P. 1
Do Nhiet Do Lm35

Do Nhiet Do Lm35

|Views: 5,937|Likes:
Được xuất bản bởinhkhanh12081989

More info:

Published by: nhkhanh12081989 on Oct 06, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2013

pdf

text

original

chào các bạn!

Đây là mạch đo nhiệt độ của mình lúc đầu bị nhảy độ, tưởn ti!u "#i may mà máy t$nh
của thầy bị %i"ut,
n!n b&a 'au '(a đư)c bây i* chạy non "#i
+, -h.n tin cá nhân
/01 -!n2 0u3nh 4nh -u5n
/6778 2 9:+++++9
/;mail 2'auth<ian=yahoo,com
/Đ- 29>:?:@A?A+
A,-!n ĐB -ài
/Cn DEn %i điBu FhiGn @>7:A đG hiện thị nhiệt độ l!n l<D H đoạn th.n Iua cảm biJn
nhiệt K6L:
/Mác y!u cầu cần iải IuyJt2
N Đo lư*n đư)c nhiệt độ
N MhuyGn FJt Iuả đo lư*n tO tưPn tQ 'an t$n hiệu 'R,
N chuyGn đSi %à hiGn thi FJt Iuả l!n l<D H đoạn
L,Mác ThưPn án cU thG lQa ch1n, ưu FhuyJt điGm của tOn ThưPn án,
N ĐG đo lư*n nhiệt độ thì cU thG DVn nhiBu loại cảm biJn nhiệt Fhác, mWi loại cU một
ưu điGm "i!n
ThV h)T %Xi tOn nhu cầu "i!n, Y đây nhu cầu của mình là đo nhiệt độ m.i t"ư*n bình
thư*n n!n '( DEn K6L:
là tRi ưu nh5t %ì2 đây là loại cảm biJn cU độ ch$nh Zác cao, tầm hoạt độn tuyJn t$nh tO 9/
+A@ độ M, ti!u tán c.n
'u5t th5T,,
N -ưPn tQ %[y chuyGn đSi tO tưPn tQ 'an 'R c\n cU nhiBu loại ic nUi chun alA iRn
nhau như , aDc9@9@
,aDc9@9>,aDc9@9]c,aDc9@9]+,,, ở đây t.i DVn aDc 9@9> ch^ đPn iàn là nU cU '_n ở nhà,
N M`n %5n đB hiGn thị thì cU thG hiGn thị t"!n l<D H đoạn hay KMa, %Xi Iui m. của đB tài
thì H đoạn là h)T l$, %Oa "b
%Oa đcT,
-"!n là nh&n hưXn chi tiJt, M`n tSn Iuát mà nUi thì cU thG DVn nhiBu cách đG đo
nhiệt độ hiGn thị FJt Iuả
%à điBu FhiGn thì cU thG DVn nhưn loại 8ad hiện đại hPn như 48e, Tic nh&n loại này
cU t$ch h)T '_n 4aM n!n 'f 1n
%à tRi ưu hPn,c\n cU thG '( DEn các n.n n& l[T t"ình tRt hPn như M, -uy nhi!n t.i ch^
mXi tiJT c[n 8Đd n!n Thải tìm
hiGu tO cái cP bản t"ưXc %Oa làm i&a Fì %Oa cU FiJn thgc thi cuRi Fì,
],7P Đ# mạch nuy!n lh
đ# mạch layout:,
Kưu đ# iải thu[t
/MoD< chưPn -"ình2
al< bit T+,:
'ta"t bit T+,?
<oc bit T+,H
o" 999h
tD2 lcall cDoi
lcall h<ZibcD
lcall bcDiHDoan
lcall hi<nthi
'jmT tD
cDoi2 '<tb al<
cl" al<
'<tb 'ta"t
jb <oc,k
cl" 'ta"t
mo% "H,lA:9
D<2 lcall hi<nthi
Djnm "H,D<
mo% a,TL
"<t
h<ZibcD2
mo% b,l+9
Di% ab
mo% +9h,b
mo% ++h,a
"<t
bcDiHDoan2
mo% DTt",l>99h
mo% a,+9h
mo%c a,=a N DTt"
mo% A+h,a
mo% a,++h
mo%c a,=a N DTt"
mo% AAh,a
mo% A9h,l9@?h
"<t
hi<nthi2
mo% "?,A9
"<T<atA2
mo% ":,+99
"<T<at+2
mo% "9,lA9h
mo% a,l9n<h
Djnm ":,"<T<at+
Djnm "?,"<T<atA
ht2 mo% T9,="9
mo% TA,a
lcall D<lay
mo% TA,l9nnh
inc "9
"l a
cjn< a,l9nHh,ht
"<t
D<lay2 mo% Hnh,l+99
Djnm Hnh,k
"<t
oep >990
Db 9c9h,9n>h,9a]h,9b9h,>>h,>Ah,@Ah,9n@h,@9h,>9h
;qa
?, 0ình ảnh m. tả m. hình đr thi c.n Fhi đan hoạt độn
H, /dJt Iuả đạt đư)c
0iGn thì ch$nh Zác nhiệt độ t"!n l<D H đoạn, Fh.n bị nhisu,
/0ạn chJ của đB tài
dh.n hiGn thị đư)c nhiệt độ lbt %$ DE như A:,:u n!n Fhi nhiệt độ m.i t"ưPn Dao độn
Fhoản
tOt 9,:/9,?u thì 'f hiGn thị Dao độn tvn hay iảm một độ,
/0ưXn Thát t"iGn
N7w axqp MyM Koz{ 8{ Đ{|} d0{~q 6•{ 0€q q0• 48e, ‚{M, aƒqp qp„q
qp… K†‚ -e‡q0 -eˆM ‰}4q 0€q q0• M,
N0{~q -0Š -e‹q KMa
Np{4o -{Œ‚ 8•{ ‚M ‰}4 M•qp Mo6 8•{ p{4o a{Žq 8• 04• 87 MNN Đ~
0{~q -0Š dŒ- ‰}‘,
N0{~q -0Š 8’ Đ{|} d0{~q q0{Ž- Đ“ -eoqp K” q0{Ž-, axqp Mx •Œ‚tnhư
l` nưXn,,,u
bai moi
4 / Kh thuyJt %B 4aM
+, Mác thiJt bị 4aM2
Mác bộ chuy!n đSi 4aM thuộc t"on nh&n thiJt bị đư)c '( DEn "ộn "ri nh5t đG thu D&
liệu, Mác máy t$nh 'R '( DEn các iá t"ị nhị Thân, nhưn t"on thJ iXi %[t lh thì m1i đại
lư)n ở Dạn tưPn tQtli!n tEcu, qhiệt độ áT 'u5t tFh$ ho•c ch5t l–nu, độ —m %à %[n tRc
%à một 'R $t t"on nh&n đại lư)n %[t lh của thJ iXi thQc tại mà ta •T hàn này, 6ột
