töï nhieân. 3l 2l 2l * Höôùng daãn nam oân .ñoaïn 3 vaø 4 caàm gaäy tay traùi. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai.

GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp nhoùm nam taäp GV quan saùt söûa sai.hai haøng sau ñöùng.tay traùi ñöa ra tröôùcleân cao loøng baøn tay höôùng ra ngoaøi.4 -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .tay phaûi thaû loûng. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân GV söûa sai vaø chænh laïi ñeå ñaûm baûo neùt ñeïp vaø nhòp ñieäu.tay traùi tì vaøo goái traùi.6. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Cöï ly giaõn caùch   4   3   2   1  *Trong khi caùn söï lôùp quaûn nhoùm nam.7. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp nhoùm nöõ taäp GV quan saùt söûa sai.tay phaûi ñaùnh ra sau vôùi veà phía muõi baøn chaân traùi.Nöõ : Ñoäng taùc 4 Nhaûy 2l TTCB Nhö tö theá keát thuùc cuûa ñoäng taùc 3 Nhòp 1: Baät nhaûy. 5 -10’ . luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn.muõi chaân duoãi ra.caêng thaân. 3. Nhòp 4 : Nhö nhòp 2 Nhòp 5. Nhòp 2 : Baät nhaûy vaø haï tay veà TTCB Nhòp 3 : Nhö nòp 1 nhöng ñoåi sang beân phaûi. Cuûng coá baøi 2l 5l 2l nhanh hôn.ñoàng thôøi gaäp caúng chaân traùi ra sau.8 : Co goái traùi.Phaàn keát thuùc .maét nhìn sang phaûi ra sau.Hoài tónh.GV sang höôùng daãn nhoùm nöõ *GV laøm maãu nhanh. chaäm ñoäng taùc 4 (nöõ )Nhoùm nöõ ngoài 3 haøng ngang *Trieån khai taäp Cöï ly giaõn caùch   4   3   2   1  *GV ñöùng cuøng chieàu.cho HS co goái cao.Vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo. *Hai haøng ñaàu ngoài.thaû loûng.      GV goïi 1 – 3 leân thöïc hieän Nam ñoäng taùc 1 – 20 Nöõ ñoäng taùc 1 . ñoàng thôøi baät nhaûy theo nhòp hoâ vaø quay thaân 360o veà beân traùi.

goái.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 3 CHAÏY TIEÁP SÖÙC – BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu .30 II – Ñòa ñieåm.. . Hoïc 21 .Xoay caùc khôùp : Coà tay.gaäp Duoãi chaân. hoâng. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.yeâu caàu giôø hoïc.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. b) Khôûi ñoäng .   Moãi ñoäng taùc .6 + Phaùt trieån chung ( nam ) Oân ñoäng taùc 1 – 20.Giao baøi taäp veà nhaø. yeâu caàu buoåi hoïc.Hoïc sinh naém ñöôïc xuaát phaùt thaáp.xoaïc doïc.veä sinh nôi taäp . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1. 4 tín gaäy .Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . Hoïc ñoäng taùc 5 . phöông tieän .Hoïc baøi Theå duïc + nhòp ñieäu ( nöõ ) Oân ñoäng t aùc 1-4.Söï phoái hôïp cuûa ngöôøi trao – nhaän tín gaäy .xoaïc Ñònh löôïng 10 .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang..xuaát phaùt ba ñieåm töïa.coå chaân.phoå bieán noäi dung.

naém tín gaäy baèng caùc ngoùn coøn laïi .Khi ñoùng baøn ñaïp caàn chuù yù sao cho truïc doïc cuûa hai baøn ñaïp ñeàu // vôùi ñöôøng tieáp tuyeán (töø vò trí ñaët baøn ñaïp ñeán ñöôøng voøng.chaïy ñaïp sau.ngoùn caùi.saün saøng.hai tay caàm gaäy ñeàu duoãi thaúng vaø gaàn // vôùi maët ñaát – ñoù laø thôøi ñieåm Khoaûng 5’ Khoaûng hôn 7’ 6l 10l .Ngöôøi chaïy caàn ñöùng leäch sang beân.naâng cao ñuøi. 2.hai haøng ñaùnh tay nhòp nhaøng. TTCB Töøng ñoâi.soá 1 vaø soá 3 caàm tín gaäy ôû tay phaûi ñöùng sau soá 2 vaø soá 4.sau ñoù ñeán hai haøng coøn laïi *Taäp khoâng gaäy : Khi nghe hieäu leänh.Hai HS ñöùng ôû tö theá cuøng caàm tín gaäy.sau vaøi nhòp haøng 1 thöïc hieän trao gaäy. 60’ – 65’ 2l *GV cho caùc em xem tranh aûnh *Laøm maãu ñoäng taùc HS ngoài             5l HS taäp 2           1 *GV höôùng daãn hai haøng taäp.Ñöùng chaân tröôùc.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.vaën mình.sao cho tay nhaän tín gaäy thaúng haøng vôùi tay trao tín gaäy cuûa ngöôøi phía sau.chaïy ) Nhö ôû chaïy cöï li ngaén.Phaàn cô baûn a .Daøn haøng.ñaù laêng chaân ra tröôùc. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.goùc ñoä caùc baøn ñaïp vaãn nhö khio xuaát phaùt vaøo ñöôøng voøng. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.Kó thuaät xuaát phaùt cuõng theo caùc leänh (Vaøo choã. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. *Taäp coù gaäy Khi ñoäng taùc ñaõ oån ñònh haøng 1 thöïc hieän phoái hôïp vôùi haøng 2 trao – nhaän tín gaäy.Xuaát phaùt thaáp vôùi tín gaäy VÑV chaïy ñoaïn ñaàu trong chaïy tieáp söùc 4 x 100m.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.ngang.caùc baøn ñaïp caàn ñaït leäch sang beân phaûi oâ chaïy.Taäp taïi choã trao vaø nhaän tín gaäy. Chuù yù :tröôøng hôïp thieáu tín gaäy coù theå moãi laàn taäp 8 em.luôøn. haøng 2 thöïc hieän moâ phoûng ñoäng taùc nhaän gaäy.chaân sau thaân treân hôi ngaû veà tröôùc gaàn vôùi tö theá khi chaïy.Vò trí ñoùng baøn ñaïp caàn ñaûm baûo ñeå ñöôïc chaïy lao sau xuaát phaùt (coù lôïi cho vieäc taêng toác ñoä) treân moät ñöôøng thaúng laø ñöôøng tieáp tuyeán töø vò trí xuaát phaùt tôùi vaïch giôùi haïn beân traùi oâ chaïy.Khi tay choáng ñaát ñeå xuaát phaùt.Khi ñoùng baøn ñaïp. 2 laàn x 8 nhòp 10m    .xuaát phaùt thaáp vôùi baøn ñaïp vaø caàm tín gaäy ôû tay phaûi..ngoùn troû taùch nhö ño gang vaø choáng saùt phía sau vaïch xuaát phaùt. Chaïy tieáp söùc : .Khoaûng caùch caùc baøn ñaïp vôùi nhau vaø vôùi vaïch xuaát phaùt.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Vaø taäp ñoåi tay caàm .

Nhòp 2 : Chaân phaûi ñöa ra sau chaân traùi vaø böôùc sang traùi.ñoàng thôøi ñaùnh hoâng . Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû Ñoäng taùc 6 : Ñoäng taùc löng Nhòp 1-2 : Böôùc chaân traùi sang traùi roäng baèng vai.vöùa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo.tì baèng muõi baøn chaân.      *GV höôùng daãn HS taäp nhòp 1.baøn tay saáp. . loøng baøn tay höôùng ra tröôùc.7.2 *GV höôùng daãn HS oân N1.caêng ngöïc. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai.8. chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu.ñoàng thôøi gaäp hai caúng tay.4 GV ñöùng cuøng chieàu. Nhòp 5.Sau ñoù ñaèng sau quay trao ñoåi nhieäm vuï taäp.Baøi theå duïc Oân TDNÑ Lôùp cöû ra moät em khaù höôùng daãn lôùp oân Oân baøi TD nam 1-20 lôùp töï oân Hoïc ñoäng taùc 5 di chuyeån ngang Nhòp 1 : Chaân traùi böôùc sang traùi roäng baèng vai.Taäp xuaát phaùt 3 ñieåm choáng (Hai chaân vaø moät tay)ngöôøi nhaän tín gaäy phaûi quay maët veà phía sau(Quay maët sang traùi khi baét gaäy tay traùi vaø ngöôïc laïi) 2l 6l 2l b . Nhòp 3 : Nhö nhòp 1 Nhòp 4 : Thu chaân phaûi veà cuøng chaân traùi vaø tì baèng muõi baøn chaân. -Töøng haøng taäp .GV thöïc hieän toaøn boä ÑT 5 nhanh – chaäm.2.HS nhaän seõ caàm tín gaäy vaø ñaùnh tay ñoù veà tröôùc) 6l 2lx20m 5l gaäy. hoïc tieáp nhòp 3.GV höôùng daãn taäp tieáp N 5.2 . *GV trôû laïi vôùi nhoùm nöõ .3. *GV laøm maãu nhanh. 2l 2l 5l *GV quan saùt nhoùm nöõ oân roài ñeán nhoùm nam. ñoàng thôøi hai tay dang ngang.Taäp chaïy ñoaïn ngaén trao – nhaän tín gaäy.hoaøn thaønh vieäc trao – nhaän tín gaäy ( sau ñoù HS trao seõ buoâng tín gaäy vaø ñaùnh tay veà sau.Taäp nhö baøi taäp chæ khaùc laø coù di chuyeån . Nhoùm nam tieáp tuïc oân.sau taêng toác ñoä ñaùnh tay. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn.vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo.6.Taäp 1 böôùc trao tín gaäy .ñoàng thôøi voã tay. Caùn söï lôùp hoâ nhòp nhoùm nöõ taäp GV quan saùt söûa sai.GV coù theå cho HS ñaèng sau quay.4 nhöng di chuyeån sang phaûi.6.maët hôi quay sang phaûi. -Luùc ñaàu taäp vôùi nhòp ñoä chaâm.7. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn.8 nhö nhòp 1.ñeå thay ñoåi nhieäm vuï cho nhau. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Sau khi caùc em naém vöõng 4 nhòp ñaàu.

( neáu lôùp tieáp thu toát coù theå taâp laïi toaøn boä 6 ÑT ) Hoïc ñoäng taùc 21-30 nam ÑT 21 : Baät thaúng leân cao nhaûy öôõn thaân. kheùp chaân. . Nhòp 5-6 : Gaäp thaân ra phía tröôùc .caúng tay phaûi gaäp tröôùc ngöïc.maét nhìn theo tay. thaân ngöôøi vaø chaân phaûi duoãi thaúng.6.tay phaûi ñöa ngang baøn tay saáp.30      *GV laøm maãu nhanh.sang traùi. Nhòp 7-8 Naâng thaân leân.hai chaân kheùp. ÑT 23 : Chaân traùi böôùc daøi sang traùi thaønh tö theá ñöùng khuîu goái traùi. ÑT 26 : Thu chaân phaûi veà thaønh tö theá ñöùng thaúng.ngaång ñaàu. chaân phaûi duoãi thaúng.hai tay ñöa thaúng töø treân cao. vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo.loøng baøn tay höôùng vaøo nhau . 1l *GV Trieån khai taäp nhoùm nam. *GV goïi baát kyø moät em nam thöïc hieän baøi taäp töø 1-30 *GV goïi baát kyø moät em nöõ thöïc hieän baøi taäp töø 1. ÑT 28 : Nhö ÑT 26 ÑT 29 : Nhö ÑT 27.caêng ngöïc. Nhòp 3-4 Ñaùnh hoâng sang phaûi. ÑT 22 : Ñöùng thaúng .baøn tay saáp.khuîu goái. chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu.ñoàng thôøi kheùp chaân traùi vaø haï tay veà tö theá ñöùng cô baûn.phöông höôùng.tay traùi ñöa ngang baøn tay saáp.maët höôùng sang traùi.hai tay giô thaúng treân cao. ÑT 24 : Thu chaân traùi veà vò trí cuõ thaønh tö theá ñöùng nghieâm.xuoáng döôùi chaïm muõi baøn chaân traùi.hai tay giô thaúng treân cao .caêng ngöïc.ñaàu vaø thaân ngöôøi nghieâng sang phaûi .caêng ngöïc.nhöng ñoåi beân. ÑT 27 : Laêng thaúng chaân traùi veà tröôùc.maët höôùng sang phaûi.hai tay cao.keát thuùc ñoäng taùc hai chaân chuïm. ÑT 25 : Nhö ÑT 23.nhöng ñoåi chaân.hai tay dang ngang. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai.hai tay duoãi thaúng sang phaûi. ÑT 30 : Thu chaân phaûi veà thaønh tö theá nghieâm.caúng tay traùi gaäp tröôùc ngöïc. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân GV giaûng giaûi laïi nhöõng yeâu caàu yeáu lónh kyõ thuaät cho ñoäng taùc chính xaùc caû veá bieân ñoä . 2l 2l 5l treân Caùn söï lôùp quaûn lí nhoùm nöõ taäp cho thuoäc hai ñoäng taùc vöùa hoïc.maét nhìn thaúng.taäp töø 21 – 26 *Tieáp ñeán töø 27 . luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn.maét nhìn thaúng.

Giao baøi taäp veà nhaø.thaû loûng.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.*Cuûng coá baøi : 3.veä sinh nôi taäp . .. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 5 -10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .Hoài tónh. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 4 CHAÏY TIEÁP SÖÙC – BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu .Oân phoái hôïp cuûa ngöôøi trao – nhaän tín gaäy hoaëc noäi dung do GV choïn Oân ÑT 1 – 6 (nöõ) Hoïc ÑT 7 – 8 (nöõ) Oân ÑT 1 – 30 (nam) Hoïc ÑT 31 – 40 (nam) II – Ñòa ñieåm.Phaàn keát thuùc .Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. phöông tieän . . 4 tín gaäy . .Phöông tieän : Chuaån bò coøi.

Chaïy naâng goùt chaïm moâng.Daøn haøng.naâng cao ñuøi.GV qua oân nhoùm nam.GV qua nhoùm nöõ.yeâu caàu giôø hoïc. 60’ – 65’ 3l *Chuù yù lôùp thaät traät töï nghe vaø nhôù lôøi daën doø cuûa GV *Nhöõng em chöa taäp ngoài traät töï theo doõi ñeå ñeán löôït mình taäp naém ñöôïc caùch thöùc.Khi chaïy caøng nhanh.Heát moät ñôït nhö vaäy.ngöôøi soá 4 chaïy ñaàu.roài ngöôøi soá 2.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.ñieàu khieån nhoùm nam taäp. caùn söï laøm maãu ñöùng ôû tröôùc caùc em nuõ laøm theo. *Luùc ñaàu taäp khoaûng caùch giöõa ngöôøi trao vaø nhaän khoaûng caùch 20m.ngöôøi soá 1 laïi nhaän laïi gaäy ñeå taäp töø ñaàu. b) Khôûi ñoäng .ñeán ngöôøi soá 3.15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. *Boá trí caùc em ngoài ôû giöõa ñoaïn ñöôøng taäp. caùn söï laøm maãu ñöùng ôû tröôùc caùc em nam laøm theo.Khi phoái hôïp ñaõ toát caàn chuù yù taêng toác ñoä.ñaù laêng chaân ra tröôùc.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.phoå bieán noäi dung.Xoay caùc khôùp : Coà tay. hoâng.Ngöôøi soá 2 nhaän gaäy baèng tay traùi roài chuyeàn gaäy vaøo tay phaûi bñeå trao cho ngöôøi soá 3. -Lôùp cöû 1 em khaù leân hoâ.  ñoäng taùc  2 laàn x 8  nhòp  10m  .khoaûng caùch ngöôøi tröôùc ngöôøi sau phaûi taêng leân ñuû xa ñeå khoâng xoâ ñaïp vaøo nhau.ñeå deã quaûn lí lôùp. 2 .Ngöôøi soá 3 chuyeån gaäy sang tay phaûi ñeå trao cho ngöôøi soá 4 . yeâu caàu buoåi hoïc.chaïy ñaïp sau.Chaïy vôùi ñöôøng thaúng. .gaäp Duoãi chaân.vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em laøm theo. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. -Lôùp cöû 1 em khaù leân hoâ.ngöôøi soá 1 caàm tín gaäy chaïy cuoái cuøng. 2l 2l 4l 5l . b) BAØI THEÅ DUÏC -Oân ñoäng taùc 1 – 6 TDNÑ nöõ Ñònh löôïng 10 . Ngöôøi soá 1 caàm tín gaäy ôû tay phaûi roài trao cho ngöôøi soá 2 . *Moãi laàn taäp 2 nhoùm. Trao – nhaän tín gaäy theo ñoäi 4 ngöôøi Caû ñoäi chaïy nheï nhaûng theo 1 haøng doïc .vaën mình.luôøn. -GV ñeám nhòp.GV Ñöùng cuøng chieàu.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. theo Moãi Ñoäi hình 4 haøng ngang.goái. Phaàn cô baûn : a) Oân phoái hôïp cuûa ngöôøi trao vaø ngöôøi nhaän tín gaäy. 2l 5l 2l 5l -GV ñeám nhòp. -Oân ñoäng taùc 1 – 30 Baøi TD nam 1l 2l 2l -Hoïc ñoäng taùc 7 – 8 TDNÑ nöõ +Taäp phaàn chaân +Taäp phaàn tay +Taäp phoái hôïp tay – chaân. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.ngöôøi soá 4 nhaän gaäy baèng tay traùi.xoaïc doïc.xoaïc ngang.ñieàu khieån nhoùm nöõ taäp.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.coå chaân.

-Caùn söï ñieàu khieån.vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em laøm theo -GV voã nhòp caùc HS taäp .thaû loûng.vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em laøm theo.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. nöõ 3. .2l 2l 4l -Hoïc ñoäng taùc 31 – 40 Baøi TD nam. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO GIAÙO AÙN 5 . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng .GV chuyeån qua nhoùm nam.Caùn söï ñieàu khieåm vaø nhoùm nöõ töï quaûn.GV giaùm saùt -Caùn söï ñieàu khieåm vaø nhoùm töï quaûn -Lôùp taäp trung laïi-GV goïi moât vaøi em kieåm tra möùc ñoä tieáp thu baøi cho nam.Hoài tónh. c) Cuûng coá baøi -GV voã nhòp caùc HS taäp .vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em laøm theo -Caùn söï ñieàu khieån.Phaàn keát thuùc .GV Ñöùng cuøng chieàu.Giao baøi taäp veà nhaø. .GV Ñöùng cuøng chieàu. .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .GV giaùm saùt .GV Ñöùng cuøng chieàu.

.coå chaân.phoå bieán noäi dung.moät löôït taäp 2 nhoùm.gaäp Duoãi chaân. hoâng.coøn ñieàu kieän keùm hôn chæ taäp treân ñöôøng thaúng. 2 .Phaàn cô baûn a . Chaïy naâng goùt chaïm moâng. theo Moãi Ñoäi hình 4 haøng ngang.caùc em coù theå taäp giöõ theo nhoùm cho ñeán luùc kieåm tra.    4l 2l c .yeâu caàu giôø hoïc.Luaät Trang 52.vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em nöõ laøm theo. 60’ – 65’ Lôùp taäp hoïp ngoài 4 haøng ngang coù theå giaûng luaät chaïy 4x100 ñaàu giôø hoïc sau ñoù môùi khôûi ñoäng. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. -Taäp trao – nhaän tín gaäy nhoùm 4 em. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Ñònh löôïng 10 . phöông tieän .53 saùch GV TD lôùp 11 b .vaën mình.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. 4 tín gaäy .Daøn haøng.hoaëc cuoái buoåi hoïc.Caùn söï Ñöùng cuøng chieàu.15’ -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. Coù theå baám giôø ñeå tính thaønh tích + kó thuaät.goái.veä sinh nôi taäp .Hoïc ñoäng taùc 9 2l 4l 2l . Oân ñoäng taùc 1 – 40 e .taäp vôùi toác ñoä cao.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. Oân ÑT 1 – 8 (nuõ) Hoïc ÑT 9 Oân ÑT 1 – 40 (nam) Hoïc ÑT 41 – 50 (nam) II – Ñòa ñieåm.xoaïc doïc.xoaïc ngang.luôøn.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .  ñoäng taùc  2 laàn x 8  nhòp  10m  .chaïy ñaïp sau. yeâu caàu buoåi hoïc.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. Oân ñoäng taùc 1 – 8 d .naâng cao ñuøi. HỒ CHÍ MINH CHAÏY TIEÁP SÖÙC – BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu Hoïc moät soá ñieåm cô baûn trong luaät ñieàn kinh (phaàn chaïy tieáp söùc 4 x 100m) Oân noäi dung chaïy nhö luùc thi ñaáu.. b) Khôûi ñoäng .TP.Xoay caùc khôùp : Coà tay. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. -Caùn söï lôùp giöõ traät töï. Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.ñaù laêng chaân ra tröôùc. -Boá trí lôùp ngoài khu vöïc giöõa ñoaïn ñöôøng chaïy. Taäp nhö ñieàu kieän thi ñaáu ( neáu coù ñuû saân baêi) Do ñieàu kieän tröôøng khoâng coù saân coù theå töông töï baèng caùch thu heïp ñoä daøi.

4l   -Caùn söï ñieàu khieån.Giao baøi taäp veà nhaø. .GV giaùm saùt -Caùn söï ñieàu khieåm vaø nhoùm töï quaûn . nöõ 3.GV Ñöùng cuøng chieàu. Cuûng coá baøi -Lôùp taäp trung laïi-GV goïi moât vaøi em kieåm tra möùc ñoä tieáp thu baøi cho nam.thaû loûng.GV giaùm saùt -Caùn söï ñieàu khieåm vaø nhoùm töï quaûn . .Hoïc ñoäng taùc 41 – 50 2l 6l 1l G .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 5 -10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . -Caùn söï lôùp hoâ nhòp nhoùm nam taäp                 F .GV Ñöùng cuøng chieàu.Hoài tónh. . .vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em nöõ laøm theo. .Phaàn keát thuùc .GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng .      -Caùn söï ñieàu khieån nhoùm nöõ oân.vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em nöõ laøm theo.

Phöông tieän : Chuaån bò coøi. phöông tieän .Xoay caùc khôùp : Coà tay.coå chaân.Kieåm tra chaïy tieáp söùc Oân taïi choã trao vaø nhaän tín gaäy Moät böôùc trao vaø nhaân tín gaäy(nhaän tín gaäy sau ñoù ñoåi tay). yeâu caàu buoåi hoïc.veä sinh nôi taäp .chaïy ñaïp sau..yeâu caàu giôø hoïc. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .xoaïc doïc.vaën mình. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.Daøn haøng.naâng cao ñuøi.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.ñaù laêng chaân ra tröôùc. b) Khôûi ñoäng . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. Noäi dung döï truø : Oân ÑT 1 – 9 (nöõ) Oân ÑT 1 – 50 (nam) Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60’ – 65’           .      . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 6 CHAÏY TIEÁP SÖÙC –LYÙ THUYEÁT - BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu II – Ñòa ñieåm.chuù yù ñeán söï taäp luyeän thöôøng xuyeân cuûa HS Ñieåm 9 – 10 :Thöïc hieän ñuùng Ñònh löôïng 10 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.gaäp Duoãi chaân. Caùch cho ñieåm Ñieåm kó thuaät cuûa caùc HS trong moät nhoùm laø nhö nhau. hoâng.goái.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. 4 tín gaäy . 2 . Kieåm tra khaû naêng phoái hôïp trao – nhaän tín gaäy.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.xoaïc ngang.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. Phaàn cô baûn a . Kieåm tra chaïy tieáp söùc Nguyeân taéc vöøa söùc.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.phoå bieán noäi dung.luôøn.

GV neân cho chuaån bò “vaät baùo hieäu” Khi caùc nhoùm khaùc nhau vaøo kieåm tra. Nguyeân taéc vöøa söùc : Nguyeân taéc vöøa söùc ñöôïc baûo ñaûm khi thöïc hieän toát hai vaán ñeà -Ñoä khoù cuûa baøi taäp phaûi löïa choïn vaø phaân thaønh loaïi baäc. c .v .ñieåm E tuyø thuoäc ñaëc ñieåm cuûa töøng ñoâi phoái hôïp.löùa tuoåi. Neáu khoâng kòp giôø coù theå boû phaàn naøy.chaïy vôùi toác ñoä chaäm Ñieåm 1 – 2 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc kyõ thuaät trao – nhaän tín gaäy.nöõ.Neáu khoâng coù ñieàu kieän ñeå chaïy treân ñöôøng thaúng.AD daøi 50m.ñaùnh giaù. Oân baøi TD nam.coù theå cho caùc em thöû moät laàn.nhöng khoâng thay ñoåi caùc moác quy ñònh.chaïy toác ñoä cao. Caùc baøi taäp khoâng vöøa söùc deã gaây chaán thöông trong taäp luyeän.v Caùc baøi taäp khi ñöôïc löïa choïn ñeå giaûng daïy khoâng neân quaù khoù hoaëc quaù deã.kó thuaät trao – nhaän tín gaäy.HS ngồi tập trung 4 haøng ngang .phoái hôïp cô baûn ñuùng kó thuaät ôû trong khu vöïc qui ñònh.Chæ neân kieåm tra ñoàng thôøi 1 – 2 nhoùm.phaûi ôû möùc sao cho moãi ngöôøi coù coá gaéng nhaát ñònh vaø caàn söï giuùp ñôõ cuûa giaùo vieân.. 2l b .phoái hôïp ñuùng ñuùng kó thuaät ôû cuoái khu vöïc qui ñònh.chaïy toác ñoä chaäm Ñieåm 3 – 4 :Thöïc hieä ñöôïc kyõ thuaät trao – nhaän tín gaäy. Ñieåm 5 – 6 :Thöïc hieän ñuùng kó thuaät trao – nhaän tín gaäy. Nhôù yeâu caàu caùc em kieåm tra song veà choã cuõ ngoài traät töï. Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän ñuùng kó thuaät trao – nhaän tín gaäy.ñeå GV deã theo doõi.coù theå theo thöù töï danh saùch . -Phaûi xeùt ñeán ñaëc ñieåm cuûa ngöôøi hoïc veá : giôùi tính.Vieäc saép xeáp ñoù theo caùc qui luaät -Töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp -Töø deã ñeán khoù -Töø nhöõng caùi ñaõ bieát sang caùi chöa bieát Moät ñieàu quan troïng nöõa laø AB daøi 20m.phoái hôïp cô baûn ñuùng kó thuaät ôû trong khu vöïc qui ñònh.Cöù theá laàn löôït cho ñeán heát GV chia lôùp thaønh nhieàu nhoùm.chaïy toác ñoä trung bình. Ñeå cho ñoä khoù cuûa baøi taâp luoân vöøa söùc vôùi ngöôøi taâp thì phaûi naâng daàn leân.trình ñoä.huaán luyeän vieân.coù theå cho chaïy theo ñöôøng voøng.

Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .muoán ñaûm baûo nguyeân taéc vöøa söùc thì ngoaøi vieäc chuù yù ñeán xu höôùng chung phaûi chieáu coá ñeán ñaëc ñieåm caù nhaân. .. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng .trong thi ñaáu thaäm chí caû trong luùc vui chôi vaø nghæ ngôi.Ñaëc ñieåm caù nhaân cuûa ngöôøi taäp neân nghieân cöùutrong hoïc taäp.Naém chaéc ñaëc ñieåm caù nhaân seõ cho pheùp ngöôøi GV ñaët caùc nhieâm vuï vöøa söùc HS. . 2.Thöïc hieän caùc quy luaät “töø deã ñeán khoù””töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp””töø nhöõng ñieàu ñaõ bieát ñeán nhöõng ñieàu chöa bieát” 3. .Giao baøi taäp veà nhaø.Bieát vaø tính kyõ veà caùc löùa tuoåi vaø caù tính cuûa ngöôøi taâp 3.thaû loûng.tieán haønh caùc quaù trình giaûng daïy ñöôïc chaët cheõ vaø coù caùc bieän phaùp ñöôïc linh hoaït Ñaûm baûo cho nguyeân taéc vöøa söùc caàn theo caùc quy luaät 1Laõnh ñaïo chaéc chaéc quaù trình thöïc hieän chöông trình vaø ñeà ra caùc yeâu caàu hoïc taäp.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.Hoài tónh.Phaàn keát thuùc .

Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. daây nhaûy.naâng cao ñuøi.Xoay caùc khôùp : Coà tay.TTTC I – Muïc tieâu Kieåm tra. phöông tieän . Moät soá ñoäng taùc boå trôï do GV choïn.vaën mình.. . hoâng. Phần cơ bản a . 2 .phoå bieán noäi dung.veä sinh nôi taäp .ñaù laêng chaân ra tröôùc.gaäp Duoãi chaân.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.xoaïc doïc. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60’ -65’ *Lôùp chia thaønh 2 nhoùm nam – nöõ rieâng caùn söï lôùp ñieàu .böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. II – Ñòa ñieåm. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .Kiểm tra TD *Lôùp töï oân Ñònh löôïng 10 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.khoaûng 6 quaûø boùng chuyeàn.xoaïc ngang. Oân chaïy ñaø – giaäm nhaûy. yeâu caàu buoåi hoïc.      .coå chaân. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. b) Khôûi ñoäng . chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 7 THEÅ DUÏC – NHAÛY CAO . Chaïy naâng goùt chaïm moâng.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.goái. Oân caùc böôùc di chuyeån trong moân boùng chuyeàn.chaïy ñaïp sau.luôøn.yeâu caàu giôø hoïc.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.Daøn haøng.

thöïc hieän 3 böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng.ñoàng thôøi ñaù laêng vaø ñaùnh tay.ñeán 7 böôùc -HS nam giaân nhaûy chaân phaûi taäp chaïy ñaø 5 böôùc. -Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän ñuùng kó thuaät. coù tính lieân hoaøn.*Kieåm tra nöõ (caùch cho ñieåm ) -Ñieåm 9 – 10 : Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät vaø baøi ñeïp. -Ñieåm 7 – 8 :Thöïc hieân ñuùng töông ñoái ñeïp. -Ñieåm 5 – 6 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng vaø ñoäng taùc ñeïp.khi nghe hieäu leänh coøi. -Ñieåm 1 – 2 :Chöa thöïc hieän ñöôïc 2/3 caùc ñoäng taùc cuûa baøi.           Ñaët chaân giaäm nhaûy phaûi töø goùt chaân sang muõi chaân vaø giaäm maõnh lieät. -Ñieåm 3 – 4 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc kyõ thuaät.nhanh choùng ñöa chaân giaäm ra tröôùc vaø ñaët töø goùt chaân sang muõi chaân. 10l 10l Oân chaïy ñaø 10m x2l Lôùp 4 haøng ngang cöï ly giaõn caùch      -HS Ñöùng treân moät chaân.taïo ñöôïc söï thoaûi maùi. -HS HS Ñöùng treân moät chaân.goïi theo thöù töï danh saùch. coù sai soùt nhoû veà tö theá.ñaët chaân giaäm phía sau.khôùp nhaïc hoaëc nhòp hoâ. GV taäp trung caùc em nöõ ngoài thaønh hai haøng ngang.Chöa thuoäc 2 – 3 ñoäng taùc hoaëc vaáp moät soá nhòp.Nhảy cao Oân giaäm nhaûy 3l khieån lôùp oân.chöa khôùp nhaïc. -Baät loø coø Ba em ñaàu haøng thöïc hieän sau ñoù xeáp haøng ôû ñích .ñeå ruùt kinh nghieäm.Khôùp nhaïc hoaëc nòp hoâ.ñaët chaân giaäm phía sau. Taäp ñoäng taùc boå trôï -Taäp ñaùnh tay -Ñöùng kieãng goùt nöûa tröôùc baøn chaân tröôùc treân buïc cao 20cm thöïc hieän naâng goùt chaân leân xuoáng. coù tính lieân hoaøn nhöng chöa thaät ñeïp.khi nghe hieäu leänh coøi.Khi nghe goïi tôùi teân mình HS nhôù giô tay. ñeïp vaø coù nhòp ñieäu. Moãi ñôït goïi 3 – 5 em leân thöïc hieän.ñoäng taùc xaáu.khôùp nhaïc hoaëc nhòp hoâ. b .coù vaáp moät soá nhòp. -Hs nam giaäm nhaûy chaân traùi taäp chaïu ñaø 5 böôùc. Löu yù caùc em chöa tôùi löôït kieåm tra ngoài taäp trung.chöa thuoäc 2 ñoäng taùc vaø vaáp moät soá nhòp.Chöa thuoäc nhieàu ñoäng taùc hoaëc vaáp nhieàu nhòp. *Kieåm tra nam (caùch cho ñieåm) -Ñieåm 9 – 10 : Thöc hieän ñuùng kó thuaät.ñeán 7 böôùc      Töøng haøng taäp                                 Toác ñoä chaïy ñaø vuøa phaûi.

-Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng ..luôøn.veä sinh nôi taäp .      .chaân coøn laïi reâ theo trôû veà TTCB +Böôùc chaïy :thöïc hieän khi boùng ñeán ôû xa.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.vaën mình.naâng cao ñuøi. .hai hay nhieàu böôùc tuyø thuoäc cöï li xa gaàn boùng ñeán.   c . Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.xoaïc doïc. . phöông tieän . OÂn kó thuaät chuyeàn boùng cao tay cô baûn.söû duïng khi boùng ñeán leäch sang phaûi hay traùi ôû cöï li gaàn Kó thuaät : Chaân naøo gaån höôùng ñoù nhaát böôùc tröôùc.sau.rôi xuoáng ñaát Hoaøn chænh boán giai ñoaïn kyõ thuaät Moät soá ñoäng taùc boå trôï kó thuaät vaø baøi taäp phaùt trieån theå löïc (do Gv choïn) TTTC : Oân caùc böôùc di chuyeån trong moân boùng chuyeàn. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. II – Ñòa ñieåm.cöï ly giaõn caùch Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m .Hoài tónh. yeâu caàu buoåi hoïc.goái.chaïy Ñònh löôïng 10 . . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. (moät soá baøi taäp boå trôï).gaäp Duoãi chaân. 3.phoå bieán noäi dung.thaû loûng.xoaïc ngang.di chuyeån veà tröôùc chaân sau böôùc tröôùc .phaûitröôùc.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 5 -10’ A B C -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . b) Khôûi ñoäng . Boùng chuyeàn -Oân caùc böôùc di chuyeån +Böôùc tröôït ngang sang traùi.Daøn haøng.Giao baøi taäp veà nhaø. hoâng. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.TTTC I – Muïc tieâu Nhaûy cao : Chaïy ñaø – giaâm nhaûy – treân khoâng .15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. daây nhaûy.coå chaân.yeâu caàu giôø hoïc.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 8 Nhaûy cao .Phaàn keát thuùc .khoaûng 6 quaø boùng chuyeàn.Xoay caùc khôùp : Coà tay.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.

sau ñoù GV ñeå nhoùm 1 taâp döôùi söï giaùm saùt cuûa caùn söï lôùp. *Tröôøng hôïp thieáu boùng coù theå chia lôùp laøm hai nhoùm.  1  2 *GV ñeám 1 HS ñöa hình tay leân. *Ñaët chaân giaäm nhaûy phaûi töø goùt chaân sang muõi chaân vaø giaäm maõnh lieät.      *GV laøm maãu. 2lx10m 60’ – 65’ 2l *Toác ñoä chaïy ñaø vuøa phaûi.chaân tröôùc chaân sau. TTCB Ñöùng hai chaân roäng baèng vai.hai tay thaû loûng .Phaàn cô baûn a Nhaûy cao : moät saûi tay.GV ñeám 2 HS thöïc hieän taïi choã thöïc hieän ñoäng taùc chuyeàn boùng .nhanh choùng ñöa hình tay ñoùn boùng ôû treân cao caùch traùn khoaûng 30cm.ñaïp sau.ñaù laêng chaân ra tröôùc.Böôùc chaïy.moät nhoùm taäp nhaûy cao.GV toå chöùc höôùng daãn nöûa lôùp taäp nhaûy cao toaøn boä 4 giai ñoaïn.cho HS xem tranh aûnh. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.luøi. 40l 40l .taïo ñöôïc söï thoaûi maùi. *Phoái hôïp di chuyeån thöïc hieän moâ phoûng ñoäng taùc chuyeàn boùng cao tay cô baûn. b)TTTC : Boùng chuyeàn. Loø coø 2. *Nghe hieäu leänh coøi GV chæ tay höôùng naøo HS di chuyeån Ñoäng taùc : Di chuyeån theo höôùng boùng ñeán. Chuù yù ñôïi cô theå ñeán ñieåm cao nhaát môùi thöïc hieän xoay muõi chaân laêng vaø ngöôøi.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. *Oân böôùc tröôït ngang sang traùi.böôùc tröôït tieán .böôùc nhaûy.sau ñoù khuîu goái thu tay phoái hôïp coå tay vaø caùc loùng ngoùn tay hoaõn xung roài thöïc hieän chuyeàn boùng ñi. *Sau khi GV giaûng giaûi caû lôùp. Chaïy naâng goùt chaïm moâng. *Tröôøng hôïp ñuû duïng cuï caû lôùp taäp nhaûy cao xong sau ñoù caû lôùp chuyeån qua hoïc boùng chuyeàn. 6l 6l 6l 10l *GV höôùng daãn nhoùm 2 taäp boùng chuyeàn ôû ñòa ñieåm khaùc.vai hôi nhoâ veà phía tröôùc.sang phaûi .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. Nhaéc laïi nhöõng ñieåm maáu choát cuûa töøng giai ñoaïn. nhoùm kia taäp boùng chuyeàn.haï thaáp troïng taâm.theo goùc ñoä khoaûng 60 – 700 So vôùi traùn.maét quan saùt chôø boùng ñeán.buïng hoùp.

30l 30l 20l 40l höoùng ñoù vaø thöïc hieän ñoäng taùc. . 2l 4l 800m c) Chaïy beàn 3.(taïo caûm giaùc khi thöïc hieän chuyeàn) +Ñoåi laïi haøng 2 caàm boùng cho haøng 1 taäp.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . *Neáu lôùp ngoan coøn dö thôøi gian coù theå cho nhoùm BC töï taäp moät luùc. +Haøng 2 taäp boå trôï nhö haøng 1 vöøa thöïc hieän +Haøng 1 böôùc tôùi gaàn caàm boùng nöông boùng theo ñeå haøng 2 thöïc hieän chuyeàn boùng.Giao baøi taäp veà nhaø. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. neáu ngöôïc laïi.  1  2 *Ñoäng taùc boå trôï +Haøng 1 thöïc hieän chuyeàn boùng xuoáng ñaát (coù theå ôû treân töôøng) Caàm boùng theo hình tay ôû treân ñaàu thöïc hieän chuyeàn boùng thaúng leân trôøi roài rôi veà vò trí cuõ. cöù theá luaân phieân.Hoài tónh. GV tuaàn naøy chuù troïng moân BC – Tuaàn sau seõ chuù troïng moân nhaûy cao.sau ñoù ñoåi ngöôïc laïi. *Thöïc hieän chuyeàn 1 laàn moät beân chuyeàn nhanh – moät beân chuyeàn chaäm. Lôùp taäp trung ngoài 4 haøng ngang. . ñoåi noäi dung taäp chuyeån sang nhaûy cao. Goïi moät vaøi em thöïc hieän toát leân thöïc hieän. Taäp hoïp lôùp laïi GV thò phaïm laïi nhaéc laïi ngaén goïn ñieåm maáu choát cuûa kyõ thuaät.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. 5 -10’ Lôùp taäp ôû ñòa hình töï nhieân. *Hai haøng luøi veà sau 2 böôùc thöïc hieän chuyeàn hai laàn.Phaàn keát thuùc .thaû loûng.

. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 9 Nhaûy cao .Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . . daây nhaûy.Oân ñeäm boùng II – Ñòa ñieåm.veä sinh nôi taäp . phöông tieän .khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn.TTTC I – Muïc tieâu Oân Hoaøn chænh boán giai ñoaïn kyõ thuaät Moät soá ñoäng taùc boå trôï kó thuaät vaø baøi taäp phaùt trieån theå löïc (do Gv choïn) Oân caùc böôùc di chuyeån – Caùc baøi taäp boå trôï kó thuaät chuyeàn boùng cao tay cô baûn . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp .SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.

böôùc nhaûy.Xoay caùc khôùp : Coà tay.sang phaûi .naâng cao ñuøi.Noäi dung & giaûng giaûi 1. Taäp möùc xaø 70cm moãi laàn naâng xaø leân 5cm.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. Muïc ñích khôûi ñoäng.Daøn haøng. yeâu caàu buoåi hoïc.Böôùc chaïy.böôùc tröôït tieán .goái. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.gaäp Duoãi chaân. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.      .cho ñeán 120cm döøng vôùi nöõ 60cm 90cm.taêng tính ñaøn hoài cuûa chaân. *Nghe hieäu leänh coøi GV chæ tay höôùng naøo HS di chuyeån höoùng ñoù vaø thöïc hieän ñoäng taùc. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.Phaàn cô baûn a Nhaûy cao : Ñònh löôïng 10 .xoaïc doïc.phoå bieán noäi dung. *Phoái hôïp di chuyeån thöïc hieän moâ phoûng ñoäng taùc chuyeàn boùng cao tay cô baûn.xoaïc ngang.GV ñeám 2 HS thöïc hieän taïi choã thöïc hieän ñoäng taùc chuyeàn boùng . *Oân böôùc tröôït ngang sang traùi. -Taâp 3 böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng      Moãi laàn 4 em thöïc hieän.ñaù laêng chaân ra tröôùc.chaïy ñaïp sau.  1  2 *GV ñeám 1 HS ñöa hình tay leân.  1  2 40l 40l .coå chaân.vaën mình.luøi.15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.luôøn. hoâng. Loø coø 2. b) Khôûi ñoäng . Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 10mx2l 60’ – 65’ 10l 10l 6l b Boùng chuyeàn 10l 10l 10l -Taäp ñaùnh tay -Taäp moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy.yeâu caàu giôø hoïc.

thaû loûng.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. +Thöïc hieän chuyeàn 1 laàn moät beân chuyeàn nhanh – moät beân chuyeàn chaäm.thöïc hieän kieãng goùt leân xuoáng taêng löïc coå chaân Ñöùng treân baäc theàm thaáp baèng nöûa tröôùc baøn chaân traùi thöïc hieän kieãng goùt leân xuoáng Ñöùng treân baäc theàm thaáp baèng nöûa tröôùc baøn chaân phaûi thöïc hieän kieãng goùt leân xuoáng 20l 20l 20l *Ñoäng taùc boå trôï +Haøng 1 thöïc hieän chuyeàn boùng xuoáng ñaát (coù theå ôû treân töôøng) Caàm boùng theo hình tay ôû treân ñaàu thöïc hieän chuyeàn boùng thaúng leân trôøi roài rôi veà vò trí cuõ.gaàn tôùi boùng ñoàng thôøi thöïc hieän ñöa hình tay chuaån bò cho vieäc ñeäm boùng. Töøng haøng thöïc hieän. -Thöïc hieän ñoäng taùc ñeäm boùng khoâng boùng di chuyeån sang caùc höôùng.caùnh tay taïo vôùi thaân ngöôøi moät goùc 45o – 50o.Thöïc hieän ñeäm boùng baèng caùch duoãi khôùp goái.30l 30l 20l 40l Tröôøng hôïp trong nhoùm coù em yeáu.coå tay duoãi thaúng.A 1 chuyeàn xong di chuyeån sang traùi chaïy ra cuoái haøng. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .vung tay leân. hoâng.Hoài tónh. Taêng löïc Ñöùng treân baäc theàm thaáp baèng nöûa tröôùc 2 baøn chaân.luùc naøy goùc taïo bôûi caùnh tay vaø thaân khoaûng 60o – 80o(tröôøng hôïp thoâng thöôøng)Coù theå lôùn hôn do phuï thuoäc ñöôøng boùng tôùi vaø muïc ñích ñaùnh boùng. +Hai haøng luøi veà sau 2 böôùc thöïc hieän chuyeàn hai laàn.caùnh tay thaúng. A chuyeàn laïi cho A 2…. -Taâp ñeäm qua ñeäm laïi. _Taäp moät beân tung boùng moät beân ñeäm.thöïc hieän chuyeàn chaäm.   A1 A   B1 B Em chuyeàn khaù ñöùng ôû treân.ñoàng thôøi hôi xoác vai leân ñeå tieáp xuùc boùng.hai ngoùn caùi kheùp laïi song song baèng nhau. sau ñoù ñoåi ngöôïc laïi. 8voøng Oâng ñeäm boùng : Nhaéc laïi maáu choát kó thuaät Ñöùng tö theá chuaån bò. . cöù theá luaân phieân.di chuyeån nhanh ñeán choã höôùng boùng tôùi.boùng bay sang A. +Haøng 2 taäp boå trôï nhö haøng 1 vöøa thöïc hieän +Haøng 1 böôùc tôùi gaàn caàm boùng nöông boùng theo ñeå haøng 2 thöïc hieän chuyeàn boùng. 3. Chuyeàn boùng di chuyeån.yeâu caàu ñaàu tieân em coá gaéng di chuyeån cho kòp ñoùn boùng.boán loùng ngoùn tay naøy ñaët leân boán loùng ngoùn tay kia. +Ñoåi laïi haøng 2 caàm boùng cho haøng 1 taäp.Phaàn keát thuùc .

. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.TTTC I – Muïc tieâu II – Ñòa ñieåm. daây nhaûy..Phöông tieän : Chuaån bò coøi. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi Ñònh löôïng Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) Nhaûy cao :Moät soá ñoäng taùc boå trôï. Oân Hoaøn chænh boán giai ñoaïn kyõ thuaät Luaät ñieàn kinh (phaàn nhaûy cao) TTTC : Oân phaùt boùng thaáp tay chính dieän Hoïc phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 10 Nhaûy cao . . phöông tieän . .veä sinh nôi taäp. . .khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.Giao baøi taäp veà nhaø.

yeâu caàu buoåi hoïc.goái.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.Phaàn cô baûn a Nhaûy cao : -Taäp caùc baøi taäp boå trôï ñeå naâng cao thaønh tích. -Ba böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng.      .ñeäm boùng   20l C Moät laàn thöïc hieän 3 HS.taêng tính ñaøn hoài cuûa chaân.naâng cao ñuøi. Chaïy naâng goùt chaïm moâng. Loø coø 2.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.nam (1m) nöõ (80cm) *lôùp ngoài taäp trung 4 haøng ngang chuù yù chaïy ñaø . b) Khôûi ñoäng .ñaët chaân . -Ñöùng baèng chaân giaäm . 60’ – 65’ 10l 6l 10l 6l Nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän.ñaù laêng chaân ra tröôùc.vaën mình. -Taâp ôû möùc xaø trung bình.15’ -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.1.xoaïc doïc. Ñoäi hình 4 haøng ngang.Daøn haøng.Daøn haøng. -Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy ñaù laêng -Ñaùnh tay taïi choã -Moät böôùc giaäm nhaûy xoay muõi chaân vaø thaân rôi xuoáng baèng chaân giaäm sau ñoù tôùi choáng hai tay.coå chaân.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.xoaïc ngang.luôøn.      .  Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 10mx2l 3lx3 A B -Hoaøn chænh 4 giai ñoaïn *Luaät ñieàn kinh (phaàn nhaûy cao) Saùch GV lôùp 11 trang 86 b Boùng chuyeàn Oân chuyeàn boùng.gaäp Duoãi chaân. Muïc ñích khôûi ñoäng. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.cöù 3 böôùc thöïc hieän giaäm nhaûy ñaù laêng.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. hoâng.phoå bieán noäi dung.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.yeâu caàu giôø hoïc.chaïy ñaïp sau. 10 .Xoay caùc khôùp : Coà tay. Nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän.chaân laêng phía sau thöïc hieän ñaù laêng.

