P. 1
Tu_nhien_&_Xa_hoi_1(Ca_nam)

Tu_nhien_&_Xa_hoi_1(Ca_nam)

|Views: 426|Likes:
Được xuất bản bởiDinhminh Nguyen

More info:

Published by: Dinhminh Nguyen on Oct 04, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2011

pdf

text

original

Sections

  • I .Mục đích:
  • II I. Các hoạt động dạy và học:
  • IV. C ủng cố, dặn dò: -Nhận xét tiết học
  • IV. C ủng cố, dặn dò:
  • B ài 18+19 : CUỘC SỐNG XUNG QUANH
  • III. C ác hoạt động dạy và học:

Giáo án TNXH 1.

m học : 2010-2011.

M ôn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI
B ài 1: CƠ THỂ CHÚNG TA

I.M ục đích:

Sau bài học, HS có thể:

-Kể tên và chỉ đúng 3 bộ phận chính của cơ thể là: đầu, mình và tay chân.
-Biết một số bộ phận của đầu, mình, tay và chân

II. Đồ dùng dạy học:

- Sách giáo khoa

III. C ác hoạt động dạy và học:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1/ Ổn định lớp:
2/ Ki ểm tra bài cũ:
3/ Bài mới:

a/ Giới thiệu bài: Hát “Đôi bàn tay xinh”-
Ngoài đôi bàn tay xinh của mình thì cơ thể
chúng ta còn có rất nhiều các bộ phận khác,
đó là những bộ phận nào? Để biết được điều
này, hôm, nay chúng ta học bài: Cơ thể chúng
ta.
b/ Dạy bài mới:
H ọat động 1 : Quan sát tranh và tìm các bộ
phận bên ngoài cơ thể

-Mục đích: Giúp cho HS biết chỉ và gọi tên
các bộ phận chính bên ngoài cơ thể
-Cách tiến hành:
B1: Thực hiện hoạt động

B2: Kiểm tra kết quả hoạt động

Kết luận: GV chốt lại
Ho ạt động 2: Quan sát tranh
-Mục đích: Biết được cơ thể ta gồm 3 phần
chính: đầu, mình và chân tay
-Cách tiến hành:
B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện hoạt động

B2: Kiểm tra kết quả hoạt động

-Hát

-Quan sát, hoạt động theo cặp: nhìn
tranh và nói tên các bộ phận.
-Học sinh lên bảng chỉ tranh treo trên
bảng và nêu những gì mình quan sát
được.
-Lớp nhận xét- bổ sung

-HS đánh số các hình ở tranh 5- SGK
-Làm việc theo nhóm: Hãy quan sát
và nói các bạn trong từng hình đang
làm gì? Cơ thể gồm mấy phần?
-Nhóm lên trình bày

Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN .

Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .

Giáo án TNXH 1.

m học : 2010-2011.

Kết luận: GV chốt lại
Ho ạt động 3: Tập thể dục
-Mục đích: Gây hứng thú để HS rèn luyện
thân thể
-Cách tiến hành:
Vừa hát vừa tập thể dục

-HS tập thể dục tại chỗ ngồi

Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN .

Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .

Giáo án TNXH 1.

m học : 2010-2011.

TUẦN: …II…… Thứ …………………, ngày……………
tháng……………… năm……………………

M ôn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI
B ài 2: CHÚNG TA ĐANG LỚN

I.M ục đích:

Sau bài học, HS có thể:

-Biết sự lớn lên của cơ thể được thể hiện ở chiều cao, cân nặng và sự hiểu biết
-Biết so sánh sự lớn lên của bản thân với các bạn cùng lớp
-Hiểu sự lớn lên của mọi người là không hoàn toàn giống nhau: Có người cao
hơn, có người thấp hơn, gay hơn, béo hơn,… đó là điều bình thường.
II. Đồ dùng dạy học: - Sách giáo khoa
III. Các hoạt động dạy và học:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1/ Ổn định lớp:
2/ Bài mới:

a/ Giới thiệu bài:
b/ Dạy bài mới:
Họat động 1: Quan sát tranh
-Mục đích: Biết sự lớn lên của cơ thể thể hiện ở chiều
cao, cân nặng và sự hiểu biết
-Cách tiến hành:
B1: Thực hiện hoạt động

