P. 1
Bai Tap Tu Luan Dong Hoc Chat Diem.4746(2)

Bai Tap Tu Luan Dong Hoc Chat Diem.4746(2)

|Views: 469|Likes:
Được xuất bản bởimotsach90

More info:

Published by: motsach90 on Oct 02, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

BTVL10 - Nguyễn Đức Trường Giang

1

Chương I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM. I. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU A.LÝ THUYẾT: x − x0 ∆x = t − t0 ∆t 2. Độ dời : ∆x = x − xo = v.(t − to ) = v.∆t s 2. Tốc độ trung bình: vtb = t 3. Quãng đường đi được : s = v.t 4. Phương trình của chuyển động thẳng đều: x = x 0 + v (t - t 0 ). Nếu chọn gốc tọa độ và gốc thời gian tại vị trí vật bắt đầu dời chổ (x 0 = 0, t0 = 0) thì x = s = v.t 5. Chú ý: Chọn chiều dương cùng chiều chuyển động của vật nào đó ( nếu có nhiều vật) • Vật chuyển động cùng chiều dương v > 0, ngược chiều dương v < 0. • Vật ở phía dương của trục tọa độ x > 0, ở phía âm của trục tọa độ x < 0. • Nếu hai vật chuyển động (trên cùng 1 hệ tọa độ) + khi hai vật gặp nhau thì x1 = x2. + khi hai vật cách nhau 1 khoảng ∆s thì x1 − x2 = ∆s . 1. Vận tốc trung bình: v = • Nếu gốc thời gian là lúc bắt đầu chuyển động thì t 0 = 0. B.BÀI TẬP: Bài 1. Lúc 6 giờ một ô tô xuất phát từ A đi về B với vận tốc 60km/h và cùng lúc một ô tô xuất phát từ B về A với vận tốc 50km/h. A và B cách nhau 220km.Lấy AB làm trục tọa độ, A là gốc tọa độ, chiều dương từ A đến B và gốc thời gian là lúc 6 giờ. a.Lập phương trình chuyển động của mỗi xe. b.Định vị trí và thời gian hai xe gặp nhau. c.vẽ đồ thị tọa độ - thời gian của 2 xe trên cùng 1 hệ trục tọa độ. Đáp số: a) x1 = 60t (km) ; x2 = 220 – 50t (km). b) t = 2h; x1 = x2 = 120km. Bài 2. Lúc 7 giờ một ô tô khởi hành từ A đi về B với vân tốc 40km/h. Cùng lúc một xe khởi hành từ B về A với vận tốc 60km/h. Biết AB= 150km. a.Lập phương trình chuyển động của mỗi xe. b.vẽ đồ thị tọa độ - thời gian của 2 xe trên cùng 1 hệ trục tọa độ. Dựa vào đồ thị chỉ ra vị trí và thời gian và thời điểm hai xe gặp nhau. c.Định vị trí và thời gian và thời điểm hai xe gặp nhau. Đáp số: a) x1 = 40t (km) ; x2 = 150 – 60t (km). b và c) t = 1.5h và lúc 8giờ 30; x1 = x2 = 60km. Bài 3. Luùc 8h taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau 40km coù hai oâtoâ chaïy cuøng chieàu treân ñöôøng thaúng töø A ñeán B. Toác ñoä cuûa oâtoâ chaïy töø A laø 60km/h vaø toác ñoä cuûa oâtoâ chaïy töø B laø 40km/h. Choïn A laøm goác toaï ñoä, goác thôøi gian luùc 8h, chieàu döông töø A ñeán B. a) Laäp phöông trình chuyeån ñoäng cuûa hai xe. b) Xaùc ñònh vò trí vaø thôøi ñieåm hai xe gaëp nhau. c) Veõ ñoà thò chuyeån ñoäng cuûa hai xe. Döïa vaøo ñoà thò xaùc ñònh vò trí hai xe gaëp nhau. Bài 4. Luùc 7h taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau 200km coù hai oâtoâ chaïy ngöôïc chieàu treân ñöôøng thaúng töø A ñeán B. Toác ñoä cuûa oâtoâ chaïy töø A laø 60km/h vaø toác ñoä cuûa oâtoâ chaïy töø B laø 40km/h. Choïn A laøm goác toaï ñoä, goác thôøi gian luùc 7h, chieàu döông töø A ñeán B. a) Laäp phöông trình chuyeån ñoäng cuûa hai xe. b) Xaùc ñònh vò trí vaø thôøi ñieåm hai xe gaëp nhau. c) Veõ ñoà thò chuyeån ñoäng cuûa hai xe. Döïa vaøo ñoà thò xaùc ñònh vò trí hai xe gaëp nhau. Bài 5. Luùc 9h taïi ñieåm A moät oâtoâ CÑTÑ töø A ñeán B vôùi toác ñoä 36km/h. Nöûa giôø sau moät xe khaùc ñi töø B veà A vôùi toác ñoä 54km/h. AB = 108km