đại lư)n %[t lh đư)c chuyGn đSi %B D`n điện ho•c điện aTIua một thiJt bị đư)c 1i là
các bộ biJn đSi, các bộ biJn đSi c\n cU thG đư)c coi như các bộ cảm biJn,
6•c DV ch^ cU các bộ cảm biJn nhiệt, tRc độ, áT 'u5t, ánh 'án %à nhiBu đại lư)n tQ
nhi!n Fhác,nhưn chún đBu cho "a các t$n hiệu Dạn D`n điện ho•c điện áT ở Dạn li!n
tEc, ao %[y, ta cần một bộ chuyGn đSi tưPn tQ 'R 'ao cho bộ %i điBu FhiGn cU thG đ1c
đư)c chún, 6ột chiT 4aM đư)c '( DEn "ộn "ri là 4aM @9],
A, MhiT 4aM @9]2
MhiT 4aM @9] là bộ chuyGn đSi tưPn tQ 'R t"on h1 các loạt 4aM @99 tO han qational
7<miconDucto", qU c\n đư)c nhiBu han Fhác 'ản Zu5t, nU làm %iệc %Xi N:% %à cU độ
Thân iải là @ b$t, qoài độ Thân iải thì th*i ian chuyGn đSi c\n là một yJu tR Iuan
t"1n Fhác Fhi đánh iá một bộ 4aM, -h*i ian chuyGn đSi đư)c định nh˜a như là th*i
ian mà bộ 4aM cần đG chuyGn một đầu %ào tưPn tQ thành một 'R nhị Thân,
-"on 4aM @9] th*i ian chuyGn đSi thay đSi ThE thuộc %ào tần 'R đ#n h# đư)c c5T tXi
chân MKd %à MKd {q nhưn Fh.n thG nhanh hPn ++9™', Mác chân của 4aM @9] đư)c
m. tả như 'au2
au, Mhân ch1n ch$T2 Kà một đầu %ào t$ch cQc mgc th5T đư)c '( DEn đG F$ch hoạt ch$T
4aM @9], ĐG t"uy c[T 4aM @9] thì chân này Thải ở mgc th5T,
bu, Mhân tđ1cu2 Đây là một t$n hiệu đầu %ào đư)c t$ch cQc mgc th5T, Mác bộ 4aM
chuyGn đSi đầu %ào tưPn tQ thành 'R nhị Thân tưPn đưPn %Xi nU %à i& no t"on một
thanh hi t"on, đư)c '( DEn đG nh[n D& liệu đư)c chuyGn đSi ở đầu "a của 4aM @9],
dhi M7 š 9 nJu một Zun cao › ZuRn › th5T đư)c áT đJn chân thì đầu "a 'R @ b$t đư)c
hiGn Diện ở các chân D& liệu a9 › aH, Mhân c\n đư)c coi như cho ThœT đầu "a,
cu Mhân hi tthQc "a t!n ch$nh Zác là ••žt đầu chuyGn đSiŸu, Đây là chân đầu %ào t$ch
cQc mgc th5T đư)c DVn đG báo cho 4aM @9] bžt đầu Iuá t"ình chuyGn đSi, qJu M7 š 9
Fhi tạo "a Zun cao › ZuRn › th5T thì bộ 4aM @9] bžt đầu chuyGn đSi iá t"ị đầu %ào
tưPn tQ 8in %B 'R nhị Thân @ b$t, Kư)n th*i ian cần thiJt đG chuyGn đSi thay đSi
ThE thuộc %ào tần 'R đưa đJn chân MKd {q %à MKd e, dhi %iệc chuyGn đSi D& liệu đư)c
hoàn t5t thì chân {q-e đư)c œT ZuRn th5T bởi 4aM @9],
Du Mhân MKd {q %à MKd e2
Mhân MKd {q là một chân đầu %ào đư)c nRi tXi một nu#n đ#n h# noài Fhi đ#n h#
noài đư)c '( DEn đG tạo "a th*i ian, -uy nhi!n 4aM @9] c\n cU một máy tạo Zun
đ#n h#, ĐG '( DEn máy tạo Zun đ#n h# t"ontc\n c`n đư)c 1i là máy tạo đ#n h#
"i!n u của @9] thì các chân MKd {q %à MKd e đư)c nRi tXi một tE điện %à một điện t"ở
như ch^ "a t"!n hình +A,:, -"on t"ư*n h)T này tần 'R đ#n h# đư)c Zác định b¡n biGu
thgc 2
piá t"ị ti!u biGu của các đại lư)n t"!n e š +9F¢ %à M š +:9T£ %à tần 'R nh[n đư)c là n
š ?9?F0m %à th*i ian chuyGn đSi 'f m5t là ++9™',
diGm t"a 4aM @9] ở chJ độ chạy tQ Do
<u Mhân nžt tnžt hay 1i ch$nh Zác hPn là •FJt thúc chuyGn đSiŸu,
Đây là chân đầu "a t$ch cQc mgc th5T, •ình thư*n nU ở t"ạn thái cao %à Fhi %iệc chuyGn
đSi hoàn t5t thì nU ZuRn th5T đG báo cho M‚} biJt là D& liệu đư)c chuyGn đSi '_n 'àn
đG l5y đi, 7au Fhi ZuRn th5T, ta đ•t M7 š 9 %à (i Zun cao 9 ZuRn › th5T tXi chân l5y
D& liệu "a của @9],
nu Mhân 8in tNu %à 8int/u,
Đây là các đầu %ào tưPn tQ %i 'ai mà 8in š 8in tNu / 8int/u, -h.n thư*n 8int/u
đư)c nRi ZuRn đ5t %à 8intNu đư)c DVn như đầu %ào tưPn tQ đư)c chuyGn đSi %B
Dạn 'R ,
u Mhân 8cc,
Đây là chân nu#n nRi N :%, nU c\n đư)c DVn như điện áT tham chiJu Fhi đầu %ào
8"<n¤Atchân >u đG hở,
hu Mhân 8"<n¤A
Mhân > là một điện áT đầu %ào đư)c DVn cho điện áT tham chiJu, qJu chân này hở thì
điện áT đầu %ào tưPn tQ cho 4aM @9] n¡m t"on Dải 9 đJn N:8, Mhân 8"<n¤A đư)c
DVn đG thQc thi các điện áT đầu %ào Fhác noài Dải 9 đJn N:8
•ản điện áT 8"<n¤A li!n hệ %Xi Dải 8in
phi chú2 /
/ dhi hở thì đo đư)c ở đU Fhoản A,: 8
/ d$ch thưXc bưXc tđộ Thân Dảiu là 'Q thay đSi nh– nh5t mà 4aM cU thG Thân biệt đư)c,
iu Mác chân D& liệu a9 › aH
Mác chân D& liệu a9 › aH taH là b$t cao nh5t 6•7 %à a9 là b$t th5T nh5t K7•u là các
chân đầu "a D& liệu 'R, Đây là nh&n chân đư)c đệm ba t"ạn thái %à D& liệu đư)c chuyGn
đSi ch^ đư)c t"uy c[T Fhi chân M7š9 %à chân bị đưa ZuRn th5T, ĐG t$nh điện áT đầu "a
ta cU thG '( DEn c.n thgc 'au2
8Xi là đầu "a D& liệu 'RtDạn th[T Thânu, là điện áT đầu %ào tưPn tQ %à độ Thân Dải là
'Q thay đSi nh– nh5t đư)c t$nh như là tA Z u chia cho A:? đRi %Xi 4aM @ b$t,
Fu Mhân đ5t tưPn tQ %à chân đ5t 'R,
Đây là nh&n chân đầu %ào c5T đ5t chun cho cả t$n hiệu 'R %à tưPn tQ, Đ5t tưPn tQ
đư)c nRi tXi đ5t của chân tưPn tQ, c`n đ5t 'R đư)c nRi tXi đ5t của chân , Kh Do mà ta
Thải cU hai đ5t là đG cách ly t$n hiệu tưPn tQ tO các điện áT Fh 'inh tạo "a %iệc chuyGn
mạch 'R đư)c ch$nh Zác, -"on Thần t"ình bày của chún ta thì các chân này đư)c nRi
chun %Xi một đ5t, -uy nhi!n, t"on thQc tJ thu đo D& liệu các chân đ5t này đư)c nRi tách
biệt,
-O nh&n điBu t"!n ta FJt lu[n "¡n các bưXc cần Thải thQc hiện Fhi chuyGn đSi D& liệu
bởi 4aM @9] là2
/ •[t M7š9 %à (i một Zun th5T l!n cao tXi chân đG bžt đầu chuyGn đSi,
/ auy t"ì hiGn thị chân , qJu ZuRn th5T thì %iệc chuyGn đSi đư)c hoàn t5t %à ta cU thG
'an bưXc FJ tiJT, qJu cao tiJT tEc thvm D` cho đJn Fhi nU ZuRn th5T,
/ 7au Fhi chân ZuRn th5T, ta b[t M7š9 %à (i một Zun cao / ZuRn / th5T đJn chân
đG l5y D& liệu "a Fh–i ch$T 4aM @9], ‚hân chia th*i ian cho Iuá t"ình này đư)c t"ình
bày t"!n hình 'au,
‚hân chia th*i ian đ1c %à hi của 4aM @9] ,
L, diGm t"a 4aM @9]
Mhún ta cU thG FiGm t"a 4aM @9] b¡n cách '( DEn 'P đ# mạch t"!n hình thiJt l[T này
đư)c 1i là chJ độ FiGm t"a chạy tQ Do %à đư)c nhà 'ản Zu5t FhuyJn cáo n!n '( DEn,
0ình t"!n t"ình bày một biJn t"ở đư)c DVn đG cžT một điện áT tưPn tQ tO 9 đJn :8 tXi
chân đầu %ào,
8in tNu của 4aM @9] các đầu "a nhị Thân đư)c hiGn thị t"!n các đ¥n K;a của bản hu5n
luyện 'R, Mần Thải lưu h "¡n t"on chJ độ FiGm t"a chạy tQ Do thì đầu %ào M7 đư)c nRi
tXi đ5t %à đầu %ào ¦e đư)c nRi tXi đầu "a {q-e, -uy nhi!n th<o tài liệu của hrn
qational 7<miconDucto" •nút ¦e %à {q-e Thải đư)c tạm th*i đưa ZuRn th5T FJ 'au
chu t"ình c5T nu#n đG bảo đảm hoạt độnŸ,
0ình2 qRi hœT 4aM @9] %Xi nu#n đ#n h# "i!n,
8$ DE2
0ry th( nRi hœT 4aM @9] %Xi @9:+ th<o 'P đ# +A,H, 8iJt một chưPn t"ình đG hiGn thị
chân {q-e %à l5y đầu %ào tưPn tQ %ào thanh hi 4, 7au đU 1i một chưPn t"ình chuyGn
đSi mr 0<Z "a 47M{{ %à một chưPn t"ình hiGn thị D& liệu, -hQc hiện điBu này li!n tEc,
K*i iải
Đ•t ‚A,? š ¦e tbžt đầu chuyGn đSi cần một Zun th5T l!n caou
Đ•t chân ‚A,H š 9 Fhi FJt thúc chuyGn đSi
Đ•t ‚A,: š ea tZun cao / ZuRn / th5T 'f đ1c D& liệu tO 4aMu
‚+,9 › ‚+,H của 4aM @9]

6o8 ‚+, l 9££0 ch1n ‚+ là cSn đầu %ào
•4Md2 MKe ‚A,? Đ•t ¦e š 9
7;-• ‚A,? Đ•t ¦e š + đG bžt đầu chuyGn đSi
0;e;2 §• ‚A,H, 0;e; Mh* cho ‚A,H to đG FJt thúc chuyGnđSi
MKe ‚A,: dJt thúc chuyGn đSi, cho ThœT đ1c ea
6o8 4, ‚+ Đ1c D& liệu %ào thanh hi 4
4M4KK Moq8;e7{oq MhuyGn đSi 'R 0<Z "a mr 47M{{
4M4KK a4-4/a{7‚K4• 0iGn thị D& liệu
7;-• ‚A,: Đưa ea š + đG cho lần đ1c 'au
7§6‚ •4Md
0ình 2 qRi hœT 4aM @9] %Xi đ#n h# tO ¨-4KA của @9:+
-"!n hình t"!n ta cU thG th5y "¡n t$n hiệu đ#n h# đi %ào 4aM @9] là tO tần 'R thạch anh
của @9:+, 8ì tần 'R này Iuá cao n!n ta '( DEn hai mạch l[t eliT › £loT FiGu a tH]K7H]u
đG chia tần 'R này cho ], 6ột mạch l[t chia tần 'R cho A nJu ta nRi đầu tXi đầu %ào a,
ĐRi %Xi tần 'R cao hPn thì ta cần '( DEn nhiBu mạch £liT › ‚loT hPn,
