P. 1
Bệnh án nhi khoa

Bệnh án nhi khoa

|Views: 1,186|Likes:
Được xuất bản bởilonga2

More info:

Published by: longa2 on Oct 02, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/23/2012

pdf

text

original

Bệnh án nhi khoa

A .hành chính
1 . trẻ :
Tên ……………………………………….giới ……………….tuổi ………..
Ngày vào viện : ………………………………………………………………
2 . mẹ trẻ :
Tên …………………………………………tuổi……………………………
Nghề ………………………………………………………………………….
Đ! ch" ………………………………………………………………………..
# . h$i %ệnh
1 . &' (o vào viện
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
2 . %ệnh )*
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
+ tiền )*
+.1 tiền )* trẻ :
,on -.u h!y con th/ : ………………………………………………………
Tiền )* th!i )0n :
1 th2i gi!n m!ng th!i ………………………………………………………
1 -ẻ t3 nhiên h!y mổ4 c!n thiệ5 ……………………………………………
1th2i gi!n v6 7i ……………………………………………………………..
1%ệnh &' (o 8u9 tr:nh -ẻ ……………………………………………………
,;n n<ng : …………………………………………………………………..
1 )= )inh : +>>>g.
1 ? th9ng -.u : t@ng trung %:nh ?>>AB>> g.
1 ? th9ng cu7i : t@ng C>>AD>> g
1 trên 1 tuổi : E F G 1 2H NA 1I
,hiều c!o : ………………………………………………………………….
1 )= )inh : CJA D> cm
1 trẻ 1 tuổi : BCABD cm
1 trên 1 tuổi : K F BD 1 DHNA1 I
LMng -.u ……………………………………………………………………
1 )o )inh : +> N +2 cm .
1 1 tuổi : CCAC? cm
1 D tuổi : D+ADC cm
LMng c9nh t!y ………………………………………………………………
1 )= )inh : JA1> cm
1 1 tuổi 1+4D cm
1 D tuổi 1D cm
T;m th.n :
1 %iOt hPng chuyện …………………………………………………..H 2A+thI
1 thích cQ2i -R! ……………………………………………………….H CAD
th
I
1 %S5 %ẹ ………………………………………………………………H?A J
th
I
15h9t ;m ………………………………………………………….H GA12
th
I
LSn -Tng :
1 cUt -.u …………………………………………………………..H2A+thI
1&Vy ………………………………………………………………..HCAD
th
I
1t3 ngWi ……………………………………………………………H ?AJ
th
I
1 -/ng ……………………………………………………………..HGA12
th
I
Xinh (Q6ng cho trẻ :
1 th2i gi!n cho con %Y )Z! mẹ hoàn toàn…………………………………..
1 th2i gi!n cho !n %ổ [ung ………………………………………………..
1 th2i gi!n c\t %Y …………………………………………………………
1 5hQ=ng 5h95 cho @n
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
Ti]m ch^ng :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
%inh thQ2ng :
1)!u -ẻ 1 th9ng : #,_
1 -^ 2 th9ng : %`i &iệt 4 %`ch h.u Nho gàn Nu7n v9n.H&.n 1I
1 -^ + th9ng : %`i &iệt 4 %`ch h.u Nho gàn Nu7n v9n H&.n 2I
1 -^ C th9ng : %`i &iệt 4 %`ch h.u Nho gàn Nu7n v9n H &.n +I
1 GA11 th9ng : )ai .
#ệnh tSt :
1%ệnh %bm )inh ……………………………………………………………
1 %ệnh (i truyền ……………………………………………………………..
1 %ệnh trong 8u9 tr:nh chuycn (`
………………………………………………………....................................
1%ệnh )!u )inh : ……………………………………………………………
+.2 tiền )^ mẹ A gi! (:nh :
1 chO -T (inh (Q6ng cho mẹ dhi m!ng th!i 4 )!u )inh
………………………………………………………………………………...
1%ệnh &' (i truyền ……………………………………………………………
1%ệnh &' m\c 5h0i trong 8u9 tr:nh m!ng th!i 4 và cho con %Y
……………………………………………………………………………….
1 thu7c (Rng dhi m!ng th!i 4cho con %Y
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
1tiền )^ %ệnh (i truyền trong gi! -:nh ……………………………………..
1 %ệnh cP tính ch9t (ch te a [ung 8u!nh
……………………………………………………………………………..
, .dh9m :
1 . toàn th;n :
1 ' th/c 4 t;m th.n :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
1 thc tr`ng : ………………………………………………………………..
1th;n nhiệt : ……………………………………………………………….
1 (!4 niêm m`c :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
1&fng tPc mPng :
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
1h`ch ngo`i vi
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2 .tu.n hoàn
1 m$m tim :…………………………………………………………………
#t : >A1 tuổi : 1A2 cm ngoài -Q2ng gig! -Mn T 4dg) C. ThN: i DDjk
2A? tuổi : 1cm ngoài -Q2ng giQl -Mn T 4dg) D. ThNFD> jk
BA12 tuổi : trong -g- T >4DA1cm .dg) C. ThNm D>jk
1 nh5 tim …………………………………………………………………..
#t: )= )inh : 1C>A1?> cdh5
1 tuổi : 12>A12D cdh5
D tuổi : 1>> cdh5
B tuổi : G> cd h5
1D tuổi : J> cdh5
1tiOng tim :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
1huyOt 95 ……………………………………………………………………
nATĐ :
o= )inh : BDmmhg
1 tuổi : J> mmhg
i 1 tuổi : J> 1 2N.
