P. 1
Ho So Mau - Thanh Toan

Ho So Mau - Thanh Toan

|Views: 153|Likes:
Được xuất bản bởibuitran1984

More info:

Published by: buitran1984 on Oct 05, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2010

pdf

text

original

TỔNG HỢP HỒ SƠ THANH TOÁN

STT DANH MỤC HỒ SƠ THANH TOÁN
1
2
3
4
5
6
7
#'TRANG BIA'!A1
#'VB DE BGHI THANH TOAN'!A1
#'BIEN BAN XAC NHAN KHOI LUONG'!A1
#'TONG HOP GUA TRI THANH TOAN'!A1
#'XAC NHAN KL'!A1
#'BANG CHIET TINH KHOI LUON G'!A1
#'BANG THONG KE THEP'!A1
TỔNG HỢP HỒ SƠ THANH TOÁN
#'TRANG BIA'!A1
#'VB DE BGHI THANH TOAN'!A1
#'BIEN BAN XAC NHAN KHOI LUONG'!A1
#'TONG HOP GUA TRI THANH TOAN'!A1
#'XAC NHAN KL'!A1
#'BANG CHIET TINH KHOI LUON G'!A1
#'BANG THONG KE THEP'!A1
CAO ỐC NAVIBANK TOWER - KIÊN GIANG
HỒ SƠ THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG ĐỢT
D! ÁN" CAO ỐC NAVIBANK TOWER - KIÊN GIANG
H#NG MỤC"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
DANH MỤC HS Đ%NH K&M
1. V¨n b¶n ® n!"# $"%n" $&'n ()% n"* $"+,
-.
.. T/n! "01 !2' $3# $"%n" $&'n ®0$ 1
4.
5.
6. B¶n! $"5n! 67 $"81
9. H: ;< n!"2=> $", (?n! @2=( ABC DE1 6F> $"G& b¶n @H "&*n (?n!
I.
J. C&1C 1"K DK( ®<n !2' "01 ®:n!
NH' TH() *+, L-P
Rạch Giá, ngày …... tháng …. năm 2009
C./ Đ01 T2
NG+N H'NG TMCP NAM VI3T
N.4 T.01
$$$$$$$$$$$$$$$$5
B27n b¶n A'( n"Ln 6"52 DM0n!
B¶n! A'( n"Ln 6"52 DM0n!
B¶n! ("2N$ $On" 6"52 DM0n!
H: ;< ("P$ DM0n!
CAO ỐC NAVIBANK TOWER - KIÊN GIANG
HỒ SƠ THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG ĐỢT
D! ÁN" CAO ỐC NAVIBANK TOWER - KIÊN GIANG
H#NG MỤC"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
H: ;< n!"2=> $", (?n! @2=( ABC DE1 6F> $"G& b¶n @H "&*n (?n!
NH' TH() *+, L-P
Rạch Giá, ngày …... tháng …. năm 2009
N.4 T.01
$$$$$$$$$$$$$$$$5
C6NG H7A *8 H6I CH9 NGH:A V;3T NAM
Đ<= L>? - T@ DA - HBC. P.D=
*****
R¹ch Gi¸, ngµy …. th¸ng …. n¨m 2009
BENG T%NH GIÁ TRF ĐG NGHF THANH TOÁN
Sè : ... ngµy ... th¸ng ... n¨m 2009
Q5 H01 ®:n! ABC RSn! T H01 ®:n! ;5 UUUUUUUUUUU. n!*C ...VU..V-WWJ.
B7n !2%& $"+, T UUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
B7n n"Ln $"+, T UUUUUUUUUUUUUUUUUUUU..
C?n! $3Xn" T C%& 5( N%@2b%n6 T&YG3
Z#% ®2[> T UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
H\n! >K( TUUUUUUUUUUUUUUUUUU.
G2%2 ®&\n $"%n" $&'nVD+n $"%n" $&'n ;5 T UUUUUU.
STT Néi dung c«ng viÖc §VT Gi¸ tr
1 ®:n!
- ®:n!
. G2' $3# ® n!"# $"%n" $&'n T 9W] A ^1_ ®:n!
(B»ng ch÷………………………………………………………………………………………)
H: ;< 6F> $"G& T
`B27n b¶n n!"2=> $", (?n! @2=( $"2 (?n! ABC RSn!
`KN$ a,¶ $"O n!"2=> @L$ D2=,.
C¨n (b 6"52 DM0n! ®c ®M0( n!"2=> $",d b7n n"Ln $"+, ® n!"# b7n !2%& $"+, $"%n" $&'n ;5 $2n
n"M ;%, T
G2' $3# 6"52 DM0n! "&*n $"*n" $"G& "01 ®:n!
G2' $3# 6"52 DM0n! ('( (?n! @2=( 1"'$ ;2n" n!&*2
"01 ®:n!
`B¶n! A'( ®#n" !2' $3# 6"52 DM0n! (?n! @2=( "&*n $"*n" $"G& "01 ®:n!
`B27n b¶n n!"2=> $", 6"52 DM0n! ABC DE1 "&*n $"*n".
`P"2N, 62[> $3% @L$ $M ®M% @*& ;e RKn!.
CHỦ ĐẦU TƯ N!"# T!"$% T!& '()NG
C6NG H7A *8 H6I CH9 NGH:A V;3T NAM
Đ<= L>? - T@ DA - HBC. P.D=
*****
R¹ch Gi¸, ngµy …. th¸ng …. n¨m 2009
BENG T%NH GIÁ TRF ĐG NGHF THANH TOÁN
Sè : ... ngµy ... th¸ng ... n¨m 2009
Q5 H01 ®:n! ABC RSn! T H01 ®:n! ;5 UUUUUUUUUUU. n!*C ...VU..V-WWJ.
