Gi¸o ¸n kÕ ho¹ch sè: 22

Sè tiÕt: 05

Tæng sè

tiÕt ®· gi¶ng: 105 Bµi 14: §Êu l¾p m¹ch ®iÖn ®æi nèi

Y- ∆
dïng r¬ le thêi gian
Bµi tËp øng dông: Khëi ®éng ®éng c¬ Y- ∆
Môc tiªu:
Sau khi häc xong häc sinh sÏ:
- Tr×nh bµy l¹i ®îc c¸c bíc thùc hiÖn viÖc ®Êu l¾p m¹ch ®iÖn
®æi nèi Y- ∆ dïng r¬ le thêi gian
- §Êu l¾p ®îc m¹ch ®iÖn ®æi nèi Y- ∆ dïng r¬ le thêi gian ®¶m
b¶o ®óng tr×nh tù ®óng yªu cÇu kü thuËt.
- RÌn luyÖn t¸c phong c«ng nghiÖp.
- §¶m b¶o an toµn cho ngêi vµ thiÕt bÞ
I.

æn

®Þnh

líp:

Thêi gian: 01 phót
Ngµy thùc
hiÖn

Líp

T Häc sinh v¾ng cã
æ
lý do

II. KiÓm tra an toµn lao ®éng:

Häc sinh v¾ng kh«ng
cã lý do

Thêi

gian: 02 phót
KiÓm tra b¶o hé, nguån ®iÖn, trang phôc b¶o hé lao ®éng
thùc hµnh
III. KiÓm tra bµi cò:
Thêi gian: 04 phót
Dù kiÕn ®èi tîng kiÓm tra:
Líp : §iÖn K8
Tæ 1: §êng Vinh Thµnh

∆. ph©n tÝch sai háng cña m¹ch ®éng lùc? .Tæ 2: Lu §¨ng Khoa Tæ 3: NguyÔn §øc ThÞnh C©u hái kiÓm tra: Nªu ý nghÜa cña viÖc khëi ®éng ®éng c¬ Y.

k×m..Gi¸o ¸n kÕ ho¹ch..IV. C¸c qu¸ tr×nh híng dÉn . m¸y vi tÝnh . ®Ò c¬ng.C«ng t¾c t¬. r¬ le nhiÖt. tuèc n¬ vÝt. nót Ên. §HVN. Híng dÉn bµi míi §å dïng vµ ph¬ng tiÖn d¹y häc . m¸y chiÕu ®a n¨ng...

2 Ph¸t vÊn: §Ó T duy thiÕt bÞ. k×m. tr¶ + Dõng m¸y.. -Ph¸t vÊn: Nªu tµi liÖu. îng ? r¬ le thêi gian. ¸p t« m¸t. tuèc n¬ vÝt. 1. 2 Giíi thiÖu s¬ ®å Quan nghiªn s¸t cøu . ChuÈn bÞ dông cô.Giíi thiÖu s¬ Nghe gi¶ng ®å. thiÕt + ThiÕt bÞ: C«ng t¾c t¬. Nguyªn lý ho¹t ®éng 5 Nghiªn cøu + Më m¸y . nguyªn lý ho¹t lêi c©u hái. S¬ ®å l¾p r¸p . S¬ ®å nguyªn lý 2 + M¹ch ®éng lùc .. + M¹ch ®iÒu khiÓn 2. nót Ên. II. dông cô. + B¶o vÖ ®éng cña m¹ch? NhËn c©u tr¶ xÐt lêi cña häc sinh III. Híng dÉn më ®Çu: I. Néi dung thùc hµnh. gi¶i TiÕp thu thÝch ghi chÐp bµi kiÕn thøc kü n¨ng ®¹t ®îc sau khi häc xong bµi häc. Liªn hÖ lý thuyÕt 1.. ®Êu l¾p Tr¶ lêi c©u + Dông cô: §ång hå v¹n m¹ch cÇn hái n¨ng.Gi¶ng gi¶i.M¹ch ®éng lùc.Thêi Néi dung híng dÉn gian (phó Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Gi¸o viªn Häc sinh t) A. Môc tiªu 38 5 . bÞ g×? sè l- r¬ le nhiÖt. NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña HS 2..

