Giáo án TNXH 1.

m học : 2010-2011.

Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 1: CƠ THỂ CHÚNG TA I.Mục đích: Sau bài học, HS có thể: -Kể tên và chỉ đúng 3 bộ phận chính của cơ thể là: đầu, mình và tay chân. -Biết một số bộ phận của đầu, mình, tay và chân II. Đồ dùng dạy học: - Sách giáo khoa III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/ Ổn định lớp: -Hát 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: Hát “Đôi bàn tay xinh”Ngoài đôi bàn tay xinh của mình thì cơ thể chúng ta còn có rất nhiều các bộ phận khác, đó là những bộ phận nào? Để biết được điều này, hôm, nay chúng ta học bài: Cơ thể chúng ta. b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Quan sát tranh và tìm các bộ phận bên ngoài cơ thể -Mục đích: Giúp cho HS biết chỉ và gọi tên các bộ phận chính bên ngoài cơ thể -Cách tiến hành: -Quan sát, hoạt động theo cặp: nhìn B1: Thực hiện hoạt động tranh và nói tên các bộ phận. -Học sinh lên bảng chỉ tranh treo trên B2: Kiểm tra kết quả hoạt động bảng và nêu những gì mình quan sát được. -Lớp nhận xét- bổ sung Kết luận: GV chốt lại Hoạt động 2: Quan sát tranh -Mục đích: Biết được cơ thể ta gồm 3 phần chính: đầu, mình và chân tay -Cách tiến hành: B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện hoạt động -HS đánh số các hình ở tranh 5- SGK -Làm việc theo nhóm: Hãy quan sát và nói các bạn trong từng hình đang làm gì? Cơ thể gồm mấy phần? B2: Kiểm tra kết quả hoạt động -Nhóm lên trình bày
Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .

Giáo án TNXH 1.

m học : 2010-2011.

Kết luận: GV chốt lại Hoạt động 3: Tập thể dục -Mục đích: Gây hứng thú để HS rèn luyện thân thể -Cách tiến hành: -HS tập thể dục tại chỗ ngồi Vừa hát vừa tập thể dục

Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN .

Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .

Giáo án TNXH 1.

m học : 2010-2011.

TUẦN: …II…… Thứ …………………, ngày…………… tháng……………… năm…………………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 2: CHÚNG TA ĐANG LỚN I.Mục đích: Sau bài học, HS có thể: -Biết sự lớn lên của cơ thể được thể hiện ở chiều cao, cân nặng và sự hiểu biết -Biết so sánh sự lớn lên của bản thân với các bạn cùng lớp -Hiểu sự lớn lên của mọi người là không hoàn toàn giống nhau: Có người cao hơn, có người thấp hơn, gay hơn, béo hơn,… đó là điều bình thường. II. Đồ dùng dạy học: - Sách giáo khoa III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/ Ổn định lớp: -Hát 2/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Quan sát tranh -Mục đích: Biết sự lớn lên của cơ thể thể hiện ở chiều cao, cân nặng và sự hiểu biết -Cách tiến hành: B1: Thực hiện hoạt động -Quan sát, hoạt động theo cặp: nhìn tranh em bé trong từng hình, hoạt động của 2 bạn nhỏ và hai hoạt động của hai anh em B2: Kiểm tra kết quả hoạt động ở hình dưới Từ lúc nằm ngửa tới lúc biết đi thể hiện điều gì? -Học sinh lên bảng chỉ Hai bạn nhỏ trong hình muốn biết điều gì? tranh treo trên bảng và Kết luận: GV chốt lại: Trẻ em sau khi ra đời sẽ lớn lên nêu những gì mình quan hàng ngày, hàng tháng về cân nặng, chiầu cao, về hoạt sát được. động như: biết lẫy, bò, đi,… Về sự hiểu biết như: biết -Lớp nhận xét- bổ sung nói, đọc, viết,… Các em cũng vậy, mỗi năm cũng cao hơn, nặng hơn, học được nhiều điều hơn. Hoạt động 2: Thực hành đo -Mục đích: Xác định được sự lớn lên của bản thân với các bạn trong lớp và thấy được sự lớn lên của mỗi người là không giống nhau -Cách tiến hành: B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện hoạt động -HS quay lưng, áp sát vào nhau, hai bạn còn lại quan sát để biết bạn nào cao hôn, bạn nào thấp hoặc
Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .

Giáo án TNXH 1.

m học : 2010-2011.

béo hơn. B2: Kiểm tra kết quả hoạt động -Làm việc theo nhóm 4 Hoạt động 3: Làm thế nào để khỏe mạnh HS -Mục đích: HS biết làm một số việc để cơ thể mau lớn và -Nhóm lên trình bày khỏa mạnh -Cách tiến hành: GV bnêu vấn đề: Để có cơ thể khỏe mạnh, mau lớn, hàng ngày các em phải làm gì? IV. Củng cố, dặn dò: -Nhận xét tiết học -HS trình bày

Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN .

Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .

Giáo án TNXH 1.

m học : 2010-2011.

TUẦN: …III…… Thứ …………………, ngày…………… tháng……………… năm…………………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 3: NHẬN BIẾT CÁC VẬT XUNG QUANH I.Mục đích: Sau bài học, HS có thể: -Nhận xét, mô tả được nét chính của các vật xung quanh -Hiểu được: mắt, mũi, lưỡi, tai, tay (da) là các bộ phận giúp ta nhận biết ra các vật xung quanh. -Có ý thức giữ gìn và bảo vệ các bộ phận của cơ thể. II. Đồ dùng dạy học: - Sách giáo khoa III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh -Haùt 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Quan sát vật thật -Mục đích: HS mô tả được một số vật xung quanh -Cách tiến hành: -Hoaït ñoäng theo caëp: quan B1: Thực hiện hoạt động saùt, noùi veà maøu saéc, hình daùng, kích côõ cuûa moät soá vaät xung quanh B2: Kiểm tra kết quả hoạt động caùc em hoaëc cuûa caùc em mang theo. Hoạt động 2: Thảo luận nhóm -HS leân trình baøy -Mục đích: Biết được các giác quan và vai trò -Lôùp nhaän xeùt vaø boå của nó trong việc nhận ra thế giới xung quanh sung -Caùch tieán haønh: B1: GV höôùng daãn HS ñaët caâu hoûi ñeå thaûo luaän nhoùm Baïn nhaän ra maøu saéc cuûa vaät baèng gì? -laøm vieäc theo nhoùm 2 HS Baïn nhaän ra muøi vò cuûa vaät baèng gì? Baïn nhaän ra tieáng cuûa caùc con vaät baèng boä phaän gì? -Ñaïi dieän nhoùm trình baøy B2: Kieåm tra keát quaû hoaït keát quaû thaûo luaän ñoäng
Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .

Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . sắc.… -Nhận xét tiết học Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . ai đoán đúng hết các vật sẽ thắng cuộc GV lưu ý HS không nên sử dụng giác quan một cách tùy tiện. nếm các vật cay như tiêu. dặn dò: -Trò chơi: Đoán vật Mục đích: Nhận biết đúng các vật xung quanh Tiến hành: Che mắt HS.Giáo án TNXH 1. m học : 2010-2011. cho các em ngửi. ớt. . B3: GV neâu yeâu caàu -Laøm vieäc theo nhoùm Nhoùm 1: Ñieàu gì xaûy ra neáu maét ta bò hoûng? Nhoùm 1: Ñieàu gì xaûy ra neáu tay -Nhoùm xung phong leân (da) cuûa ta khoâng coøn caûm trình baøy giaùc? B4: GV thu keát quaû thaûo luaän Keát luaän: GV choát laïi IV. dễ mất an toàn: sờ vào các vật nóng.… không nên ngửi. sờ… các vật và tự đoán. Củng cố.

Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/ Ổn định lớp: -Hát 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: Hát “Rửa mặt như mèo b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Quan sát và xếp tranh theo ý “nên”. N: …4…… Thứ …………………. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . m học : 2010-2011. ngày…………… tháng……………… năm…………………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 4: BẢO VỆ MẮT VÀ TAI I. .Mục đích: Sau bài học. “không nên” -Mục đích: HS nhận ra những việc gì nên làm và không nên làm để bảo vệ mắt -Cách tiến hành: B1: Thực hiện hoạt động -Quan sát.Sách giáo khoa III. bổ sung ý kiến Kết luận: GV chốt lại Hoạt động 2: Quan sát tranh và tập đặt câu hỏi -Mục đích: HS nhận ra những điều nên làm và không nên làm để bảo vệ tai -Cách tiến hành: -Quan sát. bổ nên và không nên sung ý kiến Kết luận: GV chốt lại Hoạt động 3: Tập xử lí tình huống -Mục đích: Tập xử lí tình huống đúng để bảo Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . HS biết: -Các việc nên làm và không nên làm để bảo vệ mắt và tai -Tự giác thực hành thường xuyên các hoạt động vệ sinh để giữ gìn mắt và tai II. Đồ dùng dạy học: .Giáo án TNXH 1. hoạt động theo cặp: nhìn tranh tập đặt câu hỏi và tập trả lời B2: GV chỉ định 2 HS xung phong lên bảng các câu hỏi đó gắn các bức tranh phóng to ở SGK vào phần: -Học sinh lên bảng thực hiện nên và không nên -Lớp đặt câu hỏi cho 2 cặp đó. hoạt động theo cặp: nhìn B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện hoạt động tranh tập đặt câu hỏi và tập trả lời các câu hỏi đó B2: GV chỉ định 2 HS xung phong lên bảng -Học sinh lên bảng thực hiện gắn các bức tranh phóng to ở SGK vào phần: -Lớp đặt câu hỏi cho 2 cặp đó.

Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . dặn dò: -Nhận xét tiết học ] Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . . em sẽ làm gì? Mai đang ngồi học bài thì bạn của anh Mai đem băng nhạc đến. vệ mắt và tai -HS tập vai và đối đáp -Cách tiến hành: GV đưa ra tình huống -Làm việc theo nhóm Đi học về. Củng cố. nếu là Mai em sẽ làm gì khi đó? IV. nếu là Hùng. Hùng thấy hai em của mình đang chơi trò bắn súng với nhau.Giáo án TNXH 1. m học : 2010-2011.

tự tin -Nêu được tác hại của việc để thân thể bẩn. ngày…………… tháng……………… năm…………………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 5: VỆ SINH THÂN THỂ I. TUẦN: …5…… Thứ …………………. Đồ dùng dạy học: . -Biết việc nên làm và không nên làm và không nên làm để da luôn sạch sẽ -Có ý thức tự giác làm vệ sinh cá nhân hàng ngày và nhắc nhở mọi người thường xuyên làm vệ sinh cá nhân.Mục đích: Sau bài học. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh -Haùt Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: Hát “Đôi bàn tay xinh” b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Quan sát tranh và tìm các bộ phận bên ngoài cơ thể -Mục đích: Giúp cho HS nhớ các việc cần làm hàng ngày để giữ gìn vệ sinh cá nhân -Cách tiến hành: B1: Thực hiện hoạt động -Laøm vieäc theo nhoùm 4 HS.Giáo án TNXH 1. II. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . . traû lôøi caâu hoûi: Haøng ngaøy caùc con ñaõ B2: Kiểm tra kết quả hoạt động laøm gì ñeå giöõ saïch thaân theå. m học : 2010-2011. HS có thể: -Hiểu rằng thân thể sạch sẽ giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh.boå sung -Mục đích: HS nhận ra các việc nên làm và không nên làm để giữ da sạch sẽ -Caùch tieán haønh: B1: Thöïc hieän hoaït ñoäng -Laøm vieäc theo nhoùm: Haõy quan saùt vaø noùi B2: Kieåm tra keát quaû hoaït caùc baïn trong töøng hình ñoäng ñang laøm gì? Ai ñuùng? Ai sai? Vì sao? Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän caû -Nhoùm leân trình baøy Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . lôùp nhaän hỏi xeùt. quaàn aùo? Kết luận: GV chốt lại -Caùc nhoùm tröôûng trình Hoạt động 2: Quan sát tranh và trả lời câu baøy tröôùc lôùp.Sách giáo khoa III.

dặn dò: -Nhận xét tiết học. Củng cố. nhắc các em có ý thức tự giác tự làm vệ sinh hàng ngày Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .Giáo án TNXH 1. röûa chaân. . lôùp -Muïc ñích: HS bieát trình töï caùc vieäc: taém. m học : 2010-2011. röûa tay. baám moùng tay vaøo luùc caàn laøm vieäc ñoù -Caùch tieán haønh: B1: Giao nhieäm vuï vaø thöïc hieän B2: Kieåm tra keát quaû vaø hoaït ñoäng -HS neâu toùm taét caùc vieäc neân laøm vaø khoâng neân laøm ñeå giöõ da saïch seõ -HS traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa GV IV.

Sách giáo khoa III. ngày…………… tháng……………… năm…………………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 6: CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ RĂNG I. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .Mục đích: Sau bài học. II. TUẦN: …6…… Thứ …………………. HS biết: -Cách giữ vệ sinh răng miệng để đề phòng sâu răng và có hàm răng khỏe đẹp -Chăm sóc răng đúng cách -Tự giác súc miệng sau khi ăn và đánh răng hằng ngày. m học : 2010-2011. Đồ dùng dạy học: . .Giáo án TNXH 1. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN .

răng vĩnh viễn và cách giữ vệ sinh răng. -Haùt 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Ai có hàm răng đẹp -Mục đích: Giúp cho HS biết thế nào là răng khỏe đẹp. m học : 2010-2011. Hoạt động 2: Quan sát tranh -Mục đích: Biết những việc nên làm và những việc không nên làm để bảo vẽ răng -Cách tiến hành: B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện hoạt động B2: Kiểm tra kết quả hoạt động Hoạt động 3: Làm thế nào để chăm sóc và bảo vệ răng -Mục đích: HS biết cách chăm sóc và bảo vệ răng đúng cách -Caùch tieán haønh: B1: Giao nhieäm vuï vaø thöïc hieän hoaït ñoäng: Neân ñaùnh raêng vaøo luùc naøo laø toát nhaát? Vì sao khoâng neân aên nhieàu ñoà ngoït? Khi raêng bò ñau hoaëc lung lay thì phaûi laøm sao? B2: Kieåm tra keát quaû hoaït ñoäng -Laøm vieäc theo nhoùm: Haõy quan saùt vaø traû lôøi vieäc laøm naøo ñuùng? Vieäc laøm naøo sai? Vì sao? -Nhoùm leân trình baøy. Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . lôùp boå sung yù kieán -HS quan saùt tranh vaø traû lôøi caâu hoûi IV.Giáo án TNXH 1. nhắc nhở những HS có răng bị vöøa quan saùt sâu. Củng cố. bị sún hay thiếu vệ sinh -Cách tiến hành: B1: Thực hiện hoạt động -Quan saùt. răng sữa. răng bị sâu. hoaït ñoäng theo caëp: nhìn nhau. xem B2: Kiểm tra kết quả hoạt động raêng baïn nhö theá naøo? -Moät soá nhoùm leân Kết luận: GV chốt lại: khen ngợi những HS có trình baøy keát quaû mình răng khỏe đẹp. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . dặn dò: -Nhắc nhở HS về nhà phải thường xuyên súc miệng. . sún cần phải được chăm sóc thường xuyên GV cho HS quan sát mô hình răng: giới thiệu răng trẻ em.

Giáo án TNXH 1.… III. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .Mục đích: Sau bài học. HS có thể: -Biết đánh răng và rửa mặt đúng cách -Áp dụng đánh răng. rửa mặt vào việc làm vệ sinh cá nhân hàng ngày II. ngày…………… tháng……………… năm…………………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 7: THỰC HÀNH ĐÁNH RĂNG VÀ RỬA MẶT I. TUẦN: …7…… Thứ …………………. bàn chải. . -Mô hình hàm răng. Đồ dùng dạy học: -Sách giáo khoa. kem đánh răng trẻ em. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . m học : 2010-2011.

GV nhận xét rồi làm mẫu cho HS quan sát B2: Cho HS thực hành . röûa tay tröôùc khi röûa maët. röûa caû tai vaø coå. rửa mặt đúng cách như vậy mới hợp vệ sinh -Nhận xét tiết học Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . khaên saïch. Củng cố. 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Thực hành đánh răng -Mục đích: HS biết đánh răng đúng cách -Cách tiến hành: B1: GV đưa mô hình hàm răng cho HS quan sát. 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: -Kể những việc em làm hàng ngày để chăm sóc và bảo vệ răng.Kết luận: GV chốt lại Hoạt động 2: Thực hành rửa mặt -Mục đích: Biết rửa mặt đúng cách -Caùch tieán haønh: B1: Höôùng daãn Cho HS leân baûng laøm ñoäng taùc röûa maët Röûa maët nhö theá naøo laø ñuùng caùch vaø hôïp veä sinh nhaát? Vì sao phaûi röûa maët ñuùng caùch? GV nhaän xeùt roài laøm maãu cho HS quan saùt B2: Cho HS thöïc haønh -Haùt -HS leân chæ vaøo moâ hình vaø traû lôøi -Laáy baøn chaûi. nhaän xeùt ñuùng. dặn dò: -Hằng ngày các con nhớ đánh răng. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . .sai.Giáo án TNXH 1.10 HS -Quan saùt. m học : 2010-2011. yêu cầu HS trả lời: Mặt trong của răng? Mặt ngoài của răng? Mặt nhai của răng? Trước khi đánh răng con phải làm gì? Cho HS thực hành đánh răng. kem. neâu caùch söûa. coác nöôùc -HS vöøa noùi vöøa thöïc haønh. -Röûa maët baèng nöôùc saïch.… -Ñeå giöõ veä sinh IV.HS khaùc boå sung -Thöïc haønh theo nhoùm töø 5.

m học : 2010-2011. UỐNG HẰNG NGÀY I. TUẦN: …8…… Thứ …………………. HS có thể: -Kể được tên những thức ăn cần thiết trong ngày để mau lớn và khỏa mạnh -Nói được cần phải ăn uống như thế nào để có được sức khỏe tốt -Có ý thức tự giác trong việc ăn uống của cá nhân ăn đủ no.Giáo án TNXH 1. Đồ dùng dạy học: . ngày…………… tháng……………… năm…………………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 8: ĂN.Mục đích: Sau bài học. . Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .Sách giáo khoa III. uống đủ nước II.

Giáo án TNXH 1. quả. hoaït ñoäng theo caëp: nhìn tranh suy nghó vaø traû loôøi -Lôùp nhaän xeùt. thịt. b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Kể tên những thức ăn. các em cần ăn nhiều các loại thức ăn như cơm. cá. vitamin cho cơ thể) Hoạt động 2: Làm việc với SGK -Mục đích: HS biết được vì sao phải ăn uống hàng ngày -Cách tiến hành: B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện hoạt động +Quan sát hình +Hình nào cho biết sự lớn lên của cơ thể? +Hình nào cho biết các bạn học tốt? +Để cơ thể mau lớn. đồ uống hàng ngày -Cách tiến hành: B1: Kể tên những thức ăn.… để có đủ các chất đường. rau. đạm. chất khoáng. 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: Trò chơi “đi chợ” Tổ nào đi chợ mua được nhiều thức ăn hơn sẽ thắng. -Quan saùt. trứng. . đồ uống hàng ngày -Mục đích: HS nhận biết và kể tên những thức ăn. suy nghó vaø traû lôøi -Quan saùt. đồ uống hàng ngày B2: Cho HS quan sát tranh Kết luận: GV chốt lại (Muốn mau lớn và khỏe mạnh.boå sung -HS traû lôøi Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . có sức khỏe và học tập tốt chúng ta phải làm gì? B2: Kết luận: GV chốt lại Hoạt động 3: Thảo luận cả lớp -Mục đích: HS biết được hàng ngày phải ăn uống như thế nào để có sức khỏe tốt -Caùch tieán haønh: GV ñaët caâu hoûi cho HS traû lôøi +Chuùng ta phaûi aên uoáng nhö theá naøo cho ñaày ñuû? +Haèng ngaøy aên maáy buoåi? AÊn vaøo luùc naøo? +Taïi sao khoâng neân aên keïo tröôùc böõa aên chính? +AÊn uoáng theá naøo laø hôïp Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . béo. m học : 2010-2011. -Haùt -HS chôi -HS laàn löôït keå.

Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . Củng cố. veä sinh IV.Giáo án TNXH 1. . dặn dò: -Nhắc HS vận dụng cácch ăn uống hợp lí vào bữa ăn hàng ngày của gia đình Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . m học : 2010-2011.

Mục đích: Sau bài học.Sách giáo khoa III. Máy bay đi: đứng lên. Hoạt động của học sinh -Hát -HS chơi -HS trao đổi và lần lượt kể. b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Thảo luận nhóm -Mục đích: HS nhận biết được các hoạt động hoặc trò chơi có lợi cho sức khỏe. HS biết: -Kể về những hoạt động mà em biết và em thích -Biết nghỉ ngơi và giải trí đúng cách -Tự giác thực hiện những điều đã học vào cuộc sống hàng ngày II. TUẦN: …9…… Thứ …………………. thì hoạt động nào có lợi? Không có lợi? B2:Kiểm tra kết quả hoạt động Theo con thì nên chơi những trò gì để có lợi cho sức khỏe? Kết luận: GV chốt lại và nhắc các em giữ an toàn trong khi chơi. Đồ dùng dạy học: .Giáo án TNXH 1. -Quan sát. . máy bay điï” Máy bay đến: ngối xuống. Hoạt động 2: Làm việc với SGK -Mục đích: HS hiểu được nghỉ ngơi là rất cần thiết cho sức khỏe -Cách tiến hành: B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện hoạt động Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . -Cách tiến hành: B1:Giao nhiệm vụ và thực hiện hoạt động Hàng ngày các con thường chơi trò gì? Theo con. hoạt động theo cặp: nhìn tranh suy nghĩ và trả loời -Lớp nhận xét. mau lớn chúng ta phải ăn uống như thế nào? Kể tên những thức ăn mà em thường ăn mỗi ngày? 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: Trò chơi “Máy bay đến. ngày…………… tháng……………… năm…………………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 9: HOẠT ĐỘNG VÀ NGHỈ NGƠI I. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: Muốn cơ thể khỏe mạnh.bổ sung Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . m học : 2010-2011.

không đúng cách sẽ có hại cho sức khỏe. m học : 2010-2011. đúng chỗ. dặn dò: -Nhắc HS về nhà nghỉ ngơi đúng lúc. giải trí.… IV. Vậy cần phải nghỉ ngơi hợp lí: đi chơi. .Giáo án TNXH 1. +Quan sát hình +Bạn nhỏ đang làm gì? Nêu tác dụng của việc làm đó? B2: Kết luận: Khi làm việc nhiều và tiến hành quá sức chúng ta cần nghỉ ngơi. nhưng nếu nghỉ ngơi không đúng lúc. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . Củng cố. tắm biển.

ăn uống. -Cách tiến hành: Hoạt động của học sinh -Hát -Thảo luận nhóm 8 HS -Nhóm lên trình bày -Các nhóm khác bổ sung -Làm việc theo nhóm. yêu cần các em dán hoặc vẽ về các hoạt động nên làm và không nên làm. II. hoạt động. Nội dung: +Cơ thể người gồm có … phần. TUẦN: …10…… Thứ …………………. Các hoạt động có lợi cho sức khỏe. nghỉ ngơi hàng ngày để có sức khỏe tốt. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Làm việc với phiếu học tập -Mục đích: Giúp cho HS củng cố các kiến thức cơ bản về bộ phận cơ thể người và các giác quan -Cách tiến hành: B1: GV phát phiếu cho các nhóm. Đồ dùng dạy học: . B2: Kiểm tra kết quả hoạt động Kết luận: GV khen ngợi các nhóm đã làm việc tích cực. .Sách giáo khoa III. HS có thể: -Củng cố các kiến thức cơ bản về các bộ phận bên ngoài của cơ thể và các giác quan -Khắc sâu hiểu biết về thực hành vệ sinh hàng ngày. ngày…………… tháng……………… năm…………………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 10: Ôn tập: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE. có nhiều tranh ảnh đẹp hoặc những bức vẽ đẹp Hoạt động 3: Kể về một ngày của em -Mục đích: Củng cố và khắc sâu kiến thức về các hành vi vệ sinh. -Nhóm lên trình bày sản phẩm của mình -Các nhóm khác xem và nhận xét -HS nhớ lại và kể lại cho cả lớp nghe. Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . các hoạt động. -Cách tiến hành: B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện hoạt động: Phát cho mỗi nhóm 1 tờ bìa to. m học : 2010-2011. Đó là ……………………… +Các bộ phận bên ngoài của cơ thể là: ………………… +Chúng ta nhận biết thế giới xung quanh nhờ có: ………………………………………………………… ……………………………………………………… B2: Kiểm tra kết quả hoạt động Kết luận: GV chốt lại Hoạt động 2: Gắn tranh theo chủ đề -Mục đích: Củng cố các kiến thức về hành vi vệ sinh hàng ngày. I.Mục đích: Sau bài học.Giáo án TNXH 1. các thức ăn có lợi cho sức khỏe. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .

B1: B2: GV kết luận m học : 2010-2011. . Củng cố.Giáo án TNXH 1. dặn dò: -Nhận xét tiết học Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . IV. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .

ngày…………… tháng……………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 11: GIA ĐÌNH I. Đồ dùng dạy học: . . thể hiệïn lòng yêu quý của mình với người thân trong gia đình -Cách tiến hành: B1: Giao nhiệm vụ TH1: Một hôm mẹ đi chợ về. dặn dò: -Nhận xét tiết học Hoạt động của học sinh -Hát -Quan sát. -Lớp nhận xét. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . TUẦN: …11…… năm…………………… m học : 2010-2011. HS biết: -Gia đình là tổ ấm của em ở đó có những người thân yêu nhất -Kể được những người trong gia đình mình với những bạn trong lớp -Yêu quý gia đình và những người thân trong gia đình II.Mục đích: Sau bài học.Giáo án TNXH 1. -Giới thiệu tranh của mình cho lớp xem. -Cách tiến hành: B1: GV nêu yêu cầu +Gia đình Lan có những ai? Những người trong gia đình Lan đang làm gì? +Gia đình Minh có những ai? Những người trong gia đình Minh đang làm gì? B2: Kiểm tra kết quả hoạt động Kết luận: GV chốt lại Hoạt động 2: Em vẽ về tổ ấm của em -Mục đích: HS giới thiệu những người thân trong gia đình mình cho các bạn -Cách tiến hành: B1: GV nêu yêu cầu: Vẽ về gia đình mình B2: Triễn lãm tranh Kết luận: GV khen các em tích cực và vẽ đẹp Hoạt động 3: Đóng vai -Mục đích: Giúp HS ứng xử những tình huống thường gặp hàng ngày.bổ sung -HS làm việc cá nhân. Thứ …………………. Em sẽ làm gì lúc đó? TH2: Bà của Lan hôm nay bị mệt. -HS làm việc theo nhóm: đóng vai -Lớp nhận xét và bổ sung Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN .Sách giáo khoa III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: Hát “Ba ngọn nến” b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Làm việc với SGK -Mục đích: Giúp cho HS biết được gia đình là tổ ấm. Củng cố. hoạt động theo cặp: nhìn tranh và nói cho nhau nghe -Học sinh lên bảng chỉ tranh treo trên bảng và nêu những gì mình quan sát được. nếu là em em sẽ làm gì để bà đỡ mệt và vui? B2: Thu kết quả thảo luận IV. tay xách rất nhiều thứ.

-Cách tiến hành: B1: Thực hiện hoạt động -Quan sát. dặn dò: -Nhận xét tiết học Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . Đồ dùng dạy học: .Mục đích: Sau bài học. Củng cố. và nói cho nhau nghe nông thôn hay miền núi? Nó thuộc loại nhà tầng. Biết được nhà của mình thuộc loại nhà ở vùng miền nào.Giáo án TNXH 1. ngày…………… tháng……………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 12: NHÀ Ở I. hoạt động theo cặp: nhìn tranh +Quan sát tranh: Ngôi nhà này ở thành phố. hay nhà lá? Nhà của em gần giống ngôi nhà nào trong các ngôi nhà đó? B2: Kiểm tra kết quả hoạt động -Học sinh lên bảng chỉ tranh treo trên bảng và nêu những gì mình quan sát được. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . cho nhau nghe Kể tên 5 đồ dùng gia đình mà em biết và yêu thích? B2: Kiểm tra kết quả thảo luận -Nhóm lên trình bày Kết luận: GV chốt lại Hoạt động 3: Ngôi nhà của em -Mục đích: Biết ứng xử tình huống nếu không may gặp phải -Cách tiến hành: GV đưa ra tình huống -HS xung phong lên diễn -Lớp nêu nhận xét IV. TUẦN: …12…… năm…………………… m học : 2010-2011. . HS biết: -Nhà ở là nơi sinh sống của mọi người trong gia đình -Có nhiều loại nhà ở khac nhau và mỗi nàh đều có địa chỉ -Kể được địa chỉ nhà ở của mình và các đồ đạc trong nhà cho các bạn nghe -Yêu quý ngôi nhà và các đồ dùng trong nhà của em II.Sách giáo khoa III. Thứ …………………. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/ Ổn định lớp: -Hát 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Quan sát tranh -Mục đích: Giúp cho HS nhận ra được các loại nhà khác nhau ở các vùng miền khác nhau.bổ sung Kết luận: GV chốt lại Hoạt động 2: Làm việc với SGK -Mục đích: Kể được tên các đồ dùng trong nhà -Cách tiến hành: B1: Nêu yêu cầu: Quan sát tranh và nêu tên các đồ -Làm việc theo nhóm: Hãy quan sát và nói dùng được vẽ trong hình. nhà ngói. -Lớp nhận xét.