Gi¸ tr Ghi ch*
(B»ng ch÷………………………………………………………………………………………)
C¨n (b 6"52 DM0n! ®c ®M0( n!"2=> $",d b7n n"Ln $"+, ® n!"# b7n !2%& $"+, $"%n" $&'n ;5 $2n
CHỦ ĐẦU TƯ N!"# T!"$% T!& '()NG
C6NG H7A *8 H6I CH9 NGH:A V;3T NAM
Đ<= L>? - T@ DA - HBC. P.D=
*****
Hà Nội ngày………tháng……năm 2010
BIÊN BẢN XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH
SỐ : 01 XNKL
HẠNG MỤC : !!
Hôm nay, ngày …….tháng …….năm 2010 Đại diện các bên gồm có:
"!Đ#$ %$&' ()' *+,' -. /$0+ 12'1 %3 4':
1.Ông:………...………………….!"#ng $an %&ĐH'(
2.Ông:…………………………….)hó $an %&ĐH'(
*.Ông…………………………………….
B!Đ#$ %$&' B)' T5 67' 8$49 :4;:
1.Ông:…………………………………." +,n giám -át t!"#ng
2. .................................................................................
*. ................................................................................
C!C4< /#$ %$&' '12 ;1=+ ;1$ <>'8:
1. Ông:…………………………….. .iám /0c.
2. .................................................................................
*. ................................................................................
1ăn c2 h34 /ồng:……………………………ngày ……tháng ……năm 2010 +5 +iệc thi công

C'( b7n $2Nn "*n" A'( n"Ln 6"52 DM0n! ®c $"S( "2=n $37n ®[ $"%n" $&'n ®0$ 1.
B"N ?LĐH@" TƯ ABN GS TCÖ+,NG N!"# T!"$% T!& '()NG
C6NG H7A *8 H6I CH9 NGH:A V;3T NAM
Đ<= L>? - T@ DA - HBC. P.D=
*****
Hà Nội ngày………tháng……năm 2010
BIÊN BẢN XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH
SỐ : 01 XNKL
HẠNG MỤC : !!
1ăn c2 h34 /ồng:……………………………ngày ……tháng ……năm 2010 +5 +iệc thi công

TONG HOP
C'( b7n $2Nn "*n" A'( n"Ln 6"52 DM0n! ®c $"S( "2=n $37n ®[ $"%n" $&'n ®0$ 1.
N!"# T!"$% T!& '()NG
Def %Sn T C%& g( N%@2b%n6 T&YG3 H%fn! >,f(T................................ HQ T"%n" $&%Sn )Kf$ 1
JV.4
TỔNG HỢP GIÁ TRF THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG ĐỢT
D! ÁN" CAO ỐC NAVIBANK TOWER
H#NG MỤC " $$$$$$$$$$$$$$$5
STT D;HC I;J; =KCI L;M= Đ5V
ĐNC I;O HP? ĐQCI T.@= TR T.; =KCI G5S TU S.VC. SAOC G;O SWX S.VC. SAOC TPS C4Y
VND K5L2PCI T.4C. S;ZC K5L2PCI T.4C. S;ZC K5L2PCI T.4C. S;ZC K5L2PCI
C./ Đ01 T2
NG+N H'NG TMCP NAM VI3T
Def %Sn T C%& g( N%@2b%n6 T&YG3 H%fn! >,f(T................................ HQ T"%n" $&%Sn )Kf$ 1
1WV.4
STT D;HC I;J; =KCI L;M= Đ5V
ĐNC I;O HP? ĐQCI T.@= TR T.; =KCI G5S TU S.VC. SAOC G;O SWX S.VC. SAOC TPS C4Y
VND K5L2PCI T.4C. S;ZC K5L2PCI T.4C. S;ZC K5L2PCI T.4C. S;ZC K5L2PCI
'éng : - - - -
Thu- V"T .0/ - - - -
Gi¸ tr 01y 234 5¸6 gi¸ 78u thu- - - - -
9ui tr:n
A GIÁ TRF Đ8 T#M [CI
B TỔNG G%A TRF Đ8 THANH TOÁN
C GIÁ TRF K5L THANH TOÁN ĐỢT N',
D GIÁ TRF TH) HỒI T#M [CI \BEO H'NH ĐỢT " ]^_
C GIÁ TRF THANH TOÁN ĐỢT N', "`^_aC
E GIÁ TRF THANH TOÁN C7N L#I THEO HỢP ĐỒNG
CH9 Đ() TƯ BAN b)EN Lc ĐIG) H'NH D! ÁN
Def %Sn T C%& g( N%@2b%n6 T&YG3 H%fn! >,f(T................................ HQ T"%n" $&%Sn )Kf$ 1
11V.4
MU .;M1 NAVIBANK-^
Sd ?.;R1 ^eTHGTTT
NI4Y 555e$5ef^^g
TỔNG HỢP GIÁ TRF THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG ĐỢT
D! ÁN" CAO ỐC NAVIBANK TOWER
H#NG MỤC " $$$$$$$$$$$$$$$5
G;O SWX S.VC. SAOC TPS C4Y ThCI T5T =iC jB;
T.4C. S;ZC K5L2PCI T.4C. S;ZC
C./ Đ01 T2
NG+N H'NG TMCP NAM VI3T
Def %Sn T C%& g( N%@2b%n6 T&YG3 H%fn! >,f(T................................ HQ T"%n" $&%Sn )Kf$ 1
