P. 1
Bai Tap Tu Luan Dong Hoc Chat Diem.4746(2)

Bai Tap Tu Luan Dong Hoc Chat Diem.4746(2)

|Views: 469|Likes:
Được xuất bản bởimotsach90

More info:

Published by: motsach90 on Oct 02, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

BTVL10 - Nguyễn Đức Trường Giang

1

Chương I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM. I. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU A.LÝ THUYẾT: x − x0 ∆x = t − t0 ∆t 2. Độ dời : ∆x = x − xo = v.(t − to ) = v.∆t s 2. Tốc độ trung bình: vtb = t 3. Quãng đường đi được : s = v.t 4. Phương trình của chuyển động thẳng đều: x = x 0 + v (t - t 0 ). Nếu chọn gốc tọa độ và gốc thời gian tại vị trí vật bắt đầu dời chổ (x 0 = 0, t0 = 0) thì x = s = v.t 5. Chú ý: Chọn chiều dương cùng chiều chuyển động của vật nào đó ( nếu có nhiều vật) • Vật chuyển động cùng chiều dương v > 0, ngược chiều dương v < 0. • Vật ở phía dương của trục tọa độ x > 0, ở phía âm của trục tọa độ x < 0. • Nếu hai vật chuyển động (trên cùng 1 hệ tọa độ) + khi hai vật gặp nhau thì x1 = x2. + khi hai vật cách nhau 1 khoảng ∆s thì x1 − x2 = ∆s . 1. Vận tốc trung bình: v = • Nếu gốc thời gian là lúc bắt đầu chuyển động thì t 0 = 0. B.BÀI TẬP: Bài 1. Lúc 6 giờ một ô tô xuất phát từ A đi về B với vận tốc 60km/h và cùng lúc một ô tô xuất phát từ B về A với vận tốc 50km/h. A và B cách nhau 220km.Lấy AB làm trục tọa độ, A là gốc tọa độ, chiều dương từ A đến B và gốc thời gian là lúc 6 giờ. a.Lập phương trình chuyển động của mỗi xe. b.Định vị trí và thời gian hai xe gặp nhau. c.vẽ đồ thị tọa độ - thời gian của 2 xe trên cùng 1 hệ trục tọa độ. Đáp số: a) x1 = 60t (km) ; x2 = 220 – 50t (km). b) t = 2h; x1 = x2 = 120km. Bài 2. Lúc 7 giờ một ô tô khởi hành từ A đi về B với vân tốc 40km/h. Cùng lúc một xe khởi hành từ B về A với vận tốc 60km/h. Biết AB= 150km. a.Lập phương trình chuyển động của mỗi xe. b.vẽ đồ thị tọa độ - thời gian của 2 xe trên cùng 1 hệ trục tọa độ. Dựa vào đồ thị chỉ ra vị trí và thời gian và thời điểm hai xe gặp nhau. c.Định vị trí và thời gian và thời điểm hai xe gặp nhau. Đáp số: a) x1 = 40t (km) ; x2 = 150 – 60t (km). b và c) t = 1.5h và lúc 8giờ 30; x1 = x2 = 60km. Bài 3. Luùc 8h taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau 40km coù hai oâtoâ chaïy cuøng chieàu treân ñöôøng thaúng töø A ñeán B. Toác ñoä cuûa oâtoâ chaïy töø A laø 60km/h vaø toác ñoä cuûa oâtoâ chaïy töø B laø 40km/h. Choïn A laøm goác toaï ñoä, goác thôøi gian luùc 8h, chieàu döông töø A ñeán B. a) Laäp phöông trình chuyeån ñoäng cuûa hai xe. b) Xaùc ñònh vò trí vaø thôøi ñieåm hai xe gaëp nhau. c) Veõ ñoà thò chuyeån ñoäng cuûa hai xe. Döïa vaøo ñoà thò xaùc ñònh vò trí hai xe gaëp nhau. Bài 4. Luùc 7h taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau 200km coù hai oâtoâ chaïy ngöôïc chieàu treân ñöôøng thaúng töø A ñeán B. Toác ñoä cuûa oâtoâ chaïy töø A laø 60km/h vaø toác ñoä cuûa oâtoâ chaïy töø B laø 40km/h. Choïn A laøm goác toaï ñoä, goác thôøi gian luùc 7h, chieàu döông töø A ñeán B. a) Laäp phöông trình chuyeån ñoäng cuûa hai xe. b) Xaùc ñònh vò trí vaø thôøi ñieåm hai xe gaëp nhau. c) Veõ ñoà thò chuyeån ñoäng cuûa hai xe. Döïa vaøo ñoà thò xaùc ñònh vò trí hai xe gaëp nhau. Bài 5. Luùc 9h taïi ñieåm A moät oâtoâ CÑTÑ töø A ñeán B vôùi toác ñoä 36km/h. Nöûa giôø sau moät xe khaùc ñi töø B veà A vôùi toác ñoä 54km/h. AB = 108km