Vận tốc người đi xe đạp là v1 = 12 km/h. Đáp số: a) b) 1h. Biết AB = 60 km và coi chuyển động trong mỗi lượt đi và về là thẳng đều. Bài 13. xe thứ hai đi về hướng TP. Lúc 7 giờ một ôtô khác cũng khởi hành từ Sóc Trăng với vận tốc 50 km/h để chạy vào TP. sau đó nghỉ 30 phút rồi quay trở lại A đúng 10 giờ. b. c) 50km. Hãy viết phương trình chuyển động của mỗi xe. 40 km. Lúc 6 giờ một ôtô chạy từ Sóc Trăng vào TP.Đến 8 giờ ôtô dừng lại nghỉ 30 phút. a. c. a. Coi chuyển động của họ là thẳng đều. Vẽ đồ thị tọa độ. a. x (km) Bài 10. Định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau. Chọn gốc tọa độ là B. chiếc thứ hai dừng lại nghỉ 30 phút rồi chạy với vận tốc như trước. Lập phương trình chuyển động của mỗi xe. x2 = 40t (km). b. Biết AB = 14 km. Quãng đường đi được của mỗi xe cho đến khi gặp nhau. 100 km. Một người đi mô tô khởi hành từ A lúc 6 giờ để đến B lúc 8 giờ. Đáp số: a. x (km) Bài 7. a. Tìm thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau.Coi chuyển động của hai xe là thẳng đều. a. Bài 6. b) Xaùc ñònh thôøi ñieåm hai xe caùch nhau 45km. Viết phương trình chuyển động của người ấy. 60 b. Hỏi sau bao lâu thì xe thứ hai đuổi kịp xe đầu. Đồ thị của hai xe như hình vẽ. b. độ lớn vận tốc). Với cùng một gốc tọa độ. b. Người đi xe đạp khởi hành ở A và người đi bộ khởi hành ở B cùng lúc và đi theo hướng từ A đến B. b) 0. chuyển động cùng chiều theo hướng từ A đến B. a. chiếc thứ hai với vận tốc trung bình 70 km/h. Định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau. 80 I 40 t (h).Nguyễn Đức Trường Giang a) Xaùc ñònh vò trí vaø thôøi ñieåm hai xe gaëp nhau. Coi chuyển động của hai xe là thẳng đều. Biểu diễn đồ thị chuyển động của hai xe trên cùng một hệ trục tọa độ. sau đó tiếp tục chuyển động với cùng vận tốc. II .Hồ Chí Minh. Hai người đi mô tô xuất phát cùng lúc tại hai điêm A và B cách nhau 10km. chiều dương AB. a. người đi bộ là v2 = 5 km/h. Dựa trên đồ thị định thời điểm hai xe cách nhau 30 km sau khi gặp nhau.5 h 2 0 1 t (h) Bài 8. c. Lập phương trình chuyển động. Vận tốc người xuất phát từ A là 50 km/h và người từ B là 40 km/h. 0 1 2 Bài 11. Đáp số: 9 h . cùng một gốc thời gian. chiếc thứ nhất chạy với vận tốc trung bình 60 km/h. Khi đó hai xe cách Hà Nội bao xa. Sau 1giờ 30 phút. Vẽ đồ thị của hai xe trên cùng một hệ trục tọa độ. Đồ thị chuyển động của 2 xe được biểu diễn như hình vẽ. Nêu đặc điểm chuyển động của mỗi xe (vị trí khởi hành. 40 Đáp số: a) x1 = 60 – 20t (km) . c) Duøng ñoà thò xaùc ñònh thôøi ñieåm hai xe gaëp nhau.BTVL10 .40km Bài 9. Coi các ô tô chuyển động trên một đường thẳng. b. a. Lập phương trình chuyển động của mỗi xe. Đáp số: b) 3giờ 30 phút c) 210 km. Bài 12. Hai ôtô cùng xuất phát từ Hà Nội đi Vinh. Đến 8 giờ xe thứ nhất dừng lại nghỉ 30 phút rồi chạy lại đuổi theo xe thứ hai với vận tốc cũ. Lúc 6 giờ sáng hai ôtô cùng khởi hành tại Sóc trăng: xe thứ nhất đi về hướng Bạc liêu với vận tốc 70 km/h. Tìm lại kết quả bằng đồ thị.Hồ Chí Minh. b. Đáp số: 16 h 30 ph và cách ST 420 km. 2h cách B 10 km. Hồ chí Minh với vận tốc 40 km/h. chiều chuyển động. Họ sẽ gặp nhau sau khi khởi hành bao lâu và cách B bao nhiêu km ? b.