Giáo án TNXH 1.bổ sung -Làm việc theo nhóm: Hãy thảo luận và nói cho nhau nghe -Nhóm lên trình bày -Quan sát và trả lời câu hỏi theo nhóm Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . Đồ dùng dạy học: . -Lớp nhận xét. hoạt động theo cặp: nhìn tranh và nói cho nhau nghe -Học sinh lên bảng chỉ tranh treo trên bảng và nêu những gì mình quan sát được. giúp đỡ của mỗi thành viên trong gia đình với nhau Hoạt động 2:Tthảo luận nhóm -Mục đích: HS biết kể tên một số công việc các em thường làm giúp đỡ bố. vừa thể hiện sự quan tâm. -Cách tiến hành: Quan sát tranh và nêu câu hỏi IV. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . Thứ …………………. . B2: Kiểm tra kết quả thảo luận Kết luận: Mọi người trong gia đình đều phải tham gia làm việc tùy theo sức của mình Hoạt động 3: Quan sát tranh -Mục đích: Giúp HS hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu không có ai quan tâm dọn dẹp nhà cửa. dặn dò: Hoạt động của học sinh -Hát -Quan sát. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: Hát “Cái Bống” b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Làm việc với SGK -Mục đích: Thấy được một số công việc nhà của những người trong gia đình -Cách tiến hành: B1: GV nêu yêu cầu +Quan sát tranh: Từng người trong hình ảnh đó đang làm gì? Tác dụng của mỗi công việc đó trong gia đình B2: Kiểm tra kết quả hoạt động Kết luận: Ở nhà mỗi người đều có một công việc khác nhau. mẹ -Cách tiến hành: B1: Nêu yêu cầu: Kể cho nhau nghe về các công việc ở nhà của mỗi người trong gia đình mình thường làm để giúp đỡ bố mẹ. HS biết: -Kể tên một số công việc làm ở nhà của mỗi người trong gia đình và một số việc em thường làm để giúp đỡ gia đình -Mọi người trong gia đình đều phải làm việc. ngày…………… tháng……………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 13: CÔNG VIỆC Ở NHÀ I. Củng cố. TUẦN: …13…… năm…………………… m học : 2010-2011. mỗi người một việc tùy theo sức của mình -Trách nhiệm của HS ngoài việc học tập cần phải làm việc giúp đỡ gia đình II.Sách giáo khoa III.Mục đích: Sau bài học. Những việc đó sẽ làm cho nhà cửa sạch sẽ.

Giáo án TNXH 1. Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . . Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . -Nhận xét tiết học m học : 2010-2011.

II. dặn dò: -Nhận xét tiết học -Hát Hoạt động của học sinh -Quan sát. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . Điện giật có thể gây chết người +Phải lưu ý không cho em bé chơi gần những vật dễ cháy và gần ổ điện phải IV. hoạt động theo cặp: nhìn tranh và nói cho nhau nghe -Học sinh lên bảng chỉ tranh treo trên bảng và nêu những gì mình quan sát được. bạn cần chú ý gì? B2: Kiểm tra kết quả hoạt động Kết luận: GV chốt lại Hoạt động 2: Thảo luận nhóm -Mục đích: HS biết cách phòng tránh một số tai nạn do lửa và những chất gây cháy -Cách tiến hành: B1: Nêu yêu cầu: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi: Điều gì có thể xảy ra trong các cảnh trên? Nếu không may xảy ra.Sách giáo khoa III. . em sẽ làm gì lúc đó? B2: Kiểm tra kết quả thảo luận Kết luận: +Không để đèn dầu và các vật gây cháy khác trong màn hay để những nơi dễ bắt lửa +Nên tránh xa các vật và những nơi có thể gây bỏng và cháy. chảy máu. TUẦN: …14…… năm…………………… m học : 2010-2011. +Khi sử dụng đồ điện phải cẩn thận.Giáo án TNXH 1. ổ điện dây dẫn để phòng hờ chúng bị hở. bỏng. không sờ vào phích cắm. ngày…………… tháng……………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 14: AN TOÀN KHI Ở NHÀ I. HS biết: -Kể tên một số vật sắc nhọn có thể gây đứt tay. -Lớp nhận xét. -Kể tên một số vật trong nhà có thể gây nóng. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Làm việc với SGK -Mục đích: HS biết được các vật dễ gây đứt tay và cách phòng tránh -Cách tiến hành: B1: Thực hiện hoạt động +Quan sát tranh: Chỉ và nói các bạn trong mỗi hình đang làm gì? Dự kiến xem điều gì có thể xảy ra với các bạn nếu các bạn đó không cẩn thận? Khi dùng dao hoặc đồ dùng sắc nhọn.bổ sung -Làm việc theo nhóm: Hãy quan sát.Mục đích: Sau bài học. Củng cố. nói cho nhau nghe và nêu phương hướng giải quyết -Nhóm lên trình bày Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . Thứ ………………….… -Cách phòng tránh và xử lí khi có tai nạn xảy ra. Đồ dùng dạy học: . cháy.

tên trường của mình và yêu quý giữ gìn các đồ đạc trong lớp học của mình. Đồ dùng dạy học: . HS biết: -Lớp học là nơi các em đến học hàng ngày -Một số đồ dùng có trong lớp học hàng ngày -Nói được tên lớp. -Lớp nhận xét. có cô giáo và các đồ dùng cần thiết -Cách tiến hành: B1: Thực hiện hoạt động +Quan sát tranh: Trong lớp học có ai? Có những đồ vật gì? Lớp học của bạn giống với lớp học nào trong các hình đó? Bạn thích lớp học nào? Tại sao? B2: Kiểm tra kết quả hoạt động Hoạt động của học sinh -Hát -Quan sát. tên cô giáo chủ nhiệm và một số bạn cùng lớp -Kính trọng thầy cô giáo. . Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: Hát “Lớp chúng ta đoàn kết” b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Quan sát tranh và thảo luận nhóm -Mục đích: Giúp cho HS biết lớp học có các thành viên.Sách giáo khoa III. Vì đó là nơi các em đến hhọc hàng ngày với các thầy cô và bạn bè. Củng cố.Mục đích: Sau bài học. II. ngày…………… tháng……………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 15: LỚP HỌC I. đoàn kết với các bạn và yêu quý lớp học của mình.bổ sung Kết luận: GV chốt lại Hoạt động 2: Kể về lớp học của mình -Mục đích: HS giới thiệu được về lớp học của mình -Cách tiến hành: -Làm việc cá nhân B1: Nêu yêu cầu: Quan sát lớp học của mình và kể về lớp học của mình -Cá nhân HS lên trình bày B2: Kiểm tra kết quả thảo luận Kết luận: các em cần nhớ tên lớp. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .Giáo án TNXH 1. hoạt động theo cặp: nhìn tranh và nói cho nhau nghe -Học sinh lên bảng chỉ tranh treo trên bảng và nêu những gì mình quan sát được. Thứ …………………. dặn dò: -Nhận xét tiết học TUẦN: …16…… Thứ …………………. TUẦN: …15…… năm…………………… m học : 2010-2011. IV. ngày…………… tháng……………… năm…………………… Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN .

hoạt động theo cặp: nhìn tranh và nói cho nhau nghe -Học sinh lên bảng chỉ tranh treo trên bảng và nêu những gì mình quan sát được. giúp đỡ nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ. giáo viên làm gì? Hoạt động nào được tổ chức trong lớp? Hoạt động nào được tổ chức ngoài trời B2: Kiểm tra kết quả hoạt động Hoạt động của học sinh -Hát -Quan sát. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Làm việc với SGK -Mục đích: Giúp cho HS biết được các hoạt động học tập cà vui chơi ở lớp hhọc và mỗi hoạt đông được tổ chức khác nhau -Cách tiến hành: B1: Thực hiện hoạt động +Quan sát tranh:Trong từng tranh. có hoạt động được tổ chức ngoài trời.Mục đích: Sau bài học.Giáo án TNXH 1. Hoạt động 2: Thảo luận theo cặp HS -Mục đích: HS giới thiệu được các hoạt động ở lớp -Làm việc theo nhóm: Hãy quan sát và nói học của mình cho nhau nghe -Cách tiến hành: B1: Nêu yêu cầu: Giới thiệu cho bạn về các hoạt -Nhóm lên trình bày động trong lớp của mình B2: Kiểm tra kết quả thảo luận Kết luận: Trong bất kì hoạt động học tập vui chơi nào các em cũng phải biết hợp tác. Đồ dùng dạy học: . hợp tác. có hoạt động được tổ chức trong lớp. -Lớp nhận xét. dặn dò: -Vẽ tranh: vẽ về hoạt động của lớp mình -Nhận xét tiết học Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . IV. để chơi vui hơn.Sách giáo khoa III. HS biết: -Các họat động học tập và vui chơi ở lớp học -Có hoạt động được tổ chức trong lớp. Củng cố.bổ sung Kết luận: Ở lớp có rất nhiều hoạt động khác nhau. m học : 2010-2011. . chia sẻ và giúp đỡ các bạn trong lớp II. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . có hoạt động được tổ chức ngoài sân -Có ý thức tham gia tích cực vào các hoạt động ở lớp. Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 16: HOẠT ĐỘNG Ở LỚP I.

. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . m học : 2010-2011. ngày…………… tháng……………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN .Giáo án TNXH 1. TUẦN: …17… năm…………………… Thứ ………………….