], ‚hRi hœT %Xi một cảm biJn nhiệt của @9:+
Mác bộ biJn đSi chuyGn đSi các đại lư)n %[t lh %$ DE nhhư cư*n độ ánh 'án, nhiệt độ,
lưu tRc %à tRc độ thành các t$n hiệu điện ThE thuộc %ào bộ biJn đSi mà đầu "a cU thG là
Dạn t$n hiệu điện áT, D`n, t"ở Fhán, hay Dun Fhán, qhiệt độ đư)c biJn đSi thành %B
các t$n hiệu điện D( DEn một bộ biJn đSi 1i là bộ cảm biJn nhiệt, một bộ cảm biJn
nhiệt đáT gn 'Q thay đSi nhiệt độ b¡n cách thay đSi t"ở Fhán nhưn đáT gn của nU
Fh.n tuyJn t$nh,
-"ở Fhán của bộ cảm biJn nhiệt th<o nhiệt độ
0ưXn D©n ch1n các loại cảm biJn h1 K6L]
0ưXn D©n ch1n các loại cảm biJn h1 K6L:
:, MhiT 4aM @9@¤@9> %Xi @ F!nh tưPn tQ
6ột chiT h&u $ch của qational 7<miconDucto" là 4aM @9@¤@9>, -"on Fhi 4aM @9] ch^
cU một đầu %ào tưPn tQ thì chiT này cU @ F!nh đầu %ào, qhư %[y nU cho ThœT ta hiGn thị
l!n @ bộ biJn đSi Fhác nhau ch^ Iua một chiT Duy nh5t, Kưu h "¡n, 4aM @9@¤@9> cU đầu
"a D& liệu @ b$t như 4aM @9],@ F!nh đầu %ào tưPn tQ đư)c D#n F!nh %à đư)c ch1n th<o
bản +A,+9 '( DEn ba chân địa ch^ 4, • %à M
•ộ biJn đSi 4aM @9@¤@9>
Mh1n F!nh tưPn
tQ của 4aM @9@
-"on 4aM @9@ ¤ @9> thì 8"<"tNu %à 8"<"t/u thiJt l[T điện áT tham chiJu, nJu 8"<nt/
+ušpnD %à 8"<ntNuš :8 thì độ Thân Dải là :8¤A:? š +>,:L m8, ao %[y đG cU độ Thân Dải
+9m8 ta cần đ•t 8"<ntNu š A,:? 8 %à 8"<nt/u š pnD, -O hình t bộ biJn đSi 4aM @9@¤@9>
ta th5y cU chân 4K;, -a '( DEn các địa ch^ 4, • %à M đG ch1n F!nh đầu %ào {qo/ {qH
%à F$ch hoạt chân 4K; đG chRt địa ch^, Mhân 7<tcomTl<t< đG bžt đầu chuyGn đSi t7ta"t
con%<"'ionu, Mhân ;oM đư)c DVn đG FJt thúc chuyGn đSi t;nD › on › Mon%<"'ionu %à
chân o; là cho ThœT đ1c đầu "a tout Tut <nabl<u
?, Mác bưXc l[T t"ình cho 4aM @9@¤@9>
Mác bưXc chuyGn D& liệu tO đầu %ào của 4aM @9@¤@9> %à bộ %i điBu FhiGn như 'au
a, Mh1n một F!nh tưPn tQ b¡n cách tạo địa ch^ 4,• %à M
b, d$ch hoạt chân 4K; t cho ThœT chRt đi[ ch^ 4DD"<'' Katch ;nabl<u, qU cần Zun th5T
l!n cao đG chRt địa ch^
c, d$ch hoạt chân 7M b¡n Zun cao Zun th5T đG bªt đầu chuyGn đSi
D, 0iGn thị o;M đG báo FJt thúc chuyGn đSi đầu "a cao ZuRn th5T báo "¡n D& liệu đr
đư)c chuyGn đSi %à cần đư)c l5y đi
n, d$ch hoạt o; cho ThœT đ1c D& liệu "a của 4aM, 6ột Zun cao ZuRn th5T tXi chân o;
'f đ<m D& liệu "a Fh–i ch$T 4aM
-"on 4aM @9@¤@9> Fh.n cU đ#n h# "i!n %à Do %[y Thải c5T Zun đ#n bộ noài đJn
chân MKd
-[T lệnh hiGn thị nhiệt độ t"!n l<D H đoạn 2
MhưPn t"ình đo %à hiGn thị t"!n K;a H đoạn t] l<D H đoạnu
-[T lệnh2
oep 99990
6o8- 6oa,9+0 Fhởi độn tim< 9 ở chJ độ +
Koo‚
6o8 ‚L,l990 Mh1n F!nh {qo
6o8 4,l9+0
6o8 a‚-e,l?9990
6o8¨=a‚-e,4 tạo Zun 7-4e-¤4K;
6o8 eL,l?9
a§«q eL,k a<lay 9,+Am'
6o8¨4,=a‚-e Đ1c Data tO @9:+ %B
6o8•,l:
6}K 4• qhân 4 %Xi :
6o8 eH,• M5t @ bit cao %ào eH
6o8 e?,4 M5t @ bit th5T %ào e?
4M4KK •{q+?-o•Ma ĐSi thành •Ma nœn
4M4KK o}- iK;a ¨u5t "a ] K;a H đoạn
7§6‚ Koo‚ ‰uay lại nhrn Koo‚
MhưPn t"ình con Iuœt K;a ] đoạn
o}-iK;a
6o8 4,e? KoaD chEc iđPn %ị
4qK4,l9£0 ¨Ua Diit cao
oeK4,lH90 Mh1n K;a hàn đPn %ị
4M4KK a;K4• Lm' ¨u5t "a %à tạo t"s Lm'
6o8 4,e? KoaD chEciđPn %ị
7¦4‚ 4 Đảo A Diit
4q4K,l9£0 ¨Ua Diit cao
oeK 4,l9•90 Mhon l<D hàn chEc
4M4KK a;K4• Lm' ¨u5t "a %à tạo t"s Lm'
6o8 4,eH KoaD nhin¤t"vm
4qK4 ,l9£0 ¨Ua Dit cao
oeK 4,9a90 Mh1n K;a hàn t"vm
4M4KK a;K4• Lm ¨u5t "a %à tạo t"s Lm'
6o8 4,eH KoaD nhinit"vm
7¦4‚ 4 Đảo A Diit
4qK4 ,l9£0 ¨Ua Diit cao
oeK 4,l9;90 Mh1n K;a hàn nhìn
4M4KK a;K4•Lm ¨u5t "a %à tạo t"s Lm'
e;-
a;K4• Lm
6o8 a‚-e ,lA9990 Mhon¤M7+
6o8¨=a‚-e,4 ¨u5t "a
6o8 e+,l? -ạo t"s Lm'
K4‚2
6o8 eA,lA:9
a§q« eA,k
a§q« e+,K4‚
e;-
MhưPn t"ình con đSi 'R nhị Thân +?bit¬i>>>> t"on eH,e? thành •Ma nœn eH-e?

