P. 1
Dau Mach Dien Sao Tam Giac Dung Ro Le Thoi Gian

Dau Mach Dien Sao Tam Giac Dung Ro Le Thoi Gian

|Views: 749|Likes:
Được xuất bản bởituanbo555

More info:

Published by: tuanbo555 on Oct 11, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2011

pdf

text

original

Gi¸o ¸n kÕ ho¹ch sè: 22 Sè tiÕt: 05 Tæng sè

tiÕt ®· gi¶ng: 105 Bµi 14: §Ê !"# $¹ch ®i%n ®æi nèi
&' ∆
()ng *+ !, th-i gi.n
Bµi t/# 0ng (1ng: 2h3i ®4ng ®4ng c+ &' ∆
51c ti6:
Sau khi häc xong häc sinh sÏ:
- Tr×nh bµy í¹í ®îc c¸c bíc thùc híÖn víÖc ®Eu í½p m¹ch ®íÖn
®æí nèí Y- ∆ dïng r· íe thêí gían
- §Eu í½p ®îc m¹ch ®íÖn ®æí nèí Y- ∆ dïng r· íe thêí gían ®¶m
b¶o ®óng tr×nh tù ®óng yªu cÇu kü thuËt.
- RIn íuyÖn t¸c phong c«ng nghíÖp.
- §¶m b¶o an toµn cho ngêí vµ thíÖt bÞ
78 æn ®9nh !:#:
Th-i gi.n: 01 phót
;gµ< th=c
hi%n
>:# T
æ
?@c sinh A"ng cB
!C (o
?@c sinh A"ng khDng
cB !C (o
778 2iE$ t*. .n toµn !.o ®4ng: Th-i
gi.n: 02 phót
KíOm tra b¶o hé, nguán ®íÖn, trang phôc b¶o hé íao ®éng
thùc hµnh
7778 2iE$ t*. Fµi cG:
Th-i gi.n: 04 phót
Dù kíÖn ®èí tîng kíOm tra:
Líp : §íÖn K8
Tæ 1: §êng Vính Thµnh
Tæ 2: Lu §¯ng Khoa
Tæ 3: NguyOn §øc ThÞnh
C©u háí kíOm tra:
Nªu ý nghÜa cña víÖc khëí ®éng ®éng c· Y- ∆, ph©n tYch
saí háng cña m¹ch ®éng íùc?
7H8 ?:ng (In Fµi $:i
§J ()ng Aµ #h+ng ti%n (¹< h@c
- Gí¸o ¸n kÖ ho¹ch, ®O c·ng, m¸y chíÖu ®a n¯ng, m¸y ví tYnh
- C«ng t½c t·, r· íe nhíÖt, nót En, §HVN, k×m, tuèc n· vYt.....
K¸c L¸ t*Mnh h:ng (In
2. S+ ®J !"# *¸#
- M¹ch ®éng íùc.

2 Gííí thíÖu s·
®á
Ouan s¸t
nghíªn cøu
;4i (ng h:ng (In
Th-i
gi.n
N#hO
tP
?o¹t ®4ng cQ. gi¸o Ai6n
Aµ h@c sinh
Gi¸o Ai6n ?@c sinh
R8 ?:ng (In $3 ®S: TU
78 51c ti6 5 ' Gí¶ng gí¶í,
gí¶í thYch
kíÖn thøc kü
n¯ng ®¹t ®îc
sau khí häc
xong bµí häc.
' TíÖp thu
ghí chÐp bµí
778 >i6n h% !C th<Õt
18 S+ ®J ng<6n !C
+ M¹ch ®éng íùc
+ M¹ch ®íOu khíOn
28 ;g<6n !C ho¹t ®4ng
+ Më m¸y .
+ Dõng m¸y.
+ B¶o vÖ
2
5
- Gííí thíÖu s·
®á.

-Ph¸t vEn: Nªu
nguyªn íý ho¹t
®éng cña
m¹ch?
NhËn xÐt
c©u tr¶ íêí
cña häc sính
Nghe gí¶ng
Nghíªn cøu
tµí ííÖu, tr¶
íêí c©u háí.
7778 ;4i (ng th=c hµnh8
18 KhVn F9 (1ng c1W
thiÕt F98
+ Dông cô: §áng há v¹n
n¯ng, k×m, tuèc n· vYt...
+ ThíÖt bÞ: C«ng t½c t·,
r· íe nhíÖt, nót En, ¸p t« m¸t,
r· íe thêí gían...
2
Ph¸t vEn: §O
®Eu í½p
m¹ch cÇn
dông cô, thíÖt
bÞ g×? sè í-
îng ?
NhËn xÐt c©u
tr¶ íêí cña HS
T duy
Tr¶ íêí c©u
háí
- M¹ch ®íOu khíOn.
T8 K¸c F:c tiÕn hµnh
- B:c 1: KíOm tra vµ g¸ í½p
thíÖt bÞ.
' B:c 2: §Eu m¹ch ®éng
íùc.
- B:c T:

§Eu m¹ch ®íOu
khíOn
- B:c 4:

KíOm tra m¹ch.
- B:c 5: VËn hµnh ch¹y thö
.
18

Gí¶ng gí¶í
Lµm mÉu
c· ®á
Nghe gí¶ng.
Ouan s¸t gí¸o
víªn íµm mÉu
48 K¸c (¹ng s.i hXng th'
-ng gY# Fi%n #h¸# kh"c
#h1c.
- HíÖn tîng 1: Cuén d©y KY
kh«ng ho¹t ®éng
Nguyªn nh©n: L½p thíÖu, saí
s· ®á Kh½c phôc: L½p
®óng ®ñ theo s· ®á
- HíÖn tîng 2: M¹ch kh«ng
duy tr×
Nguyªn nh©n: ThíÖu hoÆc saí
tíÖp ®íOm
Kh½c phôc: L½p ®óng ®ñ
tíÖp ®íOm duy tr× K (3-5)
3 Ph©n tYch
híÖn tîng
nguyªn nh©n
saí háng.
Lµm mÉu thY
nghíÖm
Nghe gí¶ng,
t duy, quan
s¸t
58 Zh[n cDng ®9nh $0c
cDng Ai%c:
Mçí häc sính thùc híÖn ba
íÇn ®Eu hoµn chØnh
- LÇn mét thêí gían: 75
1 Th«ng b¸o
cho häc sính
TíÖp thu thùc
híÖn bµí thùc
hµnh.
phót.
- LÇn haí thêí gían: 55
phót.
- LÇn ba thêí gían: 40
phót.
B8 ?:ng (In th-ng \<6n:
]
1^0
- §Eu m¹ch ®íOu khíOn.
- KíOm tra m¹ch
- VËn hµnh ch¹y thö
- §¸nh gí¸ kÖt qu¶
- Ouan s¸t, uèn
n½n häc sính
thao t¸c saí.
- Lµm mÉu.
- Híng dÉn ph½c
phôc saí háng cô
thO
- Thùc
hµnh ®Eu
trùc tíÖp
trªn b¶ng
thùc hµnh
K8 ?:ng (In kÕt thOc:
8
+ Ph©n tYch ®¸nh gí¸
t×nh h×nh häc tËp cña häc
sính vO:
- Th¸í ®é häc tËp.
- ý thøc tæ chøc kû
íuËt.
+ Th«ng b¸o c«ng víÖc
chuEn bÞ bµí sau: ¤n tËp tõ
bµí 8 ®Ön bµí 14 ®O kíOm
tra
- Gí¶ng gí¶í
- Th«ng b¸o
- TíÖp thu,
vµ thùc
híÖn.
H8 T= ®¸nh gi¸ cQ. gi¸o Ai6n: Th-i gi.n: 2
#hOt
ChuEn
bÞ:....................................................................................................
................

chøc: ...............................................................................................
......................
Thùc
híÖn: ...............................................................................................
....................
Ngµy 14
th¸ng 5 n¨m 2007
ThDng L. tæ $Dn Gi¸o Ai6n
so¹n

Bµi 14: §Ê !"# $¹ch ®i%n ®æi nèi &' ∆ ()ng *+ !, th-i
gi.n8
Bµi t/# 0ng (1ng: 2h3i ®4ng ®4ng c+ &' ∆
78 51c ti6
- Tr×nh bµy í¹í ®îc c¸c bíc thùc híÖn víÖc ®Eu í½p m¹ch ®íÖn
®æí nèí Y- ∆ dïng r· íe thêí gían
- §Eu í½p ®îc m¹ch ®íÖn ®æí nèí Y- ∆ dïng r· íe thêí gían ®¶m
b¶o ®óng tr×nh tù ®óng yªu cÇu kü thuËt.
- RIn íuyÖn t¸c phong c«ng nghíÖp.
- §¶m b¶o an toµn cho ngêí vµ thíÖt bÞ
778 >i6n h% !C th<Õt:
18 S+ ®J ng<6n !C8

