Giáo án TNXH 1.

m học : 2010-2011.

Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 1: CƠ THỂ CHÚNG TA I.Mục đích: Sau bài học, HS có thể: -Kể tên và chỉ đúng 3 bộ phận chính của cơ thể là: đầu, mình và tay chân. -Biết một số bộ phận của đầu, mình, tay và chân II. Đồ dùng dạy học: - Sách giáo khoa III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/ Ổn định lớp: -Hát 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: Hát “Đôi bàn tay xinh”Ngoài đôi bàn tay xinh của mình thì cơ thể chúng ta còn có rất nhiều các bộ phận khác, đó là những bộ phận nào? Để biết được điều này, hôm, nay chúng ta học bài: Cơ thể chúng ta. b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Quan sát tranh và tìm các bộ phận bên ngoài cơ thể -Mục đích: Giúp cho HS biết chỉ và gọi tên các bộ phận chính bên ngoài cơ thể -Cách tiến hành: -Quan sát, hoạt động theo cặp: nhìn B1: Thực hiện hoạt động tranh và nói tên các bộ phận. -Học sinh lên bảng chỉ tranh treo trên B2: Kiểm tra kết quả hoạt động bảng và nêu những gì mình quan sát được. -Lớp nhận xét- bổ sung Kết luận: GV chốt lại Hoạt động 2: Quan sát tranh -Mục đích: Biết được cơ thể ta gồm 3 phần chính: đầu, mình và chân tay -Cách tiến hành: B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện hoạt động -HS đánh số các hình ở tranh 5- SGK -Làm việc theo nhóm: Hãy quan sát và nói các bạn trong từng hình đang làm gì? Cơ thể gồm mấy phần? B2: Kiểm tra kết quả hoạt động -Nhóm lên trình bày
Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .

Giáo án TNXH 1.

m học : 2010-2011.

Kết luận: GV chốt lại Hoạt động 3: Tập thể dục -Mục đích: Gây hứng thú để HS rèn luyện thân thể -Cách tiến hành: -HS tập thể dục tại chỗ ngồi Vừa hát vừa tập thể dục

Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN .

Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .

Giáo án TNXH 1.

m học : 2010-2011.

TUẦN: …II…… Thứ …………………, ngày…………… tháng……………… năm…………………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 2: CHÚNG TA ĐANG LỚN I.Mục đích: Sau bài học, HS có thể: -Biết sự lớn lên của cơ thể được thể hiện ở chiều cao, cân nặng và sự hiểu biết -Biết so sánh sự lớn lên của bản thân với các bạn cùng lớp -Hiểu sự lớn lên của mọi người là không hoàn toàn giống nhau: Có người cao hơn, có người thấp hơn, gay hơn, béo hơn,… đó là điều bình thường. II. Đồ dùng dạy học: - Sách giáo khoa III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/ Ổn định lớp: -Hát 2/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Quan sát tranh -Mục đích: Biết sự lớn lên của cơ thể thể hiện ở chiều cao, cân nặng và sự hiểu biết -Cách tiến hành: B1: Thực hiện hoạt động -Quan sát, hoạt động theo cặp: nhìn tranh em bé trong từng hình, hoạt động của 2 bạn nhỏ và hai hoạt động của hai anh em B2: Kiểm tra kết quả hoạt động ở hình dưới Từ lúc nằm ngửa tới lúc biết đi thể hiện điều gì? -Học sinh lên bảng chỉ Hai bạn nhỏ trong hình muốn biết điều gì? tranh treo trên bảng và Kết luận: GV chốt lại: Trẻ em sau khi ra đời sẽ lớn lên nêu những gì mình quan hàng ngày, hàng tháng về cân nặng, chiầu cao, về hoạt sát được. động như: biết lẫy, bò, đi,… Về sự hiểu biết như: biết -Lớp nhận xét- bổ sung nói, đọc, viết,… Các em cũng vậy, mỗi năm cũng cao hơn, nặng hơn, học được nhiều điều hơn. Hoạt động 2: Thực hành đo -Mục đích: Xác định được sự lớn lên của bản thân với các bạn trong lớp và thấy được sự lớn lên của mỗi người là không giống nhau -Cách tiến hành: B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện hoạt động -HS quay lưng, áp sát vào nhau, hai bạn còn lại quan sát để biết bạn nào cao hôn, bạn nào thấp hoặc
Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .

Giáo án TNXH 1.

m học : 2010-2011.

béo hơn. B2: Kiểm tra kết quả hoạt động -Làm việc theo nhóm 4 Hoạt động 3: Làm thế nào để khỏe mạnh HS -Mục đích: HS biết làm một số việc để cơ thể mau lớn và -Nhóm lên trình bày khỏa mạnh -Cách tiến hành: GV bnêu vấn đề: Để có cơ thể khỏe mạnh, mau lớn, hàng ngày các em phải làm gì? IV. Củng cố, dặn dò: -Nhận xét tiết học -HS trình bày

Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN .

Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .

Giáo án TNXH 1.

m học : 2010-2011.

TUẦN: …III…… Thứ …………………, ngày…………… tháng……………… năm…………………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 3: NHẬN BIẾT CÁC VẬT XUNG QUANH I.Mục đích: Sau bài học, HS có thể: -Nhận xét, mô tả được nét chính của các vật xung quanh -Hiểu được: mắt, mũi, lưỡi, tai, tay (da) là các bộ phận giúp ta nhận biết ra các vật xung quanh. -Có ý thức giữ gìn và bảo vệ các bộ phận của cơ thể. II. Đồ dùng dạy học: - Sách giáo khoa III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh -Haùt 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Quan sát vật thật -Mục đích: HS mô tả được một số vật xung quanh -Cách tiến hành: -Hoaït ñoäng theo caëp: quan B1: Thực hiện hoạt động saùt, noùi veà maøu saéc, hình daùng, kích côõ cuûa moät soá vaät xung quanh B2: Kiểm tra kết quả hoạt động caùc em hoaëc cuûa caùc em mang theo. Hoạt động 2: Thảo luận nhóm -HS leân trình baøy -Mục đích: Biết được các giác quan và vai trò -Lôùp nhaän xeùt vaø boå của nó trong việc nhận ra thế giới xung quanh sung -Caùch tieán haønh: B1: GV höôùng daãn HS ñaët caâu hoûi ñeå thaûo luaän nhoùm Baïn nhaän ra maøu saéc cuûa vaät baèng gì? -laøm vieäc theo nhoùm 2 HS Baïn nhaän ra muøi vò cuûa vaät baèng gì? Baïn nhaän ra tieáng cuûa caùc con vaät baèng boä phaän gì? -Ñaïi dieän nhoùm trình baøy B2: Kieåm tra keát quaû hoaït keát quaû thaûo luaän ñoäng
Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .

nếm các vật cay như tiêu. Củng cố. dễ mất an toàn: sờ vào các vật nóng. m học : 2010-2011.… không nên ngửi.Giáo án TNXH 1. B3: GV neâu yeâu caàu -Laøm vieäc theo nhoùm Nhoùm 1: Ñieàu gì xaûy ra neáu maét ta bò hoûng? Nhoùm 1: Ñieàu gì xaûy ra neáu tay -Nhoùm xung phong leân (da) cuûa ta khoâng coøn caûm trình baøy giaùc? B4: GV thu keát quaû thaûo luaän Keát luaän: GV choát laïi IV. ớt. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . . dặn dò: -Trò chơi: Đoán vật Mục đích: Nhận biết đúng các vật xung quanh Tiến hành: Che mắt HS.… -Nhận xét tiết học Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . sắc. sờ… các vật và tự đoán. cho các em ngửi. ai đoán đúng hết các vật sẽ thắng cuộc GV lưu ý HS không nên sử dụng giác quan một cách tùy tiện.

ngày…………… tháng……………… năm…………………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 4: BẢO VỆ MẮT VÀ TAI I. bổ nên và không nên sung ý kiến Kết luận: GV chốt lại Hoạt động 3: Tập xử lí tình huống -Mục đích: Tập xử lí tình huống đúng để bảo Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . m học : 2010-2011. N: …4…… Thứ …………………. hoạt động theo cặp: nhìn B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện hoạt động tranh tập đặt câu hỏi và tập trả lời các câu hỏi đó B2: GV chỉ định 2 HS xung phong lên bảng -Học sinh lên bảng thực hiện gắn các bức tranh phóng to ở SGK vào phần: -Lớp đặt câu hỏi cho 2 cặp đó.Mục đích: Sau bài học. Đồ dùng dạy học: . bổ sung ý kiến Kết luận: GV chốt lại Hoạt động 2: Quan sát tranh và tập đặt câu hỏi -Mục đích: HS nhận ra những điều nên làm và không nên làm để bảo vệ tai -Cách tiến hành: -Quan sát.Giáo án TNXH 1. .Sách giáo khoa III. “không nên” -Mục đích: HS nhận ra những việc gì nên làm và không nên làm để bảo vệ mắt -Cách tiến hành: B1: Thực hiện hoạt động -Quan sát. hoạt động theo cặp: nhìn tranh tập đặt câu hỏi và tập trả lời B2: GV chỉ định 2 HS xung phong lên bảng các câu hỏi đó gắn các bức tranh phóng to ở SGK vào phần: -Học sinh lên bảng thực hiện nên và không nên -Lớp đặt câu hỏi cho 2 cặp đó. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/ Ổn định lớp: -Hát 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: Hát “Rửa mặt như mèo b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Quan sát và xếp tranh theo ý “nên”. HS biết: -Các việc nên làm và không nên làm để bảo vệ mắt và tai -Tự giác thực hành thường xuyên các hoạt động vệ sinh để giữ gìn mắt và tai II. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .

Củng cố. dặn dò: -Nhận xét tiết học ] Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . nếu là Hùng. vệ mắt và tai -HS tập vai và đối đáp -Cách tiến hành: GV đưa ra tình huống -Làm việc theo nhóm Đi học về.Giáo án TNXH 1. Hùng thấy hai em của mình đang chơi trò bắn súng với nhau. nếu là Mai em sẽ làm gì khi đó? IV. . m học : 2010-2011. em sẽ làm gì? Mai đang ngồi học bài thì bạn của anh Mai đem băng nhạc đến. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .

Đồ dùng dạy học: . . quaàn aùo? Kết luận: GV chốt lại -Caùc nhoùm tröôûng trình Hoạt động 2: Quan sát tranh và trả lời câu baøy tröôùc lôùp. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh -Haùt Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: Hát “Đôi bàn tay xinh” b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Quan sát tranh và tìm các bộ phận bên ngoài cơ thể -Mục đích: Giúp cho HS nhớ các việc cần làm hàng ngày để giữ gìn vệ sinh cá nhân -Cách tiến hành: B1: Thực hiện hoạt động -Laøm vieäc theo nhoùm 4 HS. II. TUẦN: …5…… Thứ ………………….Giáo án TNXH 1. m học : 2010-2011. ngày…………… tháng……………… năm…………………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 5: VỆ SINH THÂN THỂ I.Mục đích: Sau bài học. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . traû lôøi caâu hoûi: Haøng ngaøy caùc con ñaõ B2: Kiểm tra kết quả hoạt động laøm gì ñeå giöõ saïch thaân theå. -Biết việc nên làm và không nên làm và không nên làm để da luôn sạch sẽ -Có ý thức tự giác làm vệ sinh cá nhân hàng ngày và nhắc nhở mọi người thường xuyên làm vệ sinh cá nhân.Sách giáo khoa III. tự tin -Nêu được tác hại của việc để thân thể bẩn. HS có thể: -Hiểu rằng thân thể sạch sẽ giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh.boå sung -Mục đích: HS nhận ra các việc nên làm và không nên làm để giữ da sạch sẽ -Caùch tieán haønh: B1: Thöïc hieän hoaït ñoäng -Laøm vieäc theo nhoùm: Haõy quan saùt vaø noùi B2: Kieåm tra keát quaû hoaït caùc baïn trong töøng hình ñoäng ñang laøm gì? Ai ñuùng? Ai sai? Vì sao? Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän caû -Nhoùm leân trình baøy Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . lôùp nhaän hỏi xeùt.

. Củng cố. dặn dò: -Nhận xét tiết học. nhắc các em có ý thức tự giác tự làm vệ sinh hàng ngày Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .Giáo án TNXH 1. lôùp -Muïc ñích: HS bieát trình töï caùc vieäc: taém. röûa chaân. röûa tay. m học : 2010-2011. baám moùng tay vaøo luùc caàn laøm vieäc ñoù -Caùch tieán haønh: B1: Giao nhieäm vuï vaø thöïc hieän B2: Kieåm tra keát quaû vaø hoaït ñoäng -HS neâu toùm taét caùc vieäc neân laøm vaø khoâng neân laøm ñeå giöõ da saïch seõ -HS traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa GV IV.

ngày…………… tháng……………… năm…………………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 6: CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ RĂNG I.Sách giáo khoa III. TUẦN: …6…… Thứ ………………….Giáo án TNXH 1. HS biết: -Cách giữ vệ sinh răng miệng để đề phòng sâu răng và có hàm răng khỏe đẹp -Chăm sóc răng đúng cách -Tự giác súc miệng sau khi ăn và đánh răng hằng ngày. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . .Mục đích: Sau bài học. m học : 2010-2011. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . II. Đồ dùng dạy học: .

-Haùt 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Ai có hàm răng đẹp -Mục đích: Giúp cho HS biết thế nào là răng khỏe đẹp.Giáo án TNXH 1. m học : 2010-2011. dặn dò: -Nhắc nhở HS về nhà phải thường xuyên súc miệng. Củng cố. xem B2: Kiểm tra kết quả hoạt động raêng baïn nhö theá naøo? -Moät soá nhoùm leân Kết luận: GV chốt lại: khen ngợi những HS có trình baøy keát quaû mình răng khỏe đẹp. sún cần phải được chăm sóc thường xuyên GV cho HS quan sát mô hình răng: giới thiệu răng trẻ em. Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . nhắc nhở những HS có răng bị vöøa quan saùt sâu. răng sữa. Hoạt động 2: Quan sát tranh -Mục đích: Biết những việc nên làm và những việc không nên làm để bảo vẽ răng -Cách tiến hành: B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện hoạt động B2: Kiểm tra kết quả hoạt động Hoạt động 3: Làm thế nào để chăm sóc và bảo vệ răng -Mục đích: HS biết cách chăm sóc và bảo vệ răng đúng cách -Caùch tieán haønh: B1: Giao nhieäm vuï vaø thöïc hieän hoaït ñoäng: Neân ñaùnh raêng vaøo luùc naøo laø toát nhaát? Vì sao khoâng neân aên nhieàu ñoà ngoït? Khi raêng bò ñau hoaëc lung lay thì phaûi laøm sao? B2: Kieåm tra keát quaû hoaït ñoäng -Laøm vieäc theo nhoùm: Haõy quan saùt vaø traû lôøi vieäc laøm naøo ñuùng? Vieäc laøm naøo sai? Vì sao? -Nhoùm leân trình baøy. bị sún hay thiếu vệ sinh -Cách tiến hành: B1: Thực hiện hoạt động -Quan saùt. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . răng vĩnh viễn và cách giữ vệ sinh răng. hoaït ñoäng theo caëp: nhìn nhau. . răng bị sâu. lôùp boå sung yù kieán -HS quan saùt tranh vaø traû lôøi caâu hoûi IV.

Giáo án TNXH 1. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . Đồ dùng dạy học: -Sách giáo khoa. rửa mặt vào việc làm vệ sinh cá nhân hàng ngày II. m học : 2010-2011. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . ngày…………… tháng……………… năm…………………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 7: THỰC HÀNH ĐÁNH RĂNG VÀ RỬA MẶT I. kem đánh răng trẻ em. TUẦN: …7…… Thứ ………………….… III. -Mô hình hàm răng.Mục đích: Sau bài học. HS có thể: -Biết đánh răng và rửa mặt đúng cách -Áp dụng đánh răng. bàn chải. .

3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Thực hành đánh răng -Mục đích: HS biết đánh răng đúng cách -Cách tiến hành: B1: GV đưa mô hình hàm răng cho HS quan sát.10 HS -Quan saùt. röûa tay tröôùc khi röûa maët.Kết luận: GV chốt lại Hoạt động 2: Thực hành rửa mặt -Mục đích: Biết rửa mặt đúng cách -Caùch tieán haønh: B1: Höôùng daãn Cho HS leân baûng laøm ñoäng taùc röûa maët Röûa maët nhö theá naøo laø ñuùng caùch vaø hôïp veä sinh nhaát? Vì sao phaûi röûa maët ñuùng caùch? GV nhaän xeùt roài laøm maãu cho HS quan saùt B2: Cho HS thöïc haønh -Haùt -HS leân chæ vaøo moâ hình vaø traû lôøi -Laáy baøn chaûi.Giáo án TNXH 1.… -Ñeå giöõ veä sinh IV. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . dặn dò: -Hằng ngày các con nhớ đánh răng. nhaän xeùt ñuùng. m học : 2010-2011. yêu cầu HS trả lời: Mặt trong của răng? Mặt ngoài của răng? Mặt nhai của răng? Trước khi đánh răng con phải làm gì? Cho HS thực hành đánh răng. 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: -Kể những việc em làm hàng ngày để chăm sóc và bảo vệ răng. . kem. coác nöôùc -HS vöøa noùi vöøa thöïc haønh.HS khaùc boå sung -Thöïc haønh theo nhoùm töø 5.sai. GV nhận xét rồi làm mẫu cho HS quan sát B2: Cho HS thực hành . -Röûa maët baèng nöôùc saïch. röûa caû tai vaø coå. Củng cố. rửa mặt đúng cách như vậy mới hợp vệ sinh -Nhận xét tiết học Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . khaên saïch. neâu caùch söûa.

HS có thể: -Kể được tên những thức ăn cần thiết trong ngày để mau lớn và khỏa mạnh -Nói được cần phải ăn uống như thế nào để có được sức khỏe tốt -Có ý thức tự giác trong việc ăn uống của cá nhân ăn đủ no.Sách giáo khoa III. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . uống đủ nước II. m học : 2010-2011. .Giáo án TNXH 1. Đồ dùng dạy học: . ngày…………… tháng……………… năm…………………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 8: ĂN. TUẦN: …8…… Thứ …………………. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . UỐNG HẰNG NGÀY I.Mục đích: Sau bài học.

Giáo án TNXH 1. đồ uống hàng ngày -Cách tiến hành: B1: Kể tên những thức ăn.boå sung -HS traû lôøi Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . trứng. chất khoáng. hoaït ñoäng theo caëp: nhìn tranh suy nghó vaø traû loôøi -Lôùp nhaän xeùt. suy nghó vaø traû lôøi -Quan saùt. đạm. đồ uống hàng ngày B2: Cho HS quan sát tranh Kết luận: GV chốt lại (Muốn mau lớn và khỏe mạnh. thịt. các em cần ăn nhiều các loại thức ăn như cơm. quả. rau. cá.… để có đủ các chất đường. 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: Trò chơi “đi chợ” Tổ nào đi chợ mua được nhiều thức ăn hơn sẽ thắng. đồ uống hàng ngày -Mục đích: HS nhận biết và kể tên những thức ăn. m học : 2010-2011. -Quan saùt. -Haùt -HS chôi -HS laàn löôït keå. . b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Kể tên những thức ăn. béo. vitamin cho cơ thể) Hoạt động 2: Làm việc với SGK -Mục đích: HS biết được vì sao phải ăn uống hàng ngày -Cách tiến hành: B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện hoạt động +Quan sát hình +Hình nào cho biết sự lớn lên của cơ thể? +Hình nào cho biết các bạn học tốt? +Để cơ thể mau lớn. có sức khỏe và học tập tốt chúng ta phải làm gì? B2: Kết luận: GV chốt lại Hoạt động 3: Thảo luận cả lớp -Mục đích: HS biết được hàng ngày phải ăn uống như thế nào để có sức khỏe tốt -Caùch tieán haønh: GV ñaët caâu hoûi cho HS traû lôøi +Chuùng ta phaûi aên uoáng nhö theá naøo cho ñaày ñuû? +Haèng ngaøy aên maáy buoåi? AÊn vaøo luùc naøo? +Taïi sao khoâng neân aên keïo tröôùc böõa aên chính? +AÊn uoáng theá naøo laø hôïp Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN .

Củng cố. m học : 2010-2011. . veä sinh IV. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . dặn dò: -Nhắc HS vận dụng cácch ăn uống hợp lí vào bữa ăn hàng ngày của gia đình Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN .Giáo án TNXH 1.

m học : 2010-2011. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: Muốn cơ thể khỏe mạnh. mau lớn chúng ta phải ăn uống như thế nào? Kể tên những thức ăn mà em thường ăn mỗi ngày? 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: Trò chơi “Máy bay đến. thì hoạt động nào có lợi? Không có lợi? B2:Kiểm tra kết quả hoạt động Theo con thì nên chơi những trò gì để có lợi cho sức khỏe? Kết luận: GV chốt lại và nhắc các em giữ an toàn trong khi chơi. Đồ dùng dạy học: . ngày…………… tháng……………… năm…………………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 9: HOẠT ĐỘNG VÀ NGHỈ NGƠI I.Giáo án TNXH 1. HS biết: -Kể về những hoạt động mà em biết và em thích -Biết nghỉ ngơi và giải trí đúng cách -Tự giác thực hiện những điều đã học vào cuộc sống hàng ngày II.Mục đích: Sau bài học. Máy bay đi: đứng lên. Hoạt động 2: Làm việc với SGK -Mục đích: HS hiểu được nghỉ ngơi là rất cần thiết cho sức khỏe -Cách tiến hành: B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện hoạt động Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . -Cách tiến hành: B1:Giao nhiệm vụ và thực hiện hoạt động Hàng ngày các con thường chơi trò gì? Theo con. máy bay điï” Máy bay đến: ngối xuống. Hoạt động của học sinh -Hát -HS chơi -HS trao đổi và lần lượt kể. TUẦN: …9…… Thứ …………………. -Quan sát.bổ sung Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .Sách giáo khoa III. . b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Thảo luận nhóm -Mục đích: HS nhận biết được các hoạt động hoặc trò chơi có lợi cho sức khỏe. hoạt động theo cặp: nhìn tranh suy nghĩ và trả loời -Lớp nhận xét.

. +Quan sát hình +Bạn nhỏ đang làm gì? Nêu tác dụng của việc làm đó? B2: Kết luận: Khi làm việc nhiều và tiến hành quá sức chúng ta cần nghỉ ngơi. giải trí. Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . không đúng cách sẽ có hại cho sức khỏe. m học : 2010-2011.Giáo án TNXH 1. nhưng nếu nghỉ ngơi không đúng lúc. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . tắm biển.… IV. đúng chỗ. Vậy cần phải nghỉ ngơi hợp lí: đi chơi. dặn dò: -Nhắc HS về nhà nghỉ ngơi đúng lúc. Củng cố.

Mục đích: Sau bài học. . I. nghỉ ngơi hàng ngày để có sức khỏe tốt. B2: Kiểm tra kết quả hoạt động Kết luận: GV khen ngợi các nhóm đã làm việc tích cực. -Nhóm lên trình bày sản phẩm của mình -Các nhóm khác xem và nhận xét -HS nhớ lại và kể lại cho cả lớp nghe. ngày…………… tháng……………… năm…………………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 10: Ôn tập: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE. HS có thể: -Củng cố các kiến thức cơ bản về các bộ phận bên ngoài của cơ thể và các giác quan -Khắc sâu hiểu biết về thực hành vệ sinh hàng ngày. yêu cần các em dán hoặc vẽ về các hoạt động nên làm và không nên làm. Các hoạt động có lợi cho sức khỏe. hoạt động. II.Sách giáo khoa III. ăn uống. -Cách tiến hành: B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện hoạt động: Phát cho mỗi nhóm 1 tờ bìa to. các hoạt động.Giáo án TNXH 1. các thức ăn có lợi cho sức khỏe. Đó là ……………………… +Các bộ phận bên ngoài của cơ thể là: ………………… +Chúng ta nhận biết thế giới xung quanh nhờ có: ………………………………………………………… ……………………………………………………… B2: Kiểm tra kết quả hoạt động Kết luận: GV chốt lại Hoạt động 2: Gắn tranh theo chủ đề -Mục đích: Củng cố các kiến thức về hành vi vệ sinh hàng ngày. -Cách tiến hành: Hoạt động của học sinh -Hát -Thảo luận nhóm 8 HS -Nhóm lên trình bày -Các nhóm khác bổ sung -Làm việc theo nhóm. TUẦN: …10…… Thứ …………………. Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . Đồ dùng dạy học: . Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Làm việc với phiếu học tập -Mục đích: Giúp cho HS củng cố các kiến thức cơ bản về bộ phận cơ thể người và các giác quan -Cách tiến hành: B1: GV phát phiếu cho các nhóm. có nhiều tranh ảnh đẹp hoặc những bức vẽ đẹp Hoạt động 3: Kể về một ngày của em -Mục đích: Củng cố và khắc sâu kiến thức về các hành vi vệ sinh. Nội dung: +Cơ thể người gồm có … phần. m học : 2010-2011.

B1: B2: GV kết luận m học : 2010-2011.Giáo án TNXH 1. dặn dò: -Nhận xét tiết học Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . . Củng cố. IV.

Mục đích: Sau bài học. -Cách tiến hành: B1: GV nêu yêu cầu +Gia đình Lan có những ai? Những người trong gia đình Lan đang làm gì? +Gia đình Minh có những ai? Những người trong gia đình Minh đang làm gì? B2: Kiểm tra kết quả hoạt động Kết luận: GV chốt lại Hoạt động 2: Em vẽ về tổ ấm của em -Mục đích: HS giới thiệu những người thân trong gia đình mình cho các bạn -Cách tiến hành: B1: GV nêu yêu cầu: Vẽ về gia đình mình B2: Triễn lãm tranh Kết luận: GV khen các em tích cực và vẽ đẹp Hoạt động 3: Đóng vai -Mục đích: Giúp HS ứng xử những tình huống thường gặp hàng ngày. -Giới thiệu tranh của mình cho lớp xem. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . ngày…………… tháng……………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 11: GIA ĐÌNH I.bổ sung -HS làm việc cá nhân. -HS làm việc theo nhóm: đóng vai -Lớp nhận xét và bổ sung Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: Hát “Ba ngọn nến” b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Làm việc với SGK -Mục đích: Giúp cho HS biết được gia đình là tổ ấm. Củng cố. -Lớp nhận xét. HS biết: -Gia đình là tổ ấm của em ở đó có những người thân yêu nhất -Kể được những người trong gia đình mình với những bạn trong lớp -Yêu quý gia đình và những người thân trong gia đình II. Em sẽ làm gì lúc đó? TH2: Bà của Lan hôm nay bị mệt. tay xách rất nhiều thứ. Thứ …………………. dặn dò: -Nhận xét tiết học Hoạt động của học sinh -Hát -Quan sát.Sách giáo khoa III. TUẦN: …11…… năm…………………… m học : 2010-2011. nếu là em em sẽ làm gì để bà đỡ mệt và vui? B2: Thu kết quả thảo luận IV. Đồ dùng dạy học: . thể hiệïn lòng yêu quý của mình với người thân trong gia đình -Cách tiến hành: B1: Giao nhiệm vụ TH1: Một hôm mẹ đi chợ về.Giáo án TNXH 1. hoạt động theo cặp: nhìn tranh và nói cho nhau nghe -Học sinh lên bảng chỉ tranh treo trên bảng và nêu những gì mình quan sát được. .

-Lớp nhận xét. -Cách tiến hành: B1: Thực hiện hoạt động -Quan sát. hoạt động theo cặp: nhìn tranh +Quan sát tranh: Ngôi nhà này ở thành phố. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/ Ổn định lớp: -Hát 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Quan sát tranh -Mục đích: Giúp cho HS nhận ra được các loại nhà khác nhau ở các vùng miền khác nhau. cho nhau nghe Kể tên 5 đồ dùng gia đình mà em biết và yêu thích? B2: Kiểm tra kết quả thảo luận -Nhóm lên trình bày Kết luận: GV chốt lại Hoạt động 3: Ngôi nhà của em -Mục đích: Biết ứng xử tình huống nếu không may gặp phải -Cách tiến hành: GV đưa ra tình huống -HS xung phong lên diễn -Lớp nêu nhận xét IV. TUẦN: …12…… năm…………………… m học : 2010-2011. dặn dò: -Nhận xét tiết học Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . Biết được nhà của mình thuộc loại nhà ở vùng miền nào. HS biết: -Nhà ở là nơi sinh sống của mọi người trong gia đình -Có nhiều loại nhà ở khac nhau và mỗi nàh đều có địa chỉ -Kể được địa chỉ nhà ở của mình và các đồ đạc trong nhà cho các bạn nghe -Yêu quý ngôi nhà và các đồ dùng trong nhà của em II. ngày…………… tháng……………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 12: NHÀ Ở I. nhà ngói.Sách giáo khoa III. và nói cho nhau nghe nông thôn hay miền núi? Nó thuộc loại nhà tầng.bổ sung Kết luận: GV chốt lại Hoạt động 2: Làm việc với SGK -Mục đích: Kể được tên các đồ dùng trong nhà -Cách tiến hành: B1: Nêu yêu cầu: Quan sát tranh và nêu tên các đồ -Làm việc theo nhóm: Hãy quan sát và nói dùng được vẽ trong hình.Mục đích: Sau bài học. Củng cố.Giáo án TNXH 1. . Đồ dùng dạy học: . Thứ …………………. hay nhà lá? Nhà của em gần giống ngôi nhà nào trong các ngôi nhà đó? B2: Kiểm tra kết quả hoạt động -Học sinh lên bảng chỉ tranh treo trên bảng và nêu những gì mình quan sát được. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .

hoạt động theo cặp: nhìn tranh và nói cho nhau nghe -Học sinh lên bảng chỉ tranh treo trên bảng và nêu những gì mình quan sát được. -Cách tiến hành: Quan sát tranh và nêu câu hỏi IV. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . dặn dò: Hoạt động của học sinh -Hát -Quan sát. Đồ dùng dạy học: .Giáo án TNXH 1. vừa thể hiện sự quan tâm. . -Lớp nhận xét. B2: Kiểm tra kết quả thảo luận Kết luận: Mọi người trong gia đình đều phải tham gia làm việc tùy theo sức của mình Hoạt động 3: Quan sát tranh -Mục đích: Giúp HS hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu không có ai quan tâm dọn dẹp nhà cửa. Củng cố.Sách giáo khoa III. TUẦN: …13…… năm…………………… m học : 2010-2011. Những việc đó sẽ làm cho nhà cửa sạch sẽ. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: Hát “Cái Bống” b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Làm việc với SGK -Mục đích: Thấy được một số công việc nhà của những người trong gia đình -Cách tiến hành: B1: GV nêu yêu cầu +Quan sát tranh: Từng người trong hình ảnh đó đang làm gì? Tác dụng của mỗi công việc đó trong gia đình B2: Kiểm tra kết quả hoạt động Kết luận: Ở nhà mỗi người đều có một công việc khác nhau. giúp đỡ của mỗi thành viên trong gia đình với nhau Hoạt động 2:Tthảo luận nhóm -Mục đích: HS biết kể tên một số công việc các em thường làm giúp đỡ bố. mỗi người một việc tùy theo sức của mình -Trách nhiệm của HS ngoài việc học tập cần phải làm việc giúp đỡ gia đình II. HS biết: -Kể tên một số công việc làm ở nhà của mỗi người trong gia đình và một số việc em thường làm để giúp đỡ gia đình -Mọi người trong gia đình đều phải làm việc. mẹ -Cách tiến hành: B1: Nêu yêu cầu: Kể cho nhau nghe về các công việc ở nhà của mỗi người trong gia đình mình thường làm để giúp đỡ bố mẹ. Thứ ………………….bổ sung -Làm việc theo nhóm: Hãy thảo luận và nói cho nhau nghe -Nhóm lên trình bày -Quan sát và trả lời câu hỏi theo nhóm Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . ngày…………… tháng……………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 13: CÔNG VIỆC Ở NHÀ I.Mục đích: Sau bài học.

-Nhận xét tiết học m học : 2010-2011. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . .Giáo án TNXH 1. Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN .

Thứ …………………. -Lớp nhận xét.bổ sung -Làm việc theo nhóm: Hãy quan sát. -Kể tên một số vật trong nhà có thể gây nóng. +Khi sử dụng đồ điện phải cẩn thận. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Làm việc với SGK -Mục đích: HS biết được các vật dễ gây đứt tay và cách phòng tránh -Cách tiến hành: B1: Thực hiện hoạt động +Quan sát tranh: Chỉ và nói các bạn trong mỗi hình đang làm gì? Dự kiến xem điều gì có thể xảy ra với các bạn nếu các bạn đó không cẩn thận? Khi dùng dao hoặc đồ dùng sắc nhọn. . HS biết: -Kể tên một số vật sắc nhọn có thể gây đứt tay. Điện giật có thể gây chết người +Phải lưu ý không cho em bé chơi gần những vật dễ cháy và gần ổ điện phải IV. hoạt động theo cặp: nhìn tranh và nói cho nhau nghe -Học sinh lên bảng chỉ tranh treo trên bảng và nêu những gì mình quan sát được.Mục đích: Sau bài học. không sờ vào phích cắm.Giáo án TNXH 1. bỏng. nói cho nhau nghe và nêu phương hướng giải quyết -Nhóm lên trình bày Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . II. TUẦN: …14…… năm…………………… m học : 2010-2011. em sẽ làm gì lúc đó? B2: Kiểm tra kết quả thảo luận Kết luận: +Không để đèn dầu và các vật gây cháy khác trong màn hay để những nơi dễ bắt lửa +Nên tránh xa các vật và những nơi có thể gây bỏng và cháy. chảy máu. Đồ dùng dạy học: .Sách giáo khoa III. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . Củng cố. ngày…………… tháng……………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 14: AN TOÀN KHI Ở NHÀ I. cháy. bạn cần chú ý gì? B2: Kiểm tra kết quả hoạt động Kết luận: GV chốt lại Hoạt động 2: Thảo luận nhóm -Mục đích: HS biết cách phòng tránh một số tai nạn do lửa và những chất gây cháy -Cách tiến hành: B1: Nêu yêu cầu: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi: Điều gì có thể xảy ra trong các cảnh trên? Nếu không may xảy ra.… -Cách phòng tránh và xử lí khi có tai nạn xảy ra. ổ điện dây dẫn để phòng hờ chúng bị hở. dặn dò: -Nhận xét tiết học -Hát Hoạt động của học sinh -Quan sát.

Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: Hát “Lớp chúng ta đoàn kết” b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Quan sát tranh và thảo luận nhóm -Mục đích: Giúp cho HS biết lớp học có các thành viên.Sách giáo khoa III. hoạt động theo cặp: nhìn tranh và nói cho nhau nghe -Học sinh lên bảng chỉ tranh treo trên bảng và nêu những gì mình quan sát được. tên cô giáo chủ nhiệm và một số bạn cùng lớp -Kính trọng thầy cô giáo. HS biết: -Lớp học là nơi các em đến học hàng ngày -Một số đồ dùng có trong lớp học hàng ngày -Nói được tên lớp. II. Củng cố.bổ sung Kết luận: GV chốt lại Hoạt động 2: Kể về lớp học của mình -Mục đích: HS giới thiệu được về lớp học của mình -Cách tiến hành: -Làm việc cá nhân B1: Nêu yêu cầu: Quan sát lớp học của mình và kể về lớp học của mình -Cá nhân HS lên trình bày B2: Kiểm tra kết quả thảo luận Kết luận: các em cần nhớ tên lớp. Vì đó là nơi các em đến hhọc hàng ngày với các thầy cô và bạn bè. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . tên trường của mình và yêu quý giữ gìn các đồ đạc trong lớp học của mình. -Lớp nhận xét. Thứ …………………. ngày…………… tháng……………… năm…………………… Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . dặn dò: -Nhận xét tiết học TUẦN: …16…… Thứ …………………. Đồ dùng dạy học: . .Giáo án TNXH 1. đoàn kết với các bạn và yêu quý lớp học của mình. ngày…………… tháng……………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 15: LỚP HỌC I. TUẦN: …15…… năm…………………… m học : 2010-2011.Mục đích: Sau bài học. IV. có cô giáo và các đồ dùng cần thiết -Cách tiến hành: B1: Thực hiện hoạt động +Quan sát tranh: Trong lớp học có ai? Có những đồ vật gì? Lớp học của bạn giống với lớp học nào trong các hình đó? Bạn thích lớp học nào? Tại sao? B2: Kiểm tra kết quả hoạt động Hoạt động của học sinh -Hát -Quan sát.

Sách giáo khoa III. Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 16: HOẠT ĐỘNG Ở LỚP I. để chơi vui hơn.Giáo án TNXH 1. HS biết: -Các họat động học tập và vui chơi ở lớp học -Có hoạt động được tổ chức trong lớp.bổ sung Kết luận: Ở lớp có rất nhiều hoạt động khác nhau. . Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Làm việc với SGK -Mục đích: Giúp cho HS biết được các hoạt động học tập cà vui chơi ở lớp hhọc và mỗi hoạt đông được tổ chức khác nhau -Cách tiến hành: B1: Thực hiện hoạt động +Quan sát tranh:Trong từng tranh. IV.Mục đích: Sau bài học. có hoạt động được tổ chức ngoài sân -Có ý thức tham gia tích cực vào các hoạt động ở lớp. hoạt động theo cặp: nhìn tranh và nói cho nhau nghe -Học sinh lên bảng chỉ tranh treo trên bảng và nêu những gì mình quan sát được. m học : 2010-2011. chia sẻ và giúp đỡ các bạn trong lớp II. giáo viên làm gì? Hoạt động nào được tổ chức trong lớp? Hoạt động nào được tổ chức ngoài trời B2: Kiểm tra kết quả hoạt động Hoạt động của học sinh -Hát -Quan sát. Củng cố. hợp tác. Hoạt động 2: Thảo luận theo cặp HS -Mục đích: HS giới thiệu được các hoạt động ở lớp -Làm việc theo nhóm: Hãy quan sát và nói học của mình cho nhau nghe -Cách tiến hành: B1: Nêu yêu cầu: Giới thiệu cho bạn về các hoạt -Nhóm lên trình bày động trong lớp của mình B2: Kiểm tra kết quả thảo luận Kết luận: Trong bất kì hoạt động học tập vui chơi nào các em cũng phải biết hợp tác. giúp đỡ nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ. -Lớp nhận xét. có hoạt động được tổ chức ngoài trời. có hoạt động được tổ chức trong lớp. Đồ dùng dạy học: . dặn dò: -Vẽ tranh: vẽ về hoạt động của lớp mình -Nhận xét tiết học Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .

Giáo án TNXH 1. TUẦN: …17… năm…………………… Thứ …………………. m học : 2010-2011. . Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . ngày…………… tháng……………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN .

đẹp và làm những công việc để lớp mình sạch. Đồ dùng dạy học: .Mục đích: Sau bài học. Củng cố. đẹp -Nhận biết được thế nào là lớp học sạch đẹp và có ý thức giữ lớp sạch. HS có thể: -Nêu được tác hại của việc không giữ gìn lớp học sạch. dặn dò HS thói quen giữ vệ sinh lớp Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . các con pjải luôn có ý thức giữ lớp sạch. kê ghế bàn ngay ngắn.… II. đẹp -Làm một số công việc đơn giản để giữ lớp học sạch. lớp bẩn -Cách tiến hành: B1: Thực hiện hoạt động: trả lời câu hỏi: Dùng vật gì để quét nhà? Các con xem lớp mình hôm nay có sạch và đẹp không? B2: Kiểm tra kết quả hoạt động Kết luận: GV khen ngợi các em biết giữ vệ sinh và nhắc nhở các em không nên để lớp học mất vệ sinh Hoạt động 2: Làm việc với SGK -Mục đích: HS biết giữ lớp học sạch đẹp -Cách tiến hành: B1:Giao nhiệm vụ và thực hiện hoạt động +Quan sát tranh và trả lời câu hỏi: Trong tranh các bạn đang làm gì? Sử dụng dụng cụ gì? Ở tranh dưới các bạn đang làm gì? Sử dụng dụng cụ gì? B2: Kiểm tra kết quả thảo luận Kết luận: Để lớp học sạch đẹp.Giáo án TNXH 1. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Quan sát lớp học -Mục đích: HS nhận biết thế nào là lớp sạch. m học : 2010-2011. . các dụng cụ làm vệ sinh lớp học. đẹp: lau bảng. trang trí lớp học. đẹp Hoạt động 3: Thực hành giữ lớp học sạch. đẹp -Nêu được tác dụng của việc giữ lớp học sạch. ĐẸP I.Sách giáo khoa. dặn dò: -Nhận xét tiết học. III. bàn. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . Bài 17: GIỮ GÌN LỚP HỌC SẠCH. đẹp -Mục đích: Biết cách sử dụng một số đồ dùng để làm vệ sinh lớp học -Cách tiến hành: B1: GV làm mẫu B2: HS làm theo Nhận xét: GV khuyến khích và khen ngợi Hoạt động của học sinh -Hát -Quan sát lớp học -Vài HS đứng lên nhận xét -Làm việc theo nhóm: Hãy quan sát và nói cho nhau nghe -Nhóm lên trình bày -HS quan sát và thực hành làm theo IV.

ngày…………… tháng……………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . TUẦN: …18…… năm…………………… Thứ …………………. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .Giáo án TNXH 1. m học : 2010-2011. .

nghe theo hướng dẫn của GV -HS ñi thaønh haøng B2: Thực hiện hoạt động -Quan saùt -HS traû lôøi B3: Kiểm tra kết quả hoạt động: Cảnh gì đẹp nhất? Vì sao con thích? GV chốt lại Hoạt động 2: Thảo luận nhóm -Mục đích: HS biết yêu quý gắn bó quê hương mình -Caùch tieán haønh: -HS thaûo luaän B1: Giao nhieäm vuï vaø thöïc hieän hoaït ñoäng: Caùc con ñang soáng ôû -Nhoùm leân trình baøy ñaâu? Haõy noùi veà caûnh vaät nôi con soáng? B2: Kieåm tra keát quaû hoaït ñoäng GV choát laïi IV. m học : 2010-2011. góp phần phục vụ cho người khac. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh -Haùt 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: -Vì sao phải giữ gìn lớp học sạch đẹp? -Em đã làm gì để giữ lớp học sạch. Củng cố.Giáo án TNXH 1. dặn dò: -Trò chơi đóng vai: Khách về thăm quê hương gặp 1 em bé và hỏi: Bác đi xa lâu nay mới về. Đồ dùng dạy học: . 3 HS) -Nhận xét tiết học Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . hai bên đường Phổ biến nội quy: + Đi thẳng hàng + Trật tự.Sách giáo khoa III. đẹp? -GV đánh giá nhận xét 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: Xem tranh cánh đồng lúa.Mục đích: Sau bài học. . HS có thể: -Nói được một số nét chính về hoạt động sinh sống của nhân dân địa phương và hiểu mọi người đều phải làm việc. Cháu có thể kể cho bác biết về cuộc sống ở đây không? (1. Bài 18+19: CUỘC SỐNG XUNG QUANH I. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .Giới thiệu bài học hôm nay b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Cho HS tham quan khu vực quanh trường -Mục đích: HS tập quan sát thực tế các hoạt động đang diễn ra xung quanh mình -Cách tiến hành: B1: Giao nhiệm vụ: Nhận xét quang cảnh trên đường. -Biết được những hoạt động chính ở nông thôn -Có ý thức gắn bó. yêu mến quê hương II.

Ui7iyijf TUẦN: …20…… năm…………………… Thứ …………………. m học : 2010-2011.Mục đích: Sau bài học. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . ngày…………… tháng……………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 20: AN TOÀN TRÊN ĐƯỜNG ĐI HỌC I.Giáo án TNXH 1. Đồ dùng dạy học: . Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . Ở những nơi không có vỉa hè em đi sát lề đường bên tay phải -Biết tránh một số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trên đường đi học -Biết đi bộ trên vỉa hè hoặc đi sát lề đường bên phải của mình -Có ý thức chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông II. sang đường khi có đèn hiệu xanh và đi trên phần đường có vạch quy định.Sách giáo khoa III. . HS có thể: -Biết và tránh được một số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trên đường đi học -Biết về quy định đi bộ trên đường: khi đi bộ ở thành phố em đi trên vỉa hè.

lớp học. và nơi các em sống sạch. nhaän xeùt Kết luận: GV chốt lại Hoạt động 2: Làm việc với SGK -Mục đích: HS biết được quy định về đường bộ -Caùch tieán haønh: -HS taäp theå duïc taïi choã ngoài B1: Giao nhieäm vuï vaø thöïc hieän hoaït ñoäng -HS suy nghó. ngày…………… tháng……………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 21: Ôn tập: XÃ HỘI I. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . dặn dò: -Nhận xét tiết học TUẦN: …21…… năm…………………… Thứ …………………. -Haùt 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Thảo luận nhóm -Mục đích: Giúp cho HS biết được một số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trên đường đi học -Cách tiến hành: B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ: GV đưa -HS trao ñoåi tình huống +Điều gì có thể xảy ra? +Em sẽ khuyên các bạn trong tình huống đó như thế nào? B2: Kiểm tra kết quả hoạt động -Nhoùm leân trình baøy -Lôùp boå sung. . cây hoa dân chủ. phiếu kiểm tra Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . lớp học.Mục đích: Sau bài học. lôùp boå nhö vaäy coù baûo ñaûm an toaøn chöa? sung vaø nhaän xeùt B2: Kieåm tra keát quaû hoaït ñoäng Keát luaän: GV choát laïi Hoaït ñoäng 3: Troø chôi “Ñi ñuùng quy ñònh” -Muïc ñích: HS bieát thöïc hieän nhöõng -HS thöïc hieän troø chôi quy ñònh veà traät töï an toaøn giao thoâng -Caùch tieán haønh: Toå chöùc cho HS chôi IV. cuộc sống xung quanh -Biết yêu quý gia đình. lớp học và nơi các em sinh sống -Có ý thức và biết cách giữ cho nhà ở. m học : 2010-2011. HS sưu tầm tranh ảnh về chủ đề XH. Đồ dùng dạy học: . Củng cố.Giáo án TNXH 1.Sách giáo khoa. đẹp II. HS có thể: -Nhớ lại các kiến thức đã học về gia đình. +Quan saùt tranhvaø traû lôøi caâu hoûi: Böùc tranh 1 vaø 2 coù gì khaùc nhau? Böùc tranh 1 ngöôøi ñi boä ñi ôû vò trí naøo treân ñöôøng? Böùc tranh 2? Ñi -HS traû lôøi caâu hoûi.

tuyên dương HS -Nhận xét tiết học TUẦN: …22…… năm…………………… Thứ ………………….Mục đích: Sau bài học. . ngày…………… tháng……………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 22: CÂY RAU I. nhận xét 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài b/ Dạy bài mới: Thi : “Hái hoa dân chủ”: -Để một cây hoa có các câu hỏi và một cây hoa treo phần thưởng: Câu 1: Trong gia đình con có mấy người? Con hãy kể cho các bạn nghe về sinh hoạt củac gia đình con? Câu 2: Con đang sống ở đâu? Hãy kể vài nét về nơi con đang sống? Câu 3: Hãy kể về ngôi nhà mà con đang sống? Câu 4: Hãy kể về ngôi nhà mà con mơ ước trong tương lai? Câu 5: Hãy kể về những công việc hàng ngày con làm để giúp đỡ bố mẹ? Câu 6: Hãy kể cho các bạn người về người bạn thân của con? Câu 7: Hãy kể về cô giáo hoặc thầy giáo của con cho các bạn nghe? Câu 8: Con thích giờ học nào? Hãy kể lại cho các bạn nghe? Câu 9: Tr6en đường đi học con phải chú ý điều gì? Câu 10: Kể lại những gì con nhìn thấy trên đường đi đến trường? Câu 11: Hãy kể lại một lần đi chơi của con? Câu 12: Hãy kể về một ngày của con? -Gọi từng HS xung phong lên hái hoa -HS lên hái câu hỏi -Suy nghĩ và trả lời trước lớp -Diễn văn nghệ IV. Các hoạt động dạy và học: m học : 2010-2011. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . Củng cố. dặn dò: -Nhận xét. III. phân biệt nói tên được các bộ phận chính của cây rau -Biết ích lợi của rau Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . Hoạt động của học sinh -Hát -HS trả lời Hoạt động của giáo viên 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: -Hãy nói quy định của người đi bộ trên đường? -GV đánh giá. HS có thể: -Nêu tên được một số cây rau và nơi sống của chúng -Biết quan sát.Giáo án TNXH 1.

trả lời câu hỏi.Giáo án TNXH 1. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . … -Rau ăn thân: su hào. HS có thể: -Nêu tên được một số cây hoa và nơi sống của chúng -Biết quan sát. -Rau ăn lá: xà lách. lá. … -Ăn hoa: suplơ. lớp B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện hoạt động bổ sung và nhận xét +Khi ăn rau ta cần chú ý điều gì? Vì sao ta phải thường xuyên ăn rau? -HS trả lời theo ý hiểu của mình. củ cà rốt. thân. các cây rau đã được sưu tầm III. Phân biệt được các loại rau khác nhau -Cách tiến hành: B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ: Cho -HS quan sát. Ăn quả: cà chua Hoạt động 2: Làm việc với SGK -Mục đích: HS biết đặt câu hỏi và trả lời theo hình SGK Biết ích lợi của việc ăn rau và sự cần thiết rửa rau trước khi ăn. nhận xét Kết luận: Có rất nhiều loại rau khác nhau -Các cây rau đều có: rễ.Sách giáo khoa. ngày…………… tháng……………… năm…………………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 23: CÂY HOA I. -Cách tiến hành: -HS làm việc theo nhóm. rau cải. thân. Đồ dùng dạy học: . II. bắp cải. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/ Ổn định lớp: -Hát 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Quan sát cây rau -Mục đích: HS biết các bộ phận của cây rau. rễ của cây rau? +Bộ phận nào ăn được? B2: Kiểm tra kết quả hoạt động -HS lên trình bày kết quả về cây rau của mình -Lớp bổ sung. dặn dò: -Nhận xét tiết học TUẦN: …23…… Thứ …………………. Củng cố. m học : 2010-2011. phân biệt nói tên được các bộ phận chính của cây hoa -Biết ích lợi của hoa Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . trao đổi HS quan sát cây rau mà mình mang tới lớp +Chỉ vào các bộ phận lá.… -Rau ăn rễ: củ cải. .Mục đích: Sau bài học. -Có ý thức thường xuyên an rau và rửa sạch rau trước khi ăn.… -Rau ăn là và thân: rau muống. B2: Kiểm tra kết quả hoạt động Kết luận: GV chốt lại Hoạt động 3: Trò chơi “Tôi là rau gì?” -HS thực hiện trò chơi -Tự giới thiệu đặc đểm rau – HS đoán tên IV.