Lµm mÉu Quan s¸t gi¸o thiÕt bÞ. .Bíc 4: KiÓm tra m¹ch.Bíc 2: §Êu m¹ch ®éng lùc.Bíc 5: VËn hµnh ch¹y thö .M¹ch ®iÒu khiÓn.Bíc 3: viªn lµm mÉu §Êu m¹ch ®iÒu khiÓn . nguyªn nh©n s¸t . kh«ng ho¹t ®éng Lµm mÉu thÝ Nguyªn nh©n: L¾p thiÕu. C¸c bíc tiÕn hµnh c¬ ®å 18 . . . sai nghiÖm s¬ ®å Kh¾c phôc: L¾p ®óng ®ñ theo s¬ ®å . 3..LÇn mét thêi gian: 75 1 Th«ng b¸o TiÕp thu thùc cho häc sinh hiÖn bµi thùc hµnh. quan phôc. êng gÆp biÖn ph¸p kh¾c hiÖn tîng t duy. C¸c d¹ng sai háng th- 3 Ph©n tÝch Nghe gi¶ng. Ph©n c«ng ®Þnh møc c«ng viÖc: Mçi häc sinh thùc hiÖn ba lÇn ®Êu hoµn chØnh . 4.HiÖn tîng 1: Cuén d©y KY sai háng.HiÖn tîng 2: M¹ch kh«ng duy tr× Nguyªn nh©n: ThiÕu hoÆc sai tiÕp ®iÓm Kh¾c phôc: L¾p ®óng ®ñ tiÕp ®iÓm duy tr× K (3-5) 5. .Bíc 1: KiÓm tra vµ g¸ l¾p Gi¶ng gi¶i Nghe gi¶ng.

sinh vÒ: .Lµm mÉu.Gi¶ng gi¶i . .Thùc .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ . + Th«ng b¸o c«ng viÖc chuÈn bÞ bµi sau: ¤n tËp tõ bµi 8 ®Õn bµi 14 ®Ó kiÓm tra hiÖn.Th¸i ®é häc tËp.LÇn hai thêi gian: 55 phót.Híng dÉn ph¾c thùc hµnh phôc sai háng cô thÓ C. . B. trªn b¶ng . .Th«ng b¸o vµ thùc . .phót. Híng dÉn thêng xuyªn: ` 170 . trùc tiÕp . uèn .VËn hµnh ch¹y thö thao t¸c sai.Quan s¸t. .TiÕp thu.ý thøc tæ chøc kû luËt.LÇn ba thêi gian: 40 phót.§Êu m¹ch ®iÓu khiÓn. Híng dÉn kÕt thóc: 8 + Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh häc tËp cña häc .KiÓm tra m¹ch n¾n häc sinh hµnh ®Êu .

.................................................................. Thùc hiÖn: ...................................................................... .......................................................................................... ............ Ngµy 14 th¸ng 5 n¨m 2007 Th«ng qua tæ m«n so¹n Gi¸o viªn .. . Tù ®¸nh gi¸ cña gi¸o viªn: Thêi gian: 2 phót ChuÈn bÞ:.................V........................................ Tæ chøc: ....................................................

Môc tiªu . Liªn hÖ lý thuyÕt: 1.RÌn luyÖn t¸c phong c«ng nghiÖp.∆ dïng r¬ le thêi gian ®¶m b¶o ®óng tr×nh tù ®óng yªu cÇu kü thuËt. . S¬ ®å nguyªn lý. A 2 C B 4 0 D 1 AT 6 K 8 10 A X 20 16 RT RT 7 K 9 18 RT C DD DD Z Y K 24 KY 26 K 12 B 22 3 K RN 14 M 11 KY 13 KY K 5 RN .§¶m b¶o an toµn cho ngêi vµ thiÕt bÞ II.∆ I.Tr×nh bµy l¹i ®îc c¸c bíc thùc hiÖn viÖc ®Êu l¾p m¹ch ®iÖn ®æi nèi Y.∆ dïng r¬ le thêi gian .∆ dïng r¬ le thêi gian.§Êu l¾p ®îc m¹ch ®iÖn ®æi nèi Y.Bµi 14: §Êu l¾p m¹ch ®iÖn ®æi nèi Y. . Bµi tËp øng dông: Khëi ®éng ®éng c¬ Y.

