P. 1
Bai Tap Tong Hop Nito -Photpho

Bai Tap Tong Hop Nito -Photpho

|Views: 2,591|Likes:
Được xuất bản bởisaf

More info:

Published by: saf on Oct 08, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

text

original

Trần Trung Hiếu__ĐH Bách Khoa Hà Nội

BÀI TẬP CHƯƠNG NITƠ _ PHOTPHO Câu 1: Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện dãy chuyển hóa sau đây:
a. NH4Cl → NH3 → N2 → NO → NO2 → HNO3 → NaNO3 → NaNO2. b. NO2 → HNO3 → Cu(NO3)2 → Cu(OH)2 → Cu(NO3)2 → CuO → Cu → CuCl2. c. Ca3(PO4)2 → P → P2O5 → H3PO4 → NaH2PO4 → Na2HPO4 → Na3PO4.

Câu 2: Hỗn hợp X gồm NO và N2 có tỉ khối so với hiđro là 14,75. Để tác dụng vừa đủ với 5,9 gam hỗn hợp X (ở nhiệt độ thường) cần bao nhiêu lít không khí (đktc). Giả sử không khí gồm 20% oxi và 80% nitơ về thể tích. Câu 3: Hấp thụ V lít khí NH3 (đktc) vào dung dịch Al2(SO4)3 dư thu được kết tủa A. Nung kết tủa A đến khối lượng không đổi thu được 1,08 gam chất rắn khan. Tính giá trị của V. Câu 4: Nhiệt phân dung dịch hoà tan 21,825 gam hỗn hợp NH4Cl và NaNO2 có tỉ lệ số mol NH4Cl : NaNO2 = 3 : 4. Tính thể tích khí N2 thu được (đktc) Câu 5: Hoà tan m gam hỗn hợp NH4Cl và (NH4)2SO4 có tỉ lệ số mol NH4Cl : (NH4)2SO4 = 1 : 2 vào nước được dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư đun nóng thu được 13,44 lít NH3 (đktc). Tính giá trị m. Câu 6: Cho m gam kali vào 600ml dung dịch NH4Cl 1M thu được V lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối so với hiđro là 6,625 (V > 6,72lít). Tính giá trị của m. Câu 7: Cho 400 ml dung dịch hỗn hợp Al2(SO4)3 và Fe2(SO4)3 có tỉ lệ số mol Al2(SO4)3 : Fe2(SO4)3 = 1 : 2 tác dụng với dung dịch NH3 dư. Lọc kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 4,22 gam kết tủa. Tính nồng độ ion SO4-2 trong dung dịch ban đầu. Câu 8: Nung m gam hỗn hợp gồm NH4Cl và Ca(OH)2, sau phản ứng thu được V lit khí NH3 (đktc) và 10, 175 gam hỗn hợp Ca(OH)2 và CaCl2 khan. Để hấp thụ hết lượng NH3 trên cần tối thiểu 75ml dung dịch H2SO4 1M. Tính giá trị của m. Câu 9:Cho 0,34 gam amoniac phản ứng hoàn toàn với oxi thu được 0,405 gam H2O và thể tích khí O2 còn dư là 0,336 lít (đktc). a. Tính khối lượng O2 đã dùng trong phản ứng. b. Tính hiệu suất phản ứng Câu 10: Người ta thực hiện phản ứng điều chế amoniac bằng cách cho 1,4 gam N2 phản ứng với H2 dư với hiệu suất 75%. a. Tính khối lượng amoniac điều chế được. b. Nếu khối lượng amoniac điều chế được có thể tích là 1,68 lít (đktc) thì hiệu suất phản ứng là bao nhiêu? Câu 11: Cho amoniac phản ứng với axit clohiđric thu được muối. Muối này phản ứng vừa đủ với 500ml dung dịch NaOH 0,1M a. Tính khối lượng amoniac đã dùng b. Nếu lượng amoniac trên phản ứng với dung dịch AlCl3 thì thu được bao nhiêu gam kết tủa. Câu 12: Tìm công thức của hai chất A có công thức NOx và B có công thức NOy biết tỉ khối MA/MB = 1,533333. Câu 13: Người ta điều chế nitơ băng cách nhiệt phân hoàn toàn muối amoninitrơ thu được khí N2, lượng khí N2 này phản ứng với O2 ở điều kiện 30000C thu được NO, NO bị oxi hoá thành NO2 có thể tích 6,72 lit. Hãy tính khối lượng amoninitrơ ban đầu. Câu 14: (HK)Hoà tan hoàn toàn 9,6 gam kim loại Cu cần dùng vừa đủ 500ml dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch A và V1 lít (đktc) khí NO (Sản phẩm khử duy nhất) a. Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra và tính nồng độ mol của muối trong dung dịch A, biết thể tích của dung dịch thay đổi không đáng kể b. Nếu cũng cho lượng Cu như trên vào 100ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 1,5 M và KNO3, 1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V2 lít (đktc) khí NO (Sản phẩm khử duy nhất). So sánh V1 và V2
Trần Trung Hiếu__ĐH Bách Khoa Hà Nội

Bài 19: Cho vào bình có dung tích 8. Dung dịch sau phản ứng chứa những muối nào? Tính khối lượng các muối trong dung dịch sau phản ứng.2 M thì có một chất rắn không tan Xác định tên kim loại M và khối lượng từng chất trong X Bài 21: Nung 44g hỗn hợp Y gồm Cu và Cu(NO3)2 cho đến khi muối Nitrat bị nhiệt phân hoàn toàn thu được chất rắn A. sản phẩm thu được hoà tan vào 150ml dung dịch NaOH 2M. Khi hòa tan hoàn toàn 2.7g/ml. Mg phản ứng hoàn toàn với dd HNO3 đặc thu được hỗn hợp muối X.Thêm xúc tác và nung bình một thời gian. Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn a gam P đỏ trong không khí lấy dư.3 gam hỗn hợp gồm Al và Fe tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư chỉ thu khí NO và 45.Cho A phản ứng vừa đủ với 600 ml dd H2SO4 0.45.84% so với khối lượng muối ban đầu. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V2 lít (đktc) khí NO.Khối lượng chất rắn thu được giảm 15.96 lít hỗn hợp N2 và H2 theo tỉ lệ 1:3 thì áp suất trong bình là 1atm và O0C . H2O và hỗn hợp khí E chứa N2 và N2O (đktc).5 gam muối khan.8ml hỗn hợp khí E có tỉ khối đối với H2 là 18.6%. Câu 29: Cho 11.Sau đó đưa bình về 00C thì thấy áp suất là 0.Xác định kim loại kiềm và thể tích khí thu được(đktc) Bài 23: Cho m gam hỗn hợp A gồm : Al. Viết phương trình phản ứng xảy ra và tính nồng độ mol của muối trong dung dịch A. Tính m và % khối lượng mỗi kim loại trong A Bài 24: Một kim loại M tác dụng với dd HNO3 loãng thu được M(NO3)3. Bài 18: Cho 16. Fe phản ứng hoàn toàn với dd HNO3 dư . thu được dung dịch A và V1 lít (đktc) khí NO (sản phẩm khử duy nhất) a.Phần 1: phản ứng vừa đủ với 2/3lit dd HNO3 0. Xác định M Bài 25: Cho hỗn hợp kim loại Cu.928 lít hỗn hợp X gồm 2 khí NO và NO2. Mặt khác m gam phản ứng hoàn toàn với dd HCl thu được 11.1 g muối Nitrat kim loại kiềm cho đến khi nhiệt phân hoàn toàn. Tính khối lượng muối khan thu được sau phản ứng.Phần 2: Phản ứng hết với 0. Tính thể tích khí N2 và NO(đktc) và nồng độ dd HNO3. so sánh V1 và V2. Câu 16: Cho 11 gam hỗn hợp Al và Fe tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được 6.38 M cho ra khí NO . Tính khối lượng 1 lit hh X (đktc) và nồng độ dd HNO3. Tính khối lượng muối khan thu được. Trần Trung Hiếu__ĐH Bách Khoa Hà Nội .Tính số mol mỗi khí sau phản ứng? Bài 20: Cho 21.2 lít H2(đktc). Fe.Chất rắn sau phản ứng chia làm 2 phần bằng nhau: .5M và KNO3 1M.7 gam H3PO4 vào dung dịch chứa 16. giả sử chỉ có NO sản phẩm khử thì khối lượng muối khan thu được khi hết phản ứng là bao nhiêu ? Cho 8.72 lít khí X duy nhất đo ở đktc (dx/H2 = 15). Tính thể tích NO (ở đktc) thu được.4.9 atm. Tính a. Cho X tác dụng với dd NH3 dư sản phẩm là chất rắn Y. Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn 6. sau phản ứng thu được dung dịch có nồng độ 92. Viết các PTHH xẩy ra và cho biết trong B gồm những chất nào? Bài 26: Hoà tan hoàn toàn 9.2g Al phản ứng vừa đủ với 4 lít dd HNO3 tạo ra hỗn hợp N2 và NO có tỉ khối đối H2 là 14. b.5 M (A tan hết).3 lít dd H2SO4 0.52g hỗn hợp X gồm kim loại M hóa trị 2 và muối nitrat của kim loại đó vào 1 bình kín rồi nung đến khi muối Nitrat bị nhiệt phân hoàn toàn. Bài 17: Hào tan 8.8 gam KOH.2 gam P trong O2 dư.thu được dd B và 8. Nếu cũng cho lượng Cu như trên vào 100ml dung dịch hỗn hơp gồm H2SO4 1.96 lít khí NO.32g Cu vào 3 lít dd HNO3 (vừa đủ) thu được 4. rồi hoàn tan sản phẩm vào 500ml dung dịch H3PO4 85% có D = 1.16g kim loại M trong dd HNO3 loãng thu được 604.tính khối lượng Cu và Cu(NO3)2 trong Y Bài 22: Nung 10.Trần Trung Hiếu__ĐH Bách Khoa Hà Nội Câu 15: Cho một lượng Cu dư vào 400ml dung dịch HNO3 1M.Đem Y nung đến khối lượng không đổi thu được chất rắn B.6 gam kim loại Cu cần dùng vừa đủ 500ml dung dịch HNO3 loãng. biết thể tích thay đổi không đáng kể.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->