BÀI THU HOẠCH ĐỘI TỰ VỆ NĂM THỨ 2 - ĐỢT 2

Họ và tên: Nguyễn Văn Thanh Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường

CHỦ ĐỀ
CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ, LIÊN HỆ ĐƠN VỊ VÀ TRÁCH NHIỆM BẢN THÂN: I. NHỮNG DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ:
CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động của dân quân tự vệ; chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và trách nhiệm quản lý nhà nước về dân quân tự vệ. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Công dân Việt Nam; cơ quan, tổ chức của Việt Nam . 2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú và hoạt động trên lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động của dân quân tự vệ. Điều 3. Vị trí, chức năng của dân quân tự vệ Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác; là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; là lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước, làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh. Lực lượng này được tổ chức ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) gọi là dân quân; được tổ chức ở cơ quan của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) gọi là tự vệ. Điều 6. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của dân quân tự vệ 1. Dân quân tự vệ đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý, điều hành của Chính phủ mà trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương các cấp; sự chỉ huy thống nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và sự chỉ huy trực tiếp của chỉ huy trưởng cơ quan quân sự địa phương. 2. Tổ chức và hoạt động của dân quân tự vệ phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; dựa vào dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và hệ thống chính trị để thực hiện nhiệm vụ.

người đứng đầu cơ quan. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt trong thời bình 1. Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Điều 12. 4. biên chế của dân quân tự vệ phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng. cơ sở. cảnh sát biển và lực lượng khác bảo vệ chủ quyền. quản lý. tìm kiếm. tổ chức quyết định kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt quy định tại khoản 2 Điều này. cứu nạn. khu vực phòng thủ. thôi trước thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt trong thời bình 1. miễn. bảo đảm thuận tiện cho chỉ đạo. Học tập chính trị. đường lối. nếu tình nguyện tham gia dân quân tự vệ thì có thể đến 50 tuổi đối với nam. xây dựng và phát triển kinh tế . hải quân. hạ sĩ quan. Tuyên truyền. gắn với địa bàn và nhiệm vụ của đơn vị sản xuất. Độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ trong thời bình Công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi. an toàn xã hội. vận động nhân dân thực hiện chủ trương. bảo vệ và phòng. tài sản của nhân dân. trật tự. Tạm hoãn. 5. d) Lao động chính duy nhất trong hộ gia đình nghèo.3. thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt có thể được kéo dài đối với dân quân không quá 02 năm. Điều 10. chỉ huy và phù hợp với điều kiện kinh tế . Nhiệm vụ của dân quân tự vệ 1. 6. 3. an ninh. quyền chủ quyền trên các vùng biển Việt Nam . chiến đấu và phục vụ chiến đấu để bảo vệ địa phương. dịch bệnh. bảo vệ Đảng. cơ sở. chiến sĩ đang phục vụ trong Quân đội nhân dân hoặc Công an nhân dân. 3. pháp luật. tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. công tác. chống cháy rừng. 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã. Tổ chức. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt là 04 năm. Phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân. bảo vệ môi trường và nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác. tính chất nhiệm vụ và yêu cầu công tác. Tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt trong các trường hợp sau đây: a) Phụ nữ có thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. chính sách của Đảng. quân nhân chuyên nghiệp. tài sản của Nhà nước.xã hội của từng địa phương. Căn cứ tình hình thực tế. Thực hiện nhiệm vụ phòng. khắc phục hậu quả thiên tai.xã hội tại địa phương. pháp luật của Nhà nước về quốc phòng. chống. huấn luyện quân sự và diễn tập. an ninh biên giới quốc gia và chủ quyền. bảo vệ tính mạng. chính quyền. giữ gìn an ninh chính trị. an ninh. Điều 8. Sẵn sàng chiến đấu. c) Có chồng hoặc vợ là sĩ quan. b) Không đủ sức khỏe theo kết luận của cơ sở y tế từ cấp xã trở lên. 2. công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ. . Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. đến 45 tuổi đối với nữ. Điều 9. đối với tự vệ và chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ có thể được kéo dài hơn nhưng không quá độ tuổi quy định tại Điều 9 của Luật này. phối hợp với các đơn vị bộ đội biên phòng.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã. công cụ hỗ trợ. sử dụng vũ khí. người đứng đầu cơ quan. khẩu đội. 3. Tổ chức dân quân tự vệ 1. Dân quân tự vệ nòng cốt được thôi thực hiện nghĩa vụ trước thời hạn trong các trường hợp sau đây: a) Sức khỏe bị suy giảm không đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt theo kết luận của cơ sở y tế từ cấp xã trở lên. Điều 16. con của người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin không còn khả năng lao động. cản trở việc tổ chức. vợ hoặc chồng. trung cấp nghề. con của thương binh hạng một hoặc bệnh binh hạng một. VŨ KHÍ. tổ chức quyết định tạm hoãn. 3. 4. Tổ chức đơn vị dân quân tự vệ gồm : a) Tổ. phù hiệu của dân quân tự vệ trái pháp luật. 2. sử dụng dân quân tự vệ trái pháp luật. trung cấp chuyên nghiệp. Các hành vi bị cấm 1. hoạt động của dân quân tự vệ. hải đội. 4. c) Trung đội. 2. vợ hoặc chồng. Trường hợp quy định tại điểm c. Tổ chức. hải đoàn. BIÊN CHẾ. điểm d khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều này. cao đẳng. cá nhân. Lợi dụng chức vụ. Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt. hoạt động của dân quân tự vệ. Giả danh dân quân tự vệ nòng cốt. đ) Tiểu đoàn. Sản xuất. b) Tiểu đội. huấn luyện. Miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt trong các trường hợp sau đây: a) Vợ hoặc chồng. tổ chức. lợi ích hợp pháp của cơ quan. b) Hoàn cảnh gia đình khó khăn đột xuất không có điều kiện thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ. tàng trữ. quyền hạn của dân quân tự vệ được giao xâm phạm lợi ích của Nhà nước. trang phục. đại học và học viện. 5. 5. mua bán. con của liệt sĩ. huấn luyện. nếu tình nguyện thì được xét tuyển chọn vào dân quân tự vệ nòng cốt. b) Quân nhân dự bị đã được xếp vào đơn vị dự bị động viên. d) Đại đội. chống đối. . TRANG BỊ CỦA DÂN QUÂN TỰ VỆ NÒNG CỐT Điều 17. sao mũ. Hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến tổ chức. miễn và thôi trước thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt. 6. cao đẳng nghề.đ) Người đang học ở trường phổ thông. c) Người trực tiếp nuôi dưỡng người bị mất sức lao động từ 81% trở lên. quyền. phương tiện kỹ thuật. vật liệu nổ. CHƯƠNG II TỔ CHỨC.

c) Giúp người đứng đầu cơ quan. Chỉ huy phó. kế hoạch tổ chức lực lượng. xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. công binh. pháo binh. sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng. phương tiện kỹ thuật và cơ sở vật chất khác theo chỉ tiêu của Nhà nước. thông tin. quân sự của cơ quan. trung đội. kỹ thuật tại chỗ và tham gia xây dựng kế hoạch khác có liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng. quân sự. 2. an ninh tổ chức tiểu đội dân quân thường trực trong trung đội dân quân cơ động của xã. Ban chỉ huy quân sự cơ quan. huấn luyện. pháo binh. d) Trên cơ sở các đơn vị dân quân tự vệ quy định tại các điểm a. bảo quản và sử dụng vũ khí. Quy mô tổ chức của dân quân tự vệ 1. e) Giúp người đứng đầu cơ quan. tổ chức kiêm nhiệm. tổ chức lãnh đạo. d) Tổ chức xây dựng lực lượng. thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh). Cơ quan. nhiệm vụ sau đây: a) Tham mưu cho cấp uỷ Đảng. chỉ huy tự vệ thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 8 của Luật này. trung đội. tổ chức kiểm tra. công chức. Ban chỉ huy quân sự cơ quan. đăng ký. chỉ đạo công tác quốc phòng. Ban chỉ huy