P. 1
Thu hoạch Lớp tập huấn Đảng viên mới

Thu hoạch Lớp tập huấn Đảng viên mới

|Views: 137,465|Likes:
Được xuất bản bởiLê Đắc Nhường (Dac-Nhuong Le)

More info:

Published by: Lê Đắc Nhường (Dac-Nhuong Le) on Oct 01, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial
Giá Niêm yết:$5.00 Mua Ngay

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/08/2014

$5.00

USD

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG --- 

---

LỚP BỒI DƯỠNG ĐẢNG VIÊN MỚI KHÓA III – NĂM 2010

BµI KIÓM TRA
Họ và tên: Đơn vị: Lê Đắc Nhường Chi bộ Khoa Toán Tin

THÁNG 09/2010 0

gây mầm cách mạng Việt Nam. Và người đào huyệt chôn chủ nghĩa tư bản chính là giai cấp công nhân . chi phối mọi mặt đời sống xã hội loài người. các bậc sĩ phu. dội vào và thấm sâu trong mảnh đất Việt Nam – nơi mà chính “sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị đất rồi. bằng nhiều con đường. đã từng chiến thắng nhiều đế quốc phong kiến hung hãn. độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong bản chất của Đảng. Toàn bộ tình hình đó của thế giới. khởi nghĩa Yên Bái và hàng chục cuộc đấu tranh khác nữa đều bị thực dân Pháp thẳng tay đàn áp và thất bại. sau khi nó chiến thắng các chế độ chuyên chế phong kiến và đã bành trướng ra khắp thế giới. tạo ra phản ứng dây chuyền của hàng loạt cuộc đấu tranh giải phóng có quy mô to lớn và chiều sâu cách mạng chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại. Chính vào thời điểm ấy Cách mạng Tháng Mười đã nổ ra. Đông Du.Câu 1: Phân tích và làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác . mở đầu cho một xu thế mới của lịch sử thế giới. chủ nghĩa cộng sản chỉ còn phải làm cái việc là gieo hạt của công cuộc giải phóng nữa thôi”. Chủ nghĩa Mác khẳng định chủ nghĩa tư bản nhất định bị thay thế bằng một chế độ tốt đẹp hơn . Với cương vị công tác hiện nay đồng chí đã làm gì để thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Bằng con đường nào và giai cấp nào có khả năng gánh vác sứ mệnh trọng đại đó? Nhưng rồi chính lịch sử có lời giải đáp. Chủ nghĩa Mác ra đời đã vạch ra cái tất yếu từng bị che lấp bởi màn sương mù trong lịch sử. Sự kiện này là mốc son đánh dấu sự kết hợp các nhân tố dân tộc và giai cấp. cấp bách. kể cả một bộ phận quan lại phong kiến. khởi nghĩa Yên Thế. Trả lời: Phân tích và làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác . các phong trào Duy Tân. Đó là một tiếng sét trong lòng chủ nghĩa tư bản ở vào thời thịnh trị. quốc gia và quốc tế. Công cuộc giải phóng dân tộc Việt Nam khi ấy ở trong “tình hình đen tối như không có đường ra”. phong trào yêu nước đã dấy lên hết sức mạnh mẽ.Lê nin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc là người gieo hạt.Lê nin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Người đã đi từ 1 .sản phẩm của nền đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa. thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân. Từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta. Trong bối cảnh đó.chế độ cộng sản chủ nghĩa không có người bóc lột người. Năm 1930. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. anh dũng bất khuất. Dân tộc ta có truyền thống yêu nước. Liên tiếp nổ ra các cuộc nổi dậy khắp mọi miền đất nước. Các phong trào Cần Vương. độc lập dân tộc càng trở nên là yêu cầu cơ bản. chưa bao giờ như lúc bấy giờ.

chính trị và tinh thần. không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc. Rõ ràng. xét về nhu cầu. kinh tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ.xã hội dựa trên các quan hệ tư hữu về tư liệu sản xuất và các quan hệ đối kháng giai cấp. chỉ có chủ nghĩa Xã hội. sang thế kỷ XXI. độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong bản chất của Đảng. đó là một hệ giá trị cơ bản nhất quyết định sự phát triển của đất nước Việt Nam hôm nay và mai sau. xoá bỏ tình trạng áp bức bóc lột và nô dịch của dân tộc này đối với dân tộc khác về kinh tế.những hình thái kinh tế . của chủ nghĩa xã hội khoa học. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. giải phóng dân tộc. Vượt qua những mâu thuẫn và những hạn chế trong việc giải quyết vấn đề độc lập theo lập trường phong kiến và tư sản chỉ có thể là con đường gắn liền độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. giải phóng con người. công việc nội bộ quốc gia – dân tộc nào phải do quốc gia – dân tộc đó giải quyết. chủ nghĩa Mác – Lênin kết hợp với phong trào yêu nước và phong trào công nhân Việt Nam chuyển hóa thành một tất yếu đưa đến một sự kiện trọng đại: năm 1930. xét về lịch sử. là con đường dân tộc Việt Nam đã và đang đi. chủ nghĩa Xã hội không chỉ là mục tiêu lựa chọn mà đã thực sự thúc đẩy lịch sử dân tộc Việt Nam chuyển mình. Do đó. đối ngoại. Đảng tuyên bố: “Chủ trương tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội Cộng sản”. không có sự can thiệp từ bên ngoài. nửa phong kiến và nguyện vọng cháy bỏng của nhân dân Việt Nam. chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại. ấm no. hạnh phúc của con người. có một xã hội tốt lành gắn liền với tự do. sự lựa chọn mục tiêu độc lập dân tộc gắn chặt với chủ nghĩa xã hội của Đảng và nhân dân ta. trong khuôn khổ của chế độ phong kiến và chế độ tư bản chủ nghĩa không tránh khỏi những mâu thuẫn và những hạn chế bắt nguồn từ bản chất kinh tế và chính trị của các chế độ ấy . đoàn kết. độc lập gắn liền với tự do và bình đẳng. Có thể khẳng định như vậy bởi vì việc giải quyết vấn đề độc lập dân tộc theo ý thức hệ phong kiến và tư sản. giải phóng xã hội. tất cả vì niềm vui. chủ nghĩa Cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ. tức là giải quyết độc lập dân tộc theo lập trường của giai cấp công nhân. hoà bình. xét về lôgíc là một tất yếu khách quan. Sự kiện này là mốc son đánh dấu sự kết hợp các nhân tố dân tộc và giai cấp. là hoàn toàn phù hợp với sự vận động của cách mạng Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Chủ nghĩa xã hội xoá bỏ căn nguyên kinh tế 2 . đem lại cho mọi người. từ đó dọc theo thế kỷ XX. bình đẳng. Bản chất của chủ nghĩa xã hội là thực hiện triệt để giải phóng giai cấp. văn hoá. Một cách tự nhiên. quốc gia và quốc tế. bác ái. và tiếp tục đi cho tới đích cuối cùng.chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa xã hội. Vời kỳ công của Nguyễn Ái Quốc. là hoàn toàn xuất phát từ điều kiện cụ thể của một nước thuộc địa. và xét về mặt xã hội. ngay sau lời tuyên bố ấy của Đảng. Đó là: Độc lập dân tộc thực sự phải là độc lập về chính trị. bảo đảm việc làm cho mọi người.

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trở thành hệ giá trị phát triển của Việt Nam. Độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội là sự gắn kết hai sức mạnh thành một sức bật mới. xã hội công bằng. là nhu cầu. độc lập dân tộc mới đạt tới mục tiêu phục vụ lợi ích và quyền lực của mọi người lao động. với hệ giá trị đó. mà còn là động lực. hiện đại hoá. lạc hậu và tụt hậu trong tương quan với các dân tộc khác trong thế giới và ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn để đạt tới sự bình đẳng trong các mối quan hệ giữa con người với con người. cũng đồng thời mở ra một kỷ nguyên hội nhập.sâu xa của tình trạng người bóc lột người do chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất sinh ra. Dù thời cuộc biến đổi xoay vần ra sao. trong ý thức và trong hành động vẫn là mục tiêu. đã tỏ rõ tín độc lập tự chủ trong mọi đường lối. có cuộc sống vật chất ngày càng đầy đủ và đời sống tinh thần ngày càng phong phú. xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc. vì mục tiêu dân giàu. ý thức và tư tưởng. là niềm tin sắt son của dân tộc Việt Nam ta. làm cho mọi thành viên của cộng đồng dân tộc trở thành người chủ thực sự. thì hệ giá trị độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thế kỷ XXI mở đầu thiên niên kỷ thứ ba của một thế giới đầy biến động. chính sách đối nội và đối ngoại. 3 . tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến hoàn toàn không cân sức với “hai đế quốc to”. đua tranh gay gắt của cộng đồng quốc tế. đưa đời sống nhân dân lên ngày một cao hơn. hôm nay và mai sau. là cương lĩnh hành động. nước mạnh. mở ra thời kỳ phi thực dân sau Việt Nam cho cả hệ thống thuộc địa và các nước phụ thuộc trên thế giới. Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng tiêu biểu bản lĩnh Việt Nam trong việc giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Nó cũng bảo đảm cho dân tộc vượt qua tình trạng đói nghèo. Nhờ đó. đặc biệt 15 năm đổi mới. dưới ngọn cờ của Đảng. dân chủ. giữa cộng đồng dân tộc này với cộng đồng dân tộc khác. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nhận thức và hành động theo sự lựa chọn và theo hệ giá trị đó. đưa đất nước và dân tộc lên vị thế mới trong khu vực và trên thế giới. với Việt Nam không chỉ là mục tiêu. lý tưởng. nó xoá bỏ cơ sở kinh tế sinh ra ách áp bức con người về chính trị và sự nô dịch con người về tinh thần. đẩy mạnh công nghiệp hoá. văn minh. sẽ đưa nhân dân ta tiếp tục giành thêm nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới. Qua nửa thế kỷ giành và giữ độc lập dân tộc. đưa đất nước ta sánh vai cùng các nước trong khu vực và trên thế giới. là cội nguồn thắng lợi của cách mạng Việt Nam hôm qua. trong thời đại ngày nay. Chỉ với chủ nghĩa xã hội. xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ Quốc. là quốc bảo phù hợp với xu thế thời đại. Toàn bộ khả năng và điều kiện bảo đảm chỉ có thể được tìm thấy và giải quyết bằng con đường phát triển chủ nghĩa xã hội. dù phải đối mặt với xu thế toàn cầu hoá. là ngọn cờ hiệu triệu. Đảng đã lãnh đạo thành công cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945.

.. 4 .không có giáo dục. rất vẻ vang.. Lúc còn là thầy giáo Nguyễn Tất Thành.. Mỗi công trình đều có sắc thái riêng khi tiếp cận dưới những góc độ khác nhau nhưng đều đi đến khẳng định chung: Hồ Chí Minh là một nhà giáo dục lớn của Việt Nam. mọi chính sách. Trong bài phát biểu tại Trường Đại học sư phạm Hà Nội(10/1964) Người nói: "Có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản. Vì vậy nghề thầy giáo rất quan trọng. Cho nên trong mọi chương trình. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: " Không có thầy giáo thì không có giáo dục.. bồi dưỡng cho họ những phẩm chất cao quý và năng lục sáng tạo phù hợp với sự phát triển và tiến bộ xã hội. đó là nguồn sáng soi đường cho giáo dục Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua và cả trong giai đoạn sắp tới.. hấp dẫn và lý thú. Đây là một điều rất vẻ vang. người thầy giáo tốt. Người đã để lại một di sản tư tưởng rất quý giá. là người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng. đã từng đào tạo nhiều thế hệ cách mạng cho nên người rất hiểu công lao to lớn và thầm lặng của người thầy. vai trò và phẩm chất của người thầy giáo nhân dân trong sự nghiệp giáo dục. giáo dục là gõ đầu trẻ để kiếm cơm. đó là.Để thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Bác Hồ của chúng ta đã từng làm thầy giáo nhiều năm.. Người nói:"Thời trước. văn hoá có trách nhiệm truyền bá cho thế hệ trẻ lý tưởng đạo đức chân chính.văn hoá". nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân thì làm sao mà xây dựng Chủ nghĩa Xã hội được. không được thưởng huân chương. phục vụ tổ quốc. dù tên tuổi không đăng trên báo. Nhà nước và toàn dân. Song những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh. Ngày nay chúng ta đang khai thác triệt để những tư tưởng đó để củng cố và phát triển sự nghiệp giáo dục của nước nhà. hệ thống các giá trị. Nghiên cứu về tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vấn đề rất phong phú.Bây giờ nhiệm vụ khác trước. Ai có ý kiến không đúng về nghề thầy giáo thì phải sữa chữa". đào tạo lớp người cán bộ mới". với cương vị là một giảng viên của Trường Đại học Hải Phòng tôi tự nhận thấy: Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. tinh hoa văn hoá của dân tộc và nhân loại. không có cán bộ thì không nói gì đến kinh tế . người thầy giáo xứng đáng là người thầy vẻ vang nhất. các chú có nhiệm vụ bồi dưỡng công dân. có một vấn đề mà người hết sức quan tâm. các cô. Các thầy giáo có nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang là đào tạo cán bộ cho nước nhà. tài liệu giáo khoa dù hay đến đâu nếu không có thầy giáo tốt thì không có tác dụng gì với thế hệ trẻ. mục đích giáo dục bây giờ là phục vụ nhân dân. Giáo dục là sự nghiệp chung của Đảng. nhưng người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ là nhà giáo. Cho đến nay đã có hàng trăm công trình nghiên cứu của nhiều tác giả trong và ngoài nước viết về tư tưởng của Người về giáo dục. giáo dục có vị trí quan trọng. Trong kho tàng quý báu đó. dạy ở trường Dục Thanh Người rất được học sinh yêu quý.

dân tộc . tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục.Lênin thì mới củng cố được đạo đức cách mạng. từ khâu soạn bài. Chất lượng hiệu quả.có thể nói đó là nghề đầu tiên trên bước đường đi tìm chân lý của người.đào tạo cán bộ đã được lịch sử kiểm nghiệm. việc mở rộng lớp giảng dạy. chớ tự mãn cho mình giỏi rồi thì dừng lại mà dừng lại là lùi bước. mở lớp đào tạo. Để nâng cao chất lượng dạy và học . mỗi người thầy giáo phải không ngừng học tập trau dồi chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức cách mạng của nhà giáo. Thật vậy.. tư tưởng của chế độ mới. Nếu không tích cực học tập 5 . Hồ Chí Minh cho rằng: "Người huấn luyện phải học tập mãi thì mới làm tốt được công việc của mình.đại chúng". Hồ Chí Minh đòi hỏi trước hết người thầy giáo phải cải tạo tư tưởng bản thân mình: "Trước hết phải tẩy sạch ảnh hưởng giáo dục nô dịch còn sót lại.. xãhội và tư duy. tổ chúc thực hiện đều do Hồ chí Minh đảm nhiệm. Người thầy giáo cũng phải nắm được những những nguyên lý của chủ nghĩa Mác . thầy cô giáo là những người đi khai sáng trí tuệ. Người đã chứng tỏ khả năng cũng như định hướng về giáo dục.. Người cũng lưu ý một vấn đề hết sức quan trọng đó là học tập chính trị. là lạc hậu. nâng cao sự hiểu biết về trình độ chính trị mới làm nòng cốt công tác Đảng giao phó". Theo Người "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền". phục vụ nhân dân".. rèn luyện cán bộ cho cách mạng Việt Nam . thực sự vừa "hồng" vừa "chuyên". giữ vững lập trường. Hồ Tùng Mậu.Lênin là cơ sở.Lênin "bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục".và cần xây dựng tư tưởng dạy học để phục vụ tổ quốc.Người huấn luyện nào tự cho mình là biết đủ cả rồi thì người đó là dốt nhất".. trong sáng và tiến bộ. về xây dựng chủ nghĩa cộng sản. mở mang tri thức. cải tạo con em. Mà theo Người cách cải tạo tốt nhất là học tập chủ nghĩa Mác. Để làm được như vậy thì "giáo viên cũng phải tiến bộ cho kịp thời đại thì mới làm được nhiện vụ. về vai trò của người thầy. Lê Hồng Sơn. là một khoa học về các quy luật phát triển của tự nhiên. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của người thầy giáo. Ngoài việc nhắc nhở về học tập chuyên môn.Lênin và chủ nghĩa Mác. là hệ tư tưởng của giai cấp công nhân và Đảng cộng sản."người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hoá. vì "Có học tập lý luận Mác. Hồ Chí Minh luôn chú ý đến phương pháp giáo dục đạo đức. Công lao vĩ đại đầu tiên của Người là đã thành lập tổ chức Thanh niên cách mạng đồng chí Hội. cải tạo xãhội.Lê nin để xây dựng nền giáo dục Việt Nam theo phương châm "khoa học. chúng ta càng thấy được sự vĩ đại của nhà giáo dục Hồ Chí Minh. Phải cố gắng học tập để cải tạo mình. về sự thắng lợi của chủ nghĩa xãhội. Để xứng đáng với danh hiệu "Người kỹ sư tâm hồn".Trong điều kiện khó khăn. lành mạnh. Qua những năm tháng ngắn ngủi trên đất Phan Thiết. Trong giáo dục học sinh.quán triệt quan điểm của Mác. tự đào thải mình trước. đem đến cho học sinh một tâm hồn cao đẹp.Đội ngũ những con chim đầu đàn như Lê Hồng Phong.

vì vậy trong thời gian qua Đảng ta đã có nhiều chủ trương.chủ nghĩa Mác. có chính sách thu hút học sinh giỏi vào ngành sư phạm. Vì vậy để nâng cao chất lượng của hoạt động dạy và học thì thầy giáo phải rèn luyện mình thêm trong thực tiễn đấu tranh của xãhội. thầy phải quý trò. dân chủ nhưng trò phải phải kính thầy. Điều 16. thầy xấu thì ảnh hưởng xấu". Vì vậy trong những năm qua nền giáo dục Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Điều này đòi hỏi nhà giáo phải có thế giới quan Mác . tức là dạy không nghiêm túc. thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên. Người nói" Thầy tốt thì ảnh hưởng tốt. của cơ quan hành chính nhà nước. ai có vấn đề gì đều thật thà phát biểu. Ngược lại một tấm gương sáng của người thầy sẽ có cả một thế hệ noi theo. chứ không phải "Cá đối bằng đầu". tài.của lực lượng vũ trang nhân dân". tuy vậy vẫn 6 .". Luật Giáo dục cũng quy định:: "Không truyền bá tôn giáo. nâng cao tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn. Về quan hệ ThầyTrò. Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. nâng cao phẩm chất và năng lực cho giáo viên. bàn cho thông suốt. Người viết:" Óc những người tuổi trẻ trong sạch như một tấm lụa trắng. điều gì chưa thông suốt thì hỏi. Người nhắc lại câu "giáo bất nhiêm. phẩm chất của người giáo viên Văn kiện Hội nghị TWII khoá VIII của Đảng đã chỉ rõ: "Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xãhội tôn vinh. thì không thể khai sáng được trí tuệ. Một hành vi xấu của người thầy có thể làm tổn thương. đặc biệt là các trường sư phạm. tiếp thu lấy chất lượng sống ở đó mà truyền lại cho thế hệ trẻ: "Thầy giáo và học trò. phát triển giáo dục là động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội.Lênin. của tổ chức chính trị. Điều đó đã được Luật giáo dục khẳng định: Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Giáo viên phải có đủ đức. chính sách nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên như củng cố và nâng cấp trường học. sư chi toạ". Về vai trò. Vấn đề xây dựng đội ngũ giáo viên là vấn đề trọng tâm của ngành giáo dục.xã hội. đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. không thể thắp sáng ngọn lửa tâm hồn của học sinh. không đến nơi đến chốn là do thầy lười nhác. vai trò của giáo dục. vì vậy sự học tập ở nhà trường có ảnh hưởng rất lớn cho tương lai của thanh niên và tương lai của thanh niên là tương lai của nước nhà". nhuộm đỏ thì nó sẽ đỏ. Những kiến thức thực tiễn đó mới thật là dòng sữa ngọt lành nuôi dưỡng thế hệ đang lớn lên.Trong quan hệ thầy trò phải có tính hai chiều. Hồ Chí Minh lưu ý phải có quan hệ dân chủ đúng đắn: "Trong trường cần có dân chủ. đối với mọi vấn đề thầy và trò cùng nhau thảo luận. tuỳ hoàn cảnh và khả năng cần tham gia vào những công tác xãhội ích nước lợi dân. bồi dưỡng chuẩn hoá nhằm nhanh chóng đảm bảo số lượng giáo viên. nhuộm xanh thì nó sẽ xanh. cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân... tiến hành các nghi thức tôn giáo trong nhà trường.Lênin. phải tạo được tính dân chủ trong học tập nhưng không phải dân chủ quá trớn. Đảng ta đã nhận thức rõ vị trí. làm mất niềm tin cả một lớp người.

đẩy mạnh công nghiệp hóa. là yêu cầu giữ vững. đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin. Câu 2: Trình bày nội dung phấn đấu rèn luyện của người đảng viên trong giai đoạn hiện nay. đồng thời phản ánh nguyện vọng chính đáng của nhân dân lao động là được đi học.người quyết định chất lượng đào tạo. nhiệm vụ đó đòi hỏi người đảng viên không thể như trước mà ngoài những phẩm chất chung. Hồ Chí Minh là nhà giáo dục kiệt xuất trong thời đại chúng ta. tấm gương đạo đức của Người để ngày càng vững vàng trên bục giảng. Với tư cách là một người đồng nghiệp. Liên hệ cụ thể theo nhiệm vụ. cần có sự phát triển phù hợp với điều kiện. xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa. dân chủ hóa. làm thất bại âm mưu. phản ánh quy luật khách quan của quá trình xây dựng và phát triển giáo dục là xác định đúng vị trí của giáo dục và vị trí của giáo viên . vị trí công tác hiện nay của đồng chí. xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa. vận dụng triệt để hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. tư tưởng giáo dục của Người đãvạch ra phương hướng cơ bản của chiến lược phát triển giáo dục ở nưóc ta. tôi càng ra sức học tập và vận dụng thật tốt tư tưởng. Cuộc vận động lớn của Đảng: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là dịp để mỗi chúng ta thấm nhuần hơn tư tưởng của người. biết rõ và khâm phục hơn hơn mỗi hành động. những người làm công tác giáo dục. hội nhập quốc tế và khu vực. Điều đó càng làm cho chúng ta thấy rằng. bảo vệ 7 . hoàn cảnh và yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng. bản lĩnh chính trị Đảng viên phải kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân. hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình góp phần xây dựng phát triển sự nghiệp cách mạng nói chung và sự nghiệp giáo dục nói riêng. Trả lời Nội dung phấn đấu rèn luyện của người đảng viên trong giai đoạn hiện nay Trong giai đoạn mới của Cách mạng Việt Nam hiện nay. tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong điều kiện đổi mới hệ thống chính trị. 1. trung thành với lý tưởng cộng sản. Tình hình. thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong điều kiện mở cửa. hiện đại hóa đất nước. Về lập trường giai cấp. việc làm nhân nghĩa của người. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục không chỉ có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn mà trong đó còn chứa đựng những lời khuyên rất chân thành.chưa đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của xã hội. tư tưởng Hồ Chí Minh. thiết thực của Người. là nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền. người đảng viên đứng trước những đòi hỏi mới và nhiệm vụ mới. Đó là nhiệm vụ tiếp tục sự nghiệp đổi mới. cần phải quán triệt hơn nữa.

Phải tránh rơi vào những cực đối lập sau đây làm cho con người không có sự phát triển lành mạnh về nhân cách: hoặc thô thiển. không chấp nhận “đa nguyên. Nhà nước Việt Nam là nhà nước của dân. lý tưởng của Đảng ta. Khi đã có vốn sống thực tiễn phong phú. do dân và vì dân. 2. từ chế độ kinh tế đến hệ thống chính trị… Đó là một quá trình khó khăn. vừa làm vừa rút kinh nghiệm. có tính tư tưởng cao. Người đảng viên trong công cuộc đổi mới và con người mới được đào luyện trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội là con người có học thức. buông thả. giữa lý thuyết và thực hành. từ kinh tế đến cơ chế quản lý.chế độ Xã hội chủ nghĩa. kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân. mối quan hệ giữa vốn sống thực tiễn và học vấn. Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. dân tộc ta. năng lực toàn diện thực hiện công cuộc đổi mới Đổi mới là một cuộc vận động cách mạng toàn diện và sâu sắc. cũng là con người thiết thực trong hành động. có tư duy khoa học. kinh nghiệm dày dặn. tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức. đa đảng”. chưa có mô hình 8 . không phải con người hành động (do tách rời lý thuyết với kinh nghiệm trong thực tiễn). cực đoan hay tư tưởng sai lệch. Vốn sống ấy chứa đựng cả tri thức và cả kinh nghiệm. không dao động trước bất kỳ khó khăn. phê phán những biểu hiện mơ hồ. sinh hoạt và hoạt động của Đảng. cần có thêm tri thức để phân tích. bao quát những lĩnh vực hoạt động và những quan hệ xã hội. Chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. chắt lọc. Về nhận thức. nếu được xử lý đúng đắn sẽ tạo nên cơ sở cho sự phát triển tính tích cực và sáng tạo của mỗi người. để có thể tổng kết những vấn đề thực tiễn. Xét về sự phát triển nhân cách của người đảng viên. thực dụng (sống và hành động tùy tiện. giữa kinh nghiệm và lý luận. Cùng với việc thể hiện vai trò tiên phong. kiến thức. khái quát thành giá trị. người đảng viên lúc này cần ủng hộ nhân tố mới. thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân trên nền tảng liên minh của giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng. thử thách nào. vững vàng. tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng. Đó là: Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội là mục tiêu. chống các tiêu cực xã hội và tệ nạn xã hội. đồng thời. chạy theo lợi ích vật chất). diễn ra trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội. phát triển lý luận. Là tiêu chuẩn hàng đầu của người đảng viên. Lập trường giai cấp và bản lĩnh chính trị của đảng viên lúc này được thể hiện là sự kiên định những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc mà Đảng ta đã đề ra. gương mẫu. để không rơi vào chủ nghĩa kinh nghiệm cũng như tình trạng tách rời giữa lý luận và thực tiễn. lập trường giai cấp và bản lĩnh chính trị được hình thành qua giáo dục và rèn luyện trong tổ chức của Đảng và đồng thời cũng là kết quả của quá trình tích lũy vốn sống thực tiễn mà người đảng viên trải qua. hoặc lý thuyết suông.

rơi vào tình trạng “trung bình”. năng lực tổng kết thực tiễn. Rõ ràng. phân tích và xử lý đúng đắn. không có trình độ nhất định về các mặt văn hóa. Xuyên suốt tất cả những năng lực đó là năng lực phê phán.định sẵn. học hỏi. bản lĩnh chính trị. năng lực giao tiếp. Nó càng đặc biệt cần thiết đối với các đảng viên ở các cương vị lãnh đạo. không hình thành tự động. trong khi có những cái cũ đã tồn tại quá lâu. sự hiểu biết và năng lực hoàn thành nhiệm vụ. ăn sâu vào nếp nghĩ. Đổi mới đụng chạm đến rất nhiều vấn đề. tài tổ chức và thuyết phục. Mặt khác. Đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về năng lực đó đối với các đảng viên và toàn Đảng là một yêu cầu đặc biệt đối với Đảng lúc này. lối sống. còn thấp hơn quần chúng về học vấn. không ít trường hợp đảng viên không phát huy được tác dụng. đòi hỏi phải có trình độ thu nhận. mất uy tín trước quần chúng. đã thành thói quen. trình độ học vấn của một bộ phận đảng viên còn rất thấp. kể cả cán bộ Đảng. Ngày nay. Trong Đảng ta hiện nay. tự phê phán. trên một số vấn đề. trí thông minh. Đó là lực cản nội tại làm cho Đảng gặp khó khăn trong công tác lãnh đạo. Năng lực là một khái niệm đa nghĩa và nhiều cấp độ. 3. ngẫu nhiên mà là kết quả của rèn luyện. phá vỡ nhiều cái cũ. đặc biệt là lãnh đạo giới trí thức và công tác khoa học kỹ thuật. pháp luật… thì không thể có đủ năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. tích lũy. thiếu kiến thức. mà còn phải có năng lực làm việc. phong cách 9 . dường như rất khó phân biệt. Đã qua rồi cái thời hễ cứ là đảng viên. văn hóa. đối thoại. Yêu cầu này cần thiết cho mọi đảng viên. là cán bộ thì dường như có thể làm được mọi việc. thậm chí còn phạm những sai lầm. chung đúc trong đó cả tri thức. kinh nghiệm. nếu cán bộ đảng viên không có kiến thức. nhiều vấn đề phức tạp mới được nảy sinh. đâu là trắng đen để có thể xử lý. thành cơ chế chính sách rất khó sửa. Những năng lực đó không có sẵn. quản lý kinh tế. Vừa qua. nhất là lãnh đạo cao cấp. hằng ngày lượng thông tin ồ ạt dồn đến rất nhanh và rất nhiều. Để đạt tới năng lực trí tuệ và sáng tạo không thể không trau dồi học vấn và coi học tập là trách nhiệm chính trị. Năng lực của người đảng viên ở cương vị này là năng lực chiến lược. nghĩa vụ đạo đức của người đảng viên. khả năng điều chỉnh và thích ứng để thường xuyên tự đổi mới theo đúng quy luật. sự nhạy cảm. năng lực giáo dục quần chúng. khoa học kỹ thuật. Người đảng viên không chỉ là con người hành động một cách chủ động. Có không ít đảng viên. Thời đại chúng ta là thời đại cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão. tranh luận một cách dân chủ và có văn hóa. thời đại tin học đạt nhiều thành tựu kỳ diệu. khó kết luận đâu là phải trái. là do thiếu hiểu biết. trong tình hình đó. thế giới cũng đang có nhiều chuyển biến mạnh mẽ với nhiều biến cố. Về phẩm chất đạo đức. mỗi người cộng sản chỉ có thể khẳng định vai trò lãnh đạo và uy tín của mình trong quần chúng bằng sự kiên định. nhiều cái cũ bị đảo lộn. năng lực tổ chức quản lý. cách làm.

bổn phận của mình trong cơ quan. đảng viên sống lương thiện. trong quan hệ với con người. trong tập thể chi bộ. trong đấu tranh khắc phục mọi tệ nạn tha hóa để hướng tới sự cao đẹp. vững vàng của Đảng. là người xứng đáng với danh hiệu đảng viên nếu người đó chỉ làm tròn nhiệm vụ. lại có những cán bộ. manh động. còn biểu hiện trong đời sống chính trị. trong công việc. bảo vệ sự thật. chí phấn đấu cho cá nhân trở nên lương thiện. nhưng không bộc lộ thái độ. cần phải tổ chức việc giáo dục đạo đức trong Đảng và trong xã hội sao cho mỗi người thấm nhuần sâu sắc rằng. Dũng khí đó phải biểu hiện trong đấu tranh bảo vệ sự trong sạch. Những biểu hiện đó. cái xấu đang diễn ra hằng ngày trong đời sống xã hội. cái ác. Người đảng viên không thể là người đứng ngoài cuộc đấu tranh loại trừ cái ác. Ở mức độ nặng hơn. vô chính phủ của quần chúng do bị kích động hoặc kém giác ngộ. nhưng lại thờ ơ với các sinh hoạt công dân ở địa phương. có thể xảy ra những trường hợp và tình huống sau đây: Đảng viên không vi phạm pháp luật. đạo đức mới của những người tham gia đổi mới xã hội là đạo đức hành động. đảng viên. nhưng không đủ dũng khí đấu tranh với mọi sự bất lương. Không thể được coi là người có đạo đức. Đối với người đảng viên. ức hiếp quần chúng. kỷ cương. lẽ công bằng và các giá trị dân chủ xã hội vì lợi ích công dân và vì lợi ích chung của xã hội. nhưng để mặc nhiên diễn ra sự tổn hại cho công dân khác. trong thực tế. chuyên quyền. có thể gọi là tình trạng bạc nhược về chính trị và đạo đức. Lại có những trường hợp đảng viên hoặc tổ chức cơ sở đảng tê liệt. tuy là giữ được mình nhưng lại thiếu tính chiến đấu cách mạng. phê phán cái tiêu cực. giữ an toàn cho riêng mình.xã hội. cho xã hội. văn hóa tinh thần và lối sống lành mạnh của từng gia đình. an ninh trật tự. chân lý. mất ý chí chiến đấu. đồng thời. quan điểm mang tính phê phán đối với những hiện tượng phạm pháp hay lợi dụng kẽ hở trong quản lý của nhà nước để làm điều sai trái. giữ gìn phẩm chất cá nhân cho trong sạch là chưa đủ và chưa thể hiện tính tiên phong gương mẫu. nếu như mỗi đảng viên không góp phần vào việc hình thành dư luận xã hội tích cực. Càng chưa thể có đạo đức. luân lý đạo đức. công kích. độc đoán. không đấu tranh với các hành vi phạm pháp. không ngăn cản mà còn tham gia vào những hành động tự phát. đạo đức trong lao động. từng tập thể đến toàn xã hội. Đạo đức hành động đòi hỏi ở họ dũng khí trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng. hướng tới việc lành mạnh hóa các quan hệ xã hội. đảng bộ ở nơi làm việc. của xã hội. phó mặc cho hoàn cảnh điều khiển khi những phần tử xấu xuyên tạc. bôi nhọ đảng 10 . thờ ơ và lảng tránh trước sự hoành hành của cái ác trong đời sống. trước hết ở nơi cư trú.Để thúc đẩy công cuộc đổi mới tới những bước tiến và kết quả cụ thể theo quan điểm thực tiễn. uy tín của Đảng đối với xã hội. ích kỷ trong nhân cách. gắn liền mật thiết với các sinh hoạt của nhân dân. đảng viên không phạm pháp nhưng không hành động. thậm chí cả tổ chức đảng đứng ra bao che cho những hành vi tội lỗi. tích cực bảo vệ pháp luật.

đánh giá những hoạt động đó không chỉ bằng các phương pháp và nguyên tắc của tổ chức đảng mà bằng cả sự giám sát của toàn dân. Trở thành một "đảng viên trẻ" 11 . hành động. đặc quyền đặc lợi. dân chủ cực đoan. trước hết đảng viên là cán bộ lãnh đạo. bất động như vậy là vô tình hoặc cố ý đồng lõa với tình trạng suy thoái đạo đức. Đảng chủ trương phát huy dân chủ. về phương pháp và phong cách công tác của người đảng viên trong điều kiện mới và tình hình mới. sức mạnh vô địch của Đảng là mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân. Không phải ngẫu nhiên khi còn sống. gia trưởng. Ngày tôi được kết nạp Đảng. Về quan hệ với quần chúng nhân dân lao động Đảng ta đã xác định chế độ chính trị của nước ta là chế độ làm chủ của nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nó quyết định sự tín nhiệm của nhân dân đối với đảng viên. tinh thần. trù dập ức hiếp quần chúng và mọi hành vi vi phạm quyền làm chủ của dân. mà còn là sự khẳng định về bản lĩnh chính trị. Dân chủ phải đi đôi với kỷ luật và pháp luật. 4. kiên quyết đấu tranh chống bệnh quan liêu. mà việc kiểm tra. nói nhiều về vấn đề này. học hỏi quần chúng. bao che hoặc đồng lõa. coi việc tôn trọng quần chúng. vị trí công tác hiện nay của bản thân Là một giảng viên trẻ được ở lại trường công tác và làm việc. Bác Hồ luôn luôn quan tâm đến vấn đề này. phải chống thái độ theo đuôi quần chúng. phải tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của dân. trong quá trình phát huy dân chủ. độc đoán. về năng lực vận động quần chúng. cũng như thái độ im lặng. về ý thức đạo đức. tỷ mỷ việc giáo dục đạo đức và rèn luyện các tính cách đạo đức thông qua việc làm. tôi gọi đó là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng. tìm hiểu nguyện vọng và lắng nghe ý kiến của quần chúng. Thái độ dung túng. đảng viên phải thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng. Đương nhiên. một yêu cầu rất cần thiết đối với người đảng viên trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền.và chế độ. Tình hình đó cho thấy. có quan hệ mật thiết với quần chúng là một vấn đề thuộc về phẩm chất. tư cách. mị dân. Dân chủ không có nghĩa là tự do vô tổ chức. vô chính phủ. trau dồi quan điểm và thái độ đúng đắn đối với quần chúng. dân chủ hình thức. đạo đức của đảng viên. là yêu cầu đặc biệt về năng lực hoạt động chính trị. để hình thành những lớp đảng viên có đạo đức tương xứng với yêu cầu đổi mới. Người thường nhắc nhở cán bộ.thực tiễn của người đảng viên. chăm lo đời sống hằng ngày của quần chúng. Những vấn đề chủ yếu nêu trên không phải chỉ là biểu hiện hợp thời cuộc trong tiêu chuẩn của đảng viên. Liên hệ cụ thể theo nhiệm vụ. giúp đỡ quần chúng khi gặp khó khăn. có chức có quyền. phải tiến hành hết sức công phu. coi dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực của công cuộc đổi mới. Mỗi đảng viên. mệnh lệnh.

người mẹ. tinh thần trong suốt như pha lê. Có được niềm vui đó. tôi còn học tập ở các thầy. Cống hiến. Trở thành đảng viên là vinh dự. là ngọn đuốc dẫn đường. Vâng. niềm vui. cứng rắn như kim cương và chói lọi muôn nghìn hào quang của lòng tin tưởng. Những nhân cách ấy sẽ giúp tôi hoàn thiện bản thân mình và trưởng thành hơn trong tương lai. không chỉ là sự cố gắng của riêng bản thân. mà còn ở sự dìu dắt. thôi thúc nhân lên nhằm vươn tới. Chính những ngọn lửa đó đã truyền sức mạnh để thế hệ trẻ như chúng tôi được thắp sáng. không phải ai cũng may mắn có được.”. dù bất cứ trong hoàn cảnh nào.. dòng đầu tiên của ngày hôm đó chị viết: “Cái cảm giác rõ nét nhất của ngày hôm nay là: Phải phấn đấu để sống xứng đáng với cái tên "một người cộng sản". người cộng sản luôn luôn thực hiện đúng mục tiêu lý tưởng của Đảng. cống hiến nhiều hơn nữa sức trẻ của mình cho đất nước! 12 . không phải là cái gì đó quá cao siêu. Ngoài tình cảm thầy trò. Hãy giữ vững tinh thần của người cộng sản. người đảng viên. bạn bè đã tin tưởng. Ngoài kiến thức chuyên môn. khi được kết nạp vào Đảng. như những người anh. là hi sinh vì sự nghiệp cách mạng.đem đến cho tôi niềm tự hào. người chị chia sẻ cùng tôi nỗi buồn. Hạnh phúc đó. Trách nhiệm tiếp tục cống hiến để xứng đáng với những gì mà thầy cô. cô tình cảm như của những người cha. lấy ngọn cờ của Đảng làm mục tiêu. hạnh phúc lớn lao. tôi còn nhận thấy ở thầy. Trong gần 5 năm học công tác tại Khoa Toán Tin. tự hào nhưng trên hết là trách nhiệm. các cô những nhân cách tốt. tôi đã học tập được rất nhiều điều. là phấn đấu hết mình để chiếm lĩnh tri thức. nâng cao trình độ chuyên môn.. mà trước hết chỉ đơn giản là phải hết sức cố gắng trong học tập và công tác ở khoa. Tôi nhớ trong cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm. dìu dắt tôi trên đường đời. dạy bảo của thầy cô trong khoa – những người đi trước.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->