DD
DD
1 1
D
M
3 5
7
RT
K
RT
K
K
K
K RT
9
11 13
Y
Y
K
4 _
12 10 U
14 1_ 1U
R
B
K
`
&
a
20 22 24
2_
2
K
K
Y
K
A B
C
0
AT
RN
RN

- Gííí ThíÖu s· ®á.
+ M¹ch ®éng íùc: Gám ¸p t« m¸t (AT), thanh nhíÖt cña r· íe
nhíÖt (RN), c¸c tíÖp ®íOm cña c«ng t½c t· K, KY, K
∆,
®éng c·
(§/C).
+ M¹ch ®íOu khíOn: Gám cuén d©y, tíÖp ®íOm cña c«ng t½c
t· K, KY, K
∆,
nót En D, M , cuén d©y, tíÖp ®íOm cña r· íe thêí
gían (RT) tíÖp ®ííOm r· íe nhíÖt RN
2. Nguyªn lý ho¹t ®éng.
- Më m¸y: §ãng ¸p t« m¸t AT cEp nguán cho m¹ch ®éng íùc,
m¹ch ®íOu khíOn.. En nót En M tíÖp ®íOm (1-3 ) ®ãng cEp ®íÖn
cho cuén d©y K, r· íe thêí gían RT, cuén d©y KY, tíÖp ®íOm K(1-
3) ®ãng duy tr× dßng ®íÖn cho cuén d©y K, RT, KY.. Bªn m¹ch
®éng íùc tíÖp ®íOm K(2-8), (4-10), (6-12), tíÖp ®íOm KY(2 0-26),
(22-26), (24-26) ®ãng í¹í ííí ®íÖn cEp ®íÖn cho ®éng c·, ®éng
c· khëí ®éng ë chÖ ®é sao. Sau mét kho¶ng thêí gían ®Þnh tríc
tíÖp ®íOm RT(3- 7) thêng ®ãng më chËm më ra, cuén d©y KY
mEt ®íÖn ®ãng K
y
(11-13), ®áng thêí tíÖp ®íOm RT(3-11) ®ãng
í¹í cEp ®íÖn cho cuén d©y K

. Bªn m¹ch ®éng íùc tíÖp ®íOm
KY(20-26), (22-26),(24-26) më, tíÖp ®íOm K

(14-20), (16-22),
(18-24) ®ãng ®éng c· chuyOn sang khëí ®éng vµ íµm víÖc ë
chÖ ®é tam gí¸c.
- Dõng m¸y: En nót En D(6-1) më ra cuén d©y K, K

mEt ®íÖn
c¸c tíÖp ®íOm K

(14-20), (16-22), (18-24), K(2-8), (4-10), (6-12),
më ra ®éng c· ®îc ng½t ra kháí íí ®íÖn dõng ho¹t ®éng.
- B¶o vÖ: ¸p t« m¸t b¶o vÖ ng½n m¹ch , r· íe nhíÖt b¶o vÖ qu¸
t¶í, cuén d©y
c«ng t½c t· K, KY, K
∆,
b¶o vÖ kh«ng vµ cùc tíÎu.
7778 ;4i (ng th=c hµnh
1. ChuÈn b !"ng c"# thi$t b.
- Dông cô
STT Tªn dông cô Sè íîng §·n vÞ
1 §áng há v¹n n¯ng 01 C¸í
2
K×m, tuèc n· vít, k×m tuèt d©y,
k×m bãp ®µu cèt
01 Bé
- ThíÖt bÞ
STT Tªn thíÖt bÞ Sè íîng §·n vÞ
1 ¸p t« mat 3 pha 01 C¸í
2 C«ng t½c t· 03 C¸í
3 R· íe nhíÖt 01 C¸í
4 R· íe thêí gían 01 C¸í
5 §éng c· ba pha 01 C¸í
6 Bé nót En ®«í 01 Bé
28 S+ ®J !"# *¸#:
- M¹ch ®éng íùc.
- M¹ch ®íOu khíOn

RESET
OL
6
8 1
3
4
5
2 7
]
]
2 3 1 1
D
M
1
2 4 6
2
4
6 5
2
6
2
6
2
6
1
4
1
6
1
8
1
4
1
6
1
8
2
0
2
2
2
4
2
0
2
2
2
4
A C B
K K
AT
Y
K
A C B
X Y Z
A Z Y X C B
R
T
T8 K¸c F:c tiÕn hµnh.
- Bíc 1: KíOm tra vµ g¸ í½p thíÖt bÞ.
- Bíc 2: §Eu m¹ch ®éng íùc.
- Bíc 3: §Eu m¹ch ®íOu khíOn.
- Bíc 4: KíOm tra m¹ch.
- Bíc 5: VËn hµnh ch¹y thö.
48 K¸c (¹ng s.i hXng th-ng gY# Fi%n #h¸# kh"c #h1c.
- HíÖn tîng 1: Cuén d©y KY kh«ng ho¹t ®éng
Nguyªn nh©n: L½p thíÖu, saí s· ®á
Kh½c phôc: L½p ®óng ®ñ theo s· ®á
- HíÖn tîng 2: M¹ch kh«ng duy tr×
Nguyªn nh©n: ThíÖu hoÆc saí tíÖp ®íOm
Kh½c phôc: L½p ®óng ®ñ tíÖp ®íOm duy tr× K (3-5)
Bµí 12: §Eu í½p m¹ch h·m ®éng n¯ng 15 15

RESET
OL
6
8 1
3
4
5
2 7
]
]
2 3 1 1
D
M
1
2
3 3 5 9 5
1
1
7 7
3 5
5 5
1
3
9
1
1
1
3
A C B
K K
A
T
Y
R
T
K
0 1
A C
X Y Z
A Z Y X C B
B
3
Bµí 13: §Eu í½p m¹ch ®æí nèí sao tam gí¸c
dïng nót En
10 10
Bµí 14: §Eu í½p m¹ch ®íÖn ®æí nèí sao
tam gí¸c dïng r· íe thêí gían
I. Môc tíªu
II. Líªn hÖ íý thuyÖt
III. Néí dung thùc hµnh
1. ChuEn bÞ dông cô thíÖt bÞ
2. S· ®á í½p r¸p
3. C¸c bíc tíÖn hµnh
4. C¸c d¹ng saí háng thêng gÆp,
bíÖn ph¸p kh½c phôc
10 10
Bµí 15: KíOm tra 5 5
Bµí 16: §Eu í½p m¹ch ®íÖn m¸y phay 15 15
Bµí 17: Söa ch÷a m¹ch ®íÖn m¸y tíÖn
T616
20 20
Bµí 18: KíOm tra. 5 5
«n tËp vµ kíOm tra hÖt m«n 10 10
;4i (ng K?bc;G t*Mnh
5Dn h@c: Th=c ?µnh T*.ng B9 §i%n
§èi tdng: T*ng ?@c
Tæng sè tiÕt: 1^0
;4i (ng
Tæn
g
Sè tiÕt
Ghi chO
>T T?
Bµí 1: Th¸o í½p vµ b¶o dìng khY cô ®íÖn 5 5
Bµí 2: §Eu m¹ch khëí ®éng tõ ®·n 10 10
Bµí 3: §Eu m¹ch khëí ®éng tõ kÐp 15 15
Bµí 4: §Eu m¹ch khëí ®éng ®éng c· dù
tr÷
5 5
Bµí 5: §Eu m¹ch khëí ®éng ®éng c· íµm
víÖc
tuÇn tù.
5 5
Bµí 6 : §Eu m¹ch khëí ®éng ®éng c·
qua mét cEp ®íÖn trë phô
10 10
Bµí 7: KíOm tra 5 5
Bµí 8: §Eu m¹ch ®íÖn íµm víÖc ng½n
h¹n íÆp í¹í8
5 5
Bµí 9: §Eu í½p m¹ch gííí h¹n hµnh tr×nh 5 5
Bµí 10.: §Eu í½p m¹ch ®íOu khíOn ®éng
c· haí cEp tèc ®é
10 10
Bµí 11: §Eu í½p m¹ch më m¸y ®éng c·
tuÇn tù
5 5
Bµí 12: §Eu í½p m¹ch h·m ®éng n¯ng 15 15

Tæ 2: Lu §¨ng Khoa Tæ 3: NguyÔn §øc ThÞnh C©u hái kiÓm tra: Nªu ý nghÜa cña viÖc khëi ®éng ®éng c¬ Y.∆. ph©n tÝch sai háng cña m¹ch ®éng lùc? .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->