•{q +? -o•Ma
‚}70 4MM M5t 4 %ào 7tacF
‚}70 • M5t • %ào 7tacF
6o8 •,l+9
4M4KKK a{8 i+?i@ Mhia eH,e? cho +9
‚}70 • M5t hàn đPn %ị %ào 7tacF
6o8 4,e?
6o8• ,l+9
4M4KK a{8i+?i@ Mhia tiJT cho +9
‚}70 • M5t hàn chEc %ào 7tacF
6o8 4,e?
6o8 •,l+9
a{8 4• Mhia tiJT cho +9
‚}70 • M5t hàn t"vm %ào 7tacF
7¦4‚ 4 Đảo hàn nhìn l!n Diit cao
‚o‚ • K5y hàn t"vm "a •
oeK 4,• dJt h)T nhìn¤t"vm
6o8 eH,4 Đưa %ào eH
‚o‚ 4MM K5y hàn chEc "a 4
7¦4‚ 4 Đảo hàn chEc l!n Diit cao
‚o‚ • K5y hàn đPn %ị "a •
oeK 4,• dJt h)T chEc¤đPn %ị
6o8 e?,4 Đưa %ào e?
‚o‚ • K5y lại •
‚o‚ 4MM K5y lại 4
e;-
a{8i+?i@
‚}70 9A0 M5t eA %ào 'tacF
‚70 4MM Mât 4 %ào 'tacF
6o8 eA,l+? Mho Dịch +? lần
MKe 4
a{8;a;

¨M04,e?
MKeM aịch bitH của e? %ào
eKM4 Ma""y 2bit 9 của e?
¨M04,e? •¡n 9
¨M04,eH aịch bit ca""y %ào
MKe 4 •it 9 của eH
¨M04,eH
MKe 4 aịch bit H của eH
M§q; 4,•,qo-i;‰
7§6‚4ipe;4 -;4i;‰i•
qo-i;‰
§M •;Ko¦
4ipe; 4 -;ei;‰i•
7}•• 4,• M5t 'R Dư %ào 4
¨M0 4,e?
oeK 4,l+ -hưPn 'R bvn +
¨M0 4,e? -hưPn 'R tiJn đJn e?
•;Ko¦
a§q«,eA,a{8{a; aịch +? lần
¨M0 4,• M5t 'R Dư %ào •
‚o‚ 4MM K5y lại 4
‚o‚ 9A0 K5y lại eA
e;-
dhRi cảm biJn nhiệt2
dhRi l<D H đoạn -
dhRi 6M} eo6 e46 4aM2
6ạch hiGn thị nhiệt độ đo t"!n l<D H đoạn2
e<aD mo"<2 httT2¤¤®®®,antH,com¤no"um¤no"umiTo't',a'T¯
-{aš?>>L°<tšla'tliZmm9un8%•iLt
•ai Fhac
ĐB -ài ]A2 -ìm 0iGu 8$ aE M:+ 4aM ‚"o"am
78-0 2 •Vi ‰uan 0iJu
6778 2 9?9@9::
KXT 2 Đ0Đ-A4+
-{~} K}†q 8{ ¨w K±
ĐB -ài Mh1n ]A 2 -ìm 0iGu 8$ aE M:+ 4aM ‚"o"am
ĐB -ài •áo Máo 2 6ạch •áo pi* 8à qhiệt Độ
4u 7P Kư)c 2 p#m L Thần
+u piXi thiệu các linh Fiện cần DVn
Au 7P đ# mạch %à nuy!n lh hoạt độn
Lu MhưPn t"ình lệnh 4''<mbl<"
•u qội aun
+u piXi -hiệu 7P Kư)c Mác Kinh diện Mần aVn
²Kinh Fiện cần DVn #m 2 4-@>M:+, 4aM9@9> , 7<n'o" K6L: , {M H]K7+] , @ K<D
H đoạn 4not chun , %à một %ài linh Fiện Fhác,
au Mh$T 4-@>M:+
²4-@>M:+ là một 6ic"ocomTut<" @ bit loại M6o7, cU tRc độ cao %à c.n 'u5t th5T
%Xi bộ nhX £la'h cU thG l[T t"ình đư)c, qU đư)c 'ản Zu5t %Xi c.n nhệ bộ nhX
Fh.n bay hPi m[t độ cao của hrn 4tm<l, %à tưPn th$ch %Xi chu—n c.n nhiệT của
@9M:+ %à @9M:A %B chân "a %à bộ lệnh, 8ì lh Do đU, FG tO đây %B 'au ta 'f DVn thu[t
n& •@9M:+Ÿtho•c •@9:+Ÿu
²qh&n đ•c t"ưn của 4-@>M:+ 2
N -ưPn th$ch %Xi các 'ản Th—m 67M/:+
N ] F•yt< bộ nhX £la'h cU thG l[T t"ình lại %Xi +999 chu F3 đ1c¤ZUa
N 0oạt độn t˜nh đầy đủ2 90m đJn A]60m
N dhUa bộ nhX chưPn t"ình L c5T
N +A@ •yt< eam nội
N LA đư*n Zu5t nh[T l[T t"ình đư)cttưPn gn ] To"tu
N 0ai -im<"¤Mount<" +? bit
N 6ột To"t nRi tiJT
N 6ạch đ#n h# %à bộ Dao độn t"!n chiT
²4-@>M:+ cU t5t cả ]9 chân, 6Wi chân cU chgc nvn như các đư*n {¤o
t¨u5t¤qh[Tu, t"on đU A] chân cU c.n DEn FœT2 mWi đư*n cU thG hoạt độn như
một đư*n {¤o ho•c như + đư*n điBu FhiGn ho•c như thành Thần của bu' địa ch^ %à
bu' D& liệu, Mhgc nvn của tOn chân %à ] To"t của 4-@>M:+ tưPn tQ như chiT
@9:+,
²7P đ# chân của chiT 4-@>M:+2

bu piXi -hiệu 4aM9@9>
²•ộ 4aM9@9> là một thiJt bị M6o7 t$ch h)T %Xi một bộ chuyGn đSi tO tưPn tQ
'an 'R @ bit , bộ ch1n @ F!nh %à một bộ loic điBu FhiGn tưPn th$ch ,•ộ chuyGn đSi
4a @ bit này DVn ThưPn TháT chuyGn đSi Z5T Z^ tiJT, •ộ ch1n F!nh cU thG t"uy
Zu5t b5t F3 F!nh nào t"on các n³ %ào tưPn tQ một cách độc l[T,
²-hiJt bị này loại t"O Fhả nvn cần thiJt điBu ch^nh DiGm 9 b!n noài %à Fhả nvn
điBu ch^nh t^ 'R làm t"`n n!n 4aM9@9> Ds Dàn iao tiJT %Xi các bộ %i Z( lh,
²7P đ# chân 4aM9@9>2
²± nh˜a các chân2
/ {q9 đJn {qH 2 @ n³ %ào tưPn tQ,
/ 4, •, M 2 iải mr ch1n một t"on @ n³ %ào,
/ «/+ đJn «/@ 2 n³ "a 'on 'on @ bit
/ 4K; 2 cho ThœT chRt địa ch^
/ 7-4e- 2 Zun bžt đầu chuyGn đSi
/ MKd 2 Zun đ#n h#
/ e;£tNu 2 điện thJ tham chiJu tNu
/ e;£t/u 2 điện thJ tham chiJu t/u
/ 8MM 2 nu#n cun c5T
²Mác đ•c điGm của 4aM9@9>2
/ Độ Thân iải @ bit
/ -Sn 'ai 'R chưa ch^nh địnhtNut/uK7•-tNut/u+K7•
/ -h*i ian chuyGn đSi 2 +99™' ở tần 'R ?]9F0m
/ qu#n cun c5T N:8
/ Điện áT n³ %ào 9/:8
/ -ần 'R Zun clocF +9F0m › +A@9F0m
/ qhiệt độ hoạt độn /]9t9Mu đJn @:t9Mu
/ as Dàn iao tiJT %Xi %i Z( lh ho•c DVn "i!n
/ dh.n cần điBu ch^nh m<"o ho•c đầy than
cu Mảm •iJn qhiệt Độ K6L:
² K6L: cU độ biJn thi!n th<o nhiệt độ 2 +9m8¤+t9Mu
² Độ ch$nh Zác cao, t$nh nvn cảm biJn nhiệt độ "5t nhạy, ở nhiệt độ A:t9Mu nU cU
'ai 'R Fh.n Iuá +´, 8Xi tầm đo tO 9t9Mu đJn +A@t9Mu , t$n hiệu n³ "a tuyJn t$nh
li!n tEc %Xi nh&n thay đSi của t$n hiệu nh³ %ào,
² -h.n 'R Fµ thu[t2
/ -i!u tán c.n 'u5t th5T ,
/ a`n làm %iệc tO ]99™4 đJn :m4,
/ a`n nư)c +:m4,
/ a`n thu[n +9m4,
/ Độ ch$nh Zác2 Fhi làm %iệc ở nhiệt độ A:t9Mu %Xi D`n làm %iệc +m4 thì điện áT
n³ "a tO A,>]8 đJn L,9]8,
² Đ•c t$nh điện2
/ -h<o th.n 'R của nhà 'ản Zu5t K6L:, Iuan hệ i&a điện áT %à n³ "a như 'au2
8out š9,9+²-t9dušA,HLN9,9+²-t9Mu,
8[y gn %Xi tầm hoạt độn tO 9t9Mu đJn +99t9Mu ta cU 'Q biJn thi!n điện áT n³ "a là
2
Y 9t9Mu thì điện áT n³ "a 8out š A,HL8
Y :t9Mu thì điện áT n³ "a 8out š A,H@8
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶,
Y +99t9Mu thì điện áT n³ "a 8out š L,H+8
-ầm biJn thi!n điện áT tưPn gn %Xi nhiệt độ tO 9t9Mu đJn +99t9Mu là +8
Au 7P Đ# 6ạch 8à quy!n Kh 0oạt Độn
au 7P Đ# quy!n Kh 2
bu quy!n Kh 0oạt Độn
Mảm •iJn nhiệt độ K6L: cU nhiệm %E chuyGn đSi t$n hiệu tưPn tQ là 'Q thay đSi
của nhiệt độ thành t$n hiệu điện ở đầu "a, -$n hiệu điện này đư)c đưa %ào bộ chuyGn
đSi 4aM9@9> t4nalo aiital Mon%<"'ionu , 4aM9@9> cU nhiệm %E biJn đSi t$n hiệu
điện áT thành t$n hiệu 'R b¡n các 'R nhị Thân 9,+,ĐG cho 4aM hoạt độn thì {M
H]K7+] cU nhiệm %E c5T Zun %ào chân 7-4e- của 4aM, dhi 4aM đr hoạt độn
thì t$n hiệu tưPn tQ đư)c chuyGn đSi 'an t$n hiệu 'R @ bit %à đư)c đưa "a ở đầu "a tO
chân ‰9 đJn ‰H của 4aM, -$n hiệu @ bit này đư)c đưa %ào To"t L của 4-@>M:+, 8i
Z( lh 'f Z( lh t$n hiệu này %à hiGn thị FJt Iuả Iua l<D H đoạn,
Lu Kệnh 8iJt Mho 8i ¨( Kh •¡n 4''<mbl<"2
-²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
²²²²²²²²²²²²
- @>M:+ N 4aM9@9> N K;a H7;p / 4qoa Mo66
-²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
²²²²²²²²²²²²
-e9 2 a;6 +97 0-0{ p{o/ L 7 0{;q -0{ -;6‚e4-}e;
-e+
-eA 2 •{;q a;6 9//+99 ¬š· +7
-eL
-e]
-e: 2 •{;q M4‚ q04- -;6 84K}; 4£-;e +99 -{6;7
-e?
-eH 2 a;K4•
-/////////////////////////////
-+A0//+L0//+]0//+:0//+?0//+H0
-M0 aM0 M‚ a8‚ Mp a8p
-/////////////////////////////
-A90///////A+0//AA0//AL0///A]0
- 0}qa;e A H ² M
-/////////////////////////////
-//Mo M0o •{;- •4o p{o 0o4M q0{;- ao
-£Ki0oei-;6 š9 2 •4o p{o
-£Ki0oei-;6 š+ 2 •4o q0{;- ao
-///////////////////////////////////
£Ki0oei-;6 •{- A]0,9
-///////////////////////////////////
oep 99990
7§6‚ 64{q
-/////////////qp4- ao -{6;e
oep 9•0
K§6‚ qp4-i-{6;e9
-/////////////84o ‚eo 64{q
64{q2
6o8 7‚,lL90 - q04‚ a{4 M0{ •4- a4} M0}oqp -e{q0
-d0o{ aoqp 74} d0{ •4- qp}oq ¸-}eq oq ‚o¦;e¸
-//////////////////////////////////////////////////////
- %un eam luu t"u2 hh2mm2''
-//////////////////////////////////////////////////////
6o8 +A0,l990
6o8 +L0,l990
6o8 +]0,l990
6o8 +:0,l990
6o8 +?0,l990
6o8 +H0,l990
-//////////////////////////////////////////////////////
- %un eam luu t"u -<mT"atu"< 2AH²M
-//////////////////////////////////////////////////////
6o8 A9h,l99h
6o8 A+h,l99h
6o8 AAh,l99h
6o8 ALh,l99h
-//////////////////////////////////////////////////////
- -0{;- K4‚ 64M a{q0 £Ki0oei-;6š9 K4 0{;q -0{ p{o
-//////////////////////////////////////////////////////
MKe £Ki0oei-;6 -£Ki0oei-;6š9
-////////K4• -;6 K4q a4} -{;q/////////////////////////
M4KK Moqi4aM
6o8 e:,l9
6o8 {;,l+99999+9• -d0o{ -4o qp4- M0o ‚0;‚
-/// {q-+i-9i{q-9
6o8 -6oa,l++0
6o8 -K9,lKo¦t/>A+?u -¨-4K++,9:>A š·-clF š +A¤++,9:>A š +,9@:9Hu7
6o8 -09,l0{p0t/>A+?u - >A+?Zt+99lanuZ¹-hoiianmayt+A¤++,9:>Auºš+' od!
chinh Zac >>,>>´
7;-• -e9
K4‚2
M4KK 0{;qi-0{
M4KK -;7-i‚0{6
M4KK d{;6i-e4+7
7§6‚ K4‚
-²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
0{;qi-0{2
§q• £Ki0oei-;6,0{;qi-0{ip{o -{£ £Ki0oei-;6š9 -0;q ¸0{;q -0{
p{o¸
K§6‚ 0{;qi-0{i-;6 -;K7; £Ki0oei-;6š+ -0;q ¸0{;q -0{ q0{;- ao¸
0{;qi-0{ip{o2
-////0{;q -0{ a4-4 K;q M4M K;a///////////
6o8 a‚-e,l•4qpi64iK;a
-K;a+
6o8 ‚9,l+++++++9•
6o8 4,+H0
6o8M 4,=4Na‚-e
6o8 ‚A,4
KM4KK a;K4•+
mo% TA,l9nnh- Mhon nhi<u
-K;aA
6o8 ‚9,l++++++9+•
6o8 4,+?0
6o8M 4,=4Na‚-e
6o8 ‚A,4
KM4KK a;K4•+
mo% TA,l9nnh - Mhon qhi<u
-K;aL
6o8 ‚9,l+++++9++•
6o8 4,+:0
6o8M 4,=4Na‚-e
4qK 4,l+9++++++•
6o8 ‚A,4
KM4KK a;K4•+
mo% TA,l9nnh -Mhon qhi<u
-K;a]
6o8 ‚9,l++++9+++•
6o8 4,+]0
6o8M 4,=4Na‚-e
6o8 ‚A,4
KM4KK a;K4•+
mo% TA,l9nnh -Mhon qhi<u
-K;a:
6o8 ‚9,l+++9++++•
6o8 4,+L0
6o8M 4,=4Na‚-e
4qK 4,l+9++++++•
6o8 ‚A,4
KM4KK a;K4•+
mo% TA,l9nnh -Mhon qhi<u
-K;a?
6o8 ‚9,l++9+++++•
6o8 4,+A0
-d{;6 -e4 /a; -4- 6o K;a M0
M§q; 4,l9,6oK;aiM0 - q<u M0 Fhac 9 thi qhay D<n 6oK;aiM0
- q<u M0 la 9 thi tat l<D M0
6o8 ‚A,l9nnh - ¨oa K<D M0 Fhi no la 'o2¸9¸
KM4KK a;K4•+
6o8 ‚A,l9nnh -Mhon qhi<u
K§6‚ -0o4-i0{;q-0{
-//// 6oK;aiM0////////
6oK;aiM02
6o8M 4,=4Na‚-e
6o8 ‚A,4
KM4KK a;K4•+
6o8 ‚A,l9££0 -Mhon qhi<u
K§6‚ -0o4-i0{;q-0{
-ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
šš
0{;qi-0{i-;62
-/////////////////////////0{;q -0{ q0{;- ao//////////////////////////////////
-///•;£oe a{7‚K4• 84K}; -;6‚e4-}e; ¦; 6}7- Moq8;M-;e
4q4Kop -o a{7p{-4K//////
{qM e:
‚}70 4MM
6o8 4,e:
M§q; 4,l+99,M0}4iM4‚iq04-
-////M4‚ q04- K4{ -;6 84K};//////
M4KK Moqi4aM
6o8 e:,l9
M0}4iM4‚iq04-2
‚o‚ 4MM
-////////////////////////////////
- hcba£<D
- 2 +9999999•
- 2 ++++9999• -M0} M
- 2 9++999++• -7o 9 q0o
6o8 ‚9,l+++++++9•
6o8 ‚A,l++++9999• -M0} M
KM4KK a;K4•+
mo% TA,l9nnh- Mhon nhi<u
KM4KK a;K4•+
6o8 ‚9,l++++++9+•
6o8 ‚A,l9++999++• -7o 9 q0o
KM4KK a;K4•+
mo% TA,l9nnh- Mhon nhi<u
KM4KK a;K4•+
-////////0{;q-0{ p{4 -e{q -;6///////////
6o8 ‚9,l+++++9++•
6o8 4,AA0
6o8M 4,=4Na‚-e
6o8 ‚A,4
KM4KK a;K4•+
mo% TA,l9nnh - Mhon qhi<u
KM4KK a;K4•+
6o8 ‚9,l++++9+++•
6o8 4,A+0
6o8M 4,=4Na‚-e
6o8 ‚A,4
KM4KK a;K4•+
mo% TA,l9nnh -Mhon qhi<u
KM4KK a;K4•+
6o8 ‚9,l+++9++++•
6o8 4,A90
M§q; 4,l99,0{;q-0{i-;6i+99
K§6‚ -0o4-i0{;q-0{
0{;q-0{i-;6i+992
6o8M 4,=4Na‚-e
6o8 ‚A,4
KM4KK a;K4•+
mo% TA,l9nnh -Mhon qhi<u
KM4KK a;K4•+
-0o4-i0{;q-0{2
e;-
-²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
d{;6i-e4+72
-/////d{;6 -e4 ¨;6 a} +' M0}4 ¯/////////////
M§q; eA,l+99,d;-i-0}M
6o8 eA,l990
-////////////////////////‚eoM;77
-;6‚e4-}e;/////////////////////////////////////////////////
{qM e9
M§q; e9,l+9,e9i••i+L - {£ e9+9 -0;q §}6‚;e -o -;7- {- •• +L ¯
7;-• £Ki0oei-;6 - ;K7; e9š+9 -0;q 7;- £K4pš+ £oe 0-0{
-;6‚e4-}e;
K§6‚ Moq-i}‚a4-;iqoi0- - -{;‚ -}M M4‚ q04- q0}qp d0oqp 0{;q
-0{ p{4 -e{ p{o
e9i••i+L2
M§q; e9,l+L,Moq-i}‚a4-;iqoi0- - {£ e9š+L -04- 6;4q {7
¸-;6‚e4-}e; a{7‚K4• {q L7¸
MKe £Ki0oei-;6 - 4£-;e L7 {- ¦{KK e;ia{7‚K4• 84K}; o£ 0o}e
- 7o ¦; 6}7- e;7;- 84K}; o£ £K4p š 9
6o8 e9,l9
-/////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////
Moq-i}‚a4-;iqoi0-2
{qM +H0
6o8 4,+H0
M§q; 4,l+9,d;-i-0}M
6o8 +H0,l99
{qM +?0
6o8 4,+?0
M§q; 4,l?,d;-i-0}M
6o8 +?0,l99
{qM +:0
6o8 4,+:0
M§q; 4,l+9,d;-i-0}M
6o8 +:0,l99
{qM +]0
6o8 4,+]0
M§q; 4,l?,d;-i-0}M
6o8 +]0,l99
{qM +L0
6o8 4,+L0
M§q; 4,l9L,-4qpia80iK;qi+9
-//q;} K4 L -0{ d-e4 -{;‚////
6o8 4,+A0
M§q; 4,l9+,d;-i-0}M - a}qp a80 K4 L 84 M0 d0oqp K4 + -0{ q04•
-o{ M‚ a; M‚š9
6o8 +A0,l990
6o8 +L0,l9+0
K§6‚ d;-i-0}M
-////-4qp a80 K;q +9 d0{ qo d0oqp ‚04{ K4 79 L//////////
-4qpia80iK;qi+92
M§q; 4,l+9,d;-i-0}M
6o8 +L0,l99
{qM +A0
d;-i-0}M2
e;-
-²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² ²²²²
-///// a;K4•//////////
a;K4•+2
6o8 eH,l+90
a§q« eH,k
e;-
-²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² ²²²²
-M0}oqp -e{q0 Moq qp4- -{6;e9
qp4-i-{6;e92
{qM eA -t"< +u'
6o8 -K9,lKo¦t/>A+?u -¨-4K++,9:>A š·-clF š +A¤++,9:>A š +,9@:9Hu7
6o8 -09,l0{p0t/>A+?u - >A+?Zt+99lanuZ¹-hoiianmayt+A¤++,9:>Auºš+' od!
chinh Zac >>,>>´
7;-• -e9
e;-{
-²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
-
-;7-i‚0{62
§• ‚L,L,‚0{6A
M4KK qp4-i‚0}-
K§6‚ -0o4-i‚0{6+
-²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
‚0{6A2
§• ‚L,A,-0o4-i-;7-i‚0{6
M4KK qp4-ip{o
K§6‚ -0o4-i‚0{6A
-//////////////////////////////////////
-0o4-i‚0{6+2
--id-+2
§q• ‚L,L,0{;qi-0{i-+
K§6‚ -0o4-i-;7-i‚0{6
0{;qi-0{i-+2
M4KK 0{;qi-0{
K§6‚ --id-+
-0o4-i‚0{6A2
--id-A2
§q• ‚L,A,0{;qi-0{i-A
K§6‚ -0o4-i-;7-i‚0{6
0{;qi-0{i-A2
M4KK 0{;qi-0{
K§6‚ --id-A
-0o4-i-;7-i‚0{62
e;-
-²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² ²²²²
-M0}oqp -e{q0 Moq qp4- {q-o
qp4-i‚0}-2
-///M46 •4o q0{;-
MKe £Ki0oei-;6
6o8 e9,l9
{qM +:0
6o8 4,+:0
M§q; 4,l+9,-0o4-+
6o8 +:0,l90
{qM +]0
6o8 4,+]0
M§q; 4,l?,-0o4-+
6o8 +]0,l90
-0o4-+2
e;-
-M0}oqp -e{q0 Moq qp4- {q-+
qp4-ip{o2
MKe £Ki0oei-;6
-///M46 •4o q0{;-
MKe £Ki0oei-;6
6o8 e9,l9
{qM +L0
6o8 4,+L0
M§q; 4,l9L,qp4-i++
6o8 4,+A0
M§q; 4,l+,-0o4-A
6o8 +A0,l90
6o8 +L0,l+
K§6‚ -0o4-A
qp4-i++2
M§q; 4,l+9,-0o4-A
6o8 +L0,l9
6o8 +A0,l+
7§6‚ -0o4-A
-0o4-A2
e;-
-²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
Moqi4aM2
-²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
M0oqiqpoi84o2
MKe ‚L,]
MKe ‚L,:
MKe ‚L,?
•4-a4}i4aM2
4M4KK 7-4e-
4M4KK K4•a4-4
4M4KK M0}•;qiao{
e;-
-ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššš
-‰}4 -e{q0 •{;q ao{ •4- a4} d0{ Mo M4q0 ¨}oqp o -e;q M04q
7-4e-
7-4e-2
7;-• ‚L,H
qo‚
qo‚
qo‚
MKe ‚L,H
-ao{ +99}7 a; ‰}4 -e{q0 •{;q ao{ ¨oqp
M4KK a;K422A]»AA227
e;-
-ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššš
K4•a4-42
6o8 4,‚+
e;-
-ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššš
M0}•;qiao{2
6o8 •,l:+
a{8 4•
- //////K}} 04qp -e46///////
6o8 A90,4
6o8 4,•
-M0{4 -{;‚
6o8 •,l+9
a{8 4•
-///////K}} M0}M/////////////
6o8 A+0,4
-///////K}} -e46//////////////
6o8 AA0,•
-
-A90 š 7; p{} p{4 -e{ 04qp -e46
-A+0 š 7; p{} p{4 -e{ 04qp M0}M
-AA0 š p{} p{4 -e{ 04qp aoq 8{
-šššššššššššššššššššššššššš
e;-
-²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² ²²²²²²²²
a;K422A]»AA2272
6o8 -0+,l0{p0t/+A9u
6o8 -K+,lKo¦t/+A9u
7;-• -e+
§q• -£+,k
MKe -e+
MKe -£+
e;-
-²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
•4qpi64iK;a2
a• ++999999•-9
a• ++99++++•
a• 9++99+99•
a• 9+999++9•
a• 9+99+9++•
a• 9+9+99+9•
a• 9+9+9999•
a• ++999+++•
a• 9+999999•
a• 9+9999+9•->
;qa
e<aD mo"<2 httT2¤¤®®®,antH,com¤no"um¤no"umiTo't,a'T¯-{ašL>:LliZmm9%‚d4‰+?

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->