P. 1
Bai Soan Ngu Van 9 Mai

Bai Soan Ngu Van 9 Mai

|Views: 724|Likes:
Được xuất bản bởiDung Tran

More info:

Published by: Dung Tran on Oct 09, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2011

pdf

text

original

§«ng T©n - §«ng S¬n

Ngµy 1 th¸ng 9 n¨m 2006. TuÇn 1 TiÕt 1- 2: V¨n b¶n:

Phong c¸ch Hå ChÝ Minh.
lª anh trµ

A. Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp häc sinh: - ThÊy ®îc vÎ ®Ñp trong phong c¸ch Hå ChÝ Minh lµ sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i, d©n téc vµ nh©n lo¹i thanh cao vµ gi¶n dÞ. - Tõ lßng kÝnh yªu, tù hµo vÒ B¸c, häc sinh cã ý thøc tu dìng, häc tËp rÌn luyÖn theo g¬ng B¸c. B. ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh su tÇm tranh ¶nh, bµi viÕt vÒ n¬i ë vµ n¬i lµm viÖc cña B¸c trong khu«n viªn Chñ TÞch Phñ.... - §äc s¸ch : B¸c Hå , Con ngêi - phong c¸ch. C. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc. * Giíi thiÖu bµi míi: - Cho häc sinh xem ¶nh B¸c Hå ®äc b¸o trong vên Chñ TÞch Phñ. - Hå ChÝ Minh kh«ng chØ lµ anh hïng d©n téc vÜ ®¹i mµ con lµ danh nh©n v¨n ho¸ thÕ giíi . Bëi vËy , phong c¸ch sèng vµ lµm viÖc cña B¸c Hå kh«ng chØ lµ phong c¸ch sèng vµ lµm viÖc cña ngêi anh hïng d©n téc vÜ ®¹i mµ cßn lµ cña mét nhµ v¨n ho¸ lín - mét con ngêi cña nÒn v¨n ho¸ t¬ng lai. VËy vÎ ®Ñp v¨n ho¸ cña phong c¸ch Hå ChÝ Minh lµ g×? §o¹n trÝch díi ®©y phÇn nµo sÏ tr¶ lêi cho c©u hái Êy. Ho¹t ®éng cña häc sinh díi KÕt qu¶ c¸c ho¹t ®éng. Néi sù híng dÉn cña gi¸o viªn . dung kiÕn thøc cÇn ®¹t. Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn ®äc I. T×m hiÓu chung: vµ t×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n. 1. §äc :giäng chËm r·i, b×nh - Gi¸o viªn híng dÉn c¸ch ®äc. tÜnh, khóc triÕt. - Gi¸o viªn ®äc ®o¹n 1,2 häc sinh ®äc tiÕp : - Gi¸o viªn nhËn xÐt c¸ch ®äc. 2. Tõ khã. - Gi¸o viªn kiÓm tra mét vµi tõ - BÊt gi¸c: tù nhiªn, ngÉu nhiªn, khã ë chó thÝch. kh«ng dù ®Þnh tríc. - §¹m b¹c: s¬ sµi, gi¶n dÞ, kh«ng cÇu k×, bµy vÏ.

Ngêi so¹n : Ng« ThÞ Thanh Giang Tæ x· héi

Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n 3. ThÓ lo¹i: v¨n b¶n nhËt ? Em h·y x¸c ®Þnh thÓ lo¹i cña dung thuéc chñ ®Ò : sù héi v¨n b¶n? nhËp víi thÕ giíi vµ gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ? V¨n b¶n nµy ®îc trÝch tõ bµi 4. Bè côc cña v¨n b¶n: 3 viÕt nµo ? Cña ai? ®o¹n ? Theo em v¨n b¶n trªn cã thÓ - §o¹n 1: Tõ ®Çu.........rÊt hiÖn chia thµnh mÊy ®o¹n? Néi ®¹i: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh dung cña tõng ®o¹n? phong c¸ch v¨n ho¸ Hå ChÝ Minh. - §o¹n 2:TiÕp.........h¹ t¾m ao : Nh÷ng vÎ ®Ñp cô thÓ cña phong c¸ch sèng vµ lµm viÖc cña B¸c. Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn ®äc -§o¹n 3: Cßn l¹i: B×nh luËn vµ vµ ph©n tÝch v¨n b¶n. kh¼ng ®Þnh ý nghÜa cña Häc sinh ®äc ®o¹n 1. phong c¸ch v¨n ho¸ Hå ChÝ ? §o¹n v¨n ®· kh¸i qu¸t vèn tri Minh . thøc v¨n ho¸ cña B¸c Hå nh II. Ph©n tÝch: thÕ nµo? 1. Con ®êng h×nh thµnh phong c¸ch v¨n ho¸ Hå ChÝ Minh. - Vèn trÝ thøc v¨n ho¸ cña Chñ ? B»ng con ®êng nµo Ngêi cã TÞch Hå ChÝ Minh rÊt s©u ®îc vèn tri thc v¨n ho¸ Êy? réng ( Ýt cã vÞ l·nh tô nµo l¹i am hiÓu vÒ c¸c d©n téc, nh©n d©n thÕ giíi , v¨n ho¸ thÕ gi¬Ý s©u s¾c nh B¸c.) - Nhê B¸c ®· dµy c«ng häc tËp , rÌn luyÖn kh«ng ngõng suèt cuéc ®êi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng ®Çy gian tru©n. + §i nhiÒu n¬i , tiÕp xóc víi nhiÒu nÒn v¨n ho¸ tõ Ph¬ng §«ng ®Õn Ph¬ng T©y, kh¨p c¸c Ch©u lôc ¸, ¢u,Phi ,Mü.. + Nãi vµ viÕt th¹o nhiÒu thø tiÕng níc ngoµi,...-> §ã lµ c«ng ? §iÒu k× l¹ nhÊt trong phong cô giao tiÕp quan träng bËc c¸ch v¨n ho¸ Hå ChÝ Minh lµ nhÊt ®Ó t×m hiÓu vµ giao lu g×? V× sao cã thÓ nãi nh vËy? víi c¸c d©n téc trªn thÕ giíi . + Qua c«ng viÖc, lao ®éng mµ häc hái ...®Õn møc kh¸ uyªn

Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n th©m. Gi¸o viªn kÕt luËn: Sù ®«c + Häc trong mäi n¬i, mäi lóc. ®¸o, k× l¹ nhÊt trong phong + TiÕp thu mäi c¸i ®Ñp, c¸i c¸ch v¨n ho¸ Hå ChÝ Minh lµ s hay, phª ph¸n nh÷ng h¹n chÕ kÕt hîp hµi hoµ nh÷ng phong tiªu cùc. c¸ch rÊt kh¸c nhau, thèng nhÊt => Nh÷ng ¶nh hëng quèc tÕ trong mét con ngêi Hå ChÝ s©u ®Ëm ®· nhµo nÆn víi c¸i Minh ®ã lµ truyÒn thèng vµ gèc v¨n ho¸ d©n téc ë Ngêi hiªn ®¹i, Ph¬ng §«ng vµ Ph- ®Ó trë thµnh mét nh©n c¸ch ¬ng T©y , xa vµ nay, d©n téc rÊt ViÖt Nam, b×nh dÞ ,rÊt Phvµ quèc tÕ , vÜ ®¹i vµ b×nh ¬ng §«ng, rÊt Viªt Nam nhng dÞ.... còng rÊt míi vµ rÊt hiÖn ®¹i. -> Mét sù kÕt hîp th«ng nhÊt vµ hµi hoµ bËc nhÊt trong lÞch sö, d©n téc tõ xa ®Õn nay. Häc sinh ®äc ®o¹n 2 ? Lèi sèng rÊt b×nh dÞ, rÊt ViÖt Nam, rÊt Ph¬ng §«ng cña B¸c Hå ®îc biÓu hiÖn nh thÕ nµo? ? V× sao cã thÓ nãi lèi s«ng 2. VÎ ®Ñp cña phong c¸ch cña B¸c Hå lµ sù kÕt hîp gi÷a Hå ChÝ Minh thÓ hiÖn gi¶n dÞ vµ thanh cao? trong phong c¸ch sèng vµ lam viÖc cña Ngêi. - Cã lèi sèng v« cïng gi¶n dÞ: Gi¸o viªn ®äc c¸c c©u th¬ cña + N¬i ë, n¬i lam viÖc ®¬n Tè H÷u ca ngîi vÒ B¸c: s¬.... "Mong....lèi mßn" + Trang phôc hÕt søc gi¶n dÞ.... + ¡n uèng ®¹m b¹c - C¸ch sèng gi¶n dÞ ®¹m b¹c nhng v« cïng thanh cao, sang Gi¸o viªn ph©n tÝch c©u: träng "Thu...t¨m ao" ®Ó thÊy vÎ + §©y kh«ng ph¶i la lèi sèng ®Ñp cña cuéc sèng g¾n víi kh¾c khæ cña nh÷ng con ngêi thó quª ®¹m b¹c thanh cao. tù vui trong c¶nh nghÌo khã. Häc sinh ®äc ®o¹n 3 + §©y còng kh«ng ph¶i c¸ch tù ? Nªu c¶m nhËn cña em vÒ thÇn th¸nh ho¸, tù lµm cho nh÷ng nÐt ®Ñp phong c¸ch kh¸c ®êi , h¬n ®êi. Hå ChÝ Minh . + §©y lµ lèi sèng cã v¨n ho¸ ->

Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ? Tõ ®ã rót ra ý nghÜa cao m«t quan niÖm thÈm mü , ®Ñp cña phong c¸ch Hå ChÝ c¸i ®Ñp lµ sù gi¶n dÞ tù nhiªn. Minh lµ g×? => NÐt ®Ñp cña lèi sèng rÊt ViÖt Nam trong phong c¸ch Hå ChÝ Minh ( gîi c¸ch sèng cña c¸c vÞ hiÒn triÕt xa ) 3. ý nghÜa phong c¸ch Hå ChÝ Minh Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn - Gièng : c¸c vÞ danh nho: tæng kÕt vµ luyÖn tËp. kh«ng tù thÇn th¸nh ho¸, tù ? §Ó lµm næi bËt nh÷ng vÎ lµm kh¸c cho ®êi, lËp dÞ, mµ ®Ñp vµ phÈm chÊt cao quý lµ mét c¸ch di dìng tinh thÇn , cña phong c¸ch Hå ChÝ Minh , mét quan niÖm thÈm mü vÒ lÏ ngêi viÕt ®· dïng nhng biÖn sèng. ph¸p nghÖ thuËt nµo? - Kh¸c : §©y lµ mét lèi sèng cña mét ngêi céng s¶n l·o thµnh, mét vÞ Chñ TÞch Níc, ? VËy qua bµi häc em thÊy ®- linh hån d©n téc trong hai îc nh÷ng vÎ ®Ñp g× trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, phong c¸ch cña Hå ChÝ Minh ? Mü, x©y dùng chñ nghÜa x· héi. III. Tæng kÕt : 1. NghÖ thuËt : - KÕt hîp gi÷a kÓ chuyÖn, ph©n tÝch, b×nh luËn - Chän läc chi tiÕt tiªu biªñ. - So s¸nh c¸c bËc danh nho xa. - §èi lËp gi· c¸c phÈm chÊt.... - DÉn chøng th¬ cæ , dïng tõ H¸nViÖt. 2. Ghi nhí : SGK Ho¹t ®éng IV: Híng dÉn häc ë nhµ. - Häc sinh th¶o luËn c¸c t×nh huèng, biÓu hiÖn cña lèi sèng cã v¨n ho¸ (thuéc chñ ®Ò héi nhËp vµ gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c d©n téc) - So¹n bµi "§Êu tranh cho mét thÕ giíi v× hoµ b×nh". Ngµy 2 th¸ng 9 n¨m20O6.

Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n TiÕt 3 - TiÕng ViÖt: c¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i.

Trêng

A. Môc tiªu cÇn ®¹t. - Cñng cè kiÕn thøc ®· häc vÒ héi tho¹i líp 8. - N¾m ®îc c¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i häc ë líp 9. - BiÕt vËn dông c¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i trong giao tiÕp x· héi. B. ChuÈn bÞ cña thÇy trß. - Gi¸o viªn ®äc, so¹n bµi, b¶ng phô. - Gi¸o viªn ®äc c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn bµi d¹y. - Häc sinh ®äc tríc bµi ë nhµ. C. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c hoat ®éng d¹y häc. * Giíi thiÖu bµi: - Gi¸o viªn gîi cho häc sinh nhí l¹i kh¸i niÖm " héi tho¹i" - Héi tho¹i nghÜa lµ nãi chuyÖn víi nhau. nãi ®Õn héi tho¹i lµ nãi ®Õn giao tiÕp. Tôc ng÷ cã c©u "¡n kh«ng .......nªn lêi " nh»m chª nh÷ng kÎ kh«ng biÕt ¨n nãi trong giao tiÕp . V¨n minh øng xö lµ mét nÐt ®Ñp cña nh©n c¸ch v¨n ho¸ . "Häc ¨n .....häc më" lµ nhng c¸ch häc mµ ai còng cÇn häc , cÇn biÕt. -Trong giao tiÕp cã nh÷ng quy ®Þnh tuy kh«ng nãi ra thµnh lêi nhng nh÷ng ngêi tham gia giao tiÕp cÇn tu©n thñ nÕu kh«ng giao tiÕp sÏ kh«ng thµnh . Nh÷ng quy ®Þnh ®ã thÓ hiÖn qua c¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i (vÒ lîng, vÒ chÊt, quan hÖ, c¸ch thøc, lÞch sù....) * Bµi míi: Ho¹t ®éng I : H×nh thµnh I. Ph¬ng ch©m vÒ lîng. kh¸i niÖm ph¬ng ch©m vÒ * VÝ dô1: lîng. Gi¸o viªn cho häc sinh ®äc ®o¹n héi tho¹i vµ tr¶ lêi c©u hái ë sgk ( t8). ? B¬i nghÜa lµ g× ( di chuyÓn trong níc hoÆc trªn mÆt níc - C©u tr¶ lêi cña Ba kh«ng b»ng cö ®éng cña c¬ thÓ). mang néi dung mµ An cÇn ? VËy An hái "häc b¬i ë ®©u" biÕt. mµ Ba tr¶ lêi " ë díi níc" th× - §iÒu mµ an cÇn biÕt lµ mét c©u tr¶ lêi cã ®¸p øng ®iÒu ®Þa ®iÓm cô thÓ nµo ®ã nh ë mµ An muèn biÕt kh«ng? ? bÓ b¬i thµnh phè , s«ng , hå CÇn tr¶ lêi nh thÕ nµo? ,biÓn. ? C©u nãi trong giao tiÕp bao giê còng cÇn truyÒn t¶i mét

Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n néi dung nµo ®ã. VËy c©u tr¶ lêi cña An lµ hiÖn tîng kh«ng -> Khi nãi , c©u nãi ph¶i cã néi b×nh thêng trong giao tiÕp. dung ®óng víi yªu cÇu cña ? Tõ ®ã cã thÓ rót ra bµi häc giao tiÕp, kh«ng nªn nãi Ýt g× vÒ giao tiÕp? h¬n nh÷ng g× mµ giao tiÕp ®ßi hái. ? Yªu cÇu häc sinh kÓ l¹i chuyÖn " Lîn cíi ¸o míi" - TruyÖn nµy g©y cêi v× c¸c ? V× sao truyÖn nµy l¹i g©y c- nh©n vËt nãi nhiÒu h¬n êi? nh÷ng g× cÇn nãi. - LÏ ra chØ hái : ? LÏ ra hä ph¶i hái vµ tr¶ lêi nh + B¸c cã thÊy con lîn nµo ch¹y thÕ nµo ®Ó ngêi nghe biÕt ®- qua ®©y kh«ng? îc ®iÒu cÇn hái vµ cÇn tr¶ lêi ? + N·y giê t«i ch¼ng thÊy con lîn nµo ch¹y qua ®©y c¶. ->Trong giao tiÕp kh«ng nªn ? Qua c©u chuyÖn nµy theo nãi nhiÒu h¬n nh÷ng g× cÇn em cÇn ph¶i tu©n thñ yªu cÇu nãi. g× khi giao tiÕp ? Gi¸o viªn hÖ thèng ho¸ kiÕn *Ghi nhí : SGK : Khi giao tiÕp thøc. cÇn chó ý : ? Khi giao tiÕp ta cÇn chó ý + Nãi cho cã néi dung. ®iÒu g×? Häc sinh ®äc to ghi + Néi dung lêi nãi ph¶i ®¸p nhí 1, Gi¸o viªn kÕt luËn. øng ®óng yªu cÇu cña cuéc giao tiÕp ( kh«ng thõa , kh«ng Gi¸o viªn liªn hÖ víi thc tÕ : thiÕu) Cã thÓ xem bµi tËp lµm v¨n lµ => §ã lµ ph¬ng ch©m vÒ lîng. mét v¨n b¶n héi tho¹i gi÷a häc sinh vµ gi¸o viªn....V× kh«ng ®äc kÜ ®Ò bµi, n¾m ®óng yªu cÇu cña ®Ò nªn nhiÒu em bÞ phª lµ lan man , thõa ý , thiÕu ý........... -> §ã lµ khuyÕt ®iÎm ph¬ng ch©m vÒ lîng. II. Ph¬ng ch©m vÒ chÊt. Ho¹t ®éng II : H×nh thµnh ph¬ng ch©m kh¸i niÖm vÒ * VÝ dô: "Qu¶ bÝ khæng lå" chÊt. Gi¸o viªn cho häc sinh ®ãng - Phª ph¸n tÝnh nãi kho¸c. diÔn l¹i c©u chuyÖn : "Qu¶ bÝ -> Trong giao tiÕp kh«ng nªn khæng lå" nãi nh÷ng ®iÒu mµ m×nh ? TruyÖn cêi nµy phª ph¸n kh«ng tin lµ ®óng sù thËt.

Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n ®iÒu g×? ?Nh vËy trong giao tiÕp cã ®iÒu g× cÇn tr¸nh? ? NÕu kh«ng biÕt ch¾c tuÇn sau líp sÏ kh«ng c¾m tr¹i th× em cã th«ng b¸o ®iÒu ®ã víi c¸c b¹n kh«ng? Kh«ng biÕt ch¾c v× sao b¹n m×nh nghØ häc th× em nãi víi gi¸o viªn : B¹n Êy nghØ häc v× èm kh«ng? Gi¸o viªn hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc: Khi giao tiÕp ph¶i : nãi ®óng sù thËt , nãi ®óng c¸i t©m cña m×nh , ®óng tÊm lßng m×nh , kh«ng nªn nghÜ mét ®»ng , nãi mét nÎo, nãi thÕ nµy lµm thÕ kh¸c; §õng nãi nh÷ng ®iÒu g× mµ m×nh tin lµ kh«ng ®óng hay kh«ng cã b»ng chøng x¸c thùc. Nãi ®óng sù thËt lµ ph¬ng ch©m vÒ chÊt trong héi tho¹i. Gi¸o viªn kÕt luËn ph¬ng ch©m vÒ chÊt. ? KÓ tªn nh÷ng c©u chuyÖn thµnh ng÷ , tôc ng÷ , tõ ng÷ chØ c¸ch nãi liªn quan tíi ph¬ng ch©m héi tho¹i vÒ chÊt.

Trêng

-> §õng nãi nh÷ng ®iÒu mµ m×nh kh«ng cã b»ng chøng x¸c thùc.

* Ghi nhí : SGK : Häc sinh ®äc to ghi nhí. - TruyÖn : Con r¾n vu«ng , §i m©y vÒ giã.... - Nãi cã s¸ch m¸ch cã chøng,nãi nh¨ng nãi cuéi, nãi tr¹ng, nãi dèi......

Ho¹t ®éng III: Híng dÉn luyÖn tËp . Bµi tËp 1: Gi¸o viªn chiÕu bµi tËp 1 trªn m¸y chiÕu. Häc sinh lªn ch÷a. a, "Tr©u....ë nhµ " -> thõa côm tõ : "nu«i ë nhµ". V× tõ "gia sóc" ®· hµm chøa nghÜa lµ thó nu«i trong nhµ. b , " Ðn .......... cã hai c¸nh " -> thõa "hai c¸nh " v× tÊt c¶ c¸c loµi chim ®Òu cã hai c¸nh . Bµi tËp 2: Häc sinh lµm theo ba nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ trªn m¸y chiÕu Nhãm 1:

Gióp häc sinh sö dông mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt trong v¨n b¶n thuyÕt minh lµm cho v¨n b¶n thuyÕt minh sinh ®éng hÊp dÉn. lµ nãi tr¹ng .. C¸c tõ ng÷: nh t«i ®îc biÕt. Bµi tËp 4: a. t«i nghe nãi.ngêi nãi tin r»ng nh÷ng ®iÒu m×nh nãi lµ ®óng.. nh mäi ngêi ®Òu biÕt .Lµm bµi tËp 5.-> Sö dông trong trêng hîp ngêi nãi cã ý thøc t«n träng ph¬ng cg©m vÒ lîng.TËp lµm v¨n: sö dông mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt trong v¨n b¶n thuyÕt minh . Ho¹t ®éng IV: Híng dÉn häc ë nhµ.. Bµi tËp 3: Häc sinh ®äc vµ lµm bµi tËp Víi c©u Råi cã nu«i ®îc kh«ng" . ngêi nãi ®· kh«ng tu©n thñ ph¬ng ch©m vÒ lîng .. Tr¶ lêi c©u hái ë SGK trang 12. d.BiÕt c¸ch sö dông mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt vµo v¨n b¶n thuyÕt minh. m¸ch cã chøng. vu v¬ lµ nãi nh¨ng nãi cuéi.. t«i tin r»ng.. Nhãm 3: Nãi kho¸c l¸c. theo t«i nghÜ . nÕu kh«ng lÇm th×.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n a.¤n tËp l¹i v¨n b¶n thuyÕt minh. nh»m che dÊu ®iÒu g× ®ã lµ nãi dèi.§äc kÜ v¨n b¶n " H¹ Long .. C¸c tõ ng÷ nµy ®Òu chØ c¸ch nãi tu©n thñ hoÆc vi ph¹m ph¬ng ch©m héi tho¹i vÒ chÊt.. . Nãi nh¶m nhÝ . .. .. h×nh nh lµ. b. C¸c tõ ng÷ : nh t«i ®· tr×nh bµy .. A.. . Nãi mét c¸ch hó ho¹ . muèn ®a ra b»ng chøng thuyÕt phôc ngêi nghe. Môc tiªu cÇn ®¹t: . nghÜa lµ kh«ng nh¾c l¹i nh÷ng ®iÒu ®· ®îc tr×nh bµy. . Nhãm 2: c. TiÕt 4 . b.. Nãi sai sù thËt mét c¸ch cè ý. Ngµy 4th¸ng 9 n¨m2006. kh«ng cã c¨n cø lµ nãi mß.. .... ph¬ng ch©m vÒ chÊt trong héi tho¹i . Nãi cã c¨n cø ch¾c ch¾n lµ nãi cã s¸ch ..N¾m ®îc thÕ nµo lµ ph¬ng ch©m vÒ lîng.-> sö dông trong trêng hîp ngêi nãi cã ý thøc t«n träng ph¬ng ch©m vÒ chÊt .§¸ vµ Níc".

Bµi v¨n thuyÕt minh (®èi tg×? îng ) : Sù k× l¹ cña H¹ Long. x· héi. . Gi¸o viªn kÕt luËn. sè liÖu . nguyªn nh©n. Ho¹t ®éng II: Híng dÉn t×m hiÓu viÖc sö dông 1 sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt trong v¨n b¶n thuyÕt minh qua mét II. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: *Giíi thiÖu bµi: . häc sinh kh¸c nhËn xÐt .. liÖt kª kh«ng? ph¶i truyÒn ®îc c¶m xóc vµ sù .. thêng dïng ®· häc lµ g×? hiÖn tîng. so s¸nh. C. nªu vÝ dô .ph¸p nghÖ thuËt trong v¨n §¸ vµ níc " b¶n thuyÕt minh. .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n B. ®äc c¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Õn bµi gi¶ng. cña c¸c hiÖn tîng vµ sù vËt trong tù ? §Æc ®iÓm chñ yÕu cña v¶n nhiªn .Lµ kiÓu v¨n b¶n th«ng dông ? V¨n b¶n thuyÕt minh lµ g×? trong mäi lÜnh vùc ®êi sèng nh»m cñng cè tri thøc kh¸ch quan vÒ ®Æc ®iÓm . diÔn c¶m v¨n b¶n ë SGK . biÓu .Ph¬ng ph¸p : §Þnh nghÜa . Cho 2 hoÆc 3 häc sinh ®äc * V¨n b¶n : H¹ Long . . ? V¨n b¶n Êy cã cung cÊp vÊn ®Ò tri thøc ®èi tîng kh«ng? -> §èi tîng thuyÕt minh rÊt trõu §Æc ®iÓm Êy cã dÔ dµng tîng. Sö dông mét sè biÖn v¨n b¶n cô thÓ : "H¹ Long .§¸ vµ níc. liÖt kª.ë ch¬ng tr×nh ng÷ v¨n 8 c¸c em ®· ®îc häc .B¶ng phô. *Bµi míi: Ho¹t ®éng I: ¤n tËp l¹i kiÕn I. so¹n bµi . b¶n thuyÕt minh lµ g× ? . ngêi viÕt ngoµi viÖc thuyÕt minh b»ng c¸ch ®o thuyÕt minh vÒ ®èi tîng cßn ®Õm. ë líp 9 c¸c em tiÕp tôc ®îc häc kiÓu v¨n b¶n nµy víi mét sè yªu cÇu cao h¬n nh sö dông mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt trong v¨n b¶n thuyÕt minh cã t¸c dông g× vµ cô thÓ nh thÕ nµo bµi häc h«m nay chóng ta sÏ cïng t×m hiÓu.Häc sinh chuÈn bÞ bµi ( môc I ) ë nhµ .Gi¸o viªn ®äc bµi . bíc ®Çu t¹o lËp v¨n b¶n thuyÕt minh . ? Bµi v¨n thuyÕt minh vÊn ®Ò ... Gi¸o viªn cho häc sinh ph¸t . ChuÈn bÞ cña thÇy trß: . v¨n b¶n thuyÕt minh.§Æc ®iÓm : Cñng cè tri thøc ? C¸c ph¬ng ph¸p thuyÕt minh kh¸ch quan vÒ nh÷ng sù vËt . thøc vÒ kiÓu v¶n b¶n thuyÕt minh. ph©n lo¹i . tÝnh chÊt .

. du kh¸ch cã c¶m gi¸c h×nh thï c¸c ®¶o ®ang biÕn ®æi .c¸c ®¶o ®¸ H¹ Long biÕn thµnh mét thÕ giíi ? Theo em t¸c gi¶ ®· sö dông cã hån. Trong lóc d¹o ch¬i.Sù k× l¹ cña H¹ Long thÓ minh b»ng c¸ch nµo? hiÖn : + Miªu t¶ sinh ®éng : " ChÝnh níc. ? Theo em nÕu nh chØ dïng ph...... hang c¶ cho ®Õn c¶ §¸. mµ thiªn nhiªn t¹o nªn .+ Nªu lªn triÕt lý : Trªn thÕ ¬ng ph¸p liÖt kª ( H¹ Long cã gian nµy ch¼ng cã g× lµ v« tri nhiÒu níc . bçng nhiªn..Níc H¹ Long sù k× ®em ®Õn cho du kh¸ch c¶m diÖu cña H¹ Long? gi¸c thó vÞ : du kh¸ch cã thÓ C©u: "ChÝnh Níc. theo h¬ng ¸nh s¸ng räi ? Nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt vµo ®¸. mét thËp lo¹i chóng nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt sinh ®éng. ®éng l¹ lïng) th× ®· nªu ®îc sù k× l¹ cña H¹ Long cha? ? VËy t¸c gi¶ hiÓu sù "k× l¹" nµy lµ g×? G¹ch díi c©u v¨n nªu kh¸i qu¸t . lóc nhanh .s¾c". gãc nh×n. di chuyÓn theo mäi c¸ch. lµ thÕ giíi ngêi. Tuú theo gãc ®é di chuyÓn cña kh¸ch. bän ngêi b»ng ®¸ hèi h¶ trë vÒ. + Kh¬i gîi c¶m gi¸c cã thÓ cã :®ét nhiªn. ho¸ th©n -> Dïng phÐp nh©n ho¸ ®Ó t¶ c¸c ®¶o ®¸ (gäi chóng lµ thËp lo¹i chóng sinh. + Gi¶i thÝch vai trß cña níc : Níc t¹o nªn sù di chuyÓn .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ? VÊn ®Ò " Sù k× l¹ cña H¹ thÝch thó tíi ngêi ®äc.. cã t©m hån "..T¸c gi¶ sö dông biÖn ph¸p tH¹ Long ? DÉn chøng minh ëng tîng vµ liªn tëng: ho¹? + Tëng tîng nh÷ng cuéc d¹o ch¬i : "Níc t¹o.. hoÆc trÌo nhÑ.)..Sù k× l¹ : §¸ . hoÆc lít nhanh..kÕt hîp víi ¸nh s¸ng. lóc dõng.cã t©m th¶ cho thuyÒn næi tr«i.. nhiÒu ®¶o ..... bçng. nµo ®Ó giíi thiÖu sù k× l¹ cña . Long v« tËn" ®îc t¸c gi¶ thuyÕt . hoÆc hån" bu«ng theo dßng.

. gièng. -> T¸c dông: Giíi thiÖu vÞnh H¹ Long kh«ng chØ ®¸ vµ níc mµ Gi¸o viªn tiÓu kÕt vÊn ®Ò. lµ mét thÕ giíi sèng cã hån->lµ ? Qua viÖc t×m hiÓu v¶n b¶n : mét bµi th¬ v¨n xu«i mêi gäi du " §¸.H¹ Long" em rót ra kh¸ch ®Õn víi H¹ Long.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n Êy cã t¸c dông g× cho v¨n b¶n thÕ giíi sèng ®éng. biÕn ho¸ thuyÕt minh nµy? ®Õn l¹ lïng. + Ph©n lo¹i: c¸c lo¹i Ruåi . sau ®ã th¶o luËn nhãm theo c©u hái ë SGK . III.. häc.TÝnh chÊt Êy thÓ hiÖn ë c¸c ®iÓm : tÝnh chÊt chung vÒ hä.. loµi. ®Ó bµi v¨n thuyÕt minh ®îc sinh ®éng hÊp dÉn. . KÕt qu¶ th¶o luËn ®îc c¸c nhãm tr×nh bµy vµo giÊy khæ to ( trong 7 phót) . phßng bÖnh. a.Níc . sinh ®Î.( liªn tëng . ®Æc ®iÓm c¬ thÓ. Bµi v¨n cã tÝnh chÊt thuyÕt minh v× ®· cñng cè cho ngêi ®äc nh÷ng tri thøc kh¸ch quan vÒ loµi Ruåi. ch©n tiÕt ra chÊt dÝnh. nhËn xÐt g×? * Ghi nhí : Häc sinh ph¸t biÓu . + Sè liÖu : Sè vi khuÈn. tëng tîng ) .. C¸c nhãm nhËn xÐt lÉn nhau. + LiÖt kª : m¾t líi. tËp trung lµm næi bËt ®Æc ®iÓm cña ®èi tîng thuyÕt minh g©y høng thó cho ngêi ®äc. ®èi tho¹i theo lèi Èn dô . häc sinh ®äc to ghi ngoµi nh÷ng ph¬ng ph¸p ®· nhí. Gi¸o viªn ®Þnh híng... tù thuËt. sè lîng sinh s¶n cña mét cÆp Ruåi .Trong v¨n b¶n thuyÕt minh kÕt luËn.Gi¸o viªn . ngêi ta vËn dông mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt : kÓ . LuyÖn tËp : Bµi tËp1: Gi¸o viªn cho häc sinh ®äc kÜ v¨n b¶n .Khi sö dông c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt trong v¨n b¶n Ho¹t ®éng III: Híng dÉn thuyÕt minh cÇn lu ý sö dông luyÖn tËp thÝch hîp.. thøc tØnh ý thøc gi÷ vÖ sinh. Bµi thuyÕt minh nµy cã mét sè nÐt ®Æc biÖt sau : ...Nh÷ng ph¬ng ph¸p thuyÕt minh ®îc sö dông: + §Þnh nghÜa: thuéc hä c«n trïng. tr×nh bµy kÕt qu¶ trªn m¸y chiÕu. ý thøc diÖt Ruåi. . nh©n ho¸. cñng cè c¸c kiÕn thøc chung ®¸ng tin cËy vÒ loµi Ruåi. vÒ c¸c tËp tÝnh sinh sèng. b.. Sau ®ã c¸c nhãm d¸n lªn b¶ng..

Gi¸o viªn so¹n bµi . nh©n ho¸.. . C. ... Bµi tËp 2: (cã thÓ lµm ë nhµ) . .. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc.. chñng lo¹i. ngµy 5 th¸ng 9 n¨m2006 TiÕt 5 . hÊp dÉn. lµm næi bËt néi dung... . . biÕt vËn dông mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt lµm cho v¨n b¶n sinh ®éng.§Ò ®Þnh híng : ThuyÕt minh chiÕc nãn . * Yªu cÇu : Nªu ®îc c«ng dông. .So¹n kÜ môc I bµi : " LuyÖn tËp.b¶ng phô.T×m c¸c ®o¹n v¨n thuyÕt minh cã sö dông yÕu tè nghÖ thuËt. cñng cè. .LuyÖn tËp : sö dông mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt trong v¨n b¶n thuyÕt minh.BiÖn ph¸p nghÖ thuËt : lÊy ngé nhËn håi nhá lµm ®Çu mèi c©u chuyÖn. Môc tiªu cÇn ®¹t : . c.RÌn luyÖn kÜ n¨ng tæng hîp vÒ v¨n b¶n thuyÕt minh . A. g©y høng thó cho ngêi ®äc . sau lín lªn ®i häc cã dÞp nhËn thøc l¹i.. Ho¹t ®éng IV: Híng dÉn häc bµi ë nhµ.Häc sinh lµm viÖc theo 2 nhãm : so¹n theo yªu cÇu môc I -SGK.. h×nh thøc ho¸ c¸c kiÕn thøc vÒ v¨n b¶n thuyÕt minh: n©ng cao th«ng qua viÖc kÕt hîp víi c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt. ChuÈn bÞ cña thÇy trß: .VÒ h×nh thøc : gièng nh v¨n b¶n têng thuËt mét phiªn toµ.. .thuyÕt minh" .§o¹n v¨n nµy nh»m nãi vÒ tËp tÝnh cña chim có díi d¹ng ngé nhËn (®Þnh kiÕn) thêi th¬ Êu. .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n .. .. chiÕc qu¹t . mçi nhãm mét ®Ò .T¸c gi¶ ®· sö dông c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt : kÓ chuyÖn. chuÈn bÞ c¸c ®o¹n v¨n mÉu. lÞch sö.. B. hÊp dÉn. miªu t¶.. thó vÞ .VÒ néi dung : gièng nh mét c©u chuyÖn kÓ vÒ loµi Ruåi.¤n tËp . T¸c dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt lµm cho v¨n b¶n trë nªn sinh ®éng ... cÊu t¹o.

Th©n bµi: . gîi ý c¸ch sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt sao cho ®¹t hiÖu qu¶.Qu¹t ë c«ng së nhiÒu n¬i kh«ng ®îc b¶o qu¶n ra sao? . 2.§Ò: ThuyÕt minh vÒ c¸i nãn.. * Nhãm 1:ThuyÕt minh vÒ C¸i qu¹t . . Gi¸o viªn kiÓm tra. Më bµi: Giíi thiÖu chung vÒ chiÕc qu¹t.. §äc ®o¹n më bµi .§Þnh nghÜa vÒ c¸i qu¹t lµ mét dông cô nh thÕ nµo? ..Ngµy xa qu¹t giÊy cßn lµ mét s¶n phÈm mü thuËt ( Ngêi ta vÏ tranh.) .Gi¸o viªn nhËn xÐt chung . söa ch÷a . nhãm 1. Th©n bµi: . Gi¸o viªn nhËn xÐt nh¾c nhë.Mçi lo¹i cã cÊu t¹o vµ cã c«ng dông nh thÕ nµo? B¶o qu¶n ra sao? . 2.. qu¹t kÐo ë c¸c nhµ quan ngµy tríc... . dïng qu¹t tÆng nhau lµm vËt kØ niÖm. . 1.Hä nhµ qu¹t ®«ng ®óc vµ cã nhiÒu lo¹i ra sao? . * Lu ý: Nªn sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt : tù thuËt. 3. nhËn xÐt .GÆp ngêi b¶o qu¶n th× sè phËn qu¹t nh thÕ nµo? . II.§Ò 1:ThuyÕt minh vÒ c¸i qu¹t.. Trêng I.. híng dÉn lËp dµn ý ..C¶ líp th¶o luËn . * Nhãm 2: ThuyÕt minh vÒ C¸i LËp dµn ý: nãn. nh©n ho¸ ®Ó kÓ. ChuÈn bÞ bµi ë nhµ. LËp dµn ý: *Nhãm 1. LËp dµn ý: 1. chi tiÕt .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n Ho¹t ®éng I: Gi¸o viªn kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ ë nhµ cña häc sinh... Ho¹t ®éng II: Tæ chøc cho häc sinh tr×nh bµy th¶o luËn mét ®Ò . *Nhãm 2 . cho häc sinh nhËn xÐt . bæ xung. ®Ò th¬ lªn qu¹t..Cho mét sè häc sinh ë nhãm 1 tr×nh bµy dµn ý .Qu¹t ë n«ng th«n. dù kiÕn c¸ch sö dông yÕu tè nghÖ thuËt trong bµi thuyÕt minh . KÕt bµi : C¶m nghÜ chung vÒ c¸i qu¹t trong ®êi sèng hiÖn ®¹i. Më bµi: Giíi thiÖu chung vÒ C¸ch thøc tiÕn hµnh t¬ng tù chiÕc nãn.

.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n .. x¸c thùc . lËp luËn chÆt chÏ. .Häc sinh ®äc bµi.ThÊy ®îc nghÖ thuËt nghÞ luËn cña t¸c gi¶ : chøng cø cô thÓ . KÕt bµi: C¶m nghÜ chung vÒ chiÕc nãn trong ®êi sèng hiÖn ®¹i. C.M¸c-kÐt A.CÊu t¹o chiÕc nãn. . . v¨n ho¸ nghÖ thuËt cña chiÕc nãn. . . lµ ®Êu tranh cho mét thÕ giíi hoµ b×nh..Gióp häc sinh hiÓu ®îc néi dung vÊn ®Ò ®Æt ra trong v¨n b¶n : Nguy c¬ chiÕn tranh h¹t nh©n ®ang ®e do¹ toµn bé sù sèng trªn tr¸i ®Êt nhiÖm vô cÊp b¸ch cña toµn thÓ nh©n lo¹i lµ ng¨n chÆn nguy c¬ ®ã .. giµu søc thuyÕt phôc.. t×m hiÓu chó thÝch . c¸ch so s¸nh râ rµng. vò khÝ giÕt ngêi hµng lo¹t cña thÕ giíi . G. Ho¹t ®éng III ..Tõ ®ã chØ ra mèi ®e do¹ tiÒm Èn ®èi víi nh©n lo¹i... Môc tiªu cÇn ®¹t : . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: * Giíi thiÖu bµi: . .LÞch sö chiÕc nãn. .Gi¸ trÞ kinh tÕ... .Gi¸o viªn nãi vÒ hËu qu¶ cña viÖc nÐm 2 qu¶ bom nguyªn tö cña Mü xuèng thµnh phè Hi-r«-si-ma vµ Na-ga-sa-ki ë NhËt B¶n.G.Qui tr×nh lµm nãn.Gi¸o viªn ®äc tµi liÖu cã liªn quan ®Õn bµi d¹y : Mét vµi mÈu tin thêi sù quèc tÕ. 3.. ChuÈn bÞ cña thÇy trß: . Ngµy 6 th¸ng 9 n¨m2006 TuÇn 2: TiÕt 6-7 : V¨n b¶n §Êu tranh cho mét thÕ giíi hoµ b×nh.hoµ b×nh": Híng dÉn häc ë nhµ. .. so¹n bµi.. B.Sù ra ®êi cña nguyªn tö h¹t nh©n.ViÕt hoµn chØnh bµi v¨n cho mét trong hai ®Ò trªn theo dµn ý ®· lËp. yªu cÇu ®Êu tranh v× mét thÕ giíi hoµ b×nh lµ mét nhiÖm vô ®i ®Çu cña tÊt c¶ c¸c níc.So¹n bµi : " §Êu tranh.

b¶n.tèt ®Ñp h¬n: ? §o¹n trÝch cã bè côc nh thÕ Nh©n lo¹i ®ang ®øng tríc nµo? hiÓm ho¹ h¹t nh©n. Gi¸o viªn cïng 3. 2.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n . ph©n tÝch v¨n b¶n.Tõ ®Çu... Bè côc v¨n b¶n: 3 phÇn: . TiÕp.LuËn ®iÓm: ChiÕn tranh h¹t nh©n lµ mét hiÓm ho¹ khñn khiÕp ®ang ®e do¹ toµn thÓ loµi ngêi vµ sù sèng trªn tr¸i ®Êt. Ph©n tÝch: 1.Dùa vµo chó thÝch * SGK giíi thiÖu t¸c gi¶ M¸c -kÐt.xuÊt ph¸t cña nã: Chøng lÝ cho sù nguy hiÓm phi lÝ cña chiÕn tranh h¹t nh©n ( cuéc ®ua vò trang h¹t nh©n lµ v« cïng tèn kÐm) ..HÖ thèng luËn cø: + Kho vò khÝ h¹t nh©n ®ang ®îc tµng tr÷ cã kh¶ n¨ng huû diÖt c¶ tr¸i ®Êt vµ c¸c hµnh tinh kh¸c trong hÖ mÆt trêi. II. ®anh thÐp.4 häc sinh viÕt t¾t.Cßn l¹i : Lêi kªu gäi cña M¸cHo¹t ®éng II: Híng dÉn ®äc kÐt... T×m hiÓu chung: vµ t×m hiÓu chung vÒ v¨n 1. T×m hiÓu luËn ®iÓm vµ c¸c ? H·y nªu luËn ®iÓm vµ hÖ luËn cø cña v¨n b¶n. Tõ khã. ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch + ChiÕn tranh h¹t nh©n kh«ng ... KiÓu lo¹i: ? X¸c ®Þnh kiÓu lo¹i cña v¨n -Néi dung nhËt dông: NghÞ luËn b¶n? chÝnh trÞ x· héi. ? V¨n b¶n sö dông ph¬ng thøc 3. V× vËy ®Êu tranh ®Ó lo¹i bá nguy c¬ Êy cho mét thÕ giíi hoµ b×nh lµ nhiÖm vô cÊp b¸ch cho toµn nh©n lo¹i -> nªn ngay ë nhan ®Ò ®Êu tranh cho mét thÕ giíi hoµ b×nh. thèng luËn cø cña v¨n b¶n? . ®äc v¨n b¶n nhËn xÐt c¸ch ®äc .. . biÓu ®¹t nµo lµ chñ yÕu? 4. Ho¹t ®éng I: Híng dÉn ®äc I.. + Ch¹y ®ua vò trang ( h¹t nh©n) lµ v« cïng tèn kÐm vµ hÕt søc phi lý. §äc : gän râ rµng døt kho¸t.. chó ý ph¸t ©m .

ooo ®Çu ®¹n h¹t nh©n t¬ng ®¬ng víi 4 tÊn thuèc næ ? T¸c gi¶ so s¸nh sù nguy hiÓm trªn mét ngêi-> 12 lÇn biÕn ®ã nh thÕ nµo ? Em hiÓu g× mÊt mäi sù sèng trªn tr¸i ®Êt vÒ thanh g¬m §a-m«. nhiÖm vô ng¨n chÆn chiÕn ? NhËn xÐt c¸ch më ®Çu cña tranh h¹t nh©n ®Êu tranh v× t¸c gi¶ ? mét thÕ giíi hoµ b×nh.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n lËp luËn ( tr×nh bµy ) cña t¸c chØ ®i ngîc l¹i lÝ trÝ loµi ngêi gi¶ ? mµ cßn ngîc l¹i lÝ trÝ cña tù nhiªn. sãng thÇn ë huû thÕ th¨ng b»ng cña hÖ n¨m quèc gia Nam ¸. s©u s¾c -> §ã lµ bé x¬ng v÷ng ch¾c cña v¨n b¶n t¹o nªn tÝnh thuyÕt phôc c¬ b¶n cña lËp luËn.clÐt vµ céng víi tÊt c¶ hµnh tinh ®ang dÞch h¹ch. Tr¶ lêi b»ng mét thêi ®iÓm hiÖn ? Nh÷ng thêi ®iÓm con sè ®îc t¹i( 8. -> C¸c luËn cø m¹ch l¹c. (1986). clÐt vµ dÞch h¹ch ( lan truyÒn ? Qua b¶n so s¸nh trªn em cã nhanh vµ chÕt ngêi hµng lo¹t ). Ch¹y ®ua vò trang .Më ®Çu b»ng c©u hái .1986). Gi¸o viªn ®a b¶ng thèng kª cho . => Chøng minh cho ngêi ®äc Gi¸o viªn : B×nh vµ ph©n thÊy râ sù nguy c¬.So s¸nh víi thanh g¬m §a. + V× vËy tÊt c¶ chóng ta cã Häc sinh ®äc l¹i ®o¹n 1.m«HS so s¸nh. xoay quanh mÆt trêi céng víi 4 Gi¸o viªn cã thÓ cñng cè th«ng hµnh tinh n÷a céng víi sù ph¸ tin vÒ ®éng ®Êt . HiÓm ho¹ chiÕn tranh h¹t nh©n. . b·o mÆt trêi. chuÈn bÞ chiÕn tranh h¹t nh©n vµ nh÷ng hËu qu¶ cña nã. ph¶n l¹i sù tiÕn ho¸. . chÆt chÏ. vò khÝ h¹t nh©n trªn thÕ giíi Häc sinh ®äc ®o¹n 2 . Catrina.8. khñng khiÕp cña viÖc tµng tr÷ ChuyÓn môc 3. 2. thÓ rót ra kÕt luËn g×? ? NhËn xÐt c¸ch ®a dÉn chøng vµ so s¸nh cña t¸c gi¶? 3. Víi con sè cô nªu ra cã t¸c dông g× ? thÓ : + 5o. hiÓm ho¹ tÝch thªm.

yªn nhiÖm vô khÈn thiÕt cña chóng vui cña d©n téc vµ nh©n lo¹i. ta. -> TÝnh chÊt ph¶n tù nhiªn cña chiÕn tranh h¹t nh©n nÕu næ ra nã sÏ ®Èy lïi sù tiÕn ho¸ cña Gi¸o viªn : M¸c-kÐt ®· cã mét sù sèng trong tù nhiªn -> ChiÕn c¸ch nãi ®éc ®¸o lªn ¸n nh÷ng tranh h¹t nh©n mang tÝnh chÊt kÎ hiÕu chiÕn ®· . nghÌo.Hµng lo¹t so s¸nh.. qui luËt tù nhiªn.. ®ang ph¸t triÓn ) -> logic tÊt yÕu cña tù nhiªn.c«ng b»ng". . trong c¸c lÜnh vùc x· héi y tÕ..kÐt vÒ do¹ cuéc sèng hoµ b×nh . . -> Cã søc thuyÕt phôc cao.. + 180 triÖu n¨m b«ng hång míi Häc sinh ®äc ®o¹n 3. cô thÓ ? T¸c gi¶ ®· ®a ra nh÷ng dÉn cã t¸c dông lµm næi bËt sù tèn chøng nµo ®Ó chøng tá sù huû kÐm ghª gím . Lêi kªu gäi cña M¸c. cho nh©n lo¹i.. v« cïng kinh khñng . . T©m hån «ng ch¸y báng mét .....ChiÕn tranh h¹t nh©n kh«ng chØ tiªu diÖt nh©n lo¹i mµ cßn ? §iÒu ®ã cã ý nghi· g×? thiªu huû sù sèng trªn tr¸i ®Êt Gi¸o viªn : Nh vËy «ng ®· chØ -> Ph¶n lÝ trÝ cña tù nhiªn.. në .. ?LuËn cø mµ t¸c gi¶ nªu ra ë gi¸o dôc. mçi quèc gia . ch¹y ®ua vò trang + Qua 380 triÖu n¨m con bím khñng khiÕp nh thÕ nµo? míi bay ®îc . thÊy râ hiÓm ho¹ vò khÝ h¹t nh©n . cuéc ch¹y ®ua vò trang . g×? + ThÕ mµ chØ cÇn " bÊm nót mét c¸i " qu¸ tr×nh vÜ ®¹i vµ ? M¸c . ®e 4. C¸ch so s¸nh toµn diÖn .. ®ang g©y ra ph¶n ®éng. mét thÕ giíi hoµ b×nh :" Chóng ta ®Õn ®©y .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n Häc sinh ®äc ®o¹n " Kh«ng . ra cho mçi ngêi . tÝnh chÊt phi lÝ diÖt cña chiÕn tranh nh©n lo¹i cña cuéc ch¹y ®ua vò trang.. -> rÊt cÇn thiÕt ®o¹n v¨n nµy lµ g×? trong cuéc sèng con ngêi Gi¸o viªn gi¶i thÝch kh¸i niÖm : ( ®Æc biÖt lµ ®èi víi nh÷ng níc lÝ trÝ tù nhiªn. ? Bøc th«ng ®iÖp mµ t¸c gi¶ + 4 kØ ®Þa chÊt con ngêi h¸t muèn göi g¾m tíi mäi ngêi lµ hay. dÉn chøng ®i .kÐt ®· cã ®Ò nghÞ g×? tèn kÐm ®ã " trë l¹i ®iÓm xuÊt ph¸t cña nã .®iÓm xuÊt ph¸t cña nã"..H·y ®Êu tranh ng¨n chÆn niÒm khao kh¸t hoµ b×nh cho chiÕn tranh h¹t nh©n..

Häc sinh lµm b¹i tËp 5 SGK. Môc tiªu cÇn ®¹t : * Gióp häc sinh . TiÕt 8 . . lÞch sö sÏ lªn ¸n nh÷ng thÕ lùc hiÕu chiÕn ®Èy nh©n lo¹i vµo th¶m ho¹ h¹t nh©n.N¾m ®îc néi dung ph¬ng ch©m quan hÖ. ? C¶m nghÜ cña em sau khi häc xong v¨n b¶n : " §Êu tranh v× mét thÕ giíi ho¹ b×nh"? ? TÝnh thuyÕt phôc vµ hÊp dÉn cña v¨n b¶n nhËt dông nghÞ luËn. ph¬ng ch©m lÞch sù .. Ngµy 7th¸ng 9n¨m2006. Ho¹t ®éng III: Híng dÉn tæng kÕt .Gi¸o viªn ®äc c¸c tµi liÖu cã liªn quan tíi bµi gi¶ng . -> Nh©n lo¹i cÇn gi÷ g×n kÝ øc cña m×nh.. . Ho¹t ®éng IV: Híng dÉn häc bµi ë nhµ. bót d¹. ph¬ng ch©m c¸ch thøc.x· héi nµy lµ nh÷ng yÕu tè nµo ? . C. B. trÎ em". .So¹n bµi.Lµm bµi tËp 5. * KiÓm tra bµi cò: ? ThÕ nµo ph¬ng ch©m vÒ lîng.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n .CÇn lËp mét nhµ b¨ng lu gi÷ trÝ nhí tån t¹i ®îc c¶ sau th¶m ho¹ h¹t nh©n. chuÈn bÞ giÊy khæ to.Gi¸o viªn tæng kÕt nh÷ng ®iÓm chÝnh vÒ néi dung nghÖ thuËt .BiÕt vËn dông nh÷ng ph¬ng ch©m nµy trong giao tiÕp.luyÖn tËp. .Häc sinh ph¸t biÓu nhËn xÐt .chÝnh trÞ .. .TiÕng viÖt : C¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i ( tiÕp ) A. . ChuÈn bÞ cña thÇy trß: . .So¹n bµi " Tuyªn bè .. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc.. . ph¬ng ch©m vÒ chÊt trong héi tho¹i.Häc sinh ®äc to ghi nhí .

. Ph¬ng ch©m quan hÖ * VÝ dô: " ¤ng nãi gµ bµ nãi vÞt "-> ChØ t×nh huèng héi tho¹i mçi ngêi nãi mét ®»ng. kh«ng khíp nhau. kh«ng rµnh m¹ch (tn2).D©y cµ ra d©y muèng. + ChØ c¸ch nãi Êp óng kh«ng thµnh lêi.«ng Êy" ? -> Khi giao tiÕp cÇn nãi ng¾n gän rµnh m¹ch . ? Qua ®ã cã thÓ rót ra bµi häc g× trong giao tiÕp? ? Cã thÓ hiÓu c©u sau theo mÊy c¸ch : "T«i ®ång ý .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n * Bµi míi: Ho¹t ®éng I: H×nh thµnh kh¸i niÖm ph¬ng ch©m quan hÖ. kh«ng hiÓu nhau . hoÆc tiÕp nhËn kh«ng ®óng néi dung ®îc truyÒn ®¹t -> kÕt qu¶ giao tiÕp kh«ng ®¹t yªu cÇu ). ? Thµnh ng÷ " ¤ng nãi gµ bµ nãi vÞt" dïng ®Ó chØ t×nh huèng héi tho¹i nh thÕ nµo? ? §iÒu g× sÏ x¶y ra nÕu xuÊt hiÖn nh÷ng t×nh huèng héi tho¹i nh vËy ? ( con ngêi sÏ kh«ng giao tiÕp ®îc víi nhau vµ nhau vµ nh÷ng ho¹t ®éng x· héi sÏ trë nªn rèi lo¹n ) Tõ ®ã gi¸o viªn kh¼ng ®Þnh: Häc sinh ®äc to ghi nhí. Lóng bóng nh ngËm hét thÞ. * VÝ dô 2: "T«i ®ång ý víi nh÷ng nhËn ®Þnh vÒ truyÖn ng¾n cña «ng Êy. tr¸nh l¹c ®Ò-> ph¬ng ch©m quan hÖ . " lóng bóng nh ngËm hét thÞ " dïng ®Ó chØ nh÷ng c¸ch nãi nh thÕ nµo ? Trêng I. ? Thµnh ng÷ : " d©y cµ ra d©y muèng ". * KÕt luËn: Khi giao tiÕp cÇn nãi ®óng vµo ®Ò tµi mµ héi tho¹i ®ang ®Ò cËp.C¸ch 1: T«i ®ång ý víi nh÷ng nhËn ®Þnh cña «ng Êy vÒ . * Ghi nhí: SGK II.. ? Nh÷ng c¸ch nãi ¶nh hëng nh thÕ nµo ®Õn giao tiÕp ? ( Ngêi nghe khã tiÕp nhËn. Ph¬ng ch©m c¸ch thøc : * VÝ dô: . Ho¹t ®éng II: Híng dÉn ph¬ng ch©m h×nh thµnh kh¸i niÖm ph¬ng ch©m c¸ch thøc. rêm rµ ( tn1). + ChØ c¸ch nãi dµi dßng..

C¶ hai ®Òu kh«ng cã cña c¶i . Häc sinh ph¸t biÓu nhËn xÐt. bÇn cïng mµ cã th¸i ®é lêi nãi hÕt søc ch©n thµnh thÓ hiÖn sù t«n träng . dïng nh÷ng lêi lÏ thiÕu lÞch sù). * T«i ®ång ý víi nh÷ng nhËn ? §Ó ngêi nghe kh«ng hiÓu lÇm ®Þnh cña «ng Êy vÒ truyÖn ph¶i nãi nh thÕ nµo? ng¾n . xa l¸nh víi ngêi nghÌo khæ. Häc sinh ®äc " Ngêi ¨n xin" ? V× sao ngêi ¨n xin vµ cËu bÐ trong truyÖn ®Òu c¶m thÊy m×nh ®· nhËn ®îc tõ ngêi kia mét c¸i g× ®ã? III. Gi¸o viªn kÕt luËn gäi mét häc * Ghi nhí : SGK. quan ? Cã thÓ rót ra bµi häc g× tõ t©m ®Õn ngêi kh¸c . sinh ®äc to ghi nhí.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n truyÖn ng¾n. * T«i ®ång ý víi nh÷ng nhËn ®Þnh cña c¸c b¹n mµ «ng Êy ? VËy trong giao tiÕp cÇn tu©n s¸ng t¸c . tiÒn b¹c nhng hä c¶m thÊy nhËn ®îc t×nh ngêi mµ ngêi kia ®· dµnh cho m×nh. * VÝ dô : " Ngêi ¨n xin" . Gi¸o viªn gäi 1 em ®äc tho¹i thÊp kÐm h¬n m×nh mµ to ghi nhí 3. Ph¬ng ch©m lÞch sù. Ho¹t ®éng IV: Híng dÉn luyÖn tËp . Ho¹t ®éng III: H×nh thµnh kh¸i niÖm ph¬ng ch©m lÞch sù. truyÖn nµy? * KÕt luËn : Trong giao tiÕp dï ®Þa vÞ x· héi vµ hoµn c¶nh cña ngêi ®èi tho¹i nh thÕ nµo th× ngêi nãi còng ph¶i chó ý ®Õn c¸ch t«n träng ®èi víi ngêi ®ã . .C¸ch 2: T«i ®ång ý víi nh÷ng nhËn ®Þnh cña mét ngêi nµo ®ã vÒ truyÖn ng¾n cña «ng Êy. . Gi¸o viªn hÖ thèng ho¸ kiÕn (Kh«ng v× c¶m thÊy ngêi ®èi thøc. ®Æc biÖt lµ t×nh c¶m cña cËu bÐ víi ngêi ¨n xin : CËu kh«ng hÒ tá ra khinh miÖt. thñ ®iÒu g×? -> Tr¸nh c¸ch nãi m¬ hå .

nãi m¸t . Khi ngêi nãi chuÈn bÞ hái vÒ mét vÊn ®Ò kh«ng ®óng vµo ®Ò tµi mµ hai ngêi ®ang trao ®æi . .nãi leo. tr¸nh ®Ó ngêi nghe hiÓu lµ m×nh kh«ng tu©n thñ ph¬ng ch©m quan hÖ.... * Mét sè c©u tôc ng÷ ca dao cã néi dung t¬ng tù : . Bµi tËp 3 : a.... ngêi ngoan thö lêi... e.." Chim kh«n .nãi hít . Trong giao tiÕp. c.. th« b¹o . . b. Gi¸o viªn giíi thiÖu thªm tõ " uèn c©u" ë c©u C cã nghÜa lµ uèn thµnh chiÕc lìi c©u. ... ®«i khi v× mét lý do nµo ®ã.. nh· nhÆn . .Nãi nh ®Êm vµo tai : nãi m¹nh. ngêi nãi ph¶i nãi mét ®iÒu mµ ngêi ®ã nghÜ sÏ lµm tæn th¬ng thÓ hiÖn cña ngêi ®èi tho¹i.. .Nãi b¨m nãi bæ : nãi bèp ch¸t. .. dÔ nghe ". c. tr¸i ý ngêi kh¸c. ... xØa xãi .. d.. b.. Bµi tËp 2 : PhÐp tu tõ tõ vùng cã liªn quan trùc tiÕp víi ph¬ng ch©m lÞch sù lµ phÐp nãi gi¶m nãi tr¸nh . ca dao ®ã kh¼ng ®Þnh vai trß cña ng«n ng÷ trong ®êi sèng vµ khuyªn ta trong giao tiÕp nªn dïng nh÷ng lêi lÏ lÞch sù. §Ó gi¶m nhÑ ¶nh hëng ( xuÊt ph¸t tõ viÖc tu©n thñ ph¬ng ch©m lÞch sù ) ngêi nãi dïng c¸ch diÔn ®¹t trªn ..... Nh÷ng c¸ch nµy b¸o hiÖu cho ngêi ®èi tho¹i biÕt lµ ngêi ®ã ®· kh«ng tu©n thñ ph¬ng ch©m lÞch sù vµ ph¶i chÊm døt sù kh«ng tu©n thñ ®ã.nãi mãc. .. §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy... d) vµ ph¬ng ch©m c¸ch thøc (e). ( ph¬ng ch©m lÞch sù ).. ngêi nãi dïng c¸ch nãi : nh©n tiÖn ®©y xin hái .. ta nãi : Bµi v¨n cña cËu viÕt cha ®îc hay ....nãi ra ®Çu ra ®òa. VÝ dô : Thay v× chª bµi v¨n cña b¹n dë . Bµi tËp 5 : Häc sinh lµm bµi tËp theo nhãm ... b. khã tiÕp thu ( ph¬ng ch©m lÞch sù ).Vµng th× thö löa thö than ... NghÜa cña c¶ c©u lµ : Kh«ng ai dïng mét vËt quý ( ChiÕc c©u b»ng vµng ) ®Ó lµm mét viÖc kh«ng t¬ng xøng víi gi¸ trÞ cña nã.. c. Bµi tËp 4: a.C¸c tõ ng÷ trªn chØ nh÷ng c¸ch nãi liªn quan ®Õn ph¬ng ch©m lÞch sù (a. Chu«ng kªu thö tiÕng . (Uèn b»ng chiÕc lìi c©u)...Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n Bµi tËp 1: * Gîi ý : Nh÷ng c©u tôc ng÷.

TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : * KiÓm tra bµi cò : Trong v¨n b¶n thuyÕt minh . kh«ng nãi ra hÕt ý ( ph¬ng ch©m c¸ch thøc ).Gi¸o viªn so¹n bµi chuÈn bÞ c¸c ®o¹n v¨n mÉu. nh©n vËt.Måm loa mÐp d·i : l¾m lêi. ch× chiÕt ( ph¬ng ch©m lÞch sù ). dïng sè liÖu ®Þnh nghÜa. . ngoµi viÖc sö dông nh÷ng ph¬ng ph¸p so s¸nh liÖt kª ph©n tÝch. thiÕu tÕ nhÞ ( ph¬ng ch©m lÞch sù ).§iÒu nÆng tiÕng nhÑ : nãi tr¸ch mãc.. c¸c thµnh phè. gi¸ trÞ . 5..còng cÇn sö dông yÕu tè miªu t¶ ®Ó lµm cho ®èi tîng hiÖn lªn cô thÓ. C. B.Lµm l¹i bµi tËp 4. c¸c ®Æc ®iÓm. qu¸ tr×nh h×nh thµnh cña ®èi tîng thuyÕt minh .Nöa óp nöa më : nãi mËp mê. Ho¹t ®éng V : Híng dÉn häc ë nhµ.bªn c¹nh viÖc thuyÕt minh râ rµng m¹ch l¹c.Cñng cè kiÕn thøc vÒ v¨n b¶n thuyÕt minh vµ v¨n b¶n miªu t¶... Môc tiªu cÇn ®¹t : .ngêi ta cßn sö dông nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt nµo n÷a ? Nªu t¸c dông cña nã trong v¨n b¶n thuyÕt minh ? *Giíi thiÖu bµi: Trong v¨n b¶n thuyÕt minh. khi ph¶i tr×nh bµy c¸c ®èi tîng cô thÓ trong ®êi sèng nh loµi c©y.Nãi nh dïi ®ôc chÊm m¾m c¸y : nãi kh«ng khÐo th« tôc. dÔ nhËn. gÇn gòi.Häc sinh ®äc kÜ bµi. ... . ìm ê. . ®anh ®¸.... .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n . A. m¸i trêng.. ChuÈn bÞ cña thÇy trß: . Ngµy 8 th¸ng 9 n¨m 2006 TiÕt 9 : sö dông yÕu tè miªu t¶ trong v¨n b¶n thuyÕt minh. dÔ c¶m..b¶ng phô. . .§¸nh trèng l¶ng : cè ý nÐ tr¸nh vÊn ®Ò mµ ngêi ®èi tho¹i muèn trao ®æi ( ph¬ng ch©m quan hÖ ). . th¾ng c¶nh.Cã kÜ n¨ng sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c yÕu tè miªu t¶ trong v¨n b¶n thuyÕt minh . VËy miªu t¶ trong v¨n b¶n thuyÕt minh thÓ hiÖn cô thÓ nh thÕ .ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo.. . c¸c di tÝch.. nãi ¸t ngêi kh¸c ( ph¬ng ch©m lÞch sù ).

c¸ch t¶ vÒ c©y chuèi? thê kh¸c nhau. Nh÷ng c©u v¨n miªu t¶ c©y Gi¸o viªn kÕt luËn.§o¹n 1 : C©u 1.nhËn xÐt . nh÷ng lo¹i chuèi vµ c«ng dông : + Chuèi chÝn ®Ó ¨n . t¸c dông nh thÕ nµo trong v¨n b¶n thuyÕt minh? Bµi häc h«m nay chóng ta sÏ lµm râ ®iÒu ®ã. 3. Häc sinh ph¸t biÓu . + Chuèi xanh ®Ó chÕ biÕn thøc ¨n ...§o¹n 3 : Giíi thiÖu qu¶ chuèi .. ... §ång thêi thÓ hiÖn th¸i ®é ®óng ®¾n cña con ngêi trong viÖc nu«i trång ch¨m sãc. Häc sinh ®äc to v¨n b¶n. Nhan ®Ò : nhÊn m¹nh vai trß g× ? cña c©y chuèi ®èi víi ®êi sèng Häc sinh th¶o luËn .. v¨n b¶n thuyÕt minh. * T×m hiÓu v¨n b¶n : C©y chuèi.§o¹n 2 : C©u 1.. .. . ? Nhan ®Ò v¨n b¶n cã ý nghÜa 1.. biÓu .. Gi¸o viªn cho häc sinh ph¸t . + C©u 5: Kh«ng thiÕu.. tinh thÇn cña ngêi nhËn xÐt. Nh÷ng ®Æc ®iÓm tiªu biÓu minh vÒ ®Æc ®iÓm c©y chuèi cña c©y chuèi : ? .§o¹n 1 : C©u 1 : §i kh¾p ViÖt Nam. 3.gèc c©y.bæ sung..trøng quèc.. ViÖt Nam tõ xa ®Õn nay. chuèi : .. ? T×m nh÷ng c©u v¨n thuyÕt 2... + C©u 8: Chuèi xanh.§o¹n 3 : ? Cho biÕt t¸c dông cña yÕu tè + C©u 3: Chuèi trøng miªu t¶ ®ã? cuèc.ph¸t biÓu .mãn gái.. * Bµi míi : Ho¹t ®éng I: Híng dÉn t×m I. sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c gi¸ trÞ cña c©y chuèi.nói rõng. + Chuèi ®Ó thê cóng... c¸ch nÊu mãn ¨n .. T×m hiÓu yÕu tè miªu t¶ hiÓu yÕu tè miªu t¶ trong trong v¨n b¶n thuyÕt minh .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n nµo? Cã kh¸c g× so víi vai trß miªu t¶ trong v¨n häc.vËt chÊt . 4.. Gi¸o viªn kÕt luËn.nhËn xÐt. mçi lo¹i chia ra nh÷ng c¸ch ? H·y x¸c ®Þnh c©u v¨n miªu dïng .ViÖt Nam.

. xµo. * C«ng dông : Häc sinh ®äc to ghi nhí.Th©n gåm nhiÒu líp bÑ. 4. * Miªu t¶ : . mÇu sÉm.Th©n trßn.. . qu¶ dµi).Gèc cã cñ vµ rÔ.. vÉy ãng ¶ díi ¸nh ? YÕu tè miªu t¶ cã t¸c dông g× tr¨ng.. trong ruét cã hét ). qu¶ ng¾n )... .Qu¶ chuèi : VÞ thuèc quý trong ®«ng y. hay mét rõng Häc sinh th¶o luËn 3 nhãm.Th©n c©y chuèi non th¸i Ho¹t ®éng II: Híng dÉn ghÐp vµo rau sèng. th©n. .. cã nhiÒu líp bÑ. . Chuèi ngù ( th©n cao mÇu sÉm qu¶ nhá ). qu¶ ng¾n. Chuèi hét ( th©n cao.L¸ gåm cã cuèng l¸.Nân chuèi: Mµu xanh.. . m¸t rîi mäng níc... ..Hoa chuèi : Th¸i b»ng sîi máng ®Ó ¨n sèng. ném.. qu¶ chuèi... bay xµo x¹c Gi¸o viªn kh¸i qu¸t l¹i vÊn ®Ò.Hoa chuèi : mµu hång. l¸. lµm phao b¬i. trong v¨n b¶n thuyÕt minh.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n -> T¸c dông : V¨n b¶n ®· vËn dông yÕu tè miªu t¶ mét c¸ch thÝch hîp ®Ó gióp ngêi ®äc ? Theo yªu cÇu cña v¨n b¶n h×nh dung ®îc ®èi tîng cÇn ®thuyÕt minh cã thÓ bæ sung îc thuyÕt minh ( c©y chuèi nh÷ng g× ? trong ®êi sèng ViÖt Nam nãi ( ThuyÕt minh? Miªu t¶? C«ng chung chø kh«ng ph¶i miªu t¶ dông ) mét c©y chuèi. trong giã. kÕt bÌ vît s«ng . Cã thÓ thªm c¸c ý : * ThuyÕt minh : .. . dung c¸c chi tiÕt vÒ lo¹i c©y. .Ph©n lo¹i chuèi : Chuèi t©y ( th©n cao. mµu tr¾ng. .. chuèi cô thÓ ). Gi¸o viªn nh»m gióp ngêi ®äc h×nh ®Þnh híng cho häc sinh .. Miªu t¶ ë ®©y Tr×nh bµy kÕt qu¶. Chuèi tiªu ( th©n thÊp.Tµu l¸ xanh rên. l¸. . ¨n rÊt m¸t luyÖn tËp -> gi¶i nhiÖt. mµu tÝm sÉm.....

. Bµi tËp 3 : Häc sinh lµm bµi tËp theo c¸c nhãm ( 3 ) : Theo c¸c ®o¹n... Ngµy 10 th¸ng 9n¨m2006 TiÕt 10 : LuyÖn tËp sö dông yÕu tè miªu t¶ trong v¨n b¶n thuyÕt minh . trßn.. võa thoang tho¶ng mïi th¬m d©n d· cø ¸m ¶nh t©m trÝ cña nh÷ng kÎ tha h¬ng.. Ho¹t ®éng III: Híng dÉn häc ë nhµ. ..thuyÕt minh"..... . .L¸ chuèi t¬i xanh rên ìn cong cong díi ¸nh tr¨ng.TiÕp tôc «n tËp.. Bµi tËp 2: Häc sinh ®äc bµi tËp 2. tr×nh bµy kÕt qu¶ vµo giÊy trong.. ChuÈn bÞ cña thÇy trß: ...§o¹n 5 : Víi kho¶ng thêi gian ..Häc sinh lµm bµi tËp ë s¸ch bµi tËp. LuyÖn tËp : Bµi tËp 1: Häc sinh lµm theo 3 nhãm.. YÕu tè miªu t¶ : T¸ch.Th©n.§o¹n 1 : Qua s«ng hång . ... võa dËy lªn mét mïi th¬m ngµo ng¹t quyÕn rò...§o¹n 2 : L©n ®îc trang trÝ. ..Qu¶ chuèi chÝn vµng võa b¾t m¾t.L¸ chuèi kh« lãt æ n»m võa mÒm m¹i.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n * Ghi nhí : SGK Trêng II. nh mét c¸i trô cét mäng níc. . cã n©ng cao th«ng qua viÖc kÕt hîp víi miªu t¶. thØnh tho¶ng l¹i vÉy lªn phÇn phËt nh mêi gäi ai ®ã trong ®ªm tr¨ng khuya v¾ng.. gîi ra c¶m gi¸c m¸t mÎ dÔ chÞu... cñng cè vÒ v¨n b¶n thuyÕt minh... .§o¹n 4 : Bµn cê lµ.. .... mçi ngêi. . A.RÌn kÜ n¨ng tæng hîp vÒ v¨n b¶n thuyÕt minh . bê s«ng. Môc tiªu cÇn ®¹t : .... . . ..ch¹y quanh...§o¹n 6 : Sau hiÖu lÖnh ®«i.h×nh d¸ng th¼ng..B¾p chuèi mµu ph¬n phít hång ®ung ®a trong giã chiÒu nom gièng nh mét c¸i bóp löa cña thiªn nhiªn k× diÖu. che läng.Nân chuèi mµu xanh non cuèn trßn nh mét bøc th cßn phong kÝn ®ang ®îi giã më ra .So¹n bµi vµ chuÈn bÞ môc I ë tiÕt " LuyÖn tËp sö dông. . . rÊt nãng. .bÞ khª.......§o¹n 3 : KÐo cã thu hót. mît mµ. B..

®ång ¸ng. . I. * Gîi ý : 1. trªn? * Cã thÓ sö dông tri thøc nãi vÒ Häc sinh ph¸t biÓu.. ? Víi vÊn ®Ò nµy cÇn tr×nh bµy nh÷ng ý g× ? * C¸c ý lín : .. bµi thuyÕt minh khoa häc? . thuyÕt minh vÒ vÞ g× ? ( §ã lµ cuéc sèng cña ngêi trÝ. C.. * Th©n bµi : .Häc sinh chuÈn bÞ môc I . * Bµi míi : Ho¹t ®éng I: T×m hiÓu ®Ò. bõa. LËp dµn ý : chung nhÊt.Con tr©u ®èi tuæi th¬. kÐo xe...Con tr©u cña nguån cung cÊp thÞt. t×m ý : ? Côm tõ " Con tr©u ë lµng quª * Yªu cÇu cña ®Ò ViÖt Nam " bao gåm nh÷ng ý : Giíi thiÖu. gi¸o viªn søc kÐo cña tr©u. bõa. nhËn xÐt. . . trôc lóa .. * Më bµi : Giíi thiÖu chung vÒ con tr©u trªn ®ång ruéng ViÖt Nam.Con tr©u trong nghÒ lµm ruéng lµ søc kÐo cµy. lËp dµn ý. con tr©u trong viÖc ®êi sèng cña ngêi n«ng d©n. ? H·y lËp dµn ý cho ®Ò bµi . dµn ý : Gi¸o viªn ghi ®ª lªn b¶ng : ? §Ò yªu cÇu tr×nh bµy vÊn ®Ò §Ò bµi : Con tr©u ë lµng quª g×? ViÖt Nam. lËp ra mét dµn ý 2. con tr©u trong cuéc trong nghÒ n«ng cña ngêi ViÖt sèng lµng quª.Con tr©u trong lÔ héi ®×nh ®¸m. * Giíi thiÖu bµi: * Gi¸o viªn kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ ë nhµ cña häc sinh .) Nam. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc. da ®Ó thuéc sõng tr©u ? Cã thÓ sö dông ý nµo trong dïng ®Ó lµm ®å mü nghÖ..Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n . ®äc tµi liÖu cã liªn quan. T×m hiÓu ®Ò. T×m hiÓu ®Ò.. vai trß cña con tr©u trong lµm ruéng.Con tr©u lµ nguån tµi s¶n lín cña ngêi n«ng d©n ViÖt Nam. kÐo xe.Gi¸o viªn so¹n bµi.NhËn xÐt chung vÒ trêng hîp c¸ biÖt. lËp t×m ý. .Con tr©u trong nghÒ lµm ruéng : lµ søc kÐo ®Ó cµy. t×m ý..

. cho tr©u t¾m. th× em sÏ viÕt nh thÕ nµo ? Cã thÓ xen yÕu tè miªu t¶ vµo ®îc kh«ng ? -> Ngoµi viÖc cµy bõa hµng ngµy tr©u cßn xuÊt hiÖn trong c¸c lÔ héi truyÒn thèng " Chäi tr©u" . Giíi thiÖu con tr©u trong mét sè lÔ héi..Con tr©u ®èi víi tuæi th¬. Con tr©u b©y giê ®· lµ biÓu tîng cña SEA GAME 22 cña §«ng Nam ¸ tæ chøc t¹i ViÖt Nam. Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh lµm vµo vë.. Cø mçi n¨m vµo ®Çu th¸ng 3 ë §å S¬n l¹i tæ chøc héi chäi tr©u ®Ó t×m con tr©u khoÎ nhÊt. ca dao vÒ tr©u. em sÏ dù .Con tr©u trong lÔ héi. yÕu tè nµo? ( Häc sinh tù do ... Trong nh÷ng tiÕng hß reo. ph¸t biÓu ) . NÕu ph¶i viÕt ®o¹n v¨n cho phÇn nµy. II. C¸ch 3 : T¶ c¶nh trÎ em ch¨n tr©u..Con tr©u trong viÖc cung cÊp Ho¹t ®éng II: Híng dÉn thùc phÈm vµ chÕ biÕn ®å mÜ luyÖn tËp. ch¾c nÞch. tr©u ¨n cá.Con tr©u lµ tµi s¶n lín nhÊt. LuyÖn tËp : * Híng dÉn viÕt ®o¹n më bµi cã néi dung thuyÕt minh vµ miªu t¶....Tõ ®ã giíi thiÖu vÞ trÝ cña con tr©u trong ®êi sèng n«ng th«n ViÖt Nam. * Híng dÉn häc sinh viÕt phÇn th©n bµi : 1. Më bµi : Giíi thiÖu chung vÒ con tr©u trªn ®ång ruéng ViÖt Nam. gäi mét sè em vµ ph©n tÝch. 2. ngêi d©n lao ®éng ViÖt Nam. BiÓu tîng "Tr©u vµng " mÆc quÇn ¸o cÇu thñ ®ãn c¸c vËn ®éng viªn níc b¹n vµo ngµy 15 th¸ng 12 lµ sù t«n vinh tr©u ViÖt Nam.. C¸ch 1 : ë ViÖt Nam trªn bÊt k× miÒn quª nµo ®Òu thÊy h×nh bãng con tr©u trªn ®ång ruéng. da bãng nhÉy. ®×nh ®Þnh ®a yÕu tè miªu t¶ vµo ®¸m.. . .sÏ ®îc ®em ®Õn héi thi. da ®en mît. trèng cê vang dËy nh÷ng chó tr©u sÏ ®îc ®¸nh sè vµo lng vµ tõng cÆp tr©u sÏ ®îc dÉn ra trêng ®Êu. Nh÷ng chó tr©u méng to khoÎ. sõng nhän vµ cong. C¸ch 2 : Nªu c©u tôc ng÷..... trong më bµi lµ g× ? yÕu tè * KÕt luËn : Con tr©u trong miªu t¶ sö dông nh thÕ nµo ? t×nh c¶m cña ngêi d©n.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ? §èi víi dµn ý nµy.... ®¸nh gi¸.. Giíi thiÖu con tr©u víi tuæi th¬ ë n«ng th«n.. ? Néi dung cÇn thuyÕt minh ..mét nÐt ®Öp v¨n ho¸ cña d©n téc ta. .. nghÖ..

* KiÓm tra bµi cò : ? Sù gÇn gòi vµ kh¸c biÖt gi÷a chiÕn tranh h¹t nh©n vµ ®éng ®Êt. tÇm quan träng cña vÊn ®Ò b¶o vÖ.So¹n bµi tiÕp theo. ®a c¬m cho cha ®i cµy. .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n Em sÏ viÕt g× cho ®o¹n v¨n nµy ? Em sÏ sö dông yÕu tè miªu t¶ nh thÕ nµo? -> Kh«ng cã ai sinh ra vµ lín lªn ë c¸c lµng quª ViÖt Nam mµ l¹i kh«ng cã tuæi th¬ g¾n bã víi con tr©u...cìi tr©u ra ®ång. m¶i mª ng¾m nh×n con tr©u ®îc th¶ láng ®ang say xa gÆm cá mét c¸ch ngon lµnh . ch¨m sãc trÎ em... còng nh trÎ em trªn toµn thÕ giíi ®ang ®øng tríc nh÷ng . Ngµy 9 th¸ng 9 n¨m2006 TuÇn 3 -TiÕt 11... quyÒn ®îc b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn cña trÎ em. A... cìi tr©u léi s«ng.T©m hån chóng ta sÏ trë nªn s¶ng kho¸i. Môc tiªu cÇn ®¹t : Gióp häc sinh : .Häc sinh so¹n kÜ bµi.. 12 : Tuyªn bè thÕ giíi vÒ sù sèng cßn . mét c©y s¸o . nghÔu nghÖn cìi lªn lng tr©u trong nh÷ng buæi chiÒu ®i ch¨n tr©u... bay bæng vµ k× diÖu biÕt chõng nµo . ch¨m sãc trÎ em. ... TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc.. ngoan ngo·n ®· ®Ó l¹i trong kÝ øc tuæi th¬ mçi ngêi bao nhiªu kØ niÖm ngät ngµo ! Ho¹t ®éng III: Híng dÉn häc ë nhµ. .HiÓu ®îc sù quan t©m s©u s¾c cña céng ®ång quèc tÕ ®èi víi vÊn ®Ò b¶o vÖ. C.. . chuÈn bÞ «n tËp tèt ®Ó lµm bµi viÕt TËp Lµm V¨n sè 1.V¨n b¶n Tuyªn bè.. nÕu b¹n ®em theo mét cuèn s¸ch.. Thó vÞ biÕt bao ! Con tr©u hiÒn lµnh. ThËt thó vÞ biÕt bao. Lín lªn mét chót. B.ThÊy ®îc thùc tr¹ng cuéc sèng cña trÎ em trªn thÕ giíi hiÖn nay. Thuë nhá. sãng thÇn lµ g×? ? Mçi ngêi chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ó gãp phÇn vµo c«ng cuéc ®Êu tranh v× mét thÕ giíi hoµ b×nh? * Bµi míi : B¸c Hå tõng viÕt " TrÎ em .. kÕt bµi. cìi tr©u thong dong vµ phi níc ®¹i. TrÎ em ViÖt Nam h«m nay. ChuÈn bÞ cña thÇy trß: ..ViÕt ®o¹n v¨n cho c¸c phÇn cßn l¹i cña th©n bµi ..ngoan".

Môc 1 : Nªu vÊn ®Ò. . . . KiÓu lo¹i : V¨n b¶n nhËt dông : nghÞ luËn chÝnh trÞ x· héi . T×m hiÓu chung : 1. Häc sinh ®äc l¹i môc 1. -Sù th¸ch thøc : Thùc tr¹ng trÎ em trªn thÕ giíi tríc c¸c nhµ l·nh ®¹o chÝnh trÞ. Bè côc : . Ho¹t ®éng I: Híng dÉn t×m hiÓu chung v¨n b¶n . . h¹nh phóc cña mäi trÎ em trªn thÕ giíi. -> Nªu vÊn ®Ò mét c¸ch ng¾n ? X¸c ®Þnh kiÓu lo¹i v¨n b¶n ? ? V¨n b¶n cã thÓ chia thµnh mÊy phÇn ? Ngoµi ra v¨n b¶n cßn hai phÇn : Nh÷ng cam kÕt. gi¸o dôc nhng ®ång thêi còng ®ang gÆp nh÷ng th¸ch thøc. I. -> Bè côc râ rµng. m¹ch l¹c. Mét phÇn b¶n Tuyªn bè thÕ giíi vÒ sù sèng cßn . 2.T¨ng trëng : Ph¸t triÓn theo híng tèt ®Ñp. tiÕn bé. liªn kÕt c¸c phÇn chÆt chÏ. Ph©n tÝch : 1. Ho¹t ®éng II: Híng dÉn ph©n tÝch v¨n b¶n. §äc : râ rµng khóc chiÕt . Gi¸o viªn kiÓm tra tõ khã häc sinh . 4. PhÇn më ®Çu : . nh÷ng bíc tiÕp theo.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n thuËn lîi to lín vÒ sù ch¨m sãc nu«i dìng. Tõ khã : . ? Néi dung vµ ý nghÜa cña tõng môc võa ®äc ? ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ phÇn . quyÒn ®îc ph¸t triÓn trong hoµ b×nh.V« gia c : Kh«ng gia ®×nh kh«ng nhµ ë.Môc 2 : Kh¼ng ®Þnh quyÒn ®îc sèng. ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ bè côc v¨n b¶n. Ba häc sinh ®äc.NhiÖm vô : Nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ. 3. kªu gäi khÈn thiÕt toµn nh©n lo¹i h·y quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy .Më ®Çu : LÝ do cña b¶n tuyªn ng«n.C¬ héi : Nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô quan träng. ¶nh hëng xÊu ®Õn t¬ng lai ph¸t triÓn cña c¸c em . nh÷ng c©u tr¶ lêi kh«ng nhá. giíi thiÖu môc ®Ých vµ nhiÖm vô cña héi nghÞ cÊp cao thÕ giíi. quyÒn ®îc b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn trÎ em t¹i Hµ Néi cÊp cao thÕ giíi häp t¹i liªn hîp quèc ( MÜ ) c¸ch ®©y 15 n¨m ( 1990 ) ®· nãi lªn tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy. II. 2.

trÎ em Nam ¸ sau gia c.. sãng thÇn.. trÎ em bÞ m¾c HIV. cô thÓ ? ë phÇn nµy b¶n tuyªn bè ®· vÒ t×nh tr¹ng r¬i vµo hiÓm cã néi dung g× ? ho¹. Gi¸o viªn tiÓu kÕt chuyÓn kÕt 3.. ch¨m sãc trÎ em Häc sinh tù tãm t¾t nh÷ng trong bèi c¶nh thÕ giíi hiÖn nay ®iÒu kiÖn thuËn lîi nªu trong cã nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi : môc 8. t¹o c¬ héi míi ®Ó quyÒn vµ phóc lîi cña trÎ em thùc sù ®îc t«n träng . viÖc lµm : Trong .Sù liªn kÕt l¹i cña c¸c quèc gia trªn cïng ý thøc cao cña céng ®ång thÕ giíi t¨ng cêng phóc lîi trÎ em. 7 ? ®o¹n. Sù th¸ch thøc : thøc" . . chuyÓn ý.Nªu lªn kh¸ ®Çy ®ñ. chñ nghÜa khñng bè. giíi h¹n vÊn ®Ò. trÎ + BÞ th¶m ho¹ ®ãi nghÌo.. ? H·y x¸c ®Þnh vai trß cña môc Môc 3 : cã t¸c dông chuyÓn 3. . + NhiÒu trÎ em chÕt ( 40000 ch¸u / ngµy ) v× suy dinh dìng.ViÖc b¶o hé. .Sù hîp t¸c quèc tÕ ngµy cµng cã hiÖu qu¶ . ph©n biÖt chñng téc. Em cã suy nghÜ g× vÒ ®iÒu -> §¶ng vµ Nhµ níc ViÖt Nam kiÖn cña ®Êt níc ta hiÖn t¹i? ®· quan t©m ®Õn vÊn ®Ò trÎ em ®îc thùc hiÖn ë mét sè chÝnh s¸ch. . mï ch÷ . râ.. « nhiÔm ®éng ®Êt.. m«i trêng.. bÖnh tËt. Häc sinh ®äc phÇn " Th¸ch 2. Nh÷ng c¬ héi : môc 3. cuéc sèng khæ cùc vÒ nhiÒu mÆt cña trÎ em trªn thÕ giíi hiÖn nay. ? VËy thùc tÕ cña trÎ em thÕ + BÞ trë thµnh n¹n nh©n cña giíi ra sao? chiÕn tranh...Môc 7 : kÕt luËn cho phÇn "th¸ch thøc" nhËn nhiÖm vô.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n më bµi ? gän.C«ng íc vÒ quyÒn trÎ em ®îc kh¼ng ®Þnh vÒ mÆt ph¸p lý. cã tÝnh chÊt kh¼ng ®Þnh. v« sím ph¹m téi. trÎ em. sù x©m lîc chiÕm ®ãng vµ th«n Gi¸o viªn liªn hÖ : n¹n bu«n b¸n tÝnh cña níc ngoµi . dÞch bÖnh. 9 ? ..

Nh÷ng nhiÖm vô : cuèc sèng trÎ em trªn thÕ giíi . ? Em nhËn thøc nh thÕ nµo vÒ -> ý. cã hoµn c¶nh sèng ®Æc biÖt cÇn ®îc quan t©m nhiÒu h¬n n÷a . sù quan t©m cña céng ®ång quèc tÕ hiÖn nay : ..KÕt hîp gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ tÇm vÜ m« vµ c¬ b¶n ®èi víi c¸c níc nghÌo . Tæng kÕt . KHHG§.) ? Dùa trªn c¬ së thùc tÕ cña 4. sù phèi hîp ®ång Ho¹t ®éng III: Híng dÉn bé gi÷a c¸c níc.. TÇm quan träng cña vÊn ®Ò b¶o vÖ ch¨m sãc trÎ em. ..B¶o vÖ c¸c bµ mÑ mang thai. sinh ®Î. 1. h¸t.C¸c nhiÖm vô trªn cÇn ë sù nç tr×nh bµy vÊn ®Ò ë môc nµy ? lùc liªn tôc.§©y lµ nh÷ng nhiÖm vô cã ý nghÜa quan träng hµng ®Çu cña tõng quèc gia vµ cña céng .TrÎ em tµn tËt. §i häc lµ quyÒn lîi tÊt yÕu cña trÎ em. 17. sù hîp t¸c quèc tæng kÕt luyÖn tËp. ch¨m sãc trÎ em. cÊp ®é hiÖn nay. nhµ xuÊt b¶n .. d©n sè. tÕ. tÕ ®èi víi vÊn ®Ò nµy .. b¶o vÖ. vÒ sù quan t©m cña céng ®ång quèc III.KÕt hîp tÝnh tù lËp cña trÎ vµ sù gi¸o dôc cña gia ®×nh vµ nhµ trêng .§¶m b¶o b×nh ®¼ng nam n÷ trong trÎ em..Xo¸ n¹n mï ch÷ ë trÎ em ( phæ cËp trung häc -> trung häc c¬ së-> trung häc phæ th«ng ) . . c«ng viªn nhµ Häc sinh ®äc môc 10. . . ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸c . m¹ch l¹c râ tÇm quan träng cña vÊn ®Ò rµng. . .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n c¸c lÜnh vùc gi¸o dôc ( trêng häc cho trÎ em khuyÕt tËt. lêi døt kho¸t.T¨ng cêng søc khoÎ.luyÖn tËp. HS trêng mÇm non. c¸c c¬ héi ë phÇn tríc dinh dìng gi¶m tØ lÖ tö vong tuyªn bè ®· nªu ra c¸c nhiÖm cña trÎ ( ®Æc biÖt lµ trÎ s¬ sinh vô g× ? )-> nhiÖm vô hµng ®Çu. x· héi..

quan t©m.Qua nh÷ng chñ tr¬ng. sãc trÎ em mµ ta nhËn ra tr×nh ? Em ®· biÕt ®îc nh÷ng vÊn ®é v¨n minh cña mét x· héi.So¹n bµi " Ngêi con g¸i Nam X¬ng ".Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ®ång quèc tÕ v× nã liªn quan trùc tiÕp ®Õn t¬ng lai ®Êt níc..HiÓu ®îc ph¬ng ch©m héi tho¹i kh«ng ph¶i lµ nh÷ng quy ®Þnh b¾t buéc trong mäi t×nh huèng giao tiÕp v× nhiÒu lÝ do kh¸c nhau.VÊn ®Ò b¶o vÖ ch¨m sãc trÎ quyÒn ®Þa ph¬ng n¬i em ë em ®ang ®îc céng ®ång quèc thÓ hiÖn sù b¶o vÖ. ®Ò g× cña §¶ng bé. B.Häc sinh häc thuéc ghi nhí. nh©n lo¹i ( TrÎ em h«m nay thÕ giíi ngµy mai . chÝnh s¸ch. chÝnh . .Lµm phÇn c©u hái luyÖn tËp. . Môc tiªu cÇn ®¹t : . ChuÈn bÞ cña thÇy trß: . . Ghi nhí : SGK.. * KiÓm tra bµi cò : Gi¸o viªn lång kiÓm tra kiÕn thøc ®· häc vÒ c¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i ®· häc trong qu¸ tr×nh bµi míi. TiÕt 13 : C¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i (TiÕp) A. .Häc sinh xem c¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i ®· häc. qua nh÷ng hµnh ®éng cô thÓ ®èi víi viÖc b¶o vÖ . c¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i cã khi kh«ng ®îc tu©n thñ . Ho¹t ®éng IV: Híng dÉn häc bµi ë nhµ. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc.B¶ng phô cã ghi vÝ dô . Ngµy 11 th¸ng 9 n¨m2006.HiÓu ®îc mèi liªn hÖ gi÷a ph¬ng ch©m héi tho¹i víi t×nh huèng giao tiÕp. C. vô ®Ò ra cã tÝnh cô thÓ toµn diÖn. . 2. tÕ dµnh sù quan t©m thÝch ch¨m sãc trÎ em? ®¸ng víi c¸c chñ tr¬ng nhiÖm Häc sinh tù liªn hÖ. ch¨m Gi¸o viªn cho häc sinh ghi nhí . * Bµi míi : * Gi¸o viªn giíi thiÖu bµi : .) .

Quan hÖ gi÷a ph¬ng quan hÖ gi÷a c¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i víi t×nh ch©m héi tho¹i víi t×nh huèng giao tiÕp . * VÝ dô 1 : Gi¸o viªn chÐp vÝ dô sau vµo a. vÒ quan hÖ. Ðn lµ mét loµi chim cã hai c. . ®óng ®óng lóc. Nh÷ng trêng hîp kh«ng Ho¹t ®éng II: T×m hiÓu tu©n thñ ph¬ng ch©m héi nh÷ng trêng hîp kh«ng tho¹i . Cha tu©n thñ ph¬ng ch©m c. tu©n thñ ph¬ng ch©m héi tho¹i. Cha tu©n thñ ph¬ng ch©m .CËu häc b¬i ë ®©u vËy ? b. Lu ý : Cã thÓ mét c©u nãi th× nh»m môc ®Ých g×? thÝch hîp trong t×nh huèng nµy. thøc.. ? Nh©n vËt chµng rÓ cã tu©n . ®óng chç kh«ng? T¹i chç. víi c©u thñ ®óng ph¬ng ch©m lÞch sù nãi : " Cã g× ®©u.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n Ho¹t ®éng I: T×m hiÓu I. . II. nhng l¹i kh«ng thÝch hîp trong t×nh huèng kh¸c. ¤ng nãi gµ bµ nãi vÞt . v× ngêi ®îc hái ®©ng ë sao? trªn cao nªn ph¶i vÊt v¶ trÌo xuèng ®Ó tr¶ lêi-> Chµng rÓ trë thµnh quÊy rèi ngêi kh¸c. Gi¸o viªn hÖ thèng ho¸ kiÕn * Ghi nhí : SGK. . d. e.ph¶i kh«ng? T¹i sao? kh«ng?"®· tu©n thñ ph¬ng ch©m lÞch sù v× nã thÓ hiÖn sù quan t©m ®Õn ngêi kh¸c.ë díi níc chø cßn ë ®©u . b. gäi häc sinh ®äc to ghi nhí. vÒ chÊt.. huèng giao tiÕp. d. a. Anh ta nãi mét tÊc lªn trêi. .. Cha tu©n thñ ph¬ng ch©m c¸nh . Tu©n thñ ph¬ng ch©m lÞch sù.C©u hái cña chµng rÓ sö ? C©u hái Êy ®îc sö dông cã dông kh«ng ®óng lóc.-> Khi giao tiÕp kh«ng nh÷ng ph¶i tu©n thñ c¸c ph¬ng ? Tõ c©u truyÖn trªn em rót ra ch©m héi tho¹i mµ cßn ph¶i bµi häc g× trong giao tiÕp? n¾m ®îc c¸c ®Æc ®iÓm cña t×nh huèng giao tiÕp nh : nãi víi ai. Häc sinh ®äc truyÖn : * VÝ dô : TruyÖn " Chµo hái ". Cha tu©n thñ ph¬ng ch©m b¶ng phô : vÒ lîng. vÒ lîng. nãi khi nµo. nãi ë ®©u.Nh©n vËt chµng rÓ.

ph¬ng ch©m héi tho¹i nµo thñ ph¬ng ch©m héi tho¹i . tr¶ lêi mét c¸ch chung chung. kh«ng ®îc tu©n thñ ? V× sao? Häc sinh ph¸t biÓu c¸ nh©n .* VÝ dô 2 : nhËn xÐt. søc khoÎ cña bÖnh nh©n ®ã -> Kh«ng ph¶i sù nãi dèi nµo th× ph¬ng ch©m héi tho¹i nµo còng ®¸ng chª tr¸ch .XÐt vÒ nghÜa têng minh -> kh«ng tu©n thñ ph¬ng ch©m ? Khi nãi " TiÒn b¹c chØ lµ tiÒn vÒ lîng . tù. ngêi nãi ph¶i thñ ph¬ng ch©m Êy . øng nhu cÇu th«ng tin ®óng -> V× ngêi nãi kh«ng biÕt nh An muèn kh«ng? chÝnh x¸c chiÕc m¸y bay ®Çu ? Cã ph¬ng ch©m héi tho¹i nµo tiªn trªn thÕ giíi ®îc chÕ t¹o ®· kh«ng ®îc tu©n thñ . Gi¸o viªn kÕt luËn ph©n tÝch . -> Ph¬ng ch©m vÒ lîng ®· ? C©u tr¶ lêi cña Ba cã ®¸p kh«ng ®îc tu©n thñ .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n e. cã thÓ kh«ng ®îc tu©n thñ ? => Trong bÊt k× t×nh huèng V× sao ? giao tiÕp nµo mµ cã mét yªu Häc sinh nªu t×nh huèng t¬ng cÇu nµo ®ã quan träng h¬n. cao h¬n yªu cÇu tu©n thñ ph? Tõ ®ã em rót ra kÕt luËn ¬ng ch©m héi tho¹i th× ph¬ng g× ? ch©m héi tho¹i cã thÓ kh«ng ®îc tu©n thñ.C©u tr¶ lêi cña Ba kh«ng ®¸p vÝ dô 2. n¨m nµo ®Ó tu©n thñ ph¬ng ? V× sao ngêi nãi kh«ng tu©n ch©m vÒ chÊt. øng nhu cÇu th«ng tin nh An Häc sinh ®äc ®o¹n ®èi tho¹i ë mong muèn. ph¬ng ch©m lÞch sù cßn c¸c ? H·y cho biÕt trong c¸c vÝ dô vÝ dô cßn l¹i ®Òu kh«ng tu©n trªn. * VÝ dô 3 : ? Em h·y t×m nh÷ng t×nh -> Ph¬ng ch©m vÒ chÊt cã huèng t¬ng tù ? thÓ ®îc tu©n thñ . . nghÜa c©u nµy nh thÕ nµo ? => NghÜa lµ : TiÒn b¹c chØ lµ . * VÝ dô 4 : C©u " TiÒn b¹c chØ lµ tiÒn b¹c ".XÐt vÒ nghÜa hµm ý -> vÉn kh«ng tu©n thñ ph¬ng ch©m b¶o ®¶m tu©n thñ Ph¬ng vÒ lîng hay kh«ng? Ph¶i hiÓu ý ch©m vÒ lîng . b¹c " th× cã ph¶i ngêi nãi . SGK. V× b¸c sÜ nãi ®Ó ®éng viªn ngêi bÖnh ? Khi B¸c sÜ nãi víi mét ngêi ®©y lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt m¾c bÖnh nan y vÒ t×nh tr¹ng nh©n ®¹o. Lêi nãi ch¼ng mÊt tiÒn mua Lùa lêi mµ nãi cho võa lßng -> ChØ cã vÝ dô e tu©n thñ thñ nhau.

.líp nhËn xÐt . ? Qua ph©n tÝch vÝ dô trªn em rót ra kÕt luËn g× vÒ viÖc Häc sinh rót ra ghi nhí SGK.cßn ë c©u chuyÖn nµy.¤ng bè kh«ng tu©n thñ ph¬ng ch©m c¸ch thøc : Mét ®øa bÐ 5 tuæi kh«ng thÓ nhËn biÕt ®îc " TuyÓn tËp truyÖn ng¾n Nam Cao " ®Ó nhê ®ã mµ t×m ®ù¬c qu¶ bãng -> C¸ch nãi cña «ng bè ®èi víi cËu bÐ lµ kh«ng râ -> §èi víi ngêi kh¸c th× ®ã lµ mét c©u nãi cã th«ng tin rÊt râ rµng .ChuÈn bÞ «n tËp phÇn v¨n thuyÕt minh ( cã sö dông yÕu tè miªu t¶ ) ®Ó viÕt bµi tËp lµm v¨n sè 1 cho tèt . nã vÉn lµ nã.. . .§¹i diÖn nhãm ph¸t biÓu . kh«ng tu©n thñ c¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i trong qu¸ tr×nh giao tiÕp? III.... giËn gi÷ vµ nãi nÆng nÒ nh vËy lµ kh«ng cã lÝ do chÝnh ®¸ng.... tranh .. Trong t×nh huèng nµy . nÆng nÒ .. Bµi tËp 1 : Häc sinh ®äc mÈu chuyÖn : häc sinh th¶o luËn nhãm ... nã lµ con bè nã mµ.. -> C¸ch nãi g©y sù chó ý víi VÝ dô : ChiÕn tranh lµ chiÕn ngêi kh¸c..Häc sinh ®äc to ghi nhí .. Ho¹t ®éng III: Híng dÉn luyÖn tËp... LuyÖn tËp : .. . Gi¸o viªn kÕt luËn ý kiÕn ®óng : .. c¸c vÞ kh¸ch kh«ng chµo hái g× c¶ mµ nãi ngay víi chñ nhµ nh÷ng lêi lÏ giËn gi÷ ........Gi¸o viªn hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ph¬ng tiÖn ®Ó sèng chø kh«ng ph¶i môc ®Ých cuèi cïng cña con ngêi -> R¨n d¹y : Kh«ng nªn ch¹y theo tiÒn b¹c mµ quªn ®i nhiÒu thø kh¸c quan träng h¬n thiªng liªng h¬n trong cuéc sèng . Ho¹t ®éng IV: Híng dÉn häc bµi ë nhµ. ViÖc kh«ng tu©n thñ ®ã lµ kh«ng thÝch hîp víi t×nh huèng giao tiÕp . Bµi tËp 2 : Lêi nãi cña ch©n vµ tay kh«ng tu©n thñ thñ ph¬ng ch©m lÞch sù .

Con tr©u lµ tµi s¶n lín nhÊt.V¨n thuyÕt minh .RÌn kÜ n¨ng thu thËp tµi liÖu. .ThÊy râ sè phËn oan tr¸i cña ngêi phô n÷ díi chÕ ®é phong kiÕn. ®å vËt. §Ò bµi : Con tr©u ë lµng quª ViÖt Nam. Híng dÉn viÕt bµi ë líp. . Giíi thiÖu chung vÒ con tr©u trªn ®ång ruéng ViÖt Nam. tuy nhiªn yªu cÇu thuyÕt minh khoa häc. ®×nh ®¸m. ( 2 ®iÓm ) * KÕt luËn : 1 ®iÓm. trong ®ã cã sö dông yÕu tè miªu t¶ ( thiªn nhiªn. ( 2 ®iÓm ) . A...ViÕt ®îc mét v¨n b¶n thuyÕt minh . con ngêi. ).con tr©u ®èi víi tuæi th¬...viÕt v¨n b¶n thuyÕt minh cã sö dông yÕu tè miªu t¶.V¨n viÕt trong s¸ng. hÖ thèng . ( 1 ®iÓm ) . .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n th¸ng 9 n¨m 2006 Trêng Ngµy12 TiÕt 14.ViÕt ®îc v¨n b¶n thuyÕt minh cã kÕt víi mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt vµ miªu t¶ . * Më bµi : 1 ®iÓm. .5 ®iÓm ) . . m¹ch l¹c vÉn lµ chñ yÕu . . th©n bµi. B. TuÇn 4 -TiÕt 16 . Con tr©u trong t×nh c¶m cña ngêi d©n ViÖt Nam. gåm ®ñ 3 phÇn : Më bµi. §¸p ¸n .Con tr©u trong nghÒ lµm ruéng.. Môc tiªu cÇn ®¹t : . Môc tiªu cÇn ®¹t : .Con tr©u trong lÔ héi. Ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 2006. * Th©n bµi : 8 ®iÓm. ( 1.. chÝnh x¸c. diÔn ®¹t tr«i ch¶y. .BiÓu ®iÓm : Yªu cÇu : .15 : ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 1 .Häc sinh c¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp truyÒn thèng trong t©m hån cña ngêi phô n÷ ViÖt Nam qua nh©n vËt Vò N¬ng. A. kÕt luËn.Con tr©u trong viÖc cung cÊp thùc phÈm vµ chÕ biÕn ®å mÜ nghÖ.17 : ChuyÖn ngêi con g¸i Nam X¬ng.Bµi viÕt cã bè côc 3 phÇn. ( TrÝch : TruyÒn k× m¹n lôc).

Tim hiÓu nh÷ng thµnh c«ng vÒ nghÖ thuËt cña t¸c phÈm : nghÖ thuËt dùng truyÖn. 1.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n . C©y bót k× diÖu truyÒn tíi ngµn ®êi. . sù s¸ng t¹o trong c«ng viÖc kÕt hîp nh÷ng yÕu tè k× ¶o víi nh÷ng t×nh tiÕt cã thùc t¹o nªn vÎ ®Ñp riªng cña lo¹i truyÖn truyÒn k×.ViÕt b»ng ch÷ H¸n 20 truyÖn. . lôc: .Gi¸o viªn ®äc. * KiÓm tra bµi cò : . T¸c gi¶: ? Giíi thiÖu s¬ lîc vÒ NguyÔn .RÌn kÜ n¨ng tãm t¾t t¸c phÈm tù sù vµ ph©n tÝch nh©n vËt trong t¸c phÈm tù sù .Khai th¸c c¸c trruyÖn cæ d©n gian.KÓ tªn c¸c truyÖn ng¾n trung ®¹i ®· häc ë líp 6. truyÖn ng¾n. . so¹n bµi kÜ. truyÒn thuyÕt lÞch sö. tuú bót. *Giíi thiÖu bµi míi: Tõ thÕ kØ XVI.Häc sinh tù tãm t¾t truyÖn. ChuÈn bÞ cña thÇy trß: . .§ç cö nh©n lµm quan mét n¨m. T¸c phÈm TruyÒn k× m¹n giíi thiÖu thªm. phÈm? 3. nÒn v¨n häc trung ®¹i ViÖt Nam ®· b¾t ®Çu xuÊt hiÖn thÓ lo¹i v¨n xu«i trung ®¹i. ngêi trÝ thøc -> n¹n nh©n ? X¸c ®Þnh thÓ lo¹i cña t¸c cña phong kiÕn. . B. . TruyÒn k× m¹n lôc ". M¹c ) quª ë huyÖn Thanh MiÖn (H¶i D¬ng). C. Mét trong nh÷ng t¸c phÈm ®ã lµ truyÖn ng¾n " TruyÒn k× m¹n lôc " cña NguyÔn D÷. VËy t¸c phÈm cã néi dung g× vµ thµnh c«ng vÒ mÆt nghÖ thuËt ra sao. T×m hiÓu chung: hiÓu v¨n b¶n. ¸ng v¨n ch¬ng nµy ®· ®îc ®¸nh gi¸ lµ " Thiªn cæ tuú bót ". Gi¸o viªn 2. .Nh©n vËt ngêi phô n÷ ®øc h¹nh. ThÓ lo¹i : .Sèng ë thÕ kØ XVI ( §êi Lª D÷ . sau c¸o quan vÒ ë Èn ë ? Em hiÓu g× vÒ nhan ®Ò " Thanh Ho¸. dùng nh©n vËt.Lµ häc trß giái cña NguyÔn BØnh Khiªm. Ho¹t ®éng I: Híng dÉn t×m I. so¹n bµi. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc. Ngay tõ khi ra ®êi cho ®Õn nay. Tõ ®ã nªu lªn ®Æc ®iÓm kh¸i qu¸t vÒ truyÖn ng¾n trung ®¹i. bµi häc h«m nay chóng ta sÏ cïng t×m hiÓu.Ghi chÐp t¶n m¹n nh÷ng ®iÒu k× l¹ vÉn ®îc lu truyÒn.

" ChuyÖn ngêi con g¸i Nam ". Tr¬ng Sinh trë vÒ.phÈm còng thÓ hiÖn íc m¬ 2 em ®äc. nÕt na. t¾t ( 2 häc sinh ).víi nh÷ng hiÖn thùc trong x· héi thêi ? Giíi thiÖu vµi nÐt vÒ " phong kiÕn trung ®¹i. sØ nhôc . nhËn xÐt. trong c©u chuyÖn v« t×nh víi .. ph¶i tù kÕt liÔu ®êi m×nh ®Ó gi¶i tá tÊm lßng trong s¹ch. Tr¬ng Sinh ph¶i xa nhµ ®i lÝnh. lÊy chµng Tr¬ng nhµ giµu.Häc sinh kh¸c 5. chØ v× mét lêi nãi ng©y th¬ cña ®øa trÎ mµ bÞ nghi ngê.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n .§Æc ®iÓm : kÕt hîp yÕu tè ( Gi¸o viªn cã thÓ giíi thiÖu ) hoang ®êng k× l¹. ngµn ®êi cña nh©n d©n : ngêi ? Häc sinh x¸c ®Þnh t×nh tèt. cã tÝnh hay ghen. GÇn hai n¨m sau.. X¬ng" . Vò N¬ng mét tay qu¸n xuyÕn viÖc nhµ.. * Tãm t¾t truyÖn: ë huyÖn Nam X¬ng ( Hµ Nam ) cã nµng Vò ThÞ ThiÕt xinh ®Ñp.Cã nguån gèc tõ truyÖn cæ tÝch : Vî chµng Tr¬ng ( truyÖn cæ tÝch ViÖt Nam) . mét lßng chung thuû chê chång. bao giê còng ®îc ®Òn tr¶ huèng truyÖn. Dùa vµo xøng ®¸ng. lo tang mÑ chång. dï chØ lµ ë mét thÕ t×nh huèng truyÖn ®Ó kÓ tãm giíi huyÒn bÝ.Lµ chuyÖn thø 16/ 20. ®øc h¹nh díi chÕ ®é phong kiÕn. nu«i d¹y con th¬. c¸c ý. .§îc t¸c gi¶ s¸ng t¸c thµnh truyÖn truyÒn k× ch÷ H¸n : " ? H·y nªu ®¹i ý cña v¨n b¶n ? ChuyÖn ngêi con g¸i Nam X¬ng " * §¹i ý : ChuyÖn kÓ vÒ sè phËn oan nghiÖt cña mét ngêi phô n÷ cã nhan s¾c. t¸c Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh . 1.TruyÒn k× : lµ mét thÓ lo¹i v¨n xu«i tù sù cã nguån gèc tõ ? Nªu ®Æc ®iÓm cña thÓ Trung Quèc.KÓ tãm t¾t truyÖn. §äc . truyÒn k×? . ChuyÖn ngêi con g¸i Nam X¬ng 4.

. bót s¸ng t¹o cña t¸c gi¶ nh©n II. th¶m cña Vò N¬ng. Gi¶i thÝch tõ khã : Gi¸o viªn cho häc sinh x¸c 7. vËt cã ®êi sèng. ) ? Trong cuéc sèng vî chång ngêi ®· xö sù nh thÕ nµo tríc tÝnh * Trong cuéc sèng vî chång míi hay ghen cña Tr¬g Sinh? cíi : ? Trong buæi chia tay tiÔn .. Vò N¬ng ®· nãi cã tÝnh hay ghen..m×nh" : truyÖn vµ nh©n vËt trung Cuéc ®êi Vò N¬ng khi lÊy t©m. víi diÔn biÕn ho¹t ®éng cña * Nh©n vËt trung t©m : Vò Nnh©n vËt.Bè côc : 3 phÇn. rÖt h¬n. tÝch thiªn vÒ cèt truyÖn céng Tr¬ng Sinh. tÝnh c¸ch râ 1. ®Þnh nh©n vËt chÝnh cña .BiÕt Tr¬ng Sinh nhµ giµu l¹i chång ®i lÝnh. Sau ®ã chuyÓn ho¹t chång vµ khi Tr¬ng Sinh ®i ®éng 2. khiÕn nµng mÊy phÇn? Néi dung chÝnh phÉn uÊt ch¹y ra bÕn Hoµng tõng phÇn? Giang tù vÉn. Ph©n tÝch. lÝnh xa. nµng chØ ngåi kiÖu hoa Èn hiÖn gi÷a dßng. nµng lu«n .. tÝnh t×nh nh©n vËt vò n¬ng vµo nhiÒu thuú mÞ.§o¹n 3 : Vò N¬ng t×m c¸ch tù gi¶ giíi thiÖu nh thÕ nµo? minh oan cho m×nh. 6. nµo ? ( Trong cuéc sèng vî chång. khi xa chång. Gi¸o viªn kiÓm tra häc sinh.. m¾ng nhiÕc vî thËm tÖ. . ? Nh©n vËt Vò N¬ng ®îc t¸c . Chµng næi m¸u ghen.. Nh©n vËt Vò N¬ng. råi ? V¨n b¶n cã thÓ chia thµnh ®¸nh ®uæi ®i. khi tiÔn chång ®i lÝnh. nãi väng vµo lêi tõ biÖt råi biÕn mÊt..§o¹n 1 : "Tõ ®Çu. khi bÞ chång nghi oan.. tÝnh thuú mÞ nÕt na cña Vò N? VËy nh©n vËt Vò N¬ng ®îc ¬ng -> §ã còng lµ mÉu ngêi miªu t¶ trong nh÷ng hoµn c¶nh phô n÷ trung ®¹i.§o¹n 2 : "TiÕp..qua råi" : Ho¹t ®éng II: Híng dÉn Nçi oan khuÊt vµ c¸i chÕt bi ph©n tÝch v¨n b¶n. Khi hiÓu ra nçi oan cña vî chµng ®· lËp ®µn gi¶i oan ë bê s«ng.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n BÐ §¶n vÒ mét ngêi ®µn «ng ®ªm nµo còng ®Õn nhµ víi mÑ nã.. T¸c gi¶ ®· dÆt ra * T dung xinh ®Ñp. Gi¸o viªn : NÕu nh truyÖn cæ * Nh©n vËt chÝnh : Vò N¬ng. th× ë ®©y díi ngßi ¬ng. nÕt na-> ca ngîi ®øc hoµn c¶nh kh¸c nhau..

Sinh con nu«i con mét m×nh. ®iÓn tÝch.. ph¶i chÞu ®ùng.. hÕt søc thuèc thang. ¸o Häc sinh ®äc tho¹i cña Vò N. nÕt na. m©y che kÝn nói. Vò N¬ng ®· sèng cuéc sèng . nhËn xÐt.Khi mÑ chång qua ®êi. ( Häc sinh ®äc lêi nãi cuèi cïng * Khi xa chång : cña bµ mÑ ) .Nãi lªn nçi kh¾c kho¶i nhí nh thÕ nµo ? Lêi trèi tr¨ng cña nhung cña m×nh. íc lÖ. . lo viÖc ma chay chu ®¸o..Buån nhí chång xa.. viªn b×nh : . Gi¸o viªn b×nh . lÊy lêi ngät ngµo kh«n khÐo khuyªn l¬n.Ch¨m sãc mÑ chång ©n cÇn dÞu dµng.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n nh÷ng c©u g×? Qua lêi dÆn gi÷ g×n khu«n phÐp kh«ng dß Êy ta hiÓu thªm tÝnh c¸ch tõng ®Ó lóc nµo cî chång ph¶i vµ nguyÖn íc cña ngêi nh thÕ bÊt hoµ.. nh©n hËu.. bµ mÑ chång gióp ta hiÓu râ -> C©u v¨n nhÞp nhµng theo thªm g× vÒ ngêi con d©u cña lèi biÒn ngÉu. chång ph¶i ®i xa : " Nµng rãt .Lêi dÆn dß ®Ëm ®µ t×nh ng÷ mµ t¸c gi¶ sö dông ë ®o¹n nghÜa cña ngêi vî hiÒn khi tho¹i nµy. nçi buån gãc bÓ ch©n trêi -> c¸ch nãi íc lÖ h×nh ¶nh thiªn nhiªn quen thuéc. thÊm thÝa nçi c« ®¬n : bín lîn ®Çy vên. lµ ngêi mÑ hiÒn d©u th¶o.Kh«ng mong vinh hiÓn.C¶m th«ng víi nh÷ng gian nan. Gi¸o chång ®îc b×nh an trë vÒ. -> RÊt ch©n thµnh.bay bæng ". lÔ b¸i thÇn phËt. ®· chøng minh t×nh nghÜa mÑ . lo toan t×nh nghÜa vÑn c¶ ®«i bÒ. ph¸t biÓu. Gi¸o viªn sau khi kÓ l¹i sù viÖc .gÊm phong hÇu. . => Vò N¬ng lµ ngêi phô n÷ thuû chung. nµo ? * Khi tiÔn chång ®i lÝnh : ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ ng«n . yªu th¬ng chång hÕt mùc. chØ mong ¬ng. nh÷ng h×nh ¶nh bµ. lµ ngêi phô n÷ hiÒn thôc. . ch©n thµnh nh víi mÑ ®Î..Lêi tr¨ng trèi cña mÑ chång gi÷a Tr¬ng Sinh vµ ®øa con. nguy hiÓm mµ chång sÏ ? Trong h¬n 1 n¨m xa chång.

kh¼ng ®Þnh tÊm lßng thuû chung trong tr¾ng -> xin chång ®õng nghi oan-> ngêi t×m mäi c¸ch ®Ó hµn g¾n h¹nh phóc gia ®×nh ®ang cã nguy c¬ tan vì. t©m hån.Lêi than nh mét lêi nguyÒn.Nµng t¾m géi chay s¹ch.Nçi oan cña Vò N¬ng. chång . Vò ®Õn ®Ønh ®iÓm. LÇn 3 : ThÊt väng tét cïng. em cã thÓ kh¸i qu¸t vÒ Hoµng Giang : con ngêi. nh÷ng c¸i chÕt v« cïng xãt xa -> T¸c gi¶ ®· mîn c¶nh ®Ó ngô t×nh ( ph¬ng c¸ch íc lÖ cña v¨n häc trung ®¹i ) -> g©y xóc ®éng lßng ngêi.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n råi vÒ nhµ la m¾ng. tÝnh c¸ch .... giµu t×nh th¬ng. t×nh nghÜa vî chång. * Khi bÞ chång nghi oan .thuû ? H·y ph©n tÝch 3 lêi nãi cña chung v« cïng nh©n hËu ®¸ng Vò N¬ng? ®îc ngîi ca. ®Èy m©u thuÉn truyÖn mét ngêi con. h¹nh phóc gia ®×nh niÒm khao kh¸t cña c¶ ®êi ngêi tan vì. h«n nh©n kh«ng thÓ hµn g¾n ? Qua ph©n tÝch nh©n vËt Vò næi.. t« ®Ëm N¬ng ®· nªu cao phÈm h¹nh thªm sè phËn. ®ang.-> mét lo¹t h×nh ¶nh thiªn nhiªn biÓu hiÖn cho sù mÊt m¸t ®¸ng tiÕc... gi·i bµy thanh minh cña Vò => Víi ba t c¸ch : mét ngêi vî. a. mét ngêi mÑ. N¬ng.) cã quyÒn ®îc tù b¶o vÖ. ngêi ®· tù vÉn theo dßng N¬ng. ®¸nh. c. LÇn 2 : Nãi lªn nçi ®au ®ín ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ t×nh thÊt väng kh«ng hiÓu v× sao l¹i tiÕt truyÖn ë lêi tho¹i 3? bÞ ®èi xö bÊt c«ng ( m¾ng ( Nguyªn nh©n nçi oan vµ v× nhiÕc ®Ênh ®uæi ®i ).nµng d©u ( kh¸ch quan ®uæi vî.. t×nh yªu tan vì. Lêi tho¹i 1 ( lÇn 1) : Ph©n trÇn ®Ó chång hiÓu râ vÊn ®Ò cña m×nh : Ngêi nãi ®Õn th©n phËn cña m×nh.kh«ng sao ngêi ph¶i chÕt.... b. vµ sè phËn. tÝnh c¸ch nh©n ngêi phô n÷ ViÖt Nam ®¶m vËt.. t¸c gi¶ ®· ghi l¹i lêi ) nãi. cña Vò N¬ng nh . thÕ nµo? -> T×nh tiÕt ®îc s¾p xÕp ®Çy .

hiÒn thôc. ®éc ®o¸n. hÕt søc gia trëng -> Tiªu biÓu cho chÕ ®é ? H×nh ¶nh " C¸i bãng " ®ãng phô quyÒn trong x· héi phong vai trß g× trong c©u chuyÖn kiÕn. Hµnh ®éng trÉm m×nh cña ngêi lµ hµnh ®éng quyÕt liÖt cuèi cïng ®Ó b¶o toµn danh dù. Nh©n vËt Tr¬ng Sinh vµ h×nh ¶nh " C¸i bãng" oan nghiÖt. hÕt lßng vun ®¾p ? Tõ ®ã em h·y chØ râ nguyªn h¹nh phóc gia ®×nh -> ®¸ng lÏ nh©n nçi oan khuÊt cña Vò N.ph¶i ®îc hëng h¹nh phóc trän ¬ng ? ( cã thÓ chuyÓn lªn cuèi vÑn vËy mµ ph¶i chÕt mét c¸ch môc 1 ) oan uæng. cè chÊp. 2. lay ®éng t©m hån b¹n ®äc chóng ta. ®· mÊt tÊt c¶. * Tr¬ng Sinh lµ con mét gia ®×nh giµu cã. cã tÝnh ®a nghi. cã sù chØ ®¹o cña lÝ trÝ chø kh«ng ph¶i lµ hµnh ®éng bét ph¸t ? Nh©n vËt Tr¬ng Sinh ®îc t¸c trong c¬n nãng giËn nh truyÖn gi¶ giíi thiÖu lµ con ngêi nh thÕ cæ tÝch miªu t¶. nµo? Qua ®ã ta cã thÓ kh¸i * Vò N¬ng lµ mét ngêi phô n÷ qu¸t ®ã lµ mét con ngêi nh thÕ xinh ®Ñp. thê kÝnh mÑ chång rÊt mùc hiÕu th¶o. l¹i nµo? ®¶m ®ang th¸o v¸t. nµy? * Nçi oan khuÊt cña Vò N¬ng cã nhiÒu nguyªn nh©n : . ngu xuÈn.mét d¹ thuû chung víi chång. nÕt na. ®µnh chÊp nhËn sau mäi sè phËn sau mäi cè g¾ng kh«ng thµnh. ®au ®ín -> Tiªu biÓu cho biÕt bao phô n÷ thêi k× trung ®¹i -> t¸c gi¶ ®· thÓ hiÖn tÊm lßng tr©n träng vµ xãt th¬ng s©u s¾c.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n kÞch tÝnh : Nêi bÞ dån ®Õn bíc ®êng cïng. n«ng næi. Mçi h×nh ¶nh c©u v¨n dµnh cho nh©n vËt ®Òu ®Ëm ®µ c¶m høng nh©n v¨n. tuyÖt väng cay ®¾ng.