1-V.4
G;O SWX S.VC. SAOC TPS C4Y ThCI T5T =iC jB;
T.4C. S;ZC K5L2PCI T.4C. S;ZC
- - -
- - -
- - -
NH' TH() THI CkNG
BENG *ÁC NHlN KHỐI LƯỢNG ĐỢT
D! ÁN" CAO Ố= NAVIBANK TOWER
H#NG MỤC " $$$$$$$$$$$$$5
STT D;HC I;J; =KCI L;M= Đ5V
HP? ĐQCI T.@= SR K5L TU S5SAOC K5L S5SAOC TPS C4Y
K5L2PCI K5L2PCI K5L2PCI K5L2PCI
C./ Đ01 T2
NG+N H'NG TMCP NAM VI3T
STT D;HC I;J; =KCI L;M= Đ5V
HP? ĐQCI T.@= SR K5L TU S5SAOC K5L S5SAOC TPS C4Y
K5L2PCI K5L2PCI K5L2PCI K5L2PCI
TƯ ABN GS TCÖ+,NG N!"# T!"$% T!& '()NG
M8 HI3)" NAVIBANK -^f
SỐ PHIm)" $$5e*NKL
NG'," -----------ef^^g
BENG *ÁC NHlN KHỐI LƯỢNG ĐỢT
D! ÁN" CAO Ố= NAVIBANK TOWER
H#NG MỤC " $$$$$$$$$$$$$5
KL =iC jB;
K5L2PCI
KL =iC jB;
K5L2PCI
P%!G 19
BENG CHI T;mT KHỐI LƯỢNG TH!C H;3N ĐỢT
D! ÁN" CAO Ố= NAVIBANK TOWER - KIÊN GIANG
H#NG MỤC " $$$$$$$$$$$$$$$$$5
STT D;HC I;J; =KCI L;M= Đ5V
Kn=. S.2o= pqr
HM sd
K5L2PCI
D4; R<CI CVA CK
" ;!"$N <=>T '">%
& ;!"$N ?(@NG AB"# <&=$NG
. B8C6 D8Et m6Fng mG
`h&Sn! h1 .4 1.4 1.9 1... 1..W 4.115
`h&Sn! h- -J 1.1 1.1 1... 1..W -.WJ-
`h&Sn! h. 5 W.I W.I 1... 1..W 1.1W9
`BG: $ef "&%f2 4 -.J -.- 1.59 1..W 1..W--
2 H8E4 D8Et m6Fng A
G B8é4 nIJn . KL 9.M 0.LN ..00 29L.NML
L OIt6n 26Ft m6FngP nIJn mG A
`h&Sn! h1 .4 1.4 1.9 W.1 1.WW W.-.I
`h&Sn! h- -J 1.1 1.1 W.1 1.WW W.1-1
`h&Sn! h. 5 W.I W.I W.1 1.WW W.W64
`BG: $ef "&%f2 4 -.J -.- W.1 1.WW W.6.I
` BGi$&in! nGjn 1 64.- 1W.- W.1 1.WW 65.4I4
`T3eb )%b 62Gjn! 1 .66 W.- W.1 1.WW 9..-W
Q OIt6n m6Fng ?200 mG A
`h&Sn! h1 .4 1.- 1.5 W.- 1.WW W..6W
.4 1.- 1.5 W.- 1.WW W.15.
`h&Sn! h- -J W.J W.J W.- 1.WW W.16-
-J W.J W.J W.- 1.WW W.W9I
`h&Sn! h. 5 W.6 W.6 W.- 1.WW W.W9-
5 W.6 W.6 W.- 1.WW W.W4-
`BG: $ef "&%f2 4 -.J -.- W.- 1.WW 1.-96
BG$&n (&: (&k$ `h&Sn! h1 .4 W.- W.- 1.4 1.WW W.W56
`h&Sn! h- -J W.- W.- 1.4 1.WW W.W56
`h&Sn! h. 5 W.- W.- 1.4 1.WW W.W56
K OIt6n c6Rt mG A
`C&k$ C1 .4 W.- W.- 4 1.WW W.16W
`C&k$ C- 1- W.- W.- 4 1.WW W.16W
`C&k$ C. 19 W.- W.- 4 1.WW W.16W
`C&k$ CP1 4 W.- W.- 4 1.WW W.16W
`C&k$ CP- 5 W.- W.- W.45 1.WW W.W1I
N OIt6n D8C SiIJng mG A
`DK 1 1 6W.I W.- W.. 1.WW ..64I
`DK - - ..J W.- W.. 1.WW W.-.4
`DK . 9 9.6 W.- W.. 1.WW W.456
C./ Đ01 T2
NG+N H'NG TMCP NAM VI3T
Sd
j2PCI
P%!G 1I
STT D;HC I;J; =KCI L;M= Đ5V
Kn=. S.2o= pqr
HM sd
K5L2PCI
D4; R<CI CVA CK
Sd
j2PCI
`DK 4 4 9.I W.- W.. 1.WW W.46I
`DK 5 - 6W.I W.- W.. 1.WW ..64I
`DK 6 1- J.4 W.- W..5 1.WW W.65I
`DK 6l 5 J.4 W.- W..5 1.WW W.65I
`DK 9 -4 1.6 W.1 W.- 1.WW W.W.-
`D1 5 9.6 W.- W.. 1.WW W.456
`D- - ..J W.- W.. 1.WW W.-.4
`D. 4 9.I W.- W.. 1.WW W.46I
`D4 1 6W.I W.- W.. 1.WW ..64I
`D5 5 9.9 W.- W.. 1.WW W.46-
`D6 1- 6.. W.- W.. 1.WW W..9I
`D9 1- ..- W.- W.. 1.WW W.1J-
`GT1 - ..J W.1 W.- 1.WW W.W9I
`GT- `-D1 6 9.6 W.1 W.- 1.WW W.15-
`GT. 6 1.J W.1 W.- 1.WW W.W.I
M OIt6n 28nh t6TU 6Tv8Vng mG A
`L%n" $&i (em% n1 I 1.I W.- W.15 1.WW W.W54
`L%n" $&i (em% n- I 1.5 W.- W.1 1.WW W.W.W
`L%n" $&i (em% n. I 1.- W.- W.15 1.WW W.W.6
`L%n" $&i (em% n4 .- 1 W.1 W.1 1.WW W.W1W
`L%n" $&i (em% Q1 1W -.J W.- W.15 1.WW W.WI9
`L%n" $&i (em% Q- 14 1.I W.- W.15 1.WW W.W54
`L%n" $&i (em% Q. 4 1.6 W.- W.1 1.WW W.W.-
`L%n" $&i (em% Q4 .- 1 W.1 W.1 1.WW W.W1W
`L%n" $&i (em% Q5 I W.J W.- W.1 1.WW W.W1I
`Oi@%on! Q. - ..5 W.5 W.W9 1.WW W.1-.
`n%n TH 4 -.9 - W.1 1.WW W.54W
`G2%5n! TH 4 11.4 W.- W.- 1.WW W.456
`G2%5n! $", "&j2 - I.6 W.- W.1 1.WW W.19-
15 I.6 W.15 W.1 1.WW W.1-J
1- -.1 W.15 W.1 1.WW W.W.-
9 <H T!=@; A
C&p$ $"GS1 >&Sn!d (&: (&k$ 6! q
C&p$ $"GS1 )%b 62Gjn! 6! q
C&p$ $"GS1 (&k$ 6! q
C&p$ $"GS1 D%n" $&id &i@%on! 6! q
C&p$ $"GS1 R%j>d!2rn!ds)%n Y( 6! q
.0 V8Fn Shu6Tn m6FngUc6Rt m2 A
`h&Sn! h1 .4 1.4 1.9 W.1 1.WW W.6-W
`h&Sn! h- -J 1.1 1.1 W.1 1.WW W.44W
`h&Sn! h. 5 W.I W.I W.1 1.WW W..-W
`BG: $ef "&%f2 4 -.J -.- W.- 1.WW -.W4W
`h&Sn! h1 .4 1.- 1.5 W.- 1.WW 1.WIW
`h&Sn! h- -J W.J W.J W.- 1.WW W.9-W
`h&Sn! h. 5 W.6 W.6 W.- 1.WW W.4IW
`h&Sn! h1 .4 W.- W.- 1.4 1.WW 1.1-W
`h&Sn! h- -J W.- W.- 1.4 1.WW 1.1-W
P%!G 1J
STT D;HC I;J; =KCI L;M= Đ5V
Kn=. S.2o= pqr
HM sd
K5L2PCI
D4; R<CI CVA CK
Sd
j2PCI
`h&Sn! h. 5 W.- W.- 1.4 1.WW 1.1-W
.. V8Fn Shu6Tn c6Rt trIRt m2 A
`C&k$ C1 .4 W.- W.- 4 1.WW ..-WW
`C&k$ C- 1- W.- W.- 4 1.WW ..-WW
`C&k$ C. 19 W.- W.- 4 1.WW ..-WW
`C&k$ CP1 4 W.- W.- 4 1.WW ..-WW
`C&k$ CP- 5 W.- W.- W.45 1.WW W..6W
.2 A
`DK 1 1 6W.I W.- W.. 1.WW 4I.64W
`DK - - ..J W.- W.. 1.WW ..1-W
`DK . 9 9.6 W.- W.. 1.WW 6.WIW
`DK 4 4 9.I W.- W.. 1.WW 6.-4W
`DK 5 - 6W.I W.- W.. 1.WW 4I.64W
`DK 6 1- J.4 W.- W..5 1.WW I.46W
`DK 6l 5 J.4 W.- W..5 1.WW I.46W
`DK 9 -4 1.6 W.1 W.- 1.WW W.IWW
`D1 5 9.6 W.- W.. 1.WW 6.WIW
`D- - ..J W.- W.. 1.WW ..1-W
`D. 4 9.I W.- W.. 1.WW 6.-4W
`D4 1 6W.I W.- W.. 1.WW 4I.64W
`D5 5 9.9 W.- W.. 1.WW 6.16W
`D6 1- 6.. W.- W.. 1.WW 5.W4W
`D9 1- ..- W.- W.. 1.WW -.56W
`GT1 - ..J W.1 W.- 1.WW 1.J5W
`GT- 5 9.6 W.1 W.- 1.WW ..IWW
`GT. 5 1.J W.1 W.- 1.WW W.J5W
`L%n" $&i n1 I 1.I W.15 W.- 1.WW W.JJW
`L%n" $&i n- I 1.5 W.1 W.- 1.WW W.95W
`L%n" $&i n. I 1.- W.15 W.- 1.WW W.66W
`L%n" $&i (em% n4 .- 1 W.1 W.1 1.WW W..WW
`L%n" $&i (em% Q1 1W -.J W.- W.15 1.WW 1.45W
`L%n" $&i (em% Q- 14 1.I W.- W.15 1.WW W.JWW
`L%n" $&i (em% Q. 4 1.6 W.- W.1 1.WW W.64W
`L%n" $&i (em% Q4 .- 1 W.1 W.1 1.WW W..WW
`L%n" $&i (em% Q5 I W.J W.- W.1 1.WW W..6W
`Oi@%on! Q1 - ..5 W.5 W.W9 1.WW -.W65
`n%n TH 16 -.9 W.5 W.1 1.WW W.64W
`G2%5n! TH 4 11.4 W.- W.- 1.WW 4.56W
`G2%5n! $", "&j2 19 I.6 W.15 W.1 1.WW -.5IW
1- -.1 W.15 W.1 1.WW W.9.5
.G mG 0 0 0 0 A
.L W8Ty tXYCng d8Cy .00
`T3,f( D I ..I W.1 ... 1.WW 1.-54
`T3,f( C' I ..I W.1 ..9 1.WW 1.4W6
V< D8C SiIJngU d8JmU28nh
t6TU6Tv8Vng
W8Ty 56F nIJn 58èng D8F
chIZ
VW? ?Q0
P%!G -W
STT D;HC I;J; =KCI L;M= Đ5V
Kn=. S.2o= pqr
HM sd
K5L2PCI
D4; R<CI CVA CK
Sd
j2PCI
`T3,f( 1q19 I ..- W.1 ..9 1.WW 1.1I4
`K", VQ I I.1 W.1 -.- 1.WW 1.9I-
`Q%in 1 4W.4 W.1 W.5 1.WW -.W-W
`T", "&j2 1- -.1 W.15 1.1 1.WW W.19.
19 I.6 W.15 1.4 1.WW W.JW.
`T3eb (em%
qn. I -.- W.1 W.I 1.WW W.196
qn4 .- - W.1 W.9 1.WW W.14W
qQ4 .- W.6 W.1 W.6 1.WW W.W.6
qQ5 I W.4 W.1 - 1.WW W.WIW
.Q W8Ty tXYCng d8Cy 200 mG A
`T3,f( 1`19 - 9.5 W.- ..9 1.WW 5.55W
`T3,f( .d9d11d15 4 9.6 W.- ..9 1.WW 5.6-4
`T3,f( 5dJd1. . 5.I W.- ..9 1.WW 4.-J-
`T3,f( -d16 - 1.I W.- ..9 1.WW 1...-
`T3,f( Ad B 1 6W.I W.- 4 1.WW 4I.64W
`T3,f( C I ..I W.- ..9 1.WW -.I1-
`T", "&j2 - I.6 W.- 1.4 1.WW 1.-W4
qT3eb (em% q
n1 I 1.4 W.- -.I 1.WW W.9I4
n- I W.J W.- -.I 1.WW W.5W4
Q1 1W -.1 W.- - 1.WW W.I4W
Q- 6 1.4 W.- - 1.WW W.56W
Q. 4 1 W.- 1.4 1.WW W.-IW
.K W8Ty g8[ch thIZ mG A
`B&S nGjn 1 49-.I W.- W.. 1.WW -I..6I
`BG: TH 4 1W.- W.- 1.5 1.WW ..W6W
4 W.I5 W.1 1.5 1.WW W.1-I
Ot1 (&k$ $3,f( 1d-d16d19 4 W.4 W.1 4 1.WW W.16W
Ot1 (&k$ $3,f( .q15 14 W.4 W.4 4 1.WW W.64W
14 W.- W.- 4 1.WW W.16W
TƯ ABN GS TCÖ+,NG N!"# T!"$% T!& '()NG
P%!G -1
MU .;M1" NAVIBANK-^]
Sd PH" $555eCTKL
NI4Y" $$$$eef^^g
BENG CHI T;mT KHỐI LƯỢNG TH!C H;3N ĐỢT
D! ÁN" CAO Ố= NAVIBANK TOWER - KIÊN GIANG
H#NG MỤC " $$$$$$$$$$$$$$$$$5
K5L2PCI
G.; =.D
TA4C t<
2QMU20. C%& ®u "2=n $3\n!
1.J.J11 4.-.
6W.691
5.5..
5-.WI6
2.GUKQ.
29L.NML
N2.KGN
I.WJ-
..5WJ
W..-W
-.55-
65.4I4
^9..-W_
GG.MML
1-.-4W
5.-W-
4.6JI
-.-6-
W..6W
W.-1W
5.1W4
1.JW4
1.6-4
W.-IW
.0.M.0
5.44W
1.J-W
-.9-W
W.64W
W.WJW
LN..LL
..64I
W.46I
..1J-
TONG HOP
T3v BT >wn!
^14d49.`.WdW96_
P%!G --
K5L2PCI
G.; =.D
TA4C t<
1.I9-
9.-J6
9.IJ6
..-JW
W.96I
-.-IW T"%C x GT-A-
W.46I
1.I9- Bp $3K( 4q6d 1-q14
..64I
-..1W
4.5.6
-..W4
W.156
W.J1-
W.--I
.0.GML
W.4.-
W.-4W
W.-II
W..-W
W.I9W
W.956
W.1-I
W..-W
W.144
W.-45
-.16W
1.I-4
W..44
1.J.5
W..9I
\\\
-dW44.49W
.d994.66W
1d9.I.4IW
.I1..4W
.d96J.9WW
.N9.NK0
-1.WIW
1-.96W
1.6WW
I.16W
.6.9-W
-W.IIW
-.4WW
.I.WIW
.-.4IW
Bp $3K( 4q6d Iq1Wd
1-q14
P%!G -.
