STT Company Name Business Activity Location Telephone

1 Vietnam Steel Company manuIacturing steel piple
Km 9 Vât Cach, Quan Toan,
Hông Bang, Hai Phong.
850116;
850126/Hiep
3850719
2 Steel VSC - POSCO doing biz in steel products
Km 9 Vât Cach, Quan Toan,
Hông Bang, Hai Phong.
850124; 850125
3
Vietnam - Korea Disembark
old ship Joint venture
company
amending & disembarking
ships
1 duong Ha Nôi, Hông Bang,
Hai Phong.
875223
4
Korea - Vietnam construction
& heavy industry Co.,Ltd
doing biz in steel products
Km92, QL 5, phuong So Dâu,
quân Hông Bang, Hai Phong.
712705; 712713
5 LS - Vina Cable JSC
LS - VINA Electricity Cable
ManuIacturer
Duong dân Nam Câu Binh,
phuong So Dâu, quân Hông
Bang, Hai Phong
824968; HC
824967
/KT 540141
6
LS-HP Huong Duong
International Village JVC
doing biz in real estate
sô 35A phô Ván Cao, phuong
Dáng Giang, quân Ngô Quyên,
Hai Phong
892023; 892000
7 JH CosVietnam Co.,Ltd
manuIacturing imitate Iur,
polyester, nilon, cotton, wool
Thôn Ván Trang, xã Truong
Son, huyên An Lão, Hai Phong
679592/93
8
Brand oI LG Electronics
Vietnam Co.,Ltd
LG Electricity households
Km 17, Xã Dai Ban, huyên An
Duong, Hai Phong.
Tâng 12, Toa nha Melia, sô 44B
Ly Thuong Kiêt, Ha Nôi.
749940/749942
9 B.I.C Viet Nam Co.,Ltd
Passenger & cargo
transportation
Nha khach Quân khu 3, sô 2
Hoang Ván Thu, Hai Phong.
822914
10 Kuk Je Industry Company
manuIacturing battery
package & plastic products
c/o CT ác quy Tia Sang, Dai lô
Tôn Duc Tháng,
xã An Dông, huyên An Duong,
Hai Phong/sô 1, tô 28, Trung
Hoa, Câu Giây, Ha Nôi
Trân Ván Vuong
0985161555/0478
20295
11
J.K.C Vina Co.,Ltd ( ex -
Shin Yong Chemical )
producing polyethylene exim
promotion activity
Nha D Khu tiêu chuân - Khu
cung nghiêp Nomura - Hai
Phong
Huyên An Duong, Hai Phong
618643/44
12
Wooiin Vietnam
International Garment
Company
garment & textile
226 Lê Lai, May Chai, Ngô
Quyên Hai Phong
768800
Korean Enterprise List in Hai Phong ( June 2010)
13 Seiin - Vinashin Co.,Ltd material & Iurniture Ior ships
Khu công nghiêp tau thuy An
Hông, xã An Hông, huyên An
Duong, Hai Phong
618378/594015
14
Producing spare parts oI
motorbike Business
Corporation Contract
Producing spare parts oI
motorbike
c/o Cty Thuong mai Dich vu va
XNK HP.
19 phô Ky Con, Hông Bang, Hai
Phong.
3838880
15
Vietnam - Korea Garment
Company
garment & textile
Xã Dai Dông, huyên Kiên Thuy,
Hai Phong
981196
16 C - Mart Company
PE plastic tape , PP core
wire.
Sô 28, Ha Ly, phuong Ha Ly,
quân Hông Bang, Hai Phong
668643
17 Il Jo Viet Nam Co.,Ltd cloth cleaning
18
Hoang Long Passenger
Transportation Business
Corporation Contract
passenger transportation by car
Sô 4, Lê Thanh Tông, Ngô
Quyên, Hai Phong
920920 (Khanh)
19 GNS Viet Nam Co.,Ltd
Biz in golI course service,
villas, apartment Ior sale and
lease
xã An Dông, huyên An Duong,
Hai Phong
821769
20
Huyndai Passenger
Transportation Business
Corporation Contract
passenger transportation by car
Công ty TNHH Vân tai Bus Hai
Phong : Sô 16, duong Tôn Duc
Tháng, phuong Niêm Nghia, Lê
Chân, Hai Phong
717097
21 Dae Hyun Vina Co.,Ltd
producing label, packing bag
Ior garment & textile
Km83, quôc lô 5, xã An Hung,
huyên An Duong, Hai Phong
Nha sô 4, CN Cty CP May Hô
Guom
549094
22 GNS VINA Co.,Ltd biz in real estate
Khu dô thi moi 2A, phuong So
Dâu, Hông Bang, Hai Phong
821769/3528582/
83
23 Felix Technology Co.,Ltd
MauIacturing spare parts via
high technology
Thôn Bác, xã Luu Kiêm, huyên
Thuy Nguyên, Hai Phong/
2A/193 phô Ván Cao, phuong
Dáng Giang, quân Ngô Quyên,
thanh phô Hai Phong
3855184
24 Yuin Co.,Ltd
Processing mechanics ,
equipment asembling
Khu Quan Da, thôn Dông Ly,
xã Mÿ Dông, huyên Thuy
Nguyên, thanh phô Hai Phong
3645621/Uyên
0917954931
25
Amco - Mibaek Vina
Co.,Ltd (Mibaek Hai Phong )
Song Gia resort
Phong 801-804,tâng 8, Toa nha
DG Tower, sô 15 Trân Phu,
quân Ngô Quyên, thanh phô
Hai Phong
3652011
26 Green Vietnam Co.,Ltd
producing plastic bags and
other plastic products
Xã Kiên Bai, huyên Thuy
Nguyên, thanh phô Hai Phong
3645636
27 Yes Vina Garment Co,Ltd
YES VINA Garment &
Textile ,3:1,.9:707
Xã Kiên Bai, Huyên Thuy
Nguyên, thanh phô Hai Phong.
3645486
28 SongSan - Vinashin Co.,Ltd
producing technology steel
block Ior ship building
Tâng 2, Khach san City View,
phô Moi, Tân Duong, Thuy
Nguyên, Hai Phong/CN2, CN3,
CN10 Khu công nghiêp Nam
Câu Kiên, xã Kiên Bai, huyên
Thuy Nguyên, thanh phô Hai
Phong
3959381/
042511508
29 Fiber Goods Co.,ltd
Producing cotton, cotton sheet
..
xã An Hông, huyên An Duong,
thanh phô Hai Phong
30
Chung Am Vina One
member Co.,Ltd
Assembling civil electricity
& information equipment
Thôn 1B, xã Luu Kiêm, huyên
Thuy Nguyên, thanh phô Hai
Phong
3915695
31 PAV Marine Sevice Co.,Ltd marine serive
484 Lach Tray, quân Ngô
Quyên, Hai Phong
32 Vietnam Steel Flower Co,Ltd
producing spare parts and
equipment Ior buiding ship
Km 104¹800 QL 5, phuong
Dông Hai, Hai An, Hai Phong
No Company Name Business Activity Location TeI/Fax
Registered
investment capitaI (
thousand USD)
Seyoung ÌNC
Company
garment & textile
.Khu C«ng nghiÖp
L-¬ng S¬n Hoµ
B×nh
04 2512931;
Fax: 04
2512933;
02183.826742
1,600
Xãm Rôt, x· T©n
Vinh, L-¬ng
S¬n, tØnh Hoµ
B×nh
6,000
VPGD: Tæ 20,
T©n ThÞnh,
TPHB (B×nh
Ngäc)
6,000
4,500
6,500
Producing dried
battery
Kukje Battery
Company
0 915192221
(Hµ);
0169.7574460;
bµ Kim Young
Bun
KCN L-¬ng S¬n
Flosvina Joint
venture company
Xãm Rôt, x· T©n
Vinh, L-¬ng S¬n,
tØnh Hoµ B×nh
exploiting &
processing stone
Korean Enterprise List in Hoa Binh ( May 2010)
manufacturing
equipment source
for
telecommunication
works
Dongah Elecom
Vietnam Co.,Ltd
167, Namgok-ri,
Yangji-myeon,
Cheoin-gu,
Young-in-si,
Gyeonggi-do,
Hµn Quèc; §t: 82-
31-330-5500;
Fax: 82-31-338-
9040. §T:
KCN L-¬ng S¬n
4
Tên doanh nghiêp Muc tiêu hoat dông Dia diêm
Diên
thoai
Fax
²Agoài KCA
Tae Yang VN Co.,Ltd producing Iork, kniIe, dining table stuIIs
Pho noi A
IP
321980292
321980295
KYUNG VIET Garment JVC garment & textile
Pho noi A
IP
48325330
46640848
SUMPUNG INOX Co.,Ltd producing inox products
Pho noi A
IP
HAN SUNG HARAM VN
Co.,Ltd
producing thread & Iibre, spare parts and
Pho Noi B
IP
KIDO Ha Noi Co., Ltd producing cloth, swimsuit, Iootwear..
D Plot, Pho
Noi A IP
HAN SUNG PETRO Co.,Ltd producing petrol & oil pump , LP gas pu
Pho noi A
IP
ASUNG Co.,Ltd producing horn, rivet, bulong, spare part
Pho noi A
IP
INA VINA Co.,Ltd producing & assembling kid toys, cast m
D Plot, Pho
Noi A IP
U WIN Viet Nam Co.,Ltd producing blanket, pillow, sheet.
D Plot, Pho
Noi A IP
Suniin Miwon Farmsco
Co.,Ltd
producing Iood Ior livestock, cattle
D Plot, Pho
Noi A IP
ILSAN METAL Co.,Ltd producing & assembling gates, Ience, sta
D Plot, Pho
Noi A IP
HDHTKD TCE-VINA dying cloth
Pho Noi B
IP
Hyundai Aluminum Vina JSC producing aluminum items
B Plot, Pho
Noi A IP
Vina pioneer Industry Co.,Ltd producing plastic products & printing lab
D Plot, Pho
Noi A IP
MSA-HAPRO Join venture
Company
garment & textile
D Plot, Pho
Noi A IP
VIKOM Co.,Ltd producing motor, remote cable, gate rem
Pho noi A
IP
YGS Ha Noi Co.,Ltd producing non rust steel items
B Plot, Pho
Noi A IP
Han Sung Haram Viet Nam
Co.,Ltd
may producing, dying thread & Iiber
KCN Phô
Nôi B-
Nganh dêt
may
Progtechno Viet Nam JSC producing material items
Khu B,
KCN Phô
Nôi A
Dorco Co.,Ltd producing table - kniIe
Khu B,
KCN Phô
Nôi A
DSM Viet Nam Co.,Ltd producing plastic mobile cover
Khu B,
KCN Phô
Nôi A
orld Mold Tech Co.,Ltd Manufacturing moulds and mould c
duong B2,
Khu B,
KCN Phô
Nôi A
Ina Vina Co.,Ltd Producing kid toy, cast moulding..
Khu D,
KCN Phô
Nôi A
PaciIic Industry Supporting
Co., Ltd
producing, processing spare parts
KCN Phô
Nôi A
DSM Viet Nam Co.,Ltd
Plastic producing & assembling spare
parts
KCN Phô
Nôi A
Vietnam - Korea Packagage
JSC
producing carton package
KCN Dêt
may Phô Nôi
JE IL International Garment
Co.,Ltd
garment & textile
KCN Minh
Duc
Suniin FarmCo Co.,Ltd
. Producing , processing & assembling
electric spare parts
KCN Phô
nôi A,
huyên Yên
Mÿ,
DSM Viet Nam Co.,Ltd workshop Ior lease
Khu B,
KCN Phô
Nôi A, Ván
Lâm
Ki Sung Tech Co.,Ltd
producing kniIe, razor blade,
stationery..
Khu B,
KCN Phô
Nôi A, Ván
Lâm
² Agoài KCA
LG Electronics VN Co.,Ltd producing & assembling TV, electronic
Nhu
Quynh, Ván
Lâm
49345151;
0913225734
(Chi Kim
Anh)
0439345152
/53
Kum-Ho Pottery Company producing pottery Ior exporting
Long
Hung, Ván
Giang
0321.93530
0;
0912483938
(A.Bach)
0321.935465
Công ty BEEAHN Viet Nam
Company
garment & textile
Doan Dao,
Phu Cu
321850075
321850076
CR INTERNATIONAL Anh
Quang Co., Ltd
compact producing TV cover, computer,
Phung chi
Kiên, Mÿ
Hao
045145906
KKT Weaving Co.,Ltd producing socks
Nhu
Quynh, Ván
Lâm
Mirae Fiber JSC material Ior garment & textile
Liêu Xa,
Yên Mÿ
321974170
321974172
Mirae Fiber JSC producing Iibers
Liêu Xa,
Yên Mÿ
321974170;
0983634243
(Anh Tin)
321974172
SNS Vietnam Co.,Ltd processing Ieather items
Trung
Trác, Ván
Lâm
980597;
0915347482
(Em
Luong)
Cap 1 Corp producing hat & embroider items
Giai Pham,
Yên Mÿ
0321.94283
9-40-41 0321.942838
Kevin Cable, Wire Co.,Ltd producing cable, wire , electric materials.
Tân
Quang, Ván
Lâm
0903440361
(Anh
Hung); 093
692 3904
(Mr Ben);
991098;
991091
0321991060
Chil Sung Vietnam Co.,Ltd producing embroidering part oI shirt, pil
Minh Hai,
Ván Lâm
Dae Kwang Viet
Nam Co.,Ltd
blank sheet producing
Trung
Hung, Yên
Mÿ
Dae Sung Co., Ltd weaving products Irom Iiber..
Minh Hai,
Ván Lâm
0912294249
;
0989992928
; (Toan)
IS LOGO Viet Nam Co.,Ltd producing logo by rubber & silicon
Trung
Trác, Ván
Lâm
0913319411
(Em
Ngân);
0908245384
(Anh Tâm)
Phu Duong Embroider
Printing Co.,Ltd
Printing & embroidering
Ngoc Lâm,
Mÿ Hao
Foremart Viet Nam Co.,Ltd garment & textile
TT Ân Thi,
Ân Thi
0321,83186
6;
0974855222
(Anh
Hung);
Viet San Automobile JVC producing & assembling car, truck
TT Bân
Yên Nhân,
Mÿ Hao
Autocon ViNA Co., Ltd producing accessory Ior cars
Ngoc Lâm,
Mÿ Hao
Kwwang Jin VietNam Co.,Ltd producing automatical parts oI door car
Ngoc Lam,
My Hao
3943808(
(Háng
0166711149
8)
Deok-Bu Int'l Co.,Ltd producing belts oI car
Ngoc Lam,
My Hao
Keum Han Viet Nam Co.,Ltd producing rubber pipe
Ngoc Lam,
My Hao
PLATEK Co.,Ltd producing, processing plastic items Ior in
Trung
Trac, Van
Lam
0913248728
(Anh
Truong)
KPI Co.,Ltd producing specialized tanks
Bach Sam,
My hao
Glory Garment Co.,Ltd garment & textile
Nghia
Hiep, yen
My
SINLA TONGSANG Co.,Ltd
( hung yen)
garment & textile
Gia Pham,
Yen My
Serin Vietnam Co.,Ltd producing towel, Iace Ilanel
Minh Duc,
My Hao
Sewon ECS Co.,Ltd producing electric wire
Trung trac,
Van Lam
Myung Ji Garment Co.,Ltd garment & textile
Phu Ung,
An thi
Namsung Precision Vina
Co.,Ltd
producing equipment Ior providing hot w
Minh Duc,
My Hao
Namsung Vina Co.,Ltd producing copper ioint, copper valve
Di Su, My
Hao
Puyoung Viêt Nam Co.,Ltd Producing PE material
Di Su, Mÿ
Hao
I S Vina Co.,Ltd producing Ireezing machines
Tan
Quang, Van
Lam
0986911227
(Em Ha)
M J Vina Co.,Ltd
Tan
Quang, Van
Lam
Sam Kwang Air Tech Co.,Ltd producing air con
Minh Hai,
Van Lam
0983230948
(Em Hoa)
Inter Logo Co.,Ltd producing label, logo
Minh Hai,
Van Lam
Gunyong Trading JSC garment & textile
An Tao,
Hung yen
MS Cosmo Co.,Ltd producing label, logo
Trung trác,
ván Lâm
Tae Yang VN Co.,Ltd producing Iolk, table kniIe
Luong
Bang, Kim
Dong
Dong Yang E&P INC \producing electric equipments
Nhan Hoa,
My Hao
Dong Jin Viet Nam Industry
Co.,Ltd
San xuât, công linh kiên, phu tung xe
ôtô, nhâp khâu linh kiên, phu tung ôtô
dê ban cho cac nha phân phôi trong
nuoc
Trung
Trác, Ván
Lâm
Công ty TNHH RFTECH Viêt
Nam
San xuât linh kiên, phu kiên cac chi
tiêt dinh kem bô sac pin diên thoai va
láp rap bô sac pin diên thoai
Trung
Trác, Ván
Lâm
Cty TNHH Seo Kwang Vina
E V A
san xuât cac san phâm nhua nhân tao
EVA, PE va Arililon
Trung
Trác, Ván
Lâm
Công ty TNHH In Ace Vina
In hoa ván, in nhãn mac , in trang tri
trên chât liêu vai, soi. In nhãn hiêu
logo báng chât liêu cao su trên vai, soi
Trung
Hung, Yên
Mÿ
Cty TNHH Woo Sung Glove
Vina
San xuât gáng tay, soi cac loai, nguyên
phu liêu nganh may, khán mát, khán
tám, san xuât bao tai
Trung
Hung, Yên
Mÿ
Cty TNHH Jeil Panel Vina
San xuât, gia công cac loai tâm lop,
tâm vach cach âm, cach nhiêt
Trung
Hung, Yên
Mÿ
Công ty TNHH công nghiêp
Shin Yong
San xuât va láp rap cac thiêt bi danh
lua diên , bât lua BBQ, thiêt bi nhom
lua cho gô, voi ga, thiêt bi danh lua ga
Trung
Trác, Ván
Lâm
CÔNG TY YU - WON NRT
San xuât, gia công va láp rap linh kiên
diên tu.
Di Su, Mÿ
Hao
Công ty TNHH Sina Imtech
San xuât nap pin diên thoai
Nhân Hoa,
Mÿ Hao
Công ty TNHH Myungbo
cable Viêt Nam
San xuât gia công, láp rap linh kiên
diên tu, dây diên, dây cap diên
Di Su, Mÿ
Hao
%3.3
1. Công ty may TNHH
GARNET Nam Dinh
SX hang may mác
Dêt may
Khu CN
Hoa Xa
Ông
Hong Sun
Ho
Tel:0350.
3844663
Tel:
0350.367
0478
Iax:0350.
3670481
3. Công ty Cô phân TCE
VINA DENIM
Nha may dêt nhuôm
Dêt may
Khu CN
Hoa Xa
Ông
Seung
Tae
Hwang
Tel:
0350.367
7025
4. Công ty TNHH Dong
Yang ST ViNa
SX chi khâu
Nguyên phu liêu nganh
may
Khu CN
Hoa Xa
Ông Lee
Sung Hee
Tel:
0350.367
6897
5. Công ty TNHH D.F.Zin
SX hang may mác
Dêt may
Khu CN
Hoa Xa
Ông Lee
Hong Joo
Tel:
0350.367
1664
Tel:
0350.371
6305
(306)
Fax:
0350.371
6307
Khu CN
Nghia Son
Tel:
0350.367
1598 (9)
huyên
Nghia
Hung
Fax:
0350.367
1597
8. Cty TNHH Sung Nam
Dêt, nhuôm, in va hoan
thiên SP
Dêt, nhuôm
Khu CN
Hoa Xa
Ông
Kihak
Sung
Tel:
0350.367
1788
9. Cty TNHH Garam Sport
Vina
Tel:
0350.367
0478
Iax:0350.
3670481
11. Công ty Cô phân
DAUM & JUNG AN
XD nha may SX, gia
công va XNK hang may
mác va thoi trang
Dêt may
Km5,
thôn 4 xã
Mÿ
Hung,
huyên Mÿ
Lôc, tinh
Nam Dinh
Ông Lim
Chan
Meen
10. Công ty may TNHH
GARNET Nam Dinh
SX bao bi nylon
CN nhe
Khu CN
Hoa Xa
Ông
Donghan
Lim
7. Công ty TNHH may
Nghia Hung DEA YANG
Nha may may
Dêt may
Ông Lim
Dong Sup
XD nha may SX trang
phuc thê thao
Tên
Giám
Dêt may
Khu CN
Hoa Xa
Ông
Kwon
Bum
Yoon
Tel:
0350.367
1955
6. Công ty TNHH SHIN
SUNG
SX, may trang phuc
Dêt may
xã Mÿ
Xa thanh
phô ND
Ông Lee
Hyung
Yeon
Tel
(nêu
2. Công ty TNHH
YOUNGONE Nam Dinh
SX quân ao, hang dêt
kim, hang dêt may
Dêt may
Khu CN
Hoa Xa
Ông
Donghan
Lim
Tên Công ty Tên du án
Linh vuc kinh
doanh
Dia
chi
1
C.ty TNHH
Pangrim Neotex,
DA s¶n xuÊt Sîi,
DÖt, nhuém, sx sîi, in v¶i
Ph-êng BÕn Gãt, Tp.ViÖt
Tr×, Phó Thä
79.1
2
C.ty TNHH
Plastic VÜnh Phó
V¶i tr¶i nÒn PVC
SX v¶i tr¶i nÒn PVC
Ph-êng BÕn Gãt, Tp.ViÖt
Tr×, Phó Thä
5.9
3
C.ty TNHH
Textopia

DÖt sîi, v¶i
Ph-êng N«ng Trang,
Tp.ViÖt Tr×, Phó Thä
3.5
4
C.ty TNHH may
Oplus One,May
Veston n÷
May gia c«ng Veston n÷ XK
Ph-êng Gia CÈm, Tp.ViÖt
Tr×, Phó Thä
2.1
5
C.ty LD vËn t¶i
hµnh kh¸ch PT-
Kinh doanh vËn t¶i
Kinh doanh vËn t¶i hµnh kh¸ch
c«ng céng
Ph-êng V©n C¬, Tp.ViÖt
Tr×, Phó Thä
1.9
6
C.ty TNHH thùc
phÈm mú HQ, SX
mú ¨n liÒn
SX mú t«m ¨n liÒn
CCN §ång L¹ng, huyÖn Phï
Ninh, Phó Thä
12.5
7
C.ty TNHH JM -
Plastic

SX kinh doanh c¸c lo¹i v¶i b¹t
nhùa
CCN §ång L¹ng, huyÖn Phï
Ninh, Phó Thä
9.8
8
C.ty TNHH JÌEL
VN

SX bao b× Container
KCN Thôy V©n, TP. ViÖt
Tr×, Phó Thä
5.3
9
C.ty TNHH Shilla
Vina

Thªu gia c«ng quÇn ¸o
KCN Thôy V©n, TP. ViÖt
Tr×, Phó Thä
1.0
10
C.ty TNHH Ace -
DA may ¸o Jacket
May gia c«ng ¸o Jacket
KCN Thôy V©n, TP. ViÖt
Tr×, Phó Thä
0.9
11
C.ty TNHH ho¸
ch©t dÖt Woorim
VN - SX ho¸ chÊt
SX ho¸ chÊt phôc vô ngµnh dÖt
KCN Thôy V©n, TP. ViÖt
Tr×, Phó Thä
1.0
12
C.ty TNHH KAPS-
Tex ViNa SX v¶i
PP vµ PE
SX v¶i PP, PE
KCN Thôy V©n, TP. ViÖt
Tr×, Phó Thä
22.8
13
C.ty TNHH TE -
ViNa PRÌME - SX
v¶i b¹t PP, PE
SX v¶i PP, PE
KCN Thôy V©n, TP. ViÖt
Tr×, Phó Thä
10.0
14
C.ty TNHH Dong
Kuk VN, SX bao
cao su, g¨ng tay y
SX bao caosu, g¨ng tay y tÕ
KCN Thôy V©n, TP. ViÖt
Tr×, Phó Thä
4.8
15
C.ty TNHH
Woong Jin

SX tói nhùa PP
KCN Thôy V©n, TP. ViÖt
Tr×, Phó Thä
2.5
16
CtTNHH Hµn ViÖt
Chemical-SX h¹t
nhùa
SX h¹t nhùa
KCN Thôy V©n, TP. ViÖt
Tr×, Phó Thä
0.8
17
C.ty TNHH Seshin
VN

May gia c«ng xuÊt khÈu
KCN Thôy V©n, TP. ViÖt
Tr×, Phó Thä
5.4
18
C.ty TNHH èng
giÊy Hµn ViÖt
SX èng giÊy
KCN Thôy V©n, TP. ViÖt
Tr×, Phó Thä
1.2
19
C.ty TNHH
REFÌNE

SX h¹t nhùa t¹o mµu nh©n t¹o
KCN Thôy V©n, TP. ViÖt
Tr×, Phó Thä
1.4
20
C.ty TNHH
DAEYANG - VÌNA
- Sx bao tói PP
SX bao b× PP
KCN Thôy V©n, TP. ViÖt
Tr×, Phó Thä
0.8
21 C.ty TNHH TÌEMS
SX v¸n nh©n t¹o vµ néi thÊt v¨n
phßng
CCN §ång L¹ng, huyÖn Phï
Ninh, Phó Thä
5.0
22
C.ty TNHH TJB
ViNa

Gia c«ng, may xuÊt khÈu
KCN Thôy V©n, TP. ViÖt
Tr×, Phó Thä
2.0
23
C.ty Th-¬ng m¹i
Vina Kyungseung
- Nhµ m¸y may
May quÇn ¸o XK
ThÞ x· Phó Thä, tØnh Phó
Thä
1.5
24
C.ty TNHH S&H
Vina- NM thªu và
in
Thªu, in quÇn ¸o XK
KCN Thôy V©n, TP. ViÖt
Tr×, Phó Thä
0.5
25
C«ng ty TNHH
JAKJÌN ViÖt Nam
sx may mãc
KCN Thôy V©n, TP. ViÖt
Tr×, Phó Thä
4.0
26
C.ty TNHH Texpia
- SX KD soi, vái.
SX, kinh doanh v¶i sîi
KCN Thôy V©n, TP. ViÖt
Tr×, Phó Thä
2.0
27
C.ty TNHH Han
Viet Chemical
SX ho¸ chÊt
KCN Thôy V©n, TP. ViÖt
Tr×, Phó Thä
1.5
28
C.ty TNHH Korea-
Flexcon
May, gia c«ng XK
KCN Thôy V©n, TP. ViÖt
Tr×, Phó Thä
2.5
29
C.ty TNHH CN
JEÌL
May XK
KCN Thôy V©n, TP. ViÖt
Tr×, Phó Thä
3.5
30
C.ty CP Pearl VN

DA nhµ
May XK
Ph-êng D÷u L©u, TP.ViÖt
Tr×, Phó Thä
1.5
31
Cty TNHH C«ng
nghiÖp SHÌLÌM
Hµn Quèc
SX Container
Ph-êng V©n C¬, TP.ViÖt
Tr×, Phó Thä
1.0
32
C«ng ty TNHH
HWASHÌN VÌNA
S¨n xuÊt s¶n phÈm thªu vµ in
KCN Thôy V©n, TP. ViÖt
Tr×, Phó Thä
0.5
Dia chi. diên thoai STT Tên DN. Tên DA
Vôn
dàng ký
(triêu
USD)
Ngành nghê
33
C«ng ty TNHH
Woosung ViÖt
Nam
S¶n xuÊt kd v¸n sµn, nÑp,
phµo trang trÝ, ®å néi thÊt
CCN §ång L¹ng, huyÖn Phï
Ninh, Phó Thä
0.9
34
C.ty Miwon VN


SXbét ngät, bét canh, h¹t nªm,
ph©n tõ chÊt th¶i
Ph-êng Thanh MiÕu, TP.
ViÖt Tr×, Phó THä
40.0
35
C.ty TNHH KEE.
EUN.VN, DA may
quÇn ¸o dÖt kim
SX, may quÇn ¸o dÖt kim
KCN Thôy V©n, TP. ViÖt
Tr×, Phó Thä
4.7
36
C.ty TNHH
Tairyong VN, DA
dÖt, giÆt, mµÌ
DÖt, giÆt, mµi quÇn ¸o
KCN Thôy V©n, TP. ViÖt
Tr×, Phó Thä
2.5
37
C.ty TNHH Kor-
Vipack

SX v¶i nhùa, bao b× PP
KCN Thôy V©n, TP. ViÖt
Tr×, Phó Thä
8.4
38
C.ty TNHH Hµn
ViÖt-SX l« cao su
SX l« cao su
KCN Thôy V©n, TP. ViÖt
Tr×, Phó Thä
4.2
39
C«ng ty TNHH
Bando Vina
NM s¶n xuÊt linh kiÖn ®iÖn tö,
¨ng ten c¸c lo¹i, m« t¬
KCN Thôy V©n, TP. ViÖt
Tr×, Phó Thä
10.0
40
C.ty Cæ phÇn
Kovi - DA ch¨n
nu«i l¬n thÞt XuÊt
Nu«i lîn thÞt XK
x· Thanh Hµ, huyÖn Thanh
Ba, Phó Thä
2.0
41
C.ty TNHH Saint
Vina
DA sx
sx kinh doanh c¸c s¶n phÈm
thªu hµng may mÆc
X· Minh Ph-¬ng, TP. ViÖt
Tr×, Phó Thä
1.0
42
C.ty TNHH
Texmart Global,
D.A nhµ m¸y may
May XK
CCN §ång L¹ng, huyÖn Phï
Ninh, Phó Thä
2.9
43
C.ty CP Sungwoon
International - D.A
SX bao bi, SP nhua,
SX bao PP, PE
CCN §ång L¹ng, huyÖn Phï
Ninh, Phó Thä
3.5
44
C.ty TNHH
Sewoon Global -
DA nhµ m¸y sx
SX b¶ng m¹ch ®iÖntö
CCN §ång L¹ng, huyÖn Phï
Ninh, Phó Thä
12.5
45
Cty TNHH Tarp
Line Hµ Néi
S¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i v¶i
b¹t PP, PE
CCN §ång L¹ng, huyÖn Phï
Ninh, Phó Thä
4.5
46
Cty TNHH sán xuât
thiêt bi diên Khái
Hoàn
SX thiêt bi diên
KCN Thôy V©n, TP. ViÖt Tr×,
Phó Thä
1
47
Công ty TNHH
FABCHEM VÌNA
SX kinh doanh các loai bao bì
container và nguyên liêu máy móc
thiêt bi pvu sx may mãc
CCN làng nghê Nam Thanh Ba 4.035
Tên công ty
Linh
vuc
kinh
doanh
Dia chi Tel
Cty liên doanh vân
chuyên khach Quang Ninh
DL
Vãn
phßng
C«ng ty
CP xe
(84-33) 825112
CT TNHH Vina New
Tarps
CN
KCN Cai
Lân, TP
Ha Long
84 333 640 108
Công ty HH Nha hang
Han Quôc
DL Ha Long
Công ty liên doanh dia ôc
Viêt Han
DL
phuong
Hon Gai,
TP Ha
Long
84 333 657999
Công ty HH Han Quôc-
Ha Long
DL
Khu 2B
®-êng H¹
Long, B·i
Ch¸y, TP
Trung tâm dich vu du lich
Ha Long
DL
Sè 1
®-êng H¹
Long, TP
H¹ Long,
Nha hang dác san Han
Quôc
DL
phuong
Bãi Chay,
tp Ha Long
STT
Tªn dù ¸n Môc tiªu SX-KD §Þa chØ
V§T ®¨ng ký
(USD)
1
C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ¾c quy
KORNAM
S¶n xuÊt ¾c quy
« t«, xe m¸y c¸c
KCN Phóc Kh¸nh,
Thµnh phè TB
3,243,970
2
C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n POONG SHÌN
VÌNA
Nhµ m¸y may
xuÊt khÈu, quy
KCN Phóc Kh¸nh,
Thµnh phè TB
3,400,000
3
C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ACAVA - Hµn
Quèc
Nhµ m¸y nh·n m¸c
phôc vô ngµnh
KCN NguyÔn §øc
C¶nh, Thµnh phè
900,000
4
C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n PS VÌNA -
Hµn Quèc
Nhµ m¸y may
xuÊt khÈu quy m«
KCN Gia LÔ,
huyÖn §«ng H-ng
5,000,000
5
C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Ìvory ViÖt
Nam
Nhµ m¸y may
xuÊt khÈu quy m«
Km 6+500, ®-êng
10,
4,000,000
6
C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n §¹i Th¸i - Hµn
Quèc
DÖt g¨ng tay b¶o
hé lao ®éng, tÊt
Khu Minh T©n 2,
ThÞ trÊn
545,000
7
C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n HANUL - Hµn
Quèc
Nhµ m¸y may
xuÊt khÈu quy m«
ThÞ trÊn Thanh
Nª,
1,500,000
8
C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n GABASÌ - Hµn
Quèc
Gia c«ng vµ xuÊt
khÈu hµng thªu
Ph-êng TiÒn
Phong,
200,000
9
C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n SUNG JÌN
APPAREL
Nhµ m¸y may
xuÊt khÈu quy m«
c«ng suÊt
ThÞ trÊn TiÒn
H¶i,
huyÖn TiÒn H¶i
500,000
10
C«ng ty TNHH V.J.ONE
ViÖt Nam
Nhµ m¸y may
xuÊt khÈu quy m«
c«ng suÊt
X· Hång Ch©u,
huyÖn §«ng H-ng
800,000
11
C«ng ty TNHH KBJ VN
D©y chuyÒn may
xuÊt khÈu
ph-êng Phó
Kh¸nh,
Thµnh phè TB
200,000
STT
Tªn
C«ng ty
LÜnh
vùc
kinh
doanh
§Þa
chØ
TeI
Ngµy
cÊp
GCN§T
1
C«ng ty
Green
More
ViÖt Nam
S¶n xuÊt
t¨m hå
cøng tõ
tinh bét
152
®-êng
TrÇn
Phó, Lam
0373 824
863
10/1/2002
2
C«ng ty
TNHH
TAE ÌL
BEAUTY
S¶n xuÊt
vµ gia
c«ng c¸c
lo¹i l«ng
Côm
c«ng
nghiÖp
B¾c
17/3/2006
3
Cty
TNHH
Mun Ho
Pumpkin
ChÕ
biÕn c¸c
lo¹i s¶n
phÈm bÝ
X· Hµ
Vinh,
huyÖn

24/3/2010
4
Công ty
TNHH
môt
thành
s¶n xuÊt
hµng
may mÆc
Khu c«ng
nghiÖp
BØm
S¬n,
12/8/2008
Sè TT Tªn c«ng ty LÜnh vùc kinh doanh §Þa chØ
Ngµy ®-îc cÊp
GP§T/GCN§T
Céng: 35 dù ¸n
1
Công ty TNHH G&P Hudson
Sô 191033000148
ngay 5/11/2009
SX vµ KD xuÊt nhËp khÈu bao
b× PP
ThÞ trÊn H-¬ng Canh :
Tó: 0989088969
Ngµy 05/11/2009
2
C«ng ty TNHH Tasco ViÖt Nam
Sè: 09/GP ngµy
7/9/2000
SXKD xuÊt nhËp khÈu bét vµ h¹t
can xi CaCo3
ThÞ trÊn H-¬ng Canh Tel:
0211 866992; Lan:
887220
Ngµy 07/9/2000
3
C«ng ty TNHH Vinakorea
Sè: 14/GP-VP ngµy
3/12/2001
SX hµng may mÆc xuÊt khÈu
KCN Khai Quang Tel :
0211 842.204/5; Fax:
0211 842 206
Ngµy 03/12/2001
4
C«ng ty LD vËn t¶Ì hµnh kh¸ch VÜnh
Phóc
Sè 16/GP-VP ngµy
31/01/2002; §K l¹i sè: 191022000030
ngµy 5/4/07
KD vËn t¶Ì hµnh kh¸ch
Mª Linh, TX VÜnh Yªn
Tel: 0211 862709; Fax:
0211 862 709
Ngµy 31/01/2002;
§K l¹i ngµy
05/4/2007
5
C«ng ty TNHH Shinwon Ebenezer VN
Sè: 17/GP-VP ngµy cÊp
22/2/2002
SX hµng may mÆc xuÊt khÈu
KCN Khai Quang Tel:
0211 842830/4;Fax:0211
842835
Ngµy 22/02/2002
6
C«ng ty TNHH TS- ARÌ
Sè 27/GP-VP ngµy cÊp
06/12/2002
SX KD c¸c lo¹i bao b× PP, PE
KCN Khai Quang Tel:
0211844411; fax:
Ngµy 06/12/2002
7
C«ng ty TNHH Thªu Sehwa VN
Sè 40/GP-VP ngµy 20/5/2003
; §K l¹i sè 192043000116 ngµy 30/6/08
Thªu trªn c¸c SP may mÆc c¸c
lo¹i b»ng vi tÝnh
KCN Khai Quang Tel:
0211 843751; Fax: 0211
843 752
Ngµy 20/5/2003;
§K l¹i ngµy
30/6/2008
8
C«ng ty TNHH Bangsun VN
Sè 45/GP-VP ngµy
24/12/2003; §K l¹i sè 192043000114
ngµy 26/6/08
Cung cÊp dÞch vô giÆt lµ
KCN KHai Quang Tel:
0211 844020; Fax: 0211
844 019
Ngµy 24/12/2003;
§K l¹i ngµy 26/6/08
9
C«ng ty TNHH C¸p ®iÖn SH-VÌNA
Sè 65/GP-VP ngµy
29/10/2004; §K l¹i sè: 192023000057
ngµy 16/10/07
S¶n xuÊt d©y c¸p ®iÖn vµ c¸p
®iÖn tho¹i
KCN Khai Quang Tel:
0211 720183/4/5/6; Fax:
0211 720 187
Ngµy 29/10/2004;
§K l¹i ngµy
16/10/07
10
C«ng ty TNHH Ìnterpac ViÖt Nam
(Trë l¹i tªn cò t6/2008)
Sè 66/GP-VP
ngµy 09/11/2004; §K l¹i sè
192043000101 ngµy 4/6/08
S¶n xuÊt c¸c lo¹i v¶i b¹t
Taupauline
KCN Khai Quang


Ngµy 09/11/2004;
§K l¹i ngµy 4/6/08
11
C«ng ty TNHH Daewoo STC&
Apparel ViÖt Nam
Sè 71/GP-VP ngµy
14/01/2005; §K l¹i sè 192043000122
ngµy 30/6/08
S¶n xuÊt gia c«ng vµ cung cÊp
hµng dÖt may, quÇn ¸o vµ
nguyªn phô liÖu;
SXKD vá
ghÕ xe « t«,, vá ghÕ s« pha,
hµng dÖt may vµ nguyªn liÖu
th«, lµm ®¹i lý tiªu thô s¶n phÈm,
t- vÊn b¸n hµng cho c¸c doanh
nghiÖp cã s¶n phÇm cïng lo¹
KCN Khai Quang; ChiÞ
Hoµn: 0904099012; 0211
3726070; fax: 3726071
Ngµy 14/01/2005;
§K l¹i ngµy 30/6/08
12
C«ng ty TNHH Jin Sung ViÖt Nam (
Cty Multipack VN cò)
Sè 73/GP-VP ngµy
01/4/2005; §K l¹i sè 192043000106
ngµy 16/6/08
S¶n xuÊt vµ KD c¸c lo¹i bao b×
container
KCN Khai Quang

Tel: 0211
847871/2; fax: 0211 847
873
ngµy 01/4/2005;
§K l¹i ngµy 16/6/08
13
C«ng ty Daeyoung VÌHA (Cty LD
Viha) Sè 78/GP-VP; Ngµy
19/5/2005; §K l¹i sè:192022000024
ngµy 12/2/07
S¶n xuÊt vµ KD bao b×
Container, vµÌ b¹t PP, PE
KCN B×nh Xuyªn

Tel: 0211 899547;
Fax: 0211 899 547
Ngµy 19/5/2005;
§K l¹i ngµy 12/2/07
14
C«ng ty TNHH VÌNA-KUM YANG
Sè 79/GP-VP ngµy
25/5/2005; §K l¹i sè 192043000079
ngµy 10/3/2008
SX quÇn ¸o ®Ì xe m¸y, quÇn ¸o
tr-ît tuyÕt, quÇn ¸o thÓ thao vµ
phô liÖu phô vô cho ngµnh may
KCN Khai Quang

Tel:
0211720711/2/3; fax:
ngµy 25/5/2005;
§K l¹i ngµy
10/3/2008
anh s¸ch c¸c dù ¸n hµn quèc ®ang cßn hiÖu Iùc trªn ®Þa bµn tØnh vÜnh phóc (tÝnh ®Õn hÕt th¸ng 5/2010)
15
C«ng ty TNHH Seoul Print Vina (®·
s¸p nhËp víi SP Vina ngoµi KCN)
Sè 85/GP-VP ngµy
31/8/2005
Gia c«ng tr¸ng mµng quÇn ¸o vµ
c¸c s¶n phÈm may mÆc cho c¸c
c«ng ty s¶n xuÊt vµ gia c«ng
hµng may mÆc ViÖt Nam
KCN Khai Quang

Tel: 0211
844021; fax; 0211 843
533
ngµy 31/8/2005
16
C«ng ty TNHH Xe buýt Daewoo VN
Sè 88/GP-VP ngµy
04/10/2005; §K l¹i sè 192043000104
ngµy 16/6/2008
S¶n xuÊt, l¾p r¸p xe Buýt vµ phô
tïng xe Buýt
KCN Khai Quang

Tel:
0211 721 335/7; Fax:
Ngµy 04/10/2005;
§K l¹i ngµy
16/6/2008
17
C«ng ty Quèc tÕ Hannam
Sè 102/GP-VP ngµy
05/4/2006
S¶n xuÊt vµ gia c«ng quµn ¸o
xuÊt khÈu
KCN B×nh Xuyªn:

Tel:
0211 593036; Fax: 0211
Ngµy 05/4/2006
18
C«ng ty TNHH NTS Vina (Seiken
vina) Sè 108/GP-VP ngµy
20/5/2006; §K l¹i sè: 192043000032
ngµy 16/4/07
S¶n xuÊt gia c«ng c¸c s¶n phÈm
c«ng nghÖ cao, chÝp ®iÖn tö
HQ, thiÕt bÞ dß ®iÖn tö Probe
Pin
KCN B×nh Xuyªn; ChÞ
TuyÕt: (KÕ to¸n) §T: 0211
222 388; Fax: 0211
222888

Néi: Tel: 04 2811406;
ngµy 20/5/2006;
§K l¹i ngµy 16/4/07
19
C«ng ty TNHH Kumnam Print
Sè 192042000001 ngµy
01/9/2006
Ìn l-íi, in Ðp nhiÖt trªn c¸c chÊt
liÖu v¶i, lôa, ny l«ng, cao su; thªu
tay vµ g¾n ®Ýnh c¸c h¹t trang
søc trªn s¶n phÈm may mÆc
ThÞ trÊn H-¬ng Canh,
huyÖn B×nh Xuyªn
ngµy 01/9/2006
20
C«ng ty TNHH Yoowon ViÖt Nam
Sè 191023000031 ngµy
16 th¸ng 4 n¨m 2007
S¶n xuÊt b¨ng dÝnh c¸c lo¹i dïng
trong c«ng nghiÖp vµ tiªu dïng
Thuû: 0462811495;
ngµy 16 th¸ng 4
n¨m 2007
21
C«ng ty TNHH t¸i chÕ Covi
Sè 192043000041 ngµy
08/6/07
T¸i chÕ phÕ liÖu kim lo¹i vµ phi
kim lo¹i
KCN B×nh Xuyªn,

ÐT: 04
37853760
ngµy 08/6/07
22
C«ng ty TNHH HJC Vina
Sè 192043000046 ngµy
27/7/2007
SX vµ kinh doanh mò b¶o hiÓm
KCN Khai Quang; Tel:
0211 3726911/2/3; Fax:
0211 3726915
ngµy 27/7/2007
23
C«ng ty TNHH JAHWA
ELECTRONÌCS ViÖt Nam

192043000049 ngµy 24/8/2007
S¶n xuÊt chÊt b¸n dÉn; c¸c linh
kiÖn ®iÖn tö vµ c¸c thiÕt bÞ
c«ng nghÖ th«ng tin
KCN Khai Quang ngµy 24/8/2007
24
C«ng ty TNHH ÌK Han VN
Sè 191043000065 ngµy
05/12/2007
SX bao b× container
ThÞ trÊn H-¬ng Canh Tel:
0211 3887217; fax:
02113887101
ngµy 05/12/2007
25
C«ng ty TNHH Micro Shine Vina
Sè 192043000089
ngµy 02/5/2008
SX kinh doanh linh kiÖn ®iÖn tö
CNC: camrt biÕn h×nh ¶nh, di èt
ph¸t quang, mµn h×nh tinh thÓ
láng, ®Ìn nÒn
KCN Khai Quang; ®t:
02113728802; fax:
02113728800, chÞ duyªn:
0988272010
ngµy 02/5/2008
26
Cty TNHH NhËt Hµn 2
Sè 191043000129 ngµy
30/7/08
SX may thªu, ®an c¸c sp mò, ¸o
giÇy..
Liªn hÖ Cty Minh ViÖt
(trong n-íc); DT:
0211723815, Fax: 0211
3723814(Ngäc)
ngµy 30/7/08
27
C«ng ty TNHH SX Viêt hµn
Sô 192043000135
ngµy 05/12/08
SX lk diên, diên tu, ô tô, xe may
KCN Khai Quang A.
Tr¸ng: 0917290756
ngµy 05/12/08
28
C«ng ty TNHH Heung woo Vina
sô 1910033000147 ngµy
4/9/2009
Thi công xây dung công trinh xây
dung công nghiêp, giao thông, ha
tâng, cho thuê may moc thiêt bi dung
trong xây dung, SX bê tông dung
trong xây dung
Khu d« thÞ chïa Hµ Tiªn ,
tp VÜnh Yªn
ngµy 4/9/2009
29
C«ng ty TNHH Ebooks Vïnh Phúc
Sô 191033000149
ngày 15/12/2009
Hoat dông kinh doanh cac dich vu
thiêt kê dô hoa trên may vi tinh
TT H-¬ng Canh, B×nh
Xuyªn, VÜnh Phóc
ngày 15/12/2009
30
C«ng ty TNHH Light Wel - Viêt Nam
Sô 191022000149
ngµy 22/12/2009
San xuât, kinh doanh may duc, may
cát got vât liêu báng diên, may nen va
cát kim loai.
Thµnh phè VÜnh Yªn ngµy 22/12/2009
31
Công ty TNHH Seokiung Constructino
Vina Sô:191043000151 ngay 10/3/2010
Thi công xây dung công trinh xây
dung công nghiêp, giao thông, ha
tâng,
Thµnh phè VÜnh Yªn Ngay 10/3/2010
32
Công ty TNHH Yongha Vina Sô:
191023000152 ngay 10/3/2010
Thi công xây dung công trinh xây
dung công nghiêp, giao thông, ha
tâng,
Thµnh phè VÜnh Yªn ngay 10/3/2010
33
Công ty TNHH J-Tech Vina
Sô 192043000153 ngay
19/2/2010
SX kinh chán mù bao hiêm xe mô tô
KCN Khai Quang, tp
VÜnh Yªn, VÜnh Phóc
ngay 19/2/2010
34
Công ty TNHH Dea Hung
Sô192043000154 ngay 24/3/2010
May gia công lot mù bao hiêm va
dich vu son mù bao hiêm
KCN Khai Quang, tp
VÜnh Yªn, VÜnh Phóc
ngay 24/3/2010
35
Công ty TNHH Hanyoung Cosntruction
Vina
Sô 191043000156 ngay 31/5/2020
Thi công xây dung công trinh xây dung công
nghiêp, giao thông, ha tâng,
Thµnh phè VÜnh Yªn Ngay 31/5/2010
TT Tên Công ty Tên du anLinh vuc Dia chi Tên Giam dôc Ngay câp phep
1
Công ty TNHH
HAN VI HA
Công ty
trông rung
va san
xuât
nguyên
liêu giây
Trông rung
Ngoai
KKT
2005
2
Công ty TNHH Tea
Sung
Du an
Nha, Ván
phong, Xe
may công
trinh
Thuong mai
Ngoai
KKT
2009
3
Công ty TNHH KS
Tech
Du an san
xuât kinh
doanh vât
tu
San xuât
Ngoai
KKT
2009
4
Công ty TNHH
Sanviha
San xuât,
kinh
doanh
VLXD,
xây dung
DDCN
San xuât
KKT
Vùng
Ang
22/9/2009
5
Công ty TNHH 2
thanh viên VISION
LAND
Xây dung
ha tâng
KCN,
CNC va
truong
dao tao
nghê
Xây dung
KKT
Vùng
Ang
Ông CHUN SEA YOUNG
23/3/2010
6
Công ty TNHH 2
thanh viên Human
City
Khach san
5 sao va
cao ôc ván
phong
Thuong mai
KKT
Vùng
Ang
Ông CHUN SEA YOUNG
23/3/2010
Stt
Tên du án hoàc tên doanh
nghiêp thành lâp
Muc tiêu hoat dông cua DA
Vôn diêu
lê (USD)
Tông vôn
DT
(USD)
Ngày câp
Dia diêm
thuc hiên
DA
I
Doanh nghiêp FDI trong KCN
tâp trung
1
CÔNG TY TRACH NHIEM
HÙU HAN SAMSUNG
INDUSTRIAL VIET NAM.
(Cty TNHH 1 thanh viên) (dáng
San xuât, láp rap va kinh doanh phu tung ô tô
phuc vu tai thi truong Viêt Nam va xuât khâu
892,700 29.1.2007 DD - HS
2
CÔNG TY TRACH NHIEM
HÙU HAN CÔNG NGHIEP
DAEJIN VIET NAM. (Cty
TNHH 1 thanh viên) (dáng ky
San xuât phu tung báng nhua cho xe ô tô. San
xuât gia công va láp rap cac linh kiên cho xe ô tô.
San xuât gia công va láp rap cac linh kiên diên
tu, diên lanh va linh kiên dô gia dung
1,834,000 29.1.2007 DD - HS
CÔNG TY TRACH NHIEM
HÙU HAN CÔNG NGHIEP
DAEJIN VIET NAM.
Diêu chinh tên Công ty thanh: CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHIEP IDT-VINA va diêu chinh tiên
dô thuc hiên du an
1.7.2008 DD - HS
3
CHI NHANH CÔNG TY
TNHH THUC PHAM ORION
VINA
San xuât, kinh doanh banh keo cac loai ######## 9.11.2007 YP
4
CÔNG TY TNHH NANO
TECH
San xuât cac thiêt bi diên tu (dinh vi toan câu,
rada, hôp den ô tô), linh kiên cho vo diên thoai di
dông, lop trang phu PVD va san phâm in công
nghiêp
2,500,000 5,000,000
16.11.200
7
QV
5
Du an Nha may san xuât dêm
mut xuât khâu World Latex
Viêt Nam va thanh lâp CÔNG
TY TNHH WORLD LATEX
San xuât dêm mut xuât khâu 1,000,000 2,000,000 29.2.2008 KLKQV
Du an Nha may san xuât dêm
mut xuât khâu World Latex
Viêt Nam va thanh lâp CÔNG
TY TNHH WORLD LATEX
Táng vôn diêu lê thanh 3,5 triêu USD va vôn dâu
tu thanh 3,5 triêu USD
2,500,000 1,500,000 7.5.2008 QV
6
Thanh lâp CÔNG TY TNHH
ALPHA PRECISION VIET
NAM va thuc hiên du an NHA
MAY SAN XUAT VA LAP
San xuât, láp rap ban phim diên thoai di dông kÿ
thuât cao, quy mô 1.588.000 san phâm/nám; San
xuât, láp rap cac linh kiên diên tu kÿ thuât cao
khac, quy mô 2.268.000 san phâm/nám.
550,000 2,100,000 14.2.2008 YP
7
Thanh lâp CÔNG TY TNHH
DAEHO MAN MACHINE
INTERFACE VIET NAM va
thuc hiên du an NHA MAY
San xuât, kinh doanh cac linh kiên may in laser
kÿ thuât cao va cac linh kiên diên tu kÿ thuât cao
khac voi quy mô 600.000 san phâm/nám
5,000,000 5,000,000 19.2.2008 YP
8
Thanh lâp CÔNG TY TNHH
FLEXCOM VIET NAM va
thuc hiên du an NHA MAY
SAN XUAT BANG MACH
San xuât va kinh doanh cac bang mach diên tu
dang deo voi quy mô 240.500 san phâm/nám
4,000,000 ######## 19.2.2008 YP
9
Thanh lâp CÔNG TY TNHH
EM-TECH VIET NAM va thuc
hiên du an NHA MAY SAN
XUAT THIET BI ÂM THANH
San xuât va kinh doanh micro, loa, tai nghe, cac
thiêt bi âm thanh kÿ thuât cao va cac linh kiên
diên, diên tu kÿ thuât cao khac, quy mô
80.000.000 san phâm/nám.
1,200,000 5,000,000 18.2.2008 YP
10
Thanh lâp CÔNG TY TNHH
HA NOI SAMYOUNG
TECHNOLOGY va thuc hiên
du an NHA MAY SAN XUAT
San xuât ban phim kim loai diên thoai di dông kÿ
thuât cao, quy mô 5.000.000 san phâm/nám; San
xuât ban phim nhua, linh kiên diên tu chinh xac
kÿ thuât cao cho diên thoai di dông va cac linh
3,000,000 8,000,000 18.2.2008 YP
11
Thanh lâp CÔNG TY CO
PHAN SEOUL METAL VIET
NAM va thuc hiên du an NHA
MAY SAN XUAT LINH KIEN
San xuât va kinh doanh dinh vit, ôc vit chinh xac
voi quy mô 2.500.000 san phâm/nám; San xuât
va kinh doanh linh kiên diên tu kÿ thuât cao khac
voi quy mô 2.000.000 san phâm/nám
600,000 5,600,000 19.2.2008 YP
12
Thanh lâp CÔNG TY CO
PHAN SESHIN VIET NAM va
thuc hiên du an NHA MAY
SAN XUAT VO DIEN THOAI
San xuât va kinh doanh vo diên thoai di dông kÿ
thuât cao voi quy mô 12.000.000 san phâm/nám;
San xuât, kinh doanh miêng dêm kÿ thuât cao
dung cho tu lanh va cac linh kiên diên tu kÿ thuât
3,000,000 ######## 19.2.2008 YP
13
Thanh lâp CÔNG TY TNHH
BUJEON VIETNAM
ELECTRONICS va thuc hiên
du an THANH LAP CÔNG TY
San xuât loa (micro speaker) cho diên thoai di
dông, loa cho MEMS, loa cho thiêt bi sô SMD,
tu diên, dông co lam rung trong diên thoai di
dông, tai nghe blue tooth, bô dôi diên cho man
6,000,000 ######## 10.3.2008 QV
14
Thanh lâp CÔNG TY TNHH
SAMSUNG ELECTRONICS
VIET NAM va thuc hiên du an
SAMSUNG ELECTRONICS
Nghiên cuu va phat triên cac san phâm diên tu
công nghê cao; San xuât, láp rap, gia công, tiêp
thi va kinh doanh cac san phâm diên tu công nghê
cao nhu: diên thoai di dông, thiêt bi viên thông va
######## ######## 25.3.2008 YP
15
Thanh lâp CÔNG TY TNHH
DIEN TU SUN - VINA
San xuât, kinh doanh dây cap diên cac loai 300,000 1,000,000 24.4.2008 TS
16
Thanh lâp CÔNG TY TNHH
SEONG JI VINA va thuc hiên
du an NHA MAY SAN XUAT
CAC SAN PHAM VA LINH
San xuât cac san phâm va linh kiên diên tu
voi Quy mô nám san xuât ôn dinh: 13.000.000
san phâm/nám.
3,000,000 ######## 15.5.2008 TT3
17
Thanh lâp CÔNG TY CO
PHAN KTT VINA
Gia công san xuât cac loai gô, gô ep.
San xuât thung dong hang xuât khâu.
San xuât truc gô dê cuôn dây cap diên, kê gô kê
hang, cac vât dung khac báng gô.
300,000 1,000,000 21.5.2008 TH
DOANH NGHIEP FDI HÀN QUÓC TINH BAC NINH
18
CÔNG TY TNHH 3H
VINACOM (DN dáng ky lai)
va thuc hiên du an NHA MAY
3H VINACOM
San xuâthat nhua PVC, XLPE, PE iacketing,
Binder tape
1,145,000 1,533,000 16.6.2008 TS
19
Thanh lâp CÔNG TY TNHH
SHINHWA VINA va thuc hiên
du an NHA MAY SAN XUAT
DÂY CAP MA CACH DIEN
San xuât dây cap ma cach diên. 3,000,000 ######## 10.6.2008 TT3
20
Thanh lâp CÔNG TY TNHH
SUNG IL E&C va thuc hiên du
an NHA MAY SAN XUAT
CAC THIET BI DIEU CHINH
San xuât cac thiêt bi diêu chinh gio, cac loai ông
thông gio, cach nhiêt.
825,000 825,000 30.6.2008 DD - HS
21
Thanh lâp CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHE THÔNG TIN
HANWOOL VIET NAM va
thuc hiên NHA MAY SAN
XUAT DEN CHIEU MAN
San xuât, kinh doanh den chiêu man hinh LED kÿ
thuât cao cua diên thoai câm tay.
1,000,000 4,600,000 16.9.2008 TS
22
Thanh lâp CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHE THÔNG TIN
HANWOOL VIET NAM va
thuc hiên NHA MAY SAN
San xuât, kinh doanh den chiêu man hinh LED kÿ
thuât cao cua diên thoai câm tay.
1,000,000 4,600,000 16.9.2008 TS
23
Thanh lâp CÔNG TY TNHH
SAN XUAT ONG THEP
HANYANG VIET NAM va
thuc hiên du an NHA MAY
San xuât cac san phâm ông sát, thep báng
phuong phap cuôn nong, cuôn lanh: công suât
200 tân/nám; Kinh doanh tâm, thoi kim loai, ông
thep va cac kim loai co ban
1,800,000 1,800,000
24.10.200
8
NS-HL
24
Thanh lâp CÔNG TY TNHH
KIM CO VIET NAM va thuc
hiên du an NHA MAY SAN
XUAT THAP LANH KYUNG
San xuât kinh doanh cac san phâm thap lanh
công nghiêp: công suât 200 AE/nám.
1,997,200 1,997,200
24.10.200
8
NS-HL
25
Thanh lâp CÔNG TY TNHH
INTERNATIONAL PART
MANUFACTURING va thuc
hiên du an INTERNATIONAL
San xuât, láp rap, gia công va thuê gia công cac
chi tiêt, linh kiên, phu tung công nghiêp voi quy
mô khoang 2.500 san phâm cac loai/nám san
xuât ôn dinh.
450,000 4,500,000
23.12.200
8
NS-HL
26
CÔNG TY TNHH TAIXIN
PRINTING VINA
San xuât va in ân cac san phâm:
- The bao hanh, sô tay huong dân su dung cho
cac san phâm diên thoai, diên tu, diên dân dung
va cac san phâm công nghiêp khac.
1,000,000 3,000,000 12.2.2009 TS
27
Thanh lâp CÔNG TY TNHH
HA NOI SEOWONINTECH va
thuc hiên du an THANH LAP
NHA MAY SAN XUAT BAN
PHIM DIEN THOAI DI
San xuât va kinh doanh ban phim diên thoai di
dông voi quy mô nám san xuât ôn dinh la
20.000.000 san phâm.
5,000,000 ######## 3.4.2009 YP1
28
Thanh lâp CÔNG TY TNHH
NAMHYUN PRECISION
VIET NAM va thuc hiên du an
NHA MAY SAN XUAT
KHUNG VA MANG CHAN
San xuât khung va mang chán loa micro diên
thoai di dông.
150,000 250,000 1.6.2009 YP1
29
Thanh lâp CÔNG TY TRACH
NHIEM HÙU HAN
POLYTECH HAN QUOC va
thuc hiên du an NHA MAY
San xuât cac loai ông nhua va phu kiên cao câp
dung cho nganh xây dung co cuong dô cao voi
quy mô nám san xuât ôn dinh la 5.000 tân san
phâm.
1,000,000 3,000,000 18.6.2009 TT3
30
Thanh lâp CÔNG TY TNHH
CO KHI KEOSAN VINA va
thuc hiên du an Thanh lâp Công
ty TNHH co khi Keosan Vina
San xuât câu truc va may moc, thiêt bi cho dây
chuyên may nghiên, sang va tai chê rac thai
950,000 1,150,000 15.7.2009 TS
31
Thanh lâp CÔNG TY TNHH
YOUNGJIN HI-TECH VINA
va thuc hiên NHA MAY
YOUNGJIN HI-TECH TAI
San xuât thiêt bi diêu khiên va hê thông may moc
tu dông dung dê san xuât diên thoai di dông va
cac loai linh kiên diên tu voi quy mô 22.760.000
san phâm/nám.
200,000 600,000 16.7.2009 TS
32
Thanh lâp CÔNG TY CO
PHAN JEHIL VINA
Gia công mut xôp va cac san phâm báng mut xôp
bao vê mù bao hiêm, xe hoi, diên thoai.
Gia công cac loai miêng dêm mut xôp kÿ thuât
khac.
600,000 600,000 4.9.2009 TS
33
Thanh lâp CÔNG TY TNHH
VDS VIET NAM va thuc hiên
du an NHA MAY SAN XUAT
VA CUNG CAP PHU TUNG
San xuât cac linh kiên va phu tung láp rap diên
thoai di dông (mô to, ban mach.) voi công suât
24.000.000 don vi/nám.
400,000 400,000
09.10.200
9
QV
34
Thanh lâp CÔNG TY TNHH
CHE TAO MAY JUYOUN
VIET NAM
San xuât va kinh doanh chê tao may gia công co
khi, cac loai may dung trong công nghê san xuât
bang mach diên tu nhu may boc mach, may tra
rua, may tây dinh mach. va cac loai linh kiên
100,000 300,000
16.10.200
9
QV
35
Thanh lâp CÔNG TY TNHH
TECHNO-S va thuc hiên DU
AN TECHNO-S TAI BAC
NINH
San xuât, kinh doanh vo diên thoai di dông va cac
linh kiên diên tu kÿ thuât cao khac voi quy mô
12.000.000 san phâm/nám.
350,000 1,000,000
23.10.200
9
YP1
36
Thanh lâp CÔNG TY TNHH
SINHAN ENG va thuc hiên
DU AN SINHAN ENG - BAC
NINH
Son, ma vo diên thoai di dông va cac linh kiên
diên tu cao câp khac báng phuong phap phun,
phun chân không siêu cao va bay hoi chân không
voi quy mô 7.200.000 san phâm/nám.
1,500,000 5,000,000
23.10.200
9
YP1
37
Thanh lâp CÔNG TY TNHH K-
STAR va thuc hiên du an K-
STAR - BAC NINH
Son, ma vo diên thoai di dông va cac linh kiên
diên tu cao câp khac báng phuong phap phun,
phun chân không siêu cao va bay hoi chân không
voi quy mô 7.200.000 san phâm/nám.
1,500,000 5,000,000 1.12.2009 YP1
38
Thanh lâp CÔNG TY TNHH
SAMSUNG SDI VIET NAM
va thuc hiên du an NHA MAY
SAN XUAT CUA SAMSUNG
San xuât va kinh doanh linh kiên diên tu va linh
kiên diên thoai di dông.
5,000,000 ########
10.12.200
9
YP1
39
Thanh lâp CÔNG TY TNHH
SUNGWOO VINA va thuc hiên
du an SUNGWOO VINA-BAC
NINH
San xuât cac san phâm dat tiêu chuân san phâm
công nghê cao nhu sau: Linh kiên, phu kiên diên
tu su dung khuôn co dô chinh xac cao; Phu kiên
camera; Phu kiên may in; Dung cu quang hoc;
Phu kiên môdun ban dân va cac loai linh kiên
diên tu cao câp khac
2,500,000 8,000,000 14.1.2010 TT3
40
Thanh lâp CÔNG TY TNHH
HILOCK VIET NAM va thuc
hiên du an XUONG DIEN TU
HILOCK
Gia công, xu ly bê mát cac san phâm dinh vit,
dinh ôc dê lam chát môi nôi voi quy mô
240.000.000 san phâm/nám
500,000 700,000 14.1.2010 YP1
41
Thanh lâp CÔNG TY TNHH
SHELL-LINE va thuc hiên du
an NHA MAY SHELL-LINE,
BAC NINH
San xuât cac san phâm dat tiêu chuân san phâm
công nghê cao nhu sau: Mô-dun diên thoai di
dông va mô-dun cho cac thiêt bi diên tu cao câp
khac; Linh kiên, phu kiên cho diên thoai di dông
2,000,000 ######## 18.1.2010 QVMR
42
Thanh lâp CÔNG TY TNHH
LKAN ENG va thuc hiên du an
LKAN ENG-BAC NINH
Son, ma vo diên thoai di dông va cac linh kiên
diên tu cao câp khac báng phuong phap phun,
phun chân không siêu cao va bay hoi chân không
voi quy mô 7.200.000 san phâm/nám.
1,500,000 5,000,000 9.2.2010 YP1
43
Thanh lâp CÔNG TY TNHH
SR HANOI DAEDONG va
thuc hiên du an NHA MAY SR
HANOI DAEDONG, BAC
San xuât man hinh diên thoai di dông, phun duc
khuôn diên thoai di dông, dâp kim loai, in nhãn
va trang tri trong khuôn vo diên thoai di dông voi
quy mô 53.200.000 san phâm/nám.
2,300,000 7,000,000 10.2.2010 QVMR
44
Nhµ m¸y s¹n xuÊt HanShin
Vina
S¹n xuÊt, l/p r¸p hÖ theng m¸y mãc tu ®eng,
cöa tu ®eng 150,000 500,000 11/3/2010 QuÕ Vâ
45
Nhµ m¸y s¹n xuÊt, l/p r¸p vµ
kinh doanh c¸c s¹n phEm c«ng
nghÖ cao nh- ®iÖn tho'i di
®eng vµ c¸c linh phô kiÖn
S¹n xuÊt, l/p r¸p vµ cung cÊp ®iÖn tho'i di
®eng 5,000,000 ######## 23/3/2010
Yªn
Phong 1
Tông sô du án: 45 ########
II
Doanh nghiêp FDI ngoài KCN
tâp trung
STT Tên du án Muc tiêu
Vôn diêu

Tông vôn
dâu tu
Ngày câp
Dia diêm
Diên tích
1
Công ty TNHH Viet PaciIic
Clothing
-San xuât hang may mác.
-Chê biên lông vù.
7,800,000 6.11.2002
Xã Võ
Cuong,
TP Bác
Ninh.
2
Công ty TNHH ô tô Doosung
Viêt Nam
San xuât phu tung Ro-mooc cho ximáng 135
chiêc/nám; - San xuât phu tung cho xe chuyên
dung cho chât long: 100 chiêc/nám; - San xuât
phu tung cho Ro-mooc cho khi dôt hoa long LPG
####### ####### 8.7.2008
Cum
Công
nghiêp
Hap Linh
3 Công ty TNHH Jeesung Vina
Dâu tu xây dung nha may san xuât hang may
mác xuât khâu voi quy mô du kiên 300000san
phâm/nám.
500,000 1,500,000 18.12.2007