3.. cña Tr¬ng Sinh.cuéc h«n nh©n gi÷a Vò N¬ng vµ Tr¬ng Sinh cã phÇn kh«ng b×nh ®¨ng víi chÕ ®é phô quyÒn gia trëng phong kiÕn . -> Nót th¾t ngµy mét chÆt. .Víi Vò N¬ng : lµ c¸ch ®Ó dç con.còng trong truyÖn.Víi bÐ §¶n : + Lµ b»ng chøng vÒ sù h háng cña vî.. ®iÓm nót cña c©u chuyÖn. ? ViÖc ®a yÕu tè k× ¶o vµo + Cho chµng thÊy sù thËt téi ¸c c©u chuyÖn cã ý nghÜa g×? mµ chµng ®· g©y ra cho vî. xóc ®éng. chøa ®Çy Häc sinh ®äc ®o¹n kÕt. ngåi" .T×nh huèng bÊt ngê : lêi cña ®øa trÎ ng©y th¬... lµm cho ngêi ®äc ngì ngµng.C¸ch c xö hå ®å. th« b¹o víi vî -> c¸i chÕt Vò N¬ng ch¼ng kh¸c nµo bÞ bøc tö ( mµ kÎ bøc tö l¹i v« can )..Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n . truyÖn cña NguyÔn D÷. cho ngu«i nçi nhí chång. .. nh÷ng d÷ kiÖn ®¸ng ngê : " ? T×m nh÷ng yÕu tè k× ¶o mét ngêi ®µn «ng. §o¹n kÕt c©u chuyÖn : Nh÷ng yÕu tè hoang ®êng k× l¹ : * YÕu tè k× ¶o : -Phan Lang n»m méng -> th¶ rïa. -> C¸i bãng trë thµnh ®Çu mèi. ... .Tr¬ng Sinh trë thµnh kÎ vò phu. . kÞch tÝnh ngµy cµng cao. §ång thêi nã lµ nguyªn nh©n dÉn nµng ®Õn c¸i chÕt. ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch * H×nh ¶nh c¸i bãng : chi tiÕt ®a nh÷ng yÕu tè k× ¶o vµo quan träng cña c©u chuyÖn. ®éc ®o¸n cña Tr¬ng Sinh.Do tÝnh ®a nghi céng víi t©m tr¹ng nÆng nÒ khi ®i lÝnh vÒ Gi¸o viªn b×nh chuyÓn môc 3. .

luËn nhãm ). uy nghi. gÆp Vò N¬ng . ma qu¸i. . d¾t t×nh tiÕt c©u chuyÖn. ( KÕt thóc cã hËu cho t¸c phÈm : thÓ hiÖn íc m¬ ngµn ®êi cña nh©n d©n ta vÒ ? Qua ®ã em häc tËp ®îc nghÖ sù c©n b»ng cho nh÷ng cuéc thuËt kÓ chuyÖn cña NguyÔn ®êi : ngêi tèt dï cã tr¶i qua oan D÷? khuÊt.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n . ... thêi ®iÓm lÞch sö. thÇn linh. loang lo¸ng nhng mê nh¹t -> lµ mét chót an ñi cho ngêi b¹c phËn.luyÖn tËp . * ý nghÜa : §Æt ra 3 vÊn ®Ò. cuèi cïng sÏ ®îc minh oan ) .Phan lang l¹c vµo ®éng rïa cña Linh Phi ®îc ®·i yÕn. . t¨ng ®é tin cËy cho ngêi ? H·y nªu nhËn xÐt vÒ c¸ch dÉn ®äc. .H×nh ¶nh Vò N¬ng hiÖn ra ? X¸c ®Þnh chñ ®Ò cña khi Tr¬ng Sinh lËp ®µn gi¶i c©u chuyÖn? ( häc sinh th¶o oan.KÕt thóc ngÇm chøa mét bi kÞch :Vò N¬ng trë l¹i trÇn thÕ §äc to ghi nhí SGK... tæng kÕt. vèn cã cña nh©n vËt Vò N¬ng : ë hiÒn g»p lµnh.Sù minh oan ( ®Òn ®¸p ). sù kiÖn lÞch sö. t×nh c¶nh gia ®×nh Vò N¬ng kh«ng ch¨m sãc sau khi ngêi mÊt ) -> lµm cho thÕ giíi k× ¶o lung linh trë nªn gÇn víi cuéc sèng thùc..ThÓ hiÖn tÝnh truyÒn k× : yÕu tè hoang ®¬ng.Vò N¬ng ®a tr©m cho Phan Ho¹t ®éng III: Híng dÉn Lang mang vÒ cho Tr¬ng Sinh. trang phôc mÜ nh©n. -> C¸c yÕu tè k× ¶o ®a xen kÏ víi nh÷ng yÕu tè thùc ( ®Þa danh. h¹nh phóc ( thùc sù ) ®· mÊt ®i th× kh«ng bao giê t×m l¹i ®îc : Chµng Tr¬ng ph¶i tr¶ gi¸ cho hµnh ®éng cña m×nh. lµm truyÖn? ( häc sinh th¶o luËn hoµn chØnh thªm mét nÐt ®Ñp nhãm).®îc linh phi rÏ níc®a vÒ d¬ng thÕ. nh÷ng lêi ®èi tho¹i trong .

.Phª ph¸n thãi ghen tu«ng mï qu¸ng. bi kÞch cña ng¬i phô n÷ díi chÕ ®é phong kiÕn.Thµnh c«ng vÒ mÆt dùng truyÖn.DÉn d¾t t×nh huèng c©u chuyÖn : Da vµo cèt truyÖn cã s½n céng víi sù s¸ng t¹o cña t¸c gi¶ t¨ng cêng tÝnh bi kÞch vµ lµm truyÖn trë nªn hÊp dÉn. 2. . kh¾c ho¹ râ nÐt tÝnh c¸ch nh©n vËt. . kh¾c ho¹ tÝnh c¸ch nh©n vËt. Chñ ®Ò : . tÝnh ®éc quyÒn gia trëng cña ®µn «ng trong gia ®×nh -> vÊn ®Ò mu«n thuë cña mäi thêi ®¹i. NghÖ thuËt : . . .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n III. kÞch. => Xøng ®¸ng lµ mét ¸ng " Thiªn cæ k× bót ".C¶m th«ng víi sè phËn nhá nhoi.Tè c¸o chiÕn tranh phi nghÜa ®· g©y nªn c¶nh gia ®×nh chia l×a. sinh ®éng.®éc tho¹i cña nh©n vËt lµm cho chuyÖn sinh ®éng. bÊt h¹nh.Lêi ®èi tho¹i . ®æ n¸t.KÕt hîp ngßi bót l·ng m¹n thÊm ®Ém c¶m høng nh©n v¨n . . tr÷ t×nh. So¹n bµi tiÕp theo.Tæng kÕt. §äc bµi ®äc thªm.Kh¼ng ®Þnh vÎ ®Ñp t©m hån truyÒn thèng cña ngêi phô n÷ ViÖt Nam. Tãm t¾t l¹i truyÖn. 1. . Ho¹t ®éng IV: Híng dÉn häc ë nhµ. kÕt hîp tù sù. Ph¸t biÓu c¶m nghÜ cña em vÒ nh©n vËt Vò N¬ng. LuyÖn tËp .

. hä..chóng t«i.. tinh tÕ vµ giµu s¾c th¸i biÓu c¶m cña hÖ thèng c¸c tõ ng÷ xng h« trong TiÕng ViÖt..Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n 9 n¨m 2006.. quÝ vÞ. c¶m. ta . Trêng Ngµy 14 th¸ng A.. . .. .... C..HiÓu râ mèi quan hÖ chÆt chÏ gi÷a viÖc sö dông tõ ng÷ xng h« víi t×nh huèng giao tiÕp. .. tinh tÕ.B¶ng phô. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc. biÕt c¸ch dïng tõ ng÷ ®ã? .Suång s· : mµy.. Tõ ng÷ xng h« vµ viÖc sö hiÓu tõ ng÷ xng h« vµ viÖc dông tõ ng÷ xng h«. Môc tiªu cÇn ®¹t : . TiÕt 18 : Xng h« trong héi tho¹i. *Giíi thiÖu bµi: Ho¹t ®éng I: Híng dÉn t×m I.HiÓu ®îc sù p2. ? Qua ®ã em cã thÓ rót ra quÝ c«. tao. sö dông tõ ng÷ xng h«. chóng mµy. xng h« trong tiÕng viÖt vµ cho tao.N¾m ®îc hÖ thèng tõ ng÷ th«ng thêng ®îc dïng ®Ó xng h« trong héi tho¹i.Ng«i thø ba : nã. B. nhËn xÐt g× vÒ t×nh huèng tõ ng÷ xng h« trong tiÕng viÖt? => TiÕng viÖt cã mét hÖ Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ®äc thèng tõ ng÷ xng h« phong 2 ®o¹n trÝch trong t¸c phÈm " phó.chó ? Ph©n tÝch sù thay ®æi vÒ mµy ( MÌn nãi víi Cho¾t ). häc sinh ph©n tÝch. .Gi¸o viªn ®äc c¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Õn bµi d¹y. .anh ( Cho¾t nãi víi MÌn ).Ng«i thø hai : mµy. . quÝ bµ. ChuÈn bÞ cña thÇy trß: . * VÝ dô : ? Em h·y nªu mét sè tõ ng÷ ®Ó Ng«i thø nhÊt : t«i.Trang träng : quÝ «ng. . giµu s¾c th¸i biÓu DÕ MÌn phiªu lu kÝ ". mi.. h¾n.C¸c tõ ng÷ xng h« trong : + §o¹n trÝch 1 : em . chóng nã.N¾m v÷ng vµ sö dông thÝch hîp tõ ng÷ xng h«.. ? X¸c ®Þnh c¸c tõ ng÷ xng h« * VÝ dô : trong hai ®o¹n trÝch .. chóng tao. Gi¸o viªn nªu t×nh huèng cho .

Cho¾t nãi víi MÌn ) . => Ngêi nãi cÇn c¨n cø vµo Ho¹t ®éng II: Híng dÉn ®èi tîng vµ ®Æc ®iÓm kh¸c luyÖn tËp.C¸ch xng h« cña Th¸nh Giãng víi xø gi¶ : Ta .Ngêi thÇy gi¸o cò t«n träng c¬ng vÞ hiÖn t¹i cña trß nªn gäi vÞ tíng lµ ngµi.¤ng chøng tá Th¸nh Giãng lµ mét ®øa trÎ kh¸c thêng.Sù thay ®æi vÒ c¸ch xng h« trong viÖc xng h« trong héi trong hai ®o¹n trÝch v× t×nh tho¹i. * Ghi nhí : SGK.NhÇm chóng ta víi chóng em ( chóng t«i ). Bµi tËp 3 : . chø kh«ng ph¶i xng lµ " t«i " lµ ®Ó thÓ hiÖn tÝnh kh¸ch quan va sù khiªm tèn. Bµi tËp 4 : Häc sinh th¶o luËn nhãm. . .VÞ tíng lµ ngêi t«n s träng ®¹o nªn vÉn xng h« víi thÇy gi¸o cò lµ gäi thÇy xng con.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n c¸ch xng h« cña Cho¾t vµ MÌn. n¬ng tùa MÌn n÷a mµ Gi¸o viªn hÖ thèng ho¸ kiÕn tr¨ng trèi víi t c¸ch lµ mét ngêi thøc cho häc sinh ®äc ghi nhí b¹n. . nhê v¶.Chóng ta gåm c¶ ngêi nãi vµ ngêi nghe. cÇn nhê v¶ ngêi kh¸c ( Cho¾t ) víi kÎ m¹nh kiªu c¨ng vµ h¸ch dÞch ( MÌn ) + §o¹n 2 : xng h« b×nh ®¼ng. mang mµu s¾c cña truyÒn thuyÕt. tr×nh bµy. .Chóng em.Sù thay ®æi vÒ c¸ch xng h« : + §o¹n 1 : C¸ch xng h« cña kÎ ? Gi¶i thÝch sù thay ®æi ®ã? yÕu c¶m thÊy m×nh thÊp hÌn.C¸ch xng h« cña Th¸nh Giãng víi mÑ lµ b×nh thêng.anh ( MÌn nãi víi Cho¾t. ? Qua ®ã em rót ra ®iÒu g× . SGK. + §o¹n trÝch 2 : t«i . huèng giao tiÕp thay ®æi. cña t×nh huèng giao tiÕp ®Ó xng h« cho thÝch hîp. Bµi tËp 2 : Khi mét ngêi xng lµ " chóng t«i ". . chóng t«i : kh«ng bao gåm ngêi nghe. ë Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh lÊy ®o¹n 2 cho¾t thÊy kh«ng cÇn thªm vÝ dô ®Ó minh ho¹. LuyÖn tËp : Bµi tËp 1 : . II. .

lµ ? PhÇn in ®Ëm ë vÝ dô a lµ lêi g×!" . . . Bµi 6 : . hèng h¸ch.-> ThÓ hiÖn th¸i ®é ph©n biÖt ng«i thø râ rÖt. Bµi tËp 5 : . ChuÈn bÞ cña thÇy trß: ..Qua c¸ch xng h« cña hai ngêi. . *Giíi thiÖu bµi: Ho¹t ®éng I: T×m hiÓu c¸ch I.. ta thÊy c¶ hai ngêi ®èi nh©n xö thÕ rÊt thÊu t×nh ®¹t lÝ.. th¸i ®é miÖt thÞ. b trªn * VÝ dô a : b¶ng phô.So¹n bµi tiÕp theo. b¸c..C¸ch xng h« cña B¸c Hå gÇn gòi.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n . thÓ hiÖn sù thay ®æi vÒ chÊt trong mèi quan hÖ gi÷a l·nh tô c¸ch m¹ng vµ quÇn chóng c¸ch m¹ng.ChuÈn bÞ b¶ng phô.Gióp häc sinh n¾m ®îc hai c¸ch dÉn lêi nãi hoÆc ý nghÜ : c¸ch dÉn trùc tiÕp vµ c¸ch dÉn gi¸n tiÕp. b¸ch tÝnh ". Ngµy 15 th¸ng 9 n¨m2006. A. B.Gi¸o viªn so¹n bµi. con d©n.... ? Häc sinh ®äc vÝ dô a. TiÕt 19 : C¸ch dÉn trùc tiÕp vµ c¸ch dÉn gi¸n tiÕp. ( Gi¸o viªn cho häc sinh th¶o luËn theo nhãm. . th©n mËt. . vua gäi quan lµ " khanh "...Ch¸u nãi : " §Êy. C¸ch dÉn trùc tiÕp : dÉn trùc tiÕp. Nã thÓ hiÖn sù ph¶n kh¸ng quyÕt liÖt cña mét con ngêi bÞ dån ®Õn bíc ®êng cïng.. ®äc c¸c tµi liÖu cã liªn quan. Môc tiªu cÇn ®¹t : .RÌn luyÖn kÜ n¨ng trÝch dÉn khi viÕt v¨n b¶n. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc.. Ho¹t ®éng III: Híng dÉn häc bµi ë nhµ. nh©n d©n lµ " lÖ d©n.Cai lÖ lµ kÎ cã quyÒn nªn xng h« trÞch thîng.ChÞ DËu lµ ngêi thÊp cæ bÐ häng nªn ph¶i xng h« mét c¸ch nhón nhêng. sau ®ã nhãm cö mét ®Ëi diÖn lªn tr×nh bµy trªn giÊy khæ to ).Tríc n¨m 1945 níc ta lµ mét níc phong kiÕn : Vua xng " TrÉm " bän thÇn d©n lµ " quan lín ". . C. Sù thay ®æi c¸ch xng h« cña chÞ DËu ph¶n ¸nh nh÷ng sù thay ®æi trong hµnh vi øng xö cña nh©n vËt. gäi nh©n d©n lµ " khè r¸ch ¸o «m ".. .Lµm l¹i bµi tËp vµo vë bµi tËp.

? Cã thÓ ®¶o vÞ trÝ cña phÇn -> Cã thÓ ®¶o ®îc. ? Em hiÓu thÕ nµo lµ c¸ch dÉn => DÉn gi¸n tiÕp lµ nh¾c l¹i lêi gi¸n tiÕp..Nã ®îc ng¨n c¸ch víi bé phËn ®øng tríc b»ng dÊu g× ? tríc bëi tõ " r»ng " ë vÝ dô B. ? PhÇn in ®Ëm ë vÝ dô b lµ lêi * VÝ dô b : nãi hay ý nghÜ cña nh©n vËt? . C¸ch dÉn gi¸n tiÕp : tiÕp. hay ý cña ngêi hoÆc nh©n vËt theo kiÓu thuËt l¹i. PhÇn in ®Ëm ë vÝ dô a lµ lêi II. Gi¸o viªn : gäi häc sinh ®äc to * Ghi nhí : SGK. Khi ®¶o in ®Ëm lªn phÝa tríc ®îc kh«ng cÇn thªm dÊu g¹ch ngang ®Ó ? Khi ®¶o hai bé phËn sÏ ®îc ng¨n c¸ch hai phÇn. kh«ng gi÷ nguyªn v¨n. phËn ®øng tríc b»ng nh÷ng -> Nã ®îc ng¨n c¸ch víi bé dÊu g× ? phËn ®øng tríc b»ng dÊu 2 chÊm vµ dÊu ngoÆc kÐp.. l¹i nguyªn v¨n lêi nãi hay ý nghÜ cña ngêi hoÆc nh©n vËt. * VÝ dô : Häc sinh ®äc vÝ dô a.Ho¹ sÜ nghÜ thÇm : " ( Gi¸o viªn nãi ®Ó häc sinh Kh¸ch .. . thÓ ) ? Nã ®îc ng¨n c¸ch víi bé phËn . lêi dÉn trùc tiÕp ®îc ®Æt trong dÊu ngoÆc kÐp.DÊu hiÖu t¸ch hai phÇn c©u ®øng tríc b»ng nh÷ng dÊu còng lµ dÊu hai chÊm vµ dÊu g× ? ngoÆc kÐp.Cã thÓ thay tõ " r»ng " b»ng g× ? tõ " lµ ". nãi hay lµ ý nghÜ ? ? Nã ®îc ng¨n c¸ch víi bé phËn .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n nãi hay ý nghÜ cña mét nh©n -> §©y lµ lêi nãi v× tríc ®ã vËt? cã tõ " nãi " trong phÇn lêi cña ? Nã ®îc ng¨n c¸ch víi mét bé ngêi dÉn. b ë môc a..-> §©y hiÓu kh¸i niÖm lêi nãi vµ ý lµ ý nghÜ v× tríc ®ã cã tõ " nghÜ b»ng mét t×nh huèng cô nghÜ ". ? PhÇn in ®Ëm ë vÝ dô a lµ lêi nãi hay ý nghÜ ? b. ghi nhí SGK. ng¨n c¸ch b»ng dÊu g× ? ? Em hiÓu thÕ nµo lµ c¸ch dÉn => C¸ch dÉn trùc tiÕp lµ nh¾c trùc tiÕp. ch¼ng h¹n ". PhÇn in ®Ëm ë vÝ dô b lµ ý ? PhÇn in ®Ëm ë vÝ dô b lµ lêi nghÜ. ChuÈn bÞ cña thÇy trß: ? Cã thÓ thay tõ "r»ng" b»ng tõ . Ho¹t ®éng II: C¸ch dÉn gi¸n II. nãi.

. §ã lµ ý nghÜ mµ nh©n vËt g¸n cho con chã. a. §ã lµ ý nghÜ cña nh©n vËt ( l·o tù b¶o r»ng ) Bµi tËp 2 : Yªu cÇu häc sinh thùc hµnh t¹o c©u cã chøa lêi dÉn theo mÉu gîi ý ®É cho.DÉn trùc tiÕp : Trong " B¸o c¸o chÝnh trÞ. Gi¸o viªn chiÕu vÝ dô lªn m¸y * VÝ dô : chiÕu : a.H«m qua nã qu¶ quyÕt víi t«i r»ngh«m nay nã ®Õn nhµ t«i ch¬i. Ho¹t ®éng IV: Híng dÉn luyÖn tËp.. §©y lµ lêi dÉn gi¸n tiÕp.C©u a : Lêi dÉn b¾t ®Çu tõ " A! l·o giµ. nhng kh¸c tiÕp. nã qu¶ quyÕt víi t«i r»ng : " Ngµy mai t«i sÏ ®Õn b. lêi dÉn gi¸n tiÕp trong c¸c vÒ cÊu tróc ng÷ ph¸p.".cña §¶ng " Chñ tÞch Hå ChÝ Minh kh¼ng ®Þnh r»ng chóng ta ph¶i . cã sù thay ®æi.XÐt vÒ néi dung 2 c¸ch diÔn ? H·y x¸c ®Þnh lêi dÉn trùc ®¹t trªn gièng nhau. ( ë vÝ dô b ) ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ 2 c¸ch * KÕt luËn : Khi chuyÓn lêi dÉn diÔn ®¹t trªn ? trùc tiÕp sang lêi dÉn gi¸n tiÕp... sang lêi dÉn trùc tiÕp ? .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n Ho¹t ®éng III: C¸ch chuyÓn III. ChuyÓn lêi dÉn trùc tiÕp lêi dÉn trùc tiÕp sang lêi sang lêi dÉn gi¸n tiÕp sang dÉn gi¸n tiÕp. tõ ng÷ vÝ dô trªn. . gi¸o viªn gian cho thÝch hîp.... .."..Bá dÊu hai chÊm vµ dÊu khi chuyÓn lêi dÉn gi¸n tiÕp ngoÆc kÐp .C©u b : Lêi dÉn b¾t ®Çu tõ " C¸i vên lµ ... cña §¶ng ". b ®Òu lµ dÉn trùc tiÕp. kÕt luËn. lêi dÉn gi¸n tiÕp. .. cÇn chó ý c¸c bíc sau : ? Tõ ®ã em rót ra kÕt luËn g× ..Thay ®æi c¸c tõ ®Þnh vÞ thêi Häc sinh ph¸t biÓu..C¸ch dÉn trong c¸c c©u ë a..DÉn gi¸n tiÕp : Trong " B¸o c¸o chÝng trÞ ." .H«m qua. Bµi tËp 1 : Yªu cÇu häc sinh nhËn diÖn c¸ch dÉn vµ lêi dÉn. .ChuyÓn chñ ng÷ ë lêi dÉn trùc tiÕp sang ng«i thÝch hîp ( ®¹i tõ ng«i thø 3 ) . ( Häc sinh lµm theo 3 nhãm) C©u a : . §©y lµ lêi dÉn trùc tiÕp.... nhµ anh ch¬i "... b.. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh nªu râ : " Chóng ta ph¶i. .

.. cña m×nh" .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n C©u b : .....DÉn trùc tiÕp : Trong cuèn s¸ch " TiÕng ViÖt.. Vò N¬ng sÏ trë vÒ. TiÕt 20 : LuyÖn tËp tãm t¾t v¨n b¶n tù sù..d©n téc " «ng §Æng Thai Mai kh¼ng ®iÞnh r»ng ngêi ViÖt Nam.....¤n tËp.cña m×nh. Ngµy 17th¸ng 9 n¨m2006. d©n téc " «ng §Æng Thai Mai kh¼ng ®Þnh : " Ngêi ViÖt nam ngµy nay. Môc tiªu cÇn ®¹t : . . + Thªm vµo trong c©u nh÷ng tõ ng÷ thÝch hîp ®Ó m¹ch ý cña c©u râ : Vò N¬ng nh©n ®ã còng ®a göi mét chiÕc hoa vµng vµ dÆn Phan nãi hé víi chµng Tr¬ng r»ng nÕu chµng cßn nhí chót t×nh xa nghÜa cò....thêi ®¹i " ®ång chÝ Ph¹m V¨n §ång kh¼ng ®Þnh r»ng Hå Chñ TÞch lµ mét con ngêi gi¶n dÞ.ChuÈn bÞ bµi " LuyÖn tËp tãm t¾t v¨n b¶n tù sù ".DÉn gi¸n tiÕp : Trong cuèn s¸ch " Chñ tich Hå ChÝ Minh ..thêi ®¹i". -Häc sinh lµm l¹i bµi tËp 3. Bµi tËp 3 : Gi¸o viªn híng dÉn cho häc sinh : .. C©u c : . n©ng cao ë líp 9.DÉn gi¸n tiÕp : Trong cuèn s¸ch " TiÕng ViÖt . . ngêi thø ba ®ã lµ ai.DÉn trùc tiÕp Trong cuèn s¸ch " Chñ tÞch Hå ChÝ Minh.. ®ang nãi víi ai.CÇn chó ý : + Ph©n biÖt râ lêi tho¹i lµ cña ai... trong ®ã cã phÇn nµo mµ ngêi nghe cÇn chuyÓn ®Õn ngêi thø ba.. .... th× xin lËp mét ®µn gi¶i oan ë bÕn s«ng.. ®ång chÝ Ph¹m V¨n §ång viÕt " Gi¶n dÞ trong ®êi sèng . Ho¹t ®éng V : Híng dÉn häc ë nhµ. A.. .. ®èt c©y ®Ìn thÇn chiÕu xuèng níc...lµm ®îc ". cñng cè. -Häc thuéc ghi nhí... tinh hoa.Yªu cÇu : ChuyÓn lêi dÉn trùc tiÕp sang lêi dÉn gi¸n tiÕp trong mét t×nh huèng cho s½n víi sè lîng ngêi tham gia cã thÓ g©y nhÇm lÉn.lµm ®îc.. hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc vÒ tãm t¾t v¨n b¶n tù sù ®· häc ë líp 8.

Yªu cÇu : . B. Ho¹t ®éng II: Híng dÉn thùc hµnh tãm t¾t mét v¨n b¶n tù sù.V¨n b¶n tãm t¾t thêng ng¾n gän dÔ nhí. II.Gi¸o viªn :B¶ng phô.Häc sinh chuÈn bÞ bµi ë nhµ : «n l¹i phÇn " Tãm t¾t v¨n b¶n tù sù " ®· häc ë líp 8. kh«ng ph¶i lóc nµo chóng ta còng cã thêi gian vµ ®iÒu kiÖn ®Ó trùc tiÕp ®äc nguyªn v¨n t¸c phÈm v¨n häc hoÆc xem phim v× vËy tãm t¾t v¨n b¶n tù sù lµ mét nhu cÇu thiÕt yÕu do cuéc sèng ®Æt ra. nhng vÉn ®¶m b¶o c¸c ý chÝnh. nh©n vËt chÝnh . biÓu c¶m. * Bµi tËp 1: .RÌn kÜ n¨ng tãm t¾t v¨n b¶n tù sù theo c¸c yªu cÇu kh¸c nhau : cµng ng¾n gän h¬n.Khi tãm t¾t cÇn chó ý : + Ph¶i c¨n cø vµo nh÷ng yÕu tè quan träng nhÊt cña t¸c phÈm : sù viÖc vµ nh©n vËt chÝnh ( hoÆc cèt truyÖn vµ nh©n vËt chÝnh ) + Cã thÓ xen kÏ cã mËt ®é nh÷ng yÕu tè bæ trî : c¸c chi tiÕt. . C. Häc sinh tù béc lé. ? Qua c¸c t×nh huèng trªn. em thÊy viÖc tãm t¾t v¨n b¶n tù sù cã vai trß nh thÕ nµo trong cuéc sèng.Tãm t¾t v¨n b¶n tù sù lµ kÓ l¹i mét cèt truyÖn ®Ó ngêi ®äc hiÓu ®îc néi dung c¬ b¶n cña t¸c phÈm Êy. ? Tõ ®ã h·y nªu ra c¸c t×nh huèng kh¸c mµ ph¶i vËn dông kÜ n¨ng tãm t¾t v¨n b¶n tù sù. .SGK nªu 7 sù viÖc kh¸ ®Çy . ®èi tho¹i. ? C¸ch tãm t¾t v¨n b¶n tù sù . Thùc hµnh tãm t¾t mét v¨n b¶n tù sù.Trong thùc tÕ. -HS quan s¸t trªn b¶ng phô ? C¸c sù viÖc chÝnh ®· ®îc nªu lªn cha ? Cã thiÕu sù viÖc nµo I. * KiÓm tra bµi cò : ? ThÕ nµo lµ tãm t¾t mét v¨n b¶n tù sù . trao ®æi ®Ó rót ra nhËn xÐt vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i tãm t¾t v¨n b¶n tù sù . . nh©n vËt phô miªu t¶. . Cho häc sinh c¸c t×nh huèng trong SGK. ChuÈn bÞ cña thÇy trß: . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n .Tãm t¾t v¨n b¶n gióp ngêi ®äc vµ ngêi nghe dÔ n¾m ®îc néi dung chÝnh cña mét chuyÖn. * Bµi míi : Ho¹t ®éng I: Híng dÉn t×m hiÓu c¸c t×nh huèng cÇn ph¶i tãm t¾t v¨n b¶n tù sù. ®éc tho¹i néi t©m. Sù cÇn thiÕt cña viÖc tãm t¾t v¨n b¶n tù sù .

Gi¸o viªn yªu cÇu häc trai ngåi bªn ®Ìn. võa cíi vî xong ®· ph¶i ®i lÝnh. Phan Lang gÆp l¹i Vò N¬ng trong ®éng cña Linh Phi . Hai ngêi nhËn ra nhau Phan Lang ®îc trë vÒ trÇn gian. do cu m¹ng thÇn rïa Linh Phi. bÌn gieo m×nh xuèng s«ng Hoµng Giang tù vÉn.VÉn cßn thiÕu mét sù viÖc nªu? quan träng lµ : Gi¸o viªn cho häc sinh söa l¹i sù Sau khi vî trÉm m×nh tù vÉn. cßn l¹i lµ Vò N¬ng. Sau ®ã. viÖc 7 vµ bæ sung thªm sù mét h«m Tr¬ng Sinh cïng con viÖc trªn. chÕt ®uèi ë biÓn ®· ®îc Linh Phi cøu sèng ®Ó tr¶ ¬n . bông mang d¹ chöa. bÌn gieo m×nh xuèng s«ng Hoµng Giang tù vÉn. GiÆc tan. ®øa con chØ chiÕc bãng trªn têng vµ nãi ®ã chÝnh lµ ngêi hay tíi ®ªm ®ªm. Phan lang t×nh . võa cíi vî xong ®· ph¶i ®Çu qu©n ®i lÝnh ®Ó l¹i mÑ giµ vµ ngêi vî trÎ lµ Vò ThÞ ThiÕt.Tõ ®ã ta thÊy sù viÖc thø 7 cha hîp lÝ -> cÇn bæ sung vµ söa ch÷a. Bµi tËp 3 : Tãm t¾t rót ng¾n h¬n v¨n b¶n trªn : Xa cã chµng Tr¬ng Sinh. lóc hiÖn. Vò N¬ng bÞ oan. . Vò N¬ng trë vÒ ngåi trªn kiÖu hoa ®øng gi÷a dßng. nghe lêi con nhá. Vò N¬ng göi chiÕc hoa vµng cïng lêi nh¾n cho Tr¬ng Sinh. MÑ Tr¬ng Sinh èm chÕt. ®øa con chØ chiÕc bãng trªn têng vµ nãi ®ã chÝnh lµ ngêi hay tíi ®ªm ®ªm.Nam X¬ng" lµ sù viÖc quan träng cÇn ph¶i . nªn khi ch¹y n¹n. Lóc ®ã chµng míi hiÓu ra vî m×nh bÞ oan.Vò N¬ng lo ma chay chu tÊt. Vò N¬ng bÞ oan. ®øa con chØ sinh dùa vµo c¸c sù viÖc chÝnh chiÕc bãng trªn têng vµ nãi ®ã ®Ó viÕt v¨n b¶n tãm t¾t chÝnh lµ ngêi ®µn «ng hay tíi ®ªm ®ªm.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n quan träng kh«ng? NÕu cã th× ®ñ cña cèt truyÖn : " ®ã lµ sù viÖc g×? T¹i sao ®ã l¹i ChuyÖn. nghe lêi con nhá.. Tr¬ng Sinh trë vÒ nhµ. Tr¬ng Sinh nghe Phan Lang kÓ th¬ng nhí vî v« cïng. nghi oan lµ vî m×nh kh«ng chung thuû. Bµi tËp 2 : ViÕt b¶n tãm t¾t " ChuyÖn ngêi con g¸i Nam X¬ng " trong 20 dßng : Xa cã chµng Tr¬ng Sinh. GiÆc tan Tr¬ng Sinh trë vÒ. Mét ®ªm Tr¬ng Sinh cïng con trai ngåi bªn ®Ìn. Lóc ®ã chµng míi hiÓu ra vî m×nh bÞ oan. nghi lµ vî m×nh kh«ng chung thuû. ChÝnh sù viÖc nµy lµm chµng hiÓu ra vî m×nh ®· bÞ oan. bÌn lËp ®µn gi¶i oan trªn bÕn Hoµng Giang. lóc Èn. vµo mét ®ªm Tr¬ng Sinh cïng con trai ngåi bªn ®Ìn. vî vua Nam H¶i. Phan Lang lµ b¹n cïng lµng víi Vò N¬ng..

Häc sinh lµm bµi tËp theo hai nhãm. Sù biÕn ®æi vµ ph¸t triÓn nghÜa cña tõ ng÷. cøu gióp ngêi ®êi.Tõ vùng cña mét ng«n ng÷ kh«ng ngõng ph¸t triÓn. * Häc sinh rót ra ghi nhí theo SGK. ®îc thÓ hiÖn trªn c¶ 3 mÆt : ng÷ ©m. Bµi tËp 1: . . ng÷ ph¸p.RÌn kÜ n¨ng më réng vèn tõ theo c¸ch ph¸t triÓn tõ vùng. Sù ph¸t triÓn cña TiÕng ViÖt.". . Vò N¬ng göi chiÕc hoa vµng cïng lêi nh¾n cho Tr¬ng Sinh. TuÇn 5 . tõ vùng. lóc hiÖn. c¶m t¸c" cña Phan Béi Ch©u cã ý nghÜa g× ? I.Sù ph¸t triÓn cña tõ vùng ®îc diÔn ra tríc hÕt theo c¸ch ph¸t triÓn nghÜa cña tõ thµnh nhiÒu nghÜa trªn c¬ së nghÜa gèc.. Ho¹t ®éng III: Híng dÉn luyÖn tËp. ? Cho biÕt tõ " kinh tÕ " trong bµi th¬ " Vµo. .. Kinh tÕ: ChØ toµn bé hµnh . Tr¬ng Sinh lËp ®µn gi¶i oan trªn bÕn Hoµng Giang . * Ph©n tÝch vÝ dô.Nhãm cö mét ®¹i diÖn lªn tr×nh bµy.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n cê gÆp l¹i Vò N¬ng díi thuû cung.. 1. Kinh tÕ : trÞ níc cøu ®êi-> T¸c gi¶ «m Êp hoµi b·o tr«ng coi viÖc níc. lóc Èn. ChuÈn bÞ cña thÇy trß: * ChuÈn bÞ cña thÇy trß : B¶ng phô. Nã ngõng biÕn ®æi theo sù vËn ®éng cña x· héi. Ho¹t ®éng IV: Híng dÉn häc ë nhµ... còng nh ng«n ng÷ nãi chung. Bµi tËp 2: . Ho¹t ®éng I: T×m hiÓu sù biÕn ®æi vµ sù ph¸t triÓn nghÜa cña tõ. Khi Phan Lang trë vÒ trÇn gian. Bµi häc h«m nay chØ ®Ò cËp ®Õn sù ph¸t triÓn cña TiÕng ViÖt vÒ mÆt tõ vùng. líp nhËn xÐt. A.Lµm ë nhµ. Hai ph¬ng thøc chñ yÕu ph¸t triÓn nghÜa lµ Èn dô vµ ho¸n dô. Vò N¬ng trë vÒ ngåi trªn chiÕc kiÖu hoa ®øng gi÷a dßng... * Bµi míi : Ng«n ng÷ lµ mét hiÖn tîng x· héi. Ngµy 20 th¸ng 9 n¨m2006.. Môc tiªu cÇn ®¹t : Gióp häc sinh n¾m ®îc : . Häc sinh lµm bµi tËp 2. B.TiÕt 21 : Sù ph¸t triÓn cña tõ vùng. So¹n bµi " ChuyÖn cò.

a. cña tõ ng÷. nghÜa chuyÓn cña tõ : Xu©n. dïng ®Ó cÇm n¾m-> vÒ sù biÕn ®æi vµ ph¸t triÓn nghÜa gèc . ho¸n dô tån t¹i víi nghÜa gèc vµ cã quan tu tõ häc. Ph¬ng thøc chuyÓn nghÜa sinh ®äc ghi nhí. cña tõ : Cã hai ph¬ng thøc .Èn dô : + H×nh thøc. Cã Do vËy ng«n ng÷ còng ph¶i cã nh÷ng nghÜa cò bÞ mÊt ®i vµ nh÷ng tõ ng÷ míi ®Ó biÓu thÞ nh÷ng nghÜa míi ®îc h×nh c¸c sù vËt.H×nh thµnh nghÜa míi vµ ( gÇn nhau ) nghÜa cò mÊt ®i. thay ®æi theo thêi gian. mét híng n÷a ®ã lµ h×nh Xu©n (2) : tuæi trÎ ( nghÜa thµnh c¸c nghÜa míi cïng tån t¹i chuyÓn ) víi nghÜa gèc vµ cã quan hÖ víi b.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ? Ngµy nay tõ nµy cã ®îc hiÓu ®éng cña con ngêi trong lao nh vËy kh«ng? ®éng s¶n xuÊt.H×nh thµnh nghÜa míi cïng tõ vùng häc víi Èn dô. NghÜa cña tõ biÕn ®æi vµ nghÜa nµo ? ph¸t triÓn theo hai híng : Dùa trªn quan hÖ tiÕp cËn . tõ ®«ng sang h¹. Tay (1) : Bé phËn phÝa trªn nghÜa gèc . trao ®æi. Gi¸o viªn chèt vÊn ®Ò . ? Qua ®ã em cã nhËn xÐt g× ph©n phèi vµ sö dông cña c¶i vÒ nghÜa cña tõ ? vËt chÊt lµm ra. ? H·y ph©n biÖt Èn dô. Nã cã thÓ sù vËt. tõ vai ®Õn c¸c Tõ ®ã em rót ra kÕt luËn g× ngãn. hÖ víi nghÜa gèc. Xu©n (1) : mïa chuyÓn tiÕp Tay trong c¸c vÝ dô. Dùa vµo sù . míi ) ? X¸c ®Þnh nghÜa gèc vµ 2. cña tõ ®ã lµ h×nh thµnh nghÜa cò mÊt ®i. ®îc coi lµ më Gi¸o viªn : Nh vËy nghÜa cña tõ ®Çu cña mét n¨m -> nghÜa biÕn ®æi vµ ph¸t triÓn theo gèc. cña c¬ thÓ. Tay (2) : Ngêi chuyªn hµnh Gi¸o viªn lÊy vÝ dô minh ho¹ ®éng hay giái mét m«n.häc 2. hiÖn tîng míi n¶y sinh. -> Ph¶i vµ tr¸i (nghÜa cò ). chuyÓn ®ã ®îc h×nh thµnh * KÕt luËn : theo ph¬ng thøc chuyÓn 1. hiÖn tîng ®ã. ho¸n dô . nghÜa míi vµ nghÜa cò mÊt VÝ dô : §¨m chiªu : ®i. mét cho häc sinh. Häc sinh ®äc vÝ dô ( B¶ng -> B¨n kho¨n suy nghÜ ( nghÜa phô ). Gi¸o viªn: Nh vËy trong qu¸ -> NhËn xÐt: NghÜa cña tõ tr×nh ph¸t triÓn x· héi nh÷ng kh«ng ph¶i bÊt biÕn. nghÒ nµo ®ã -> chuyÓn ? Trong trêng hîp cã nghÜa nghÜa. Mét thµnh. trong hai híng ph¸t triÓn nghÜa => H×nh thµnh nghÜa míi.

tõ "trµ" ®îc dïng víi nghÜa chuyÓn. hiÖn + Chøc n¨ng.. => C¶ hai ph¬ng thøc nµy ®Òu c¨n cø vµo quy luËt liªn tëng. nã chØ mang nghÜa l©m thêi kh«ng t¹o ra ý nghÜa míi cho tõ.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n gièng nhau + C¸ch thøc. tîng. Trµ ë nh÷ng c¸ch dïng trªn cã nghÜa lµ . . c. Sù kh¸c nhau gi÷a Èn dô vµ ho¸n dô tu tõ häc víi Èn dô. Bµi tËp 1 : X¸c ®Þnh nghÜa cña tõ " Ch©n " a. trµ hµ thñ «. + KÕt qu¶.. +VËt chøa ®ùng chØ vËt ®îc chøa ®ùng. Tõ " Ch©n" : ®îc dïng víi nghÜa chuyÓn theo ph¬ng thøc ho¸n dô. .Ho¸n dô : +LÊy bé phËn chØ toµn thÓ. mang tÝnh biÓu c¶m cho c©u nãi.Èn dô. chø kh«ng ph¶i lµ nghÜa gèc nh ®îc giíi thiÖu ë trªn. Ho¹t ®éng II: Híng dÉn luyÖn tËp . * Ghi nhí : SGK.Èn dô. Tõ " Ch©n" : ®îc dïng víi nghÜa chuyÓn theo ph¬ng thøc Èn dô. h×nh tîng. c¸c nghÜa nµy ®îc ghi trong tõ ®iÓn. ho¸n dô tõ vùng häc t¹o nghÜa míi thùc sù cña tõ. b. + LÊy trang phôc thay cho ngêi. Tõ " Ch©n" : ®îc dïng víi nghÜa chuyÓn theo ph¬ng thøc Èn dô. Bµi tËp 2 : Trong nh÷ng c¸ch dïng trµ a-ti-s«. Tõ " Ch©n" : ®îc dïng víi nghÜa gèc . ho¸n dô tu tõ häc lµ nh÷ng biÖn ph¸p tu tõ.. §©y lµ c¸ch diÔn ®¹t b»ng h×nh ¶nh. . gi÷a hai sù vËt. d. ho¸n dô tõ vùng häc. trµ s©m. 3.

ThÊy ®îc cuéc sèng xa hoa cña vua chóa. ChuÈn bÞ cña thÇy trß: Gi¸o viªn ®äc t¸c phÈm " Vò trang tuú bót " vµ " Hoµng Lª nhÊt thèng chÝ ". 2. B. -Häc sinh lµm bµi tËp 4. lµ mét nho sÜ sèng vµo thêi triÒu ®¹i phong kiÕn khñng ho¶ng nªn cã t tëng Èn c. dïng ®Ó pha níc uèng -> Ph¬ng thøc Èn dô.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n s¶n phÈm tõ thùc vËt..tõ ®ång hå ®îc hiÓu víi nghÜa chuyÓn theo ph¬ng thøc Èn dô. Ho¹t ®éng I: Híng dÉn t×m hiÓu chung. TiÕt 22 : ChuyÖn cò trong phñ chóa TrÞnh A.Häc thuécghi nhí.So¹n bµi tiÕp theo." Vò trung tuú bót " lµ mét t¸c phÈm næi tiÕng cña «ng. lµ kÝ th¸c t©m sù bÊt ®¾c chÝ cña . ( Häc sinh ph¸t biÓu gi¸o viªn giíi thiÖu thªm ).quª ë tØnh H¶i D¬ng. ... Gi¸o viªn híng dÉn ®äc. . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc.5. Ho¹t ®éng III: Híng dÉn häc ë nhµ. H·y nªu chñ ®Ò vµ ph©n tÝch ý nghÜa cña kÕt truyÖn " Ngêi con g¸i Nam X¬ng ". KÓ tãm t¾t " ChuyÖn ngêi con g¸i Nam X¬ng ". C. ®ång hå níc. Bµi tËp 3 : C¸ch dïng : §ång hå ®iÖn tö. 2 häc I. T×m hiÓu chung : 1.1839 ) . ? Em biÕt g× vÒ " ChuyÖn cò trong Phñ Chóa TrÞnh ". sù nhòng nhiÔu cña quan l¹i thêi Lª.TrÞnh vµ th¸i ®é phª ph¸n cña t¸c gi¶. . ? Em h·y giíi thiÖu mét vµi nÐt tiªu biÓu vÒ t¸c gi¶ vµ t¸c phÈm " Vò trung tuú bót ". T¸c gi¶: . Ngµy 25 th¸ng 9 n¨m2006. * KiÓm tra bµi cò : 1. *Giíi thiÖu bµi: Gi¸o viªn dùa vµo chó thÝch * ®Ó gi¶i thÝch bµi.Bíc ®Çu nhËn biÕt ®îc ®Æc trng c¬ b¶n cña thÓ lo¹i tuú bót ®êi xa xa vµ ®¸nh gi¸ ®îc nghÖ thuËt cña nh÷ng dßng ghi chÐp ®Çy tÝnh hiÖn thùc nµy.Ph¹m §×nh Hæ ( 1768 . Môc tiªu cÇn ®¹t : Gióp häc sinh : . chØ khÝ cô dïng ®Ó ®o cã bÒ ngoµi gièng ®ång hå -> ®îc chuyÓn nghÜa theo ph¬ng thøc Èn dô. . ®îc chÕ biÕn thµnh d¹ng kh«.

tõng phÇn. gåm 88 thÓ tuú bót. Ph©n tÝch : gi¶ miªu t¶ nh thÕ nµo ? 1. Cuéc sèng xa hoa hëng l¹c cña Gi¸o viªn s¬ qua vÒ nh©n vËt ThÞnh V¬ng TrÞnh S©m.triÖu bÊt tõng : Häc sinh ®äc l¹i ®o¹n mét. ThÓ lo¹i v¨n b¶n : Tuú bót.1782 ).Cßn l¹i : Nh÷ng ho¹t ®éng cña ? ë v¨n b¶n nµy thãi ¨n ch¬i xa bän quan l¹i th¸i gi¸m. xØ cña chóa TrÞnh dÉ ®îc t¸c II.dµn nh¹c ®iÖn. ph©n tÝch .. Cuéc sèng xa hoa hëng l¹c ( Th¸ng 3-4 lÇn binh lÝnh dµn ThÞnh V¬ng TrÞnh S©m vµ hÇu vßng quanh 4 mÆt hå.Vò trung tuú bót ( ghi chÐp ? Em biÕt g× vÒ thÓ tuú bót? tuú bót viÕt trong ma ) ®îc viÕt Gi¸o viªn nh¾c l¹i kh¸i niÖm vµo ®Çu thêi NguyÔn. lÞch sö TrÞnh S©m. quyÕt ®o¸n vµ kiªu c¨ng xa xØ.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n sinh ®äc.Tõ ®Çu. ChuyÖn cò trong Phñ Chóa thµnh mÊy phÇn? Néi dung TrÞnh. Bè côc : 2 phÇn..Nh÷ng cuéc d¹o ch¬i ë T©y ®o¹n nµy. mét vÞ chua næi tiÕng th«ng minh. Ho¹t ®éng II: Híng dÉn 6. ®×nh ®µi liªn miªn. huy ®éng nhiÒu søc d©n. th©ng ¨n mÆc gi¶ ®µn bµ lµm . §äc. Gi¶i thÝch tõ khã : . huy ? ViÖc miªu t¶ nh vËy cã t¸c ®én rÊt nhiÒu ngêi hÇu h¹. ®¾m ch×m trong xa hoa. b¶n ? . ®i kh¾p n¬i. mét nho sÜ kh«ng gÆp thêi. hëng l¹c cïng §Æng ThÞ HuÖ. .Lµ 1/ 88 truyÖn ghi chÐp vÒ cuéc sèng vµ sinh ho¹t ë phñ chóa thêi ThÞnh V¬ng TrÞnh S©m ( 1742 .Cung gi¸m : N¬i ë lµm viÖc cña c¸c ho¹n quan. t¸c Gi¸o viªn kiÓm tra viÖc n¾m phÈm ®· ghi l¹i mét c¸ch sinh b¾t tõ khã cña häc sinh. bµy . 3. néi quan l¹i hÇu cËn. . thuËt miªu t¶ cña t¸c gi¶ ë . ? V¨n b¶n cã thÓ ®îc chia 2... mÈu chuyÖn nhá. ®éng. hÊp dÉn hiÖn thùc ®en ? X¸c ®Þnh thÓ lo¹i cña v¨n tèi cña lÞch sö níc ta thêi ®ã.Cho x©y dùng nhiÒu cung b¸n hµng quanh hå.) ch¬i liªn miªn -> hao tµi tèn ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ nghÖ cña.. cµng vÒ cuèi ®êi cµng bá bª triÒu.Ho¹n quan : Th¸i gi¸m . 4. Hå diÔn ra thêng xuyªn. 5. .

dù quyÒn Lª . nh÷ng hßn ®¸ miªu t¶ nµy t¸c gi¶ l¹i nãi " KÎ tri h×nh d¸ng k× l¹.líp nhËn c¶ x¬ng m¸u cña d©n lµnh -> xÐt. " c¶nh ) vÒ t« ®iÓm cho n¬i ë ? Em c¶m nhËn ®îc g× vÒ cña chóa. vµ tèn kÐm. phån thùc.C¶nh ®ªm n¬i vên chóa lµ nµy lµ g×? c¶nh ®îc miªu t¶ thùc : ch©n Gi¸o viªn b×nh. cã tÊt sÏ lo¹n. níc m¾t vµ Häc sinh ph¸t biÓu . chÝnh. ? HËu qu¶ cña nh÷ng thñ ®o¹n . cæ thô.thùc chÊt lµ cíp ®o¹t cña quý tõng. yªn. T¸c gi¶ miªu t¶ kÜ t×nh c¶m cña cña t¸c gi¶ ë viÖc c«ng phu ®a mét c©y ®a ®o¹n v¨n nµy. ®au th¬ng chø ®o¹n nµy. kh«ng ph¶i tríc c¶nh ®Ñp b×nh Gi¸o viªn b×nh.ViÖc t×m thu vËt " phông thñ khi .. ®ã lµ " Ho¹t ®éng III: Híng dÉn triÖu bÊt tõng" : ®iÒm gë -> tæng kÕt luyÖn tËp. ch©n thùc." trong thiªn h¹ ( Chim quý. c©y cæ thô. nghiªm tóc th× cÊp díi kh¸ch quan.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n dông g× ? ®Æt nh÷ng trß gi¶i trÝ lè l¨ng Gi¸o viªn b×nh. thó ? T¹i sao kÕt thóc ®o¹n v¨n l¹. quan cÊp díi û thÕ lµm cµn.. c©u " Thîng bÊt chÝnh h¹ t¾c -> T¸c gi¶ miªu t¶ c¸c sù viÖc lo¹n" . em cã thÓ trùc tiÕp ( kÎ trÝ thøc gi¶ kh¸i qu¸t mét trong nh÷ng nh©n...TrÞnh sôp ®æ b¸o tríc sù suy vong tÊt yÕu kh«ng thÓ cøu v·n lµ g×? cña mét triÒu ®¹i chØ biÕt ? §Æc s¾c nghÖ thuËt cña bµi ch¨m lo ®Õn chuyÖn ¨n ch¬i hv¨n lµ ë nh÷ng ®iÓm nµo ? ëng l¹c trªn må h«i.. kh«ng lêi b×nh. ë => Lµm næi bËt bøc tranh ®o¹n v¨n thø 2 t¸c gi¶ ®· cho phån hoa mµ gi¶ dèi. chËu hoa c©y thøc . §iÒu ®ã ®· x¶y ra kh«ng l©u . tÊt yÕu kiÖn ®Ó kh¾c ho¹ Ên tîng. nùc cêi ®o¹n nµo? ®¸ng chª tr¸ch. cÇm dÞ thó.. no Êm.. tëng chØ ta thÊy râ ®iÒu g× ? ghi chÐp.biÕt ®ã lµ triÖu bÊt ". Gi¸o viªn rót ra ghi nhí. chóa ë trªn cao m¶i lêi kÓ cã miªu t¶ tØ mØ vµi sù mª ¨n ch¬i sa ®o¹..bÊt tõng.. c¶m nghÜ t¸c gi¶ ®îc béc lé ? Qua v¨n b¶n nµy.cÊp trªn kh«ng ch©n mét c¸ch cô thÓ.T¸c gi¶ nh c¶m nhËn ®îc..vÝ l¹i ®îc bµy vÏ nh " bÕn bÓ ®Çu cì Êy " cã ý nghÜa g× ? non nhng ©m thanh l¹i gîi c¶m ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ nghÖ gi¸c ghª rîn tríc mét c¸i g× thuËt thÓ hiÖn cña t¸c gi¶ ë ®ang tan t¸c.) nguyªn nh©n khiÕn chÝnh . Häc sinh ®äc ®o¹n " Mçi . cæ méc qu¸i th¹ch ? §o¹n v¨n cuèi " Nhµ ta ë...ph¶i mét c¬ binh Gi¸o viªn chuyÓn ý : S¸ch xa cã hµng tr¨m ngêi míi tin næi. kh«ng mét lêi b×nh ? Bän ho¹n quan ®· nhòng mµ sù viÖc nã cø tù ph¬i bµy nhiÔu d©n b»ng nh÷ng thñ nh÷ng nÐt rëm hîm..

ChÝnh mÑ t¸c gi¶ còng ph¶i chÆt bá mét c©y lª vµ hai c©y lùu quý rÊt ®Ñp trong vên nhµ m×nh ®Ó tr¸nh tai ho¹. Tæng kÕt . ..VËt to qu¸ : b¾t ph¸ têng ®Ó ®em ra. sau khi ThÞnh V¬ng mÊt. . * HËu qu¶ : NhiÒu nhµ giµu bÞ vu oan. sinh ®éng.Ban ngµy ®i dß la xem nhµ ai cã chËu hoa c©y c¶nh. -> §©y lµ hµnh ®éng võa ¨n cíp võa la lµng -> thËt v« lý. Gi¸o viªn * Thñ ®o¹n : treo b¶ng phô : .§ªm ®Õn : Cho quan lÝnh lÊy råi vu cho chñ nhµ giÊu vËt cung phông ®Ó do¹ lÊy tiÒn. cña bän ho¹n quan cung gi¸m : Häc sinh tr×nh bµy. Ghi nhí : SGK 2.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n Häc sinh ®äc to ghi nhí SGK.. Häc sinh th¶o luËn nhãm c©u 2. sù lòng ®o¹n cña chóa TrÞnh cïng quan l¹i chÝnh lµ nguyªn nh©n dÉn tíi cuéc sèng khæ cùc cña nh©n d©n ta-> ( gi¸ trÞ tè c¸o hiÖn thùc ) III. ngêi ®äc thÊy râ dÊu hiÖu " triÖu bÊt tõng " h¬n. Thñ ®o¹n nhòng nhiÔu d©n hái sè3 SGK. Sù kh¸c nhau gi÷a tuú bót vµ truyÖn. ph¶i bá tiÒn ra kªu oan hoÆc ph¶i tù tay huû bá cña quý cña m×nh. bÊt c«ng. . ¸ng v¨n mang tÝnh ch©n thùc. *NghÖ thuËt : T¸c gi¶ nªu dÉn chøng ë ngoµi råi kÕt thóc b»ng mét dÉn chøng t¹i nhµ m×nh.luyÖn tËp. chim hãt khiÕu hay biªn hai ch÷ " phông thñ" vµo nh÷ng vËt Êy. 1. tÝnh chÊt phª ph¸n m¹nh mÏ h¬n : -> Cuéc sèng xa hoa v« ®é. .

TiÕt 23 . sinh ®éng. hëng l¹c cña TrÞnh S©m vµ quan l¹i hÇu cËn ®îc t¸c gi¶ miªu t¶ nh thÕ nµo trong " Vò trung tuú bót'' "ChuyÖn cò. vËt.HiÓu s¬ bé vÒ thÓ lo¹i vµ gi¸ trÞ nghÖ thuËt cña lèi v¨n trÇn thuËt kÕt hîp víi miªu t¶ ch©n thùc. hiÓu chung..TÝnh c¶m xóc chñ quan ®îc tai nghe trong thùc tiÔn cuéc thÓ hiÖn kÝn ®¸o qua nh©n sèng. .. s¸ng t¹o.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n Tuú Bót. . B.. sù viÖc. v¨n xu«i. sù th¶m b¹i cña bän x©m lîc vµ sè phËn cña lò vua quan ph¶n d©n h¹i níc.. Ngµy 27th¸ng 9 n¨m2006. tuú theo c¶m xóc ngêi . ChuÈn bÞ cña thÇy trß: . Ho¹t ®éng I : Híng dÉn t×m I.KÕt cÊu tù do. viÕt. Môc tiªu cÇn ®¹t : Gióp häc sinh : . 13.. C. khi tõ nh÷ng ®iÒu m¾t thÊy .. ®îc h cÊu.Chi tiÕt sù viÖc phÇn nhiÒu ë nhµ. dÉn vµo håi 14. s¾p ®Æt ( chÊt tr÷ t×nh) ®Çy dông ý nghÖ thuËt cña ng.. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc. t¶n m¹n.24 : Hoµng Lª nhÊt thèng chÝ ( håi 14 ) A.Hoµn thµnh phÇn luyÖn tËp so¹n bµi tiÕp theo. phøc t¹p. láng lÎo.. cã khi vËt.Gi¸o viªn nghiªn cøu kÜ SGK vµ so¹n bµi. 1. Gi¸o viªn tãm t¾t: diÔn biÕn ë 2 håi 12..C¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp hµo hïng cña ngêi anh hïng d©n téc NguyÔn HuÖ trong ®¹i ph¸ qu©n Thanh.Thuéc lo¹i tù sù.KÕt cÊu chÆt chÏ. T¸c gi¶: . sù viÖc. TruyÖn . T×m hiÓu chung.TrÞnh'' ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò g×? * Giíi thiÖu bµi.. chi tiÕt.. sù viÖc ch©n thùc cã êi viÕt. cã khi l¾t lÐo. chñ quan . .Cèt truyÖn nhÊt thiÕt ph¶i cã. cã hoÆc kh«ng cã cèt truyÖn.. mê nh¹t . Ho¹t ®éng IV: Híng dÉn häc .Giµu tÝnh c¶m xóc.Cuéc sèng xa hoa. c¶m xóc nh©n .Chi tiÕt.Cèt truyÖn ®¬n gi¶n. * KiÓm tra bµi cò : .

x«ng x¸o. Häc sinh tr¶ lêi . Gi¸o viªn kiÓm tra viÖc n¾m tõ B¾c B×nh V¬ng NguyÔn HuÖ khã cña häc sinh. II. viÕt trÝch.§o¹n 3: Cßn l¹i : Sù ®¹i b¹i cña qu©n Thanh vµ sù th¶m h¹i cña ? Tõ ®ã em h·y nªu ®¹i ý cña vua t«i Lª Chiªu Thèng.. ®o¹n trÝch 4. chÐp vÒ sù thèng nhÊt v¬ng triÒu nhµ Lª.. Gi¸o viªn cho häc sinh ®äc. §äc.NguyÔn nhanh gän... tãm t¾t tõng ®o¹n..Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ? Tr×nh bµy hiÓu biÕt cña em * Ng« Gia V¨n Ph¸i: 1 nhãm t¸c vÒ nhãm Ng« Gia V¨n Ph¸i ? gi¶ thuéc dßng hä Ng« Th×. Ph©n tÝch: 1.gi¶i nghÜa tõ khã. . quyÕt ®o¸n.. Ng« Th× Du (1772-1840) lµm ? Giíi thiÖu vµi nÐt c¬ b¶n vÒ quan díi triÒu NguyÔn. . mÊy phÇn.§o¹n1: Tõ ®Çu.. ? H·y giíi thiÖu vÞ trÝ ®o¹n * §o¹n trÝch: håi 14(trÝch).n¨m MËu ®o¹n trÝch Th©n 1788: §îc tin b¸o qu©n ( ®o¹n tiªu biÓu ) Thanh ®· chiÕm Th¨ng Long . qu¶ quyÕt: HuÖ nh thÕ nµo? + Nghe tin giÆc chiÕm Th¨ng . t¸c phÈm ''Hoµng Lª nhÊt thèng * Hoµng Lª nhÊt thèng chÝ lµ chÝ" tiÓu thuyÕt lÞch sö . §¹i ý : §o¹n trÝch miªu t¶ chiÕn th¾ng lÉy l÷ng cña vua Quang Trung. Gåm 17 håi.Gi¸o viªn giíi quen thêi Lª Chiªu Thèng vµ thiÖu thªm..NguyÔn HuÖ ? Qua ®o¹n trÝch nµy em c¶m * Con ngêi hµnh ®éng m¹nh nhËn h×nh ¶nh ngêi anh hïng mÏ. vÒ sù kiÖn vua Quang Trung ®¹i ph¸ qu©n Thanh..mét t¸c Gi¸o viªn giíi thiÖu thªm vÒ t¸c phÈm v¨n xu«i ch÷ H¸n.. H×nh ¶nh ngêi anh hïng d©n téc Quang Trung .. h¹i d©n. ph©n tÝch.Gi¸o viªn giíi trong ®ã cã 2 t¸c gi¶ chÝnh lµ thiÖu thªm. Sù th¶m b¹i cña qu©n tíng nhµ Thanh vµ sè phËn cña vua quan Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn ph¶n níc. 2. .. Ng« Th× ChÝ (1758-1788).§o¹n 2: TiÕp.Ghi phÈm.kÐo vµo thµnh Cuéc hµnh qu©n thÇn tèc vµ chiÕn th¾ng lÉy lõng cña vua Quang Trung. lµm Häc sinh tr¶ lêi . d©n téc Quang Trung .. lªn ng«i hoµng ®Õ vµ th©n ? §o¹n trÝch cã thÓ chia thµnh chinh cÇm qu©n dÑp giÆc.

. lªn ng«i hoµng ®Õ. ý chÝ quyÕt th¾ng vµ tÇm nh×n xa tr«ng réng: §Þnh ho¹ch kÕ ho¹ch ngo¹i giao sau chiÕn tranh ®Ó b¶o vÖ hoµ b×nh l©u dµi * Tµi dông binh nh thÇn: Cuéc hµnh qu©n thÇn tèc...tuyÓn mé qu©n lÝnh duyÖt binh ë NghÖ An. lªn ¸n ho¹t ®éng x©m l¨ng phi nghÜa cña giÆc.«ng kh«ng hÒ nao nóng. cã t¸c ®éng kÝch thÝch lßng yªu níc... thÕ giíi ph¶i kh©m phôc. «ng ®· lµm ®îc nhiÒu viÖc lín: tÕ c¸o Trêi ®Êt. ®èi phã víi nhµ Thanh ? Em ®¸nh gi¸ nh thÕ nµo vÒ sau chiÕn th¾ng. + Khiªm tèn biÕt t×m ngêi tµi giái ®Ó bµn mu lîc. truyÒn thèng quËt cêng cña d©n téc ? Em h·y t×m chi tiÕt. ®Ó chøng tá «ng cã tµi dông L©n) binh nh thÇn.. häp bµn viÖc qu©n. ®Þnh kÕ ho¹ch hµnh qu©n. t¬ng quan gi÷a gi÷a ta vµ ®Þch mét c¸ch chÝnh x¸c. dÉn + XÐt ®o¸n dïng ngêi (phª chøng thÓ hiÖn ë ®o¹n trÝch b×nh vµ khen ngîi tíng Së.... ®¸nh giÆc... + Trong 1 th¸ng... .. + Dù ®o¸n chÝnh x¸c. nh¹y bÐn: qu©n lÝnh ë NghÖ An? ThÓ hiÖn: + Ph©n tÝch t×nh h×nh. Gi¸o viªn hÖ thèng l¹i..... + 24 th¸ng ch¹p: T¹i PXu©n (HuÕ) nhËn tin b¸o.gîi truyÒn thèng chèng ngo¹i x©m cña d©n téc.. kh¼ng ®Þnh chñ quyÒn d©n téc.. Dô lÝnh ë NghÖ An. viÖc NguyÔn HuÖ ra lêi phñ dô * TrÝ tuÖ s¸ng suèt.-> Lêi du nh bµi hÞch ng¾n gän vµ s©u xa.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n Häc sinh tù do ph¸t biÓu. Long. ''§Þnh th©n chinh cÇm qu©n ®i ngay''..

¨n tÕt tríc. NguyÔn HuÖ. lÞch sö diÔn ra gÊp g¸p. -> H×nh ¶nh ngêi anh hïng ®îc kh¾c häa râ nÐt v¬Ý tÝnh c¸ch Gi¸o viªn giíi thiÖu vÒ nh©n qu¶ c¶m. ra lêi dô + 30: Ngµy ®i 150 km hµnh qu©n ra Tam §iÖp gÆp tíng Së. . §ªm tiÕn qu©n ra Th¨ng long. vît ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ nghÖ kÕ ho¹ch 2 ngµy. gÆp NguyÔn ThiÕp. lªn chÝ quyÕt th¾ng. tinh thÇn ng«i hoµng ®Õ.NguyÔn HuÖ lÉm liÖt giÆc ngo¹i x©m ®îc thÓ hiÖn ë trong chiÕn trËn: tiÓu thuyÕt lÞch sö? + Võa lµ tæng chØ huy c¶ chiÕn dÞch võa trùc tiÕp cÇm qu©n trong tõng trËn ®¸nh + Díi sù chØ huy cña Quang ? Theo em nguån c¶m høng Trung. trÝ tuÖ. võa ®¸nh giÆc. L©n. duyÖt binh. m·nh liÖt. b»ng khÝ ( Gi¸o viªn nªn nãi thªm) thÕ chiÕn th¾ng. + 29: §Õn NghÖ An. n÷a ®ªm ngµy 3 TÕt ®¸nh qu©n H¹ Håi ? Ph©n tÝch vua Quang Trung trong trËn ®¸nh Ngäc Håi + Ngµy 5 TÕt Th¨ng Long. lêi nãi cña nh©n vËt chÝnh.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n H·y ®äc ®o¹n v¨n thÓ hiÖn ý + 25: LËp ®µn tÕ trêi ®Êt. tinh thÇn nµy? dòng c¶m trong chiÕn trËn: Qua ®ã em c¶m nhËn ®îc g× §o¹n v¨n kh¾c ho¹ thµnh c«ng vÒ h×nh ¶nh ngêi anh hïng h×nh ¶nh ngêi anh hïng Quang d©n téc trong lÞch sö chèng Trung . h¹ lÖnh xuÊt dòng c¶m trong chiÕn trËn cña qu©n. thuËt x©y dùng truyÖn ë ®o¹n * ýchÝ quyÕt th¾ng. qu©n lÝnh hµng qu©n nµo ®· chi phèi ngßi bót t¸c gi¶ trªn 1 chÆng ®êng dµi tõ Nam khi t¹o dùng h×nh ¶nh ngêi anh ra B¾c mµ chiÕn ®Êu v« cïng hïng d©n téc nµy? dòng c¶m. tõng trËn ®¸nh. m¹nh mÏ. khÈn tr¬ng miªu t¶ cô thÓ tõng hµnh ®éng. + Võa hµng qu©n. tuyÓn qu©n. + H×nh ¶nh Quang Trung trong trËn ®¸nh Ngäc Håi thËt m·nh liÖt * NghÖ thuËt: §o¹n v¨n ghi l¹i nh÷ng sù kiÖn.

a) Sù th¶m h¹i cña qu©n x©m lîc Thanh.Khi T©y S¬n ®¸nh ®Õn n¬i: Gi¸o viªn: Cho häc sinh th¶o + Tíng th× sî h·i lo chuån tríc luËn + Qu©n: ai nÊy rông rêi. nh¹y bÐn. lÝnh mÆc søc vui ch¬i.LuyÖn tËp vua t«i ph¶n níc.Cho häc sinh ®äc 2 ®o¹n + Qu©n sÜ ho¶ng hån.T«n SÜ NghÞ kÐo qu©n sang An Nam lµ nh»m lîi Ých riªng + Gi¸o viªn kÓ cho häc sinh biÕt Lµ 1 tªn tíng bÊt tµi. håi 14 t¸c . -> C¸c t¸c gi¶ viÕt tiÓu thuyÕt lÞch sö lµ lu«n ®Ò cao quan ®iÓm ph¶n ¸nh hiÖn thùc: T«n ? Sù th¶m h¹i cña qu©n tíng träng sù thùc lÝ tëng. xin nhãm c©u hái 4 hµnh bá ch¹y. Qua ®o¹n trÝch. chñ thuËn ë quan khinh ®Þch + cho qu©n ®o¹n 2 . MÆc dï c¸c t¸c gi¶ nh thÕ nµo? Ng« Gia V¨n Ph¸i lµ nh÷ng cùu thÇn.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n vËt s¸ng suèt. 1. . v¨n ®Ó tõ ®ã rót ra nhËn xÐt. tan t¸c. nhng hä kh«ng thÓ bá qua sù thËt. tµi dông T«n SÜ NghÞ binh nh thÇn. quÇn thªm vÒ sè phËn cña Lª Chiªu qu©n mµ kh«ng biÕt thùc h ra Thèng sau khi sang tµu. sao. . -> S«ng NhÞ Hµ t¾c nghÏn kh«ng ch¶y ®îc. chÞu ¬n s©u nghÜa nÆng cña nhµ Lª. Vua Lª hÌn yÕu ®· câng r¾n c¾n gµ nhµ vµ chiÕn c«ng lÉy lõng cña ? Sè phËn cña bän vua t«i Lª vua Quang Trung lµ niÒm tù Chiªu Thèng ®îc miªu t¶ nh thÕ hµo lín lao cña c¶ d©n téc. h¹i d©n. ? NhËn xÐt vÒ lèi v¨n trÇn + Sù kiªu c¨ng tù m·n. ý thøc nhµ Thanh ®îc th¸c gi¶ miªu t¶ d©n téc. Sù th¶m b¹i cña qu©n x©m lîc nhµ Thanh vµ bän b¸n níc cña qu©n x©m lîc Thanh.ChÞu chung sè phËn bi th¶m . lµ ngêi tæ chøc vµ lµ linh hån cña chiÕn c«ng vÜ ®¹i -> ®©y lµ ®Æc ®iÓm cña tiÕn tr×nh lÞch sö. nµo? 2. x« ®¶y nhau r¬i xuèng s«ng mµ chÕt. Ho¹t ®éng III : Híng dÉn b) Sè phËn th¶m h¹i cña bän tæng kÕt .

-> NghÖ thuËt: kÓ chuyÖn xen miªu t¶ mét c¸ch sinh ®éng cô thÓ.. 1) Ghi nhí: SGK 2) Chñ ®Ò: . sung síng cña ngêi th¾ng trËn tríc kÎ x©m lîc.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n phÈm''Hoµng Lª NhÊt Thèng cu¶ kÎ vong quèc: ChÝ'' em c¶m nhËn ®îc nh÷ng + Lª Chiªu Thèng + Th¸i hËu g×? ch¹y b¸n sèng b¸n chÕt. gi¶i phãng Th¨ng Long.. sù b¹c nhîc cña vua t«i nhµ Lª. kh¼ng ®Þnh quyÕt t©m cña d©n téc ta chèng x©m lîc b¶o vÖ nÒn ®éc lËp v÷ng bÒn.. khÈn tr¬ng.Ca ngîi ngêi anh hïng d©n téc tµi ba NguyÔn HuÖ. kh¸ch quan hµm chøa So¹n bµi tiÕp theo.. hèi h¶. + May gÆp ngêi thæ hµo cøu ? H·y ph¸t biÓu chñ ®Ò cña v¨n gióp chØ ®êng cho ch¹y trènb¶n? gÆp ®îc T«n SÜ NghÞ ''nh×n nhau than thë. t¶ thùc.Ph¶n ¸nh chiÕn dÞch hµnh qu©n thÇn tèc. . . hµm chøa vÎ h¶ hª.Cuéc th¸o ch¹y cña nhµ Thanh ë nhµ. g©y Ên tîng m¹nh.-> miªu Lµm phÇn luyÖn tËp. lu«n Häc sinh rót ra ghi nhí mÊy ngµy kh«ng ¨n. o¸n giËn ch¶y níc m¾t''. . Häc sinh ®äc to ghi nhí. * NghÖ thuËt miªu t¶: Ho¹t ®éng IV: Híng dÉn häc ..

®îc ph¸p luËt b¶o hé quyÒn t¸cgi¶.... lu th«ng. .X + tÆc = l©m + tÆc = tin tÆc.. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc. ...Mîn tõ ng÷ cña tiÕng níc ngoµi. Môc tiªu cÇn ®¹t : Gióp häc sinh n¾m ®îc hiÖn tîng ph¸t triÓn cña tõ vùng cña mét ng«n ng÷ b»ng c¸ch t¨ng sè lîng tõ ng÷ : .. * Bµi míi. ChuÈn bÞ cña thÇy trß: .T¹o thªm t÷ ng÷ míi.. ..Tõ ®iÓn TiÕng ViÖt. ..Gi¸o viªn híng dÉn cho häc sinh tra tõ KHBH ®Çy ®ñ s¹ch ®Ñp cã chÊt lîng ? Trong TiÕng ViÖt cã nh÷ng tõ ®îc cÊu t¹o theo m« h×nh X+ tÆc. B. Tra tõ ®iÓn cho nh÷ng tõ míi cÊu t¹o.§Æc khu kinh tÕ: khu vùc dµnh riªng cho ®Ó thu hót vèn vµ c«ng nghÖ níc ngoµi víi nh÷ng chÝnh s¸ch u ®·i.Së h÷u trÝ tuÖ: quyÒn së h÷u ®èi víi s¶n phÈm do ho¹t ®éng trÝ tuÖ mang l¹i... I. T¹o tù míi: * VÝ dô: .Kinh tÕ tri thøc: nÒn kinh tÕ chñ yÕu dùa vµo viÖc s¶n xuÊt... Ho¹t ®éng I : Häc sinh th¶o luËn c©u hái 1. . ....Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n 9 n¨m 2006. ®îc sö dông trong vïng phñ sãng cña c¬ së cho thuª bao..§iÖn tho¹i di ®éng: ®iÖn tho¹i v« tuyÕn nhá mang theo ngêi. * KiÓm tra bµi cò: ? NghÜa cña tõ biÕn ®æi vµ ph¸t triÓn nh thÕ nµo? Trong trêng hîp cã nghÜa chuyÓn ®îc h×nh thµnh theo ph¬ng thøc chuyÓn nghÜa nµo? ? Lµm bµi tËp 5.. ph©n phèi c¸c s¶n phÈm cã hµm lîng tri thøc cao. TiÕt 25: Sù ph¸t triÓn cña tõ vùng (tiÕp) Trêng Ngµy 29 th¸ng A.. H·y t×m nh÷ng tõ ng÷ mèi x· ..... C.

. tµi tö.... l·o Häc sinh ®äc vÝ dô 1a. cã thÓ rót ra nhËn xÐt g×? ®oan trang.. t¶o mé. giai ? Nh÷ng tõ nµy cã nguån gèc nh©n. Ma-kÐt-ting..... c«ng n«ng. bé hµnh.. BÖnh AIDS b. ®¹p thanh.T¹o tõ míi lµ mét vÒ sù ph¸t triÓn nghÜa cña tõ c¸ch ®Ó ph¸t triÓn tõ vùng vùng TiÕng ViÖt. chøng gi¸m....... + Ph¬ng thøc ghÐp: c¸c tõ ng÷ míi chñ yÕu ®îc t¹o ra b»ng Häc sinh lµm bµi tËp 1. . Bµi tËp 1: X + trêng: chiÕn trêng.... tiÕt trinh... Ho¹t ®éng III : Híng dÉn -> Cã nguån gèc tõ tiÕng Anh....... lÞch kÞch... ..... th¬ng m¹i ®iÖn tö.. ®iÖu ®µng. lØnh kØnh... nhãm (thi tiÕp søc). 2) Tõ ng÷ míi: a.. tõ ®©u? 1b: B¹c mÖnh.. ? Tõ ®ã em rót ra nhËn xÐt g× * Ghi nhí: . b ho¸...... b¹ch. Chñ yÕu lµ mîn tiÕng H¸n.. ? VËy qua ph©n tÝch vÝ dô em thÇn linh. c¸ch ghÐp c¸c tiÕng l¹i víi nhau.Cã 2 c¸ch t¹o tõ míi: + Ph¬ng thøc l¸y: VÝ dô: ®iÖu ®µ. xe t¨ng........ X + ho¸: « xi ho¸...... Häc sinh lµm theo nhãm 3.. luyÖn tËp * Ghi nhí: Gi¸o viªn cho häc sinh lµm theo Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn... yÕn thanh... Häc sinh ®äc to ghi nhí ngäc. thiÕp... tiÕt. ? Cã mÊy c¸ch t¹o tõ míi.. ? T×m tõ H¸n ViÖt X + ®iÖn tö: th ®iÖn tö.... duyªn phËn. lÔ. 1a: Thanh minh....Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n héi cÊu t¹o theo m« h×nh ®ã. .... héi. c«ng trHo¹t ®éng II: êng......... Mîn tõ ng÷ cña tiÕng níc ngoµi: * VÝ dô: 1) T×m tõ H¸n ViÖt: ? Häc sinh lµm bµi tËp 2 môc II... TiÕng ViÖt ®· mîn rÊt nhiÒu tõ ng÷ níc ngoµi ®Ó lµm phong phó cho vèn TiÕng ViÖt. II... VÝ dô: xe m¸y. xu©n...

phª ph¸n.N¾m ®îc nh÷ng nÐt chñ yÕu vÒ cuéc ®êi. tham «. « thuÕ. «t«. ca sÜ. Tõ mîn tiÕng H¸n: m·ng xµ.®i -«.Tõ mîn ng«n ng÷ Ch©u ¢u : Xµ phßng. ca n«. . TuÇn 6 . con ngêi. sù nghiÖp v¨n ch¬ng cña NguyÔn Du. «xi. ra. biªn phßng.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n III. A.So¹n bµi tuÇn 6. Trêng Bµi 3. cµ phª. Môc tiªu cÇn ®¹t : Gióp häc sinh : . . . Ngµy 1 th¸ng 10 n¨m 2006. LuyÖn tËp Bµi tËp 2: Híng dÉn häc ë nhµ.TiÕt 26 : TruyÖn KiÒu cña NguyÔn Du. -Lµm bµi tËp 4. n« lÖ.

Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n - N¾m ®îc cèt truyÖn, nh÷ng gi¸ trÞ c¬ b¶n vÒ néi dung vµ nghÖ thuËt cña TruyÖn KiÒu. Tõ ®ã thÊy ®îc TruyÖn KiÒu lµ kiÖt t¸c cña v¨n häc d©n téc. B. ChuÈn bÞ cña thÇy trß: - Tranh cña NguyÔn Du vµ TruyÖn KiÒu . V¨n b¶n TruyÖn KiÒu, su tÇm mét sè lêi b×nh vÒ NguyÔn Du vµ TruyÖn KiÒu. C. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc. * KiÓm tra bµi cò : KiÓm tra viÖc so¹n bµi cña häc sinh. * Bµi míi : §Ønh cao nhÊt cña v¨n häc trung ®¹i ViÖt Nam tõ thÕ kØ X hÕt thÕ kØ XI lµ ®¹i thi hµo - danh nh©n v¨n ho¸ thÕ giíi NguyÔn Du víi kiÖt t¸c TruyÖn KiÒu.....§©y lµ mét t¸c gia quan träng trong ch¬ng tr×nh ng÷ v¨n THCS - THPT. ë ch¬ng tr×nh líp 9 chóng ta ®îc häc 6 tiÕt vÒ NguyÔn Du vµ TruyÖn KiÒu. ë tiÕt häc nµy c« sÏ gióp c¸c em n¾m ®îc nh÷ng nÐt chñ yÕu vÒ cuéc ®êi, con ngêi, sù nghiÖp v¨n ch¬ng cña NguyÔn Du vµ cèt truyÖn còng nh gi¸ trÞ c¬ b¶n vÒ néi dung vµ nghÖ thuËt cña TruyÖn KiÒu. Ho¹t ®éng I: Giíi thiÖu t¸c gi¶ NguyÔn Du. ? Giíi thiÖu vµi nÐt chÝnh vÒ tiÓu sö cña NguyÔn Du ? ( N¨m sinh, n¨m mÊt, tªn tù, biÖt hiÖu.) ? H·y nªu nh÷ng nÐt chÝnh vÒ thêi ®¹i, gia ®×nh, cuéc ®êi cña NguyÔn Du cã ¶nh hëng ®Õn viÖc s¸ng t¸c TruyÖn KiÒu. I. NguyÔn Du : ( 1765 - 1820 ) - Tªn ch÷ : Tè Nh. - HiÖu : Thanh Hiªn. - Quª qu¸n : Lµng tiªn §iÒn, HuyÖn Nghi Xu©n, TØnh Hµ TÜnh. * Gia ®×nh : §¹i quý téc, nhiÒu ®êi lµm quan, cã truyÒn thèng v¨n häc, thi ®ç tiÕn sÜ, tõng lµm tÓ tíng, anh lµm thîng th. Cha, MÑ mÊt sím, gia ®×nh tan n¸t cïng víi sù suy vong cña triÒu ®¹i Lª - TrÞnh -> NguyÔn Du xuÊt th©n trong mét gia ®×nh ®¹i quý téc, nhiÒu ®êi lµm quan vµ cã truyÒn thèng v¨n häc. * Thêi ®¹i : Cã nh÷ng biÕn ®æi kinh thiªn ®éng ®Þa, tËp ®oµn phong kiÕn tranh giµnh quyÒn lùc, quyÕt liÖt, khëi nghÜa n«ng d©n T©y S¬n,

Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n Qu©n Thanh x©m lîc, Quang Trung ph¸ tan qu©n Thanh, ®¸nh ®æ chÝnh quyÒn Lª TrÞnh, NguyÔn. NguyÔn ¸nh lËt ®æ T©y S¬n thiÕt lËp triÒu NguyÔn -> NguyÔn Du g¾n bã víi mét triÒu ®¹i lÞch sö ®Çy biÕn ®éng, nhiÒu sù kiÖn lÞch sö träng ®¹i, v× vËy ®· t¸c ? Em biÕt g× vÒ cuéc ®êi ®éng m¹nh tíi t×nh c¶m vµ NguyÔn Du ? Cuéc ®êi «ng ®· nhËn thøc cña «ng, lµm xuÊt cã ¶nh hëng nh thÕ nµo ®Õn hiÖn nh÷ng quan niÖm míi vÒ ST TruyÖn KiÒu ? nh©n sinh, x· héi, con ngêi Häc sinh ph¸t biÓu, Gi¸o viªn trong ®ã cã trµo lu nh©n ®¹o kh¸i qu¸t, bæ sung. CN. * Cuéc ®êi NguyÔn Du : + Cã n¨ng khiÕu v¨n häc bÈm sinh. + B¶n th©n må c«i sím, cuéc ®êi ®· cã nh÷ng n¨m th¸ng gian tru©n, tr«i d¹t. + N¨ng khiÕu v¨n häc bÈm ? KÓ tªn nh÷ng t¸c phÈm sinh+ Vèn sèng v« cïng phong chÝnh cña NguyÔn Du ? Ch÷ phó + Tr¸i tim yªu th¬ng vÜ H¸n ? Ch÷ N«m? ®¹i taä nªn thiªn tµi NguyÔn Du. + Sù nghiÖp v¨n häc cña Gi¸o viªn chuyÓn ý sang môc II. NguyÔn Du víi nh÷ng s¸ng t¹o lín cã gi¸ trÞ c¶ vÒ ch÷ H¸n vµ Ho¹t ®éng II: Giíi thiÖu ch÷ N«m, xuÊt s¾c nhÊt lµ TruyÖn KiÒu. "TruyÖn KiÒu". * T¸c phÈm : ? VÞ trÝ cña TruyÖn KiÒu trong - Ch÷ H¸n : C¸c tËp th¬ : Thanh nÒn v¨n häc ViÖt Nam ? Hiªn thi tËp, B¾c hµnh t¹p lôc, Nam trung t¹p ng©m. ( 243 bµi ). ? Em h·y nªu nguån gèc cña - Ch÷ N«m : TruyÖn KiÒu, V¨n TruyÖn KiÒu ? VËy TruyÖn KiÒu Chiªu hån,....... cã ph¶i lµ t¸c phÈm phiªn dÞch II TruyÖn KiÒu : ( §o¹n trêng kh«ng? t©n thanh ) 1, VÞ trÝ : §Ønh cao chãi läi cña nÒn v¨n häc ViÖt Nam, mét trong nh÷ng kiÖt t¸c cña v¨n

Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n häc thÕ giíi, vµ cña nghÖ thuËt ? X¸c ®Þnh thÓ lo¹i cña TruyÖn thi ca TV. KiÒu ? 2, Nguån gèc : Dùa theo cèt Gi¸o viªn giíi thiÖu thªm vÒ truyÖn Kim V©n KiÒu TruyÖn truyÖn N«m. cña Thanh T©m tµi nh©n Häc sinh dùa vµo néi dung tãm ( Trung Quèc ). t¾t TruyÖn KiÒu lÇn lît kÓ l¹i B»ng thiªn tµi nghÖ thuËt vµ truyÖn theo 3 ®o¹n lín. tÊm lßng nh©n ®¹o s©u s¾c, NguyÔn Du ®· thay m¸u ®æi ? Gi¸o viªn diÔn gi¶ng, ph©n hån, lµm cho t¸c phÈm trë tÝch ng¾n gän. thµnh mét kiÖt t¸c vÜ ®¹i. 3, ThÓ lo¹i : - TruyÖn th¬ ch÷ N«m, theo thÓ lôc b¸t. - Dµi 3254 c©u. 4, Tãm t¾t : - GÆp gì ®Ýnh íc. - Gia biÕn lu l¹c. - §oµn tô. 5, Gi¸ trÞ cña TruyÖn KiÒu : a, Néi dung : HThanh : " §ã lµ mét b¶n ¸n, * Gi¸ trÞ hiÖn thùc : mét tiÕng kªu th¬ng, mét íc -TruyÖn KiÒu lµ mét bøc tranh m¬ vµ mét c¸i nh×n bÕ t¾c " vÒ mät x· héi bÊt c«ng, tµn b¹o. - Sè phËn bÊt h¹nh cña mét ngêi phô n÷ ®øc h¹nh, tµi hoa trong x· héi phong kiÕn. * Gi¸ trÞ nh©n ®¹o s©u s¾c : - TruyÖn KiÒu ®Ò cao t×nh yªu tù do kh¸t väng c«ng lý vµ ca ngîi phÈm chÊt cao ®Ñp cña con ngêi. -TruyÖn KiÒu lµ tiÕng nãi lªn ¸n c¸c thÕ lùc tµn b¹o chµ ®¹p lªn quyÒn sèng con ngêi. Ho¹t ®éng III: Híng dÉn häc b, Gi¸ trÞ nghÖ thuËt : ë nhµ. - TruyÖn KiÒu lµ mét kiÖt t¸c 1, Häc thuéc ghi nhí. nghÖ thuËt, víi bót ph¸p cña 2, Tãm t¾t ng¾n gän TruyÖn mét nghÖ sÜ thiªn tµi, lµ sù kÕt KiÒu . tinh thµnh tùu v¨n häc d©n téc 3, N¾m gi¸ trÞ néi dung, nghÖ trªn hai ph¬ng diÖn ng«n ng÷ thuËt ®Æc s¾c cña TruyÖn vµ thÓ lo¹i. Thµnh c«ng cña KiÒu . NguyÔn Du lµ trªn tÊt c¶ c¸c

Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ph¬ng diÖn mµ ®Æc s¾c nhÊt lµ nghÖ thuËt x©y dùng nh©n vËt. -TruyÖn KiÒu lµ tËp ®¹i thµnh cña ng«n ng÷ v¨n häc d©n téc Rót kinh nghiÖm :

Ngµy 3 th¸ng 10 n¨m2006. TiÕt 27 : ChÞ em Thuý KiÒu. ( TrÝch TruyÖn KiÒu cña NguyÔn Du ) A. Môc tiªu cÇn ®¹t : Gióp häc sinh : - ThÊy ®îc nghÖ thuËt miªu t¶ nh©n vËt cña NguyÔn Du : Kh¾c ho¹ nh÷ng nÐt riªng vÒ nhan s¾c, tµi n¨ng, sè phËn Thuý V©n, Thuý KiÒu b»ng bót ph¸p nghÖ thuËt cæ ®iÓn. - ThÊy ®îc c¶m høng nh©n ®¹o trong TruyÖn KiÒu : tr©n träng, ca ngîi vÎ ®Ñp cña con ngêi. - BiÕt vËn dông bµi häc ®Ó miªu t¶ nh©n vËt. - RÌn luyÖn kÜ n¨ng ®äc truyÖn th¬ KiÒu, ph©n tÝch nh©n vËt b»ng c¸ch so s¸nh, ®èi chiÕu. B. ChuÈn bÞ cña thÇy trß: Mét sè lêi b×nh vÒ ®o¹n trÝch. C. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc. * KiÓm tra bµi cò : 1, Nh¾n l¹i mét c¸ch v¾n t¾t gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña TruyÖn KiÒu. 2, Tãm t¾t mét c¸ch ng¾n gän TruyÖn KiÒu cña NguyÔn Du. * Giíi thiÖu bµi míi : Trong TruyÖn KiÒu, NguyÔn Du miªu t¶ nhiÒu bøc ch©n dung nh©n vËt ®Æc s¾c. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc. Hai ch©n dung ®Çu tiªn mµ ngêi ®äc ®îc thëng thøc ®ã chÝnh lµ ch©n dung hai ngêi con g¸i hä V¬ng - hai chÞ em Thuý KiÒu, Thuý V©n. Th¬ cæ viÕt vÒ giai nh©n th× ®o¹n th¬ " ChÞ em Thuý KiÒu " trÝch trong TruyÖn KiÒu cña thi hµo NguyÔn Du lµ mét trong nh÷ng vÇn th¬ tuyÖt bót, 24 c©u lôc b¸t ®· miªu t¶ s¾c, tµi vµ ®øc h¹nh chÞ em Thuý KiÒu, Thuý V©n - hai tuyÖt

Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n thÕ giai nh©n - víi tÊt c¶ tÊm lßng quý mÕn vµ tr©n träng cña nhµ th¬ thiªn tµi d©n téc.... Ho¹t ®éng I: Híng dÉn t×m I. T×m hiÓu chung. hiÓu chung v¨n b¶n. Hai häc sinh - NhËn xÐt c¸ch 1, §äc : Giäng vui t¬i, trong ®äc. s¸ng, nhÞp nhµng. 2, VÞ trÝ ®o¹n trÝch: ? H·y x¸c ®Þnh vÞ trÝ ®o¹n N»m ë phÇn më ®Çu TruyÖn trÝch ? KiÒu, giíi thiÖu gia c¶nh nhµ V¬ng viªn ngo¹i. Sau 4 c©u th¬ nãi vÒ gia ®×nh hä V¬ng ( bËc trung lu, con trai ót lµ V¬ng Gi¸o viªn ®äc phÇn më ®Çu Quan ), t¸c gi¶ dµnh 24 c©u TruyÖn KiÒu : " Tr¨m n¨m....tè th¬ ®Ó nãi vÒ Thuý V©n, Thuý nga... KiÒu. 3, Gi¶i thÝch tõ khã: SGK. Häc sinh t×m tõ khã -> gi¶i 4, Bè côc ®o¹n trÝch: 4 phÇn. thÝch. - 4 c©u ®Çu : Giíi thiÖu kh¸i ? H·y t×m bè côc ®o¹n trÝch? qu¸t hai chÞ em Thuý KiÒu. - 4 c©u tiÕp theo : Gîi t¶ vÎ ®Ñp Thuý V©n. - 12 c©u cßn l¹i : Gîi t¶ vÎ ®Ñp Thuý KiÒu. - 4 c©u cuèi : NhËn xÐt chung vÒ cuéc sèng hai chÞ em. -> Bè côc hîp lý : T¸c gi¶ tËp trung miªu t¶ kÜ nh©n vËt Tõ c©u kÕt trªn, em h·y cho Thuý KiÒu v× vËy ®©y lµ biÕt t¹i sao t¸c gi¶ l¹i t¶ theo nh©n vËt chÝnh cña truyÖn, tr×nh tù nh vËy? nh©n vËt Thuý V©n chØ lµm nÒn cho Thuý KiÒu. Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn II- Ph©n tÝch : ph©n tÝch . 1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t 2 chÞ em Thuý V©n - Thuý KiÒu (4 c©u Häc sinh ®äc l¹i 4 c©u th¬ ®Çu) ®Çu : - Hai ¶ tè nga → Giíi thiÖu vÞ ? Em hiÓu " Hai ¶ tè nga " lµ trÝ thø bËc cña 2 c« g¸i → h×nh g× ? ¶nh Èn dô gîi t¶ vÎ ®Ñp trong ? C©u th¬ "mai cèt...tinh thÇn" tr¾ng, cao quý cña 2 c« g¸i cho ta biÕt g× vÒ c¸ch t¶ cña ®Ñp. t¸c gi¶ ? - "Mai cèt ... tinh thÇn " - bót

Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n th¸p íc lÖ gîi t¶ (B»ng ph¬ng ? Gîi ý : C©u th¬ ®· sö dông ph¸p so s¸nh, Èn dô, tîng trng, biÖn ph¸p nghÖ thuËt tu tõ lÊy thiªn nhiªn ®Ó so s¸nh víi vÎ g× ? T¸c dông cña biÖn ph¸p ®Ñp cña con ngêi) → Gîi t¶ vÎ nghÖ thuËt Êy? ®Ñp duyªn d¸ng thanh cao, Gi¸o viªn giíi thiÖu thªm vÒ trong tr¾ng cña ngêi thiÕu n÷. biÖn ph¸p íc lÖ ? - C©u cuèi : T¸c gi¶ ®· kh¸i qu¸t ®îc vÎ ®Ñp chung ( mêi ? C©u cuèi cho ta biÕt tríc phÇn vÑn mêi ) vµ vÎ ®Ñp riªng ®iÒu g× vÒ 2 bøc ch©n dung ( mçi ngêi mçi vÎ ) cña tõng ngsÏ v Î. êi. 2. Gîi t¶ vÎ ®Ñp Thuý V©n - C©u më ®Çu võa giíi thiÖu, ? Ch©n dung Thuý V©n cã kh¸i qu¸t ®Æc ®iÓm cña nh©n ®Æc ®iÓm g× ? T¸c gi¶ ®· vËt- Hai ch÷ "trang träng" nãi dïng nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ lªn vÎ ®Ñp cao sang, quý ph¸i thuËt nµo ®Ó miªu t¶ ? cña V©n. - V ®Ñp trang träng, ®oan trang cña ngêi thiÕu n÷ ®îc so s¸nh víi h×nh tîng thiªn nhiªn víi nh÷ng thø cao ®Ñp trªn ®êi : tr¨ng, hoa, m©y, tuyÕt, ngäc → BiÖn ph¸p nghÖ thuËt íc lÖ. - T¸c gi¶ t¶ cô thÓ ( thñ ph¸p liÖt kª ) : khu«n mÆt, ®«i mµy, m¸i tãc, lµn da, nô cêi, giäng nãi, " ®Çy Gi¸o viªn b×nh. ®Æn ", " në nang " " ®oan trang " -> nghÖ thuËt so s¸nh Èn dô nh»m thÓ hiÖn vÎ ®Ñp trung thùc phóc hËu mµ quý ph¸i cña thiÕu n÷ : khu«n mÆt trßn trÞa, ®Çy ®Æn nh mÆt tr¨ng, l«ng mµy s¾c nÐt ®Ëm nh con ngµi, miÖng cêi t¬i th¾m nh hoa, giäng nãi ? Tõ ®ã em cã nhËn xÐt chung trong trÎo tho¸t ra tõ hµm r¨ng nh thÕ nµo vÒ bøc ch©n dung ngµ ngäc, m¸i tãc ®en, ãng, nµy? nhÑ h¬n lµn m©y, lµn da tr¾ng mÞn mµ h¬n tuyÕt. => Ch©n dung Thuý V©n lµ ch©n dung mang tÝnh c¸ch, sè phËn. VÎ ®Ñp cña V©n t¹o sù

Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ? VÎ ®Ñp ®ã dù b¸o g× trong hoµ hîp, ªm ®Òm víi xung tÝch c¸ch, sè phËn cuéc ®êi quanh " m©y thua ", " tuyÕt sau nµy cña Thuý V©n. nhêng ", Häc sinh ®äc 12 c©u tiÕp -> nã vÉn trong vßng trêi ®Êt, theo. vÉn trong quy luËt cña tù nhiªn. ? So s¸nh víi c¸ch t¶ Thuý V©n -> §ã sÏ lµ cuéc ®êi ªm ¶, b×nh ®Ó thÊy sù gièng, kh¸c nhau lÆng, su«n sÎ. cña hai ch©n dung. 3. Ch©n dung Thuý KiÒu: * Gièng nh lóc t¶ V©n : - C©u th¬ ®Çu kh¸i qu¸t ®Æc ®iÓm nh©n vËt : KiÒu s¾c s¶o vÒ trÝ tuÖ vµ mÆn mµ vÒ t©m hån -> NghÖ thuËt ®ßn bÈy. - Gîi t¶ vÎ ®Ñp cña KiÒu biÖn ph¸p íc lÖ : " thu thuû" ( níc mïa thu ), " xu©n s¬n " ( nói mïa xu©n ), hoa, liÔu. -> BiÖn ph¸p nghÖ thuËt so s¸nh, gîi t¶ vÎ ®Ñp cña mét giai nh©n tuyÖt thÕ. * Kh¸c : - T¸c gi¶ tËp trung gîi t¶ vÎ ®Ñp cña ®«i m¾t : + Lµn thu thuû : lµn níc mïa thu dîn sãng gîi lªn sèng ®éng vÎ ®Ñp cña ®«i m¾t trong s¸ng, long lanh, linh ho¹t.. + NÐt xu©n s¬n - nÐt nói mïa Gi¸o viªn b×nh. xu©n l¹i gîi lªn ®«i l«ng mµy thanh tó, trªn g¬ng mÆt trÎ ? Em hiÓu c©u " Mét trung. hai....thµnh " lµ nh thÕ nµo? - Khi t¶ V©n t¸c gi¶ chØ tËp T¸c gi¶ sö dông biÖn ph¸p trung gîi t¶ nhan s¾c mµ kh«ng nghÖ thuËt g× ®Ó t¶ c¸i tµi thÓ hiÖn c¸i t×nh, c¸i t×nh cña hoa cña Thuý KiÒu. ngêi. Khi t¶ KiÒu nhµ th¬ t¶ mét phÇn cßn hai phÇn ®Ó t¶ ? Em cã nhËn xÐt chung nh thÕ tµi n¨ng : cÇm, k×, thi, nµo vÒ bøc ch©n dung cña ho¹....Trong ®ã tµi ®µn ®· lµ KiÒu ? n¨ng khiÕu ( nghÒ riªng ) vît lªn trªn mäi ngêi. -> VÎ ®Ñp cña KiÒu lµ sù kÕt hîp cña c¶ s¾c - tµi - t×nh : "

§Ò cao gi¸ trÞ con ngêi. VÎ ®Ñp cña V©n chñ yÕu lµ ë ngo¹i h×nh. hoa nhan s¾c -> tÊm lßng .. tµi n¨ng. n¨ng. ? Ph©n tÝch c¶m høng nh©n 4. " liÔu hên ". gia gi¸o cña chÞ em KiÒu. h¬n. bøc ch©n dung nµo næi bËt lµ ®Ö nhÊt thÕ gian nµy.NguyÔn Du tr©n träng c¸i Häc sinh ®äc to ghi nhí. kh¸t väng." MÆc ai" -> nhÊn m¹nh thªm c¸ch sèng khu«n phÐp. ®au khæ.KiÒu cã thÓ s¸nh ®o¹n th¬ " ChÞ em Thuý cÊm cung m·i ®îc kh«ng. VÎ ®Ñp cña KiÒu lµm cho t¹o ho¸ ph¶i ghen ghÐt.thµnh" ? Trong 2 bøc ch©n dung Thuý -> Èn dô ( thµnh ng÷ cæ ) -> V©n vµ Thuý KiÒu. trÝch ? . tµi tæng kÕt. .nh©n phÈm. gia phong. KiÒu " víi ®o¹n ®äc thªm ®Ó III. ..Phong lu. ( häc sinh th¶o luËn nhãm ) ®oan chÝnh." hoa Gi¸o viªn b×nh. cßn vÎ ®Ñp Ho¹t ®éng III: Híng dÉn cña KiÒu lµ c¶ nhan s¾c. ch©n dung cña Thuý KiÒu -> thñ ph¸p nghÖ thuËt ®ßn bÈy. ý ? Qua ®o¹n trÝch nµy em cã thøc vÒ th©n phËn c¸ nh©n.nªn sè Häc sinh ®äc 4 c©u cuèi. t©m hån.luyÖn tËp : thÊy ®îc nh÷ng s¸ng t¹o nghÖ 1.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n Nghiªng níc. ghen ". NguyÔn Du. C¶m høng nh©n ®¹o cña thuËt cña NguyÔn Du. quÝ ph¸i. c¸c vÎ ®Ñp kh¸c ph¶i ®è kÞ . Tæng kÕt . nÒn n·. phËn nµng sÏ Ðo le. ®Ñp ®ång thêi lo l¾ng cho sè Ho¹t §éng IV: Híng dÉn häc phËn cña nh÷ng con ngêi tµi ë nhµ.miªu t¶ tríc ®Ó lµm næi bËt lªn V©n. ? Em hiÓu " MÆc ai" ®Æt ë NguyÔn Du chØ dµnh 4 c©u cuèi c©u cã ý nghÜa g×? ®Ó gîi t¶ V©n. dµnh tíi 12 c©u th¬ ®Ó cùc t¶ vÎ ®Ñp cña KiÒu. ? NhËn xÐt kh¸i qu¸t vÒ nÕt * Ch©n dung Thuý V©n ®îc sinh ho¹t cña hai chÞ em KiÒu . §ång thêi nªu lªn vÊn ®Ò víi tÝnh c¸ch vµ vÎ Häc sinh th¶o luËn c©u hái : So ®Ñp cña V©n . ªm ®Òm. nhËn xÐt g×? . v× sao ? => Ch©n dung Thuý KiÒu còng lµ ch©n dung mang tÝnh c¸ch sè phËn. kÝn ®¸o. NÕp sèng thêng ngµy cña ®¹o cña NguyÔn Du qua ®o¹n chÞ em KiÒu. em thÊy Nhan s¾c cña nµng lµ v« ®Þch.

. Èn dô. so s¸nh.th¸ng. Häc thuéc lßng ®o¹n th¬. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc. B. . Rót kinh nghiÖm : Ngµy. sö dông tõ ng÷ giÇu chÊt t¹o h×nh ®Ó miªu t¶ c¶nh ngµy xu©n víi nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng.V©n.. cña hai chÞ em KiÒu .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n 1. * KiÓm tra bµi cò : ? §äc thuéc lßng ®o¹n trÝch " Chi em Thuý KiÒu ".. Cã sù kÕt hîp gi÷a yÕu tè tù sù + miªu t¶.10.Bót ph¸p íc lÖ. Ghi nhí : SGK. Môc tiªu cÇn ®¹t : . TrÝch TruyÖn KiÒu .Gióp häc sinh : + ThÊy ®îc nghÖ thuËt miªu t¶ cña NguyÔn Du : kÕt hîp bót ph¸p t¶ vµ gîi. s¾c hµo NguyÔn Du.. Kh«ng nh÷ng thÕ víi ®o¹n trÝch " C¶nh ngµy xu©n " sÏ cho ta thÊy «ng cßn lµ bËc thÇy trong t¶ c¶nh thiªn nhiªn. " C¶nh ngµy . .Bót ph¸p : ph¬ng ph¸p ®ßn bÈy. T¸c gi¶ miªu t¶ c¶nh mµ nãi lªn ®îc t©m tr¹ng cña nh©n vËt. NghÖ thuËt : 3.. ChuÈn bÞ cña thÇy trß: L¬× b×nh vÒ ®o¹n trÝch C. H·y cho biÕt bót ph¸p nghÖ thuËt chñ yÕu cña NguyÔn Du sö dông ®Ó t¶ ch©n dung hai chÞ em Thuý KiÒu lµ g× ? *Giíi thiÖu bµi: Víi ®o¹n trÝch " ChÞ em Thuý KiÒu " ®· cho ta thÊy NguyÔn Du lµ bËc thÇy trong nghÖ thuËt miªu t¶ ch©n dung. + VËn dông bµi häc ®Ó viÕt v¨n t¶ c¶nh.6.NguyÔn Du A. 2. 3. ViÕt ®o¹n v¨n t¶ tµi..n¨m 2006 Ng÷ v¨n 9 : TiÕt 28 : C¶nh Ngµy xu©n.T¶ kh¸i qu¸t -> t¶ chi tiÕt. nh©n ®¹o bao la cña ®¹i thi 2. cô thÓ vÒ nh©n vËt. So¹n bµi tiÕp theo.

võa gîi thêi gian tr«i nhanh ngµy xu©n tr«i nhanh -.ThiÒu quang. tõ c©u 39 -> 56 cña TruyÖn KiÒu lµ mét bøc ho¹ vÒ c¶nh ngµy xu©n trong tiÕt Thanh minh vµ c¶nh du xu©n cña trai tµi g¸i s¾c.®· bíc sang th¸ng ba. gîi t¶ kh«ng gian. -> Bè côc theo tr×nh tù thêi gian cuéc du xu©n. T×m hiÓu chung... Gi¶i nghÜa tõ khã : 2.4 c©u ®Çu : Gîi t¶ khung c¶nh ngµy xu©n. : . Gi¸o viªn : Hai c©u th¬ ®Çu võa t¶ kh«ng gian võa gîi thêi .Néi dung : T¶ c¶nh ngµy xu©n trong tiÕt th¸ng 3 ( Thanh minh ) vµ c¶nh du xu©n cña chÞ em Thuý KiÒu.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n xu©n " gåm 18 c©u th¬. tr×nh tù thêi gian. Ho¹t ®éng II: Híng dÉn ®äc vµ ph©n tÝch chi tiÕt v¨n b¶n. ? §o¹n trÝch cã thÓ chia thµnh mÊy phÇn ? Néi dung mçi phÇn lµ g× ? ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ tr×nh tù miªu t¶ tõ bè côc nµy.. §©y lµ ®o¹n th¬ tiªu biÓu cho bót ph¸p nghÖ thuËt t¶ c¶nh vµ t¶ t×nh cña ®¹i thi hµo NguyÔn Du. C¶nh thiªn nhiªn.. 3. 1. ? X¸c ®Þnh vÞ trÝ. Bè côc : . 4.Èn dô nh©n ho¸. Häc sinh ®äc 4 c©u th¬ ®Çu : H·y ®Æt tiªu ®Ò cho ®o¹n th¬.. 5. cña chÞ em Thuý KiÒu.. II.. Ph©n tÝch : 1. . .Sau ®o¹n t¶ tµi s¾c chÞ em Thuý KiÒu. * Bµi míi : Ho¹t ®éng I: Híng dÉn ®äc vµ t×m hiÓu chung v¨n b¶n. . . ? Hai c©u th¬ ®Çu gîi t¶ ®iÒu g×.8 c©u tiÕp : Khung c¶nh lÔ héi trong tiÕt Thanh minh. 3.H×nh ¶nh con Ðn ®a thoi .häc sinh ®äc -> nhËn xÐt c¸ch ®äc.®äc mÉu . I.6 c©u cuèi : C¶nh chÞ em Thuý KiÒu du xu©n trë vÒ. Gi¸o viªn kiÓm tra viÖc nhí tõ khã cña häc sinh . Gi¸o viªn híng dÉn ®äc .®· ngoµi s¸u m¬i : thêi gian mïa xu©n cã 90 ngµy vËy mµ giê ®· hÕt 60 ngµy . néi dung cña ®o¹n trÝch. ? H×nh ¶nh " con Ðn ®a thoi " gîi cho em liªn tëng g× vÒ thêi gian vµ c¶m xóc. Khung c¶nh ngµy xu©n : * Hai c©u th¬ ®Çu gîi lªn ®Æc ®iÓm riªng cña mïa xu©n : . t×nh c¶m trong s¸ng. c¶nh sinh ho¹t ®îc miªu t¶ theo tr×nh tù kh«ng gian. khoan thai. 4. 9. 8. §äc : ChËm r·i.

. => TÊt c¶ kh¾c ho¹ nªn mét So s¸nh c¸ch dïng tõ " tËn " víi " bøc tranh xu©n hoa lÖ. bao la cña ®Êt trêi. trong trÎo.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n gian.Bót ph¸p nghÖ thuËt : T¶ Ýt. ®a gi÷a bÇu trêi trong s¸ng. b×nh. Hai ch÷ " ®a thoi xu©n trong s¸ng : " rÊt gîi h×nh gîi c¶m. gîi kÕt hîp víi t¶. trong xanh .NÒn cña tranh lµ mét mµu ngêi ®äc h×nh dung ra c¶nh xanh b¸t ng¸t tíi tËn ch©n trêi mïa xu©n rÊt ®Æc trng. tuyÖt rîn ". b»ng nh÷ng nÐt chÊm ph¸ cña thi nh©n ®· 2. xÐt.Gi¸o viªn nhËn nhÑ nhµng mµ thanh khiÕt. §ã lµ mét kh«ng gian vµ th¸ng cuèi mïa xu©n -> gîi c¶m thêi gian sèng ®éng víi c¸nh gi¸c tiÕc nuèi tríc lµn ¸nh s¸ng Ðn rén rµng chao liÖng nh thoi ®Ñp cña mïa xu©n. c©u th¬ nµy ®· gîi cho em . mÇu s¾c " ThiÒu quang" gîi lªn c¸i mÇu hµi hoµ. trong trÎo. trªn ®ã ®iÓm vÒ b¸o hiÖu mïa xu©n ®Õn. mÜ -> chøng tá tµi nghÖ miªu t¶ thiªn nhiªn cña NguyÔn Du. C¶nh lÔ héi ngµy xu©n kh¾c ho¹ nªn mét bøc tranh trong tiÕt Thanh minh. Gi¸o viªn chØ b»ng 4 c©u th¬ víi bót ph¸p nghÖ thuËt t¶ kÕt hîp víi gîi NguyÔn Du ®· cho ngêi ®äc thëng thøc mét bøc ho¹ tuyÖt t¸c vÒ c¶nh ngµy xu©n trong s¸ng : cã c¸nh Ðn chao liÖng trªn bÇu trêi kho¸ng ®¹t. ®êng nÐt thanh tó. cã ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch hån.. Nã gióp .Cá non : Gîi sù míi mÎ. Häc sinh tr¶ lêi . c¸i Êm Êp .Xanh tËn ch©n trêi : Kho¸ng ? Em h·y ®äc c©u th¬ Êy ? Hai ®¹t. tinh bøc ho¹ tuyÖt ®Ñp vÒ mïa kh«i giµu søc sèng. c¸i mªnh m«ng gîi nhiÒu. hång cña mïa xu©n. . mïa xu©n víi vÎ ®Ñp riªng cña . c¶m gi¸c g× ? thanh khiÕt. cña khÝ xu©n..Mµu xanh + tr¾ng : Gîi c¶m thuËt cña NguyÔn Du khi gîi t¶ gi¸c mªnh m«ng mµ qu¹nh mïa xu©n? v¾ng trong s¸ng mµ trÎ trung. Khung ( c¸ch dïng tõ ®éc ®¸o " tr¾ng c¶nh ngµy xu©n sÏ hoµn thiÖn ®iÓm ")-> h¬n khi thi nh©n vÏ nªn mét . * Hai c©u th¬ tiÕp : Lµ mét bøc gi÷a kh«ng gian tho¸ng ®¹t tranh tuyÖt t¸c vÒ c¶nh ngµy mªnh m«ng. xuyÕt mét vµi b«ng lª tr¾ng.Tr¾ng ®iÓm : NhÑ nhµng. bæ sung.LÔ t¶o mé . bëi Ðn cña ®ång cá. xu©n. sèng ®éng. mµ gîi ra thêi gian mïa xu©n -> Mét bøc tranh mïa xu©n víi ®Ñp ®ang tr«i rÊt nhanh. dïng tõ ng÷ vµ bót ph¸p nghÖ .

. lÆng ? C¶nh vËt vµ kh«ng khÝ mµu dÇn. 3 chÞ em KiÒu trong buæi du xu©n kh«ng chØ cÇu nguyÖn cho nh÷ng vong linh mµ cßn göi g¾m bao niÒm tin .. n¸o nøc. => C¶nh ë ®©y cã sù thay Häc sinh ®äc ®o¹n cßn l¹i . TÊt c¶ nh ®ang nh¹t dÇn. ªm dÞu . chÞ em.Héi ®¹p thanh ®· th¶ hån vµo c¶nh vËt khiÕn -> TruyÒn thèng v¨n ho¸ d©n c¶nh vËt rÊt sèng ®éng vµ cã téc ViÖt Nam.... thêi gian. ®Ó thÓ hiÖn ho¹t ®éng cña 2 lÔ héi Êy ? ? T¸c dông cña viÖc sö dông tõ ng÷ Êy trong viÖc diÔn t¶ kh«ng khÝ vµ ho¹t ®éng cña lÔ héi ? Gi¸o viªn : Th¬ ca lµ nghÖ thuËt cña ng«n tõ c¸c tõ ghÐp.T©m tr¹ng : th¬ thÈn. lÇn xem. tÝnh tõ ®· ®îc NguyÔn Du sö dông chän läc tinh tÕ . n« nøc. nho nhá.. rén ? T¸c gi¶ ®· sö dông tõ ng÷ g× rµng. tÝnh tõ : yÕn Häc sinh ®äc 8 c©u tiÕp theo ..NhÞp th¬ : chËm l¹i.... danh tõ. phong tôc cæ truyÒn trong lÔ t¶o mé ®îc nãi ®Õn víi nhiÒu c¶m th«ng.C¶nh mïa xu©n vÉn ®Ñp trong trÎo .NhÞp ch©n : bíc dÇn. Víi tõ "®iÓm" thi nh©n .. giÊy bay " §êi sèng t©m linh... mét nÐt ®Ñp v¨n ho¸ l©u ®êi cña Ph¬ng §«ng. 3. tõ l¸y lµ danh tõ.. cña ViÖt Nam . .. thanh thanh. thanh khiÕt . hån . giai nh©n. ®æi vÒ kh«ng gian. . ®¹i tõ.. ®éng tõ. anh. .... . ao íc vÒ t¬ng lai. s¾m söa dËp diÔn ra ho¹t ®éng g× ? d×u..Cö chØ : dan tay. nhén nhÞp. nao nao... ? Em biÕt g× vÒ nh÷ng ho¹t -> Lµm sèng l¹i kh«ng khÝ lÔ ®éng Êy ? héi tÊp nËp. h¹nh phóc cho tuæi xu©n khi mïa xu©n vÒ ..Hµng lo¹t tõ ghÐp.C¶nh vËt : ngän tiÓu khª. tõ l¸y lµ Gi¸o viªn chuyÓn ý -> môc 2. chia sÎ . C¶nh chÞ em KiÒu ®i du xu©n trë vÒ .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n nã . C¸c tµi tö giai nh©n. . lµm sèng l¹i kh«ng khÝ lÔ héi mïa xu©n.. tµi tö. ? Trong tiÕt Thanh minh ®· gÇn xa. . " Ngæn . ..

. C¶ mét kh«ng ®iÒu s¾p x¶y ra ®· xuÊt gian ªm ®Òm v¾ng lÆng. khe níc nhá. sÏ gÆp ? C¸c tõ l¸y : tµ tµ. ®· chÊm døt lÔ héi tng bõng . t©m hiÖn.. rÊt ªm dÞu víi n¾ng nh¹t. nho nhá kh«ng chØ nhÑ nhµng : mÆt trêi tõ tõ ng· biÓu ®¹t s¾c th¸i c¶nh vËt mµ bãng vÒ T©y . bíc ch©n ngêi cßn béc lé t©m tr¹ng con ngêi.. gîi lªn sù nh¹t nhoµ cña c¶nh vËt .. C¸c tõ l¸y : Tµ tµ.. thanh thanh. v¾n V× sao ? lÆng. gÆp nÊm må §¹m Tiªn. kh«ng gian . 1 nhÞp cÇu nhá b¾c ngang . T©m hån con ngêi dêng nh còng chuyÓn ®iÖu theo sù thay ®æi cña thêi gian. chµng th sinh " phong th tµi nao nao... thêi gian vËt : c¶m gi¸c b©ng khu©ng nhng ®iÒu quan träng lµ c¶nh xao xuyÕn vÒ mét ngµy xu©n ®îc c¶m nhËn qua t©m tr¹ng ®ang cßn mµ sù linh c¶m vÒ cña con ngêi . trong trÎo cña mïa xu©n. cuèi vÉn mang nÐt thanh tao. hoµi niÖm hoÆc tµn t¹ thª l¬ng .... §Æc biÖt lµ tõ " nao nao " ®· Nhng c¶nh ë ®©y ®· ®îc thay nhuèm mµu t©m tr¹ng lªn c¶nh ®æi vÒ kh«ng gian. dông ë ®©y nh»m nãi lªn ®iÒu g× ? Tõ nµo diÔn t¶ t©m tr¹ng râ nhÊt . t×nh cña chÞ em KiÒu nh dÞu Ngay sau lóc nµy th«i KiÒu sÏ l¹i trong bãng tµ d¬ng... Gi¸o viªn : Trong v¨n häc trung ®¹i h×nh ¶nh chiÒu tµ thêng gîi lªn ý niÖm nhí nhung. Cßn ë ®©y cuéc du xu©n ngo¹i c¶nh ®· xong. sù rung ®éng cña t©m hån giai nh©n khi héi . n¸o nhiÖt .. Mäi chuyÓn ®éng ë ®©y ®Òu nao nao. C¸c tõ l¸y tîng h×nh .. dßng níc uèn quanh .. th¬ thÈn. nho nhá ®îc t¸c gi¶ sö m¹o tãt vêi " Kim Träng. t©m t×nh cña chÞ em KiÒu nh dÞu l¹i trong bãng tµ dGi¸o viªn : C¶nh ë 6 c©u th¬ ¬ng. thanh thanh...Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n xu©n trong 6 c©u th¬ cuèi cã g× kh¸c víi 4 c©u th¬ ®Çu ? C¶ 1 kh«ng gian ªm ®Òm..

§o¹n th¬ cã kÕt cÊu hîp lý gòi th©n quen víi bÊt cø ngêi theo tr×nh tù thêi gian cña ViÖt Nam nµo víi h×nh ¶nh cña cuéc du xu©n.C¸ch sö dông tõ ghÐp. Ho¹t ®éng IV: Híng dÉn häc ë nhµ.. tõ l¸y th¬ t¶ c¶nh ngô t×nh tuyÖt t¸c giµu chÊt t¹o h×nh. Häc sinh ®äc to ghi nhí. . quª lµ c¶nh quª h¬ng ®Êt níc . ®éng. III.Häc sinh lµm bµi tËp cßn l¹i.xu©n " em h·y chØ ra d©n téc.Ng«n ng÷ th¬ ®Ëm ®µ tÝnh "C¶nh..LuyÖn tËp . Lµm bµi tËp 1. TÝnh d©n téc lµ mét . ? Qua ph©n tÝch ®o¹n trÝch . nhÊt lµ nh÷ng vÇn .Víi bót ph¸p íc lÖ tîng trng tæng kÕt luyÖn tËp. ngµy tµn ...xu©n ". Tæng kÕt .nhip cÇu nho t¶ theo tr×nh tù kh«ng gian vµ nhá Êy lµ mÇu s¾c cña ®ång tr×nh tù thêi gian. trng nhng rÊt sèng ®éng.. C¶nh ®îc miªu ngän tiÓu khª. Ho¹t ®éng III: Híng dÉn .nh©n ho¸. m×nh. nghÖ thuËt miªu t¶ thiªn nhiªn cña NguyÔn Du ? Gi¸o viªn : Víi ®Æc s¾c nghÖ thuËt miªu t¶ thiªn nhiªn nµy chóng ta cã thÓ ®¸nh gi¸ vÒ tµi n¨ng sö dông ng«n ng÷ cña NguyÔn Du ®ã lµ «ng xøng ®¸ng lµ bËc thÇy trong t¶ c¶nh thiªn nhiªn.Sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt nÐt ®Ñp ®Ëm ®µ trong th¬ Èn dô . gÇn gòi. .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n tan. C¶nh vËt vµ thêi gian ®îc * §Æc s¾c nghÖ thuËt miªu t¶ miªu t¶ b»ng bót ph¸p íc lÖ tîng thiªn nhiªn cña NguyÔn Du. c¶nh vËt hiÖn lªn rÊt sèng Häc sinh th¶o luËn theo nhãm. Qua ®ã chóng ta sÏ häc tËp thªm trong viÖc thùc hµnh ng«n ng÷ cña m×nh ®ã lµ viÖc ®a sö dông yÕu tè miªu t¶ trong v¨n tù sù mµ tiÕt häc sau chóng ta sÏ t×m hiÓu? ? Qua ®ã em c¶m nhËn ®îc ®iÒu g× tõ " C¶nh. Rót kinh nghiÖm : . gÇn . nh÷ng nÐt ®Æc s¾c trong * Ghi nhí : SGK.Häc thuéc lßng bµi th¬.Cã sù kÕt hîp gi÷a t¶ vµ gîi... NguyÔn Du..

.RÌn kÜ n¨ng gi¶i thÝch nghÜa cña thuËt ng÷ vµ vËn dông thuËt ng÷ trong nãi vµ viÕt....HiÓu ®îc kh¸i niÖm thuËt ng÷ vµ mét sè ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña nã. .BiÕt sö dông chÝnh x¸c thuËt ng÷..Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n Trêng Ngµy...n¨m2006. TiÕt 29: ThuËt ng÷.7.. Môc tiªu cÇn ®¹t : Gióp häc sinh : .10. A..th¸ng. B.. . ChuÈn bÞ cña thÇy trß: .

. nghÜa nµo kh¸c.. 2." Muèi " ë trêng hîp a lµ thuËt ng÷ -> kh«ng cã s¾c th¸i biÓu c¶m : t×nh c¶m s©u ®Ëm cña con ngêi.. ph©n sè thËp ph©n chØ ? Tõ ®ã em rót ra ®Æc ®iÓm cã mét nghÜa nh SGK ®· gi¶i g× cña thuËt ng÷ . ThuËt ng÷ lµ g× ? niÖm thuËt ng÷ 1.. . m«n to¸n häc. Ghi nhí : SGK. thÝch. Ho¹t ®éng II: X¸c ®Þnh II... * KiÓm tra bµi cò : ? Cã mÊy c¸ch ®Ó ph¸t triÓn tõ vùng TiÕng ViÖt ? Häc sinh lµm bµi tËp 4 (74) * Bµi míi : Ho¹t ®éng I: X¸c ®Þnh kh¸i I.C¸c thuËt ng÷ th¹ch nhò.b¶ng phô C. ho¸ häc. . ? Tõ ®ã em hiÓu thÕ nµo lµ .. trao ®æi.Ph©n sè thËp ph©n.1. tr¶ lêi c©u hái ë môc II.Èn dô.-> Bé Häc sinh ®äc to ghi nhí. baz¬. muèi ". nµy ë bé m«n nµo. VÝ dô 1 : * C¸ch gi¶i thÝch thø nhÊt ai ? So s¸nh 2 c¸ch gi¶i thÝch trªn còng hiÓu ®îc -> §©y lµ c¸ch vÒ nghÜa cña tõ " níc " vµ " gi¶i nghÜa cña tõ th«ng thêng.. * VÝ dô : Häc sinh th¶o luËn. 3.-> Bé phËn ®Þa nghÜa chñ yÕu ®îc dïng trong lÝ.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n .Th¹ch nhò lµ. . .. ngoµi ra kh«ng cßn Häc sinh ®äc to ghi nhí sè 2. lo¹i v¨n b¶n nµo ? . -> C¸ch gi¶i thÝch nghÜa cña ? Em ®· häc c¸c ®Þnh nghÜa thuËt ng÷. -> Thêng ®îc dïng trong c¸c v¨n b¶n khoa häc.Baz¬ lµ.ThuËt ng÷ mang tÝnh chÝnh x¸c.." Muèi " ë trêng hîp b lµ mét Èn dô -> nã mang s¾c th¸i biÓu c¶m : * KÕt luËn : . thuËt ng÷ .-> Bé m«n ho¸ häc. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc. §Æc ®iÓm cña thuËt ng÷ ®Æc ®iÓm cña thu©t ng÷.-> Bé m«n ng÷ v¨n. cho biÕt c¸ch gi¶i thÝch * C¸ch gi¶i thÝch thø hai yªu nµo kh«ng thÓ hiÓu ®îc nÕu cÇu cÇn ph¶i cã kiÕn thøc vÒ thiÕu kiÕn thøc vÒ ho¸ häc. VÝ dô 2 : ? Nh÷ng tõ ng÷ ®îc ®Þnh . 2.

.. .8.. LuyÖn tËp : Bµi tËp 1 : Chia lµm 4 nhãm..( Sinh häc) . .... C¸c tõ lÇn lît ®iÒn : ....Träng lùc . mçi kh¸i niÖm chØ ®îc biÓu thÞ b»ng mét thuËt ng÷.HiÖn tîng ho¸ häc.X©m thùc. .. 5 : Häc sinh lµm ë nhµ... ..( Ng÷ v¨n) . Ho¹t ®éng IV: Híng dÉn häc ë nhµ : .( VËt lý) ..( To¸n häc) Bµi tËp 2 : .. th«ng qua ®ã lùc t¸c ®éng ®îc truyÒn tíi lùc c¶n..( VËt lý) ..th¸ng...( §Þa lý ) .§êng trung trùc..( LÞch sö) . mµ " §iÓm tùa " chØ n¬i lµm chç dùa chÝnh ( VÝ tùa nh cña ®ßn bÈy) Bµi tËp 3 : ..Mçi thuËt ng÷ chØ biÓu thÞ luyÖn tËp.....Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i.10..KhÝ ¸p.. TiÕt 30 : Tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè 1...Thô phÊn.( §Þa lý) ..( LÞch sö ) .. III. mét kh¸i niÖm. mçi nhãm 3 c©u.. .§¬n chÊt ..Trêng hîp b... ë ®o¹n trÝch nµy nã kh«ng ®îc sö dïng nh mét thuËt ng÷.....Di chØ.. Bµi tËp 4..Häc thuéc ghi nhí.( Ho¸ häc) ...Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n Ho¹t ®éng III: Híng dÉn .( §Þa lý) ....Lùc.Lu lîng..ThÞ téc phô hÖ.So¹n bµi tiÕp theo..Trêng hîp a.n¨m 2006. tõ " hçn hîp " ®îc dïng nh mét thuËt ng÷. tõ " hçn hîp " ®îc dïng nh mét tõ th«ng thêng.( Ho¸ häc) -Trêng tõ vùng.§iÓm tùa lµ mét thuËt ng÷ vËt lÝ....... cã nghÜa lµ ®iÓm cè ®Þnh cña mét ®ßn bÈy.ThuËt ng÷ kh«ng cã tÝnh biÓu c¶m.. Rót kinh nghiÖm: ngµy.

giái.. Gi¸o viªn ®äc kÕt qu¶.Mét bµi thuéc lo¹i yÕu.TiÕt 31 : KiÒu ë lÇu Ngng BÝch.Trong bµi viÕt nµy. Môc tiªu cÇn ®¹t : . . . Nh×n chung ®a sè c¸c em n¾m v÷ng c¸c yªu cÇu trªn. häc sinh ®æi bµi cho nhau cïng rót kinh nghiÖm. ChuÈn bÞ cña thÇy trß: C.¤n tËp. TuÇn 7 . ( TrÝch TruyÖn KiÒu ) . cñng cè c¸c kiÕn thøc vÒ v¨n b¶n thuyÕt minh. cã hiÖu qu¶ kh«ng ? B. .. nhîc ®iÓm cña mét bµi viÕt cô thÓ vÒ c¸c mÆt : + KiÓu bµi : Cã ®óng lµ v¨n b¶n thuyÕt minh kh«ng ? + Néi dung : C¸c tri thøc cung cÊp cã ®Çy ®ñ. .Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng I: Gi¸o viªn nh¾c l¹i yªu cÇu cña bµi viÕt : ..n¨m 2006. Ho¹t ®éng II: NhËn xÐt chung vÒ bµi viÕt.10. trung b×nh.ThuyÕt minh lµ cung cÊp tri thøc kh¸ch quan vÒ ®èi tîng ®Ó ngêi ®äc hiÓu ®îc b¶n chÊt vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña ®èi tîng. .th¸ng. tÝnh tØ lÖ % kh¸ .10. Ho¹t ®éng V: Tr¶ bµi. yÕu kÐm. dÆn dß häc sinh chuÈn bÞ bµi viÕt tiÕp theo. kh¸ch quan kh«ng ? + Cã sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt vµ yÕu tè miªu t¶ mét c¸ch hîp lý. thuyÕt minh ph¶i cã sù kÕt hîp víi c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt vµ c¸c yÕu tè miªu t¶. Gi¸o viªn nh¾c nhë. Rót kinh nghiÖm : Ngµy.YÕu kÐm : ..§äc hai bµi kh¸ giái ..§¸nh gi¸ c¸c u ®iÓm. . Ho¹t ®éng IV: Híng dÉn häc sinh ®äc .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n A.b×nh.§iÓm trung b×nh : . Ho¹t ®éng III: §¸nh gi¸ kÕt qu¶.§iÓm kh¸ giái .

néi dung ®o¹n trÝch. c¸t Ho¹t ®éng II: Híng dÉn ®äc vµ ph©n tÝch. 3. . Gi¸o viªn híng dÉn ®äc . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc. Gi¶i nghÜa tõ khã : 1. Ho¹t ®éng I: Híng dÉn t×m hiÓu chung.§äc thuéc ®o¹n " C¶nh ngµy xu©n " . 1. buån.6 c©u ®Çu : T©m tr¹ng cña KiÒu tríc lÇu Ngng BÝch. Häc sinh ®äc 6 c©u th¬ ®Çu. 9. -> §©y lµ ®o¹n th¬ t¶ c¶nh ngô t×nh rÊt ®Æc s¾c : c¶nh vËt thiªn nhiªn ®îc nh×n t¶ qua con m¾t.ThÊy ®îc nghÖ thuËt miªu t¶ néi t©m nh©n vËt cña NguyÔn Du : diÔn biÕn t©m tr¹ng ®îc thÓ hiÖn qua ng«n ng÷ ®éc tho¹i. t©m tr¹ng cña nh©n vËt tr÷ t×nh : mét t©m tr¹ng rÊt c« ®¬n buån nhí. 1. ? H·y nhËn xÐt khung c¶nh thiªn nhiªn trong 6 c©u th¬ ®Çu ®îc nh×n qua con m¾t cña KiÒu ( Kh«ng gian ë ®©y ®îc miªu t¶ nh thÕ nµo? ) . * KiÓm tra bµi cò : . Môc tiªu cÇn ®¹t : Gióp häc sinh : . §äc : giäng chËm.Nªu c¶m nhËn cña em vÒ 4 c©u th¬ ®Çu. . Bè côc : 3 phÇn. . ®au buån. ChuÈn bÞ cña thÇy trß: -§äc tµi liÖu C. Ph©n tÝch. rÊt ®çi b¬ v¬. c¶m nhËn ®îc tÊm lßng thuû chung.8 c©u cuèi : T©m tr¹ng ®au buån ©u lo cña KiÒu thÓ hiÖn qua c¸ch nh×n c¶nh vËt. nghÖ thuËt t¶ c¶nh ngô t×nh. ? §o¹n trÝch cã thÓ chia thµnh mÊy phÇn? Néi dung tõng phÇn ? ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ bè côc cña ®o¹n trÝch ? I. II. . 2. Hoµn c¶nh c« ®¬n. téi nghiÖp cña KiÒu.Kh«ng gian ®îc gîi b»ng nh÷ng h×nh ¶nh : b¸t ng¸t.nhËn xÐt. 10.häc sinh ®äc . Gi¸o viªn kiÓm tra viÖc nhí tõ khã cña häc sinh. .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n Trêng A. B.Qua t©m tr¹ng c« ®¬n. 8. * Bµi míi : *Giíi thiÖu bµi: Gi¸o viªn giíi thiÖu vÞ trÝ ®o¹n trÝch.RÌn kÜ n¨ng lµm v¨n tù sù t¶ t©m tr¹ng nh©n vËt.8 c©u tiÕp theo : Nçi lßng th¬ng nhí. T×m hiÓu chung. nh©n hËu cña nµng. th¬ng nhí cña Thuý KiÒu. .

2. kÕt luËn cã liªn hÖ víi c¸c * KiÒu nhí Kim Träng : ®o¹n th¬ tríc vµ sau.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n Gi¸o viªn b×nh. ? Trong c¶nh ngé cña m×nh . mong sù ®ì ®Çn. Nçi th¬ng nhí ngêi th©n yªu.KiÒu nhí Kim Träng vµ nhí cha ngêi ®· nhí tíi ai? Nhí ai tríc. t©m tr¹ng g× cña KiÒu khi nhí -> Gi¸o viªn b×nh: chµng Kim. tr¨ng gÇn.. khuya " gîi tÝnh chÊt g× cña c¸t vµng bôi hång gîi sù mªnh thêi gian.Thêi gian : " m©y. vµng bôi bay. ai mÑ. cña KiÒu.. chiÒu ? Nçi nhí cha mÑ cã kh¸c g× víi tùa cöa ngãng tin con. con xãt xa ©n hËn v× kh«ng .. nµo? T¹i sao nµng l¹i nhí s©u . ? H×nh ¶nh " m©y sím ®Ìn ..Th¬ng : Cha mÑ s¸ng. c« ®¬n tr¬ ? träi.. * KiÒu nhí cha mÑ : KiÒu th¬ng ? §äc c©u th¬ thÓ hiÖn t©m vµ xãt. h×nh ¶nh cña t¸c yÕu mµ kh«ng ®îc ch¨m gi¶ ®Ó s¸ng tá ®iÒu ®ã..C¸c thµnh ng÷ : " qu¹t nång lßng Thuý KiÒu qua nçi nhí th.Nhí buæi thÒ nguyÒn ®Ýnh ? KiÒu nhí Kim Träng nh thÕ íc. KiÒu bÞ tr¹ng nh thÕ nµo? giam h·m trong kh«ng gian.Tëng tîng Kim Träng ®ang nhí s¾c nh vËy? vÒ m×nh v« väng. Qua khung c¶nh thiªn nhiªn Êy . xãt th¬ng -> T©m tr¹ng nhí th¬ng lßng hiÕu th¶o cña ngêi. .. réng ngîp. gèc tö -> Gi¸o viªn b×nh ThÓ hiÖn t×nh c¶m trùc tiÕp. tr¹ng KiÒu khi nhí cha mÑ ? ..... ®Ìn tr¨ng. d·y nói xa mê => ? Hai ch÷ " kho¸ xu©n " gîi kh«ng gian mªnh m«ng hoang c¶nh tîng g× ë KiÒu? v¾ng. ? H·y ph©n tÝch nghÖ thuËt . m«ng...phai " -> KiÒu nhí víi nçi ®au ®ín xãt nh thÕ nµo? xa. sãc. ? Em hiÓu " TÊm son.. thÓ kh«ng? hiÖn sù tinh tÕ cña ngßi bót Häc sinh tr¶ lêi. xÐt. Nhí Kim Träng tríc -> phï sau? Nhí nh thÕ cã hîp lý hîp víi quy luËt t©m lÝ. ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ tÊm .khuya"cho thÊy KiÒu ®ang ë t©m tuÇn hoµn khÐp kÝn.. Gi¸o viªn : 8 c©u th¬ tiÕp theo => Nµng r¬i vµo hoµn c¶nh c« trùc tiÕp nãi lªn nçi nhí th¬ng ®¬n tuyÖt ®èi... + §iÓn cè : S©n lai.Xãt : Lóc cha mÑ tuæi giµ søc dïng tõ ng÷. Gi¸o viªn nhËn NguyÔn Du. Häc sinh ®äc 8 c©u tiÕp.C¶nh vËt : non xa. lµm b¹n víi m©y. Kh¼ng ®Þnh lßng thuû ? Qua ®ã em c¶m nhËn ®îc chung son s¾t. tr«ng c¸ch thÓ hiÖn nçi nhí ngêi yªu..Êm l¹nh " ¬ng cña nµng.

bÕ t¾c tuyÖt väng. . thêi l¹i cã nÐt chung ®Ó diÔn 3. tr«i v« ®Þnh. . + Nhí ngêi yªu. Ngay sau lóc nµy KiÒu ®· NguyÔn Du víi nh©n vËt nh thÕ m¾c lõa Së Khanh ®Ó råi l©m nµo ? vµo c¶nh " Thanh l©u hai lît. xãt xa duyªn ? Em c¶m nhËn nh thÕ nµo vÒ phËn nh h×nh ¶nh " hoa tr«i hoµn c¶nh vµ t©m tr¹ng cña man m¸c ". nhí quª h¬ng . ®au ®ín. Em h·y : ph©n tÝch vµ chøng minh .§iÖp ng÷ " buån tr«ng " -> ®iÖp khóc t©m tr¹ng." III. ngêi ? C¶nh lµ thùc hay h? Mçi c¶nh con hiÕu th¶o. xãt xa.c¶m ? NhËn xÐt c¸ch dïng ®iÖp ng÷ nhËn qua c¸nh buåm thÊp " buån tr«ng" vµ c¸c tõ l¸y ë tho¸ng xa xa. -> Nçi buån c« ®¬n. vµ c¶ sù bµng hoµng ? Th¸i ®é t×nh c¶m cña lo sî. nçi buån tha h? §Æc s¾c nghÖ thuËt ®îc thÓ ¬ng. NghÖ thuËt t¶ c¶nh ngô t×nh. thanh y hai lÇn. KiÒu lµ ngêi thuû chung. nghÜ vÒ cha mÑ -> Häc sinh ®äc 8 c©u cuèi. -> C¶nh ®îc nh×n tõ xa -> giµu mµu s¾c tõ nh¹t -> ®Ëm. §ã Ho¹t ®éng III: Híng dÉn lµ sù c« ®¬n th©n phËn næi tæng kÕt. lßng th¬ng nhí ngêi yªuvµ hiÖn qua ®o¹n trÝch lµ g× ? cha mÑ. ©m thanh tõ tÜnh ®Õn ®éng. Tæng kÕt.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n b¸o ®¸p cha mÑ. * Trong hoµn c¶nh ë lÇu Ngng BÝch : KiÒu lµ ngêi ®¸ng th¬ng nhÊt. Nçi buån c« ®¬n tuyÖt väng t¶ t©m tr¹ng KiÒu. cuèi ®o¹n. KiÒu qua 8 c©u cuèi? + Buån cho c¶nh ngé m×nh nghe tiÕng sãng mµ ghª sî. Gi¸o viªn : 8 c©u th¬ cuèi nhng ngêi ®· quªn c¶nh ngé miªu t¶c¶nh vËt qua t©m tr¹ng b¶n th©n ®Ó nghÜ vÒ Kim ( t¶ c¶nh ngô t×nh ) Träng. ®iÒu ®ã? + Nhí mÑ. 1. ngêi cã tÊm lßng vËt cã nÐt riªng nhng ®ång vÞ tha ®¸ng träng. dù c¶m gi«ng b·o sÏ næi lªn h·i hïng x« ®Èy.C¶nh trong t©m tr¹ng KiÒu. nçi nhí buån tõ man m¸c m«ng lung -> lo ©u kinh sî. vïi dËp cuéc ®êi KiÒu.

. sù viÖc . C. Môc tiªu bµi häc : Gióp häc sinh : . TiÕt 32 : Miªu t¶ trong v¨n b¶n tù sù A.Ph©n tÝch vµ nªu c¶m nhËn cña em ë 8 c©u th¬ cuèi. Ho¹t ®éng V: Híng dÉn häc ë nhµ. . Néi dung : T¸c gi¶ c¶m th¬ng cho t×nh c¶nh cña KiÒu. Häc sinh lµm bµi tËp 1 : NghÖ thuËt t¶ c¶nh ngô t×nh : miªu t¶ c¶nh qua c¸i nh×n cña nh©n vËt ®ång thêi diÔn t¶ t©m tr¹ng nh©n vËt. VÝ dô : * Sù viÖc : Quang Trung ®¸nh ®Òn Ngäc Håi .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n 2. c¶nh vËt . . ca ngîi vÎ ®Ñp thuû chung..Lµm bµi tËp ë SGK ..Häc thuéc lßng ®o¹n trÝch.KÕ s¸ch ®¸nh .RÌn kÜ n¨ng vËn dông mäi ph¬ng thøc biÓu ®¹t trong mét v¨n b¶n B. hµnh ®éng .ThÊy ®îc vai trß cña miªu t¶ . nh©n hËu trong t©m hån KiÒu. . con ngêi trong tù sù . Ho¹t ®éng IV: LuyÖn tËp.. ChuÈn bÞ cña thÇy trß: B¶ng phô. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc * Gi¸o viªn giíi thiÖu bµi b»ng viÖc ý nghÜa cña yÕu tè miªu t¶ trong v¨n b¶n tù sù Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu vai trß cña yÕu tè miªu t¶ trong v¨n b¶n tù sù Gv gäi mét häc sinh ®äc ®o¹n I .Vai trß cña miªu t¶ trong v¨n b¶n tù sù 1.Rót kinh nghiÖm: ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2006.

. loµi vËt .T¶ ngêi : H×nh d¸ng . ? Tõ ®ã em h·y cho biÕt : chØ tr¶ lêi c©u hái viÖc g× .T¶ vËt : §å vËt . c©y cèi . tÝnh t×nh .ChØ lµm yÕu tè phô (bæ trî) . hµnh ®éng .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n trÝch giÆc ? §o¹n trÝch Êy kÓ vÒ viÖc g×? * DiÔn biÕn : Qu©n Thanh ra ? Sù viÖc Êy ®· diÔn ra nh thÕ b¾n phun khãi löa . lµm ch×m cèt truyÖn . con ngêi . qu©n QT nµo ? khiªng v¸n nhÊt tÒ x«ng lªn Qu©n Thanh ®¹i b¹i . sù viÖc cã Gi¸o viªn bæ sung t¸c dông lµm cho c©u chuyÖn trë nªn hÊp dÉn * Nh÷ng d¹ng miªu t¶ thêng sö dông trong v¨n b¶n tù sù : .. YÕu tè miªu t¶ cã t¸c dông nh chø cha tr¶ lêi ®îc c©u hái thÕ nµo ®èi víi v¨n b¶n tù sù . tíng SN§ Hs diÔn ®¹t c¸c c¸c sù viÖc th¾t cæ b»ng ®o¹n v¨n * C¸c chi tiÕt miªu t¶ : ? ChØ ra c¸c chi tiÕt miªu t¶ . tÝnh chÊt . C¸c chi tiÕt m×nh " miªu t¶ Êy nh»m thÓ hiÖn ." Nh©n cã giã b¾c .. b¶n chÊt nh©n vËt . nh÷ng ®èi tîng nµo ? ®¹i b¹i ? T¸c dông cña viÖc sö dông -> T¸c dông : T¹o nªn c¸i yÕu tè miªu t¶ Êy ph«ng . lµm h¹i trong ®o¹n trÝch . V× vËy miªu t¶ kh«ng ®îc lÊn ¸t lêi kÓ . c¸i nÒn . viÖc ®ã diÔn ra nh thÕ nµo ? 2. lµm næi bËt ? NÕu kÓ nh vËy th× nh©n vËt sù viÖc vµ nh©n vËt vua QT cã næi bËt kh«ng ? TrËn * §o¹n v¨n kh«ng cã yÕu tè ®¸nh cã sinh ®éng kh«ng ? T¹i miªu t¶ : sao ? -> Kh«ng sinh ®éng .T¶ c¶nh : c¶nh thiªn nhiªn + sinh ho¹t -> t¹o t×nh huèng cho sù viÖc tiÕn triÓn .Miªu t¶ trong v¨n b¶n tù sù lµ miªu t¶ cô thÓ .. v× chØ ®¬n gi¶n kÓ l¹i c¸c sù viÖc . * YÕu tè miªu t¶ trong v¨n b¶n tù sù .Qu©n T©y S¬n thõa kÕ . Ghi nhí : . t¶ néi t©m -> Kh¾c ho¹ râ nÐt ®Æc ®iÓm . chi tiÕt vÒ c¶nh vËt .

xanh " T¶ ngêi : NDu dïng h×nh ¶nh thiªn nhiªn miªu t¶ 2 chÞ em Thuý KiÒu ë nhiÒu nÐt ®Ñp -> Ch©n dung nh©n vËt t¬i ®Ñp ... néi dung mçi ®o¹n trÝch : Sau 5 phót : §¹i diÖn hai nhãm tr×nh bµy " V©n xem .Häc sinh lµm Bµi tËp 2..vêi ... nh nªm " T¸c dông : C¶nh t¬i s¸ng phï hîp víi x· héi cña nh©n vËt trong ngµy héi ...hoa ghen thua th¾m . §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy: T¶ c¶nh thiªn nhiªn " Ngµy xu©n ... b«ng hoa " " Tµ tµ . Bµi tËp 2 .Häc thuéc ghi nhí .. + T¶ kh«ng khÝ lÔ héi mïa xu©n . Nhãm 2 : T×m yÕu tè t¶ c¶nh trong " C¶nh .Ph©n tÝch gi¸ trÞ cña nh÷ng yÕu tè miªu t¶ Êy trong viÖc thÓ hiÖn ....3 : Häc sinh lµm theo nhãm Gi¸o viªn Híng dÉn cho häc sinh : Bµi 2: Yªu cÇu kÓ vÒ viÖc chÞ em T...ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo : trau dåi vèn tõ Rót kinh nghiÖm : ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2006.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n .yÕu tè miªu t¶ t¹o nªn " x¬ng thÞt " c©u chuyÖn .3 . ®Ó l¹i Ên tîng s©u ®Ëm trong t©m trÝ ngêi ®äc Ho¹t ®éng 2 : II . b¾c ngang " T¶ c¶nh sinh ho¹t : " GÇn xa ...Xu©n "... Híng dÉn luyÖn tËp : Bµi tËp 1 : Häc sinh lµm theo 2 nhãm Nhãm 1 : T×m nh÷ng yÕu tè t¶ ngêi trong " ChÞ em Thuý KiÒu " .. KiÒu ®i ch¬i xu©n + Giíi thiÖu khung c¶nh chung ( miªu t¶ ) vµ chÞ em Thuý KiÒu ®i héi + T¶ c¶nh thiªn nhiªn trªn c¸nh ®ång quª. + C¶nh con ngêi trong lÔ héi ( diÔn biÕn .. sù viÖc ) + C¶nh ra vÒ Bµi 3:: Giíi thiÖu vÎ ®Ñp cña chÞ em Thuý KiÒu Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn häc ë nhµ .Ph©n tÝch gi¸ trÞ cña nh÷ng yÕu tè miªu t¶ Êy . .

Muèn trau dåi vèn tõ tríc hÕt ph¶i rÌn luyÖn ®Ó hiÓu biÕt ®îc ®Çy ®ñ . ®¸p øng mäi nhu cÇu nhËn thøc vµ giao tiÕp cña ngêi ViÖt .B¶ng phô .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n TiÕt 33 : Trau dåi vèn tõ Trêng A. RÌn luyÖn ®Ó n¾m v÷ng nghÜa cña tõ vµ c¸ch dïng tõ * vÝ dô : a) TiÕng ViÖt lµ nghÜa giµu ®Ñp . hs m×nh sö dông ®äc ghi nhí * Râ rµng lµ kh«ng ph¶i do " tiÕng ta nghÌo " mµ do ngêi HS ®äc ®o¹n v¨n cña T« Hoµi viÕt ®· " kh«ng biÕt dïng tiÕng (SGK) ta " . chÝnh x¸c nghÜa vµ c¸ch dïng tõ B. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc. Nh vËy muèn biÕt dïng ? T« Hoµi nãi vÒ vÊn ®Ò g× cã tiÕng ta th× ph¶i n¾m ®îc . Nãi vÒ qui m« th× cã thÓ lµ më réng hay thu hÑp chø kh«ng thÓ nhanh hay chËm ®îc -> Ngêi viÕt kh«ng biÕt chÝnh x¸c nghÜa vµ c¸ch dïng tõ mµ Gv hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc . Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn rÌn luyÖn nghÜa cña tõ vµ c¸ch dïng tõ Gi¸o viªn cho häc sinh ®äc vÝ dô ? Em hiÓu ý kiÕn ®ã nh thÕ nµo ? (néi dung . C. íc tÝnh c) Dïng sai tõ " ®Èy m¹nh " : thóc ®©y cho ph¸t triÓn nhanh lªn .Ph¶i kh«ng ngõng trau dåi vèn tõ * vÝ dô 2 : a) Dïng thõa tõ "®Ñp "v× " th¾ng c¶nh " cã nghÜa lµ "c¶nh ®Ñp " b) Dïng sai tõ " dù ®o¸n " v× dù ®o¸n cã nghi· lµ : §o¸n tríc t×nh h×nh cã thÓ x¶y ra trong t¬ng lai -> ChØ nªn dïng lµ : Pháng ®o¸n . Môc tiªu cÇn ®¹t : Gióp häc sinh : . lêi nãi gåm mÊy ý ? khuyªn ta ®iÒu g× ?) Gv treo b¶ng phô ghi VD I2: ? X¸c ®Þnh lçi diÔn ®¹t? gi¶i thÝch v× sao cã nh÷ng lçi nµy ? I .HiÓu ®îc tÇm quan träng cña viÖc trau dåi vèn tõ . ChuÈn bÞ cña thÇy trß: .

§o¹t : chiÕm ®îc phÇn chiÕn th¾ng .7 .Gióp Häc sinh : .ChuÈn bÞ : viÕt bµi tËp lµm v¨n sè 2 .6 . Dù ®o¸n -> pháng ®o¸n .HËu qu¶ : kÕt qu¶ xÊu . Muèn g×n gi÷ sù trong s¸ng vµ giµu ®Ñp cña ng«n ng÷ d©n téc ph¶i häc tËp lêi ¨n tiÕng nãi cña hä . Môc tiªu cÇn ®¹t : . C¶m xóc -> C¶m ®éng .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n liªn quan ®ªn viÖc trau dåi vèn ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c nghÜa tõ ? cña tõ vµ c¸ch dïng ? Qua c©u chuyÖn cña T« Hoµi * Ghi nhí : SGK . Thµnh lËp -> thiÕt lËp d. vèn tõ .. dù tÝnh Bµi 4 : B×nh luËn ý kiÕn : TiÕng ViÖt cña chóng ta lµ mét ng«n ng÷ trong s¸ng vµ giµu ®Ñp .V¨n tù sù Rót kinh nghiÖm : ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2006. TiÕt 34 . LuyÖn tËp Bµi tËp 1: Hs lµm bµi tËp theo nhãm : .Lµm bµi tËp : 2 . .Nhµ v¨n T« Hoµi nãi ®Õn viÖc Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn ph¶i " häc lêi ¨n tiÕng nãi cña luyÖn tËp nh©n d©n " ®Ó trau dåi vèn tõ cña m×nh .8 . III .Trinh tó : Sao trªn trêi Bµi tËp 3 : söa lçi dïng tõ a. Im lÆng .v¾ng lÆng . RÌn luyÖn ®Ó lµm t¨ng HS ®äc to ghi nhí .Ph¶i rÌn luyÖn ®Ó biÕt thªm nh÷ng tõ cha biÕt ®Ó lµm t¨ng vèn tõ . c¶m phôc c.V¨n tù sù A.35 : ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 2 . em rót ra bµi häc g× ? II.5 . Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn häc ë nhµ . §iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn tríc hÕt qua ng«n ng÷ cña nh©n d©n . yªn tÜnh b.

tr×nh baú B. con ngêi .BiÕt vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®Ó thùc hµnh viÕt mét bµi v¨n tù sù kÕt hîp víi miªu t¶ c¶nh vËt . KÕt bµi: . ChuÈn bÞ : Gi¸o viªn ra ®Ò . Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y .RÌn luyÖn kÜ n¨ng diÔn ®¹t .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n . cã mét vÞ trÝ c«ng viÖc naß ®ã Cã sù kÕt hîp yÕu tè miªu t¶ vµ tù sù Ho¹t ®éng3: Häc sinh lµm bµi -Gv thu bµi *§¸p ¸n : 1.Giíi thiÖu hoµn c¶nh. lÝ do vÒ th¨m trêng cò .KÕt thóc buæi th¨m nh thÕ nµo? 3.Suy nghÜ vÒ ng«i trêng.häc Ho¹t ®éng 1 :Gi¸o viªn chÐp ®Ò lªn b¶ng –Häc sinh ghi ®Ò §Ò bµi Tëng tîng hai m¬i sau vµo mét mïa hÌ em vÒ th¨m trêng cò . Th©n bµi: . Høa hÑn víi b¹n ngµy häp líp .C¶m xóc cña “t«i” 2.vÞ trÝ cña m×nh khi viÕt th cho b¹n .H·y viÕt th cho mét ngêi b¹n häc håi Êy kÓ l¹i buæi th¨m trêng ®Çy xóc ®éng ®ã Ho¹t ®éng2 : Híng dÉn häc sinh lµm bµi -X¸c ®Þnh thÓ lo¹i :ViÕt th – tù sù -Néi dung : KÓ vÒ buæi th¨m trêng vµo mét ngµy hÌ sau 20 n¨m xa c¸ch -Yªu cÇu: Tëng tëng ®· trëng thµnh.Më bµi : . . Häc sinh «n tËp C.Miªu t¶ c¶nh tîng ng«i trêng vµ nh÷ng ®æi thay (g¾n víi c¶nh ngµy hÌ) + Nhµ trêng líp häc nh thÕ nµo? + C¶nh thiªn nhiªn ra sao? .T©m tr¹ng cña m×nh + Trùc tiÕp xóc ®éng nh thÕ nµo? + Kû niÖm gîi vÒ lµ g×? + Kû niÖm víi ngêi viÕt th .KÕt thóc th Híng dÉn häc ë nhµ: So¹n bµi M· Gi¸m Sinh mua KiÒu. hµnh ®éng . Rót kinh nghiÖm: .

bÞ trµ ®¹p .ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß .§äc thuéc lßng ®o¹n trÝch : T.NguyÔn §×nh ChiÓuA.N¾m ®îc cèt truyÖn vµ nh÷ng ®iÒu c¬ b¶n vÒ t¸c gi¶ .Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp häc sinh : -HiÓu ®îc tÊm lßng nh©n ®¹o cña NguyÔn Du: khinh bØ vµ c¨m phÉn s©u s¾c bän bu«n ngêi. KiÒu NguyÖt Nga B. hiÓu ®îc kh¸t väng cøu ngêi .C¶m nhËn cña em vÒ nh©n vËt T. Môc tiªu cÇn ®¹t : Gióp Häc sinh : .häc : * KiÓm tra bµi cò : .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n n¨m 2006 Trêng ngµy 18 th¸ng 10 TuÇn 8 . ®au ®ín. ChuÈn bÞ : Tranh ch©n dung NguyÔn §×nh ChiÓu C. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y .Qua ®o¹n trÝch .KiÒu b¸o ©n b¸o o¸n .TiÕt 36 . xãt xa tríc thùc tr¹ng con ngêi bÞ h¹ thÊp.cö chØ B.TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : * KiÓm tra bµi cò: §äc thuéc lßng ®o¹n trÝch “ kiÒu ë lÇu ngng bÝch” * Giíi thiÖu bµi :Giao Ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2006.ThÊy ®îc nghÖ thuËt miªu t¶ nh©n vËt cña t¸c gi¶: kh¾c ho¹ tÝch c¸ch qua diÖn m¹o.39 : Lôc V©n Tiªn cøu KiÒu NguyÖt Nga .37 : M· Gi¸m Sinh mua KiÒu ( TrÝch TruyÖn KiÒu ) A.lêi b×nh C .KiÒu qua §o¹n trÝch nµy * Bµi míi : GTB : Cè thñ tíng Ph¹m V¨n §ång tõng nãi vÒ NguyÔn §×nh ChiÓu . TiÕt 38 . t¸c phÈm . gióp ®êi cña t¸c gi¶ vµ phÈm ch©t cña hai nh©n vËt : Lôc v©n Tiªn .

Lôc V©n Tiªn vµ KNN gÆp l¹i nhau => T¸c phÈm mét thiªn tù truyÖn . song cµng nh×n cµng s¸ng .KÕt cÊu ch¬ng håi : Víi môc ®Ých truyÒn ®¹o lÝ lµm ngêi . TØnh Gia §Þnh .Lµ ngêi cã nghÞ lùc chiÕn ®Êu ®Ó sèng vµ cèng hiÕn cho ®êi (gÆp nhiÒu bÊt h¹nh nhng vÉn vît qua ®îc ) .nhµ th¬ yªu níc vÜ ®¹i cña nh©n d©n miÒn nam thÕ kØ XX . T¸c phÈm : Lôc V©n Tiªn (2082 c©u ) . Tãm t¾t t¸c phÈm : 4 phÇn . em h·y t×m nh÷ng t×nh tiÕt cña truyÖn trïng víi cuéc ®êi cña N§C ? ? Sù kh¸c biÖt ë cuèi truyÖn cã ý nghÜa g× ? Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn ®äc vµ ph©n tÝch ®o¹n trÝch Häc sinh ®äc vµ nªu ®¹i ý ®o¹n trÝch I.Lµ t¸c phÈm xuÊt s¾c nhÊt cña «ng . VÞ trÝ ®o¹i trÝch : SGk II. nhng tho¹t nh×n cha thÊy s¸ng .PhÇn cuèi : nãi lªn íc m¬ vµ kh¸t väng ch¸y báng cña nguyÔn §×nh ChiÓu 4.Cã lßng yªu níc vµ tinh thÇn bÊt khuÊt chèng ngo¹i x©m 2.Lôc v©n Tiªn ®¸nh cíp cøu KiÒu NguyÖt Nga . Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn t×m hiÓu chung : Häc sinh ®äc chó thÝch ? Tõ cuéc ®êi cña N§C em ®¸nh gi¸ nh thÕ nµo vÒ con ngêi nµy? Gi¸o viªn bæ sung më réng ? H·y nªu mét vµi nÐt vÒ sù nghiÖp v¨n ch¬ng cña NguyÔn §×nh ChiÓu ? §Æc ®iÓm kÕt cÊu vµ tÝnh chÊt truyÖn cã g× kh¸c so víi T. chµng .1854 tríc khi thùc d©n ph¸p x©m lîc .KiÒu ? (Gi¸o viªn bæ sung) Gi¸o viªn b×nh Häc sinh ®äc tãm t¾t t¸c phÈm mét Häc sinh ®äc tãm t¾t l¹i T¸c phÈm lµ mét thiªn tù truyÖn .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n Trªn trêi cã nh÷ng v× sao cã ¸nh s¸ng kh¸c thêng .§Æc ®iÓm thÓ lo¹i : truyÖn kÓ h¬n lµ ®Ó ®äc -> chó träng hµnh ®éng nh©n vËt 3.1888) . T×m hiÓu chung 1.NguyÔn §×nh ChiÓu . quª ë lµng T©n Thíi . Häc sinh xem tranh ch©n dung NguyÔn §×nh ChiÓu.lµ truyÖn th¬ n«m : .Lôc V©n Tiªn gÆp n¹n mµ vÉn gi÷ lßng chung thuû .lµ mét trong nh÷ng ng«i sao nh thÕ . T¸c gi¶ (1822 . Ph©n tÝch : * §¹i ý : §o¹n trÝch kÓ vÒ c¶nh LVT ®I thi gÆp bän cíp .

LÝ do ®¸nh cíp : ThÊy d©n ? Qua ®ã em cã nhËn xÐt g× ch¹y lo¹n . ®éng viªn ? H×nh ¶nh KNN ë ®©y ®îc + §îc ®Ò nghÞ tr¶ ¬n -> tõ . ®«ng quan . quyÕt chiÕn ®Êu tiªu diÖt c¸i ¸c ) . Nh©n vËt Lôc V©n Tiªn: chµng thÓ hiÖn ë nh÷ng hµnh ®éng nµo ? ? Lôc V©n Tiªn ®· hµnh ®éng Hµnh ®éng tiªu diÖt kÎ ¸c : chèng bän ¸c nµo ? . bÊt nh©n phi nghÜa ? LÝ do ®¸nh cíp ? . t¶ ®ét h÷u x«ng -> lµ anh dòng ( kh«ng nghÜ ®Õn b¶n th©n . NguyÖt Nga c¶m kÝch muèn t¹ Qua ®o¹n trÝch em h·y cho ¬n chµng nhng V©n Tiªn tõ biÕt Lôc V©n Tiªn ®· lµm ®îc chèi nh÷ng viÖc g× ? TÝnh c¸ch cña 1.Bän Phong Lai . ? Nh÷ng ngêi V©n Tiªn ®ng ra hïng m¹nh ) ngêi cã nghÜa khÝ b¶o vÖ lµ ai? (v× bªnh vùc kÎ yÕu .D©n chóng ph¶I ch¹y lo¹n vµ ? Em c¶m nhËn ®îc g× vÒ V©n KNN nh÷ng ngêi kh«ng quen Tiªn qua nh÷ng hµnh ®éng biÕt nhng ®ang bÞ bän cíp tÊn trªn vµ tõ chèi lêi ®Ò nghÞ tr¶ c«ng .lò giÆc cíp ? V©n Tiªn ®· gÆp bon cøop chuyªn nghiÖp . ¬n cñ KNN ? . vèn chØ lµ häc trß quen víi bót nghiªn s¸ch vë .Hoµn c¶nh : V©n Tiªn 16 tuæi .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ®¸nh tan vµ cøu ®îc KNN . ngêi cã tµi n¨ng ( tiªu diÖt ®îc bän cíp chuyªn nghiÖp . biÕt cã vÒ nh©n vËt Lôc V©n Tiªn ? giÆc cíp .mµ s½n sµng x¶ th©n ) . trong hoµn c¶nh nµo ? nhiÒu lÝnh .mét viÖc nghÜa . hái th¨m .§ã lµ mét TriÖu Tö Long thø hai : * Hµnh ®éng b¶o vÖ ngêi lµnh : . th¨m hái ©n cÇn . x«ng vµo ®¸nh .Næi giËn l«i ®×nh . . nµo ? .Xö sù : + ThÊy ngêi ®îc cøu lµ phu n÷ -> kh«ng lîi dông + ThÊy chÞ em KNN than khãc -> t×m c¸ch an ñi . ®ang vÒ nhµ ? V©n Tiªn ®¸nh cíp nh thÕ chuÈn bÞ ®i thi .

liªn thiÕp . hµo hiÖp . biÕt ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ nghÖ quÝ träng gi÷ g×n phÈm h¹nh thuËt miªu t¶ nh©n vËt qua cña ngêi con g¸i .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n kh¾c ho¹ chñ yÕu qua chi tiÕt chèi nµo ? -> Lôc v©n tiªn lµ con ngêi ? Ch©n dung KNN ®îc t¸c gi¶ chÝnh trùc . c¶m nh©n ®îc nh÷ng nÐt ®Ñp b¶o toµn phÈm h¹nh .cã c¸ch hµnh nh÷ng h×nh ¶nh nµo ? NghÖ xö cña c¸c bËc h¶o h¸n => Lôc thuËt g× ? v©n tiªn lµ mét h×nh ¶nh ®Ñp . mùc thíc . mùc thíc . xin l¹y . Gi¸o viªn : NÐt ®Ñp t©m hån xin tha . cã hiÕu nghe lêi cha mÑ . ¡n ë cã tríc cã sau . nh÷ng + RÊt b¨n kho¨n bèi rèi v× con ngêi bao giê còng rÊt xem hoµn c¶nh hiÖn t¹i khong thÓ träng ¬n nhgi· " ¥n ai mét chót tr¶ ¬n ch¼ng quªn " + Ch©n thµnh mêi V©n Tiªn Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn tæng vÒ nhµ ®Ó tr¶ ¬n kÕt => KNN lµ mét ngêi cã gi¸o dôc . nµo trong t©m hån KNN ? + Xng h« tr©n träng . biÕt nãi n¨ng ®o¹n trÝch ? khiªm nhêng . NghÖ thuËt : * NghÖ thuËt miªu t¶ nh©n vËt: .Ch©n dung KNN: + Gia ®×nh : Cha lµm quan .Lêi tho¹i ®¸p lêi v©n tiªn . ®ã ®· lµm cho h×nh ¶nh KNN -> C¸ch nãi n¨ng v¨n vÎ dÞu chinh phôc ®îc t×nh c¶m yªu dµng . ch©n thµnh ? §Æc ®iÓm nµy gÇn gièng víi lo¹i truyÖn nµo mµ em ®· häc ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ ng«n ng÷ cña t¸c gi¶ trong ®o¹n III. khiªm nhêng : Qu©n tö . h×nh ¶nh lÝ tëng mµ t¸c gi¶ göi g¾m niÒm tin vµ íc väng ®em ®Õn x· héi c«ng b»ng 2. mÕn cña nh©n d©n . Tæng kÕt trÝch ? 1. Nh©n vËt KiÒu NguyÖt Nga . ®ang ®Õn chç cha ®Ò lÊy chång + RÊt hiÓu ¬n nghÜa to lín cña ? Qua nh÷ng øng xö ®ã em V©n Tiªn víi m×nh : Cøu m¹ng . nh©n giíi thiÖu nh thÕ nµo ? B»ng hËu träng nghÜa.

cßn bän cíp th× hèng h¸ch .Lêi ®èi tho¹i cña V©n Tiªn víi KNN th× mÒm máng .Ng«n ng÷ th¬ ®a d¹ng phï hîp víi diÔn biÕn t×nh tiÕt . xóc ®éng ch©n thµnh 2.Häc thuéc ®o¹n trÝch . b×nh dÞ .B×nh luËn c©u th¬ " Lµm ¬n … tr¶ ¬n " . néi t©m . lêi nãi -> §©y lµ c¸ch kh¾c ho¹ tÝnh c¸ch nh©n vËt cña tru cæ d©n gian * Ng«n ng÷ ngêi kÓ chuyÖn . .ChuÈn bÞ bµi " Miªu t¶ néi t©m trong v¨n b¶n tù sù " Ngµy20 th¸ng10 n¨m 2006.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n . Môc tiªu cÇn ®¹t : . mang ? C¶m nhËn cña em sau khi häc tÝnh chÊt khÈu ng÷ . nam bé -> cã kh¶ n¨ng Häc sinh ®äc to ghi nhí SGK phæ biÕn réng r·i trong nh©n d©n lao ®éng nam bé . kiªu c¨ng .HiÓu ®îc vai trß cña miªu t¶ néi t©m vµ mèi quan hÖ gi÷a néi t©m víi ngo¹i h×nh trong khi kÓ chuyÖn . Ghi nhí : SGK 4 : Híng dÉn häc ë nhµ .Méc m¹c .Chñ yÕu m« t¶ qua hµnh ®éng .Kh«ng chó träng ®Õn ngo¹i h×nh . mµu xong ®o¹n trÝch s¾c . TiÕt 40: Miªu t¶ néi t©m trong v¨n b¶n tù sù A.Lêi ®èi tho¹i cña V©n Tiªn víi cíp th× ®Çy phÉn né . cö chØ .

ChuÈn bÞ cña thÇy trß : C.Häc sinh häc thuéc lßng ®o¹n trÝch " KiÒu ë lÇu Ngng BÝch " Häc sinh lµm Bµi tËp theo 2 nhãm : ? Nhãm 1 : 1. Vµ ngîc l¹i VD : ë ®o¹n " KiÒu … bÝch " t¶ c¶nh thiªn nhiªn gióp ngêi ®äc c¶m nhËn ®îc nçi buån c« ®¬n .Gi¸o viªn kÕt luËn . nh÷ng cö chØ . VÝ dô : §o¹n trÝch " KiÒu … BÝch" * §o¹n th¬ t¶ c¶nh s¾c bªn ngoµi : 6 c©u ®Çu . nh÷ng ®o¹n t¶ c¶nh s¾c thiªn nhiªn .RÌn kÜ n¨ng kÕt hîp kÓ chuyÖn víi miªu t¶ néi t©m nh©n vËt khi viÕt bµi v¨n tù sù B. t¶ vËt . miªu t¶ néi t©m cã t¸c dông nh thÕ nµo ®èi víi viÖc kh¾c ho¹ nh©n vËt trong v¨n b¶n tù sù ? Häc sinh th¶o luËn trong 5 phót : Líp nhËn xÐt .§èi tîng miªu t¶ trong v¨n b¶n tù sù lµ nh÷ng yÕu tè nµo ? * Giíi thiÖu bµi míi: Trong tù sù . t¶ sù vËt .Miªu t¶ cã vai trß nh thÕ nµo trong v¨n tù sù ? . nh÷ng c¶m xóc . lÎ loi .cßn gäi lµ t¶ c¶nh ngô t×nh . Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn t×m hiÓu yÕu tè miªu t¶ néi t©m trong v¨n b¶n tù sù .KiÒu ? 2. L¹i cßn cã nh÷ng rung ®éng . nh÷ng c©u th¬ t¶ c¶nh cã mèi quan hÖ nh thÕ nµo víi viÖc thÓ hiÖn néi t©m nh©n vËt ? (DÊu hiÖu nhËn biÕt ) ? Nhãm 2 : 1. T×m nh÷ng c©u th¬ miªu t¶ t©m tr¹ng cña T. bÕ t¾c tuyÖt väng cña KiÒu * §o¹n 8 c©u gi÷a miªut t¶ t©m tr¹ng cña KiÒu b»ng c¸ch .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n . hµnh ®éng cña nh©n vËt … lµ nh÷ng ®èi tîng cã thÓ nghe nh×n … ®îc mét c¸ch trùc tiÕp . hoµn c¶nh mµ ngêi viÕt cho ta thÊy ®îc t©m tr¹ng bªn trong cña nh©n vËt . 8 c©u cuèi -> Miªu t¶ bªn ngoµi bao gåm c¶nh s¾c thiªn nhiªn vµ ngo¹i h×nh cña con ngêi sù vËt … cã thÓ quan s¸t trùc tiÕp ®îc gi÷a miªu t¶ hoµn c¶nh . t¶ ngo¹i h×nh nh©n vËt . nh÷ng ý nghÜ . T×m hiÓu yÕu tè miªu t¶ néi t©m trong v¨n b¶n tù sù 1.häc * KiÓm tra bµi cò : . Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y . I. ngo¹i h×nh vµ miªu t¶ néi t©m cã mèi quan hÖ víi nhau tõ miªu t¶ ngo¹i h×nh . bæ sung.®au ®ín xãt xa . T×m nh÷ng c©u th¬ t¶ c¶nh ? 2. kh«ng thÓ quan s¸t ®îc mét c¸ch trùc tiÕp mµ ph¶i c¶m nhËn . t©m t t×nh c¶m cña nh©n vËt . VËy miªu t¶ néi t©m cã vai trß nh thÕ nµo trong v¨n b¶n tù sù bµi häc bµi häc h«m nay chóng ta sÏ t×m hiÓu.§ã chÝnh lµ miªu t¶ néi t©m nh©n vËt .

Miªu t¶ bªn ngoµi cã ®èi tîng kh¸ phong phó: c¶nh vËt. . nghÜ vÒ cha mÑ chèn quª nhµ ai ch¨m sãc . VD2: T¸c gi¶ miªu t¶ néi t©m Gi¸o viªn tæng kÕt . cö ®äc to ghi nhí.Gi÷a miªu t¶ bªn ngoµ vµ miªu t¶ néi t©m cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau: t¶ c¶nh . §Ó x©y dùng nh©n vËt nhµ v¨n thêng miªu t¶ ngo¹i h×nh vµ miªu t¶ néi t©m.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n nªu trùc tiÕp nh÷ng suy nghÜ bªn trong cña KiÒu : nghÜ vÒ th©n phËn c« ®¬n . b¬ v¬ n¬i ®Êt kh¸ch . t¸i hiÖn nh÷ng tr¨n Häc sinh ®äc môc 2 SGK. r»n vÆt cña l·o H¹c sau khi b¸n CËu Vµng. Ghi nhí SGK.Häc sinh b»ng c¸ch miªu t¶ nÐt mÆt. hoµn c¶nh nh©n vËt. c¶m nhËn ®îc bµng gi¸c quan.Häc sinh x¸c ®Þnh yªu c©u gi¸n tiÕp th«ng qua t×nh cña bµi tËp 1. chØ. nh÷ng dung ? NhËn xÐt c¸ch miªu t¶ néi ®éng tinh vi trong t×nh c¶m t©m nh©n vËt cña t¸c gia. d»n vÆt. phông dìng lóc tuæi giµ … . tÝnh c¸ch nh©n ra nhËn xÐt g× vÒ miªu t¶ bªn vËt. Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn t×nh c¶m.Nh©n vËt lµ yÕu tè quan träng nhÊt cña t¸c phÈm tù sù. ngo¹i h×nh nh©n vËt -> ta cã thÓ quan s¸t ®îc trùc tiÕp. cña nh©n vËt. 2. ngoai vµ miªu t¶ néi t©m nh©n vËt. . huèng. . V× thÕ miªu t¶ néi t©m cã vai trß vµ t¸c dung rÊt to lín trong viÖc kh¾c ho¹ ? Qua ph©n tÝch vÝ du em rót ®Æc ®iÓm. trë. diÔn biÕn cña t©m luyÖn tËp.Miªu t¶ néi t©m: suy nghÜ. tr¹ng -> ta kh«ng quan s¸t mét Bµi tËp : c¸ch trùc tiÕp mµ c¶m nhËn .Miªu t¶ néi t©m nh»m kh¾c ho¹ "ch©n dung t tëng" cña nh©n vËt. cña nh©n -> DiÔn t¶ t©m tr¹ng ®au ®ín. .

Häc sinh viÕt .Ng«i kÓ: Sè 1 (KiÒu). ? §o¹n th¬ miªu t¶ néi t©m KiÒu? (4 c©u). ngµy …. . Bµi tËp 2: .Häc sinh lµm bµi tËp 3. TuÇn 9: TiÕt 41: Lôc V©n Tiªn gÆp n¹n (TrÝch truyÖn Lôc V©n Tiªn .Gi¸o viªn ®äc ®o¹n mÉu. + KiÒu mêi ho¹n Th ®Õn vµ chµo tha nh thÕ nµo? + KiÒu nãi víi Ho¹n Th nh÷ng g×? + Ho¹n Th bµo ch÷a ra sao? Häc sinh viÕt ®o¹n v¨n tr×nh bµy trong 5 phót . ? ViÕt thµnh v¨n xu«i. . hiÓu râ thªm h×nh thøc bªn ngoµi cña con ngêi. ®äc ®o¹n mÉu. ? T×m c©u th¬ miªu t¶ ch©n dung bªn ngoµi cña M· G¸m Sinh (10 c©u).So¹n bµi: Lôc V©n Tiªn gÆp n¹n Thø …. th¸ng…. .gi¸o viªn nhËn xÐt. Luþen tËp.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ®Ó ngô t×nh. . + Cho mêi Thóc Sinhvµo (t¶ h×nh ¶nh Thóc Sinh). + KiÒu nãi víi Tóc Sinh nh tÕ nµo -> … + Nãi víi Thóc Sinh vÒ Ho¹n Th ra sao.l¬pø nhËn xÐt . X¸c ®Þnh sù viÖc.NgyÔn §×nh ChiÓu) A.Ng«i kÓ: Sè 1 (KiÒu) hoÆc sè . n¨m. Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp häc sinh: . hoÆc qua néi t©m ®Ó lÝ gi¶i.. II. miªu t¶ nh©n vËt tiÕn tr×nh M· Gi¸m Sinh ma KiÒu nh thÕ nµo? .Nh©n vËt chÝnh: M· Gi¸m Sinh -> miªu t¶ vÎ ngoµi. Ho¹t ®éng : Híng dÉn häc ë nhµ.tr×nh bµy trong 5 phót . .Tr×nh tù: + KiÒu më toµ ¸n xÐt xö. nh©n vËt chÝnh.Miªu t¶ néi t©m Thóy KiÒu.

Chñ ®Ò: Sù ®èi lËp gi÷a c¸i thiªn vµ c¸i ¸c.§éng c¬: §è kÞ.Hµnh ®éng: §Èy chµng xuèng . trß Lôc V©n Tiªn rÊt bi ®¸t… ? TrÞnh H©m quyÕt t×nh h·m h¹i V©n Tiªn lµ v× sao? Häc sinh ph¸t biÓu Gi¸o viªn b×nh. ph©n tÝch ®o¹n trÝch.Gi¸o 1.KÕ ho¹ch: Ph©n t¸n thÇy trß V©n Tiªn (khi chµng bÞ mï) => ? Ph©n tÝch nh÷ng hµnh ®«ng téi ¸c ngÊm vµo m¸u. 1. lo cho ®êng tiÕn th©n cña m×nh. ? H¾n ®· lªn kÕ ho¹ch vµ hµnh ®«ng nh thÕ nµo? . Bã côc: .Gi¸o viªn híng dÉn ®äc . Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn tim hiÓu chung vÒ ®o¹n trÝch. I.Gi¸o viªn tãm t¾t chuyÖn ë bµi tríc. . t×nh c¶m vµ lßng tin cña t¸c gi¶ göi g¾m n¬i nh÷ng ngêi lao ®éng b×nh thêng.häc TiÕn tr×nh tæ chiÕu c¸c ho¹t ®éng d¹y häc. T©m ®Þa vµ hµnh ®éng viªn g¶i thÝch t×nh c¶nh thÇy ®éc ¸c cña TrÞnh H©m. 3. 2.Qua ph©n tÝch sù ®èi lËp gi÷a c¸i thiÖn . . ? §o¹n trÝch kÓ sù viÖc Lôc V©n Tiªn gÆp n¹n nh thÕ nao? ? T×m chñ ®Ò cña ®o¹n trÝch? ? T× bè côc cña ®o¹n trÝch. * KiÓm tra bµi cò. II. . + §o¹n sau: Miªu t¶ viÖc lµm nh©n ®øc cïng cuéc sèng trong s¹ch. §äc: DiÔn c¶m. C. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y .Gi¸o viªn ®äc mÉu. §äc vµ ph©n tÝch h×nh ¶nh (V©n Tiªn ®anh cíp? C¶m nhËn cña em vÒ nh©n vËt Lôc V©n Tiªn? * Bµi míi: . . ganh ghÐt tµi n¨ng.Bè côc: + 8 c©u th¬ ®Çu: Hµnh ®éng téi ¸c cña TrÞnh H©m.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n . nhËn biÕt ®îc th¸i ®é. . nh©n c¸ch cao c¶ Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn häc . Ph©n tÝch: Häc sinh ®äc 8 c©u ®Çu. t¸o b¹ vµ t©m ®Þa cña h¾n víi . B.c¸i ¸c trong ®o¹n th¬.T×m hiÓu vµ ®¸nh gi¸ nghÖ thuËt s¾p xÕp t×nh tiÕt vµ nghÖ thuËt ng«n tõ trong ®o¹n trÝch. Chó thÝch: SGk.nhËn xÐt.cña Ng «ng. T×m hiÓu chung. ChuÈn bÞ cña thÇy trß: TruyÖn Lôc V©n Tiªn.mot Häc sinh ®äc .

Ng «ng nãi víi V©n Tiªn: " nµo? + Mêi ch¶ng ë l¹i -> TÊm lßng hµo hiÖp s½n lßng cu mang => Gi¸o viªn b×nh. Tæng kÕt: . ©m mu kÕ ho¹ch s¾p ®Æt kÜ lìng. níc råi gi¶ vê kªu cøu -> hµnh ? NhËn xÐt g× vÒ ®o¹n th¬ tù ®«ng bÊt nh©n. Tiªn ®îc t¸c gi¶ mieu t¶ nh thÕ . thiÖn nhiªn. ? C¶nh Ng÷ «ng vµ c¶nh gia . ®îc mèi ch©n t×nh cña gia ? Sau khi V©n Tiªn tØnh l¹i Ng ®×nh Ng «ng víi ngêi bÞ n¹n… «ng ®· nãi víi chµng nh thÕ . 2. kÓ l¹i sù … h¬ mÆt mµy" ®Ó lµm râ viÖc mét c¸ch tù nhiªn. ngoµi vßng danh lîi. con ngêi lao ®«ng b×nh thêng -> quan ®iÓm nh©n d©n rÊt tÕn bé v× sÊu ¸c thêng lÉn sau mò cao ¸o dµi. chu ®¸o cña mäi ngêi -> lßng ch©n t×nh cña gia ®×nh Ng «ng víi ngêi bÞ n¹n m©u thuÈn víi hµnh ®éng cña TrÞnh H©m.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n b¹n. chÆt chÏ -> T×nh tiÕt s¾p xÕp hîp lÝ. bÊt nghÜa h¹i sù nµy? ngêi h¹i b¹n trong c¶nh b¬ v¬. tÝch c¶m nhËn cña em vÒ cuéc tù do phãng kho¸ng. chñ m×nh "Rµy roi … ch¬i ? Em hiÓu ®îc g× vÒ t×nh c¶m tr¨ng". chê". sù ®é lîng bao dung nh©n ¸i C¸i thiÖn cßn ®îc bÓu hiÖn qua kh«ng tÝnh to¸n.Hµnh ®«ng khÈn tr¬ng. ©n nµo? NhÞp th¬ ra sao? cÇn. ? Ph©n tÝch hai c©u "Hèi con . c¶ nhµ ®×nh ch÷a ch¹y cho Lôc V©n ch¹y ch÷a cho chµng. cña t¸c gi¶ qua viÖc x©y dùng * T¸c gi¶: Göi g¾m kh¸t väng nh©n vËt nµy.C©u th¬ méc m¹c. => Hµnh ®«ng cã toan tÝnh. III. gîi t¶ ®iÒu ®ã. H·y ®äc ®o¹n cuèi vµ ph©n Trong s¹ch. * Cuéc sèng cña Ng «ng. diÔn bÕn hµnh ®«ng nhanh gän Häc sinh ®äc do¹n cßn l¹i. ®Çy ¾p niÒm vui bëi ngêi lao ®éng tù do lµm Gi¸o viªn b×nh. cßn c¸i tèt ®Ñp ë bÒn v÷ng ë nh÷ng ngêi nghÌo Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn nh©n hËu vj tha. ViÖc lµm cña Ng «ng. "Dèc lßng…h¸ cuéc sèng ®Ñp cña «ng Ng. niÒm tin vÒ c¸i thiÖn.Ng «ng vít v©n Tiªn. tæng kÕt. bÇu b¹n víi sèng ®ã cña nh©n d©n chµi.

. ..H×nh tµnh sù quan t©m vµ u mÕn ®èi víi v¨n häc ®Þa ph¬ng. V¨n häc hiÖn §¹i: Tõ 1945 - . n¨m 200.Häc thuéc ®o¹n th¬. Môc tiªu cÇn ®¹t : Gióp Häc sinh : .LËp dµn ý: Ph©n tÝch nh©n v©t Ng «ng vµ TrÞnh H©m qua ®o¹n trÝch. .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ? Tr×nh bµy nh÷ng c¶m nhËn 1.t¸c pÈm tiªu biÓu cña ®Þa ph¬ng. A. cho lµ hay nhÊt? 2.Gi¸o viªn cho mét sè nhãm giíi I.Ng«n ng÷ binh dÞ. c¸c t¸c gi¶ tiªu biÓu.ChuÈn bÞ bµi: Ch¬ng tr×nh ®Þa ph¬ng phÇn V¨n. Häc sinh ®äc ghi nhí. B. h×nh ¶nh kho¸ng ®¹t. C. V¨n häc cæ . C¸c t¸c gi¶ .trang 121). nh©n c¸ch cao c¶ vµ tan tÝnh thÊp hÌn -> gØ g¾m lßng tin t×nh c¶m víi nh©n d©n lao ®éng. Néi dung: ? Kh¸i qu¸t néi dung ®o¹n Sù ®èi lËp thiÖn vµ ¸c gi÷a trÝch. Ho¹t ®éng 5: Híng dÉn häc ë nhµ. NghÖ thuËt: cña em vÒ gi¸ trÞ nh©n vËt? . ngµy …. t×m hiÓu c¸c t¸c gi¶. 1. ChuÈn bÞ cña thÇy trß: . th¸ng …. . TiÕt 42: Ch¬ng tr×nh ®Þa ph¬ng phÇn v¨n. t¸c ph©m v¨n häc ë ®Þa ph¬ng. . Häc sinh lµm bµi tËp ë phÇn (tËp SGK .Bæ sung vµo vèn hiÓu biÕt vÒ v¨n häc ®Þa ph¬ng b»ng viÖc n¾m ®îc nh÷ng t¸c gi¶ vµ mét sè t¸c phÈm tõ sau n¨m 1975 viÕt vÒ dÞa ph¬ng m×nh. t¸c phÈm tiªu biÓu cña ®i¹ ph¬ng. 2. Häc sinh lµm vÖc theo nhãm .häc Ho¹t ®éng 1: Thèng kª c¸c s¸ng t¸c v¨n häc ®Þa ph¬ng. giµu c¶m §äc ®o¹n th¬ giµu c¶m xóc em xóc. Ho¹t ®éng 4: LuyÖn tËp. Thø …. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y .Häc sinh su tÇm.Bíc ®Çu biÕt c¸ch su tÇm t×m hiÓu vÒ t¸c gi¶.

? XÐt vÒ ®Æc ®iÓm cÊu t¹o tõ ®¬c chia thµnh mÊy lo¹i? ? ThÕ nµo lµ tõ ®¬n? Cho vÝ dô? ? ThÕ nao lµ tõ phøc? Cho vÝ dô? ? Tõ phøc gåm mÊy lo¹i? Cho vÝ dô? ? ThÕ nµo lµ tõ ghÐp? Cho vÝ I. chÝnh x¸c.trß: . Häc sinh ®äc. linh ho¹t. Tõ Tõ ®¬n: Lµ tõ chØ gåm mét tiÕng.44: Tæng kÕt tõ vùng A.T×m hiÓu ®Æc ®iÓm v¨n häc qhg qua nh÷ng s¸ng t¸c ®ã. T¸c gi¶: Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu mét Gíi thiÖu mét t¸ gi¶ tiªu biÓu t¸c gi¶ cô thÓ. + RÌn kÜ n¨ng dïng tõ ®óng. TiÕt 43 . hiÖu qu¶. V¨n häc sau 75. B.häc.Gi¸o viªn bæ sung. cña ®Þa ph¬ng. thµnh ng÷ …).Gióp häc sinh: + N¾m v÷ng h¬n. tãm t¾t sù VD: NguyÔn Duy. . vÒ mét t¸c gi¶. t¸c phÈm nµo ®ã tiªu biÓu. Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn häc ë nhµ. C. Tõ phøc t¹o tiÕng cã quan hÖ vÒ ý.. hiÓu s©u h¬n vµ biÕt vËn dông nh÷ng kiÕn thøc vÒ tù vng ®· häc tõ løp 6 -> 9 (tõ ®¬n.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n thiÖu c¸c t¸c gi¶.GiÊy trong. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y .Su tÇm mét sè t¸c phÈm v¨n häc ®Þa ph¬ng. Tõ phøc: Lµ tõ gåm 2 hoÆc nhiÒu tiÕng. Ho¹t ®éng 1: HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc vÒ tõ ®¬n vµ tõ phøc. nghiÖp v¨n häc vµ t¸c phÈm cña t¸c gi¶. m¸y chiÕu. kh¸c tr×nh bµ nh÷ng hiÓu biÕt 3. Thø … ngµy … th¸ng … n¨m 200 . t¸c phÈm. Tõ ghÐp: lµ tõ ®îc c¸ch ghÐp c¸c .ChuÈn bÞ bµi: Tæng kÕt tõ vùng.Ha 1975. . . Môc tiªu cÇn ®¹t : . II. Tõ ®¬n vµ tõ phøc. ChuÈn bÞ cña thÇy . Lª Minh Khuª. . tõ phøc.

Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n dô? ? ThÕ nµo lµ tõ l¸y? Cho vÝ dô? nh÷ng tõ ? Häc sinh lµm bµi t©p 2 SGK? l¸y ©m

Trêng Tõ l¸y: gåm phøc cã quan hÖ gi÷a c¸c tiÕng.

Häc sinh lµm bµi tËp .

Ho¹t ®éng 2: HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc vÒ thµnh ng÷. ? Thµnh ng÷ lµ g×? VÝ dô.

X¸c ®Þnh thµnh ng÷, tôc ng÷ giai thÝch nghÜa?

Gi¸o viªn lu ý cho Häc sinh: * Tôc ng÷ thêng lµ mét ng÷ cè ®Þnh bæ thÞ mét kh¸i niÖm, cã gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng víi mét

Bµi tËp 2: a, Tõ ghÐp: NgÆt nghÌo, giam gi÷, bã buéc, t¬i tèt, bät bÌo, cá c©y, ®a ®ãn, nhêng nhÞn, r¬i rông, mong muèn. b, Tõ l¸y: Nho nhá, gËt gï, l¹nh lïng, xa x«i, lÊp l¸nh. * Bµi tËp : a, Gi¶m nghÜa: tr¨ng tr¾ng, ®Ìm ®Ñp, nho nhá, lµnh l¹nh, x«m xèp. b, T¨ng nghÜa: nhÊp nh«, sach sµnh sanh, s¸t sµn s¹t. II. Thµnh ng÷: * Thµnh ng÷: - Lµ lo¹i côm tõ cã cÊu t¹ cè ®Þnh biÓu thÞ mét ý nghÜa hoµn chØnh. - NghÜa cña thµnh ng÷ cã thÓ b¾t nguån trùc tiÕp tõ nghÜa ®en cña c¸c tõ ng÷ t¹o nªn nã nhng thêng th«ng qua pÐp chuyÓn nghÜa nh Èn dô, so s¸nh. Bµi tËp 2: - thµnh ng÷: + §¸nh trèng bá dïi (µm viÖc kh«ng ®Õn n¬i ®Õn chèn). + §îc voi ®ßi tiªn: lßng tham v« ®é, cã c¸i nµy ®ßi hái c¸i kh¸c. + Níc m¾t c¸ sÊu: hµnh ®«ng gi¶ rèi, ®îc che ®Ëy mét c¸ch tinh vi. - Tôc ng÷: + GÇn …….. r¹ng…….. hoµn c¶nh sèng, m«i trêng x· héi cã ¶nh hëng quan träng ®Õn viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n

Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n tõ, ®îc dïng nh mét tõ cã s½n c¸ch cña con ngêi. trong kho tõ vùng. + Chã …….. ®Ëy: Muèn tù b¶o - MÑ trßn con vu«ng = tèt vÖ m×nh cã hiÖu qu¶ th× ph¶i ®Ñp, trän vÑn. tuú øng biÕn, tuú tõng ®èi tîng - ¨n ch¸o ®¸ b¸t = tr¸o trë, béi mµ cã c¸ch hµnh xö t¬ng øng. b¹c. * Tôc ng÷ : lµ mét c©u t¬ng ®èi hoµn chØnh biÓu thÞ mét ph¸n ®o¸n, hoÆc mét nhËn ®Þnh. Bµi tËp 3, 4 Häc sinh lµm theo nhãm. Bµi tËp 3: Ho¹t ®éng 3: hÖ thèng ho¸ - Chã c¾n ¸o r¸ch, chuét sa kiÕn thøc vÒ nghÜa cña tõ. chÜnh g¹o. ? NghÜa cña tõ lµ g×? VÝ dô. - BÌo d¹t m©y tr«i, d©y cµ ra d©y muèng ? Häc sinh tr¶ lêi c©u hái 2, 3. III NghÜa cña tõ: 1. NghÜa cña tõ lµ néi dung (sù vËt, tÝnh c¸ch, hµnh ®éng, quan hÖ…) mµ tõ biÓu thÞ. 2. - C¸ch gi¶i thÝch a lµ hîp lÝ. - C¸ch gai thÝch b lµ cha hîp lÝ. - Cachs gi¶i thÝch c cã sù nhÇm lÉn gi÷a nghÜa gèc vµ nghÜa chuyÓn. - C¸ch gi¶i thÝch a lµ sai. 3. C¸ch gi¶i thÝch b lµ ®óng, v× dïng tõ "réng lîng" ®Þnh nghÜa cho tõ "®é lîng" (gt b»ng tõ ®ång nghÜa), pÇn cßn l¹i lµ cô thÓ ho¸ tõ r«ng lîng. IV. Tõ nhiÒu nghÜa vµ hiÖn t¬ng chuyÓn nghÜa cña tõ. 1. Tõ cã thÓ cã 1 nghÜa hay nhiÒu nghÜa. VD: - Tõ 1 nghÜa: Xe ®¹p, m¸y næ… - Tõ nhiÒu nghÜa: Ch©n, mòi, xu©n. 2. ChØ nghÜa lµ hiÖn tîng thay

Ho¹t ®«ng 4: hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc vÒ tõ nhiÒu nghÜa vµ hiÖn tuîng chÓn nghÜa cña tõ ? …. ? ThÕ nµo lµ hiÖn tîng chuyÓn nghÜa cña tõ. ? ThÕ nµo lµ nghÜa gèc? ? ThÕ nµo lµ ngh· chuyÓn? Gi¸o viªn: - trong tõ chØ cã 1 nghÜa nhÊt ®Þnh. - Tuy nhiªn ë mét sè trêng hîp

Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n tõ cã tÓ ®îc hiÓu ®ång thêi ®æi nghÜa cña tõ t¹o ra tõ theo c¶ nghÜa gèc + nghÜa nhiÒu nghÜa. chuyÓn. * Trong tõ nhiÒu nghÜa cã: ? Häc sinh lµm bµi tËp 2. - NghÜa gèc: Lµ nghÜa xuÊt hiÖn tõ ®Çu, lµm c¬ së ®Ó h×nh b»ng nghÜa kh¸c. Ho¹t ®éng 5. LuyÖn tËp tõ - NghÜa chuyÓn: x¾p ®îc ®ång ©m. h×nh thµnh trªn nghÜa gèc. ? Häc sinh nh¾c l¹i kh¸i niÖm tõ ®ång ©m? Cho vÝ dô? ? Ph©n biÖt hiÖn t¬ng tõ ®ång ©m víi tõ nhiÒu nghÜa. Gi¸o viªn lÊy vÝ dô ®Ó ph©n tÝch. Häc sinh lµm bai tËp 2. 2. Bµi tËp: - Tõ "ho¶" ®îc dïng theo nghÜa chuyÓn -> nhng kh«ng hai lµ hiÖn tîng tõ nhiÒu nghÜa. V. Tõ ®ång ©m. 1. Tõ ®ång ©m: Lµ nh÷ng tõ gièng nhau vÒ ©m thanh nhng nghÜa kh¸c xa nhau, kh«ng liªn quan g× víi nha. VD: §êng kÝnh, ®êng lµng * HiÖn tîn nhiÒu nghÜa: mét tõ cã chøa nhiÒu nÐt nghÜa k¸c nhau. * HiÖn t¬ng ®ång ©m: Hai ho¹c nhiÒu tõ cã nghÜa rÊt kh¸c nhau. 2. Bµi tËp : a, L¸1: gèc ->l¸ 2 - nghÜa chuyÓn. => HiÖn t¬ng tõ nhiÒu nghÜa. b Tõ ®êng 1, 2 lµ tõ ®ång ©m. (NghÜa 2 tõ nµy kh¸c xa nhau). VI. Tõ ®ång nghÜa: * Tõ ®ång nghÜa lµ nh÷ng tõ cã nghÜa gièng nhau hoÆc gÇn gièng nhau. Mét tõ nhiÒu nghÜa cã thÓ thuéc vµo nhiÒu nhãm tõ ®ång nghÜa kh¸c nhau. * Bµi tËp: C©u 2 chän d. C©u 3: Xu©n = tuæi.

Ho¹t ®éng 6: Tæ chøc «n luyÖn tõ ®ång nghÜa. ? Häc sinh «n tËp kh¸ niÖm tõ ®ång nghÜa. Häc sinh lµm bµi t©p SGK.

Ho¹t ®éng 7: ¤n tËp vÒ tõ tr¸i nghÜa. ? ThÕ nµo lµ tõ tr¸i nghÜa? cho vÝ dô?

Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n Dùa trªn c¬ së: Xu©n lµ tõ chØ mïa trong mét n¨m kho¶ng thêi ? Tõ tr¸i nghÜa thêng ®îc sö gian t¸c gi¶ øng vøi mét tuæi. dông trong nh÷ng trêng hîp -> LÊy bé phËn thay cho toµn nµo? thÓ -> mét h×nh thøc chuyÓn nghÜa theo ph¬ng thøc ho¸n dô. Häc sinh lµm bµi tËp 2. - Tõ xu©n: ThÓ hiÖn t tëng l¹c quan cña t¸c gi¶. Tr¸nh lçi lÆp tõ. Ho¹t ®éng 8: ¤n tËp tèc ®é VII. Tõ tr¸i nghÜa: kh¸i qu¸t cña nghÜa tõ ng÷ 1. Tõ tr¸i nghÜa lµ nh÷ng tõ cã ? ThÕ nµo lµ cÊp ®é kh¸i qu¸t nghÜa tr¸i ngîc nhau. cña nghÜa tõ ng÷? VÝ dô? - Mét tõ nhiÒu nghÜa cã thÓ thuéc nhiÒu cÆp tõ tr¸i nghÜa ? ThÕ nµo lµ tõ ng÷ nghi· réng? kh¸c nhau. NghÜa hÑp? - Tõ tr¸i nghÜa ®îc dïng trong thÓ ®èi, t¹o c¸c h×nh tîng t¬ng ph¶n, g©y Ên t¬ng m¹nh. -> Lêi nãi thªm sinh ®«ng. 2. Bµi tËp. CÆp tõ tr¸i nghÜa: XÊu - ®Ñp, - Gi¸o viªn chiÕu (hoÆc chÐp xa - gÇn, réng - hep. vµo b¶ng phô) bµi 2 SGK lªn VIII. CÊp ®é kh¸i qu¸t ngh· b¶ng. Häc sinh lªn ®iÒn. tõ ng÷. Ho¹t ®éng 9 : HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc vÒ tõ vùng. * NghÜa cña 1 tõ ng÷ cã thÓ ? Nªu kh¸i niÖm vÒ trêng tõ r«ng h¬n (kh¸i qu¸t h¬n) hoÆc vùng? cho vÝ dô? hÑp h¬n (Ýt kh¸i qu¸t h¬n) ? Häc sinh lµm bµi tËp SGK. nghÜa cña tõ kh¸c. - Mét tõ ng÷ ®îc coi lµ cã Híng dÉn häc ë nhµ: nghÜa réng khi ph¹m vi nghÜa LËp b¶ng hÖ thèng ho¸ c¸c cña tõ ®ã bao hµm ph¹m vi cña kiÕn thøc TiÕng ViÖt ®· häc. mét sè tõ kh¸c. - Mét tõ ng÷ ®îc coi lµ cã nghÜa hÑp khi ph¹m vi nghÜa ng÷ cña tõ ®ã ®îc bao hµm trong ph¹m vi nghÜa cña mét tõ ng÷ kh¸c. - Mét tõ ng÷ cã thÓ võa cã nghÜa réng, l¹i vµ cã nghÜa hÑp. * Bµi tËp:

Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n IX. Trêng tõ vùng: * Lµ tËp hîp nh÷ng tõ cã Ýt nhÊt mét nÐt chung vÒ nghÜa. * Bµi tËp 2: Níc: T¾m, bÓ. T¸c dông: Dïng hai tõ trêng tõ vùng gãp hÇn t¨ng gi¸ trÞ biÓu c¶m cña c©u nãi -> cã søc tè c¸o m¹nh mÏ h¬n

Thø …. ngµy … th¸ng… n¨m 200.. TiÕt 45: Tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè 2. A. Môc tiªu cÇn ®¹t : - ¤n l¹i nh÷ng vÒ v¨n b¶n tù sù. - BiÕt vËn dung nh÷n kiÕn thøc ®· häc ®Ó thùc hµnh viÕt mét bµi v¨n tù sù kÕt hîp mªu t¶ víi c¶nh vËt, con ngêi. - RÌn kÜ n¨ng dïng tõ, diÔn ®¹t, tr×nh bµy. B. TiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc: Ho¹t ®éng 1: Gi¸o viªn nhËn xÐt chung bµi lµm cña Häc sinh. - VÒ kiÓu bµi: Cã ®óng lµ v¨n tù kh«ng? Sö dung c¸c yÕu tè miªu t¶ cã hîp lÝ kh«ng? - VÒ cÊu tróc: §ñ 3 phÇn. - VÒ néi dung: §¶m b¶o tÝnh liªn kÕt. - VÒ h×nh thøc: Tr×nh bµy s¹ch ®Ñp. - KÕt qu¶ 9A giái: Kh¸ Trung b×nh YÕu 9B Ho¹t ®éng 2: - Gi¸o viªn cho Häc sinh ®äc, nhËn xÐt mét sè bµi lµm cña Häc sinh ë 3 møc ®é: Giái, kh¸, yÕu. Ho¹t ®éng 3: - Häc sinh trao ®æi bµi cho nhau ®Ó cïng rót kinh nghiÖm. Ho¹t ®éng 4: - Gi¸o viªn chèt l¹i 1 sè vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn kiÕn thøc, kÜ n¨ng. - ChuÈn bÞ cho bµi vÕt sè 3. Thø …. ngµy …. th¸ng… n¨m 200..

Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n TuÇn 10 - TiÕt 46: §ång chÝ

Trêng

ChÝnh H÷u. A. Môc tiªu cÇn ®¹t : Gióp Häc sinh: - C¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp ch©n thùc, gi¶n dÞ cña t×nh ®ång chÝ, ®ång ®éi vµ h×nh ¶nh ngêi lÝnh c¸ch m¹ng ®îc thÓ hiÖn trong bµi th¬. - N¾m ®îc ®Æc s¾c nghÖ thuËt cña bµi th¬: chi tiÕt ch©n thùc, h×nh ¶nh gîi c¶m vµ c« ®óc, giµu ý nghÜa biÓu tîng. - RÌn luyÖn n¨ng lùc c¶m thô vµ ph©n tÝch c¸c chi tiÕt nghÖ thuËt, c¸c h×nh ¶nh trong mét t¸c phÈm th¬ giµu c¶m høng hiÖn thùc mµ kh«ng thiÕu søc bay bæng. B. ChuÈn bÞ : - Ch©n dung ChÝnh H÷u. - Bµi h¸t §ång chÝ. C. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc *KTBC: §äc thuéc 6 c©u cuèi "Lôc V©n Tiªn gÆp n¹n" ph©n tÝch cuéc sèng cña «ng chµi. * Giíi thiÖu bµi míi. ViÕt vÒ ngêi lÝnh trong nh÷ng n¨m ®Çu kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, th¬ ca c¸ch m¹ng ViÖt Nam cã c¶ mét ®éi ngò c¸c c©y bót lïng hËu. ChÝnh H÷u lµ mét trong sã ®ã vµ bµi th¬ "§ång chÝ" cña «ng cã chç ®øng danh dù. Bµi th¬ "§ång chÝ" lµ mét trong nh÷ng bµi th¬ ®Æc s¾c viÕt vÒ anh bé ®éi Cô Hå trong 9 n¨m kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p víi vÎ ®Ñp t×nh ®ång ®éi, ®ång chÝ cao c¶ vµ thiªng liªng ®îc thÓ hiÖn b»ng sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a c¶m høng l·ng m¹ng vµ hiÖn thùc. Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn t×m hiÓu chung ? Dùa vµo chó thÝch SGK em h·y giíi thiÖu vµi nÐt chÝnh vÒ t¸c gi¶? Häc sinh ph¸t biÓu - Gi¸o viªn bæ sung, nhÊn m¹nh. I. T×m hiÓu chung. 1. T¸c gi¶: - Nhµ th¬ - ngêi chiÕn sÜ. - §Ò tµi s¸ng t¸c: ViÕt vÒ ngêi lÝnh vµ chiÕn tranh. - Th¬ «ng giµu h×nh ¶nh, nhiÒu suy tëng ng«n tõ chän läc, c« ®äng. - T¸c phÈm chÝnh tËp: §Çu sóng tr¨ng treo (1966), TuyÓn tËp th¬ ChÝnh H÷u (1988). 2. T¸c phÈm:

Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ? Hoµn c¶nh ra ®¬i cña bµi - Ra ®¬i 1948 - lµ mét trong th¬ "§ång chÝ"? nh÷ng bµi th¬ thµnh c«ng suÊt Gi¸o viªn giíi thiÖu thªm vÒ s¾c viÕt vÒ ngêi lÝnh cña v¨n hoµn c¶nh ra ®êi, vµ t×nh häc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p. h×nh v¨n häc ë thêi k× nµy (much 1, 2 lu ý SGK). 3. §äc: Mét häc sinh ®äc - Gi¸o viªn - NhÞp chËm -> c¶m xóc ®îc ®äc mÉu - híng dÉn ®äc - mét l¾ng l¹i dån nÐn… häc sinh ®äc l¹i. - C©u th¬ "§ång chÝ" -> ®äc víi giäng l¾ng s©u, ngÉm nghÜ. - C©u cuèi: Giäng ng©n nga. 4. Tõ khã: KiÓm tra viÖc n¾m chó thÝch - §ång chÝ: XuÊt hiÖn vµ phæ cña häc sinh. biÕn ë ViÖt Nam tõ nh÷ng n¨m Gi¸o viªn gi¶i thÝch chó thÝch 30 cña thÕ kØ XX, ®Æc bÖt lµ "§ång chÝ". sau c¸ch m¹ng th¸ng T¸m. 5. ThÓ lo¹i: Th¬ tù do, nhÞp ? H·y x¸c ®Þnh thÓ lo¹i cña bai th¬ kh«ng cè ®Þnh theo dßng th¬? c¶m xóc. 6. Bè côc: ? Dßng thø 7 cña bai th¬ cã g× ®Æc biÖt? (nh mét lêi kh¼ng - 6 c©u ®Çu: Sù lÝ gi¶i nh÷ng ®Þnh kÕt tinh tÝnh c¸ch cña c¬ së cña t×nh ®ång chÝ. nh÷ng ngêi lÝnh. Nã nh c¸i b¶n - Cßn l¹i: Nh÷ng biÓu hiÖn cña lÒ nèi do¹n th¬: Nh÷ng c¬ së t×nh ®ång chÝ vµ søc m¹nh cña t×nh ®ång chÝ vµ nh÷ng cña t×nh c¶m Êy ë ngêi lÝnh. biÓu hiÖn cña t×nh ®ån chÝ). II. Ph©n tÝch: ? Tõ ®ã em h·y chØ ra m¹ch 1. Nh÷ng sù lÝ gi¶i nh÷ng c¬ c¶m xóc vµ suy nghÜ trong bµi së cña t×nh ®ång chÝ. th¬ ®îc triÓn khai nh thÕ nµo - Hoµn c¶nh xuÊt th©n cña hai tríc vµ sau dßng th¬ ®ã? ng¬i lÝnh: + Quª Anh: Níc mÆn ®ång Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn chua ph©n tÝch v¨n b¶n. + Quª T«i: §Êt cµy lªn sái ®¸ Häc sinh ®äc 6 dßng th¬ ®Çu. => §Òu lµ nh÷ng ngêi n«ng ? Hai c©u th¬ ®Çu t¸c gi¶ ®· d©n nghÌo. giíi thiÖu cho chóng ta biÕt vÒ + CÊu tróc song hµnh, ®èi ®iÒu gf? xøng, c¸ch sö dông thµnh ng÷, tôc ng÷, lêi th¬ b×nh dÞ méc ? Em cã nhËn xÐt gi vÒ cÊu m¹c -> nh chÝnh t©m hån cña tróc, c¸ch sö dông tõ ng÷ ë ha hä. c©u th¬ ®Çu? T¸c dung cña -> C¬ së, c¸i gèc cña t×nh

®ång c¶m. ? Sau c©u th¬ nµy nhµ tho h¹ mét dßng th¬ ®Æc biÖt víi hai tiÕng "§ång chÝ!". linh hån cña bµi th¬. chung …tri kØ". ®Çy ¾p kØ niÖm mét thêi gian khæ . c¶m ®«n.Hä ®· trë thµnh ®«i b¹n rÊt th©n thiÕt. Gi¸o viªn b×nh: T×nh ®ång chÝ ®îc b¾t nguån tõ sù t¬ng ®ång vÒ c¶nh ngé. T×nh ®ång chÝ ®ång ®éi n¶y në vµ thµnh bÒn chÆt trong sù chan hoµ chia sÎ mäi gian lao còng nh niÒm vui . T×nh ®ång chÝ ®îc n¶y sinh tõ nhiÖm vô s¸t c¸nh bªn nhau trong chiÕn ®Êu: "Sóng …®Çu". lÝ tëng chung khiÕn hä tõ mäi ph¬ng trêi xa l¹ tËp hîp l¹i trong hµng ngò qu©n ®éi c¸ch m¹ng vµ trë nªn th©n quen nhau. sù t¬ng ®ång vÒ ? tõ ®ã em h·y chØ râ c¸i c¬ c¶nh ngé. ®· lÝ gi¶i quan hÖ cña häc tríc nhiÖm vô chung: "Sóng bªn khi gÆp nhau nh thÕ nµo? sóng" " ®Çu s¸t bªn ®Çu". H·y nªu c¶m nhËn cña e vÒ c©u th¬ nµy? . + Kh¼n ®Þnh. §©y lµ mét c©u th¬ hay.§ã lµ mèi t×nh tri kØ cña nh÷ng ngêi b¹n chÝ cèt mµ t¸c gi¶ thÓ hÖn b»ng mét h×nh ¶nh cô thÓ gi¶n ®i mµ hÊet sóc gîi c¶m: "§ªm … kØ". t×nh ®ång chÝ mµ t¸c gi¶ . cïng víi môc ®Ých. ? §iÒu g× ®· khiÕn häc thµnh + Cïng chia ngät sÎ bïi: "§ªm rÐt "§«i tri kØ"."§ång chÝ!": §©y lµ c©u th¬: + Lµm nhan ®Ò + BiÓu hiªn chue ®Ò. biÕt b¹n nh biÕt m×nh. cïng së.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n c¸ch thÓ hiÖn Êy? ®ång chÝ. kÕt tinh t×nh c¶m gi÷a nh÷ng ngêi lÝnh. cïng nhau chia sÎ ngot bïi.Quan hÖ: Xa l¹ + ch¼ng quen muèn göi g¾m ë ®©y lµ g×? = ®«i chi kØ (®«i ban th©n thiÕt): ? Hai c©u th¬ tiÕp theo t¸c gi¶ + Cïng mét môc ®Ých. lÝ tëng. c¸i gèc lµm nªn t×nh b¹n chung giai cÊp xuÊt th©n. . + B¶n lÒ nèi 2 ®o¹n th¬.

H×nh ¶nh nµo còng th¾m thiÕt mét t×nh quª v¬i ®Çy. ch¼ng hÑn quen nhau.§ång chÝ: Lµ t×nh ®ång ®éi. s¸t c¸nh bªn nhau trong chiÕn ®Êu.Sù c¶m th«ng s©u xa nh÷ng t©m t cña nhau: "Ruéng .ra lÝnh".t«i xuÊt th©n mçi ngêi mét miÒm quª . -> Nçi nhí quª h¬ng th¾m thiÕt. C¸ch vËn dông ca dao ®· ®îc Trêng . nã vang lªn nh mét ph¸t hiÖn. thiªng liªng 2. nhí gian nhµ.®ã lµ nh÷ng m¶nh ®Êt nghÌo khã vèn xa l¹. Nh÷ng biÓu hiÖn vµ søc m¹nh cña t×nh ®ång chÝ. . h×nh ¶nh biÓu hiÖn t×nh ®ån chÝ? Gi¸o viªn b×nh: Hai ngêi ®ång chÝ cïng chung mét nçi nhí: nhí ruéng n¬ng. ? Tõ ®ã em hiÓu t×nh ®ång chÝ ë ®©y lµ gi? Häc sinh ®äc 10 dßng th¬ tiÕp theo? ? H·y t×m nh÷ng chi tiÕt. vµ víi sù ®ång cam céng khæ. tri kØ cña nhau lµ ®ång chs cña nhau. nhí b¹n th©n cµy. nhng v× quª h¬ng ®Êt níc mµ ®· gÆp nhau. nhiÖm vô chung mµ trë thµnh ®ång ®éi. §ång thêi l¹i nh mét c¸i b¶n lÒ g¾n kÕt ®o¹n ®Çu vµ ®o¹n thø hai cña bai th¬: ¢m hëng cña c©u th¬ m¹nh. ch¾c nh mét kÕt qu¶ tÊt yÕu cña ®«i b¹n. mét lêi kh¼ng ®Þnh vÒ mét t×nh c¶m rÊt ®çi thiªng liªng. chia sÎ mäi gian lao. mét sù quy n¹p sau khi ®a ra c¸c d÷ liÖu: Anh . tri kØ -> t×nh ®ång chÝ s©u l¾ng. . cïng mét môc ®Ých lÝ tëng. hä ®· trë thµnh b¹n tri ©m. niÒm vui trong cuéc sèng.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n Gi¸o viªn b×nh: C©u th¬ chØ cã 1 tõ víi hai tiÕng vµ dÊu chÊm ta t¹o mét nèt nhÊn. nhí giÕng níc gèc ®a. t×nh b¹n tri ©m.

hinh ¶nh th¬?). rÐt.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ChÝnh H÷u ®a vµo th¬ rÊt ®Ëm ®µ. Tõ "mÆc kÖ" ë ®©y kh«ng ph¶i thÓ hiÖn sù v« t©m. ¸o anh . .quÇn t«i H×nh ¶nh nµo lµm em xóc R¸ch vai . chiÕn ®Êu. t×nh c¶m l¹c quan c¸ch mang cña ngêi lÝnh trÎ. thuËt diÔn ®¹t) cña t¸c gi¶ ®èi øng nhau -> DiÔn t¶ sù trong ®o¹n th¬ nµy? T¸c dông g¾n bã chia sÎ cïng nhau mäi cña c¸h diÔn ®¹t ®ã? khã kh¨n. sèt rÐt rõng… Ch÷ "biÕt" -> thÓ hiÖn sù nÕm tr¶i.C©u th¬: "Th¬ng … bµn tay" -> sù g¾n bã s©u n¨ng vµ thÓ hiÖn søc m¹nh cña t×nh c¶m Êy. MiÖng cêi buèt gi¸ (CÊu tróc. nãi Ýt mµ gîi nhiÒu.vai m¶nh v¸ ®éng? Nªu c¶m nhËn cña em. hä ra ®i ®Ó lµm vÖc lín: CÇm sóng ®¸nh giÆc ®Ó b¶o vÖ quª h¬ng ®Êt níc. xóc ®éng. . v« tr¸ch nhiÖm víi gia ®×nh mµ thÓ hiÖn sù quyÕt t©m m·nh liÖt. ch©n thùc. bÖnh tËt. Gi¸o viªn b×nh: Nh÷ng ngµy ®Çu kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p. gian khæ trong cuéc sèng. ? Nh÷ng c©u th¬ tiÕp theo thiÕu thèn cña cuéc ®êi ngêi vÉn nãi vÒ t×nh ®ång chÝ mét lÝnh: c¸ch cô thÓ. Ch©n kh«ng giµy ? Em cã nhËn xÐt gi vÒ (nghÖ -> Nh÷ng c©u th¬ sãng ®«i. l¬ng thùc. qu©n d©n ta tr¶i qua mu«n vµn khã kh¨n: ThiÕu vò khÝ. thÊm thÝa. thuèc men… Nh÷ng ngêi lÝnh ë ®©y còng ra trËn trong nh÷ng khã kh¨n chung cña ®Êt níc: §ãi.Cïng nhau chia sÎ gian lao. Sù hi sinh t×nh nhµ cho vÖc níc ë ®©y thËt gi¶n di. qu©n tran. Ngêi lÝnh ra ®i ®· ®Ó l¹i nh÷ng g× g¾n bã m¸u thÞt víi m×nh ë quª nhµ. cïng chung chÞu gian nan .

g¾n bã keo s¬n t×nh ®ång chÝ. ®ã lµ c¸i t×nh ®Êu.§o¹n th¬ ®Kh«ng îc viÕt díi h×nh thøc liÖt kª. ®ång ®éi.tr¨ng mang ý nghÜa qu©n ®éi ta. lµm nªn mäi gian khæ thiÕu thèn -> ngchiÕn th¾ng. t«i ®øng g¸c.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n thö th¸ch. Häc sinh ®äc ®o¹n th¬ kÕt. Bøc tranh ®Ñp vÒ t×nh dÝnh. biÓu tîng: Thiªn tai . ®Ñp ®Ï + L·ng m¹n: §Çu … treo: nhÊt. b¶o vÖ vÇng tr¨ng hoµ b×nh. n¾m tay anh ®Ó ®éng viªn -> Gîi lªn sù khèc liÖt. lªn "th¬ng nhau… tay". gióp hä vît lªn trªn vît qua mäi thö th¸ch. míi. ®ång chÝ t¾m thiÕt cao ®Ñp. truyÒn cho nhau nh÷ng ng· -> T×nh ®ång chÝ ®· sëi t×nh th¬ng vµ søc m¹nh. êi chiÕn sÜ hiÖn lªn víi t thÕ §ã lµ søc m¹nh v« ®Þch mµ kÎ chñ ®éng trong cuéc chiÕn thï ph¶i khiÕp sî.LuyÖn tËp.§ång chÝ lµ tªn 1 t×nh c¶m c©u th¬ cuèi bµi. Néi dung: Em h·y ph©n tÝch vÎ ®Ñp cña . vÎ t×nh ®ång chÝ ®· cã ý nghÜa ®Ñp t tëng hoµ quyÖn hiÖn g×? thùc vµ l·ng m¹n. ®Æc biÖt xuÊt hiÖn vµ phæ biÕn trong nh÷ng n¨m . chiÕn tranh .hoµ b×nh. .Cã sù kÕt hîp hai hoµ gi÷a §Æc biÖt cÊu tróc t¬ng ph¶n: hiÖn thùc vµ chÊt l·ng m¹n: MiÖng cêi buèt gi¸ thÓ hiÖn + HiÖn thùc: Thêi gian: s©u s¾c l¹c quan c¸ch m¹ng §ªm khuya cña hai ®ång chÝ . III. gian:Rõng hoang c¶m xóc tõ dån nÐn bçng µo s¬ng muèi. => BiÓu t¬ng cao ®Ñp cña ? ChÝnh trong hoµn c¶nh Êy t×nh ®ång chÝ. 1. chiÕn Nªu c¶m nhËn cña em vÒ ngêi sÜ vµ thi sÜ… lÝnh vµ cuéc chiÕn ®Êu? -> Kh¼ng ®Þnh ý nghÜa cao c¶ cña cuéc chiÕn ®Êu mµ nh÷ng ngêi lÝnh tham gia: Hä cÇm sóng chÝnh lµ ®Ó b¶o vÖ sù b×nh yªn cho ®Êt níc. nghiÖt nhau. Tæng kÕt . ®Ó Êm lßng hä.dddangs quý nhÊt cña Sóng . T×nh T×nh th¬ng ®ång ®éi ®î biÓu hiÖn huèng:Nh÷ng ngêi b»ng cö chØ th©n thiÕt yªu thlÝnh cÇm sóng ¬ng -> anh n¾m tay t«i. Nh÷ng c©u th¬ sãng ®«i ®èi øng nhau: Anh víi t«i.m¬ méng. ¸o anh … quÇn t«i … xuÊt hiÖn ë ®o¹n th¬ nh sù kÕt 3. ngêi thùc tÕ nhÊt.

Häc thuéc lßng bµi th¬. c« ®äng võa gîi gÇn .gîi c¶m. em cã c¶m nhËn g× vÒ h×nh ¶nh anh bé ®éi th¬i kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p. lêi th¬ gi¶n dÞ.tr¨ng. NghÖ thuËt: . * Häc sinh ®äc to ghi nhí.ViÕt 1 ®o¹n v¨n tr×nh bµy c¶m nhËn cña em vÒ ®o¹n cuè bµi th¬ "§ång chÝ". thùc.Chi tiÕt vµ h×nh anh ch©n Gi¸o viªn b×nh: (sóng.ThÓ th¬ tù do. gÇn gòi… Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn tæng kÕt.C¶m nhËn ®îc nÐt ®éc ®¸o cña hinh tîng nh÷ng chiÕc xe kh«ng kÝnh cïng h×nh ¶nh nh÷ng ngêi l¸i xe Trêng S¬n hiªn ngang. Ho¹t ®éng 4: Híng dÉn häc ë nhµ. gi¶n dÞ. . ? Theo em v× sao t¸c gi¶ ®Æt tªn bai th¬ "§ång chÝ"? ? Qua bµi th¬ nµy. . Môc tiªu cÇn ®¹t : .xa. . moäc m¹c.thi sÜ). dòng c¶m.Häc sinh dùa vµo ghi nhí ®Ó tr¶ lêi 2.tr÷ t×nh. Thø … ngµy …. hÖn thùc . . th¸ng… n¨m 200.N¾m v÷ng néi dung bµi häc. chiÕn sÜ . TiÕt 47: Bµi th¬ vÒ TiÓu ®éi xe kh«ng kÝnh.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n c¸ch m¹ng vµ kh¸ng chiÕn. . s«i næi trong bµi th¬. ? §Æc s¾c nghÖ thuËt cña bai th¬.Gióp häc sinh: . A. . t¶..

s«i næi. Ph©n tÝch: ? Theo em nhan ®Ò bµi th¬ cã 1. cña bµi th¬ lµ g×? (H×nh ¶nh 4.Gi¸o viªn híng dÉn ®äc. th¬ vÒ tiÓu ®éi xe kh«ng . Ýt chiÕc xe kh«ng kÝnh vµ h×nh vÇn.M¸y chiÕu. .häc * Gíi thiÖu bµi míi: . giÊy trong l¬i b×nh.T©y. hi sinh vµ vÎ ®Ñp cña chñ nghÜa hïng thÕ hÖ "XÎ däc Trêng S¬n ®i cøu níc" -> dÉn vµo bµi. ®äc 2. . TrkÝnh"? êng S¬n §«ng . ? Theo em c¶m xóc chñ ®¹o 3. nh÷ng chiÕc xe kh«ng kÝnh).Lµ ngêi lÝnh . . . giäng ®iÖu th¬ ®Ëm ®µ ¶nh ngêi chiÕn sÜ l¸i xe trªn chÊt lÝnh). ng«n ng÷ bµi th¬. ChuÈn bÞ : .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n . .Trêng S¬n . tÝnh nghÞch. nãi vÒ thÕ hÖ thanh niªn trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ víi nh÷ng cèng hiÕn.ThÊy ®îc nh÷ng nÐt riªng cña giäng ®iÖu. . C.Sinh n¨m 1941.In trong tËp "VÇng tr¨ng. §äc. hiÓu chung 1.§Ò tµi: ViÕt vÒ ngêi lÝnh. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y .§o¹t gi¶i nhÊt b¸o ViÖt Nam 19.Gi¸o viªn lu ý mét vµi nÐt . bµi th¬ vÒ tiÓ ®éi xe bËt m¸y chiÕu. .nhµ th¬ tiªu vÒ t¸c gi¶ Ph¹m TiÕn DuËt? biÓu trong k¸ng chiÕn chèng . quª ë Phó Thä. ngang tµn. häc sinh ®äc. c« ? Em biÕt g× vÒ bµi th¬ "Bµi g¸i TNXP. B. T¸c gi¶: . ? Bµi th¬ ®îc lµm theo thÓ th¬ .¤ng cã mét chÊt th¬ giµu hiÖn thùc. ThÓ th¬: Tù do (c©u dµi. II. kh«ng kÝnh. T¸c phÈm: mÉu. ng«n ng÷ th¬. chiÕu. ? Giíi thiÖu mét vµi nÐt chÝnh . Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn t×m I. chÊt th¬ bay bæng.1969.Gi¸o viªn nãi vÒ hoµn c¶nh ®Êt níc n¨m 1969. Nhan ®Ò "Bµi th¬ vÒ tiÓu g× kh¸c la? ®éi xe kh«ng kÝnh".T¸c phÈm chÝnh: Löa ®Ìn. g×? quÇng löa". T×m hiªu chung. Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn ph©n tÝch.Gi¸o viªn bæ sung bËt m¸y MÜ.Ren luyÖn kÜ n¨ng ph©n tÝch h×nh ¶nh.

th¬ nµy? ? T¹i sao cã thÓ nãi lµ h×nh ¶nh ®éc ®¸o? .ViÕt vÒ tiÓu ®éi xe kh«ng ? Em hiÓu 2 tõ "Bµi th¬" ë kÝnh. l·ng m¹n. vît lªn thiÕu thèn. mui) ? Tõ h×nh ¶nh nh÷ng chiÕc xe Mªu t¶ rÊt kh«ng kÝnh Êy em cã nhËn xÐt Thïng xe cã xíc g× vÒ hiÖn tîng thùc. ? H×nh ¶nh nh÷ng chiÕc xe 2. Gi¸o viªn b×nh vÒ sù ®éc ®¸o .V× xa nay h×nh ¶nh xe cé ®a vµo th¬ thêng ®îc miªu t¶ rÊt ®Ñp.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n . ®Ìn.nh÷ng c©u th¬ kh«ng miªu t¶ cô thÓ vÒ chiÕn tranh ®ang diÔn ra rÊt ¸c liÖt ë Trêng S¬n … gi¸o viªn liªn hÖ.Nã ®éc ®¸o v× h×nh ¶nh nh÷ng chiÕc xe kh«ng kÝnh mang mét søc m¹nh thÇn k× cña mét d©n téc ®ang chiÕn ®Êu v× mét quyÕt t©m s¾t .Xe kh«ng (kÝnh.H×nh tîng ®éc ®¸o cã ý nghÜa h¶n ¸nh hiÖn t¬ng chiÕn tranh. . gian khæ. . thÕ nµo trong bµi th¬? . ."Bµi th¬": ThÓ hiÖn c¸ch khai cña nhan ®Ò bµi th¬? th¸c hiÖn thùc cña t¸c gi¶: T¸c gi¶ muèn thæi mét hån th¬ vµo hiÖn thùc Êy . H×nh ¶nh nh÷ng chiÕc xe kh«ng kÝnh ®· ®îc miªu t¶ nh kh«ng kÝnh. hiÓm nguy cña chiÕn tranh. nhan ®Ò nµy cã ý nghÜa .chÊt th¬ cña tuæi trÎ hiªn ngang dòng c¶m tre trung. -> ChiÕc xe bÞ biÕn d¹ng v× chiÕn tranh.Gi¸o viªn b×nh vÒ sù ®éc ®¸o cña h×nh tîng th¬. -> Ph¶n ¸nh hiÖn thùc cña cuéc nh÷ng g×? chiÕn tranh. cßn ë Ph¹m TiÕn DuËt nh÷ng chiÕc xe kh«ng kÝnh lµ mét h×nh ¶nh thùc .

hiÖn lªn t thÕ ung dung. -> T¸c gi¶ lµ ngêi cã hån th¬ . c¶m gi¸ vµ t©m tr¹ng c¸nh chim. ? NhËn xÐt giäng ®iÖu thë ë mang ®Ëm chÊt lÝnh. ? C¸ch dïng tõ "õ th×" "cha cÇn" thÓ hiÖn ®iÒu g×? ? Hinh ¶nh "Bôi phun … ha ha" " Ma ngõng … mau th«i" ®· béc lé bøc ch©n dung t tëng cña ngêi lÝnh nh thÕ nµo? . … ngang tµn. chÊp + H×nh ¶nh "giã vµ xoa m¾t nhËn chñ quan rÊt tho¶i m¸i. s«i næi. tù tin. 4. *Khæ th¬ 1 . con ®êng.Nh÷ng ngêi lÝnh gÆp nhau trong hoan c¶nh chiÕn tranh ®· trë thµnh ®ång ®éi cña nhau? + B¾t tay qua cöa kÝnh vì råi Cuéc sèng . ®ang diÔn ra trªn mÆt trËn tinh nghÞch. khæ 3. trêi.Giäng ®iÖu.Gi¸o viªn b×nh: chÊp khã kh¨n gian khæ. ngang tµn. Èn dô chuyÓn thÕ nµo? ®æi c¶m gi¸ -> ®Æc t¶ tèc ®é phi thêng cña chiÕc xe. H×nh ¶nh ngêi lÝnh l¸i xe. hiªn ngang.ThÓ hiÖn cuéc chiÕn ®Êu nh¹y c¶m víi nÐt ngang tµn. khæ th¬ ®Çu. so s¸nh. sao trêi cña ngêi l¸i xe ®îc hiÖn lªn nh §iÖp tõ. chñ ®éng. coi th. gian + H×nh ¶nh "con ®êng … tim". yªu ®êi. nh×n th¼ng. ? T thÕ. l¹c quan.6: . . "cha cÇn" -> sù bÊt .Nh×n thÊy:Giã.Gi¸o viªn b×nh: * Khæ 5. Häc sinh ®äc diÔn c¶m hai . thÝch c¸i l¹ míi vËn t¶i thªm con ®êng Trêng nhËn ra ®îc vµ thµnh hiÖn tîng S¬n lµ v« cïng ¸c liÖt."õ th×".Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ®¸: "XÎ däc Trêng S¬n ®i cøu níc".4: .Häc sinh ®äc: khæ 3. th¬ ®éc ®¸o thêi chèng "MÜ". . ®¾ng". ? Cã g× ®éc ®¸o trong c¸ch diÔn ®¹t nµy? * Khæ 3 . d÷ déi. êng hiÓm nguy.Nh×n: §Êt.T thÕ: Ung dung ngåi. khæ.2. . 2. .Gi¸o viªn chuyÓn ý. 4. -> BÊt chÊp khã kh¨n.

gia ®×nh thÊy râ h¬n nÐt sinh ho¹t g× ®Êy.Gi¸o viªn b×nh: 1. nghe b¨ng h¸t… Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn tËp tæng kÕt. vµ "Ma ngõng giã … th«i".Nh÷ng chiÕc xe kh«ng kÝnh >< H×nh ¶nh tr¸i tim. ? Qua h×nh ¶nh nh÷ng ngêi 2. Êm cóng. quyÕt t©m chiÕn ®Êu v× MiÒn Nam th©n yªu.Ba c¸i kh«ng >< Mét c¸i cã.Häc sinh ®äc khæ 5.B×nh h×nh ¶nh "L¹i ®i … xanh thªm" ? Häc sinh ®äc khæ th¬ cuèi. ? Khæ th¬ cuèi cã g× ®éc ®¸o? ? H·y nªu c¶m nhËn cña em vÒ c©u th¬ cuèi bµi: "ChØ cÇn … tr¸i tim". trÎ trung. Tæng kÕt. + B×nh c©u cuèi ®Æc biÖt lµ h×nh ¶nh "Tr¸i tim". khÈn . .Häc sinh th¶o luËn nhãm.Gi¸o viªn b×nh: + So s¸nh liªn hÖ víi t×nh c¶nh gi÷a nh÷ng ngêi chiÕn sÜ trong kh¸ng chiÕn Ph¸p ë bµi "§ång chÝ"vµ t×nh c¶nh gi÷a ngêi lÝnh l¸i xe ë bµi nµy. . ®Ëm chÊt lÝnh… . cña nh÷ng tiªu ®éi xe kh«ng -> T×nh ®ång ®éi trong chiÕn kÝnh? ®Êu.gi¸o viªn tæng hîp. h¹nh phóc. . . ha" + BÕp Hoµng CÇm hèi h¶. ? Nh÷ng ®Æc s¾c nghÖ thuËt cña bµi th¬ vÒ ng«n ng÷.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n H×nh ¶nh "Nh×n nhau … ha véi v·. 6: + Vâng m¾c ch«ng tr¬ng. III. s«i næi. liªn hÖ. -> H×nh anh ho¸n dô thÓ hiÖn ý chÝ kiªn cêng. ? "BÕp Hoµng CÇm" lµ g×? chªnh ? Hai khæ th¬ cho ngêi ®äc + Chung b¸t ®òa . * Khæ cuèi: . søc m¹nh quyÕt t©m s¾t ®¸ cña ngêi lÝnh.. NghÖ thuËt: + Khæ th¬ cuèi víi hai h×nh ¶nh ®èi lËp. luyÖn tËp. . Néi dung: lÝnh l¸i xe em cã c¶m nhËn g× vÒ thÕ hÖ trÎ thêi k× kh¸ng chiÕn chèng MÜ? Häc sinh ph¸t biÓu .

N¾m l¹i nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ truyÖn Trung ®¹i ViÖt Nam. Ph©n tÝch vÎ ®Ñp . thÓ lo¹i.N¾m néi dung bµi häc. Häc sinh lËp b¶ng thèng kª t¸c gi¶. 3. . . Trêng Thø …. n¨m 200. . chi tiÕt.. . nghÖ thuËt.Gi¶ dèi. thÓ th¬? ? C¶m nhËn cña em vÒ néi dung bµi th¬? .häc 1. bÊt nh©n …. . truþ l¹c: "ChuyÖn cò … TrÞnh".Häc sinh ®äc ghi nhí.¨n ch¬i xa hoa. t¸c phÈm. TiÕt 48: KiÓm tra chuyÖn trung ®¹i. Môc tiªu cÇn ®¹t : . ? Häc sinh th¶o luËn nhãm c©u hái 4 SGK. ChuÈn bÞ : . C.LËp b¶ng thèng kª. .§¸nh gi¸ nh÷ng t¸c phÈm v¨n häc thêi trung ®¹i ®Ó chuÈn bÞ kiÕn thøc cho häc sinh vÒ v¨n häc giai ®o¹n nµy. h×nh ¶nh. . c¸c t¸c gi¶. . Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y . . nhôc nh· ……: "Quang Trung … qu©n Thanh". .Gi¸o viªn ra ®Ò. B.Häc thuéc lßng bµi th¬.Néi dung chÝnh cña t¸c phÈm V¨n häc Trung ®¹i. 2. in vµo giÊy cho häc sinh.Gi¸o viªn ®Þnh híng cho häc sinh trªn m¸y chiÕu. Ph¶n ¸nh hiÖn thùc x· héi phong kiÕn víi bé mÆt xÊu xa cña giai cÊp thèng trÞ. .sè phËn bi kÞch cña ngêi phô n÷ qua hai t¸c phÈm chÝnh "Ngêi con g¸i Nam X¬ng" vµ "TruyÖn KiÒu".Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n giäng ®iÖu. .: "M· Gi¸m Sinh mua KiÒu".. ngµy … th¸ng …. A.RÌn luyÖn kÜ n¨ng hiÓu tr×nh bµy nghi·. t¸c phÈm V¨n häc Trung ®¹i (SGK).HÌn nh¸t. Ho¹t ®éng 4: Híng dÉn häc ë nhµ.Qua bµi kiÓm tra ®¸nh gi¸ ®îc tr×nh ®é cña m×nh vÒ c¸c mÆt kÓ truyÖn vµ n¨ng lùc diÔn ®¹t.

Gióp häc sinh: N¾m v÷ng h¬n vµ biÕt vËn dông nh÷ng kiÕn thøc vÒ tõ vùng ®· häc (sù ph¸t triÓn tõ vùng TiÕng ViÖt. . 5. Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn häc ë nhµ . Ph¸t triÓn nghÜa cña tõ b»ng hai c¸ch + Thªm nghÜa. Sù ph¸t triÓn cña tõ vùng. c¸c h×nh thøc trau dåi vèn tõ. nghÜa cña tõ sÏ ¶nh hëng nh thÕ nµo? 2. ¤n tËp vÒ KiÒu * N¾m nh÷ng nÐt chÝnh vÒ thêi ®¹i.§Ò bµi: §· in s¼n ë tËp bé ®Ò kiÓm tra cña gi¸o viªn.. Ph©n tÝch nh©n vËt anh hïng: . ChuÈn bÞ : B¶ng phô: S¬ ®å SGK. Gi¸o viªn treo b¶ng phô: Ph¸t triÓn sè lîng tõ ng÷ Yªu cÇu häc sinh ®iÒn theo s¬ ©m gåm: ®å + Tõ mîn.ChuÈn bÞ môc I ë bµi "NghÞ luËn trong v¨n tù sù" vµ bµi "tæng kÕt tõ vùng" tiÕp theo. ho¸n dô). + ChuyÓn nghÜa (theo pt Èn dô.Lôc V©n Tiªn. cuéc ®¬i cña NguyÔn Du. C¸c h×nh thøc ph¸t triÓn cña tõ vùng. Môc tiªu cÇn ®¹t : . * Gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña TruyÖn KiÒu thÓ hiÖn qua mäi ®o¹n trÝch. ? Cã mÊy h×nh thøc ph¸t triÓn cña tõ vùng? Cho vÝ dô? I.HÕt giê thu bµi kiÓm tra vÒ nhµ chÊm.häc Ho¹t ®éng 1: ¤n t©p sù ph¸t triªnr cña tõ vùng TiÕng ViÖt. . Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn tæ chøc kiÓm tra viÕt 45 phót. TiÕt 49: Tæng kÕt tõ vùng (tiÕp theo) A. theo dâi häc sinh lµm bµi. * Tãm t¾t TruyÖn KiÒu. 1. giai cÊp. C. . NÕu kh«ng cã sù ph¸t triÓn . thuËt ng÷…). B.Ph¸t bµi cho häc sinh lµm. .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n 4. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y . Thø … ngµy … th¸ng … n¨m 200. ? NÕu kh«ng cã sù ph¸t triÓn + T¹o tõ míi.Quang Trung.

hoµn toµn. ? Häc sinh lam bai tËp 2. ? ThÕ nµo lµ tõ H¸n ViÖt? VÝ III. ? ThÕ nµo lµ tõ mîn? Cho vÝ II. 3 môc I.C¸c tõ cßn l¹i cha ®îc ViÖt ho¸ ¤n tËp Tõ H¸n ViÖt. ThuËt ng÷. b¶n th¶o ®Ó ®a . Kh¸i niÖm.C¸c tõ: S¨m. . Trau råi vèn tõ vèn tõ nµo? 1. Gi¶i nghÜa tõ.häc 3. thÓ n¶y sinh nhanh ®Ó ®¸p Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn häc øng nhu cÇu gt trùc tiÕp ®îc. x· héi.Dù th¶o: Th¶o ra ®Ó ®a th«ng qua. Bµi tËp 3: . 2. 3. ? Häc sinh lµm bµi tËp 2. Tõ H¸n ViÖt.B¸ch khoa toµn th: Tï ®iÓn b¸ch khoa gi ®Çy ®ñ tri thøc cña c¸c ngµnh. Tõ mîn: dô? 1. 2. ? Vai trß cña thuËt ng÷ trong 1. . . u ý ®iÒu g×? Ho¹t ®éng 4: ? Nh¾c l¹i kh¸i niÖm vÒ thuËt IV.B¶o hé mËu dÞch: ChÝnh s¸ch b¶o vÖ s¶n xuÊt trong níc chèng l¹i sù c¹nh tranh cña hµng ho¸ níc ngoµi trªn thÞ trêng níc m×nh. 2. ga. x¨ng … -> ®· ®îc ViÖt ho¸. cuéc sèng hiÖn nay. Kh¸i niÖm. lèp. ThuËt ng÷ vµ biÖt ng÷ ng÷. ? BiÖt ng÷ x· héi lµ g×? ? LiÖt kª mét sè bÖt ng÷ X· héi. sinh «n l¹i kh¸i niÖm tõ mîn. Bµi tËp 2: NhËn ®Þnh ®óng lµ C. dô? 1.Chän ý b. C¸c h×nh thøc trau dåi vèn ? Häc sinh bµi tËp theo nhãm? tõ 2.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n nghÜa cña tõ th× vèn tõ kh«ng Häc sinh lµm bµi tËp 2. BiÖt ng÷ x· héi. Ho¹t ®éng 5: ? Cã nh÷ng h×nh thøc trau råi V. Bµi tËp 2: ? Khi sö dung tõ H¸n ViÖt cÇn l. Ho¹t ®éng 3: . Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y .

do mét ®¹i sø ®Æc mÖnh toµn quyÒn ®øng ®Çu.M«i sinh: M«i trêng sèng cña sinh vË. I. TiÕt 50: NghÞ luËn trong v¨n b¶n tù sù.HËu duÖ: Con ch¸u cña ngêi ®· chÕt.Bµi tËp 3: C©u a.9. B.KhÈu khÝ: KhÝ ph¸ch con ngêi to¸t ra qua lêi nãi.GiÊy trong chiÕu. . Thø … ngµy … th¸ng … n¨m 200. 3.§©y lµ lêi ®èi tho¹i cña «ng . .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n th«ng qua.HiÓu thÕ nµo lµ nghÞ luËn trong v¨n b¶n tù sù vai trß vµ ý nghÜa cña yÕu tè nghÞ luËn trong v¨n b¶n tù sù. Sai tõ "tÊp nËp" = tíi tÊp.N¾m l¹i c¸c kiÕn thøc trong ch¬ng trinh TiÕng ViÖt tõ líp 6 . VÝ dô: * §o¹n trÝch 1: . NghÞ luËn trong v¨n b¶n tù sù. C©u c.§¹i sø qu¸n: C¬ quan ®¹i diÖn chÝnh thøc toµn diÖn cña mét nhµ níc ë níc ngoµi. Sai tõ "®¹m b¹c" = tÖ b¹c. Sai tõ "bÐo bæ" = bÐo bë.Gi¸o viªn bËt m¸y chiÕu 2 ®o¹n trÝch ë SGK. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y . . . A. . ChuÈn bÞ : . Ho¹t ®éng 6: Híng dÉn häc ë nhµ .häc Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn t×m hiÓu vÒ nghÞ luËn trong v¨n ban tù sù.LuyÖn tËp nhËn diÖn c¸c yÕu tè nghÞ luËn trong v¨n b¶n tù sù vµ viÕt ®o¹n v¨n cã sö dông c¸c yÕu tè nghÞ luËn. . 1. C. Môc tiªu cÇn ®¹t : Gióp häc sinh: .. C©u b.

b lµ lêi cña ai. bæ sung + KiÒu buéc téi Ho¹n Th: cµng trªn m¸y chiÕu. ? Tõ ®ã h·y chØ ra nh÷ng c©u nhng khæ qu¸ nªn trë thµnh ch÷ cã tÝnh chÊt lËp luËn trong Ých kØ tµn nhÉn.VÒ vÊn ®Ò: Vî t«i kh«ng ¸c. Ho¹n Th díi h×nh thøc lËp luËn. ? T¸c dông cña nghÞ luËn trong 2. .Häc sinh cö ®¹i diÖn nhãm . sù? => L©p luËn xuÊt s¾c.Trong ®o¹n nghÞ luËn. Ghi nhí: v¨n b¶n tù sù. . * §o¹n trÝch 2: . c¸c lÝ lÏ nh»m thuyÕt phôc ngêi nghe. ? C¸ch lËp luËn Êy cã t¸c dông + V× b¶n chÊt tèt bÞ lo l¾ng. + Ho¹n Th gì téi b»n c¸ch biÖn minh: . cay … oan tr¸i nhiÒu. mét vÊn ®Ò.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n Häc sinh lµm vÖc theo nhãm. t tëng nµo ®ã. ? VÊn ®Ò Êy ®îc lËp luËn nh + Khi ngêi ta khæ -> kh«ng thÕ nµo? nghÜ ®Õn ai. mét q®. + Kh«ng në giËn.T«i víi c« chång chung -> khã ? Tõ 2 vÝ dô trªn h·y t×m ra ai nhêng ai. m×nh) thêng nªu lªn c¸c nhËn xÐt. ®ång t×nh víi suy nghÜ cña m×nh.NhËn lçi -> Nhê sù khoan cña lËp luËn trong v¨n b¶n tù dung. gi¸o nãi víi chÝnh m×nh: ? NghÞ luËn lµ g×? .T«i ®· ®èi xö tèt víi c« ë g¸c Q¢. .NghÞ luËn trong v¨n tù sù (Häc sinh ph¸t biÓu. g×? buån ®au che lÊp mÊt. gi¸o viªn thùc chÊt lµ c¸c cuéc ®èi tho¹i bæ sung kÕt luËn trªn m¸y (®èi tho¹i víi ngêi hoÆc ch×nh chiÕu). c¶m th«ng cho ngêi vî cña m×nh. ng¬i ®äc (hoÆc chÝnh m×nh) vÒ . + Khi ngêi ta ®ua ch©n -> nãi víi ai? nghÜ ®Õn ch©n ®au (c/m mét ? Nãi vÒ vÊn ®Ò g×? v/® cã t/c quy luËt TN). => ThuyÕt phôc ngêi ®äc. .Gi¸o viªn kÕt luËn. . hai ®o¹n trÝch.Häc sinh ®äc to ghi nhí. nh÷ng dÊu hiÖu vµ ®Æc ®iÓm . ph¸n ®o¸n. chØ buån. ngêi viÕt Ýt dïng c©u miªu t¶ trÇn .Cuéc ®èi tho¹i gi÷a KiÒu vµ tr×nh bµy. c¸c nhãm nhËn xÐt.C¸ch tr×nh bµy (lËp luËn): ? ë ®o¹n trÝch a.

52: §oµn thuyÒn ®¸nh c¸ Huy CËn A. kh«ng nh÷ng . LuyÖn tËp: Bµi 1: Tr×nh bµy c¸c ý nh phÇn I. B.T¸c dông yÕu tè nghÞ luËn sinh luyÖn tËp.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n thuËt mµ dïng nhiÒu c©u kh¼ng ®Þnh. cã c¸c cÆp quan hÖ tõ : nÕu . II. tr¸ng lÖ. Thø … ngµy … th¸ng … n¨m 200. trong v¨n b¶n tù sù: Lµm cho Nhãm 1 lµm bµi tËp 1. vò trô vµ c¶m høng vÒ lao ®«ng cña t¸c gi¶ ®· tao nªn nh÷ng h×nh ¶nh ®Ñp. . TuÇn 11 . Môc tiªu cÇn ®¹t : * Gióp häc sinh: . * Giíi thiÖu bµi míi: . c©u chuyÖn thªm phÇn triÕt Nhãm 2 lµm bµi tËp 2.TiÕt 51 .2005) tªn . lÝ. ChuÈn bÞ : Gi¸o viªn: Lêi b×nh nh÷ng h×nh ¶nh ®éc ®¸o. ©m ®iÖu) võa cæ ®iÓn võa hiÖn ®¹i trong bµi th¬.. Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn t×m I.. So¹n bµi tuÇn 13.Th©ý vµ hiÓu ®îc sù TN cña c¶m høng vÒ TN. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y . Bµi 2: Tãm t¾t l¹i 4 ý trong l¬i nãi cña Ho¹n Th. Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn häc sinh häc ë nhµ. ? Ph©n tÝch sù ®éc ®¸o cña hinh ¶nh nh÷ng chiÕc xe kh«ng kÝnh. T¸c gi¶: (1919 .Gi¸o viªn giíi thiÖu hoµn c¶nh s¸ng t¸c bµi th¬ ®Ó vµo bµi nh SGK. C. T×m hiÓu chung: hiÓu chung vÒ v¨n b¶n. phñ ®Þnh.häc * KiÓm tra bai cò: ? §äc thuéc lßng "Bµi th¬ tiÓu ®éi xe kh«ng kÝnh".. 1.th×.RÌn luyÖn kÜ n¨ng c¶m thô vµ ph©n tÝch c¸c yÕu tè nghÖ thuËt (h×nh ¶nh ng«n ng÷. giau mau s¾c l·ng m¹n trong bµi th¬ "§oµn thuyÒn ®¸nh c¸". mµ cßn … Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn häc .

5.Gi¸o viªn híng dÉn ®äc .Sãng . ©m hëng h¸t l¹c quan cña ngêi lao ®éng.Lµ nhµ th¬ tiªu biÓu cña nÒn th¬ hiÖn ®¹i ViÖt Nam. -> Theo hµnh tr×nh mét chuyÕn ra kh¬i cña ®oµn thuyÒn ®¸nh c¸ => t¹o ra mét ? H·y nªu ®¹i ý cña bµi th¬. nh©n ho¸.Gi¸o viªn giíi thiÖu thªm vµ lu . Èn dô ®ª .sau 1958.Gi¸o viªn nãi qua vÒ c¶m 1. 6: VÎ ®Ñp cña biÓn c¶ vµ nh÷ng ngêi lao ®éng.Khæ cuèi: C¶nh ®oµn thuyÒn trë vÒ. th¬i gian lµ nhÞp tuÇn hoµn cña vò trô. th¬? 2. vïng má Qu¶ng Ninh.H×nh ¶nh mÆt hoµng h«n xuèng biÓn dùa trêi . * §¹i ý: Bµi th¬ miªu t¶ mét chuyÕn ra kh¬i ®¸nh c¸ cña ngêi d©n Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn chµi vïng biÓn Qu¶ng Ninh tron ph©n tÝch. C¶nh biÓn vµo ®ªm vµ høng s¸ng ®oµn thuyÒn ra kh¬i. Ph©n tÝch: .Hai khæ ®Çu: C¶nh biÓn vµo Êy? ®em vµ ®oµn thuyÒn ra kh¬i. II. . . ? H×nh dung cña em vÒ c¶nh . kh«ng gian réng lín. ? Bµi th¬ cã bè côc mÊy phÇn. .häc sinh ®äc.In trong tËp "Tr¨ng mçi ngµy l¹i s¸ng" . mÉu .®äc 3. §äc: Giäng vui.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ? Giíi thiÖu mét vµi nÐt c¬ b¶n ®Çy ®ñ lµ Cï Huy CËn .Khæ 3.§îc tÆng gi¶i thëng Hå ChÝ ? Nªu hoµn c¶nh s¸ng t¸c bµi Minh vÒ v¨n häc NT (1996).sËp cöa ho¸n dô.nh hßn löa H×nh ¶nh so theo liªn tëng vµ tëng tîng cña s¸nh. hµ TØnh. Häc sinh ®äc 2 khæ th¬ ®©ï.sau mét ý víi häc sinh vÒ hoµn c¶nh chuyÕn ®i thùc tÕ dµi ngµy ë s¸ng t¸c bµi th¬. t¸c gi¶? .Quª ë vÒ t¸c gi¶.cµi then. t¸c cña Huy CËn tríc . T¸c phÈm: . . . 4. Bè côc: ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ bè côc . phÊn chÊn. 4. .Ra ®êi n¨m 1958 .

Gi¸o viªn b×nh vÒ sù ®éc dÇn vµo ®ªm. l·ng m¹ng trong sù Häc sinh ®äc khæ 3. kh¬i h×nh ¶nh Èn dô "then sãng.H×nh ¶nh ngêi lao ®éng: + Ta h¸t bµi ca C«ng viÖc lao ®éng cña gäi c¸. cöa ®ªm" gîi cho em Ên tîng hoµnh tr¸ng vÒ c¶nh thiªn g×? nhiªn trªn biÓn ®ang ch×m . -> Mét bøc tranh léng lÉy. niÒm vui phÊn chÊn ®©y? cña con ngêi lao ®éng. buåm . .giã kh¬i . + Giã .§oµn thuyÒn . .c©u h¸t cña ? Tõ ®ã em cã nhËn xÐt g× vÒ ng¬i d©n chµi -> h×nh ¶nh c¶nh TN cña con ngêi ë n¬i khoÎ. íc m¬ bay bæng: Chinh phôc TN.H×nh ¶nh g¾n kÕt gi÷a: c¸nh 1.ra ? H×nh ¶nh so s¸nh: Hßn löa. 4. 6. . 5.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n . ngêi ®¸nh c¸ b»ng bµi ? H×nh ¶nh ®Ñp léng lÉy vµ + Ta kÐo xo¨n ca ®Çy niªm rùc rì cña c¸c loµi c¸ trªn biÓn vui … ®ang ®îc miªu t¶ nh thÕ nµo? tay …nÆng -> Con ngêi víi niÒm say sa. 2. ®Ó lµm râ ®iÒu Êy. ®¸o cña h×nh ¶nh ë khæ th¬ . h·y ph©n tÝch nh÷ng ngêi lao ®éng.l¸i So s¸nh. + Tr¨ng .Gi¸o viªn b×nh "Ta kÐo xo¨n -> Con thuyÒn vèn bÐ nhá -> tay …" trë thµnh k× vò. hao høng. tr¨ng" gîi cho em ®iÒu g×? . l¹. ? C¶m høng TN hoµ trong c¶m 2.TiÕng h¸t cña ngêi lao ®éng ? H×nh ¶nh "ThuyÒn … buåm ®· ®¸n thøc TN bõng tØnh. liÖt kª. íc m¬ cña ngêi lao ®éng. khæng lå… . hµi hoµ TN víi TN vò trô bao la.buåm nh©n ho¸> con +Trªn: M©y cao ngêi nh hµo nhËp ? H×nh ¶nh ngêi lao ®éng hiÖn + Díi: BiÓn b»ng cïng TN. rùc rì cña . VÎ ®Ñp cña biÓn c¶ vµ cña høng lao ®éng. -> Con ngêi lao ®éng hiÖn lªn thËt ®Ñp. vò lªn nh thÕ nµo? trô.H×nh ¶nh léng lÉy.TN hoµ nhËp víi niÒm vui cña con ngêi.

mét t¬ng l¹i huy hoµng."M¾t c¸…d¨m ph¬i" . Häc sinh ®äc khæ cuèi. ®«ng biÓn c¶ ViÖt Nam thÕ kØ . nhµ nhãm. NghÖ thuËt: c¶m xóc cña t¸c gi¶ tríc TN ®Êt ¢m ®iÖu vang khoÎ.§oµn thuyÒn ch¹y ®ua … trêi ? V× sao gäi ®©y lµ mét khóc -> khÝ thÕ. .dÖt mu«ng luång sãng. ? Qua bøc tranh vÒ thiªn nhiªn III. lµm chñ cuéc ®êi.luyÖn tËp. . . . -> VÎ ®Ñp cña tranh s¬n mµi lung linh.quÉy tr¨ng vµng choÐ.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n c¸c loµi c¸ trªn biÓn. Häc sinh lµm bµi tËp 1 theo mµu s¾c lung linh k× ¶o. + C¸ ®u«i em .luyÖn tËp. nghÖ thuËt ®Æc s¾c cña bµi th¬.Häc thuéc lßng bµi th¬. ®ua … trêi".Gi¸o viªn b×nh khæ cuèi. vµ con ng¬i lao ®éng em cã nh©n xÐt g× vÒ c¸i nh×n vµ 1. tëng tîng. trµn ®Çy c¶m høng l·ng m¹n. . . h¨ng say. c¶nh ®oµn thuyÒn ®¸nh c¸ trë vÒ: . th¬ ca ngîi lao ®éng vµ con ngêi lao ®«ng lµm chñ ®Êt níc. bay bæng. níc vµ con ngêi lao ®éng.MÆt trêi: Mét cuéc sèng míi XX?(Em cã nhËn xÐt g× vÒ ©m ®ang b¾t ®Çu víi ngêi lao hëng.lÊp l¸nh ®uèc. 2. Ghi nhí: Ho¹t ®éng 4: Híng dÉn häc ë nhµ. tr¸ng ca vÒ nh÷ng ngêi lao . th¬ "c©u h¸t … giã kh¬i".C©u h¸t c¨ng buåm -> diÔn t¶ sù phÊn khëi cña nh÷ng ngêi d©n trµi chiÕn th¾ng trë vÒ víi Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn khoang thuyÒn ®Çy c¸. giong ®iÖu bµi th¬) ®éng lµm chñ TN. ? Nªu nhËn xÐt cña em vÒ c©u + M¾t c¸ … dÆm ph¬i. ®Çy høa Häc sinh ®äc to ghi nhí. ? C¶m nhËn cña em vÒ h×nh huyÒn ¶o ®îc s¸ng t¸c b»ng ¶nh th¬ "§oµn thuyÒn ch¹y liªn tëng. + C¸ song . tæng kÕt .nh hoµn thoi . Tæng kÕt .N¾m néi dung. -> TrÝ tëng tîng ®· ch¾p c¸nh cho hiÖn thùc trë nªn k× ¶o… 3. ? Gîi cho em liªn tëng g×? + C¸ thu . + VÉy b¹c … loÐ rang ®«ng.N¸o nøc. hÑn ®ang chê ®ãn hä.

Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n - Ph¸t biÓu c¶m nghÜ vÒ khæ th¬ ®Çu, khæ cuèi. Thø … ngµy … th¸ng … n¨m 200.. Tù häc cã híng dÉn:

BÕp löa
B»ng ViÖt A. Môc tiªu cÇn ®¹t : * Gióp häc sinh: - C¶m nhËn ®îc nh÷ng t×nh c¶m, c¶m xóc ch©n thµnh cña nh©n vËt ch÷ t×nh - ngêi ch¸u vµ h×nh ¶nh bµ giµu t×nh th¬ng, giµu ®øc hi sinh trong bµi th¬ BÕp löa. - ThÊy ®îc nghÖ thuËt diÔn t¶ c¶m xóc th«ng qua håi tëng kÕt hîp miªu t¶, tù sù, b×nh luËn cña t¸c gi¶ trong bµi th¬. B. ChuÈn bÞ : C. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng 1:Híng dÉn t×m hiÓu chung. Häc sinh ®äc chó thÝch SGK. ? Nªu nh÷ng nhËn xÐt kih¸i qu¸t vÒ t¸c gi¶, t¸c phÈm. I. T×m hiÓu chung. 1. T¸c gi¶: Sinh n¨m 1941. - Quª ë Hµ T©y. - Nhµ th¬ trëng thµnh trong kh¸ng chiÕn chèng MÜ. 2. T¸c phÈm: 1963, in trong tËp th¬ cïng tªn khi nhµ th¬ ë Liªn Häc sinh ®äc, nhËn xÐt, nªu X«. c¸ch ®äc . 3. §äc. Gi¸o viªn ®äc mÉu. * §¹i ý. ? H×nh ¶nh bao trïm bai th¬ lµ g×? G¾n liÒn víi h×nh ¶nh ®ã lµ h×nh ¶nh nµo? ? X¸c ®Þnh ph¬ng thøc biÓu ®¹t cña t¸c phÈm (biÓu c¶m + II. Ph©n tÝch: tù sù). 1. Nh÷ng kØ niÖm vÒ bµ vµ Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn t×nh bµ ch¸u. ph©n tÝch. - KØ niÖm tuæi th¬ bªn bµ ? Trong håi tëng cña ngêi ch¸u, + BÕp löa chên vên. nh÷ng kh¸i niÖm nµo vÒ bµ vµ Tuæi th¬ t×nh bµ ch¸u ®îc gîi l¹i. + BÕp löa Êp iu nång ®¬m. ? H×nh ¶nh, chi tiÕt nµo ¸m gian khæ. ¶nh m·i tron t©m trÝ anh ®Õn + Khãi hun nhÌm m¾t. b©y giê anh vÉn v« cïng xóc + Sèng mòi cßn cay.

Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ®éng? V× sao? + N¨m ®ãi mßn ®ãi mái. -> BÕp löa hiÖn diÖn nh t×nh c¶m cña bµ, sù cu man ®ïm bäc ®Çy ch¨m chót cña bµ. Häc sinh ®äc "T¸m n¨m … dai - TiÕng chim tu hó - gîi hoµi d¼ng". niÖm gîi t×nh c¶m v¾ng vÎ, vµ ? Ph©n tÝch ý nghÜa cña tiÕng nhí mong cña hai bµ ch¸u. chim tu hó? - Gi¸o viªn b×nh. 2. Nh÷ng suy ngÉm vÒ bµ vµ h×nh ¶nh bÕp löa. ? §o¹n th¬ ®· thÓ hiÖn nh÷ng - Suy ngÉm vÒ cuéc ®¬i bµ håi tëng vµ tuoit th¬, vÒ bµ, lu«n g¾n víi h×nh ¶nh bÕp löa, bÕp löa nh thÕ nµo? ngän löa -> ngêi nhãm löa lu«n ? C¶m nhËn vÒ h×nh ¶nh ngêi gi÷ cho ngän löa Êm nãng vµ bµ qua nh÷ng viÖc bµ ®· lµm to¶ s¸ng. vµ h×nh ¶nh "Nhãm bÕp löa". + Bµ tÇn t¶o hi sinh ch¨m lo cho mäi ng¬i "Nhãm bÕp löa: nång ®îm" Gi¸o viªn b×nh: => Bµ nhãm lªn niÒm yªu, niÒm vui sëi Êm. - Bµ nhãm dËy … tuæi nhá"=> H×nh ¶nh löa ®îc nh¾c ®Õn ngän löa cña bµ lµ nÒm tn bao nhiªu lÇn? T¹i sao khi nh¾c thiªng liªng, kØ niÖm ®Õn bÕp löa lµ ngêi ch¸u nh¬ Êm lßng, n©ng bíc ch¸u trªn ®®Õn bµ vµ ngîc l¹i? êng ? V× sao t¸c giat viÕt "¤i k× l¹ dµi - yªu bµ - yªu ND. … bÕp löa". - H×nh ¶nh bµ lu«n g¾n víi - Gi¸o viªn b×nh. h×nh ¶nh "bÕp löa" (10 lÇn) -> bÕp löa b×nh dÞ mµ th©n thuéc, k× diÖu, thiªng liªng - BÕp löa - ngän löa => bµ lµ ngêi truyÒn löa, truyÒn sù Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn sèng, niªm tin cho c¸c thÕ hÖ tæng kÕt. tiÕp nèi. ? Em c¶m nhËn nh thÕ nµ vÒ III. Tæng kÕt. t×nh bµ ch¸u? 1. Néi dung: ? Bµi th¬ "BÕp löa", s©u h¬n ý - Bµi th¬ cã ý nghÜa triÕt lÝ nghÜa nãi vÒ bµ, vÒ t×nh bµ thÇm kÝn: Nh÷ng g× th©n ch¸u, cßn cã ý nghÜa g×? thiÕt nhÊt cña tuæi th¬ cña mçi ng¬i ngêi ®Òu cã søc to¶ s¸ng, n©ng ®ì con ngêi suèt c¶ cuéc ®êi. T×nh yªu th¬ng vµ lßng biÕt ¬n bµ chÝnh lµ biÓu

Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ? Nªu ®Æc s¾c nghÖ thuËt cña hiÖn cña tinh yªu th¬ng, g¾n bµi th¬? bã víi gia ®×nh, quª h¬n, lµ khëi ®Çu cña t×nh ngêi, t×nh yªu ®Êt níc. 2. NghÖ thuËt: - H×nh tîng "bÕp löa" võa mang ý nghÜa thùc, võa mang ý nghÜa biÓu tîng. - KÕt hîp miªu t¶ + biÓu c¶m + Häc sinh th¶o luËn nhãm. tù sù + b×nh luËn. ? Em cã suy nghÜ g× vÒ nhan - Giäng ®iÖu, thÓ th¬ 8 ch÷ ®Ò bµi th¬? phï hîp víi c¶m xóc håi tëng, ? Cã ngêi nãi r»ng: "h×nh ¶nh suy ngÉm. trong bµi th¬ lµ h×nh ¶nh ngêi nhãm löa, gi÷ löa". Em nghÜ g× vÒ nhËn xÐt Êy? Ho¹t ®éng 4: híng dÉn häc ë nhµ. - Häc thuéc lßng bai th¬. - ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo. Thø … ngµy … th¸ng … n¨m 200.. TiÕt 53: Tæng kÕt tõ vùng (tiÕp theo). A. Môc tiªu cÇn ®¹t : - Gióp häc sinh n¾m v÷ng h¬n vµ biÕt vËn dung nh÷ng kÜ kiÕn thøc vÒ tõ vùng ®· häc tõ líp 6 ®Õn líp 9 (tõ tîng thanh, t¬ng h×nh, mét sè tõ ghÐp tu tõ tõ vùng). B. ChuÈn bÞ : - M¸y chiÕu, giÊy trong. C. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®«ng 1: ¤n tËp tõ tîng I. Tõ tîng thanh vµ tõ tîng thanh, tîng h×nh. h×nh. ? ThÕ nµo lµ tõ tîng thanh? VD? 1. Kh¸i niÖm: ? ThÕ nµo lµ tõ tîng h×nh? VD? 2. Bµi tËp. ? T×m nh÷ng tªn loµi vËt lµ tõ Bµi tËp 1. tîng thanh? MÌo, bß, t¾c kÌ, bª… tu hó. Bµi 2. Tõ tîng h×nh.

Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n Lèm ®èm, lª thª, lo¸ng tho¸ng, lå lé => M« t¶ h×nh ¶nh ®¸m Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn «n m©y mét c¸ch cô thÓ vµ sèng tËp biÖn ph¸p tu tõ. ®éng. ? KÓ tªn vµ nªu ®Æc ®iÓm cña II. BiÖn ph¸p tu tõ tõ vng. c¸c phÐp tu tõ tõ vùng ®· häc. 1. C¸c biÖn ph¸p tu tõ tõ vùng. Häc sinh lµm bµi tËp theo 3 2. Bµi tËp. nhãm. a, Èn dô: Hoa, c¸nh -> chØ §¹i diÖn nhãm lªn tr¶ lêi, nhãm KiÒu kh¸c nhËn xÐt - gi¸o viªn chiÕu C©y l¸ -> chØ gia kÕt qu¶ ®óng trªn m¸y chiÕu. ®×nh KiÓuf vµ cuéc sèng. b, so s¸nh: So s¸nh tiÕng ®µn cña KiÒu víi tiÕng h¹c, tiÕng suèi, tiÕng giã tho¶ng tiÕng trêi ®æ ma. c, Nãi qu¸: kiÒu ®Ñp ®Õn møc "hoa.. kÐm xanh". KiÒu kh«ng chØ ®Ñp mµ cßn cã tµi "Mét hai … ho¹ hai" -> NguyÔn Du ®· thÓ hiÖn ®Çy Ên tîng 1 nh©n vËt tµi s¾c vÑn toµn. d, Nãi qu¸: G¸c Q.¢m, n¬i KiÒu bÞ Ho¹n Th b¾t ra chÐp kinh, rÊt gÇn víi phßng ®äc s¸ch cña Binh. Tuy gÇn nhau trong gang Häc sinh lµm bµi tËp theo ba tÊc nhng giê ®©y hai ngêi c¸ch nhãm. trë gÊp 10 quan san. -> T¸c §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi, nhãm dông: cùc t¶ sù xa c¸ch gi÷a kh¸c nhËn xÐt - gi¸o viªn chiÕu th©n phËn, c¶nh ngé cña KiÒu kÕt qu¶ ®óng trªn m¸y chiÕu. vµ Thóc Sinh. e, Ch¬i ch÷: Tµi - tai Bµi 2: a, PhÐp ®iÖp ng÷ (cßn) vµ dïng tõ ®a nghÜa (say sa). - Say sa ChØ trµng trai uèng rîu say. Chµng trai say ®¾m v× t×nh. ->T¸c dông: Thªr hiÖn tiªu chuÈn cña ngêi con trai ë ®©y

Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n m¹nh mÏ vµ kÝn ®¸o. b, T¸c gi¶ dïng phÐp nãi qu¸ ®Ó nãi vÒ sù lín m¹nh cña nghÜa qu©n Lam S¬n. c, PhÐp so s¸nh ®· gióp t¸c gi¶ miªu t¶ s¾c nÐt, sinh ®«ng ©m thanh cña tiÕng suèi vµ c¶nh rõng víi ¸nh tr¨ng. d, Nh©n ho¸: Nh©n ho¸ ¸nh tr¨ng, biÕn tr¨ng thµnh ngêi Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn häc b¹n tri ©m tri kØ. ë nhµ. ->T¸c dông: bµi th¬ trë nªn - Gi¸o viªn kh¸i qu¸t näi dung sèng ®éng h¬n, cã phÇn hån bai häc. h¬n vµ g¾n bã víi con ngêi - Häc sinh n¾m kÜ bai. h¬n. - ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo. e, Èn dô: tõ mÆt trêi trong c©u th¬ thø 2 chØ em bÐ trªn lng mÑ. Èn dô nµy thÓ hiÖn sù g¾n bã cña ®øa con víi ngêi mÑ, ®ã lµ nguån sèng nguån nu«i dìng niÒm tin cña mÑ vµo ngµy mai. TiÕt 53. Tæng kÕt vÒ tõ vùng (tiÕp theo) A. Môc tiªu cÇn ®¹t : - Gióp häc sinh n¾m v÷ng h¬n vµ biÕt vËn dông nh÷ng kiÕn thøc vÒ tõ vùng ®· häc tõ líp 6-líp 9 (Tõ tîng thanh, tîng h×nh, mét sè phÐp tu tõ tõ vùng) B. ChuÈn bÞ cña thÇy trß: M¸y chiÕu, giÊy trong. C. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp tõ tîng thanh, tîng h×nh. I. Tõ tîng thanh vµ tõ tîng h×nh. 1. Kh¸i niÖm:

Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n ? ThÕ nµo lµ tõ tîng thanh? VD. ? ThÕ nµo lµ tõ tîng h×nh? VD. 2. Bµi tËp: ? T×m nh÷ng tªn ®å vËt lµ tõ Bµi 1: tîng thanh?

Trêng

MÌo, bß, t¾c kÌ, bª ........ tu hó. Bµi 2: Tõ tîng h×nh: Lèm ®èm, lª thª, lo¸ng tho¸ng, lå lé => M« t¶ h×nh ¶nh ®¸m m©y mét c¸ch cô thÓ vµ sèng

Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn «n ®éng. tËp biÖn ph¸p tu tõ. ? KÓ tªn vµ nªu ®Æc ®iÓm II. BiÖn ph¸p tu tõ tõ vùng. cña c¸c phÐp tu tõ tõ vùng ®· häc. 1. C¸c biÖn ph¸p tu tõ tõ vùng. Häc sinh lµm bµi tËp theo 3 2. Bµi tËp. nhãm. kh¸c nhËn xÐt-Gi¸o viªn chiÕu kÕt qu¶ ®óng trªn m¸y chiÕu. a, Èn dô: hoa, c¸nh -> chØ C©y l¸ -> chØ gia ®×nh KiÒu vµ cuéc sèng cña hä -> KiÒu b¸n m×nh ®Ó cøu gia ®×nh. b, So s¸nh: So s¸nh tiÕng ®µn cña Thuý KiÒu víi tiÕng H¹c, tiÕng suèi, tiÕng giã tho¶ng, tiÕng trêi ®æ ma. c, Nãi qu¸: KiÒu ®Ñp ®Õn møc "hoa .... kÐm xanh". KiÒu kh«ng chØ ®Ñp mµ cßn cã tµi "Mét hai ....... ho¹ hai" -> NguyÔn Du ®· thÓ hiÖn ®Çy Ên tîng mét nh©n vËt tµi s¾c vÑn toµn. §¹i diÖn nhãm lªn tr¶ lêi, nhãm KiÒu.

Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n d, Nãi qu¸: G¸c Quan ¢m, n¬i KiÒu bÞ Ho¹n Th b¾t ra chÐp Häc sinh lµm bµi tËp 3 theo kinh, rÊt gÇn víi phßng ®äc nhãm. s¸ch cña Th Sinh. Tuy gÇn §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi, nhãm nhau trong gang tÊc nhng giê kh¸c nhËn xÐt-Gi¸o viªn chiÕu ®©y hai ngêi c¸ch trë gÊp 10 kÕt qu¶ ®óng trªn m¸y chiÕu. quan san -> T¸c dông: cùc t¶ sù xa c¸ch gi÷a th©n phËn, c¶nh ngé cña KiÒu vµ Thóc Sinh. e, Ch¬i ch÷ : Tµi-tai. Bµi 2: a, PhÐp ®iÖp ng÷: (cßn) vµ dïng tõ ®a nghÜa (say sa). -Say sa: ChØ chµng trai uèng rîu say. Chµng trai say ®¾m v× t×nh. -> T¸c dông: thÓ hiÖn t×nh c¶m cña ngêi con trai ë ®©y m¹nh mÏ mµ kÝn ®¸o. b, T¸c gi¶ dïng phÐp nãi qu¸ ®Ó nãi vÒ sù viÖc lín m¹nh cña nghÜa qu©n Lam S¬n. c, PhÐp so s¸nh ®· gióp t¸c gi¶ miªu t¶ s¾c nÐt, sinh ®éng ©m thanh cña tiÕng suèi vµ c¶nh rõng díi ®ªm tr¨ng. Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn häc d, Nh©n ho¸: nh©n ho¸ ¸nh ë nhµ. bµi häc. - Häc sinh n¾m kÜ bµi. tr¨ng, biÕn ¸nh tr¨ng thµnh ng-> T¸c dông: Bµi th¬ trë nªn sèng ®éng h¬n, cã hån h¬n - Gi¸o viªn kh¸i qu¸t néi dung êi b¹n tri ©m, tri kØ.

biÓu hiÖn ph¬ng ph¸p cña thÓ th¬ t¸m ch÷. nhËn diÖn thÓ th¬ t¸m ch÷. B. Gi¸o viªn chiÕu c¸c ®o¹n th¬ ë 1. TiÕt 54. * Gieo vÇn: .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n . A. Èn dô nµy thÓ hiÖn sù g¾n bã cña ®øa con víi ngêi mÑ. e.N¾m ®îc ®Æc ®iÓm. nguån nu«i dìng niÒm tin cña mÑ vµo ngµy mai. vµ g¾n bã víi con ngêi h¬n .§o¹n a: VÇn ch©n gieo liªn tan-ngµn. rÌn luyÖn thªm n¨ng lùc c¶m thô th¬ ca.ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo. I. bõng-rõng. Èn dô: Tõ mÆt trêi trong c©u th¬ thø 2 chØ em bÐ trªn lng mÑ. C. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn ch÷. sù høng thó trong häc tËp. kÜ n¨ng miªu t¶. . NhËn diÖn thÓ th¬ t¸m ? ChØ ra nh÷ng ch÷ cã chøc tiÕp: . TËp lµm th¬ t¸m ch÷. míi-géi. ®ã lµ nguån sèng. m¸y chiÕu. VÝ dô: SGK. n¨ng gieo vÇn ë mçi ®o¹n. ChuÈn bÞ cña thÇy trß: GiÊy trong.Qua ho¹t ®éng tËp lµm th¬ t¸m ch÷ mµ ph¸t huy tinh thÇn s¸ng t¹o. ? Häc sinh ®äc c¸c ®o¹n th¬. Môc tiªu cÇn ®¹t : Gióp häc sinh: .

mu«n hoa.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n g¾t-mËt. . . non-son. RÊt phong phó. ngµy qua. xa. 3. III. linh Häc sinh nªu kh¸i qu¸t-Gi¸o ho¹t. ? V× sao em l¹i ®iÒn nh vËy? II.N¾m ch¾c ®Æc ®iÓm th¬ t¸m ch÷. Trêng . tiªn-nhiªn. tuÇn hoµn.ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo. . ®a d¹ng. Híng dÉn häc ë nhµ. LuyÖn tËp: 1. ®øng-dùng.§o¹n b: VÇn ch©n gieo liªn . Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp 1. 2. luyÖn tËp. b¸t ng¸t. ? Tõ ®ã em h·y nªu ®Æc * Ng¾t nhÞp: ®iÓm cña thÓ th¬ t¸m ch÷ ? viªn kÕt luËn. Bµi1: C¸c tõ cÇn ®iÒn lÇn lît: ca h¸t. bµ. Bµi2: Còng mÊt. 2. ®Êt trêi. Bµi 3: Cña ®µn chim tung c¸nh ®i Ho¹t ®éng 3: mu«n ph¬ng.§o¹n c: Gieo vÇn ch©n nhng ? NhËn xÐt vÒ c¸ch ng¾t nhÞp gi¸n c¸ch: ë c¸c ®o¹n th¬ trªn? ng¸t-h¸t. Häc sinh ®äc ghi nhí. tiÕp: häc-nhäc. Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn * Ghi nhí: SGK.

3... nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n. B. Môc tiªu cÇn ®¹t : ... Häc sinh söa bµi theo ®¸p ¸n.. Häc sinh nhËn râ yªu nhîc ®iÓm trong bµi viÕt cña minh ®Ó cã ý thøc söa ch÷a.. Gi¸o viªn tr¶ bµi cho häc sinh. Khóc h¸t ru nh÷ng em bÐ lín trªn lng mÑ. §äc-b×nh: Gi¸o viªn chän 1-3 bµi kh¸ nhÊt líp ®Ó ®äcb×nh. 5. th¸ng... 4. Gi¸o viªn nªu môc ®Ých yªu cÇucña tiÕt häc. n¨m 200. bè côc.. 2.C¶m nhËn ®îc t×nh yªu th¬ng con ngêi vµ kh¸t väng cña ngêi mÑ Tµ ¤i trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü -> Lßng yªu th- .... TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : 1.. TuÇn 12.. TiÕt 56-57. Tr¶ bµi kiÓm tra truyÖn trung ®¹i.. Ngµy.Cñng cè nhËn thøc vÒ truyÖn trung ®¹i tõ gi¸ trÞ néi dungt tëng ®Õn h×nh thøc thÓ lo¹i. A. A. häc sinh ®äc suy nghÜ. .. söa ch÷a.. Môc tiªu cÇn ®¹t : .. Häc sinh tiÕp tôc söa ch÷a hoµn thiÖn bµi ë nhµ...Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n Trêng TiÕt 55.RÌn kÜ n¨ng viÕt bµi cña häc sinh. kÓ chuyÖn.. kh¾c phôc. NguyÔn Khoa §iÒm..

quª ë tØnh nÐt vÒ t¸c gi¶ NguyÔn Khoa Thõa Thiªn HuÕ. T¸c gi¶ : ? Em h·y gi¶i thÝch mét vµi .. .. . võa s½n sµng chiÕn ®Êu b¶o vÖ khu c¨n cø kh¸ng chiÕn. H×nh ¶nh ngêi mÑ Tµ ¤i ®Þu con gi· g¹o. ChuÈn bÞ cña thÇy trß: B¨ng nh¹c. .Sinh n¨m 1943.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ¬ng quª h¬ng ®Êt níc. §©y lµ mét trong nh÷ng bµi th¬ thµnh c«ng viÕt vÒ h×nh ¶nh nh÷ng ngêi mÑ. ®Þu con lªn rÉy tØa b¾p. thiÕu thèn. h¸t minh ho¹ bµi h¸t "Lêi ru trªn n¬ng" phæ nh¹c tõ lêi bµi th¬..". B. I.lµ giai ®o¹n mµ cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü ®ang diÔn ra ¸c liÖt ë c¶ hai miÒn Nam-B¾c. kh¸t väng tù do cña nh©n d©n ta trong thêi k× lÞch sö nµy.. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : * KiÓm tra bµi cò : . §iÒm . .Ph©n tÝch h×nh ¶nh "BÕp löa" trong bµi th¬ "BÕp löa" cña B»ng ViÖt.T¹i sao h×nh ¶nh "BÕp löa" l¹i kú diÖu thiªng liªng? * Giíi thiÖu bµi: N¨m 1971. bé ®éi cïng nh©n d©n võa b¸m rÉy.Giäng ®iÖu th¬ tha thiÕt. ®Þu con ®i kh¸ng chiÕn ®· kh¬i nguån c¶m høng cho nhµ th¬ NguyÔn Khoa §iÒm viÕt bµi th¬ "Khóc h¸t ru . C. ngät ngµo cña NguyÔn Khoa §iÒm qua nh÷ng khóc ru cïng bè côc ®Æc s¾c cña bµi th¬. 1. ngêi phô n÷ ViÖt Nam trong kh¸ng chiÕn chèng Mü. Cuéc sèng cña c¸c bé. Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn t×m hiÓu chung. b¸m lµng t¨ng gia s¶n xuÊt..Nhµ th¬ trëng thµnh trong kh¸ng chiÕn chèng Mü. chiÕn sÜ vµ nh©n d©n ta trªn chiÕn khu ( phÇn lín lµ ë miÒn rõng nói ) rÊt gian nan.¤ng tõng lµ Tæng th ký Héi nhµ v¨n ViÖt Nam . . T×m hiÓu chung.

. 8 tiÕng. Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn ph©n II. .. Trëng ban t tëng v¨n ho¸ Trung ¬ng.In trong tËp: "§Êt vµ kh¸t väng". c¸ch ng¾t nhÞp ®· t¹o nªn ©m ®iÖu d×u dÆt. Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh 3." -> C¸ch lËp.... khi «ng ®ang c«ng t¸c ë th¬. c¸ch.. 2...Më ®Çu: "Em cu Tai... H×nh ¶nh "NhÞp chµy ? NhËn xÐt vÒ thÓ lo¹i bµi . 4. vÊn v¬ng cña lêi ru.. thóc b»ng lêi ru trùc tiÕp cña mÑ "Ngñ ngoan ... Ph©n tÝch.VÇn ch©n liÒn. Giäng ®iÖu tr÷ t×nh ®· thÓ hiÖn mét c¸ch ®Æc s¾c t×nh c¶m thiÕt tha. Tõ khã: .Mang tÝnh chÊt cña mét lêi bµi h¸t ru-ru con. Gi¸o viªn kiÓm tra viÖc n¾m tõ khã cña häc sinh. 1.Th¬ tr÷ t×nh. th¬? 5. * MÑ gi· g¹o nu«i bé ®éi: ? Häc sinh ®äc tõ ®Çu . §äc: ®äc..Gi¸o viªn ®äc mÉu mét ®o¹n .2 häc sinh ®äc nèi tiÕp. 6. H×nh ¶nh ngêi mÑ Tµ ¤i.. tÝch. ThÓ lo¹i: . mçi phÇn: .. tr×u mÕn cña ngêi mÑ. T¸c phÈm : ? Nªu hoµn c¶nh s¸ng t¸c bµi 1917." kÕt ? Gi¸o viªn nªu c©u hái 1 SGK. chiÕn khu miÒn T©y Thõa Thiªn. Bè côc: 3 phÇn.HiÖn nay lµ Uû viªn Bé chÝnh trÞ.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n . .

..-> DiÔn t¶ c«ng viÖc cùc nhäc.. ®¹p rõng" trë b»ng ngêi chiÕn sÜ trªn trËn tuyÕn ®¸nh Mü ë ngay trªn quª h¬ng m×nh. -" Tõ trªn lng mÑ Trêng S¬n" -> H×nh ¶nh nghÖ thuËt kh¸i qu¸t sù thÇn k× cña cuéc chiÕn tranh nh©n d©n chèng Mü...H×nh ¶nh ®èi lËp... chøng tá sù lín m¹nh trëng . êi mÑ hiÖn lªn ®ang lµm c«ng => Gîi sù gian khæ cña ngêi viÖc g×? H×nh ¶nh " Lng mÑ gi÷a nói rõng mªnh m«ng nói .Lng nói th× to . gÇn gòi. VËy ë => Miªu t¶ thùc....Vai mÑ gÇy nhÊp nh«...H×nh ¶nh "MÑ ®Þu em ®i mÑ trong c«ng viÖc "ChuyÓn ®Ó giµnh trËn cuèi"-> MÑ ®· l¸n.. " ? H×nh ¶nh ngêi mÑ ®îc g¾n . tõ l¸y. thiªng liªng cña ®êi mÑ-> §· sëi Êm lßng tin yªu... H×nh ¶nh "MÆt trêi cña . lµ thuËt cña 2 c©u th¬"MÆt nguån h¹nh phóc Êm ¸p võa trêi. Trêng víi hoµn c¶nh... c«ng viÖc cô .Må h«i mÑ r¬i. trªn lng" ->Èn dô: ? H·y ph©n tÝch gi¸ trÞ nghÖ Con lµ mÆt trêi cña mÑ. thÓ qua tõng ®o¹n th¬..... êi mÑ Tµ ¤i ®ang lµm g×? ý thøc bÒn bØ lao ®éng gãp H×nh ¶nh th¬ nµo g©y xóc phÇn vµo kh¸ng chiÕn. mÑ ®i ®¹p rõng: ? Ph©n tÝch h×nh ¶nh ngêi . * MÑ chuyÓn l¸n.. nhá-> ? ë lêi ru thø hai h×nh ¶nh ng... trªn lng".. ý chÝ cña mÑ trong cuéc sèng.. ®éng nhÊt víi em? V× sao? * MÑ tØa b¾p trªn nói: ..Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n Trêng S¬n" nghiªng. lêi ru thø nhÊt lµ h×nh ¶nh ng.. nhá" ®îc em c¶m nhËn heo hót-> mÑ say mª lao nh thÕ nµo? ®éng s¶n xuÊt gãp phÇn vµo kh¸ng chiÕn.

íc mong trong c¸c nói.MÑ gi· g¹o .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n thµnh Trêng cña ngêi d©n. Nh÷ng khóc ru vµ kh¸t Em h·y ®äc l¹i c¸c lêi ru trùc väng cña ngêi mÑ. . Gi¸o viªn b×nh.MÑ tØa b¾p-mong lín ph¸t t×nh c¶m. ý . cña mÑ g¾n víi nh÷ng t×nh h¹nh phóc Êm ¸p gÇn gòi. ngêi mÑ . kh¸t khao ®Êt níc ®éc lËp. => §iÖp ng÷ "Con m¬ cho mÑ" -> Ngêi mÑ göi trän niÒm mong mái vµo giÊc m¬ cña ? Qua ®ã em c¶m nhËn ®îc ®øa con. cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü. Bëi vËy nªn mÑ mong cã nhiÒu . quan c¶m nhËn ®îc g× vÒ h×nh t©m trong c«ng viÖc lao ®éng ¶nh ngêi mÑ Tµ ¤i trong cuéc kh¸ng chiÕn thêng ngµy cña kh¸ng chiÕn chèng Mü. Ngêi mÑ Êy th¾m thiÕt yªu con vµ nÆng t×nh th¬ng bu«n lµng. bu«n lµng. ®îc g× vÒ nh÷ng mong íc. 2. næi mong íc võa lµ g× vÒ t×nh c¶m cña ngêi mÑ niÒm tin tëng.T×nh th¬ng con cña ngêi mÑ chÝ cña nh©n d©n ta trong g¾n víi t×nh th¬ng bé ®éi. -> Ngêi mÑ yªu th¬ng con tha thiÕt "ru con b»ng c¶ tr¸i tim yªu th¬ng cña m×nh. tù do.MÑ ®Þu con ®i-mong gÆp viÖc tríc ®ã. lµm ngêi tù do. quª h¬ng gian khæ. c¶m g×?Tõ ®ã em c¶m nhËn thiªng liªng. cßn ngêi ? Em thÊy t×nh yªu th¬ng con con lµ m¬ íc. tiÕp ë 4 dßng cuèi mçi ®o¹n. tù hµo cña ngêi ®èi víi ®øa con. lêi ru nµy víi hoµn c¶nh c«ng . ? Qua nh÷ng c«ng viÖc Êy em => ThÓ hiÖn sù bÒn bØ. B¸c Hå. mÑ. lµ céi nguån. bé ®éi. ngêi chiÕn sÜ ViÖt Nam.mong g¹o tr¾ng. quª h¬ng. ? NhËn xÐt mèi liªn hÖ gi÷a .

sù bÒn bØ. mÑ mong íc con ®îc lµm ngêi d©n cña mét Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn tæng ®Êt níc hoµ b×nh. ? Qua bµi th¬ em c¶m nhËn thÓ hiÖn ý chÝ. T×nh th¬ng con g¾n víi t×nh yªu ®Êt níc trong kh¸ng chiÕn-> MÑ mong con trë thµnh ngêi lÝnh chiÕn ®Êu v× nÒn ®éc lËp tù do thiªng liªng. võa tham . c/m lµ sù TN-hµi hoµ gi÷a t×nh yªu con vµ lßng yªu níc -víi vÇn nhÞp cã sù biÕn ®æi linh ho¹t. m¹nh mÏ trong lao ®éng s¶n xuÊt .Khóc h¸t ru b»ng mét giäng ®iÖu ngät ngµo th¾m thiÕt.§©y lµ khóc h¸t ru ©n t×nh luyÖn tËp. niÒm tin vµo ? Khóc h¸t ru cã g× kÕ thõa vµ T¸c gi¶ thÓ hiÖn t×nh yªu quª ®æi míi so víi nh÷ng khóc h¸t h¬ng ®Êt níc. mong con kh«n lín ®Ó b»ng chµng trai cêng tr¸ng. kÕt-luyÖn tËp.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n h¹t tr¾ng ngÇn. Néi dung: 2. 3. ru truyÒn thèng? III. mét ngµy mai chiÕn th¾ng. dÎo dai (võa s¶n xuÊt nu«i qu©n. Tæng kÕt-LuyÖn tËp: 1. ®îc g× vÒ néi dung? => Kh¸t väng cña d©n téc. víi t×nh yªu th¬ng con v« bê bÕn cña ngêi mÑ Tµ ¤i . YÕu tè tù sù gióp b¹n ®äc hiÓu râ thªm cuéc sèng gian khæ. NghÖ thuËt: . Häc sinh lµm bµi tËp ë phÇn .

. ¸nh tr¨ng NguyÔn Duy.. A.N¾m néi dung bµi. tõ ®ã thÊm thÝa c¶m xóc ©n t×nh víi qu¸ khø gian lao. TiÕt 58. ChuÈn bÞ cña thÇy trß: C.C¶m nhËn ®îc sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a yÕu tè tù sù vµ yÕu tè tr÷ t×nh trong bè côc...ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo.HiÓu ®îc ý nghÜa cña h×nh ¶nh vÇng tr¨ng. tõng chøng kiÕn bao hy sinh lín lao .. Môc tiªu cÇn ®¹t: . So s¸nh h×nh ¶nh mÆt trêi trong c¸c c©u th¬ sau. B. gi÷a tÝnh cô thÓ vµ tÝnh kh¸i qu¸t trong h×nh ¶nh cña bµi th¬.Häc thuéc lßng bµi th¬. ThÕ hÖ nµy tõng tr¶i qua nhiÒu thö th¸ch. mÑ"? Em thÝch nhÊt nh÷ng c©u th¬ nµo ?V× sao? 2. Ho¹t ®éng 4: Híng dÉn häc ë nhµ. t×nh nghÜa cña NguyÔn Duy vµ biÕt rót ra bµi häc vÒ c¸ch sèng cho m×nh.. . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : * KiÓm tra bµi cò : 1. * Giíi thiÖu bµi míi: NguyÔn Duy thuéc líp nhµ th¬ trëng thµnh trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü nöa cuèi thÕ kØ XX. . . gian khæ.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n gia chiÕn ®Êu) cña nh©n d©n ta ë chiÕn khu TrÞ Thiªn thêi chèng Mü. §äc thuéc lßng bµi th¬ "Khóc h¸t ru.

3 khæ ®Çu: giäng kÓ nhÞp sinh ®äc. Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn t×m hiÓu chung. 6: giäng th¬ thiÕt tha råi trÇm l¾ng cïng xóc c¶m vµ suy t lÆng lÏ. T×m hiÓu chung. . kh«ng ph¶i ai còng nhí nh÷ng gian nan. . .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n cña nh©n d©n.¤ng lµ nhµ th¬ tiªu biÓu thêi kh¸ng chiÕn chèng Mü. ®ång ®éi trong chiÕn tranh. 3. . . §äc: Gi¸o viªn híng dÉn ®äc. nh÷ng kØ niÖm nghÜa t×nh cña mét thêi ®· qua. quª ë Thanh Ho¸. Nam n¨m 1984.Nhµ th¬. . lµ c¶m xóc vµ suy ngÉm cña riªng nhµ th¬ nhng kh«ng chØ bã hÑp nh thÕ mµ nã cßn cã ý nghÜa nh¾c nhë. ch¶y tr«i b×nh thêng. phÇn t¸c gi¶ . T¸c gi¶: . chiÕn sÜ.Khæ 4: giäng ®ét ngét cÊt cao.§o¹t gi¶i A-Héi nhµ v¨n ViÖt ? Giíi thiÖu mét vµi nÐt vÒ t¸c 1.3 khæ ®Çu: KØ niÖm cña t¸c Gi¸o viªn bæ sung cho häc sinh . häc . ? Nªu hoµn c¶nh ra ®êi cña t¸c 2. I. 4. . Bè côc: 3 phÇn. T¸c phÈm: phÈm . ? Bµi th¬ cã bè côc nh thÕ . Bµi th¬ "¸nh tr¨ng" ghi l¹i mét tho¸ng. t×nh nghÜa nhng khi ®· ra khái thêi ®¹n bom ¸c liÖt . gîi suy nghÜ vµ liªn tëng xa réng h¬ nhiÒu. gi¶ NguyÔn Duy. ®îc sèng trong hoµ b×nh víi nh÷ng tiÖn nghi sinh ho¹t hiÖn ®¹i. cïng sèng g¾n bã cïng thiªn nhiªn nói rõng.S¸ng t¸c n¨m 1978. t¸c phÈm . mét lÇn giËt m×nh tríc c¸i ®iÒu v« t×nh dÔ gÆp Êy.1948. ngì ngµng víi bíc ngoÆt cña sù xuÊt hiÖn vÇng tr¨ng. Bµi th¬ lµ tiÕng lßng.NhiÒu t¸c phÈm gi¶i nhÊt thi th¬ b¸o ViÖt Nam .Khæ 5.

.Ph¬ng thøc tù sù: * Qu¸ khø: ? X¸c ®Þnh ph¬ng thøc biÓu + Håi nhá. Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn II.cöa g¬ng. êi Êy. Ph©n tÝch: 1. trë vÒ thµnh phè còng con ng.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n nµo? gi¶ víi vÇng tr¨ng t×nh nghÜa Em cã nhËn xÐt g× vÒ sù bè trong qu¸ khø. H×nh ¶nh vÇng tr¨ng-¸nh tr¨ng. kh«ng? H×nh ¶nh th¬ nµo thÓ hiÖn ®iÒu Êy? ? Em h·y lý gi¶i v× sao cã sù -> Hoµn c¶nh sèng thay ®æi thay ®æi Êy? -> con ngêi kh«ng cã ®iÒu Gi¸o viªn b×nh hai h×nh ¶nh kiÖn ®Ó nhí vÒ qu¸ khø-> §©y ? H·y chØ ra yÕu tè tù sù ë 3 -> Tr¨ng thµnh tri kØ. . ®¹t cña v¨n b¶n? (Tù sù + tr÷ t×nh). + Khi chiÕn tranh. ®Ñp ®Ï l¹ thêng.Khæ 4: T×nh huèng t×nh cê gÆp l¹i "VÇng tr¨ng"... suy nghÜ cña t¸c gi¶ ®äng l¹i ë c¸i giËt m×nh. .Khæ 5-6: C¶m xóc. * HiÖn t¹i: ? Trong cuéc sèng hiÖn ®¹i khi + ë thµnh phè quen ¸nh ®iÖn. -> Bè côc theo tr×nh tù thêi H·y x¸c ®Þnh ph¬ng thøc biÓu gian .. => Cuéc sèng. con ? Trong qu¸ khø mèi quan hÖ ngêi hån nhiªn hoµ hîp mét gi÷a tr¨ng vµ ngêi nh thÕ nµo? c¸ch trong s¸ng. Häc sinh ®äc 3 khæ ®Çu. thiªn nhiªn. ®¹t? khæ th¬ ®Çu. tr¨ng t×nh nghÜa. vÇng ph©n tÝch. vÇng tr¨ng Êy nhng hä -> VÇng tr¨ng ®i qua ngâ-> cã cßn g¾n bã cïng nhau trë thµnh ngêi dng. côc Êy? .. ..

xóc ®éng + Ngöa mÆt lªn nh×n -> nh×n trùc tiÕp. kÞp thêi cña vÇng tr¨ng.. + BËt tung cöa sæ -> §ét ngét vÇng tr¨ng trßn.H×nh ¶nh : Tr¨ng cø trßn vµnh v¹nh-> biÓu tîng cho qu¸ khø nghÜa t×nh..Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ®èi lËp. hèi h¶ ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ giäng ®i t×m nguån ¸nh s¸ng cña t¸c ®iÖu ë khæ 5.... ngì ngµng. . mµ cßn lµ vÎ ®Ñp b×nh dÞ vÜnh h»ng trong cuéc sèng. ¶nh c¶m xóc râ rµng. lµ t©m lÝ chung cña nhiÒu ngêi. => §éng tõ m¹nh -> diÔn t¶ hµnh ®éng khÈn tr¬ng. .. chung thuû.Tr¨ng xuÊt hiÖn ®ét ngét. tîng m¹nh víi nhµ th¬? Gi¸o viªn b×nh.T¸c gi¶ sung síng. chÝnh ? H·y nªu c¶m nhËn cña em vÒ diÖn -> ChÝnh c¸i nh×n Êy ®· khæ th¬ cuèi? Häc sinh ph¸t biÓu... ? T×nh huèng nµo ®· g©y Ên . Gi¸o viªn b×nh. th×nh l×nh: + Th×nh l×nh ®Ìn ®iÖn t¾t (phßng tèi).. "Ngöa . tËp trung. . mÆt" nh thÕ nµo? d©ng trµo.. ®Êt níc . t×nh tríc h×nh ¶nh tr¨ng nh thÕ nµo? ? Em hiÓu h×nh .. ®¸nh thøc t©m trÝ nhµ th¬ víi bao kØ niÖm cña qu¸ khø vÒ thiªn nhiªn..."¸nh tr¨ng im ph¨ng ph¾c" -> mang chiÒu s©u t tëng cã tÝnh chÊt triÕt lÝ: Tr¨ng chÝnh lµ ngêi b¹n-nh©n chøng t×nh ? H·y nªu chñ ®Ò cña bµi th¬? nghÜa mµ nghiªm kh¾c ®ang gi¶ -> gîi t¶ sù xuÊt hiÖn ®óng ? C¶m xóc cña nh©n vËt tr÷ lóc.

giäng ®iÖu cña bµi th¬. * ý nghÜa: Bµi th¬ kh«ng chØ cã ý nghÜa Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn tæng víi t¸c gi¶ mµ cßn cã ý nghÜa kÕt-luyÖn tËp. 1. bÊt ®Õn ®¹o lÝ. III. NghÖ thuËt: Häc sinh ®äc to ghi nhí. Chñ ®Ò vµ ý nghÜa cña bµi th¬.Tõ c©u chuyÖn riªng. bao dung. téc ViÖt Nam .KÕt cÊu: thÓ th¬ 5 ch÷. t×nh nghÜa ®èi víi thiªn nhiªn. lÏ sèng cña d©n diÖt. nghÜa t×nh qu¸ c¶m nhËn cña em cã liªn quan khø th× lu«n trßn ®Çy. Tæng kÕt-luyÖn tËp. cã thÓ l·ng quªn. mçi khæ 4 dßng. cÊu. * Chñ ®Ò: . ®Æc biÖt ch÷ ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ kÕt nã ®Æt ra vÇn ®Ò th¸i ®é .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n nh¾c nhë nhµ th¬ (vµ mçi chóng ta): Con ngêi th× cã thÓ v« t×nh.mét ®¹o lÝ sèng thuû chung ®· trë thµnh truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc ViÖt Nam ta. theo ng thiªn nhiªn. "Uèng níc nhí nguån: . §ång thêi cñng cè ë ngêi ®äc th¸i ®é sèng. víi mäi ngêi. 2. t×nh c¶m ®èi víi nh÷ng n¨m th¸ng qu¸ khø gian lao. hiÒn hËu. . bµi th¬ lµ lêi nh¾c nhë thÊm thÝa vÒ th¸i ®é. nh©n hËu. ®Êt níc b×nh dÞ. nh? Tõ chñ ®Ò cña bµi th¬. víi nhiÒu thêi bëi ®èi víi qu¸ khø víi nh÷ng ngêi ®· khuÊt vµ c¶ ®èi víi chóng m×nh.

nhÞp nhµng theo lêi kÓ.BiÕt vËn dông nh÷ng kiÕn thøc vÒ tõ vùng ®· häc ®Ó ph©n tÝch nh÷ng h×nh tîng ng«n ng÷ trong thùc tiÔn giao tiÕp. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Bµi tËp1: Gi¸o viªn chiÕu bµi tËp 1. Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp 1. 2. Ghi nhí: Ho¹t ®éng 4: Híng dÉn häc ë nhµ. . giÊy trong. (LuyÖn tËp tæng hîp) A. g©y Ên tîng m¹nh víi ngêi ®äc. t¹o tÝnh ch©n thùc ch©n thµnh. nh gi·i bÇy t©m sù.Häc thuéc lßng.Giäng ®iÖu: giäng th¬ kh«ng hoa mÜ mµ tù nhiªn. KÕt hîp tù sù + tr÷ t×nh. . C. nh trß chuyÖn. søc truyÒn c¶m s©u s¾c cho t¸c phÈm . -> Lµm næi bËt chñ ®Ò. B. . ChuÈn bÞ cña thÇy trß: M¸y chiÕu.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ®Çu dßng th¬ cña nh÷ng c©u trong khæ kh«ng viÕt hoa. nh ®ang ®éc tho¹i. Tæng kÕt vÒ tõ vùng. Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp häc sinh : . lµm bµi tËp 2. TiÕt 59. nhÊt lµ trong v¨n ch¬ng.

. * Tõ ®ã lùa chän tõ thÓ hiÖn thÝch hîp h¬n ý nghÜa cÇn biÓu ®¹t? V× sao? Tõ gËt gï thÓ hiÖn thÝch hîp h¬n ý nghÜa cÇn biÓu ®¹t: Tuy mãn ¨n rÊt ®¹m b¹c nhng ®«i vî chång nghÌo ¨n rÊt ngon miÖng v× hä biÕt chia sÎ nh÷ng niÒm vui ®¬n s¬ trong cuéc sèng. biÓu thÞ th¸i ®é ®ång t×nh.Trêng tõ vùng chØ mµu s¾c: ®á (¸o ®á). .Nh÷ng tõ ®îc dïng theo nghÜa gèc: miÖng. Ngän löa ®ã lan to¶ trong con ngêi anh lµm anh say ®¾m.Nh÷ng tõ ®îc dïng theo nghÜa chuyÓn: vai (ho¸n dô). xanh (c©y xanh).GËt gï: gËt nhÑ vµ nhiÒu lÇn. ngÊt ng©y ( ®Õn møc cã thÓ ch¸y thµnh . ? X¸c ®Þnh c¸c trêng tõ vùng trong ®o¹n th¬? T¸c dông cña viÖc sö dông trêng tõ vùng Êy trong viÖc thÓ hiÖn néi dung bµi th¬. hång (¸nh hång).Trêng tõ vùng chØ löa: ¸nh (hång). Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp 3. Mµu ¸o ®á cña c« g¸i th¾p lªn trong m¾t chµng trai (vµ bao ngêi kh¸c) ngän löa. Bµi tËp 4: Gi¸o viªn chiÕu bµi tËp 4. ch©n. tro. tay.C¸c tõ thuéc hai trêng tõ vùng l¹i cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. ®Çu (Èn dô). ch¸y. . . . t¸n thëng. Bµi tËp 2: Ngêi vî kh«ng hiÓu nghÜa cña c¸ch nãi : "ChØ cã mét ch©n sót" -> Ho¸n dô-> C¶ ®éi bãng chØ cã mét ngêi giái ghi bµn th«i. . löa.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n Gîi ý: * Gi¶i nghÜa tõ: "gËt ®Çu" vµ "gËt gï"? Trêng .GËt ®Çu: cói ®Çu xuèng råi ngÈng lªn ngay. thêng ®Ó chµo hái hay tá sù ®ång ý. Bµi tËp 3: Gi¸o viªn chiÕu bµi tËp 3.

. * Híng dÉn häc ë nhµ. qua ®ã thÓ hiÖn ®éc ®¸o mét t×nh yªu m·nh liÖt vµ ch¸y báng. Häc sinh lµm theo nhãm : Thi t×m tªn gäi . C¸c sinh vËt.. hiÖn tîng ®ã ®îc gäi tªn theo c¸ch dïng tõ ng÷ cã s½n víi mét néi dung míi dùa vµo ®Æc ®iÓm cña sinh vËt hiÖn tîng ®îc gäi tªn. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: . C. theo hång). Bµi tËp 5: Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp 5...... c¸ kiÕm. Thay v× dïng tõ "b¸c sÜ".. -> Bµi th¬ ®· x©y dùng ®îc nh÷ng h×nh ¶nh g©y Ên tîng m¹nh víi ngêi ®äc. thùc hµnh ®a c¸c yÕu tè nghÞ luËn vµo v¨n b¶n tù sù mét c¸ch hîp lÝ.. B..HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc vÒ v¨n tù sù. . kÎ s¾p chÕt cßn nÕt kh«ng chõa..... A.Ph¸t hiÖn chi tiÕt g©y cêi: sù v« lÝ cña thãi sÝnh dïng ch÷...Gióp häc sinh rÌn. Bµi tËp 6: . ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo. c¸ kim. Môc tiªu cÇn ®¹t: . VD: Cµ tÝm. cø mét mùc ®ßi dïng tõ "®èc tê". LuyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n tù sù cã sö dông yÕu tè nghÞ luËn. chim lîn.. chÌ mãc c©u. ChuÈn bÞ cña thÇy trß: GiÊy A4..Häc sinh ®äc truyÖn cêi ë SGK..Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n tro) vµ lan ra c¶ kh«ng gian lµm kh«ng gian còng biÕn s¾c ( C©y xanh. chuét ®ång . TiÕt 60.

trong lßng ngêi".YÕu tè nghÞ luËn-vai trß cña v¨n tù sù... biÕt tha thø.. Thùc hµnh t×m hiÓu yÕu Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh t×m tè nghÞ luËn trong ®o¹n hiÓu yÕu tè nghÞ luËn trong v¨n tù sù.. ghi ? NÕu ta bá yÕu tè nghÞ luËn nhí ©n nghÜa.... Gi¸o viªn chÐp ®Ò lªn b¶ng. ©n t×nh.. nghÞ luËn thêng ®îc thÓ hiÖn ë ®©u? B»ng h×nh thøc g×? Trêng II. -> NÕu ta tíc bá yÕu tè nghÞ Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn luyÖn luËn Êy ®i th× tÝnh t tëng cña tËp. §ã lµ bµi häc vÒ sù bao dung. + C©u "Nh÷ng ®iÒu viÕt lªn ? Nªu râ vai trß cña tõng yÕu c¸t . tè nghÞ luËn trong viÖc lµm râ -> YÕu tè nghÞ luËn lµm c©u néi dung ®o¹n v¨n. ? NghÞ luËn lµ g×? Trong v¨n tù sù.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò. nh¾c Êy ®i th× néi dung ®o¹n v¨n nhë con ngêi cã c¸ch øng xö cã tù sù sÏ nh thÕ nµo? v¨n ho¸ trong cuéc sèng vèn rÊt phøc t¹p. . lªn ®¸" -> Lµm cho c©u chuyÖn s©u s¾c. c¸i trêng tån" trong ®êi sèng tinh thÇn con ngêi. chuyÖn giµu tÝnh triÕt lÝ " C¸i giíi h¹n. cã ý nghÜa gi¸o dôc . + C©u "VËy mçi chóng ta . Häc sinh ®äc ®o¹n v¨n ë SGK. lßng nh©n ¸i.. ®o¹n v¨n sÏ gi¶m vµ do ®ã Ên tîng vÒ c©u chuyÖn còng nh¹t ? ChØ ra yÕu tè nghÞ luËn ë yÕu tè nghÞ luËn trong ®o¹n . ®o¹n v¨n. ®o¹n v¨n trªn? * V¨n b¶n: Lçi lÇm vµ sù biÕt ¬n...

.. §©y lµ Gi¸o viªn gîi ý cho häc sinh yÕu tè nghÞ luËn "kh¸i qu¸t viÕt bµi theo c¸c ý sau.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n ? X¸c ®Þnh yªu cÇu cña ®Ò.. ? X¸c ®Þnh yÕu tè nghÞ luËn? II." .. .. * §o¹n v¨n: Bµ néi (Duy Kh¸n). nhoµ.YÕu tè nghÞ luËn: "Ngêi ta b¶o .. lêi nãi luËn trong ®o¹n v¨n trªn chÝnh hay mét suy nghÜ. .. nã gÉy".... + Tõ cuéc ®êi vµ nh÷ng lêi d¨n d¹y cña bµ. nã gÉy". §©y lµ yÕu tè nghÞ luËn "suy lÝ".... yÕu tè nghÞ luËn Êy trong . + Tõ mét lêi d¹y "Con h . ? Ngêi em kÓ lµ ai? Ngêi ®ã . ho¸"......Cã thÓ nãi.Yªu cÇu: ViÕt ®o¹n v¨n tù sù ®o¹n v¨n nµy? cã sö dông yÕu tè nghÞ luËn. ? Häc sinh ®äc ®o¹n v¨n tham kh¶o.. t¸c gi¶ bµn vÒ "tÊm g¬ng" vµ hiÖu qu¶ cña nã trong gi¸o dôc gia ®×nh: "Bµ nh thÕ.. nh thÕ nµo? C¶m ®éng ra sao? Suy nghÜ vÒ bµi häc rót ra tõ c©u chuyÖn trªn ... vÒ Néi dung cô thÓ lµ g×? Néi phÈm chÊt vµ ®øc hy sinh cña dung Êy gi¶n dÞ mµ s©u s¾c ngêi lµm c«ng t¸c gi¸o dôc. §iÒu ®ã lµ nh÷ng "suy ngÉm" cña t¸c diÔn ra trong hoµn c¶nh nµo? gi¶ vÒ nguyªn t¾c gi¸o dô.. c¸c yÕu tè nghÞ ®· ®Ó l¹i mét viÖc lµm....... U t«i nh thÕ . t¸c gi¶ bµn vÒ mét "nguyªn t¾c" gi¸o dôc: "Ngêi ta .. bµ". LuyÖn tËp: Trêng Bµi tËp 2: ViÕt vÒ nh÷ng kØ niÖm s©u s¾c víi mét ngêi bµ ? T¸c dông cña viÖc sö dông kÝnh yªu.

NhËn xÐt buæi häc.Gi¸o viªn lu ý häc sinh nh÷ng vÊn ®Ò cÇn thiÕt khi viÕt ®o¹n v¨n tù sù cã sö dông yÕu tè nghÞ luËn . . gi¸o viªn gäi 5-6 em lªn tr×nh bµy chÊm ®iÓm.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n Häc sinh viÕt ®o¹n v¨n... Häc sinh viÕt ®o¹n v¨n . Trêng Bµi tËp 1: Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp 1. 2 häc sinh ®äc bµi lµm cña m×nh Líp ph©n tÝch gîi ý .) b. Buæi sinh ho¹t líp diÔn ra nh thÕ nµo? (thêi gian. Ho¹t ®éng 4: Tæng kÕt-Híng dÉn häc ë nhµ. Em ®· thuyÕt phôc c¶ líp r»ng lµ Nam lµ ngêi b¹n rÊt tèt nh thÕ nµo? (lÝ lÏ. . Gîi ý: a.So¹n bµi "Lµng". VD. . lêi ph©n tÝch).. c. söa ch÷a lçi (nÕu cã). ®Þa ®iÓm. .Gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh gi¸. Néi dung buæi sinh ho¹t lµ g×? Em ®· viÕt vÒ vÊn ®Ò g×? T¹i sao l¹i ph¸t biÓu vÒ vÊn ®Ò ®ã..

Kim L©n.H.C¶m nhËn ®îc t×nh yªu lµng quª th¾m thiÕt thèng nhÊt víi lßng yªu níc vµ tinh thÇn kh¸ng chiÕn ë nh©n vËt «ng Hai trong .2006 TiÕt 62: Lµng . Môc tiªu cÇn ®¹t: .A.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n Trêng Së gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh Ho¸ Gi¸o ¸n m«n Ng÷ v¨n 9 Ngêi so¹n : Ng« ThÞ Thanh Giang §¬n vÞ : Trêng T.11 .C.S §«ng T©n Ngµy d¹y :30 .

VËy t×nh yªu lµngquª vµ tinh thÇn yªu níc cña «ng Hai ®îc thÓ hiÖn nhw thÕ nµo tiÕt häc nµy c« cïng c¸c em sÏ t×m hiÓu . bµi h¸t "Lµng t«i" cña Hå B¾c.ThÊy ®îc nh÷ng nÐt kh¸ ®Æc s¾c trong nghÖ thuËt : x©y dùng t×nh huèng t©m lÝ. miªu t¶ sinh ®éng.yªu níc cña «ng. . t¸c d©n. Qua ®ã thÊy ®îc mét biÓu hiÖn sinh ®éng.RÌn luyÖn n¨ng lùc ph©n tÝch nh©n vËt trong t¸c phÈm tù sù.vµo t×nh huèng gay cÊn ®Ó béc lé s©u s¾c t×nh c¶m yªu lµng .Quª ë B¾c Ninh.Tªn thËt lµ NguyÔn V¨n Tµi. cô thÓ vÒ tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta trong thêi kh¸ng chiÕn . . sinh n¨m 1920. phÈm tiªu biÓu. T¸c gi¶: . m¸y chiÕu ®a n¨ng C. . B. ®µi. -> T¹o nªn thµnh c«ng cña t¸c gi¶ trong truyÖn "Lµng" vµ mét sè truyÖn ng¾n ®Æc s¾c ? Nªu hiÓu biÕt cña em vÒ t¸c 1.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n truyÖn. ng«n ng÷ nh©n vËt quÇn chóng. I.Lµ ngêi am hiÓu vµ g¾n bã ®Æc ®iÓm c¬ b¶n vÒ t¸c gi¶ víi n«ng th«n vµ ngêi n«ng vµ sù nghiÖp s¸ng t¸c. T×m hiÓu chung: . diÔn biÕn t©m tr¹ng. Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn t×m hiÓu chung v¨n b¶n . ChuÈn bÞ ®å dïng: B¨ng. .Kim L©n ®· ®Æt «ng Hai nh©n vËt chÝnh cña truyÖn . ? Gi¸o viªn kh¸i qu¸t nh÷ng . ®Æc biÖt lµ ph©n tÝch t©m lÝ nh©n vËt. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: * KiÓm tra bµi cò: . gi¶ Kim L©n.? Em h·y nªu t×nh huèng ®éc ®¸o cña truyÖn ng¾n " Lµng "? t¸c dông cña viÖc sö dông t×nh huèng Êy ? * Giíi thiÖu bµi: Nh vËy trong t¸c phÈm " lµng " .¤ng lµ nhµ v¨n cã së trêng vÒ truyÖn ng¾n.

? TruyÖn ng¾n gåm . T¸c phÈm: 1948.Thêi kú ®Çu kh¸ng chiÕn Gi¸o viªn giíi thiÖu vÒ t¸c chèng Ph¸p. Chó thÝch: phÇn? . §Õn lóc ®îc tin nhµ m×nh bÞ giÆc ®èt. ¤ng thêng tá ra bùc béi v× nhí lµng. Häc sinh ®äc mét sè ®o¹n. tñi nhôc chØ biÕt t©m sù víi th»ng con ót.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n kh¸c (Nªn vî nªn chång. Thêi cuéc thay ®æi.Nghe tin lµng m×nh theo giÆc Ph¸p. lßng mÊy trung thµnh víi c¸ch m¹ng thËt c¶m ®éng cña «ng Hai. Cuéc kh¸ng chiÕn næ ra. mét ngêi n«ng d©n ViÖt Nam thêi kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p. «ng Hai v« cïng ®au khæ. . ChÝnh niÒm vui k× l¹ ®ã thÓ hiÖn tinh thÇn yªu níc. 4. .Gi¸o viªn thiÕt tha g¾n bã víi lµng quª bæ sung. «ng vÉn lu«n Häc sinh tãm t¾t . Gi¸o viªn híng dÉn ®äc.¤ng Hai lµ ngêi rÊt yªu quý c¸i Lµng chî DÇu cña m×nh. «ng buéc ph¶i theo vî con t¶n c lªn phè chî. . Con ? T¸c phÈm "Lµng" ®îc ra ®êi chã xÊu xÝ). còng tøc lµ lµng kh«ng Gi¸o viªn kiÓm tra viÖc n¾m theo giÆc «ng hÕt søc vui síng chó thÝch cña häc sinh. v× hoµn c¶nh gia ®×nh. trong hoµn c¶nh nµo? 2. .§©y lµ mét t¸c phÈm xuÊt s¾c. §äc vµ tãm t¾t: hiÓu biÕt cña em. phÈm nh SGV. m×nh. ? H·y tãm t¾t v¨n b¶n b»ng sù 3.

Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n 5.. DiÔn biÕn t©m lÝ cña .. Trêng . khi biÕt lµng «ng kh«ng theo TruyÖn x©y dùng mét t×nh giÆc.. b¶n chÊt nh©n vËt. T×nh huèng truyÖn: nh©n vËt chÝnh cña truyÖn . §¹i ý: t×nh yªu lµng vµ yªu níc cña TruyÖn diÔn t¶ ch©n thùc. nhóc nhÝch: T©m tr¹ng cña «ng Hai khi nghe tin ? H·y cho biÕt truyÖn nãi vÒ c¶ lµng DÇu lµm ViÖt gian theo ®iÒu g× ë ngêi n«ng d©n Ph¸p. trong hoµn c¶nh nµo? .. ®au khæ buån bùc cña «ng trong ba bèn ngµy sau ®ã.. huèng lµm béc lé s©u s¾c 6.Tõ ®Çu ... ®ã lµ t×nh huèng sinh ®éng t×nh yªu Lµng quª nµo? huèng Êy? ë «ng Hai .TiÕp theo . ? NhËn xÐt vai trß cña t×nh rêi lµng ®i t¶n c trong thêi kú Nh vËy trong t¸c phÈm " lµng " II.. Kh¸c víi suy íc cña «ng Hai ®îc thÓ hiÖn nghÜ vÒ mét lµng quª "Tinh nhw thÕ nµo tiÕt häc nµy c« thÇn c¸ch m¹ng l¾m" cña «ng cïng c¸c em sÏ t×m hiÓu Häc sinh ®äc thÇm: => t¹o ra mét t©m lÝ. diÔn biÕn ®Çu . ®«i phÇn: T©m tr¹ng xÊu hæ.. gay g¾t trong nh©n Tõ vËt=> t¹o nªn tÝnh c¸ch..yªu níc cña «ng.mét ngêi n«ng d©n kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p. dËt dê.Kim L©n ®· ®Æt «ng Hai .VËy t×nh c¶m tù hµo m·nh liÖt vÒ lµng yªu lµngquª vµ tinh thÇn yªu n..1. ..Cßn l¹i: T©m tr¹ng sung síng Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn häc tù hµo vÒ lµng quª cña m×nh sinh ph©n tÝch.¤ng Hai nghe tin lµng chî DÇu vµo t×nh huèng gay cÊn ®Ó cña «ng theo T©y => t×nh béc lé s©u s¾c t×nh c¶m yªu huèng ®èi nghÞch víi t×nh lµng .chî DÇu cña «ng. Bè côc: 3 phÇn. Ph©n tÝch: ... «ng Hai. ? §o¹n truyÖn ®· thÓ hiÖn 2.

nh©n vËt vµo mét t×nh huèng Ðo le . th× kh«ng cã g× ®¸ng nãi . ®· thÓ hiÖn t×nh c¶m g× ë .quª h¬ng . gay cÊn ®Ó thö th¸ch . trong thêi ®iÓm nµo? ? Tríc khi nghe tin xÊu vÒ lµng. Tríc khi nghe tin xÊu vÒ ?Nh÷ng biÓu hiÖn t©m lÝ ®ã Lµng. 3 HS®äc.yªu Lµng..Kim L©n ®· ®a nøc. khi «ng vÒ nhµ ®Êu tranh t tëng.yªu níc tha thiÕt m·nh níc cña «ng Hai cã g× thay liÖt cña «ng Hai( niÒm tù hµo ®æi khi nghe tin lµng theo cña nh©n d©n tríc thµnh qu¶ giÆc? ? T×m ®äc nh÷ng ®o¹n v¨n diÔn t¶ t©m lÝ cña «ng Hai khi míi nghe tin lµng theo T©y.¤ng nghe ®îc nhiÒu tin hay-> T×nh yªu lµng .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n t©m tr¹ng nh©n vËt «ng Hai «ng Hai.Nhí lµng da diÕt (nghÜ ®Õn «ng Hai? GV chuyÓn ý b nh÷ng ngµy lµm viÖc cïng anh em .) . . t©m tr¹ng cña «ng Hai ®îc miªu t¶ nh thÕ nµo?T×m c¸c chi tiÕt diÔn t¶ ®iÒu ®ã? Trêng ? T©m tr¹ng cña «ng thÓ hiÖn ra sao? a... => BiÓu hiÖn cña t×nh yªu ? VËy t×nh c¶m yªu lµng . ? Th¸i ®é cña «ng Hai khi nghe c¸ch m¹ng cña lµng quª. nhí lµng qu¸). mçi ngêi d©n ViÖt Nam nÕu ->Ruét gan «ng móa lªn vui trong hoµn c¶nh b×nh thêng qu¸...n¸o ng ë ®©y .Tæ nh÷ng tin chiÕn th¾ng cña quèc lµ t×nh c¶m thêng trùc ë qu©n ta.-> RÊt vui vÎ tho¶i m¸i .nh.

" ... nµo? * Hµng lo¹t c©u hái.. ®Æc ®iÓm mÆt tª r©n r©n.Tin lµng theo giÆc trong lßng Êy cã thÓ gäi lªn lµ khiÕn thÇn tîng trong «ng sôp nh÷ng c¶m xóc g×? ®æ .. bµng hoµng "Cæ nghÑn ®¾ng.¤ng cói g»m mÆt xuèng mµ ®i....Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n tin lµng theo T©y ®îc béc lé ra sao? Trêng b.Tin Êy kh«ng chØ chÊn ®éng thÓ x¸c mµ cßn x©m ? §iÒu ®ã chøng tá tin xÊu ¶nh chiÕm ..... C¸ch kÓ Êy cã t¸c dông g× yªu lµng .tù hµo vÒ lµng ®Õn trong viÖc béc lé t©m lÝ nh©n møc t«n thê th× «ng khoong vËt ? ®au ®ín ®Õn thÕ ... c©u c¶m ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch th¸n diÔn t¶ tËn cïng nh÷ng kÓ chuyÖn xen lÉn miªu t¶ cung bËc c¶m xóc cña «ng Hai: .. nµy cha"? ®¹t trong ®o¹n v¨n => C¶m xóc bÞ xóc ph¹m ®au nµy? => Cã lÏ nÕu «ng Hai kh«ng ? NhËn xÐt g× vÒ c¸ch diÔn ®ín.¤ng ®au bëi v× t×nh yªu lµngcña «ng ? Nh÷ng c¶m xóc chÊt chøa qu¸ lín . Khi nghe tin lµng theo T©y.. ..¸m ¶nh day døt c¶ hëng ®Õn «ng Hai nh thÕ t©m hån «ng... ®Êy ?" lò con . Qua th¸i ®é ®ã em c¶m nhËn ®îc t©m tr¹ng cña «ng Hai lóc nµy nh thÕ nµo ? ? V× sao «ng l¹i cã t©m tr¹ng * Tin ®Õn víi «ng ®ét ngét. ®ã ? GV b×nh lµm «ng s÷ng sê.¤ng n»m vËt ra giêng: "Níc m¾t l·o cø giµn ra. tª t¸i. Chóng ? Em ®äc thÇm ®o¹n "Nh×n nã .

-> chøng tá Kim l©n rÊt am hiÓu thÕ giíi néi t©m.®êi ?T¹i sao tríc ®©y «ng rÊt muèn vÒ lµng .tinh tÕ .s©u s¾c nh÷ng biÕn ®éng d÷ déi trong néi t©m nh©n vËt ( Nh÷ng ®iÒu Êy kh«ng thÓ quan s¸t ®îc . nhng ? Trong lóc tëng nh bÕ t¾c Êy lµng theo T©y th× ph¶i thï".. «ng ®Õn mét t×nh ph¶i lùa  Nhµ v¨n ®· miªu t¶ rÊt cô thÓ .Tæ quèc bªn nµo nÆng h¬n? VËy cuéc ®Êu tranh néi t©m Êy ®· diÔn ra nh thÕ nµo ? .. Trêng => Nçi ¸m ¶nh nÆng nÒ-> sù sî h·i thêng xuyªn trong «ng Nh÷ng ®au ®ín d»n vÆt .) chän: Quª h¬ng . «ng ®· t©m sù cïng ai? Môc ®Ých cña viÖc t©m sù lµ g× ? Em h·y ®äc diÔn c¶m®o¹n v¨n «ng Hai t©m sù trß chuyÖn víi ®øa con .HS tù béc lé sèng tinh thÇn cña ngêi n«ng d©n .bá Cô Hå +"Lµng th× yªu thËt.sù Hai cïng næi ®au xãt tñi hæ hæ thÑn ®Õn tét cïng ®· ®Èy cña «ng. + Sù ngê vùc cha tin.mµ b©y giê «ng l¹i døt kho¸t nh vËy ? Ph¶i ch¨ng v× «ng kh«ng cßn yªu lµng n÷a ? * Cuéc ®Êu tranh néi t©m ë «ng Hai ®· ®a «ng ®Õn mét ? Qua ®ã em c¶m nhËn ®îc lùa chän døt kho¸t: nÐt ®Ñp nµo n÷a trong t©m + VÒ lµng hay ë l¹i ? hån «ng Hai? + VÒ lµng hay bá kh¸ng chiÕn .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n t©m lÝ nh©n vËt cña nhµ v¨n ë ®o¹n truyÖn nµy ? + Nçi nhôc nh· ª chÒ. + Nçi ®au ®ín t¸i tª.

bao trïm lªn t×nh c¶m lµng quª * T©m sù víi con ®Ó gi·i bµy ?VËy qua lêi t©m sù Êy em lßng m×nh: c¶m nhËn ®îc ®iÒu g× vÒ nh©n vËt «ng Hai? Häc sinh ®äc diÔn c¶m ®o¹n v¨n «ng Hai t©m sù trß chuyÖn víi ®øa con ? ? Qua ®o¹n v¨n Êy em hiÓu + T×nh yªu s©u nÆng víi lµng g× vÒ t×nh c¶m cña «ng Hai Chî DÇu víi lµng quª.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n §©y lµ ®o¹n v¨ndiÔn t¶ c¶m ®éng .Khoe " T©y ®èt nhf t«i råi lµng «ng kh«ng theo giÆc. Trêng  T×nh yªu níc réng lín h¬n .sinh ®éngnçi lßng s©u xa .víi kh¸ng chiÕn . lµng m×nh lµ lµng yªu níc.víi c¸ch m¹ng . khoe víi mäi ngêi .NÐt t©m tr¹ng nµy kh«ng b×nh thêng c. víi c¸ch m¹ng? + TÊm laßng thuû chung víi ? §iÒu ®ã cßn ®îc thÓ hiÖn kh¸ng chiÕn . Khi nghe tin xÊu ®îc c¶i nhng l¹i hoµn toµn ch©n chÝnh: thùc .bÒn chÆt cña «ng Hai mét ngêi n«ng d©n.víi quª h¬ng . ? T×nh yªu lµng quª vµ lßng .bÒn v÷ng vµ thiªng liªng tr¸i l¹i «ng cø móa tay lªn mµ ®èi víi lµng vµ Tæ quèc.víi c¸ch m¹ng mµ nh thÕ nµo khi «ng nghe tin biÓu tîng lµ Cô Hå xÊu ®îc c¶i chÝnh? BiÓu hiÖn qua chi tiÕt nµo? GV: Khi lµng m×nh bÞ ®èt ®¸ng lÏ => T×nh yªu s©u nÆng «ng ph¶i xãt cña .RÊt h¹nh phóc khi lµng yªu níc.rÊt => Minh chøng cho lµng «ng h¹nh pjóc khi lµng m×nh lµ trong s¹ch.®Êt níc .h¸o høc chøng cí hïng hån chøng t¶ .th× ë ®©y .v× dêng nh ®ã lµ mét -Vui síng .

* ¤ng Hai lµng Chî DÇu lµ con ngêi thuÇn ph¸c .T¸c gi¶ ®Æt nh©n vËt vµo t×nh huèng thö th¸ch bªn trong ®Ó béc lé chiÒu s©u t©m tr¹ng.cã Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn b¶n chÊt tèt ®Ñp . nÐt ®Æc s¾c trong truyÖn g¾n bã ..Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n yªu níc ë «ng Hai quan hÖ nh thÕ nµo? ? Qua ph©n tÝch nh©n vËt «ng Hai em c¶m nhËn ®¬c g× vÒ con ngêi nµy? T¸c gi¶ uèn nãi g× qua nh©n vËt «ng Hai Trêng .nång th¾m .tinh tÕ..TruyÖn ®îc x©y dùng theo cèt truyÖn t©m lÝ .LuyÖn tËp 1.®Êt níc hµi hoµ . Tæng kÕt.vµ thèng nhÊt víi lßng ng¾n " lµng " qua viÖc lµm bµi yªu níc vµ tinh thÇn kh¸ng tËp tr¾c nghiÖm chiÕn.®«n hËu . §Æc s¾c nghÖ thuËt: A. víi lßng yªu níc vµ tinh thµn ?GV chiÕu bµi tËp : em h·y nªu .Tæ quèc .NghÖ thuËt miªu t¶ t©m lÝ nh©n vËt s©u s¾c . III. B. VÎ ®Ñp t©m hån cña Em h·y khoanh trßn vµo ý kiÕn «ng Hai lµng DÇu tiªu biÓu cho ®óng nhÊt vÒ ®Æc s¾c nghÖ nh÷ng ngêi n«ng d©n ViÖt thuËt trong truyÖn ng¾n " Nam .tha thiÕt yªu quª h¬ng .Trong tr¸i tim «ng t×nh yªu quª h¬ng tæng kÕt-luyÖn tËp.=> T×nh yªu lµng quª g¾n bã.nhng ®· cã ý thøc gi¸c ngé cao .thèng nhÊt kh¸ng chiÕn.tuy tr×nh ®é v¨n ho¸ Lµng " cña nhµ v¨n Kim L©n: thÊp . .

giµu tÝnh khÈu ng÷ vµ Bµi tËp : Em h·y kÓ tªn nh÷ng thÓ hiÖn c¸ tÝnh cña tõng t¸c phÈm ®· häc cã cïng chñ nh©n vËt . Hai c©y phong ( Ai man T«p). ®Êt níc linh ho¹t tù nhiªn. LuyÖn tËp : Mét HS ®äc to ghi nhí Bµi 2 lµm t¹i líp • Nh÷ng t¸c phÈm viÕt vÒ t×nh yªu quª h¬ng ®Êt níc nh: Quª h¬ng( TÕ Hanh ) . Tuæi th¬ im l¹ng ( Duy Kh¸n ) .cã nhiÒu chi ë truyÖn Lµng cã nh÷ng nÐt tiÕt sinh ho¹t .. TiÕng gµ tra ( Xu©n Quúnh ) . Lµng " HS ®äc to ghi nhí SGk D. 2.®êi sèng hµng riªng biÖt g× so víi nh÷ng t¸c ngµy xen vµo víi m¹ch t©m phÈm mµ em ®· häc ? tr¹ng khiÕn cho truyÖn sinh ®éng h¬n G. lêi trÇn thuËt chñ yÕu Em h·y nªu néi dung chÝnh vµ theo ®iÓm nh×n cña nh©n chñ ®Ò cuat truyÖn ng¾n " vËt «ng Hai. TÊt c¶ c¸c ý trªn. Nh÷ng c©u ca dao nãi vÒ t×nh yªu quª h¬ng ®Êt níc . Ghi nhí : SGK 4. • §iÓm kh¸c biÖt cña truyÖn ng¾n " Lµng " so .Ng«n ng÷: §Ëm tÝnh khÈu ng÷.. ®Ò víi truyÖn ng¾n " Lµng "? E.Ng«n ng÷ nh©n vËt rÊt sinh ®éng. Néi dung: ( Nh SGK ) 3.C¸ch trÇn thuËt cña t¸c gi¶ ? T×nh c¶m quª h¬ng.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n C©u tr¶ lêi ®óng lµ ý G C.

TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: * Bµi míi : H·y ®äc mét ®o¹n th¬ cã sö dông tõ ®Þa ph¬ng mµ em biÕt. Ho¹t ®éng 4: Híng dÉn häc ë nhµ. .T×nh yªu Lµng ë «ng Hai trë thµnh niÒm say mª. ChuÈn bÞ: Th¬ Tè H÷u. thiªn nhiªn víi tinh thÇn kh¸ng chiÕn khi ®Êt níc ®ang bÞ x©m l¨ng vµ c¶ d©n téc ®ang tiÕn hµnh cuéc kh¸ng chiÕn. B. C.T×nh yªu lµng ph¶i ®Æt trong t×nh yªu níc. h·nh diÖn. .Lµm bµi tËp 1 . . tôc ng÷ ca dao d©n ca ViÖt Nam.Cã ý thøc sö dông tõ ®Þa ph¬ng trong nh÷ng v¨n c¶nh cho phï hîp. . Môc tiªu cÇn ®¹t: . . .N¾m ®îc cèt truyÖn.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n Trêng víi c¸c tac phÈm trªn lµ : .HiÓu ®îc sù phong phó cña c¸c vïng miÒn víi nh÷ng ph¬ng ng÷ kh¸c nhau.So¹n bµi tiÕp theo "Ch¬ng tr×nh ®Þa ph¬ng phÇn tiÕng viÖt" TiÕt 63. Ch¬ng tr×nh ®Þa ph¬ng phÇn tiÕng viÖt A. thµnh thãi quen khoe lµng m×nh.N¾m néi dung bµi häc.

viÕt vÒ con ngêi Qu·ng B×nh T¸c dông: nhÊn m¹nh phÈm nh÷ng n¨m chèng Mü.... ng·. Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp C¸c tõ ®Þa ph¬ng kh«ng cã 2.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n Ho¹t ®éng 1: T×m nh÷ng tõ ®Þa ph¬ng I.. phong phó ®a d¹ng trong thiªn Cho biÕt tõ ®ã ®îc dïng ë ®Þa (ngµi: con ngµi. ... Trêng Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp . røa.Nhót: Mãn ¨n NghÖ An ( x¬ ? T×m nh÷ng ph¬ng ng÷. Bµi tËp 3: C¸c tõ ®îc coi lµ ng«n ng÷ toµn d©n: c¸ qu¶. Bµi tËp: trong ph¬ng ng÷ mµ ®ang sö dông.. 3.. ng©y) . tíi ngoµi" T×m tõ ®Þa ph¬ng? Su tÇm... ®o¹n trÝch bµi th¬ "MÑ suèt" tµu bay. r¨ng. èm -> ®Òu lµ ph¬ng ng÷ miÒn B¾c. "Rõng th«ng . hai c« g¸i MiÒn Trung.. tui.Bån bån : rau. Bµi tËp 4: Gi¸o viªn cho häc sinh ®äc C¸c tõ ®Þa ph¬ng: chi. lîn. Gi¸o viªn ®a ®o¹n th¬. 3 SGK.. II. t©m hån ngêi d©n Qu·ng B×nh.. ph¸t hiÖn .. trong ph¬ng ng÷ kh¸c-> sù nhiªn. chÊt. nh÷ng tõ ng÷ ®Þa ph¬ng? Bµi tËp 2: Bµi tËp 1: mÝt )... LuyÖn tËp: Ho¹t ®éng 2 : dông tõ ®Þa ph¬ng. trong ®êi sèng céng ®ång . ní. 1SGK. mô. Bµi 2: Ngêi MiÒn Nam nãi "ngµi" em ph¶i hiÓu nh thÕ nµo? Su tÇm th¬ v¨n vµ híng dÉn sö Bµi 1: Ghi l¹i lêi chµo hái cña Häc sinh lµm theo nhãm bµi 2.

ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo. . ®èi tho¹i. §èi tho¹i.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ph¬ng nµo? => §Æt vµo v¨n c¶nh. .HiÓu thÕ nµo lµ ®éc tho¹i. TiÕt 64. ®ång thêi thÊy ®îc t¸c dông cña chóng trong v¨n b¶n tù sù.TiÕp tôc su tÇm tõ ®Þa ph¬ng vµ chó ý c¸ch dïng. Môc tiªu cÇn ®¹t: . A. ®éc tho¹i néi t©m. ®éc tho¹i vµ ®éc tho¹i néi t©m trong v¨n b¶n tù sù. Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn häc ë nhµ. .

. §èi tho¹i. ®éc tho¹i. tù sù. Gi¸o viªn treo b¶ng phô.DÊu hiÖu: + Cã hai lît lêi qua l¹i. ChuÈn bÞ ®å dïng: B¶ng phô. * 3 c©u ®Çu: Nh÷ng ngêi t¶n ? Trong 3 c©u ®Çu ®o¹n c ®ang nãi chuyÖn víi nhau. ®éc tho¹i. trß chuyÖn gi÷a hai ? C©u thø 3 lµ lêi cña ai cã lêi hoÆc nhiÒu ngêi. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: * KiÓm tra bµi cò : ? Trong héi tho¹i em b¾t gÆp nh÷ng h×nh thøc lêi tho¹i nh thÕ nµo? ( H×nh thøc: cã ngêi ®èi tho¹i.Ýt nhÊt lµ 2 ngêi phô n÷ nhÊt mÊy ngêi. ) VD: L·o H¹c. I.RÌn luyÖn kÜ n¨ng nhËn diÖn vµ tËp hîp c¸c yÕu tè nµy trong khi ®äc còng nh khi viÕt v¨n.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n . ®îc thÓ hiÖn tham gia. 1. Häc sinh ®äc ®o¹n v¨n trÝch. ai nãi víi ai? ? Tham gia c©u chuyÖn cã Ýt . => §èi tho¹i : lµ h×nh thøc ®èi ®¸p.. ®éc ®éc tho¹i néi t©m trong tho¹i néi t©m trong v¨n b¶n v¨n b¶n tù sù. néi dung nãi gi÷a mçi ngêi ®Òu híng tíi ngêi tiÕp chuyÖn. nãi mét m×nh . + ThÓ hiÖn b»ng hai g¹ch ®Çu ? ThÕ nµo lµ ®èi tho¹i? dßng. c¸c ®o¹n v¨n ë c¸c v¨n b¶n truyÖn. ? DÊu hiÖu nµo cho ta thÊy ®ã lµ mét cuéc trao ®æi qua l¹i.. .. C. B. VÝ dô: §o¹n trÝch "Lµng" cña Kim L©n. * Bµi míi : Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn t×m hiÓu ®èi tho¹i. .

? Môc ®Ých cña lêi nãi nµy lµ m×nh-> .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ®¸p kh«ng? b»ng c¸c g¹ch ®Çu dßng ë lêi ? ¤ng Hai nãi cã cïng chñ ®Ò trao vµ lêi ®¸p. ? HiÓu thÕ nµo lµ ®éc tho¹i? .Nh÷ng c©u ®ã lµ cña «ng Hai hái chÝnh m×nh-> kh«ng ? Em hiÓu nh thÕ nµo lµ ®éc ph¸t ra thµnh tiÕng mµ chØ tho¹i néi t©m? ©m thÇm diÔn ra trong suy nghÜ vµ t×nh c¶m cña «ng Hai=> ThÓ hiÖn t©m tr¹ng d»n vÆt.(mét lît lêi. * C©u 3: Lêi «ng Hai nãi mét nãi trèng kh«ng kh«ng cÇn ngêi ®¸p. tho¸i lui. V× kh«ng nãi ra thµnh lêi. ®ín ®au cña «ng Hai khi nghe tin lang theo giÆc. => §éc tho¹i : lµ lêi cña mét ? Trong ®o¹n trÝch cã c©u ngêi nµo ®ã nãi víi chÝnh nµo gièng nh vËy (c©u cuèi). kh«ng? Gièng vµ kh¸c ®éc tho¹i nãi nh thÕ nµo? . -> Môc ®Ých: l¶ng tr¸nh. ? C¸c h×nh thøc diÔn ®¹t trªn * §éc tho¹i : cã t¸c dông nh thÕ nµo trong + §éc tho¹i thµnh lêi viÖc thÓ hiÖn kh«ng khÝ cña + §éc tho¹i trong suy nghÜc©u chuyÖn vµ th¸i ®é cña >®éc tho¹i néi t©m. cã dÊu g¹ch ngang ®Çu dßng). víi hä kh«ng? g×? ? §iÓm gièng vµ kh¸c nhau cña lêi ®èi tho¹i nµy víi cuéc ®èi tho¹i trªn. con cã ph¶i lµ ®éc tho¹i m×nh hoÆc nãi víi mét ai ®ã ? Suy nghÜ cña «ng Hai vÒ lò trong tëng tîng. chØ nghÜ thÇm nªn kh«ng cã g¹ch ®Çu dßng-> §éc tho¹i néi t©m.

Kh¾c ho¹ râ nÐt t©m tr¹ng dÉn d»n vÆt. Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn häc ë nhµ.Hoµn thµnh bµi tËp 3. . LuyÖn tËp Bµi 1: T¸c dông cña h×nh thøc ? Chøng tá ngêi nãi ë ®©y cã ®èi tho¹i: t©m tr¹ng nh thÕ nµo? . thÓ hiÖn thÕ nµo? Gi¸o viªn kÕt luËn vÊn ®Ò.T¸c dông: T¸i hiÖn cuéc ®èi tho¹i nµy. Häc sinh ®äc to ghi nhí. t¸c gi¶ ®· lµm næi bËt ®îc t©m tr¹ng ch¸n trêng. sinh biÕn t©m lÝ cña «ng Hai nh ®éng cña chuyÖn. ? Cuéc ®èi tho¹i cã b×nh thêng kh«ng? . lÞch sù.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n nh÷ng ngêi t¶n c trong buæi chóng ®· gióp nhµ v¨n thÓ trªn: Trêng tra «ng Hai gÆp hä? §Æc biÖt * T¸c dông cña c¸ch diÔn ®¹t hiÖn thµnh c«ng nh÷ng diÔn T¨ng tÝnh ch©n thËt. 2. ®au khæ vµ thÊt väng cña «ng Hai trong c¸i ®ªm nghe tin lµng m×nh theo giÆc. luyÖn tËp. Ghi nhí: SGK. ®au ®ín khi nghe tin lµng chî DÇu theo giÆc.Cuéc ®èi tho¹i kh«ng b×nh ? ViÖc biÓu hiÖn t©m tr¹ng thêng diÔn ra gi÷a vî chång ®ã gióp ta hiÓu g× vÒ nh©n «ng Hai: vËt «ng Hai? Cã 3 lît lêi trao vµ 2 lît lêi ®¸p. buån b·. . Ho¹t ®éng 2: Híng th¸i ®é c¨m giËn cña nh÷ng ngêi t¶n c víi lµng chî DÇu. -> Vi ph¹m ph¬ng ch©m vÒ c¸ch thøc. t¹o t×nh huèng ®Ó ®i s©u vµo néi t©m nh©n vËt. Bµi 1: Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp 1. II.

A. ®éc tho¹i. cã ®èi tho¹i. khi chia tay víi chµng Tr¬ng. khã.Häc sinh biÕt c¸ch tr×nh bµy mét vÊn ®Ò tríc tËp thÓ líp víi néi dung kÓ l¹i mét sù viÖc theo ng«i thø nhÊt hoÆc ng«i thø 3. 2. mçi tæ chuÈn a. Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra sù I. yªu cÇu chµng Tr¬ng Sinh . §Ò bµi: sinh ..3 nhãm 3 tæ.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n . §ãng vai Vò N¬ng kÓ l¹i Gi¸o viªn cho c¸c tæ b¸o c¸o sù "ChuyÖn ngêi con g¸i Nam XchuÈn bÞ cña c¸c thµnh viªn ¬ng" vÒ sù viÖc Vò N¬ng bÞ trong tæ -> Tuyªn d¬ng. Yªu cÇu néi dung: . . Vò N¬ng kÓ vÒ t©m tr¹ng ®a ý kiÕn. ChuÈn bÞ: GiÊy khæ to. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: * KiÓm tra bµi cò: Nªu vai trß cña yÕu tè lËp luËn. B.. ®éc tho¹i trong v¨n b¶n tù sù. Trêng TiÕt 65. th¶o luËn cã chÊt lîng. b×nh c¸c ®èi tîng tríc líp. ChuÈn bÞ ë nhµ chuÈn bÞ ë nhµ cña häc 1. ai còng b. C. Häc sinh th¶o luËn nhãm. Vò N¬ng tù giíi thiÖu hoµn bÞ mét sù viÖc theo yªu cÇu c¶nh cña m×nh: T«i con nhµ kÎ cña gi¸o viªn . lËp luËn. biÓu c¶m trong v¨n tù sù? §èi tho¹i. Môc tiªu cÇn ®¹t: . LuyÖn nãi: Tù sù kÕt hîp víi nghÞ luËn vµ miªu t¶ néi t©m. cã chót dung nhan ®îc C¸c tæ th¶o luËn 5-7'. Trong khi kÓ cã kÕt hîp víi miªu t¶ néi t©m.ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo: "LuyÖn nãi". phª oan.

bæ sung. cña gi¸o viªn -> C¶ líp theo dâi híng tíi ngêi nghe..Tù nhiªn.. Gi¸o viªn kÕt luËn nh÷ng néi dung cÇn nãi vÒ ®Ò tµi.. râ rµng. n¨m 200....C¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp cña c¸c nh©n vËt trong truyÖn.. .. .. rµnh m¹ch.. biÓu d¬ng c¸c em nãi tèt. Chó ý ph¸t ©m. . KÓ sù viÖc Tr¬ng Sinh trë vÒ.Chó ý kÜ n¨ng khi nãi. 3.. Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn häc ë nhµ. t©m tr¹ng cña ng«i sè 1.. c. chñ yÕu lµ nh©n vËt anh thanh niªn trong c«ng viÖc thÇm lÆng. II. nhËn xÐt.NhËn xÐt giê luyÖn nãi cho häc sinh rót kinh nghiÖm. Ngµy.. Th¶o luËn.. TiÕt 66-67. LÆng lÏ Sa Pa NguyÔn Thµnh Long.. LuyÖn nãi trªn líp.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n .KÓ l¹i c¶nh sèng ë nhµ. Môc tiªu cÇn ®¹t: . . TuÇn 14. cho ®iÓm. Ho¹t ®éng 2: Häc sinh nãi tríc líp.... Mçi nhãm cö mét ®¹i diÖn cña m×nh lªn b¶ng theo yªu cÇu .So¹n bµi "LÆng lÏ Sa Pa". A...T©m tr¹ng khi bÞ Tr¬ng Sinh h¾t hiu. th¸ng. giäng ®iÖu. sù chuÈn bÞ cña b¹n.Hoµn thµnh bµi v¨n.. . ..

gi¶ NguyÔn Thµnh Long? (Gi¸o viªn bæ sung thªm) I. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: * KiÓm tra bµi cò : ?Em c¶m nhËn ®îc g× sau khi häc xong truyÖn ng¾n "Lµng" cña Kim L©n. . cho cuéc ®êi. Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn t×m hiÓu chung v¨n b¶n. Víi "LÆng lÏ Sa Pa". ? Nªu hiÓu biÕt cña em vÒ t¸c 1. . . t×nh c¶m.RÌn kÜ n¨ng c¶m thô vµ ph©n tÝch c¸c yÕu tè cña t¸c phÈm truyÖn: miªu t¶ nh©n vËt. C.Ph¸t hiÖn ®óng vµ hiÓu ®îc chñ ®Ò cña truyÖn. * Giíi thiÖu bµi míi: NÕu nh ë truyÖn ng¾n "Lµng" cña Kim L©n chóng ta c¶m nhËn ®îc t×nh yªu lµng quª thiªn nhiªn víi lßng yªu níc vµ tinh thÇn kh¸ng chiÕn cña ngêi n«ng d©n ViÖt Nam trong thêi kú kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p. tõ ®ã hiÓu ®îc niÒm h¹nh phóc cña con ngêi trong lao ®éng. VËy" LÆng lÏ Sa Pa" cña NguyÔn Thµnh Long t¹i sao l¹i cã søc sèng bÒn l©u vµ cã søc hót k× l¹ víi ban ®äc? Bµi häc h«m nay chóng ta sÏ cïng t×m hiÓu. khiªm tèn. B. hån hËu vµ trµn ngËp t×nh yªu th¬ng . lÆng lÏ hiÕn d©ng cho ®Êt níc. §ã lµ nh÷ng con ngêi lao ®éng míi víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ niÒm say mª ®èi víi c«ng viÖc. b×nh dÞ. §ã lµ sù gi¶n dÞ. trong quan hÖ víi mäi ngêi. T×m hiÓu chung. nh÷ng bøc tranh thiªn nhiªn.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n trong c¸ch sèng vµ nh÷ng suy nghÜ.NguyÔn Thµnh Long (19251991) . ChuÈn bÞ: Ch©n dung nhµ v¨n vµ tranh vÏ c¶nh Sa Pa .Quª: Qu·ng Nam. díi ngßi bót tµi hoa cña NguyÔn Thµnh Long chóng ta sÏ b¾t gÆp nh÷ng con ngêi lao ®éng míi trong c«ng viÖc x©y dùng CNXH ë MiÒn B¾c trong nh÷ng n¨m 60-70 cña thÕ kØ XX víi nh÷ng nÐt ®Ñp to¶ s¸ng tõ nh÷ng t©m hån trong trÎo. T¸c gi¶ : .

hiÖn ra . c« g¸i. ? Tõ ®ã cã thÓ tãm t¾t ®o¹n trÝch b»ng mét c©u v¨n nh . ..Chuyªn viÕt truyÖn ng¾n. cña b¸c l¸i xe. t×nh c¶m. sinh gi÷a ®äc ®o¹n ®Çu-®o¹n cuèi ? 3.Nh©n vËt chÝnh: Anh thanh chÝnh? Nh©n vËt nµo lµ quan niªn. T¸c phÈm: " LÆng lÏ Sa Pa" (1970). Gi¸o viªn bæ th¬ .Phong c¸ch v¨n xu«i.§o¹n trÝch kÓ l¹i cuéc gÆp gì thÕ nµo? t×nh cê gi÷a «ng ho¹ sÜ giµ vµ b¸c l¸i xe. Gi¸o viªn híng dÉn ®äc-Häc In trong tËp "Gi÷a trong xanh".. t×nh huèng truyÖn rÊt ®¬n gi¶n. bót kÝ. ? Hoµn c¶nh ra ®êi cña t¸c .. b¶n cña truyÖn? Cèt truyÖn. §äc-tãm t¾t truyÖn: kÓ-®äc ®o¹n Häc sinh tr¶ lêi.Nh©n vËt quan träng: ¤ng ho¹ sÜ. bøc ch©n dung cña ai... «ng ho¹ sÜ. nhÑ phÈm ? sung vÒ t¸c gi¶? nhµng. träng? V× sao? . c« g¸i víi ngêi thanh ? Qua ®ã em h·y nhËn xÐt vÒ niªn lµm c«ng t¸c khÝ tîng trªn cèt truyÖn vµ t×nh huèng c¬ ®Ønh Yªn S¬n. TruyÖn kÓ theo ng«i thø mÊy? ? H·y kÓ tãm t¾t truyÖn ng¾n nµy trong kho¶ng 10 c©u.Ng«i kÓ: ng«i thø 3. §ã lµ îng cña c¸c nh©n vËt kh¸c. . giµu chÊt 2.Bøc ch©n dung vÒ nh©n vËt trong c¸i nh×n vµ suy nghÜ anh thanh niªn qua c¸i nh×n cña nh©n vËt nµo? ? KÓ tªn c¸c nh©n vËt ®îc nh¾c ®Õn trong truyÖn? Nh©n vËt nµo lµ nh©n vËt .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n . gióp t¸c gi¶ giíi thiÖu nh©n vËt chÝnh ? T¸c phÈm nµy theo lêi t¸c gi¶ hiÖn ra qua c¸i nh×n vµ Ên tlµ "mét bøc ch©n dung".

®èt ch¸y rõng c©y hõng hùc nh mét bã ®uèc lín. => T¸c gi¶ muèn nãi vÒ nh÷ng ngêi v« danh. Gi¸o viªn b×nh-> chuyÓn ý 2.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ? ViÖc kh«ng ®Æt tªn riªng -> Mäi diÔn biÕn sù viÖc ®Òu cho c¸c nh©n vËt theo em ®ã xoay quanh nh©n vËt anh cã ph¶i lµ mét dông ý cña nhµ thanh niªn.Nh÷ng c©y trång "rung tÝt ? Em cã nhËn xÐt nh thÕ nµo trong n¾ng". ®iÓm nh×n trÇn v¨n? thuËt l¹i lµ «ng ho¹ sÜ. . tr÷ t×nh -> nh mêi thanh niªn trong truyÖn? H·y gäi. h÷u t×nh ®Çy ? VÞ trÝ cña nh©n vËt anh chÊt th¬. cuéc sèng" ? Em biÕt g× vÒ Sa Pa. Ho¹t ®éng 2: Híng nhau. cµ. vÒ c¶nh Sa Pa qua trang v¨n . . Ph©n tÝch... lµm nh÷ng c«ng viÖc kh¸c nhau.N¾ng ®· m¹ b¹c c¶ con ®Ìo.M©y bÞ n¾ng xua cuén trßn tõng côc.. cuèn hót.Nh÷ng c©y tö kinh mµu hoa cña NguyÔn Thµnh Long .Nh÷ng rÆng ®µo. tÝnh nÕt kh¸c nhau dÉn nhng t×nh l¹i yªu gÆp nhau ë mét cña ph©n tÝch. ®µn Bß t¸c gi¶ miªu t¶ qua nh÷ng c©u lang cæ cã ®eo chu«ng ë c¸c v¨n nµo? ®ång cá. ®iÓm: "LÆng lÏ d©ng cho ®êi. . H·y giíi m×nh. méng. . thiÖu vÒ Sa Pa theo sù hiÓu II. tr¸ng lÖ.N¾ng chiÒu lµm cho bã hoa. . hÊp dÉn du nhËn xÐt c¸ch miªu t¶ cña t¸c kh¸ch. Thiªn nhiªn Sa Pa: ? H·y cho biÕt c¶nh Sa Pa ®îc . biÕt cña em? 1. => Thiªn nhiªn Sa Pa th¬ Häc sinh ®äc ®o¹n gi÷a... hä xuÊt Gi¸o viªn bæ sung-> chuyÓn ý th©n tõ nh÷ng vïng ®Êt kh¸c 2. rùc rì h¬n.. Gi¸o viªn treo tranh vÏ Sa Pa.

gi¸ l¹nh còng ph¶i trë dËy ®Ó lµm viÖc .) + Anh t×m thÊy niÒm vui trong c«ng viÖc (Khi ta lµm ?Em c¶m nhËn ®îc tÝnh c¸ch viÖc . chÝnh x¸c. tÝnh m©y. cã tinh thÇn tr¸ch VËy c¸i g× ®· gióp anh vît qua nhiÖm ®îc hoµn c¶nh Êy? cao (nöa ®ªm.... dù b¸o thêi nói cao kh«ng mét bãng ngêi.. Gi¸o viªn : Nhng c¸i gian khæ quanh n¨m suèt th¸ng gi÷a nhÊt lµ ph¶i vît qua ®îc sù c« c©y cá. m©y nói Sa Pa... vÊt v¶ anh vÉn hoµn thµnh nhiÖm vô v×: + Lßng yªu nghÒ.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n gi¶ vÒ nh©n vËt nµy? 2...Lµ nh©n vËt chÝnh ®îc miªu ? Anh thanh niªn sèng trong t¶ xuÊt hiÖn trong cuéc gÆp gì hoµn c¶nh nh thÕ nµo? Lµm chèc l¸t nhng ®ñ ®Ó c¸c viÖc ra sao? nh©n vËt kh¸c kÞp ghi mét Ên tîng vÒ ch©n dung ®Ó tõ ®ã c¶m nhËn vÒ con ngêi vµ ®Êt Sa Pa. mét hoµn c¶nh thËt ®Æc biÖt.... quanh n¨m suèt * C«ng viÖc: ®o giã.. ma.. th¸ng mét m×nh trªn ®Ønh n¾ng. Cã nh÷ng con ngêi lÆng lÏ lµm viÖc vµ hiÕn d©ng cho ®Êt níc: "Trong c¸i im .. ma tuyÕt. Con ngêi ë Sa Pa: a... Anh thanh niªn: .. ®Êt níc" * Hoµn c¶nh sèng: . anh hiÓu ®? Trong lêi ®èi tho¹i cña c¸c îc ý nghÜa c«ng viÖc ®Êt níc nh©n vËt t¸c gi¶ ®· ®Ó anh (®¸nh giÆc Mü-Gi¸o viªn liªn thanh niªn nãi rÊt nhiÒu? T¹i hÖ . ®¬n v¾ng vÎ......) -> Dï gian khæ...) sao vËy ? (Sù thÌm ngêi trß chuyÖn ... -> ®ßi hái sù tØ mØ..... chÕt mÊt) vµ phÈm chÊt g× cña anh + Anh s¾p xÕp cuéc sèng thanh niªn qua cuéc trß ng¨n n¾p vµ t¹o nguån vui ..Mét m×nh trªn ®Ønh nói cao.tiÕt .

miªu t¶ tõ c¶nh thiªn nhiªn ®Õn nh©n vËt chÝnh trong truyÖn. vÞ trÝ nh thÕ nµo trong gÆp gì ng¾n ngñi nh©n vËt tù truyÖn. hiÕu kh¸ch. ? TruyÖn ®îc trÇn thuËt theo ®iÓm nh×n cña ai ? ? Nh©n vËt «ng ho¹ sÜ cã vai => T×nh tiÕt diÔn biÕn cuéc trß. khiªm tèn. . lµ nguån kh¬i gîi s¸ng t¸c: suy nghÜ cña «ng? §ã chÝnh lµ niÒm say mª lao ®éng vµ vÎ hån nhiªn cña anh.Ngêi kÓ chuyÖn nhËp vµo nh©n vËt ®Ó quan s¸t. ch©n thµnh. Nh©n vËt «ng ho¹ sÜ (nhµ lé quan ®iÓm vÒ con ngêi vµ v¨n Èn m×nh). bèi rèi" khi ? V× sao «ng c¶m thÊy "nhäc nghe anh thanh niªn kÓ tr¶i qu¸" khi kÝ ho¹ vµ suy nghÜ vÒ chuyÖn. H·y chøng minh? ? Em hiÓu g× vÒ nghÖ thuËt kh¾c ho¹ tÝnh c¸ch nh©n vËt ë c©u chuyÖn nµy? => Lµ ngêi cëi më. nghÖ thuËt ë chi tiÕt nµo? .®îc anh chÝnh lµ ®èi tîng «ng îc ®Ò cao nh thÕ nµo trong cÇn.¤ng "xóc ®éng. ? Nh©n vËt «ng ho¹ sÜ ®· béc b. t©m hån. ? ViÖc thay ®æi ®iÓm nh×n . t×nh c¶m.V× nh÷ng ®iÒu anh nãi thæi trÇn thuËt cña t¸c gi¶ cã t¸c bïng ngän löa ®am mª c«ng dông g×? viÖc nh thêi trai trÎ vµ ý tëng .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n chuyÖn nµy? b»ng viÖc ®äc s¸ch. B»ng nãi? sù tõng nh÷ng ®iÒu anh thanh niªn nghÒ nghiÖp vµ niÒm khao kh¸t cña ngêi nghÖ sÜ ®i t×m ®èi tîng cña NT «ng c¶m nhËn ? H×nh tîng anh thanh niªn ®. béc b¹ch tù nhiªn nh÷ng nÐt ®Ñp tÝnh c¸ch.

c« g¸i bëi nh÷ng yÕu tè nµo? (anh kÜ s. III. => Anh thanh niªn lµ mÉu ngêi ? V× sao nhµ v¨n ®a nh©n lao ®éng trÝ thøc lÝ tëng. thuËt nµo? ? Ph¸t biÓu chñ ®Ò truyÖn? tr¸ng lÖ. .. Gi¸o viªn ph©n tÝch+b×nh. Hä ®· sèng vµ lµm viÖc trong .. ? "LÆng lÏ Sa Pa" nh mét bµi ëng t¸c phÈm .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ®a anh vµo s¸ng t¸c cÇn nhäc c«ng rÊt nhiÒu. cèng hiÕn cho ®Êt níc. nªn cña th¬ . C¸c nh©n vËt kh¸c: chÊt tr÷ t×nh ®ã ®îc t¹o ra . h÷u t×nh. th¬ giµu chÊt tr÷ t×nh? VËy c. => §iÓm nh×n trÇn thuËt chñ yÕu tõ ®iÓm nh×n vµ ý nghÜa cña nh©n vËt «ng ho¹ sÜ -> Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn cïng víi nh©n vËt chÝnh ®· gãp phÇn thÓ hiÖn chñ ®Ò t ttæng kÕt-luyÖn tËp... + Con ngêi Sa Pa ®Ñp gi¶n dÞ. NghÖ thuËt. thÓ hiÖn phÈm chÊt con ngêi Sa Pa say mª lao ®éng. thÇm lÆng cèng hiÕn. Tæng kÕt-luyÖn tËp: 1.. lµ vËt c« g¸i vµo c©u chuyÖn? niÒm tù hµo cæ vò thÕ hÖ trÎ ViÖt Nam sèng. anh c¸n bé nghiªn cøu sÐt v¾ng mÆt)-> gãp phÇn lµm næi bËt nh©n vËt chÝnh thªm sinh ®éng. ? Ngoµi yÕu tè tr÷ t×nh.Lµ mét t¸c phÈm v¨n xu«i truyÖn cßn hÊp dÉn ngêi ®äc giµu chÊt tr÷ t×nh: bëi nh÷ng thµnh c«ng nghÖ + Thiªn nhiªn Sa Pa th¬ méng. ch©n thµnh t©m hån trong trÎo..Nh©n vËt b¸c l¸i xe. giµu t×nh yªu th¬ng.

...Qua c©u chuyÖn vÒ anh thanh niªn. . . . Ho¹t ®éng 4: Híng dÉn häc ë nhµ. v× nh÷ng môc ®Ých ch©n chÝnh ®èi víi con ngêi.con ngêi lao ®éng míi XHCN . Chñ ®Ò: . ®Ò "LÆng lÏ Sa Pa" ? vÒ nh©n vËt anh thanh niªn? .. t¹o t×nh ? Ph¸t biÓu c¶m nghÜ cña em nh×n trÇn thuËt hîp lÝ.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n lÆng lÏ mµ kh«ng hÒ c« ®éc bëi sù g¾n bã cña hä víi ®Êt níc vµ mäi ngêi. ®Êt níc".N¾m néi dung bµi häc. => TÊt c¶ t¹o nªn chÊt tr÷ t×nh. Häc sinh ®äc to ghi nhí.T¸c gi¶ muèn nãi víi ngêi ®äc: "Trong c¸i lÆng im .trong c«ng viÖc thÇm lÆng cña m×nh. ®iÓm 2. chÊt th¬ bµng b¹c cña thiªn truyÖn. t¸c phÈm còng gîi ra vÊn ®Ò vÒ ý nghÜa vµ niÒm vui cña lao ®éng tù gi¸c..NghÖ thuËt x©y dùng cèt huèng tù nhiªn. ngät ngµo s©u l¾ng ®Çy d vÞ. phÈm chÊt cao ®Ñp cña h×nh ¶nh ngêi thanh niªn .Ca ngîi tÝnh c¸ch.Hoµn thµnh phÇn luyÖn tËp. ng«i kÓ. ? Em suy nghÜ g× vÒ nhan truyÖn ®¬n gi·n. .ChuÈn bÞ «n tËp tèt ®Ó lµm bµi viÕt TLV sè 3. .

TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: .Häc sinh lµm bµi vµo giÊy.. kØ niÖm ®¸ng nhí. kÓ cho c¸c b¹n nghe vÒ mét kØ niÖm ®¸ng nhí gi÷a m×nh vµ thÇy c« gi¸o cò. Yªu cÇu: + ViÕt ®óng thÓ lo¹i v¨n tù sù. cã tÝnh gi¸o dôc.BiÕt vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®Ó thùc hµnh viÕt mét bµi v¨n tù sù cã sö dông c¸c yÕu tè miªu t¶ néi t©m vµ nghÞ luËn.KÓ ®îc néi dung c©u chuyÖn: 4® + Thêi gian. ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 3. cã sö dông c¸c yÕu tè miªu t¶ néi t©m vµ yÕu tè nghÞ luËn.HÕt giê thu bµi... B. . . 2.. §Ò bµi: Nh©n ngµy 20-11.KÕt hîp c¸c yÕu tè miªu t¶ néi t©m.biÓu ®iÓm: a. + C©u chuyÖn ph¶i cã tÝnh trung thùc.. tr×nh bµy . hoµn c¶nh n¶y sinh kØ niÖm? + KØ niÖm vÒ viÖc g×? T¹i sao ®¸ng nhí? + Bµi häc vÒ t×nh c¶m ®¹o lÝ (miªu t¶ néi t©m). b. + Vai trß cña ®¹o lÝ thÇy trß trong cuéc sèng (nghÞ luËn).Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n TiÕt 68-69.®¸p ¸n . . Yªu cÇu . A. + §¶m b¶o bµi viÕt cã bè côc 3 phÇn. cã ý nghÜa nhÊt. cã søc thuyÕt phôc.Gi¸o viªn chÐp ®Ò lªn b¶ng. nghÞ luËn: 3® * KÕt bµi: 1® . . * Th©n bµi: . §¸p ¸n-biÓu ®iÓm: * Më bµi: 1® Giíi thiÖu t×nh huèng n¶y sinh c©u chuyÖn. Môc tiªu cÇn ®¹t: Trêng . ®Þa ®iÓm.RÌn luyÖn kÜ n¨ng diÔn ®¹t. 1.

sù. .Häc sinh chuÈn bÞ bµi: "Ngêi kÓ chuyÖn trong v¨n b¶n tù sù". VÝ dô: . TiÕt 70. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: * KiÓm tra bµi cò : Trong truyÖn "LÆng lÏ Sa Pa" ng«i kÓ lµ ng«i thø mÊy? T¸c gi¶ nh×n sù viÖc tõ gãc ®é nµo? Ngêi kÓ-ng«i kÓ cã quan hÖ kh«ng? * Bµi míi : Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn t×m hiÓu vÒ ngêi kÓ trong v¨n I. chÝnh t¶: 1® .ý nghÜa cña kØ niÖm Êy trong cuéc ®êi häc sinh cña m×nh. Ngêi kÓ chuyÖn trong v¨n b¶n tù sù. . vai trß vµ mèi quan hÖ gi÷a ngêi kÓ chuyÖn víi ng«i kÓ trong v¨n b¶n tù sù. A. . B.RÌn luyÖn kÜ n¨ng nhËn diÖn vµ tËp kÕt hîp c¸c yÕu tè nµy trong khi ®äc v¨n còng nh khi viÕt v¨n.C¶m xóc. suy nghÜ cña b¶n th©n.Gi¸o viªn theo dâi häc sinh lµm bµi.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n . Ngêi kÓ trong v¨n b¶n tù b¶n tù sù. C. * V¨n phong. hÕt giê thu bµi vÒ nhµ chÊm. Gi¸o viªn treo b¶ng phô cã 1.Häc sinh hiÓu vµ nhËn diÖn ®îc thÕ nµo lµ ngêi kÓ chuyÖn. Môc tiªu cÇn ®¹t: . ChuÈn bÞ ®å dïng cña thÇy trß: B¶ng phô.

2. KÕt luËn: ? Trong c¸c v¨n b¶n tù sù ®· . miªu t¶. ëng tîng ®Ó "ho¸ th©n vµo t©m t t×nh c¶m cña c¸c nh©n nh©n vËt". diÔn biÕn néi t©m tinh tÕ cña c¸c nh©n vËt. lµ tiÕng lßng cña nhiÒu ngêi trong t×nh huèng ®ã => Nã cã tÝnh kh¸i qu¸t cao.Ngêi kÓ v¾ng mÆt. + C¸c nh©n vËt ®îc miªu t¶ kh¸ch quan. vËt.c©u trÇn thuËt cña ngêi kÓ êi nµo vÒ ai.C¨n cø vµo: ? C¨n cø vµo ®©u cã thÓ nhËn + Ngêi kÓ chuyÖn v¾ng mÆtxÐt : Ngêi kÓ chuyÖn dêng nh > ®øng ë bªn ngoµi quan s¸t. hµnh ®éng. ? Ai lµ ngêi kÓ c©u chuyÖn . thÊy hÕt vµ biÕt tÊt mäi viÖc. . . liªn tëng. mäi hµnh ®éng.Nh÷ng c©u v¨n ®ã lµ lêi ®ã? V× sao? nhËn xÐt cña ngêi kÓ chuyÖn ? Nh÷ng c©u "giäng cêi nh nhËp vµo vai anh thanh niªn ®Çy tiÕc rÎ".ChuyÖn kÓ vÒ phót chia tay ? ChuyÖn kÓ vÒ ai vµ vÒ viÖc gi÷a ngêi ho¹ sÜ giµ. nhng vÉn lµ ta nh vËy" lµ nhËn xÐt cña ng. c« g¸i vµ g×? anh thanh niªn . => Ngêi kÓ chuyÖn am hiÓu tÊt c¶ mäi sù viÖc. ngêi kÓ cã khi nhËp vµo mét nh©n vËt («ng ho¹ sÜ) ®a ra nh÷ng nhËn xÐt. hay nh×n c¶m cña anh ta. chuyÖn -> §ã còng lµ c©u nãi. tmäi ngêi. . suy nghÜ.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n chÐp ®o¹n v¨n ë SGK? Häc * §o¹n trÝch: "LÆng lÏ Sa Pa" sinh ®äc ®o¹n trÝch "LÆng lÏ Sa Pa". "nh÷ng ngêi con ®Ó nãi hé suy nghÜ vµ t×nh g¸i s¾p xa ta n÷a.

t×nh huèng. ngêi kÓ thêng ®øng ë vÞ * Trong v¨n b¶n tù sù cã 2 trÝ nµo? v¨n b¶n tù sù. "t«i" ? (kh«ng) * Häc sinh ®äc to ghi nhí SGK. . ®a ra nh÷ng nhËn xÐt ®¸nh gi¸ vÒ ? T¸c dông cña viÖc sö dông 2 nh÷ng ®iÒu ®îc kÓ. tr¸nh c¶ khi nhêi kÓ chuyÖn xng sù ®¬n ®iÖu.Ngêi kÓ: nh©n vËt "t«i" -> bÐ Hång (ng«i thø 1). ngay sinh ®éng. Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn II. t¶ ngêi. h×nh thøc kÓ chuyÖn: xng "t«i". + KÓ chuyÖn theo ng«i thø 3: ngêi kÓ chuyÖn giÊu m×nh nhng cã mÆt kh¾p n¬i trong v¨n b¶n. vËt. LuyÖn tËp: Häc sinh ®äc ®o¹n trÝch SGK. ? Vai trß cña ngêi kÓ chuyÖn * Ngêi kÓ chuyÖn dÉn d¾t ngtrong v¨n b¶n tù sù? êi ®äc ®i vµo c©u chuyÖn: giíi thiÖu nh©n vËt. * Víi hai ng«i kÓ Êy.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n häc. ? NhËn xÐt vÒ ngêi kÓ trong + KÓ chuyÖn theo ng«i thø 1: . luyÖn tËp. phong phó. ? Ngêi kÓ lµ ai? KÓ ®iÒu g×? Bµi 1: §o¹n trÝch "Trong lßng mÑ". ? VËy cã nªn hiÓu ngêi kÓ suy nghÜ cña m×nh mét c¸ch chuyÖn chÝnh lµ t¸c gi¶. biÕt hÕt mäi viÖc. mäi hµnh ®éng t©m t t×nh c¶m cña c¸c nh©n vËt. ngêi kÓ chuyÖn cã thÓ thay ®æi c¸c ®iÓm nh×n kh¸c nhau-> gióp t¸c gi¶ tù sù béc lé t×nh c¶m. ng«i kÓ Êy víi nhµ v¨n.

m×nh lµ mét nh©n vËt ®Ó Bµi 2: kÓ? Gi¸o viªn lu ý häc sinh. .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ? H¹n chÕ vµ u ®iÓm cña c¸ch * ¦u ®iÓm cña ng«i kÓ: kÓ ë ng«i 1. * Nh©n vËt «ng ho¹ sÜ : + T×nh c¶m suy nghÜ nh thÕ nµo ®Ó quyÕt ®Þnh muèn quay l¹i + Kh«ng nh×n c¶nh bän trÎ Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn häc chia tay. c¶m c¶m miªu t¶ nh÷ng diÔn biÕn nhËn ®îc t©m tr¹ng vµ c¶m t©m lÝ phøc t¹p. + Lêi muèn nãi (suy nghÜ cña c«) khi n¾m tay anh ta. xóc cña ngêi mÑ khi cËu n»m . vËt kh¸c. + Kh«ng biÕt ®îc hµnh ®éng t×nh c¶m g× khi ®ãng vai lµ cña c« g¸i. ngêi kÓ chuyÖn? * Nh©n vËt c« gi¶n dÞ: ? C¸c nh©n vËt sÏ h¹n chÕ + T©m tr¹ng khi thÊy anh nh÷ng g× khi nh×n ë nh©n th«ng b¸o thêi gian ®· hÕt. * Nh©n vËt anh thanh niªn: + C¶m xóc khi thÊy thêi gian ? Mçi nh©n vËt sÏ bµy tá ®îc hÕt: t©m tr¹ng buån. nh÷ng suy nghÜ c¶m xóc. khã t¹o ra c¸i nh×n Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp nhiÒu chiÒu-> g©y sù ®¬n 2.DiÔn t¶ c¶m xóc t©m t t×nh ( BÐ Hång cã nh×n thÊy. .Hoµn thµnh nèt bµi tËp . mçi nhãm ®Æt thuËt.Nh©n vËt béc lé suy nghÜ vÒ trong lßng mÑ kh«ng?) sù viÖc-> chñ quan.So¹n bµi "ChiÕc lîc ngµ" . ë nhµ. tiÕc rÎ. ®iÖu trong giäng v¨n trÇn Ph©n 3 nhãm. * H¹n chÕ: Kh«ng miªu t¶ bao qu¸t c¸c ®èi tîng kh¸ch quan sinh ®éng.