.Mục đích: Sau bài học. đẹp Hoạt động 3: Thực hành giữ lớp học sạch. các con pjải luôn có ý thức giữ lớp sạch. HS có thể: -Nêu được tác hại của việc không giữ gìn lớp học sạch.Sách giáo khoa. dặn dò: -Nhận xét tiết học. ĐẸP I. bàn. đẹp -Làm một số công việc đơn giản để giữ lớp học sạch. các dụng cụ làm vệ sinh lớp học. Củng cố. đẹp -Mục đích: Biết cách sử dụng một số đồ dùng để làm vệ sinh lớp học -Cách tiến hành: B1: GV làm mẫu B2: HS làm theo Nhận xét: GV khuyến khích và khen ngợi Hoạt động của học sinh -Hát -Quan sát lớp học -Vài HS đứng lên nhận xét -Làm việc theo nhóm: Hãy quan sát và nói cho nhau nghe -Nhóm lên trình bày -HS quan sát và thực hành làm theo IV. m học : 2010-2011. đẹp: lau bảng. III.… II. đẹp -Nêu được tác dụng của việc giữ lớp học sạch. lớp bẩn -Cách tiến hành: B1: Thực hiện hoạt động: trả lời câu hỏi: Dùng vật gì để quét nhà? Các con xem lớp mình hôm nay có sạch và đẹp không? B2: Kiểm tra kết quả hoạt động Kết luận: GV khen ngợi các em biết giữ vệ sinh và nhắc nhở các em không nên để lớp học mất vệ sinh Hoạt động 2: Làm việc với SGK -Mục đích: HS biết giữ lớp học sạch đẹp -Cách tiến hành: B1:Giao nhiệm vụ và thực hiện hoạt động +Quan sát tranh và trả lời câu hỏi: Trong tranh các bạn đang làm gì? Sử dụng dụng cụ gì? Ở tranh dưới các bạn đang làm gì? Sử dụng dụng cụ gì? B2: Kiểm tra kết quả thảo luận Kết luận: Để lớp học sạch đẹp. Bài 17: GIỮ GÌN LỚP HỌC SẠCH. kê ghế bàn ngay ngắn. đẹp và làm những công việc để lớp mình sạch. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Quan sát lớp học -Mục đích: HS nhận biết thế nào là lớp sạch. Đồ dùng dạy học: . đẹp -Nhận biết được thế nào là lớp học sạch đẹp và có ý thức giữ lớp sạch. trang trí lớp học. dặn dò HS thói quen giữ vệ sinh lớp Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN .Giáo án TNXH 1.

ngày…………… tháng……………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN .Giáo án TNXH 1. m học : 2010-2011. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . TUẦN: …18…… năm…………………… Thứ …………………. .

3 HS) -Nhận xét tiết học Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . góp phần phục vụ cho người khac.Sách giáo khoa III.Giáo án TNXH 1. Cháu có thể kể cho bác biết về cuộc sống ở đây không? (1. hai bên đường Phổ biến nội quy: + Đi thẳng hàng + Trật tự. nghe theo hướng dẫn của GV -HS ñi thaønh haøng B2: Thực hiện hoạt động -Quan saùt -HS traû lôøi B3: Kiểm tra kết quả hoạt động: Cảnh gì đẹp nhất? Vì sao con thích? GV chốt lại Hoạt động 2: Thảo luận nhóm -Mục đích: HS biết yêu quý gắn bó quê hương mình -Caùch tieán haønh: -HS thaûo luaän B1: Giao nhieäm vuï vaø thöïc hieän hoaït ñoäng: Caùc con ñang soáng ôû -Nhoùm leân trình baøy ñaâu? Haõy noùi veà caûnh vaät nôi con soáng? B2: Kieåm tra keát quaû hoaït ñoäng GV choát laïi IV. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . Đồ dùng dạy học: . m học : 2010-2011. đẹp? -GV đánh giá nhận xét 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: Xem tranh cánh đồng lúa. HS có thể: -Nói được một số nét chính về hoạt động sinh sống của nhân dân địa phương và hiểu mọi người đều phải làm việc.Mục đích: Sau bài học. Bài 18+19: CUỘC SỐNG XUNG QUANH I. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh -Haùt 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: -Vì sao phải giữ gìn lớp học sạch đẹp? -Em đã làm gì để giữ lớp học sạch. -Biết được những hoạt động chính ở nông thôn -Có ý thức gắn bó. dặn dò: -Trò chơi đóng vai: Khách về thăm quê hương gặp 1 em bé và hỏi: Bác đi xa lâu nay mới về. Củng cố. .Giới thiệu bài học hôm nay b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Cho HS tham quan khu vực quanh trường -Mục đích: HS tập quan sát thực tế các hoạt động đang diễn ra xung quanh mình -Cách tiến hành: B1: Giao nhiệm vụ: Nhận xét quang cảnh trên đường. yêu mến quê hương II.

Giáo án TNXH 1.Mục đích: Sau bài học. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . sang đường khi có đèn hiệu xanh và đi trên phần đường có vạch quy định. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . HS có thể: -Biết và tránh được một số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trên đường đi học -Biết về quy định đi bộ trên đường: khi đi bộ ở thành phố em đi trên vỉa hè. Ở những nơi không có vỉa hè em đi sát lề đường bên tay phải -Biết tránh một số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trên đường đi học -Biết đi bộ trên vỉa hè hoặc đi sát lề đường bên phải của mình -Có ý thức chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông II. Đồ dùng dạy học: . m học : 2010-2011. . ngày…………… tháng……………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 20: AN TOÀN TRÊN ĐƯỜNG ĐI HỌC I. Ui7iyijf TUẦN: …20…… năm…………………… Thứ ………………….Sách giáo khoa III.

nhaän xeùt Kết luận: GV chốt lại Hoạt động 2: Làm việc với SGK -Mục đích: HS biết được quy định về đường bộ -Caùch tieán haønh: -HS taäp theå duïc taïi choã ngoài B1: Giao nhieäm vuï vaø thöïc hieän hoaït ñoäng -HS suy nghó. HS sưu tầm tranh ảnh về chủ đề XH. Đồ dùng dạy học: . phiếu kiểm tra Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . Củng cố. và nơi các em sống sạch.Giáo án TNXH 1. cây hoa dân chủ.Mục đích: Sau bài học. +Quan saùt tranhvaø traû lôøi caâu hoûi: Böùc tranh 1 vaø 2 coù gì khaùc nhau? Böùc tranh 1 ngöôøi ñi boä ñi ôû vò trí naøo treân ñöôøng? Böùc tranh 2? Ñi -HS traû lôøi caâu hoûi. đẹp II. dặn dò: -Nhận xét tiết học TUẦN: …21…… năm…………………… Thứ …………………. ngày…………… tháng……………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 21: Ôn tập: XÃ HỘI I. m học : 2010-2011. lớp học và nơi các em sinh sống -Có ý thức và biết cách giữ cho nhà ở. HS có thể: -Nhớ lại các kiến thức đã học về gia đình. cuộc sống xung quanh -Biết yêu quý gia đình. lôùp boå nhö vaäy coù baûo ñaûm an toaøn chöa? sung vaø nhaän xeùt B2: Kieåm tra keát quaû hoaït ñoäng Keát luaän: GV choát laïi Hoaït ñoäng 3: Troø chôi “Ñi ñuùng quy ñònh” -Muïc ñích: HS bieát thöïc hieän nhöõng -HS thöïc hieän troø chôi quy ñònh veà traät töï an toaøn giao thoâng -Caùch tieán haønh: Toå chöùc cho HS chôi IV. lớp học.Sách giáo khoa. . -Haùt 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Thảo luận nhóm -Mục đích: Giúp cho HS biết được một số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trên đường đi học -Cách tiến hành: B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ: GV đưa -HS trao ñoåi tình huống +Điều gì có thể xảy ra? +Em sẽ khuyên các bạn trong tình huống đó như thế nào? B2: Kiểm tra kết quả hoạt động -Nhoùm leân trình baøy -Lôùp boå sung. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . lớp học.

Giáo án TNXH 1. HS có thể: -Nêu tên được một số cây rau và nơi sống của chúng -Biết quan sát. tuyên dương HS -Nhận xét tiết học TUẦN: …22…… năm…………………… Thứ …………………. dặn dò: -Nhận xét.Mục đích: Sau bài học. ngày…………… tháng……………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 22: CÂY RAU I. Củng cố. . Hoạt động của học sinh -Hát -HS trả lời Hoạt động của giáo viên 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: -Hãy nói quy định của người đi bộ trên đường? -GV đánh giá. phân biệt nói tên được các bộ phận chính của cây rau -Biết ích lợi của rau Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . nhận xét 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài b/ Dạy bài mới: Thi : “Hái hoa dân chủ”: -Để một cây hoa có các câu hỏi và một cây hoa treo phần thưởng: Câu 1: Trong gia đình con có mấy người? Con hãy kể cho các bạn nghe về sinh hoạt củac gia đình con? Câu 2: Con đang sống ở đâu? Hãy kể vài nét về nơi con đang sống? Câu 3: Hãy kể về ngôi nhà mà con đang sống? Câu 4: Hãy kể về ngôi nhà mà con mơ ước trong tương lai? Câu 5: Hãy kể về những công việc hàng ngày con làm để giúp đỡ bố mẹ? Câu 6: Hãy kể cho các bạn người về người bạn thân của con? Câu 7: Hãy kể về cô giáo hoặc thầy giáo của con cho các bạn nghe? Câu 8: Con thích giờ học nào? Hãy kể lại cho các bạn nghe? Câu 9: Tr6en đường đi học con phải chú ý điều gì? Câu 10: Kể lại những gì con nhìn thấy trên đường đi đến trường? Câu 11: Hãy kể lại một lần đi chơi của con? Câu 12: Hãy kể về một ngày của con? -Gọi từng HS xung phong lên hái hoa -HS lên hái câu hỏi -Suy nghĩ và trả lời trước lớp -Diễn văn nghệ IV. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . Các hoạt động dạy và học: m học : 2010-2011. III.