nATT : F H nATĐh2I11>.
1 m`ch m9u
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
+.hf hU5 : 1&Wngng3c:
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
1Nh5 tha : ………………………………………………………………….
o= )inh : C>A?>cdh5
1 tuổi : +> cd h5
D tuổi :2D cdh5
12 tuổi : 2> cd h5
1D tuổi : 1J cd h5
1c= hf hU5
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
1tiOng tha th!nhAdhi 5hO 8u0 ………………………………………………
1r: rào 5hO n!ng :…………………………………………………………….
1t`5 ;m %ệnh &'
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
C. tiêu hP! :
1 h:nh th9i %png
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...
1t&c thành %png ………………………………………………………………
1 u4 cpc……………………………………………………………………….
1&9ch
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
1 g!n
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...
#t trẻ (Qới D tuổi g!n (%) 1A2 cm.
1 -icm -!u trên thành %png
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
1 c9c (Uu hiệu 4nghiệm 5h95
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...
1 5h;n
o7 &.n h2Ch ……………………………………………………………………
o7 &Qqng ……………………………………………………………………
Tính chUt 5h;n
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
D. tiOt niệu :
1 8u!n )9t h7 thSn 4 c.u %àng 8u!ng
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
1 -icm niệu 8u0n trên4 gig! ………………………………………………..
1 ch`m thSn 4rung thSn 4 %S5 %ềnh thSn
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
1nQớc ticu
o7 &.n…………………………………………………………………….
#t : th9ng -.u : 1DA2D &.n .h2C h.
+ th9ng : 1DA2>
1 n@m : 12A1?
+ n@m : J
1> n@m : ?
rQqng nQớc ticu :…………………………………………………………..
1> ngày -.u: ?> A+>>m&h2Ch
1>nA2th : +D>A C>>
2thA1n!m : C>>AD>>
1tA + t : D>>A?>>
+ADt : ?>>A B>>
DAJ t : ?D>A 1>>>
JA 1D t : J>>A1C>>
s h2Ch F?>>1 1>> HNA1I
Tính chUt nt……………………………………………………………………
? .Th.n dinh :
1 ' th/c : …………………………………………………………………….
1 m\t ………………………………………………………………………..
1 &2i nPi ……………………………………………………………………..
1vSn-Tng……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
1c0m gi9c
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
1 5h0n [`
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
1td)n:
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
1 tiền -:nh …………………………………………………………………….
1m!ng nlo
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
1ticu nlo
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
B .[Q=ng N dhớ5Ar\ng :
B.1 [Q=ng :
ThP5
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
#t thP5 trQớc : )!u 12A1J th9ng mới dín
ThP5 )!u : trong + th9ng -.u4
B.2thớ5
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
B.+ r@ng :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
#t : ? th9ng muc 2 r@ng c^! hàm (Qới
J th9ng : 2 r@ng c^! hàm trên
2 tuổi : hOt 2> r@ng )Z!
BAG tuổi th!y r@ng )Z! Ai vvnh vien
J . c9c c= 8u!n dh9c
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
X cSn &;m )àng :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
,fng th/ m9u :
wnWng c.u :
1oo )inh : DA ? T h &
1,u7i )o )inh :C N C4D
11 tufi : +42 N +4D
1Tr]n 1 tuổi : C T h.&
wn_# :
1oo )inh : 1B> A1G> gh&
1XQ=i 1 tuổi : ?DA??j
1Trên 1 tuổi : t!ng (.n g.n %àng nguoi &ớn
w#!ch c.u :
1oo )inh : 1>A+> _h&k N :?Djk : r : 2>A+>jk
1 ngày DAB 4N : CDj4 r : CDjk
1Xuoi 1 tuổi : 11_h& k N : HGA1>
th
I : 2DA+>jk r : ?> A?Dj
1Trên 1 tuổi : ?AJ gh& k DAB tuổi 4 N : CDjk r: CDjk
112A1C tuổi : N : ?>A?Djk r : +>jk
wticu c.u :
1 )= )inh : 1>>AC>> _h&
1 ngoài )= )inh : 1D> A+>> _h&.
x .dOt &uSn :
1 . tPm t\t %ệnh 9n :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2. chbn -o9n :
2.1 %ệnh chính
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
2.2 %ệnh dym th]o :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
+. hQớng [* trí :
+.1 c9c [zt nghiệm c.n &àm thêm :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
+.2 hQớng -iều tr :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
+.+ -iều tr cp thc :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

. + thời gian cho an bổ xung ………………………………………………. Bệnh tật : +bệnh bẩm sinh …………………………………………………………… .(9-12th) Dinh dưỡng cho trẻ : + thời gian cho con bú sũa mẹ hoàn toàn………………………………….( 4-5th) + bập bẹ ………………………………………………………………(6. + 1 tuổi : 44-46 cm + 5 tuổi : 53-54 cm Vòng cánh tay ……………………………………………………………… + sơ sinh : 8-10 cm + 1 tuổi 13... + thời gian cắt bú ………………………………………………………… + phương pháp cho ăn ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….(4-5th) +tự ngồi ……………………………………………………………( 6-8th) + đứng ……………………………………………………………..( 2-3th) + thích cười đùa ………………………………………………………. bạch hầu –ho gàn –uốn ván (lần 2) + đủ 4 tháng : bại liệt ..5 cm + 5 tuổi 15 cm Tâm thần : + biết hóng chuyện …………………………………………………..8th) +phát âm ………………………………………………………….(2-3th) +lẫy ……………………………………………………………….( 9-12th ) Vận động : + cất đầu …………………………………………………………. bạch hầu –ho gàn –uốn ván.(lần 1) + đủ 3 tháng : bại liệt . bạch hầu –ho gàn –uốn ván ( lần 3) + 9-11 tháng : sởi . Tiem chủng : ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… binh thường : +sau đẻ 1 tháng : BCG + đủ 2 tháng : bại liệt .+ trẻ 1 tuổi : 74-75 cm + trên 1 tuổi : X = 75 + 5(N-1 ) Vòng đầu …………………………………………………………………… + so sinh : 30 – 32 cm .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->