Dựa trên đồ thị định thời điểm hai xe cách nhau 30 km sau khi gặp nhau. Quãng đường đi được của mỗi xe cho đến khi gặp nhau. chiếc thứ nhất chạy với vận tốc trung bình 60 km/h. Định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau. Đáp số: b) 3giờ 30 phút c) 210 km. 60 b. 40 Đáp số: a) x1 = 60 – 20t (km) .Hồ Chí Minh. a. 0 1 2 Bài 11. b. Hỏi sau bao lâu thì xe thứ hai đuổi kịp xe đầu. Lập phương trình chuyển động của mỗi xe. c. Coi chuyển động của hai xe là thẳng đều. a. a. Lập phương trình chuyển động. a. c) 50km.BTVL10 . Hai người đi mô tô xuất phát cùng lúc tại hai điêm A và B cách nhau 10km. độ lớn vận tốc). b. Tìm lại kết quả bằng đồ thị. chiều dương AB.Đến 8 giờ ôtô dừng lại nghỉ 30 phút. Họ sẽ gặp nhau sau khi khởi hành bao lâu và cách B bao nhiêu km ? b. Sau 1giờ 30 phút. Biết AB = 14 km. Tìm thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau. 80 I 40 t (h). Chọn gốc tọa độ là B. Coi các ô tô chuyển động trên một đường thẳng. Hãy viết phương trình chuyển động của mỗi xe. Với cùng một gốc tọa độ. 2h cách B 10 km. Vẽ đồ thị tọa độ. chiếc thứ hai với vận tốc trung bình 70 km/h. Định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau. a. 40 km. Bài 12. Viết phương trình chuyển động của người ấy. sau đó nghỉ 30 phút rồi quay trở lại A đúng 10 giờ. b) 0. Lúc 6 giờ một ôtô chạy từ Sóc Trăng vào TP. Một người đi mô tô khởi hành từ A lúc 6 giờ để đến B lúc 8 giờ. Nêu đặc điểm chuyển động của mỗi xe (vị trí khởi hành. Vận tốc người đi xe đạp là v1 = 12 km/h.5 h 2 0 1 t (h) Bài 8. Đến 8 giờ xe thứ nhất dừng lại nghỉ 30 phút rồi chạy lại đuổi theo xe thứ hai với vận tốc cũ. chiếc thứ hai dừng lại nghỉ 30 phút rồi chạy với vận tốc như trước. Hai ôtô cùng xuất phát từ Hà Nội đi Vinh. b. Đáp số: 16 h 30 ph và cách ST 420 km. xe thứ hai đi về hướng TP. Coi chuyển động của họ là thẳng đều. Đồ thị của hai xe như hình vẽ. Biết AB = 60 km và coi chuyển động trong mỗi lượt đi và về là thẳng đều. a. II . cùng một gốc thời gian. c. Đáp số: a. c) Duøng ñoà thò xaùc ñònh thôøi ñieåm hai xe gaëp nhau. Hồ chí Minh với vận tốc 40 km/h. a. sau đó tiếp tục chuyển động với cùng vận tốc. Lúc 6 giờ sáng hai ôtô cùng khởi hành tại Sóc trăng: xe thứ nhất đi về hướng Bạc liêu với vận tốc 70 km/h.Coi chuyển động của hai xe là thẳng đều. b. Vẽ đồ thị của hai xe trên cùng một hệ trục tọa độ. Người đi xe đạp khởi hành ở A và người đi bộ khởi hành ở B cùng lúc và đi theo hướng từ A đến B. chiều chuyển động.Hồ Chí Minh. người đi bộ là v2 = 5 km/h. Bài 6. a. Đồ thị chuyển động của 2 xe được biểu diễn như hình vẽ.Nguyễn Đức Trường Giang a) Xaùc ñònh vò trí vaø thôøi ñieåm hai xe gaëp nhau. x (km) Bài 7. Đáp số: a) b) 1h. Biểu diễn đồ thị chuyển động của hai xe trên cùng một hệ trục tọa độ. chuyển động cùng chiều theo hướng từ A đến B. Khi đó hai xe cách Hà Nội bao xa. Lúc 7 giờ một ôtô khác cũng khởi hành từ Sóc Trăng với vận tốc 50 km/h để chạy vào TP. b. Lập phương trình chuyển động của mỗi xe. x2 = 40t (km).40km Bài 9. Đáp số: 9 h . Vận tốc người xuất phát từ A là 50 km/h và người từ B là 40 km/h. Bài 13. b. b) Xaùc ñònh thôøi ñieåm hai xe caùch nhau 45km. x (km) Bài 10. 100 km.

