P. 1
Hệ thống enzym thủy phân tinh bột

Hệ thống enzym thủy phân tinh bột

|Views: 594|Likes:
Được xuất bản bởitdqui14

More info:

Published by: tdqui14 on Oct 06, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2013

pdf

text

original

y

H th ng enzym th y phân tinh b t

- V i enzyme alpha-amylase c ch t c a nó là tinh b t và destrin, t ó t o ra s n ph m là maltose và các destrin m ch ng n. Enzyme này ho t ng t i u pHopt = 5.8, topt = 72 ± 76 0 C. - V i enzyme beta-amylase, nó có trong h t i m ch d ng liên k t c ng nh d ng t do, nh ng trong quá trình m m m ho t tính c a enzyme này s t ng d n. V i s tham gia c a enzyme này, tinh b t i m ch s b phân c t thành ng maltose. Enzyme này ho t ng t i u pHopt = 5.5 ± 5.8, topt = 62 ± 650C i công ngh sinh h c

Enzyme sau:

c xem nh là m t k thu t quan tr ng c a công ngh sinh h c do có các ch c n ng i v t ch t trong công ngh sinh h c.

- Enzyme là ch t xúc tác cho m i bi n

- Enzyme và nhi u ho t ch t sinh h c khác là s n ph m c a công ngh sinh h c. Chúng có th dùng làm công c m i c a công ngh sinh h c, hay s d ng trong các lãnh v c khác . - Enzyme c xem là thu c th có tính chuyên hóa cao mà không có enzyme thì các quá trình công ngh sinh h c không th t i u hóa c 2. Công ngh s n xu t enzyme Trong s n xu t ch ph m enzyme, c n chú ý 3. Ngu n enzyme Có th thu nh n enzyme t ng v t nh trypsin, chimotrypsin, t th c v t nh papain c a u , amylase c a i m ch. Nh ng enzyme vi sinh v t là ngu n ph bi n và giá thành có ý ngh a kinh t nh t. + Các ph ng pháp nuôi c y: n nh ng y u t :

- Môi tr ng nuôi c y: Tùy ch ng ch n môi tr ng thích h p, thành ph n dinh d ng ph i phù h p v i sinh tr ng phát tri n, c bi t là các y u t c n thi t cho quá trình sinh t ng h p protein. C n n m v ng c ch i u hòa có nh ng thay i thích nghi.

catalase. m. lipase. b ng k thu t i n di. Các ch ph m enzyme ph bi n nh amylase. hi n nay ng không tan.Ph ng pháp nuôi c y b m t. khoáng«còn có th b sung kích thích t . ph i lo i b hoàn tòan khi b nhi m. các ch ph m này ã c khai thác và tinh ch có m c tinh khi t theo tiêu chu n công nghi p và ng d ng. Ngoài thành ph n dinh d ng là protein. Ph ng pháp nuôi c y chìm d t ng hóa. glucoseoxydase« Ch ph m enzyme không ch c ng d ng trong y h c mà còn c ng d ng trong nhi u lãnh v c công nghi p khác nhau. ng d ng i ta th có có enzyme ng t o ra ch ph m enzyme g i là enzyme Hi n nay. là nuôi c y trên giá th r n v i hàm l ng n c th p kho ng 1520%. Ngoài protein. vi c s n xu t ch ph m enzyme các lo i ã và ang phát tri n m nh m trên qui mô công nghi p. cellulase. Nuôi c y b m t th ng cho hi u su t cao. m. sau ó dùng dung d ch m hay n c c t chi t rút enzyme ra kh i canh tr ng b m t ta có d ch chi t enzyme .Tùy m c ích s d ng ta t o ra ch ph m thích h p. hàm l ng ch t khô t i a t 25-30%. ng d ng trong hóa h c . 5. khó t ng hóa. l c gel« ta có th tách t ng ph n tinh khi t h n. + Thu nh n ch ph m enzyme: i v i canh tr ng b m t hay các i t ng th c v t. V i hai ph ng pháp trên. pH môi tr sinh t ng h p enzyme cao nh t. nâng cao giá tr s d ng. Th c t ã có hàng nghìn ch ph m enzyme bán trên th tr ng th gi i. ethanol. C ng nh trên. m i lo i có u khuy t i m riêng. khoáng «có th tr n các ch t làm x p thoáng khí. có th ng hóa n u c n.Ph ng pháp nuôi c y chìm: là nuôi c y trong môi tr ng d ch th . protease. mu i trung tính ch ph m enzyme d ng s ch h n. 4. th ng t 10-15%. ng . trong hóa h c« ³ý ngh a c a vi c s d ng enzyme trong các lãnh v c th c t không kém so v i ý ngh a c a vi c s d ng n ng l ng nguyên t ´. d g b t ng ph n n u b nhi m . th i gian nuôi c y«cho t hi u qu . T ch ph m s ch này. tùy ch ng kh ng ch nhi t . Tùy ch ng kh ng ch nhi t . pH môi tr ng. trong nông nghi p. i v i canh tr ng b sâu ch c n l c b sinh kh i là có d ch chi t t ng t trên. nh c i m là t n m t b ng nhi u. th i gian nuôi c y«cho t hi u qu sinh t ng h p enzyme cao nh t. tinh b t. tinh b t. Sau ó có th dùng các tác nhân k t t a thu n ngh ch nh aceton..

Nh ng nghiên c u khi ép nho có x lý b ng pectinase không nh ng làm t ng hi u su t mà còn làm t ng màu s c. công ngh s n xu t các lo i d ch th y phân giàu protein ã c áp d ng m t cách có hi u qu tính n ng c a protease. ng d ng trong nông nghi p c bi t là các Có th s d ng các lo i ch ph m enzyme khác nhau chuy n hóa các ph li u. n c ta vi c dùng enzyme vi sinh v t góp ph n trong s n xu t phân h u c ang c khai thác thay th cho phân hóa h c. bromelain. vi c ng d ng enzyme trong hóa h c là do enzyme có c m ng cao . do ó làm t ng ch t l ng c a thành ph m. v k t h p th c n nhi u th t. tanin và các ch t hòa tan khác. 6. 7. u trong ch ng táo bón«mà th c ch t là s d ng papain. pH và nh ng thay i khác c a môi tr ng. ng i ta c ng s d ng enzyme. s n xu t hormone«C ng b ng cách t o ph c. ch bi n các ph li u c a công nghi p th c ph m thành th c n cho Ch ph m pectinase c s d ng trong s n xu t n c qu t các nguyên li u qu nghi n hay làm trong n c qu ép. . Ng i Nga còn dùng protease t h t u t ng n y m m làm m m th t. Pectinase còn góp ph n chi t rút các ch t màu. alcaloid. Ví d t ng h p glutathion. fixin.Cho n nay. ph li u nông nghi p c i t o t ph c v nông nghi p. B i vì khi có pectin thì kh i qu nghi n s có tr ng thái keo. s n xu t alcohol. Công ngh này khá ph bi n nhi u qu c gia. t o th c n d tiêu hóa. Nhân dân ta t r t lâu ã dùng th m n u canh th t bò. hi u su t t ng. Ngoài kh n ng phân gi i làm m m th t. Enzyme là m t công c ng i và v t nuôi. ví d dùng protease nghiên c u c u trúc protein. ng d ng trong công nghi p th c ph m Protease v i công nghi p th c ph m: Vi c s d ng trong ch bi n làm m m th t là ng d ng có tính truy n th ng. Nh pectinase mà n c qu trong su t. i v i nhi t M t trong nh ng ng d ng ch ph m enzyme áng c chú ý nh t trong th i gian g n ây là dùng ch t mang g n ph c enzyme xúc tác cho ph n ng nhi u b c. acid béo. ng i ta g n vi sinh v t s d ng trong công ngh x lý n c th i. amino acid« Trong nghiên c u c u trúc hóa h c. dùng rau s ng là chu i chát. d l c. do ó khi ép d ch qu không thóat ra c. dùng endonuclease nghiên c u c u trúc nucleic acid « Dùng làm thu c th trong hóa phân tích.

Vi t Nam b c u ã có nhi u nghiên c u ng d ng các enzyme trong ch bi n nông s n. ch bi n tinh b t (Vi n công nghi p th c ph m. nh t là trong l nh v c s n xu t bia. Vi n công ngh sinh h c ± công ngh th c ph m. Enzyme amylase c ng c nghiên c u ng d ng r ng rãi trong s n xu t ng b t. ch ph m enzyme m i ra i ph c v nông nghi p E2001 có tác d ng t ng phì nhiêu t. Ví d . th c ph m. t ng n ng su t cây tr ng. . maltodextrin. siro. Trong 20 n m cu i th k XX và các n m d u c a th k XXI các enzyme khác nhau ã c ng d ng.Tóm l i. nha glucose. ã có các nghiên c u ng d ng protease trong s n xu t r u bia. có th nói r ng. vi c nghiên c u ng d ng các ch ph m enzyme ngày càng c chú tr ng các l nh v c khác nhau. công nghi p c ng c quan tâm và có các k t qu áng khích l . r u. glucose ± fructose quy mô công nghi p. i h c Bách khoa Hà N i«). Vi c nghiên c u các enzyme ph c v nông nghi p. rút ng n th i k lên men c ng nh s n xu t n c m m ng n ngày b ng công ngh enzyme protease.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->