Mục đích: Sau bài học. trao đổi HS quan sát cây hoa mà mình mang tới lớp +Chỉ vào các bộ phận lá. không bẻ cành. . m học : 2010-2011. Có nhiều loại hoa khác nhau. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/ Ổn định lớp: -Hát 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Quan sát cây hoa -Mục đích: HS biết các bộ phận của cây hoa. IV. rễ của cây hoa? +Vì sao ai cũng thích ngắm hoa? B2: Kiểm tra kết quả hoạt động -HS lên trình bày kết quả về cây hoa của mình -Lớp bổ sung. các cây hoa đã được sưu tầm III. Hoạt động 2: Làm việc với SGK -Mục đích: HS biết đặt câu hỏi và trả lời theo hình SGK Biết ích lợi của việc trồng hoa -Cách tiến hành: -HS làm việc theo nhóm. Đồ dùng dạy học: . có loại vừa có hương vừa có màu sắc đẹp. nhận xét Kết luận: Các cây hoa đều có rễ.Giáo án TNXH 1. hoa. hình dáng khác nhau.trả lời câu hỏi. Phân biệt được các loại hoa khác nhau -Cách tiến hành: B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ: Cho -HS quan sát. dặn dò: -Nhận xét tiết học TUẦN: …24…… năm…………………… Thứ …………………. thân. ngày…………… tháng……………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 24: CÂY GỖ I. hương thơm. có loại hoa có sắc mà lại không có hương. -Có ý thức chăm sóc các cây hoa ở nhà. B2: Kiểm tra kết quả hoạt động Kết luận: GV chốt lại Hoạt động 3: Trò chơi “Tôi là hoa gì?” -HS thực hiện trò chơi -Tự giới thiệu đặc đểm hoa – HS đoán tên. lá.Sách giáo khoa. Củng cố. thân. lớp B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện hoạt động bổ sung và nhận xét +Các ảnh trong sách có các loại hoa nào? +Con còn biết loại hoa nào nữa không? -HS trả lời theo ý hiểu của mình. hái hoa nơi công cộng II. mỗi loại hoa có màu sắc. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .… có loaại hoa có màu sắc đẹp. HS có thể: Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN .

trả lời câu hỏi. Cây gỗ có rất nhiều ích lợi. cây hoa cũng -Lớp bổ sung. lớp +Kể tên một số cây mà con biết? bổ sung và nhận xét +Đồ dùng nào được làm bằng gỗ? +Cây gỗ có lợi ích gì? B2: Kiểm tra kết quả hoạt động Kết luận: Cây gỗ được trồng để lấy gỗ. Phân biệt được các bộ phận chính của cây gỗ -Cách tiến hành: B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ: Cho -HS quan sát. -Nêu tên được một số cây gỗ và nơi sống của chúng -Biết quan sát. chú ý phân biệt cây gỗ và cây hoa +Tên của cây gỗ là gì? +Các bộ phận của cây? +Cây có đặc điểm gì? B2: Kiểm tra kết quả hoạt động -HS lên trình bày kết quả mình vừa quan sát Kết luận: Cây gỗ giống các cây rau. trao đổi HS quan sát cây gỗ ở sân trường. ngắt lá II. cành lá xum xuê làm bóng mát Hoạt động 2: Làm việc với SGK -Mục đích: Biết ích lợi của việc trồng cây gỗ -Cách tiến hành: B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện hoạt động +Cây gỗ được trồng ở đâu? -HS làm việc theo nhóm. dặn dò: -Nhận xét tiết học -Nhắc nhở HS có ý thức bảo vệ cây trồng TUẦN: …25…… năm…………………… Thứ …………………. các tranh cây gỗ đã được sưu tầm III. IV.Sách giáo khoa. thân. m học : 2010-2011. lá. cành. Củng cố. . làm bóng -HS trả lời theo ý hiểu của mình. Đồ dùng dạy học: . ngày…………… tháng……………… Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . nhận xét có rễ. hoa. mát. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/ Ổn định lớp: -Hát 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Quan sát cây gỗ -Mục đích: HS biết các bộ phận của cây gỗ. phân biệt nói tên được các bộ phận chính của cây gỗ -Biết ích lợi của cây gỗ -Có ý thức bảo vệ cây cối. không bẻ cành.Giáo án TNXH 1. Nhưng cây gỗ có thân to. năgn lũ.

làm việc theo nhóm -HS lên trình bày kết quả mình vừa quan sát Kết luận: Cá có đầu. quan sát tranh. . mình. Đồ dùng dạy học: . lớp bổ sung và nhận xét +Con thích ăn những loại cá nào? +Ăn cá có ích lợi gì? B2: Kiểm tra kết quả hoạt động -HS trả lời theo ý hiểu của mình. m học : 2010-2011. nhận xét bằng đuôi.Mục đích: Sau bài học. Ăn cá có rất nhiều ích lợi. HS có thể: -Biết tên một số loại cá và nơi sống của chúng -Nói được tên các bộ phận bên ngoài của con cá -Nêu được một số cách đánh bắt cá -Biết ích lợi của cá và tranh những điều không có lợi do cá II. chỉ được các bộ phận của con cá. Kết luận: Có rất nhiều cách đánh bắt cá: bằng lưới. Cá bơi -Lớp bổ sung.Sách giáo khoa. dặn dò: -Nhận xét tiết học Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . con cá mà HS sưu tầm III. rất tốt cho sức khỏe. biết một số cách đánh bắt cá -Cách tiến hành: B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện +Người ta dùng gì để bắt cá? Còn cách nào -HS làm việc theo nhóm. Củng cố. bằng vây và thở bằng mang Hoạt động 2: Làm việc với SGK -Mục đích: Biết ích lợi của cá.Giáo án TNXH 1. trả khác? lời câu hỏi. đuôi và vây. trao đổi. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . mô tả được con cá bơi và thở -Cách tiến hành: B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện: Cho HS quan sát +Tên con cá? Các bộ phận mà mình nhìn thấy? Cá sống ở đâu? Nó bơi bằng bộ phận nào? Cá thở như thế nào? B2: Kiểm tra kết quả hoạt động Hoạt động của học sinh -Hát -Nêu ích lợi của cây gỗ -HS quan sát. câu cá. bày sản phẩm con cá. tên con cá mà mình vẽ. Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 25: CON CÁ I. IV. giúp cho xương phát triển Hoạt động 2: Thi vẽ cá và mô tả con cá mà mình vẽ -Mục dích: Củng cố sự hiểu biết về các bộ phận của -HS làm việc cá nhân. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Quan sát con cá -Mục đích: HS biết tên con cá mà mình đem vào lớp.

đánh giá 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Quan sát và làm bài tập trong vở BT -Mục đích: HS biết tên các bộ phận của con gà Biết phân biệt gà trống. mình. gà mái. Cá bơi bằng đuôi.Sách giáo khoa III. ngày…………… tháng……………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 26: CON GÀ I. gà con -Cách tiến hành: B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện: +Cho HS quan sát tranh +Cho HS làm phiếu B2: Kiểm tra kết quả hoạt động Kết luận: Cá có đầu. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: -Nêu các bộ phận của con cá? -Ăn cá có ích lợi gì? -GV nhận xét.Giáo án TNXH 1. gà con khác nhau ở chỗ nào? Gà cung cấp cho ta những gì? Hoạt động của học sinh -Hát -HS trả lời -HS quan sát. dặn dò: -Nhận xét tiết học -Dặn dò: Khi ăn thịt gà phải tránh hóc xương. . bổ sung IV. nhận xét -HS trình bày ý kiến của mình -Lớp nhận xét. Củng cố. nuôi gà thì phải chăm sóc gà TUẦN: …27…… năm…………………… Thứ ………………….Mục đích: Sau bài học. Đồ dùng dạy học: . Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . HS có thể: -Biết tên một số loại gà và nơi sống của chúng -Nói được tên các bộ phận bên ngoài của con gà -Phân biệt được gà trống. ngày…………… tháng……………… Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . làm việc theo nhóm -HS lên trình bày kết quả mình vừa quan sát -Lớp bổ sung. gà mái. bằng vây và thở bằng mang Hoạt động 2: Vẽ con gà mà em thích Hoạt động 3: Đi tìm kết luận -Mục đích: Củng cố về con gà cho HS -Cách tiến hành: Cho HS trả lời các câu hỏi: Hãy nêu các bộ phận bên ngoài của gà? Gà di chuyển bằng gì? Gà trống. Thứ …………………. gà mái. TUẦN: …26… năm…………………… m học : 2010-2011. trao đổi. gà con -Biết ích lợi của việc nuôi gà và có ý thức chăm sóc gà II. đuôi và vây.

HS có thể: -Chỉ và nói được tên các bộ phận bên ngoài của con mèo -Tả đươc von mèo (lông. bổ sung +Con mèo có những bộ phận nào? +Nuôi mèo để làm gì? +Con mèo ăn gì? +Con chăm sóc mèo như thế nào? +Khi mèo có những biểu hiện khác lạhoặc bị mèo cắn. ria. vuốt. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .Giáo án TNXH 1. nhận xét B3: Vẽ một con mèo và tô lông mà mình thích Hoạt động 3: Đi tìm kết luận -Mục đích: Củng cố những hiểu biết về con mèo cho HS -HS trình bày ý kiến của mình -Cách tiến hành: Cho HS trả lời các câu hỏi: -Lớp nhận xét. …) -Biết được ích lợi của việc nuôi mèo.Sách giáo khoa III. m học : 2010-2011.đánh giá 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Quan sát và làm bài tập -Mục đích: HS tự khám phá kiến thức và biết: +Cấu tạo của mèo +Ích lợi của mèo +Vẽ được con mèo -Cách tiến hành: B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện: +Cho HS quan sát tranh B2: Cho HS làm phiếu Nhắc nhở và giúp đỡ những HS yếu Hoạt động của học sinh -Hát -HS trả lời -HS quan sát.Mục đích: Sau bài học. dặn dò: -Nhận xét tiết học TUẦN: …28…… năm…………………… Thứ …………………. Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 27: CON MÈO I. Đồ dùng dạy học: . làm việc theo nhóm -HS làm vào phiếu về kết quả mình vừa quan sát -Lớp bổ sung. trao đổi. con sẽ làm gì? IV.Mục đích: Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . Củng cố. ngày…………… tháng……………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 28: CON MUỖI I. . Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: -Nuôi gà có ích lợi gì? -Cơ thể gà có những bộ phận nào? -GV nhận xét. -Tự chăm sóc mèo (nếu nhà nuôi mèo) II. móng.

Nó có đầu. . bạn cần làm gì để khỏi bị muỗi đốt? -Kết luận: Cần phải mắc màn cẩn thận khi ngủ IV. Hoạt động của học sinh -Hát -HS trả lời -HS quan sát.Sách giáo khoa III. làm việc theo nhóm -HS trình bày ý kiến của mình -Lớp nhận xét. bổ sung -HS làm việc theo nhóm. HS có thể: -Tên các bộ phận bên ngoài của con muỗi -Nơi thường sinh sống của muỗi -Một số tác hại của muỗi và một số cách diệt trừ chúng -Có ý thức tham gia diệt mu64i và thực hiện các biện pháp phòng tránh muỗi đốt. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . đặt tên cho nhóm. trao đổi. chỉ và nói tên các bộ phận bên ngoài của con muỗi: Con muỗi to hay nhỏ? Con muỗi dùng gì để hút máu người? Con muỗi di chuyển như thế nào? Con muỗi có cánh. -Kết luận: GV chốt lại. Đồ dùng dạy học: . cùng nhau thảo luận và thống nhất ý kiến chung của nhóm mình trong từng câu.đánh giá 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Quan sát con muỗi -Mục đích: HS nói được tên các bộ phận bên ngoài của con muỗi -Cách tiến hành: B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện: +Cho HS quan sát tranh. cho HS làm phiếu. Muỗi dùng vòi để hút máu người và động vật để sống. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: -Kể tên các bộ phận bên ngoài của con mèo? -GV nhận xét. lớp bổ sung.…? B2: Trả lời kết quả Kết luận: Muỗi là loại sâu bọ nhỏ bé hơn ruồi. tác hại do muỗi đốt và một số cách diệt muỗi -Cách tiến hành: Chia nhóm. m học : 2010-2011. Sau bài học. Hoạt động 2: Làm việc với phiếu bài tập -Mục đích: Biết được nơi sống. đậu bằng chân. chân và cánh. mình. dặn dò: -Nhận xét tiết học TUẦN: …29…… năm…………………… Thứ …………………. -Đại diện nhóm trìnmh bày. Hoạt động 3: Hỏi. ngày…………… tháng……………… Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN .Giáo án TNXH 1.đáp về cách phòng chống muỗi khi ngủ -Mục đích: HS biết cách tránh muỗi khi ngủ -HS hoạt động cả lớp -Các bước tiến hành: GV nêu câu hỏi: Khi ngủ. Nó bay bằng cánh. II. Củng cố. Muỗi truyền bệnh qua đường hút máu. chân. râu.

biết được một số loài vật có ích. lá. đặc điểm chung nhất của các con vật. dặn dò: -Nhận xét tiết học Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . thân. HS -Củng cố các kkiến thức đã học về thực vật và động vật đồng thời nhận biết được một số cây và con vật mới.Sách giáo khoa. ảnh về cây cối của HS đem vào lớp theo cột: cây rau.Giáo án TNXH 1. một số loài vật có hại -Cách tiến hành: -HS làm việc theo nhóm B1: Dán các tranh. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . . II.đánh giá 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Phân loại các mẫu vật về thực vật -Mục đích: HS ôn lại về các cây đã học. mình và cơ quan di chuyển. IV.Mục đích: Sau bài học. nơi sống. phân ra con vật có ích.… nhưng chúng giống nhau là đều có đầu. m học : 2010-2011. -Biết được đặc điểm chung nhất của cây cối. Đồ dùng dạy học: . hoa. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: -Muỗi thường sống ở đâu? -Nêu tác hại do bị muỗi đốt? -GV nhận xét. các tranh ảnh sưu tầm. nhận biết một số cây mới. treo sản phẩm trước lớp -HS trình bày kết quả của nhóm mình -Lớp nhận xét. III. nhận xét về con vật mới. -Cách tiến hành: B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện: Dán các tranh. cây hoa và cây gỗ. nhưng các cây đều có chung 1 đặc điểm là: có rễ. Nêu ích lợi và tác hại của con vật đó -Treo tranh.\ -Có ý thức bảo vệ cây cối và con vật có ích. B2: Thu kết quả làm việc Hoạt động của học sinh -Hát -HS trả lời -HS làm việc theo nhóm. cử đại diện nhóm lên trình bày B2: Kiểm tra kết quả hoạt động Kết luận: Có nhiều động vật khác nhau về hình dạng. Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 29: NHẬN BIẾT CÂY CỐI VÀ CON VẬT I. Củng cố. phân biệt một số loại cây. bổ sung Kết luận: Có rất nhiều loại cây khác nhau. có hại. Hoạt động 3: Làm việc với các mẫu vật và tranh ảnh về động vật -Mục đích: HS ôn lại một số con vật đã học. ảnh về con vật lên giấy. kích cỡ.

các nhóm khác bổ sung Kết luận: +Khi trời nắng. cây gỗ mà em biết? -Kể tên một số con vật có ích. có mây trắng. còn bên kia là trời mưa và thảo luận: +Nêu các dấu hiệu về trời nắng. Hoạt động 2: Thảo luận cách giữ gìn sức khỏe khi nắng. .7 HS) -Đại diện nhóm lên trình bày.Sách giáo khoa III. bầu trời và đám mây như thế nào? B2: Kiểm tra kết quả hoạt động Hoạt động của học sinh -Hát -HS trả lời -Làm việc theo nhóm (6. trời mưa? +Khi trời nắng. không có mặt trời. mây đen phủ kín. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: -Kể tên một số cây rau. bầu trời và đám mây như thế nào? +Khi trời mưa. -Có ý thức bảo vệ sức khỏe khi đi dưới nắng. bạn phải làm gì? B2: Kiểm tra kết quả hoạt động Kết luận: GV chốt lại Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . trời mưa -Mục đích: Giúp cho HS nhận biết được các dấu hiệu chính của trời nắng. TRỜI MƯA I. trời mưa. lớp bổ sung và nhận xét +Để không bị ướt khi đi trời mưa. có những giọt mưa rơi. bầu trời trong xanh. trời mưa.Giáo án TNXH 1. trời mưa -Cách tiến hành: B1: Thực hiện hoạt động: Dán các tranh ảnh sưu tầm theo 2 cột: một bên là trời nắng. Thứ …………………. có mặt trời sáng chói. khi mưa -Mục đích: Có ý thức bảo vệ sức khỏe khi đi trời nắng. bạn phải nhớ đội mũ? -HS trả lời câu hỏi. bầu trời u ám. một số con vật có hại? -GV nhận xét 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Nhận biết dấu hiệu trời nắng. ngày…………… tháng……………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 30: TRỜI NẮNG. mưa II.Mục đích: Sau bài học. +Khi trời mưa. trời mưa -Làm việc theo nhóm HS -Cách tiến hành: B1: Quan sát tranh và trỏ lời câu hỏi: +Tại sao khi đi trời nắng. cây hoa. Biết mô tả bầu trời và những đám mây khi trời nắng. HS biết: -Những dấu hiệu chính của trời nắng. Đồ dùng dạy học: . Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . TUẦN: …30…… năm…………………… m học : 2010-2011.

Giáo án TNXH 1. phát huy trí tưởng tượng. Thứ …………………. . Đồ dùng dạy học: . HS biết: -Sự thay đổi của những đám mây trên bầu trời là một trong những dấu hiệu cho biết sự thay đổi của thời tiết -Mô tả bầu trời và những đám mây trong thực tế hàng ngày và biểu đạt nó bằng hình vẽ.Sách giáo khoa III. ngày…………… tháng……………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 31: THỰC HÀNH: QUAN SÁT BẦU TRỜI I. -Có ý thức cảm thụ cái đẹp của thiên nhiên. dặn dò: -Nhận xét tiết học TUẦN: …31…… năm…………………… m học : 2010-2011. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN .Mục đích: Sau bài học. IV. Củng cố. II.

Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . phát huy trí tưởng tượng. m học : 2010-2011. hay sắp mưa. … Hoạt động 2: Vẽ bầu trời và cảnh vật xung quanh -Mục đích: Biết dùng hình vẽ để biểu đạt kết quả quan sát bầu trời và cảnh vật xung quanh. râm hay mát. đang mưa. dặn dò: -Nhận xét tiết học TUẦN: …32…… năm…………………… Thứ …………………. .Mục đích: Sau bài học. HS biết: -Nhận xét trời có gió hay không có gió. Các hoạt động dạy và học: Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . Cảm thụ vẻ đẹp của thiên nhiên. gió nhẹ hay gió mạnh bằng quan sát cà cảm giác -Dùng vốn từ riêng để miêu tả cây cối khi có gió thổi và cảm giác II. ngày…………… tháng……………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 32: GIÓ I. Củng cố. -Hát -HS trả lời 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: -Nêu các dấu hiệu để nhận biết trời nắng? -Nêu các dấu hiệu để nhận biết trời mưa? -GV nhận xét 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Quan sát bầu trời -Mục đích: HS quan sát. -Cách tiến hành: -Làm việc cá nhân B1: Cho HS vẽ -Trưng bày sản phẩm B2: Kiểm tra kết quả hoạt động IV. Đồ dùng dạy học: .Giáo án TNXH 1.Sách giáo khoa III. nhận xét và sử dụng từ ngữ của mình để miêu tả bầu trời và những đám mây -Cách tiến hành: B1: GV định hướng quan sát Bầu trời: +Có thấy mặt trời và những khoảng xanh? +Trời hôm nay nhiều mây hay ít mây? +Các đám mây có màu gì? Chúng đứng yên hay chuyển động? Cảnh vật: +Cảnh trường lúc này khô ráo hay ướt? +Em có thấy ánh nắng hay giọt mưa không? B2: Kiểm tra kết quả hoạt động -HS quan sát theo nhóm -HS vào lớp và nói những điều mình vừa quan sát được Kết luận: Quan sát những đám mây trên bầu trời và một số dấu hiệu khác cho ta biết trời đang nắng.

gió mạnh hay gió nhẹ. IV. quạt. gió mạnh -Cách tiến hành: -HS quan sát theo nhóm B1: Quan sát tranh +Hình nào cho biết trời đang có gió? Vì sao? +Trong hình. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/ Ổn định lớp: -Hát 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Quan sát tranh -Mục đích: HS nhận biết được các dấu hiệu khi trời đang có gió qua tranh. … B2: Cho HS quan sát -Trình bày những gì mình quan sát được B3: Thu kết quả quan sát Kết luận: Nhờ quan sát cây cối. Hoạt động 2: Tạo gió -Mục đích: HS mô tả được cảm giác khi có gió thổi vào -Cách tiến hành: -Làm việc cá nhân. cảnh vật xung quanh và cảm nhận của mỗi người mà ta biết trời lặng gió hay có gió. -Cách tiến hành: -Quan sát theo nhóm B1: Đưa HS ra sân trường và định hướng quan sát lá cây. dặn dò: -Nhận xét tiết học TUẦN: …33…… năm…………………… Thứ …………………. Biết được dấu hiệu khi có gió nhẹ. trời rét Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . suy nghĩ B1: Cho HS cầm quạt quạt vào mình -HS xung phong trả lời B2: Kiểm tra kết quả hoạt động Hoạt động 3: Quan sát ngoài trời -Mục đích: HS nhận biết được trời có gió hay không.Mục đích: Sau bài học. gió nhẹ hay gió mạnh. trời lặng gió thì cây cối đứng im. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . có gió nhẹ làm cho lá cây. ngọn cỏ … lay động nhẹ. gió có mạnh không? Có gây nguy hiểm không? B2: Kiểm tra kết quả hoạt động -Đại diện nhóm lên trình bày -Lớp nhận xét và bổ sung Kết luận: Như thế. HS biết: -Nhận xét được trời nóng hay trời rét -Biết sử dụng vốn từ riêng của mình để mô tả cảm giác khi trời nóng. ngày…………… tháng……………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 33: TRỜI NÓNG. Gió mạnh nguy hiểm nhất là bão. ảnh. . m học : 2010-2011. TRỜI RÉT I. Củng cố. ngọn cỏ.Giáo án TNXH 1.

Kết luận: +GV công bố nhóm thắng cuộc +Nêu câu hỏi: Vì sao chúng ta phải ăn mặc phù hợp thời tiết? +Kết luận: Ăn mặc đúng thời tiết sẽ bảo vệ được cơ thể. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/ Ổn định lớp: -Hát 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Làm việc với SGK -Mục đích: -Cách tiến hành: B1: Quan sát tranh -HS làm việc theo nhóm +Tranh bào vẽ cảnh trời nóng? Trời rét? Vì sao em biết? +Những gì bạn cảm thấy khi trời nóng. Các hoạt động dạy và học: m học : 2010-2011. dặn dò: -Nhận xét tiết học TUẦN: …34…… năm…………………… Thứ …………………. mẹ dặn Lan mặc quần áo ấm trước khi đi học. cảm lạnh. II. Các em đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra với Lan? -Đại diện nhóm lên chơi B2: Kiểm tra kết quả hoạt động -Lớp quan sát.Mục đích: Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . … IV. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . viêm phổi. sổ mũi.Sách giáo khoa III. trời rét? B2: Kiểm tra kết quả hoạt động -Đại diện nhóm lên trình bày -Lớp nhận xét và bổ sung Kết luận: GV chốt lại Hoạt động 2: Thảo luận nhóm -Mục đích: HS biết ăn mặc đúng thời tiết -Cách tiến hành: B1: Nêu nhiệm vụ: Đóng vai theo tình huống: Một -Làm việc theo nhóm. . phòng chống được một số bệnh như cảm nắng.Giáo án TNXH 1. Đồ dùng dạy học: . dự đoán tình huống hôm trời rét mẹ phải đi làm sớm. ngày…………… tháng……………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 34: THỜI TIẾT I. Củng cố. Do chủ quan nên Lan không mặc. nhức đầu. nhận xét .

Mục đích: Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . … một bên vẽ các đồ dùng phù hợp với các dạng thời tiết đó. HS biết: -Thời tiết luôn thay đổi -Có ý thức ăn mặc phù hợp với thời tiết để giữ gìn sức khỏe. dặn dò: -Nhận xét tiết học TUẦN: …35…… năm…………………… Hoạt động của học sinh -Hát -HS trả lời -HS làm việc theo nhóm -Đại diện nhóm lên trình bày -Lớp nhận xét và bổ sung -Quan sát theo nhóm -Vào lớp. Đồ dùng dạy học: . HS sẽ lên chọn trong số tấm bìa ghi đúng dạng thời tiết của tranh (trời nóng.Giáo án TNXH 1. ngày…………… tháng……………… Môn: TỰ NHIÊN XÃ HỘI Bài 35: ÔN TẬP: TỰ NHIÊN I. trình bày kết quả quan sát -Nghe phổ biến cách chơi -HS chơi Thứ …………………. II.trời rét) B2: Kiểm tra kết quả hoạt động Kết luận: GV chốt lại Hoạt động 2: Thực hành quan sát -Mục đích: HS biết thời tiết hôm nay như thế nào qua các dấu hiệu về thời tiết -Cách tiến hành: B1: Định hướng quan sát: Quan sat bầu trời. cây cối xem thời tiết hôm nay như thế nào? Vì sao em biết? B2: Cho HS ra lớp quan sát B3: Kiểm tra kết quả quan sát .Sách giáo khoa III. m học : 2010-2011. trời lạnh. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: -Hãy kể các hiện tượng thời tiết mà em đã được học? -GV nhận xét 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Trò chơi -Mục đích: HS nhận biết các hiện tượng của thời tiết qua tranh và thời tiết luôn luôn thay đổi -Cách tiến hành: B1: Phổ biến cách chơi: GV treo 2 bức tranh về thời tiết.Kết luận: GV chốt lại Hoạt động 3: Trò chơi “Ăn mặc hợp thời tiết” -Mục đích: Rèn luyện kĩ năng ăn mặc phù hợp với thời tiết cho HS -Các bước tiến hành: B1: Treo 2 tấm bìa to: một vẽ các tranh ảnh về thời tiết như: trời nóng. B2: Cho HS lên nối tranh cho thích hợp -Kết luận: GV chốt lại IV. . Sau bài học. Củng cố.

Sau bài học. Hoạt động 2: Làm việc với các tranh. ảnh. và mẫu vật về động vật -Mục đích: HS nhớ lại được các con vật đã học và giới thiệu một số các con vật mới mà các em tìm hiểu qua thực tế -Cách tiến hành: B1: Phát dụng cụ và nêu yêu cầu: mỗi nhóm 1 tờ -HS làm việc theo nhóm bìa to dán tất cá tranh ảnh mà các em sưu tầm được vềcác con vật. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên 1/ Ổn định lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: -Hãy kể các hiện tượng thời tiết mà em đã được học? -GV nhận xét 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài b/ Dạy bài mới: Họat động 1: Làm việc với trabg. ảnh hoặc các vật thật về cây cối -Cách tiến hành: B1: Phát dụng cụ và nêu yêu cầu: mỗi nhóm 1 tờ bìa to dán tất cá tranh ảnh mà các em sưu tầm được về cây hoa. đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi về cảnh tự nhiên ở khu vực quanh trường -HS biết yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên II. B2: Kiểm tra kết quả hoạt động -Đại diện nhóm lên trình bày -Lớp nhận xét và bổ sung Kết luận: GV tuyên dương các nhóm sưu tầm được nhiều loại cây đặc biệt là các con vật mới. . cây rau. HS: -Hệ thống lại các kiến thức đã học về tự nhiên. Hoạt động 3: Quan sát thời tiết -Mục đích: HS nhớ lại các dấu hiệu về thời tiết -Các bước tiến hành: Cho HS quan sát thực tế IV.Giáo án TNXH 1. Còn các vật thật thì để lên bàn B2: Kiểm tra kết quả hoạt động Hoạt động của học sinh -Hát -HS trả lời -HS làm việc theo nhóm -Đại diện nhóm lên trình bày -Lớp nhận xét và bổ sung Kết luận: GV tuyên dương các nhóm sưu tầm được nhiều loại cây đặc biệt là các cây mới.Sách giáo khoa III. m học : 2010-2011. Củng cố. -HS biết quan sát. Đồ dùng dạy học: . Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN . dặn dò: -Nhận xét tiết học -Quan sát và tự rút ra kết luận Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN .

Giáo án TNXH 1. Giaos vieen : NGUYỄN THỊ LIÊN . . m học : 2010-2011. Trường Tiểu Học Số 1 HÒA TIẾN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful