P. 1
Bai Soan Buoi 2 Van 6 Ki 2 Hay

Bai Soan Buoi 2 Van 6 Ki 2 Hay

|Views: 160|Likes:
Được xuất bản bởiSakamoto Kanoe

More info:

Published by: Sakamoto Kanoe on Oct 11, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2010

pdf

text

original

TiÕt 1 A.

Môc tiªu:

«n tËp tiÕng viÖt

- HÖ thèng ho¸, cñng cè kiÕn thøc ®· häc ë häc kú I - Häc sinh nhËn diÖn, sö dông chÝnh x¸c c¸c ®¬n vÞ kiÕn thøc ®· häc. B. TiÕn tr×nh: I - Néi dung «n tËp: * Ho¹t ®éng 1: 1. Tõ vµ cÊu t¹o cña tõ: ®¬n - phøc (ghÐp - l¸y) Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh HÖ thèng c¸c kiÕn thøc ®· häc Gi¸o viªn chèt l¹i b»ng 2. NghÜa cña tõ: ChÝnh - chuyÓn b¶ng phô lôc 3. Nguån gèc tõ: Mîn- H¸n viÖt - thuÇn viÖt 4. Lèi dïng tõ: Dïng sai nghÜa cña tõ LÉn lén c¸c tõ gÇn ©m LÆp tõ 5. Tõ lo¹i vµ côm tõ Danh tõ vµ côm Danh tõ §éng tõ vµ côm §éng tõ TÝnh tõ vµ côm TÝnh tõ Sè tõ - lîng tõ - chØ tõ - phã tõ II- LuyÖn tËp: Bµi 1: Cho ®o¹n v¨n Gi¸o viªn treo b¶ng phô Mét h«m, M· L¬ng vÏ con cß tr¾ng kh«ng m¾t. V× lôc ghi bµi 1 mét chót s¬ ý, em ®¸nh r¬i mét giät mùc xuèng Häc sinh ®äc BT bøc tranh. Giät mùc r¬i ®óng chç m¾t cß. ThÕ lµ Häc sinh trao ®æi nhãm cß më m¾t xoÌ c¸nh bay ®i. ChuyÖn lµm chÊn ®«i 2 ngêi ®éng c¶ thÞ trÊn. MÊy kÎ m¸ch lÎo ®Õn tè gi¸c víi nhµ vua. Vua ph¸i triÒu thÇn ®Õn ®ãn M· L¬ng vÒ kinh ®«. M· L¬ng kh«ng muèn ®i, nhng bän hä t×m ®ñ c¸ch dô dç, do¹ n¹t ®Ó b¾t em vÒ hoµng cung. a) T×m c¸c côm danh tõ, côm ®éng tõ, t×m tõ H¸n viÖt - tõ ghÐp b) Nªu cÊu t¹o c¸c côm danh tõ, ®éng tõ. Gi¸o viªn híng dÉn häc Gäi ý sinh. a) Côm danh tõ: - Con cß tr¾ng kh«ng m¾t - Mét giät mùc - C¶ thÞ trÊn - MÊy kÎ m¸ch lÎo b) Côm ®éng tõ - VÏ mét con cß tr¾ng kh«ng m¾t - §¸nh r¬i mét giät mùc xuèng bøc tranh - R¬i ®óng chç m¾t cß - Më m¾t, xoÌ c¸nh, bay ®i

1

-

§Õn tè gi¸c víi nhµ vua Ph¸i triÒu thÇn ®Õn ®ãn M· L¬ng vÒ kinh ®« §Õn ®ãn ML vÒ kinh ®« Kh«ng muèn ®i T×m ®ñ mäi c¸ch dô dç, do¹ n¹t.

Bµi 2 X¸c ®Þnh côm ®éng tõ, tÝnh tõ - V« cïng ng¹c nhiªn - côm ®éng tõ - HÕt søc söng sèt - côm ®éng tõ - Kh«i ng« tuÊn tó v« cïng - côm tÝnh tõ - Tng bõng nhÊt kinh kú - côm tÝnh tõ - KhiÕp sî v« cïng - côm ®éng tõ ( Chó ý: c¨n cø vµo tõ kiÓm chøng: chØ mÖnh lÖnh; h·y, ®õng, chí) TiÕt 2 Híng dÉn ph¬ng ph¸p häc A. Môc tiªu: - Híng dÉn häc sinh c¸ch so¹n bµi, c¸ch häc bµi m«n v¨n - Híng dÉn cô thÓ so¹n bµi "Bµi häc ®êng ®êi….." B. TiÕn tr×nh: I- Híng dÉn so¹n bµi v¨n b¶n - Häc bµi: Bíc 1: §äc kü v¨n b¶n (3 lÇn trë lªn) Gi¸o viªn híng dÉn häc - Th¬ häc thuéc - TruyÖn tãm t¾t sinh c¸c bíc so¹n bµi, häc - Chia ®o¹n, t×m bè côc bµi Bíc 2: Tr¶ lêi c¸c c©u hái phÇn ®äc hiÓu v¨n b¶n - LÇn lît tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK Bíc 3: Lµm c¸c bµi tËp phÇn luyÖn tËp- bµi tËp bæ sung Bíc 4: Häc bµi cò Gi¸o viªn híng dÉn häc II- Híng dÉn so¹n "Bµi häc ®êng ®êi ®Çu sinh ®äc v¨n b¶n "Bµi tiªn": häc..." T×m bè côc v¨n b¶n Bíc 1:§äc kü * T×m bè côc: - H×nh ¶nh DÕ MÌn - C©u chuyÖn bµi häc ® êng ®êi Híng dÉn häc sinh tãm ®Çu tiªn cña DÕ MÌn t¾t v¨n b¶n * Tãm t¾t v¨n b¶n - DÕ MÌn thanh niªn khoÎ m¹nh - cêng tr¸ng kiªu c¨ng coi thêng mäi ngêi - Hµng xãm cã anh DÕ Cho¾t xÊu xÝ èm ®au. MÌn coi thêng. - Mét h«m, MÌn h¸t trªu chÞ Cèc chui vµo hang Cèc tiÓu lÇm tëng Cho¾t trªu m×nh, ®¸nh Cho¾t träng th¬ng. - Tríc khi chÕt Cho¾t chØ ra bµi häc ®êng ®êi ®Çu tiªn cho MÌn: Lµm viÖc g× ph¶i biÕt suy

2

Mét chiÒu MÌn trªu chÞ Cèc xong trèn vµo hang khiÕn chÞ hiÓu lÇm ®¸nh Cho¾t träng th¬ng. xèc næi.Bµi tËp SGK: Bµi 1:(Trang 11SGK) ViÕt ®o¹n v¨n t¶ t©m tr¹ng MÌn * Néi dung: + Cay ®¾ng v× lçi lÇm + Xãt th¬ng DÕ Cho¾t + ¨n n¨n vÒ hµnh ®éng téi lçi + Lêi høa víi ngêi ®· khuÊt: thay ®æi c¸ch sèng 3 . Ch©u ChÊu . Cua .2Ch¬ng tiÕp: MÌn bÞ bän trÎ con b¾t ®em ®i chäi nhau . Tãm t¾t t¸c phÈm "DÕ MÌn phiªu lu ký" ¬ng .®Õn vïng Cá may Chuån Chuån.nghÜ tríc sau. TiÕn tr×nh: I.thi vâ th¾ng Bä Ngùa. .Ch¬ng ®Çu:Lai lÞch vµ bµi häc ®êng ®êi ®Çu cña MÌn . ®¸nh nhau víi ChÊu Voi.Tríc khi chÕt Cho¾t khuyªn MÌn bá thãi hung h¨ng bËy b¹. KiÕn truyÒn lêi hÞch mu«n loµi kÕt anh em.®îc ChÊu Voi. MÌn.®¸nh NhÖn cøu Nhµ Trß. Tãm t¾t ®o¹n trÝch "Bµi häc ®êng ®êi…" .MÌn coi thêng chª bai anh hµng xãm DÕ Cho¾t èm yÕu xÊu xÝ.MÌn rÊt ©n hËn. Bä Muçm .7 Ch¬ng cuèi: MÌn.t«n lµm Ch¸nh phã thñ lÜnh Tæng Ch©u ChÊu .trèn tho¸t .Néi dung kiÕn thøc: T¸c phÈm cã 10 ch. Nh¸i.sa líi bän NhÖn . xãt th¬ng Cho¾t Bíc 2: Tr¶ lêi c¸c c©u hái phÇn ®äc hiÓu TiÕt 3 C¶m thô v¨n b¶n: Bµi häc ®êng ®êi ®Çu tiªn A. II. Tròi kÕt nghÜa phiªu lu trªn bÌ l¸ sen .®Õn sø Õch.c¶ bän ®Õn vïng KiÕn ®Ó nhê KiÕn truyÒn th«ng tin mong muèn hoµ b×nh .DÕ MÌn bÞ l·o chim Tr¶ b¾t giam trong hang tèi . NgÉu nhiªn vßng v©y KiÕn bÞ ph¸ MÌn t×m ®îc KiÕn chóa. gi¶i to¶ mäi hiÓu lÇm. kiªu ng¹o. 2. . Tròi bÞ b¾t lµm tï binh .Tæng Ch©u ChÊu t×m n¬i tró ®«ng. .RÌn kü n¨ng c¶m thô v¨n b¶n truyÖn B. .MÌn xãt th¬ng Cho¾t vµ ©n hËn v« cïng vÒ bµi häc ®êng ®êi ®Çu tiªn. Tròi cøu tho¸t .do hiÓu lÇm bän MÌn bÞ bän KiÕn bao v©y. Tròi vÒ quª th¨m mé mÑ dù tÝnh cuéc phiªu lu míi. .Häc sinh hiÓu s©u h¬n vÒ ND NT v¨n b¶n . .1.MÌn lµ chµng DÕ thanh niªn cêng tr¸ng. Môc tiªu: . XiÕn tãc. Tròi tho¸t ra t×m cøu viÖn.

®i t×m kÎ d¸m trªu m×nh."VÉn" chØ sù tiÕp diÔn ho¹t ®éng cña con tµu . Møc ®é kiªu c¨ng hèng h¸ch rÊt cao. khoÎ m¹nh * TÝnh c¸ch: . ChÞ tËp.vÉn®· hay 2.Néi dung: GV cho HS hÖ thèng 1. Kh«ng. Ph©n lo¹i: II . cöa hang. III.kh«ng söa ch÷a ⇒ Ph¶i dïng chÝnh x¸c phï hîp víi kh¶ n¨ng diÔn ®¹t Häc sinh ®äc bµi tËp 4 s¸ch bµi tËp Häc sinh th¶o luËn nhãm.cøsÏ Bµi 2: ChØ ra sù kh¸c nhau vÒ néi dung mçi c©u trªn. 2. 1. VÉn .Häc sinh hiÓu ý nghÜa chÝnh cña phã tõ . ChÞ liÒn trót c¬n giËn lªn ®Çu Cho¾t. (trang 5 SGK) .Bµi tËp bæ sung: ViÕt ®o¹n v¨n tr×nh bµy c¶m nhËn cña em vÒ nh©n vËt DÕ MÌn * Ngo¹i h×nh: .Bµi tËp SGK: Bµi 2: (trang 15) Häc sinh ®äc bµi tËp Mét h«m. tù tin . thÊy chÞ Cèc ®ang kiÕm måi.©n hËn. Tõ ®ã rót ra kinh nghiÖm g× khi dïng phã tõ. yªu ®êi. Môc tiªu: . kiªu c¨ng tù phô .nh©n vËt MÌn xng t«i Bµi 2: §äc ph©n vai 3 nh©n vËt III.(Chó ý khung c¶nh xung quanh nÊm må) * H×nh thøc: + §o¹n v¨n 5 .NÐt cha ®Ñp."VÉn" chØ sù tiÕp diÔn tr¹ng th¸i ®iÒn tÜnh cña thuyÒn trëng → tÝnh c¸ch kh«ng kiªn ®Þnh nao nóng 4 . Häc sinh viÕt ®o¹n.NÐt ®Ñp.RÌn kü n¨ng sö dông c¸c phã tõ B.7 c©u + Ngåi kÓ 1 . s¸m hèi TiÕt 4 LuyÖn tËp phã tõ A.Bµi tËp bæ sung: Bµi 1: T×m 6 phã tõ lÇn lît ®iÒn vµo chç trèng trong c©u "dÕ MÌn…………kiªu c¨ng. Kh«ng thÊy MÌn Gi¸o viªn giíi thiÖu nhng chÞ Cèc tr«ng thÊy Cho¾t ®ang loay hoay tríc ®o¹n v¨n tham kh¶o. MÌn cÊt giäng 2 nªu yªu cÇu cña bµi ®äc mét c©u th¬ c¹nh khoÐ råi chui tät vµo hang. Kh¸i niÖm: l¹i kiÕn thøc vÒ phã tõ 2. Bµi 4.Phã tõ "vÉn" chØ sù tiÕp diÔn cña c¬n b·o . RÊt2. Cèc rÊt bùc.NÐt ®Ñp. TiÕn tr×nh: I . hèng h¸ch" ®Ó cã s¸u c©u v¨n kh¸c nhau 1.

Bµi tËp SGK: Bµi 1:(trang 23) * C¶m nhËn vÒ vïng ®Êt Cµ Mau . + §éc ®¸o..Häc sinh lµm mét sè bµi tËp c¶m thô v¨n b¶n B.C¶m nhËn vÒ thiªn nhiªn vÎ ®Ñp hïng vÜ ®Çy søc sèng. giã. bÕn vËn hµ nhén nhÞp. nãi con thuyÒn vît qua mét n¬i khã kh¨n nguy hiÓm. NT v¨n b¶n . diÔn t¶ con thuyÒn nhÑ nhµng xu«i theo dßng níc ë n¬i dßng s«ng ªm ¶. tiÕng nãi. trï phó. thuyÒn b¸n hµng len lái. thuyÒn bÌ san s¸t. rõng c©y. TiÕn tr×nh: I. Bµi 2: C©u 4b (trang 22 SGK) * C¸c ®éng tõ trong c©u: tho¸t qua. Häc sinh ®äc bµi tËp Bµi 5: 5. TiÕt 6-7 LuyÖn tËp v¨n miªu t¶ HS lµm viÖc c¸ nh©n Trao ®æi ph¸t biÓu ý kiÕn. + Rõng ®íc cao ngÊt nh bøc trêng thµnh v« tËn. TiÕt 5 C¶m thô v¨n b¶n: S«ng níc Cµ Mau A. thêi b) Cã thÓ bá phã tõ "®ang" v× quan hÖ gi÷a c©u hái vµ c©u tr¶ lêi vµ hoµn c¶nh giao tiÕp: Trùc tiÕp ®èi tho¹i.cña ngêi chØ huy. nh÷ng ®èng gç cao nh nói. ®«ng vui. réng h¬n ngµn thíc. Môc tiªu: . GV ®Þnh híng häc sinh viÕt ®o¹n hoµn chØnh 5 . níc ®æ Çm Çm ngµy ®ªm. c¸ b¬i hµng ®µn ®en tròi. kªnh Ba KhÝa. a) Kh«ng thÓ bá phã tõ v× quan hÖ gi÷a 2 bé phËn ®ång Trao ®æi nhãm. + S«ng ngßi kªnh r¹ch chi chÝt: R¹ch M¸i GiÇm. .Xu«i vÒ. kªnh Bä M¾t +Dßng s«ng N¨m C¨n. + ¢m thanh r× rµo bÊt tËn cña tiÕng sãng. mµu s¾c quÇn ¸o ngêi b¸n hµng.Tho¸t qua. nh÷ng ng«i nhµ bÌ ¸nh ®Ìn m¨ng s«ng s¸ng rùc.. . tÊp nËp. + Kh«ng gian mªnh m«ng trêi níc c©y l¸ toµn mµu xanh th¬ méng. ®æ ra.§æ ra. häp trªn s«ng nh khu phè næi. xu«i vÒ * Kh«ng thÓ thay ®æi tr×nh tù c¸c ®éng tõ Êy v× nh thÕ sÏ lµm sai l¹c néi dung ®Æc biÖt lµ sù diÔn t¶ tr¹ng th¸i ho¹t ®éng cña con thuyÒn trong mçi khung c¶nh.Häc sinh hiÓu s©u s¾c h¬n vÒ ND. + Chî N¨m C¨n. diÔn t¶ con thuyÒn tõ con kªnh nhá ®æ ra dßng s«ng lín. .

.kh«ng gian .MÆt s«ng .Néi dung kiÕn thøc cÇn n¾m v÷ng: Häc sinh hÖ thèng 1. m©m x«i.Bµi tËp SGK: 6 . . + Ngang b»ng Gi¸o viªn chèt b»ng + Kh«ng ngang b»ng b¶ng phô lôc 3. M« h×nh cÊu t¹o phÐp so s¸nh II.RÌn kü n¨ng lµm bµi v¨n miªu t¶.Hµng c©y bøc têng thµnh cao vót. tÊm kÝnh lau.Häc sinh hiÓu s©u s¾c h¬n vÒ phÐp tu tõ so s¸nh . Bµi 3: Häc sinh th¶o luËn.Lµm c¸c bµi tËp ph¸t hiÖn vËn dông B.A.Gióp häc sinh cñng cè kiÕn thøc vÒ v¨n miªu t¶ . . hµng qu©n danh dù.§iÓm næi bËt cña dßng s«ng Bµi 1: (trang 7 s¸ch bµi tËp) a) C¶nh s¾c mïa thu c) nh÷ng chiÕc l¸ vµng r¶i r¸c bay theo giã d) vÇng tr¨ng trßn s¸ng nh g¬ng b) Kh«ng chän A v× ®ã lµ bÇu trêi cña mïa hÌ B v× ®ã lµ khÝ hËu cña mïa ®«ng D v× ®ã lµ ®Æc ®iÓm cña mïa xu©n. cua kÒnh.Hai bªn bê s«ng . TiÕn tr×nh: Häc sinh ®äc bµi tËp. Môc tiªu: .MÆt trêi (m©m löa. T×m ý Gi¸o viªn ®Þnh híng TiÕt 8 LuyÖn tËp so s¸nh A.? ë ®©u…? . Trao ®æi th¶o luËn. So s¸nh lµ g×? nh¾c l¹i kiÕn thøc 2.Nói ®åi b¸t óp. chiÕc b¸t thuû tinh. viªn g¹ch.BÇu trêi .¸nh n¾ng. nöa qu¶ cÇu xanh) bÇu trêi s¸ng trong vµ m¸t mÎ nh khu«n mÆt em bÐ sau giÊc ngñ dµi. . c« g¸i nghiªng m×nh. TiÕn tr×nh: I. tr×nh bµy ý kiÕn Bµi 4: ( trang 29 SGK) T¶ quang c¶nh buæi s¸ng trªn quª h¬ng em. m©m vµng) lßng ®á qu¶ trøng thiªn nhiªn. C¸c kiÓu so s¸nh: cho häc sinh.BÇu trêi (lång bµn khæng lå. T¸c dông + Gîi h×nh ¶nh + ThÓ hiÖn t tëng t×nh c¶m 4. bao diªm.thêi gian t¶ .. B. tr¹m g¸c Bµi 5: (trang 29 SGK) T¶ c¶nh dßng s«ng .Nh÷ng ng«i nhµ. .Dßng s«ng nµo. Môc tiªu: .

§o¹n ®Çu tiªn: N»m ë vïng ®ång b»ng s«ng hiÒn hoµ th¬ méng. tam thÊt . cét nhµ ch¸y.vËt) Trao ®æi th¶o b) So s¸nh kh¸c lo¹i luËn. Bµi 2: (trang 26) . ngã cÇn.Kªnh r¹ch s«ng ngßi nh m¹ng nhÖn (vËt . trøng gµ bãc .Cao nh sÕu.§· thanh niªn…nh ngêi cëi trÇn .Nh÷ng ngän cá gÉy r¹p y nh cã nh¸t dao võa h¹ qua . t¶ ngêi B. biÕt c¶m nhËn nh÷ng chi tiÕt hay h×nh ¶nh ®Ñp.ChÞ míi trîn trßn m¾t gi¬ng c¸nh lªn nh s¾p ®¸nh nhau C. Tr¬ng Phi .§o¹n 2: Toµn th¸c d÷ nhÞp ®iÖu c©u v¨n còng biÕn vÎ ®Ñp d÷ déi qua h×nh ¶nh níc tõ trªn cao phãng xuèng gi÷a hai v¸ch ®¸ dùng ®øng ch¶y ®øt ®u«i r¾n. Môc tiªu: . §©y lµ vÞ trÝ thÝch hîp ngêi t¶ võa quan s¸t c¶nh vËt trªn s«ng võa nh×n thÊy c¶nh tîng thay ®æi trªn hai bê s«ng.nh hai lìi kiÕm m¸y .C¸ níc b¬i hµng ®µn ®en tròi nh ngêi b¬i Õch. hïm. Qua ®«i m¾t cña ngêi kÓ c¶nh trÝ hiÖn lªn nh nh÷ng thíc phim quay chËm vÒ mét thiªn nhiªn hïng vÜ nhng còng ®Çy 7 . ngµ.Sù nghiÖp cña chóng ta gièng nh rõng c©y ®¬ng v¬n lªn. Ngêi kÓ ®· quan s¸t sù vËt tõ vÞ trÝ nµo? vÞ trÝ Êy cã thÝch hîp kh«ng? t¹i sao? Häc sinh trao ®æi nhãm Bµi 1: C¶nh s«ng níc thay ®æi theo ®iÓm nh×n cña t¸c gi¶ qua ba chÆng ®êng trªn s«ng .Bµi 1: (trang 25) Häc sinh ®äc bµi a) So s¸nh ®ång lo¹i tËp 1 trang 25 . TiÕn tr×nh: Häc sinh ®äc c©u hái Ph©n tÝch sù thay ®æi cña c¶nh s«ng níc hai bê. cíc. sµo. .ThÇy thuèc nh mÑ hiÒn (ngêi . tr×nh bµy. c¶nh hai bªn bê ®Ñp ªm ®Òm víi nh÷ng b·i d©u tr¶i b¹t ngµn ®Õn tËn nh÷ng lµng xa tÝt. . tr©u. cñ sóng. Líp nhËn xÐt bæ .TÝch hîp víi tËp lµm v¨n t¶ c¶nh.§en nh bå hãng.Hai c¸i r¨ng ®en nh¸nh n…. D¨n dß: .Chóng chÞ lµ hßn ®¸ t¶ng trªn trêi sung Chóng em chuét nh¾t cø ®ßi lung lay Gi¸o viªn chèt l¹i . .KhoÎ nh voi.Má Cèc nh c¸i dïi s¾t .Tr¾ng nh b«ng.Cñng cè kiÕn thøc trong bµi..nh g· nghiÖn .C¸i anh DÕ Cho¾t…. nói Trêng S¬n… Bµi 3: PhÐp so s¸nh trong bµi "Bµi häc ®êng ®êi ®Çu tiªn" . .§o¹n 3: Sau c¶nh vît th¸c thiªn nhiªn trë l¹i ªm ®Òm nh ®ãn chµo nh÷ng th¾ng lîi trë vÒ "qua nhiÒu líp nói ®ång ruéng l¹i më ra" * Ngêi kÓ ®· quan s¸t c¶nh vËt tõ trªn thuyÒn.ngêi) ..Häc l¹i ghi nhí TiÕt 9 C¶m thô v¨n b¶n: Vît th¸c A. Trªn s«ng nh÷ng con thuyÒn chÇm chËm b×nh yªn.

S«ng níc Cµ Mau .S«ng réng bê b·i ngót ngµn . T×m phÐp so s¸nh. Vît th¸c .S«ng ngßi dµy ®Æc chi chÝt . r¾n ch¾c m¹nh mÏ. T©y S¬n Líp nhËn xÐt bæ → miªu t¶ cô thÓ sinh ®éng vÎ ®Ñp con ngêi lao ®éng sung.Bµi tËp SGK: Bµi 1: trang 43 T×m phÐp so s¸nh Häc sinh t×m 4 phÐp . TiÕn tr×nh: I. h×nh ¶nh so s¸nh em thÝch II.Bµi tËp bæ sung: Bµi 1: T×m vµ ph©n tÝch lo¹i phÐp so s¸nh Häc sinh ®äc bµi tËp a) ViÖt Nam ®Êt níc ta ¬i trao ®æi Mªnh m«ng biÓn lóa ®©u trêi ®Ñp h¬n.Dîng H¬ng Th nh pho tîng ®ång ®óc hiÖp sÜ cña so s¸nh. hïng vÜ C.chÊt th¬ Bµi 2: C¶m nhËn s©u s¾c nhÊt cña em vÒ vÎ ®Ñp thiªn nhiªn vµ vÎ ®Ñp con ngêi lao ®éng trªn s«ng. dòng c¶m dµy d¹n kinh nghiÖm.Lµm bµi tËp cßn l¹i .hiÓm trë + VÎ ®Ñp con ngêi lao ®éng: g©n guèc. khoÎ m¹nh g©n guèc vµ ®Çy hµo hïng.Häc sinh ph©n tÝch t¸c dông cña phÐp so s¸nh B. Môc tiªu: . ®Çy søc sèng 2. DÆn dß: .Cñng cè phÐp so s¸nh . b) Ta ®i tíi trªn ®êng ta bíc tiÕp R¾n nh thÐp. r¾n ch¾c.Häc l¹i lý thuyÕt TiÕt 10. Häc sinh tr×nh bµy dòng m·nh tríc thiªn nhiªn. Bµi 3: PhÇn luyÖn tËp SGK trang 41 T×m nh÷ng nÐt ®Æc s¾c cña phong c¶nh thiªn nhiªn ®îc miªu t¶ ë bµi "s«ng níc vµ trît th¸c" 1.TiÕng r× rµo bÊt tËn cña rõng c©y sãng biÓn → C¶nh th¬ méng hoang s¬.Th¸c ghÒnh d÷ hiÓm trë → Th¬ méng. luyÖn tËp so s¸nh (tiÕp) A. v÷ng nh ®ång C¶ líp nhËn xÐt bæ §éi ngò ta trïng trïng ®iÖp ®iÖp 8 . + VÎ ®Ñp thiªn nhiªn: hïng vÜ th¬ méng .Bao trïm lµ mµu xanh .

bæ sung. Häc sinh ®äc bµi tËp 1 Gi¸o viªn cho häc sinh nªu yªu cÇu cña bµi tËp. Bµi 2: ViÕt ®o¹n v¨n 5. Gi¸o viªn chèt l¹i ®¸p ¸n.Kh«ng ®îc hung h¨ng.sung. ¤n tËp v¨n häc ( KÕt hîp c¶m thô: Buæi häc cuèi cïng) A. .7 c©u nªu c¶m nhËn cña em vÒ Häc sinh ®äc bµi 2 v¨n b¶n "S«ng níc Cµ Mau" Nªu yªu cÇu cña bµi . Tá ra ©n hËn s¸m hèi rót ra bµi häc ®Çu tiªn. Môc tiªu: . * Bµi häc ®Çu tiªn . dµi nh s«ng → ngang b»ng c) §Ñp nh hoa hång → ngang b»ng Cøng h¬n s¾t thÐp → kh«ng ngang b»ng C.C¶m nhËn vÒ néi dung. Häc sinh th¶o luËn nhãm 4 trong thêi gian 3 phót Häc sinh tr×nh bµy ý kiÕn Gi¸o viªn cho häc sinh nhËn xÐt söa ch÷a. TiÕn tr×nh: Bµi 1: ThuËt l¹i diÔn biÕn t©m tr¹ng nh©n vËt DÕ MÌn trong viÖc trªu chÞ Cèc dÉn ®Õn c¸i chÕt cña DÕ Cho¾t? Tõ sù viÖc ®ã DÕ MÌn ®· rót ra bµi häc ®êng ®êi ®Çu tiªn.Gióp häc sinh «n tËp c¸c v¨n b¶n. huªnh hoang. b¾t ch©n ch÷ ng÷). ph¶i tÝnh tríc sau ®Õn hËu qu¶. lo sî tríc c¸i chÕt cña DÕ Cho¾t. dµi nh s«ng ChÝ ta lín nh biÓn ®«ng tríc mÆt c) §Êt níc Cña nh÷ng ngêi con g¸i con trai §Ñp nh hoa hång cøng h¬n s¾t thÐp * Ph©n tÝch t¸c dông cña phÐp so s¸nh a) Mªnh m«ng biÓn lóa ®©u trêi ®Ñp h¬n So s¸nh kh«ng ngang b»ng b) R¾n nh thÐp ngang b»ng V÷ng nh ®ång §éi ngò cao nh nói. giäng kÎ c¶: "Mµy b¶o tao cßn biÕt sî ai h¬n n÷a" + Sau ®ã hÌn nh¸t.Häc l¹i lý thuyÕt . . 9 . DÆn dß: .Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i TiÕt 11-12. Khi thÊy chÞ Cèc mæ DÕ Cho¾t. Bµi häc ®ã lµ g×? * Gîi ý: .Sèng ph¶i biÕt ®oµn kÕt yªu th¬ng gióp nhau. + Cuèi cïng: Hèt ho¶ng. S«ng níc Cµ Mau. DÕ MÌn phiªu lu ký. .Hµnh ®éng ph¶i cã suy nghÜ. sî h·i chui tät vµo hang n»m im thin thÝt (hÓ h¶ víi trß ®ïa tinh qu¸i cña m×nh .DiÔn biÕn t©m tr¹ng cña DÕ MÌn + Lóc ®Çu huªnh hoang. ng«ng cuång lªn mÆt víi DÕ Cho¾t.Häc sinh rÌn kü n¨ng c¶m thô v¨n häc B. Bøc tranh cña em g¸i t«i. Gi¸o viªn chèt l¹i Cao nh nói.

.Lßng nh©n h©u vµ sù ®é lîng cã thÓ gióp con ngêi nhËn ra h¹n chÕ vµ vît lªn chÝnh m×nh. . kªnh r¹ch. ©m thanh. c©y cèi. Qua nhiÒu líp nói. . Ên tîng vÒ vïng ®Êt tËn cïng phÝa Nam cña Tæ quèc. rõng §íc. t¶ con vËt. hµi hoµ. mÝt. Môc tiªu: . B. → C¶nh hïng vÜ ®Çy chÊt th¬. Gi¸o viªn cñng cè l¹i 2. hai bªn bê lµ nh÷ng b·i d©u tr¶i ra b¹t ngµn ®Õn nh÷ng lµng xa tÝt. .Sau khi vît th¸c. miªu t¶ cïng víi nh÷ng hiÓu biÕt phong phó vÒ thiªn nhiªn vµ cuéc sèng ë vïng ®Êt Êy. Bµi 3: Em rót ra bµi häc g× qua c©u chuyÖn "Bøc tranh cña em g¸i t«i) * Bµi häc. c¶nh d÷ déi m¹nh mÏ. Níc v¨ng bät tø tung. luyÖn tËp nh©n ho¸ A.Khi ®Õn ®o¹n th¸c d÷. mçi ngêi cÇn vît qua lßng mÆc c¶m tù ti ®Ó cã ®îc sù tr©n träng vµ niÒm vui thùc sù ch©n thµnh.Néi dung kiÕn thøc: Gi¸o viªn yªu cÇu häc 1. t¸c dông cña nh©n ho¸ trong nãi viÕt. Dßng s«ng ch¶y quanh co däc nh÷ng nói cao sõng s÷ng. c¸c kiÓu nh©n ho¸. * C¶m nhËn vÒ nghÖ thuËt: NghÖ thuËt t¶ võa bao qu¸t võa cô thÓ chi tiÕt sinh ®éng.Cñng cè kiÕn thøc vÒ nh©n ho¸. c¶nh ªm ®Òm hiÒn hoµ.Tríc khi ®Õn ®o¹n cã th¸c. c©y cèi thiªn nhiªn trë 10 . thuyÒn rïng r»ng. T¸c gi¶ ®· huy ®éng c¸c gi¸c quan vµ nhiÒu ®iÓm nh×n ®Ó quan s¸t. Nh©n ho¸ lµ c¸ch gäi. . ®ång ruéng l¹i më ra nh ®ãn chµo nh÷ng ngêi con chiÕn th¾ng trë vÒ. ®å vËt.Tríc sù thµnh c«ng hay tµi n¨ng cña ngêi kh¸c. sinh nh¾c l¹i kiÕn hiÖn tîng thiªn nhiªn b»ng nh÷ng tõ ng÷ ®îc dïng ®Ó thøc. quÕ…xu«i chÇm chËm b×nh yªn.tËp 2 Häc sinh th¶o luËn lËp dµn ý theo nhãm tæ 5 phót + C¶nh s«ng níc. c¶nh ªm ®Òm th¬ méng. . → Thªm hiÓu vµ yªu mÕn. nh÷ng chßm cæ thô trÇm ng©m lÆng nh×n xuèng níc. kh¸i niÖm. + C¶nh chî N¨m C¨n tÊp lËp trï phó ®éc ®¸o. Trªn s«ng lµ nh÷ng con thuyÒn chë ®Çy cam t¬i. Níc tõ trªn cao phãng gi÷a hai v¸ch ®¸ dùng ®øng ch¶y ®øt ®u«i r¾n. TiÕn tr×nh: I. Bµi 4: C¶nh thiªn nhiªn trong ®o¹n trÝch "Vît th¸c' thay ®æi qua tõng vïng. T¸c dông: lµm cho ®å vËt. mµu s¾c → c¶nh réng lín hïng vÜ ®Çy søc sèng hoang d·. TiÕt 13.LuyÖn tËp lµm bµi tËp. gäi hoÆc t¶ con ngêi. Däc s«ng vên tîc um tïm. Nh÷ng c©y to gi÷a nh÷ng bôi lóp xóp.

c) Chßm cæ thô . bæ sung Gi¸o viªn kÕt luËn Häc sinh thi t×m nhanh phÐp nh©n ho¸ Häc sinh lµm viÖc c¸ lªn gÇn gòi víi con ngêi . le c·i cä om sßm.Bµi tËp SGK: Bµi 4: (trang 59) a) Nói ¬i (trß chuyÖn xng h« víi vËt nh víi ngêi) b) Cua. thuyÒn .d¸ng m·nh liÖt. anh (cß).vïng v»ng: dïng nh÷ng tõ chØ ho¹t ®éng tÝnh chÊt cña ngêi ®Ó chØ vËt.bÞ th¬ng. 11 . .Cã sö dông phÐp nh©n ho¸ hîp lý III. dïng nh÷ng tõ chØ ho¹t ®éng tÝnh chÊt cña ngêi ®Ó chØ ho¹t ®éng tÝnh chÊt cña vËt.Bµi tËp bæ sung: Bµi 1: H·y chØ ra phÐp nh©n ho¸ trong bµi "Ma" cñ T§K. Bµi 2: ViÕt ®o¹n v¨n t¶ trËn ma rµo cã sö dông phÐp nh©n ho¸. ®øng trÇm ng©m lÆng nh×n. c« m¾t… + Dïng nh÷ng tõ chØ ho¹t ®éng tÝnh chÊt cña con ngêi ®Ó chØ ho¹t ®éng. Kh¨n th¬ng nhí ai Kh¨n r¬i xuèng ®Êt? Kh¨n th¬ng nhí ai Kh¨n v¾t lªn vai? II. v¹c. c¸ tÊp nËp. d) C©y . Quay ®Çu ch¹y: ®©y lµ hiÖn tîng chuyÓn nghÜa cña tõ kh«ng ph¶i biÖn ph¸p tu tõ. S«ng gÇy.Yªu cÇu: ®o¹n v¨n miªu t¶. tÝnh chÊt bé phËn cña ngêi → chØ vËt * T¸c dông: . tÝnh chÊt cña vËt.§Ó béc lé t©m sù con ngêi (c©u a) Bµi 5: ViÕt ®o¹n v¨n cã sö dông phÐp nh©n ho¸ . C¸c b¹n nhËn xÐt.diÔn ®¹t sinh ®éng cô thÓ gîi c¶m. §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn.C¸c kiÓu nh©n ho¸ + Gäi vËt b»ng nh÷ng tõ vèn gäi ngêi: L·o miÖng. cña thiªn nhiªn.le).Häc sinh trao ®æi th¶o luËn nhãm. th©n m×nh. v¹c. . côc m¸u. ®ª cho·i ch©n ra… + Trß chuyÖn xng h« víi vËt nh víi ngêi. 3. dïng nh÷ng tõ chØ ho¹t ®éng. sÕn. t¶ ngêi . vÕt th¬ng. Hä (cß. dïng tõ ng÷ vèn gäi ngêi ®Ó gäi vËt. cß. sÕu. + ¤ng trêi/mÆc ¸o gi¸p ®en/ ra trËn + Mu«n ngh×n c©y mÝa/ móa g¬m + KiÕn/ hµnh qu©n ®Çy ®êng + Cá gµ rung tai/ nghe + Bôi tre tÇn ngÇn/ gì tãc + Hµng bëi ®u ®a bÕ lò con ®Çu trßn träc lèc + SÊm ghÐ xuèng s©n khanh kh¸ch cêi + C©y dõa s¶i tay b¬i + Ngän mång t¬i nh¶y móa + C©y l¸ h¶ hª * T¸c dông: Sù vËt trë lªn gÇn gòi sinh ®éng.hoÆc t¶ c¶nh.Lµm cho sù vËt ®îc miªu t¶ trë lªn sèng ®éng gÇn gòi víi con ngêi. Nªu t¸c dông cña nh÷ng phÐp nh©n ho¸ Êy.

trÇm Êm. . bè côc. + Bè côc mét bµi miªu t¶ gåm 3 phÇn.D¸ng ®i cßng xuèng.Cö chØ: gi¶ng . . . TiÕn tr×nh: I.LuyÖn tËp: HS th¶o luËn nhãm 4 Bµi 1: ViÕt 1 ®/v t¶ em bÐ ®ang tuæi tËp nãi tËp ®i Cö ®¹i diÖn tr×nh +§é tuæi 2 . cö chØ. B. sËm. tr¾ng muèt. khÝch lÖ. + R¨ng: s÷a.Lêi nãi: nhÑ nhµng.LuyÖn kü n¨ng quan s¸t. . khóc chiÕt. ®¸ng yªu. .nh©n. phÊn. lùa chän. KÕt bµi: NhËn xÐt hoÆc nªu c¶m nghÜ vÒ ngêi ®ã. + Nãi: ª a. Gi¸o viªn chÊm bµi. ph¬ phÊt GV chèt l¹i. D¨n dß: Bµi 3: T×m 5 c©u ca dao cã sö dông phÐp nh©n ho¸. tha thít. . LuyÖn tËp v¨n miªu t¶ . tr×nh bµy nh÷ng ®iÒu quan s¸t theo mét thø tù hîp lý. . lêi nãi…). 12 . ®en. + X¸c ®Þnh ®èi tîng cÇn t¶ (t¶ ch©n dung hay t¶ ngêi trong t thÕ lµm viÖc) + Quan s¸t lùa chän c¸c chi tiÕt miªu t¶. Môc tiªu: . ®i l¹i. + Tr×nh bµy kÕt qu¶ quan s¸t theo mét thø tù. ngäng nghÞu.Häc sinh ®îc cñng cè vÒ v¨n t¶ ngêi.Néi dung kiÕn thøc: GV yªu cÇu HS nh¾c * Muèn t¶ ngêi cÇn: l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n. h×nh thøc mét ®o¹n v¨n.®i l¹i . Bµi 2: Nªu c¸c chi tiÕt tiªu biÓu mµ em sÏ lùa chän khi t¶ mét cô giµ cao tuæi. Th©n bµi: Miªu t¶ chi tiÕt (ngo¹i h×nh. cÇm s¸ch. * C« gi¸o say sa gi¶ng bµi . II . mÞn mµng. Më bµi: Giíi thiÖu ngêi ®îc t¶. sung + Tãc: Vµng hoe. tin tëng. bíc chËm ch¹p.Ngêi gÇy gß . + MiÖng: NhoÎn cêi.Hoµn thµnh nèt c¸c bµi tËp 2 vµ 3 TiÕt 14.3 bµy + D¸ng ngêi: bô bÉm. C. ¸nh m¾t.T thÕ: §øng. ®Òu t¨m t¾p. + Ch©n: Ng¾n.nhÞp nhµng . + Níc da: Tr¾ng hång. hµnh ®éng.Da nh¨n nheo. lao phÝa tríc.M¾t mê . c¸ch t¶. mét bµi v¨n t¶ ngêi.viÕt . mËp m¹p C¸c nhãm kh¸c bæ + Khu«n mÆt: Xinh x¾n.NÐt mÆt: phÊn khëi. bíc ®i liªu xiªu nh ch¹y.T¶ ngêi A.Tãc b¹c tr¾ng.

I.ThÓ th¬ 4 chø giµu ©m ®iÖu . Buæi tra h«m ®ã nh mäi ngµy. Bçng loÌ chíp ®á. xãt th¬ng.Lµm c¸c bµi tËp c¶m thô vÒ v¨n b¶n.KÕt hîp yÕu tè kÓ t¶.H×nh ¶nh chó bÐ liªn l¹c hån nhiªn vui t¬i dòng c¶m. ®oµng mét tiÕng næ ch¸t chóa vang lªn. Chó n»m trªn lóa tay n¾m chÆt b«ng. Hån chó bÐ nh hoµ quyÖn víi h¬ng lóa quª h¬ng. 13 . vui t¬i. ®¹n bay vÌo vÌo.Dòng c¶m h¨ng h¸i quyÕt t©m hoµn thµnh nhiÖm vô kh«ng nÒ nguy hiÓm Hy sinh cao c¶ b¶o vÖ quª h¬ng → thiªn thÇn nhá yªn nghØ ho¸ th©n vµo thiªn nhiªn ®Êt níc. II Bµi tËp SGK: Bµi 1: Bµi 2: ViÕt ®o¹n v¨n 10 dßng miªu t¶ chuyÕn ®i liªn l¹c cuèi cïng. MÆt trËn thËt gay go ¸c liÖt. Th«i råi Lîm ¬i! Chó bÐ ®· ng· xuèng.Yªu mÕn kh©m phôc. TiÕn tr×nh: Häc sinh ®äc bµi th¬ Häc sinh nh¾c l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ bµi th¬. + Kh«ng kh¸c g× (thÇn hé vÖ) ë trong ®Òn. III. . Mét dßng m¸u t¬i trµo ra n¬i lng ¸o.KiÕn thøc c¬ b¶n: 1. C¶m thô v¨n b¶n: Lîm A. Chíp löa loÐ lªn liªn tiÕp víi nh÷ng tiÕng næ ®inh tai nhøc ãc. Môc tiªu: . biÓu c¶m. Bµi 2: (Trang 62) LËp dµn ý TiÕt 15. chê ®îi.. xóc ®éng. Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh thuéc lßng bµi th¬ Gi¸o viªn híng dÉn viÕt ®o¹n Häc sinh nghe ®o¹n mÉu. . Néi dung: . * §o¸n «ng C¶n Ngò ®ang chuÈn bÞ xuèng xíi vËt ®Ó ®o søc víi Qu¾m §en. Lîm nhËn bøc th ®Ò hai ch÷ "Thîng khÈn" bá vµo bao. Bãng ¸o tr¾ng cña chó bÐ vµ chiÕc mò ca l« vÉn nhÊp nh« trªn c¸nh ®ång quª v¾ng vÎ. Häc sinh dùa vµo ®ã viÕt ®o¹n.Th¸i ®é: kiªn nhÉn. say mª tham gia c«ng t¸c c¸ch m¹ng . vui vÎ… Bµi 3: (Trang 62 SGK) * §iÒn vµo chç trèng: + §á nh con t«m luéc.Bµi tËp bæ sung: Bµi 1: C¶m nhËn cña em vÒ h×nh ¶nh chó bÐ Lîm -Hån nhiªn. .Häc sinh cñng cè kiÕn thøc vÒ v¨n b¶n "Lîm". B. Lîm dòng c¶m b¨ng qua lao vôt ®i nh mét mòi tªn díi lµn ma bom b·o ®¹n.T×nh c¶m xãt th¬ng kh©m phôc cña t¸c gi¶. tõ l¸y s¸ng t¹o ®Æc s¾c.H×nh ¶nh th¬. 2. NghÖ thuËt: . .

Khi nÊu c¬m . lo l¾ng. * Khi em bÞ èm . Môc tiªu: .Thay ®æi cña mÑ.LuyÖn tËp quan s¸t lùa chän. vi ph¹m nãi chuyÖn. lËp dµn ý. bµi v¨n. mäi b÷a mÑ hay nãi chuyÖn h«m nay mÑ kh«ng nãi g×.lµ ngêi quan t©m gÇn gòi nhÊt.MÑ nh giµ ®i .Khu«n mÆt.Mua thuèc. ch¸o. nghÞ lùc Häc sinh ®äc ®Ò SGK Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh t×m hiÓu ®Ò. . (Cã thÓ dÉn ca dao. LuyÖn tËp v¨n t¶ ngêi A. nghiªm kh¾c. tr×nh bµy nh÷ng ®iÒu ®· quan s¸t B. hµnh ®éng lêi nãi .Lo l¾ng ch¨m sãc chu ®¸o . bÞ ®iÓm kÐm.M¾t buån tròng s©u ®ªm thøc . an ñi * Khi em lµm viÖc tèt . lêi h¸t) 2. Bè côc: Më bµi Th©n bµi KÕt bµi II.Tãc b¹c thªm . trang 94 SGK 1.Khi d¹y em häc .Néi dung kiÕn thøc: 1. Nh÷ng lu ý khi lµm v¨n t¶ ngêi: + X¸c ®Þnh ®èi tîng + Quan s¸t lùa chän + Tr×nh bµy kÕt qu¶ 2. h×nh thøc mét ®o¹n v¨n. bÞ c« mêi phô huynh .D¸ng ngêi .Nô cêi t¬i t¨n .MÑ lµm c¶ nhµ vui l©y . c«ng viÖc . Giäng trïng xuèng. tuæi.Lçi häc sinh. xem phim. chó ý nÐt riªng . kh«ng chñ quan.M¸i tãc . Më bµi: giíi thiªu ngêi mÑ cña em . TiÕn tr×nh: Häc sinh nh¾c l¹i nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ v¨n t¶ ngêi I.LuyÖn tËp: §Ò 2. gÇn gòi .MÑ dÞu dµng.Cã lÏ viÖc lµm cña em tiÕp thªm søc m¹nh.MÑ vui nhÊt .Häc sinh cñng cè kiÕn thøc viÕt v¨n t¶ ngêi .Bè côc.Nh×n mÑ em ©n hËn.Cö chØ.Khi em cã lçi . Gi¸ nh kh«ng m¶i ch¬i. Th©n bµi: a) T¶ ngo¹i h×nh: nghÒ nghiÖp.TiÕt 16.Trang phôc b) T¶ tÝnh t×nh . 14 .Khu«n mÆt mÑ r¹ng ngêi h¹nh phóc .

tù hµo Chó ý: So s¸nh nhËn xÐt trong khi t¶ T¶ theo mét tr×nh tù nhÊt ®Þnh. ¤n tËp Èn dô .§Ìn s¸ng cã nÐt t¬ng ®ång vÒ phÈm chÊt v¬i c¸i tèt c¸i hay.toµn thÓ . c©u th¬. Môc tiªu: .sù hëng lao ®éng thô KÎ trång c©y: T¬ng ®ång phÈm chÊt víi ngêi lao ®éng KÎ trång c©y .DÊu hiÖu sù vËt . ThuyÒn……kh¨ng kh¨ng ®îi thuyÒn Èn dô phÈm chÊt: ThuyÒn . * Ph©n lo¹i: Häc sinh ®îc cñng cè kh¸i niÖm Èn dô . B.VËt chøa ®ùng .C¸ch thøc .c¸i xÊu .Häc sinh ®îc cñng cè kh¸i niÖm Èn dô . TiÕt 17.Ho¸n dô A.Néi dung kiÕn thøc: 1.KÕt bµi: C¶m nghÜ: Yªu mÕn. Ph¶i cã c¶m xóc. c©u th¬. kÝnh träng.Mùc ®en cã nÐt t¬ng ®ång vÒ phÈm chÊt víi c¸i xÊu §Ìn s¸ng .Cô thÓ . TiÕn tr×nh: I.H×nh thøc .: . gÇn ®Ìn th× s¸ng Mùc ®en .ngêi ®i xa 15 . . Ho¸n dô: * Kh¸i niÖm: Gäi tªn A b»ng tªn B cã quan hÖ gÇn gòi.ho¸n dô. biÕt ¬n. II.PhÈm chÊt . * Ph©n lo¹i: .sù vËt . ®Ó mÑ lµm viÖc tèt h¬n. Èn dô: * Kh¸i niÖm: Gäi tªn A b»ng tªn sù vËt B cã nÐt t¬ng ®ång .cho mÑ. Cã mét lÇn III.Bíc ®Çu nhËn biÕt vµ nªu ®îc t¸c dông cña Èn dô ho¸n dô trong c¸c c©u v¨n. .Bé phËn .Bíc ®Çu nhËn biÕt vµ nªu ®îc t¸c dông cña Èn dô ho¸n dô trong c¸c c©u v¨n.ChuyÓn ®æi c¶m gi¸c 2.LuyÖn bµi tËp SGK: Häc sinh th¶o luËn Bµi 2: (trang 70) Häc sinh tr×nh bµy C©u 1.vËt bÞ chøa ®ùng .c¸i tèt .ngêi → khuyªn chóng ta khi hëng thô thµnh qu¶ ph¶i nh¬ lao ®éng ®Õn c«ng lao ngêi lao ®éng ®· vÊt v¶ t¹o ra thµnh qu¶ C©u 2: GÇn mùc th× ®en. *Th«ng qua mét kû niÖm. C©u 3. ¨n qu¶ nhí kÎ trång c©y kÕt qu¶ ¨n qu¶: t¬ng ®ång c¸ch thøc víi sù hëng thô thµnh qu¶ ¨n qu¶ .ho¸n dô.trõu tîng.

→ Trong ®«i m¾t s©u th¼m cña «ng t«i thÊy cã mét niÒm hy väng → loÐ lªn mét niÒm tin hy väng Bµi 3: Hai c©u th¬ sau cã g× gièng vÒ h×nh thøc nghÖ thuËt .PhÈm chÊt . * Kh¸c Èn dô Ho¸n dô Dùa vµo quan hÖ t¬ng Dùa vµo quan hÖ t¬ng ®ång vÒ: c©n vÒ: .sù vËt .Ngêi cha m¸i tãc b¹c (Èn dô) Bµi 4: ChØ ra phÐp tu tõ a) Chóng ta kh«ng nªn níng tiÒn b¹c cña cha mÑ b) Chóng ta t¾m c¸c cuéc khëi nghÜa cña ta trong Häc sinh ®äc bµi nh÷ng bÓ m¸u tËp .trõu tîng Ngêi cha m¸i tãc b¹c→ VÝ dô: chØ B¸c Hå Ngµy HuÕ ®æ m¸u → chØ chiÕn tranh III. .BÕn .Trong ¸nh hoµng h«n. n¨m ch÷ 16 .ngêi ë l¹i C©u 4. ho¹t ®éng ng÷ v¨n: Thi lµm th¬ bèn ch÷. nh÷ng n¬ng s¾n víi mµu n¾ng vµng léng lÉy cã trªn kh¾p c¸c sên ®åi. ChØ ra phÐp ho¸n dô Häc sinh suy nghÜ a) Tr¸i tim → ngêi chiÕn sÜ céng s¶n: bé phËn.C¸ch thøc . dÊu hiÖu Bµi 5: (trang 40 SBT) Thay thÕ c¸c tõ ng÷ in ®Ëm b»ng nh÷ng Èn dô thÝch hîp.H×nh thøc .§Òu gäi tªn sù vËt hiÖn tîng nµy b»ng tªn sù vËt hiÖn tîng kh¸c .ChuyÓn ®æi c¶m gi¸c VÝ dô: .toµn thÓ tr¶ lêi b) Må h«i → søc lao ®éng.Bµi tËp bæ sung: Bµi 4: ( trang 44 SBT).B¸c Hå: T¬ng ®ång phÈm chÊt Bµi 3 ( trang 70) a) Ch¶y b) Ch¶y c) Máng d) ít Bµi 2: (trang 84) So s¸nh Èn dô vµ ho¸n dô cho vÝ dô minh ho¹ * Gièng .Cô thÓ .§Òu cã t¸c dông t¨ng søc gîi h×nh.VËt chøa .Lng nói th× to mµ lng mÑ th× nhá .Bé phËn .toµn thÓ .DÊu hiÖu .vËt bÞ chøa .chØ ra phÐp c) Em thÊy c¬n ma rµo tu tõ NgËp tiÕng cêi cña bè TiÕt 18. MÆt trêi . gîi c¶m.

KiÕn thøc c¬ b¶n: Häc sinh nh¾c l¹i kiÕn 1. Khi nãi TPC b¾t buéc ph¶i cã mÆt lµ nãi vÒ mÆt kÕt cÊu NP cña c©u. §Æc ®iÓm cña thÓ th¬ bèn ch÷: .Gi¸ trÞ néi dung . b»ng tr¾c.Cñng cè kiÕn thøc ®Æc ®iÓm thÓ th¬ bèn ch÷.ChØ ra c¸i hay. chÝnh x¸c v¨n b¶n .XuÊt hiÖn nhiÒu trong ca dao tôc ng÷.Th¬ 4 ch÷ . C¶ líp tham gia cïng thÇy c« nhËn xÐt ®¸nh gi¸. II.Néi dung kiÕn thøc: 1. ®o¹n th¬ su tÇm Tõng tæ cö ®¹i diÖn ®äc vµ b×nh bµi th¬ do tæ s¸ng t¸c.Anh vÒ h«m nµo? .LuyÖn tËp sö dông c¸c TPC trong c©u B.Bµi th¬ cã nhiÒu dßng. thêng chia khæ. ¤n tËp c¸c thµnh phÇn chÝnh cña c©u A. Môc tiªu: .Bµi th¬ cã nhiÒu dßng .Nh÷ng nÐt nghÖ thuËt ®Æc s¾c Tõng tæ cö ®¹i diÖn tr×nh bµy bµi th¬. t¸ch rêi hoµn c¶nh nãi n¨ng cô thÓ. §äc vµ b×nh bµi th¬ cña tæ m×nh s¸ng t¸c: . xÕp lo¹i TiÕt 19. B. vÇn liÒn. 2. NÕu ®Æt trong hoµn c¶nh nãi n¨ng cô thÓ th× cã khi TPC cã thÓ lîc bá.BiÓu c¶m * C¸ch b×nh th¬ . xen kÏ. ®éc ®¸o cña nhan ®Ò .VÇn: lng. n¨m ch÷.T«i vÒ h«m qua 17 .Thùc hµnh: 1. thøc b»ng b¶ng phô. I.Mçi dßng cã bèn ch÷ . c¸ch vÇn hçn hîp . Giíi thiÖu bµi th¬ ®o¹n th¬ su tÇm: . §Æc ®iÓm cña thÓ th¬ n¨m ch÷ ( ngò ng«n): .A.To râ.Gióp häc sinh cñng cè kiÕn thøc vÒ c¸c TPC cña c©u .VÇn thay ®æi liÒn c¸ch.NhÞp 2/2 thÝch hîp víi lèi kÓ vµ t¶ . TiÕn tr×nh: I. ch©n. cßn TPP th× kh«ng VÝ dô:. ch©n. lng. mçi khæ 4 c©u .Th¬ 5 ch÷ 2. Môc tiªu: . vÌ 2. .Th¬ 4 ch÷ . b¾t buéc ph¶i cã mÆt ®Ó c©u cã cÊu t¹o hoµn Gi¸o viªn chèt l¹i kiÕn chØnh vµ diÔn ®¹t ®îc ý trän vÑn.Tæ chøc ho¹t ®éng ng÷ v¨n häc sinh tËp lµm th¬ bèn ch÷.Mçi dßng cã 5 ch÷ NhÞp 3/2 hoÆc 2/3 . C¸c TPC: Chñ ng÷ .vÞ ng÷ lµ nh÷ng thµnh phÇn thøc c¬ b¶n. n¨m ch÷.Th¬ 5 ch÷ *Yªu cÇu ®äc . TiÕn tr×nh: Häc sinh nh¾c l¹i kiÕn thøc ®Æc ®iÓm thÓ th¬ 4 ch÷ vµ 5 ch÷.

Thµnh phÇn vÞ ng÷ a) §Æc ®iÓm . Chóng ®uæi c¶ bím.Cã thÓ lµ mét tõ.Tr¶ lêi c©u hái: lµm sao? Nh thÕ nµo? b) CÊu t¹o . Líp nhËn xÐt söa ch÷a bæ sung.VN (côm §T) + Nh÷ng c¸i vuèt /cø cøng dÇn CN.LuyÖn tËp sgk: Bµi 1: (trang 94) + T«i/®· trë thµnh CN(®¹i tõ) .côm DT VN -2 côm TT +§«i cµng t«i /mÉm bãng CN . mét côm tõ (®¹i tõ.®¹i tõ VN . em ®· cho b¹n mîn bót b) B¹n Êy rÊt ch¨m chØ c) Bµ ®ç TrÇn lµ ngêi huyÖn §«ng TriÒu. CN . danh tõ.Cã thÓ kÕt hîp c¸c phã tõ: ®·. Tr×nh bµy kÕt qu¶ Häc sinh lµm viÖc c¸ nh©n Gi¸o viªn chÊm. ch÷a Häc sinh th¶o luËn nhãm 2. vÉn… .Tr¶ lêi c©u hái: Ai? Con g×? C¸i g×? b) CÊu t¹o . TT) . C©y cèi um tïm. côm §T. Ong vµng. Gi¸o viªn chèt l¹i 18 . C¶ lµng th¬m. Tõng ®µn rñ nhau lÆng lÏ bay ®i. Thµnh phÇn chñ ng÷ a) §Æc ®iÓm . côm danh tõ…) C©u cã thÓ lµ mét hoÆc nhiÒu chñ ng÷ 3. + Giêi/ chím hÌ DT 1côm §T + C©y cèi/ um tïm 1 DT 1 TT + C¶ lµng / th¬m 1 côm DT 1 TT + C©y hoa lan / në hoa tr¾ng xo¸ 1 côm DT TT + Hoa dÎ tõng chïm / m¶nh dÎ 1 côm DT TT Häc sinh ®äc bµi 1 trang 94 HS trao ®æi nhãm 4.. Bím hiÒn lµnh bá chç lao xao.C©u cã thÓ cã mét hoÆc nhiÒu chñ ng÷. TT. ong vß vÏ. C©y hoa lan në tr¾ng muèt. sÏ..Thêng lµ mét tõ.TT + T«i /co c¼ng….BiÓu thÞ sù vËt . II. ong mËt ®¸nh lén nhau ®Ó hót mËt ë hoa.VN vµ nªu cÊu t¹o Giêi chím hÌ. ®ang.2 côm §T + Nh÷ng ngän cá /gÉy r¹p. Tr×nh bµy kÕt qu¶ . mét côm (§T.côm DT VN . Hoa mãng rång bô bÉm th¬m nh mïi mÝt chÝn ë gãc vên «ng Tuyªn.côm DT VN . III Bµi tËp bæ sung: Bµi 1: X¸c ®Þnh CN . y nh CN .VN) 2.H«m qua (lîc bá CN .côm §T Bµi 2: (trang 94) a) Trong giê kiÓm tra. Hoa dÎ tõng chïm m¶nh dÎ.

Cho ®o¹n v¨n: Bãng tre // trïm lªn ©u yÕm lµng b¶n. Èn dô. ngêi d©n cµy ViÖt Nam // dùng nhµ. ong vß vÏ / ®¸nh lén nhau 3 DT 1 côm §T + Chóng / ®uæi c¶ bím 1 ®¹i tõ 1 côm §T TiÕt 20.H×nh ¶nh Lîm . TiÕn tr×nh: I. g¹ch ch©n. Môc tiªu: . ho¸n dô hÖ thèng c¸c kiÕn 2. måm huýt s¸o vang.Néi dung kiÕn thøc: Gi¸o viªn yªu cÇu hs 1. X¸c ®Þnh CN . C¸c TPC: Chñ ng÷ . Díi bãng tre cña ngµn xa thÊp tho¸ng // m¸i th¶o luËn. Bµi 3: ViÕt ®o¹n v¨n 5 . C¸c phÐp tu tõ: So s¸nh.Híng dÉn hs lµm c¸c bµi tËp B. «n tËp tiÕng viÖt A. c¸c kiÓu c©u: C©u TT ®¬n cã tõ lµ C©u TT ®¬n kh«ng cã tõ lµ II. ®×nh m¸i chïa cæ kÝnh. vì ruéng. C©u TT ®¬n 3.Dòng c¶m h¨ng h¸i quyÕt t©m hoµn thµnh nhiÖm vô kh«ng nÒ nguy hiÓm. * Gîi t×nh c¶m niÒm kÝnh yªu biÕt ¬n v« h¹n cua anh ®/v ®èi víi vÞ l·nh tô vÜ ®¹i. cêi hÝp mÝ. c¸c thµnh phÇn chÝnh cña c©u. . dùng cöa.VÞ ng÷ thøc TiÕng ViÖt.+ Hoa mãng rång / th¬m nh 1 côm DT 1côm TT + Ong vµng. Tr×nh bµy kÕt qu¶ xãm th«n.Gióp häc sinh hÖ thèng hãa kiÕn thøc TiÕng viÖt vÒ c¸c phÐp tu tõ. LuyÖn tËp: Häc sinh th¶o luËn Bµi 1: nhãm 4. khai hoang. ch©n tho¨n tho¾t. nh©n ho¸. Díi bãng tre xanh ®· tõ l©u ®êi. * Gäi h×nh ¶nh B¸c ch¨m sãc chiÕn sÜ ©n cÇn chu ®¸o hÕt lßng nh ngêi cha yªu th¬ng ch¨m lo chu ®¸o cho nh÷ng ®øa con. + Hoµn c¶nh: §¹n bay vÌo vÌo 19 . * M§: . "ë ®ån Mang C¸ thÝch h¬n ë nhµ" .Hån nhiªn vui t¬i say mª tham gia c«ng t¸c c¸ch m¹ng.7 c©u nªu c¶m nhËn cña em vÒ h×nh ¶nh chó bÐ Lîm cña Tè H÷u trong ®ã cã sö dông mét phÐp so s¸nh.VN Bµi 2: ChØ ra t¸c dông cña phÐp Èn dô trong c©u th¬ sau: Ngêi cha m¸i tãc b¹c §èt löa cho anh n»m.Bµi th¬ Lîm * T§: . c¸c kiÓu c©u.

H×nh ¶h Ènh dô c©y tre . . §¹idiÖn nhãm tr×nh 20 . Gi¸o viªn chèt l¹i. Líp nhËn xÐt.T×nh c¶m cña t¸c gi¶. ho¸ th©n vµo thiªn nhiªn ®Êt níc. H×nh ¶nh em sèng m·i. TiÕt 21. Néi dung kiÕn thøc: 1. Häc sinh th¶o luËn nhãm ®«i 2' Häc sinh th¶o luËn nhãm 4: 3' .. * NghÖ thuËt.©u yÕm b) T¸c dông: + Sù g¾n bã gÇn gòi cña tre víi con ngêi ViÖt Nam.Sù g¾n bã cña c©y tre víi con ngêi ViÖt Nam. "Ch¸u n»m trªn lóa……gi÷a ®ång"⇒ nh mét thiªn thÇn nhá yªn nghØ. con ngêi ViÖt Nam. . bay bæng.+ Hµnh ®éng: Vît qua mÆt trËn.Nh÷ng phÈm chÊt cña c©y Tre ViÖt Nam.Giäng v¨n giµu c¶m thô. LuyÖn tËp: Bµi 1: Bãng tre trïm lªn ©u yÕm…. kh©m phôc. * Gîi ý ®¸p ¸n: a) Nh©n ho¸: Bãng tre .Yªu mÕn. II. .Hy sinh cao c¶ b¶o vÖ quª h¬ng.c« t« . . . * NghÖ thuËt. Bµi 2: §o¹n v¨n sö dông phÐp tu tõ g×? T¸c dông? "Sau trËn b·o.biÓu tîng. . Môc tiªu: .NghÖ thuËt t¶ c¶nh ®Æc s¾c ®Çy chÊt th¬.Giäng ®iÖu nhÞp ®iÖu c©u v¨n cã nh¹c tÝnh t¹o chÊt tr÷ t×nh thiÕt tha.NghÖ thuËt sö dông ng«n ng÷ ®iªu luyÖn chÝnh x¸c tinh tÕ. c¶m thô v¨n b¶n C©y tre viÖt nam A.khai hoang. söa ch÷a. . 2.Lµm c¸c bµi tËp c¶m thô vÒ 2 v¨n b¶n. V¨n b¶n "C« T«": * Néi dung . + Tre nh ngêi mÑ t×nh c¶m che chë yªu th¬ng ®èi víi ngêi n«ng d©n ViÖt Nam. . + Th¸i ®é: Sî chi hiÓm nghÌo. TiÕn tr×nh: I. . C« T«. xãt th¬ng.Gióp häc sinh hiÓu s©u s¾c h¬n vÒ 2 v¨n b¶n: C©y tre ViÖt Nam. B. s«i næi. ch©n trêi ngÊn bÓ…. xóc ®éng. a) §o¹n v¨n sö dông phÐp tu tõ g×? b) Nªu t¸c dông. V¨n b¶n "C©y tre Viªt Nam": * Néi dung . .VÎ ®Ñp thiªn nhiªn vµ c¶nh sinh ho¹t cña con ngêi lao ®éng ë ®¶o C« T«. Níc biÓn höng hång" * Gîi ý: Häc sinh hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc vÒ ND vµ NT hai v¨n b¶n. bæ sung.

hÕt søc trong trÎo tinh kh«i. C¸c em kh¸c bæ + Bå c©u: HiÒn lµnh sèng theo ®µn hoÆc tõng ®«i sung. Líp nhËn xÐt sung. + Chim sÎ: M×nh nhá. V¨n b¶n tËp trung miªu t¶ mét sè loµi chim thêng thÊy ë lµng quª b»ng c¸i nh×n hån nhiªn tuæi th¬ tuy cã vÎ lan man tù do nhng l¹i theo mét tr×nh tù kh¸ chÆt chÏ. II. Môc tiªu: . tiÕng kªu hoÆc ®Æc tÝnh ®ång thêi chó träng t¶ ho¹t ®éng cña chóng kÕt hép víi kÓ vµ nhËn xÐt b×nh luËn. sèng Häc sinh trao ®æi th¶o luËn. tiÕng kªu nghe vui tai. thêng xuÊt hiÖn vµo mïa hÌ. l«ng mµu tr¾ng hoÆc ®en. thÝch ¨n ngò cèc. ®Ëm ®a t×nh ngêi vµ hÕt søc hån hËu.PhÐp so s¸nh: bæ Ch©n trêi ngÊn bÓ . + ChÝch b«ng: Th©n h×nh bÐ nhá di chuyÓn nhanh.Qña trøng thiªn nhiªn . Qua nh÷ng kû niÖm th¬ Êu vµ thiÕu niªn ë lµng quª. 21 .HiÓu nghÖ thuËt quan s¸t tinh tÕ.Gióp häc sinh c¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp vµ sù phong phó cña thiªn nhiªn vµ lµng quª qua h×nh ¶nh c¸c loµi chim. . B. rÊt th©n thiÕt víi häc trß. ¸n tr¶ lêi thµnh ®o¹n + C¶nh mÆt trêi mäc trªn biÓn lµ bøc tranh tuyÖt v¨n. §¹i diÖn ph¸t biÓu. ë mçi loµi thêng chän miªu t¶ mét vµi nÐt tiªu biÓu vÒ mµu s¾c h×nh d¸ng. TiÕn tr×nh: I. t¸c gi¶ lµm hiÖn lªn bøc tranh thiªn nhiªn vµ cuéc sèng con ngêi. c. h÷u nghÞ. lµ biÓu tîng cña hoµ b×nh.LuyÖn tËp sgk: Bµi 1: H·y quan s¸t miªu t¶ mét loµi chim ë quª em.T¸c dông: Gi¸o viªn chèt ®¸p ¸n.KiÕn thøc c¬ b¶n: 1.bµy kÕt qu¶. Gi¸o viªn chèt l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n. 2. V¨n b¶n lµ mét ®o¹n trÝch trong tËp håi ký tù truyÖn cña DK. C¶M THô V¡N B¶N: LAO XAO A. + C¶nh mÆt trêi mäc ®îc ®Æt trong mét khung c¶nh Häc sinh dùa vµo ®¸p réng lín bao la. Tuy ®¬n s¬ nghÌo khã nhng giµu søc sèng. ch©n nhá. dÆn dß TiÕt 22. ®Ñp rùc râ vµ tr¸ng lÖ.TÊm kÝnh MÆt trêi . . do. thÝch Gi¸o viªn tæng hîp. cã Ých. Häc sinh ph¸t biÓu tù l«ng mµu hung. t©m hån yªu thiªn nhiªn cña t¸c gi¶. ®Ëu trªn m¸i nhµ. hay b¾t s©u. mét.

Bµi 2 Häc sinh th¶o luËn Qua bµi "Lao Xao" viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n ph¸t biÓu nhãm ®«i. liªn tëng mèt c¸ch phong phó.Ngêi b¸n thå hµng. Më bµi Giíi thiÖu chung vÒ phiªn chî Phiªn chî nµo? ë ®©u? vµo thêi gian nµo? LÝ do em ®i chî phiªn? Ên tîng cña em? 2. TiÕn tr×nh: Häc sinh nh¾c l¹i c¸c yªu cÇu kü n¨ng cÇn thiÕt trong v¨n miªu t¶ s¸ng t¹o. chèt l¹i. Néi dung: C¶nh phiªn chî 3. Môc tiªu: luyÖn tËp V¡N MI£U T¶ . A. .. di chuyÓn nhanh tho¨n tho¾t. 22 . II. . A/ T×m hiÓu ®Ò: 1.Ên tîng s©u s¾c vÒ lµng quª ViÖt Nam víi cuéc sèng Gi¸o viªn nhËn xÐt thanh b×nh. .theo ®µn. nh©n. n¾ng giã . c¶m nghÜ cña m×nh. B.Tµi quan s¸t miªu t¶ tinh tÕ vÒ c¸c loµi chim. TiÕt 23.LuyÖn tËp lµm c¸c bµi tËp lµm v¨n theo SGK.§Þa ®iÓm häp chî: Trªn b·i ®Êt réng ãc nhiÒu ng¶ ®êng dÉn tíi. Nªu ý c¬ b¶n. Phiªn chî quª em. Gi¸o viªn chÊm ch÷a. * Khi chî häp Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh t×m hiÓu ®Ò.Ngêi mua tõng ®oµn rÝu rÝt.T×nh yªu cña t¸c gi¶ víi quª h¬ng qua håi øc tuæi Häc sinh viÕt bµi c¸ häc trß. Th©n bµi a) T¶ quang c¶nh chung .Thêi gian mçi th¸ng mÊy lÇn tõ khi nµo? 2 lÇn . NghØ hÌ ®îc vÒ quª bµ cho ®i chî phiªn.Gióp HS cñng cè kiÕn thøc v¨n miªu t¶ ë ® møc ®é cao: S¸ng t¸c. .Ph¬ng tiÖn ®i l¹i? bé. Ph¹m vi: Theo trÝ tëng tîng B/ Dµn ý: 1. tiÕng trß chuyÖn . thå gång g¸nh b) T¶ cô thÓ * Lóc chî s¾p häp: B·i ®Êt hµng qu¸n. ThÓ lo¹i: Miªu t¶ s¸ng t¹o. I. ThÝch thó. mét sè kiÕn thøc cÇn nhí: + Bµi v¨n miªu t¶ s¸ng t¹o ®ßi hái ngêi viÕt ph¶i biÕt tëng tîng. ®Ëu trong c¸c lïm c©y. + Dùa vµo c¸c v¨n b¶n ®· ®äc häc + Dùa vµo kiÕn thøc thùc tÕ. luyÖn tËp: §Ò 1: SGK H·y t¶ l¹i mét phiªn chî theo tëng tîng cña em.Ngêi ®i chî ¨n mÆc ra sao? ®Ñp sÆc sì .Con ®êng…. . . Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh lËp dµn ý. 2. g¸nh gång tõ kh¾p n¬i ®æ vÒ trªn b·i ®Êt réng.

b) Ph©n lo¹i . .D·y thùc phÈm: ThÞt bß. Yªu quª.B·i ®Êt yªn tÜnh lµng quª yªn ¶.C©u giíi thiÖu . 23 . Qña t¬i ngon bøt tõ trªn c©y xuèng. xÕp tõng bå. t¸o.D·y hµng l¬ng thùc: N«ng s¶n g¹o thóng míi say th¬m phøc. gµ nhèt trong lång tõng ®µn. thÞt lîn ph¶i tiÕng mêi chµo ®on ®¶. tiÕng c¸ quÉy trong chËu vui tai. kim chØ. TiÕng t«m nh¶y l¸ch t¸ch. . Ngêi b¸n må h«i nhÔ nh¹i…. n¶i chuèi. ®u ®ñ. xót xoa. Thùc kh¸ch ®µn «ng.VÞ ng÷ Lµ + §T .ngêi mua b¸n. tõng t¶i b¾p ng« tóm tõng bã h¹t vµng ¬m. lîn n»m trong giá. phë c¸c lo¹i ®å ¨n ®îc nÊu trong nh÷ng nåi to. nh÷ng nåi níc dïng nghi ngót khãi. lîn l¹i cß kÌ mÆc c¶.Bµi tËp sgk: Bµi 1: (Trang 115) X¸c ®Þnh c©u TT®¬n cã tõ lµ.D·y rau qu¶: Ngêi b¸n mang tÊt c¶ nh÷ng g× thu ho¹ch ®îc tõ vên nhµ: æ.Ngêi mua ®¨m chiªu suy tÝnh.D·y hµng gia sóc. ngêi giµ….N¾ng giã trêi m©y . TiÕt 24. ph× phÌo thuèc l¸. . . 3. LuyÖn tËp c©u trÇn thuËt ®¬n cã tõ “ Lµ” a) §Æc ®iÓm Lµ + danh tõ . .côm DT .côm TT . gµ con n¾m tay l«ng vµng ãng chiÕp chiÕp…ngêi b¸n nam giíi.C©u miªu t¶ .côm §T Lµ + TT . . mong ®îc ®i chî phiªn. ®ç. t¸o. da hÊu. võng. Cã nh÷ng ngêi bu«n hµng tõ n¬i kh¸c vÒ : Xoµi. gia cÇm: Gµ trèng. KÕt bµi C¶m nghÜ: Lµm lµng quª vui vÓ h¬n sèng ®éng h¬n.ngêi mua mÆc c¶. mÝt. ngöi… . vôc tay vµo thóng c¾n. vÞ trÝ ®Çu tiªn c¸c mÆt hµng ®Çy ®ñ nh÷ng thø thiÕt yÕu quÇn ¸o.C©u ®Þnh nghÜa . ViÕt thµnh bµi v¨n hoµn chØnh.Häc sinh ®a vµo dµn ý.D·y hµng ¨n uèng: cuèi chî mïi th¬m ngµo ng¹t: B¸nh cuèn. TiÕng chµo mêi… * Khi chî tan . ®å dïng häc tËp . Gi¸o viªn chÊm ch÷a mét sè ®o¹n v¨n tiªu biÓu.D·y hµng t¹p ho¸: V¶i vãc quÇn ¸o.Mäi ngêi gång g¸nh vÒ . chñ yÕu lµ lîn s÷a tr¾ng hång hoÆc ®en tuyÒn. th¸i ®é. mµu s¾c. cha ph¶i.TiÕng s× sôp.C©u ®¸nh gi¸ II. lîn ®i.kÕt hîp côm kh«ng ph¶i.Khi VN biÓu thÞ ý P§ . lª. bón. ©m thanh. l¹c.

A. nã ⁄ mõng quýnh lªn §¹i tõ côm §T . .7 c©u.VN .Mét sè kiÕn thøc cÇn nhí: GV cho HS nh¾c l¹i 1. TiÕn tr×nh: I.C©u b.MÌo ⁄ ®a toµn bé nh÷ng bøc tranh DT côm §T .TÝnh t×nh .ChØ thÊy bÐ Q ⁄ thØnh tho¶ng l¹i reo C§T côm §T BÐ Q ⁄ ch¹y vµo th× thÇm TiÕt 25. Bµi 2: X¸c ®Þnh CN. d kh«ng ph¶i lµ c©u TT§ cã tõ lµ v× VN kh«ng cã cÊu t¹o theo ®Þnh nghÜa.Nhng mäi bÝ mËt cña MÌo ⁄ cuèi cïng còng bÞ b¹i lé CN (côm DT) VN (côm §T) . .C©u thiÕu chñ ng÷ nh÷ng kiÕn thøc liªn Cã 3 c¸ch ch÷a quan ®Õn bµi th¬ + Thªm chñ nh÷ + BiÕn mét thµnh phÇn nµo ®ã trong c©u (thêng lµ 24 .Hai ®øa ⁄ l«i nhau ra vên côm DT côm §T .Chó TiÕn Lª ⁄ ⁄ ®a theo bÐ Q côm DT côm §T .Gióp HS cñng cè kiÕn thøc vÒ c¸c c©u sai chñ ng÷ -vÞ ng÷.LuyÖn tËp rÌn luyÖn kü n¨ng ph¸t hiÖn c©u sai viÕt c¸c c©u v¨n ®óng ng÷ ph¸p. VN a) Ho¸n dô ⁄ lµ tªn gäi c) Tre ⁄ lµ Tre ⁄ cßn lµ d) Bå c¸c ⁄ lµ e) Khãc ⁄ lµ nhôc Rªn ⁄ hÌn Lîc bá tõ l Van ⁄ yÕu ®uèi D¹i khê ⁄ lµ Bµi 3: ( Trang 116) T¶ ngêi b¹n 5 .T¸c ®ông cña c©u III.Ví ®îc b¹n g¸i.C©u TT§ cã tõ lµ .Ngo¹i h×nh . Môc tiªu: CH÷a lçi vÒ chñ ng÷ vµ vÞ ng÷ . Bµi tËp bæ sung: Bµi 6: (Trang 51SBT) X¸c ®Þnh CN . B.

rõng ®íc//dùng lªn cao ngÊt nh III. TiÕt 26. Trªn nh÷ng hå ao quanh b·i.HS lªn b¶ng §iÒn vÞ ng÷ thÝch hîp HS th¶o luËn nhãm c¸ nh©n tr×nh bµy Líp bæøung söa ch÷a GV giíi thiÖu bµi tËp bæ sung HS ®äc bµi tËp HS trao ®æi nhãm 4:3/ ®¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn Líp nhËn xÐt. d¸ng mÖt mái l¾m. ngêi viÕt tõ ®ã ®Ò xuÊt ®îc c¸ch ch÷a ®óng +Kh«ng ph¶i c©u nµo sai còng cã thÓ söa theo 3 c¸ch ®· nªu ph¶i tuú trêng hîp cô thÓ ®Ó chän c¸ch ch÷a thÝch hîp. b) MÊy h«m nä. söa ch÷a bæ sung GV chèt l¹i ®¸p ¸n. Môc tiªu c©n ®¹t: 25 .Tr«ng hai bªn bê. níc//d©ng tr¾ng mªnh m«ng c)ThuyÒn//xu«i gi÷a dßng con s«ng réng h¬n ngµn thíc. TN) thµnh chñ ng÷ cña c©u +BiÕn chñ ng÷ thµnh mét côm chñ vÞ côm tõ 2. nhanh nhÊt.Bµi tËp bæ sung: Bµi: Ch÷a lçi sai vµ söa a) Qua truyÖn Th¹ch Sanh thÊy LÝ Th«ng lµ kÎ ®éc ¸c nham hiÓm b) Nh÷ng häc sinh ch¨m ngoan häc giái cña líp 6B trong häc kú 1 võa qua c) QuyÕn s¸ch bè t«i míi mua h«m qua d) Qua v¨n b¶n " Vît th¸c" cho ta thÊy h×nh ¶nh ngêi lao ®éng khoÎ m¹nh.Chó ý +Khi ch÷a c©u ph¶i t×m hiÓu râ ý ®Þnh cña ngêi nãi. H¶i lµ häc sinh giái toµn diÖn b)Lóc dÕ cho¾t chÕt. Cßn hå c¸i// th× n»m phôc xuèng. ®Çy b¶n lÜnh ®· chinh phôc thiªn nhiªn. II. mÆt trêi ®Ñp nhÊt d) Trong thêi gian nghØ hÌ.C©u thiÕu vÞ ng÷ : 3 c¸ch +Thªm vÞ ng÷ +BiÕn côm tõ ®· cho thµnh mét côm chñ ng÷ +BiÕn côm tõ ®· cho thµnh mét bé phËm cña vÞ ng÷ 3. ¤N TËP truyÖn ký A. trêi//ma lín. ®óng nhÊt. chóng t«i sÏ «n luyÖn thªm Bµi 5 a)Hæ ®ùc//mõng rì víi con.LuyÖn tËp sgk: Bµi 3 (Tr2.130) §iÒn chñ ng÷ a) Líp t«i b¾t ®Çu häc h¸t b) Chim hãt lÝu lo c) Hoa ®ua nhau në ré d) Chóng t«i cêi ®ïa vui vÎ Bµi 4 a) Khi häc líp 5. DÕ MÌn v« cïng ©n hËn c)Buæi s¸ng.

HS th¶o luËn nhãm t×m c¸c ý c¬ b¶n tr×nh bµy ý kiÕn tríc líp Líp bæ sung hoµn chØnh c¸ nh©n lµm bµi -HS trao ®æi th¶o luËn nªu ý kiÕn cña m×nh. rùc rì vµ tr¸ng lÖ. HÖ thèng bµi tËp: Bµi 1: ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n 5-7 c©u tr×nh bµy Ên tîng cña em vÒ c¶nh mÆt trêi mäc ®îc miªu t¶ trong bµi C« T« cña t¸c gØa NguyÔn Tu©n.Häc sinh hiÓu s©u s¾c h¬n vÒ v¨n b¶n. Lßng yªu níc II.HÖ thèng c¸c tËp truyÖn ký ®· häc: 1.T¹ Huy Anh 4. . TiÕn tr×nh 26 .Lµm c¸c bµi tËp vÒ v¨n b¶n. -§ã lµ tiÕng giã lao xao nhÌ nhÌ trong vßm c©y l¸ -§ã lµ tiÕng lao xao cña nh÷ng c¸nh bím máng nh lôa tr¾ng rËp rên gi÷a vên c©y.Buåi häc cuèi cïng 6.T« Hoµi 2. phóc hËy nh lßng ®á mét qu¶ trøng thiªn nhiªn ®Çy ®Æn lµ h×nh ¶nh so s¸nh hÕt søc ®Æc s¾c tÝnh tÕ.Vît th¸c 5.Vµ ph¶i ch¨ng ®ã cßn lµ tiÕng lao xao cña lßng ngêi tríc vÎ ®Ñp quyÕn rò cña thiªn nhiªn v×nh yªn n¬i lµng quª.Gióp HS hÖ thèng kiÕn thøc «n tËp vÒ truyÖn ký hiÖn ®¹i . giäng v¨n ®iªu luyÖn cña bËc thÇy ng«n ng÷. -C¶nh mÆt trêi mäc trªn biÓn lµ mét bøc tranh tuyÖt vêi.. tinh kh«i. §äc ®o¹n v¨n ta thªm yªu thiªn nhiªn . -T¸c gi¶ vÏ ra mét khung c¶nh réng lín bao la hÕt søc trong trÎo. «n tËp v¨n b¶n nhËt dông C¶M THô V¡N B¶N: §éNG PHONG NHA A.DÕ MÌn phiªu l ký. TiÕt 27. B.Lµm c¸c bµi tËp c¶m thô luyÖn tËp vÒ truyÖn ký B. -Víi tiªu ®Ò "Lao xao" t¸c gi¶ Duy Kh¸n dêng nh ngay tõ ®Çu ®· cho ngêi ®äc c¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp cña thiªn nhiªn trong mét buæi sím mïa hÌ. TiÕn tr×nh: HS hÖ thèng kiÕn thøc vÒ 9 t¸c phÈm ®Æe ®iÓm thÓ lo¹i I. -TiÕng lao xao cña bÇy ong ch¨m chØ siªng n¨ng. Môc tiªu: . ®o¹n v¨n ViÖt Nam Bµi 2: Tr×nh bµy ý kiÕn cña em vÒ nhan ®Ò v¨n b¶n "Lao xao" b»ng mét ®o¹n v¨n ng¾n kho¶ng 4-6 c©u. Bøc tranh cña em g¸i t«i. C©y tre ViÖt Nam 8. C« T« 7. §©y lµ v¨n b¶n khã GV cã thÓ ®Þnh híng l¹i vµ häc sinh viÕt hoµn chØnh.S«ng níc Cµ Mau 3. . -H×nh ¶nh mÆt trêi trßn trÜnh.

DÊu phÈy . CÇn ph¶i b¶o vÖ ®Çu t khai th¸c mét c¸ch hîp lý ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ du lÞch.VN 27 . . Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n: 1. V¨n b¶n miªu t¶ vÎ ®Ñp léng lÉy kú ¶o cña ®éng Phong Nha. Néi dung kiÕn thøc: 1. .KÎ Bµng ®îc c«ng nhËn lµ di s¶n Thiªn nhiªn thÕ giíi. Bµi tËp: Bµi 1: §äc v¨n b¶n em thÊy nÐt ®éc ®¸o næi bËt nhÊt cña "§Ö nhÊt kú quan" Phong Nha lµ g×? * §éng Níc . TiÕt 28.V× ®©y lµ nhµ th¸m hiÓm næi tiÕng thÕ giíi. Môc tiªu: Gióp häc sinh n¾m v÷ng c«ng dông cña c¸c dÊu c©u: ChÊm. phÈy. «ng ®· tõng cã mÆt ë nhiÒu danh lam th¾ng c¶nh cña c¸c níc kh¸c. DÊu c©u . sù so s¸nh cña «ng lµ chÝnh x¸c ⇒ §¶m b¶o tÝnh ch©n thùc. II.Ng¨n c¸ch thµnh phÇn phô víi CN . mµu s¾c.DÊu chÊm c©u TT . 2.KÎ Bµng ®· ®îc Tæ chøc gi¸o dôc.Gióp häc sinh sö dông dÊu c©u chÝnh x¸c. Khoa häc vµ V¨n ho¸ cña Liªn hîp quèc UNESCO c«ng nhËn lµ di s¶n thiªn nhiªn thÕ giíi. . Bµi 2: N¨m 2003 khu quÇn thÓ thiªn nhiªn Phong Nha . «n tËp vÒ dÊu c©u A. N¨m 2003 Vên quèc gia Phong Nha . Bµi 3: T¹i sao trong bµi viÕt nµy t¸c gi¶ l¹i dÉn lêi «ng trëng ®oµn th¶m hiÓm Héi ®Þa lý Hoµng gia Anh mµ kh«ng tù m×nh ®a ra nhËn ®Þnh kh¸i qu¸t. ®êng nÐt. Nh· Nh¹c cung ®×nh HuÕ. phè cæ Héi An. §éng Phong Nha lµ kú quan næi tiÕng cña thÕ giíi. quÇn thÓ th¸p Chµm ë Mü S¬n.DÊu chÊm hái c©u nghi vÊn . Di s¶n thiªn nhiªn: VÞnh H¹ Long Di s¶n v¨n hãa: Cung ®iÖn cè ®« HuÕ. Em cßn biÕt n¬i nµo ë níc ta còng ®îc c«ng nhËn lµ di s¶n thiªn nhiªn vµ di s¶n v¨n ho¸ thÕ giíi. chÊm than.I. TiÕn tr×nh I. B.Ng¨n c¸ch c¸c tõ ng÷ cã cïng chøc vô ng÷ ph¸p .DÊu chÊm than c©u CK vµ c©u c¶m 2.§¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan. chÊm hái.mét dßng s«ng ch¶y ngÇm trong lßng nói phÝa trªn dßng níc lµ vßm ®éng víi mu«n ngh×n khèi th¹ch nhò hÕt søc ®a d¹ng vÒ h×nh thï.

cÇu g·y §ªm h«m. Vò trô quay cuång trong c¬n ma giã m·nh liÖt.4 tæ Häc sinh dùa vµo ®ã Mçi nhãm diÔn mét tiÓu phÈm ®· chuÈn bÞ ë nhµ.Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ng÷ v¨n: Trß ch¬i. C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vÒ: + Néi dung + H×nh thøc diÔn xuÊt + Trang phôc Ho¹t ®éng 2: Trß ch¬i « ch÷ Häc sinh chia thµnh 2 ®éi ch¬i Ban gi¸o kh¶o c«ng bè thÓ lÖ. Bµi tËp SGK: Bµi 1 . C©y ®a cæ thô cµnh l¸ rËm xïm xoµ ®ang qu»n lªn vËt xuèng. Ho¹t ®éng 3: Cuéc thi ai nhanh h¬n Häc sinh chia líp thµnh 4 ®éi ch¬i.3.Bµi 4* nhê hai dÊu phÈy t¸c gi¶ ®· ng¾t c©u thµnh nh÷ng khóc ®o¹n c©n ®èi diÔn t¶ ®îc nhÞp quay ®Òu ®Æn chËm r·i nhÉn n¹i cña chiÕc cèi xay. diÔn tiÓu phÈm.Ng¨n c¸ch thµnh phÇn chó thÝch II.Ng¨n c¸ch gi÷a c¸c vÕ trong c©u .5 Trang 152 Bµi 1.Gióp häc sinh «n tËp hÖ thèng kiÕn thøc v¨n häc kú II líp 6. Bµi 3: So s¸nh nhËn xÐt c¸ch dïng dÊu phÈy trong c¸c c©u sau: a) T«i cã ngêi b¹n häc ë Nam §Þnh T«i cã ngêi b¹n. 28 . Líp chia thµnh 4 nhãm .2.4. Môc tiªu: . Trêi mçi lóc mét tèi l¹i. . B.4 Trang 159 III. Bµi tËp bæ sung: Bµi 1:§iÒn dÊu chÊm thÝch hîp vµo ®o¹n v¨n Ma ®· ngít trêi r¹ng dÇn mÊy con chµo mµo tõ hèc c©y nµo ®ã bay ra hãt r©m ran ma t¹nh phÝa ®«ng mét m¶ng trêi trong v¾t mÆt trêi lã ra.2. C¸c ®éi ch¬i tiÕn hµnh trß ch¬i. tr×nh bµy biÓu diÔn. häc ë Nam §Þnh b) §ªm h«m qua.3. TiÕn tr×nh: Ho¹t ®éng 1: Gi¸o viªn chia líp DiÔn tiÓu phÈm thµnh 4 nhãm. . qua cÇu g·y TiÕt 29 ngo¹i kho¸ v¨n häc A. chãi läi trªn nh÷ng vßm l¸ bëi lÊp l¸nh… Bµi 2: Dïng dÊu phÈy ®Æt vµo chç thÝch hîp. Nh÷ng tia chíp xÐ r¹ch bÇu trêi ®en kÞt ph¸t ra nh÷ng tiÕng næ kinh thiªn ®éng ®Þa.

29 .Tæ chøc trß ch¬i ai nhanh h¬n.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->