Bài 05

1.Hi u

c các khái ni m v hình chi u tr c o. o c a các v t th

2.Bi t cách v hình chi u tr c n gi n

I.Khái ni m:
1.Th nào là hình chi u tr c o:

d bi t hình d ng c a v t th , trên b n v k thuchith tr ng dùng hình badchi u nh sau hình Hình t u c o c xây ng nh chi u tr c o ho c nh hình chi u ph i c nh b sung cho các hình chi u vuông góc

I.Khái ni m: Z Z/ C/ C (p/) O X A B Y X/ O/ A/ B/ Y/ .

Khái ni m: 1.Th nào là hình chi u tr c o: Hình chi u tr c o là hình bi u di n ba chi u c a v t th c xây d ng b ng phép chi u song song .I.

2. O¶Y¶. O¶Z¶ là các tr c o Z C O X A B Y X/ O/ A/ B/ Y/ .Thông s c b n c a HCT a/Góc tr c o Z/ C/ (p/) Các tr c to O¶X¶.

X¶O¶Z¶ là các góc tr c o Z/ 1200 O/ 1200 1200 Y/ X/ . Y¶O¶Z¶.Thông s c b n c a HCT a/Góc tr c o Các góc X¶O¶Y¶.2.

2.Thông s c b n c a HCT a/Góc tr c o b/H s bi n d ng O¶A¶ =p là h s bi n d ng OA theo tr c O¶X¶ (p/) Z Z/ C/ C O¶B¶ = q là h s bi n d ng OB theo tr c O¶Y¶ O¶C¶ = r là h s bi n d ng OC theo tr c O¶Z¶ O/ O X A B Y X/ A/ B/ Y/ KS C ng 7 .

II.Thông s c b n a.Góc tr c o b.H s bi n d ng: Z/ u: X¶O¶Y¶ = Y¶O¶Z¶ = X¶O¶Z¶ = 1200 p=q=r=1 1200 O/ 1200 1200 Y/ X/ KS C ng 8 .Hình chi u tr c o vuông góc 1.

22 d.II. Hình chi u c a hình tròn u: Hình chi u tr c o vuông góc u c a nh ng hình tròn n m trong các m t ph ng song song v i các m t ph ng to là các hình elíp Các elip ó có tr c dài b ng 1.Hình chi u tr c o vuông góc 1. tr c ng n b ng 0.71 d ( d: ng kính hình tròn) KS C ng 9 .Thông s c b n 2.

Góc tr c o X¶O¶Y¶ = Y¶O¶Z¶ = 1350 X¶O¶Z¶ = 900 2.5 10 . H s bi n d ng Z/ 900 X/ 1350 O/ 1350 Y/ KS C ng p=r=1 q = 0.III.Hình chi u tr c o xiên góc cân: 1.

IV. Cách v hình chi u tr c o .

HCTÑ xieân goùc caân (p = r = 1. q = 0.5) HCTÑ vuoâng goùc ñeàu (p = r = q = 1) Z/ 900 X/ 1350 1350 O/ Y/ X/ 1200 Z/ O/ 1200 1200 Y/ .

q = 0.5) Z/ HCTÑ vuoâng goùc ñeàu (p = r = q = 1) Z/ X/ O/ Y/ X/ O/ Y/ .CAÙCH VEÕ HÌNH CHIEÁU TRUÏC ÑO HCTÑ xieân goùc caân (p = r = 1.

CAÙCH VEÕ HÌNH CHIEÁU TRUÏC ÑO HCTÑ xieân goùc caân (p = r = 1. q = 0.5) Z/ HCTÑ vuoâng goùc ñeàu (p = r = q = 1) Z/ X/ O/ Y/ X/ O/ Y/ .

q = 0.5) Z/ HCTÑ vuoâng goùc ñeàu (p = r = q = 1) Z/ X/ O/ Y/ X/ O/ Y/ .CAÙCH VEÕ HÌNH CHIEÁU TRUÏC ÑO HCTÑ xieân goùc caân (p = r = 1.

CAÙCH VEÕ HÌNH CHIEÁU TRUÏC ÑO HCTÑ xieân goùc caân (p = r = 1.5) HCTÑ vuoâng goùc ñeàu (p = r = q = 1) . q = 0.

Z¶ X¶ O¶ Y¶ KS C ng 17 .

KS C ng 18 .

KS C ng 19 .

KS C ng 20 .

KS C ng 21 .

KS C ng 22 .