II.2.

Qui tắc Klechkowski
(qui tắc này giúp viết cấu hình electron của một nguyên tử)
Điện tử được sắp vào phân lớp có mức năng lượng thấp nhất trước, khi phân lớp có
mức năng
lượng thấp nhất đã đủ điện tử rồi mà còn dư điện tử thì mới sắp tiếp điện tử vào phân
lớp có mức
năng lượng cao hơn;…
Điện tử được sắp xếp vào các phân lớp như thế nào để nguyên tử có năng lượng thấp
nhất (nên nguyên tử sẽ bền
nhất). Phân lớp nào có tổng trị số số lượng tử chính n và số lượng tử phụ l nhỏ hơn
thì sẽ có mức năng lượng thấp
hơn. Nếu các phân lớp có cùng tổng trị số (n + l) thì phân lớp nào có số lượng tử
chính n nhỏ hơn sẽ có mức năng
lượng thấp hơn. Thí dụ: 1s có (n + l) = (1+ 0) = 1; 2s có (n + l) = (2 + 0) = 2; 2p có (n
+ l) = (2 + 1) = 3; 3d có (n + l)
= (3 + 2) = 5; 4p có (n + l) = (4 + 1) = 5; 5s có (n + l) = (5 + 0) = 5; 4f có (n + l) = (4
+ 3) = 7;….Số lượng tử chính
n chỉ lớp (tầng). Số lượng tử phụ l chỉ phân lớp (phụ tầng).