P. 1
Tieu Luan Chat Deo Pe Pp Ps Pvc Ptfe

Tieu Luan Chat Deo Pe Pp Ps Pvc Ptfe

|Views: 227|Likes:
Được xuất bản bởiNga_Nguyen_7076

More info:

Published by: Nga_Nguyen_7076 on Oct 02, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2012

pdf

text

original

Sections

  • A. PH N M U
  • B. CÁC K T QU NGHIÊN C U
  • I. Polyetylen: PE
  • II. Polypropylen: PP
  • III. Polystyren (PS) III. Polystyren (PS)
  • IV. Polyvinyl clorua (PVC)
  • V. teflon

CH T D O

GV h ng d n: Ths Lê c Giang Th c hi n : H Th Thu Hi n

A. PH N M

U

‡ Ch t d o ± plastic v i ý ngh a h p dùng cho nh ng h p ch t h u c t nhiên và t ng h p, có kh n ng t o hình ho c là dùng cho nh ng polime không có tính àn h i cao nh hay không có tính ch t k t tinh cao nh t s i. ‡ T t c nh ng c i m này làm cho ch t d o tr thành v t li u không th thi u c khi gi i quy t nhi m v k thu t ph c t p: nh và b n, cách m, không d n nhi t, b n nhi t, b n v i các dung môi h u c và các môi tr ng xâm th c, chúng có th tho mãn b t c các yêu c u v thi t k .

HDPE: HDPE High density polyethylene

(polyetylen t tr ng cao )
LLDPE: Linear low-density polyethylene

(polyetylen m ch th ng t tr ng th p)
LDPE: Low-density polyethylene (polyetylen t tr ng th p) ABS: Acrylonitrin butadien styren PET: Polyethylene terephthalate

Bi u

v nhu c u ch t d o n m 2007- 2008 c a th gi i

Trong bài báo cáo này, tôi ch t p trung nghiên c u v PP, PE, PS, PVC và Teflon. N i dung nghiên c u c a t ng lo i ch t d o ch d ng l i gi i thi u t ng quan, các tính ch t c tr ng, ph ng pháp t ng h p và m t vài ng d ng c a nó trong th c t «.

B. CÁC K T QU NGHIÊN C U
I. II. III. IV. V. Polyetylen: PE Polypropylen: PP Poly styren PS Polyvinylclorua : PVC Polytetrafluroethylene :Teflon (PTFE)

T ng quan v it ng ‡ M t trong các ch t d o ph bi n trên th gi i (hàng n m tiêu th toàn c u t 78 tri u t n ) là Polyetylen. ‡ Polyetylen là h p ch t h u c g m nhi u nhóm etylen CH2-CH2 liên k t v i nhau b ng các liên k t hidro no ‡ c i u ch b ng ph n ng trùng h p monoetilen (C2H4) .I. Polyetylen: PE ‡ 1.

các dung d ch ki m. H2 SO4 c. Tuy . ‡ c. b n v ng v i môi tr ng HNO3. tia cùc tÝm. b n hoá h c ‡ nhi t th ng PE b n v ng v i H2 SO4 và HNO3 ( n ng loãng) v i HCI . ‡ ch ng hi n t ng lão hóa ta cho thêm mu i công nghi p có kích th c 30Q m kho ng 1-2%. HCOOH và CH3COOH c. ‡ b. ‡ PE dÔ bÞ OXH bëi «xi kh«ng khÝ.H3 PO4. không b n v i axitcromic. ¸nh n¾ng mÆt trêi« Hi n t ng này ng i ta g i là ³hi n t ng b lão hóa´. u giòn. : b n th i ti t. Tính ch t nhi t h c ‡ ch u l nh c a PE khá cao: ±70oC PE m i b t nhiên nhi t nóng ch y th p. Các tính ch t c tr ng c a PE ‡ a. v i NH3 và các mu i amoni.2.

Tính ch t cách i n: ‡ PE có m c hao t n iên môi th p nh t.t n s 106hz i n th ánh th ng (kV/mm) (2-3).cm) PE cao áp 1017 PE trung ap 1017 PE h áp 1017 TgH(tg góc hao t n i n môi).‡ d.60 1-Oct-10 PE . dùng trong k thu t i n t n s cao. Ch s i n tr su t (.10-4 45 .PP .10-4 (24).PVC-TEFLON 7 .Tuy nhiên tính cách i n c a PE c ng thay i theo nhi t .PS .60 45 .. PE là l ai v t li u có tính cách i n ch t l ng cao.60 14 .10-4 (25).

r t d gia công. LDPE. VLDPE.PVC-TEFLON LDPE d = 0.92 ÷ 0.93 (g/cm3) Không hút m M c h p th n c < 0.PP . ‡ HDPE ‡ T tr ng d= 0. có lo i ‡ t t c ng kéo t t 600kg/cm2 ‡ dãn dài 200 ÷400% ‡ Nhi t giòn. Ch u hoá ch t t t Cách i n t t L c kéo t 114 ÷ 150kg/cm2 giãn dài 400 ÷ 600% Nhi t giòn. i m hoá m m th p (90oC). LLDPE.Nh a Polyetylen có nhi u lo i: HDPE. nh ng trong th tr ng ph bi n là 2 lo i HDPE và LDPE. 110oC LDPE hoàn toàn tr ng thái vô nh hình.96 ‡ Không hút m. m c h p th n c trong 24h < 0. gãy: . gãy: -80oC 1-Oct-10 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ PE .02% k t tinh 60 ÷ 70% S n ph m trong h n PEHD. d gia công ‡ Ch u hoá ch t t t ‡ Cách i n t t ‡ L c kéo t 220 ÷ 300 kg/cm2. trong su t.95 ÷ 0.PS .80oC 8 .01% ‡ k t tinh 85 ÷ 95% ‡ S n ph m c m ‡ hoá m m th p (120oC).

750% PEVLD ( very low density) có V= 0. .90.920.93 g/cm3 1000C thì có 10-35 nhánh ng n m i nhánh có 2-3 C (nhánh ng n có giãn dài l n nh t) Lo i 3: PELLD (linear LD) có V= 0.96g/cm3 Có 2-6 C Trên 1000C có 4-10 nhánh Lo i 1: 400 .91g/cm3 (t ng ng PP tinh khi t).95 0.400% HDPE ( hight density) V = 0.600% PELD (lowdensity) t tr ng th p V = 0.Phân lo i PE theo t tr ng Nhánh ch a 10 C Lo i 2: 200 .94g/cm3 Lo i 4: 650 .920. Lo i 5: PE-C (thay th m t s H trong PE b ng clo): clorua hoá nh m t ng bám dính cho PE.

T NG H P PE ‡ Ph n ng trùng h p etylen thành PE có th th c hi n theo c ch g c ho c ion. ho c áp su t th p. . ‡ PE c t ng h p b ng hai ph ng pháp: ph ng pháp trùng h p áp su t cao và ph ng pháp trùng h p ionic áp su t cao.

05 ~ 0.PVC-TEFLON 11 .Polietylen áp su t cao c g i t t Polietylen cao áp: nCH2 CH2 P = 1000at. to~100-300oC O2 ( 0.1%) CH2 CH2 n 1-Oct-10 PE .PP .PS .

NG D NG C A PE .

PP tinh th là 0. là s n ph m c a ph n ng ‡ ‡ ‡ ‡ trùng h p Propylen. PP có ý ngh a trong k thu t khi có phân t l ng t 80000 200000 vC i m nóng ch y: -165oC Công th c c u t o: .II. T ng quan ‡ Polypropylen là m t lo i polyme. Công th c phân t : (C3H6)x T trong: PP vô nh hình là 0. giãn dài là 250 ± 700%. Polypropylen: PP 1. b n kéo dài là 30 ± 40 N/mm2.96 g/cm3.85 g/cm3.

nó ch tr ng n trong cacbua th m ho c cacbua c clorua hóa. N u không có tác d ng t i tr ng t bên ngoài thì các s n ph m c a PP có th gi nguyên d ng t i 1500C ‡ PP ch u l nh kém( -5 ± -150C b giòn ) ‡ Kho ng nhi t làm vi c thích h p c a PP (-5 ± 400C) 2. Nh ng nhi t trên 80oC thì PP b t u tan trong hai lo i dung môi trên . PP h u nh không tan trong d u th c v t. m c hút m < 0.PP .2: Tính ch t hóa h c V i nhi t bình th ng PP không tan trong các dung môi.Tính ch t 2.z 2.01% 1-Oct-10 PE .1700C. b n hoá ch t: Polymer có k t tinh l n > polymer có k t tinh bé.PS .PVC-TEFLON 14 .1: Tính ch t v nhi t ‡ t0nc = 160 . PP th c t xem nh không hút n c.

3: Tính ch t c h c ‡ PP c ng h n r t nhi u so v i PE. b n c h c c a PP ph thu c r t m nh vào t c ch t t i. mm In t0 = 200C k = 5660N/mm2 t0 = 1200C k = 89N/mm2 E = 670 . d b oxi hóa.PVC-TEFLON 15 .1190N/mm2 dai va p 3. ‡ PP ch u l nh kém h n PE.3 Ncm/cm2 c ng Brinen 63N/mm2 Iz 1-Oct-10 PE .PS .PP .‡ 2.

n CH2 CH CH3 TiCl3 +Al(C2H5)3 H2 C H C CH3 n 1-Oct-10 PE . áp su t ph n ng là 30 bar. Ph ‡ ng pháp t ng h p c i u ch d i tác d ng c a h xúc tác cationic (TiCl4 + Al(C2H5)) trong dung môi hexan -80oC. áp su t này c i u ch nh nh i u ch nh t c a nguyên li u propylene và s d ng thi t b t ng áp.PS .3.PVC-TEFLON 16 .PP .

PVC-TEFLON . 1-Oct-10 c dùng trong ng d n n c sinh ho t 17 PE .ng PP.PS .PP .

PS .M t s ch t li u làm t PP 1-Oct-10 PE .PP .PVC-TEFLON 18 .

PVC-TEFLON 19 * . ‡ PS Là lo i vô nh hình cho ánh sáng l t qua 90% PS kính. ‡ Mono styren(vinyl benzol ho c phenyl etylen ): CH = CH2 ‡ Công th c c u t o PS: * CH2 CH2 C6 H5 1-Oct-10 PE .PP .PS .III. t ng h p c nh nhi t phân các hydro cacbon thì lo i nh a này m i c t p trung nghiên c u. Polystyren (PS) ‡ Polystiren c bi t n n m 1845 khi t nóng styren trong ông thu tinh nhi t 200°C.

‡ Nhi t làm vi c t i a trong m t kho ng th i gian liên t c c a PS là 70 . ‡ PS là lo i v t li u có b n hóa h c t t nh có s bão hòa c a cacbon trong m ch cacbon c ng v i s có m t c a g c phelnyl làm cho PS có b n hoàn h o v i nhi u dung d ch ho t hóa. xeton.75oC ‡ d.PS . Tính ch t v nhi t. cacbua c clorua hóa. tan trong các dung d ch cacbon th m.M t s tính ch t ‡ a. 1-Oct-10 PE .PVC-TEFLON 20 . ‡ R t d tan trong dung môi. ‡ c.110oC . ‡ b n nhi t c a PS theo Mactanh là 800C còn theo Vic là 105 .PP .Tính ch t cách i n. hòa tan. ‡ C u trúc m ch c a PS hoàn toàn là cacbua hydro nên t o cho PS tính cách i n c c kì hoàn h o. este« ‡ PS có phân t l ng cao khó tan h n PS có phân t l ng th p ‡ b. b n hóa.

cm/cm2) HB = 140 160 (KN/mm2) 21 6 8 8 18 t C 6 8 0 38 66 1-Oct-10 PE .PVC-TEFLON . giòn nên giãn dài nh ‡ giãn dài t ng r t m nh khi t0 80oC và PS b t u m m và d n d n dính nh cao su.PP .0 1. Khi nhi t t ng thì modun gi m.‡ e.10 (N/mm2) I = 120 200 (KN.06 (g/cm3) Wk = 35 59 (N/mm ) Wu = 56 133(N/mm ) Wn = 80 112 (N /mm2) E = (28 35).PS . V = 1. Tính ch t c h c. khi toC > 80oC thì modun = 0. ‡ Tính ch t c h c c a PS ph thu c vào m c trùng h p hay phân t l ng ‡ Gi i h n b n kéo ph thu c vào t c ch t t i tr ng v i t c ch t t i nh cho ta nh ng giá tr b n nh . ‡ PS là lo i ch t d o c ng.

Ph n ng u c ti n hành b ng ph ng pháp nh t ng hay trùng h p kh i: 1-Oct-10 PE .PS .Ph ng pháp t ng h p ‡ PS c t o thành t ph n ng trùng h p stiren b ng ph ng pháp trùng h p g c v i ch t kh i u là peoxit.PVC-TEFLON 22 .PP .

S n xu t các s n ph m trong ngành may m c S n xu t các s n ph m trong ngành i n ng d ng Trong các ngành khác 1-Oct-10 PE .PS .PP .PVC-TEFLON 23 .

S có kích th c h t l n t 20 .S .IV.E nh t ng có m n cao. ‡ PVC d ng b t màu tr ng.PVC Emulsion).PVC Suspension) và nh t ng (PVC. PVC t n t i hai d ng là huy n phù (PVC.PP .PVC-TEFLON 24 .E . 1-Oct-10 PE . PVC.150 micron.PS . Polyvinyl clorua (PVC) ‡ Polivinyclorua là m t lo i nh a t ng h p b ng cách trùng h p vinylclorua monome (MVC) Hi n nay PVC là lo i nh a nhi t d o c s n xu t và tiêu th nhi u th 3 trên th gi i( sau polyetylen-PE và polypropylenPP). PVC.

®-îc PVC-TEFLON sîi hoÆc m¹ch ancid ‡ TÝnh chÊt. ‡ PVC cã thÓ phèi hîpPS .PP . ‡ b. RH ®-îc clorua hãa. NÕu n cao h¬n møc ®é hßa tan bÞ h¹n chÕ. ®Õn tº = 170º th× qu¸ tr×nh ph©n hñy nhanh cho ta HCl vµ ®é sÉm mµu t¨ng dÇn tõ tr¾ng vµng => da cam => ®á n©u => ®en ‡ d. ChÊt l-îng sp kÐm ‡ c TÝnh æn ®Þnh nhiÖt ‡ PVC lµ vËt liÖu nh¹y nhiÖt v× tº • 140º th× b¾t ®Çu ph©n hñy. TÝnh phèi hîp víi lo¹i nhùa vµ chÊt ho¸ dÎo. ‡ n >1000 chiÕm • 70% cã tÝnh c¬ lý hãa hoµn h¶o.víi mét lo¹t c¸c polyeste m¹ch25 1-Oct-10 PE . ‡ PVC cã ®é khuyÕch t¸n cao ( n = 100 2500 m¾t xÝch). Ph©n tö l-îng vµ ®é ph©n t¸n. ChÊt l-îng sp tèt ‡ n ” 1000 chiÕm 30% th× s¶n phÈm cã tÝnh c¬ lý kÐm.a TÝnh hoµ tan cña PVC ‡ §èi víi PVC cã n ” 500 dÔ tan trong axeton este. .

‡ Lu ng HCl d s d ng ch t xúc tác: oxy clo hoá ethylen v i s có m t c a .2-ethylen-diclorua(EDC). B1: Clo hoá ethylen t o ra 1. ‡ T ethylen: QT s x y ra theo 2 b c.Ph ng pháp t ng h p ‡ T acetylen: Ngày nay không còn s d ng do i t á vôi than á quá t n kém. B2: Nhi t phân EDC thành MVC và axit clohy ric HCl.

S quá trình s n su t MVC k t h p oxyclo hoá ethylen .

.

.

xe máy s c kho con ng i .k thu t i n t L nh v c xây d ng ng d ng s n xu t ôtô.

PP .PS .Các l nh v c ng d ng c a PVC trên th gi i 1-Oct-10 PE .PVC-TEFLON 31 .

Các l nh v c ng d ng c a PVC Vi t Nam 1-Oct-10 PE .PVC-TEFLON 32 .PP .PS .

PVC-TEFLON 33 .PS .1-Oct-10 PE .PP .

PS .1-Oct-10 PE .PP .PVC-TEFLON 34 .

1 ± 0.polytetrafluroethylene (-CF2-CF2-)n) ‡ 1. .3m ho c d ng dung d ch huy n phù màu vàng ± tr ng (màu s a) 50 ± 60% polyme.V. Tæng quan vÒ ®èi t-îng: ‡ Teflon c phát hi n l n u tiên b i Roy J. Teflon (Dupon ± M ). có tính ch t ch u nhi t và không k t dính. teflon (PTFE . h s ma sát nh . (Teflon*) có th d ng h t m n phân tán v i kích th c h t 0. không b t cháy. Hoctaflen ± TF ( c). tính cách i n cao. Plunkett (1910-1994) vào n m 1938 và nó c bi t n nh m t s n ph m th ng m i c hãng DuPont tung ra th tr ng t n m 1946. ‡ PTFE có th s n xu t d ng b t ± s i t i x p. ‡ Nó t o ra m t polyme có r t nhi u c tính t t mà các lo i ch t d o khác không có c nh : b n nhi t cao. ây là m t hóa ch t h u c ch a fluor. Ftaroplat (Nga). ch ng mài mòn cao« ‡ Hi n nay xu t hi n các lo i Teflon sau: PTFE ( c).

C u trúc hoá h c c a Teflon ‡ V C u trúc. PFA có l i th nh Teflon PTFE v i c u trúc: [CF (OR)-CF2 (CF2-CF2)n]m OR i di n cho m t nhóm perfloankyloxy.2. có nhi u lo i Teflon: ‡ Nh a Teflon PTFE là m t polymer c a các monome tetrafloetylen v i công th c: (CF2-CF2)n ‡ Các Hexafloetylen tetrafloetylen thu c lo i co-polyme FEP: [CF (CF3)-CF2 (CF2-CF2)n]m ‡ Perfloankyloxy-polymer. .

05 grafit/cm3. k t tinh: ‡ k t tinh t l thu n v i t tr ng. Do ó nh a Teflon có kh n ng ch ng bám dính t t. Tính ch t v t tr i c a nh a Teflon ‡ 3. Teflon là polyme d ng tinh th .2. . ‡ 3.‡ 3. T tr ng c a Teflon ph n k t tinh là 2. b n nhi t và b nc h c ‡ Nh a Teflon r t b n nhi t và có tính ch ng cháy t t. hòa tan và b n hóa: ‡ Nh a Teflon không tan trong b t k m t lo i dung môi nào và r t b n v i các hóa ch t ‡ 3.1.3. k t tinh c a nó vào kho ng 80 ± 85%. ‡ 3.4. V t li u nh a Teflon ch u c nhi t n 300oC.Tính ch t i n môi: ‡ H ng s i n môi c a nh a Teflon r t th p nên Teflon là m t trong nh ng ch t i n môi t t nh t trong k thu t i n. ‡ Nh a Teflon có h s ma sát th p và i l ng này không ph thu c vào nhi t .3g/cm3 còn ph n vô nh hình là 2.

ôm. 25 >20 14 .9 ± 2. N/mm2: Khi kéo (không nhi t luy n): Khi u n Khi nén: Bi n d ng dài t ng i.10 n 20 oC T 20 n 120 oC T 120 n 280 oC i n tr riêng th tích.14 ± 2. kcal/m. không nh h n i n th ánh th ng t ns n 1019hz t ns n 1010hz Tang góc hao t n i n môi 2.0003 .08 >400 8.10-5 8.10-5 15. KG. không nh h n i n tr riêng b m t.60 n ± 10 oC T .cm.10-5 11. ôm. 04 ± 0.M t s tính ch t khác T tr ng.14 250 ± 500 3±4 0.cm/cm2: b n.gi . g/cm3: dai va d p. KG/mm2: H s ma sát V i thép không r 1X18H9T: H s d n nhi t.25 16 ± 31 11 .0002 ± 0. c ng Brinel.10-5 1017 1017 1.2 0. oC H s dãn n dài: T .

ng d ng trong i s ng ‡ Ch t tráng b m t cho d ng c nhà b p .4.

tgiá c s PPls có mtrong nh png n giá PE. K T LU N STrong giai o n 2010-2020.i n ph m PE và PP s ng a n ng c t ng th h n m t D báo s n xu s PE vàng PP và PE trong t theolai c s ph t phát th i PP trong n m 2030 ng m D ki n t n l .C.

máy bay cho n các t m pin m t tr i âu âu chúng ta c ng nhìn th y ch t d o... ch t d o ã có m t trong h u h t các s n ph m xung quanh chúng ta. i n thoai di ng. ôtô. t máy tính." . Hi n nay.‡ Ch t ch c a PlasticsEurope là Wilfried Haensel cho r ng: ³Ch t d o s óng vai trò quan tr ng h n n a trong cu c cách m ng công ngh t ng lai. nhà c a.

PP .PVC-TEFLON 42 .PS .Xin chân thành c m n ã theo dõi! 1-Oct-10 PE .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->