-Taäp chuyeàn boùng phoái hôïp ñeäm boùng coù di chuyeån    A1 A   Oân phaùt boùng thaáp tay chính dieän 10l 20l 10l 10l Hoïc phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình TTCB Hai chaân môû roäng baèng vai hoaëc hôn vai. _Taäp moät beân tung boùng moät beân ñeäm.hai nhoùm phuïc vuï *Taäp phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình *GV laøm maãu.boùng ñöôïc tung vôùi ñoä cao ngang maët.cöù theá laàn löôït. Tung boùng :Troïng taâm cô theå haï thaáp vaø hôi doàn veà chaân phaûi. *Taäp phaùt boùng vaøo löôùi.laàn hai môùi chuyeàn ñi ( Gioáng nhö boå trôï taêng tính ñaøn hoài caùc ngoùn tay ñeå traùnh chaán thöông )  1  2 -Taâp chuyeàn qua chuyeàn laïi moät beân nhanh .Tay phaûi môû sang beân phaûi .tay phaûi tieáp tuïc môû sang beân phaûi vaø cheách ra sau. *Taïi choã Taäp moâ phoûng ñoäng taùc . 20l 20l 20l 10 voøng *Taäp chuyeàn 2 laàn laàn ñaàu chæ chuyeàn thaáp thaúng ôû treân ñaàu.caùc ngoùn tay xoeø roäng ñôõ beân döôùi boùng ôû taàm ngang hoaëc cao hôn thaét löng.tay traùi haï thaáp taàm boùng ñeå laáy ñaø tung boùng. .caùc haøng coøn laïi phuïc vuï boùng.troïng taâm chuyeån töø chaân phaûi sang chaân traùi.baøn tay caùch thaân ngöôùi 30 – 35cm.HS ñaàu haøng chuyeàn hay ñeäm tuyø ñöôøng boùng ñeán xong nhanh choùng chaïy veà cuoái haøng.tay hôi co ôû khôùp khuyûu.dính boùng).Tay traùi caàm boùng.tay phaûi chuyeån ñoäng theo höôùng töø phaûi 2l 10l 10l B1 B Lôùp chia thaønh nhieàu nhoùm. Ñaùnh boùng : Khi boùng rôi ñeán taàm thích hôïp(taàm ñaùnh boùng laø khi boùng coù ñieåm rôi ôû ñoä cao ngang xöông öùc).( trong nhoùm coù HS yeáu coù theå thöïc hieän ñoäng taùc hôi chaäm laïi.baøn tay ngöûa. -Taâp ñeäm qua ñeäm laïi.hai nhoùm taäp .vai traùi höôùng veà phía löôùi.Khi tung boùng thaân ngöôøi baét ñaàu vöôn leân.chaân phaûi ñaïp ñaát.Ñieåm boùng ñöôïc tung leân ngang thaân beân traùi theo phöông thaúng ñöùng caùch thaân ngöôøi 30 – 35cm.moät beân chaäm.giaäm nhaûy ñuùng.ñoåi laïi .hôïp vôùi thaân ngöôøi moät goùc 30 – 45 0 .Maët quay veà höôùng löôùi.ñöùng caùch löôùi khoaûng 1.töøng haøng thöïc hieän.maét quan saùt saân ñoái phöông. -Töøng haøng thöïc hieän vôùi boùng ôû cuoái saân.thaân treân gaäp veà phía tröôùc moät chuùt.5m.cho HS xem tranh aûnh -HS Taäp moâ phoûng ñoäng taùc khoâng boùng. *Taäp phaùt boùng ñöùng caùch löôùi 6m *Taäp phaùt boùng ôû vaïch cuoái saân Lôùp chia thaønh 4 nhoùm .

. .veä sinh nôi taäp.ngöôøi xoay veà phía löôùi. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .Phaàn keát thuùc .moät soá baøi taäp naâng cao thaønh tích nhaûy cao TTTC : OÂn phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình.Hoài tónh.Baøn tay phaûi chaïm vaøo phía sau vaø döôùi boùng.chaân phaûi böôùc cheách leân tröôùc ñeå giöõ thaêng baèng vaø tieáp tuïc vaøo saân thi ñaáu.sang traùi cheách leân treân.Nhaûy cao . . Luaät boùng chuyeàn II – Ñòa ñieåm. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 11 Lyù thuyeát . 3.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.thaû loûng.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.Quaù trìng ñaùng boùng. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. phöông tieän .Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . Nhaûy cao : Hoaøn chænh kó thuaät.TTTC I – Muïc tieâu Lyù thuyeát :Nguyeân taéc heä thoáng.thaân ngöôøi xoay töø phaûi sang traùi höôùng veà phía löôùi Keát thuùc :Khi boùng rôøi tay.Giao baøi taäp veà nhaø.

III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.phoå bieán noäi dung.Daøn haøng. -Taäp naâng thaønh tích daàn ñeå coù caûm giaùc nhö thi ñaáu.naâng cao ñuøi.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.  A  B  C _Moät laàn thöïc hieän 3 HS. Nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän.khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.vaën mình. -Ba böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng. Muïc ñích khôûi ñoäng. -Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy ñaù laêng -Ñaùnh tay taïi choã -Moät böôùc giaäm nhaûy xoay muõi chaân vaø thaân rôi xuoáng baèng chaân giaäm sau ñoù tôùi choáng hai tay. -Oân moâ phoûng ñoäng taùc phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình khoâng boùng -taäp phaùt boùng ñöùng caùch löôùi 3l 6l b .ñaù laêng chaân ra tröôùc. -Ñöùng baèng chaân giaäm .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. b) Khôûi ñoäng .      .cöù 3 böôùc thöïc hieän giaäm nhaûy ñaù laêng.Nhaûy cao : Ñònh löôïng 10 . yeâu caàu buoåi hoïc.chaân laêng phía sau thöïc hieän ñaù laêng. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.Xoay caùc khôùp : Coà tay.xoaïc doïc. hoâng. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.TTTC Oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình : 6l 10l c . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.. .      .Phaàn cô baûn a .xoaïc ngang.goái.gaäp Duoãi chaân.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. Ñoäi hình 4 haøng ngang. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.luôøn. Loø coø 2.Lyù thuyeát :Nguyeân taéc heä ..chaïy ñaïp sau.coå chaân. daây nhaûy.taêng tính ñaøn hoài cuûa chaân.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.Daøn haøng.yeâu caàu giôø hoïc. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 10mx2l 60’ – 65’ 10l 6l 10l 6l Nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän.

Ngoaøi vieäc taêng daàn ñoä khoù cuõng phaûi chuù yù taêng daàn veà löôïng vaän ñoäng (Khoái löôïng cöôøng ñoä ñeå ñaûm baûo vieäc phaùt trieån toá chaát vaän ñoäng) Tính heä thoáng trong giaùo duïc TDTT coøn coù nghóa laø laëp laïi nhieàu laànvaø laëp laïi moät caùch hôïp lyù. *Lôùp taäp trung ngoài 4 haøng ngang *Lôùp taäp trung ngoài 4 haøng ngang .phöông 6m -Taäp phaùt boùng ôû cuoái saân. 1 Keá hoaïch hoaù toaøn boä coâng taùc giaûng daïy-huaán luyeän .cöôøng ñoä khi thöïc hieän ñoäng taùc aáy sao cho phuø hôïp vôùi caùc quy luaät giaûng daïy vaø huaán luyeän.khoù hôn phaûi coù cô sôû ñeå tieáp thu nhôø ôû baøi hoïc tröôùc ñaõ hoaøn thaønh.caùc baøi taäp phaûi ñöôïc laëp laïi hôïp lyù.thoáng. Ñeå ñaûm baûo tính heä thoáng trong TD caàn chuù yù maáy nguyeân taéc sau. 4 Phaân chia ñuùng vaø ñuû thôøi gian ñeå hoïa taäp cho moãi ñoäng taùc 5 Cuøng vôùi söï laëp laïi caàn phoái hôïp vôùi nhieàu phöông tieän taùc ñoäng khaùc (ñoäng taùc.cuõng nhö khi höôùng daãn caùc buoåi hoïc.Khi vaøo baøi môùi maø cô sôû caùc baøi tröôùc khoâng coù thì phaûi coù baøi taäp daãn daét. Coù nghóa laø thöïc hieän söï tuaàn töï hôïp lyù trong khi söû duïng caùc phöông tieän vaø phöông phaùp giaùo duïc TDTT. Hai laø Xaùc ñònh tuaàn töï thöïc hieän ñoäng taùc vaø khoái löôïng. 3 Khoâng ñeå quaù trình hoïc taäp bò ñöùt quaõng.Toå chöùc hôïp lyù vieäc laëp laïi ñoäng taùc coù hai yeâu caàu : Moät laø xaùc ñònh giaõn caùch giöõa hai buoåi hoïc vaø xaây döïng coù heä thoáng laëp laïi hôïp lyù giöõa caùc buoåi hoïc .Laëp laïi ñoäng taùc laø ñieàu kieän quan troïng ñeå hình thaønh kyõ naêng kyõ xaûo vaän ñoäng vaø phaùt trieån theå chaát .Saép xeáp sao cho baøi hoïc môùi. 2Thöïc hieän kieåm tra ñaùnh giaù ñònh kyø keát quaû giaûng daïy vaø huaán luyeän. Moät trong nhöõng ñieàu kieän chính ñeå ñaûm baûo tính heä thoáng laø phaûi saép xeáp caùc baøi hoïc khoù daàn leân vaø luoân luoân phuø hôïp vôùi khaû naêng ngöôøi hoïc.

Hoaøn chænh kó thuaät. . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 12 Nhaûy cao .ñieàu kieän ngoaïi caûnh) d)Luaät boùng chuyeàn :Saùch GV lôùp 11 trang 129.130 -Loãi sai vò trí -Loãi phaùt boùng -Thaùi ñoä theå thao 3. .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc.thaû loûng.TTTC I – Muïc tieâu Nhaûy cao : .Giao baøi taäp veà nhaø.Hoài tónh. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .Phaàn keát thuùc .nhaéc caùc em hoïc lyù thuyeát (coù theå photo lyù thuyeát) SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.phaùp.moät soá baøi taäp naâng cao thaønh tích (do GV choïn) Boùng chuyeàn : -Hoïc phaùt boùng cao tay chính dieän. .

xoaïc doïc.phoå bieán noäi dung.gaäp Duoãi chaân..muõi baøn chaân vuoâng goùc vôùi ñöôøng bieân ngang. b) Khôûi ñoäng . Nhaûy cao * Moät soá baøi taäp naâng cao thaønh tích +Ñaø 1 böôùc ñaùnh tay keát hôïp giaäm nhaûy.vaën mình.coå chaân.Daøn haøng. chaïy chaäm 3 hoaëc 5 böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng vaøo vaät chuaån treân cao +Taäp ôû möùc xaø naâng cao daàn.xeáp haøng taïi ñoù. hoâng.Ñaáu taäp II – Ñòa ñieåm.Hai chaân taïo cho cô theå moät tö theá vöõng vaøng ñeå chuaån bò phaùt boùng. Taâp tung boùng. +Nam khôûi ñieåm 80cm naâng daàn töøng 5cm.moãi laàn taäp hai haøng. daây nhaûy. hai haøng ñöùng ñoái dieän.taêng tính ñaøn hoài cuûa chaân. .3 em vöøa thöïc hieän xong quaõng ñöôøng 10m.haøng thöù nhaát taäp tung boùng.thaân ngöôøi hôi Ñònh löôïng 10 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.caùch chaân tröôùc moät böôùc chaân.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.giaûng giaûi +Lôùp taäp trung 4 haønh ngang ôû ñöôøng bieân doïc cuûa moât phaàn saân. +Ñi.GV hoaùn ñoåi noäi dung taäp cuûa hai haøng. b .Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .troïng taâm cô theå ñöôïc doàn ñeàu treân hai chaân.GV qua höôùng daãn haøng thöù hai taäp ñoäng taùc khi khoâng coù boùng.khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn. +Caû lôùp cuøng taäp ( cöï li giaõn caùch ) +Ba haøng doïc.maët vaø thaân ngöôøi höôùng veà phía löôùi.xoaïc ngang.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.Ngöôøi phaùt boùng ñöùng trong khu vöïc phaùt boùng .ñaù laêng chaân ra tröôùc.Ñang khi haøng thöù nhaát taäp.. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. Loø coø 2 . yeâu caàu buoåi hoïc.veä sinh nôi taäp. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 10mx2l 60’ – 65’ 10l 3lx10m Cho caùc em xem laïi hình kyõ thuaät .goái.luôøn.boùng ñöôïc phaùt ñi ôû phía treân vai. .Chaân phaûi ñaët ôû phía sau.ñaù laêng.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.      .baøn chaân phaûi xoay sang phaûi moät goùc 30 – 450. 2l 10l 10l 6l .Phaàn cô baûn a . TTTC Phaùt boùng cao tay chính dieän TTCB Khi thöïc hieän ñoäng taùc. Nöõ khôûi ñieåm 60cm naâng daàn töøng 5cm.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.khoaûng caùch hai baøn chaân roäng baèng vai.chaân traùi ñaët tröôùc . *GV thò phaïm . Muïc ñích khôûi ñoäng.yeâu caàu giôø hoïc.naâng cao ñuøi.moãi laàn thöïc hieän 3 em ñaàu haøng.cho xem tranh aûnh.Luật boùng chyền .chaïy ñaïp sau. phöông tieän .hai haøng ñaàu ngoài.Xoay caùc khôùp : Coà tay. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.

yeâu caàu phaùt thaúng löïc vöøa ñuû ñeå boùng tôùi ngöôøi ñoái dieän -Taäp nhö treân .loøng baøn tay ngöûa.chaân duoãi nhanh ôû khôùp goái. -Ñoåi nhoùm khaùc leân taäp.khuyûu tay co va cao ngang vai.khi boùng rôi ñeán taàm ñaùnh boùng thích hôïp duøng tay ñaùnh boùng vaø tay tung boùng chuïp boùng laïi.Tay phaûi thaû loûng töï nhieân hoaëc baøn tay uùp treân boùng. d)Luaät boùng chuyeàn :Saùch GV lôùp .hai chaân hôi khuîu ôû goái. GV höôùng daãn luaân chuyeån vò trí vaø söûa nhöõng loãi kó thuaät.troïng taâm doàn ra chaân sau.Baét ñaàu tung boùng.baøn tay môû töï nhieân vaø khoáng cheá cöùng coå tay.Baøn tay tieáp xuùc vôùi boùng ôû khoaûng giöõa phía sauvaø hôi cheách xuoáng döôùi taâm boùng.caùc ngoùn tay xoeø roäng ñôõ beân döôùi boùng.Tay traùi co ôû khuyûu.boùng ñöôïc ñeå ngang buïng cheách sang beân phaûi vaø caùch thaân ngöôøi 20 – 30cm. Tay phaûi chuyeån ñoäng leân cao Ra sau chuaån bò ñaùnh boùng.loøng baøn tay höôùng löôùi vaø cao hôn ñaàu.Boùng ñöôïc tung cao hôn vai 70 – 90cm.nhöng moãi haøng luøi veà sau 1 böôùc -Taâp nhö theá cho ñeán . *Lôùp ngoài taäp trung 4 haøng ngang c) Ñaáu taäp : Moãi ñoäi 6 VÑV sau moãi laàn ñöôïc ñieåm.ñoàng thôøi tay traùi ñöa boùng leân cao vaø tung boùng.Tröôùc khi boùng rôøi tay. Keát thuùc : Khi boùng rôøi tay thaân ngöôøi tieáp tuïc gaäp veà phía tröôùc.Khi ñaùnh boùng.thaân ngöôøi vöôn leân cao vaø hôi ngöûa ra sau.xoay sang phaûi.khi ñaùnh boùng. +Taäp phaùt boùng qua löôùi . *Nhöõng em khoâng thi ñaáu ôû ngoaøi saân taäp trung theo doõi ruùt kinh nghieäm. Tung boùng : Khi chuaån bò tung boùng.tay vöôn theo boùng.nhanh choùng gaäp coå tay ñeå tieáp löïc khi ñaùnh boùng.troïng taâm chuyeån hoaøn toaøn vaøo chaân tröôùc.taäp ñoäng taùc tung boùng roài vung tay thöïc hieän vung tay.thaân ngöôøi hôi ñoå veà tröôùc .ñaùnh boùng baèng caû baøn tay hoaëc baèng cuøi tay.vai phaûi ñöa leân cao cuøng vôùi thaân vaø xoay ra tröôùc cheách sang traùi.chaân sau nhanh choùng böôùc ra tröôùc ñeå giöõ thaêng baèng vaø vaøo saân thi ñaáu. Ñaùnh boùng : Boùng rôi ñeán taàm thích hôïp tay phaûi nhanh choùnh chuyeån ñoäng töø sau – ra tröôùc vaø hôi cheách leân cao ñeå ñaùnh boùng.vaïch cuoái saân.ñöùng ôû vaùch 3m.Tay traùi caàm boùng.troïng taâm chuyeån töø chaân sau ra chaân tröôùc.coù ñieåm rôi ôû phía tröôùc caùch thaân ngöôøi 20 – 30cm vaø cheách sang beân phaûi. 6l +Hai haøng ñang taäp vaøo saân moãi beân moät haøng ñöùng ngay vaïch 9m.

. Chaïy naâng goùt chaïm moâng. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60’ – 65’ *Khôûi ñoäng . *Moãi em nhaûy qua thöû ôû möùc xaø thaáp. .Xoay caùc khôùp : Coà tay.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.luôøn. phöông tieän . Phaàn cô baûn a .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. b) Khôûi ñoäng .caùc em ño ñaø. Nhaûy cao Hoaøn chænh kó thuaät nhaûy cao kieåu naèm nghieâng Caùch cho ñieåm Ñieåm 9 – 10 :Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät (caû boán giai ñoaïn)thaønh tích ñaït 1. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.xoaïc ngang.Thi ñaáu taäp boùng chuyeàn II – Ñòa ñieåm.yeâu caàu giôø hoïc.coå chaân.Daøn haøng. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.Hoài tónh. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.Giao baøi taäp veà nhaø.veä sinh nôi taäp. .gaäp Duoãi chaân. *Chaïy thöû ñaø. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 13 Nhaûy cao .Hoaøn chænh kó thuaät nhaûy cao kieåu naèm nghieâng. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. TTTC .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. .thaû loûng. hoâng.phoå bieán noäi dung. .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.vaën mình.chaïy ñaïp sau.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.Caùc em ñöôïc nhaûy 3 laàn chính thöùc ôû 3 möùc xaø khaùc .moãi ñôït khoaûng 5 – 10 HS nam rieâng nöõ rieâng . -Hieäu tay cuûa troïng taøi 3.      . daây nhaûy.00m( nöõ) Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng kyõ thuaät (caû boán giai Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.20m( nam) 1.. Kieåm tra nhieàu ñôït. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .xoaïc doïc.khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn. .Phaàn keát thuùc .11 trang 129.goái.naâng cao ñuøi. . 2. yeâu caàu buoåi hoïc.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .ñaù laêng chaân ra tröôùc.130 -Quyeàn haïn taán coâng cuûa caàu thuû haøng sau.Oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình – phaùt boùng cao tay chính dieän. .TTTC I – Muïc tieâu Nhaûy cao .Kieåm tra kó thuaät nhaûy cao nghieâng mình.

GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. Lôùp phaân thaønh boán nhoùm. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .thaønh tích ñaït 0. Oân phaùt boùng cao tay c . 1. Ñaáu taäp : Tröôøng hôïp lôùp ñoâng kieåm tra khoâng dö giôø nhieàu coù theå boû phaàn naøy.Phaàn keát thuùc . nhau. 0. Boùng chuyeàn Oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình.95m (nam) vaø 0.85 (nöõ) Ñieåm 5 – 6 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng kyõ thuaät giai ñoaïn treân khoâng.95m .Giao baøi taäp veà nhaø. 1.Hoài tónh.20m nam) .thaû loûng.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc .(0.80m (nöõ) Ñieåm 3 – 4 : Thöïc hieän khoâng ñuùng kyõ thuaät giai ñoaïn treân khoâng.80m .Thöïc hieän nhö theá cho ñeán em cuoái cuøng. .05m .hai nhoùm coøn laïi ñöùng ôû hai beân ñöôøng bieân doïc.00m nöõ ) 10l 10l Ñöùng ôû cuoái saân moãi em phaùt lieân tuïc 10quaû.(0.05m (nam) 0.ñoaïn)thaønh tích ñaït 1.thaønh tích ñaït 0. .hai nhoùm taäp.85 .95m (nam) 0. 3. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. b .80m (nöõ) Ñieåm 1 – 2 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc kó thuaät vaø khoâng ñaït ñöôïc thaønh tích toái thieåu. 1.

.Luaân phieân töøng nhoùm taäp.naâng cao ñuøi. hoâng. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60’ – 65’ *GV ñöùng caùch löôùi 4m phaùt boùng qua beân kia löôùi.gaäp Duoãi chaân.Thi ñaáu taäp _ Moät soá baøi taäp phaùt trieån theå löïc. .yeâu caàu giôø hoïc.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.phoå bieán noäi dung.khoaûng 10 quaûø boùng chuyeàn. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. Chaïy naâng goùt chaïm moâng. 2 . ñeäm boùng vaø phaùt boùng.Xoay caùc khôùp : Coà tay.Daøn haøng.      . phöông tieän .goái. ñeäm boùng vaø phaùt boùng.vaën mình. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. ñeå HS laøm quen vôùi thi ñaáu. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. cöù theá cho ñeán heát lôùp.chaïy ñaïp sau.xoaïc ngang. chuù yù nhaát HS phaûi ñeäm chuaån vaøo khu vöïc soá 3. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 14 TTTC . I – Muïc tieâu Boùng chuyeàn – Phoái hôïp kó thuaät chuyeàn boùng.ñaù laêng chaân ra tröôùc. *Lôùp chia ra laøm boán ñoäi thi ñaáu ba vaùn b) Thi ñaáu taäp .veä sinh nôi taäp. Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.xoaïc doïc.coå chaân. tôùi töøng vò trí treân saân. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. yeâu caàu buoåi hoïc.luôøn. Phaàn cô baûn a) TTTC :Phoái hôïp kó thuaät chuyeàn boùng.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. II – Ñòa ñieåm. b) Khôûi ñoäng .

c) Baøi taäp phaùt trieån theå löïc -Naèm saáp choáng ñaåy -Phaùt boùng lieân tuïc

20l 20quaû

moät vaùn 15 ñieåm ñoäi naøo thaéng tröôùc hai vaùn laø thaéng Ñoäi thua ra, ñoäi khaùc vaøo. + Töøng haøng thöïc hieän, nöõ choáng leân buïc + Töøng em thöïc hieän -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang - GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.

3.Phaàn keát thuùc - Hoài tónh,thaû loûng.

10’

- Giao baøi taäp veà nhaø. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH

GIAÙO AÙN 15 TTTC
- Oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình - phaùt

I – Muïc tieâu Boùng chuyeàn : - Oân ñeäm boùng Oân chuyeàn boùng

boùng cao tay chính dieän.
II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh ,veä sinh nôi taäp. - Phöông tieän : Chuaån bò coøi,khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn. . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá,phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. b) Khôûi ñoäng - Xoay caùc khôùp : Coà tay,coå chaân, hoâng,goái,gaäp Duoãi chaân,xoaïc doïc,xoaïc ngang,luôøn,vaën mình. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû,naâng cao ñuøi,chaïy ñaïp sau. Chaïy naâng goùt chaïm moâng,ñaù laêng chaân ra tröôùc,böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi, chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. 2 . Phaàn cô baûn a . chuyeàn boùng b.ñeäm boùng Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.      - Daøn haøng,cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.

- Thi ñaáu taäp

Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m

60’ – 65’ 20l 20l

*Ñöùng hai haøng ngang,töøng ñoâi moät ñeäm qua ñeäm laïi. *Ñöùng hai haøng ngang,töøng ñoâi moät ñeäm qua ñeäm laïi.

c . phoái hôïp giöõa chuyeàn boùng vaø ñeäm boùng d . Oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình

20l

e .Oân phaùt boùng cao tay f . Thi ñaáu taäp

3.Phaàn keát thuùc - Hoài tónh,thaû loûng.

10’

*Ñöùng hai haøng ngang moät beân ñeäm moät beân chuyeàn,sau ñoù ñoåi laïi. *Lôùp chia thaønh 4 haøng,hai haøng taäp ñöùng ôû cuoái saân,hai haøng coøn laïi ñöùng ôû hai beân bieân doïc saân boùng chuyeàn.Sau ñoù ñoåi laïi,hai haøng taäp ñöùng ôû hai bieân doïc,hai haøng ôû bieân doïc baét ñaàu taäp. Toå chöùc nhö treân,coù theå oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình cuøng moät luùc vôùi phaùt boùng cao tay chính dieän. *Lôùp tuyeån ra hai boán ñoäi, thi ñaáu 15 ñieåm ñoäi naøo thua ra, ñoäi khaùc vaøo. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang - GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.

- Giao baøi taäp veà nhaø. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH

GIAÙO AÙN 16 TTTC

I – Muïc tieâu

Kieåm tra thöû Chuyeàn – ñeäm – phaùt HS boác thaêm choïn moät trong ba noäi dung ñeå kieåm tra.
II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh ,veä sinh nôi taäp. - Phöông tieän : Chuaån bò coøi,khoaûng 10 quaûø boùng chuyeàn. . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá,phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. b) Khôûi ñoäng - Xoay caùc khôùp : Coà tay,coå chaân, hoâng,goái,gaäp Duoãi chaân,xoaïc doïc,xoaïc ngang,luôøn,vaën mình. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû,naâng cao ñuøi,chaïy ñaïp sau. Chaïy naâng goùt chaïm moâng,ñaù laêng chaân ra tröôùc,böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi, chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. Ñònh löôïng 10’ – 15’

Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.      - Daøn haøng,cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.

Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m

2 . Phaàn cô baûn Kieåm tra Chuyeàn,ñeämvaø phaùt boùng (Thaáp tay nghieâng mình ñoái vôùi nöõ vaø cao tay chính dieän ñoái vôùi nam)HS boác thaêm cjoïn moät trong ba nnoäi dung ñeå kieåm tra. Caùch cho ñieåm ñeäm vaø chuyeàn Ñieåm 9 – 10 : chuyeàn (ñeäm) 4 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát,ñieåm rôi ñuùng oâ,ñuùng kó thuaät ñoäng taùc,phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí,ñieåm rôi ñuùng oâ. Ñieåm 7 – 8 chuyeàn (ñeäm) 3 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát,ñuùng kó thuaät ñoäng taùc,phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí,ñieåm rôi ñuùng oâ. Ñieåm 5 – 6 chuyeàn (ñeäm) 2 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát, ñuùng kó thuaät ñoäng taùc,phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí,ñieåm rôi ñuùng oâ. Ñieåm 3 – 4 Chæ ñaït 1 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát, ñuùng kó thuaät ñoäng taùc,phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí,ñieåm rôi ñuùng oâ. Ñieåm 1 – 2 : Khoâng ñaït quaû naøo. Caùch cho ñieåm phaùt boùng Ñieåm 9 – 10 : Phaùt boùng qua löôùi 4 quaû ,ñuùng kó thuaät,phoái hôïp ñoäng taùc thuaàn thuïc,boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi trong saân. Ñieåm 7 – 8 : Phaùt boùng qua löôùi 3 quaû, ñuùng kó thuaät,phoái hôïp ñoäng taùc kó thuaät ñuùng,boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi trong saân. Ñieåm 5 – 6 :Phaùt boùng qua löôùi 2 quaû,ñuùng kó thuaät,phoái hôïp kó thuaät ñoäng taùc toát,boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi trong saân. Ñieåm 3 – 4 : Phaùt boùng qua löôùi 1 quaû vaøo trong saân Ñieåm 1 – 2 : Phaùt khoâng qua löôùi. 3.Phaàn keát thuùc - Hoài tónh,thaû loûng.

60’ – 65’ -Moãi HS chuyeàn hoaëc ñeäm 5 quaû do baïn tung boùng ñeán,ñieåm boùng rôi leäch vôùi höôùng boùng ñeán 450 vaø rôi vaøo oâ hình vuoâng coù caïnh laø 2m.Khoaûng caùch töø ngöôøi kieåm tra ñeán ñieåm rôi qui ñònh laø töø 2,5m – 3m - Phaùt boùng : Moãi em phaùt 5 quaû lieân tuïc.

Thöù töï kieåm tra - Caùc em baét truùng thaêm noäi dung chuyeàn ,kieåm tra tröôùc,keá ñeán kieåm tra noäi dung ñeäm,cuoái cuøng ñeán noäi dung phaùt boùng.

10’

-Theo ñoäi hình 4 haøng ngang - GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.

b) Khôûi ñoäng . .yeâu caàu giôø hoïc.    Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 .tín gaäy. hoâng.xoaïc doïc.Xoay caùc khôùp : Coà tay.thöôùc daây III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. yeâu caàu buoåi hoïc.xoaïc Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.veä sinh nôi taäp. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang..goái. phöông tieän . SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. Kieåm tra RLTT II – Ñòa ñieåm.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.gaäp Duoãi chaân.coå chaân.phoå bieán noäi dung. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 17 THI HOÏC KYØ ( boùng chuyeàn ) I – Muïc tieâu Oân taäp kieåm tra hoïc kì I.

Chaïy naâng goùt chaïm moâng.kieåm tra tröôùc.phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí. Phaàn cô baûn a) Kieåm tra boùng chuyeàn Chuyeàn. 60’ – 65’ -Moãi HS chuyeàn hoaëc ñeäm 5 quaû do baïn tung boùng ñeán. Ñieåm 5 – 6 chuyeàn (ñeäm) 2 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát.naâng cao ñuøi. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi trong saân.Cöù theá laàn löôït cho ñeán heát.phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí. Ñieåm 5 – 6 :Phaùt boùng qua löôùi 2 quaû.ñuùng kó thuaät. ñuùng kó thuaät ñoäng taùc.phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí.ñieåm rôi ñuùng oâ.boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi trong saân. Caùch cho ñieåm phaùt boùng Ñieåm 9 – 10 : Phaùt boùng qua löôùi 4 quaû .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.phoái hôïp ñoäng taùc thuaàn thuïc.ñieåm rôi ñuùng oâ.ñieåm rôi ñuùng oâ.luôøn.Caùc em baét truùng thaêm noäi dung chuyeàn .ñuùng kó thuaät.ñuùng kó thuaät ñoäng taùc.5m – 3m . *Nhôù yeâu caàu caùc em kieåm tra song veà choã cuõ ngoài traät töï.ñieåm rôi ñuùng oâ.ñuùng kó thuaät ñoäng taùc.keá ñeán kieåm tra noäi dung ñeäm. 2 .ñieåm rôi ñuùng oâ. .Daøn haøng.ñieåm boùng rôi leäch vôùi höôùng boùng ñeán 450 vaø rôi vaøo oâ hình vuoâng coù caïnh laø 2m.vaën mình.Phaùt boùng : Moãi em phaùt 5 quaû lieân tuïc.boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi nhòp 10m   .ñeämvaø phaùt boùng (Thaáp tay nghieâng mình ñoái vôùi nöõ vaø cao tay chính dieän ñoái vôùi nam)HS boác thaêm cjoïn moät trong ba nnoäi dung ñeå kieåm tra. Caùch cho ñieåm ñeäm vaø chuyeàn Ñieåm 9 – 10 : chuyeàn (ñeäm) 4 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát. Ñieåm 7 – 8 chuyeàn (ñeäm) 3 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát. Ñieåm 1 – 2 : Khoâng ñaït quaû naøo.cuoái cuøng ñeán noäi dung phaùt boùng.ñaù laêng chaân ra tröôùc. Ñieåm 3 – 4 Chæ ñaït 1 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát.phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. ñuùng kó thuaät. Thöù töï kieåm tra . ñuùng kó thuaät ñoäng taùc.chaïy ñaïp sau.phoái hôïp ñoäng taùc kó thuaät ñuùng. Ñieåm 7 – 8 : Phaùt boùng qua löôùi 3 quaû.phoái hôïp kó thuaät ñoäng taùc toát.Khoaûng caùch töø ngöôøi kieåm tra ñeán ñieåm rôi qui ñònh laø töø 2.ngang. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.

Kieåm tra reøn luyeän thaân theå Baät xa taïi choã. .Phaàn keát thuùc . Phaàn thi hoïc kì coù theå laáy phaàn khaùc nhö :baøi TD phaùt trieån chung ( nam ) Baøi TDNÑ ( nöõ )..Hoài tónh. Nhaûy 2 laàn .laáy thaønh tích laàn cao nhaát 3.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 18 KIEÅM TRA BOÅ SUNG –KIEÅM TRA RLTT I – Muïc tieâu II – Ñòa ñieåm.v SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. B .coïc hay phaán. Kieåm tra RLTT . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi Ñònh Phöông phaùp toå chöùc taäp Oân taäp kieåm tra hoïc kÌ I. 5 daây nhaûy. Ñieåm 3 – 4 : Phaùt boùng qua löôùi 1 quaû vaøo trong saân Ñieåm 1 – 2 : Phaùt khoâng qua löôùi. phöông tieän .trong saân.veä sinh nôi taäp. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.V. .Phöông tieän : Chuaån bò coøi..Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.thaû loûng.

yeâu caàu giôø hoïc. b . Kieåm tra boå sung xong tieán haønh kieåm tra nhaûy daây nhanh.10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .phoå bieán noäi dung.ñeå ruùt kinh nghieäm.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 5’ . Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60 – 65’ 10” Lôùp taäp trung ngoài 4 haøng ngang Khi kieåm tra boå sung. Phaàn cô baûn a .böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. Kieåm tra boå sung. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 1 ÑAÙ CAÀU . yeâu caàu buoåi hoïc.gaäp Duoãi chaân.luôøn.thaû loûng.xoaïc ngang. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.goái.ñaù laêng chaân ra tröôùc. 2 . b) Khôûi ñoäng . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. daät. Kieåm tra RLTT . caàu .NHAÛY XA I – Muïc tieâu -Oân ñaù caàuđmoät soá ñoäng taùc boå trôï ñaõ hoïc ôû lôùp 10. GV ñoïc teân khoaûng 3 em leân taäp khôûi ñoäng.Phaàn keát thuùc . HOÏC KYØ II SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.coå chaân. Khi nghe goïi teân mình nhôù giô tay.xoaïc doïc. 3.Xoay caùc khôùp : Coà tay. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.kyõ thuaät di chuyeån böôùc löôùt. .taâng.      .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.Nhaûy daây nhanh Chaïy löôïn voøng löôïng 10 – 15’ ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.naâng cao ñuøi.Hoài tónh.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.vaën mình.           Nhôù yeâu caàu caùc em taäp trung.chaïy ñaïp sau.1. hoâng.Daøn haøng. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.

phoå bieán noäi dung.goái.Xoay caùc khôùp : Coà tay. -Chaïy beàn. -Luùc ñaàu taäp ôû cöï li gaàn-xa -Taäp laàn löôït luaân phieân trong saân ñeå caùc em coù caûm giaùc thaät vôùi caùch duøng löïc khi thöïc hieän ñoäng taùc.cho xem hình.3. hoâng. moãi em moät quaû caàu.ngöôøi taäp nhanh choùng chuyeån troïng taâm cô theå sang chaân tröôùc.moät HS phuïc vuï (tung caàu) -Baøi taäp hai ngöôøi ñaù qua laïi vôùi nhau.veä sinh nôi taäp.vaën mình. . löng hôi khom. phoái hôïp chaïy ñaø – giaäm nhaûy – treân khoâng. Moät soá baøi taäp phaùt trieån theå löïc do GV choïn. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 2 . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.xoaïc ngang.4 ñöùng so le vôùi haøng 1.Daøn haøng. -Oân taâng caàu TTCB : Ñöùng chaân thuaän sau.chaân traùi laïi böôùc tieáp ñeán saùt chaân phaûi.gaäp Duoãi chaân.Nhaûy xa Hoïc moâ phoûng ñoäng taùc chaân laêng.      .Phaàn cô baûn a .      -Nghe hieäu leänh chæ höôùng di chuyeån vaø coøi cuûa GV caùc em thöïc hieän oân di chuyeån.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.naâng cao ñuøi.luôøn.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. ñoäng taùc chaân giaäm. -Gv goïi 1 em leân laøm maãu.Quaù truøinh di chuyeån maët vaãn quay veà höôùng löôùi ñeå theo doõi caàu. 60’ – 65’ 10l 2l 6l 10l 20l 10l Ñoäng taùc : Khi xaùc ñònh ñieåm rôi cuûa caàu ôû caùch xa ngöôøi. -Lớp 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch 1 dang tay.chaïy ñaïp sau. hai tay buoâng töï nhieân ñeå giöõ thaêng baèng.xoaïc doïc. phöông tieän . haøng thöù 2. yeâu caàu buoåi hoïc.coå chaân. -Lôùp taäp moâ phoûng ñoäng taùc (theo ñoäi hình treân) -Moät HS taäp. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. b) Khôûi ñoäng .chaân sau (chaân .Ñaù caàu : -Oân böôùc truôït :Khi di chuyeån sang phaûi thì chaân phaûi böôùc sang ngang moät böôùc.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . II – Ñòa ñieåm..Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.chaân traùi böôùc tieáp theo sau ñeán saùt chaân phaûi.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.Chaân phaûi böôùc tieáp sang ngang.Hai chaân chuøng goái troïng taâm cô theå hôi thaáp.chaân kia tröôùc. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.yeâu caàu giôø hoïc.Khi di chuyeån sang traùi thì ngöôïc laïi.Cöù di chuyeån lieân tuïc nhö vaäuy ñeán vò trí caàn ñeán.

Taïo ñaø vaø giaäm nhaûy vaøo hoá caùt.thöïc hieän ñöa chaân laêng veà tröôùc.chaân laêng ñöa veà tröôùc.2m)chaân laêng sau.Luùc naøy ngöôøi hôi ngaû veà sau.sau ñoäng taùc böôùc boä.5.Nhaûy xa 6l 4l 4l 6l -Ñi 3 böôùc giaäm nhaûy.thöïc hieän ñoäng taùc böôùc boä -Taäp ñaët chaân giaäm phía sau nghe tieáng coøi. b .tay phaûi ñang ôû tö theá treân cao seõ ñöôïc ñaùnh xuoáng tôùi ngang vai .nhanh choùng thu chaân giaäm. (chaïm caùt baèng caû hai chaân) -Giaäm nhaûy baèng hai chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân -Giaäm nhaûy baèng moät chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân. chaân giaäm nhaûy tröôùc (caùch meùp hoá caùt 0.chaân ñaù gaàn nhö duoãi thaúng heát.sau ñoù gaäp buïng laïi ñoàng thôøi baät veà tröôùc. maø caàu bay thaúng ñöùng cao 2 – 3m vaø cuõng vì vaäy maø coù teân ñoäng taùc laø taâng “buùng” caàu.2 tay giô caêng veà sau thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân. -Ñaët chaân giaäm phía sau.ñoàng thôøi vôùi vieäc gaäp nhanh baøn chaân.chaân ñaù ñöa nhanh veà TTCB ñeå thöïc hieän laàn ñaù tieáp theo sang saân ñoái phöông. Nhôø löïc baät nhö “buùng” vaøo caàu.9 böôùc giaäm nhaûy thöïc hieän ñoäng taùc böôùc boä. mu baøn chaân duoãi ñeå tieáp xuùx vôùi caàu.7.ñeå mu baøn chaân tieáp xuùc vôùi caàu.chaân laêng duoãi ra vaø mieát veà sau.8 – 1.ñaùnh voøng sang phaûi. Khi caàu rôi caùch saân khoaûng 20cm. Sau khi mu baøn chaân tieáp xuùc vôùi caàu.nghe hieäu leänh coøi GV thöïc hieän ñi 3 böôùc ñaët chaân giaäm.böôùc boä treân khoâng. -Ñöùng.ñaù)löôùt nhanh ra tröôùc .nhanh choùng ñöa chaân giaäm veà phía tröôùc thöïc hieän ñoäng taùc ñaët chaân giaäm.Chaïy beàn .. +taäp moâ phoûng ñoäng taùc chaân laêng 6l 4l +taäp ñoäng taùc ñaët chaân giaäm nhaûy giai ñoaïn bay treân khoâng +Moâ phoûng ñoäng taùc chaân laêng giai ñoaïn treân khoâng 800m c .tay traùi töø daèng sau ñaùnh ra tröôùc. -Chaïy chaäm 3.höôùng veà phía caàu rôi.

.3. 5 -10’ Chaïy treân ñòa hình töï nhieân -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .Phaàn keát thuùc . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc .Hoài tónh.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.thaû loûng. .Giao baøi taäp veà nhaø.

NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN I – Muïc tieâu Ñaù caàu : -Oân taâng “giaät”caàu. söû duïng moät quaû caàu chuyeàn cho nhau theo moät chieàu nhaát ñònh.vaën mình.goái. Phaàn cô baûn a .      . phöông tieän .Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .Daøn haøng.quay maët vaøo trong.xoaïc ngang.Chuyeàn caàu theo ñöôøng tam giaùc : Ba ngöôøi ñöùng thaønh hình tam giaùc.caùch ño maïch. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. II – Ñòa ñieåm. -Taäp theo nhoùm 2 ngöôøi taâng qua taâng laïi. yeâu caàu buoåi hoïc. Nhaûy xa Oân phoái hôïp chaïy ñaø – giaäm nhaûy – treân khoâng – tieáp ñaát. b) Khôûi ñoäng .Xoay caùc khôùp : Coà tay.Coù theå chuyeàn ngay hoaëc taâng caàu nhòp 1 roài chuyeàn. -Moãi em phaùt caàu thaáp chaân nghieâng mình baèng mu baøn chaân lieân tuïc 20 laàn. hoâng.luôøn.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.yeâu caàu giôø hoïc.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.veä sinh nôi taäp. .moät soá kó thuaät ñaõ hoïc ( do GV choïn ) -Hoïc kó thuaät taâng caàu (nhịp 1 ) . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.naâng cao ñuøi.phoå bieán noäi dung. . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 2 ÑAÙ CAÀU . Ñaù caàu : + Oân giaät caàu 60’ – 65’ +OÂân chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân + Phaùt caàu thaáp chaân nghieâng mình baèng mu baøn chaân.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.coå chaân.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. Sau ñoù chuyeàn theo chieàu ngöôïc laïi.thöïc hieän töø 1 -2 phuùt sau ñoù ñoåi chieàu chuyeàn caàu. moãi em moät quaû caàu.ñaù tấn coâng bằng mu baøn chaân.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.cöï Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 2 .chaïy ñaïp sau. .kó thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng.taâng chaân thuaän tröôùc. -Taâng caàu taïi choã .moät soá baøi taäp boå trôï ( do GV choïn ) Chaïy beàn : Chaïy treân ñòa hình töï nhieân. chaân khoâng thuaän sau vaø cuoái cuøng taâng caû hai chaân luaân phieân.gaäp Duoãi chaân.xoaïc doïc.

Hoài tónh. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .5m) Giaäm nhaûy baèng 1 chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân.Giao baøi taäp veà nhaø. -Chaïy naâng cao ñuøi -Chaïy xuaát phaùt cao nhanh 20m -Loø coø tieáp söùc.li caàu qua saân ñoái phöông gaàn – xa. -Ñöùng ôû treân cao (baêng gheá coù ñoä cao 0.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc . b .7m) -Giaäm nhaûy baèng 2 chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân -Giaäm nhaûy baèng 1 chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân.daây thun cao 0.Chaïy beàn 3.4m caùch vaùn giaäm nhaûy veà phía hoá caùt 0.Phaàn keát thuùc . -Chaïy treân ñòa hình töï nhieân. . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. Nhaûy xa -Oân chaïy ñaø – giaäm nhaûy -Oân giai ñoaïn treân khoâng 15m 2l 10mx2l 800m -Oân phoái hôïp chaïy ñaø.thaû loûng. -Baøi taäp phaùt trieån theå löïc c . . -Chaïy ñaø – giaäm nhaûy baèng chaân thuaän ( chaân giaâm nhaûy) leân buïc – thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân vaø tieáp ñaát.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.giaäm nhaûy – treân khoâng – rôi xuoáng ñaát. 5 -10’ -Chaïy ñaø 11 böôùc – giaäm nhaûy qua chöôùng ngaïi vaät ( chöôùng ngaïi vaät laø hai vaïch song song treân hoá caùt hoaëc xaø.

troïng taâm cô theå doàn ñeàu treân hai Ñònh löôïng 10’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. kó thuaät taâng caàu (nh ịp 1) – Giôùi Thieäu moât soá luaät ñaù caàu . II – Ñòa ñieåm.muõi baøn chaân ñaù (thuaän) ñaët sau goùt chaân tröôùc khoaûng nöûa baøn chaân. Ñaù caàu . moãi em moät quaû caàu.luôøn. Nhaûy cao : Oân taäp hoaøn chænh 4 giai ñoaïn kó thuaät. .xoaïc ngang.Daøn haøng.Ñaàu goái hôi khuîu. hoâng.yeâu caàu giôø hoïc.chaïy ñaïp sau. 2. -Oân phaùt caàu thaáp chaân nghieâng mình baèng mu baøn chaân -Kó thuaät taán coâng baèng ñaàu +TTCB Ñöùng hai chaân roäng baèng vai.xoaïc doïc. b) Khôûi ñoäng .moät em phaùt caàu. kó thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng.coå chaân.hai tay ñeå töï nhieân.ngöôïc laïi.gaäp Duoãi chaân. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. -Baøi taâïp phoái hôïp.moät soá baøi taäp phaùt treån theå löïc (do GV choïn) luaät ñieàn kinh phaàn nhaûy xa Chaïy beàn :Chaïy treân ñòa hình t öï nhieân. 60’-65’ -Moãi em moät quaû caàu ñöùng chia ñeàu treân saân. Phaàn cô baûn : a .Phöông tieän : Chuaån bò coøi.caùch theo doõi söùc khoeû.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.goái.naâng cao ñuøi.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 3 ÑAÙ CAÀU .chuyeàn theo chieàu töø traùi sang phaûi.phoå bieán noäi dung. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. yeâu caàu buoåi hoïc.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.Oân taâng caàu -Oân chuyeàn caàu.      .chuyeàn laïi cho ñoàng ñoäi ôû khu vöïc gaàn löôùi.NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN Ñaù caàu : Oân moät soá kó thuaät ñaõ hoïc ( do GV choïn). I – Muïc tieâu . phöông tieän .vaën mình.veä sinh nôi taäp. -Ñöùng theo hình tam giaùc.HS beân kia saân ñôõ caàu.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.Xoay caùc khôùp : Coà tay.

hai tay ñöa sang hai beân giöõ thaêng baèng.maét quan saùt quaû caàu. Böôùc tröôùc böôùc cuoái cuøng (töùc laø böôùc chaân laêng) ñöôïc tieáp ñaát baèng ñoäng taùc hôi mieát ra sau.ngöôøi hôi khom. hai chaân ñaët song song tröôùc vaïch xuaát phaùt. HS bieân doïc traùi em ñöùng gaàn cuoái saân laàn löôït tieán vaøo saân taäp chuyeàn caàu cao .HSbieân doïc phaûi. Ñeán böôùc cuoái cuøng tröôùc khi giaäm nhaûy.Khi cô theå ôû tö theá caêng nhö hình caùnh cung.Quaû caàu sau khi tieáp xuùc vôùi traùn ngöôøi ñaùnh ñaàu seõ bay caém sang saân cuûa ñoái phöông. maét khoâng nhìn vaøo vaùn giaäm.em ñöùng gaàn löôùi laàn löôït tieán vaøo saân taäp taán coâng baèng ñaàu.maét quan saùt ñoái phöông. thaân ngöôøi giöõ ôû tö theá thaúng ñöùng. taêng daàn taàn soá böôùc chaïy. Khi chaïy.chaân. chuù yù giöõ oån ñònh khoaûng caùch vaø traät töï böôùc chaïy ñeå böôùc cuoái cuøng baøn chaân ñaët ñuùng vaøo vaùn giaäm nhaûy. Khoaûng caùch daøi hay ngaén tuøy thuoäc vaøo quaõng ñöôøng caàn thieát ñeå ngöôøi nhaûy taïo ñöôïc toác ñoä chaïy cao nhaát. +Thöïc hieän ñoäng taùc : Khi quaû caàu bay ôû ñoä cao khoaûng 2m. khoaûng 18 – 20 m. CS lôùp ñöùng beân kia löôùi tung caàu GV ñöùng beân phaàn saân taäp ñieàu khieån *Chaïy ñaø laø taïo toác ñoä naèm ngang lôùn nhaát tröôùc luùc giaäm nhaûy.Luùc naøy thaân ngöôøi öôõn caêng nhö hình caùnh cung. ÔÛ tö theá chuaån bò.caùc cô lôùn ôû phía tröôùc cô theå ñöôïc keùo daõn ra seõ taïo ñieàu kieän giuùp cho ngöôøi taäp gaäp maïnh ñaàu xuoáng khi chaïm caàu. ngöôøi khoâng goø boù.Ngöôøi taäp duøng söùc cuûa hai chaân baät leân cao(hoaëc coù theå böôùc leân moät böôùc roài môùi baät nhaûy). b. chaân giaäm nhaûy vaø hoâng vöôït thaân ñeå ñaët *Lôùp ngoài 4 haøng ngang *Chuyeån thaønh 2 haøng doïc thöïc hieän ñoäng taùc töøng haøng roài taùch laøm 2 ñi boä ngöôïc veà haøng chuaån.caùch löôùi khoaûng 0. taïo ñieàu kieän ñeå thöïc hieän nhanh böôùc cuoái cuøng vaø haï thaáp troïng taâm cuûa ngöôøi tröôùc khi giaäm nhaûy. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ∆ 4 laàn 4 laàn 3laàn 4 laàn 4 laàn 4 laàn 1000m 600m . Baét ñaàu chaïy. caúng chaân vuoâng goùc vôùi ñaát.5 – 1m.Nhaûy xa : Hoaøn chænh 4 giai ñoaïn Nhaûy xa kieåu öôõn thaân Moãi em 2l *Lôùp xeáp thaønh haøng ngang ñöùng ôû bieân doïc hai beân. Böôùc cuoái cuøng ñöôïc thöïc hieän nhanh hôn vaø ngaén hôn böôùc tröôùc khoaûng ½ baøn chaân.