8¹19Cum
công
nghiêp 1
4
CÔNG TY TRACH NHIEM
HÙU HAN CHANGSUNG
VINA
Thi công láp dát hê thông lo suoi va diêu hoa
không khi; Thi công láp dát hê thông câp thoat
nuoc; Thi công láp dát hê thông loc không khi;
Thi công láp dát hê thông khu ô nhiêm môi
400,000 400,000 16.6.2008
Sô 16 -
Duong
Nguyên
Xuân
5
Công ty TNHH hô tro co khi
Han Quôc - KMS
Thuc hiên cac muc tiêu theo nganh nghê kinh
doanh, cung câp cac san phâm vê linh vuc co khi,
may xây dung, ô tô, may công nghiêp cac loai,
thiêt bi phuc vu nganh co khi
200,000 ######## 7.4.2009
Sô 26F,
duong
Han
Thuyên,
6 Công ty TNHH kiên truc AD
Tu vân thiêt kê, thi công cac công trinh công
nghiêp tai cac Khu công nghiêp, dân dung va
trang tri nôi ngoai thât cua cac công trinh
55,000 500,000 10.4.2009
Sô nha 21
(lô sô 6),
duong
Nguyên
7
Thanh lâp Công ty cô phân
KTT VINA
San xuât cac san phâm gô voi doanh
thu khoang 9,0 ty dông/nám; san xuât, gia công
va cho thuê may cua, may xe gô doanh thu 4,8 ty
dông/ nám.
300,000 ####### 12.8.2009
Dia diêm
thuc
hiên du
an: Thôn
8
Thanh lâp Công ty TNHH công
nghiêp diên tu Viêt Han.
San xuât, láp rap bang thông tin quang cao diên
tu; cac thiêt bi lam lanh công nghiêp, tu lanh,
may lanh; san xuât dây diên va dâu nôi diên; Dai
ly tiêu thu san phâm cho cac doanh nghiêp khac
200,000 ####### 19.11.2009
Cum CN
Hap
Linh,
thanh phô
9
Thanh lâp Công ty TNHH
Intogrant.
Kinh doanh cac dich vu liên quan dên khach san,
nha hang, quan bar, tám hoi, mat-xa, cát toc.
500,000 500,000 23.11.2009
Trung
tâm
thuong
mai Dông
Tông vôn dâu tu
10
Thanh lâp Công ty
TNHH xây dung
Mirae
Cung câp dich vu: Xây dung nha cac loai; Láp
dát hê thông diên; Láp dát hê thông câp, thoat
nuoc; Láp dát hê thông lo suoi va diêu hoa không
khi; Láp dát hê thông xây dung khac va hoan
70,000 70,000 1/3/2010
Sô 524
duong
Han
Thuyên,
Tông sô du án: 10 ########
Tông I + II: 55 du án ########
Tông vôn dâu tu
Tông vôn dâu tu
STT Tªn dù ¸n
Vèn
®Çu t-
(triÖu
USD)
Sè, ngµy cña GP gèc Trô së dù ¸n
1 C.ty TNHH SHÌNTS BVT 5 16/GP-HD; 22/7/01 X· T©n D©n - ChÝ Linh
2 C.ty Quèc tÕ TNHH D & S ViÖt Nam 5 29/GP-HD; 20/01/03 X· CÈm Th-îng - TPHD
3 C.ty TNHH Global MFG 3.85 31/GP-HD; 21/02/03 ThÞ trÊn Phó Th¸i- Kim Thµnh
4 C.ty TNHH Ìnjae Vina 2.2 33/GP-HD; 19/6/03 Lai C¸ch, CÈm Giµng
5 C.ty TNHH Hopex 5 37/GP-HD; 10/12/03 614 L¹c Long Qu©n, quËn T©y
6 C.ty LD quèc tÕ ABC 10.5 45/GP-HD 01/6/04 Ph-¬êng B×nh Hµn-TPHD
7 C«ng ty TNHH Samil Hµ Néi vina 5 49/GP-HD; 5/01/05 Lai C¸ch, CÈm Giµng
8 C.ty TNHH may mÆc XK Cachee HD 1 58/GP-HD 15/12/2005 CCN CÈm Th-îng - TPHD
9 C.ty TNHH PNG ViÖt Nam 3.85 59/GP-HD 8/2/2006 Céng hoµ, ChÝ Linh
10 C.ty TNHH ÌQLÌNK 5 60/GP-HD 03/3/2006 §ång L¹c, Nam S¸ch
11 Cty TNHH YA-AJM VN 1.5 042042000001/ 15.8.2006 CCN Lai c¸ch-CÈm Giµng
12 Cty TNHH Heelim vina toys 2.4 042021000002/22.8.2006 CCN Hoµng DiÖu - Gia Léc-TP
13 Cty may XK SSV 2 041023000009/17.01/2007 Ph-¬êng B×nh Hµn-TPHD
14 C.ty TNHH Embossa 1.6 041043000016/01.6.2007 Minh §øc, Tø Kú,
15 C.ty TNHH Sees vina* 3 041043000029/01.11.2007 Th¸i Häc, B×nh giang
16 C.ty TNHH KT Vina 2.4 041043000054/18/6/2008 ph-êng Ngäc Ch©u, thµnh phè
17 Cty TNHH ESSEN VÌNA 0.3 041043000055/18/6/2008 ThÞ trÊn Phó Th¸i- Kim Thµnh
18 Cty TNHH Nam Lee 2.4 04104300072/20.11.2008 CCN Ngò Hïng, Thanh MiÖn
19 Cty TNHH HK VÌNA 3 041023000079/13.3.2009 Ph¶ L¹i, ChÝ Linh
20 Cty TNHH Vina Plyash & Cement * 7
041023000081/10.9.2009
Chí Linh HD
21
C.ty TNHH Youeal Eil
0.6
41043000085; 16/12/2009
T©n Tr-êng CÈm Giµng HD
22 C.ty TNHH Vina Sekyo 0.46 03/GP-KCN-HD; 22/9/03 KCN Nam S¸ch
23 C.ty TNHH Hai Vina 5.5 11/GP- KCN-HD 31/3/04 KCN §¹i An
24 C.ty TNHH Orisel VN 1.522 19/GP-KCN, 17/02/2006 KCN §¹i An
25 C.ty Princeton Bio Meditech Ìnc 1.2 042043000057.5/2/2007 KCN §¹i An
26 C.ty TNHH Haatz Vina* 5 042045000062/29.5.2007 §¹i An
27 C.ty TNHH ThÐp DONGBANG 19 042033000080/12.12.2007 KCN §¹i An
28 C.ty Cæ phÇn Silkroad Hµ Néi* 1.5 042043000082/02.01.2008 KCN Nam S¸ch
29 C.ty TNHH DY-VÌNA 3.617 42023000086/22.022008 KCN §¹i An
30 Cty TNHH Namae Vina Electronics 10 042043000093/29.4.2008 KCN §¹i An
31 Cty TNHH Chemilens VN 16.253 42043000119/19/9/2009 KCN §¹i An
32 C.ty TNHH Kefico Viªt Nam 65 42043000119/19/9/2009 KCN §¹i An
33 C.ty TNHH During VN 4 042043000126/16.4.2010 KCN §¹i An
34 C.ty TNHH KPF ViÖt Nam 6 042023000127/20.4.2010 KCN §¹i An
Tæng céng 211.65
DANH SÁCH CÁC DOANH NGHÌÖP HµN QUèC
gành nghê TEL/FAX
May mÆc, quÇn ¸o m-a 49343959
may mÆc 846906
hµng dÖt may 721588
hµng may mÆc vµ giÆt mµi
VËn t¶i hµnh kh¸ch
SXKD GiÇy dÐp 753315
SXKD hµng may mÆc 0913256256(H-ng)
May mÆc, mò
ThiÕt bÞ ®Çu cuèi, ®iÖn tho¹i cÇm tay
May mÆc
SX KD ®å choi (thó nhåi b«ng XK)
May XK
SX hµng thªu ren, may mÆc XK
SXKD g¨ng tay, quÇn ¸o XK
s¶n xuÊt kd c¸c s¶n phÈm g¨ng tay,
nh·n mac TPR, nh·n mac cao su
SX gia c«ng hµng dÖt may, nguyªn
phô liÖu phôc vô dÖt may
s¶n xuÊt gia c«ng c¸c hµng may mÆc
SXKD hµng may mÆc, dÖt kim, ®an
mãc
xö lý, t¸i chÕ tro bay
KD nhâp khâu dô dung diên, vât liêu diên,
vât liêu nganh nuoc, linh kiên diên tu,
thiêt bi phong chay chua chay, may truyên
thông co dây
Sx, gia công; vât liêu chông sôc cho bao bi san
phâm diên tu, bao bi công nghiêp; san xuât gia
công khuôn chân không, khuôn giây dê tao
khung gia cô.
May mÆc
§iÖn tö, cÇu tr× sö dông trong cn
TB kiÓm tra søc khoÎ, que thö thai, thö dông chøng
SX hÖ thèng x«ng h¬i vµ xö lý khö mïi cña bÕp
SX thÐp
SXKD c¸c chÊt phô gia bªt«n
sx vµ XK d©y gia cè, vá bäc, cho c¸p
®iÖn vµ c¸p sîi quang, sîi gia cè cho
c¸p ®iªn vµ sîi quang, c¸c lo¹i d©y
bÖn vµ l-íi.
Sx linh kiÖn ®Ìön tö
Sx m¾t kÝnh thuèc
sx vµ b¸n phô tïng vµ bé phÇn phô
trî xe cã ®éng c¬ vµ ®éng c¬ xe
sx vµ b¸n phô tïng vµ bé phÇn phô
trî xe cã ®éng c¬ vµ ®éng c¬ xe
SX linh kiÖn l¾p r¸p «t«
SX ®inh ghim, ®inh t¸n, vßng ®Öm vµ c¸c sp kh«ng ren t-¬ng tù; SX c¸c sp ®inh vÝt, bul«ng, ®ai èc vµ c¸c sp cã ren t-¬ng tù
Tên công Lv Tên du un ¡inI vuc kInI dounI Ðiu cIi
Tên
GIum dôc TeI ( nêu có)
Nguv
duoc câp
gIâv
Tel: 82-2-
333-4720
Sô:
02/GP-
SL
ngay
22/03/20
04
Fax: 82-2-
333- 4726
Tel: 82-31-
728-3776-8
Sô:
01/GP-
SL
ngay
27/5/200
2Sô:
Fax: 82-31-
728-3779
Sô:
01/GPD
C 01-SL
Công ty Shin Wha
AIIorestation Co.,Ltd
Tham gia hop dông hop tac kinh
doanh thuc hiên du an trông va
chê biên cây Ngân hanh tai
huyên Môc Châu, tinh Son La
PIuL LrIên nông
Ium ngIIêp
Sô: 11/4, 32-2 Kosoo
Dong Mapo - Gu
Seoul, Korea.
Ông
SIIn ¡n
Kvu
Công ty
MC.ANDT.KOREA-
CO - LTD
Liên doanh voi Công ty cô phân
xe khach Son La triên khai Du
an dâu tu dôi moi phuong tiên
vân tai hanh khach.
DicI vu vân cIuvên
IunI kIucI.
Kolon Tripols I C
814, 210, Kumg
Dongok Dong,
Bundang Gu,
Sungnam Si,
Kyunggi Di, Korea.
Ông
SIIm
Jue Sup
Tên công ty Tên du án Linh vuc kinh
doanh
Dia chi Tên
Giám
dôc
Tel Ngày
duoc
câp
giây
phép
dâu tu
Công ty cô phân Bác Hoa
(Trong do: Công ty cô
phân thuong mai Bác Kan;
Công ty cô phân Hoa Binh
GLOBAL va Ông PARK
CHUN SUK gop cô dông)
San xuât than hoat
tinh
San xuât than
hoat tinh xuât
khâu
Thôn Tân Cu, xã
Xuât Hoa, thi xã
Bác Kan
Nguyên
Xuân

Ngay
08/4/20
09
Chu dâu tu Tên du án Dia chi
Linh vuc
kinh doanh
Dôi tác dâu
tu
CTDT (sô.
ngày câp)
1
Cty Quôc tê
Viêt-Pan
PaciIic
San xuât,
kinh doanh
hang may
mác xuât
khâu
1050 duong
Xuong
Giang-
TP.BG
May mác Han Quôc
02A/GP-BG
14/06/2001
2
Cty TNHH
JMC Viêt
Nam
San xuât,
kinh doanh
hang may
mác XK
Phô Moi -
Hông Thai -
Viêt Yên
May mác Han Quôc
07A/GP-BG

10/07/2002
3
Cty LD Vân
tai hanh
khach Bác
Ha
Kinh doanh
vân tai hanh
khach
Ngã ba
Quan
Thanh -
TP.Bác
Giang
Vân tai kho
bãi
Han Quôc
08/GP-BG
21/11/2002
4
Cty TNHH
A-One Viêt
Nam
San xuât
kinh doanh
hang may
mác
Cum CN
huyên Viêt
Yên
May mác Han Quôc
14A/GP-BG

17/12/2003
5
Cty TNHH
Công nghê
SAMWOO
VN
San xuât
Anten, thiêt
bi viên
thông
KCN Dinh
Tram
CN chê
biên, chê tao
Han Quôc
15A/GP-BG
22/3/2004
6
Cty TNHH
dô gô ván
phong
Sungmin
Viêt Nam
San xuât,
tiêu thu dô
gô ván
phong cac
loai
Dôi Che -
Dinh Kê -
TP.BG
CN chê
biên, chê tao
Han Quôc
22A/GP-BG
02/11/2004
7
Cty Philko
Vina
Thiêt kê,
san xuât cac
ân phâm
may mác,
dô da
Duong 296
- Duc
Tháng -
Hiêp Hoa
May mác Han Quôc
26A/GP-BG
25/05/2005
8
Cty TNHH
Korea-Viêt
Nam
Kyungseung
San xuât
quân ao
may sán
Cum CN
Dông Dinh -
Tân Yên
May mác Han Quôc
2010430000
08
04/05/2007
9
Cty TNHH
Dông Hoa
In bao bi
cat tông va
gia công dô
gô xuât khâu
Cum CN
Dông Dinh -
Tân Yên
CN chê
biên, chê tao
Han Quôc
30A/GP-BG

27/12/2005
10
Cty Sam
Won
Industrial
San xuât,
kinh doanh
hang nông
san, banh
keo, dung
cu diên
Lô 6 KCN
Song Khê -
Nôi Hoang
CN chê
biên, chê tao
Han Quôc
01/GP-
KCN-BG
09/01/2006
11
Cty TNHH
Dae Kwang
VN
San xuât
hang vai soi
(chán, dêm,
ao âm)
Cum CN
Dông Dinh -
Tân Yên
CN chê
biên, chê tao
Han Quôc
31A/GP-BG
09/01/2006
12
Cty TNHH
Unico
Global
San xuât
hang may
mác xuât
khâu
TT Tân
Dân - huyên
Yên Dùng
May mác Han Quôc
32A/GP-BG
24/02/2006
13
Nha may
may mác
T.T.B
Global Bác
Giang -
Viêt Nam
San xuât,
gia công
hang may
mác
Bich Son -
Viêt Yên -
BG
May mác Han Quôc
2020420000
01
29/08/2006
14
Cty TNHH
TTL Viêt
Nam
San xuât
khoa va phu
kiên cho
san phâm
may mác
KCN Song
Khê - Nôi
Hoang
May mác Han Quôc
2020430000
06/GCNDT-
KCN
06/02/2007
15
Cty TNHH
HABOK
Nha may
san xuât
lông mi
gia va cac
phu kiên
lam dep
Xã Canh
Thuy-
Huyên Yên
Dùng-Tinh
Bác Giang
May mác Han Quôc
2020430000
16
07/4/2007
16
Cty TNHH
CONKAISE
R VINA
San xuât
cac thiêt bi
diên tai Bác
Giang
Xuong sô 3-
Cty Cô
phân Co
khi Dô Kha-
CCN Nôi
Hoang
CN chê
biên, chê tao
Han Quôc
2020430000
17
12/9/2007
TT
17
Cty TNHH
SAMKU
VINA
San xuât
cac loai
gáng tay
Xã Canh
Thuy-
Huyên Yên
Dùng-Tinh
Bác Giang
May mác Han Quôc
2010430000
11
20/11/2007
18
Cty TNHH
Daeyang
HaNoi
Nha may
san xuât
linh kiên
diên tu
Daeyang -
Bác Giang
Cum CN
Dông Dinh -
Tân Yên -
BG
CN chê
biên, chê tao
Han Quôc
2010430000
12
17/12/2007
19
Cty LD Vân
tai hanh
khach Bác
Ha
Xuong sua
chua ôtô va
bãi dô xe
phuc vu
phat triên
vân tai công
công
Lô B1-Cum
CN sô II-Xã
Xuong
Giang-
TP.BG
Vân tai kho
bãi
Han Quôc
2012100008
0
24/01/2008
20
Cty TNHH
Sung Woo
Vina
Nha may
may Sung
Woo Vina
Thuê nha
xuong cty
TNHH Viêt
An Lô B10,
B12 - KCN
Dinh Tram -
Bác Giang
CN chê
biên, chê tao
Han Quôc

2020430000
44
02/4/2008
21
Cty TNHH
KPC
Nha may
san xuât
gôm su tai
BG
Cum CN-
Dich vu tâp
trung huyên
Tân Yên
CN chê
biên, chê tao
Han Quôc
2010430000
16
27/3/2008
22
Cty TNHH
Samuel &
Dongkwang
Nha may
san xuât
gáng tay thê
thao Samuel
Cum CN
Dich vu tâp
trung huyên
Tân Yên
May mác Han Quôc
2010430000
17
04/4/2008
23
Cty TNHH
Han Sol
Vina
Nha may
may Han
Sol Vina
CCN Nôi
Hoang
(thuê nha
xuong cty
Dô Kha)
May mác Han Quôc
2020430000
51
04/6/2008
24
Cty TNHH
Samuel
Dongkwang
Daekwang
Nha may
Samuel
Dongkwang
Dáewang
(SX kêt câu
thep)
Cum CN
Dông Dinh-
Tân Yên
CN chê
biên, chê tao
Han Quôc
2010230000
21
26/6/2008
25
Cty TNHH
Diên tu
Yesung
Nha may
diên tu
Yesung
Lô E 1, 2
KCN Dinh
Tram
CN chê
biên, chê tao
Han Quôc

2020430000
52
03/7/2008
26
Công ty
TNHH 1
TV Dât
dai Viêt
Han
XD va
kinh
doanh co
so ha tâng
KCN Viêt
Han
KCN Viêt
Han
KD bât
dông san
Han Quôc
2020430000
67
24/12/2008
27
Cty TNHH
YYOJIN
VINA
San xuât
bao bi
nhua
KCN SK-
NH
CN chê
biên, chê tao
Han Quôc
202043000
069
16/2/2009
28
Cty TNHH
tu vân
Tuong lai
Ván phong
công ty
TNHH Tu
vân Tuong
lai
Thôn Câu
Mÿ, xã Tân
Mÿ
khac Han Quôc
29
Cty TNHH
Diên tu
TAEYAng
Viêt Nam
Du an SX
ma hinh
diên thoai
di dông
Lô B10, B12
CN chê
biên, chê tao
Han Quôc
202043000
070
18/3/2009
30
Cty TNHH
ASIA
BOLT
VINA
San xuât vit
nho dung
trong diên
thoai di
dông, cac
dinh vit
trong ô
cung may vi
tinh va cac
loai dinh vit
kl khac
lô B10, B12
KCN Dinh
Tram, BG
CN chê
biên, chê tao
Han Quôc
2020430000
75
12/5/2009
31
Nhà máy
P&Q
Tech Bãc
Giang
Nha may
P&Q Tech
Bác Giang
Lô B7,B8
KCN
Ðình
Trám
CN chê
biên, chê tao
Han Quôc
20204300007
9

29/7/2009
32
Công ty
Dae Gwang
Vina
Nha may
Dae Gwang
Vina-Bác
Giang
KCN Dinh
Tram
CN chê
biên, chê tao
Han Quôc
33
Công ty
tnhh công
nghê diên
tu Jinsu
Nha may
Jinsung
elect tech
KCN Dinh
Tram
CN chê
biên, chê tao
Han Quôc
20204300009
3

28/10/2009
34
Công ty
TNHH
YoungJin
Vina
Nha may
Youniin
Vina Bác
Giang
KCN Dinh
Tram
CN chê
biên, chê tao
Han Quôc
35
Công ty
TNHH
MTV giát
va may Viêt
Pan PaciIic
Nha may
giát va may
May mác Han Quôc
36
Công ty cô
phân GS
Vina
san xuât
than hoat
tinh
CN chê
biên, chê tao
Han Quôc
37
Công ty cô
phân
Indicorp
Du an sân
gon va nha
o YD
xã Tiên
Phong va xã
Dông Son,
huyên Yên
Dùng
kinh doanh
bât dông san
Han Quôc
38
Công ty
TNHH Fine
Land
apparel
Viêt Nam
Nha may
san xuât
diên tu
CN chê
biên, chê tao
Han Quôc
39
Công ty
TNHH
Asean -Link
(Viêt Nam)
Nha may
may
May mác Han Quôc
40
Công ty
TNHH
Jungbu
Eschem
Viêt Nam
Nha may
chê biên
hang may
xuât khâu
May mác Han Quôc
41
Công ty
TNHH may
mác Crystal
(Viêt Nam)
Công ty
TNHH may
mác Crystal
(Viêt Nam)
May mác Han Quôc

05    

'093,2 
470,802-,7 ,203/3 /802-,73 4/85439;039:70 858 .425,3 470, 
'093,2.43897:.943 /43-38900574/:.98 0,;3/:8974 9/ $ 
'0.97.9,-0 ,3:1,.9:707  

 

%   

$ 
'3,,-0$ 

$ 
!:43:43 39073,943,',0'

/43-370,089,90 

48'093,24 9/

2,3:1,.9:7329,901:7 5408907 343 .49943 44 

 

7,3/410.9743.8 '093,24 9/ 

0.97.94:804/8 

3:1..574/:.24 9/ !.3 2...385479.9:73-.9907 5.880307 .74 97.89.943  :03/:897425.98 .0 5..  '09.

3 %3l.3 ..6:%..4%.%3 3l3 :33.$E3 l %73'g3'.

  !3.

4 9/ 0 574/:.72039 425.9.33542:7.8 9 %7:3 4 :  :9H:. !3 $34302..943..3540903002 ..9 :33.:3 :  '3.2 39073..3 !3 443'093. E.72039 9090 H. ":3!3 .3 . 57424943.

  .

 $03 '3.. 1:739:70147858 :.907.834 9/ 2.3359:9:3 3 33 :33 .3 !3 .

32.. ! 5 43 33 !3 ll3 :33% !3 $ 5.49%.3 6:333 !3 ...

9 !74/:.2 470.88030797.4 9/  $'4 9/ -370.5.943:83088 47547.50 !!.7 %3 5.0:3'3. .72039 9090 2 6:. 5.385479.72039 9090 !5..0.3/ 0.385479.0 .089.3 !3 8 9!.79841 24947-0  ...0. 3.24 9/ :3/.!.2 : 92 5..3  39%'39:8 !3$ .88030797.....24 9/ 4..3 .3 !3  .90 .3%3l.880307 %7.3 :33.9434397.9434397.7 341.33 5.9.7920391478..705.943-.-0 5.3.89.80   $ H%E3%3 ":3 !3 3l3 :33.. H 3 !3 574/:.943:83088 47547.9 $'09. 147.385479.3$ : 33 !3  .385479.385.9434397.9 '093.4:780807.8 .79841 24947-0:83088 47547.  !74/:.3 4'09..705.72039 425.385.3-.343!.79425.49.943-.470 70 .32.880307 %7.

.

 0%0.3444 9/ %3. .:2 :3 %:H3 !3.

798.705..:1.9:7385. .. .

3.3 6:3":3 935!3 !74.4 5..8 06:52039.5'g3.3 90.088320.802-3 :":E3lE 93l3 l3 :3% :H3 935!3 !3  93 %43 %407 8%73! 6:3":3 935 !3 3E :3% :H3 935!3 3E :3% :H3 935!3  :34 9/ .344 l3.

89.8.3:1.0'3.72039 %090..!43  7003'093.3/ 49075.89.9:707  08'3.720394 9/ .35.0..&H3  2.574/:.708479 4 9/ -. $43.24 9/ 574/:.4 -.-.98 $'.

 $43$.390.3 '3.3 %: :H3 !3.3448900 -4.834 9/ 574/:.14785-:/3 %3 E.839'0 5 %3..

  .

 30 202-074 9/  !'.94306:52039 !3 .730$0.2  :3 3E :3 %:H3 935 !3 -0744/84 9/ !74/:..2$9004074 9/ .730807.499438009 33 :33.. :.3.49943 .798.97.335.0 574/:.:2 :3 8802-3.3 935!3 %3 .3 l3 3 !3 :32'3.9 %:H3 935 31472. 6:3 ":3 !3 2  " 5..04 9/ 2.705.3/ 06:52039147-:/385 '093.00.%7.385.

  #089070/ 3.20 :83088.3390757808934. 94:8.943 %0.3 ..9 4..3/&$ 4 425.470.9.59.3.0892039.

9:73 043 : 06:5203984:7.3:1.3 574. .42 147 3$ 3 043 /4 '093.24 9/ 900.3 2043 2.3.9907 3$ 3  .3/70/ -.24 7 .439 05493  3 '3 3$ 3 .943 a3":G.   V% a   -a24:3 :3   :0..72039 9090 425.3 !74/:.   $04:3 .0.422:3.088389430 '!%  9[34a 3 %3% 3 %! 3 . .0 4:3 3 8 43.9907 425.039:70..3 : 33C5 3$ 34a 3  2#9 %3 '3 3 $ 3 9[34a 2#9 %3 48.V9 478   .425..

4! $ !# 43.990 !49 !4 574/:.98 57393.. 4! /3. .2 4 9/ 2.2'09.039:70 425.3'4 9/ !434 574/:.$ 574/:.8802-3./ 1-07 ..3$:3.49 !44 ! !49 !4 4! :3/.-089:118  !  !434 &'%.350974 45:25 !.8802-3/948 .44 9/ .309 54 8009 !49 !4 4! !49 !4 4! &'09.574/:.892 4! 574/:.334574/:.7 !49 !4 4!  !434 $&!%# 4 9/ 574/:.09 -:43 85.705..90702 ! 574/:.3 ' 4 9/ $.728.33437:8989009028 !49 !4 4! !  3/9 2.72039 9090 !49 !4 4! !434 574/:.3970.3.574/:.:23:29028 !49 !4 '3.85: ! !434 $&4 9/ 574/:.49 828:9 14490.-0 .7.4 4 9/ $%4 9/ l%% ' 574/:.24 9/ $:3343. 2 l3 94 .:23:2'3./ 1-70 85.705.335 4 .72039 9090 ! !434 $&!& 4 9/ 574/:.3147 310 /339.72039' .3144/147.35.9H:49 3 l.3 /3970.98 ! $&#' !44 574/:.79 ! '4 9/ !49 !4 574/:.0 89.3/ 4 9/ ! .0. %.5430073/:8974 9/ 574/:.3 .908 103.0894.89.324947 702490.3 .798. .3.44 9/ 574/:.4 %H3/4.3473 7.3-.

4 9/ !74/:.32. 2 .2 470.!7490.705.943.24-0..9743.798 !.4.39.9:7324:/8.24 9/ $:3%0.07 .0883 .8924:/3 !.24 9/ '093..8'4 9/ 574/:.8802-385.798 574/:.24 9/ 574/:.'3.3 574.-0 310 $'09. : ! 3.35.3 .088385.  ":3 'g3 0.7244 9/ 574/:.72039 9090 ! ! 9 2..4 9/ .1...907.!.89.3/94 .3 : ! 47/4/%0.2$ 574/:.3:1...0 .8802-3 3 :3 H3 00.47-.89.72039 4 9/ $:33.85. ! !74/:.9743.3/24:/./0 89.574/:.8802-3%' 00.3 574.80 :  !  'g3 2 :  !  'g3 2 $'09..0 $ 39073..79435..34'09.4 9/ 574/:.! 3 l.3 .705.3.97.3/:897$:554793 4 9/ $'09.94307 4 .9028 : ! : ! : ! 47.70 5.798  478451470.3310 7.44 9/ 574/:.

8 2.72039 9090 .  39'09.384.9574/:. ":3 'g3 2 H:E H3  .. 2 3 :2 4!49907425.J #%#% 3 .907.07 ..34 9/ 4 %0.2 .72039 9090 425.0-07$ 574/:.3  E.3 574/:.3%'.34 9/ 7.3 'g3 .147.425:907 H3  ":.3 l43l4  !  !3.3549907147054793  43 .4.425.

7.31-078 H:E H3   3%J3 $$'093.3.3 3 574/:..9 02-74/079028 0...24 9/ 574/:.2 .2 4  %% 3%  3% 3 3 %%3 H33 4 ..24 9/ !%4 9/ !4 9/ 574/:.78  3 4.344-7:--07 8.8 ":.4 .3.7941879 5 'g32 .-0 70 00. 'g3  2 3%2 ...2 4 .90281473 .8802-3.4 4.0..3 574/:.088310..3574/:.3850.0$:34 9/ 0.7 574/:.3.3'09.2 .:942.3 574.3.3  %3 574/:.302-74/0735.3'09 .79'09.4  04 :39 4 9/ 0:2.4 %7:3 %7.7 .7 97:.97.9...3.5475 574/:.3 ...3 'g3  2 7 03    3 $:3'093.3:9424-0' :94.2.2 %7.24 9/ -.33'09.3 3 %7.38009574/:.43'4 9/ 574/:.24 9/ .3 .907.37:--07550 4.89.$.0/9. 'g3 2 2 .24 9/ 574/:.3 H3  3 'g32  %43  2 %7.5.0-07$ 574/:..24 9/ 574.08847147. '.38 .43 !::432-74/07 !73934 9/ !7393 02-74/073 4702.!2  H3   .3 %7:3 ..3 %7.72039 9090 '09$.9079028  %7.79841/447..9817421-07 $ '09.. 574/:.3-09841.24 9/ 574/:.2 .2 .-0 704 9/  3 .08835.

2 !:&3 .48:97H3.3 '.0'3.0 .97.720394 9/ . 8.3 ":. 574/:. 4 9/ .397./349 ..97..39 %7:3 .35359743 4 9/ 2 3.45507439 .34.72039 9090 .2 3%.E. 83:9.4 $ !74/:.83523.37%0.-0 44 574/:.43 3907444 9/ :343%7.47.E.72039 9090 :303 $073'093.4.4925 92....53 394. 397.70 '.300.28:3'3..4 9/ $.45507.E.72039 9090 39 3:.2 .3.4 9/ !:4:3'9.397J 39%3.333 5930 %7. 'g3 2 %7.743 2 34.72039 9090 574/:.3.7. 3.3 '. '. .23/:897 9 35:33 5939 %7. 92 83:9-.g32 :43 ..01.907.E.3.314 9.3. .49 9%0!.3 2 43 ..4 9/ .4 3:H3 %7:3 9%44$:34.3 2 . .3 %7.3.2 %.-0 44 .!.4 %7:397.30 . 8 %7:3 . 574/:.4 $: 574/:..3 H3 '3. $3:9 .3..9:..3'4 9/ 43.3. $3:933 53.3. 4 574/:.3!2.9:. 'g3 ' ' !. 8 333: 44-3.28:3!70.0 5:332.0. 05 03 $% $4 9/ .4 :303 %7.-0310 574/:.4 '3.06:520398 $3:9 .E.2 3.4 9/ 574/:.2 24.E. 574/:. 'g3 -E3. 97H3.g3 3332E.300.3 433'09.30'3.3 H3 .53 394 %7.308 %.3170032.3 H3 $3:9g39.24 9/ $'3.3 ":.3 .E.3940 1.720394 9/ . g329 g3 .2 57E5-8.843'3.2.2 03 3:.306:52039147574.  '.24 9/ $043$4 9/ :3.E./3$ $48244 9/ %.3'3.3394 %7.3 ! 574/:.3 9%$04. 39%#%'9 99 J3G2-8.

$3:9;57E5.E.99- E3 39%.335 , 3 -9," 99-3O2 $343 ,.4 ;, 99- E3,, %& 
#%

%7.3 %7. 'g3 2

$3:9 ,.3;57E533 $ 39 4 3 4 39%$3,290. $3:93553 394 4 39%:3-4 $3:9,.3 57E533 $ .,-0'9,2 39 / 3 /.E5 3 4

%3.3 %H339 
3 9 2, % #%,2l3 3 9 % & ,2l3

%H3/E3
$32,2. 

3;.3 /4,3

l, %H3 %0 . E2 3:

$ 6:3 E4 3 /9 2 3/92, 

3 9 53 % 2E/93:2 ' 3 9 % 43 $.: ,3$%', 39% 3
$32,2. 

3 9 % $ $ 2,97,35. $& 

3 9 % 2, 2E2, ,.3

3 : 43 $:3 %0 92, 4E 4 3 43,3 2 %0  1, :  92, 4E 3 %0 $0:3  : %,0  92, 4E ,3 %0 3 00 :H35:33 : $:300  2, 4E %0 3 00 : 4344  4E 92, %0 3 00  :3  043  ,  E93  92, 5l 3 2 43$:5 : ,$.3 :3 , .3 3 : , 4E $:3 3 43 :2 443 : 4E 3 43,3 2 %0   ,  %0  

92, 

9%$:3,2 9%,7,2$5479 

9 3:2 3 ; 43 93$! 3 2E $ 97,3 5.99,4 

9 3:2

'3, 3 9 2, % $-,4-K343 #%,2l3 

92,

%0  

3 

: 4E 3 2 2 ,3 93 003 .3 :3 . 93 ,2l3

%0  1,  

3 9 53 & & 

3 2E $ , .3 ; 3 2, 2.;997,3 

92,

$%%

%H3 %H3 9% !,3720490 8X3: 9$L  9% !,89.'D3!O 'X97X3 3!' 9% %0945,  9%2, 5:8 30 , '089433 39X 9; 

33

l,. 394

'3 g3 97: &$                          

                

C9 3:F2 88L 3;X $;X97X3 3!' C98L ;X ,,. 3'089433 

!
H3 39 %5 'C9 %7 !O% !
H3 39 %5 'C9 %7 !O% !
H3 3%7,3 %5 'C9%7 !O% !
H3, 2 %5 'C9 %7 !O% 

3/4,3; 39Xa3 . !
H3'3 %5 'C9 a3 .!% 
. 3.F3 %7 !O% 3/4,3; 39X 9%9. V3 3 :C3!M $29 23 3 5 22" $ 3 !O% 23 3 9% 
$3/4,3. .4 ;X- 9 V3 3 :C3!M !,89. 3, 3 !O%  9% %'3 %! 'C9 $-,4- 439,307 ' %7 !O%  9%$, %'3 %! 'C9 % :,. 36:@3 4 '3, %7 !O%  9%.0 
%'3 %! 'C9 ,,. 3 4,.09 2, 4,.09 %7 !O% 9%4 %'3 %! 'C9 .9/C94472 $4 . 95.;3a3/C9 %7 !O% ' 
$4 . 9 9%!$ 
%'3 %! 'C9 $;X!! ! %0',$;X %7 !O% !!;a! 9%% 
%'3 %! 'C9 $;X!! ! ',!# 
$ %7 !O% ;X- 9!! ! 9%43 %'3 %! 'C9 $-,4.,48: 39,9 :' $-,4 %7 !O% .,48: 39, 9% %'3 %! 'C9 $9O3,!! 4433 %7 !O% 9%a3'C9 %'3 %! 'C9 $ 93, 02.,
$ 9 %7 !O% 3, 9%$083 %'3 %! 'C9 ' ,,. 3: 9 : %7 !O%  9%G3 %'3 %! 'C9 $G3  a3'C9 %7 !O% 9% %'3 %! 'C9 #$ 93,9 42a:339 4 %7 !O%  9% %'3 %! 'C9 $-,4- !! 
' %7 !O% 
$-,49O!! $; 3339 4;a3F9 9;3 V3 3 :C3!M 9%%$ 5Y3 3 !O% 9%% %'3 %! 'C9 ', ,. 3 2,: 9 : %7 !O%  9%
32 % !O% 9[3!O ,6:@3 4 '3,:380:3 % 
a2 2, 9%$ %'3 %! 'C9 % : 36:@3 4 '3, 
9 :; %7 !O% 3 39% %'3 %! 'C9 82,2. 'C9,2 %7 !O% 9%%05, 
$8 ; 9%,3 '0902., 9%470,
0.43 9%  9!!0,7' 3a 9% 3 3C5$ a3":G. 39% $' $ 3/4,3;X8L $4 . 9 , ,. 3 , , $439,307 $3: 98X35 29 :;a3 %'3 %! 'C9 %7 !O% %'3 %! 'C9 %7 !O% %'3 %! 'C9 %7 !O% %'3 %! 'C9 %7 !O% !
H3 :: %! 'C9 %7 !O% !
H3'3 %! 'C9 %7 !O% %'3 %! 'C9 %7 !O%

        

39% $X3: 9/; 38a3 3B5 V3 3 :C3!M 448:3'C9 5a497,397 3F9 9 3 !O% ,2 943' $-F939 -F9.,3 93 2 !
H3%,3 : %!  539. 99X 'C9%7 !O%  9% %'3 %! 'C9 $ 2,6:@3 4/C92 & ' 2, %7 !O% 6:@3 4/C92 9% %'3 %! 'C9 C9 Z9 2a6:@3 4 %,743' %7 !O% /C9 Z9 2a 9%47 
%'3 %! 'C9 '5,. $;X3, -,4- !! %7 !O%  9%a3 %'3 %! 'C9 $ .,48: 'C9
$ .,48: %7 !O% 39% 8X3: 93C3C39 %'3 %! 'C9 ,3/4'3, 3903. .4 2 9 %7 !O% 9 5@3 %,3a :C3%,3 : L39 9 4; 
.3 , !O% 3: 39 9: 9 83/4,3. .8X35 2 9%$,39 3!
3 %! 'C9 '3, 9 :a32,2Z. %7 !O% 8 9% V3 3 :C3!M , %02,794-, 3 !O% 3a2 2, 9!$:3443 V3 3 :C3!M $-,4!! ! 39073,943, 
3 !O% $-,4-K $!3,  9% V3 3 :C3!M $-X32 .C39 $04434-, 
3 !O% 3a2 8 9%%,75 $X3: 93/4,3. .4 ;X V3 3 :C3!M 30aF 
9%83:9 99- 3 43 39% ' 

          

- 9!! !
$99- 3 

3 !O% 
%'3 %! 'C9%7 !O%

$3/4,3.E.4-,4-K .439,307;3:H3:2E2O. 33,2%,3, 99-5;:82,2. 

 43 3 . .%H3.3 3.3 .:3E...833 ":.3.":33  %%'3.758   393 3":.3 ./:. 'g3 5Y3 3 9 !0 E 3 %! 43 %0 9H3/4. %! 43 :  H3 43   %! $G  H3 43 %! 43 5.. 3 /4.0 %.3 l. '93  393":.3 E 9543 39H3/4. 43 5.. 43 %7:392/.39 3 .

.47'C9 . 39%7 ":G.3a3 a2 2. 38: 9 . : 9 :6:2 a2 2.3C2 : 3 . 38: 9 a2 2.$%%       39%7 # 39%7 ' 39%7 ":G. 39%7 ":G. 39%7 a3":G.6: 9 02 . 5.-X4 F.3C2 : 3& a3 . X3 %a35G . . : 9 : .3   ! H3% 3 !43 % 97 3% 3 X :C3% 3X 3:  :C3V 3 3 V . 39%7 !!# % 3/ 3 .[ 5 H3!O 3  . :C3V 3 3 2  H3  :3%3  % 97 3 % 97 3%. : 9 :6:2 .2 39%7 ":G.. : 9 :6:2 C939.: 32. 3  %a35G% : 3V .3C2 : 3! $ .3C2 : 3!$' .6: . : 9 : 6: a2 3 32 .a: 9 :a39 : a2 2.3C2 : 3' a3 ..9 :$ $X3: 9 .2 39%' 'V%3 &$ !O. : 9 :6:2 .3C2 : 3$ a3 .3C2 : 3$& 39%'  'C9. a2 2.3C2 : 3.4F3 9 9 a2 2. 39%7 . 3   %a35G% !O.3C2 : 3V % a3 . 3. : 9 :6:2 .

5 V%    H3  . 3.a.$%% % 3 39 7003 470 'C9. .. . .2 39 % % &% 9 % :34 !:253 39 % 29 93 D3 . 8X3: 9 a3 2. 4 8X3 5 2. .[ %0 a .2Z. 39 93-F9 $X3: 9 .3 39 $X3: 9 92 . 3 /4. 4 3  - 3. V .

.

2 2 . 3 .  %7@3 !O .

.

 a '3 . 3C5 .

.

3 3C5 . :C3 a :.

.

 [2 $ 3 .

D35O.-a39[3../ 3a36:G. .97 3 ..3.Y3C:. 9 3 3 99 3..38 .

5 !V%.. a L.

4 $  .3/4.!! 3..[ F3/ 3 39% !:/843 $.3 V .a: 93 5 :-.. 39 D3.V% $G%% % 3.

.

3 %O  a . % 97 3 3.

.

a 9 a .8.4'C9.3%0 $: 93 5 :-F9.  39%%.2 % 97 3 3.

.

 $G .

3 .4 .!3a .3..

.

2Z. $a32.470.: 9 : $G.  39%'3.

! '!3a .

.

 . $G. 39Xa3 .'D3 !O. 39Xa3 .  39.

! '!3a .

.

 V 8G  3a.

.

 39%$343-03007' $G.

: 9 : . 5 $a32.! '!3a.2Z.

.

  39%%$ # $G.

!! ! .4 -.! '!3a. . 5 $.4.

.

.$!2.' % :97 3. .2Z. $G .  39%% :$0..

! '!3a .

.

9 3 V 8G 3a .3. 4 .

.

":. .3%0  .

  3 %'D3 3 %0 ..  a .

.

  a.

.

 V 3a .

.

":.3%0 .  .

. a.

.

  a . .":.":.3%0 1.  .3%0 .

.

 a .

.

 V 3a .

.

 a.

.

 V 3a.

.

 a.

 .

 V 3a .

 .

38:3' .":.3%0 $G.     39%.

 ..Z9a  .! '!3a :3. 5/ .

.

 V 8G   3a.

.

":. 5 $G. 5C3.a.  39% 5C3$ ' .3%0 $X3: 9/.

! '!3a .

.

.

. .

 .

 V 8G  C394  3a.

 .

.2 %7I 9 3.  39%39075.9.'C9.

4 .  $X3: 9.9 .X.3 $G. .":.

:30 3a .:5.! '! %.

.

 V 8G  3a.

.

5 a3/C92.2 $.":.:3.E 4a3   $G. 3. 6:@3 4.70'C9. $X3: 9.044$% 3: 35C: ..3 55.a.a 39%.

E 8 5.  1.! '!3a 0 9 . .

.

a3: 3C: 3a . V 8G  a3/C92..

.

. 9 a2 9 :98X35 2 9 .3 3C5..2 9:95.4 -./4.4. $X3: 9.3a3.M34 39%3$:3'C9.a. .8X35@2.'. $G.4. 3.

! '!3a .439.307 .

.

 V 8G  3a.

.

$G.  39.04:3' 9 $X3: 9.4. '.a-.

! '!a 439.9!! ! .307 .a.

.

 V 8G  3a.

.

 39%' & $6:@3 402 6:@3 4 $G.

a .! '!3a 97 L99: 9 6:@3 49 9.4.

.

. 3a . V 8G  5C:5.43a32.

.

  a .

.

 V 3a.

.

 a.

.

 V 3a .

.

3 3a .":.  .

.

 %0 V 3a.

.

 .

1.  3: 3 a.

.

  V 3a.

.

3 3a. %0 . .":.

.

  V 3a %0 .

.

  .

.

1. .

397 32a36:@3 4.  . .3 39%$04:!739'3.8X35 22.a 8 53 5.":.J$!'3.   ... %0 3a. .4.2Z.34a .

.

 $G.

. 398X3: 9.! '!3a . . 3 1.a.

.

'C9. a32.3 a .":.2Z.2  39%0-: 9.044' .

 .

a5 $G. $X3: 9 57 50: 9.

! '!3a V 3a .

 .

 V 8G  9M30: 9 %0 .

.

 3a.

.

 .

33.2 $X3: 9. 3: 3 39":G.. 36:a3 4 a .a.9 ..

.

 $G .

! '!3a : 9 : %0 .

.

3. $003 $X3: 9.8X35 2 %: 9 94 3 V% 3a .  .  3: 3  39%%$'3.. .

.

$G .3. .

 5C39 .4 .! '!3a .. 33C. V 3a.

.

 .

.

/YC39!74-0 3a. V 8G  " 9 9.

.

X . 9 39%:23..2!739 C:. 3 3 .48:9 : % 97 3 3. . !3 a F%0  3 J 3 53C997 3..3 3a .

.

3 .a 3 3.. 997. $G 3a :C3 3: 3 9. .

.

a9 :/M3 32 9 332  3: 3  39%9 .97 38X35 22. % .a5 3a .4 /M3 3a9 3 %:P $G 3a 9743. 8 . 4. . 33C5.2 $X3: 9-3/ 3.2Z. 5 C:24 . 39%4443'C9.

.

 $G 3a 24 l% .

.

  39%'3. .3%0 $G 3a .":.

.

 $.32-X4 2 3a.a3/4..

.

 .

.

2 . .  39% $X3: 9.3/A3.3 3a. 9.3 %# $'C9.":.

.

a. 33C9 393  3a. . C3C39. $ .9 9.

.

  39%.3' % 97 3 3..3%0 $-.307 3a .4.439.

.

 $G 3a 1. .

.

  $3/4.279- 3 3X3 /G9 $G  5 96:. .33C3C39 39%..3 2a3 3939 3a .74$30'3.

.

 3a .":.39 1. E3 33 3 .

.

  . .9 : . /: 3     9% 9a3 $2.852 4 $G 3a @ .3.

.

% .  .  3C93'C9 97433 J. 3a .

.

  39%$'9a3 $  $ 3 39 9 02E 3a .

.

":.3 %7 3  3a . .

.

 /3.  %.493 : 9 .397K3 39%0:344'3.3/3.M.a% 3 8 3a 3a.335 .

.

 93 .49:H2E2O.99-/3 95'D3 3 .

.

E. $  99 ./.9J3 3.3. 9743/3 $-H93/3 9743/3  39%-448'3!.97H32E. 49 33/4..

.

 %% 3. 3.3 3 : 3 'D3!O.

.

 .

32E . %a35G'D3 3 3a. 39%90 '9.99.2 $3:9 3/4.9:-3 3 2E3F3. 2E $  .

.

924 3a. .

.

 .  39%$04:343897:.$ 3.934 '3.

.

493 93 %a35G'D3 3 .3/3.335 . %. .397K3 /3.

.

$  3 .  39%43.'3.

.

335 . %.3/3.493 93 %a35G'D3 3 3 .397K3 /3.

.

32-42029 $ 3 'D3 3 'D3!O.  39% %0.3 95 $J3. .'3. .":.

.

  3.

.

  39%0.:3 $ 3.

.

3.":..8.3O92-42. /.3 95 'D3 3 'D3!O. ...32-42 .

.

397K3/3.3 '3.  39%.34:348397:.943 %.3/3.493 93 $ 3. 35 .

.

 %a35G'D3 3 .

.

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4 .g3 9 53 4 %  4 %  % '3 3 . 4 % .4 . 53 0 %.3 %.3 97K3 E3 83 3 9 % $ :9 3 $3:9 %0. ' /3  /3 93 3 9 %  93 .3 4 94 3 E. /3 97.%% %H339 3 9 % ' %H3/E3 3.3 $3:9 $..3..32 .3 ..H3 '$  . 93 . 83 %7373 :9 3:H3 : l. 3 9 973 73 ... .32 $:3 2E . $3 :9 3 3 9 % /4. /4.9 9.55F5   E3 'g3 3 9 % %0. 83 3 9 %  8.H3 :2. %H3E2 ..

.

  % '3 3 % '3 3 3&$ & .

.

  3&$ & .

.

 .

2.935 9.H3 g3  %%# & ! '% $3:9 57E5. 2 l% .33 3 9 33.3359743 9597:3 %%# &$$& &$%#'% 9%93. '3 : &$ %3.57E5.35939 5.H3 g3 %%# & ! '% 9 %93. :.409 $3:9.935 %% #% E32E83:9 2 %g3.3 &$     ll $    ll $   ll $  % %%! # $3:9 3/4.E.4 6:2 8352../3 l:.33 ..9H:49 3.93 97:&$ %% #% %35 %% $3:9 57E5-35J2 394/ 3 !!#$ '% 9:9..3 :93 97:&$..90 $3:9 229:9: '9.3.:9: $3:9593-33..3 l.3/E3 .5 9.90  '9.9997.39H33993 %% !% '.E.9H3/4.3/4.2.E.57E5.3'9..409 $3 :9.4 ' %% %   !      E32E83:9 2 29:9:47/.3..3 35935 4.33.393 9.3 : 29:9:47/.2. ! "&% $99 %H3/E34.3-E34.

33 399:9.3/E3 :9 57E5.3g2$3 .4 $&%' ! E.E.9. 6:2 8352..

332E3.4..807  9:9..3g2 %35 %% $3:9 3/4...3.33 399:9.4 %#'%.6:2 8352.E. E.E.

3g2 9. 39 '%.3/E3  %35 %% $3:9.-32.3/4.3.6:2 8352.E. /3/4.

30 ..39:9.E. 9.74 4. 99-29..4E. 6:2 &%%% % 8352.3g2 9.4.9.3/4..E.32.3/E3  $&% %35 %% $3:9. %'%.33  3/E3 $ 3 399:9.

4 6:2 8352..3g2 %35 %% $3:9-35J224 394/ 3 $ & 9:9.

3g2$3 % .J3E.6:2 8352.J9.3 3.4.3 %35 % $3:9.J3E. !$ &%'% .. 33 39. /E3 $&% 9:9.E.J9 ...3 :9-35J23.9.4 394/ 3.3/4.

6:2 8352.3g2$3:9 .333 399:9. $&% .3/4..9.4E.3/E3 .

3g2 %35 % $3:9.4.3/4. 9:9. 394/ 3 !$$'%.6:2 8352.3..

E.4$ 4.4 $&%'l% /3.3/E3  $3:9 3/4.9.4$3:9 57E5 .493. 394/ 3 99-.3 .3g2 9. 394/    3 597E35!'.499-8$  %# $.E.8352.30-:09449 - 3.27:39743 394/ /E3% ! % 3 9.E.. .E.E5 3.43.3/.943.8352 39.33 399:9 %35 %% $3:94.. 2.393.3 9 3 3.07 .423 %35 %% H3.99- 39 3.9..3 95 '%....323 29:9.83523.":23g283:93 3 /E3 $&% 8352. %35 %% l%$& ' $3:9 3/4.74850.3/E3 9.4 394/ & '% 3 4.3/4. 5 039 33.5E9973.33.4 $3:9..9.33 $$&%# $ .33 39 $ '.: 7.E.3 35 "'   "'    "'    !   !   !   !   !    !   !   "'   !    %$  %35 %% $3:9.3.:..8352 39 $$&%# $ .4.E.

3g2 $!' .383:9.E.. .4 F5 %35 % $3:993 O33:9: !%%' $3:997.:3/.E5 3 H    %%    % .

 394.093 3/079.3 $ &%l & %35 %% % % '%.:23K3    9:9.3 $ %35 %% $&%%A! '%.9.E.3/ E3 $&% %%l& %35 %% % % '%.:33.4.29.9.8352389 9F5-3  5.43 93O .:23K3    9:9.3 /E3 $&%  ! l %35 %% $& .9. 3    %% $3:9.50     %$ $3:9/..4.3/E3  ' %35 %% $'. 3/E3 $ &%% !& %35 %% %#% !#% &%&#.E. 9..29.E. 394.E52.38:9    93.E.!' ! !. 9.3 G3.E. %$ $3:9 3/4.3/E3  %35 %% '%.. $3:9.3O .:33O3 ..9..35E5..39    ll $ $3:9 3/4.     %% '  g3  .9. 3/E3%#%  %%% !#%' $3:993. 9.3 G3.99- :.

-3 $3:93/4.3g23/4.3.83529E53 .392 924 3 9F5.335...24.38:9 .E.E.

4/ .3g2      %$ $ $       %35 %% $ %.:32E33 83...74 3 '%.4. 99-.9. ! % "&.932E2O.E. $'.3/E3%353 .O.9. .3'3.23.9E.E.3/E3 94/ 3  $&% &'  %35 %%# $3:9.433 39.3/E3  52 %35 %% $3:9.9 9%.3/E3% !  $&%  8352 ! l% %35 %% &!#$ $3:9:3..J048.6:2  & %% 8352.5 & /3.3/4.433/3. 9.:97.6:23g283:93 3 9.3-35J2 394/ 3.7E.2E2O. $3:9.4.. 6:23g283:93 3 9383 9.34.3  ..3 . & %' 9 3/3 83:9 394/ 3.2.433.53. %35 %% $3:999- :3..

. %35 %% $3:9. 394 !' .38:9 /E3 $&%  .3.3295.3 94/ 3 29.59357E5 3 '$'%..2-42 0.8352-3295 %35 % -4.E.E. .3g2 ..33.E.3.. -32.9.423 22959:9 E..

3.6:2 % $% 8352.2E-O.E.E.3.3. J .E..3g2 ' &!!% %35 %% $3:9.3383:9 % & & -32..2.. % $. 394/ 3.9.42E/39743. 2E97 '% 7. 2E9 32. 393...433 %35 %% $3:9 3/4.942E.3/4.3 33 399:9.4E. ..

..9..3 39.E.33 $.3 2.338H:.35E55:3   $ 5:3.4. 394/ 3.4.6:2 8352...5E..-.3g2 %35 %% $.33 .-35.

6:   243 8352.E.9:H.3g2 $3:9 57E5 ..E.  .335.3.3.4.99 33 593..

.   $ %$ !   !   %%    %$   %$   %$       "' "' !   ! $.4    .3/38/3.4.338H:..E.E.33 $%# .-..3 2..3g283 :93 3 $3:9.35E55:3 $%#.335E...33 %35 %% 39.4.9.5E.6:2 8352.3/E3    5:3.8352 %-43 89.E..-35. 394/ 3.8352.33.E..8352 394 39 3/3/3 .

3g2 ! .

.E..E.:38352 %35 %% .5E.8.E.3 -29.3 98/3:3.9..6:2 3/E3.4.9. !32 :3-E3/3.4!3  /E3$& ' .43.:33 53 3 $& '..3/E3  $&%$$& $3:9.9..O .l% 8352. 2..J3E.433 39..8352 99H:. %35 %% .3/4.207.333 39.8352 3. 3.!32E33.6:.J9  '%.3 3 394/ 3 .   %35 %% $$&$'% $3:9.3.33.923.

4.4 394/ 3 $.5 E.2 :3.35E55:3  .4.33 53..338H:. 394/ 3.-.:38352 $ .5E.9.99- 39.33 %35 %% 39.6:2 8352.4..8.3 2...33..33  .E.E.E.3/E3 5:3.3g2  %35 %% $3:9.8352 99H:..43..3/ .-35..: :3 394/ E3 $  3.9.4.

3g2 %35 %% $3:923K3 394/ 3 5:3 .   6:2 8352. $# .397J9743:3.97.3/E3 $# . :3 394/ 3 /524 333  9. 394/ 3.

.3g2   !   %%   !   "'#   !   "'# a2 8X3: 9. $X3: 9 57 5C9G32 2.9F3  .9F3 .3$3 '3.

.

3. 5C394 / 3C. 3  .:3. 3 $X3: 9 57 5.3 :9..8X35 2. ": ' a2 8X3: 9 57 5.43 C394 / F3 F3.a.a. .a 3/4.35C3 %38/E3 %3. .

.

. -33.9H: 39%'09!. 3/ E3%3 2    5 3 935 %7:3    92 9. 24O.33534 9597:3 '3 : %3.3 3 %:H3 $3     8 .3 :3 l. 493 39%9448:3 '9. '    ...3 :3 :3 $     .3 $%% %H3/E3 .2g3 . 3 2    3 35 53      2 .2 $3:932. $3:9593#. 39J.5 :9.2.3 %!.3 35 $     l.. 2    9. !43  4. 2 .1.3 l.

40.:H3 /3.93 ...3g2 $3:9593.

6:2/3 83 52.:9:./332E83:932. 24O.4#.3g2 $3:9 593. 2.J 94E3! l:9..

E. $  39%397.33.3 .397K3  39%008:3'3...E.E.3g2 %.4 99-5...8352..335 /3/3.3J %.3 9:43 9 3.8352.3.35 993.3.2.3.:3.5..E.35 993.594E9 3.J %.35 993322 %.399 9..:.. :4 3J%.. %%# &$& ' 39%97.E.%..J 3":.35 9938./4..E.9H:9043333 /4.. 97..E.335.397K3.3 359.  $3:9.397J33499.J 2E/3 9 2E.

. 2E/4...49:H2E..39: 9 3.3g283:9 .3 .

4. 2E9 .335E. .E. .83 33 6:E3-. %3539.3 9.39 3/4.E.99-23. :3 3l 9H:98352.3 3E.3.7 92.99O.H36:./.3g2 $3:9 57E5-393936:3..53 %%' %3539% 3947.E4 3 %3539%.E./4.335 93 35 39'93 2E383:9/ 3.

.E.3 :9../33.0 %38/E3 :3. :43 J5 993/3E.43 %3..5 94E9  3.5/.45 993 35 993.  $ . %3539 %/3 7.5 9938..

.

 .3 :9.3 3 %:H3  %3 /E3 %3. .

200 9%' $G 3a.2aF.3.. 9%450 96:G.9 % $'C9.3. 9%3.0'3. .2Z.00 9%!'C9..!G.2 9%" 9% ' 9%002. 9%%'3. 9%$$' 9%.948 92.3.2 9%4-.N.9  39%$. 9%$008. 9%2.$  C!a"&G 'G3 @:9 97C: &$ $%%          % 3/ 3 9%$%$'% 9":G.$$' 9%2-488.

! .

.

 .

! .

.

 .

! .

.

 .

! .

.

 .

! .

.

 .

! .

.

 .

! .

.

 .

! .

.

 .

! .

.

  .

! .

.

  .

   .

   .

 .

  .

   .

   .

.

.

  .

.

.

  .

   .

   .

 2a3 2% L3 %! F34a 3 V3 .  %78I/ 3               %33 3  2% L3 %! % 97 3!O% 2%a3 .43":3 6: 3% ! H3 3a3 %! . 3.: 9a35 % 97 3!O% 2%a3 M3 %. % % . .3 5 H3. 2a3 .!. . % ! H3 3a3 %! 3V . .F. .3C3 !X  3 9%'3.8 02039 9%4:0.  .2$ . . 2a3 4a3C: ..

.

 9% 780' 9!73. 9%..'3.094340/90.$04 9%. 9%% 5     %3%7 H3 2a3 .3.  J3     9%'3.9'3.

! .

.

 .2$ . .

! .

.

 V 3 .

! .

.

 V 3  .

.

 V 3  .

  V 3  .

0.9743./aF 9% ' 9%.  V 3   9 5@3$74.8       .0'3.2.

   .

   .

  .2$ . V 3 V 3 9%02038'  .

.

.

 V 3   9%01.2 9%:73' 9%!'C9.2  .4' 9.

.

.

  .

   .

F3  .  V 3 V 3 V 3 % 3.

.E.. 6:@3 42 .9:333.2Z. 974-. .. $a39 :703 2.@29.4 9O3. %.2Z.. .8X35 239. 8X3: 9. 6:@3 4 8X3: 9/..:G C394 . 3a3/C92..2Z.2Z. a32. 3. 9 . $@/ 5 $a32. a3/C92.3..%!# 3 32.9: 3 .. .4-K.9:.. 2 % 9.2Z. 2.. . $.3:3.4-.a32.3 2.33 .38. $a32. 3 32./C92.2Z.2Z.aZ92a ' 39Xa3 . .O/ $ .4-K83 52 39 -.3 . 3: 3 5C:5.33 :3 94 :3.. 33 39 99-53. $39.2Z.33583:9. /C92 .E 2E97:3 93...@:.. 35: /3 3 .2Z.48: $.

@:97 8/39743.a.a8L6:.7039 39 .    3 . .a/.85. .3 8L.a. 58L6:.a.a-F5@35 97L0.F3.2Z.a J $3C339 $2 9 39:G.359M3.85 37039 39$. ..853.. .G . 95.359M3.4.4 6:099. . .3 .G. VC39 .. 3 $C9G3 3 . . 5 C3.G.a 2M. 0 8.4 / -C3.aF3.a. 9 -: 3 .. 8.4 ..a.N.5 $9 5 $.Y3C2. 5 3. .E-.F3.8 . 9/3.3 % 297. 0 $3C3 57 5 9 $32 39 3 .- 9 3 8.aF3.a-F5@35 97L0.

3 !E997333 /4.3/E3973..5 39$3.39 %H3/E3 3.39. 1147089.2.3..%H3..3/4. $.-3.3 l.: 93$.. 235 .339 :3. %0 3:. %H3 E2 .O .9434 9/ %.5 359E.

0$:5 E3 :9. 4844 3 %0 $33  43.54 : : $04: 470.393E.3.:3 443%7548 $2 0. 3E.  39 % #  % 3 H3/4.39..973.3 : $:33.2 $ :3 470.  :2 .3. :3/. 25.393 434 43 . .  $ ..3..53 . %0   .$..

! $ 3 .

.

 $ .

! $ 3 .

.

 $ $ .

!l .

3 l.39 %H3/E3 3.3 /4. %H3 E2 .. %0 .%H3...5 5F5 :9. . .

.

4 $3:99. 3 $3:99.3 39.. 9J3 539. 3!# &$&O5. :3 :94E 9 :3 .53.534K3 . 39.3 499J3:9 : %3%3.3 ' .349 %743 O39.32.

%H3/E3 l. '9 !.3 2. . -.:9 !.2 H3 2. ..3 9. . .3 .2.393 %3 E.2 . E.9 3/4. 3.%% :9.g3 53 $:323 '9. 9% 33 $ ' 9% ..2 '9H3 2. 3":. l9E.3 '9 3%E 32.3 ..1. 9'3 3/4. 3.5 $3:9   .3 ":E3 93 .3 32.3 30'9 :3'9 32.. %! .3 9":. : %l% 8 3/4. %! : $3:9 9% ! 3/4..3 $3:9 9% 2 3/4.

! .

.

.2.  . 3":.

!  .

.

  '394 .

! 3":. - .

.

2. .  . 3":.

!  .

.

  $3:9 . .

%7E2 -3 .94 .! 3903 99 lK3 3":.

.

3 l.E.3 93 $3:9 9H:9 lG 3 . %3 54 .g3 53. -. %! 4 l. .

! 3":.94 . -3 .

.

  %9 83:9. 9% $3:9 470. 3":. 9!4 352 '3.2.E.83 :380:3 .2 2. '9 6:3E4 . /. . 2.2.

! .

.

2. 3":.  2 l3lK3 %3H3 .   .

.

4-K 2 .  3-.

3 -3 . .E993.! 9% . l3lK3  3":. .. l34.94 %3H3 .

.

 :9: $3:9 3/4.3 .

! 333 .  83 -E3 -3 . $43H 3":.94 43 .

.

 . 3 9$. 4 /3 .  $3:9 9% 2 .2 43 3/:897.

0.3 l3lK3 3":.94 .8 .! 3. -3 .

.

. 3":. . %%%3 3 :3 H33 . . .2.:9 4-.g3 2 ' %3H3 E42 $3:9 9% 32. 2.3 32.. &3.2 $3:9 . % % 4-.4 2. : 2E 2.3 '9.2.

! .

.

3":.   .2.$.  J.3 '9H3  .

.

  $3:9 9% 4E.  .2 2.4 H 8352 43 .2.5 $43 %%'9 3.

3":. .2.l% .

.

E.3 3 %: :3H3 3 %3 . 3":.   .2.3 . 53 2 5 $3:9 9% .  2E 83:9 9% 32  .E.. #' .99- $ 39..

.

 .  . -3 . 3":.38 9  53. Jl.94 .

.

  43 .

 2E 83:9 9% 33 . 3":.4 ....E.. 9'3 - 0 93 5.4 ' g39.3 39 .3 3 %: :3H3 3 %3 .38. E. .0.   .2. 9% $3:9 $& .3 .3 ..0.39.3 .9.3 . 5E9973 .

.

94 . %3H3 -3 . l3lK3  3":.  2  .

.

- .3 3":.   2 8   '394 .3 ..

.

3. %!  9% 2E $:344 2.9 %'9  . %:H3 .94  . -3 . 44'3.$:3 '3. 3 3":.

.

.94 . 3":.95 .. lK3%7E2 . 97:3:3 -3 .3 2  .

.

  .. 2E 9% 83:9 289 ! 2E 9% 83:9 $.3.9 43.9 l.4$.2:0 g39. 3":.2.95 97:3:3 %3H3 43 9:H3 .3 9. %3H3 2 .2:0 .

.

$4'3.  9% 2E .3 '3.   . 3":.3$4 2.2. ..

.

3 .2:0 2  43. l3lK3 3":.0.3 -3 .2:0 43.94 %3H3 .3 .3 2E $.  9% $. g0.

.

94 %7E2 . $9. -3 . lK3 3":.: 9F5    .

.

  9% 2E l39 39 08:3 08:3 39 % %'l9 .3.'9 3 . 3 /4. 383   .. '9 893 3 '9 3 $ -9 3":.

.

 3":. . -3 .  9% $3:9  -.4-K ' 3.94   .

.

..39 %3: %%. 3":.3 ..3. 9% E3$ l39 2K3 %3 394 '9. 3":. %3 9.2 / 3 E.3%. -3 .  . .3 %.94   .  'g353 9% .

.

  $ .J9 3/3 9743 3 94/ 9%  3 .J9 % -3 .E.  $3:9. lK3 3":. 3.94 %7E2 .

.

. 3":. -3 .94 lK3 %7E2    .. 2E 2E ! " ! "%0. 4 3.3  . 9743 ' . .E.32E. 9J3. %0.3 ..J9 E.

.

 .

.3 3":.0..94 '3. '3.3 lK3 . .0.94 . 2E 38:3 00. 2E 4:33 '3. .3   lK3 . %7E2 -3 . %7E2 -3 . 3":. 2E 39 .990. .3 3 3 938: 39 % 4:33 '3.3 39 93.

 .

  lK3 .3/ .94 39 % 2E %'9 9.789. 3/4. 39. 3":.3 -9 383 :3H3 3 2E . 43. 83:9 53$ 9. '9. '9.2. 3":. .2.2. 83:9 -3 . .94 3 9 . 2. -3 ..2 39 % 80.3 3 '9.789.349 9J3 '3.2 %3 E383 !43.'9 !. 3":.02 '9. 3":.55.475 39 %30 . 39 %2.2 39 % :3-: 8.2 39 %2. 53 3/. 2E . :9: .3 l3$.2.94 39 3":.3 3":. 2.2. .1. . %7E2 -3 .-3 32.2 .2. 3":.70 '9. 2E 2.3!. 3":. .