P. 1
So COng Thuong Lam Dong

So COng Thuong Lam Dong

|Views: 120|Likes:
Được xuất bản bởitricamranh

More info:

Published by: tricamranh on Oct 04, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2010

pdf

text

original

DANH SÁCH ĐIỆN THOẠI SỞ CÔNG THƯƠNG

STT Họ tên Chức vụ
Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
Ban i!" Đ#c
1 Nguyễn Tri Diện Giám Đốc
$% &' (%
822 497 0913 865148
2 Nguyễn Văn Dũng !" GĐ
)* +' ('
830 302 0913 934438
3 !#n Văn Đ# !" GĐ
$&& )%%
0918 465169
4 $u%n! Ng&c $'i !" GĐ
)* (% ,&
822 760 0903 747220
-.n /h0ng S1
5 ()i T!* +!án! V
)*+ '&*
0919 177070
6 +#, Ng&c T!-c! +V 811 535 0918 810007
7 Tr.n! /u0n +!i*n 1ái 23
$& && ,)
835 344 0913 953838
8 Tr4n N!5 16c 1ái 23 816 091 0918 169774
Nguyễn !,ng 1ái 23 828 732 0918 249333
9 Nguyễn T!. 1ệ $57ng +V 0988 463438
10 Tr4n !#n $,8i 1#n +V 0982 734747
11 +!* T!. 9im +5:ng 9* T,án ;< 0918 776276
Thanh Tra S1 C2ng Th3ơng
12 Tr4n +!= T!#y +!án! TTr#
$& %) %$
828 269 0936 523548
13 Tr4n Tr&ng Đ>c !" +TTr# 836 804 0913 684629
14 !#n T?n +@ng +!uyAn ViAn 855 128 0913 719612
Trung t4" T3 v5n /h!t tri6n C2ng Nghiệ7
15 +#, Duy $,8ng GBCD ĐE+ )* &% ,' 0913 934426
16 Nguyễn Văn 9!án! F GBCD ĐE+ )* &% $' 811 713 0918 695118
17 Nguyễn T!. Ng&c T!#n! 9* T,án
$% 8' ((
825 630 0919 570708
18 ()i N!GH Iu#ng 1ái 23 0918 957275
19 1A T!. T!#n! +V 0982 018461
20 1A N!5 Nguyễn T!ái (Jn! +V
$& +* ()
82 82 88 0913 934767
21 Nguyễn T!. D#i Dung +V 0973 535953
22 ĐKng Vũ Dũng +V 0919 066040
23 ĐKng Vũ Tr= +V 0985 712810
24 1A $)ng !5:ng +V 0918 957275
/h0ng 9u:n ;< Điện
25 1A !5Lc 1,ng !" !Mng
$% &, )'
822 378 0918 810919
26 !-m T!#n! 1,#n +V 0986 738686
/h0ng 9u:n ;< C2ng Nghiệ7
27 ()i Iu#ng T)ng Tr5<ng !Mng
$&& +'8
820 753 0918 450115
28 Tr4n Din! Ng!iệm +V 0919 816681
29 VN Đ-i Dũng +V 821 892 0903 001828
/h0ng => Thu?t @ An Toàn CN
30 Nguyễn T!8n! Ti*n Tr5<ng O!Mng
$& ,' ')
540 845 0906 855901
31 !#n $uy $,8ng !" O!Mng 821 821 0919 326739
32 $,8ng T!. 9im +Pc +V 810 452 0975 072088
/h0ng =B Hoạch ĐCu T3
33 +#, T!#n! !" O!Mng
$& && *&
0908 847948
34 VN ĐJn! $'i +V 811 582 0988 434409
35 !-m !#n $-n! Dung +V 823 192 0983 323192
Trung t4" =huDBn C2ng
36 +#, /u0n 9!'n Giám Đốc )* +$ %) 552 277 0908 551156
37 Nguyễn Tr&ng N!Q !" GĐ )* () ,& 861 822 0918 814827
38 Nguyễn T!. T!ái $8 9* H,án 9+
)* +% ))
833 232 0903 198249
39 ()i Duy $,8ng +V 839 296 0982 839296
40 VN T!. N!ung +V 55F686 046 0983 307847
41 $u%n! !5Rng VS +V 531 102 0982 372727
/h0ng 9u:n ;< Th3ơng "ại
42 Nguyễn T!. T!Py $Tng Tr5<ng !Mng
$&& (&&
837 413 0919 570285
43 ()i Duy !Pc +V 830 317 0908 496115
44 Tr.n! T!. T!#n! +V 0982 406375
45 Nguyễn 10m Vũ !" !Mng 823 302 0913 953395
46 1A T!. U*n 1in! +V 0918 225767
47 Ng@ T!#n! ;:n +V 824 236 0918 629241
TE Hội Nh?7 =inh tB 9u#c tB
48 Nguyễn T!. Ng&c Cn! Trưởng Phòng
)%( $))
834268
49 1A Tr&ng N!-c CV 822722 0919 179414
50 Nguyễn T!. 1A N# CV 0983 137783
DANH SÁCH ĐIỆN THOẠI CHI CỤC QL THỊ TRƯỜNG
STT Họ tên Chức vụ
Điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
;Fnh Đạo
1 9iVu /u0n ViệH +F+F Tr5<ng
%$&& &,$
0913 93 4739
2 Đ,8n Văn +5:ng +F+F !"
3 !-m Ng&c Trung +F+F !"
%&(& (+%
0913 86 6601
-.n /h0ng
1 ĐKng T!ái !5:ng Tr5<ng !Mng
%$&& &,8
0913 189 290
2 Nguyễn $Wu Iu=H !" O!Mng 823 983 0983 832 289
3 15:ng Duy $iệO !" O!Mng 0918 119 377
4 VN ĐJn! !5:ng 9TFTr5<ng 063 3501 886
5 ĐX /u0n $,8 +V 0913 864 360
C!c đội qu:n G< thH tr3Ing
1 1A T!Y Đ6i Hr5<ng 1
%$&' )8+
0908 180 289
2 $u%n! Ng&c T!Z Đ6i Hr5<ng 2
%$*% &'(
0913 181 305
3 Nguyễn 9i*n T!i*H Đ6i Hr5<ng 3
%$'& $%)
0909 990 555
4 Nguyễn Văn Tu?n Đ6i Hr5<ng 4
%$8* +(&
0913 789 385
5 !-m Văn $Gu %)%( )*& 0919 588 999
Địa chỉ: Số 49/2 Phạm Hồng Thái, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thại / !a":: #$%&'2229(
Đ6i Hr5<ng
+: Đ6ng
STT Địa Phươ! TT H" #$ D% &'!
I
1 Dương Ngọc Đức TP 0913 720033
2 Vũ Minh Thiết PP 0903 57!!5
3 Ng"#$n Th% M& '(nh PP 0919 179!17
) Đ* Minh Ngọc PP 091 1!2592
5 Ph+n V,n Ph-c CV 0919 2)091)
! ./ T"0n 1nh CV 0979 2!!575
7 23i Đức Chương CV 01! !12923
Tr4n Th% Đ,ng 1nh CV 0919 0!!109
9 Ng"#$n V,n T5n CV 092 5!275!
10 Ng"#$n Đ6nh Thi7n CV 0903 152237
11 ./ '89ng 1nh CV 093 1!1113
II
1 Ph(: Tri;" TP 0913 7)37!0
2 Ng"$n '<ng Th=# PP 09)5 9)3!07
3 >+ ?@ '+ A"#/n CV 0919 1!5)5
) ./ Th% Nh"ng CV
5 Tr4n V,n Ph8ng CV 0979 !773!!
! Tr4n N+: B"+n CV 091 37111
7 Ng"#$n Vũ Phương NgCn CV 0909 )5)515
Ng"#$n Th% T"#ết 1nh CV 01!5 523553
III
1 ĐDng PhưEc ?F TP 0913 9!290
2 Ng"#$n V,n Tứ CV 091 1!797
3 Dương Th% M& Gnh C? 099 )0255
) '< V,n Th9nh NV 0919 0!!79
5 Tr4n Th9nh Vũ CV 09! !19!9
! '"Hnh Th% 25ch Th=# CV 093 322!0
7 ./ 2I8 ChCn CV 01!99 1!239
I(
1 ./ V,n Th+nh TP 091 5!)5)0
2 ./ Viết B"Cn PP 0913 !527
3 Ng"#$n MJ" Thế PP 091 75250
) ./ Đ6nh .Kc CV 091 03)1)5
Danh sách Điện thoại Phòng Kinh tế, Công thương
các huyện, thị, thành trên địa àn t!nh "#$ Đ%ng
Ch)*
+,
Ph-! .%h #/
T0 Đ1 L2# L
ĐTM5319)1N 22)
L O+PM5319)1

L Q:+iRM
Ph-! C3! #hươ!
L2* Dươ!
L ĐTSO+PM 3972!
L Q:+iRM TctR+cU"8ngV#+h88Wc8:
Ph-! C3! #hươ!
Đơ Dươ!
L ĐTSO+PM !20!9)
L Q:+iRM
Ph-! C3! #hươ!
Đ)* T4"!
L ĐTM !)751
L O+PM ))132
L Q:+iRM
I(
5 ĐXc D"# CưYng CV 0913 !9))1
! '< 'Z" 'iế" CV 09!3 70
7 Ng"#$n MJ" Th+nh CV 097 ))9)
Ng"#$n 'Z" Vinh CV 093 13)92
9 ># [\+ng Thi7n CV
(
1 Ng"#$n V,n Ph]ng TP 091 220955
2 Ng"#$n V,n CưYng PP 0919 979777
3 Đ* V,n Thiết PP 091) !93)!
) 23i Th% Ai7T >ế T8^n 091 25235
5 Ng"#$n A"Cn TrưYng CV 097 571)
! '89ng _i+ng ?ơn CV 091 220)2
7 Ng"#$n V,n T^: CV 091 399309
Ng"#$n V,n 1nh CV 095 5!9737
9 Đinh Th% Phương ThI8 CV 0!3 !0!117
10 Tr4n Đ6nh ?ơn NV 09! 22!)5
11 Tr4n Th+nh 'ưng CV 0197 9572777
(I
1 Th^i B"+ng 'ưng TP 093 )1357
2 Tr4n V,n Đ/ PP 099 0520
3 Ng"#$n Th+nh Ph8ng PP
) Ng"#$n B"+ng '"# CV 0919 2591)3
5 Ng"#$n Vũ '89i CV
! Tr4n V,n Th`c CV
7 M+i V,n Tiến CV
M+i Minh Thi CV
9 .ư" Th% Th-# CV
(II
1 Ng"#$n 'Z" T8In TP 0903 1!02)!
2 Ng"#$n A"Cn Thi;" PP 0913 953399
3 Tr4n Th% TC: CV 093 70719
) Va V,n V& CV 097 920!52
5 >+b .cR CV 0909 !0939
! T( Ccng >hXc CV 099 705505
7 ./ C+8 TCn NV 091 10091
./ Ccng TC: CV 091 77!1!
9 Ng"#$n Th% '"Hnh Ng"#7t CV 09) )99313
Ph-! C3! #hươ!
Đ)* T4"!
L ĐTM !)751
L O+PM ))132
L Q:+iRM
Ph-! C3! #hươ!
L56 H1
L ĐTM !53)5
L O+PM 510)1
L Q:+iRM
Ph-! C3! #hươ!
Đa6 R3!
L ĐTSO+PM 3972!
L Q:+iRM
Ph-! C3! #hươ!
D% L%h
L ĐTM 7!!533
L O+PM 703!5
L Q:+iRM
Tc8ngth"8ngURinhVdnnWdn
L
eeeWU+R+tWg8dWdnfUiRinh
(II
10 Đ98 Th=# Ch"ng CV 0902 910117
(III
1 T( Ccng Tri/: TP 091 2)950!
2 Tr4n Vi7t PP 0913 !533
3 Ng"#$n Th^i .+: PP 0902 931!1
) Vư" Đ+n Th+nh NV 090! 137330
5 .C: Ngọc Minh CV 0!3 711722
! Vũ Th9nh Ccng CV 092 1515
7 ĐJ" A"Cn Ph-c CV 0913 977)
I7
1 Tr4n B"gc T"0n TP 0913 !!!90
2 Tr4n Th+nh Ph8ng PP 0913 19)5
3 ./ ĐXc B"#;n PP
) Ng"#$n Ph-c 'Ii CV
5 Đinh Như Th^i ?ơn CV 091 0350
! Tr4n Đ6nh PhưEc CV 092 773)7
7 ChC" Tr4n T"0n >i7t CV
Ph(: .h NV 0909 23!755
9 C+8 1nh '8+n CV
10 Ph+n 23i T"0n NV 0919 599
7
1 '< V,n >h^nh TP 091 00739!
2 Va ?ơn .8ng NV 01!99 0710
3 Dương V,n Th9nh NV 09!2 732)22
) Ng"#$n 2^ T%nh CV 0919 1915!
5 Ng"#$n Th% Th" 'ương >T 0933 021199
! Trương CC: .7 CV 09! !!722)
7I
1 Đ* Ph- '3ng TP 091 711919
2 Ch" B"+ng 2I8 NV
3 M+i A"Cn Gi NV 091 )23793
) Ch"ng V,n ?ở NV 0975 !717!0
5 Ng"#$n Ngọc Thư NV 09 17191
! ./ 2^ Ph]ng 1nh CV 0937 73)01
7 Ph(: Ngọc Th^i CV 090! 9977)
7II
1 Đ* 'Z" D` TP 09) 1!)5!7
2 Ph(: V,n >hIi PP 0919 )171)
3 Tr+ng Minh Th8+n >T 0902 9!5919
Ph-! C3! #hươ!
D% L%h
L ĐTM 7!!533
L O+PM 703!5
L Q:+iRM
Tc8ngth"8ngURinhVdnnWdn
L
eeeWU+R+tWg8dWdnfUiRinh
Ph-! .%h #/
#hị 89 :;< L'*
L ĐTM !1307
L O+PM
7113)5
L Q:+iRM
Ph-! C3! #hươ!
:;< L56
L ĐTSO+PM 77322
L Q:+iRM
Ph-! C3! #hươ!
Đ2 H=<a%
L ĐTM 75!01N 21577
L O+P i2M 7)25
L Q:+iRM
Ph-! C3! #hươ!
Đ2 T>h
L ĐTM 03!
L O+P i2M 0150
L Q:+iRM
Ph-! C3! #hươ!
C?# T%$
L ĐTM )733
L O+P i2M ))55
L Q:+iRM
7II
) Ng"#$n C+8 Tr5 CV 0919 1953)7
5 Va V,n ChC" VD 0933 2)!11
! Ng"#$n '89ng Vũ VD 0932 )!30!9
Ph-! C3! #hươ!
C?# T%$
L ĐTM )733
L O+P i2M ))55
L Q:+iRM

686 046 531 102 837 413 830 317 0908 551156 0918 814827 0903 198249 0982 839296 0983 307847 0982 372727 0919 570285 0908 496115 0982 406375 0913 953395 0918 225767 0918 629241 Phòng Quản Lý Thương mại 822 122 823 302 824 236 834268 822722 Tổ Hội Nhập Kinh tế Quốc tế 48 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 49 Lê Trọng Nhạc 50 Nguyễn Thị Lê Na 531 855 0919 179414 0983 137783 .36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Cao Xuân Khản Nguyễn Trọng Nhã Nguyễn Thị Thái Hà Bùi Duy Hoàng Võ Thị Nhung Huỳnh Phượng Vỹ Nguyễn Thị Thúy Hằng Bùi Duy Phúc Trịnh Thị Thanh Nguyễn Lâm Vũ Lê Thị Yến Linh Ngô Thanh Sơn Giám Đốc Phó GĐ Kế toán KC CV CV CV Trưởng Phòng CV CV Phó Phòng CV CV Trưởng Phòng CV CV 54 08 35 54 15 92 54 03 55 552 277 861 822 833 232 839 296 55.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->