-Chaïy ñaø vôùi cöï ly daøi khoaûng 10 böôùc trôû leân. roäng 0.21 – 1. Vaùn sôn maøu traéng. daøi 40 – 45m vaø ñöôïc ñaùnh daáu baèng nhöõng vaïch traéng roäng 5cm. chaân giaäm nhaûy ñöôïc duoãi thaúng vaø chaïm ñaát baèng caû baøn chaân -OÂn giaäm nhaûy böôùc boä treân khoâng -Chaïy ñaø 5 – 7 böôùc giaäm nhaûy böôùc boä treân khoâng rôi xuoáng hoá caùt baèng chaân laêng -Chaïy ñaø nhaûy qua chöôùng ngaïi vaät cao 0.25m. -Hoaøn chænh toaøn boä kyõ thuaät nhaûy xa kieåu öôõn thaân vaø chuù yù taêng daàn thaønh tích c. ñöôïc choân ngang möùc vôùi ñöôøng chaïy ñaø vaø beà maët cuûa khu vöïc rôi (hoá caùt)Caïnh cuûa vaùn giaäm gaàn vôùi khu vöïc rôi ñöôïc goïi laø vaïch giaäm nhaûy. Chaïy beàn : Chaïy treân ñòa hình töï nhieân d.4 m naèm ngang. -Chaïy ñaø vôùi cöï ly vaø toác ñoä toái ña cuûa nhaûy xa kieåu öôõn thaân. coù chieàu daøi 1. Ngay sau vaïch giaäm nhaûy ñöôïc ñaët moät vaùn phuû chaát deûo ñeå giuùp troïng taøi xaùc ñònh phaïm quy.22m. *Vaùn giaäm nhaûy laø moät khoái hình hoâp ñaëc baèng goã hoaëc vaät lieäu cöùng phuø hôïp khaùc.Moät soá ñieàu luaät phaàn nhaûy xa (long jump) *Ñöôøng chaïy ñaø roäng 1.3 – 0.22 – 1.baøn chaân vaøo vaùn giaäm nhaûy.20m. Khi ñaët chaân treân vaùn. Neáu khoâng theå laép ñaët vaùn phuû chaát deûo nö ôû treân thì coù theå aùp duïng phöông phaùp nhö sau: Ngay sau vaïch giaäm nhaûy taïo moät khuoân baèng ñaát xoáp hoaëc caùt coù chieàu daøi ñuùng baèng ñoä daøi cuûa vaùn giaäm Töøng haøng chaïy *Lôùp ngoài 4 haøng ngang .

+ Neáu khaéc phuïc ñöôïc söï coá trong voøng 6 giôø keå töø khi phaûi taïm döøng thì traän ñaáu tieáp tuïc vôùi keát quaû ñaõ coù + Neáu sau 6 giôø môùi khaéc phuïc söï coá ñöôïc thì huyû boû keát quaû traän ñaáu ñaõ coù ñeå thi ñaáu laïi.Neáu xaûy ra tình huoáng vì khaùch quan phaûi döøng traän ñaáu thì + Neáu chöa ñöôïc pheùp cuûa troïng taøi. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . Caùch ño maïch : Saùch GV lôùp 11 3.Phaàn keát thuùc .Thôøi gian nghæ giöõa hai traän ñaáu khoâng döôùi 15’ . .Troïng taøi laø ngöôøi quyeát ñònh veà baát kyø moät söï taïm döøng ti ñaáu.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. .Quyeát ñònh döøng töøng traän ñaáu hoaëc caû cuoäc thi vì nhöõng lí do caáp thieát ñeàu do ban toå chöùc quyeát ñònh. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.thaû loûng.Hoài tónh. Moät soá luaät ñaù caàu: . Khuoân caùt hoaëc ñaát xoáp naøy coù goùc vaùt 450 doïc theo chieàu daøi cuûa noù .Giao baøi taäp veà nhaø. caùc VÑV khoâng ñöôïc ra khoûi saân.Vò trí choân vaùn caùch meùp gaàn cuûa hoá nhaûy (khu vöïc rôi0 1 -3m tuyø thuoäc vaøo trình ñoä ngöôøi thi (phaàn coøn laïi trang 78 Saùch GV lôùp 11 e. .Thôøi gian nghæ tröôùc khi vaøo thi ñaáu hieäp thöù ba khoâng quaù 5’ . Caùch tính ñieåm (trang 100.nhaûy vaø chieàu roäng baèng 10cm.101 saùch GV theå duïc lôùp 11) f ..Thôøi gian nghæ tröôùc khi vaøo thi ñaáu hieäp hai khoâng quaù 2’ .Thôøi gian khôûi ñoäng chuyeân moân khoâng quaù 3’ .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc .

II – Ñòa ñieåm.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . Oân kyõ thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng Ñaáu taäp Chaïy beàn : Treân ñòa hình töï nhieân. .Phöông tieän : Chuaån bò coøi.veä sinh nôi taäp.cuoác. phöông tieän .giaäm nhaûy-treân khoâng – tieáp ñaát.NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN I – Muïc tieâu Nhaûy xa : Taäp hoaøn chænh 4 giai ñoaïn chaïy ñaø.moät soá luaät nhaûy xa Ñaù caàu : Oân kyõ thuaät taâng caàu nhhòp 1-ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân. . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 4 ÑAÙ CAÀU .SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. moãi em moät quaû caàu.

15 Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. CS lôùp ñöùng beân kia löôùi tung caàu GV ñöùng beân phaàn saân taäp ñieàu khieån * Caùc em khaù taäp tröôùc . b) Khôûi ñoäng . khi caàu coøn ôû ñoä cao khoaûng 1. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.Nhaûy xa * Oân kyõ thuaät chaïy ñaø *Lôùp xeáp thaønh haøng ngang ñöùng ôû bieân doïc hai beân. thaân treân hôi ngaû veà sau theo höôùng ngöôïc laïi ñeå giöõ thaêng baèng. HS bieân doïc traùi em ñöùng gaàn cuoái saân laàn löôït tieán vaøo saân taäp chuyeàn caàu cao . 2.Xoay caùc khôùp : Coà tay.2 – 1. * Ñaáu taäp b . Phaàn cô baûn a .      .xoaïc ngang. laøm ñoäng taùc ñaù caàu qua löôùi sang saân cho baïn cuøng taäp.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.HSbieân doïc phaûi.vai thaúng Thöïc hieän kyõ thuaät ñoäng taùc : Khi caàu bay boång veà phía sau hoaëc sang hai beân.yeâu caàu giôø hoïc.naâng cao ñuøi. chaân ñaù naâng thaúng vaø cao veà phía caàu.xoaïc doïc.goái. Ngöôøi taäp tieáp xuùc vôùi caàu. hoâng.Daøn haøng. roài vaåy coå chaân cho caàu bay boång leân veà phía löôùi theo ñöôøng voøng cung.Luùc taäp luyeän 1 em ñöùng beân kia (giöõa saân) caùc em coøn laïi ñöùng ôû khu vöïc (giöõa saân) beân naøy. yeâu caàu buoåi hoïc.coå chaân.III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. luùc naøy ngöôøi taäp xoay nheï baøn chaân sao cho mu baøn chaân tieáp xuùc ñuùng ñeá caàu. sau ñoù ñaù taán coâng baèng mu chính dieän sang cho ñoàng ñoäi.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.gaäp Duoãi chaân.vaën mình.phoå bieán noäi dung.chaïy ñaïp sau.luôøn.65’ 2l 5l 10’ Moãi em 3l *HS taäp moâ phoûng ñoäng taùc *HS taäp vôùi caàu : Moãi nhoùm coù theå töø 2 – 4 HS. *Oân kyõ thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng Ñònh löôïng 10’. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.6m. Ñaù caàu : Oân kyõ thuaät taâng caàu nhòp 1vaø ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân:Ñaây laø kyõ thuaät thöôøng duøng trong ñaù ñôn TTCB : Hai chaân roäng baèng vai chaân tröôùc chaân sau. sau ñoù di chuyeån ñeán vò trí thích hôïp duøng mu baøn chaân ñaù taán coâng sang phía saân ñoái phöông. ngöôøi taäp chuyeån troïng taâm cô theå sang chaân truï (chaân tröôùc) roài xoay ngöôøi theo caàu. 60 .em ñöùng gaàn löôùi laàn löôït tieán vaøo saân taäp taán coâng baèng ñaàu. Hai ngöôøi luaân phieân nhau vöøa taâng caàu nhòp 1 khi baïn mình ñaù sang.

maét khoâng nhìn 4 laàn vaøo vaùn giaäm. chaân giaäm nhaûy vaø hoâng vöôït 1000m thaân ñeå ñaët baøn chaân nam vaøo vaùn giaäm nhaûy. ÔÛ tö theá chuaån bò. Khoaûng caùch daøi hay ngaén tuøy thuoäc vaøo quaõng ñöôøng caàn thieát ñeå ngöôøi nhaûy taïo ñöôïc toác ñoä chaïy cao nhaát. Böôùc 4 laàn cuoái cuøng ñöôïc thöïc hieän nhanh hôn vaø ngaén hôn böôùc tröôùc khoaûng ½ baøn chaân.3 – 0. taêng daàn taàn soá böôùc chaïy. 3laàn caúng chaân vuoâng goùc vôùi ñaát. . Khi ñaët 600m nuõ chaân treân vaùn. Baét ñaàu chaïy. Ñeán böôùc cuoái cuøng tröôùc khi giaäm nhaûy. khoaûng 18 – 20 m.4 m naèm ngang Chaïy ñaø vôùi cöï ly daøi khoaûng 10 böôùc trôû leân Chaïy ñaø vôùi cöï ly vaø toác ñoä toái ña cuûa nhaûy xa kieåu öôõn thaân. Hoaøn chænh toaøn boä kyõ thuaät nhaûy xa kieåu öôõn thaân vaø *Töøng HS Thöïc hieän chaïy taêng nhanh daàn toác ñoä giaäm chaân vaøo vaùn roài baêng nhanh vaøo hoá caùt xem ñaët chaân giaäm ñuùng vaùn chöa. thaân ngöôøi giöõ ôû tö theá thaúng ñöùng. chuù yù giöõ oån ñònh khoaûng caùch vaø traät töï böôùc chaïy ñeå böôùc cuoái cuøng baøn chaân ñaët ñuùng vaøo vaùn giaäm nhaûy. Khi chaïy. chaân giaäm nhaûy ñöôïc duoãi thaúng vaø chaïm ñaát baèng caû baøn chaân *Oân chaïy ñaø keát hôïp giaäm nhaûy böôùc boä treân khoâng * Chaïy ñaø 5 – 7 böôùc giaäm nhaûy böôùc boä treân khoâng rôi xuoáng hoá caùt baèng chaân laêng * Chaïy ñaø nhaûy qua chöôùng ngaïi vaät cao 0. ngöôøi khoâng goø boù. Böôùc tröôùc böôùc cuoái cuøng (töùc laø böôùc 4 laàn chaân laêng) ñöôïc tieáp ñaát baèng ñoäng taùc hôi mieát ra sau.Chaïy ñaø laø taïo toác ñoä naèm ngang lôùn nhaát tröôùc luùc giaäm nhaûy. *Gioáng ñoäi hình treân * Chaïy treân ñòa hình töï nhieân *Lôùp ngoài 4 haøng ngang. taïo ñieàu kieän ñeå thöïc 4 laàn hieän nhanh böôùc cuoái cuøng vaø 4 laàn haï thaáp troïng taâm cuûa ngöôøi tröôùc khi giaäm nhaûy. hai chaân ñaët song song tröôùc vaïch xuaát phaùt.

moãi vñv ñöôïc nhaûy 6 laàn. * Nhöõng tröôøng hôïp phaïm quy -Chaïm ñaát phía sau vaïch giaäm nhaûy baèng baát kyø boä phaän naøo cuûa cô theå. ñieåm chaïm ñaát phía beân ngoaøi khu vöïc ro8i gaàn vôùi vaùn giaäm hôn so vôùi ñieåm chaïm gaàn nhaát trong khu vöïc rôi hoaëc sau khi hoaøn thaønh laàn nhaûy ñi ngöôïc laïi phía sau qua khu vöïc rôi xuoáng hoaëc thöïc hieän baát kyø hình thöùc nhaøo loän naøo trong khi chaïy ñaø hoaëc trong luùc nhaûy. Moãi vñv ñöôïc tính thaønh tích cuûa laàn nhaûy toát nhaát trong caùc laàn nhaûy bao goàm caû nhöõng laàn nhaûy ñeå quyeát ñònh vò trí ñaàu tieân khi coù söï baèng nhau. -Giaäm nhaûy phía beân ngoaøi phaïm vi hai ñaàu vaùn. .Phaàn keát thuùc . 3. sau ñoù 8 vñv coù thaønh tích cao ñöôïc nhaûy theâm 3 laàn.Giao baøi taäp veà nhaø. . VÑV phaûi nhaûy theo thöù töï qui ñònh thoâng qua ruùt thaêm.chuù yù taêng daàn thaønh tích c .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 5’-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. neáu coù treân 8 vñv thi ñaáu ñöôïc nhaûy 3 laàn. Khi coù 8 vñv trôû xuoáng tham gia thi ñaáu. Chaïy beàn d.duø chaïy ñaø khoâng giaäm nhaûy hoaëc giaäm nhaûy. duø ôû phía sau hay phía tröôùc ñöôøng keùo daøi cuûa vaïch giaäm nhaûy -Trong quaù trình rôi xuoáng. Moät soá luaät nhaûy xa *Trong thi ñaáu.

cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.xoaïc doïc. -Ñaù sang goùc xa beân traùi roài ñeán beân phaûi. yeâu caàu buoåi hoïc.vaën mình.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. moãi em moät quaû caàu.phoå bieán noäi dung.yeâu caàu giôø hoïc.gaäp Duoãi chaân.chaïy ñaïp sau.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.giaäm nhaûy-treân khoâng – tieáp ñaát. hoâng.goái. phöông tieän .luôøn. Ñaù caàu: Oân kyõ thuaät taâng caàu nhòp 1vaø ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân Nhöng ñoøi hoûi ñoä chuaån xaùc cao. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.coå chaân. 2.Luùc taäp luyeän 1 em ñöùng beân kia (giöõa saân) caùc em coøn laïi ñöùng ôû khu vöïc (giöõa saân) beân naøy. 60-65’ 5l khoaûng 10’ * HS taäp moâ phoûng ñoäng taùc *HS taäp vôùi caàu : Moãi nhoùm coù theå töø 2 – 4 HS.xoaïc ngang. Oân kyõ thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng Ñaáu taäp Chaïy beàn : Treân ñòa hình töï nhieân. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. Moät soá baøi taäp boå trôï vaø phaùt trieån theå löïc Ñaù caàu : Oân kyõ thuaät taâng caàu nhhòp 1-ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân.Daøn haøng. Phaàn cô baûn a.NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN I – Muïc tieâu Nhaûy xa : Taäp hoaøn chænh 4 giai ñoaïn chaïy ñaø. II – Ñòa ñieåm.veä sinh nôi taäp.naâng cao ñuøi.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.cuoác.Xoay caùc khôùp : Coà tay. sau ñoù ñaù taán coâng baèng mu chính dieän sang cho ñoàng ñoäi.      . . Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. laøm ñoäng taùc ñaù caàu qua löôùi sang saân cho baïn cuøng taäp. b) Khôûi ñoäng . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 5 ÑAÙ CAÀU . Hai ngöôøi luaân phieân nhau vöøa taâng caàu nhòp 1 khi baïn mình ñaù sang.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . .

-Baøi taäp boå trôï chaïy ñaø 5 – 7 – 9 – 11 böôùc nhaûy baät leân cao vaø xa veà tröôùc . .Phaàn keát thuùc .2m. 3.ñieåm rôi cuûa vaät treân hoá caùt caùch vaùn giaäm nhaûy 2.HSbieân doïc phaûi. tay vôùi vaät ôû ñoä cao 2.5m. 1l 1000600m Chia thaønh 3 ñoäi Chaïy treân ñòa hình töï nhieân. -Taäp toaøn boä 4 giai ñoaïn. .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho kieåm tra ñaù caàu. -Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy – thöïc hieän ñöa chaân laêng böôùc boä vaø tay beân chaân laêng hôi ñöa sang giöõ thaêng baèng – mieát chaân laêng ra sau thöïc hieän öôõn thaân – gaäp thaân baät veà phía tröôùc. CS lôùp ñöùng beân kia löôùi tung caàu GV ñöùng beân phaàn saân taäp ñieàu khieån * Caùc em khaù taäp tröôùc      *4 haøng ngang cöï ly daõn caùch              *Xeáp theo haøng doïc töøng em moät thöïc hieän.*Oân kyõ thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng Moãi em 3l Ñaáu taäp b)Nhaûy xa *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc giaäm nhaûy – bay treân khoâng -Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy -Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy – thöïc hieän ñaù chaân laêng. HS bieân doïc traùi em ñöùng gaàn cuoái saân laàn löôït tieán vaøo saân taäp chuyeàn caàu cao . -Loø coø tieáp söùc c Chaïy beàn 5l 4l 5l 15mx2l 3l 2l *Lôùp xeáp thaønh haøng ngang ñöùng ôû bieân doïc hai beân. -Ba böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng.em ñöùng gaàn löôùi laàn löôït tieán vaøo saân taäp taán coâng baèng ñaàu.Giao baøi taäp veà nhaø. 5’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. nhaèm naâng cao thaønh tích ñeå chuaån bò kieåm tra.

Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . Chaïy beàn : Treân ñòa hình töï nhieân.cuoác.xoaïc doïc. phöông tieän .naâng cao ñuøi. Phaàn cô baûn a.yeâu caàu giôø hoïc. ñoàng thôøi nhaët luoân soá caàu maø ngöôøi kieåm tra vöøa thöïc hieän.goái. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 6 ÑAÙ CAÀU . moãi em moät quaû caàu. .Daøn haøng.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.xoaïc ngang.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. *Lôùp taäp trung ngoài ôû moät beân ñöôøng bieân doïc.coå chaân.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. moãi laàn kieåm tra nhoùm 2 HS. hoâng. Ñaù caàu : Ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân -Ñieåm 9 – 10 Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät ñoäng taùc vaø soá laàn caàu ñaù qua löôùi vaøo saân ít nhaát 8 laàn -Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät ñoäng taùc vaø soá laàn caàu ñaù qua löôùi vaøo saân ít nhaát laø 8 laàn. yeâu caàu buoåi hoïc.phoå bieán noäi dung. Ñònh löôïng 5-10’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.veä sinh nôi taäp.NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN I – Muïc tieâu Ñaù caàu : Kieåm tra Nhaûy xa : Taäp hoaøn thieän kyõ thuaät nhaûy xa kieåu öôõn thaân (Chuù yù naâng cao thaønh tích). II – Ñòa ñieåm. Ngöôøi soá 3 tieáp theo laø ngöôøi chuaån bò seõ 2. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.gaäp Duoãi chaân.luôøn. b) Khôûi ñoäng .Ngöôøi soá 1 vaøo vò trí ñeå kieåm tra phaùt caàu theo yeâu caàu cuûa GV.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.chaïy ñaïp sau. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.Xoay caùc khôùp : Coà tay. roài trôû veà vò trí ñeå kieåm tra. ngöôøi soá 2 chuaån bò ñöùng beân kia saân quan saùt baïn mình thöïc hieän noäi dung.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. -Ñieåm 5 – 6 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng kyõ thuaät ñoäng taùc vaø soá 60-65’ .vaën mình.      .

Nhaûy xa : -GV höôùng daãn oân moâ phoûng ñoäng taùc -HS töï ño ñaø -Hoaøn thieân kyõ thuaät c.gaäp Duoãi chaân. Moãi HS khi kieåm tra seõ ñöôïc thöïc hieän 10 quaû. 5’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.Phaàn keát thuùc . -Ñieåm 3 – 4 : Thöïc hieän kyõ thuaät ñoäng taùc coø sai soùt vaø soá laàn caàu ñaù qua löôùi vaøo saân ít nhaát laø 2 laàn. phöông tieän . .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. -Ñieåm 1 – 2 : Thöïc hieän kyõ thuaät ñoäng taùc coøn sai soùt nhieàu vaø soá laàn caàu ñaù qua löôùi vaùo saân ít nhaát laø 1 laàn.ña böôùc. *Lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang cöï ly daõn caùch *Caùc em nhaûy kieåm tra thöû GV ghi thaønh tích laïi *Chaïy treân ñòa hình töï nhieân. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.coå chaân. Ñaùnh caàu thaáp thuaän tay. Chaïy beàn : 3.traùi tay.goái.Xoay caùc khôùp : Coà tay. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 7 NHAÛY XA – CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu Nhaûy xa : Kieåm tra Caàu loâng : Oân di chuyeån ñôn böôùc . Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.cuoác.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . moãi em moät caây vôït.veä sinh nôi taäp.laàn caàu qua löôùi vaøo saân ít nhaát laø 4 laàn. .vaën mình.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.luôøn.      . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Giao baøi taäp veà nhaø.yeâu caàu giôø hoïc.xoaïc doïc. Hoïc ñaùnh caàu cao thuaän tay TTTC : Boùng roå Oân caùch chuyeàn vaø baét boùng baèng hai tay tröôùc ngöïc Oân neùm roå baèng moät tay treân vai II – Ñòa ñieåm.phoå bieán noäi dung. yeâu caàu buoåi hoïc. hoâng. b) Khôûi ñoäng . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. . 5l 3l 1000 – 600m sang ñöùng beân kia saân nhö ngöôøi soá 2 vöøa laøm…cöù nhö vaäy cho ñeán ngöôøi cuoái cuøng cuûa lôùp.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho kieåm tra nhaûy xa. b.10 quaû boùng roå.Daøn haøng.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.quaû caàu loâng.xoaïc ngang.

3. 3m. nöõ rieâng.2. Nhòp 4 : Luøi veà vò trí ban ñaàu. Nhòp 3 : Böôùc ñôn luøi phaûi. beân traùi cô theå thì laáy nöûa tröôùc baøn chaân traùi laøm truï. Sau ñoù. vaø thaønh tích ñaït 3. Sau ñoù. moãi HS nhaûy thöû moät laàn. 3m (nam) vaø 3. *GV ñaùnh daáu saün caùc moác thaønh tích 4m.5m (nam) vaø 3m (nöõ). Nhaûy xa : Kieåm tra nhaûy xa kieåu öôõn thaân *Caùch cho ñieåm : Ñieåm kieåm tra cho theo laàn nhaûy ñuùng kyõ thuaät nhaát vaø theo thaønh tích. Cho ñieåm theo thaønh tích ôû nhöõng laàn nhaûy ñuùng luaät.2. Caàu loâng : *Oân di chuyeån ñôn böôùc : Chæ coù söï thay ñoåi vò trí cuûa moät chaân vaø thöôøng ñöôï phoái hôïp vôùi ñaùnh caàu thaáp tay ôû xung quanh thaân ngöôøi trong phaïm vi khoâng quaù 2m vaø ñöôïc chia laøm 4 caùch khaùc nhau nhö : +Tieán phaûi : Khi thaáy caàu rôi trong phaïm vi goùc ¼ voøng troøn phía tröôùc. b. 10l *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc khoâng caàu 5l *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch +Tieán ñaùnh phaûi traùi : Böôùc ñôn tieán phaûi.2m. Nhòp 3 : Böôùc ñôn tieán traùi. nhaûy chính thöùc 3 laàn theo luaät. roài phoái hôïp vôùi kyõ thuaät ñaùnh caàu. ñoä daøi böôùc phuï thuoäc ñieåm rôi cuûa caàu gaàn hay xa ngöôøi. *Sau kjhi khôûi ñoäng. Phaàn cô baûn a. thaønh tích ñaït 3m (nam) 2. ñaïp maïnh chaân phaûi ngöôïc vôùi höôùng vöøa böôùc vaø nhanh choùng ruùt chaân trôû veà vò trí chuaån bò ban ñaàu. Nhòp 2 : Luøi veà vò trí ban ñaàu.2m (nöõ) -Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng 3 giai ñoaïn kyõ thuaät chaïy ñaø – giaäm nhaûy – treân khoâng. Nhòp 2 : Veà vò trí ban ñaàu. *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch 5l . -Ñieåm 3 – 4 : Thöïc hieän sai giai ñoaïn treân khoâng. -Ñieåm 9 – 10 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng 4 giai ñoaïn kyõ thuaät. chaân phaûi böôùc veà tröôùc theo höôùng caàu rôi 1 böôùc. höôùng phía caàu rôi.5m. +Tieán luøi ñaùnh phaûi : Nhòp 1 : Böôùc ñôn tieán phaûi. chaân phaûi böôùc moät böôùc veà tröôùc sang traùi.8m (nöõ).8m (nöõ). khoâng tính thaønh tích. -Ñieåm 5 – 6 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng giai ñoaïn treân khoâng. 60-65’ *Kieåm tra laøm hai ñôït nam. 5l 5l +tiến traùi : Khi thaáy caàu rôi trong phaïm vi goùc ¼ voøng troøn phía tröôùc. -Ñieåm 1 – 2 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc kyõ thuaät. beân phaûi cô theå thì laáy muõi chaân traùi laøm truï. thaønh tích ñaït 4m (nam) vaø 3. Nhòp 4 : Luøi veà vò trí ban ñaàu. ñoä daøi böôùc tuyø theo ñieåm rôi cuûa caàu xa hau gaàn roài phoái hôïp thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu traùi tay. ñaïp maïnh chaân phaûi theo höôùng ngöôïc vôùi höôùng vöøa böôùc vaø nhanh choùng ruùt chaân trôû veà vò trí chuaån bò ban ñaàu.

chaân phaûi ñaïp maïnh ngöôïc vôùi höôùng vöøa di chuyeån ñeå thu chaân veà vò trí ban ñaàu. Sau ñoù. chaân phaûi böôùc moät böôùc roäng sang beân phaûi. *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch 5l 5l +Luøi traùi : Khi Thaáy ñieåm rôi cuûa caàu saùt baøn chaân traùi hoaëc ôû goùc ¼ hình troøn phía sau beân traùi thì laáy nöûa tröôùc baøn chaân phaûi laøm truï. chaân traùi böôùc leân tröôùc – sang ngang beân phaûi moät böôùc vöøa phaûi. chaân traùi laïi böôùc moät böôùc nhoû trôû veà vò trí ban ñaàu. laïi ñaïp maïnh chaân phaûi trôû veà vò trí chuaån bò ban ñaàu. *Di chuyeån ngang böôùc ñeäm: Khi di chuyển ngang sang phải. thaân ngöôøi quay 900 sang phaûi vaø böôùc tieáp chaân phaûi moät böôùc roäng ra saùt bieân doïc beân phaûi. sang traùi ñeå phoái hôïp vôùi kó thuaät ñaùnh caàu traùi. Sau ñoù chaân phaûi ñaïp maïnh theo höôùng ngöôïc vôùi höôùng vöøa di chuyeån. *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch 5l *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch +Di chuyeån ngang böôùc cheùo : Khi di chuyeån ngang sang phaûi thì laáy nöûa tröôùc baøn chaân phaûi laøm truï. chaân phaûi böôùc veà sau moät böôùc roài phoái hôïp vôùi kó thuaät ñaùnh caàu phaûi. Tieáp theo. laïi 6l *Chia lôùp thaønh 2 nhoùm nam . ñoàng thôøi laáy nöûa tröôùc baøn chaân traùi laøm truï quay ngöôøi 1800 theo chieàu ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà vaø laêng tieáp chaân phaûi veà tröôùc – ra sau. sau ñoù ñaïp maïnh theo höôùng ngöôïc laïi ñeå thu chaân veà vò trí ban ñaàu vaø laïi tieáp tuïc di chuyeån sang phaûi. Sau ñoù. ñoàng thôøi thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu phaûi. chaân traùi luøi veà phía sau 1 böôùc roài phoái hôïp vôùi kó thuaät ñaùnh caàu traùi tay. beân phaûi thì laáy nöûa tröôùc baøn chaân traùi laøm truï. ñoàng thôøi thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu phaûi. laïi ñaïp maïnh chaân traùi trôû veà vò trí chuaån bò ban ñaàu. Sau ñoù.+Luøi phaûi : Khi thaáy ñieåm rôi cuûa caàu saùt vôùi baøn chaân phaûi hoaëc ôû goùc ¼ hình troø phía sau. Chaân phaûi böôùc tieáp moät böôùc roäng leân tröôùc. chaân traùi bước sang ngang một bước nhỏ tôùi saùt chaân phaûi.

Vôït tieáp xuùc vôùi caàu ngang taàm goái vaø thaúng nöûa tröôùc baøn chaân phaûi. phoái hôïp vôùi kó thuaät ñaùnh caàu traùi. 6l nöõ. Tay phaûi caàm vôït ñöa töø tröôùc – sang phaûi – ra sau – leân cao. *Oân kó thuaät ñaùnh caàu thaáp thuaän tay 4lx8n 3 -5’ *Lôùp 4 haønh ngang cöï li giaõn caùch. laàn löôït cho ñeán heát soá coøn laïi ñöùng ôû hai bieân doïc.böôùc chaân traùi moät böôùc roäng theo höôùng veà bieân doïc beân traùi vaø cuoái cuøng laø böôùc chaân phaûi moät böôùc roäng tôùi saùt bieân doïc beân traùi caøng toát. sau ñoù laïi nhanh choùng ñöa vôït töø treân – xuoáng döôùi – ra tröôùc (giai ñoaïn naøy baøn tay caàm vôït luoân ñi tröôùc maët vôït). laàn löôït cho ñeán heátsoá coøn laïi ñöùng ôû hai bieân doïc.laàn löôït töøng em thöïc hieän 10 quaû (5 quaû thuaän. Tieáp xuùc caàu baèng maët phaûi vôït. moãi nhoùm ôû moät beân saân. moãi laàn taäp töøng em vaøo saân thöïc hieän.oân moâ phoûng kó thuaât ñaùnh caàu thuaän tay – traùi tay * Lớp chia thaønh 4 nhoùm moãi nhoùm 1 saân. 5lx2 +Di chuyeån leân 2 goùc gaàn löôùi *Chia lôùp thaønh 2 nhoùm nam nöõ. . 5 quaû traùi tay) Khi thaáy caàu ñoái phöông ñaùnh sang phaûi thì laáy nöûa tröôùc baøn chaân traùi laøm truï. chaân phaûi böôùc moät böôùc veà höôùng caàu rôi. +Nhòp 3 : Ñaùnh caàu. moãi nhoùm ôû moät beân saân. 5 quaû traùi tay) *Moâ phoûng kó thuaät theo nhòp ñeám cuûa GV (GV söûa chöõa kó thuaät cho HS ) +Nhòp 1: xoay thaân vaø chuyeån troïng taâm +Nhòp 2 : Vung tay ñöa vôït leân cao ra sau ñaàu. ñoàng thôøi thaân treân xoay sang phaûi. +Di chuyeån veà 2 goùc cuoái saân *Oân kó thuaät ñaùnh caàu thaáp thuaän tay *Lôùp 4 haønh ngang cöï li giaõn caùch.moät beân tung caàu qua beân kia thöïc hieän ñaùnh caàu thuaän tay – traùi tay.moät beân tung caàu qua beân kia thöïc hieän ñaùnh caàu thuaän tay – traùi tay.laàn löôït töøng em thöïc hieän 10 quaû (5 quaû thuaän. Goùc ñoä maët vôït khi tieáp xuùc caàu tuyø theo yù ñoà ñaùnh caàu traû cho ñoái phöông.oân moâ phoûng kó thuaât ñaùnh caàu thuaän tay – traùi tay * Lớp chia thaønh 4 nhoùm moãi nhoùm 1 saân. moãi laàn taäp töøng em vaøo saân thöïc hieän. Khi tieáp xuùc caàu gaäp nhanh coå tay ñeå maët vôït chuyeån veà phía tröôùc baøn tay caàm vôït.

beân kia chuyeàn tröïc tieáp. Coù theå toå chöùc 1 ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cho 1 ngöôøi hoaëc 1 ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cho caû nhoùm taäp.8.2. maët vôït cao ngang traùn. Troïng taâm chuyeån töø chaân tröôùc veà chaân sau. töøng em thöïc hieän neùm roå. ñöùng treân nöûa tröôùc baøn chaân. *Taïi choã taäp moâ phoûng ñoäng taùc *Xeáp thaønh haøng doïc ôû 2 baûng roå. Tay phaûi caàm vôït ñöa töø tröôùc – leân treân – ra sau. *Ñaùnh caàu do ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu.nhö nhòp 1. löng cong töï nhieân. *4 haøng ngang cöï li giaõn caùch *4 haøng ngang cöï li giaõn caùch *2 haøng ñöùng ñoái dieän chuyeàn qua laïi tröïc tieáp – giaùn tieáp *2 haøng ñöùng ñoái dieän nghe hieäu leänh coøi moät beân chuyeàn baät ñaát.7. Sau ñoù ñaïp maïnh muõi baøn chaân phaûi duoãi thaúng khôùp goái. Tieáp xuùc caàu xong. Troïng taâm doàn vaøo chaân tröôùc (chaân hôi khuîu). Tay thuaän caàm vôït. khaûng caùch giöõa 2 chaân roäng hôn vai. c. ñoái dieän vôùi höôùng ñaùnh caàu. . Maët vôït khi tieáp xuùc caàu ngöûa cheách theo höôùng ñaùnh. Luùc naøy vai traùi cao. xoay hoâng. +Caàm boùng ñuùng +Ñua boùng töø TTCB leân vai vaø ñaåy boùng ñi.4.3. Tay phaûi ñöa vôït töø sau – leân treân ñeå tieáp xuùc caàu. +Oân ñoäng taùc tay khi chuyeàn boùng +Oân ñoäng taùc tay khi baét boùng +Oân baøi taäp phoái hôïp chuyeàn vaø baét boùng (Yeâu caàu khoâng ñeå rôi boùng) *Ñöùng taïi choã neùm roå baèng 1 tay treân vai.6.5l 5l 3’ *Hoïc ñaùnh caàu cao thuaän tay +TTCB : Chaân khoâng cuøng beân vôùi tay caàm vôït ôû phía tröôùc. +Ñoäng taùc : Khi thaáy caàu cao treân ñænh ñaàu (hoaëc hôi sau ñaàu) Thaân treân quaysang phaûi. mieát maïnh caùc ngoùn tay vaøo boùng ñeå boùng xoaùy theo chieàu ngöôïc kim ñoàng hoà. maët vôït tieáp tuïc chuyeån ñoäng chuùc xuoáng sau ñaàu. Ñieåm tieáp xuùc caàu ôû phía treân ñænh ñaàumoät taàm tay vôùi thaúng coäng vôùi ñoä daøi vôït. chaân kia ôû phía sau. Ngöôøi taäp thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu cao saâu hoaëc ñaäp caàu lieân tuïc do ngöôøi phuïc vuï ñöùng ôû nöûa saân beân kia phaùt caàu cao saâu sang. TTTC : Boùng roå *Chuyeàn vaø baét boùng baèng hai tay tröôùc ngöïc. Khi tieáp xuùc caàu gaäp nhanh coå tay ñeå taêng löïc ñaùnh caàu vaø ñieàu chænh caàu ñi ñuùng höôùng. vôït theo quaùn tính ñi tieáp ra tröôùc – xuoáng döôùi thì döøng laïi vaø nhanh choùng trôû veà tö theá chuaån bò ban ñaàuñeå ñaùnh quaû tieáp theo. tay kia giô cao töï nhieân.laät vai. +Ñieåm tieáp xuùc cuoái cuøng cuûa tay 5l +Nhòp 4 : Trôû veà TTCB +Nhòp 5. vai phaûi haï thaáp hôn ôû phía sau.

Giao baøi taäp veà nhaø. Kĩ thuật ñaùnh caàu cao thuaän tay. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 8 CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu Caàu loâng : Oân di chuyeån ñôn böôùc . 3. 5’-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát.Phaàn keát thuùc .traùi tay. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. traùi tay TTTC : Boùng roå -Oân caùch dẫn boùng . Ñaùnh caàu thaáp thuaän tay.vaøo boùng laø ngoùn troû vaø ngoùn giöõa. .ña böôùc.

moät em ñöùng beân kia saân tung caàu sang beân saân ngöôùi taäp 1 laàn beân traùi. Thaân treân quaysang phaûi. yeâu caàu buoåi hoïc.10 quaû boùng roå. .Caàu loâng *Oân caùc böôùc di chuyeån +Ñôn böôùc : Di chuyeån veá caùc höôùng +Ña böôùc : Di chuyeån phoái hôïp nhieàu böôùc *Oân kó thuaät ñaùnh caàu thaáp thuaän tay. löng cong töï nhieân. Troïng taâm doàn vaøo chaân tröôùc (chaân hôi khuîu). theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. hoâng.xoaïc ngang. -Taäp söùc beàn chuyeân moân. ñeå ngöôøi taäp thöïc hieän lieân tuïc (Cao phaûi – cao traùi). Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô 2. 1laàn caàu cao ôû phía beân phaûi. ñöùng treân nöûa tröôùc baøn chaân.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. 1laàn caàu cao ôû phía beân phaûi.goái. khaûng caùch giöõa 2 chaân roäng hôn vai. *Lôùp chia thaønh 4 nhoùm. moãi nhoùm 1 saân. theo hieäu leänh coøi cuûa GV.quaû caàu loâng. Em vöøa thöïc hieän song ra sau ngöôøi tung caàu thöïc hieän luïm caàu phuïc vuï.xoaïc doïc. chaân phaûi böôùc sang traùi. maët vôït cao ngang traùn.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. Taäp theo hieäu leänh coøi cuûa GV *Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch.Xoay caùc khôùp : Coà tay.Hoïc kó thuaät hai böôùc neùm roå baèng moät tay treân vai. Em vöøa thöïc hieän song ra sau ngöôøi tung caàu thöïc hieän luïm caàu phuïc vuï. Tay phaûi caàm vôït ñöa . *OÂn kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay.veä sinh nôi taäp. moãi em moät caây vôït.phoå bieán noäi dung. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. moät em ñöùng beân kia saân tung caàu sang beân saân ngöôùi taäp. moãi nhoùm 1 saân. 70’ 10l 6l 8l 3lx3 *Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch. b) Khôûi ñoäng .coå chaân. 1laàn caàu cao ôû phía beân traùi.. tay kia giô cao töï nhieân.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. Taäp moâ phoûng ñoäng taùc. +Ñoäng taùc : Khi thaáy caàu cao treân ôû phía beân traùi.vaën mình. ñeå ngöôøi taäp thöïc hieän lieân tuïc (Traùi – phaûi – cao. moät laàn beân phaûi. roài trôû laïi traùi…). *Lôùp chia thaønh 4 nhoùm.luôøn. traùi tay. chaân kia ôû phía sau.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .yeâu caàu giôø hoïc.gaäp Duoãi chaân. II – Ñòa ñieåm. Ñònh löôïng 10’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.Phaàn cô baûn a. Tay thuaän caàm vôït. Taäp moâ phoûng ñoäng taùc. phöông tieän . theo hieäu leänh coøi cuûa GV.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.      .Daøn haøng. *Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch. 8l 4lx2 *Hoïc kó thuaät ñaùnh caàu cao traùi tay +TTCB : Chaân khoâng cuøng beân vôùi tay caàm vôït ôû phía tröôùc. troïng taâm doàn vaøo chaân traùi.

moät vaøi em daãn boùng thöû. *Thöïc hieän daãn boùng hai böôùc. baøn tay môû roäng töï nhieân. trôû veá cuoái haøng. Coå tay. ñaët chaân traùi tröôùc. Tay phaûi ñöa vôït töø sau – leân treân ñeå tieáp xuùc caàu. loøng baøn tay khoâng chaïm boùng. Em naøo neùm xong ñöa boùng cho baïn keá tieáp. vôït theo quaùn tính ñi tieáp ra tröôùc – xuoáng döôùi thì döøng laïi vaø nhanh choùng trôû veà tö theá chuaån bò ban ñaàuñeå ñaùnh quaû tieáp theo. Khi tieáp xuùc caàu.TTTC : Boùng roå *Oân kó thuaät daãn boùng 2l 4’ 2l 2l *Lôùp ngoài 4 haøng ngang. Boùng tieáp xuùc ñaàu tieân ôû caùc ngoùn tay roài vaøo chai tay vaø caùc phaàn loài cuûa baøn tay. *Nghe tieáng coøi daãn boùng veà phía tröôùc 6m baèng tay phaûi. *Nhoài boùng taïi choã. thoâng qua coå tay roài tôùi caùc ngoùn tay aán boùng xuoáng. caúng tay ñöa leân theo boùng. phaân tích giaûng giaûi kó thuaät *Caàm boùng taïi choã thöïc hieän hai böùoc neùm roå. caùnh tay. maët vôït tieáp tuïc chuyeån ñoäng chuùc xuoáng ñaát. ngöôøi xoay töø traùi sang phaûi. *Nghe tieáng coøi daãn boùng veà phía tröôùc luaân phieân ñoåi tay. Ñieåm rôi cuûa boùng ôû phía tröôùc thaân mình. taïi choã thöïc hieän nhoài boùng tay phaûi – tay traùi. beân caïnh ñöôøng di chuyeån vaø ñoàng thôøi phaûi phaûi laáy ngöôøi che boùng. daãn boùng quay veà baèng tay traùi. thaân treân ngaû veà tröôùc vaø hôi nghieâng veà phía coù boùng. Khi daãn boùng tay chaïm boùng phaûi raát eâm vaø haàu nhö chæ thaáy nghe tieáng naåy cuûa boùng töø saân leân. b.ngoùn tay caùi tì vaøo caùn vôït. ñeán vaïch 6m quay 180 0sang phaûi. . môû theo hình tuùi. hoûi thöû moät vaøi HS veà kó thuaät. maét quan saùt tình hình treân saân. chaân phaûi sau. duøng söùc caúng tay. *GV laøm maãu laïi. gaäp nhanh coå tay ñeå taêng löïc ñaùnh caàu vaø ñieàu chænh caàu ñi ñuùng höôùng. +Ñoäng taùc : Laáy khuyûu tay laøm truï. coå tay vaø caùc ngoùn tay thaû loûng.cöï li daõn caùch. tieáp xuùc phaàn treân boùng. Ñieåm tieáp xuùc caàu ôû phía treân ñaàu beân traùi moät taàm tay vôùi thaúng coäng vôùi ñoä daøi vôït. baét boùng laïi hai böôùc neùm roå. thöïc hieän ñoàng thôøi böôùc chaân phaõi leân vaø baét boùng laïi – thöïc hieän hai böôùc neùm roå. khi ñaåy boùng xuoáng vôùi goùc gaàn 2l 3l 2l 2l *GV thò phaïm laøm maãu. Maët vôït khi tieáp xuùc caàu ngöûa cheách theo höôùng ñaùnh. troïng taâm thaáp. luaân phieân töøng tay. *Thöïc hieän daãn boùng boán böôùc. *Moät haøng ñöùng leân böôùc veà tröôùc 5 böôùc. baét boùng – hai böôùc neùm roå. +TTCB : Ñöùng hai ñaàu goái hôi khuîu. boùng naûy tôùi ngang thaét löng. Khoâng ñöôïc ñaùnh boùng vaø nhaát laø khoâng xoeø baøn tay ra ñeå loøng baøn tay ñaäp vaøo boùng nghe “boäp boäp” Höôùng daãn boùng do dieän tieáp xuùc cuûa boùng vaø tay quyeát ñònh -Daãn boùng taïi choã : Baøn tay xoeø ra. Tieáp xuùc caàu xong.töø tröôùc – leân treân – ra sau.

Khi chaân traùi vöøa chaïm ñaát. Do coù söùc mieát cuûa caùc ngoùn tay.doïc theo bieân doïc tôùi caùch roå 8m phía beân phaûi thöïc hieän baät nhaûy döøng treân cao baèng hai chaân thöïc hieän neùm roå. Ñieåm tieáp xuùc vôùi boùng cuoápi cuøng laø ngoùn troû vaø ngoùn giöõa. tay traùi buoâng loûng. khi boùng ñaõ rôøi khoûi tay thì thaân ngöôøi vöôn leân cao vaø troïng taâm doàn vaøo phía tröôùc. * Hoïc kó thuaät hai böôùc neùm roå baèng moät tay treân vai: 10voøn g +TTCB : Khi ñang di chuyeån. boùng xoaùy ngöôïc trôû Daãn boùng töø cuoái saân beân phaûi . +Ñoäng taùc : Böôùc chaân khi baét boùng daøi vaø thaáp. cöù nhö theá thöïc hieän 10 voøng . -Daãn boùng sang traùi : Dieän tieáp xuùc ôû treân vaø beân phaûi boùng. -Daãn boùng sang phaûi : Dieän tieáp xuùc ôû treân vaø beân traùi boùng. Khi chaân phaûi chaïm ñaát. nhaän ñöôïc boùng cuûa ñoàng ñoäi hoaëc ñang daãn boùng muoán thöïc hieän neùm roå (neáu thuaän tay phaûi) thì phaûi nhaûy leân khoâng ñeå baét boùng vaø rôi xuoáng ñaát baèng chaân phaûi. khoaûng 8m.. do quaùn tính cuûa thaân ñang di chuyeån veà tröôùc. duøng söùc cuûa caû tay vaø caùc ngoùn tay ñaåy boùng ñi.thöïc hieän neùm roå . chaân traùi böôùc tieáp moät böôùc ngaén hôn böôùc baét boùng. hai tay caàm boùng ñeå ngang thaét löng beân phaûi. cuøng luùc ñoù giaäm nhaûy. duøng söùc naâng ñuøi cuûa chaân phaûi gaàn nhö // vôùi maët ñaát thì ñoät nhieân döøng laïi.900 (nhoài boùng) -Daãn boùng di chuyeån nhanh veà phía tröôùc : Dieän tieáp xuùc ôû treân vaø sau boùng. ñoàng thôøi boùng ñöa töø thaét löng leân vai – khi ngöôøi nhaûy leân gaàn tôùi ñieåm cao nhaát vaø thaân ngöôøi ñaõ giöõ ñöôïc thaêng baèng thì naâng naâng khuyûu tay phaûi leân cao.sau ñoù baét boùng laïi tieáp tuïc daãn boùng theo bieân doïc ñeán gaàn roå coøn laïi.

Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô 2. phöông tieän .xoaïc doïc.Daøn haøng.xoaïc ngang.Giao baøi taäp veà nhaø.gaäp Duoãi chaân.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. moãi em moät caây vôït. yeâu caàu buoåi hoïc. Kĩ thuật ñaùnh caàu cao thuaän tay. .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.Phaàn keát thuùc . b) Khôûi ñoäng .Phaàn cô baûn a)Caàu loâng : *Oân di chuyeån ñôn böôùc Di chuyeån veá caùc höôùng *Oân di chuyeån ña böôùc Di chuyeån phoái hôïp nhieàu böôùc * Oân di chuyeån ñôn böôùc keát hôïp kó thuaät ñaùnh caàu thaáp thuaän tay. hoâng. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 9 CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu Caàu loâng : Oân di chuyeån ñôn böôùc . traùi tay Hoïc kó thuaät ñaäp caàu chính dieän Hoïc moät soá ñieåm trong luaät caàu loâng.yeâu caàu giôø hoïc. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.coå chaân.traùi tay Ñònh löôïng 5-10’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.goái.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .quaû caàu loâng.ña böôùc keát hôïp ñaùnh caàu thaáp thuaän tay.veä sinh nôi taäp.phoå bieán noäi dung.laïi theo truïc ngang *Baøi taäp phaùt trieån söùc beàn 3.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.traùi tay.luôøn. TTTC : Boùng roå Oân caùch chuyeàn vaø baét boùng.10 quaû boùng roå. traùi tay. . 60-65’ 10l 10l 6l 6l 4l *Lôùp chia thaønh 4 hoaëc 6 nhoùm tuyø theo ñieàu kieän saân baõi.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. .      . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.      Nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän moâ phoûng ñoäng taùc.Thöïc hieän vôùi vôït. Oân hai böôùc neùm roå baèng moät tay treân vai II – Ñòa ñieåm.Xoay caùc khôùp : Coà tay. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. * Oân di chuyeån ñôn böôùc keát hôïp kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay.vaën mình.

Ñieåm tieáp xuùc caàu ôû phía treân ñaàu hôi cheách veà tröôùc caùch moät taàm tay vôùi. traùi tay . töøng em vaøo saân taäp. toaøn thaân öôõn caêng ôû tö theá hình caùnh cung. caàu bay cao treân ñaàu thì thaân treân nhanh choùng quay sang phaûi. 6l 10l *Taäp trung 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch      taäp moâ phoûng ñoäng taùc. moät em phuïc vuï nhaët caàu. Tay phaûi caàm vôït ñöa töø tröôùc – leân cao – ra sau. moät em tung caàu theo thöù töï kó thuaät ñaõ trình baøy ôû phaàn noäi dung. Sau ñoù ñoåi nhoùm 3 em khaùc. troïng taâm cjuyeån töù chaân tröôùc veà chaân sau. Ba em thay ñoåi noäi dung chöùc naêng cho nhau. moät beân giao caàu cao. Quaù trình thöïc *Lôùp ngoài 4 haøng ngang *Lôùp taäp trung ngoài 4 haøng ngang GV goïi 1 vaøi em leân laøm maãu. Sau ñoù nhanh choùng ñaïp maïnh muõi chaân. vai traùi cao ñoái dieän vôùi höôùng ñaäp caàu. maët vôït chuc xuoáng.*Oân caùc böôùc di chuyeån keát hôïp kó thuaät ñaùnh caàu theo thöù töï thaáp tay thuaän tay. vai phaûi thaáp hôn ôû phía sau. Maët vôït khi tieáp xuùc vôùi caài hôi uùp vaø höôùng veà höôùng ñaäp caàu. Ñoäng taùc : Khi thaáy ñoái phöông ñaùnh caàu sang. Cöù theá laàn löôït cho ñeán heát *Hoïc kó thuaät ñaäp caàu chính dieän : TTCB : Gioáng kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay. *Lôùp chia thaønh 4 – 6 nhoùm. moät beân thöïc hieän ñaäp caàu.cao tay thuaän tay. coäng vôùi ñoä daøi vôït.khi tieáp caàu laø luùc cô theå vöôn cao heát möùc. Tay phaûi ñöa vôït töø sau – leân treân – ra tröôùc. cao tay traùi tay. Nhöõng em chöa taäp ñöùng 2 bieân doïc quan saùt. vì ñaây laø noäi dung oân *GV chaát vaán HS. duoãi thaúng khôùp goái xoay hoâng laät vai. HS nhaän xeùt . heát caëp naøy taäp ñeán caëp khaùc cho ñeán heát.

Sau khi tieáp xuùc caàu. hai tay ñöa töø döôùi – leân treân taïo thaønh moät ñöôøng voøng cung nhoû. hai haøng neùm boùng baèng tay traùi) Moãi beân baûng roå coù hai haøng(moät haøng thuaän tay traùi. troïng taâm thaáp doàn ñeàu vaøo hai chaân. troïng taâm doàn veà höôùng chuyeàn. loøng baøn tay khoâng chaïm boùng. Sau khi boùng rôøi khoûi tay. *Luaät caàu loâng : Luaät tính ñieåm. loøng baøn tay hôi xoay ra ngoaøi. Hai tay caàm boùng ôû hai beân vaø ôû nöûa phaàn sau cuûa boùng.Sau khi GV toå chöùc nhoùm beân naøy taäp roài laïi sang nhoùm kia. *GV chia lôùp thaønh 4 haøng (Hai haønh neùm boùng baèng tay phaûi. ñöùng ñoái xöùng nhau töøg caëp. boùng tieáp xuùc ôû phaàn chai tay vaø caùc ngoùn tay. caùc ngoùn tay (troû. caùc ngoùn tay xoeø ra töï nhieân. *GV toång keát laïi *Lôùp 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch taäp moâ phoûng ñoäng taùc. ñoàng thôøi gaäp nhanh thaân ngöôøi vaø gaäp coå tay ñeå phoái hôïp löïc ñaäp. maét quan saùt höôùng chuyeàn. . Neáu thaân ngöôøi lao veá tröôùc thì nhanh choùng böôùc chaân phaûi leân tröôùc moät böôùc ñeå giöõ thaêng baèng roài nhanh choùng trôû veà TTCB ñeå ñaùnh quaû tieáp theo. 4l 10l 6l 10l nhöõng baïn vöøa laøm maãu. 3l 3l 4l 3l 3l Ñeå taïo ñöôøng boùng ñi maïnh. +Ñoäng taùc : Khi chuyeàn boùng ngöôøi ngaû nhanh veà tröôùc. boùng ñeå ôû phaàn treân tröôùc buïng.giöõa vaø caùi )ñaåy boùng ñi. +Baét boùng : *Yeâu caàu lôùp traät töï taäp ñuùng noäi dung GV ñeà ra. chaân sau. caùch nhau hai baøn chaân. cöù theá luaân phieân cho töøng noäi dung. Boùng rôøi tay cuoái cuøng ôû ngoùn troû vaø ngoùn giöõa. chaân sau ñaïp ñaát. vôït theo ñaø quaùn tính ñi töø treân .Saùch GVlôùp 11 trang 114 b)TTTC : Boùng roå *Oân caùch chuyeàn vaø baét boùng tröïc tieáp baèng hai tay tröôùc ngöïc +Chuyeàn boùng TTCB : Ñöùng chaân tröôùc. hai tay duoãi thaúng.hieän ñoäng taùc troïng taâm chuyeån töø chaân sau ra chaân tröôùc. hai haøng ñöùng daäy taäp. Caùnh tay thaû loûng töï nhieân.xuoáng döôùi – sang traùi. Khi tay ñaõ duoãi gaàn nhö thaúng heát thì duøng löïc coå tay. coå tay hôi beû vaø duoãi caùnh tay veà höôùng chuyeàn. nghe hieäu leänh coøi cuûa GV thöïc hieän chuyeàn vaø baét boùng *Hai haøng chuyeàn qua chuyeàn laïi *Ñeán löôït hai haøng coøn laïi taäp nhö hai haøng vöøa roài. hai ñaàu goái hôi khuîu. *Hai haøng ngoài. GV veõ vaïch chuaån ñeå HS ñöùng taïi choã taäp. moät haøng thuaän tay phaûi). caùc ngoùn tay phaûi mieát vaøo boùng vaø khi boùng rôøi tay.

Khi baét boùng hai tay ñöa thaúng veà höôùng boùng ñeán. *Oân hai böôùc neùm roå baèng moät tay treân vai +Taïi choã nhaûy leân neùm roå moät tay treân vai.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát. 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. chaân sau roäng baèng vai.Phaàn keát thuùc . baét boùng thöïc hieän hai böôùc neùm roå. . thaân treân höôùng veà phía boùng ñeán.Giao baøi taäp veà nhaø. ñoàng thôøi kheùp coå tay gaàn vaøo nhau vaø hai baøn tay hôi gaäp laïi ôû khôùp khuyûu keùo veà ngöïc ñeå baûo veä boùng vaø chuaån bò laøm ñoäng taùc tieáp theo. 3. . khoaûng caùch giöõa baøn tay nhoû hôn ñöôøng kính cuûa boùng. ñaàu goái hôi khuîu. Ñoäng taùc : Boä phaän tieáp xuùc boùng ñaàu tieân laø caùc ngoùn tay. +Daãn boùng hai böôùc. baét boùng thöïc hieän hai böôùc neùm roå. caùc ngoùn tay xoeø môû töï nhieân thaû loûng thaønh hình gioáng nhö chieác pheãu. +Nhoài boùng taïi choã. sau ñoù nhanh choùng hoaõn xung ñöa boùng naèm goïn vaøo hai loøng baøn tay.TTCB : Hai chaân ñöùng // Hoaëc chaân tröôùc. +Taïi choã hai böôùc nhaûy leân neùm roå. +Moät böôùc nhaûy leân neùm roå.

yeâu caàu buoåi hoïc.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .veä sinh nôi taäp. kó thuaät phaùt Thi ñaáu taäp Hoïc moät soá chieán thuaät trong caàu loâng Hoïc moät soá ñieåm trong luaät caàu loâng.quaû caàu loâng. TTTC : Boùng roå Hoïc kó thuaät hai böôùc döøng. phöông tieän . Taäp söùc beàn chung Luaät boùng roå.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. Caàu loâng : Oân kó thuaät ñaäp caàu chính dieän. . b) Khôûi ñoäng Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 10 CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu caàu.yeâu caàu giôø hoïc.10 quaû boùng roå. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. II – Ñòa ñieåm.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. moãi em moät caây vôït.phoå bieán noäi dung. . nhaûy döøng vaø quay ngöôøi.

Daøn haøng.xoaïc ngang.luôøn.vaën mình. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô 2. HS thay nhau taäp luyeän moãi ngöôøi ñaùnh caàu töø 2 – 3laàn +Phoái hôïp ñaäp caàu ñöôøng thaúng vaø ñöôøng cheùo : Ngöôøi taäp ñöùng chuaån bò ôû moät goùc cuoái saân beân mình.xoaïc doïc.gaäp Duoãi chaân.Ngöôøi taäp ñöùng chuaån bò ôû moät goùc cuoái saân beân mính. thöïc hieän kó thuaät ñaäp caàu phoái hôïp 1 quaû ñöôøng thaúng.HS thay nhau taäp luyeän moãi ngöôøi ñaäp caàu töø 2 -4 laàn *Thi ñaàu taäp : Thi ñaáu em naøo tôùi 7 ñieåm tröôùc laø thaéng (haïn cheá khoâng ñöôïc ñaäp caàu) *Luaät caàu loâng : Luaät nghæ vaø 5’ 2l 6l      . moät quaû ñöôøng cheùo vaøo vò trí hai ngöôøi phuïc vuï ôû hai goùc saân beân kia.Phaàn cô baûn a)Caàu loâng *Oân kó thuaät ñaäp caàu chính dieän +Taäp moâ phoûng ñoäng taùc 60-65’ 8l      .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. hoâng.coå chaân. haøng chaün böôùc qua phaûi moät böôùc      *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc ñaäp caàu *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc phaùt caàu Taäp keát hôïp hai ñoäng taùc treân 5’ *Moät soá chieán thuaät trong caàu loâng +Phoái hôïp ñaùnh caàu cao saâu ñöôøng thaúng vaø ñöôøng cheùo. beân kia ñaäp caàu *Oân kó thuaät phaùt caàu 10l 10l *Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch. Toå chöùc 2 ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cao saâu cho nhieàu ngöôøi taäp. 1 quaû ñöôøng cheùo vaøo vò trí 2 ngöôøi phuïc vuï ôû 2 goùc saân beân kia.                 +Taäp coù ngöôøi tung caàu +Taâp moät beân phaùt caàu cao. ñaùnh caàu cao saâu phoái hôïp moät quaû ñöôøng thaúng.goái..Xoay caùc khôùp : Coà tay. Toå chöùc hai ngöôøi phuïc vuï cho nhieàu ngöôøi taäp.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.

Sau ñoù thay ñoåi noäi dung cho nhau. hai tay thaû loûng töï nhieân. hai tay ñeå töï nhieân ôû hai beân mình giöõ thaêng baèng. ñaët goùt chaân vaø quay nhanh ra phía ngoaøi so vôùi höôùng chaïy baèng meùp ngoaøi cuûa baøn chaân. duøng moät chaân ñaïp ñaát ñeå nhaûy leân moät böôùc ngaén vaø thaáp roài rôi xuoáng ñaát baèng hai chaân song song gaàn nhö ñoàng thôøi hoaëc hôi cheách tröôùc sau. Töøng haøng thöïc hieän *GV lọc ra những em thực hiện sai reâng ra.haøng coøn laïi vai troø giöõ boùng thöïc hieän böôùc döøng. *Nhaûy döøng : thöôøng duøng khi toác ñoä di chuyeån vöøa phaûi hoaëc nhaän boùng nhaûy döøng ñeå neùm roå. *Nghe hiệu lệnh. 2l Tuyø theo möùc ñoä tieáp thu cuûa nhöõng em yeáu 4l *GV ñöùng tröôùc laøm maãu . haï thaáp troïng taâm vaø doàn ñeàu vaøo hai chaân. hai baøn chaân cuøng moät luùc mieát chaëc xuoáng ñaát. *Quay ngöôøi: *Quay ngöôøi thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå thoaùt khoûi ngöôøi phoøng thuû . Caùc em yeáu taäp theâm. HS thöïc hieän theo *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc. mieát nhanh vaø maïnh baèng meùp trong cuûa baøn chaân. Sau khi rôi xuoáng. Muoán nhaûy döøng. moät haøng thöïc hieän vai troø phoøng thuû. Thaân ngöôøi khi döøng phaûi haï thaáp vaø doàn vaøo chaân phía sau (chaân ñaët tröôùc) goái hôi xoay vaøo trong. tieáp tôùi hai haøng coøn laïi thöïc hieän. hai goái hôi khuîu vaø höôùng vaøo trong. *Lôùp phaân thaønh hai haøng. thaân treân hôi ngaû veà sau. toác ñoä giaûm. vaø quay ngöôùi ñeå che chaén baûo veä boùng. sau đñoù gọi 1 em thực hiện đñuùng laøm maãu laïi cho caùc em yeáu.ñoåi saân saùch GV lôùp 11 b)TTTC : Boùng roå *Kó thuaät hai böôùc döøng + Böôùc 1Böôùc daøi. thaân ngöôøi haï thaáp vaø ngaû veà phía sau +Böôùc 2 : Baøn chaân böôùc hai ñaët xoay cuøng chieàu vôùi muõi baøn chaân böôùc moät.

Quay sau khoù hôn quay tröôùc. Khi quay tröôùc chaân laøm truï kieãng goùt chaân kia ñaïp ñaát. Ñoäng taùc : Laáy muõi chaân laøm truï. Coù 2 caùch quay ngöôøi + Quay tröôùc : Chaân di chuyeån quay qua muõi chaân truï. ñaàu goái chaân truï ñaùnh vaøo phía trong vaø chuyeån theo thaân. ñoàng thôøi thaân ngöôøi doàn nhieàu sang chaân truï. chaân quay nhanh choùng böôùc cheùo veà höôùng muoán di chuyeån. baét boùng. Troïng taâm doàn vaøo chaân truï khaù laâu ñeå giöõ thaêng baèng. laàn löôït thöïc hieän cho ñeán heát. Khi quay sau chaân truï kieãng goùt. troïng taâm khi quay doàn vaøo chaân truï. duøng nöûa tröôùc cuûa baøn chaân quay ñaïp ñaát chuyeån hoâng veà sau. troïng taâm thaáp rôi giöõa hai chaân. caàn giöõ troïng taâm cô theå khoâng nhaáp nhoâ. Sau khi quay. TTCB : Khi quay ngöôøi hai baøn chaân ñuùng gaàn nhö song song.hoaëc neùm roå. vì vaäy muoán quay ñöôï toát phaûi duøng löïc cuûa hoâng vaø vai chuyeån veà phía sau ñeå giuùp cho quay sau ñöôïc deã daøng hôn.chuyeàn boùng. Khi chaân quay vöøa chaïm ñaát. *Taäp söùc beàn chung: +Nhaûy daây nhanh +Chaïy nhanh +Nhaûy baät vôùi vaät cao +Chaïy nhanh +Nhaûy daây nhanh +Chaïy nhanh +Nhaûy baät vôùi vaät cao 20l 60m 3l 60m 20l 60m 3l 60m -Lôùp chia thaønh nhieàu toáp nhoû. moãi nhoùm khoaûng 5 HS. . traùnh ñöôïc haønh ñoäng cöôùp phaù boùng cuûa ñoái phöông. troïng löôïng thaân ngöôøi phaûi nhanh choùng trôû veà TTCB ñeå giöõ thaêng baèng. ngöôøi hôi ngaû veà tröôùc. hai tay ñeå töï nhieân ôû hai beân mình + Quay sau : Chaân di chuyeån quay qua goùt chaân truï. Trong khi quay ngöôøi. Khi caàm boùng quay ngöôøi phaûi chuù yù che boùng. duøng söùc cuûa thaân treân vaø duøng maù trong cuûa nöûa tröôùc baøn chaân di chuyeån ñaïp ñaát keát hôïp vôùi ñoäng taùc xoay thaân treân veà tröôùc hoaëc sau.cuûa ñoái phöông. hai goái khuîu. troïng taâm vaãn ôû giöõa hai chaân.

Giao baøi taäp veà nhaø.ñieàu 29) Saùch GV lôùp 11 trang 155 Caùch chôi boùng (ñieàu 22) Saùch GV lôùp 11 trang 155 3. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 11 CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu Caàu loâng : Oân kó thuaät ñaäp caàu chính dieän. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.+Chaïy nhanh-keát thuùc *Luaät boùng roå Traän ñaáu baét ñaàu vaø keát thuùc (ñieàu 18.Phaàn keát thuùc .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát. Hoïc moät soá chieán thuaät trong caàu loâng Thi ñaáu taäp . . 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.

.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .coå chaân.quaû caàu loâng. Hoïc kó thuaät chuyeàn boùng baèng hai tay treân ñaàu.xoaïc doïc.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.phoå bieán noäi dung. 60-65’ 4’-5’ 4’ *Moät soá chieán thuaät +Taâp boû nhoû.ñeå thöïc hieän ñaäp caàu +Taäp ñaùnh caàu cao saâu veà hai goùc cuoái saân. sau ñoù di chuyeån leân löôùi ñeå thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu thaáp tay.goái. b) Khôûi ñoäng .Phaàn cô baûn : a)Caàu loâng : *Oân kó thuaät ñaäp caàu chính dieän coù theå keát hôïpvôùi ñaùnh caàu thaáp tay.veä sinh nôi taäp. II – Ñòa ñieåm. yeâu caàu ñuùng luaät 10l . phöông tieän . yeâu caàu buoåi hoïc. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. +Ngöôøi taäp ñöùng chuaån bò ôû giöõa saân gaàn löôùi boû nhoû do ngöôøi phuïc vuï ñöùng ôû nöûa saân beân kia tung caàu qua. moãi em moät caây vôït. hoâng.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. nhaûy döøng vaø quay ngöôøi.gaäp Duoãi chaân.luôøn.10 quaû boùng roå. ñeå buoäc ñoái phöông naâng caàu leân.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.vaën mình.Daøn haøng. 4’ Ngöôøi taäp ñöùng chuaån bò ôû cuoái saân ñaäp caàu do ngöôøi phuïc vuï ñöùng ôû nöûa saân beân kia phaùt caàu sang.Xoay caùc khôùp : Coà tay. Ñònh löôïng 10’-5’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. yeâu caàu söû duïng böôùc di chuyeån nhanh goïn.      . Coù theå toå chöùc hai ngöôøi phuïc vuï cho moät ngöôøi hoaëc cho moät toå luyeän taäp.sau ñoù chuaån bò ñaäp caàu 5’ 8l *Thi ñaàu taäp : Thi ñaáu em naøo tôùi 7 ñieåm tröôùc laø thaéng .yeâu caàu giôø hoïc.xoaïc ngang. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô 2.TTTC : Boùng roå OÂn kó thuaät hai böôùc döøng. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.

3. nhaûy döøng vaø quay ngöôøi. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. ngöôøi hôi ngaû nhanh veà phía tröôùc keát hôïp vôùi hai caúng tay duoãi thaúng. Lôùp 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch. Ñaáu thuû coù taàm voùc cao thöôøng duøng ñoäng taùc chuyeàn boùng baèng hai tay treân ñaàu ñeå chuyeàn hoaëc caûn ñöôøng boùng nhaèm gaây khoù khaên cho ñoái phöông khi baét boùng. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 12 CAÀU LOÂNG – TTTC . Ñoäng taùc : Khi chuyeàn. .thöïc hieän oân töøng kó thuaät khi nghe hieäu leänh coøi cuûa giaùo vieân. *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc *Hai haøng ñöùng ñoái dieän nhau töøng ñoâi moät thöïc hieän chuyeàn qua laïi. Boùng rôøi tay ngöôøi vöôn veà tröôùc. thaân treân thaúng. hai caùnh tay co töï nhieân hôi kheùp khuyûu tay. 4l 5’ Lôùp chia thaønh nhieàu nhoùm. phuï thuoäc vaøo saân baõi. duøng söùc cuûa coå tay vaø caùc ngoùn tay chuyeàn boùng ñi. theo hieäu leänh coøi *Hai haøng ñöùng ñoái dieän nhau töøng ñoâi moät thöïc hieän chuyeàn qua laïi 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. chaân tröôùc.Giao baøi taäp veà nhaø. Khi tay gaàn thaúng.Phaàn keát thuùc .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát. *Hoïc kó thuaät chuyeàn boùng baèng hai tay treân ñaàu Thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå chuyeàn boùng ôû khoaûng caùch trung bình khi ñoái phöông phoøng thuû chaët hoaëc khi baét boùng ôû treân cao vaø muoán chuyeàn boùng ñi ngay. boùng ñeå caùch traùn khoaûng 5cm.b)TTTC Boùng roå * OÂn kó thuaät hai böôùc döøng. TTCB : Caàm boùng baèng hai tay ôû phía sau cuûa boùng. chaân sau khuîu töï nhieân.

Thi ñaáu taäp TTTC : Boùng roå OÂn Hoïc kó thuaät chuyeàn boùng baèng hai tay treân ñaàu.luôøn. .Daøn haøng.yeâu caàu giôø hoïc. sau ñoù chaïy veà cuoái haøng.xoaïc ngang. 10l 2lx3voøn g +Ñoái vôùi lôùp gioûi hoaëc moät soá em khaù coù theå nhaûy leân baét boùng baèng hai tay vaø chuyeàn ñi lieàn. HS keá tieáp thöïc hieän.GV quaûn lí 1 saân.goái.coå chaân.I – Muïc tieâu Caàu loâng : Oân kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay.Phaàn cô baûn a)Caàu loâng: *Oân kó thuaät ñaùnh caàu thaáp thuaän tay. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.             2. .Xoay caùc khôùp : Coà tay.veä sinh nôi taäp.quaû caàu loâng. chæ söû duïng taïi choã chuyeàn vaø baét boùng baèng hai tay treân ñaàu. b) Khôûi ñoäng . phöông tieän . traùi tay vaø kó thuaät ñaäp caàu chính dieän. *Hai haøng ngang ñöùng ñoái dieän töøng ñoâi moät thöïc hieän. Hoïc kó thuaät chuyeàn boùng baèng moät tay treân ñaàu. Taäp söùc beàn chuyeân moân II – Ñòa ñieåm.Coá gaéng khoâng cho boùng rôi Chuù yù : Neâu 3 noäi dung treân coù theå thöïc hieän ñöôïc heát hay khoâng    *Moãi beân baûng xeáp hai haøng doïc.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.xoaïc doïc. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. yeâu caàu buoåi hoïc. Caùn söï lôùp quaûn lí moät saân cho tieán haønh thi ñaáu. traùi tay vaø ñaäp caàu *Ñaáu taäp : Lôùp thi ñaáu loaïi tröïc tieáp 11 ñieåm thaéng. moãi em moät caây vôït.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.gaäp Duoãi chaân.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. +Ñoái vôùi lôùp khaù Söû duïng nhaûy leân chuyeàn vaø baét boùng hai tay treân khoâng. 60-65’ 10’ *lôùp chia thaønh nhieàu nhoùm phuï thuoäc vaøo soá saân coù (moãi nhoùm 1 saâneâ3 *Lôùp chia thaønh 2 nhoùm moãi nhoùm 1 saân.      .vaën mình. cho baät vaøo baûng roå.phoå bieán noäi dung. hoâng. HS thöïc hieän song chaïy ra sau cuoái haøng.10 quaû boùng roå.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .Phöông tieän : Chuaån bò coøi. töøng em thöïc hieän. b) TTTC :Boùng roå *Oân kó thuaät chuyeàn baét boùng hai tay treân ñaàu +Ñoái vôùi lôùp yeáu. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.

*Taäp chuyeàn boùng baèng moät tay treân vai ôû cöï li 3m. . Ñoäng taùc : Khi chuyeàn. loøng baøn tay höôùng veà nôi chuyeàn boùng. qua caúng tay.Giao baøi taäp veà nhaø. thaân ngöôøi lao veà phía tröôùc.phuï thuoäc vaøo möùc ñoä tieáp thu cuûa lôùp vaø möùc kæ luaät traät töï cuûa lôùp.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho *GV thò phaïm laøm maãu. hai baøn tay caàm boùng töø tröôùc ngöïc ñöa leân vai. Boùng rôøi tay cuoái cuøng ôû ngoùn troû vaø ngoùn giöõa.5m. *Taäp söùc beàn chung: +Nhaûy daây nhanh +Chaïy nhanh +Nhaûy baät vôùi vaät cao +Chaïy nhanh +Nhaûy daây nhanh +Chaïy nhanh +Nhaûy baät vôùi vaät cao +Chaïy nhanh-keát thuùc 3.5 m ñöùng chuyeàn boùng baèng moät tay treân vai vaøo töôøng vaø baét boùng naûy ra baèng hai tay * Taäp chuyeàn vaø baét boùng töøng ñoäi moät cöï li 4m. . *Ñöùng ñoái dieän vôùi töôøng. caùch töôøng 1. Löïc chuyeàn boùng ñöôïc baét ñaàu töø ñaïp chaân chuyeån qua hoâng tôùi thaân. hai tay caàm boùng ôû tröôùc ngöïc.Phaàn keát thuùc . thaân ngöôøi hôi ngaû ra sau roài nhanh choùng xoay ngöôøi veà höôùng chuyeàn khuyûu tay chuyeàn boùng ñöa töø sau – ra tröôùc caúng tay duoãi vaø ñöa boùng veà phía tröôùc. coå tay tôùi caùc ngoùn tay chuyeàn boùng ñi. 20l 60m 3l 60m 20l 60m 3l 60m 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. Ñoäng taùc ñieàu chænh löïc vaø höôùng cuûa coå tayû¬ thôøi ñieåm boùng bay ra cho pheùp ngöôøi chuyeàn boùng thay ñoåi höôùng vaø toác ñoä bay cuûa boùng trong phaïm vi lôùn 10l 5l cho moãi cöï li 10l 10l TTCB : Ñöùnh hai chaân // vai höôùng chuyeàn (ñoä roäng heïp cuûa hai chaân tuyø theo cöï li chuyeàn boùng xa hay gaàn) Maët quay höôùng chuyeàn troïng taâm doàn ñeàu vaøo hai chaân.7m. nhaéc nhôû troïng taâm kó thuaät laø ñöa boùng töø TTCB ôû tröôùc ngöïc leân vai ñeå coù theå duøng söùc neùm boùng ñi ñöôïc xa. *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc khoâng boùng. toác ñoä vaåy coå tay nhanh vaø kieåm soaùt boùng raát toát. 2l *Hoïc kó thuaät chuyeàn boùng baèng moät tay treân vai : Ñaây laø pp chuyeàn boùng thoâng duïng nhaát ôû khoaûng caùch gaàn vaø trung bình. theo töøng caëp vöøa söùc nhau.Choïn theo töøng ñoâi vöøa söùc nhau.

goái.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. *GV Laàn löôït . *Ñaáu taäp : Lôùp thi ñaáu loaïi tröïc tieáp 7 ñieåm thaéng.gaäp Duoãi chaân.Daøn haøng.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.veä sinh nôi taäp.luôøn. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 13 CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu Caàu loâng : Oân kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay.Xoay caùc khôùp : Coà tay. toå tröôûng quaûn lí cho tieán haønh thi ñaáu. 60-65’ 10’ *Lôùp chia thaønh 3 hay 4 nhoùm (coøn do phuï thuoäc ñieàu kieän saân baõi). traùi tay lieân tuïc do ngöôøi phuïc vuï ñöùng ôû nöûa saân beân kia phaùt caàu cao saâu ôû hai beân mình ngöôøi taäp. Ñaáu taäp TTTC : Boùng roå OÂn kó thuaät daãn boùng hai böôùc leân roå. OÂn kó thuaät chuyeàn boùng baèng hai tay treân ñaàu. 1.moãi beân baûng roå 1 nhoùm. Ñaáu taäp. neáu ñuû thôøi gian coù theå thi ñaáu nhaát cuûa töøng toå vôùi nhau. moãi em moät caây vôït.10 quaû boùng roå. II – Ñòa ñieåm. yeâu caàu buoåi hoïc. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.quaû caàu loâng.vaën mình. hoâng.      . phöông tieän .phoå bieán noäi dung.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.xoaïc doïc.toát.Phaàn cô baûn a)Caàu loâng: *Oân kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay . traùi tay .Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. b) Khôûi ñoäng . Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô 2. coù theå toå chöùc 1 ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cho 1 ngöôøi hoaëc 1 ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cho caû nhoùm taäp.yeâu caàu giôø hoïc. . traùi tay Ñaùnh caàu do ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu : Ngöôøi taäp thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay. *Coù theå moãi nhoùm GV cöû ra moät nhoùm tröôûng *Moãi toå moät saân.söûa sai töøng nhoùm. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.coå chaân. 15’ 3l 2l b)TTTC : Boùng roå *Oân kó thuaät daãn boùng 2 böôùc leân roå 3l *Lôùp chia thaønh 2 nhoùm.GV .xoaïc ngang.

+Taïi choã 2 böôùc neùm roå. +Nhoài boùng taïi choã,hai böôùc thöïc hieän neùm roå. Chuù yù : Ñoå ngöôøi veà tröôùc, nhaác chaân phaûi roài môùi chuïp boùng. +Daãn boùng 2 böôùc, thöïc hieän 2 böôùc neùm roå 1 tay treân vai : Luùc ñaàu daãn boùng ñi chaäm, laàn sau nhanh hôn laàn tröôùc. +Daãn boùng 4 böôùc, thöïc hieän 2 böôùc neùm roå 1 tay treân vai.

3l

10l

*Oân kó thuaät chuyeàn boùng baèng 2 tay treân ñaàu +Taäp taïi choã chuyeàn vaø baét boùng theo töøng ñoâi moät cöï li 3m.

5voøng coù theå ñeán voøng 3 em naøo laøm rôi boùng, phaït nhaûy leân 3l

höôùng daãn nhoùm 1 taïi choã 2 böôùc neùm roå 1 tay treân vai – GV qua nhoùm 2 höôùng daãn taïi choã 2 böôùc neùm roå 1 tay treân vai – GV trôû laïi nhoùm 1 höôùng daãn nhoài boùng taïi choã, thöïc hieän 2 böôùc neùm roå – GV tôùi nhoùm 2 höôùng daãn nhoài boùng taïi choã, thöïc hieän 2 böôùc neùm roå, cöù theá luaân phieân cho taäp heát caùc noäi dung beân. *Töøng em thöïc hieän HS naøo thöïc hieän xong sau ñoù nhaët boùng laïi, ñöa cho HS keá tieáp chöa coù boùng, di chuyeån veà cuoái haøng, cöù nhö theá cho ñeán heát, gaàn heát 3 löôït nhoùm truôûng baùo caùo GV bieát. Phöông phaùp naøy aùp duïng cho caùc noäi dung beân. *

+Taäp chuyeàn vaø baét boùng ñoåi choã theo ñoäi hình voøng troøn. Em B töø vò trí soá 1 chuyeàn boùng cho A ôû vò trí soá 2, chuyeàn boùng xong thì chaïy vaøo ñöùng ôû vò trí soá 2 thay cho A. Em A baét ñöôïc boùng thì chuyeàn boùng cho C ôû vò trí soá 3, chuyeàn boùng xong thì chaïy veà vò trí soá 1 thay cho B, Khi B ñaõ ñöùng ôû vò trí soá 2 thì C ôû vò trí soá 3 chuyeàn boùng cho B (ñang ôû vò trí soá 2) roài chaïy ñeán vò trí soá 2. Em B sau khi baét boùng thì chuyeàn boùng cho D ôû vò trí soá 4 roài chaïy veà ñöùng ôû vò trí soá 3 thay cho C. Em C ñöùng ôû vò trí soá 2 nhaän ñöôïc quaû boùng cuûa D ôû vò trí 4 chuyeàn cho thì chuyeàn cho E . . baøi taäp ñöôïc thöïc hieän lieân tuïc nhö theá (Theo chieàu kim ñoàng hoà ) cho ñeán vò trí B laø heát 1 voøng. *Ñaáu taäp : Lôùp thi ñaáu nguyeân saân, 2 hieäp, moãi hieäp7’.Thi ñaáu theo luaät hieän haønh. 3.Phaàn keát thuùc - Giao baøi taäp veà nhaø. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát.

Phuï thuoäc vaøo tình hình kæ luaät cuûa lôùp *Lôùp chia thaønh nhieàu ñoäi, coù theå moãi toå thaønh laäp moät ñoäi. Caùc em khoâng thi ñaáu ngoài taäp trung, traät töï theo doõi traän ñaáu ñeå naém luaät vaø kinh nghieäm.

5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH

GIAÙO AÙN 14 CAÀU LOÂNG – TTTC

I – Muïc tieâu .

Caàu loâng : Kieåm tra kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay, traùi tay

TTTC : Boùng roå Oân kó thuaät neùm roå baèng 1 tay treân vai OÂn kó thuaät daãn boùng hai böôùc leân roå. Chuaån bò kieåm tra. II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh ,veä sinh nôi taäp. - Phöông tieän : Chuaån bò coøi, moãi em moät caây vôït,quaû caàu loâng.10 quaû boùng roå. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá,phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. b) Khôûi ñoäng - Xoay caùc khôùp : Coà tay,coå chaân, hoâng,goái,gaäp Duoãi chaân,xoaïc doïc,xoaïc ngang,luôøn,vaën mình. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.      - Daøn haøng,cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. 60-65’ *HS kieåm tra ñöùng chuaån bò ôû moät beân saân (trong phaïmvi nöûa cuoái saân)Ngöôøi phuïc vuï caàm vôït vaø caàu ñöùng ôû nöûa saân beân kia trong khu vöïc phaùt caàu. Ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cao saâu – saâu sang saân ñeå ngöôøi kieåm tra söû duïng kó thuaät ñaùnh caàu treân ñaàu ñaùnh traû laïi sao cho ñieåm rôi cuûa caàu ôû 1/3 cuoái saân beân ngöôøi phuïc vuï. Thöïc hieän 3 laàn

2.Phaàn cô baûn a)Caàu loâng : Kieåm tra kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay, traùi tay. Caùch cho ñieåm

beân phaûi 3laàn beân traùi, thaønh tích tính theo soá quaû ngöôøi kieåm tra ñaùnh ñöôïc vaøo oâ qui ñònh keát hôïp vôùi ñaùnh giaù cuûa GV veà chaát löôïng thöïc hieän kó thuaät theo 3 möùc A,B,C.

*HS kieåm tra ñöôïc quyeàn töï choïn ngöôøi phuïc vuï trong phaïm vi cuûa lôùp mình. *Tröôøng hôïp ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu khoâng chính xaùc, ngöôøi kieåm tra khoâng ñaùnh quaû caàu ñoù seõ ñöôïc ñaùnh laïi laàn tieáp theo.

10l 5voøng

b)TTTC : Boùng roå *Oân neùm roå moät tay treân vai : TTCB : Ñöùng, chaân cuøng beân vôùi tay neùm roå ñaët tröôùc, hôi thaúng. Troïng taâm doàn vaøo chaân tröôùc, chaân sau hôi co (nöûa baøn chaân tröôùc chaïm ñaát). Hai tay caàm boùng phía tröôùc ngöïc moät caùch töï nhieân, caùc ngoùn tay môû roäng, hai khuyûu tay co hôi eùp saùt hai beân söôøn, maét nhìn vaøo roå. Ñoäng taùc : Hai ñaàu goái hôi khuîu, ñoàng thôøi xoay tö theá tay caàm boùng thaønh baøn tay neùm ôû phía sau boùng, loøng baøn tay höôùng veà tröôùc – leân cao. Tay kia xoeø roäng giöõ phía beân cheách veà tröôùc quaû boùng, ñoàng thôøi ñöa boùng töø tröôùc ngöïc thaønh tö theá treân vai. Khi ñöa boùng tôùi ngang vai thì haï thaáp troïng taâm, tieáp theo ñaïp nheï hai chaân xuoáng ñaát ñeå döôùn ngöôøi leân taïo taïo neân löïc chuyeån qua thaân tôùi caùnh tay, caúng tay. Khi tay duoãi gaàn thaúng heát thì duøng söùc baøn tay, caùc ngoùn tay gaäp mieát theo boùng, ñieåm tieáp xuùc cuoái cuøng vôùi boùng laø hai ngoùn troû vaø giöõa. Khi boùng saép rôøi khoûi tay phaûi thì buoâng tay ñôõ boùng ra, thaân ngöôøi vöôn leân cao, troïng taâm doàn vaøo chaân tröôùc

2l 6l 4l 4l 4l

*Töøng ñoâi moät taïi choã neùm boùng baèng moät tay treân vai (boùng bay chuaån xaùc ñeán ngöôøi döùng ñoái dieän) *Taäp hôïp HS thaønh moät voøng cung, maët höôùng vaøo roå vaø caùch roå 3 – 5m, GV hoaëc 1 – 2em ñöùng döôùi roå laøm ngöôøi chuyeàn boùng. Caùch taäp : Ngöôøi chuyeàn boùng laàn löôït chuyeàn boùng cho töøng ngöôøi ñöùng trong haøng. Khi HS naøo nhaän ñöôïc boùng thì nhanh choùng thöïc hieän ñoäng taùc ñöùng taïi choã neùm roå baèng moät tay treân vai. Ngöôøi chyeàn boùng ñoùn boùng döôùi roå roài laïi tieáp tuïc chuyeàn boùng cho ngöôøi tieáp theo laàn löôït cho ñeán heát voøng.

*Oân kó thuaät daãn boùng 2 böôùc leân roå :

*GV thò phaïm laøm maãu laïi kó thuaät daãn boùng 2 böôùc leân roå. *Oân luyeän hoaøn chænh kó thuaät khoâng boùng Khoâng keùo daøi thôøi gian oân HS ñaõ laøm ñöôïc ñoäng taùc thì chuyeån sang oân taäp +Böôùc moät baét boùng treân khoâng

moãi quaû 2 ñieåm. 1 ñieåm kó thuaät +Daãn boùng töø giöõa saân tieán tôùi roå thöïc hieän 2 böôùc leân ro 5 quaûå. ñoàng thôøi boùng ñöa töø thaét löng leân vai – khi ngöôøi nhaûy leân gaàn tôùi ñieåm cao nhaát vaø thaân ngöôøi ñaõ giöõ ñöôïc thaêng baèng thì naâng naâng khuyûu tay phaûi leân cao. boùng xoaùy ngöôïc trôû laïi theo truïc ngang *Chuaån bò kieåm tra GV phoå bieán noäi dung kieåm tra. 1 ñieåm kó thuaät. +Böôùc hai baét boùng neùm roå Yeâu caàu baét boùng khi hai chaân coøn ñang ôû treân khoâng *HS ñang di chuyeån theo höôùng GV qui ñònh vaø nhaän boùng töø GV.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát buoåi sau. Moãi quaû 2 ñieåm. khi boùng ñaõ rôøi khoûi tay thì thaân ngöôøi vöôn leân cao vaø troïng taâm doàn vaøo phía tröôùc. Khi chaân phaûi chaïm ñaát. hai tay caàm boùng ñeå ngang thaét löng beân phaûi. Ñieåm tieáp xuùc vôùi boùng cuoápi cuøng laø ngoùn troû vaø ngoùn giöõa. duøng söùc cuûa caû tay vaø caùc ngoùn tay ñaåy boùng ñi. duøng söùc naâng ñuøi cuûa chaân phaûi gaàn nhö // vôùi maët ñaát thì ñoät nhieân döøng laïi.+TTCB : Khi ñang di chuyeån. +Ñoäng taùc : Böôùc chaân khi baét boùng daøi vaø thaáp. +Taïi choã neùm phaït 5 quaû. nhaän ñöôïc boùng cuûa ñoàng ñoäi hoaëc ñang daãn boùng muoán thöïc hieän neùm roå (neáu thuaän tay phaûi) thì phaûi nhaûy leân khoâng ñeå baét boùng vaø rôi xuoáng ñaát baèng chaân phaûi. 1 ñieåm chuaån xaùc. chaân traùi böôùc tieáp moät böôùc ngaén hôn böôùc baét boùng..1 ñieåm chuaån xaùc. 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.Phaàn keát thuùc . cuøng luùc ñoù giaäm nhaûy. Do coù söùc mieát cuûa caùc ngoùn tay. *Lôùp ngoài taäp trung 4 haøng ngang 3. do quaùn tính cuûa thaân ñang di chuyeån veà tröôùc. Khi chaân traùi vöøa chaïm ñaát. . tay traùi buoâng loûng.thöïc hieän 2 böôùc leân roå.

Ñaáu taäp Kieåm tra thöû. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi Ñònh löôïng 10’15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.yeâu caàu giôø hoïc.goái.      1.xoaïc doïc.luôøn.veä sinh nôi taäp.phoå bieán noäi dung.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. phöông tieän .Phöông tieän : Chuaån bò coøi.10 quaû boùng roå.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 15 TTTC I – Muïc tieâu TTTC : Boùng roå Oân kó thuaät neùm roå baèng 1 tay treân vai OÂn kó thuaät daãn boùng hai böôùc leân roå.vaën mình.xoaïc ngang. Khôûi ñoäng chuyeân moân : .. b) Khôûi ñoäng . yeâu caàu buoåi hoïc. II – Ñòa ñieåm.coå chaân. .Xoay caùc khôùp : Coà tay. hoâng.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .gaäp Duoãi chaân.

b) Oân daãn boùng 2 böôùc neùm roå treân vai 5l 3l 3l 5l 3l c) Kieåm tra thöû : GV ñaõ chaám thöû trong khi taäp d)Thi ñaáu taäp : : Lôùp thi ñaáu nguyeân saân.2 baøi taäp ôû treân.Thi ñaáu theo luaät hieän haønh Phuï thuoäc vaøo tình hình kæ luaät cuûa lôùp 3. *Lôùp chia thaønh nhieàu ñoäi. Chuù yù : Tuyø theo trình ñoä vaø kæ luaät cuûa lôùp coù theå linh ñoäng bôùt ñi 1. traät töï theo doõi traän ñaáu ñeå naém luaät vaø kinh nghieäm. HS keá tieáp thöïc hieän. 2 hieäp. 60-65’ a)Lôùp chia thaønh hai nhoùm. b)Lôùp taäp trung 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát buoåi sau. di chuyeån veà cuoái haøng. Xeáp 1 haøng doïc ôû vò trí neùm phaït.-Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô .Phaàn cô baûn : a) Oân kó thuaät neùm roå baèng 1 tay treân vai ôû vò trí neùm phaït. em naøo thöïc hieän xong. . moãi hieäp7’.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.baét boùng thöïc hieän hai böôùc neùm roå 1 tay treân vai. coù theå moãi toå thaønh laäp moät ñoäi. *daãn boùng moät ñoaïn khoaûng 5m thöïc hieän 2 böôùc neùm roå 1 tay treân vai *Daãn boùng töø vaïch giöõa saân . thöïc hieän 2 böôùc leân roå.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Phaàn keát thuùc .Daøn haøng. moãi nhoùm ôû moät beân baûng roà. 2. 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. Caùc em khoâng thi ñaáu ngoài taäp trung. nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän 2 böôùc neùm roå (khoâng boùng) *taäp taïi choã baät leân neùm roå 1 tay treân vai *Taäp nhoài boùng taïi choã.

.10 quaû boùng roå.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.gaäp Duoãi chaân.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.      .veä sinh nôi taäp. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 16 kieåm tra hoïc kyø II I – Muïc tieâu Boùng roå : + Kyõ thuaät daãn boùng hai böôùc leân roå. yeâu caàu buoåi hoïc.xoaïc ngang. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.goái.yeâu caàu giôø hoïc. .Phaàn cô baûn : Kieåm tra kó thuaät 60’-65’ .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. phöông tieän .Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . hoâng.xoaïc doïc.vaën mình. II – Ñòa ñieåm.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.luôøn. *Lôùp taäp trung 4 haøng ngang 2. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Daøn haøng.Xoay caùc khôùp : Coà tay.phoå bieán noäi dung.coå chaân. b) Khôûi ñoäng .

moãi quaû 2 ñieåm trong ñoù goàm 1 ñieåm kó thuaät 1 ñieåm chuaån xaùc. . tröôøng hôïp lôùp ñoâng coù theå moãi laàn kieåm tra 2 HS. GV thoåi coøi ra hieäu cho 6 hs nhoùm 2 veà choã ngoài chuaån bò kieåm tra. -Ñieåm 9 -10 : Thöïc hieän ñuùng ñoäng taùc. *HS ôû baûng roå kieåm tra trôû veà choã ngoài chôø goïi teân leân kieåm tra. 6 hs töï oân chuaån bò cho kieåm tra ôû beân baûng roå seõ kieåm tra. *Thang ñieåm 10. -Ñieåm 1 -2 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc kó thuaät cô baûn (coù nhieàu sai soùt) . *GV goïi teân 2 hs ôû nhoùm 2 leân kieåm tra.Phaàn keát thuùc . 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. coù 2 quaû vaøo roå hoaëc thöïc hieän daãn boùng 2 böôùc leân roå. * Moãi HS thöïc hieän 5 quaû. *Sau khi kieåm tra xong nhoùm 6 em ñaàu. *Caùc em daãn boùng khoaûng töø giöõa saân chaïy ñeán höôùng baûng roå thöïc hieän hai böôùcleân roå.Boùng neùm khoâng tôùi roå hoaëc ra ngoaøi khung chöõ nhaät treân baûng roå * Yeâu caàu ñuùng luaät. coøn moät vaøi sai soùt nhoû. kó thuaät cô baûn ñuùng. Coù 1 quaû vaøo roå hoaëc khoâng coù laàn naøo boùng vaøo roå nhöng coù 2 laàn boùng truùng vaøo vaønh roå hay truùng khung chöõ nhaät treân baûng roå. Cöù nhö theá cho ñeán heát lôùp.daãn boùng hai böôùc leân roå.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát buoåi sau. -Ñieåm 5 – 6 : : Thöïc hieän kó thuaät daãn boùng 2 böôùc leân roå ñuùng. 6 hs coøn laïi töï oân ôû beân baûng roå coøn laïi. -Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän kó thuaät daãn boùng 2 böôùc leân roå ñuùng. GV goïi teân 6 hs keá tieáp leân oân chuaån bò kieåm tra (nhoùm 3). *Sau khi nhoùm 2 veà choã ngoài. *GV goïi teân 12hs. -Ñieåm 3 – 4 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc cô baûn kó thuaät (coù sai soùt) Khoâng coù laàn naøo boùng vaøo roå hoaëc hcæ coù 1 laàn boùng truùng vaøo vaønh roå hay khung chöõ nhaät treân baûng roå. coù 1 quaû vaøo roå hoaëc coù 3 quaû neùm truùng vaønh roå hay truùng khung chöõ nhaät (45 – 59cm)treân baûng roå. 3.coù 1 quaû vaøo roå. moãi HS taäp khoaûng 5l.

HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 17 kieåm tra boå sunghoïc kyø II .SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful