11.31. Tên học phần: Cơ học đất và nền móng. 11.31.1. Số đơn vị học trình: - Lý thuyết: 5ĐVHT 11.31.2.

Phân bố thời gian: - Lý thuyết: Phần cơ đất 3ĐVHT + phần Nền móng 2ĐVHT. 11.31.3. Điều kiện tiên quyết: - Sinh viên học môn Cơ học đất – Nền móng sau khi đã học xong các môn cơ bản, cơ sở : Toán cao cấp, Vật lý, Hoá học, cơ học cơ sở, sức bền vật liệu, BTCT 11.31.4. Mục đích của học phần: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Cơ học đất để làm nền tảng cho các tính toán thiết kế Nền và Móng. 11.31.5. Nội dung chủ yếu: Bao gồm hai phần: Phần 1. Cơ học đất: Phần 2. Nền và móng: 11.31.6. Người biên soạn: TS. Phạm Văn Thứ - PCN Khoa Công trình thủy. 11.31.7. Nội dung chi tiết của học phần Phân bố số tiết Tên chương mục TS LT BT TH KT Mở đầu 1 1 Chương 1: Bản chất của đất 15 6 8 1 1. Quá trình hình thành đất 2. Phân loại đất 3. Các pha hợp thành đất 4. Các chỉ tiểu vật lý của đất 5. Trạng thái đất, đánh giá trạng thái đất 6. Nghiên cứu, khảo sát ĐC-CT Chương 2: Các tính chất cơ học của đất 15 7 8 1. Tính thấm, các nhân tố ảnh hưởng 2. Gradien thuỷ lực ban đầu trong đất sét 3. Tính kháng cắt của đất 4. Tính nén lún của đất 5. Tính cố kết của đất 6. Tổng quan về các lý thuyết tính biến dạng của đất 4 4

Chương 3: ứng suất trong đất và ứng suất tiếp xúc dưới đáy móng 1. Khái niệm 2. Phân bố ứng suất do tự trọng 3. phân bố ứng suất do tải trọng ngoài 4. ứng suất tiếp xúc dưới đáy móng Chương 4: Lún của nền đất 1. Khái niệm

4

4

ổn định của mái đất dính 3. Tính toán sức chịu tải của nền đất theo mặt trượt giả định 3. Tính toán móng cứng 5. móng bản Chương 3 Móng cọc 1. Khái niệm 2. Một số biện pháp tăng ổn định máu đất Chương 7: Áp lực đất lên vật chắn 1. Khái niệm chung 2. Khái niệm 2. Sự làm việc của cọc đơn và nhóm cọc 4.5 9 9 7 7 2 2 . Ba phương pháp tính độ lún ổn định của nền 3. Khái niệm về tính toán nền móng theo TTGH 4. Tính toán móng mềm với mô hình nền Wincler 6. Giới thiệu một số phương pháp tính toán móng dầm. áp lực đất trong các trường hợp đặc biệt Chương 8: Giới thiệu một số công tác thí nghiệm hiện trường Chương 9 : Một số vấn đề cơ bản về nền móng 1. Khái niệm chung 2.5 4.5 4. Chọn phương án nền móng Chương 2 Móng nông trên nền thiên nhiên 1. Phân loại móng 3.5 0. Cấu tạo cọc và đài cọc 3. Lý luận áp lực đất của cu lông 3. Các biện pháp bảo vệ móng 4. Móng giếng chìm 5 4 1 4 4 2 2 0. Các tài liệu thiết kế 5. Khái niệm chung 2. ổn định của mái đất rời 4.2. Sức chịu tải của cọc Chương 4: Giới thiệu một số loại móng đặc biệt 1. Các lý thuyết tính áp lực đất 4. Tính toán sức chịu tải của nền đất theo lý luận cân bằng giới hạn Chương 6: Ổn định của mái đất 1. Cấu tạo 3. Khái niệm 2. Tính lún theo thời gian Chương 5: Sức chịu tải của nền đất 1.

8. Cơ học đất – Lê Quí An. Bài tập Cơ học đất – Vũ Công Ngữ. Nguyễn Văn Thông – NXBGD 1976 .2. Cơ học đất – Vũ Công Ngữ. Móng chịu tải trọng động Chương 5: Một số vấn đề về xây dựng công trình trên nền đất yếu Hướng dẫn ôn tập 11. Nguyễn Văn Dũng – NXBGD 1995 3. Giáo trình và tài liệu tham khảo 2 2 .Sách. giáo trình chính: Bài giảng trên lớp của giáo viên .31.Sách tham khảo: 1. Nguyễn Công Mẫn – NXBGD 1970 2.