B2: Kiểm tra kết quả hoạt động
Từ lúc nằm ngửa tới lúc biết đi thể hiện điều gì?
Hai bạn nhỏ trong hình muốn biết điều gì?
Kết luận: GV chốt lại: Trẻ em sau khi ra đời sẽ lớn lên
hàng ngày, hàng tháng về cân nặng, chiầu cao, về hoạt
động như: biết lẫy, bò, đi,… Về sự hiểu biết như: biết
nói, đọc, viết,… Các em cũng vậy, mỗi năm cũng cao
hơn, nặng hơn, học được nhiều điều hơn.
Hoạt động 2: Thực hành đo
-Mục đích: Xác định được sự lớn lên của bản thân với
các bạn trong lớp và thấy được sự lớn lên của mỗi người
là không giống nhau
-Cách tiến hành:
B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện hoạt động

-Hát

-Quan sát, hoạt động theo
cặp: nhìn tranh em bé
trong từng hình, hoạt
động của 2 bạn nhỏ và hai
hoạt động của hai anh em
ở hình dưới
-Học sinh lên bảng chỉ
tranh treo trên bảng và
nêu những gì mình quan
sát được.
-Lớp nhận xét- bổ sung

-HS quay lưng, áp sát vào
nhau, hai bạn còn lại quan
sát để biết bạn nào cao
hôn, bạn nào thấp hoặc

Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN .

Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .

Giáo án TNXH 1.

m học : 2010-2011.

B2: Kiểm tra kết quả hoạt động
Hoạt động 3: Làm thế nào để khỏe mạnh
-Mục đích: HS biết làm một số việc để cơ thể mau lớn và
khỏa mạnh
-Cách tiến hành:

GV bnêu vấn đề: Để có cơ thể khỏe mạnh, mau lớn,
hàng ngày các em phải làm gì?
IV. Củng cố, dặn dò: -Nhận xét tiết học

béo hơn.
-Làm việc theo nhóm 4
HS
-Nhóm lên trình bày

-HS trình bày

Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN .

Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .

Giáo án TNXH 1.

m học : 2010-2011.

TUẦN: …III…… Thứ …………………, ngày……………
tháng……………… năm……………………

M ôn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI
B ài 3: NHẬN BIẾT CÁC VẬT XUNG QUANH

I.M ục đích:

Sau bài học, HS có thể:

-Nhận xét, mô tả được nét chính của các vật xung quanh
-Hiểu được: mắt, mũi, lưỡi, tai, tay (da) là các bộ phận giúp ta nhận biết ra các

vật xung quanh.

-Có ý thức giữ gìn và bảo vệ các bộ phận của cơ thể.

II. Đồ dùng dạy học:

- Sách giáo khoa

III. C ác hoạt động dạy và học:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1/ Ổn định lớp:
2/ Ki ểm tra bài cũ:
3/ Bài mới:

a/ Giới thiệu bài:
b/ Dạy bài mới:
H ọat động 1 : Quan sát vật thật
-Mục đích: HS mô tả được một số vật xung
quanh
-Cách tiến hành:
B1: Thực hiện hoạt động

B2: Kiểm tra kết quả hoạt động

Hoạt động 2: Thảo luận nhóm
-Mục đích: Biết được các giác quan và vai trò
của nó trong việc nhận ra thế giới xung quanh

-Caùch tieán haønh:
B1: GV höôùng daãn HS ñaët
caâu hoûi ñeå thaûo luaän nhoùm
Baïn nhaän ra maøu saéc cuûa vaät
baèng gì?
Baïn nhaän ra muøi vò cuûa vaät
baèng gì?
Baïn nhaän ra tieáng cuûa caùc con
vaät baèng boä phaän gì?
B2: Kieåm tra keát quaû hoaït

ñoäng

-Haùt

-Hoaït ñoäng theo caëp: quan
saùt, noùi veà maøu saéc,
hình daùng, kích côõ cuûa
moät soá vaät xung quanh
caùc em hoaëc cuûa caùc em
mang theo.
-HS leân trình baøy
-Lôùp nhaän xeùt vaø boå
sung

-laøm vieäc theo nhoùm 2 HS

-Ñaïi dieän nhoùm trình baøy
keát quaû thaûo luaän

Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN .

Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .

Giáo án TNXH 1.

m học : 2010-2011.

B3: GV neâu yeâu caàu
Nhoùm 1: Ñieàu gì xaûy ra neáu
maét ta bò hoûng?
Nhoùm 1: Ñieàu gì xaûy ra neáu tay
(da) cuûa ta khoâng coøn caûm
giaùc?

B4: GV thu keát quaû thaûo luaän
Keát luaän: GV choát laïi

IV. C ủng cố, dặn dò: -Trò chơi: Đoán vật

Mục đích: Nhận biết đúng các vật xung quanh
Tiến hành: Che mắt HS, cho các em ngửi,
sờ… các vật và tự đoán, ai đoán đúng hết các
vật sẽ thắng cuộc
GV lưu ý HS không nên sử dụng giác quan
một cách tùy tiện, dễ mất an toàn: sờ vào các
vật nóng, sắc,… không nên ngửi, nếm các vật
cay như tiêu, ớt,…
-Nhận xét tiết học

-Laøm vieäc theo nhoùm

-Nhoùm xung phong leân
trình baøy

Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN .

Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .

Giáo án TNXH 1.

m học : 2010-2011.

N: …4…… Thứ …………………, ngày……………
tháng……………… năm……………………

M ôn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI
B ài 4: BẢO VỆ MẮT VÀ TAI

I.M ục đích:

Sau bài học, HS biết:

-Các việc nên làm và không nên làm để bảo vệ mắt và tai
-Tự giác thực hành thường xuyên các hoạt động vệ sinh để giữ gìn mắt và tai

II. Đồ dùng dạy học:

- Sách giáo khoa

III. C ác hoạt động dạy và học:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1/ Ổn định lớp:
2/ Ki ểm tra bài cũ:
3/ Bài mới:

a/ Giới thiệu bài: Hát “Rửa mặt như mèo
b/ Dạy bài mới:
H ọat động 1 : Quan sát và xếp tranh theo ý
“nên”, “không nên”

-Mục đích: HS nhận ra những việc gì nên làm
và không nên làm để bảo vệ mắt
-Cách tiến hành:
B1: Thực hiện hoạt động

B2: GV chỉ định 2 HS xung phong lên bảng
gắn các bức tranh phóng to ở SGK vào phần:
nên và không nên

Kết luận: GV chốt lại
Ho ạt động 2: Quan sát tranh và tập đặt câu
hỏi

-Mục đích: HS nhận ra những điều nên làm và
không nên làm để bảo vệ tai
-Cách tiến hành:
B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện hoạt động

B2: GV chỉ định 2 HS xung phong lên bảng
gắn các bức tranh phóng to ở SGK vào phần:
nên và không nên

Kết luận: GV chốt lại
Ho ạt động 3: Tập xử lí tình huống
-Mục đích: Tập xử lí tình huống đúng để bảo

-Hát

-Quan sát, hoạt động theo cặp: nhìn
tranh tập đặt câu hỏi và tập trả lời
các câu hỏi đó
-Học sinh lên bảng thực hiện
-Lớp đặt câu hỏi cho 2 cặp đó, bổ
sung ý kiến

-Quan sát, hoạt động theo cặp: nhìn
tranh tập đặt câu hỏi và tập trả lời
các câu hỏi đó
-Học sinh lên bảng thực hiện
-Lớp đặt câu hỏi cho 2 cặp đó, bổ
sung ý kiến

Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN .

Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .

Giáo án TNXH 1.

m học : 2010-2011.

vệ mắt và tai
-Cách tiến hành: GV đưa ra tình huống
Đi học về, Hùng thấy hai em của mình đang
chơi trò bắn súng với nhau, nếu là Hùng, em sẽ
làm gì?

Mai đang ngồi học bài thì bạn của anh Mai
đem băng nhạc đến, nếu là Mai em sẽ làm gì
khi đó?

IV. Củng cố, dặn dò:

-Nhận xét tiết học

-HS tập vai và đối đáp
-Làm việc theo nhóm

]

Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN .

Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .

Giáo án TNXH 1.

m học : 2010-2011.

TUẦN: …5…… Thứ …………………, ngày……………
tháng……………… năm……………………

M ôn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI
B ài 5: VỆ SINH THÂN THỂ

I.M ục đích:

Sau bài học, HS có thể:

-Hiểu rằng thân thể sạch sẽ giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh, tự tin
-Nêu được tác hại của việc để thân thể bẩn.
-Biết việc nên làm và không nên làm và không nên làm để da luôn sạch sẽ
-Có ý thức tự giác làm vệ sinh cá nhân hàng ngày và nhắc nhở mọi người
thường xuyên làm vệ sinh cá nhân.

II. Đồ dùng dạy học:

- Sách giáo khoa

III. C ác hoạt động dạy và học:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Ổn định lớp:
2/ Kiểm tra bài cũ:
3/ Bài mới:

a/ Giới thiệu bài: Hát “Đôi bàn tay xinh”
b/ Dạy bài mới:
Họat động 1: Quan sát tranh và tìm các bộ
phận bên ngoài cơ thể

-Mục đích: Giúp cho HS nhớ các việc cần làm
hàng ngày để giữ gìn vệ sinh cá nhân
-Cách tiến hành:
B1: Thực hiện hoạt động

B2: Kiểm tra kết quả hoạt động

Kết luận: GV chốt lại
Hoạt động 2: Quan sát tranh và trả lời câu
hỏi

-Mục đích: HS nhận ra các việc nên làm và
không nên làm để giữ da sạch sẽ

-Caùch tieán haønh:
B1: Thöïc hieän hoaït ñoäng

B2: Kieåm tra keát quaû hoaït

ñoäng

Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän caû

-Haùt

-Laøm vieäc theo nhoùm 4
HS, traû lôøi caâu hoûi:
Haøng ngaøy caùc con ñaõ
laøm gì ñeå giöõ saïch thaân
theå, quaàn aùo?
-Caùc nhoùm tröôûng trình
baøy tröôùc lôùp, lôùp nhaän
xeùt- boå sung

-Laøm vieäc theo nhoùm:
Haõy quan saùt vaø noùi
caùc baïn trong töøng hình
ñang laøm gì? Ai ñuùng? Ai
sai? Vì sao?
-Nhoùm leân trình baøy

Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN .

Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .

Giáo án TNXH 1.

m học : 2010-2011.

lôùp

-Muïc ñích: HS bieát trình töï caùc
vieäc: taém, röûa tay, röûa chaân,
baám moùng tay vaøo luùc caàn
laøm vieäc ñoù
-Caùch tieán haønh:
B1: Giao nhieäm vuï vaø thöïc

hieän

B2: Kieåm tra keát quaû vaø

hoaït ñoäng

-HS neâu toùm taét caùc
vieäc neân laøm vaø khoâng
neân laøm ñeå giöõ da saïch
seõ

-HS traû lôøi caùc caâu hoûi
cuûa GV

IV. C ủng cố, dặn dò:

-Nhận xét tiết học, nhắc các em có ý thức tự giác tự làm vệ sinh hàng ngày

Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN .

Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .

Giáo án TNXH 1.

m học : 2010-2011.

TUẦN: …6…… Thứ …………………, ngày……………
tháng……………… năm……………………

M ôn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI
B ài 6: CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ RĂNG

I.M ục đích:

Sau bài học, HS biết:

-Cách giữ vệ sinh răng miệng để đề phòng sâu răng và có hàm răng khỏe đẹp
-Chăm sóc răng đúng cách
-Tự giác súc miệng sau khi ăn và đánh răng hằng ngày.

II. Đồ dùng dạy học:

- Sách giáo khoa

III. C ác hoạt động dạy và học:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN .

Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .

Giáo án TNXH 1.

m học : 2010-2011.

1/ Ổn định lớp:
2/ Ki ểm tra bài cũ:
3/ Bài mới:

a/ Giới thiệu bài:
b/ Dạy bài mới:
H ọat động 1 : Ai có hàm răng đẹp
-Mục đích: Giúp cho HS biết thế nào là răng
khỏe đẹp, răng bị sâu, bị sún hay thiếu vệ sinh
-Cách tiến hành:
B1: Thực hiện hoạt động

B2: Kiểm tra kết quả hoạt động

Kết luận: GV chốt lại: khen ngợi những HS có
răng khỏe đẹp, nhắc nhở những HS có răng bị
sâu, sún cần phải được chăm sóc thường xuyên
GV cho HS quan sát mô hình răng:
giới thiệu răng trẻ em, răng sữa, răng vĩnh viễn
và cách giữ vệ sinh răng.
Ho ạt động 2: Quan sát tranh
-Mục đích: Biết những việc nên làm và những
việc không nên làm để bảo vẽ răng
-Cách tiến hành:
B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện hoạt động

B2: Kiểm tra kết quả hoạt động
Ho ạt động 3: Làm thế nào để chăm sóc và bảo
vệ răng

-Mục đích: HS biết cách chăm sóc và bảo vệ răng
đúng cách

-Caùch tieán haønh:
B1: Giao nhieäm vuï vaø thöïc hieän
hoaït ñoäng: Neân ñaùnh raêng vaøo
luùc naøo laø toát nhaát? Vì sao
khoâng neân aên nhieàu ñoà ngoït? Khi
raêng bò ñau hoaëc lung lay thì phaûi
laøm sao?

B2: Kieåm tra keát quaû hoaït

ñoäng

-Haùt

-Quan saùt, hoaït ñoäng
theo caëp: nhìn nhau, xem
raêng baïn nhö theá naøo?
-Moät soá nhoùm leân
trình baøy keát quaû mình
vöøa quan saùt

-Laøm vieäc theo nhoùm:
Haõy quan saùt vaø traû
lôøi vieäc laøm naøo
ñuùng? Vieäc laøm naøo
sai? Vì sao?
-Nhoùm leân trình baøy,
lôùp boå sung yù kieán

-HS quan saùt tranh vaø
traû lôøi caâu hoûi

IV. C ủng cố, dặn dò:

-Nhắc nhở HS về nhà phải thường xuyên súc miệng.

Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN .

Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .

Giáo án TNXH 1.

m học : 2010-2011.

TUẦN: …7…… Thứ …………………, ngày……………
tháng……………… năm……………………

M ôn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI
B ài 7: THỰC HÀNH ĐÁNH RĂNG VÀ RỬA MẶT

I.M ục đích:

Sau bài học, HS có thể:
-Biết đánh răng và rửa mặt đúng cách
-Áp dụng đánh răng, rửa mặt vào việc làm vệ sinh cá nhân hàng ngày

II. Đồ dùng dạy học:

-Sách giáo khoa.
-Mô hình hàm răng, bàn chải, kem đánh răng trẻ em,…

III. C ác hoạt động dạy và học:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN .

Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .

Giáo án TNXH 1.

m học : 2010-2011.

1/ Ổn định lớp:
2/ Ki ểm tra bài cũ:

-Kể những việc em làm hàng ngày để chăm
sóc và bảo vệ răng.

3/ B ài mới:

a/ Giới thiệu bài:
b/ Dạy bài mới:
H ọat động 1 : Thực hành đánh răng
-Mục đích: HS biết đánh răng đúng cách
-Cách tiến hành:

B1: GV đưa mô hình hàm răng cho
HS quan sát, yêu cầu HS trả lời: Mặt trong
của răng? Mặt ngoài của răng? Mặt nhai của
răng?

Trước khi đánh răng con phải làm gì?
Cho HS thực hành đánh răng.
GV nhận xét rồi làm mẫu cho HS

quan sát

B2: Cho HS thực hành
- Kết luận: GV chốt lại
Ho ạt động 2: Thực hành rửa mặt
-Mục đích: Biết rửa mặt đúng cách

-Caùch tieán haønh:
B1: Höôùng daãn

Cho HS leân baûng laøm

ñoäng taùc röûa maët

Röûa maët nhö theá naøo
laø ñuùng caùch vaø hôïp veä sinh
nhaát?

Vì sao phaûi röûa maët ñuùng

caùch?

GV nhaän xeùt roài laøm

maãu cho HS quan saùt
B2: Cho HS thöïc haønh

-Haùt

-HS leân chæ vaøo moâ hình
vaø traû lôøi
-Laáy baøn chaûi, kem, coác
nöôùc
-HS vöøa noùi vöøa thöïc
haønh- HS khaùc boå sung

-Thöïc haønh theo nhoùm töø
5- 10 HS

-Quan saùt, nhaän xeùt
ñuùng- sai, neâu caùch söûa.
-Röûa maët baèng nöôùc
saïch, khaên saïch, röûa tay
tröôùc khi röûa maët, röûa
caû tai vaø coå,…
-Ñeå giöõ veä sinh

IV. C ủng cố, dặn dò:

-Hằng ngày các con nhớ đánh răng, rửa mặt đúng cách như vậy mới hợp vệ

sinh

-Nhận xét tiết học

Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN .

Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .

Giáo án TNXH 1.

m học : 2010-2011.

TUẦN: …8…… Thứ …………………, ngày……………
tháng……………… năm……………………

M ôn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI
B ài 8: ĂN, UỐNG HẰNG NGÀY

I.M ục đích:

Sau bài học, HS có thể:

-Kể được tên những thức ăn cần thiết trong ngày để mau lớn và khỏa mạnh
-Nói được cần phải ăn uống như thế nào để có được sức khỏe tốt
-Có ý thức tự giác trong việc ăn uống của cá nhân ăn đủ no, uống đủ nước

II. Đồ dùng dạy học:

- Sách giáo khoa

III. C ác hoạt động dạy và học:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN .

Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .

Giáo án TNXH 1.

m học : 2010-2011.

1/ Ổn định lớp:
2/ Ki ểm tra bài cũ:
3/ Bài mới:

a/ Giới thiệu bài: Trò chơi “đi chợ”
Tổ nào đi chợ mua được nhiều thức ăn hơn sẽ
thắng.
b/ Dạy bài mới:
H ọat động 1 : Kể tên những thức ăn, đồ uống
hàng ngày

-Mục đích: HS nhận biết và kể tên những thức
ăn, đồ uống hàng ngày
-Cách tiến hành:

B1: Kể tên những thức ăn, đồ uống hàng

ngày

B2: Cho HS quan sát tranh
Kết luận: GV chốt lại (Muốn mau lớn và
khỏe mạnh, các em cần ăn nhiều các loại thức
ăn như cơm, thịt, cá, trứng, rau, quả,… để có
đủ các chất đường, đạm, béo, chất khoáng,
vitamin cho cơ thể)
Ho ạt động 2: Làm việc với SGK
-Mục đích: HS biết được vì sao phải ăn uống
hàng ngày
-Cách tiến hành:
B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện hoạt động
+Quan sát hình
+Hình nào cho biết sự lớn lên của cơ

thể?

+Hình nào cho biết các bạn học tốt?
+Để cơ thể mau lớn, có sức khỏe và
học tập tốt chúng ta phải làm gì?
B2: Kết luận: GV chốt lại
Ho ạt động 3: Thảo luận cả lớp
-Mục đích: HS biết được hàng ngày phải ăn
uống như thế nào để có sức khỏe tốt

-Caùch tieán haønh: GV ñaët caâu
hoûi cho HS traû lôøi
+Chuùng ta phaûi aên uoáng nhö
theá naøo cho ñaày ñuû?
+Haèng ngaøy aên maáy buoåi?
AÊn vaøo luùc naøo?
+Taïi sao khoâng neân aên keïo
tröôùc böõa aên chính?
+AÊn uoáng theá naøo laø hôïp

-Haùt

-HS chôi

-HS laàn löôït keå.
-Quan saùt, suy nghó vaø
traû lôøi

-Quan saùt, hoaït ñoäng theo
caëp: nhìn tranh suy nghó
vaø traû loôøi
-Lôùp nhaän xeùt- boå sung

-HS traû lôøi

Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN .

Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .

Giáo án TNXH 1.

m học : 2010-2011.

veä sinh

IV. C ủng cố, dặn dò:

-Nhắc HS vận dụng cácch ăn uống hợp lí vào bữa ăn hàng ngày của gia đình

Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN .

Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .

Giáo án TNXH 1.

m học : 2010-2011.

TUẦN: …9…… Thứ …………………, ngày……………
tháng……………… năm……………………

M ôn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI
B ài 9: HOẠT ĐỘNG VÀ NGHỈ NGƠI

I.M ục đích:

Sau bài học, HS biết:

-Kể về những hoạt động mà em biết và em thích
-Biết nghỉ ngơi và giải trí đúng cách
-Tự giác thực hiện những điều đã học vào cuộc sống hàng ngày

II. Đồ dùng dạy học:

- Sách giáo khoa

III. C ác hoạt động dạy và học:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1/ Ổn định lớp:
2/ Ki ểm tra bài cũ:

Muốn cơ thể khỏe mạnh, mau lớn chúng ta
phải ăn uống như thế nào?
Kể tên những thức ăn mà em thường ăn

mỗi ngày?

3/ B ài mới:

a/ Giới thiệu bài: Trò chơi “Máy bay đến, máy
bay điï”
Máy bay đến: ngối xuống; Máy bay đi: đứng
lên.
b/ Dạy bài mới:
H ọat động 1 : Thảo luận nhóm
-Mục đích: HS nhận biết được các hoạt động
hoặc trò chơi có lợi cho sức khỏe.
-Cách tiến hành:
B1:Giao nhiệm vụ và thực hiện hoạt động
Hàng ngày các con thường chơi trò gì?
Theo con, thì hoạt động nào có lợi?