(16-22). Bªn m¹ch ®éng lùc tiÕp ®iÓm K(2-8). Néi dung thùc hµnh . tiÕp ®iÓm cña c«ng t¾c t¬ K. (6-12). KY.7) thêng ®ãng më chËm më ra. cuén d©y c«ng t¾c t¬ K. cuén d©y KY mÊt ®iÖn ®ãng Ky(11-13). (22-26). cuén d©y.. r¬ le thêi gian RT. (6-12).Giíi ThiÖu s¬ ®å. tiÕp ®iÓm K∆ (14-20). K∆. III. KY.. (4-10). + M¹ch ®iÒu khiÓn: Gåm cuén d©y. tiÕp ®iÓm cña r¬ le thêi gian (RT) tiÕp ®iiÓm r¬ le nhiÖt RN 2. ®éng c¬ (§/C). K∆ mÊt ®iÖn c¸c tiÕp ®iÓm K∆ (14-20). thanh nhiÖt cña r¬ le nhiÖt (RN). m¹ch ®iÒu khiÓn. M . b¶o vÖ kh«ng vµ cùc tiÎu. ®ång thêi tiÕp ®iÓm RT(3-11) ®ãng l¹i cÊp ®iÖn cho cuén d©y K∆. (22-26).Më m¸y: §ãng ¸p t« m¸t AT cÊp nguån cho m¹ch ®éng lùc. Nguyªn lý ho¹t ®éng. KY. KY. (24-26) ®ãng l¹i líi ®iÖn cÊp ®iÖn cho ®éng c¬. (18-24). (4-10). . . Ên nót Ên M tiÕp ®iÓm (1-3 ) ®ãng cÊp ®iÖn cho cuén d©y K. RT. r¬ le nhiÖt b¶o vÖ qu¸ t¶i. ®éng c¬ khëi ®éng ë chÕ ®é sao. tiÕp ®iÓm K(13) ®ãng duy tr× dßng ®iÖn cho cuén d©y K. (18-24) ®ãng ®éng c¬ chuyÓn sang khëi ®éng vµ lµm viÖc ë chÕ ®é tam gi¸c. (16-22).Dõng m¸y: Ên nót Ên D(6-1) më ra cuén d©y K. tiÕp ®iÓm KY(2 0-26). K(2-8). K∆. Sau mét kho¶ng thêi gian ®Þnh tríc tiÕp ®iÓm RT(3. më ra ®éng c¬ ®îc ng¾t ra khái íi ®iÖn dõng ho¹t ®éng.. + M¹ch ®éng lùc: Gåm ¸p t« m¸t (AT). K∆. Bªn m¹ch ®éng lùc tiÕp ®iÓm KY(20-26). . nót Ên D.B¶o vÖ: ¸p t« m¸t b¶o vÖ ng¾n m¹ch . c¸c tiÕp ®iÓm cña c«ng t¾c t¬ K. cuén d©y KY.(24-26) më.

1. ChuÈn bÞ dông cô.ThiÕt bÞ STT Tªn thiÕt bÞ 1 ¸p t« mat 3 pha 2 C«ng t¾c t¬ 3 R¬ le nhiÖt 4 R¬ le thêi gian 5 §éng c¬ ba pha 6 Bé nót Ên ®«i 2. tuèc n¬ vit. Sè lîng 01 03 01 01 01 01 §¬n vÞ C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i Bé . k×m tuèt d©y. . S¬ ®å l¾p r¸p: . thiÕt bÞ.Dông cô STT 1 2 Tªn dông cô §ång hå v¹n n¨ng K×m.M¹ch ®éng lùc. Sè lîng 01 §¬n vÞ C¸i 01 Bé k×m bãp ®µu cèt .

A 4 2 B C 6 7 AT 5 R T 8 4 1 3 2 2 0 2 6 2 4 ` ` KY K 2 2 2 5 0 2 2 4 K OL RESET 2 4 2 1 4 6 1 1 M D .M¹ch ®iÒu khiÓn 3 1 6 2 6 1 8 A B C X 2 6 1 2 6 1 4 1 6 1 8 Y Z A B C XY Z .

. .Bíc 2: §Êu m¹ch ®éng lùc.A 1 1 B C 7 6 7 A T 5 R T 8 3 4 1 5 3 9 1 1 5 ` ` KY K 3 5 2 1 3 7 K OL RESET 3 3 2 2 1 1 5 5 1 0 3 A B C X 1 1 3 9 Y Z M A B C XY Z D 3. C¸c d¹ng sai háng thêng gÆp biÖn ph¸p kh¾c phôc. . . .Bíc 1: KiÓm tra vµ g¸ l¾p thiÕt bÞ.HiÖn tîng 2: M¹ch kh«ng duy tr× Nguyªn nh©n: ThiÕu hoÆc sai tiÕp ®iÓm Kh¾c phôc: L¾p ®óng ®ñ tiÕp ®iÓm duy tr× K (3-5) Bµi 12: §Êu l¾p m¹ch h·m ®éng n¨ng 15 15 .HiÖn tîng 1: Cuén d©y KY kh«ng ho¹t ®éng Nguyªn nh©n: L¾p thiÕu.Bíc 4: KiÓm tra m¹ch.Bíc 5: VËn hµnh ch¹y thö. sai s¬ ®å Kh¾c phôc: L¾p ®óng ®ñ theo s¬ ®å .Bíc 3: §Êu m¹ch ®iÒu khiÓn. . 4. C¸c bíc tiÕn hµnh.

ChuÈn bÞ dông cô thiÕt bÞ 2. Bµi 6 : §Êu m¹ch khëi ®éng ®éng c¬ 10 10 qua mét cÊp ®iÖn trë phô Bµi 7: KiÓm tra 5 5 Ghi chó .Bµi 13: §Êu l¾p m¹ch ®æi nèi sao tam gi¸c dïng nót Ên Bµi 14: §Êu l¾p m¹ch ®iÖn ®æi nèi sao tam gi¸c dïng r¬ le thêi gian I. Liªn hÖ lý thuyÕt III. biÖn ph¸p kh¾c phôc Bµi 15: KiÓm tra Bµi 16: §Êu l¾p m¹ch ®iÖn m¸y phay Bµi 17: Söa ch÷a m¹ch ®iÖn m¸y tiÖn T616 Bµi 18: KiÓm tra. C¸c bíc tiÕn hµnh 4. Môc tiªu II. Néi dung thùc hµnh 1. C¸c d¹ng sai háng thêng gÆp. S¬ ®å l¾p r¸p 3. «n tËp vµ kiÓm tra hÕt m«n 10 10 10 10 5 15 20 5 15 20 5 10 5 10 Néi dung CH¦¥NG tr×nh M«n häc: Thùc Hµnh Trang BÞ §iÖn §èi tîng: Trung Häc Tæng sè tiÕt: 170 Tæn Sè tiÕt Néi dung g LT TH Bµi 1: Th¸o l¾p vµ b¶o dìng khÝ cô ®iÖn 5 5 Bµi 2: §Êu m¹ch khëi ®éng tõ ®¬n 10 10 Bµi 3: §Êu m¹ch khëi ®éng tõ kÐp 15 15 Bµi 4: §Êu m¹ch khëi ®éng ®éng c¬ dù 5 5 tr÷ Bµi 5: §Êu m¹ch khëi ®éng ®éng c¬ lµm 5 5 viÖc tuÇn tù.

: §Êu l¾p m¹ch ®iÒu khiÓn ®éng c¬ hai cÊp tèc ®é Bµi 11: §Êu l¾p m¹ch më m¸y ®éng c¬ tuÇn tù Bµi 12: §Êu l¾p m¹ch h·m ®éng n¨ng 5 5 5 10 5 10 5 5 15 15 .Bµi 8: §Êu m¹ch ®iÖn lµm viÖc ng¾n h¹n lÆp l¹i. Bµi 9: §Êu l¾p m¹ch giíi h¹n hµnh tr×nh Bµi 10.