… -Rau ăn là và thân: rau muống. phân biệt nói tên được các bộ phận chính của cây hoa -Biết ích lợi của hoa Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . -Cách tiến hành: -HS làm việc theo nhóm. Ăn quả: cà chua Hoạt động 2: Làm việc với SGK -Mục đích: HS biết đặt câu hỏi và trả lời theo hình SGK Biết ích lợi của việc ăn rau và sự cần thiết rửa rau trước khi ăn. các cây rau đã được sưu tầm III. .trả lời câu hỏi. thân.Mục đích: Sau bài học. Phân biệt được các loại rau khác nhau -Cách tiến hành: B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ: Cho -HS quan sát. HS có thể: -Nêu tên được một số cây hoa và nơi sống của chúng -Biết quan sát. dặn dò: -Nhận xét tiết học TUẦN: …23…… Thứ …………………. rau cải. lá. … -Rau ăn thân: su hào. củ cà rốt. thân. -Rau ăn lá: xà lách. bắp cải. lớp B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện hoạt động bổ sung và nhận xét +Khi ăn rau ta cần chú ý điều gì? Vì sao ta phải thường xuyên ăn rau? -HS trả lời theo ý hiểu của mình. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/ Ổn định lớp: -Hát 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Quan sát cây rau -Mục đích: HS biết các bộ phận của cây rau. -Có ý thức thường xuyên an rau và rửa sạch rau trước khi ăn. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . … -Ăn hoa: suplơ. nhận xét Kết luận: Có rất nhiều loại rau khác nhau -Các cây rau đều có: rễ. Đồ dùng dạy học: . rễ của cây rau? +Bộ phận nào ăn được? B2: Kiểm tra kết quả hoạt động -HS lên trình bày kết quả về cây rau của mình -Lớp bổ sung. B2: Kiểm tra kết quả hoạt động Kết luận: GV chốt lại Hoạt động 3: Trò chơi “Tôi là rau gì?” -HS thực hiện trò chơi -Tự giới thiệu đặc đểm rau – HS đoán tên IV. ngày…………… tháng……………… năm…………………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 23: CÂY HOA I. m học : 2010-2011.Sách giáo khoa. II. Củng cố.… -Rau ăn rễ: củ cải. trao đổi HS quan sát cây rau mà mình mang tới lớp +Chỉ vào các bộ phận lá.Giáo án TNXH 1.

các cây hoa đã được sưu tầm III. Đồ dùng dạy học: . Phân biệt được các loại hoa khác nhau -Cách tiến hành: B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ: Cho -HS quan sát. lá. thân. . trao đổi HS quan sát cây hoa mà mình mang tới lớp +Chỉ vào các bộ phận lá. hái hoa nơi công cộng II. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/ Ổn định lớp: -Hát 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Quan sát cây hoa -Mục đích: HS biết các bộ phận của cây hoa. mỗi loại hoa có màu sắc. hoa. lớp B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện hoạt động bổ sung và nhận xét +Các ảnh trong sách có các loại hoa nào? +Con còn biết loại hoa nào nữa không? -HS trả lời theo ý hiểu của mình. Có nhiều loại hoa khác nhau. HS có thể: Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . nhận xét Kết luận: Các cây hoa đều có rễ. Hoạt động 2: Làm việc với SGK -Mục đích: HS biết đặt câu hỏi và trả lời theo hình SGK Biết ích lợi của việc trồng hoa -Cách tiến hành: -HS làm việc theo nhóm. rễ của cây hoa? +Vì sao ai cũng thích ngắm hoa? B2: Kiểm tra kết quả hoạt động -HS lên trình bày kết quả về cây hoa của mình -Lớp bổ sung. thân.Giáo án TNXH 1. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . hương thơm. có loại vừa có hương vừa có màu sắc đẹp.Sách giáo khoa. B2: Kiểm tra kết quả hoạt động Kết luận: GV chốt lại Hoạt động 3: Trò chơi “Tôi là hoa gì?” -HS thực hiện trò chơi -Tự giới thiệu đặc đểm hoa – HS đoán tên. ngày…………… tháng……………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 24: CÂY GỖ I. hình dáng khác nhau. -Có ý thức chăm sóc các cây hoa ở nhà. có loại hoa có sắc mà lại không có hương.Mục đích: Sau bài học.… có loaại hoa có màu sắc đẹp. dặn dò: -Nhận xét tiết học TUẦN: …24…… năm…………………… Thứ …………………. không bẻ cành. IV.trả lời câu hỏi. m học : 2010-2011. Củng cố.

trả lời câu hỏi. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/ Ổn định lớp: -Hát 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Quan sát cây gỗ -Mục đích: HS biết các bộ phận của cây gỗ. . Đồ dùng dạy học: . ngày…………… tháng……………… Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . thân. cành. Cây gỗ có rất nhiều ích lợi. hoa. Củng cố. Nhưng cây gỗ có thân to. cây hoa cũng -Lớp bổ sung. m học : 2010-2011. nhận xét có rễ. ngắt lá II.Sách giáo khoa. làm bóng -HS trả lời theo ý hiểu của mình. trao đổi HS quan sát cây gỗ ở sân trường. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . năgn lũ. mát. Phân biệt được các bộ phận chính của cây gỗ -Cách tiến hành: B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ: Cho -HS quan sát. lớp +Kể tên một số cây mà con biết? bổ sung và nhận xét +Đồ dùng nào được làm bằng gỗ? +Cây gỗ có lợi ích gì? B2: Kiểm tra kết quả hoạt động Kết luận: Cây gỗ được trồng để lấy gỗ. IV. phân biệt nói tên được các bộ phận chính của cây gỗ -Biết ích lợi của cây gỗ -Có ý thức bảo vệ cây cối. -Nêu tên được một số cây gỗ và nơi sống của chúng -Biết quan sát. chú ý phân biệt cây gỗ và cây hoa +Tên của cây gỗ là gì? +Các bộ phận của cây? +Cây có đặc điểm gì? B2: Kiểm tra kết quả hoạt động -HS lên trình bày kết quả mình vừa quan sát Kết luận: Cây gỗ giống các cây rau. dặn dò: -Nhận xét tiết học -Nhắc nhở HS có ý thức bảo vệ cây trồng TUẦN: …25…… năm…………………… Thứ …………………. lá.Giáo án TNXH 1. cành lá xum xuê làm bóng mát Hoạt động 2: Làm việc với SGK -Mục đích: Biết ích lợi của việc trồng cây gỗ -Cách tiến hành: B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện hoạt động +Cây gỗ được trồng ở đâu? -HS làm việc theo nhóm. các tranh cây gỗ đã được sưu tầm III. không bẻ cành.

trả khác? lời câu hỏi. rất tốt cho sức khỏe. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Quan sát con cá -Mục đích: HS biết tên con cá mà mình đem vào lớp. . Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . Ăn cá có rất nhiều ích lợi. tên con cá mà mình vẽ. biết một số cách đánh bắt cá -Cách tiến hành: B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện +Người ta dùng gì để bắt cá? Còn cách nào -HS làm việc theo nhóm. Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 25: CON CÁ I. Kết luận: Có rất nhiều cách đánh bắt cá: bằng lưới. lớp bổ sung và nhận xét +Con thích ăn những loại cá nào? +Ăn cá có ích lợi gì? B2: Kiểm tra kết quả hoạt động -HS trả lời theo ý hiểu của mình.Sách giáo khoa. trao đổi.Mục đích: Sau bài học. bằng vây và thở bằng mang Hoạt động 2: Làm việc với SGK -Mục đích: Biết ích lợi của cá. bày sản phẩm con cá. dặn dò: -Nhận xét tiết học Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . HS có thể: -Biết tên một số loại cá và nơi sống của chúng -Nói được tên các bộ phận bên ngoài của con cá -Nêu được một số cách đánh bắt cá -Biết ích lợi của cá và tranh những điều không có lợi do cá II. Đồ dùng dạy học: . đuôi và vây. mô tả được con cá bơi và thở -Cách tiến hành: B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện: Cho HS quan sát +Tên con cá? Các bộ phận mà mình nhìn thấy? Cá sống ở đâu? Nó bơi bằng bộ phận nào? Cá thở như thế nào? B2: Kiểm tra kết quả hoạt động Hoạt động của học sinh -Hát -Nêu ích lợi của cây gỗ -HS quan sát. chỉ được các bộ phận của con cá. làm việc theo nhóm -HS lên trình bày kết quả mình vừa quan sát Kết luận: Cá có đầu. câu cá. quan sát tranh. con cá mà HS sưu tầm III.Giáo án TNXH 1. mình. m học : 2010-2011. nhận xét bằng đuôi. Cá bơi -Lớp bổ sung. IV. Củng cố. giúp cho xương phát triển Hoạt động 2: Thi vẽ cá và mô tả con cá mà mình vẽ -Mục dích: Củng cố sự hiểu biết về các bộ phận của -HS làm việc cá nhân.

nuôi gà thì phải chăm sóc gà TUẦN: …27…… năm…………………… Thứ …………………. trao đổi. Cá bơi bằng đuôi. gà con -Cách tiến hành: B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện: +Cho HS quan sát tranh +Cho HS làm phiếu B2: Kiểm tra kết quả hoạt động Kết luận: Cá có đầu. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: -Nêu các bộ phận của con cá? -Ăn cá có ích lợi gì? -GV nhận xét. Củng cố. làm việc theo nhóm -HS lên trình bày kết quả mình vừa quan sát -Lớp bổ sung. nhận xét -HS trình bày ý kiến của mình -Lớp nhận xét. . bổ sung IV. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . ngày…………… tháng……………… Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . Thứ …………………. gà mái.Giáo án TNXH 1. ngày…………… tháng……………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 26: CON GÀ I. gà con -Biết ích lợi của việc nuôi gà và có ý thức chăm sóc gà II. bằng vây và thở bằng mang Hoạt động 2: Vẽ con gà mà em thích Hoạt động 3: Đi tìm kết luận -Mục đích: Củng cố về con gà cho HS -Cách tiến hành: Cho HS trả lời các câu hỏi: Hãy nêu các bộ phận bên ngoài của gà? Gà di chuyển bằng gì? Gà trống. dặn dò: -Nhận xét tiết học -Dặn dò: Khi ăn thịt gà phải tránh hóc xương. mình. TUẦN: …26… năm…………………… m học : 2010-2011. đuôi và vây.Sách giáo khoa III. gà mái. gà mái.đánh giá 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Quan sát và làm bài tập trong vở BT -Mục đích: HS biết tên các bộ phận của con gà Biết phân biệt gà trống. Đồ dùng dạy học: . gà con khác nhau ở chỗ nào? Gà cung cấp cho ta những gì? Hoạt động của học sinh -Hát -HS trả lời -HS quan sát. HS có thể: -Biết tên một số loại gà và nơi sống của chúng -Nói được tên các bộ phận bên ngoài của con gà -Phân biệt được gà trống.Mục đích: Sau bài học.