II.BTVL10 .5 m/s và 63.Nguyễn Đức Trường Giang Bài 14. c. Gia tốc: 4.thời gian của hai xe.5m. Bài 16. Vẽ đồ thị tọa độ . b.tìm vị trí và thời điểm hai người gặp nhau. b Dựa trên xác định vị trí và thời điểm hai người gặp nhau. Sau khi chạy được 40 phút thì tàu dừng lại ở một ga trong 10 phút. một ôtô khởi hành từ TP.Tính thôøi vaät ñi ñöôïc ¾ ñoaïn ñöôøng ñaàu vaø ¾ ñoaïn ñöôøng cuoái. ñi ñöôïc quaõng ñöông s trong t giaây. Noù chuyeån ñoäng thaúng ñeàu trong 30s tieáp theo. xác định vị trí và thời gian ôtô đuổi kịp đoàn tàu.So sánh kết quả tìm được ở câu a và b. Moät vaät CÑTNDÑ khoâng vaän toác ñaøu. r r • Chuyển động thẳng chậm dần đều a cùng phương. Sau 10s ñoaøn taøu giaûm toác ñoä töø 54km/h xuoáng 18km/h.Tính gia toác cuûa ñoaøn taøu trong moãi giai ñoaïn. Tính gia toác cuûa xe vaø thôøi gian keå töø luùc taét maùy ñeán luùc xe döøng laïi. r r • Chuyển động thẳng nhanh dần đều a cùng phương. Đáp số: b) 8 h 50 phút và cách HCM 120 km.Hồ Chí Minh đi Nha Trang với vận tốc 45 km/h.Từ phương trình chuyển động đã thành lập ở câu a. . Lúc 6 giờ 50 phút. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU A. a. Vẽ đồ thị chuyển động của tàu và của ôtô trên cùng một hệ trục tọa độ. Sau đó lại tiếp tục chạy với vận tốc bằng lúc đầu. ∆t x = v 0 t +at 2 .v 0 = 2a ∆ x. tàu ở chỗ nào và đang chạy với vận tốc là bao nhiêu? Đáp số: 10. Độ dời: a= ∆v = hằng số. Biết Hải Phòng cách Hà Nội 105 km và coi chuyển động là thẳng.Hồ Chí Minh đi Nha Trang với vận tốc 60 km/h.LÝ THUYẾT: ∆s ∆t 3. Lúc 7h. Coi chuyển động của tàu và ô tô là thẳng đều. Bài 5. Hỏi 5s sau lúc hãm phanh. Bài 2. Bài 3. Căn cứ vào đồ thị. một ôtô chạy từ Hà Nội đi Hải Phòng với vận tốc 75 km/h. b) Keå töø luùc taét maùy oâtoâ maát bao laâu ñeå ñi ñöôïc quaõng ñöôøng 150m. Đồ thị chuyển động của một người đi bộ và một người đi x (km) 3 xe đạp được biểu diễn như hình vẽ. 6. Sau ñoù noù CÑCDÑ vaø ñi theâm ñöôïc 10s thì döøng haún. Lập phương thình chuyển động của hai xe trên cùng một trục tọa độ. Cùng lúc. Tính vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau. • Nếu chuyển động chỉ theo một chiều và chọn chiều dương là chiều chuyển động thì S = ∆ x B. a. Hãy lập phương trình chuyển động của từng người. a. Bài 4. ngược chiều v ⇒ a và v trái dấu (av < 0).Vận tốc tức thời : v= 2. Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 54 km/h thì hãm phanh. thời điểm ôtô đuổi kịp tàu. 2 5. Moät oâtoâ ñang chaïy vôùi toác ñoä 72km/h thì taét maùy CÑTCDÑ chaïy ñöôïc theâm 200m nöõa thì döøng haún a) Tính gia toác cuûa xe vaø thôøi gian keå töø luùc taét maùy ñeán luùc xe döøng laïi. v s : v 2 . c. 1.Veõ ñoà thò vaän toác thôøi gian cuûa ñoaøn taøu . c. Lúc 6 giờ một đoàn tàu từ TP. Moät oâtoâ ñang chaïy vôùi toác ñoä 15m/s thì taét maùy CÑTCDÑ chaïy ñöôïc 125m thì toác ñoä cuûa oâtoâ laø 10m/s. Công thức liên hệ giữa a. 40 20 0 4 t (h) Bài 15. một ôtô chạy từ Hải Phòng về Hà Nội với vận tốc 60 km/h. BÀI TẬP: Bài 1. Lập phương trình chuyển động của tàu và của ôtô kể từ lúc ôtô bắt đầu chạy và tìm vị trí. cùng chiều v ⇒ a và v cùng dấu (av > 0). b. Vận tốc tại thời điểm t : v = v 0 + at. Sau đó đi thêm 125m nữa thì dừng hẳn. Phương trình chuyển động : x = x 0 + v 0 t +at 2 .

được chia làm 3 gian đoạn: . b. 4 . ĐS: 9m. Bài 9.032s Bài 11. ∆ t2 Bài 17.98m/s2. Chuyển động của một thang maý khi hoạt động coi là chuyển động thẳng biến đổi đều a.BTVL10 . Viết phương trình chuyển động của ôtô. Ôtô chuyển động với vận tốc không đổi 30m/s. a. Một vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên và đi hết quãng đường trong thời gian 2s. Bài 10. Thang máy chuyển động từ mặt đất xuống một giếng sâu 196m. a.Nguyễn Đức Trường Giang Bài 6. Một người đứng ở toa tàu nhìn ngang đầu toa thứ nhất của một đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh. Tính vận tốc trung bình của thang máy trong chuyển động trên.Giai đoạn 1: Chuyển động nhanh dần đều trong thời gian t1 = 4s. Nó luôn luôn chịu một gia tốc ngược chiều với vận tốc đầu bằng 2 m/s2 trong suốt quá trình lên dốc và xuống dốc. Bài 18.5m. Trong giây thứ 4 nó đi được 7m.Giai đoạn 3: Chuyển động chậm dần đều tong thời gian t3 = 8s để cuối cùng dừng lại. Một xe ôtô khởi hành với vận tốc bằng 0 và sau đó chuyển động nhanh dần đều lần lượt qua A và B Biết AB = 37. Tính thời gian để vật đi hết ½ quãng đường về cuối. Tìm khoảng thời gian chuyển động của thang máy từ mặt đất xuống đáy giếng.7m/s2 và 27 m/s. Một vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên và đi hết quãng đường trong thời gian 2s. Bài 15. Bài 7. b. Tìm vận tốc lúc xe qua A và quãng đường OA. Một thang máy chuyển động thẳng đứng xuống dưới từ vận tốc đầu bằng 0. Tính thời gian đi hết quãng đường đó. Bài 21. Sau khi hãm phanh 10s thì đoàn tàu dừng lại cách chỗ hãm 135m.59m/s Bài 19. Bài 8. Bài 20.5 m/s2. Đến chân một con dốc đột nhiên máy ngừng hoạt động và ôtô theo đà đi lên dốc. Tìm tọa độ và vận tốc tức thời của vật tại thời điểm 3s. Thời gian toa thứ nhất qua trước mặt người ấy là 6s. Khi xuống cũng như khi lên một nửa quãng đường đầu nó chuyển động nhanh dần đều. Hãy xác định gia tốc a3 của xe tải Đáp số: 1. Đáp số: 2. Tính quãng đường nó đi được trong giây thứ 5. Một ôtô rời bến chuyển động nhanh dần đều ( vận tốc đầu bằng 0 ) với gia tốc 0. Sau khi hãm phanh 10s thì đoàn tàu dừng lại cách chỗ hãm 135m. Bài 13. Một ôtô tải được kéo bởi hai ôtô con thông qua ròng rọc như hình vẽ. Hãy xác định gia tốc của vật. Đáp số: 0. Tính thời gian vật đi hết nửa quãng đường cuối. Lấy gốc tọa độ và gốc thời gian lúc xe ở vị trí chân dốc.5m. Hỏi để không đụng vào chứong ngại vật này thì cần hãm phanh ở vị trí nào và thời gian hãm là bao lâu ? Biết rằng lúc hãm xe chuyển động chậm dần đều với gia tốc 5 m/s2. Tính vận tốc tức thời của vật tại thời điểm t = 2s c. Chứng minh rằng trong chuyển động biến đổi đều hiệu những quãng đường đi được trong hai khoảng thời gian bằng nhau liên tiếp là một lượng không đổi.59 (s).Giai đoạn 2: Chuyển động thẳng đều trong thời giai t2 = 5s. Biết gia tốc của hai ôtô con lần lượt là a1 = 1m/s2 và a2 = 2m/s2. Tính vận tốc trung bình của vật trong khoảng thời gian từ t = 0s đến t= 2s. thời gian từ A đến B là 25s vàvận tốc tại B là 30 m/s. ĐS: 2. Một vật chuyển động doc theo trục Ox với phương trình x = 3t2 + 2t (m). a. một nửa quãng đường sau nó chuyển động chậm dần đều cho tới khi dừng lại. đạt vận tốc 4 m/s .5 m/s2. ĐS: ∆ S = a. Tìm vận tốc lúc bắt đầu hãm và gia tốc của tàu.5 m/s2 Bài 12. Cần bao nhiêu thời gian để vận tốc đạt đến v = 36 km/h và trong thời gian đó ôtô đã chạy được quãng đường là bao nhiêu? Đáp số: 20s và 100m. Đáp số: 5m/s và 12. b. Vận tốc của một vật chuyển động dọc theo trục Ox cho bởi hệ thức v = 15 – 8t (m/s). Độ lớn của gia tốc này đều bằng nhau và bằng 0. Hỏi khi nào thang máy có gia tốc hướng lên ? Hướng xuống ? b. Cần bao nhiêu thời gian để vận tốc đạt đến 36km/h và trong khoảng thời gian đố ôtô chạy được vận tốc là bao nhiêu ? Bài 14. Bài 16. Hỏi toa thứ 9 qua trước mặt người ấy trong bao lâu ? Biết rằng đoàn tàu chuyển động nhanh dần đều và khoang hở giữa hai toa tàu không đáng kể. . Xác định gia tốc của vật và loại chuyển động. Một vật chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên. Bài 22. Một ôtô đang chạy với vận tốc 72km/h thì phát hiện một chướng ngại vật. Một ôtô rời bến chuyển động nhanh dần đều ( vận tốc đầu bằng 0 ) với gia tốc a = 0. Đáp số: 1.Tìm vận tốc lúc bắt đầu hãm và gia tốc của đoàn tàu.

Lập phương trình chuyển của mỗi xe với cùng gốc tọa độ. B caùch nhau 120m vaø chuyeån ñoäng cuøng chieàu. Chỉ sau một giây sau khi ôtô đi ngang qua một cảnh sát. Vận tốc của nó sau 3s. b.6 km/h.8 km được không ? Bài 27.BTVL10 . Sau đố xe chuyển động như thế nào ? Hãy tính vận tốc của xe sau 3s kể từ lúc dừng lại. oâtoâ ñuoåi theo xe ñaïp. a. vận tốc của nó là v0 = . Tính vận tốc của ôtô sau 20s. Bài 25. xe ñaïp CÑTÑ vôùi toác ñoä 18km/h. Chọn trục Ox trùng với máng và có chiều dương hướng xuống phía dưới. sau đó chuyển động chậm dần đều với gia tốc 2m/s2. Bài 29. Lúc đó xe nằm ở vị trí nào ? Bài 28. Hỏi máy bay này có thể hạ cánh an toàn trên một dường băng dài 0. Khoảng cách ban đầu của hai xe là 120m. b. Vận tốc ban đầu của một vật chuyển động dọc theo trục Ox là – 6 cm/s khi nó ở gốc tọa độ. Quãng đường anh đi được là bao nhiêu ? Bài 24. Cuøng moät luùc moät oâtoâ vaø moät xe ñaïp khôûi haønh töø hai ñieåm A. Sau bao laâu thì hai xe caùch nhau 300m. hãy tính: a. a. Cùng lúc người khác cũng đi xe đạp xuống dốc nhanh dần đều vứi vận tốc đầu là v2 = 3. b. OÂtoâ baét ñaàu rôøi beán CÑTNDÑ vôùi gia toác 0. Một người đi xe đạp lên dốc chậm dần đều với vận tốc đầu là v1 = 18 km/h. Bài 30. gốc thời gian và chiều dương. sau bao lâu thì dừng lại ? Lúc đó xe ở vị trí nào ? c.4m/s2. Biết rằng để giảm tốc độ.2 m/s2.6 cm/s. Xaùc ñònh thôøi ñieåm vaø vò trí hai xe gaëp nhau. a. Biết gia tốc của nó không đổi là 8 cm/s2 . Tìm vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau. Vẽ đồ thị vận tốc-thời gian c. a. a. lấy gốc thời gian là lúc xe đi ngang qua gốc tọa độ. Xác định gia tốc chuyển động của vật và loại chuyển động.t2 +10t + 8 (m). Hỏi xe chuyển động theo hướng nào. Bài 26. Vị trí của nó sau 2s. Một xe đang chuyển động với vận tốc 54 km/h thì hãm phanh. Một chất điểm chuyển động trên trục Ox với phương trình: x = . Một xe nhỏ trượt trên máng nghiêng đệm khí. Viết phương trình chuyển động của xe. Một ôtô chạy đều trên đường thẳng với vận tốc 30 m/s vượt quá tố độ cho phép và bị cảnh sát giao thông phát hiện. Hỏi sau bao lâu anh cảnh sát đuổi kịp ôtô ? b. b.Nguyễn Đức Trường Giang c. Lúc đố ôtô chuyển động theo chiều nào ? Bài 23. và lúc xe đi ngang qua gốc tọa độ. Một máy bay phản lực khi hạ cánh có vận tốc tiếp đất là 100 m/s. Tính vận tốc tức thời của vật sau 3s và sau 6s. Độ lớn gia tốc của hai xe bằng nhau và bằng 0. a. Biết rằng gia tốc của xe không đổi là 8 cm/s2 . Tính thời gian nhỏ nhất cần để máy bay dừng hẳn lại kể từ lúc tiếp đất. 5 . b. anh này phóng xe đuổi theo với gia tốc không đổi bằng 3 m/s2. Dựa trên đồ thị xác định thời gian từ lúc xe giảm đến lúc xe dừng. gia tốc cực đại của máy bay có thể đạt được bằng – 5 m/s2. b. Tính vận tốc 5s sau lúc hãm.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->