quân sự cơ quan. phòng hoá. thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Quy mô tổ chức của dân quân tự vệ được quy định như sau: a) Thôn tổ chức tổ. y tế. trang bị của các đơn vị tự vệ thuộc quyền theo quy định của pháp luật. an ninh cho cán bộ. xã đảo tổ chức tiểu đội. người đứng đầu cơ quan. hải đội. . giáo dục chính trị. Chính trị viên phó là cán bộ kiêm nhiệm. tổ chức ở cơ sở 1. tiểu đội. huấn luyện và hoạt động của tự vệ. trung đội dân quân tự vệ luân phiên thường trực. Cấp xã ven biển. trung đội dân quân tự vệ phòng không. trên địa bàn cấp huyện có thể tổ chức đại đội dân quân tự vệ cơ động. c) Cơ quan. đ) Tổ chức đăng ký. tổ chức. viên chức và người lao động trong cơ quan. tổ chức có phương tiện hoạt động trên biển tổ chức tiểu đội. kế hoạch phòng thủ dân sự. tổ chức ở cơ sở gồm Chỉ huy trưởng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan. thực hiện công tác tuyển quân và quản lý lực lượng dự bị động viên dưới sự chỉ đạo của cơ quan quân sự địa phương. công tác tổ chức và hoạt động của tự vệ thuộc quyền. kế hoạch bảo vệ cơ quan. tổng kết về công tác quốc phòng.Điều 18. pháp luật cho tự vệ. quân sự tại địa phương nơi đặt trụ sở. quản lý. tham gia xây dựng khu vực phòng thủ. đại đội. Chính trị viên. quản lý tự vệ tại cơ quan. b và c khoản này. quân sự của cơ quan. tổ chức. tổ chức mình. tiểu đoàn tự vệ. Trên địa bàn tỉnh. trung đội dân quân tại chỗ. thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng. sơ kết. tổ chức tổ chức tiểu đội. có thể tổ chức đại đội dân quân tự vệ phòng không. tổ chức. căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ. tiểu đội trinh sát. tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch động viên quốc phòng về người. tổ chức. theo yêu cầu nhiệm vụ có thể tổ chức tổ. an ninh ở cơ sở. b) Cấp xã tổ chức trung đội dân quân cơ động. Cấp xã trọng điểm về quốc phòng. tổ chức ở cơ sở có chức năng. Điều 22. b) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về công tác quốc phòng. kế hoạch bảo đảm hậu cần. trung đội dân quân biển. hải đoàn tự vệ biển.

Bồi dưỡng. thông tin. Vũ khí. phòng hoá. pháp luật theo chương trình cơ bản của từng đối tượng phù hợp với nhiệm vụ và địa bàn hoạt động. Thời gian huấn luyện hằng năm được quy định như sau: a) 15 ngày đối với dân quân tự vệ năm thứ nhất. dân quân tự vệ biển. dân quân tự vệ nòng cốt được huấn luyện quân sự. đ) Cán bộ tiểu đoàn. tập huấn cán bộ dân quân tự vệ. công cụ hỗ trợ và phương tiện kỹ thuật của dân quân tự vệ 1. cán bộ kiêm nhiệm công tác quốc phòng. tập huấn cán bộ dân quân tự vệ 1. sử dụng vũ khí. b) 12 ngày đối với dân quân tự vệ cơ động. khẩu đội dân quân tự vệ. ngành trung ương. giáo dục chính trị. thời gian và cơ sở bồi dưỡng. Hằng năm. quản lý. chế độ đăng ký. pháp luật và nghiệp vụ chuyên môn được thực hiện đối với các đối tượng sau: a) Cán bộ Ban chỉ huy quân sự bộ. quân sự. Bồi dưỡng tập trung về chính trị. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chương trình. c) 7 ngày đối với dân quân tự vệ tại chỗ. công cụ hỗ trợ và phương tiện kỹ thuật. nội dung. quân sự địa phương ở cơ quan. TẬP HUẤN CÁN BỘ VÀ HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TỰ VỆ NÒNG CỐT Điều 33.Điều 31. quân sự địa phương. tổ chức ở cơ sở. Dân quân tự vệ được trang bị vũ khí. d) 60 ngày đối với dân quân thường trực. công cụ hỗ trợ và phương tiện kỹ thuật của dân quân tự vệ theo quy định của pháp luật. công binh. CHƯƠNG III ĐÀO TẠO. pháo binh. hải đội. y tế. . trinh sát. đại đội. Huấn luyện dân quân tự vệ 1. tổ chức ở cơ sở. Ban chỉ huy quân sự cơ quan. tiểu đội. 2. hải đoàn. b) Cán bộ chuyên trách. trung đội. c) Cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã. c) Chỉ huy trưởng. Tập huấn hằng năm được thực hiện đối với các đối tượng sau: a) Cán bộ Ban chỉ huy quân sự cơ quan. dân quân tự vệ phòng không. Điều 34. BỒI DƯỠNG. 3. tổ chức. Việc trang bị. d) Thôn đội trưởng. Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã chưa qua đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở. 2. 2. b) Cán bộ chuyên trách công tác quốc phòng.

hội thao dân quân tự vệ hằng năm hoặc định kỳ. Đào tạo. thời gian đào tạo. Điều 39. tổ chức và trình Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp trên trực tiếp phê chuẩn. nội dung. trình tự lập và phê chuẩn kế hoạch hoạt động của dân quân tự vệ. bồi dưỡng.3. đ) Tham gia xây dựng. xã hội trong thời chiến. Điều 35. d) Độc lập hoặc phối hợp chiến đấu. Đơn vị dân quân tự vệ phải duy trì chế độ hoạt động theo các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. trật tự ở khu căn cứ hậu phương. danh mục vật chất bảo đảm huấn luyện dân quân tự vệ. tổ chức ở cơ sở chủ trì phối hợp với cơ quan có liên quan lập. người đứng đầu cơ quan. bổ sung kế hoạch hoạt động của dân quân tự vệ thuộc quyền theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp. củng cố cơ sở chính trị trong thời chiến và làm nòng cốt cùng nhân dân đấu tranh chính trị. hội thi. nội dung huấn luyện. Diễn tập. xã chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo quy định của pháp luật. Ban chỉ huy quân sự cấp xã. Hoạt động sẵn sàng chiến đấu 1. bộ đội địa phương và lực lượng khác đánh địch tiến công bằng hỏa lực. sơ tán của cơ quan. Ban chỉ huy quân sự cơ quan. 2. Nội dung hoạt động chiến đấu của dân quân tự vệ gồm: a) Làm nòng cốt xây dựng làng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định nhiệm vụ. phối hợp với Công an nhân dân và lực lượng khác bảo vệ an ninh. CHƯƠNG IV HOẠT ĐỘNG CỦA DÂN QUÂN TỰ VỆ NÒNG CỐT Điều 37. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chương trình. tập huấn cán bộ và huấn luyện dân quân tự vệ trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. phê chuẩn kế hoạch hoạt động 1. 2. hội thao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc tổ chức diễn tập. Điều 36. c) Bảo vệ việc phòng tránh. Điều 38. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã. . khu sơ tán nhân dân và cơ sở kinh tế. bồi dưỡng. chế độ hoạt động của dân quân tự vệ trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu và của sở chỉ huy các cấp về công tác dân quân tự vệ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định nội dung. tổ chức và nhân dân. điều chỉnh. Lập. tổ chức có trách nhiệm chỉ đạo và bảo đảm hoạt động sẵn sàng chiến đấu của dân quân tự vệ thuộc quyền. b) Phối hợp với bộ đội chủ lực. hội thi. tập huấn cán bộ và huấn luyện dân quân tự vệ trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. tình trạng chiến tranh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chương trình. người đứng đầu cơ quan. phục vụ chiến đấu trong khu vực phòng thủ dưới sự chỉ huy của người chỉ huy cơ quan quân sự cấp trên trực tiếp. nội dung. 3. Hoạt động chiến đấu của dân quân tự vệ 1. tình trạng chiến tranh.

Vận động nhân dân và tham gia xây dựng cơ sở 1. chính sách của Đảng. Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam điều động dân quân tự vệ trong phạm vi cả nước. khắc phục hậu quả thiên tai. cứu nạn ở cơ sở theo kế hoạch của Uỷ ban nhân dân các cấp. pháp luật của Nhà nước. Điều 42. Đơn vị dân quân tự vệ có trách nhiệm phối hợp với lực lượng khác tham gia các cuộc vận động. cứu nạn. chống. Dân quân tự vệ có trách nhiệm phối hợp với Công an nhân dân và lực lượng khác nắm tình hình. tổ chức nơi có dân quân tự vệ biển được điều động. tìm kiếm. biển. c) Tư lệnh Quân chủng Hải quân điều động dân quân tự vệ biển sau khi thống nhất với Tư lệnh Quân khu. tuần tra. 2. vận động nhân dân chấp hành đường lối. bảo vệ sản xuất. 2. sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền. . Điều 43. Thẩm quyền điều động dân quân tự vệ 1. chống dịch bệnh. khắc phục hậu quả thiên tai. tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. an ninh biên giới quốc gia và chủ quyền. Hoạt động phòng. phối hợp với lực lượng khác trên địa bàn làm nhiệm vụ bảo vệ và phòng. Chính phủ quy định việc phối hợp giữa dân quân tự vệ với kiểm lâm và lực lượng khác trong công tác bảo vệ và phòng. chống cháy rừng. b) Tư lệnh Quân khu điều động dân quân tự vệ trong địa bàn quân khu sau khi thống nhất với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dân quân tự vệ được điều động. bảo vệ môi trường 1. dịch bệnh. bảo vệ và phòng. 2. trật tự. trật tự. bảo vệ mục tiêu. Chính phủ quy định việc phối hợp của dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới. chống cháy rừng.2. Dân quân tự vệ phải gương mẫu chấp hành và có trách nhiệm tham gia tuyên truyền. hải quân. bảo vệ môi trường và phòng. Dân quân tự vệ là lực lượng nòng cốt tại chỗ thực hiện nhiệm vụ phòng. trật tự. Điều 44. quyền chủ quyền trên các vùng biển Việt Nam. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp. bảo vệ an ninh chính trị. đảo 1. Dân quân tự vệ có trách nhiệm phối hợp với bộ đội biên phòng. phong trào của địa phương xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Điều 40. người đứng đầu cơ quan. Chính phủ quy định việc phối hợp của dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ an ninh chính trị. Hoạt động bảo vệ an ninh chính trị. chống. an toàn xã hội ở cơ sở. Điều 41. an toàn xã hội 1. chủ trương. chống cháy rừng. tổ chức có trách nhiệm chỉ đạo việc bảo đảm hoạt động chiến đấu của dân quân tự vệ thuộc quyền trong khu vực phòng thủ. canh gác. an toàn xã hội ở cơ sở. Công an nhân dân và lực lượng khác nắm tình hình an ninh trật tự. tìm kiếm. người đứng đầu cơ quan. cảnh sát biển. Trong trường hợp chưa đến mức ban bố tình trạng chiến tranh. Hoạt động bảo vệ biên giới. tình trạng khẩn cấp nhưng cần thiết sử dụng dân quân tự vệ thì thẩm quyền điều động được quy định như sau: a) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. biển. đảo.

tổ chức ở cơ sở. độc hại thì được hưởng chế độ theo quy định của Bộ luật lao động. hỗ trợ phương tiện. chính sách trong trường hợp sau đây: a) Khi được huy động làm nhiệm vụ quy định tại Điều 8 của Luật này.d) Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội điều động dân quân tự vệ trong địa bàn thành phố Hà Nội sau khi được sự nhất trí của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. phụ cấp đi đường và tiền tàu. trừ tự vệ biển. người đứng đầu cơ quan. đ) Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh điều động dân quân tự vệ trong địa bàn cấp tỉnh sau khi được sự nhất trí của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Tư lệnh Quân khu. chỉ huy đơn vị 1. người đứng đầu cơ quan. chỉ huy đơn vị. tình trạng khẩn cấp. tổ chức nơi có dân quân tự vệ được điều động phải chấp hành nghiêm chỉnh quyết định điều động của cấp có thẩm quyền. không có điều kiện đi. khẩu đội trở lên được hưởng phụ cấp trách nhiệm quản lý. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DÂN QUÂN TỰ VỆ Điều 45. Chế độ phụ cấp trách nhiệm quản lý. CHƯƠNG V CHẾ ĐỘ. tổ chức ở cơ sở điều động dân quân tự vệ thuộc quyền làm nhiệm vụ trong phạm vi của xã. 2. 2. việc điều động. 2. Chế độ. xe một lần đi. Trong tình trạng chiến tranh. được quy định như sau: a) Được trợ cấp ngày công lao động theo mức do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định nhưng không thấp hơn hệ số 0. được trả nguyên lương. Ban chỉ huy quân sự cơ quan.08 mức lương tối thiểu chung. tổ chức và Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện. chính sách đối với dân quân tự vệ 1. xe theo chế độ hiện hành. 3. chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ. Chế độ. được hỗ trợ tiền ăn theo mức do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định. Tự vệ. về. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân. ngành trung ương. chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu. các khoản phúc lợi. nếu làm nhiệm vụ từ 22 giờ đến 06 giờ hoặc ở nơi có yếu tố nguy hiểm. Dân quân tự vệ được hưởng chế độ. e) Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện điều động dân quân tự vệ trong địa bàn cấp huyện sau khi được sự nhất trí của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh. Chính phủ quy định mức phụ cấp trách nhiệm quản lý. sử dụng dân quân tự vệ thực hiện theo quy định của pháp luật. tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Ban chỉ huy quân sự bộ. tổ chức sau khi được sự nhất trí của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã. b) Khi làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú. cơ quan. b) Thực hiện quyết định điều động của cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 44 của Luật này. trừ dân quân biển và dân quân thường trực. g) Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã và Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cơ quan. . Điều 47. Cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã. về hằng ngày thì được bố trí nơi nghỉ. 3. chính sách đối với dân quân. thôn đội và cán bộ chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ từ cấp tiểu đội.

khi được huy động làm nhiệm vụ được hưởng trợ cấp ngày công lao động tăng thêm. nếu bị tai nạn làm suy giảm khả năng lao động theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa thì được xét trợ cấp tuỳ theo mức độ suy giảm khả năng lao động. thủ tục. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động trong thời gian làm nhiệm vụ của tự vệ nòng cốt 1. Quản lý nhà nước về dân quân tự vệ 1. Chính phủ quy định điều kiện. tiền mai táng phí. 5. hoạt động của đơn vị tự vệ nòng cốt thuộc quyền theo sự chỉ đạo. Cán bộ. Cấp quyết định điều động dân quân tự vệ làm nhiệm vụ thì bảo đảm chế độ. chính sách cho cán bộ. CHƯƠNG VII QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DÂN QUÂN TỰ VỆ Điều 57. quyền hạn của mình. Uỷ ban nhân dân các cấp. Tổ chức thực hiện sự chỉ đạo của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về dân quân tự vệ. 2. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về dân quân tự vệ trong phạm vi cả nước. 3. bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 8 của Luật này. trong phạm vi nhiệm vụ. 2. 2. nếu tiếp tục được kéo dài thời hạn tham gia thực hiện nghĩa vụ thì ngoài chế độ theo quy định chung. Việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động được áp dụng theo quy định của pháp luật về lao động. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan. 2. huấn luyện. nếu bị chết thì được hưởng trợ cấp tiền tuất. nếu bị thương thì được xét hưởng chính sách như thương binh. thực hiện quản lý nhà nước về dân quân tự vệ ở địa phương. hồ sơ. hy sinh 1. chiến sĩ dân quân tự vệ quy định tại Điều này. chiến sĩ dân quân tự vệ làm nhiệm vụ quy định tại các khoản 1.04 mức lương tối thiểu chung. 2 và 3 Điều 8 của Luật này và thực hiện quyết định điều động của cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 44 của Luật này. Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về dân quân tự vệ. tổ chức 1. Dân quân nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ.4. 5 và 6 Điều 8 của Luật này. chữa bệnh. Cán bộ. Điều 50. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức. kinh phí và cơ quan chịu trách nhiệm bảo đảm chế độ. bị thương. nếu hy sinh được xét công nhận là liệt sĩ theo quy định của pháp luật. Điều 51. chiến sĩ dân quân tự vệ bị ốm. bị tai nạn. chính sách đối với dân quân tự vệ bị ốm. Điều 61. Chế độ. . chính sách quy định tại Điều này. bị tai nạn. Cán bộ. bị chết. 3. tổ chức trong thời gian tập trung thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 8 của Luật này thì được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. chiến sĩ tự vệ đang làm việc theo hợp đồng lao động tại cơ quan. Mức trợ cấp tăng thêm do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định nhưng không thấp hơn hệ số 0. Trường hợp làm nhiệm vụ quy định tại các khoản 4. hướng dẫn của cơ quan quân sự địa phương. nếu chưa tham gia bảo hiểm y tế thì được thanh toán tiền khám bệnh.

khen thưởng trong dân quân tự vệ dưới sự lãnh đạo. nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Tổ chức phong trào thi đua quyết thắng trong dân quân tự vệ gắn với phong trào thi đua của địa phương. Hình thức kỷ luật 1. Điều 63. huấn luyện. phối hợp với thanh tra quốc phòng thanh tra việc thực hiện pháp luật về dân quân tự vệ. c) Tước danh hiệu dân quân tự vệ nòng cốt. chiến sĩ dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ vi phạm kỷ luật. kiểm tra. tổ chức và sự chỉ đạo. CHƯƠNG VIII KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM Điều 62. khen thưởng trong dân quân tự vệ theo quy định của pháp luật. Bảo đảm kinh phí. tổ chức. Dân quân tự vệ nòng cốt tạm thời không được thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ khi bị khởi tố. tổng kết và thực hiện việc thi đua. vi phạm pháp luật thì tuỳ theo tính chất. Ban chỉ huy quân sự cơ quan. Phối hợp với cấp ủy Đảng. 3. chính quyền địa phương trong việc tổ chức. tạm giữ. Tổ chức thực hiện quyết định mở rộng lực lượng dân quân tự vệ của cấp có thẩm quyền. khen thưởng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì. tổ chức. Cán bộ. nếu bị phạt tù thì đương nhiên bị tước danh hiệu dân quân tự vệ nòng cốt kể từ ngày bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật. 2. tạm giam. chỉ đạo của cấp uỷ Đảng. Đối với chiến sĩ dân quân tự vệ. cơ sở vật chất. 3. khi làm nhiệm vụ nếu vi phạm quy định của Luật này hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan thì áp dụng một trong các hình thức kỷ luật sau: a) Khiển trách. phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn công tác thi đua. xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Xử lý vi phạm 1. Cơ quan quân sự các cấp. cản trở việc tổ chức. đơn vị dân quân tự vệ có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ. ngành trung ương chủ trì. khen thưởng cùng cấp tổ chức thực hiện công tác thi đua. phương tiện cho việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức. chính quyền địa phương hoặc người đứng đầu cơ quan. Ban chỉ huy quân sự cấp xã. cơ quan. chính sách cho dân quân tự vệ. Cán bộ. mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật.3. b) Cảnh cáo. cá nhân có thành tích trong tổ chức và hoạt động của dân quân tự vệ thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua. xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật. chiến sĩ. cơ quan. cá nhân có hành vi chống đối. Ban chỉ huy quân sự bộ. tổ chức ở cơ sở. khen thưởng về công tác dân quân tự vệ thuộc cơ quan. tổ chức. hoạt động của dân quân tự vệ. Điều 64. hoạt động của tự vệ nòng cốt thuộc cơ quan. tổ chức. tổ chức. . hoạt động và bảo đảm chế độ. quản lý của cơ quan quân sự cấp trên. 2. phối hợp với cơ quan thi đua. Cơ quan. 5. 4. vi phạm các quy định khác của pháp luật về dân quân tự vệ thì tuỳ theo tính chất. Khen thưởng 1. huấn luyện. 4. sơ kết.

4. c) Giáng chức.2. c) Đình chỉ hoạt động. Đối với tổ chức dân quân tự vệ. d) Cách chức. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật. trình tự và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với cán bộ. nếu vi phạm quy định của Luật này hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan thì áp dụng một trong các hình thức kỷ luật sau: a) Khiển trách. Đối với cán bộ dân quân tự vệ. b) Cảnh cáo. LIÊN HỆ ĐƠN VỊ VÀ TRÁCH NHIỆM BẢN THÂN: . II. 3. chiến sĩ và tổ chức dân quân tự vệ có vi phạm khi làm nhiệm vụ. khi làm nhiệm vụ nếu vi phạm quy định của Luật này hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan thì áp dụng một trong các hình thức kỷ luật sau: a) Khiển trách. thời hạn. b) Cảnh cáo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful