P. 1
Tieu Luan Chat Deo Pe Pp Ps Pvc Ptfe

Tieu Luan Chat Deo Pe Pp Ps Pvc Ptfe

|Views: 227|Likes:
Được xuất bản bởiNga_Nguyen_7076

More info:

Published by: Nga_Nguyen_7076 on Oct 02, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2012

pdf

text

original

CH T D O

GV h ng d n: Ths Lê c Giang Th c hi n : H Th Thu Hi n

A. PH N M

U

‡ Ch t d o ± plastic v i ý ngh a h p dùng cho nh ng h p ch t h u c t nhiên và t ng h p, có kh n ng t o hình ho c là dùng cho nh ng polime không có tính àn h i cao nh hay không có tính ch t k t tinh cao nh t s i. ‡ T t c nh ng c i m này làm cho ch t d o tr thành v t li u không th thi u c khi gi i quy t nhi m v k thu t ph c t p: nh và b n, cách m, không d n nhi t, b n nhi t, b n v i các dung môi h u c và các môi tr ng xâm th c, chúng có th tho mãn b t c các yêu c u v thi t k .

HDPE: HDPE High density polyethylene

(polyetylen t tr ng cao )
LLDPE: Linear low-density polyethylene

(polyetylen m ch th ng t tr ng th p)
LDPE: Low-density polyethylene (polyetylen t tr ng th p) ABS: Acrylonitrin butadien styren PET: Polyethylene terephthalate

Bi u

v nhu c u ch t d o n m 2007- 2008 c a th gi i

Trong bài báo cáo này, tôi ch t p trung nghiên c u v PP, PE, PS, PVC và Teflon. N i dung nghiên c u c a t ng lo i ch t d o ch d ng l i gi i thi u t ng quan, các tính ch t c tr ng, ph ng pháp t ng h p và m t vài ng d ng c a nó trong th c t «.

B. CÁC K T QU NGHIÊN C U
I. II. III. IV. V. Polyetylen: PE Polypropylen: PP Poly styren PS Polyvinylclorua : PVC Polytetrafluroethylene :Teflon (PTFE)

T ng quan v it ng ‡ M t trong các ch t d o ph bi n trên th gi i (hàng n m tiêu th toàn c u t 78 tri u t n ) là Polyetylen. ‡ Polyetylen là h p ch t h u c g m nhi u nhóm etylen CH2-CH2 liên k t v i nhau b ng các liên k t hidro no ‡ c i u ch b ng ph n ng trùng h p monoetilen (C2H4) .I. Polyetylen: PE ‡ 1.

các dung d ch ki m.H3 PO4. u giòn. Tính ch t nhi t h c ‡ ch u l nh c a PE khá cao: ±70oC PE m i b t nhiên nhi t nóng ch y th p. Tuy . b n v ng v i môi tr ng HNO3. H2 SO4 c. ‡ ch ng hi n t ng lão hóa ta cho thêm mu i công nghi p có kích th c 30Q m kho ng 1-2%. ‡ c. tia cùc tÝm. v i NH3 và các mu i amoni. b n hoá h c ‡ nhi t th ng PE b n v ng v i H2 SO4 và HNO3 ( n ng loãng) v i HCI . ¸nh n¾ng mÆt trêi« Hi n t ng này ng i ta g i là ³hi n t ng b lão hóa´. không b n v i axitcromic. Các tính ch t c tr ng c a PE ‡ a. HCOOH và CH3COOH c. ‡ PE dÔ bÞ OXH bëi «xi kh«ng khÝ. : b n th i ti t.2. ‡ b.

Ch s i n tr su t (.60 1-Oct-10 PE .t n s 106hz i n th ánh th ng (kV/mm) (2-3).10-4 (25). Tính ch t cách i n: ‡ PE có m c hao t n iên môi th p nh t.60 45 . dùng trong k thu t i n t n s cao..cm) PE cao áp 1017 PE trung ap 1017 PE h áp 1017 TgH(tg góc hao t n i n môi).‡ d.PVC-TEFLON 7 .PP .PS .10-4 45 .60 14 . PE là l ai v t li u có tính cách i n ch t l ng cao.Tuy nhiên tính cách i n c a PE c ng thay i theo nhi t .10-4 (24).

01% ‡ k t tinh 85 ÷ 95% ‡ S n ph m c m ‡ hoá m m th p (120oC). 110oC LDPE hoàn toàn tr ng thái vô nh hình.80oC 8 .93 (g/cm3) Không hút m M c h p th n c < 0.02% k t tinh 60 ÷ 70% S n ph m trong h n PEHD. LDPE. m c h p th n c trong 24h < 0.PVC-TEFLON LDPE d = 0. gãy: .96 ‡ Không hút m. gãy: -80oC 1-Oct-10 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ PE . nh ng trong th tr ng ph bi n là 2 lo i HDPE và LDPE.PS . r t d gia công. i m hoá m m th p (90oC).95 ÷ 0.92 ÷ 0. d gia công ‡ Ch u hoá ch t t t ‡ Cách i n t t ‡ L c kéo t 220 ÷ 300 kg/cm2. LLDPE. Ch u hoá ch t t t Cách i n t t L c kéo t 114 ÷ 150kg/cm2 giãn dài 400 ÷ 600% Nhi t giòn. VLDPE.PP . có lo i ‡ t t c ng kéo t t 600kg/cm2 ‡ dãn dài 200 ÷400% ‡ Nhi t giòn. ‡ HDPE ‡ T tr ng d= 0.Nh a Polyetylen có nhi u lo i: HDPE. trong su t.

96g/cm3 Có 2-6 C Trên 1000C có 4-10 nhánh Lo i 1: 400 .920.95 0. Lo i 5: PE-C (thay th m t s H trong PE b ng clo): clorua hoá nh m t ng bám dính cho PE.600% PELD (lowdensity) t tr ng th p V = 0.93 g/cm3 1000C thì có 10-35 nhánh ng n m i nhánh có 2-3 C (nhánh ng n có giãn dài l n nh t) Lo i 3: PELLD (linear LD) có V= 0.920.91g/cm3 (t ng ng PP tinh khi t).94g/cm3 Lo i 4: 650 .750% PEVLD ( very low density) có V= 0.Phân lo i PE theo t tr ng Nhánh ch a 10 C Lo i 2: 200 .90.400% HDPE ( hight density) V = 0. .

‡ PE c t ng h p b ng hai ph ng pháp: ph ng pháp trùng h p áp su t cao và ph ng pháp trùng h p ionic áp su t cao. .T NG H P PE ‡ Ph n ng trùng h p etylen thành PE có th th c hi n theo c ch g c ho c ion. ho c áp su t th p.

to~100-300oC O2 ( 0.1%) CH2 CH2 n 1-Oct-10 PE .05 ~ 0.PS .PP .PVC-TEFLON 11 .Polietylen áp su t cao c g i t t Polietylen cao áp: nCH2 CH2 P = 1000at.

NG D NG C A PE .

b n kéo dài là 30 ± 40 N/mm2. Polypropylen: PP 1. Công th c phân t : (C3H6)x T trong: PP vô nh hình là 0.96 g/cm3. PP có ý ngh a trong k thu t khi có phân t l ng t 80000 200000 vC i m nóng ch y: -165oC Công th c c u t o: . là s n ph m c a ph n ng ‡ ‡ ‡ ‡ trùng h p Propylen.85 g/cm3.PP tinh th là 0. T ng quan ‡ Polypropylen là m t lo i polyme. giãn dài là 250 ± 700%.II.

1700C. m c hút m < 0. Nh ng nhi t trên 80oC thì PP b t u tan trong hai lo i dung môi trên .01% 1-Oct-10 PE . b n hoá ch t: Polymer có k t tinh l n > polymer có k t tinh bé.2: Tính ch t hóa h c V i nhi t bình th ng PP không tan trong các dung môi.1: Tính ch t v nhi t ‡ t0nc = 160 .PS .PP .PVC-TEFLON 14 .Tính ch t 2.z 2. PP th c t xem nh không hút n c. nó ch tr ng n trong cacbua th m ho c cacbua c clorua hóa. N u không có tác d ng t i tr ng t bên ngoài thì các s n ph m c a PP có th gi nguyên d ng t i 1500C ‡ PP ch u l nh kém( -5 ± -150C b giòn ) ‡ Kho ng nhi t làm vi c thích h p c a PP (-5 ± 400C) 2. PP h u nh không tan trong d u th c v t.

mm In t0 = 200C k = 5660N/mm2 t0 = 1200C k = 89N/mm2 E = 670 .‡ 2.PP .3: Tính ch t c h c ‡ PP c ng h n r t nhi u so v i PE.1190N/mm2 dai va p 3. d b oxi hóa.PVC-TEFLON 15 .3 Ncm/cm2 c ng Brinen 63N/mm2 Iz 1-Oct-10 PE . b n c h c c a PP ph thu c r t m nh vào t c ch t t i.PS . ‡ PP ch u l nh kém h n PE.

PS . n CH2 CH CH3 TiCl3 +Al(C2H5)3 H2 C H C CH3 n 1-Oct-10 PE .PVC-TEFLON 16 . áp su t ph n ng là 30 bar. Ph ‡ ng pháp t ng h p c i u ch d i tác d ng c a h xúc tác cationic (TiCl4 + Al(C2H5)) trong dung môi hexan -80oC.PP . áp su t này c i u ch nh nh i u ch nh t c a nguyên li u propylene và s d ng thi t b t ng áp.3.

PS .PP .ng PP.PVC-TEFLON . 1-Oct-10 c dùng trong ng d n n c sinh ho t 17 PE .

PS .PVC-TEFLON 18 .PP .M t s ch t li u làm t PP 1-Oct-10 PE .

PS . ‡ PS Là lo i vô nh hình cho ánh sáng l t qua 90% PS kính. Polystyren (PS) ‡ Polystiren c bi t n n m 1845 khi t nóng styren trong ông thu tinh nhi t 200°C.III. t ng h p c nh nhi t phân các hydro cacbon thì lo i nh a này m i c t p trung nghiên c u. ‡ Mono styren(vinyl benzol ho c phenyl etylen ): CH = CH2 ‡ Công th c c u t o PS: * CH2 CH2 C6 H5 1-Oct-10 PE .PVC-TEFLON 19 * .PP .

xeton.PVC-TEFLON 20 . tan trong các dung d ch cacbon th m. ‡ c. este« ‡ PS có phân t l ng cao khó tan h n PS có phân t l ng th p ‡ b. cacbua c clorua hóa. Tính ch t v nhi t. hòa tan. b n hóa. ‡ R t d tan trong dung môi.M t s tính ch t ‡ a. ‡ PS là lo i v t li u có b n hóa h c t t nh có s bão hòa c a cacbon trong m ch cacbon c ng v i s có m t c a g c phelnyl làm cho PS có b n hoàn h o v i nhi u dung d ch ho t hóa.75oC ‡ d.110oC . ‡ Nhi t làm vi c t i a trong m t kho ng th i gian liên t c c a PS là 70 . 1-Oct-10 PE .PS . ‡ C u trúc m ch c a PS hoàn toàn là cacbua hydro nên t o cho PS tính cách i n c c kì hoàn h o.Tính ch t cách i n.PP . ‡ b n nhi t c a PS theo Mactanh là 800C còn theo Vic là 105 .

khi toC > 80oC thì modun = 0. Tính ch t c h c.PP .‡ e. Khi nhi t t ng thì modun gi m. giòn nên giãn dài nh ‡ giãn dài t ng r t m nh khi t0 80oC và PS b t u m m và d n d n dính nh cao su. V = 1.10 (N/mm2) I = 120 200 (KN.PS .PVC-TEFLON .cm/cm2) HB = 140 160 (KN/mm2) 21 6 8 8 18 t C 6 8 0 38 66 1-Oct-10 PE .0 1.06 (g/cm3) Wk = 35 59 (N/mm ) Wu = 56 133(N/mm ) Wn = 80 112 (N /mm2) E = (28 35). ‡ PS là lo i ch t d o c ng. ‡ Tính ch t c h c c a PS ph thu c vào m c trùng h p hay phân t l ng ‡ Gi i h n b n kéo ph thu c vào t c ch t t i tr ng v i t c ch t t i nh cho ta nh ng giá tr b n nh .

PP .Ph ng pháp t ng h p ‡ PS c t o thành t ph n ng trùng h p stiren b ng ph ng pháp trùng h p g c v i ch t kh i u là peoxit. Ph n ng u c ti n hành b ng ph ng pháp nh t ng hay trùng h p kh i: 1-Oct-10 PE .PS .PVC-TEFLON 22 .

S n xu t các s n ph m trong ngành may m c S n xu t các s n ph m trong ngành i n ng d ng Trong các ngành khác 1-Oct-10 PE .PS .PVC-TEFLON 23 .PP .

PVC-TEFLON 24 . Polyvinyl clorua (PVC) ‡ Polivinyclorua là m t lo i nh a t ng h p b ng cách trùng h p vinylclorua monome (MVC) Hi n nay PVC là lo i nh a nhi t d o c s n xu t và tiêu th nhi u th 3 trên th gi i( sau polyetylen-PE và polypropylenPP).PVC Suspension) và nh t ng (PVC.PVC Emulsion). ‡ PVC d ng b t màu tr ng.E .PP . PVC t n t i hai d ng là huy n phù (PVC. PVC.PS .S có kích th c h t l n t 20 . PVC.E nh t ng có m n cao.150 micron. 1-Oct-10 PE .IV.S .

ChÊt l-îng sp kÐm ‡ c TÝnh æn ®Þnh nhiÖt ‡ PVC lµ vËt liÖu nh¹y nhiÖt v× tº • 140º th× b¾t ®Çu ph©n hñy. ‡ n >1000 chiÕm • 70% cã tÝnh c¬ lý hãa hoµn h¶o. ChÊt l-îng sp tèt ‡ n ” 1000 chiÕm 30% th× s¶n phÈm cã tÝnh c¬ lý kÐm.a TÝnh hoµ tan cña PVC ‡ §èi víi PVC cã n ” 500 dÔ tan trong axeton este. NÕu n cao h¬n møc ®é hßa tan bÞ h¹n chÕ. ®Õn tº = 170º th× qu¸ tr×nh ph©n hñy nhanh cho ta HCl vµ ®é sÉm mµu t¨ng dÇn tõ tr¾ng vµng => da cam => ®á n©u => ®en ‡ d. Ph©n tö l-îng vµ ®é ph©n t¸n. RH ®-îc clorua hãa. .PP . TÝnh phèi hîp víi lo¹i nhùa vµ chÊt ho¸ dÎo. ‡ PVC cã ®é khuyÕch t¸n cao ( n = 100 2500 m¾t xÝch).®-îc PVC-TEFLON sîi hoÆc m¹ch ancid ‡ TÝnh chÊt.víi mét lo¹t c¸c polyeste m¹ch25 1-Oct-10 PE . ‡ PVC cã thÓ phèi hîpPS . ‡ b.

‡ Lu ng HCl d s d ng ch t xúc tác: oxy clo hoá ethylen v i s có m t c a . B2: Nhi t phân EDC thành MVC và axit clohy ric HCl.Ph ng pháp t ng h p ‡ T acetylen: Ngày nay không còn s d ng do i t á vôi than á quá t n kém.2-ethylen-diclorua(EDC). ‡ T ethylen: QT s x y ra theo 2 b c. B1: Clo hoá ethylen t o ra 1.

S quá trình s n su t MVC k t h p oxyclo hoá ethylen .

.

.

k thu t i n t L nh v c xây d ng ng d ng s n xu t ôtô. xe máy s c kho con ng i .

PS .Các l nh v c ng d ng c a PVC trên th gi i 1-Oct-10 PE .PP .PVC-TEFLON 31 .

PS .PVC-TEFLON 32 .Các l nh v c ng d ng c a PVC Vi t Nam 1-Oct-10 PE .PP .

PVC-TEFLON 33 .1-Oct-10 PE .PP .PS .

PVC-TEFLON 34 .PP .PS .1-Oct-10 PE .

Teflon (Dupon ± M ). Ftaroplat (Nga).polytetrafluroethylene (-CF2-CF2-)n) ‡ 1.V.1 ± 0. ‡ Nó t o ra m t polyme có r t nhi u c tính t t mà các lo i ch t d o khác không có c nh : b n nhi t cao. ây là m t hóa ch t h u c ch a fluor. Plunkett (1910-1994) vào n m 1938 và nó c bi t n nh m t s n ph m th ng m i c hãng DuPont tung ra th tr ng t n m 1946. ch ng mài mòn cao« ‡ Hi n nay xu t hi n các lo i Teflon sau: PTFE ( c). . Tæng quan vÒ ®èi t-îng: ‡ Teflon c phát hi n l n u tiên b i Roy J. teflon (PTFE . ‡ PTFE có th s n xu t d ng b t ± s i t i x p. (Teflon*) có th d ng h t m n phân tán v i kích th c h t 0. tính cách i n cao. không b t cháy. h s ma sát nh . có tính ch t ch u nhi t và không k t dính.3m ho c d ng dung d ch huy n phù màu vàng ± tr ng (màu s a) 50 ± 60% polyme. Hoctaflen ± TF ( c).

C u trúc hoá h c c a Teflon ‡ V C u trúc.2. PFA có l i th nh Teflon PTFE v i c u trúc: [CF (OR)-CF2 (CF2-CF2)n]m OR i di n cho m t nhóm perfloankyloxy. có nhi u lo i Teflon: ‡ Nh a Teflon PTFE là m t polymer c a các monome tetrafloetylen v i công th c: (CF2-CF2)n ‡ Các Hexafloetylen tetrafloetylen thu c lo i co-polyme FEP: [CF (CF3)-CF2 (CF2-CF2)n]m ‡ Perfloankyloxy-polymer. .

Teflon là polyme d ng tinh th .3g/cm3 còn ph n vô nh hình là 2.‡ 3. Do ó nh a Teflon có kh n ng ch ng bám dính t t. V t li u nh a Teflon ch u c nhi t n 300oC. k t tinh: ‡ k t tinh t l thu n v i t tr ng. ‡ Nh a Teflon có h s ma sát th p và i l ng này không ph thu c vào nhi t .05 grafit/cm3. Tính ch t v t tr i c a nh a Teflon ‡ 3. k t tinh c a nó vào kho ng 80 ± 85%. ‡ 3.4. hòa tan và b n hóa: ‡ Nh a Teflon không tan trong b t k m t lo i dung môi nào và r t b n v i các hóa ch t ‡ 3. T tr ng c a Teflon ph n k t tinh là 2. . b n nhi t và b nc h c ‡ Nh a Teflon r t b n nhi t và có tính ch ng cháy t t. ‡ 3.3.Tính ch t i n môi: ‡ H ng s i n môi c a nh a Teflon r t th p nên Teflon là m t trong nh ng ch t i n môi t t nh t trong k thu t i n.2.1.

oC H s dãn n dài: T .cm. KG. ôm.10-5 15.10-5 1017 1017 1.25 16 ± 31 11 .cm/cm2: b n.2 0.08 >400 8.10-5 8.0003 .M t s tính ch t khác T tr ng.9 ± 2.gi . N/mm2: Khi kéo (không nhi t luy n): Khi u n Khi nén: Bi n d ng dài t ng i. KG/mm2: H s ma sát V i thép không r 1X18H9T: H s d n nhi t. 04 ± 0.0002 ± 0. 25 >20 14 . g/cm3: dai va d p. ôm. c ng Brinel.10-5 11. kcal/m.14 250 ± 500 3±4 0.14 ± 2. không nh h n i n tr riêng b m t.60 n ± 10 oC T . không nh h n i n th ánh th ng t ns n 1019hz t ns n 1010hz Tang góc hao t n i n môi 2.10 n 20 oC T 20 n 120 oC T 120 n 280 oC i n tr riêng th tích.

ng d ng trong i s ng ‡ Ch t tráng b m t cho d ng c nhà b p .4.

C.i n ph m PE và PP s ng a n ng c t ng th h n m t D báo s n xu s PE vàng PP và PE trong t theolai c s ph t phát th i PP trong n m 2030 ng m D ki n t n l . tgiá c s PPls có mtrong nh png n giá PE. K T LU N STrong giai o n 2010-2020.

i n thoai di ng.‡ Ch t ch c a PlasticsEurope là Wilfried Haensel cho r ng: ³Ch t d o s óng vai trò quan tr ng h n n a trong cu c cách m ng công ngh t ng lai. máy bay cho n các t m pin m t tr i âu âu chúng ta c ng nhìn th y ch t d o. Hi n nay. ôtô. t máy tính..." . ch t d o ã có m t trong h u h t các s n ph m xung quanh chúng ta. nhà c a.

Xin chân thành c m n ã theo dõi! 1-Oct-10 PE .PVC-TEFLON 42 .PS .PP .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->