LỜI NÓI ĐẦU

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY, CÔ GIÁO VIÊN THPT THẾ HỆ 8X LỚP 28G TRƯỜNG ĐH TDTT TPHCM PHỐI HỢP CÙNG NHAU BIÊN SOẠN THẦY : PHAN THANH DANH, THPT NGUYỂN HỮU THỌ Q4 THẦY : TIẾT MINH TRUNG, THPT GÒ VẤP QUẬN GÒ VẤP THẦY : NGUYỄN VIỆT DZŨNG, THPT LÊ MINH XUÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH THẦY : PHẠM HỮU TÚ, THPT LONG THỚI HUYỆN NHÀ BÈ CÔ : NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC, THPT LÝ THƯỜNG KIỆT, HÓC MÔN CHỈNH SỬA : GV THPT TRẦN QUANG KHẢI Q11
EM ĐÃ CHỈNH SỬA DẤU CHẤM THÀNH HÌNH HS, CÁC GIÁO ÁN SAU GIÁO VIÊN COPY HÌNH NGƯỜI VÀ PASTE CHO ĐẸP CHỨ ĐỪNG ĐỂ NHỮNG DẤU CHẤM HS NHƯ VẦY

VÍ DỤ :
4 haøng doïc, moãi ñôït 4 em chaïy                                                         

ĐỂ NHƯ VẬY THÌ RẤT LÀ XẤU GIÁO ÁN, MẤT THẨM MĨ,

NÊN SỬA LẠI

NHƯ SAU :
            GV     Đội hình nhận lớp GV     Đội hình khởi động    

SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO NGHÓA VIEÄT NAM TP HOÀ CHÍ MINH phuùc TRÖÔØNG THPT -------------------------------

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ Ñoäc Laäp – Töï do – Haïnh -------------------------------------

Thaønh phoá Hoà Chí Minh, ngaøy . . . . thaùng . . . . naêm . . . .

GIAÙO AÙN MOÂN THEÅ DUÏC
Ñoái töôïng : Hoïc sinh khoái 11 Naêm hoïc : 2007 – 2008

Giaùo vieân thöïc hieän :

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH

GIAÙO AÙN 1
Giôùi thieäu : Noäi dung, chöông trình TD lôùp 11.

Theå duïc nhòp ñieäu ( nöõ ) Baøi TD Phaùt trieån chung ( nam ) Chaïy tieáp söùc
I – Muïc tieâu - Giôùi thieäu nhaèm giuùp HS bieát ñöôïc yù nghóa noäi dung chöông trình. - Hoïc baøi Theå duïc + nhòp ñieäu ( nöõ ) Ñoäng t aùc 1-3 + Phaùt trieån chung ( nam ) Ñoäng taùc 1 – 15 - Chayï tieáp söùc : Caùch trao vaø nhaän tín gaäy. Yeâu caàu böôùc ñaàu hoïc sinh naém ñöôïc 3 ñoäng taùc TDNÑ vaø 15 ñoäng taùc baøi TD phaùt trieån chung Naém ñöôïc kyõ thuaät trao vaø nhaän tín gaäy. II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh ,veä sinh nôi taäp - Phöông tieän : Chuaån bò coøi, 4 tín gaäy . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá,phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. b) Muïc tieâu noäi dung chöông trình TD lôùp 11 c) Khôûi ñoäng - Xoay caùc khôùp : Coà tay,coå chaân, hoâng,goái,gaäp Duoãi chaân,xoaïc doïc,xoaïc ngang,luôøn,vaën mình. Ñònh löôïng 10 - 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.

Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp

GV     Đội hình nhận lớp GV     Đội hình khởi động
- Daøn haøng,cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.

2.Phaàn cô baûn a) Theå duïc nhòp ñieäu ( nöõ ) * Ñoäng taùc1 ñaùnh hoâng

60 – 65’

Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cöï ly daõn caùch    

thöïc hieän töøng nhòp. ñoàng thôøi quay troøn hai caúng tay (töø ngoaøi vaøo trong).2 nhöng ñoåi beân Nhòp 5 – 6 nhö nhòp 1 -2 Nhòp 7 – 8 nhö nhòp 3 – 4 * Ñoäng taùc 2 Phoái hôïp Taäp phaàn chaân Giaäm chaân ñeàu luaân phieân töøng chaân töø nhòp 1 ñeán nhòp 8 (chaân traùi tröôùc) Taäp phaàn tay N1 ñöa tay traùi ra tröôùc N2 ñöa tay phaûi ra tröôùc // tay traùi N3 Tay traùi ñöa leân cao.vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo. baøn tay höôùng vaøo trong. sau ñoù taäp tieáp N5.laøm maãu toaøn boä ñoäng taùc. * taäp ñöôïc 4 nhòp oân laïi.Caùn söï lôùp hoã trôï giöõ traät töï nhoùm nöõ.6.laøm maãu nhanh. chaân phaûi ñöa *GV giôùi thieäu teân ñoäng taùc. 2l 1l 2l *GV hoâ nhòp ñeå HS laøm theo keát hôïp tay vaø chaân.hai caúng tay loàng vaøo nhau vaø quay troøn quanh truïc caùnh tay (töø ngoaøi vaøo trong).töøng hai nhòp. GV quan saùt söûa sai.troïng taâm doàn vaøo chaân phaûi. . nhòp ñieäu nhanh hôn * Ñoäng taùc 3 Di chuyeån tieán luøi N1: Böôùc chaân traùi leân moät böôùc. *GV ñöùng cuøng chieàu.laøm maãu nhanh. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. troïng taâm doàn vaøo chaân traùi.8 . chaäm. *Laøm maãu cöû ñoäng phaàn chaân *GV hoâ nhòp ñeå HS laøm theo. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai. baøn tay saáp N6 Tay phaûi haï veà ngang vai N7 Tay traùi haï xuoáng eùp saùt thaân N8 : Tay phaûi haï Taäp keát hôïp tay vaø chaân 1l 1l 4l 1l 1l 5l  *GV giôùi thieäu teân ñoäng taùc.(Coù theå voã tay) *Laøm maãu cöû ñoäng phaàn tay GV ñöùng cuøng chieàu. GV phaân caùc em nöõ thaønh 4 nhoùm töï taäp. N4 :Khuyuï goái traùi. nhòp ñieäu chaäm *GV hoâ nhòp ñeå HS laøm theo keát hôïp tay vaø chaân.möùc ñoä chaäm. N4 Tay phaûi ñöa leân cao N5 Tay traùi haï veà ngang vai. maét nhìn sang traùi (thaân höôùng tröôùc) Nhòp 3 – 4 nhö nhòp 1. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo . *Sau ñoù GV cöû ra caùn söï ( em khaù)ñöùng cuøng chieàu vôùi lôùp hoâ nhòp nhanh hôn.7. ñoàng thôøi ñöa hai tay cheách döôùi – traùi. caùc em laøm theo.1l 2l 5l Nhòp 1-2 Ñaåy hoâng sang traùi 2 nhòp. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân 2l 3l *GV giôùi thieäu teân ñoäng taùc. *GV ñöùng cuøng chieàu. N2 : Böôùc chaân phaûi leân moät böôùc. chaäm. baøn tay naém hôø N3 : Nhö nhòp 1. baøn tay naém hôø.toaøn boä ñoäng taùc.

thöïc hieän töøng nhòp. baøn tay saáp.maét nhìn thaúng ÑT 2: Hai tay ñöa thaúng töø treân cao – sang ngang – xuoáng döôùi.15 1l .6: Hai tay ñan cheùo tröôùc thaân (tay phaûi ngoaøi. möùc ñoä chaäm. caêng thaân. Tay traùi laêng thaúng leân treân. ÑT 4: Nhö ñoäng taùc 2. caùc em laøn theo *Caùn söï lôùp ñeám nhòp lôùp thöïc hieän *Oân laïi ñoäng taùc 1. tay phaûi laêng thaúng xuoáng döôùi. N5. caêng thaân. baøn tay voã vaøo nhau 1 laàn.6 nhanh – chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu. maét nhìn thaúng. baøn tay duoãi thaúng. ÑT 12: Quay ngöôøi sang phaûi. hai caúng tay döøng tröôùc ngöïc. tay 1l *GV laøm maãu ñoäng taùc 11 -15 nhanh – chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu.10 ÑT 7: Haï hai tay thaønh dang ngang. ÑT 9: Nhö ñoäng taùc 7. caùc em laøn theo *Caùn söï lôùp ñeám nhòp lôùp thöïc hieän *Oân laïi ñoäng taùc 1.3. maét nhìn thaúng.haï goùt chaân veà tö theá ñöùng nghieâm.4. ñaàu ngaång. thaân thaúng. ÑT 11: Quay ngöôøi sang traùi. nhöng voã tay 2 laàn thaät nhanh. ÑT 5. 1l 1l 5l 3l *GV laøm maãu ñoäng taùc 7 -10 nhanh – chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu. ÑT 3: Nhö ñoäng taùc 1. 1l 1l 5l b) Baøi Theå duïc phaùt trieån chung (nam) ÑT 1: Kieãng chaân.thöïc hieän töøng nhòp. maét nhìn thaúng. möùc ñoä chaäm. ÑT 10: Chaân traùi böôùc sang traùi moät böôùc roäng hôn vai.6. caùc em laøn theo *Caùn söï lôùp ñeám nhòp lôùp thöïc hieän. nhöng hai tay quay theo chieàu ngöôïc laïi böôùc chaân luøi vaø tì goùt chaân traùi.7. thaân ngöôøi caêng.2. loøng baøn tay höôùng vaøo nhau. hai tay cheách cao. Thöïc hieän hai ñoäng taùc lieân tuïc. möùc ñoä chaäm. baøn tay ngöûa. hai tay dang ngang.8 : Nhö nhòp 1.thöïc hieän töøng nhòp. ñaàu ngöûa. hai tay laêng thaúng töø döôùi – sang ngang – leân cao.thaúng tröôùc. gaäp thaân veà tröôùc. baøn tay phaûi chaïm mu baøn chaân. caêng thaân. ÑT 8: Hai tay giô cheách cao. tì baèng goùt chaân. ñaàu ngöûa. tay traùi trong) Laêng thaúng töø döôùi – leân cao. maét nhìn cheách cao. 1l 1l 5l 3l *GV cho caùc em xem tranh aûnh *GV laøm maãu ñoäng taùc 1. GV quan saùt söûa sai. Keát thuùc ñoäng taùc ôû tö theá ñöùng kheùp chaân. maét nhìn cheách cao.

Moãi laàn taäp 8 em  haøng A     haøng B Haøng A taò choã thöïc hieän trao gaäy cho haøng B Caùch1 – caùch 2 *Haøng A luøi veà sau 1 böôùc daøi – thöïc hieän 1 böôùc trao tín gaäy cho haøng B caùch1 . giôùi thieäu ngaén goïn veà moân chaïy tieáp söùc. haøng 2. caùnh tay duoãi thaúng coá ñònh.3.Tín gaäy ñöa töø treân xuoáng. baøn tay traùi chaïm mu baøn chaân phaûi. ÑT 13: Nhö ñoäng taùc 11 ÑT 14: Nhö ñoäng taùc 12 ÑT 15: Thu chaân traùi veà vôùi chaân phaûi thaønh tö theá ngoài xoåm treân nöûa tröôùc baøn chaân.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. 5 -10’ *GV cho caùc em xem tranh aûnh. 6l 6l c) Chaïy tieáp söùc : Caùch trao vaø nhaän tín gaäy Caùch1: Trao – nhaän tín gaäy töø döôùi leân.Phaàn keát thuùc . Baøn tay xoeø ra nhö ño gang. loøng baøn tay höôùng veà sau – xuoáng döôùi. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .3 thöïc hieän nhaän tín gaäy.thaû loûng. nghe hieäu lònh coøi haøng 1.traùi laêng thaúng xuoáng döôùi. ngoùn caùi höôùng cheách vaøo trong. tôùi nhoùm 8 em keá tieáp . hai tay choáng ñaát. baøn tay duoãi thaúng.Hai haøng ñaàu ngoài.Ngöôøi nhaän tín gaäy phaûi ñeå loøng baøn tay ngöûa.4 thöïc hieän trao tín gaäy cho haøng 1. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. haøng A nhaän tín gaäy. *Lôùp 4 haøng ngang cöï ly giaõn caùch. caùc ngoùn con höôùng cheách ra ngoaøi – xuoáng döôù.cöù theá cho ñeán heát. *Nhoùm 8 em vöøa taäp song veà choã. Ngöôøi nhaän tín gaäy khi ñöa tay veà sau. . . laøm maãu vaø giaûng giaûi caùch 1 Trao – nhaän tín gaäy töø döôùi leân. .Thöïc hieän taâp nhö treân. luùc naøy haøng B trao tín gaäy.haøng chaün böôùc sang traùi 1 böôùc. Caùch 2: Trao – nhaän tín gaäy töø treân xuoáng.caùch2  haøng A     haøng B *GV cho nhoùm taäp ñaèng sau quay. Tay phaûi laêng thaúng leân treân.Giao baøi taäp veà nhaø. Tín gaäy ñöôïc ñöa töø döôùi leân vaoø giöõa ngoùn caùi vaø ngoùn troû cuaû baøn tay ngöôøi nhaän.Hai haøng ñaàu ngoài      *Laøm maãu vaø giaûng giaûi caùch 2 Trao – nhaän tín gaäy töø treân xuoáng.Hoài tónh.ngöôïc vôùi caùch 1 6l 3.

chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. yeâu caàu buoåi hoïc.goái. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 2 CHAÏY TIEÁP SÖÙC – BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu .Daøn haøng.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.ñaù laêng chaân ra tröôùc.veä sinh nôi taäp . phöông tieän . Hoïc ñoäng taùc 4 + Phaùt trieån chung ( nam ) Oân ñoäng taùc 1 – 15.Hoïc sinh naém ñöôïc caùch trao vaø nhaän tín gaäy ( taïi choã ) Baøi taäp 1 vaø 2.xoaïc ngang. .naâng cao ñuøi. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Ñònh löôïng 10 15’ -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.Phaàn cô baûn Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60 – 65’ Lôùp ngoài thaønh 4 haøng . 2. hoâng.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.Xoay caùc khôùp : Coà tay. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.coå chaân..yeâu caàu giôø hoïc.chaïy ñaïp sau.gaäp Duoãi chaân. Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.      .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.vaën mình. Hoïc 16 .20 II – Ñòa ñieåm.xoaïc doïc.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. b) Khôûi ñoäng . 4 tín gaäy .phoå bieán noäi dung.luôøn.Hoïc baøi Theå duïc + Nhòp ñieäu ( nöõ ) Oân ñoäng t aùc 1-3. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.

laøm ñoäng taùc trao gaäy theo kieåu quy ñònh ngang      *GV laøm maãu nhanh. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai.ñoaïn 3 vaø 4 caàm gaäy tay traùi. caàm saùt ñaàu phía sau cuûa tín gaäy. Ñoäng taùc 20 : Thu 2 chaân thaønh tö theá ngoài xoåm. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp .a . chaân cuøng beân vôùi tay caàm tín gaäy ôû phía sau. CHAÏY TIEÁP SÖÙC * Taïi choã taäp trao tín gaäy TTCB Ñöùng chaân tröôùc chaân sau. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Cöï ly giaõn caùch   4   3   2   1  *Lôùp phaân thaønh 4 nhoùm nöõ töï oân töø 1-3 vaø cho caùc em xem hình ñoäng taùc 4 taïo khaùi nieäm. tì treân nöûa tröôùc baøn chaân.khi tay ñoù ñaùnh ra sau thì duoãi thaúng. Ñoäng taùc 18 : Duoãi tay. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Cöï ly giaõn caùch   4   3   2   1  *GV laøm maãu nhanh. Ñoäng taùc : Ñaùnh tay nhòp nhaøng . HS ñaùnh hai tay töï nhieân. Hai tay choáng ñaát.GV qua höùông daãn nam 2l 3l 5l *Taïi choã. taäp ñoäng taùc tay khoâng nhaän tín gaäy TTCB Ñöùng chaân tröôùc. caùn söï lôùp hoâ nhòp caû nhoùm nam oân töø 1-15 *Caùn söï ñöùng cuøng chieàu vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo.chaïy ñoaïn 1vaø 3 caàm gaäy tay phaûi.khi tay coù tín gaäy ñöa veà tröôùc thì hoâ baét vaø ñaùnh tay naøy tieáp veà sau 1 nhòp nöõa roài môùi ñöa thaúng tay veà tröôùc . chaäm *GV hoâ nhòp ñeå HS taäp.(nhö ñoäng taùc 16) Ñoäng taùc 19 : nhö ñoäng taùc 17.. Khi nghe hieäu leänh ‘baét’ thì tay seõ nhaän tín gaäy ñaùnh ra tröôùc . Ñoäng taùc 17 : Co tay (gaäp heát khôùp khuyûu tay) haï thaân vaø giöõ thaân ngöôøi thaúng. chaäm *GV hoâ nhòp ñeå HS taäp. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. muõi baøn chaân choáng ñaát. thaân ngöôøi thaúng. chaân sau Ñoäng taùc : Theo leänh cuûa GV. 3l 2l 2l * Höôùng daãn nam oân . muõi baøn chaân choáng ñaát.thaân ngöôøi thaúng. thaân thaúng thaønh tö theá naèm saáp choáng thaúng tay.eùp saùt thaân ñeå nhaän tín gaäy 2l 3l 5l Khoaûng 5‘ BAØI TD Nam : Oân ñoäng taùc 1 – 15 Hoïc ñoäng taùc 16 – 20 Ñoâng taùc 16 : Tung hai chaân ra sau thaønh tö theá naèm saáp choánh thaúng tay.

Nöõ : Ñoäng taùc 4 Nhaûy 2l TTCB Nhö tö theá keát thuùc cuûa ñoäng taùc 3 Nhòp 1: Baät nhaûy.4 -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .      GV goïi 1 – 3 leân thöïc hieän Nam ñoäng taùc 1 – 20 Nöõ ñoäng taùc 1 .tay phaûi thaû loûng. 3.tay traùi tì vaøo goái traùi. Nhòp 2 : Baät nhaûy vaø haï tay veà TTCB Nhòp 3 : Nhö nòp 1 nhöng ñoåi sang beân phaûi. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Cöï ly giaõn caùch   4   3   2   1  *Trong khi caùn söï lôùp quaûn nhoùm nam. Nhòp 4 : Nhö nhòp 2 Nhòp 5. 5 -10’ .Vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo.thaû loûng.muõi chaân duoãi ra.maét nhìn sang phaûi ra sau.hai haøng sau ñöùng. Cuûng coá baøi 2l 5l 2l nhanh hôn.8 : Co goái traùi.6.tay traùi ñöa ra tröôùcleân cao loøng baøn tay höôùng ra ngoaøi.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. *Hai haøng ñaàu ngoài. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn.GV sang höôùng daãn nhoùm nöõ *GV laøm maãu nhanh.ñoàng thôøi gaäp caúng chaân traùi ra sau. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp nhoùm nöõ taäp GV quan saùt söûa sai.Hoài tónh.tay phaûi ñaùnh ra sau vôùi veà phía muõi baøn chaân traùi. chaäm ñoäng taùc 4 (nöõ )Nhoùm nöõ ngoài 3 haøng ngang *Trieån khai taäp Cöï ly giaõn caùch   4   3   2   1  *GV ñöùng cuøng chieàu. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân GV söûa sai vaø chænh laïi ñeå ñaûm baûo neùt ñeïp vaø nhòp ñieäu. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp nhoùm nam taäp GV quan saùt söûa sai.caêng thaân.cho HS co goái cao.Phaàn keát thuùc .7. ñoàng thôøi baät nhaûy theo nhòp hoâ vaø quay thaân 360o veà beân traùi.

Phöông tieän : Chuaån bò coøi.Hoïc sinh naém ñöôïc xuaát phaùt thaáp.Hoïc baøi Theå duïc + nhòp ñieäu ( nöõ ) Oân ñoäng t aùc 1-4.gaäp Duoãi chaân.. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.6 + Phaùt trieån chung ( nam ) Oân ñoäng taùc 1 – 20. phöông tieän . yeâu caàu buoåi hoïc.xuaát phaùt ba ñieåm töïa. Hoïc 21 .Giao baøi taäp veà nhaø.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.xoaïc Ñònh löôïng 10 .Xoay caùc khôùp : Coà tay. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.yeâu caàu giôø hoïc.xoaïc doïc.   Moãi ñoäng taùc .veä sinh nôi taäp .goái..coå chaân.15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.phoå bieán noäi dung.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . b) Khôûi ñoäng . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1. Hoïc ñoäng taùc 5 . 4 tín gaäy .Söï phoái hôïp cuûa ngöôøi trao – nhaän tín gaäy . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 3 CHAÏY TIEÁP SÖÙC – BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. .30 II – Ñòa ñieåm. hoâng.

naâng cao ñuøi. 2.sao cho tay nhaän tín gaäy thaúng haøng vôùi tay trao tín gaäy cuûa ngöôøi phía sau.chaïy ) Nhö ôû chaïy cöï li ngaén.Taäp taïi choã trao vaø nhaän tín gaäy.ñaù laêng chaân ra tröôùc.Vò trí ñoùng baøn ñaïp caàn ñaûm baûo ñeå ñöôïc chaïy lao sau xuaát phaùt (coù lôïi cho vieäc taêng toác ñoä) treân moät ñöôøng thaúng laø ñöôøng tieáp tuyeán töø vò trí xuaát phaùt tôùi vaïch giôùi haïn beân traùi oâ chaïy.vaën mình. TTCB Töøng ñoâi.saün saøng. 60’ – 65’ 2l *GV cho caùc em xem tranh aûnh *Laøm maãu ñoäng taùc HS ngoài             5l HS taäp 2           1 *GV höôùng daãn hai haøng taäp.soá 1 vaø soá 3 caàm tín gaäy ôû tay phaûi ñöùng sau soá 2 vaø soá 4.naém tín gaäy baèng caùc ngoùn coøn laïi .xuaát phaùt thaáp vôùi baøn ñaïp vaø caàm tín gaäy ôû tay phaûi.chaïy ñaïp sau.Khoaûng caùch caùc baøn ñaïp vôùi nhau vaø vôùi vaïch xuaát phaùt. haøng 2 thöïc hieän moâ phoûng ñoäng taùc nhaän gaäy.ngang.hai haøng ñaùnh tay nhòp nhaøng.ngoùn troû taùch nhö ño gang vaø choáng saùt phía sau vaïch xuaát phaùt. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.Ñöùng chaân tröôùc.Khi tay choáng ñaát ñeå xuaát phaùt.Daøn haøng..chaân sau thaân treân hôi ngaû veà tröôùc gaàn vôùi tö theá khi chaïy.sau ñoù ñeán hai haøng coøn laïi *Taäp khoâng gaäy : Khi nghe hieäu leänh.Khi ñoùng baøn ñaïp. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.Hai HS ñöùng ôû tö theá cuøng caàm tín gaäy.Vaø taäp ñoåi tay caàm .Kó thuaät xuaát phaùt cuõng theo caùc leänh (Vaøo choã. Chuù yù :tröôøng hôïp thieáu tín gaäy coù theå moãi laàn taäp 8 em. 2 laàn x 8 nhòp 10m    .Phaàn cô baûn a . *Taäp coù gaäy Khi ñoäng taùc ñaõ oån ñònh haøng 1 thöïc hieän phoái hôïp vôùi haøng 2 trao – nhaän tín gaäy.luôøn.goùc ñoä caùc baøn ñaïp vaãn nhö khio xuaát phaùt vaøo ñöôøng voøng.sau vaøi nhòp haøng 1 thöïc hieän trao gaäy.Khi ñoùng baøn ñaïp caàn chuù yù sao cho truïc doïc cuûa hai baøn ñaïp ñeàu // vôùi ñöôøng tieáp tuyeán (töø vò trí ñaët baøn ñaïp ñeán ñöôøng voøng.ngoùn caùi.Xuaát phaùt thaáp vôùi tín gaäy VÑV chaïy ñoaïn ñaàu trong chaïy tieáp söùc 4 x 100m. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.caùc baøn ñaïp caàn ñaït leäch sang beân phaûi oâ chaïy. Chaïy tieáp söùc : .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.hai tay caàm gaäy ñeàu duoãi thaúng vaø gaàn // vôùi maët ñaát – ñoù laø thôøi ñieåm Khoaûng 5’ Khoaûng hôn 7’ 6l 10l .Ngöôøi chaïy caàn ñöùng leäch sang beân.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.

Taäp nhö baøi taäp chæ khaùc laø coù di chuyeån . luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn.2.ñeå thay ñoåi nhieäm vuï cho nhau.HS nhaän seõ caàm tín gaäy vaø ñaùnh tay ñoù veà tröôùc) 6l 2lx20m 5l gaäy.6.Taäp xuaát phaùt 3 ñieåm choáng (Hai chaân vaø moät tay)ngöôøi nhaän tín gaäy phaûi quay maët veà phía sau(Quay maët sang traùi khi baét gaäy tay traùi vaø ngöôïc laïi) 2l 6l 2l b .4 GV ñöùng cuøng chieàu.caêng ngöïc. ñoàng thôøi hai tay dang ngang.8.GV höôùng daãn taäp tieáp N 5.3.6. *GV trôû laïi vôùi nhoùm nöõ .hoaøn thaønh vieäc trao – nhaän tín gaäy ( sau ñoù HS trao seõ buoâng tín gaäy vaø ñaùnh tay veà sau. Nhòp 2 : Chaân phaûi ñöa ra sau chaân traùi vaø böôùc sang traùi. hoïc tieáp nhòp 3.2 *GV höôùng daãn HS oân N1.Sau ñoù ñaèng sau quay trao ñoåi nhieäm vuï taäp.tì baèng muõi baøn chaân.7.maët hôi quay sang phaûi. 2l 2l 5l *GV quan saùt nhoùm nöõ oân roài ñeán nhoùm nam. chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu.GV thöïc hieän toaøn boä ÑT 5 nhanh – chaäm. Nhòp 5.2 .baøn tay saáp. Nhòp 3 : Nhö nhòp 1 Nhòp 4 : Thu chaân phaûi veà cuøng chaân traùi vaø tì baèng muõi baøn chaân.Baøi theå duïc Oân TDNÑ Lôùp cöû ra moät em khaù höôùng daãn lôùp oân Oân baøi TD nam 1-20 lôùp töï oân Hoïc ñoäng taùc 5 di chuyeån ngang Nhòp 1 : Chaân traùi böôùc sang traùi roäng baèng vai. Caùn söï lôùp hoâ nhòp nhoùm nöõ taäp GV quan saùt söûa sai.ñoàng thôøi gaäp hai caúng tay.vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo.8 nhö nhòp 1.7. -Töøng haøng taäp . . *GV laøm maãu nhanh.Taäp chaïy ñoaïn ngaén trao – nhaän tín gaäy. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû Ñoäng taùc 6 : Ñoäng taùc löng Nhòp 1-2 : Böôùc chaân traùi sang traùi roäng baèng vai.      *GV höôùng daãn HS taäp nhòp 1.sau taêng toác ñoä ñaùnh tay.GV coù theå cho HS ñaèng sau quay. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân Sau khi caùc em naém vöõng 4 nhòp ñaàu. loøng baøn tay höôùng ra tröôùc.ñoàng thôøi ñaùnh hoâng .4 nhöng di chuyeån sang phaûi.ñoàng thôøi voã tay. Nhoùm nam tieáp tuïc oân.Taäp 1 böôùc trao tín gaäy . -Luùc ñaàu taäp vôùi nhòp ñoä chaâm. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn.vöùa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo.

ÑT 26 : Thu chaân phaûi veà thaønh tö theá ñöùng thaúng.loøng baøn tay höôùng vaøo nhau .maét nhìn thaúng. ÑT 30 : Thu chaân phaûi veà thaønh tö theá nghieâm.hai tay duoãi thaúng sang phaûi.caêng ngöïc.hai tay cao.baøn tay saáp. ÑT 24 : Thu chaân traùi veà vò trí cuõ thaønh tö theá ñöùng nghieâm. Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân GV giaûng giaûi laïi nhöõng yeâu caàu yeáu lónh kyõ thuaät cho ñoäng taùc chính xaùc caû veá bieân ñoä .hai tay giô thaúng treân cao .ñoàng thôøi kheùp chaân traùi vaø haï tay veà tö theá ñöùng cô baûn. *GV goïi baát kyø moät em nam thöïc hieän baøi taäp töø 1-30 *GV goïi baát kyø moät em nöõ thöïc hieän baøi taäp töø 1.xuoáng döôùi chaïm muõi baøn chaân traùi. vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo.maét nhìn theo tay. ÑT 27 : Laêng thaúng chaân traùi veà tröôùc.caúng tay traùi gaäp tröôùc ngöïc.30      *GV laøm maãu nhanh. luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn. .maët höôùng sang phaûi.ñaàu vaø thaân ngöôøi nghieâng sang phaûi . kheùp chaân.caêng ngöïc.( neáu lôùp tieáp thu toát coù theå taâp laïi toaøn boä 6 ÑT ) Hoïc ñoäng taùc 21-30 nam ÑT 21 : Baät thaúng leân cao nhaûy öôõn thaân. Nhòp 7-8 Naâng thaân leân.caúng tay phaûi gaäp tröôùc ngöïc.ngaång ñaàu. *Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai.sang traùi. 1l *GV Trieån khai taäp nhoùm nam.maét nhìn thaúng.phöông höôùng.6. thaân ngöôøi vaø chaân phaûi duoãi thaúng. ÑT 22 : Ñöùng thaúng . Nhòp 3-4 Ñaùnh hoâng sang phaûi. chaäm *GV ñöùng cuøng chieàu. Nhòp 5-6 : Gaäp thaân ra phía tröôùc . ÑT 28 : Nhö ÑT 26 ÑT 29 : Nhö ÑT 27. ÑT 25 : Nhö ÑT 23.hai tay giô thaúng treân cao.hai chaân kheùp.maët höôùng sang traùi.taäp töø 21 – 26 *Tieáp ñeán töø 27 .nhöng ñoåi chaân. ÑT 23 : Chaân traùi böôùc daøi sang traùi thaønh tö theá ñöùng khuîu goái traùi.hai tay ñöa thaúng töø treân cao. 2l 2l 5l treân Caùn söï lôùp quaûn lí nhoùm nöõ taäp cho thuoäc hai ñoäng taùc vöùa hoïc.tay phaûi ñöa ngang baøn tay saáp.nhöng ñoåi beân. chaân phaûi duoãi thaúng.khuîu goái.hai tay dang ngang.tay traùi ñöa ngang baøn tay saáp.keát thuùc ñoäng taùc hai chaân chuïm.caêng ngöïc.

Phöông tieän : Chuaån bò coøi.Phaàn keát thuùc .veä sinh nôi taäp .Hoài tónh.thaû loûng.*Cuûng coá baøi : 3. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 4 CHAÏY TIEÁP SÖÙC – BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu .Giao baøi taäp veà nhaø.Oân phoái hôïp cuûa ngöôøi trao – nhaän tín gaäy hoaëc noäi dung do GV choïn Oân ÑT 1 – 6 (nöõ) Hoïc ÑT 7 – 8 (nöõ) Oân ÑT 1 – 30 (nam) Hoïc ÑT 31 – 40 (nam) II – Ñòa ñieåm.. .Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . . 4 tín gaäy .GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. phöông tieän . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 5 -10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .

60’ – 65’ 3l *Chuù yù lôùp thaät traät töï nghe vaø nhôù lôøi daën doø cuûa GV *Nhöõng em chöa taäp ngoài traät töï theo doõi ñeå ñeán löôït mình taäp naém ñöôïc caùch thöùc. *Luùc ñaàu taäp khoaûng caùch giöõa ngöôøi trao vaø nhaän khoaûng caùch 20m. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. *Boá trí caùc em ngoài ôû giöõa ñoaïn ñöôøng taäp.ngöôøi soá 1 laïi nhaän laïi gaäy ñeå taäp töø ñaàu.15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. Ngöôøi soá 1 caàm tín gaäy ôû tay phaûi roài trao cho ngöôøi soá 2 . 2l 5l 2l 5l -GV ñeám nhòp. b) Khôûi ñoäng .goái.coå chaân.Ngöôøi soá 3 chuyeån gaäy sang tay phaûi ñeå trao cho ngöôøi soá 4 .  ñoäng taùc  2 laàn x 8  nhòp  10m  . -Lôùp cöû 1 em khaù leân hoâ.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. -GV ñeám nhòp.GV qua nhoùm nöõ.ñaù laêng chaân ra tröôùc. 2l 2l 4l 5l .Daøn haøng.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.GV qua oân nhoùm nam.phoå bieán noäi dung.Heát moät ñôït nhö vaäy.Ngöôøi soá 2 nhaän gaäy baèng tay traùi roài chuyeàn gaäy vaøo tay phaûi bñeå trao cho ngöôøi soá 3.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.GV Ñöùng cuøng chieàu. -Lôùp cöû 1 em khaù leân hoâ. yeâu caàu buoåi hoïc. b) BAØI THEÅ DUÏC -Oân ñoäng taùc 1 – 6 TDNÑ nöõ Ñònh löôïng 10 .ngöôøi soá 4 nhaän gaäy baèng tay traùi.khoaûng caùch ngöôøi tröôùc ngöôøi sau phaûi taêng leân ñuû xa ñeå khoâng xoâ ñaïp vaøo nhau.luôøn.ñeå deã quaûn lí lôùp.ngöôøi soá 1 caàm tín gaäy chaïy cuoái cuøng. theo Moãi Ñoäi hình 4 haøng ngang. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.Khi phoái hôïp ñaõ toát caàn chuù yù taêng toác ñoä. caùn söï laøm maãu ñöùng ôû tröôùc caùc em nam laøm theo.naâng cao ñuøi. caùn söï laøm maãu ñöùng ôû tröôùc caùc em nuõ laøm theo.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.vaën mình. Trao – nhaän tín gaäy theo ñoäi 4 ngöôøi Caû ñoäi chaïy nheï nhaûng theo 1 haøng doïc .ñieàu khieån nhoùm nöõ taäp.ngöôøi soá 4 chaïy ñaàu.xoaïc doïc.ñeán ngöôøi soá 3.Xoay caùc khôùp : Coà tay. hoâng.ñieàu khieån nhoùm nam taäp.Chaïy vôùi ñöôøng thaúng. Chaïy naâng goùt chaïm moâng. -Oân ñoäng taùc 1 – 30 Baøi TD nam 1l 2l 2l -Hoïc ñoäng taùc 7 – 8 TDNÑ nöõ +Taäp phaàn chaân +Taäp phaàn tay +Taäp phoái hôïp tay – chaân. .xoaïc ngang.yeâu caàu giôø hoïc.roài ngöôøi soá 2.chaïy ñaïp sau.gaäp Duoãi chaân.Khi chaïy caøng nhanh.vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em laøm theo. 2 . *Moãi laàn taäp 2 nhoùm. Phaàn cô baûn : a) Oân phoái hôïp cuûa ngöôøi trao vaø ngöôøi nhaän tín gaäy.

-Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng .vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em laøm theo -Caùn söï ñieàu khieån.GV Ñöùng cuøng chieàu.GV Ñöùng cuøng chieàu. -Caùn söï ñieàu khieån.Phaàn keát thuùc . .Caùn söï ñieàu khieåm vaø nhoùm nöõ töï quaûn. .Giao baøi taäp veà nhaø.GV Ñöùng cuøng chieàu.thaû loûng. c) Cuûng coá baøi -GV voã nhòp caùc HS taäp .vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em laøm theo -GV voã nhòp caùc HS taäp .GV chuyeån qua nhoùm nam. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO GIAÙO AÙN 5 .GV giaùm saùt .Hoài tónh.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .GV giaùm saùt -Caùn söï ñieàu khieåm vaø nhoùm töï quaûn -Lôùp taäp trung laïi-GV goïi moât vaøi em kieåm tra möùc ñoä tieáp thu baøi cho nam. nöõ 3.vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em laøm theo.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. .2l 2l 4l -Hoïc ñoäng taùc 31 – 40 Baøi TD nam.

Phaàn cô baûn a .ñaù laêng chaân ra tröôùc.Caùn söï Ñöùng cuøng chieàu. Oân ÑT 1 – 8 (nuõ) Hoïc ÑT 9 Oân ÑT 1 – 40 (nam) Hoïc ÑT 41 – 50 (nam) II – Ñòa ñieåm.  ñoäng taùc  2 laàn x 8  nhòp  10m  .coå chaân. 4 tín gaäy .chaïy ñaïp sau. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. -Boá trí lôùp ngoài khu vöïc giöõa ñoaïn ñöôøng chaïy. HỒ CHÍ MINH CHAÏY TIEÁP SÖÙC – BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu Hoïc moät soá ñieåm cô baûn trong luaät ñieàn kinh (phaàn chaïy tieáp söùc 4 x 100m) Oân noäi dung chaïy nhö luùc thi ñaáu.15’ -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.53 saùch GV TD lôùp 11 b .Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Ñònh löôïng 10 .phoå bieán noäi dung.Hoïc ñoäng taùc 9 2l 4l 2l .böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em nöõ laøm theo.TP.vaën mình. Taäp nhö ñieàu kieän thi ñaáu ( neáu coù ñuû saân baêi) Do ñieàu kieän tröôøng khoâng coù saân coù theå töông töï baèng caùch thu heïp ñoä daøi.xoaïc ngang.yeâu caàu giôø hoïc.moät löôït taäp 2 nhoùm.coøn ñieàu kieän keùm hôn chæ taäp treân ñöôøng thaúng. -Caùn söï lôùp giöõ traät töï. hoâng.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.xoaïc doïc. Oân ñoäng taùc 1 – 40 e .veä sinh nôi taäp . .luôøn. Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.gaäp Duoãi chaân.goái.taäp vôùi toác ñoä cao. phöông tieän . Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.Daøn haøng. b) Khôûi ñoäng .Luaät Trang 52.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.caùc em coù theå taäp giöõ theo nhoùm cho ñeán luùc kieåm tra. Oân ñoäng taùc 1 – 8 d . Coù theå baám giôø ñeå tính thaønh tích + kó thuaät.hoaëc cuoái buoåi hoïc.Xoay caùc khôùp : Coà tay. 60’ – 65’ Lôùp taäp hoïp ngoài 4 haøng ngang coù theå giaûng luaät chaïy 4x100 ñaàu giôø hoïc sau ñoù môùi khôûi ñoäng. 2 . Chaïy naâng goùt chaïm moâng.. -Taäp trao – nhaän tín gaäy nhoùm 4 em. theo Moãi Ñoäi hình 4 haøng ngang.naâng cao ñuøi. yeâu caàu buoåi hoïc.    4l 2l c .

nöõ 3. .GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. .      -Caùn söï ñieàu khieån nhoùm nöõ oân.GV giaùm saùt -Caùn söï ñieàu khieåm vaø nhoùm töï quaûn .GV giaùm saùt -Caùn söï ñieàu khieåm vaø nhoùm töï quaûn .Giao baøi taäp veà nhaø. -Caùn söï lôùp hoâ nhòp nhoùm nam taäp                 F .Hoïc ñoäng taùc 41 – 50 2l 6l 1l G .vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em nöõ laøm theo.4l   -Caùn söï ñieàu khieån. Cuûng coá baøi -Lôùp taäp trung laïi-GV goïi moât vaøi em kieåm tra möùc ñoä tieáp thu baøi cho nam.Hoài tónh.Phaàn keát thuùc . .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 5 -10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .vöøa ñeám nhòp vöøa laøm maãu caùc em nöõ laøm theo. . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng .thaû loûng.GV Ñöùng cuøng chieàu.GV Ñöùng cuøng chieàu. .

chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.coå chaân.xoaïc ngang. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1. phöông tieän . Kieåm tra khaû naêng phoái hôïp trao – nhaän tín gaäy.naâng cao ñuøi. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 6 CHAÏY TIEÁP SÖÙC –LYÙ THUYEÁT - BAØI THEÅ DUÏC I – Muïc tieâu II – Ñòa ñieåm.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. Caùch cho ñieåm Ñieåm kó thuaät cuûa caùc HS trong moät nhoùm laø nhö nhau. 4 tín gaäy . Noäi dung döï truø : Oân ÑT 1 – 9 (nöõ) Oân ÑT 1 – 50 (nam) Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60’ – 65’           .xoaïc doïc.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .Phöông tieän : Chuaån bò coøi. Phaàn cô baûn a . 2 . Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.gaäp Duoãi chaân.Daøn haøng.      .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.yeâu caàu giôø hoïc.. yeâu caàu buoåi hoïc.ñaù laêng chaân ra tröôùc.Kieåm tra chaïy tieáp söùc Oân taïi choã trao vaø nhaän tín gaäy Moät böôùc trao vaø nhaân tín gaäy(nhaän tín gaäy sau ñoù ñoåi tay).phoå bieán noäi dung. b) Khôûi ñoäng . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.vaën mình. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.luôøn.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.chuù yù ñeán söï taäp luyeän thöôøng xuyeân cuûa HS Ñieåm 9 – 10 :Thöïc hieän ñuùng Ñònh löôïng 10 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.goái. Kieåm tra chaïy tieáp söùc Nguyeân taéc vöøa söùc.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.Xoay caùc khôùp : Coà tay.veä sinh nôi taäp . hoâng.chaïy ñaïp sau.

ñieåm E tuyø thuoäc ñaëc ñieåm cuûa töøng ñoâi phoái hôïp.Chæ neân kieåm tra ñoàng thôøi 1 – 2 nhoùm..huaán luyeän vieân.ñeå GV deã theo doõi.phaûi ôû möùc sao cho moãi ngöôøi coù coá gaéng nhaát ñònh vaø caàn söï giuùp ñôõ cuûa giaùo vieân. Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän ñuùng kó thuaät trao – nhaän tín gaäy.nhöng khoâng thay ñoåi caùc moác quy ñònh. 2l b .coù theå cho chaïy theo ñöôøng voøng.Cöù theá laàn löôït cho ñeán heát GV chia lôùp thaønh nhieàu nhoùm.chaïy vôùi toác ñoä chaäm Ñieåm 1 – 2 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc kyõ thuaät trao – nhaän tín gaäy.phoái hôïp cô baûn ñuùng kó thuaät ôû trong khu vöïc qui ñònh.phoái hôïp ñuùng ñuùng kó thuaät ôû cuoái khu vöïc qui ñònh.kó thuaät trao – nhaän tín gaäy.trình ñoä. Nguyeân taéc vöøa söùc : Nguyeân taéc vöøa söùc ñöôïc baûo ñaûm khi thöïc hieän toát hai vaán ñeà -Ñoä khoù cuûa baøi taäp phaûi löïa choïn vaø phaân thaønh loaïi baäc.ñaùnh giaù. c .Vieäc saép xeáp ñoù theo caùc qui luaät -Töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp -Töø deã ñeán khoù -Töø nhöõng caùi ñaõ bieát sang caùi chöa bieát Moät ñieàu quan troïng nöõa laø AB daøi 20m.coù theå cho caùc em thöû moät laàn. -Phaûi xeùt ñeán ñaëc ñieåm cuûa ngöôøi hoïc veá : giôùi tính.löùa tuoåi. Neáu khoâng kòp giôø coù theå boû phaàn naøy.v . Oân baøi TD nam. Ñieåm 5 – 6 :Thöïc hieän ñuùng kó thuaät trao – nhaän tín gaäy. Caùc baøi taäp khoâng vöøa söùc deã gaây chaán thöông trong taäp luyeän.Neáu khoâng coù ñieàu kieän ñeå chaïy treân ñöôøng thaúng.chaïy toác ñoä chaäm Ñieåm 3 – 4 :Thöïc hieä ñöôïc kyõ thuaät trao – nhaän tín gaäy.HS ngồi tập trung 4 haøng ngang .coù theå theo thöù töï danh saùch .chaïy toác ñoä trung bình.chaïy toác ñoä cao. Nhôù yeâu caàu caùc em kieåm tra song veà choã cuõ ngoài traät töï.GV neân cho chuaån bò “vaät baùo hieäu” Khi caùc nhoùm khaùc nhau vaøo kieåm tra.nöõ.phoái hôïp cô baûn ñuùng kó thuaät ôû trong khu vöïc qui ñònh.v Caùc baøi taäp khi ñöôïc löïa choïn ñeå giaûng daïy khoâng neân quaù khoù hoaëc quaù deã. Ñeå cho ñoä khoù cuûa baøi taâp luoân vöøa söùc vôùi ngöôøi taâp thì phaûi naâng daàn leân.AD daøi 50m.

Naém chaéc ñaëc ñieåm caù nhaân seõ cho pheùp ngöôøi GV ñaët caùc nhieâm vuï vöøa söùc HS.trong thi ñaáu thaäm chí caû trong luùc vui chôi vaø nghæ ngôi.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng .Hoài tónh.thaû loûng.Giao baøi taäp veà nhaø. . .Ñaëc ñieåm caù nhaân cuûa ngöôøi taäp neân nghieân cöùutrong hoïc taäp.Thöïc hieän caùc quy luaät “töø deã ñeán khoù””töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp””töø nhöõng ñieàu ñaõ bieát ñeán nhöõng ñieàu chöa bieát” 3.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . 2.Bieát vaø tính kyõ veà caùc löùa tuoåi vaø caù tính cuûa ngöôøi taâp 3.Phaàn keát thuùc . .muoán ñaûm baûo nguyeân taéc vöøa söùc thì ngoaøi vieäc chuù yù ñeán xu höôùng chung phaûi chieáu coá ñeán ñaëc ñieåm caù nhaân..tieán haønh caùc quaù trình giaûng daïy ñöôïc chaët cheõ vaø coù caùc bieän phaùp ñöôïc linh hoaït Ñaûm baûo cho nguyeân taéc vöøa söùc caàn theo caùc quy luaät 1Laõnh ñaïo chaéc chaéc quaù trình thöïc hieän chöông trình vaø ñeà ra caùc yeâu caàu hoïc taäp.

daây nhaûy.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. Oân chaïy ñaø – giaäm nhaûy. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp ) Noäi dung & giaûng giaûi 1.yeâu caàu giôø hoïc.Kiểm tra TD *Lôùp töï oân Ñònh löôïng 10 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.      . Oân caùc böôùc di chuyeån trong moân boùng chuyeàn.vaën mình. hoâng. yeâu caàu buoåi hoïc. Chaïy naâng goùt chaïm moâng. Moät soá ñoäng taùc boå trôï do GV choïn.veä sinh nôi taäp . Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. b) Khôûi ñoäng .SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.gaäp Duoãi chaân.xoaïc ngang.luôøn.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. phöông tieän . Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60’ -65’ *Lôùp chia thaønh 2 nhoùm nam – nöõ rieâng caùn söï lôùp ñieàu .xoaïc doïc.Daøn haøng. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. Phần cơ bản a .Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . . II – Ñòa ñieåm.TTTC I – Muïc tieâu Kieåm tra.coå chaân.ñaù laêng chaân ra tröôùc. 2 . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 7 THEÅ DUÏC – NHAÛY CAO .khoaûng 6 quaûø boùng chuyeàn.chaïy ñaïp sau.goái.Xoay caùc khôùp : Coà tay. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.naâng cao ñuøi..phoå bieán noäi dung.

nhanh choùng ñöa chaân giaäm ra tröôùc vaø ñaët töø goùt chaân sang muõi chaân.chöa thuoäc 2 ñoäng taùc vaø vaáp moät soá nhòp.chöa khôùp nhaïc.Chöa thuoäc 2 – 3 ñoäng taùc hoaëc vaáp moät soá nhòp. 10l 10l Oân chaïy ñaø 10m x2l Lôùp 4 haøng ngang cöï ly giaõn caùch      -HS Ñöùng treân moät chaân.coù vaáp moät soá nhòp. -Ñieåm 1 – 2 :Chöa thöïc hieän ñöôïc 2/3 caùc ñoäng taùc cuûa baøi.taïo ñöôïc söï thoaûi maùi. Moãi ñôït goïi 3 – 5 em leân thöïc hieän. -Baät loø coø Ba em ñaàu haøng thöïc hieän sau ñoù xeáp haøng ôû ñích .khôùp nhaïc hoaëc nhòp hoâ. -Ñieåm 7 – 8 :Thöïc hieân ñuùng töông ñoái ñeïp. -Ñieåm 5 – 6 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng vaø ñoäng taùc ñeïp.Khi nghe goïi tôùi teân mình HS nhôù giô tay.ñaët chaân giaäm phía sau.Khôùp nhaïc hoaëc nòp hoâ. coù tính lieân hoaøn nhöng chöa thaät ñeïp.thöïc hieän 3 böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng. GV taäp trung caùc em nöõ ngoài thaønh hai haøng ngang.Nhảy cao Oân giaäm nhaûy 3l khieån lôùp oân.khôùp nhaïc hoaëc nhòp hoâ. *Kieåm tra nam (caùch cho ñieåm) -Ñieåm 9 – 10 : Thöc hieän ñuùng kó thuaät.*Kieåm tra nöõ (caùch cho ñieåm ) -Ñieåm 9 – 10 : Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät vaø baøi ñeïp. -HS HS Ñöùng treân moät chaân. Taäp ñoäng taùc boå trôï -Taäp ñaùnh tay -Ñöùng kieãng goùt nöûa tröôùc baøn chaân tröôùc treân buïc cao 20cm thöïc hieän naâng goùt chaân leân xuoáng.           Ñaët chaân giaäm nhaûy phaûi töø goùt chaân sang muõi chaân vaø giaäm maõnh lieät. -Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän ñuùng kó thuaät.khi nghe hieäu leänh coøi. -Ñieåm 3 – 4 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc kyõ thuaät.ñaët chaân giaäm phía sau.goïi theo thöù töï danh saùch. -Hs nam giaäm nhaûy chaân traùi taäp chaïu ñaø 5 böôùc.Chöa thuoäc nhieàu ñoäng taùc hoaëc vaáp nhieàu nhòp.ñeå ruùt kinh nghieäm.ñoäng taùc xaáu. Löu yù caùc em chöa tôùi löôït kieåm tra ngoài taäp trung.ñoàng thôøi ñaù laêng vaø ñaùnh tay. coù sai soùt nhoû veà tö theá. ñeïp vaø coù nhòp ñieäu.ñeán 7 böôùc -HS nam giaân nhaûy chaân phaûi taäp chaïy ñaø 5 böôùc. coù tính lieân hoaøn. b .khi nghe hieäu leänh coøi.ñeán 7 böôùc      Töøng haøng taäp                                 Toác ñoä chaïy ñaø vuøa phaûi.

TTTC I – Muïc tieâu Nhaûy cao : Chaïy ñaø – giaâm nhaûy – treân khoâng . b) Khôûi ñoäng . Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.di chuyeån veà tröôùc chaân sau böôùc tröôùc .chaïy Ñònh löôïng 10 .      .phoå bieán noäi dung. II – Ñòa ñieåm. . 3.luôøn.khoaûng 6 quaø boùng chuyeàn.Xoay caùc khôùp : Coà tay.chaân coøn laïi reâ theo trôû veà TTCB +Böôùc chaïy :thöïc hieän khi boùng ñeán ôû xa.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.vaën mình. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1..naâng cao ñuøi.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.söû duïng khi boùng ñeán leäch sang phaûi hay traùi ôû cöï li gaàn Kó thuaät : Chaân naøo gaån höôùng ñoù nhaát böôùc tröôùc.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 5 -10’ A B C -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.gaäp Duoãi chaân.15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. .Daøn haøng.phaûitröôùc.Hoài tónh. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng .xoaïc ngang.yeâu caàu giôø hoïc. phöông tieän .Giao baøi taäp veà nhaø. Boùng chuyeàn -Oân caùc böôùc di chuyeån +Böôùc tröôït ngang sang traùi.Phaàn keát thuùc .goái.thaû loûng.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.hai hay nhieàu böôùc tuyø thuoäc cöï li xa gaàn boùng ñeán.veä sinh nôi taäp .cöï ly giaõn caùch Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m .xoaïc doïc. daây nhaûy. yeâu caàu buoåi hoïc. .sau.coå chaân. hoâng. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 8 Nhaûy cao .rôi xuoáng ñaát Hoaøn chænh boán giai ñoaïn kyõ thuaät Moät soá ñoäng taùc boå trôï kó thuaät vaø baøi taäp phaùt trieån theå löïc (do Gv choïn) TTTC : Oân caùc böôùc di chuyeån trong moân boùng chuyeàn.   c . (moät soá baøi taäp boå trôï). OÂn kó thuaät chuyeàn boùng cao tay cô baûn.