Sách giáo khoa III. dặn dò: -Nhận xét tiết học TUẦN: …28…… năm…………………… Thứ ………………….đánh giá 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Quan sát và làm bài tập -Mục đích: HS tự khám phá kiến thức và biết: +Cấu tạo của mèo +Ích lợi của mèo +Vẽ được con mèo -Cách tiến hành: B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện: +Cho HS quan sát tranh B2: Cho HS làm phiếu Nhắc nhở và giúp đỡ những HS yếu Hoạt động của học sinh -Hát -HS trả lời -HS quan sát. móng.Mục đích: Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . -Tự chăm sóc mèo (nếu nhà nuôi mèo) II. HS có thể: -Chỉ và nói được tên các bộ phận bên ngoài của con mèo -Tả đươc von mèo (lông. nhận xét B3: Vẽ một con mèo và tô lông mà mình thích Hoạt động 3: Đi tìm kết luận -Mục đích: Củng cố những hiểu biết về con mèo cho HS -HS trình bày ý kiến của mình -Cách tiến hành: Cho HS trả lời các câu hỏi: -Lớp nhận xét. trao đổi. ria. Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 27: CON MÈO I. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .Giáo án TNXH 1. Củng cố.Mục đích: Sau bài học. vuốt. . làm việc theo nhóm -HS làm vào phiếu về kết quả mình vừa quan sát -Lớp bổ sung. …) -Biết được ích lợi của việc nuôi mèo. m học : 2010-2011. Đồ dùng dạy học: . ngày…………… tháng……………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 28: CON MUỖI I. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: -Nuôi gà có ích lợi gì? -Cơ thể gà có những bộ phận nào? -GV nhận xét. con sẽ làm gì? IV. bổ sung +Con mèo có những bộ phận nào? +Nuôi mèo để làm gì? +Con mèo ăn gì? +Con chăm sóc mèo như thế nào? +Khi mèo có những biểu hiện khác lạhoặc bị mèo cắn.

dặn dò: -Nhận xét tiết học TUẦN: …29…… năm…………………… Thứ …………………. Nó có đầu.Giáo án TNXH 1. -Kết luận: GV chốt lại. Nó bay bằng cánh. m học : 2010-2011. Hoạt động 3: Hỏi.…? B2: Trả lời kết quả Kết luận: Muỗi là loại sâu bọ nhỏ bé hơn ruồi. Hoạt động 2: Làm việc với phiếu bài tập -Mục đích: Biết được nơi sống. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . chân và cánh. -Đại diện nhóm trìnmh bày. ngày…………… tháng……………… Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN .đánh giá 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Quan sát con muỗi -Mục đích: HS nói được tên các bộ phận bên ngoài của con muỗi -Cách tiến hành: B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện: +Cho HS quan sát tranh. Củng cố. làm việc theo nhóm -HS trình bày ý kiến của mình -Lớp nhận xét.Sách giáo khoa III. . HS có thể: -Tên các bộ phận bên ngoài của con muỗi -Nơi thường sinh sống của muỗi -Một số tác hại của muỗi và một số cách diệt trừ chúng -Có ý thức tham gia diệt mu64i và thực hiện các biện pháp phòng tránh muỗi đốt. râu. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: -Kể tên các bộ phận bên ngoài của con mèo? -GV nhận xét. trao đổi. II. Muỗi truyền bệnh qua đường hút máu. Đồ dùng dạy học: . Sau bài học. tác hại do muỗi đốt và một số cách diệt muỗi -Cách tiến hành: Chia nhóm. bổ sung -HS làm việc theo nhóm.đáp về cách phòng chống muỗi khi ngủ -Mục đích: HS biết cách tránh muỗi khi ngủ -HS hoạt động cả lớp -Các bước tiến hành: GV nêu câu hỏi: Khi ngủ. chân. Hoạt động của học sinh -Hát -HS trả lời -HS quan sát. mình. Muỗi dùng vòi để hút máu người và động vật để sống. đặt tên cho nhóm. cùng nhau thảo luận và thống nhất ý kiến chung của nhóm mình trong từng câu. bạn cần làm gì để khỏi bị muỗi đốt? -Kết luận: Cần phải mắc màn cẩn thận khi ngủ IV. chỉ và nói tên các bộ phận bên ngoài của con muỗi: Con muỗi to hay nhỏ? Con muỗi dùng gì để hút máu người? Con muỗi di chuyển như thế nào? Con muỗi có cánh. lớp bổ sung. đậu bằng chân. cho HS làm phiếu.

nhận xét về con vật mới. dặn dò: -Nhận xét tiết học Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN .đánh giá 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Phân loại các mẫu vật về thực vật -Mục đích: HS ôn lại về các cây đã học. thân. B2: Thu kết quả làm việc Hoạt động của học sinh -Hát -HS trả lời -HS làm việc theo nhóm. HS -Củng cố các kkiến thức đã học về thực vật và động vật đồng thời nhận biết được một số cây và con vật mới.\ -Có ý thức bảo vệ cây cối và con vật có ích. phân ra con vật có ích. m học : 2010-2011. nhưng các cây đều có chung 1 đặc điểm là: có rễ. treo sản phẩm trước lớp -HS trình bày kết quả của nhóm mình -Lớp nhận xét. một số loài vật có hại -Cách tiến hành: -HS làm việc theo nhóm B1: Dán các tranh. kích cỡ. có hại. nhận biết một số cây mới. Đồ dùng dạy học: . biết được một số loài vật có ích.… nhưng chúng giống nhau là đều có đầu. Củng cố. ảnh về cây cối của HS đem vào lớp theo cột: cây rau. lá.Mục đích: Sau bài học. IV. ảnh về con vật lên giấy. II. cây hoa và cây gỗ.Giáo án TNXH 1. mình và cơ quan di chuyển. đặc điểm chung nhất của các con vật. cử đại diện nhóm lên trình bày B2: Kiểm tra kết quả hoạt động Kết luận: Có nhiều động vật khác nhau về hình dạng. phân biệt một số loại cây. hoa. Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 29: NHẬN BIẾT CÂY CỐI VÀ CON VẬT I. . Nêu ích lợi và tác hại của con vật đó -Treo tranh. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: -Muỗi thường sống ở đâu? -Nêu tác hại do bị muỗi đốt? -GV nhận xét. Hoạt động 3: Làm việc với các mẫu vật và tranh ảnh về động vật -Mục đích: HS ôn lại một số con vật đã học. -Biết được đặc điểm chung nhất của cây cối. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . -Cách tiến hành: B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện: Dán các tranh. nơi sống. III.Sách giáo khoa. bổ sung Kết luận: Có rất nhiều loại cây khác nhau. các tranh ảnh sưu tầm.

có những giọt mưa rơi. khi mưa -Mục đích: Có ý thức bảo vệ sức khỏe khi đi trời nắng. một số con vật có hại? -GV nhận xét 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Nhận biết dấu hiệu trời nắng. bầu trời và đám mây như thế nào? B2: Kiểm tra kết quả hoạt động Hoạt động của học sinh -Hát -HS trả lời -Làm việc theo nhóm (6. bạn phải làm gì? B2: Kiểm tra kết quả hoạt động Kết luận: GV chốt lại Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN .Mục đích: Sau bài học. trời mưa. trời mưa -Cách tiến hành: B1: Thực hiện hoạt động: Dán các tranh ảnh sưu tầm theo 2 cột: một bên là trời nắng. Biết mô tả bầu trời và những đám mây khi trời nắng. bầu trời và đám mây như thế nào? +Khi trời mưa. Thứ …………………. các nhóm khác bổ sung Kết luận: +Khi trời nắng. .Sách giáo khoa III. ngày…………… tháng……………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 30: TRỜI NẮNG. TRỜI MƯA I. cây gỗ mà em biết? -Kể tên một số con vật có ích. -Có ý thức bảo vệ sức khỏe khi đi dưới nắng. trời mưa -Mục đích: Giúp cho HS nhận biết được các dấu hiệu chính của trời nắng. mưa II. lớp bổ sung và nhận xét +Để không bị ướt khi đi trời mưa. bầu trời trong xanh. cây hoa. Hoạt động 2: Thảo luận cách giữ gìn sức khỏe khi nắng. có mặt trời sáng chói. trời mưa. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: -Kể tên một số cây rau. còn bên kia là trời mưa và thảo luận: +Nêu các dấu hiệu về trời nắng.7 HS) -Đại diện nhóm lên trình bày. bầu trời u ám. +Khi trời mưa. mây đen phủ kín. trời mưa? +Khi trời nắng. HS biết: -Những dấu hiệu chính của trời nắng. TUẦN: …30…… năm…………………… m học : 2010-2011.Giáo án TNXH 1. bạn phải nhớ đội mũ? -HS trả lời câu hỏi. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . không có mặt trời. có mây trắng. Đồ dùng dạy học: . trời mưa -Làm việc theo nhóm HS -Cách tiến hành: B1: Quan sát tranh và trỏ lời câu hỏi: +Tại sao khi đi trời nắng.

Củng cố.Sách giáo khoa III. dặn dò: -Nhận xét tiết học TUẦN: …31…… năm…………………… m học : 2010-2011.Giáo án TNXH 1. Thứ …………………. -Có ý thức cảm thụ cái đẹp của thiên nhiên. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . ngày…………… tháng……………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 31: THỰC HÀNH: QUAN SÁT BẦU TRỜI I. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . . HS biết: -Sự thay đổi của những đám mây trên bầu trời là một trong những dấu hiệu cho biết sự thay đổi của thời tiết -Mô tả bầu trời và những đám mây trong thực tế hàng ngày và biểu đạt nó bằng hình vẽ. II. Đồ dùng dạy học: . IV.Mục đích: Sau bài học. phát huy trí tưởng tượng.

