Ánh x cu c Em s

i

a anh

n v i em

Qua nh ng lang thang tr m nghìn to o n mình sau s m ng ng Phép khai c n em bi n hoá khôn l Ôi cu c i âu nh d ng toàn ph i nông n i

Bao k v ng cho khát khao ti n t i Bao bi n s cho m t Phép n i suy t ch i m i l i mòn

Có lúc g n còn chút Epsilon Em b ng xa nh m t hàm gián o n Anh mu n th h n mình qua gi i h n L i chìm v i c n mãi gi a ph ng trình

Tình yêu là Hai h tiên

nh lý khó ch ng minh chênh vênh xa l

Bao lô gic nh gi n h n d p xoá V n hi n lên m t áp s cu i cùng

M u s ni m tin âu d quy phép chi u tình yêu nhi u khi L i gi i p ôi luc do l m t

ng ih ng ng

Ôi khó thay khi cu c s ng a chi u

bao t sóng tình yêu i Anh kh c kho i c n thu tri u c c Em v n ó b nguyên hàm kh d i N i trái tim anh. em mãi mãi là h ng s vô biên .Bao chu k .