.. T¸c gi¶ : Giíi thiÖu vµi nÐt vÒ NguyÔn . Môc tiªu cÇn ®¹t: .. * Giíi thiÖu bµi míi: Gi¸o viªn cho häc sinh xem ch©n dung nhµ v¨n NguyÔn Quang S¸ng. 1..Nhµ v¨n qu©n ®éi trëng thµnh trong qu©n ngò tõ hai . ®Æc biÖt lµ nh©n vËt bÐ Thu. quang S¸ng.Häc sinh c¶m nhËn ®îc t×nh c¶m cha con s©u nÆng trong hoµn c¶nh Ðo le cña cha con «ng S¸u trong truyÖn. ChiÕc lîc ngµ NguyÔn Quang S¸ng..NguyÔn Quang S¸ng 1932. Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn t×m hiÓu chung. .RÌn luyÖn kÜ n¨ng ®äc diÔn c¶m. ChuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc: Ch©n dung nhµ v¨n NguyÔn Quang S¸ng. C. quª ë An Giang.... .. TiÕt 71-72.. T×m hiÓu chung.. n¨m 200.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n Trêng Ngµy . I. .. TuÇn 15. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: * KiÓm tra bµi cò : ? KÓ tãm t¾t néi dung truyÖn ng¾n "LÆng lÏ Sa Pa"? ? Ph¸t biÓu chñ ®Ò cña truyÖn "LÆng lÏ Sa Pa".. th¸ng. giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ .. nghÖ thuËt x©y dùng t×nh huèng truyÖn bÊt ngê mµ tù nhiªn cña t¸c gi¶ .. biÕt ph¸t hiÖn nh÷ng chi tiÕt nghÖ thuËt ®¸ng chó ý trong mét truyÖn ng¾n. B. A.N¾m ®îc nghÖ thuËt miªu t¶ t©m lÝ nh©n vËt....

. nh÷ng t×nh huèng nµo? ®iÓm nh×n vµo nh©n vËt anh tr÷ t×nh cña c©u chuyÖn . nghiÖp s¸ng t¸c cña NguyÔn Quang S¸ng. 2. ng«i kÓ.khi t¸c gi¶ ho¹t ®éng ë chiÕn trêng ? Em biÕt g× vÒ truyÖn ng¾n Nam Bé. . ®Æt kÓ.Tãm t¾t : nh SGV cña t¸c phÈm . ? Häc sinh ®äc. T¸c phÈm: 1966 . nhng «ng ®· hy sinh khi cha ? T¸c dông cña viÖc sö dông Ba-> t¨ng ®é tin cËy vµ tÝnh ? TruyÖn ®îc x©y dùng trªn * T×nh huèng truyÖn thÓ hiÖn .kÓ tãm t¾t truyÖn .§Ò tµi : ViÕt vÒ cuéc sèng nÐt tiªu biÓu vÒ t¸c gi¶ vµ sù con ngêi Nam Bé. ? Em h·y tãm t¾t néi dung chÝnh cña ®o¹n trÝch? ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ ng«i * Ng«i kÓ : Ng«i thø nhÊt.§äc ®óng giäng ®iÖu. Gi¸o viªn híng dÉn ®äc-tãm 3.ë chiÕn khu. Gi¸o viªn giíi thiÖu phÇn ®Çu .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n cuéc kh¸ng chiÕn cña d©n téc. «ng S¸u dån tÊt c¶ t×nh yªu th¬ng vµ mong ? Nªu môc ®Ých t×nh huèng nhí ®øa con vµo viÖc lµm Êy? chiÕc lîc ngµ ®Ó tÆng con. nhng thËt trí trªu lµ bÐ Thu kh«ng nhËn cha. ng«i kÓ nµy.Hai cho con gÆp nhau sau 8 n¨m xa c¸ch. t×nh cha con s©u s¾c cña «ng S¸u vµ bÐ Thu: . §äc . Gi¸o viªn nhÊn m¹nh mét sè . "ChiÕc lîc ngµ". lèi kÓ . t¾t. ®Õn lóc em nhËn ra vµ béc lé t×nh c¶m th¾m thiÕt th× «ng S¸u l¹i ph¶i ra ®i.

th× t×nh huèng 2 vµ gi¶i thÝch tõ ng÷ ®ã. thÐt lªn => Sù sî h·i . kh«ng chÞu kªu ba .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n kÞp trao mãn quµ Êy cho con g¸i. . . => NÕu t×nh huèng 1 béc lé ? TruyÖn cã nhiÒu tõ ®Þa ph.t×nh c¶m m·nh liÖt cña bÐ ¬ng Nam Bé h·y chøng minh Thu víi cha. Tríc khi Thu nhËn «ng S¸u lµ chøng tá bÐ Thu kh«ng nhËn cha : anh S¸u lµ cha vµ chØ ra diÔn . ph©n tÝch. Tõ khã: l¹i biÓu lé t×nh c¶m s©u s¾c cña ngêi cha víi ®øa con . bá ch¹y. H×nh ¶nh bÐ Thu trong thµnh mÊy ®o¹n? lÇn gÆp cha vÒ th¨m nhµ.Khi mÑ nã b¶o mêi ba v« ¨n c¬m . t¸i mÆt. tá th¸i ®é bÊt cÇn => C¸ tÝnh m¹nh mÏ. vÒ tÝnh c¸ch cña bÐ thu ? V× .. ? Nh÷ng tõ ng÷ h×nh ¶nh nµo a.. Häc sinh ®äc hÕt t×nh huèng 1.Thu bá sao em cã ph¶n øng ®ã ? Häc sinh tr¶ lêi. trong lßng c« bÐ? . Gi¸o viªn b×nh.Khi bÞ «ng S¸u ®¸nh . c¶m cña bÐ Thu cã thÓ chia 1.Khi anh vå vËp . Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn 4.BÐ Thu l¹nh biÕn t©m lÝ ®ang diÔn ra nh¹t xa l¸nh .Kh«ng nhê «ng gióp ch¾t nåi níc c¬m to ®ang s«i . ? DiÔn biÕn t©m lÝ vµ t×nh II. -> T©m lÝ Thu : tõ sî h·i -> ¬ng ¹nh.. Ph©n tÝch .Khi anh ®Þnh «m h«n con Thu hèt ho¶ng. vÒ nhµ ngo¹i .Thu nãi trèng.. . t×nh c¶m s©u s¾c vµ mét t×nh yªu ..HÊt c¸i trøng c¸ mµ «ng g¾p ? Qua ®ã em cã nhËn xÐt g× cho ..

? NÕu chøng kiÕn c¶nh nµy chÆt cæ ba nã . C¸ tÝnh cøng cái tëng nh ¬ng ng¹nh nhng còng rÊt hån nhiªn ng©y . thë dµi nh ngêi lín" khu«n mÆt sÇm l¹i ®«i m¾t mªnh m«ng . næi nhí mong cha bïng lªn cã xen lÉn c¶ sù hèi hËn .®èi lËp víi nh÷ng hµnh ®éng êi kÓ chuyÖn " Nh cã bµn tay cña nã lóc tríc => Sù nghi ngê ai n¾m chÆt lÊy tr¸i tim m×nh vÒ cha ®îc gi¶i to¶. ? Em ®¸nh gi¸ nh thÕ nµo vÒ => C« bÐ cã t×nh c¶m thËt nghÖ thuËt x©y dùng cña t¸c s©u s¾c m¹nh mÏ nhng còng gi¶. h«n vÕt thÑo. Th¸i ®é vµ hµnh ®éng cña ( H·y t×m chi tiÕt thÓ hiÖn sù Thu khi nhËn ra. => Sù thay ®æi ®ét ngét vµ ? H·y lÝ gi¶i t©m tr¹ng cña ng. vai. ®éng cña bÐ Thu thay ®æi nh thÕ nµo? b. Häc sinh ®äc t×nh huèng 2. cuèng quýt. hèi tiÕc : íc ®Ó ®¸nh gi¸.. thay ®æi ®ã so s¸nh víi lóc tr. + §«i vai nhá bÐ run run . + Dang c¶ hai ch©n råi c©u chÆt lÊy ba. cæ.. hèi h¶.. t×nh c¶m cña Thu khi gäi vµ nh xÐ . "? Häc sinh tù béc lé..Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ? Buæi s¸ng cuèi cïng khi anh th¬ng ba ch©n thËt -> t©m lÝ S¸u lªn ®êng... t×nh yªu. thËt døt kho¸t r¹ch rßi . vËt bÐ Thu qua ®o¹n trÝch.Hµnh ®éng : t©m tr¹ng «m ba ? em sÏ c¶m thÊy nh thÕ nµo ? + ThÐt gäi "Ba !" -> tiÕng kªu + Ch¹y thãt lªn.Th¸i ®é : ©n hËn. ? Tõ ®ã em hiÓu g× vÒ nh©n m¹nh mÏ.) "Nghe bµ kÓ . ? H×nh dung vµ ph©n tÝch . dang tay «m + Nã h«n ba : tãc. th¸i ®é vµ hµnh tù nhiªn .

Cèt truyÖn chÆt chÏ.. lÝnh. NghÖ thuËt : . Ðo le mµ chiÕn Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn tranh mang ®Õn cho bao ngêi. tæng kÕt luyÖn tËp. bao gia ®×nh . ? Suy nghÜ cña em vÒ t×nh t×nh c¶m trÎ th¬ . s©u nÆng . ? Em hiÓu g× vÒ ý nghÜa cña .Khi ë khu c¨n cø : ©n hËn v× ®· ®¸nh con. ..Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n th¬ . nhí lêi dÆn cña con «ng lµm c©y lîc ngµ rÊt k× c«ng. Trêng ? H·y ph¸t hiÖn nh÷ng chi tiÕt -> T¸c gi¶ rÊt am hiÓu t©m lÝ biÓu hiÖn t×nh c¶m cña «ng trÎ.Trong lÇn vÒ th¨m nhµ : h¸o Gi¸o viªn b×nh.. Tæng kÕt . T×nh c¶m cha con s©u nÆng ë «ng S¸u . «ng S¸u. . tr©n träng 2. . III.Ngêi kÓ chuyÖn : ngêi b¹n truyÖn. «ng ®· hy sinh khi cha kÞp trao l¹i cho con. Gi¸o viªn cho häc sinh liªn hÖ.. Häc sinh th¶o luËn nhãm. ? NhËn xÐt g× vÒ nghÖ thuËt trÇn thuËt cña t¸c gi¶. cuéc sèng t©m hån cña ngêi * T×nh cha con th¾m thiÕt.LuyÖn tËp . suèt ngµy quanh quÈn bªn con . t×nh huèng bÊt ngê nhng hîp lý.mét t×nh yªu con nghÜ g× vÒ chiÕn tranh vµ s©u s¾c th¾m thiÕt . høc ®Ó «m con vµo lßng. 1. => ThÊm thÝa nh÷ng mÊt m¸t ®au th¬ng . => ¤ng lµ mét ngêi cha rÊt yªu ? C©u chuyÖn gîi cho em suy th¬ng con .. diÔn t¶ rÊt sinh ®éng víi S¸u víi con ? c¶m Êy ? tÊm lßng yªu mÕn.

Môc tiªu cÇn ®¹t : . nã cµng cao ®Ñp trong ë nhµ... truyÖn. Ngµy.. B. ChuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc: . Qua ®ã t¸c t×nh c¶m cha con thiªng liªng nh mét gi¸ trÞ nh©n b¶n s©u Ho¹t ®éng 4 : Híng dÉn häc s¾c. viÕt. nh÷ng c¶nh ngé khã kh¨n. 2. néi dung cña truyÖn.. cña chiÕn tranh.....RÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng tæng hîp vÒ sö dông TiÕng ViÖt trong nãi.ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo.. Néi dung : TruyÖn ®· diÔn t¶ mét c¸ch c¶m ®éng t×nh cha con th¾m thiÕt. TiÕt 73 : ¤n tËp TiÕng ViÖt ( tiÕp theo ) A. s©u nÆng cña cha con «ng S¸u trong hoµn c¶nh Ðo le Häc sinh ®äc to ghi nhí. N¨m 200.. . n¾m cèt truyÖn.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n Häc sinh ph¸t biÓu .HÖ thèng ho¸ nh÷ng kiÕn thøc TiÕng ViÖt ®· häc trong häc k× I ë líp 9.... . ý kÕt luËn nghÜa cña truyÖn søc thuyÕt phôc -> T¨ng sù tin cËy víi ngêi ®äc... ? Ph¸t biÓu c¶m nghÜ vÒ gi¶ kh¼ng ®Þnh vµ ca ngîi - Lµm bµi tËp.. Th¸ng.Gi¸o viªn -> T¨ng tÝnh ch©n thùc...

rµnh m¹ch. cÇn chó ý nãi ng¾n gän. Ph¬ng tr©m c¸ch thøc. cÇn tÕ nhÞ vµ t«n träng ngêi kh¸c.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n . 4. kh«ng thõa. 2. Khi giao tiÕp. 5. D. Ph¬ng tr©m quan hÖ. chøng x¸c thùc. ®õng nãi nh÷ng ®iÒu mµ m×nh kh«ng tin lµ ®óng hay kh«ng cã b»ng 3. Ph¬ng tr©m lÞch sù. m¸y chiÕu. Yªu cÇu : Häc sinh ghÐp c¸c m¶nh ghÐp cã néi dung t¬ng øng víi mçi ph¬ng tr©m héi tho¹i.GiÊy trong. tr¸nh noi l¹c ®Ò. tr¸nh nãi m¬ hå. C. 1. * Bµi míi : Néi dung «n tËp : Ho¹t ®éng 1 : I. 2. Gi¸o viªn treo b¶ng phô vµ ghi c¸c ph¬ng tr©m héi tho¹i. Khi giao tiÕp. Bµi tËp: Häc sinh lµm bµi tËp theo nhãm. C¸c ph¬ng tr©m héi tho¹i 1. Néi dung A. Khi giao tiÕp nãi cho cã néi dung. kh«ng thiÕu. Ph¬ng tr©m vÒ chÊt. E. néi dung cã lêi nãi ph¶i ®¸p øng yªu cÇu cña cuéc giao tiÕp. ? KÓ l¹i mét t×nh huèng giao tiÕp trong ®ã cã mét hoÆc mét sè ph¬ng ch©m héi tho¹i nµo ®ã kh«ng ®îc tu©n thñ (Häc sinh chuÈn bÞ ë nhµ) . Khi giao tiÕp. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Trêng * KiÓm tra bµi cò : Lång kiÓm tra trong qu¸ tr×nh «n tËp. Híng dÉn «n tËp c¸c ph¬ng tr©m héi tho¹i ®· häc. Khi giao tiÕp. cÇn nãi ®óng vµo ®Ò tµi giao tiÕp. C. B. Ph¬ng tr©m vÒ lîng.

b¸c sÜ. ch©n thµnh.§¹i tõ xng h« : + Ng«i thø nhÊt : T«i. C¸c tõ ng÷ xng h« ... . b¹n. chóng t«i.. gi¸o s. nghÜa lµ ngêi ¨n nãi mét c¸ch khiªm tèn. h¾n . NguyÔn KhuyÕn ®· coi träng ch÷ "lÔ" trong giao tiÕp. th©n mËt. em cã thÓ rót ra bµi häc g× trong viÖc vËn dông c¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i ? ? Nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn viÖc kh«ng tu©n thñ c¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i Ho¹t ®éng 2: ? KÓ tªn c¸c ®¹i tõ xng h« ? Chia theo mÊy ng«i ? II. «ng. . ? Ngoµi ®¹i tõ xng h« cßn cã c¸c tõ nµo còng dïng ®Ó xng h« ? ? Gi¸o viªn chiÕu h¾t ®o¹n th¬ "Khãc D¬ng Khuª" vµ "B¹n ®Õn ch¬i nhµ" cña NguyÔn KhuyÕn ? ? X¸c ®Þnh c¸c tõ ng÷ dïng ®Ó xng h« trong c¸c ®o¹n th¬ -> Qua nh÷ng vÇn th¬ nµy. chó. 1. quý träng . sau ®ã nªu c©u hái cho nhãm kh¸c tr¶ lêi ( B¹n h·y cho biÕt t×nh huèng giao tiÕp trªn ®· kh«ng tu©n thñ ph¬ng ch©m héi tho¹i nµo ? ) .B¸c . kÝnh träng ngêi ®ang giao tiÕp víi m×nh -> . b¸c. Thñ tíng.§¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy.... . chóng nã. b¹n .nhËn xÐt . ta.Tõ chØ quan hÖ hä hµng ...ta .. chóng ta.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n . ..t«i. + Ng«i sè hai : cËu.. hä nã. ta trªn ? ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch dïng tõ xng h« trong 2 ®o¹n th¬ trªn ? thÊy chan hoµ mét t×nh b¹n tri kØ. + Ng«i sè ba : bän hä. quan hÖ x· héi lµm tõ xng h« : C«. mµy. Xng h« trong héi tho¹i .B¸c . bµ .. d×. Gi¸o viªn kÕt luËn b»ng c¸c c©u hái : ? Qua c¸c t×nh huèng giao tiÕp trªn.

anh chÞ. Gi¸o viªn : ph¬ng ch©m "xng khiªm. + Kh«ng dïng ch÷ "õ" khi nãi víi c¸c vÞ bÒ trªn . kÝnh träng ngêi ®ang giao tiÕp víi m×nh .. lÞch sù trong héi tho¹i . h« t«n" nghÜa lµ ph¶i ¨n nãi mét c¸ch khiªm tèn. quý c« . . + Kh«ng nãi céc lèc. h« t«n" ®Ó . Xng khiªm. trèng kh«ng .Ngµy xa : bÖ h¹. bÇn sÜ . gäi anh hoÆc b¸c (gäi thay con) .VËy em hiÓu ph¬ng ch©m ®ã nh thÕ nµo ? 2. .. + GÆp ngêi l¹ ta còng ph¶i biÕt "xng khiªm. xng em. + Khi nãi víi «ng bµ. cha mÑ.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n tu©n thñ ph¬ng ch©m lÞch sù ..Ngµy nay : quý «ng. tha c« . biÕt t«n träng. h« t«n: Khi xng h« ngêi nãi ph¶i tù xng m×nh mét c¸ch khiªm nhêng vµ gäi ngêi ®èi tho¹i mét c¸ch t«n kÝnh -> BiÕt tu©n thñ ph¬ng ch©m quan hÖ. NghÜa lµ biÕt tu©n thñ ph¬ng ch©m quan hÖ lÞch sù trong héi tho¹i . quý bµ. Gi¸o viªn : Nh vËy NguyÔn KhuyÕn ®· ®Ò cao ph¬ng ch©m "xng khiªm.. h« t«n" trong øng xö .. tha «ng. b¶o v©ng . bÇn t¨ng. thÇy c« gi¸o. ngêi lín tuæi chóng ta ph¶i dïng ch÷ "tha" : tha cô.. lÔ phÐp. VD : ë løa tuæi häc sinh chóng ta cÇn tu©n thñ theo ph¬ng ch©m giao tiÕp nµo ®Ó thÓ hiÖn ph¬ng ch©m ®ã ? + Gäi d¹. tha bµ.

ThuËt l¹i lêi nãi hay ý nghÜ cña ngêi hoÆc nh©n vËt. ? Ngµy xa trong x· héi qu©n thÇn viÖc xng h« víi vua.. ) => Chó ý ®Ó lùa chän ®îc tõ ng÷ xng h« ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ giao tiÕp . C¸ch dÉn trùc tiÕp vµ c¸ch dÉn gi¸n tiÕp .. chÞ DËu xng h« ng÷ xng h« : Mçi tõ xng h« thÓ hiÖn tÝnh chÊt cña t×nh huèng giao tiÕp vµ mèi quan hÖ ngêi nãi . khinh hay träng .. III... víi nh÷ng nhµ s. Ho¹t ®éng 3: ¤n tËp c¸ch dÉn trùc tiÕp vµ c¸ch dÉn gi¸n tiÕp ? ..ngêi nghe ( th©n hay sá. kÎ sÜ nh thÕ nµo ? Cßn hiÖn nay . nghÒ nghiÖp tªn riªng . . . 2 em h·y th¶o luËn theo bµn : ? V× sao TiÕng viÖt khi giao tiÕp ph¶i lùa chän tõ ng÷ xng h« ? Gîi ý : ë bµi "xng h« trong héi tho¹i": ngoµi c¸c ®¹i tõ xng h«.. cã v¨n ho¸ . ta cßn cã thÓ dïng c¸c danh tõ chØ quan hÖ th©n thuéc...Lêi dÉn gi¸n tiÕp kh«ng ®Æt trong dÊu ngoÆc kÐp . cã ®iÒu chØnh cho thÝch hîp .. VËy néi dung quan hÖ trong mçi tõ cã gièng nhau kh«ng ? Môc ®Ých lùa chän tõ xng h« cã t¸c dông g× ? C¸ch dÉn gi¸n tiÕp Trêng 3. Trong TiÕng viÖt khi giao tiÕp ph¶i lùa chän tõ "Tøc níc vì bê".Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n chøng tá m×nh lµ mét häc sinh lÔ phÐp. Gi¸o viªn : Trong ®o¹n trÝch víi c¸i lÖ lóc chÞ van nµi h¾n tha cho chång m×nh còng vËy .. danh tõ chØ chøc vô .. ? Qua môc 1.

* Bµi tËp : . .Thay ®æi c¸c tõ ®Þnh vÞ thêi gian cho thÝch hîp . . chóa c«ng). . + ? X¸c ®Þnh lêi ®èi tho¹i trong ®o¹n trÝch . . .Lêi dÉn trùc tiÕp ®îc ®Æt trong dÊu ngoÆc kÐp . Trêng ? H·y nªu c¸ch chuyÓn lêi dÉn trùc tiÕp thµnh lêi dÉn gi¸n tiÕp .Nh¾c l¹i nguyªn v¨n lêi nãi hay ý nghÜ cña ngêi hoÆc nh©n vËt . + ? ChuyÓn lêi ®èi tho¹i thµnh lêi dÉn trùc tiÕp em cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®îc CN (t«i. b©y giê ) -> CÇn thay nh thÕ nµo cho hîp lÝ . c¸c tõ ®Þnh vÞ thêi gian lµ tõ nµo ( ®©y. tõ ng«i thø 3 ) .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n ? Ph©n biÖt c¸ch dÉn trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp .Gi¸o viªn gîi ý cho häc sinh gi¶i bµi tËp . Trong lêi ®èi tho¹i Tõ xng h« T«i ( ng«i thø nhÊt ) Chóa c«ng (ng«i thø hai) Tõ chØ ®Þa ®iÓm Tõ chØ thêi gian §©y B©y giê Trong lêi dÉn gi¸n tiÕp Nhµ vua (ng«i thø ba) Vua Quang Trung (ng«i thø ba) TØnh lîc BÊy giê .Bá dÊu hai chÊm vµ dÊu ngoÆc kÐp . C¸ch dÉn trùc tiÕp .ChuyÓn chñ ng÷ ë lêi dÉn trùc tiÕp sang ng«i thÝch hîp ( §.Häc sinh ®äc ®o¹n trÝch .Gi¸o viªn chiÕu bµi tËp ë SGK lªn b¶ng .

giao tiÕp chuÈn mùc.Gi¸o viªn chiÕu trªn m¸y chiÕu .N¾m ®îc c¸ch dÉn trùc tiÕp. C. biÓu ®iÓm. . . TiÕt 74. viÕt.N¾m ch¾c ®Æc ®iÓm tõng ph¬ng ch©m héi tho¹i . . + Häc sinh tr×nh bµy . Môc tiªu cÇn ®¹t: . ChuÈn bÞ: . . TiÕt 75. . ph¬ng ch©m héi tho¹i. biÕt c¸ch sö dông tõ TiÕng ViÖt trong nãi. phÇn xng h« trong héi tho¹i .ChuÈn bÞ «n tËp phÇn tiÕng viÖt. * Gi¸o viªn ph¸t bµi ( cã ®Ò in s½n ) cho häc sinh. gi¸n tiÕp . ®¸p ¸n.KiÓm tra sù nhËn thøc cña häc sinh vÒ TiÕng ViÖt líp 9 ®· häc ë k× I vÒ phÇn tõ vùng. Ho¹t ®éng 4: Híng dÉn häc ë nhµ . * §Ò bµi vµ ®¸p ¸n : §· cã trong bé ®Ò ë tËp hå s¬ gi¸o viªn . KiÓm tra vÒ th¬ vµ truyÖn hiÖn ®¹i . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: * æn ®Þnh tæ chøc líp .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n + ? Häc sinh viÕt ®o¹n v¨n chuyÓn thµnh lêi dÉn gi¸n tiÕp . tõ xng h« trong TiÕng ViÖt .Gi¸o viªn x©y dùng ®Ò kiÓm tra. B. phÇn th¬ vµ truyÖn hiÖn ®¹i ®Ó tiÕt 74-75 lµm bµi kiÓm tra .RÌn kÜ n¨ng diÔn ®¹t tr¶ lêi tróng ý. theo dâi häc sinh lµm bµi. * Cuèi bµi gi¸o viªn thu bµi vÒ nhµ chÊm .Gi¸o viªn ph« t« ®Ò vµo giÊy vµ ph¸t bµi cho häc sinh . KiÓm tra tiÕng viÖt A.

..KiÓm tra häc sinh n¾m c¸c bµi th¬.Qua bµi kiÓm tra.®¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm ®· cã trong bé ®Ò .. gi¸o viªn ®¸nh gi¸ ®îc kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh vÒ tri thøc.. C. n¨m 200...ThÊy ®îc mµu s¾c tr÷ t×nh ®Ëm ®µ cña t¸c phÈm "Cè h¬ng"....ThÊy ®îc tinh thÇn phª ph¸n s©u s¾c x· héi cò vµ niÒm tin trong s¸ng vµo sù xuÊt hiÖn tÊt yÕu cña cuéc sèng míi. kÜ n¨ng . tr×nh ®é ®Ó cã th¸i ®é kh¾c phôc nh÷ng ®iÓm cßn yÕu . TiÕt 76-77-78. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: * æn ®Þnh tæ chøc . truyÖn hiÖn ®¹i ®· häc .. Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp häc sinh : . ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn ra ®Ò .®¸p ¸n .. viÖc sö dông thµnh c«ng c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt so s¸nh vµ ®èi chiÕu . th¸ng . * Cuèi giê gi¸o viªn thu bµi vÒ nhµ chÊm ... Ngµy ..biÓu ®iÓm chuÈn x¸c . x· héi míi . * Gi¸o viªn ph¸t bµi ( cã ®Ò in s½n ) cho häc sinh. D. ViÖc kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn ph¬ng thøc biÓu ®¹t trong t¸c phÈm . .. theo dâi häc sinh lµm bµi * §Ò bµi . Môc tiªu cÇn ®¹t: ë møc ®é nh thÕ nµo ? Trêng . So¹n bµi "Cè H¬ng" ... Cè h¬ng Lç TÊn A.. ... Híng dÉn häc ë nhµ . TuÇn 16. B.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n A.

Gµo thÐt .Nãi vÒ ®Ò tµi viÕt vÒ quª h¬ng ë c¸c nhµ th¬ ( H¹ Tri Ch¬ng. 1. B. . t¸c phÈm th¬ §êng ®· häc . ? HiÓu g× vÒ t¸c gi¶ Lç TÊn . . Bµng hoµng . 2.Ch©n dung nhµ v¨n .Båi dìng t×nh c¶m yªu quª h¬ng . LÝ B¹ch ) råi tõ ®ã nãi vÒ t¸c phÈm "Cè H¬ng" . .Tranh minh ho¹ cho nh©n vËt NhuËn Thæ .Lç TÊn ( 1881 . håi kÝ -> kh«ng nªn ®ång nhÊt nh©n vËt "t«i" víi t¸c gi¶. . Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn t×m hiÓu chung. T¸c gi¶ : . . T¸c phÈm : ? X¸c ®Þnh thÓ lo¹i cña t¸c phÈm . . "Cè H¬ng" lµ truyÖn ng¾n tiªu biÓu nhÊt cña tËp Gµo thÐt ( 1923 ) . C. Gi¸o viªn bæ sung vÒ t¸c gi¶ . Häc sinh ®äc chó thÝch .1936 ) .Nhµ v¨n g¾n bã víi ND . nhng kh«ng ph¶i lµ Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh ®äc .Sù nghiÖp : C¸ch m¹ng. ? Em biÕt g× vÒ t¸c phÈm "Cè H¬ng" . T×m hiÓu chung .Lµ nhµ t tëng. v¨n ch¬ng .Gi¸o viªn giíi thiÖu ng¾n gän vÒ Lç TÊn .T¸c phÈm næi tiÕng : AQ chÝnh truyÖn . . * Giíi thiÖu bµi míi: . . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: * KiÓm tra bµi cò : .KÓ tªn c¸c t¸c gi¶.Cã kÜ n¨ng ph©n tÝch nh©n vËt vµ c¶n thô c¸c t¸c phÈm tù sù .Lµ mét truyÖn ng¾n cã yÕu tè håi kÝ. ChuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc: . .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n . nhµ v¨n ho¸ lín . I.

l¹nh lÏo Håi øc . suy nghÜ cña nhµ v¨n trong chuyÕn vÒ th¨m quª cuèi cïng ®Ó rêi nhµ ®i lªn thµnh phè . im l×m díi bÇu trêi vµng óa.NhuËn Thæ . §äc . ? Ph¸t hiÖn nh÷ng ®èi tîng ®HiÖn t¹i . bæ sung . kh«ng sao h×nh dung râ nÐt .Th»ng bÐ Hoµng . C¶nh vËt: ? Dßng c¶m xóc vÒ con ngêi vµ c¶nh vËt quª h¬ng trong lßng nh©n vËt "t«i" cã thèng nhÊt tõ ®Çu ®Õn cuèi truyÖn kh«ng ? ( kh«ng ) . ? X¸c ®Þnh néi dung chÝnh cña t¸c phÈm ? ? TruyÖn kÓ theo tr×nh tù nµo ? ( Hµnh tr×nh chuyÕn vÒ quª cña t¸c gi¶) Cã thÓ chia thµnh mÊy chÆng .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n . Líp nhËn xÐt. C¶nh vËt vµ con ngêi quª h¬ng qua c¸i nh×n cña nh©n vËt "t«i" . * Hai h×nh ¶nh nghÖ thuËt : H×nh ¶nh "Cè H¬ng" vµ "Con ®êng" . ? TruyÖn cã nh÷ng nh©n vËt nµo ? Nh©n vËt nµo lµ chÝnh ? nh©n vËt nµo lµ nh©n vËt trung t©m . chó ý c¸ch ®äc ®óng ng«n ng÷ nh©n vËt.Häc sinh tãm t¾t truyÖn 3. . . * Gi¶i thÝch tõ khã : * §oc : * Tãm t¾t : * §¹i ý : C¶m xóc.tãm t¾t truyÖn : ®äc nh÷ng ®o¹n tiªu biÓu. nhng mê ¶o.§Ñp h¬n.Th«n xãm tiªu ®iÒu. nh÷ng ngêi lµng .Anh TÊn ( t«i ) . . II. * Bè côc : 3 phÇn . . . Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn ph©n tÝch. u ¸m. biÓu thÞ t©m lÝ nh©n vËt . ? ChØ ra 2 h×nh ¶nh nghÖ thuËt rÊt ®Æc biÖt trong truyÖn . 1. Häc sinh tãm t¾t . Ph©n tÝch : * Nh©n vËt : .Bµ mÑ.ChÞ Hai D¬ng . a.Th»ng bÐ Thuû Sinh .

v« t.¨n mÆc r¸ch ríi . hµnh ®éng. . quª h¬ng ? ? ThÝm Hai D¬ng nghÜ g× vÒ NhuËn Thæ bµ cã nh÷ng hµnh ®éng nh thÕ nµo ? -> HiÓu g× tù nhiªn. nhanh nhÑn.. Hai m¬i n¨m tríc . bÇn hÌn -> xuèng dèc.. ) ®eo vßng b¹c . miªu t¶.CËu bÐ khoÎ m¹nh. biÓu hiÖn ) . trang HiÖn nay .Cuéc ®êi => Mét nh©n sót . nh©n vËt "t«i" -> C¶m xóc t©m tr¹ng cña ? T©m tr¹ng cña nh©n vËt "t«i" ë ®©y nh thÕ nµo ? V× sao l¹i nh vËy ? ? C¶nh vËt quª h¬ng. con ngêi ®îc t¸c gi¶ t¸i hiÖn b»ng ph¬ng thøc nµo lµ chñ yÕu ? "t«i" : Kh«ng nÐn ®îc. biÓu c¶m trùc tiÕp . sa ? NghÖ thuËt ®èi chiÕu ®îc sö dông ë ®©y nh»m lµm næi bËt ®iÒu g× ? ? Nh©n vËt thÝm Hai D¬ng vµ NhuËn Thæ cã ®iÓm g× gièng nhau ? ? Em hiÓu g× vÒ x· héi Trung Quèc vµ t tëng nhµ v¨n qua c¸i nh×n vÒ con ngêi.Nãi chuyÖn tha bÈm . phôc ®Ñp ®Ï. thuÕ. lßng t«i se l¹i.. con ®«ng . ¸o . -> Bót ph¸p nghÖ thuËt : t¶ qua ®èi chiÕu.Nãi chuyÖn .. vËt Thæ ®Ñp ®Ï.. => Tè c¸o x· héi Trung Quèc sa sót vÒ mäi mÆt. ) . lª ¸n c¸c thÕ lùc ®· t¹o nªn thùc tr¹ng ®¸ng buån ( trém c¾p. => Tµn t¹. nghÌo khæ ( mò.M¾t . H×nh ¶nh NhuËn Thæ ? H×nh ¶nh NhuËn Thæ xuÊt hiÖn tríc mÆt t«i so víi NhuËn Thæ 20 n¨m vÒ tríc kh¸c nhau nh thÕ nµo ? ( Häc sinh ®äc ) ( T×m chi tiÕt vÒ h×nh d¸ng. buån . ®Çy søc sèng .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n îc ph¶n ¸nh qua c¸i nh×n cña gi÷a ®«ng .HiÓu biÕt nhiÒu . cö chØ. b.

. sót cña nh÷ng ngêi n¬i quª h¬ng . -> Kh«ng nÐn ®îc... NhuËn Thæ . ? Th¸i ®é. tÝnh c¸ch cña ngêi d©n ( g¸nh nÆng tinh thÇn ) . Nh÷ng suy nghÜ. t¶. . t×nh c¶m cña nh©n b. c. t©m tr¹ng nh©n vËt "t«i" nh thÕ nµo ? ? "T«i" nghÜ g× ? Sù ®èi chiÕu cña NhuËn Thæ . ? T©m tr¹ng cña t¸c gi¶ khi ngåi trªn thuyÒn nh×n vÒ lµng. c¶m thÊy ngét ng¹t lÎ loi -> bøc bèi. . 2. . ? KÓ l¹i ®o¹n cuèi . ®Õn hÕt" .. ¶o n·o buån ®au thÊt väng nhøc nhèi .§iÕng ngêi ®i tríc lêi chµo ? BiÖn ph¸p nghÖ thuËt ®· ®îc a.. lßng t«i se l¹i buån ...Lßng kh«ng chót lu luyÕn. Trªn ®êng rêi cè h¬ng : . NhuËn Thæ . lÝ gi¶i lÝ do cña t©m tr¹ng ®ã ? sö dông ë ®o¹n nµy ? ? KÓ l¹i c¶nh gÆp gì vµ trß chuyÖn víi bµ mÑ.KÕt hîp kÓ. §äc ®o¹n . c¶m xóc => Buån.. Nh÷ng ngµy ë nhµ . Trªn ®êng vÒ quª . cuéc ®êi t«i cha tõng sèng "T«i n»m xuèng .. so s¸nh ®èi chiÕu gi÷a c¶nh hiÖn t¹i vµ håi øc .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n vÒ ngêi nh©n d©n Trung Quèc trong x· héi ®ã ? Häc sinh ®äc ®o¹n ®Çu .. ®au xãt tríc sù sa .. trß chuyÖn voÝ NhuËn Thæ ? vËt "t«i" diÔn biÕn qua nh÷ng c¶nh Êy nh thÕ nµo ? Trêng -> Nh÷ng mÆt tiªu cùc n»m ngay trong t©m hån. c¶m xóc cña "t«i" . biÓu c¶m trùc tiÕp.Than thë cho gia c¶nh cña ? Trªn thuyÒn rêi quª.Suy nghÜ vÒ quª h¬ng: thÕ hÖ trÎ ph¶i sèng cuéc ®êi míi. thÝm Hai .Ng¹c nhiªn tríc sù xuÊt hiÖn cña thÝm Hai D¬ng.

NghÖ thuËt : §Ëm chÊt håi kÝ. ph¬ng ph¸p ®èi chiÕu . DiÔn biÕn t©m lÝ nh©n vËt. IV. nghÌo nµn cña väng vµo t¬ng lai. sÏ ®îc sèng kÕt. hy ¬ng lµ g× ? Ho¹t ®éng 4: Híng dÉn luyÖn tËp. vµo thÕ hÖ trÎ sÏ ®em ®Õn nh÷ng ®æi Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn tæng thay cho quª h¬ng. Chñ ®Ò: ? §Æc s¾c nghÖ thuËt Nh÷ng rung c¶m cña "t«i" tríc sù thay ®æi cña lµng quª -> p2 x· héi phong kiÕn . => T×nh yªu quª h¬ng s©u ta cã thÓ nhËn thÊy t×nh c¶m ®Ëm cña "t«i" : tuy buån ®au thèng nhÊt. t×nh c¶m cña nh©n vËt "t«i".. 1. Tæng kÕt .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n Trêng ? C¸c h×nh ¶nh : con . lÔ gi¸o phong kiÕn -> ®Æt ra con ®êng ®i cho ngêi nh©n d©n . thuËt g× ? Con ®êng cã dông ý nghÖ míi cho ngêi d©n Trung Quèc ? Qua diÔn biÕn t©m tr¹ng vµ XX . th»ng bÐ. b¶n chÊt s©u v× sù sa sót. LuyÖn tËp. t×m mét ®êng ®i trong nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kØ thuyÒn . th¼m cña "t«i" ®èi víi cè h..lµng quª nhng vÉn íc m¬.. Häc sinh th¶o luËn ? Chñ ®Ò cña truyÖn ? III. cuéc ®êi h¹nh phóc trªn quª h¬ng .. NhuËn hiÖn mét niÒm tin vµo sù thay thæ gi÷a vên da. 2.H×nh ¶nh con ®êng lµ biÓu ®æi x· héi. . tr÷ t×nh .

H×nh ¶nh thu nhá cña x· héi. ¤n tËp TËp lµm v¨n .VÊn ®Ò bøc thiÕt : CÇn ph¶i x©y dùng cuéc ®æi míi. . .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ? C¶m nhËn cña em vÒ h×nh ¶nh "con ®êng" trong truyÖn ng¾n ? Trong "Cè H¬ng" cã h×nh ¶nh con ®êng víi nghÜa ®en : con ®êng thuû. TiÕt 79-80. nh dßng ch¶y kh«ng ngõng cña s«ng . h¹nh phóc cña con ngêi.H×nh ¶nh " con ®êng " xuÊt hiÖn ë cuèi truyÖn trong suy nghÜ. . gãp phÇn t¹o dùng nªn . . Ho¹t ®éng 5: Híng dÉn häc ë nhµ.Sù thay ®æi cña cè h¬ng ph¶n ¸nh ®iÓn h×nh sù biÕn ®æi cña x· héi Trung Quèc 20 n¨m ®Çu thÕ kØ XX . ®Êt níc . tèt ®Ñp h¬n tríc cho c¸c thÕ hÖ t¬ng lai .N¾m ®îc nghÖ thuËt kÓ chuyÖn vµ ý nghÜa lín lao trong t tëng cña nhµ v¨n . . liªn tëng cña nh©n vËt "t«i" . H×nh ¶nh nµy mang ý nghÜa biÓu tîng . con ®êng cña tù th©n hµnh ®éng . . kh¸i qu¸t triÕt lÝ vÒ cuéc sèng con ngêi . dùng x©y vµ hy väng cña con ngêi . nh÷ng con ®êng míi kh¸c tríc . Con ®êng kh«ng tù nhiªn mµ cã mµ do chÝnh con ngêi. con ngêi nh níc.H×nh ¶nh " con ®êng s«ng níc " nµy còng cã ý nghÜa biÓu trng cho sù thay ®æi lu©n chuyÓn cña cuéc sèng. ®êng s«ng ®a nh©n vËt "t«i" vÒ quª vµ "®a gia ®×nh t«i" rêi quª . nhiÒu ngêi ®i m·i ®i nhiÒu. hiÖn t¹i ®Õn t¬ng lai . ? Em hiÓu h×nh ¶nh "Cè h¬ng" qua truyÖn ng¾n nµy nh thÕ nµo ? . §ã lµ con ®êng ®Õn tù do.ChuÈn bÞ : ¤n tËp TLV .

V× sao v¨n tù sù cÇn miªu t¶ néi t©m . B.ThÊy ®îc tÝnh kÕ thõa vµ ph¸t triÓn cña c¸c néi dung TLV häc ë líp 9 b»ng c¸ch so s¸nh víi néi dung c¸c kiÓu v¨n b¶n ®· häc ë líp díi .Gióp häc sinh n¾m ®îc c¸c néi dung chÝnh cña phÇn TLV trong ng÷ v¨n 9 thÊy ®îc tÝnh chÊt thÝch hîp cña chóng víi v¨n b¶n chung . . Mét sè ®Æc ®iÓm cÇn I. cho c¸c tõng kiÓu v¨n b¶n ? kÕt hîp víi miªu t¶? kÕt hîp víi gi¶i thÝch ? ) ? V¨n b¶n tù sù kÓ ë ng«i kÓ sè mÊy cÇn chó ý miªu t¶ néi 2. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: * KiÓm tra bµi cò: ? KÓ tªn c¸c kiÓu v¨n b¶n ®· häc tõ líp 6 -> líp 9 vµ nªu ®Æc ®iÓm tõng v¨n b¶n ( 5 kiÓu v¨n b¶n . * Bµi míi : Néi dung «n tËp . Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc «n tËp c¸c kiÓu v¨n b¶n Häc sinh ®äc c©u hái sè 1.ThuyÕt minh kÕt hîp víi lËp ? H·y t×m c¸c vÝ dô minh ho¹ 1. Ho¹t ®éng 2: ¤n vÒ v¨n . ChuÈn bÞ ®å dïng: C. Tù sù : t©m . Môc tiªu cÇn ®¹t: Trêng . ThuyÕt minh : ( §èi tîng thuyÕt minh nµo cÇn t¶ . §èi tîng thuyÕt minh nµo cÇn luËn .Tù sù kÕt hîp víi biÓu c¶m vµ miªu t¶ néi t©m .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n A. . .ThuyÕt minh kÕt hîp víi miªu . C¸c kiÓu v¨n b¶n vµ ph¬ng thøc biÓu ®¹t cã liªn quan ë líp 9.5 ph¬ng thøc biÓu ®¹t ) . 3. .Tù sù kÕt hîp víi nghÞ luËn . miªu t¶ vµ thuyÕt minh .

sè yªu gièng 4. khoa .Trung thµnh ëng kh«nh ®Þnh trung tîng. . §èi tho¹i. . khu«n mÉu . Miªu t¶ ThuyÕt minh . ®éc tho¹i néi t©m ? ? Vai trß vµ h×nh thøc thÓ hiÖn cña c¸c yÕu tè nµy trong v¨n b¶n tù sù . so s¸nh .Thêng theo mét cÇu nhau .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ? V¨n thuyÕt minh vµ miªu t¶ chó ý vÒ v¨n thuyÕt minh kh¸c nhau nh thÕ nµo ? Khi vµ miªu t¶ . víi nhÊt ®iÓm thµnh vËt . B¶o ®¶m kh¸ch tÝnh quan. ? Nªu vÝ dô ? ? Trong " Cè H¬ng " cã ®o¹n v¨n nµo miªu t¶ ? ChØ ra ®èi . .Dïng nhiÒu so s¸nh. t×nh cuéc häc .Dïng nhiÒu sè liÖu cô thÓ chi tiÕt .Cã h cÊu t. liªn tëng .Ýt dïng sè îng. Ýt øng dông nhiÒu huèng sèng.. ®éc tho¹i néi t©m . sù víi sù vËt . tÝnh v¨n ho¸. ®èi tho¹i.§¬n nghÜa. chi tiÕt . trong s¸ng t¸c trong ch¬ng. . nghÖ thuËt . ®Æc cña ph¶i ®èi tîng. thuyÕt minh cÇn miªu t¶ ph¶i chó ý ®iÒu g× .Dïng nhiÒu v¨n ? ThÕ nµo lµ ®éc tho¹i. KH. liÖu cô thÓ . Ýt dïng tëng t.§a nghÜa .

Häc sinh th¶o luËn theo gîi ý cña gi¸o viªn . biÓu c¶m.C¸c yÕu tè miªu t¶.NghÞ luËn trong tù sù . §Æc ®iÓm v¨n tù sù. t¶.Miªu t¶ trong tù sù .§o¹n v¨n miªu t¶ NhuËn Thæ v¨n b¶n tù sù ? ( Muèn chØ ra trong kÝ øc cña nh©n vËt " t«i nÐt tiªu cùc nµo ë ngêi d©n " vµ NhuËn Thæ trong hiÖn t¹i . ? Nªu vai trß t¸c dông cña miªu II.Gäi tªn v¨n b¶n -> c¨n cø vµ .Trong v¨n b¶n ( tù sù ) cã ®ñ c¸c yÕu tè miªu t¶. biÓu c¶m chØ lµ hç trî nh»m lµm næi bËt ph¬ng thøc chÝnh . LÊy vÝ dô minh ho¹ .BiÓu c¶m trong tù sù . mª tÝn trong c¸ch ®Æt tªn cña ngêi nh©n Gi¸o viªn cho häc sinh ®äc d©n Trung Quèc . -> TÝn ngìng. nghÞ luËn trong v¨n b¶n tù sù. tù sù . . . lËp luËn mµ vÉn gäi ®ã lµ v¨n b¶n tù sù . lËp luËn. . . Nh÷ng néi dung liªn quan : . 2 SGK trang 220 .§o¹n thuyÕt minh kÕt hîp víi gi¶i thÝch vÒ tªn cña NhuËn Ho¹t ®éng 2: ¤n tËp v¨n b¶n Thæ . V× : . c©u hái 1. Trung Quèc ? ) .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n tîng miªu t¶ ? ? §o¹n v¨n nµo sö dông thuyÕt minh ? C¸ch thuyÕt minh ®ã nh thÕ nµo ? Trêng * Bµi tËp : T¸c phÈm " Cè H¬ng ? PhÇn thuyÕt minh cña v¨n " b¶n trªn cã t¸c dông g× trong . biÓu c¶m. 1.

" Lµng " .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ph¬ng thøc biÓu ®¹t chÝnh . VD : §éc tho¹i. minh 5 §iÒu hµnh . 6 LËp luËn . C©u 12: KiÕn thøc vµ kÜ n¨ng vÒ t¸c phÈm tù sù cña phÇn ®äc hiÓu v¨n b¶n vµ phÇn tiÕng viÖt -> gióp häc sinh häc tèt x x x x x x x x x x x BiÓu c¶m x x ThuyÕt minh x x §iÒu hµnh C¸c yÕu tè kÕt hîp . 2 Miªu t¶ . ®èi tho¹i -> hiÓu s©u h¬n vÒ " TruyÖn KiÒu ". Häc sinh trao ®æi vµ tr×nh bµy. Gi¸o viªn nªu c©u hái . 3 BiÓu c¶m . * Gi¸o viªn chuÈn bÞ b¶ng phô cho häc sinh lªn diÔn vµ gäi c¸c em nhËn xÐt. . líp bæ sung . C©u 11: Häc sinh lµm bµi tËp theo nhãm . cßn t¸c phÈm v¨n häc lµ thÓ hiÖn sù s¸ng t¹o råi ) . 4 ThuyÕt . ( V× c¸c em ®ang rÌn kÜ n¨ng.Thùc tÕ khã cã mét v¨n b¶n nµo chØ vËn dông mét h×nh thøc biÓu ®¹t . ST T KiÓu v¨n b¶n chÝnh Tù sù Miªu t¶ LËp luËn 1 Tù sù .

X©y dùng dµn bµi cho bµi v¨n. . x©y dùng ng«n ng÷ nh©n vËt trong kÓ truyÖn ®êi thêng vµ trÝ tëng tîng cña häc sinh. TuÇn 17.ViÕt ®o¹n v¨n thuyÕt minh vÒ lÔ héi mïa xu©n . nh©n vËt . . * Rót kinh nghiÖm : Ngµy .... Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn häc ë nhµ .... TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng 1 : I. th¸ng .. Tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè 3. . C..LÊy vÝ dô ®Ó ph©n tÝch kh¶ n¨ng tÝch hîp t¸c dông ..ChuÈn bÞ bµi kiÓm tra häc kú I . TiÕt 81. Tù ®¸nh gi¸ tr×nh ®é ... dÉn d¾t x©y dùng vµ miªu t¶ nh©n vËt......Bµi viÕt cã bè côc râ rµng. A. ngêi kÓ chuyÖn.. ChuÈn bÞ ®å dïng: Bµi kiÓm tra cña häc sinh + b¶ng ch÷a lçi. B... n¨m 200..Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n h¬n khi lµm v¨n kÓ chuyÖn dïng ng«i kÓ.. n¨ng lùc cña b¶n th©n vÒ kÜ n¨ng x©y dùng cèt truyÖn . sù viÖc . Häc sinh ph©n tÝch ®Ò : * Yªu cÇu : . Môc tiªu cÇn ®¹t : Gióp häc sinh cñng cè n©ng cao kiÕn thøc ®· häc ë kÜ n¨ng lµm v¨n tù sù ..11 kÓ cho c¸c b¹n nghe vÒ mét kØ niÖm ®¸ng nhí gi÷a m×nh vµ thÇy c« gi¸o cò . Gi¸o viªn chÐp ®Ò lªn b¶ng : §Ò bµi: Nh©n ngµy 20 .. ....

Ho¹t ®éng 2 : NhËn xÐt bµi cña häc sinh. Nhung. 1. ( Theo ®Ò cña Së gi¸o dôc ) .BiÕt t¹o ra lêi tho¹i cô thÓ ch©n thËt.Mét sè em t¹o t×nh huèng gîng Ðp. NghÜa. Tån t¹i : . Tïng. 2. Häc sinh th¶o luËn x©y dùng dµn ý. . . Tr¶ bµi vµ ch÷a lçi : 1. rót kinh nghiÖm .KÓ l¹i viÖc gÆp gì ng¾n gän.V¨n viÕt cha trong s¸ng. II.. TiÕt 82 ..Häc sinh tù nhËn xÐt bµi lµm cña m×nh th«ng qua dµn ý . yÕu tè nghÞ luËn.C©u truyÖn ph¶i cã yÕu tÝnh trung thùc.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n .. Gi¸o viªn chiÕu dµn ý ( nh tiÕt 68. nªu ®îc lêi ph¸t biÓu cña m×nh. Lçi chÝnh t¶.Bè côc râ rµng. Lçi dïng tõ. cã tÝnh gi¸o dôc ..83 : KiÓm tra tæng hîp häc k× I. . ®a ra nh÷ng ®o¹n c©u v¨n tiªu biÓu cô thÓ ®Ó tuyªn d¬ng : Thu. * Híng dÉn häc ë nhµ : Häc sinh vÒ tiÕp tôc söa ch÷a lçi. ¦u ®iÓm : Gi¸o viªn nhËn xÐt u ®iÓm. ch©n thËt. Trang. .. Lçi diÔn ®¹t... t×nh c¶m th©n mËt .ThÓ lo¹i v¨n tù sù cã sö dông yÕu tè miªu t¶ néi t©m.. cã søc thuyÕt phôc. 2. 3. 69 ) . V× vËy bµi viÕt cßn hêi hît : Nam. nghÞ luËn vµo . . III. biÕt t¹o t×nh huèng gÆp gì tù nhiªn.NhiÒu bµi cha ®a ®îc yÕu tè miªu t¶. .

trÝch vµ t¸c phÈm tù truyÖn 2.RÌn kÜ n¨ng c¶m thô nh÷ng v¨n b¶n tù sù vµ häc tËp c¸ch viÕt v¨n tù sù ng«i kÓ sè 1. . sèng thiÕu t×nh th¬ng vµ nghÖ thuËt kÓ chuyÖn cña Gorki trong ®o¹n trÝch tiÓu thuyÕt tù thuËt nµy.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n TiÕt 84 . A. T×m hiÓu chung.Lµ ngêi më ®Çu cho v¨n häc c¸ch m¹ng Nga thÕ kØ XX. T¸c phÈm : cña Gorki. t¸c phÈm ( SGV ). TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : * KiÓm tra bµi cò : Ng«i kÓ chuyÖn sè 1 cã t¸c dông g× ? * Bµi míi : Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn I.BiÕt rung c¶m víi nh÷ng t©m hån tuæi th¬ trong tr¾ng. Gi¸o viªn bæ sung. t×m hiÓu chung.Cuéc ®êi gÆp nhiÒu gian tru©n. . Häc sinh ®äc chó thÝch t¸c . . Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp häc sinh : . T¸c gi¶ : . B. Trêng M¸c Xim Gorki. 1. . gi¶.85 : Nh÷ng ®øa trÎ. ChuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc: C.Trong " Thêi th¬ Êu " -> cuèn Gi¸o viªn gi¶i thÝch vµ tãm t¾t ®Çu trong bé ba t2 tù truyÖn. cã tuæi th¬ cay ®¾ng thiÕu t×nh th¬ng.Võa lao ®éng võa s¸ng t¸c ? HiÓu g× vÒ xuÊt xø ®o¹n rÊt nhiÒu.Nhµ v¨n Nga næi tiÕng. .

? §o¹n trÝch cã bè côc mÊy b. thø mÊy? ( Ng«i thø nhÊt Ali«sa ) II. . Bè côc : 3 phÇn.T×nh b¹n tiÕp diÔn. ? Quan hÖ gi÷a hai gia ®×nh thuéc c¸c giai cÊp kh¸c nhau . . .3 ®øa con «ng ®¹i t¸ : mÑ ? T×m ra ®iÓm gièng vµ mÊt sèng víi bè vµ g× ghÎ ®iÓm kh¸c nhau trong hoµn ( quý téc ) .T×nh b¹n bÞ cÊm ®o¸n. -> T¸c gi¶ nhí l¹i tuæi th¬ cay . viªn nªu tãm t¾t phÇn trÝch Häc sinh ®äc mét vµi ®o¹n. c¶nh xuÊt hiÖn cña chóng? -> §Òu sèng thiÕu t×nh th¬ng. . ch¬i th©n víi nhau. cña nh÷ng ®øa trÎ? 1.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n Trêng 3. §äc. ? ChuyÖn ®îc kÓ theo ng«i kÓ => KÓ theo tr×nh tù thêi gian. II.Bän trÎ quen nhau t×nh cê . nh thÕ nµo? T¹i sao bän trÎ l¹i . Ali «sa cøu th»ng em bÞ ng· xuèng giÕng -> chóng ch¬i ? §äc truyÖn tù thuËt nµy em th©n víi nhau v× cã c¶nh ngé c¶m nhËn t×nh b¹n gi÷a bän gièng nhau .T×nh b¹n trong tr¾ng.Häc sinh tãm t¾t v¨n b¶n . Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn ph©n tÝch. Ph©n tÝch .Gi¸o a. phÇn? Néi dung tõng phÇn.A li-«sa : bè mÊt ë víi bµ ngo¹i . . t×m hiÓu bè côc : Gi¸o viªn híng dÉn ®äc . Nh÷ng ®øa trÎ sèng ? Em hiÓu g× vÒ hoµn c¶nh thiÕu t×nh th¬ng . . trÎ nh thÕ nµo ? T¹i sao nhµ v¨n l¹i cã thÓ kh¾c ghi s©u s¾c vµ kÓ l¹i xóc ®äng nh vËy? => T×nh b¹n trong s¸ng hån nhiªn . §äc.

. nh÷ng ®øa trÎ? . thÕ nµo qua c¸c chi tiÕt liªn 3. nhng ®«i khi còng cã nh÷ng kho¶nh kh¾c ngät ? T×m nh÷ng ®o¹n v¨n c©u ngµo cña m×nh . . ChuyÖn ®êi thêng vµ vquan ®Õn nh÷ng ngêi mÑ vµ ên cæ tÝch nh÷ng ngêi bµ trong bµi v¨n .Häc sinh b¸o c¸o nhËn næi bÊt h¹nh cña c¸c b¹n nhá . xÐt . Gi¸o viªn tæng hîp.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ®¾ng. chÕt :" Chóng ngåi s¸t vµo nhËn xÐt b»ng nh÷ng c©u v¨n nhau nh nh÷ng chó gµ con " giµu h×nh ¶nh so s¸nh cña -> sù so s¸nh chÝnh x¸c khiÕn nhµ v¨n? ta liªn tëng c¶nh lò gµ con sî h·i co côm vµo nhau khi nh×n thÊy diÒu h©u . vên cæ cña chóng ®ång thêi c¶m tÝch lång vµo nhau trong nghÖ th«ng víi cuéc sèng thiÕu t×nh thuËt kÓ truyÖn cña Gorki nh th¬ng cña c¸c b¹n .Chi tiÕt bän trÎ nh¾c ®Õn d× nµy ? ghÎ -> Ali «sa liªn tëng ®Õn nh©n vËt mô g× ghÎ ®éc ¸c ? Nh÷ng c©u v¨n biÓu c¶m trong truyÖn cæ tÝch -> TrÝ tcña Ali«sa khi liªn tëng vÒ mÑ ëng tîng phong phó vµ sù lo cã t¸c dông g×? l¾ng th¬ng c¸c b¹n . ( Häc sinh th¶o luËn theo 2 -> Sù c¶m th«ng cña Ali «sa víi nhãm ) . .. kÕt luËn. v¨n thÓ hiÖn sù quan s¸t tinh 2. Nh÷ng quan s¸t vµ nhËn tÕ cña Ali«sa nh×n nhËn vÒ xÐt tinh tÕ cña Ali «sa ...Khi mÊy ®øa trÎ k/c mÑ ? Ph©n tÝch nh÷ng c¶m nhËn.." -> So s¸nh chÝnh x¸c thÓ hiÖn d¸ng dÊp cña bän trÎ vµ thÓ hiÖn ®îc t¸c gi¶ víi néi t©m ? ChuyÖn ®êi thêng..Khi ®¹i t¸ bÊt chît xuÊt hiÖn " Chóng lÆng lÏ bíc ra khái xe vµ ®i vµo nhµ khiÕn t«i l¹i nghÜ ®Õn nh÷ng con ngçng ..

NghÖ thuËt kÓ chuyÖn : + Tù thuËt . Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn => YÕu tè cæ tÝch lµm cho . cæ tÝch lång vµo nhau . => ®Ëm ®µ mµu s¾c cæ tÝch ). Häc sinh ®äc to ghi nhí. bÊt chÊp c¶n trë cña ngêi lín .Chi tiÕt ngêi " mÑ thËt " Ali «sa l¹c ngay vµo thÕ giíi cæ tÝch -> ®éng viªn c¸c b¹n vµ nçi thÊt väng trÎ th¬ -> khao kh¸t t×nh yªu th¬ng cña mÑ . 1. sinh ®éng. Ghi nhí : . + §èi tho¹i ng¾n gän. + §êi thêng.Chñ ®Ò : T×nh b¹n th©n thiÕt gi÷a chó bÐ Ali «sa víi 3 ®øa trÎ hµng xãm s«ng. . .H×nh ¶nh ngêi bµ nh©n hËu kÓ chuyÖn cho ch¸u nghe. Tæng kÕt . thiÕu t×nh th¬ng. tæng kÕt .luyÖn tËp. ( c©u truyÖn thªm kÕt qu¶. cã lóc .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n . truyÖn ®Çy chÊt th¬ -> íc mong h¹nh phóc yªu th¬ng cña trÎ th¬ hån hËu ®¸ng yªu III.luyÖn tËp . tríc kia. Nhí nhung hoµi niÖm nh÷ng ngµy sèng t¬i ®Ñp . kh¸i ? V× sao trong c©u chuyÖn qu¸t " cã lÏ t×nh c¶m nh÷ng Ali«sa ( nhµ v¨n ) kh«ng nh¾c ngêi bµ ®Òu tèt " chóng kÓ vÒ tªn ®Õn bén trÎ nhµ ®¹i t¸? ngµy tríc. phï hîp víi t©m lÝ nh©n vËt . + So s¸nh chÝnh x¸c .

. B. Bµi 18 . C . .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n 2.Mét vµi ch¬ng tr×nh " Mçi ngµy mét cuèn s¸ch " trong thêi gian gÇn ®©y...RÌn luyÖn thªm c¸ch viÕt v¨n nghÞ luËn qua viÖc lÜnh héi bµi NL s©u . . th¸ng . ChuÈn bÞ cña thÇy trß : . TiÕt 91. Môc tiªu cÇn ®¹t : . sinh ®éng . n¨m 200. LuyÖn tËp : C©u 1 SGK . .¤n tËp cuèi k×.KÓ chuyÖn vÒ t×nh b¹n cña em. ngµy .92: Bµn vÒ ®äc s¸ch ... * Rót kinh nghiÖm..... Bµi nghÞ luËn "Bµn vÒ ®äc s¸ch " lµ lêi t©m huyÕt cña t¸c gi¶ muèn truyÒn l¹i cho ®êi sau nh÷ng kinh nghiÖm ®äc s¸ch cã . TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng d¹y häc trªn líp : * Bµi cò : Gi¸o viªn giíi thiÖu ch¬ng tr×nh ng÷ v¨n kú II ....1986 ) lµ nhµ mÜ häc vµ lý luËn v¨n häc næi tiÕng cña Trung Quèc .. giµu tÝnh thuyÕt phôc cña Chu Quang TiÒm .. TuÇn 19.. Thø. * Bµi míi : Chu Quang TiÒm ( 1897 . Ho¹t ®éng 4 : Híng dÉn häc ë nhµ. «ng ®· nhiÒu lÇn lu t©m ®Õn viÖc ®äc s¸ch ..Chu Quang TiÒm A ... Trong c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu cña m×nh ...HiÓu ®îc sù cÇn thiÕt cña viÖc ®äc s¸ch vµ ph¬ng ph¸p ®äc s¸ch qua bµi nghÞ luËn s©u giµu tÝnh thuyÕt phôc cña Chu Quang TiÒm .

Chu Quang TiÒm ( 1897 1986 ) : nhµ mÜ häc . §äc : Râ rµng .Dùa vµo hÖ thèng luËn ®iÓm . Ho¹t ®éng cña häc sinh ( Díi sù híng dÉn cña gi¸o viªn ) Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn t×m hiÓu chung v¨n b¶n .V¨n b¶n nghÞ luËn : ( lËp luËn gi¶ thiÕt 1 vÊn ®Ò x· héi ) -> TÇm quan träng cña viÖc ®äc s¸ch vµ ph¬ng ph¸p ®äc s¸ch nh thÕ nµo ®Ó cã hiÖu qu¶ . T¸c gi¶ .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n hiÖu qu¶ nhÊt trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ lµm viÖc cña mçi ngêi . Ph©n tÝch : Gi¸o viªn híng dÉn ®äc . Gi¶i nghÜa tõ khã : Häc vÊn vµ häc thuËt . lÝ luËn v¨n häc næi tiÕng Trung Quèc . ? Giíi thiÖu vµi nÐt vÒ t¸c gi¶ Chu Quang TiÒm vµ v¨n b¶n " Bµn vÒ ®äc s¸ch " KÕt qu¶ c¸c ho¹t ®éng .LuËn ®iÓm 3 : ( 3 ®o¹n v¨n cuèi ) : Bµn vÒ ph¬ng ph¸p ®äc s¸ch . . .Néi dung bµi häc I . 2 .t¸c phÈm : . 3 . T×m hiÓu chung : 1 . nguy h¹i dÔ gÆp cña viÖc ®äc s¸ch trong t×nh h×nh hiÖn nay . ? Qua lêi bµn cña Chu Quang TiÒm . Bè côc : . 4 .LuËn ®iÓm 1 : ( 2 ®o¹n v¨n ®Çu ) : Kh¼ng ®Þnh tÇm quan träng vµ sù cÇn thiÕt cña viÖc ®äc s¸ch . ? Dùa vµo bè côc cña v¨n b¶n h·y tãm t¾t c¸c luËn ®iÓm cña t¸c gi¶ khi triÓn khai vÊn ®Ò nghÞ luËn Êy ? Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn ph©n tÝch . ? Dùa vµo nh÷ng yÕu tè nµo ®Ó x¸c ®Þnh ? Gi¸o viªn kiÓm tra viÖc n¾m tõ khã cña häc sinh . . em thÊy s¸ch cã tÇm quan trong nh thÕ nµo ? .LuËn ®iÓm 2 : ( ®o¹n v¨n thø 3 ) : C¸c khã kh¨n .häc sinh ®äc ? X¸c ®Þnh thÓ lo¹i cña v¨n b¶n . ThÓ lo¹i : . .. ." Bµn vÒ ®äc s¸ch " trÝch " Danh nh©n Trung Quèc bµn vÒ niÒm vui næi buån cña viÖc ®äc s¸ch " xuÊt b¶n 1995 . m¹ch l¹c . Häc sinh ®äc ®o¹n ®Çu . 5 .. c¸ch lËp luËn vµ tªn v¨n b¶n . II .

? Muèn tÝch luü häc vÊn . tÝch gi÷a ®äc s¸ch vµ häc vÊn ra luü qua tõng thêi ®¹i . ngoµi con ®.. kh«ng biÕt nghiÒn ngÉm ... t¸ch rêi häc vÊn kh¸c + Kh«ng tham ®äc " ... Häc sinh ®äc ®o¹n v¨n 3 . ph¸t hiÖn thÕ giíi .. C¸ch lùa chän s¸ch khi ®äc : .. ®äc s¸ch cã hiÖu qu¶ . * §äc s¸ch lµ con ®êng quan träng cña häc vÊn ( Häc vÊn lµ thµnh qu¶ tÝch luü l©u dµi cña ? Trong thêi ®¹i hiÖn nay .Trong t×nh h×nh hiÖn nay .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n 1 ... thùc lùc vÒ mäi con ®êng nµo kh¸c ? mÆt ®Ó con ngêi cã thÓ tiÕp ? Em hiÓu c©u " Cã ®îc sù tôc tiÕn xa trªn con ®êng häc chuÈn bÞ nh thÕ . ph¶i chän cho kh«ng th«ng tho¸t th× kh«ng tinh ... nªn chän s¸ch h¹i sau : dÓ ®äc nh thÕ nµo ? + S¸ch nhiÒu khiÕn ta . viÖc ®äc s¸ch cµng kh«ng dÔ ...... V× thÕ " Kh«ng biÕt réng .Häc sinh tù béc lé . Häc gi¶ Chu Quang TiÒm ®· chØ râ ngêi ®äc ®øng tríc 2 ®iÒu nguy ? Theo t¸c gi¶ .. ®äc kÜ nh÷ng quyÓn . v× : ? Tõ ®ã em thÊy mèi quan hÖ + S¸ch ®· ghi chÐp .. n¨m nay ... + S¸ch nhiÒu khiÕn ngêi T¸c gi¶ ®· kh¼ng ®Þnh " Trªn ®äc ....... s¸ch cµng nhiÒu ...* §äc s¸ch lµ ®Ó chuÈn bÞ êng ®äc s¸ch cßn cã nh÷ng hµnh trang ..... ph¸t hiÖn thÕ giíi míi " nh thÕ nµo ? .. ®êi kh«ng cã häc vÊn nµo lµ -> C¸ch chän s¸ch : c« lËp ... TÇm quan träng vµ ý nghÜa cña viÖc ®äc s¸ch . cã Ých .. häc thuËt cña nh©n lo¹i .. sao ? + Nh÷ng cuèn s¸ch cã gi¸ trÞ . trau dåi häc vÊn .. ? VËy viÖc ®äc s¸ch cã ý + S¸ch trë thµnh kho tµng quý nghÜa g× ? b¸u . ®Ó nh©n lo¹i ) . t¹i sao tríc tiªn cÇn biÕt lùa chän s¸ch mµ ®äc ? 2 .... nh»m tËp ... nhiÒu .. * TÇm quan träng lín lao cña s¸ch trªn con ®êng ph¸t triÓn nh©n lo¹i .

? LuËn ®iÓm nµy ®îc t¸c gi¶ . ®äc 1 lÇn . §ång thêi t¸c gi¶ tr×nh bµy b»ng c¸ch ph©n tÝch cô thÓ .. phôc cao .B¸c bá quan niÖm chØ chó ý tæng kÕt .. ®Õn gi¶ vÒ ph¬ng ph¸p ®äc s¸ch . ®äc nhiÒu lÇn .. sinh ®éng . . Em * C¸ch ®äc ®óng ®¾n : h·y ph©n tÝch lêi bµn cña t¸c .§äc s¸ch lµ häc tËp tri thøc . Tæng kÕt . suy nghÜ s©u xa . thuéc lßng . c¸c ý kiÕn ®îc dÉn d¾t nhÑ nhµng . Häc sinh ®äc ®o¹n cuèi . ®äc nhiÒu lÇn . Gi¸o viªn : ViÖc biÕt lùa chän s¸ch ®Ó ®äc ®· lµ mét quan ®iÓm quan träng thuéc ph¬ng ph¸p ®äc s¸ch . Cïng vÊn ®Ò nµy Chu Quang TiÒm cßn bµn 3 . thÊu t×nh -> lµ mét häc gi¶ cã uy tÝn . ®äc b»ng luËn ®iÓm nµy lµ ë chæ nµo ? m¾t ..hiÓu : Cã nhiÒu ch¸ch triÓn khai nh thÕ nµo ? ý ®äc : ®äc to .§äc kÜ . * Mèi quan hÖ gi÷a häc vÊn ph¸t triÓn vµ häc vÊn chuyªn m«n víi viÖc ®äc s¸ch : Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn .LuyÖn tËp .. c¬ b¶n nµo ? .. Bè côc : §©y lµ bµi nghÞ luËn rÊt chÆt chÏ . rÌn luyÖn tÝnh c¸ch . c¸ch tr×nh bµy cña t¸c gi¶ võa ®¹t lÝ . cã lîi tõng tr¶i cña 1 häc gi¶ lín . ngÉm nghÜ .§äc . ®äc thµnh nghÜa gi¸o dôc s ph¹m cña tiÕng . Häc sinh th¶o luËn . Néi dung : C¸c lêi bµn . ®Õn häc vÊn chuyªn m«n mµ Bµi viÕt nµy cã tÝnh thuyÕt l·ng quªn häc vÊn ph¸t triÓn .. chuyÖn häc lµm ngêi chø kh«ng ph¶i lµm con mät s¸ch . sù nµo thùc sù cã gi¸ trÞ . 2 . tÝch luü .LuyÖn tËp : 1 .. ®äc thÇm . cho m×nh . tù nhiªn .chøng tá . -> nhËn xÐt ®a ra x¸c ®¸ng thuyÕt phôc .§èi víi sù say mª .. hîp lý .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n thÓ n¾m gän " . Theo em ®iÒu Êy Mµ ®©y lµ 1 chØnh thÓ tù ®îc t¹o nªn tõ nh÷ng yÕu tè nhiªn . Ph¬ng ph¸p ®äc s¸ch : cô thÓ vÒ c¸ch ®äc s¸ch ..

Khëi ng÷ . A . 4 . Ph©n biÖt c¸c tõ ng÷ in ®Ëm víi CN .Híng dÉn häc ë nhµ : . thÊm thÝa .Qua v¨n b¶n " Bµn vÒ ®äc s¸ch " em thu ho¹ch thÊm thÝa nhÊt ë ®iÓm nµo ? v× sao ? ( ViÕt thµnh mét ®o¹n v¨n ng¾n ) . giµu chÊt th¬ . Ghi nhí : Häc sinh ®äc to ghi nhí s¸ch gi¸o khoa . TiÕt 93 . N¾m néi dung bµi häc . Môc tiªu cÇn ®¹t : . b.Gióp häc sinh nhËn biÕt khëi ng÷ víi chñ ng÷ cña c©u . * VÝ dô : 1 . x¸c ®Þnh CN trong c¸c c©u a. . " T«i " -> lµ CN . giµu h×nh ¶nh . VÒ c¸ch viÕt : T¸c gi¶ sö dông tõ ng÷ hãm hØnh . ChuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc : Ho¹t ®éng 1 : H×nh thµnh kiÕn thøc vÒ khëi ng÷ . Häc sinh ®äc yªu cÇu cña môc 1: ? Ph©n biÖt c¸c tõ ng÷ in ®Ëm víi chñ ng÷ trong c©u sau vµ quan hÖ víi vÞ ng÷ .So¹n bµi " TiÕng nãi v¨n nghÖ " . * Quan hÖ víi VN : C¸c t÷ ng÷ in ®Ëm kh«ng cã quan hÖ ? Nh÷ng tõ ng÷ ®øng tríc CN . . 3 .NhËn biÕt c«ng dông cña khëi ng÷ lµ nªu ®Ò tµi cña c©u chøa nã . viÕt . . trùc tiÕp víi VN theo quan hÖ C . §Æc ®iÓm vµ c«ng dông cña khëi ng÷ trong c©u . c. 2 . * VÞ trÝ : C¸c tõ ng÷ in ®Ëm ®øng tríc CN . I . Gi¸o viªn treo b¶ng phô cã ghi c¸c VD ë phÇn I 1. t©m t×nh khiÕn ngêi ®äc tiÕp nhËn mätt c¸ch nhÑ nhµng . B .> lµ CN . " Anh " in ®Ëm : kh«ng lµ CN Anh kh«ng in ®Ëm : lµ CN . " Chóng ta " .RÌn kÜ n¨ng nhËn diÖn khëi ng÷ vµ vËn dông khëi ng÷ trong nãi .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n b»ng giäng trß chuyÖn . Ho¹t ®éng 4 . .Häc sinh ®äc thuéc ghi nhí .

Khëi ng÷ cã quan hÖ trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp víi phÇn . ? VËy em hiÓu khëi ng÷ lµ g× ? * Bµi häc : + ? Nªu ®Æc ®iÓm ? Vai trß 1 . DÊu hiÖu nhËn biÕt : .Ph©n biÖt khëi ng÷ vµ bæ . " Anh " 1 -> nªu lªn ®èi tîng trong c©u chøa nã . Khëi ng÷ ( ®Ò ng÷ . b ... h¹t máng qu¸ . TP cña khëi ng÷ trong c©u ? khëi ý ) : lµ thµnh phÇn c©u ®øng tríc CN .Ph©n biÖt khëi ng÷ vµ chñ ng÷ .. t«i ®äc nã råi . tõ " th× " VD1 : QuyÓn s¸ch nµy t«i ®äc råi -> B N ®¶o VD2 : QuyÓn s¸ch nµy .V . ? VËy cã thÓ thªm nh÷ng quan hÖ tõ nµo tríc c¸c khëi ng÷ ? 3 .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n dïng ®Ó nªu lªn ®Ò tµi ®îc nãi . ®Õn trong c©u -> lµ khëi ng÷ . Khëi ng÷ " VÒ . v¨n nghÖ " -> nªu lªn ®Ò tµi cña c©u nãi . ®îc nãi tíi trong c©u . c vai trß cña c©u : khëi ng÷ lµ : Nªu lªn ®Ò tµi ®îc nãi ®Õn a. VD1 : B«ng lóa nµy h¹t máng qu¸ . " Giµu " 1 : nªu lªn sù viÖc ®îc nãi tíi trong c©u . 2 ...Tríc khëi ng÷ cã thÓ thªm c¸c Gi¸o viªn lu ý häc sinh : quan hÖ t÷ : vÒ . ®èi víi . -> Khëi ng÷ . . c . -> Khëi ng÷ . Vai trß cña khëi ng÷ trong VD : ë c©u a.Sau khëi ng÷ cã thÓ thªm trî ng÷ ®¶o . .. -> Chñ ng÷ VD2 : B«ng lóa nµy . b .

+ Quan hÖ gi¸n tiÕp : VD : KiÖn ë huyÖn . 1 . " §èi víi chóng m×nh " c. B . TiÕt 94 . HiÓu th× t«i hiÓu råi . " Mét m×nh " d. " Lµm khÝ tîng " e. Lµm bµi . LuyÖn tËp : Bµi tËp 1 : Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp 1 : x¸c ®Þnh khëi ng÷ : a. Môc tiªu cÇn ®¹t : Gióp häc sinh hiÓu vµ biÕt vËn dông c¸c phÐp lËp luËn ph©n tÝch . Häc sinh ®äc v¨n b¶n " Trang phôc " I . So¹n bµi " PhÐp ph©n tÝch vµ tæng hîp " .PhÐp ph©n tÝch vµ tæng hîp .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n c©u cßn l¹i : + Quan hÖ trùc tiÕp: Khëi ng÷ cã thÓ ®îc lÆp l¹i nguyªn v¨n hoÆc thay thÕ b»ng tõ ng÷ kh¸c . 1 . VD : Giµu . Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn häc ë nhµ . " §iÒu nµy " b. * PhÐp ph©n tÝch : . tæng hîp trong bµi TLVNL . bÊt qu¸ m×nh tèt lÔ. quan trªn míi xö cho ®îc . bót d¹ ®Ó sinh ho¹t nhãm C . T×m thµnh phÇn khëi ng÷ ë bµi " Bµn vÒ ®äc s¸ch " 2. II . Trêng Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn luyÖn tËp . ChuÈn bÞ cña thÇy trß : GiÊy khæ to . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Ho¹t ®éng 1 : H×nh thµnh kh¸i niÖm vÒ phÐp lËp luËn ph©n tÝch vµ tæng hîp . TiÒm hiÓu phÐp lËp luËn ph©n tÝch vµ tæng hîp . V¨n b¶n : " Trang phôc " . anh Êy cÈn thËn l¾m . " §èi víi ch¸u " Bµi tËp 2 : a. nhng gi¶i th× t«i cha gi¶i ®îc . b. t«i còng giµu råi . A .

Trang phôc ®Ñp lµ trang ? Tõ tæng hîp quy t¾c ¨n phôc ®¸p øng 3 yªu cÇu . sù phï hîp víi m«i trêng . oang oang -> yªu cÇu ph¶i ¨n mÆc phï hîp víi hoµn c¶nh . ®èi chiÕu . Ngêi cã v¨n ho¸ lµ ngêi biÕt tù hoµ m×nh vµo céng ®ång nh thÕ .vÊn ®Ò c¸c quy t¾c ngÇm buéc mäi ngêi tu©n theo ) ... bµi viÕt ®· quy t¾c : cã phï hîp th× míi më réng sang vÊn ®Ò ¨n ®Ñp .HiÖn tîng 1 : Th«ng thêng ? T¸c gi¶ ®· dïng phÐp lËp trong doanh tr¹i . .. phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh ®¹o ®øc . ? Hai luËn ®iÓm chÝnh trong v¨n b¶n lµ g× ? ( .HiÖn tîng 3 : ¡n mÆc ph¶i phï hîp víi ®¹o ®øc .. .HiÖn tîng 2 : Anh thanh niªn chøng g× vÒ trang phôc ? ®i t¸t níc . 3 mÆc nãi trªn .Nguyªn t¾c thø 2 cña trang phÐp lËp luËn g× ®Ó chèt l¹i phôc " ¡n mÆc ra sao . => Ph©n tÝch lµ phÐp lËp luËn tr×nh bµy tõng bé phËn ? Tõ ®ã em hiÓu phÐp lËp cña 1 vÊn ®Ò vµ ph¬i bµy néi luËn ph©n tÝch lµ g× ? dung bªn trong cña sù vËt hiÖn tîng . hiÖn ®iÒu ®ã .. ? Bµi v¨n ®· nªu ra nh÷ng dÉn . bé . mäi ngêi luËn nµo ®Ó rót ra 2 luËn -> HiÖn tîng nµy nªu vÊn ®Ò : ®iÓm ®ã ? ( phÐp ph©n tÝch) cÇn ¨n mÆc chØnh tÒ .... mÆc ®Ñp nh thÕ nµo ? Nªu phï hîp víi hiÓu biÕt ...Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ? ë ®o¹n më ®Çu . * PhÐp tæng hîp : ? Theo em bµi viÕt ®· dïng ... C¸i ®Ñp bao giê còng ®i liÒn víi c¸i gi¶n dÞ .. ........ c¸i ®Ñp cña trang phôc nh => PhÐp tæng hîp : lµ rót ra thÕ nµo ? ( Häc sinh th¶o c¸i chung tõ nh÷ng ®iÒu . ®ång . so s¸nh . Khi ph©n tÝch chóng ta cã thÓ gi¶ thiÕt . vÊn ®Ò ? C©u v¨n nµo thÓ toµn x· héi " .... .VÊn ®Ò v¨n ho¸ trong trang phôc . bµi viÕt nªu ra mét lo¹t dÉn chøng vÒ c¸ch ¨n mÆc ®Ó rót ra nhËn xÐt vÒ vÊn ®Ò g× ? ( Trang phôc ®Ñp vµ v¨n ho¸ ) ..

Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn luyÖn tËp : II ..Häc vÊn lµ c«ng viÖc cña toµn nh©n lo¹i .S¸ch chøa ®ùng nh÷ng häc vÊn quý b¸u cña nh©n lo¹i .. nh©n lo¹i .NÕu xo¸ bá s¸ch sÏ trë thµnh nh÷ng kÎ l¹c hËu . ë phÇn kÕt luËn cña mét phÇn hoÆc toµn bé v¨n b¶n .Kh«ng ®äc th× kh«ng cã ®iÓm xuÊt ph¸t cao ... Bµi tËp 2 : .Ph©n tÝch lý do ph¶i chon s¸ch ®Ó ®äc : . => Môc ®Ých cña phÐp lËp luËn ph©n tÝch vµ tæng hîp lµ ? Môc ®Ých cña phÐp lËp luËn nh»m ý nghÜa cña mét sù vËt ph©n tÝch vµ tæng hîp lµ g× ? hiÖn tîng nµo ®ã . ..S¸ch cã nhiÒu lo¹i ( s¸ch chuyªn m«n . . Ghi nhí : SGK Häc sinh ®äc to ghi nhí . Bµi tËp 1 : §Ó l¸m s¸ng râ luËn ®iÓm " Häc vÊn ...§äc kh«ng cÇn nhiÒu mµ cÇn ph¶i tinh vµ kü . LËp luËn tæng hîp thêng bµi nghÞ luËn nh thÕ nµo ? ®îc ®Æt ë cuèi ®o¹n hay cuèi bµi .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n luËn nhãm ) ... s¸ch thêng thøc ) nÕu kh«ng chän dÔ l¹c híng .§äc kh«ng chän läc s¸ch th× ®êi ngêi ng¾n ngñi kh«ng ®äc xuÓ ...§äc Ýt mµ kü quan träng h¬n ®äc nhiÒu qua loa kh«ng cã Ých lîi g× Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn häc ë nhµ : ? Em hiÓu ph©n tÝch cã vai trß nh thÕ nµo trong lËp luËn ? Gîi ý : ...C¸c lo¹i s¸ch Êy ph¶i cã liªn quan víi nhau Bµi tËp 3 : TÇm quan träng cña ®äc s¸ch : . Do ®ã kh«ng cã ? Qua bµi ®äc em h·y nªu vai ph©n tÝch th× kh«ng cã tæng trß cña phÐp tæng hîp ®èi víi hîp . cña häc vÊn " t¸c gi¶ ®· tr×nh bµy c¸c luËn cø theo mét thø tù l«gÝc : .Häc vÊn së dØ ®îc lu truyÒn l¹i cho ®êi sau lµ nhí s¸ch . 2 . ph©n tÝch . LuyÖn tËp : Häc sinh lµm bµi tËp theo 4 nhãm .NÕu kh«ng ®äc s¸ch kh«ng t¹o ®îc ®iÓm xuÊt ph¸t v÷ng ch¾c ..

.. C¸c nhãm nhËn xÐt lÉn nhau gi¸o viªn kÕt luËn vÊn ®Ò trªn b¶ng . NhËn diÖn v¨n b¶n ph©n tÝch ... I .....Tr×nh tù ph©n tÝch : c¸i hay ®îc thÓ hiÖn : + ë c¸c ®iÖu xanh . Häc sinh ®äc kü 2 ®o¹n trÝch a.. ngêi nghe nhËn thóc ®óng . ....RÌn kü n¨ng nhËn diÖn v¨n b¶n ph©n tÝch vµ tæng hîp ..§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ vµo dÊu khæ to ( 5' ) .... ChuÈn bÞ cña thÇy trß: GiÊy khæ to . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: * KiÓm tra bµi cò : ? Em h·y nªu vai trß cña phÐp ph©n tÝch vµ tæng hîp trong bµi v¨n nghÞ luËn . + ë nh÷ng cö ®éng .LuËn ®iÓm : " MÊu chèt cña sù thµnh . ( Häc sinh th¶o luËn b»ng 2 nhãm ) ... .. hoµn c¶nh .. ®©u " . A ... Bëi kh«ng ph©n tÝch th× kh«ng l¸m s¸ng tá ®îc luËn ®iÓm vµ kh«ng thuyÕt phôc ®îc ngêi ®äc ngêi nghe . + ë c¸c ch÷ kh«ng non Ðp . B .RÌn kü n¨ng viÕt v¨n b¶n ph©n tÝch vµ tæng hîp . Bµi tËp 1 : * §o¹n v¨n a : .LuËn ®iÓm : " Th¬ hay . . + ë nh÷ng vÇn th¬ ... ? So¹n bµi tiÕp theo " LuyÖn tËp ph©n tÝch vµ tæng hîp " . * §o¹n v¨n b : KÕt hîp phÐp ph©n tÝch+ tæng hîp . Môc tiªu cÇn ®¹t: ....Ph©n tÝch lµ mét thao t¸c b¾t buéc trong lËp luËn . * Bµi míi : Ho¹t ®éng 1: NhËn diÖn v¨n b¶n ph©n tÝch .Tr×nh tù ph©n tÝch : + Do nguyªn nh©n kh¸ch quan ( ®iÒu kiÖn cÇn ) : gÆp thêi .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n . b tr¶ lêi c©u hái : ? LuËn ®iÓm vµ tr×nh tù ph©n tÝch ë ®o¹n v¨n a ? ? LuËn ®iÓm vµ tr×nh tù ph©n tÝch ë ®o¹n v¨n b ? ... ®iÒu kiÖn häc tËp . TiÕt 95 LuyÖn tËp ph©n tÝch vµ tæng hîp . hiÓu ®óng vÊn ®Ò .... bót d¹ .. . V× vËy cã ph©n tÝch th× cã tæng hîp ( §©y lµ mèi quan hÖ biÖn chøng trong VBNL ) . C ..Ph©n tÝch gióp ngêi ®oc ..... hay c¶ bµi " ..

Bµi tËp 2 : Gi¸o viªn nªu vÊn ®Ò cho häc * Häc qua loa . nhng thùc Häc sinh tr×nh bµy tríc líp .. .. võa tù ®Ò cao m×nh -> nguyªn nh©n g©y ra hiÖn tîng " tiÕn sÜ giÊy " ®ang bÞ x· héi lªn ¸n gay g¾t ... II . ..B¶n chÊt : + Cã h×nh thøc cña häc tËp : .. nã ? + Häc ®Ó khoe mÏ . thùc hµnh ph©n tÝch mét vÊn ®Ò .... Thùc hµnh ph©n tÝch Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp 2 mét vÊn ®Ò.Tæng hîp vÊn ®Ò : " Rót Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn cuéc . h háng . * B¶n chÊt cña lèi häc ®èi phã vµ t¸c h¹i cña nã: . thi cö ..Lµ kh«ng lÊy viÖc häc lµm môc ®Ých .. cha mÑ . gi¸o viªn kÕt luËn .. kh«ng sung . Häc qua loa : c¸c c©u hái sau : + Häc kh«ng cã ®Çu cã ®u«i . -> ngµy cµng dèt n¸t . Häc ®èi phã : . häc tËp kh«ng mÖt mái .Lµ häc bÞ ®éng .. c¸i Qua loa ? g× còng biÕt mét tÝ nhng ? Ph©n tÝch b¶n chÊt cña lèi kh«ng cã kiÕn thøc c¬ b¶n . bæ ra ®Çu ãc rçng tuÕch . häc ®èi phã vµ nªu t¸c h¹i cña hÖ thèng . d¸m tr×nh bµy chÝnh kiÕn cña m×nh vÒ c¸c vÊn ®Ò cã liªnn quan ®Õn häc thuËt ....Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n thuËn lîi . kh«ng ngõng trau råi phÈm chÊt ®Æc ®iÓm tèt ®Ñp . + Do nguyªn nh©n chñ quan ( ®iÒu kiÖn ®ñ ) T2 kiªn tr× phÊn ®Êu .Häc ®èi phã th× kiÕn thøc n«ng c¹n . ? ThÕ nµo lµ häc ®èi phã ? kh«ng ®Õn n¬i ®Õn chèn . 2 . . tèt ®Ñp " . hêi hît . võa lõa dèi ngêi kh¸c . ®èi phã : sinh th¶o luËn theo ®«i b¹n 1 ... cèt ®èi phã víi sù ®ßi hái cña thÇy c« .... . tµi n¨ng trêi phó . xem viÖc häc lµ phô .

. tõ ®ã chóng ta míi cã tr×nh ®é khiªm tèn . Häc sinh tr×nh bµy vµo giÊy khæ to . hiÓu biÕt cña ta chØ lµ vµi ba giät níc v« cïng nhá bÐ . ... III . ý chÝ cao trong häc tËp ...Tri thøc trong s¸ch bao gåm kiÕn thøc x· héi vµ kinh nghiÖm thùc tiÔn ®· ®îc ®óc kÕt .T¸c h¹i : + §èi víi x· héi : nh÷ng kÎ häc ®èi phã sÏ trë thµnh g¸nh nÆng l©u dµi cho x· héi vÒ Ho¹t ®éng 3 : nhiÒu mÆt trong kinh tÕ . còng b»ng cÊp . häc tËp ngµy cµng thÊp . xung . bæ b¶n .§äc s¸ch ta míi cµng thÊy Dùa vµo dµn ý nµy häc sinh kiÕn thøc cña nh©n lo¹i th× viÕt thµnh ®o¹n v¨n theo yªu mªnh m«ng nh ®¹i d¬ng . nÕu kh«ng ®äc sÏ bÞ l¹c hËu ..... do ®ã hiÖu qu¶ vÒ ®äc s¸ch " ®Ó lËp dµn ý .. . ®Õn næi " ¨n kh«ng nªn ®äi ..S¸ch lµ kho tri thøc ®îc tÝch luü tõ hµng ngh×n n¨m c¶u nh©n lo¹i ..... . ®¹o ®øc .. + Kh«ng cã thùc chÊt : ®Çu ãc rçng tuÕch . còng cã ®iÓm thi . Bµi tËp 3 : Gi¸o viªn tæng hîp ý kiÕn Dµn ý ph©n tÝch " T¹i sao ph¶i ®óng . cßn cÇu bµi tËp 4 . tr×nh bµy tríc líp .. lèi sèng . v¨n b¶n . .. .. lêi " .. v× vËy bÊt kú ai muèn cã hiÓu biÕt ®Òu ph¶i ®äc s¸ch .. t tThùc hµnh ph©n tÝch mét ëng .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n còng ®Õn líp . + §èi víi b¶n th©n : nh÷ng kÎ häc ®èi phã sÏ kh«ng cã høng Häc sinh ®a vµo v¨n b¶n " Bµn thó häc tËp . còng ®äc s¸ch . Ph©n tÝch mét v¨n Häc sinh kh¸c nhËn xÐt . => §äc s¸ch lµ v« cïng cÇn . ®äc s¸ch" .. hái g× còng kh«ng biÕt lµm viÖc g× còng háng .

.. . ®¹i chóng . Ho¹t ®éng 4 : Híng dÉn häc ë nhµ . ChuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc : . ... th¬ .Häc sinh hoµn thµnh bµi tËp 4 .. ®äc s¸ch . chÆt chÏ vµ giµu h×nh ¶nh cña NguyÔn §×nh Thi . nhng còng ph¶i biÕt chän s¸ch mµ ®äc vµ ph¶i biÕt c¸ch ®äc míi cã hiÖu qu¶ ..HiÓu thªm c¸ch viÕt bµi NL qua t¸c phÈm NL ng¾n gän . TuÇn 20 : TiÕt : 96 . lý luËn phª b×nh ®ång thêi lµ nhµ qu¶n lý l·nh ®¹o v¨n nghÖ ViÖt Nam nhiÒu n¨m ( Tæng th ký héi nhµ v¨n ViÖt Nam h¬n 30 n¨m ) .. * Bµi míi : Gi¸o viªn giíi thiÖu : NguyÔn §×nh Thi lµ mét nghÖ sÜ ®a tµi : v¨n .§äc c¸c tµi liÖu cã liªn quan .. n¨m 200.T×m c¸c c©u danh ng«n vÒ gi¸o dôc .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n thiÕt .ph©n tÝch v¨n b¶n nghÞ luËn . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : * KiÓm tra bµi cò : gi¸o viªn kiÓm tra bµi tËp 4 cña häc sinh . . .. häc tËp .. nh¹c . Môc tiªu cÇn ®¹t : Gióp häc sinh : . g¾n bã víi cuéc kh¸ng chiÕn vÜ ®¹i cña toµn d©n .RÌn kü ngêi ®äc hiÓu .... A ..viÕt n¨m 1948 ë chiÕn khu VB trong thêi kú kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p . Ngµy . th¸ng .Ch©n dung nhµ v¨n .. hiÓu bµi . B . .. " TiÕng nãi cña v¨n nghÖ " . C ... Trong hoµn c¶nh vµ tr×nh ®é v¨n nghÖ Êy ta cµng thÊy ®îc sù . khi chóng ta ®ang x©y dùng nÒn v¨n nghÖ míi ®Ëm ®µ T2 d©n téc khoa häc .97 TiÕng nãi cña v¨n nghÖ Bµi 1 NguyÔn §×nh Thi . .HiÓu ®îc néi dung cña v¨n nghÖ vµ søc m¹nh kú diÖu cña nã ®èi víi ®êi sèng con ngêi . .Häc sinh häc s«i næi .So¹n bµi " TiÕng nãi v¨n nghÖ " .

khoa häc . trang giÊy -> nh÷ng khÝa c¹nh cña ®êi sèng t©m hån ®îc v¨n nghÖ ph¶n ¸nh : + NghÖ thuËt lµ tiÕng nãi t×nh c¶m . Bè côc : 2 phÇn . + NghÖ thuËt lµ tiÕng nãi cña t tëng . 1 .TiÕp . 4 ..®¹i chóng ( g¾n bã víi nh©n d©n . ®¹o ®øc .1948 . ? X¸c ®Þnh thÓ lo¹i cña v¨n b¶n ? ? V¨n b¶n nªu lªn vµ ph©n tÝch nh÷ng néi dung quan träng nµo ? H·y nªu h×nh thøc luËn ®iÓm cña v¨n b¶n ? ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ nhan ®Ò vµ bè côc cña bµi nghÞ luËn ? ..¤ng lµ mét c©y bót ®a tµi : v¨n .Cßn l¹i : Vai trß cña v¨n nghÖ ®èi víi con ngêi vµ ®èi víi ®êi sèng x· héi . ThÓ lo¹i : nghÞ luËn vÒ mét vÊn ®Ò v¨n nghÖ . phÉn khÝch . Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn t×m hiÓu chung ..§¹i biÓu Quèc héi kho¸ ®Çu tiªn . Tõ khã : PhËt gi¸o diÔn ca .... 2 . T¸c gi¶ : .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n s©u s¾c c¸c ý kiÕn cña nhµ trÎ 28 tuæi . 6 . víi cuéc kh¸ng chiÕn vÜ ®¹i cña d©n téc ) . Gi¸o viªn kiÓm tra viÖc n¾m tõ khã cua häc sinh . thÓ hiÖn sù sèng cña t©m hån con ngêi . T×m hiÓu chung . th¬ . nh¹c .Tõ ®Çu . . lý luËn phª b×nh .. 3 .. Giíi thiÖu nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ t¸c gi¶? I . diÔn c¶m . T¸c phÈm : " TiÕng nãi cña v¨n nghÖ " ... . -> Thêi kú ta x©y dùng nÒn VN : d©n téc . ? " TiÕng nãi cña v¨n nghÖ " ra ®êi trong hoµn c¶nh nµo ? Häc sinh ®äc ®o¹n trÝch . thÓ hiÖn cña VN : V¨n nghÖ ph¶n ¸nh . t©m hån -> néi dung ph¶n ¸nh .... 5 .Quª ë Hµ T©y . rÊt kÞ .Thêi kú ®Çu kh¸ng chiÕn chèng ph¸p .. . §äc : râ rµng .NguyÔn §×nh Thi ( 1924 2003 ) .. lËp luËn gi¶i thÝch vµ chøng minh .

DÉn chøng : phÈm ... ? . qu¸t lý luËn gîi sù gÇn gñi Häc sinh ®äc ®o¹n ®Çu -> th©n mËt . biÓu hiÖn c¸i chñ quan cña nglêi nh¾n nµy lu«n to¸t lªn tõ êi s¸ng t¹o . nhng nhiÒu khi l¹i ®¬c + Hai c©u th¬ trng truyÖn nãi ra mét c¸ch trùc tiÕp . Häc sinh th¶o luËn : ? V× sao t¸c gi¶ viÕt lêi göi cña nghÖ sÜ cho nh©n lo¹i . tinh tÕ trong ph©n tÝch. chung Êy .T¸c gi¶ ®i s©u b»ng néi dung ... cã chñ ®Þnh . Gi¸o viªn : §ã lµ lêi nh¾n . P2 vµ s©u s¾c h¬n nh÷ng bµi häc luËn lý .... rµng . II . quanh ) .. + C¸i chÕt th¶m khèc cña AnVËy b¶n chÊt cña lêi nh¾n cña na-Ca rª nhi na trong tiÓu nghÖ sÜ ®ã lµ g× ? thuyÕt cña LÐp T«n Xt«i ... c¸ch viÕt thêng thÊy cña t¸c ? Ph¸t hiÖn luËn ®iÓm ? gi¶ : s¾c s¶o vÒ lü lÏ . t×nh c¶m ®éc ®¸o ¸nh c¸i kh¸ch quan mµ cßn cña t¸c phÈm v¨n häc . t×nh c¶m cña ngêi nghÖ ®Þnh trªn t¸c gi¶ ®a ra nh÷ng sü . Häc sinh ®äc ®o¹n : " Lêi göi nhµ th¬ . Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn ph©n => Nhan ®Ò : cã tÝnh kh¸i tÝch .. t©m hån " . Ph©n tÝch : 1 . néi => V¨n nghÖ kh«ng chØ ph¶n dung t÷. thÓ hiÖn ®êi sèng tinh dÉn chøng v¨n häc nµo ? thÇn cña c¸ nh©n ngêi s¸ng T¸c dông nh÷ng dÉn chøng t¸c ( Anh göi . lêi khuyªn sö thÕ dï lµ triÕt lý s©u s¾c . -> §©y còng lµ ®êi sèng chung quanh .... thÓ hiÖn râ ý ®å cña ngêi viÕt . râ KiÒu ( cã lêi b×nh ) . triÕt lý ®êi ngêi .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n => Häc sinh chØ ra h×nh thøc luËn ®iÓm-> Bè côc phï hîp víi h×nh thøc lËp luËn cña t¸c gi¶ .. Lêi göi . cho ®êi sau phøc t¹p h¬n . tµi hoa vÒ c¸ch thøc diÔn ®¹t . Néi dung cña v¨n nghÖ : * LuËn ®iÓm : V¨n nghÖ kh«ng chØ ph¶n ¸nh hiÖn tîng kh¸ch quan mµ cßn thÓ hiÖn t ? §Ó chøng minh cho nhËn tëng .. néi dung h×nh thóc kÕt qu¶ ®îc biÓu hiÖn trong c¸c t¸c .

.. niÒm vui buån .. phong phó h¬n víi cuéc ®êi vµ víi chÝnh m×nh " Mçi t¸c phÈm lín nh räi . Gîi ý : Trong ®o¹n v¨n kh«ng Ýt lÇn t¸c gi¶ ®· ®a ra quan niÖm cña m×nh vÒ b¶n chÊt cña NT . vµ yªn lÆng " -> nã kh¬i gîi ? Em h·y t×m nh÷ng dÉn ngêi ®äc tõ nh÷ng h×nh ¶nh . 2 . t tëng ¸nh thÓ hiÖn néi dung g× ? tiªu chuÈn cña ngêi nghÖ sÜ göi g¾m trong t¸c phÈm (t¸c gi¶ so s¸nh ) : -> V¨n nghÖ cã søc lay ®éng ®Õn con ngêi vµ ®êi sèng x· héi bëi néi dung ph¶n ¸nh . c¶m xóc trong t¸c t¸c gi¶ ®· ph©n tÝch mét c¸ch phÈm . chøng trong bµi bµi cho thÊy con ngêi ..V¨n nghÖ gãp phÇn lµm t¬i m¸t . gióp con ngêi vît qua khã . ý ®Ñp xÊu trong ®êi sèng tù nhiªn vµ ®êi sèng x· héi cña chóng ta " -> nã gióp con ngêi hiÓu m×nh h¬n . Søc m¹nh vµ ý nghÜa k× diÖu cña v¨n nghÖ : ? NÕu kh«ng cã v¨n nghÖ ®êi sèng con ngêi sÏ ra sao ? ? Ph©n tÝch con ®êng v¨n nghÖ ®Õn víi ngêi ®äc vµ jh¶ n¨ng kú diÖu cña nã . ta nghÜ " .V¨n nghÖ gióp cho chóng ta sèng ®Çy ®ñ h¬n . .. nghÜa cña nghÖ .Trong khi con ngêi bÞ ng¨n c¸ch víi cuéc sèng . thÓ hiÖn cña nã : + V¨n nghÖ ph¶n ¸nh thÕ giíi t×nh c¶m cña con ngêi : " Chæ ®øng chÝnh cña v¨n nghÖ lµ ë t×nh yªu ghÐt . hiÓu mäi ngêi xung quanh h¬n vµ lµm cho ngêi gÇn ngêi ? Muèn hiÓu søc m¹nh vµ ý h¬n . B¶n chÊt ®ã lµ g× ? .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ? H·y cho biÕt v¨n nghÖ ph¶n cña v¨n nghÖ t tëng . tríc hÕt cÇn + V¨n nghÖ cßn lµ tiÕng nãi hiÓu v× sao con ngêi cÇn ®Õn cña t tëng : " T tëng n¸u m×nh tiÕng nãi cña v¨n nghÖ . thÊm thÝa sù cÇn thiÕt cña * V¨n nghÖ ®îc kh¬i nguån tõ v¨n nghÖ ®èi víi con ngêi ? chÝnh sù sèng t©m hån con ngêi vµ còng híng tíi x©y ®¾p thÕ giíi t©m hån Êy . v¨n nghÖ lµ sîi d©y nèi hä víi thÕ giíi bªn ngoµi .

t¸c gi¶ diÔn kh¨n . III . thö th¸ch ®Ó gi÷ cho " gi¶i vµ lµm râ con ®êng ®Õn ®êi cø t¬i " ... ®êng Êy " .. hîp lý ..luyÖn tËp 1 .. . tæng kÕt .. Bè côc : ChÆt chÏ . 3 . niÒm vui buån cña con ngêi ...Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n Tõ b¶n chÊt Êy . ®êng Êy" : + T¸c phÈm v¨n nghÖ chøa ®ùng t×nh yªu .luyÖn tËp .... næi niÒm . thÊm vµo c¶m xóc .: " NghÖ Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn thuËt . víi ngêi tiÕp nhËn t¹o nªn søc m¹nh cña NT lµ g× ? ( Häc sinh ph¸t hiÖn . Con ®êng riªng cña v¨n nªu c¸ch hiÓu ) . nghÖ ®Õn víi ngêi tiÕp nhËn .NghÖ thuËt lµ tiÕng nãi cña t×nh c¶m : " NghÖ thuËt lµ tiÕng nãi . x· héi .V¨n nghÖ lµ kÕt tinh t©m ? Tr×nh bµy c¶m nhËn cña em hån ngêi s¸ng t¸c . luËn nµy ? . .... + T¸c phÈm v¨n nghÖ lµm lay ®éng c¶m xó . . => Kh¶ n¨ng søc m¹nh k× diÖu cña v¨n nghÖ . c¸ch dÉn . lµ sîi d©y vÒ c¸ch viÕt v¨n nghÞ luËn cña truyÒn sù sèng mµ nghÖ sÜ NguyÔn §×nh Thi qua bµi tiÓu mang trong lßng .V¨n nghÖ gióp con ngêi tù nhËn thøc . Tæng kÕt .... + T tëng nghÖ thuËt l¾ng s©u .....§Æc biÖt v¨n nghÖ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng cña nã mét c¸ch tù nhiªn cã hiÖu qña l©u bÒn vµ s©u s¾c v× nã t¸c ®éng ®Õn t×nh c¶m vµ b»ng t×nh c¶m mµ ®Õn nhËn thøc vµ hµnh ®éng tù gi¸c . tù x©y dùng nh©n c¸ch vµ c¸ch sèng cña b¶n th©n con ngêi . qua con ®êng t×nh c¶m . c¸ nh©n . ®äc to c©u v¨n .

VN TRN . C. ngoµi c¸c thµnh phÇn CN . 3 .RÌn kÜ n¨ng nhËn diÖn vµ sö dông thµnh phÇn biÖt lËp trong c©u . * Rót kinh nghiÖm giê d¹y . Ho¹t ®éng 4 : Híng dÉn häc ë nhµ : .ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo . khëi ng÷ lµ nh÷ng thµnh phÇn tham gia vµo nghÜa sù viÖc cña c©u ( nghÜa miªu t¶ ) . C¸ch viÕt : giµu h×nh ¶nh . TiÕt : 98 C¸c thµnh phÇn biÖt lËp . Môc tiªu cÇn ®¹t : . c¶m th¸n . nhËn ®Þnh ®Ó t¨ng thªm søc hÊp dÉn cho t¸c phÈm . * Bµi míi : Gi¸o viªn : Trong c©u . chØ biÓu thÞ th¸i th¸i ®é cña ngêi nãi hoÆc ®Ó gäi. Ngêi ta gäi . 2 . hiÓu bµi . vÕ ®êi sèng thùc tÕ .Nªu mét t¸c phÈm v¨n nghÖ mµ em yªu thÝch vµ ph©n tÝch ý nh÷ng t¸c ®éng cña t¸c phÈm Êy ®èi víi m×nh . ChuÈn bÞ cña thÇy trß : . . ®Ó kh¼ng ®Þnh thuyÕt phôc c¸c ý kiÕn . C¸c thµnh phÇn nµy kh«ng n»m trong có ph¸p c©u . B . c«ng dông cña khëi ng÷ ? cho vÝ dô . Ghi nhí : SGK .®¸p hoÆc ®Ó nªu lªn mét sè quan hÖ phô . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : * KiÓm tra bµi cò : ? H·y nªu ®Æc ®iÓm .Giäng v¨n to¸t lªn lßng ch©n thµnh .N¾m ®îc kh¸i niÖm c¸c thµnh phÇn biÖt lËp c¶u c©u : t×nh th¸i . .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n d¾t tù nhiªn . A. Häc sinh häc s«i næi .§äc c¸c tµi liÖu cã liªn quan . .N¨m ®îc c«ng dông cña mçi thµnh phÇn trong c©u . niÒm say sa ®b nhiÖt høng d©ng cao ë phÇn cuèi . cã nhiÒu dÉn chøng vÒ th¬ v¨n . cßn cã nh÷ng thµnh phÇn t¸ch rêi khái nghÜa sù viÖc cña c©u .B¶ng phô .

Gi¸o viªn treo b¶ng phô cã ghi VD ë SGK . II . + " Trêi ¬i " -> Dïng ®Ó béc lé c¶m xóc . " Trêi ¬i " cã vai trß g× trong c©u ? NÕu bá c¸c tõ Êy ®i th× sù viÖc nãi trong c©u cã thay ®æi kh«ng? ? VËy em hiÓu thÕ nµo lµ thµnh phÇn biÖt lËp ? Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn t×m hiÓu c«ng dông cña thµnh phÇn biÖt lËp . Häc sinh ®äc vÝ dô .. Thµnh phÇn t×nh th¸i : * VÝ dô : 1.. => Bá c¸c tõ in ®Ëm th× sù viÖc nãi trong c©u vÉn kh«ng cã g× thay ®æi .Thµnh phÇn t¸ch rêi khái nghÜa sù viÖc cña c©u lµ : " Trêi ¬i " . b. ? Häc sinh tr¶ lêi c¸c c©u hái ë môc I . ? X¸c ®Þnh thµnh phÇn tham gia vµo nghÜa sù viÖc cña c©u . * Thµnh phÇn biÖt lËp lµ thµnh phÇn phô trong c©u . ..Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n chung c¸c thµnh phÇn ®ã lµ thµnh phÇn phô .. Cã lÏ .. I . C«ng dông cña thµnh phÇn biÖt lËp . ? X¸c ®Þnh thµnh phÇn t¸ch rêi khëi nghÜa sù viÖc cña c©u ? ? C¸c tõ " Cã lÏ " . Kh¸i niÖm thµnh phÇn biÖt lËp . Trêi ¬i . gi¸o viªn th× sù viÖc nãi trong c©u th× kÕt luËn. * VÝ dô : a. mçi lo¹i l¹i cã mét c«ng dông nhÊt ®Þnh . kh«ng cã g× thay ®æi .." Ch¾c " . VËy thµnh phÇn biÖt lËp lµ g× ? Bao gåm mÊy lo¹i ? . + Cã lÏ -> nhËn ®Þnh ®èi víi sù viÖc . ngêi nãi gi¶i bµy næi lßng cña m×nh : thÓ hiÖn sù tiÕc rÎ .NÕu kh«ng cã c¸c tõ ®ã Häc sinh ph¸t biÓu . .. " Cã lÏ " . ? Häc sinh ®äc VD . t¸ch rêi khái nghÜa sù viÖc cña c©u . 1 . v¨n nghÖ rÊt kÞ " trÝ thøc ho¸" n÷a . t×nh th¸i lµ g× ? 2 . thÓ hiÖn th¸i ®é tin cËy cña ngêi nãi . Ho¹t ®éng 1 : T×m hiÓu kh¸i niÖm thµnh phÇn biÖt lËp ? Gi¸o viªn treo b¶ng phô ghi vÝ dô .thµnh phÇn biÖt lËp . " Cã lÏ " lµ nhËn ®Þnh cña ngêi nãi ®èi víi sù viÖc ®îc nãi ®Õn trong c©u thÓ hiÖn th¸i ®é tin cËy cao ë " Ch¾c " vµ thÊp h¬n ë " Cã lÏ ? VËy em hiÓu thµnh phÇn " . Gi¸o viªn : Thµnh phÇn biÖt lËp gåm 2 lo¹i . chØ con n¨m phót . dïng ®Ó biÓu thÞ c¸c quan hÖ giao tiÕp .

th× nã lµ c©u c¶m th¸n . * Thµnh phÇn c¶m th¸n ®îc dïng ®Ó béc lé t©m lÝ cña ngêi nãi ( vui . * . . ? VËy em hiÓu thµnh phÇn .. ( CD ) . §Ó chång t«i ph¶i ra ®i diÖt thï .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n Lu ý víi häc sinh .C¸c tõ : å . VD : .Chóng ta hiÓu ®îc c¸c tõ nµy lµ nhê nh÷ng phÇn c©u tiÕp theo ( nã gt cho ngêi nghe biÕt t¹i sao ngêi nãi c¶m th¸n ) .. VD : . chóng chØ gióp ngêi nãi gi·i bµy nçi lßng m×nh . mõng ..¤i tiÕng hãt vui say con chim chiÒn chiÖn . ( Nh VD a. . . ) .Mêi u x¬i khoai ®i ¹ ! Gi¸o viªn cho häc sinh ®äc vÝ + ChØ c¸ch ®¸nh gi¸ chñ quan dô ë môc II vµ tr¶ lêi c©u hái ë cña ngêi nãi ®èi víi sù viÖc ®SGK .Trêi ¬i .Thµnh phÇn c¶m th¸n cã thÓ do mét th¸n tõ ®Ých thùc ®¶m nhËn .C¸c tõ Êy kh«ng dïng ®Ó gäi c¶m th¸n lµ g× ? ai c¶ . cã khi lµ th¸n tõ ®i kÌm víi thùc tõ . sinh giÆc lµm chi .Thµnh phÇn t×nh th¸i thêng thÓ hiÖn nh÷ng néi dung : + ChØ mèi quan hÖ gi÷a ngêi nãi víi ngêi nghe . b trong SGK ) . Thµnh phÇn c¶m th¸n : * VÝ dô : . . VD : ¤i Tæ quèc ! §¬n s¬ mµ léng lÉy. trêi ¬i : kh«ng chØ sù vËt hay sù viÖc . c¸ch nh×n cña ngêi nãi ®èi víi sù viÖc ®îc nãi ®Õn trong c©u . îc nªu lªn trong c©u . buån. 2 .Thµnh phÇn t×nh th¸i ®îc dïng ®Ó thÓ hiÖn th¸i ®é . .Khi thµnh phÇn c¶m th¸n t¸ch riªng ra b»ng mét c©u riªng Häc sinh ®äc ghi nhí SGK theo kiÓu c©u ®Æc biÖt ...

TiÕt : 99 NghÞ luËn vÒ mét sù viÖc . ®êi sèng . cã vÎ nh .. * V¨n b¶n : BÖnh lÒ mÒ .ch¾c lµ ch¾c h¼n .Chao «i -> thµnh phÇn c¶m th¸n .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n . B .. . . h×nh nh . T×m hiÓu bµi nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc hiÖn tîng ®êi sèng .HiÖn tîng : " Giê cao su " trong ®êi sèng .BiÓu hiÖn : Sai hÑn . II . chØ cßn 5 ' Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn luyÖn tËp .. .cã lÏ . Môc tiªu cÇn ®¹t : .PhÇn cÊu tróc có ph¸p cña c©u thêng ®øng sau thµnh phÇn c¶m th¸n nãi râ nguyªn nh©n cña c¶m xóc . ChuÈn bÞ cña thÇy trß : .N¨m ®îc c¸ch lµm mét bµi v¨n nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu bµi nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc . Bµi tËp 3 : Dïng tõ " Ch¾c " Bµi tËp 4 : Häc sinh lµm ë nhµ . BÖnh lÒ mÒ . . .Cã lÏ . Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn häc ë nhµ . thµnh phÇn c¶m th¸n . ch¶ lÏ -> thµnh phÇn t×nh th¸i . .ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo . hiÖn tîng ®êi sèng .RÌn kÜ n¨ng viÕt v¨n b¶n nghÞ luËn x·a héi . Häc sinh ®äc kÜ v¨n b¶n " BÖnh lÒ mÒ " ? V¨n b¶n trªn t¸c gi¶ bµn vÒ hiÖn tîng g× trong ®êi sèng ? ? HiÖn tîng Êy cã nh÷ng biÓu hiÖn nh thÕ nµo ? I . ®i chËm . C ...§äc c¸c tµi liÖu cã liªn quan . Bµi tËp 2 : Dêng nh .ch¾c ch¾n . .. hiÖn tîng . VD : Trêi ¬i . LuyÖn tËp : Bµi tËp 1 : NhËn diÖn thµnh phÇn t×nh th¸i . Häc sinh ®Æt c©u víi c¸c tõ trªn . hiÖn tîng ®êi sèng A .Häc sinh lµm bµi tËp 4 . h×nh nh .

®Õn søc khoÎ céng ®ång vµ vÊn ®Ò nßi gièng .Nguyªn nh©n : Coi thêng bÖnh lÒ mÒ ) . t¹o thãi quen kÐm v¨n ho¸ . ? VËy nguyªn nh©n hiÖn tîng thiÕu t«n träng ngêi kh¸c . . lµm mÊt th× giê .lÒ mÒ v× : cuéc sèng v¨n minh îng ®ã nh thÕ nµo ? hiÖn ®¹i ®ßi hái mäi ngêi ph¶i t«n träng lÉn nhau vµ hîp t¸c víi nhau . -> Lµm viÖc ®óng giê lµ t¸c phong cña ngêi cã c¨n ho¸ . ®ã lµ do ®©u ? .T¸c h¹i : Lµm phiÒn mäi ngêi . LuyÖn tËp : Häc sinh lµm bµi tËp theo Bµi tËp 1 : nhãm .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ? C¸ch tr×nh bµy hiÖn tîng trongv¨n b¶n trªn cã nªu ®îc vÊn ®Ò " lÒ mÒ " kh«ng ? ( Cã ). * Ghi nhí : SGK Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn luyÖn tËp II . ? Bè côc bµi viÕt cã m¹ch l¹c Bè côc m¹ch l¹c ( tríc hÕt nªu vµ chÆt chÏ kh«ng ? V× sao ? hiÖn tîng -> ph©n tÝch c¸c nguyªn nh©n . ®Ó kh¾c phôc . -> Ph¶i kiªn quyÕt ch÷a bÖnh ? Bµi viÕt ®· ®¸nh gi¸ hiÖn t. Nhãm nµo ghi ®îc nhiÒu hiÖn tîng th× th¾ng . Häc sinh ®äc to ghi nhí . cuèi cïng nªu gi¶i ph¸p Häc sinh rót ra ghi nhí . viÕt mét bµi nghÞ luËn. thiÕu tù träng .Bµi tËp 2 : HiÖn tîng hót îng c¸c em nªu th× hiÖn tîng thuèc l¸ . t¸c h¹i cña c¨n bÖnh . viÖc chung.hiÖu qu¶ cña nã -> nµo ®¸ng ®îc viÕt bµi nghÞ §©y lµ mét hiÖn tîng ®¸ng ®îc luËn . lµm n¶y sinh ? T¸c h¹i cña bÖnh lÒ mÒ c¸ch ®èi phã. ? T¸c gi¶ ®· lµm thÕ nµo ®Ó ngêi ®äc nhËn ra hiÖn tîng Êy ( ChØ ra nguyªn nh©n cña . Häc sinh th¶o luËn : C¸c nhãm cö ®¹i diÖn tr×nh bµy trªn b¶ng trong 5' . v× : + Nã liªn quan ®Õn vÊn ®Ò søc khoÎ cña mçi c¸ nh©n ngêi hót . Gi¸o viªn : ? Trong c¸c hiÖn t.

3 . 4 SGK . hiÖn tîng ®êi sèng . C . B . hoÆc h·y . 2 . hiÖn tîng ®êi sèng ( Häc sinh nªu cô thÓ mçi ®Ò ) . 4 . A . * VÝ dô : C¸c ®Ò 1 .§Òu cã mÖnh lÖnh lµm bµi : ? Trªn c¬ së ®ã em h·y ra mét Em h·y tr×nh bµy . ChuÈn bÞ : B¶ng phô . Môc tiªu cÇn ®¹t : . * Bµi míi : Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn t×m hiÓu c¸c ®Ò bµi . ? H·y nªu cÊu t¹o cña ®Ò ? I . TiÕt : 100 C¸ch lµm bµi nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc . . Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn häc ë nhµ : Häc sinh viÕt ®o¹n v¨n nghÞ lu©n bµn vÒ mét hiÖn tîng xÊu hay x¶y ra ë løa tuæi häc ®êng . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: * KiÓm tra bµi cò : ? ThÕ nµo lµ nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc . §Ò bµi nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc . 2 . 3 .N¾m ®îc c¸ch lµm mét bµi nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc .§Òu cã nªu mét sù viÖc . khãi thuèc l¸ g©y bÖnh cho nh÷ng ngêi kh«ng hót ®ang sèng xung quanh ngêi hót .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n + Nã liªn quan ®Õn vÊn ®Ò b¶o vÖ m«i trêng . hiÖn tîng ®êi sèng .RÌn kÜ n¨ng viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn x· héi . Gi¸o viªn treo b¶ng phô cã ghi c¸c ®Ò 1. hiÖn tîng ®êi sèng . hiÖn tîng ®êi sèng . Gi¸o viªn cho häc sinh ®äc bµi tham kh¶o " BÖnh nãi dèi " . ? Nªu c¸c sù viÖc hiÖn tîng tèt trong nhµ trêng ? Sù viÖc nµo ®¸ng viÕt bµi nghÞ luËn . + Nã g©y tèn kÐm tiÒn b¹c cho ngêi hót .

ph¸t biÓu .. . lµm viÖc cã Ých . tÊm g¬ng b¹n Ph¹m V¨n NghÜa ham häc . biÓu d¬ng . .. * NhËn xÐt : . bµy tá th¸i ®é .... hiÖn tîng ®êi sèng ? ( Häc sinh th¶o luËn . hiÖn tîng kh«ng tèt cÇn lu ý .Cã ®Ò cung cÊp s½n sù viÖc .. 1 .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n sè bµi nghÞ luËn vÒ sù viÖc . ... ch¨m ? T×m ý ? Nh÷ng viÖc lµm cña lµm cã ®Çu ãc s¸ng t¹o vµ biÕt NghÜa nãi lªn ®iÒu g× ? vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tÕ cuéc sèng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ . T×m hiÓu ®Ò .. nªu ? Muèn lµm bµi v¨n nghÞ luËn ý kiÕn . suy nghÜ cña m×nh . hiÖn tîng díi d¹ng mét truyÖn kÓ . ngêi lµm bµi ph¶i tr×nh bµy . nªu suy nghÜ . gi¸o viªn kÕt luËn ) . ? V× sao thµnh ®oµn l¹i ph¸t * T×m ý : ®éng phong trµo häc tËp b¹n ..§Ò nªu hiÖn tîng : ngêi tèt .ThÓ lo¹i : nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc ... xÐt . mét mÈu tin ®Ó ngêi lµm bµi sö dông . Chóng .NghÜa lµ mét ngêi cã ý thøc NghÜa ? sèng . hiÖn tîng Êy . ? Qua ph©n tÝch c¸c ®Ò v¨n trªn em rót ra nhËn xÐt g× vÒ ®Ò bµi nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc . ? §Ò yªu cÇu lµm g× ? viÖc tèt . m« t¶ sù viÖc Ho¹t ®éng 2 : hiÖn tîng ®ã .. . t×m ý : * T×m hiÓu ®Ò : . nªu nhËn Häc sinh ®äc ®Ò ë SGK . p2 .§Ò yªu cÇu : Nªu suy nghÜ .... Híng dÉn c¸ch lµm bµi ... T×m hiÓu c¸ch lµm bµi ? §Ò nªu sù viÖc . ph¶i tr¶i qua nh÷ng bíc nµo ? ? §Ò thuéc lo¹i g× ? II . hiÖn tîng g× nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc . hiÖn tîng ®êi sèng . cã ®Ò kh«ng cung cÊp néi dung s½n . hoÆc h·y nªu ý hiÖn tîng ®êi sèng ? kiÕn . ? hiÖn tîng ®êi sèng . .Cã sù viÖc . mµ chØ gäi tªn .MÖnh lÖnh ®Ò thêng lµ : nªu suy nghÜ cña m×nh ... hiÖn tîng tèt cÇn ca ngîi .Cã sù viÖc .

. gióp dông g× ? ®ì mÑ trong viÖc ®ång ¸ng .. Gi¸o viªn giíi thiÖu chung giµn .Hoµn c¶nh hÕt søc khã kh¨n : nhµ nghÌo . LËp dµn bµi . * LËp dµn ý cho ®Ò 4 môc I : 1 .. Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn luyÖn tËp 3 . + Lµ mét häc sinh cã ®Çu ãc s¸ng t¹o. häc sinh lêi biÕng ... h Häc sinh rót ra ghi nhí ... Th©n bµi : * Ph©n tÝch con ngêi vµ t×nh h×nh häc tËp cña NguyÔn HiÒn .V× NghÜa lµ mét tÊm g¬ng tèt víi nh÷ng viÖc lµm gi¶n dÞ mµ bÊt kú ai còng cã thÓ lµm ? NÕu mäi häc sinh ®Òu lµm nh thÕ ®îc . Häc sinh ®äc ghi nhí vµ gi¶i 2 . ..Giíi thiÖu NguyÔn HiÒn . Sau ®ã gi¸o viªn cïng tèt ®Ñp bëi sÏ kh«ng cßn gäi tr×nh bµy tríc líp... -> §êi sèng sÏ v« theo nhãm . cô thÓ : ®îc nh b¹n NghÜa th× cã t¸c + Lµ ngêi biÕt th¬ng mÑ .. thÝch theo c¸ch hiÓu cña m×nh . . Häc sinh lËp dµn ý cho ®Ò 4 ( I ).. . LuyÖn tËp . Më bµi : . III .Nªu kh¸i qu¸t ý nghÜa cña tÊm g¬ng NguyÔn HiÒn .. háng . häc sinh lËp dµn ý mét tÊm g¬ng cã hiÕu víi cha chi tiÕt cho c¸c môc . + Lµ mét häc sinh biÕt kÕt hîp häc víi hµnh . 2 . * Ghi nhí .Häc tËp NghÜa lµ noi theo ý ë SGK . ViÕt bµi .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ta mçi ngêi h·y b¾t ®Çu cuéc sèng cña m×nh tõ nh÷ng viÖc lµm b×nh thêng cã hiÖu qu¶ .. . ph¶i xin lµm chó tiÓu trong chïa . mÑ . biÕt kÕt hîp häc víi Häc sinh viÕt c¸c ®o¹n v¨n hµnh .

... hiÖn tîng x· héi ë ®Þa ph¬ng . Häc sinh hiÓu bµi ...ý thøc tù träng cña NguyÔn HiÒn . KÕt bµi .. TiÕt : 101 Híng dÉn chuÈn bÞ cho tr¬ng tr×nh ®Þa ph¬ng PhÇn tËp lµm v¨n ( sÏ lµm ë nhµ ) A . chç nµo cha hiÓu th× hái l¹i thÇy .. th¸ng . Ngµy . hiÖn tîng x· héi nãi riªng .. Ho¹t ®éng 4 : Híng dÉn häc ë nhµ ViÕt bµi v¨n theo dµn ý trªn . 3 .Tinh thÇn häc tËp vµ lßng tù träng cña NguyÔn HiÒn ®¸ng ®Ó mäi ngêi kh©m phôc ... B ...Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n . häc tèt .. nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc . 20 . .... * §¸nh gi¸ con ngêi vµ th¸i ®é häc tËp cña NguyÔn HiÒn : .Cã tinh thÇn ham häc . ChØ khi nµo ®· ham häc vµ ®am mª kiÕn thøc th× míi cã thÓ trë thµnh con ngêi cã Ých cho gia ®×nh . chñ ®éng häc tËp ë chç : nÐp bªn cña sæ l¾ng nghe ... x· héi . råi lÊy que x©u l¹i . häc tËp .RÌn kÜ n¨ng viÕt bµi v¨n nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc ... ChuÈn bÞ : . Môc tiªu cÇn ®¹t : .¤n l¹i kiÕn thøc vÒ v¨n nghÞ luËn nãi chung . C©u chuyÖn gîi cho ta suy nghÜ vµ nh×n nhËn l¹i b¶n th©n vÒ lßng ham häc vµ th¸i ®é häc tËp cña m×nh . n¨m 200.. TuÇn 21 : Bµi 19 . * Rót kinh nghiÖm . . LÊy l¸ ®Ó viÕt ch÷ .

Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n C¸c bµi viÕt tham kh¶o ë c¸c b¸o . C . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc :

Trêng

Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn häc sinh lµm c«ng viÖc chuÈn bÞ . 1 . X¸c ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò cã thÓ viÕt ë ®Þa ph¬ng : a , VÊn ®Ò m«i trêng : - HËu qu¶ cña viÖc ph¸ rõng víi c¸c thiªn tai nh lò lôt , h¹n h¸n . - HËu qu¶ cña viÖc chÆt ph¸ c©y xanh víi viÖc « nhiÔm bÇu kh«ng khÝ ®« thÞ. b , VÊn ®Ò quyÒn trÎ em : - Sù quan t©m cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng : X©y dùng söa ch÷a trêng häc, gióp ®ì trÎ em khã kh¨n .......... - Sù quan t©m cña trêng : X©y dùng c¶nh quan s ph¹m , tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ . c , VÊn ®Ò x· héi : - Nh÷ng tÊm g¬ng s¸ng vÒ lßng nh©n ¸i , ®øc hi sinh cña ngêi lín vµ trÎ em . - Nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn tÖ n¹n x· héi . 2 . X¸c ®Þnh c¸ch viÕt . * Yªu cÇu vÒ néi dung : - Sù viÖc , hiÖn tîng ®îc ®Ò cËp ph¶i mang tÝnh phæ biÕn trong x· héi . - Trung thùc , cã tÝnh x©y dùng , kh«ng cêng ®iÖu , kh«ng s¸o rçng . - Ph©n tÝch nguyªn nh©n ph¶i ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan vµ cã søc thuyÕt phôc . - Bµi viÕt cã néi dung gi¶n dÞ , dÔ hiÓu , tr¸nh dµi dßng kh«ng cÇn thiÕt . * Yªu cÇu vÒ cÊu tróc : - Bµi viÕt ®ñ 3 phÇn . - Cã luËn ®iÓm , luËn cø , lËp luËn râ rµng . Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu mét sè v¨n b¶n tham kh¶o ®Ó chuÈn bÞ cho bµi viÕt ë nhµ . Bµi 1 : Ngêi hïng tuæi 15 ( §×nh Phó ) Bµi 2 : C« n÷ sinh nghÌo hcä giái ( Thu H¬ng ) Bµi 3 : Vît lªn sè phËn Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn häc ë nhµ. TiÕn hµnh c¸c bíc vµ yªu cÇu nh SGK .

Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n

Trêng

TiÕt 102 : ChuÈn bÞ hµnh trang vµo thÕ kØ míi . ( TrÝch )

Vò Khoan .
A . Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp häc sinh : - NhËn thøc ®îc nh÷ng ®iÓm m¹nh , ®iÓm yÕu trong tÝnh c¸ch vµ thãi quen cña con ngêi ViÖt Nam , yªu cÇu gÊp rót ph¶i kh¾c phôc ®iÓm yÕu , h×nh thµnh nh÷ng ®øc tÝnh , thãi quen tèt khi ®Êt níc ®i vµo c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸ trong thÕ kØ míi . - N¾m ®îc tr×nh tù lËp luËn vµ NT nghÞ luËn cña t¸c gi¶ ? B . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: * ChuÈn bÞ cña thÇy trß : §äc c¸c tµi liÖu cã liªn quan * KiÓm tra bµi cò : ? NguyÔn §×nh Thi ®· nãi nh thÕ nµo vÒ søc m¹nh k× diÖu cña v¨n nghÖ ? Con ®êng v¨n nghÖ ®Õn víi ngêi ®äc , ngêi nghe cã nh÷ng nÐt riªng nh thÕ nµo ? * Bµi míi : Giíi thiÖu bµi nh SGV . Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn I . T×m hiÓu chung . ®äc vµ t×m hiÓu chung v¨n 1 . §äc . b¶n . Gi¸o viªn ®äc mÉu - häc sinh 2 . Tõ khã . ®äc . 3 . KiÓu lo¹i v¨n b¶n : Gi¸o viªn kiÓm tra n¾m tõ khã - NghÞ luËn vÒ mét vÊn ®Ò x· cña häc sinh . héi - gi¸o dôc , nghÞ luËn gi¶i thÝch . ? H·y x¸c ®Þnh kiÓu lo¹i v¨n 4 . Bè côc : b¶n ? - Hoµn c¶nh ra ®êi vµ néi dung chÝnh cña v¨n b¶n . * Hoµn c¶nh - néi dung : - N¨m 2001 - n¨m më ®Çu cña ? V¨n b¶n ®îc viÕt trong thêi thÕ kØ XXI -> mét thÕ kØ mµ ®iÓm nµo cña lÞch sö ? Bµi nÒn kinh tÕ tri thøc sÏ ph¸t viÕt ®· nªu vÊn ®Ò g× ? ý triÓn m¹nh . ( NN vÉn lµ mét nghÜa thêi sù vµ ý nghÜa l©u ®Êt níc ®ang ph¸t triÓn ) . dµi cña vÊn ®Ò Êy ? Chóng ta cÇn chuÈn bÞ nh÷ng ( Häc sinh th¶o luËn - Gi¸o viªn hµnh trang g× ®Ó vµo thÕ kØ

Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ph©n tÝch ) . míi ®Ó cã nÒn kinh tÕ ngang tÇm víi c¸c níc trong khu vùc vµ ch©u lôc . + §©y lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa thêi sù bëi c«ng cuéc ®æi míi ë níc ta b¾t ®Çu tõ cuèi thÕ kØ XX vµ ®ang ®¹t nh÷ng thµnh qu¶ v÷ng ch¾c , ®Êt níc ®· cã sù thay ®æi lín . ThÕ kØ XXI cÇn ph¸t huy tèc ®é ph¸t triÓn ®ã ®Ó ®¹t môc tiªu 2020 ViÖt nam c¬ b¶n trë hµnh mét níc c«ng nghiÖp . + Nã cã ý nghÜa l©u dµi bëi ph¸t huy ®iÓm m¹nh vµ kh¾c phôc ®iÓm yÕu lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó ph¸t triÓn ®Êt níc . YÕu tè con ngêi lµ yÕu tè then thiÕt ®Ó gi¶i quyÕt mäi ? Theo em níc ta ®ang ®øng vÊn ®Ò cña thÕ kØ míi trong tríc nh÷ng yªu cÇu , nhiÖm vô tiÕn tr×nh héi nhËp nÒn kinh to lín cÊp b¸ch g× ? tÕ thÕ giíi ë thÕ kØ XXI . ( Häc sinh th¶o luËn ) * NhiÖm vô to lín , cÊp b¸ch tríc m¾t ë níc ta lµ : - Tho¸t khái t×nh tr¹ng nghÌo nµn , l¹c hËu cña nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp . ? H·y ®äc l¹i v¨n b¶n vµ lËp - §Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ , dµn ý theo tr×nh tù lËp luËn hiÖn ®¹i ho¸ . cña t¸c gi¶ ? - Nhanh chãng tiÕp cËn ngay víi nÒn kinh tÕ tri thøc . * Bè côc : - Më bµi : nªu vÊn ®Ò : ChuÈn bÞ hµnh trang vµo thÕ kØ míi . - Th©n bµi : gi¶i quyÕt vÊn ®Ò : + ChuÈn bÞ c¸i g× ? + V× sao chuÈn bÞ ? + Nh÷ng c¸i m¹nh , c¸i yÕu Tõ bè côc trªn h·y x¸c ®Þnh cña con ngêi ViÖt Nam cÇn luËn ®iÓm vµ luËn cø cña v¨n nhËn râ . b¶n ? - KÕt bµi : KÕt thóc vÊn ®Ò .

Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ bè ViÖc quy ®Þnh ®Çu tiªn víi côc vµ h×nh thøc luËn ®iÓm , thÕ hÖ trÎ ViÖt Nam . luËn cø ®îc tr×nh bµy trong v¨n b¶n ? Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn ph©n tÝch . -> LËp luËn chÆt chÏ , l« gÝch . ? NhËn xÐt c¸ch nªu vÊn ®Ò II . Ph©n tÝch : cña t¸c gi¶ 1 . Nªu vÊn ®Ò : - Trùc tiÕp , râ rµng , ng¾n gän . + §èi tîng : Líp trÎ . + Néi dung : C¸i m¹nh , c¸i yÕu ? ViÖc ®Æt vÊn ®Ò trong thêi cña con ngêi ViÖt Nam . ®iÓm b¾t ®Çu thÕ kØ míi , + Môc ®Ých : RÌn luyÖn thãi thiªn niªn kØ míi cã ý nghÜa quen tèt khi bíc vµo nÒn kinh g× ? tÕ míi . -> Thêi ®iÓm quan träng thiªng liªng , ®Çy ý nghÜa v× ? LuËn cø ®Çu tiªn ®îc triÓn ®©y lµ vÊn ®Ò cña mäi ngêi , khai ë ®©y lµ g× ? toµn d©n , toµn ®Êt níc . ? Ngêi viÕt ®· luËn chøng nh 2 . Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò thÕ nµo ®Ó lµm s¸ng tá luËn a, Sù chuÈn bÞ b¶n th©n con cø ? ngêi lµ quan träng nhÊt trong c¸c viÖc chuÈn bÞ hµnh trang ®Ó bíc vµo thÕ kØ míi , v× : + Con ngêi lµ ®éng lùc ph¸t triÓn cña lÞch sö . + Trong nÒn kinh tÕ tri thøc ë thÕ kØ XXI , vai trß con ngêi ? LuËn cø tiÕp theo ®îc t¸c gi¶ cµng quan träng víi tiÒm n¨ng tr×nh bµy lµ g× ? chÊt x¸m + t duy s¸ng t¹o ®· Gi¸o viªn ph©n tÝch vµ liªn hÖ gãp phÇn quyÕt ®Þnh t¹o nªn t×nh h×nh thÕ giíi ( ®ång tiÒn nÒn kinh tÕ tri thøc Êy . chung Ch©u ¢u , ViÖt Nam lµ b, Bèi c¶nh thÕ giíi hiÖn nay mét thµnh viªn cña ASEAN , vµ môc tiªu , nhiÖm vô nÆng ®ang xóc tiÕn ®Ó gia nhËp nÒ cña ®Êt níc : WTO ) . §ã chÝnh lµ nguyªn + ThÕ giíi c«ng nghiÖp ph¸t nh©n dÉn ®Õn luËn cø trung triÓn nh huyÒn tho¹i , sù giao t©m cña bµi viÕt . thoa , héi nhËp gi÷a c¸c nÒn ? T¸c gi¶ ®· nªu nh÷ng c¸i kinh tÕ cµng s©u réng . m¹nh , c¸i yÕu trong tÝnh + Níc ta ®ång thêi ph¶i gi¶i c¸ch , thãi quen cña ngêi ViÖt quyÕt 3 nhiÖm vô .

Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n Nam nh thÕ nµo ? ? T¸c gi¶ ®· dïng ph¬ng ph¸p c, Ph©n tÝch nh÷ng ®iÓm g× ®Ó tr×nh bµy luËn cø m¹nh , yÕu trong tÝnh c¸ch , nµy ? thãi quen cña con ngêi ViÖt ? H·y chØ râ vµ ph©n tÝch ? Nam . ? Mèi quan hÖ cña nh÷ng + Ph¬ng ph¸p so s¸nh , ®èi ®iÓm m¹nh , yÕu ®ã víi chiÕu ®ång thêi chØ râ nhiÖm vô ®a ®Êt níc ®i lªn nguyªn nh©n , t¸c h¹i . c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸ + Cô thÓ : trong thêi ®¹i ngµy nay . 1 . Th«ng minh , nh¹y bÐn víi c¸i míi nhng thiÕu kiÕn thøc c¬ b¶n , kÐm kh¶ n¨ng thùc hµnh . 2 . CÇn cï , s¸ng t¹o nhng thiÕu ®øc tÝnh tØ mØ , kh«ng coi träng nghiªm ngÆt quy tr×nh c«ng nghÖ . 3 . Cã tinh thÇn ®oµn kÕt , ? H·y nhËn xÐt vÒ tr×nh ®é ®ïm bäc ..... nhng l¹i thêng ®è cña t¸c gi¶ khi nªu nh÷ng kÞ trong lµm ¨n vµ cuéc sèng . ®iÓm m¹nh , yÕu cña con ngêi 4 . B¶n tÝnh thÝch øng nhanh , ViÖt Nam . nhng l¹i cã nhiÒu h¹n chÕ trong thãi quen vµ nÕp nghÜ ......... Ýt gi÷ ch÷ " tÝn " . -> T¸c gi¶ c¨n cø vµo thùc tÕ lÞch sö , tõ tÊm lßng yªu níc ? T¸c gi¶ nªu l¹i môc ®Ých vµ s©u s¾c , tõ sù lo l¾ng cho ù cÇn thiÕt cña kh©u ®Çu tiªn vËn mÖnh cña ®Êt níc . T¸c cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh khi bíc gi¶ ®· nh×n nhËn vÊn ®Ò mét vµo thÕ kØ míi lµ g× ? V× c¸ch kh¸ch quan , toµn diÖn -> sao ? chóng ta cÇn nh×n l¹i m×nh ( Häc sinh ph¸t biÓu ) . vµ kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ ®ã . 3 . KÕt thóc vÊn ®Ò : - §Ó s¸nh vai c¸c cêng quèc 5 ch©u cÇn lÊp ®Çy ®iÓm m¹nh Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn , vøt bá ®iÓm yÕu . tæng kÕt - luyÖn tËp . - Kh©u ®Çu tiªn quyÕt ®Þnh Häc sinh ®äc suy ngÉm ghi nhí mang tÝnh ®ét ph¸ : lµm cho . líp trÎ nhËn ra ®iÓm m¹nh , ®iÓm yÕu -> biÕn b»ng ho¹t ? H·y t×m nh÷ng thµnh ng÷ , ®éng cô thÓ . tôc ng÷ ®îc sö dông trong v¨n -> Râ rµng , gi¶n dÞ ........

Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n b¶n ? T¸c dông cña viÖc sö III . Tæng kÕt . dông chóng ? 1 . Ghi nhí :

Trêng

? T×m mét vµi vÝ dô vÒ nh÷ng thãi quen xÊu , nh÷ng ®iÓm yÕu cña häc sinh vµ nªu nguyªn nh©n , c¸ch kh¾c phôc .

2 . LuyÖn tËp : * Thµnh ng÷ , tôc ng÷ : - Níc ®Õn ch©n míi nh¶y , liÖu c¬m g¾p m¾m , nhiÔu ....... gi¸ g¬ng ," tr©u buéc ...... ¨n " , " bãc ng¾n c¾n dµi " . * T¸c dông : gÇn gòi , dÔ hiÓu , t¨ng søc thuyÕt phôc , t¹o nÐt gi¶n dÞ , sóc tÝch cho bµi v¨n . Häc sinh ph¸t biÓu . Häc sinh tù liªn hÖ b¶n th©n .

Ho¹t ®éng 4 : Híng dÉn häc ë nhµ . - Häc sinh lµm bµi phÇn luyÖn tËp ( bµi 1 , 2 SGK ) . - So¹n bµi " Chã sãi vµ cõu " . TÕt 103 : C¸c thµnh phÇn biÖt lËp ( tiÕp ). A . Môc tiªu cÇn ®¹t: - Gióp häc sinh nhËn biÕt : + NhËn biÕt 2 thµnh phÇn biÖt lËp : gäi - ®¸p vµ phô chó . + N¾m ®îc c«ng dông riªng cña mçi thµnh phÇn trong c©u . + BiÕt ®Æt c©u cã thµnh phÇn gäi - ®¸p , thµnh phÇn phô chó . B . ChuÈn bÞ cña thÇy trß : B¶ng phô . C . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : * KiÓm tra bµi cò : ? ThÕ nµo lµ thµnh phÇn biÖt lËp ? Thµnh phÇn t×nh th¸i lµ g× ? Thµnh phÇn c¶m th¸n lµ g× ? Nªu vÝ dô ? * Bµi míi : Ho¹t ®éng 1 : H×nh thµnh kh¸i niÖm vÒ thµnh phÇn I . Thµnh phÇn gäi - ®¸p . gäi - ®¸p . Gi¸o viªn bËt m¸y chiÕu cã ghi vÝ dô ë SGK . * VÝ dô : ? Trong nh÷ng tõ in ®Ëm tõ - Tõ : nµy -> gäi

Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ng÷ nµo ®îc dïng ®Ó gäi , tõ - Tha «ng -> ®¸p ng÷ nµo ®îc dïng ®Ó ®¸p . => Kh«ng n»m trong sù viÖc ? Nh÷ng tõ ng÷ Êy cã tham ®îc diÔn ®¹t . gia diÔn ®¹t nghÜa sù viÖc - Tõ : nµy -> t¹o lËp cuéc tho¹i cña c©u hay kh«ng ? - Tha «ng -> duy tr× cuéc tho¹i ? Tõ nµo dïng ®Ó t¹o lËp cuéc tho¹i , tõ nµo dïng ®Ó duy tr× * KÕt luËn : Thµnh phÇn gäi cuéc tho¹i ®ang diÔn ra ? ®¸p lµ thµnh phÇn biÖt lËp , ? Qua ph©n tÝch vÝ dô em dïng ®Ó t¹o lËp hoÆc duy tr× hiÓu thÕ nµo lµ thµnh phÇn quan hÖ giao tiÕp . gäi - ®¸p ? II . Thµnh phÇn phô chó : Ho¹t ®éng 2 : H×nh thµnh kh¸i niÖm phô chó ? * VÝ dô : Gi¸o viªn bËt m¸y chiÕu cã ghi vÝ dô SGK ? Häc sinh ®äc VD . - Khi bá tõ ng÷ in ®Ëm -> c©u vÉn nguyªn vÑn -> kh«ng ph¶i ? NÕu läc bá c¸c tõ ng÷ in lµ mét bé phËn cÊu tróc có ®Ëm nghÜa sù viÖc cña c©u ph¸p cña c©u ®ã -> nã lµ trªn cã thay ®æi kh«ng? V× thµnh phÇn biÖt lËp . sao ? - ë c©u a - phÇn in ®Ëm chó thÝch cho " ®øa ....... ®Çu ? H·y chØ râ c¸c tõ ng÷ in lßng " . ®Ëm ë c¸c VD trªn dïng ®Ó - ë c©u b - chØ viÖc diÔn ra chó thÝch cho côm tõ nµo , chó trong ®êi cña riªng t¸c gi¶ . thÝch ®iÒu g× ? * Ghi nhí : SGK ? Em hiÓu thÕ nµo lµ thµnh phÇn phô chó ? ? DÊu hiÖu ®Ó nhËn biÕt thµnh phÇn phô chó . ( Häc sinh ph¸t biÓu ) . III . LuyÖn tËp Häc sinh ®äc to ghi nhí . Bµi 1 : - Nµy -> dïng ®Ó gäi - thiÕt Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn lËp cuéc ®èi tho¹i . luyÖn tËp. - V©ng -> dïng ®Ó ®¸p , duy Häc sinh ®äc bµi tËp 1, 2 . tr× cuéc ®èi tho¹i . Häc sinh suy nghÜ , ph¸t biÓu . Bµi 2 : - Lêi gäi : BÇu ¬i . - NghÜa Èn dô : kªu gäi T2 ®oµn kÕt cña nh÷ng con ngêi cïng chung nßi gièng, nh÷ng

®¸p ¸n . ... c.. ®en trßn " .. Th¸i ®é ng¹c nhiªn tríc viÖc c« g¸i vµo du kÝch . ngêi mÑ : ChØ râ . Bµi 3 : a. hiÖn tîng ®êi sèng ..Gi¸o viªn : Ra ®Ò .¤n tËp tæng hîp c¸c kiÕn thøc ®· häc vÒ v¨n nghÞ luËn . t×nh c¶m cña t¸c gi¶ .. Ho¹t ®éng 4 : Híng dÉn häc ë nhµ... c.. b.KiÓm tra kÜ n¨ng viÕt v¨n b¶n nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc .. tíi : bæ xung vai trß cña líp trÎ .. . d.N¾m v÷ng ghi nhí ..biÓu ®iÓm . nh÷ng ngêi " n¾m gi÷ ch×a kho¸ cña c¸nh cöa nµy " .ChuÈn bÞ viÕt bµi viÕt sè 5 .. . d." Th¬ng th¬ng qu¸ " -> " Cêi khóc khÝch . ®i th«i : lµm râ th¸i ®é . .. nô cêi cña c« g¸i ... Bµi 4 : Thµnh phÇn phô chó .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ngêi ®ång bµo -> híng tíi mäi ngêi d©n ViÖt Nam . B . TiÕt 104 .. Nh÷ng ngêi chñ thùc sù . Liªn quan ®Õn côm tõ " Líp trÎ " .. A . Cã ai ngê . Môc tiªu cÇn ®¹t : .. Liªn quan ®Õn côm tõ " nh÷ng ngêi n¾m . ChuÈn bÞ cña thÇy trß : ..... .Lµm bµi tËp 5 SGK . a... C¸c thÇy . NghÞ luËn vÒ mét sù viÖc . nhãm b. cöa nµy " . " Cã ai ngê " -> ( còng vµo du kÝch ) cña c« g¸i ...105 : ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 5 .... " KÓ c¶ anh " -> lµm râ mäi ngêi . niÒm xóc ®éng tríc ®«i m¾t .... KÓ c¶ anh : kh¼ng ®Þnh ngay c¶ anh S¸u còng kh«ng Häc sinh lµm bµi tËp 3 theo tin con bÐ thay ®æi . ... hiÖn tîng ®êi x· héi .

103 : Häc sinh hiÓu bµi .ThÓ lo¹i : NghÞ luËn vÒ mét sù viÖc . 2 . . nªu suy nghÜ cña em vÒ t¸c h¹i cña viÖc hót thuèc l¸ ..Më bµi : 1® .V× sao mäi ngêi ph¶i phßng chèng thuèc l¸ ? .Hót thuèc l¸ sÏ ¶nh hëng ®Õn kinh tÕ cña mçi gia ®×nh . luËn cø . chÆt chÏ ... râ rµng .Nªu kh¸i qu¸t vÒ t¸c h¹i cña thuèc l¸ ®èi víi søc khoÎ con ngêi . . . chuÈn bÞ giÊy . * Rót kinh nghiÖm giê d¹y : . Bè côc : Bµi viÕt ®¶m b¶o bè côc 3 phÇn : * Më bµi : . TuÇn 22 ... . TiÕt 106 . 22 . 3 .5 ®..5 ® .Lµm thÕ nµo ®Ó ng¨n chÆn viÖc hót thuèc l¸ . BiÓu ®iÓm : .ChÊt g©y ®éc h¹i trong thuèc l¸ lµ nic«tin . Yªu cÇu néi dung : .Th©n bµi : 7®. .Liªn hÖ víi thùc tÕ .Bµi viÕt ®îc tr×nh bµy theo hÖ thèng luËn ®iÓm . hiÖn tîng ®êi sèng . * §Ò bµi : H·y viÕt bµi v¨n nghÞ luËn . C .. * KÕt bµi : ...Häc sinh : ¤n tËp kÜ . * §¸p ¸n . luËn chøng . . lËp luËn chÆt chÏ : 0 .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n .ý nghÜa cña viÖc ng¨n chÆn viÖc hót thuèc l¸ .Sè lîng ngêi hót thuèc l¸ trªn thÕ giíi vµ ë ViÖt Nam rÊt cao ( cã sè liÖu cô thÓ ) . * Th©n bµi : . . Ngµy . Gi¸o viªn chÐp ®Ò bµi lªn b¶ng vµ theo dâi häc sinh lµm bµi ..TiÕt 102 .KÕt bµi : 1.Hµnh v¨n trong s¸ng ..T¹i sao l¹i nãi " Hót thuèc l¸ cã h¹i cho søc khoÎ " . . LËp luËn l« gÝch . Bµi 20. n¨m 200.. th¸ng . ...107 . .. . 21.§èi tîng nghÞ luËn : T¸c h¹i cña viÖc hót thuèc l¸ .Häc sinh lµm bµi nghiªm tóc .biÓu ®iÓm : 1 .. x¸c ®¸ng . ... TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc trªn líp . .Tuæi trÎ häc ®êng cÇn ph¶i lµm g× ®Ó ng¨n chÆn viÖc hót thuèc l¸ .

H. * Giíi thiÖu bµi míi : Ai ch¼ng biÕt chã sãi hung d÷ . t¸c gi¶ c«ng tr×nh nghiªn cøu v¨n häc næi tiÕng : La Ph«ng ten vµ th¬ ngô ng«n cña «ng . B . mét nhµ th¬ . chóng ta sÏ t×m thÊy c©u tr¶ lêi . Nhng díi ngßi bót cña mét nhµ sinh vËt . Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn t×m hiÓu chung v¨n b¶n ... 2 ...V¨n b¶n " Chã . t¸c gi¶ bµi " Chã . hiÒn lµnh . " Ch¸y nhµ hµng xãm b×nh ch©n nh v¹i " . ChuÈn bÞ cña thÇy trß : §äc c¸c tµi liÖu cã liªn quan . cßn cõu lµ loµi vËt ¨n cá . Hi-p«-lÝt ten A . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc .. chËm ch¹p .. Buy ph«ng . C . V¨n b¶n : . Nhµ th¬ Ph¸p thÕ kØ XVII .. ranh ma . x¶o quyÖt . yÕu cña con ngêi ViÖt Nam .. §äc ®o¹n v¨n nghÞ luËn cña H. ph©n tÝch rÊt kh¸c nhau .. nh÷ng con vËt nµy l¹i ®îc miªu t¶ . T×m hiÓu chung .. nói cao " . B . " Mét c©y lµm ch¼ng . Ten . thêng lµ måi ngon cña chã sãi . Môc tiªu cÇn ®¹t : . thÕ kØ XVIII . 1 . Ten vµo chç trèng t¬ng øng : A ... non " . Nhµ v¹n vËt häc .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n Trêng Chã sãi vµ cõu trong th¬ ngô ng«n cña La Ph«ng ten . non " ®îc trÝch tõ c«ng tr×nh Êy .. T¸c gi¶ : .ph«ng nh»m lµm næi bËt ®Æc trng cña s¸ng t¸c NT . tôc ng÷ sau ®Ó thÊy ®îc mét sè ®iÓm m¹nh ..Gióp häc sinh hiÓu ®îc t¸c gi¶ bµi nghÞ luËn v¨n ch¬ng ®· dïng biÖn ph¸p so s¸nh hiÖn tîng con cõu vµ con chã sãi trong th¬ ngô ng«n La Ph«ng ten víi nh÷ng dßng viÕt vÒ hai con vËt Êy cña nhµ khoa häc Buy .. Sù kh¸c nhau ®ã lµ nh thÕ nµo ? V× sao cã sù kh¸c nhau ®ã . nhµ nghiªn cøu v¨n häc Ph¸p thÕ kØ XIX t¸c gi¶ c«ng tr×nh La Ph«ng ten vµ th¬ ngô ng«n cña «ng . * KiÓm tra bµi cò : ? Ph©n tÝch ý nghÜa cña mét sè c©u ca dao . H. TriÕt gia . I . yÕu ít .. ten lµ mét triÕt gia ngêi Ph¸p thÕ kØ XIX . t¸c gi¶ c«ng tr×nh v¹n vËt häc . . C . Gi¸o viªn bËt m¸y chiÕu cã ghi bµi tËp: ? §iÒn tªn La Ph«ng ten .

V× sao ? g©y h¹i chÕt . lµ sù chÞu ®ùng tù nguyÖn . gi¶ ? .. khæ së . H×nh tîng chã Sãi trong con m¾t cña nhµ th¬ vµ ? Theo La Ph«ng ten . + Tõ ®Çu ...Nhµ khoa häc : Sãi lµ mét tªn kh¸t m¸u .. trém cíp . nh thÕ : H×nh ? ThÓ lo¹i cña v¨n b¶n ? tîng cõu díi ngßi bót cña La ? V¨n b¶n ®îc chia lµm mÊy Ph«ng ten vµ Buy ph«ng . bÈn ? Nhµ th¬ ®· quan niÖm vÒ thØu . Kh«ng ph¶i v× Cõu kh«ng ý thøc ®îc r»ng m×nh ®ang bÞ ®e do¹ mµ thÓ hiÖn t×nh mÈu tö cao ®Ñp. téi nghiÖp . Häc sinh ®äc ®o¹n 2 . chã Sãi nhµ khoa häc . dÞu dµng . vông vÒ . sù hy sinh cña Cõu mÑ cho con bÊt chÊp sù hiÓm nguy ..Bè côc : 2 phÇn : Häc sinh ®äc v¨n b¶n . rµnh m¹ch ®¸p lêi Gi¸o viªn ®Þnh híng . ®én . giµu t×nh c¶m .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n Häc sinh ph¸t biÓu . ®¸ng ghÐt . chã Sãi nh thÕ nµo ? ý kiÕn . ®¸ng ghÐt kh«ng ? b¹o chóa . nh thÕ nµo ? . .. + Cßn l¹i : H×nh tîng sãi díi ngßi bót cña La Ph«ng ten vµ Buy ph«ng .. 1 . cã hoµn toµn lµ con b¹o chóa . sî h·i . 2 . Cõu sî Cõu cã ph¶i lµ con vËt ®Çn sÖt nhng kh«ng ®Çn ®én . h háng ...Gi¸o viªn .. tæng kÕt .ThÓ lo¹i : NghÞ luËn v¨n chnhËn xÐt .Nhµ th¬ : Sãi lµ tÝnh c¸ch cña em vÒ quan niÖm Êy ? phøc t¹p : ®éc ¸c . phÇn . ? Díi con m¾t cña nhµ khoa kh«ng biÕt trèn tr¸nh nguy häc Buy ph«ng . ... H×nh tîng Cõu díi con m¾t cña La Ph«ng ten vµ Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn Buy ph«ng .. Ph©n tÝch .La Ph«ng ten : Ngoµi nh÷ng Häc sinh t¸i hiÖn . ph©n tÝch v¨n b¶n . bÊt h¹nh .Buy ph«ng : Cõu lµ con vËt Häc sinh ®äc ®o¹n 1 . kÕt luËn vÒ t¸c ¬ng . h«i h¸m .. cõu lµ con vËt hiÓm . Sãi . ®Çn ®én . ®¸ng th¬ng . tèt ? Trong con m¾t cña nhµ th¬ bông . thô ®éng . Gi¸o viªn ®Æc tÝnh trªn Cõu dÞu dµng . II . v« dông .. sî h·i kh«ng ? V× sao ? S¾p bÞ Sãi ¨n thÞt mµ Cõu vÉn Häc sinh th¶o luËn nhãm .

LuyÖn tËp . Chó Cõu vµ Sãi nµo ? T¸c dông ? ®Òu ®· ®îc nh©n ho¸ . gian x¶o muèn ¨n thÞt Cõu non mét c¸ch hîp ph¸p nhng nh÷ng lÝ do nã ®a ra ®Òu vông vÒ . nghiªn cøu ph©n tÝch ®Ó kh¼ng ®Þnh nh÷ng ®Æc tÝnh c¬ b¶n cña tõng loµi vËt . 1 . ten .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n g· v« l¹i thêng xuyªn bÞ ¨n ®ßn .Nhµ khoa häc : t¶ chÝnh x¸c . nh¹y c¶m tr¸i tim . §ã lµ sù ®èi mÆt ? C¸ch luËn chøng cña H. Buy ph«ng ®· t¶ chÊp lý do .Nhµ nghÖ sÜ : t¶ víi quan s¸t tinh tÕ .Gi¸o viªn n¨ng . ®¸ng th¬ng . kh¸c ? kh¸ch quan . Tæng kÕt . Sù s¸ng t¹o cña nhµ «ng t¶ hai con vËt b»ng ph¬ng nghÖ sÜ . Cßn Ph«ng ten nhµ nghÖ sÜ . truy ®uæi . nh»m môc ®Ých g× . Chã Sãi ®éc ¸c . . b¶n chÊt cña s¸ng t¹o nghÖ thuËt . nhËp th©n vµo ®èi tîng -> Ph«ng ten viÕt vÒ hai con vËt lµ ®Ó ngêi Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn ®äc hiÓu thªm vÒ ®¹o lÝ tæng kÕt . ®ãi meo . . NghÖ thuËt nghÞ luËn cña H. s¸ng tá . sèng ®éng . s¬ hë bÞ Cõu non v¹ch trÇn . nãi Häc sinh trao ®æi . t©m tr¹ng kh¸c nhau . ®¸ng ghÐt .Ph©n tÝch . dùa trªn quan s¸t . Häc sinh ®äc ghi nhí . so s¸nh . ph¸p nµo . Gi¸o viªn nhÊn m¹nh . ®Þnh híng . nh»m môc ®Ých g× ? lµ hµi kÞch cña sù ngu ngèc . trªn ®êi . kÎ yÕu vµ trong v¨n b¶n lµ g× vµ nh thÕ kÎ m¹nh . dån vµo thÕ bÝ . trÝ tëng tîng phong phó . ten gi÷a thiÖn vµ ¸c .LuyÖn tËp . . chøng minh -> LuËn ®iÓm ®îc næi bËt . hai con vËt b»ng ph¬ng ph¸p -> Sãi võa lµ bi kÞch ®éc ¸c vµ nµo . 3 . III . ho¹t ®éng nh ngêi . Cuèi cïng Sãi ®µnh ¨n thÞt Cõu non vµ bÊt ? Theo em . NghÖ sÜ t¶ b»ng tëng tîng . §ã lµ ®Æc ®iÓm .

. hiÓu bµi . 2 .KÓ chuyÖn hÊp dÉn .NhËn diÖn vµ rÌn kÜ n¨ng viÕt mét v¨n b¶n nghÞ luËn x· héi vÒ vÊn ®Ò t tëng . hiÖn tîng ®êi sèng ? ? Dµn ý chung cña mét bµi v¨n nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc.M¹ch nghÞ luËn ®îc triÓn khai theo tr×nh tù : Tõng con vËt ®îc hiÖn ra díi ngßi bót cña La Ph«ng ten vµ Buy ph«ng . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: * KiÓm tra bµi cò : ? ThÕ nµo lµ mét bµi v¨n nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc . ? §Æc s¾c NT nghÞ luËn cña H. hiÖn tîng ®êi sèng? *Bµi míi : Ho¹t ®éng 1 : X¸c ®Þnh I.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n thuyÕt phôc . ®¹o ®øc . ®¹o lÝ .LËp luËn chÆt chÏ . T×m hiÓu bµi nghÞ luËn .Ng«n ng÷ giµu c¶m xóc . ChuÈn bÞ cña thÇy trß: B¶ng phô . B . . Bè côc chÆt chÏ .T¶ sinh ®éng . ®¹o ®øc . ? Quan ®iÓm cña H. C. Ten lµ g× ? * So¹n bµi : " Con cß " . Ghi nhí : SGK Ho¹t ®éng 4 : Híng dÉn häc ë nhµ .Ten cã gÇn gòi víi quan ®iÓm cña NguyÔn §×nh Thi trong bµi " TiÕng nãi cña v¨n nghÖ " võa häc ? V× sao ? ( Cã . . . v× : . * Rót kinh nghiÖm giê d¹y : Häc s«i næi . . TiÕt 108 : NghÞ luËn vÒ mét vÊn ®Ò t tëng .N¾m ®îc mét kiÓu bµi nghÞ luËn x· héi : NghÞ luËn vÒ mét vÊn ®Ò t tëng . Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp häc sinh : . A .

®¹o lÝ kh«ng kh¸c g× so víi bµi nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc . Häc sinh ®äc v¨n b¶n mÉu * V¨n b¶n : Tri thøc b»ng søc SGK .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n kiÓu bµi nghÞ luËn vÒ mét vÖ mét vÊn ®Ò t tëng . + NghÞ luËn vÒ mét sù viÖc . Häc sinh ®äc to ghi nhí . hiÖn tîng trong ®êi sèng . luËn nµo lµ chÝnh ? . Gi¸o viªn kÕt luËn vÊn ®Ò . ý nghÜa cña mét vÊn ®Ò t tëng ®¹o lÝ trong cuéc sèng . LuyÖn tËp : . ? Ph©n biÖt bµi nghÞ luËn vÒ mét vÊn ®Ò t tëng . + Th©n bµi : ( ®o¹n 2. ? V¨n b¶n bµn vÒ vÊn ®Ò g× ? . luyÖn tËp . lÝ . Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn * Ghi nhí : SGK . Thø hai : Tri thøc lµ søc m¹nh cña c/m. . bµi nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc . + KÕt bµi : Phª ph¸n mét sè ? X¸c ®Þnh c¸c c©u mang ngêi kh«ng biÕt quý träng tri luËn ®iÓm chÝnh trong bµi ? thøc vµ sö dông tri thøc kh«ng ? Bµi v¨n ®· sö dông phÐp lËp ®óng chç . ? X¸c ®Þnh bè côc cña bµi . + NghÞ luËn vÒ mét vÊn ®Ò t tëng ®¹o lÝ nªu lªn vai trß .Ph©n biÖt : + NghÞ luËn vÒ mét vÊn ®Ò t tëng .Häc sinh tù x¸c ®Þnh . m¹nh . ®¹o lÝ víi .Bè côc : 3 phÇn : v¨n . 3 ) : nªu 2 vÝ dô chøng minh tri thøc lµ søc m¹nh : Thø nhÊt : Tri thøc cã thÓ cøu mét c¸i m¸y khái sè phËn mét ®èng phÕ liÖu . Häc sinh rót ra ghi nhí .PhÐp lËp luËn : chøng minh . ®¹o vÊn ®Ò t tëng ®¹o lÝ . Häc sinh ®äc v¨n b¶n : Thêi gian lµ vµng ? ? V¨n b¶n trªn thuéc lo¹i nghÞ II . hiÖn tîng x· héi . hiÖn tîng ®êi sèng . + Më bµi : ( ®o¹n 1 ) : nªu vÊn ®Ò cÇn bµn luËn . ®¸nh gi¸ mét sù viÖc.VÊn ®Ò nghÞ luËn : Søc m¹nh cña tri thøc . hiÖn tîng x· héi lµ bµn b¹c .

.Häc ghi nhí . t¸ch rêi nhau mµ g¾n bã víi nhau mét c¸ch chÆt chÏ vÒ néi dung vµ h×nh thøc t¹o b»ng sù liªn kÕt vµ m¹ch l¹c trong v¨n b¶n . . Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn häc ë nhµ . Liªn kÕt c©u vµ liªn kÕt ®o¹n v¨n . ? PhÐp lËp luËn chñ yÕu cña + Thêi gian lµ tiÒn . ®¹o lÝ . .NhËn biÕt mét sè biÖn ph¸p liªn kÕt thêng dïng trong viÖc t¹o lËp v¨n b¶n . * Rót kinh nghiÖm : Häc sinh hiÓu bµi .ChuÈn bÞ cña thÇy trß: B¶ng phô .PhÐp lËp luËn : Ph©n tÝch + chøng minh . TiÕt 109 . A . c¸c c©u kh«ng tån t¹i ®éc lËp .NhËn biÕt liªn kÕt néi dung vµ liªn kÕt h×nh thøc gi÷a c©u vµ c¸c ®o¹n v¨n.Ra 5 ®Ò nghÞ luËn vÒ mét vÊn ®Ò t tëng . . . ®¹o lÝ .V¨n b¶n nghÞ luËn vÒ mét vÊn ®Ò t tëng . C . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: * KiÓm tra bµi cò : ? H×nh tîng con Cõu vµ chã Sãi trong con m¾t cña Buy ph«ng vµ La Ph«ng ten nh thÕ nµo ? * Bµi míi : Trong mét v¨n b¶n . .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n luËn nµo? ? VÊn ®Ò nghÞ luËn cña bµi v¨n lµ g× ? .Gióp häc sinh n©ng cao hiÓu biÕt vµ kÜ n¨ng sö dông phÐp liªn kÕt ®· häc tõ bËc TiÓu häc . gi¸ cña thêi gian . Môc tiªu cÇn ®¹t: . ? ChØ ra c¸c luËn ®iÓm chÝnh . bµi v¨n lµ g× ? + Thêi gian lµ tri thøc . häc tèt .C¸c luËn ®iÓm chÝnh : + Thêi gian lµ sù sèng . Sù liªn . .VÊn ®Ò nghÞ luËn : Sù quý cña v¨n b¶n Êy . B .So¹n bµi tiÕp theo . + Thêi gian lµ th¾ng lîi .

nhau nh thÕ nµo ? => Liªn kÕt vÒ néi dung : . gi÷a ®o¹n víi ®o¹n trong v¨n b¶n gäi lµ liªn kÕt c©u vµ liªn kÕt ®o¹n v¨n .Chñ ®Ò gãp phÇn lµm s¸ng ? Chñ ®Ò Êy cã quan hÖ nh tá thùc chÊt cña ND VN lµ lêi thÕ nµo víi chñ ®Ò chung cña göi g¾m tõ t×nh c¶m cña nhµ v¨n b¶n ? v¨n . ý nghÜa vµ vai trß cña v¨n nghÖ ®èi víi ®êi sèng con ngêi .. nhµ th¬ . Ho¹t ®éng 1 : H×nh thµnh kiÕn thøc liªn kÕt néi dung I . Kh¸i niÖm liªn kÕt .. c¸c c©u ®Ò . ? X¸c ®Þnh néi dung chÝnh cña mçi c©u trong ®o¹n v¨n * Néi dung chÝnh : trªn ? . => Liªn kÕt chÆt chÏ víi chñ ®Ò chung cña toµn v¨n b¶n . ®ãng gãp ®ã . * Tr×nh tù s¾p xÕp : Gi¸o viªn : C¸c c©u trong ®o¹n .C©u 3 : Nh÷ng c¸ch thøc ? NhËn xÐt vÒ tr×nh tù s¾p kh¸c nhau ®Ó thÓ hiÖn sù xÕp c¸c c©u trong ®o¹n v¨n . v¨n b¶n ph¶i liªn kÕt chÆt chÏ .C©u 3 : Kh¼ng ®Þnh vÊn vÒ mÆt néi dung . . c¸i míi trong nh÷ng s¸ng t¸c cña m×nh . ? Quan hÖ gi÷a nh÷ng néi . Néi dung . * Ph©n tÝch vÝ dô mÉu : §o¹n v¨n SGK .C©u 1 : Nªu lªn mét nguyªn v¨n vµ c¸c ®o¹n v¨n trong mét lÝ chung. Gi¸o viªn bËt m¸y chiÕu ( b¶ng phô ) cã ghi vÝ dô ë SGK . .. vµ liªn kÕt h×nh thøc 1 .C©u 1 : ChÊt liÖu cña t¸c phÈm nghÖ thuËt lÊy tõ cuéc sèng . nªu lªn ®Ò tµi cña c¶ trong v¨n b¶n ®îc liªn kÕt víi ®o¹n .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n kÕt gi÷a c©u víi c©u .C©u 2 : NghÖ sÜ lu«n t¹o ra dung Êy víi chñ ®Ò ®o¹n v¨n .VÊn ®Ò bµn luËn : C¸ch thøc ? §o¹n v¨n bµn vÒ vÊn ®Ò ngêi nghÖ sÜ ph¶n ¸nh thùc t¹i g× ? . víi nhau vÒ néi dung? Nh vËy ..C©u 2 : Më réng vÊn ®Ò . . VËy liªn kÕt lµ g× ? C¸c h×nh thøc liªn kÕt nh thÕ nµo ? .

®Ëm ) . 3 -> phÐp thÕ . cho biÕt liªn kÕt lµ g× ? . b . nh÷ng trêng liªn tëng + PhÐp dïng tõ ®ång nghÜa . gi÷a c©u víi c©u . biÖn ph¸p nh thÕ nµo ®Ó thÓ + C¸c ®o¹n v¨n vµ c¸c c©u hiÖn mèi quan hÖ chÆt chÏ vÒ ph¶i ®îc s¾p xÕp theo mét néi dung gi÷a c¸c c©u trong tr×nh tù hîp lÝ ( liªn kÕt l« ®o¹n v¨n ? ( chó ý tõ in gÝch ) . vô chñ ®Ò cña ? Ngêi viÕt ®· sö dông nh÷ng ®o¹n v¨n -> Liªn kÕt chñ ®Ò . ®o¹n v¨n víi ®o¹n v¨n . c¸c c©u p. gi÷a ®o¹n * Liªn kÕt : lµ sù nèi kÕt ý v¨n víi ®o¹n v¨n . Bµi häc ( ghi nhí ) . .Quan hÖ tõ " nhng " nèi c©u 1 víi c©u 2 -> PhÐp nèi .Tõ " t¸c phÈm " n»m cïng trêng nghÜa víi tõ nghÖ sÜ -> phÐp liªn tëng. Gi¸o viªn lu ý häc sinh vÒ phÐp ®o¹n v¨n víi ®o¹n v¨n : dïng tõ . nghÜa gi÷a c©u víi c©u .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n + C¸c ®o¹n v¨n b¶n ph¶i p. . Liªn kÕt néi dung : lµ quan hÖ ®Ò tµi vµ quan hÖ l« gÝch gi÷a c©u víi c©u . ®Þnh nghÜa trong + PhÐp lÆp tõ ng÷ . . * C¸c biÖn ph¸p : . gi÷a ®o¹n v¨n víi ®o¹n v¨n b»ng c¸c tõ ng÷ cã t¸c dông liªn kÕt . vô chñ ®Ò chung cña v¨n b¶n . cã t¸c dông nèi c©u víi c©u . Liªn kÕt h×nh thøc : Lµ phÐp sö dông c¸c tõ ng÷ cô thÓ ( c¸c ph¬ng tiÖn cô thÓ ) Häc sinh ®äc to ghi nhí . tr¸i nghÜa hoÆc cïng trêng liªn tëng .Tõ " t¸c phÈm ë c©u 1 ®îc lÆp l¹i ë c©u 3 liªn kÕt 2 c©u ? Qua ph©n tÝch VD em h·y nµy víi nhau -> phÐp lÆp tõ .Tõ " anh " ë c©u 3 thay cho tõ " nghÖ sÜ " ë c©u 2 cã t¸c dông nèi c©u 2 . * Cã hai h×nh thøc liªn kÕt : a . ? Cã mÊy h×nh thøc liªn kÕt 2 .

Cô thÓ : C©u 1 : Nªu ®iÓm m¹nh . * C¸c phÐp liªn kÕt : . §ã lµ sù thiÕu hôt vÒ kiÕn thøc . C©u 2 : §¸nh gi¸ lîi Ých cña ®iÓm m¹nh trong thêi ®¹i ngµy nay . . . * Néi dung c¸c c©u v¨n ®Òu tËp trung vµo chñ ®Ò ®ã . + PhÐp nèi .ChuÈn bÞ bµi " LuyÖn tËp " . quan träng h¬n lµ nh÷ng h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc . * Tr×nh tù s¾p xÕp hîp lÝ cña c¸c ý trong c¸c c©u : .PhÕp lÆp : + Tõ " m¹nh " ë c©u 1 . C©u 4 : Nh÷ng ®iÓm yÕu .CÇn kh¾c phôc h¹n chÕ ®Ó ®¸p øng sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ míi .Nh÷ng mÆt m¹nh cña trÝ tuÖ ViÖt Nam . . C©u 5 : Yªu cÇu kh¾c phôc ®iÓm yÕu ®Ó ®¸p øng sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ míi . . + Tõ " nµy " ë c©u 5 thay " kiÕn thøc " vµ " kh¶ n¨ng .PhÐp thÕ : + Tõ " Êy " ë c©u 4 thay thÕ cho " c¸i yÕu " ë c©u 3 .s¸ng t¹o" ë c©u 4 . 3 . + Tõ " Lç hæng " ë c©u 4 .PhÐp nèi : Tõ " nhng " ë c©u 3 nèi víi 2 c©u tríc .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n + PhÐp thÕ . + Tõ " th«ng minh " ë c©u 1 . C©u 3 : ChØnh ý .PhÐp ®ång nghÜa : " KiÕn thøc " ~ " tri thøc " . 5 . Trêng Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn luyÖn tËp . . 5 . kh¶ n¨ng thùc hµnh vµ s¸ng t¹o yÕu do c¸ch häc thiÕu th«ng minh g©u ra . * Chñ ®Ò cña ®o¹n v¨n lµ kh¼ng ®Þnh trÝ tuÖ cña con ngêi ViÖt Nam . . Bµi tËp SGK trang 44 : Häc sinh ®äc to ®o¹n trÝch : Líp chia b»ng hai nhãm. Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn häc ë nhµ . .Nh÷ng ®iÓm h¹n chÕ . .Häc thuéc ghi nhí .

. Bµi 1 : Häc sinh ®äc bµi tËp . a. . PhÐp lÆp : . PhÐp lÆp : + Trêng häc . giÊy khæ to . b. .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n TiÕt 110 : Trêng Liªn kÕt c©u vµ liªn kÕt ®o¹n v¨n . . B . Líp nhËn xÐt .C¸c c©u trong ®o¹n ph¶i liªn liªn kÕt ®o¹n v¨n ? kÕt víi nhau th× ta míi cã mét ®o¹n v¨n hoµn chØnh . Ho¹t ®éng 2 : II . Môc tiªu cÇn ®¹t: .Häc sinh dùa vµo ghi nhí ®Ó liªn kÕt ®ã ? tr¶ lêi . . ¤n tËp vÒ liªn kÕt c©u vµ liªn kÕt ®o¹n v¨n : ? T¹i sao ph¶i liªn kÕt c©u vµ .Sù sèng . VN -> liªn kÕt ®o¹n . bót d¹ . ChuÈn bÞ cña thÇy trß: B¶ng phô .RÌn kÜ n¨ng ph©n tÝch liªn kÕt v¨n b¶n vµ sö dông c¸c phÐp liªn kÕt khi viÕt v¨n b¶n .V¨n nghÖ -> liªn kÕt c©u .NÕu c¸c c©u kh«ng liªn kÕt víi nhau th× cã thÓ ta chØ cã mét chuçi c©u hçn ®én . PhÐp thÕ : + " Nh thÕ " thay cho c©u cuèi ë ®o¹n tríc -> liªn kÕt ®o¹n v¨n . Híng dÉn thùc hµnh luyÖn tËp . NÕu kh«ng cã sù liªn kÕt th× ta còng chØ cã ? Cã mÊy lo¹i liªn kÕt vµ c¸c mét tËp ®o¹n v¨n hçn ®én . C . dÊu hiÖu ®Ó nhËn biÕt c¸c lo¹i .¤n tËp vµ cñng cè c¸c kiÕn thøc ®· häc vÒ liªn kÕt c©u vµ liªn kÕt ®o¹n v¨n . Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng 1 : I .suy nghÜ ®éc lËp .4 em lªn b¶ng tr×nh bµy. ( LuyÖn tËp ) A .Gi¸o viªn bæ sung .C¸c ®o¹n ph¶i liªn kÕt víi nhau th× míi cã mét v¨n b¶n hoµn chØnh .trêng häc -> liªn kÕt c©u .

Häc sinh hiÓu bµi . Lçi vÒ liªn kÕt néi dung : C¸c c©u kh«ng phôc vô chñ ®Ò chung cña ®o¹n v¨n .h×nh trßn . . * Gi¸o viªn cho häc sinh nh¾c l¹i nh÷ng yªu cÇu sö dông c¸c phÐp liªn kÕt c©u vµ ®o¹n v¨n cho phï hîp .líp nhËn xÐt .Th¼ng t¾p .3 kh«ng thèng nhÊt . Lçi : Dïng tõ ë c©u 2 . Söa : Thay tõ héi trêng ë c©u 2 b»ng tõ " v¨n phßng " .m¹nh . Bµi 4 : Häc sinh suy nghÜ ®éc lËp .h÷u h×nh . hiÒn lµnh . TrËn ®Þa ®¹i ®éi 2 ( cña anh ) ë phÝa b·i båi bªn mét dßng s«ng ( Anh chît nhí håi ®Çu mïa l¹c ) hai bè con ( anh ) cïng viÕt ®¬n xin ra mÆt trËn ( B©y giê ) . Thêi gian .nãng báng . Ch÷a : Thªm mét sè tõ ng÷ hoÆc c©u ®Ó thiÕt lËp liªn kÕt chñ ®Ò gi÷a c¸c c©u .So¹n bµi " Con cß " .Gi¸ l¹nh .V« h×nh . Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn häc ë nhµ : . .§Òu ®Æn . .N¾m yªu cÇu bµi häc . chÞ lµm quÇn quËt . linh ho¹t ®Ó diÔn ®¹t ®óng vµ hay . Bµi 2 : Häc sinh lµm bµi tËp theo nhãm .Thêi gian ( vËt lÝ ) . Söa : Thay ®¹i tõ " nã " b»ng ®¹i tõ " chóng " . d. Lçi : Tõ " v¨n phßng " vµ " héi trêng " kh«ng cïng nghÜa víi nhau trong trêng hîp nµy . Bµi 3 : Häc sinh lµm theo nhãm : a.lóc nhanh lóc chËm . b. con ngêi -> lÆp -> liªn kÕt c©u .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n c. b. . Thªm tr¹ng ng÷ chØ thêi gian vµo c©u 2 ®Ó lµm râ mèi quan hÖ thêi gian gi÷a c¸c sù kiÖn : VD : ( Suèt 2 n¨m anh èm nÆng ) .tr¶ lêi .Lçi vÒ liªn kÕt h×nh thøc : a. . * Ghi nhí : CÇn sö dông c¸c phÐp liªn kÕt c©u mét c¸ch chÝnh x¸c . * Rót kinh nghiÖm . Lçi liªn kÕt néi dung : TrËt tù c¸c sù viÖc trong c©u kh«ng hîp lÝ .thêi gian ( t©m lÝ ) .¸c ( tr¸i nghÜa ) -> liªn kÕt c©u . cã hiÖu qña . VD : CÊm ®i mét m×nh trong ®ªm . . häc tèt . . YÕu ®uèi . . mïa thu ho¹ch l¹c ®· vµo chÆng cuèi .

giäng ®iÖu cña bµi th¬ .... bay cao víi ®«i c¸nh Cß trong lêi ru thÊm h¬i xu©n cña mÑ hiÒn ®a vâng ru con nh÷ng tra hÌ n¾ng löa . ViÕt vÒ con Cß trong lêi ru cña mÑ . Con cß ChÕ Lan Viªn .. Ngêi ta còng nãi nhiÒu vÒ ý nghÜa vµ vai trß cña hat ru ®èi víi tuæi th¬ vµ c¶ cuéc ®êi con ngêi .. * Bµi míi : Th¬ cña ChÕ Lan Viªn mang ®Ëm phong c¸ch suy tëng triÕt lÝ ... n¨m 200. NguyÔn Khoa §iÒm cã bµi " Khóc h¸t ru .....C¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp vµ ý nghÜa cña h×nh tîng con Cß trong bµi th¬ ®îc ph¸i triÓn tõ nh÷ng c©u ca dao ®Ó ca ngîi t×nh mÑ vµ nh÷ng lêi h¸t ru . th¸ng .. .. ®Ëm chÊt trÝ tuÖ vµ tÝnh hiÖn ®¹i . ChuÈn bÞ cña thÇy trß: Nh÷ng c©u ca dao nãi vÒ con Cß .112 . " Con Cß " lµ bµi th¬ thÓ hiÖn kh¸ râ mét sè nÐt phong c¸ch nghÖ thuËt cña ChÕ Lan Viªn .. . tëng tîng . b¨ng + ®µi cã ghi ©m bµi h¸t " C¸nh Cß trong c©u h¸t mÑ ru " . nhµ th¬ NguyÔn Du viÕt : C¸i cß . TiÕt 111 .. La Ph«ng ten " cña H. ®Æc biÖt lµ nh÷ng h×nh tîng th¬ ®îc s¸ng t¹o b»ng liªn tëng .... thÓ th¬ .... cßn ChÕ Lan Viªn th× bay bæng ... B . sung ch¸t ®µo chua ....ThÊy ®îc sù s¸ng t¹o vËn dông ca dao cña t¸c gi¶ vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ h×nh ¶nh ... Nhng trong cuéc sèng hiÖn ®¹i ngµy nay nã ®· trë nªn rÊt khã kh¨n víi kh«ng Ýt nh÷ng ngêi mÑ trÎ vµ ®ã lµ mét thiÖt thßi ®¸ng kÓ víi trÎ th¬ .RÌn kÜ n¨ng c¶m thô ... ph©n tÝch .. ten ..Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n Ngµy . " Con Cß " ®· nh¾c nhë mét c¸ch thÊm thÝa vÒ t×nh mÑ vµ vai trß cña h¸t ru ... Bµi 22 .. C. Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp häc sinh : .. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: * KiÓm tra bµi cò : ? Nªu c¶m nhËn cña em sau khi häc xong v¨n b¶n " Chã Sãi . C©u ca mÑ h¸t giã ®a vÒ trêi Ta ®i trän kiÕp con ngêi Còng kh«ng ®i hÕt nh÷ng lêi mÑ ru . lng mÑ " . .. TuÇn 23 .. A ... vÒ ngêi mÑ ViÖt Nam .

V¨n b¶n : Con Cß ( 1962 ) . tÝnh hiÖn ®¹i . Trêng ? Nªu hoµn c¶nh s¸ng t¸c bµi th¬ " Con Cß " ? Gi¸o viªn cho häc sinh ®äc t×m hiÓu chó thÝch ë SGK . * §äc .T¸c phÈm : §iªu tµn ( 1937 ) . -> GÇn víi ®iÖu h¸t ru . ? Em biÕt g× vÒ t¸c gi¶ ChÕ Lan Viªn . . kh¸i qu¸t . T×m hiÓu chung : 1 . Gi¸o viªn bæ sung.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn t×m hiÓu vÒ t¸c gi¶ .Chim b¸o b·o ( 1967 ) . ? Bµi th¬ ®îc t¸c gi¶ chia b»ng * Bè côc : 3 phÇn 3 ®o¹n. Mét häc sinh ®äc . t¸c phÈm .t×m hiÓu chó thÝch : SGK . ®Ëm chÊt trÝ tuÖ . . -> Sè tiÕng còng kh«ng theo luËt lÖ nµo. Häc sinh ph¸t biÓu . * ThÓ th¬ : tù do . trë thµnh bÇu s÷a T2 kh«ng bao giê v¬i c¹n trong suèt cuéc ®êi con . .H×nh ¶nh con Cß vµ lêi ru cña mÑ trªn nh÷ng chÆng ®- .1989 ) .Phong c¸ch suy tëng triÕt lÝ . 2 . -> C¸c c©u th¬ dµi ng¾n kh«ng ®Òu theo m¹ch c¶m xóc . T¸c gi¶ : . . ? X¸c ®Þnh thÓ th¬ cña v¨n b¶n ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ thÓ th¬ ? Gi¸o viªn lu ý häc sinh c¸ch ®äc . Hoa ngµy thêng .Lµ nhµ th¬ xuÊt s¾c cña nÒn th¬ hiÖn ®¹i ViÖt Nam . ? Bao trïm toµn bµi th¬ lµ h×nh tîng nµo ? Qua h×nh tîng con Cß t¸c gi¶ nh»m nãi vÒ ®iÒu g× ? I .Tªn thËt : Phan Ngäc Hoan ( 1920 . néi dung chÝnh cña . * H×nh tîng bao trïm : H×nh tîng con Cß trong nh÷ng c©u h¸t ru -> Tîng trng cho t×nh mÑ vµ ý nghÜa cña lêi ru => BiÓu tîng cña t×nh mÑ bao la . qua lêi ru ngät ngµo cña mÑ . T¸c gi¶ ca ngîi t×nh mÑ thiªng liªng vµ ý nghÜa cao ®Ñp cña lêi h¸t ru trong ®êi sèng t©m hån mçi con ngêi .In trong tËp : Hoa ngµy thêng .H×nh ¶nh con Cß qua nh÷ng mçi ®o¹n lµ g× ? lêi ru víi tuæi th¬ .Chim b¸o b·o .

lêi ru thËt th¬ méng ( ªm ¸i . + ? Cß ®i ¨n ®ªm gîi cho em ®iÒu g× ? ? Em b¾t gÆp h×nh tîng con .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n êng ®êi cña mçi con ngêi .Con Cß ®i ¨n ®ªm -> Cß lÆn con Cß . Ph©n tÝch .H×nh ¶nh con Cß ®Õn víi vÒ c¸ch ®ãn nhËn cña em bÐ t©m hån tuæi Êu th¬ mét c¸ch non nít ®èi víi h×nh tîng Cß tõ v« thøc . . II . ngêi mÑ nhäc + ? H×nh ¶nh Cß bay la bay l¶ nh»n . bµi th¬ mµ em biÕt ? ? Em c¶m nhËn ®îc ®iÒu g× . Cß nh thÕ nµo trong nh÷ng bµi ca dao .Tõ h×nh ¶nh con Cß . cã ý nghÜa g× ? ? H×nh ¶nh Cß hiÖn lªn nh thÕ nµo qua lêi ru cña mÑ trong => Em bÐ ®ãn nhËn Cß trong c¶m nhËn cña em bÐ . léi kiÕm sèng -> tîng trng cho ngêi phô n÷ . Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn ph©n tÝch v¨n b¶n . lam lò . yªu vµ sù che chë cña ngêi mÑ + ? Cß trong lêi ru ®Õn víi em .H×nh ¶nh con Cß trong lêi ru 1 . . Gi¸o viªn b×nh : v« t nh tuæi th¬ em vËy ) . ®îc ®iÒu g× vÒ th©n phËn . ®ãn nhËn sù vç vÒ nh÷ng lêi ru ? trong nh÷ng ©m ®iÖu ngät + ? Em bÐ ®· hiÓu ý nghÜa ngµo . Häc sinh ®äc phÇn I . H×nh tîng con Cß vµ ý nghÜa biÓu trng cña nã .Häc sinh tù liªn hÖ . §o¹n th¬ ®· ®îc t¸c gi¶ vËn dông nh÷ng c©u ca dao vµo bµi th¬ cña m×nh mét c¸ch . vÊt v¶ kiÕm gîi kh«ng gian nh thÕ nµo ? sèng .Con Cß bay la -> Cß vÊt v¶ ru nµo ? trong hµnh tr×nh cuéc ®êi trªn b×nh yªn thong th¶ cña cuéc sèng Ýt biÕn ®éng thuë ? ë mçi bµi h¸t em c¶m nhËn xa . suy ngÉm triÕt lÝ cña lêi ru vµ t×nh mÑ ®èi víi cuéc ®êi con ngêi . ? §o¹n th¬ gîi cho em nhí ®Õn h×nh ¶nh con Cß ®îc nh¾c ë + Cß trong ca dao h¸t ru : nh÷ng bµi ca dao dïng lµm h¸t . dÞu dµng cña lêi ru -> cña h×nh tîng Cß cha ? ( C©u c¶m nhËn b»ng trùc gi¸c t×nh th¬ nµo thÓ hiÖn ®iÒu ®ã ) .

chøa chan vµ trµn ngËp h¹nh phóc yªu th¬ng cña ngêi mÑ ®èi víi ®øa con " Ngñ yªn .Cß vµo trong tæ . H×nh ¶nh Cß gÇn gòi víi ngêi nh thÕ nµo ? tuæi th¬ vµ tõng chÆng ®êng mçi con ngêi . dÞu dµng cña lêi ru mµ lín lªn trong giÊc ngñ . Khi cßn trong n«i : ? H×nh tîng Cß trong ®o¹n 2 . lo l¾ng cho con tõng gîi cho em liªn tëng ®Õn ai ? giÊc ngñ . Khi con kh«n lín : . ch¨m sãc . trong lêi ru vÒ h×nh ¶nh con Cß .ND ) . vç vÒ . s¸ng t¹o .Hai ®øa ®¾p chung ®«i . a. Häc sinh ®äc phÇn II . ? Khi con kh«n lín con muèn c. Ngêi ®ã quan träng víi em nh thÕ nµo ? b. h×nh tîng Cß trong mçi h×nh ¶nh Êy nh thÕ nµo ? -> Cß ho¸ th©n trong ngêi mÑ ? H×nh tîng Cß khi ë trong n«i chë che. §iÒu quan träng lµ ®øa trÎ c¶m nhËn ®îc ©m ®iÖu ngät ngµo . em thÊy c¸ch ®ãn nhËn ®iÖu hån d©n téc cña mçi con 2 . g¾n bã víi mçi ngêi ë nh÷ng . ? Qua ®ã em hiÓu g× vÒ ca dao . §o¹n th¬ khÐp l¹i b»ng nh÷ng lêi an ñi .Cß chÊp c¸nh nh÷ng íc m¬ gÇn gòi víi em nh thÕ nµo ? cho con. -> Cß lµ h×nh tîng ngêi mÑ ? H×nh tîng con Cß ë ®©y gîi quan t©m. c¶m nhËn ®iÖu hån d©n téc . lêi ru trong ®êi sèng ND ®Êt níc ( mang ®iÖu hån d©n => Lµ sù khëi ®Çu con ®êng téc . Qua ®i vµo lßng ngêi mét c¸ch v« nh÷ng lêi ru cña mÑ h×nh ¶nh thøc ..Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n linh ho¹t ..Con theo Cß ®i häc . ? Khi em ®i häc Cß xuÊt hiÖn .Con ngñ -> Cß cïng ngñ . v©n " .. Cßn ngêi mÑ ®· ho¸ th©n vµo con Cß ®Ó ru con mµ còng lµ ®Ó nãi víi chÝnh m×nh . n©ng bcho em liªn tëng g× ? íc con . Khi ®i häc : Gi¸o viªn b×nh : . chÆng nµo ? ý nghÜa cña . ? Tõ viÖc c¶m nhËn cña em bÐ ND . con Cß sÏ ®Õn víi t©m hån trÎ mét c¸ch v« thøc .

. .. yªu con ".. tôc ng÷ nãi vÒ ®iÒu ®ã : ( Níc m¾t ch¶y xu«i .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n lµm g× ? V× sao con ngêi cã íc . * §o¹n cuèi : Giäng ®iÖu lêi ru ®óc kÕt ý nghÜa p2 cña h×nh tîng con Cß trong nh÷ng lêi ru ..®ã còng lµ mét " Con dï lín .. g¾n víi h×nh ¶nh Cß ? -> Cß lµ hiÖn th©n cña mÑ bÒn bØ .... theo con " .Cß lµ biÓu tîng cho tÊm lßng quy luËt cña t×nh mÑ nh thÕ ngêi mÑ ë bªn con suèt ®êi : nµo ? " Dï ë gÇn con ..... ? Em h·y t×m nh÷ng c©u ca dao . ngÉm vµ triÕt lÝ vÒ ý nghÜa cña mÑ vµ lêi ru . nhµ th¬ ®· kh¸i qu¸t mét quy luËt cña t×nh c¶m cã Gi¸o viªn : Tõ c¶m xóc më ra ý nghÜa bÒn v÷ng . -> Kh¼ng ®Þnh ý nghÜa lêi ru ngät ngµo bªn n«i : VÒ . suy nghÜ vÒ tÊm lßng ngêi mÑ 3 ... Nªu c¶m nhËn cña em ? Gi¸o viªn b×nh .. ®ã lµ con lµm chç dùa v÷ng ch¾c c¸ch thêng gÆp trong th¬ cña suèt ®êi con : ChÕ Lan Viªn .. ? Qua ®ã nhµ th¬ ®· kh¸i qu¸t .Con lµm thi sÜ bëi t©m hån m¬ thµnh thi sÜ ? con ®îc Cß chÊp c¸nh bao íc m¬ .. trong nh÷ng ®iÓm quan träng cña nhµ th¬ nµy . kh¸i qu¸t s©u s¾c : Lßng mÑ lu«n bªn thµnh nh÷ng triÕt lÝ ... m¶i miÕt chuyªn cÇn -> íc m¬ ®Ñp cña ngêi mÑ vÒ ? 4 c©u th¬ ®Çu ®o¹n gîi em t¬ng lai cña con..) ? H·y ®äc diÔm c¶m nh÷ng c©u th¬ cuèi . H×nh ¶nh Cß gîi suy . con viÕt tiÕp h×nh ¶nh Cß trong nh÷ng vÇn th¬ cho ? Em hiÓu g× vÒ cuéc ®êi con con . réng lín vµ nh÷ng suy tëng ..Tõ sù thÊu hiÓu tÊm lßng ngêi mÑ .. ©m thÇm n©ng bíc cho con suèt chÆng ®êi con -> §ã còng lµ biÓu tîng cña lßng con ®èi víi mÑ : con sÏ nèi Häc sinh ®äc ®o¹n cuèi chÝ cha ..

Cuéc ®êi qua lêi tæng kÕt . nhÞp ®iÖu .NhËn xÐt vÒ sù vËn dông s¸ng t¹o ca dao .. ngät ngµo cña lêi ru víi bÐ th¬ . Ho¹t ®éng 5 : Híng dÉn häc ë nhµ : .. ThÓ hiÖn sù TN gi÷a t×nh yªu con víi t×nh yªu ®Êt níc vµ tinh thÇn chiÕn ®Êu . t©m sù ru con bªn n«i -> gãp phÇn kh¾c ho¹ ®Ëm nÐt t×nh mÑ ©u yÕm con .§äc thªm v¨n b¶n : " Ngåi buån nhí mÑ ta xa " . Häc sinh lµm bµi tËp 2 : .. giäng ®iÖu cña baih th¬ ? III . ... Ho¹t ®éng 4 : Híng dÉn luyÖn tËp . thiÕt . kho¸ng ®¹t . mang s¾c th¸i cña lêi Häc sinh ®äc to ghi nhí . 2 . tha bµi h¸t b»ng lêi bµi th¬ ... th¬ . ghi nhí .. 1 . Tæng kÕt .. ... Néi dung .. .. -> T¸c gi¶ võa trß chuyÖn .ThÓ th¬ tù do : C¶m xóc cña nhµ th¬ ®îc béc lé mét c¸ch tù nhiªn . kh«ng bÞ gß theo khu«n khæ thÓ th¬ . lµm næi bËt néi dung c¶m xóc bµi th¬ ..Giäng ®iÖu : T©m t×nh ..Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn cuéc ®êi .NhÞp ®iÖu : Lêi h¸t ru -> nhÞp chËm ... NghÖ thuËt : .ë bµi : Khóc h¸t ru ...ë bµi : Con Cß : T¸c gi¶ gîi l¹i ®iÖu h¸t ru ®Ó göi g¾m ý nghÜa cña lêi ru vµ ca ngîi t×nh mÑ víi ®êi sèng con ngêi . .So¹n bµi tiÕp theo ....N¾m néi dung bµi th¬ .Häc thuéc lßng bµi th¬ ... Gi¸o viªn bËt b¨ng cã ghi lêi . . h¸t Çu ¬ cña mÑ ngay tõ ? Em h·y nhËn xÐt vÒ thÓ thuë cßn n»m trong n«i . theo con " . .ViÕt lêi b×nh cho nh÷ng c©u th¬ " Dï ë gÇn con . . khoan thai -> t¹o s¾c th¸i t©m t×nh . TiÕt 113 : Tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè 5 .. ...

? Cho häc sinh ph©n tÝch ®Ò .B¶ng ghi lçi sai .Lêi khuyªn víi mäi ngêi . * ¦u ®iÓm : . Trang .Mét sè em lËp luËn . . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn t×m hiÓu ®Ò . MÜ . Kiªn . cha biÕt c¸ch lËp ý : Tïng .Mét sè em cßn xa ®Ò . 105 . . t×m ý . Tu©n . ®¸nh gi¸ chung .Gióp häc sinh tù ®¸nh gi¸ bµi lµm . Ho¹t ®éng 2 : NhËn xÐt . h×nh thµnh luËn ®iÓm . * LËp dµn bµi : Nh tiÕt 104. Môc tiªu cÇn ®¹t : .VÊn ®Ò bµn luËn : Hót thuèc l¸ cã h¹i cho søc khoÎ .CÇn ph¶i lµm g× ®Ó ng¨n chÆn viÖc hót thuèc l¸ . Gi¸o viªn nªu biÓu ®iÓm cho häc sinh biÕt . . khuyÕt ®iÓm vµ tù söa ch÷a .Söa nh÷ng lçi sai c¬ b¶n cho häc sinh vÒ kÜ n¨ng lËp luËn . . §å dïng : . * Tãm l¹i : . §Ò bµi : Gi¸o viªn chÐp ®Ò lªn b¶ng .Ng«n ng÷ diÔn ®¹t trong v¨n cha phï hîp : Ph¬ng . C . .T¹i sao biÕt hót thuèc l¸ cã h¹i cho søc khoÎ nhng vÉn cã rÊt nhiÒu ngêi hót . lËp dµn bµi . . * T×m hiÓu ®Ò : .Kh¼ng ®Þnh sù nguy h¹i cña viÖc hót thuèc l¸ ®èi víi søc khoÎ . t×m ý ? §Ò : ViÕt bµi v¨n nghÞ luËn bµn vÒ viÖc hót thuèc l¸ cã h¹i cho søc khoÎ .§a sè c¸c em n¾m ®îc yªu cÇu cña ®Ò . . lËp luËn chÆt chÏ : Nhung .Thuèc l¸ cã h¹i cho søc khoÎ nh thÕ nµo ? .Bµi viÕt cña häc sinh ®· chÊm . . § Hoµng . c¸ch söa . M¹nh . * T×m ý : . B . I . .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n A . diÔn ®¹t s¾c s¶o . Thu .BiÕt c¸ch h×nh thµnh luËn ®iÓm phï hîp víi bµi viÕt . viÕt ®o¹n v¨n m¹ch l¹c . thÊy ®îc u . NguyÖt . ng«n ng÷ diÔn ®¹t trong v¨n b×nh luËn . .ViÕt bµi theo bè côc 3 phÇn .Thùc tr¹ng hót thuèc l¸ hiÖn nay ë trong níc vµ thÕ giíi nh thÕ nµo ? . Nguyªn . Nam .

b×nh .115 . söa l¹i bµi .viÕt bµi ®äc . ChuÈn bÞ cña thÇy trß : C . 6.Gi¸o viªn chèt l¹i nh÷ng ®iÒu cÇn ghi nhí víi kiÓu bµi nµy . ®¹o lÝ ? ? Häc sinh tù nghÜ ra mét vµi . ®¹o lÝ . 10 . gièng nhau vµ kh¸c nhau ? + D¹ng ®Ò kh«ng kÌm theo ? Rót ra nhËn xÐt vÒ d¹ng ®Ò mÖnh lÖnh: §Ò 2 . C¸ch lµm bµi nghÞ luËn vÒ mét vÊn ®Ò t tëng . ëng . 3. A . nhËn xÐt . * 10 ®Ò ë SGK : Gi¸o viªn yªu cÇu c¸c tæ b¸o . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn I .2 bµi yÕu kÐm . + D¹ng ®Ò cã mÖnh lÖnh : §Ò ? C¸c ®Ò bµi trªn cã ®iÓm g× 1. ®¹o lÝ .S¾p xÕp ý cßn lén xén . 9 . diÔn ®¹t .2 bµi thuéc lo¹i kh¸ . triÓn khai s sµi : Giang . Môc tiªu cÇn ®¹t : Gióp häc sinh rÌn kÜ n¨ng t×m hiÓu ®Ò . .§äc . Ho¹t ®éng 3 : Tr¶ bµi vµ söa lçi : .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n . ®¹o häc sinh . . x©y dùng dµn ý . Ho¹t ®éng 4 : §äc . B .So¹n bµi tiÕp theo . .Gièng nhau : §Òu bµn vÒ c¸o viÖc chuÈn bÞ ë nhµ cña nh÷ng vÊn ®Ò vÒ t tëng . Gi¸o viªn cho häc sinh ®äc .8. Häc sinh ®äc 10 ®Ò vµ tr¶ lêi . 4 . §Ò bµi nghÞ luËn vÒ mét t×m hiÓu ®Ò . vÊn ®Ò t tëng .Häc sinh tù söa lçi vÒ chÝnh t¶ . ®¹o lÝ . chuÈn bÞ kÜ n¨ng lµm v¨n nghÞ luËn vÒ mét vÊn ®Ò t tëng . TiÕt 114 . 5. dïng tõ . Ho¹t ®éng 5 : Híng dÉn häc ë nhµ . lÝ . Nga . nghÞ luËn vÒ mét vÊn ®Ò t t. 7. .Gi¸o viªn tr¶ bµi cho häc sinh . so s¸nh : .Kh¸c nhau : Cã hai d¹ng ®Ò c©u hái . giái . . ®Æt c©u .2 bµi trung b×nh . söa .

vÒ mét vÊn ®Ò t tëng . c©u tôc ng÷ " Uèng níc nhí ? H·y nªu c¸c bíc lµm mét bµi nguån " . t×m ý ( Gi¸o viªn dïng b¶ng phô a. lµm bµi nghÞ luËn vÒ t tëng .. vËt chÊt .. .. vÊn ®Ò t tëng . ? §Ó gi¶i quyÕt ®Ò nµy chóng . . T×m hiÓu ®Ò . * §Ò bµi : Nªu suy nghÜ vÒ ®aol Ý . tinh thÇn . tr¸ch nhiÖm cña mçi ngêi -> ph¶i biÕt tr©n träng . ) .Gi¶i thÝch c©u tôc ng÷ : + NghÜa ®en . . T×m ý : ? H·y t×m ý cho ®Ò v¨n .. ( Häc sinh chia b»ng hai nhãm . tinh thÇn ) -> biÕt ¬n . + NghÜa bãng . . ph¸t huy nh÷ng thµnh qu¶ ®· cã => s¸ng t¹o ra nh÷ng gi¸ trÞ . kÝnh träng . qu¸ khø . ®¹o Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn c¸ch lÝ . v¨n nghÞ luËn .ý nghÜa cña ®¹o lÝ : .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ®Ò t¬ng tù . kÝnh träng nh÷ng ngêi ®· lµm ra nã . .Yªu cÇu : nªu suy nghÜ vÒ ? §Ò yªu cÇu néi dung g× ? c©u tôc ng÷ -> ph©n tÝch c¸ch c¶m .. b. T×m hiÓu ®Ò : tr×nh bµy dµn ý ®Ò v¨n " Uèng níc nhí nguån " ) .Tri thøc cÇn cã : ta ph¶i vËn dông nh÷ng tri + Vèn sèng trùc tiÕp . 1 . hiÓu vµ bµi häc ®¹o lÝ qua c©u tôc ng÷ . ( 4 bíc ) . gi÷ g×n . b¶o vÖ . + Nhí nguån lµ l¬ng t©m . . ®¹o lÝ . C¸ch lµm bµi nghÞ luËn d¹ng ®Ò ) .Bµi häc ®¹o lÝ rót ra rõ c©u tôc ng÷ Êy: + Ngêi h«m nay ®îc hëng thµnh qu¶ ( vËt chÊt . nh÷ng thµnh qu¶ ®· ®¹t ®îc .§¸nh gi¸ c©u tôc ng÷ : ThÓ hiÖn truyÒn thèng ®¹o lÝ g× cña ngêi ViÖt Nam ( biÕt ¬n .KiÓu bµi : NghÞ luËn vÒ mét ? X¸c ®Þnh kiÓu bµi cña ®Ò . thøc nµo ? + Vèn sèng gi¸n tiÕp . mçi nhãm tù ra mét II .

lµm hµnh trang cÇn thiÕt ®Ó bíc vµo cuéc sèng . LËp dµn bµi cho ®Ò 7 : Tinh thÇn tù häc . cha mÑ . Häc sinh ®äc to ghi nhí . KiÓm tra vµ söa ch÷a . b¸o chÝ. . 1 . ChØ cã nªu cao tinh thÇn tù häc th× míi cã thÓ n©ng cao chÊt lîng häc tËp cña mçi ngêi . * Ghi nhí : SGK .. §¸nh gi¸ ý nghÜa cña tù häc : . + Gi¸n tiÕp . chiÕm lÜnh kiÕn thøc cña nh©n lo¹i qua s¸ch vë .. bµi ë SKG trang 52 . Gi¶i thÝch : . Më bµi : Giíi thiÖu tinh thÇn tù häc vµ nªu kh¸i qu¸t ®Æc ®iÓm . ham hiÓu biÕt .Tinh thÇn tù häc cßn thÓ hiÖn ë chç tù kh¸m ph¸ ..) ? Häc sinh ®äc hai më bµi ë SGK . kh«ng ngõng v¬n lªn ®Ó chñ ®éng tiÕp thu nh÷ng tri thøc cã Ých.53 . t¾c ®èi nh©n . + Lµ mét trong nh÷ng nguyªn Häc sinh ®äc dµn bµi . ®¸nh gi¸ c©u tôc ng÷ . ViÕt bµi : ? Häc sinh viÕt c¸c ®o¹n th©n * Më bµi : bµi theo nhãm dùa vµo phÇn + Trùc tiÕp . xö thÕ mang ? Em rót ra nhËn xÐt g× vÒ vÎ ®Ñp v¨n ho¸ cña d©n téc . ? Cã mÊy c¸ch më bµi ? 3 . gîi ý ë SGK . c¸ch lµm mét bµi v¨n nghÞ luËn vÒ vÊn ®Ò t tëng .. * Th©n bµi : .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n + Lµ mét trong nh÷ng nh©n tè t¹o nªn søc m¹nh tinh thÇn Gi¸o viªn bËt m¸y chiÕu dµn cña d©n téc .. vai trß cña tinh thÇn tù häc ®èi víi häc sinh .NhËn ®Þnh .. Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn luyÖn tËp . * KÕt bµi : 4 .Tinh thÇn tù häc lµ tinh thÇn tù gi¸c häc tËp mµ kh«ng cÇn sù nh¾c nhë cña thÇy c« . ..Tinh thÇn tù häc thÓ hiÖn ý thøc häc tËp cao cña häc sinh . ®¹o lÝ ? ? Dµn ý chung ? ( Häc sinh rót ra ghi nhí . Th©n bµi : a.Gi¶i thÝch c©u tôc ng÷ : . thÓ hiÖn sù s¸ng t¹o. 2 . b.

.. th¸ng .RÌn kÜ n¨ng c¶m thô ph©n tÝch h×nh ¶nh th¬ trong m¹ch c¶m xóc cña tø th¬ ( tõ mïa xu©n cña thiªn nhiªn . häc s«i næi .. Ngµy .. Tõ ®ã më ra nh÷ng suy nghÜ vÒ ý nghÜa .. cèng hiÕn cho cuéc ®êi chung ..Häc sinh viÕt thµnh bµi v¨n theo dµn ý trªn .. gi¸ trÞ cña cuéc sèng .CÇn ph¸t huy tinh thÇn tù häc ®Ó lu«n tiÕp cËn ®îc víi nh÷ng tri thøc míi nhÊt cña nh©n lo¹i .CÇn cã ph¬ng ph¸p ®Ó tù häc cã hiÖu qu¶ : + Tù ®Ò ra cho m×nh kÕ ho¹ch häc tËp hîp lÝ . . . ... t liÖu tham kh¶o cho tõng bé m«n ®îc häc trong nhµ trêng nh»m n©ng cao vèn hiÓu biÕt vÒ bé m«n ®ã . + Chñ ®éng t×m s¸ch vë . biÕt sèng v× cuéc ®êi chung .. phï hîp víi viÖc häc tËp trªn líp ..Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n .. Môc tiªu cÇn ®¹t : Gióp häc sinh : . nhÊt lµ ®èi víi häc sinh . ®Õn mïa xu©n cña ®Êt níc vµ mïa xu©n cña con ngêi ) .. n¨m200.Tinh thÇn tù häc lµ phÈm chÊt ®¸ng quý ®èi víi mçi ngêi . 3 . .C¶m nhËn ®îc nh÷ng c¶m xóc cña t¸c gi¶ tríc mïa xu©n cña thiªn nhiªn ®Êt níc vµ kh¸t väng ®Ñp ®Ï muèn lµm " mét mïa xu©n nho nhá " d©ng hiÕn cho cuéc ®êi .So¹n bµi : ViÕng l¨ng B¸c . * Rót kinh nghiÖm : Häc sinh hiÓu bµi . cña mçi c¸ nh©n lµ sèng cã Ých . Mïa xu©n nho nhá . ChuÈn bÞ cña thÇy trß : .. KÕt bµi : .Cã ý thøc tu dìng cèng hiÕn . TiÕt 116 : Mïa xu©n nho nhá Thanh H¶i .. Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn häc ë nhµ . A . Bµi 23 . TuÇn 24 . * Gi¸o viªn cho häc sinh viÕt c¸c ®o¹n v¨n ( chia nhãm ) theo dµn ý trªn . + T¹o cho m×nh mét thãi quen ghi chÐp mét c¸ch khoa häc nh÷ng tri thøc tiÕp thu ®îc qua s¸ch vë . B . tµi liÖu hay c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng ..

Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn t×m hiÓu chung v¨n b¶n . ? ThÓ th¬ vµ nhÞp th¬ ? Häc sinh gi¶i thÝch mét sè tõ * §äc : ng÷ khã . trong s¸ng cã g× ®Æc biÖt .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n Tranh mïa xu©n xø HuÕ . nhµ th¬ qua ®êi . .Lµ mét nhµ th¬ c¸ch m¹ng . 1 . anh hïng cña nh©n d©n miÒn Nam vµ tÊm lßng cña ®ång bµo miÒn Nam .Häc sinh vµi tuÇn lÔ ( 15 . C . tham gia hai cuéc kh¸ng chiÕn . I .1980 ) ®äc diÔn c¶m . * KiÓm tra bµi cò : §äc thuéc bµi " Con Cß " vµ nªu t tëng chñ ®Ò cña bµi th¬ . ? H·y nªu bè côc cña bµi th¬ ? . Nhµ th¬ muèn nãi ®iÒu g× víi ngêi ®äc khi mét mïa xu©n míi ®ang vÒ . ( Chó ý hoµn c¶nh chung . T×m hiÓu chung .§Æc ®iÓm : Th¬ «ng s©u ? Hoµn c¶nh s¸ng t¸c bµi th¬ l¾ng .1980 ) Quª ë HuÕ . phæ th¬ Thanh H¶i ( gi¸o viªn bËt b¨ng).1980 -> hoµn c¶nh riªng ) . ®Êt níc . ? Em biÕt g× vÒ tiÓu sö vµ cuéc ®êi ho¹t ®éng v¨n nghÖ cña Thanh H¶i . 2 . khi chØ sau khi s¸ng t¸c xong cha ®Çy mét th¸ng th× «ng l¹i vÜnh biÖt tÊt c¶ mäi mïa xu©n . . . t¸c gi¶ ®ang èm nÆng vµ chØ ? Gi¸o viªn ®äc mÉu . T¸c gi¶ : ( 1930 .NhÞp 3 . 2 . quª h¬ng . * Chó thÝch : SGK .12 . . * ThÓ th¬ : 5 ch÷ . * Bµi míi : NÕu nh trong " LÆng lÏ Sa Pa " ta b¾t gÆp nh÷ng con ngêi thÇm lÆng cèng hiÕm cho ®Êt níc gi÷a c¸i lÆng lÏ cña Sa Pa th× víi " Mïa xu©n nho nhá " cña t¸c gi¶ Thanh H¶i ta b¾t gÆp íc nguyÖn ch©n thµnh lÆng lÏ d©ng cho ®êi mét mïa xu©n nho nhá cña Thanh H¶i . ch©n thµnh . + T×nh yªu cuéc sèng . gi¶n dÞ . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc . . Chóng ta h·y cïng l¾ng nghe bµi h¸t " Mïa xu©n nho nhá " cña nh¹c sÜ TrÇn Hoµn . T¸c phÈm : 11 .B¨ng + ®µi cã ghi ©m bµi h¸t .3 rén rµng vui t¬i .2 .§Ò tµi : + Cuéc ®Êu tranh bÒn bØ .

nhËn vÒ mïa xu©n cña ®Êt níc . . m¹ch c¶m xóc cña t¸c gi¶ nh . ®Êt níc .Hai khæ tiÕp : Suy nghÜ vµ íc nguyÖn cña nhµ th¬ tríc mïa ? Tõ ®ã em c¶m nhËn ®îc xu©n ®Êt níc . " Giät long lanh " -> giät ma mïa xu©n . H×nh ¶nh nµo thÓ hiÖn b. -> Suy nghÜ íc nguyÖn lµm mét mïa xu©n nhá gãp vµo ? Häc sinh ®äc 3 khæ th¬ mïa xu©n lín . B×nh luËn h×nh ¶nh Êy . nh÷ng h×nh ¶nh .Hai khæ tiÕp theo : C¶m xóc vÒ mïa xu©n ®Êt níc .. cña thiªn nhiªn trêi ®Êt vµo nhµ th¬ chuyÓn sang c¶m mïa xu©n .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n * Bè côc : . t«i høng " . ®Êt trêi . H×nh ¶nh mïa xu©n cña th¬ ®Çu ®îc dïng víi ý nghÜa thiªn nhiªn.. . mµu s¾c . -> Tõ mïa xu©n ®Êt trêi -> Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn mïa xu©n ®Êt níc .. ®Êt níc qua ®iÖu d©n ca xø HuÕ .C¶m xóc cña t¸c gi¶ ®îc miªu trêi ®Êt vµo xu©n ®îc diÔn t¶ t¶ trùc tiÕp : ë nh÷ng h×nh ¶nh nµo ? " Tõng giät . g× ? a . vui t¬i . giät ©m thanh ( Èn dô chuyÓn ®æi c¶m gi¸c ) -> diÔn t¶ niÒm say sa .. ®Çu . ? Bøc tranh thiªn nhiªn mïa xu©n ®îc t¸c gi¶ miªu t¶ qua . ng©y ngÊt cña nhµ th¬ tríc vÎ ®Ñp Tõ mïa xu©n cña thiªn nhiªn .. ? Qua ®ã em c¶m nhËn vÒ => Vµi nÐt ph¸c ho¹ gîi ra bøc tranh thiªn nhiªn mïa kh«ng gian réng . Mïa xu©n cña thiªn nhiªn .H×nh ¶nh ngêi ra ®ång -> . ©m thanh nh thÕ nµo ? . mµu s¾c t¬i xu©n nh thÕ nµo ? th¾m . ph©n tÝch . Ph©n tÝch . ? H×nh ¶nh mïa xu©n ë khæ 1 .H×nh ¶nh ngêi cÇm sóng -> chiÕn ®Êu .Dßng s«ng xanh . . .Khæ cuèi : Lêi ngîi ca quª hthÕ nµo ? ¬ng .B«ng hoa tÝm .Khæ ®Çu : C¶m xóc tríc mïa xu©n thiªn nhiªn . ©m thanh vang väng Gi¸o viªn b×nh . II .TiÕng chim hãt . ? C¶m xóc cña t¸c gi¶ tríc c¶nh . Mïa xu©n cña ®Êt níc : ®iÒu ®ã ? ..

=> H×nh ¶nh ®Ñp . vui cña thiªn nhiªn ®Êt níc . T©m niÖm cña nhµ th¬ ? VËy ®iÒu t©m niÖm cña nhµ th¬ lµ g×? . hå hëi -> gi¶ nãi ®Õn sù suy ngÉm cña biÓu hiÖn cña mét tÊm lßng b¶n th©n . tù nhiªn .Kh¸t väng ®îc hoµ nhËp vµo cuéc sèng cña ®Êt níc : ? H·y nhËn xÐt nh÷ng h×nh + Lµm con chim hãt .Em cã nhËn xÐt g× yªu ®êi . ®îc sèng cã Ých cèng hiÕn cho ? Em hiÓu h×nh ¶nh " mïa ®êi lµ mét lÏ tù nhiªn nh chim xu©n nho nhá " nh thÕ nµo ? mu«ng . cÊu tø lÆp t¹o sù ®èi øng chÆt Lu ý liªn tëng th¬ Tè H÷u " chÏ thÓ hiÖn niÒm mong muèn NÕu lµ con chim chiÕc l¸ . nh÷ng h×nh ¶nh cã gäi lµ lçi + NhËp mét nèt trÇm xao lÆp kh«ng ? V× sao ? xuyÕn . hoµ vµo t©m hån nhµ th¬ víi ? Tõ c¶m xóc vÒ mïa xu©n sù n¸o nøc . ©m thanh x«n xao víi h×nh ¶nh ®Êt níc ®îc so s¸nh thËt ®Ñp . x«n xao .Con chim + nhµnh hoa + nèt nh¹c trÇm -> lµm nªn diÖn m¹o cña mïa xu©n nho nhá : nhá .ChuyÓn ý tù nhiªn sang bµy ? H×nh ¶nh th¬ nµo biÓu hiÖn tá nh÷ng suy ngÉm vµ t©m ®iÒu ®ã ? niÖm cña nhµ th¬ tríc mïa xu©n ®Êt níc . ®Êt níc ®· Häc sinh ®äc phÇn cßn l¹i . " §Êt níc nh v× sao " -> mét t¬ng lai s¸ng ngêi ®Ñp ®Ï . => 2 lùc lîng chÝnh cña ®Êt níc . ¶nh ®ã ? C¸ch cÊu tø lÆp + Lµm mét nhµnh hoa . t¸c mõng . . .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n lao ®éng .Léc non g¾n víi hä -> hay chÝnh hä ®em mïa xu©n ®Õn mäi n¬i trªn ®Êt níc . Gi¸o viªn b×nh .. " . . th¬ ? .. => VÎ ®Ñp . hoa l¸ to¶ h¬ng s¾c V× sao t¸c gi¶ ®Æt tªn cho bµi cho ®êi . ? 2 .Søc sèng mïa xu©n thÓ hiÖn Gi¸o viªn b×nh .. trong nhÞp ®iÖu hèi h¶ . søc sèng cña mïa xu©n thiªn nhiªn . phÊn khëi . yªu cuéc sèng tha vÒ c¸ch chuyÓn ®æi m¹ch th¬ thiÕt .

®Êt níc . níc . NghÖ thuËt .ViÕt lêi b×nh cho mét khæ th¬ mµ em thÝch . Nh÷ng hiÕn d©ng . . tù nhiªn Häc sinh ®äc to ghi nhí . ..Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n nhÑ .nay . Gi¸o viªn liªn hÖ . . tha gîi c¶m cña bµi th¬ ? . Mçi ngêi ph¶i mang ®Õn ( mét vÎ ®Ñp b×nh dÞ . em thÝch .H×nh ¶nh gi¶n dÞ . . b×nh dÞ . . h·y b×nh khæ th¬ . víi nh÷ng h×nh ¶nh kh¸i qu¸t ? H·y ®äc mét khæ th¬ mµ giµu ý nghÜa biÓu tîng .ThÓ th¬ 5 ch÷ . ? Nªu nh÷ng nÐt ®Æc s¾c nghÖ thuËt trong viÖc t¹o ra nh¹c ®iÖu trong s¸ng . mét lêi tæng kÕt cña nhµ th¬ c¸i phÇn tinh tuý cña m×nh dï vÒ cuéc ®êi m×nh . thÓ hiÖn ®iÒu t©m niÖm cña t¸c gi¶ mét c¸ch ch©n thµnh .ghi nhí : SGK . Néi dung .. thiÕt 1 .Häc thuéc lßng bµi th¬ . 20 tuæi ®i theo c¸ch hoµ nhËp . lµ ®Ó lµm mét m¹ng phôc vô tËn tuþ cho ®Êt nèt trÇm " xao xuyÕn " . con ngêi Êy vÉn íc nguyÖn ch©n thµnh ®îc gãp mïa xu©n nho nhá cña m×nh vµo mïa xu©n lín cña cuéc ®êi . Ho¹t ®éng 5 : Híng dÉn häc ë nhµ . thÓ hiÖn ) cho Gi¸o viªn : Khæ th¬ gièng nh cuéc ®êi chung mét nÐt riªng . c¸ch ng¾t nhÞp ®a d¹ng . Êy ? 2 .LuyÖn tËp . linh ho¹t -> t¹o nªn nÐt n¸o nøc.mét cuéc nhá bÐ . khiªm nhêng .VÇn tr¾c ®îc sö dông ë cuèi mçi khæ -> t¹o nªn ©m vang rén r· nh thÓ nhÞp ph¸ch tiÒn . x«n xao cña c¶nh vËt khi xu©n vÒ . . gãp vµo cuéc ®êi ®êi ®· cèng hiÕn trän ®êi cho chung . tha thiÕt . Ho¹t ®éng 4 : Híng dÉn tæng kÕt .T×m hiÓu h×nh ¶nh mïa xu©n trong th¬ xa ..Lµn ®iÖu d©n ca Mi rung . Cho ®Õn khi cuéc ®êi s¾p t¾t . khiªm nhêng .

. ViÕng L¨ng B¸c ViÔn Ph¬ng . B . 1 . . nhiÒu h×nh ¶nh Èn dô cã gi¸ trÞ . nhá " cña Thanh H¶i vµ ph©n tÝch mét h×nh ¶nh th¬ em thÝch nhÊt . ? Nªu kh¸i qu¸t vÒ t¸c gi¶ ? Gi¸o viªn bæ sung . tÊm lßng tha thiÕt thµnh kÝnh . sóc tÝch vµ gîi c¶m . ? M¹ch c¶m xóc cña nhµ th¬ biÓu hiÖn nh thÕ nµo ? ( xóc ®éng ) . TiÕt 117 . võa tù hµo võa ®au xãt cña t¸c gi¶ tõ miÒn Nam míi ®îc gi¶i phãng ra viÕng l¨ng B¸c . * Chó thÝch : SGK . giµu c¶m xóc mµ l¾ng ®äng . ®µi cã ghi bµi h¸t ..C¶m nhËn ®îc niÒm xóc ®éng thiªng liªng . 2 . * §äc . T¸c gi¶ : . ? Giäng ®iÖu bµi th¬ cã g× I .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n . .ThÊy ®îc nh÷ng ®Æc ®iÓm nghÖ thuËt cña bµi th¬ : giäng ®iÖu trang träng vµ tha thiÕt phï hîp víi t©m tr¹ng vµ c¶m xóc . T×m hiÓu chung .HiÓu ®îc ý nghÜa cèng hiÕn cña b¶n th©n cho ®Êt níc . + B¨ng .. . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: * KiÓm tra bµi cò : §äc thuéc bµi " Mïa . C .Nhµ th¬ miÒn Nam . * Giíi thiÖu : Më b¨ng tiÕng bµi h¸t " ViÕng l¨ng B¸c " D©n HuyÒn phæ nh¹c -> Gi¸o viªn nãi lêi dÉn ng¾n gän .RÌn kÜ n¨ng c¶m thô ph©n tÝch th¬ .. ? Hoµn c¶nh ra ®êi cña t¸c phÈm cã g× ®¸ng chó ý ? Häc sinh ®äc . Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn t×m hiÓu t¸c gi¶ . t¸c phÈm . Lêi th¬ dung dÞ mµ c« ®óc . Häc sinh ®äc chó thÝch . Môc tiªu cÇn ®¹t : Gióp häc sinh : . A . .Lµ mét bµi th¬ c¶m ®éng vÒ ®Ò tµi B¸c Hå . §å dïng: + Tranh minh ho¹ l¨ng B¸c . T¸c phÈm : .Båi dìng T2 tù hµo vµ lßng kÝnh träng B¸c Hå .

§×nh Thi . II . " b¶y m¬i chÝn C¸ch t¶ tre cña B¸c cã ®iÒu mïa xu©n " => Èn dô s¸ng t¹o g× ®¸ng chó ý ? thÓ hiÖn lßng thµnh kÝnh cña t¸c gi¶ vµ nh©n d©n thËt gi¶n ? Ngoµi h×nh ¶nh hµng tre . . tha thiÕt . ®au xãt lÉn tù hµo ) . xanh mµu Viªn . võa thÓ hiÖn sù t«n kÝnh cña nh©n d©n .H×nh ¶nh B¸c n»m trong l¨ng .H×nh ¶nh " mÆt trêi " trong ¶nh ®ã ? l¨ng chØ B¸c Hå -> Èn dô : võa nãi sù vÜ ®¹i cña B¸c . dÞ tinh tÕ ." Con ë miÒn Nam " => nçi ? C¶m xóc cña nhµ th¬ ®îc kh¸t khao cña con gÆp B¸c vµ thÓ hiÖn trong c¸ch xng h« nh næi nhí nhung cña con ®Õn " thÕ nµo ? th¨m " cha nh ®îc gÆp B¸c -> ? C¸ch xng h« nh vËy víi B¸c cã mét tÊm lßng thµnh kÝnh . l¨ng B¸c . ? Ên tîng ®Çu tiªn vÒ l¨ng B¸c . C¶nh ®îc miªu t¶ tõ ? Bè côc cña bµi th¬ ? xa ®Õn gÇn . s©u l¾ng .§äc => Theo dßng t©m tr¹ng cña chËm . H×nh ¶nh l¨ng B¸c qua Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn c¶m xóc cña nhµ th¬ . C¶m xóc cña t¸c gi¶ vÒ ®iÒu g× ? B¸c Hå . kiªn cêng. NÐt míi trong lêi bµy tá c¶m xóc lµ g×? . Häc sinh ®äc l¹i hai khæ th¬ ®Çu . bÊt khuÊt .B¸c -> thÓ hiÖn sù gÇn gòi . Ph©n tÝch . .Xng h« : Con .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ®¸ng lu ý ? ( Nghiªm trang . tha thiÕt . NguyÔn ®Êt níc . ph¶i lµ míi mÎ kh«ng ? thiªng liªng . cña nhµ th¬ víi B¸c . Tè H÷u .Gi¸o viªn b×nh më réng . . kÝnh träng . 1 . th©n th¬ng . ViÖt nam quanh B¸c . míi ë ®iÓm nµo ? hiªn ngang võa gÇn gòi th©n ? T¹i sao t¸c gi¶ l¹i kh«ng dïng thuéc võa cã søc kh¸i qu¸t : lµ tõ " th¨m " mµ l¹i dïng tõ " biÓu tîng con ngêi d©n téc viÕng " . * Bè côc : 4 khæ . t¸c gi¶ cßn c¶m nhËn ®îc 2 . mªnh m«ng . theo bíc ch©n viÕng Häc sinh ®äc l¹i bµi .H×nh ¶nh hµng tre : dµi th¬ kh¸c xng con : ChÕ Lan réng . t¸c gi¶ .Trµng hao" . ph©n tÝch .Dßng ngêi quanh l¨ng : " lµ nh÷ng hµng tre ngoµi l¨ng . ? Ph©n tÝch nh÷ng h×nh .

lµm c©y tre hiÖn trong ®o¹n cuèi nh thÕ trung hiÕu canh cho B¸c ngµy nµo ? ®ªm . thùc lµ B¸c ®· ra ®i .. §äc thuéc mét ®o¹n th¬ mµ em thÝch? Nªu lÝ do ? . tim " => t¸c gi¶ bµy vÉn cßn sèng m·i . C¶m xóc 3 . Dï thÕ nµo tá lßng ngîi ca kÝnh yªu vµ sù ®i ch¨ng n÷a t¸c gi¶ vÉn c¶m bÊt tö c¶u B¸c . ? Nªu nh÷ng nÐt ®Æc s¾c 3 . => Lßng thµnh kÝnh thiªng ? ¦íc muèn ho¸ th©n cña nhµ liªng cña mét con ngêi Nam th¬ thÓ hiÖn t×nh c¶m g× bé . sù yªn tÜnh trang nghiªm t¸c gi¶ nãi ®Õn trong bµi vµ ¸nh s¸ng dÞu nhÑ . T©m tr¹ng khi rêi xa Êy ®îc t¸c gi¶ diÔn t¶ ë c©u l¨ng .....C¶m xóc ®au xãt ®îc béc lé ? H×nh ¶nh B¸c n»m trong trùc tiÕp " Mµ sao nghe l¨ng .. NghÖ thuËt : Sö dông linh ho¹t c¸c biÖn ph¸p tu tõ .. 1 . LuyÖn tËp : nghÖ thuËt ? a. ho¸ th©n vµo thiªn nghÜ g× ? nhiªn ®Êt níc . trong th«ng qua nh÷ng h×nh ¶nh trÎo ë kh«ng gian trong l¨ng . ? T©m tr¹ng cña t¸c gi¶ thÓ h¬ng th¬m . 2 . tæng kÕt . c©y tre => d©ng tiÕng h¸t ....H×nh ¶nh Èn dô " trêi xanh lµ ? H×nh ¶nh " B¸c n»m . m·i m·i" -> kh¼ng ®Þnh sù trdÞu hiÒn " gîi cho em suy êng tån .luyÖn tËp . nh trêi xanh cßn m·i .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ®îc diÔn t¶ tinh tÕ vµ chÝnh ? Theo em h×nh ¶nh B¸c ®îc x¸c ... th¬ nµo ? gîi nghÜ t©m hån ®Ñp trong ? Em c¶m nhËn ®îc t×nh c¶m s¸ng nµy vµ nh÷ng vÇn th¬ cña t¸c gi¶ víi B¸c nh thÕ nµo tr¨ng cña Ngêi ..T©m tr¹ng lu luyÕn muèn ®îc ë m·i bªn Ngêi -> Nhµ th¬ muèn ho¸ th©n : + Lµm con chim + b«ng hoa + Häc sinh ®äc ®o¹n cuèi . giäng ®iÖu trang nghiªm . thiªng liªng . th¬ nµo ? . Tæng kÕt .luyÖn tËp .. qua nh÷ng h×nh ¶nh ®ã ? . Néi dung : T×nh c¶m Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn ch©n thµnh . .. nhng trong ©m hëng B¸c nhãi .. thµnh kÝnh ®èi víi B¸c .. nh÷ng ®au thÊy mét næi ®au khi hiÖn xãt tríc hiÖn B¸c ra ®i . cña nhµ th¬ víi B¸c ? III ..

T×m hiÓu bµi nghÞ luËn nghÞ luËn vÒ t¸c phÈm vÒ t¸c phÈm truyÖn ( ®o¹n truyÖn ( ®o¹n trÝch ) . Ho¹t ®éng 4 : Híng dÉn häc ë nhµ : . . ®¸ng yªu cña anh thanh niªn lµm c«ng t¸c khÝ tîng kiªm . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : * KiÓm tra bµi cò : Nh¾c l¹i yªu cÇu c¸c bíc lµm bµi v¨n nghÞ luËn vÒ vÊn ®Ò t tëng ®¹o lÝ . .Suy nghÜ vÒ t×nh c¶m cña em víi B¸c qua bµi th¬ . trÝch ) . B . ®øc tÝnh tèt v¨n lµ g× ? ®Ñp .Häc thuéc lßng bµi th¬ . §å dïng : §äc c¸c tµi liÖu cã liªn quan . biÕt c¸ch lµm v¨n ®óng víi c¸c yªu cÇu Êy . C . H×nh ¶nh hµng tre lÆp l¹i ë ? Gi¸o viªn giao bµi tËp cho hai cuèi bµi th¬ cã ý nghÜa g× ? ®èi tîng : häc trung b×nh vµ ( Lßng trung hiÕu cña ngêi häc giái ? ViÖt Nam víi B¸c ) -> lµm ®Ëm nÐt h×nh ¶nh . b. . .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n Häc sinh ®äc ghi nhí SGK . TiÕt 118 : NghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn ( hoÆc ®o¹n trÝch ) ( NghÞ luËn vÒ nh©n vËt v¨n häc ) A . * Gi¸o viªn vµo bµi míi : Ho¹t ®éng 1 : T×m hiÓu bµi I .HiÓu râ yªu cÇu ®èi víi bµi v¨n nghÞ luËn vÒ nh©n vËt v¨n häc . g©y Ên tîng s©u s¾c cho bµi th¬ vµ dßng c¶m xóc ®îc trän vÑn thÓ hiÖn sù ph¸t triÓn cña m¹ch c¶m xóc trong th¬ .So¹n bµi tiÕp theo .VÊn ®Ò nghÞ luËn : Nh÷ng ? VÊn ®Ò nghÞ luËn cña bµi phÈm chÊt .RÌn kÜ n¨ng lµm v¨n nghÞ luËn vÒ nh©n vËt v¨n häc . * V¨n b¶n mÉu : 2 häc sinh ®äc v¨n b¶n mÉu ë SGK . Môc tiªu bµi häc : Gióp häc sinh : .

. .. + Bµi viÕt cã sù m¹ch l¹c : nªu vÊn ®Ò nghÞ luËn -> tr×nh bµy hÖ thèng luËn ®iÓm ...... nhÊt qu¸n råi kh¸i qu¸t .. rµnh m¹ch . lèi sèng .HÖ thèng luËn ®iÓm : 1 . . tin yªu -> cuèi ®o¹n . phï hîp . luËn cø râ rµng . khã phai ®iÓm nµo ? mê " ? T×m nh÷ng c©u nªu lªn 2 ... ngêi viÕt ®· lËp luËn + chøng minh vÎ ®Ñp cña anh nh thÕ nµo ? thanh niªn . + C©u 1 ë ®o¹n 4 : C«ng viÖc . cña m×nh .. . chu ®¸o " . 3 .. C©u c« ®óc luËn ®iÓm : Cuéc sèng . n©ng cao vÊn ®Ò nghÞ luËn .....nh©n vËt chÝnh trong " LÆng lÏ Sa Pa " cña NguyÔn Thµnh Long ... C¸c c©u nªu luËn ®iÓm : hoÆc c« ®óc luËn ®iÓm cña + C©u 1 ë ®Çu ®o¹n 2 : Tríc v¨n b¶n ? ( ho¹t ®éng theo tiªn .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n vËt lÝ ®Þa cÇu . + VÎ ®Ñp . luËn ®iÓm râ rµng ? NhËn xÐt vÒ c¸c h×nh thøc .. nhãm ) + C©u 2 ë ®o¹n 3 : " Nhng anh .. C¸c c©u nªu vÊn ®Ò ? Ngêi viÕt ®· triÓn khai vÊn nghÞ luËn : ®Ò nghÞ luËn qua nh÷ng luËn " Dï ®îc miªu t¶ . + LuËn cø ..Nhan ®Ò : ? H·y ®Æt mét nhan ®Ò thÝch + H×nh ¶nh anh thanh niªn hîp cho v¨n b¶n ? ( c¸c nhãm lµm c«ng t¸c khÝ tîng kiªm vËt ho¹t ®éng ) lÝ ®Þa cÇu trong " LÆng lÏ Sa Pa" cña NguyÔn Thµnh Long .C¸ch lËp luËn : ? §Ó kh¼ng ®Þnh c¸c luËn + Võa ph©n tÝch + gi¶i thÝch ®iÓm . luËn cø trong bµi BiÕt chän lùa nh÷ng chi tiÕt v¨n ? tiªu biÓu trong truyÖn ®Ó lµm dÉn chøng . ng¾n gän dÔ hiÓu ... khiªm tèn . t×nh ngêi trong " LÆng lÏ Sa Pa " cña NguyÔn Thµnh Long . ? Qua t×m hiÓu v¨n b¶n mÉu em h·y cho biÕt thÕ nµo lµ .. luËn ®iÓm ....

. . NhËn xÐt ®óng nh©n vËt .. Häc sinh ®äc ®o¹n v¨n ..ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo . TiÕt 119 . . .§Ó b¶o toµn nh©n c¸ch . Môc tiªu cÇn ®¹t : . . ý nghÜa nh©n vËt .. Híng dÉn 2 : Híng dÉn luyÖn tËp ... s©u s¾c . vÎ ®Ñp t©m hån cña L·o H¹c .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n nghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn ? * Ghi nhí : SGK . sèng nhôc .tiÕp . . ph¶i cã luËn cø . nhÊn m¹nh mét dùa vµo ®Æc ®iÓm tÝnh c¸ch sè ®iÓm trong ghi nhí . C¸ch lµm bµi nghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn ( HoÆc ®o¹n trÝch ) A .. nh©n vËt . LuyÖn tËp : * VÊn ®Ò nghÞ luËn : Sù lùa chän .N¾m l¹i yªu cÇu bµi nghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn . tõ ®Çu .. suy nghÜ lÇn lît tr¶ lêi c¸c c©u hái ë SGK ..BiÕt c¸ch viÕt bµi nghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn ( ®o¹n trÝch ) cho ®óng víi c¸c yªu cÇu cña kiÓu bµi . lêi v¨n chÝnh x¸c . luËn chøng . ..Lµm bµi tËp " NghÜ vÒ nh©n vËt «ng Hai trong truyÖn ng¾n Lµng cña Kim L©n " . * T¸c gi¶ ®· nªu ý kiÕn ®¸nh gi¸ vÒ L·o H¹c .C¸i chÕt cña L·o thÓ hiÖn mét t×nh phô tö thiªng liªng ... * Qua ®ã em hiÓu thªm vÒ L·o H¹c : HiÓu thªm vÎ ®Ñp bªn trong ....Nam Cao ®· g. c¸i chÕt . ®au ®ín vÎ ®Ñp cña L·o H¹c . .. II . .. ? Häc sinh ®äc to ghi nhí SGK . Gi¸o viªn lu ý .L·o ®· chän c¸i chÕt trong .. Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn häc ë nhµ .

RÌn luyÖn n¨ng lùc t duy tæng hîp vµ ph©n tÝch khi viÕt v¨n nghÞ luËn .RÌn luyÖn kÜ n¨ng thùc hµnh c¸c bíc khi lµm bµi nghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn ( hoÆc ®o¹n trÝch ) . + D¹ng ®Ò cã mÖnh lÖnh : ? C¸c tõ " suy nghÜ " vµ " ph©n tÝch " trong ®Ò cho ta biÕt gi÷a c¸c ®Ò bµi cã sù gièng nhau vµ kh¸c nhau nh thÕ nµo ? ? Qua ph©n tÝch c¸c ®Ò trªn em cã nhËn xÐt g× vÒ d¹ng ®Ò bµi nghÞ luËn vÒ mét t¸c phÈm truyÖn . B . ®o¹n trÝch M· Gi¸m Sinh mua KiÒu . nh©n vËt . C . .B¶ng phô . t×nh tiÕt ) ®Ó lËp luËn vµ sau ®ã nhËn xÐt ®¸nh gi¸ t¸c phÈm . . . c¸ch tæ chøc . . * NhËn xÐt : . T×m hiÓu ®Ò bµi nghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn .Kh¸c nhau : + Suy nghÜ : lµ xuÊt ph¸t tõ sù c¶m . Häc sinh ®äc ®Ò . ThiÕt kÕ ®å dïng : . sù viÖc . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : * KiÓm tra bµi cò : ThÕ nµo lµ nghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn ( ®o¹n trÝch ) . ? C¸c ®Ò bµi trªn ®· nªu nh÷ng vÊn ®Ò nghÞ luËn nµo vÒ t¸c phÈm truyÖn ? I . * Bµi míi : Ho¹t ®éng 1 : Gi¸o viªn treo b¶ng phô cã ghi c¸c ®Ò bµi ë SGK .Cã hai d¹ng ®Ò nghÞ luËn vÒ mét t¸c phÈm truyÖn . hiÓu cña m×nh ®Ó rót ra nhËn xÐt ®Ó ®¸nh gi¸ t¸c phÈm . + §Ò 2 : NghÞ luËn vÒ cèt truyÖn cña truyÖn ng¾n " Lµng " . triÓn khai c¸c luËn ®iÓm . + Ph©n tÝch : lµ xuÊt ph¸t tõ t¸c phÈm ( cèt truyÖn . + §Ò 4 : NghÞ luËn vÒ chñ ®Ò cña truyÖn ng¾n " ChiÕc lîc ngµ " . * VÝ dô : + §Ò 1.Gièng nhau : §Òu lµ kiÓu bµi nghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn ( ®o¹n trÝch ) . 3 : NghÞ luËn vÒ nh©n vËt trong t¸c phÈm : ChuyÖn ngêi con g¸i Nam X¬ng .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n . §o¹n v¨n cho häc sinh tham kh¶o .

.Yªu cÇu : NghÞ luËn vÒ nh©n ®iÓn h×nh ) cña nh©n vËt vËt trong t¸c phÈm .NÐt næi bËt ë «ng Hai : T×nh ? T×nh yªu Lµng . ? Nh÷ng chi tiÕt thÇn cña ngêi n«ng d©n trong nghÖ thuËt nµo chøng tá mét cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p ...§èi tîng nghÞ luËn cã thÓ lµ Gi¸o viªn chÐp ®Ò lªn b¶ng . C¸ch lµm bµi nghÞ luËn v¨n trªn . t¸c phÈm . lêi + §au ®ín . tù hµo . ? Qua ®ã em rót ra kÕt luËn + Ng«n ng÷ ®èi tho¹i . ( hay theo ph¹m vi vÊn ®Ò ë c¸c bµi ®äc .. cö chØ . 2 .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n Suy nghÜ ( vÒ nh©n vËt .C¸c biÓu hiÖn : yªu Lµng vµ lßng yªu níc Êy ? + Khoe lµng . ) . lµng theo giÆc .. t¸c phÈm . hiÓu t¸c phÈm truyÖn ë SGK ) .Ph¬ng ph¸p : XuÊt ph¸t tõ sù c¶m . ? H·y t×m hiÓu ®Ò cho ®Ò II . §Ò bµi : Suy nghÜ vÒ nh©n vËt «ng Hai trong truyÖn ng¾n " Lµng " cña Kim L©n . T×m ý : ..) . ? ý nghÜa cña t×nh c¶m míi + Khi nghe tin lµng ®îc c¶i mÎ Êy ? chÝnh th× «ng sung síng . ( VÒ t©m tr¹ng . t¸c phÈm . ? NÐt næi bËt ( phÈm chÊt . c¸ch sinh ®éng .. T×m hiÓu ®Ò .nÐt míi trong ®êi sèng tinh huèng nµo .. hiÓu cña b¶n th©n . t×nh ngêi trong " LÆng lÏ Sa Pa " cña NguyÔn Thµnh Long . thó vÞ t×nh . Ho¹t ®éng 2 : .. nh©n vËt . tñi hæ khi nghe tin nãi . kÕt bµi . vÒ t¸c phÈm truyÖn ( ®o¹n truyÖn ) .NghÖ thuËt x©y dùng nh©n vËt : Häc sinh ®äc kÜ tõng phÇn + Miªu t¶ hµnh ®éng nh©n më bµi .. ) . yªu níc cña yªu Lµng quyÖn víi lßng yªu níc «ng Hai ®îc béc lé trong t×nh . . vËt . «ng Hai lµ g× ? . lèi sèng . t tëng . chung vÒ dµn ý cho bµi v¨n + Ng«n ng÷ ®éc tho¹i . th©n bµi . + D¹ng ®Ò kh«ng kÌm mÖnh lÖnh : VD : VÎ ®Ñp . .. c¶m nhËn cña em ( vÒ nh©n vËt . 1 .

B . + Gi¶i quyÕt c¸i sèng vµ c¸i chÕt .. ChuÈn bÞ : §äc tµi liÖu cã liªn quan . Môc tiªu cÇn ®¹t : Gióp häc sinh : . A . ViÕt bµi ... .. tr×nh bµy trªn líp . ®o¹n v¨n më bµi ë SGK .ChuÈn bÞ bµi : LuyÖn tËp . Häc sinh lËp dµn ý chi tiÕt cho phÇn th©n bµi . LËp dµn ý : SGK . . Häc sinh ®äc to ghi nhí . Häc sinh nhËn xÐt .. Ho¹t ®éng 4 : Híng dÉn häc ë nhµ .. TiÕt 120 : LuyÖn tËp lµm v¨n nghÞ luËn vÒ mét t¸c phÈm truyÖn ( ®o¹n trÝch ) . Gi¸o viªn cho häc sinh ®äc néi dung vµ yªu cÇu luyÖn tËp theo ®Ò ë SGK . Sau ®ã viÕt 4. + VÎ ®Ñp t©m hån cña L·o H¹c ... . §äc vµ söa bµi viÕt . kÜ n¨ng viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn ( hoÆc ®o¹n trÝch ) .N¾m c¸ch lµm bµi nghÞ luËn vÒ nh©n vËt v¨n häc . Häc sinh ®äc .Gi¸o viªn ®äc ®o¹n më bµi mÉu cho häc sinh . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : * KiÓm tra bµi cò : . Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn luyÖn tËp . PhÇn kÕt bµi c¸ch tiÕn hµnh t¬ng tù . Gi¸o viªn lu ý cho häc sinh . tõng ®o¹n v¨n cho phÇn th©n bµi . . . thµnh th¹o thªm kÜ n¨ng t×m ý . lËp ý ..§Þnh híng viÕt phÇn th©n bµi : + Næi khæ cña ngêi n«ng d©n tríc c¸ch m¹ng . 5 . .Häc sinh lµm viÖc ®éc lËp ..Cñng cè tri thøc vÒ yªu cÇu . .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n nghÞ luËn vÒ mét t¸c phÈm ? 3 . C . v¨n häc . vÒ c¸ch lµm bµi nghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn ( ®o¹n trÝch ) ®· häc ë c¸c tiÕt tríc . quan s¸t c¸c -> Dµn ý : Nh SGK .Qua ho¹t ®éng luyÖn tËp cô thÓ mµ n¾m v÷ng .ViÕt phÇn kÕt bµi vÒ L·o H¹c ...

-> ¤ng l¹i ph¶i lªn ®êng ®Ó chiÕn ®Êu .. Häc sinh dùa vµo hÖ c©u hái gîi ý ë SGK ®Ó x©y dùng dµn ý chi tiÕt cho ®Ò v¨n . . .. ) .Ph¹m vi kiÕn thøc : TruyÖn ng¾n " ChiÕc lîc ngµ ". tæng kÕt . niÒm tin . .Yªu cÇu ®èi víi mét bµi nghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn ( ®o¹n trÝch ) .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n .ThÕ nµo lµ bµi nghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn ( ®o¹n trÝch ) ? . T×m hiÓu ®Ò . + Dï ®· l©u kh«ng gÆp nhau .Gi¸o viªn kiÓm tra phÇn chuÈn bÞ ë nhµ cña häc sinh . t×nh cha con lµ nguån ®éng viªn tiÕp thªm niÒm tin cho Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn lËp dµn ý . ®¸nh gi¸ .T×nh c¶m cha con «ng S¸u vµ bÐ Thu tr¶i qua nhiÒu chÞu ®ùng . + Sù mÊt m¸t t×nh c¶m Êy lµ do chiÕn tranh . + ë chiÕn khu niÒm th¬ng con .Gi¸o viªn chÐp ®Ò ë SGK lªn b¶ng . Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn t×m hiÓu ®Ò .. ( cã nhËn xÐt . II .Hoµn c¶nh chiÕn tranh . . .TÝnh chÊt cña ®Ò : NghÞ luËn vÒ mét ®o¹n trÝch t¸c phÈm truyÖn .. * LuyÖn tËp : .Néi dung : C¶m nhËn vÒ ®o¹n trÝch truyÖn ng¾n " ChiÕc Lîc Ngµ " cña NguyÔn Quang S¸ng . nhng khi cha trë vÒ Thu nhÊt ®Þnh kh«ng nhËn cha -> «ng S¸u rÊt buån . nghÞ lùc . LËp dµn ý : * Më bµi : Giíi thiÖu truyÖn ng¾n " ChiÕc lîc ngµ " víi nh÷ng nÐt næi bËt vÒ néi dung vµ nghÖ thuËt . * Th©n bµi : . «ng S¸u ®i chiÕn ®Êu xa nhµ nªn bÐ Thu hiÕm khi gÆp ®îc cha . . thö th¸ch . ? §Ò yªu cÇu nghÞ luËn vÒ vÊn ®Ò g× ? I .

¤ng kÜ s vên rau Sa Pa say sa víi c«ng viÖc ®Ó phôc vô nh©n d©n .B¸c l¸i xe vui tÝnh . + Chi tiÕt ®Æc s¾c . . §äc .ViÕt hoµn chØnh bµi v¨n theo dµn ý ë líp . c¶m ®éng cña «ng S¸u vµ bÐ Thu lµ nÐt Ên tîng næi bËt nhÊt cña truyÖn . söa lçi .T×nh c¶m cha con s©u s¾c . IV .. + BÐ Thu víi t×nh yªu cha -> tiÕp nèi con ®êng mµ cha ®· lùa chän . . thö th¸ch . . §Ò bµi : Suy nghÜ cña em vÒ thiªn nhiªn vµ con ngêi trong truyÖn ng¾n " LÆng lÏ Sa Pa " cña NguyÔn Thµnh Long . nhiÖt t×nh víi hµnh kh¸ch . ®Çy chÊt th¬ . * Néi dung : Suy nghÜ vÒ thiªn nhiªn vµ con ngêi trong truyÖn ng¾n " LÆng lÏ Sa Pa " . . ViÕt bµi : Häc sinh vÒ nhµ viÕt bµi theo dµn ý . + Ngêi kÓ chuyÖn . ..Mét sè nÐt tiªu biÓu vÒ nghÖ thuËt : + T×nh huèng Ðo le .Gi¸o viªn híng dÉn s¬ lîc vÒ néi dung ..Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n «ng S¸u . . * KÕt bµi : .C« kÜ s trÎ ®Çy kh¸t khao . say sa . cëi më . . Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn häc ë nhµ . 2 . .§ång chÝ c¸n bé nghiªn cøu sÐt lµm viÖc nhiÖt t×nh ..ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 6 ( ë nhµ ) . . Con ngêi ®¸ng yªu n¬i Sa Pa . * KiÓu bµi : NghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn . III .. * T×m ý : 1 .T×nh c¶m cha con biÓu hiÖn ë tõng nh©n vËt . . Thiªn nhiªn Sa Pa : mét bøc tranh thiªn nhiªn rÊt ®Ñp .

RÌn luyÖn n¨ng lùc c¶m thô th¬ ca . Sang thu H÷u ThØnh . Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn I .. Nh÷ng lêi nãi cña hä ph¶ ra mét ©m vang trong trÎo .. Kho¶nh kh¾c giao mua h¹ .. ë hä to¸t lªn vÎ ®Ñp cña nh©n c¸ch . h×nh khèi ... ( Liªn hÖ ) . t×m hiÓu chung .. t×nh ngêi . løa tuæi nhng hä l¹i to¶ ra mét h¬i Êm t×nh ngêi gi÷a mét n¬i mÞt mê s¬ng tuyÕt .. T×m hiÓu chung . .... suy nghÜ chung vÒ cuéc sèng ®Çy t©m huyÕt . giµu nhiÖt t×nh c¸ch m¹ng .. n¨m . yªu ®êi . mÕn kh¸ch .. giµu nghÞ lùc . Môc tiªu cÇn ®¹t : Gióp häc sinh : ...... Xu©n DiÖu . B .. * Giíi thiÖu bµi míi : Mïa thu lµ nguån c¶m høng bÊt tËn cña thi nh©n .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n . A . th¸ng .lµm c«ng t¸c khÝ tîng kiªm vËt lÝ ®Þa cÇu . T¸c gi¶ : .Tiªu biÓu nhÊt lµ anh thanh niªn . C .. míi mÎ vÒ thêi ®iÓm nªn th¬ nµy .Ph©n tÝch ®îc nh÷ng c¶m nhËn tinh tÕ cña nhµ th¬ H÷u ThØnh vÒ sù biÕn ®æi cña ®Êt trêi tõ cuèi h¹ sang thu .. ngät ngµo .... yªu cuéc sèng .thu ®· ®äng l¹i ë bao vÇn th¬ tõ cæ chÝ kim .... yªu nghÒ ... Bµi häc h«m nay ta sÏ cïng t×m hiÓu sù c¶m nhËn tinh tÕ cña H÷u ThØnh qua bµi th¬ " Sang thu " ... qua c¶m nhËn .. §å dïng : Nh÷ng c©u th¬ nãi vÒ mïa thu cña NguyÔn KhuyÕn .. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng trªn líp : * KiÓm tra bµi cò : §äc thuéc lßng bµi " ViÕng l¨ng B¸c " vµ nªu c¶m nhËn cña em sau khi häc xong bµi th¬ nµy . => TruyÖn lµ sù gÆp gì nh÷ng nh©n vËt kh¸c nhau vÒ nghÒ nghiÖp . nhµ th¬ H÷u ThØnh gãp mét c¸i nh×n ... => Mçi ngêi lµ mét bøc ch©n dung cã ®êng nÐt . Ngµy . Bµi th¬ miªu t¶ khung c¶nh vïng ®ång b»ng B¾c Bé khi thu võa chím ®Õn .. 1 .. TruyÖn cã nhiÒu yÕu tè th¬ .. TuÇn 25 : TiÕt 121 .... mét c¶m nhËn tinh tÕ ... T¸c gi¶ kÕt hîp kÓ chuyÖn víi miªu t¶ . Víi sang thu ...

Tªn thËt : NguyÔn H÷u t¸c gi¶ H÷u ThØnh . 1 .H×nh ¶nh : S¬ng chïng ch×nh qua ngâ -> nh©n ho¸ . * ThÓ th¬ : 5 ch÷ . Sù biÕn ®æi cña ®Êt trêi sang thu . Häc sinh ®äc thÇm bµi th¬ . gîi t¶ qua nh÷ng h×nh ¶nh . bÊt ngê .Bçng nhËn ra : sù ®ét ngét . Häc sinh nhËn xÐt c¸ch gieo vÇn? Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn ph©n tÝch v¨n b¶n . . 2 häc sinh ®äc . h×nh ¶nh nµo diÔn ®¹t sù chuyÓn mïa . . + Giã se . vÊn v¬ng tríc trêi ®Êt trong trÎo ®ang biÕn chuyÓn nhÑ nhµng . viÕt hay vÒ nh÷ng con ngêi . ? Nh÷ng tõ ng÷ . Ph©n tÝch . mïa thu .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ? Giíi thiÖu vµi nÐt chÝnh vÒ . trÇm l¾ng tho¸ng suy t . NhiÒu th kÝ Héi nhµ v¨n ViÖt nam . ? Sù biÕn ®æi trêi ®Êt sang thu b¾t ®Çu tõ ®©u . khoan thai . l¹nh ) . Gi¸o viªn gi¶i thÝch kh¸i qu¸t . + H¬ng æi . Gi¸o viªn ®äc mÉu . vÇn th¬ thu cña «ng mang c¶m xóc b©ng khu©ng . nhÞp chËm . kh« . Ph©n tÝch . H÷u ThØnh .Lµ mét trong nh÷ng s¸ng t¸c vÒ bèi c¶nh thêi gian . II .Tõ n¨m 2000 -> nay lµ Tæng ë n«ng th«n .H×nh ¶nh : II . cuéc sèng . => TÝn hiÖu cña sù chuyÓn mïa : mïa thu ®· vÒ mang theo h¬ng æi chÝn ph¶ vµo giã se ( nhÑ . Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn ph©n tÝch ? Häc sinh ®äc khæ 1 .VÜnh Phóc . Häc sinh gi¶i thÝch hai tõ ë chó thÝch SGK . ThØnh ( 1942 ) Quª ë Tam DGi¸o viªn lu ý : H÷u ThØnh lµ ¬ng . T¸c phÈm : s¸ng t¸c 1977 . hiÖn tîng g× ? * §äc : giäng nhÑ . 1 . + S¬ng . .nÐt ®Æc trng cña sø B¾c . nhµ th¬ viÕt nhiÒu . C¶m nhËn cña nhµ th¬ tríc sù biÕn ®æi cña ®Êt trêi sang thu : . 2 . kh«ng thµnh c«ng nhÊt cña nhµ th¬ gian mµ bµi th¬ miªu t¶ .

chím ®Õn rÊt nhÑ . => DÊu hiÖu chuyÓn mïa ..Tõ l¸y cã søc gîi t¶ . gîi c¶m : " Cã ®¸m . ®Òu hèi h¶ .... ... ? Gi¸ trÞ gîi c¶m cña c¸c chi . cao " nh NguyÔn .S¬ng ®Çu thu gi¨ng m¾c nhÑ nhµng chuyÓn ®éng chÇm chËm n¬i ®êng th«n ngâ xãm . dÒnh dµng .. yÓu ®iÖu cña t¶ sù biÕn ®æi ®Êt trêi sang nµg tiªn mïa thu . véi Gi¸o viªn b×nh : TÊt c¶ v¹n vËt v· .. thu : l¹i mét bÇu kh«ng gian Èm ít se -> H×nh ¶nh nh©n ho¸ bÊt l¹nh .. => C¶m nhËn tinh tÕ b»ng mét t©m hån nh¹y c¶m .. t¸c gi¶ th¶ hån vµo sù chuyÓn mïa ? Nh÷ng chuyÓn biÕn trong cña thiªn nhiªn . mét chót H÷u ThØnh c¶m nhËn b»ng b©ng khu©ng h¬n c¶ lµ niÒm nh÷ng rung ®éng tinh tÕ kÕt vui tríc t¹o vËt.... x«n xao khi thu vÒ .. dông ë ®©y ? H·y nªu gi¸ trÞ tiÕng sÊm .H×nh ¶nh th¬ : M©y mïa cña mïa hÌ nãng nùc . v¾t . thu ? ..H¬ng æi lan vµo kh«ng gian .. tinh tÕ råi nhêng l¹i cho thu ... tõ ng÷ diÔn ®¹t ®iÒu . chïng ch×nh . biÓu ®¹t cña c¸c tõ l¸y . chØ cßn h¹ . rÊt ªm . rÊt dÞu . H÷u ThØnh kh«ng t¶ trêi thu " xanh ng¾t ...Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n tõ l¸y gîi h×nh -> thÓ hiÖn sù ? C¶m xóc cña t¸c gi¶ khi miªu duyªn d¸ng . Mét tho¸ng rèi lßng ®Ó ngê . ? B×nh luËn h×nh ¶nh th¬ : . Thu võa hÊp dÉn .. Sù tinh tÕ trong c¶m hiÖn qua nh÷ng h×nh ¶nh nhËn cña nhµ th¬ vÒ giµu gi¸ trÞ biÓu c¶m ? nh÷ng biÕn chuyÓn trong ? Em h·y t×m nh÷ng h×nh kh«ng gian lóc sang thu : ¶nh . h×nh ¶nh ®ã ? thanh th¶n gîi lªn vÎ ªm dÞu cña bøc tranh thiªn nhiªn .. ngì ngµng .... hîp nhiÒu gi¸c quan vµ ®îc thÓ 2 .H×nh nh : thÓ hiÖn sù ng¹c nhiªn . ®Êt trêi : mét kh«ng gian lóc sang thu ®îc chót ngì ngµng .Dßng s«ng tr«i mét c¸ch tiÕt . sang thu " .C¸nh chim b¾t ®Çu véi v· ë t¶ c¶m gi¸c vµ tõ l¸y ®· ®îc sö buæi hoµng h«n . ®ã ? ph¶ vµo giã se . liªn tëng thó vÞ . Kh«ng cßn c¸i g× gay g¾t .. ®¸m m©y .. m¬ hå nh c¶ ®Êt trêi rïng m×nh thay ¸o míi . ? Mét lo¹t nh÷ng tõ ng÷ diÔn ...

.. C¸ch c¶m nhËn thËt ®éc ®¸o .. Khi trêi ®Êt chuyÓn m×nh sang thu .. SÊm : nh÷ng bÊt thêng cña cuéc ®êi . c©u ca dao thêng cña ngo¹i c¶nh cuéc ®êi cña nh÷ng nhµ th¬ kh¸c nãi . + NghÜa ®en : Mïa h¹ thêng cã nh÷ng c¬n ma rµo bÊt chît + sÊm bÊt ngê .. => C¸ch c¶m nhËn vµ miªu t¶ cña t¸c gi¶ : tinh tÕ . ®øng tuæi " -> võa mang nghÜa thùc . Trêng ..Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n KhuyÕn mµ chØ ®iÓm vµo bøc tranh thu mét chót m©y v¬ng l¹i cña mïa hÌ võa qua . cña x· héi trong cuéc sèng mçi ngêi .thu ? ? Em hiÓu nh thÕ nµo vÒ hai c©u th¬ cuèi bµi th¬ . + NghÜa bãng : H×nh ¶nh sÊm + hµng c©y ®øng tuæi lµ h×nh ¶nh Èn dô ." SÊm . H÷u ThØnh muèn c¶m nhËn vµ miªu t¶ thiªn nh¾n göi : khi con ngêi ®· nhiªn cña H÷u ThØnh . gi¸o viªn liªn hÖ h¬n tríc . tr¶i qua bao sãng giã ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch cuéc ®êi . Hµng c©y ®øng tuæi tîng trng cho nh÷ng con ngêi tõng tr¶i .. . ." VÉn cßn bao nhiªu n¾ng " C¸i n¾ng kh«ng cßn oi nång ? Theo em h×nh ¶nh . liÖt kª . Mét kho¶nh kh¾c giao mïa : §¸m m©y mïa h¹ dÞch chuyÓn dÇn vÒ mïa thu .. nh÷ng t¸c ®éng bÊt nh÷ng c©u th¬ .. võa mang ý nghÜa biÓu tîng . nh÷ng c¬n ma rµo mïa h¹ tha dÇn . riªng cña thêi ®iÓm giao mïa h¹ . vÒ sù chuyÓn mïa . c©u gay g¾t mµ ®ã lµ s¾c vµng th¬ nµo thÓ hiÖn râ mét nÐt nh¹t cña mïa thu . sÊm còng kh«ng cßn Çm Çm d÷ déi -> Hµng c©y ®øng tuæi kh«ng cßn giËt m×nh bëi tiÕng sÊm bÊt ngê n÷a . tõng tr¶i th× còng v÷ng vµng Häc sinh .. tinh tÕ .

t×nh yªu quª h¬ng s©u nÆng cïng niÒm tù hµo víi søc sèng m¹nh mÏ . C .So¹n bµi tiÕp theo .Häc thuéc lßng bµi th¬ . ( Gi¸o viªn gîi ý ) . 2 . nghÖ thuËt cña bµi th¬ . . bÒn bØ cña d©n téc m×nh qua lêi th¬ cña Y P¬ng . m¬ íc thÕ hÖ sau nèi tiÕp xøng ®¸ng .§äc thuéc lßng bµi th¬ " Sang thu " . . ph¸t huy truyÒn thèng cña tæ tiªn . giµu h×nh ¶nh cô thÓ . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : * KiÓm tra bµi cò : . B .C¶m nhËn ®îc t×nh c¶m th¾m thiÕt cña cha mÑ ®èi víi con c¸i .Bíc ®Çu hiÓu ®îc c¸ch diÔn t¶ ®éc ®¸o .Lµm bµi luyÖn tËp ë SGK .Båi dìng t©m hån yªu gia ®×nh . " Nãi .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n Ho¹t ®éng 3 : th«ng minh ®Ó lÝ gi¶i sù Häc sinh tæng kÕt néi dung vµ chuyÓn mïa cña thiªn nhiªn . tù hµo quª h¬ng . §å dïng : T×m c¸c c©u th¬ diÔn t¶ lèi nãi d©n téc . chuyÓn mïa . * Giíi thiÖu bµi : T×nh yªu th¬ng con c¸i . Ghi nhí : SGK . . Tæng kÕt . Häc sinh viÕt bµi v¨n ng¾n vÒ c¶m nhËn cña t¸c gi¶ khi III . quª h¬ng vèn lµ t×nh c¶m cao ®Ñp cña con ngêi ViÖt Nam ta suèt bao ®êi nay .luyÖn tËp . . ®Êt trêi . LuyÖn tËp Ho¹t ®éng 4 : Híng dÉn häc ë nhµ . Nªu c¶m nhËn cña em vÒ hai c©u cuèi . . 1 häc sinh ®äc to ghi nhí . Nãi víi con . A . d©n téc . Môc tiªu cÇn ®¹t : Gióp häc sinh : . * Rót kinh nghiÖm : TiÕt 122 . gîi c¶m cña th¬ ca miÒn nói . 1 . Y Ph¬ng .

T×nh yªu th¬ng cña cha ? 4 c©u th¬ ®Çu cho em c¶m mÑ . * Bµi th¬ lµ lêi ngêi cha nãi víi Häc sinh ®äc . Bè côc : 2 ®o¹n ? Nªu bè côc cña bµi th¬ ? . Ph©n tÝch : Häc sinh ®äc ®o¹n ®Çu . thiÕt tha nh lêi t©m t×nh thñ thØ ) ... ®Æc ®iÓm th¬ cña Y Ph¬ng ? I .Cßn l¹i : Lßng tù hµo vÒ søc sèng m¹nh mÏ . trªn ®êi : Con lín lªn trong t×nh yªu th¬ng . xóc ®éng vµ ch©n t×nh b»ng h×nh thøc ngêi cha nãi víi con t©m t×nh .. . con vÒ céi nguån . do ) . Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn t×m hiÓu t¸c gi¶ . Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn thiÕt tha mµ n©ng lªn lÏ sèng . Gi¸o viªn híng dÉn ®äc ( nhÑ nhµng . T¸c phÈm : ? Hoµn c¶nh ra ®êi cña t¸c TrÝch tõ : Th¬ ViÖt Nam 1945 phÈm ? 1985 . dÆn dß tr×u mÕn . t×m hiÓu chó ? NhËn xÐt thÓ th¬ ? ( Tù thÝch . tõ nh÷ng kØ niÖm gÇn gòi . T×m hiÓu chung .. §äc ... 2. ? Nªu nh÷ng nÐt kh¸i qu¸t vÒ t¸c gi¶ . t¸c phÈm . 1 . nµy ? -> Tõ t×nh c¶m gia ®×nh më réng ra t×nh c¶m quª h¬ng ..Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n víi con " cña Y Ph¬ng . 1 . . søc m¹nh ? Bµi th¬ viÕt vÒ ®iÒu g× ? quª h¬ng .lµ mét trong nh÷ng bµi th¬ híng vµo ®Ò tµi Êy víi c¸ch nãi riªng . sù ®ïm bäc cña quª h- .nhµ th¬ d©n téc Tµy . T¸c gi¶ : .§Æc ®iÓm th¬ : Ch©n thËt . m¹nh mÏ . ph©n tÝch .. vÒ truyÒn thèng cao ®Ñp cña quª h¬ng vµ niÒm mong íc con h·y kÕ tôc xøng ®¸ng truyÒn ? Em cã nhËn xÐt g× tõ bè côc thèng Êy . sù n©ng ®ì cña cha mÑ trong cuéc sèng lao ®éng nªn th¬ cña quª h¬ng . bÒn bØ .D©n téc Tµy ( Cao B»ng ) . ? Gi¸o viªn kiÓm tra viÖc nhí chó thÝch cña häc sinh ? 4 . Êm ¸p vµ tin cËy . 3 .Tõ ®Çu .. giµu h×nh ¶nh cña con ngêi MiÒn nói . trong s¸ng . II .

t×nh quª h¬ng . => Nh©n ho¸ -> thiªn nhiªn che chë nu«i dìng con ngêi c¶ vÒ t©m hån . . lèi sèng .. vui ? H·y ph©n tÝch h×nh ¶nh th¬ mõng ®ãn nhËn .H×nh ¶nh : §an lê . => Miªu t¶ cô thÓ . ªm ®Òm . bÒn bØ . -> Cuéc sèng lao ®éng cÇn cï . ®Ñp cña " ngêi ®ång m×nh " vµ m¬ íc cña ngêi cha vÒ ? Ngêi cha ®· nãi víi con vÒ con m×nh .§øc tÝnh cao ®Ñp cña ngêi ®ång m×nh ? ®ång : ? Trong c¸ch nãi Êy ngêi cha m×nh : muèn truyÒn cho ®øa con + VÊt v¶ mµ m¹nh mÏ .Ngêi ®ång m×nh : -> sù méc m¹c cña ngêi d©n téc Tµy .H×nh ¶nh : Ch©n bíc -> cha Ch©n bíc -> mÑ => Kh«ng khÝ gia ®×nh ®Çm Êm . t¬i vui . tiÕng cêi ®îc cha mÑ ch¨m chót . g¾n bã víi quª ? Gi¶i thÝch c¸c c©u th¬ h¬ng dÉu cßn cùc nhäc . .Tõng bíc ®i . ®Ó thÊy con ®îc trëng thµnh * Con lín kh«n . ®ãi " Sèng trªn . §êng . . * 4 c©u ®Çu : Con lín lªn trong t×nh yªu th¬ng . thiªn nhiªn th¬ méng . nghÜa nghÜa t×nh cña quª h¬ng . . n©ng ®ãn . Nh÷ng ®øc tÝnh cao l¹i .. -> T duy ®Æc trng cña ngêi miÒn nói . nãi lªn sù g¾n bã . kho¸ng t×nh c¶m g× víi quª h¬ng ? ®¹t . tiÕng nãi . trong thiªn nhiªn th¬ méng . tÊm lßng . quÊn quýt . quÊn quýt . Häc sinh ®äc ®o¹n th¬ cßn 2 . trëng thµnh trong cuéc sèng lao ®éng . V¸ch nhµ ken . .. trong cuéc sèng lao ®éng . nh÷ng ®øc tÝnh g× cña ngêi .H×nh ¶nh : Rõng cho hoa . mong chê cña cha mÑ . phong tôc " nghÌo . .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n nhËn ®îc ®iÒu g× ? ¬ng ®èi víi con .

). TiÕt 123 . ngêi cha vµo ngêi con .Tù hµo vÒ gia ®×nh . 1 . . Híng dÉn häc ë nhµ : Lµm bµi tËp ë SGK . NghÖ thuËt : Giäng tr×u ? Qua bµi th¬ em c¶m nhËn mÕn thiÕt tha . A . Tæng kÕt . V . biÕt chÊp nhËn vµ vît qua gian nan . Môc tiªu cÇn ®¹t : . .Tù tin ë b¶n th©n khi bíc vµo ®êi . ? §iÒu lín nhÊt ngêi cha muèn 2 . thiÕt tha vµ niÒm tin tëng cña ( H×nh ¶nh cô thÓ méc m¹c . cÇn cï .PhÐp lÆp tõ ng÷ " Ngêi ®ång m×nh " -> dÆn dß con : + Ph¶i cã t×nh nghÜa thuû chung víi quª h¬ng . Häc sinh ®äc to ghi nhí . giµu chÝ khÝ . thö th¸ch b»ng ý chÝ . gi¸o dôc con . NghÜa têng minh vµ hµm ý . cña ngêi cha dµnh cho con ? + Muèn con tù hµo víi truyÒn thèng quª h¬ng -> tù tin v÷ng Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn bíc trªn ®êng ®êi . quª h¬ng . niÒm tin ? NhËn xÐt g× vÒ t×nh c¶m cña m×nh . tæng kÕt . giµu chÊt th¬ III .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n + Méc m¹c . tr×u mÕn bµi .Lµ th¬ng yªu tha thiÕt vµ tin lµ g× ? tëng . c¸ch nãi dïng ®îc t×nh c¶m g× cña ngêi cha nhiÒu h×nh ¶nh d©n téc miÒn dnhf cho con ? nói . Néi dung : truyÒn cho con . nhÉn n¹i ®· lµm nªn quª h¬ng víi truyÒn thèng . phong tôc tËp qu¸n tèt ®Ñp . => Ngêi cha thÓ hiÖn t×nh ? NhËn xÐt vÒ nghÖ thuËt cña c¶m yªu th¬ng .Ph©n tÝch mét h×nh ¶nh th¬ g©y Ên tîng nhÊt trong em . cã søc kh¸i qu¸t . IV . LuyÖn tËp : . . niÒm tin .

. §ãng cöa l¹i th× tèi ..C©u nãi cña anh thanh niªn VD ë SGK .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n Gióp häc sinh bíc ®Çu ph©n biÖt ®îc têng minh vµ hµm ý trong c¸ch diÔn ®¹t . qu¸ . ChuÈn bÞ ®å dïng : B¶ng phô . ? C©u nãi thø hai cña anh . c¸c vÝ dô héi tho¹i cã hµm ý . ( Em nhËn ®îc ra néi dung g× trong hai c©u v¨n cña hai ®èi tîng ngoµi sù viÖc ph¶n ¸nh trong c©u ? ) * Bµi míi : Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn I . C . cã ý thøc sö dông c¸ch diÔn ®¹t ®Ó vËn dông trong cuéc sèng . ? H·y cho biÕt trong c©u in => Th«ng b¸o thªm : Nhµ ho¹ nghiªng ngoµi néi dung cho sÜ l·o thµnh cha kÞp uèng níc biÕt vÒ sù xuÊt ph¸t ë Lµo Cai chÌ . ? C©u in nghiªng cã trùc tiÕp nãi ra ý ®ã kh«ng ? NÕu kh«ng cã c©u in nghiªng ý ®ã cã ®îc truyÒn ®Õn ngêi nghe kh«ng ? ( Kh«ng ) . A . Ph©n biÖt nghÜa têng ph©n biÖt nghÜa têng minh vµ hµm ý . sím qu¸ hay cßn ý nghÜa g× kh¸c ? NÕu cã h·y diÔn ®¹t cô thÓ . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : * KiÓm tra bµi cò : Gi¸o viªn ®a vÝ dô ®o¹n héi tho¹i hai ngêi ngåi trong phßng . C©u 1 : Gi¸o viªn treo b¶ng phô cã ghi .C©u thø 2 cña anh thanh niªn thanh niªn cã Èn ý g× kh«ng ? kh«ng cã Èn ý g× . anh rÊt tiÕc . Cai ®i sím qu¸ " . v× ¬i . ? VËy phÇn th«ng b¸o võa t×m . B .. ? Häc sinh ®äc bµi tËp 2 . hµm ý vÒ thêi gian tr«i nhanh ? Häc sinh ®äc VD . Gi¸o viªn ghi l¹i " Tuæi giµ cÇn níc chÌ : ë Lµo c©u in nghiªng lªn b¶ng . RÐt qu¸ B . minh vµ hµm ý . * Bµi tËp 2 : ( LuyÖn tËp )... * VÝ dô : §o¹n v¨n trong " LÆng lÏ Sa Pa " . 5' " . muèn che dÊu t×nh c¶m cña m×nh . nhng anh ? Anh thanh niªn muèn nãi kh«ng muèn nãi th¼ng ®iÒu ®iÒu g× qua c©u " Trêi ®ã cã thÓ v× ng¹i ngïng .

C¬m chÝn råi -> ¤ng v« ¨n c¬m ®i ! Bµi 4 : . quay véi ®i -> c« g¸i cã ý ®Þnh ®Ó l¹i chiÕc kh¨n lµm kÜ vËt cho anh thanh niªn nhng anh thanh niªn l¹i tëng lµ c« bá quªn nªn gäi c« ®Ó tr¶ l¹i .C©u a : Nhµ ho¹ sÜ tÆc lìi Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn ®øng dËy .. LuyÖn tËp .... n¾ng gím .Hµ . Tõ gióp ta nhËn ra th¸i ®é ®ã Häc sinh ®äc vµ x¸c ®Þnh cña ho¹ sÜ " tÆc lìi " .. => Kh«ng ph¶i lµ c©u chøa hµm ý : + C©u 1 : lµ c©u nãi cña «ng Hai nh»m l·ng tr¸nh khái n¬i mäi ngêi bµn t¸n lµ «ng theo giÆc .C©u b : C« g¸i mÆt ®á ý...... Häc sinh ®äc to ghi nhí . C©u nµy kh«ng cã phÇn .. ®©y nµy " phÇn th«ng b¸o ®îc diÔn ®¹t cña anh thanh niªn diÔn ®¹t trùc tiÕp b»ng tõ ng÷ trong nghÜa têng minh ... ? VËy em hiÓu thÕ nµo lµ nghÜa têng minh ? 2 . Hµm ý : Lµ phÇn th«ng b¸o tuy kh«ng ®îc diÔn ®¹t trùc ? C¸ch diÔn ®¹t ®a thªm néi tiÕp b»ng tõ ng÷ trong c©u dung nh c©u in nghiªng ë bµi nhng cã thÓ suy ra tõ nh÷ng tËp 2 gäi lµ hµm ý cña c©u ®ã tõ ng÷ Êy .T«i thÊy ngêi ta ®ån . ( PhÇn th«ng b¸o nhiÒu h¬n -> Em hiÓu thÕ nµo lµ hµm ý ? nh÷ng g× ®îc nãi ra ) .. ? T×m c©u chøa hµm ý trong ®o¹n trÝch sau vµ cho biÕt néi dung cña hµm ý . ? Muèn t×m hµm ý trong mét c©u nãi cÇn x¸c ®Þnh ®iÒu g× ? ( Môc ®Ých nãi cña c©u ®ã ) ? Häc sinh ®äc bµi tËp 2 . NghÜa têng minh : Lµ c« cßn quªn . .. II . .. Bµi 1 : . öng .. luyªn tËp . hµm ý vµ c©u diÔn ®¹t hµm .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ra cã ph¶i lµ phÇn th«ng b¸o nhiÒu h¬n nh÷ng g× ®îc nãi ra kh«ng ? * KÕt luËn : ( ghi nhí SGK ) .. Häc sinh ®äc hai ®o¹n v¨n ë bµi 4 .. => C¸ch diÔn ®¹t nh c©u " å ! 1 . ? C©u chøa hµm ý ? V× sao ? gîi ý : + Hai c©u trªn lµ lêi cña ai ? Bµi 2 : C©u chøa hµm ý : ..... c©u . vÒ nµo .

VÒ ph¬ng diÖn héi tho¹i lêi nãi cña bµ Hai kh«ng thùc hiÖn ®îc lµ do bÞ ng¾t lêi -> Lêi nãi nµy còng kh«ng chøa hµm ý . ChuÈn bÞ ®å dïng : C. .N¾m néi dung bµi häc .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n + §ang nãi vÒ ®iÒu g× ? Môc th«ng b¸o thªm ngoµi tõ ng÷ ®Ých cña mçi ngêi ? => kh«ng ph¶i lµ c©u chøa + Môc ®Ých nãi ®ã cña «ng hµm ý .HiÓu râ c¸c yªu cÇu ®èi víi bµi v¨n nghÞ luËn vÒ mét ®o¹n th¬ . . néi dung cha nãi hÕt kh«ng gäi lµ hµm ý . bµi th¬ . Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn häc ë nhµ . Tuy nhiªn bµ cha kÞp th«ng b¸o th× «ng Hai ®· g¾t lªn .Nãi bÞ ng¾t lêi . hµm ý trong c©u . . Hai cã ®Ó mäi ngêi biÕt kh«ng + C©u 2 : Lµ c©u nãi cña bµ ? Hai muèn th«ng b¸o tin ®ån + Bµ Hai cã ®Þnh nãi ra ®iÒu vÒ chuyÖn lµng theo giÆc cho ®ã kh«ng . Môc tiªu cÇn ®¹t : Gióp häc sinh : . .Bíc ®Çu rÌn luyÖn kÜ n¨ng viÕt bµi nghÞ luËn vÒ mét ®o¹n th¬ . * Rót kinh nghiÖm : TiÕt 124 : NghÞ luËn vÒ mét ®o¹n th¬ . bµi th¬ .Su tÇm 3 vÝ dô cã hµm ý . A . T×m hiÓu bµi nghÞ luËn . chång nghe . c¾t lêi nãi cña bµ . * Lu ý : ? Qua viÖc gi¶i bµi tËp em rót . . bµi th¬ .ChuÈn bÞ bµi : NghÞ luËn vÒ mét ®o¹n th¬ .Hµm ý ph¶i ®îc ngêi nghe ra ®iÒu g× vÒ c¸ch nhËn biÕt nhËn thÊy . * Bµi míi : Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn t×m hiÓu bµi nghÞ luËn vÒ I . bµi th¬ . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : * KiÓm tra bµi cò : H×nh ¶nh th¬ g©y Ên tîng cho em nhÊt . B .

léc " gi¾t ®Çy trªn lng " ngêi ra trËn .. .KÕt bµi : Cßn l¹i .. trong tõng ®o¹n v¨n b¶n . ? NhËn xÐt vÒ c¸ch diÔn ®¹t . Bè côc : .. . a. tù hµo cña con ngêi ý thøc s©u s¾c vÒ gi¸ trÞ cuéc ®êi . ph©n tÝch . bµi th¬ .. + §ã lµ tiÕng chim chiÒn chiÖn l¶nh lãt vang trêi . t×nh c¶m thiÕt tha cña Thanh H¶i trong bµi th¬ " Mïa xu©n nho nhá " .Më bµi : Tõ ®Çu -> ®¸ng tr©n träng . tù tin . h×nh ¶nh th¬ ®Æc s¾c . ®Êt níc ..Tõ rung c¶m thiÕt tha tríc vÎ ®Ñp cña mïa xu©n quª h¬ng .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n mét ®o¹n th¬ . . vÒ mét ®o¹n th¬ . mïa xu©n . cho ®êi " ë SGK . .. bµi th¬ .H×nh ¶nh mïa xu©n mang nhiÒu tÇng nghÜa . + §ã lµ søc xu©n " ®i lªn phÝa tríc " cña ®Êt níc . ®îc d©ng hiÕn . c. ®ãn nhËn .. VÊn ®Ò nghÞ luËn : " Kh¸t Häc sinh suy nghÜ tr¶ lêi hÖ väng . Häc sinh ®äc v¨n b¶n mÉu " * V¨n b¶n mÉu : Kh¸t väng ..H×nh ¶nh mïa xu©n r¹o rùc cña thiªn nhiªn ®Êt níc trong c¶m xóc thiÕt tha . nhµ th¬ béc lé mét nguyÖn íc ch©n thµnh : + Kh¸t väng ®îc hoµ nhËp . hoµ nhËp .. b«ng hoa tÝm ..Th©n bµi : TiÕp theo . tr×u mÕn cña t¸c gi¶ -> Bao gåm c¸c luËn cø : + §ã lµ dßng s«ng xanh . cho ®êi " -> H×nh ¶nh mïa xu©n . C¸c luËn ®iÓm : . d©ng hiÕn thèng c©u hái ë SGK . b.. + Sù khiªm nhêng .. vÒ => Ngêi viÕt ®· chän läc vµ h¹nh phóc cña hiÕn d©ng vµ b×nh gi¶ng nh÷ng chi tiÕt .

Híng dÉn luyÖn tËp . kÕt . * Cã thÓ bæ sung c¸c luËn ®iÓm cho bµi th¬ : + Nh¹c ®iÖu cña bµi th¬ .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n -> Bè côc râ rµng . . cho häc sinh ®Ñp cña bµi th¬ . s©u l¾ng trong d©n ca xø HuÕ . Môc tiªu cÇn ®¹t : . ®o¹n th¬ . c¸i th¬ . bæ sung luËn ®iÓm cho bµi th¬ .Häc sinh lµm theo nhãm . NhËn xÐt c¸ch diÔn ®¹t : Ngêi viÕt ®· tr×nh bµy nh÷ng c¶m nghÜ . + Mïa xu©n cña giai ®iÖu ngät ngµo . bµy tá ý kiÕn tríc mét t¸c phÈm . bµi th¬ . Häc sinh ®äc yªu cÇu luyÖn tËp . . ®¸nh gi¸ .N¾m v÷ng yªu cÇu nghÞ luËn vÒ mét bµi th¬ . . . bµi th¬ . bµi th¬ . . m¹ch l¹c . ®äc ghi nhí SGK . t×nh tø . cã sù liªn kÕt . . d.BiÕt c¸ch viÕt bµi nghÞ luËn vÒ mét ®o¹n th¬ . bµi th¬ cho ®óng víi c¸c yªu cÇu cña bµi nghÞ luËn v¨n häc . tæng kÕt . . Gi¸o viªn nhËn xÐt . A . * Ghi nhí : SGk . C¸ch lµm bµi nghÞ luËn vÒ mét ®o¹n th¬ . c¸ch tæ chøc triÓn khai luËn ®iÓm . Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn häc ë nhµ . ®¸nh gi¸ cña Gi¸o viªn cho häc sinh tæng m×nh b»ng th¸i ®é tin yªu .Cã ý thøc thùc hiÖn lËp dµn ý .§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy . * Rót kinh nghiÖm : TiÕt 125 .ChuÈn bÞ bµi : C¸ch lµm bµi nghÞ luËn vÒ mét ®o¹n th¬ . + Bøc tranh mïa xu©n cña bµi th¬ . rót ra yªu cÇu cña mét b»ng t×nh c¶m thiÕt tha tr×u bµi nghÞ luËn vÒ mét ®o¹n mÕn -> chØ ra ®îc c¸i hay . Ho¹t ®éng 2 : II .RÌn kÜ n¨ng thùc hiÖn c¸c bíc khi lµm v¨n nghÞ luËn t¸c phÈm v¨n häc .

+ PhÇn cèt lâi nªu c¸c vÊn ®Ò nghÞ luËn.§èi tîng : + H×nh tîng th¬ . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : * KiÓm tra bµi cò : ? ThÕ nµo lµ bµi nghÞ luËn vÒ mét bµi th¬ . 1 . bµi th¬ . §Ò : Ph©n tÝch t×nh yªu quª h¬ng cña TÕ Hanh trong " Quª . c¶m nghÜ . c¶m nhËn . ? Yªu cÇu cña ®Ò ®îc thÓ hiÖn ë nh÷ng tõ ng÷ nµo ? ( Häc sinh x¸c ®Þnh . C . cña ngêi viÕt . + Suy nghÜ : nhËn ®Þnh . ph©n tÝch . ®o¹n th¬ .Yªu cÇu cô thÓ : + Ph©n tÝch : chñ yÕu vËn dông ph¬ng ph¸p ph©n tÝch . VÝ dô : LËp dµn ý cho ®Ò v¨n . Gi¸o viªn treo b¶ng phô cã ghi 8 ®Ò v¨n ë SGK . ? C¸c ®Ò cã cÊu t¹o nh thÕ nµo ? ? C¸c tõ trong ®Ò bµi nh ph©n tÝch c¶m nhËn . NhËn xÐt : . ChuÈn bÞ ®å dïng : B¶ng phô . + C¶ bµi th¬ . Gi¸o viªn g¹ch ch©n ) . bµi th¬.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n B . + NÕu kh«ng cã c©u lÖnh : ngêi viÕt bµy tá ý kiÕn cña m×nh vÒ vÊn ®Ò ®îc nªu ra trong bµi . c¶m thô cña ngêi viÕt . Häc sinh ®äc 8 ®Ò . + Mét ®o¹n th¬ . bµi th¬ . . . C¸ch lµm bµi nghÞ luËn vÒ mét ®o¹n th¬ . VÝ dô : SGK . * Gi¸o viªn chuyÓn tiÕp vµo bµi míi : Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn t×m hiÓu ®Ò v¨n nghÞ luËn vÒ mét ®o¹n th¬ . bµi th¬ .CÊu t¹o cña ®Ò : + PhÇn c©u lÖnh nªu yªu cÇu thùc hiÖn. II . 1 . ( trang 81 ) . . 2 . suy nghÜ . biÓu thÞ nh÷ng yªu cÇu g× ®èi víi bµi lµm ? Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn c¸ch lµm bµi nghÞ luËn vÒ ®o¹n th¬ . ? §èi tîng nghÞ luËn lµ g× ? I .Yªu cÇu : Ph©n tÝch . Häc sinh ®äc bµi v¨n viÕt vÒ quª h¬ng. §Ò bµi nghÞ luËn vÒ mét ®o¹n th¬ . + C¶m nhËn : Ên tîng .

lêi v¨n mît mµ . KÕt bµi : hay nhÊt . ? Më bµi t¸c gi¶ viÕt nh÷ng ý Giíi thiÖu t¸c phÈm . ®¸nh Gi¸o viªn tæng hîp ý kiÕn . ho¹ . §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t . kh¼ng + NhËn xÐt con ngêi : bøc tîng ®Þnh ý kiÕn vÒ t¸c phÈm : ®µi ngêi d©n chµi ®îc kh¾c TiÕng ca trong trÎo . b. quª h¬ng trong th¬ TÕ Hanh . ý kiÕn . thÓ hiÖn c¶m xóc cña viÕt .HÊp dÉn bëi : ngêi viÕt ®· biÕt chän nh÷ng h×nh ¶nh ( Häc sinh th¶o luËn . ®Æc s¾c cña bµi biÓu .. ph©n tÝch triÓn khai nh thÕ -> T×nh c¶m cña t¸c gi¶ thiªng nµo ? liªng tr×u mÕn . 2 . ? ChØ ra bè côc 3 phÇn cña bµi a.+ Bøc tîng mang h¬ng vÞ quª ¬ng . kh«ng ? T¹i sao ? .§©y lµ mét bµi v¨n hÊp dÉn . ra ý nghÜa cña bµi th¬ : båi ®¾p cho mçi ngêi ®äc t×nh yªu quª h¬ng th¾m thiÕt .. Th©n bµi : Kh¸i qu¸t l¹i vÊn ®Ò " TÕ Hanh ? C©u nµo lµ c©u luËn ®iÓm ®· cÊt tiÕng ca trong trÎo . gi¸ riªng . ? Mçi phÇn dÉn chøng ®îc + C¶m nhËn vÒ c¸nh buåm .. t¸c gi¶ ®· ph©n tÝch mÊy dÉn + H×nh ¶nh con thuyÒn .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n h¬ng " . s¸nh víi tríc . . ? Bµi v¨n cã søc thuyÕt phôc giµu søc thuyÕt phôc . T¸c dông : Thªm yªu quª h. trong bµi viÕt ë phÇn th©n bµi nång nµn vÒ lµng chµi " ... h¬ng. nµo thÓ hiÖn sù ®¸nh gi¸ cña + NhËn xÐt ©m ®iÖu th¬ so ngêi viÕt . bæ sung ).LuËn cø 1 : H×nh ¶nh ®oµn thuyÒn ra kh¬i trong kÝ øc ? §Ó triÓn khai phÇn th©n bµi thËt sinh ®éng .. tõ ng÷ . + NhËn xÐt c©u th¬ cuèi .. . cã nh÷ng c¶m thô . . ph¸t tiªu biÓu . chøng . c.LuËn cø 3 : H×nh ¶nh con ngBæ sung : êi víi nh÷ng c©u th¬ tinh tÕ . Rót . bµn luËn " g× ? Quª h¬ng " . NhËn xÐt : . th¬ . + NhËn xÐt lêi th¬ . Më bµi : C¶m xóc vÒ ®Ò tµi v¨n .LuËn cø 2 : C¶nh ån µo ®¸ng ? NhËn xÐt trong mçi c©u nªu yªu khi chµo ®ãn thµnh qu¶ luËn cø kh¸i qu¸t cã tõ ng÷ lao ®éng còng thËt vui t¬i .

Bµi häc : C¸ch lµm mét bµi nµy ? nghÞ luËn vÒ mét ®o¹n th¬ ..VÒ lêi v¨n : tù nhiªn . . giµu Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn c¶m xóc . C¸c ý kiÕn ®ã ph¶i ®îc ph©n tÝch . Gi¸o viªn chia häc sinh lµm theo nhãm .. c¶m thô t¸c phÈm v¨n häc tèt. viÕt ph¶i béc lé ý kiÕn riªng Gi¸o viªn lu ý phÇn nµy cho cña m×nh .. ®¸ng tin cËy . mçi nhãm lµm mét phÇn : Nhãm 1 : Më bµi + kÕt bµi .. . luyÔn tËp .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n nhËn xÐt nªu ra lµ x¸c ®¸ng . Ghi nhí : SGK . 4 . Nhãm 3 : LuËn ®iÓm 2 .§Ó lµm râ luËn ®iÓm : ngêi Häc sinh ®äc to ghi nhí . . lµm bµi nghÞ luËn v¨n häc 3 . ..Bµi viÕt cã sù liªn kÕt liÒn ? Rót ra bµi häc g× qua c¸ch m¹ch . . II .Bè côc : ®ñ 3 phÇn : Mçi phÇn ®¶m nhËn mét nhiÖm vô riªng ( nh SGK ) . Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh nªu yªu cÇu luyÖn tËp : LËp dµn ý ph©n tÝch bµi " Khóc h¸t ru . . bµi th¬ : . bµi th¬ . chøng minh b»ng c¸c luËn cø x¸c thùc . .Bµi viÕt ®· ph©n tÝch c¸c khÝa c¹nh cô thÓ trong bµi th¬ ®Ó chøng minh cho nhËn xÐt cña m×nh .C¸c luËn ®iÓm ®a ra ph¶i g¾n víi sù ®¸nh gi¸ c¸i hay . Nhãm 2 : LuËn ®iÓm 1 . c¸i ®Ñp cña ®o¹n th¬ .C¸c ý kiÕn . nhËn xÐt ®a ra trong bµi v¨n ph¶i cô thÓ . LuyÖn tËp . " cña NguyÔn Khoa §iÒm . chøng tá kh¶ n¨ng häc sinh ..

.T×m ý cho ®Ò v¨n : Ph©n tÝch khæ th¬ ®Çu trong bµi " Sang thu " cña H÷u ThØnh..Bµi th¬ lµ lêi ru tha thiÕt cña ngêi mÑ .. Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn häc ë nhµ . Môc tiªu cÇn ®¹t : Gióp häc sinh : ... 26 . ? Trong ch¬ng tr×nh ng÷ v¨n THCS em ®· ®îc häc nh÷ng v¨n b¶n nµo nãi vÒ t×nh mÑ con . .N¾m néi dung bµi häc . * KÕt bµi : Khóc ca ®îc mäi ngêi yªu mÕn bëi t×nh c¶m bao la cña ngêi mÑ víi con thËt xóc ®éng -> hiÓu thªm t×nh mÑ . * Gîi ý : * Më bµi : .. ..T×nh c¶m yªu th¬ng tr×u mÕn cña ngêi mÑ ®èi víi con . n¨m 200..C¶m nhËn ®îc ý nghÜa thiªng liªng cña t×nh mÉu tö . R... trong lêi kÓ cã xen ®èi tho¹i .. . TiÕt 126 : M©y vµ sãng A. . Ta Go ..Bµi h¸t " MÑ yªu con " cña nh¹c sÜ NguyÔn V¨n Tý lµ mét giai ®iÖu ®Ñp trong b¶n trêng ca bÊt tËn vÒ t×nh mÑ con . . c¸ch x©y dùng h×nh ¶nh thiªn nhiªn .ThÊy ®îc ®Æc s¾c nghÖ thuËt cña lèi th¬ v¨n xu«i .. båi dìng t×nh c¶m gia ®×nh . . * Th©n bµi : ..§äc c¸c tµi liÖu cã liªn quan .H×nh ¶nh ngêi mÑ trong c«ng viÖc . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : * Giíi thiÖu bµi : Gi¸o viªn më b¨ng cã ghi bµi h¸t vÒ t×nh mÑ con .. B . . .So¹n bµi : M©y vµ sãng . C .. h·y kÓ tªn c¸c v¨n b¶n ®ã ? ( Häc sinh tr¶ lêi ) .Giíi thiÖu thêi gian t¸c phÈm ra ®êi 1969 .RÌn kÜ n¨ng c¶m thô th¬ .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n Yªu cÇu triÓn khai c¸c ý theo tr×nh tù lËp luËn : nªu luËn ®iÓm -> dÉn chøng + lÝ lÏ ph©n tÝch -> kÕt luËn . ChuÈn bÞ ®å dïng : ..... th¸ng . Ngµy . TuÇn 26 : Bµi 25.Bµi h¸t " MÑ yªu con " cña nh¹c sÜ NguyÔn V¨n Tý .

ben ( 1913 ) . d©n chñ s©u s¾c . §ã lµ bµi " M©y vµ sãng " .Lµ nhµ th¬ hiÖn ®¹i lín nhÊt ? Tãm t¾t nh÷ng nÐt chÝnh cña Ên §é . 3 . Ho¹t ®éng 1 : Giíi thiÖu t¸c I . .§Ó l¹i mét gia tµi v¨n häc nghÖ thuËt ®å sé c¶ vÒ th¬ . nh¹c . t©m con th©n yªu . §äc : Häc sinh ®äc ph©n vai . t¸c phÈm . ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ bè . .go thÓ hiÖn tinh thÇn d©n téc . . Bè côc : . ®îc viÕt tõ lßng yªu con trÎ vµ c¶ Bµi th¬ lµ lêi em bÐ nãi víi mÑ næi ®au buån v× mÊt hai ®øa nh mét lêi thñ thØ . tinh thÇn nh©n v¨n cao ? Em biÕt g× vÒ bµi th¬ " c¶ vµ chÊt tr÷ t×nh triÕt lÝ M©y vµ sãng " cña Ta Go .§îc Ta Go dÞch ra tiÕng anh . h·y t×m vµ nªu néi dung tõng * Ph¬ng thøc biÓu ®¹t : tù sù phÇn . 2 . §¹i thi hµo Ta Go ( Ên §é ) còng cã mét bµi th¬ hay vÒ ®Ò tµi nµy . in trong tËp " Tr¨ng non " -> TËp th¬ lµ tÆng vËt v« gi¸ cña Ta Go dµnh cho tuæi th¬ .Víi tËp " Th¬ d©ng " «ng lµ nhµ v¨n ®Çu tiªn cña Ch©u ¸ ®îc nhËn gi¶i thëng v¨n häc N« . + biÓu c¶m .Th¬ Ta .ThuËt l¹i lêi em víi m©y . 1 . cã sù lÆp l¹i vÒ tõ ng÷ . t×nh . v¨n . T¸c phÈm : M©y vµ sãng . côc 2 phÇn nµy . tõng ®Õn ViÖt vÒ Ta Go ? Nam . ho¹ . -> NhËn xÐt : + Hai phÇn gièng nhau vÒ sè dßng th¬ . nång ®îm . 3 . T¸c gi¶ : .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n T×nh mÑ con lµ ®Ò tµi vÜnh cöu cña v¨n häc nghÖ thuËt . c¸ch x©y dùng .ThuËt l¹i lêi em víi sãng . . gi¶ . * ThÓ th¬ : tù do . cÊu tróc . ? X¸c ®Þnh thÓ th¬ ? Ph¬ng thøc biÓu ®¹t . ? Bµi th¬ cã bè côc 2 phÇn . T×m hiÓu chung .

thÕ nµo ? 2 .Em hái : V× muèn ®i nªn hái C©u hái cña em thÓ hiÖn ®êng -> ®Æc tÝnh t©m lÝ ®iÒu g× ? cña trÎ th¬ : ham ch¬i nhÊt lµ tríc c¶nh ®Ñp ®Çy quyÕn rò . ? .Em tõ chèi : Lµm sao t«i cã thÓ rêi mÑ mµ ®Õn ®îc -> ? Lóc ®Çu . em bÐ ®· cã th¸i ®é nh k× diÖu . ngay . mÑ ? ? Cuéc vui ch¬i cña m©y vµ ..Ca h¸t tõ b×nh minh ®Õn tèi .. Lêi nãi : phÇn . H×nh ¶nh em bÐ : H·y ®äc l¹i dßng thø 5 ë c¶ hai a. . Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn => §©y lµ th¬ v¨n xu«i ( lèi ph©n tÝch . . sãng ®îc em tëng tîng thÕ nµo . hÊp dÉn ®Çy vui nµy ? quyÕn rò ? Tríc sù hÊp dÉn cña m©y vµ -> TiÕng gäi cña mét thÕ giíi sãng . Nhng sau ®ã th× sao ? lêi mêi gäi hÊp dÉn cña m©y Gi¸o viªn : NÕu em tõ chèi vµ sãng .. ..Trß ch¬i cña em bÐ . th× sÏ thiÕu t×nh -> Søc nÝu gi÷ cña t×nh mÉu c¶m ch©n thùc v× trÎ em tö .Lêi mêi gäi cña ngêi sèng trªn m©y hoÆc sãng .Cho ®Õn lóc chiÒu tµ .Ch¬i víi vÇng tr¨ng b¹c . + Mçi phÇn cña lêi em bÐ ®Òu gièng nhau : . . Sù hÊp dÉn cña m©y vµ thö th¸ch nµo quyÕn rò em xa sãng .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n h×nh ¶nh kh«ng trïng lÆp .Ch¬i tõ khi thøc dËy . ®Ñp . II . ? X¸c ®Þnh vÞ trÝ dßng th¬ " Con hái " ë mçi phÇn .Lêi tõ chèi cña em bÐ .Ngao du n¬i nµy n¬i nä . ? C¶m nhËn cña em vÒ cuéc => Vui . th¬ hiÖn ®¹i ) . em bÐ hái ®êng T×nh yªu th¬ng mÑ ®· th¾ng ®i . . . Ph©n tÝch : ? Em bÐ ®· tëng tîng ra nh÷ng 1 . nµo ch¶ ham ch¬i nhng em ®· tõ chèi : V× t×nh yªu th¬ng mÑ ®· th¾ng lêi mêi gäi cña m©y vµ sãng -> Sù kh¾c phôc ham muèn v× .

mÑ lµ bÕn bê .. => Trß ch¬i hay . sãng .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n mét ®iÒu kh¸c cao c¶ b.C©u th¬ cuèi : t×nh mÉu tö ë kh¾p n¬i thiªng liªng . thó vÞ . ch¬i ®Çy thó vÞ kh¸c nhau nh . thiªng liªng . do chÝnh con ngêi . . => Em bÐ yªu mÑ thiÕt tha . -> th¬ méng + trÝ tëng tîng cña em bÐ cµng lung linh . «ng tiªn . cã sù kÕt hîp gi÷a thiªn nhiªn vµ t×nh mÉu tö thiªng liªng bÊt diÖt . Gi¸o viªn b×nh . 3 . ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ trß ch¬i cña em bÐ mµ em ®· s¸ng t¹o ra ? So s¸nh víi trß ch¬i cña m©y vµ sãng . tr¨ng .. l¨n m·i cïng tiÕng thÕ nµo ? cêi vì tan vµo lßng mÑ .M©y .. bÝ Èn do ai ban cho mµ ë ngay trªn trÇn thÕ .Con lµ sãng .sãng -> biÓu tîng vÒ con . .MÑ lµ tr¨ng .Con sÏ l¨n .. .M¸i nhµ lµ trêi xanh . nh©n v¨n s©u s¾c cña bµi . k× ¶o .. ngêi tiªn c¸ => sinh ®éng ch©n thùc . ®»m th¾m kh«ng muèn xa mÑ . NghÖ thuËt x©y dùng h×nh ¶nh thiªn nhiªn . Nhµ th¬ ®· ho¸ th©n b»ng em bÐ ®Ó ca ngîi t×nh mÉu tö thiªng liªng bÊt diÖt . bÊt diÖt . ? H·y chØ ra nh÷ng thµnh c«ng vÒ mÆt nghÖ thuËt cña bµi th¬ trong viÖc x©y dùng h×nh ¶nh thiªn nhiªn ? Gîi ý : ? + Nh÷ng h×nh ¶nh thiªn nhiªn nµo ®îc nh¾c ®Õn trong bµi ? ? + Nh÷ng h×nh ¶nh thiªn nhiªn Êy gîi cho em liªn tëng g× ? . . -> Th¬ Ta Go thêng ®Ëm ý nghÜa triÕt lÝ : h¹nh phóc kh«ng ph¶i lµ ®iÒu g× xa x«i . ? Em bÐ ®· tëng tîng ra trß .. ? Em h·y ph©n tÝch ý nghÜa cña c©u th¬ cuèi bµi : " Kh«ng ai biÕt . con ta " .. §ã lµ tÝnh . sù hoµ hîp t¹o dùng .M©y . T×nh yªu lµ céi nguån cña sù kÕt hîp gi÷a con ngêi víi thiªn nhiªn . -> Liªn tëng : Tiªn ®ång .nguån cña s¸ng t¹o .Con choµng tay lªn ngêi mÑ . . bÇu trêi .. bê biÓn . ? Qua trß ch¬i Êy em c¶m nhËn g× vÒ em bÐ . th¬ .Con lµ m©y .liªn hÖ . S¸ng t¹o trß ch¬i ..

tæng kÕt . x©y dùng h×nh ¶nh thiªn nhiªn giµu ý nghÜa tîng trng . Dïng biÖn ph¸p lÆp l¹i . Môc tiªu cÇn ®¹t : Gióp häc sinh : . .Tr¶ lêi c©u 6 . D . . -> Ca ngîi t×nh mÉu tö thiªng liªng . Ngîi ca t×nh mÉu tö thiªng liªng .N¾m néi dung bµi häc . * Gi¸o viªn cho häc sinh ®äc ghi nhí SGK . C. bÊt diÖt . Häc sinh lµm bµi tËp . . C¶ 3 ý trªn ®Òu ®óng . dïng phÐp lÆp cã sù biÕn ho¸ vµ ph¸t triÓn .TÊm lßng yªu th¬ng . B . Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn luyÖn tËp .ChuÈn bÞ bµi «n tËp th¬ . C. C©u 2 : §Æc s¾c nghÖ thuËt cña bµi th¬ . B .Tr¨ng . Lµ th¬ v¨n xu«i .Cñng cè nh÷ng tri thøc vÒ thÓ lo¹i th¬ tr÷ t×nh ®· h×nh thµnh qua qu¸ tr×nh häc c¸c t¸c phÈm th¬ trong ch¬ng tr×nh ng÷ v¨n 9 vµ c¸c líp díi . T×nh yªu thiÕt tha . . nhng cã sù biÕn ho¸ vµ ph¸t triÓn . .¤n tËp hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ c¸c t¸c phÈm th¬ hiÖn ®¹i ViÖt Nam häc trong ch¬ng tr×nh ng÷ v¨n líp 9 . A . * Rót kinh nghiÖm . ¤n tËp th¬ . A . trong ®ã lêi kÓ cã xen ®èi tho¹i . TiÕt 127 . bÊt diÖt .bê biÓn -> tîng trng h×nh ¶nh thiªn nhiªn Êy ? cho tÊm lßng dÞu hiÒn bao la cña mÑ . Lµ th¬ v¨n xu«i . C©u 1 : Dßng nµo sau ®©y thÓ hiÖn ®óng nhÊt néi dung c¶m xóc cña bµi th¬: A .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ? + Gi¸ trÞ cña viÖc sö dông . s©u nÆng cña ®øa con víi mÑ . x©y dùng nh÷ng h×nh ¶nh thiªn nhiªn giµu ý nghÜa tîng trng . dïng phÐp lÆp cã sù biÕn ho¸ vµ ph¸t triÓn . trong ®ã lêi kÓ cã xen ®èi tho¹i . tr©n träng cña t¸c gi¶ víi trÎ th¬ . Ho¹t ®éng 4 : Híng dÉn häc ë nhµ .

2 .Gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh «n tËp theo 6 c©u hái SGK . . . .Gi¸o viªn kiÓm tra kÕt qu¶ chuÈn bÞ bµi cña mét vµi häc sinh .T thÕ hiªn ngang . giµu søc biÓu c¶m . C . niÒm §Æc s¾c nghÖ thuËt . ChuÈn bÞ : .cïng chung c¶nh ngé .Gi¸o viªn nªu yªu cÇu tiÕt häc . .lÝ tëng chiÕn ®Êu cña nh÷ng ngêi lÝnh c¸ch m¹ng trong thêi k× ®Çu kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p -> T×nh ®ång chÝ t¹o nªn søc m¹nh vµ vÎ ®Ñp tinh thÇn cña ngêi lÝnh c¸ch m¹ng . .Bíc ®Çu h×nh thµnh hiÓu biÕt s¬ lîc vÒ ®Æc ®iÓm vµ thµnh tùu cña th¬ ViÖt Nam tõ sau c¸ch m¹ng th¸ng 8 n¨m 1945 . diÔn c¶m . ng«n ng÷ gi¶n dÞ .Ca ngîi t×nh ®ång chÝ . H×nh ¶nh nh÷ng chiÕc xe kh«ng . C©u 1 : LËp b¶ng hÖ thèng . . tinh thÇn chiÕn ®Êu b×nh tÜnh . Gi¸o viªn nªu c©u hái theo møc ®é ®iÓm .Häc sinh lªn quay vßng quay VH ®Ó chän sè ®iÓm . T T 1 .RÌn kÜ n¨ng ph©n tÝch th¬ .Gi¸o viªn kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh tríc ®ã mét tuÇn . Tªn bµi th¬ §ång chÝ N¨m s¸ng t¸c ChÝn 1948 h H÷u T¸c gi¶ Th Ó lo¹i Tù do §Æc s¾c néi dung t tëng .Häc sinh kh¸c nhËn xÐt .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n . . Bµi th¬ vÒ tiÓu Ph¹m 1961 TiÕn DuËt Tù do .Vßng quay v¨n häc . . .Tø th¬ ®éc ®¸o . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Ho¹t ®éng 1 : Tæ chøc kiÓm tra bµi cò . Ho¹t ®éng 2 : Néi dung vµ tiÕn tr×nh «n tËp .Gi¸o viªn cho häc sinh lÇn lît tr¶ lêi theo c¸c môc ë c¸c cét ®· híng dÉn . . c« ®äng . ch©n thùc .Chi tiÕt h×nh ¶nh. B .Gi¸o viªn kÕt luËn nh SGV .Häc sinh lËp b¶ng thèng kª vµ tr¶ lêi c©u hái nh SGK .

. Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh «n tËp cho ®Õn bµi th¬ M©y vµ Sãng ( nh SGV ) . ¸nh tr¨ng . Con cß . .1964 .Sau 1975 : ¸nh tr¨ng . thÓ hiÖn sù thèng nhÊt cña t×nh yªu con víi lßng yªu níc . ®Êt níc .. ? ChØ ra ®iÓm gièng nhau ? ..1964 : §oµn thuyÒn ®¸nh c¸ . => Ph¶n ¸nh t×nh c¶m t tëng cña con ngêi ( t×nh yªu quª h¬ng . . Bµi th¬ vÒ tiÓu ®éi xe kh«ng kÝnh . . t×nh c¶m g¾n bã bÒn chÆt nh t×nh mÑ con ... Sang thu .1954 : §ång chÝ .... * Bµi : M©y vµ sãng ho¸ th©n vµo lêi trß chuyÖn hån nhiªn .... BÕp löa .. kÝnh Trêng kÝnh .1945 . Mïa xu©n nho nhá . * Bµi : Khóc h¸t ru . C©u 3 : T×m hiÓu chñ ®Ò t×nh mÑ con trong mét sè bµi th¬ . ? KÓ tªn nh÷ng bµi th¬ ®· häc ë líp 9 cã chñ ®Ò vÒ t×nh mÑ con ? ( Con cß . .. ViÕng l¨ng B¸c . hoÆc ngêi con .. khoÎ kho¾n . M©y vµ sãng ) . Khóc h¸t ru . ? ChØ ra ®iÓm riªng biÖt ë mçi bµi th¬ trong c¸ch biÓu hiÖn t×nh mÑ con . thiªng liªng . * Bµi : Con cß khai th¸c vµ ph¸t triÓn tø th¬ tõ h×nh tîng con Cß trong ca dao h¸t ru ®Ó ca ngîi t×nh mÑ vµ ý nghÜa cña lêi h¸t ru . C©u 4 : H×nh ¶nh ngêi lÝnh vµ t×nh ®ång chÝ . g¾n bã víi c¸ch m¹ng vµ ý chÝ chiÕn ®Êu cña ngêi mÑ d©n téc Tµ «i trong hoµn c¶nh hÕt søc gian khæ ë chiÕn khu miÒn T©y Thõa Thiªn HuÕ trong thêi k× kh¸ng chiÕn chèng Mü . C©u 2 : S¾p xÕp c¸c bµi th¬ ViÖt Nam ®· häc theo giai ®o¹n lÞch sö : . Khóc h¸t ru . . bµ ch¸u ) .Dïng lêi ru cña ngêi mÑ . t×nh c¶m ®ång chÝ g¾n bã víi B¸c ..§Òu ca ngîi t×nh mÑ con ®»m th¾m .1954 .1975 : Bµi th¬ vÒ tiÓu ®éi xe kh«ng kÝnh .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n ®éi vui l¹c quan cña xe nh÷ng ngêi lÝnh l¸i kh«ng xe . ng©y th¬ cña em bÐ víi mÑ ®Ó thÓ hiÖn t×nh yªu mÑ th¾m thiÕt cña trÎ th¬ . ®ång ®éi trong 3 bµi th¬ : §ång chÝ .. giäng ®iÖu tù nhiªn . Nãi víi con ..

häc sinh kh¸c nhËn xÐt . tëng tîng bay bæng . Lêi t©m nguyÖn tríc lóc ®i xa . H×nh ¶nh ®Æc s¾c : ®oµn thuyÒn ®¸nh c¸ ra ®i .. 3 . H×nh ¶nh ®Æc s¾c : Con Cß .. Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn häc ë nhµ .. 2 . Bót ph¸p l·ng m¹n . t thÕ hiªn ngang tµng . gîi t¶ . Häc sinh ®äc phÇn chuÈn bÞ cña m×nh .. * Con Cß .Huy CËn . * Mïa xu©n nho nhá . ¸nh tr¨ng : T©m sù cña ngêi lÝnh sau chiÕn tranh . ¨n n¨n . Giäng th¬ t¬i vui .. lÝ tëng . ngêi lÝnh c¸ch m¹ng trong nh÷ng hoµn c¶nh kh¸c nhau . l·ng m¹n chÊt HuÕ ®Ëm ®µ . NguyÔn Du . .NguyÔn Du : Bót ph¸p gîi nghÜ .. ChÕ Lan Viªn . b×nh tÜnh .. dòng c¶m vît qua khã kh¨n .ChÝnh H÷u : Bót ph¸p hiÖn thùc . hµo hïng . .Gi¸o viªn tæng kÕt . * §iÓm riªng : 1 . cô thÓ .NhËn xÐt kÕt qu¶ giê häc . ý nghÜa kh¸i qu¸t . H×nh ¶nh ®Æc s¾c " §Çu sóng tr¨ng treo " . ©n hËn víi chÝnh m×nh . ®Êt níc . nhiÒu so s¸nh .. * §ång chÝ . * §oµn thuyÒn ®¸nh c¸ . víi ®ång ®éi .. nguy hiÓm v× sù nghiÖp gi¶i phãng MiÒn nam cña nh÷ng ngêi chiÕn sÜ l¸i xe Trêng S¬n .Thanh H¶i . §ã lµ bµi ca lao ®éng s«i næi . ®éc tho¹i . §ång chÝ : T×nh ®ång chÝ .... Lêi t×nh tù . * ¸nh tr¨ng . gi¶n dÞ . hiÖn ®¹i : ph¸t triÓn h×nh ¶nh con Cß trong ca dao vµ lêi h¸t ru . Tõ ®ã nh¾c nhë vÒ ®¹o lÝ t×nh nghÜa thuû chung . H×nh ¶nh ®Æc s¾c " Mïa xu©n nho nhá ". c¸nh Cß . H×nh ¶nh ®Æc s¾c : " ¸nh tr¨ng im ph¨ng ph¾c " . ®ång ®éi gÇn gòi .. sèng gi÷a thµnh phè trong hoµ b×nh : gîi l¹i nh÷ng kØ niÖm g¾n bã cña ngêi lÝnh víi thiªn nhiªn .. Bót ph¸p d©n téc . h×nh ¶nh ch©n thùc . liªn tëng . chän läc . ®¸nh c¶ .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n * §iÓm chung : §Òu viÕt vÒ vÎ ®Ñp tÝnh c¸ch vµ t©m hån cña anh bé ®éi cô Hå .. c« ®óc . ý chÝ kiªn cêng . phÊn chÊn . Bót ph¸p hiÖn thùc . C©u 5 : NhËn xÐt bót ph¸p cña Huy CËn . khoÎ kho¾n . Thanh H¶i qua c¸c bµi th¬ ®· häc . trë vÒ . .ChÕ Lan Viªn : " §ñ cho ta giËt m×nh " .gi¸o viªn kÕt luËn nh trªn . thiªng liªng cña nh÷ng ngêi lÝnh n«ng d©n nghÌo khæ trong nh÷ng n¨m ®Çu kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p cïng chung c¶nh ngé . Bµi th¬ vÒ tiÓu ®éi xe kh«ng kÝnh : TÝnh chÊt l¹c quan .

A . Cïng mét néi dung víi nghÜa têng minh . . Hµm ý mØa mai : + Nµng lµ tiÓu th danh gi¸ thÕ mµ còng ph¶i ®Õn ®©y .. C . Èn ®»ng sau nghÜa têng minh .TruyÖn KiÒu ) . 2. D . Bµi 4 : Trong lêi nãi h»ng ngµy : A . C .. Muèn ngêi nghe kh«ng hiÓu . TiÕt 128 . ( NguyÔn Du . Kh«ng biÕt nãi râ ý . Bµi 1 : X¸c ®Þnh hµm ý trong c©u in ®Ëm ë ®o¹n th¬ sau : " Tho¾t tr«ng . B. Môc tiªu cÇn ®¹t : . * Rót kinh nghiÖm : Thêi gian bè trÝ trong 1 tiÕt lµ qu¸ Ýt . C. NghÜa têng minh vµ nghÜa hµm ý . Bµi 2 : Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tríc c©u tr¶ lêi ®óng : A .. cã c©u kh«ng cã hµm ý .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n . tr¸i nhiÒu " . Tr¸i ngîc víi nghÜa têng minh . + §e do¹ trõng trÞ : Gieo giã ¾t sÏ gÆp b·o . Khi kh«ng muèn nãi th¼ng . D.C . TÊt c¶ c¸c c©u ®Òu cã hµm ý . TÊt c¶ ý A. ChuÈn bÞ : B¶ng phô . Bµi 3 : Dïng hµm ý khi nµo ? A . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc trªn líp : * KiÓm tra bµi cò : .RÌn kÜ n¨ng sö dông vµ gi¶i m· hµm ý trong giao tiÕp . B .. Kh«ng c©u nµo cã hµm ý .. Muèn chÊm døt cuéc ®èi tho¹i . B . Th«ng b¸o nhiÒu nghÜa h¬n nghÜa têng minh . B . C .Híng dÉn häc sinh tiÕp tôc «n tËp tèt chuÈn bÞ cho tiÕt kiÓm tra viÕt vÒ th¬ .. D . cói ®Çu tríc con hoa n« nµy sao .. Cã c©u cã .Khëi ®éng . §¸p ¸n : 1 . B . C.Cñng cè kh¸i niÖm vÒ nghÜa têng minh vµ hµm ý .

C©u 2 : Con sÏ ¨n . .líp nhËn xÐt . * Bµi míi : Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn x¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn sö dông I . Th«n ? V× sao chÞ DËu kh«ng nãi §oµi -> u ®· b¸n con cho cô th¼ng víi con mµ ph¶i dïng NghÞ Th«n §oµi => ChÞ DËu hµm ý ? kh«ng d¸m nãi th¼ng víi con v× chÞ qu¸ ®au lßng vµ còng lo con sÏ buån tñi .... * VÝ dô : §o¹n trÝch " T¾t ®Ìn ": Gi¸o viªn cho häc sinh ®äc ®o¹n trÝch SGK .. NghÞ -> ®iÒu ®au lßng . Häc sinh ®äc ghi nhí . ...gi¸o viªn kÕt luËn . §iÒu kiÖn sö dông hµm hµm ý . . chèt ..Chi tiÕt : " C¸i TÝ nghe trong c©u nãi cña mÑ ? V× nãi . ý.. nghÜa lµ hµm ý ®· sö dông thµnh c«ng . n÷a ? Nªu hµm ý cña nh÷ng c©u in th«i -> MÑ ph¶i b¸n con cho cô ®Ëm ..Ngêi nãi ( viÕt ) cã ý thøc ®a hµm ý vµo c©u nãi ( viÕt ) .. cho thÊy c¸i TÝ ®· hiÓu hµm ý .. ®Êy ? " -> Nã hiÓu sao TÝ l¹i cã thÓ hiÓu hµm ý hµm ý cña mÑ v× tríc ®ã nã Êy ? ®· biÕt bè mÑ ®Þnh b¸n nã ? Häc sinh th¶o luËn ..Ngêi nghe ( ®äc ) cã n¨ng lùc Gi¸o viªn lu ý cho häc sinh : gi¶i ®o¸n hµm ý ...Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n 3. cho NghÞ QuÕ vµ v× phÇn nµo hiÓu c¶nh ngé gia ®×nh . Së dÜ chÞ ph¶i nãi râ h¬n v× c¸i TÝ ®· kh«ng hiÓu ? Chi tiÕt nµo trong ®o¹n trÝch ®îc hµm ý ë c©u 1 . Hµm ý lµ nh÷ng ®iÒu ngêi nãi muèn ngêi nghe suy ra tõ c©u nãi cña m×nh ..A 4. Lµm cho ngêi nghe hiÓu ®îc hµm ý . ? Hµm ý trong c©u nãi nµo => Hµm ý trong c©u 2 râ h¬n cña chÞ DËu râ h¬n ? V× sao ? v× cã chi tiÕt cô NghÞ Th«n §oµi .C©u 1 : Con chØ . kiÖn : .. .ph¸t biÓu . ? Khi sö dông hµm ý cÇn tr¸nh ®iÒu g×? * Ghi nhí : Gi¸o viªn cho häc sinh chèt ghi §Ó sö dông hµm ý cÇn 2 ®iÒu nhí .C Häc sinh suy nghÜ .

.Hµm ý : Ch¾t giïm níc ®Ó c¬m khái nh·o . .. b ... Bµi 2 : ..Tr¸nh nãi nh÷ng c©u hµm ý thiÕu tÕ nhÞ . . Ngêi nghe : Ho¹n Th . .. Ngêi nghe hiÓu hµm ý : " ThËt lµ cµng giµu cã . xuèng ghÕ ". Bµi 3 : 2 nhãm lªn tr×nh bµy trªn b¶ng .. Ngíi nãi : Anh TÊn . luyÖn tËp . Bµi 1 : Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp . . Ngêi nghe : ChÞ hµng ®Ëu . Gi¸o viªn chèt : . c. Ngêi nghe : ¤ng ho¹ sÜ vµ c« g¸i .. Hai ngêi ®Òu hiÓu hµm ý : " ¤ng liÒn theo .. Hµm ý c©u 2 : H·y chuÈn bÞ nhËn sù b¸o o¸n thÝch ®¸ng .Sö dông hµm ý kh«ng thµnh c«ng v× " Anh S¸u vÉn ngåi im " -> anh kh«ng céng t¸c . ) .Thµnh c©u têng minh .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n Khi sö dông hµm ý : + §èi tîng tiÕp nhËn hµm ý .. lÞch sù . Ngêi nãi : Anh thanh niªn . Chó ý t×nh huèng cã thÓ x¶y ra . . Trêng Gi¸o viªn bæ sung : Tr¶ lêi : a. Ho¹n Th hiÓu hµm ý nªn " Hån l¹c .. kªu ca " .. LuyÖn tËp . líp nhËn xÐt ... Hµm ý : " ChÌ ®· ngÊm råi ®Êy " : Mêi b¸c vµ c« vµo nhµ uèng níc chÌ . + Ng÷ c¶nh sö dông hµm ý .. Hµm ý c©u in ®Ëm lµ : Chóng t«i kh«ng thÓ cho ®îc v× chóng t«i cÇn ph¶i b¸n nh÷ng thø nµy ®i . hoÆc cã thÓ bÞ hiÓu lÇm ( dï ngêi nãi v« t×nh . Ngêi nãi : Thuý KiÒu . Häc sinh lµm viÖc ®éc lËp .. Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn II . ®øng t¹i chç tr¶ lêi . cµng giµu cã " ..C©u nãi cã hµm ý ph¶i phï hîp víi hoµn c¶nh giao tiÕp . ®¶m b¶o tÝnh tÕ nhÞ .C©u cã hµm ý nhng thiÕu tÕ nhÞ .....

Môc tiªu cÇn ®¹t : Gióp häc sinh cñng cè l¹i kiÕn thøc ®Ó lµm bµi nghÞ luËn vÒ nh©n vËt v¨n häc . ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo : Tæng kÕt v¨n b¶n nhËt dông ... . KiÓm tra v¨n ( PhÇn th¬ ) .. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng trªn líp : . TiÕt 130 . nhng nÕu cè g¾ng thùc hiÖn th× cã thÓ ®¹t ®îc . .C©u cã hµm ý tõ chèi lµ hai c©u : " MÑ m×nh ®ang ®îi ë nhµ " vµ " Lµm sao cã thÓ . nh×n l¹i kÕt qu¶ bµi lµm cña b¶n th©n ®Ó rót kinh nghiÖm . " .§Ò vµ ®¸p ¸n cã trong bé ®Ò .Gi¸o viªn ra ®Ò . .N¾m v÷ng ®iÒu kiÖn sö dông hµm ý .Häc sinh lµm bµi . * Híng dÉn häc ë nhµ . Bµi 5 : Häc sinh ®äc thuéc lßng " M©y vµ Sãng " . .ViÕt thªm " Kh«ng biÕt cã ai muèn ch¬i víi bän tí kh«ng " . k× II . ChuÈn bÞ : . .C©u cã hµm ý mêi mäc lµ hai c©u më ®Çu b»ng " Bän tí ch¬i .. Môc tiªu cÇn ®¹t : Gióp häc sinh : .. A . B . ®Õn ®îc " .Häc sinh cÇn huy ®éng ®îc nh÷ng tri thøc vµ kÜ n¨ng vÒ TiÕng viÖt vµ TËp lµm v¨n vµo bµi lµm . .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n Bµi 4 : Qua sù so s¸nh cña Lç TÊn cã thÓ nhËn ra hµm ý : Tuy hy väng cha thÓ nãi lµ thùc hay h .KiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp c¸c t¸c phÈm th¬ hiÖn ®¹i ViÖt Nam trong ch¬ng tr×nh ng÷ v¨n 9 . .. viÕt c©u . TiÕt 129 .Hoµn thµnh c¸c bµi tËp . Ho¹t ®éng 3 :Híng dÉn häc ë nhµ .RÌn luyÖn vµ ®¸nh gi¸ kÜ n¨ng viÕt v¨n ( sö dông tõ ng÷ .. Tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè 6 .Häc sinh «n tËp phÇn th¬ díi sù híng dÉn cña gi¸o viªn .Gi¸o viªn ph¸t bµi kiÓm tra ( cã in ®Ò s½n ) cho häc sinh . . ®o¹n v¨n vµ bµi v¨n ) . . C .. .TiÕp tôc rÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng lµm bµi nghÞ luËn v¨n häc . A . . in ®Ò vµo bµi kiÓm tra .

. . m¸y chiÕu . Gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh t×m hiÓu ®Ò .. th¸ng . * Bµi míi : §©y lµ tiÕt «n tËp cuèi cïng .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n B . Tæng kÕt v¨n b¶n nhËt dông . n¨m 200.. . Häc sinh lµm viÖc tËp thÓ . A . bót d¹ .KÕt bµi * Ho¹t ®éng 3 : NhËn xÐt t×nh h×nh lµm bµi cña häc sinh : .132 . . t×m ý chÝnh cña ®Ò .Gi¸o viªn lÊy ®iÓm vµo sæ .. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : * KiÓm tra bµi cò : Nªu c¸c bíc lµm bµi nghÞ luËn vÒ mét t¸c phÈm truyÖn .N¾m mét c¸ch cã hÖ thèng néi dung .Häc sinh ®äc .Gi¸o viªn tr¶ bµi cho häc sinh ... lÊy ®iÓm vµo sæ . söa bµi ... * Ho¹t ®éng 4 : Tr¶ bµi . TiÕt 131 .. .Th©n bµi . ý nghÜa vµ c¸ch tiÕp cËn c¸c v¨n b¶n nhËt dông ®· häc ë THCS .. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng trªn líp : * KiÓm tra bµi cò : Gi¸o viªn kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh . . ChuÈn bÞ : GiÊy trong .ChuÈn bÞ bµi " Tæng kÕt v¨n b¶n nhËt dông " .N¾m bµi nghÞ luËn vÒ mét t¸c phÈm truyÖn .. söa lçi . Ngµy . . . «n tËp toµn bé c¸c v¨n b¶n nhËt dông ®· häc trong ch¬ng tr×nh Ng÷ v¨n THCS . Môc tiªu cÇn ®¹t : .Më bµi ..¦u . TuÇn 27 .TiÕp tôc båi dìng n¨ng lùc viÕt bµi nhËt dông vÒ c¸c chñ ®Ò xung quanh cuéc sèng cña em . . B . * Ho¹t ®éng 2 : Tæ chøc lËp dµn ý cho ®Ò bµi . C . gi¸o viªn nªu tõng yªu cÇu . t×m ý .. * Ho¹t ®éng 1 : ChÐp l¹i ®Ò v¨n . h×nh thøc .Cho ®äc mÉu : nh÷ng bµi lµm tèt . .. khuyÕt ®iÓm vÒ néi dung . tæ chøc t×m hiÓu ®Ò . * Híng dÉn häc ë nhµ . Bµi 26 .

TS + MT + biÓu c¶m .nt . Bøc th cña thñ lÜnh da ®á .N¬i chøng kiÕn nh÷ng sù kiÖn lÞch sö hµo hïng . ? Nh÷ng v¨n b¶n ®· häc cã ph¶i chØ cã tÝnh thêi sù nhÊt thêi hay kh«ng ? V× sao ? ? Häc v¨n b¶n nhËt dông lµm g× ? ? Häc sinh lÇn lît tr¶ lêi tõng c©u .Giíi thiÖu vµ b¶o vÖ di tÝch lÞch sö .TS + MT + TM + NL + BC . . Cæng trêng më ra . liªng cña cha mÑ víi nhµ trêng . 6. . Ho¹t ®éng 2 : HÖ thèng ho¸ néi dung v¨n b¶n nhËt dông .TM + MT . 5. TS+ MT + NL + BC . 3. trÎ em . §éng Phong Nha . Giíi thiÖu thu hót kh¸ch du lÞch . .NL + BC . bi tr¸ng cña Hµ Néi . kÝnh träng cha mÑ lµ t×nh c¶m thiªng liªng . ph¸t biÓu theo hÖ thèng c©u hái sau : ? V¨n b¶n nhËt dông cã ph¶i lµ kh¸i niÖm thÓ lo¹i kh«ng ? ? Nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu cÇn lu ý cña kh¸i niÖm nµy lµ g× ? ? Em hiÓu thÕ nµo lµ tÝnh cËp nhËt ? TÝnh cËp nhËt víi tÝnh thêi sù cã liªn quan g× víi nhau .Con ngêi ph¶i sèng Quan hÖ hoµ hîp víi thiªn nhiªn . . nhµ trêng ®èi víi mçi con ngêi . gi÷a thiªn lo b¶o vÖ m«i trêng . 7 4. * Gi¸o viªn cho häc sinh th¶o luËn . tæng kÕt ( cã b¶ng mÉu kÌm theo ) trªn m¸y chiÕu . Líp Tªn v¨n b¶n ND Néi dung Chñ ®Ò . . danh lam th¾ng c¶nh. . CÇu Long Biªn chøng nh©n lÞch sö .Gi¸o dôc . 6 2. Gi¸o viªn tãm t¾t .nt . .T×nh yªu th¬ng . nhiªn vµ con ngêi .Lµ k× quan thÕ giíi . Kh¸i niÖm v¨n b¶n nhËt dông .T×nh c¶m thiªng . Vai trß cña ®×nh . MÑ t«i . ®Ò tµi PT biÓu ®¹t 1. th¾ng nµy . danh lam tù hµo vµ b¶o vÖ danh th¾ng c¶nh . * Häc sinh ®äc môc I SGK . Cuéc chia .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn «n tËp I . gia con c¸i .

TM + NL + BC TM+ NL . kÝnh yªu vÒ B¸c .NL + g×n b¶n s¾c BC v¨n ho¸ d©n téc .T×nh c¶m th©n thiÕt bóp bª . . Th«ng tin .Chèng chiÕn tranh . ? Nh÷ng vÊn ®Ò trªn cã ®¹t c¸c yªu cÇu cña mét v¨n b¶n nhËt dông kh«ng ? Cã mang tÝnh cËp nhËt kh«ng ? Cã ý nghÜa l©u dµi kh«ng ? Cã gi¸ trÞ v¨n häc kh«ng ( cã ) . triÓn cña trÎ em cña quyÒn ®îc céng ®ång quèc tÕ . ®Õn kinh tÕ vµ søc 10. ? Ta cã thÓ rót ra kÕt luËn g× vÒ h×nh thøc biÓu ®¹t cña v¨n b¶n nhËt dông ? .NL + con ngêi . 12. Minh .TM + NL + TS + BC . chiÕu trªn mµn h×nh b¶ng trªn . gian . 9. NL + TM . .NL + hoµ b×nh thÕ BC giíi . .VÎ ®Ñp cña s«ng H¬ng VH vµ nh÷ng con ngêi tµi hoa xø HuÕ . Bµi to¸n khoÎ . 8. tù hµo .Héi nhËp víi thÕ giíi vµ gi÷ .V¨n häc d©n .T¸c h¹i cña viÖc sö vÒ ngµy tr¸i dông bao b× ni l«ng víi ®Êt n¨m m«i trêng 2000 .T¸c h¹i cña thuèc l¸ 8 vµ thuèc l¸ .M«i trêng . b¶o vÖ . gi¸o viªn bæ sung . b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn cña trÎ em .Tr¸ch nhiÖm ch¨m thÕ giíi vÒ sãc . ¤n dÞch . b¶o vÖ vµ ph¸t sù sèng cßn . thuèc l¸ .Chèng tÖ n¹n ma tuý .TS + NL + BC . 13. d©n sè . §Êu tranh .®×nh bÊt h¹nh . 11. Ca HuÕ trong hoµn c¶nh gia trªn s«ng H. Trêng .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n tay cña cña con c¸i . . TM + BC . Phong . Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh tr×nh bµy b¶ng hÖ thèng ho¸ cña c¸ nh©n . ¬ng . cña hai anh em vµ nçi ®au chua xãt khi ë 7. Tuyªn bè .D©n sè vµ t¬ng lai nh©n lo¹i .QuyÒn sèng .Nguy c¬ chiÕn tranh 9 cho mét thÕ h¹t nh©n vµ tr¸ch giíi hoµ b×nh nhiÖm ng¨n chÆn . nh÷ng con .VÎ ®Ñp cña phong c¸ch Hå ChÝ c¸ch HCM . chiÕn tranh v× hoµ b×nh thÕ giíi .Mèi quan hÖ gi÷a d©n sè vµ sù ph¸t triÓn x· héi .

.NhÊn m¹nh 5 yªu cÇu : + Lu ý néi dung c¸c chó thÝch cña v¨n b¶n nhËt dông . + C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm vµ ph¬ng thøc biÓu hiÖn ®Ó ph©n tÝch mét v¨n b¶n nhËt dông . Môc tiªu cÇn ®¹t : .N¾m v÷ng chøc n¨ng . phæ biÕn réng r·i ( nh trong v¨n ch¬ng nghÖ thuËt ) . NhËn biÕt c¸c tõ ng÷ toµn d©n .Híng dÉn tr×nh ®é ®èi víi viÖc sö dông tõ ng÷ ®Þa ph¬ng trong ®êi sèng. .Ch¬ng tr×nh ®Þa ph¬ng ( PhÇn tiÕng viÖt ) A . Ho¹t ®éng 4 : Ghi nhí Häc sinh ®äc ghi nhí SGK . . ChuÈn bÞ : . nhËn xÐt vÒ c¸ch sö dông tõ ng÷ ®Þa ph¬ng khi dïng trong bµi viÕt . quan ®iÓm riªng tríc vÊn ®Ò ®ã . + Cã ý kiÕn . Ho¹t ®éng 3 : III . . Ho¹t ®éng 5 : Híng dÉn häc ë nhµ . B . . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Ho¹t ®éng 1 : I .B¶ng phô . + VËn dông tæng hîp kiÕn thøc c¸c m«n häc kh¸c ®Ó lµm s¸ng tá c¸c vÊn ®Ò ®îc ®Æt ra trong v¨n b¶n nhËt dông .ChuÈn bÞ bµi : Ch¬ng tr×nh ®Þa ph¬ng .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ( Cã thÓ sö dông tÊt c¶ mäi ph¬ng thøc biÓu ®¹t cña v¨n b¶n ) . tÝnh cËp nhËt cña v¨n b¶n nhËt dông vµ hÖ thèng v¨n b¶n nhËt dông ®îc häc ë THCS .NhËn biÕt mét sè tõ ng÷ ®Þa ph¬ng . Bµi tËp 1 : Tõ ®Þa ph¬ng Tõ toµn d©n . C . . + Liªn hÖ c¸c vÊn ®Ò trong v¨n b¶n nhËt dông .Häc sinh ®äc SGK .§äc c¸c tµi liÖu cã liªn quan . TiÕt 133 . Ph¬ng ph¸p häc v¨n b¶n nhËt dông .

Trêng SÑo MÑ L¾p b¾p Bè . LÆp bÆp ? X¸c ®Þnh tõ ng÷ Ba ®Þa ph¬ng cã sö Lui cui dông trong c¸c Nh»m ®o¹n trÝch . kÕt luËn . cha Lói hói Cho lµ Gäi Trë thµnh §òa c¶ Nãi trèng kh«ng Vµo . 2.Gi¸o viªn söa . Häc sinh th¶o luËn theo nhãm lªn ®iÒn c¸c th«ng tin vµo b¶ng . 3 .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n Häc sinh ®äc c¸c ThÑo ®o¹n trÝch ë bµi M¸ tËp 1. Kªu ? ChuyÓn tõ ng÷ §©m ®Þa ph¬ng -> toµn §òa bÕp d©n . Häc sinh kh¸c nhËn xÐt bæ sung . Nãi træng V« ? Gi¸o viªn treo b¶ng phô.

Tuy nhiªn . lµ t¬ng ®¬ng ) . truyÖn dïng tõ toµn d©n . 4 . II .Kªu : gäi Gi¸o viªn nhËn xÐt . t¸c gi¶ cã chñ ®Þnh kh«ng dïng qu¸ nhiÒu tõ ®Þa ph¬ng ®Ó khái g©y khã hiÓu cho ngêi ®äc kh«ng ph¶i lµ ngêi ®Þa ph¬ng ®ã . .Chi : g× xÐt . Sö dông tõ ®Þa ph¬ng .Tr¸i : qu¶ Häc sinh kh¸c nhËn .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n Häc sinh ®äc yªu Bµi 2 : cÇu bµi tËp 2. Häc sinh kÎ b¶ng Bµi 4 : Häc sinh tù lµm . TiÕt 134 . Kªu : Tõ toµn d©n ( thay b»ng nãi to ) . Môc tiªu cÇn ®¹t : . cã sö dông tõ ®Þa ph¬ng ( g¹ch ch©n díi tõ Häc sinh viÕt bµi ®Þa ph¬ng trong ®o¹n v¨n ) . Kªu : Tõ ®Þa ph¬ng ( tõ toµn d©n gäi häc sinh lµm . VËn dông . Gi¸o viªn híng dÉn b. . nh SGK råi tù ®iÒn . Bµi viÕt sè 7 .135 . . III . A . trèng rÔnh . 3. Kh«ng nªn ®Ó cho " bÐ Thu " trong ph¬ng .Bèng hæng trèng ho¶ng : trèng rçng cho ®iÓm . Gäi häc sinh lªn Bµi 3 : b¶ng .NghÞ luËn v¨n häc . t¸c gi¶ vÉn dïng mét sè tõ ng÷ ®Þa ph¬ng dÔ hiÓu ®Ó nªu s¾c th¸i cña vïng ®Êt n¬i viÖc ®îc kÓ diÔn ra . b. ( nÕu Ýt thêi gian cho vÒ nhµ ) . Trong lêi kÓ .ChuÈn bÞ viÕt bµi tËp lµm v¨n sè 7 . Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn häc sinh nhËn xÐt vÒ c¸ch Bµi 5 : sö dông tõ ®Þa a. Ho¹t ®éng 4 : Híng dÉn häc ë nhµ . bæ sung . . V× em bÐ cha cã dÞp giao tiÕp réng r·i ra bªn ngoµi ®Þa ph¬ng m×nh . a. Ho¹t ®éng 3 : ViÕt ®o¹n v¨n ( néi dung tù chän ) .

.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n . .. giäng ®iÖu ®Çy chÊt suy t . .Gi¸o viªn ®äc c¸c tµi liÖu cã liªn quan . .. diÔn ®¹t . B . Môc tiªu cÇn ®¹t : ... tr÷ t×nh .BiÕt c¸ch vËn dông c¸c kiÕn thøc kÜ n¨ng vÒ kiÓu bµi nghÞ luËn . D ... ..ThÊy vµ ph©n tÝch ®îc nhøng ®Æc s¾c cña truyÖn : t¹o t×nh huèng nghÞch lÝ .Gi¸o viªn theo dâi häc sinh lµm bµi . C . ph©n tÝch .Gi¸o dôc cho häc sinh biÕt nhËn ra nh÷ng vÎ ®Ñp b×nh dÞ vµ quý gi¸ trong nh÷ng g× gÇn gòi cña quª h¬ng .§Ò vµ ®¸p ¸n ( Cã trong bé ®Ò ë tËp hå s¬ gi¸o viªn ) ..Qua c¶nh ngé vµ t©m tr¹ng cña nh©n vËt NhÜ trong truyÖn .Gi¸o viªn : Ra ®Ò .Häc sinh : ¤n tËp tèt . . . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : . b×nh gi¶ng . Híng dÉn häc ë nhµ . ®¸p ¸n . triÕt lÝ . TiÕt 136 . h×nh ¶nh . Ngµy ..137 .BiÕt vËn dông mét c¸ch linh ho¹t .ThÝch hîp víi kiÕn thøc v¨n . c¶m nhËn ®îc ý nghÜa triÕt lÝ mang tÝnh tr¶i nghiÖm vÒ cuéc ®êi con ngêi . ng÷ ph¸p .. C . gi¶i thÝch .. biÓu tîng ..So¹n bµi " BÕn quª " . .. tiÕng viÖt .RÌn kÜ n¨ng ph©n tÝch t¸c phÈm cã sù kÕt hîp c¸c yÕu tè tù sù ... ®Ó lµm tèt bµi v¨n nghÞ luËn t¸c phÈm v¨n häc . vÒ mét t¸c phÈm v¨n häc ®· ®îc häc ë c¸c tiÕt ®ã trong thùc hµnh . .. TuÇn 28 .¤n tËp tæng hîp vÒ lÝ thuyÕt vµ kÜ n¨ng kiÓu bµi nghÞ luËn .C¸c kÜ n¨ng lµm bµi v¨n nãi chung ( bè côc . A. ) B ..Häc sinh so¹n .HÕt giê thu bµi chÊm . chøng minh .. ChuÈn bÞ cña thÇy trß : . gia ®×nh . .. tãm t¾t truyÖn . . n¨m 200.. TiÕn tr×nh lªn líp : ..Gi¸o viªn ph¸t bµi cho häc sinh . . ChuÈn bÞ : . trÇn thuËt qua dßng néi t©m nh©n vËt . nhuÇn nhuyÔn c¸c thao t¸c . th¸ng .. . ng«n ng÷ . BÕn quª NguyÔn Minh Ch©u .. ...

* Bè côc: Gi¸o viªn : TruyÖn ng¾n lµ t¸c phÈm tù sù cì nhá . nghÞ luËn . T¸c phÈm .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ? Em h·y kÓ tªn c¸c t¸c phÈm truyÖn hiÖn ®¹i ViÖt Nam ®· häc ë s¸ch Ng÷ v¨n 9 k× I ? Nªu chñ ®Ò cña c¸c t¸c phÈm ®ã . * ThÓ lo¹i : Tãm t¾t chËm . Nh©n vËt thêng Ýt .Gi¸o viªn nhËn xÐt . ? Häc sinh tr¶ lêi .NguyÔn Minh Ch©u ( 1930 1989 ) . xuÊt b¶n n¨m 1985 ..Ph¬ng thøc biÓu ®¹t: Tù sù . mét l¸t c¾t nµo ®ã cña cuéc ®êi nh©n vËt .. vÒ t¸c phÈm ? 2 .lµ c©y bót suÊt s¾c cña v¨n häc ViÖt Nam hiÖn ®¹i . T¸c gi¶ : . . T×m hiÓu chung . .. Ph©n tÝch. Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn t×m hiÓu chung ? Giíi thiÖu vµi nÐt vÒ t¸c gi¶ NguyÔn Minh Ch©u .TruyÖn ng¾n hiÖn ®¹i ? ThÓ lo¹i cña t¸c phÈm ? x¸c . Gi¸o viªn nhËn xÐt råi dÉn vµo bµi . suy ngÉm khi xóc ®éng ®îm buån . + T©m tr¹ng cña nh©n vËt II . . cèt truyÖn ®¬n gi¶n . khi ©n hËn xãt xa .Häc sinh ®äc mét ®o¹n trÇm t . . .BÕn quª ®îc lÊy lµm tùa ®Ò Gi¶i thÝch thªm vÒ t¸c phÈm cho tËp truyÖn cïng tªn cña t¸c nh SGV .Trang v¨n cña «ng giµu ý vÞ ? Tr×nh bµy hiÓu biÕt cña em triÕt lÝ vµ ®a nghÜa . gi¶ . ng¾n gän tËp ph¶n ¸nh mét vµi biÕn cè trong giai ®o¹n . 3 . I . Quª ë : Quúnh Lu NghÖ An . 1 . víi ®Æc ®iÓm næi bËt . ®Þnh ph¬ng thøc biÓu ®¹t kÕt hîp víi miªu t¶ . ? Tãm t¾t t¸c phÈm ? Häc sinh tãm t¾t . cña t¸c phÈm ? biÓu c¶m .Tãm t¾t t¸c phÈm : Gi¸o viªn híng dÉn ®äc : giäng .. §äc . .§èi víi truyÖn ng¾n ngêi ta thêng quan t©m tíi : + T×nh huèng truyÖn .

thêng ... Nh©n vËt NhÜ : Qua t×nh huèng nghÞch lÝ Êy tÝnh c¸ch nh©n vËt NhÜ ®îc béc lé rÊt râ nÐt . l¹ ho¸ buéc chÆt trªn giêng bÖnh . tr¶i nghiÖm cña c¶ ®êi ngêi . qua nh÷ng suy nghÜ cña nh©n vËt . Gi¸o viªn liªn hÖ víi c¸c t¸c phÈm kh¸c . 2 . nghÞch lÝ nhng vÉn chÊp nhËn . vÒ cuéc ®êi .. 1 .. => T¹o t×nh huèng nghÞch lÝ ®Ó chiªm nghiÖm mét triÕt lÝ vÒ ®êi ngêi . nã mang tÝnh sèng gÇn nh bÞ c¹n kiÖt . nh÷ng nghÞch lÝ ngÉu t¸c gi¶ nh»m thÓ hiÖn ®iÒu nhiªn . T×nh huèng truyÖn : ? TruyÖn ®îc trÇn thuËt theo .C¶nh ngé Ðo le . sù nhng vÉn hîp lý . cuèi ®êi : Lµ mét ngêi tõng ®i ? Nh©n vËt chÝnh cña truyÖn kh¾p mäi n¬i trªn tr¸i ®Êt ..Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n + §iÓm nh×n cña nh©n vËt .NhÜ khao kh¸t ®îc ®Æt ®îc . VËy ®iÒu Êy ®îc thÓ hiÖn ë t¸c phÈm "BÕn quª" nh thÕ nµo? Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn ph©n tÝch v¨n b¶n. anh ®· nhê cËu con trai truyÖn ®îc ®Æt ë t×nh huèng thùc hiÖn niÒm khao kh¸t cña nµo ? m×nh nhng cËu ta l¹i kh«ng hiÓu vµ sa vµo b¾n ph¸ cê thÕ trªn hÌ phè .. cuéc sèng sè phËn con ngêi chøa ®ùng nh÷ng ®iÒu bÊt ? X©y dùng t×nh huèng Êy . T×nh huèng truyÖn lµ yÕu tè vËy mµ ®Õn cuèi ®êi l¹i bÞ bÊt ngê . kh«ng thiÕu mét xã sØnh nµo . lµ ai ? ( NhÜ) ... ch©n sang bê b·i bªn kia ? VËy nh©n vËt NhÜ trong s«ng . ngÆt nghÌo ®iÓm nh×n cña nh©n vËt nµo cña NhÜ trong nh÷ng ngµy ? ( NhÜ ) .. ngÉu nhiªn . vît ra ngoµi dù ®Þnh vµ g× ? íc muèn c¶ nh÷ng hiÓu biÕt vµ toan tÝnh cña con ngêi => ®ång thêi mang tÝnh tæng kÕt .. ? T©m tr¹ng nh©n vËt NhÜ ®îc thÓ hiÖn theo m¹ch c¶m xóc .

.C¶m nhËn vÎ ®Ñp cña thiªn nhiªn vµ trong mét buæi s¸ng ®Çu thu . ? X¸c ®Þnh ph¬ng thøc biÓu -> Tr×nh tù miªu t¶ : Tõ gÇn ®¹t ? ( Tù sù + miªu t¶ ) . nghÜa g× ? b. c¶nh vËt thiªn nhiªn qua c¸i => §iÒu ®ã thÓ hiÖn : Anh nh×n cña nh©n vËt NhÜ ? khao kh¸t ®îc kh¸m ph¸ vµ tËn hëng vÎ ®Ñp ®ã v× c¶nh rÊt ®Ñp . con trai vµ sù chiªm nghiÖm .. -> Chøng tá niÒm tha thiÕt ? Khi nh×n thÊy c¶nh thiªn víi cuéc sèng . truyÖn . cña quª h¬ng ..Nh÷ng suy ngÉm cña NhÜ tõ hoµn c¶nh cña m×nh mµ ph¸t a. ®Õn xa => t¹o b»ng mét ? C¶nh thiªn nhiªn ®îc miªu t¶ kh«ng gian cã chiÒu s©u qua c¸i nh×n vµ c¶m xóc cña réng .Nh÷ng tia n¾ng sím . víi vÎ ®Ñp nhiªn ®ã . NhÜ khao kh¸t b×nh dÞ vµ s©u xa cña ®iÒu g× ? V× sao anh l¹i cã thiªn nhiªn . .Hoa b»ng l¨ng cuèi mïa trë .... ? Häc sinh ®äc phÇn ®Çu cña . nh©n vËt NhÜ nh thÕ nµo ? -> C¶nh ®îc NhÜ c¶m nhËn b»ng c¶m xóc tinh tÕ : tÊt c¶ ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ tr×nh vèn rÊt quen thuéc .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n vµ suy nghÜ nµo ? ..S«ng Hång mét mµu ®á cña anh vÒ mét quy luËt cña nh¹t . C¶m nhËn vÒ thiªn hiÖn quy luËt gièng nh mét nhiªn : nghÞch lÝ ®êi ngêi . mÆt s«ng nh réng thªm ®êi ngêi . rÊt míi mÎ .. C¶m nhËn cña NhÜ vÒ Gi¸o viªn tiÓu kÕt : Liªn : ? H·y ®äc l¹i nh÷ng c©u v¨n thÓ hiÖn sù c¶m nhËn cña NhÜ vÒ Liªn ( vî anh) trong truyÖn ? Gi¸o viªn : Hoµn c¶nh cña . ra . tvµ nªu t¸c dông cña c¸ch miªu ëng chõng nh lÇn ®Çu tiªn anh t¶ Êy ? c¶m nhËn ®îc tÊt c¶ vÎ ®Ñp vµ ? H·y nªu c¶m nhËn cña em vÒ sù giµu cã cña nã .Vßm trêi còng nh cao h¬n .. gÇn gòi tù miªu t¶ c¶nh vËt cña t¸c gi¶ nhng l¹i rÊt míi mÏ víi NhÜ . niÒm khao kh¸t Êy ? Nã cã ý cña nh©n vËt NhÜ .C©u chuyÖn cña NhÜ víi cËu nªn ®Ëm s¾c h¬n . .

råi em nhØ ? " . bÖnh tËt kÐo dµi . Gi¸o viªn : Qua nh÷ng ®iÒu c¶m nhËn cña NhÜ vÒ Liªn vµ niÒm khat khao cña NhÜ .. giÊc ngñ " .. ®øc hi sinh thÇm ®Ó thÊy râ ®iÒu Êy ? lÆng cña vî . Em h·y + Bíc ch©n rãn rÐn ... t×m vµ ph©n tÝch nh÷ng c¶m -> NhËn ra t×nh yªu th¬ng .. Vî anh hÇu nh còng c¶m nhËn ®îc t×nh c¶nh Êy nªn l·ng tr¸nh tr¶ lêi c©u hái cña anh " Tríc .LÇn ®Çu tiªn NhÜ ®Ó ý : mÆt chÞ . ? Trong nh÷ng ngµy cuèi ®êi NhÜ ®· khao kh¸t ®iÒu g× khi nh×n qua khung cöa sæ ? ? V× sao anh l¹i cã niÒm khao => Sù thøc tØnh vÒ nh÷ng gi¸ kh¸t Êy ? ( V× NhÜ biÕt m×nh trÞ thêng bÞ ngêi ta bá qua ... nhËn cña NhÜ vÒ Liªn .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n NhÜ . thÓ nãi ngßi bót miªu t¶ t©m + Nh÷ng ngãn tay gÊy guéc lý cña t¸c gi¶ ë thiªn truyÖn ©u yÕm vuèt ve vai anh . " H«m nay ®· lµ .. tinh thÇn nh©n ®¹o ....... ? Em cã suy nghÜ g× vÒ niÒm Sù nhËn thøc nµy chØ ®Õn ®khao kh¸t nµy cña NhÜ ? îc khi con ngêi ta ®· tõng tr¶i (Víi NhÜ th× lóc ®ã lµ lóc cuèi ®êi khi ph¶i n»m trªn giêng bÖnh ) Bëi thÕ ®ã lµ sù thøc tØnh cã xen niÒm ©n hËn vµ nçi xãt xa ... nµy rÊt tinh tÕ vµ thÊm ®îm + Mïi thuèc b¾c . c.. Cã + Liªn ®ang m¾c tÊm ¸o v¸ ..vî anh sù tÇn t¶o .. NiÒm khao kh¸t cña NhÜ : . mäi sù tr«ng cËy vµo sù ch¨m sãc cña vî con . l«i cuèn con ngêi t×m ®Õn . tiÕng g× kh«ng?" .§îc ®Æt ch©n lªn b·i båi bªn Gi¸o viªn b×nh : kia s«ng -> ¦íc muèn b×nh dÞ .. s¾p ph¶i tõ gi· cuéc ®êi -> l·ng quªn nhÊt lµ lóc cßn trÎ khi trong anh bõng dËy niÒm khao nh÷ng ham muèn xa vêi ®ang kh¸t v« väng ) . Anh c¶m nhËn ®îc thêi gian cña m×nh ch¼ng cßn bao l©u n÷a : " §ªm qua .. gÇn gòi th©n thuéc .

anh gÆp ®iÒu vßng vÌo hoÆc chïng mét nghÞch lý : §øa con kh«ng ch×nh .. cè ®u m×nh bÉy . quen thuéc : " H¹nh phóc lµ nh÷ng g× gÇn gòi xung quanh ta mµ chØ khi tuét khái tÇm tay ta míi biÕt ®ã lµ h¹nh phóc ". khã kh¨n . gi¬ mét c¸nh tay tr¸nh ®îc ... bång bét .... s«i næi .. ? H·y ®äc thÇm ®o¹n ®èi tho¹i gi÷a NhÜ vµ cËu con trai . ? Nhng råi anh cã thùc hiÖn ®îc íc muèn cña m×nh kh«ng ? v× sao ? .. khã mµ nh« ngêi . hiÓu ®îc íc muèn cña cha nªn lµm mét c¸ch miÔn cìng vµ sau ®ã l¹i cuèn hót vµo trß ch¬i ph¸ cê thÕ ®Ó råi cã thÓ lì chuyÕn ®ß ngang duy nhÊt trong ngµy ) .. VÎ ®Ñp cuéc sèng kh«ng ph¶i n¬i ®©u xa l¹ mµ nã hiÖn h÷u ë ngay trong nh÷ng g× gÇn gòi . ? Kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc ®iÒu m×nh muèn . hai m¾t Cuéc ®êi th× ®Çy nh÷ng c¹m long lanh .MÆt mòi ®á dùng .. vît ? Em hiÓu nh thÕ nµo vÒ triÕt ra ngoµi dù ®Þnh íc muèn -> lÝ nµy cña NhÜ ? mang tÝnh tr¶i nghiÖm cuéc ( Ai còng cã mét thêi trai trÎ .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n NguyÔn Minh Ch©u muèn göi ®Õn b¹n ®äc : Cuéc sèng vµ sè phËn con ngêi ®Çy nh÷ng ®iÒu bÊt thêng ... vît qua nhiÒu dù ®Þnh ®Ó råi khi s¾p gi· biÖt cuéc ®êi míi c¶m nhËn thÊm thÝa .. Nhng dêng nh anh gÇy guéc kho¸t kho¸t nh ra . . ®êi . tµi n¨ng .. NhÜ ®· nhê cËy vµo ai ( con trai ). ? Tõ ®ã anh ®· suy ngÉm nh thÕ nµo vÒ nghÞch lÝ cuéc ®êi ? => Cuéc sèng vµ sè phËn con ngêi chøa ®Çy nghÞch lÝ .Con ngêi ta trªn ®êng ®êi ( Anh kh«ng thùc hiÖn ®îc íc thËt khã tr¸nh khái nh÷ng c¸i muèn cña m×nh ...

§Æc s¾c nghÖ thuËt : .. ) ... Tæng kÕt . . 1 . sèng vµ anh thÊy tiÕc khi ngêi -> N«n nãng thóc giôc con trai con trai cña anh l¹i lÆp l¹i " con h·y mau mau kÎo lì chuyÕn ®êng " cña anh .. Gi¸o viªn : ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ ngßi bót miªu t¶ t©m lý cña NguyÔn Minh Ch©u ? Gi¸o viªn tiÓu kÕt : Nh©n vËt NhÜ lµ nh©n vËt tr÷ t×nh ( nhµ v¨n ®· göi g¾m qua nh©n vËt nh÷ng ®iÒu quan s¸t .. Nh÷ng b«ng b»ng l¨ng cuèi mïa ... . kh¸c thêng nh thÕ nµo ? bÒn v÷ng . ? Em h·y ph©n tÝch ý nghÜa -> RÊt tinh tÕ khi miªu t¶ ®êi cña nh÷ng chi tiÕt Êy ? sèng néi t©m nh©n vËt víi diÔn biÕn t©m tr¹ng vµ thÓ hiÖn t tëng nh©n ®¹o cao c¶ .. ®ß .§Æc biÖt lµ s¸ng t¹o nhiÒu h×nh ¶nh mang ý nghÜa biÓu tîng : 1 . Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn tæng kÕt . §øa con trai cña NhÜ sa vµo ®¸m ch¬i ph¸ cê thÕ .. Con ®ß ngang duy nhÊt .Sù kÕt hîp ng«i kÓ thø 3 vµ thø nhÊt -> võa mang tÝnh kh¸ch quan + chñ quan .T¹o dùng t×nh huèng nghÞch lÝ .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n c¶m nhËn ®îc gi¸ trÞ cña cuéc hiÖu . 2 . => Thøc tÜnh mäi ngêi døt ra khái c¸i vßng vÌo ..Miªu t¶ t©m tr¹ng t©m lÝ nh©n vËt rÊt tinh tÕ . triÕt lÝ ®îc chuyÓn ho¸ vµo trong ®êi sèng néi t©m cña nh©n vËt víi diÔn biÕn cña t©m tr¹ng díi sù t¸c ®éng cña hoµn c¶nh ®îc miªu t¶ tinh tÕ vµ hîp lÝ .. gi¶n dÞ .. suy ngÉm triÕt lÝ vÒ cuéc ®êi vµ con ngêi .luyÖn tËp . BÕn quª . 4 ....... híng tíi gi¸ trÞ ch©n dung vµ cö chØ cña NhÜ ®Ých thùc . ? TruyÖn ng¾n " BÕn quª " thµnh c«ng vÒ néi dung lµ nhê cã nh÷ng yÕu tè nghÖ thuËt ®Æc s¾c nµo ? Gi¸o viªn : NhiÒu h×nh ¶nh chi tiÕt trong truyÖn mang hai líp nghÜa : III . gÇn gòi . Nh÷ng chiªn nghiÖm . . chïng ch×nh ? ë cuèi truyÖn t¸c gi¶ miªu t¶ trªn ®êng ®êi .luyÖn tËp . 3 ..

gÇn gòi cña gia ®×nh . v¨n ho¸ . ? H·y gi¶i m· nh÷ng h×nh * Chñ ®Ò : ¶nh . ? Theo em trong t¸c phÈm nµy cã nh÷ng h×nh ¶nh . quª h¬ng . c¸i ®Ñp NhÜ hiÓu ra ®iÒu g× ? cña quª h¬ng . + NghÜa biÓu tîng . îng th× cÇn ®Æt h×nh ¶nh . . mang ý nghÜa biÓu tîng . NhÜ gi¬ c¸nh tay kho¸t Muèn hiÓu ®îc nghÜa biÓu t. chi tiÕt mang ý nghÜa . ? C©u v¨n nµo thÓ hiÖn râ . 5 . vÒ con ngêi vµ cuéc ®êi . trong ngµy chØ cã mét lÇn . liªn hÖ víi c¸c biÓu tîng gÇn gòi ®· cã trong v¨n häc . ®ång ? Ph¸t biÓu chñ ®Ò cña truyÖn thêi thøc tØnh vÒ nh÷ng gi¸ ng¾n . Néi dung .Gi¸o viªn kÕt luËn .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n + NghÜa thùc . tr¶i biÓu tîng ®ã ? nghiÖm s©u s¾c cña nhµ v¨n ( Häc sinh lµm theo nhãm ) . xÐt . §ã lµ c¸i ®Ñp gi¶n ? Trong nh÷ng ngµy cuèi ®êi dÞ nhng trõng cöu . con ngêi ta " ThËt khã tr¸nh khái ®îc nh÷ng c¸i ®iÒu vßng vÌo hoÆc chïng ch×nh " . . chïng ch×nh .Trong ®êi cã biÕt bao bÊt ngê . b×nh thêng mµ bÒn v÷ng ) .2 h×nh tØnh ë mäi ngêi sù tr©n träng ¶nh mang ý nghÜa biÓu tîng . ( Häc sinh ®äc ghi nhí ) .nh÷ng vÎ ®Ñp vµ gi¸ trÞ b×nh Häc sinh tr×nh bµy . thøc Mçi nhãm gi¶i m· 1 . con ngêi . trÞ vµ vÎ ®Ñp ®Ých thùc cña cuéc sèng ë nh÷ng g× gÇn gòi . chi tiÕt nµo võa mang nghÜa thùc võa 2 . vßng vÌo .Nh÷ng suy ngÉm .kho¸t . ( Trong cuéc ®êi . * NhÜ hiÓu ra 3 ®iÒu : . con ngêi th? Ph¸t biÓu néi dung cña êng khã tr¸nh khái nh÷ng sù truyÖn .Líp nhËn dÞ .C¸i ®Ñp tån t¹i ngay ë bÕn quª m×nh . SGK .Gia ®×nh lµ ®iÓm tùa v÷ng nhÊt sù chiªm nghiªm c¶u ch¾c nhÊt trong cuéc ®êi mçi nh©n vËt NhÜ vÒ cuéc ®êi . chi tiÕt trong mèi liªn hÖ víi chØnh thÓ t¸c phÈm . ®Æc biÖt víi chñ ®Ò t tëng cña truyÖn .

. 2 phÇn luyÖn tËp .. Gi¸o viªn gäi häc sinh ®iÒn c¸c phÐp liªn kÕt trªn b¶ng phô . ? Gäi tªn c¸c thµnh phÇn c©u ®îc in ®Ëm ( Gi¸o viªn ®iÒn vµo b¶ng ) . chñ ®Ò cña truyÖn . T×nh th¸i X©y c¸i a. l¨ng Êy . d.Häc sinh ®äc bµi tËp 1 . . mµ cßn biÕt th«ng qua c¸c TL ng«n ng÷ thùc tÕ ®Ó hÖ thèng l¹i c¸c hÖ ng«n ng÷ ®· häc . ChuÈn bÞ : B¶ng phô . Ho¹t ®éng 2 : Liªn kÕt c©u vµ ®o¹n v¨n .Gióp häc sinh kh«ng chØ cñng cè phÇn lÝ thuyÕt .139 .2 häc sinh tr×nh bµy phÇn chuÈn bÞ cña m×nh. Gi¸o viªn ®äc ®o¹n v¨n mÉu . Dêng nh Thµnh phÇn biÖt lËp . ..Häc sinh lµm bµi tËp 1. Môc tiªu cÇn ®¹t : . ? ThÕ nµo lµ khëi ng÷ . C . . Gäi .Gi¸o viªn gäi 1 .ChuÈn bÞ tiÕt «n tËp tiÕng viÖt .Gi¸o viªn treo b¶ng phô ( ®Ó trèng ) .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n Ho¹t ®éng 4 : Híng dÉn häc ë nhµ : . Tha «ng VÊt v¶ qu¸ Nh÷ng ngêi con g¸i .®¸p C¶m th¸n Phô chó b. ®o¹n v¨n . Bµi tËp 2 : ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n giíi thiÖu truyÖn ng¾n " BÕn quª " cña NguyÔn Minh Ch©u . nghÖ thuËt . ? Nªu c¸c phÐp liªn kÕt c©u . A . vËy ? KÓ tªn c¸c thµnh phÇn biÖt lËp ®· häc . * Rót kinh nghiÖm : TiÕt 138 . Khëi ng÷ a. ¤n tËp tiÕng viÖt 9 . Häc sinh viÕt . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc trªn líp : Ho¹t ®éng 1 : I . ¤n tËp khëi ng÷ vµ c¸c thµnh phÇn biÖt lËp . Trong ®ã cã Ýt nhÊt mét c©u chøa khëi ng÷ .N¾m ®îc néi dung . Bµi tËp 1: . mét c©u chøa thµnh phÇn t×nh th¸i . c. B .

Gi¸o viªn kÕt luËn : * Hai ®iÒu kiÖn sö dông hµm ý : + Cã ý thøc ®a hµm ý vµo c©u nãi .. chç råi " cã hµm ý : C¸c «ng nhµ giµu bÞ ®µy xuèng ®Þa ngôc sau khi chÕt v× thãi keo kiÖt . B©y .§éi bãng huyÖn ch¬i kh«ng hay .T«i kh«ng muèn b×nh luËn vÒ vÊn ®Ò nµy .. . vµ c. .Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp 1 . 2 . Bµi tËp 2 : Häc sinh tù lµm .. . b. * Bµi 1 : C©u " ë díi Êy . + Ngêi nghe cã n¨ng lùc gi¶i ®o¸n hµm ý . tr¸i nghÜa b. C« bÐ . -> Ngêi nãi cè ý vi ph¹m ph¬ng ch©m quan hÖ . Ho¹t ®éng 3 : III . n÷a thÕ ..ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo . * Rót kinh nghiÖm : TiÕt 140 : LuyÖn nãi : NghÞ luËn vÒ mét ®o¹n th¬ . Häc sinh ®äc bµi tËp 1 ( II ) vµ tr¶ lêi c©u hái : ? Gäi tªn phÐp liªn kÕt ®îc thÓ hiÖn : c¸ tõ ng÷ in ®Ëm .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n Tõ ng÷ ¬ng øng Trêng BiÖn ph¸p liªn kÕt tLÆp tõ Dïng tõ ®ång ThÕ Nèi ng÷ nghÜa . + Ngêi nãi n¾m n¨ng lùc gi¶i ®o¸n cña ngêi nghe .N¾m l¹i c¸c kiÕn thøc võa «n tËp . C« Nhng nã bÐ ... NghÜa têng minh vµ hµm ý . bµi th¬ . * Bµi 2 :: C©u a .Häc sinh kh¸c nhËn xÐt . C©u b : Hµm ý cña c©u in ®Ëm lµ : " Tí cha b¸o cho Nam vµ TuÊn " -> Ngêi nãi cè ý vi ph¹m ph¬ng ch©m vÒ lîng . .Häc sinh ®øng t¹i chç tr¶ lêi . Ho¹t ®éng 4 : Híng dÉn häc ë nhµ . * Hai ®iÒu kiÖn thµnh c«ng cña viÖc sö dông hµm ý : + Ngêi nghe céng t¸c . .. .... nã råi .

Môc tiªu cÇn ®¹t: . * T×m ý : . Gi¸o viªn chÐp ®Ò bµi lªn b¶ng : BÕp löa sëi Êm mét ®êi . * VÊn ®Ò nghÞ luËn : . B .H×nh ¶nh BÕp löa gîi nhí h×nh ¶nh lµng quª thêi th¬ Êu . tr©n träng . biÕt ¬n cña ch¸u ®èi víi bµ . .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n A . II . ? X¸c ®Þnh c¸c yªu cÇu cña * KiÓu bµi : NghÞ luËn vÒ mét phÇn t×m hiÓu ®Ò .Bµn vÒ bµi th¬ " BÕp löa " cña B»ng ViÖt . . gîi lªn lßng kÝnh yªu . * C¸ch nghÞ luËn : XuÊt ph¸t tõ sù c¶m thô c¸ nh©n ®èi víi h×nh ¶nh ®Æc s¾c nhÊt cña bµi th¬ : h×nh ¶nh bÕp löa . bµi th¬.¤n l¹i lÝ thuyÕt vµ kÜ n¨ng cña kiÓu bµi nghÞ luËn vÒ mét ®o¹n th¬ .RÌn kÜ n¨ng lËp dµn ý vµ nãi theo dµn ý . ChuÈn bÞ: C .H×nh ¶nh BÕp löa trë thµnh biÓu tîng cña t×nh yªu quª h¬ng ®Êt níc.H×nh ¶nh BÕp löa g¾n liÒn víi h×nh ¶nh bµ . .t×m ý . bµi th¬ . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn lËp dµn ý .Lµm râ vÊn ®Ò thÓ hiÖn trong bµi th¬ BÕp löa lµ : BÕp löa sëi Êm mét ®êi ngêi . I . Më bµi : . . LËp dµn ý : Em h·y lËp dµn ý cho ®Ò trªn ? 1 .§Æt bµi th¬ vµo hoµn c¶nh ®Êt níc lóc bÊy giê ( 1963 ) . T×m hiÓu ý . .TÝch hîp víi kiÕn thøc vÒ v¨n + tiÕng viÖt ®· häc .

.Häc sinh viÕt c¸c phÇn . TuÇn 29 . KÕt bµi : H×nh ¶nh " BÕp löa " lµ mét s¸ng t¹o ®éc ®¸o cña bµi th¬ .. Dùa vµo dµn ý trªn . . ®Êt níc .C¶m nhËn ®îc t©m hån trong s¸ng ..So¹n bµi " Nh÷ng ng«i sao xa x«i " .. tÝnh c¸ch diÔn c¶m .. ®Êt níc . th¸ng . . T×nh c¶m kÝnh yªu .. tr©n träng . Mçi phÇn ... §èi víi nhµ th¬ . hy sinh . n¨m 200. c¸c ®o¹n v¨n . biÕt ¬n ®èi víi ngêi bµ ®· hi sinh c¶ ®êi v× con ch¸u . bµi th¬ ®· thÓ hiÖn t×nh yªu quª h¬ng . tù hµo vÒ quª h¬ng . Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn häc ë nhµ . . 2 . Chó ý khai th¸c c¸c tõ : " Chên vên " " Êp iu " .H×nh ¶nh bÕp löa g¾n liÒn víi h×nh ¶nh ngêi bµ gîi lªn lßng kÝnh yªu .. A . mçi ®o¹n gäi 1 . ©n cÇn cña bµ . Th©n bµi : .... bÕp löa gîi nhí nh÷ng kØ niÖm tuæi Êu th¬ sèng trong t×nh yªu th¬ng ch¨m sãc . biÕt ¬n cña ch¸u ®èi víi bµ . Ho¹t ®éng 2 : LuyÖn nãi . biÕt ¬n ®èi víi bµ g¾n liÒn víi t×nh c¶m yªu mÕn .. Bµi 28 . .2 häc sinh lªn tr×nh bµy . hån nhiªn trong cuéc sèng chiÕn ®Êu nhiÒu gian khæ ..ViÕt bµi v¨n hoµn chØnh cho ®Ò trªn .142 : Nh÷ng ng«i sao xa x«i .Tõ t×nh c¶m gia ®×nh . Môc tiªu cÇn ®¹t : Gióp häc sinh : .. Do ®ã tinh thÇn chiÕn ®Êu cña ngêi ch¸u xuÊt ph¸t tõ t×nh yªu bµ vµ t×nh yªu xãm lµng ...Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n Giíi thiÖu bµi th¬ " BÕp löa " cña B»ng ViÖt vµ h×nh ¶nh s¸ng t¹o tiªu biÓu .. Líp nhËn xÐt .. Lª Minh Khuª . Gi¸o viªn nhËn xÐt ... ®Æc s¾c nhÊt cña bµi th¬ : H×nh ¶nh bÕp löa . Qua ®ã nhµ th¬ thÓ hiÖn t×nh c¶m kÝnh yªu . * Rót kinh nghiÖm : Ngµy . TiÕt 141 .H×nh ¶nh bÕp löa g¾n víi thêi kú kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p cña nh©n d©n ta. 3 ..

.B¨ng . ®äc : chó ý thÓ hiÖn giäng 2 . thÝch .Lµ nhµ v¨n n÷ cã së trêng vÒ truyÖn ng¾n . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : * KiÓm tra bµi cò : . . I . Quª : TÜnh nhµ v¨n Lª Minh Khuª . VËy truyÖn ng¾n nµy cã nh÷ng ®Æc s¾c g× vÒ néi dung vµ nghÖ thuËt . C .Nªu chñ ®Ò cña truyÖn ng¾n " BÕn quª " .§äc c¸c tµi liÖu cã liªn quan . Gi¸o viªn ®äc mÉu mét ®o¹n . Gia . B . T×m hiÓu chung . Hä chÝnh lµ nh÷ng ®¹i diÖn tiªu biÓu cho thÕ hÖ trÎ ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m kh¸ng chiÕn chèng Mü gian khæ .Thanh Ho¸ .Sinh n¨m 1949 .ThÊy ®îc nÐt ®Æc s¾c trong c¸ch miªu t¶ nh©n vËt ( ®Æc biÖt lµ miªu t¶ t©m lÝ . ®µi cã ghi bµi h¸t " C« g¸i më ®êng " . 1 . T¸c gi¶ : Lª Minh Khuª . . ? Häc sinh ®äc tiÕp + gi¶i nghÜa tõ khã * Tãm t¾t : SGV . TruyÖn ng¾n " Nh÷ng ng«i sao xa x«i " c¶u Lª Minh Khª ®a ngêi ®äc ®Õn víi cuéc sèng chiÕn ®Êu cña 3 c« g¸i thanh niªn xung phong trªn mét cao ®iÓm ë tuyÕn ®êng Trêng S¬n .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n nhng vÉn l¹c quan cña c¸c nh©n vËt n÷ thanh niªn xung phong trong truyÖn . tinh tÕ . . Tuy cïng mét ®Ò tµi nhng mçi t¸c gi¶ l¹i KT . ng«n ng÷ . kh¸m ph¸ nh÷ng khÝa c¹nh kh¸c nhau cña cuéc kh¸ng chiÕm anh dòng ®ã . víi ngßi bót miªu t¶ t©m lÝ s¾c s¶o . nghÖ thuËt trÇn thuËt ) . Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn t×m hiÓu chung v¨n b¶n . oanh liÖt vµ ®Çy gian khæ cña nh©n d©n ta lµ mét ®Ò tµi quen thuéc trong lµng v¨n häc ViÖt Nam hiÖn ®¹i . * Bµi míi : Cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü vÎ vang . nh©n vËt . ng«n ng÷ ) vµ nghÖ thuËt kÓ chuyÖn cña t¸c gi¶ . ®Æc biÖt lµ t©m lÝ nh©n Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh vËt n÷ .RÌn luyÖn kÜ n¨ng ph©n tÝch t¸c phÈm truyÖn ( cèt truyÖn . tãm t¾t . . chó ®iÖu . ? Tr×nh bµy vµi nÐt c¬ b¶n vÒ . .C©u v¨n nµo thÓ hiÖn râ nhÊt sù chiªm nghiÖm cña nh©n vËt NhÜ vÒ cuéc ®êi . ChuÈn bÞ : . §äc .

Nh÷ng ®o¹n håi tëng nhÞp kÓ chËm l¹i . giäng ®iÖu 2 .Häc sinh kh¸c nhËn xÐt. . . Ph©n tÝch . ThÓ lo¹i : ? V¨n b¶n nµy ®îc viÕt theo TruyÖn ng¾n . Giäng ®iÖu . . §o¹n håi tëng cña nh©n vËt " t«i " -> Gi¸o viªn dÉn chuyÖn ) . . gi¶ thÓ hiÖn ch©n thùc sinh 3 ..TruyÖn ®îc trÇn thuËt theo ? TruyÖn ®îc kÓ b»ng lêi cña ng«i 1 . .Gi¸o viªn kÕt luËn cho häc sinh ghi nh÷ng ý c¬ b¶n ( SGV ). 3 .Lêi kÓ thêng dïng c©u ng¾n . . ? Em h·y tãm t¾t truyÖn ... ng«i kÓ cña v¨n b¶n ?) -> ThuËn lîi cho viÖc biÓu hiÖn ? ViÖc chän ng«i kÓ nh vËy cã thÕ giíi néi t©m nh÷ng c¶m t¸c dông g× trong viÖc thÓ xóc vµ suy nghÜ cña nh©n vËt hiÖn néi dung truyÖn ? . Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn 1 . gîi nhí nh÷ng kØ Gi¸o viªn : Nh©n vËt ®îc t¸c niÖm cña tuæi niªn thiÕu .Häc sinh kÓ .. + Phï hîp ®Ó ( ®iÓm nh×n ) miªu t¶ hiÖn thùc cuéc chiÕn ®Êu ë tuyÕn ®êng Trêng ? §äc truyÖn em cã suy nghÜ S¬n .. C¸c nh©n vËt võa cã nÐt chung võa cã nÐt riªng ..Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ( §äc ®o¹n ®Çu + ®o¹n miªu t¶ c¶nh ph¸ bom . 4 .Phï hîp víi nh©n vËt kÓ chuyÖn : tù nhiªn .lóc cuéc kh¸ng b¶n ? chiÕn chèng Mü ®ang diÔn ra ¸c liÖt . bæ sung . thÓ lo¹i nµo ? II . nhÞp nhanh t¹o ®îc kh«ng khÝ khÈn tr¬ng trong hoµn c¶nh chiÕn ttêng . g× vÒ ng«n ng÷ . tù nhiªn . Nh©n vËt : ®éng . Ng«i kÓ : ph©n tÝch v¨n b¶n .. .. Hoµn c¶nh s¸ng t¸c : ? Nªu hoµn c¶nh s¸ng t¸c v¨n N¨m 1971 .ngêi k/c còng lµ nh©n nh©n vËt nµo ? ( x¸c ®Þnh vËt chÝnh . trÎ chung n÷ tÝnh . ng«n ng÷ : cña truyÖn . gÇn gòi khÈu ng÷ .

. . Nh©n vËt trung t©m : Ph? Häc sinh ®äc ®o¹n tù thuËt . tù nhiªn ®Êu . + ? Håi tëng cña c« vÒ tuæi thiÕu niªn ë Hµ Néi . thanh niªn xung phong tuæi . trêng : dòng c¶m . chiÕn thùc .ChÞ Nho : VÎ ngoµi ®¸ng yªu . hån t©m lÝ cña t¸c gi¶ nhiªn . sinh ®éng . thÝch thªu thïa . ( 5' ) . . b×nh tÜnh . t¸o b¹o . . tù träng . Häc sinh trao ®æi nhãm bµn . . tinh + ? Nh©n vËt tù quan s¸t . hay m¬ méng vµ thÝch h¸t . m¬ méng .§Þnh : thÝch ng¾m nh×n . g¾n bã víi ®ång ®éi . ®îc ? H·y ph©n tÝch nh©n vËt nµy nhiÒu ngêi ®Ó ý . dòng c¶m . thµnh mét khèi thèng nhÊt vµ * Nh÷ng nÐt riªng : nh÷ng nÐt riªng ë mçi ngêi ? .Lµ c« g¸i nh¹y c¶m . Hä võa cã ®Ñp cña nh÷ng chiÕn sÜ nh÷ng nÐt chung l¹i võa cã thanh niªn xung phong ë chiÕn nh÷ng nÐt riªng " . Häc sinh tr¶ lêi . häc sinh kh¸c nhËn xÐt . .§Òu cã nh÷ng phÈm chÊt tèt ®êi cßn rÊt trÎ .. l¹c quan ? Vai trß cña nh©n vËt Ph¬ng .Dòng c¶m . + ? T©m tr¹ng cña c« ra sao ë lÇn ph¸ bom ë cuèi truyÖn . nhiÒu m¬ íc .Cïng hoµn c¶nh sèng . hay m¬ khiÕn hä g¾n bã víi nhau méng . ®Ó thÊy râ nghÖ thuËt miªu t¶ ..Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ? TruyÖn kÓ vÒ nh÷ng nh©n a. H×nh ¶nh ba c« g¸i thanh vËt nµo ? niªn xung phong . §Þnh trong truyÖn ? b. sî m¸u .ChÞ Thao : tõng tr¶i h¬n . cïng c«ng viÖc : nguy t©m lÝ cña nh÷ng c« g¸i hiÓm ¸c liÖt .. dÔ xóc ? ë hä cã nh÷ng nÐt g× chung c¶m . ë phÇn ®Çu truyÖn . thÇn tr¸ch nhiÖm cao trong ®¸nh gi¸ vÒ m×nh nh thÕ nµo c«ng viÖc . thÝch h¸t . Gi¸o viªn : Cã ý kiÕn cho r»ng : * Nh÷ng nÐt chung : " T¸c gi¶ ®· thÓ hiÖn ch©n .Yªu nh÷ng ngêi ®ång ®éi . => T©m hån trong s¸ng . tr¸ch nhiÖm ý kiÕn cña em thÕ nµo ? .¬ng §Þnh : håi tëng cña nh©n vËt Ph¬ng §Þnh . ch¨m chÐp bµi h¸t . hån nhiªn .Lµ c« g¸i kh¸ ®Ñp .

Tæng kÕt . Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn tæng kÕt . 1 . thanh niªn xung phong trong truyÖn . nghÖ thuËt cña truyÖn ng¾n " Nh÷ng ng«i sao xa x«i ". Ghi nhí : SGK . . h×nh dung vµ c¶m nghÜ nh thÕ nµo vÒ tuæi trÎ ViÖt Nam Häc sinh tù béc lé . Häc sinh ®äc to ghi nhí . ? Nªu nÐt ®Æc s¾c vÒ néi dung . tiªu biÓu ? Nªu c¶m nhËn cña em vÒ cho líp trÎ thêi kú kh¸ng chiÕn nh©n vËt nµy ? VÒ c¸c c« g¸i chèng Mü . ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ nghÖ thuËt miªu t¶ t©m lÝ nh©n vËt -> NghÖ thuËt miªu t¶ t©m lÝ cuat t¸c gi¶ ? tinh tÕ ( ®Æc biÖt lµ nh©n vËt ? Qua truyÖn ng¾n nµy . Gi¸o viªn b×nh liªn hÖ víi nh÷ng t¸c phÈm cïng viÕt vÒ ®Ò tµi ngêi lÝnh trong kh¸ng chiÕn chèng Mü .luyÖn tËp .luyÖn tËp . em phô n÷ ) . trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü . Gi¸o viªn bËt b¨ng cã ghi bµi h¸t " C« g¸i më ®êng " . ? T×m dÉn chøng minh ho¹ cho ®Æc ®iÓm tÝnh c¸ch cña Ph¬ng §Þnh . => Lµ con ngêi míi .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n Gi¸o viªn kÕt luËn . ? Theo em nhan ®Ò cña truyÖn cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn néi dung ®îc ®Ò cËp trong truyÖn kh«ng ? ? H×nh ¶nh " Nh÷ng ng«i sao xa x«i " mang ý nghÜa biÓu tîng g× ? §îc c¶m nhËn qua suy nghÜ cña nh©n vËt nµo ? ThÓ hiÖn ë phÇn nµo cña truyÖn . III . ? Qua t×m hiÓu hai truyÖn ng¾n " BÕn quª " vµ " Nh÷ng ng«i sao xa x«i " em cã thÓ rót ra bµi häc g× trong ph©n tÝch t¸c phÈm truyÖn .

Môc tiªu cÇn ®¹t : Nh tiÕt 101 .Gi¸o dôc ý thøc b¶o vÖ m«i trêng . râ rµng tõng ý . Gi¸o viªn giao cho mçi tæ chuÈn bÞ mét phÇn dµn bµi . 1 .Thùc tr¹ng m«i trêng ë ®Þa ph¬ng em . . * Bµi míi : Ho¹t ®éng 1 : I .ChuÈn bÞ : ¤n tËp truyÖn . .Rµnh m¹ch . LuyÖn nãi tríc líp : Yªu cÇu : . gi¸o viªn bæ . 2 . ChuÈn bÞ : T×m c¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Õn néi dung bµi häc .Sö dông vèn tõ ng÷ . C. TiÕt 143 . kiÓu . . LËp dµn ý : * §Ò bµi : VÊn ®Ò b¶o vÖ m«i Gi¸o viªn cho häc sinh tr×nh trêng ë ®Þa ph¬ng em . A . tõng néi dung . 3 .Bµi 19 . Líp nhËn II .ViÕt bµi v¨n ng¾n nªu c¶m nhËn cña em vÒ nh÷ng c« thanh niªn xung phong trong truyÖn . Më bµi : Líp nhËn xÐt . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : * KiÓm tra sù chuÈn bÞ bµi cña häc sinh vÒ ch¬ng tr×nh ®Þa ph¬ng ( viÕt vÒ nh÷ng vÊn ®Ò . . Th©n bµi : . . trêng . Ho¹t ®éng 2 : Häc sinh luyÖn nãi theo dµn ý .Nh÷ng viÖc lµm cô thÓ ®Ó b¶o vÖ m«i trêng . bµy dµn ý. KÕt bµi : B¶n th©n em lµm g× víi m«i trêng . Häc sinh tù suy nghÜ c¸ch diÔn ®¹t sau ®ã tæ cö ®¹i diÖn tæ tr×nh bµy .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n Trêng Ho¹t ®éng 4 : Híng dÉn häc ë nhµ . hiÖn tîng x· héi ) .ý nghÜa cña viÖc b¶o vÖ m«i sung . B . Ch¬ng tr×nh ®Þa ph¬ng ( PhÇn tËp lµm v¨n ) .

. kh¸i c©u vµ ng÷ ®iÖu phï hîp . cho häc sinh t×m hiÓu ®Ò .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n xÐt . Tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè 7 . qu¸t l¹i yªu cÇu v¨n nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc . Ho¹t ®éng 3 : Ch÷a lçi . A. lËp dµn ý . ChuÈn bÞ : Hoµn thµnh c«ng viÖc chÊm bµi . bµi v¨n mÉu ( nÕu cã ) .Häc sinh tù nhËn xÐt bµi lµm cña m×nh . .Sau ®ã gi¸o viªn nªu dµn ý nh ®¸p ¸n ë trong bé hå s¬ . * PhÇn tr¾c nghiÖm vµ tù luËn nh ®¸p ¸n ( cã trong bé hå s¬ ) . . Gi¸o viªn bæ sung . thèng kª lçi trong bµi lµm cña häc sinh .ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo .¤n tËp l¹i kiÕn thøc vÒ lÝ thuyÕt vµ kÜ n¨ng lµm bµi b×nh luËn t¸c phÈm v¨n häc . gäi häc sinh ®äc phÇn tù nhËn xÐt. TiÕt 144 . söa ch÷a c¸c lçi trong bµi . Ho¹t ®éng 2 : Tr¶ bµi . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn t×m hiÓu ®Ò vµ lËp dµn ý cho bµi v¨n tù luËn . Môc tiªu cÇn ®¹t : Gióp häc sinh : . ®èi chiÕu víi ®¸p ¸n cña gi¸o viªn .NhËn ra nh÷ng u ®iÓm . .Gi¸o viªn tr¶ bµi cho häc sinh .Häc sinh ®äc bµi lµm cña m×nh .Häc sinh tù nhËn xÐt . Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn häc ë nhµ . . B .ThÊy ®îc ph¬ng thøc kh¾c phôc . nhîc ®iÓm vÒ néi dung vµ h×nh thøc tr×nh bµy trong bµi viÕt cña m×nh . C . hiÖn tîng trong ®êi sèng x· héi . . * Gi¸o viªn chÐp ®Ò lªn b¶ng .So s¸nh v¨n nghÞ luËn vÒ vÊn ®Ò cña ®êi sèng víi nghÞ luËn v¨n häc . .

.Gi¸o viªn nh¾c nhë mét sè lçi c¬ b¶n ph¶i kh¾c phôc ngay .Ghi l¹i diÔn biÕn mét buæi sinh ho¹t chi ®éi . Gi¸o viªn nhËn xÐt chung : . b. ) . .. 1 . Yªu cÇu : ? Em h·y kÓ tªn mét sè lo¹i * Néi dung : Sù viÖc ph¶i ®îc . .. Häc sinh ®äc ghi nhí 1. tæng kÕt .. MÜ . Häc sinh ®äc 2 biªn b¶n . NguyÖt . c. ? Hai biªn b¶n trªn ghi l¹i sù viÖc g× ? ( Môc ®Ých ) .. H¹nh . .Bµi lµm kÐm : Quý .. Ph¬ng . n¾m ch¾c c¸ch lµm bµi nghÞ luËn vÒ mét t¸c phÈm v¨n häc . VÝ dô : a.. V¨n b¶n 1 : -> V¨n b¶n héi nghÞ . §Æc ®iÓm cña biªn b¶n . Môc tiªu cÇn ®¹t : .Bµi lµm tèt : Nhung . diÔn ®¹t .N¾m ®îc c¸ch viÕt mét biªn b¶n .HiÓu c¸c yªu cÇu cña biªn b¶n vµ c¸c lo¹i biªn b¶n thêng gÆp trong cuéc sèng .. Ho¹t ®éng 5 : Híng dÉn häc ë nhµ .. 2 . Nguyªn .Ghi l¹i mét sù viÖc trao tr¶ ? VËy biªn b¶n cÇn ®¹t nh÷ng giÊy tê tang vËt . chÝnh t¶ .VÒ xem l¹i . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Ho¹t ®éng 1 : T×m hiÓu ®Æc ®iÓm cña biªn b¶n . A . . . ChuÈn bÞ : C . tuÇn 6 ®ang ®iÔn ra . V¨n b¶n 2 : -> v¨n b¶n sù vô . Kiªn .Gi¸o viªn ®äc mét sè bµi kh¸ cho häc sinh nghe .Gi¸o viªn gäi häc sinh lªn b¶ng tù ghi lçi trong bµi cña m×nh . Biªn b¶n . .Gi¸o viªn söa . . .. B ... Nam . Ho¹t ®éng 4 : NhËn xÐt chung.häc sinh tù ch÷a ( Lçi vÒ tõ . ph¬ng tiÖn yªu cÇu g× vÒ néi dung .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n . c©u .ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo . h×nh vi ph¹m hµnh chÝnh cho chñ së thøc ? h÷u . . . TiÕt 145 .Häc sinh kh¸c nhËn xÐt bæ sung . ? Cô thÓ mçi biªn b¶n ghi chÐp sù viÖc g× ? I .

bæ viÕt biªn b¶n . kÕt qu¶ cña sù ? PhÇn kÕt thóc cña biªn b¶n viÖc . ) ..Chó c«ng an ghi l¹i mét vô tai . PhÇn më ®Çu : Tªn quèc hiÖu . §äc thÇm l¹i hai biªn b¶n SGK ... tªn biªn tr¸ch nhiÖm tham gia . thµnh gåm nh÷ng môc g× ? C¸ch ghi phÇn tham gia vµ chøc tr¸ch nh÷ng néi dung nµy trong biªn cña hä . nh thÕ nµo ? b. ®Çy ®ñ . c. tiªu ng÷ .Tªn biªn b¶n thêng ®îc viÕt x¸c cô thÓ biªn b¶n cã gi¸ trÞ b»ng ch÷ in hoa . ®øng t¹i chç tr¶ lêi? Bµi 1 : Lùa chän t×nh huèng -Häc sinh kh¸c nhËn xÐt ... tªn biªn b¶n .Gi¸o viªn söa kÕt luËn .) ? So s¸nh ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau gi÷a hai biªn b¶n trªn . theo thñ tôc chÆt chÏ .. . 2 . tÕ ( Biªn b¶n nghiÖm thu . b¶n nh thÕ nµo ? TÝnh chÝnh .. C¸ch viÕt v¨n b¶n . biªn chÝnh x¸c . Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp III . PhÇn néi dung : . ? PhÇn néi dung cña biªn b¶n ®Þa ®iÓm thêi gian . Ho¹t ®éng 2 : * H×nh thøc : lêi v¨n ng¾n Híng dÉn c¸ch viÕt biªn b¶n gän . ch÷ kÝ cÇn lu ý ®iÒu g× ? vµ hä tªn c¸c thµnh viªn cã ( tªn quèc hiÖu.. gåm nh÷ng môc g× ? a. ? PhÇn më ®Çu cña biªn b¶n II ..Ghi l¹i diÔn biÕn vµ kÕt qu¶ . tu©n b¶n bµn giao c«ng t¸c . Ghi nhí : môc 1 ..DiÔn biÕn . PhÇn kÕt thóc : ? Khi tr×nh bµy mét biªn b¶n . 2 . kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c môc ®îc tr×nh bµy nh thÕ nµo ?..Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n biªn b¶n thêng gÆp trong thùc ghi l¹i mét c¸ch trung thùc . LuyÖn tËp : 1. b¶n cÇn tr×nh bµy ra sao ? * Ghi nhí : SGK . cña §¹i héi Chi §éi. Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn häc sinh luyÖn tËp. chÝnh -> nh÷ng néi dung c¬ b¶n tiªu x¸c ) biÓu cña sù viÖc ®ang diÔn ra . sung. chÝnh x¸c ..Thêi gian kÕt thóc . Häc sinh ®äc to ghi nhí . .. Gi¸o viªn kh¸i qu¸t l¹i toµn bé kiÕn thøc bµi häc . . gåm cã nh÷ng môc g× ? .Ghi tãm t¾t nh÷ng viÖc ®· ? Lêi v¨n ghi biªn b¶n ph¶i nh diÔn ra theo tr×nh tù thêi gian thÕ nµo ( ng¾n gän .

* Giíi thiÖu bµi : NÕu nh " DÕ MÌn phiªu lukÝ " cña T« Hoµi lµ lêi DÕ MÌn tù kÓ chuyÖn phiªu lu cña cuéc ®êi m×nh th× trong T2 R« . nghiÖm. TuÇn 30 . So¹n bµi tiÕp theo.x« ( 1719 ) . R« . B . . I .X¬n kÓ l¹i ®o¹n ®êi gian chu©n suèt gÇn 30 n¨m sèng cuéc ®êi trªn ®¶o hoang mµ ®o¹n trÝch ®îc häc h«m nay lµ bøc ch©n dung tù ho¹ sau h¬n 10 n¨m kÓ tõ ngµy tµu ®¾m .Häc sinh kh¸c theo dâi. Ngµy .. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : * KiÓm tra bµi cò : Em h×nh dung vµ suy nghÜ nh thÕ nµo vÒ tuæi trÎ ViÖt Nam trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü sau khi häc xong truyÖn ng¾n " Nh÷ng ng«i sao xa x«i " . .. A . Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn t×m hiÓu chung .Bin . sèng l¹c quan.. ChuÈn bÞ : §äc c¸c tµi liÖu cã liªn quan .X¬n mét m×nh ngoµi ®¶o hoang béc lé gi¸n tiÕp qua bøc ch©n dung tù ho¹ cña nh©n vËt ...X¬n ngoµi ®¶o hoang . tinh thÇn l¹c quan cña R« .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n n¹n giao th«ng.Bin . * Rót kinh nghiÖm .1731 ) ®Ó nh©n vËt chÝnh R« . n¨m 200.. th¸ng ...Gi¸o viªn söa cho ®iÓm. .Bin X¬nCru . ? Nh÷ng ®iÒu cÇn lu ý khi viÕt biªn b¶n.HiÓu s©u h×nh dung ®îc cuéc sèng gian khæ .. ? Theo em... T¸c gi¶ : §i Ph« . .Gäi 3 em lªn b¶ng tr×nh bµy . §i Ph« ( 1660 .. T×m hiÓu chung .. TiÕt 146 . Bµi 29 . C .Bin . Môc tiªu cÇn ®¹t : . nhËn xÐt . Bµi 2 : TËp viÕt biªn b¶n. nh÷ng môc nµo kh«ng thÓ thiÕu trong biªn b¶n... 1 .Gi¸o dôc häc sinh tinh thÇn vît qua nh÷ng hoµn c¶nh kã kh¨n .NghiÖm thu phßng thÝ -Häc sinh viÕt ra nh¸p... . Ho¹t ®éng 4 : Híng dÉn häc bµi ë nhµ .

Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n Häc sinh ®äc chó thÝch SGK .PhÇn 4 : DiÖn m¹o cña R« Bin . .Bin X¬n sèng mét m×nh ngoµi ®¶o hoang kho¶ng 15 n¨m . ? §o¹n trÝch lµ bøc ch©n dung tù ho¹ cña ai ? ? H·y miªu t¶ bøc ch©n dung tù ho¹ cña R« . t¾t vÒ t¸c gi¶ . r×u con . t¸c phÈm ? 2 . .QuÇn : loe b¾ng da dª . võa che n¾ng võa ®Ó kh«ng cho ma h¾t vµo cæ .§o¹n trÝch kÓ vÒ R« . * Trang phôc : . Ph©n tÝch : Bøc ch©n dung tù ho¹ cña R« Bin . 3 . §i Ph« ( 1660 . Bè côc : 4 phÇn trÝch lµ g× ? .Bin .X¬n qua lêi tù thuËt cña nh©n vËt nµy .Ng«i thø 1 . II . . Bin .gäi häc sinh ®äc .Th¾t lng . phÇn .S¸ng t¸c n¨m 1719 .Híng dÉn . ? Néi dung chÝnh cña ®o¹n 4 .X¬n ? Nªu nhËn xÐt cña em vÒ vÞ trÝ . .1731 ) lµ nhµ Gi¸o viªn giíi thiÖu vµi nÐt tãm v¨n næi tiÕng ë Anh .Mò : víi m¶nh ra rò xuèng sau g¸y . §äc .Bin .PhÇn 2 : Trang phôc cña R« lµm mÊy phÇn ? Néi dung tõng Bin .Bin . T¸c phÈm : ( SGV ) . díi h×nh thøc tù truyÖn -> tiÓu thuyÕt phiªu lu .¸o : b»ng da dª dµi chõng hai b¾p ®ïi.Chó thÝch tõ khã : Gi¸o viªn ®äc mÉu . ? V¨n b¶n trÝch cã thÓ chia .nh©n vËt R« c¸ch ®äc .X¬n .X¬n .Bøc ch©n dung tù ho¹ cña R« mÊy ? .PhÇn 3 : Trang bÞ cña R« Bin . ®é dµi cña phÇn 4 so víi c¸c phÇn kh¸c ? ( Ng¾n h¬n ) V× sao ? .X¬n . tói Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn ph©n tÝch nh©n vËt R« .Ph¬ng thøc tù sù ë ng«i thø nhÊt chØ kÓ nh÷ng g× nh×n thÊy ®îc nªn phÇn 4 nãi Ýt vÒ diÖn m¹o vµ nãi sau -> Do ngêi kÓ muèn giíi thiÖu c¸ch ¨n mÆc k× kh«i cña m×nh lµ chÝnh . * Trang bÞ : .X¬n .PhÇn 1 : Më ®Çu . ? TruyÖn ®îc kÓ theo ng«i thø . ca . .Tù t¹o ®«i ñng . .X¬n .X¬n .

? Nªu c¶m nhËn cña em vÒ nh©n vËt R« . kÝ qu¸i . + Sau 15 n¨m xa c¸ch thÕ giíi ? Tinh thÇn Êy ®îc thÓ hiÖn loµi ngêi anh vÉn l¹c quan . con ngêi chinh phôc ®Häc sinh ®äc to ghi nhí .Bin .X¬n cã lêi kÓ nµo than phiÒn .Bµi häc vÒ ý chÝ .Kh«ng ®Õn næi ®en ch¸y .Tinh thÇn l¹c quan cña R« nhËn ®îc ®iÒu g× ? Bin . lè l¨ng .Bin . îc thiªn nhiªn . khi kh¾c ho¹ n¬i hoang ®¶o cña chµng . Tæng kÕt . + Chµng h¨ng say lao ®éng ( tÊt c¶ nh÷ng trang bÞ lØnh kØnh mang theo ) -> chµng cã t×nh yªu cuéc sèng vµ niÒm tin m·nh liÖt . l¹ lïng . k× dÞ R« .Bin . cña R« . diÖn m¹o cña -> H×nh d¹ng k× quÆc . Néi dung : ? Qua ®o¹n trÝch em c¶m . trang bÞ . . ®au khæ kh«ng ? ( kh«ng ) . NghÖ thuËt : tæng kÕt . Ng«n ng÷ kÓ chuyÖn víi giäng ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ giäng ®iÖu hµi híc . nùc ? Em hiÓu g× vÒ cuéc sèng cêi . . phôc . tin nh thÕ nµo qua bøc ch©n yªu cuéc sèng . * DiÖn m¹o : .X¬n . -> R« . ®iÖu cña truyÖn ? 2 . III . dung tù ho¹ vµ giäng kÓ cña + B»ng bµn tay .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ®ùng thuèc + ®¹n .R©u ria c¾t tØa theo kiÓu ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ trang håi gi¸o . . khèi ãc nh©n vËt ? chµng ®· t¹o ra mét cuéc sèng ®Çy ®ñ . l¹c quan yªu ®êi .X¬n bÊt chÊp gian ? Qua ®ã chøng tá ®iÒu g× ? khæ . ? §Æt ®Þa vÞ em lµ R« .X¬n qua bøc => Cuéc sèng hÕt søc khñng ch©n dung tù ho¹ ? khiÕp . dï . Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn 1.X¬n ngoµi ®¶o hoang . thiÕu thèn mét m×nh ? MÆc dï vËy .Bin .Bin X¬n nÕu r¬i vµo hoµn c¶nh nh vËy em sÏ hµnh ®éng xö sù nh thÕ nµo ? Gi¸o viªn liªn hÖ . bøc ch©n dung tù ho¹ cña m×nh R« . sóng .X¬n .Bin . nghÞ lùc .

¤n tËp kÜ phÇn ng÷ ph¸p . .148 . C . Híng dÉn häc sinh lµm bµi Bµi 1 : tËp . côm t×nh tõ . hiÓu vÒ danh tõ . côm ®éng tõ .HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc vÒ côm tõ chÝnh phô víi 3 kiÓu cô thÓ : lµ côm danh tõ . ®éng tõ . A .RÌn kÜ n¨ng thùc hµnh nhËn biÕt côm tõ . nhËn biÕt tõ lo¹i vµ biÕt vËn dông khi t¹o lËp v¨n b¶n .Bin . ChuÈn bÞ : B¶ng phô . §iÓm diÖn c¸c tõ lo¹i cßn l¹i th«ng qua viÖc nhËn diÖn chóng trong c©u cô thÓ . phiÕu häc tËp . chøc vô có ph¸p ) . tÝnh tõ th«ng qua 3 tiªu chuÈn ( ý nghÜa kh¸i qu¸t .Häc thuéc ghi nhí . Danh tõ . ®éng tõ . HÖ thèng tõ lo¹i tiÕng viÖt . tÝnh tõ . . tÝnh tõ .HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc vÒ tõ lo¹i bao gåm : thùc hµnh nhËn diÖn 3 lo¹i tõ lín : Danh tõ . . .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n Ho¹t ®éng 4 : LuyÖn tËp IV . Trêng TiÕt 147 . Môc tiªu cÇn ®¹t : . ®éng tõ . Tæng kÕt vÒ ng÷ ph¸p . . LuyÖn tËp : ViÕt ®o¹n v¨n nªu c¶m nhËn cña em vÒ R« . kh¶ n¨ng kÕt hîp . N¾m cÊu t¹o chung cña tõng kiÓu côm tõ vµ biÕt nhËn diÖn côm tõ trong ng÷ liÖu cô thÓ . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn t×m I . B . 1 .X¬n . Ho¹t ®éng 5 : Híng dÉn häc ë nhµ .

tÝnh tõ : .. Gi¸o viªn treo b¶ng phô ( b¶ng tæng hîp kÜ n¨ng kÕt hîp . biÕt danh tõ . Gi¸o viªn chia nhãm cho b. trÝch 2. mét . Trêng Danh tõ §éng tõ TÝnh tõ LÇn C¸i l¨ng . . tõ thêng ®øng sau nh÷ng tõ . Gi¸o viªn nhËn xÐt .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n §o¹n Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi 1. Gäi häc sinh tr×nh bµy trªn c. a. ®éng tõ . SGK ) Häc sinh ®äc .. lµng ¤ng Gi¸o §äc nghÜ ngîi Phôc dÞch .§éng tõ thêng ®øng sau nh÷ng tõ nµo ? chØ thêi gian : h·y .Danh tõ thêng ®øng sau ? Qua 3 bµi tËp em h·y cho nh÷ng tõ chØ sè lîng : nh÷ng . h¬i . häc sinh th¶o luËn ( 5' ) .. ®Ëp Hay §ét ngét Ph¶i . Häc sinh nhãm kh¸c nhËn xÐt . ®· . Nh÷ng Qu¸ sung «ng Gi¸o síng Bµi 3 : . võa . B¶ng tæng kÕt kh¶ n¨ng kÕt hîp cña danh tõ . sung síng ? XÕp c¸c tõ ng÷ in ®Ëm Bµi 2 : dïng trong nh÷ng ®o¹n trÝch ë SGK theo c¸c cét tõ lo¹i Danh tõ §éng tõ TÝnh tõ trong b¶ng mÉu 1 Mét lÇn §· ®äc RÊt hay Mét c¸i Võa nghÜ H¬i ®ét ? §iÒn c¸c tõ cho s½n SGK l¨ng ngîi ngét vµo chç dÊu ( . tÝnh c¸c . söa ch÷a : e. b¶ng . ®éng tõ . ) tríc c¸c tõ H·y phôc thÝch hîp víi chóng trong 3 C¸i lµng dÞch RÊt ph¶i cét bªn díi vµ cho biÕt tõ lo¹i H·y ®Ëp cña mçi tõ trong cét ... d.TÝnh tõ thêng ®øng sau nh÷ng tõ chØ møc ®é : rÊt . bæ sung . qu¸ ...

Tõ " råi " Tõ " l¾m " Bµi 5 : Híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n ý nghÜa kh¸i Kh¶ n¨ng kÕt qu¸t cña tõ KÕt hîp vÒ Tõ lo¹i lo¹i phÝa tríc ChØ sù vËt Sè tõ nh : mét . c¸c tõ chØ thêi gian ( ®· . kh¸i niÖm ) ChØ ho¹t C¸c tõ chØ sù §éng tõ ®éng tr¹ng cÇu khiÕn ( h·y . vµi . võa . nh . hiÖn tîng . míi . Danh tõ ( ngêi vËt .. c¶ ngay T2 tõ H¶ Th¸n tõ Trêi ¬i . ho¹t ®éng .. qu¸ . g ®©u Phã tõ §· . nh÷ng . c¸i . b. míi ) . Trêng hîp KÕt hîp vÒ phÝa sau ChØ tõ : Êy .. HÖ thèng ho¸ c¸c tõ lo¹i kh¸c . " B¨n kho¨n " lµ tÝnh tõ -> ë ®©y ®îc dïng nh danh tõ . Gi¸o viªn kh¸i qu¸t vÒ hiÖn tîng chuyÓn lo¹i cña tõ . chÊt cña sù h¬i . " Trßn " lµ tÝnh tõ -> ë ®©y ®îc dïng nh ®éng tõ . ®ã .. Häc sinh ®äc bµi tËp 1 : Gi¸o viªn treo b¶ng phô . c. ChØ ®Æc Phô tõ chØ møc TÝnh tõ ®iÓm . chí ) vµ . " LÝ tëng " lµ danh tõ -> ë ®©y ®îc dïng nh tÝnh tõ . Sè tõ Ba Mét N¨m §¹i tõ T«i ... ë Trî tõ ChØ .Häc sinh ®iÒn kÕt qu¶ vµo b¶ng mÉu SGk . nhng . th¸i cña sù vËt ®õng . a. bao nhiªu . tr¹ng th¸i . bÊy giê Lîng ChØ tõ tõ Nh÷n Êy . tÝnh ®é nh : rÊt . Ho¹t ®éng 2 : 2 . bao giê . vËt . ®ang Quan hÖ tõ Cña .

. b×nh dÞ. . Thµnh tè chÝnh lµ tÝnh tõ . .Nhãm 1 : Bµi tËp 1 .. Gi¸o viªn treo b¶ng phô : CÊu 2 . §Õn . häc sinh kh¸c nhËn xÐt . .Häc sinh lªn b¶ng ®iÒn . c. Thµnh tè chÝnh lµ ®éng tõ . ch¹y x« . phong phó . Phøc t¹p . t¹o cña côm tõ . bæ sung . 1 . Bµi 3 : a.Mét nh©n c¸ch rÊt ViÖt Nam sung . ph¬ng §«ng . . Côm tõ . £m ¶ . ViÖt Nam . . c. Lªn . . Gi¸o viªn söa . Häc sinh ®iÒn c¸c th«ng tin theo mÉu .Häc sinh trao ®æi nhãm bµn ( 2' ) .Gi¸o viªn söa cho ®iÓm . bµy PPT TT ( DT ) PPS Häc sinh kh¸c nhËn xÐt bæ .. cho ®iÓm . b.TÊt c¶ nh÷ng ¶nh hëng quèc Gäi 3 häc sinh lªn b¶ng tr×nh tÕ ®ã . Thµnh tè chÝnh -> Danh tõ : Bµi 1 : a. b.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n Bµi 2 : Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp 2 .Mét lèi sèng rÊt b×nh dÞ . Häc sinh trao ®æi nhãm ( 5' ) . s©u s¾c . Nh÷ng ngµy khëi nghÜa dån ®Ëp ë lµng b . CÊu t¹o cña côm tõ . hiÖn ®¹i . .Nhãm 2 : Bµi tËp 2 . «m chÆt . Ho¹t ®éng 3 : Gi¸o viªn chia nhãm .. II . a. . míi . PPT TT ( DT ) PPS . Ph©n lo¹i côm tõ . PPT TT ( DT ) PPS b. Bµi 2 : a.Nhãm 3 : Bµi tËp 3 .

ViÕt ®o¹n v¨n cã côm danh tõ . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : .ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo . Côm ®éng tõ 3 . * Rót kinh nghiÖm : TiÕt 149 . ghi râ tªn gäi côm tõ . RÊt b×nh dÞ .. G¹ch ch©n díi côm tõ . .. Côm danh tõ Mét PhÇn trung t©m ¶nh hëng TiÕng cêi nãi Lèi sèng Trêng PhÇn sau Quèc tÕ ®ã x«n xao cña ®¸m ngêi . LuyÖn tËp viÕt biªn b¶n . Côm tÝnh tõ §· Võa SÏ RÊt SÏ Kh«ng §Õn Lªn ¤m chÆt HiÖn ®¹i Phøc t¹p £m ¶ ? Nh×n vµo b¶ng trªn em rót ra nhËn xÐt g× vÒ cÊu t¹o cña côm tõ ? ? C¨n cø vµo ®©u ®Ó ph©n biÖt c¸c côm tõ ? ( C¨n cø vµo thµnh tè chÝnh lµm thµnh phÇn trung t©m trong mçi côm tõ ) ..N¾m l¹i c¸c lo¹i côm tõ . . B .. Môc tiªu cÇn ®¹t : . . A.. côm tÝnh tõ .BiÕt viÕt ®îc mét biªn b¶n héi nghÞ hoÆc mét biªn b¶n sù vô th«ng dông .. Ho¹t ®éng 4 : Híng dÉn häc ë nhµ . . Ph¬ng §«ng GÇn anh C¶i chÝnh LÊy cæ anh H¬n 2 ..¤n l¹i lÝ thuyÕt vÒ ®Æc ®iÓm vµ c¸ch lµm biªn b¶n .. ChuÈn bÞ : C . côm ®éng tõ . lªn .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n Bµi tËp PhÇn tríc TÊt c¶ nh÷ng 1 .

+ Trao ®æi + Tæng kÕt . Bµi 3 : Ghi l¹i biªn b¶n bµn giao nhiÖm vô trùc tuÊn .Thêi gian . . LuyÖn tËp .Thµnh phÇn tham dù bµn giao gåm nh÷ng ai .DiÔn biÕn kÕt qu¶ cuéc häp : ? CÇn thªm bít ý g× ? + Khai m¹c ? C¸ch s¾p xÕp c¸c ý nh thÕ + Líp trëng b¸o c¸o nµo ? Em h·y s¾p xÕp l¹i . ®ñ cha . + Hai b¹n häc sinh giái b¸o c¸o kinh nghiÖm . . Häc sinh trao ®æi nhãm .Tªn biªn b¶n . ®é nh thÕ nµo ? ? Nªu bè côc cña mét biªn b¶n ? 3 . + C¸c ph¬ng tiÖn vËt chÊt vµ hiÖn tr¹ng cña chóng t¹i thêi . ®Þa ®iÓm cuéc häp .Thµnh phÇn tham dù .Thêi gian kÕt thóc . Gi¸o viªn kh¸i qu¸t l¹i kiÕn thøc vÒ biªn b¶n . ¤n lÝ thuyÕt : 1 . II . ? Lêi v¨n vµ c¸ch tr×nh bµy mét biªn b¶n cã g× ®Æc biÖt . kÝ tªn . Bè côc cña biªn b¶n . bµi 1 . Bµi 1 : ViÕt biªn b¶n cuéc häp Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn häc dùa vµo c¸c t×nh tiÕt ®· cho : sinh luyÖn tËp . I . Bµi 2 : Häc sinh lµm theo 2 nhãm trong 5' lªn tr×nh bµy . tiªu ng÷ . Môc ®Ých viÕt biªn b¶n .Quèc hiÖu .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n Trêng Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn «n lÝ thuyÕt .Néi dung bµn giao nh thÕ nµo ? + KÕt qu¶ c«ng viÖc ®· lµm trong tuÇn . . ? Biªn b¶n nh»m môc ®Ých g× ? Ngêi viÕt biªn b¶n ph¶i cã th¸i 2 . . Gîi ý : . ? Néi dung ghi chÐp ®· ®Çy . C¸ch tr×n bµy mét biªn b¶n .

. ChuÈn bÞ : C .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n ®iÓm bµn giao Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn häc ë nhµ . .. cô nh÷ng yªu cÇu g× ? thÓ . dÔ hiÓu .Néi dung : Sù tho¶ thuËn . .V× nã lµ lo¹i v¨n b¶n cã tÝnh chÊt ph¸p lÝ . nãi chung . tr¸nh dïng tõ ng÷ chung chung : cã thÓ . . cã lÏ . §Æc ®iÓm cña hîp ®ång : 1 . lµ c¬ së ®Ó c¸c bªn tham gia kÝ kÕt . Trêng TiÕt 150 . . VÝ dô : . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn t×m hiÓu ®Æc ®iÓm cña hîp ®ång .. chÝnh x¸c . râ rµng . ®¬n nghÜa . .Yªu cÇu : Ph¶i tu©n theo c¸c ? Hîp ®ång cÇn ®¹t ®îc ®iÒu kho¶n cña ph¸p luËt . Hîp ®ång A . tr¸nh thiÖt h¹i cho c¸c bªn tham gia . Môc tiªu cÇn ®¹t : .ViÕt ®îc mét hîp ®ång ®¬n gi¶n .. rµng buéc lÉn nhau .Ph©n tÝch ®Æc ®iÓm .. phÇn lín . cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c ®iÒu kho¶n ®· ghi ®Ó ®¶m b¶o cho c«ng viÖc thu ®îc kÕt qu¶ . môc ®Ých vµ t¸c dông cña hîp ®ång .ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo .Lµm hoµn chØnh bµi tËp 4 . dung g× ? quyÒn lîi cña hai bªn tham gia . ? T¹i sao cÇn ph¶i cã hîp ®ång ? I .Cã ý thøc cÈn träng khi so¹n th¶o hîp ®ång vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm víi viÖc thùc hiÖn c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång ®· ®îc th¶o luËn vµ kÝ kÕt . TN ? Hîp ®ång ghi l¹i nh÷ng néi vÒ tr¸ch nhiÖm nghÜa vô . Häc sinh ®äc v¨n b¶n SGK . . B ..

Ngµy ..... Bè cña Xi m«ng .. Bµi 30 .Lµm hoµn chØnh bµi tËp 2 ... Ghi nhí : SGK . hiÖu lùc cña hîp 2 .. TiÕt 151 . ? Biªn b¶n hîp ®ång gåm mÊy phÇn ? ? Cho biÕt néi dung tõng phÇn gåm nh÷ng môc nµo ? ? Khi viÕt hîp ®ång cÇn lu ý ®iÒu g× ? ? C¸ch dïng tõ ng÷ vµ viÕt c©u trong hîp ®ång cã g× III .... . ®Æc biÖt ? Bµi tËp 1 : ? Em rót ra kÕt luËn g× vÒ Chän t×nh huèng b. th¸ng .. c¸c ®iÒu kho¶n . ? Qua ph©n tÝch vÝ dô . c. n¨m 200. Gäi mét häc sinh ®øng t¹i chç tr¶ lêi . .. ? KÓ tªn mét sè hîp ®ång mµ II . Híng dÉn häc ë nhµ : . ®ång ) . M« .31 .. TuÇn 31 . Häc sinh ®äc ghi nhí 2 SGK .. G.So¹n bµi tiÕp theo . C¸ch lµm hîp ®ång : em biÕt ? Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn * Ghi nhí : SGK . LuyÖn tËp . em hiÓu hîp ®ång lµ g× ? Häc sinh ®äc ghi nhí 1 .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ? Néi dung chñ yÕu cña mét v¨n b¶n hîp ®ång ? ( C¸c bªn tham gia kÝ kÕt . Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn luyÖn tËp .. c¸ch thøc lµm hîp ®ång . e ®Ó c¸ch lµm hîp ®ång ? viÕt hîp ®ång .Pa . néi dung tho¶ thuËn gi÷a c¸c bªn ... Häc sinh ®äc bµi tËp 1 .X¨ng ..152 .

.. 2 .e . ChuÈn bÞ : C . t¸c gi¶ M« Pa . L·o Mi l«ng .Pa .Pa .®anh mÆc lÔ phôc cña M« li . .LÝp . s¾c nÐt . Bµ £c .Buæi häc cuèi cïng . ) " Bè cña Xi .m«ng " ch¹m tíi mét vÊn ®Ò x· héi ®êi thêng rÊt nh¹y c¶m vµ s©u s¾c : th¸i ®é cña mäi ngêi ®èi víi nh÷ng ngêi phô n÷ lì lÇm . Môc tiªu cÇn ®¹t : ThÊy ®îc sù miªu t¶ diÔn biÕn t©m tr¹ng cña 3 nh©n vËt chÝnh mét c¸ch tinh tÕ . Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn t×m hiÓu chung v¨n b¶n . . ? Em h·y kÓ tãm t¾t ®o¹n trÝch trong SGK . Gi¸o viªn gi¶i thÝch thªm vÒ t¸c gi¶ . T¸c gi¶ : . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : * KiÓm tra bµi cò : KÓ tªn c¸c t¸c phÈm thuéc nhµ v¨n Ph¸p ®· häc ë líp 6.. §äc .M« . 8 ? ( .Ru x« ) . Häc sinh ®äc + gi¶i nghÜa tõ khã . t¸c phÈm ( SGV ) . Gäi mét häc sinh ®äc chó thÝch SGK . b¹c nghÜa .X¨ng lµ nhµ v¨n hiÖn thùc xuÊt s¾c cña níc Ph¸p thÕ kØ XIX .B¸c Phi LÝp ®a Xi m«ng vÒ nhµ .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n A. ? §o¹n trÝch cã thÓ chia b»ng mÊy phÇn ? Néi dung ? ? NhËn xÐt c¸ch kÓ chuyÖn ? Ng«i kÓ ? .§i bé ngao du .X¨ng ( 1850 .§« ®ª . hiÖn thùc .mª . * Giíi thiÖu bµi míi : M« . 3 .kÓ tãm t¾t : 4 .Xi m«ng gÆp b¸c Phi . B . næi tiÕng toµn thÕ giíi vÒ thÓ lo¹i truyÖn ng¾n ( Mô x« va . Gi¸o viªn kÓ tãm t¾t t¸c phÈm ? I . T×m hiÓu chung . T¸c phÈm : ( §o¹n trÝch ) . 1 . Mãn gia tµi ...T©m tr¹ng tuyÖt väng cña Xi m«ng .V¨n b¶n " Bè cña Xi m«ng " lµ mét ®o¹n trÝch n»m ë phÇn ®Çu truyÖn ng¾n cïng tªn . ®Æc biÖt lµ ®èi víi nh÷ng ®øa trÎ kh«ng cã bè n¹n nh©n cña nh÷ng ngêi ®µn «ng v« tr¸ch nhiÖm vµ b¹c t×nh . .X¨ng muèn gi¸o dôc cho häc sinh lßng yªu th¬ng bÌ b¹n vµ nãi réng ra lµ lßng yªu th¬ng con ngêi .¤ng Giuèc . ? Vµi nÐt chÝnh vÒ t¸c gi¶ . Bè côc : ( DiÔn biÕn sù viÖc ) . ..1893 ) lµ nhµ v¨n næi tiÕng ë Ph¸p víi xu híng truyÖn ng¾n .

c¸ tÝnh cña Xi m«ng .... m¾t ®Ém lÖ .. giäng nghÑn ngµo ... em chØ khãc hoµi . b¸c Phi . Häc sinh ®äc ®o¹n cuèi .Ngµy h«m sau ë trêng ...... ¸nh mÆt trêi sëi Êm b·i ?V× sao em bá ý ®Þnh nh¶y c¸t . t©m tr¹ng cña Xi m«ng .. thuËt miªu t¶ t©m lÝ nh©n vËt -> NghÖ thuËt miªu t¶ t©m lÝ Xi m«ng ? nh©n vËt phï hîp víi t©m lÝ løa tuæi . khiÕn em nghÜ ®Õn xuèng s«ng tù tö ? nhµ . ®Õn mÑ .. Nh©n vËt Xi m«ng . Xi * Khi gÆp b¸c Phi LÝp : m«ng cã t©m tr¹ng nh thÕ nµo " Ch¸u kh«ng cã bè " ®îc ? nh¾c 2 lÇn -> kh¼ng ®Þnh sù tuyÖt väng . vËt chÝnh ? Häc sinh ®äc lêi dÉn chuyÖn * §au ®ín . Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn ph©n tÝch II . tuyÖt väng v× trong phÇn chó thÝch SGK ..Em qu¸t vµo mÆt chóng ..LÝp " B¸c cã muèn lµm bè ch¸u kh«ng " thÓ hiÖn . lµm g× ? + C¶nh thiªn nhiªn ®Ñp : trêi Êm ... ? Khi gÆp b¸c Phi . ®Õn mÑ ? Nçi ®au ®ín tuyÖt väng ®îc næi ®au khæ l¹i trë vÒ .. ®iÒu g× ? kh«ng ? " -> Sù khao kh¸t cã mét ngêi bè cña em -> phï hîp víi t©m lÝ .. bÊt ? C©u nãi cña Xi m«ng nãi víi lùc cña em .. kh«ng cã bè ? PhÇn ®Çu v¨n b¶n ®· kÓ vµ * T©m tr¹ng ë bê s«ng : t¶ t©m tr¹ng cña Xi m«ng trong hoµn c¶nh cô thÓ nµo ? Häc sinh ®äc ®o¹n 1 : ? §o¹n v¨n kÓ t¶ l¹i chuyÖn g× ? C¶nh g× ? + ý nghÜ hµnh ®éng : Bá nhµ ? Xi m«ng ra bê s«ng ®Ó ra bê s«ng ®Þnh tù tö ....Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ..C©u nãi " B¸c cã ...LÝp . em l¹i biÓu hiÖn nh thÕ nµo ? khãc ( ngêi em rung lªn .... oµ khãc ) . . + Chît nhí ®Õn nhµ . Ph©n tÝch : ? §o¹n trÝch gåm mÊy nh©n 1 . + Nãi n¨ng : Êp óng . nh÷ng c¬n nøc në .. ng¾t ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ nghÖ qu·ng kh«ng nªn lêi .

. 2 ... häc tËp mét c¸ch tù tin . + LÆng ng¾t vµ qu»n qu¹i v× ? C¶m nhËn cña em vÒ chÞ hæ thÑn . + Tª t¸i ®Õn tËn x¬ng tuû . níc m¾t l· ch· tu«n r¬i ..cÊm ®µn «ng bíc qua ngìng êi cho chÞ lµ ngêi tèt nhng trãt cöa .sèt qua nh÷ng nÐt cô v«i tr¾ng ... Phi LÝp " -> niÒm tù hµo .Nçi lßng ®èi víi con : nµo ? H·y chøng minh .sèt : . ? T©m tr¹ng cña b¸c Phi ...Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ? Th¸i ®é cña Xi m«ng tríc sù m¹nh mÏ nh nÐm mét hßn ®¸ : trªu chäc cña b¹n bÌ ? " Bè tao .. h·nh diÖn v× ®· cã mét ngêi bè . quÐt Bl¨ng . ®øc h¹nh . hÕt søc s¹ch sÏ .Th¸i ®é víi kh¸ch : ®øng ? Cã ý kiÕn cho r»ng : ChÞ lµ nghiªm nghÞ . lÇm lì mµ th«i ? ý kiÕn em thÕ .Ng«i nhµ cña chÞ : nhá . ®¸ng yªu ...§Æt tay lªn vai em «n tån hái .sèt : ? T¸c gi¶ giíi thiÖu nh©n vËt . ? Qua ph©n tÝch nh©n vËt Xi => Xi m«ng lµ nh©n vËt rÊt m«ng em c¶m nhËn ®îc g× vÒ ®¸ng th¬ng .... chÞ lµ ngêi phô n÷ xinh ®Ñp . L¨ng . B.L¨ng ..sèt => TÊt c¶ ®iÒu ®ã chøng tá Gi¸o viªn cho häc sinh liªn hÖ . nh×n em mét c¸ch nh©n hËu . Nh©n vËt Phi LÝp : * Khi gÆp Xi m«ng : . thÓ nµo ? .. Nhng cuéc sèng ®· ®em nµy ... lÇn n÷a " . L¨ng . -> B¸c rÊt th¬ng em : " Ngêi ta sÏ cho ch¸u mét «ng bè " .LÝp ®îc miªu t¶ qua mÊy giai ®o¹n ? §ã lµ nh÷ng giai ®o¹n nµo ? ? H·y ph©n tÝch diÔn biÕn t©m tr¹ng cña b¸c Phi .. * Khi ®a Xi m«ng vÒ nhµ : NghÜ bông cã thÓ ®ïa cît ®îc víi chÞ : " tù nhñ thÇm .. thùc sù -> søc m¹nh ®Ó em sèng . nh muèn ngêi h háng . 3 . => Gia ®×nh cã vai trß quan träng ®èi víi con trÎ .LÝp qua tõng giai ®o¹n .. v÷ng vµng h¬n . em nh©n vËt nµy ? buån tñi bÊt h¹nh v× kh«ng cã ? Bµi häc rót ra tõ c©u chuyÖn bè . Nh©n vËt B. * Khi gÆp chÞ B. l¹i h¹nh phóc cho em : em ®· cã mét ngêi bè ch©n chÝnh . Nhng còng cã ng.

tËt nguyÒn . nhËn lµm bè cña Xi ®o¹n trÝch vµ c¸ch miªu t¶ cña m«ng ®em l¹i niÒm vui cho t¸c gi¶ ? em .. -> Tõ ý ®Þnh ®ïa cît thêng ? T×nh yªu th¬ng Êy cña B¸c t×nh cña ®µn «ng -> sù víi Xi m«ng thÓ hiÖn râ nÐt nghiªm tóc thùc sù . rÎ ? Nªu nÐt chÝnh vÒ néi dung khinh . thê ¬ . tõ sù an ñi nhÊt qua cö chØ nµo cña b¸c ? cña ngêi lín víi ®øa trÎ cã hoµn H·y b×nh gi¸ cö chØ Êy ? c¶nh Ðo le ®Õn t×nh yªu th? Nªu c¶m nhËn cña em vÒ b¸c ¬ng ®Ých thùc . yªu th¬ng b¹n bÌ . ai lµ ngêi ®¸ng tr¸ch ? V× sao ? ? T¸c gi¶ muèn nh¾n nhñ ®iÒu g× qua th¸i ®é .lÝp. Ghi nhí: SGK 2..LuyÖn tËp : 1 . LuyÖn tËp: ? Em thÝch chi tiÕt nµo trong chuyÖn? C¶m nhËn cña em vÒ chi tiÕt ®ã. kh«ng nªn xa Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn l¸nh .. hµnh => Lßng c¶m th«ng vµ t×nh ®éng cña lò trÎ b¹n Xi m«ng . giµu ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ t©m t×nh th¬ng ®· cøu sèng Xi tr¹ng cña 3 nh©n vËt trong m«ng . * Khi ®èi ®¸p víi Xi m«ng : B¸c ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ diÔn ®ång ý nhËn lµm bè cña Xi biÕn t©m tr¹ng cña b¸c Phi m«ng v× b¸c th¬ng cËu bÐ + LÝp ? sù c¶m mÕn chÞ B L¨ng . Phi LÝp Gi¸o viªn liªn hÖ . ...ViÕt ®o¹n v¨n nªu c¶m nhËn cña em vÒ Phi . kh«ng nªn trªu chäc . . Tæng kÕt .. b×nh . cµng tæng kÕt luyÖn tËp . må c«i .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n hiÓu ra lµ kh«ng thÓ bìn cît víi chÞ -> c¶m mÕn ngêi phô n÷ tõng lÇm lì nhng cã mét phÈm chÊt tèt ®Ñp . ? Trong c©u chuyÖn nµy ai lµ ngêi ®¸ng th¬ng .sèt .... vµ nghÖ thuËt ? Häc sinh ®äc ghi nhí SGK.. Ho¹t ®éng 4: Híng dÉn häc bµi ë nhµ. => Lµ ngêi nh©n hËu . III . .ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo.. ghÎ l¹nh . nhÊt lµ nh÷ng b¹n cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt : nghÌo khã .

. . x©y dùng nh©n vËt .¤n tËp..Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh kÎ b¶ng.. C . A. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn häc sinh lËp b¶ng «n tËp vµ ®iÒn thÓ lo¹i . ngµy . ChuÈn bÞ : M¸y chiÕu ...Häc sinh lªn b¶ng ®iÒn (cét 2-5) . th¸ng.. B . Môc tiªu cÇn ®¹t: . Thèng kª c¸c t¸c phÈm truyÖn hiÖn ®¹i ViÖt Nam . thiªn nhiªn víi lßng yªu níc vµ tinh thÇn kh¸ng chiÕn cña ngêi nh©n d©n Cuéc gÆp gì t×nh cê cña c« kÜ s míi ra trêng víi ngêi thanh niªn lµm viÖc mét m×nh t¹i tr¹m khÝ tîng trªn nói 2 LÆng lÏ Sa NguyÔn Pa Thµnh Long 1970 .. TiÕt 153: ¤n tËp vÒ truyÖn. tñi hæ cña «ng Hai ë n¬i t¶n c khi nghe tin ®ån lµng m×nh theo giÆc . t×nh huèng truyÖn .. hiÖn thùc ho¸ kiÕn thøc . néi dung trong b¶ng..Cñng cè nh÷ng hiÓu biÕt vÒ thÓ lo¹i truyÖn trÇn thuËt . cèt truyÖn .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n Trêng Thø . n¨m 200. phiÕu häc tËp .gi¸o viªn tãm t¾t ... .Häc sinh nh¾c l¹i néi dung chÝnh tõng bµi. .häc sinh ghi. cñng cè kiÕn thøc vÒ nh÷ng t¸c phÈm truyÖn hiÖn ®¹i ®· häc trong ch¬ng tr×nhng÷ v¨n 9. .Gi¸o viªn bËt m¸y chiÕu cã ghi c¸c néi dung cÇn ®iÒn sau : T T 1 Tªn t¸c phÈm Lµng T¸c gi¶ Kim L©n N¨m s¸ng t¸c 1948 Tãm t¾t néi dung Qua t©m tr¹ng ®au xãt ..RÌn kÜ n¨ng tæng hîp ... truyÖn thÓ hiÖn t×nh yªu lµng quª S2 . I .

. lao ? H·y nªu nh÷ng phong c¸ch ®éng gian khæ thiÕu thèn víi chung vµ riªng ë tõng nh©n hoµn c¶nh Ðo le cña chiÕn vËt trong c¸c t¸c phÈm tranh.. yªu quª h¬ng ®Êt níc. cã c¸ch sèng ®Ñp. + Cuéc sèng chiÕn ®Êu. träng t×nh nghÜa . NÐt chÝnh vÒ nghÖ ?NghÖ thuËt chÝnh qua c¸c thuËt truyÖn ViÖt Nam vµ truyÖn ViÖt Nam vµ níc ngoµi níc ngoµi lµ g×? ?C¸ch trÇn thuËt nµy cã t¸c ..Gi¸o + PhÈm chÊt.. cèng hiÕn søc m×nh cho ®Êt níc. Häc sinh nªu. C©u chuyÖn c¶m ®éng vÒ hai cha con «ng S¸u vµ bÐ Thu trong lÇn «ng vÒ th¨m nhµ vµ ë khu c¨n cø -> ca ngîi t×nh cha con th¾m thiÕt.kÕt luËn nh ®Ñp cña con ngêi ViÖt Nam SGV trong chiÕn ®Êu vµ x©y dùng ®Êt níc: yªu lµng. cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao. yªu c«ng viÖc.Qua ®ã ca ngîi nh÷ng ngêi lao ®éng thÇm lÆng.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n Trêng cao Sa Pa . x©y dùng ViÖt Nam ®Êt níc)...nhËn xÐt . 3 ChiÕc lîc ngµ NguyÔn Quang S¸ng 1966 4 5 BÕn quª Nh÷ng ng«i sao xa x«i NguyÔn Minh Ch©u Lª Minh Khuª 1985 1971 Ho¹t ®éng 2: II. t©m hån cao viªn bæ sung . NÐt chÝnh vÒ néi dung t¸c phÈm truyÖn ViÖt Nam .. Mü. Ho¹t ®éng 3: III..Ph¶n ¸nh ®êi sèng con ngêi ? Häc sinh nªu nh÷ng néi dung ViÖt Nam trong giai ®o¹n lÞch chñ yÕu cña t¸c phÈm truyÖn sö (chèng Ph¸p..

+ VN. . . ®îc miªu t¶ ë VN .nªu lªn sù vËt hiÖn tîng cã hµnh ®éng.kh¶ n¨ng kÕt hîp víi c¸c phô tõ chØ quan hÖ thêi gian. phiÕu häc tËp . thµnh phÇn biÖt lËp trong c©u. c¸i g×. C. gåm 3 môc cô thÓ: C©u ®¬n C-V.RÌn kÜ n¨ng vËn dông trong t¹o lËp v¨n b¶n .ChuÈn bÞ kiÓm tra 1 tiÕt . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Ho¹t ®éng 1: ?KÓ tªn c¸c thµnh phÇn chÝnh c¶u c©u? thµnh phÇn phô cña c©u? ?DÊu hiÖu ®Ó nhËn biÕt tõng thµnh phÇn. Thµnh phÇn chÝnh vµ thµnh phÇn phô. t×nh huèng truyÖn ®Æc s¾c? Gi¸o viªn bæ sung. Ho¹t ®éng 4: Híng dÉn häc ë nhµ. B.TPC.HÖ thèng kiÕn thøc vÒ c¸c kiÓu c©u xÐt theo cÊu t¹o. ®Æc ®iÓm . .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ?TruyÖn nµo cã nh©n vËt kÓ dông nh thÕ nµo. con g× . .N¾m ch¾c c¸c thµnh tè chÝnh. Tr¶ lêi c©u hái : Ai. Môc tiªu cÇn ®¹t: . ChuÈn bÞ : B¶ng phô.TPC.nhËn xÐt.¤n tËp toµn bé kiÕn thøc vÒ truyÖn hiÖn ®¹i ViÖt Nam qua bµi «n tËp.. diÔn ®¹t ®îc mét ý trän vÑn. . c©u ghÐp. Tæng kÕt vÒ ng÷ ph¸p (tiÕp theo) A. Thµnh phÇn c©u: I. C. tr¹ng th¸i . chuyÖn xuÊt hiÖn trùc tiÕp? ?TruyÖn nµo cã sù s¸ng t¹o Häc sinh tr¶ lêi.. tr¶ lêi c©u hái : lµm g×? lµm sao? nh thÕ nµo? + CN.c©u ®¬n ®Æc biÖt.. phô.Thµnh phÇn chÝnh lµ nh÷ng thµnh phÇn b¾t buéc ph¶i cã mÆt ®Ó c©u cã cÊu t¹o hoµn c¶nh. .kÕt luËn b»ng m¸y chiÕu. TiÕt 154.

Nªu ®iÒu bæ sung thªm lêi nãi 3. cuèi c©u hoÆc gi÷a c©u ? Chñ ng÷... CN VN b.. Thµnh phÇn biÖt lËp : Ho¹t ®éng 2: Gi¸o viªn treo b¶ng phô ?Nèi th«ng tin cét A víi th«ng tin t¬ng øng ë cét B. §«i cµng t«i // mÉm bãng. nã Khëi ng÷ CN vÉn lµ . Nªu c¸ch nh×n cña ngêi nãi 2.. TP c¶m th¸n .. 4-b ..kÕt luËn §¸p ¸n: 1-a . Gi¸o viªn nhËn xÐt.. ph¬ng tiÖn . Häc sinh lµm bµi tËp 2 theo mÉu ë b¶ng phô A 1... TP t×nh th¸i b. lßng t«i.. tr¸ng b¹c. Nªu quan hÖ phô thªm lêi nãi 4. 3.. diÔn ra sù viÖc nãi ®Õn ë c©u. Sau mét håi .vÞ ng÷ nªu lªn hoµn Häc sinh lµm bµi tËp 2 theo c¶nh vÒ kh«ng gian...häc sinh nhËn xÐt . Häc sinh lªn b¶ng nèi.. nhãm vµo phiÕu häc tËp (5'). * Bµi tËp 2: a. Nªu quan hÖ gi¸n tiÕp B a.... thêi gian... TP phô chó d... VN c. ?Qua ®ã em h·y nªu lªn dÊu hiÖu nhËn biÕt TPBL .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n * DÊu hiÖu nhËn biÕt c¸c thµnh phÇn phô : -Tr¹ng ng÷ : ®øng ë ®Çu.. Cßn tÊm g¬ng . vµo líp .2-c . TP gäi ®¸p c. ®éc ¸c VN II... mÊyngêi TRN CN häc trß cò // ®Õn s¾p. c¸ch thøc. 5-d .

. Anh // thø s¸u ..... Lêi .líp nhËn xÐt. c. II . T¸c phÈm // lµ sîi d©y . c... Bµi 1: Häc sinh lµm bµi tËp . C©u ghÐp C©u ghÐp trong c¸c ®o¹n trÝch ë bµi tËp 1: ? ThÕ nµo lµ c©u ghÐp §¸p ¸n: C©u ghÐp lµ C¶m th¸n Gäi ®¸p Phô chó Dõa xiªm ThÊp lÌ tÌ Vá hång ... Nh÷ng buæi tËp qu©n sù .. I.. nh©n lo¹i // phøc t¹p h¬n vµ s©u s¾c h¬n. Mét anh .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n 5..C©u ®¬n ®Æc biÖt lµ g× ? (C©u kh«ng ph©n biÖt ®îc CN-VN-> c©u ®Æc biÖt) .bæ sung. Häc sinh lªn b¶ng lµm bµi tËp : C©u ®Æc biÖt a. S¸u Bµi 2: . d... a.. T×nh th¸i . t×nh c¶m ..Cã lÏ NgÉm ra . 27 tuæi .... b. NghÖ sÜ // ghi l¹i . NghÖ thuËt // lµ tiÕng nãi . trong lßng e... TiÕng mô chñ b. Nªu th¸i ®é cña ngêi nãi Trêng => DÊu hiÖu nhËn biÕt : chóng kh«ng trùc tiÕp tham gia vµo sù viÖc ®îc nãi trong c©u.Gi¸o viªn söa ch÷a...Cã khi Ho¹t ®éng3 : D..... C©u ®Æc biÖt .. HÖ thèng c¸c kiÓu c©u .

Quan hÖ nguyªn nh©n c. §Ó ngêi con g¸i .gi¶ thiÕt Bµi 4 : ... Quan hÖ bæ sung d. Häc sinh tr¶ lêi....Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n ? Cã mÊy lo¹i c©u ghÐp chung quanh ? Häc sinh lµm bµi tËp theo nhãm bÞ cho¸ng lßng Trêng a.. C©u vèn lµ mét bé phËn cña c©u ®øng tríc ®îc t¸ch ra . k× l¹ e. Quan hÖ bæ sung b.... b.. con g¸i Bµi tËp 2: Quan hÖ vÒ nghÜa gi÷a c¸c vÕ trong c©u ghÐp t×m ®îc ë bµi tËp 1 lµ : a. C©u rót gän : . .. c. Anh göi vµo . b..Quen råi .. Quan hÖ t¬ng ph¶n b... BiÕn ®æi c©u ?ThÕ nµo lµ c©u bÞ ®éng ?C¸ch chuyÓn ®æi tõ c©u chñ ®éng b»ng c©u bÞ ®éng nh thÕ nµo? Häc sinh lµm bµi tËp.Gi¸o viªn nhËn xÐt bæ sung. ¤ng l·o võa . Quan hÖ nguyªn nh©n e. Con nhµ . .. Vµ lµm viÖc cã khi suèt ®ªm...HÇm cña Nho kh«ng bÞ sËp.. .. 1.. III. c¶ d. tuy qu¶ bom næ kh¸ gÇn .. kÕt luËn. ... Quan hÖ môc ®Ých Bµi tËp 3 : X¸c ®Þnh quan hÖ vÒ nghÜa gi÷a c¸c vÕ trong c©u ghÐp a.Mét dÊu hiÖu ch¼ng lµnh. Nhng v× bom ... c.. Quan hÖ ®iÒu kiÖn .. a.NÕu qu¶ bom tung lªn vµ næ trªn kh«ng th× hÇm cña Nho bÞ sËp .Ngµy nµo Ýt : ba lÇn 2. Thêng xuyªn....V× qu¶ bom tung lªn vµ næ trªn kh«ng (nªn) hÇm cña Nho bÞ sËp .nhng hÇm cña Nho kh«ng bÞ sËp ....Qu¶ bom næ kh¸ gÇn ... Quan hÖ bæ sung c.

.N¾m hÖ thèng c¸c vÊn ®Ò ng÷ ph¸p. . 3 . C.Th× m¸ cø kªu ®i (dïng ®Ó yªu cÇu) . rÌn kÜ n¨ng lµm bµi. a. B. sao con kh«ng nhËn? ..Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n => Nh»m nhÊn m¹nh néi dung cña bé phËn ®îc t¸ch ra. C¸c kiÓu c©u øng víi nh÷ng môc ®Ých giao tiÕp kh¸c nhau. IV. Häc sinh lµm bµi nghiªm tóc. KiÓm tra v¨n (phÇn truyÖn) A... a.. ChuÈn bÞ : Ra ®Ò bµi. .KiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña hoc sinh vÒ c¸c t¸c phÈm truyÖn ®· häc ë kú II. Nh÷ng ng«i ®Òn Êy ®· ®îc ngêi ta dùng lªn tõ hµng tr¨m n¨m tríc.. s«ng nµy. -ë nhµ tr«ng em nh¸.V« ¨n c¬m (dïng ®Ó mêi) C©u " C¬m chÝn råi !" -> C©u trÇn thuËt ®¬n ®îc dïng lµm c©u cÇu khiÕn. -§õng cã ®i ®©u ®Êy. Môc tiªu cÇn ®¹t : . . b. c. ®¸p ¸n. ph« t« ®Ò bµi. Mét c©y cÇu lín sÏ ®îc tØnh ta b¾c qua . Ho¹t ®éng 2: Häc sinh lµm bµi Gi¸o viªn theo dâi häc sinh lµm bµi.. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Ho¹t ®éng 1: Gi¸o viªn ph¸t ®Ò Cã ®Ò kÌm theo trong bé ®Ò. Bµi 1: C©u nghi vÊn: -Ba con. §å gèm ®îc ngêi thî thñ c«ng lµm ra kh¸ sím. chø g×? =>Dïng ®Ó hái (c©u c¶m th¸n) Bµi 2: C©u cÇu khiÕn..RÌn kÜ n¨ng ph©n tÝch t¸c phÈm truyÖn.. => Dïng ®Ó ra lÖnh b. Häc sinh lµm bµi tËp theo nhãm. .ChuÈn bÞ bµi kiÓm tra tiÕng viÖt.Ba con .. Ho¹t ®éng 4: Híng dÉn häc ë nhµ.. TiÕt 155.Sao con biÕt lµ kh«ng ph¶i? .

* Bµi míi : Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn t×m hiÓu chung. chÊm (ë nhµ) theo ®¸p ¸n... phÈm. Môc tiªu cÇn ®¹t : HiÓu L©n-®¬n ®· cã nh÷ng nhËn xÐt tinh tÕ kÕt hîp víi trÝ tëng tîng tuyÖt vêi khi viÕt vÒ nh÷ng con Chã trong bµi v¨n nµy.L©n-®¬n ( 1876-1916 ) Gi¸o viªn gi¶i thÝch t¸c gi¶.. T×m hiÓu chung: 1. §äc-kÓ-t×m bè côc : Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh Bè côc : 3 phÇn ®äc-Häc sinh ®äc. . I.. .... .... . TrÝch tõ tiÓu thuyÕt "TiÕng gäi n¬i hoang d·" 3. TuÇn 32. .. 32. §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm sÏ c«ng bè ë tiÕt tr¶ bµi.Gi¸o viªn nhËn xÐt giê lµm bµi. t¸c . L©n-®¬n.PhÇn 1: Më ®Çu. Ngµy . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : * Bµi cò: KÓ tªn mét sè t¸c phÈm ®· häc cña c¸c nhµ v¨n Mü...Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n Ho¹t ®éng 3: Gi¸o viªn thu bµi Gi¸o viªn thu bµi. ChuÈn bÞ : §äc c¸c tµi liÖu cã liªn quan. A.PhÇn 2: T×nh c¶m cu¶ Thoãc ?X¸c ®Þnh bè côc ®o¹n trÝch? t¬n víi BÊc. th¸ng. T¸c phÈm: Tãm t¾t t¸c phÈm.So¹n bµi " Con chã BÊc ". Ho¹t ®éng 4: Híng dÉn häc ë nhµ . B. ®ång thêi qua t×nh c¶m cña nhµ v¨n ®èi víi con Chã BÊc-båi dìng cho häc sinh lßng yªu th¬ng loµi vËt... n¨m 200. ..Lµ nhµ v¨n Mü. Con chã BÊc (TrÝch tiÕng gäi n¬i hoang d·) G.. C. . TiÕt 156. ?Nªu néi dung tõng phÇn. 2. chuÈn bÞ bµi kiÓm tra tiÕt 157. T¸c gi¶: Häc sinh ®äc chó thÝch.Yªu cÇu häc sinh vÒ nhµ «n tËp. ?KÓ tãm t¾t ®o¹n trÝch.PhÇn 3: T×nh c¶m cña BÊc ?Em cã nhËn xÐt g× vÒ bè côc ®èi víi «ng chñ. Bµi 31.

II..... tµi t×nh. t¸c ®èi víi con ngêi. . rña yªu... víi «ng chñ vµ nªu c¶m nhËn + BÊc thÊy kh«ng cã g× vui scña em vÒ nh©n vËt con chã íng b»ng c¸i «m gh× m¹nh mÏ BÊc (yªu quý.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n nµy. ?Em ®¸nh gi¸ nh thÕ nµo vÒ + Tóm chÆt ®Çu BÊc dùa vµo t×nh c¶m cña Thoãc t¬n víi ®Çu m×nh. tr©n träng nh c¶m cña BÊc ®èi víi chñ..Ch¨m sãc chã nh lµ con c¸i ?Cã g× ®Æc biÖt ë Thoãc t¬n cña anh.. víi BÊc? BiÓu hiÖn ë chi tiÕt + Chµo hái th©n mËt. nµo? + ChuyÖn trß..T©m hån : + Tríc kia cha tõng c¶m thÊy ?§¸nh gi¸ vÒ t×nh c¶m cña BÊc mét t×nh yªu nh vËy .. ?Em cã nhËn xÐt g× vÒ sù quan s¸t cña t¸c gi¶. quan t©m theo dâi . nãi víi ngêi ®äc ®iÒu g×? .. ?§iÒu g× khiÕn cho t¸c gi¶ nhËn xÐt tinh tÕ.Cö chØ hµnh ®éng: + C¾n vê + N»m phôc ë ch©n Thoãc t¬n hµng giê. => T¸c gi¶ quan s¸t tinh tÕ. . m¾t h¸o høc . => Nhµ v¨n muèn tËp trung nãi ®Õn t×nh c¶m cña BÊc ®èi víi chñ cña nã.. trªn nÐt mÆt. chÝnh x¸c vµ trÝ tëng tîng phong phó. ?T¹i sao tríc khi diÔn t¶ t×nh => Yªu th¬ng. Ph©n tÝch Ho¹t ®éng 2: 1.. + Nã l¹i tëng nh qu¶ tim m×nh nh¶y tung ra khái lång ngùc.... T×nh c¶m cña BÊc ®èi víi «ng chñ. nãi lêi vui vÎ. BÊc.. ®i s©u vµo "t©m hån" cña thÕ giíi loµi vËt nh vËy? (T×nh yªu th¬ng loµi vËt cña t¸c gi¶ ). 2. ®Èy tíi.. T×nh c¶m cña Thoãc t¬n ?PhÇn më ®Çu t¸c gi¶ muèn ®èi víi BÊc. rÊt ®óng víi loµi chã .. xa «ng chñ). ?Nªu c¶m nhËn cña em vÒ + Kªu lªn tr©n träng : ®»ng Êy nh©n vËt Thoãc t¬n? .. . kh«ng muèn rêi Êy.. gi¶ l¹i dµnh mét ®o¹n nãi vÒ t×nh c¶m cña Thoãc t¬n? ?T×nh c¶m cña BÊc ®èi víi chñ biÓu hiÖn qua nh÷ng khÝa c¹nh nµo? T×m nh÷ng chi tiÕt trong v¨n b¶n ®Ó chøng minh. ®Èy lui.

Gi¸o viªn ph¸t bµi cho häc sinh vµ theo dâi häc sinh lµm bµi. ..NghÖ thuËt : So s¸nh ?Nªu c¶m nhËn cña em vÒ nh©n vËt con chã BÊc. Ho¹t ®éng 3: ?§Æc s¾c nghÖ thuËt. .. kÝnh phôc. trÝ tëng tîng ? So s¸nh nghÖ thuËt kh¾c ho¹ phong phó. * §Ò-®¸p ¸n cã trong tËp hå s¬ gi¸o viªn . cña Thoãc t¬n.Gi¸o viªn thu bµi vÒ nhµ chÊm theo ®¸p ¸n. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : . . Môc tiªu cÇn ®¹t : . Néi dung: cã g× kh¸c víi c¸c nhµ v¨n kh¸c T×nh c¶m yªu th¬ng loµi vËt .¤n tËp vµ hÖ thèng ho¸ c¸c kiÕn thøc tiÕng viÖt ®· häc. B. 1.§¸nh gi¸ kiÕn thøc tiÕng viÖt cña häc sinh . lo sî Thoãc t¬n rêi nghÖ thuËt qua toµn ®o¹n bá . Tæng kÕt. . tÝnh c¸ch nh©n vËt lµ loµi vËt 2.. NghÖ thuËt : NhËn xÐt tinh tÕ. TiÕt 157.luyÖn tËp. . néi dung cña ®o¹n trÝch lµ g×? III .KiÓm tra kÜ n¨ng sö dông kiÕn thøc tiÕng viÖt vµo hµnh ®éng giao tiÕp x· héi . . TiÕt 158: LuyÖn viÕt hîp ®ång . A. .Gi¸o viªn ra ®Ò vµ ph« t« ®Ò bµi.ChuÈn bÞ «n tËp tèt cho tiÕt kiÓm tra tiÕng viÖt.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n + Kh«ng muèn rêi Thoãc t¬n ?T¸c gi¶ sö dông biÖn ph¸p mét bíc.ViÕt ®o¹n v¨n : chøng minh t×nh yªu th¬ng loµi vËt cña Thoãc t¬n qua ®o¹n trÝch. trÝch? T¸c dông? => Sù t«n thê . Ho¹t ®éng 4 : Híng dÉn häc ë nhµ. KiÓm tra tiÕng viÖt.

. ViÖt Nam . sè liÖu sinh luyÖn tËp. ..Gi¸o viªn söa. C¸c môc cña hîp ®ång Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn häc 4. Ngêi cã xe cho thuª : NguyÔn . Chän c¸ch 1.. ®ång . Gi¸o viªn söa. d. Môc tiªu cÇn ®¹t : . cña hîp ®ång.. c... Thanh Ho¸. . phè . a. ¤n lÝ thuyÕt. I.. thiÕt cho ®Çy ®ñ vµ s¾p xÕp Hîp ®ång thuª xe ... ...Häc sinh lµm theo nhãm (5'vµ ngêi thuª xe.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n A. BiÕt viÕt mét v¨n b¶n hîp ®ång th«ng dông cã néi dung ®¬n gi¶n vµ gÇn gòi víi løa tuæi . b. 7') H«m nay.Cã th¸i ®é cÈn träng khi so¹n th¶o hîp ®ång vµ ý thøc nghiªm tóc tu©n thñ nh÷ng ®iÒu ®îc kÝ kÕt trong hîp ®ång ....Biªn b¶n. ChuÈn bÞ : C... ?Thªm nh÷ng th«ng tin cÇn §éc lËp . .. nh thÕ nµo? Céng hoµ x· . 1. ? C¸c th«ng tin Êy ®· ®Çy ®ñ Bµi 2: cha? C¸ch s¾p xÕp c¸c môc LËp hîp ®ång thuª xe ... Gi¸o viªn kÕt luËn . Chän c¸ch 2.. .. Häc sinh ®äc bµi 2.Gäi 3 em ®¹i diÖn nhãm.. theo bè côc mét hîp ®ång ? C¨n cø nhu cÇu cña ngêi cã xe .Hîp ®ång 3.. §èi tîng thuª: Xe mi ni nhËt . Chän c¸ch 2.Lªn tr×nh bµy 3 phÇn cña hîp T¹i ®Þa ®iÓm: Sè nhµ .Gi¸o viªn cho häc sinh quan V¨n A s¸t b¶ng phô cã ghi hîp ®ång §Þa chØ: mÉu. bæ sung... B..Häc sinh nhËn xÐt..... . ... LuyÖn tËp tËp 1 Bµi 1: Häc sinh nhËn xÐt. H¹nh phóc .. Thµnh phè . n¨m . Chän c¸ch 2.. th¸ng. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Ho¹t ®éng 1: ¤n lÝ thuyÕt Häc sinh ®øng t¹i chç tr¶ lêi c¸c c©u hái ë SGK . bæ sung ..¤n l¹i lý thuyÕt vÒ ®Æc ®iÓm vµ c¸ch viÕt hîp ®ång ... ngµy . Häc sinh nhËn xÐt. phêng . Häc sinh ®øng t¹i chç lµm bµi II... cho ®iÓm.... Lo¹i v¨n b¶n cã tÝnh chÊt ph¸p lÝ. Môc ®Ých vµ t¸c dông cña hîp ®ång 2. Yªu cÇu vÒ hµnh v¨n..

.®ª Níc Nga Nga Trung ThÕ kØ XIX XIX §êi ThÓ lo¹i TruyÖn ng¾n KÝ ®. mçi bªn gi÷ mét b¶n .... B. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn häc sinh lËp b¶ng thèng kª theo mÉu . giÊy trong..ren bua th¸c LÝ B¹ch .000®/ 1 ngµy.. TiÕt 159-160.Lµm bµi tËp 3. Tæng kÕt v¨n häc níc ngoµi A. 4 .. Hai bªn thèng nhÊt néi dung hîp ®ång nh sau: §iÒu 1:.. bót d¹... §iÒu 2: .... §« . ®ªm. Hîp ®ång nµy ®îc lµm 2 b¶n cã gi¸ trÞ nh nhau.... Môc tiªu cÇn ®¹t : Gióp häc sinh tæng kÕt..... .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n Thêi gian thuª: 3 ngµy Gi¸ c¶: 10... §iÒu 3: ..Th¬ E. Ngêi cho thuª xe Ngêi thuª xe KÝ ghi râ hä tªn KÝ ghi râ hä tªn Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn häc ë nhµ .ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo . C. . ST T 1 2 3 Tªn t¸c phÈm (§o¹n trÝch) Buæi häc cuèi cïng Lßng yªu níc Xa ng¾m T¸c gi¶ A.. ChuÈn bÞ : M¸y chiÕu. «n tËp mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ nh÷ng v¨n b¶n v¨n häc níc ngoµi ®· ®îc häc trong 4 n¨m ë cÊp THCS b»ng c¸ch hÖ thèng ho¸ ..

.....Th¬ TiÓu TK thuyÕt TK TruyÖn ng¾n KÞch TruyÖn ng¾n TruyÖn ng¾n TiÓu thuyÕt TruyÖn ng¾n TiÓu thuyÕt TiÓu thuyÕt TiÓu thuyÕt TiÓu thuyÕt Th¬ NghÞ luËn R«-bin-x¬n ngoµi §i-Ph« ®¶o hoang Con chã BÊc L©n-®¬n Bè cña Xi-m«ng M«-pa-x¨ng Ph¸p Ên §é Ph¸p M©y vµ Sãng Ta-Go Chã Sãi vµ Cõu H.. Ten trong th¬ ngô . §ç Phñ Trung §êi ph¸ Quèc êng NgÉu nhiªn ..Th¬ ®.Th¬ ®.Trung §êi quª ¬ng Quèc êng §¸nh nhau víi cèi XÐc-VanT©y Ban Nöa xay giã TÐc Nha cuèi XVIII nöa ®Çu XIX C« bÐ b¸n diªm An-§Ðc-Xen §an M¹ch XIX ¤ng Giuèc ®anh M«-Li-e mÆc lÔ phôc Hai c©y phong Ai-ma t«p ChiÕc l¸ cuèi ¥-Hen-ri cïng §i bé ngao du Ru-X« Cè h¬ng Nh÷ng ®øa trÎ Lç TÊn M.... H¹ Tri Ch.4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n nói L Quèc êng C¶m nghÜ .....Go-r¬-ki Ph¸p Nga Mü Ph¸p Trung Quèc Liªn X«(cò) Anh Mü XVII XX XX XVIII XX XX XVIII XX XIX XX XIX Trêng ®..... LaPh«ng-ten Gi¸o viªn bËt m¸y chiÕu híng dÉn häc sinh ®iÒn c¸c th«ng tin nh b¶ng trªn . Ho¹t ®éng 2: ... LÝ B¹ch Trung §êi tÜnh Quèc êng Bµi ca nhµ ..

. hµnh ®éng kÞch ... ChiÕc l¸ cuèi cïng.. Hai c©y phong... luËn chøng) -YÕu tè miªu t¶... ghÐt c¸i ¸c. VÒ kÞch: M©u thuÉn kÞch.. C¶m nghÜ .. h×nh ¶nh. TruyÖn d©n gian : NghÖ thuËt kÓ chuyÖn. biÓu c¶m vµ nghÞ luËn trong truyÖn. biÓu c¶m. biÖn ph¸p tu tõ. ¤ng L·o ®¸nh c¸ . T×nh yªu lµng xãm.. Th«ng c¶m víi nh÷ng sè phËn nh÷ng ngêi nghÌo khæ. Nh÷ng s¾c th¸i vÒ phong tôc. Thiªn nhiªn vµ t×nh yªu thiªn nhiªn : §i bé ngao du.. tù sù..... 5.. h¸m sóc. 5. Häc sinh lµm viÖc theo nhãm ... VÒ th¬: .. c¸c yÕu tè hoang ®êng ( so s¸nh víi mét sè truyÖn d©n gian ViÖt Nam) 2. kh¸t väng gi¶i phãng ngêi nghÌo (Bµi ca nhµ tranh.. tËp qu¸n cña ngêi d©n téc. trÝ tëng tîng. Nh÷ng nÐt nghÖ thuËt ®Æc s¾c.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n II.. ng«n ng÷.. Em bÐ b¸n diªm.luËn cø.. . quª h¬ng. t×nh yªu ®Êt níc : Cè h¬ng. Gi¸o viªn cho häc sinh trao ®æi.NÐt ®Æc s¾c cña 4 bµi th¬ §êng( ng«n ng÷. 3. häc sinh tr¶ lêi..... Ho¹t ®éng 3: III. Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp 4 SGK . Cè h¬ng . VÒ truyÖn : -Cèt truyÖn vµ nh©n vËt -YÕu tè h cÊu -Miªu t¶. Híng tíi c¸i thiÖn. ) . 4.. thuyÕt minh hay nghÞ luËn... 2. gi¸o viªn bæ sung. Kh¸i qu¸t nh÷ng néi dung chñ yÕu. Xa ng¾m th¸c nói L . Gi¸o viªn bæ sung. C¸c nhãm cö ®¹i diÖn tr×nh bµy. Lßng yªu níc. -HÖ thèng lËp luËn(luËn ®iÓm.. ) 4. Bè cña Xi m«ng... Lßng yªu níc ...So s¸nh víi th¬ ViÖt Nam 3.. ngêi Ch©u lôc trªn thÕ giíi : C©y bót thÇn. * Nh÷ng néi dung chñ yÕu: 1.... LuyÖn tËp Gi¸o viªn ra mét sè®Ò v¨n häc níc ngoµi cho häc sinh lµm ë nhµ.... líp nhËn xÐt..NÐt ®Æc s¾c cña th¬ tù do (M©y vµ Sãng) ... 1. VÒ nghÞ luËn: -NghÞ luËn x· héi vµ nghÞ luËn v¨n häc . Ho¹t ®éng 4: IV..... c¸i xÊu: C©y bót thÇn .

.B¾c S¬n lµ vë kÞch ®Çu tiªn biÓu hiÖn thµnh c«ng chñ ®Ò c¸ch m¹ng..vë kÞch : B¾c S¬n. Xung ®ét c¬ b¶n cña vë kÞch ®îc béc lé gay g¾t vµ t¸c ®éng ®Õn t©m lÝ cña nh©n vËt Th¬m. th¸ng. 2 . . TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn t×m hiÓu chung... B. .H×nh thµnh nh÷ng hiÓu biÕt s¬ lîc vÒ thÓ lo¹i kÞch nãi . ®· x©y dùng vµ kh¼ng ®Þnh h×nh tîng con ngêi míi... So¹n bµi "B¾c S¬n".N¾m néi dung.Lµ mét trong nh÷ng nhµ v¨n chñ chèt cña nÒn v¨n häc c¸ch m¹ng sau CM th¸ng 8. Gi¸o viªn bæ sung...NguyÔn Huy Tëng) A.NguyÔn Huy Tëng (19121960). Ngµy . khiÕn c« ®øng h¼n vÒ phÝa c¸ch m¹ng. . quª Hµ Néi... ChuÈn bÞ : §äc c¸c tµi liÖu cã liªn quan C. B¾c S¬n (TrÝch håi 4.. . TiÕt 161-162. . T¸c gi¶ : . lµm bµi tËp vÒ v¨n häc níc ngoµi. TuÇn 33. .qc c¸ch m¹ng. 1.. ? Giíi thiÖu vµi nÐt vÒ t¸c gi¶. Bµi 32-33.. .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n Ho¹t ®éng 5: Híng dÉn häc ë nhµ. Môc tiªu cÇn ®¹t : . t¹o dùng trong t×nh huèng. thÓ hiÖn néi t©m vµ tÝnh c¸ch nh©n vËt .ThÊy ®îc nghÖ thuËt viÕt kÞch cña NguyÔn Huy Tëng. ý nghÜa cña ®o¹n trÝch håi 4.ChuÈn bÞ bµi : Tæng kÕt TLV. I... tæ chøc ®èi tho¹i vµ hµnh ®éng. T×m hiÓu chung ..N¾m hÖ thèng v¨n häc níc ngoµi..Lµ t¸c phÈm ®îc xem lµ mèc son më ®Çu cho s©n khÊu nãi ? Em biÕt g× vÒ vë kÞch " B¾c S¬n " Gi¸o viªn bæ sung. n¨m 200. T¸c phÈm: .. ngay trong hoµn c¶nh cuéc khëi nghÜa ®ang bÞ kÎ thï ®µn ¸p khèc liÖt.

....Lµ mét trong 3 lo¹i h×nh v¨n Gi¸o viªn bæ sung thªm.C¸c thÓ lo¹i cña kÞch gåm : + KÞch h¸t(ChÌo. * §o¹n trÝch:2 líp ®Çu cña håi 4 ?Em biÕt g× vÒ thÓ lo¹i kÞch 3. Tãm t¾t. sù viÖc. gian. theo SGK. líp. bÊt ngê: Khi Th¸i.. døt kho¸t ®øng vÒ phÝa c¸ch m¹ng. ThÓ lo¹i : KÞch qua c¸c ®o¹n trÝch ®îc häc ? . 5.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n riªng vµ nÒn v¨n häc ViÖt Nam ?VÞ trÝ ®o¹n trÝch ®îc häc? níc ta. . ?ThuËt l¹i diÔn biÕn. )-> ca kÞch... Häc sinh tãm t¾t t¸c phÈm +KÞch th¬.Ph¬ng thøc thÓ hiÖn : + B»ng ng«n ng÷ trùc tiÕp (®èi tho¹i. -> Béc lé râ xung ®ét kÞch vµ cã t¸c dông thóc ®Èy hµnh ®éng kÞch : Buéc nh©n vËt Th¬m ph¶i cã chuyÓn biÕn th¸i ®é. ?C¸c líp kÞch gåm c¸c nh©n vËt nµo? Nh©n vËt nµo lµ nh©n vËt chÝnh. Gi¸o viªn tãm t¾t líp cßn l¹i.. ®éc tho¹i).. (c¶nh).. T×nh huèng kÞch: . Ph©n tÝch: 1. Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn ph©n tÝch v¨n b¶n. . . Cöu bÞ Ngäc truy ®uæi ch¹y vµo ®óng nhµ Th¬m ( Ngäc). + B»ng cö chØ hµnh ®éng cña nh©n vËt. . ?H·y chØ ra t×nh huèng bÊt ngê. tr÷ t×nh.CÊu tróc: håi. + KÞch nãi: bi kÞch. gay cÊn mµ t¸c gi¶ x©y dùng trong c¸c líp kÞch ?T×nh huèng Êy cã t¸c dông g× trong viÖc thÓ hiÖn xung ®ét vµ ph¸t triÓn hµnh ®éng kÞch? ? Vai trß cña nh©n vËt Th¬m trong líp kÞch? (Nh©n vËt II. §äc. thêi kÞch ®Çu. xung ®ét thÓ hiÖn ra hµnh ®éng kÞch.Ph¶n ¸nh ®êi sèng qua m©u thuÉn. hµnh ®éng trong líp kÞch. häc(Tù sù. kh«ng gian trong kÞch. kÞch) thuéc lo¹i h×nh s©n khÊu. 4.. tuång . hµi Gi¸o viªn híng dÉn c¸ch ®äc.. kÞch.Gay cÊn. Häc sinh ®äc ph©n vai 2 líp .

em Häc sinh ®äc lêi ®èi ®¸p cña trai vµ mÑ th× næi nghi ngê Th¬m víi Ngäc thÓ hiÖn sù chång l¹i chång chÊt bÊy nhiªu nghi ngê cña c«. * Hµnh ®éng: ... . ©n hËn bao nh©n vËt Th¬m qua líp kÞch. .Cha. ph¶n ®éng ).. che m¾t Ngäc ®Ó b¶o vÖ cho hai chiÕn sÜ c¸ch m¹ng.. em trai ®· hy sinh. . -> C« nghi ngê chång nhng vÉn ?H·y ph©n tÝch t©m tr¹ng vµ hy väng chång m×nh kh«ng hµnh ®éng cña nh©n vËt xÊu xa nh thÕ. vÉn cã thÓ thøc . c« ®· døt kho¸t ®øng vÒ ph¸i ? Nªu c¶m nhËn cña em vÒ c¸ch m¹ng. nh©n vËt Th¬m. t¸c gi¶ ®· liÖt c¸ch m¹ng còng kh«ng thÓ ®Ó cho nh©n vËt Ngäc béc lé bÞ tiªu diÖt. => T¸c gi¶ ®· kh¼ng ®Þnh : Cuéc ®Êu tranh c¸ch m¹ng ngay c¶ khi bÞ ®µn ¸p khèc ?B»ng thñ ph¸p nµo.Cè nÝu chót hy väng vÒ chång .Th¬m day døt. Cöu (hai chiÕn sÜ c¸ch m¹ng) ngay trong buång cña m×nh . Nh©n vËt Th¬m: ? Hoµn c¶nh cña Th¬m trong * Hoµn c¶nh: líp kÞch nh thÕ nµo? . .Che dÊu Th¸i. muèn kh¼ng ®Þnh ®iÒu g×? => §èi diÖn víi sù thËt ( Ngäc lµ mét kÎ tay sai.B¨n kho¨n..Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n chÝnh) 2. lßng tù träng.. ? §¸nh gi¸ cña em vÒ hµnh * Th¸i ®é víi chång: ®éng cña Th¬m? . nµy .T×m c¸ch dß xÐt . ? Nh©n vËt Th¬m ®· cã => Chøng tá c« lµ ngêi cã b¶n chuyÓn biÕn g× trong líp kÞch chÊt trung thùc.Cßn mét ngêi th©n duy nhÊt lµ Ngäc (chång ). Th¬m? * T©m tr¹ng: Häc sinh ®äc lêi tù tr¸ch cña . nhiªu vÒ c¸i chÕt cña cha.Kh«n ngoan. ®øng ?Qua nh©n vËt Th¬m t¸c gi¶ h¼n vÒ phÝa c¸ch m¹ng. . nghi ngê chång lµm viÖt gian.MÑ th× ho¸ ®iªn bá ®i lang thang . nhËn thøc vÒ c¸ch m¹ng nªn ®· biÕn chuyÓn th¸i ®é. mÆc dï Ngäc rÊt chiÒu c«.

trung thµnh ®èi víi ? Nªu nÐt chÝnh vÒ néi dung tæ quèc. 4. ®¸ng ghÐt. 3. §ãng kÞch . .. 3 . ->Lµm tay sai cho giÆc.Cöu: h¨ng h¸i. .... NghÖ thuËt: C¸ch t¹o dùng t×nh huèng. tæng kÕt-luyÖn tËp.. Huy Tëng. hµnh ®éng c¶m cña Th¸i vµ Cöu lag g×? nh©n vËt. thuËt viÕt kÞch cña NguyÔn . 1. c¶ víi nh÷ng g×? ngêi ë vÞ trÝ trung gian nh Th¬m. nghÖ thuËt biÓu hiÖn t©m lÝ vµ tÝnh c¸ch nh©n vËt. nãng n¶y. Ghi nhí : SGK. Môc tiªu cÇn ®¹t: . Tæng kÕt tËp lµm v¨n.Ham muèn ®Þa vÞ. ®¸ng khinh. s¸ng suèt. 2.ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo. Ho¹t ®éng 4: Híng dÉn häc ë nhµ . Nh©n vËt Th¸i. quyÒn lùc. TiÕt 163-164. => Nh÷ng chiÕn sÜ c¸ch m¹ng kiªn cêng. => Tªn ViÖt gian b¸n níc ®ª Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn tiÖn. Häc sinh ®äc ghi nhí SGk. Cöu ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ nghÖ ( chiÕn sÜ c¸ch m¹ng ). Häc sinh ®äc ph©n vai . A. tiÒn tµi. .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n b¶n chÊt cña y? §ã lµ b¶n chÊt tØnh quÇn chóng. ? §¸nh gi¸ vµ nªu c¶m nhËn cña em vÒ nh©n vËt nµy? 3 .®øng h¼n vÒ phÝa c¸ch m¹ng. sö dông ng«n ng÷ ®èi tho¹i. Néi dung: ThÓ hiÖn diÔn biÕn néi t©m nh©n vËt Th¬m .Th¸i: b×nh tÜnh.. . Tæng kÕt-LuyÖn tËp.Häc kÜ bµi.Lµm bµi tËp 2 phÇn luyÖn tËp.§îc béc lé qua nh÷ng ng«n ? Nh÷ng nÐt næi râ trong t×nh ng÷. ®Êt ncña líp kÞch. Nh©n vËt Ngäc: . th¸i ®é. c¸ch m¹ng.cã chång theo giÆc. III. íc.

?Cho vÝ dô. . vËt. ? So s¸nh tù sù kh¸c miªu t¶ nh thÕ nµo? ?ThuyÕt minh kh¸c tù sù vµ miªu t¶ nh thÕ nµo? ?NghÞ luËn kh¸c ®iÒu hµnh nh thÕ nµo? ?BiÓu c¶m kh¸c thuyÕt minh nh thÕ nµo? Häc sinh cö ®¹i diÖn tr¶ lêi-C¸c nhãm nhËn xÐt-Gi¸o viªn ®a ®¸p ¸n ®óng lªn b¶ng phô.ThuyÕt minh: CÇn tr×nh bµy nh÷ng ®èi tîng ®îc thuyÕt minh. .¤n vµ n¾m v÷ng c¸c kiÓu v¨n b¶n ®· häc tõ líp 6-líp 9 ph©n biÖt c¸c kiÓu v¨n b¶n vµ nhËn biÕt sù phèi hîp cña chóng trong thùc tiÔn lµm v¨n . V¨n b¶n tù sù vµ thÓ lo¹i v¨n häc tù sù .Miªu t¶: §èi tîng lµ con ngêi. Häc sinh tr¶ lêi.Ph©n biÖt kiÓu v¨n b¶n vµ thÓ lo¹i v¨n häc. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Ho¹t ®éng 1: I. . t×m hiÓu nÐt ®Æc trng cña kiÓu v¨n b¶n trong TLV kh¸c víi thÓ lo¹i v¨n häc t¬ng øng (cho vÝ * Sù kh¸c biÖt cña c¸c kiÓu v¨n b¶n. C. .Kh¸c: .Gièng: KÓ vÒ sù viÖc. ChuÈn bÞ : B¶ng phô. 1.NghÞ luËn: Bµy tá quan ®iÓm. cÇn lµm râ vÒ b¶n chÊt bªn trong vµ nhiÒu ph¬ng diÖn cã tÝnh kh¸ch quan. ®äc b¶ng tæng kÕt ë SGK. . BiÕt ®äc c¸c kiÓu v¨n b¶n theo ®Æc trng. Häc sinh th¶o luËn nhãm. ?Nªu ph¬ng thøc biÓu ®¹t cña c¸c kiÓu v¨n b¶n ®ã.6. .BiÓu c¶m: C¶m xóc. B. .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n .Tù sù : tr×nh bµy sù viÖc. hiÖn tîng t¸i hiÖn ®Æc ®iÓm cña chóng. * Ph©n biÖt c¸c thÓ lo¹i v¨n häc vµ kiÓu v¨n b¶n. ?C¸c kiÓu v¨n b¶n trªn cã thÓ thay thÕ cho nhau kh«ng? V× sao? ?Cã thÓ phèi hîp víi nhau trong mét v¨n b¶n cô thÓ hay kh«ng? LÊy vÝ dô? Gi¸o viªn chia nhãm cho häc sinh lµm c©u hái 5. HÖ thèng ho¸ c¸c kiÓu v¨n b¶n ?KÓ tªn c¸c kiÓu v¨n b¶n ®· häc. . ViÕt ®îc v¨n b¶n cho phï hîp.7. Häc sinh th¶o luËn c¸c c©u hái nh SGK.

KiÓu v¨n b¶n §Æc ®iÓm Môc ®Ých V¨n b¶n V¨n b¶n tù sù thuyÕt minh Ph¬i bµy néi Tr×nh bµy sù dung s©u kÝn viÖc bªn trong ®Æc V¨n b¶n nghÞ luËn Bµy tá quan ®iÓm. kÞch.Tù sù: Sù viÖc d/c cho vÊn ®Ò . +T¸c phÈm tr÷ t×nh: ®êi sèng c¶m xóc P2 cña chñ thÓ tríc vÊn ®Ò ®êi sèng (th¬). miªu t¶.. . Ho¹t ®éng 3: . III. 2.) . tiÓu thuyÕt. tù sù trong v¨n nghÞ luËn..hiÓu v¨n b¶n->häc c¸ch viÕt tèt... . Ho¹t ®éng 2: + ThuyÕt minh: gi¶i thÝch cho mét c¬ së nµo ®ã cña vÊn ®Ò bµn luËn. 3. KiÓu v¨n b¶n biÓu c¶m vµ thÓ lo¹i tr÷ t×nh.Miªu t¶: Gi¸o viªn hÖ thèng ®Æc ®iÓm II. phô.TÝnh nghÖ thuËt trong t¸c phÈm tù sù: Cèt truyÖn+ nh©n vËt + sù viÖc + kÕt cÊu.§äc.§äc. ®¸nh gi¸ . . + V¨n b¶n tù sù: XÐt h×nh Häc sinh tr×nh bµy vµo b¶ng thøc. +ThÓ lo¹i tù sù : §a d¹ng ( TruyÖn ng¾n. Vai trß cña c¸c yÕu tè thuyÕt minh.Kh¸c: + V¨n b¶n biÓu c¶m: bµy tá c¶m xóc vÒ mét ®èi tîng (v¨n xu«i).. . ..Gièng: Chøa ®ùng c¶m xóc-> t×nh c¶m chñ ®¹o. TËp lµm v¨n trong ch¬ng 3 kiÓu v¨n b¶n líp 9 .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n dô). C¸c kiÓu v¨n b¶n häc ë líp 9 . nhËn xÐt. ph¬ng thøc. tr×nh ng÷ v¨n THCS.

Môc tiªu cÇn ®¹t : . luËn chøng. cã tinh thÇn d¸m nghÜ. . luËn cø. diÔn biÕn sù lµm. T×m hiÓu chung: 1.ChuÈn bÞ so¹n bµi : T«i vµ chóng ta . TiÕt 165-166.HiÓu thªm ®Æc ®iÓm thÓ lo¹i kÞch nh viÕt vÒ c¸ch t¹o t×nh huèng. d¸m lµm. I. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Ho¹t ®éng 1 :Híng dÉn t×m hiÓu chung. tù sù . c¸ch diÔn t¶ hµnh ®éng vµ sö dông ng«n ng÷. ChuÈn bÞ : §äc. . NguyÔn ChÝnh. LuËn ®iÓm.§Æc ®iÓm kÞch : §Ò cËp ®Õn thêi sù nãng hæi trong cuéc sèng ®¬ng thêi-> X· héi ®ang . d¸m chÞu tr¸ch nhiÖm víi nh÷ng kÎ mang t tëng b¶o thñ. . xem phÇn kÞch ®· quay phim.KÕt hîp miªu t¶. T«i vµ chóng ta Lu Quang Vò A.C¶m nhËn ®îc tÝnh c¸ch cña c¸c nh©n vËt tiªu biÓu Hoµng ViÖt. l¹c hËu trong sù chuyÓn m×nh m¹nh mÏ cña x· héi ta. Häc sinh ®äc chó thÝch. nh©n thµnh quan cña ®èi vËt tîng ( Kh¶ n¨ng kÕt Ph¬ng ph¸p Giíi thiÖu. T¸c gi¶: .Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n trng ®èi tîng C¸c yÕu tè t¹o §Æc ®iÓm kh¶ Sù viÖc. viÖc theo tr×nh tù nhÊt ®Þnh . tõ ®ã thÊy ®îc cuéc ®Êu tranh gay g¾t gi÷a nh÷ng con ngêi m¹nh d¹n ®æi míi. Gi¸o viªn giíi thiÖu chung vÒ t¸c gi¶. Ho¹t ®éng 4 : Híng dÉn häc ë nhµ. C. nhµ s¸ng t¸c kÞch trëng thµnh tõ qu©n ®éi. hîp ) ®Æc ThuyÕt minh : tr×nh bµy ®iÓm c¸ch gi¶i thÝch. B. .Nhµ th¬.HÖ thèng lËp luËn. . Trêng vÒ vai trß. . ph¸t triÓn m©u thuÉn.¤n l¹i toµn bé kiÕn thøc träng t©m ®· häc ë líp 9.

-T tëng b¶o thñ. . viÖc ®iÒu hµnh tæ chøc s¶n Hoµng ViÖt Phßng tæ xuÊt vµ qu¶n lÝ trong xÝ vµ S¬n chøc lao nghiÖp . ®ång bé. Gi¸o viªn giíi thiÖu vÒ khung II.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n ®æi míi m¹nh mÏ. ph¬ng thøc tæ chøc lçi thêi mµ NguyÔn ChÝnh vµ ?ChØ râ m©u thuÉn c¬ b¶n Tr¬ng lµ tiªu biÓu. kÞch". ? Sù xung ®ét ®ã lµ biÓu hiÖn -T tëng tiªn qu¶n ®èc mèi quan hÖ gi÷a nh÷ng t ttiÕn d¸m ph©n xëng. gi÷a hai tuyÕn ë nh÷ng mÆt . chÝnh. ®éng. a. m¸y mãc §äc c¶nh kÞch Ên tîng cña em vÒ nh÷ng nh©n vËt nµo? (Häc sinh th¶o luËn tõng nh©n vËt). tµi vô. phô? §äc ph©n vai . => Tuyªn chiÕn víi c¬ chÕ qu¶n lý. h·y chØ ra nh÷ng ®iÞnh c«ng bè kÕ ho¹ch s¶n tuyÕn nh©n vËt ®ã? xuÊt më réng vµ ph¬ng ¸n lµm ¨n míi.Lîi ®Ó häc sinh hiÓu t×nh nh÷ng m©u thuÉn c¬ b¶n. c«ng khai ®Çu tiªn gi÷a hai tuyÕn mËt diÔn ra trong phßng lµm viÖc cña Gi¸m ®èc Hoµng Ho¹t ®éng 2: ViÖt. . t×m hiÓu chó thÝch.§äc.T×nh tr¹ng ngng trÖ s¶n xuÊt ë xÝ nghiÖp ®ßi hái cã c¸ch gi¶i quyÕt t¸o b¹o.§¹i ý: trÝch. d¸m Phã Gi¸m ®èc lµm. => Më réng quy m« s¶n xuÊt ph¶i cã nhiÒu ®æi thay m¹nh mÏ.C¶nh 3. Nh÷ng nh©n vËt tiªu . huèng kÞch ë c¶nh 3. T¸c phÈm: 9 c¶nh hiÖn thùc ®Êt níc sau 75-80. Gi¸o viªn giíi thiÖu bèi c¶nh 2. T×nh huèng kÞch vµ T. ? X¸c ®Þnh c¸c nh©n vËt 3. ? X¸c ®Þnh néi dung cña ®o¹n b.TrÝch trong "TuyÓn tËp Giíi thiÖu vÒ vë kÞch . 2.Xung ®ét (m©u thuÉn) c¬ nµo trong mèi quan hÖ c«ng b¶n gi÷a hai tuyÕn. . Cuéc ®èi tho¹i gay g¾t. §äc-t×m hiÓu chó thÝch. ëng kh¸c nhau nh thÕ nµo? nghÜ. ? Trong kÞch cã hai tuyÕn -> Gi¸m ®èc Hoµng ViÖt quyÕt nh©n vËt. Ph©n tÝch : c¶nh tríc ®ã cña xÝ nghiÖp 1.

xu nÞnh. + Cã n¨ng lùc. Gi¸o viªn b×nh. + M¸y mãc. Häc sinh ®äc ghi nhí. khÐo ?C¶m nhËn cña em vÒ xu thÕ luån lät.Cuéc ®Êu tranh gi÷a hai ph¸i : ®æi míi vµ b¶o thñ.Suy nghÜ. . + Ngêi l·nh ®¹o cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao.ThÝch tá ra quyÒn thÕ. d¸m nghÜ. + Vin vµo c¬ chÕ nguyªn t¾c chèng l¹i sù ®æi míi. + Th¼ng th¾n. ¬ng. n¨ng ®éng. Hä kh«ng ®¬n ®éc mµ ®îc sù ñng hé cña sè ®«ng trong x· . d¸m lµm. lµm viÖc nh mét c¸i m¸y. b. 3. KÜ s Lª S¬n. + S½n sµng cïng Hoµng ViÖt c¶i tiÕn toµn diÖn ho¹t ®éng xÝ nghiÖp.Cuéc ®Êu tranh gay go nhng c¸i míi sÏ th¾ng v× nã phï hîp víi yªu cÇu thùc tÕ ®êi sèng. ý nghÜa cña m©u thuÉn kÞch vµ c¸ch kÕt thóc t×nh huèng. Phã gi¸m ®èc ChÝnh. . Qu¶n ®èc ph©n xëng Trxung ®ét kÞch. h¸ch dÞch víi c«ng nh©n. tr×nh ®é chuyªn m«n giái. => Ph¶n ¸nh tÝnh tÊt yÕu vµ gay g¾t nhng t×nh huèng xung ®ét nªu trªn lµ vÊn ®Ò Ho¹t ®éng 3: nãng báng cña thùc tÕ ®êi sèng sinh ®éng. ph¸t triÓn vµ kÕt thóc cña d. nhiÒu m¸nh khoÐ. Gi¸m ®èc Hoµng ViÖt. gian ngoan. g¾n bã nhiÒu n¨m cïng xÝ nghiÖp. thóc ®Èy sù ®i lªn cña x· héi . b¶o thñ. trung thùc kiªn quyÕt ®Êu tranh víi niÒm tin vµo ch©n lÝ. . c.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n biÓu: a. .

. Ngµy ..Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n héi.Néi dung : VÊn ®Ò ®æi míi trong s¶n xuÊt. A. KiÓm tra tæng hîp cuèi n¨m . Híng dÉn häc ë nhµ... n¨m 200.. TuÇn 35. ?Sù ph¸t triÓn cña m©u thuÉn kÞch.§Ò vµ ®¸p ¸n cã trong tËp hå s¬. . . Ho¹t ®éng 4: IV... n¨m 200. Häc sinh luyÖn tËp.. Bµi 35....... TiÕt 171-172.. ?Ph¸t biÓu t×nh c¶m cña em víi mét nh©n vËt trong kÞch. Ngµy. th¸ng.. Tæng kÕt v¨n häc...... Tæng kÕt.TËp diÔn kÞch ... TiÕt 167-168. ...... Ho¹t ®éng 5: V... Th (§iÖn) chóc mõng vµ th¨m hái... ( Cã gi¸o ¸n kÌn theo) TiÕt 169-170. Trêng III. Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh tãm t¾t sù ph¸t triÓn cña m©u thuÉm kÞch trong ®o¹n trÝch.. .Thi theo ®Ò cña Phßng vµ Së gi¸o dôc.ChuÈn bÞ bµi "Tæng kÕt v¨n häc" ..... TuÇn 34. Bµi 33-34.NghÖ thuËt : KÞch víi nh©n vËt tÝnh c¸ch râ nÐt.. th¸ng... Môc tiªu cÇn ®¹t : .

. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Ho¹t ®éng 1: I. Häc sinh tr¶ lêi-Gi¸o viªn nhËn xÐt bæ sung. B. . TiÕt 86 ®Õn 90 ch­ a cã . b. II. Häc sinh lÇn lît lµm c¸c bµi tËp trong SGK.ViÕt ng¾n gän. . TiÕt 173-174-175. LuyÖn tËp. sóc tÝch víi t×nh c¶m ch©n t×nh. . Ho¹t ®éng 3. Häc sinh ®äc ghi nhí SGK. TiÕng viÖt. Nh÷ng trêng hîp cÇn viÕt Häc sinh ®äc vÝ dô 1 SGK vÒ 5 th (®iÖn) chóc mõng vµ trêng hîp cÇn viÕt th(®iÖn) . sinh ho¹t. häc tËp.T×nh huèng cÇn viÕt th (®iÖn) th¨m hái: c.T×nh huèng viÕt th (®iÖn) chóc mõng: a. bµi kiÓm tra tæng hîp. e. III.C¸c trêng hîp cÇn viÕt th. Häc sinh t×m thªm vÝ dô.Nªu ®îc lý do (chóc mõng th¨m hái) mong muèn ®iÒu tèt lµnh .BiÕt c¸ch viÕt th(®iÖn) chóc mõng vµ th¨m hái. viÕt th (®iÖn). C.Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang Trêng THCS §«ng T©n . * Ghi nhí : SGK. . . d. ?Môc ®Ých vµ t¸c dông cña ®iÖn (SGK) . .VËn dông ®Ó viÕt th (®iÖn) trong cuéc sèng. Tr¶ bµi kiÓm tra V¨n. Gi¸o viªn cho häc sinh ®äc v¨n b¶n vµ nh÷ng yªu cÇu c©u hái trong SGK môc II (bµi tËp 1+2) .HiÓu trêng hîp viÕt th (®iÖn) chóc mõng vµ th¨m hái . C¸ch viÕt th. . ®iÖn chóc mõng vµ th¨m hái. ChuÈn bÞ: B¶ng phô.Bµy tá lêi chóc mõng hoÆc th«ng c¶m tíi c¸ nh©n hay tËp Ho¹t ®éng 2: thÓ . th¨m hái.

Ngêi so¹n : Ng« ThÞ thanh Giang THCS §«ng T©n Trêng .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->