*Tröôøng hôïp thieáu boùng coù theå chia lôùp laøm hai nhoùm.Phaàn cô baûn a Nhaûy cao : moät saûi tay.chaân tröôùc chaân sau. *Ñaët chaân giaäm nhaûy phaûi töø goùt chaân sang muõi chaân vaø giaäm maõnh lieät. *Sau khi GV giaûng giaûi caû lôùp.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.sau ñoù khuîu goái thu tay phoái hôïp coå tay vaø caùc loùng ngoùn tay hoaõn xung roài thöïc hieän chuyeàn boùng ñi. Nhaéc laïi nhöõng ñieåm maáu choát cuûa töøng giai ñoaïn.theo goùc ñoä khoaûng 60 – 700 So vôùi traùn. nhoùm kia taäp boùng chuyeàn.sang phaûi .böôùc tröôït tieán .haï thaáp troïng taâm.nhanh choùng ñöa hình tay ñoùn boùng ôû treân cao caùch traùn khoaûng 30cm.sau ñoù GV ñeå nhoùm 1 taâp döôùi söï giaùm saùt cuûa caùn söï lôùp.moät nhoùm taäp nhaûy cao. 6l 6l 6l 10l *GV höôùng daãn nhoùm 2 taäp boùng chuyeàn ôû ñòa ñieåm khaùc. Chaïy naâng goùt chaïm moâng. Loø coø 2.GV ñeám 2 HS thöïc hieän taïi choã thöïc hieän ñoäng taùc chuyeàn boùng .ñaù laêng chaân ra tröôùc. *Tröôøng hôïp ñuû duïng cuï caû lôùp taäp nhaûy cao xong sau ñoù caû lôùp chuyeån qua hoïc boùng chuyeàn.luøi.buïng hoùp. 2lx10m 60’ – 65’ 2l *Toác ñoä chaïy ñaø vuøa phaûi.taïo ñöôïc söï thoaûi maùi. *Oân böôùc tröôït ngang sang traùi. TTCB Ñöùng hai chaân roäng baèng vai.GV toå chöùc höôùng daãn nöûa lôùp taäp nhaûy cao toaøn boä 4 giai ñoaïn.      *GV laøm maãu.ñaïp sau.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.  1  2 *GV ñeám 1 HS ñöa hình tay leân. *Phoái hôïp di chuyeån thöïc hieän moâ phoûng ñoäng taùc chuyeàn boùng cao tay cô baûn. Chuù yù ñôïi cô theå ñeán ñieåm cao nhaát môùi thöïc hieän xoay muõi chaân laêng vaø ngöôøi.cho HS xem tranh aûnh.maét quan saùt chôø boùng ñeán.Böôùc chaïy. b)TTTC : Boùng chuyeàn.hai tay thaû loûng . chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. *Nghe hieäu leänh coøi GV chæ tay höôùng naøo HS di chuyeån Ñoäng taùc : Di chuyeån theo höôùng boùng ñeán. 40l 40l .vai hôi nhoâ veà phía tröôùc.böôùc nhaûy.

Taäp hoïp lôùp laïi GV thò phaïm laïi nhaéc laïi ngaén goïn ñieåm maáu choát cuûa kyõ thuaät. *Thöïc hieän chuyeàn 1 laàn moät beân chuyeàn nhanh – moät beân chuyeàn chaäm. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. cöù theá luaân phieân. ñoåi noäi dung taäp chuyeån sang nhaûy cao. neáu ngöôïc laïi. .GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. +Haøng 2 taäp boå trôï nhö haøng 1 vöøa thöïc hieän +Haøng 1 böôùc tôùi gaàn caàm boùng nöông boùng theo ñeå haøng 2 thöïc hieän chuyeàn boùng.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc .Hoài tónh.thaû loûng. *Neáu lôùp ngoan coøn dö thôøi gian coù theå cho nhoùm BC töï taäp moät luùc. Lôùp taäp trung ngoài 4 haøng ngang.Giao baøi taäp veà nhaø.30l 30l 20l 40l höoùng ñoù vaø thöïc hieän ñoäng taùc. 2l 4l 800m c) Chaïy beàn 3. Goïi moät vaøi em thöïc hieän toát leân thöïc hieän. GV tuaàn naøy chuù troïng moân BC – Tuaàn sau seõ chuù troïng moân nhaûy cao. 5 -10’ Lôùp taäp ôû ñòa hình töï nhieân.Phaàn keát thuùc . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .sau ñoù ñoåi ngöôïc laïi. .(taïo caûm giaùc khi thöïc hieän chuyeàn) +Ñoåi laïi haøng 2 caàm boùng cho haøng 1 taäp.  1  2 *Ñoäng taùc boå trôï +Haøng 1 thöïc hieän chuyeàn boùng xuoáng ñaát (coù theå ôû treân töôøng) Caàm boùng theo hình tay ôû treân ñaàu thöïc hieän chuyeàn boùng thaúng leân trôøi roài rôi veà vò trí cuõ. *Hai haøng luøi veà sau 2 böôùc thöïc hieän chuyeàn hai laàn.

HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 9 Nhaûy cao .Phöông tieän : Chuaån bò coøi.veä sinh nôi taäp .TTTC I – Muïc tieâu Oân Hoaøn chænh boán giai ñoaïn kyõ thuaät Moät soá ñoäng taùc boå trôï kó thuaät vaø baøi taäp phaùt trieån theå löïc (do Gv choïn) Oân caùc böôùc di chuyeån – Caùc baøi taäp boå trôï kó thuaät chuyeàn boùng cao tay cô baûn .Oân ñeäm boùng II – Ñòa ñieåm. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp .khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn. daây nhaûy.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. .Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . phöông tieän ..

GV ñeám 2 HS thöïc hieän taïi choã thöïc hieän ñoäng taùc chuyeàn boùng .ñaù laêng chaân ra tröôùc.Daøn haøng.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.gaäp Duoãi chaân.Phaàn cô baûn a Nhaûy cao : Ñònh löôïng 10 .böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.Xoay caùc khôùp : Coà tay.  1  2 40l 40l .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.taêng tính ñaøn hoài cuûa chaân.phoå bieán noäi dung.sang phaûi . Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 10mx2l 60’ – 65’ 10l 10l 6l b Boùng chuyeàn 10l 10l 10l -Taäp ñaùnh tay -Taäp moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy.xoaïc doïc.luøi.böôùc nhaûy.naâng cao ñuøi. hoâng.vaën mình. b) Khôûi ñoäng . Chaïy naâng goùt chaïm moâng.15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. Loø coø 2.xoaïc ngang.goái.Böôùc chaïy.yeâu caàu giôø hoïc.böôùc tröôït tieán .coå chaân. *Oân böôùc tröôït ngang sang traùi.chaïy ñaïp sau. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.luôøn. *Nghe hieäu leänh coøi GV chæ tay höôùng naøo HS di chuyeån höoùng ñoù vaø thöïc hieän ñoäng taùc. Muïc ñích khôûi ñoäng. yeâu caàu buoåi hoïc.  1  2 *GV ñeám 1 HS ñöa hình tay leân.Noäi dung & giaûng giaûi 1.cho ñeán 120cm döøng vôùi nöõ 60cm 90cm. Taäp möùc xaø 70cm moãi laàn naâng xaø leân 5cm. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. -Taâp 3 böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng      Moãi laàn 4 em thöïc hieän.      . *Phoái hôïp di chuyeån thöïc hieän moâ phoûng ñoäng taùc chuyeàn boùng cao tay cô baûn.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.

Phaàn keát thuùc .hai ngoùn caùi kheùp laïi song song baèng nhau. -Taâp ñeäm qua ñeäm laïi. Töøng haøng thöïc hieän.Hoài tónh. +Ñoåi laïi haøng 2 caàm boùng cho haøng 1 taäp.   A1 A   B1 B Em chuyeàn khaù ñöùng ôû treân. 3. +Hai haøng luøi veà sau 2 böôùc thöïc hieän chuyeàn hai laàn.boán loùng ngoùn tay naøy ñaët leân boán loùng ngoùn tay kia.coå tay duoãi thaúng.caùnh tay thaúng.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. 8voøng Oâng ñeäm boùng : Nhaéc laïi maáu choát kó thuaät Ñöùng tö theá chuaån bò.di chuyeån nhanh ñeán choã höôùng boùng tôùi. cöù theá luaân phieân.caùnh tay taïo vôùi thaân ngöôøi moät goùc 45o – 50o.luùc naøy goùc taïo bôûi caùnh tay vaø thaân khoaûng 60o – 80o(tröôøng hôïp thoâng thöôøng)Coù theå lôùn hôn do phuï thuoäc ñöôøng boùng tôùi vaø muïc ñích ñaùnh boùng.vung tay leân. _Taäp moät beân tung boùng moät beân ñeäm. .30l 30l 20l 40l Tröôøng hôïp trong nhoùm coù em yeáu. sau ñoù ñoåi ngöôïc laïi.yeâu caàu ñaàu tieân em coá gaéng di chuyeån cho kòp ñoùn boùng. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . Taêng löïc Ñöùng treân baäc theàm thaáp baèng nöûa tröôùc 2 baøn chaân.boùng bay sang A. -Thöïc hieän ñoäng taùc ñeäm boùng khoâng boùng di chuyeån sang caùc höôùng. +Thöïc hieän chuyeàn 1 laàn moät beân chuyeàn nhanh – moät beân chuyeàn chaäm.thaû loûng.ñoàng thôøi hôi xoác vai leân ñeå tieáp xuùc boùng. hoâng. +Haøng 2 taäp boå trôï nhö haøng 1 vöøa thöïc hieän +Haøng 1 böôùc tôùi gaàn caàm boùng nöông boùng theo ñeå haøng 2 thöïc hieän chuyeàn boùng. Chuyeàn boùng di chuyeån. A chuyeàn laïi cho A 2….Thöïc hieän ñeäm boùng baèng caùch duoãi khôùp goái.thöïc hieän chuyeàn chaäm.thöïc hieän kieãng goùt leân xuoáng taêng löïc coå chaân Ñöùng treân baäc theàm thaáp baèng nöûa tröôùc baøn chaân traùi thöïc hieän kieãng goùt leân xuoáng Ñöùng treân baäc theàm thaáp baèng nöûa tröôùc baøn chaân phaûi thöïc hieän kieãng goùt leân xuoáng 20l 20l 20l *Ñoäng taùc boå trôï +Haøng 1 thöïc hieän chuyeàn boùng xuoáng ñaát (coù theå ôû treân töôøng) Caàm boùng theo hình tay ôû treân ñaàu thöïc hieän chuyeàn boùng thaúng leân trôøi roài rôi veà vò trí cuõ.A 1 chuyeàn xong di chuyeån sang traùi chaïy ra cuoái haøng.gaàn tôùi boùng ñoàng thôøi thöïc hieän ñöa hình tay chuaån bò cho vieäc ñeäm boùng.

Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . . . Oân Hoaøn chænh boán giai ñoaïn kyõ thuaät Luaät ñieàn kinh (phaàn nhaûy cao) TTTC : Oân phaùt boùng thaáp tay chính dieän Hoïc phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình.veä sinh nôi taäp.TTTC I – Muïc tieâu II – Ñòa ñieåm.khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn. phöông tieän . .Phöông tieän : Chuaån bò coøi. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi Ñònh löôïng Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) Nhaûy cao :Moät soá ñoäng taùc boå trôï. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 10 Nhaûy cao . daây nhaûy. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. .Giao baøi taäp veà nhaø...Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.

-Ba böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng.goái.ñeäm boùng   20l C Moät laàn thöïc hieän 3 HS.vaën mình.naâng cao ñuøi.ñaët chaân .15’ -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.luôøn.Phaàn cô baûn a Nhaûy cao : -Taäp caùc baøi taäp boå trôï ñeå naâng cao thaønh tích.nam (1m) nöõ (80cm) *lôùp ngoài taäp trung 4 haøng ngang chuù yù chaïy ñaø .yeâu caàu giôø hoïc.      .ñaù laêng chaân ra tröôùc. Loø coø 2.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.coå chaân. yeâu caàu buoåi hoïc.xoaïc doïc.Daøn haøng. b) Khôûi ñoäng .1.  Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 10mx2l 3lx3 A B -Hoaøn chænh 4 giai ñoaïn *Luaät ñieàn kinh (phaàn nhaûy cao) Saùch GV lôùp 11 trang 86 b Boùng chuyeàn Oân chuyeàn boùng. -Ñöùng baèng chaân giaäm . Chaïy naâng goùt chaïm moâng.chaïy ñaïp sau. Nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. hoâng.      .cöù 3 böôùc thöïc hieän giaäm nhaûy ñaù laêng. 60’ – 65’ 10l 6l 10l 6l Nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. Muïc ñích khôûi ñoäng.Daøn haøng. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.taêng tính ñaøn hoài cuûa chaân. 10 .chaân laêng phía sau thöïc hieän ñaù laêng.phoå bieán noäi dung.Xoay caùc khôùp : Coà tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. -Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy ñaù laêng -Ñaùnh tay taïi choã -Moät böôùc giaäm nhaûy xoay muõi chaân vaø thaân rôi xuoáng baèng chaân giaäm sau ñoù tôùi choáng hai tay.gaäp Duoãi chaân.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. Ñoäi hình 4 haøng ngang. -Taâp ôû möùc xaø trung bình.xoaïc ngang.

caùc haøng coøn laïi phuïc vuï boùng.Khi tung boùng thaân ngöôøi baét ñaàu vöôn leân.töøng haøng thöïc hieän.hai nhoùm taäp .tay hôi co ôû khôùp khuyûu.cöù theá laàn löôït.ñöùng caùch löôùi khoaûng 1. Tung boùng :Troïng taâm cô theå haï thaáp vaø hôi doàn veà chaân phaûi.Tay traùi caàm boùng.vai traùi höôùng veà phía löôùi.baøn tay ngöûa.baøn tay caùch thaân ngöôùi 30 – 35cm.Maët quay veà höôùng löôùi.laàn hai môùi chuyeàn ñi ( Gioáng nhö boå trôï taêng tính ñaøn hoài caùc ngoùn tay ñeå traùnh chaán thöông )  1  2 -Taâp chuyeàn qua chuyeàn laïi moät beân nhanh .caùc ngoùn tay xoeø roäng ñôõ beân döôùi boùng ôû taàm ngang hoaëc cao hôn thaét löng.hai nhoùm phuïc vuï *Taäp phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình *GV laøm maãu.giaäm nhaûy ñuùng.chaân phaûi ñaïp ñaát.Tay phaûi môû sang beân phaûi . *Taïi choã Taäp moâ phoûng ñoäng taùc .troïng taâm chuyeån töø chaân phaûi sang chaân traùi.hôïp vôùi thaân ngöôøi moät goùc 30 – 45 0 .HS ñaàu haøng chuyeàn hay ñeäm tuyø ñöôøng boùng ñeán xong nhanh choùng chaïy veà cuoái haøng. . -Taäp chuyeàn boùng phoái hôïp ñeäm boùng coù di chuyeån    A1 A   Oân phaùt boùng thaáp tay chính dieän 10l 20l 10l 10l Hoïc phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình TTCB Hai chaân môû roäng baèng vai hoaëc hôn vai. Ñaùnh boùng : Khi boùng rôi ñeán taàm thích hôïp(taàm ñaùnh boùng laø khi boùng coù ñieåm rôi ôû ñoä cao ngang xöông öùc). -Taâp ñeäm qua ñeäm laïi. *Taäp phaùt boùng vaøo löôùi. _Taäp moät beân tung boùng moät beân ñeäm.tay phaûi chuyeån ñoäng theo höôùng töø phaûi 2l 10l 10l B1 B Lôùp chia thaønh nhieàu nhoùm.tay traùi haï thaáp taàm boùng ñeå laáy ñaø tung boùng.tay phaûi tieáp tuïc môû sang beân phaûi vaø cheách ra sau. *Taäp phaùt boùng ñöùng caùch löôùi 6m *Taäp phaùt boùng ôû vaïch cuoái saân Lôùp chia thaønh 4 nhoùm .dính boùng).ñoåi laïi .cho HS xem tranh aûnh -HS Taäp moâ phoûng ñoäng taùc khoâng boùng.5m.maét quan saùt saân ñoái phöông. 20l 20l 20l 10 voøng *Taäp chuyeàn 2 laàn laàn ñaàu chæ chuyeàn thaáp thaúng ôû treân ñaàu.boùng ñöôïc tung vôùi ñoä cao ngang maët.thaân treân gaäp veà phía tröôùc moät chuùt.( trong nhoùm coù HS yeáu coù theå thöïc hieän ñoäng taùc hôi chaäm laïi. -Töøng haøng thöïc hieän vôùi boùng ôû cuoái saân.Ñieåm boùng ñöôïc tung leân ngang thaân beân traùi theo phöông thaúng ñöùng caùch thaân ngöôøi 30 – 35cm.moät beân chaäm.

Giao baøi taäp veà nhaø.chaân phaûi böôùc cheách leân tröôùc ñeå giöõ thaêng baèng vaø tieáp tuïc vaøo saân thi ñaáu. .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .Phaàn keát thuùc . phöông tieän .Hoài tónh.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . Nhaûy cao : Hoaøn chænh kó thuaät.thaân ngöôøi xoay töø phaûi sang traùi höôùng veà phía löôùi Keát thuùc :Khi boùng rôøi tay. Luaät boùng chuyeàn II – Ñòa ñieåm. .Quaù trìng ñaùng boùng.moät soá baøi taäp naâng cao thaønh tích nhaûy cao TTTC : OÂn phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình.thaû loûng.veä sinh nôi taäp. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 11 Lyù thuyeát .TTTC I – Muïc tieâu Lyù thuyeát :Nguyeân taéc heä thoáng. .ngöôøi xoay veà phía löôùi.Baøn tay phaûi chaïm vaøo phía sau vaø döôùi boùng.sang traùi cheách leân treân. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. 3.Nhaûy cao .

gaäp Duoãi chaân.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. -Taäp naâng thaønh tích daàn ñeå coù caûm giaùc nhö thi ñaáu. b) Khôûi ñoäng .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. daây nhaûy. -Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy ñaù laêng -Ñaùnh tay taïi choã -Moät böôùc giaäm nhaûy xoay muõi chaân vaø thaân rôi xuoáng baèng chaân giaäm sau ñoù tôùi choáng hai tay. . -Ñöùng baèng chaân giaäm .Daøn haøng. yeâu caàu buoåi hoïc. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. Nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän. Muïc ñích khôûi ñoäng. -Oân moâ phoûng ñoäng taùc phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình khoâng boùng -taäp phaùt boùng ñöùng caùch löôùi 3l 6l b .xoaïc ngang..cöù 3 böôùc thöïc hieän giaäm nhaûy ñaù laêng.  A  B  C _Moät laàn thöïc hieän 3 HS.xoaïc doïc.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.luôøn.vaën mình.chaïy ñaïp sau.Lyù thuyeát :Nguyeân taéc heä .. -Ba böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.taêng tính ñaøn hoài cuûa chaân.15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. hoâng. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 10mx2l 60’ – 65’ 10l 6l 10l 6l Nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän.      .Xoay caùc khôùp : Coà tay. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.naâng cao ñuøi.Nhaûy cao : Ñònh löôïng 10 .TTTC Oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình : 6l 10l c .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. Ñoäi hình 4 haøng ngang.khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn.yeâu caàu giôø hoïc.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Daøn haøng.      .goái.ñaù laêng chaân ra tröôùc. Loø coø 2.chaân laêng phía sau thöïc hieän ñaù laêng.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.coå chaân.phoå bieán noäi dung.Phaàn cô baûn a .

1 Keá hoaïch hoaù toaøn boä coâng taùc giaûng daïy-huaán luyeän .Khi vaøo baøi môùi maø cô sôû caùc baøi tröôùc khoâng coù thì phaûi coù baøi taäp daãn daét.Toå chöùc hôïp lyù vieäc laëp laïi ñoäng taùc coù hai yeâu caàu : Moät laø xaùc ñònh giaõn caùch giöõa hai buoåi hoïc vaø xaây döïng coù heä thoáng laëp laïi hôïp lyù giöõa caùc buoåi hoïc . Ngoaøi vieäc taêng daàn ñoä khoù cuõng phaûi chuù yù taêng daàn veà löôïng vaän ñoäng (Khoái löôïng cöôøng ñoä ñeå ñaûm baûo vieäc phaùt trieån toá chaát vaän ñoäng) Tính heä thoáng trong giaùo duïc TDTT coøn coù nghóa laø laëp laïi nhieàu laànvaø laëp laïi moät caùch hôïp lyù. Hai laø Xaùc ñònh tuaàn töï thöïc hieän ñoäng taùc vaø khoái löôïng.caùc baøi taäp phaûi ñöôïc laëp laïi hôïp lyù.cöôøng ñoä khi thöïc hieän ñoäng taùc aáy sao cho phuø hôïp vôùi caùc quy luaät giaûng daïy vaø huaán luyeän. 2Thöïc hieän kieåm tra ñaùnh giaù ñònh kyø keát quaû giaûng daïy vaø huaán luyeän. Ñeå ñaûm baûo tính heä thoáng trong TD caàn chuù yù maáy nguyeân taéc sau.thoáng.phöông 6m -Taäp phaùt boùng ôû cuoái saân. *Lôùp taäp trung ngoài 4 haøng ngang *Lôùp taäp trung ngoài 4 haøng ngang .Saép xeáp sao cho baøi hoïc môùi.cuõng nhö khi höôùng daãn caùc buoåi hoïc. Moät trong nhöõng ñieàu kieän chính ñeå ñaûm baûo tính heä thoáng laø phaûi saép xeáp caùc baøi hoïc khoù daàn leân vaø luoân luoân phuø hôïp vôùi khaû naêng ngöôøi hoïc. 4 Phaân chia ñuùng vaø ñuû thôøi gian ñeå hoïa taäp cho moãi ñoäng taùc 5 Cuøng vôùi söï laëp laïi caàn phoái hôïp vôùi nhieàu phöông tieän taùc ñoäng khaùc (ñoäng taùc.Laëp laïi ñoäng taùc laø ñieàu kieän quan troïng ñeå hình thaønh kyõ naêng kyõ xaûo vaän ñoäng vaø phaùt trieån theå chaát . Coù nghóa laø thöïc hieän söï tuaàn töï hôïp lyù trong khi söû duïng caùc phöông tieän vaø phöông phaùp giaùo duïc TDTT. 3 Khoâng ñeå quaù trình hoïc taäp bò ñöùt quaõng.khoù hôn phaûi coù cô sôû ñeå tieáp thu nhôø ôû baøi hoïc tröôùc ñaõ hoaøn thaønh.

130 -Loãi sai vò trí -Loãi phaùt boùng -Thaùi ñoä theå thao 3.Hoaøn chænh kó thuaät. .Hoài tónh.Giao baøi taäp veà nhaø. .phaùp.ñieàu kieän ngoaïi caûnh) d)Luaät boùng chuyeàn :Saùch GV lôùp 11 trang 129. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 12 Nhaûy cao .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.moät soá baøi taäp naâng cao thaønh tích (do GV choïn) Boùng chuyeàn : -Hoïc phaùt boùng cao tay chính dieän. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.TTTC I – Muïc tieâu Nhaûy cao : .nhaéc caùc em hoïc lyù thuyeát (coù theå photo lyù thuyeát) SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. .Phaàn keát thuùc .thaû loûng.

Chaân phaûi ñaët ôû phía sau.gaäp Duoãi chaân.maët vaø thaân ngöôøi höôùng veà phía löôùi. *GV thò phaïm . hoâng.xeáp haøng taïi ñoù.luôøn.chaïy ñaïp sau.cho xem tranh aûnh. Chaïy naâng goùt chaïm moâng. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.giaûng giaûi +Lôùp taäp trung 4 haønh ngang ôû ñöôøng bieân doïc cuûa moât phaàn saân. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.chaân traùi ñaët tröôùc . TTTC Phaùt boùng cao tay chính dieän TTCB Khi thöïc hieän ñoäng taùc. +Caû lôùp cuøng taäp ( cöï li giaõn caùch ) +Ba haøng doïc.GV qua höôùng daãn haøng thöù hai taäp ñoäng taùc khi khoâng coù boùng. +Nam khôûi ñieåm 80cm naâng daàn töøng 5cm. .GV hoaùn ñoåi noäi dung taäp cuûa hai haøng.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.Daøn haøng. b .xoaïc doïc.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. hai haøng ñöùng ñoái dieän.. 2l 10l 10l 6l .khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn.phoå bieán noäi dung.moãi laàn thöïc hieän 3 em ñaàu haøng.vaën mình.3 em vöøa thöïc hieän xong quaõng ñöôøng 10m.Luật boùng chyền .Hai chaân taïo cho cô theå moät tö theá vöõng vaøng ñeå chuaån bò phaùt boùng. Nöõ khôûi ñieåm 60cm naâng daàn töøng 5cm.thaân ngöôøi hôi Ñònh löôïng 10 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.boùng ñöôïc phaùt ñi ôû phía treân vai. .moãi laàn taäp hai haøng.khoaûng caùch hai baøn chaân roäng baèng vai.Ñaáu taäp II – Ñòa ñieåm.ñaù laêng.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. phöông tieän .hai haøng ñaàu ngoài.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.ñaù laêng chaân ra tröôùc. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 10mx2l 60’ – 65’ 10l 3lx10m Cho caùc em xem laïi hình kyõ thuaät .goái..Phaàn cô baûn a . +Ñi. yeâu caàu buoåi hoïc.veä sinh nôi taäp. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.      .caùch chaân tröôùc moät böôùc chaân.yeâu caàu giôø hoïc.taêng tính ñaøn hoài cuûa chaân.Xoay caùc khôùp : Coà tay.Ñang khi haøng thöù nhaát taäp.Ngöôøi phaùt boùng ñöùng trong khu vöïc phaùt boùng . Nhaûy cao * Moät soá baøi taäp naâng cao thaønh tích +Ñaø 1 böôùc ñaùnh tay keát hôïp giaäm nhaûy.xoaïc ngang.naâng cao ñuøi. b) Khôûi ñoäng . Taâp tung boùng. daây nhaûy. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.haøng thöù nhaát taäp tung boùng.baøn chaân phaûi xoay sang phaûi moät goùc 30 – 450.muõi baøn chaân vuoâng goùc vôùi ñöôøng bieân ngang. Loø coø 2 . chaïy chaäm 3 hoaëc 5 böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng vaøo vaät chuaån treân cao +Taäp ôû möùc xaø naâng cao daàn.coå chaân.troïng taâm cô theå ñöôïc doàn ñeàu treân hai chaân. Muïc ñích khôûi ñoäng.

d)Luaät boùng chuyeàn :Saùch GV lôùp .ñoàng thôøi tay traùi ñöa boùng leân cao vaø tung boùng. +Taäp phaùt boùng qua löôùi .khi ñaùnh boùng.Tröôùc khi boùng rôøi tay.chaân sau nhanh choùng böôùc ra tröôùc ñeå giöõ thaêng baèng vaø vaøo saân thi ñaáu.boùng ñöôïc ñeå ngang buïng cheách sang beân phaûi vaø caùch thaân ngöôøi 20 – 30cm.Tay traùi caàm boùng.nhanh choùng gaäp coå tay ñeå tieáp löïc khi ñaùnh boùng. Tung boùng : Khi chuaån bò tung boùng.yeâu caàu phaùt thaúng löïc vöøa ñuû ñeå boùng tôùi ngöôøi ñoái dieän -Taäp nhö treân .vai phaûi ñöa leân cao cuøng vôùi thaân vaø xoay ra tröôùc cheách sang traùi.troïng taâm doàn ra chaân sau. Tay phaûi chuyeån ñoäng leân cao Ra sau chuaån bò ñaùnh boùng.Tay traùi co ôû khuyûu.Baøn tay tieáp xuùc vôùi boùng ôû khoaûng giöõa phía sauvaø hôi cheách xuoáng döôùi taâm boùng.thaân ngöôøi hôi ñoå veà tröôùc . GV höôùng daãn luaân chuyeån vò trí vaø söûa nhöõng loãi kó thuaät.ñöùng ôû vaùch 3m.caùc ngoùn tay xoeø roäng ñôõ beân döôùi boùng.nhöng moãi haøng luøi veà sau 1 böôùc -Taâp nhö theá cho ñeán .hai chaân hôi khuîu ôû goái.Tay phaûi thaû loûng töï nhieân hoaëc baøn tay uùp treân boùng.taäp ñoäng taùc tung boùng roài vung tay thöïc hieän vung tay.xoay sang phaûi.Boùng ñöôïc tung cao hôn vai 70 – 90cm.baøn tay môû töï nhieân vaø khoáng cheá cöùng coå tay.ñaùnh boùng baèng caû baøn tay hoaëc baèng cuøi tay.khi boùng rôi ñeán taàm ñaùnh boùng thích hôïp duøng tay ñaùnh boùng vaø tay tung boùng chuïp boùng laïi.coù ñieåm rôi ôû phía tröôùc caùch thaân ngöôøi 20 – 30cm vaø cheách sang beân phaûi.vaïch cuoái saân. 6l +Hai haøng ñang taäp vaøo saân moãi beân moät haøng ñöùng ngay vaïch 9m.troïng taâm chuyeån töø chaân sau ra chaân tröôùc.khuyûu tay co va cao ngang vai. Keát thuùc : Khi boùng rôøi tay thaân ngöôøi tieáp tuïc gaäp veà phía tröôùc. -Ñoåi nhoùm khaùc leân taäp.loøng baøn tay höôùng löôùi vaø cao hôn ñaàu.chaân duoãi nhanh ôû khôùp goái. *Nhöõng em khoâng thi ñaáu ôû ngoaøi saân taäp trung theo doõi ruùt kinh nghieäm. Ñaùnh boùng : Boùng rôi ñeán taàm thích hôïp tay phaûi nhanh choùnh chuyeån ñoäng töø sau – ra tröôùc vaø hôi cheách leân cao ñeå ñaùnh boùng.tay vöôn theo boùng. *Lôùp ngoài taäp trung 4 haøng ngang c) Ñaáu taäp : Moãi ñoäi 6 VÑV sau moãi laàn ñöôïc ñieåm.Khi ñaùnh boùng.Baét ñaàu tung boùng.troïng taâm chuyeån hoaøn toaøn vaøo chaân tröôùc.thaân ngöôøi vöôn leân cao vaø hôi ngöûa ra sau.loøng baøn tay ngöûa.

130 -Quyeàn haïn taán coâng cuûa caàu thuû haøng sau.Xoay caùc khôùp : Coà tay.Thi ñaáu taäp boùng chuyeàn II – Ñòa ñieåm.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.naâng cao ñuøi.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. . .Oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình – phaùt boùng cao tay chính dieän. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. .Caùc em ñöôïc nhaûy 3 laàn chính thöùc ôû 3 möùc xaø khaùc .. .Phaàn keát thuùc . .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. *Chaïy thöû ñaø. Chaïy naâng goùt chaïm moâng. .yeâu caàu giôø hoïc. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. Kieåm tra nhieàu ñôït.Daøn haøng.moãi ñôït khoaûng 5 – 10 HS nam rieâng nöõ rieâng .      . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 13 Nhaûy cao .xoaïc doïc. .Phöông tieän : Chuaån bò coøi.Giao baøi taäp veà nhaø. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.luôøn.TTTC I – Muïc tieâu Nhaûy cao . daây nhaûy. .caùc em ño ñaø.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. 2.vaën mình. b) Khôûi ñoäng . Nhaûy cao Hoaøn chænh kó thuaät nhaûy cao kieåu naèm nghieâng Caùch cho ñieåm Ñieåm 9 – 10 :Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät (caû boán giai ñoaïn)thaønh tích ñaït 1.goái. hoâng.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .20m( nam) 1. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60’ – 65’ *Khôûi ñoäng . Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.Hoaøn chænh kó thuaät nhaûy cao kieåu naèm nghieâng.xoaïc ngang.phoå bieán noäi dung. TTTC .chaïy ñaïp sau.11 trang 129.thaû loûng.veä sinh nôi taäp.coå chaân.ñaù laêng chaân ra tröôùc. -Hieäu tay cuûa troïng taøi 3.khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .gaäp Duoãi chaân. phöông tieän .böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. yeâu caàu buoåi hoïc. Phaàn cô baûn a .Hoài tónh.00m( nöõ) Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng kyõ thuaät (caû boán giai Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. *Moãi em nhaûy qua thöû ôû möùc xaø thaáp.Kieåm tra kó thuaät nhaûy cao nghieâng mình.

Lôùp phaân thaønh boán nhoùm.Phaàn keát thuùc . 1.80m (nöõ) Ñieåm 1 – 2 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc kó thuaät vaø khoâng ñaït ñöôïc thaønh tích toái thieåu.Giao baøi taäp veà nhaø. .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc .95m (nam) vaø 0.(0.(0.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. Boùng chuyeàn Oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình. 3.05m (nam) 0. b . Ñaáu taäp : Tröôøng hôïp lôùp ñoâng kieåm tra khoâng dö giôø nhieàu coù theå boû phaàn naøy. 1.Thöïc hieän nhö theá cho ñeán em cuoái cuøng. .85 . 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .hai nhoùm coøn laïi ñöùng ôû hai beân ñöôøng bieân doïc. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.95m .thaønh tích ñaït 0. nhau.thaønh tích ñaït 0.05m .00m nöõ ) 10l 10l Ñöùng ôû cuoái saân moãi em phaùt lieân tuïc 10quaû.Hoài tónh.95m (nam) 0. Oân phaùt boùng cao tay c . 0.85 (nöõ) Ñieåm 5 – 6 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng kyõ thuaät giai ñoaïn treân khoâng.20m nam) .ñoaïn)thaønh tích ñaït 1. 1.thaû loûng.80m .hai nhoùm taäp.80m (nöõ) Ñieåm 3 – 4 : Thöïc hieän khoâng ñuùng kyõ thuaät giai ñoaïn treân khoâng.

gaäp Duoãi chaân.ñaù laêng chaân ra tröôùc. Phaàn cô baûn a) TTTC :Phoái hôïp kó thuaät chuyeàn boùng.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. ñeäm boùng vaø phaùt boùng.Thi ñaáu taäp _ Moät soá baøi taäp phaùt trieån theå löïc. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. ñeå HS laøm quen vôùi thi ñaáu. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 14 TTTC . b) Khôûi ñoäng .khoaûng 10 quaûø boùng chuyeàn. Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. yeâu caàu buoåi hoïc. hoâng.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.yeâu caàu giôø hoïc.goái. 2 .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. . chuù yù nhaát HS phaûi ñeäm chuaån vaøo khu vöïc soá 3. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . .Xoay caùc khôùp : Coà tay. tôùi töøng vò trí treân saân.chaïy ñaïp sau.xoaïc ngang.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. I – Muïc tieâu Boùng chuyeàn – Phoái hôïp kó thuaät chuyeàn boùng. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.veä sinh nôi taäp.xoaïc doïc.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. *Lôùp chia ra laøm boán ñoäi thi ñaáu ba vaùn b) Thi ñaáu taäp . cöù theá cho ñeán heát lôùp. II – Ñòa ñieåm.Daøn haøng.phoå bieán noäi dung. phöông tieän . Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.      . Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60’ – 65’ *GV ñöùng caùch löôùi 4m phaùt boùng qua beân kia löôùi. ñeäm boùng vaø phaùt boùng. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.vaën mình.Luaân phieân töøng nhoùm taäp.coå chaân.naâng cao ñuøi.luôøn.

c) Baøi taäp phaùt trieån theå löïc -Naèm saáp choáng ñaåy -Phaùt boùng lieân tuïc

20l 20quaû

moät vaùn 15 ñieåm ñoäi naøo thaéng tröôùc hai vaùn laø thaéng Ñoäi thua ra, ñoäi khaùc vaøo. + Töøng haøng thöïc hieän, nöõ choáng leân buïc + Töøng em thöïc hieän -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang - GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.

3.Phaàn keát thuùc - Hoài tónh,thaû loûng.

10’

- Giao baøi taäp veà nhaø. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH

GIAÙO AÙN 15 TTTC
- Oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình - phaùt

I – Muïc tieâu Boùng chuyeàn : - Oân ñeäm boùng Oân chuyeàn boùng

boùng cao tay chính dieän.
II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh ,veä sinh nôi taäp. - Phöông tieän : Chuaån bò coøi,khoaûng 10 quaø boùng chuyeàn. . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá,phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. b) Khôûi ñoäng - Xoay caùc khôùp : Coà tay,coå chaân, hoâng,goái,gaäp Duoãi chaân,xoaïc doïc,xoaïc ngang,luôøn,vaën mình. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû,naâng cao ñuøi,chaïy ñaïp sau. Chaïy naâng goùt chaïm moâng,ñaù laêng chaân ra tröôùc,böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi, chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. 2 . Phaàn cô baûn a . chuyeàn boùng b.ñeäm boùng Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.      - Daøn haøng,cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.

- Thi ñaáu taäp

Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m

60’ – 65’ 20l 20l

*Ñöùng hai haøng ngang,töøng ñoâi moät ñeäm qua ñeäm laïi. *Ñöùng hai haøng ngang,töøng ñoâi moät ñeäm qua ñeäm laïi.

c . phoái hôïp giöõa chuyeàn boùng vaø ñeäm boùng d . Oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình

20l

e .Oân phaùt boùng cao tay f . Thi ñaáu taäp

3.Phaàn keát thuùc - Hoài tónh,thaû loûng.

10’

*Ñöùng hai haøng ngang moät beân ñeäm moät beân chuyeàn,sau ñoù ñoåi laïi. *Lôùp chia thaønh 4 haøng,hai haøng taäp ñöùng ôû cuoái saân,hai haøng coøn laïi ñöùng ôû hai beân bieân doïc saân boùng chuyeàn.Sau ñoù ñoåi laïi,hai haøng taäp ñöùng ôû hai bieân doïc,hai haøng ôû bieân doïc baét ñaàu taäp. Toå chöùc nhö treân,coù theå oân phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình cuøng moät luùc vôùi phaùt boùng cao tay chính dieän. *Lôùp tuyeån ra hai boán ñoäi, thi ñaáu 15 ñieåm ñoäi naøo thua ra, ñoäi khaùc vaøo. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang - GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.

- Giao baøi taäp veà nhaø. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH

GIAÙO AÙN 16 TTTC

I – Muïc tieâu

Kieåm tra thöû Chuyeàn – ñeäm – phaùt HS boác thaêm choïn moät trong ba noäi dung ñeå kieåm tra.
II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh ,veä sinh nôi taäp. - Phöông tieän : Chuaån bò coøi,khoaûng 10 quaûø boùng chuyeàn. . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá,phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. b) Khôûi ñoäng - Xoay caùc khôùp : Coà tay,coå chaân, hoâng,goái,gaäp Duoãi chaân,xoaïc doïc,xoaïc ngang,luôøn,vaën mình. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû,naâng cao ñuøi,chaïy ñaïp sau. Chaïy naâng goùt chaïm moâng,ñaù laêng chaân ra tröôùc,böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi, chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc. Ñònh löôïng 10’ – 15’

Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.      - Daøn haøng,cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.

Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m

2 . Phaàn cô baûn Kieåm tra Chuyeàn,ñeämvaø phaùt boùng (Thaáp tay nghieâng mình ñoái vôùi nöõ vaø cao tay chính dieän ñoái vôùi nam)HS boác thaêm cjoïn moät trong ba nnoäi dung ñeå kieåm tra. Caùch cho ñieåm ñeäm vaø chuyeàn Ñieåm 9 – 10 : chuyeàn (ñeäm) 4 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát,ñieåm rôi ñuùng oâ,ñuùng kó thuaät ñoäng taùc,phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí,ñieåm rôi ñuùng oâ. Ñieåm 7 – 8 chuyeàn (ñeäm) 3 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát,ñuùng kó thuaät ñoäng taùc,phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí,ñieåm rôi ñuùng oâ. Ñieåm 5 – 6 chuyeàn (ñeäm) 2 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát, ñuùng kó thuaät ñoäng taùc,phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí,ñieåm rôi ñuùng oâ. Ñieåm 3 – 4 Chæ ñaït 1 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát, ñuùng kó thuaät ñoäng taùc,phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí,ñieåm rôi ñuùng oâ. Ñieåm 1 – 2 : Khoâng ñaït quaû naøo. Caùch cho ñieåm phaùt boùng Ñieåm 9 – 10 : Phaùt boùng qua löôùi 4 quaû ,ñuùng kó thuaät,phoái hôïp ñoäng taùc thuaàn thuïc,boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi trong saân. Ñieåm 7 – 8 : Phaùt boùng qua löôùi 3 quaû, ñuùng kó thuaät,phoái hôïp ñoäng taùc kó thuaät ñuùng,boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi trong saân. Ñieåm 5 – 6 :Phaùt boùng qua löôùi 2 quaû,ñuùng kó thuaät,phoái hôïp kó thuaät ñoäng taùc toát,boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi trong saân. Ñieåm 3 – 4 : Phaùt boùng qua löôùi 1 quaû vaøo trong saân Ñieåm 1 – 2 : Phaùt khoâng qua löôùi. 3.Phaàn keát thuùc - Hoài tónh,thaû loûng.

60’ – 65’ -Moãi HS chuyeàn hoaëc ñeäm 5 quaû do baïn tung boùng ñeán,ñieåm boùng rôi leäch vôùi höôùng boùng ñeán 450 vaø rôi vaøo oâ hình vuoâng coù caïnh laø 2m.Khoaûng caùch töø ngöôøi kieåm tra ñeán ñieåm rôi qui ñònh laø töø 2,5m – 3m - Phaùt boùng : Moãi em phaùt 5 quaû lieân tuïc.

Thöù töï kieåm tra - Caùc em baét truùng thaêm noäi dung chuyeàn ,kieåm tra tröôùc,keá ñeán kieåm tra noäi dung ñeäm,cuoái cuøng ñeán noäi dung phaùt boùng.

10’

-Theo ñoäi hình 4 haøng ngang - GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.

tín gaäy. yeâu caàu buoåi hoïc. hoâng.xoaïc doïc. Kieåm tra RLTT II – Ñòa ñieåm.goái.thöôùc daây III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.xoaïc Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.. .veä sinh nôi taäp.coå chaân.phoå bieán noäi dung. phöông tieän .    Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh .yeâu caàu giôø hoïc.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.gaäp Duoãi chaân. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.Xoay caùc khôùp : Coà tay.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 17 THI HOÏC KYØ ( boùng chuyeàn ) I – Muïc tieâu Oân taäp kieåm tra hoïc kì I. b) Khôûi ñoäng .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.

Ñieåm 3 – 4 Chæ ñaït 1 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát. Ñieåm 7 – 8 chuyeàn (ñeäm) 3 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát.chaïy ñaïp sau.luôøn.vaën mình.naâng cao ñuøi.ñuùng kó thuaät.ñuùng kó thuaät ñoäng taùc.phoái hôïp ñoäng taùc thuaàn thuïc.ñuùng kó thuaät. *Nhôù yeâu caàu caùc em kieåm tra song veà choã cuõ ngoài traät töï.boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi trong saân.kieåm tra tröôùc.Cöù theá laàn löôït cho ñeán heát.cuoái cuøng ñeán noäi dung phaùt boùng.ñieåm rôi ñuùng oâ.phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí.phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí. 2 .ñieåm rôi ñuùng oâ. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. Ñieåm 7 – 8 : Phaùt boùng qua löôùi 3 quaû.keá ñeán kieåm tra noäi dung ñeäm.ñaù laêng chaân ra tröôùc.ñeämvaø phaùt boùng (Thaáp tay nghieâng mình ñoái vôùi nöõ vaø cao tay chính dieän ñoái vôùi nam)HS boác thaêm cjoïn moät trong ba nnoäi dung ñeå kieåm tra. Ñieåm 5 – 6 :Phaùt boùng qua löôùi 2 quaû.ngang. Ñieåm 5 – 6 chuyeàn (ñeäm) 2 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát. Phaàn cô baûn a) Kieåm tra boùng chuyeàn Chuyeàn. Thöù töï kieåm tra .Khoaûng caùch töø ngöôøi kieåm tra ñeán ñieåm rôi qui ñònh laø töø 2.boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi nhòp 10m   . ñuùng kó thuaät ñoäng taùc. Chaïy naâng goùt chaïm moâng.phoái hôïp kó thuaät ñoäng taùc toát.Daøn haøng.boùng coù ñöôøng bay oån ñònh vaø ñieåm rôi trong saân. Caùch cho ñieåm ñeäm vaø chuyeàn Ñieåm 9 – 10 : chuyeàn (ñeäm) 4 quaû coù ñoä cao töø 3m so vôùi maët ñaát.Caùc em baét truùng thaêm noäi dung chuyeàn .ñieåm rôi ñuùng oâ. Ñieåm 1 – 2 : Khoâng ñaït quaû naøo.phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí.ñieåm boùng rôi leäch vôùi höôùng boùng ñeán 450 vaø rôi vaøo oâ hình vuoâng coù caïnh laø 2m.ñieåm rôi ñuùng oâ. 60’ – 65’ -Moãi HS chuyeàn hoaëc ñeäm 5 quaû do baïn tung boùng ñeán. .phoái hôïp ñoäng taùc kó thuaät ñuùng. ñuùng kó thuaät.phoái hôïp giöõa thaân ngöôøi vaø tay hôïp lí.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.ñuùng kó thuaät ñoäng taùc.ñieåm rôi ñuùng oâ.5m – 3m . ñuùng kó thuaät ñoäng taùc.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.Phaùt boùng : Moãi em phaùt 5 quaû lieân tuïc. Caùch cho ñieåm phaùt boùng Ñieåm 9 – 10 : Phaùt boùng qua löôùi 4 quaû .

Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang ..Hoài tónh. .Ñòa ñieåm : Coâng vieân Gia Ñinh . Kieåm tra RLTT .coïc hay phaán. phöông tieän .Phöông tieän : Chuaån bò coøi.laáy thaønh tích laàn cao nhaát 3. Ñieåm 3 – 4 : Phaùt boùng qua löôùi 1 quaû vaøo trong saân Ñieåm 1 – 2 : Phaùt khoâng qua löôùi. Phaàn thi hoïc kì coù theå laáy phaàn khaùc nhö :baøi TD phaùt trieån chung ( nam ) Baøi TDNÑ ( nöõ ). .veä sinh nôi taäp. B . Kieåm tra reøn luyeän thaân theå Baät xa taïi choã.v SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi Ñònh Phöông phaùp toå chöùc taäp Oân taäp kieåm tra hoïc kÌ I..Phaàn keát thuùc . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 18 KIEÅM TRA BOÅ SUNG –KIEÅM TRA RLTT I – Muïc tieâu II – Ñòa ñieåm. Nhaûy 2 laàn . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. 5 daây nhaûy.trong saân.V.thaû loûng.

ñaù laêng chaân ra tröôùc. Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 60 – 65’ 10” Lôùp taäp trung ngoài 4 haøng ngang Khi kieåm tra boå sung. yeâu caàu buoåi hoïc.taâng.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.chaïy ñaïp sau.böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang traùi.1.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.           Nhôù yeâu caàu caùc em taäp trung.luôøn.10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .kyõ thuaät di chuyeån böôùc löôùt.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 5’ .Xoay caùc khôùp : Coà tay. Phaàn cô baûn a .Daøn haøng.ñeå ruùt kinh nghieäm. chaïy luøi khoaûng 5 böôùc sau ñoù quay 1800 chaïy nhanh veà tröôùc.thaû loûng. 2 .NHAÛY XA I – Muïc tieâu -Oân ñaù caàuđmoät soá ñoäng taùc boå trôï ñaõ hoïc ôû lôùp 10.coå chaân.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.Nhaûy daây nhanh Chaïy löôïn voøng löôïng 10 – 15’ ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.xoaïc doïc. GV ñoïc teân khoaûng 3 em leân taäp khôûi ñoäng.phoå bieán noäi dung. Chaïy naâng goùt chaïm moâng. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 1 ÑAÙ CAÀU .      . HOÏC KYØ II SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. .naâng cao ñuøi. daät. Khi nghe goïi teân mình nhôù giô tay. Kieåm tra boå sung xong tieán haønh kieåm tra nhaûy daây nhanh.vaën mình. 3. b .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. Kieåm tra boå sung.gaäp Duoãi chaân.Phaàn keát thuùc . hoâng. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. b) Khôûi ñoäng .Hoài tónh. caàu .yeâu caàu giôø hoïc.goái. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.xoaïc ngang. Kieåm tra RLTT .

cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Khi di chuyeån sang traùi thì ngöôïc laïi.4 ñöùng so le vôùi haøng 1.chaïy ñaïp sau.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. Moät soá baøi taäp phaùt trieån theå löïc do GV choïn. phöông tieän .coå chaân.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV..vaën mình.goái.xoaïc doïc. -Chaïy beàn. löng hôi khom.xoaïc ngang. Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.Xoay caùc khôùp : Coà tay.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.Ñaù caàu : -Oân böôùc truôït :Khi di chuyeån sang phaûi thì chaân phaûi böôùc sang ngang moät böôùc. yeâu caàu buoåi hoïc.cho xem hình.moät HS phuïc vuï (tung caàu) -Baøi taäp hai ngöôøi ñaù qua laïi vôùi nhau.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 2 .yeâu caàu giôø hoïc.gaäp Duoãi chaân. . -Lôùp taäp moâ phoûng ñoäng taùc (theo ñoäi hình treân) -Moät HS taäp.chaân kia tröôùc.Phaàn cô baûn a .      . hai tay buoâng töï nhieân ñeå giöõ thaêng baèng.Hai chaân chuøng goái troïng taâm cô theå hôi thaáp.naâng cao ñuøi.luôøn.chaân traùi böôùc tieáp theo sau ñeán saùt chaân phaûi. phoái hôïp chaïy ñaø – giaäm nhaûy – treân khoâng.veä sinh nôi taäp.3.chaân sau (chaân . moãi em moät quaû caàu.      -Nghe hieäu leänh chæ höôùng di chuyeån vaø coøi cuûa GV caùc em thöïc hieän oân di chuyeån. ñoäng taùc chaân giaäm. II – Ñòa ñieåm. -Luùc ñaàu taäp ôû cöï li gaàn-xa -Taäp laàn löôït luaân phieân trong saân ñeå caùc em coù caûm giaùc thaät vôùi caùch duøng löïc khi thöïc hieän ñoäng taùc. b) Khôûi ñoäng . haøng thöù 2. 60’ – 65’ 10l 2l 6l 10l 20l 10l Ñoäng taùc : Khi xaùc ñònh ñieåm rôi cuûa caàu ôû caùch xa ngöôøi.Cöù di chuyeån lieân tuïc nhö vaäuy ñeán vò trí caàn ñeán.Daøn haøng.Quaù truøinh di chuyeån maët vaãn quay veà höôùng löôùi ñeå theo doõi caàu. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.chaân traùi laïi böôùc tieáp ñeán saùt chaân phaûi. -Oân taâng caàu TTCB : Ñöùng chaân thuaän sau. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. -Gv goïi 1 em leân laøm maãu.Nhaûy xa Hoïc moâ phoûng ñoäng taùc chaân laêng.Chaân phaûi böôùc tieáp sang ngang.ngöôøi taäp nhanh choùng chuyeån troïng taâm cô theå sang chaân tröôùc.phoå bieán noäi dung. hoâng. -Lớp 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch 1 dang tay.

tay phaûi ñang ôû tö theá treân cao seõ ñöôïc ñaùnh xuoáng tôùi ngang vai . maø caàu bay thaúng ñöùng cao 2 – 3m vaø cuõng vì vaäy maø coù teân ñoäng taùc laø taâng “buùng” caàu. Khi caàu rôi caùch saân khoaûng 20cm..ñoàng thôøi vôùi vieäc gaäp nhanh baøn chaân.nghe hieäu leänh coøi GV thöïc hieän ñi 3 böôùc ñaët chaân giaäm.ñaùnh voøng sang phaûi.thöïc hieän ñoäng taùc böôùc boä -Taäp ñaët chaân giaäm phía sau nghe tieáng coøi.5.nhanh choùng ñöa chaân giaäm veà phía tröôùc thöïc hieän ñoäng taùc ñaët chaân giaäm. b . Nhôø löïc baät nhö “buùng” vaøo caàu.2m)chaân laêng sau.chaân laêng ñöa veà tröôùc. -Ñöùng. Sau khi mu baøn chaân tieáp xuùc vôùi caàu. (chaïm caùt baèng caû hai chaân) -Giaäm nhaûy baèng hai chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân -Giaäm nhaûy baèng moät chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân. mu baøn chaân duoãi ñeå tieáp xuùx vôùi caàu.7.chaân ñaù gaàn nhö duoãi thaúng heát.Luùc naøy ngöôøi hôi ngaû veà sau.chaân ñaù ñöa nhanh veà TTCB ñeå thöïc hieän laàn ñaù tieáp theo sang saân ñoái phöông.Taïo ñaø vaø giaäm nhaûy vaøo hoá caùt.thöïc hieän ñöa chaân laêng veà tröôùc.2 tay giô caêng veà sau thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân. chaân giaäm nhaûy tröôùc (caùch meùp hoá caùt 0.tay traùi töø daèng sau ñaùnh ra tröôùc.chaân laêng duoãi ra vaø mieát veà sau.Chaïy beàn .sau ñoù gaäp buïng laïi ñoàng thôøi baät veà tröôùc. -Ñaët chaân giaäm phía sau.böôùc boä treân khoâng.nhanh choùng thu chaân giaäm.Nhaûy xa 6l 4l 4l 6l -Ñi 3 böôùc giaäm nhaûy.8 – 1.höôùng veà phía caàu rôi.9 böôùc giaäm nhaûy thöïc hieän ñoäng taùc böôùc boä.ñaù)löôùt nhanh ra tröôùc .sau ñoäng taùc böôùc boä.ñeå mu baøn chaân tieáp xuùc vôùi caàu. -Chaïy chaäm 3. +taäp moâ phoûng ñoäng taùc chaân laêng 6l 4l +taäp ñoäng taùc ñaët chaân giaäm nhaûy giai ñoaïn bay treân khoâng +Moâ phoûng ñoäng taùc chaân laêng giai ñoaïn treân khoâng 800m c .

GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo. . . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc .Giao baøi taäp veà nhaø.3. 5 -10’ Chaïy treân ñòa hình töï nhieân -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .Hoài tónh.thaû loûng.Phaàn keát thuùc .

Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.      .goái. Ñaù caàu : + Oân giaät caàu 60’ – 65’ +OÂân chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân + Phaùt caàu thaáp chaân nghieâng mình baèng mu baøn chaân.vaën mình. II – Ñòa ñieåm.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.gaäp Duoãi chaân.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.moät soá kó thuaät ñaõ hoïc ( do GV choïn ) -Hoïc kó thuaät taâng caàu (nhịp 1 ) .quay maët vaøo trong.Xoay caùc khôùp : Coà tay.Chuyeàn caàu theo ñöôøng tam giaùc : Ba ngöôøi ñöùng thaønh hình tam giaùc. yeâu caàu buoåi hoïc. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. Sau ñoù chuyeàn theo chieàu ngöôïc laïi.ñaù tấn coâng bằng mu baøn chaân. . -Taäp theo nhoùm 2 ngöôøi taâng qua taâng laïi. moãi em moät quaû caàu. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 2 ÑAÙ CAÀU .thöïc hieän töø 1 -2 phuùt sau ñoù ñoåi chieàu chuyeàn caàu.luôøn.phoå bieán noäi dung.veä sinh nôi taäp. -Moãi em phaùt caàu thaáp chaân nghieâng mình baèng mu baøn chaân lieân tuïc 20 laàn. phöông tieän . Ñònh löôïng 10 – 15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. -Taâng caàu taïi choã .Daøn haøng.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.chaïy ñaïp sau.taâng chaân thuaän tröôùc. .kó thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng.coå chaân.yeâu caàu giôø hoïc.cöï Moãi ñoäng taùc 2 laàn x 8 nhòp 10m 2 .Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. söû duïng moät quaû caàu chuyeàn cho nhau theo moät chieàu nhaát ñònh. hoâng.caùch ño maïch. chaân khoâng thuaän sau vaø cuoái cuøng taâng caû hai chaân luaân phieân.xoaïc ngang. .Coù theå chuyeàn ngay hoaëc taâng caàu nhòp 1 roài chuyeàn. b) Khôûi ñoäng .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.xoaïc doïc.NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN I – Muïc tieâu Ñaù caàu : -Oân taâng “giaät”caàu.naâng cao ñuøi. Nhaûy xa Oân phoái hôïp chaïy ñaø – giaäm nhaûy – treân khoâng – tieáp ñaát. Phaàn cô baûn a .moät soá baøi taäp boå trôï ( do GV choïn ) Chaïy beàn : Chaïy treân ñòa hình töï nhieân.

b . Nhaûy xa -Oân chaïy ñaø – giaäm nhaûy -Oân giai ñoaïn treân khoâng 15m 2l 10mx2l 800m -Oân phoái hôïp chaïy ñaø.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc .Chaïy beàn 3.Phaàn keát thuùc . -Chaïy ñaø – giaäm nhaûy baèng chaân thuaän ( chaân giaâm nhaûy) leân buïc – thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân vaø tieáp ñaát. -Ñöùng ôû treân cao (baêng gheá coù ñoä cao 0.li caàu qua saân ñoái phöông gaàn – xa.4m caùch vaùn giaäm nhaûy veà phía hoá caùt 0.Giao baøi taäp veà nhaø. -Chaïy treân ñòa hình töï nhieân.Hoài tónh. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang . 5 -10’ -Chaïy ñaø 11 böôùc – giaäm nhaûy qua chöôùng ngaïi vaät ( chöôùng ngaïi vaät laø hai vaïch song song treân hoá caùt hoaëc xaø.daây thun cao 0.7m) -Giaäm nhaûy baèng 2 chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân -Giaäm nhaûy baèng 1 chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân. -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.giaäm nhaûy – treân khoâng – rôi xuoáng ñaát.5m) Giaäm nhaûy baèng 1 chaân thöïc hieän ñoäng taùc öôõn thaân. . -Chaïy naâng cao ñuøi -Chaïy xuaát phaùt cao nhanh 20m -Loø coø tieáp söùc. -Baøi taäp phaùt trieån theå löïc c .thaû loûng. .

veä sinh nôi taäp.chuyeàn theo chieàu töø traùi sang phaûi.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.goái.Xoay caùc khôùp : Coà tay. kó thuaät taâng caàu (nh ịp 1) – Giôùi Thieäu moât soá luaät ñaù caàu .xoaïc ngang. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Oân taâng caàu -Oân chuyeàn caàu. Ñaù caàu . -Oân phaùt caàu thaáp chaân nghieâng mình baèng mu baøn chaân -Kó thuaät taán coâng baèng ñaàu +TTCB Ñöùng hai chaân roäng baèng vai.gaäp Duoãi chaân. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.coå chaân.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .troïng taâm cô theå doàn ñeàu treân hai Ñònh löôïng 10’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. phöông tieän .Ñaàu goái hôi khuîu. Nhaûy cao : Oân taäp hoaøn chænh 4 giai ñoaïn kó thuaät. 60’-65’ -Moãi em moät quaû caàu ñöùng chia ñeàu treân saân. II – Ñòa ñieåm. Phaàn cô baûn : a .Phöông tieän : Chuaån bò coøi.chaïy ñaïp sau.NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN Ñaù caàu : Oân moät soá kó thuaät ñaõ hoïc ( do GV choïn).Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.muõi baøn chaân ñaù (thuaän) ñaët sau goùt chaân tröôùc khoaûng nöûa baøn chaân. I – Muïc tieâu . moãi em moät quaû caàu.Daøn haøng. kó thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng.      . b) Khôûi ñoäng .vaën mình.caùch theo doõi söùc khoeû.luôøn. 2.phoå bieán noäi dung.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. . yeâu caàu buoåi hoïc.moät soá baøi taäp phaùt treån theå löïc (do GV choïn) luaät ñieàn kinh phaàn nhaûy xa Chaïy beàn :Chaïy treân ñòa hình t öï nhieân.HS beân kia saân ñôõ caàu. hoâng.ngöôïc laïi. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 3 ÑAÙ CAÀU .moät em phaùt caàu. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.xoaïc doïc. -Ñöùng theo hình tam giaùc.naâng cao ñuøi.yeâu caàu giôø hoïc.chuyeàn laïi cho ñoàng ñoäi ôû khu vöïc gaàn löôùi.hai tay ñeå töï nhieân. -Baøi taâïp phoái hôïp.

5 – 1m.Khi cô theå ôû tö theá caêng nhö hình caùnh cung.Luùc naøy thaân ngöôøi öôõn caêng nhö hình caùnh cung. Khi chaïy.Quaû caàu sau khi tieáp xuùc vôùi traùn ngöôøi ñaùnh ñaàu seõ bay caém sang saân cuûa ñoái phöông. Böôùc tröôùc böôùc cuoái cuøng (töùc laø böôùc chaân laêng) ñöôïc tieáp ñaát baèng ñoäng taùc hôi mieát ra sau. taïo ñieàu kieän ñeå thöïc hieän nhanh böôùc cuoái cuøng vaø haï thaáp troïng taâm cuûa ngöôøi tröôùc khi giaäm nhaûy. hai chaân ñaët song song tröôùc vaïch xuaát phaùt.em ñöùng gaàn löôùi laàn löôït tieán vaøo saân taäp taán coâng baèng ñaàu. maét khoâng nhìn vaøo vaùn giaäm. Böôùc cuoái cuøng ñöôïc thöïc hieän nhanh hôn vaø ngaén hôn böôùc tröôùc khoaûng ½ baøn chaân. ÔÛ tö theá chuaån bò. taêng daàn taàn soá böôùc chaïy.maét quan saùt ñoái phöông. chuù yù giöõ oån ñònh khoaûng caùch vaø traät töï böôùc chaïy ñeå böôùc cuoái cuøng baøn chaân ñaët ñuùng vaøo vaùn giaäm nhaûy.HSbieân doïc phaûi. Baét ñaàu chaïy.Nhaûy xa : Hoaøn chænh 4 giai ñoaïn Nhaûy xa kieåu öôõn thaân Moãi em 2l *Lôùp xeáp thaønh haøng ngang ñöùng ôû bieân doïc hai beân.maét quan saùt quaû caàu.Ngöôøi taäp duøng söùc cuûa hai chaân baät leân cao(hoaëc coù theå böôùc leân moät böôùc roài môùi baät nhaûy). caúng chaân vuoâng goùc vôùi ñaát. khoaûng 18 – 20 m. chaân giaäm nhaûy vaø hoâng vöôït thaân ñeå ñaët *Lôùp ngoài 4 haøng ngang *Chuyeån thaønh 2 haøng doïc thöïc hieän ñoäng taùc töøng haøng roài taùch laøm 2 ñi boä ngöôïc veà haøng chuaån.ngöôøi hôi khom. HS bieân doïc traùi em ñöùng gaàn cuoái saân laàn löôït tieán vaøo saân taäp chuyeàn caàu cao .caùch löôùi khoaûng 0. CS lôùp ñöùng beân kia löôùi tung caàu GV ñöùng beân phaàn saân taäp ñieàu khieån *Chaïy ñaø laø taïo toác ñoä naèm ngang lôùn nhaát tröôùc luùc giaäm nhaûy. Khoaûng caùch daøi hay ngaén tuøy thuoäc vaøo quaõng ñöôøng caàn thieát ñeå ngöôøi nhaûy taïo ñöôïc toác ñoä chaïy cao nhaát. Ñeán böôùc cuoái cuøng tröôùc khi giaäm nhaûy. thaân ngöôøi giöõ ôû tö theá thaúng ñöùng. +Thöïc hieän ñoäng taùc : Khi quaû caàu bay ôû ñoä cao khoaûng 2m. b.caùc cô lôùn ôû phía tröôùc cô theå ñöôïc keùo daõn ra seõ taïo ñieàu kieän giuùp cho ngöôøi taäp gaäp maïnh ñaàu xuoáng khi chaïm caàu. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ∆ 4 laàn 4 laàn 3laàn 4 laàn 4 laàn 4 laàn 1000m 600m .chaân. ngöôøi khoâng goø boù.hai tay ñöa sang hai beân giöõ thaêng baèng.

22m. Chaïy beàn : Chaïy treân ñòa hình töï nhieân d.Moät soá ñieàu luaät phaàn nhaûy xa (long jump) *Ñöôøng chaïy ñaø roäng 1.25m.3 – 0. Ngay sau vaïch giaäm nhaûy ñöôïc ñaët moät vaùn phuû chaát deûo ñeå giuùp troïng taøi xaùc ñònh phaïm quy.22 – 1. roäng 0. Khi ñaët chaân treân vaùn.21 – 1.4 m naèm ngang.baøn chaân vaøo vaùn giaäm nhaûy.20m. chaân giaäm nhaûy ñöôïc duoãi thaúng vaø chaïm ñaát baèng caû baøn chaân -OÂn giaäm nhaûy böôùc boä treân khoâng -Chaïy ñaø 5 – 7 böôùc giaäm nhaûy böôùc boä treân khoâng rôi xuoáng hoá caùt baèng chaân laêng -Chaïy ñaø nhaûy qua chöôùng ngaïi vaät cao 0. *Vaùn giaäm nhaûy laø moät khoái hình hoâp ñaëc baèng goã hoaëc vaät lieäu cöùng phuø hôïp khaùc. coù chieàu daøi 1. -Chaïy ñaø vôùi cöï ly daøi khoaûng 10 böôùc trôû leân. Vaùn sôn maøu traéng. ñöôïc choân ngang möùc vôùi ñöôøng chaïy ñaø vaø beà maët cuûa khu vöïc rôi (hoá caùt)Caïnh cuûa vaùn giaäm gaàn vôùi khu vöïc rôi ñöôïc goïi laø vaïch giaäm nhaûy. -Chaïy ñaø vôùi cöï ly vaø toác ñoä toái ña cuûa nhaûy xa kieåu öôõn thaân. daøi 40 – 45m vaø ñöôïc ñaùnh daáu baèng nhöõng vaïch traéng roäng 5cm. Neáu khoâng theå laép ñaët vaùn phuû chaát deûo nö ôû treân thì coù theå aùp duïng phöông phaùp nhö sau: Ngay sau vaïch giaäm nhaûy taïo moät khuoân baèng ñaát xoáp hoaëc caùt coù chieàu daøi ñuùng baèng ñoä daøi cuûa vaùn giaäm Töøng haøng chaïy *Lôùp ngoài 4 haøng ngang . -Hoaøn chænh toaøn boä kyõ thuaät nhaûy xa kieåu öôõn thaân vaø chuù yù taêng daàn thaønh tích c.

Neáu xaûy ra tình huoáng vì khaùch quan phaûi döøng traän ñaáu thì + Neáu chöa ñöôïc pheùp cuûa troïng taøi.Hoài tónh..101 saùch GV theå duïc lôùp 11) f .Thôøi gian nghæ giöõa hai traän ñaáu khoâng döôùi 15’ .nhaûy vaø chieàu roäng baèng 10cm.GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS Taäp theo.Phaàn keát thuùc .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc .Troïng taøi laø ngöôøi quyeát ñònh veà baát kyø moät söï taïm döøng ti ñaáu. . 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang .Quyeát ñònh döøng töøng traän ñaáu hoaëc caû cuoäc thi vì nhöõng lí do caáp thieát ñeàu do ban toå chöùc quyeát ñònh.Thôøi gian khôûi ñoäng chuyeân moân khoâng quaù 3’ .Vò trí choân vaùn caùch meùp gaàn cuûa hoá nhaûy (khu vöïc rôi0 1 -3m tuyø thuoäc vaøo trình ñoä ngöôøi thi (phaàn coøn laïi trang 78 Saùch GV lôùp 11 e. caùc VÑV khoâng ñöôïc ra khoûi saân. Moät soá luaät ñaù caàu: . Khuoân caùt hoaëc ñaát xoáp naøy coù goùc vaùt 450 doïc theo chieàu daøi cuûa noù .Giao baøi taäp veà nhaø. Caùch ño maïch : Saùch GV lôùp 11 3. . -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. . + Neáu khaéc phuïc ñöôïc söï coá trong voøng 6 giôø keå töø khi phaûi taïm döøng thì traän ñaáu tieáp tuïc vôùi keát quaû ñaõ coù + Neáu sau 6 giôø môùi khaéc phuïc söï coá ñöôïc thì huyû boû keát quaû traän ñaáu ñaõ coù ñeå thi ñaáu laïi.thaû loûng. Caùch tính ñieåm (trang 100.Thôøi gian nghæ tröôùc khi vaøo thi ñaáu hieäp thöù ba khoâng quaù 5’ .Thôøi gian nghæ tröôùc khi vaøo thi ñaáu hieäp hai khoâng quaù 2’ .

veä sinh nôi taäp. . moãi em moät quaû caàu. Oân kyõ thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng Ñaáu taäp Chaïy beàn : Treân ñòa hình töï nhieân. .moät soá luaät nhaûy xa Ñaù caàu : Oân kyõ thuaät taâng caàu nhhòp 1-ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân. II – Ñòa ñieåm. phöông tieän .giaäm nhaûy-treân khoâng – tieáp ñaát.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 4 ÑAÙ CAÀU .cuoác.NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN I – Muïc tieâu Nhaûy xa : Taäp hoaøn chænh 4 giai ñoaïn chaïy ñaø.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.

cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.coå chaân. CS lôùp ñöùng beân kia löôùi tung caàu GV ñöùng beân phaàn saân taäp ñieàu khieån * Caùc em khaù taäp tröôùc .III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Xoay caùc khôùp : Coà tay. roài vaåy coå chaân cho caàu bay boång leân veà phía löôùi theo ñöôøng voøng cung. ngöôøi taäp chuyeån troïng taâm cô theå sang chaân truï (chaân tröôùc) roài xoay ngöôøi theo caàu.      . 2.chaïy ñaïp sau.vai thaúng Thöïc hieän kyõ thuaät ñoäng taùc : Khi caàu bay boång veà phía sau hoaëc sang hai beân.vaën mình.luôøn.naâng cao ñuøi.HSbieân doïc phaûi.Daøn haøng.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.6m.xoaïc doïc. * Ñaáu taäp b . khi caàu coøn ôû ñoä cao khoaûng 1.gaäp Duoãi chaân.goái. sau ñoù ñaù taán coâng baèng mu chính dieän sang cho ñoàng ñoäi. hoâng.2 – 1.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.15 Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. laøm ñoäng taùc ñaù caàu qua löôùi sang saân cho baïn cuøng taäp. chaân ñaù naâng thaúng vaø cao veà phía caàu.65’ 2l 5l 10’ Moãi em 3l *HS taäp moâ phoûng ñoäng taùc *HS taäp vôùi caàu : Moãi nhoùm coù theå töø 2 – 4 HS. Ngöôøi taäp tieáp xuùc vôùi caàu. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.phoå bieán noäi dung. Phaàn cô baûn a . sau ñoù di chuyeån ñeán vò trí thích hôïp duøng mu baøn chaân ñaù taán coâng sang phía saân ñoái phöông.yeâu caàu giôø hoïc. 60 . Ñaù caàu : Oân kyõ thuaät taâng caàu nhòp 1vaø ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân:Ñaây laø kyõ thuaät thöôøng duøng trong ñaù ñôn TTCB : Hai chaân roäng baèng vai chaân tröôùc chaân sau. b) Khôûi ñoäng .em ñöùng gaàn löôùi laàn löôït tieán vaøo saân taäp taán coâng baèng ñaàu.xoaïc ngang. HS bieân doïc traùi em ñöùng gaàn cuoái saân laàn löôït tieán vaøo saân taäp chuyeàn caàu cao . Hai ngöôøi luaân phieân nhau vöøa taâng caàu nhòp 1 khi baïn mình ñaù sang. luùc naøy ngöôøi taäp xoay nheï baøn chaân sao cho mu baøn chaân tieáp xuùc ñuùng ñeá caàu. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. yeâu caàu buoåi hoïc. thaân treân hôi ngaû veà sau theo höôùng ngöôïc laïi ñeå giöõ thaêng baèng.Nhaûy xa * Oân kyõ thuaät chaïy ñaø *Lôùp xeáp thaønh haøng ngang ñöùng ôû bieân doïc hai beân.Luùc taäp luyeän 1 em ñöùng beân kia (giöõa saân) caùc em coøn laïi ñöùng ôû khu vöïc (giöõa saân) beân naøy. *Oân kyõ thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng Ñònh löôïng 10’.

. chaân giaäm nhaûy ñöôïc duoãi thaúng vaø chaïm ñaát baèng caû baøn chaân *Oân chaïy ñaø keát hôïp giaäm nhaûy böôùc boä treân khoâng * Chaïy ñaø 5 – 7 böôùc giaäm nhaûy böôùc boä treân khoâng rôi xuoáng hoá caùt baèng chaân laêng * Chaïy ñaø nhaûy qua chöôùng ngaïi vaät cao 0. *Gioáng ñoäi hình treân * Chaïy treân ñòa hình töï nhieân *Lôùp ngoài 4 haøng ngang. Böôùc 4 laàn cuoái cuøng ñöôïc thöïc hieän nhanh hôn vaø ngaén hôn böôùc tröôùc khoaûng ½ baøn chaân. taïo ñieàu kieän ñeå thöïc 4 laàn hieän nhanh böôùc cuoái cuøng vaø 4 laàn haï thaáp troïng taâm cuûa ngöôøi tröôùc khi giaäm nhaûy. Ñeán böôùc cuoái cuøng tröôùc khi giaäm nhaûy.3 – 0. Hoaøn chænh toaøn boä kyõ thuaät nhaûy xa kieåu öôõn thaân vaø *Töøng HS Thöïc hieän chaïy taêng nhanh daàn toác ñoä giaäm chaân vaøo vaùn roài baêng nhanh vaøo hoá caùt xem ñaët chaân giaäm ñuùng vaùn chöa. Baét ñaàu chaïy. Böôùc tröôùc böôùc cuoái cuøng (töùc laø böôùc 4 laàn chaân laêng) ñöôïc tieáp ñaát baèng ñoäng taùc hôi mieát ra sau. ÔÛ tö theá chuaån bò. Khi ñaët 600m nuõ chaân treân vaùn. chuù yù giöõ oån ñònh khoaûng caùch vaø traät töï böôùc chaïy ñeå böôùc cuoái cuøng baøn chaân ñaët ñuùng vaøo vaùn giaäm nhaûy. chaân giaäm nhaûy vaø hoâng vöôït 1000m thaân ñeå ñaët baøn chaân nam vaøo vaùn giaäm nhaûy. taêng daàn taàn soá böôùc chaïy. khoaûng 18 – 20 m. 3laàn caúng chaân vuoâng goùc vôùi ñaát. Khi chaïy.4 m naèm ngang Chaïy ñaø vôùi cöï ly daøi khoaûng 10 böôùc trôû leân Chaïy ñaø vôùi cöï ly vaø toác ñoä toái ña cuûa nhaûy xa kieåu öôõn thaân. hai chaân ñaët song song tröôùc vaïch xuaát phaùt. Khoaûng caùch daøi hay ngaén tuøy thuoäc vaøo quaõng ñöôøng caàn thieát ñeå ngöôøi nhaûy taïo ñöôïc toác ñoä chaïy cao nhaát.Chaïy ñaø laø taïo toác ñoä naèm ngang lôùn nhaát tröôùc luùc giaäm nhaûy. maét khoâng nhìn 4 laàn vaøo vaùn giaäm. ngöôøi khoâng goø boù. thaân ngöôøi giöõ ôû tö theá thaúng ñöùng.

.Phaàn keát thuùc . sau ñoù 8 vñv coù thaønh tích cao ñöôïc nhaûy theâm 3 laàn. Khi coù 8 vñv trôû xuoáng tham gia thi ñaáu. 3. Moät soá luaät nhaûy xa *Trong thi ñaáu. neáu coù treân 8 vñv thi ñaáu ñöôïc nhaûy 3 laàn. Chaïy beàn d. moãi vñv ñöôïc nhaûy 6 laàn.chuù yù taêng daàn thaønh tích c . ñieåm chaïm ñaát phía beân ngoaøi khu vöïc ro8i gaàn vôùi vaùn giaäm hôn so vôùi ñieåm chaïm gaàn nhaát trong khu vöïc rôi hoaëc sau khi hoaøn thaønh laàn nhaûy ñi ngöôïc laïi phía sau qua khu vöïc rôi xuoáng hoaëc thöïc hieän baát kyø hình thöùc nhaøo loän naøo trong khi chaïy ñaø hoaëc trong luùc nhaûy.Giao baøi taäp veà nhaø. * Nhöõng tröôøng hôïp phaïm quy -Chaïm ñaát phía sau vaïch giaäm nhaûy baèng baát kyø boä phaän naøo cuûa cô theå. duø ôû phía sau hay phía tröôùc ñöôøng keùo daøi cuûa vaïch giaäm nhaûy -Trong quaù trình rôi xuoáng.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc 5’-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. VÑV phaûi nhaûy theo thöù töï qui ñònh thoâng qua ruùt thaêm. Moãi vñv ñöôïc tính thaønh tích cuûa laàn nhaûy toát nhaát trong caùc laàn nhaûy bao goàm caû nhöõng laàn nhaûy ñeå quyeát ñònh vò trí ñaàu tieân khi coù söï baèng nhau. -Giaäm nhaûy phía beân ngoaøi phaïm vi hai ñaàu vaùn. .duø chaïy ñaø khoâng giaäm nhaûy hoaëc giaäm nhaûy.

Hai ngöôøi luaân phieân nhau vöøa taâng caàu nhòp 1 khi baïn mình ñaù sang. b) Khôûi ñoäng . phöông tieän .coå chaân. Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. sau ñoù ñaù taán coâng baèng mu chính dieän sang cho ñoàng ñoäi.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.yeâu caàu giôø hoïc. laøm ñoäng taùc ñaù caàu qua löôùi sang saân cho baïn cuøng taäp. .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.phoå bieán noäi dung.vaën mình. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 5 ÑAÙ CAÀU . Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû. Phaàn cô baûn a.goái. II – Ñòa ñieåm. -Ñaù sang goùc xa beân traùi roài ñeán beân phaûi.chaïy ñaïp sau.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . Moät soá baøi taäp boå trôï vaø phaùt trieån theå löïc Ñaù caàu : Oân kyõ thuaät taâng caàu nhhòp 1-ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. 2.giaäm nhaûy-treân khoâng – tieáp ñaát.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. Ñaù caàu: Oân kyõ thuaät taâng caàu nhòp 1vaø ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân Nhöng ñoøi hoûi ñoä chuaån xaùc cao. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. 60-65’ 5l khoaûng 10’ * HS taäp moâ phoûng ñoäng taùc *HS taäp vôùi caàu : Moãi nhoùm coù theå töø 2 – 4 HS.NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN I – Muïc tieâu Nhaûy xa : Taäp hoaøn chænh 4 giai ñoaïn chaïy ñaø.naâng cao ñuøi. moãi em moät quaû caàu.      .Daøn haøng.gaäp Duoãi chaân. hoâng. . yeâu caàu buoåi hoïc.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Luùc taäp luyeän 1 em ñöùng beân kia (giöõa saân) caùc em coøn laïi ñöùng ôû khu vöïc (giöõa saân) beân naøy. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.xoaïc doïc. Oân kyõ thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng Ñaáu taäp Chaïy beàn : Treân ñòa hình töï nhieân.cuoác.veä sinh nôi taäp.xoaïc ngang.luôøn.Xoay caùc khôùp : Coà tay.

HSbieân doïc phaûi.ñieåm rôi cuûa vaät treân hoá caùt caùch vaùn giaäm nhaûy 2. -Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy – thöïc hieän ñöa chaân laêng böôùc boä vaø tay beân chaân laêng hôi ñöa sang giöõ thaêng baèng – mieát chaân laêng ra sau thöïc hieän öôõn thaân – gaäp thaân baät veà phía tröôùc.5m. CS lôùp ñöùng beân kia löôùi tung caàu GV ñöùng beân phaàn saân taäp ñieàu khieån * Caùc em khaù taäp tröôùc      *4 haøng ngang cöï ly daõn caùch              *Xeáp theo haøng doïc töøng em moät thöïc hieän.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho kieåm tra ñaù caàu. . -Loø coø tieáp söùc c Chaïy beàn 5l 4l 5l 15mx2l 3l 2l *Lôùp xeáp thaønh haøng ngang ñöùng ôû bieân doïc hai beân. -Baøi taäp boå trôï chaïy ñaø 5 – 7 – 9 – 11 böôùc nhaûy baät leân cao vaø xa veà tröôùc . -Taäp toaøn boä 4 giai ñoaïn. tay vôùi vaät ôû ñoä cao 2.em ñöùng gaàn löôùi laàn löôït tieán vaøo saân taäp taán coâng baèng ñaàu.Giao baøi taäp veà nhaø. . 3. 5’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. HS bieân doïc traùi em ñöùng gaàn cuoái saân laàn löôït tieán vaøo saân taäp chuyeàn caàu cao . 1l 1000600m Chia thaønh 3 ñoäi Chaïy treân ñòa hình töï nhieân. -Ba böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng. nhaèm naâng cao thaønh tích ñeå chuaån bò kieåm tra.2m.Phaàn keát thuùc .*Oân kyõ thuaät ñaùnh ñaàu taán coâng Moãi em 3l Ñaáu taäp b)Nhaûy xa *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc giaäm nhaûy – bay treân khoâng -Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy -Moät böôùc ñaët chaân giaäm nhaûy – thöïc hieän ñaù chaân laêng.

coå chaân. ngöôøi soá 2 chuaån bò ñöùng beân kia saân quan saùt baïn mình thöïc hieän noäi dung.      . Phaàn cô baûn a. Khôûi ñoäng chuyeân moân : Chaïy böôùc nhoû.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.vaën mình. yeâu caàu buoåi hoïc.yeâu caàu giôø hoïc.goái. phöông tieän .gaäp Duoãi chaân.Xoay caùc khôùp : Coà tay.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . roài trôû veà vò trí ñeå kieåm tra.xoaïc ngang. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 6 ÑAÙ CAÀU .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.veä sinh nôi taäp.naâng cao ñuøi.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.cuoác.phoå bieán noäi dung.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. -Ñieåm 5 – 6 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng kyõ thuaät ñoäng taùc vaø soá 60-65’ . Chaïy beàn : Treân ñòa hình töï nhieân.chaïy ñaïp sau. ñoàng thôøi nhaët luoân soá caàu maø ngöôøi kieåm tra vöøa thöïc hieän. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. moãi em moät quaû caàu. II – Ñòa ñieåm.NHAÛY XA – CHAÏY BEÀN I – Muïc tieâu Ñaù caàu : Kieåm tra Nhaûy xa : Taäp hoaøn thieän kyõ thuaät nhaûy xa kieåu öôõn thaân (Chuù yù naâng cao thaønh tích).Daøn haøng. hoâng. moãi laàn kieåm tra nhoùm 2 HS.Ngöôøi soá 1 vaøo vò trí ñeå kieåm tra phaùt caàu theo yeâu caàu cuûa GV. . *Lôùp taäp trung ngoài ôû moät beân ñöôøng bieân doïc.luôøn. Ñaù caàu : Ñaù taán coâng baèng mu baøn chaân -Ñieåm 9 – 10 Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät ñoäng taùc vaø soá laàn caàu ñaù qua löôùi vaøo saân ít nhaát 8 laàn -Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät ñoäng taùc vaø soá laàn caàu ñaù qua löôùi vaøo saân ít nhaát laø 8 laàn.xoaïc doïc.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. Ñònh löôïng 5-10’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. b) Khôûi ñoäng . Ngöôøi soá 3 tieáp theo laø ngöôøi chuaån bò seõ 2.

Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.quaû caàu loâng. hoâng. b.coå chaân.Daøn haøng. 5l 3l 1000 – 600m sang ñöùng beân kia saân nhö ngöôøi soá 2 vöøa laøm…cöù nhö vaäy cho ñeán ngöôøi cuoái cuøng cuûa lôùp. Ñaùnh caàu thaáp thuaän tay. phöông tieän .vaën mình.xoaïc ngang. -Ñieåm 1 – 2 : Thöïc hieän kyõ thuaät ñoäng taùc coøn sai soùt nhieàu vaø soá laàn caàu ñaù qua löôùi vaùo saân ít nhaát laø 1 laàn.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.xoaïc doïc. Moãi HS khi kieåm tra seõ ñöôïc thöïc hieän 10 quaû.cuoác. Nhaûy xa : -GV höôùng daãn oân moâ phoûng ñoäng taùc -HS töï ño ñaø -Hoaøn thieân kyõ thuaät c.phoå bieán noäi dung. yeâu caàu buoåi hoïc. Hoïc ñaùnh caàu cao thuaän tay TTTC : Boùng roå Oân caùch chuyeàn vaø baét boùng baèng hai tay tröôùc ngöïc Oân neùm roå baèng moät tay treân vai II – Ñòa ñieåm.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.veä sinh nôi taäp.Phaàn keát thuùc . Chaïy beàn : 3. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 7 NHAÛY XA – CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu Nhaûy xa : Kieåm tra Caàu loâng : Oân di chuyeån ñôn böôùc .      .gaäp Duoãi chaân.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho kieåm tra nhaûy xa.goái. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. -Ñieåm 3 – 4 : Thöïc hieän kyõ thuaät ñoäng taùc coø sai soùt vaø soá laàn caàu ñaù qua löôùi vaøo saân ít nhaát laø 2 laàn.luôøn. . 5’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.laàn caàu qua löôùi vaøo saân ít nhaát laø 4 laàn.10 quaû boùng roå. .traùi tay.ña böôùc.Xoay caùc khôùp : Coà tay.Giao baøi taäp veà nhaø. moãi em moät caây vôït.yeâu caàu giôø hoïc.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . . b) Khôûi ñoäng .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. *Lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang cöï ly daõn caùch *Caùc em nhaûy kieåm tra thöû GV ghi thaønh tích laïi *Chaïy treân ñòa hình töï nhieân.

-Ñieåm 1 – 2 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc kyõ thuaät. Phaàn cô baûn a.2. ñoä daøi böôùc phuï thuoäc ñieåm rôi cuûa caàu gaàn hay xa ngöôøi. +Tieán luøi ñaùnh phaûi : Nhòp 1 : Böôùc ñôn tieán phaûi. chaân phaûi böôùc moät böôùc veà tröôùc sang traùi. nhaûy chính thöùc 3 laàn theo luaät. thaønh tích ñaït 4m (nam) vaø 3. -Ñieåm 9 – 10 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng 4 giai ñoaïn kyõ thuaät. 10l *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc khoâng caàu 5l *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch +Tieán ñaùnh phaûi traùi : Böôùc ñôn tieán phaûi. thaønh tích ñaït 3m (nam) 2. Nhòp 3 : Böôùc ñôn luøi phaûi. Sau ñoù. -Ñieåm 3 – 4 : Thöïc hieän sai giai ñoaïn treân khoâng. Nhòp 4 : Luøi veà vò trí ban ñaàu. 5l 5l +tiến traùi : Khi thaáy caàu rôi trong phaïm vi goùc ¼ voøng troøn phía tröôùc.5m (nam) vaø 3m (nöõ). 60-65’ *Kieåm tra laøm hai ñôït nam. Nhòp 4 : Luøi veà vò trí ban ñaàu.2m. b. 3m (nam) vaø 3.8m (nöõ).8m (nöõ). Cho ñieåm theo thaønh tích ôû nhöõng laàn nhaûy ñuùng luaät. Sau ñoù. Nhaûy xa : Kieåm tra nhaûy xa kieåu öôõn thaân *Caùch cho ñieåm : Ñieåm kieåm tra cho theo laàn nhaûy ñuùng kyõ thuaät nhaát vaø theo thaønh tích. ñoä daøi böôùc tuyø theo ñieåm rôi cuûa caàu xa hau gaàn roài phoái hôïp thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu traùi tay. Caàu loâng : *Oân di chuyeån ñôn böôùc : Chæ coù söï thay ñoåi vò trí cuûa moät chaân vaø thöôøng ñöôï phoái hôïp vôùi ñaùnh caàu thaáp tay ôû xung quanh thaân ngöôøi trong phaïm vi khoâng quaù 2m vaø ñöôïc chia laøm 4 caùch khaùc nhau nhö : +Tieán phaûi : Khi thaáy caàu rôi trong phaïm vi goùc ¼ voøng troøn phía tröôùc. nöõ rieâng.2. 3. höôùng phía caàu rôi.2m (nöõ) -Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng 3 giai ñoaïn kyõ thuaät chaïy ñaø – giaäm nhaûy – treân khoâng. ñaïp maïnh chaân phaûi theo höôùng ngöôïc vôùi höôùng vöøa böôùc vaø nhanh choùng ruùt chaân trôû veà vò trí chuaån bò ban ñaàu. beân traùi cô theå thì laáy nöûa tröôùc baøn chaân traùi laøm truï. Nhòp 3 : Böôùc ñôn tieán traùi. moãi HS nhaûy thöû moät laàn.5m. vaø thaønh tích ñaït 3. beân phaûi cô theå thì laáy muõi chaân traùi laøm truï. -Ñieåm 5 – 6 : Thöïc hieän cô baûn ñuùng giai ñoaïn treân khoâng. *GV ñaùnh daáu saün caùc moác thaønh tích 4m. *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch 5l . Nhòp 2 : Luøi veà vò trí ban ñaàu. 3m. Nhòp 2 : Veà vò trí ban ñaàu. roài phoái hôïp vôùi kyõ thuaät ñaùnh caàu. *Sau kjhi khôûi ñoäng. khoâng tính thaønh tích. chaân phaûi böôùc veà tröôùc theo höôùng caàu rôi 1 böôùc. ñaïp maïnh chaân phaûi ngöôïc vôùi höôùng vöøa böôùc vaø nhanh choùng ruùt chaân trôû veà vò trí chuaån bò ban ñaàu.

laïi 6l *Chia lôùp thaønh 2 nhoùm nam . Sau ñoù chaân phaûi ñaïp maïnh theo höôùng ngöôïc vôùi höôùng vöøa di chuyeån. chaân phaûi ñaïp maïnh ngöôïc vôùi höôùng vöøa di chuyeån ñeå thu chaân veà vò trí ban ñaàu. sau ñoù ñaïp maïnh theo höôùng ngöôïc laïi ñeå thu chaân veà vò trí ban ñaàu vaø laïi tieáp tuïc di chuyeån sang phaûi. Sau ñoù. laïi ñaïp maïnh chaân phaûi trôû veà vò trí chuaån bò ban ñaàu. chaân traùi laïi böôùc moät böôùc nhoû trôû veà vò trí ban ñaàu. chaân traùi luøi veà phía sau 1 böôùc roài phoái hôïp vôùi kó thuaät ñaùnh caàu traùi tay. chaân traùi böôùc leân tröôùc – sang ngang beân phaûi moät böôùc vöøa phaûi. sang traùi ñeå phoái hôïp vôùi kó thuaät ñaùnh caàu traùi. Sau ñoù. *Di chuyeån ngang böôùc ñeäm: Khi di chuyển ngang sang phải. beân phaûi thì laáy nöûa tröôùc baøn chaân traùi laøm truï. Chaân phaûi böôùc tieáp moät böôùc roäng leân tröôùc. Sau ñoù. thaân ngöôøi quay 900 sang phaûi vaø böôùc tieáp chaân phaûi moät böôùc roäng ra saùt bieân doïc beân phaûi. ñoàng thôøi thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu phaûi. ñoàng thôøi laáy nöûa tröôùc baøn chaân traùi laøm truï quay ngöôøi 1800 theo chieàu ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà vaø laêng tieáp chaân phaûi veà tröôùc – ra sau.+Luøi phaûi : Khi thaáy ñieåm rôi cuûa caàu saùt vôùi baøn chaân phaûi hoaëc ôû goùc ¼ hình troø phía sau. laïi ñaïp maïnh chaân traùi trôû veà vò trí chuaån bò ban ñaàu. chaân traùi bước sang ngang một bước nhỏ tôùi saùt chaân phaûi. *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch 5l *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch +Di chuyeån ngang böôùc cheùo : Khi di chuyeån ngang sang phaûi thì laáy nöûa tröôùc baøn chaân phaûi laøm truï. Tieáp theo. *Taäp vôùi ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch 5l 5l +Luøi traùi : Khi Thaáy ñieåm rôi cuûa caàu saùt baøn chaân traùi hoaëc ôû goùc ¼ hình troøn phía sau beân traùi thì laáy nöûa tröôùc baøn chaân phaûi laøm truï. ñoàng thôøi thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu phaûi. chaân phaûi böôùc moät böôùc roäng sang beân phaûi. chaân phaûi böôùc veà sau moät böôùc roài phoái hôïp vôùi kó thuaät ñaùnh caàu phaûi.

*Oân kó thuaät ñaùnh caàu thaáp thuaän tay 4lx8n 3 -5’ *Lôùp 4 haønh ngang cöï li giaõn caùch.moät beân tung caàu qua beân kia thöïc hieän ñaùnh caàu thuaän tay – traùi tay. moãi nhoùm ôû moät beân saân. 5lx2 +Di chuyeån leân 2 goùc gaàn löôùi *Chia lôùp thaønh 2 nhoùm nam nöõ. 6l nöõ. 5 quaû traùi tay) Khi thaáy caàu ñoái phöông ñaùnh sang phaûi thì laáy nöûa tröôùc baøn chaân traùi laøm truï. ñoàng thôøi thaân treân xoay sang phaûi. +Nhòp 3 : Ñaùnh caàu. laàn löôït cho ñeán heát soá coøn laïi ñöùng ôû hai bieân doïc. Khi tieáp xuùc caàu gaäp nhanh coå tay ñeå maët vôït chuyeån veà phía tröôùc baøn tay caàm vôït. 5 quaû traùi tay) *Moâ phoûng kó thuaät theo nhòp ñeám cuûa GV (GV söûa chöõa kó thuaät cho HS ) +Nhòp 1: xoay thaân vaø chuyeån troïng taâm +Nhòp 2 : Vung tay ñöa vôït leân cao ra sau ñaàu.laàn löôït töøng em thöïc hieän 10 quaû (5 quaû thuaän. moãi laàn taäp töøng em vaøo saân thöïc hieän. moãi nhoùm ôû moät beân saân. Tay phaûi caàm vôït ñöa töø tröôùc – sang phaûi – ra sau – leân cao. Vôït tieáp xuùc vôùi caàu ngang taàm goái vaø thaúng nöûa tröôùc baøn chaân phaûi.laàn löôït töøng em thöïc hieän 10 quaû (5 quaû thuaän.böôùc chaân traùi moät böôùc roäng theo höôùng veà bieân doïc beân traùi vaø cuoái cuøng laø böôùc chaân phaûi moät böôùc roäng tôùi saùt bieân doïc beân traùi caøng toát. laàn löôït cho ñeán heátsoá coøn laïi ñöùng ôû hai bieân doïc. Goùc ñoä maët vôït khi tieáp xuùc caàu tuyø theo yù ñoà ñaùnh caàu traû cho ñoái phöông. sau ñoù laïi nhanh choùng ñöa vôït töø treân – xuoáng döôùi – ra tröôùc (giai ñoaïn naøy baøn tay caàm vôït luoân ñi tröôùc maët vôït). phoái hôïp vôùi kó thuaät ñaùnh caàu traùi. .oân moâ phoûng kó thuaât ñaùnh caàu thuaän tay – traùi tay * Lớp chia thaønh 4 nhoùm moãi nhoùm 1 saân. moãi laàn taäp töøng em vaøo saân thöïc hieän. +Di chuyeån veà 2 goùc cuoái saân *Oân kó thuaät ñaùnh caàu thaáp thuaän tay *Lôùp 4 haønh ngang cöï li giaõn caùch. chaân phaûi böôùc moät böôùc veà höôùng caàu rôi. Tieáp xuùc caàu baèng maët phaûi vôït.oân moâ phoûng kó thuaât ñaùnh caàu thuaän tay – traùi tay * Lớp chia thaønh 4 nhoùm moãi nhoùm 1 saân.moät beân tung caàu qua beân kia thöïc hieän ñaùnh caàu thuaän tay – traùi tay.

2. *Ñaùnh caàu do ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu. *Taïi choã taäp moâ phoûng ñoäng taùc *Xeáp thaønh haøng doïc ôû 2 baûng roå. ñöùng treân nöûa tröôùc baøn chaân. Tay phaûi caàm vôït ñöa töø tröôùc – leân treân – ra sau.5l 5l 3’ *Hoïc ñaùnh caàu cao thuaän tay +TTCB : Chaân khoâng cuøng beân vôùi tay caàm vôït ôû phía tröôùc.nhö nhòp 1. Luùc naøy vai traùi cao. TTTC : Boùng roå *Chuyeàn vaø baét boùng baèng hai tay tröôùc ngöïc. khaûng caùch giöõa 2 chaân roäng hôn vai. +Oân ñoäng taùc tay khi chuyeàn boùng +Oân ñoäng taùc tay khi baét boùng +Oân baøi taäp phoái hôïp chuyeàn vaø baét boùng (Yeâu caàu khoâng ñeå rôi boùng) *Ñöùng taïi choã neùm roå baèng 1 tay treân vai. +Ñieåm tieáp xuùc cuoái cuøng cuûa tay 5l +Nhòp 4 : Trôû veà TTCB +Nhòp 5. xoay hoâng. Ñieåm tieáp xuùc caàu ôû phía treân ñænh ñaàumoät taàm tay vôùi thaúng coäng vôùi ñoä daøi vôït. vôït theo quaùn tính ñi tieáp ra tröôùc – xuoáng döôùi thì döøng laïi vaø nhanh choùng trôû veà tö theá chuaån bò ban ñaàuñeå ñaùnh quaû tieáp theo. ñoái dieän vôùi höôùng ñaùnh caàu.laät vai.8. Maët vôït khi tieáp xuùc caàu ngöûa cheách theo höôùng ñaùnh.7.4. tay kia giô cao töï nhieân. beân kia chuyeàn tröïc tieáp. *4 haøng ngang cöï li giaõn caùch *4 haøng ngang cöï li giaõn caùch *2 haøng ñöùng ñoái dieän chuyeàn qua laïi tröïc tieáp – giaùn tieáp *2 haøng ñöùng ñoái dieän nghe hieäu leänh coøi moät beân chuyeàn baät ñaát. c. Troïng taâm doàn vaøo chaân tröôùc (chaân hôi khuîu).3. Tay thuaän caàm vôït. töøng em thöïc hieän neùm roå. +Ñoäng taùc : Khi thaáy caàu cao treân ñænh ñaàu (hoaëc hôi sau ñaàu) Thaân treân quaysang phaûi. Ngöôøi taäp thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu cao saâu hoaëc ñaäp caàu lieân tuïc do ngöôøi phuïc vuï ñöùng ôû nöûa saân beân kia phaùt caàu cao saâu sang. Sau ñoù ñaïp maïnh muõi baøn chaân phaûi duoãi thaúng khôùp goái. Khi tieáp xuùc caàu gaäp nhanh coå tay ñeå taêng löïc ñaùnh caàu vaø ñieàu chænh caàu ñi ñuùng höôùng. Coù theå toå chöùc 1 ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cho 1 ngöôøi hoaëc 1 ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cho caû nhoùm taäp. Troïng taâm chuyeån töø chaân tröôùc veà chaân sau. löng cong töï nhieân. +Caàm boùng ñuùng +Ñua boùng töø TTCB leân vai vaø ñaåy boùng ñi. maët vôït cao ngang traùn. vai phaûi haï thaáp hôn ôû phía sau. mieát maïnh caùc ngoùn tay vaøo boùng ñeå boùng xoaùy theo chieàu ngöôïc kim ñoàng hoà. maët vôït tieáp tuïc chuyeån ñoäng chuùc xuoáng sau ñaàu. Tieáp xuùc caàu xong. chaân kia ôû phía sau.6. Tay phaûi ñöa vôït töø sau – leân treân ñeå tieáp xuùc caàu. .

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. .traùi tay. 5’-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.vaøo boùng laø ngoùn troû vaø ngoùn giöõa.Phaàn keát thuùc .ña böôùc. Ñaùnh caàu thaáp thuaän tay. traùi tay TTTC : Boùng roå -Oân caùch dẫn boùng .Giao baøi taäp veà nhaø. 3.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 8 CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu Caàu loâng : Oân di chuyeån ñôn böôùc . Kĩ thuật ñaùnh caàu cao thuaän tay.

khaûng caùch giöõa 2 chaân roäng hôn vai.goái. theo hieäu leänh coøi cuûa GV. *Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch. 1laàn caàu cao ôû phía beân phaûi. yeâu caàu buoåi hoïc. traùi tay.quaû caàu loâng.phoå bieán noäi dung. moät em ñöùng beân kia saân tung caàu sang beân saân ngöôùi taäp.luôøn. Ñònh löôïng 10’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. b) Khôûi ñoäng . Troïng taâm doàn vaøo chaân tröôùc (chaân hôi khuîu).Xoay caùc khôùp : Coà tay. moãi em moät caây vôït. 1laàn caàu cao ôû phía beân traùi.yeâu caàu giôø hoïc.xoaïc ngang. -Taäp söùc beàn chuyeân moân.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.      . Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô 2. *Lôùp chia thaønh 4 nhoùm.Phaàn cô baûn a. Taäp theo hieäu leänh coøi cuûa GV *Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch. hoâng. moãi nhoùm 1 saân.Caàu loâng *Oân caùc böôùc di chuyeån +Ñôn böôùc : Di chuyeån veá caùc höôùng +Ña böôùc : Di chuyeån phoái hôïp nhieàu böôùc *Oân kó thuaät ñaùnh caàu thaáp thuaän tay.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . löng cong töï nhieân. . Taäp moâ phoûng ñoäng taùc. theo hieäu leänh coøi cuûa GV.. Taäp moâ phoûng ñoäng taùc. Tay phaûi caàm vôït ñöa . *Lôùp chia thaønh 4 nhoùm.vaën mình.veä sinh nôi taäp. +Ñoäng taùc : Khi thaáy caàu cao treân ôû phía beân traùi. moãi nhoùm 1 saân.Hoïc kó thuaät hai böôùc neùm roå baèng moät tay treân vai.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. phöông tieän . Tay thuaän caàm vôït. chaân kia ôû phía sau. ñeå ngöôøi taäp thöïc hieän lieân tuïc (Traùi – phaûi – cao. Em vöøa thöïc hieän song ra sau ngöôøi tung caàu thöïc hieän luïm caàu phuïc vuï.Daøn haøng. Thaân treân quaysang phaûi.10 quaû boùng roå.xoaïc doïc. chaân phaûi böôùc sang traùi.coå chaân. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.gaäp Duoãi chaân. 1laàn caàu cao ôû phía beân phaûi. roài trôû laïi traùi…). ñöùng treân nöûa tröôùc baøn chaân. maët vôït cao ngang traùn. moät em ñöùng beân kia saân tung caàu sang beân saân ngöôùi taäp 1 laàn beân traùi. 70’ 10l 6l 8l 3lx3 *Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch. 8l 4lx2 *Hoïc kó thuaät ñaùnh caàu cao traùi tay +TTCB : Chaân khoâng cuøng beân vôùi tay caàm vôït ôû phía tröôùc. *OÂn kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay. II – Ñòa ñieåm. Em vöøa thöïc hieän song ra sau ngöôøi tung caàu thöïc hieän luïm caàu phuïc vuï.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. tay kia giô cao töï nhieân. troïng taâm doàn vaøo chaân traùi. ñeå ngöôøi taäp thöïc hieän lieân tuïc (Cao phaûi – cao traùi). III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. moät laàn beân phaûi.

thöïc hieän ñoàng thôøi böôùc chaân phaõi leân vaø baét boùng laïi – thöïc hieän hai böôùc neùm roå. daãn boùng quay veà baèng tay traùi.töø tröôùc – leân treân – ra sau. Khi daãn boùng tay chaïm boùng phaûi raát eâm vaø haàu nhö chæ thaáy nghe tieáng naåy cuûa boùng töø saân leân. moät vaøi em daãn boùng thöû. ñaët chaân traùi tröôùc. +TTCB : Ñöùng hai ñaàu goái hôi khuîu. *Thöïc hieän daãn boùng boán böôùc. b. *Nghe tieáng coøi daãn boùng veà phía tröôùc 6m baèng tay phaûi. caùnh tay. Tay phaûi ñöa vôït töø sau – leân treân ñeå tieáp xuùc caàu. Ñieåm tieáp xuùc caàu ôû phía treân ñaàu beân traùi moät taàm tay vôùi thaúng coäng vôùi ñoä daøi vôït. +Ñoäng taùc : Laáy khuyûu tay laøm truï. . boùng naûy tôùi ngang thaét löng. *Thöïc hieän daãn boùng hai böôùc. maët vôït tieáp tuïc chuyeån ñoäng chuùc xuoáng ñaát. Maët vôït khi tieáp xuùc caàu ngöûa cheách theo höôùng ñaùnh. Coå tay. tieáp xuùc phaàn treân boùng.TTTC : Boùng roå *Oân kó thuaät daãn boùng 2l 4’ 2l 2l *Lôùp ngoài 4 haøng ngang. vôït theo quaùn tính ñi tieáp ra tröôùc – xuoáng döôùi thì döøng laïi vaø nhanh choùng trôû veà tö theá chuaån bò ban ñaàuñeå ñaùnh quaû tieáp theo. duøng söùc caúng tay. taïi choã thöïc hieän nhoài boùng tay phaûi – tay traùi. *Nghe tieáng coøi daãn boùng veà phía tröôùc luaân phieân ñoåi tay. thoâng qua coå tay roài tôùi caùc ngoùn tay aán boùng xuoáng. maét quan saùt tình hình treân saân. hoûi thöû moät vaøi HS veà kó thuaät. trôû veá cuoái haøng. thaân treân ngaû veà tröôùc vaø hôi nghieâng veà phía coù boùng. *Moät haøng ñöùng leân böôùc veà tröôùc 5 böôùc. phaân tích giaûng giaûi kó thuaät *Caàm boùng taïi choã thöïc hieän hai böùoc neùm roå. chaân phaûi sau. Tieáp xuùc caàu xong. ñeán vaïch 6m quay 180 0sang phaûi. *Nhoài boùng taïi choã. troïng taâm thaáp. Khoâng ñöôïc ñaùnh boùng vaø nhaát laø khoâng xoeø baøn tay ra ñeå loøng baøn tay ñaäp vaøo boùng nghe “boäp boäp” Höôùng daãn boùng do dieän tieáp xuùc cuûa boùng vaø tay quyeát ñònh -Daãn boùng taïi choã : Baøn tay xoeø ra. môû theo hình tuùi. gaäp nhanh coå tay ñeå taêng löïc ñaùnh caàu vaø ñieàu chænh caàu ñi ñuùng höôùng.ngoùn tay caùi tì vaøo caùn vôït. loøng baøn tay khoâng chaïm boùng. beân caïnh ñöôøng di chuyeån vaø ñoàng thôøi phaûi phaûi laáy ngöôøi che boùng. Boùng tieáp xuùc ñaàu tieân ôû caùc ngoùn tay roài vaøo chai tay vaø caùc phaàn loài cuûa baøn tay. luaân phieân töøng tay. Khi tieáp xuùc caàu. khi ñaåy boùng xuoáng vôùi goùc gaàn 2l 3l 2l 2l *GV thò phaïm laøm maãu. caúng tay ñöa leân theo boùng.cöï li daõn caùch. baøn tay môû roäng töï nhieân. Em naøo neùm xong ñöa boùng cho baïn keá tieáp. baét boùng – hai böôùc neùm roå. baét boùng laïi hai böôùc neùm roå. coå tay vaø caùc ngoùn tay thaû loûng. Ñieåm rôi cuûa boùng ôû phía tröôùc thaân mình. ngöôøi xoay töø traùi sang phaûi. *GV laøm maãu laïi.

doïc theo bieân doïc tôùi caùch roå 8m phía beân phaûi thöïc hieän baät nhaûy döøng treân cao baèng hai chaân thöïc hieän neùm roå.. duøng söùc cuûa caû tay vaø caùc ngoùn tay ñaåy boùng ñi. do quaùn tính cuûa thaân ñang di chuyeån veà tröôùc. Khi chaân phaûi chaïm ñaát. +Ñoäng taùc : Böôùc chaân khi baét boùng daøi vaø thaáp. -Daãn boùng sang traùi : Dieän tieáp xuùc ôû treân vaø beân phaûi boùng. tay traùi buoâng loûng.thöïc hieän neùm roå . chaân traùi böôùc tieáp moät böôùc ngaén hôn böôùc baét boùng. hai tay caàm boùng ñeå ngang thaét löng beân phaûi. duøng söùc naâng ñuøi cuûa chaân phaûi gaàn nhö // vôùi maët ñaát thì ñoät nhieân döøng laïi. khoaûng 8m.900 (nhoài boùng) -Daãn boùng di chuyeån nhanh veà phía tröôùc : Dieän tieáp xuùc ôû treân vaø sau boùng. cuøng luùc ñoù giaäm nhaûy.sau ñoù baét boùng laïi tieáp tuïc daãn boùng theo bieân doïc ñeán gaàn roå coøn laïi. cöù nhö theá thöïc hieän 10 voøng . Ñieåm tieáp xuùc vôùi boùng cuoápi cuøng laø ngoùn troû vaø ngoùn giöõa. boùng xoaùy ngöôïc trôû Daãn boùng töø cuoái saân beân phaûi . * Hoïc kó thuaät hai böôùc neùm roå baèng moät tay treân vai: 10voøn g +TTCB : Khi ñang di chuyeån. Khi chaân traùi vöøa chaïm ñaát. Do coù söùc mieát cuûa caùc ngoùn tay. khi boùng ñaõ rôøi khoûi tay thì thaân ngöôøi vöôn leân cao vaø troïng taâm doàn vaøo phía tröôùc. nhaän ñöôïc boùng cuûa ñoàng ñoäi hoaëc ñang daãn boùng muoán thöïc hieän neùm roå (neáu thuaän tay phaûi) thì phaûi nhaûy leân khoâng ñeå baét boùng vaø rôi xuoáng ñaát baèng chaân phaûi. ñoàng thôøi boùng ñöa töø thaét löng leân vai – khi ngöôøi nhaûy leân gaàn tôùi ñieåm cao nhaát vaø thaân ngöôøi ñaõ giöõ ñöôïc thaêng baèng thì naâng naâng khuyûu tay phaûi leân cao. -Daãn boùng sang phaûi : Dieän tieáp xuùc ôû treân vaø beân traùi boùng.

10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. 60-65’ 10l 10l 6l 6l 4l *Lôùp chia thaønh 4 hoaëc 6 nhoùm tuyø theo ñieàu kieän saân baõi.Thöïc hieän vôùi vôït. . traùi tay Hoïc kó thuaät ñaäp caàu chính dieän Hoïc moät soá ñieåm trong luaät caàu loâng.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.Xoay caùc khôùp : Coà tay. .vaën mình.traùi tay.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. . SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát. moãi em moät caây vôït.luôøn. * Oân di chuyeån ñôn böôùc keát hôïp kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay.ña böôùc keát hôïp ñaùnh caàu thaáp thuaän tay. traùi tay. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô 2.yeâu caàu giôø hoïc. phöông tieän .coå chaân.xoaïc ngang.laïi theo truïc ngang *Baøi taäp phaùt trieån söùc beàn 3. hoâng. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Giao baøi taäp veà nhaø. TTTC : Boùng roå Oân caùch chuyeàn vaø baét boùng.xoaïc doïc.10 quaû boùng roå. Kĩ thuật ñaùnh caàu cao thuaän tay.Daøn haøng. b) Khôûi ñoäng . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. Oân hai böôùc neùm roå baèng moät tay treân vai II – Ñòa ñieåm. yeâu caàu buoåi hoïc.veä sinh nôi taäp. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 9 CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu Caàu loâng : Oân di chuyeån ñôn böôùc .quaû caàu loâng.phoå bieán noäi dung.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.goái.traùi tay Ñònh löôïng 5-10’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .Phaàn cô baûn a)Caàu loâng : *Oân di chuyeån ñôn böôùc Di chuyeån veá caùc höôùng *Oân di chuyeån ña böôùc Di chuyeån phoái hôïp nhieàu böôùc * Oân di chuyeån ñôn böôùc keát hôïp kó thuaät ñaùnh caàu thaáp thuaän tay.gaäp Duoãi chaân.Phaàn keát thuùc .      Nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän moâ phoûng ñoäng taùc.      .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.

caàu bay cao treân ñaàu thì thaân treân nhanh choùng quay sang phaûi. Tay phaûi ñöa vôït töø sau – leân treân – ra tröôùc. Ñoäng taùc : Khi thaáy ñoái phöông ñaùnh caàu sang. Sau ñoù ñoåi nhoùm 3 em khaùc. Maët vôït khi tieáp xuùc vôùi caài hôi uùp vaø höôùng veà höôùng ñaäp caàu. heát caëp naøy taäp ñeán caëp khaùc cho ñeán heát. Nhöõng em chöa taäp ñöùng 2 bieân doïc quan saùt. vai traùi cao ñoái dieän vôùi höôùng ñaäp caàu.khi tieáp caàu laø luùc cô theå vöôn cao heát möùc. vai phaûi thaáp hôn ôû phía sau. duoãi thaúng khôùp goái xoay hoâng laät vai. töøng em vaøo saân taäp.cao tay thuaän tay. Tay phaûi caàm vôït ñöa töø tröôùc – leân cao – ra sau. vì ñaây laø noäi dung oân *GV chaát vaán HS.*Oân caùc böôùc di chuyeån keát hôïp kó thuaät ñaùnh caàu theo thöù töï thaáp tay thuaän tay. moät beân thöïc hieän ñaäp caàu. Sau ñoù nhanh choùng ñaïp maïnh muõi chaân. Quaù trình thöïc *Lôùp ngoài 4 haøng ngang *Lôùp taäp trung ngoài 4 haøng ngang GV goïi 1 vaøi em leân laøm maãu. troïng taâm cjuyeån töù chaân tröôùc veà chaân sau. moät beân giao caàu cao. cao tay traùi tay. Ba em thay ñoåi noäi dung chöùc naêng cho nhau. coäng vôùi ñoä daøi vôït. moät em tung caàu theo thöù töï kó thuaät ñaõ trình baøy ôû phaàn noäi dung. moät em phuïc vuï nhaët caàu. *Lôùp chia thaønh 4 – 6 nhoùm. maët vôït chuc xuoáng. traùi tay . Cöù theá laàn löôït cho ñeán heát *Hoïc kó thuaät ñaäp caàu chính dieän : TTCB : Gioáng kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay. toaøn thaân öôõn caêng ôû tö theá hình caùnh cung. 6l 10l *Taäp trung 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch      taäp moâ phoûng ñoäng taùc. HS nhaän xeùt . Ñieåm tieáp xuùc caàu ôû phía treân ñaàu hôi cheách veà tröôùc caùch moät taàm tay vôùi.

caùc ngoùn tay xoeø ra töï nhieân. boùng ñeå ôû phaàn treân tröôùc buïng. Sau khi tieáp xuùc caàu. hai tay duoãi thaúng.Saùch GVlôùp 11 trang 114 b)TTTC : Boùng roå *Oân caùch chuyeàn vaø baét boùng tröïc tieáp baèng hai tay tröôùc ngöïc +Chuyeàn boùng TTCB : Ñöùng chaân tröôùc. caùch nhau hai baøn chaân. hai ñaàu goái hôi khuîu.Sau khi GV toå chöùc nhoùm beân naøy taäp roài laïi sang nhoùm kia. +Baét boùng : *Yeâu caàu lôùp traät töï taäp ñuùng noäi dung GV ñeà ra. vôït theo ñaø quaùn tính ñi töø treân . *GV chia lôùp thaønh 4 haøng (Hai haønh neùm boùng baèng tay phaûi. GV veõ vaïch chuaån ñeå HS ñöùng taïi choã taäp. loøng baøn tay hôi xoay ra ngoaøi. +Ñoäng taùc : Khi chuyeàn boùng ngöôøi ngaû nhanh veà tröôùc.xuoáng döôùi – sang traùi. ñoàng thôøi gaäp nhanh thaân ngöôøi vaø gaäp coå tay ñeå phoái hôïp löïc ñaäp. ñöùng ñoái xöùng nhau töøg caëp. Khi tay ñaõ duoãi gaàn nhö thaúng heát thì duøng löïc coå tay. Hai tay caàm boùng ôû hai beân vaø ôû nöûa phaàn sau cuûa boùng. *Hai haøng ngoài. Boùng rôøi tay cuoái cuøng ôû ngoùn troû vaø ngoùn giöõa. hai tay ñöa töø döôùi – leân treân taïo thaønh moät ñöôøng voøng cung nhoû. caùc ngoùn tay phaûi mieát vaøo boùng vaø khi boùng rôøi tay. coå tay hôi beû vaø duoãi caùnh tay veà höôùng chuyeàn.giöõa vaø caùi )ñaåy boùng ñi.hieän ñoäng taùc troïng taâm chuyeån töø chaân sau ra chaân tröôùc. caùc ngoùn tay (troû. *Luaät caàu loâng : Luaät tính ñieåm. *GV toång keát laïi *Lôùp 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch taäp moâ phoûng ñoäng taùc. maét quan saùt höôùng chuyeàn. moät haøng thuaän tay phaûi). Caùnh tay thaû loûng töï nhieân. cöù theá luaân phieân cho töøng noäi dung. . hai haøng neùm boùng baèng tay traùi) Moãi beân baûng roå coù hai haøng(moät haøng thuaän tay traùi. chaân sau. Sau khi boùng rôøi khoûi tay. troïng taâm doàn veà höôùng chuyeàn. loøng baøn tay khoâng chaïm boùng. chaân sau ñaïp ñaát. nghe hieäu leänh coøi cuûa GV thöïc hieän chuyeàn vaø baét boùng *Hai haøng chuyeàn qua chuyeàn laïi *Ñeán löôït hai haøng coøn laïi taäp nhö hai haøng vöøa roài. 4l 10l 6l 10l nhöõng baïn vöøa laøm maãu. troïng taâm thaáp doàn ñeàu vaøo hai chaân. boùng tieáp xuùc ôû phaàn chai tay vaø caùc ngoùn tay. Neáu thaân ngöôøi lao veá tröôùc thì nhanh choùng böôùc chaân phaûi leân tröôùc moät böôùc ñeå giöõ thaêng baèng roài nhanh choùng trôû veà TTCB ñeå ñaùnh quaû tieáp theo. hai haøng ñöùng daäy taäp. 3l 3l 4l 3l 3l Ñeå taïo ñöôøng boùng ñi maïnh.

baét boùng thöïc hieän hai böôùc neùm roå. sau ñoù nhanh choùng hoaõn xung ñöa boùng naèm goïn vaøo hai loøng baøn tay. Ñoäng taùc : Boä phaän tieáp xuùc boùng ñaàu tieân laø caùc ngoùn tay.Phaàn keát thuùc . 3. thaân treân höôùng veà phía boùng ñeán.Giao baøi taäp veà nhaø. +Moät böôùc nhaûy leân neùm roå.TTCB : Hai chaân ñöùng // Hoaëc chaân tröôùc. khoaûng caùch giöõa baøn tay nhoû hôn ñöôøng kính cuûa boùng. +Nhoài boùng taïi choã.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát. Khi baét boùng hai tay ñöa thaúng veà höôùng boùng ñeán. ñoàng thôøi kheùp coå tay gaàn vaøo nhau vaø hai baøn tay hôi gaäp laïi ôû khôùp khuyûu keùo veà ngöïc ñeå baûo veä boùng vaø chuaån bò laøm ñoäng taùc tieáp theo. ñaàu goái hôi khuîu. caùc ngoùn tay xoeø môû töï nhieân thaû loûng thaønh hình gioáng nhö chieác pheãu. chaân sau roäng baèng vai. . . +Daãn boùng hai böôùc. +Taïi choã hai böôùc nhaûy leân neùm roå. baét boùng thöïc hieän hai böôùc neùm roå. *Oân hai böôùc neùm roå baèng moät tay treân vai +Taïi choã nhaûy leân neùm roå moät tay treân vai. 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.

veä sinh nôi taäp.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.phoå bieán noäi dung. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 10 CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu caàu. yeâu caàu buoåi hoïc. II – Ñòa ñieåm. moãi em moät caây vôït.quaû caàu loâng.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.yeâu caàu giôø hoïc. phöông tieän . III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. nhaûy döøng vaø quay ngöôøi. Taäp söùc beàn chung Luaät boùng roå. kó thuaät phaùt Thi ñaáu taäp Hoïc moät soá chieán thuaät trong caàu loâng Hoïc moät soá ñieåm trong luaät caàu loâng. Caàu loâng : Oân kó thuaät ñaäp caàu chính dieän. . b) Khôûi ñoäng Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. TTTC : Boùng roå Hoïc kó thuaät hai böôùc döøng.10 quaû boùng roå.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. .Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.

HS thay nhau taäp luyeän moãi ngöôøi ñaäp caàu töø 2 -4 laàn *Thi ñaàu taäp : Thi ñaáu em naøo tôùi 7 ñieåm tröôùc laø thaéng (haïn cheá khoâng ñöôïc ñaäp caàu) *Luaät caàu loâng : Luaät nghæ vaø 5’ 2l 6l      .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.goái. beân kia ñaäp caàu *Oân kó thuaät phaùt caàu 10l 10l *Ñoäi hình 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch.gaäp Duoãi chaân. ñaùnh caàu cao saâu phoái hôïp moät quaû ñöôøng thaúng.xoaïc ngang.xoaïc doïc. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô 2.Xoay caùc khôùp : Coà tay.Phaàn cô baûn a)Caàu loâng *Oân kó thuaät ñaäp caàu chính dieän +Taäp moâ phoûng ñoäng taùc 60-65’ 8l      . HS thay nhau taäp luyeän moãi ngöôøi ñaùnh caàu töø 2 – 3laàn +Phoái hôïp ñaäp caàu ñöôøng thaúng vaø ñöôøng cheùo : Ngöôøi taäp ñöùng chuaån bò ôû moät goùc cuoái saân beân mình.Ngöôøi taäp ñöùng chuaån bò ôû moät goùc cuoái saân beân mính.Daøn haøng.                 +Taäp coù ngöôøi tung caàu +Taâp moät beân phaùt caàu cao.vaën mình. thöïc hieän kó thuaät ñaäp caàu phoái hôïp 1 quaû ñöôøng thaúng.luôøn. 1 quaû ñöôøng cheùo vaøo vò trí 2 ngöôøi phuïc vuï ôû 2 goùc saân beân kia. haøng chaün böôùc qua phaûi moät böôùc      *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc ñaäp caàu *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc phaùt caàu Taäp keát hôïp hai ñoäng taùc treân 5’ *Moät soá chieán thuaät trong caàu loâng +Phoái hôïp ñaùnh caàu cao saâu ñöôøng thaúng vaø ñöôøng cheùo. Toå chöùc hai ngöôøi phuïc vuï cho nhieàu ngöôøi taäp.coå chaân. Toå chöùc 2 ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cao saâu cho nhieàu ngöôøi taäp.. hoâng. moät quaû ñöôøng cheùo vaøo vò trí hai ngöôøi phuïc vuï ôû hai goùc saân beân kia.

hai goái hôi khuîu vaø höôùng vaøo trong. vaø quay ngöôùi ñeå che chaén baûo veä boùng. Sau khi rôi xuoáng. hai baøn chaân cuøng moät luùc mieát chaëc xuoáng ñaát. Thaân ngöôøi khi döøng phaûi haï thaáp vaø doàn vaøo chaân phía sau (chaân ñaët tröôùc) goái hôi xoay vaøo trong. *Nghe hiệu lệnh.haøng coøn laïi vai troø giöõ boùng thöïc hieän böôùc döøng. tieáp tôùi hai haøng coøn laïi thöïc hieän. Töøng haøng thöïc hieän *GV lọc ra những em thực hiện sai reâng ra. ñaët goùt chaân vaø quay nhanh ra phía ngoaøi so vôùi höôùng chaïy baèng meùp ngoaøi cuûa baøn chaân. toác ñoä giaûm. *Nhaûy döøng : thöôøng duøng khi toác ñoä di chuyeån vöøa phaûi hoaëc nhaän boùng nhaûy döøng ñeå neùm roå. hai tay thaû loûng töï nhieân. Caùc em yeáu taäp theâm. haï thaáp troïng taâm vaø doàn ñeàu vaøo hai chaân. *Lôùp phaân thaønh hai haøng.ñoåi saân saùch GV lôùp 11 b)TTTC : Boùng roå *Kó thuaät hai böôùc döøng + Böôùc 1Böôùc daøi. HS thöïc hieän theo *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc. 2l Tuyø theo möùc ñoä tieáp thu cuûa nhöõng em yeáu 4l *GV ñöùng tröôùc laøm maãu . duøng moät chaân ñaïp ñaát ñeå nhaûy leân moät böôùc ngaén vaø thaáp roài rôi xuoáng ñaát baèng hai chaân song song gaàn nhö ñoàng thôøi hoaëc hôi cheách tröôùc sau. sau đñoù gọi 1 em thực hiện đñuùng laøm maãu laïi cho caùc em yeáu. hai tay ñeå töï nhieân ôû hai beân mình giöõ thaêng baèng. moät haøng thöïc hieän vai troø phoøng thuû.Sau ñoù thay ñoåi noäi dung cho nhau. mieát nhanh vaø maïnh baèng meùp trong cuûa baøn chaân. *Quay ngöôøi: *Quay ngöôøi thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå thoaùt khoûi ngöôøi phoøng thuû . Muoán nhaûy döøng. thaân ngöôøi haï thaáp vaø ngaû veà phía sau +Böôùc 2 : Baøn chaân böôùc hai ñaët xoay cuøng chieàu vôùi muõi baøn chaân böôùc moät. thaân treân hôi ngaû veà sau.

duøng nöûa tröôùc cuûa baøn chaân quay ñaïp ñaát chuyeån hoâng veà sau. moãi nhoùm khoaûng 5 HS. troïng löôïng thaân ngöôøi phaûi nhanh choùng trôû veà TTCB ñeå giöõ thaêng baèng. troïng taâm thaáp rôi giöõa hai chaân. Khi chaân quay vöøa chaïm ñaát. ñaàu goái chaân truï ñaùnh vaøo phía trong vaø chuyeån theo thaân. chaân quay nhanh choùng böôùc cheùo veà höôùng muoán di chuyeån.hoaëc neùm roå. Ñoäng taùc : Laáy muõi chaân laøm truï.chuyeàn boùng. Sau khi quay. duøng söùc cuûa thaân treân vaø duøng maù trong cuûa nöûa tröôùc baøn chaân di chuyeån ñaïp ñaát keát hôïp vôùi ñoäng taùc xoay thaân treân veà tröôùc hoaëc sau. Coù 2 caùch quay ngöôøi + Quay tröôùc : Chaân di chuyeån quay qua muõi chaân truï. Quay sau khoù hôn quay tröôùc. baét boùng. hai goái khuîu. caàn giöõ troïng taâm cô theå khoâng nhaáp nhoâ. troïng taâm vaãn ôû giöõa hai chaân. TTCB : Khi quay ngöôøi hai baøn chaân ñuùng gaàn nhö song song. Khi caàm boùng quay ngöôøi phaûi chuù yù che boùng. traùnh ñöôïc haønh ñoäng cöôùp phaù boùng cuûa ñoái phöông. Trong khi quay ngöôøi. ñoàng thôøi thaân ngöôøi doàn nhieàu sang chaân truï.cuûa ñoái phöông. Khi quay sau chaân truï kieãng goùt. . ngöôøi hôi ngaû veà tröôùc. troïng taâm khi quay doàn vaøo chaân truï. Troïng taâm doàn vaøo chaân truï khaù laâu ñeå giöõ thaêng baèng. laàn löôït thöïc hieän cho ñeán heát. vì vaäy muoán quay ñöôï toát phaûi duøng löïc cuûa hoâng vaø vai chuyeån veà phía sau ñeå giuùp cho quay sau ñöôïc deã daøng hôn. *Taäp söùc beàn chung: +Nhaûy daây nhanh +Chaïy nhanh +Nhaûy baät vôùi vaät cao +Chaïy nhanh +Nhaûy daây nhanh +Chaïy nhanh +Nhaûy baät vôùi vaät cao 20l 60m 3l 60m 20l 60m 3l 60m -Lôùp chia thaønh nhieàu toáp nhoû. hai tay ñeå töï nhieân ôû hai beân mình + Quay sau : Chaân di chuyeån quay qua goùt chaân truï. Khi quay tröôùc chaân laøm truï kieãng goùt chaân kia ñaïp ñaát.

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.+Chaïy nhanh-keát thuùc *Luaät boùng roå Traän ñaáu baét ñaàu vaø keát thuùc (ñieàu 18.Phaàn keát thuùc . 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.Giao baøi taäp veà nhaø.ñieàu 29) Saùch GV lôùp 11 trang 155 Caùch chôi boùng (ñieàu 22) Saùch GV lôùp 11 trang 155 3. Hoïc moät soá chieán thuaät trong caàu loâng Thi ñaáu taäp . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 11 CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu Caàu loâng : Oân kó thuaät ñaäp caàu chính dieän. .Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát.

yeâu caàu buoåi hoïc. b) Khôûi ñoäng .ñeå thöïc hieän ñaäp caàu +Taäp ñaùnh caàu cao saâu veà hai goùc cuoái saân.xoaïc doïc.Daøn haøng. phöông tieän .yeâu caàu giôø hoïc.TTTC : Boùng roå OÂn kó thuaät hai böôùc döøng.Phaàn cô baûn : a)Caàu loâng : *Oân kó thuaät ñaäp caàu chính dieän coù theå keát hôïpvôùi ñaùnh caàu thaáp tay.      .quaû caàu loâng. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô 2.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.gaäp Duoãi chaân.xoaïc ngang. II – Ñòa ñieåm.coå chaân. Ñònh löôïng 10’-5’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.veä sinh nôi taäp. sau ñoù di chuyeån leân löôùi ñeå thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu thaáp tay. . +Ngöôøi taäp ñöùng chuaån bò ôû giöõa saân gaàn löôùi boû nhoû do ngöôøi phuïc vuï ñöùng ôû nöûa saân beân kia tung caàu qua. Coù theå toå chöùc hai ngöôøi phuïc vuï cho moät ngöôøi hoaëc cho moät toå luyeän taäp. nhaûy döøng vaø quay ngöôøi. moãi em moät caây vôït. 60-65’ 4’-5’ 4’ *Moät soá chieán thuaät +Taâp boû nhoû.goái.luôøn.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. 4’ Ngöôøi taäp ñöùng chuaån bò ôû cuoái saân ñaäp caàu do ngöôøi phuïc vuï ñöùng ôû nöûa saân beân kia phaùt caàu sang. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1. hoâng.vaën mình.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.10 quaû boùng roå.phoå bieán noäi dung. Hoïc kó thuaät chuyeàn boùng baèng hai tay treân ñaàu.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.Xoay caùc khôùp : Coà tay. yeâu caàu ñuùng luaät 10l . ñeå buoäc ñoái phöông naâng caàu leân.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . yeâu caàu söû duïng böôùc di chuyeån nhanh goïn.sau ñoù chuaån bò ñaäp caàu 5’ 8l *Thi ñaàu taäp : Thi ñaáu em naøo tôùi 7 ñieåm tröôùc laø thaéng .

phuï thuoäc vaøo saân baõi. Lôùp 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch. 3.Phaàn keát thuùc . ngöôøi hôi ngaû nhanh veà phía tröôùc keát hôïp vôùi hai caúng tay duoãi thaúng. chaân sau khuîu töï nhieân. hai caùnh tay co töï nhieân hôi kheùp khuyûu tay. Ñaáu thuû coù taàm voùc cao thöôøng duøng ñoäng taùc chuyeàn boùng baèng hai tay treân ñaàu ñeå chuyeàn hoaëc caûn ñöôøng boùng nhaèm gaây khoù khaên cho ñoái phöông khi baét boùng. theo hieäu leänh coøi *Hai haøng ñöùng ñoái dieän nhau töøng ñoâi moät thöïc hieän chuyeàn qua laïi 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. *Hoïc kó thuaät chuyeàn boùng baèng hai tay treân ñaàu Thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå chuyeàn boùng ôû khoaûng caùch trung bình khi ñoái phöông phoøng thuû chaët hoaëc khi baét boùng ôû treân cao vaø muoán chuyeàn boùng ñi ngay.thöïc hieän oân töøng kó thuaät khi nghe hieäu leänh coøi cuûa giaùo vieân. nhaûy döøng vaø quay ngöôøi. thaân treân thaúng. Ñoäng taùc : Khi chuyeàn. .b)TTTC Boùng roå * OÂn kó thuaät hai böôùc döøng. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. Boùng rôøi tay ngöôøi vöôn veà tröôùc. chaân tröôùc. Khi tay gaàn thaúng.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát. TTCB : Caàm boùng baèng hai tay ôû phía sau cuûa boùng. boùng ñeå caùch traùn khoaûng 5cm. *Taäp moâ phoûng ñoäng taùc *Hai haøng ñöùng ñoái dieän nhau töøng ñoâi moät thöïc hieän chuyeàn qua laïi. duøng söùc cuûa coå tay vaø caùc ngoùn tay chuyeàn boùng ñi. 4l 5’ Lôùp chia thaønh nhieàu nhoùm.Giao baøi taäp veà nhaø. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 12 CAÀU LOÂNG – TTTC .

vaën mình.      . traùi tay vaø ñaäp caàu *Ñaáu taäp : Lôùp thi ñaáu loaïi tröïc tieáp 11 ñieåm thaéng.Phaàn cô baûn a)Caàu loâng: *Oân kó thuaät ñaùnh caàu thaáp thuaän tay. sau ñoù chaïy veà cuoái haøng. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.I – Muïc tieâu Caàu loâng : Oân kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay. phöông tieän . *Hai haøng ngang ñöùng ñoái dieän töøng ñoâi moät thöïc hieän. b) Khôûi ñoäng . HS keá tieáp thöïc hieän.Coá gaéng khoâng cho boùng rôi Chuù yù : Neâu 3 noäi dung treân coù theå thöïc hieän ñöôïc heát hay khoâng    *Moãi beân baûng xeáp hai haøng doïc.gaäp Duoãi chaân. Hoïc kó thuaät chuyeàn boùng baèng moät tay treân ñaàu. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.yeâu caàu giôø hoïc. cho baät vaøo baûng roå. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. töøng em thöïc hieän.GV quaûn lí 1 saân.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.xoaïc ngang. hoâng. chæ söû duïng taïi choã chuyeàn vaø baét boùng baèng hai tay treân ñaàu.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. +Ñoái vôùi lôùp khaù Söû duïng nhaûy leân chuyeàn vaø baét boùng hai tay treân khoâng. b) TTTC :Boùng roå *Oân kó thuaät chuyeàn baét boùng hai tay treân ñaàu +Ñoái vôùi lôùp yeáu.phoå bieán noäi dung.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. Thi ñaáu taäp TTTC : Boùng roå OÂn Hoïc kó thuaät chuyeàn boùng baèng hai tay treân ñaàu. 10l 2lx3voøn g +Ñoái vôùi lôùp gioûi hoaëc moät soá em khaù coù theå nhaûy leân baét boùng baèng hai tay vaø chuyeàn ñi lieàn.Xoay caùc khôùp : Coà tay.luôøn. HS thöïc hieän song chaïy ra sau cuoái haøng. traùi tay vaø kó thuaät ñaäp caàu chính dieän.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. yeâu caàu buoåi hoïc. moãi em moät caây vôït.             2. 60-65’ 10’ *lôùp chia thaønh nhieàu nhoùm phuï thuoäc vaøo soá saân coù (moãi nhoùm 1 saâneâ3 *Lôùp chia thaønh 2 nhoùm moãi nhoùm 1 saân.Daøn haøng.quaû caàu loâng.xoaïc doïc. .coå chaân. Taäp söùc beàn chuyeân moân II – Ñòa ñieåm.goái.10 quaû boùng roå. Caùn söï lôùp quaûn lí moät saân cho tieán haønh thi ñaáu.veä sinh nôi taäp. .

*Taäp moâ phoûng ñoäng taùc khoâng boùng. thaân ngöôøi hôi ngaû ra sau roài nhanh choùng xoay ngöôøi veà höôùng chuyeàn khuyûu tay chuyeàn boùng ñöa töø sau – ra tröôùc caúng tay duoãi vaø ñöa boùng veà phía tröôùc.Choïn theo töøng ñoâi vöøa söùc nhau. qua caúng tay. thaân ngöôøi lao veà phía tröôùc.Phaàn keát thuùc . hai baøn tay caàm boùng töø tröôùc ngöïc ñöa leân vai. nhaéc nhôû troïng taâm kó thuaät laø ñöa boùng töø TTCB ôû tröôùc ngöïc leân vai ñeå coù theå duøng söùc neùm boùng ñi ñöôïc xa. coå tay tôùi caùc ngoùn tay chuyeàn boùng ñi. Ñoäng taùc : Khi chuyeàn. Boùng rôøi tay cuoái cuøng ôû ngoùn troû vaø ngoùn giöõa. toác ñoä vaåy coå tay nhanh vaø kieåm soaùt boùng raát toát. *Ñöùng ñoái dieän vôùi töôøng. Löïc chuyeàn boùng ñöôïc baét ñaàu töø ñaïp chaân chuyeån qua hoâng tôùi thaân. 2l *Hoïc kó thuaät chuyeàn boùng baèng moät tay treân vai : Ñaây laø pp chuyeàn boùng thoâng duïng nhaát ôû khoaûng caùch gaàn vaø trung bình. *Taäp chuyeàn boùng baèng moät tay treân vai ôû cöï li 3m. . *Taäp söùc beàn chung: +Nhaûy daây nhanh +Chaïy nhanh +Nhaûy baät vôùi vaät cao +Chaïy nhanh +Nhaûy daây nhanh +Chaïy nhanh +Nhaûy baät vôùi vaät cao +Chaïy nhanh-keát thuùc 3.Giao baøi taäp veà nhaø.5 m ñöùng chuyeàn boùng baèng moät tay treân vai vaøo töôøng vaø baét boùng naûy ra baèng hai tay * Taäp chuyeàn vaø baét boùng töøng ñoäi moät cöï li 4m. Ñoäng taùc ñieàu chænh löïc vaø höôùng cuûa coå tayû¬ thôøi ñieåm boùng bay ra cho pheùp ngöôøi chuyeàn boùng thay ñoåi höôùng vaø toác ñoä bay cuûa boùng trong phaïm vi lôùn 10l 5l cho moãi cöï li 10l 10l TTCB : Ñöùnh hai chaân // vai höôùng chuyeàn (ñoä roäng heïp cuûa hai chaân tuyø theo cöï li chuyeàn boùng xa hay gaàn) Maët quay höôùng chuyeàn troïng taâm doàn ñeàu vaøo hai chaân. hai tay caàm boùng ôû tröôùc ngöïc.5m. caùch töôøng 1.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho *GV thò phaïm laøm maãu.7m. theo töøng caëp vöøa söùc nhau. loøng baøn tay höôùng veà nôi chuyeàn boùng. .phuï thuoäc vaøo möùc ñoä tieáp thu cuûa lôùp vaø möùc kæ luaät traät töï cuûa lôùp. 20l 60m 3l 60m 20l 60m 3l 60m 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.

Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá. Ñaáu taäp TTTC : Boùng roå OÂn kó thuaät daãn boùng hai böôùc leân roå. traùi tay .Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.moãi beân baûng roå 1 nhoùm. b) Khôûi ñoäng .phoå bieán noäi dung. neáu ñuû thôøi gian coù theå thi ñaáu nhaát cuûa töøng toå vôùi nhau. hoâng. II – Ñòa ñieåm. 60-65’ 10’ *Lôùp chia thaønh 3 hay 4 nhoùm (coøn do phuï thuoäc ñieàu kieän saân baõi). III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.quaû caàu loâng.luôøn. phöông tieän . 1.söûa sai töøng nhoùm.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . yeâu caàu buoåi hoïc. .10 quaû boùng roå. traùi tay Ñaùnh caàu do ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu : Ngöôøi taäp thöïc hieän kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay.GV . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 13 CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muïc tieâu Caàu loâng : Oân kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay. OÂn kó thuaät chuyeàn boùng baèng hai tay treân ñaàu. traùi tay lieân tuïc do ngöôøi phuïc vuï ñöùng ôû nöûa saân beân kia phaùt caàu cao saâu ôû hai beân mình ngöôøi taäp.veä sinh nôi taäp.xoaïc doïc. *Ñaáu taäp : Lôùp thi ñaáu loaïi tröïc tieáp 7 ñieåm thaéng.Phöông tieän : Chuaån bò coøi.Phaàn cô baûn a)Caàu loâng: *Oân kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay . toå tröôûng quaûn lí cho tieán haønh thi ñaáu. *Coù theå moãi nhoùm GV cöû ra moät nhoùm tröôûng *Moãi toå moät saân.Xoay caùc khôùp : Coà tay.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Daøn haøng. Ñaáu taäp. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô 2. *GV Laàn löôït . moãi em moät caây vôït.vaën mình. 15’ 3l 2l b)TTTC : Boùng roå *Oân kó thuaät daãn boùng 2 böôùc leân roå 3l *Lôùp chia thaønh 2 nhoùm.      . coù theå toå chöùc 1 ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cho 1 ngöôøi hoaëc 1 ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cho caû nhoùm taäp.yeâu caàu giôø hoïc. SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.xoaïc ngang.coå chaân.goái.toát. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.gaäp Duoãi chaân.

+Taïi choã 2 böôùc neùm roå. +Nhoài boùng taïi choã,hai böôùc thöïc hieän neùm roå. Chuù yù : Ñoå ngöôøi veà tröôùc, nhaác chaân phaûi roài môùi chuïp boùng. +Daãn boùng 2 böôùc, thöïc hieän 2 böôùc neùm roå 1 tay treân vai : Luùc ñaàu daãn boùng ñi chaäm, laàn sau nhanh hôn laàn tröôùc. +Daãn boùng 4 böôùc, thöïc hieän 2 böôùc neùm roå 1 tay treân vai.

3l

10l

*Oân kó thuaät chuyeàn boùng baèng 2 tay treân ñaàu +Taäp taïi choã chuyeàn vaø baét boùng theo töøng ñoâi moät cöï li 3m.

5voøng coù theå ñeán voøng 3 em naøo laøm rôi boùng, phaït nhaûy leân 3l

höôùng daãn nhoùm 1 taïi choã 2 böôùc neùm roå 1 tay treân vai – GV qua nhoùm 2 höôùng daãn taïi choã 2 böôùc neùm roå 1 tay treân vai – GV trôû laïi nhoùm 1 höôùng daãn nhoài boùng taïi choã, thöïc hieän 2 böôùc neùm roå – GV tôùi nhoùm 2 höôùng daãn nhoài boùng taïi choã, thöïc hieän 2 böôùc neùm roå, cöù theá luaân phieân cho taäp heát caùc noäi dung beân. *Töøng em thöïc hieän HS naøo thöïc hieän xong sau ñoù nhaët boùng laïi, ñöa cho HS keá tieáp chöa coù boùng, di chuyeån veà cuoái haøng, cöù nhö theá cho ñeán heát, gaàn heát 3 löôït nhoùm truôûng baùo caùo GV bieát. Phöông phaùp naøy aùp duïng cho caùc noäi dung beân. *

+Taäp chuyeàn vaø baét boùng ñoåi choã theo ñoäi hình voøng troøn. Em B töø vò trí soá 1 chuyeàn boùng cho A ôû vò trí soá 2, chuyeàn boùng xong thì chaïy vaøo ñöùng ôû vò trí soá 2 thay cho A. Em A baét ñöôïc boùng thì chuyeàn boùng cho C ôû vò trí soá 3, chuyeàn boùng xong thì chaïy veà vò trí soá 1 thay cho B, Khi B ñaõ ñöùng ôû vò trí soá 2 thì C ôû vò trí soá 3 chuyeàn boùng cho B (ñang ôû vò trí soá 2) roài chaïy ñeán vò trí soá 2. Em B sau khi baét boùng thì chuyeàn boùng cho D ôû vò trí soá 4 roài chaïy veà ñöùng ôû vò trí soá 3 thay cho C. Em C ñöùng ôû vò trí soá 2 nhaän ñöôïc quaû boùng cuûa D ôû vò trí 4 chuyeàn cho thì chuyeàn cho E . . baøi taäp ñöôïc thöïc hieän lieân tuïc nhö theá (Theo chieàu kim ñoàng hoà ) cho ñeán vò trí B laø heát 1 voøng. *Ñaáu taäp : Lôùp thi ñaáu nguyeân saân, 2 hieäp, moãi hieäp7’.Thi ñaáu theo luaät hieän haønh. 3.Phaàn keát thuùc - Giao baøi taäp veà nhaø. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát.

Phuï thuoäc vaøo tình hình kæ luaät cuûa lôùp *Lôùp chia thaønh nhieàu ñoäi, coù theå moãi toå thaønh laäp moät ñoäi. Caùc em khoâng thi ñaáu ngoài taäp trung, traät töï theo doõi traän ñaáu ñeå naém luaät vaø kinh nghieäm.

5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.

SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. HỒ CHÍ MINH

GIAÙO AÙN 14 CAÀU LOÂNG – TTTC

I – Muïc tieâu .

Caàu loâng : Kieåm tra kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay, traùi tay

TTTC : Boùng roå Oân kó thuaät neùm roå baèng 1 tay treân vai OÂn kó thuaät daãn boùng hai böôùc leân roå. Chuaån bò kieåm tra. II – Ñòa ñieåm, phöông tieän - Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh ,veä sinh nôi taäp. - Phöông tieän : Chuaån bò coøi, moãi em moät caây vôït,quaû caàu loâng.10 quaû boùng roå. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá,phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc. b) Khôûi ñoäng - Xoay caùc khôùp : Coà tay,coå chaân, hoâng,goái,gaäp Duoãi chaân,xoaïc doïc,xoaïc ngang,luôøn,vaën mình. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.      - Daøn haøng,cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV. 60-65’ *HS kieåm tra ñöùng chuaån bò ôû moät beân saân (trong phaïmvi nöûa cuoái saân)Ngöôøi phuïc vuï caàm vôït vaø caàu ñöùng ôû nöûa saân beân kia trong khu vöïc phaùt caàu. Ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu cao saâu – saâu sang saân ñeå ngöôøi kieåm tra söû duïng kó thuaät ñaùnh caàu treân ñaàu ñaùnh traû laïi sao cho ñieåm rôi cuûa caàu ôû 1/3 cuoái saân beân ngöôøi phuïc vuï. Thöïc hieän 3 laàn

2.Phaàn cô baûn a)Caàu loâng : Kieåm tra kó thuaät ñaùnh caàu cao thuaän tay, traùi tay. Caùch cho ñieåm

beân phaûi 3laàn beân traùi, thaønh tích tính theo soá quaû ngöôøi kieåm tra ñaùnh ñöôïc vaøo oâ qui ñònh keát hôïp vôùi ñaùnh giaù cuûa GV veà chaát löôïng thöïc hieän kó thuaät theo 3 möùc A,B,C.

*HS kieåm tra ñöôïc quyeàn töï choïn ngöôøi phuïc vuï trong phaïm vi cuûa lôùp mình. *Tröôøng hôïp ngöôøi phuïc vuï phaùt caàu khoâng chính xaùc, ngöôøi kieåm tra khoâng ñaùnh quaû caàu ñoù seõ ñöôïc ñaùnh laïi laàn tieáp theo.

10l 5voøng

b)TTTC : Boùng roå *Oân neùm roå moät tay treân vai : TTCB : Ñöùng, chaân cuøng beân vôùi tay neùm roå ñaët tröôùc, hôi thaúng. Troïng taâm doàn vaøo chaân tröôùc, chaân sau hôi co (nöûa baøn chaân tröôùc chaïm ñaát). Hai tay caàm boùng phía tröôùc ngöïc moät caùch töï nhieân, caùc ngoùn tay môû roäng, hai khuyûu tay co hôi eùp saùt hai beân söôøn, maét nhìn vaøo roå. Ñoäng taùc : Hai ñaàu goái hôi khuîu, ñoàng thôøi xoay tö theá tay caàm boùng thaønh baøn tay neùm ôû phía sau boùng, loøng baøn tay höôùng veà tröôùc – leân cao. Tay kia xoeø roäng giöõ phía beân cheách veà tröôùc quaû boùng, ñoàng thôøi ñöa boùng töø tröôùc ngöïc thaønh tö theá treân vai. Khi ñöa boùng tôùi ngang vai thì haï thaáp troïng taâm, tieáp theo ñaïp nheï hai chaân xuoáng ñaát ñeå döôùn ngöôøi leân taïo taïo neân löïc chuyeån qua thaân tôùi caùnh tay, caúng tay. Khi tay duoãi gaàn thaúng heát thì duøng söùc baøn tay, caùc ngoùn tay gaäp mieát theo boùng, ñieåm tieáp xuùc cuoái cuøng vôùi boùng laø hai ngoùn troû vaø giöõa. Khi boùng saép rôøi khoûi tay phaûi thì buoâng tay ñôõ boùng ra, thaân ngöôøi vöôn leân cao, troïng taâm doàn vaøo chaân tröôùc

2l 6l 4l 4l 4l

*Töøng ñoâi moät taïi choã neùm boùng baèng moät tay treân vai (boùng bay chuaån xaùc ñeán ngöôøi döùng ñoái dieän) *Taäp hôïp HS thaønh moät voøng cung, maët höôùng vaøo roå vaø caùch roå 3 – 5m, GV hoaëc 1 – 2em ñöùng döôùi roå laøm ngöôøi chuyeàn boùng. Caùch taäp : Ngöôøi chuyeàn boùng laàn löôït chuyeàn boùng cho töøng ngöôøi ñöùng trong haøng. Khi HS naøo nhaän ñöôïc boùng thì nhanh choùng thöïc hieän ñoäng taùc ñöùng taïi choã neùm roå baèng moät tay treân vai. Ngöôøi chyeàn boùng ñoùn boùng döôùi roå roài laïi tieáp tuïc chuyeàn boùng cho ngöôøi tieáp theo laàn löôït cho ñeán heát voøng.

*Oân kó thuaät daãn boùng 2 böôùc leân roå :

*GV thò phaïm laøm maãu laïi kó thuaät daãn boùng 2 böôùc leân roå. *Oân luyeän hoaøn chænh kó thuaät khoâng boùng Khoâng keùo daøi thôøi gian oân HS ñaõ laøm ñöôïc ñoäng taùc thì chuyeån sang oân taäp +Böôùc moät baét boùng treân khoâng

Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát buoåi sau.thöïc hieän 2 böôùc leân roå. hai tay caàm boùng ñeå ngang thaét löng beân phaûi. Khi chaân phaûi chaïm ñaát. 1 ñieåm chuaån xaùc. khi boùng ñaõ rôøi khoûi tay thì thaân ngöôøi vöôn leân cao vaø troïng taâm doàn vaøo phía tröôùc. Moãi quaû 2 ñieåm. Khi chaân traùi vöøa chaïm ñaát. duøng söùc naâng ñuøi cuûa chaân phaûi gaàn nhö // vôùi maët ñaát thì ñoät nhieân döøng laïi. boùng xoaùy ngöôïc trôû laïi theo truïc ngang *Chuaån bò kieåm tra GV phoå bieán noäi dung kieåm tra. 1 ñieåm kó thuaät. *Lôùp ngoài taäp trung 4 haøng ngang 3.Phaàn keát thuùc .+TTCB : Khi ñang di chuyeån. duøng söùc cuûa caû tay vaø caùc ngoùn tay ñaåy boùng ñi. do quaùn tính cuûa thaân ñang di chuyeån veà tröôùc. +Ñoäng taùc : Böôùc chaân khi baét boùng daøi vaø thaáp. chaân traùi böôùc tieáp moät böôùc ngaén hôn böôùc baét boùng. +Böôùc hai baét boùng neùm roå Yeâu caàu baét boùng khi hai chaân coøn ñang ôû treân khoâng *HS ñang di chuyeån theo höôùng GV qui ñònh vaø nhaän boùng töø GV. moãi quaû 2 ñieåm.. . Do coù söùc mieát cuûa caùc ngoùn tay. tay traùi buoâng loûng. cuøng luùc ñoù giaäm nhaûy.1 ñieåm chuaån xaùc. ñoàng thôøi boùng ñöa töø thaét löng leân vai – khi ngöôøi nhaûy leân gaàn tôùi ñieåm cao nhaát vaø thaân ngöôøi ñaõ giöõ ñöôïc thaêng baèng thì naâng naâng khuyûu tay phaûi leân cao. nhaän ñöôïc boùng cuûa ñoàng ñoäi hoaëc ñang daãn boùng muoán thöïc hieän neùm roå (neáu thuaän tay phaûi) thì phaûi nhaûy leân khoâng ñeå baét boùng vaø rôi xuoáng ñaát baèng chaân phaûi. 1 ñieåm kó thuaät +Daãn boùng töø giöõa saân tieán tôùi roå thöïc hieän 2 böôùc leân ro 5 quaûå. +Taïi choã neùm phaït 5 quaû. Ñieåm tieáp xuùc vôùi boùng cuoápi cuøng laø ngoùn troû vaø ngoùn giöõa. 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi.

gaäp Duoãi chaân.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.coå chaân. phöông tieän ..Phöông tieän : Chuaån bò coøi.yeâu caàu giôø hoïc.goái.veä sinh nôi taäp. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang.      1. HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 15 TTTC I – Muïc tieâu TTTC : Boùng roå Oân kó thuaät neùm roå baèng 1 tay treân vai OÂn kó thuaät daãn boùng hai böôùc leân roå.xoaïc doïc.phoå bieán noäi dung.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. yeâu caàu buoåi hoïc. . Khôûi ñoäng chuyeân moân : .vaën mình. Ñaáu taäp Kieåm tra thöû.Xoay caùc khôùp : Coà tay.xoaïc ngang.luôøn.10 quaû boùng roå. II – Ñòa ñieåm. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi Ñònh löôïng 10’15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung. hoâng.Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh . b) Khôûi ñoäng .

Chuù yù : Tuyø theo trình ñoä vaø kæ luaät cuûa lôùp coù theå linh ñoäng bôùt ñi 1. di chuyeån veà cuoái haøng. em naøo thöïc hieän xong.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. traät töï theo doõi traän ñaáu ñeå naém luaät vaø kinh nghieäm. 5-10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. 2 hieäp. moãi nhoùm ôû moät beân baûng roà. thöïc hieän 2 böôùc leân roå. b)Lôùp taäp trung 4 haøng ngang cöï li giaõn caùch. 2. nghe hieäu leänh coøi thöïc hieän 2 böôùc neùm roå (khoâng boùng) *taäp taïi choã baät leân neùm roå 1 tay treân vai *Taäp nhoài boùng taïi choã. 60-65’ a)Lôùp chia thaønh hai nhoùm. *Lôùp chia thaønh nhieàu ñoäi.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.Phaàn cô baûn : a) Oân kó thuaät neùm roå baèng 1 tay treân vai ôû vò trí neùm phaït.Thi ñaáu theo luaät hieän haønh Phuï thuoäc vaøo tình hình kæ luaät cuûa lôùp 3.Phaàn keát thuùc . moãi hieäp7’. . HS keá tieáp thöïc hieän. coù theå moãi toå thaønh laäp moät ñoäi.Daøn haøng.2 baøi taäp ôû treân. b) Oân daãn boùng 2 böôùc neùm roå treân vai 5l 3l 3l 5l 3l c) Kieåm tra thöû : GV ñaõ chaám thöû trong khi taäp d)Thi ñaáu taäp : : Lôùp thi ñaáu nguyeân saân. *daãn boùng moät ñoaïn khoaûng 5m thöïc hieän 2 böôùc neùm roå 1 tay treân vai *Daãn boùng töø vaïch giöõa saân .baét boùng thöïc hieän hai böôùc neùm roå 1 tay treân vai. Caùc em khoâng thi ñaáu ngoài taäp trung.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát buoåi sau.-Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô . Xeáp 1 haøng doïc ôû vò trí neùm phaït.

hoâng.. *Lôùp taäp trung 4 haøng ngang 2.cöï ly giaõn caùch moät saûi tay.10 quaû boùng roå.Xoay caùc khôùp : Coà tay.yeâu caàu giôø hoïc. Khôûi ñoäng chuyeân moân : -Taäp caùc ñoäng taùc caêng cô Ñònh löôïng 10’-15’ Phöông phaùp toå chöùc taäp ( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS ) -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp -GV phoå bieán noäi dung.veä sinh nôi taäp.vaën mình. III – Tieán trình leân lôùp ( Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp Noäi dung & giaûng giaûi 1.Phaàn cô baûn : Kieåm tra kó thuaät 60’-65’ .luôøn.Daøn haøng.      . HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 16 kieåm tra hoïc kyø II I – Muïc tieâu Boùng roå : + Kyõ thuaät daãn boùng hai böôùc leân roå.SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. b) Khôûi ñoäng . yeâu caàu buoåi hoïc.phoå bieán noäi dung. .Ñòa ñieåm : Nhaø thi ñaáu quaän Bình thaïnh .coå chaân.goái.Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.Phöông tieän : Chuaån bò coøi. phöông tieän .xoaïc ngang.Phaàn môû ñaàu a) Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá.xoaïc doïc. theo Ñoäi hình 4 haøng ngang. II – Ñòa ñieåm.gaäp Duoãi chaân.

tröôøng hôïp lôùp ñoâng coù theå moãi laàn kieåm tra 2 HS. -Ñieåm 9 -10 : Thöïc hieän ñuùng ñoäng taùc. 3. GV goïi teân 6 hs keá tieáp leân oân chuaån bò kieåm tra (nhoùm 3). coøn moät vaøi sai soùt nhoû.Phaàn keát thuùc . moãi quaû 2 ñieåm trong ñoù goàm 1 ñieåm kó thuaät 1 ñieåm chuaån xaùc. *GV goïi teân 2 hs ôû nhoùm 2 leân kieåm tra.Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc -Nhaéc nhôû toå tröïc nhaät ñi hoïc sôùm chuaån bò duïng cuï saân baõi cho toát buoåi sau. Coù 1 quaû vaøo roå hoaëc khoâng coù laàn naøo boùng vaøo roå nhöng coù 2 laàn boùng truùng vaøo vaønh roå hay truùng khung chöõ nhaät treân baûng roå.daãn boùng hai böôùc leân roå. -Ñieåm 5 – 6 : : Thöïc hieän kó thuaät daãn boùng 2 böôùc leân roå ñuùng. 6 hs coøn laïi töï oân ôû beân baûng roå coøn laïi.Boùng neùm khoâng tôùi roå hoaëc ra ngoaøi khung chöõ nhaät treân baûng roå * Yeâu caàu ñuùng luaät. *Caùc em daãn boùng khoaûng töø giöõa saân chaïy ñeán höôùng baûng roå thöïc hieän hai böôùcleân roå. *Sau khi nhoùm 2 veà choã ngoài. * Moãi HS thöïc hieän 5 quaû. *Thang ñieåm 10. -Ñieåm 1 -2 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc kó thuaät cô baûn (coù nhieàu sai soùt) . kó thuaät cô baûn ñuùng. 10’ -Theo ñoäi hình 4 haøng ngang cho HS doàn haøng laïi. -Ñieåm 7 – 8 : Thöïc hieän kó thuaät daãn boùng 2 böôùc leân roå ñuùng. coù 1 quaû vaøo roå hoaëc coù 3 quaû neùm truùng vaønh roå hay truùng khung chöõ nhaät (45 – 59cm)treân baûng roå. moãi HS taäp khoaûng 5l. GV thoåi coøi ra hieäu cho 6 hs nhoùm 2 veà choã ngoài chuaån bò kieåm tra. *HS ôû baûng roå kieåm tra trôû veà choã ngoài chôø goïi teân leân kieåm tra. Cöù nhö theá cho ñeán heát lôùp.coù 1 quaû vaøo roå. *Sau khi kieåm tra xong nhoùm 6 em ñaàu. *GV goïi teân 12hs. -Ñieåm 3 – 4 : Khoâng thöïc hieän ñöôïc cô baûn kó thuaät (coù sai soùt) Khoâng coù laàn naøo boùng vaøo roå hoaëc hcæ coù 1 laàn boùng truùng vaøo vaønh roå hay khung chöõ nhaät treân baûng roå. . coù 2 quaû vaøo roå hoaëc thöïc hieän daãn boùng 2 böôùc leân roå. 6 hs töï oân chuaån bò cho kieåm tra ôû beân baûng roå seõ kieåm tra.

HỒ CHÍ MINH GIAÙO AÙN 17 kieåm tra boå sunghoïc kyø II .SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP.