P. 1
Thu hoạch Lớp tập huấn Đảng viên mới

Thu hoạch Lớp tập huấn Đảng viên mới

|Views: 137,534|Likes:
Được xuất bản bởiLê Đắc Nhường (Dac-Nhuong Le)

More info:

Published by: Lê Đắc Nhường (Dac-Nhuong Le) on Oct 01, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial
Giá Niêm yết:$5.00 Mua Ngay

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/08/2014

$5.00

USD

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG --- 

---

LỚP BỒI DƯỠNG ĐẢNG VIÊN MỚI KHÓA III – NĂM 2010

BµI KIÓM TRA
Họ và tên: Đơn vị: Lê Đắc Nhường Chi bộ Khoa Toán Tin

THÁNG 09/2010 0

Các phong trào Cần Vương. mở đầu cho một xu thế mới của lịch sử thế giới. Người đã đi từ 1 . khởi nghĩa Yên Thế. độc lập dân tộc càng trở nên là yêu cầu cơ bản. Công cuộc giải phóng dân tộc Việt Nam khi ấy ở trong “tình hình đen tối như không có đường ra”. cấp bách. Bằng con đường nào và giai cấp nào có khả năng gánh vác sứ mệnh trọng đại đó? Nhưng rồi chính lịch sử có lời giải đáp. các phong trào Duy Tân. đã từng chiến thắng nhiều đế quốc phong kiến hung hãn. độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong bản chất của Đảng. Chủ nghĩa Mác khẳng định chủ nghĩa tư bản nhất định bị thay thế bằng một chế độ tốt đẹp hơn . Trả lời: Phân tích và làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác . các bậc sĩ phu. Chính vào thời điểm ấy Cách mạng Tháng Mười đã nổ ra. Đông Du. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân.sản phẩm của nền đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa. Và người đào huyệt chôn chủ nghĩa tư bản chính là giai cấp công nhân . Trong bối cảnh đó. Năm 1930. anh dũng bất khuất. Nguyễn Ái Quốc là người gieo hạt. Với cương vị công tác hiện nay đồng chí đã làm gì để thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Dân tộc ta có truyền thống yêu nước.Lê nin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. tạo ra phản ứng dây chuyền của hàng loạt cuộc đấu tranh giải phóng có quy mô to lớn và chiều sâu cách mạng chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại. Sự kiện này là mốc son đánh dấu sự kết hợp các nhân tố dân tộc và giai cấp. Từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta. sau khi nó chiến thắng các chế độ chuyên chế phong kiến và đã bành trướng ra khắp thế giới. dội vào và thấm sâu trong mảnh đất Việt Nam – nơi mà chính “sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị đất rồi. quốc gia và quốc tế. Đó là một tiếng sét trong lòng chủ nghĩa tư bản ở vào thời thịnh trị. Chủ nghĩa Mác ra đời đã vạch ra cái tất yếu từng bị che lấp bởi màn sương mù trong lịch sử. khởi nghĩa Yên Bái và hàng chục cuộc đấu tranh khác nữa đều bị thực dân Pháp thẳng tay đàn áp và thất bại.chế độ cộng sản chủ nghĩa không có người bóc lột người. kể cả một bộ phận quan lại phong kiến. chưa bao giờ như lúc bấy giờ. chi phối mọi mặt đời sống xã hội loài người. chủ nghĩa cộng sản chỉ còn phải làm cái việc là gieo hạt của công cuộc giải phóng nữa thôi”. gây mầm cách mạng Việt Nam. Toàn bộ tình hình đó của thế giới.Câu 1: Phân tích và làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác . bằng nhiều con đường. phong trào yêu nước đã dấy lên hết sức mạnh mẽ. Liên tiếp nổ ra các cuộc nổi dậy khắp mọi miền đất nước.Lê nin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.

chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại. giải phóng dân tộc. xét về lôgíc là một tất yếu khách quan. Do đó. là hoàn toàn phù hợp với sự vận động của cách mạng Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. bình đẳng. từ đó dọc theo thế kỷ XX. đối ngoại. văn hoá. ngay sau lời tuyên bố ấy của Đảng. độc lập gắn liền với tự do và bình đẳng. trong khuôn khổ của chế độ phong kiến và chế độ tư bản chủ nghĩa không tránh khỏi những mâu thuẫn và những hạn chế bắt nguồn từ bản chất kinh tế và chính trị của các chế độ ấy . Vời kỳ công của Nguyễn Ái Quốc. chính trị và tinh thần. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ. Một cách tự nhiên. xét về lịch sử. Đó là: Độc lập dân tộc thực sự phải là độc lập về chính trị. kinh tế. là con đường dân tộc Việt Nam đã và đang đi. không có sự can thiệp từ bên ngoài. đem lại cho mọi người. xoá bỏ tình trạng áp bức bóc lột và nô dịch của dân tộc này đối với dân tộc khác về kinh tế. chủ nghĩa Xã hội không chỉ là mục tiêu lựa chọn mà đã thực sự thúc đẩy lịch sử dân tộc Việt Nam chuyển mình. tất cả vì niềm vui. giải phóng con người.xã hội dựa trên các quan hệ tư hữu về tư liệu sản xuất và các quan hệ đối kháng giai cấp. chủ nghĩa Cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ. sự lựa chọn mục tiêu độc lập dân tộc gắn chặt với chủ nghĩa xã hội của Đảng và nhân dân ta. của chủ nghĩa xã hội khoa học. Vượt qua những mâu thuẫn và những hạn chế trong việc giải quyết vấn đề độc lập theo lập trường phong kiến và tư sản chỉ có thể là con đường gắn liền độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. chỉ có chủ nghĩa Xã hội. là hoàn toàn xuất phát từ điều kiện cụ thể của một nước thuộc địa. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. hạnh phúc của con người.chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa xã hội. Có thể khẳng định như vậy bởi vì việc giải quyết vấn đề độc lập dân tộc theo ý thức hệ phong kiến và tư sản. không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc. và xét về mặt xã hội. công việc nội bộ quốc gia – dân tộc nào phải do quốc gia – dân tộc đó giải quyết. Bản chất của chủ nghĩa xã hội là thực hiện triệt để giải phóng giai cấp. có một xã hội tốt lành gắn liền với tự do. xét về nhu cầu. Rõ ràng. giải phóng xã hội. tức là giải quyết độc lập dân tộc theo lập trường của giai cấp công nhân. ấm no.những hình thái kinh tế . bác ái. đó là một hệ giá trị cơ bản nhất quyết định sự phát triển của đất nước Việt Nam hôm nay và mai sau. và tiếp tục đi cho tới đích cuối cùng. Chủ nghĩa xã hội xoá bỏ căn nguyên kinh tế 2 . nửa phong kiến và nguyện vọng cháy bỏng của nhân dân Việt Nam. bảo đảm việc làm cho mọi người. sang thế kỷ XXI. Sự kiện này là mốc son đánh dấu sự kết hợp các nhân tố dân tộc và giai cấp. đoàn kết. độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong bản chất của Đảng. hoà bình. quốc gia và quốc tế. chủ nghĩa Mác – Lênin kết hợp với phong trào yêu nước và phong trào công nhân Việt Nam chuyển hóa thành một tất yếu đưa đến một sự kiện trọng đại: năm 1930. Đảng tuyên bố: “Chủ trương tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội Cộng sản”.

lý tưởng. Dù thời cuộc biến đổi xoay vần ra sao. đưa đời sống nhân dân lên ngày một cao hơn. đã tỏ rõ tín độc lập tự chủ trong mọi đường lối. trong thời đại ngày nay. Đảng đã lãnh đạo thành công cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945. xã hội công bằng. Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng tiêu biểu bản lĩnh Việt Nam trong việc giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội là sự gắn kết hai sức mạnh thành một sức bật mới. là nhu cầu. nước mạnh. thì hệ giá trị độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. lạc hậu và tụt hậu trong tương quan với các dân tộc khác trong thế giới và ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn để đạt tới sự bình đẳng trong các mối quan hệ giữa con người với con người. trong ý thức và trong hành động vẫn là mục tiêu. dưới ngọn cờ của Đảng. Nhận thức và hành động theo sự lựa chọn và theo hệ giá trị đó. là ngọn cờ hiệu triệu. tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến hoàn toàn không cân sức với “hai đế quốc to”. có cuộc sống vật chất ngày càng đầy đủ và đời sống tinh thần ngày càng phong phú. văn minh. mở ra thời kỳ phi thực dân sau Việt Nam cho cả hệ thống thuộc địa và các nước phụ thuộc trên thế giới. Nó cũng bảo đảm cho dân tộc vượt qua tình trạng đói nghèo. nó xoá bỏ cơ sở kinh tế sinh ra ách áp bức con người về chính trị và sự nô dịch con người về tinh thần. đưa đất nước và dân tộc lên vị thế mới trong khu vực và trên thế giới. ý thức và tư tưởng. độc lập dân tộc mới đạt tới mục tiêu phục vụ lợi ích và quyền lực của mọi người lao động. Nhờ đó. dù phải đối mặt với xu thế toàn cầu hoá. Thế kỷ XXI mở đầu thiên niên kỷ thứ ba của một thế giới đầy biến động. giữa cộng đồng dân tộc này với cộng đồng dân tộc khác. hôm nay và mai sau. sẽ đưa nhân dân ta tiếp tục giành thêm nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới. làm cho mọi thành viên của cộng đồng dân tộc trở thành người chủ thực sự. với hệ giá trị đó. là quốc bảo phù hợp với xu thế thời đại. dân chủ. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ Quốc. đẩy mạnh công nghiệp hoá. vì mục tiêu dân giàu. đưa đất nước ta sánh vai cùng các nước trong khu vực và trên thế giới. xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc. mà còn là động lực. Chỉ với chủ nghĩa xã hội. hiện đại hoá. là cội nguồn thắng lợi của cách mạng Việt Nam hôm qua. là cương lĩnh hành động. cũng đồng thời mở ra một kỷ nguyên hội nhập. đặc biệt 15 năm đổi mới. đua tranh gay gắt của cộng đồng quốc tế.sâu xa của tình trạng người bóc lột người do chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất sinh ra. chính sách đối nội và đối ngoại. Toàn bộ khả năng và điều kiện bảo đảm chỉ có thể được tìm thấy và giải quyết bằng con đường phát triển chủ nghĩa xã hội. với Việt Nam không chỉ là mục tiêu. là niềm tin sắt son của dân tộc Việt Nam ta. Qua nửa thế kỷ giành và giữ độc lập dân tộc. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trở thành hệ giá trị phát triển của Việt Nam. 3 .

hấp dẫn và lý thú. Song những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh. nhưng người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ là nhà giáo. người thầy giáo tốt. Nghiên cứu về tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vấn đề rất phong phú. rất vẻ vang. giáo dục là gõ đầu trẻ để kiếm cơm. Bác Hồ của chúng ta đã từng làm thầy giáo nhiều năm. bồi dưỡng cho họ những phẩm chất cao quý và năng lục sáng tạo phù hợp với sự phát triển và tiến bộ xã hội. nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân thì làm sao mà xây dựng Chủ nghĩa Xã hội được. các cô. Ai có ý kiến không đúng về nghề thầy giáo thì phải sữa chữa". Trong bài phát biểu tại Trường Đại học sư phạm Hà Nội(10/1964) Người nói: "Có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản.. Cho đến nay đã có hàng trăm công trình nghiên cứu của nhiều tác giả trong và ngoài nước viết về tư tưởng của Người về giáo dục. đó là. Trong kho tàng quý báu đó. tinh hoa văn hoá của dân tộc và nhân loại. không được thưởng huân chương. không có cán bộ thì không nói gì đến kinh tế .văn hoá".Bây giờ nhiệm vụ khác trước. Cho nên trong mọi chương trình. Lúc còn là thầy giáo Nguyễn Tất Thành. đó là nguồn sáng soi đường cho giáo dục Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua và cả trong giai đoạn sắp tới. dù tên tuổi không đăng trên báo. với cương vị là một giảng viên của Trường Đại học Hải Phòng tôi tự nhận thấy: Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: " Không có thầy giáo thì không có giáo dục. các chú có nhiệm vụ bồi dưỡng công dân. dạy ở trường Dục Thanh Người rất được học sinh yêu quý. vai trò và phẩm chất của người thầy giáo nhân dân trong sự nghiệp giáo dục. đào tạo lớp người cán bộ mới". Đây là một điều rất vẻ vang.. Ngày nay chúng ta đang khai thác triệt để những tư tưởng đó để củng cố và phát triển sự nghiệp giáo dục của nước nhà. hệ thống các giá trị. người thầy giáo xứng đáng là người thầy vẻ vang nhất.. đã từng đào tạo nhiều thế hệ cách mạng cho nên người rất hiểu công lao to lớn và thầm lặng của người thầy. mọi chính sách.. Các thầy giáo có nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang là đào tạo cán bộ cho nước nhà.. Người nói:"Thời trước.. Người đã để lại một di sản tư tưởng rất quý giá. tài liệu giáo khoa dù hay đến đâu nếu không có thầy giáo tốt thì không có tác dụng gì với thế hệ trẻ. 4 .không có giáo dục. là người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng. giáo dục có vị trí quan trọng. có một vấn đề mà người hết sức quan tâm. Mỗi công trình đều có sắc thái riêng khi tiếp cận dưới những góc độ khác nhau nhưng đều đi đến khẳng định chung: Hồ Chí Minh là một nhà giáo dục lớn của Việt Nam.Để thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhà nước và toàn dân. mục đích giáo dục bây giờ là phục vụ nhân dân. Vì vậy nghề thầy giáo rất quan trọng. Giáo dục là sự nghiệp chung của Đảng. phục vụ tổ quốc. văn hoá có trách nhiệm truyền bá cho thế hệ trẻ lý tưởng đạo đức chân chính..

phục vụ nhân dân"."người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hoá. chúng ta càng thấy được sự vĩ đại của nhà giáo dục Hồ Chí Minh. Người thầy giáo cũng phải nắm được những những nguyên lý của chủ nghĩa Mác . tư tưởng của chế độ mới..Đội ngũ những con chim đầu đàn như Lê Hồng Phong. về vai trò của người thầy. Hồ Chí Minh luôn chú ý đến phương pháp giáo dục đạo đức. Người cũng lưu ý một vấn đề hết sức quan trọng đó là học tập chính trị.và cần xây dựng tư tưởng dạy học để phục vụ tổ quốc. đem đến cho học sinh một tâm hồn cao đẹp. Hồ Chí Minh đòi hỏi trước hết người thầy giáo phải cải tạo tư tưởng bản thân mình: "Trước hết phải tẩy sạch ảnh hưởng giáo dục nô dịch còn sót lại. Nếu không tích cực học tập 5 . xãhội và tư duy. tự đào thải mình trước.quán triệt quan điểm của Mác. về xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Để nâng cao chất lượng dạy và học .. Lê Hồng Sơn. Phải cố gắng học tập để cải tạo mình. mỗi người thầy giáo phải không ngừng học tập trau dồi chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức cách mạng của nhà giáo. Để làm được như vậy thì "giáo viên cũng phải tiến bộ cho kịp thời đại thì mới làm được nhiện vụ. Hồ Chí Minh cho rằng: "Người huấn luyện phải học tập mãi thì mới làm tốt được công việc của mình.Lênin thì mới củng cố được đạo đức cách mạng. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của người thầy giáo. tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục. tổ chúc thực hiện đều do Hồ chí Minh đảm nhiệm. mở mang tri thức. Trong giáo dục học sinh. chớ tự mãn cho mình giỏi rồi thì dừng lại mà dừng lại là lùi bước. nâng cao sự hiểu biết về trình độ chính trị mới làm nòng cốt công tác Đảng giao phó".Trong điều kiện khó khăn..Lê nin để xây dựng nền giáo dục Việt Nam theo phương châm "khoa học.. cải tạo xãhội.đại chúng". về sự thắng lợi của chủ nghĩa xãhội. thầy cô giáo là những người đi khai sáng trí tuệ. giữ vững lập trường. Hồ Tùng Mậu. Người đã chứng tỏ khả năng cũng như định hướng về giáo dục. Công lao vĩ đại đầu tiên của Người là đã thành lập tổ chức Thanh niên cách mạng đồng chí Hội.. là lạc hậu. Chất lượng hiệu quả. Để xứng đáng với danh hiệu "Người kỹ sư tâm hồn".dân tộc . Ngoài việc nhắc nhở về học tập chuyên môn. Mà theo Người cách cải tạo tốt nhất là học tập chủ nghĩa Mác.có thể nói đó là nghề đầu tiên trên bước đường đi tìm chân lý của người.Lênin là cơ sở. Qua những năm tháng ngắn ngủi trên đất Phan Thiết.Lênin "bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục". Theo Người "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền". thực sự vừa "hồng" vừa "chuyên". là hệ tư tưởng của giai cấp công nhân và Đảng cộng sản.Người huấn luyện nào tự cho mình là biết đủ cả rồi thì người đó là dốt nhất". Thật vậy. rèn luyện cán bộ cho cách mạng Việt Nam .đào tạo cán bộ đã được lịch sử kiểm nghiệm. việc mở rộng lớp giảng dạy. vì "Có học tập lý luận Mác. lành mạnh.Lênin và chủ nghĩa Mác. cải tạo con em. là một khoa học về các quy luật phát triển của tự nhiên. trong sáng và tiến bộ. từ khâu soạn bài. mở lớp đào tạo.

Những kiến thức thực tiễn đó mới thật là dòng sữa ngọt lành nuôi dưỡng thế hệ đang lớn lên. không đến nơi đến chốn là do thầy lười nhác. Điều này đòi hỏi nhà giáo phải có thế giới quan Mác . Hồ Chí Minh lưu ý phải có quan hệ dân chủ đúng đắn: "Trong trường cần có dân chủ. Điều đó đã được Luật giáo dục khẳng định: Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Vì vậy để nâng cao chất lượng của hoạt động dạy và học thì thầy giáo phải rèn luyện mình thêm trong thực tiễn đấu tranh của xãhội..chủ nghĩa Mác. điều gì chưa thông suốt thì hỏi. Vì vậy trong những năm qua nền giáo dục Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ. vai trò của giáo dục. Vấn đề xây dựng đội ngũ giáo viên là vấn đề trọng tâm của ngành giáo dục. cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân. nâng cao phẩm chất và năng lực cho giáo viên.Lênin. phải tạo được tính dân chủ trong học tập nhưng không phải dân chủ quá trớn. nâng cao tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn. đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Về quan hệ ThầyTrò. thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên.xã hội. vì vậy trong thời gian qua Đảng ta đã có nhiều chủ trương. nhuộm xanh thì nó sẽ xanh. tiến hành các nghi thức tôn giáo trong nhà trường. tuỳ hoàn cảnh và khả năng cần tham gia vào những công tác xãhội ích nước lợi dân. tuy vậy vẫn 6 . không thể thắp sáng ngọn lửa tâm hồn của học sinh. tiếp thu lấy chất lượng sống ở đó mà truyền lại cho thế hệ trẻ: "Thầy giáo và học trò. Luật Giáo dục cũng quy định:: "Không truyền bá tôn giáo. sư chi toạ". phẩm chất của người giáo viên Văn kiện Hội nghị TWII khoá VIII của Đảng đã chỉ rõ: "Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xãhội tôn vinh. Đảng ta đã nhận thức rõ vị trí. chứ không phải "Cá đối bằng đầu". phát triển giáo dục là động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội. làm mất niềm tin cả một lớp người. thì không thể khai sáng được trí tuệ.Trong quan hệ thầy trò phải có tính hai chiều. Về vai trò.Lênin. chính sách nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên như củng cố và nâng cấp trường học. của cơ quan hành chính nhà nước. Người nói" Thầy tốt thì ảnh hưởng tốt. Người viết:" Óc những người tuổi trẻ trong sạch như một tấm lụa trắng. Giáo viên phải có đủ đức. có chính sách thu hút học sinh giỏi vào ngành sư phạm. đối với mọi vấn đề thầy và trò cùng nhau thảo luận. vì vậy sự học tập ở nhà trường có ảnh hưởng rất lớn cho tương lai của thanh niên và tương lai của thanh niên là tương lai của nước nhà". bàn cho thông suốt. thầy phải quý trò. nhuộm đỏ thì nó sẽ đỏ. bồi dưỡng chuẩn hoá nhằm nhanh chóng đảm bảo số lượng giáo viên. Người nhắc lại câu "giáo bất nhiêm.. tài. Điều 16.của lực lượng vũ trang nhân dân". dân chủ nhưng trò phải phải kính thầy. của tổ chức chính trị.". Một hành vi xấu của người thầy có thể làm tổn thương. thầy xấu thì ảnh hưởng xấu". đặc biệt là các trường sư phạm. ai có vấn đề gì đều thật thà phát biểu. Ngược lại một tấm gương sáng của người thầy sẽ có cả một thế hệ noi theo. Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. tức là dạy không nghiêm túc.

xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa. là nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền. hội nhập quốc tế và khu vực. đồng thời phản ánh nguyện vọng chính đáng của nhân dân lao động là được đi học. bản lĩnh chính trị Đảng viên phải kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân. Hồ Chí Minh là nhà giáo dục kiệt xuất trong thời đại chúng ta. xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa. Với tư cách là một người đồng nghiệp. Liên hệ cụ thể theo nhiệm vụ. biết rõ và khâm phục hơn hơn mỗi hành động. Trả lời Nội dung phấn đấu rèn luyện của người đảng viên trong giai đoạn hiện nay Trong giai đoạn mới của Cách mạng Việt Nam hiện nay. việc làm nhân nghĩa của người. tấm gương đạo đức của Người để ngày càng vững vàng trên bục giảng. tư tưởng Hồ Chí Minh. Tình hình. là yêu cầu giữ vững. hoàn cảnh và yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng. thiết thực của Người. hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình góp phần xây dựng phát triển sự nghiệp cách mạng nói chung và sự nghiệp giáo dục nói riêng. người đảng viên đứng trước những đòi hỏi mới và nhiệm vụ mới. tôi càng ra sức học tập và vận dụng thật tốt tư tưởng. phản ánh quy luật khách quan của quá trình xây dựng và phát triển giáo dục là xác định đúng vị trí của giáo dục và vị trí của giáo viên .chưa đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của xã hội. cần phải quán triệt hơn nữa. làm thất bại âm mưu. cần có sự phát triển phù hợp với điều kiện. Về lập trường giai cấp. Câu 2: Trình bày nội dung phấn đấu rèn luyện của người đảng viên trong giai đoạn hiện nay. trung thành với lý tưởng cộng sản. vận dụng triệt để hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. dân chủ hóa. Đó là nhiệm vụ tiếp tục sự nghiệp đổi mới. tư tưởng giáo dục của Người đãvạch ra phương hướng cơ bản của chiến lược phát triển giáo dục ở nưóc ta. vị trí công tác hiện nay của đồng chí. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục không chỉ có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn mà trong đó còn chứa đựng những lời khuyên rất chân thành. thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong điều kiện mở cửa. hiện đại hóa đất nước. Cuộc vận động lớn của Đảng: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là dịp để mỗi chúng ta thấm nhuần hơn tư tưởng của người. Điều đó càng làm cho chúng ta thấy rằng. đẩy mạnh công nghiệp hóa. bảo vệ 7 . đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin. những người làm công tác giáo dục.người quyết định chất lượng đào tạo. 1. nhiệm vụ đó đòi hỏi người đảng viên không thể như trước mà ngoài những phẩm chất chung. tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong điều kiện đổi mới hệ thống chính trị.

chạy theo lợi ích vật chất). cần có thêm tri thức để phân tích. Đó là: Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội là mục tiêu. khái quát thành giá trị.chế độ Xã hội chủ nghĩa. từ chế độ kinh tế đến hệ thống chính trị… Đó là một quá trình khó khăn. diễn ra trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội. buông thả. từ kinh tế đến cơ chế quản lý. nếu được xử lý đúng đắn sẽ tạo nên cơ sở cho sự phát triển tính tích cực và sáng tạo của mỗi người. để không rơi vào chủ nghĩa kinh nghiệm cũng như tình trạng tách rời giữa lý luận và thực tiễn. phê phán những biểu hiện mơ hồ. người đảng viên lúc này cần ủng hộ nhân tố mới. Người đảng viên trong công cuộc đổi mới và con người mới được đào luyện trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội là con người có học thức. hoặc lý thuyết suông. chắt lọc. vững vàng. đa đảng”. có tính tư tưởng cao. bao quát những lĩnh vực hoạt động và những quan hệ xã hội. Cùng với việc thể hiện vai trò tiên phong. thử thách nào. có tư duy khoa học. vừa làm vừa rút kinh nghiệm. dân tộc ta. kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân. gương mẫu. Khi đã có vốn sống thực tiễn phong phú. Xét về sự phát triển nhân cách của người đảng viên. thực dụng (sống và hành động tùy tiện. sinh hoạt và hoạt động của Đảng. cực đoan hay tư tưởng sai lệch. Về nhận thức. năng lực toàn diện thực hiện công cuộc đổi mới Đổi mới là một cuộc vận động cách mạng toàn diện và sâu sắc. kinh nghiệm dày dặn. Lập trường giai cấp và bản lĩnh chính trị của đảng viên lúc này được thể hiện là sự kiên định những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc mà Đảng ta đã đề ra. đồng thời. Phải tránh rơi vào những cực đối lập sau đây làm cho con người không có sự phát triển lành mạnh về nhân cách: hoặc thô thiển. tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng. chống các tiêu cực xã hội và tệ nạn xã hội. Là tiêu chuẩn hàng đầu của người đảng viên. để có thể tổng kết những vấn đề thực tiễn. không phải con người hành động (do tách rời lý thuyết với kinh nghiệm trong thực tiễn). thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân trên nền tảng liên minh của giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vốn sống ấy chứa đựng cả tri thức và cả kinh nghiệm. giữa lý thuyết và thực hành. Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. lý tưởng của Đảng ta. 2. không chấp nhận “đa nguyên. phát triển lý luận. Nhà nước Việt Nam là nhà nước của dân. kiến thức. do dân và vì dân. giữa kinh nghiệm và lý luận. chưa có mô hình 8 . tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức. mối quan hệ giữa vốn sống thực tiễn và học vấn. lập trường giai cấp và bản lĩnh chính trị được hình thành qua giáo dục và rèn luyện trong tổ chức của Đảng và đồng thời cũng là kết quả của quá trình tích lũy vốn sống thực tiễn mà người đảng viên trải qua. cũng là con người thiết thực trong hành động. không dao động trước bất kỳ khó khăn. Chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng.

trí thông minh. Năng lực là một khái niệm đa nghĩa và nhiều cấp độ. hằng ngày lượng thông tin ồ ạt dồn đến rất nhanh và rất nhiều. Để đạt tới năng lực trí tuệ và sáng tạo không thể không trau dồi học vấn và coi học tập là trách nhiệm chính trị. Mặt khác. thời đại tin học đạt nhiều thành tựu kỳ diệu. trình độ học vấn của một bộ phận đảng viên còn rất thấp. không ít trường hợp đảng viên không phát huy được tác dụng. pháp luật… thì không thể có đủ năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. học hỏi. nhiều vấn đề phức tạp mới được nảy sinh. Trong Đảng ta hiện nay. phân tích và xử lý đúng đắn. Đó là lực cản nội tại làm cho Đảng gặp khó khăn trong công tác lãnh đạo. Về phẩm chất đạo đức. sự hiểu biết và năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Rõ ràng. không có trình độ nhất định về các mặt văn hóa. đâu là trắng đen để có thể xử lý.định sẵn. kinh nghiệm. còn thấp hơn quần chúng về học vấn. mỗi người cộng sản chỉ có thể khẳng định vai trò lãnh đạo và uy tín của mình trong quần chúng bằng sự kiên định. đòi hỏi phải có trình độ thu nhận. văn hóa. Ngày nay. là cán bộ thì dường như có thể làm được mọi việc. năng lực giao tiếp. nhiều cái cũ bị đảo lộn. tự phê phán. mà còn phải có năng lực làm việc. Đổi mới đụng chạm đến rất nhiều vấn đề. Vừa qua. Thời đại chúng ta là thời đại cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão. nếu cán bộ đảng viên không có kiến thức. đã thành thói quen. nghĩa vụ đạo đức của người đảng viên. dường như rất khó phân biệt. thậm chí còn phạm những sai lầm. lối sống. Yêu cầu này cần thiết cho mọi đảng viên. trên một số vấn đề. Xuyên suốt tất cả những năng lực đó là năng lực phê phán. Đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về năng lực đó đối với các đảng viên và toàn Đảng là một yêu cầu đặc biệt đối với Đảng lúc này. năng lực tổng kết thực tiễn. tài tổ chức và thuyết phục. Người đảng viên không chỉ là con người hành động một cách chủ động. nhất là lãnh đạo cao cấp. phá vỡ nhiều cái cũ. khả năng điều chỉnh và thích ứng để thường xuyên tự đổi mới theo đúng quy luật. năng lực giáo dục quần chúng. Đã qua rồi cái thời hễ cứ là đảng viên. phong cách 9 . quản lý kinh tế. chung đúc trong đó cả tri thức. mất uy tín trước quần chúng. trong tình hình đó. bản lĩnh chính trị. khoa học kỹ thuật. thành cơ chế chính sách rất khó sửa. thế giới cũng đang có nhiều chuyển biến mạnh mẽ với nhiều biến cố. ăn sâu vào nếp nghĩ. năng lực tổ chức quản lý. kể cả cán bộ Đảng. Có không ít đảng viên. Năng lực của người đảng viên ở cương vị này là năng lực chiến lược. khó kết luận đâu là phải trái. tích lũy. thiếu kiến thức. 3. ngẫu nhiên mà là kết quả của rèn luyện. Những năng lực đó không có sẵn. Nó càng đặc biệt cần thiết đối với các đảng viên ở các cương vị lãnh đạo. là do thiếu hiểu biết. cách làm. trong khi có những cái cũ đã tồn tại quá lâu. sự nhạy cảm. không hình thành tự động. tranh luận một cách dân chủ và có văn hóa. đặc biệt là lãnh đạo giới trí thức và công tác khoa học kỹ thuật. rơi vào tình trạng “trung bình”. đối thoại.

công kích. văn hóa tinh thần và lối sống lành mạnh của từng gia đình. quan điểm mang tính phê phán đối với những hiện tượng phạm pháp hay lợi dụng kẽ hở trong quản lý của nhà nước để làm điều sai trái. nhưng không bộc lộ thái độ. nhưng không đủ dũng khí đấu tranh với mọi sự bất lương. tuy là giữ được mình nhưng lại thiếu tính chiến đấu cách mạng. vững vàng của Đảng. độc đoán. còn biểu hiện trong đời sống chính trị.xã hội. Càng chưa thể có đạo đức. là người xứng đáng với danh hiệu đảng viên nếu người đó chỉ làm tròn nhiệm vụ. đạo đức trong lao động. không ngăn cản mà còn tham gia vào những hành động tự phát. chuyên quyền. hướng tới việc lành mạnh hóa các quan hệ xã hội. Ở mức độ nặng hơn. Lại có những trường hợp đảng viên hoặc tổ chức cơ sở đảng tê liệt. đảng viên không phạm pháp nhưng không hành động. lẽ công bằng và các giá trị dân chủ xã hội vì lợi ích công dân và vì lợi ích chung của xã hội. đảng viên sống lương thiện. trong tập thể chi bộ. an ninh trật tự. tích cực bảo vệ pháp luật. cho xã hội. bổn phận của mình trong cơ quan. cần phải tổ chức việc giáo dục đạo đức trong Đảng và trong xã hội sao cho mỗi người thấm nhuần sâu sắc rằng. trong quan hệ với con người. bôi nhọ đảng 10 . nếu như mỗi đảng viên không góp phần vào việc hình thành dư luận xã hội tích cực. có thể gọi là tình trạng bạc nhược về chính trị và đạo đức. vô chính phủ của quần chúng do bị kích động hoặc kém giác ngộ. phê phán cái tiêu cực. luân lý đạo đức. trong công việc. đảng viên. đồng thời. lại có những cán bộ. Không thể được coi là người có đạo đức. Dũng khí đó phải biểu hiện trong đấu tranh bảo vệ sự trong sạch. Người đảng viên không thể là người đứng ngoài cuộc đấu tranh loại trừ cái ác. giữ gìn phẩm chất cá nhân cho trong sạch là chưa đủ và chưa thể hiện tính tiên phong gương mẫu. trước hết ở nơi cư trú. chí phấn đấu cho cá nhân trở nên lương thiện. thờ ơ và lảng tránh trước sự hoành hành của cái ác trong đời sống. gắn liền mật thiết với các sinh hoạt của nhân dân. Đối với người đảng viên. phó mặc cho hoàn cảnh điều khiển khi những phần tử xấu xuyên tạc. ích kỷ trong nhân cách. chân lý. trong đấu tranh khắc phục mọi tệ nạn tha hóa để hướng tới sự cao đẹp. trong thực tế. không đấu tranh với các hành vi phạm pháp. nhưng để mặc nhiên diễn ra sự tổn hại cho công dân khác. từng tập thể đến toàn xã hội. cái ác. bảo vệ sự thật. ức hiếp quần chúng. đảng bộ ở nơi làm việc. của xã hội. Đạo đức hành động đòi hỏi ở họ dũng khí trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng.Để thúc đẩy công cuộc đổi mới tới những bước tiến và kết quả cụ thể theo quan điểm thực tiễn. thậm chí cả tổ chức đảng đứng ra bao che cho những hành vi tội lỗi. giữ an toàn cho riêng mình. mất ý chí chiến đấu. Những biểu hiện đó. nhưng lại thờ ơ với các sinh hoạt công dân ở địa phương. có thể xảy ra những trường hợp và tình huống sau đây: Đảng viên không vi phạm pháp luật. đạo đức mới của những người tham gia đổi mới xã hội là đạo đức hành động. manh động. cái xấu đang diễn ra hằng ngày trong đời sống xã hội. uy tín của Đảng đối với xã hội. kỷ cương.

bao che hoặc đồng lõa. mị dân. Về quan hệ với quần chúng nhân dân lao động Đảng ta đã xác định chế độ chính trị của nước ta là chế độ làm chủ của nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng. Dân chủ không có nghĩa là tự do vô tổ chức. cũng như thái độ im lặng. bất động như vậy là vô tình hoặc cố ý đồng lõa với tình trạng suy thoái đạo đức. Đảng chủ trương phát huy dân chủ. học hỏi quần chúng. 4. giúp đỡ quần chúng khi gặp khó khăn. về phương pháp và phong cách công tác của người đảng viên trong điều kiện mới và tình hình mới. Bác Hồ luôn luôn quan tâm đến vấn đề này. Liên hệ cụ thể theo nhiệm vụ. vô chính phủ. Thái độ dung túng. sức mạnh vô địch của Đảng là mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân. dân chủ hình thức. Ngày tôi được kết nạp Đảng. tìm hiểu nguyện vọng và lắng nghe ý kiến của quần chúng. tỷ mỷ việc giáo dục đạo đức và rèn luyện các tính cách đạo đức thông qua việc làm. coi việc tôn trọng quần chúng. mệnh lệnh. coi dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực của công cuộc đổi mới. phải tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của dân. tinh thần. đảng viên phải thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng. phải chống thái độ theo đuôi quần chúng. tư cách. một yêu cầu rất cần thiết đối với người đảng viên trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền. trong quá trình phát huy dân chủ.và chế độ.thực tiễn của người đảng viên. gia trưởng. Nó quyết định sự tín nhiệm của nhân dân đối với đảng viên. Dân chủ phải đi đôi với kỷ luật và pháp luật. mà còn là sự khẳng định về bản lĩnh chính trị. dân chủ cực đoan. trù dập ức hiếp quần chúng và mọi hành vi vi phạm quyền làm chủ của dân. trước hết đảng viên là cán bộ lãnh đạo. nói nhiều về vấn đề này. Trở thành một "đảng viên trẻ" 11 . Người thường nhắc nhở cán bộ. đặc quyền đặc lợi. mà việc kiểm tra. độc đoán. chăm lo đời sống hằng ngày của quần chúng. đánh giá những hoạt động đó không chỉ bằng các phương pháp và nguyên tắc của tổ chức đảng mà bằng cả sự giám sát của toàn dân. để hình thành những lớp đảng viên có đạo đức tương xứng với yêu cầu đổi mới. kiên quyết đấu tranh chống bệnh quan liêu. phải tiến hành hết sức công phu. Không phải ngẫu nhiên khi còn sống. có chức có quyền. trau dồi quan điểm và thái độ đúng đắn đối với quần chúng. là yêu cầu đặc biệt về năng lực hoạt động chính trị. Những vấn đề chủ yếu nêu trên không phải chỉ là biểu hiện hợp thời cuộc trong tiêu chuẩn của đảng viên. Mỗi đảng viên. vị trí công tác hiện nay của bản thân Là một giảng viên trẻ được ở lại trường công tác và làm việc. đạo đức của đảng viên. về ý thức đạo đức. Tình hình đó cho thấy. có quan hệ mật thiết với quần chúng là một vấn đề thuộc về phẩm chất. hành động. tôi gọi đó là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình. về năng lực vận động quần chúng. Đương nhiên. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng.

dòng đầu tiên của ngày hôm đó chị viết: “Cái cảm giác rõ nét nhất của ngày hôm nay là: Phải phấn đấu để sống xứng đáng với cái tên "một người cộng sản". hạnh phúc lớn lao. là phấn đấu hết mình để chiếm lĩnh tri thức. cống hiến nhiều hơn nữa sức trẻ của mình cho đất nước! 12 . Những nhân cách ấy sẽ giúp tôi hoàn thiện bản thân mình và trưởng thành hơn trong tương lai. người đảng viên. mà còn ở sự dìu dắt. tinh thần trong suốt như pha lê. lấy ngọn cờ của Đảng làm mục tiêu. Trong gần 5 năm học công tác tại Khoa Toán Tin. Chính những ngọn lửa đó đã truyền sức mạnh để thế hệ trẻ như chúng tôi được thắp sáng. người cộng sản luôn luôn thực hiện đúng mục tiêu lý tưởng của Đảng. tự hào nhưng trên hết là trách nhiệm. Cống hiến. cứng rắn như kim cương và chói lọi muôn nghìn hào quang của lòng tin tưởng. như những người anh. mà trước hết chỉ đơn giản là phải hết sức cố gắng trong học tập và công tác ở khoa. Ngoài kiến thức chuyên môn. Có được niềm vui đó. không phải là cái gì đó quá cao siêu. Ngoài tình cảm thầy trò. người chị chia sẻ cùng tôi nỗi buồn. cô tình cảm như của những người cha. nâng cao trình độ chuyên môn. là ngọn đuốc dẫn đường. Hãy giữ vững tinh thần của người cộng sản. Trở thành đảng viên là vinh dự. tôi đã học tập được rất nhiều điều. tôi còn học tập ở các thầy.đem đến cho tôi niềm tự hào. bạn bè đã tin tưởng. Trách nhiệm tiếp tục cống hiến để xứng đáng với những gì mà thầy cô. không chỉ là sự cố gắng của riêng bản thân. tôi còn nhận thấy ở thầy. Hạnh phúc đó. các cô những nhân cách tốt. thôi thúc nhân lên nhằm vươn tới. là hi sinh vì sự nghiệp cách mạng. khi được kết nạp vào Đảng. Vâng. Tôi nhớ trong cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm. niềm vui..”. người mẹ. không phải ai cũng may mắn có được. dạy bảo của thầy cô trong khoa – những người đi trước.. dìu dắt tôi trên đường đời. dù bất cứ trong hoàn cảnh nào.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->