M I QUAN H GI A L M PHÁT VÀ T NG TR NG KINH T

Nguy n V n Phúc Khoa Kinh t i h c M TPHCM

Câu h i nghiên c u  

L m phát nh h ng nh th nào lên t ng tr ng kinh t ? S ánh i gi a m c tiêu ki m ch l m phát và t c t ng tr ng kinh t nh th nào? t ra m c tiêu l m phát th p h n t c t ng tr ng kinh t có c s khoa h c không?

Lý thuy t v l m phát và t ng tr ng
V m t lý thuy t, l m phát có th tác ng tiêu c c l n tích c c lên t ng tr ng kinh t . Mundell (1965) và Tobin (1965): t l thu n gi a l m phát và t ng tr ng. C hai tr ng phái Keynes và tr ng phái ti n t i u cho r ng trong ng n h n, chính sách n i l ng ti n t kích thích t ng tr ng, ng th i làm gia t ng l m phát. ng cong Phillips n i ti ng v s ánh i gi a m c tiêu l m phát và th t nghi p 

Lý thuy t v l m phát và t ng tr ng
Stagflation: l m phát cao, t ng tr ng th p L m phát có th tác ng tiêu c c lên t ng tr ng: i) d u hi u b t n kinh t v mô; ii) t ng s không ch c ch n cua các ho t ng u t ; iii) l m phát làm thay i giá c t ng i, làm méo mó quá trình phân b ngu n l c; iv) L m phát còn c xem nh là m t lo i thu ánh vào n n kinh t ; v) là m t lo i thu ánh vào n n kinh t . 

Các nghiên c u ki m nghi m v m i quan h gi a l m phát và t ng tr ng c u ban u (nh ng n m 60) không tìm th y m i quan h có ý ngh a th ng kê nào Giai o n sau kh ng ho ng d u h a 19731973-74 stagflation tìm th y quan h âm gi a l m phát và t ng tr ng (Fischer, 1993; Bruno và Easterly, 1995; Barro, 1998). 
Nghiên

L M PHÁT VÀ T NG TR
Giai o n S trung bình (Mean) 13.155 ng 2.824 Trung v (Median) 2.611 8.819 1960 ± 1969 L m phát T ng tr

NG TRÊN TH GI I
S qu c gia S quan sát

60 60

461 461

1970 ± 1979 L m phát T ng tr ng 15.311 2.475 9.199 2.256 105 105 1019 1019

1980 ± 1989 L m phát T ng tr ng 54.548 0.712 10.317 1.1039 121 121 1159 1159

1990 ± 1999 L m phát T ng tr ng 126.867 0.719 8.971 1.384 146 146 1419 1419

2000 ± 2002 L m phát T ng tr ng 11.269 2.111 4.226 2.018 146 146 437 437

Quan h phi tuy n tính gi a l m phát và t ng tr ng 
L

m phát ch tác ng tiêu c c lên t ng tr ng khi t ng ng nh t nh nào ó (threshold) m c d i ng ng, l m không nh t thi t tác ng tiêu c c lên t ng tr ng, th m chí có th tác ng d ng nh lý thuy t Kyenes c p.

K t qu ki m nghi m nh h ng ng c a l m phát 

ng

Nghiên c u c a Khan và Senhadji (2001): 140 n c, giai o n 1960-98. Các n c 1960ang phát tri n, ng ng l m phát t 111112%/n m. Nghiên c u c a Li (2006). S li u cho 90 n c ang phát tri n, giai o n 196119612004. Ng ng là 14%/n m. Nghiên c u c a Christoffersen và Doyle (1998) tìm ra ng ng là 13% cho các n n kinh t chuy n i. K t lu n: ng ng tiêu c c c a l m phát là t 11%-14% tr lên. 11%-

L m phát và t ng tr
N m 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 t ng D (%) 3.6 6.0 4.7 5.1 5.8 8.7 8.1 8.8 9.5 9.3 8.2 5.8 4.8 6.8 6.9 7.1 7.3 7.8 8.4 8.2 8.5

ng

Vi t Nam

L m phát (%) 223.1 349.4 36.0 67.1 67.5 17.5 5.2 14.4 12.7 4.5 3.6 9.2 0.1 -0.6 0.8 4.0 3.0 9.5 8.4 6.6 12.6

L m phát và t ng tr 
H

ng

Vi t Nam

s t ng quan (correlation) cho th y là l m phát và t ng tr ng c a Vi t Nam trong giai o n 1987-2007 1987có h s t ng quan âm ±0.47 (ý ngh a th ng kê m c 5%). Giai o n 1992-2007, h s t 1992ng quan gi a t ng tr ng và l m phát cho h s d ng là 0.58 (ý ngh a th ng kê m c 5%).

Nh n xét
M i quan h gi a l m phát và t ng tr ng c a n n kinh t Vi t Nam c ng phù h p v i lý thuy t và k t qu ki m nghi m trên th gi i. m c l m phát th p (th ng là 1 con s ) thì l m phát không có tác ng tiêu c c lên t ng tr ng. m c l m phát th p, gia t ng l m phát th ng g n li n v i t ng tr ng cao h n (giai o n 199219922007). Tuy nhiên, khi l m phát t n m t ng ng cao nh t nh, thì l m phát b t u tác ng tiêu c c lên t ng tr ng (giai o n tr c 1992).

M c tiêu l m phát th p h n t ng tr ng VN 
Không

có c s khoa h c: không có lý thuy t nào c p. Không có nghiên c u ki m nghi m. Ng ng tác ng tiêu c c c a l m phát không ph i là b ng t c t ng GDP. Tính toán t ng tr ng luôn lo i tr nh h ng c a tr t giá.

K t lu n và ki n ngh
M i quan h gi a l m phát và t ng t ng là m i quan h phi tuy n tính. m c l m phát th p (th ng là 1 con s ) thì l m phát không có tác ng tiêu c c lên t ng tr ng. Th m chí m c l m phát th p, gia t ng l m phát th ng g n li n v i t ng tr ng cao h n. Khi l m phát t n m t ng ng cao nh t nh, thì l m phát b t u tác ng tiêu c c lên t ng tr ng. Ng ng i v i các n c ang phát tri n và các n n kinh t chuy n i là dao ng t 11% n 14%/n m. 

K t lu n và ki n ngh
Qua phân tích s li u trong h n 20 n m qua, d ng nh m i quan h gi a l m phát và t ng tr ng c a n n kinh t Vi t Nam c ng tuân theo quy lu t chung. Vi c Vi t Nam th c thi chính sách ti n t và tài khóa n i lõng trong nh ng n m qua thúc y t ng tr ng có th là phù h p, nh ng hi n nay, khi mà l m phát ã t ng ng tiêu c c, vi c th t ch t ti n t và tài khóa là c n thi t ki m ch l m phát. 

K t lu n và ki n ngh 

Vi t Nam c n ch p nh n ánh i gi a m c tiêu ki m ch l m phát và t ng tr ng kinh t . ây là m t quy t nh khó kh n. Nh ng l m phát hi n t i ã tm c tiêu c c và u tiên hàng u là ki m ch l m phát là c n thi t. Các c quan l p chính sách nên t b cách t m c tiêu là l m phát th p h n t ng tr ng vì m c tiêu này không có c s khoa h c v m t lý thuy t c ng nh th c ti n. M c tiêu có th c l a ch n là l m phát d i ng ng tiêu c c (t 11% n 14%/n m).