Noù chuyeån ñoäng thaúng ñeàu trong 30s tieáp theo. c. Bài 3.Nguyễn Đức Trường Giang Bài 14. cùng chiều v ⇒ a và v cùng dấu (av > 0).5 m/s và 63. • Nếu chuyển động chỉ theo một chiều và chọn chiều dương là chiều chuyển động thì S = ∆ x B. 1. Bài 5. Căn cứ vào đồ thị. một ôtô khởi hành từ TP. Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 54 km/h thì hãm phanh. thời điểm ôtô đuổi kịp tàu. Bài 16. Coi chuyển động của tàu và ô tô là thẳng đều. Tính vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau. Moät vaät CÑTNDÑ khoâng vaän toác ñaøu. Sau đó đi thêm 125m nữa thì dừng hẳn. b) Keå töø luùc taét maùy oâtoâ maát bao laâu ñeå ñi ñöôïc quaõng ñöôøng 150m. Phương trình chuyển động : x = x 0 + v 0 t +at 2 . Biết Hải Phòng cách Hà Nội 105 km và coi chuyển động là thẳng. Gia tốc: 4. 2 5. v s : v 2 . c. 40 20 0 4 t (h) Bài 15. a. a. một ôtô chạy từ Hà Nội đi Hải Phòng với vận tốc 75 km/h.Hồ Chí Minh đi Nha Trang với vận tốc 45 km/h. Đồ thị chuyển động của một người đi bộ và một người đi x (km) 3 xe đạp được biểu diễn như hình vẽ. a. Lúc 6 giờ một đoàn tàu từ TP. Hỏi 5s sau lúc hãm phanh.LÝ THUYẾT: ∆s ∆t 3. Cùng lúc.Tính thôøi vaät ñi ñöôïc ¾ ñoaïn ñöôøng ñaàu vaø ¾ ñoaïn ñöôøng cuoái.So sánh kết quả tìm được ở câu a và b. Moät oâtoâ ñang chaïy vôùi toác ñoä 72km/h thì taét maùy CÑTCDÑ chaïy ñöôïc theâm 200m nöõa thì döøng haún a) Tính gia toác cuûa xe vaø thôøi gian keå töø luùc taét maùy ñeán luùc xe döøng laïi. Hãy lập phương trình chuyển động của từng người.Veõ ñoà thò vaän toác thôøi gian cuûa ñoaøn taøu . Sau ñoù noù CÑCDÑ vaø ñi theâm ñöôïc 10s thì döøng haún. b Dựa trên xác định vị trí và thời điểm hai người gặp nhau.Vận tốc tức thời : v= 2. Bài 4. ñi ñöôïc quaõng ñöông s trong t giaây. . Sau đó lại tiếp tục chạy với vận tốc bằng lúc đầu. c. 6. ngược chiều v ⇒ a và v trái dấu (av < 0). Vận tốc tại thời điểm t : v = v 0 + at.Hồ Chí Minh đi Nha Trang với vận tốc 60 km/h.thời gian của hai xe.BTVL10 . Moät oâtoâ ñang chaïy vôùi toác ñoä 15m/s thì taét maùy CÑTCDÑ chaïy ñöôïc 125m thì toác ñoä cuûa oâtoâ laø 10m/s. r r • Chuyển động thẳng nhanh dần đều a cùng phương. Lập phương thình chuyển động của hai xe trên cùng một trục tọa độ. ∆t x = v 0 t +at 2 . tàu ở chỗ nào và đang chạy với vận tốc là bao nhiêu? Đáp số: 10. một ôtô chạy từ Hải Phòng về Hà Nội với vận tốc 60 km/h. xác định vị trí và thời gian ôtô đuổi kịp đoàn tàu. Sau khi chạy được 40 phút thì tàu dừng lại ở một ga trong 10 phút. Lập phương trình chuyển động của tàu và của ôtô kể từ lúc ôtô bắt đầu chạy và tìm vị trí. Độ dời: a= ∆v = hằng số. r r • Chuyển động thẳng chậm dần đều a cùng phương. b.tìm vị trí và thời điểm hai người gặp nhau.Từ phương trình chuyển động đã thành lập ở câu a.v 0 = 2a ∆ x. BÀI TẬP: Bài 1. Công thức liên hệ giữa a. Tính gia toác cuûa xe vaø thôøi gian keå töø luùc taét maùy ñeán luùc xe döøng laïi. b. Sau 10s ñoaøn taøu giaûm toác ñoä töø 54km/h xuoáng 18km/h. Lúc 6 giờ 50 phút. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU A.Tính gia toác cuûa ñoaøn taøu trong moãi giai ñoaïn. Đáp số: b) 8 h 50 phút và cách HCM 120 km. Vẽ đồ thị tọa độ . Vẽ đồ thị chuyển động của tàu và của ôtô trên cùng một hệ trục tọa độ. Lúc 7h. II.5m. Bài 2.

7m/s2 và 27 m/s. Bài 8.Giai đoạn 2: Chuyển động thẳng đều trong thời giai t2 = 5s. được chia làm 3 gian đoạn: . Đáp số: 1. Hỏi để không đụng vào chứong ngại vật này thì cần hãm phanh ở vị trí nào và thời gian hãm là bao lâu ? Biết rằng lúc hãm xe chuyển động chậm dần đều với gia tốc 5 m/s2. Hãy xác định gia tốc của vật. Tính vận tốc tức thời của vật tại thời điểm t = 2s c. b.BTVL10 .Giai đoạn 1: Chuyển động nhanh dần đều trong thời gian t1 = 4s. Tìm vận tốc lúc xe qua A và quãng đường OA. ĐS: ∆ S = a. Sau khi hãm phanh 10s thì đoàn tàu dừng lại cách chỗ hãm 135m. Thời gian toa thứ nhất qua trước mặt người ấy là 6s. Chứng minh rằng trong chuyển động biến đổi đều hiệu những quãng đường đi được trong hai khoảng thời gian bằng nhau liên tiếp là một lượng không đổi. Nó luôn luôn chịu một gia tốc ngược chiều với vận tốc đầu bằng 2 m/s2 trong suốt quá trình lên dốc và xuống dốc. a. Bài 22.5 m/s2. Một người đứng ở toa tàu nhìn ngang đầu toa thứ nhất của một đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh. Một ôtô tải được kéo bởi hai ôtô con thông qua ròng rọc như hình vẽ. b. Tính vận tốc trung bình của thang máy trong chuyển động trên. Một ôtô rời bến chuyển động nhanh dần đều ( vận tốc đầu bằng 0 ) với gia tốc a = 0. Biết gia tốc của hai ôtô con lần lượt là a1 = 1m/s2 và a2 = 2m/s2. Hãy xác định gia tốc a3 của xe tải Đáp số: 1. Đáp số: 5m/s và 12. Khi xuống cũng như khi lên một nửa quãng đường đầu nó chuyển động nhanh dần đều.Tìm vận tốc lúc bắt đầu hãm và gia tốc của đoàn tàu. Tìm vận tốc lúc bắt đầu hãm và gia tốc của tàu.59m/s Bài 19.59 (s). Ôtô chuyển động với vận tốc không đổi 30m/s. Cần bao nhiêu thời gian để vận tốc đạt đến 36km/h và trong khoảng thời gian đố ôtô chạy được vận tốc là bao nhiêu ? Bài 14. Tính thời gian vật đi hết nửa quãng đường cuối. Một vật chuyển động doc theo trục Ox với phương trình x = 3t2 + 2t (m). Một vật chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên. Hỏi khi nào thang máy có gia tốc hướng lên ? Hướng xuống ? b.Giai đoạn 3: Chuyển động chậm dần đều tong thời gian t3 = 8s để cuối cùng dừng lại. Trong giây thứ 4 nó đi được 7m. Bài 15. a. Lấy gốc tọa độ và gốc thời gian lúc xe ở vị trí chân dốc. Một ôtô rời bến chuyển động nhanh dần đều ( vận tốc đầu bằng 0 ) với gia tốc 0. ĐS: 9m.5 m/s2. đạt vận tốc 4 m/s . Bài 18.5m. Vận tốc của một vật chuyển động dọc theo trục Ox cho bởi hệ thức v = 15 – 8t (m/s). Tìm tọa độ và vận tốc tức thời của vật tại thời điểm 3s. Bài 16. ĐS: 2.Nguyễn Đức Trường Giang Bài 6. Bài 20.5 m/s2 Bài 12. Tính thời gian đi hết quãng đường đó. Đáp số: 0. a. 4 . Hỏi toa thứ 9 qua trước mặt người ấy trong bao lâu ? Biết rằng đoàn tàu chuyển động nhanh dần đều và khoang hở giữa hai toa tàu không đáng kể. Sau khi hãm phanh 10s thì đoàn tàu dừng lại cách chỗ hãm 135m. một nửa quãng đường sau nó chuyển động chậm dần đều cho tới khi dừng lại. ∆ t2 Bài 17. Bài 9. Một thang máy chuyển động thẳng đứng xuống dưới từ vận tốc đầu bằng 0. Đáp số: 2. Độ lớn của gia tốc này đều bằng nhau và bằng 0. Cần bao nhiêu thời gian để vận tốc đạt đến v = 36 km/h và trong thời gian đó ôtô đã chạy được quãng đường là bao nhiêu? Đáp số: 20s và 100m. Bài 10. Viết phương trình chuyển động của ôtô. Đến chân một con dốc đột nhiên máy ngừng hoạt động và ôtô theo đà đi lên dốc. Thang máy chuyển động từ mặt đất xuống một giếng sâu 196m. Tính thời gian để vật đi hết ½ quãng đường về cuối. b. Tính quãng đường nó đi được trong giây thứ 5. Tính vận tốc trung bình của vật trong khoảng thời gian từ t = 0s đến t= 2s.032s Bài 11. Một vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên và đi hết quãng đường trong thời gian 2s. Chuyển động của một thang maý khi hoạt động coi là chuyển động thẳng biến đổi đều a.5m. Một ôtô đang chạy với vận tốc 72km/h thì phát hiện một chướng ngại vật. Bài 21. Một xe ôtô khởi hành với vận tốc bằng 0 và sau đó chuyển động nhanh dần đều lần lượt qua A và B Biết AB = 37. Bài 7. Tìm khoảng thời gian chuyển động của thang máy từ mặt đất xuống đáy giếng.98m/s2. Xác định gia tốc của vật và loại chuyển động. thời gian từ A đến B là 25s vàvận tốc tại B là 30 m/s. Một vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên và đi hết quãng đường trong thời gian 2s. . Bài 13.

a. Tính vận tốc 5s sau lúc hãm. Biết gia tốc của nó không đổi là 8 cm/s2 . vận tốc của nó là v0 = . Chỉ sau một giây sau khi ôtô đi ngang qua một cảnh sát. hãy tính: a. Một chất điểm chuyển động trên trục Ox với phương trình: x = . Sau bao laâu thì hai xe caùch nhau 300m. Quãng đường anh đi được là bao nhiêu ? Bài 24. Lúc đố ôtô chuyển động theo chiều nào ? Bài 23. Xaùc ñònh thôøi ñieåm vaø vò trí hai xe gaëp nhau.t2 +10t + 8 (m). OÂtoâ baét ñaàu rôøi beán CÑTNDÑ vôùi gia toác 0. sau đó chuyển động chậm dần đều với gia tốc 2m/s2. a. b.Nguyễn Đức Trường Giang c. a. Một máy bay phản lực khi hạ cánh có vận tốc tiếp đất là 100 m/s. và lúc xe đi ngang qua gốc tọa độ. Tính thời gian nhỏ nhất cần để máy bay dừng hẳn lại kể từ lúc tiếp đất. 5 . Hỏi máy bay này có thể hạ cánh an toàn trên một dường băng dài 0. Tính vận tốc tức thời của vật sau 3s và sau 6s. Một người đi xe đạp lên dốc chậm dần đều với vận tốc đầu là v1 = 18 km/h. Cuøng moät luùc moät oâtoâ vaø moät xe ñaïp khôûi haønh töø hai ñieåm A. a. Lập phương trình chuyển của mỗi xe với cùng gốc tọa độ.8 km được không ? Bài 27.6 km/h. gốc thời gian và chiều dương.2 m/s2. Chọn trục Ox trùng với máng và có chiều dương hướng xuống phía dưới. Vận tốc ban đầu của một vật chuyển động dọc theo trục Ox là – 6 cm/s khi nó ở gốc tọa độ. Bài 30.BTVL10 . b. Vẽ đồ thị vận tốc-thời gian c. Bài 26. Xác định gia tốc chuyển động của vật và loại chuyển động. Một xe nhỏ trượt trên máng nghiêng đệm khí. oâtoâ ñuoåi theo xe ñaïp. B caùch nhau 120m vaø chuyeån ñoäng cuøng chieàu.4m/s2. Tính vận tốc của ôtô sau 20s.6 cm/s. anh này phóng xe đuổi theo với gia tốc không đổi bằng 3 m/s2. Biết rằng gia tốc của xe không đổi là 8 cm/s2 . Bài 29. lấy gốc thời gian là lúc xe đi ngang qua gốc tọa độ. sau bao lâu thì dừng lại ? Lúc đó xe ở vị trí nào ? c. xe ñaïp CÑTÑ vôùi toác ñoä 18km/h. Dựa trên đồ thị xác định thời gian từ lúc xe giảm đến lúc xe dừng. Bài 25. gia tốc cực đại của máy bay có thể đạt được bằng – 5 m/s2. Một xe đang chuyển động với vận tốc 54 km/h thì hãm phanh. b. Biết rằng để giảm tốc độ. Sau đố xe chuyển động như thế nào ? Hãy tính vận tốc của xe sau 3s kể từ lúc dừng lại. Một ôtô chạy đều trên đường thẳng với vận tốc 30 m/s vượt quá tố độ cho phép và bị cảnh sát giao thông phát hiện. Viết phương trình chuyển động của xe. Độ lớn gia tốc của hai xe bằng nhau và bằng 0. b. a. Vận tốc của nó sau 3s. b. Cùng lúc người khác cũng đi xe đạp xuống dốc nhanh dần đều vứi vận tốc đầu là v2 = 3. b. Tìm vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau. a. Vị trí của nó sau 2s. Hỏi xe chuyển động theo hướng nào. Lúc đó xe nằm ở vị trí nào ? Bài 28. Khoảng cách ban đầu của hai xe là 120m. Hỏi sau bao lâu anh cảnh sát đuổi kịp ôtô ? b.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->