Không có lợi?
B2:Kiểm tra kết quả hoạt động
Theo con thì nên chơi những trò gì để

có lợi cho sức khỏe?
Kết luận: GV chốt lại và nhắc các em giữ
an toàn trong khi chơi.
Ho ạt động 2: Làm việc với SGK
-Mục đích: HS hiểu được nghỉ ngơi là rất cần
thiết cho sức khỏe
-Cách tiến hành:
B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện hoạt động

-Hát

-HS chơi

-HS trao đổi và lần lượt kể.

-Quan sát, hoạt động theo cặp: nhìn
tranh suy nghĩ và trả loời
-Lớp nhận xét- bổ sung

Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN .

Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .

Giáo án TNXH 1.

m học : 2010-2011.

+Quan sát hình
+Bạn nhỏ đang làm gì? Nêu tác dụng

của việc làm đó?

B2: Kết luận: Khi làm việc nhiều và tiến
hành quá sức chúng ta cần nghỉ ngơi, nhưng
nếu nghỉ ngơi không đúng lúc, không đúng
cách sẽ có hại cho sức khỏe. Vậy cần phải
nghỉ ngơi hợp lí: đi chơi, giải trí, tắm biển,…

IV. C ủng cố, dặn dò:

-Nhắc HS về nhà nghỉ ngơi đúng lúc, đúng chỗ.

Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN .

Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .

Giáo án TNXH 1.

m học : 2010-2011.

TUẦN: …10…… Thứ …………………, ngày……………
tháng……………… năm……………………

M ôn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI
B ài 10: Ôn tập: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE.

I.M ục đích:

Sau bài học, HS có thể:

-Củng cố các kiến thức cơ bản về các bộ phận bên ngoài của cơ thể và các giác

quan

-Khắc sâu hiểu biết về thực hành vệ sinh hàng ngày, các hoạt động, các thức ăn

có lợi cho sức khỏe.

II. Đồ dùng dạy học:

- Sách giáo khoa

III. C ác hoạt động dạy và học:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1/ Ổn định lớp:
2/ Ki ểm tra bài cũ:
3/ Bài mới:

a/ Giới thiệu bài:
b/ Dạy bài mới:
H ọat động 1 : Làm việc với phiếu học tập
-Mục đích: Giúp cho HS củng cố các kiến thức cơ bản
về bộ phận cơ thể người và các giác quan
-Cách tiến hành:
B1: GV phát phiếu cho các nhóm. Nội dung:
+Cơ thể người gồm có … phần. Đó là

………………………

+Các bộ phận bên ngoài của cơ thể là:

…………………

+Chúng ta nhận biết thế giới xung quanh nhờ

có:
…………………………………………………………
………………………………………………………
B2: Kiểm tra kết quả hoạt động

Kết luận: GV chốt lại
Ho ạt động 2: Gắn tranh theo chủ đề
-Mục đích: Củng cố các kiến thức về hành vi vệ sinh
hàng ngày. Các hoạt động có lợi cho sức khỏe.
-Cách tiến hành:

B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện hoạt động: Phát
cho mỗi nhóm 1 tờ bìa to, yêu cần các em dán hoặc vẽ
về các hoạt động nên làm và không nên làm.
B2: Kiểm tra kết quả hoạt động
Kết luận: GV khen ngợi các nhóm đã làm việc tích
cực, có nhiều tranh ảnh đẹp hoặc những bức vẽ đẹp
Ho ạt động 3: Kể về một ngày của em
-Mục đích: Củng cố và khắc sâu kiến thức về các hành
vi vệ sinh, ăn uống, hoạt động, nghỉ ngơi hàng ngày để
có sức khỏe tốt.
-Cách tiến hành:

-Hát

-Thảo luận nhóm 8 HS

-Nhóm lên trình bày
-Các nhóm khác bổ sung

-Làm việc theo nhóm.

-Nhóm lên trình bày sản phẩm của mình
-Các nhóm khác xem và nhận xét

-HS nhớ lại và kể lại cho cả lớp nghe.

Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN .

Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .

Giáo án TNXH 1.

m học : 2010-2011.

B1:
B2: GV kết luận

IV. C ủng cố, dặn dò:

-Nhận xét tiết học

Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN .

Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .

Giáo án TNXH 1.

m học : 2010-2011.

TUẦN: …11…… Thứ …………………, ngày…………… tháng………………
năm……………………

M ôn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI
B ài 11: GIA ĐÌNH

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->