K5L2PCI
G.; =.D
TA4C t<
5.6WW
2.K.200
1WI.IWW
.I.4WW
54.4WW
1-.IWW
1.IWW
N9M.M20
4I.64W
6.-4W
4-.56W
-4.J6W
J9.-IW
1W1.5-W
4-..WW
1J.-WW
.W.4WW
6.-4W
-4.J6W Bp $3K( 4q6d 1-q14
4I.64W
.W.IWW
6W.4IW
.W.9-W
..JWW
1J.WWW `-D1x-GT-
4.95W
9.J-W
6.WWW
5.-IW
J.6WW
14.5WW
1-.6WW
-.56W
J.6WW
-.IIW
4.1.W
1W.-4W
1I.-4W
4..I6W
I.I-W
QK.NNM
1W.W.-
11.-4I
Bp $3K( 4q6d Iq1Wd
1-q14
P%!G -4
K5L2PCI
G.; =.D
TA4C t<
J.49-
14.-56
-.W-W
-.W9J
15..51
^1.4WI_
^4.4IW_
^1.15-_
^W.64W_
99.L9K
11.1WW
--.4J6
1-.I96
-.664
4I.64W
--.4J6
-.4WI
q
^6.-9-_
^4.W.-_
^I.4WW_
^...6W_
^1.1-W_
LM.LNM
-I..6I
1-.-4W
W.51W
W.64W
I.J6W
^-.-4W_
B:n "&%d $%> (P1
... $On" ;%,
N!"# T!"$% T!& '()NG
P%!G -5
MU .;M1"
Sd PH"
NI4Y"
BENG THỐNG KÊ CỐT THuP
D! ÁN" CAO Ố= NAVIBANK TOWER - KIÊN GIANG
H#NG MỤC" $$$$$$$$$$$$$$$
!]nh d8Fng S^ch thXYFc
S6E c8Eu SiIRn
.'< T_56R
h1 A .4 1 145W 1- 145W J .W6
- 115W 1W 115W 11 .94
h- A -J 1 I5W 1W I5W 9 -W.
- I5W 1W I5W 9 -W.
h. A 5 1 55W 1W 55W 5 -5
- 55W 1W 55W 5 -5
hC1 A .4 1 .WW --5W 16 -55W 4 1.6
- 15W 15W 5W 6 9WW 15 51W
hC-`. A -J 1 .WW --5W 14 -55W 4 116
- 15W 15W 5W 6 9WW 15 4.5
hCP1 A J 1 .WW --5W 1- -55W 4 .6
- 15W 15W 5W 6 9WW 15 1.5
Troïng löôïng theùp coù ñöôøng kính nhoû <= 10 !!"#1$%g
Troïng löôïng theùp coù ñöôøng kính nhoû <= 1& 1'"&1#(&%g
Troïng löôïng theùp coù ñöôøng kính nhoû ) 1& 0#00%g
O",NG T!(>NG <=) '(>T T!=@; B"# <&=$NG
!]nh d8Fng S^ch thXYFc
S6E c8Eu SiIRn
.'< T_56R
DK1 A 1 1 -5W 6415W -5W 16 66I5W - -
- 6415W 16 6655W - -
. 15W -5W 5W 6 JWW .I4 .I4
DK- A - 1 -5W 4W5W -5W 16 455W - 4
- 4W5W 16 4W5W - 4
. 15W -5W 5W 6 JWW -4 4I
DK. A 4 1 -5W I15W -5W 16 I65W - I
- I15W 16 I15W - I
C./ Đ01 T2
NG+N H'NG TMCP NAM VI3T
TITn c8Eu
SiIRn
v8C 76E 2XY[ng
S6E
thIF4
'hiIJu d8Ci
th8nh
TITn c8Eu
SiIRn
v8C 76E 2XY[ng
S6E
thIF
4
'hiIJu d8Ci
th8nh
4
4
W
W
.
4
W
W
-
-
6
W
.
4
6
W
P%!G -6
!]nh d8Fng S^ch thXYFc
S6E c8Eu SiIRn
.'< T_56R
TITn c8Eu
SiIRn
v8C 76E 2XY[ng
S6E
thIF4
'hiIJu d8Ci
th8nh
. 15W -5W 5W 6 JWW 4I 1J-
DK4 A 4 1 -5W I15W -5W 16 I65W - I
- I15W 16 I15W - I
. 15W -5W 5W 6 JWW 4I 1J-
DK5 A 1 1 -5W 6415W -5W 16 66I5W - -
- 6415W 16 6615W - -
. 15W -5W 5W 6 JWW .I4 .I4
DK6 A 1- 1 .WW 1W15W .WW 16 1W95W . .6
- 1W15W 1I 1W15W . .6
. 15W .WW 5W 6 1WWW 61 9.-
DK6l A 5 1 .WW 1W15W .WW 16 1W95W . 15
- 1W15W 1I 1W15W . 15
. 15W .WW 5W 6 1WWW 61 .W5
DK9 A -4 1 15W 155W 15W 1- 1I5W 1 -4
- 155W 1- 155W 1 -4
. 5W 15W 5W 6 -5W I 1J-
Troïng löôïng theùp coù ñöôøng kính nhoû <= 10 *&0#&$%g
Troïng löôïng theùp coù ñöôøng kính nhoû <= 1& "'($"#++%g
Troïng löôïng theùp coù ñöôøng kính nhoû ) 1& 0#00%g
O",NG T!(>NG <=) '(>T T!=@; T`%a
!]nh d8Fng S^ch thXYFc
S6E c8Eu SiIRn
.'< T_56R
C1 A .4 1 4WWW 16 4WWW 4 1.6
- 15W 15W 5W 6 9WW -4 I16
C-`. A -J 1 4WWW 14 4WWW 4 116
- 15W 15W 5W 6 9WW -4 6J6
CP1 A 4 1 4WWW 1- 4WWW 4 16
- 15W 15W 5W 6 9WW -4 J6
CP1 A 5 1 5WW 1- 5WW 4 -W
- 15W 15W 5W 6 9WW . 15
Troïng löôïng theùp coù ñöôøng kính nhoû <= 10 (,(#",%g
TITn c8Eu
SiIRn
v8C 76E 2XY[ng
S6E
thIF
4
'hiIJu d8Ci
th8nh
P%!G -9
!]nh d8Fng S^ch thXYFc
S6E c8Eu SiIRn
.'< T_56R
TITn c8Eu
SiIRn
v8C 76E 2XY[ng
S6E
thIF4
'hiIJu d8Ci
th8nh
Troïng löôïng theùp coù ñöôøng kính nhoû <= 1& 1'*&!#1"%g
Troïng löôïng theùp coù ñöôøng kính nhoû ) 1& 0#00%g
O",NG T!(>NG <=) '(>T T!=@; H"N! T() () V"bNG
!]nh d8Fng S^ch thXYFc
S6E c8Eu SiIRn
.'< T_56R
LTQ1 A I 1 -JWW 1- -JWW 4 .-
- 1WW 15W 5W 6 6WW 1W IW
LTQ- A 14 1 1IWW 1- 1IWW 4 56
- 1WW 15W 5W 6 6WW I 11-
LTQ. A 4 1 16WW 1- 16WW - I
- 5W 15W 5W 6 -5W J .6
LTQ4 A .- 1 1WWW 14 1WWW 1 .-
LTQ5 A I 1 JWW 1- JWW - 16
- 5W 15W 5W 6 -5W 5 4W
LTn1 A I 1 1IWW 1- 1IWW - 16
- 5W 15W 5W 6 -5W 1W IW
LTn- A I 1 15WW 1- 15WW - 16
- 5W 15W 5W 6 -5W I 64
LTn. A I 1 14WW 14 14WW 1 I
LTn4 A .- 1 1WWW 14 1WWW 1 .-
OVQ. A - 1 15W 65W 6 IWW 1I .6
- .5WW 6 .5WW 4 4
Troïng löôïng theùp coù ñöôøng kính nhoû <= 10 *+#"1%g
Troïng löôïng theùp coù ñöôøng kính nhoû <= 1& ""*#0"%g
Troïng löôïng theùp coù ñöôøng kính nhoû ) 1& 0#00%g
O",NG T!(>NG <=) '(>T T!=@; cd? '(S L.00?
!]nh d8Fng S^ch thXYFc
S6E c8Eu SiIRn
.'< T_56R
D1 A 5 1 -5W I15W -5W 14 I65W - 1W
- I15W 14 I15W - 1W
. 15W -5W 5W 6 JWW 5W -5W
D- A - 1 -5W 4-5W -5W 14 495W - 4
- 4-5W 14 4-5W - 4
. 15W -5W 5W 6 JWW -6 5-
TITn c8Eu
SiIRn
v8C 76E 2XY[ng
S6E
thIF
4
'hiIJu d8Ci
th8nh
TITn c8Eu
SiIRn
v8C 76E 2XY[ng
S6E
thIF
4
'hiIJu d8Ci
th8nh
P%!G -I
!]nh d8Fng S^ch thXYFc
S6E c8Eu SiIRn
.'< T_56R
TITn c8Eu
SiIRn
v8C 76E 2XY[ng
S6E
thIF4
'hiIJu d8Ci
th8nh
D. A 4 1 -5W I15W -5W 16 I65W - I
- I15W 16 I15W - I
. 15W -5W 5W 6 JWW 5W -WW
D4 A 1 1 -5W 6415W -5W 16 69W5W - -
- 6415W 16 6655W - -
. 15W -5W 5W 6 JWW .I4 -.I4
D5 A 5 1 .WW I15W .WW 16 I95W - 1W
- I15W 1I I15W - 1W
. I15W 16 I15W 1 5
4 15W .WW 5W 6 1WWW 5W -5W
D6 A 1- 1 -5W 6IWW -5W 16 9.WW - -4
- 6IWW 1I 6IWW - -4
. 6IWW 16 6IWW 1 1-
4 15W -5W 5W 6 JWW .I 456
D9 A 1- 1 15W .6WW 15W 16 .JWW - -4
- .6WW 1I .6WW - -4
. .6WW 16 .6WW 1 1-
4 15W -5W 5W 6 JWW 1I -16
Troïng löôïng theùp coù ñöôøng kính nhoû <= 10 +!!#&0%g
Troïng löôïng theùp coù ñöôøng kính nhoû <= 1& ('"!+#(0 %g
Troïng löôïng theùp coù ñöôøng kính nhoû ) 1& 0#00%g
O",NG T!(>NG <=) '(>T T!=@; G&eNGUTf? g"N
!]nh d8Fng S^ch thXYFc
S6E c8Eu SiIRn
.'< T_56R
GT1 A - 1 5W 41WW 5W 1- 4-WW 1 -
- 41WW 1- 41WW 1 -
. 5W 15W 5W 6 -5W -1 4-
GT- A 5 1 5W IWWW 5W 1- I1WW 1 5
^.`-_ - IWWW 1- IWWW 1 5
. 5W 15W 5W 6 -5W 41 -W5
GT. A 5 1 5W -1WW 5W 1- --WW 1 5
- -1WW 1- -1WW 1 5
. 5W 15W 5W 6 -5W 11 55
TITn c8Eu
SiIRn
v8C 76E 2XY[ng
S6E
thIF
4
'hiIJu d8Ci
th8nh
P%!G -J
!]nh d8Fng S^ch thXYFc
S6E c8Eu SiIRn
.'< T_56R
TITn c8Eu
SiIRn
v8C 76E 2XY[ng
S6E
thIF4
'hiIJu d8Ci
th8nh
n%n n1 A 1- 1 5W 11WW 5W 6 1-WW 5 6W
- 5W 6WW 5W 6 9WW I J6
n%n n- A 1- 1 5W 19WW 5W 6 19WW 5 6W
- 5W 6WW 5W 6 9WW 1- 144
G.$ef "&%f2 A1 1 114WW 1- 114WW 4 4
- 15W 15W 5W 6 9WW 5I 5I
G $", "&j2 A1 1 1914WW 1W 1914WW - -
1 - 5W 1-W 5W 6 --W I55 I55
1 . 9WW 6 9WW -15 -15
R%i, (&k$A59 1 1WWW 6 1WWW I 456
Troïng löôïng theùp coù ñöôøng kính nhoû <= 10 *&$#&
Troïng löôïng theùp coù ñöôøng kính nhoû <= 1& 1*,#$
Troïng löôïng theùp coù ñöôøng kính nhoû ) 1&
T6hng c6Rng : ..N0MUK0.U0QihIR 76E h86 hu[tjk.2U29L
Ngµy ….. th¸ng ….. n¨m 2009
TƯ ABN GS TCÖ+,NG N!"# T!"$% T!& '()NG
P%!G .W
NAVIBANK-^v
$$5eCTKL
$$$$55ef^^g
BENG THỐNG KÊ CỐT THuP
D! ÁN" CAO Ố= NAVIBANK TOWER - KIÊN GIANG
H#NG MỤC" $$$$$$$$$$$$$$$
44..9 .J4.-
4.W.1 -65.4
19-.6 1W6.5
19-.6 1W6.5
1..I I.5
1..I I.5
.46.I 549.I
.59.W 9J..
-J5.I .59.9
.W4.5 69.6
J1.I I1.6
J4.5 -1.W
O",NG T!(>NG <=) '(>T T!=@; B"# <&=$NG
1...9 -11.-
1...1 -1W.-
.45.6 96.I
1I.- -I.9
16.- -5.6
4..- J.6
6J.- 1WJ..
65.- 1W..W
T6hng
'_c8Ci
T6hng
T_HXY[ng
T6hng
'_c8Ci
T6hng
T_HXY[ng
P%!G .1
T6hng
'_c8Ci
T6hng
T_HXY[ng
19-.I .I.4
6J.- 1WJ..
65.- 1W..W
19-.I .I.4
1...9 -11.-
1.-.. -WJ.W
.45.6 96.I
.I9.W 611..
.65.4 9.W.5
9.-.W 16-.6
161.. -54.9
15-.. .W4.4
.W5.W 69.9
44.4 .J.4
.9.- ...1
4I.W 1W.9
O",NG T!(>NG <=) '(>T T!=@; T`%a
544.W I5J..
591.- 1-6.J
464.W 561.1
4I9.- 1WI.-
64.W 56.J
69.- 14.J
1W.W I.J
1W.5 -..
T6hng
'_c8Ci
T6hng
T_HXY[ng
P%!G .-
T6hng
'_c8Ci
T6hng
T_HXY[ng
O",NG T!(>NG <=) '(>T T!=@; H"N! T() () V"bNG
J-.I I-.5
4I.W 1W.9
1WW.I IJ.6
69.- 14.J
1-.I 11.4
J.W -.W
.-.W .I.9
14.4 1-.I
1W.W -.-
-I.I -5.6
-W.W 4.4
-4.W -1..
16.W ..6
11.- 1..5
.-.W .I.9
-I.I 6.4
14.W ..1
O",NG T!(>NG <=) '(>T T!=@; cd? '(S L.00?
I6.5 1W4.6
I1.5 JI.6
--5.W 5W.W
1J.W -..W
19.W -W.6
46.I 1W.4
T6hng
'_c8Ci
T6hng
T_HXY[ng
T6hng
'_c8Ci
T6hng
T_HXY[ng
P%!G ..
T6hng
'_c8Ci
T6hng
T_HXY[ng
6J.- 1WJ..
65.- 1W..W
1IW.W 4W.W
1.4.1 -11.I
1...1 -1W.-
-d145.6 496.6
I9.5 1.I.-
I1.5 16-.J
4W.I 64.4
-5W.W 55.5
195.- -96.9
16..- .-6.-
I1.6 1-I.J
41W.4 J1.-
J..6 149.I
I6.4 19-.9
4..- 6I.-
1J4.4 4..-
O",NG T!(>NG <=) '(>T T!=@; G&eNGUTf? g"N
I.4 9.5
I.- 9..
1W.5 -..
4W.5 .6.W
4W.W .5.5
51.. 11.4
11.W J.I
1W.5 J..
1..I ..1
T6hng
'_c8Ci
T6hng
T_HXY[ng
P%!G .4
T6hng
'_c8Ci
T6hng
T_HXY[ng
9-.W 16.W
69.- 14.J
1W-.W --.9
1WW.I --.4
45.6 4W.5
4W.6 J.W
.4-.I -11.5
1II.1 41.I
15W.5 ...4
456.W 1W1..
Ngµy ….. th¸ng ….. n¨m 2009
Ö+,NG N!"# T!"$% T!& '()NG

#'TRANG BIA'!A1 ANH TOAN'!A1 NHAN KHOI LUONG'!A1 P GUA TRI THANH TOAN'!A1 A1 NH KHOI LUON G'!A1 KE THEP'!A1

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->