Đồ dùng dạy học: . Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . hay sắp mưa.Sách giáo khoa III. Củng cố. ngày…………… tháng……………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 32: GIÓ I. râm hay mát. -Hát -HS trả lời 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: -Nêu các dấu hiệu để nhận biết trời nắng? -Nêu các dấu hiệu để nhận biết trời mưa? -GV nhận xét 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Quan sát bầu trời -Mục đích: HS quan sát. nhận xét và sử dụng từ ngữ của mình để miêu tả bầu trời và những đám mây -Cách tiến hành: B1: GV định hướng quan sát Bầu trời: +Có thấy mặt trời và những khoảng xanh? +Trời hôm nay nhiều mây hay ít mây? +Các đám mây có màu gì? Chúng đứng yên hay chuyển động? Cảnh vật: +Cảnh trường lúc này khô ráo hay ướt? +Em có thấy ánh nắng hay giọt mưa không? B2: Kiểm tra kết quả hoạt động -HS quan sát theo nhóm -HS vào lớp và nói những điều mình vừa quan sát được Kết luận: Quan sát những đám mây trên bầu trời và một số dấu hiệu khác cho ta biết trời đang nắng. đang mưa. … Hoạt động 2: Vẽ bầu trời và cảnh vật xung quanh -Mục đích: Biết dùng hình vẽ để biểu đạt kết quả quan sát bầu trời và cảnh vật xung quanh. Cảm thụ vẻ đẹp của thiên nhiên. dặn dò: -Nhận xét tiết học TUẦN: …32…… năm…………………… Thứ …………………. . -Cách tiến hành: -Làm việc cá nhân B1: Cho HS vẽ -Trưng bày sản phẩm B2: Kiểm tra kết quả hoạt động IV. m học : 2010-2011. phát huy trí tưởng tượng.Giáo án TNXH 1. HS biết: -Nhận xét trời có gió hay không có gió.Mục đích: Sau bài học. Các hoạt động dạy và học: Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . gió nhẹ hay gió mạnh bằng quan sát cà cảm giác -Dùng vốn từ riêng để miêu tả cây cối khi có gió thổi và cảm giác II.

có gió nhẹ làm cho lá cây. gió mạnh -Cách tiến hành: -HS quan sát theo nhóm B1: Quan sát tranh +Hình nào cho biết trời đang có gió? Vì sao? +Trong hình. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/ Ổn định lớp: -Hát 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Quan sát tranh -Mục đích: HS nhận biết được các dấu hiệu khi trời đang có gió qua tranh. quạt. Hoạt động 2: Tạo gió -Mục đích: HS mô tả được cảm giác khi có gió thổi vào -Cách tiến hành: -Làm việc cá nhân. suy nghĩ B1: Cho HS cầm quạt quạt vào mình -HS xung phong trả lời B2: Kiểm tra kết quả hoạt động Hoạt động 3: Quan sát ngoài trời -Mục đích: HS nhận biết được trời có gió hay không. . Biết được dấu hiệu khi có gió nhẹ. trời lặng gió thì cây cối đứng im. IV. gió mạnh hay gió nhẹ. gió có mạnh không? Có gây nguy hiểm không? B2: Kiểm tra kết quả hoạt động -Đại diện nhóm lên trình bày -Lớp nhận xét và bổ sung Kết luận: Như thế. ngọn cỏ. -Cách tiến hành: -Quan sát theo nhóm B1: Đưa HS ra sân trường và định hướng quan sát lá cây. ngọn cỏ … lay động nhẹ. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . cảnh vật xung quanh và cảm nhận của mỗi người mà ta biết trời lặng gió hay có gió.Mục đích: Sau bài học. TRỜI RÉT I. ảnh. gió nhẹ hay gió mạnh. Gió mạnh nguy hiểm nhất là bão. m học : 2010-2011. trời rét Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . dặn dò: -Nhận xét tiết học TUẦN: …33…… năm…………………… Thứ …………………. ngày…………… tháng……………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 33: TRỜI NÓNG. … B2: Cho HS quan sát -Trình bày những gì mình quan sát được B3: Thu kết quả quan sát Kết luận: Nhờ quan sát cây cối. Củng cố. HS biết: -Nhận xét được trời nóng hay trời rét -Biết sử dụng vốn từ riêng của mình để mô tả cảm giác khi trời nóng.Giáo án TNXH 1.

cảm lạnh.Giáo án TNXH 1. ngày…………… tháng……………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 34: THỜI TIẾT I. Đồ dùng dạy học: . II. nhức đầu. nhận xét .Kết luận: +GV công bố nhóm thắng cuộc +Nêu câu hỏi: Vì sao chúng ta phải ăn mặc phù hợp thời tiết? +Kết luận: Ăn mặc đúng thời tiết sẽ bảo vệ được cơ thể. viêm phổi. dặn dò: -Nhận xét tiết học TUẦN: …34…… năm…………………… Thứ …………………. mẹ dặn Lan mặc quần áo ấm trước khi đi học. Các hoạt động dạy và học: m học : 2010-2011. dự đoán tình huống hôm trời rét mẹ phải đi làm sớm. sổ mũi. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .Sách giáo khoa III.Mục đích: Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . … IV. Do chủ quan nên Lan không mặc. . Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/ Ổn định lớp: -Hát 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Làm việc với SGK -Mục đích: -Cách tiến hành: B1: Quan sát tranh -HS làm việc theo nhóm +Tranh bào vẽ cảnh trời nóng? Trời rét? Vì sao em biết? +Những gì bạn cảm thấy khi trời nóng. trời rét? B2: Kiểm tra kết quả hoạt động -Đại diện nhóm lên trình bày -Lớp nhận xét và bổ sung Kết luận: GV chốt lại Hoạt động 2: Thảo luận nhóm -Mục đích: HS biết ăn mặc đúng thời tiết -Cách tiến hành: B1: Nêu nhiệm vụ: Đóng vai theo tình huống: Một -Làm việc theo nhóm. Các em đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra với Lan? -Đại diện nhóm lên chơi B2: Kiểm tra kết quả hoạt động -Lớp quan sát. phòng chống được một số bệnh như cảm nắng. Củng cố.

Sách giáo khoa III. Sau bài học. m học : 2010-2011. Đồ dùng dạy học: . B2: Cho HS lên nối tranh cho thích hợp -Kết luận: GV chốt lại IV. .trời rét) B2: Kiểm tra kết quả hoạt động Kết luận: GV chốt lại Hoạt động 2: Thực hành quan sát -Mục đích: HS biết thời tiết hôm nay như thế nào qua các dấu hiệu về thời tiết -Cách tiến hành: B1: Định hướng quan sát: Quan sat bầu trời. dặn dò: -Nhận xét tiết học TUẦN: …35…… năm…………………… Hoạt động của học sinh -Hát -HS trả lời -HS làm việc theo nhóm -Đại diện nhóm lên trình bày -Lớp nhận xét và bổ sung -Quan sát theo nhóm -Vào lớp. Củng cố. II. … một bên vẽ các đồ dùng phù hợp với các dạng thời tiết đó. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: -Hãy kể các hiện tượng thời tiết mà em đã được học? -GV nhận xét 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Trò chơi -Mục đích: HS nhận biết các hiện tượng của thời tiết qua tranh và thời tiết luôn luôn thay đổi -Cách tiến hành: B1: Phổ biến cách chơi: GV treo 2 bức tranh về thời tiết. cây cối xem thời tiết hôm nay như thế nào? Vì sao em biết? B2: Cho HS ra lớp quan sát B3: Kiểm tra kết quả quan sát .Mục đích: Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . trời lạnh.Giáo án TNXH 1. HS biết: -Thời tiết luôn thay đổi -Có ý thức ăn mặc phù hợp với thời tiết để giữ gìn sức khỏe.Kết luận: GV chốt lại Hoạt động 3: Trò chơi “Ăn mặc hợp thời tiết” -Mục đích: Rèn luyện kĩ năng ăn mặc phù hợp với thời tiết cho HS -Các bước tiến hành: B1: Treo 2 tấm bìa to: một vẽ các tranh ảnh về thời tiết như: trời nóng. ngày…………… tháng……………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 35: ÔN TẬP: TỰ NHIÊN I. HS sẽ lên chọn trong số tấm bìa ghi đúng dạng thời tiết của tranh (trời nóng. trình bày kết quả quan sát -Nghe phổ biến cách chơi -HS chơi Thứ ………………….

B2: Kiểm tra kết quả hoạt động -Đại diện nhóm lên trình bày -Lớp nhận xét và bổ sung Kết luận: GV tuyên dương các nhóm sưu tầm được nhiều loại cây đặc biệt là các con vật mới. m học : 2010-2011. -HS biết quan sát. đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi về cảnh tự nhiên ở khu vực quanh trường -HS biết yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên II.Sách giáo khoa III. dặn dò: -Nhận xét tiết học -Quan sát và tự rút ra kết luận Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . Sau bài học. ảnh. ảnh hoặc các vật thật về cây cối -Cách tiến hành: B1: Phát dụng cụ và nêu yêu cầu: mỗi nhóm 1 tờ bìa to dán tất cá tranh ảnh mà các em sưu tầm được về cây hoa. Hoạt động 3: Quan sát thời tiết -Mục đích: HS nhớ lại các dấu hiệu về thời tiết -Các bước tiến hành: Cho HS quan sát thực tế IV. và mẫu vật về động vật -Mục đích: HS nhớ lại được các con vật đã học và giới thiệu một số các con vật mới mà các em tìm hiểu qua thực tế -Cách tiến hành: B1: Phát dụng cụ và nêu yêu cầu: mỗi nhóm 1 tờ -HS làm việc theo nhóm bìa to dán tất cá tranh ảnh mà các em sưu tầm được vềcác con vật. . HS: -Hệ thống lại các kiến thức đã học về tự nhiên. Đồ dùng dạy học: . Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: -Hãy kể các hiện tượng thời tiết mà em đã được học? -GV nhận xét 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Làm việc với trabg.Giáo án TNXH 1. cây rau. Còn các vật thật thì để lên bàn B2: Kiểm tra kết quả hoạt động Hoạt động của học sinh -Hát -HS trả lời -HS làm việc theo nhóm -Đại diện nhóm lên trình bày -Lớp nhận xét và bổ sung Kết luận: GV tuyên dương các nhóm sưu tầm được nhiều loại cây đặc biệt là các cây mới. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . Hoạt động 2: Làm việc với các tranh. Củng cố.

Giáo án TNXH 1. Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . . m học : 2010-2011.