PHỤ LỤC Phụ lục 1: Sơ đồ trình tự ghi sổ hạch toán chi phí sản xuất theo hình thức

Nhật ký – Sổ Cái Chứng từ gốc về chi phí và các bảng phân bổ gốc Sổ chi tiết CPSX Bảng tổng hợp chứng từ Sổ quỹ Bảng tổng hợp CPSX, bảng tính giá thành

Nhật ký sổ cái

Báo cáo tài chính Ghi chú: Ghi hằng ngày Ghi định kỳ vào cuối tháng Quan hệ đối chiếu Sơ đồ 2-6: Qui trình ghi sổ hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo hình thức Nhật ký chung (trang 50) Chứng từ gốc; phiếu xuất kho; phiếu nhập kho.. Sổ nhật ký chung Sổ chi tiết TK 621,622,627…(chi tiết) Sổ cái TK 621,622,627,154 Bảng tổng hợp chi tiết

Bảng cân đối phát sinh

Báo cáo tài chính

4.Phụ lục 3: Sơ đồ trình tự ghi sổ hoạch toán chi phí sản xuất theo hình thức nhật ký chứng từ Chứng từ gốc về chi phí và các bảng phân bố Bảng kê số 1. 622..) Sổ quỹ Bảng tổng hợp chứng từ Sổ chi tiết 621.. phiếu xuất. dụng vụ.3.. Sổ đăng ký chứng từ CHỨNG TỪ GHI SỔ Bảng tổng hợp CPSX. Bảng cân đối phát sinh BÁO CÁO TÀI CHÍNH . 154.. bảo hiểm.… Sổ chi tiêu chi phí sản xuất Sổ cái TK chi phí giá thành Bảng tổng hợp chi phí và thr tính giá cả Báo cáo tài chính Phụ lục 2: Sơ đồ trình tự ghi sổ hạch toán chi phí sản xuất theo hình thức chứng từ ghi sổ (trang 102) Chứng từ gốc về chi phí (hóa đơn.5. 627. phiếu chi.7. bảng phân bổ (BPB tiền lương. bảng tính giá thành Sổ cái TK 621. . BPB công cụ.… Nhật ký chứng từ số 1. 622.2.6. 627.2.. bảng khấu hao.).

hoàn tất thủ tục và tiến hành xuất kho Đối chiếu chứng từ. vào sổ nhật ký chung.0 Sổ kế toán. sổ chi tiết Máy vi tính Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại (trang 52) Báo cáo tài chính. báo cáo kế toán quản trị Phòng kế hoạch kinh doanh Phân xưởng sản xuất Kho nguyên vật liệu Phòng tài chính kế toán Lập kế hoạch sản xuất và định mức sử dụng nguyên. vật liệu cho từng phân xưởng Viết giấy xin tạm ứng vật tư. lập sổ cái TK 152. lập phiếu xuất kho làm 3 liên Kiểm tra chứng từ. sổ tổng hợp. lập các sổ chi tiết và các chứng từ lien quan khác… Sơ đồ 2-4: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung (trang 45) .Sơ đồ 2-5: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung trên máy vi tính (trang 46) Chứng từ kế toán Phần mềm kế toán Bravo 6. 153. 621.

Chứng từ kế toán SỔ NHẬT KÝ CHUNG Sổ. thẻ kế toán chi tiết SỔ CÁI Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số phát sinh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Sơ đồ 2-2: Qui trình công nghệ khai thác tài nguyên khoáng sản (Trang 41) .

Thăm dò Thiết kế Mở mỏ Bóc thải Khoan xác định chất lượng Hoàn thổ Phân loại Khai thác quặng Phơi Nhập kho Nghiền Phơi – pha cục đóng bao Bán hàng Bán hàng Đóng bao Nhập kho Sơ đồ 2-3: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty cổ phần Trúc Thôn (trang 42) .

Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp kiêm TSCĐ Kế toán tiền mặt kiêm lương Kế toán ngân hàng Kế toán tiêu thụ và công nợ Kế toán XDCB và thống kê tổng hợp Kế toán vật tư và giá thành Thủ quỹ Sơ đồ 2-1: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Trúc Thôn (Trang 38) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Ban kiểm soát TỔNG GIÁM ĐỐC TPGĐ Kỹ thuật PTGĐ Kinh doanh Phòng tài chính Phòng kế hoạch kinh doanh Phòng tổ chức hành chính Phòng kỹ thuật Nhà máy gạch ổn áp SĐ Văn phòng đại diện Hà Nội Mỏ đô lô mít Thanh Hóa Mỏ đất sét chịu lửa Xí nghiệp vật liệu chịu lửa Sơ đồ 1-12: Quy trình xử lý thong tin kế toán trên máy vi tính (hình trang 34) .

báo cáo kế toán quản trị Sơ đồ 1-9: Trình tự tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành phân bước theo phương án không có bản thành phẩm (trang 28) Chi phí vật liệu chính tính cho thành phẩm Chi phí bước 1 tính cho thành phẩm Chi phí bước 2 tính cho thành phẩm Chi phí bước n tính cho thành phẩm Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành Sơ đồ 1-11: Trình tự ghi sổ hạch toán chi phí sản xuất theo hình thức Nhật ký chung (trang 33) .Chứng từ kế toán Sổ kế toán. sổ tổng hợp. sổ chi tiết Phần mềm kế toán Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại Báo cáo tài chính.

BPB công cụ. bảo hiểm. Sổ chi tiết 621. 627.Chứng từ gốc về chi phí (hóa đơn. dụng cụ.. 627.. bảng phân bổ (BPB tiền lương. .. phiếu chi. 154... bảng tính giá thành Bảng cân đối phát sinh BÁO CÁO TÀI CHÍNH . Bảng tổng hợp CPSX. 622. bảng khấu hao. phiếu xuất. 622.).) SỔ NHẬT KÝ CHUNG Sổ nhật ký đặc biệt Sổ cái TK 621.

TK NVL TK sản phẩm dd TK thành phẩm SP hoàn thành trong kỳ Chi phí NVL TT TK cp SXC Chi phí NVL gián tiếp TK phải trả người bán Chi phí dịch vụ mua ngoài cho sản xuất TK hao mòn lũy kế Khấu hao TSCĐ cho sản xuất TK phải trả CNV Chi phí NC gián tiếp Chi phí NC trực tiếp Sơ đồ 1-5: hạch toán tổng hợp chi phí SXC (trang 18) .

112 TK 631 TK 142. 242. 338 4 9 TK 152. 111. 153 TK 627 TK 154 1 7 TK 611 2 8 TK 331. 111. 335 TK 632 5 10 TK 214 6 Sơ đồ 1-6 : Tổng hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên (trang 20) .TK 152. 112 3a TK 1331 3b TK 334.

111 Các khoản ghi giảm K/c chi phí NVL TT TK 622 K/c chi phí NC TT TK 157 Gửi bán TK 632 Tiêu thụ chi phí TK 155. 152 Nhập kho TK 627 K/c chi phí SXC Giá thành thực tế Sơ đồ 1-7: tổng hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ (trang 21) .TK 621 TK 154 TK 152.

111 TK 627 K/c.Giá trị sản phẩm TK 621 TK 631 K/c chi phí NVL TT TK 622 K/c chi phí NC TT Tổng giá thành SX của sản phẩm hoàn thành nhập kho. phân bổ chi K/c. gửi bán hay tiêu thụ trực tiếp Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ TK 632 dở dang đầu kỳ TK 152. phân bổ chi phí SXC Sơ đồ 1-4: Hạch toán tổng hợp chi phí NC TT ( trang 14) .

TK 334 TK 622 TK 154 1 4 TK 338 2 TK 631 5 TK 335 3 Sơ đồ 1-2: Hạch toán tổng hợp chi phí NVL TT theo phương pháp kê khai thường xuyên (trang 11) .

TK 152 TK 612 TK 154 1 4 TK154 2 5 TK 331.. 152 TK 1331 5 2b 4 TK 611 TK 621 .112.111.112..111. 152 1 3 TK 631 TK 331. 3a TK 152 TK 1331 3b Sơ đồ 1-3: Hạch toán tổng hợp chi phí NVL TT theo phương pháp kiểm kê định kỳ (trang 12) TK 151. 2a TK 151...